Ulusal Toras k Onkoloj Kongres

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ulusal Toras k Onkoloj Kongres"

Transkript

1 3. Ulusal Toras k Onkoloj Kongres Haz ran 2007 D VAN HOTEL MARMAR S MARES f nal program ve b ld r özetler www. torasikonkoloji2007.org

2 AKC E R KAN SERLER DER NE De erli Meslektafllar m, 3.U l u s a l T o r a s k O n k o l o j K o n g r e s Bu y l üçüncüsünü gerçeklefltirmeyi amaçlad m z 3. Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi de iflik bir yap lanma do rultusunda planland. Kongre Düzenleme Kurulu olarak, bu kongrede bir yenilik olarak sadece isimleri olup katk lar olmayan, tüm isimlerin s raland bir bilimsel kurul yerine, kongre organizasyonunda görevli daha küçük kapsaml ve etkin bir bilimsel kurul oluflturmay uygun gördük. Bilimsel komite üyeleri kendi dallar nda önemli olan ve oturumlarda ele al nacak olan konu bafll klar n belirledi. Oturumlar yönetecek olan moderatörler ve konuflmac lardan bulunduklar oturumlar n bilimsel içeriklerini kendilerinin oluflturmas istendi. Böylelikle, kongrenin gerçek bilimsel kurulu isimlerini duyuruda gördü ünüz, oturumlarda moderatör ve konuflmac olarak görev alan de erli meslekdafllar m zdan oluflturulmufl oldu. Organizasyondaki bu yeni yap lanman n yan s ra, daha önceki y llarda sadece konuflmac lar n konular n aktard, sonunda çok k sa bir süre içinde tart flmalar n yap ld, kimi zaman hiç yap lamad oturumlar n derne imizin ana amac olan multidisipliner ve bilimsel paylafl m ortam na çok katk da bulunmad düflünüldü. Bu nedenle bu y l oturumlar n konular temsil eden bir veya iki olgu çerçevesinde ele al nmas istendi. Bu formatta, konuflmac lar taraf ndan k saca özetlenen bilgiler ve moderatörlerin yönlendirmeleri do rultusunda kat l mc lar n a rl kl olarak tart flmaya kat ld interaktif oturumlar gerçeklefltirmeyi hedefledik. Böylelikle akci er kanserleri konusunda günlük hayat m zda s kl kla karfl laflt m z sorunlar n daha somut bir biçim alaca na ve aktar lan bilgilerin daha kal c olaca na inan yoruz. Kat l mc lar m z n da katk lar yla bu bilimsel iletiflimi daha genifl bir platforma yaymay hedefliyoruz. Bu hedefe ulaflmak için Derne imizde çal flarak bizimle birlikte yola ç kan tüm arkadafllar ma, oturumlarda moderatör veya konuflmac olarak görev alan gerçek bilimsel kurul üyelerine ve de erli kat l mc lar m za bu vesileyle teflekkür ediyorum. Kongremiz Türk Tabibleri Birli i Sürekli T p E itimi Kredi Komisyonu taraf ndan 23 TTB-STE kredi puan ile kredilendirililerek tescil edilmifltir. Prof. Dr. Erkan TOPUZ Kongre Baflkan Knidos dan Demeter Heykeli British Museum da sergilenmektedir.

3 KONGRE DÜZENLEME KURULU Baflkan Dr. Erkan Topuz Baflkan Yard mc s Dr. Mustafa Yaman Bilimsel Koordinasyon Komitesi Dr. Bülent Arman (Baflkan) Dr. Canan Akman Dr. Günay Ayd n Dr. Adnan Ayd ner Dr. Kunter Balkanl Dr. Saadettin Ç kr kç o lu Dr. Gökhan Demir Dr. Ahmet Demirkaz k Dr. Fazilet Öner Dinçbafl Dr. Yeflim Eralp Dr. Cengiz Gebitekin Dr. Erdem Göker Dr. Semih Halezero lu Dr. Hüseyin Halilçolar Dr. Ethem N. Oral Dr. Büge Öz Dr. Attila Sayg Dr. Faruk Tafl Dr. dris Yücel Sekreter Dr. Yeflim Eralp Sayman Dr. Ahmet Kizir Sosyal Komite Dr. Günay Ayd n Dr. Esra Kaytan Sa lam D fl liflkiler Dr. Turhan Ece Kurs Sorumlular Dr. Sedat Alt n Dr. Semih Halezero lu Dr.Ufuk Abac o lu Dr.Canan Akman Dr.Müge Akmansu Dr.Sedat Alt n Dr.Andaç Argon Dr.Bülent Arman Dr.Adnan Ayd ner Dr.Kunter Balkanl Dr.Reha Baran Dr.M.Ali Bedirhan Dr.Ayten Kay Cang r Dr.Tuncay Ça lar Dr.R za Çetingöz Dr.Erdo an Çetinkaya Dr.Sadetttin Ç kr kç o lu Dr.U ur Deligezer Dr.Gökhan Demir Dr.Ayfle Nur Demiral Dr.Ahmet Demirkaz k Dr.fiükrü Dilege Dr.Fazilet Öner Dinçbafl Dr. brahim Dinçer Dr.Ilgaz Do usoy Dr.Turhan Ece Dr.Levent Elbeyli Dr.Levent Eralp Dr.Yeflim Eralp Dr.Sina Ercan Dr.Melek Erkifli Dr.P nar F rat Dr.Cengiz Gebitekin Dr.Onur Genç Dr.Atayla Genço lu Dr.Erdem Göker Dr.Semih Halezero lu Dr.Ahmet Ilgazl Dr.Bülent Karabulut Dr.fievket Kavukçu Dr.Kamil Kaynak ONURSAL KURUL Osman Aldemir Bülent Berkarda Nijad Bilge Koray Dinçol Ahmet Karadeniz Mustafa Öz Kemal Sözer Reha Uzel B L MSEL KURUL Dr.Murat K y k Dr.Ahmet Kizir Dr.Walter Klepetko Dr.Sedat Koca Dr.Filiz Koflar Dr.Hakan Kutlay Dr.As m Kutlu Dr.Nil Molinas Mandel Dr.Muzaffer Metin Dr.Ethem N.Oral Dr. lker Ökten Dr.Ahmet Önen Dr.Büge Öz Dr.Alper Özkan Dr.Can Öztürk Dr.Özgür Özy lkan Dr.Esra Kaytan Sa lam Dr.Taflan Salepçi Dr.Ali Ata Salihi Dr. smail Savafl Dr.Attila Sayg Dr.Kerim Sönmezo lu Dr.Ulus Ali fianl Dr.Filiz Çay fienler Dr.Faruk Tafl Dr. rfan Tafltepe Dr.Alper Toker Dr.Erkan Topuz Dr.Atadan Tunac Dr.Serdar Turhal Dr.Akif Turna Dr.Rüçhan Uslu Dr.Kaz m Uygun Dr. rfan Yalç nkaya Dr.Mustafa Yaman Dr.Dilek Y lmazbayhan Dr.Yener Yörük Dr.Fulden Yumuk Dr.Faruk Zorlu AKAD YÖNET M KURULU Baflkan Dr. Erkan Topuz Baflkan Yard mc s Dr. Mustafa Yaman Genel Sekreter Dr. Turhan Ece Sayman Dr. Ahmet Kizir Üyeler Dr. Canan Akman Dr. Sedat Alt n Dr. Andaç Argon Dr. Bülent Arman Dr. Adnan Ayd ner Dr. Sedat Koca Dr. Büge Öz Dr. Akif Turna Denetleme Kurulu Üyeleri Dr. Saadettin Ç kr kç o lu Dr. Fazilet Öner Dinçbafl Dr. Esra Kaytan Sa lam Dr. P nar Saip Dr. Alper Toker Bilimsel Komite Üyeleri Dr. Bülent Arman (Baflkan) Dr. Günay Ayd n Dr. Adnan Ayd ner Dr. Saadettin Ç kr kç o lu Dr. Gökhan Demir Dr. Ahmet Demirkaz k Dr. Yeflim Eralp Dr. Semih Halezero lu Dr. Ethem N. Oral Dr. Büge Öz Dr. Attila Sayg 01

4 AKC E R KAN SERLER DER NE Programa Genel Bakış 3.U l u s a l T o r a s k O n k o l o j K o n g r e s 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 24: Haziran Haziran Haziran Haziran 2007 Perşembe Cuma Cumartesi Pazar KAYIT KURSLAR Sagalasos & Amos AÇILIfi PANEL Marmaris AÇILIfi KONSER Marmaris AÇILIfi KOKTEYL Meyhane AKfiAM YEME Yunus PANEL 1 Marmaris KAHVE MOLASI PANEL 2 Marmaris PANEL 3 Marmaris Ö LE YEME Yunus PANEL 4 Marmaris KAHVE MOLASI KONFERANS 1 Marmaris ÖZEL OTURUM Marmaris AKfiAM YEME Yunus PANEL 5 Marmaris KONFERANS 2 Marmaris KAHVE MOLASI PANEL 6 Marmaris Ö LE YEME Yunus UYDU SEMPOZYUM Marmaris PANEL 7 Marmaris KAHVE MOLASI PANEL 8 Marmaris SÖZLÜ B LD R LER A B TARTIfiMALI POSTER A B Marmaris Sagalasos Marmaris GALA YEME Yunus Sagalasos PANEL 9 Marmaris KAHVE MOLASI PANEL 10 Marmaris KAHVE MOLASI PANEL 11 Marmaris Ö LE YEME Yunus

5 21 Haziran 2007 Perşembe Akciğer Kanserleri Derneği Kurs Programı GİRİŞİMSEL BRONKOSKOPİ KURSU SAGALASOS KANSERLERİNDE İNVAZİV EVRELEME KURSU AMOS Moderatörler Mustafa Yaman Sadettin Çıkrıkçıoğlu Moderatörler Semih Halezeroğlu Kamil Kaynak Endobronşiyal tedavide hasta seçimi Sedat Altın Transbronşiyal iğne aspirasyonu Reha Baran Videotorakoskopik evreleme Alper Toker Mediastinotomi ile evreleme Sina Ercan Trakeobronşiyal stentler ve uygulamaları Ahmet Ilgazlı Torakotomi İrfan Yalçınkaya Endobronşiyal ultrason Erdoğan Çetinkaya Mediastinoskopi İrfan Taştepe Elektromagnetik navigasyon Atayla Gençoğlu Pratik uygulama Otofloresan bronkoskopi Filiz Koşar Pratik Uygulama Masa 1 TBİA Masa 2 EBUS Masa 3 Stent uygulamaları Reha Baran Erdoğan Çetinkaya Ahmet Ilgazlı Masa 4 Otofloresan bronkoskopi Filiz Koşar Masa 5 Elektromagnetik navigasyon Atayla Gençoğlu 03

6 AKC E R KAN SERLER 3.U l u s a l T o r a s k O n k o l o j K o n g r e s DER NE 21 Haziran 2007 Perşembe 10:00-24:00 Kayıt 14:00-17:30 Kurslar Girişimsel bronkoskopi Akciğer kanserlerinde invaziv SAGALASOS AMOS Açılış Paneli MARMARİS Akciğer kanserinde erken tanı Moderatörler Sadettin Çıkrıkçıoğlu Mustafa Yaman Akciğer kanserlerinin erken tanısında tarama yöntemleri Can Öztürk Erken tanıda radyolojinin önemi Canan Akman Erken tanı amaçlı endoskopik yöntemlerde yeni yaklaşımlar Akciğer kanserlerinin erken tanısında patolojinin yeri Filiz Koşar Pınar Fırat Açılış Konseri MARMARİS Açılış Kokteyli MEYHANE Akşam Yemeği YUNUS Haziran 2007 Cuma Panel 1 MARMARİS Evreleme yöntemlerinde tartışmalı konular Moderatörler Şevket Kavukçu Attila Saygı Evrelemede radyolojinin önemi Atadan Tunacı Evrelemede PET-CT nin yeri Kerim Sönmezoğlu Evrelemede yeni yaklaşımlar Ahmet Ilgazlı Cerrahi evrelemede sorunlar Kamil Kaynak Kahve Arası Panel 2 MARMARİS Küçük hücreli-dışı N2 hastalıkta yaklaşım Moderatörler Gökhan Demir Sedat Koca N2 hastalıkta prognostik faktörler Cengiz Gebitekin Radyoterapide yeni yaklaşımlar Fazilet Öner Dinçbaş N2 hastalıkta sistemik tedavinin yeri Yeşim Eralp Panel 3 MARMARİS Soliter metastazlarda yaklaşım Moderatörler Şükrü Dilege Akif Turna Cerrahi Stereotaksik radyoterapi Sistemik tedavi Levent Elbeyli Faruk Zorlu Andaç Argon Öğle Yemeği YUNUS Panel 4 MARMARİS Kemik metastazlarına yaklaşım Moderatörler Ufuk Abacıoğlu Taflan Salepçi Kemik metastazlarında sistemik tedavi Nil Molinas Mandel Kemik metastazlarında cerrahi tedavi yaklaşımları Levent Eralp Kemik metastazlarında radyoterapinin yeri Alper Özkan Kahve Arası Konferans 1 MARMARİS Akciğer kanserlerinde tamamlayıcı tıp yöntemlerinin rolü: Olgu bazlı yaklaşım Erkan Topuz Sözel Bildiri Oturumları Salon A MARMARİS Moderatörler M.Ali Bedirhan - Murat Kıyık Salon B SAGALASOS Moderatörler İlker Ökten - Ali Ata Salihi Özel Oturum MARMARİS Akciğer kanserlerinde geleceğe bakış Moderatör Erkan Topuz Konuşmacılar Yeşim Eralp Serdar Turhal Akşam Yemeği YUNUS

7 23 Haziran 2007 Cumartesi Panel 5 MARMARİS Akciğer kanserlerinde endobronşiyal tedaviler Moderatörler Ilgaz Doğusoy Turhan Ece Yöntemler Reha Baran Endikasyonlar ve uygulamalar Sedat Altın Cerrahi yaklaşım Alper Toker Onkolojik yaklaşım Ayşe Nur Demiral Konferans 2 MARMARİS Kanser olgusunun hasta, aile ve tedavi ekibi açısından önemi Sedat Özkan Kahve Arası Panel 6 MARMARİS Destek Tedavisi Moderatör Erdem Göker Akciğer kanserli hastaya doğal ve farmakolojik beslenme desteği Özgür Özyılkan Akciğer kanserli hastada hastalığa ve kemoterapiye bağlı yan etkiler ve giderilme yolları Rüçhan Uslu Akciğer kanserli hasta ve ailenin hastalıkla ilgili bilgilendirilmesi ve psikososyal destek Filiz Çay Şenler Uydu Sempozyum MARMARİS Küçük hücreli olmayan akciğer kanserinin birinci basamak tedavisinde bireysel paylaşımlar Moderatör Adnan Aydıner 12:45-12:50 Açılış Adnan Aydıner 12:50-13:15 Olgu sunumu 1 Esra Kaytan Sağlam 13:15-13:30 Olgu sunumu 2 H. Alper Özkan 13:30-13:45 Olgu sunumu 3 Ulus A. Şanlı 13:45-13:55 Kapanış Adnan Aydıner *Sanofi Avantis uydu sempozyumunda Lunch Box verilecektir Öğle Yemeği YUNUS Panel 7 MARMARİS Malign efüzyonsuz T4 hastalarda tedavi yaklaşımları Moderatörler Semih Halezeroğlu Ahmet Kizir Cerrahi Hakan Kutlay Radyoterapi Müge Akmansu Kemoterapi Fulden Yumuk Kahve Arası Panel 8 MARMARİS Yeni prognostik faktörler ve hedefe yönelik tedavi Moderatörler Adnan Aydıner Serdar Turhal Akciğer kanserlerinde yeni prognostik faktörler Büge Öz Akciğer kanserlerinde moleküler biyoloji Uğur Deligezer Hedefe yönelik tedaviler Faruk Taş Tartışmalı Poster Oturumları Salon A MARMARİS Moderatörler İbrahim Dinçer - Yener Yörük Salon B SAGALASOS Moderatörler Muzaffer Metin - Esra K. Sağlam Gala Yemeği YUNUS 24 Haziran 2007 Pazar Panel 9 MARMARİS Küçük hücreli akciğer kanserinde yeni tedavi yaklaşımları Moderatörler Rıza Çetingöz Ulus Ali Şanlı Küçük hücreli akciğer kanserinde cerrahinin yeri Ahmet Önen Küçük hücreli akciğer kanserinde radyoterapi Ethem N.Oral Küçük hücreli akciğer kanserinde sistemik tedavi yaklaşımları Bülent Karabulut Kahve Arası Panel 10 MARMARİS Malign plevral efüzyonlar Moderatörler İsmail Savaş Tanı ve tedavi endikasyonları Onkolojik yaklaşım Cerrahi yaklaşım Kahve Arası Tuncay Çağlar Kazım Uygun Onur Genç Panel 11 MARMARİS Mezotelyoma Moderatörler Bülent Arman Kunter Balkanlı Mezotelioma tanısında yeni yaklaşımlar Dilek Yılmazbayhan Mezotelioma cerrahisinde yeni yaklaşımlar Asım Kutlu Mezoteliomada sistemik tedavi Melek Köksal Erkişi Öğle Yemeği YUNUS Moderatörler soyadlarına göre alfabetiktir. 05

8 AKC E R KAN SERLER 3.U l u s a l T o r a s k O n k o l o j K o n g r e s DER NE KONGRE MEKANI: Divan Hotel Marmaris Mares Divan Hotel Marmaris Mares, Haziran 2007 tarihleri arasında III. Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi'ne her şey dahil konsepti ile ev sahipliği yapacak ve eşsiz doğasıyla katılımcılara kusursuz bir dinlenme fırsatı sunacaktır. Divan Hotel Marmaris Mares Dalaman Havaalanı'na 90 km, İçmeler e ise 4 km uzaklıktadır. Divan Hotel Mares Marmaris odalarında; oturma alanlı balkon ve teras, klima, mini bar, saç kurutma makinesi, elektronik kasa, uydu TV, kartlı anahtar sistemi, 24 saat oda servisi bulunmaktadır. Divan Hotel Mares Marmaris de muhtelif havuzlar (yüzme havuzu, çocuk havuzu, kaydıraklı yüzme havuzu), açık spor alanları (tenis kortları, voleybol, basketbol ve futbol), animasyon, Türk geceleri, plaj partileri ve barlarda canlı müzik, dalış merkezi ve su sporları, fitness Center, Türk hamamı, sauna, muhtelif masaj ve bakım programları, mini club ve çocuk bakıcısı, doktor ve hemşire hizmetleri bulunmaktadır. Kongre Hakkında Genel Bilgiler Kayıt ve Danışma Masası LOBBY Ana Toplantı Salonu MARMARİS Sunum Kontrol SAGALASOS FUAYE Girişimsel Bronkoskopi Kursu SAGALASOS Akciğer Kanserlerinde İnvaziv Evreleme Kursu AMOS Kongre Sekreterliği ERİNE Organizasyon Ofis MİNDOS Stant Alanı MARMARİS FUAYE AKAD Masası MARMARİS FUAYE Poster Sergisi SAGALASOS FUAYE Salon A MARMARİS Salon B SAGALASOS Internet Café & Business Center SAGALASOS FUAYE Ana Restaurant YUNUS RESTAURANT Açılış Kokteyli MEYHANE Gala Yemeği YUNUS RESTAURANT TTB-STE Kredisi Kongremiz Türk Tabibleri Birliği Sürekli Tıp Eğitimi Kredi Komisyonu tarafından 23 TTB-STE kredi puanı ile kredilendirilmiştir. Kongre çantalarında bulunan formların katılımcılar tarafından doldurularak kayıt masasına teslim edilmesini rica ederiz. 06

9 Kayıt ve Danışma Masası Kayıt ve Danışma masası otelin girişinde hizmet verecektir. Kongre Çantası Tüm katılımcılara kongre çantası Kayıt Masasından verilecektir. Çantaların içinde Kongre Final Programı ve Bildiri Özetleri Kitabı, TTB-STE Kredilendirme Formu, not defteri ve kalem bulunmaktadır. Yaka Kartı Kongre Yaka Kartları kayıt masasından dağıtılacaktır.yaka kartları kongre süresince bilimsel oturumlara ve sosyal programlara girişler sırasında kontrol edilecektir. Yaka kartlarınızı konferans süresince taşımanızı önemle rica ederiz. Kongre programı yaka kartlarının arkasında da bulunmaktadır. Kaybolan yaka kartları için 10.-EURO karşılığında kayıt masasından temin edilir. İsim Değişikliği Önceden kayıt yaptırmış katılımcı yerine başka bir katılımcının gelmesi durumunda yeni Yaka Kartları için yeni kayıt formu doldurulması gerekmektedir. Yeni kartlar 10.-EURO ve kayıtlı katılımcının / sponsor firmanın yazılı bilgi verilmesi koşulu ile kayıt masasınadan temin edilebilecektir. Sunum Kontrol Odası Kongre süresince Sagalasos fuayesinde Sunum Kontrol olarak hizmet verilecektir. Konuşmacıların sunumlarını otele giriş yaptıktan sonra Sunum Kontrol Odasındaki bilgisayara yüklemeleri önemle rica olunur. Konuşmacılarımız burada sunumlarını kontrol edebilir, gereken değişiklileri yapabilirler. Shuttle Transfer Bilgileri Haziran 2007 tarihlerinde gerçekleşecek kongremize katılacak katılımcıların transfer taleplerini OCT Turizm gerçekleştirecektir. Uçuş değişikliklerinizi yazılı olarak en az 2 gün önce bildirmeniz durumunda transfer değişikliğiniz dikkate alınacaktır. Aksi hallerde yaşanacak olumsuzluklardan OCT Turizm sorumlu değildir. Özel Transfer Bilgileri Özel olarak talep edilecek havaalanı-otel-havaalanı tek yön kişibaşı ulaşım bedeli 60 EURO karşılığında yapılacaktır. Söz konusu transferler için OCT Turizm ile bağlantıya geçmenizi rica ederiz. Uçuş değişikliklerinizi yazılı olarak en az 2 gün önce bildirmeniz durumunda transfer değişikliğiniz dikkate alınacaktır. 07

10 AKC E R KAN SERLER 3.U l u s a l T o r a s k O n k o l o j K o n g r e s DER NE AKAD Üye Kaydı Kongre katılımcılarının Akciğer Kanserleri Derneği ne üye olmalarını özellikle rica ediyoruz. AKAD sekreteri kaydınızı yapmak üzere kongre boyunca Marmaris fuayede sizi bekleyecektir. Konaklamasız Katılımcı Konaklamasız katılımcılar sadece öğle yemeklerini Manzara Restaurant ta alabilirler. Toplantı Dili Toplantı dili Türkçe dir. Oturumlar Kongremize gönderilen 61 bildiri; 12 sözel bildiri, 19 tartışmalı poster, 30 poster olarak değerlendirilmiştir. Sözel bildiriler , tartışmalı posterler , posterler sayfalar arasında özetlenmiştir.posterler Sagalasos Fuayesinde Haziran 2007 tarihlerinde sergilenecektir. Posterlerin asılması için gerekli malzeme (çift taraflı bant/raptiye) kayıt ve danışma masasından temin edilir. Sözel bildiri ve tartışmalı poster oturumları salon A: Marmaris Salonu ve salon B: Sagalasos Salonu olarak ayrılmıştır. Bildiri Ödülleri Bildiri ödülleri Gala Yemeğinde verilecektir. En İyi Sözel Bildiri Ödülü 1.000,00 YTL En İyi Poster Ödülü 1.000,00 YTL Internet Café & Business Center Tüm katılımcıların ücretsiz olarak faydalanabilecekleri internet café, Sagalasos fuayesinde kongre süresince hizmet verecektir. Katılımcılar bu salonda günlük gazeteleri de takip edebilecekler. Katılım Sertifikası Kongre katılım sertifikaları, 24 Haziran 2007 Pazar günü 10:30 12:30 saatleri arasında kayıt masasında dağıtılacaktır. Belirtilen tarihten önce kongreden ayrılacak olan katılımcıların isim ve adres bilgilerini sertifikaların kendilerine ulaştırılabilmesi için kayıt masasındaki görevliye bildirmeleri gerekmektedir. Kurs Sertifikası Girişimsel Bronkoskopi Kursu ve Akciğer Kanserlerinde İnvaziv Evreleme Kursu na katılanlara sertifika verilecektir. İlgililerin katıldıkları kurs adını ve isimlerini Sagalasos ve Amos salonlarının girişinde bulunan görevliye bildirmeleri gerekmektedir. 08

11 Açılış Konseri 21 Haziran 2007, Perşembe 19:00-19:30 arası Marmaris ana salonunda Oya Ergün Tanrıverdi, piyanist Osman Bayman eşliğinde açılış konserini gerçekleşecektir. Açılış Kokteyli 21 Haziran 2007, Perşembe Tüm katılımcılarımızı saat 19:40 20:30 arasında Divan Hotel Marmaris Mares Meyhane de canlı müzik eşliğindeki açılış kokteyline bekliyoruz. Kokteylden sonra Yunus Restaurant ta akşam yemeğine geçilecektir. Gala Yemeği 23 Haziran 2007, Cumartesi Yoğun tempolu günlerin ardından tüm katılımcılarımızı saat arası Divan Hotel Marmaris Mares Yunus Restaurant da Gala Yemeğinin özel menüsü ve sanatçısı ile ağırlamaktan onur duyacağız. Gala da ayrıca En İyi Sözel Bildiri ve En İyi Poster Ödülleri verilecektir. Divan Hotel Marmaris Mares Ücretsiz Hizmetler Kahvaltı Yunus Restaurant Öğle Yemeği* Yunus Restaurant Akşam Yemeği* Yunus Restaurant Gala Yemeği* Yunus Restaurant Sultan Bar* Plaj Bar* Havuz Bar* Disco Bar* Pastane* (sadece sandviç çeşitleri) Çay Saati-Pastane (tatlı-tuzlu kurabiye) * Sadece yerli alkollü ve alkolsüz içecekler servis edilir. Wireless Spor Salonu Tenis kortları için rezervasyonlar resepsiyondan yapılır. A la Carte Restaurant ların rezervasyonları saat e kadar resepsiyon tarafından yapılır. Divan Hotel Marmaris Mares Ücretli Hizmetler Oda Servisi 24 saat Minibar Kasa Çamaşırhane Fitness Center Masaj ve içecekler Dondurma Tüm ünitelerde (Lobby ve Toplantı Salonu) Tüm ünitelerde, 12 yıl ve üzeri ithal içkiler, şampanyalar, WSOP konyaklar, ithal şaraplar, ithal biralar, tüm ithal içecekler, taze meyve suları, tüm şişe şaraplar Herşey Dahil kapsamında değildir. A la Carte Restaurantlar Kongre otelinde konaklayan misafirlerimiz otelde bulunan A la Carte restoranlardan rezervasyon yaptırnaları koşulu ile ücretsiz yararlanabileceklerdir. Rezervasyon için lütfen danışma masasına başvurunuz. Hasır A la Carte Restaurant Türk Mutfağı Sapore A la Carte Restaurant İtalyan Çapari A la Carte Restaurant Deniz ürünleri Barbekü A la Carte Restaurant 09

12 AKC E R KAN SERLER 3.U l u s a l T o r a s k O n k o l o j K o n g r e s DER NE Stand Alanı Sponsor firmalara ait standlar Kongre Ana Toplantı Salonu olan Marmaris salonunun fuayesinde yer alacaktır. Kahve servisinin de yapılacağı bu alan kongre süresince aşağıda belirtilen saatlerde açık olacaktır. 20 Haziran 2007, Çarşamba 10:00 20:00 Hazırlık 21 Haziran 2007, Perşembe 10:00 19:00 22 Haziran 2007, Cuma 10:00 19:00 23 Haziran 2007, Cumartesi 10:00 19:00 24 Haziran 2007, Pazar 10:00 13:00 15:00 19:00 Toplanma FUAYE GİRİŞİ SALON GİRİŞİ

13 Firma Bilgileri Stand No: 1 Mega Özel Sağlık Hiz. ve Med. Ür. San. Tic. A.Ş. Adres : Barbaros Mah. Başkan Soka No: 35 Üsküdar - İSTANBUL İlgili : Emine Gül TUNÇ Tel : Fax : Stand No: 2 Pierre Fabre İlaç A.Ş. Adres : Abbasağa Mah. Yıldız Ihlamur Cad. Keşşaf Sok. Şatıroğlu İş Merkezi No:4 D:10 Beşiktaş/İSTANBUL İlgili : Simge Cemaller Tel : Fax : Web : Stand No: 3 Sanofi Aventis Adres : Büyükdere Caddesi No:209 Kat:13 4. Levent İstanbul İlgili : Murat Nalcı Tel : Fax : Web : sanofi-avantis.com Stand No : 4 Lilly İlaç Ticaret Ltd. Şti. Adres : Kısıklı Caddesi Kuşbakışı Sokak No:6 Kat: 3 Altunizade İstanbul İlgili : Erdal Bozdoğan Tel : Fax : Web : Stand No : 5 Orna İlaç Tekstil ve Kim. Mad. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Adres : Çavuşbaşı Caddesi Yayabeyi Sok. No: 9 Arın Plaza Kavacık Beykoz İstanbul İlgili : Serda Şen, Neslihan Irkan, Elif Talioğlu Tel : Fax : Stand No : 6 Pfizer İlaçları Ltd. Şti. Adres : Muallim Naci Cad. NO: Ortaköy/ İstanbul İlgili : Cansın Söylem Tel : Fax : Web : Stand No : 7 Novartis Onkoloji Adres : Barbaros Bulvarı, No: Beşiktaş - İstanbul İlgili : Leda Kadoğlu Tel : Fax : Web : Stand No : 8 Eczacıbaşı İlaç Pazarlama Adres : Büyükdere Caddesi Ali Kaya Sokak No:7 İstanbul İlgili : Deniz Özgür Yiğit Tel : Fax : Web : Stand No : 9 Roche Müstahzarları San. AŞ. Adres : Eski Büyükdere Asfaltı No:17/A Mecidiyeköy / Şişli / İstanbul İlgili : Evrim Şimşek Tel : Fax : Web : 11

14 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ 1982 STANBUL ÜN VERS TES ONKOLOJ ENST TÜSÜ GÜNLER 2 9 K A S I M A R A L I K Lütfen ajandan za not edin: stanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü nün her y l geleneksel olarak düzenledi i Onkoloji Enstitüsü Günleri nin alt nc s bu kez 29 Kas m - 02 Aral k 2007 tarihlerinde Klassis Resort Hotel Silivri de gerçeklefltirilecektir. Tüm meslektafllar m z bekliyoruz. Sayg lar mla, Prof. Dr. Erkan Topuz

15 3. Ulusal Toras k Onkoloj Kongres Haz ran 2007 D VAN HOTEL MARMAR S MARES 21 Haziran 2007 Perşembe Açılış Paneli Akciğer kanserinde erken tanı Moderatörler Sadettin Çıkrıkçıoğlu Mustafa Yaman Akciğer kanserlerinin erken tanısında tarama yöntemleri Can Öztürk Erken tanıda radyolojinin önemi Canan Akman Erken tanı amaçlı endoskopik yöntemlerde yeni yaklaşımlar Akciğer kanserlerinin erken tanısında patolojinin yeri Filiz Koşar Pınar Fırat KONUfiMA ÖZETLER

16 AÇILIŞ PANELİ Akciğer kanserinde erken tanı Akciğer kanserlerinin erken tanısinda tarama yöntemleri Can Öztürk Akciğer kansernde tarama konusunda altı randomize çalışma yayınlanmıştr. Tüm çalışmalarda, düz akciğer grafileri ile yapılan taramanın 4-12 ay arası periyodlarla uygulandığı bir kol vardır. Üç çalışmada ise balgam sitolojisinin uygulandığı bir kol vardır. Çalışmalar sigara içen erkek denek üzerinde gerçekleştirilmiştir. Takip süreleri 3-15 yıl arasında değişmektedir. Altı çalışmanın ikisinde kontrol grubuna göre, tarama grubunda akciğer kanseri mortalitesi azalmış bulunurken, üç çalışmada artmış bulunmuş, bir çalışmada ise fark izlenmemiştir. Genel olarak tarama çalışmalarının akciğer kanseri mortalitesini azaltmadığı gözlenmiştir. Bununla birlikte, birçok çalışmada ve Mayo Lung Cancer Project çalışmasında; tarama grubunda daha fazla akciğer kanserine tanı konulmuş, rezektabl ve erken evre olguların oranı artmış ve sağkalım süreleri uzamıştır. Mortalitenin etkilenmemesinin nedeni overdiagnosis ve lead time bias sorunlarıdır. Bu olumsuzlukları aşmak için bir tarama yönteminin etkinliğini ortaya koymaya yönelik olarak sağkalım verileri yerine mortaliteye olan etkisinin de dikkate alınması daha doğru bir yaklaşım olmaktadır. Çok yeni yayınlanan ve kontrol grubu olmayan ancak olguyu kapsayan IELCAP projesinde; düşük doz BT uygulanan grupta, erken evre ve rezektabl hasta oranlarında belirgin bir artış saptanmış ve bu durum sağkalım sürelerine ve oranlarına anlamlı olarak yansımıştır. Bu veriler, sürmekte olan randomize kontrollu çalışmalarla desteklenirse; düşük doz BT taramaları akciğer kanserine yönelik olarak, topluma ve risk gruplarına önerilebilir hale gelecektir. Kaynaklar 1- Humphrey LL et al. Ann Intern Med 2004; 140: Henschke CI. Clin Cancer Res 2005; 11: 4984 s- 7s 3- IELCAP. NEJM 2006; 355: Bastarrika G. et al. Am Rev Respir Crit Care Med 2005; 171: Son S. et al. Lancet 1998; 351: Swensen S. et al. Radiology 2003; 226: Petty T. JAMA 2003; 289: Bach PB et al. JAMA 2007; 297: MacMahon H et al. Radiology 2005; 237: Lindell RM et al. Radiology 2007; 242: Xu DM et al. Lung Cancer 2006; 54: Bach PB et al. Chest 2003; 123(1 supp): 72s-82s 14

17 AÇILIŞ PANELİ Akciğer kanserinde erken tanı Akciğer kanserinde erken tanıda radyolojinin önemi Canan Akman Akciğer kanseri ülkemizde de diğer gelişmiş ülkelerde olduğu gibi gittikçe artan oranlarda kanser ölümlerinin sebebini oluşturmaktadır. Hastalık semptomatik ve ileri evrede saptandığında prognoz kötüdür, sağkalım oranı düşmektedir.yakınmasız hastalarda, erken evrede saptanan özellikle küçük hücreli dışı akciğer kanserinde ise tedavi şansı artmakta ve sağ kalım oranı yükselmektedir. Günümüzde mümkün olan tarama teknikleri; ileri düzeyde balgam analizi, bronkoskopi (autofluoresan), düşük doz kontrastsız spiral tomografidir (1). Akciğer kanserinde tarama çalışmaları 1970 li yıllarda ( 2,3) balgam sitolojisi ve konvansiyonel akciğer grafileri ile başlamıştır. Bu randomize kontrollü çalışmalar, akciğer kanserinde erken tanıya rağmen kansere bağlı ölüm oranının azalmaması nedeniyle negatif olarak değerlendirilmiştir. Ancak son yıllarda tek kesitli, çok kesitli BT sistemleri gibi teknik gelişmeler ve düşük doz BT nin akciğer nodüllerinin saptanmasında etkinliğinin belirlenmesinden sonra BT ile tarama çalışmaları yaygınlaşmıştır. Ayrıca sistemdeki nodül saptama programları BT ile nodül tespit etme duyarlılığını arttırmaktadır. Erken akciğer kanserinde en sık bulgu kalsifikasyon içermeyen küçük boyutlu nodüllerdir. BT ile yapılan ilk tarama testinde en azından 5 mm yada 5 mmden büyük 1 adet solid yada semisolid nodül saptandığında; 8 mm yada daha büyük 1 adet semisolid nodül saptandığında test pozitif kabul edilir. 10 mm den büyük tüm nodüllere biyopsi önerilir. Kalsifikasyon içermeyen çok küçük nodüller tespit edildiğinde test semipozitif kabul edilip 1 yıl sonra kontrol BT tetkiki yapılır. İkinci taramada yeni gelişen kalsifiye olmayan nodüllerin saptanması durumunda boyuta bakılmaksızın test pozitif kabul edilir. Yada görsel olarak mevcut nodülde büyümenin izlenmesi; non-solid veya semisolid nodülde solid komponent gelişmesi yine testin pozitif olarak yorumlanmasını gerektirir (4). BT de saptanan nodüller boyut, dansite ve takiplerde büyüme hızına bakılarak değerlendirilir. İlk tarama testinde 5-14 mm boyuttaki nodüllere 3 ay sonra BT önerilmektedir. Diğer yaklaşıma göre PET incelemesinin yapılması, PET pozitifliği söz konusu ise biyopsi ile tanı konulması gerekmektedir. Nodül 15mm yada daha büyükse (solid, semisolid, non-solid) mutlaka patolojik tanı konulmalıdır. Nodüller 3mm den küçük ise 6 ay sonra, 3-5mm ise 3 ay sonra BT yapılmalıdır (5,6). Günümüze dek yapılan çalışmalar göstermiştir ki tarama yöntemleri ile yakınmasız hastalarda özellikle yavaş büyüyen, daha az agresiv, küçük boyutlu küçük hücreli dışı akciğer kanseri erken evrede, cerrahi olarak çıkarılabilir aşamada saptanabilmektedir. Kaynaklar 1-Diederich S, Thomas M, Semik M, Lenzen H, Roos N, Weber A, Heindel W, Wormanns D. Screening lung cancer with low-dose spiral computed tomography:results of annual follow-up examinations in asymptomatic smokers. Eur Radiol 2004; 14: KubiK A, Parkin DM, Klat M, Erban J, Polak J, Adamec M. Lack of benefit from semi-annual screening for cancer of the lung: follow-up report of a randomized controlled trial on a population of high-risk males in Czechoslavakia. Int J Cancer 1990;45: Fontana RS, Sanderson DR, Taylor WF, Woolner LB, Miller WE, Muhm JR,et al. Early lung cancer detection.results of the initial (prevalence) radiologic and cytologic screening in the Mayo Clinic study. Am Rev Respir Dis 1984;130: Henschke CI. CT screening for lung cancer: Update Surg Oncol Clin N Am 2005;14: International Early Lung Cancer Action protocol.availableat:www.elcap.org.accessed December 27, Henschke CI, Yankelevitz DF, Naidich D, et al. CT screening for lung cancer ; suspiciousness of nodules at baseline according to size. Radiology 2004; 231: Erken tanı amaçlı endoskopik yöntemlerde yeni yaklaşımlar Konuşma özetini göndermemiştir. Filiz Koşar Akciğer kanserlerinin erken tanısında patolojinin yeri Konuşma özetini göndermemiştir. Pınar Fırat 15

18 AKC E R KAN SERLER DER NE Notlar 3.U l u s a l T o r a s k O n k o l o j K o n g r e s 16

19 3. Ulusal Toras k Onkoloj Kongres Haz ran 2007 D VAN HOTEL MARMAR S MARES 22 Haziran 2007 Cuma Panel 1 Evreleme yöntemlerinde tartışmalı konular Moderatörler Şevket Kavukçu Attila Saygı Evrelemede radyolojinin önemi Atadan Tunacı Evrelemede PET-CT nin yeri Kerim Sönmezoğlu Evrelemede yeni yaklaşımlar Ahmet Ilgazlı Cerrahi evrelemede sorunlar Kamil Kaynak Panel 2 Küçük hücreli-dışı N2 hastalıkta yaklaşım Moderatörler Gökhan Demir Sedat Koca N2 hastalıkta prognostik faktörler Cengiz Gebitekin Radyoterapide yeni yaklaşımlar Fazilet Öner Dinçbaş N2 hastalıkta sistemik tedavinin yeri Yeşim Eralp Panel 3 Soliter metastazlarda yaklaşım Moderatörler Şükrü Dilege Akif Turna Cerrahi Stereotaksik radyoterapi Sistemik tedavi Andaç Argon Levent Elbeyli Faruk Zorlu Panel 4 Kemik metastazlarına yaklaşım Moderatörler Ufuk Abacıoğlu Taflan Salepçi Kemik metastazlarında sistemik tedavi Nil Molinas Mandel Kemik metastazlarında cerrahi tedavi yaklaşımları Levent Eralp Kemik metastazlarında radyoterapinin yeri Alper Özkan KONUfiMA ÖZETLER

20 PANEL 1 Evreleme yöntemlerinde tartışmalı konular Evrelemede radyolojinin önemi Atadan Tunacı Akciğer kanserinin tanı ve evrelemesine görüntüleme modalitelerinin katkıları son yıllarda yoğunlaşan teknolojik ilerlemelerin radyoloji alanına yansımasıyla vazgeçilmez özellikler kazanmıştır. Şüphesiz bu katkılar kanserin tanısı, tanı sonrası evrelendirilmesi ve tedavi izlemi aşamalarını içerir. Ancak bunların yanında virtüel bronkoskopi, MR angiografi, düşük doz bilgisayarlı tomografi ile akciğer kanserinin tarama (screnning) girişimleri sıralanması gereken yenilikler arasındadır. Akciğer Kanseri Evrelemesinde MR ve Son Gelişmeler: BT akciğer kanserinin evrelendirilmesinde yine en sık seçilen görüntüleme modalitesi olma özelliğini sürdürmektedir. Akciğer parankimini görüntülemede üstünlüğü, 5mm'den küçük pulmoner nodülleri saptamada daha sensitif oluşu, daha ucuz olması, mediastinal lenf nodlarının ve nodüllerin kalsifikasyonunu saptamada belirgin farklılığı BT'nin kullanımını rutinleştirmiş özelliklerden başlıcalarıdır. MR görüntülemenin akciğer kanserinin esas tanısında yeri bulunmadığı söylenebilir. Tüm bunların yanısıra MR, BT ile çözüm getirilemeyen olgularda sorunu çözücü görüntüleme modalitesi işlevini üstlenebilir. Bazı özel durumlarda MR akciğer kanserinin evrelemesinde primer modalite olarak kullanılabilir. Bunlara örnek olarak iyotlu kontrast maddelere karşı intoleransın bulunduğu olgular gösterilebilir. MR çok düzeyli görüntü eldesi, vasküler anatomi ve akan kanın görüntülenebilme özelliği, yüksek yumuşak doku kontrastı gibi birtakım üstün özelliklere sahiptir. MR görüntüleme Pancoast tümörlerinin rezektabilitesinde, mediastinal yapılara, göğüs duvarı ve vertebralara tümör invazyonunda belirgin diagnostik değere sahiptir. MR görüntüleme evre IIIA ve evre IIIB akciğer kanserinin ayrımında avantajlar sağlayabilir. Evre IIIA hastalık potansiyel olarak opere edilebilen, göğüs duvarına, mediastinal plevraya, diafragmaya veya perikarda tümörün direkt invazyonu, veya karinaya 2 cm uzanım anlamına gelmektedir. Evre IIIB hastalık ise opere edilemeyen mediasten, kalp, büyük damarlar, trakea, ösefaj, karina ve vertebra korpus invazyonu olarak değerlendirilen durumu ifade eder. Evre IIIB ayrıca karşı taraf mediastinal veya hiler malign adenopati ile birlikte malign plevral effüzyonu anlatır. MR ve BT hiler kitle ve lenf nodlarını saptamada benzer duyarlılıkları olmasına rağmen BT ile hiler lezyonları genişlemiş santral pulmoner arterlerden ayırmak güç olabilir. Bu durumda MR değerli olabilir. Reaktif genişlemiş lenf nodlarının metastatik lenf nodlarından ayrımı süregelen bir diagnostik problem olarak algılanmaya devam etmektedir. Henüz bu ayrım için kriter veya objektif bir yöntem bulunmamaktadır. Ancak baş boyun tümörlerinde metastatik lenf nodları ile reaktif lenf nodlarının deneysel süperparamanyetik demir oksit nano-partiküllerinin kullanımı ile gerçekleştirilen MR çalışmaları bu konuda atılmış ilk adım olarak düşünülebilir. Bu özel kontrast maddenin, metastaz ile reaktif lenf nodu ayrımında mediastinoskopi gibi pür invazif bir yönteme alternatif olup olamayacağını önümüzdeki yıllarda yapılacak geniş serili çalışmalar bizlere gösterecektir. Hiler tümör postobstrüktif atelektazi veya pnömonitis ile beraber bulunabilir. Endobronşial lezyonların saptanmasında BT, MR'a üstündür. Ancak MR atelektatik veya pnömonitik akciğer ile obstrüktif tümörü ayırmada kullanılabilir. T2 ağırlıklı MR görüntülerinde postobstrüktif akciğerde sıvı ile dolu hava boşluklarını saptanabilir. Obstrüktif atelektazi T2 ağırlıklı görüntülerde kompresif atelektaziye göre daha yüksek sinyal intansitesi gösterir. Tam opasifiye hemitoraks olgularında MR tümör, atelektazi ve plevral sıvı ayrımını net biçimde yapabilir. Kalp komşuluğunda izlenen tümörlerde perikard ile kalp kası invazyonunun ayrımında MR görüntülemenin ayrıcalıklı bir yeri mevcuttur. Çok düzeyli MR incelemelerde tümör karina, tümör aorta veya pulmoner arter ilişkileri değerlendirilebilir. Vasküler ani kesilme kontrastlı 3 boyutlu MR angiografi incelemeleri eklendiğindelüminal daralmanın düzey ve derecesini gösterebilir. Spin eko sekanslara eklenen MR angiografi incelemesi süperior vena kava invazyonunu ekstrensek basıdan ayırmada yeterli olabilmektedir. Kot korteks destrüksiyonunun saptanmasında BT yeterli olabilmekte ancak MR kotların kemik iliği değişikliklerini saptayabilmektedir. Son olarak MR, kimyasal kayma sekansları ile adrenal kitlelerinde yağ içeriğinin saptanması temeline dayalı güçlü tanı değeri içerir. %90 adenomlar mikroskopik yağ içermekte buna karşın sürrenal metastazları yağ içermemektedir. Bu nedenle MR'ın spesifitesi BT'den belirgin yüksektir. SÜPERİOR SULKUS TÜMÖRLERİ Viseral plevra ile yakınlığı, göğüs duvarı invazyon potansiyeli, brakial pleksus, subklavian damar ve vertebra tutulumu olasılıkları nedeniyle operabilite sınırının değişken olduğu bu tümörlerde BT aksiyel plan nedeniyle suboptimal değerlendirmelere neden olabilmektedir. Koronal aksiyel ve sagital planda tümörlerin anatomik ilişkileri daha iyi izlenebilmekte invazyonun oluştuğu dokular ve tümör rezeksiyonu değerlendirilebilmektedir. T1 ağırlıklı spin eko gibi yağın parlak olduğu sekanslarla göğüs duvarı invazyonu değerlendirilebilmektedir. Subplevral yağ planının T1 ağırlıklı sekansda düşük sinyal intansiteli tümör tarafından silinmesi en önemli kriteri oluşturmaktadır. Benzer bir yaklaşım yağ ile çevrili brakial pleksus ve subklavian damarlar içinde geçerlidir. Kontrastlı 3 boyutlu MR angiografi arter ve ven invazyonlarını net biçimde ortaya koyabilmektedir. 18

3.2 21-24 Haz ran 2007

3.2 21-24 Haz ran 2007 AKCİĞER KANSERLERİ DERNEĞİ A K A D Ulusal Toras k Onkoloj Kongres 3.2 21-24 Haz ran 2007 D VAN HOTEL MARMARIS MARES www. torasikonkoloji2007.org www.akad.org.tr KAN SERLE R AKC ER DERNE A K A D De erli

Detaylı

Akciğer Kanserinde Pozitron Emisyon Tomografi (PET) Kullanımı

Akciğer Kanserinde Pozitron Emisyon Tomografi (PET) Kullanımı İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri TÜRKİYEDE SIK KARŞILAŞILAN HASTALIKLAR II Sindirim Sistemi Hastalıkları Akciğer Kanserine Güncel Yaklaşım Sempozyum Dizisi No:58 Kasım 2007;

Detaylı

Sayın Meslektaşlarımız,

Sayın Meslektaşlarımız, Sayın Meslektaşlarımız, 2006 yılında kurulan üniversitemizin onkoloji alanında multidisipliner yaklaşımları güçlendirmek için Group Florence Nightingale ile işbirliği içinde başlattığı yıllık bilimsel

Detaylı

Akciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri

Akciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri Akciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri Akciğer kanserinin tanısında anamnez, fizik muayene, tam kan sayımı ve rutin biyokimya testlerinden sonra; Noninvaziv (akciger filmi, toraks BT, PET, balgam sitolojisi),

Detaylı

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 18 Ocak 12 Çarşamba

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 18 Ocak 12 Çarşamba Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer

Detaylı

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 01 Kasım 2010 Pazartesi

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 01 Kasım 2010 Pazartesi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı

Detaylı

Akciğer Dışı Tümör Olgularında İzole Mediasten FDG-PET Pozitif Lenf Nodlarının Histopatolojik Değerlendirilmesi

Akciğer Dışı Tümör Olgularında İzole Mediasten FDG-PET Pozitif Lenf Nodlarının Histopatolojik Değerlendirilmesi Akciğer Dışı Tümör Olgularında İzole Mediasten FDG-PET Pozitif Lenf Nodlarının Histopatolojik Değerlendirilmesi Dr. E. Tuba CANPOLAT 1, Dr. Alper FINDIKÇIOĞLU 2, Dr. Neşe TORUN 3 1 Başkent Üniversitesi

Detaylı

Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi

Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi Lokal ileri evre akciğer kanserli olgularda cerrahi tedavi, akciğer rezeksiyonu ile birlikte invaze olduğu organ ve dokuların rezeksiyonunu

Detaylı

Önsöz. ULUSAL TORAKS MALİGNİTELERİ KONGRESİ 10-13 Mayıs 2012. www.utmk.org. Değerli Meslektaşlarımız,

Önsöz. ULUSAL TORAKS MALİGNİTELERİ KONGRESİ 10-13 Mayıs 2012. www.utmk.org. Değerli Meslektaşlarımız, Önsöz Değerli Meslektaşlarımız, Bildiğiniz gibi, akciğer kanseri, dünyada ve Türkiye de en çok ölüme neden olan kanserdir. Mezotelyoma ise, Türkiye de dünyanın geri kalanına göre çok daha fazla görülen

Detaylı

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı

Detaylı

Multipl Myeloma da PET/BT. Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD

Multipl Myeloma da PET/BT. Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD Multipl Myeloma da PET/BT Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD İskelet sisteminin en sık görülen primer neoplazmı Radyolojik olarak iskelette çok sayıda destrüktif lezyon ve yaygın

Detaylı

TRANSBRONŞİAL İĞNE ASPİRASYONU (TBNA) Dr. Z. Toros Selcuk Hacettepe Ü. Tıp F. Göğüs Hastalıkları ABD.

TRANSBRONŞİAL İĞNE ASPİRASYONU (TBNA) Dr. Z. Toros Selcuk Hacettepe Ü. Tıp F. Göğüs Hastalıkları ABD. TRANSBRONŞİAL İĞNE ASPİRASYONU (TBNA) Dr. Z. Toros Selcuk Hacettepe Ü. Tıp F. Göğüs Hastalıkları ABD. Minai OA, Dasgupta A, Mehta AC 2000 Tarihçe Schieppati 1949, 1958 akciğer kanseri TBNA, subkarinal

Detaylı

II. Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi

II. Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi AKAD Akci er Kanserleri Derne i II. Ulusal 22-25 Haziran 2006 Sheraton Çeflme Hotel www.torasikonkoloji2006.org w w w. a k a d. o r g. t r De erli Meslektafllar m z, Ülkemizde son otuz y ld r akci er kanserleri

Detaylı

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Göğüs Cerrahisi Metastatik Akciğer Tümörleri Giriş İzole akciğer metastazlarına tedavi edilemez gözüyle bakılmamalıdır Tümör tipine

Detaylı

DAVET. Değerli Meslektaşlarımız,

DAVET. Değerli Meslektaşlarımız, DAVET Değerli Meslektaşlarımız, Sizleri Multidisipliner Onkoloji Derneği (MDO) tarafından 2-4 Ekim 2015 tarihleri arasında Radisson Blu Otel Şişli de gerçekleştirilecek olan 1. Multidisipliner Onkoloji

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı Göğüs Cerrahisi Akciğer Kanserinde Anamnez ve Fizik Muayene Bulguları Giriş Akciğer kanseri ülkemizde 11.5/100.000 görülme sıklığına

Detaylı

Erken Evre Akciğer Kanserinde

Erken Evre Akciğer Kanserinde Erken Evre Akciğer Kanserinde Görüntüleme Dr. Figen Başaran aran Demirkazık Hacettepe Universitesi Radyoloji Anabilim Dalı Kasım 2005 Mayıs 2006 Müsinöz ve nonmüsinöz tipte bronkioloalveoler komponenti

Detaylı

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi okült (gizli, saklı, bilinmeyen, anlaşılmaz) okült + kanser primeri bilinmeyen

Detaylı

Metastatik Hastalık Takibinde Positron-Emission Tomografi

Metastatik Hastalık Takibinde Positron-Emission Tomografi Metastatik Hastalık Takibinde Positron-Emission Tomografi Dr. Nuriye Yıldırım Özdemir Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği 22.03.2014 5. Tıbbi Onkoloji Kongresi, Antalya Society

Detaylı

AKCİĞER KANSERİ TANISI KONULDUKTAN SONRA NE YAPILIR HASTA NASIL TAKİP VE İDARE EDİLİR

AKCİĞER KANSERİ TANISI KONULDUKTAN SONRA NE YAPILIR HASTA NASIL TAKİP VE İDARE EDİLİR AKCİĞER KANSERİ TANISI KONULDUKTAN SONRA NE YAPILIR HASTA NASIL TAKİP VE İDARE EDİLİR Akciğer kanseri olmak her şeyin sonu değildir. Bu hastalığı yenmek için mutlaka azimli, inançlı ve sabırlı olmanız

Detaylı

Bilateral Senkron Akciğer Tümörlerinde Cerrahi. Adem GÜNGÖR Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi Mart 2013 Kapadokya

Bilateral Senkron Akciğer Tümörlerinde Cerrahi. Adem GÜNGÖR Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi Mart 2013 Kapadokya Bilateral Senkron Akciğer Tümörlerinde Cerrahi Adem GÜNGÖR Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi 14-17 Mart 2013 Kapadokya Multipl Primer Akciğer Kanseri (MPLC) Senkron tm( aynı zaman aralığında aynı organda

Detaylı

OLGULARLA PET/BT KURSU

OLGULARLA PET/BT KURSU OLGULARLA PET/BT KURSU Sevgili meslektaşlarımız, Türkiye Nükleer Tıp Derneği Onkoloji Çalışma Grubu olarak, sizleri, 22-25 Mayıs 2014 tarihinde İzmir Seferihisar Doğanbey de bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Alkın Yazıcıoğlu. Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi

Göğüs Cerrahisi Alkın Yazıcıoğlu. Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Mediastenin Nadir Görülen Tümörleri Tüm mediastinal kitlelerin %10 dan azını meydana getiren bu lezyonlar mezenkimal veya epitelyal kökenli tümörlerden oluşmaktadır. Journal of linical and nalytical Medicine

Detaylı

MEME KANSERİNDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ

MEME KANSERİNDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ MEME KANSERİNDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ Dr. Filiz Yenicesu Düzen Laboratuvarı Görüntüleme Birimi Meme Kanserinde Tanı Yöntemleri 1. Fizik muayene 2. Serolojik Testler 3. Görüntüleme 4. Biyopsi Patolojik

Detaylı

5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi

5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi Bilimsel Program - 20 Mart 2014, Perşembe UĞUR DERMAN SALONU SEÇİLMİŞ VAKA SUNUMLARI - Peritoneal Kanserlerde HIPEC in Yeri HIPEC Nasıl Yapılır? Kolon Kanseri Mezotelyoma KONFERANS - Onkolojide Nereden

Detaylı

Akciğer Kanserinde Güncel Tanı ve Tedavi Yaklaşımı

Akciğer Kanserinde Güncel Tanı ve Tedavi Yaklaşımı Akciğer Kanserinde Güncel Tanı ve Tedavi Yaklaşımı Editör Abdullah İrfan Taştepe Temmuz 2014 Copyright 2014 ISBN : 978-605-5121-12-9 Eser Editör : Akciğer Kanserinde Güncel Tanı ve Tedavi Yaklaşımı : Abdullah

Detaylı

Venosa beach resort & spa 2013 TESİS ÖZELLİKLERİ VE HERŞEY DAHİL KONSEPTİ

Venosa beach resort & spa 2013 TESİS ÖZELLİKLERİ VE HERŞEY DAHİL KONSEPTİ Venosa beach resort & spa 2013 TESİS ÖZELLİKLERİ VE HERŞEY DAHİL KONSEPTİ Katagori : 5 Yıldız Yapım Yılı : 2011 Mesafeler : Şehir merkezi 5km., İzmir 140km., Bodrum 80km. Adres : Altınkum Mah. İnonu Bulvarı

Detaylı

Denize Sıfır Konum - Özel Kum Plaj - Çocuk Dostu Otel - Su Kaydıraklı Otel - Engelli Dostu Otel - SPA - Toplantı Oteli

Denize Sıfır Konum - Özel Kum Plaj - Çocuk Dostu Otel - Su Kaydıraklı Otel - Engelli Dostu Otel - SPA - Toplantı Oteli Otel Bilgisi Limak Limra Otel Limak Limra Hotel & Resort, Antalya nın gözde turizm merkezi olan Kemer Kiriş te hizmet vermektedir. Tarihi Olympos Dağları nın eteklerinde, Akdeniz in mavisine sıfır olarak

Detaylı

Denize Sıfır Konum - Özel Kum Plaj - Çocuk Dostu Otel - Su Kaydıraklı Otel - Engelli Dostu Otel - SPA - Toplantı Oteli

Denize Sıfır Konum - Özel Kum Plaj - Çocuk Dostu Otel - Su Kaydıraklı Otel - Engelli Dostu Otel - SPA - Toplantı Oteli Otel Bilgisi Limak Limra Otel Limak Limra Hotel & Resort, Antalya nın gözde turizm merkezi olan Kemer Kiriş te hizmet vermektedir. Tarihi Olympos Dağları nın eteklerinde, Akdeniz in mavisine sıfır olarak

Detaylı

Olgularla Lenfoma ve Myelomada PET/BT Agresif NHL. Doç. Dr. Metin Halaç İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı

Olgularla Lenfoma ve Myelomada PET/BT Agresif NHL. Doç. Dr. Metin Halaç İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Olgularla Lenfoma ve Myelomada PET/BT Agresif NHL Doç. Dr. Metin Halaç İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı FDG-PET in agresif Non-Hodgkin lenfomaların tedavi öncesi

Detaylı

AKCİĞER KANSERİ AKCİĞER KANSERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER

AKCİĞER KANSERİ AKCİĞER KANSERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER AKCİĞER KANSERİ Akciğer kanseri; akciğerlerde anormal hücrelerin kontrolsüz olarak çoğalması sonucu ortaya çıkar. Kanser hücreleri akciğerlere, komşu dokulara veya vücudun diğer bölgelerine yayılabilir.

Detaylı

Soliter Pulmoner Nodüllerde Pozitron Emisyon Tomografisi. Dr. A. Fuat Yapar Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp A.D.

Soliter Pulmoner Nodüllerde Pozitron Emisyon Tomografisi. Dr. A. Fuat Yapar Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp A.D. Soliter Pulmoner Nodüllerde Pozitron Emisyon Tomografisi Dr. A. Fuat Yapar Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp A.D. Soliter Pulmoner Nodüllerde PET Kapsam PET ve PET/BT Tanım Tarihçe Fiziksel

Detaylı

FACT SHEET - KONSEPT

FACT SHEET - KONSEPT FACT SHEET - KONSEPT GENEL BİLGİLER Kategori :3* Toplam Alan :3.000 m2 Plaj Uzunluğu :30 m. Kapasite :86 ODA Kat Sayısı :5 kat Kredi Kartı :Visa - Mastercard Hizmet dönemi :6 AY Konsept :Herşey Dahil Adres

Detaylı

Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Cerrahinin Yeri Var mı? Dr.Ali Kılıçgün Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi

Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Cerrahinin Yeri Var mı? Dr.Ali Kılıçgün Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Cerrahinin Yeri Var mı? Dr.Ali Kılıçgün Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Küçük hücreli akciğer kanseri Tüm akciğer kanserlerinin %15-20 sini oluşturur Genellikle

Detaylı

Hibrid tedavi ve görüntüleme sistemleri (PET/MR)

Hibrid tedavi ve görüntüleme sistemleri (PET/MR) 15. Medikal Fizik Kongresi, 16-19 Mayıs 2015, Trabzon Hibrid tedavi ve görüntüleme sistemleri (PET/MR) Radyoloji görüşü Dr. Gülgün ENGİN İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Sunu planı 30 dak süre

Detaylı

Akciğer kanserinde radyolojik bulgular, değerlendirme. Dr. Canan Akman İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı

Akciğer kanserinde radyolojik bulgular, değerlendirme. Dr. Canan Akman İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Akciğer kanserinde radyolojik bulgular, değerlendirme Dr. Canan Akman İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Radyolojik bulgular, ipuçları Göğüs duvarı invazyonu, mediasten invazyonu Nodal

Detaylı

Yıllık Bilimsel Toplantısı 03 EKİM 2015 Rixos Grand Otel, Ankara

Yıllık Bilimsel Toplantısı 03 EKİM 2015 Rixos Grand Otel, Ankara DUYURU Değerli Meslektaşlarımız olarak 3 Ekim 2015 de Ankara Rixos Otel de bir gün sürecek bir toplantı düzenliyoruz. Daha önceki yıllarda da düzenlediğimiz benzer toplantılara hem Radyoloji camiasından,

Detaylı

Toraks BT Angiografi Pulmoner emboli tanısı

Toraks BT Angiografi Pulmoner emboli tanısı Toraks BT Angiografi Pulmoner emboli tanısı 64 yaşında erkek hasta 10 yıldır KOAH tanılı ve diyabet hastası 25 gün önce göğüs ve sırt ağrısı, nefes darlığı PaO2: 68.2; PaCO2:36 ; O2 satürasyonu: 94,4 FM;

Detaylı

Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri. Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı

Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri. Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Meme kanserli hastalarda ana prognostik faktörler: Primer tümörün büyüklüğü

Detaylı

Otel Bilgisi. Limak Atlantis De Luxe Otel & Resort

Otel Bilgisi. Limak Atlantis De Luxe Otel & Resort Otel Bilgisi Limak Atlantis De Luxe Otel & Resort Palmiye ağaçları ile çevrili olan Limak Atlantis De Luxe Hotel & Resort deniz kenarında muhteşem bir konuma sahiptir. Otele adım attığınız ilk andan itibaren

Detaylı

Otel Bilgisi. Limak Atlantis De Luxe Otel & Resort

Otel Bilgisi. Limak Atlantis De Luxe Otel & Resort Otel Bilgisi Limak Atlantis De Luxe Otel & Resort Palmiye ağaçları ile çevrili olan Limak Atlantis De Luxe Hotel & Resort deniz kenarında muhteşem bir konuma sahiptir. Otele adım attığınız ilk andan itibaren

Detaylı

GERM HÜCRELİ TÜMÖRLER İnteraktif Olgu Sunumu Dr BENGÜ DEMİRAĞ

GERM HÜCRELİ TÜMÖRLER İnteraktif Olgu Sunumu Dr BENGÜ DEMİRAĞ GERM HÜCRELİ TÜMÖRLER İnteraktif Olgu Sunumu Dr BENGÜ DEMİRAĞ Haziran 1999 erkek Başvuru Ekim 2014 2 aydır sağ testiste şişlik. Bitlis. Karın ağrısı ve şişlik ile Ankara ya sevk. Ankara da Üroloji AD da

Detaylı

ULUSAL AKCİĞER KANSERİ KONGRESİ

ULUSAL AKCİĞER KANSERİ KONGRESİ 10. YIL ONURUNA ULUSAL AKCİĞER KANSERİ KONGRESİ 14-17 Mart 2013 Perissia Otel, Kapadokya 2.duyuru DAVET Değerli Meslektaşlarımız, Günümüzde, kanserin tanısı, tedavisi, destek tedaviler ve palyatif bakım

Detaylı

KORELATİF GÖRÜNTÜLEME SEMPOZYUMU

KORELATİF GÖRÜNTÜLEME SEMPOZYUMU KORELATİF GÖRÜNTÜLEME SEMPOZYUMU Toraks ve Akciğer Maligniteleri 7-8 ARALIK 2012 Congresium International Convention & Exhibition Centre, ANKARA KORELATİF GÖRÜNTÜLEME SEMPOZYUMU Toraks ve Akciğer Maligniteleri

Detaylı

Vücutta dolaşan akkan sistemidir. Bağışıklığımızı sağlayan hücreler bu sistemle vücuda dağılır.

Vücutta dolaşan akkan sistemidir. Bağışıklığımızı sağlayan hücreler bu sistemle vücuda dağılır. HODGKIN LENFOMA HODGKIN LENFOMA NEDİR? Hodgkin lenfoma, lenf sisteminin kötü huylu bir hastalığıdır. Lenf sisteminde genç lenf hücreleri (Hodgkin ve Reed- Sternberg hücreleri) çoğalır ve vücuttaki lenf

Detaylı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Medikal Onkoloji BD Güldal Esendağlı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Medikal Onkoloji BD Güldal Esendağlı Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı Aydın Aytekin Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı Rafiye Çiftçiler Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları

Detaylı

Türkkan Evrensel Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

Türkkan Evrensel Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Türkkan Evrensel Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ulusal TTOK 2014 PET BT Positron Annihilation Hücre içerisine giren FDG, hekzokinaz enzimi ile FDG-6- P a fosforile edilmesine karşın daha ileri metabolizma

Detaylı

MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ

MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ Cem Sezer 1, Mustafa Yıldırım 2, Mustafa Yıldız 2, Arsenal Sezgin Alikanoğlu 1,Utku Dönem Dilli 1, Sevil Göktaş 1, Nurullah Bülbüller

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

RAMADA RESORT LARA 01.04.2013. 0090 242 352 43 33 www.ramadaresortlara.com. sales@ramadaresortlara.com. reservation@ramadaresortlara.

RAMADA RESORT LARA 01.04.2013. 0090 242 352 43 33 www.ramadaresortlara.com. sales@ramadaresortlara.com. reservation@ramadaresortlara. Bölgenin önemli turistik ve tarihi yerleri arasında bulunmamız, hem şehir merkezine hem havaalanına sadece 5 dakika uzaklıkta olmamız bizi en iyi tatil yeri yapıyor. Mavi gökyüzü, benzersiz yeşillik ve

Detaylı

7. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Kongresi

7. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Kongresi www.cocuksolunum2016.org Uygulamalı Pediatrik Fleksibl Bronkoskopi Kursu 30 Mart 02 Nisan 2016 RIXOS DOWNTOWN ANTALYA 1 DAVET YAZISI Sayın meslektaşlarımız, Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları Kistik Fibrozis

Detaylı

OTEL GENEL BİLGİLERİ

OTEL GENEL BİLGİLERİ 2016 YAZ SEZONU OTEL BİLGİ FORMU & ULTRA HERŞEY DAHİL KONSEPTİ OTEL GENEL BİLGİLERİ Otel Adı Adresi : Aurum Moon Holiday Resort : Yeşilkent pk. 09270 Didim/Aydın Grup Telefon : 444 7603 Grup Web Adresi

Detaylı

A K A D 1 9 9 8 NAD R GÖRÜLEN NTRATORAS K TÜMÖRLER SEMPOZYUMU. 07-09 May s 2010 Gaziantep THE ANATOLIAN. Hotel GAZİANTEP

A K A D 1 9 9 8 NAD R GÖRÜLEN NTRATORAS K TÜMÖRLER SEMPOZYUMU. 07-09 May s 2010 Gaziantep THE ANATOLIAN. Hotel GAZİANTEP NTRATORAS K TÜMÖRLER 07-09 May s 2010 Gaziantep THE ANATOLIAN GAZİANTEP Hotel De erli Meslektafllar m, Akci er Kanserleri Derne i olarak Anadolumuzun güzide flehirlerinde bilimsel toplant lar düzenlemek

Detaylı

OTEL TANITIM BİLGİLERİ YAZ SEZONU 2017

OTEL TANITIM BİLGİLERİ YAZ SEZONU 2017 TESİS ADI ADRES OTEL TANITIM BİLGİLERİ YAZ SEZONU 2017 TELEFON FAX : +90 242 777 00 01 KATEGORİ : 5 * AÇILIŞ : HAZİRAN - 2011 PANSİYON TİPİ WEB E-MAIL : SEAMELIA BEACH RESORT HOTEL & SPA : EVREN MAHALLESİ

Detaylı

DİSİPLİNLER ARASI ÜROONKOLOJİ TOPLANTISI 2014 BİLİMSEL PROGRAMI 1. GÜN - 28 KASIM 2014, CUMA. Açılış Seramonisi

DİSİPLİNLER ARASI ÜROONKOLOJİ TOPLANTISI 2014 BİLİMSEL PROGRAMI 1. GÜN - 28 KASIM 2014, CUMA. Açılış Seramonisi DİSİPLİNLER ARASI ÜROONKOLOJİ TOPLANTISI 2014 BİLİMSEL PROGRAMI 1. GÜN - 28 KASIM 2014, CUMA Açılış Seramonisi 13:00-15:00 Kasa İnvaze Olmayan Mesane Kanseri Moderatörler : Dr.Levent Türkeri, Dr.Çağ Çal

Detaylı

HODGKIN DIŞI LENFOMA

HODGKIN DIŞI LENFOMA HODGKIN DIŞI LENFOMA HODGKIN DIŞI LENFOMA NEDİR? Hodgkin dışı lenfoma (HDL) veya Non-Hodgkin lenfoma (NHL), vücudun savunma sistemini sağlayan lenf bezlerinden kaynaklanan kötü huylu bir hastalıktır. Lenf

Detaylı

PORTO BELLO HOTEL RESORT & SPA 2015 YAZ KONSEPT

PORTO BELLO HOTEL RESORT & SPA 2015 YAZ KONSEPT PORTO BELLO HOTEL RESORT & SPA 2015 YAZ KONSEPT UZAKLIK TESİSİN AÇILIŞ YILI 01.05.2002 KONUM KONYAALTI RENOVASYON HAVALİMANINA UZAKLIK 20 KM SINIF ŞEHİR MERKEZİNE UZAKLIK 6 KM SEZON ADRES Akdeniz Bulv.1.Sokak

Detaylı

Küçük Hücrelidışı Akciğer Kanseri- Yeni Evreleme

Küçük Hücrelidışı Akciğer Kanseri- Yeni Evreleme Küçük Hücrelidışı Akciğer Kanseri- Yeni Evreleme Dr.Alper Çelikten Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Göğüs Cerrahisi Kliniği Akciğer ve Plevral Tümörlerin

Detaylı

FACT SHEET SUMMER 2018

FACT SHEET SUMMER 2018 FACT SHEET SUMMER 2018 GENEL BAKIŞ Güneşin Gülümsediği Yer Kahya Resort Aqua & Spa, Alanya nın şirin beldesi Payallar da, 36.000 m² lik bir alan üzerinde kurulmuş olup, toplamda 447 oda ve 1200 yatak kapasitesine

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSER ENSTİTÜSÜ SEMPOZYUMU. Düzenleyen Kuruluş

Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSER ENSTİTÜSÜ SEMPOZYUMU. Düzenleyen Kuruluş Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü ONKOLOJİ 2013 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 9. KANSER ENSTİTÜSÜ SEMPOZYUMU 29-30 Kasım 2013 Crowne Plaza Ankara www.onkoloji2013.org Düzenleyen Kuruluş Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Ayrıca son yıllarda giderek artan şekilde kullanılan PET-BT görüntülemenin Radyoterapi simülasyonunda kullanılmasından da toplantıda bahsedilecektir.

Ayrıca son yıllarda giderek artan şekilde kullanılan PET-BT görüntülemenin Radyoterapi simülasyonunda kullanılmasından da toplantıda bahsedilecektir. DUYURU Değerli Meslektaşlarımız, Tüm dünya ile beraber ülkemizdeki PET-BT cihazlarında ve moleküler görüntüleme yapılan hasta sayısında da çok hızlı bir artış meydana gelmiştir. Son 2 yıl içinde PET-BT

Detaylı

2015 YAZ SEZONU OTEL GENEL BİLGİLERİ

2015 YAZ SEZONU OTEL GENEL BİLGİLERİ 2015 YAZ SEZONU 1 / 6 OTEL BİLGİ FORMU & HERŞEY DAHİL PLUS KONSEPTİ OTEL GENEL BİLGİLERİ Otel Adı : Aurum Spa Beach Resort Hotel Adresi : Fevzi Paşa Mah Kumluk Cad oteller Mevkii no 10 Akbük/Didim-Aydın

Detaylı

Davet. Değerli Meslektaşlarım,

Davet. Değerli Meslektaşlarım, Davet Değerli Meslektaşlarım, 6-8 Şubat 2015 tarihleri arasında, %100 pratik kongremizin dördüncüsü Kıbrıs ta gerçekleşecektir. Günlük pratik uygulamaların ele alınacağı kongremizde kardiyovasküler hastalıkların

Detaylı

Değerli meslektaşlarımız,

Değerli meslektaşlarımız, Değerli meslektaşlarımız, 12-13 Aralık 2014 tarihinde İstanbul da yapılacak olan Nükleer Kardiyoloji konulu Sempozyumumuzu duyurmaktan mutluluk duyarız. Türk Kardiyoloji Derneği ile bilimsel işbirliğinde

Detaylı

29-30 Ekim 2015 Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi Edirne. Erken kayıt ve bildiri gönderimi 15 Eylül e kadar uzatılmıştır.

29-30 Ekim 2015 Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi Edirne. Erken kayıt ve bildiri gönderimi 15 Eylül e kadar uzatılmıştır. Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi Edirne Erken kayıt ve bildiri gönderimi 15 Eylül e kadar uzatılmıştır. Değerli Meslektaşlarım; Nükleer Tıp Derneği Yöne m Kurulu ve Sempozyum Düzenleme Kurulu

Detaylı

1. ULUSAL GİRİŞİMSEL PULMONOLOJİ SEMPOZYUMU

1. ULUSAL GİRİŞİMSEL PULMONOLOJİ SEMPOZYUMU 1. ULUSAL GİRİŞİMSEL PULMONOLOJİ SEMPOZYUMU 9-11 Aralık 2011 Marriott Asia Otel İstanbul DAVET MEKTUBU De erli Meslektafllar m z, Sizleri, Türkiye Solunum Araflt rmalar Derne i, Giriflimsel Pulmonoloji

Detaylı

Katılım Sertifikası Tüm katılımcılara katılım sertifikaları 13 Mart 2011 tarihinde kayıt masasından dağıtılacaktır.

Katılım Sertifikası Tüm katılımcılara katılım sertifikaları 13 Mart 2011 tarihinde kayıt masasından dağıtılacaktır. GENEL BİLGİLER Kurs Tarihi 12-13 Mart 2011 Kurs Yeri Kaya İzmir Thermal & Convention Hotel, İzmir Toplantının Dili Toplantının resmi dili Türkçe dir. Katılım Sertifikası Tüm katılımcılara katılım sertifikaları

Detaylı

Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler. Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013

Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler. Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013 Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013 Kısa Kitaplar, Sunumlar.. Almanların yemek kitabı Amerikalıların tarihi Onkologların

Detaylı

Karaciğer Metastazlarının Cerrahi Tedavisi. Dr. Orhan Bilge İ.Ü. İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD

Karaciğer Metastazlarının Cerrahi Tedavisi. Dr. Orhan Bilge İ.Ü. İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Karaciğer Metastazlarının Cerrahi Tedavisi Dr. Orhan Bilge İ.Ü. İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Kolon tümörlü olguların %40-50 sinde karaciğer metastazı gelişir ; % 15-25 senkron (primer tm ile /

Detaylı

Karsinoid Tümörler Giriş Sınıflandırma: Göğüs Cer rahisi rahisi Göğüs Cer Klinik:

Karsinoid Tümörler Giriş Sınıflandırma: Göğüs Cer rahisi rahisi Göğüs Cer Klinik: Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Karsinoid Tümörler Giriş Ender görülen akciğer tümörleridirler Rezeksiyon uygulanan akciğer tümörlerinin %0,4- %3 ünü oluştururlar Benign-malign

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Sedat Gürkok. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Sedat Gürkok. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Soliter Pulmoner Nodül Tanım: Genel bir tanımı olmasa da 3 cm den küçük, akciğer parankimi ile çevrili, beraberinde herhangi patolojinin eşlik

Detaylı

Tarama,Tanı, Evreleme

Tarama,Tanı, Evreleme AKCİĞER KANSERİ Tarama,Tanı, Evreleme Prof.Dr.Mustafa YAMAN Sık Görülen Kanserler İnsidans 5 Yıllık Yaşam Exitus Akciğer 171,600 %14 158,900 Kolon %63 Meme 485,000 %85 137,300 Prostat %93 ACS, 1999 Akciğer

Detaylı

KARACİĞER MR GÖRÜNTÜLEMEDE DEĞİŞEN PARADİGMA

KARACİĞER MR GÖRÜNTÜLEMEDE DEĞİŞEN PARADİGMA KARACİĞER MR GÖRÜNTÜLEMEDE DEĞİŞEN PARADİGMA Dr. Şükrü Mehmet Ertürk Radyolojinin diğer alanlarında olduğu gibi, karaciğer görüntülemenin de primer amacı benign lezyonları, malign lezyonlardan ayırt etmektir

Detaylı

Otel Bilgisi. Limak Arcadia Golf Resort Otel

Otel Bilgisi. Limak Arcadia Golf Resort Otel Otel Bilgisi Limak Arcadia Golf Resort Otel Etkileyici bir Akdeniz manzarasına karşı, plajın hemen yanında yer alan Limak Arcadia Golf Resort, etkileyici mimarisi ile palmiye ağaçları arasında görkemli

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

Akciğer Kanseri. Prof. Dr. Pınar Çelik

Akciğer Kanseri. Prof. Dr. Pınar Çelik Akciğer Kanseri Prof. Dr. Pınar Çelik Epidemiyoloji Tüm kanserlerin %12.7 sini, kanser ölümlerinin %18.2 sini akciğer kanseri oluşturmaktadır. Erkeklerde en sık, kadınlarda 4. sıklıkta görülen kanserdir.

Detaylı

RAMADA RESORT LARA

RAMADA RESORT LARA Bölgenin önemli turistik ve tarihi yerleri arasında bulunmamız, hem şehir merkezine hem havaalanına sadece 5 dakika uzaklıkta olmamız bizi en iyi tatil yeri yapıyor. Mavi gökyüzü, benzersiz yeşillik ve

Detaylı

ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU

ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU Op.Dr.Hakan YETİMALAR Doç.Dr.İncim BEZİRCİOĞLU Dr. Gonca Gül GÜLBAŞ TANRISEVER İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştıma Hastanesi GİRİŞ

Detaylı

1. Oturum: Meme Kanserine Giriş, Patoloji ve Alt Tiplendirme Oturum Başkanları : Dr. Orhan ŞENCAN, Dr. İrfan ÇİÇİN

1. Oturum: Meme Kanserine Giriş, Patoloji ve Alt Tiplendirme Oturum Başkanları : Dr. Orhan ŞENCAN, Dr. İrfan ÇİÇİN TTOD Meme Kanseri Güncelleme Kursu 13-14 Haziran 2015 İstanbul 08:25-08:30 Açılış Dr. Cem BÖRÜBAN Oturum Başkanları : Dr. Fikri İÇLİ, Dr. Gül Başaran, Dr. Erhan GÖKMEN 08:00-08:30 Pratiği Değiştiren Çalışmalar.

Detaylı

Akciğer kanserlerinde FDG-PET uygulamaları

Akciğer kanserlerinde FDG-PET uygulamaları Kerim SÖNMEZOĞLU İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, İstanbul. ÖZET Florodeoksiglikoz (FDG) ile pozitron emisyon tomografisi (PET), akciğer kanserli hastaların tanısına

Detaylı

2 adet engelli odası. Tekerlekli sandalye kullanımına uygun iç ve dış alanlar

2 adet engelli odası. Tekerlekli sandalye kullanımına uygun iç ve dış alanlar GENEL BİLGİLER OTELİN ADI : TURUNÇ RESORT HOTEL SINIFI : 5 YILDIZLI HOTEL Adres Posta Adresi Turunç mahallesi Amos Kumlubük cad. no:5 Marmaris / Muğla P. K. 48740 Turunç / Marmaris / Muğla Telefon Numarası

Detaylı

2015 YAZ SEZONU FACTSHEET. : Göynük Mah. Ahu Ünal Aysal Cad. No:14/1 07994 Kemer/ ANTALYA

2015 YAZ SEZONU FACTSHEET. : Göynük Mah. Ahu Ünal Aysal Cad. No:14/1 07994 Kemer/ ANTALYA 2015 YAZ SEZONU FACTSHEET OTEL ADI ADRESİ : KARMIR RESORT & SPA : Göynük Mah. Ahu Ünal Aysal Cad. No:14/1 07994 Kemer/ ANTALYA TELEFON : 444 58 70 FAX : +90 242 815 20 61 WEB ADRESİ E-MAİL KATEGORİ PANSİYON

Detaylı

THE BLUE CONCEPT 2017 Ultimate Ultra Herşey Dahil

THE BLUE CONCEPT 2017 Ultimate Ultra Herşey Dahil THE BLUE CONCEPT 2017 Ultimate Ultra Herşey Dahil THE BLUE CONCEPT 2017 HOTEL BİLGİLERİ İsim : SEASHELL RESORT & SPA Sınıf : 5 Açılış : 01.06.2013 Adres : Evren Mahallesi 23. Sokak No:3 Evrenseki Side

Detaylı

FACT SHEET. Otel Bilgileri 1 2-3. Oda Tipleri ve Özellikleri. Aktiviteler/Hizmetler. Restaurant ve Barlar 5 Her şey Dahil Paketi 6

FACT SHEET. Otel Bilgileri 1 2-3. Oda Tipleri ve Özellikleri. Aktiviteler/Hizmetler. Restaurant ve Barlar 5 Her şey Dahil Paketi 6 FACT SHEET İÇERİK SAYFA Otel Bilgileri 1 Tipleri ve Özellikleri 2-3 Aktiviteler/Hizmetler 4 Restaurant ve Barlar 5 Her şey Dahil Paketi 6 Otel Adı : Julian Club Hotel Sınıf : 4 * Adres : M.Fevzi Cakmak

Detaylı

XI. Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı 7-11 Mayıs 2008 Almira Hotel Bursa

XI. Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı 7-11 Mayıs 2008 Almira Hotel Bursa Ekokardiyografi Almira Hotel Sayın Türk Kardiyoloji Derneği Üyesi, Türk Kardiyoloji Derneği Ekokardiyografi nun yıllık Mezuniyet Toplantılarının 11. sini 8-10 Mayıs 2008 tarihinde, Almira Otel de gerçekleştireceğimizi

Detaylı

Otel Bilgisi. Otel Özellikleri. Grand Yazıcı Uludağ. Grand Yazıcı Uludağ - Uludağ

Otel Bilgisi. Otel Özellikleri. Grand Yazıcı Uludağ. Grand Yazıcı Uludağ - Uludağ Grand Yazıcı Uludağ - Uludağ Otel Bilgisi Grand Yazıcı Uludağ Grand Yazıcı Uludağ; Bursa Uludağ 1. Oteller Bölgesi'nde 235 odası ile hizmet vermektedir. Açık büfe olarak hizmet veren restoranında dilediğiniz

Detaylı

Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu

Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı Dr. ALĠ MURAT SEDEF Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı Dr. ALĠ MURAT SEDEF Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ MEDĠKAL ONKOLOJĠ

Detaylı

MEME ve TİROİD HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR 3 EKİM 2015

MEME ve TİROİD HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR 3 EKİM 2015 Değerli Meslektaşlarımız, Bu yıl Türk Cerrahi Derneği'nin Bölgesel Cerrahi Toplantısı'nın Edirne'de yapılacak olmasını sizlere bildirmekten gurur duymaktayız. Trakya Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim

Detaylı

Mamografi; Ne için? Ne zaman? Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi

Mamografi; Ne için? Ne zaman? Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Mamografi; Ne için? Ne zaman? Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Mamografi hangi amaçlar için kullanılmaktadır Tanı Takip Tarama TANI AMACI: Palpasyonda malign kitle düşünülen

Detaylı

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM Nadirdir!!! Üst aerodijestif sistem malinitelerinin % 5-10 u, tüm malinitelerin ise %0.5 i hipofarinks kanserleridir. Kötü seyirlidir!!! İleri evrede başvurmaları ve

Detaylı

SPA WI-FI Çocuk Dostu Otel Engelli Dostu Otel Balayı Oteli Denize Sıfır Konum. 8 adet açık yüzme havuzu, kapalı havuz ve çocuk havuzu bulunmaktadır.

SPA WI-FI Çocuk Dostu Otel Engelli Dostu Otel Balayı Oteli Denize Sıfır Konum. 8 adet açık yüzme havuzu, kapalı havuz ve çocuk havuzu bulunmaktadır. Otel Bilgisi Sherwood Breezes Resort Sherwood Breezes Resort; Lara Kundu mevkiinde denize sıfır konumda bulunmaktadır. Tesis, 499 odası ile misafirlerine konforlu hizmet sağlamaktadır. Tesis; ana restoran,

Detaylı

10.10-10.30.1.1 Tedavi edici bronkoskopi II: Akciğer kanserlerinde endoskopik tedavi

10.10-10.30.1.1 Tedavi edici bronkoskopi II: Akciğer kanserlerinde endoskopik tedavi ENDOSKOPİK GÖĞÜS CERRAHİSİ SEMPOZYUMU 11-12 HAZİRAN 2010, SİVAS Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Melih Kaptanoğlu Sempozyum Onursal Başkanı Prof. Dr. Kasım Doğan Sempozyum Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Ekber Şahin

Detaylı

OLGU SUNUMU. Dr. Furkan DURSUN GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi TÜD KUZEY MARMARA ŞUBESİ AYLIK BİLİMSEL TOPLANTISI 19.01.2011

OLGU SUNUMU. Dr. Furkan DURSUN GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi TÜD KUZEY MARMARA ŞUBESİ AYLIK BİLİMSEL TOPLANTISI 19.01.2011 OLGU SUNUMU Dr. Furkan DURSUN GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi 62 yaşında Erkek Yakınması yok 1999 yılında PSA:11.6 ng/ml TRUS-Bx Gleason 3+4=7/10 prostat adenokarsinomu Perinöral invazyon + Pelvik MR

Detaylı

2016 FACT SHEET 22 Nisan 2016-31 Ekim 2016

2016 FACT SHEET 22 Nisan 2016-31 Ekim 2016 2016 FACT SHEET 22 Nisan 2016-31 Ekim 2016 KONUM Muğla Dalaman Ölüdeniz Kuruluş Tarihi 1995 Renovasyon Tarihi 2014 Toplam Arazi Toplam 11652 m² Posta Adresi Belceğiz Mah. 226 Sk. No:10 48340 Ölüdeniz-Fethiye-Muğla/Türkiye

Detaylı

MEME RADYOLOJİSİ DEĞERLENDİRME Kabul Şekli 1 (Bildiri ID: 39)/Meme Kanserinin Mide Metastazı Poster Bildiri KABUL POSTER BİLDİRİ

MEME RADYOLOJİSİ DEĞERLENDİRME Kabul Şekli 1 (Bildiri ID: 39)/Meme Kanserinin Mide Metastazı Poster Bildiri KABUL POSTER BİLDİRİ MEME RADYOLOJİSİ DEĞERLENDİRME Kabul Şekli 1 ( ID: 39)/Meme Kanserinin Mide Metastazı Poster 2 ( ID: 63)/lenfomalı iki olguda meme tutulumu Poster 4 ( ID: 87)/Olgu Sunumu: Meme Amfizemi Poster 6 ( ID:

Detaylı

Primer Akciğer Kanserlerinde Bilgisayarlı Tomografi Verilerinin Genetik, Kişisel ve Çevresel Risk Faktörleri ile Değerlendirilmesi

Primer Akciğer Kanserlerinde Bilgisayarlı Tomografi Verilerinin Genetik, Kişisel ve Çevresel Risk Faktörleri ile Değerlendirilmesi Primer Akciğer Kanserlerinde Bilgisayarlı Tomografi Verilerinin Genetik, Kişisel ve Çevresel Risk Faktörleri ile Değerlendirilmesi Deniz Akçayöz, Ferit Birand Artıran, Gonca Aşut, Tayfun Bayraktar, Çağrı

Detaylı

Kardiyak Görüntüleme Sempozyumu

Kardiyak Görüntüleme Sempozyumu Değerli Meslektaşlarımız, Son yıllarda konvansiyonel kateter anjiografiye alternatif olarak gelişen radyolojik yöntemler, hekim ve hasta grupları arasında ilgi ve aynı zamanda sorgulamacı bakışla izlenmektedir.

Detaylı

Genitoüriner Sistem Tümörlerinde Radyoloji Dr.Oğuz Dicle

Genitoüriner Sistem Tümörlerinde Radyoloji Dr.Oğuz Dicle Genitoüriner Sistem Tümörlerinde Radyoloji Dr.Oğuz Dicle III.Tıbbi Onkoloji Kongresi Onkolojik Görüntüleme Kursu 24 Mart 2010,Antalya Böbrek Mesane Prostat Böbrek Mesane Testis Radyolojiye Sorular Tümör

Detaylı

AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA AKCİĞER DIŞI METASTAZ İLE KLİNİK DEĞERLENDİRMENİN İLİŞKİSİ

AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA AKCİĞER DIŞI METASTAZ İLE KLİNİK DEĞERLENDİRMENİN İLİŞKİSİ Solunum 2006; Vol: 8 Sayı: 1 Sayfa: 9-13 ARAŞTIRMALAR (Clinical Investigations) AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA AKCİĞER DIŞI METASTAZ İLE KLİNİK DEĞERLENDİRMENİN İLİŞKİSİ Ahmet Selim YURDAKUL, Can ÖZTÜRK,

Detaylı