Ulusal Toras k Onkoloj Kongres

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ulusal Toras k Onkoloj Kongres"

Transkript

1 3. Ulusal Toras k Onkoloj Kongres Haz ran 2007 D VAN HOTEL MARMAR S MARES f nal program ve b ld r özetler www. torasikonkoloji2007.org

2 AKC E R KAN SERLER DER NE De erli Meslektafllar m, 3.U l u s a l T o r a s k O n k o l o j K o n g r e s Bu y l üçüncüsünü gerçeklefltirmeyi amaçlad m z 3. Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi de iflik bir yap lanma do rultusunda planland. Kongre Düzenleme Kurulu olarak, bu kongrede bir yenilik olarak sadece isimleri olup katk lar olmayan, tüm isimlerin s raland bir bilimsel kurul yerine, kongre organizasyonunda görevli daha küçük kapsaml ve etkin bir bilimsel kurul oluflturmay uygun gördük. Bilimsel komite üyeleri kendi dallar nda önemli olan ve oturumlarda ele al nacak olan konu bafll klar n belirledi. Oturumlar yönetecek olan moderatörler ve konuflmac lardan bulunduklar oturumlar n bilimsel içeriklerini kendilerinin oluflturmas istendi. Böylelikle, kongrenin gerçek bilimsel kurulu isimlerini duyuruda gördü ünüz, oturumlarda moderatör ve konuflmac olarak görev alan de erli meslekdafllar m zdan oluflturulmufl oldu. Organizasyondaki bu yeni yap lanman n yan s ra, daha önceki y llarda sadece konuflmac lar n konular n aktard, sonunda çok k sa bir süre içinde tart flmalar n yap ld, kimi zaman hiç yap lamad oturumlar n derne imizin ana amac olan multidisipliner ve bilimsel paylafl m ortam na çok katk da bulunmad düflünüldü. Bu nedenle bu y l oturumlar n konular temsil eden bir veya iki olgu çerçevesinde ele al nmas istendi. Bu formatta, konuflmac lar taraf ndan k saca özetlenen bilgiler ve moderatörlerin yönlendirmeleri do rultusunda kat l mc lar n a rl kl olarak tart flmaya kat ld interaktif oturumlar gerçeklefltirmeyi hedefledik. Böylelikle akci er kanserleri konusunda günlük hayat m zda s kl kla karfl laflt m z sorunlar n daha somut bir biçim alaca na ve aktar lan bilgilerin daha kal c olaca na inan yoruz. Kat l mc lar m z n da katk lar yla bu bilimsel iletiflimi daha genifl bir platforma yaymay hedefliyoruz. Bu hedefe ulaflmak için Derne imizde çal flarak bizimle birlikte yola ç kan tüm arkadafllar ma, oturumlarda moderatör veya konuflmac olarak görev alan gerçek bilimsel kurul üyelerine ve de erli kat l mc lar m za bu vesileyle teflekkür ediyorum. Kongremiz Türk Tabibleri Birli i Sürekli T p E itimi Kredi Komisyonu taraf ndan 23 TTB-STE kredi puan ile kredilendirililerek tescil edilmifltir. Prof. Dr. Erkan TOPUZ Kongre Baflkan Knidos dan Demeter Heykeli British Museum da sergilenmektedir.

3 KONGRE DÜZENLEME KURULU Baflkan Dr. Erkan Topuz Baflkan Yard mc s Dr. Mustafa Yaman Bilimsel Koordinasyon Komitesi Dr. Bülent Arman (Baflkan) Dr. Canan Akman Dr. Günay Ayd n Dr. Adnan Ayd ner Dr. Kunter Balkanl Dr. Saadettin Ç kr kç o lu Dr. Gökhan Demir Dr. Ahmet Demirkaz k Dr. Fazilet Öner Dinçbafl Dr. Yeflim Eralp Dr. Cengiz Gebitekin Dr. Erdem Göker Dr. Semih Halezero lu Dr. Hüseyin Halilçolar Dr. Ethem N. Oral Dr. Büge Öz Dr. Attila Sayg Dr. Faruk Tafl Dr. dris Yücel Sekreter Dr. Yeflim Eralp Sayman Dr. Ahmet Kizir Sosyal Komite Dr. Günay Ayd n Dr. Esra Kaytan Sa lam D fl liflkiler Dr. Turhan Ece Kurs Sorumlular Dr. Sedat Alt n Dr. Semih Halezero lu Dr.Ufuk Abac o lu Dr.Canan Akman Dr.Müge Akmansu Dr.Sedat Alt n Dr.Andaç Argon Dr.Bülent Arman Dr.Adnan Ayd ner Dr.Kunter Balkanl Dr.Reha Baran Dr.M.Ali Bedirhan Dr.Ayten Kay Cang r Dr.Tuncay Ça lar Dr.R za Çetingöz Dr.Erdo an Çetinkaya Dr.Sadetttin Ç kr kç o lu Dr.U ur Deligezer Dr.Gökhan Demir Dr.Ayfle Nur Demiral Dr.Ahmet Demirkaz k Dr.fiükrü Dilege Dr.Fazilet Öner Dinçbafl Dr. brahim Dinçer Dr.Ilgaz Do usoy Dr.Turhan Ece Dr.Levent Elbeyli Dr.Levent Eralp Dr.Yeflim Eralp Dr.Sina Ercan Dr.Melek Erkifli Dr.P nar F rat Dr.Cengiz Gebitekin Dr.Onur Genç Dr.Atayla Genço lu Dr.Erdem Göker Dr.Semih Halezero lu Dr.Ahmet Ilgazl Dr.Bülent Karabulut Dr.fievket Kavukçu Dr.Kamil Kaynak ONURSAL KURUL Osman Aldemir Bülent Berkarda Nijad Bilge Koray Dinçol Ahmet Karadeniz Mustafa Öz Kemal Sözer Reha Uzel B L MSEL KURUL Dr.Murat K y k Dr.Ahmet Kizir Dr.Walter Klepetko Dr.Sedat Koca Dr.Filiz Koflar Dr.Hakan Kutlay Dr.As m Kutlu Dr.Nil Molinas Mandel Dr.Muzaffer Metin Dr.Ethem N.Oral Dr. lker Ökten Dr.Ahmet Önen Dr.Büge Öz Dr.Alper Özkan Dr.Can Öztürk Dr.Özgür Özy lkan Dr.Esra Kaytan Sa lam Dr.Taflan Salepçi Dr.Ali Ata Salihi Dr. smail Savafl Dr.Attila Sayg Dr.Kerim Sönmezo lu Dr.Ulus Ali fianl Dr.Filiz Çay fienler Dr.Faruk Tafl Dr. rfan Tafltepe Dr.Alper Toker Dr.Erkan Topuz Dr.Atadan Tunac Dr.Serdar Turhal Dr.Akif Turna Dr.Rüçhan Uslu Dr.Kaz m Uygun Dr. rfan Yalç nkaya Dr.Mustafa Yaman Dr.Dilek Y lmazbayhan Dr.Yener Yörük Dr.Fulden Yumuk Dr.Faruk Zorlu AKAD YÖNET M KURULU Baflkan Dr. Erkan Topuz Baflkan Yard mc s Dr. Mustafa Yaman Genel Sekreter Dr. Turhan Ece Sayman Dr. Ahmet Kizir Üyeler Dr. Canan Akman Dr. Sedat Alt n Dr. Andaç Argon Dr. Bülent Arman Dr. Adnan Ayd ner Dr. Sedat Koca Dr. Büge Öz Dr. Akif Turna Denetleme Kurulu Üyeleri Dr. Saadettin Ç kr kç o lu Dr. Fazilet Öner Dinçbafl Dr. Esra Kaytan Sa lam Dr. P nar Saip Dr. Alper Toker Bilimsel Komite Üyeleri Dr. Bülent Arman (Baflkan) Dr. Günay Ayd n Dr. Adnan Ayd ner Dr. Saadettin Ç kr kç o lu Dr. Gökhan Demir Dr. Ahmet Demirkaz k Dr. Yeflim Eralp Dr. Semih Halezero lu Dr. Ethem N. Oral Dr. Büge Öz Dr. Attila Sayg 01

4 AKC E R KAN SERLER DER NE Programa Genel Bakış 3.U l u s a l T o r a s k O n k o l o j K o n g r e s 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 24: Haziran Haziran Haziran Haziran 2007 Perşembe Cuma Cumartesi Pazar KAYIT KURSLAR Sagalasos & Amos AÇILIfi PANEL Marmaris AÇILIfi KONSER Marmaris AÇILIfi KOKTEYL Meyhane AKfiAM YEME Yunus PANEL 1 Marmaris KAHVE MOLASI PANEL 2 Marmaris PANEL 3 Marmaris Ö LE YEME Yunus PANEL 4 Marmaris KAHVE MOLASI KONFERANS 1 Marmaris ÖZEL OTURUM Marmaris AKfiAM YEME Yunus PANEL 5 Marmaris KONFERANS 2 Marmaris KAHVE MOLASI PANEL 6 Marmaris Ö LE YEME Yunus UYDU SEMPOZYUM Marmaris PANEL 7 Marmaris KAHVE MOLASI PANEL 8 Marmaris SÖZLÜ B LD R LER A B TARTIfiMALI POSTER A B Marmaris Sagalasos Marmaris GALA YEME Yunus Sagalasos PANEL 9 Marmaris KAHVE MOLASI PANEL 10 Marmaris KAHVE MOLASI PANEL 11 Marmaris Ö LE YEME Yunus

5 21 Haziran 2007 Perşembe Akciğer Kanserleri Derneği Kurs Programı GİRİŞİMSEL BRONKOSKOPİ KURSU SAGALASOS KANSERLERİNDE İNVAZİV EVRELEME KURSU AMOS Moderatörler Mustafa Yaman Sadettin Çıkrıkçıoğlu Moderatörler Semih Halezeroğlu Kamil Kaynak Endobronşiyal tedavide hasta seçimi Sedat Altın Transbronşiyal iğne aspirasyonu Reha Baran Videotorakoskopik evreleme Alper Toker Mediastinotomi ile evreleme Sina Ercan Trakeobronşiyal stentler ve uygulamaları Ahmet Ilgazlı Torakotomi İrfan Yalçınkaya Endobronşiyal ultrason Erdoğan Çetinkaya Mediastinoskopi İrfan Taştepe Elektromagnetik navigasyon Atayla Gençoğlu Pratik uygulama Otofloresan bronkoskopi Filiz Koşar Pratik Uygulama Masa 1 TBİA Masa 2 EBUS Masa 3 Stent uygulamaları Reha Baran Erdoğan Çetinkaya Ahmet Ilgazlı Masa 4 Otofloresan bronkoskopi Filiz Koşar Masa 5 Elektromagnetik navigasyon Atayla Gençoğlu 03

6 AKC E R KAN SERLER 3.U l u s a l T o r a s k O n k o l o j K o n g r e s DER NE 21 Haziran 2007 Perşembe 10:00-24:00 Kayıt 14:00-17:30 Kurslar Girişimsel bronkoskopi Akciğer kanserlerinde invaziv SAGALASOS AMOS Açılış Paneli MARMARİS Akciğer kanserinde erken tanı Moderatörler Sadettin Çıkrıkçıoğlu Mustafa Yaman Akciğer kanserlerinin erken tanısında tarama yöntemleri Can Öztürk Erken tanıda radyolojinin önemi Canan Akman Erken tanı amaçlı endoskopik yöntemlerde yeni yaklaşımlar Akciğer kanserlerinin erken tanısında patolojinin yeri Filiz Koşar Pınar Fırat Açılış Konseri MARMARİS Açılış Kokteyli MEYHANE Akşam Yemeği YUNUS Haziran 2007 Cuma Panel 1 MARMARİS Evreleme yöntemlerinde tartışmalı konular Moderatörler Şevket Kavukçu Attila Saygı Evrelemede radyolojinin önemi Atadan Tunacı Evrelemede PET-CT nin yeri Kerim Sönmezoğlu Evrelemede yeni yaklaşımlar Ahmet Ilgazlı Cerrahi evrelemede sorunlar Kamil Kaynak Kahve Arası Panel 2 MARMARİS Küçük hücreli-dışı N2 hastalıkta yaklaşım Moderatörler Gökhan Demir Sedat Koca N2 hastalıkta prognostik faktörler Cengiz Gebitekin Radyoterapide yeni yaklaşımlar Fazilet Öner Dinçbaş N2 hastalıkta sistemik tedavinin yeri Yeşim Eralp Panel 3 MARMARİS Soliter metastazlarda yaklaşım Moderatörler Şükrü Dilege Akif Turna Cerrahi Stereotaksik radyoterapi Sistemik tedavi Levent Elbeyli Faruk Zorlu Andaç Argon Öğle Yemeği YUNUS Panel 4 MARMARİS Kemik metastazlarına yaklaşım Moderatörler Ufuk Abacıoğlu Taflan Salepçi Kemik metastazlarında sistemik tedavi Nil Molinas Mandel Kemik metastazlarında cerrahi tedavi yaklaşımları Levent Eralp Kemik metastazlarında radyoterapinin yeri Alper Özkan Kahve Arası Konferans 1 MARMARİS Akciğer kanserlerinde tamamlayıcı tıp yöntemlerinin rolü: Olgu bazlı yaklaşım Erkan Topuz Sözel Bildiri Oturumları Salon A MARMARİS Moderatörler M.Ali Bedirhan - Murat Kıyık Salon B SAGALASOS Moderatörler İlker Ökten - Ali Ata Salihi Özel Oturum MARMARİS Akciğer kanserlerinde geleceğe bakış Moderatör Erkan Topuz Konuşmacılar Yeşim Eralp Serdar Turhal Akşam Yemeği YUNUS

7 23 Haziran 2007 Cumartesi Panel 5 MARMARİS Akciğer kanserlerinde endobronşiyal tedaviler Moderatörler Ilgaz Doğusoy Turhan Ece Yöntemler Reha Baran Endikasyonlar ve uygulamalar Sedat Altın Cerrahi yaklaşım Alper Toker Onkolojik yaklaşım Ayşe Nur Demiral Konferans 2 MARMARİS Kanser olgusunun hasta, aile ve tedavi ekibi açısından önemi Sedat Özkan Kahve Arası Panel 6 MARMARİS Destek Tedavisi Moderatör Erdem Göker Akciğer kanserli hastaya doğal ve farmakolojik beslenme desteği Özgür Özyılkan Akciğer kanserli hastada hastalığa ve kemoterapiye bağlı yan etkiler ve giderilme yolları Rüçhan Uslu Akciğer kanserli hasta ve ailenin hastalıkla ilgili bilgilendirilmesi ve psikososyal destek Filiz Çay Şenler Uydu Sempozyum MARMARİS Küçük hücreli olmayan akciğer kanserinin birinci basamak tedavisinde bireysel paylaşımlar Moderatör Adnan Aydıner 12:45-12:50 Açılış Adnan Aydıner 12:50-13:15 Olgu sunumu 1 Esra Kaytan Sağlam 13:15-13:30 Olgu sunumu 2 H. Alper Özkan 13:30-13:45 Olgu sunumu 3 Ulus A. Şanlı 13:45-13:55 Kapanış Adnan Aydıner *Sanofi Avantis uydu sempozyumunda Lunch Box verilecektir Öğle Yemeği YUNUS Panel 7 MARMARİS Malign efüzyonsuz T4 hastalarda tedavi yaklaşımları Moderatörler Semih Halezeroğlu Ahmet Kizir Cerrahi Hakan Kutlay Radyoterapi Müge Akmansu Kemoterapi Fulden Yumuk Kahve Arası Panel 8 MARMARİS Yeni prognostik faktörler ve hedefe yönelik tedavi Moderatörler Adnan Aydıner Serdar Turhal Akciğer kanserlerinde yeni prognostik faktörler Büge Öz Akciğer kanserlerinde moleküler biyoloji Uğur Deligezer Hedefe yönelik tedaviler Faruk Taş Tartışmalı Poster Oturumları Salon A MARMARİS Moderatörler İbrahim Dinçer - Yener Yörük Salon B SAGALASOS Moderatörler Muzaffer Metin - Esra K. Sağlam Gala Yemeği YUNUS 24 Haziran 2007 Pazar Panel 9 MARMARİS Küçük hücreli akciğer kanserinde yeni tedavi yaklaşımları Moderatörler Rıza Çetingöz Ulus Ali Şanlı Küçük hücreli akciğer kanserinde cerrahinin yeri Ahmet Önen Küçük hücreli akciğer kanserinde radyoterapi Ethem N.Oral Küçük hücreli akciğer kanserinde sistemik tedavi yaklaşımları Bülent Karabulut Kahve Arası Panel 10 MARMARİS Malign plevral efüzyonlar Moderatörler İsmail Savaş Tanı ve tedavi endikasyonları Onkolojik yaklaşım Cerrahi yaklaşım Kahve Arası Tuncay Çağlar Kazım Uygun Onur Genç Panel 11 MARMARİS Mezotelyoma Moderatörler Bülent Arman Kunter Balkanlı Mezotelioma tanısında yeni yaklaşımlar Dilek Yılmazbayhan Mezotelioma cerrahisinde yeni yaklaşımlar Asım Kutlu Mezoteliomada sistemik tedavi Melek Köksal Erkişi Öğle Yemeği YUNUS Moderatörler soyadlarına göre alfabetiktir. 05

8 AKC E R KAN SERLER 3.U l u s a l T o r a s k O n k o l o j K o n g r e s DER NE KONGRE MEKANI: Divan Hotel Marmaris Mares Divan Hotel Marmaris Mares, Haziran 2007 tarihleri arasında III. Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi'ne her şey dahil konsepti ile ev sahipliği yapacak ve eşsiz doğasıyla katılımcılara kusursuz bir dinlenme fırsatı sunacaktır. Divan Hotel Marmaris Mares Dalaman Havaalanı'na 90 km, İçmeler e ise 4 km uzaklıktadır. Divan Hotel Mares Marmaris odalarında; oturma alanlı balkon ve teras, klima, mini bar, saç kurutma makinesi, elektronik kasa, uydu TV, kartlı anahtar sistemi, 24 saat oda servisi bulunmaktadır. Divan Hotel Mares Marmaris de muhtelif havuzlar (yüzme havuzu, çocuk havuzu, kaydıraklı yüzme havuzu), açık spor alanları (tenis kortları, voleybol, basketbol ve futbol), animasyon, Türk geceleri, plaj partileri ve barlarda canlı müzik, dalış merkezi ve su sporları, fitness Center, Türk hamamı, sauna, muhtelif masaj ve bakım programları, mini club ve çocuk bakıcısı, doktor ve hemşire hizmetleri bulunmaktadır. Kongre Hakkında Genel Bilgiler Kayıt ve Danışma Masası LOBBY Ana Toplantı Salonu MARMARİS Sunum Kontrol SAGALASOS FUAYE Girişimsel Bronkoskopi Kursu SAGALASOS Akciğer Kanserlerinde İnvaziv Evreleme Kursu AMOS Kongre Sekreterliği ERİNE Organizasyon Ofis MİNDOS Stant Alanı MARMARİS FUAYE AKAD Masası MARMARİS FUAYE Poster Sergisi SAGALASOS FUAYE Salon A MARMARİS Salon B SAGALASOS Internet Café & Business Center SAGALASOS FUAYE Ana Restaurant YUNUS RESTAURANT Açılış Kokteyli MEYHANE Gala Yemeği YUNUS RESTAURANT TTB-STE Kredisi Kongremiz Türk Tabibleri Birliği Sürekli Tıp Eğitimi Kredi Komisyonu tarafından 23 TTB-STE kredi puanı ile kredilendirilmiştir. Kongre çantalarında bulunan formların katılımcılar tarafından doldurularak kayıt masasına teslim edilmesini rica ederiz. 06

9 Kayıt ve Danışma Masası Kayıt ve Danışma masası otelin girişinde hizmet verecektir. Kongre Çantası Tüm katılımcılara kongre çantası Kayıt Masasından verilecektir. Çantaların içinde Kongre Final Programı ve Bildiri Özetleri Kitabı, TTB-STE Kredilendirme Formu, not defteri ve kalem bulunmaktadır. Yaka Kartı Kongre Yaka Kartları kayıt masasından dağıtılacaktır.yaka kartları kongre süresince bilimsel oturumlara ve sosyal programlara girişler sırasında kontrol edilecektir. Yaka kartlarınızı konferans süresince taşımanızı önemle rica ederiz. Kongre programı yaka kartlarının arkasında da bulunmaktadır. Kaybolan yaka kartları için 10.-EURO karşılığında kayıt masasından temin edilir. İsim Değişikliği Önceden kayıt yaptırmış katılımcı yerine başka bir katılımcının gelmesi durumunda yeni Yaka Kartları için yeni kayıt formu doldurulması gerekmektedir. Yeni kartlar 10.-EURO ve kayıtlı katılımcının / sponsor firmanın yazılı bilgi verilmesi koşulu ile kayıt masasınadan temin edilebilecektir. Sunum Kontrol Odası Kongre süresince Sagalasos fuayesinde Sunum Kontrol olarak hizmet verilecektir. Konuşmacıların sunumlarını otele giriş yaptıktan sonra Sunum Kontrol Odasındaki bilgisayara yüklemeleri önemle rica olunur. Konuşmacılarımız burada sunumlarını kontrol edebilir, gereken değişiklileri yapabilirler. Shuttle Transfer Bilgileri Haziran 2007 tarihlerinde gerçekleşecek kongremize katılacak katılımcıların transfer taleplerini OCT Turizm gerçekleştirecektir. Uçuş değişikliklerinizi yazılı olarak en az 2 gün önce bildirmeniz durumunda transfer değişikliğiniz dikkate alınacaktır. Aksi hallerde yaşanacak olumsuzluklardan OCT Turizm sorumlu değildir. Özel Transfer Bilgileri Özel olarak talep edilecek havaalanı-otel-havaalanı tek yön kişibaşı ulaşım bedeli 60 EURO karşılığında yapılacaktır. Söz konusu transferler için OCT Turizm ile bağlantıya geçmenizi rica ederiz. Uçuş değişikliklerinizi yazılı olarak en az 2 gün önce bildirmeniz durumunda transfer değişikliğiniz dikkate alınacaktır. 07

10 AKC E R KAN SERLER 3.U l u s a l T o r a s k O n k o l o j K o n g r e s DER NE AKAD Üye Kaydı Kongre katılımcılarının Akciğer Kanserleri Derneği ne üye olmalarını özellikle rica ediyoruz. AKAD sekreteri kaydınızı yapmak üzere kongre boyunca Marmaris fuayede sizi bekleyecektir. Konaklamasız Katılımcı Konaklamasız katılımcılar sadece öğle yemeklerini Manzara Restaurant ta alabilirler. Toplantı Dili Toplantı dili Türkçe dir. Oturumlar Kongremize gönderilen 61 bildiri; 12 sözel bildiri, 19 tartışmalı poster, 30 poster olarak değerlendirilmiştir. Sözel bildiriler , tartışmalı posterler , posterler sayfalar arasında özetlenmiştir.posterler Sagalasos Fuayesinde Haziran 2007 tarihlerinde sergilenecektir. Posterlerin asılması için gerekli malzeme (çift taraflı bant/raptiye) kayıt ve danışma masasından temin edilir. Sözel bildiri ve tartışmalı poster oturumları salon A: Marmaris Salonu ve salon B: Sagalasos Salonu olarak ayrılmıştır. Bildiri Ödülleri Bildiri ödülleri Gala Yemeğinde verilecektir. En İyi Sözel Bildiri Ödülü 1.000,00 YTL En İyi Poster Ödülü 1.000,00 YTL Internet Café & Business Center Tüm katılımcıların ücretsiz olarak faydalanabilecekleri internet café, Sagalasos fuayesinde kongre süresince hizmet verecektir. Katılımcılar bu salonda günlük gazeteleri de takip edebilecekler. Katılım Sertifikası Kongre katılım sertifikaları, 24 Haziran 2007 Pazar günü 10:30 12:30 saatleri arasında kayıt masasında dağıtılacaktır. Belirtilen tarihten önce kongreden ayrılacak olan katılımcıların isim ve adres bilgilerini sertifikaların kendilerine ulaştırılabilmesi için kayıt masasındaki görevliye bildirmeleri gerekmektedir. Kurs Sertifikası Girişimsel Bronkoskopi Kursu ve Akciğer Kanserlerinde İnvaziv Evreleme Kursu na katılanlara sertifika verilecektir. İlgililerin katıldıkları kurs adını ve isimlerini Sagalasos ve Amos salonlarının girişinde bulunan görevliye bildirmeleri gerekmektedir. 08

11 Açılış Konseri 21 Haziran 2007, Perşembe 19:00-19:30 arası Marmaris ana salonunda Oya Ergün Tanrıverdi, piyanist Osman Bayman eşliğinde açılış konserini gerçekleşecektir. Açılış Kokteyli 21 Haziran 2007, Perşembe Tüm katılımcılarımızı saat 19:40 20:30 arasında Divan Hotel Marmaris Mares Meyhane de canlı müzik eşliğindeki açılış kokteyline bekliyoruz. Kokteylden sonra Yunus Restaurant ta akşam yemeğine geçilecektir. Gala Yemeği 23 Haziran 2007, Cumartesi Yoğun tempolu günlerin ardından tüm katılımcılarımızı saat arası Divan Hotel Marmaris Mares Yunus Restaurant da Gala Yemeğinin özel menüsü ve sanatçısı ile ağırlamaktan onur duyacağız. Gala da ayrıca En İyi Sözel Bildiri ve En İyi Poster Ödülleri verilecektir. Divan Hotel Marmaris Mares Ücretsiz Hizmetler Kahvaltı Yunus Restaurant Öğle Yemeği* Yunus Restaurant Akşam Yemeği* Yunus Restaurant Gala Yemeği* Yunus Restaurant Sultan Bar* Plaj Bar* Havuz Bar* Disco Bar* Pastane* (sadece sandviç çeşitleri) Çay Saati-Pastane (tatlı-tuzlu kurabiye) * Sadece yerli alkollü ve alkolsüz içecekler servis edilir. Wireless Spor Salonu Tenis kortları için rezervasyonlar resepsiyondan yapılır. A la Carte Restaurant ların rezervasyonları saat e kadar resepsiyon tarafından yapılır. Divan Hotel Marmaris Mares Ücretli Hizmetler Oda Servisi 24 saat Minibar Kasa Çamaşırhane Fitness Center Masaj ve içecekler Dondurma Tüm ünitelerde (Lobby ve Toplantı Salonu) Tüm ünitelerde, 12 yıl ve üzeri ithal içkiler, şampanyalar, WSOP konyaklar, ithal şaraplar, ithal biralar, tüm ithal içecekler, taze meyve suları, tüm şişe şaraplar Herşey Dahil kapsamında değildir. A la Carte Restaurantlar Kongre otelinde konaklayan misafirlerimiz otelde bulunan A la Carte restoranlardan rezervasyon yaptırnaları koşulu ile ücretsiz yararlanabileceklerdir. Rezervasyon için lütfen danışma masasına başvurunuz. Hasır A la Carte Restaurant Türk Mutfağı Sapore A la Carte Restaurant İtalyan Çapari A la Carte Restaurant Deniz ürünleri Barbekü A la Carte Restaurant 09

12 AKC E R KAN SERLER 3.U l u s a l T o r a s k O n k o l o j K o n g r e s DER NE Stand Alanı Sponsor firmalara ait standlar Kongre Ana Toplantı Salonu olan Marmaris salonunun fuayesinde yer alacaktır. Kahve servisinin de yapılacağı bu alan kongre süresince aşağıda belirtilen saatlerde açık olacaktır. 20 Haziran 2007, Çarşamba 10:00 20:00 Hazırlık 21 Haziran 2007, Perşembe 10:00 19:00 22 Haziran 2007, Cuma 10:00 19:00 23 Haziran 2007, Cumartesi 10:00 19:00 24 Haziran 2007, Pazar 10:00 13:00 15:00 19:00 Toplanma FUAYE GİRİŞİ SALON GİRİŞİ

13 Firma Bilgileri Stand No: 1 Mega Özel Sağlık Hiz. ve Med. Ür. San. Tic. A.Ş. Adres : Barbaros Mah. Başkan Soka No: 35 Üsküdar - İSTANBUL İlgili : Emine Gül TUNÇ Tel : Fax : Stand No: 2 Pierre Fabre İlaç A.Ş. Adres : Abbasağa Mah. Yıldız Ihlamur Cad. Keşşaf Sok. Şatıroğlu İş Merkezi No:4 D:10 Beşiktaş/İSTANBUL İlgili : Simge Cemaller Tel : Fax : Web : Stand No: 3 Sanofi Aventis Adres : Büyükdere Caddesi No:209 Kat:13 4. Levent İstanbul İlgili : Murat Nalcı Tel : Fax : Web : sanofi-avantis.com Stand No : 4 Lilly İlaç Ticaret Ltd. Şti. Adres : Kısıklı Caddesi Kuşbakışı Sokak No:6 Kat: 3 Altunizade İstanbul İlgili : Erdal Bozdoğan Tel : Fax : Web : Stand No : 5 Orna İlaç Tekstil ve Kim. Mad. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Adres : Çavuşbaşı Caddesi Yayabeyi Sok. No: 9 Arın Plaza Kavacık Beykoz İstanbul İlgili : Serda Şen, Neslihan Irkan, Elif Talioğlu Tel : Fax : Stand No : 6 Pfizer İlaçları Ltd. Şti. Adres : Muallim Naci Cad. NO: Ortaköy/ İstanbul İlgili : Cansın Söylem Tel : Fax : Web : Stand No : 7 Novartis Onkoloji Adres : Barbaros Bulvarı, No: Beşiktaş - İstanbul İlgili : Leda Kadoğlu Tel : Fax : Web : Stand No : 8 Eczacıbaşı İlaç Pazarlama Adres : Büyükdere Caddesi Ali Kaya Sokak No:7 İstanbul İlgili : Deniz Özgür Yiğit Tel : Fax : Web : Stand No : 9 Roche Müstahzarları San. AŞ. Adres : Eski Büyükdere Asfaltı No:17/A Mecidiyeköy / Şişli / İstanbul İlgili : Evrim Şimşek Tel : Fax : Web : 11

14 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ 1982 STANBUL ÜN VERS TES ONKOLOJ ENST TÜSÜ GÜNLER 2 9 K A S I M A R A L I K Lütfen ajandan za not edin: stanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü nün her y l geleneksel olarak düzenledi i Onkoloji Enstitüsü Günleri nin alt nc s bu kez 29 Kas m - 02 Aral k 2007 tarihlerinde Klassis Resort Hotel Silivri de gerçeklefltirilecektir. Tüm meslektafllar m z bekliyoruz. Sayg lar mla, Prof. Dr. Erkan Topuz

15 3. Ulusal Toras k Onkoloj Kongres Haz ran 2007 D VAN HOTEL MARMAR S MARES 21 Haziran 2007 Perşembe Açılış Paneli Akciğer kanserinde erken tanı Moderatörler Sadettin Çıkrıkçıoğlu Mustafa Yaman Akciğer kanserlerinin erken tanısında tarama yöntemleri Can Öztürk Erken tanıda radyolojinin önemi Canan Akman Erken tanı amaçlı endoskopik yöntemlerde yeni yaklaşımlar Akciğer kanserlerinin erken tanısında patolojinin yeri Filiz Koşar Pınar Fırat KONUfiMA ÖZETLER

16 AÇILIŞ PANELİ Akciğer kanserinde erken tanı Akciğer kanserlerinin erken tanısinda tarama yöntemleri Can Öztürk Akciğer kansernde tarama konusunda altı randomize çalışma yayınlanmıştr. Tüm çalışmalarda, düz akciğer grafileri ile yapılan taramanın 4-12 ay arası periyodlarla uygulandığı bir kol vardır. Üç çalışmada ise balgam sitolojisinin uygulandığı bir kol vardır. Çalışmalar sigara içen erkek denek üzerinde gerçekleştirilmiştir. Takip süreleri 3-15 yıl arasında değişmektedir. Altı çalışmanın ikisinde kontrol grubuna göre, tarama grubunda akciğer kanseri mortalitesi azalmış bulunurken, üç çalışmada artmış bulunmuş, bir çalışmada ise fark izlenmemiştir. Genel olarak tarama çalışmalarının akciğer kanseri mortalitesini azaltmadığı gözlenmiştir. Bununla birlikte, birçok çalışmada ve Mayo Lung Cancer Project çalışmasında; tarama grubunda daha fazla akciğer kanserine tanı konulmuş, rezektabl ve erken evre olguların oranı artmış ve sağkalım süreleri uzamıştır. Mortalitenin etkilenmemesinin nedeni overdiagnosis ve lead time bias sorunlarıdır. Bu olumsuzlukları aşmak için bir tarama yönteminin etkinliğini ortaya koymaya yönelik olarak sağkalım verileri yerine mortaliteye olan etkisinin de dikkate alınması daha doğru bir yaklaşım olmaktadır. Çok yeni yayınlanan ve kontrol grubu olmayan ancak olguyu kapsayan IELCAP projesinde; düşük doz BT uygulanan grupta, erken evre ve rezektabl hasta oranlarında belirgin bir artış saptanmış ve bu durum sağkalım sürelerine ve oranlarına anlamlı olarak yansımıştır. Bu veriler, sürmekte olan randomize kontrollu çalışmalarla desteklenirse; düşük doz BT taramaları akciğer kanserine yönelik olarak, topluma ve risk gruplarına önerilebilir hale gelecektir. Kaynaklar 1- Humphrey LL et al. Ann Intern Med 2004; 140: Henschke CI. Clin Cancer Res 2005; 11: 4984 s- 7s 3- IELCAP. NEJM 2006; 355: Bastarrika G. et al. Am Rev Respir Crit Care Med 2005; 171: Son S. et al. Lancet 1998; 351: Swensen S. et al. Radiology 2003; 226: Petty T. JAMA 2003; 289: Bach PB et al. JAMA 2007; 297: MacMahon H et al. Radiology 2005; 237: Lindell RM et al. Radiology 2007; 242: Xu DM et al. Lung Cancer 2006; 54: Bach PB et al. Chest 2003; 123(1 supp): 72s-82s 14

17 AÇILIŞ PANELİ Akciğer kanserinde erken tanı Akciğer kanserinde erken tanıda radyolojinin önemi Canan Akman Akciğer kanseri ülkemizde de diğer gelişmiş ülkelerde olduğu gibi gittikçe artan oranlarda kanser ölümlerinin sebebini oluşturmaktadır. Hastalık semptomatik ve ileri evrede saptandığında prognoz kötüdür, sağkalım oranı düşmektedir.yakınmasız hastalarda, erken evrede saptanan özellikle küçük hücreli dışı akciğer kanserinde ise tedavi şansı artmakta ve sağ kalım oranı yükselmektedir. Günümüzde mümkün olan tarama teknikleri; ileri düzeyde balgam analizi, bronkoskopi (autofluoresan), düşük doz kontrastsız spiral tomografidir (1). Akciğer kanserinde tarama çalışmaları 1970 li yıllarda ( 2,3) balgam sitolojisi ve konvansiyonel akciğer grafileri ile başlamıştır. Bu randomize kontrollü çalışmalar, akciğer kanserinde erken tanıya rağmen kansere bağlı ölüm oranının azalmaması nedeniyle negatif olarak değerlendirilmiştir. Ancak son yıllarda tek kesitli, çok kesitli BT sistemleri gibi teknik gelişmeler ve düşük doz BT nin akciğer nodüllerinin saptanmasında etkinliğinin belirlenmesinden sonra BT ile tarama çalışmaları yaygınlaşmıştır. Ayrıca sistemdeki nodül saptama programları BT ile nodül tespit etme duyarlılığını arttırmaktadır. Erken akciğer kanserinde en sık bulgu kalsifikasyon içermeyen küçük boyutlu nodüllerdir. BT ile yapılan ilk tarama testinde en azından 5 mm yada 5 mmden büyük 1 adet solid yada semisolid nodül saptandığında; 8 mm yada daha büyük 1 adet semisolid nodül saptandığında test pozitif kabul edilir. 10 mm den büyük tüm nodüllere biyopsi önerilir. Kalsifikasyon içermeyen çok küçük nodüller tespit edildiğinde test semipozitif kabul edilip 1 yıl sonra kontrol BT tetkiki yapılır. İkinci taramada yeni gelişen kalsifiye olmayan nodüllerin saptanması durumunda boyuta bakılmaksızın test pozitif kabul edilir. Yada görsel olarak mevcut nodülde büyümenin izlenmesi; non-solid veya semisolid nodülde solid komponent gelişmesi yine testin pozitif olarak yorumlanmasını gerektirir (4). BT de saptanan nodüller boyut, dansite ve takiplerde büyüme hızına bakılarak değerlendirilir. İlk tarama testinde 5-14 mm boyuttaki nodüllere 3 ay sonra BT önerilmektedir. Diğer yaklaşıma göre PET incelemesinin yapılması, PET pozitifliği söz konusu ise biyopsi ile tanı konulması gerekmektedir. Nodül 15mm yada daha büyükse (solid, semisolid, non-solid) mutlaka patolojik tanı konulmalıdır. Nodüller 3mm den küçük ise 6 ay sonra, 3-5mm ise 3 ay sonra BT yapılmalıdır (5,6). Günümüze dek yapılan çalışmalar göstermiştir ki tarama yöntemleri ile yakınmasız hastalarda özellikle yavaş büyüyen, daha az agresiv, küçük boyutlu küçük hücreli dışı akciğer kanseri erken evrede, cerrahi olarak çıkarılabilir aşamada saptanabilmektedir. Kaynaklar 1-Diederich S, Thomas M, Semik M, Lenzen H, Roos N, Weber A, Heindel W, Wormanns D. Screening lung cancer with low-dose spiral computed tomography:results of annual follow-up examinations in asymptomatic smokers. Eur Radiol 2004; 14: KubiK A, Parkin DM, Klat M, Erban J, Polak J, Adamec M. Lack of benefit from semi-annual screening for cancer of the lung: follow-up report of a randomized controlled trial on a population of high-risk males in Czechoslavakia. Int J Cancer 1990;45: Fontana RS, Sanderson DR, Taylor WF, Woolner LB, Miller WE, Muhm JR,et al. Early lung cancer detection.results of the initial (prevalence) radiologic and cytologic screening in the Mayo Clinic study. Am Rev Respir Dis 1984;130: Henschke CI. CT screening for lung cancer: Update Surg Oncol Clin N Am 2005;14: International Early Lung Cancer Action protocol.availableat:www.elcap.org.accessed December 27, Henschke CI, Yankelevitz DF, Naidich D, et al. CT screening for lung cancer ; suspiciousness of nodules at baseline according to size. Radiology 2004; 231: Erken tanı amaçlı endoskopik yöntemlerde yeni yaklaşımlar Konuşma özetini göndermemiştir. Filiz Koşar Akciğer kanserlerinin erken tanısında patolojinin yeri Konuşma özetini göndermemiştir. Pınar Fırat 15

II. Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi

II. Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi AKAD Akci er Kanserleri Derne i II. Ulusal 22-25 Haziran 2006 Sheraton Çeflme Hotel final program ve bildiri özetleri www.torasikonkoloji2006.org w w w. a k a d. o r g. t r De erli Meslektafllar m z, Ülkemizde

Detaylı

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP ve DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP ve DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP ve DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ AKCİĞERDE MALİGNİTE ŞÜPHESİ OLAN KİTLESEL LEZYONLARIN KARAKTERİZASYONUNDA MULTİDEDEKTÖR TORAKS BİLGİSAYARLI

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLERİNDE RADYOTERAPİ SONRASINDA TEDAVİ ETKİNLİĞİNİN PET/BT İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLERİNDE RADYOTERAPİ SONRASINDA TEDAVİ ETKİNLİĞİNİN PET/BT İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLERİNDE RADYOTERAPİ SONRASINDA TEDAVİ ETKİNLİĞİNİN PET/BT İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ Dr. ASUMAN

Detaylı

ULUSAL AKCİĞER KANSERİ KONGRESİ

ULUSAL AKCİĞER KANSERİ KONGRESİ 10. YIL ONURUNA ULUSAL AKCİĞER KANSERİ KONGRESİ 14-17 Mart 2013 Perissia Otel, Kapadokya 2.duyuru DAVET Değerli Meslektaşlarımız, Günümüzde, kanserin tanısı, tedavisi, destek tedaviler ve palyatif bakım

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE TEDAVİ GECİKMELERİ VE BU GECİKMELERİN PATOLOJİK TÜMÖR EVRESİNE ETKİSİ

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE TEDAVİ GECİKMELERİ VE BU GECİKMELERİN PATOLOJİK TÜMÖR EVRESİNE ETKİSİ T.C. Sağlık Bakanlığı Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şef V. Doç. Dr. Adnan Yılmaz KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE TEDAVİ GECİKMELERİ VE BU

Detaylı

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Akciğer Kanserinde F-18-FDG PET ve PET/BT nin Rolü The Role of F-18-FDG PET and PET/CT in Lung Cancer Evren Tümkaya 1, Gülgün Büyükdereli 2 1

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİYİ YÖNLENDİRİCİ BİYOLOJİK BELİRTEÇLER: RRM-1, SINIF III

Detaylı

Beni Türk hekimlerine emanet ediniz.

Beni Türk hekimlerine emanet ediniz. Beni Türk hekimlerine emanet ediniz. İmtiyaz Sahibi Genel Yayın Yönetmeni Editör ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yürütme Kurulu Dr. Kemal KÖYMEN Dr. Can SOLAKOĞLU Dr. Alpay ÖRKİ Dr. Nesrin SARIMAN, Dr. Orhun

Detaylı

Soliter Pulmoner Nodüle Yaklaşım

Soliter Pulmoner Nodüle Yaklaşım Ş. Mustafa Demiröz, Muhammet Sayan, A. Said Çil Giriş Soliter pulmoner nodül (SPN), 3cm çaplı, kenarlarının en az üçte ikisi akciğer parankimi ile çevrili, beraberinde lenf nodu, atelektazi ve postobstrüktif

Detaylı

MEME KANSERİ TANI - TEDAVİ - TAKİP. İstanbul Konsensusu 2006. Prof. Dr. Adnan Aydıner - Prof. Dr. Erkan Topuz

MEME KANSERİ TANI - TEDAVİ - TAKİP. İstanbul Konsensusu 2006. Prof. Dr. Adnan Aydıner - Prof. Dr. Erkan Topuz MEME KANSERİ TANI - TEDAVİ - TAKİP İstanbul Konsensusu 2006 Prof. Dr. Adnan Aydıner - Prof. Dr. Erkan Topuz İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı 2006

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI KLİNİĞİ DOÇ. DR. BENAN ÇAĞLAYAN KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ

Detaylı

PET/BT Nedir, Endikasyonları Nelerdir?

PET/BT Nedir, Endikasyonları Nelerdir? PET/BT Nedir, Endikasyonları Nelerdir? Recep SAVAŞ Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Özel Sağlık Hastanesi, İzmir PET/ BT; Pozitron Emisyon Tomografi ve Bilgisayarlı Tomografi cihazlarının

Detaylı

www.akcigersagligi.org

www.akcigersagligi.org Cilt: 1 Sayı: 1 Yıl: 2013 Bu Sayıda ASYOD Kuruldu Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ Kronik Obstrüktif Hastalığı (KOAH) da Pnömokok Aşısı Doç. Dr. Ebru ÇAKIR EDİS Endobronşiyal Ultrasonografi Prof. Dr. Erdoğan ÇETİNKAYA

Detaylı

I. ULUSAL MEME KANSERİ KONSENSUSU

I. ULUSAL MEME KANSERİ KONSENSUSU I. ULUSAL MEME KANSERİ KONSENSUSU Editör Prof. Dr. Ayfer Haydaroğlu 1 I. ULUSAL MEME KANSERİ KONSENSUSU Ağustos 2007 Prof. Dr. Ayfer HAYDAROĞLU Yazışma Adresi : Ege Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim

Detaylı

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Adana

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Adana 109 ÜROLOJİDE SİNTİGRAFİ KULLANIMI I THE USE OF SCINTIGRAPHY IN UROLOGY Ürolojik Malignitelerde F-18 Florodeoksiglikoz Pozitron Emisyon Tomografisi F-18 Fluorodeoxyglucose Positron Emission Tomography

Detaylı

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği nin Resmi Yayın Organı Official Journal of Turkish Association of Colorectal Surgeons

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği nin Resmi Yayın Organı Official Journal of Turkish Association of Colorectal Surgeons Editörler B. Bülent MENTEŞ Editör Volüm 18 Sayı 3 Eylül 2008 Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği nin Resmi Yayın Organı Official Journal of Turkish Association of Colorectal Surgeons Cem TERZİ Yardımcı

Detaylı

Avrasya Hospital Sa l k Dergisi Kanser Özel Sayısı - Y l:14 - Say : 49 - www.avrasyahospital.com

Avrasya Hospital Sa l k Dergisi Kanser Özel Sayısı - Y l:14 - Say : 49 - www.avrasyahospital.com Avrasya Hospital Sa l k Dergisi Kanser Özel Sayısı - Y l:14 - Say : 49 - www.avrasyahospital.com BÖLÜMLERİMİZ TEŞHİS VE TEDAVİ ÜNİTELERİMİZ HASTANEMİZİ FARKLI KILAN ÖZELLİKLER Temelden itibaren hastane

Detaylı

Yeni yılı karşılayan YENİ PROJELERİYLE. TÜSAD TÜSAD Başkanı Dr. Filiz Koşar 2015 te gerçekleşecek projeler hakkında bilgi verdi.

Yeni yılı karşılayan YENİ PROJELERİYLE. TÜSAD TÜSAD Başkanı Dr. Filiz Koşar 2015 te gerçekleşecek projeler hakkında bilgi verdi. Solunum Aktüel YIL: 5 SAYI: 16 www.solunum.org.tr ISSN: 1309-5285 Yeni yılı karşılayan YENİ PROJELERİYLE TÜSAD TÜSAD Başkanı Dr. Filiz Koşar 2015 te gerçekleşecek projeler hakkında bilgi verdi. 2014 yılını

Detaylı

Akciğerin Metastatik Tümörleri

Akciğerin Metastatik Tümörleri Murat ÖZKAN*, Arif Osman TOKAT**, Şevket KAVUKÇU* * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, ** S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi, ANKARA Akciğerin metastatik

Detaylı

BİLDİRİ KİTABI. 7-9 Ekim 2011 Ilıca Otel - ÇEŞME. Radyoloji. Radyoterapi. Nükleer Tıp. ilk Derneği. Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği

BİLDİRİ KİTABI. 7-9 Ekim 2011 Ilıca Otel - ÇEŞME. Radyoloji. Radyoterapi. Nükleer Tıp. ilk Derneği. Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği 9. Ulusal Radyoteknoloji Kongresi ve Mesleki Eğitim Seminerleri RADYOLOJİ RADYOTERAPİ NÜKLEER TIP TEKNİSYEN TEKNİKER VE İYONİZAN RADYASYON ÇALIŞANLARINA YÖNELİK Radyoloji

Detaylı

Bilgisayarlı tomografide görüntü kalitesi. Gelecek, hibrit görüntülemede. Otizm hastaları için ileri düzey MR difüzyon ve spektroskopi

Bilgisayarlı tomografide görüntü kalitesi. Gelecek, hibrit görüntülemede. Otizm hastaları için ileri düzey MR difüzyon ve spektroskopi Kasım 2014 www.siemens.com.tr/inovasyon Bilgisayarlı tomografide görüntü kalitesi Sayfa 4 Gelecek, hibrit görüntülemede Sayfa 10 Otizm hastaları için ileri düzey MR difüzyon ve spektroskopi Sayfa 26 16

Detaylı

Önsöz. ULUSAL TORAKS MALİGNİTELERİ KONGRESİ 10-13 Mayıs 2012. www.utmk.org. Değerli Meslektaşlarımız,

Önsöz. ULUSAL TORAKS MALİGNİTELERİ KONGRESİ 10-13 Mayıs 2012. www.utmk.org. Değerli Meslektaşlarımız, Önsöz Değerli Meslektaşlarımız, Bildiğiniz gibi, akciğer kanseri, dünyada ve Türkiye de en çok ölüme neden olan kanserdir. Mezotelyoma ise, Türkiye de dünyanın geri kalanına göre çok daha fazla görülen

Detaylı

Ak ci ğer Kan se rin de Te da vi

Ak ci ğer Kan se rin de Te da vi İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Güncel Klinik Onkoloji Sempozyum Dizisi No: 37 Aralık 2003; s. 149-160 Ak ci ğer Kan se rin de Te da vi Prof. Dr. Ka mil Kay nak GİRİŞ VE

Detaylı

TÜSAD Bilimsel Çıtasını Yükselterek Büyüyor

TÜSAD Bilimsel Çıtasını Yükselterek Büyüyor S olunum Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Yayın Organıdır a ktüel A ustos 2013 www.solunum.org.tr YIL 4 / SAYI 12 / SSN: 1309-5285 BAŞKAN'DAN TÜSAD'ın 43. YAŞGÜNÜ MESAJI TÜSAD Bilimsel Çıtasını Yükselterek

Detaylı

Türk Toraks Derneği 17. Yıllık Kongresi. Poster Sunumları

Türk Toraks Derneği 17. Yıllık Kongresi. Poster Sunumları Türk Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi Poster Sunumları AKCİĞER PATOLOJİSİ P00 A spicular pulmonary mass mimicking a secondary metastatic lesion Arjana Hamdi Sina, Dafina Pali Todri, Hasan Sulejman Hafizi

Detaylı

TIBBI KONGRESI ONKOLOJI KONUŞMA METİNLERİ VE BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI

TIBBI KONGRESI ONKOLOJI KONUŞMA METİNLERİ VE BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI TIBBI ONKOLOJI KONGRESI KONUŞMA METİNLERİ VE BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI KONGREYE DAVET...4 KURULLAR... 5-6 BİLİMSEL PROGRAM...7 KONUŞMA METİNLERİ... SEÇİLMİŞ SÖZEL BİLDİRİLER...0 SÖZEL BİLDİRİLER...08 HEMŞİRE

Detaylı

20-24 Nisan 2011 Rixos Sungate Hotel ANTALYA KONGRE KİTABI

20-24 Nisan 2011 Rixos Sungate Hotel ANTALYA KONGRE KİTABI 19. Ulusal Kanser Kongresi 20-24 Nisan 2011 Rixos Sungate Hotel ANTALYA KONGRE KİTABI B L MSEL SEKRETERYA Prof. Dr. Nur Olgun Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Çocuk Onkoloji Bilim Dalı Tel :

Detaylı

EAU TESTİS KANSERİ KILAVUZU

EAU TESTİS KANSERİ KILAVUZU EAU TESTİS KANSERİ KILAVUZU P. Albers (başkan), W. Albrecht, F. Algaba, C. Bokemeyer, G. Cohn-Cedermark, A. Horwich, M. P. Laguna, Avrupa Üroloji Derneği 2008 Çeviri: Üroonkoloji Derneği 1 İÇİNDEKİLER:

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM SAVAŞI DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN KONTROLÜ İÇİN BAŞVURU KİTABI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM SAVAŞI DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN KONTROLÜ İÇİN BAŞVURU KİTABI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM SAVAŞI DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN KONTROLÜ İÇİN BAŞVURU KİTABI ANKARA, 2003 BAŞVURU KİTABINI HAZIRLAYANLAR: Doç. Dr. Şeref ÖZKARA*, Uzm. Dr. Zafer AKTAŞ*, Dr.

Detaylı

PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ

PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ 38 PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ Dr. Uğur SUNGURTEKİN Anal bölge kanserleri nadir görülen kanser türü olarak bilinmekte ise de görülme sıklığı 1973-1979 dönemiyle karşılaştırıldığında 1994-2000 döneminde

Detaylı