SİRKÜLER 2012 / 15. Yeni KDV Sorumluluk ve Tevkifat Uygulaması ( 117 Nolu KDV Tebliği)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SİRKÜLER 2012 / 15. Yeni KDV Sorumluluk ve Tevkifat Uygulaması ( 117 Nolu KDV Tebliği)"

Transkript

1 Sirkülerin Konusu SİRKÜLER 2012 / 15 Yeni KDV Sorumluluk ve Tevkifat Uygulaması ( 117 Nolu KDV Tebliği) Katma Değer Vergisi ndeki sorumluluk (tam ve kısmi ve tevkifat) uygulamasını yeniden düzenleyen 117 Seri Nolu KDV Tebliği günlü ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır. Böylelikle tevkifat uygulamasına ilişkin daha önce yürürlükte bulunan 37 Tebliğ ya da Tebliğlerin ilgili bölümlerinin tamamı yürürlükten kaldırılmak suretiyle, tevkifat uygulaması tek bir Tebliğde toplanmıştır. Tebliğ, 1 Mayıs 2012 tarihinde yürürlüğe girmekte olup, bu tarihten itibaren yapılacak işlemlerde, tevkifat uygulaması yeni esas ve oranlara göre yapılacaktır. Bu tarihten önceki ya da diğer bir anlatımla 30 Nisan 2012 tarihine kadarki uygulama için Büromuzun "Güncel KDV Tevkifat Oranları (Sorumluluk ve Kısmi Tevkifat)" adlı dökumanına bakılmalıdır. Bu güne kadar, Katma değer vergisinde mükellefleri en fazla tereddüde ve yanılgıya düşüren konulardan birisi, tam ve kısmi tevkifat uygulamaları olmuştur. Bunun en önde gelen nedeni; katma değer vergisinde sorumluluk uygulamasına (özellikle yurt dışı hizmet ithallerine) ilişkin olarak Maliye Bakanlığı nca yeterli açıklamaların yapılmamış, kısmi tevkifatda ise tam aksine uygulamanın çok sık değiştirilmiş olmasıdır. 1 Kısmi tevkifat uygulaması, bu konuda yayınlanan tebliğler ile çok sık aralıklarla değiştirilmiş, bu da karmaşıklığa neden olmuştur. Konu birçok katma değer vergisi tebliğine yayılmış olduğu için bölük pörçük bir hale gelmiş bulunmaktaydı. Örneğin sadece hurda teslimlerine ilişkin kısmi tevkifat uygulamasının içinden çıkabilmek için tam on bir ayrı (51, 53, 58, 70, 81, 85, 86, 87, 89, 91, 97 seri numaralı) katma değer vergisi tebliğini incelemek, ayrık düzenlemeleri birleştirmek, anlamak ve uygulama yapmak gerekmekteydi. Gelir İdaresi Başkanlığı, bir taraftan bu karmaşıklığı gidermek, bir yandan ise sorumluluk ve kısmi tevkifat uygulamasına ilişkin yeni bazı düzenlemeler/açıklamalar yapmak amaçlarını taşıdığı anlaşılan 117 seri nolu KDV Tebliğini yayınlamış bulunmaktadır.. Bu sirkülerimizde, son derece kapsamlı ve ayrıntılı açıklamalar içeren 117 seri nolu KDV Tebliği esas almak suretiyle, katma değer vergisinde tam ve kısmi tevkifat uygulamaları ele alınmış olup, kimi zaman Tebliğdeki düzenlemeler/açıklamalar sadeleştirilerek özetlenmiş, zaman zaman ise konunun daha iyi anlaşılması için bilgiler sistematik tablolar haline getirilmiş, kimi kez de Tebliğde yer almayan bazı açıklamalara yer verilmiştir. Konunun önemine binaen, mümkün olduğunca anlaşılır bilgi sunma kaygımız nedeniyle Sirkülerimiz de son derece kapsamlı bir hacme ulaşmıştır. Bu nedenle bu Sirkülerimizden daha efektif bir şekilde 24 Nisan

2 yararlanmak için, öncelikle Bölüm 5 in incelenerek, firma olarak satıcı veya alıcı olarak tevkifat kapsamında olunup olunmadığının saptanmasını tavsiye etmekteyiz. 1) Tam ve Kısmi Tevkifat Uygulamasına Esas Oluşturan Yasal Düzenlemeler KDV Kanunu nun Verginin Konusunu Teşkil Eden İşlemler başlıklı 1. maddesinin 1 ve 2. fıkralarına göre, Türkiye de yapılması şartıyla ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler ile her türlü mal ve hizmet ithalâtı katma değer vergisinin konusunu teşkil etmektedir. KDV nin konusunu oluşturan bu işlemlerden hizmet Kanun un 4. maddesinin 1 no.lu fıkrasında, Hizmet, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemlerdir. Bu işlemler; bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi, şekillerde gerçekleşebilir. şeklinde tanımlanmıştır. KDV de hizmet yönünden somut maddi olayın yani vergiyi doğuran olayın gerçekleşmesi, işlemin Türkiye de yapılması şartına bağlı olup buna ilişkin hüküm Kanunun 6. maddesinde, İşlemlerin Türkiye de yapılması; hizmetin Türkiye de yapılmasını veya hizmetten Türkiye de faydalanılmasını ifade eder şeklinde tanımlanmıştır. Buna durumda, sadece Türkiye de yerleşik kurumlar arasında gerçekleşen hizmetler değil, ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye de bulunmayanların Türkiye de yaptığı hizmetler ile bunların yurt dışında yaptığı ancak Türkiye de faydalanılan hizmetler KDV ye tabi olacaktır. Öte yandan, Kanunun Vergi Sorumlusu başlıklı 9. maddesiyle, yukarıda aktarılan hükümlerinin uygulamasına yönelik olarak ve gerekli görülen diğer hallerde vergi güvenliğini sağlamak amacıyla düzenlemeler yapabilmesi konusunda Maliye Bakanlığı na çok önemli bir yetki verilmiştir. Verilen yetkiye ilişkin madde metninin 1. fıkrası aynen şöyledir Mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanunî merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir. 2 Maliye Bakanlığı, KDVK nun 9. maddesinden aldığı bu yetkiye istinaden, 117 nolu Tebliğ ile yürürlükten kaldırılan tebliğlerle, bu güne kadar katma değer vergisinde sorumluluk ve kısmi tevkifat uygulamaları konusunda birçok düzenleme yapmıştır. Diğer bir ifadeyle aşağıda aktaracağımız sorumluluk ve kısmi tevkifat uygulamasına ilişkin Bakanlık düzenlemeleri yasal dayanağını yukarıda aktardığımız kanuni düzenlemelerden almaktadır. Katma değer vergisinde, özellikle yurt dışından hizmet ithalinde sorumluluk ve kısmi tevkifat uygulamalarında açıklığa kavuşturulmaya ve tartışılmaya muhtaç birçok nokta bulunmakla beraber, bu sirkülerimizde konunun bu yönünden ziyade, Bakanlık tarafından yapılmış düzenlemelere/açıklamalara değinilmiştir. Sirkülerin son bölümünde, tam ya da kısmi tevkifata tabi işlemler ile oranlarını ve tevkifat yapmakla sorumlu olanları gösteren oldukça ayrıntılı bir tablo sunulmuştur. 2) Tam ve Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamına Giren İşlemler Listesi Listeye geçmeden önce burada şu dört önemli hususu vurgulamakta yarar görmekteyiz. Tam tevkifat kavramı işlem bedeli üzerinden hesaplanan verginin tamamının (% 100) işleme muhatap olan alıcılar tarafından beyan edilip ödenmesi; kısmi tevkifat

3 ise hesaplanan verginin Maliye Bakanlığınca belirlenen kısmının, işleme muhatap olan alıcılar tarafından, diğer kısmının ise işlemi (teslim veya hizmeti) yapan tarafından beyan edilip ödenmesidir KDV tevkifatı ihtiyari bir uygulama olmayıp, Maliye Bakanlığınca tevkifat uygulaması kapsamına alınan işlemlerde alıcılar tarafından tevkifat yapılması zorunludur. Diğer taraftan, Maliye Bakanlığınca tevkifat kapsamına alınmamış işlemlerde ise alıcılar tarafından tevkifat yapılması mümkün değildir. Kısmi tevkifat uygulanacak işlemler, söz konusu Tebliğde belirtilenlerle sınırlı olup, bunlar dışındaki işlemlerde işleme muhatap olanlar tarafından kısmi tevkifat yapılmayacaktır. Tam ve kısmi tevkifat yapmakla sorumlu olan gerçek ve tüzel kişiler söz konusu Tebliğde belirtilenlerle sınırlı olup, bunlar dışındakilerin tevkifat yapmaları söz konusu değildir. Bölüm 5 de ayrıntılı olarak değinilmiş bulunan tam ve kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren işlemler (hizmet ifaları ve mal teslimleri) şu başlıklardan oluşmaktadır. 1) TAM ( % 100 ) TEVKİFATA TABİ İŞLEMLER 1.1. Yurtdışındaki yerleşiklerin Türkiye de yaptığı hizmetler ile bunların yurt dışında yaptığı ancak Türkiye de faydalanılan hizmetler, 1.2. GVK nun 18 inci maddesindeki serbest meslek faaliyetleri, 1.3. Gayrimenkuller hariç olmak üzere, GVK nun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi işlemleri, 1.4. KDV mükellefiyeti bulunmayanlardan alınan reklam hizmetleri, 2) KISMİ TEVKİFATA TABİ İŞLEMLER VE TEVKİFAT ORANLARI 2.1. Kısmi Tevkifata Tabi Hizmetler (a) Yapım işleri ve bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri (2/10) (b) Yapım işlerinden ayrı ve bağımsız olarak verilen etüt, plan-proje hizmetleriyle danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetleri (9/10), (c) Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri (5/10) (d) Her türlü yemek servis ve organizasyon hizmetleri (5/10), (e) İşgücü temin (özel güvenlik dahil) hizmetleri (9/10), (f) Temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetleri (7/10) (g) Servis taşımacılığı hizmetleri (5/10), (h) Her türlü baskı ve basım hizmetleri (5/10), (i) Yapı Denetim hizmetleri (9/10), (j) Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri, çanta ve ayakkabı dikim işleri ve bu işlere aracılık hizmetleri (5/10), (k) Turizm acentesi, rehber ve benzerlerince verilen müşteri bulma hizmetleri (9/10), (l) Profesyonel spor kulüplerinin (şirketleşenler dahil) yayın, reklâm ve isim hakkı gelirlerine konu işlemleri (9/10), (m) Yukarıda belirlenenler dışındaki diğer bütün hizmetler (5/10), Kısmi Tevkifata Tabi Teslimler (a) Külçe metal teslimleri (7/10), (b) Bakır, çinko ve alüminyum ürünlerinin teslimleri (7/10), (c) Hurda ve atık teslimleri (9/10),

4 (d) Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam hurda ve atıklardan elde edilen hammadde teslimleri (9/10), (e) Pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimleri (9/10), (f) Ağaç ve orman ürünleriyle, artık, talaş ve kırpıntı teslimleri (9/10), 3) Tevkifat Uygulamasında Öne Çıkan Bazı Değişiklikler Veya Yenilikler Tebliğ ile yapılan düzenlemelerde genel yaklaşımın, tevkifat uygulamasını genişletmek yönünde olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Öne çıkan bazı değişiklikleri veya yenilikler şu şekilde sıralanabilir: 1) Birçoğunda tevkifat oranlarının yükseltildiği görülmektedir. Örneğin; a) Özel güvenlik hizmetleri iş gücü hizmet alımı kapsamında değerlendirilerek tevkifat oranı 4/5 ten 9/10 a çıkarılmıştır. b) Yapı denetim hizmetlerinde tevkifat oranı 1/2 den 9/10 a çıkarılmıştır. c) Turizm acentesi, rehber ve benzerlerince verilen müşteri bulma hizmetlerinde tevkifat oranı 2/3 ten 9/10 a çıkarılmıştır. d) Temizlik Çevre ve Bahçe bakım hizmetlerinde 1/2 den, temizlik hizmetlerinde 2/3 den 7/10 a çıkarılmıştır. 2) Çok azında tevkifat oranlarının düşürüldüğü görülmektedir. Örneğin; a) Hurdadan elde edilenler dışında kalan ve ithalatçıları ve ilk üreticileri dışındaki kalanlardan alımlarda külçe metal teslimlerine (bakır, çinko, alüminyum) 9/10 dan, 7/10 a düşürülmüştür. b) Bakır çinko ve alüminyum ürünlerinin tesliminde tevkifat oranı 9/10 dan 7/10 a düşürülmüştür. 3) Tevkifat yapacakların kapsamının genişletildiği görülmektedir. Örneğin; a) Payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören şirketler ve bankalar hemen tüm kısmi tevkifatlardan sorumlu tutulmuştur. b) Temizlik Çevre ve Bahçe bakım hizmetlerine yönelik olarak tevkifat yapacakların kapsamı genişletilerek, hizmet alan tüm KDV mükellefleri de sorumlu kapsamına alınmıştır. 4 4) Daha önce olmayan bazı hizmetler veya teslimler kısmi tevkifat kapsamına alınmıştır. Örneğin; a) Servis taşımacılığı hizmetleri 5/10 luk bir oranla tevkifat kapsamına alınmıştır. b) Ağaç ve orman ürünlerinin teslimi 9/10 ile tevkifat kapsamına alınmıştır. 5) Daha önce olan bazı hizmet veya teslimlerde kısmi tevkifat kaldırılmıştır. Örneğin; a) Büyük ve küçükbaş hayvanların etlerinin teslimlerinde tevkifat kaldırılmıştır. b) Akaryakıt işi ile devamlı olarak uğraşmayanlardan (mutad depo kapsamında yurt dışından akaryakıt getirip satanlardan) akaryakıt alınmasında tevkifat kaldırılmıştır. 6) KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruşlara ifa edilen ve tebliğde belirtilmeyen diğer bütün hizmet ifaları da tevkifat kapsamına alınarak, bunlar için (5/10) oranında KDV tevkifat getirilmiştir. 4) Tevkifat Uygulamasına Dair Ortak Belirlemeler a) Tevkifat Uygulamasında Sınır Bir anlamda tevkifat uygulamasının çerçevesini belirleyen, Tebliğin geneline yayılmış üç farklı sınır söz konusudur. Aşağıdaki durumlarda tevkifat yapılmayacaktır.

5 1) KONU SINIRI: Tam ya da kısmi tevkifat uygulanacak işlemler, aşağıda 5.bölümde belirtilenlerle sınırlı olup, bunlar dışındaki işlemlerde işleme muhatap olanlar tarafından tevkifat yapılmayacaktır. 2) TUTAR SINIRI: münhasıran Kısmi tevkifat uygulaması yönünden geçerli olmak üzere, her bir işlemin KDV dahil bedeli TL yi aşmadığı takdirde, KDV kısmi tevkifata tabi tutulmayacaktır. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılacaktır. Ancak, aslen bu tutarı aşmakla birlikte, tevkifat zorunluluğundan kaçınmak amacıyla, birden fazla fatura düzenlenmek suretiyle bedelin parçalara ayrılması durumunda; bütünlük arz ettiği anlaşılan alımlara ait bedellerin toplamının alt sınırı (1.000 TL) aştığının tespiti halinde, tevkifat yapmamış adına cezalı KDV tarhiyatı yapılması söz konusu olabilecektir. 3) TARAF SINIRI: Bölüm 5 de 2. Grup sorumlu/mükellef grubuna girenlerin tevkifat konusu işlemin satıcısı olduğu durumlarda, alıcı kim olur ise olsun, tevkifat yapılmayacaktır. Ancak, bu durum profesyonel spor kulüplerince (şirketleşenler dahil) yine 2. Grupta sayılanlara yapılan teslim ve hizmetlerde geçerli değildir. b) Beyan i) Tam/Kısmi Tevkifat Yapanın (Alıcının) Beyanı Tevkifat, genel bütçeli idareler hariç, tevkifata tabi işlemin yapıldığı dönemde vergi ına ait 2 No.lu KDV beyannamesi ile beyan edilecektir. Bunların başka faaliyetleri nedeniyle KDV mükellefiyetlerinin bulunmaması ve dolayısıyla 1 No.lu KDV Beyannamesi vermemeleri bu uygulamaya engel değildir. Gerçek usulde KDV mükellefleri (KDV 1 vergi türünden mükellef sicilinde kayıtlı olanlar) tevkifata tabi tutulan KDV nin beyanında 1015B kodlu, diğerleri ise 9015 kodlu KDV2 beyannamelerini kullanacaklardır. Tevkifat uygulanan işlem bedelinin tamamını ilgili dönem 2 Nolu Katma Değer Vergisi Beyannamesinde, tevkifat oranlarına göre ayrıştırılmak suretiyle duruma göre, Tam Ve/Veya Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemlere Ait Bildirim bölümlerine dahil edecekler ve ayrıca Katma Değer Vergisi Kesintisi Yapılan Mükelleflere Ait Bildirim i dolduracaklardır. 5 2 No.lu KDV Beyannamesi sadece tevkifata tabi işlemlerin olduğu dönemlerde verilecektir. İlgili ayda tam ya da kısmi tevkifat kapsamında yapılan bir işlem bulunmaması halinde 2 Nolu KDV beyannamesi verilmeyecektir. İşleme ait fatura veya benzeri belge izleyen ay içinde düzenlense dahi sorumlu sıfatıyla beyan, işlemin vuku bulduğu (teslimin yapıldığı veya hizmetin tamamlandığı) dönemin beyan süresi içinde yapılacaktır. Kısmi tevkifat uygulamasında satıcının mükellef sıfatıyla 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edeceği kısım da aynı dönemde beyan edilecektir. KDV mükellefiyeti bulunmayan BSMV mükelleflerinin (örneğin bankaların) 2 No.lu KDV Beyannamesini kurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesine vermeleri gerekmektedir. Ancak, bankaların tevkif ettikleri vergiyi ödemeyi yapan şubeler itibariyle şubelerin bağlı bulundukları vergi dairesine beyan edip ödemeleri de mümkün bulunmaktadır. Bu tercihi yapan bankaların, durumu bir dilekçe ile önceden genel müdürlüğün bağlı olduğu vergi dairesine yazılı şekilde bildirmeleri gerekmektedir. Bu bildirime ait yazının bir örneği genel müdürlük tarafından şubelere gönderilecek, şubeler tarafından da kendi bağlı oldukları vergi dairelerine ibraz edilmek suretiyle sorumlu sıfatıyla beyanın şubeler tarafından yapılmasına başlanılacaktır.

6 Sorumluların, beyan edip ödemeleri gereken vergilerin beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi halinde, bu vergi tutarı için adına cezalı ek tarhiyat yapılması ve gecikme faizi hesaplanması gerekmektedir. Beyan edilmeyen tutarın 1 No.lu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılmamış olması bu şekilde işlem tesis edilmesine engel değildir. Sorumlu sıfatıyla beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen KDV tutarının satıcı tarafından beyan edilmiş olması halinde sorumlu adına yapılacak tarhiyatta vergi aslı aranmayacaktır. Sorumlu tarafından beyan edilip ödenmesi gerekirken satıcı tarafından beyan edilen KDV nin ödenmiş olması halinde, bu verginin normal vade tarihinden ödendiği tarihe kadar; söz konusu verginin ödenmemiş olması halinde ise normal vade tarihinden yapılacak tarhiyatın tahakkuk tarihine kadar gecikme faizi uygulanacaktır. Müteselsil Sorumluluk: Tevkifata tabi alımları dolayısıyla KDV tevkifatı uygulayanlar, tevkifat tutarını beyan edip ödemiş olmaları şartıyla, tevkif edilen vergi ile sınırlı olmak üzere bu işlemlerle ilgili olarak önceki safhalarda ortaya çıkan verginin Hazineye intikal etmemiş olması nedeniyle müteselsil sorumluluk uygulaması ile muhatap tutulmayacaklardır. ii) Kısmi Tevkifat Yapılanın (Satıcının) Beyanı Tam tevkifat kapsamına giren işlemlerde, işlem bedeli üzerinden satıcıların herhangi bir beyanname vermeleri ya da verdikleri 1 No.lu KDV beyannamesine bu tevkifatı yansıtmaları söz konusu olmayacaktır. Kısmi tevkifatta ise satıcı, ilgili dönem 1 No.lu KDV Beyannamesinde üç ayrı bölümü doldurulacaktır: 1) Öncelikle Matrah kulakçığında Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler tablosunda; Matrah alanına kısmi tevkifat uygulanan işleme ait KDV hariç bedel tam olarak, Oran alanına işlemin tabi olduğu KDV oranı, Tevkifat Oranı alanına ise alıcının uygulayacağı tevkifat oranı (Örneğin; özel güvenlik hizmeti verenlerce tevkifat oranı için 9/10 ) yazılır. 6 2) Daha sonra, İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler kulakçığında Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler tablosunda; Teslim ve Hizmet Tutarı alanına, işleme ait KDV hariç bedelin tamamı yazılacaktır. Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler tablosunun Matrah alanına yazılan tutarla aynı olmalıdır. İadeye Konu Olan KDV alanına, alıcı tarafından tevkifata tabi tutularak sorumlu sıfatıyla beyan edilen tutar yazılacaktır. Tevkifat uygulaması nedeniyle iade almak istemeyen mükellefler bu tabloyu doldurmayacaklardır. İlgili alanların doldurulmasından sonra "Sonuç Hesapları" kulakçığında yer alan "İade Edilmesi Gereken KDV" satırındaki tutarın bu uygulamadan kaynaklanan kısmı, talep edilmesi halinde, aşağıda açıklanacak usul ve esaslar çerçevesinde, mükellefe iade edilecektir. 3) Kısmi tevkifatta satıcılar, tevkifat uygulanan satışları ile satış yaptıkları alıcılara ait bilgiler içeren bir listeyi, satışın yapıldığı döneme ait 1 No.lu KDV Beyannamesi ekinde elektronik ortamda vermek zorundadırlar.

7 c) İndirim 2 No.lu KDV Beyannamesinde herhangi bir surette indirim yapılması mümkün olmadığından tevkif edilen KDV nin tamamının beyan edilerek ödenmesi gerekmektedir. Tevkifat uygulayan alıcının KDV mükellefiyetinin bulunması ve tevkifat uyguladığı teslim veya hizmeti indirim hakkı tanınan işlemlerde kullanacak olması halinde, sorumlu sıfatıyla beyan edilen tutar, beyanın yapıldığı ay içinde verilmesi gereken 1 No.lu KDV beyannamesinde aşağıdaki esaslara göre indirim konusu yapılabilecektir. o Satıcı tarafından beyan edilecek kısmı, takvim yılı aşılmamak şartıyla işleme ait fatura veya benzeri belgenin defterlere kaydedildiği döneme ilişkin olarak verilmesi gereken beyannamede, o Sorumlu sıfatıyla beyan edilen kısmı ise 2 No.lu KDV Beyannamesinin verildiği ay içinde verilmesi gereken beyannamede, Örnek: Satıcı (B), alıcı (A) ya 12 Mayıs ta lira karşılığında bakır tel teslim etmiştir. Genel oranda (%18) KDV ye ve 7/10 tevkifata tabi bu teslimle ilgili olarak 13 Mayıs ta düzenlediği faturada 180 TL hesaplanan KDV, 126 TL tevkif edilecek KDV ve 54 TL tahsil edilecek KDV tutarlarını göstermiştir. Buna göre; a) (A), bu alışla ilgili 2 No.lu KDV beyannamesini 24 Haziran a kadar vermiş ise, ödevini sorumlu sıfatıyla beyan edeceği 126 lirayı, Mayıs dönemi 1 No.lu KDV beyannamesinde indirim konusu yapabilecektir. b) 2 No.lu KDV beyannamesi yanlışlıkla süresinden sonra, mesela, 24 Ağustos ta verilirse 126 liralık tutar da Temmuz dönemi 1 No.lu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılabilecektir. c) (A) nın satıcıya ödediği/borçlandığı 54 liralık tutar ise yıl geçmemek şartıyla alış faturasının defterlere kaydedildiği dönemde indirim konusu yapılabilecektir. d) Satıcı (B) nin bu teslimle ilgili faturayı süresinden sonra, mesela, 16 Temmuz da düzenleyip (A) ya intikal ettirmesi sorumlu sıfatıyla beyanın 24 Haziran a kadar yapılmasına engel değildir. Bu durumda hesaplanan verginin sorumlu sıfatıyla beyan edilecek olan 126 liralık kısmı 24 Haziran a kadar verilecek, satıcıya ödenmesi gereken 54 TL tutarındaki kısmı ise (vergiyi doğran olayın gerçekleştiği takvim yılı geçmemek şartıyla) faturanın defterlere kaydedildiği dönem için verilecek 1 No.lu beyannamede indirim konusu yapılabilecektir. 7 d) Belge Düzeni ve Tevkifatın Muhasebeleştirilmesi Tevkifata tabi işlemler dolayısıyla satıcılar tarafından düzenlenecek belgelerde aşağıdaki bilgilere ayrı ayrı mutlaka yer verilecektir; İşlem Bedeli, Hesaplanan KDV, Tevkifat Oranı, Alıcı Tarafından Tevkif Edilecek KDV Tutarı, Tevkifat Dahil Toplam Tutar Tevkifattan Sonra Tahsil Edilmesi Gereken Toplam Bedel (Tevkifat Hariç Toplam Tutar) Bu fatura satıcı açısından, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV ye tevkifat uygulandığını tevsik eden belge mahiyetini de taşıyacaktır. Faturaya, borçlanılan miktar olarak rakam ve yazı ile tevkifattan sonra kalan tutar yazılacaktır.

8 Örnek: Payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören (XYZ) şirketine, 5/10 oranında kısmi tevkifata tabi olan, personel servis taşımacılığı hizmeti veren (A) şirketi, 2012/Mayıs ayına ait KDV hariç TL hizmet bedeli için aşağıdaki şekilde fatura düzenleyecektir. İşlem Bedeli Hesaplanan KDV Tevkifat Dahil Toplam Tutar Alıcı tarafından Tevkif Edilecek KDV (5/10) Tevkifat Hariç Toplam Tutar TL 540 TL TL (270 TL) TL Tevkifata tabi tutulan işlemlerle tevkifat uygulaması kapsamında bulunmayan işlemlerin birlikte yapılması halinde bu işlemlerin tek fatura ile belgelendirilmesi mümkündür. Bu durumda, tevkifata tabi işlem bedeli ve bu bedel üzerinden hesaplanan KDV ile tevkif edilen KDV tutarı fatura üzerinde ayrıca gösterilecektir. Bu şekilde yapılan faturalamalarda da tevkifat uygulaması kapsamındaki işlem bedelinin KDV dahil tutarının, tevkifat alt sınır olan TL yi aşmaması halinde tevkifat uygulanmayacaktır. Yukarıdaki örnek esas alınarak kısmi tevkifat kapsamına giren işlemlerin satıcı ve alıcı tarafından aşağıdaki şekilde kayıtlara alınması mümkündür. Satıcı kaydı: / 120 Alıcılar 3.270, Yurtiçi Satışlar 3.000, Hesaplanan KDV 270,- / 8 Alıcı kaydı: / 150,153, 740, 770 gibi ilgili Borçlu hesap 3.000,- 191 İndirilecek KDV 540, Satıcılar 3.270, Sorumlu Sıfatıyla Ödenecek KDV 270,- / e) Düzeltme İşlemleri Tevkifatlı işlemlere ilişkin mal iadelerinde, hizmetten vazgeçilmesinde ve matrah değişikliklerinde şu şekilde işlem yapılması gerekmektedir. i) Mal İadeleri / Hizmetten Vazgeçilmesi Malların kısmen/tamamen iadelerinde, faturanın hizmetin ifasından önce düzenlendiği durumlarda hizmetten tamamen vazgeçilmesi, hizmetin sözleşme şartlarına uygun olarak gerçekleştirilmemesi ya da hizmetin bir kısmının tamamlanmaması gibi nedenlerle tevkifata tabi işlem bedelinde sonradan bir azalma meydana gelmesi halinde düzeltme, işlem bedeli üzerinden hesaplanan verginin tevkifata tabi tutulmayan kısmı üzerinden gerçekleştirilecektir. Örnek: Pamuk toptancısı (A), tarihinde tekstil firması (B)'ye, % 8 KDV oranına ve 9/10 tevkifata tabi, KDV hariç TL lik pamuk teslim etmiş, hesaplanan TL KDV nin 1/9 u olan 400 TL lik kısmı (A) ya ödenmiş ve onun

9 tarafından beyan edilmiş, 9/10 a denk gelen TL lik kısmı ise (B) tarafından tevkifata tabi tutulmuş ve Nisan/2012 dönemi beyannamesi ile sorumlu sıfatıyla beyan edilmiştir. Alıcı (B), (A) ya ödediği 400 TL ile sorumlu sıfatıyla beyan ettiği TL yi Nisan/2012 dönemine ait 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapmıştır. Söz konusu pamuğun % 20 i tarihinde (A) ya iade edilmiştir. Bu işlemde, defter kayıtlarında KDV nin sadece tevkifata tabi tutulmayan (400 x % 20 =) 80 TL lik kısmı için düzeltme işlemi yapılacak, tevkifata tabi tutularak sorumlu sıfatıyla beyan edilmiş ve indirim konusu yapılmış olan tutar için düzeltme işlemi yapılmayacaktır. Bu durumda (B), fatura düzenleyerek (A) dan TL geri alacak, mal iadesinin gerçekleştiği dönemde, 80 TL yi 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edecektir. (A) ise, aynı dönemde 80 TL yi l No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapacaktır. (B) nin tevkifata tabi tutarak beyan ettiği vergi olan TL aynı zamanda indirim konusu yapılmış olduğundan, bir düzeltme işlemine konu olmayacaktır. ii) Matrahta Değişiklik Fiyat farkı, kur farkı ve benzeri nedenlerle tevkifata tabi işlemin bedelinde sonradan bir artış ortaya çıkması halinde, düzenlenecek faturada hesaplanan KDV üzerinden (1.000 TL lık tevkifat alt sınırı dikkate alınmaksızın) tevkifat uygulanacaktır. Bu şekilde işlem yapılabilmesi için fiyat farkı, kur farkı ve benzerinin ait olduğu asıl işleme ait KDV dahil bedelin daha önce tevkifat alt sınırını geçmiş ve tevkifata tabi tutulmuş olması gerekmektedir. Alıcı lehine, ödemenin yapıldığı tarihte kur farkı oluşması halinde ise kur farkı tutarı üzerinden alıcı tarafından satıcıya bir fatura düzenlenerek, teslim ve hizmetin yapıldığı tarihteki oran üzerinden KDV hesaplanması gerekmektedir. Böylece, matrahta oluşan azalma tutarı, tevkifata tabi tutulmayan KDV tutarı ile birlikte (bir önceki bölümdeki örnekteki TL mal iadesi yerine, aynı tutarda alıcı lehine kur farkı oluşması durumunda, yine 80 TL) satıcı tarafından alıcıya iade edilecektir. Ayrıca, söz konusu KDV tutarı alıcı tarafından 1 No.lu KDV beyannamesi ile beyan edilecektir. 9 iii) Fazla veya Yersiz Tevkif Edilen Vergilerin İadesi Fazla veya yersiz tevkif edilerek ödenen vergi bulunması halinde, gerek alıcı gerekse satıcının beyanlarının düzeltilmesi suretiyle işlemin tevkifat uygulanmadan önceki hale döndürülmesi gerekir. Fazla veya yersiz tevkif edilen vergi öncelikle tevkifatı yapan alıcı tarafından satıcıya iade edilecektir. Alıcının, fazla veya yersiz tevkif ettiği KDV tutarını satıcıya ödediğini gösterir belge ve satıcının düzeltmeyi yaptığını gösterir vergi dairesi yazısı ile birlikte başvurması halinde, fazla veya yersiz tevkif edilen vergi, bu vergiyi vergi dairesine beyan ederek ödeyen alıcıya iade edilecektir. Tevkifata tabi olmadığı halde tevkifat uygulanan ve satıcı tarafından verginin tamamının beyan edildiği durumlarda, satıcının düzeltmeyi yaptığını gösterir vergi dairesi yazısının ibrazı aranmayacaktır. Tevkifata tabi olan ve tevkifata tabi tutulan, ancak satıcı tarafından verginin tamamının beyan edildiği durumlarda, satıcının düzeltmeyi yapmasından sonra, varsa önceki beyanı üzerine ödenen KDV nin, söz konusu işlemle sınırlı kısmı satıcıya iade edilecektir. Dolayısıyla bu durumda alıcıya iade söz konusu olmayacaktır.

10 Yapılacak iadelerde teminat, YMM KDV İadesi Tasdik Raporu ve Vergi İnceleme Raporu aranmayacaktır. Tevkifata tabi tutulan KDV nin alıcı tarafından beyan edilmiş ancak ödenmemiş olması halinde, sorumlu sıfatıyla beyan edilen bu vergi tahakkuktan terkin edilecektir. Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin muhasebe birimleri tarafından yapılan fazla veya yersiz tevkifatlar, satıcının beyanlarını düzelttiğini gösterir vergi dairesi yazısını ibraz etmesi üzerine ödemeyi yapan muhasebe birimlerince düzeltilecek ve gereken durumlarda iade edilecektir. f) Kısmi Tevkifata Tabi Tutulan KDV nin Nakden Ve/Veya Mahsuben İadesi Kısmi tevkifattan kaynaklanan nakden veya vergi borçlarına mahsuben iade işlemlerine ilişkin olarak 117 nolu Tebliğde oldukça ayrıntılı açıklamalar yer almakta olup, bura da sadece temel bazı hususlara değinilmekle yetinilecektir. i) İade Alabilecek Satıcılar Ve Alıcılar Hesapladıkları KDV kısmi tevkifata tabi tutulan satıcılar; yüklendikleri vergileri tevkifatın yapıldığı döneme dair 1 No.lu KDV beyannamesinde indirim yoluyla giderememeleri (beyannamenin Devreden KDV ile sonuçlanmış olması) halinde, tevkifattan kaynaklanan KDV için iade talebinde bulunabileceklerdir. Tevkifata tabi alımları nedeniyle tevkifat uygulayan alıcılar, 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan ettikleri ve aynı döneme ilişkin 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yaptıkları KDV ni indirim yoluyla giderememeleri (beyannamenin, Devreden KDV ile sonuçlanmış olması) halinde iade talebinde bulunabileceklerdir. ii) İade Sınırı 10 İade olarak talep edilecek tutar, işlemin bünyesine giren KDV değil, tevkif edilen KDV esas alınarak belirlenecektir. İadesi istenilecek KDV, hiçbir surette tevkifata tabi tutulan KDV den fazla olmayacaktır. iii) İade Usul ve Esasları İade taleplerinde vergi dairesine aşağıdaki bilgi ve belgeler eksiksiz olarak sunulacaktır; (a) İade talep dilekçesi (b) İnternet vergi dairesi aracılığı ile gönderilen listelere ait internet vergi dairesi liste alındısı, (c) Tevkifatlı işlemlerin gerçekleştiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi, (d) Tevkifat uygulanan işleme ilişkin satış faturaları listesi Tevkifata tabi işlemlere ait satış faturası listesi ve indirilecek KDV listesi GİB internet vergi dairesi aracılığıyla gönderilecektir. İnternet vergi dairesi aracılığı ile gönderilen listeler ayrıca kâğıt ortamında vergi dairesine ibraz edilmeyecektir. İade talepleri, yukarıda belirtilen belgeler tamamlanmadıkça hüküm ifade etmeyecektir. Ayrıca; (a) Vergi inceleme raporu (VİR), Yeminli Mali Müşavir KDV İadesi Tasdik Raporu (YMM Raporu) ve/veya teminat ile yapılacak nakden iade talepleri, bunların eksiksiz ibraz edildiği tarihte geçerlik kazanacaktır. (b) Aynı şekilde, teminat veya YMM Raporu ile yapılacak mahsuben iade talepleri, diğer belgelerle birlikte bunların eksiksiz ibraz edildiği tarihte, geçerlilik kazanacaktır.

11 (c) VİR sonucuna göre sonuçlandırılacak mahsuben iade taleplerinde ise mahsup talep dilekçesinin vergi dairesine verildiği tarih itibariyle iadeye hak kazanılacaktır. Mükelleflerin, alıcı tarafından tevkifata tabi tutulan KDV yi, ilgili dönemde iade konusu yapmama tercihinde bulunduktan sonra, izleyen dönemlerde bu tercihlerinden vazgeçerek iade talep etmeleri mümkündür. Ancak, tevkifatlı işlemin gerçekleştiği dönem için düzeltme beyannamesi verilecektir. İade işlemi tamamlanıncaya kadar terside doğrudur. Her iki durumun da bir dilekçe ile bağlı olunan vergi dairesine bildirilmesi gerekmektedir. İade alacağının tamamının üçüncü kişilere nakden ödenmesinin ya da üçüncü kişilerin vergi dairelerine olan borçlarına mahsubunun talep edilmesi hallerinde, alacağın açık bir şekilde kime temlik edildiğini içeren, noter tarafından onaylanmış alacağın temliki sözleşmesi ile yapılacaktır. İade alacakları, her bir vergilendirme dönemi için ayrı ayrı talep edilecektir. Birden fazla döneme ilişkin iade alacaklarının, kümülatif hesaplama yapılmak suretiyle birlikte (toplam tutar olarak) iadesi talep edilemeyecektir. Öte yandan, birden fazla döneme ilişkin iade alacağının aynı dilekçe ile istenmesi mümkündür. Ancak bu durumda, her bir döneme ait iade talep tutarının ayrı ayrı olarak dilekçede belirtilmesi ve eklerin de her bir dönem için ayrı ayrı düzenlenmesi gerekmektedir. Mahsuben iade taleplerinde; (a) Mahsuben iade, mükellefin kendisinin, ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortakların (komandit şirketlerde sadece komandite ortakların) ithalat sırasında uygulananlar dahil vergi borçları ile sosyal sigortalar prim borçları ve ferileri için söz konusu olabilecektir. (b) Mahsup kapsamına, tevkifatla ilgili olarak verilen 2 No.lu KDV Beyannamesine göre tahakkuk eden vergiler de dahildir. (c) İade taleplerinde vergi dairesince bildirilen eksik bilgi ve belgelerin, yazının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde tamamlanması halinde, VİR, YMM Raporu ve teminat istenmeyen iade talepleri, mahsup dilekçesinin vergi dairesine verildiği tarih itibariyle yerine getirilecek ve bunlara gecikme zammı uygulanmayacaktır. Eksikliklerin 30 günlük ek süreden sonra tamamlanması halinde ise, iade eksikliklerin tamamlandığı tarih itibariyle yerine getirilecek ve borcun vadesinden mahsup tarihine kadar geçen süre için gecikme zammı uygulanacaktır. (d) Aşağıdaki işlemlerdeki iade taleplerinde; TL yi aşmayanlar VİR, YMM raporu ve teminat aranılmaksızın, TL ve üzerindeki mahsuben iade talepleri ise sadece teminat ve/veya VİR sonucuna göre yerine getirilir TL yi aşan kısım için teminat verilmesi halinde teminat, VİR ile çözülür. YMM Raporu ile iade ve teminat çözümü yapılmaz. o Temizlik, bahçe ve çevre bakım hizmetleri, o Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri, o Her türlü yemek servisi ve organizasyon hizmetleri, o Etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetler, o Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri ile fason ayakkabı ve çanta dikim işleri ve fason işlerle ilgili aracılık hizmetleri, o Yapı denetim hizmeti, o Servis taşımacılığı hizmeti, o Her türlü baskı ve basım hizmeti, o İşgücü temin hizmeti, o Turistik mağazalara verilen müşteri bulma/götürme hizmeti (e) Aşağıdaki işlemlerdeki iade taleplerinde; TL yi aşmayanlar VİR, YMM raporu ve teminat aranılmaksızın, TL ve üzerindeki mahsuben iade talepleri ise VİR sonucuna göre veya YMM raporu yerine getirilir TL yi aşan kısım için teminat verilmesi halinde teminat, VİR sonucuna göre veya YMM raporu ile çözülür. o Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etütproje hizmetleri, o Spor kulüplerinin yayın, isim hakkı ve reklâm gelirlerine konu işlemleri, 11

12 o 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruşlara ifa edilen ve yukarıda belirtilmeyen diğer bütün hizmet ifalarında, o Külçe metal teslimleri, o Bakır, çinko ve alüminyum ürünlerinin teslimi, o Metal, plastik, kâğıt, cam hurda ve atıklarının teslimi, o Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam hurda ve atıklarından elde edilen hammadde teslimi, o Pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimi, o Ağaç ve orman ürünleri teslimi Nakden iade taleplerinde; (a) Aşağıdaki işlemlerden kaynaklanan iade talepleri, sadece teminat ve/veya VİR sonucuna göre yerine getirilir. İade talebinin tamamı kadar teminat verilmesi halinde teminat, münhasıran VİR sonucuna göre çözülür. o Temizlik, bahçe ve çevre bakım hizmetleri, o Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri, o Her türlü yemek servisi ve organizasyon hizmetleri, o Etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetler, o Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri ile fason ayakkabı ve çanta dikim işleri ve fason işlerle ilgili aracılık hizmetleri, o Yapı denetim hizmeti, o Servis taşımacılığı hizmeti, o Her türlü baskı ve basım hizmeti, o İşgücü temin hizmeti, o Turistik mağazalara verilen müşteri bulma/götürme hizmeti (b) Aşağıdaki işlemlerdeki iade taleplerinde; TL yi aşmayanlar VİR, YMM raporu ve teminat aranılmaksızın, TL ve üzerindeki nakden iade talepleri ise VİR sonucuna göre veya YMM raporu yerine getirilir TL yi aşan kısım için teminat verilmesi halinde teminat, VİR sonucuna göre veya YMM raporu ile çözülür. o Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etütproje hizmetleri, o Spor kulüplerinin yayın, isim hakkı ve reklâm gelirlerine konu işlemleri, o 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruşlara ifa edilen ve yukarıda belirtilmeyen diğer bütün hizmet ifalarında, o Külçe metal teslimi, o Bakır, çinko ve alüminyum ürünlerinin teslimi, o Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının teslimi, o Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam hurda ve atıklarından elde edilen hammadde teslimi, o Pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimi, o Ağaç ve orman ürünleri teslimi 12 5) Tevkifata Tabi İşlemler, Oranlar ve Sorumlular 1 Mayıs 2012 tarihinden itibaren yapılacak işlemlerde, tevkifat uygulaması aşağıdaki kapsam oranlara göre yürütülecektir:

13 a) Tam ( % 100) Tevkifat Yapılacak İşlemler Tevkifat Uygulamasına Tabi İşlemler 1 Yurtdışındaki yerleşiklerin Türkiye de yaptığı hizmetler ile bunların yurt dışında yaptığı ancak Türkiye de faydalanılan hizmetler a) Tevkifat yapılacak hizmetlere Örnekler Türkiye de inşa edilecek bir alış-veriş merkezi için yurt dışında çizilip Türkiye ye gönderilen mimari proje hizmeti Türkiye de faaliyette bulunan enerji santralinin işletilmesine ilişkin olarak yurt dışından verilen danışmanlık hizmeti, KDV mükellefiyeti olmayan bankaya yurt dışından verilen bilgisayar yazılım hizmeti, KDV mükellefiyeti olmayan bir sivil toplum kuruluşuna konusuyla ilgili olarak dünyadaki hukuki gelişmeler hakkında yurt dışından bilgi gönderilmesi hizmeti b) Tevkifat yapılmayacak hizmetlere Örnekler Hizmetin vergiden müstesna olduğu veya hizmetin yurt dışında yapıldığı ve faydalanıldığı aşağıdaki hallerde tevkifat yapılmaz. İhraç edilecek mallar için yurt dışındaki firmalar tarafından yurt dışında verilen gözetmenlik, reklâm ve tanıtım, müşteri bulma ve benzeri hizmetler, Türkiye'deki otel, hastane, özel okul gibi hizmet işletmeleri için yurt dışında yapılan reklâm ve tanıtım hizmetleri, Türkiye'deki firmanın yurt dışındaki tazminat davasını yurt dışındaki mahkemelerde takip eden avukatların yaptığı hizmetler Tevkifat Yapmakla Sorumlu Olanlar KDV mükellefi olsun ya da olmasın hizmetten Türkiye de faydalananlar 1 24 Nisan

14 2 GVK nun 18 inci maddesindeki serbest meslek faaliyetlerinde isteğe bağlı tevkifat a) Tevkifat kapsamındaki serbest meslek işleri ve kişiler Münhasıran müellif, mütercim, heykeltraş, hattat, ressam, bestekâr, bilgisayar programcısı ve mucitlerin ve bunların kanuni mirasçılarının şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video band, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi eserlerini gazete, dergi, bilgisayar ve internet ortamı, radyo, televizyon ve videoda yayınlamak veya kitap, CD, disket, resim, heykel ve nota halindeki eserleri ile ihtira beratlarını satmak veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve temlik etmek veya kiralamak suretiyle elde ettikleri hasılat tevkifat kapsamındadır. Yukarıda adı geçenler, bu işleri gerçek usulde Kdv mükellefiyeti gerektirecek şekilde mutad ve sürekli olarak yapıyor olmalıdır (arızi işler Kdv konusuna girmemektedir) Adı geçen kişilerin gerçek usulde KDV mükellefiyeti münhasıran bu işlerden kaynaklanıyor olmalıdır. İşlemlerinin tamamı münhasıran yandaki sütunda sayılan kişi, kurum ve kuruluşlara yapılıyor olmalıdır Bu kişiler, Kdv yönünden sorumluluk uygulamasını tercih etmiş olmalıdırlar. Yani, hesaplanan Kdv nin kendisine değil, doğrudan vergi dairesine ödenmesini kabul etmiş ve bunu alıcıya yazılı olarak bildirmiş olmalıdırlar. b) Tevkifat yapılmamak haller GVK nun 18 inci maddesi kapsamına girmekle birlikte aşağıdaki hallerde alıcılar tarafından KDV tevkifatı yapılmaz Yukarıda adı geçenler, bu işleri gerçek usulde Kdv mükellefiyeti gerektirmeyecek şekilde arızi olarak yapıyor iseler (örneğin bir işyerinde ücretli olarak çalışan bir bilgisayar programcısının, süreklilik arz etmeksizin başkalarına da program yazılımı yapması gibi) Adı geçen kişilerin gerçek usulde KDV mükellefiyetinin GVK 18 kapsamındaki işler yanında diğer işlerden de olması (örneğin, bir serbest Avukatın, aynı zamanda sürekli olarak mütercimlik faaliyetinde bulunması gibi) İşlemler, yandaki sütunda sayılan kişi, kurum ve kuruluşlar yanında başkaları ile de yapılıyor ise (Örneğin, bir bankaya devamlı olarak tablo yapan bir ressamın, yaptığı tabloları devamlı olarak nihai tüketicilere de satması gibi) Bu kişiler, Kdv yönünden sorumluluk uygulamasını tercih etmemiş ise. Yani beyan usulünü tercih etmiş iseler. c) Mükelleflerin dikkat etmesi gereken durumlar Kamu idare ve müesseseleri İktisadî kamu müesseseleri, Sair kurumlar, Ticaret şirketleri, İş ortaklıkları, Dernekler ve vakıflar, Dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, Kooperatifler, Yatırım fonu yönetenler, Gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, Zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit 2

15 GVK nun 18 inci maddesi kapsamına giren kişilerle yine madde kapsamındaki işlemleri yapanlar (alıcılar), satıcılardan mutlaka bir yazı talep etmeliler ve saklamalıdırlar. Bu yazıda satıcıların; i) Faaliyetlerinin arızi olması nedeniyle KDV ye tabi olmadığını veya ii) Faaliyetlerinin KDV ye tabi olduğunu ve hesaplanacak KDV nin sorumlu sıfatıyla beyanını tercih ettiklerini veya iii) Faaliyetlerinin KDV ye tabi olduğunu ve hesaplanacak KDV nin kendileri tarafından mükellef sıfatıyla beyan edileceğini açıkça belirtmelerini istemelidirler. Alıcılar bu kapsamdaki işlemlerini, verecekleri muhtasar beyannamede 021 koduyla göstermeli ve Ödemeler kulakçığında 021 kodu ile listelediklerini, KDV tevkifatı yapılanlar ve yapılmayanlar olarak ayrıştırarak ilgili satırlara giriş yapmak suretiyle beyan etmelidirler. Bu kapsama giren kişilerden (satıcılar), sorumluluk uygulamasını tercih etmeyenler ile esasen bu kapsama girmesi mümkün olmayanların, hesaplanan KDV ni mükellef sıfatıyla kendilerince beyan edilip ödenecektir. Bu mükellefler genel hükümler çerçevesinde defter tutacak, belge düzenleyecek ve KDV beyannamesi vereceklerdir. eden çiftçiler 3 Gayrimenkuller hariç olmak üzere, GVK nun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi işlemleri a) Kiralanması Kdv tevkifatına tabi mal ve hakların kapsamı Arama, işletme ve imtiyaz hakları ve ruhsatları, ihtira beratı, alameti farika, marka, ticaret unvanı, her türlü teknik resim, desen, model, plan ile sinema ve televizyon filmleri, ses ve görüntü bantları, sanayi ve ticaret ve bilim alanlarında elde edilmiş bir tecrübeye ait bilgilerle gizli bir formül veya bir imalat usulü üzerindeki kullanma hakkı veya kullanma imtiyazı gibi haklar Telif hakları Gemi ve gemi ile bilümum motorlu tahmil ve tahliye vasıtaları Motorlu nakil ve cer vasıtaları, her türlü motorlu araç, makine ve tesisat ile bunların eklentileri. b) Kdv tevkifatına tabi tutulacak kiralama işlemleri Kiraya verenin başka faaliyetleri nedeniyle KDV mükellefiyetinin bulunmaması gerekmektedir (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler de, yani sadece 2 Nolu beyanname verenlerde bu kapsama dâhildir) c) Kdv tevkifatına tabi tutulmayacak kiralama işlemleri KDV 1 mükellefi olan kiracılar (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler, yani 2 Nolu beyanname verenler bu kapsama dâhil değildir) Ayrıca, aşağıda sayılanlar da tevkifat yapmak zorundadırlar. o GVK na göre basit usulde vergilendirilenler (istisnadan vazgeçerek KDV mükellefi olmasalar dahi), o Banka ve sigorta şirketleri gibi faaliyetleri KDV den istisna olan işletmeler, o Sadece KDV ye tabi 3

16 Söz konusu mal ve hakların kiraya verilmesi işlemi, ticari, sınaî, zirai ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde verilen bir hizmet ise kiraya veren kdv mükellefidir. Kiraya veren, kiralama faaliyetlerine ait KDV yi diğer faaliyetleri ile birlikte genel esaslara göre beyan edecektir Gayrimenkullerin kiralanması işlemleri (gayrimenkullerin kiralanması işlemleri, bir iktisadi işletmeye dahil olmamaları şartıyla, KDV Kanununun (17/4-d) maddesine göre KDV den müstesnadır) 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlardan yapılan kiralama işlemleri dolayısıyla bunlara yapılan ödemeler işlemlerinin bulunduğu dönemlerde KDV mükellefiyeti tesis ettirerek beyanname vermeleri uygun görülenler, o 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar 4 KDV mükellefiyeti bulunmayanlardan alınan reklam hizmetleri a) Kdv tevkifatına tabi tutulacak reklam verme işlemleri KDV mükellefiyeti bulunmayanlara aşağıdaki reklam verme işlemleri dolayısıyla yapılan ödemeler; Amatör spor kulüplerine, oyuncularının formalarında gösterilmek suretiyle reklam vermek, Şahıslara veya kuruluşlara ait bina, arsa, arazi gibi yerlerde duvarlara yazılmak, pano olarak yerleştirilmek suretiyle reklam vermek, Gerçek veya tüzel kişiler tarafından yayımlanan dergi, kitap gibi yazılı eserlerde yayınlanmak suretiyle reklam vermek, Ve benzeri şekillerde reklâm vermek b) Kdv tevkifatına tabi tutulmayacak reklam verme işlemleri KDV mükellefiyeti bulunanlardan alınan reklam hizmetleri 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlardan alınan reklam hizmetleri dolayısıyla bunlara yapılan ödemeler 1 Nolu KDV mükellefi olan reklam verenler (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler, yani 2 Nolu beyanname verenler bu kapsama dâhil değildir) Ayrıca, aşağıda sayılanlar da tevkifat yapmak zorundadırlar. o GVK na göre basit usulde vergilendirilenler (istisnadan vazgeçerek KDV mükellefi olmasalar dahi), o Banka ve sigorta şirketleri gibi faaliyetleri KDV den istisna olan işletmeler, o Sadece KDV ye tabi işlemlerinin bulunduğu dönemlerde KDV mükellefiyeti tesis ettirerek beyanname vermeleri uygun görülenler, o 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar 4

17 b) Kısmi Tevkifat Yapılacak İşlemler (1) Tevkifat Yapmakla Sorumlu Olanlar Tevkifat yapmakla sorumlu olanlar / mükellefler 1. Grup KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir.) 2. Grup Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın): a) 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri, b) Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, c) Döner sermayeli kuruluşlar, d) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, e) Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, f) Bankalar, g) Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri), h) Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, i) Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar, j) Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler, k) Payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören şirketler, l) Kalkınma ve yatırım ajansları 5

18 (2) Kısmi Tevkifat Yapılacak Hizmetler Tevkifat Uygulamasına Tabi HİZMETLER Tevkifat Yapmakla Sorumlu Olanlar Tevkifat Oranı 1 Yapım işleri ve bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri a) Tevkifat kapsamındaki yapım işleri Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, dekapaj, taşkın koruma ve benzerlerine ilişkin her türlü inşaat işleri, Yukarıda sayılan yapılar ve inşaat işleri ile ilgili tesisat, imalat, ihrazat, nakliye, ısıtma-soğutma sistemleri, ses sistemi, görüntü sistemi, ışık sistemi, tamamlama, (boya badana dahil) her türlü bakım-onarım, dekorasyon, restorasyon, çevre düzenleme, dekapaj, sondaj, yıkma, güçlendirme, montaj, demontaj ve benzeri işler. (Bu işler, yukarıda belirtilen yapılarla ilgili olmakla birlikte inşaat işinden sonra veya inşaat işinden bağımsız olarak yapılmaları halinde de bu kapsamda tevkifata tabi tutulur.) Yapım işleri ile birlikte ifa edilen; mimarlık, mühendislik, etüt, plan, proje, harita (kadastral harita dahil), kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı hazırlama ve benzeri hizmetler. Bu hizmetler yapım işlerinden ayrı ve bağımsız olarak verildiği takdirde aşağıdaki 2. bölümün kapsamında değerlendirilecektir. Hazır beton taahhüt ve temini, Sayılan işlerin yap-işlet-devret modeli çerçevesinde yaptırılması halinde alt yüklenicilere devredilen işler tevkifata tabi tutulacaktır. Tevkifata tabi olan işlerin, KDV Kanunu hükümleri çerçevesinde vergiden müstesna olması halinde, ilk aşamada herhangi bir tevkifat yapılmayacaktır. Ancak, vergiden istisna olan işlerin alt yüklenicilere devredilmesi ve alt yüklenicilerin yaptığı işlemin KDV den müstesna olmaması halinde, alt yüklenicilerin gerçekleştirdikleri işlemler üzerinden hesaplanan KDV, tevkifata tabi tutulacaktır. Hizmet alıcısı 2.Grup Alıcı ve ilk yüklenicinin 2. Grupta sayılanlardan biri olması halinde, ilk aşamada tevkifat yapılmayacak, ancak bu işin kısmen veya tamamen devredildiği, 2. Gruba dahil olmayan alt yüklenicilerden tevkifat yapılacaktır. Yüklenicileri tarafından tamamen veya kısmen alt yüklenicilere (taşeronlara) devredilen yapım işlerinde, işi devreden her 2/10 6

19 b) Tevkifat kapsamı dışındaki yapım işleri (bu tarih dahil) tarihinden önce ihalesi tamamlanmış işlere ilişkin faturalarda gösterilen KDV tutarı tevkifata tabi tutulmayacaktır. Ancak, bu yapım işi yüklenicilerinin bu tarihten sonra alt yüklenicilere devrettikleri veya devredecekleri kısımlara ait KDV üzerinden ise tevkifat yapmaları gerekmektedir. Alıcısının önemi olmaksızın 2.Grupta sayılanların yaptıkları yapım işleri Her bir işlemin KDV dahil bedeli TL yi aşmıyor ise. yüklenici tarafından, kendisine ifa edilen hizmete ait KDV üzerinden tevkifat yapılacaktır. 2 Yapım işlerinden ayrı ve bağımsız olarak verilen etüt, plan-proje hizmetleriyle danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetleri a) Tevkifat kapsamındaki işler Piyasa etüt-araştırma, Ekspertiz, Plan-proje, Teknik, ekonomik, mali ve hukuki alanda sunulan danışmanlık, müşavirlik, denetim Herhangi bir teslim ya da hizmet kapsamında veya bu teslim ya da hizmetin devamı niteliğinde verilmek ve bedeli ayrıca belirlenmek kaydıyla eğitim hizmetleri, danışmanlık hizmeti sayılacaktır Avukatların, vekâlet akdi çerçevesinde (icra vb.) dışında verdikleri danışmanlık hizmetleri (Avukatlarla yapılan sözleşmede avukatlık ve danışmanlık hizmetleri birlikte yer alıyorsa, bu iki unsur ayrı ayrı ücretlendirilmediği takdirde, toplam sözleşme bedeli üzerinden tevkifat uygulanacaktır) Uluslararası gözetim şirketleri tarafından ifa edilen gözetim hizmetleri ile araç, makine, teçhizat ve benzerlerinin kalite kontrol ve test edilmesine ilişkin hizmet alımları Yapım işlerinden bağımsız ve ayrı olarak verilen; o mimarlık, mühendislik, o etüt, plan, proje, o harita (kadastral harita dahil), kadastro, o imar uygulama, her ölçekte imar planı hazırlama o ve benzeri hizmetler Hizmet alıcısı; 2.Grup 9/10 7 b) Tevkifat yapılmamak haller Avukatların hukuki ihtilaflarla ilgili olarak yargı mercileri nezdinde veya yargı kararlarının sonuçları ile

Değerli Üyemiz, 30/ Nisan/ 2012

Değerli Üyemiz, 30/ Nisan/ 2012 Değerli Üyemiz, 30/ Nisan/ 2012 KDV tevkifat uygulamasına ve bu uygulamadan doğan iade taleplerinin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında açıklamalar 14 Nisan 2012 tarihli ve 28264 sayılı

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/52. 14 Nisan 2012 tarihli ve 28264 sayılı Resmi Gazete de 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/52. 14 Nisan 2012 tarihli ve 28264 sayılı Resmi Gazete de 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

tayınız. Sirküler Tarihi : 24.04.2012 Sirküler No : 2012/21 : KDV Tevkifatı Hakkında

tayınız. Sirküler Tarihi : 24.04.2012 Sirküler No : 2012/21 : KDV Tevkifatı Hakkında tayınız. AKKOR SİRKÜLER Akkor YMM LTD.ŞTİ. Tel: (216) 467 10 73 Bağdat Cad. No.353 D:8 Fax: (216) 467 01 73 34728 Caddebostan E-mail:info@akkorymm.com Kadıköy / İstanbul web:www.akkorymm.com.tr Sirküler

Detaylı

SİRKÜLER (2012/25) Konu: KDV Tevkifatı Uygulaması ve Tevkifattan Doğan KDV nin Mahsuben Ya da Nakden İadesi.

SİRKÜLER (2012/25) Konu: KDV Tevkifatı Uygulaması ve Tevkifattan Doğan KDV nin Mahsuben Ya da Nakden İadesi. İSTANBUL, 08.05.2012 SİRKÜLER (2012/25) Konu: KDV Tevkifatı Uygulaması ve Tevkifattan Doğan KDV nin Mahsuben Ya da Nakden İadesi. 14.04.2012 tarih 28364 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 117 seri numaralı

Detaylı

1. YAPIM İŞLERİ İLE BU İŞLERLE BİRLİKTE İFA EDİLEN MÜHENDİSLİK-MİMARLIK VE ETÜT-PROJE HİZMETLERİ

1. YAPIM İŞLERİ İLE BU İŞLERLE BİRLİKTE İFA EDİLEN MÜHENDİSLİK-MİMARLIK VE ETÜT-PROJE HİZMETLERİ 1 SİRKÜLER - XXXI Sirküler Tarihi: 30.04.2012 Sirküler No : 31 Focus Denetim ve Y.M.M. Ltd. Şti Maltepe Mah. Edirne Çırpıcı yolu No:5-4 Vatan Residans A Blok Kat:5 Daire:10 Topkapı/İstanbul Tel: 0-212-510

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/ Nisan 2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/ Nisan 2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/52 KONU: KDV Tevkifat Uygulamasında Yapılan Düzenlemeler. 14 Nisan 2012 tarihli ve 28264 sayılı Resmi Gazete de 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. Söz

Detaylı

14 Nisan 2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.

14 Nisan 2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. 14 Nisan 2012 tarihli ve 28264 sayılı Resmi Gazete de 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. Söz konusu Tebliğde; KDV tevkifat uygulamasına ve bu uygulamadan doğan iade taleplerinin

Detaylı

KDV mükellefi olsun olmasın hizmeti satın alan herkes

KDV mükellefi olsun olmasın hizmeti satın alan herkes TAM TEVKİFAT TABLOSU İşlem Türü Yurtdışından alınan ve Türkiyede faydalanılan hizmetler (KDV den istisna edilmemiş olan) GVK nun 18 nci maddesi kapsamındaki telif niteliği taşıyan n münhasıran GVK nun

Detaylı

KDV TEVKİFATI MUHASEBE UYGULAMALARI

KDV TEVKİFATI MUHASEBE UYGULAMALARI KDV TEVKİFATI MUHASEBE UYGULAMALARI A-) TEVKİFAT UYGULAMASINDA SINIR KDV Kanununun (11/1-c) ve geçici 17. maddeleri kapsamındaki teslimlerde ve KDV Kanunu uyarınca KDV'den istisna olan teslim ve hizmetlerde

Detaylı

KDV TEVKİFAT UYGULAMASI

KDV TEVKİFAT UYGULAMASI SİRKÜLER: AKAD.12/05-16.05.2012 KDV TEVKİFAT UYGULAMASI KDV tevkifat uygulamasına ve bu uygulamadan doğan iade taleplerinin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında açıklamalar 14 Nisan 2012

Detaylı

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 SİRKÜLER SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 KONU : Özel Tüketim Vergisi 34 Seri Nolu Genel Tebliğ yayımlandı. 19 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri

Detaylı

ERCİYES Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. http://www.erciyesymm.com.tr

ERCİYES Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. http://www.erciyesymm.com.tr SİRKÜ : 2012/09 KAYSERİ Konu : KDV Tevkifat Uygulamasına İlişkin 04.05.2012 117 No.lu KDV Genel Tebliği 3065 Sayılı KDV Kanununun 9/1 maddesi ile verilen yetkiye istinaden Maliye Bakanlığınca çeşitli mal

Detaylı

Kapsamında Kdv Tevkifatı Yapmak Üzere Sorumlu Tutulabilecek Olanlar tablosunda sayılmışlardır.

Kapsamında Kdv Tevkifatı Yapmak Üzere Sorumlu Tutulabilecek Olanlar tablosunda sayılmışlardır. Sirküler 2012/006 30 Mayıs 2012 Konu: 117 Seri Nolu KDV Genel Tebliği ile yeniden düzenlenen KDV Tevkifat Uygulaması ve Bu Uygulamadan Doğan İade Taleplerinin Yerine Getirilmesi Hakkında Sirküler. KDV

Detaylı

KDV Tevkifat Oranları

KDV Tevkifat Oranları KDV Tevkifat Oranları 1 Mart 2013 Tarihi İtibariyle Geçerli Olan KDV Tevkifat Oranları -122 Seri No.lu KDV Genel Tebliği Vergisinde Sorumluluk ve Tevkifata Tabi Mal veya Hizmetler Tevkifat Oranı Tevkifat

Detaylı

KISMİ TEVKİFATA TABİ İŞLEMLERDE İADE UYGULAMASI (117 SERİ NOLU KDVGENELTEBLİĞİ) 1) V.İ.R. 2)YMM 3)TEMİNAT ARANMKSIZIN 1) V.İ.R.

KISMİ TEVKİFATA TABİ İŞLEMLERDE İADE UYGULAMASI (117 SERİ NOLU KDVGENELTEBLİĞİ) 1) V.İ.R. 2)YMM 3)TEMİNAT ARANMKSIZIN 1) V.İ.R. SİRKÜLER (2012/22) KONU: KDV TEVKİFAT UYGULAMASI Bilindiği üzere Maliye Bakanlığı nca yayımlanan 117 Seri Nolu KDV Genel Tebliği 14.04.2012 tarihinde yayımlanmıştır. KDV tevkifatı ihtiyari bir uygulama

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 05.05.2014 Sirküler No : 2014/20 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR SON DÜZENLEMELER IŞIĞINDA KDV TEVKİFATINA TABİ İŞLEMLERDE KDV İADESİ UYGULAMASI Maliye Bakanlığı nca 26 Nisan 2014 tarihinde yayımlanan

Detaylı

KONU : 117 SERİ NO.LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA YAYIMLANAN KDV TEVKİFAT UYGULAMASININ TOPLUCA DEĞERLENDİRİLMESİ.

KONU : 117 SERİ NO.LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA YAYIMLANAN KDV TEVKİFAT UYGULAMASININ TOPLUCA DEĞERLENDİRİLMESİ. 23/04/2012 KONU : 117 SERİ NO.LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA YAYIMLANAN KDV TEVKİFAT UYGULAMASININ TOPLUCA DEĞERLENDİRİLMESİ. SİRKÜLER 2012/22 Sayın yetkili, Bilindiği üzere 14 Nisan 2012

Detaylı

122 SERİ NO LU KDV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

122 SERİ NO LU KDV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 26.02.2013/68-1 122 SERİ NO LU KDV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : Tevkifat uygulamasına ilişkin 117 seri No lu KDV Genel Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır. 25/10/1984 tarihli ve 3065

Detaylı

/ 127 YAPIM İŞLERİNDE KDV TEVKİFATI 1/6 YA İNDİRİLMİŞ VE YAPI DENETİM HİZMETLERİNDE TEVKİFAT UYGULAMASI GENİŞLETİLMİŞTİR

/ 127 YAPIM İŞLERİNDE KDV TEVKİFATI 1/6 YA İNDİRİLMİŞ VE YAPI DENETİM HİZMETLERİNDE TEVKİFAT UYGULAMASI GENİŞLETİLMİŞTİR 11.07.2006 / 127 YAPIM İŞLERİNDE KDV TEVKİFATI 1/6 YA İNDİRİLMİŞ VE YAPI DENETİM HİZMETLERİNDE TEVKİFAT UYGULAMASI GENİŞLETİLMİŞTİR A- Yapım İşlerinde Tevkifat Oranı Katma Değer Vergisi Kanunu nun 9 uncu

Detaylı

Örnek: İşlem Bedeli : 10.000.- Hesaplanan KDV : 1.800.- Tevkifat Oranı : 5/10

Örnek: İşlem Bedeli : 10.000.- Hesaplanan KDV : 1.800.- Tevkifat Oranı : 5/10 Örnek: KDV hariç 10.000.-TL tutarındaki %18 oranında KDV ye tabi bir işlem oranında KDV tevkifatına tabidir. Bu işleme ait fatura aşağıdaki şekilde düzenlenecektir. Bedeli : 10.000.- Hesaplanan KDV : 1.800.-

Detaylı

İNŞAAT İŞLERİNDE KDV TEVKİFATI

İNŞAAT İŞLERİNDE KDV TEVKİFATI İNŞAAT İŞLERİNDE KDV TEVKİFATI KEMAL OKTAR GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI EMEKLİ MÜDÜR N. HİDAYET YILDIZ YMM & BAĞIMSIZ DENETÇİ KILAVUZ DENETİM YMM SEYFİ AYRAL GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI EMEKLİ MÜDÜR & YMM & BAĞIMSIZ

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 20.04.2012 Sayı: 2012/92 Ref: 4/92

SİRKÜLER İstanbul, 20.04.2012 Sayı: 2012/92 Ref: 4/92 SİRKÜLER İstanbul, 20.04.2012 Sayı: 2012/92 Ref: 4/92 Konu: 117 SERİ NUMARALI K.D.V GENEL TEBLİĞİ İLE KISMİ K.D.V TEVKİFATINA TABİ İŞLEMLERDE K.D.V İADESİ USUL VE ESASLARI YENİDEN BELİRLENMİŞTİR 14.04.2012

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2012-032 Tarih : 24.04.2012 Konu : Tevkifat Uygulaması Hakkında Yayımlanan 117 Seri Numaralı KDV Genel Tebliği 14.04.2012 tarih ve 28264 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 117 seri numaralı KDV Genel

Detaylı

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software For evaluation only. KDV Tevkifat Oranları

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software  For evaluation only. KDV Tevkifat Oranları KDV Tevkifat Oranları KDV Tevkifat Oranları / İlgili Tebliğler Katma Değer Vergisinde Sorumluluk ve Tevkifata Tabi Mal veya Hizmetler KDV mükellefi olanların,kdv mükellefi olmayanlardan, ticari işletmeye

Detaylı

TEBLİĞ. ÖTV tevkifatı uygulaması ihtiyari bir uygulama olmayıp, imalatçılar tarafından tevkifat yapılması zorunludur.

TEBLİĞ. ÖTV tevkifatı uygulaması ihtiyari bir uygulama olmayıp, imalatçılar tarafından tevkifat yapılması zorunludur. 19 Nisan 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28977 TEBLİĞ M aliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 34) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 4 üncü maddesinin 2 numaralı

Detaylı

1 Mayıs 2012 Tarihi İtibariyle Geçerli Olan KDV Tevkifat Oranları - 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliği

1 Mayıs 2012 Tarihi İtibariyle Geçerli Olan KDV Tevkifat Oranları - 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliği 1 Mayıs 2012 Tarihi İtibariyle Geçerli Olan KDV Tevkifat Oranları - 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliği Katma Değer Vergisinde Sorumluluk ve Tevkifata Tabi Mal veya Hizmetler Tevkifat Oranı Tevkifat Yapacak

Detaylı

KDV TEVKİFATI İLE İLGİLİ SORUNLAR VE ÖZELLİKLİ KONULAR

KDV TEVKİFATI İLE İLGİLİ SORUNLAR VE ÖZELLİKLİ KONULAR KDV TEVKİFATI İLE İLGİLİ SORUNLAR VE ÖZELLİKLİ KONULAR 1. KONU: Katma Değer Vergisi, mal teslimi ve hizmet ifalarında her aşamada yaratılan katma değeri vergilemeyi hedef alan yayılı bir vergi türüdür.

Detaylı

1.1. Satıcı ÖTV Mükelleflerinin ÖTV Tevkifatına Tabi Mal Teslimlerinin Beyanı

1.1. Satıcı ÖTV Mükelleflerinin ÖTV Tevkifatına Tabi Mal Teslimlerinin Beyanı Sayı: Rehber.2014/018 Ankara,19.04.2014 Konu: 34 Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğ Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinin 38.11 tarife pozisyon numarasında (Vuruntuyu

Detaylı

KDV TEVKİFATINA TABİ İŞLEMLERDE BEYAN, BİLDİRİM VE DÜZELTME İŞLEMLERİ

KDV TEVKİFATINA TABİ İŞLEMLERDE BEYAN, BİLDİRİM VE DÜZELTME İŞLEMLERİ KDV TEVKİFATINA TABİ İŞLEMLERDE BEYAN, BİLDİRİM VE DÜZELTME İŞLEMLERİ 1. GİRİŞ Bilindiği üzere, 117 seri nolu KDV Genel Tebliği ile KDV tevkifatına tabi işlemler ile tevkifata ilişkin usul ve esaslar 01/05/2012

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU TEVKİFAT LİSTESİ TEVKİFATA TABİ MAL VEYA HİZMET TEVKİFAT ORANI TEVKİFAT YAPACAK OLANLAR KDV GENEL TEBLİĞ NO

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU TEVKİFAT LİSTESİ TEVKİFATA TABİ MAL VEYA HİZMET TEVKİFAT ORANI TEVKİFAT YAPACAK OLANLAR KDV GENEL TEBLİĞ NO KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU TEVKİFAT LİSTESİ TEVKİFATA TABİ MAL VEYA HİZMET TEVKİFAT ORANI TEVKİFAT YAPACAK OLANLAR KDV GENEL TEBLİĞ NO KDV mükellefi olanların,kdv mükellefi olmayanlardan, ticari işletmeye

Detaylı

Sirküler Rapor 05.05.2014/121-1 ÖZEL SİRKÜLER : KDV TEVKİFATI KONUSUNDA YENİ KDV UYGULAMA TEBLİĞİ İLE DEĞİŞENLER

Sirküler Rapor 05.05.2014/121-1 ÖZEL SİRKÜLER : KDV TEVKİFATI KONUSUNDA YENİ KDV UYGULAMA TEBLİĞİ İLE DEĞİŞENLER Sirküler Rapor 05.05.2014/121-1 ÖZEL SİRKÜLER : KDV TEVKİFATI KONUSUNDA YENİ KDV UYGULAMA TEBLİĞİ İLE DEĞİŞENLER ÖZET : KDV tevkifatı uygulamasında bütün KDV tebliğlerini tek bir tebliğ haline getiren

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ...vi. TABLOLAR...xvii. KISALTMALAR...xviii GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM VERGİ SİSTEMİMİZ İÇİNDE KDV NİN YERİ VE KDV DE VERGİ SORUMLULUĞU

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ...vi. TABLOLAR...xvii. KISALTMALAR...xviii GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM VERGİ SİSTEMİMİZ İÇİNDE KDV NİN YERİ VE KDV DE VERGİ SORUMLULUĞU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...vi TABLOLAR...xvii KISALTMALAR...xviii GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM VERGİ SİSTEMİMİZ İÇİNDE KDV NİN YERİ VE KDV DE VERGİ SORUMLULUĞU 1.TÜRKİYE DE VERGİ SİSTEMİNİN GELİŞİM SÜRECİ İÇİNDE KDV

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA KDV İNDİRİMİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

KATMA DEĞER VERGİSİ KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA KDV İNDİRİMİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR KATMA DEĞER VERGİSİ KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA KDV İNDİRİMİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR Selim TUNA* Öz Katma Değer Vergisinde kısmi tevkifata tabi işlemlerde, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV nin alıcı

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. 27.01.2016 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. 27.01.2016 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 27.01.2016 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 Sunum Planı Katma Değer Vergisi(K.D.V.) Genel Uygulama Tebliği Tevkifat Nedir? Tam Tevkifat, Kısmi Tevkifat Tanımları

Detaylı

5- Ağaç ve orman ürünlerinin tesliminde kısmi tevkifat oranı 5/10 olarak belirlenmiştir (Daha önce 9/10 olarak uygulanıyordu).

5- Ağaç ve orman ürünlerinin tesliminde kısmi tevkifat oranı 5/10 olarak belirlenmiştir (Daha önce 9/10 olarak uygulanıyordu). 11.02.2013 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2013/45 KONU: KDV TEVKİFATLARINDA 122 SERİ NOLU TEBLİĞLE YAPILAN DEGİŞİKLİKLER 01.03.2013 Tarihinden itibaren uygulanmak üzere

Detaylı

Özelge: Bilgisayar oyunları için lokalizasyon, tercüme, uyarlama faaliyetinin gelir vergisi ve çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasına göre durumu

Özelge: Bilgisayar oyunları için lokalizasyon, tercüme, uyarlama faaliyetinin gelir vergisi ve çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasına göre durumu Özelge: Bilgisayar oyunları için lokalizasyon, tercüme, uyarlama faaliyetinin gelir vergisi ve çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasına göre durumu Sayı: 84098128-120.04[65-2013-4]-207 Tarih: 16/04/2014

Detaylı

KAMEDER DANIŞMANLIK VE EĞİTİM PRATİK BİLGİLER

KAMEDER DANIŞMANLIK VE EĞİTİM PRATİK BİLGİLER KAMEDER DANIŞMANLIK VE EĞİTİM PRATİK BİLGİLER 2014 Parasal Limitler (01.02.2014 31.01.2015) MAL ve HİZMET ALIMLARI İÇİN Yaklaşık Maliyet İlan Yayınlanması Gereken Süresi Yerler YAPIM İŞLERİ İÇİN Yaklaşık

Detaylı

SERBEST MESLEK ERBABINA YAPILAN ÖDEMELERDE KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFATI

SERBEST MESLEK ERBABINA YAPILAN ÖDEMELERDE KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFATI SERBEST MESLEK ERBABINA YAPILAN ÖDEMELERDE KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFATI Mehmet ALTINDAĞ * 1. GİRİŞ Serbest meslek erbabı genel olarak defter tutmak suretiyle kazançlarını tespit eder ve kazanç elde edilmemiş

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 01.03.2013 Sayı: 2013/73 Ref: 4/73

SİRKÜLER İstanbul, 01.03.2013 Sayı: 2013/73 Ref: 4/73 SİRKÜLER İstanbul, 01.03.2013 Sayı: 2013/73 Ref: 4/73 Konu: K.D.V. TEVKİFAT UYGULAMASINI DÜZENLEYEN 117 SERİ NUMARALI K.D.V. GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPAN 122 SERİ NUMARALI K.D.V. GENEL TEBLİĞİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM VERGİ SİSTEMİMİZ İÇİNDE KDV'NİN YERİ VE KDV D E VERGİ SORUMLULUĞU 1.TÜRKİYE'DE VERGİ SİSTEMİNİN GELİŞİM SÜRECİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM VERGİ SİSTEMİMİZ İÇİNDE KDV'NİN YERİ VE KDV D E VERGİ SORUMLULUĞU 1.TÜRKİYE'DE VERGİ SİSTEMİNİN GELİŞİM SÜRECİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ TABLOLAR KISALTMALAR vi xvii xviii GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM VERGİ SİSTEMİMİZ İÇİNDE KDV'NİN YERİ VE KDV D E VERGİ SORUMLULUĞU 1.TÜRKİYE'DE VERGİ SİSTEMİNİN GELİŞİM SÜRECİ İÇİNDE KDV'NİN

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) Sayı : 84974990-130[29-2013-20]-279278 13.10.2016 Konu : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde

Detaylı

Sirküler Rapor 05.05.2014/121-1 ÖZEL SİRKÜLER : KDV TEVKİFATI KONUSUNA YENİ KDV TEBLİĞİ UYGULAMA İLE DEĞİŞENLER

Sirküler Rapor 05.05.2014/121-1 ÖZEL SİRKÜLER : KDV TEVKİFATI KONUSUNA YENİ KDV TEBLİĞİ UYGULAMA İLE DEĞİŞENLER Sirküler Rapor 05.05.2014/121-1 ÖZEL SİRKÜLER : KDV TEVKİFATI KONUSUNA YENİ KDV TEBLİĞİ UYGULAMA İLE DEĞİŞENLER ÖZET : KDV tevkifatı uygulamasında bütün KDV tebliğlerini tek bir tebliğ haline getiren KDV

Detaylı

Konu : Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğ inde Değişiklik Yapılmasına Dair 11 Seri No.lu Tebliğ yayımlanmıştır.

Konu : Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğ inde Değişiklik Yapılmasına Dair 11 Seri No.lu Tebliğ yayımlanmıştır. 22.02.2017 Sirküler, 2017/07 Sayın Meslektaşımız; Konu : Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğ inde Değişiklik Yapılmasına Dair 11 Seri No.lu Tebliğ yayımlanmıştır. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama

Detaylı

SİRKÜLER 2012/09. : KDV Tevkifatı İle İlgili 117 Nolu KDV Genel Tebliği Yayımlandı

SİRKÜLER 2012/09. : KDV Tevkifatı İle İlgili 117 Nolu KDV Genel Tebliği Yayımlandı SİRKÜLER 2012/09 SİRKÜLERİN Tarihi : 16.04.2012 Konusu Mevzuat : KDV Tevkifatı İle İlgili 117 Nolu KDV Genel Tebliği Yayımlandı : 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Yasal Dayanak : 14.04.2012 Tarih

Detaylı

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu.

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Sayı: Tarih: 28/05/2014 39044742-KDV.29-1496 T.C. GELİR

Detaylı

SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE SİGORTA VE KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV UYGULAMASI

SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE SİGORTA VE KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV UYGULAMASI I. Giriş SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE SİGORTA VE KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV UYGULAMASI 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:6) YAYINLANMIŞTIR

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:6) YAYINLANMIŞTIR İstanbul, 01.06.2016 Sirküler No: 2016/012 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:6) YAYINLANMIŞTIR 21.05.2016 tarih ve 29716sayılı Resmi Gazete de 6

Detaylı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 34/2012 İstanbul, 25.06.2012

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 34/2012 İstanbul, 25.06.2012 MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 34/2012 İstanbul, 25.06.2012 KONU: İndirimli Orana Tabi İşlemler Kapsamında Yapılacak İadelere İlişkin 119 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayınlandı

Detaylı

GVK 94. Madde Kapsamında %100 KDV Mükellefiyetinden. 2.2 Vazgeçenler İçin) %100 %100

GVK 94. Madde Kapsamında %100 KDV Mükellefiyetinden. 2.2 Vazgeçenler İçin) %100 %100 İstanbul, 19.04.2012 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Kanunu Genel Tebliği İşlemleri Takip Tablosu DUYURU NO:2012/31 KDVK nun 9. madde uygulaması kapsamındaki işlemlere yönelik açıklamaların toplu olarak

Detaylı

T.C. TUNCELİ VALİLİĞİ. Defterdarlık Gelir Müdürlüğü. Sayı :

T.C. TUNCELİ VALİLİĞİ. Defterdarlık Gelir Müdürlüğü. Sayı : T.C. TUNCELİ VALİLİĞİ Defterdarlık Gelir Müdürlüğü Sayı : 11949253-010-10 29.05.2017 Konu : Kooperatifin sözleşme kapsamındaki faaliyetlerinden dolayı mükellefiyet tesis edilip edilmeyeceği İlgide kayıtlı

Detaylı

Konu : ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinin tarife pozisyon numarasında yer alan malların tesliminde tevkifat uygulaması hk.

Konu : ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinin tarife pozisyon numarasında yer alan malların tesliminde tevkifat uygulaması hk. Sirküler No : 2014/17 Sirküler Tarihi :24.04.2014 Konu : ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinin 38.11 tarife pozisyon numarasında yer alan malların tesliminde tevkifat uygulaması hk. 4760

Detaylı

SĐRKÜLER ĐZMĐR 19/08/2008 SAYI 2008/141 REFERANS 4/141

SĐRKÜLER ĐZMĐR 19/08/2008 SAYI 2008/141 REFERANS 4/141 SĐRKÜLER ĐZMĐR 19/08/2008 SAYI 2008/141 REFERANS 4/141 KDV TEVFĐFAT ORANLARI[ 1] Açıklama [ 1]: TURMOB dan alınmıştır. Tevkifata Tabi Mal veya Hizmet Tevkifat Oranı Tevkifat Yapacak Olanlar KDV mükellefi

Detaylı

Sirküler Rapor / SERİ NO LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor / SERİ NO LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 21.04.2014/109-1 34 SERİ NO LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 34 Seri No'lu ÖTV Genel Tebliğinde, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B)

Detaylı

Sirküler No: 039 İstanbul, 22 Nisan 2014

Sirküler No: 039 İstanbul, 22 Nisan 2014 Sirküler No: 039 İstanbul, 22 Nisan 2014 Konu: Özel tüketim vergisine tevkifat uygulaması getirildi. Özet: Maliye Bakanlığı, Özel Tüketim Vergisi Kanunu nun 4 üncü maddesi ile verilen yetkiye dayanarak

Detaylı

ANKA ANTALYA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK DANIŞMANLIK VE DENETİM LTD.ŞTİ. ( Yeminli Mali Müşavir -047 Mustafa ŞİMŞEK ) GÜNCEL KDV TEVKİFAT ORANLARI

ANKA ANTALYA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK DANIŞMANLIK VE DENETİM LTD.ŞTİ. ( Yeminli Mali Müşavir -047 Mustafa ŞİMŞEK ) GÜNCEL KDV TEVKİFAT ORANLARI Mustafa ŞİMŞEK Yeminli Mali Müşavir antalya@ankaymm.com GÜNCEL KDV TEVKİFAT ORANLARI Giriş: KDV Tevkifatının Yasal Dayanağı Ve Mahiyeti: KDV tevkifatının yasal dayanağı KDVK nun 9. maddesi olup, Maliye

Detaylı

GELİR VERGİSİ (287 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği) SAKATLIK İNDİRİM ORANI (2017) (G.V.K. Md.31)

GELİR VERGİSİ (287 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği) SAKATLIK İNDİRİM ORANI (2017) (G.V.K. Md.31) GELİR VERGİSİ (287 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği) ÜCRETLİLER İÇİN GELİR VERGİSİ DİLİMLERİ (2017) (G.V.K. Md.103) ORAN 13.000 Türk Lirasına kadar %15 30.000 Türk Lirasının 13.000 TL'si için 1.950,00

Detaylı

Mali Bülten No: 2014/49

Mali Bülten No: 2014/49 ` Mali Bülten No: 2014/49 Vergi/ 21 Nisan 2014 4 No.lu ÖTV Genel Tebliği ile Getirilen ÖTV Tevkifat Uygulaması kpmgvergi.com kpmg.com.tr Özet: Maliye Bakanlığı 4 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ile ÖTV Kanunu

Detaylı

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklama ve düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulmuştur.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklama ve düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulmuştur. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklama ve düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulmuştur. A. FASON OLARAK YAPTIRILAN TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLERİNDE

Detaylı

KDV Tevkifatı KDV Tevkifatı

KDV Tevkifatı KDV Tevkifatı KDV Tevkifatı KDV Tevkifatı ESKİŞEHİR SMMMO Tevkifat Uygulaması Tam Tevkifat Kısmi Tevkifat Ortak Hususlar Tevkifat Uygulaması Tam Tevkifat Kısmi Tevkifat KDV Tevkifatı Uygulama (KDV Kanunu 9/1 m.) Maliye

Detaylı

99 SERİ NOLU KDV GENEL TEBLİĞİ NİN DEĞERLENDİRİLMESİ

99 SERİ NOLU KDV GENEL TEBLİĞİ NİN DEĞERLENDİRİLMESİ 99 SERİ NOLU KDV GENEL TEBLİĞİ NİN DEĞERLENDİRİLMESİ 5 99 SERİ NOLU KDV GENEL TEBLİĞİ NİN DEĞERLENDİRİLMESİ Katma Değer Vergisi uygulamaları ile ilgili değişik konularda açıklama yapılan 99 Seri Nolu KDV

Detaylı

KDV Tevkifatı. Atölye Çalışması SMMMO ESKİŞEHİR. 6 Mayıs 2015. Stajyerler ve Büro Çalışanlarına MUSTAFAUÇKAÇ

KDV Tevkifatı. Atölye Çalışması SMMMO ESKİŞEHİR. 6 Mayıs 2015. Stajyerler ve Büro Çalışanlarına MUSTAFAUÇKAÇ KDV Tevkifatı 6 Mayıs 2015 ESKİŞEHİR SMMMO Stajyerler ve Büro Çalışanlarına Atölye Çalışması KDV Tevkifatı Tevkifat Uygulaması Tam Tevkifat Kısmi Tevkifat Ortak Hususlar KDV Tevkifatı Tevkifat Uygulaması

Detaylı

Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk.

Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk. Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk. Sayı: Tarih: 03/02/2012 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-436 T.C. GELİR İDARESİ

Detaylı

5766 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ile 6802 sayılı Kanunun 30, 31 ve 47 nci maddelerinde değişiklikler yapılmıştır. Buna göre 6802 sayılı Kanunun;

5766 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ile 6802 sayılı Kanunun 30, 31 ve 47 nci maddelerinde değişiklikler yapılmıştır. Buna göre 6802 sayılı Kanunun; Resmi Gazete Tarih: 26 Temmuz 2008 Sayı: 26948 Maliye Bakanlığından: GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 86 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda

Detaylı

Sayfa 1 / 5 19 Nisan 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28977 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: ZEL T KETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 34) 4760 sayılı zel T ketim Vergisi Kanununun 1 4 nc maddesinin 2

Detaylı

KDV TEVKİFATINA TABİ İŞLEMLERDE KDV İADESİ

KDV TEVKİFATINA TABİ İŞLEMLERDE KDV İADESİ KDV TEVKİFATINA TABİ İŞLEMLERDE KDV İADESİ 1. KONU: Daha önce muhtelif genel tebliğlerle düzenlenen KDV tevkifatına tabi tutulacak işlemler, 14 Nisan 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 117 seri nolu

Detaylı

Đstanbul, 26.04.2012 Sirküler No: 2012 /37 Konu: 117 Seri No lu KDV Tebliğ Đle Tevkifat Uygulamasına Getirilen Düzenlemeler

Đstanbul, 26.04.2012 Sirküler No: 2012 /37 Konu: 117 Seri No lu KDV Tebliğ Đle Tevkifat Uygulamasına Getirilen Düzenlemeler MUHASEBE BÖLÜMÜ Rödl & Partner Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Teşvikiye Cad. No: 17 D 12/13/15 Đkbal Ticaret Merkezi TR-34365 Teşvikiye-Đstanbul Telefon + 90 (212) 310 14 00 Telefax + 90 (212) 327 32

Detaylı

SİRKÜLER 2012/11. : KDV Tevkifatı İle İlgili 117 Nolu KDV Genel Tebliğinde Öne Çıkanlar

SİRKÜLER 2012/11. : KDV Tevkifatı İle İlgili 117 Nolu KDV Genel Tebliğinde Öne Çıkanlar SİRKÜLER 2012/11 SİRKÜLERİN Tarihi : 24.04.2012 Konusu Mevzuat : KDV Tevkifatı İle İlgili 117 Nolu KDV Genel Tebliğinde Öne Çıkanlar : 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Yasal Dayanak : 14.04.2012

Detaylı

Özelge: Vergi mükelle 䎘晐 olmayan kişilerden mal ve hizmet alınması halinde yapılacak ödemelerden hangi oranda tevkifat yapılacağı ve belge düzeni hk.

Özelge: Vergi mükelle 䎘晐 olmayan kişilerden mal ve hizmet alınması halinde yapılacak ödemelerden hangi oranda tevkifat yapılacağı ve belge düzeni hk. Özelge: Vergi mükelle 䎘晐 olmayan kişilerden mal ve hizmet alınması halinde yapılacak ödemelerden hangi oranda tevkifat yapılacağı ve belge düzeni hk. Sayı: 11395140-105[234-2012/VUK-1-...]--1330 Tarih:

Detaylı

SİGORTA İŞLEMLERİ İLE KAMBİYO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN GİDER VERGİLERİ TEBLİĞİ YAYIMLANDI

SİGORTA İŞLEMLERİ İLE KAMBİYO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN GİDER VERGİLERİ TEBLİĞİ YAYIMLANDI 30.07.2008/120 SİGORTA İŞLEMLERİ İLE KAMBİYO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN GİDER VERGİLERİ TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 86 seri No lu Gider Vergileri Genel Tebliğinde, 5766 sayılı Yasa ile 6802 sayılı Gider Vergileri

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü. Sayı : 11395140-019.

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü. Sayı : 11395140-019. Özelge: SMS yolu ile banka hesabına yatan üyelik bedelleri karşılığında aylık fatura düzenleyip düzenleyemeyeceği ile yabancı ülke internet sitelerinin üyelere kullandırılması durumunda elde edilecek gelirin

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 20.05.2014 Sirküler No : 2014/22 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR SERBEST BÖLGELERDE KDV UYGULAMASI VE SERBEST BÖLGELERE YAPILAN TESLİM VE HİZMET İFALARININ İHRACAT İSTİSNASI KARŞISINDAKİ DURUMU

Detaylı

KONU: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

KONU: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Sayı: Vergi/2014.025 Tarih: 22.04.2014 -VERGİ SİRKÜLERİ- KONU: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır. Tebliğ aşağıda sunulmuştur. Maliye Bakanlığından: ÖZEL

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ / 24

KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ / 24 KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ / 24 Konusu : Aralık/2004 Vergilendirme Döneminden İtibaren Kullanılacak Olan 1 No.lu (Gerçek Usulde Vergilendirilen Mükellefler İçin) Katma Değer Vergisi Beyannamesinin Düzenlenmesi

Detaylı

KONU: Hizmet İhracı İstisnası ve İadesine İlişkin KDV Uyg.Genel Tebliği ile Yapılan Değişiklikler hakkındaki açıklamalarımız.

KONU: Hizmet İhracı İstisnası ve İadesine İlişkin KDV Uyg.Genel Tebliği ile Yapılan Değişiklikler hakkındaki açıklamalarımız. Sirküler No :2014 / 002 Sirküler Tarihi :26.05.2014 KONU: Hizmet İhracı İstisnası ve İadesine İlişkin KDV Uyg.Genel Tebliği ile Yapılan Değişiklikler hakkındaki açıklamalarımız. Bilindiği üzere 26.04.2014

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 27.05.2014. Konu: KDV TEVKİFAT UYGULAMASI HAKKINDA YENİ KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

SİRKÜLER İstanbul, 27.05.2014. Konu: KDV TEVKİFAT UYGULAMASI HAKKINDA YENİ KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER SİRKÜLER İstanbul, 27.05.2014 Sayı: 2014/114 Ref:4/114 Konu: KDV TEVKİFAT UYGULAMASI HAKKINDA YENİ KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Bilindiği üzere 26.04.2014 tarihli Resmi Gazete de

Detaylı

FASON TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLERİNDE KDV TEVKİFATI 01/07/2007 TARİHİNDEN İTİBAREN KALDIRILDI

FASON TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLERİNDE KDV TEVKİFATI 01/07/2007 TARİHİNDEN İTİBAREN KALDIRILDI FASON TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLERİNDE KDV TEVKİFATI 01/07/2007 TARİHİNDEN İTİBAREN KALDIRILDI Değerli üyemiz, 02/07/2007 Fason olarak yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon işlerinde 10/Ocak/1996 Tarihinden

Detaylı

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 99 Sayılı. 11 Temmuz 2006 SALI. Sayı : 26225 TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından:

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 99 Sayılı. 11 Temmuz 2006 SALI. Sayı : 26225 TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No : 99 Sayılı 11 Temmuz 2006 SALI Resmi Gazete Sayı : 26225 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: KDV, KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 99 1 / 35

Detaylı

vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar, kendisine istisna kapsamında teslim veya hizmet yapılan alıcıdan aranacak satıcı sorumlu olmayacaktır.

vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar, kendisine istisna kapsamında teslim veya hizmet yapılan alıcıdan aranacak satıcı sorumlu olmayacaktır. DENİZ, HAVA VE DEMİRYOLU TAŞIMA ARAÇLARININ İMALATI İLE TAMİR BAKIM HİZMETİ VERİLMESİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI VE KATMA DEĞER VERGİSİ İADESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Faaliyetleri Deniz Taşıma Araçları

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[40-11/9]-249 20/02/2012 Konu : Bedelsiz kiralanan otomobile

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 11.07.2008 110 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/71 11.07.2008 tarih ve 26933 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 110 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği

Detaylı

Özelge: Üyelerinize verilen kredi ve emekli ikramiyelerinin KDV Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu karşısındaki durumu hk.

Özelge: Üyelerinize verilen kredi ve emekli ikramiyelerinin KDV Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu karşısındaki durumu hk. Özelge: Üyelerinize verilen kredi ve emekli ikramiyelerinin KDV Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu karşısındaki durumu hk. Sayı: Tarih: 14/09/2011 B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-4-14001-28/-726

Detaylı

Çanta ve ayakkabı dışında deriden mamul giyim eşyasının fason işleri de tevkifat uygulamasına tabidir.

Çanta ve ayakkabı dışında deriden mamul giyim eşyasının fason işleri de tevkifat uygulamasına tabidir. 53 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı 22596 Resmi Gazete Tarihi 30/03/1996 Kapsam 10.Ocak.1996 tarih ve 22519 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 51 Seri No.lu Katma Değer Vergisi

Detaylı

pwc İNŞAAT İŞLERİYLE İLGİLİ HİZMETLERİMİZ

pwc İNŞAAT İŞLERİYLE İLGİLİ HİZMETLERİMİZ İNŞAAT İŞLERİYLE İLGİLİ HİZMETLERİMİZ *connectedthinking İhale aşamasında verilen hizmetler Mali fizibilite, Hukuki ve mali yapılanma Yapım sürecinde ve işin bitiminde verilen hizmetler Tam tasdik, Vergi

Detaylı

Sirküler 2017 / 018-2

Sirküler 2017 / 018-2 Sirküler 2017 / 018-2 Referansımız: 0168 / 2017/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 291 57 10 Fax: +90 (212) 241 46 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 22.02.2017 11 Seri Numaralı Katma Değer Vergisi

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/ 10 İstanbul, 17 Ocak 2005 KONU : Aralık/04 Vergilendirme

Detaylı

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için aşağıdaki şekilde işlem yapılır. 1. Fazla veya Yersiz Hesaplanan

Detaylı

No: 2012/57 Tarih:

No: 2012/57 Tarih: No: 2012/57 Tarih: 18.04.2012 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

I. GİRİŞ. Suat ÇİÇEK. Bağımsız Denetçi Mali Müşavir. Yayınlandığı Kaynak: Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi

I. GİRİŞ. Suat ÇİÇEK. Bağımsız Denetçi Mali Müşavir. Yayınlandığı Kaynak: Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi İNDİRİMLİ ORANDA VERGİYE TABİ İŞLEMLERLE İLGİLİ OLUP YILI İÇİNDE MAHSUBEN İADE TALEP EDİLMEYEN VERGİNİN İZLEYEN YILDA İADESİ VE ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR Suat ÇİÇEK Bağımsız Denetçi Mali Müşavir Yayınlandığı

Detaylı

Özelge: Mükelle yet Tesisi hk.

Özelge: Mükelle yet Tesisi hk. Özelge: Mükelle yet Tesisi hk. Sayı: 73903997-120[94-2012/2]-157 Tarih: 13/08/2013 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 73903997-120[94-2012/2]-157

Detaylı

Bu niteliğe sahip antrepoların yukarıda belirtilen izin yazısını alabilmeleri için ayrıca;

Bu niteliğe sahip antrepoların yukarıda belirtilen izin yazısını alabilmeleri için ayrıca; Başlık 104 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Taslağı) Resmi Gazete No Resmi Gazete Tarihi Kapsam A. TÜRKİYE DE İKAMET ETMEYENLERE DÖVİZ KARŞILIĞI YAPILAN TESLİMLERDE İHRACAT İSTİSNASI UYGULANMASI

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİ SODES Proje Koordinasyon Birimi

ELAZIĞ VALİLİĞİ SODES Proje Koordinasyon Birimi ELAZIĞ VALİLİĞİ SODES Proje Koordinasyon Birimi 2013 PROJE HARCAMALARINA İLİŞKİN HÜKÜMLER GENEL HÜKÜMLER PERSONEL ÖDEMELERİ, SATIN ALMA HARCAMALARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VERGİLER ve KDV TEVKİFATI A-GENEL

Detaylı

SİTELERDE ORTAK KULLANIM ALANLARININ KİRAYA VERİLMESİNE VERGİSEL BAKIŞ

SİTELERDE ORTAK KULLANIM ALANLARININ KİRAYA VERİLMESİNE VERGİSEL BAKIŞ SİTELERDE ORTAK KULLANIM ALANLARININ KİRAYA VERİLMESİNE VERGİSEL BAKIŞ I-GİRİŞ: İkamet amaçlı sitelerde konut sahiplerine tahsisli ortak kullanım alanlarının kiraya verilmesi olağan bir durum olarak karşımıza

Detaylı

3. (I) Sayılı Listedeki Mallar İçin Alınan Teminatın Çözümü İşlemleri Özel Tüketim Vergisi Kanunu eki (I) sayılı listedeki malların ithalinde

3. (I) Sayılı Listedeki Mallar İçin Alınan Teminatın Çözümü İşlemleri Özel Tüketim Vergisi Kanunu eki (I) sayılı listedeki malların ithalinde 3. (I) Sayılı Listedeki Mallar İçin Alınan Teminatın Çözümü İşlemleri Özel Tüketim Vergisi Kanunu eki (I) sayılı listedeki malların ithalinde ödenecek ÖTV ye karşılık olmak üzere alınan teminatın çözümü

Detaylı

No: 2012/77 Tarih:

No: 2012/77 Tarih: No: 2012/77 Tarih: 26.06.2012 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

Fazla Ve Yersiz Ödenen Kdv'nin İadesi i

Fazla Ve Yersiz Ödenen Kdv'nin İadesi i Fırat MUMCU (Vergi Müfettişi) (E. Maliye Müfettişi) Fazla Ve Yersiz Ödenen Kdv'nin İadesi i Giriş Katma Değer Vergisi Kanunu nun ii (KDVK) 8/2. maddesinde, vergiye tabi bir işlem söz konusu olmadığı veya

Detaylı

No: 2016/45 Tarih:

No: 2016/45 Tarih: No: 2016/45 Tarih: 30.05.2016 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Defne Sok. No:1 Flora Residence K:11 D.141-142 Ataşehir/İSTANBUL Tel : 0.216.340

Detaylı

HİZMET İHRACATINDA KDV İSTİSNASI UYGULAMASI VE ÖZELLİK GÖSTEREN HALLER 1) HİZMET İHRACATINDA KDV İSTİSNASI İÇİN ARANILAN ŞARTLAR

HİZMET İHRACATINDA KDV İSTİSNASI UYGULAMASI VE ÖZELLİK GÖSTEREN HALLER 1) HİZMET İHRACATINDA KDV İSTİSNASI İÇİN ARANILAN ŞARTLAR HİZMET İHRACATINDA KDV İSTİSNASI UYGULAMASI VE ÖZELLİK GÖSTEREN HALLER 1) HİZMET İHRACATINDA KDV İSTİSNASI İÇİN ARANILAN ŞARTLAR 3065 sayılı KDV Kanununun 11/1-a ve 12/2. Maddeleri ile, yurtdışındaki müşteriler

Detaylı

birbirlerine karşı ifa ettikleri hariç olmak üzere, aşağıda belirtilen hizmetlerde katma değer vergisi tevkifatı yapmakla zorunludur.

birbirlerine karşı ifa ettikleri hariç olmak üzere, aşağıda belirtilen hizmetlerde katma değer vergisi tevkifatı yapmakla zorunludur. 91 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı 25387 Resmi Gazete Tarihi 28/02/2004 Kapsam A- SORUMLULUK UYGULAMASI 89 Seri Numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin "Tevkifat

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ İADESİ

KATMA DEĞER VERGİSİ İADESİ İADESİ VE 117 SERİ NUMARALI GENEL TEBLİĞ SONRASI KATMA DEĞER VERGİSİNDE TEVKİFAT UYGULAMALARI 27 HAZİRAN 2012 MEHMET SABRİ YÜCE YMM YÜCEL GENÇ YMM VERGİLEMEDE YARATILAN KATMA DEĞERİ ESAS ALAN BİR VERGİDİR.

Detaylı

SİRKÜLER 2011 / 01. Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları

SİRKÜLER 2011 / 01. Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları 4 O c a k 2 0 1 1 www.onerymm.com.tr Genel Olarak SİRKÜLER 2011 / 01 Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları Vergi Usul Kanununun

Detaylı