ÇİFTÇİLERİN TARIMSAL DESTEKLEME POLİTİKALARINDAN FAYDALANMA İSTEKLİLİĞİNDE ETKİLİ FAKTÖRLERİN ANALİZİ: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇİFTÇİLERİN TARIMSAL DESTEKLEME POLİTİKALARINDAN FAYDALANMA İSTEKLİLİĞİNDE ETKİLİ FAKTÖRLERİN ANALİZİ: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ"

Transkript

1 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2008, 21(2), ÇİFTÇİLERİN TARIMSAL DESTEKLEME POLİTİKALARINDAN FAYDALANMA İSTEKLİLİĞİNDE ETKİLİ FAKTÖRLERİN ANALİZİ: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ Yavuz TOPCU a Atatürk Ünverstes, Zraat Fakültes, Tarım Ekonoms Bölümü, Erzurum Kabul Tarh: 10 Ekm 2008 Özet Tarım şletmelernn yapısal problemlernden dolayı tarımda kş başına gelr dğer sektörlere göre daha düşüktür. Dünyadak bütün ülkeler, tarımsal ürünlern stratejk önemnden dolayı tarım sektörlern herhang br şeklde desteklemektedrler. Tarımsal destekler şletmelern üretm ve gelr sevyelernde öneml br role sahptr. Tarımsal desteklemeler ürün çeştlğ oluşturma, üretmde stkrar, kaltede yleşme ve vermllğn artırılması vasıtasıyla tarımsal gelrn artırılmasında öneml br role sahptr. Erzurum dak 125 tarım şletmesnden anket yoluyla elde edlen verler, sınırlı bağımlı değşkenl probt regresyon modelnde analz edlmştr. Bu araştırmayla, üretclern tarımsal destekleme poltkalarından faydalanma stekllklernde etkl olan sosyoekonomk ve demografk faktörlern etklernn belrlenmes ve poltka yürütücülerne yerel bazda oluşturacakları tarımsal destekleme poltkaları hakkında fkr sunmak amaçlanmıştır. Regresyon analz sonuçlarına göre; yaş lerledkçe ve sosyal güvence karşılığı elde edlen sabt aylık gelr arttıkça tarım destekleme poltkalarına stekllk azalmaktadır. Fakat eğtm düzey lerledkçe, tarımsal faalyet dışı ve tarımsal gelrler arttıkça, çftç ale büyüklüğü, şlenen araz büyüklüğü ve hayvan sayısı arttıkça ve destekleme dönemnn car üretm dönem başına denk getrlmes durumunda tarımsal desteklemelerden faydalanma stekllğ artmaktadır. Böylece alternatf kıt kaynaklar en etkn br şeklde üretme tahss edleblr, üretcler üzerndek malyet baskısının olumsuz etkler bertaraf edleblr, şletmelern rekabet edeblen br yapıya kazandırılması sağlanablr ve çftçlern yaşam standartları yükseltleblr. Anahtar Kelmeler: Probt regresyon, Sosyoekonomk faktörler, Tarım şletmes, Tarımsal destekleme poltkası Effectve Factors Analyss on Wllngness to Utlze from Farmers Agrcultural Support Polces: The Case Study of Erzurum Provnce Abstract Due to structural problems n farms, ncome per capta n agrcultural sector s lower than n other sectors. All countres n the world support ther agrcultural sectors n varous ways because of strategc mportance of agrcultural products. Agrcultural supports play an mportant role n producton and ncome level of farmers. Incentves and supports can lead to product dversty, stable producton, qualty mprovement and productvty ncrease, and hence ncrease n farm ncome. The data obtaned from 125 farms n Erzurum provnce through survey study were analyzed wth probt regresson model. Ths study ams to determne socoeconomc and demographc factors affectng farmers wllngness to utlze from agrcultural support polces and to put forth the current local stuaton for the consderaton of the polcy makers. Accordng to regresson results; as age gets older and retrng penson ncreases, farmers wllngness to adopt agrcultural support polces decreases. However, as educaton level, off-farm and on-farm ncome, farmers famly and cultvated land sze, the number of anmals ncrease and when the farmers receve agrcultural support premums at the begnnng of producton perod, farmers wllngness to adopt agrcultural support polces ncreases, as well. For ths end, alternatve scarce sources must be allocated effcently for the producton, negatve effects on producton costs can be mnmzed, farmers competton power can be ncreased, and farmers lfe standards can be mproved by agrcultural support polces. Keywords: Probt regresson, Socoeconomc factors, Farm, Agrcultural support polcy 1. Grş Tarımsal faalyet byolojk, doğal ve nsan faktörlerne bağlı olarak yürütülen, dğer sektörlere göre rsk oranı yüksek ve yatırım cazbes düşük br faalyet alanıdır. a İletşm: Y. Topcu, e-posta: 205

2 Çftçlern Tarımsal Destekleme Poltkalarından Faydalanma İstekllğnde Etkl Faktörlern Analz: Erzurum İl Örneğ Tarımsal üretm faalyetnn ekolojk faktörlere bağımlılığı üretmde rsk ve belrszlğn yüksek, tarımsal ürün arz ve talebnn nelastk olmasına sebep olurken, tarımsal pyasaların stkrarsız ve yatırım sermayesnn dönüşüm hızının yavaş ve ürünlern muhafaza ve pazarlama olanaklarının kısıtlı olmasına neden olmaktadır. Bu tür olumsuzluklara neden olan sosyoekonomk, demografk ve byolojk faktörler tarımın en öneml dezavantajlarını teşkl etmektedr. Fakat gelşmekte olan ülkelerde tarım sektörü dğer sektörler çn gerekl olan sermaye, ntelkl şgücü, sanayye hammadde temn, hracat ve mll gelre katkısı, sthdam mkânı sunması nedenyle de öneml br görev üstlenmektedr. Ayrıca nsan metabolzmasının sürekllğ çn gıda gereksnmn karşılaması, doğal kaynakların kıtlaşması ve çevre krllğ le bozulan ekolojk denge bu sektörün ne kadar öneml olduğunun dğer br kanıtıdır (Albayrak ve ark., 2004). Tarım sektörünün yapısal özellklernden dolayı, tarımsal gelrn dğer sektörlere göre düşük fakat tarımsal ürünlern stratejk br öneme sahp olması, bu sektörün destekleme poltkaları le desteklenmesn gerekl kılmaktadır. Destekleme poltkaları le üretm yönlendrme ve üretmde devamlılığı ve kaltede yleştrme sağlama, üretmde vermllğ artırma ve alternatf üretm yöntemleryle yen ürün çeştllğn özendrme amaçlanmaktadır (Yavuz ve ark., 2004). Tarım sektörünün sürekl, stkrarlı ve yeterl sevyede desteklenmes le bu sektördek üretclern yaşam şartlarının yleştrlmes, ülkenn ekonomk gelşmşlk düzey le yakından lşkldr. Cumhuryet dönemnden günümüze kadar destekleme poltkalarının kapsamını pazar fyat desteğ, grd desteğ, teşvk ve prm ödemeler, vermllk ve ıslah poltkaları ve dış tcaret poltkaları oluştururken; Dünya Tcaret Örgütü (DTÖ) Anlaşması nın yürürlüğe grmesnden sonra pyasaya müdahale edc olmayan destekleme poltkaları terch edlmeye başlanmıştır (Yavuz, 2001). Avrupa Brlğ (AB) ne tam üyelk çabalarının yoğunlaştığı son dönemlerde, Gündem 2000 ve reform hareketler le Ortak Tarım Poltkası (OTP) nın kapsamı daha da genşletlmştr. Ürün güvenlğnn sağlanması ve ürün kaltesnn artırılması, çevre koruma poltkalarının yaygınlaşması, alternatf ş olanaklarının yaratılması, tarım mevzuatının sadeleştrlmes gb önlemler çermektedr (Sayın ve Tufan, 2004). Hem DTÖ ve hem de OTP nın amaçları doğrultusunda ülkemzde oluşturulan tarımsal destekleme poltkalarının uygulanmasında hedef ktlenn sosyoekonomk, demografk ntelklerne lave olarak bölgesel tarımsal yapı farklılıklarının da y br şeklde analz edlmes oldukça önemldr. Böylece poltka yapan ve yürütenler le bu poltkaları benmseyecek ve hayata geçrecek üretcler arasında öneml br bütünleşme sağlanablr. Bütünleşme sonucunda üretcler, projeler benmseyerek sürdürüleblrlk, kaltel üretm, çevrey koruma gb amaçlar doğrultusunda yönlendrleblrler. Bu amaçlar doğrultusunda, Türkye de ve araştırma bölges olan Erzurum lnde tarımsal yapının proflne göz atmak, araştırmaya yön vermek açısından önem arz etmektedr. Ülkemzde yaklaşık 3.02 mlyon tarım şletmes mevcut olup, şletme başına ortalama 6.1 ha tarım arazs düşmekte ve bu arazlerde de yaklaşık 4-5 parçadan oluşmaktadır. 10 ha dan küçük köylü şletmeler toplam şletmelern %85 n oluştururken, toplam araznn de %42 sn ellernde bulundurmaktadır. Kırsal kesmde yaşayan nüfus toplam nüfusun %35 n oluştururken, tarımda sthdam edlen nüfus %29.5 dr. Tarımsal nüfusun GSMH dan aldığı pay %11.5 ve kş başına düşen GSMH $ dır. Fakat ABD ve AB de ortalama şletme büyüklüğü, GSMH da tarımın payı, sthdam edlen nüfus ve kş başına GSMH sırasıyla; 180 ve 17.4 ha, %1.7 ve %1.9, %2.8 ve %5, $ ve $ dır (Günaydın, 2006; TÜİK, 2005). Erzurum lnde yaklaşık 65 bn tarım şletmes mevcut olup, şletme başına ortalama 5.75 ha tarım arazs düşmekte ve bu arazlerde yaklaşık 5-6 parçadan oluşmaktadır. 10 ha dan küçük köylü şletmeler toplam şletmelern %48 n oluştururken, toplam araznn de %40 ını 206

3 Y. TOPCU ellernde bulundurmaktadır. Kırsal kesmde yaşayan nüfusun toplam nüfus çersndek payı %40.2 ken, tarımdak sthdam toplam sthdamın %62.3 ünü oluşturmaktadır. Ayrıca kş başına düşen GSMH 950 $ düzeyndedr (TÜİK, 2006; Anonm, 2006). Türkye ve Erzurum lnn tarımsal yapısı proflnden anlaşılacağı üzere tarımsal şletmeler küçük ve parçalı, şletme başına nüfus yoğunluğu fazla, sthdam oranı yüksek ve vermllk oranı oldukça düşüktür. Yapısal problemlern yaşandığı bölge tarım şletmelernde, kş başına yıllık tarımsal gelr oldukça düşüktür. OTP ve DTÖ amaçları doğrultusunda faalyet gösterecek şletmelerde sürdürüleblr, kaltel ve rekabet gücü yüksek br üretm düzey çn kaltel grd temn, optmum şletme büyüklüğü ve yen teknolojlern kullanılması zorunluluk arz etmektedr. Fakat düşük tarımsal gelre sahp olan şletmeclern gerekl üretm grdlern temn etmes ve teknolojk yenlklere yönelmeler mümkün değldr. Bunun çn tarımsal destekleme poltkaları yürütülürken destekleme çeşt, mktar ve zamanının tespt edlmes büyük br önem arz etmektedr. Fakat destekleme poltkalarının, çoğu zaman amaca uygun br düzeyde uygulanamaması, sürekllk arz etmemes ve desteklemelern yetersz olması bu poltkaların etknlğn azaltmaktadır. Ayrıca, uzun döneml yapısal poltkalar yerne kısa döneml destekleme poltkalarının ön plana çıkması, tarımla lgl problemlern gerçek anlamda çözümünü engellemektedr. Tarımsal destekleme poltkaları uygulanırken karşı karşıya kalınan problemlern bertaraf edleblmes çn yerel tarım şletmelernn yapısal problemlernn, hedef ktlenn sosyoekonomk ve demografk ntelklernn y br şeklde analz edlmes ve desteklemelern sürekl, yeterl ve zamanında yapılması üretm daha etkn kılacaktır. Çalışmanın temel amacı, Erzurum lndek üretclern tarımsal destekleme poltkalarından faydalanma stekllklernde etkl olan sosyoekonomk ve demografk faktörlern etklernn ölçülmes ve poltka yürütücülerne yerel bazda oluşturulacakları tarımsal destekleme programları hakkında fkrler sunmaktır. 2. Materyal ve Yöntem 2.1. Materyal Araştırmanın ana materyaln, Nsan de, Erzurum tarım şletmelernde yapılan anketlerden elde edlen brncl verler oluşturmaktadır. Ayrıca çeştl tarımsal kurum ve kuruluşlardan, statstk brmlernden ve daha öncek blmsel araştırma raporları, yayınlar, çeştl derg ve ktaplardan temn edlen kncl verlerden faydalanılmıştır Yöntem Örnek Büyüklüğünün Belrlenmesnde Kullanılan Yöntemler: Araştırma bölgesnde yapılan ön çalışma aşamasında, Erzurum Tarım İl Müdürlüğü yönetcler le kurumun 2006 yılı tarımsal desteklemeler kayıtlarından alınan blgler doğrultusunda 2 2 t / 2 ( n 1 ) S örnek büyüklüğü; n = α 2 d formülü kullanılarak hesaplanmıştır. Bölgedek tarım şletmelerne at örnek varyansı ve örnek ortalamalarına at verler öncek araştırmalardan tespt edlerek, örnek büyüklüğü hesaplanmıştır. Burada n; örnek büyüklüğünü temsl eden şletme sayısını, t α / 2( n 1) : t cetvel değern (1,96), S: örnek varyansını (20.216) ve d: örnek ortalaması le popülasyon ortalaması arasında zn verlen sapmayı fade etmektedr (Topcu, 2004; Yıldız ve ark., 2006). 10 d = x μ = μ x μ = 25 ve örnek 100 büyüklüğü; n = 125 olarak hesaplanmıştır. Erzurum lnde aktf olarak faalyet gösteren tarım şletmelernn araz büyüklükler dkkate alınarak, lçeler ve köyler Gayel Örnekleme Yöntem ve tarım şletmeler se Bast Tesadüfî Örnekleme Yöntem le belrlenmştr. Araştırmanın yürütüleceğ bölgedek toplam tarım şletmeler le her br lçedek şletme sayıları dkkate alınarak, oransal yöntemlerle 207

4 Çftçlern Tarımsal Destekleme Poltkalarından Faydalanma İstekllğnde Etkl Faktörlern Analz: Erzurum İl Örneğ anket yapılacak şletme sayıları hesaplanmıştır. Bu amaçlar çn 6 lçe ve 12 köyde toplam 125 anket çalışması yürütülmüştür. Ekonometrk Analzde Kullanılan Yöntem: Bağımlı ve bağımsız değşken ayrımının yapıldığı çok değşkenl br modelde, bağımlı değşken nomnal ölçekl br değşken olduğunda Enküçük Kareler Yöntem (EKK) le elde edlen tahmnler yetersz kalmaktadır. Yan, tahmn edlen varyanslar artık mnmum değldr. Çünkü EKK teknğ bağımlı değşkenn normal dağılım gösterdğ varsayımı le hareket etmektedr. Bağımlı değşken nomnal ölçekl olduğunda, bu varsayım sağlanamamaktadır (Kalaycı, 2005). Çok değşkenl br modelde bağımlı değşken nomnal ya da kategork ölçekl ve bağımsız değşkenlerde de aynı tp ölçek mevcutsa, bu ver setne en uygun model tp probt, lojstk, doğrusal olasılık ve tobt modellerdr (Freese and Long, 2006). Probt analz lojstk regresyona alternatf kullanılan br model olup, her k analzde brbrlerne oldukça benzer ve her k yöntem le elde edlen olasılık tahmnler brbrlerne yakın değerdedr. Lojstk regresyon analznde log odds (bahs oranları) kullanılırken, probtte kümülatf normal dağılım kullanılmaktadır (Anonymous, 2000). İfade edlen varsayımlara uyumlu olarak, çalışmada probt regresyon model kullanılmıştır. Probt modeln altında yatan varsayım, cevap fonksyonunun * Y = α + βx + u formunda olmasıdır. * Y Burada X gözlemleneblen fakat * gözlemlenemeyen değşkendr. Y > 0 Y = 1, * Fakat Y < 0 Y = 0 olur. Eğer normal standart değşken z çn, Φ(z)' kümülatf normal dağılım fonksyonu ( Φ ( z) = PZ ( z)) olarak tanımlanırsa, α βx P( Y = 1) = P( u > α βx ) = 1 Φ( ) σ α βx P( Y = 0) = P( u α βx ) = Φ( ) σ olarak fade edleblr. Probt modelnde brden fazla bağımsız değşken olduğu zaman, Pr( Y = 1/ X ) = Φ( Xβ ) şeklnde tanımlanır. Burada Φ standart normal olasılık dağılımıdır. β X probt skoru ya da ndeks olarak adlandırılır ve normal dağılıma sahptr. Probt katsayısı β, tahmndek br brmlk artışın probt skorunda yapacağı β standart sapmalık yükselmey fade eder. Probt katsayısı bağımsız değşkenn bağımlı değşkene at standart z-değernde yapacağı etky ölçer. Bu katsayıların sayısal büyüklüklernn br önem ve özel br yorumu yoktur, sadece lşknn yönü ve derecesn belrler (Anonymous, 2006). Probt modeln log olablrlk (loglkelhood) fonksyonu; lnl = w lnφ( x β) + w ln(1 φ( x β)) şeklnde fade edleblr. Probt modeln uyumu ve genel geçerllğnde kullanılan H 0 ve H 1 hpotezler; H 0 : teork model verler y temsl eder, H1 : teork model verler y temsl etmemektedr. Modeln geçerl olablmes çn H 0 hpoteznn kabul edlmes gerekr. Bunun çn kullanılan statstk, maksmum olablrlk (ML) yöntemdr. Sıfır ve alternatf hpotezlern denenmesnde ML statstğnn dönüştürülmüş hal olan, -2LogL ya da Log-L statstğ kullanılmaktadır. Modeln verler tam temsl etmes durumunda ML statstğ 1 ve Log-L/-2LogL sıfır olmaktadır. Ayrıca R 2 değer modeln uyumu hakkında fazla blg vermese de, genel olarak 1 e yaklaşması arzu edlmektedr. Sınırlı bağımlı değşkenl regresyon analzlernde, modeln uyumu ve geçerllğ çn R 2 den zyade ML statstklernn krtk değerler ve htmal ya da kümülatf normal dağılımın dkkate alınmasının gerektğ fade edlmektedr (Gujarat, 2005). Araştırmada kullanılan verlern ntelğ ve sergledğ dağılımlardan dolayı, probt model seçlmştr. Çftçlern tarımsal destekleme poltkalarından faydalanma stekllğnde etkl faktörlern belrlenmes amaçlanmıştır. Tarımsal destekleme 208

5 Y. TOPCU poltkalarından yararlanmak ster msnz? sorusu sınırlı bağımlı değşken olarak alınmıştır. Tarımsal destekleme poltkalarından faydalanmak steyenler 1, stemeyenler se 0 gölge değşkenler le kodlanmıştır. Sınırlı bağımlı değşkenl probt regresyon analznn çözümünde, LİMDEP statstk programı kullanılmıştır. Tahmn edlen regresyon modelnn fonksyonel formu aşağıdak gbdr. TPFI = f (EGT, YAS, SOS, TDF, AIB, ARB, HAS, GEL) Sınırlı bağımlı (nomnal-gölge) değşken; TPFI: Çftçlern tarım poltkalarından faydalanma stekllğ (evet: 1, hayır: 0) Bağımsız (sürekl ve nomnal) değşkenler; EGT: Çftçlern eğtm durumu (okumayazma blmeyen: 0, okur-yazar: 1) YAS: Çftçlern yaşları SOS: Sosyal güvence karşılığı sağlanan gelr (YTL) TDF: Tarımsal faalyet dışı gelr (YTL) AIB: Ale büyüklüğü (kş) ARB: İşlenen araz büyüklüğü (da) HAS: Hayvan sayısı (baş) GEL: Tarımsal faalyet gelr (YTL) ZAM: Desteklemenn yapıldığı zamanın uygunluğu (evet: 1, hayır: 0) 3. Araştırma Bulguları ve Tartışma Çftçlern sosyoekonomk ve demografk ntelkler dkkate alınarak, tarımsal destekleme poltkalarından faydalanma stekllğnn ölçümünde dokuz bağımsız değşken modele alınmıştır. Modeln uyumu ve geçerllğ çn Log-L, R 2, F, X 2 ve çeştl htmal krtk değerler kullanılmıştır. İstatstkî analzler sonucunda, modeln krtk değerlere göre uyumlu ve geçerl olduğu belrlenmştr. Ayrıca parametreler statstkî olarak %5 önem sevyesnde öneml bulunurken, parametre şaretler de ekonomk teorye uygun düşmektedr (Çzelge 1). YAS ve SOS parametrelernn şaretler negatf olarak ölçülmüştür. Çftçlern yaşları lerledkçe ve aylık sosyal gelr düzeyler arttıkça, tarımsal destekleme poltkalarından faydalanma stekllğ de azalmaktadır (Çzelge 1). Yaşlı çftçler kşsel ve pskolojk faktörlern etks altında ve alt kültürel bağımlılıklardan dolayı, geleneksel olarak kend kaynaklarını kullanma ve üçüncü kşlere bağımlı olmama ya da borçlanmama güdüsü altında hareket etmektedrler. Ayrıca geçmştek deneym ve tecrübelere de bağımlı olarak hareket etmektedrler. Bugüne kadar yanlış ya da eksk uygulanan poltkaların etks altında bulunan deneyml olgun ya da yaşlı üretc ktles, bu poltkalara olumlu bakmayablr ve poltkalardan faydalanma stekllğ düşeblr. Çzelge 1. Probt Regresyon Analz Sonuçları n:125 k: 8 Deg.fr.: 117 RSS: 17,4040 Std. Dev.: 0,3857 Değşkenler Katsayılar Standart hata Z-değer P-değer Ortalama Constant * - YAS * EGT * SOS * TDF * AIB * ARB * HAS * GEL * ZAM * Ft: R 2 : Adj. R 2 : F (7,117): 6.15 (p: ) Log-L: Rest. Log-L: X 2 : (p: ) Amema PrCrt: Akaka Info Crt: *(p<0.05) 209

6 Çftçlern Tarımsal Destekleme Poltkalarından Faydalanma İstekllğnde Etkl Faktörlern Analz: Erzurum İl Örneğ Sosyal güvence karşılığında alınan sabt sgorta gelrler le kşlern bell br yaşam standardında hayatlarını dame ettrmeler amaçlanmaktadır. Tarımsal gelrlernn düşük olması ve prm esasına göre ödenen sgorta bedellernn de düşük olmasına neden olmaktadır. Üretcler bu sabt gelrlere göre hayatlarına yön veryorlarsa, düşük sabt gelre sahp çftçler bell br yaşam standardını yakalamak ve üretm faalyetne devam etmek çn lave br destek olarak bu poltkaları kullanablrler. Bu yüzden çftçlern sabt sgorta gelr düştükçe, tarımsal destek poltkalarından faydalanma stekllkler artmaktadır. Çftçlern eğtm düzey (EGT), tarımsal faalyet dışı (TDF) ve tarımsal faalyet (GEL) gelr yükseldkçe, ale büyüklüğü (AIB), ekl alan ve hayvan sayısı arttıkça ve destekleme poltkalarının ödeme zamanları (ZAM) çftçlern ekonomk sıkıntı çersnde oldukları dönemler kapsadığı zaman, tarım poltkalarından faydalanma düzeyler de artmaktadır (Çzelge 1). Özellkle tarımsal destekleme poltkalarından faydalanmak çn resm prosedürün fazla olması, çok zaman alması ve sıkı br takp gerektrmesnden dolayı okuma yazma blmek hemen hemen zorunluluk arz etmektedr. Okuma yazma blen lköğretm ve lse mezunu şletmecler, bu poltkalardan faydalanmada daha etkndrler. Tarımsal şletmelerde car dönem nakt htyacına bağlı olarak tarımsal faalyet dışı (TDF) elde edlen gelr ve tarımsal gelr (GEL) arttıkça, tarımsal desteklemelere karşı talep de artmaktadır. Tarım şletmelernden elde edlen yıllık gelrn dğer sektörlere göre çok düşük düzeyde ve ülkemzde yaşanan malyet enflasyonun yüksek br sevyede olması, yıllık net gelr düşürmektedr. Bütün bunların yanında başka br alternatf olmayan şletmecler, normal kârın altında dah üretme devam etmektedrler (Topcu, 2004a). İşletmecler sosyal refah düzeylern yükseltmek çn hem tarımsal faalyet dışı gelrlere htyaç duymakta hem de tarımsal vermllğ artırmak çn nakd ve kaltel grd düzeynde ayn desteklemelere htyaç duymaktadırlar. Üretmde gerçek vermllğ sağlama çabası çersnde olan şletmeclern tarımsal faalyet dışı ve tarımsal faalyet gelrler arttıkça, tarımsal destekleme poltkalarından faydalanma stekllkler de artmaktadır. Ülkemzdek tarımsal şletmelern üretmlernde öz tüketm oranının halen yüksek olması, sektörün sosyal açıdan da önemn artırmaktadır. Bu sosyal yapı çersnde bulunan şletmeclern aleler, hem tarımsal faalyete katılmakta hem de geçmn bu faalyet brmnden sağlamaktadır. Bunun çn şletmede kş başına düşen gelr de öneml br paya sahptr. Kş başına düşen gelr le ale büyüklüğü arasında ters br lşk mevcut olduğu çn, şletmelerdek ale büyüklüğü arttıkça tarımsal gelrde öneml düzeyde düşmektedr. Tarım şletmelernde hayatını dame ettren alelerdek fert sayısının fazla olmasına karşılık ortalama tarım arazs büyüklüğü ve hayvan sayısının düşük olması, alenn yaşam standartlarını düşürmektedr. Az sayıda ale breyne sahp br tarımsal şletmeye karşın çok sayıdak breylerden oluşan aleler, kş başına düşen gelr çeştl desteklemelerle kapatma çabası çersnde olablr. Bunun çn tarımsal faalyet yürüten alelern ale büyüklüğü arttığı zaman, şletmeclern tarımsal desteklemelerden faydalanma steklernn de arttığı söyleneblr. Ülkemzde olduğu gb araştırma bölgesnde de, tarım şletmelernn tamamına yakını karma tp şletmelerden oluşmaktadır. Araştırma bölgesndek tarım şletmelernde btksel üretm faalyetn yürüten brmlerdek şleneblen araz büyüklüğü çok küçük ve parçalıdır. Bunun yanında hayvansal üretm yapan brmlerde, hayvan vermlernn düşük ve az sayıdak yerl/melez ırklardan oluşması öneml br dezavantajdır. Böyle br tarımsal yapı le çalışan şletmelerde hem vermllğn düşük hem de şletme malyetlernn yüksek olması, üretm faalyetn olumsuz yönde etklemektedr. Ayrıca şletmelern çoğunlukla küçük ölçekl ale şletmes ntelğnde olmaları ve çok küçük parsellerden oluşmaları hem şletmecler hem de destekleme poltkaları uygulayan 210

7 Y. TOPCU brmler zorlayıcı prosedürler le karşı karşıya getrmektedr. Bu sebeplerden dolayı, son yıllarda uygulanan tarım poltkaları vasıtasıyla şletme kapastelernn bell br düzeye getrlmes amaçlanmaktadır. Bu amaçlara paralel olarak, şletmecler bu kapastelere ulaşmak ve bu poltkalardan faydalanmak çn hem araz büyüklüklern hem de brm kültür hayvan sayısını artırma çabası çersndedr. Bu motve edc desteklemeler le şletmeler, vermllğ artırarak brm şletme malyetlern düşüreblr ve rekabet edeblen şletmeler düzeyne geleblrler (Yavuz ve ark., 2004a). Türkye de Cumhuryetn lk yıllarından ber, farklı amaç ve yöntemlerle tarım sektörüne çeştl destekler sağlanmaya çalışılmıştır. Ancak sağlanan desteklerde gerek ayn gerekse nakd olsun, ödeme zamanı ve sürekllğ konusunda stkrarlı davranılmamıştır. Bu stkrarsızlıklar çftçler üzernde güvenszlk yaratırken, alınan desteklemelern farklı amaçlarla kullanılmasına da neden olmaktadır. Üretm faktörlernn ve drek desteklemelern üretm amaçlı olarak kullanılacağı dönemlerde sunulamaması, kaynakların heba olmasına ve üretme de dönüştürülememesne neden olmaktadır. Üretclere büyük br teşvk sağlayacak olan bu tür desteklemelern masraf dönemleryle lşklendrlmes halnde çftçlern bu desteklerden faydalanma stekllğn de artıracağı söyleneblr. 4. Sonuç ve Önerler Tarım şletmelernn yapısal problemlernden kaynaklanan sorunlar, tarımsal gelrn dğer sektörlere göre çok düşük br düzeylerde kalmasına sebep olmaktadır. Buna karşılık tarımsal ürünlern stratejk br öneme sahp olması, bu sektörün desteklenmesn gerekl kılmaktadır. Destekleme poltkaları le üretmn yönlendrlmes, devamlılık ve kaltede yleştrme, alternatf üretm yöntemleryle ürün çeştllğnn özendrlmes ve kıt kaynakların etkn br bçmde kullandırılması sağlanablr. Düşük malyet ve yüksek vermllk le çalışan tarım şletmelernn rekabet edeblen şletme yapılarına ulaştırılması, üretclern yaşam standartlarının yleştrlmesne de katkıda bulunacaktır. Araştırma bölgesndek tarım şletmelernn küçük ve parçalı, şletme başına nüfus yoğunluğunun fazla ve vermllk oranın oldukça düşük olması tarımsal gelrn düşük düzeylerde kalmasına neden olmaktadır. Bu da şletmelern yatırım yaparak, kendlern gelştrmelern güçleştrmekte ve dış destekler zorunlu hale getrmektedr. Ancak, toplumsal malyet çok yüksek olan bu desteklern amacına ulaşablmes çn yerel bazda tarım şletmelernn sosyoekonomk özellkler le şletmeclern demografk ya da kşsel ntelklernn belrlenmes ve bunlara göre destekleme çeşt, mktar ve zamanının tespt edlmes gerekr. Bu amaçlar doğrultusunda Erzurum lndek 125 tarım şletmesnden elde edlen brncl verler, çftçlern tarımsal destekleme poltkalarından faydalanma stekllklernde etkl olan faktörlern belrlenmes ve poltka yapıcı ve uygulayıcılara fkrler sunmak amacıyla, sınırlı bağımlı değşkenl probt regresyon model kullanılarak analz edlmştr. Regresyon analz sonuçlarına göre; bağımsız değşkenlerden yaş lerledkçe ve sosyal güvence karşılığı elde edlen sabt aylık gelr arttıkça tarım destekleme poltkalarına karşı stek azalmaktadır. Buna karşılık eğtm düzey lerledkçe, tarımsal faalyet dışı ve tarımsal gelrler arttıkça, çftç ale büyüklüğü, şlenen araz büyüklüğü ve hayvan sayısı arttıkça ve destekleme dönemnn car üretm dönem başına denk getrlmes durumunda tarımsal desteklemelerden faydalanma stekllğ artmaktadır. Tarımsal desteklemelerden faydalanma stekllğn artırarak, tarımsal yapı ve gelrlerde yleşme sağlamak çn, bu desteklern sözü edlen faktörler göz önüne alınarak planlanması büyük önem arz etmektedr. Tarımsal poltka yapıcı ve uygulayıcılar, tarım şletmelernn sosyoekonomk ve şletmeclern de demografk ve kşsel ntelklern dkkate 211

8 Çftçlern Tarımsal Destekleme Poltkalarından Faydalanma İstekllğnde Etkl Faktörlern Analz: Erzurum İl Örneğ alarak yerel bazda spesfk poltkalar uygulamaları, hem poltka üretenlere hem de üretc ktlelere öneml avantajlar sağlayacaktır. Çünkü sadece hedef ktlelern htyaçları doğrultusunda şekllendrlen destekleme poltkaları le kıt kaynaklar en etkn br şeklde üretme tahss edleblr, üretcler üzerndek malyet baskısının olumsuz etkler bertaraf edleblr, şletmeler daha rekabetç br yapıya kavuşturulablr ve böylece çftçlern yaşam standartları da yükseltleblr. Kaynaklar Albayrak, M., Gülçubuk, B. ve Güneş, E., Uluslararası Tarım Poltkalarının Türkye de Tarımsal Üretm ve Pazarlama Sstemlernde Meydana Getrdğ Değşmler. Türkye VI. Tarım Ekonoms Kongres, Eylül, Tokat, s. Anonymous, Appled Categorcal and Nonnormal Data Anal. Anonm, Erzurum Tarım İl Müdürlüğü Verler. Anonymous, State Data Analyss Examples Probt Regresson. Freese, J. and Long, J.S., Regresson Models for Categorcal Dependent Varables Usng. Stata. College Staton: Stata Pres. Gujarat, D. N., Temel Ekonometr, Yayıncılık Dağıtım, İstanbul, s. Günaydın, G., Türkye Tarım Sektörü. Tarım ve Mühendslk, TMMOB Zraat Mühendsler Odası Yayım Organı, (76-77), s. Kalaycı, Ş., SPSS Uygulamalı, Çok Değşkenl İstatstk Teknkler. Asl Yayın Dağıtım, Ankara, s. Sayın, C. ve Tufan, A., Türkye ve AB de İzlenen Tarım Poltkaları: Başlıca Kısıtlar, Farklılıklar ve Uyum Önerler. Türkye VI. Tarım Ekonoms Kongres, Eylül 2004, Tokat, s. Topcu, Y., A Study on the Meat Cost and Marketng Margns of Cattle Fattenng Farms n Erzurum Provnce. Turk J. Vet. Anm. Sc. 28 (6): , TUBİTAK. Topcu, Y., 2004a. Erzurum İl Sığır Besclğ İşletmelernde Grd Kullanımı ve Üretm Malyet Üzerne Br Araştırma. Atatürk Ünv. Zr. Fak. Derg., 35 (1-2): TÜİK, Bölgesel İstatstkler. (bölgesel_statstk) TÜİK, İşletme Büyüklüğü ve Tplerne Göre İşletme Sayıları. (verler_blg) Yavuz, F., Tarım Poltkası II: Genel Poltkalar ve Uluslar arası Tarım Tcaret Ders Notları. Atatürk Ünv. Zraat Fak. Ders Yayınları No:186, Erzurum, s. Yavuz, F., Tan, S., Tunalıoğlu, R. ve Dellal, İ., Tarımsal Destekleme Poltkalarının FEOGA Çerçevesnde OTP Uyumu Üzerne Br Çalışma. Türkye VI. Tarım Ekonoms Kongres, Eylül, Tokat, s. Yavuz, F., Aksoy, A., Topcu, Y. ve Erem, T., 2004a. Kuzeydoğu Anadolu Bölgesnde Kırsal Alandan Göç Etme Eğlmn Etkleyen Faktörlern Analz. Türkye VI. Tarım Ekonoms Kongres, Eylül 2004, Tokat. Yıldız, N., Akbulut, Ö. ve Brcan, H., İstatstğe Grş: Uygulamalı Temel Blgler. Aktf Yayınev, 5. Baskı, Erzurum, s. 212

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

Bitkisel Ürün Sigortası Yaptırma İsteğinin Belirlenmesi: Tokat İli Örneği

Bitkisel Ürün Sigortası Yaptırma İsteğinin Belirlenmesi: Tokat İli Örneği Atatürk Ünv. Zraat Fak. Derg., 42 (2): 153-157, 2011 J. of Agrcultural Faculty of Atatürk Unv., 42 (2): 153-157, 2011 ISSN : 1300-9036 Araştırma Makales/Research Artcle Btksel Ürün Sgortası Yaptırma İsteğnn

Detaylı

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yıl: 2007/2, Sayı: 6 Journal of Suleyman Demrel Unversty Insttue of Socal Scences Year: 2007/2, Number: 6 KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM

Detaylı

Erzurum Đlinde Buğday, Arpa ve Çavdarda Girdi Talebi Araştırması

Erzurum Đlinde Buğday, Arpa ve Çavdarda Girdi Talebi Araştırması Tarım Blmler Dergs Tar. Bl. Der. Derg web sayfası: www.agr.ankara.edu.tr/derg Journal of Agrcultural Scences Journal homepage: www.agr.ankara.edu.tr/ournal TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF AGRICULTURAL

Detaylı

Türkiye de Süt Ürünleri Tüketim Harcamalarına Etki Eden Faktörlerin Analizi: Çoklu Heckman Örneklem Seçicilik Sistem Yaklaşımı

Türkiye de Süt Ürünleri Tüketim Harcamalarına Etki Eden Faktörlerin Analizi: Çoklu Heckman Örneklem Seçicilik Sistem Yaklaşımı Tarım Blmler Dergs Tar. Bl. Der. Derg web sayfası: www.agr.ankara.edu.tr/derg Journal of Agrcultural Scences Journal homepage: www.agr.ankara.edu.tr/journal TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF AGRICULTURAL

Detaylı

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*)

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*) Gazosmanpaşa Ünverstes Zraat Fakültes Dergs Journal of Agrcultural Faculty of Gazosmanpasa Unversty http://zraatderg.gop.edu.tr/ Araştırma Makales/Research Artcle JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN: 2147-8848

Detaylı

Kİ KARE ANALİZİ. Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI Ki-Kare Analizleri

Kİ KARE ANALİZİ. Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI  Ki-Kare Analizleri Kİ KAR ANALİZİ 1 Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI www.mehmetaksarayl K-Kare Analzler OLAY 1: Genelde br statstk sınıfında, öğrenclern %60 ının devamlı, %30 unun bazen, %10 unun se çok az derse geldkler düşünülmektedr.

Detaylı

NİTEL TERCİH MODELLERİ

NİTEL TERCİH MODELLERİ NİTEL TERCİH MODELLERİ 2300 gözlem sayısı le verlen değşkenler aşağıdak gbdr: calsma: çocuk çalışıyorsa 1, çalışmıyorsa 0 (bağımlı değşken) Anne_egts: Anne eğtm sevyes Baba_egts: Baba eğtm sevyes Kent:

Detaylı

ANE - AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF

ANE - AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU Bu rapor AEGON Emekllk ve Hayat A.Ş Dengel Emekllk Yatırım Fonu nun 01.07.2011 30.09.2011 dönemne

Detaylı

TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH

TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH Dr Türkmen Göksel Ankara Ünverstes Syasal Blgler Fakültes Özet Bu makalede teknoloj sevyesnn pyasa rekabet ve refah sevyes üzerndek etkler matematksel br model le ncelenecektr

Detaylı

Türkiye de Zeytin Sıkma Tesislerinin Karlılığı ve Etkinliği: Ege Bölgesi Örneği 1

Türkiye de Zeytin Sıkma Tesislerinin Karlılığı ve Etkinliği: Ege Bölgesi Örneği 1 Yıldıztekn ve Tuna Araştırma Makales (Research Artcle) Akın F.OLGUN M. Metn ARTUKOĞLU 3 Hakan ADANACIOĞLU 4 Ege Ünverstes Zraat Fakültes Tarım Ekonoms Bölümü 35100 Bornova/İzmr., e-posta: akn.olgun@ege.edu.tr

Detaylı

UYGULAMA 2. Bağımlı Kukla Değişkenli Modeller

UYGULAMA 2. Bağımlı Kukla Değişkenli Modeller UYGULAMA 2 Bağımlı Kukla Değşkenl Modeller Br araştırmacı Amerka da yüksek lsans ve doktora programlarını kabul ednlmey etkleyen faktörler ncelemek stemektedr. Bu doğrultuda aşağıdak değşkenler ele almaktadır.

Detaylı

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi Tarım Blmler Dergs Tar. Bl. Der. Derg web sayfası: www.agr.ankara.edu.tr/derg Journal of Agrcultural Scences Journal homepage: www.agr.ankara.edu.tr/journal TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF AGRICULTURAL

Detaylı

AN ANALYSIS OF RED MEAT PURCHASING PREFERENCES OF HOUSEHOLDS IN ANTALYA

AN ANALYSIS OF RED MEAT PURCHASING PREFERENCES OF HOUSEHOLDS IN ANTALYA Süleyman Demrel Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs Y.009, C.14, S. s.433-445. Suleyman Demrel Unversty The Journal of Faculty of Economcs and Admnstratve Scences Y.009, Vol.14, No. pp.433-445.

Detaylı

Tek Yönlü Varyans Analizi

Tek Yönlü Varyans Analizi Tek Yönlü Varyan Analz Nedr ve hang durumlarda kullanılır? den fazla grupların karşılaştırılmaı öz konuu e, çok ayıda t-tet nn kullanılmaı, Tp I hatanın artmaına yol açar; Örneğn, eğer 5 grubu kşerl olarak

Detaylı

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi Harta Teknolojler Elektronk Dergs Clt: 5, No: 1, 2013 (61-67) Electronc Journal of Map Technologes Vol: 5, No: 1, 2013 (61-67) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com e-issn: 1309-3983 Makale

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2 Journal of Yasar Unversty 2010 3294-3319 KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ Dr. Al Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selm Adem HATIRLI 2 ÖZET Bu çalışmada, Batı Akdenz Bölges kent merkezlernde

Detaylı

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının 1 DİĞER ÖZEL İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL DİYAGRAMLARI X, R, p, np, c, u ve dğer kontrol dyagramları statstksel kalte kontrol dyagramlarının temel teknkler olup en çok kullanılanlarıdır. Bu teknkler ell

Detaylı

TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETİ İÇİN ÖDEME İSTEKLİLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ: ERZİNCAN İLİ ÖRNEĞİ

TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETİ İÇİN ÖDEME İSTEKLİLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ: ERZİNCAN İLİ ÖRNEĞİ TARMSA DANŞMANK HİZMETİ İÇİN ÖDEME İSTEKİİĞİNİ ETKİEYEN FAKTÖRERİN ANAİZİ: ERZİNCAN İİ ÖRNEĞİ Ayşe SEZGİN Abdulbak BİGİÇ Okan DEMİR asezgn@ataun.edu.tr ablgc@ataun.edu.tr okandemr@ataun.edu.tr Atatürk

Detaylı

Tokat İlinde Çiftçilerin Organik Domates Üretme İsteği. E. İkikat Tümer 1, B. Miran

Tokat İlinde Çiftçilerin Organik Domates Üretme İsteği. E. İkikat Tümer 1, B. Miran XI. Ulusal Tarım Ekonoms Kongres 3-5 Eylül 2014, Samsun Tokat İlnde Çftçlern Organk Domates Üretme İsteğ E. İkkat Tümer 1, B. Mran 1 Kahramanmaraş Sütçü İmam Ünverstes Zraat Fakültes Tarım Ekonoms Bölümü

Detaylı

GIDA SEKTÖRÜNDE İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL GRAFİKLERİNİN BİR UYGULAMASI

GIDA SEKTÖRÜNDE İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL GRAFİKLERİNİN BİR UYGULAMASI GIDA SEKTÖRÜNDE İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL GRAFİKLERİNİN BİR UYGULAMASI Aytaç PEKMEZCİ * Özet Kalte kontrol grafkler üreç kontrolü ve yleştrlmende öneml br yere ahptr. İşletmelerdek ürünlern kalte düzeylernn

Detaylı

İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Anablm Dalı: Kamu PROGRAMIN TANIMI: Kamu Tezsz Yüksek Lsans Programı, kamu ve özel sektör sstem çersndek problemler ve htyaçları analz edeblecek, yorumlayacak,

Detaylı

BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ

BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Murat ATAN - Araş. Gör. Gaye KARPAT ÇATALBAŞ 2 ÖZET Bu çalışma, Türk bankacılık sstem çnde faalyet gösteren tcar bankaların

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇOKLU İÇ İLİŞKİ VE EKOLOJİK REGRESYON İSTATİSTİK ANABİLİM DALI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇOKLU İÇ İLİŞKİ VE EKOLOJİK REGRESYON İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Berrn GÜLTAY YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇOKLU İÇ İLİŞKİ VE EKOLOJİK REGRESYON İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ADANA, 9 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇOKLU

Detaylı

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: 18.02.2011 Clt: 13, Sayı: 1, Yıl: 2011, Sayfa: 21-37 Yayına Kabul Tarh: 17.03.2011 ISSN: 1302-3284 ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK

Detaylı

TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ

TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ Yrd. Doç. Dr. Seda ŞENGÜL Çukurova Ünverstes İktsad Ve İdar Blmler Fakültes Ekonometr Bölümü Mart 2004 ANKARA YAYIN NO: 119 ISBN: 975-407-151-9

Detaylı

AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ JOURNAL OF ACADEMIC APPROACHES

AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ JOURNAL OF ACADEMIC APPROACHES Konut Sahplğnn Belrleycler: Hanehalkı Resler Üzerne Br Uygulama Halm TATLI 1 Özet İnsanların barınma htyacını sağlayan konut, temel htyaçlar arasında yer almaktadır. Konut sahb olmayan ve krada oturan

Detaylı

TÜRKİYE DE EĞİTİM ÇAĞINDAKİ KIZ VE ERKEKLERİN EĞİTİMLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ ÖZET

TÜRKİYE DE EĞİTİM ÇAĞINDAKİ KIZ VE ERKEKLERİN EĞİTİMLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ ÖZET TÜRKİYE DE EĞİTİM ÇAĞINDAKİ KIZ VE ERKEKLERİN EĞİTİMLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ Hamd EMEÇ M.Vedat PAZARLIOĞLU 2 Özlem KİREN 3 Şenay ÜÇDOĞRUK 4 ÖZET Türkye de eğtm le lgl sorunların çözülmesnde çeştl araştırmalar

Detaylı

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ 2011-2012-2013 MALİ yılına İLİşKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ("Şrket") 01012011-31 ı22013

Detaylı

Pamukta Girdi Talebi: Menemen Örneği

Pamukta Girdi Talebi: Menemen Örneği Ege Ünv. Zraat Fak. Derg., 2002, 39 (3): 88-95 ISSN 1018-8851 Pamukta Grd Taleb: Menemen Örneğ Bülent MİRAN 1 Canan ABAY 2 Chat Günden 3 Summary Demand for Inputs n Cotton Producton: The Case of Menemen

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 21 (41): (2007) 42-50

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 21 (41): (2007) 42-50 www.zraat.selcuk.edu.tr/derg Selçuk Ünverstes Zraat Fakültes Dergs 21 (41): (2007) 42-50 ŞANLIURFA İLİ HARRAN OVASINDA PAMUK ÜRETİMİNİN FONKSİYONEL ANALİZİ Yusuf ÇELİK 1 Zek BAYRAMOĞLU 2 1 Selçuk Ünverstes,

Detaylı

= P 1.Q 1 + P 2.Q P n.q n (Ürün Değeri Yaklaşımı)

= P 1.Q 1 + P 2.Q P n.q n (Ürün Değeri Yaklaşımı) A.1. Mll Gelr Hesaplamaları ve Bazı Temel Kavramlar 1 Gayr Saf Yurtç Hâsıla (GSYİH GDP): Br ekonomde belrl br dönemde yerleşklern o ülkede ekonomk faalyetler sonucunda elde ettkler gelrlern toplamıdır.

Detaylı

KOBİ LERİN YENİ PİYASALARA AÇILAMAMA NEDENLERİ VE BUNLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

KOBİ LERİN YENİ PİYASALARA AÇILAMAMA NEDENLERİ VE BUNLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KOBİ LERİN YENİ PİYASALARA AÇILAMAMA NEDENLERİ VE BUNLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Hazırlayan İsmal ŞENTÜRK İktsat Ana Blm Dalı Yüksek Lsans Tez Danışman

Detaylı

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 4 Sayı: Ocak 04 ss. 9-9 BIST da Demr, Çelk Metal Ana Sanay Sektöründe Faalyet Gösteren İşletmelern Fnansal Performans Analz: VZA Süper Etknlk ve TOPSIS Uygulaması

Detaylı

KAMU YÖNETIMINDE INSANGOCO PLANLAMASININ KURAMSAL TEMELLERI OZERiNE

KAMU YÖNETIMINDE INSANGOCO PLANLAMASININ KURAMSAL TEMELLERI OZERiNE KAMU YÖNETIMINDE INSANGOCO PLANLAMASININ KURAMSAL TEMELLERI OZERNE M. Kemal ÖKTEM ılı! İnsangücü planlamasına lşkn yaklaşımlar ve görüşlern br bütünlük çersnde ortaya konablmes çn, bu yazıda nsangücü planlamasının

Detaylı

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Muhasebe ve Finansman Dergisi Muhasebe ve Fnansman Dergs Ocak/2012 Farklı Muhasebe Düzenlemelerne Göre Hazırlanan Mal Tablolardan Elde Edlen Fnansal Oranlar İle Şrketlern Hsse Sened Getrler Ve Pyasa Değerler Arasındak İlşk Ahmet BÜYÜKŞALVARCI

Detaylı

ANTALYA DA OBEZİTE YAYGINLIĞI VE DÜZEYİNİ ETKİLEYEN SOSYO-EKONOMİK DEĞİŞKENLER

ANTALYA DA OBEZİTE YAYGINLIĞI VE DÜZEYİNİ ETKİLEYEN SOSYO-EKONOMİK DEĞİŞKENLER Akdenz İ.İ.B.F. Dergs (21) 2011, 17-45 ANTALYA DA OBEZİTE YAYGINLIĞI VE DÜZEYİNİ ETKİLEYEN SOSYO-EKONOMİK DEĞİŞKENLER PREVALENCE AND SOCIOECONOMICS DETERMINANTS OF ADULTS OBESITY IN ANTALYA Arş. Gör. F.

Detaylı

DAĞITIM STRATEJİLERİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK MODEL OLUŞTURMA: BİR TÜRK FİRMASI ÜZERİNE ÖRNEK UYGULAMA

DAĞITIM STRATEJİLERİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK MODEL OLUŞTURMA: BİR TÜRK FİRMASI ÜZERİNE ÖRNEK UYGULAMA ZKÜ Sosyal Blmler Dergs, Clt 2, Sayı 4, 2006, ss. 123 145. DAĞITIM STRATEJİLERİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK MODEL OLUŞTURMA BİR TÜRK FİRMASI ÜZERİNE ÖRNEK UYGULAMA Yrd. Doç. Dr. Ahmet ERGÜLEN Nğde Ünverstes

Detaylı

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) VE MALMQUİST ENDEKSİ İLE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİK ÖLÇÜMÜ: BİST TE İŞLEM GÖREN MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) VE MALMQUİST ENDEKSİ İLE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİK ÖLÇÜMÜ: BİST TE İŞLEM GÖREN MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 27,Sayı:4,2013 110 VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) VE MALMQUİST ENDEKSİ İLE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİK ÖLÇÜMÜ: BİST TE İŞLEM GÖREN MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE

Detaylı

TÜRKİYE HAYAT SİGORTASI SEKTÖRÜNDE ETKİNLİĞİN İNCELENMESİ *

TÜRKİYE HAYAT SİGORTASI SEKTÖRÜNDE ETKİNLİĞİN İNCELENMESİ * D.E.Ü.İ.İ.B.F.Dergs Clt:19 Sayı:1, Yıl:2004, ss:1-14 TÜRKİYE HAYAT SİGORTASI SEKTÖRÜNDE ETKİNLİĞİN İNCELENMESİ Serdar KILIÇKAPLAN Gaye KARPAT ÖZET Sgorta sektörü tamamıyla güven sstemne dayalı br oluşumdur.

Detaylı

YAŞAM ÇÖZÜMLEMESİNDE AYKIRI DEĞERLER OUTLIERS IN SURVIVAL ANALYSIS

YAŞAM ÇÖZÜMLEMESİNDE AYKIRI DEĞERLER OUTLIERS IN SURVIVAL ANALYSIS YAŞAM ÇÖZÜMLEMESİNDE AYKIRI DEĞERLER OUTLIERS IN SURVIVAL ANALYSIS NURAY TUNCER PROF. DR. DURDU KARASOY Tez Danışmanı Hacettepe Ünverstes Lsansüstü Eğtm-Öğretm Yönetmelğnn İstatstk Anablm Dalı İçn Öngördüğü

Detaylı

İki veri setinin yapısının karşılaştırılması

İki veri setinin yapısının karşılaştırılması İk ver set yapısıı karşılaştırılması Dağılım: 6,6,6 Ortalama: 6 Medya: 6 Mod: 6 td. apma: 0 Dağılım: 0,6,1 Ortalama: 6 Medya: 6 Mod: çoklu mod td: apma: 6 Amaç: Görüe Ötese Bakablmek Verler değşkelk durumuu

Detaylı

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Clt:3 Sayı: Celal Bayar Ünverstes İ.İ.B.F. MANİSA Bulanık Araç Rotalama Problemlerne Br Model Öners ve Br Uygulama Doç. Dr. İbrahm GÜNGÖR Süleyman Demrel Ünverstes, İ.İ.B.F.,

Detaylı

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No: 5398-1 Karar Tarihi: 30/12/2014

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No: 5398-1 Karar Tarihi: 30/12/2014 01.01.2015 tarh ve 29223 sayılı Resm Gazetede yayımlanmıştır. Enerj Pyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No: 5398-1 Karar Tarh: 30/12/2014 Enerj Pyasası Düzenleme Kurulunun 30/12/2014 tarhl

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-17 / 20 Aralık 2010 EKONOMİ NOTLARI. Kalite Artışları ve Enflasyon: Türkiye Örneği

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-17 / 20 Aralık 2010 EKONOMİ NOTLARI. Kalite Artışları ve Enflasyon: Türkiye Örneği Türkye Cumhuryet Merkez Bankası Sayı: 2010-17 / 20 Aralık 2010 EKONOMİ NOTLARI Kalte Artışları ve Enflasyon: Türkye Örneğ Yavuz Arslan Evren Certoğlu Abstract: In ths study, average qualty growth and upward

Detaylı

KALĐTE ARTIŞLARI VE ENFLASYON: TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ

KALĐTE ARTIŞLARI VE ENFLASYON: TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ Central Bank Revew Vol. 11 (January 2011), pp.1-9 ISSN 1303-0701 prnt / 1305-8800 onlne 2011 Central Bank of the Republc of Turkey http://www.tcmb.gov.tr/research/revew/ KALĐTE ARTIŞLARI VE ENFLASYON:

Detaylı

YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ

YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ Özet YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ Atıf EVREN *1 Elf TUNA ** Yarı parametrk panel ver modeller parametrk ve parametrk olmayan modeller br araya getren; br kısmı

Detaylı

Farklı Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = σ i2. Eşit Varyans. Hata. Zaman

Farklı Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = σ i2. Eşit Varyans. Hata. Zaman Farklı Varyans Var(u X ) = Var(u ) = E(u ) = σ Eşt Varyans Y X Farklı Varyans Hata Var(u X ) = Var(u ) = E(u ) = σ Farklı Varyans Zaman Farklı Varyans le Karşılaşılan Durumlar Kest Verlernde. Kar dağıtım

Detaylı

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için)

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için) Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Uluslararası Muhasebe ve Fnansal Raporlama Standartları Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS 344000000000510 3 0 0 3 6 Ön Koşullar : Bu dersn ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır.

Detaylı

FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ

FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ M.Ensar YEŞİLYURT (*) Flz YEŞİLYURT (**) Özet: Özellkle uzak verlere sahp ver setlernn analz edlmesnde en küçük kareler tahmnclernn kullanılması sapmalı

Detaylı

A İSTATİSTİK. 4. X kesikli rasgele (random) değişkenin moment çıkaran. C) 4 9 Buna göre, X in beklenen değeri kaçtır?

A İSTATİSTİK. 4. X kesikli rasgele (random) değişkenin moment çıkaran. C) 4 9 Buna göre, X in beklenen değeri kaçtır? . Br torbada 6 syah, 4 beyaz top vardır. Bu torbadan yerne koyarak top seçlyor. A İSTATİSTİK KPSS/-AB-PÖ/006. Normal dağılıma sahp br rasgele (random) değşkenn varyansı 00 dür. Seçlen topların ksnn de

Detaylı

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR.

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR. EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK SEKTÖRÜNÜN TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİNDEKİ ÖNEMİNİN GİRDİ ÇIKTI ANALİZİYLE İNCELENMESİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK SEKTÖRÜNÜN TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİNDEKİ ÖNEMİNİN GİRDİ ÇIKTI ANALİZİYLE İNCELENMESİ Sosyal Blmler Dergs Sayı: 21 2009 ELEKTRİK ELEKTRONİK SEKTÖRÜNÜN TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİNDEKİ ÖNEMİNİN GİRDİ ÇIKTI ANALİZİYLE İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Tuncer ÖZDİL Kırgızstan Türkye Manas Ünverstes, İ.İ.B.F.,

Detaylı

Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye de Yükseköğretimde Etkinliği Belirleyen Faktörler

Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye de Yükseköğretimde Etkinliği Belirleyen Faktörler blg 45-70 Avrupa Brlğ Ülkeler ve Türkye de Yükseköğretmde Etknlğ Belrleyen Faktörler Sbel Aybarç Bursalıoğlu Sbel Selm Öz Günümüz blg toplumunu şekllendren yükseköğretm kurumları, ülkeler açısından ekonomk

Detaylı

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI A. DNYİN AMACI : Bast ser ve bast paralel drenç devrelern analz edp kavramak. Voltaj ve akım bölücü kurallarını kavramak. Krchoff kanunlarını deneysel olarak uygulamak. B. KULLANILACAK AAÇ V MALZML : 1.

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2012 195

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2012 195 C.Ü. İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt 13, Sayı 1, 2012 195 TÜRKİYE DE TİCARİ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE REKABET DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ (2002-2009) Abdulvahap ÖZCAN * Özet Türkye nn yaşadığı 2000 ve 2001 krzler

Detaylı

Kar Payı Politikası ve Yaşam Döngüsü Teorisi: İMKB İmalat Sektöründe Ampirik Bir Uygulama

Kar Payı Politikası ve Yaşam Döngüsü Teorisi: İMKB İmalat Sektöründe Ampirik Bir Uygulama Anadolu Ünverses Sosyal Blmler Dergs Anadolu Unversy Journal of Socal Scences Kar Payı Polkası ve Yaşam Döngüsü Teors: İMKB İmalat Sektöründe Amprk Br Uygulama Dvdend Payout Polcy and Lfe Cycle Theory:

Detaylı

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225 Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 25, Sayı:, 20 225 FİNANSAL ANALİZDE KULLANILAN ORANLAR VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: EKONOMİK KRİZ DÖNEMLERİ İÇİN İMKB İMALAT SANAYİ

Detaylı

TÜRK KAMU YÖNETiMiNDE PLANLAMA BiRiMLERi VE SORUNLARI

TÜRK KAMU YÖNETiMiNDE PLANLAMA BiRiMLERi VE SORUNLARI TÜRK KAMU YÖNETMNDE PLANLAMA BRMLER VE SORUNLARI Gencay ŞAYLAN TODA1E Asstanı GİRİş Hemen hemen on yıllık br süreden ber planlama term Türkye'de karzmatk br anlam fade etmektedr. 1950-1960 syasal mücadele

Detaylı

BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER İki Boyutlu Rasgele Değişkenler

BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER İki Boyutlu Rasgele Değişkenler BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER 5.. İk Boyutlu Rasgele Değşkenler Br deney yapıldığında, aynı deneyle lgl brçok rasgele değşkenn aynı andak durumunu düşünmek gerekeblr. Böyle durumlarda

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI FİRMA ÇEŞİTLENDİRMESİNİN FİRMA DEĞERİ, RİSKİ VE PERFORMANSINA ETKİLERİ: TÜRKİYE UYGULAMASI Emel YÜCEL DOKTORA TEZİ

Detaylı

TÜRKĐYE DE EKONOMĐK BÜYÜMENĐN KAYNAKLARININ ANALĐZĐ

TÜRKĐYE DE EKONOMĐK BÜYÜMENĐN KAYNAKLARININ ANALĐZĐ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐKTĐSAT ANABĐLĐM DALI DOKTORA TEZĐ TÜRKĐYE DE EKONOMĐK BÜYÜMENĐN KAYNAKLARININ ANALĐZĐ Başak KARŞIYAKALI Danışman Doç. Dr. Đlkn BARAY 2008 YEMĐN

Detaylı

Farklı Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = s 2 Eşit Varyans

Farklı Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = s 2 Eşit Varyans Farklı Varyans Var(u X ) = Var(u ) = E(u ) = s Eşt Varyans Y X 1 Farklı Varyans Hata Var(u X ) = Var(u ) = E(u ) = s Farklı Varyans Zaman EKKY nn varsayımlarından br anakütle regresyon fonksyonu u lern

Detaylı

a IIR süzgeç katsayıları ve N ( M) de = s 1 (3) 3. GÜRÜLTÜ GİDERİMİ UYGULAMASI

a IIR süzgeç katsayıları ve N ( M) de = s 1 (3) 3. GÜRÜLTÜ GİDERİMİ UYGULAMASI Fırat Ünverstes-Elazığ MİTRAL KAPAK İŞARETİ ÜZERİNDEKİ ANATOMİK VE ELEKTRONİK GÜRÜLTÜLERİN ABC ALGORİTMASI İLE TASARLANAN IIR SÜZGEÇLERLE SÜZÜLMESİ N. Karaboğa 1, E. Uzunhsarcıklı, F.Latfoğlu 3, T. Koza

Detaylı

Rasgele Değişken Üretme Teknikleri

Rasgele Değişken Üretme Teknikleri Rasgele Değşken Üretme Teknkler Amaç Smülasyon modelnn grdlern oluşturacak örneklern üretlmes Yaygın olarak kullanılan ayrık veya sürekl dağılımların örneklenmes sürecn anlamak Yaygın olarak kullanılan

Detaylı

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır.

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır. UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ Posson: H o: Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmektedr. H a : Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmemektedr. Böyle br hpotez test edeblmek çn, önce Posson dağılım parametres

Detaylı

Hasar sıklıkları için sıfır yığılmalı kesikli modeller

Hasar sıklıkları için sıfır yığılmalı kesikli modeller www.statstkcler.org İstatstkçler Dergs 5 (01) 3-31 İstatstkçler Dergs Hasar sıklıkları çn sıfır yığılmalı keskl modeller Sema Tüzel Hacettepe Ünverstes Aktüerya Blmler Bölümü 06800-Beytepe, Ankara, Türkye

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com ISSN:134-4141 Makne Teknolojler Elektronk Dergs 28 (1) 61-68 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Tabakalı Br Dskn Termal Gerlme Analz Hasan ÇALLIOĞLU 1, Şükrü KARAKAYA 2 1

Detaylı

İşletmeye Giriş. Ekonomik Fonksiyonlarına na göre; g. Mal Üreten. İşletmeler Hizmet Üreten Pazarlama İşletmeleri

İşletmeye Giriş. Ekonomik Fonksiyonlarına na göre; g. Mal Üreten. İşletmeler Hizmet Üreten Pazarlama İşletmeleri İşletme BölümüB Yönetm ve Organzasyon Anablm Dalı İşletmeye Grş Ders Notu - 4 Öğr. Grv.. Dr. M. Volkan TÜRKERT vturker@marmara marmara.edu..edu.tr www.volkanturker volkanturker.com..com.tr İşletmelern

Detaylı

SUÇ VERİ TABANININ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE TAHMİNİ: BURSA ÖRNEĞİ Estimating of Crime Database with Logistic Regression Analysis: Bursa Case

SUÇ VERİ TABANININ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE TAHMİNİ: BURSA ÖRNEĞİ Estimating of Crime Database with Logistic Regression Analysis: Bursa Case SUÇ VERİ TABANININ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE TAHMİNİ: BURSA ÖRNEĞİ Estmatng of Crme Database wth Logstc Regresson Analyss: Bursa Case Mehmet NARGELEÇEKENLER * B Özet u çalışmada, Bursa Emnyet Müdürlüğünden

Detaylı

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TIBBİ GÖRÜNTÜ, ARŞİV VE İLETİŞİM SİSTEMLERİNİN DEVLET HASTANELERİ PERFORMANSINA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TIBBİ GÖRÜNTÜ, ARŞİV VE İLETİŞİM SİSTEMLERİNİN DEVLET HASTANELERİ PERFORMANSINA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü DergsYıl: 2013/1, Sayı:17 Journal of Süleyman Demrel Unversty Insttute of Socal ScencesYear: 2013/1, Number:17 VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TIBBİ GÖRÜNTÜ,

Detaylı

KRİTİK (KRİZ) DÖNEM ENFLASYON HESAPLAMALARINDA BULANIK REGRESYON TAHMİNLEMESİ

KRİTİK (KRİZ) DÖNEM ENFLASYON HESAPLAMALARINDA BULANIK REGRESYON TAHMİNLEMESİ Doğuş Ünverstes Dergs, 13 (2) 2012, 239-253 KRİTİK (KRİZ) DÖNEM ENFLASYON HESAPLAMALARINDA BULANIK REGRESYON TAHMİNLEMESİ FUZZY REGRESSION FORECASTING ON COMPUTATION FOR CRITICAL TERM (CRISIS) INFLATION

Detaylı

OBEZİTENİN İKTİSADİ BELİRLEYİCİLERİ

OBEZİTENİN İKTİSADİ BELİRLEYİCİLERİ OBEZİTENİN İKTİSADİ BELİRLEYİCİLERİ Pamukkale Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Yüksek Lsans Tez İktsat Anablm Dalı Melke ÇETİN Danışman: Yr d. Doç. Dr. Özcan UZUN Ağustos 2007 DENİZLİ TEŞEKKÜR Eğtm dönemm

Detaylı

Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama

Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama The PDF verson of an unedted manuscrpt has been peer revewed and accepted for publcaton. Based upon the publcaton rules of the journal, the manuscrpt has been formatted, but not fnalzed yet. Before fnal

Detaylı

ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN KREDĠ KARTI SAHĠBĠ OLMALARI ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLER: GAZĠOSMANPAġA VE ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTE LERĠNDEN AMPĠRĠK BULGULAR

ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN KREDĠ KARTI SAHĠBĠ OLMALARI ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLER: GAZĠOSMANPAġA VE ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTE LERĠNDEN AMPĠRĠK BULGULAR ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN KREDĠ KARTI SAHĠBĠ OLMALARI ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLER: GAZĠOSMANPAġA VE ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTE LERĠNDEN AMPĠRĠK BULGULAR RüĢtü YAYAR * Süleyman Serdar KARACA ** Ahmet TURKUT ***

Detaylı

Üç Boyutlu Yapı-Zemin Etkileşimi Problemlerinin Kuadratik Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak Çözümü

Üç Boyutlu Yapı-Zemin Etkileşimi Problemlerinin Kuadratik Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak Çözümü ECAS Uluslararası Yapı ve Deprem Mühendslğ Sempozyumu, Ekm, Orta Doğu Teknk Ünverstes, Ankara, Türkye Üç Boyutlu Yapı-Zemn Etkleşm Problemlernn Kuadratk Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak

Detaylı

FAKTÖRİYEL TASARIMA ADAPTİF AĞ TABANLI BULANIK MANTIK ÇIKARIM SİSTEMİ İLE FARKLI BİR YAKLAŞIM. Sevil ŞENTÜRK

FAKTÖRİYEL TASARIMA ADAPTİF AĞ TABANLI BULANIK MANTIK ÇIKARIM SİSTEMİ İLE FARKLI BİR YAKLAŞIM. Sevil ŞENTÜRK FAKTÖRİYEL TASARIMA ADAPTİF AĞ TABANLI BULANIK MANTIK ÇIKARIM SİSTEMİ İLE FARKLI BİR YAKLAŞIM Sevl ŞENTÜRK Anadolu Ünverstes, Fen Fakültes, İstatstk Bölümü,26470, ESKİŞEHİR, e-mal:sdelgoz@anadolu.edu.tr

Detaylı

META ANALİZ VE TARIMSAL UYGULAMALAR

META ANALİZ VE TARIMSAL UYGULAMALAR T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI META ANALİZ VE TARIMSAL UYGULAMALAR HANDE KÜÇÜKÖNDER YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ Ocak -2007 T.C. KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ TÜRİYE DEİ 38 kv LU 4 BARALI GÜÇ SİSTEMİDE EOOMİ YÜLEME AALİZİ Mehmet URBA Ümmühan BAŞARA 2,2 Elektrk-Elektronk Mühendslğ Bölümü Mühendslk-Mmarlık Fakültes Anadolu Ünverstes İk Eylül ampüsü, 2647, ESİŞEHİR

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler Ünverste Öğrenclernn Kred Kartı Sahplğn Belrleyen Faktörler H. Dlara KESKİN Yrd. Doç. Dr., Karadenz Teknk Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü dlarakeskn@yahoo.com Emrah KOPARAN Öğr. Gör., Amasya Ünverstes Merzfon

Detaylı

Cinsiyet Değişkeni Bağlamında Harcama Alt Grupları ve Gelir Đlişkisi: Dumlupınar Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama.

Cinsiyet Değişkeni Bağlamında Harcama Alt Grupları ve Gelir Đlişkisi: Dumlupınar Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama. Cnsye Değşken Bağlamında Harcama Al Grupları ve Gelr Đlşks: Dumlupınar Ünverses Öğrencler Üzerne Br Uygulama Mahmu ZORTUK * Öze: Đksa blmnn en öneml konuları arasında yer alan gelr le ükem lşks her dönem

Detaylı

TÜKETİCİ TATMİNİ VERİLERİNİN ANALİZİ: YAPAY SİNİR AĞLARI ve REGRESYON ANALİZİ KARŞILAŞTIRMASI

TÜKETİCİ TATMİNİ VERİLERİNİN ANALİZİ: YAPAY SİNİR AĞLARI ve REGRESYON ANALİZİ KARŞILAŞTIRMASI 1 TÜKETİCİ TATMİNİ VERİLERİNİN ANALİZİ: YAPAY SİNİR AĞLARI ve REGRESYON ANALİZİ KARŞILAŞTIRMASI Metehan TOLON Nuray GÜNERİ TOSUNOĞLU Özet Tüketc tatmn araştırmaları özelde pazarlama yönetclernn, genelde

Detaylı

LOJ ST K REGRESYON ANAL Z : Ö RENC LER N S GARA ÇME ALI KANLI I ÜZER NE B R UYGULAMA

LOJ ST K REGRESYON ANAL Z : Ö RENC LER N S GARA ÇME ALI KANLI I ÜZER NE B R UYGULAMA LOJ ST K REGRESYON ANAL Z : Ö RENC LER N S GARA ÇME ALI KANLI I ÜZER NE B R UYGULAMA Yrd. Doç. Dr. Cengz AKTA Esk ehr Osmangaz Ünv. Fen-Ed.Fak. statstk Böl. caktas@ogu.edu.tr Öz Sgara, tüm dünyada korunulablr

Detaylı

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre 1 DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cnemre 2 BİRİNCİ BÖLÜM HEDEF PROGRAMLAMA 1.1 Grş Karar problemler amaç sayısına göre tek amaçlı ve çok amaçlı

Detaylı

İstanbul Ünverstes İşletme Fakültes Dergs Istanbul Unversty Journal of the School of Busness Admnstraton Clt/Vol:39, Sayı/No:2,, 310-334 ISSN: 1303-1732 www.fdergs.org Stokastk envanter model kullanılarak

Detaylı

Bir Hava Emişli Hassas Ekim Makinası ile Karpuz Tohumlarının Ocağa Ekimi. Hill Drop Sowing of Watermelon Seeds using a Precision Vacuum Seeder

Bir Hava Emişli Hassas Ekim Makinası ile Karpuz Tohumlarının Ocağa Ekimi. Hill Drop Sowing of Watermelon Seeds using a Precision Vacuum Seeder Br Hava Emşl Hassas Ekm Maknası le Karpuz Tohumlarının Ocağa Ekm Davut KARAYEL Akdenz Ünverstes, Zraat Fakültes, Tarım Maknaları Bölümü, Antalya dkarayel@akdenz.edu.tr Özet: Ocakvar ekm, toprak çersnde,

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU Bu rapor AEGON Emekllk ve Hayat A.Ş. Dengel Emekllk Yatırım Fonu nun 01.07.2012-30.09.2012 dönemne

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2. Öğretim planındaki AKTS 581058202101319 2 1 0 3 5

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2. Öğretim planındaki AKTS 581058202101319 2 1 0 3 5 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2 Ders Kodu Teork Uygulama Lab. YAPI ARAŞTIRMASI VE DOKÜMANTASYON Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS 581058202101319 2 1 0 3 5 Ön Koşullar : Önerlen Dersler

Detaylı

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği Dokuz Eylül Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, Clt:24, Sayı:1, Yıl:2009, ss.105-122. Kısa Vadel Sermaye Grş Modellemes: Türkye Örneğ Mehmet AKSARAYLI 1 Özhan TUNCAY 2 Alınma Tarh: 04-2008,

Detaylı

Sabit Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = s 2

Sabit Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = s 2 X Sabt Varyans Y Var(u X ) = Var(u ) = E(u ) = s Eşt Varyans EKKY nn varsayımlarından br anakütle regresyon fonksyonu u lern eşt varyanslı olmasıdır Her hata term varyansı bağımsız değşkenlern verlen değerlerne

Detaylı

Atatürk Ü. İİBF Dergisi, 10. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Özel Sayısı, 2011 33

Atatürk Ü. İİBF Dergisi, 10. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Özel Sayısı, 2011 33 Atatürk Ü. İİBF Dergs, 0. Ekonometr ve İstatstk Sempozyumu Özel Sayısı, 20 33 BÜYÜKBAŞ HAYVAN ÜRETİCİLERİNİN SUNİ TOHUMLAMA YAPTIRMA KARARLARINI BELİRLEYİCİLER ÜZERİNE BİR ANALİZ: DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Detaylı

2005 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:16, s31-46

2005 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:16, s31-46 2005 Gaz Ünverstes Endüstryel Sanatlar Eğtm Fakültes Dergs Sayı:16, s31-46 ÖZET BANKALARDA MALİ BAŞARISIZLIĞIN ÖNGÖRÜLMESİ LOJİSTİK REGRESYON VE YAPAY SİNİR AĞI KARŞILAŞTIRMASI 31 Yasemn KESKİN BENLİ 1

Detaylı

PROJE PLANLAMASINDA BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI. Müh. Ramadan VATANSEVER

PROJE PLANLAMASINDA BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI. Müh. Ramadan VATANSEVER İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROJE PLANLAMASINDA BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Ramadan VATANSEVER Anablm Dalı: İşletme Mühendslğ Programı: İşletme

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. SÜLEYMAN EMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM ALI YÜKSEK LİSANS TEZİ PARANIN ZAMAN EĞERİ VE ÖĞRENME ETKİSİ ALTINAKİ KESİKLİ ZAMAN-EĞİŞKEN TALEPLİ PARTİ BÜYÜKLÜĞÜ MOELLERİ

Detaylı

OLİGOPOLİ. Oligopolic piyasa yapısını incelemek için ortaya atılmış belli başlı modeller şunlardır.

OLİGOPOLİ. Oligopolic piyasa yapısını incelemek için ortaya atılmış belli başlı modeller şunlardır. OLİGOOLİ Olgopolc pyasa yapısını ncelemek çn ortaya atılmış bell başlı modeller şunlardır.. Drsekl Talep Eğrs Model Swezzy Model: Olgopolstc pyasalardak fyat katılığını açıklamak çn gelştrlmştr. Olgopolcü

Detaylı

Türkiye Fındık Tarımında Kar Etkinsizliğinin Analizi

Türkiye Fındık Tarımında Kar Etkinsizliğinin Analizi Tarım Blmler Dergs Tar. Bl. Der. Derg web sayfası: www.agr.ankara.edu.tr/derg Journal of Agrcultural Scences Journal homepage: www.agr.ankara.edu.tr/journal TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF AGRICULTURAL

Detaylı

FARKLI VERİ YAPILARINDA KULLANILABİLECEK REGRESYON YÖNTEMLERİ

FARKLI VERİ YAPILARINDA KULLANILABİLECEK REGRESYON YÖNTEMLERİ Anadolu Tarım Blm. Derg., 203,28(3):68-74 Anadolu J Agr Sc, 203,28(3):68-74 do: 0.76/anaas.203.28.3.68 URL: htt://dx.do.org/0.76/anaas.203.28.3.68 Derleme Revew FARKLI VERİ YAPILARINDA KULLANILABİLECEK

Detaylı

TÜKETĠCĠLERĠN FĠYAT BĠLĠNCĠ ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLERE ĠLĠġKĠN BĠR ĠNCELEME

TÜKETĠCĠLERĠN FĠYAT BĠLĠNCĠ ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLERE ĠLĠġKĠN BĠR ĠNCELEME Ġstanbul Ünverstes Ġktsat Fakültes Malye AraĢtırma Merkez Konferansları 46. Ser / Yıl 2004 Prof. Dr. Salh Turhan'a Armağan TÜKETĠCĠLERĠN FĠYAT BĠLĠNCĠ ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLERE ĠLĠġKĠN BĠR ĠNCELEME

Detaylı

2006 DÜNYA KUPASI FUTBOL TAKIMLARININ STOKASTİK SINIR ANALİZİ İLE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ. Serdar YARLIKAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTATİSTİK

2006 DÜNYA KUPASI FUTBOL TAKIMLARININ STOKASTİK SINIR ANALİZİ İLE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ. Serdar YARLIKAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTATİSTİK 2006 DÜNYA KUPASI FUTBOL TAKIMLARININ STOKASTİK SINIR ANALİZİ İLE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ Serdar YARLIKAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTATİSTİK GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEMMUZ 2007 ANKARA Serdar

Detaylı

İLKOKUL ÖNCESİ YAŞTA ÇOCUĞU OLAN VE HİZMET AKDİNE TABİ ÇALIŞAN EBEVEYNLERE YÖNELİK BİR ESNEK ÇALIŞMA MODELİ VE BAZI TEŞVİK MEKANİZMALARI ÖNERİSİ

İLKOKUL ÖNCESİ YAŞTA ÇOCUĞU OLAN VE HİZMET AKDİNE TABİ ÇALIŞAN EBEVEYNLERE YÖNELİK BİR ESNEK ÇALIŞMA MODELİ VE BAZI TEŞVİK MEKANİZMALARI ÖNERİSİ İLKOKUL ÖNCESİ YAŞTA ÇOCUĞU OLAN VE HİZMET AKDİNE TABİ ÇALIŞAN EBEVEYNLERE YÖNELİK BİR ESNEK ÇALIŞMA MODELİ VE BAZI TEŞVİK MEKANİZMALARI ÖNERİSİ İLKOKUL ÖNCESİ YAŞTA ÇOCUĞU OLAN VE HİZMET AKDİNE TABİ ÇALIŞAN

Detaylı