International Journal of Languages Education and Teaching

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "International Journal of Languages Education and Teaching"

Transkript

1 ISSN: , Mannheim GERMANY p THE EFFECT OF CULTURAL DIFFERENCES ON FOREIGN LANGUAGE EDUCATION: A CASE AT AKDENIZ UNIVERSITY KÜLTÜREL FARKLILIKLARIN YABANCI DİL ÖĞRENİMİNE ETKİSİ: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ 1 Sevgi ONURAL 2 & Nurcay ÖZKAYA 3 & Muzaffer DAĞLIOĞLU 4 ABSTRACT The factors effecting language learning, one of which is cultural differences, are discussed in different platforms. It is observed by the researchers that in the year the Turkish students in the English preparatory program didn t have the need of cultural exchanges in both classroom environment and outside the classroom, whereas the international students who all have different cultural backgrounds had the need of exchanging their own cultural experiences. Due to these observations the researchers have decided to conduct a research. Two groups the Turkish students in the English preparatory program and the international students who were carrying on Turkish classes were observed as sample groups. A questionnaire was given to both groups as the method of the research. As a result, it is seen that different cultural backgrounds had a positive effect on learning foreign languages. Key words: learning foreign languages, cultural differences, YTB (Directorate of Turkish Citizens Abroad and Related Communities) ÖZET Yabancı dil öğretimi yapılan gruplarda, dilin öğrenilmesini etkileyen faktörler çok yönlü olarak tartışılmaktadır. Tartışılan bu faktörlerden birisi de kültür farklılıkları olarak öne çıkmaktadır Eğitim Öğretim yılında Akdeniz Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu nda aynı dil ve kültüre mensup İngilizce hazırlık sınıfında bulunan Türk öğrenciler, sınıf içi ve dışı etkinliklerde kültür alışverişi gereksinimi hissetmezken, uluslararası öğrencilerin oluşturduğu Türkçe sınıfında bu ihtiyacın çok daha fazla hissedildiği araştırmacılar tarafından gözlemlenmiştir. Bu gözlem sonucu söz konusu araştırma yapılmaya karar verilmiştir. Bu sebeple bu çalışmada Türk öğrencilerden oluşan İngilizce hazırlık sınıfı ile farklı ülkelerden gelen öğrencilerin oluşturduğu bir Türkçe sınıfı araştırmamızda örneklem olarak izlenmiş, araştırmanın uygulama yöntemi olarak anket tekniği tercih edilirken, sınavlardan aldıkları notlar ve yılsonu başarı durumları da değerlendirmeye alınmıştır. Araştırmanın sonucunda uluslararası öğrencilerden oluşan sınıflarda kültürel farklılıkların, yabancı dil öğrenimine olumlu katkı sağladığı tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: yabancı dil öğrenimi, kültürel farklılıklar, YTB (Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı) 1 Bu çalışma Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi tarafından düzenlenen 1.Uluslararası Dil Eğitimi ve öğretimi Sempozyumu nda sözlü bildiri olarak sunulmuştur. 2 Okutman, Akdeniz Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, 3 Okutman, Akdeniz Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, 4 Okutman, Akdeniz Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu,

2 2526 Sevgi ONURAL & Nurcay ÖZKAYA & Muzaffer DAĞLIOĞLU 1. GİRİŞ İnsanoğlu toplumsal bir varlık olduğundan her zaman çevresiyle etkileşim ve iletişim ihtiyacı içinde olmuştur. Bu durum çoğu zaman kendisiyle ilgili şeyleri veya çevresinde olan biteni anlama ve anlatma ihtiyacı olarak ortaya çıkmıştır. Dil ve kültür arasındaki bağlantı ise yine insanoğlunun iletişim ve etkileşim ihtiyacı kadar eskidir. İki insan bir araya geldiği anda birbirlerini anlayabilmek için dili kullanırlar. Farklı toplumlardan insanlar bir araya geldiğinde ise kültürel farklılıkları anlayabilmek ve anlatabilmek için yine dile ihtiyaç duyarlar. Zira insanda olan merak duygusu insanı, kendisinde veya kendi toplumunda olmayan, ya da başka toplumlarda var olan farklı kültür ögelerini, öğrenmeye ve tanımaya iter. Bu farklılıkları öğrenebilmek için ise o farklı kültüre ait dili veya farklı kültüre ait insanlarla anlaşabileceği ortak bir dili öğrenmeyi gündeme getirir. İşte tam bu noktada yabancı dil öğrenimi ve öğretimi öne çıkar. Birçok değişik tanımı olan kültür, farklı disiplinlerde kendisine yer bulmaktadır ve artık yabancı dil öğretiminde de kültür ögeleri sıkça yer almaya başlamıştır. Dahası birçok dilbilim ve dil öğretim alanındaki uzmanlara göre yabancı dil öğretimi sürecinde, kültür, göz ardı edilmemesi gereken önemli bir unsurdur. Bugün yabancı dil olarak Türkçe öğreten kitaplarda Türk kültürüne ve değişik kültürlere ait ögeler sıkça yer almaktadır. Bu sayede yabancı dil olarak Türkçe yi öğrenen öğrenciler hem Türk kültürünü tanımakta hem de kendi kültürlerine ait ilgili ögeleri sınıf ortamındaki öğrenme sürecine katmaktadırlar. Değişik kültürlere mensup öğrencilerden oluşan sınıflarda, tam bir kültürel zenginlik meydana gelmektedir. İngilizce öğretimi yapılan sınıflarda kullanılan ders kitaplarında da gerek hedef dilin konuşulduğu ülkelerin kültürüne ait, gerekse farklı ülkelerin kültürlerine ait ögeler yer almaktadır. Bunun bir amacı da öğrenci motivasyonunu artırmak ve derse katılımını sağlamaktır. Ancak, üniversitemizdeki İngilizce sınıflarında çok kültürlü bir sınıf atmosferi olmadığı için, öğrenciler arasında kültürel bilgi alışverişi ihtiyacı, Türkçe sınıfları ile karşılaştırıldığında daha az görülmektedir. Kültür ögeleri ile ilgili konulara ve aktivitelere fazla ilgi ve katılım göstermedikleri yönünde görüşler ağırlık kazanıyor. Bunun sebebi ise çok kültürlü sınıflarda bulunmadıkları için, öğrenciler arasında birbirlerine aktaracakları ya da birbirlerinden öğrenecekleri yeni bilgilerin olmadığı şeklinde bir görüş ortaya çıkmış ve bunun sonucunda da iki örnek grup bu bağlamda izlenmeye başlanmıştır. Bu çalışma sınıf içi kültür farklılıklarının dil öğrenimine etkileri hakkında olacağına göre, öncelikle kültür ün tanımından yola çıkalım. Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre ise, kültür (ekin, eski dilde hars) kavramının tanımı şu şekildedir: Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü. Bir halkın ya da bir toplumun özdeksel ve tinsel alanlarda oluşturduğu ürünlerin tümü: Yiyecek, giyecek, barınak, korunak gibi temel gereksemelerin elde edilmesi için kullanılan her türlü araç gereç; uygulanan teknikler; düşünceler, beceriler, inançlar, geleneksel, dinsel, toplumsal, politik düzen ve kurumlar; düşünce, duyuş, tutum, davranış ve yaşama biçimlerinin topu. Budunbilim Terimleri Sözlüğü 1.Bir toplumu ya da halkı duyuş, düşünüş, yaşayış bakımından öbürlerinden ayıran ve gerek özdeksel gerek tinsel alanlarda oluşturulan ürünlerin tümü. 2. Bir topluma ya da bir halk

3 KÜLTÜREL FARKLILIKLARIN YABANCI DİL ÖĞRENİMİNE ETKİSİ: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ 2527 topluluğuna özgü düşünce ve sanat yapıtlarının tümü. 3. Usavurma, beğeni ve eleştirme yeteneklerinin öğrenim ve yaşantılar yoluyla geliştirilmiş olan biçimi. Eğitim Terimleri Sözlüğü Modern toplumlarda bir toplumu diğerinden ayıran şeyler, o toplumun değerleri, sembolleri, yorumları ve bakış açılarıdır. Günümüz toplumbilimcilerinin kültür tanımlarını vermek, burada kaydadeğer olacaktır. Damen a göre kültür, gündelik yaşamla ilgili öğrenilmiş ve paylaşılmakta olan davranış kalıplarıdır. Bu davranış kalıpları, bütün toplumsal etkileşimlerde kendini yaygınca gösterir. Kültür insanoğlunun uyarlanabilir temel mekanizmasıdır. (Damen, 1987: 367) Kültür bu kadar merkezde iken, kültürü dilden ayırmak mantıklı olmayacaktır. Kültür, dilin içindedir, ya da dil aracılığıyla yansıtılmaktadır. Diğer dillerin konuşucularına karşı algı ve tutum sorusunun dil öğretiminin eğitimsel amaçları konusunda, önemli bir yeri vardır. Psikolojide tutum ve öğrenme arasındaki ilişki göz önüne alındığında, dil öğreniminin eğitimsel amaçları arasında diğer kültürlere karşı olumlu tutum ve algı geliştirmek olduğu söylenebilir. (Byram, 2008:94). Grup içi kültürlerarası iletişimin psikolojik etkilerini inceleyen bir çalışmanın özetinde Bochner (1982:16) yaygın kanının aksine, sadece grup içi gerginliği değil, aynı zamanda önyargıları, düşmanlığı, ve ayrımcılık duygularını da azaltır. Politikacıların, din adamlarının sık sık şunu söylediğini duyabiliriz: Farklı kültürel geçmişlerden gelen insanların birbirleriyle iletişime geçmeleri sağlanabilseydi, kesinlikle birbirlerinin bakış açılarını takdir edeceklerdir ve anlayış göstereceklerdir, birbirlerine saygı duyup, birbirlerini seveceklerdir. Bu tutum değişikliklerinin sadece diğer kültüre daha fazla maruz kalmakla gerçekleşemeyeceğini; ya direk deneyimlemeyle ya da yabancı dil sınıflarında dolaylı deneyimlemeyle gerçekleşebileceğini ifade ediyor. (Bochner, 1982: 23). Tseng (2002) in perspektif bilinç olarak adlandırdığı görüşüne paralel olarak (Tomlinson & Masuhara, 2004:7) öğrencilerin sadece farklılıkları anlamalarını değil, aynı zamanda kendileri için bilinen ve tanıdık şeylerin başkaları tarafından farklı olarak algılanabileceğini anlamalarını sağlayarak kültürlerarası farkındalığı güçlendirmek de hayati önem taşıdığını ifade ediyor. Yukarıdaki tanımlardan da anlaşılacağı üzere insan- toplum, toplum- kültür, kültür- dil etkileşimi bir döngüdür. Bu bağlamda, dil ve kültür birbirlerinin tamamlayıcısıdırlar. Dil kültürün aktarılmasında kullanılan bir araçtır. Yabancı dil öğretiminde, öğretimi iyileştirmek amacıyla, dilin kullanıldığı toplumsal ve kültürel bağlamları göz önünde bulundurmak, iki boyutlu bir hedefi içermektedir: Dilsel beceriyi bütünlemek ve kültürler arası iletişimi sağlamak. Yine buradaki dayanak noktası dil ve kültür arasındaki yakın ilişkidir. Dil becerilerinin kültürel öğelerle edindirilmesi hedeflenirken göz önünde bulundurulması gereken olgulardan biri de "Kültürlerarasılık"tır. İçinde bulunduğumuz çağda yaşanan önemli toplumsal olgulardan birini ifade eden "kültürlerarasılık" kavramı gibi, "çok kültürlülük",

4 2528 Sevgi ONURAL & Nurcay ÖZKAYA & Muzaffer DAĞLIOĞLU "kültürel çokluk", "kültürel ortamlar", "yabancı kültür" gibi kavramlar beşeri bilimlerde ve sosyal bilimlerde pek çok yeni araştırmanın konusunu oluşturan kavramlar olmakla birlikte, artık günlük yaşamda ve dil öğretimi sürecinde de kullanılmaya başlanmıştır. Eğer hedef iletişimsel becerilerin edinimi ise, bu becerilerin edinimi, kültürel becerilerin edinimi ile bütünleşmediği takdirde iletişimsel becerilerin uygun biçimde edinimi söz konusu olamayacaktır. Dolayısıyla, iletişimin hızla önem kazandığı bir çağda, kültürel becerilerin kazandırılması yabancı dil öğretiminde başlıca hedeflerden birini oluşturmak zorundadır. İletişimsel bakış açısından, bu becerilerin kazandırabilmesi için "kültürel budunbilim" ve "kültürler-arasılık" alanlarından yararlanılması, biri dilsel, diğeri toplumsal olmak üzere iki boyutlu bir hedefi gerçekleştirmeyi sağlayacaktır. Söz konusu hedefin gerçekleştirilmesi için, her şeyden önce, en önemli rolü üstlenen öğretmenlerin gerekli ve yeterli ölçüde kültürel ve "kültürlerarası" donanıma sahip olmaları da öncelikli koşullardandır. Çok kültürlü iletişim, yabancı dil öğretimi açısından bakıldığında, uluslararası sınıflarda, bilgi boşluğu yaratacak en önemli unsurlardan biridir. Yabancı dil derslerinde, gerçeğe yakın iletişim kurdurabilmek için öğretmenler yapay olarak iletişim ortamı yaratmaya çalışırken, çok kültürlü sınıflarda bu durum için öğretmenlerin ayrıca bir çaba sarf etmelerine gerek kalmamaktadır. Dolayısıyla, öğretmenin bu tip öğrenme aktiviteleri düzenlemesine gerek olmadan öğrenciler arasında gerçek iletişim için gerekli olan bilgi boşluğu doğal olarak bulunmaktadır. Diğer bir deyişle, sınıf arkadaşının kültürü hakkında bilgisi olmadığından, gerçek iletişim ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Yabancı dil öğretim metotlarından iletişimsel metot uygulamalarına göre, sınıf ortamında gerçek iletişimi yaratabilmek için, bilgi boşlukları durumları kurgulanmaya çalışılır. Bu durumlarda öğrencilerden beklenilen, arkadaşıyla kuracağı iletişimde bilmediği bir şeyi öğrenmesidir. Öğretmenin bu konuda bir kurgulama yapmasına gerek kalmadan öğrenciler birbirleriyle veya birbirlerinin kültürleriyle ilgili öğrenmek istedikleri birçok yeni bilgiyi paylaşırlar. 2. YÖNTEM Araştırmanın Modeli Bu araştırma öğrencilerin kültürel farklılıkların yabancı dil öğrenimine etkisini incelemek için betimleme yöntemi kullanılarak yapılmış bir çalışmadır. Örneklem Bu çalışmada Akdeniz Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu nda uluslararası öğrencilerden oluşan Türkçe sınıfı ile İngilizce Hazırlık Eğitimi almakta olan İngilizce sınıfı örneklem olarak alınmıştır. Her iki grupta da A2 düzeyinde 20 şer öğrenci bulunmaktadır. Verilerin Toplanması ve Analizi Herhangi bir not karşılığı olmaksızın, gönüllülük esasına dayalı olmak şartıyla uluslar arası gruptan kendi ülkelerini, İngilizce hazırlık sınıfından ise kendi şehirlerini tanıtan bir sunum hazırlamaları ve ayrıca kültürlerindeki özel gün, bayram veya festivallerle ilgili bir tanıtıcı yazı yazmaları istenmiştir.

5 KÜLTÜREL FARKLILIKLARIN YABANCI DİL ÖĞRENİMİNE ETKİSİ: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ 2529 Bu çalışmalarının ardından her iki gruba da derecelemeli, iki cevaplı ve birden çok seçeneğin işaretlenmesine imkan veren 3 ayrı bölümden oluşan 40 soruluk birer e-posta anketi uygulaması yapılmıştır. Sonuçların istatsitiksel verileri analiz edilmiştir. Meslektaş gözlemleri için ise eşzamanlı olarak hem Türkçe hem İngilizce/Almanca/Fransızca derslerini veren öğretim elemanlarına açık uçlu sorulardan oluşan anket uygulaması yapılmış ve sonuçlar analiz edilmiştir. 3. BULGULAR VE YORUMLAR Akdeniz Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu nda İngilizce ve Almanca Hazırlık eğitimi uzun yıllardır verilmekte iken, Eğitim Öğretim yılında yoğun ve uzun süreli olarak ilk kez Yabancılara Türkçe Öğretimine başlanmıştır. İlk kez olmasına rağmen uluslararası öğrencilerden oluşan sınıf(lar)da öğrencilerin yabancı dil olarak Türkçe yi öğrenme konusunda daha istekli, gayretli ve derse daha katılımcı oldukları dikkati çekmiş ve bu motivasyon farklılığının sebepleri sorgulanmaya başlanmıştır. Bu konuda aldıkları bursun devamlılığındaki yaptırımlar, eğitimlerine Türkçe olarak devam edecekleri gibi etkenlerin yanında, sınıflarında ve çevrelerinde bulunan farklı kültürlere ait kendileri için yeni olan kültürel ögeleri de tanıma ve öğrenme isteği sorusu öne çıkmıştır. Farklı kültürlerin birlikte olduğu Türkçe sınıfında, öğrenciler önce ders kitabında yer alan Türk kültürü ile ilgili konuyu anlamaya çalışmış, sonra kendi ait olduğu kültürü tanıtma ve ayrıca sınıfındaki diğer öğrencilere ait aynı konudaki adetleri veya kültür ögesini öğrenme ve tanıma isteği duymuştur. Bütün bu süreç sırasında öğrenciler hedef dil olan Türkçe yi kullanmak durumunda kalmıştır. Öte yandan, İngilizce hazırlık sınıf(lar)ında öğrencilerin İngilizce yi öğrenme konusunda motivasyonlarının Türkçe sınıfıyla aynı düzeyde olmamasının en önemli sebeplerinden biri sınıf ortamlarında kültürel farklılıkların çok fazla olmaması biçiminde dikkati çekmeye başlamıştır. Bu sınıflarda, öğrenciler arasında belirgin bir kültür farklılığı olmadığı için, başka bir deyişle sınıf arkadaşları hakkında öğreneceği pek fazla yeni bir şey bulunmadığından, iletişimi hedef dil olan İngilizce yerine, sınıf dışı ortamlarda, kendi anadillerinde kurmayı tercih etmişlerdir. Dolayısıyla bu konulardaki bilgi alışverişlerini Türkçe olarak yapmışlardır. Kültürü oluşturan ögelerden, düğün, dini ve milli bayramlar, özel günler, cenaze törenleri, geleneksel kıyafetler, yemekler, batıl inançlar, deyim ve atasözleri, çocuk oyunları gibi kendi kültürlerine ait konular işlenirken uluslararası gruptaki öğrencilerin daha istekli olduğu görülmüştür. Bu noktaların hepsinde her iki grubun öğrencileri de kendi grupları içinde hemen hemen aynı davranışları göstermekte iken, bu davranışlarda, iki grup karşılaştırıldığında belirgin farklılıklar dikkati çekmektedir. Başka bir deyişle, bu konular işlenirken Türkçe grubu daha motive iken, İngilizce sınıfının bu tür konuların çoğunda daha az katılım gösterdikleri düşüncesi ortaya çıkmıştır. Bu farklılıkları ölçebilmek amacıyla, öğrencilere çeşitli yazma ve sunum ödevleri verilmiştir. Yazılı ödev olarak bayramlar ve festivaller, sunum ödevi olarak ise ülke ve şehir tanıtımı hazırlamaları istenmiştir. Her iki grubun da öğrencilerine not karşılığı olmaksızın, gönüllülük esasına dayalı olarak kendi bayram ve festivallerini tanıtan bir yazma ödevi verilmiştir. Ayrıca aynı öğrencilere ödev ve sunum hazırlama süreci ile ilgili düşünce ve deneyimlerini öğrenmek ve

6 2530 Sevgi ONURAL & Nurcay ÖZKAYA & Muzaffer DAĞLIOĞLU değerlendirmek amacıyla anket uygulanmıştır. Bunun dışında, hem Türkçe hem de İngilizce sınıflarında ders veren öğretim elemanı arkadaşlarımıza açık uçlu sorulardan oluşan kısa bir anket uygulanmıştır. İngilizce ve Türkçe öğrencilerinin anket sonuçlarının yorumları: İngilizce hazırlık sınıfından anketi cevaplayan öğrencilerin yaş aralığı 18-20, %60 ı kız, %40 ı erkek ; Türkçe sınıfında ise yaş aralığı 20-25, %65 i erkek, %35 i kızlardan oluşmaktadır. Türkçe sınıfının öğrencilerinin tamamı yazma ödevini gönüllülük esasına dayalı olarak yapmışken, İngilizce sınıfının öğrencileri %60 ı ödevini yapmamışlardır. Yazma ödevini yapanların arasından Türkçe sınıfında olanların %75 i kelime bilgisinde artış olduğunu ifade ederken, İngilizce sınıfında bu oran %20 dir. Yeni öğrendiği kelimeleri kullandığını ifade edenlerin oranı Türkçe sınıfında %75 iken, İngilizce sınıfında %80 dir. Türkçe sınıfındaki öğrencilerin %75 i konuyla ilgili dilbilgisi öğelerini kullandığını belirtirken İngilizce sınıflarında bu oran %50 dir. Türkçe sınıfındaki öğrencilerin %45 i bu sunum ödevinin öğrenimine olumlu katkı sağladığını belirtirken, İngilizce sınıfında bu oran %20 dir. Türkçe sınıfındaki öğrencilerin %55 i ülke sunumu için hevesli olduğunu ifade etmiş ve not karşılığı olmayan isteğe bağlı bu sunum ödevini öğrencilerin %95 i hazırlayıp sunmuştur, öte yandan İngilizce sınıfında ise hevesli olduğunu ifade edenlerin oranı %25 tir. Her iki grubun da seviyesi A2 düzeyinde iken, Türkçe sınıflarındakilerin %60 ı, İngilizce sınıfındaki öğrencilerin %10 u kendilerinin dil seviyesini sunum yapmak için yeterli gördüğünü ifade etmiştir. Türkçe sınıfındaki öğrenciler sunum yapan diğer arkadaşlarını izleme konusunda genel olarak olumlu düşünce belirtirken, İngilizce sınıfındaki öğrencilerin ise sadece %25 i diğer sunumları izlemeyi ilginç bulmuştur. Her iki grubun öğrencileri de sunumu hedef dilde yapmanın zor olduğunu ve aynı sunumu kendi anadillerinde yapmayı tercih ettiklerini ifade etmişlerdir. Ancak, Türkçe grubundaki öğrencilerin %75 i bu sunumu çok sayıda kişiye yapmanın yararlı olduğunu düşünürken, bu oran İngilizce sınıfında %35 tir. Ders kitabındaki yemekler konusu işlenirken, Türkçe öğrencilerinin %60 ı Türk yemekleri hakkında bilgi edinmek isterken, İngilizce öğrencilerinde bu oran sadece %20 dir. Türkçe sınıfında ders içeriğinde farklı kültürleri içeren konuların olması öğrencilerin %95 inin ilgisini çekmiş, benzer şekilde İngilizce sınıfında da bu oran %75 olarak görülmüştür.

7 KÜLTÜREL FARKLILIKLARIN YABANCI DİL ÖĞRENİMİNE ETKİSİ: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ 2531 Her iki sınıfta bir başka paralel nokta ise her kültürün öğrenilmesi gereken yönleri olduğuna dair görüştür. Türkçe sınıfında bu oran %90, İngilizce sınıfında ise %75 tir. Sınıf ortamındaki aktivitelerde kültürel farklılıkların ortaya çıkması Türkçe sınıfında %80 oranında kabul görürken, bu oran İngilizce sınıfında %40 olarak görülmüştür. Öğretmenlerin ders sırasında öğrencilerin kendi kültüründen örnekler vermeleri konusunda her iki grupta benzerlik görülmüş ve rakamsal olarak Türkçe sınıfında %75, İngilizce sınıfında %85 tir. Farklı kültürlerin aynı sınıfta bulunmalarını Türkçe sınıfında öğrencilerin %80 i, İngilizce sınıfında ise %70 i tercih etmektedir. Farklı kültür öğelerini bilmenin kendilerine farklı bakış açısı sağladığına inanan öğrenci oranı Türkçe sınıfında %100 iken İngilizce sınıfında bu oran %85 tir. İkili ya da grup çalışmalarında farklı kültürlerden arkadaşlarının olmasını tercih eden öğrenci oranı Türkçe sınıfnda %100 iken, İngilizce sınıfında %50 olarak görülmektedir. Türkçe sınıfında, öğretmenlerin eğitim programlarında kültürel farklılıkları dikkate almasını destekleyen %85 oranında öğrenci varken, bu oran İngilizce sınıfında %35 olarak görülmektedir. Türkçe sınıfında öğrencilerin %80 i sınıf arkadaşlarının kültürel açıdan birbirlerinden üstün ya da zayıf olmadıklarını düşünürken, bu oran İngilizce sınıfında %55 olarak ortaya çıkmaktadır. Türkçe sınıfında öğrencilerin %95 i farklı kültürel öğeler öğrenmeye özen göstermekte ve yine bu öğrencilerin %90 ı sınıfındaki farklı kültürleri tanımak için çaba sarf ettiğini ifade ederken, bu durum İngilizce sınıfında sırasıyla %30 ve %50 olarak görülmüştür. Türkçe öğrencilerinin %95 i öğretmenlerin, öğrencilerin kendi kültürel değerlerini sınıf ortamına taşımalarına fırsat sağlamalarından memnun olduğunu ifade ederken, bu oran İngilizce sınıfında %60 olarak görülmüştür. Yine Türkçe sınıfında öğrencilerin %75 i öğretmenlerin farklı kültürlerden gelen arkadaşlarına nasıl yaklaşılacağını bilmelerinin önemli olduğunu düşünmekteyken, İngilizce sınıfında bunun önemli olduğunu düşünenlerin oranı sadece %35 tir. Türkçe sınıfında öğrencilerin büyük çoğunluğu hazırladıkları sunumun akıcılık, konuşma ve dinleme becerilerine olumlu katkı sağladığını ifade ederken, bu sıralama İngilizce sınıfında konuşma, dinleme ve telaffuz olarak ortaya çıkmıştır. Meslektaş görüşlerinin yorumları: 1. Türkçe derslerindeki öğrencilerin hedef dili öğrenme motivasyonu ile İngilizce / Almanca / Fransızca sınıflarındaki öğrenci motivasyonunu karşılaştırdıklarında; Türkçe sınıfındaki öğrencilerin motivasyonunun çok yüksek, İngilizce / Almanca / Fransızca sınıflarındaki öğrencilerin ise oldukça düşük olduğunu, Türkçe

8 2532 Sevgi ONURAL & Nurcay ÖZKAYA & Muzaffer DAĞLIOĞLU öğrencilerinin proje, sunum hazırlama konularında daha gayretli olduklarını ancak İngilizce / Almanca / Fransızca sınıflarındaki öğrencilerin ise sunum yapmak konusunda çekingen davrandıklarını, daha çok dilbilgisi öğrenmeye meyilli olduklarını gözlemlemişlerdir. 2. Türkçe sınıflarındaki öğrenci motivasyonunu daha yüksek bulduklarını düşünüyorlar. Bunun da sebepleri arasında farklı kültürlerden geliyor olmalarının etkisinin oldukça fazla olduğunu, birbirleriyle iletişim kurmak zorunda oldukları ortak bir dile ihtiyaç duydukları için öğrenme süreçlerinin İngilizce / Almanca / Fransızca sınıflarındaki öğrencilerinden daha hızlı olduğunu ifade etmişlerdir. 3. Bu motivasyon benzerliklerine ya da farklılıklarına etki eden sebep(ler) ise dili doğal ortamda öğrenme şansı bulmaları ve farklı kültürleri öğrenme isteklerinden kaynaklandığını ifade etmişlerdir. 4. Özellikle kültür ile ilgili konuşma, yazma derslerinde Türkçe sınıfındaki öğrencilerin kendi kültürlerini aktarma ve diğer kültürleri öğrenme konusunda çok istekli olduklarını, ülkelerinin müzik ve danslarından örnekler vererek videolar hazırlayıp sunmaları konusunda son derece katılımcı olduklarını vurgulamışlardır. 5. Türkçe sınıfındaki öğrencilerin farklı kültürlerden geliyor olmasının, öğretmenlerimizin ders işleyişine tamamen olumlu katkısı olduğunu, hiçbir sorun yaşanmadığını, aksine derslerin çok daha canlı, eğlenceli ve verimli geçmesine olanak tanıdığını ifade etmişlerdir. 4. SONUÇ Günümüzde başta ekonomik olmak üzere diğer birçok sebepten dolayı, tüm dünyada yoğun bir öğrenci hareketliliği yaşanmaktadır. Son yıllarda ülkemizde de değişik ülkelerden gelen çok sayıda öğrenci bulunmakta ve bunların sayısı her geçen yıl daha da artmaktadır. Yaptığımız çalışmalar ve yukarıda bahsedilen istatistiksel veriler bize, aynı ya da benzer kültüre mensup öğrencilerden oluşan sınıflar ve farklı kültürlere mensup öğrencilerden oluşan sınıflar karşılaştırıldığında, belirgin olarak derse katılımın, motivasyonun ve dolayısıyla başarı farklılıklarının ortaya çıktığını göstermektedir. Bu durum, yabancı dil öğretimi yapılan kurumlarda değerlendirilmelidir. Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca gibi yabancı dil öğretimi yapılan sınıflar oluşturulurken, verilen dil öğretiminin başarısını ve etkinliğini artırabilmek için, şartlar elverdiği ölçüde farklı kültürlere ait öğrenciler aynı sınıf ortamlarına yerleştirmelidir. Ders başarısı ve öğrenci motivasyonunu artırmak için, farklı kültürlerden oluşan öğrencilere yabancı dil eğitimi verecek öğretim elemanlarının da farklı kültürler konusunda donanımlı olmalıdır. Ders programı ve içeriği hazırlanırken mümkün olduğunca farklı kültürlere ait öğeler programa dahil edilmelidir. Farklı ülkelerden gelen öğrencilerin kendi ülkelerine ait kültür öğelerini sergileyebilecekleri sınıf içi, sınıf dışı birtakım sosyal etkinlikler düzenlenmelidir. Fiziki ve diğer şartlar elverdiği ölçüde, yabancı dil eğitimi alan Türk öğrencilerle uluslarası öğrenciler, kardeş sınıf uygulaması gibi kaynaştırıcı etkinliklerle farklı ortamlarda bir araya getirilmelidir.

9 KÜLTÜREL FARKLILIKLARIN YABANCI DİL ÖĞRENİMİNE ETKİSİ: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ 2533 Sınıfta farklı kültürlerden gelen öğrencilerin kendilerini ifade edebilecekleri özgür ortamlar yaratılmalıdır. KAYNAKÇA Kitap Tek Yazarlı Bochner, S. (1982). Cultures in Contact. Oxford: Pergamon. Brooks, N. (1986) Culture in Classroom In J.M. Valdes (Eds) Culture bound Cambridge University Press Byram, M. (1989). Cultural Studies in Foreign Language Education. Philadelphia: Multilingual Matters. Byram, M. (2008). From Foreign Language Education to Education for Intercultural Citizenship: Essays and Reflections. Clevedon: Multilingual Matters Kramch, C. Context and Culture in Language Teaching. Oxford: Oxford University Press, Kitap Çok Yazarlı Bölükbaş, Fatma; Özenç, Fazilet ve Yılmaz, Mehmet Yalçın (2011). Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı (Temel - Orta-İleri). İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları. Bölükbaş, Fatma; Özenç, Fazilet ve Yılmaz, Mehmet Yalçın (2011). Yabancılar için Türkçe Alıştırma Kitabı (Temel Türkçe Orta Türkçe). İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları. Bölükbaş, Fatma; Aslan, Ferhat ve Özenç, Fazilet (2011). İstanbul Yabancılar için Türkçe (A1 A2 B1 B2 C1 / +). İstanbul: Kültür Sanat Basımevi. Bölükbaş, Fatma; Aslan, Ferhat ve Özenç, Fazilet (2011). İstanbul Yabancılar için Türkçe Çalışma Kitabı (A1 A2 B1 B2 C1 / +). İstanbul: Kültür Sanat Basımevi. Bölükbaş, Fatma; Aslan, Ferhat ve Özenç, Fazilet (2011). İstanbul Yabancılar için Türkçe CD (A1 A2 B1 B2 C1 / +). İstanbul: Kültür Sanat Basımevi. Makale Tek Yazarlı Baş, B. Türkçe Temel Dil Becerilerinin Öğretiminde Atasözlerinin Kullanımı. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

10 2534 Sevgi ONURAL & Nurcay ÖZKAYA & Muzaffer DAĞLIOĞLU Gözaydın, N. Dil ile Folklor İlişkilerinin Özellikleri I, Türk Dili, S.: 561, Eylül 1998, s Tseng, Yueh-Hung (2002). A Lesson in Culture. English Language Journal, 56(1) Makale Çok Yazarlı Arslan, Mustafa ve Gürsoy, Aynur (2008). Rol Yapma ve Drama Etkinlikleriyle Yabancılara Türkçe Öğretiminde Motivasyonun Sağlanması. Ege Eğitim Dergisi, 9 (2), Bölükbaş, Fatma. ve Keskin, F. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Metinlerin Kültür Aktarımındaki İşlevi. Turkish Studies 5/4, s Demir, Ahmet ve Açık, Fatma (2011). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kültürlerarası Yaklaşım ve Seçilecek Metinlerde Bulunması Gereken Özellikler. Türklük Bilimi Araştırmaları, 30, Gholson, R. and Stumpf, C. A. Folklore, Literature, Ethnography, and Second-Language Acquisition: Teaching Culture in the ESL Classroom. TESL Canada Journal/Revue TESL Du Canada 22 (Bahar 2005): Tez ÇALIŞKAN Güzide Master s Thesis, Ankara, (2009). Creating Cultural Awareness in Language Classrooms İnternet Kaynağı Türk Dil Kurumu Bilim ve Sanat Terimleri Ana Sözlüğü. 01 Ocak 2015 tarihinde e31d adresinden erişildi.

International Journal of Languages Education and Teaching

International Journal of Languages Education and Teaching ISSN: 2198 4999, Mannheim GERMANY p. 706-722 VIEWPOINTS OF TEACHERS ON FOREIGN LANGUAGE TEACHING AT CHİLDREN THAT ARE FOUR-SİX YEARS OLD 4-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ HAKKINDA ÖĞRETMEN

Detaylı

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ

Detaylı

T.C. GÖRÜŞLERİ TEZ YRD. DOÇ. EDİRNE 2010

T.C. GÖRÜŞLERİ TEZ YRD. DOÇ. EDİRNE 2010 T.C. TRAKYAA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜS SÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN VE ÖĞRETMENLERİN ÖĞRENENN ÖZERKLİĞİİ

Detaylı

EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS

EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS ISSN: 2342-0251 Volume 2/4 Winter 2014 p. 247/265 EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Söz Varlığı Unsurlarının

Detaylı

ÜNİVERSİTELERDE YÜRÜTÜLEN YABANCI DİL DERSLERİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (Fırat Üniversitesi Örneği)

ÜNİVERSİTELERDE YÜRÜTÜLEN YABANCI DİL DERSLERİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (Fırat Üniversitesi Örneği) Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 12, Sayı: 1, Sayfa: 143-158, ELAZIĞ-2002 ÜNİVERSİTELERDE YÜRÜTÜLEN YABANCI DİL DERSLERİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN

Detaylı

DİL-KÜLTÜR İLİŞKİSİ: FOLKLOR ÜRÜNLERİNİN TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE YERİ VE İŞLEVİ

DİL-KÜLTÜR İLİŞKİSİ: FOLKLOR ÜRÜNLERİNİN TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE YERİ VE İŞLEVİ DİL-KÜLTÜR İLİŞKİSİ: FOLKLOR ÜRÜNLERİNİN TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE YERİ VE İŞLEVİ The Relationship between Language and Culture: The Function and Place of Folk Materials in Teaching Turkish

Detaylı

Fransızca öğretiminde kültürün öğrenci motivasyonu üzerindeki etkisi

Fransızca öğretiminde kültürün öğrenci motivasyonu üzerindeki etkisi Fransızca öğretiminde kültürün öğrenci motivasyonu üzerindeki etkisi Füsun Şavlı Université de Marmara, Turquie fsavli@marmara.edu.tr Ömrüm Erdaş Keşmer Université de Marmara, Turquie omrumerdas@hotmail.com

Detaylı

TÜRKÇENĠN YABANCI DĠL OLARAK ÖĞRETĠMĠNDE KALIP SÖZLERĠN ETKĠNLĠKLERLE ÖĞRETĠMĠ a

TÜRKÇENĠN YABANCI DĠL OLARAK ÖĞRETĠMĠNDE KALIP SÖZLERĠN ETKĠNLĠKLERLE ÖĞRETĠMĠ a 53 Asya Öğretim Dergisi [Asian Journal of Instruction] 2014 2(1(ÖZEL)), 53-63 www.e-aji.com e-issn:2148-2659 TÜRKÇENĠN YABANCI DĠL OLARAK ÖĞRETĠMĠNDE KALIP SÖZLERĠN ETKĠNLĠKLERLE ÖĞRETĠMĠ a TEACHING FORMULAIC

Detaylı

YABANCI DİL ÖĞRETMENİ ADAYLARININ VE ÖĞRETMENLERİN DRAMA TEKNİKLERİ KONUSUNDA FARKINDALIK DÜZEYLERİ

YABANCI DİL ÖĞRETMENİ ADAYLARININ VE ÖĞRETMENLERİN DRAMA TEKNİKLERİ KONUSUNDA FARKINDALIK DÜZEYLERİ YABANCI DİL ÖĞRETMENİ ADAYLARININ VE ÖĞRETMENLERİN DRAMA TEKNİKLERİ KONUSUNDA FARKINDALIK DÜZEYLERİ * Nevide Akpınar Dellal - Zeynep Kara Özet Profesyonel öğretebilmek için, bir öğretmenin gerekli tüm

Detaylı

ÇOK KÜLTÜRLÜ EĞİTİM ÇERÇEVESİNDE ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ *

ÇOK KÜLTÜRLÜ EĞİTİM ÇERÇEVESİNDE ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ * The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Volume 6 Issue 1, p. 609-641, February 2013 ÇOK KÜLTÜRLÜ EĞİTİM ÇERÇEVESİNDE ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZ-YETERLİK ALGILARININ

Detaylı

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Sosyal Etkinlikler: Tiyatro Örneği ve Uygulamanın Öğrenci Performansına Etkisi

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Sosyal Etkinlikler: Tiyatro Örneği ve Uygulamanın Öğrenci Performansına Etkisi Diyalog 2014/2: 83-96 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Sosyal Etkinlikler: Tiyatro Örneği ve Uygulamanın Öğrenci Performansına Etkisi Ayşegül Özdemir, Tülay Özkan, Kadiriye Feza De Chiara, Kemal Demir,

Detaylı

Finlandiya, Japonya, Kore, Çin (Şangay) ve Türkiye deki İngilizce Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

Finlandiya, Japonya, Kore, Çin (Şangay) ve Türkiye deki İngilizce Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi DOI: 10.13114/MJH.201416428 Mediterranean Journal of Humanities mjh.akdeniz.edu.tr IV/1, 2014, 115-128 Finlandiya, Japonya, Kore, Çin (Şangay) ve Türkiye deki İngilizce Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırmalı

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BİLGİSAYAR DESTEKLİ YABANCI DİL EĞİTİM YAZILIMI OLAN DYNED PROGRAMININ ÖĞRETMEN

Detaylı

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Türkçe Öğrenme Nedenlerine İlişkin Bir Durum Çalışması

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Türkçe Öğrenme Nedenlerine İlişkin Bir Durum Çalışması Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Türkçe Öğrenme Nedenlerine İlişkin Bir Durum Çalışması Yrd. Doç. Dr. Mehmet Tok Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türkçe Eğitimi Bölümü mehmettok@comu.edu.tr Okt. Musa Yıgın

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Öz Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğretmenlerinin Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen

Detaylı

Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma

Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir

Detaylı

International Journal of Languages Education and Teaching

International Journal of Languages Education and Teaching ISSN: 2198 4999, Mannheim GERMANY p. 2811-2823 Communicative Approach in Language Curriculums and A Case for Primary Education Arabic Course Curriculum (2011) Dil Öğretim Programlarında İletişimsel Yaklaşım

Detaylı

Fatih YILMAZ 1 Ayhan DİRİL 2 FİLMLERLE YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ: BEYAZ MELEK FİLM ÖRNEĞİ

Fatih YILMAZ 1 Ayhan DİRİL 2 FİLMLERLE YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ: BEYAZ MELEK FİLM ÖRNEĞİ Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 10, Mart 2015, s. 223-240 Fatih YILMAZ 1 Ayhan DİRİL 2 FİLMLERLE YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ: BEYAZ MELEK FİLM ÖRNEĞİ Özet Son yıllarda yabancı dil öğretiminde

Detaylı

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu 1. Öğrenen Lider Öğretmen

Detaylı

Yaratıcı Drama Yönteminin Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Fransızca Konuşmaya Yönelik Tutumlarına Etkisi (*)

Yaratıcı Drama Yönteminin Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Fransızca Konuşmaya Yönelik Tutumlarına Etkisi (*) Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2012 16 (2): 231-248 Yaratıcı Drama Yönteminin Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Fransızca Konuşmaya Yönelik Tutumlarına Etkisi (*)

Detaylı

Türkiye de İkinci Yabancı Dil Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar 1. Problems Encountered In Second Foreign Language Teaching In Turkey

Türkiye de İkinci Yabancı Dil Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar 1. Problems Encountered In Second Foreign Language Teaching In Turkey Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2014, Cilt 4, Sayı 2, 43-63 Trakya University Journal of Education 2014, Volume 4, Issue 2, 43-63 Türkiye de İkinci Yabancı Dil Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar

Detaylı

ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ

ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ

Detaylı

YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ

YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ 373 YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ İshak KOZİKOĞLU * Öz: Bu araştırmanın amacı, yabancı dil öğretim elemanlarının bilgisayarın İngilizce öğretiminde

Detaylı

EVALUATION OF TEACHERS OPINIONS ON THE TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE

EVALUATION OF TEACHERS OPINIONS ON THE TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATION OF TEACHERS OPINIONS ON THE TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE Filiz METE Özet Araştırmanın amacı, yabancı

Detaylı

2013 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 30, s.35-54

2013 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 30, s.35-54 35 213 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 3, s.35-54 BİLGİ TOPLUMU OLMA YOLUNDA ÖĞRETMENLERİN TEKNOLOJİ KULLANIMLARI * Recep ÇAKIR 1 ÖZET Senem OKTAY 2 Bu çalışmanın

Detaylı

Kanada nin Ontario Eyaletindeki Ana Dili Programi İle Türkiye deki Ana Dili Öğretim Programlarinin Karşilaştirilmasi: Betimsel Bir Analiz

Kanada nin Ontario Eyaletindeki Ana Dili Programi İle Türkiye deki Ana Dili Öğretim Programlarinin Karşilaştirilmasi: Betimsel Bir Analiz Kanada nin Ontario Eyaletindeki Ana Dili Programi İle Türkiye deki Ana Dili Öğretim Programlarinin Karşilaştirilmasi: Betimsel Bir Analiz Doç. Dr. Havva YAMAN Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMĐREL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ

T.C. SÜLEYMAN DEMĐREL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ T.C. SÜLEYMAN DEMĐREL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANA BĐLĐM DALI YÖNETĐM VE ORGANĐZASYON BĐLĐM DALI ĐLETĐŞĐM TARZLARI ÜZERĐNDE KÜLTÜREL DEĞERLERĐN ETKĐSĐ: MEHMET AKĐF ERSOY ÜNĐVERSĐTESĐ

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Kasım 2013 Cilt:2 Sayı:4 Makale No:02 ISSN: 2146-9199

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Kasım 2013 Cilt:2 Sayı:4 Makale No:02 ISSN: 2146-9199 ÜNİVERSİTE YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFLARINDA UYGULANAN MODÜLER SİSTEMDEKİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Okt. Baki Karakuş Yalova Üniversitesi bakikarakus@hotmail.com Özet Bilgi çağı olarak adlandırdığımız günümüzde,

Detaylı

GÖREVE DAYALI ÖĞRETĐM YÖNTEMĐNĐN TÜRKÇE NĐN YABANCI DĐL OLARAK ÖĞRETĐMĐNDE DĐNLEME BECERĐSĐNDE KULLANILMASININ AVANTAJLARI

GÖREVE DAYALI ÖĞRETĐM YÖNTEMĐNĐN TÜRKÇE NĐN YABANCI DĐL OLARAK ÖĞRETĐMĐNDE DĐNLEME BECERĐSĐNDE KULLANILMASININ AVANTAJLARI T.C. TRAKYA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ YABANCI DĐLLER EĞĐTĐMĐ ANABĐLĐM DALI ĐNGĐLĐZ DĐLĐ VE EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS TEZĐ GÖREVE DAYALI ÖĞRETĐM YÖNTEMĐNĐN TÜRKÇE NĐN YABANCI DĐL OLARAK

Detaylı