International Journal of Languages Education and Teaching

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "International Journal of Languages Education and Teaching"

Transkript

1 ISSN: , Mannheim GERMANY p THE EFFECT OF CULTURAL DIFFERENCES ON FOREIGN LANGUAGE EDUCATION: A CASE AT AKDENIZ UNIVERSITY KÜLTÜREL FARKLILIKLARIN YABANCI DİL ÖĞRENİMİNE ETKİSİ: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ 1 Sevgi ONURAL 2 & Nurcay ÖZKAYA 3 & Muzaffer DAĞLIOĞLU 4 ABSTRACT The factors effecting language learning, one of which is cultural differences, are discussed in different platforms. It is observed by the researchers that in the year the Turkish students in the English preparatory program didn t have the need of cultural exchanges in both classroom environment and outside the classroom, whereas the international students who all have different cultural backgrounds had the need of exchanging their own cultural experiences. Due to these observations the researchers have decided to conduct a research. Two groups the Turkish students in the English preparatory program and the international students who were carrying on Turkish classes were observed as sample groups. A questionnaire was given to both groups as the method of the research. As a result, it is seen that different cultural backgrounds had a positive effect on learning foreign languages. Key words: learning foreign languages, cultural differences, YTB (Directorate of Turkish Citizens Abroad and Related Communities) ÖZET Yabancı dil öğretimi yapılan gruplarda, dilin öğrenilmesini etkileyen faktörler çok yönlü olarak tartışılmaktadır. Tartışılan bu faktörlerden birisi de kültür farklılıkları olarak öne çıkmaktadır Eğitim Öğretim yılında Akdeniz Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu nda aynı dil ve kültüre mensup İngilizce hazırlık sınıfında bulunan Türk öğrenciler, sınıf içi ve dışı etkinliklerde kültür alışverişi gereksinimi hissetmezken, uluslararası öğrencilerin oluşturduğu Türkçe sınıfında bu ihtiyacın çok daha fazla hissedildiği araştırmacılar tarafından gözlemlenmiştir. Bu gözlem sonucu söz konusu araştırma yapılmaya karar verilmiştir. Bu sebeple bu çalışmada Türk öğrencilerden oluşan İngilizce hazırlık sınıfı ile farklı ülkelerden gelen öğrencilerin oluşturduğu bir Türkçe sınıfı araştırmamızda örneklem olarak izlenmiş, araştırmanın uygulama yöntemi olarak anket tekniği tercih edilirken, sınavlardan aldıkları notlar ve yılsonu başarı durumları da değerlendirmeye alınmıştır. Araştırmanın sonucunda uluslararası öğrencilerden oluşan sınıflarda kültürel farklılıkların, yabancı dil öğrenimine olumlu katkı sağladığı tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: yabancı dil öğrenimi, kültürel farklılıklar, YTB (Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı) 1 Bu çalışma Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi tarafından düzenlenen 1.Uluslararası Dil Eğitimi ve öğretimi Sempozyumu nda sözlü bildiri olarak sunulmuştur. 2 Okutman, Akdeniz Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, 3 Okutman, Akdeniz Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, 4 Okutman, Akdeniz Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu,

2 2526 Sevgi ONURAL & Nurcay ÖZKAYA & Muzaffer DAĞLIOĞLU 1. GİRİŞ İnsanoğlu toplumsal bir varlık olduğundan her zaman çevresiyle etkileşim ve iletişim ihtiyacı içinde olmuştur. Bu durum çoğu zaman kendisiyle ilgili şeyleri veya çevresinde olan biteni anlama ve anlatma ihtiyacı olarak ortaya çıkmıştır. Dil ve kültür arasındaki bağlantı ise yine insanoğlunun iletişim ve etkileşim ihtiyacı kadar eskidir. İki insan bir araya geldiği anda birbirlerini anlayabilmek için dili kullanırlar. Farklı toplumlardan insanlar bir araya geldiğinde ise kültürel farklılıkları anlayabilmek ve anlatabilmek için yine dile ihtiyaç duyarlar. Zira insanda olan merak duygusu insanı, kendisinde veya kendi toplumunda olmayan, ya da başka toplumlarda var olan farklı kültür ögelerini, öğrenmeye ve tanımaya iter. Bu farklılıkları öğrenebilmek için ise o farklı kültüre ait dili veya farklı kültüre ait insanlarla anlaşabileceği ortak bir dili öğrenmeyi gündeme getirir. İşte tam bu noktada yabancı dil öğrenimi ve öğretimi öne çıkar. Birçok değişik tanımı olan kültür, farklı disiplinlerde kendisine yer bulmaktadır ve artık yabancı dil öğretiminde de kültür ögeleri sıkça yer almaya başlamıştır. Dahası birçok dilbilim ve dil öğretim alanındaki uzmanlara göre yabancı dil öğretimi sürecinde, kültür, göz ardı edilmemesi gereken önemli bir unsurdur. Bugün yabancı dil olarak Türkçe öğreten kitaplarda Türk kültürüne ve değişik kültürlere ait ögeler sıkça yer almaktadır. Bu sayede yabancı dil olarak Türkçe yi öğrenen öğrenciler hem Türk kültürünü tanımakta hem de kendi kültürlerine ait ilgili ögeleri sınıf ortamındaki öğrenme sürecine katmaktadırlar. Değişik kültürlere mensup öğrencilerden oluşan sınıflarda, tam bir kültürel zenginlik meydana gelmektedir. İngilizce öğretimi yapılan sınıflarda kullanılan ders kitaplarında da gerek hedef dilin konuşulduğu ülkelerin kültürüne ait, gerekse farklı ülkelerin kültürlerine ait ögeler yer almaktadır. Bunun bir amacı da öğrenci motivasyonunu artırmak ve derse katılımını sağlamaktır. Ancak, üniversitemizdeki İngilizce sınıflarında çok kültürlü bir sınıf atmosferi olmadığı için, öğrenciler arasında kültürel bilgi alışverişi ihtiyacı, Türkçe sınıfları ile karşılaştırıldığında daha az görülmektedir. Kültür ögeleri ile ilgili konulara ve aktivitelere fazla ilgi ve katılım göstermedikleri yönünde görüşler ağırlık kazanıyor. Bunun sebebi ise çok kültürlü sınıflarda bulunmadıkları için, öğrenciler arasında birbirlerine aktaracakları ya da birbirlerinden öğrenecekleri yeni bilgilerin olmadığı şeklinde bir görüş ortaya çıkmış ve bunun sonucunda da iki örnek grup bu bağlamda izlenmeye başlanmıştır. Bu çalışma sınıf içi kültür farklılıklarının dil öğrenimine etkileri hakkında olacağına göre, öncelikle kültür ün tanımından yola çıkalım. Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre ise, kültür (ekin, eski dilde hars) kavramının tanımı şu şekildedir: Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü. Bir halkın ya da bir toplumun özdeksel ve tinsel alanlarda oluşturduğu ürünlerin tümü: Yiyecek, giyecek, barınak, korunak gibi temel gereksemelerin elde edilmesi için kullanılan her türlü araç gereç; uygulanan teknikler; düşünceler, beceriler, inançlar, geleneksel, dinsel, toplumsal, politik düzen ve kurumlar; düşünce, duyuş, tutum, davranış ve yaşama biçimlerinin topu. Budunbilim Terimleri Sözlüğü 1.Bir toplumu ya da halkı duyuş, düşünüş, yaşayış bakımından öbürlerinden ayıran ve gerek özdeksel gerek tinsel alanlarda oluşturulan ürünlerin tümü. 2. Bir topluma ya da bir halk

3 KÜLTÜREL FARKLILIKLARIN YABANCI DİL ÖĞRENİMİNE ETKİSİ: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ 2527 topluluğuna özgü düşünce ve sanat yapıtlarının tümü. 3. Usavurma, beğeni ve eleştirme yeteneklerinin öğrenim ve yaşantılar yoluyla geliştirilmiş olan biçimi. Eğitim Terimleri Sözlüğü Modern toplumlarda bir toplumu diğerinden ayıran şeyler, o toplumun değerleri, sembolleri, yorumları ve bakış açılarıdır. Günümüz toplumbilimcilerinin kültür tanımlarını vermek, burada kaydadeğer olacaktır. Damen a göre kültür, gündelik yaşamla ilgili öğrenilmiş ve paylaşılmakta olan davranış kalıplarıdır. Bu davranış kalıpları, bütün toplumsal etkileşimlerde kendini yaygınca gösterir. Kültür insanoğlunun uyarlanabilir temel mekanizmasıdır. (Damen, 1987: 367) Kültür bu kadar merkezde iken, kültürü dilden ayırmak mantıklı olmayacaktır. Kültür, dilin içindedir, ya da dil aracılığıyla yansıtılmaktadır. Diğer dillerin konuşucularına karşı algı ve tutum sorusunun dil öğretiminin eğitimsel amaçları konusunda, önemli bir yeri vardır. Psikolojide tutum ve öğrenme arasındaki ilişki göz önüne alındığında, dil öğreniminin eğitimsel amaçları arasında diğer kültürlere karşı olumlu tutum ve algı geliştirmek olduğu söylenebilir. (Byram, 2008:94). Grup içi kültürlerarası iletişimin psikolojik etkilerini inceleyen bir çalışmanın özetinde Bochner (1982:16) yaygın kanının aksine, sadece grup içi gerginliği değil, aynı zamanda önyargıları, düşmanlığı, ve ayrımcılık duygularını da azaltır. Politikacıların, din adamlarının sık sık şunu söylediğini duyabiliriz: Farklı kültürel geçmişlerden gelen insanların birbirleriyle iletişime geçmeleri sağlanabilseydi, kesinlikle birbirlerinin bakış açılarını takdir edeceklerdir ve anlayış göstereceklerdir, birbirlerine saygı duyup, birbirlerini seveceklerdir. Bu tutum değişikliklerinin sadece diğer kültüre daha fazla maruz kalmakla gerçekleşemeyeceğini; ya direk deneyimlemeyle ya da yabancı dil sınıflarında dolaylı deneyimlemeyle gerçekleşebileceğini ifade ediyor. (Bochner, 1982: 23). Tseng (2002) in perspektif bilinç olarak adlandırdığı görüşüne paralel olarak (Tomlinson & Masuhara, 2004:7) öğrencilerin sadece farklılıkları anlamalarını değil, aynı zamanda kendileri için bilinen ve tanıdık şeylerin başkaları tarafından farklı olarak algılanabileceğini anlamalarını sağlayarak kültürlerarası farkındalığı güçlendirmek de hayati önem taşıdığını ifade ediyor. Yukarıdaki tanımlardan da anlaşılacağı üzere insan- toplum, toplum- kültür, kültür- dil etkileşimi bir döngüdür. Bu bağlamda, dil ve kültür birbirlerinin tamamlayıcısıdırlar. Dil kültürün aktarılmasında kullanılan bir araçtır. Yabancı dil öğretiminde, öğretimi iyileştirmek amacıyla, dilin kullanıldığı toplumsal ve kültürel bağlamları göz önünde bulundurmak, iki boyutlu bir hedefi içermektedir: Dilsel beceriyi bütünlemek ve kültürler arası iletişimi sağlamak. Yine buradaki dayanak noktası dil ve kültür arasındaki yakın ilişkidir. Dil becerilerinin kültürel öğelerle edindirilmesi hedeflenirken göz önünde bulundurulması gereken olgulardan biri de "Kültürlerarasılık"tır. İçinde bulunduğumuz çağda yaşanan önemli toplumsal olgulardan birini ifade eden "kültürlerarasılık" kavramı gibi, "çok kültürlülük",

4 2528 Sevgi ONURAL & Nurcay ÖZKAYA & Muzaffer DAĞLIOĞLU "kültürel çokluk", "kültürel ortamlar", "yabancı kültür" gibi kavramlar beşeri bilimlerde ve sosyal bilimlerde pek çok yeni araştırmanın konusunu oluşturan kavramlar olmakla birlikte, artık günlük yaşamda ve dil öğretimi sürecinde de kullanılmaya başlanmıştır. Eğer hedef iletişimsel becerilerin edinimi ise, bu becerilerin edinimi, kültürel becerilerin edinimi ile bütünleşmediği takdirde iletişimsel becerilerin uygun biçimde edinimi söz konusu olamayacaktır. Dolayısıyla, iletişimin hızla önem kazandığı bir çağda, kültürel becerilerin kazandırılması yabancı dil öğretiminde başlıca hedeflerden birini oluşturmak zorundadır. İletişimsel bakış açısından, bu becerilerin kazandırabilmesi için "kültürel budunbilim" ve "kültürler-arasılık" alanlarından yararlanılması, biri dilsel, diğeri toplumsal olmak üzere iki boyutlu bir hedefi gerçekleştirmeyi sağlayacaktır. Söz konusu hedefin gerçekleştirilmesi için, her şeyden önce, en önemli rolü üstlenen öğretmenlerin gerekli ve yeterli ölçüde kültürel ve "kültürlerarası" donanıma sahip olmaları da öncelikli koşullardandır. Çok kültürlü iletişim, yabancı dil öğretimi açısından bakıldığında, uluslararası sınıflarda, bilgi boşluğu yaratacak en önemli unsurlardan biridir. Yabancı dil derslerinde, gerçeğe yakın iletişim kurdurabilmek için öğretmenler yapay olarak iletişim ortamı yaratmaya çalışırken, çok kültürlü sınıflarda bu durum için öğretmenlerin ayrıca bir çaba sarf etmelerine gerek kalmamaktadır. Dolayısıyla, öğretmenin bu tip öğrenme aktiviteleri düzenlemesine gerek olmadan öğrenciler arasında gerçek iletişim için gerekli olan bilgi boşluğu doğal olarak bulunmaktadır. Diğer bir deyişle, sınıf arkadaşının kültürü hakkında bilgisi olmadığından, gerçek iletişim ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Yabancı dil öğretim metotlarından iletişimsel metot uygulamalarına göre, sınıf ortamında gerçek iletişimi yaratabilmek için, bilgi boşlukları durumları kurgulanmaya çalışılır. Bu durumlarda öğrencilerden beklenilen, arkadaşıyla kuracağı iletişimde bilmediği bir şeyi öğrenmesidir. Öğretmenin bu konuda bir kurgulama yapmasına gerek kalmadan öğrenciler birbirleriyle veya birbirlerinin kültürleriyle ilgili öğrenmek istedikleri birçok yeni bilgiyi paylaşırlar. 2. YÖNTEM Araştırmanın Modeli Bu araştırma öğrencilerin kültürel farklılıkların yabancı dil öğrenimine etkisini incelemek için betimleme yöntemi kullanılarak yapılmış bir çalışmadır. Örneklem Bu çalışmada Akdeniz Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu nda uluslararası öğrencilerden oluşan Türkçe sınıfı ile İngilizce Hazırlık Eğitimi almakta olan İngilizce sınıfı örneklem olarak alınmıştır. Her iki grupta da A2 düzeyinde 20 şer öğrenci bulunmaktadır. Verilerin Toplanması ve Analizi Herhangi bir not karşılığı olmaksızın, gönüllülük esasına dayalı olmak şartıyla uluslar arası gruptan kendi ülkelerini, İngilizce hazırlık sınıfından ise kendi şehirlerini tanıtan bir sunum hazırlamaları ve ayrıca kültürlerindeki özel gün, bayram veya festivallerle ilgili bir tanıtıcı yazı yazmaları istenmiştir.

5 KÜLTÜREL FARKLILIKLARIN YABANCI DİL ÖĞRENİMİNE ETKİSİ: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ 2529 Bu çalışmalarının ardından her iki gruba da derecelemeli, iki cevaplı ve birden çok seçeneğin işaretlenmesine imkan veren 3 ayrı bölümden oluşan 40 soruluk birer e-posta anketi uygulaması yapılmıştır. Sonuçların istatsitiksel verileri analiz edilmiştir. Meslektaş gözlemleri için ise eşzamanlı olarak hem Türkçe hem İngilizce/Almanca/Fransızca derslerini veren öğretim elemanlarına açık uçlu sorulardan oluşan anket uygulaması yapılmış ve sonuçlar analiz edilmiştir. 3. BULGULAR VE YORUMLAR Akdeniz Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu nda İngilizce ve Almanca Hazırlık eğitimi uzun yıllardır verilmekte iken, Eğitim Öğretim yılında yoğun ve uzun süreli olarak ilk kez Yabancılara Türkçe Öğretimine başlanmıştır. İlk kez olmasına rağmen uluslararası öğrencilerden oluşan sınıf(lar)da öğrencilerin yabancı dil olarak Türkçe yi öğrenme konusunda daha istekli, gayretli ve derse daha katılımcı oldukları dikkati çekmiş ve bu motivasyon farklılığının sebepleri sorgulanmaya başlanmıştır. Bu konuda aldıkları bursun devamlılığındaki yaptırımlar, eğitimlerine Türkçe olarak devam edecekleri gibi etkenlerin yanında, sınıflarında ve çevrelerinde bulunan farklı kültürlere ait kendileri için yeni olan kültürel ögeleri de tanıma ve öğrenme isteği sorusu öne çıkmıştır. Farklı kültürlerin birlikte olduğu Türkçe sınıfında, öğrenciler önce ders kitabında yer alan Türk kültürü ile ilgili konuyu anlamaya çalışmış, sonra kendi ait olduğu kültürü tanıtma ve ayrıca sınıfındaki diğer öğrencilere ait aynı konudaki adetleri veya kültür ögesini öğrenme ve tanıma isteği duymuştur. Bütün bu süreç sırasında öğrenciler hedef dil olan Türkçe yi kullanmak durumunda kalmıştır. Öte yandan, İngilizce hazırlık sınıf(lar)ında öğrencilerin İngilizce yi öğrenme konusunda motivasyonlarının Türkçe sınıfıyla aynı düzeyde olmamasının en önemli sebeplerinden biri sınıf ortamlarında kültürel farklılıkların çok fazla olmaması biçiminde dikkati çekmeye başlamıştır. Bu sınıflarda, öğrenciler arasında belirgin bir kültür farklılığı olmadığı için, başka bir deyişle sınıf arkadaşları hakkında öğreneceği pek fazla yeni bir şey bulunmadığından, iletişimi hedef dil olan İngilizce yerine, sınıf dışı ortamlarda, kendi anadillerinde kurmayı tercih etmişlerdir. Dolayısıyla bu konulardaki bilgi alışverişlerini Türkçe olarak yapmışlardır. Kültürü oluşturan ögelerden, düğün, dini ve milli bayramlar, özel günler, cenaze törenleri, geleneksel kıyafetler, yemekler, batıl inançlar, deyim ve atasözleri, çocuk oyunları gibi kendi kültürlerine ait konular işlenirken uluslararası gruptaki öğrencilerin daha istekli olduğu görülmüştür. Bu noktaların hepsinde her iki grubun öğrencileri de kendi grupları içinde hemen hemen aynı davranışları göstermekte iken, bu davranışlarda, iki grup karşılaştırıldığında belirgin farklılıklar dikkati çekmektedir. Başka bir deyişle, bu konular işlenirken Türkçe grubu daha motive iken, İngilizce sınıfının bu tür konuların çoğunda daha az katılım gösterdikleri düşüncesi ortaya çıkmıştır. Bu farklılıkları ölçebilmek amacıyla, öğrencilere çeşitli yazma ve sunum ödevleri verilmiştir. Yazılı ödev olarak bayramlar ve festivaller, sunum ödevi olarak ise ülke ve şehir tanıtımı hazırlamaları istenmiştir. Her iki grubun da öğrencilerine not karşılığı olmaksızın, gönüllülük esasına dayalı olarak kendi bayram ve festivallerini tanıtan bir yazma ödevi verilmiştir. Ayrıca aynı öğrencilere ödev ve sunum hazırlama süreci ile ilgili düşünce ve deneyimlerini öğrenmek ve

6 2530 Sevgi ONURAL & Nurcay ÖZKAYA & Muzaffer DAĞLIOĞLU değerlendirmek amacıyla anket uygulanmıştır. Bunun dışında, hem Türkçe hem de İngilizce sınıflarında ders veren öğretim elemanı arkadaşlarımıza açık uçlu sorulardan oluşan kısa bir anket uygulanmıştır. İngilizce ve Türkçe öğrencilerinin anket sonuçlarının yorumları: İngilizce hazırlık sınıfından anketi cevaplayan öğrencilerin yaş aralığı 18-20, %60 ı kız, %40 ı erkek ; Türkçe sınıfında ise yaş aralığı 20-25, %65 i erkek, %35 i kızlardan oluşmaktadır. Türkçe sınıfının öğrencilerinin tamamı yazma ödevini gönüllülük esasına dayalı olarak yapmışken, İngilizce sınıfının öğrencileri %60 ı ödevini yapmamışlardır. Yazma ödevini yapanların arasından Türkçe sınıfında olanların %75 i kelime bilgisinde artış olduğunu ifade ederken, İngilizce sınıfında bu oran %20 dir. Yeni öğrendiği kelimeleri kullandığını ifade edenlerin oranı Türkçe sınıfında %75 iken, İngilizce sınıfında %80 dir. Türkçe sınıfındaki öğrencilerin %75 i konuyla ilgili dilbilgisi öğelerini kullandığını belirtirken İngilizce sınıflarında bu oran %50 dir. Türkçe sınıfındaki öğrencilerin %45 i bu sunum ödevinin öğrenimine olumlu katkı sağladığını belirtirken, İngilizce sınıfında bu oran %20 dir. Türkçe sınıfındaki öğrencilerin %55 i ülke sunumu için hevesli olduğunu ifade etmiş ve not karşılığı olmayan isteğe bağlı bu sunum ödevini öğrencilerin %95 i hazırlayıp sunmuştur, öte yandan İngilizce sınıfında ise hevesli olduğunu ifade edenlerin oranı %25 tir. Her iki grubun da seviyesi A2 düzeyinde iken, Türkçe sınıflarındakilerin %60 ı, İngilizce sınıfındaki öğrencilerin %10 u kendilerinin dil seviyesini sunum yapmak için yeterli gördüğünü ifade etmiştir. Türkçe sınıfındaki öğrenciler sunum yapan diğer arkadaşlarını izleme konusunda genel olarak olumlu düşünce belirtirken, İngilizce sınıfındaki öğrencilerin ise sadece %25 i diğer sunumları izlemeyi ilginç bulmuştur. Her iki grubun öğrencileri de sunumu hedef dilde yapmanın zor olduğunu ve aynı sunumu kendi anadillerinde yapmayı tercih ettiklerini ifade etmişlerdir. Ancak, Türkçe grubundaki öğrencilerin %75 i bu sunumu çok sayıda kişiye yapmanın yararlı olduğunu düşünürken, bu oran İngilizce sınıfında %35 tir. Ders kitabındaki yemekler konusu işlenirken, Türkçe öğrencilerinin %60 ı Türk yemekleri hakkında bilgi edinmek isterken, İngilizce öğrencilerinde bu oran sadece %20 dir. Türkçe sınıfında ders içeriğinde farklı kültürleri içeren konuların olması öğrencilerin %95 inin ilgisini çekmiş, benzer şekilde İngilizce sınıfında da bu oran %75 olarak görülmüştür.

7 KÜLTÜREL FARKLILIKLARIN YABANCI DİL ÖĞRENİMİNE ETKİSİ: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ 2531 Her iki sınıfta bir başka paralel nokta ise her kültürün öğrenilmesi gereken yönleri olduğuna dair görüştür. Türkçe sınıfında bu oran %90, İngilizce sınıfında ise %75 tir. Sınıf ortamındaki aktivitelerde kültürel farklılıkların ortaya çıkması Türkçe sınıfında %80 oranında kabul görürken, bu oran İngilizce sınıfında %40 olarak görülmüştür. Öğretmenlerin ders sırasında öğrencilerin kendi kültüründen örnekler vermeleri konusunda her iki grupta benzerlik görülmüş ve rakamsal olarak Türkçe sınıfında %75, İngilizce sınıfında %85 tir. Farklı kültürlerin aynı sınıfta bulunmalarını Türkçe sınıfında öğrencilerin %80 i, İngilizce sınıfında ise %70 i tercih etmektedir. Farklı kültür öğelerini bilmenin kendilerine farklı bakış açısı sağladığına inanan öğrenci oranı Türkçe sınıfında %100 iken İngilizce sınıfında bu oran %85 tir. İkili ya da grup çalışmalarında farklı kültürlerden arkadaşlarının olmasını tercih eden öğrenci oranı Türkçe sınıfnda %100 iken, İngilizce sınıfında %50 olarak görülmektedir. Türkçe sınıfında, öğretmenlerin eğitim programlarında kültürel farklılıkları dikkate almasını destekleyen %85 oranında öğrenci varken, bu oran İngilizce sınıfında %35 olarak görülmektedir. Türkçe sınıfında öğrencilerin %80 i sınıf arkadaşlarının kültürel açıdan birbirlerinden üstün ya da zayıf olmadıklarını düşünürken, bu oran İngilizce sınıfında %55 olarak ortaya çıkmaktadır. Türkçe sınıfında öğrencilerin %95 i farklı kültürel öğeler öğrenmeye özen göstermekte ve yine bu öğrencilerin %90 ı sınıfındaki farklı kültürleri tanımak için çaba sarf ettiğini ifade ederken, bu durum İngilizce sınıfında sırasıyla %30 ve %50 olarak görülmüştür. Türkçe öğrencilerinin %95 i öğretmenlerin, öğrencilerin kendi kültürel değerlerini sınıf ortamına taşımalarına fırsat sağlamalarından memnun olduğunu ifade ederken, bu oran İngilizce sınıfında %60 olarak görülmüştür. Yine Türkçe sınıfında öğrencilerin %75 i öğretmenlerin farklı kültürlerden gelen arkadaşlarına nasıl yaklaşılacağını bilmelerinin önemli olduğunu düşünmekteyken, İngilizce sınıfında bunun önemli olduğunu düşünenlerin oranı sadece %35 tir. Türkçe sınıfında öğrencilerin büyük çoğunluğu hazırladıkları sunumun akıcılık, konuşma ve dinleme becerilerine olumlu katkı sağladığını ifade ederken, bu sıralama İngilizce sınıfında konuşma, dinleme ve telaffuz olarak ortaya çıkmıştır. Meslektaş görüşlerinin yorumları: 1. Türkçe derslerindeki öğrencilerin hedef dili öğrenme motivasyonu ile İngilizce / Almanca / Fransızca sınıflarındaki öğrenci motivasyonunu karşılaştırdıklarında; Türkçe sınıfındaki öğrencilerin motivasyonunun çok yüksek, İngilizce / Almanca / Fransızca sınıflarındaki öğrencilerin ise oldukça düşük olduğunu, Türkçe

8 2532 Sevgi ONURAL & Nurcay ÖZKAYA & Muzaffer DAĞLIOĞLU öğrencilerinin proje, sunum hazırlama konularında daha gayretli olduklarını ancak İngilizce / Almanca / Fransızca sınıflarındaki öğrencilerin ise sunum yapmak konusunda çekingen davrandıklarını, daha çok dilbilgisi öğrenmeye meyilli olduklarını gözlemlemişlerdir. 2. Türkçe sınıflarındaki öğrenci motivasyonunu daha yüksek bulduklarını düşünüyorlar. Bunun da sebepleri arasında farklı kültürlerden geliyor olmalarının etkisinin oldukça fazla olduğunu, birbirleriyle iletişim kurmak zorunda oldukları ortak bir dile ihtiyaç duydukları için öğrenme süreçlerinin İngilizce / Almanca / Fransızca sınıflarındaki öğrencilerinden daha hızlı olduğunu ifade etmişlerdir. 3. Bu motivasyon benzerliklerine ya da farklılıklarına etki eden sebep(ler) ise dili doğal ortamda öğrenme şansı bulmaları ve farklı kültürleri öğrenme isteklerinden kaynaklandığını ifade etmişlerdir. 4. Özellikle kültür ile ilgili konuşma, yazma derslerinde Türkçe sınıfındaki öğrencilerin kendi kültürlerini aktarma ve diğer kültürleri öğrenme konusunda çok istekli olduklarını, ülkelerinin müzik ve danslarından örnekler vererek videolar hazırlayıp sunmaları konusunda son derece katılımcı olduklarını vurgulamışlardır. 5. Türkçe sınıfındaki öğrencilerin farklı kültürlerden geliyor olmasının, öğretmenlerimizin ders işleyişine tamamen olumlu katkısı olduğunu, hiçbir sorun yaşanmadığını, aksine derslerin çok daha canlı, eğlenceli ve verimli geçmesine olanak tanıdığını ifade etmişlerdir. 4. SONUÇ Günümüzde başta ekonomik olmak üzere diğer birçok sebepten dolayı, tüm dünyada yoğun bir öğrenci hareketliliği yaşanmaktadır. Son yıllarda ülkemizde de değişik ülkelerden gelen çok sayıda öğrenci bulunmakta ve bunların sayısı her geçen yıl daha da artmaktadır. Yaptığımız çalışmalar ve yukarıda bahsedilen istatistiksel veriler bize, aynı ya da benzer kültüre mensup öğrencilerden oluşan sınıflar ve farklı kültürlere mensup öğrencilerden oluşan sınıflar karşılaştırıldığında, belirgin olarak derse katılımın, motivasyonun ve dolayısıyla başarı farklılıklarının ortaya çıktığını göstermektedir. Bu durum, yabancı dil öğretimi yapılan kurumlarda değerlendirilmelidir. Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca gibi yabancı dil öğretimi yapılan sınıflar oluşturulurken, verilen dil öğretiminin başarısını ve etkinliğini artırabilmek için, şartlar elverdiği ölçüde farklı kültürlere ait öğrenciler aynı sınıf ortamlarına yerleştirmelidir. Ders başarısı ve öğrenci motivasyonunu artırmak için, farklı kültürlerden oluşan öğrencilere yabancı dil eğitimi verecek öğretim elemanlarının da farklı kültürler konusunda donanımlı olmalıdır. Ders programı ve içeriği hazırlanırken mümkün olduğunca farklı kültürlere ait öğeler programa dahil edilmelidir. Farklı ülkelerden gelen öğrencilerin kendi ülkelerine ait kültür öğelerini sergileyebilecekleri sınıf içi, sınıf dışı birtakım sosyal etkinlikler düzenlenmelidir. Fiziki ve diğer şartlar elverdiği ölçüde, yabancı dil eğitimi alan Türk öğrencilerle uluslarası öğrenciler, kardeş sınıf uygulaması gibi kaynaştırıcı etkinliklerle farklı ortamlarda bir araya getirilmelidir.

9 KÜLTÜREL FARKLILIKLARIN YABANCI DİL ÖĞRENİMİNE ETKİSİ: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ 2533 Sınıfta farklı kültürlerden gelen öğrencilerin kendilerini ifade edebilecekleri özgür ortamlar yaratılmalıdır. KAYNAKÇA Kitap Tek Yazarlı Bochner, S. (1982). Cultures in Contact. Oxford: Pergamon. Brooks, N. (1986) Culture in Classroom In J.M. Valdes (Eds) Culture bound Cambridge University Press Byram, M. (1989). Cultural Studies in Foreign Language Education. Philadelphia: Multilingual Matters. Byram, M. (2008). From Foreign Language Education to Education for Intercultural Citizenship: Essays and Reflections. Clevedon: Multilingual Matters Kramch, C. Context and Culture in Language Teaching. Oxford: Oxford University Press, Kitap Çok Yazarlı Bölükbaş, Fatma; Özenç, Fazilet ve Yılmaz, Mehmet Yalçın (2011). Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı (Temel - Orta-İleri). İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları. Bölükbaş, Fatma; Özenç, Fazilet ve Yılmaz, Mehmet Yalçın (2011). Yabancılar için Türkçe Alıştırma Kitabı (Temel Türkçe Orta Türkçe). İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları. Bölükbaş, Fatma; Aslan, Ferhat ve Özenç, Fazilet (2011). İstanbul Yabancılar için Türkçe (A1 A2 B1 B2 C1 / +). İstanbul: Kültür Sanat Basımevi. Bölükbaş, Fatma; Aslan, Ferhat ve Özenç, Fazilet (2011). İstanbul Yabancılar için Türkçe Çalışma Kitabı (A1 A2 B1 B2 C1 / +). İstanbul: Kültür Sanat Basımevi. Bölükbaş, Fatma; Aslan, Ferhat ve Özenç, Fazilet (2011). İstanbul Yabancılar için Türkçe CD (A1 A2 B1 B2 C1 / +). İstanbul: Kültür Sanat Basımevi. Makale Tek Yazarlı Baş, B. Türkçe Temel Dil Becerilerinin Öğretiminde Atasözlerinin Kullanımı. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

10 2534 Sevgi ONURAL & Nurcay ÖZKAYA & Muzaffer DAĞLIOĞLU Gözaydın, N. Dil ile Folklor İlişkilerinin Özellikleri I, Türk Dili, S.: 561, Eylül 1998, s Tseng, Yueh-Hung (2002). A Lesson in Culture. English Language Journal, 56(1) Makale Çok Yazarlı Arslan, Mustafa ve Gürsoy, Aynur (2008). Rol Yapma ve Drama Etkinlikleriyle Yabancılara Türkçe Öğretiminde Motivasyonun Sağlanması. Ege Eğitim Dergisi, 9 (2), Bölükbaş, Fatma. ve Keskin, F. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Metinlerin Kültür Aktarımındaki İşlevi. Turkish Studies 5/4, s Demir, Ahmet ve Açık, Fatma (2011). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kültürlerarası Yaklaşım ve Seçilecek Metinlerde Bulunması Gereken Özellikler. Türklük Bilimi Araştırmaları, 30, Gholson, R. and Stumpf, C. A. Folklore, Literature, Ethnography, and Second-Language Acquisition: Teaching Culture in the ESL Classroom. TESL Canada Journal/Revue TESL Du Canada 22 (Bahar 2005): Tez ÇALIŞKAN Güzide Master s Thesis, Ankara, (2009). Creating Cultural Awareness in Language Classrooms İnternet Kaynağı Türk Dil Kurumu Bilim ve Sanat Terimleri Ana Sözlüğü. 01 Ocak 2015 tarihinde e31d adresinden erişildi.

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. YDI411 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi I YDI 401 Yabancı Dil öğretiminde Meteryal Geliştirme ve uygulama

DERS BİLGİLERİ. YDI411 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi I YDI 401 Yabancı Dil öğretiminde Meteryal Geliştirme ve uygulama DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Türkçe nin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesi II YDI404 8.Yarıyıl 2+0 2 4 Ön Koşul Dersleri YDI411 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi I YDI 401 Yabancı

Detaylı

ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? IS IT PARENT LANGUAGE OR OR MOTHER TONGUE?

ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? IS IT PARENT LANGUAGE OR OR MOTHER TONGUE? ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? Prof. Dr. Mukim SAĞIR ÖZET Bu makalede ana dil ve ana dili terimlerinin kullanımları üzerinde durulacaktır. Aralarında nüans olan bu iki terimin Türkçe ve Türk Dili öğretiminde

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Yabancı Dil Öğr. Mat. İn. Ve Geliş. (AİS) BİS405 7.Yarıyıl 3+0 3 4.

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Yabancı Dil Öğr. Mat. İn. Ve Geliş. (AİS) BİS405 7.Yarıyıl 3+0 3 4. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Yabancı Dil Öğr. Mat. İn. Ve Geliş. (AİS) BİS405 7.Yarıyıl 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli

Detaylı

ÖZEL ATAFEN İLKOKULU 1. SINIFLAR İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME

ÖZEL ATAFEN İLKOKULU 1. SINIFLAR İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME ÖZEL ATAFEN İLKOKULU 1. SINIFLAR İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME Öğretmenlerimiz: Esra Akkoyun: 1 A/B Pelin Yaman: 1 C/D ATAFENDE İngilizce programı Avrupa Dil standartları ve çoklu zekâ kuramına uygun olarak

Detaylı

Bağımsız Dil Öğrencisi Kimdir?

Bağımsız Dil Öğrencisi Kimdir? Bağımsız Dil Öğrencisi Kimdir? 2012 2013 Öğretim-Öğrenim Yılı Öğrenci Kılavuzu 1 BAĞIMSIZ DİL ÖĞRENCİSİ KİMDİR?* (1) KENDİNİ İYİ TANIR: Dil öğrenimiyle ilgili olarak kendi davranıştutum-yaklaşım-düşünce

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

Öğrencilerimizin dil bilgisi becerilerini geliştirirken, ilk yıllarda oluşmaya başlayan sözcük dağarcıklarını zenginleştirmek, böylece öğrencilerin

Öğrencilerimizin dil bilgisi becerilerini geliştirirken, ilk yıllarda oluşmaya başlayan sözcük dağarcıklarını zenginleştirmek, böylece öğrencilerin LOGO Öğrencilerimizin dil bilgisi becerilerini geliştirirken, ilk yıllarda oluşmaya başlayan sözcük dağarcıklarını zenginleştirmek, böylece öğrencilerin kendilerini sözlü ve yazılı olarak daha akıcı ve

Detaylı

Sarıyer Belediyesi ile Her çocuk İngilizce konuşsun

Sarıyer Belediyesi ile Her çocuk İngilizce konuşsun Sarıyer Belediyesi ile Her çocuk İngilizce konuşsun Sarıyer Belediyesi İngilizce yi evinize getiriyor. Sarıyer Belediyesi, Dünya Bankası destekli bilimsel bir proje ile çocuklara evlerinin sıcak ortamında

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Okulöncesi eğitim çevresini merak eden, öğrenmeye ve düşünmeye güdülenmiş çocuğun bu özelliklerini yönetme, teşvik etme ve geliştirme gibi çok önemli bir görevi üstlenmiştir.

Detaylı

İşe Dayalı Öğrenme (İDÖ)

İşe Dayalı Öğrenme (İDÖ) İşe Dayalı Öğrenme (İDÖ) Dr. Ö. Sürel Karabilgin 14. Bahar Sempozyumu Antalya 13 17 Nisan 2010 Sunum planı Kavramlar İDÖ tanımı ve içeriği İDÖ tipolojisi Sorunlar Anahtar kavramlar ve anlamları Strateji,

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Dil Becerilerinin Öğretimi II YDI306 6.Yarıyıl 2+2 3 5. İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I. İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar II

DERS BİLGİLERİ. Dil Becerilerinin Öğretimi II YDI306 6.Yarıyıl 2+2 3 5. İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I. İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar II DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Dil Becerilerinin Öğretimi II YDI306 6.Yarıyıl 2+2 3 5 Ön Koşul Dersleri İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar II

Detaylı

1 Öğretmenlere Öneriler ÖĞRETMENLERE ÖNERĠLER

1 Öğretmenlere Öneriler ÖĞRETMENLERE ÖNERĠLER 1 Öğretmenlere Öneriler ÖĞRETMENLERE ÖNERĠLER 2 Öğretmenlere Öneriler Giriş Okul yaşantısı içinde öğrenci için en önemli unsur öğretmendir. Üstün yetenekli öğrencilere uygun eğitimin sağlanmasında öğretmenlere

Detaylı

SGSCC WP 2: Türkçe Ulusal Raporu. 1.Projenin tanıtımı

SGSCC WP 2: Türkçe Ulusal Raporu. 1.Projenin tanıtımı SGSCC WP 2: Türkçe Ulusal Raporu 1.Projenin tanıtımı SGSCC projesi Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Projesi olup, 7 farklı Avrupa Birliği Ülkesinin katılımı ile yürütülmektedir. Bu ülkeler Belçika, Bulgaristan,

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır.

DERS BİLGİLERİ. Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Yabancı Dil Öğr. Ölçme ve Değerlendirme YDI402 8.Yarıyıl 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde;

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde; Diploma Programı Çerçevesi Diploma programı her kültürün kendisine adapte edebileceği esnek bir program sunarak kendi değerlerini yitirmeyen uluslararası farkındalığa ulaşmış bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

languaculture, culturalcompetence, interculturalcompetence gibi yeni

languaculture, culturalcompetence, interculturalcompetence gibi yeni G Dursun Öz: dil- an eser ölçüde kültürel ög ög tir. sonucunda kültürel ögelerin sonucuna Anahtar kelimeler: Türkçe, kültür, kültürel ög Cultural Content in Textbooks Teaching Turkish as a Foreign Language

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN (28 Ekim 2013-13 Aralık 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz

Detaylı

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 Socrates-Comenius, Eylem 2.1. Projesi Bir Eğitim Projesi olarak Tarihi Olayları Yeniden Canlandırma Eğitimden Eyleme Referans: 128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PROGRAMI PLAN DURUM Pek

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir.

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. KİTAP VE ÇOCUK Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. Türkçe dil etkinlikleri çocuğun kendi

Detaylı

EZİNE ÇOK PROGRAMLI LİSESİ HAYDİ! HALİL İBRAHİM SOFRASINA

EZİNE ÇOK PROGRAMLI LİSESİ HAYDİ! HALİL İBRAHİM SOFRASINA EZİNE ÇOK PROGRAMLI LİSESİ HAYDİ! HALİL İBRAHİM SOFRASINA 1-PROJENİN ADI: HAYDİ HALİL İBRAHİM SOFRASINA EZİNE ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 2-PROJENİN ÖZETİ: 2013-2014 eğitim- öğretim yılında okulumuz da gerçekleştireceğimiz

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER HAZIRLIK SINIFLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER HAZIRLIK SINIFLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER HAZIRLIK SINIFLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yabancı

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME)

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME) FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME) Hatice GÜZEL Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, Fizik Eğitimi A.B.D.,

Detaylı

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK Matematik,adını duymamış olsalar bile, herkesin yaşamlarına sızmıştır. Yaşamın herhangi bir kesitini alın, matematiğe mutlaka rastlarsınız.ben matematikten

Detaylı

Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler karşısında okullarda ve iş yerlerinde

Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler karşısında okullarda ve iş yerlerinde Sağlık Personeli Yetiştiren Okullarda Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Eğitimi Yrd. Doç. Dr. Türkan ÖZBAYIR Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İZMİR

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ

KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 16 Aralık 2013-24 Ocak 2014 tarihleri arasında

Detaylı

1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 )

1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) 1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi 80 EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi Sayın İnşaat Mühendisi Adayı, İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurulu, İMO 40. Dönem Çalışma Programı çerçevesinde İMO Yönetim Kurulu nca İnşaat Mühendisliği Eğitimi

Detaylı

Temel İngilizce II (ENG T 102) Ders Detayları

Temel İngilizce II (ENG T 102) Ders Detayları Temel İngilizce II (ENG T 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Temel İngilizce II ENG T 102 Bahar 4 0 0 4 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında, disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

yazılı karneler and secondary school students

yazılı karneler and secondary school students New written reports for primary and secondary school students New İlkokul, written ortaokul reports ve lise for öğrencileri için yeni primary yazılı karneler and secondary school students NSW Kamu Public

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Çin Halk Cumhuriyeti nde Toplum ve Siyaset PSIR 452 7-8 3 + 0 3 6. Ön Koşul Dersleri -

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Çin Halk Cumhuriyeti nde Toplum ve Siyaset PSIR 452 7-8 3 + 0 3 6. Ön Koşul Dersleri - DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Çin Halk Cumhuriyeti nde Toplum ve Siyaset PSIR 452 7-8 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

5. Sınıf (Hazırlık) 5. Sınıf 6. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf Story Time My Word Bank

5. Sınıf (Hazırlık) 5. Sınıf 6. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf Story Time My Word Bank ORTAOKUL YAYINLARI 5. Sınıf (Hazırlık) 5. Sınıf 6. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf Story Time My Word Bank 2 4 6 8 10 12 13 5. SINIF HAZIRLIK PRENSİP KRİTER Step serisinde yer alan materyaller ve aktiviteler,

Detaylı

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır Öğrencinin ilgi alanları, becerileri ve yetenekleri düşünüldüğü zaman kendi öğrenme yöntemlerine göre akademik ve/veya kültürel alanda başarılı olabilir.

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Yabancı Dil I İngilizce Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x ) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

KAYNAŞTIRMA NEDİR? Kaynaştırma:

KAYNAŞTIRMA NEDİR? Kaynaştırma: KAYNAŞTIRMA NEDİR? Kaynaştırma: Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin Akranları ile birlikte Eğitim ve öğretimlerini Bütün kademelerde sürdürme esasına dayanan, Destek hizmetlerinin sağlandığı; özel eğitim

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ULUSLARARASI GENÇLİK KAMPI-TÜRKİYE ORTAK DEĞERLER, ORTAK GELECEK VE GENÇ LİDERLER Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Gençlik Çalışmaları Dairesi ULUSLARARASI GENÇLİK KAMPI-TÜRKİYE

Detaylı

EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM

EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 1 EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 2 ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ ve İLETİŞİM Öğretim teknolojisi, öğrenmenin amaçlı ve kontrollü olduğu durumlarda öğrenmeyle ilgili sorunların analizi ve çözümünde insanları, yöntemleri,

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl Teor+Uyg. Saat Kredi AKTS. Mesleki İngilizce MSİ301 5 3+0 3 5. Yabancı Diller Yüksekokulu

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl Teor+Uyg. Saat Kredi AKTS. Mesleki İngilizce MSİ301 5 3+0 3 5. Yabancı Diller Yüksekokulu DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl Teor+Uyg. Saat Kredi AKTS Mesleki İngilizce MSİ301 5 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Türkçe Lisans Seçmeli Yabancı

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. İngiliz Edebiyatı I YDI201 3 3 + 0 3 4. Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.

DERS BİLGİLERİ. İngiliz Edebiyatı I YDI201 3 3 + 0 3 4. Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İngiliz Edebiyatı I YDI201 3 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

YABANCI DİL ULUSLAR ARASI MIDIR? BAŞARILI BİR HAREKETLİLİK İÇİN ÖN ŞART MIDIR?

YABANCI DİL ULUSLAR ARASI MIDIR? BAŞARILI BİR HAREKETLİLİK İÇİN ÖN ŞART MIDIR? YABANCI DİL ULUSLAR ARASI HAREKETLİLİKTE OLMAZSA OLMAZ MIDIR? BAŞARILI BİR HAREKETLİLİK İÇİN ÖN ŞART MIDIR? DOÇ.DR.DİLEK KARAASLAN Süleyman Demirel Üniversitesi it i Erasmus Kurum Koordinatörü 05 Kasım

Detaylı

Özel Atafen İlkokulu 4. Sınıflar Yabancı Diller Veli Bilgilendirme

Özel Atafen İlkokulu 4. Sınıflar Yabancı Diller Veli Bilgilendirme Özel Atafen İlkokulu 4. Sınıflar Yabancı Diller Veli Bilgilendirme Öğrenci merkezli sınıf çalışmaları, haftada 10 saat olan İngilizce derslerini eğlenceli hale getirir. Cambridge Üniversitesi ESOL MOVERS

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012)

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) Sayın Velimiz, 22 Ekim 2012-14 Aralık 2012 tarihleri arasındaki ikinci temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Yabancı Dil IV FTR214 Bahar 3-3 4 Önkoşullar

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Yabancı Dil IV FTR214 Bahar 3-3 4 Önkoşullar YABANCI DİL IV Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar Yabancı Dil IV FTR214 Bahar 3-3 4 Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin

Detaylı

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NİMET İLKOKULU 4. SINIF DERS İŞLEME YOL HARİTASI

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NİMET İLKOKULU 4. SINIF DERS İŞLEME YOL HARİTASI 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NİMET İLKOKULU 4. SINIF DERS İŞLEME YOL HARİTASI 1. Bölüm: Tanımlayıcı Bilgiler Dersin Adı :İNGİLİZCE Dersin Kredisi : 3 Saat Öğretmenin Adı ve Soyadı :ÖZAY TETİK Dersin İşleneceği

Detaylı

3.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 EYLÜL-19 EKİM 2012)

3.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 EYLÜL-19 EKİM 2012) 3.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 EYLÜL-19 EKİM 2012) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda 6 PYP disiplinler üstü teması ile ilgili

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 )

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra başlayan, en gelişmiş uluslararası

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO RADYO TELEVİZYON TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO RADYO TELEVİZYON TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO RADYO TELEVİZYON TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı Bölümün amacı Bölümün Hedefi Öğrenme Çıktıları RADYO TV TEKNOLOJİSİ Öğr.

Detaylı

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 BİLGİ (Kurumsal

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

İngilizce Konuşma I (ETI107) Ders Detayları

İngilizce Konuşma I (ETI107) Ders Detayları İngilizce Konuşma I (ETI107) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce Konuşma I ETI107 Güz 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 )

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Nevşehir Üniversitesi'nin zorunlu ve isteğe

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (30 Mart 15 Mayıs 2015 )

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (30 Mart 15 Mayıs 2015 ) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (30 Mart 15 Mayıs 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

TÜRK DİLİ II. Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) 2 - - 2. Dersin Adı Kodu Yarıyıl AKTS. 1.YIL/ 2.

TÜRK DİLİ II. Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) 2 - - 2. Dersin Adı Kodu Yarıyıl AKTS. 1.YIL/ 2. TÜRK DİLİ II Dersin Adı Kodu Yarıyıl Türk Dili II Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme çıktıları TKD104 Yok Türkçe

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı TARİH PROF.DR. AYGÜN ATTAR Bölümün amacı Tarih Bölümünün amacı; tarih bilimi ile ilgili meslek

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE DERS İÇEREKLERİ

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE DERS İÇEREKLERİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE DERS İÇEREKLERİ DERS KODU: AFE 123 AFE 153 Okuma, Bilimsel Yazı & Eleştirel Düşünme I DERS KODU: AFE 124 AFE 154 Okuma, Akademik Yazma ve Eleştirel Düşünme I I Üç saatlık

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ KKY423 7 3 + 0 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ KKY423 7 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ KKY423 7 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Akademik Yazıma Giriş PSIR 182 2 3 + 0 3 3

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Akademik Yazıma Giriş PSIR 182 2 3 + 0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Akademik Yazıma Giriş PSIR 182 2 3 + 0 3 3 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS Sözlü İletişim Becerileri 222032000001113 2 0 0 2 5. Ders Kodu Teorik Uygulama Lab.

Öğretim planındaki AKTS Sözlü İletişim Becerileri 222032000001113 2 0 0 2 5. Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS Sözlü İletişim Becerileri 222032000001113 2 0 0 2 5 Ön Koşullar : Yok Önerilen Dersler : Yok Dersin

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Yeşim Özek Kaloti Doğum Tarihi: 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đngilizce DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ 1988-1992 Öğretmenliği Y. Lisans TESOL University of Stirling

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Bilgilendirme Toplantıları Ulusal Ajans olarak da bilinen AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen Eğitim

Detaylı

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Araştırma Yöntem ve Teknikleri Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 1 Araştırma Yöntem ve Teknikleri İçindekiler 1.1. DERSİN AMACI...

Detaylı

İş dünyası İngilizce konuşur.

İş dünyası İngilizce konuşur. İş dünyası İngilizce konuşur. İş dünyasına yönelik yepyeni bir ürün: Market Leader and Speakout by Wall Street English Çalışanlarınızın İngilizce seviyesi ne olursa olsun iş yaşamına yönelik İngilizcelerini

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Dil Edinimi YDI208 IV.Yarıyıl 3 + 0 3 4. Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.

DERS BİLGİLERİ. Dil Edinimi YDI208 IV.Yarıyıl 3 + 0 3 4. Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Dil Edinimi YDI208 IV.Yarıyıl 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. ÖZ GEÇMİŞ-CV 1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 16.03.1979 tarihinde Malatya da doğdu. İlk, orta, lise öğrenimini ve ayrıca üniversite lisans ve yüksek lisans

Detaylı

Koçluk Oturumu/Seansı Canlandırma

Koçluk Oturumu/Seansı Canlandırma Hareketlilik Koçu Koçluk Seansı Canlandırma Eğitmen talimatları Grup çalışması Koçluk Oturumu/Seansı Canlandırma Ana hatları, yapısı ve tanımı Bu çalışmadaki saptanabilir beceri ve yeterlilikler Saptanabilir

Detaylı

SEÇMELİ YABANCI DİL DERSLERİ

SEÇMELİ YABANCI DİL DERSLERİ SEÇMELİ YABANCI DİL DERSLERİ YDİ 201 A2.1 Öğrencilerin, Avrupa Birliği Dil Çerçeve Programı doğrultusunda basit bir dil kullanarak kendi özgeçmişi ve yakın çevresi hakkında bilgi verebilmesi ve anlık gereksinimleri

Detaylı

ÇOCUĞUM BAŞARACAK MI?

ÇOCUĞUM BAŞARACAK MI? ÇOCUĞUM BAŞARACAK MI? Öncelikle başarıp, başaramadıklarına karar vermek için hedefimiz belli olmalı. Yabancı dil öğreniminde çocuğunuz için nasıl bir hedef düşünüyorsunuz, o, kendisi için ne düşünüyor?

Detaylı

T.C ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI Yeni Karaca Eğitim Merkezi Müdürlüğü

T.C ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI Yeni Karaca Eğitim Merkezi Müdürlüğü T.C ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI Yeni Karaca Eğitim Merkezi Müdürlüğü SAYI:2015/ 03.005 T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Size özel Genel İngilizce Programları (Başlangıç Düzeyi, Orta Düzey, Orta Üstü Düzey)

Detaylı

İlkokuma Yazma Öğretimi

İlkokuma Yazma Öğretimi İlkokuma Yazma Öğretimi Günümüzün ve geleceğin öğrencilerinin yetiştirilmesinde, ilk okuma-yazma öğretiminin amacı; sadece okuma ve yazma gibi becerilerin kazandırılması değil, aynı zamanda düşünme, anlama,

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili STAJ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer ( )

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM BAYBURT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bayburt Üniversitesine bağlı olarak

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kırklareli Üniversitesine bağlı

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU UTH443 7 2 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI. Kredi AKTS BİLGİSAYAR SNF109 1 2+2 3 3

HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI. Kredi AKTS BİLGİSAYAR SNF109 1 2+2 3 3 HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Prati k Kredi AKTS BİLGİSAYAR SNF109 1 2+2 3 3 Ön Şartlı Ders(ler)

Detaylı

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz.

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz. ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Aralık 2014-23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

International Journal of Languages Education and Teaching

International Journal of Languages Education and Teaching ISSN: 2198 4999, Mannheim GERMANY p. 237-244 AN EVALUATION OF TURKISH AS A FOREIN LANGUAGE COURSEBOOK IN VIEW OF METHODS YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ DERS KİTAPLARINDA YÖNTEM KULLANIMI 1 Aysel DEREGÖZÜ

Detaylı

Almanca bölümü olarak hedeflerimiz:

Almanca bölümü olarak hedeflerimiz: Özel Antalya Envar İlköğretim Okulunda ikinci yabancı dil olarak almanca dersi verilmektedir. Hedefimiz öğrencilerimizin almanca konuşulan ülkelerin tarih, toplum ve kültürünü tanımak ve bunları anlayabilmek

Detaylı

geliştirmemize yardımcı olur.

geliştirmemize yardımcı olur. 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; PYP disiplinler üstü temaları ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

U.D.E.K. Ishik Universitesi Erbil/ Irak, basar.batur@ishik.edu.iq ÖZET ABSTRACT

U.D.E.K. Ishik Universitesi Erbil/ Irak, basar.batur@ishik.edu.iq ÖZET ABSTRACT Yabanc klar Ishik Universitesi Erbil/ Irak, basar.batur@ishik.edu.iq ÖZET ABSTRACT Problems of teaching Turkish as a foreign language are showed up with the recent teaching experiences in different places

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 Eylül-19 Ekim 2012)

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 Eylül-19 Ekim 2012) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 Eylül-19 Ekim 2012) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda 6 PYP disiplinler üstü teması ile ilgili

Detaylı