BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU. Uno 24 MI Uno 24 MFFI. Bacalý ve Hermetik tip kombiler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU. Uno 24 MI Uno 24 MFFI. Bacalý ve Hermetik tip kombiler"

Transkript

1 TR BKIM VE KULLNIM KILVUZU Bacalý ve Hermetik tip kombiler Uno 24 MI Uno 24 MFFI

2 Sevgili Dostumuz, ÝÇÝNDEKÝLER : En isabetli kararý verip piyasadaki benzerleri arasýndan duvar tipi riston kombi kat kaloriferini seçmekle iyi bir yatýrým yaptýðýnýz için sizi tebrik ederiz. Size yardýmcý olmak için hazýrlanan bu Kullanma Kýlavuzu, cihazýnýzýn emniyetli olarak kullanýmý için gerekli bilgileri içermektedir. Emniyetli ve konforlu bir hayat yaþamanýz için bu kýlavuzu dikkatle okumanýzý, belirtilenleri aynen uygulamanýzý ve kolayca bulabileceðiniz bir yerde saklamanýzý tavsiye ederiz. Ýhtiyacýnýz olduðunda Yetkili Servisimiz size yardýmcý olmaya hazýrdýr. Saygýlarýmýzla 1) GENEL BÝLGÝLER Boyutlar Teknik bilgiler Detaylý görünüþ Kontrol paneli 2) KULLNM TLÝMTLRI 3) FYDLI BÝLGÝLER 4) BKIM 5) GZ CÝNSÝ DEÐÝÞÝMÝ 6) KSESUR ÖNEMLÝ GRNTÝ KOÞULLRI Cihazýnýzýn garanti süresi, ilk devreye alýndýðý tarihten itibaren iki yýldýr. Doðalgazlý cihazlar Gaz Daðýtým Þirketlerinin yönetmeliklerine ve ilgili standardlara uygun olarak monte edilmelidir. Garantinin geçerli olabilmesi için, cihazýnýzýn Yetkili Bayi tarafýndan monte edilmesi ve Yetkili Servis tarafýndan devreye alýnmasý mutlaka gerekmektedir. Garanti belgeniz Yetkili Servisimizce,cihazýn doðru olarak monte edilip edilmediði kontrol edildikten ve çalýþtýrýldýktan sonra, düzenlenecektir. Yetkisiz kiþilerce hatalý yapýlan montajlardan þirketimiz sorumlu deðildir. Bu Kullanma Kýlavuzunda belirtilenlerin dýþýndaki her türlü bakým ve ayarlar sadece Yetkili Servis elemanlarýnca yapýlabilir. Bunun haricinde cihaza yapýlan müdahaleler garantiyi geçersiz kýlar. Cihazýnýz ve kullanýmý hakkýnda her türlü bilgiiçin þirketimiz hizmetinizdedir. Bu Kullaným Kýlavuzu nu lütfen dikkatlice okuyunuz. Daha detaylý bilgi için Bayinize, Yetkili Servisimiz veya þirketimize baþvurabilirsiniz. Kullaným Kýlavuzunu lütfen saklayýnýz. 2

3 1. GENEL BÝLGÝLER Bu cihaz temel olarak bir sýcak su üreticisidir. Üretilen sýcak su, hem cihaza baðlý olan radyatörler vasýtasýyla ortamý ýsýtýr, hem de kullanýmýnýz için þebekenizin musluklarýndan alýnabilir. Yukarýda bahsedilenden baþka þekilde kullanýmý yasaktýr. Hatalý ve yanlýþ kullanýmdan dolayý imalatçý veya ithalatçý firma sorumlu tutulamaz. Cihazýn montajý, bakýmý ve yapýlacak herhangi bir müdahale yürürlükteki standardlara ve ithalatçý firmanýn Servis Organizasyonu talimatlarýna uygun olarak sadece yetkili kýlýnan kimselerce yapýlmalýdýr. Hatalý montaj ve kullanýmdan dolayý insanlara, hayvanlara ve ortama gelebilecek hasarlardan imalatçý ve ithalatçý firma sorumlu tutulamaz. Cihazýn, çocuklar veya kullanmayý bilmeyen kiþiler tarafýndan kullanýlmasýna müsaade etmeyiniz. Gaz kokusu duyduðunuz zaman, kývýlcým çýkaracak elektrik anahtarý, kapý zili, telefon gibi cihazlara dokunmayýnýz. Ortamý havalandýrmak için bir hava cereyaný saðlayacak þekilde pencereleri açýnýz. Derhal gaz hattý üzerindeki veya LPG tüpünün üzerindeki vanayý kapatarak gaz giriþini kesiniz ve ilgili Gaz Daðýtým þirketine haber veriniz. Cihazýn üzerini örtmeyiniz. Bakým ve temizlik yapmadan önce mutlaka cihazýn elektrik ve gaz baðlantýsý kesilmelidir. Cihazýn görünen kýsýmlarýný ve dýþ gövdesini sadece sabunlu bez ile temizleyiniz, aþýndýrýcý temizleme tozlarý ve deterjan kullanmayýniz. Cihazýnýz çalýþmadýðý veya bozulduðu zaman gaz vanasýný ve elektiriði kapatýp Yetkili Servise haber veriniz. Boyutlar 24 MI ( Bacalý cihaz) acqua 120 gas MFFI ( Hermetik cihaz ) ,5123, acqua 120 gas çýklama: = Tesisata Gidiþ B = Sicak Su Gidiþ C = Gaz Giriþ D = Soðuk Su Giriþ E = Tesisattan Dönüþ 3

4 Teknik Bilgiler 24 MI 24 MFFI ( Bacalý ) ( Hermetik ) GENEL Maksimum anma yükü kw Minimum anma yükü kw Maksimum anma gücü kw Minimum anma gücü kw Maksimum anma yükünde verim % KLORÝFER DEVRESÝ Maksimum kalorifer suyu sýcaklýðý C Minimum kalorifer suyu sýcaklýðý C Maksimum kalorifer suyu basýncý bar 3 3 Kalorifer suyu kullaným basýncý bar Genleþme tanký hacmi litre 7 7 SICK SU DEVRESÝ Maksimum kullanma suyu sýcaklýðý C Minimum kullanma suyu sýcaklýðý C Maksimum kullanma suyu basýncý bar 6 8 Minimum kullanma suyu basýncý bar 0,2 0,2 Kullanma suyu debisi, Ät 25 C litre/dak Minimum kullanma suyu debisi litre/dak ELEKTRÝK DEVRESÝ Þebeke V/Hz 230/50 230/50 Elektrik gücü W Elektriksel koruma sýnýfý IP24D IP24D GZ BSINCI Doðal gaz mbar LPG mbar

5 Detaylý Görünüþ 24 MI ( Bacalý cihaz ) 24 MFFI ( Hermetik cihaz ) çýklama: 1. týk gaz çýkýþ 2. Baca gazý emniyet sensörü 3. Davlumbaz 4. Kalorifer suyu eþanjörü 5. Kalorifer suyu sýcaklýk kontrol sensörü 6. Yanma odasý 7. Fiber panel 8. Brülör 9. Ýyonizasyon elektrodu 10. teþleme elektrodu 11. Motorize 3-Yollu vana Bar - Emniyet ventili 13. Kullaným suyu eþanjörü 14. Gaz valfý 15. teþleme trafosu 16. Su doldurma vanasý 17. Kullaným suyu giriþ filitresi 18. Sabit kontrol suyu siviçi 19. Tahliye musluðu 20. Pompa 21. Genleþme tanký 22. Kalorifer suyu emniyet termostadý çýklama: 1. týk gaz / Yanma havasý (tek boru) 2. Yanma havasý giriþ (çift boru) 3. Fan 4. Kapak 5. Kalorifer suyu eþanjörü 6. Kalorifer suyu sýcaklýk kontrol sensörü 7. Yanma odasý 8. Fiber panel 9. Brülör 10. Ýyonizasyon elektrodu 11. teþleme elektrodu 12. Motorize 3-Yollu vana Bar - Emniyet ventili 14. Kullaným suyu eþanjörü 15. Gaz valfý 16. Su doldurma vanasý 17. Kullaným suyu giriþ filitresi 18. teþleme trafosu 19. Sabit kontrol suyu siviçi 20. Tahliye musluðu 21. Pompa 22. Kalorifer suyu emniyet termostadý 23. Genleþme tanký 24. Fark basýnç þalteri 25. Gaz analiz yeri 5

6 Kontrol Paneli F G H I L B C D E 2. KULLNM TLÝMTLRI DÝKKT Cihazýn, Gaz Daðýtým þirketlerinin yönetmeliklerine ve ilgili standardlara göre montajý, devreye alýnmasý, bakým ve ayarlarý sadece Yetkili Servis elemanlarý tarafýndan yapýlmalýdýr. Þirketimiz tarafýndan yetki verilmemiþ kiþilerce yapýlan hatalý montajlardan ve doðacak sorunlardan þirketimiz sorumlu tutulamaz. Yetkisiz þahýslar tarafýndan, cihaza ve devreye alýnma sonrasý tesisata yapýlan müdahale garantiyi geçersiz kýlar. DOÐRU KULLNIM Kalorifer tesisatýndaki su basýncýný termomanometreden L sýk sýk kontrol ediniz. Sistem soðuk iken basýnç 0,2-1,3 bar arasýnda olmalýdýr (göstergedeki alt ibre). L TNIMLMLR: - Yaz / Kýþ devresi ve kalorifer suyu sýcaklýk ayar anahtarý B - Reset ( tekrar çalýþtýrma ) düðmesi C - çma / Kapama düðmesi D - Konfor iþlemi düðmesi E - Sýcak kullanýn suyu ayar anahtarý F - Konfor iþlemi lambasý ( yeþil Led ) G - teþleme blokajý lambasý ( kýrmýzý Led ) H - týk gaz tahliye uyarý lambasý ( sarý Led ) I - Çalýþma lambasý ( yeþil Led ) L - Termomanometre Basýnç minimum deðerden az ise, cihazýn altýndaki (Detaylý Görünüþ resmine bakýnýz) su doldurma vanasýný açarak, basýnç 0,2-1,3 bar arasýnda olacak þekilde kalorifer tesisatýný doldurunuz. Bu iþlemden sonra su doldurma vanasýnýn, su sýzdýrmayacak þekilde tam olarak kapandýðýna dikkat edilmelidir. Bu yüzden ortama gelebilecek hasarlardan þirketimiz sorumlu deðildir. Su basýncý sýk sýk düþerse, kalorifer sisteminde bir su kaçaðý vardýr. Bu durumda tesisatý yapan Yetkili Bayiye veya montörüne muhakkak haber veriniz, aksi halde cihazda oluþacak hasarlar Garanti kapsamýna girmez Kýrmýzý G ile sarý H ledlerinin beraberce yanmasý, kombide su ve su dolaþýmýnýn olmadýðýnýn veya kombide aþýrý ýsýnma olduðunun göstergesidir. Kombinin elektrikle beslendiði her seferde üç led lamba, takriben bir saniye süreyle, beraberce yanarlar. ÖNERÝLER - Konforlu ve ekonomik kullaným icin oda termostadý taktýrmanýzý öneririz. Böylelikle gün boyu ortam sýcaklýðý, istediðiniz ve ayarladýðýnýz derecede olacaktýr. - Program saati ( Timer ) ile, cihazýnýzýn arzulanan saatlerde çalýþtýrýlmasý saðlanýr. - Cihaz uzun müddet kullanýlmayacaksa, gaz vanasýný kapatýnýz ve çma / Kapama anahtarýndan C veya W-Otomat þalterindan elektriði kesiniz. Bu durumda çalýþma lambasý I söner. CÝHZIN ÇLIÞTIRILMSI Cihazý çalýþtýrmak için C düðmesine basýnýz. Cihaz elektronik ateþleme sistemine sahiptir, sýcak C su musluðu açýldýðýnda veya kalorifer devresi kullanýmýnda cihaz 10 saniye içinde atesleme yapmaz ve brülörde alev oluþmazsa gaz blokajý olur, kýrmýzý teþleme Blokajý G lambasý yanar. Bu durumda, Reset ( tekrar çalýþtýrma ) düðmesine B basarak cihazýn çalýþmasý saðlanýr. Çalýþmadýðýnda ve sýk tekrarlarda Yetkili Servise danýþýnýz. G B 6

7 YZ / KIÞ KONUMU Cihazýnýz sýcak kullaným suyu saðladýðý gibi, kaloriferlerin ýsýtýlmasýnda da kullanýlýr. Kalorifer suyu sýcaklýk ayar anahtarý, pozisyonunda olduðunda cihaz YZ konumundadýr. Bu konumda sýcak kullaným suyu elde edilebilir. nahtar, saat yönünde hareket ettirildiðinde cihaz KIÞ konumuna geçer. KLORÝFER SUYU SICKLIK YRI anahtarý ile kalorifer suyu sýcaklýk ayarý yapýlýr. nahtar ile, 1-6 arasýnda bir pozisyon belirleyerek, 42 ve 82 º C arasý kalorifer suyu sýcaklýk ayarý yapýlabilir. L termomanometre üst ibresiyle, kombiden kalorifer suyu çýkýþ sýcaklýðýný görmek mümkündür. OD TERMOSTDI ÝLE KONTROL Oda termostadý kullanýmýnda anahtarýný maksimum konuma getiriniz ve bu konumda býrakýnýz, böylelikle ýsýtmadan en yüksek düzeyde faydalanarak verimli ortam sýcaklýðýnýn ayarlanmasý ve sürekli kalmasý için en uygun koþullar yaratýlmýþ olunur. KULLNIM SUYU SICKLIK YRI Kullaným suyu sýcaklýk ayar anahtarý E, 1 6 arasýnda döndürülerek, takriben 36 ile 54 C dereceleri arasýnda sýcak kullaným suyu musluktan elde edilir. EKONOMÝ / KONFOR FONKSÝYONU Konfor iþlemi D düðmesine basmak suretiyle ayarlanýr. Ýþleminin devrede olduðu F led lambasýyla görüntülenir. Cihaz normal olarak Ekonomi devresinde çalýþýr. Konfor iþleminin devrede olmasýyla, cihaz içindeki gerek birinci ve gerekse ikinci haznelerdeki su ön ýsýtmaya tabi tutulmuþ olarak, talep halinde kullaným suyu sýcak olarak süratle verilebilecek düzeye getirilmiþ ve böylece de kullanýcý için daha konforlu ve elveriþli bir sýcak kullaným suyu saðlanmýþ olur. KLORIFER KONUMU ÝPTLÝ anahtarý pozisyonuna getirildiðinde cihaz YZ konumuna geçer ve cihaz yanlýz sýcak kullaným suyu üretebilir duruma getirtilir. E D F CÝHZIN KPTILMSI Cihazý kapatmak için C düðmesine basýnýz. Uzun müddet kullanýlmayacaksa cihazýn elektrik baðlantýsýný kesip, gaz vanasýný kapatýnýz. 3. FYDLI BÝLGÝLER Cihaz kullanýlmadýðý zaman,donmaya karþý tedbirinizi alýnýz. Cihazda donmaya karþý düzenek vardýr,ancak bu düzenek,elektrik ve gaz hattý devredeyken etkindir. TEÞLEME BLOKJI teþleme ve dolayýsýyla brülörde alev olmazsa G lambasý yanar (kýrmýzý). Bu durumda B Reset düðmesine basarak cihazý tekrar çalýþtýrabilirsinýz. G Sýk tekrarlamalarda veya bu düðmeye basýldýðýnda cihaz çalýþmazsa Yetkili Servise H danýþýnýz. CÝHZD ÞIRI SICKLIK Sensörlerin güvenli sýcaklýk sýnýrýnýn üzerinde bir sýcaklýða ulaþýldýðýný tespit etmeleri halinde sarý H ile kýrmýzý G led lambalarý yanar ve cihaz durur. Bu durumda, bir kaç dakika bekledikten sonra B Reset düðmesine basýlarak cihaz tekrar çalýþtýrýlabilir ( kýrmýzý ve sarý lambalar söner ). Sorun olduðunda Yetkili Servise danýþýnýz. KLORÝFER DEVRESÝ SU EKSÝKLÝÐÝ NEDENÝYLE CÝHZ DURMSI Çalýþmaya baþlama safhasýnda kýrmýzý G ve sarý H led lambalarýnýn beraberce yanmasý, kalorifer sistemindeki su basýncýnýn düþük olmasýndan kaynaklanýr. Bu durumda L termomanometreyi kontrol ediniz ( alt ibre ), 0,2 bar dan düþük bir deðer varsa, cihazýn alt kýsmýndaki doldurma vanasý ile suyu, 0,7 bar deðerine ulaþacak þekilde tamamlayýnýz. L Sistemin tekrar düzenlenmesi Reset B düðmesine basýlarak yapýlýr. Reset iþleminin istem dýþý tekrarlanmasýný önlemek için, sistemde su olmamasý halinde, cihaz beþinci denemeden sonra bu iþlemi devre dýþý býrakýr.cihaz iþlemlerinin yeniden düzenlenmesi, C düðmesine basarak cihazý söndürüp, yakmak suretiyle de yapýlabilir. Cihaz çalýþmýyor ve I led lambasý yanýk kalýyorsa Yetkili Servise müracaat ediniz. Cihazdaki su basýncýnýn devamlý düþmesi halinde, tesisarý kuran Yetkili Bayi veya montörü çaðýrarak tesisattaki su kaçaklarýný kontrol ettiriniz. C B 7

8 TIK GZ THLÝYE PROBLEMÝ týk gaz tahliyesi olmadýðýnda emniyet sistemi vasýtasýyla cihaz otomatikman durur. Bu durumda H atýk gaz uyarý lambasý yanar (sarý). Bacalý cihazlarda takr.15 dakika sonra elektronik kontrol vasýtasýyla cihaz tekrar çalýþmaya baþlar. ÖNEMLÝ: Sýk meydana gelmelerde muhakkak Yetkili Servise danýþýnýz. H 4. BKIM Cihazýnýzýn yýlda bir kere bakýmýný Yetkili Servisinize muhakkak yaptýrýnýz. Emniyetli, ekonomik çalýþan ve sorunsuz bir cihaz için yýllýk bakýmlarýn çok önemi vardýr. 5. GZ CÝNSÝ DEÐÝÞÝMÝ Cihazýnýz doðalgaz ve LPG ( tüp veya dökme gaz ) kullanýmý için üretilmiþtir. Gaz cinsi deðiþimlerinde muhakkak Yetkili Servise danýþýp gerekli iþlemleri yaptýrýnýz. Emniyetli kullaným ve garanti haklarýnýn devamý için önemlidir. MTS Ltd. Sti. Zambaklý sok No Levent - Istanbul Turkey Tel Fax

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Montaj Ýþletme Bakým Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Teknik Kitaplar Serisi: 4.30 Temmuz 2000 Sayfa 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 Giriþ 05 Uyarýlar 05 Doðru Montaj, Güvenli ve Verimli Kullaným Ýçin 06 Yetkili Servis Sorumluluklarý

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS Poland RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. ul. Kociewska 28/30 87-100 Toruń +48 56 6571600 +48 56 6571650 0694 0694BQ0479 677 FAMILY COND kombisi aþaðýdaki

Detaylı

7201 2600 10/2003 TR(TR)

7201 2600 10/2003 TR(TR) 7201 2600 10/2003 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmalý Kazan Logamax plus GB112-24/29/43/60 Logamax plus GB112-24T25V/29-36T25V Lütfen saklayýnýz Önsöz Kullanýmla ilgili önemli genel hususlar

Detaylı

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5590 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu WIA 60 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu WIA 60 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 WIA 60 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi, 2 Su ve elektrik baðlantýsý, 2-3 Ýlk yýkama, 3 Teknik bilgiler, 3 Çamaþýr makinesini

Detaylı

Teknik veriler. Türkçe. Türkçe. KOC numarasý 18127. Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140

Teknik veriler. Türkçe. Türkçe. KOC numarasý 18127. Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140 Teknik veriler KOC numarasý 18127 Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140 Akým Minimum kablo kesýti 1,5 mm 2 beslemesi iki kablolu kutupsuz düsük (zayif) voltaj baðlantýsý ile UBA-4000 Oda kumandasý

Detaylı

GENERAL Duvar Tipi Split Klima. ASG Modelleri. Kullaným Kýlavuzu

GENERAL Duvar Tipi Split Klima. ASG Modelleri. Kullaným Kýlavuzu GENERAL Duvar Tipi Split Klima ASG Modelleri Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 2 03 GÝRÝÞ 04 GARANTÝ ve SERVÝS 05 AÇIKLAMALAR 06 GÜVENLÝ KULLANIM ÝÇÝN 10 DOÐRU ve VERÝMLÝ KULLANIM ÝÇÝN 13 PARÇALAR ve ÝÞLEVLERÝ

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ Türkçe, 1 PK 644 D GH X /HA PKQ 644 D GH /HA PK 755 D GH X/HA PKQ 755 D GH /HA Ýçindekiler Montaj, 2-5 Yerleþtirme Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Özellikler etiketi Brülör

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajýn Açýlmasý ve Seviye Ayarý, 2 Elektrik ve Su Baðlantýlarý, 2-3 Ýlk Yýkama Devri, 3 Teknik Veriler, 3 Çamaþýr Makinesinin Tanýtýmý

Detaylı

MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ

MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ Artýk bir Kia sahibisiniz, muhtemelen çevrenizdekilerin aracýnýz ve þirketi hakkýnda "Kia nedir?", "Kia kimdir?", "'Kia' ne anlama gelir?" gibi

Detaylı

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 Deðerli müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa 159 unuz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR 30 ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 32 Çevrenin korunmasý 33 Ekonomik, çevre dostu yýkama 33 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 34 Kontrol

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 30 Çevrenin korunmasý 31 Ekonomik, çevre dostu yýkama 31 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 32 Kontrol panelinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa GT, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyeti

Detaylı

Elektrikli çok turlu akçuatörler

Elektrikli çok turlu akçuatörler Elektrikli çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 Akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 ile Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma

Detaylı

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý Kahve Makinasý Türkçe,1 Ýçindekiler Kurulum, 4 Yerleþtirme Ankastre Kurulum Havalandýrma Ortalama ve Sabitleme Elektrik Baðlantýsý Güç Kablosunun Takýlmasý Deðer Plakasý Cihazýn Tanýmý,

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR 001-032 LINEA 1ed TR_28.05.2013 04.06.2013 12:19 Sayfa 1 ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENLİ K AMBİ ANS AKSESUARLAR DEĞ ERLER ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ J İ NAL PARÇALAR

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

CHRYSLER PT CABRIO K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 35 ÖN PANEL... 57 ARACIN

Detaylı