ULUSAL MESLEK STANDARDI DOĞAL GAZ ISITMA VE GAZ YAKICI CĠHAZ SERVĠS PERSONELĠ SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 09UMS0007-4

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSAL MESLEK STANDARDI DOĞAL GAZ ISITMA VE GAZ YAKICI CĠHAZ SERVĠS PERSONELĠ SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 09UMS0007-4"

Transkript

1 ULUSAL MESLEK STANDARDI DOĞAL GAZ ISITMA VE GAZ YAKICI CĠHAZ SERVĠS PERSONELĠ SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 09UMS RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 25/08/ (Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 1

2 Meslek: DOĞAL GAZ ISITMA VE GAZ YAKICI CĠHAZ SERVĠS PERSONELĠ Seviye: 4 I Referans Kodu: 09UMS Standardı Hazırlayan KuruluĢ(lar): Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Derneği (GAZBĠR) YARDIMCI KURULUġ: UGETAM (Ġstanbul Uygulamalı Gaz ve Enerji Teknolojileri AraĢtırma Mühendislik San. ve Tic. A.ġ) Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi: MYK Enerji Sektör Komitesi MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı: Tarih ve 2009/29 Sayılı Karar Resmi Gazete Tarih/Sayı: 25/08/ (Mükerrer) Revizyon No: 00 I Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye dört (4) olarak belirlenmiģtir. Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 2

3 TERĠMLER, SĠMGELER VE KISALTMALAR BACA GAZI ANALĠZĠ: Gaz yakıcı cihazlarda yanma verimliliğinin belirlenmesi amacıyla; yanma sonrası oluģan karbondioksit, kükürt dioksit, karbon monoksit, azot oksitler gibi emisyonların ölçülmesi iģlemini, BAKIM KILAVUZU; Gaz Yakıcı cihazın kullanım ömrü boyunca sorunsuz ve güvenli olarak çalıģabilmesi için cihaz üreticisi tarafından belirlenmiģ periyot ve içerikte yapılması gereken ölçme, kontrol, parça değiģim, temizlik gibi iģlemlerin tanımlandığı kılavuzu, DAĞITIM ġġrketġ: BelirlenmiĢ bir bölgede gazın dağıtımı ve iģletmesine yetkili kılınmıģ tüzel kiģiliği, DEVREYE ALMA: Bir sisteme ait tesisat ve elemanlarının gerekli kontrollerin yapılmasının ardından, ilk çalıģtırmanın yapılması iģlemini, DOĞAL GAZ YAKICI CĠHAZ: Doğal gazla çalıģan kombi, Ģofben, kazan, soba, fırın gibi cihazları, DÖNÜġÜM SETĠ: Gaz yakıcı cihazın farklı cihaz üreticisi tarafından izin verildiği müddetçe farklı gazlarla çalıģabilmesi için değiģmesi gerekli olan yedek parçaları içeren malzeme setini, EN: Avrupa standartlarını, EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu, FĠLTRE: AkıĢkandaki yabancı maddeleri süzüp ayıran malzeme veya düzeneği, GAZ ÖLÇÜM CĠHAZI: Ortamda bulunan gazların mevcudiyetini ve yoğunluğunu ölçen cihazı, GENLEġME TANKI: Ġçinde suyu ısıtmak suretiyle çalıģan kazan kombi gibi cihazlarda; suyun ısıl genleģmelerine karģı yapılmıģ koruyucu depo (tank) yu, ISCED: Uluslararası eğitim sınıflandırma standardını, ISCO: Uluslararası meslek sınıflandırma standardını, KĠġĠSEL KORUYUCU DONANIM: ÇalıĢanı yürütülen iģten kaynaklanan, sağlık ve güvenliğini etkileyen bir veya birden fazla riske karģı koruyan; çalıģan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmıģ tüm alet, araç, gereç ve cihazları, KONTROLSÜZ GAZ ÇIKIġI: ġebekeye ait boru hattı ve iģletim tesisinde hasar, darbe, çatlama, çürüme, montaj hatası veya hatalı iģlem nedenine bağlı olarak oluģan gaz çıkıģını, MONTAJ KILAVUZU: Gaz yakıcı cihaz üreticisi tarafından hazırlanmıģ ve cihazın emniyetli ve sağlıklı olarak çalıģabilmesi amacıyla montajı için belirlenmiģ olan kuralların yer aldığı kılavuzu, Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 3

4 NACE: Avrupa Topluluğu nda ekonomik faaliyetlerin istatistiki sınıflamasını, SERVĠS: Gaz yakıcı cihaz üretici /ithalatçısı tarafından belirlenmiģ olan kriterlere göre; gaz yakıcı cihaza müdahale etmeye yetkilendirilmiģ olan gerçek veya tüzel kiģileri, SIZDIRMAZLIK TESTĠ: AkıĢkanın, iģletme Ģartları altında boru içinde kalacağını ve bir sızma yapmayacağını doğrulamak amacı ile yapılan testi, TEKNĠK SERVĠS RAPORU: Gaz yakıcı cihazın üretici /ithalatçısı tarafından yetkilendirilmiģ olan servis tarafından hazırlanmıģ olan teknik raporu, TESĠSAT UYGUNLUK BELGESĠ: Dağıtım Ģirketi yetkililerince, onaylı projesine uygun olarak yapılmıģ tesisatlar için verilen gaz kullanım izin belgesini, TOPRAKLAMA: Statik elektrik yüklemelerini ve kaçak akımları bertaraf amaçlı olarak; elektrik devresinde veya elektrikle çalıģan bir araçta; bir noktayı toprakla birleģtirmeyi, TS: Türk Standartlarını, TSE: Türk Standartları Enstitüsünü, VERĠM: ÇalıĢtırılan veya bakılan bir Ģeyin; çalıģtırılması, iģletilmesi veya bakımından elde edilen sonuç ya da bu sonucun sayısal ifadesini, YALITIM: Bir madde veya yapı üzerinde; sıcaklık, ses, elektrik, aģınma ve nem gibi faktörlerin etkisini engellemek için yapılan iģlemi, YANGIN SÖNDÜRME CĠHAZLARI: AhĢap-kağıt (A sınıfı), akaryakıt (B sınıfı), gaz (C sınıfı) ve metal (D sınıfı) yangınlara müdahale için kullanılan; kuru kimyasal tozlu ya da karbondioksit konulmuģ tüpleri, ifade eder. Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 4

5 ĠÇĠNDEKĠLER 1. GĠRĠġ MESLEK TANITIMI Meslek Tanımı Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler Meslek ile Ġlgili Diğer Mevzuat ÇalıĢma Ortamı ve KoĢulları Mesleğe ĠliĢkin Diğer Gereklilikler MESLEK PROFĠLĠ Görevler, ĠĢlemler ve BaĢarım Ölçütleri Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman Bilgi ve Beceriler Tutum ve DavranıĢlar ÖLÇME, DEĞERLENDĠRME VE BELGELENDĠRME Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 5

6 1. GĠRĠġ Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli (Seviye 4) ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik ve Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin KuruluĢ, Görev, ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre MYK nın görevlendirdiği Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Derneği (GAZBĠR) tarafından hazırlanmıģtır. Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli (Seviye 4) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluģların görüģleri alınarak değerlendirilmiģ, MYK Enerji Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıģtır. Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 6

7 2. MESLEK TANITIMI 2.1. Meslek Tanımı Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli (Seviye 4); iģ sağlığı ve güvenliği ile çevresel önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde iģ organizasyonu yapan, iģ taleplerini alan ve planlayan, yakıcı cihazların montajını yapan, bu cihazları devreye alan, bakım ve tamir iģlemlerini gerçekleģtiren, müģteriyi (kullanıcıyı) bilgilendiren ve mesleki geliģime iliģkin faaliyetleri yürüten nitelikli kiģidir Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri ISCO 88 : 7136 ISCED 97 : 522 NACE Rev.2 : Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu 4857 Sayılı ĠĢ Kanunu 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ağır ve Tehlikeli ĠĢler Yönetmeliği Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Gürültü Yönetmeliği Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ĠĢ Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik ġartları Yönetmeliği KiĢisel Koruyucu Donanımların ĠĢyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden ÇalıĢanların Korunması Hakkında Yönetmelik Yangın Yönetmeliği Yapı ĠĢlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği TS ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi TS EN ISO Çevre Yönetim Sistemi 2.4. Meslek ile Ġlgili Diğer Mevzuat Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği EPDK Doğal Gaz Piyasası Ġç Tesisat Yönetmeliği EPDK Doğal Gaz Sertifika Yönetmeliği Ġmar Yönetmelikleri Yangın Yönetmeliği Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 7

8 2.5. ÇalıĢma Ortamı ve KoĢulları Doğal gaz ısıtma ve gaz yakıcı cihaz servis personeli, açık ve kapalı ortamlarda çalıģır. ÇalıĢma ortamında toz, kir, gürültü ve nem olabilir. ÇalıĢma saatleri genelde düzensizdir. Acil durumlarda çalıģma saati ve süresi değiģiklik arz eder. ÇalıĢma sırasında müģteri, kullanıcı, iģveren, yönetici, mühendis, teknisyen ve iģçileriyle iletiģim kurar Mesleğe ĠliĢkin Diğer Gereklilikler Doğal gaz ısıtma ve gaz yakıcı cihaz servis personelinin, matematik, fizik, proje ve elektrik konularında ilgili ve yetenekli olması, mekanik ve yapı iģlerine yatkın olması, el becerisinin geliģmiģ olması, alet ve ekipman kullanımında yetenekli olması, değiģik dıģ ortam Ģartlarında, saha ve Ģantiye koģullarında çalıģmaya uygun ya da alıģkın olması gerekmektedir. Ayrıca, B tipi sürücü belgesine sahip olmak mesleğin icrasını kolaylaģtıracaktır. Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 8

9 3. MESLEK PROFĠLĠ 3.1. Görevler, ĠĢlemler ve BaĢarım Ölçütleri Görevler ĠĢlemler BaĢarım Ölçütleri Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama A.1 ĠĢ sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve iģyerine ait kuralları uygulamak A.1.1 A.1.2 A.1.3 A.1.4 ĠĢ sağlığı ve güvenliği konusundaki normların anlaģılması için, iģyerinin düzenlediği eğitimlere veya iģyeri dıģındaki kurumların eğitimlerine katılır. Yapılan iģe uygun iģ elbiseleri ve kiģisel koruyucu donanımları kullanır. ĠĢ sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçlarını uygun ve çalıģır Ģekilde bulundurur. Yapılan çalıģmaya ait uyarı iģaret ve levhalarını talimatlar doğrultusunda yerleģtirerek ve çalıģma sırasında koruyarak iģ alanının ve personelinin güvenliğini sağlar. A ĠĢ sağlığı ve güvenliği önlemlerini almak A.2 A.3 Risk etmenlerini azaltmak Tehlike durumunda acil durum prosedürlerini uygulamak A.1.5 A.2.1 A.2.2 A.3.1 A.3.2 A.3.3 Servis hizmeti için gerekli olan ekipmanları kullanır. Yaptığı iģle ilgili tehlike ve riskleri TS kapsamında kendi seviyesinde değerlendirerek, risklerin belirlenmesi çalıģmalarına katkıda bulunur. Risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik yapılan çalıģmalara katılır. Tehlike durumlarını saptayıp hızlı bir Ģekilde yok etmek üzere önlem alma çalıģmalarına katkıda bulunur. Anında giderilemeyecek türden tehlike durumlarını amirlerine ve yetkililere veya gereken durumlarda iģletme dıģında ilgili kurumlara bildirir. Özel acil durum prosedürlerini uygular. A.4 Acil çıkıģ prosedürlerini uygulamak A.4.1 A.4.2 Acil durumlarda çıkıģ veya kaçıģ prosedürlerini uygular. Acil çıkıģ veya kaçıģ ile ilgili deneyimleri ilgililerle ve iģ arkadaģlarıyla paylaģmak üzere yapılan periyodik çalıģmalara ve tatbikatlara katılır. Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 9

10 Görevler ĠĢlemler BaĢarım Ölçütleri Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama B.1.1 Yaptığı iģle ilgili olarak TS EN ISO kapsamında; Çevre Etki-Boyut değerlendirmesini yapar. B.1 Çevre koruma standart ve yöntemlerini uygulamak B.1.2 Çevre koruma gereklerine ve uygulamalarına yönelik periyodik eğitimlere katılır B.1.3 ĠĢ süreçlerinin uygulanması sırasında çevre etkilerini gözler ve zararlı sonuçların önlenmesi çalıģmalarına katılır B.2.1 DönüĢtürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırmayı ve sınıflamayı yapar B Çevre güvenlik önlemlerini almak B.2 Çevresel risklerin azaltılmasına katkıda bulunmak B.2.2 B.2.3 B.2.4 Tehlikeli ve zararlı atıkları verilen talimatlar doğrultusunda diğer malzemelerden ayrıģtırır ve gerekli önlemleri alarak geçici depolamasını yapar Yanıcı ve parlayıcı malzemelerin güvenli bir Ģekilde tutulmasını sağlar ĠĢlem sırasında ve hazırlık aģamalarında kiģisel koruyucu donanım ve malzemeleri kullanır veya diğerlerine kullandırır B.2.5 Dökülme ve sızıntılara karģı kullanılacak uygun donanım, malzeme ve ekipmanı hazır bulundurur B.3 Doğal kaynakların tüketiminde tasarruflu hareket etmek B.3.1 B.3.2 Doğal kaynakları tasarruflu ve verimli bir Ģekilde kullanır Doğal kaynakların daha az ve verimli kullanımı için gerekli tespit ve planlama çalıģmalarına katılır B.4.1 Yangın türüne göre müdahale tekniği ile söndürücüleri belirler ve kullanır B.4 Çevre güvenliğini sağlamak B.4.2 B.4.3 Gaz ölçüm cihazlarını kullanır. Kontrolsüz gaz çıkıģına müdahale tekniklerini uygular. Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 10

11 Görevler ĠĢlemler BaĢarım Ölçütleri Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama C.1.1 ĠĢlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini belirler C.1 ĠĢe ait kalite gerekliliklerini uygulamak C.1.2 Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini saptar C.1.3 Makine, alet, donanım ya da cihazın kalite gerekliliklerine uygun çalıģır C.2.1 Yapılacak iģlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini uygular C Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalıģmak C.2 Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri uygulamak C.2.2 ĠĢlemler sırasında kalite sağlama ile ilgili teknik prosedürleri uygulayarak, özel kalite Ģartlarının karģılanmasını sağlar C.3.1 ÇalıĢma sırasında saptanan hata ve arızaları yetkili kiģilere sürekli bildirir C.3 Proseslerde saptanan hata ve arızaları engelleme çalıģmalarına katılmak C.3.2 C.3.3 Hata ve arızaları oluģturan nedenlerin belirlenmesine ve ortadan kaldırılmasına katkıda bulunur Hata ve arıza gidermeyle ilgili temel uygulama ve yöntemlerini uygular C.3.4 Yetkisi dahilinde olmayan veya gideremediği hata ve arızaları amirlerine bildirir Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 11

12 Görevler ĠĢlemler BaĢarım Ölçütleri Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama D.1.1 ÇalıĢmaların kesintisiz ve uygun Ģekilde sürdürülmesi için, iģ alanını inceler. D.1 ÇalıĢma alanının özelliklerini belirlemek D.1.2 D.1.3 ĠĢ alanının olumsuz özelliklerinin iyileģtirilmesine katkıda bulunur. ÇalıĢmanın türü ve kullanılan iģ yöntemine göre düzeni sağlar. D.1.3 ÇalıĢma alanının geniģliğini ve ilgili çalıģma noktalarının kapsamını belirler. D.2.1 Kullanılacak malzemeleri yapılacak çalıģma ile ilgili iģlem formu ve yöntemlerine uygun olarak seçer ve hazırlar. D ĠĢ organizasyonu yapmak D.2 Gerekli makine, donanım ve malzemeyi çalıģmaya hazırlamak D.2.2 D.2.3 Belirlenen iģleme göre, kontrol ve muayene araçlarını ve cihazlarını kullanır. ÇalıĢma için gerekli aparat, makine ve donanımları çalıģmaya hazır hale getirir. D.2.3 ÇalıĢma süresince kullanılacak malzeme, araç ve gereçlerin ĠSG kapsamında uygunluğunu denetler. D.3.1 ÇalıĢma alanını düzgün ve temiz tutar. D.3.2 Temizlik yaparken iģ güvenliği Ģartlarını gözetir. D.3 ĠĢ bitiminde donanım ve iģ alanı temizliğini yapmak D.3.3 D.3.3 Kullanılan makine ve ekipmanları iģ bitiminde kaldırır ve temizler. ĠĢ güvenliğine zarar verebilecek maddelerin kullanımı sırasında gereken özeni gösterir ve belirlenmiģ yerlerde uygun bir Ģekilde depolar. D.3.5 ÇalıĢma alanını daha sonra gerçekleģtirilecek iģlemlere uygun bırakır. Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 12

13 Görevler ĠĢlemler BaĢarım Ölçütleri Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama E.1 Yetkili servis biriminden gelen talebi incelemek E.1.1 Servis programını kullanarak cihaza ait geçmiģteki servis bilgilerini inceler. E.2 UlaĢımı planlamak E.2.1 ĠĢ taleplerine göre ulaģım için en uygun güzergâhı/sıralamayı oluģturur. E ĠĢ taleplerini alarak planlama yapmak E.2.2 Saatlere bağlı trafik yoğunluğunu takip eder. E.3.1 KiĢisel bakımını yapar ve servis kıyafetini giyer. E.3 Hizmet sunumuna hazırlık yapmak E.3.2 MüĢterinin talebi olmaksızın, servis kimlik kartını gösterir. E.3.3 Servis ve bakım kılavuzuna göre iģlemleri gerçekleģtirir. Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 13

14 Görevler ĠĢlemler BaĢarım Ölçütleri Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama F.1 Montaj mahallinin uygunluğunu kontrol etmek F.1.1 Montaj noktasını montaj kılavuzuna göre kontrol eder. F.2.1 Uygulamayı montaj kılavuzuna uygun olarak yapar. F Yakıcı cihazların montajını yapmak F.2 Montaj yapmak F.2.2 Açık hava ve kazan dairesindeki cihazların ısı yalıtımını gerçekleģtirir. F.3.1 Montajın uygunluğunu fiziksel ve iģlevsel olarak kontrol eder. F.3 Test ve kontrolleri yapmak F.3.2 Cihaz bağlantı noktasındaki elektrik sigortasının iģlevselliğini kontrol eder. Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 14

15 Görevler ĠĢlemler BaĢarım Ölçütleri Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama G.1 Doğal Gaz Dağıtım Firmasının Tesisat Uygunluk Belgesi ni kontrol etmek G.1.1 Gaz Dağıtım ġirketi tarafından verilen Tesisat Uygunluk Belgesi ni inceler. G.2.1 Cihaz baca bağlantılarının, TS 12513, TS EN ve TS EN 1333 standartlarına uygunluğunu kontrol eder. G.2 Yakıcı cihazın tesisat bağlantılarını kontrol etmek G.2.2 G.2.3. Yakıcı cihazın montaj yerinin uygunluğunu TS 7363 standardına göre kontrol eder. Tesisattaki statik gaz basıncını kontrol eder. G.2.4 Gaz tesisatında cihaz vanasından sonra sızdırmazlık kontrolü yapar. G.2.5 Isıtma tesisatındaki su basıncını kontrol eder. G.3.1 Cihaz noktasındaki elektrik bağlantısını montaj kılavuzuna göre yapar. G Yakıcı cihazları devreye almak G.3 Gerekli durumlarda ısıtma ve yakıcı cihaz bağlantılarını gerçekleģtirmek G.3.2 G.3.3 G.3.4 Topraklamanın uygunluğunu kontrol eder. Cihaz ile gaz tesisatı bağlantısını, montaj kılavuzuna uygun olarak yapar. Cihaz ile elektrik tesisatı bağlantısını montaj kılavuzuna uygun olarak yapar. G.4 Doğal gaz dönüģümü yapmak G.5 Son kontrol ve raporlama yapmak G.4.1 G.4.2 G.4.3 G.5.1 G.5.2 G.5.3 G.5.4 G.5.5 G.5.6 G.5.7 DönüĢüm setini kullanır. Doğal gaz yanma basıncını, bakım kılavuzuna göre ayarlar. Yanma kontrolü yapar. Cihaz çalıģırken, dinamik doğal gaz basıncını ve bacanın çekiģini kontrol eder. Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ne göre baca gazı analizi yapar. Cihaz çalıģırken, sistemin ısınmasını ve sıcak su verimini kontrol eder. Sıcak su verimine göre debi ayarı yapar. Doğal gaz sızdırmazlık testi yapar. Elektrik ve su bağlantılarını kontrol eder. Cihazın garanti belgesini imzalar ve müģteriye bırakır. Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 15

16 Görevler ĠĢlemler BaĢarım Ölçütleri Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama H.1 Isıtma ve yakıcı cihazı incelemek H.1.1 H.2.1 Bakımın yerinde veya servis merkezinde yapılmasına karar verir. Bakım aletlerini seçer. H.2 Bakım hazırlığı yapmak H.2.2 Gerekli elektrik, gaz, su, tesisat bağlantılarını kapatır. H.2.3 Basınç ve sıcaklığı düģürür. H.3.1 Cihazın gerekli parçalarını söker. H.3.2 Cihazın ilgili kısımlarını temizler. H Isıtma ve yakıcı cihazların bakımını yapmak H.3.3 H.3.4 H.3.5 Cihazın çalıģma kontrolünü yapar. Filtrelerin temizliğini yapar. Gaz ayarlarını kontrol eder. H.3 Bakım yapmak H.3.6 H.3.7 GenleĢme tankının gaz basıncını kontrol eder. Emniyet kontrollerini yapar. H.3.8 Ücretli değiģen parçaları tüketiciye teslim eder. H.3.9 ĠĢlem yaparken, müģteriye ait eģyaların zarar görmemesine özen gösterir. H.3.10 Ücretli yedek parça değiģimlerinde müģteriden onay aldıktan sonra değiģimi yapar. H.3.11 Cihaz servis ve bakım kılavuzunda belirtilen bakım malzemelerini eksiksiz bulundurur. H.3.12 ĠĢ bitiminde, çalıģma alanında oluģan kirliliği; uygun temizlik malzemesi ve gereçleri ile temizler. Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 16

17 Görevler ĠĢlemler BaĢarım Ölçütleri Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama I.1 Isıtma ve yakıcı cihazı incelemek I.1.1 Tamiratın yerinde veya servis merkezinde yapılmasına karar verir. I.2.1 Tamir aletlerini seçer. I.2 Tamir hazırlığı yapmak I.2.2 I.2.3 Tamir ortamını hazırlar. Tamir için gerekli yedek parçaları hazırlar. I.2.4 Cihazın enerjisini keser, basınç ve sıcaklığı düģürür I Isıtma ve yakıcı cihazların tamirini yapmak I.3.1 I.3.2 Tamir için gerekli parçaları söker. Cihazın ilgili kısımlarını temizler. I.3 Tamir iģlemi yapmak I.3.3 I.3.4 I.3.5 I.3.6 Cihazın çalıģma kontrolünü yapar. Cihaz servis ve bakım kılavuzunda belirtilen bakım malzemelerini eksiksiz bulundurur. Cihazı, emniyet açısından kontrol eder. Ücretli değiģen parçaları tüketiciye teslim eder. I.3.7 I.3.8 ĠĢlem yaparken, müģteriye ait eģyaların zarar görmemesine özen gösterir. ĠĢ bitiminde, çalıģma alanında oluģan kirliliği; uygun temizlik malzemesi ve gereçleri ile temizler. Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 17

18 Görevler ĠĢlemler BaĢarım Ölçütleri Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama J.1 Cihaz hakkında bilgilendirme yapmak J.1.1 Devreye almalarda cihaz kullanımı, bakımı ve emniyet kuralları hakkında müģteriyi bilgilendirir. J.1.2 Bakım ve tamir hakkında yapılan iģlemi müģteriye anlatır. J MüĢteriyi (kullanıcıyı) bilgilendirmek J.2 Cihaz hakkında raporlama yapmak J.2.1 J.2.2 Teknik servis raporunu hazırlayarak müģterinin imzasına sunar ve bir nüshasını müģteriye teslim eder. Bir nüshayı servis merkezine teslim eder, bir nüshayı kendinde muhafaza eder. J.3 Faturalandırma ve tahsilat yapmak J.3.1 J.3.2 Faturalandırma yapılacak kiģi/kurum bilgilerini alır. Malzeme ve iģçilik fiyat listelerini kullanarak, iģlem hacmine göre faturalandırma ve tahsilâtı yapar. Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 18

19 Görevler ĠĢlemler BaĢarım Ölçütleri Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama K.1 Yanında çalıģanlara eğitim vermek K.1.1 K.1.2 ĠĢe iliģkin bilgi ve tecrübelerini çalıģanlarıyla paylaģır. ÇalıĢanlara öğrettiği bilgilerin uygulanıp uygulanmadığını kontrol eder. K Mesleki geliģime iliģkin faaliyetleri yürütmek K.2 Meslek ile ilgili toplantı, seminer, sempozyum gibi faaliyetlere katılmak K.2.1 K.2.2 K.2.3 Ürün ve sistem tanıtım toplantılarına katılır. Bağlı bulunduğu meslek kuruluģunun aktivitelerini takip eder. Seminer, sempozyum gibi faaliyetleri takip eder ve katılır. K.3 Meslek ile ilgili yayınları ve geliģmeleri takip etmek K.3.1 K.3.2 Sektör yayınlarını ve iģe yönelik geliģmeleri zamanında takip eder. Hizmet içi ve iģbaģı eğitimlerine katılır. Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 19

20 3.2. Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman 1. Açıkağızlı anahtar takımı 2. Alyen anahtar takımı 3. Antistatik iģ ayakkabısı 4. Avometre 5. Ayak pompası 6. Ayarlı pense 7. Aydınlatma 8. Baca çekiģ cihazı 9. Baret 10. Boru anahtarı 11. ÇalıĢma tiģörtü 12. Çekiç 13. Çektirme cihazı 14. Çizme 15. Dekopaj, sac makası 16. Dijital fotoğraf makinesi 17. El feneri 18. El terminalleri 19. Gaz analiz cihazı 20. Gaz kaçak kontrol cihazı 21. GenleĢme tankı hava ölçüm cihazı 22. Hava ölçme saati 23. Hava pompası 24. Havya tabancası-lehim 25. Ġç segman pense 26. ĠĢ eldiveni 27. ĠĢ önlüğü 28. ĠĢ tulumu 29. ĠĢ gözlüğü 30. Ġzopropil alkol (temizleme çözeltisi) 31. Karga burun 32. Kıl fırça 33. Koku ölçüm cihazı 34. Kontrol kalemi 35. Kova 36. Kumpas 37. Kurbağacık 38. Lokma takımı 39. Lokma tornavida 40. Makas, kablo soyacağı, eğe 41. Manometre 42. Matkap Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 20

21 43. Metal ayna (baca) 44. Metre 45. Pamuklu bez 46. Pens ampermetre 47. Pense, karga burun 48. Segman pensesi iç-dıģ 49. Su terazisi 50. Tel fırça 51. Temizlik eldiveni 52. Termometre 53. Test köpüğü 54. Topraklama çubuğu 55. Tork anahtarı 56. Tornavida takımı 57. Yan keski 58. Yangın söndürme tüpü Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 21

22 3.3. Bilgi ve Beceriler 1. AkıĢkan bilgisi 2. Araç, gereç ve ekipman bilgisi 3. Baca bilgisi 4. Bilgisayar kullanım bilgi ve becerisi 5. Devreye alma bilgisi 6. Doğal gaz tesisat bilgisi 7. Eko paneller bilgisi 8. El aletlerini kullanma bilgi ve becerisi 9. Ergonomi bilgisi 10. Gaz ölçüm bilgisi 11. Gaz yakıcı cihaz ve ekipmanları bilgisi 12. Genel doğal gaz, patlama ve yanma bilgisi 13. Hijyen bilgisi 14. Isıtma tesisatı bilgisi 15. ĠletiĢim becerisi 16. Ġlkyardım bilgisi 17. ĠĢ sağlığı ve güvenliği bilgisi 18. ĠĢyeri çalıģma prosedürleri bilgisi 19. Mesleki elektrik bilgisi 20. Mesleki elektronik bilgisi 21. Mesleki terim bilgisi 22. Meslekle ilgili mevzuat bilgisi 23. Montaj bilgisi ve becerisi 24. Mukavemet ve sızdırmazlık test bilgisi 25. Organizasyon ve ekip içinde çalıģma becerisi 26. Öğretme becerisi 27. Ölçme ve kontrol bilgisi 28. Problem çözme yeteneği 29. Standart ölçüler bilgisi 30. Teknik resim bilgi ve becerisi 31. Temel matematik bilgisi 32. Ürün bilgisi 33. Yangına müdahale tekniklerini ve yangın söndürücülerini kullanma bilgisi 34. Yedek parça bilgisi Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 22

23 3.4. Tutum ve DavranıĢlar 1. Araç, gereç ve ekipmanların kullanımına özen göstermek 2. ÇalıĢkan olmak 3. Çevre korumaya karģı duyarlı olmak 4. Dikkatli olmak 5. Dürüst olmak 6. Empati kurabilmek 7. Güvenilir olmak 8. Titiz olmak 9. HoĢgörülü olmak 10. Ġnsan iliģkilerine özen göstermek 11. Ġnisiyatif kullanmak 12. ĠĢ disiplinine sahip olmak 13. ĠĢ sağlığı ve güvenliğine dikkat etmek 14. ĠĢyeri çalıģma prensiplerine uymak 15. Kaliteye dikkat etmek 16. Karar vermek 17. Mesleği ile ilgili etik kurallara uymak 18. Meslek ahlakına sahip olmak 19. Özgüven sahibi olmak 20. Özverili olmak 21. Planlı olmak 22. Pratik olmak 23. Sabırlı olmak 24. Soğukkanlı olmak 25. Sorumluluk sahibi olmak 26. ġeffaf olmak 27. Temiz olmak 28. Tertipli çalıģmak 29. Üretken olmak 30. Yeniliklere açık olmak 31. Araç, gereç ve ekipmanların kullanımına özen göstermek 32. Zamanı iyi kullanmak Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 23

24 4. ÖLÇME, DEĞERLENDĠRME VE BELGELENDĠRME Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli (Seviye 4) meslek standardına göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli çalıģma Ģartlarının oluģturulduğu test ve sertifikasyon merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı sınav Ģeklinde olacaktır. Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye iliģkin iģlemler Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 24

25 EK: 1.Meslek Standardı Hazırlayan KuruluĢun Meslek Standardı Ekibi Mustafa Ali AKMAN, GAZBĠR Doğal Gaz Meslek Standartları Hazırlama Komite BaĢkanı Erdal KAYA, ZORLU - Meslek Standardı(Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli) Hazırlama Komisyon BaĢkanı Ahmet YETĠK, AKSA-ANADOLU 2.Teknik ÇalıĢma Grubu Üyeleri ABDÜLKADĠR ALPER AKGÜNGÖR, UGETAM ALTAN IġILTAN, DOSĠDER CEVAT ĠġLĠK, DOSĠDER MUSTAFA ENVER OKAY, ENERGAZ MUSTAFA GÜNGÖR, DOSĠDER SELÇUK KARAKAġ, DOSĠDER ÜMĠT ERTURHAN, ÇALIK-EWE ÜNAL ANILMIġ, DOSĠDER Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 25

26 3.GörüĢ Ġstenen KiĢi, Kurum ve KuruluĢlar 3.1. Dağıtım ġirketleri ADAPAZARI GAZ DAĞITIM A.ġ. AKMERCAN ġġrketler GRUBU AKSA DOĞAL GAZ DAĞITIM A.ġ. ANADOLU DOĞAL GAZ DAĞITIM A.ġ. ARSAN DOĞAL GAZ DAĞITIM A.ġ. BAHÇEġEHĠR GAZ DAĞITIM A.ġ. CENGĠZ ĠNġAAT SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. ÇALIK HOLDĠNG ÇORUM ELEKTRĠK DOĞAL GAZ A.ġ. DELTA ĠNġAAT SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. ENERGAZ MÜHENDĠSLĠK MÜġAVĠRLĠK MAKĠNE TESĠSAT SAN. VE TĠC. LTD. ġtġ. EWE GROUP FERNAS ĠNġAAT LTD. ġtġ. GÜNAY ĠNġAAT LTD. ġtġ. ĠS-KA ĠNġAAT TĠCARET VE SANAYĠ LTD. ġtġ. ĠSTANBUL GAZ DAĞITIM A.ġ. (ĠGDAġ) KALEN ENERJĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. KOLĠN ĠNġAAT, TURĠZM SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. ONGAZ DOĞAL GAZ DAĞITIM SAN. VE TĠC. A.ġ. PALGAZ DOĞAL GAZ DAĞITIM TĠC. VE SAN. A.ġ. SEL-TAN ĠNġAAT TĠCARET VE SANAYĠ A.ġ. UġAK DOĞAL GAZ DAĞITIM SAN. VE TĠC. A.ġ. ZORLU PETROGAS PETROL, GAZ VE PETROKĠMYA ÜRÜNLERĠ ĠNġAAT SAN. VE TĠC. A.ġ. Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 26

27 3.2. Üretici, Ġthalatçı, Uygulayıcı ve MüĢavir Firmalar DOĞAL GAZ SANAYĠCĠ VE ĠġADAMLARI DERNEĞĠ ÜYESĠ SERVĠS HĠZMETĠ VEREN FĠRMALAR 3.3. Sivil Meslek Örgütleri DOĞAL GAZ SANAYĠCĠ VE ĠġADAMLARI DERNEĞĠ ĠSTANBUL DOĞAL GAZ SIHHĠ TESĠSAT KALORĠFER TEKNĠSYENLERĠ ODASI MESLEKĠ EĞĠTĠM VE KÜÇÜK SANAYĠ DESTEKLEME VAKFI Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 27

28 3.4. Kurumlar BAYINDIRLIK VE ĠSKAN BAKANLIĞI BORU HATLARI ĠLE PETROL TAġIMA ANONĠM ġġrketġ ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVRĠMCĠ ĠġÇĠ SENDĠKALARI KONFEDERASYONU ENERJĠ PĠYASASI DÜZENLEME KURUMU ENERJĠ VE TABĠĠ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ESNAF VE SANATKÂRLARI ODASI HAK-Ġġ KONFEDERASYONU MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI SANAYĠ VE TĠCARET BAKANLIĞI TÜRK STANDARTLARI ENSTĠTÜSÜ TÜRKĠYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU TÜRKĠYE ĠġÇĠ SENDĠKALARI KONFEDERASYONU TÜRKĠYE ĠġVEREN SENDĠKALARI KONFEDERASYONU TÜRKĠYE ODALAR VE BORSALAR BĠRLĠĞĠ YÜKSEK ÖĞRETĠM KURULU BAġKANLIĞI Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 28

29 4.MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar Dr. Öcal Serdar YILDIRIM, Nurettin BULUT, Özlem Deniz ERATAK, Prof. Dr. Ali Ulvi YILMAZER, Yusuf YILDIZ, BaĢkan (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı) BaĢkan Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı) Üye (ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı) Üye (Yüksek Öğretim Kurulu BaĢkanlığı) Üye (Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı) M. Oğuz GÜNER, Üye (Çevre ve Orman Bakanlığı) Oğuz AKGÜMÜġ, Arda TARHAN, Yahya Varol GÜLTEKĠN, Dr. Adnan KÖSE, Güner YENĠGÜN, Ahmet GÖZÜKÜÇÜK, Üye (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı) Üye (Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu) Üye (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) Üye (Hak-ĠĢ Konfederasyonu) Üye (Türkiye ĠĢveren Sendikaları Konfederasyonu) Üye (Mesleki Yeterlilik Kurumu) Firuzan SĠLAHġÖR, Metin DEMĠRSOY, Sinan GERGĠN, Nuri BĠLĠR, Ergün GÖK, Daire BaĢkanı (Mesleki Yeterlilik Kurumu) Sektör Sorumlusu (Mesleki Yeterlilik Kurumu) Sektör Temsilcisi (Özürlüler Ġdaresi BaĢkanlığı) Davetli Uzman (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı) Davetli Uzman (Rotek Enerji ve Baca Sistemleri San. ve Tic. Ltd. ġti.) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 29

30 5.MYK Yönetim Kurulu Bayram AKBAġ, Uğur BEKTAġ, Hüseyin ACIR, Prof. Dr. Sabahattin BALCI, BaĢkan (ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi) BaĢkan Vekili (Meslek KuruluĢları Temsilcisi) Üye (Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi) Üye (Yüksek Öğretim Kurulu BaĢkanlığı Temsilcisi) M. ġükrü KOÇOĞLU, Üye (ĠĢveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi) Dr. Osman YILDIZ, Üye (ĠĢçi Sendikaları Konfederasyonları Temsilcisi) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 30

ULUSAL MESLEK STANDARDI ISITMA VE DOĞAL GAZ ĠÇ TESĠSAT YAPIM PERSONELĠ SEVĠYE 3 REFERANS KODU / 09UMS0002-3

ULUSAL MESLEK STANDARDI ISITMA VE DOĞAL GAZ ĠÇ TESĠSAT YAPIM PERSONELĠ SEVĠYE 3 REFERANS KODU / 09UMS0002-3 ULUSAL MESLEK STANDARDI ISITMA VE DOĞAL GAZ ĠÇ TESĠSAT YAPIM PERSONELĠ SEVĠYE 3 REFERANS KODU / 09UMS0002-3 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 25/08/2009-27330(Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 1 Meslek:

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI BACACI SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 09UMS0006-4. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 25/08/2009-27330(Mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARDI BACACI SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 09UMS0006-4. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 25/08/2009-27330(Mükerrer) ULUSAL MESLEK STANDARDI BACACI SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 09UMS0006-4 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 25/08/2009-27330(Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 1 Meslek: BACACI Seviye : 4 I Referans Kodu:

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI. SĠNTER ĠġÇĠSĠ SEVĠYE 3 REFERANS KODU / RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI. SĠNTER ĠġÇĠSĠ SEVĠYE 3 REFERANS KODU / RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI SĠNTER ĠġÇĠSĠ SEVĠYE 3 REFERANS KODU / RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sinter ĠĢçisi (Seviye 3)... /... / 00 Meslek: SĠNTER ĠġÇĠSĠ Seviye: 3 I Referans

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI METAL KESĠMCĠ SEVĠYE 4 REFERANS KODU / RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI METAL KESĠMCĠ SEVĠYE 4 REFERANS KODU / RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI METAL KESĠMCĠ SEVĠYE 4 REFERANS KODU / RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012 Sayfa 1 Meslek: METAL KESĠMCĠ Seviye: 4 I Referans Kodu:. Standardı Hazırlayan KuruluĢ(lar):

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI. NC/CNC TEZGAH ĠġÇĠSĠ SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 11UMS0147-4. RESMÎ GAZETE TARĠH-SAYI: 9/8/2011-28020 (Mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARDI. NC/CNC TEZGAH ĠġÇĠSĠ SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 11UMS0147-4. RESMÎ GAZETE TARĠH-SAYI: 9/8/2011-28020 (Mükerrer) ULUSAL MESLEK STANDARDI NC/CNC TEZGAH ĠġÇĠSĠ SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 11UMS0147-4 RESMÎ GAZETE TARĠH-SAYI: 9/8/2011-28020 (Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 1 Meslek: NC/CNC TEZGAH ĠġÇĠSĠ

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI HAREKET MEMURU REFERANS KODU / RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI HAREKET MEMURU REFERANS KODU / RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI HAREKET MEMURU SEVĠYE 4 REFERANS KODU / RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 1 Hareket Memuru (Seviye 4). /.../00 Meslek: HAREKET MEMURU Seviye: 4 I Referans

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI KALİTE KONTROLCÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI KALİTE KONTROLCÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI KALİTE KONTROLCÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010 Sayfa 1 Kalite Kontrolcü (Seviye 3).... /... / 00 Ulusal Meslek Standardı Referans

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI KALİTE KONTROLCÜ SEVİYE 4 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI KALİTE KONTROLCÜ SEVİYE 4 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI KALİTE KONTROLCÜ SEVİYE 4 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010 Sayfa 1 Kalite Kontrolcü (Seviye 4).... /... / 00 Ulusal Meslek Standardı Referans

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ELEMANI (ĠNġAAT) SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 09UMS0029-4 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 11.12.

ULUSAL MESLEK STANDARDI. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ELEMANI (ĠNġAAT) SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 09UMS0029-4 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 11.12. ULUSAL MESLEK STANDARDI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ELEMANI (ĠNġAAT) SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 09UMS0029-4 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 11.12.2009-27429 Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 1 Meslek: Ġġ SAĞLIĞI

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI ÜCRET VE YAN HAKLAR UZMANI SEVĠYE 6 REFERANS KODU/11UMS0163-6. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/20.12.2011-28148(Mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARDI ÜCRET VE YAN HAKLAR UZMANI SEVĠYE 6 REFERANS KODU/11UMS0163-6. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/20.12.2011-28148(Mükerrer) ULUSAL MESLEK STANDARDI ÜCRET VE YAN HAKLAR UZMANI SEVĠYE 6 REFERANS KODU/11UMS0163-6 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/20.12.2011-28148(Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 1 Meslek: ÜCRET VE YAN HAKLAR

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI METAL DOĞRULTMA İŞÇİSİ SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI METAL DOĞRULTMA İŞÇİSİ SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI METAL DOĞRULTMA İŞÇİSİ SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2013 Sayfa 1 Metal Doğrultma İşçisi ( Seviye 3 ). / Yönetim Kurulu Onay Tarihi/00

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI İŞ MAKİNESİ BAKIM VE ONARIMCISI SEVİYE 4 REFERANS KODU / 13UMS0368-4. RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / 29.11.2013 28836 (Mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARDI İŞ MAKİNESİ BAKIM VE ONARIMCISI SEVİYE 4 REFERANS KODU / 13UMS0368-4. RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / 29.11.2013 28836 (Mükerrer) ULUSAL MESLEK STANDARDI İŞ MAKİNESİ BAKIM VE ONARIMCISI SEVİYE 4 REFERANS KODU / 13UMS0368-4 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / 29.11.2013 28836 (Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2013 Sayfa 1 Meslek: İŞ MAKİNESİ

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI YÜKSEK GERİLİM TEÇHİZATI TEST ELEMANI SEVİYE 4 REFERANS KODU/ 12UMS0219-4. RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/13.06.2012-28322 (Mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARDI YÜKSEK GERİLİM TEÇHİZATI TEST ELEMANI SEVİYE 4 REFERANS KODU/ 12UMS0219-4. RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/13.06.2012-28322 (Mükerrer) ULUSAL MESLEK STANDARDI YÜKSEK GERİLİM TEÇHİZATI TEST ELEMANI SEVİYE 4 REFERANS KODU/ 12UMS0219-4 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/13.06.2012-28322 (Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012 Sayfa 1 Meslek: YÜKSEK

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI DOĞAL GAZ SAYAÇ SÖKME TAKMA ELEMANI SEVİYE 3 REFERANS KODU / 14UMS0422-3. RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ 06.06.2014-29022(Mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARDI DOĞAL GAZ SAYAÇ SÖKME TAKMA ELEMANI SEVİYE 3 REFERANS KODU / 14UMS0422-3. RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ 06.06.2014-29022(Mükerrer) ULUSAL MESLEK STANDARDI DOĞAL GAZ SAYAÇ SÖKME TAKMA ELEMANI SEVİYE 3 REFERANS KODU / 14UMS0422-3 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ 06.06.2014-29022(Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2014 Sayfa 1 Meslek: DOĞAL

Detaylı

OTOMASYON SİSTEMLERİ PROGRAMCISI. Seviye: 5 1. Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi (ASO 1. OSB) Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar):

OTOMASYON SİSTEMLERİ PROGRAMCISI. Seviye: 5 1. Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi (ASO 1. OSB) Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar): Ulusal Meslek Standardı Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No Meslek: OTOMASYON SİSTEMLERİ PROGRAMCISI Seviye: 5 1 Referans Kodu: 12UMS0206-5 Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar): Ankara Sanayi Odası 1. Organize

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI ELEKTRİK SAYACI SÖKME TAKMA ELEMANI SEVİYE 4 REFERANS KODU / 14UMS0421-4. RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ 06.06.2014-29022 (Mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARDI ELEKTRİK SAYACI SÖKME TAKMA ELEMANI SEVİYE 4 REFERANS KODU / 14UMS0421-4. RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ 06.06.2014-29022 (Mükerrer) ULUSAL MESLEK STANDARDI ELEKTRİK SAYACI SÖKME TAKMA ELEMANI SEVİYE 4 REFERANS KODU / 14UMS0421-4 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ 06.06.2014-29022 (Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2014 Sayfa 1 Meslek: ELEKTRİK

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI ÇAĞRI MERKEZĠ TAKIM LĠDERĠ SEVĠYE 5 REFERANS KODU / 13UMS0315-5. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 29.05.2013 28661 (Mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARDI ÇAĞRI MERKEZĠ TAKIM LĠDERĠ SEVĠYE 5 REFERANS KODU / 13UMS0315-5. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 29.05.2013 28661 (Mükerrer) ULUSAL MESLEK STANDARDI ÇAĞRI MERKEZĠ TAKIM LĠDERĠ SEVĠYE 5 REFERANS KODU / 13UMS0315-5 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 29.05.2013 28661 (Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2013 Sayfa 1 Meslek: ÇAĞRI MERKEZĠ

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI MUTFAK GÖREVLĠSĠ SEVĠYE 2 REFERANS KODU / 10UMS0113-2. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI / 29.12.2010 27800 (2.

ULUSAL MESLEK STANDARDI MUTFAK GÖREVLĠSĠ SEVĠYE 2 REFERANS KODU / 10UMS0113-2. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI / 29.12.2010 27800 (2. ULUSAL MESLEK STANDARDI MUTFAK GÖREVLĠSĠ SEVĠYE 2 REFERANS KODU / 10UMS0113-2 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI / 29.12.2010 27800 (2.Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010 Sayfa 1 Meslek: MUTFAK GÖREVLĠSĠ Seviye:

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI YÜKSEK GERİLİM TEÇHİZATI TEST ELEMANI SEVİYE 4 REFERANS KODU/ RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI YÜKSEK GERİLİM TEÇHİZATI TEST ELEMANI SEVİYE 4 REFERANS KODU/ RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI YÜKSEK GERİLİM TEÇHİZATI TEST ELEMANI SEVİYE 4 REFERANS KODU/ RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 1 . / Yönetim Kurulu Onay Tarihi/00 Meslek : YÜKSEK

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI METAL DOĞRAMACI SEVİYE 4 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI METAL DOĞRAMACI SEVİYE 4 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI METAL DOĞRAMACI SEVİYE 4 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010 Sayfa 1 Metal Doğramacı (Seviye 4).... /... / 00 Ulusal Meslek Standardı Referans

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI KÖPRÜLÜ VİNÇ OPERATÖRÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI KÖPRÜLÜ VİNÇ OPERATÖRÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI KÖPRÜLÜ VİNÇ OPERATÖRÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2013 Sayfa 1 Köprülü Vinç Operatörü ( Seviye 3 ). / Yönetim Kurulu Onay Tarihi/00

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI OTOMOTİV GÖVDE ONARIMCISI SEVİYE 5 REFERANS KODU /11UMS116-5. RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ 03/03/2011-27863 (Mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARDI OTOMOTİV GÖVDE ONARIMCISI SEVİYE 5 REFERANS KODU /11UMS116-5. RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ 03/03/2011-27863 (Mükerrer) ULUSAL MESLEK STANDARDI OTOMOTİV GÖVDE ONARIMCISI SEVİYE 5 REFERANS KODU /11UMS116-5 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ 03/03/2011-27863 (Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 1 Meslek: OTOMOTİV GÖVDE

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI YÜKSEK GERİLİM TEÇHİZATI TEST ELEMANI SEVİYE 5 REFERANS KODU/ RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI YÜKSEK GERİLİM TEÇHİZATI TEST ELEMANI SEVİYE 5 REFERANS KODU/ RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI YÜKSEK GERİLİM TEÇHİZATI TEST ELEMANI SEVİYE 5 REFERANS KODU/ RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 1 Meslek : YÜKSEK GERİLİM TEÇHİZATI TEST ELEMANI Seviye

Detaylı

Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012 Sayfa 1

Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012 Sayfa 1 Meslek VERİ GİRİŞ ELEMANI Seviye 4 I Referans Kodu 12UMS0256-4 Standardı Hazırlayan Kuruluş İTO Koordinasyonunda TBV Türkiye Bilişim Vakfı, TÜBİDER Bilişim Sektörü Derneği ve TEKİS Tüm Özel Eğitim Kurumları

Detaylı

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR. DONANIM: Ağ, bilgisayar veya çevre birimlerinin elektronik, elektromekanik ve mekanik aksamını,

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR. DONANIM: Ağ, bilgisayar veya çevre birimlerinin elektronik, elektromekanik ve mekanik aksamını, Meslek SİSTEM İŞLETMENİ Seviye 5 I Referans Kodu 12UMS0255-5 Standardı Hazırlayan Kuruluş İTO Koordinasyonunda TBV Türkiye Bilişim Vakfı, TÜBİDER Bilişim Sektörü Derneği ve TEKİS Tüm Özel Eğitim Kurumları

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI SEVİYE 3 REFERANS KODU/

ULUSAL MESLEK STANDARDI SEVİYE 3 REFERANS KODU/ ULUSAL MESLEK STANDARDI P.V.C. PENCERE VE KAPI SİSTEMLERİ MONTAJCISI SEVİYE 3 REFERANS KODU/ RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012 Sayfa 1 ... / /.. Meslek: P.V.C. PENCERE VE KAPI SİSTEMLERİ

Detaylı

Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2013 Sayfa 1

Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2013 Sayfa 1 EK-16 KIRMA ELEME TESİSİ (KONKASÖR) OPERATÖRÜ (SEVİYE 3) ULUSAL MESLEK STANDARDI Meslek: KIRMA ELEME TESİSİ (KONKASÖR) OPERATÖRÜ Seviye: 3 I Referans Kodu: 13UMS0383-3 Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar):

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI MISIR İŞLEME OPERATÖRLÜĞÜ REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ SEVİYE 4. Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012 Sayfa 1

ULUSAL MESLEK STANDARDI MISIR İŞLEME OPERATÖRLÜĞÜ REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ SEVİYE 4. Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012 Sayfa 1 ULUSAL MESLEK STANDARDI MISIR İŞLEME OPERATÖRLÜĞÜ SEVİYE 4 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012 Sayfa 1 Mısır İşleme Operatörlüğü (Seviye 4). / Yönetim Kurulu Onay Tarihi/00

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI KAT HĠZMETLERĠ SORUMLUSU SEVĠYE 5 REFERANS KODU / 09UMS0022-5 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI: 26/11/2009-27418

ULUSAL MESLEK STANDARDI KAT HĠZMETLERĠ SORUMLUSU SEVĠYE 5 REFERANS KODU / 09UMS0022-5 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI: 26/11/2009-27418 ULUSAL MESLEK STANDARDI KAT HĠZMETLERĠ SORUMLUSU SEVĠYE 5 REFERANS KODU / 09UMS0022-5 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI: 26/11/2009-27418 Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 1 Meslek: KAT HĠZMETLERĠ SORUMLUSU

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK [14UY / 3] BİYOGAZ SİSTEMLERİ PERSONELİ SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK [14UY / 3] BİYOGAZ SİSTEMLERİ PERSONELİ SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK [14UY / 3] BİYOGAZ SİSTEMLERİ PERSONELİ SEVİYE 3 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2014 [14UY00XX-3] [Biyogaz Sistemleri Personeli (Seviye 3)] Yayın Tarihi:../../20.. Rev.

Detaylı