GENUS DUVAR T P KOMPAKT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GENUS DUVAR T P KOMPAKT"

Transkript

1 Ariston, MTS Group un bir markas d r. MTS Group, her çeflit kalorifer ve su s tma sistemlerinin üretiminde, sat fl nda ve servisinde uzmanlaflm fl lider bir uluslararas firmad r. MTS Is tma ve So utma Sistemleri thalat hracat ve Da t m Ltd. fiti. Hüsrev Gerede Cad. No:134 Saray Apt. Kat: Teflvikiye- stanbul Bu katalogdaki veri ve özellikler ba lay c de ildir. MTS Group her zaman ve önceden bilgi vermeksizin de ifliklikler yapabilir. Yeni jenerasyon konfor, iflte burada! GENUS DUVAR T P KOMPAKT ÜCRETS Z ÇA RI MERKEZ :

2 Yeni konfor konseptinin dü mesine bas n! Geliflmifl konfor sistemi performans ile tasarrufu birlefltirir Dostça konfor, montaj ve bak m kolaylaflt r r Ak ll konfor sistemi otomatik olarak maksimum enerji verimini seçer Kifliye özel konfor/en üst düzeyde performans/düflük yak t tüketimi (1-2 y ld zl yanma verimine sahip normal bir kombiden %15 den daha düflük)/muhteflem etkileflim/çok fonksiyonlu dijital gösterge/her zaman lüks bir s cakl k kontrolü sa layan 35 kw güç/cazip tasar m/test edilmifl sessizlik Genus. Size göre tasar mlanm fl kombi. Yeni Ariston projesi olgunlu a eriflti: Geliflmifl yeni teknolojik fonksiyonlar ve geliflmifl performansla en sonunda gerçek tasarrufla birlikte bir araya geldi. Daima emrinizde olan büyük 35 kw güç sayesinde tüm beklentileriniz art k yerine getirilebilir. Herkes için konfor sözü flimdi bir gerçek oldu. Tüm partnerlerimiz, müflterilerimiz, montajc lar m z ve bak m teknisyenlerimiz için mükemmel yan t.

3 Yeni konfor konseptinin dü mesine bas n! Yeni Genus Projesinin bafll ca özelli i zengin model ve aksesuar çeflididir. Etraf n zda size özel bir dizi ürün ve aksesuarlar Kendini rahatl a adam fl bir markan n güvenli i ve garantisi Esnek montaj/ Gizlenmifl su ba lant lar / Kompakt boyut/ Kablosuz s cakl k kontrolü/ Önden kolay eriflim/ Aletsiz bak m/ Standart parçalar/ Kendi kendini kontrol Etraf n zda size özel bir dizi ürün ve aksesuarlar A key feature of the new Genus project is its wide range of models and accessories. A level of flexibility that, combined with infinite programming solutions and interaction, makes your well-being totally customisable. The six models and twelve wired or wireless accessories means the boiler will fit your home to perfection.

4 Ak l, Ariston evinde yaflar: Yeni AUTO (otomatik) fonksiyonun kavramsal yeteneklerinin size kazand rd klar na gelince: Daha fazla verim, maksimum tasarruf, eflsiz konfor kusursuz biçimde sa lan r. Kombi kat kaloriferi üzerindeki gereksiz stresi önler. ~15% Enerji tasarrufu AUTO (otomatik) fonksiyonu olmayan al fl lm fl kombi kat kaloriferi: ENERJ SARF YATI Mevcut s cakl k stenen s cakl k GECE GÜNDÜZ Otomatik fonksiyonu devredeyken Genus kombi kat kaloriferinin çal flmas : Mevcut s cakl k stenen s cakl k GECE GÜNDÜZ Enerji ortam ve rahatl k duygusu, hepsi mükemmel bir uyum içindedir. fiimdi, tüketimi k sarken gerçek anlamda konforun tad n ç karabilirsiniz. Yeni kombi kat kaloriferlerinin ak ll yönetimi ve ard ndaki yeni teknoloji sayesinde bunlar art k mümkün... AUTO (otomatik) fonksiyonu seçti iniz zaman, çevre koflullar na, ba l olan d fl cihazlara ve sizin gerek duydu unuz verime göre Ariston kat kaloriferiniz en iyi çal flma parametrelerini seçer. fiimdiye dek yap lanlar n hiçbiri, Ariston un bu d fl koflullar yorumlama ve karfl l k verme yetene i ile k yaslanamaz. AUTO nun (otomatik) benzeri yoktur. performans konfor s cak su Kifliye özel konfor, en üst düzeyde verim ve gerçek tasarruf fiimdiye kadar böylesine mükemmel avantajlar sa layan kombi modeli sadece bir rüyayd. Çünkü performans art rmak; bir dolu yak t ve para ziyan etmek anlam na geliyordu. AUTO (otomatik) fonksiyonunun zekas, geliflmifl sensörler ve çevre izleme sistemleri, üç y ld zl verim ve üç y ld zl s cak su kullan m yla yak t tüketimi ak lc hale getirilip azal rken, siz de art k mükemmel konforun keyfini sürebilirsiniz.

5 Kiflisel bilgisayar Kiflisel konfor Biri sizi düflünüyorsa, o zaman hayat muhteflemdir. Yeni Genus her zaman rahat etti inizi görmek için sizinle ilgilenir. E er isterseniz, evinizdeki s cakl tamamen kendi bafl na düzenler; fakat dilerseniz performans, iflletim durumu, programlama.vs. hakk ndaki her fleyi size bildirir. Bilinen en iyi rahatl k duygusu için, en geliflmifl kontrol panelinde dijital ekran ve fonksiyon dü meleri mevcuttur Saat / haftal k program 10 Servis Serviste Servis ( talya da mevcuttur) AUTO (otomatik) fonksiyonu Çok fonksiyonlu LCD ekran 2 S f rlama dü mesi 3 Yar otomatik doldurma dü mesi 4 Dijital s tma-s cakl k kodlay c s 5 Mod dü mesi 6. Menü / OK dü mesi 7 Esc dü mesi (Ç k fl dü mesi) Konfor dü mesi 9 Dijital s cak musluk suyu kodlay c s 10 On-Off dü mesi 11 Bilgi dü mesi 12 Zaman program dü mesi 13 AUTO (otomatik) dü mesi S cakl k derecesi ve hata kodu Yar otomatik doldurma ve tesisat bas nc Aç klay c metin Brülör devrede + besleme göstergesi Is tma Günefl paneli ile kullan m S cak musluk suyu Bilgi fonksiyonu Konfor fonksiyonu

6 Yeni arabirim YARI OTOMAT K DOLDURMA Yeni modeller ortam gözlerler ve buna göre ayarlar n de ifltirirler. Sizi olas ar zalardan haberdar edip yap lacak ifllemi belirtirler. Örne in, s tma sistemi bas nc nda bir düflme söz konusu olursa, yar -otomatik doldurma sistemi bunu ekranda gösterir. Sistemi ideal bas nc na geri götürmek için tüm yapman z gereken, sadece dü meye basmakt r. YEN INFO DÜ MES Yeni Ariston serisi; kombinin sa lad tüm ifllemler ve servislerle ilgili bilgiye an nda ve sezgisel eriflimi sa layan Info sistemiyle sizinle konuflur. Kombi kat kaloriferi üzerindeki LCD ekran size s cakl klar, bas nc, ar zalar (Teknik Yetkili Servisine bildirilecek olan), bir sonraki servise kadar kalan gün say s n ve farkl Maksimum ve minimum bas nç düzeyleri iste e göre ayarlanabilir Kombiniz gelifltirilmifl iflletim koflullar na sahiptir Daha az destek ve daha az telefonla aramaya neden olur bölgelerin yönetimini gösterir. Bu, normal olarak mevcut olmayan ve Teknik Yetkili Servisine de yard mc olan bilgiler, kombinizin çal flmas hakk nda içinizin daima rahat olmas için çok yararl bir diyalog oluflturur. KONFOR S STEM Elektronik parçalar (fan ve pompa) kendi performanslar n sistemin özel gereksinimlerine göre ayarlayarak enerji tüketiminde önemli bir azalmay garanti eder ve her zaman maksimum konfor sa larlar. S cakl k derecesi seçiminde bir s n rlama yoktur; yüksek performans düzeyi flimdiye kadar görülmemifl oranda esneklik sa lar. Ak ll Comfort Plus (Art Konfor) sistemini seçerek, s cak musluk suyu teminini h zland r p yaln zca 5 saniye içinde s cak suyu elde edebilirsiniz. Comfort (Konfor) modunda ise, gereksiz tüketimi önlemek için bu fonksiyon tam 30 dakika devam eder. Kombinin her zaman do ru kullan lmas n temin eder Çevrimiçi servisi kolaylaflt r r Cihazlar n durumu hakk nda kullan c y sürekli olarak bilgilendirir Comfort Plus (Art Konfor) modu Muslu u her aç fl n zda tam 5 saniye içinde s cak su Comfort (Konfor) modu Tasarrufu art rmak için, muslu un son aç l fl ndan itibaren 30 dakika süre ile s cak su Eko-Konfor modu Düflük s cakl klarda bile performans ve tasarruf (55 C den düflük)

7 Elektronik devre kart biyo-lojiklefliyor PROGRAM SAAT Yeni Ariston kat kaloriferlerinde, ilave cihazlara gerek duymadan odan z n s cakl n tam diledi iniz gibi ayarlayabilmeniz ve kombinizin gün içindeki çal flma zamanlar n kombinizin üzerinden planlay p ekran nda izleyebilmeniz için bir program saati vard r. Yaflam n ve mutlulu un mant Yeni elektronik devre kart n n ak ll mant, AUTO ve INFO fonksiyonlar n kullanarak yeni s cakl k kontrol aksesuar türleriyle etkileflimi mümkün k lar. Sofistike, etkin ve güvenilir bir elektronik beyin, kombinin çal flmas n yönetir ve kontrol eder. Bu devre, ayn zamanda tüm klasik güvenlik fonksiyonlar n da sa lar. - Bir donma koruma sistemi sürekli olarak koflullar izleyerek kombinin performans n en üst düzeyde tutar ve iki farkl s cakl k düzeyi kullanarak emniyeti sa lar. - Sirkülasyon pompas n n tutukluk önleme fonksiyonu, uzun süreli bekleme dönemlerinin ard ndan bile kusursuz bir çal flmay garanti eder. - Pompan n güvenlik durdurmas ve baca gaz analizi sa lan r. - Pompa post sirkülasyonu, birinci s eflanjörünü olas s l floklardan ve su çekicinden korur. - Gerçek zamanl kombi fonksiyonlar diyagnozu ve izlenen verilerin kayd tutulur. flletim durumu an nda gösterilir Tüm ifllemler kontrol panelinden girilebilir Ekstra bir cihaza gerek yoktur

8 Kullan c için özel haz rlanm fl s cakl k kontrolü verimi Uzaktan kumanda Klima Yöneticisi T-kontrolü GENUS Geliflmifl s cakl k kontrolü Bilgi dü mesi 2 Otomatik/manüel/ç k fl dü mesi 3 Çok-fonksiyon dü mesi 4 flletim modu dü mesi 5 S cak su ve s tma s cakl ayar dü mesi 6 Is tma modu dü mesi 7 Özel fonksiyonlar dü mesi 8 Otomatik dü mesi 9 Tarih/zaman ayar dü mesi 10 Lisan dü mesi 11 Konfor dü mesi 12 Ekran açma dü mesi 13 S f rlama dü mesi 14 Menü/girifl dü mesi 9 8 Oda termostat Klima Manager; uzaktan kumandayla, kombinizi evinizde seçece iniz bir odadan kontrol edebilmenizi sa lar. Her zaman elinizin alt nda olan d fl hava sensörü, haftal k programl dijital program-termostat, dijital termometre ve kombinin kendi diyagnoz sistemiyle, s cakl daima tam olarak kontrol alt nda tutabilirsiniz. D fl hava sensörüyle, hem klimatik ve hem de modülasyonlu bir s cakl k kontrolü sa lan r ve böylece odan n s cakl daima en optimum düzeyde tutulur. Klima Manager, hata türünü ve bunu iyilefltirme önerilerini göstererek veya Teknik Yetkili Servisinin müdahalesini önererek bir ar za halinde acil yard m da sa lar. D fl hava sensörü Esneklik, kiflisellefltirilebilirlik, uyarlanabilirlik... Ariston un en yeni teknolojisi, yeni bir yaklafl m benimsiyor. Ve Genus; s cakl k kontrolünün enerji verimine, müflterilerimizi tatmin etmek için gereken performans düzeylerine, konfor anlay fl na ulafl yor. Çok çeflitli aksesuar türleri, rahatl k duygusu düzeyini kiflisellefltirme gereksinimine cevap veriyor. Hem kablolu, hem de kablosuz ba lant teknolojisi kullanan bu aksesuarlar, çok-s cakl k ve çok-bölge kontrolleriyle, olabilecek en yüksek enerji rasyonalizasyonunu elde edebilmenizi sa l yor. ÇOK-BÖLGE S STEMLER S cakl k iki farkl bölge için ayr ayr kontrol edilebilir. Örne in, yerden s tmal bir bölge (düflük s cakl k) Klima Manager ile kontrol edilir ve radyatör s tmal di er bir bölge (yüksek s cakl k) bir oda termostat yla kontrol edilir. TEK-BÖLGE S STEMLER S cakl k kontrolü d fl hava s cakl na (d fl hava sensörüyle izlenen) ve oda s cakl na ba l olarak, Klima Manager taraf ndan gerçeklefltirilir. TEK-BÖLGE S STEMLER S cakl k kontrolü yaln z d fl hava s cakl na ve oda s cakl na ba l olarak, bir oda termostat taraf ndan gerçeklefltirilir.

9 Montaj ve bak m. Emin ellerdesiniz... Ak ll detaylar Tesisat ve bak m konular n n ard ndaki yeni düflünce mi? Çok basit; o bir Ariston dur! Genus, muazzam bir potansiyeli küçük bir hacme s k flt rarak tasar mlanm flt r. Teknisyenin çal flmalar n kolaylaflt ran önlemler küçük olabilir, fakat basitlikleri, uygulanabilirlikleri ve esneklikleri muhteflemdir. Bütün bunlara ilave olarak, bir devrim yaratan oto-diyagnoz sistemiyle Genus, sorunun ne oldu unu size söyleyerek, diyagnoz zaman n s f ra indirir ve ifllemleri h zland r r. KOMPAKT BOYUT 770x400x315 Yeni tesisat sistemi Yeni kompakt entegre tesisat grubu, el aletleri kullanmadan bile önden eriflimi sa layacak flekilde tasar mland için, bak m çal flmalar n kolaylaflt r r. 770x440x315 Baca ç k fl borular ile su ba lant lar aras nda k salt lm fl mesafe mm 830 Su ba lant lar ile duvar aras nda daha büyük mesafe mm150 Önceki modeller ile ayn yerleflime sahip DIN-standard boru fitingsleri Oto-kontrol Beklentilerinizi sa layabilmek, ama kendi fonksiyonlar n da kontrol alt nda tutabilmek için, bu yeni model hem d fl sinyalleri ve hem de kendi iç sinyallerini dikkate al r. Herhangi bir düzensizlik halinde, oto-kontrol sistemi devreye girer ve sorunun ne oldu unu, nas l müdahale edilece ini de aç kça göstererek, ekranda bildirir.

10 GENUS CF FF OTOMAT K (AUTO) filevl VE INFO TOP S STEML, KOMPAKT, DUVAR T P KOMB KAT KALOR FER SÜPER SESS Z KOMPAKT BOYUTLAR SIHH KONFOR TES SAT BA LANTILARI KAPA I DAH L ÇOK filevl LCD EKRAN MODÜLASYONLU FAN GEL fim fi MODÜLASYONLU POMPA GEL fim fi SICAK MUSLUK SUYU EfiANJÖRÜ BÜYÜTÜLMÜfi GENLEfiME TANKI DIfiARIDAN YANMA ANAL Z KAPA I 3 YOLLU MOTORLU VANA ISITMA SUYU DÖNÜfi VE SICAK MUSLUK SUYU G R fi F LTRELER AÇIKLAMA TASARRUF OTOMAT K (AUTO) INFO TOP UZAKTAN KUMANDA BA LANTISINA UYGUN TASARIM KABLOSUZ ÇOK BÖLGEL SICAKLIK KONTROLÜNE UYGUN TASARIM KADEMEL S STEME BA LANTI Ç N UYGUN TASARIM BAS T, NET AÇIKLAMALI OTO-D YAGNOZ S STEM YARI-OTOMAT K DOLDURMA RADYATÖR TES SATINDAK HAVAYI ATMAK Ç N HAVA PÜRJÖRÜ S STEM GÜNEfi S STEM BA LANTISINA UYGUN TASARIM DONMA KORUMALI, K REÇLENME KORUMALI VE POMPA TUTUKLU U ÖNLEMEL C HAZLAR Teknik özellikleri CF CF FF FF FF YANMA HAZNES bacal bacal hermetik hermetik hermetik GÜCÜ VE VER M Max/min nominal s ç k fl kw 25,8/11 29,6/13 25,8/11 30/13 34,4/14 Max/min S cak musluk suyu güç ç k fl kw 27/11 31,1/13 27/11 31,3/13 36/14 Max/min Is tma devresi güç ç k fl kw 23,7/10,1 26,9/11,7 24/9,5 28/11,6 31,1/12,8 Yanma verimi % 93,2 93,1 95,4 94,8 94,7 Nominal kapasitede (60/80 C) verim % 91, ,3 93,6 93,5 Nominal kapasitenin %30 unda verim % 91, ,2 93,7 91,1 Yanma verimi y ld z (92/42/EEC talimat ) ** ** *** *** *** Gövdeden maksimum s kayb ( T=50 C) % 1,3 2,1 1,1 1,2 1,2 Brülör çal fl rken baca gaz kay plar % 6,8 6,9 4,6 5,2 5,3 Brülör çal flmazken baca gaz kay plar % 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 EM SYON Maksimum baca gaz ç k fl (DG) kg/h 62,95 73,8 62,5 71,5 74 Baca gaz s cakl (DG) C 137, ,5 108 Art k ç k fl bas nc mbar ,75 - Minimum do al çekifl Pa CO2 içeri i (DG) % 6,07 6 7,3 6,1 7 CO içeri i (%0 O2-DG) ppm O2 içeri i (DG) % 9,6 9,7 7,35 9,56 8 ÖZELL KLER Gaz girifl bas nc - Do algaz (DG) mbar Minimum oda s cakl C ISITMA DEVRES PERFORMANSI Max/min s tma s cakl C 85/42 85/42 85/42 85/42 85/42 Sistemin art k bas nc bar 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Genleflme tank kapasitesi l Genleflme tank ön bas nc bar Sistemdeki maksimum su l Minimum s tma sistemi bas nc bar 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Maksimum s tma sistemi bas nc bar Kat kaloriferi art k bas nç grafi i mbar 1 Min. h z e risi 2 Max. H z e risi debi litre/saat Bacal yanma haznesi - model CF Model CF - Bacal SICAK SU PERFORMANSI Max/min S cak su s cakl C 60/36 60/36 60/36 60/36 60/36 S cak su özgül debisi (10 dak. T=30 C) litre/dak 11,5 13,5 12,1 13,6 16 S cak su debisi T=25 C litre/dak 13,8 16,2 14,5 16,3 19,2 S cak su debisi T=35 C litre/dak 9,9 11,6 10,4 11,7 13,7 S cak su konforu y ld z (EN13203) *** *** *** *** *** Minimum s cak su debisi litre/dak. 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 Maksimum s cak su bas nc bar Model FF - Hermetik Koaksiyal (efl eksenli) baca ç k fl ELEKTR KSEL ÖZELL KLER Besleme gerilimi V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 Güç tüketimi W 84, Elektrik sisteminin güç s n f IP x 5D 4D 4D X5D X5D X5D A IRLI I VE BOYUTLARI A rl kg Boyutlar (Y x E x D) mm 770x400x x440x x400x x400x x440x315 Hermetik yanma haznesi - model FF verim konfor fonksiyonu >15% tasarruf ekstra güvenli IPX5D elektrik koruma s n f AÇIKLAMA M: Is tma devresi gidifli, Ø 3/4 gaz U: S cak musluk suyu ç k fl, Ø 1/2 gaz G: Gaz ba lant s, Ø 3/4 gaz E: S cak musluk suyu girifli, Ø 1/2 gaz R: Is tma devresi dönüflü, Ø 3/4 gaz F: Baca gaz (Ø mm) F: 130 (CF) F1: 60/100 (FF) Ø60/100: up to 4m Ø80/125: up to 16m Model FF - Twin pipe exhaust Ø80/80: up to 57m (24kW) - 52m (28kW) - 39m (32kW)

11 Ariston, eksiksiz müflteri memnuniyeti sunar. MTS servisi, müflteri taleplerini karfl lamak için vard r. Kaliteli ürünler Mükemmel servis nternet sitesi, sektördeki operatörlere ürün katalogu na ba lant l olarak tüm bilgileri, teknik özelliklerin ayr nt lar n, aç l m flemalar n ve yedek parça listelerini, iflletim kitapç klar ve kullanma talimatlar için güncellefltirmeleri gösterir. Kullan c lara yörelerindeki ilgili Yetkili Servis Merkezlerinin ve yedek parça stokçular n n telefon numaralar n ve adreslerini verir. Ariston Teknik Servis Merkezlerinin örgüt a, etkinlik ve üst düzey bir profesyonel haz rl n iflareti olan acil ve rutin bak m ifllerini garanti edebilmek üzere, tüm ülkeyi kapsayacak flekilde gelifltirilmifltir. Bir uzmanlar grubu da, süreçle ilgili yeni ürünleri ve teknolojileri sürekli olarak güncellemede müflterilerimizi desteklerler.

12 Bizim kalbimiz sizin evinizde at yor Yuvan z n kalbi

CLAS. Kifliye özel konfor DUVAR T P KOMPAKT KOMB KAT KALOR FER. ÜCRETS Z ÇA RI MERKEZ :

CLAS. Kifliye özel konfor DUVAR T P KOMPAKT KOMB KAT KALOR FER. ÜCRETS Z ÇA RI MERKEZ : Ariston, MTS Group un bir markas d r. MTS Group, her çeflit kalorifer ve su s tma sistemlerinin üretiminde, sat fl nda ve servisinde uzmanlaflm fl lider bir uluslararas firmad r. MTS Is tma ve So utma

Detaylı

GENUS PREMIUM HP YOĞUŞMALI KAZANLAR AFS. sensörü. Uzaktan kumanda bölge kontrol ekipmanı. kaskad kontrol paneli. Isıtma devre. kolektör.

GENUS PREMIUM HP YOĞUŞMALI KAZANLAR AFS. sensörü. Uzaktan kumanda bölge kontrol ekipmanı. kaskad kontrol paneli. Isıtma devre. kolektör. D ş sensörü GENUS PREMIUM HP YOĞUŞMALI KAZANLAR kaskad kontrol paneli Uzaktan kumanda bölge kontrol ekipmanı VFAS kolektör sensörü Isıtma devre pompası Denge kabı AFS Dış hava sensörü Isıtma pompası Kazan

Detaylı

HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi

HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi GENEL ÖZELLÝKLER HERCULES Condensing 32 2 I Yer Tipi Boylerli

Detaylı

Victrix Superior 32 kw Duvar tipi yo uflmal kombi (32 kw) Duvar tipi yo uflmal kat kaloriferi (32 kw X) Yo uflmal Kombi

Victrix Superior 32 kw Duvar tipi yo uflmal kombi (32 kw) Duvar tipi yo uflmal kat kaloriferi (32 kw X) Yo uflmal Kombi Victrix Superior 2 kw Duvar tipi yo uflmal kombi (2 kw) Duvar tipi yo uflmal kat kaloriferi (2 kw X) Yo uflmal Kombi Yo uflmal Kombi Victrix Superior 2 kw mmergas Victrix Superior kw çevre dostu yo uflmal

Detaylı

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. idee Yoğuşmalı Kombi

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. idee Yoğuşmalı Kombi BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ idee Yoğuşmalı Kombi BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ idee Yoğuşmalı Kombiler %109.2 verim değeri* Kompakt ebatları sayesinde (yükseklik x genişlik x derinlik 4,1 cm x 6, cm x 6,4

Detaylı

KOMBİLER VE AKSESUARLARI. Konfor tasarım ve teknoloji. yeşil

KOMBİLER VE AKSESUARLARI. Konfor tasarım ve teknoloji. yeşil KOMBİLER VE AKSESUARLARI Konfor tasarım ve teknoloji yeşil Ariston gelişen bir gelenek Uzun yıllardan beri en yüksek performans ve kaliteyi hedefleyen milyonlarca ailenin evine girdik. Cihazlarımıza bağlanarak,

Detaylı

Ýçinizi ýsýtan yüksek teknoloji Victrix 24 kw Duvar tipi yo uþmal kombi (24 kw) Duvar tipi yo uþmal kat kaloriferi (24 kw X) Yoðuþmalý Kombi Yo uþmal Kombi Victrix 24 kw Victrix 24 kw X mmergas 24 kw çevre

Detaylı

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h)

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h) VITOPEND 100-W Gaz yakıtlı kombi / ısıtıcı Bacalı veya hermetik işletme için Modülasyonlu, atmosferik brülörlü Anma ısı gücü aralığı: 10,5 30 kw (9 000 25 800 kcal/h) Düşük Sıcaklık Kazanı Vitopend 100-W,

Detaylı

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak)

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak) Logamax Plus GB 022 Yo uflmal Kombi Tüketimde KonforPlus Düflük Yak t Tüketimi Yo uflma teknolojisiyle gelen çok yüksek verim, çok uzun ömürlü magnezyum-alüminyum-silisyum alafl m high-tech eflanjör, ak

Detaylı

Naviels. DAXOM / Navidens. Yoğuşmalı Duvar Tipi Kazan. Yaşamınıza Yakışan Konfor ve Güven. Avrupa Birliği EEC 92/42 Standartlarına Göre

Naviels. DAXOM / Navidens. Yoğuşmalı Duvar Tipi Kazan. Yaşamınıza Yakışan Konfor ve Güven. Avrupa Birliği EEC 92/42 Standartlarına Göre Naviels DAXOM / Navidens Yoğuşmalı Duvar Tipi Kazan Yaşamınıza Yakışan Konfor ve Güven VERİMLİLİK ««««Avrupa Birliği EEC 92/42 Standartlarına Göre Yoğuşmalı Duvar Tipi Kazan DAXOM / Navidens GENEL ÖZELLİKLER

Detaylı

ISITMA SU ISITMA YENİLENEBİLİR ENERJİ

ISITMA SU ISITMA YENİLENEBİLİR ENERJİ Konfor tasarım ve teknoloji yeşil EVO KOMBİ VE AKSESUARLARI ISITMA SU ISITMA YENİLENEBİLİR ENERJİ ARISTON GELİŞEN BİR GELENEK Uzun yıllardan beri en yüksek performans ve kaliteyi hedefleyen milyonlarca

Detaylı

ISITMA SU ISITMA YENİLENEBİLİR ENERJİ

ISITMA SU ISITMA YENİLENEBİLİR ENERJİ Konfor tasarım ve teknoloji yeşil EVO SERİSİ KOMBİLER VE AKSESUARLARI ISITMA SU ISITMA YENİLENEBİLİR ENERJİ ARISTON GELİŞEN BİR GELENEK Uzun yıllardan beri en yüksek performans ve kaliteyi hedefleyen milyonlarca

Detaylı

kw Konvansiyonel Hermetik Kombiler

kw Konvansiyonel Hermetik Kombiler 24-28-31 kw Konvansiyonel Hermetik Kombiler Konvansiyonel Hermetik Kombiler 24-28-31 kw Parametre ayarları Lawa Beyaz dijitli koyu mavi aydınlatmalı LCD ekran Basma butonlu MODE ve RESET Çevirme düğmeli

Detaylı

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. idee Yoğuşmalı Kombi

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. idee Yoğuşmalı Kombi idee Yoğuşmalı Kombi Brülör Kompakt Gaz Hava Sistemi Eşanjör Ateşleme Elektrodu 109.2 verim değeri* Kompakt ebatları sayesinde (yükseklik x genişlik x derinlik 4,1 cm x 6, cm x 6,4 cm) mekandan tasarruf

Detaylı

Maior kw 24 kw - 28 kw - 32 kw Hermetik Kombiler. Yo uflmal Kombi

Maior kw 24 kw - 28 kw - 32 kw Hermetik Kombiler. Yo uflmal Kombi Maior kw 4 kw - 8 kw - 3 kw Hermetik Kombiler Yo uflmal Kombi Yo uflmal Kombi Maior kw mmergas Maior kw modeli kombiler, enerji tasarrufu sa layan alev modülasyonu, tüm fonksiyonlar yöneten mikro ifllemcili

Detaylı

Proteus Premix

Proteus Premix www.eca.com.tr PROTEUS PREMİX, yoğuşma teknolojisiyle yüksek enerji tasarrufu sağlamakta aynı zamanda küçük boyutları, zarif görünümü ve ergonomik tasarımlı kumanda paneli ile göze de hitap eden bir ürün

Detaylı

ISITMA I SU ISITMA I YENİLENEBİLİR ENERJİ I SOĞUTMA

ISITMA I SU ISITMA I YENİLENEBİLİR ENERJİ I SOĞUTMA YIL GARANTİ ANA EŞANJÖR GARANTİSİ CLAS ONE YOĞUŞMALI KOMBİ ISITMA I SU ISITMA I YENİLENEBİLİR ENERJİ I SOĞUTMA TASARRUFLU ISITMA XTRATECH ISI EŞANJÖRÜ XXL TEKNOLOJİ UZUN SÜRELİ YÜKSEK PERFORMANS XtraTech

Detaylı

Ýnverter Serisi Klimalar R10A MONO ÝNVERTER KLÝMALAR Duvar Tipi RS inverter MODELLER ENERJÝ SINIFI A HiCOP:3.86(W/W) Kapasite Aralýðý: 3.100.00 BTU/h Kapasite Aralýðý: 3.100.00 BTU/h RS inverter MODELLER

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

SCOT. Gaz Adaptif Sistem. 1:5 Modülasyon Oranı. 3 Yıl Garanti. %107,5 Verim. Erp Uyumlu. 17 Farklı Emniyet Sistemi

SCOT. Gaz Adaptif Sistem. 1:5 Modülasyon Oranı. 3 Yıl Garanti. %107,5 Verim. Erp Uyumlu. 17 Farklı Emniyet Sistemi www.eca.com.tr Scot SCOT Safety COmbustion Technology kelimelerinin kısaltılmasıdır. Güvenli Yanma teknolojisi anlamına gelmektedir. SCOT, yoğuşmalı kombiler için geliştirilmiş hava/gaz bağlantısını birbirinden

Detaylı

YIL DIVATOP MICRO KOMB LER. 3GARANTi

YIL DIVATOP MICRO KOMB LER. 3GARANTi DIVATOP MICRO KOMB LER 24, 32 ve 37 kw l k üç farkl kapasite seçene i Fan modülasyonu ile her kapasitede yüksek verim EN 13203 e göre üç y ld zl s cak kullan m suyu konforu 92/42 EEC direktifine göre üç

Detaylı

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent

Detaylı

YIL DIVATECH D KOMB LER. 3GARANTi

YIL DIVATECH D KOMB LER. 3GARANTi DIVATECH D KOMB LER 24 kw ve 32 kw l k iki farkl kapasite seçene i Monotermik (çift) eflanjör Yüksek verim Kompakt ölçüler 14 farkl emniyet sistemi YIL 3GARANTi * ENERGY CERTIFICATION According to 92/42

Detaylı

24-28 kw Konvansiyonel Kombi. Lawa / LawaPlus

24-28 kw Konvansiyonel Kombi. Lawa / LawaPlus 24-28 kw Konvansiyonel Kombi Lawa / LawaPlus LawaPlus Çift Eşanjörlü Konvansiyonel Kombiler 288 mm derinliği ile kompakt boyutlara sahip Lawa ve LawaPlus; kısıtlı alanlara dahi kolayca monte edilebilir

Detaylı

YIL DOMITECH KOMB LER. 3GARANTi

YIL DOMITECH KOMB LER. 3GARANTi DOMITECH KOMB LER 24 kw ve 32 kw l k iki farkl kapasite seçene i Ferroli patentli eflanjör Yüksek verim Kompakt ölçüler 12 farkl emniyet sistemi YIL 3GARANTi * ENERGY CERTIFICATION According to 92/42 EEC

Detaylı

YIL DOMICONDENS. YO UfiMALI KOMB. 3GARANTi

YIL DOMICONDENS. YO UfiMALI KOMB. 3GARANTi DOMICONDENS YO UfiMALI KOMB Yo uflma teknolojisi ile %103,6 verim* 24,1 ve 27 kw l k iki farkl kapasite seçene i (50-30ºC de 25,9 ve 29 kw) 12 farkl emniyet sistemi SEDBUK B verimlilik band YIL 3GARANTi

Detaylı

24/30-28/35-32/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombiler

24/30-28/35-32/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombiler 24/30-28/35-32/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombiler Yoğuşmalı Premix Sistem Kombiler 24/30-28/35-32/40 kw Parametre ayarları Priwa Beyaz dijitli koyu mavi aydınlatmalı LCD ekran Basma butonlu MODE

Detaylı

Ø80/125 mm koaksiyel 100cm yatay baca seti 3318035 YO UfiMALI Ø80 mm ayr k 80cm ayr k baca seti 3318370

Ø80/125 mm koaksiyel 100cm yatay baca seti 3318035 YO UfiMALI Ø80 mm ayr k 80cm ayr k baca seti 3318370 Baca boru aksesuarlar Ø60/100 mm koaksiyel 100cm yatay baca seti 3318000 Baca boru aksesuarlar YO UfiMALI Ø60/100 mm koaksiyel 100cm yatay baca seti 3318073 Ø60/100 mm koaksiyel 75cm yatay baca seti 3318001

Detaylı

Premiks Tam Yo uflmal Kombi Seradens

Premiks Tam Yo uflmal Kombi Seradens Premiks Tam Yo uflmal Kombi Seradens TASARRUF VE YÜKSEK VER M N MÜKEMMEL UYUMU 4 YILDIZ ENERJ VER ML L SINIFI GARANTi Üstün Özellikli Tam Yo uflmal Kombi Seradens Premiks tam yo uflmal kombi Seradens;

Detaylı

E.C.A. konvansiyonel kombilerde fark yaratan yeni dekoratif tasarım...

E.C.A. konvansiyonel kombilerde fark yaratan yeni dekoratif tasarım... E.C.A. konvansiyonel kombilerde fark yaratan yeni dekoratif tasarım... 100 YERLİ % www.eca.com.tr PROTEUS PLUS BLUE 14 FARKLI EMNİYET SİSTEMİ 3 YIL GARANTİ Teknik Özellikler 23.3 kw Hermetik monotermik

Detaylı

ISITMA I SU ISITMA I YENİLENEBİLİR ENERJİ I SOĞUTMA

ISITMA I SU ISITMA I YENİLENEBİLİR ENERJİ I SOĞUTMA YIL GARANTİ ANA EŞANJÖR GARANTİSİ ALTEAS ONE NET 2016 Good Design ödülünü kazanmıştır. ALTEAS ONE YOĞUŞMALI KOMBİ NET ISITMA I SU ISITMA I YENİLENEBİLİR ENERJİ I SOĞUTMA TASARRUFLU ISITMA XTRATECH ISI

Detaylı

BAYMAK GAZ BRÜLÖRLER Tek Kademeli Çift Kademeli Oransal Gaz Brülörleri BG Serisi kw

BAYMAK GAZ BRÜLÖRLER Tek Kademeli Çift Kademeli Oransal Gaz Brülörleri BG Serisi kw BAYMAK GAZ BRÜLÖRLER Tek Kademeli Çift Kademeli Oransal Gaz Brülörleri BG Serisi - Baxi Group, De Dietrich, Remeha Tek Kademeli Gaz Brülörleri BG Serisi BG serisi tek kademeli brülörlerde sabit gaz ve

Detaylı

BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ

BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ FUEL-O L BRÜLÖRLER ÇOK GEN fi ARALI I, BÜYÜK LERDE K KADEMEL MODELLER SESS Z, YÜKSEK VER ML ÇALIfiMA KARfiI BASINÇLI KAZANLAR Ç N ÖZEL D ZAYN EN Y KAL TE KOMPONENTLERLE

Detaylı

Premiks Tam Yoğuşmalı Kombi ve Kat Kaloriferi

Premiks Tam Yoğuşmalı Kombi ve Kat Kaloriferi Premiks Tam Yoğuşmalı Kombi ve Kat Kaloriferi FGB Serisi 28-35 kw UYUMLU Enerji tasarrufunda uzman marka Wolf FGB Serisi ile mekanlarda konfor, yeniden tanımlanıyor Opsiyonel BM-2 Programlama Modülü ve

Detaylı

24-28 kw Konvansiyonel Kombi. Lawa / LawaPlus

24-28 kw Konvansiyonel Kombi. Lawa / LawaPlus 24-28 kw Konvansiyonel Kombi Lawa / LawaPlus LawaPlus Çift Eşanjörlü Konvansiyonel Kombiler 288 mm derinliği ile kompakt boyutlara sahip Lawa ve LawaPlus; kısıtlı alanlara dahi kolayca monte edilebilir

Detaylı

Confeo Plus

Confeo Plus www.eca.com.tr Confeo Plus CONFEO PLUS Dicom, Digitally Controlled Combustion kelimelerinin kısaltmasıdır. Dicom, konvansiyonel (yoğuşmasız) kombiler için geliştirilmiş bir elektronik kontrol sistemidir.

Detaylı

YIL DOMIPROJECT KOMB LER. 3GARANTi. 24 kw ve 32 kw l k iki farkl kapasite seçene i Kompakt ölçüler Yüksek verim 13 farkl emniyet sistemi

YIL DOMIPROJECT KOMB LER. 3GARANTi. 24 kw ve 32 kw l k iki farkl kapasite seçene i Kompakt ölçüler Yüksek verim 13 farkl emniyet sistemi 54 DOMIPROJECT KOMB LER 24 kw ve 32 kw l k iki farkl kapasite seçene i Kompakt ölçüler Yüksek verim 13 farkl emniyet sistemi YIL 3GARANTi * ENERGY CERTIFICATION ** According to 92/42 EEC (mod. F) * Ferroli,

Detaylı

Eolo MYTHOS 24 2E Duvar-tipi Hermetik Kombi

Eolo MYTHOS 24 2E Duvar-tipi Hermetik Kombi 1998 den beri İtalya Kombi Pazar Lideri Eolo MYTHOS 24 2E Duvar-tipi Hermetik Kombi HER YIL BAKIM YAPTIRAN KULLANICILARA HEDİYE! Genel Özellikler Açıklamalar 1 - Reset düğmesi 2 - Stand-by / Yaz / Kış

Detaylı

www.klimaplus.com.tr Mitsubishi Electric Klima Sistemleri Distribütörü Yetkili Sat c da Tan t m KP-MS06-09

www.klimaplus.com.tr Mitsubishi Electric Klima Sistemleri Distribütörü Yetkili Sat c da Tan t m KP-MS06-09 Yetkili Sat c da Tan t m KP-MS06-09 Mitsubishi Electric Klima Sistemleri Distribütörü KlimaPlus Enerji ve Klima Teknolojileri Pazarlama San. ve Tic. A.fi. Genel Müdürlük: Ferhatpafla Mah. G99 Sok. No:46

Detaylı

Proteus Plus Blue

Proteus Plus Blue www.eca.com.tr Proteus Plus Blue PROTEUS PLUS BLUE Konvansiyonel kombiler için geliştirilmiş en yüksek teknolojilere sahip Proteus Plus Blue; yüksek verim oranı ile yakıt tasarrufu sağlamaktadır. Proteus

Detaylı

HERCULES CONDENSING. Hercules Condesing ABT 32 2 I Radyatör ve yerden ısıtma sistemli HER YIL BAKIM YAPTIRAN KULLANICILARA HEDİYE!

HERCULES CONDENSING. Hercules Condesing ABT 32 2 I Radyatör ve yerden ısıtma sistemli HER YIL BAKIM YAPTIRAN KULLANICILARA HEDİYE! 1998 den beri İtalya Kombi Pazar Lideri HERCULES CONDENSING Hercules Condensing 32 2 I 32 kw gücünde Yer tipi Çift serpantinli paslanmaz çelik boylerli Hazır güneş enerjisi bağlantısı Paslanmaz çelik eşanjörlü

Detaylı

KOMBİLER VE KONTROL AKSESUARLARI

KOMBİLER VE KONTROL AKSESUARLARI KOMBİLER VE KONTROL AKSESUARLARI ISITMA I SU ISITMA I YENİLENEBİLİR ENERJİ YENİLİKLERLE GERÇEKLEŞEN 80 YILLIK BÜYÜME Yıllardır Ariston ürünlerini seçen ailelerin evlerine, günlük yaşamlarını daha iyileştirmek

Detaylı

YIL DOMICONDENS. YO UfiMALI KOMB. 3GARANTi

YIL DOMICONDENS. YO UfiMALI KOMB. 3GARANTi 55 DOMICONDENS YO UfiMALI KOMB Yo uflma teknolojisi ile %103,6 verim* 24,1 ve 27 kw l k iki farkl kapasite seçene i (50-30ºC de 25,9 ve 29 kw) 13 farkl emniyet sistemi SEDBUK B verimlilik band YIL 3GARANTi

Detaylı

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde Japon dizayn ve teknolojisi ile üretilmiş çevre dostu klimalar artık Türkiye de KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde 30.000 kişinin çalıştığı ve Sektöründe ilk

Detaylı

24/31-28/35-32/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombi. Priwa / PriwaPlus

24/31-28/35-32/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombi. Priwa / PriwaPlus 24/31-28/35-32/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombi Priwa / PriwaPlus 1 PriwaPlus Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombiler Gaz adaptif sistemi ve ileri teknoloji donanımı ile Priwa ve PriwaPlus kombiler; evinizin

Detaylı

Do algaz ve LPG'li Kombi. Serena

Do algaz ve LPG'li Kombi. Serena Do algaz ve LPG'li Kombi Serena Ku u Kadar Bir Zarif 0063 Daha küçük bir kombi. Geniflli i sadece 44 cm. Fakat verimi daha yüksek (%91). Zarif, fakat özel malzemelerden, özel proseslerle imal edilen ve

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

YENİ ARISTON KOMBİ X SERİSİ. ariston.com ISITMA I SU ISITMA I YENİLENEBİLİR ENERJİ / 1

YENİ ARISTON KOMBİ X SERİSİ. ariston.com ISITMA I SU ISITMA I YENİLENEBİLİR ENERJİ / 1 YENİ ARISTON KOMBİ X SERİSİ ariston.com ISITMA I SU ISITMA I YENİLENEBİLİR ENERJİ / 1 YENİLİKLERLE GERÇEKLEŞEN 80 YILLIK BÜYÜME Yıllardır Ariston ürünlerini seçen ailelerin evlerine, günlük yaşamlarını

Detaylı

444 0 888 www.arcelik.com.tr

444 0 888 www.arcelik.com.tr 444 0 888 www.arcelik.com.tr R410A çevreci gaz Inverter klimalar kullandıkları R410A gazı sayesinde çevreye duyarlıdır. Inverter Multi Sistem Klimaları Arçelik Inverter Multi Sistem Klimaları her bir odada

Detaylı

Tamboy Fırınlar. 1227 multi turbo 4g - inox

Tamboy Fırınlar. 1227 multi turbo 4g - inox Solo Ürünler 2 Tamboy Fırınlar 1227 multi turbo 4g - inox 0+6 pişirme programlı grill fonksiyonlu multi turbo fırın 24 Saat programlanabilir dijital saat çıkartılabilir ve temizlenebilir full iç cam sistemi

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

YIL DOMICONDENS D YO UŞMALI KOMB LER. 3GARANTi

YIL DOMICONDENS D YO UŞMALI KOMB LER. 3GARANTi DOMICONDENS D YO UŞMALI KOMB LER Yo uşma teknolojisi ile %103,6 verim* 24,4 ve 27 kw l k iki farkl kapasite seçene i (50-30ºC de 26 ve 29 kw) 13 farkl emniyet sistemi YIL 3GARANTi * EN 677 standard na

Detaylı

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için enerji tasarruflu Symaro sensörleri DELTA anahtarları serisi ile kullanım için uygun Answers for infrastructure

Detaylı

Inverterli Ticari Klimalar

Inverterli Ticari Klimalar Inverterli Ticari Klimalar Tasarruf Konfor 02 Estetik S Super Digital Inverter En Verimli Enerji Tüketimi flletme maliyetlerinizi minimuma indirir. -20ºC d fl ortam s cakl na kadar yüksek performansl s

Detaylı

YENİ DOMINA F 24 N KOMBİ. 24 kw lık hermetik model Bitermik eşanjör Yüksek verim Kompakt ölçüler 12 farklı emniyet sistemi YIL.

YENİ DOMINA F 24 N KOMBİ. 24 kw lık hermetik model Bitermik eşanjör Yüksek verim Kompakt ölçüler 12 farklı emniyet sistemi YIL. YENİ DOMINA F 24 N KOMBİ 24 kw lık hermetik model Bitermik eşanjör Yüksek verim Kompakt ölçüler 12 farklı emniyet sistemi YIL 3GARANTi >>ÖZELL KLER Kalorifer devresi ve kullanım suyu için 24 kw lık hermetik

Detaylı

AirHome Serisi Sulu Split Tip Isı Pompaları

AirHome Serisi Sulu Split Tip Isı Pompaları Apartman, siteler gibi toplu konut projelerinde ve Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için 25 kw'a kadar performans aralığında dış üniteler Sıcak su boyleri ve tesisat ekipmanları

Detaylı

gereken zonlar desteklenebilmektedir.

gereken zonlar desteklenebilmektedir. Premix teknolojisi nedi Kullanılan otomatik devir ayarlı fan sayesind optimum gaz-hava karışımı ile her kapasited yüksek verim elde edilen teknolojiye premix teknolojisi denir. Bu teknoloji ile yüksek

Detaylı

Kolayca bağlanın %100. Acti 9: Daha fazla verimlilik. Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar

Kolayca bağlanın %100. Acti 9: Daha fazla verimlilik. Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar Kolayca bağlanın Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar %100 Schneider Electric e özel Acti 9: Daha fazla verimlilik Artık tesisimizdeki her katta, üretim alanında,

Detaylı

DIVATECH D KOMB LER. 24 kw ve 32kW lık iki farklı kapasite seçene i Monotermik (çift) eşanjör Yüksek verim Kompakt ölçüler 14 farkl emniyet sistemi

DIVATECH D KOMB LER. 24 kw ve 32kW lık iki farklı kapasite seçene i Monotermik (çift) eşanjör Yüksek verim Kompakt ölçüler 14 farkl emniyet sistemi DIVATECH D KOMB LER 24 kw ve 32kW lık iki farklı kapasite seçene i Monotermik (çift) eşanjör Yüksek verim Kompakt ölçüler 14 farkl emniyet sistemi * Ferroli, ürünlerin garanti sürelerinde de işiklik yapma

Detaylı

MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU

MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU Erdinç S AYIN 1968 yılında Đstanbul'da doğdu. 1989 yılında Đstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

TA-COMPACT-DP. Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için

TA-COMPACT-DP. Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için TA-COMPACT-DP Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için IMI TA / Fark basınç kontrol vanaları / TA-COMPACT-DP TA-COMPACT-DP TA-COMPACT-DP küçük devrelerdeki

Detaylı

3-Geçişli Sıvı/Gaz Yakıtlı Kazanlar Uno-3 Max-3 THW-I NTE. Sıcak Su Kazanları

3-Geçişli Sıvı/Gaz Yakıtlı Kazanlar Uno-3 Max-3 THW-I NTE. Sıcak Su Kazanları 3-Geçişli Sıvı/Gaz Yakıtlı Kazanlar Uno-3 Max-3 THW-I NTE Sıcak Su Kazanları 1 Hoval 3-geçişli sıvı/gaz yakıtlı sıcak su kazanlarının avantajları Ürünlerimiz teknolojinin son örneğini temsil ederken, yaratıcı

Detaylı

Türkiye nin IDEAL kombisi

Türkiye nin IDEAL kombisi Banyoda, diğer banyoda, mutfakta. Evinizin iki musluğunda aynı anda sıcak su keyfi. Türkiye nin IDEAL kombisi İngiltere den LOGIC Premix Yoğuşmalı Kombi 26/35 ve 31/35 kw iki farklı kapasite seçeneği Ocak

Detaylı

İçindekiler. Kombilerin Artısı Çok! Kombi Faydalı Bilgiler Premix Yoğuşmalı Kombiler Konvansiyonel Kombiler Kombi Teknik Bilgiler

İçindekiler. Kombilerin Artısı Çok! Kombi Faydalı Bilgiler Premix Yoğuşmalı Kombiler Konvansiyonel Kombiler Kombi Teknik Bilgiler Kombi Kataloğu 1 İçindekiler Kombilerin Artısı Çok! Kombi Faydalı Bilgiler Premix Yoğuşmalı Kombiler Konvansiyonel Kombiler Kombi Teknik Bilgiler 4 5 7 9 10 3 Arçelik Kombilerin Artısı Çok 3 Yıldızlı

Detaylı

TEKNİK DEĞERLER. Derinlik (mm) Genişlik (mm) Yükseklik (mm) 485 mm 485 mm 870 mm AÇIKLAMA. Renkler

TEKNİK DEĞERLER. Derinlik (mm) Genişlik (mm) Yükseklik (mm) 485 mm 485 mm 870 mm AÇIKLAMA. Renkler www.hosseven.com.tr 2 www.hosseven.com.tr TEKNİK DEĞERLER Nominal Isı Güç KW_N 2,2-6,5 Saatlik Tüketim Kg/h 0,6-1,8 Verim % 92-88,5 Maksimum Isıtma Hacmi M3 185 Net Kg kg 82 Baca Çapı mm 80 Besleme Haznesi

Detaylı

özünde sıcaklık var kw Konvansiyonel Kombi Lawa / LawaPlus

özünde sıcaklık var kw Konvansiyonel Kombi Lawa / LawaPlus özünde sıcaklık var 24-28 kw Konvansiyonel Kombi Lawa / LawaPlus LawaPlus Çift Eşanjörlü Konvansiyonel Kombiler 288 mm derinliği ile kompakt boyutlara sahip Lawa ve LawaPlus; kısıtlı alanlara dahi kolayca

Detaylı

Mitsubishi Klima Özellikleri

Mitsubishi Klima Özellikleri Mitsubishi Klima Özellikleri Mitsubishi klimalar, havayı doğal de kötü enzim kirli Doğal kokulardan bakteriler havayı filtresiyle bir ortadan mekanizma emerek arındıran, kaldırılır, bakterileri sterilize

Detaylı

Harmony-D Hermetik Kombi

Harmony-D Hermetik Kombi Harmony-D Hermetik Kombi Dijital ekranlı, yüksek verimli ve kullanıcı dostu Yeni Harmony-D Kombi ALARKO NUN KOMBIDE YENI TASARIM VIZYONUNUN SON ÖRNEĞI... Kontrol paneli çevresinde modern LED ışıklandırma

Detaylı

Movi-Eco. S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri. Kullan m Alanlar. Dizayn. Kodlama Sistemi. Ak flkanlar. flletme Bilgileri

Movi-Eco. S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri. Kullan m Alanlar. Dizayn. Kodlama Sistemi. Ak flkanlar. flletme Bilgileri Tip Kitapç BT 117/-8 Movi-Eco S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri Kullan m Alanlar Apartmanlar, siteler Hastahaneler, okullar Al flverifl ve ifl merkezleri Hoteller ve tatil köyleri Endüstriyel

Detaylı

Albatros2 Grafiksel Kullanıcı Arayüzü UI400 Hızlı Kullanım Rehberi

Albatros2 Grafiksel Kullanıcı Arayüzü UI400 Hızlı Kullanım Rehberi Albatros2 Grafiksel Kullanıcı Arayüzü UI400 Hızlı Kullanım Rehberi CE1C2348tr 2014-04-23 Building Technologies Hoşgeldiniz! Hoşgeldiniz! Hem QAA74 oda ünitesi hem de AVS74 operatör ünitesini çalıştırmak

Detaylı

YENİ DIVA KOMB LER. * Ferroli, ürünlerin garanti sürelerinde de işiklik yapma hakkını saklı tutar. According to 92/42 EEC (mod. F)

YENİ DIVA KOMB LER. * Ferroli, ürünlerin garanti sürelerinde de işiklik yapma hakkını saklı tutar. According to 92/42 EEC (mod. F) YENİ DIVA KOMB LER 24, 28, 2 üç farklı kapasite seçene i Çift (monotermik) eşanjör %9,1 e varan yüksek verim Kompakt ölçüler 14 farkl emniyet sistemi ENERGY CERTIFICATION According to 92/42 EEC (mod. F)

Detaylı

Ditroo Yoğuşmalı ve Yoğuşmasız Kombiler

Ditroo Yoğuşmalı ve Yoğuşmasız Kombiler Ditroo Yoğuşmalı ve Yoğuşmasız Kombiler Renk Seçeneği Otomatik Su Dolum Sistemi Otomatik Kontrollü Pompa %20 Modülasyon 25 yıllık Dizayn Grup tecrübesi, teknolojisi ve mühendislik gücü ile konforu ve yüksek

Detaylı

YIL DOMICOMPACT B. YO UfiMALI KOMB. 3GARANTi. Yo uflma teknolojisi ile %102 verim* 24 ve 30 kw l k iki farkl kapasite seçene i

YIL DOMICOMPACT B. YO UfiMALI KOMB. 3GARANTi. Yo uflma teknolojisi ile %102 verim* 24 ve 30 kw l k iki farkl kapasite seçene i 54 DOMICOMPACT B YO UfiMALI KOMB Yo uflma teknolojisi ile %102 verim* 24 ve 30 kw l k iki farkl kapasite seçene i 13 farkl emniyet sistemi SEDBUK B verimlilik band YIL 3GARANTi ** ENERGY CERTIFICATION

Detaylı

ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere

ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere ACM ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere üretilmiştir. ACM serisi hava soğutma soğuk su üretici gruplar yalnız soğutma

Detaylı

C??? - 01. Vela compact. Ani ısıtıcılı gaz yakıtlı duvar tipi kombi kazan

C??? - 01. Vela compact. Ani ısıtıcılı gaz yakıtlı duvar tipi kombi kazan TR C??? - 01 Vela compact Ani ısıtıcılı gaz yakıtlı duvar tipi kombi kazan 400 700 250 Ani ısıtıcılı gaz yakıtlı duvar tipi kombi kazan Vela compact KÜÇÜK boyutları sayesinde her mekana kurulabilir PRATİK

Detaylı

YIL ENERGY TOP B. YER T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN. 3GARANTi

YIL ENERGY TOP B. YER T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN. 3GARANTi ENERGY TOP B YER T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN 80 kw, 123 kw, 159 kw ve 246 kw l k 4 farkl kapasite seçene i Premix yo uflma teknolojisi ile %109 luk yüksek yanma verimi* 1230 kw a kadar kaskad ba lant imkan

Detaylı

İçindekiler. Kombiler

İçindekiler. Kombiler Kombi Kataloğu 1 İçindekiler Kombiler Kombilerin Artısı Çok! Kombi Faydalı Bilgiler Premix Yoğuşmalı Kombiler Yoğuşmalı Elektronik Kombiler Konvansiyonel Kombiler Şofben 3 Arçelik Kombilerin Artısı Çok

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

YIL ECONCEPT 51A. DUVAR T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN. 3GARANTi

YIL ECONCEPT 51A. DUVAR T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN. 3GARANTi 54 ECONCEPT 51A DUVAR T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN 53 kw l k kapasite seçene i Hermetik kullanma imkan Premix yo uflma teknolojisi Yüksek verim (%109*) Ferroli patentli döküm alüminyum eflanjör Kaskad kullan

Detaylı

444 0 888 arcelik.com.tr

444 0 888 arcelik.com.tr 444 0 888 arcelik.com.tr R410A çevreci gaz Inverter klimalar, kullandıkları R410A gazı sayesinde çevreye duyarlıdır. Inverter Multi Sistem Klimaları Arçelik Inverter Multi Sistem Klimaları, her bir odada

Detaylı

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi Motorin ve Hafif Ya lar çin S v Yak tl Brülörler ALM Serisi 0.06 GARANTi leri Teknoloji Motorin brülörleri uzun süreli testler sunucunda s v yak tlar konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

Havadan Suya Isı Pompası (Split Tip) [ Hava ] [ Su ] [ Toprak ] [ Buderus ] Kışın sıcaklığı ve yazın ferahlığı. Logatherm WPLS. Isıtma bizim işimiz

Havadan Suya Isı Pompası (Split Tip) [ Hava ] [ Su ] [ Toprak ] [ Buderus ] Kışın sıcaklığı ve yazın ferahlığı. Logatherm WPLS. Isıtma bizim işimiz [ Hava ] [ Su ] Havadan Suya Isı Pompası (Split Tip) [ Toprak ] [ Buderus ] Kışın sıcaklığı ve yazın ferahlığı Logatherm WPLS Isıtma bizim işimiz Tüm yıl boyunca konfor için yenilenebilir enerjiye yer

Detaylı

YIL ECONCEPT 51A. DUVAR T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN. 3GARANTi

YIL ECONCEPT 51A. DUVAR T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN. 3GARANTi ECONCEPT 51A DUVAR T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN 53 kw l k kapasite seçene i Hermetik kullanma imkan Premix yo uflma teknolojisi Yüksek verim (%109*) Ferroli patentli döküm alüminyum eflanjör Kaskad kullan

Detaylı

Hermetik Kombi. Serena ÜSTÜN TEKNOLOJİ, EŞSİZ KONFOR, YÜKSEK PERFORMANS YENİ SERENA DA...

Hermetik Kombi. Serena ÜSTÜN TEKNOLOJİ, EŞSİZ KONFOR, YÜKSEK PERFORMANS YENİ SERENA DA... Hermetik Kombi Serena ÜSTÜN TEKNOLOJİ, EŞSİZ KONFOR, YÜKSEK PERFORMANS YENİ SERENA DA... Dijital ekranlı, yüksek verimli ve kullanıcı dostu Serena Kombi 25,8 kw ISITMA KAPASİTESİ 13,5 lt/dk KULLANIM SUYU

Detaylı

Isı Pompalı Isıtma/Soğutma Sistemleri

Isı Pompalı Isıtma/Soğutma Sistemleri Isı Pompalı Isıtma/Soğutma Sistemleri Apartman ve siteler gibi kentsel dönüşüm projeleri, Rezidans, ofis, AVM karışımlı plazalar, De, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar, Otel, tatil

Detaylı

MIDEA TRİ-THERMAL ISI POMPASI TEKNİK KILAVUZ- 2014

MIDEA TRİ-THERMAL ISI POMPASI TEKNİK KILAVUZ- 2014 MIDEA TRİ-THERMAL ISI POMPASI TEKNİK KILAVUZ- 2014 Modern Klima Isı Pompası Teknik Yayınlar 2014/5 MCAC-RTSM-2014-1 Tri-Thermal İçindekiler 1. Bölüm Genel Bilgiler... 1 2. Bölüm Teknik Özellikler ve Performans...

Detaylı

YIL DOMIPROJECT D KOMBİLER. 3GARANTi. 24 kw ve 32 kw l k iki farkl kapasite seçene i Dijital kontrol paneli 13 farkl emniyet sistemi

YIL DOMIPROJECT D KOMBİLER. 3GARANTi. 24 kw ve 32 kw l k iki farkl kapasite seçene i Dijital kontrol paneli 13 farkl emniyet sistemi DOMIPROJECT D KOMBİLER 24 kw ve 32 kw l k iki farkl kapasite seçene i Dijital kontrol paneli 13 farkl emniyet sistemi YIL 3GARANTi * ENERGY CERTIFICATION According to 92/42 EEC (mod. F) * Ferroli, ürünlerin

Detaylı

Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400

Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400 Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400 H zl Kullan m Rehberi CE1C2348tr 2014-03-31 Bina Teknolojileri 2 Bir bak ta en önemli özellikler Enerji tasarrufu Otomatik mod kullan m. Konfor ayar de eri ayar

Detaylı

KANALLI SPLIT KL MALAR MIDAS R 407 C CERTIFIED PERFORMANCE. erroli

KANALLI SPLIT KL MALAR MIDAS R 407 C CERTIFIED PERFORMANCE. erroli KANALLI SPLIT KL MALAR MIDAS OZON DOSTU R 407 C E U R O V E N T CERTIFIED PERFORMANCE erroli MIDAS KANALLI SPLIT KL MALAR Sadece So uk ve Is Pompal modelleri olan MIDAS Kanall klimalar, evlerde ve ifl

Detaylı

Elektrikli dikdörtgen sabit tavalar

Elektrikli dikdörtgen sabit tavalar Thermetic bratt pans - h = mm Electrolux THERMETIC Line; otel, hastane, merkez mutfağı, havaalanı mutfağı gibi kurumsal mutfakların ağır iş yükleri için tasarlanmıştır. Ekipman serisi geniş seçenekler

Detaylı

ELEKTRON K FREKANS KONTROLLÜ H DROFOR

ELEKTRON K FREKANS KONTROLLÜ H DROFOR ELEKTRON K FREKANS KONTROLLÜ H DROFOR Invertör Invertör teknolojisi sayesinde, E.sybox su ihtiyac na göre devreye girerek minimum maliyet sa lar. Motor Yeni su so utmal motorun sesi, so utucu fan olmad

Detaylı

YIL. ECONCEPT TECH YO UfiMALI KOMB LER. 3GARANTi

YIL. ECONCEPT TECH YO UfiMALI KOMB LER. 3GARANTi ECONCEPT TECH YO UfiMALI KOMB LER Premix yo uflma teknolojisi Ferroli patentli döküm alüminyum eflanjör Yüksek verim (%109,1*) Kompakt ölçüler 14 farkl emniyet sistemi YIL 3GARANTi ** ENERGY CERTIFICATION

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU TEKNİK VERİLER 1. Çalışma voltajı: 3V ±0,2V (DC) 2. Yük Akımı: 5 A 3. Hassasiyet: ± 0,5 ºC 4. Sıcaklık ayar aralığı: 10ºC - 30ºC 5. Zamanlama Hatası: 1%

Detaylı

Yer-Tavan Tipi Split Klima

Yer-Tavan Tipi Split Klima Yer-Tavan Tipi Split Klima YER - TAVAN TiPi SPLiT KLiMALAR fi k görünümleri ile her ortama uyum sa layabilen Flair yer-tavan tipi klimalar, montaj alan n n yetersiz oldu u mekanlarda ek bir aparata ihtiyaç

Detaylı

YEN CALIDOS SER S S Z N Ç N KONFOR, ÇEVRE Ç N KAL TE

YEN CALIDOS SER S S Z N Ç N KONFOR, ÇEVRE Ç N KAL TE TERMOS FON YEN CALIDOS SER S S Z N Ç N KONFOR, ÇEVRE Ç N KAL TE SHAPE PREMIUM K saca üstün bir yetenek SHAPE ECO Konfor ve tasar m n mükeel bir kar fl m SHAPE ECO SLIM Özel ve yarat c bir dizayn PRO R

Detaylı

MERKEZ ISITMA S STEMLER

MERKEZ ISITMA S STEMLER MERKEZ ISITMA S STEMLER YEN Lectus 65,90,115 kw yo uflmal kazan modelleri %111,3 e varan kazan verimi %16-100 modülasyon aralı ı 15 kazana kadar kaskad çalıfltırabilme Düflük emisyon de erleri ile çevre

Detaylı