GENUS DUVAR T P KOMPAKT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GENUS DUVAR T P KOMPAKT"

Transkript

1 Ariston, MTS Group un bir markas d r. MTS Group, her çeflit kalorifer ve su s tma sistemlerinin üretiminde, sat fl nda ve servisinde uzmanlaflm fl lider bir uluslararas firmad r. MTS Is tma ve So utma Sistemleri thalat hracat ve Da t m Ltd. fiti. Hüsrev Gerede Cad. No:134 Saray Apt. Kat: Teflvikiye- stanbul Bu katalogdaki veri ve özellikler ba lay c de ildir. MTS Group her zaman ve önceden bilgi vermeksizin de ifliklikler yapabilir. Yeni jenerasyon konfor, iflte burada! GENUS DUVAR T P KOMPAKT ÜCRETS Z ÇA RI MERKEZ :

2 Yeni konfor konseptinin dü mesine bas n! Geliflmifl konfor sistemi performans ile tasarrufu birlefltirir Dostça konfor, montaj ve bak m kolaylaflt r r Ak ll konfor sistemi otomatik olarak maksimum enerji verimini seçer Kifliye özel konfor/en üst düzeyde performans/düflük yak t tüketimi (1-2 y ld zl yanma verimine sahip normal bir kombiden %15 den daha düflük)/muhteflem etkileflim/çok fonksiyonlu dijital gösterge/her zaman lüks bir s cakl k kontrolü sa layan 35 kw güç/cazip tasar m/test edilmifl sessizlik Genus. Size göre tasar mlanm fl kombi. Yeni Ariston projesi olgunlu a eriflti: Geliflmifl yeni teknolojik fonksiyonlar ve geliflmifl performansla en sonunda gerçek tasarrufla birlikte bir araya geldi. Daima emrinizde olan büyük 35 kw güç sayesinde tüm beklentileriniz art k yerine getirilebilir. Herkes için konfor sözü flimdi bir gerçek oldu. Tüm partnerlerimiz, müflterilerimiz, montajc lar m z ve bak m teknisyenlerimiz için mükemmel yan t.

3 Yeni konfor konseptinin dü mesine bas n! Yeni Genus Projesinin bafll ca özelli i zengin model ve aksesuar çeflididir. Etraf n zda size özel bir dizi ürün ve aksesuarlar Kendini rahatl a adam fl bir markan n güvenli i ve garantisi Esnek montaj/ Gizlenmifl su ba lant lar / Kompakt boyut/ Kablosuz s cakl k kontrolü/ Önden kolay eriflim/ Aletsiz bak m/ Standart parçalar/ Kendi kendini kontrol Etraf n zda size özel bir dizi ürün ve aksesuarlar A key feature of the new Genus project is its wide range of models and accessories. A level of flexibility that, combined with infinite programming solutions and interaction, makes your well-being totally customisable. The six models and twelve wired or wireless accessories means the boiler will fit your home to perfection.

4 Ak l, Ariston evinde yaflar: Yeni AUTO (otomatik) fonksiyonun kavramsal yeteneklerinin size kazand rd klar na gelince: Daha fazla verim, maksimum tasarruf, eflsiz konfor kusursuz biçimde sa lan r. Kombi kat kaloriferi üzerindeki gereksiz stresi önler. ~15% Enerji tasarrufu AUTO (otomatik) fonksiyonu olmayan al fl lm fl kombi kat kaloriferi: ENERJ SARF YATI Mevcut s cakl k stenen s cakl k GECE GÜNDÜZ Otomatik fonksiyonu devredeyken Genus kombi kat kaloriferinin çal flmas : Mevcut s cakl k stenen s cakl k GECE GÜNDÜZ Enerji ortam ve rahatl k duygusu, hepsi mükemmel bir uyum içindedir. fiimdi, tüketimi k sarken gerçek anlamda konforun tad n ç karabilirsiniz. Yeni kombi kat kaloriferlerinin ak ll yönetimi ve ard ndaki yeni teknoloji sayesinde bunlar art k mümkün... AUTO (otomatik) fonksiyonu seçti iniz zaman, çevre koflullar na, ba l olan d fl cihazlara ve sizin gerek duydu unuz verime göre Ariston kat kaloriferiniz en iyi çal flma parametrelerini seçer. fiimdiye dek yap lanlar n hiçbiri, Ariston un bu d fl koflullar yorumlama ve karfl l k verme yetene i ile k yaslanamaz. AUTO nun (otomatik) benzeri yoktur. performans konfor s cak su Kifliye özel konfor, en üst düzeyde verim ve gerçek tasarruf fiimdiye kadar böylesine mükemmel avantajlar sa layan kombi modeli sadece bir rüyayd. Çünkü performans art rmak; bir dolu yak t ve para ziyan etmek anlam na geliyordu. AUTO (otomatik) fonksiyonunun zekas, geliflmifl sensörler ve çevre izleme sistemleri, üç y ld zl verim ve üç y ld zl s cak su kullan m yla yak t tüketimi ak lc hale getirilip azal rken, siz de art k mükemmel konforun keyfini sürebilirsiniz.

5 Kiflisel bilgisayar Kiflisel konfor Biri sizi düflünüyorsa, o zaman hayat muhteflemdir. Yeni Genus her zaman rahat etti inizi görmek için sizinle ilgilenir. E er isterseniz, evinizdeki s cakl tamamen kendi bafl na düzenler; fakat dilerseniz performans, iflletim durumu, programlama.vs. hakk ndaki her fleyi size bildirir. Bilinen en iyi rahatl k duygusu için, en geliflmifl kontrol panelinde dijital ekran ve fonksiyon dü meleri mevcuttur Saat / haftal k program 10 Servis Serviste Servis ( talya da mevcuttur) AUTO (otomatik) fonksiyonu Çok fonksiyonlu LCD ekran 2 S f rlama dü mesi 3 Yar otomatik doldurma dü mesi 4 Dijital s tma-s cakl k kodlay c s 5 Mod dü mesi 6. Menü / OK dü mesi 7 Esc dü mesi (Ç k fl dü mesi) Konfor dü mesi 9 Dijital s cak musluk suyu kodlay c s 10 On-Off dü mesi 11 Bilgi dü mesi 12 Zaman program dü mesi 13 AUTO (otomatik) dü mesi S cakl k derecesi ve hata kodu Yar otomatik doldurma ve tesisat bas nc Aç klay c metin Brülör devrede + besleme göstergesi Is tma Günefl paneli ile kullan m S cak musluk suyu Bilgi fonksiyonu Konfor fonksiyonu

6 Yeni arabirim YARI OTOMAT K DOLDURMA Yeni modeller ortam gözlerler ve buna göre ayarlar n de ifltirirler. Sizi olas ar zalardan haberdar edip yap lacak ifllemi belirtirler. Örne in, s tma sistemi bas nc nda bir düflme söz konusu olursa, yar -otomatik doldurma sistemi bunu ekranda gösterir. Sistemi ideal bas nc na geri götürmek için tüm yapman z gereken, sadece dü meye basmakt r. YEN INFO DÜ MES Yeni Ariston serisi; kombinin sa lad tüm ifllemler ve servislerle ilgili bilgiye an nda ve sezgisel eriflimi sa layan Info sistemiyle sizinle konuflur. Kombi kat kaloriferi üzerindeki LCD ekran size s cakl klar, bas nc, ar zalar (Teknik Yetkili Servisine bildirilecek olan), bir sonraki servise kadar kalan gün say s n ve farkl Maksimum ve minimum bas nç düzeyleri iste e göre ayarlanabilir Kombiniz gelifltirilmifl iflletim koflullar na sahiptir Daha az destek ve daha az telefonla aramaya neden olur bölgelerin yönetimini gösterir. Bu, normal olarak mevcut olmayan ve Teknik Yetkili Servisine de yard mc olan bilgiler, kombinizin çal flmas hakk nda içinizin daima rahat olmas için çok yararl bir diyalog oluflturur. KONFOR S STEM Elektronik parçalar (fan ve pompa) kendi performanslar n sistemin özel gereksinimlerine göre ayarlayarak enerji tüketiminde önemli bir azalmay garanti eder ve her zaman maksimum konfor sa larlar. S cakl k derecesi seçiminde bir s n rlama yoktur; yüksek performans düzeyi flimdiye kadar görülmemifl oranda esneklik sa lar. Ak ll Comfort Plus (Art Konfor) sistemini seçerek, s cak musluk suyu teminini h zland r p yaln zca 5 saniye içinde s cak suyu elde edebilirsiniz. Comfort (Konfor) modunda ise, gereksiz tüketimi önlemek için bu fonksiyon tam 30 dakika devam eder. Kombinin her zaman do ru kullan lmas n temin eder Çevrimiçi servisi kolaylaflt r r Cihazlar n durumu hakk nda kullan c y sürekli olarak bilgilendirir Comfort Plus (Art Konfor) modu Muslu u her aç fl n zda tam 5 saniye içinde s cak su Comfort (Konfor) modu Tasarrufu art rmak için, muslu un son aç l fl ndan itibaren 30 dakika süre ile s cak su Eko-Konfor modu Düflük s cakl klarda bile performans ve tasarruf (55 C den düflük)

7 Elektronik devre kart biyo-lojiklefliyor PROGRAM SAAT Yeni Ariston kat kaloriferlerinde, ilave cihazlara gerek duymadan odan z n s cakl n tam diledi iniz gibi ayarlayabilmeniz ve kombinizin gün içindeki çal flma zamanlar n kombinizin üzerinden planlay p ekran nda izleyebilmeniz için bir program saati vard r. Yaflam n ve mutlulu un mant Yeni elektronik devre kart n n ak ll mant, AUTO ve INFO fonksiyonlar n kullanarak yeni s cakl k kontrol aksesuar türleriyle etkileflimi mümkün k lar. Sofistike, etkin ve güvenilir bir elektronik beyin, kombinin çal flmas n yönetir ve kontrol eder. Bu devre, ayn zamanda tüm klasik güvenlik fonksiyonlar n da sa lar. - Bir donma koruma sistemi sürekli olarak koflullar izleyerek kombinin performans n en üst düzeyde tutar ve iki farkl s cakl k düzeyi kullanarak emniyeti sa lar. - Sirkülasyon pompas n n tutukluk önleme fonksiyonu, uzun süreli bekleme dönemlerinin ard ndan bile kusursuz bir çal flmay garanti eder. - Pompan n güvenlik durdurmas ve baca gaz analizi sa lan r. - Pompa post sirkülasyonu, birinci s eflanjörünü olas s l floklardan ve su çekicinden korur. - Gerçek zamanl kombi fonksiyonlar diyagnozu ve izlenen verilerin kayd tutulur. flletim durumu an nda gösterilir Tüm ifllemler kontrol panelinden girilebilir Ekstra bir cihaza gerek yoktur

8 Kullan c için özel haz rlanm fl s cakl k kontrolü verimi Uzaktan kumanda Klima Yöneticisi T-kontrolü GENUS Geliflmifl s cakl k kontrolü Bilgi dü mesi 2 Otomatik/manüel/ç k fl dü mesi 3 Çok-fonksiyon dü mesi 4 flletim modu dü mesi 5 S cak su ve s tma s cakl ayar dü mesi 6 Is tma modu dü mesi 7 Özel fonksiyonlar dü mesi 8 Otomatik dü mesi 9 Tarih/zaman ayar dü mesi 10 Lisan dü mesi 11 Konfor dü mesi 12 Ekran açma dü mesi 13 S f rlama dü mesi 14 Menü/girifl dü mesi 9 8 Oda termostat Klima Manager; uzaktan kumandayla, kombinizi evinizde seçece iniz bir odadan kontrol edebilmenizi sa lar. Her zaman elinizin alt nda olan d fl hava sensörü, haftal k programl dijital program-termostat, dijital termometre ve kombinin kendi diyagnoz sistemiyle, s cakl daima tam olarak kontrol alt nda tutabilirsiniz. D fl hava sensörüyle, hem klimatik ve hem de modülasyonlu bir s cakl k kontrolü sa lan r ve böylece odan n s cakl daima en optimum düzeyde tutulur. Klima Manager, hata türünü ve bunu iyilefltirme önerilerini göstererek veya Teknik Yetkili Servisinin müdahalesini önererek bir ar za halinde acil yard m da sa lar. D fl hava sensörü Esneklik, kiflisellefltirilebilirlik, uyarlanabilirlik... Ariston un en yeni teknolojisi, yeni bir yaklafl m benimsiyor. Ve Genus; s cakl k kontrolünün enerji verimine, müflterilerimizi tatmin etmek için gereken performans düzeylerine, konfor anlay fl na ulafl yor. Çok çeflitli aksesuar türleri, rahatl k duygusu düzeyini kiflisellefltirme gereksinimine cevap veriyor. Hem kablolu, hem de kablosuz ba lant teknolojisi kullanan bu aksesuarlar, çok-s cakl k ve çok-bölge kontrolleriyle, olabilecek en yüksek enerji rasyonalizasyonunu elde edebilmenizi sa l yor. ÇOK-BÖLGE S STEMLER S cakl k iki farkl bölge için ayr ayr kontrol edilebilir. Örne in, yerden s tmal bir bölge (düflük s cakl k) Klima Manager ile kontrol edilir ve radyatör s tmal di er bir bölge (yüksek s cakl k) bir oda termostat yla kontrol edilir. TEK-BÖLGE S STEMLER S cakl k kontrolü d fl hava s cakl na (d fl hava sensörüyle izlenen) ve oda s cakl na ba l olarak, Klima Manager taraf ndan gerçeklefltirilir. TEK-BÖLGE S STEMLER S cakl k kontrolü yaln z d fl hava s cakl na ve oda s cakl na ba l olarak, bir oda termostat taraf ndan gerçeklefltirilir.

9 Montaj ve bak m. Emin ellerdesiniz... Ak ll detaylar Tesisat ve bak m konular n n ard ndaki yeni düflünce mi? Çok basit; o bir Ariston dur! Genus, muazzam bir potansiyeli küçük bir hacme s k flt rarak tasar mlanm flt r. Teknisyenin çal flmalar n kolaylaflt ran önlemler küçük olabilir, fakat basitlikleri, uygulanabilirlikleri ve esneklikleri muhteflemdir. Bütün bunlara ilave olarak, bir devrim yaratan oto-diyagnoz sistemiyle Genus, sorunun ne oldu unu size söyleyerek, diyagnoz zaman n s f ra indirir ve ifllemleri h zland r r. KOMPAKT BOYUT 770x400x315 Yeni tesisat sistemi Yeni kompakt entegre tesisat grubu, el aletleri kullanmadan bile önden eriflimi sa layacak flekilde tasar mland için, bak m çal flmalar n kolaylaflt r r. 770x440x315 Baca ç k fl borular ile su ba lant lar aras nda k salt lm fl mesafe mm 830 Su ba lant lar ile duvar aras nda daha büyük mesafe mm150 Önceki modeller ile ayn yerleflime sahip DIN-standard boru fitingsleri Oto-kontrol Beklentilerinizi sa layabilmek, ama kendi fonksiyonlar n da kontrol alt nda tutabilmek için, bu yeni model hem d fl sinyalleri ve hem de kendi iç sinyallerini dikkate al r. Herhangi bir düzensizlik halinde, oto-kontrol sistemi devreye girer ve sorunun ne oldu unu, nas l müdahale edilece ini de aç kça göstererek, ekranda bildirir.

10 GENUS CF FF OTOMAT K (AUTO) filevl VE INFO TOP S STEML, KOMPAKT, DUVAR T P KOMB KAT KALOR FER SÜPER SESS Z KOMPAKT BOYUTLAR SIHH KONFOR TES SAT BA LANTILARI KAPA I DAH L ÇOK filevl LCD EKRAN MODÜLASYONLU FAN GEL fim fi MODÜLASYONLU POMPA GEL fim fi SICAK MUSLUK SUYU EfiANJÖRÜ BÜYÜTÜLMÜfi GENLEfiME TANKI DIfiARIDAN YANMA ANAL Z KAPA I 3 YOLLU MOTORLU VANA ISITMA SUYU DÖNÜfi VE SICAK MUSLUK SUYU G R fi F LTRELER AÇIKLAMA TASARRUF OTOMAT K (AUTO) INFO TOP UZAKTAN KUMANDA BA LANTISINA UYGUN TASARIM KABLOSUZ ÇOK BÖLGEL SICAKLIK KONTROLÜNE UYGUN TASARIM KADEMEL S STEME BA LANTI Ç N UYGUN TASARIM BAS T, NET AÇIKLAMALI OTO-D YAGNOZ S STEM YARI-OTOMAT K DOLDURMA RADYATÖR TES SATINDAK HAVAYI ATMAK Ç N HAVA PÜRJÖRÜ S STEM GÜNEfi S STEM BA LANTISINA UYGUN TASARIM DONMA KORUMALI, K REÇLENME KORUMALI VE POMPA TUTUKLU U ÖNLEMEL C HAZLAR Teknik özellikleri CF CF FF FF FF YANMA HAZNES bacal bacal hermetik hermetik hermetik GÜCÜ VE VER M Max/min nominal s ç k fl kw 25,8/11 29,6/13 25,8/11 30/13 34,4/14 Max/min S cak musluk suyu güç ç k fl kw 27/11 31,1/13 27/11 31,3/13 36/14 Max/min Is tma devresi güç ç k fl kw 23,7/10,1 26,9/11,7 24/9,5 28/11,6 31,1/12,8 Yanma verimi % 93,2 93,1 95,4 94,8 94,7 Nominal kapasitede (60/80 C) verim % 91, ,3 93,6 93,5 Nominal kapasitenin %30 unda verim % 91, ,2 93,7 91,1 Yanma verimi y ld z (92/42/EEC talimat ) ** ** *** *** *** Gövdeden maksimum s kayb ( T=50 C) % 1,3 2,1 1,1 1,2 1,2 Brülör çal fl rken baca gaz kay plar % 6,8 6,9 4,6 5,2 5,3 Brülör çal flmazken baca gaz kay plar % 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 EM SYON Maksimum baca gaz ç k fl (DG) kg/h 62,95 73,8 62,5 71,5 74 Baca gaz s cakl (DG) C 137, ,5 108 Art k ç k fl bas nc mbar ,75 - Minimum do al çekifl Pa CO2 içeri i (DG) % 6,07 6 7,3 6,1 7 CO içeri i (%0 O2-DG) ppm O2 içeri i (DG) % 9,6 9,7 7,35 9,56 8 ÖZELL KLER Gaz girifl bas nc - Do algaz (DG) mbar Minimum oda s cakl C ISITMA DEVRES PERFORMANSI Max/min s tma s cakl C 85/42 85/42 85/42 85/42 85/42 Sistemin art k bas nc bar 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Genleflme tank kapasitesi l Genleflme tank ön bas nc bar Sistemdeki maksimum su l Minimum s tma sistemi bas nc bar 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Maksimum s tma sistemi bas nc bar Kat kaloriferi art k bas nç grafi i mbar 1 Min. h z e risi 2 Max. H z e risi debi litre/saat Bacal yanma haznesi - model CF Model CF - Bacal SICAK SU PERFORMANSI Max/min S cak su s cakl C 60/36 60/36 60/36 60/36 60/36 S cak su özgül debisi (10 dak. T=30 C) litre/dak 11,5 13,5 12,1 13,6 16 S cak su debisi T=25 C litre/dak 13,8 16,2 14,5 16,3 19,2 S cak su debisi T=35 C litre/dak 9,9 11,6 10,4 11,7 13,7 S cak su konforu y ld z (EN13203) *** *** *** *** *** Minimum s cak su debisi litre/dak. 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 Maksimum s cak su bas nc bar Model FF - Hermetik Koaksiyal (efl eksenli) baca ç k fl ELEKTR KSEL ÖZELL KLER Besleme gerilimi V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 Güç tüketimi W 84, Elektrik sisteminin güç s n f IP x 5D 4D 4D X5D X5D X5D A IRLI I VE BOYUTLARI A rl kg Boyutlar (Y x E x D) mm 770x400x x440x x400x x400x x440x315 Hermetik yanma haznesi - model FF verim konfor fonksiyonu >15% tasarruf ekstra güvenli IPX5D elektrik koruma s n f AÇIKLAMA M: Is tma devresi gidifli, Ø 3/4 gaz U: S cak musluk suyu ç k fl, Ø 1/2 gaz G: Gaz ba lant s, Ø 3/4 gaz E: S cak musluk suyu girifli, Ø 1/2 gaz R: Is tma devresi dönüflü, Ø 3/4 gaz F: Baca gaz (Ø mm) F: 130 (CF) F1: 60/100 (FF) Ø60/100: up to 4m Ø80/125: up to 16m Model FF - Twin pipe exhaust Ø80/80: up to 57m (24kW) - 52m (28kW) - 39m (32kW)

11 Ariston, eksiksiz müflteri memnuniyeti sunar. MTS servisi, müflteri taleplerini karfl lamak için vard r. Kaliteli ürünler Mükemmel servis nternet sitesi, sektördeki operatörlere ürün katalogu na ba lant l olarak tüm bilgileri, teknik özelliklerin ayr nt lar n, aç l m flemalar n ve yedek parça listelerini, iflletim kitapç klar ve kullanma talimatlar için güncellefltirmeleri gösterir. Kullan c lara yörelerindeki ilgili Yetkili Servis Merkezlerinin ve yedek parça stokçular n n telefon numaralar n ve adreslerini verir. Ariston Teknik Servis Merkezlerinin örgüt a, etkinlik ve üst düzey bir profesyonel haz rl n iflareti olan acil ve rutin bak m ifllerini garanti edebilmek üzere, tüm ülkeyi kapsayacak flekilde gelifltirilmifltir. Bir uzmanlar grubu da, süreçle ilgili yeni ürünleri ve teknolojileri sürekli olarak güncellemede müflterilerimizi desteklerler.

12 Bizim kalbimiz sizin evinizde at yor Yuvan z n kalbi

YIL DIVATOP MICRO KOMB LER. 3GARANTi

YIL DIVATOP MICRO KOMB LER. 3GARANTi DIVATOP MICRO KOMB LER 24, 32 ve 37 kw l k üç farkl kapasite seçene i Fan modülasyonu ile her kapasitede yüksek verim EN 13203 e göre üç y ld zl s cak kullan m suyu konforu 92/42 EEC direktifine göre üç

Detaylı

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu 0051 YYY009261971 Rev. 00-14.11.08 De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z n kolay

Detaylı

Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE MASTER Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz

Detaylı

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu NUVOLA COMFORT HT Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

YIL ENERGY TOP B. YER T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN. 3GARANTi

YIL ENERGY TOP B. YER T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN. 3GARANTi ENERGY TOP B YER T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN 80 kw, 123 kw, 159 kw ve 246 kw l k 4 farkl kapasite seçene i Premix yo uflma teknolojisi ile %109 luk yüksek yanma verimi* 1230 kw a kadar kaskad ba lant imkan

Detaylı

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE Fx 24 Fi Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Cihaz n z tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Tüm Falke ürünleri, kolay

Detaylı

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i & QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu & 240 280 330 Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z

Detaylı

S v Yak tl Kat Kaloriferi

S v Yak tl Kat Kaloriferi S v Yak tl Kat Kaloriferi YI GARANT 03 Yeni Seri AARKO SIVI YAKITI KAT KAOR FER Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.fi. yar m yüzy la yaklaflan geçmifliyle Türkiye de s sanayisinin deneyimli ve güvenilir

Detaylı

GULLIVER BSD SER S BS1D

GULLIVER BSD SER S BS1D Teknik Broflür Düflük NOx Gaz GULL VER BSD SER LER Low NOx ki Kademe Gaz Brülörleri GULLIVER BSD SER S /9 kw 3/4 9 kw / kw /4 kw Riello Gulliver BSD serisi iki kademeli gaz brülörleri, Low NOx (düflük

Detaylı

eco 240 i eco 240 Fi eco 280 i eco 280 Fi

eco 240 i eco 240 Fi eco 280 i eco 280 Fi eco 240 i eco 240 Fi eco 280 i eco 280 Fi Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Yeni kombinizin, Siz de erli tüketicimizin tüm s nma ve s cak

Detaylı

ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S

ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2977 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1931 ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S Yazarlar Fatih ÖNER (Ünite 1, 2) Serkan ÜREN (Ünite 2-5, 7) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

HERMET K fiofben BH 13

HERMET K fiofben BH 13 HERMET K fiofben BH 13 MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU www.baymak.com.tr De erli Tüketicimiz, Cihaz n z s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Tüm Baymak ürünleri, kolay ve anlafl labilir

Detaylı

Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar

Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar 1 Ç NDEK LER H zla ilerleyen teknolojik geliflmeler, telekomünikasyon sektörünü klasik kal plar n d fl na iterek, de iflim ve geliflim sürecine sokmufltur. 20 y ld r bu süreç dahilinde müflteri memnuniyetini

Detaylı

A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı. Katalog ET G1 2008. GAMMA Bina Kontrol Sistemi

A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı. Katalog ET G1 2008. GAMMA Bina Kontrol Sistemi A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı Katalog ET G1 2008 GAMMA Bina Kontrol Sistemi Elektrik Tesisatç l Ticari Alan Kataloglar ALPHA Da t c, Klemensler ve Sayaç Panolar ALPHA Tesisat Da t c ve Sapt r c Bloklar

Detaylı

05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110

05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110 05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110 26 fiubat - 1 Mart 2009 2. Salon D-160 Editör Proje öncesi Mevcut bir sistemi gelifltirmeyi ya da yenisini kurmay düflündü ünüzde öncelikle yap lmas gerekenin, mevcut

Detaylı

Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38

Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38 Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38 adresinde 28820 giriniz. adresinde 30670 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Aral k 2009 say m z ile bir kere daha sizlere

Detaylı

Tek - ki Kademeli S v Yak t (Motorin) Brülörleri

Tek - ki Kademeli S v Yak t (Motorin) Brülörleri Teknik Broflür Motorin RL Serisi Tek - ki Kademeli S v Yak t (Motorin) Brülörleri RL 34 MZ 97/154 395 kw RL 44 MZ 155/235 485 kw RL 50 148/296 593 kw RL 64 MZ 200/400 820 kw RL 70 255/474 830 kw RL 100

Detaylı

Buhar Sistemlerinde Enerji Tasarrufu

Buhar Sistemlerinde Enerji Tasarrufu Buhar Sistemlerinde Enerji Tasarrufu Rüknettin Küçükçal ; Mak.Yük. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Buhar sistemlerinde çeflitli kay plar dolay - s yla toplam sistem verimi çok düflüktür. Bu kay plar aras nda baca

Detaylı

Is tmada Enerji Ekonomisi Energy Saving of Heating Systems

Is tmada Enerji Ekonomisi Energy Saving of Heating Systems TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE TURKISH SOCIETY OF HVAC& SANITARY ENGINEERS Is tma, So utma, Havaland rma, Klima, Yang n ve S hhi Tesisat Dergisi / HVAC, Refrigeration, Fire Fighting and Sanitary Journal

Detaylı

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 09 CHS ELITE BAYMAK - 12 CHS ELITE BAYMAK - 18 CHS ELITE BAYMAK - 24 CHS ELITE DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

eline Kompakt Modülleri

eline Kompakt Modülleri KASIM 2009 YIL 3 SAYI 20 yeni termal kameralar lazer ı ıklı tarayıcılar eline Kompakt Modülleri adresinde 28819 giriniz. adresinde 26985 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Her say

Detaylı

EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım

EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım OCAK 2010 YIL 4 SAYI 22 EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım TwinCAT3 Geni letilmi Otomasyon 2. Nesil Step Serisi Güç Kaynakları Da ıtık Tahrik ve Pozisyon Kontrolü adresinde 28821 giriniz. adresinde

Detaylı

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK STOKERL L NY TOMAT KAT KALOR FER MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK STOKERL L NY TOMAT KAT KALOR FER MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU UYARI! Bu cihazlar için Sanayi ve Ticaret Bakanl taraf ndan belirlenen

Detaylı

Merkezi S cak Su ve Sirkülasyon Tesisat

Merkezi S cak Su ve Sirkülasyon Tesisat Merkezi S cak Su ve Sirkülasyon Tesisat Kaz m K z lca, Mak. Müh. TTMD Üyesi ÖZET S cak su ve sirkülasyon tesisat sa l m z ve bütçemizi çok ilgilendirmektedir. nsan n yaflam seviyesi ve al flkanl klar ile

Detaylı

PCA-RP/ PEAD-RP/PLA-RP/PSA-RP KULLANMA KILAVUZLARI Ç ÜN TE MODELLER

PCA-RP/ PEAD-RP/PLA-RP/PSA-RP KULLANMA KILAVUZLARI Ç ÜN TE MODELLER PCARP/ PEARP/PLARP/PSARP KULLANMA KILAVUZLARI Ç ÜN TE MOELLER PCARPA(#)(2) PCARP60A(#)(2) PCARP7A(#)(2) PCARP00A(#)(2) PCARP25A(#)(2) PCARP40A(#)(2) PCARPKA PCARP60KA PCARP7KA PCARP00KA PCARP25KA PCARP40KA

Detaylı

YENİ DOMINA F 24 N KOMBİ. 24 kw lık hermetik model Bitermik eşanjör Yüksek verim Kompakt ölçüler 12 farklı emniyet sistemi YIL.

YENİ DOMINA F 24 N KOMBİ. 24 kw lık hermetik model Bitermik eşanjör Yüksek verim Kompakt ölçüler 12 farklı emniyet sistemi YIL. YENİ DOMINA F 24 N KOMBİ 24 kw lık hermetik model Bitermik eşanjör Yüksek verim Kompakt ölçüler 12 farklı emniyet sistemi YIL 3GARANTi >>ÖZELL KLER Kalorifer devresi ve kullanım suyu için 24 kw lık hermetik

Detaylı

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 Bu kullan m k lavuzu arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Bu kullan m k lavuzu

Detaylı