Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý"

Transkript

1 Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Yemeklerin Sýcak Tutulmasý Ýçin Ankastre-Çekmece ESW ESW 50x0-14 ESW 50x0-29 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr

2 Ýçindekiler Cihazýn Tanýtýmý...3 ESW 50x0-14 / ESW ESW 50x Kumanda Paneli....5 Cihazla Verilen Aksesuar...6 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....7 Çevre Korumaya Katkýnýz...11 Ýlk Kullanýmdan Önce...12 Kullaným...14 Program Türleri...14 Isý Ayarý...15 Süre...15 Doldurma Kapasitesi...17 Yemekleri Sýcak Tutma...19 Ayarlar...20 Tabaklarýn Isýtýlmasý...21 Isýtma Süreci...21 Diðer Kullaným Olanaklarý...22 Temizlik ve Bakým...25 Genel Bilgiler...25 Cihazýn Ön Yüzü/Ýçi...25 Kaymayý Önleyen Kaplama...26 Ne Yapmalý, eðer...?...27 Sonradan Alýnabilen Aksesuar...29 Montaj için Güvenlik Önerileri...30 Montaj Ölçüleri...31 ESW 50x0-14 / ESW ESW50x Cihazýn Yerleþtirilmesi Cihazýn Hizalanmasý Elektrik Baðlantýsý...41 Müþteri Hizmetleri, Tip Etiketi

3 Cihazýn Tanýtýmý ESW 50x0-14 / ESW a Kumanda Paneli b Kaymayý Önleyen Kaplama 3

4 Cihazýn Tanýtýmý ESW 50x0-29 a Kumanda Paneli b Kaymayý Önleyen Kaplama c Havalandýrma Delikleri d Izgara 4

5 Cihazýn Tanýtýmý Kumanda Paneli Sensörlü Alanlar Cihazý Açma/Kapama Tuþu Program Seçme Tuþu Isý Ayarý Süre Ayarý Gösterge Program Türleri: Fincan ve bardaklarý sýcak tutma Servis ve yemek tabaklarýný sýcak tutma Yemekleri sýcak tutma Isý: Süre: 1h 1 Saat 2h 2 Saat 3h 3 Saat 4h 4 Saat 5

6 Cihazýn Tanýtýmý Cihazla Verilen Aksesuar Gerektiðinde cihazla verilen aksesuarý daha sonra sipariþ verebilirsiniz ("Sonradan Alýnabilen Aksesuar" bölümüne bakýnýz) Izgara Doldurma kapasitesini büyütmek için kullanýlýr. (ESW 50x0-29) Kaymayý Önleyen Kaplama Kaplarýn çekmece içinde öne doðru kaymasýný önler. 6

7 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Bu yemek ýsýtýcý yasal güvenlik þartlarýna uygun olarak üretilmiþtir. Hatalý bir kullaným kiþiye ve eþyaya zarar verir. Yemek ýsýtýcýyý çalýþtýrmadan önce kullaným kýlavuzunu- ve montaj talimatýný dikkatle okuyunuz. Cihazýnýzý kullanmadan önce kullanma kýlavuzunu dikkatle okuyunuz! Böylece oluþabilecek zararlardan kendinizi ve cihazýnýzý korumuþ olursunuz. Kullanma kýlavuzunu özenle saklayýnýz ve gerekirse sizden sonraki sahibine teslim ediniz! Kullaným Kurallarý Bu yemek ýsýtýcý evde ve ev benzeri yerlerde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr, örneðin: maðazalarda, bürolarda ve diðer benzeri iþ yerlerinde, çiftlik evlerinde ve yazlýk evlerde, otel, motel ve kahvaltý veren pansiyonlarda ve diðer ev benzeri ortamlarda. Yemek ýsýtýcý sadece evlerde kullanma kýlavuzunda belirtilen amaçlar için kullanýlabilir. Diðer tüm kullaným türlerine izin verilemez. Hatalý veya kurallara aykýrý kullaným sonucunda ortaya çýkacak zararlardan Miele firmasý sorumlu tutulmaz. Psikolojik rahatsýzlýk ve anlama bozukluðu veya tecrübesizlik ve bilgisizlik nedenleriyle cihazý güvenle çalýþtýrabilecek durumda olmayan kiþiler ancak bu iþin sorumluluðunu üzerine alabilecek kiþilerin kontrolünde cihazý kullanabilirler. Evdeki Çocuklar Yemek ýsýtýcýnýn çevresindeki çocuklara dikkat ediniz. Çocuklarýn cihazla oynamalarýna izin vermeyiniz. Çocuklar ancak cihazýn nasýl emniyetle kullanýlabileceðini anlayacak yaþa geldikten sonra yanlarýnda onlarý kontrol eden bir büyük olmadan cihazý çalýþtýrabilirler. Bu arada çocuklara hatalý kullaným sonunda ne gibi tehlikelerin ortaya çýkabileceði anlatýlmalýdýr. Cihaz çalýþýrken çok ýsýnýr ve hatta kapandýktan sonra bile bir süre sýcak kalýr. Cihaz soðuyuncaya kadar çocuklarý cihazdan uzak tutunuz, yanýk tehlikesi! 7

8 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Ambalaj parçalarý (stropor, folyo gibi) çocuklar için tehlikeli olabilir. Boðulma tehlikesi! Bunlarý çocuklardan uzak bir yerde saklayýnýz ve mümkün olduðu kadar çabuk evden dýþarý çýkartýnýz. Teknik Güvenlik Yemek ýsýtýcý monte edilmeden önce gözle görülür bir hasarýnýn olup olmadýðý kontrol edilmelidir. Hasarlý bir cihazý asla çalýþtýrmayýnýz. Hasarlý ürün güvenliðinizi tehlikeye sokabilir. Yemek ýsýtýcýnýn elektrik güvenliði ancak yönetmeliklere uygun korumalý bir hat (topraklý hat) mevcut olduðu takdirde saðlanabilir. Bu temel þartýn yerine getirilmesi çok önemlidir. Gerekirse evdeki elektrik tesisatýný uzman bir elektrikçiye kontrol ettiriniz. Eksik veya hasarlý bir kablo nedeniyle meydana gelebilecek zararlardan üretici firma sorumlu tutulamaz (örneðin: cereyan çarpmasý gibi). Cihazýn elektrik baðlantýsýný yapmadan önce tip etiketindeki baðlantý verilerini (akým ve frekans) evinizin elektrik tesisatýnýn deðerleri ile karþýlaþtýrýnýz. Cihazýn zarar görmemesi için bu deðerlerin mutlaka uyuþmasý gerekir. Bu konuyu uzman bir elektrikçiye danýþmanýz faydalý olacaktýr. yetkili ve uzman bir elektrikçi olmalýdýr. Hatalý ve yanlýþ montaj veya baðlantý sonucunda oluþacak zararlardan üretici firma sorumlu tutulamaz. Yemek ýsýtýcýnýn kasasýnýn asla açmayýnýz. Cereyan ileten kablolara temas veya elektrikli veya mekanik yapýlarýn deðiþtirilmesi durumunda güvenliðiniz tehlikeye girebilir ve cihaz bozulabilir. Montaj ve bakým iþleri sadece üretici firma tarafýndan yetkilendirilen servisler tarafýndan yapýlabilir. Yanlýþ montaj ve bakým iþleri sonucunda kullanan kiþi için ciddi tehlikeler ortaya çýkabilir ve üretici firma bundan sorumlu deðildir. Baðlantý kablosu hasar gördüðünde yine ayný cins (H 05 VV-F (PVC-izolasyonlu)kabloyu Miele yetkili servislerinden temin edebilirsiniz. Arýzalý yapý parçalarý ancak orijinal Miele yedek parçalarý ile yenilenebilirler. Üretici firma ancak bu parçalarla cihazýn güvenle çalýþabileceðini taahhüt edebilir. Daha güvenli çalýþabilmesi açýsýndan yemek ýsýtma cihazýný ancak monte edildikten sonra kullanabilirsiniz. Kablodaki fiþ çýkarýlýp, cihaz doðrudan elektrik þebekesine baðlanacaksa, bu iþlem yerel kurallarý çok iyi bilen ve dikkatle uygulayan 8

9 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Montaj- ve bakým iþlerinde cihazýn elektrik baðlantýsý þebekeden ayrýlmalýdýr. Ancak aþaðýdaki iþlemler yapýldýðýnda cihaza gelen elektrik durdurulmuþ olacaktýr: evdeki sigortalar kapatýlmalýdýr, vidalý sigortayý tamamen yuvasýndan çýkartýlmalýdýr. cihazýn fiþi prizden çýkarýlmalýdýr. Bunu yaparken fiþi kordonundan tutup çekmeyiniz, fiþi tutarak prizden çýkartýnýz. Garanti süresi içindeki yemek ýsýtýcýnýn tamiri ancak Miele nin yetkili servisleri tarafýndan yapýlabilir, aksi halde bir sonraki arýza garanti kapsamýna alýnmayacaktýr. Cihazýn elektrik þebekesine baðlantýsý için uzatma kablosu veya çoklu priz kullanmayýnýz, bunlar güvenli deðildir (aþýrý ýsýnma tehlikesi). Doðru Kullaným Ellerinizi cihazý kullanýrken ýsýya dayanýklý mutfak eldivenleri, tencere tutacaklarý ve benzerleri ile koruyunuz. Bu bezlerin ýslak olmamasýna dikkat ediniz. Islak bezler ýsýyý çok çabuk iletir, eliniz yanabilir. Tabak ýsýtma cihazýný mutfaðý ýsýtmak için kullanmayýnýz. Oluþan yüksek ýsý nedeniyle etrafýndaki kolay alev alabilecek yanmaya baþlayabilir. Bunun dýþýnda cihazýn dayanma ömrü azalýr. Çekmeceyi açarken ve kapatýrken kaplarýn içindeki yemeklerin dökülmemesi ve havalandýrma deliklerinden içeri kaçmamasý için dikkatli olunuz. Aksi halde bir koku duyulur ve cihazda kýsa devreye sebep olabilir. Çekmecenin içinde konserve kutularý gibi kapalý kaplarý ýsýtmayýnýz. Oluþan basýnç sebebiyle kutular patlayabilir. Yaralanma ve haþlanma tehlikesi! Yemeklerin çekmeceye yerleþtirilmeden önce yeterli ýsýda olmasýna özen gösteriniz. Bu cihaz yemeklerin ýsýtýlmasý için kullanýlmaz, sadece piþen yemeklerin sýcak tutulmasý için uygundur. Çekmecenin içindeki hava deliklerinin önünün kapatýlmamasýna dikkat ediniz. Aksi halde yemeklerin sýcak tutulmasý ayný derecede gerçekleþmez. Cihaz çalýþýrken çekmecenin altý çok ýsýnýr. Çekmeceyi dýþarý doðru çektiðinizde elinizin yanmamasý için dikkatli olunuz. Tabak ýsýtma cihazýnýn içinde plastik kaplar veya yanýcý malzemeler saklamayýnýz. Cihaz çalýþtýrýldýðýnda bunlar eriyebilir veya alev alabilir. Yangýn tehlikesi! 9

10 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Çekmecenin içinde kaymayý önleyen kaplamanýn yerine bir örtü veya bez sermeyiniz. Çekmeceyi çok fazla doldurmayýnýz. Çekmece en fazla 25 kg. aðýrlýk kaldýrabilir. Bu cihazda sadece ýsýya dayanýklý kaplar kullanýnýz, asla plastik veya aluminyum folyo kaplar kullanmayýnýz. Yüksek ýsýlarda bunlar eriyebilir. Ayrýca yangýn tehlikesi ortaya çýkabilir! Açýlmýþ çekmecenin üzerine çýkmayýnýz veya oturmayýnýz. Teleskop sürgü bozulur. Yeterli derecede yüksek ýsý ayarlayýnýz. Isý çok düþük olursa, bazý belirli besinlerin içinde bakteriler geliþebilir. Bu cihaz bir dolap kapaðýnýn arkasýna monte edilmiþse, o zaman cihazý ancak kapak açýkken çalýþtýrýnýz. Ancak cihaz kapandýktan sonra dolap kapaðýný kapatabilirsiniz. Güvenlik tavsiyeleri ve uyarýlarýnýn dikkate alýnmamasý sonucunda oluþan zararlardan Miele firmasý sorumlu tutulamaz. 10

11 Çevre Korumaya Katkýnýz Ambalajýn Kaldýrýlmasý Ambalaj, cihazý nakliye sýrasýnda meydana gelebilecek hasarlardan korur. Ambalaj malzemeleri çevreye zarar vermeyen geri dönüþümlü maddelerden yapýlmýþtýr. Bu malzemelerin geri dönüþümlü olmasý sonucunda ham madde tüketimi ve çöp oluþumu azalýr. Eski Cihazýn Kaldýrýlmasý Eski elektrikli ve elektronik cihazlarda hala iþe yarabilecek parçalar bulunabilir. Ayrýca cihazlarýn çalýþmasýný saðlayan ve artýk kullanýlmayacak kadar eskidiðinde atýk merkezlerine iletilen cihazlarýn içinde doðaya ve çevreye zararlý olabilecek maddeler bulunabilir. Bu nedenle artýk kullanmadýðýnýz eski cihazýnýzý asla çöpe atmayýnýz. Bunun yerine Belediyeniz tarafýndan öngörülen toplama merkezlerine vererek elektrikli ve elektronik parçalarýn yeniden deðerlendirilmelerini saðlayýnýz. Lütfen eskiyen cihazýnýz evden çýkarýlýncaya kadar çocuklarýn güvenliði açýsýndan uygun bir yerde saklayýnýz. Bu konu ile ilgili bilgileri "Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar" bölümünde bulabilirsiniz. 11

12 Ýlk Kullanýmdan Önce Cihaz elektriðe baðlandýktan sonra ve elektrik kesintisinden sonra yaklaþýk 10 saniye kadar ekran testi yapýlýr. Ayný anda havalandýrma çalýþmaya baþlar. Bu süre içinde cihaz kullanýlamaz. Cihazýn belgeleri arasýnda bulunan tip etiketini, kullanma kýlavuzunun "Tip Etiketi" sayfasýnda öngörülen yere yapýþtýrýnýz. Ýlk Temizlik ve Ýlk Isýtma Tabak ýsýtýcýnýn üzerinde koruyucu folyo varsa çekip alýnýz. Çekmecenin içindeki kaymayý önleyen kaplamayý ve eðer varsa ýzgarayý dýþarý çýkartýnýz ve hafif deterjanlý ýlýk su ile siliniz. Daha sonra bir bezle iyice kurulayýnýz. Cihazýn içini ve dýþýný ýslak bir bezle siliniz ve arkasýndan kurulayýnýz. Kaymayý önleyen kaplamayý ve ýzgarayý tekrar çekmecenin içine yerleþtiriniz. Boþ çekmeceyi en az 2 saat kadar ýsýtýnýz. Cihazý AÇMA-/KAPAMA- tuþuna dokunarak açýnýz. Sensörlü tuþuna ekranda yanýncaya kadar dokununuz. Saðdaki LED ýþýðý yanýncaya kadar sensörlü tuþuna dokununuz. Ekranda 2h (2 saat) görüntüsü çýkýncaya kadar sensörlü tuþuna dokununuz. Çekmeceyi kapatýnýz. Tabak ýsýtma çekmecesinin sürgüleri frenli sistem ile donatýlmýþtýr. Kontak þalteri sayesinde rezistans ve havalandýrma ancak çekmece kapatýldýðý zaman çalýþýr. 12

13 Ýlk Kullanýmdan Önce Cihaz 2 saat sonra otomatik olarak kapanýr. Cihazýn metal parçalarý koruyucu bir madde ile kaplanmýþtýr. Bu nedenle ilk ýsýtma sýrasýnda bir koku duyulur. Oluþan koku ve duman kýsa bir süre sonra yok olur ve cihazýn yanlýþ baðlandýðýný veya bozuk olduðunu göstermez. Mutfaðýnýzý iyice havalandýrýnýz. 13

14 Kullaným Program Türleri Sensörlü tuþlara dokunarak program türünü seçebilirsiniz, programa ait sembolün ýþýðý yanar: Fincan ve bardaklarý ýsýtma. Servis ve yemek tabaklarýný ýsýtma. Yemekleri sýcak tutma. Son seçilen program cihazýn bir sonraki açýlýþýnda otomatik olarak ekranda görülür. Cihazda bir adet havalandýrma sistemi vardýr ve bu sistem ýsýnan havayý çekmecenin içinde daðýtýr. "Fincan ve tabaklar" ve "Servis ve yemek tabaklarý" programlarýnda havalandýrma devamlý çalýþýr, buna karþýlýk "Yemekleri sýcak tutma" programýnda havalandýrma aralýklarla çalýþýr. Bu çekmecenin içinde hem yemeklerinizi sýcak tutabilir, hem de tabaklarýnýzý ýsýtabilirsiniz. Bunun için "Yemekleri sýcak tutma" program türünü seçiniz. Dikkat! Tabaklarýn ýsýtýlmasý için daha uzun bir süreye ihtiyaç vardýr, bu sürenin sonunda tabaklar çok ýsýnýr! 14

15 Kullaným Isý Ayarý Süre Her program türü için bir ýsý alaný öngörülmüþtür. Cihazýn fabrikada yapýlan ayarlarýnda önerilen ýsý dereceleri koyu renk basýlmýþtýr. Sensörlü tuþa dokunulmasý ile birlikte ýsý derecesi 5 -derece deðiþir. Son seçilen ýsý derecesi cihazýn bir sonraki açýlýþýnda otomatik olarak ekranda gösterilir. Isý- Isý C * Göstergesi Cihaz sürekli çalýþma moduna göre ayarlanmýþtýr. Sensörlü tuþa dokunarak sýnýrlý bir süre seçilebilir: 1-kere dokunulduðunda 1 Saat (1h), 2-kere dokunulduðunda 2 Saat (2h) v.s. en fazla 4 saate kadar bir süre seçilebilir. Beþinci defa tuþa dokunulduðunda tekrar devamlý çalýþma moduna geri dönülür. Cihazý sýnýrsýz çalýþma modunda kontrolsüz býrakmayýnýz. Uzun sýcak tutma saatleri yemeklerin kurumasýna ve hatta tutuþmasýna sebep olabilir. Cihazda bir adet emniyet kapatma sistemi mevcuttur, bu sistem sürekli ýsýtma modunda en fazla 12 saat sonra cihazý kapatýr. 15

16 Kullaným Cihazýn Açýlmasý Çekmeceyi açýnýz. Sensörlü AÇMA-/KAPAMA tuþuna dokunarak cihazý açýnýz. Ýstediðiniz program türünün lambasý yanýncaya kadar sensörlü tuþuna dokununuz. Isý ayarýný deðiþtirmek istediðinizde, istediðiniz ýsýnýn lambasý yanýncaya kadar sensörlü tuþuna dokununuz. Cihaz sürekli çalýþma konumundadýr. Cihaz sýnýrlý bir zaman içinde çalýþacaksa, istediðiniz saatin lamasý yanýncaya kadar sensörlü tuþuna dokununuz. Çekmeceyi kapatýnýz. Gerekli olan ön ýsýtma süresi silinmiþ ise, çekmeceyi doldurunuz. Eðer tabaklarý ön ýsýtma sýrasýnda ýsýtmýþ iseniz, onlarý dýþarý çýkartmak için koruyucu mutfak eldiveni kullanýnýz. Doldurulmuþ çekmeceyi dikkatle kapatýnýz ve açýnýz, böylece yemek sularý etrafa sýçramamýþ olacaktýr. Yemekleri dýþarý almadan önce cihazý kapatýnýz. 16

17 Doldurma Kapasitesi Çekmecenin doldurulma kapasitesi cihazýn yüksekliði ve tabaklarýn büyüklüðü ve aðýrlýðý ile orantýlýdýr. Çekmeceyi hiçbir zaman aþýrý doldurmayýnýz. Çekmeceye en fazla 25 kg aðýrlýk konulabilir. ESW / ESW / ESW Aþaðýdaki açýklamalar size yol gösterebilir: 6 Kiþilik Yemek Takýmý: 6 Yemek tabaðý 26 cm 6 Çorba tabaðý 23 cm 6 Tatlý tabaðý 19 cm 1 Oval servis tabaðý 32 cm 1 Servis kasesi 16 cm 1 Servis kasesi 13 cm veya þu gruplardan biri seçilebilir: 12 Yemek tabaðý 26 cm 18 Çorba tabaðý 23 cm 16 Çorba kasesi 10 cm 6 Yemek tabaðý 26 cm 6 Çorba tabaðý 23 cm 6 Pizza tabaðý 36 cm 72 Espresso fincaný 5,9 cm 30 Cappuccino fincaný 8,8 cm 30 Grog bardaðý 6,7 cm / 8,5 cm yüksek 17

18 Doldurma Kapasitesi ESW / ESW Aþaðýdaki açýklamalar size yol gösterebilir: 12 Kiþilik Yemek Takýmý: 12 Yemek tabaðý 26 cm 12 Çorba tabaðý 23 cm 12 Tatlý tabaðý 19 cm 1 Oval servis tabaðý 32 cm 1 Servis kasesi 19 cm 1 Servis kasesi 16 cm 1 Servis kasesi 13 cm veya þu gruplardan biri seçilebilir: 40 Yemek tabaðý 26 cm 60 Çorba tabaðý 23 cm 45 Çorba kasesi 10 cm 20 Yemek tabaðý 26 cm 20 Çorba tabaðý 23 cm 20 Pizza tabaðý 36 cm 142 Espresso fincaný 5,9 cm 90 Cappuccino fincaný 8,8 cm 30 Grog bardaðý 6,7 cm / 8,5 cm yüksek Çekmecedeki kullaným alanýný isterseniz cihazla birlikte verilen ýzgara sayesinde büyültebilirsiniz. Izgarayý herhangi bir yere yerleþtirebilirsiniz. Saða ve sola oturtarak iki adet ýzgara ile alaný büyültebilirsiniz. Ýkinci bir ýzgarayý Miele yetkili servisinden temin edebilirsiniz ("Sonradan Alýnabilen Aksesuar" bölümüne bakýnýz).

19 Yemekleri Sýcak Tutma Bu program türü yemeklerin piþirildikten hemen sonra, henüz sýcakken, sýcak tutulmalarýný saðlar. Bu programda soðumuþ yemekler tekrar ýsýtýlamaz! Yemeklerin sýcak tutulmasýnda en düþük ýsý derecesinin (65 C) altýna düþmemek amacýyla program türünü seçiniz. Çekmece içinde gerekli olan ýsýnýn oluþabilmesi için cihazý 15 dakika önceden ýsýtýnýz. Sýcak yemekleri daha önce ýsýtýlmýþ olan kaplara koyunuz. Bunun için ön ýsýtma sýrasýnda kaplarý çekmecenin içine koyunuz. Kýzartýlmýþ veya fritözden çýkarýlmýþ yiyeceklerin gevrek kalmalarý için üstünü kapatmayýnýz. Bu yemekleri daha yüksek bir ýsýda tutunuz. Çorba veya sulu yemeklerin üstüde ince bir tabakanýn oluþmamasý için üstlerini bir aluminyum folyo veya tabakla örtünüzü. Yemeklerin dýþarý taþmamasý için kaplarý çok doldurmayýnýz. Henüz piþmiþ yemekler sýcak tutulan yemeklere göre daha sýcaktýr. Sýcak tutulan yemekleri daha önce ýsýtýlmýþ tabaklarda servis yapýnýz. Daha piþirilirken yiyeceklerin besin deðerleri kaybolmaya baþlar ve sýcak tutma aþamasýnda bu kayýp devam eder. Besinler ne kadar uzun süre sýcak tutulursa, deðer kaybý o kadar fazla olur. Kývamýnýn bozulmamasý için yemekleri çok uzun bir süre sýcak tutmayýnýz. Çekmeceyi hýzlý hareketlerle açmayýnýz veya kapatmayýnýz, kaplardaki sulu yemekler çekmeceye ve havalandýrma deliklerine sýçrayabilir.. Çekmeceyi çok fazla açýp kapatmanýz durumunda yemekler soðuyabilir. 19

20 Yemekleri Sýcak Tutma Ayarlar Yiyecekler Kaplar Kabýn üstü kapatýlmalý Programýnda Isý Ayarý Taban Pozisyon Izgara* Beyaz ekmek ýsýtma - hayýr x x Küçük ekmek ýsýtma - hayýr x x Hafif kýzarmýþ biftek Tabak hayýr x x Fýrýnda patates/ Kabuklu patates Tabak / Tencere evet x Patates püresi Tencere evet x Kýzartma Tabak evet x Soslu et Tencere evet x Gulaþ Tencere evet x Sulu Yemek Tencere evet x Soslu sebze Tencere evet x Menü Tabak evet x Haþlanmýþ patates Tencere evet x Sos Tencere evet x Elmalý çörek Tabak hayýr x Sufle / Graten Graten kabýnda evet x Balýk çubuklarý Tava hayýr x Þnitzel pane Tava hayýr x Pizza Tabak hayýr x Krep Tabak hayýr x x * Cihaz modeline göre 20

21 Tabaklarýn Isýtýlmasý Isýtma Süreci Tabaklarý mümkün olduðu kadar tüm çekmecenin içine daðýtýnýz. Üst üste konmuþ tabaklar tek tabaklara oranla daha geç ýsýnýr. Tabak sayýsý çoksa o zaman ýzgarayý da kullanabilirsiniz. Havalandýrma deliklerinin önüne yük kaplar koymayýnýz. Isýnan havanýn daðýlmasýna engel olur. Cihaz eþit derecede ýsýnmaz. Fincan ve tabaklarýn ýsýtýlmasýnda en yüksek ýsý derecesinin (60 C) aþýlmamasý için ancak program türünü seçebilirsiniz. Isýnan tabak sýcaklýðýný çok çabuk kaybeder. Onun için tabaklarý servisten çok kýsa bir süre önce çekmeceden çýkartýnýz. Isýtma süreci çeþitli sebeplerden etkilenebilir: Tabaklarýn cinsi ve kalýnlýðý Tabaklarýn sayýsý Tabaklarýn yerleþtirme düzeni Isý ayarý Bu konuda kesin bilgiler vermek mümkün deðildir. Süre ayarý için þu deðerler esas alýnabilir: Cihaz programýnda aþaðýdaki malzemeler için eþit ýsý saðlayabilir: 6 kiþilik menü tabaklarý için yaklaþýk dakika. 12 kiþilik menü tabaklarý için yaklaþýk dakika. Cihazý kullanýrken edindiðiniz tecrübelere göre en uygun ayarý kendiniz belirleyebilirsiniz. 21

22 Diðer Kullaným Olanaklarý Mayalý hamurun kabartýlmasý Yoðurt hazýrlama Çilek türü meyvelerin çözülmesi Dondurulmuþ Sebzenin Çözülmesi Jelatinin çözülmesi Sütlaç kabartmak için Çikolatanýn eritilmesi Kase Kapaklý yoðurt kasesi Kase/ Tabak evet tabakla Programýnda Isý Ayarý Programýnda Isý Ayarý Yiyecekler Kaplar Kabýn üstü kapatýlmalý Pozisyon Taban Izgara** Süre saat:dak. x 0:30 - x 5:00 hayýr x 0:50 Kase hayýr x 1:00 Kase (maks. 7cm derin) Kapaklý tencere * Cihazýn modeline göre hayýr x x 0:15 - x x 0:40 Kase hayýr x x 0:20 22

23 Düþük Isýda Piþirme Diðer Kullaným Olanaklarý Düþük ýsýda piþirme sayesinde et devamlý düþük ýsýda uzun bir piþirme süresinde özenle hazýrlanýr. Düþük ýsýda piþirme programý et yemeklerinde çekirdek ýsý 65 C derecenin üstüne çýkmadýðý için uygundur. Et daha önce kýzartýlmalýdýr. Piþirme Süresi/Çekirdek Isý Piþirme süresi etin kalýnlýðýna baðlýdýr 1 ile 6 saat arasý deðiþebilir. Çekirdek ýsý piþirme iþlemi için çok önemlidir. Çekirdek ýsý ne kadar yüksek olursa, kýzartma o kadar kurur, çekirdek ýsý ne kadar düþük olursa, etin suyu o kadar içinde kalýr. Önemli olan ýsý derecesinin sabit kalmasýdýr. Bir et (besin) termometresi ile çekirdek ýsýyý görebilirsiniz. Hazýrlýk Yemekleri sýcak tutma cihazýný önceden ýsýtýnýz. Etin her iki tarafýný yüksek ýsýda kýzartýnýz. Oluþan ýsý nedeniyle etin gözenekleri kapanýr ve bu sayede etin suyu içinde kalýr. Eti bir kýzartma kabýnýn veya tabaðýn içinde çekmecenin içinde piþirmeye devam ediniz. Kýzartma kabýný/tabaðý çekmecenin tabanýna yerleþtiriniz ve üstünü aluminyum folyo ile kapatýnýz. Bir sonraki tabloda verilen bilgileri dikkate alýnýz. Eti daha önce ýsýttýðýnýz tabaklarda servis yapýnýz, böylece et çok çabuk soðumayacaktýr. 23

24 Diðer Kullaným Olanaklarý Ayar Et cinsi Piþirme derecesi Programýnda Isý Ayarý Piþirme Kabý Rozbif kanlý Kýzartma kabý Rozbif orta ile iyi piþmiþ arasý Kýzartma kabý Domuz fileto orta Tabak Domuz fileto iyi piþmiþ Kýzartma kabý Kuzu sýrt orta Tabak Kuzu sýrt iyi piþmiþ Kýzartma kabý Ördek göðüs orta Tabak Ördek göðüs iyi piþmiþ Kýzartma Kabý 24

25 Temizlik ve Bakým Genel Bilgiler Cihazý temizlemeden önce soðumasýný bekleyiniz. Cihazýn Ön Yüzü/Ýçi Temizlik iþlemleri için asla buhar basýnçlý temizlik aletleri kullanmayýnýz. Buhar elektrik ileten parçalara ulaþabilir ve kýsa devre oluþmasýna neden olabilir. Temizlik iþleri için hiçbir zaman sanayi deterjanlarý kullanmayýnýz, sadece evde kullanýlan deterjanlara izin verilebilir. Kirler oluþtuðunda hemen temizleyiniz. Kirler uzun süre temizlenmezse, çýkarýlmasý güçleþir, cihazýn yüzeyinde renk deðiþtirmeler meydana gelebilir. Bütün kirleri temiz bir süngerli bez, hafif deterjanlý sýcak su ile siliniz. Daha sonra yumuþak bir bezle kurulayýnýz. Temizlik için deterjansýz mikro elyaflý ýslak bir bez de kullanabilirsiniz. Cihazýn tüm yüzeyi çiziklere karþý hassastýr. Cam yüzeylerde çizikler kýrýklara sebep olabilir. Tüm yüzeyler uygun olamayan temizlik ürünleri ile silindiði takdirde renk deðiþtirebilir. 25

26 Temizlik ve Bakým Yüzeylerin zarar görmemesi için aþaðýdaki temizlik ürünleri kullanmayýnýz: soda-, amonyak, asit veya klorid içeren temizlik maddeleri, kireç çözme maddeleri, toz deterjan, krem deterjan gibi aþýndýrma özelliði olan temizlik ürünleri, çözücü madde içeren deterjanlar, çelik-temizleme maddesi, bulaþýk makinesi deterjaný, fýrýn spreyi, cam temizleme maddesi, aþýndýrýcý sert sünger ve fýrçalar, keskin metal kazýyýcýlar! Kaymayý Önleyen Kaplama Bu kaplama temizlik için dýþarý alýnabilir. Kaymayý önleyen kaplamayý elde, hafif deterjanlý sýcak su ile temizleyiniz ve arkasýndan bir bezle kurulayýnýz. Kaplama iyice kuruduktan sonra tekrar çekmecenin içine yerleþtiriniz. Kaymayý önleyen kaplamayý çamaþýr veya bulaþýk makinesinde yýkamayýnýz. Bu kaplamayý asla fýrýnda kurutmayýnýz! 26

27 Ne Yapmalý, eðer...? Elektrikli cihazlarýn tamiri sadece uzman ve yetkili personel tarafýndan yapýlmalýdýr. Hatalý tamirler sonucunda cihazý kullanan kiþi için ciddi tehlikeler ortaya çýkabilir. Ne yapmalý, eðer Cihaz ýsýnmýyorsa? Þunlarý kontrol ediniz: cihazýn fiþi prize tam oturmamýþ olabilir. evdeki sigorta atmýþ olabilir. Eðer sigorta atmýþsa yetkili servise haber veriniz.... yemek yeterli derecede sýcak deðilse? Þunlarý kontrol ediniz: doðru ýsý ayarý seçilmemiþ olabilir. hava deliklerinin önü kapanmýþ olabilir.... yemekler çok sýcak ise? Þunlarý kontrol ediniz: doðru ýsý ayarý seçilmemiþ olabilir. 27

28 Ne Yapmalý, eðer...?... cihaz yeterli derecede sýcak deðilse? Þunlarý kontrol ediniz: doðru ýsý ayarý seçilmemiþ olabilir. hava deliklerinin önü kapanmýþ olabilir. Tabaklarýn ýsýnmasý için yeterli süre verilmemiþ olabilir. Isýtma sürecini çeþitli sebepler etkileyebilir, örneðin: Tabaklarýn cinsi ve kalýnlýðý, Tabak sayýsý Tabaklarýn yerleþtirme düzeni Isý ayarý... tabaklar çok sýcak ise? Isý ayarýnýn doðru olup olmadýðýný kontrol ediniz....cihaz çalýþýrken bir ses duyuluyorsa? Bu bir arýza deðildir! Bu ses ýsýnýn eþit daðýlmasýný saðlayan fanýn çalýþma sesidir. "Yemekleri Sýcak Tutma" programýnda fan aralýklarla çalýþýr. 28

29 Sonradan Alýnabilen Aksesuar Izgara Bu ürünleri daha sonra Miele yetkili servislerinden (arka sayfaya bakýnýz) temin edebilirsiniz. Çekmece içindeki alaný büyültür. (ESW 50x0-29) Kaymayý Önleyen Kaplama Kaymayý önleyen kapalama tabaklarýn çekmece içinde saðlam durmasýný saðlar. Mikro Elyaflý Bez Parmak izlerini ve hafif kirleri yok eder. 29

30 Montaj için Güvenlik Önerileri Cihazýn montajýndan önce cihazýn tip etiketinde yazýlý baðlantý bilgilerini (akým ve frekans) elektrik þebekesinin verileri ile karþýlaþtýrýnýz. Cihazýn zarar görmemesi için bu bilgilerin uyuþmasý þarttýr. Aksi halde uzman bir elektrikçiye haber veriniz. Baðlantý prizinin cihazýn yakýnlarýnda olmasýna dikkat ediniz. Yemeði sýcak tutma cihazý sadece Miele firmasýnýn öngördüðü kombinasyonlar için cihazlarla birlikte monte edilebilir. Bunun dýþýndaki cihazlarla bir kombinasyon yapýldýðý takdirde cihazýn güvenle çalýþmasý saðlanamayacaðýndan tüketicinin garanti hakký ortada kalkar. Yemek ýsýtýcýnýn kombine edildiði cihazla arasýnda yeterli taþýma kapasitesini saðlayacak sabit bir taban bulunmalýdýr. Kombine edilen cihaz ara parça olmadan doðrudan yemek sýcak tutma cihazýnýn üstüne yerleþtirilir. Cihazýn montajýnda þunlar dikkate alýnmalýdýr: - Kaplarýn içindeki yemekler görülebilmelidir. Ancak bu þekilde sýcak yemeklerin etrafa sýçramasý engellenebilir, haþlanmalar önlenebilir. - Çekmecenin dýþarý çekilmesi için yeterli alan bulunmalýdýr. Yemek ýsýtýcýnýn ev dýþýnda bir yere (tekne gibi) montajý ancak cihazýn güvenle çalýþmasýný saðlayabilecek yetkili ve uzman personel/firma tarafýndan yapýlabilir. Yemek sýcak tutma cihazlarýnýn iki ayrý boyda modeli bulunmaktadýr. Gerekli olan niþ ölçüsü yemek ýsýtýcýnýn ölçüsü ile kombine edilen cihazýn montaj ölçüsünün birleþtirilmesinden elde edilir. Kombine cihazýn montajý için kendi kullanma kýlavuzu ve montaj talimatýný dikkate alýnýz. Bütün ölçüler mm olarak verilmiþtir. 30

31 Montaj Ölçüleri ESW 50x0-14 / ESW Ankastre Fýrýn Mikrodalga-Kompakt Fýrýn a Pirolizli fýrýn kombinasyonunda havalandýrma kesiti b Baðlantý kablo ve fiþi ile montaj ölçüsü Kablo uzunluðu = 2200 mm * Ön yüzü cam olan cihazlar ** Ön yüzü metal olan cihazlar 31

32 Montaj Ölçüleri Buharlý Fýrýn Kombi-Buharlý Fýrýn * Ön yüzü cam olan cihazlar ** Ön yüzü metal olan cihazlar a Kombi-Buharlý Fýrýn kombinasyonunda havalandýrma delikleri b Baðlantý kablo ve fiþi ile montaj ölçüsü Kablo uzunluðu = 2200 mm 32

33 Montaj Ölçüleri Kombi-Buharlý Fýrýn XL Basýnçlý Buharlý Fýrýn * Baðlantý kablo ve fiþi ile montaj ölçüsü Kablo uzunluðu = 2200 * Ön yüzü cam olan cihazlar ** Ön yüzü metal olan cihazlar a Kombi-Buharlý Fýrýn XL kombinasyonunda havalandýrma delikleri b Baðlantý kablo ve fiþi ile montaj ölçüsü Kablo uzunluðu = 2200 mm a Cihaz yerleþtirme tabanýnda su giriþve çýký hortumu için kesit b Baðlantý kablo ve fiþi ile montaj ölçüsü Kablo uzunluðu = 2200 mm c Ayar paneli AB 45-7 (sonradan alýnabilir) 33

34 Montaj Ölçüleri Otomatik Kahve Makinesi b Baðlantý kablo ve fiþi ile montaj ölçüsü Kablo uzunluðu = 2200 mm * Ön yüzü cam olan cihazlar ** Ön yüzü metal olan cihazlar 34

35 Montaj Ölçüleri ESW 50x0-29 Ankastre Fýrýn Mikrodalga-Kompakt Fýrýn a Pirolizli fýrýn kombinasyonunda havalandýrma kesiti b Baðlantý kablo ve fiþi ile montaj ölçüsü Kablo uzunluðu = 2200 mm * Ön yüzü cam olan cihazlar ** Ön yüzü metal olan cihazlar 35

36 Montaj Ölçüleri Buharlý Fýrýn Kombi-Buharlý Fýrýn * Ön yüzü cam olan cihazlar ** Ön yüzü metal olan cihazlar a Kombi-Buharlý Fýrýn kombinasyonunda havalandýrma delikleri b Baðlantý kablo ve fiþi ile montaj ölçüsü Kablo uzunluðu = 2200 mm 36

37 Montaj Ölçüleri Kombi-Buharlý Fýrýn XL Basýnçlý-Buharlý Fýrýn * Ön yüzü cam olan cihazlar ** Ön yüzü metal olan cihazlar a Kombi-Buharlý Fýrýn kombinasyonunda havalandýrma delikleri XL b Baðlantý kablo ve fiþi ile montaj ölçüsü Kablo uzunluðu = 2200 mm a Cihaz yerleþtirme tabanýnda su giriþve çýký hortumu için kesit b Baðlantý kablo ve fiþi ile montaj ölçüsü Kablo uzunluðu = 2200 mm c Ayar paneli AB 45-7 (sonradan alýnabilir) 37

38 Montaj Ölçüleri Otomatik Kahve Makinesi b Baðlantý kablo ve fiþi ile montaj ölçüsü Kablo uzunluðu = 2200 mm * Ön yüzü cam olan cihazlar, ** Ön yüzü metal olan cihazlar 38

39 Cihazýn Yerleþtirilmesi Cihazýn duruþunu su terazisi ile kontrol ediniz. Cihaz ancak bu durumda sorunsuz çalýþabilir. Cihazý dolabýn içine koruma bandýna kadar sürünüz ve hizalayýnýz. Cihaz kasasýnýn düzgün durmasýna dikkate. Çekmeceyi açýnýz ve cihazý verilen iki vida ile dolap kenarlarýna sabitleyiniz. Kombine edilecek cihazý kendi montaj talimatýnda belirtildiði gibi monte ediniz. 39

40 Cihazýn Hizalanmasý Kombinasyon yapýlacak cihaz da monte edildikten sonra: cihazýn ön tarafý hizalanmalýdýr. tabak ýsýtýcý ile kombine edilen cihaz arasýndaki boþluk dengelenmelidir. Saðdaki ve soldaki vidalarý a sökünüz. Kumanda panelini dikkatle çekip çýkartýnýz. Bu arada kabloya dikkat ediniz. Ýç taraftaki 2 vidayý b sökünüz. Cihazýn önünü hizalayýnýz. Ýçerdeki vidalarý sýkýþtýrýnýz. Kumanda panelini dikkatle yerine yerleþtiriniz. Kabloya dikkat ediniz. Sað ve soldaki 2 vidayý yerlerine vidalayýnýz. 40

41 Elektrik Baðlantýsý Cihazýn bir priz üzerinden þebekeye baðlanmasý tavsiye edilir. Bu sayede yetkili servisin iþi kolaylaþacaktýr. Montajdan sonra prizin cihaz yakýnlarýnda olmasýna dikkat ediniz. Fakat elektrik baðlantýsý doðrudan þebekeye yapýlacaksa, o zaman yerel yönetmelikleri iyi bilen ve bunu dikkatle uygulayan uzman bir elektrikçiye bu görevi veriniz. Þebekede her kutup için ayrý bir ayraç bulunmalýdýr. Bu ayraç için 3 mm kontak aralýðý olan bir þalter gereklidir. Yalýtkan þalter, sigorta ve koruyucular bu görevi görür. Baðlantý kablosu zarar görürse, yerine ayný cins özel bir kablo (H 05 VV-F (PVC-izolasyonlu)takýlmalýdýr. Bu kabloyu yetkili servislerden temin edebilirsiniz. Gerekli olan baðlantý bilgilerini fýrýnýn kapaðýný açtýktan sonra görebileceðiniz tip etiketinden öðrenebilirsiniz. Bu bilgilerin evinizin þebeke deðerleri ile uyuþmasý þarttýr. 41

42 Elektrik Baðlantýsý Üretici firma dolaylý dolaysýz zararlardan sorumlu tutulamaz. Hatalý montaj veya kesik veya hasarlý kablolar nedeniyle meydana gelebilecek zararlardan sorumlu deðildir (örneðin elektrik çarpmasý gibi). Montajdan sonra izolasyonlu kablolar tekrar kontrol edilmelidir. Toplam Güç Tip etiketine bakýnýz. Baðlantý ve Sigorta AC230V/50Hz Aþýrý akým koruma þalteri 10 A B veya C tipi ayýrýcý Hatalý Akým Koruma Þalteri Cihaza bir adet 30mA sigortalý FI-koruma þalteri takýlmalýdýr. Cihaz uzun bir süre kullanýlmadýðýnda 100 ma'lýk bir sigortada FI-koruma þalteri devreye girer. 42

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Ankastre-Tabak Isýtýcý EGW 3060-10 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Montaj Talimatý Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 3450 DG 3460 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ýnduksiyonlu Cam Seramik Ocaklar CS 1212 CS 1221 CS 1234 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5030 DG 5040 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 396-5 DA 399-5 DA 399-5 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5600 / KM 5603 / KM 5604 KM 5607 / KM 5612 / KM 5613 KM 5617 / KM 5618 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5330 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cam Seramik Ocaklar KM 5670 KM 5672 / KM 5677 KM 5673 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz Böylece kendinizi ve cihazý gelecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5590 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5801 / 5803 / 5804 / 5805 / 5807 KM 5813 / 5814 / 5815 / 5816 / 5817 KM 5818 / 5821 / 5822 / 5823 / 5824 KM 5825 / 5826 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 428-4 DA 428-4 EXT DA 429-4 DA 429-4 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5960 W, DA 5990 W, DA 5990 W EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalga-Kompakt Fýrýn H 5080 BM, H 5088 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Tabak/Fincan Isýtma Çekmecesi EGW 6210 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 B, H 5461 B Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5681 BP, H 5688 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 4302 B, H 4402 B, H 432 B, H 442 B tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý MikrodalgaKompakt Fýrýn H 5030 BM, H 5040 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan trtr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 BP, H 5461 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5140 B, H 540 B Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gurme-Çekmecesi ESW 6114 ESW 6214 ESW 6129 ESW 6229 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Þarap Dolabý KWT 4154 UG-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocak KM 3012 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 2356 KM 2357 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýný meydana gelebilecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 2250, DA 2250 EXT DA 2270, DA 2270 EXT DA 2210 tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Otomatik Kahve Makinesi CVA 5060 CVA 5068 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Buz Hazýrlama Ünitesi ve NoFrost-Sistemli Derin Dondurucu F 1911 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 2010 / 2011 / 2012 / 2013 KM 2030 / 2032 / 2033 KM 2050 / 2051 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr Buharlý Ütü Sistemi Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847 tr-tr Sistemi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

FIRIN FIRIN FIRIN MODEL SLV 239K (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE)

FIRIN FIRIN FIRIN MODEL SLV 239K (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) FIRIN FIRIN FIRIN KULLANMA KULLANMA KILAVUZU KILAVUZU MODEL MODEL MODEL MODEL SLV 239K SLV 239K SLV 239K (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) 1 DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 3034 KM 3054 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz.böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 569

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz.böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 919

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 3010 KM 3014 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Buzdolabý K 5122 Ui tr-tr Buzdolabýný kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý KWT 1602 Vi KWT 1612 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8261-2 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý MasterFresh-Bölmeli, Buz Üretme ve NoFrost-Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KF 1801 Vi, KF 1811 Vi KF 1901 Vi, KF 1911 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Gazlý Ocaklar KM 2256 KM 2257 KM 2257-1 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý meydana gelebilecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8201-1. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8201-1. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8201-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar CS 1011 CS 1021 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu F 5122 Ui tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8201-1. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8201-1. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8201-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Dinamik Soðutmalý (DynaCool) Buzdolabý K 14820 SD K 14820 SD ed/cs tr-tr Dolabý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8150-2 M 8160-2. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8150-2 M 8160-2. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8150-2 M 8160-2 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Elektrikli El Süpürgesi. tr-tr HS07. M.-Nr. 09 955 920

Kullaným Kýlavuzu. Elektrikli El Süpürgesi. tr-tr HS07. M.-Nr. 09 955 920 Kullaným Kýlavuzu Elektrikli El Süpürgesi HS07 tr-tr M.-Nr. 09 955 920 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza herhangi bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza herhangi bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 09 11 12 13 13 14 14 16 19 20 Giriþ Garanti ve Servis Güvenli Kullaným Ýçin Ekonomik Kullaným Ýçin Sistem Þemasý ve Ana Parçalar

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ Aksesuar Nemlendirici aquapoint >> Bilgi Seri numarasý HOFFRICHTER GmbH Firmasý daha sonra takip edebilmek için bütün sistemlerini ve cihazlarýný

Detaylı

ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-3002

ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-3002 ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-3002 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8261-2 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-6006

ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-6006 ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-6006 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri

Detaylı

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz U22 K 720 5300-0/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar................... 5 2 Kalorifer

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu PerfectFresh-Bölmeli, Buz Küpü Hazýrlama Ünitesi, ve NoFrost-Sistemi KFN 14827 SDE ed/cs (-1) tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz MIELE G 2872 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3710568

Kullanım kılavuzunuz MIELE G 2872 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3710568 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya MIELE G 2872 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki MIELE G 2872 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý NoFrost- ve DynaCool Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KTN 14840 SD ed/cs tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı