Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan"

Transkript

1 Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz. M.-Nr

2 Ýçindekiler Cihazýn Tanýtýmý...5 Cihaza Bakýþ...5 Kumanda Paneli....6 Ekran Fonksiyonlarý...7 Miele{home...8 Bilgilerin Gösterilmesi...8 Sonradan Alýnabilen Aksesuar...8 Gelecekte Evde...8 Diðer Bilgiler...8 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....9 Çevre Korumaya Katkýnýz...14 Ambalaj Malzemelerinin Kaldýrýlmasý...14 Eski Cihazýn Kaldýrýlmasý...14 Ekonomik Yýkama Ýlk Kullaným Kapaðýn Açýlmasý...16 Kapaðýn Kapatýlmasý...16 Çocuk Güvenliði Lisan Ayarý...17 Güncel Saat Düzeni...17 Güncel Saat Ayarý...18 Gösterge...18 Ýlk kullanýmda gerekli olan malzemeler: Harici Su Yumuþatma Sistemi...19 Tuzun Doldurulmasý...19 Tuz Eksik Göstergesi...21 Parlatýcý...22 Parlatýcýnýn Doldurulmasý...22 Parlatýcý Göstergesi...23 Bulaþýk ve Çatal-Kaþýk Yerleþtirme...24 Bulaþýk makinesi için uygun olmayan bulaþýklar: Üst Sepet...26 Çýkarýlabilen Destek...26 Fincan Rafý...27 Bardak Desteði (modeline göre) Standart Destek...28 Üst Sepet Ayarý

3 Ýçindekiler Alt Sepet...30 Konfor desteði Þiþe Desteði...31 Çatal-Kaþýk-Býçak Çatal-Kaþýk-Býçak Çekmecesi (Modele göre) Çatal-Kaþýk-Býçak Sepeti (Modele göre)...33 Kullaným...34 Deterjan...34 Deterjan Doldurulmasý...35 Çalýþtýrma...36 Program Seçimi...36 Ekstralarýn Seçimi...37 Programýn Baþlatýlmasý...38 Süre Göstergesi...38 Program Sonu...39 Cihazýn Kapatýlmasý...39 Bulaþýklarýn Boþaltýlmasý Programýn Durdurulmasý...39 Programýn Deðiþtirilmesi...40 Ýlave Fonksiyonlar...41 Gecikmeli Baþlatma...41 Temizlik ve Bakým...43 Yýkama Bölümünün Temizliði...43 Kapak ve Kapak Contasýnýn Temizliði...43 Makinenin Ön Yüzünün Temizliði Yýkama Alanýndaki Süzgeçlerin Kontrolü...44 Süzgeç Temizliði...44 Fýskiye Kollarýnýn Temizliði...46 Arýzalarda Yardým Teknik Arýzalar...47 Su Giriþ/Çýkýþýnda Hata...49 Bulaþýk Makinesindeki Genel Problemler...51 Sesler...53 Ýyi Yýkanmayan Bulaþýklar Arýzalarýn Giderilmesi...57 Su Giriþindeki Süzgecin Temizliði...57 Su Tahliye Pompasý ve Ventil Temizliði

4 Ýçindekiler Müþteri Hizmetleri...59 Tamirler...59 Program Güncelleme(Update)...59 Test Enstitüsü Ýçin...59 Program Tablosu...60 Sonradan Alýnabilen Aksesuar...66 Elektrik Baðlantýsý...67 Su Baðlantýsý...68 Miele Su Koruma Sistemi...68 Su Giriþi...68 Su Çýkýþý...69 Teknik Bilgiler...70 Menü Ayarlarý! "Ayarlar!" Menüsünün Açýlmasý Lisan!...72 Güncel Saat...72 Deterjan Türleri...73 Uzun Kurutma...74 Su Sertlik Derecesi Harici Su Yumuþatma Sistemi...75 Parlatýcý...75 Süzgeç Kontrolü...75 Otomatik Uyarlama...75 Ana Menünün Deðiþtirilmesi...76 Ekstralarýn Hafýzaya Kaydý...77 Çalýþtýrma Kilidi...78 Isý Derecesi...79 Ses Gücü...79 Parlaklýk...80 Kontrast...80 Hafýza Bayi...81 Fabrika Ayarlarý...81 "Ayarlar!" Menüsünün Kapatýlmasý

5 Cihazýn Tanýtýmý Cihaza Bakýþ a Üst Fýskiye Kolu (görülmez) b Çatal-Kaþýk Çekmecesi (modele göre) c Üst Sepet d Orta Fýskiye Kolu e Kurutma Hava Giriþi (modele göre) f Alt Fýskiye Kolu g Süzgeç Sistemi h Tip Etiketi i Kapakta Çocuk Emniyet Sürgüsü (görülmez) j Parlatýcý Haznesi k Ýki Bölümlü Deterjan Haznesi l Tuz Haznesi 5

6 Cihazýn Tanýtýmý Kumanda Paneli a Seçmeli Sensörlü Tuþlar- Bu tuþlarla sensörlü tuþlarýn yanýnda gösterilen, bir nokta ile iþaretlenen menü noktalarý seçilir. Gösterilen deðerler deðiþtirilir (+/-). Diðer menü sayfalarýna girilir. Seçmeli sensörlü tuþlar devrede olduðu zaman ýþýklarý yanar. b Sensörlü Tuþ (Açma/Kapama) Bu tuþ ile bulaþýk makinesini açabilir ve kapatabilirsiniz. c Ekran Daha ayrýntýlý bilgiyi sonraki sayfalarda bulabilirsiniz. d Sensörlü Tuþ (Clear) Bir önceki menüye dönmek veya daha önce yapýlan ayarý iptal etmek için kullanýlýr. e Sensörlü Tuþ (Information=Bilgi)) Gösterilen menü ile ilgili bilgiler gösterilir. f Stand-by-Göstergesi Ekran kapalý, fakat cihaz açýkken kontrol lambasý yanar. g Teknik Servis için Optik Göz Servis için kontrol ve bilgi aktarma noktasýdýr (örneðin: Update için) h Miele home Miele home-iletiþim cihazý olan cihazlarýn iþaretidir. Bu kullanma kýlavuzu bir çok bulaþýk makinesi modeli için geçerlidir. Farklý bulaþýk makinesi modelleri þöyle sýralanýr: örneðin:g 1833 v.s. = G 1XXX G 2833 v.s. = G 2XXX Kumanda panelinde hangi iþaret olursa olsun, daima tip etiketinde yazýlý olan G 1XXX ve G 2XXX iþaretleri geçerlidir. Tip etiketi kapaðýn saðýndadýr. 6

7 Cihazýn Tanýtýmý Ekran Fonksiyonlarý Ekran (Display) ile seçilebilecek ayarlar aþaðýda sýralanmýþtýr: Program Ekstralar Gecikmeli Baþlatma "Ayarlar!" Menüsü Bilgi göstergesi Bir program akýþý sýrasýnda ekranda þunlar gösterilir: Program ismi Güncel saat Program kesiti Tahmini kalan süre Olasý hata uyarýlarý ve öneriler Bir tuþa basýlmadýðý takdirde enerji tasarrufu amacýyla ekran birkaç dakika sonra kararýr. Ekraný tekrar aydýnlatmak için herhangi bir tuþa basýnýz.! Bir seçmeli sensörlü tuþun yanýndaki nokta o sensör tuþu ile bir iþlemin seçilebileceðini gösterir. Ýlgili tuþun ýþýðý yanar. n Ekranýn sað tarafýndaki oklar baþka seçme olanaklarýnýn veya metinlerinin olduðunu ve ilgili sensörlü seçme tuþu ile gösterilebileceðini gösterir Bir listedeki son seçenekten sonra çizgili bir satýr gösterilir. OK OK tuþu ile önerileri veya ayarlarý onaylayýnýz ve bir sonraki menüye veya baþka bir menü alanýna geçiniz. ( O anda seçilen ayar bir onay iþareti ile belli edilir. Im Menü "Ayarlar!" menüsünde bulaþýk makinesinin elektroniðini deðiþen þartlara göre uyarlayabilirsiniz. Bu konu ile ilgili ayrýntýlý bilgiyi ayný isim altýndaki bölümden öðrenebilirsiniz. 7

8 Miele{home Miele home sisteminde iletiþim cihazý olan ev aletleri þebeke yardýmýyla c çalýþma durumlarýný ve program akýþý ile ilgili bilgileri gösterge cihazýna gönderir d / e. Bu kullanma kýlavuzu iletiþim cihazý ile donatýlan bir bulaþýk makinesini b anlatmaktadýr. Bu makine daha sonra alýnabilen bir iletiþim modülü a sayesinde Miele home sistemine baðlanabilmektedir. Bilgilerin Gösterilmesi SüperVision Ev Aleti d Bu bulaþýk makinesi ayrýca SüperVision ile çalýþabilir ve sabit gösterge cihazý olarak kurulabilir. InfoControl XIC 2100 e Sonradan alýnabilen mobil gösterge cihazý ile evin yakýnlarýndaki ev aletlerinin bilgileri akustik ve görsel olarak gösterilebilir. Her iki gösterge cihazý da ayný zamanda kullanýlabilir. Sonradan Alýnabilen Aksesuar Gerekli olanlar: XKM 2000 SV a Ýletiþim modülü Ýstenirse: Mobil gösterge cihazý InfoControl XIC 2100 e Aksesuarla birlikte ayrý kurulum ve kullanma kýlavuzu verilmektedir. Gelecekte Evde Miele home sistemi sökülebilir. Ýlerde iletiþim sistemli ev aletleri b örneðin PC veya bir mobil telefon ile kontrol veya kumanda edilebilir. Diðer Bilgiler Miele home, SüperVision ve gelecekteki olanaklarla ilgili bilgileri adresinde bulabilirsiniz 8

9 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Bu bulaþýk makinesi yazýlý güvenlik yönetmeliklerine uygun olarak üretilmiþtir. Kurallara aykýrý bir kullaným kiþiye ve cihaza zarar verir. Bulaþýk makinenizi çalýþtýrmadan önce kullanma kýlavuzunu dikkatle okuyunuz. Böylece hem kendinizi korumuþ hem de bulaþýk makinenizin zarar görmesini önlemiþ olursunuz. Kullanma kýlavuzunu saklayýnýz! Kullaným Kurallarý ~ Bu bulaþýk makinesini sadece evde ve bulaþýklarýn yýkanmasý için kullanabilirsiniz. Baþka amaçlara yönelik kullanýma, ayrýca bulaþýk makinesinin yapýsý ile ilgili deðiþiklilere izin verilemez ve tehlikelidir. Üretici firma kurallara aykýrý veya yanlýþ kullanýmdan doðan zararlardan sorumlu tutulamaz. ~ Psikolojik rahatsýzlýk ve anlama bozukluðu veya tecrübesizlik ve bilgisizlik nedenleriyle cihazý çalýþtýrabilecek durumda olmayan kiþiler ancak bu iþin sorumluluðunu üzerine alabilecek ergen kiþilerin kontrolünde cihazý kullanabilirler. Evdeki Çocuklar ~ Cihazýn yakýnýnda bulunan çocuklara dikkat ediniz. Çocuklarýn bulaþýk makinesiyle oynamasýna ve makineyi kullanmasýna izin vermeyiniz. Diðer tehlikelerin yanýnda çocuklar kendilerini cihazýn içine kilitleyebilirler! ~ Çocuklar ancak cihazýn nasýl emniyetle kullanýlabileceðini anlayacak yaþa geldikten sonra yanlarýnda onlarý kontrol eden bir büyük olmadan cihazý çalýþtýrabilirler. Bu arada çocuklara hatalý kullaným sonunda ne gibi tehlikelerin ortaya çýkabileceði anlatýlmalýdýr. ~ Çocuklarýn deterjaný ellemesine izin vermeyiniz! Deterjan çocuklarýn aðýzlarýnda ve boðazlarýnda yaralanmalara sebep olabilir veya boðulmalarýna yol açabilir. Bu sebeple çocuklarý bulaþýk makinesinin kapaðý açýk olduðu süre içinde cihazdan uzak tutunuz. Cihazýn içinde deterjan artýklarý kalmýþ olabilir. Çocuðunuz aðzýna deterjan almýþsa, hemen doktora gidiniz. 9

10 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Teknik Güvenlik ~ Bulaþýk makinesi kurulmadan önce gözle görülür bir hasarýnýn olup olmadýðý kontrol edilmelidir. Hasarlý bir bulaþýk makinesini asla çalýþtýrmayýnýz, güvenliðiniz açýsýndan çok tehlikelidir! ~ Bulaþýk makinesinin kablosu ancak 3-kutuplu korumalý bir fiþle (sabit elektrik baðlantýsý yapýlmamalýdýr) prize takýlabilir. Bulaþýk makinesi fiþinin prizden kolayca çýkarýlabilmesi için priz ulaþýlabilir bir yerde olmalýdýr. ~ Bulaþýk makinesi baþka bir cihazýn baðlý olduðu bir prizi kapatmamalýdýr. Aþýrý ýsýnma tehlikesi (Yangýn tehlikesi). ~ Bulaþýk makinesi bir ocak altýna monte edilemez. Ocaktan daðýlan ýsý bulaþýk makinesine zarar verebilir. Ayný sebeple "normalde mutfakta kullanýlmayan" ve ýsý yayan baþka bir cihazýn hemen yanýna kurulamaz. ~ Bulaþýk makinesi ancak tam olarak monte edildikten sonra elektrik þebekesine baðlanabilir. ~ Evinizin frekans, akým ve sigorta deðerlerinin cihazýn tip etiketindeki veriler ile uyuþup uyuþmadýðýný kontrol ediniz. ~ Bu bulaþýk makinesinin elektrik emniyeti ancak kurallara uygun olarak döþenmiþ korumalý bir tesisata (toprak hattý) baðlandýðý takdirde saðlanabilir. Bu konuda emin olmak için uzman bir personele evinizin elektrik tesisatýný kontrol ettiriniz. Eksik ve hasarlý bir kablo nedeniyle meydana gelen zararlardan üretici firma sorumlu tutulamaz (elektrik çarpmasý gibi). ~ Bulaþýk makinesinin elektrik þebekesine baðlantýsý gerekli güvenliði saðlayamayan çoklu prizler veya uzatma kablolarý ile yapýlmamalýdýr (örneðin: aþýrý ýsýnma tehlikesi gibi). 10

11 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar ~ Cihazýn ev dýþýnda bir yere (tekne gibi) montajý ancak cihazýn güvenle kullanýmýný temin edecek uzman ve yetkili personel/firma tarafýndan yapýlmalýdýr. Makinenin emniyetle kullanýmý için bu þartlar saðlanmalýdýr. ~ Su baðlantýsýnýn plastik kutusunda elektrikli bir ventil mevcuttur. Bu nedenle bu parçayý suya sokmayýnýz! ~ Su giriþ hortumunda elektrik ileten baðlantýlar vardýr. O sebeple hortum kýsaltýlmamalýdýr. ~ Makinede bulunan Waterproof-sistemi sayesinde þu þartlarla birlikte suyun yol açacaðý zararlar önlenir: kurallara uygun montaj, bulaþýk makinesinin çalýþýr durumda olmasý, gerektiðinde parçalarýnýn yenilenmesi, uzun süre evde olunmadýðýnda su giriþ musluðunun kapatýlmasý (tatil gibi). Bulaþýk makinesi kapalý olsa bile Waterproof-sistemi devreye girer. Bu arada elektrik baðlantýsý bozulmamalýdýr. ~ Hasarlý bir cihaz güvenliðinizi tehdit eder! Hasarlý bulaþýk makinesini kullanmayýnýz ve sorunun giderilmesi için hemen yetkili servise haber veriniz. ~ Yanlýþ yapýlan tamirler sonucunda cihazý kullanan kiþi için ciddi tehlikeler ortaya çýkabilir. Miele firmasý bunun sorumluluðunu üstlenmez. Tamir iþleri ancak Miele firmasýnýn yetkilendirdiði uzman personel tarafýndan yapýlabilir, aksi takdirde daha sonraki arýzalar garanti kapsamýna girmeyecektir. ~ Bozuk yapý parçalarý sadece orijinal Miele yedek parçalarý ile deðiþtirilebilir. Ancak bu parçalarýn kullanýlmasý durumunda cihazýn güvenle çalýþabilmesi saðlanmýþ olur. ~ Cihazýn bakým iþlerinin yapýlmasý halinde elektrik baðlantýsýný ayýrýnýz (cihazý kapatýnýz ve fiþini prizden çýkartýnýz). ~ Hasarlý bir baðlantý kablosu ayný cins özel bir kablo ile deðiþtirilebilir (Miele yetkili servisinden temin edilebilir). Güvenlik açýsýndan bu deðiþtirme iþleri Miele yetkili servisi tarafýndan yapýlmalýdýr. 11

12 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Cihazýn Doðru Kurulmasý ~ Makinenin kurulmasý ve baðlantýsý montaj planýna göre yapýlmalýdýr. ~ Makinenin kusursuz çalýþabilmesi için yatay ve düzgün olarak kurulmasý gerekir. ~ Tezgah altýna veya dolap içine monte edilecek bulaþýk makinesinin saðlam durabilmesi için yandaki dolaplara baðlantýsý olan uzun bir tezgah altýna monte edilmesi gerekir. ~ Eðer solo bir cihazý bir tezgah altýna monte etmek isterseniz, alttaki bazayý çýkarmanýz gerekir. Bunun için uygun bir ara parçaya ihtiyacýnýz olacaktýr. Aksi halde açýk duran metal parçalar yaralanmaya sebep olabilir! Doðru Kullaným ~ Yýkama bölmesine çözücü maddeler koymayýnýz. Patlama tehlikesi! ~ Toz deterjanlar burnunuza kaçmamalýdýr! Deterjaný yutmayýnýz! Deterjan burnunuzda, boðazýnýzda yanmalara sebep olabilir. Bu durumda derhal doktora baþ vurunuz. ~ Bulaþýk makinesinin kapaðýný gereksiz yere açýk býrakmayýnýz. Açýk kapaða çarpabilirsiniz. ~ Açýk kapaðýn üstüne çýkmayýnýz veya oturmayýnýz. Bulaþýk makinesi devrilebilir. Siz yaralanabilirsiniz veya bulaþýk makinesi zarar görebilir. ~ Sadece evdeki bulaþýk makineleri için üretilen bulaþýk makinesi deterjaný ve parlatýcýlarýný kullanýnýz. Elde yýkamaya uygun deterjan kullanmayýnýz! ~ Sanayi ve endüstride kullanýlan deterjanlarý kullanmayýnýz, cihaz bozulabilir ve kimyasal reaksiyonlar meydana gelebilir (patlama tehlikesi). ~ Parlatýcý haznesine deterjan (sývý dahil) koymayýnýz. Deterjan hazneye zarar verir! 12

13 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar ~ Tuz haznesine deterjan (sývý dahil) koymayýnýz. Deterjan tuz haznesine zarar verir. ~ Özel, iri taneli tuz kullanýnýz. Diðer tuz türleri suda çözülmeyen maddeler içerdiðinden su yumuþatma sistemini bozabilir. ~ Çatal-kaþýk sepetini (modele göre) yerleþtirirken çatal ve býçak uçlarý aþaðý gelecek þekilde yerleþtiriniz. Sivri uçlar yukarý doðru durduðunda yaralanma tehlikesi oluþabilir. Fakat çatal-býçaklar tutacaklarý aþaðý doðru yerleþtirildiðinde daha iyi temizlenirler. ~ Sýcak suya dayanýklý olmayan tek kullanýmlýk kaplarý veya çatal-býçaklarý yýkamayýnýz. Bunlar deforme olabilir. ~ Ýlave iþlem olarak geciktirmeli baþlatmayý seçerseniz (modele göre) deterjan haznesi kuru olmalýdýr, aksi halde deterjan ýslak olan hazneye yapýþýp kalýr ve yýkama iþlemi iyi netice vermez. Aksesuar ~ Ancak Miele firmasýnýn açýkça izin verdiði aksesuarlar kullanýlabilir. Bunun dýþýnda aksesuar kullanýldýðý takdirde garanti, ürün sorumluluðu ve diðer haklar ortadan kalkar. Eski Cihazýn Evden Çýkarýlmasý Çocuklarýn oynarken makine içine girip kendilerini kilitlememeleri engel olmak için makinenin kapak kilidini kullanýlmaz duruma getiriniz (havasýz kalarak boðulma tehlikesi!). Kapak mandalýný sökünüz veya bozunuz. Güvenlik tavsiyelerinin ve uyarýlarýnýn dikkate alýnmamasý sonucunda meydana gelebilecek zararlardan üretici firma sorumlu tutulamaz. 13

14 Çevre Korumaya Katkýnýz Ambalaj Malzemelerinin Kaldýrýlmasý Ambalaj bulaþýk makinesini nakliye sýrasýnda meydana gelebilecek hasarlardan korur. Ambalaj malzemeleri çevreye zarar vermeyen maddelerden seçilmiþtir ve bu nedenle de geri dönüþümlüdür. Ambalajda kullanýlan malzeme türlerini þöyle sýralayabiliriz: Dýþ ambalaj: %100 geri dönüþümlü oluklu mukavva, alternatif olarak : Polietilen streç folyo Propilen plastik bantlar Ýç ambalaj: Klorsuz ve florsuz Polistrol iþlenmemiþ ham doðal tahta Polietilen koruyucu folyo Ambalaj malzemelerinin geri dönüþümlü olmasý hammadde tasarrufu saðladýðý gibi çöp oluþumunu da azalýr. Eski Cihazýn Kaldýrýlmasý Eski elektrikli ve elektronik cihazlarda hala iþe yarayabilecek maddeler bulunmaktadýr. Ayrýca eski cihazlar, fonksiyonlarý için gerekli olan zararlý ve zehirli maddeler de içermektedir. Bu maddeler çöpte veya yanlýþ kullanýmlarda insan saðlýðýna ve doðaya zarar verebilir. Bu sebeple eski cihazýnýzý asla çöpe atmayýnýz. Bunun yerine, elektrikli ve elektronik cihazlarýnýzý belediyenizin oluþturduðu geri dönüþüm merkezlerine teslim ederek geri dönüþüm döngüsüne kazandýrabilirsiniz. Cihazýn bütün plastik parçalarý uluslararasý bir iþaretle belirlenmiþtir. Geri dönüþüm sürecinde bu iþaretler yararlý olacaktýr. 14

15 Çevre Korumaya Katkýnýz Ekonomik Yýkama Bu bulaþýk makinesi önemli miktarda su ve enerji tasarrufu saðlar. Aþaðýdaki hususlara dikkat ederseniz, bu tasarrufu arttýrabilirsiniz: ^ En ekonomik yýkama için, bulaþýk sepetlerinin kapasitesinin tamamýný, bu kapasiteyi aþmadan kullanýnýz. En ekonomik yýkama bu þekilde gerçekleþir. ^ Bulaþýk miktarýna ve kirlilik durumuna uygun bir program seçiniz. ^ "Enerji Tasarrufu (= Ekonomik)" programýný seçerek bulaþýklarýnýzý daha ekonomik bir þekilde yýkayabilirsiniz. ^ Bir sýcak su baðlantýsýnda hafif ile normal kirli arasý bulaþýklar için Isýtmasýz programý seçiniz. Bu programda yýkama suyu ýsýtýlmaz. Bu sebeple de bulaþýklar program sonunda diðer programlara göre daha ýslak kalýr. ^ Deterjan üreticilerinin dozaj uyarýlarýný dikkate alýnýz. ^ Bulaþýk sepetleri yarý doluysa, kullandýðýnýz toz veya sývý deterjan miktarýný 1 / 3 oranýnda azaltabilirsiniz. 15

16 Ýlk Kullaným Kapaðýn Açýlmasý Kapaðýn Kapatýlmasý ^ Sepetleri makinenin içine sürünüz. ^ Kapak kilidi kapanýncaya kadar kapaða bastýrýnýz. Kapak otomatik olarak kapanýr.,kapaðýn kilit bölümünü tutmayýnýz, eliniz yaralanabilir. Çocuk Güvenliði Çocuklarýn kapaðý açmamalarý için çocuk güvenliði kilidini devreye alýnýz. Kurutma süreci ("Programlara Bakýþ" bölümünü okuyunuz) bulunan programlarýn sonunda kurutmaya yardýmcý olmak amacýyla kapak otomatik olarak aralanýr. Arzu ederseniz bu fonksiyonu iptal edebilirsiniz ("Ayarlar, Kurutma + " bölümüne bakýnýz). ^ Kapaðý açmak için mandalý tutunuz ve daima yukarý doðru bastýrýnýz. Bulaþýk makinesi çalýþtýðý sýrada kapaðý açmak isterseniz, yýkama iþlemi otomatik olarak durur.,kapaðýn açýlma alaný serbest olmalýdýr. ^ Kapaðý kilitlemek için mandalýn altýndaki sürgüyü saða doðru sürünüz. ^ Kapaðýn kilidini açmak için sürgüyü sola doðru çekiniz. 16

17 Ýlk Kullaným Hoþ Geldiniz Ekraný ^ Bulaþýk makinesini sensörlü tuþ ile açýnýz. Bulaþýk makinesi ilk defa açýlýyorsa, ekranda Hoþ Geldiniz yazýsý görülür. Lisan Ayarý Ekran otomatik olarak lisan ayar menüsüne döner. \ \ \ Lisan F $ èeština # dansk p! deutsch ( OK! ^ Ýstediðiniz lisaný seçiniz ve bunu OK ile onaylayýnýz. Ayarlanan lisan yanýnda bir onay iþareti ( gösterilir. [ [ [ Güncel Saat Düzeni Ekran güncel saat düzeni menüsüne döner. \ \ Güncel saat düzeni $ 12 saatlik düzen # 24 saatlik düzen ( OK! ^ Ýstediðiniz güncel saat düzenini seçiniz ve bunu OK ile onaylayýnýz. [ 17

18 Ýlk Kullaným Güncel Saat Ayarý Ekran güncel saat ayarýna döner. Güncel saat + $ 10 :21 - # OK! ^ +/- tuþlarý ile saatleri giriniz ve bunu OK ile onaylayýnýz. Daha sonra dakikalarý ayarlayýnýz ve bunlarý da OK ile onaylayýnýz. [ [ [ Gösterge Ekran güncel saat gösterge ayarýna döner. \ \ \ Gösterge $ açýk ( # 60 saniye için açýk! göstergesiz OK! ^ Ýstediðiniz gösterge formunu seçiniz ve bunu OK ile onaylayýnýz. Bu ayarlar ilk program akýþýndan sonra hafýzaya alýnýr. Bunun sonucunda iki uyarý görülür. [ Bu uyarýlar onayladýktan sonra Parlatýcý eksik ve Tuz eksik göstergeleri ekranda görülür. Bu göstergeler OK ile onaylandýktan sonra ekran ana menüye döner. Þimdi bir program seçiniz ve baþlatýnýz veya bulaþýk makinesini kapatýnýz. 18

19 Ýlk Kullaným Ýlk kullanýmda gerekli olan malzemeler: yakl. 1 kg tuz, ev tipi bulaþýk makinesi için deterjan, ev tipi bulaþýk makinesi için parlatýcý. Her bulaþýk makinesi fabrikada kalite kontrolden geçer. Bu testlerden sonra makinede belli bir miktar su kalabilir ve bu makinenin daha önce kullanýldýðý anlamýna gelmemelidir. Bu bulaþýk makinesi sensörlü bir su yumuþatma sistemi ile donatýlmýþtýr. Su yumuþatma sisteminin yerel su sertlik derecesine göre ayarý otomatik olarak yapýlýr. Harici Su Yumuþatma Sistemi Eðer bulaþýk makineniz tuz konularak çalýþan harici bir su yumuþatma sistemine baðlanmýþsa, bulaþýðýn sorunsuz yýkanmasý için yine de suyunuzun sertlik derecesini ayar ettirmeniz gerekecektir. ^ Harici su yumuþatma sisteminden bulaþýk makinenize gelen suyun su sertlik derecesini belirleyiniz. Bu dereceyi bilmiyorsanýz, o zaman bulaþýk makinenizi 8 d (1,4 mmol/l) dereceye ayarlayýnýz (("Menü Ayarlarý J, Harici Su Yumuþatma Sistemi"). Tuzun Doldurulmasý Mükemmel bir yýkama için bulaþýk makinesinin yumuþak suya (kireç oraný düþük) ihtiyacý vardýr. Sert sularda bulaþýklar ve bulaþýk makinenizin içinde üzerinde beyaz lekeler oluþur. Su sertliði 4 d (0,7 mmol/l) deðerinden fazla olan sular yumuþatýlmalýdýr. Bu iþlem cihazýnýzýn içinde bulunan su yumuþatma sisteminde otomatik olarak gerçekleþtirilir. Su sertliðini yumuþatma sistemi 70 d (12,6 mmol/l) su sertlik derecesi için uygundur. Su yumuþatma sisteminin bu iþlem için tuza ihtiyacý vardýr. Bulaþýklarýn çok iyi yýkanabilmesi ve su yumuþatma iþleminin sürekli saðlanabilmesi için çok fonksiyonlu yýkama tabletlerinde bile makineye tuz ilave ediniz. "Kombi-Tab." tercih ediliyorsa, o zaman tuz miktarý 1 / 3 ile 1 / 4 arasý azaltýlýr ("Menü Ayarlarý J, Deterjan Türleri" bölümüne bakýnýz). 19

20 Ýlk Kullaným Sensörlü su yumuþatma sisteminin ölçtüðü su sertliði deðerlerini ekranda görebilirsiniz ("Menü Ayarlarý!, Su Sertliði" bölümüne bakýnýz). ^ Tuzun hazneye düzgün bir þekilde ulaþmasý için tuz doldururken kapaðý yarým açýnýz. Þebekeden gelen suyun sertliði sürekli 4 d (= 0,7 mmol/l) deðerinin altýnda ise, tuz eksik uyarýsý gösterilse de tuz eklemenize gerek yoktur. Tuz eksik göstergesinin ýþýðý kendiliðinden kapanacaktýr.,tuz haznesine deterjan (sývý deterjan dahil) koymayýnýz. Deterjan su yumuþatma sistemine zarar verir.,sadece özel, iri taneli tuz kullanýnýz. Diðer tuzlarda suda çözülmeyen ve su yumuþatma sistemine zarar veren maddeler bulunabilir. ^ Tuz haznesinin kapaðýnda bulunan açma tuþuna ok yönünde basýnýz. Yaylý kapak açýlýr. ^ Doldurma hunisini açýnýz. 20

21 Ýlk Kullaným Haznenin içine su doldurmayýnýz ^ Hazneyi en fazla tamamen dolana ve su taþana kadar doldurunuz. Hazne tuzun cinsine göre yaklaþýk 1 kg tuz alýr. 1 kg'dan fazla tuz doldurmayýnýz. Tuz doldururken hazneden su taþacak ve cihazýn içine akacaktýr. ^ Tuz doldurduðunuz bölüme dökülen tuz artýklarýný temizleyiniz ve haznenin kapaðýný kapatýnýz. ^ Taþan tuzlu sularýn inceltilip cihaz dýþýna pompalanmasý için, cihaza bulaþýk yerleþtirmeden "Hýzlý" programýný ("Turbo" fonksiyonunu seçmeden) çalýþtýrýnýz. Tuz Eksik Göstergesi ^ Bir programýn sonunda göstergede Tuz eksik göstergesinin ýþýðý yandýðýnda hazneye tuz doldurulmalýdýr. ^ Bunu OK ile onaylayýnýz. Tuz eksik gösterge ýþýðý söner. Yeterince yüksek tuz yoðunluðu saðlanamadýðýnda, tuz eklediðiniz halde tuz göstergesi yanmaya devam edebilir. RBu durumda tekrar OK ile onaylayýnýz. Bulaþýk makinesi 4 d (= 0,7 mmol/l) su sertlik derecesinin altýnda programlanmýþ ise, tuz eksik göstergesinin ýþýðý kapalý kalýr.,taþan tuzlu sularýn inceltilip cihaz dýþýna pompalanmasý için, tuz ekledikten sonra cihaza bulaþýk yerleþtirmeden "Hýzlý" programýný ("Turbo" fonksiyonunu seçmeden) çalýþtýrýnýz. 21

22 Ýlk Kullaným Parlatýcý Kuruma sýrasýnda suyun bulaþýðýn üzerinden bir film tabakasý gibi aþaðý akmasý ve bulaþýðýn yýkama iþleminden sonra daha kolay kurumasý için parlatýcýya gerek vardýr. Parlatýcý kendi haznesine doldurulur ve ayarlanan ölçüde otomatik olarak suya karýþýr.,parlatýcý haznesine sadece evlerde kullanýlan bulaþýk makineleri için üretilmiþ parlatýcýlarý doldurunuz. Asla elde yýkanan bulaþýklar için üretilmiþ deterjan veya temizlik maddelerini koymayýnýz. Parlatýcýnýn haznesine zarar verirsiniz. Veya parlatýcý yerine: en fazla % 5 asitli sirke veya % 50 sývý limon asidi kullanabilirsiniz. Parlatýcý ile kýyaslandýðýnda bulaþýklar bu durumda daha nemli ve lekeli kalacaktýr. Parlatýcýnýn Doldurulmasý ^ Parlatýcý haznesinin kapaðýný ok yönünde bastýrarak açýnýz. Kapak hýzla açýlýr.,asla asit oraný daha yüksek bir sirke cinsi (örn.: % 25 sirke ruhu gibi) kullanmayýnýz. Bulaþýk makineniz zarar görebilir. Eðer bulaþýklarýnýzý yýkarken çok fonksiyonlu bir ürün kullanýyorsanýz, makinenizin parlatýcý haznesine parlatýcý koymanýza gerek yoktur. 22

23 Parlatýcý Göstergesi Ýlk Kullaným H Parlatýcý eksik göstergesi yanarsa, haznede 2-3 bulaþýk yýkama iþlemine yetecek kadar parlatýcý var demektir. ^ Parlatýcý haznesini zamanýnda doldurunuz. "2'si 1 arada"-tablet veya "Kombi- Deterjan"- ürünlerinden biri kullanýlýyorsa, parlatýcý göstergesi yanmaz ("Menü Ayarlarý J, Deterjan türü" bölümüne bakýnýz). ^ Parlatýcýyý hazne deliðinde görülünceye kadar doldurunuz. ^ OK ile onaylayýnýz. Parlatýcý eksik gösterge lambasý söner. Hazne yaklaþýk 110 ml. parlatýcý alýr. ^ Kapaðý iyice kapatýnýz. Aksi halde yýkama sýrasýnda parlatýcý haznesine su girebilir. ^ Hazne etrafýna dökülmüþ olan parlatýcýyý, bir sonraki programda fazla köpük yapmamasý için bir bezle siliniz. En iyi yýkama sonuçlarýný elde etmek için, parlatýcýnýn dozajýný ayarlayabilirsiniz ("Menü Ayarlarý J, Parlatýcý" bölümüne bakýnýz). 23

24 Bulaþýk ve Çatal-Kaþýk Yerleþtirme Nelere Dikkat Edilmeli Bulaþýklardaki kaba yemek artýklarýný sýyýrýnýz. Akan suyun altýnda bir ön yýkama yapmanýza gerek yoktur!,üzerinde kül, kum, mum, makine yaðý veya boya olan bulaþýklarý makinede yýkamayýnýz. Bu maddeler bulaþýk makinesine zarar verir. Her bulaþýk sepetin herhangi bir yerine yerleþtirilebilir. Fakat bu arada þunlara dikkat etmeniz faydalý olacaktýr: Bulaþýklar ve çatal-kaþýklar iç içe durmamalý ve birbirlerini örtmemelidir. Bulaþýklarý bütün yüzeyleri suyu alacak biçimde yerleþtiriniz. Ancak bu þekilde yerleþtirildiði takdirde temizlenmeleri mümkün olabilir! Tüm bulaþýklarýn saðlam durmalarýna özen gösteriniz. Fincan, bardak, tencere v.s. gibi içi derin bulaþýklarý aðýzlarý aþaðýya gelecek þekilde yerleþtiriniz. Þarap bardaklarý gibi uzun ince parçalarý sepetin köþelerine deðil, ortasýna yerleþtiriniz. Bu þekilde fýskiyeden gelen su bulaþýklara daha rahat ulaþacaktýr. Derin kaplarý mümkün olduðunca eðik yerleþtiriniz, su akýþý daha rahat olacaktýr. Büyük parçalarýn ve sepetten dýþarý sarkan bulaþýklarýn fýskiye kollarýný engellememesine dikkat ediniz. Gerekirse fýskiye kolunu elinizle döndürerek bir bulaþýða takýlýp takýlmadýðýný kontrol edebilirsiniz. Küçük parçalarýn sepet aralýklarýndan düþmemesine dikkat ediniz. Kavanoz ve þiþe kapaklarý gibi küçük parçalarý çatal kaþýk çekmecesine veya sepetine koyunuz (makinenin modeline göre). Havuç, domates veya ketçap gibi malzemeler doðal boya maddeleri içerebilir. Bu doðal boya maddeleri bulaþýkla birlikte büyük miktarda makinenin içine girdiði takdirde plastik bulaþýklarý ve plastik parçalarý boyayabilir. Plastiðin dayanýklýlýðý bu renk deðiþtirmeden olumsuz etkilenmez. 24

25 Bulaþýk ve Çatal-Kaþýk Yerleþtirme Bulaþýk makinesi için uygun olmayan bulaþýklar: Tahtadan yapýlmýþ veya tahta parçalarý bulunan tabak, çatal-kaþýk-býçaklarýn görünümleri bozulur. Ayrýca bu malzemeler yapýlýrken kullanýlan yapýþtýrýcýlar bulaþýk makinesinde yýkanmaya uygun deðildir. Sonuç:Tahta saplar baðlantýlarýndan ayrýlabilir. Sanatsal parçalar, antikalar, deðerli vazolar veya üstü süslü bardaklar: Bu parçalar bulaþýk makinesi için uygun deðildir. Isýya dayanýksýz plastik parçalar: bu parçalarýn þekli bozulabilir, deforme olabilirler. Bakýr-, pirinç, kalaylý ve aluminyum parçalar: Bunlarýn rengi deðiþebilir veya matlaþabilir. Süslemeli dekorasyon parçalar: bunlarýn rengi birçok yýkamadan sonra solabilir. Hassas bardak ve kristaller: uzun süreli kullaným sonucunda bu parçalar puslanabilirler. Önerilerimiz: Bulaþýk makinesinde yýkanmaya uygun tencere, tava ve tabaklar ve üzerinde "bulaþýk makinesinde yýkanabilir" yazýsý olan çatal-kaþýk- ve býçaklar satýn alýnýz. Bardaklar birçok yýkamadan sonra puslanabilir. Bu nedenle hassas bardaklarýnýz için düþük ýsý ile yýkayan uygun programlarý ("Programlara Bakýþ" bölümüne bakýnýz) veya Bardak Bakýmý (modele göre) bulunan programlarý kullanýnýz. Bardaklarýn puslanma tehlikesi azalacaktýr. Lütfen þunlara dikkat ediniz! Gümüþ cilasý ile cilalanan gümüþler, su üzerlerinden bir film tabakasý þeklinde akmadýðýndan, program bittikten sonra nemli ve lekeli kalabilirler. Bunlar bir bezle kurulanmalýdýr. Gümüþ, yumurta, soðan, mayonez, hardal, baklagiller, balýk, salamura balýk gibi kükürt içeren besinlerle temas ettiðinde renk deðiþtirebilir.,aluminyum parçalar (örneðin:yað filtresi) alkali içeren güçlü sanayi deterjanlarý ile yýkanmamalýdýr, zarar görebilir. Ayrýca patlamalara yol açabilecek kimyasal reaksiyonlarýn oluþma tehlikesi vardýr (örneðin: patlayýcý gaz reaksiyonlarý gibi). 25

26 Bulaþýk ve Çatal-Kaþýk Yerleþtirme Üst Sepet,Güvenlik açýýsndan bulaþýklarýnýzý ancak Üst- ve Alt Sepet (Üst sepetsiz 65 C programý dýþýnda) yerleþtirildikten sonra yýkayýnýz. Çýkarýlabilen Destek Yassý kaplar gibi büyük bulaþýklara yer açmak için küçük tabak desteðini dýþarý çýkartabilirsiniz. ^ Üst sepete ufak, hafif ve narin bulaþýklarý sýralayýnýz (ör. fincan altlýðý, fincan, bardak, tatlý tabaðý gibi). Ayrýca üst sepete bir yassý kap da yerleþtirebilirsiniz. ^ Çorba kepçeleri, uzun býçaklar ve büyük kaþýklar gibi tek parça bulaþýklarý üst sepetin ön bölümüne, çaprazlama yerleþtiriniz. Çýkartmak için a: ^ Desteði dýþarý çýkartmak için tutacak yerini yukarý doðru çekiniz. Takmak için b: ^ Desteði askýsý ile üst sepet telinin altýna yerleþtiriniz. ^ Desteði tutacaklarýndan kavrayarak aþaðý doðru bastýrýnýz. 26

27 Bulaþýk ve Çatal-Kaþýk Yerleþtirme Fincan Rafý ^ Yüksek parçalarý yerleþtirmek için fincan rafýný yukarý kaldýrýnýz. Bardak Desteði (modeline göre) Bardaklarý daha saðlam durmalarý için bardak desteðine dayayabilirsiniz. G 2XXX Modeli: Fincan rafýný iki kademede ayarlanabilirsiniz. ^ Fincan rafýný yukarý çekiniz ve istediðiniz boyda tekrar yerine oturtunuz. ^ Desteði yukarý doðru katlayýnýz ve bardaklarýný dayayýnýz. Bu desteði sepetin ortasýna doðru da katlayabilirsiniz. Bu sayede bulaþýklar daha kolay dizilebilir veya alýnabilir. 27

28 Bulaþýk ve Çatal-Kaþýk Yerleþtirme Standart Destek Standart destek sayesinde uzun bardaklarýnýzý ve ayaklý bardaklarýnýzý düþmeyecek þekilde yerleþtirebilirsiniz. ^ Standart desteði aþaðýya doðru katlayýnýz ve uzun bardaklarý buna dayayýnýz. ^ Gerekirse çatal-býçak çekmecesinin bir kýsmýný dýþarý alarak ayaklý bardaklar için daha fazla yer açabilirsiniz. 28

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz MIELE G 2872 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3710568

Kullanım kılavuzunuz MIELE G 2872 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3710568 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya MIELE G 2872 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki MIELE G 2872 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Montaj Talimatý Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 3370 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 3370 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3370 Edition 111 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5800 HomeCare XL. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5800 HomeCare XL. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 5800 HomeCare XL Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Ankastre-Tabak Isýtýcý EGW 3060-10 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1912. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1912. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1912 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5600 / KM 5603 / KM 5604 KM 5607 / KM 5612 / KM 5613 KM 5617 / KM 5618 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1612. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1612. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1612 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Otomatik Kahve Makinesi CVA 5060 CVA 5068 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1712. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1712. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1712 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr Buharlý Ütü Sistemi Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847 tr-tr Sistemi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý MikrodalgaKompakt Fýrýn H 5030 BM, H 5040 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan trtr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5030 DG 5040 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kondanse Kurutma Makinesi T 8842 C

Kondanse Kurutma Makinesi T 8842 C Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 8842 C Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza gelebilecek zararlarý önlemiþ olursunuz.

Detaylı

LFT 116/HA. Bulaþýk Makinasý Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

LFT 116/HA. Bulaþýk Makinasý Kullaným ve Bakým Kýlavuzu LFT 116/HA Bulaþýk Makinasý Kullaným ve Bakým Kýlavuzu Kullaným kýlavuzu BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 1 LFT 116/HA Ýçindekiler Montaj, 2-3 Yerleþtirme ve seviye ayarlama Elektrik ve su baðlantýlarý Ýlk kullaným

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Dinamik Soðutmalý (DynaCool) Buzdolabý K 14820 SD K 14820 SD ed/cs tr-tr Dolabý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 876

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5681 BP, H 5688 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalga-Kompakt Fýrýn H 5080 BM, H 5088 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5960 W, DA 5990 W, DA 5990 W EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cam Seramik Ocaklar KM 5670 KM 5672 / KM 5677 KM 5673 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz Böylece kendinizi ve cihazý gelecek

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5330 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5590 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Elektrikli El Süpürgesi. tr-tr HS07. M.-Nr. 09 955 920

Kullaným Kýlavuzu. Elektrikli El Süpürgesi. tr-tr HS07. M.-Nr. 09 955 920 Kullaným Kýlavuzu Elektrikli El Süpürgesi HS07 tr-tr M.-Nr. 09 955 920 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

tr, el - TR, GR Kullanma Kýlavuzu Otomatik Çamaþýr Yýkama Makinesi PW 6107 PW 6137 PW 6167 PW 6207

tr, el - TR, GR Kullanma Kýlavuzu Otomatik Çamaþýr Yýkama Makinesi PW 6107 PW 6137 PW 6167 PW 6207 Kullanma Kýlavuzu Otomatik Çamaþýr Yýkama Makinesi PW 6107 PW 6137 PW 6167 PW 6207 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve makineyi meydana gelebilecek

Detaylı

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8001 WP SUPERTRONIC

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8001 WP SUPERTRONIC Kullanma Kýlavuzu Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8001 WP SUPERTRONIC tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5964 WPS. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5964 WPS. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 5964 WPS Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 428-4 DA 428-4 EXT DA 429-4 DA 429-4 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 3450 DG 3460 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5801 / 5803 / 5804 / 5805 / 5807 KM 5813 / 5814 / 5815 / 5816 / 5817 KM 5818 / 5821 / 5822 / 5823 / 5824 KM 5825 / 5826 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Kondanse Kurutma Makinesi T 7944 C

Kondanse Kurutma Makinesi T 7944 C Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 7944 C Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza gelebilecek zararlarý önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 7744 C

Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 7744 C Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 7744 C Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza gelebilecek zararlarý önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 2250, DA 2250 EXT DA 2270, DA 2270 EXT DA 2210 tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý NoFrost- ve DynaCool Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KTN 14840 SD ed/cs tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 B, H 5461 B Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8826 WP

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8826 WP Kullanma Kýlavuzu Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8826 WP tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ýnduksiyonlu Cam Seramik Ocaklar CS 1212 CS 1221 CS 1234 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8968 WP

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8968 WP Kullanma Kýlavuzu Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8968 WP tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 BP, H 5461 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Yemeklerin Sýcak Tutulmasý Ýçin Ankastre-Çekmece ESW 5088-14 ESW 50x0-14 ESW 50x0-29 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Solo-Kahve Makinesi CM 5100. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Solo-Kahve Makinesi CM 5100. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Solo-Kahve Makinesi CM 5100 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý NoFrost- ve DynaCool Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KFN 14842 SD ed/cs-1 KFN 14943 SD ed/cs-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ Aksesuar Nemlendirici aquapoint >> Bilgi Seri numarasý HOFFRICHTER GmbH Firmasý daha sonra takip edebilmek için bütün sistemlerini ve cihazlarýný

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý KWT 1602 Vi KWT 1612 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740 Kullanma Kýlavuzu Elektrik Süpürgesi HS05 tr-tr M.-Nr. 09 921 740 2 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen aksesuarlarýn

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýný meydana gelebilecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 396-5 DA 399-5 DA 399-5 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Buzdolabý K 5122 Ui tr-tr Buzdolabýný kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı