Standard Yapı Ruhsatı Kullanılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 81164)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Standard Yapı Ruhsatı Kullanılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 81164)"

Transkript

1 Elektronik Resmi Gazete Çarşamba Sayı: (Asıl) Son Güncelleme: :31 Tebliğ Standard Yapı Ruhsatı Kullanılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 81164) İçişleri Bakanlığından: Sayfa: 18 Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi- Amaç ve Dayanak Madde 1- Bu Tebliğ, belediyelerce verilen yapı ruhsatı standardını ve bu belgenin kullanım şeklini belirlemek üzere 3152 sayılı İçişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanmıştır. Standard Yapı Ruhsatı Kullanma Zorunluluğu Madde 2- Belediyeler, bu Tebliğin yayımlanmasını takip eden üçüncü ayın başından itibaren yeni yapı inşaası, eski yapılara kat ilavesi, tadilat, fosseptik, bahçe duvarı, istinat duvarı vb. inşaatlara başlanılması için, Türk Standardları Enstitüsü tarafından yeniden hazırlanan ve bu Tebliğ ekinde yer alan "TS 8737" no'lu "Yapı Ruhsatı" belgesini kullanacaklardır. Yapı ruhsatları 1 asıl 2 nüsha olarak düzenlenecek ve bunu onaylayan belediye tarafından yapı ruhsatının aslı yapı sahibine verilecek, 1 inci nüsha belediyede kalacak, 2 nci nüsha ise Devlet İstatistik Enstitüsüne gönderilecektir. İnşaat Maliyetlerini "Yapı Birim Maliyetine" Göre Hesaplama Zorunluluğu Madde 3- Belediyelerce verilen yapı ruhsatı belgelerinde, yapı maliyetinin hesaplanmasında o yıl için Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı ve grubu itibariyle belirlenen ve Resmi Gazete'de ilan edilen "Yapı Birim Maliyetleri" esas alınacaktır. Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat Madde tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 210 sıra numaralı Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük Madde 5- Bu Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 6- Bu Tebliğ hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür. Sayfa: 19 Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi- ICS TÜRK STANDARDI TS 8737/Şubat YAPI RUHSATI KONU, TARİF, KAPSAM, AMAÇ 0.1- KONU Bu standard, Yapı Ruhsatı'nın tarifine, sınıflandırma ve özelliklerine, numune alma, muayene ve deneyleri ile piyasaya arz şekline dairdir TARİF Yapı Ruhsatı Yapı ruhsatı, belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde inşa edilecek yapılar için Belediye veya Valiliklerce, İmar Kanunu, İmar Planı ve Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenen belgedir KAPSAM Bu standard, Yapı Ruhsatı'nı kapsar AMAÇ Bu standardın amacı, Yapı Ruhsatı'nda boyut, malzeme, imalat özellikleri, sayfa düzenlemesi ve bilgi başlıkları yönünden birlik, kullanma ve kontrolde Sayfa 1

2 kolaylık sağlamaktır. 1- SINIFLANDIRMA VE ÖZELLİKLER 1.1- SINIFLANDIRMA Sınıflar Yapı Ruhsatı bir sınıftır ÖZELLİKLER Görünüş Genel Yapı Ruhsatının basıldığı kağıt, lekesiz, deliksiz, yırtıksız, kırışıksız, buruşuksuz, pürüzsüz ve düzgün bir yapıda olmalıdır Renk Yapı Ruhsatının basıldığı kağıdın rengi beyaz olmalıdır Malzeme Kağıt Yapı Ruhsatının basıldığı kağıt, TS 5735(1)'e uygun, I. hamur kağıt olmalı, üzerine mürekkeple yazıldığında mürekkebi dağıtmamalı, arka yüze geçirmemelidir Yapı Ruhsatının İmali İle İlgili Özellikler - Yapı Ruhsatı üst kenardan tutkallı 100 yapraklı bloklar halinde hazırlanmalıdır. - Baskı şekli ve ölçüleri Föy 1/a, Föy 1/b, Föy 2/a ve Föy 2/b'de verildiği gibi olmalıdır. - Harf ve çizgi karakterleri Çizelge 1'de verildiği gibi olmalıdır. - Çizgiler düzgün ve net, yazılar okunaklı basılmış olmalıdır. - Yapı Ruhsatı ön ve arka yüz baskılı olmalıdır. - 4 nüsha olarak basılacak "Yapı Ruhsatı" formundan sonra gelmek üzere, 2 adet açıklama ve duyuru sayfası yer alacak şekilde blok harman yapılmalıdır. - Kenarları düzgün ve çapaksız kesilmiş olmalıdır. - Föy 1/b'de yer alan "TSE BELGELİ YAPI MALZEMESİ VE YAPI ELEMANI KULLANILMASI... ZORUNLUDUR" ifadeleri, koyu renkte ve büyük harflerle yazılmalıdır (1) Bu standard metninde atıf yapılan standardların numaraları, yayım tarihleri, Türkçe ve İngilizce isimleri kapak arkasında verilmiştir. Sayfa: 20 Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi- ÇİZELGE 1- Yapı Ruhsatı'nın Harf ve Çizgi Karakterleri HARF KARAKTERLERİ Bilgi Başlıkları Boyut ve Özellikler "YAPI RUHSATI" başlığı (Föy 1/a) - 12 Punto büyük harf - Açıklama ve Duyuru kısmındaki yazılar (Föy 2/a, Föy 2/b)- 8 Punto küçük ve büyük harf - "AÇIKLAMA" ve "DUYURU" başlıkları (Föy 2/a), Föy 2/b) - 10 Punto büyük harf - Diğerleri (Föy 1/a, Föy 1/b, Föy 2/a, Föy 2/b) - 6 Punto büyük ve küçük harf - Duyuru sayfası 1. Maddede yer alan..." - 8 Punto büyük harf tam siyah "TÜRK STANDARDLARINA UYGUN TSE BELGELİ YAPI MALZEMESİ VE YAPI ELEMANI KULLANILMASI... ZORUNLUDUR" ifadeleri (Föy 2/b) ÇİZGİ KARAKTERLERİ Sayfa 2

3 Kenar çerçeve çizgileri 2 Punto tam siyah - Bilgi başlıklarını ayıran yatay ve dikey çizgiler 2 Punto yarım siyah - Satır çizgileri 2 Punto ince - Seçme kutuları (3 mm x 3 mm) 2 Punto ince - Dosyalama işareti (Föy 1/a, Föy 2/a) 2 Punto ince BOYUT VE TOLERANSLAR Boyutlar Yapı ruhsatının basıldığı kağıdın boyutları TS 506 EN 20216'daki A serisinin A4 boyutuna uygun olmalıdır Toleranslar Yapı ruhsatının basıldığı kağıdın boyutlarının toleransları TS 506 EN 20216'ya uygun olmalıdır ÖZELLİK, MUAYENE VE DENEY MADDE NUMARALARI Bu standardda belirtilen özellikler ile bunların muayene ve deney madde numaraları Çizelge 2'de verilmiştir. ÇİZELGE 2- Özellik, Muayene ve Deney Madde Numaraları Sıra NoÖzellik Madde No ve Adı Muayene ve Deney Madde Numaraları Görünüş Kağıt 2.3.1, Yapı Ruhsatı İmali İle İlgili Özellikler Boyut ve Toleranslar Ambalajlama İşaretleme Etiketleme NUMUNE ALMA, MUAYENE VE DENEYLER 2.1- NUMUNE ALMA Bir defada muayeneye sunulan ve en az 1200 adet Yapı Ruhsatı bir parti sayılır. Parti büyüklüğüne göre partiden alınacak numune miktarı Çizelge 3'de verilmiştir. Sayfa: 21 Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi- ÇİZELGE 3- Partiden Alınacak Numune Miktarları Parti Büyüklüğü Partidan Alınacak Numune SayısıKabul Edilebilir Kusurlu Numune N n Sayısı ve fazlası Parti miktarına göre Çizelge 3'de belirtilen sayıda numunenin Sayfa 3

4 ayrılmasında, partideki Yapı Ruhsatı sayısı N olmak üzere Yapı Ruhsatları 1, 2, 3... N olarak numaralanır veya numaralandıkları varsayılır. Partiden ayrılacak Yapı Ruhsatı sayısı n olmak üzere N/n = r hesaplanır. Bu sayı tamsayı değilse tam sayıya tamamlanır. Partinin herhangi bir yerinden saymaya başlanarak r'inci Yapı Ruhsatı numune olarak ayrılır. Sayma ve ayırma işlemi Çizelge 3'e göre ayrılması gereken numune sayısına (n) erişilinceye kadar sürdürülür MUAYENELER Gözle Muayene Madde 2.1'e göre alınan numunelerin tamamı dikkatle gözden geçirilerek: - Kağıtta leke, delik, kırışık, buruşuk, pürüz ve yırtık olup olmadığı, - Kağıdın her iki yüzünün düzgün bir yapıda olup olmadığı, - Kağıdın rengi, - Açıklama ve duyuru sayfasının 4 nüsha Yapı Ruhsatı formundan sonra 2 adet olmak üzere blok içinde yer alıp almadığı, - Yazı ve çizgilerin düzgün, net, okunabilir şekilde ve Çizelge-1'e uygun olup olmadığı, - Yapı Ruhsatının kenarlarının düzgün ve çapaksız olarak kesilip, kesilmediği, - Bloklardaki yaprak sayısının tam olup olmadığı, - Ambalajlamanın Madde 3.1'e uygunluğu, - İşaretlemenin Madde 3.2'ye uygunluğu, - Etiketlemenin Madde 3.3'e uygunluğu yönlerinden muayene edilir, - Sonuçların sırası ile Madde 1.2.1, Madde 1.2.3, Madde 3.1, Madde 3.2 ve Madde 3.3'e uygun olup olmadığına bakılır Boyut Muayenesi Madde 2.1'e göre alınan numunelerin boyutları ile Föy 1/a, Föy 1/b ve Föy 2/a ve Föy 2/b'de verilen ölçüleri TS 5828'e uygun 0,5 mm hassasiyette bir cetvel ile ölçülür. Sonuçların Madde ve Madde 1.3'e uygun olup olmadığına bakılır DENEYLER Kağıdın Fiziksel Özelliklerinin Tayini Yapı Ruhsatının basıldığı kağıdın fiziksel özellikleri TS 5735'e göre tayin edilir. Sonuçların Madde 'e uygun olup olmadığına bakılır Mürekkep Dağılımı Tayini Mürekkep dağılımı tayini, Yapı Ruhsatının basıldığı kağıt üzerinde TS 5735'e göre yapılır. Sonuçların Madde 'e uygun olup olmadığına bakılır DEĞERLENDİRME Muayene ve deney sonuçları Çizelge-3'deki kabul edilebilir kusurlu numune sayısını aştığı takdirde parti standarda aykırı sayılır MUAYENE VE DENEY RAPORU Muayene ve deney raporunda en az aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır: - Muayenenin ve deneyin yapıldığı yerin ve laboratuvarın adı ve adresi, muayene ve deneyi yapanın ve/veya raporu imzalayan yetkililerin adları, görev ve meslekleri, - Muayene ve deney tarihi, - Numunenin tanıtılması, Sayfa: 22 Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi- - Muayene ve deneyde uygulanan standardların numaraları, - Sonuçların gösterilmesi, - Muayene ve deney sonuçlarını değiştirebilecek faktörlerin mahzurlarını gidermek üzere alınan tedbirler, - Uygulanan, muayene ve deney metotlarında belirtilmeyen veya mecburi görülmeyen, ancak muayene ve deneyde yer almış olan işlemler, - Standarda uygun olup olmadığı, - Rapor tarih ve numarası, 3- PİYASAYA ARZ 3.1- AMBALAJLAMA Yapı Ruhsatı bloklarının 10 adedi renksiz polietilen ile sarılarak paketlenir. Paketler, taşımaya ve depolamaya dayanıklı oluklu mukavvadan veya eşdeğer dayanıklılıkta başka bir maddeden yapılmış kutulara brüt kütlesi en çok 50 kg olacak şekilde yerleştirilmelidir İŞARETLEME Yapı Ruhsatının ön yüzünde sol alt köşesinden başlamak üzere, okunaklı olarak: Sayfa 4

5 - Basımevi veya firmanın adı varsa tescilli markası, - Basıldığı yıl, - Baskı adedi, - Bu standardın işareti ve numarası (TS 8737 şeklinde), yazılmalıdır. Örnek:... Basımevi, 20...,... adet, TS ETİKETLEME İç Ambalajların Etiketlenmesi Her iç ambalaj paketi üzerine en az aşağıda verilen bilgiler silinmeyecek şekilde ve okunaklı olarak basılmalı veya etiketlenmelidir. - Paketlenmiş maddenin adı, - İmalatçı firma adı ve adresi veya tescilli markası, - İmalat yılı, - Paketteki blok ve yaprak sayısı (Örnek: 10 x 100 adet), - Parti ve/veya seri numarası - Gerektiğinde imalatçı kod numarası, - Bu standardın işareti ve numarası (TS 8737 şeklinde), Bu bilgiler gerektiğinde yabancı dille de yazılabilir Dış Ambalajların Etiketlenmesi Her dış ambalaj kutusu üzerine en az aşağıda verilen bilgiler silinmeyecek şekilde ve okunaklı olarak basılmalı veya etiketlenmelidir. - Ambalajlanmış maddenin adı, - İmalatçı firma adı ve adresi veya tescilli markası, - İmalat yılı, - Ambalajdaki paket ve blok sayısı (Örnek: 50 x 100 adet), - Parti ve/veya seri numarası, - Gerektiğinde imalatçı kod numarası, - Brüt ve net kütlesi, - Bu standardın işareti ve numarası (TS 8737 şeklinde), Bu bilgiler gerektiğinde yabancı dille de yazılabilir. 4- ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER İmalatçı veya satıcı, bu standarda uygun olarak imal edildiğini beyan ettiği Yapı Ruhsatı için istendiğinde, standarda uygunluk beyannamesi vermek veya göstermek mecburiyetindedir. Bu beyannamede satış konusu Yapı Ruhsatının: - Madde 1'deki özelliklere uygun olduğunun, - Madde 2'deki muayene ve deneylerin yapılmış ve uygun sonuç alınmış bulunduğunun belirtilmesi gerekir. Sayfa: 23 Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi- Föy 1/a YAPI RUHSATI (BUILDING LICENCE) ÖN YÜZ Ölçüler mm'dir YAPI RUHSATI Ruhsat Takip No: Ruhsatı veren kurum2. Ruhsatın veriliş amacı Yeni yapı +-+ İlave +-+ Tadilat 3. Ruhsatın onay tarihi4. Ruhsat no İl: Kullanım değişikliği +-+ Fosseptik +-+ Bahçe duvarı Sayfa 5

6 İlçe: Bucak: Yenileme +-+ Yeniden 5. Pafta no6. Ada no7. Parsel no Köy: Belediye: Mahalle:...8. İmar planı onay tarihi 9. Parselasyon planı 10. İmar durumu tarihi Muhtarlık:... onay tarihi ve no.../.../ /.../ Parselin kullanma 12. Tapu tescil belgesi13. Tapu tescil belgesi amacı ve alanı (m2) veren kurum tarihi ve no Zemin etüdü onay15. ÇED raporu onay 16. Planlanan inşaata17. Planlanan inşaatı18. Ruhsatın geçerlilik tarihi tarihi başlama tarihi bitirme tarihi tarihi.../.../ /.../ /.../ /.../ /.../ YAPI SAHİBİNİN YAPI MÜTEAHHİDİNİN ŞANTİYE ŞEFİNİN Adı soyadı, unvanı24. Adı soyadı, unvanı 25. Hukuki durumu 34. Adı soyadı,35. Oda sicil no +-+ Özel unvanı Kamu Bağlı olduğu 26. Kurum sicil 27. Bağlı olduğu 28. Vergi dairesi 36. Büro tescil37. Oda belge no vergi dairesi no vergi dai. sicil no. no. Sayfa 6

7 Vergi dairesi 29. Sigorta sicil30. Sözleşme 31. Müteahhitlik 38. Sigorta 39. Sözleşme tarihi ve sicil no no tarihi ve no. karne no. sicil no. no Adres23. İmza 32. Adres 33. İmza 40. Adres 41. İmza Yapının ünitelerinin43. Ünite44. Yüzölçümü45. Benzer 46. Toplam yapı 47. Yapının taban 48. Toplam taban kullanma amacı sayısı (m2) yapı sayısı sayısı alanı (m2) alanı (m2) Yapıda bağımsız 50. Toplam bağımsız 51. Yapı İnşaat 52. Toplam yapı bölüm sayısı bölüm sayısı alanı (m2) inşaat alanı (m2) Yapının yol kotu54. Yapının yol kotu55. Yapının toplam56. İlave kat altı kat sayısı üstü kat sayısı kat sayısı sayısı Yapının 58. İlave kat 59. Yapının sınıfı60. Yapının grubu yüksekliği (m) yüksekliği (m) m2 maliyeti 62. Yapının inşaat 63. Yapının arsa 64. Arsa dahil (Bin TL.) maliyeti (Bin TL.) değeri (Bin TL.) yapının maliyeti Sayfa 7

8 Toplam (Bin TL.) YAPI İLE İLGİLİ ÖZELLİKLER ISITMA SİSTEMİ 67. TESİSATLAR 69. ORTAK KULLANIM ALANLARI70. YAPIM SİSTEMLERİ 71. KULLANILAN MALZEME Uzaktan ısıtmalı kalorifer+-+ Yangın tesisatı +-+ Paratoner +-+ Kömürlük +-+ Yığma (Kargir) +-+ Briket +-+ Beton blok Bina içi kalorifer +-+ Haberleşme tes. +-+ Elektrik +-+ Sığınak +-+ İskelet (Karkas) +-+ Tuğla +-+ Hafif panel Kat kaloriferi +-+ Kanalizasyon +-+ Jeneratör +-+ Otopark +-+ Çelik +-+ Taş Doğal gaz sobası +-+ Fosseptik +-+ Hidrofor +-+ Yangın merdiveni +-+ Ahşap +-+ Ahşap Soba +-+ Arıtma Asansör +-+ Betonarme +-+ Kerpiç Klima Ortak depo +-+ Tünel kalıp +-+ Gazbeton SICAK SU Kapıcı dairesi +-+ Yerinde dökme Temin Şekil Yakıt cinsi DÖŞEME Bekçi kulübesi Termosifon +-+ Doğalgaz Plak Kiriş Su deposu +-+ Kompozit YAKIT CİNSİ +-+ Şofben +-+ LPG Mantar döşeme Kuyu suyu +-+ Prefabrik Katı yakıt +-+ Güneş +-+ Kombi +-+ Fuel-oil Asmofen Şehir suyu Fuel-oil +-+ Termal +-+ Güneş kollektörü+-+ Elektrik Ahşap Doğalgaz +-+ Rüzgar +-+ Müşterek +-+ Katı Yakıt+-+ Sayfa 8

9 LPG Termal Elektrik YAPI PROJELERİ Onay tarihi 74. Adı soyadı75. Oda sicil no.76. Büro tescil no.77. Oda belge no.78. Adresi 79. İmza Mimari PROJE.../.../ Statik MÜELLİFİNİN.../.../ Elektrik.../.../ Mekanik tesisat.../.../ Sayfa 9

10 Sayfa: 24 Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi- Föy 1/b YAPI RUHSATI (BUILDING LICENCE) ARKA YÜZ Ölçüler mm'dir YAPI DENETİMİ Adı soyadı 81. Oda sicil no.82. Büro tescil no.83. Oda belge no.84. Adresi 85. İmza Mimari FENNİ Statik Elektrik MES'ULÜN Mekanik tesisat YAPI DENETİM KURULUŞU Kuruluşun adı 87. Yetkilisinin adı soyadı88. Sınıfı89. İzin belge no 90. Adres 91. İmza Sayfa 10

11 RUHSATLA İLE İLGİLİ MUHTELİF GELİRLER 96. Dolgu miktarı (m2) GELİRİN MAHİYETİ 93. Makbuz Tarihi94. Makbuz no.95. Tutarı (Bin TL.) Yol-kanal harcı 97. Kazı miktarı (m2) Bina inşaatı harcı Otopark bedeli 98. Kullanılmayan kazı miktarı (m2) Ceza Diğerleri 99. Kullanılmayan kazının döküleceği yer TOPLAM Sayılı İmar Kanunu'nun ilgili maddelerine göre işlemleri tamamlanmış olup, yapı sahibinin, müteahhidinin, şantiye şefinin, proje müelliflerinin, fenni mes'ullerin ve/veya yapı denetim kuruluşunun yetkili yapı sorumlularının imzaları alınarak YAPI RUHSATI verilmiştir. Formda yer alan imzalar, imar mevzuatı kapsamında belirlenen sorumluluklar ve ilgililer arasında yapılan ruhsat eki sözleşmeler açısından taahhütname niteliği taşımaktadır. Yapı Ruhsatı alınan yapının inşaasında TSE BELGELİ YAPI MALZEMESİ VE YAPI ELEMANI KULLANILMASI ve İmar Kanununda yer alan süreler içinde inşaata başlanılıp, bitirilmesi ZORUNLUDUR. Yapı Kullanma İzninin verildiği tarih İnşaatın bitim tarihi olup, Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlenmeyen yapılarda, kanunda belirtilen Ruhsat süresi içinde Ruhsat yenilenir. Aksi takdirde verilen ruhsat hükümsüz olup, yeniden Ruhsat alınacaktır Sayfa 11

12 Düzenleyenin adı soyadı, unvanı, 101. Kontrol edenin adı soyadı, unvanı, imzası, tarih 102. Onaylayanın adı soyadı, unvanı, imzası, imzası, tarih tarih, mühür Başlama tarihinde inşaatı mahalinde kontrol eden teknik görevlilerin adı soyadı, unvanı, imzası 104. İnşaata başlama tarihi 7.../.../ VİZELER VİZE ADI 106. Kontrol107. Fenni Mes'ullerin108. Teknik Elemanın109. Kontrol Edenin 110. Onaylayanın Tarihi Adı soyadı, imzası Adı soyadı, imzası Adı soyadı, imzası Adı soyadı, imzası Toprak Zemin aplikasyon Temel Bodrum Subasman Sayfa 12

13 Kat Çatı Su yalıtımı Isı yalıtımı Kanalizasyon/ Fosseptik Mekanik tesisat Elektrik/İletişim Tesisatı Diğer Hususlar Sayfa 13

14 Sayfa: 25 Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi- Föy 2/a YAPI RUHSATI (BUILDING LIECENCE) Ölçüler mm'dir AÇIKLAMA >Bu Ruhsat, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun ilgili maddelerine göre hazırlanmıştır. >İmar planı olsun yada olmasın İmar Kanunu'nun 21. Maddesi uyarınca bütün yapılar için (27. maddede belirtilen istisnalar hariç), belediye veya valilikler tarafından Yapı Ruhsatı verilmesi zorunludur. >Bu Ruhsat formu, 1 asıl, 3 nüsha olarak düzenlenecektir. Aslı yapı sahibine verilecektir. 1'inci nüsha Ruhsatı veren kurumda kalacaktır. 2'nci nüshası İnşaata başlansın ya da başlanmasın ruhsatın verildiği tarihten itibaren bir ay içinde Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı'na, 3'üncü nüsha ise ilgili muhtarlığa gönderilecektir. >Yapı inşaasına başlanıldığında; ruhsat formunun inşaata başlama tarihi de işlenerek bu tarihten itibaren onaylı birer örneği bir ay içinde ilgili meslek odalarına ve Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı'na gönderilecektir. >Açıklama ve duyuru sayfasının 1 nüshası yapı sahibine verilecek, 1 nüshası da Ruhsatı veren kurumda kalacaktır. >Yapı Ruhsatı formu okunaklı ve usulüne göre doldurulmak zorundadır. Mimari proje müellifleri diğer görevliler ile birlikte bu formun usulüne uygun doldurulmasından sorumludur. Yeterli olmayan bölümler için, yalnızca o bölümü kullanmak koşulu ile ek form düzenlenecek olup, düzenlenecek ek form mutlaka aynı ruhsat tarih ve numarası yazılarak idarece onaylanacak ve ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilecektir. FORMUN DOLDURULMASI İLE İLGİLİ OLARAK AÇIKLANMASI GEREKLİ GÖRÜLEN BİLGİLER AŞAĞIDA YER ALMAKTADIR >İlave, kat ilavesi, tadilat için verilen Yapı Ruhsatlarında kullanma amacı, yüzölçüm ve ünite sayıları tadilat yapılan kısım/kısımlar için ayrı ayrı belirtilerek doldurulacaktır. İlave, kat ilavesi, tadilat ruhsatlarında, yapının kullanım amacında bir değişiklik oldu ise; mevcut kullanım ve değişiklik sonrası kullanım "111-Diğer Hususlar" bölümünde açıklanacaktır. Sayfa 14

BÖLÜM I. GENEL AÇIKLAMALAR

BÖLÜM I. GENEL AÇIKLAMALAR ULUSAL ADRES VERİ TABANI YAPI BELGELERİ EL KİTABI İçindekiler Sayfa BÖLÜM I. GENEL AÇIKLAMALAR 1 1. GİRİŞ 2 1.1. Tarihçe 2 1.2. Amaç 2 1.3. Kapsam 2 1.4. Veri Kaynağı ve Veri Derleme Şekli 2 2. TANIM

Detaylı

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAPI RUHSATI. (Ocak 2009)

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAPI RUHSATI. (Ocak 2009) TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAPI RUHSATI (Ocak 2009) (TOSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme yapma hakkını saklı tutar)

Detaylı

Mekansal Adres Kayıt Sistemi Oluşturulması ve Çevrimiçi Emlak ve İnşaat İzinleri Projesi

Mekansal Adres Kayıt Sistemi Oluşturulması ve Çevrimiçi Emlak ve İnşaat İzinleri Projesi Mekansal Adres Kayıt Sistemi Oluşturulması ve Çevrimiçi Emlak ve İnşaat İzinleri Projesi M A K S V E R İ M O D E L İ Gündem Adres Standardı MAKS Veri Modeli Adres Yapı Belgeleri MAKS TUCBS INSPIRE Eşleşmesi

Detaylı

Yapı Denetimi Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri

Yapı Denetimi Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ Yapı Denetimi Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri Ekim - 2010 ANKARA 1 BASKI Ümit Ofset Form Mat. San. Tic. Ltd. Şti. Kazımkarabekir Caddesi No:41/1 Altındağ / Ankara Tel no: 0

Detaylı

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAPI RUHSATI İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER 2013 (Makine İhtisas OSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme

Detaylı

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ Meclis Kararı Tarihi ve Sayısı : 15.06.2007-1512 Yürürlük Tarihi : 23.06.2007 (Değişik: 14.10.2011-2354 sayılı Meclis Kararı ile) (Değişik:

Detaylı

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ I İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 GENEL HÜKÜMLER... 1 AMAÇ... 1 MADDE 1.01... 1 KAPSAM... 1 MADDE 1.02... 1 YASAL DAYANAK... 1 MADDE 1.03... 1 İMAR PLANLARININ ÖNCELİĞİ... 1 MADDE

Detaylı

Yönetmelik hükümleri, imar planlarında aksine bir açıklama bulunmadığı takdirde uygulanır.

Yönetmelik hükümleri, imar planlarında aksine bir açıklama bulunmadığı takdirde uygulanır. PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı: Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 02/11/1985 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 18916 (Mükerrer) Yönetmelik hükümleri, imar planlarında aksine

Detaylı

PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 (Değişik:RG-19/8/2008-26972) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmış bulunan bu Yönetmelik,

Detaylı

İmar para cezaları; 3194 sayılı İmar

İmar para cezaları; 3194 sayılı İmar MAKALELER İMAR PARA CEZALARI (YENİ DÜZENLEMELER IŞIĞINDA) İmar para cezaları; 3194 sayılı İmar Kanununun 42 inci Maddesinin Anayasa Mahkemesince iptal edilerek, Resmi Gazetenin 5 Kasım 2008 tarihinde yayımlanması

Detaylı

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ VE İLGİLİ MEVZUAT

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ VE İLGİLİ MEVZUAT T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ VE İLGİLİ MEVZUAT Mayıs-2010 ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI YAYIN

Detaylı

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından:

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: 1 5 Şubat 2008 SALI Resmî Gazete Sayı : 26778 Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: YÖNETMELİK YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Resmi Gazete Tarihi: 02.11.1985 Resmi Gazete Sayısı: 18916 mükerrer PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 (Değişik:RG-19/8/2008-26972) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı

Detaylı

PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 (Değişik:RG-19/8/2008-26972) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmış bulunan bu Yönetmelik,

Detaylı

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü EK-2 HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1. Bilgi Edinme ve BİMER 2. Kooperatif Kuruluşları İMAR İSKAN VE KOOPERATİF ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1- Başvuru sahiplerinin

Detaylı

Bayındırlık ve Đskân Bakanlığından:

Bayındırlık ve Đskân Bakanlığından: 5 Şubat 2008 SALI Resmî Gazete Sayı : 26778 Bayındırlık ve Đskân Bakanlığından: YÖNETMELĐK YAPI DENETĐMĐ UYGULAMA YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN 8043 YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4708 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 13/7/2001 Sayı : 24461 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt : 40 Amaç, kapsam ve tanımlar

Detaylı

3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİ

3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİ 3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı: Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 02/11/1985 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 18916 (Mükerrer) Yönetmelik

Detaylı

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (Değişik:RG-5/2/2013-28550) (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 31 Mayıs 2013 69471265-305-5033 CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: (2.11.1985/18916 sayılı Mükerrer R.G.) 3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİ

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: (2.11.1985/18916 sayılı Mükerrer R.G.) 3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: (2.11.1985/18916 sayılı Mükerrer R.G.) 3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1-3194 sayılı İmar

Detaylı

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Sayfa 1 / 31 e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Ana Sayfa Kanunlar KHK Tüzükler Yönetmelikler Tebliğler Mülga Kanunlar Andlaşmalar Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: T

Detaylı

YAPI DENETİMİ ve TÜM İLLERE YAYGINLAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME SUNUMU

YAPI DENETİMİ ve TÜM İLLERE YAYGINLAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME SUNUMU TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI YAPI DENETİMİ ve TÜM İLLERE YAYGINLAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME SUNUMU Sunanın Adı Sunu Tarihi Sunum Planı Sorumlu olunan Kanun ve Yönetmelikler Deprem sonrası

Detaylı

6677-6679 İMAR KANUNU (1) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

6677-6679 İMAR KANUNU (1) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 6677-6679 İMAR KANUNU (1) Kanun Numarası : 3194 Kabul Tarihi : 3/5/1985 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 9/5/1985 Sayı : 18749 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 24 Sayfa : 378 Amaç: BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

İSTANBUL OTOPARK YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL OTOPARK YÖNETMELİĞİ İSTANBUL OTOPARK YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM...1 BİRİNCİ BÖLÜM...1 Amaç ve Kapsam:...1 MADDE 1...1 Dayanak:...1 MADDE 2...1 Tanımlar:...1 MADDE 3...1 İKİNCİ BÖLÜM...2 Otoparka İlişkin Genel Esaslar:...2

Detaylı

Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği

Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına,

Detaylı

SIĞINAK YÖNETMELİĞİ (1) BÖLÜM II. Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

SIĞINAK YÖNETMELİĞİ (1) BÖLÜM II. Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Resmi Gazete Tarihi: 25.08.1988 Resmi Gazete Sayısı: 19910 SIĞINAK YÖNETMELİĞİ (1) BÖLÜM I Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç Madde 1 - Bu Yönetmelik, sığınakların çeşit, özellik, yapım, kullanım ve muhafazasına

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI. Mülkiye Müfettişi. Sayı: 185/100 TEFTİŞ RAPORU YILI: 2012 TEFTİŞ EDEN

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI. Mülkiye Müfettişi. Sayı: 185/100 TEFTİŞ RAPORU YILI: 2012 TEFTİŞ EDEN T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Mülkiye Müfettişliği Sayı: 185/100 TEFTİŞ RAPORU YILI: 2012 TEFTİŞ YERİ İLİ : SİNOP İLÇESİ : - TEFTİŞ EDEN Mülkiye Müfettişi : Halil BERK TEFTİŞ EDİLEN Daire : Sinop Belediyesi

Detaylı

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR YÖNETMELİĞİ

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR YÖNETMELİĞİ KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR YÖNETMELİĞİ KONYA 2008 BİRİNCİ BÖLÜM Genel hükümler Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı; Konya Büyükşehir Belediyesi, belediye ve mücavir

Detaylı

Türkiye Geneli Ortalama Hizmet Süresi 30 GÜN 30 GÜN 30 GÜN 15 GÜN 20 GÜN 20 GÜN 15 GÜN 15 GÜN. 15 gün. 60 gün. 30 gün. 45 gün. 45 gün. 45 gün.

Türkiye Geneli Ortalama Hizmet Süresi 30 GÜN 30 GÜN 30 GÜN 15 GÜN 20 GÜN 20 GÜN 15 GÜN 15 GÜN. 15 gün. 60 gün. 30 gün. 45 gün. 45 gün. 45 gün. BALIKESİR VALİLİĞİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI NOT: Hizmet süresi, başvuruda istenen belgeler eksiksiz olduğuğu takdirde veya tamamlandıkdan sonra ki hizmet süresidir. Bu

Detaylı