Baflka bir dünyaya ad m at n.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Baflka bir dünyaya ad m at n."

Transkript

1 Baflka bir dünyaya ad m at n. Çünkü büyük fikirler nak flla ifllenir.

2 Baflka bir dünyaya ad m at n. Dikifle tutku duyan ve daima yeni ilhamlar arayan herkes için PFAFF creative 2.0 dikifl ve nak fl makinesi. PFAFF la, nak fl n heyecanl dünyas na ad m atarak yarat c olman n avantajlar n keflfedin. Hayret edeceksiniz

3 Yeni PFAFF creative 2.0 dikifl ve nak fl makinesinin nefes kesen güzelli i, gelenekçi Alman tasar m na dayan r. Bilinen tasar m, tamamen yeni nesil bir dikifl makinesi görünümündedir ve size ilk bak flta PFAFF isminin ne anlama geldi ini gösterir. Genifl. Parlak. Kusursuz. nanamayaca n z uzunlukta bir serbest kol ve genifl bir nak fl alan ile en cömert dikifl alan sizi bekliyor! Çift tarafl ayd nlatma, tüm çal flma alan n z gölge yapmadan ayd nlat r. Aç k ve net olarak okunabilen grafik ekran, ihtiyac n z olan tüm bilgilerle birlikte seçti iniz dikifli gerçek ebatta gösterir. Orijinal IDT sistemi, yukar dan afla ya kesinlikle eflit kumafl beslemesini garanti eder. Dikifl pozisyonlama, dikifli tam olarak istedi iniz yere yerlefltirme olana tan r. Mükemmel bir flekilde dikilmifl, yüksek kaliteli 9 mm dikifllerden oluflan eflsiz bir seçim, yeni fikirlerinize ilham verecek... Yeni fikirler, gerçek vurgular ve yarat c e lence için do ru bir zaman. Baflka bir dünyaya ad m at n!

4 Dikifl dikmek bir tutku, nak fl ise bir deneyimdir! Yeni bir yarat c l k dünyas na ad m at n. flte karfl n zda ola anüstü sonuçlar yaratman z için ne gerekiyorsa hepsine sahip olan bir dikifl ve nak fl makinesi. Kendinizi ve arkadafllar n z flafl rt n. Kumaflla çal flmak, eskisinden çok daha heyecan verici olacak Sadece PFAFF tan! AS L fiiklik eflsiz nak fl tasar m, sadece PFAFF için tasarlanm flt r ve PFAFF dikifl ve nak fl makinesine dahildir! Eflsiz bir k yafet için sitesinden daha fazla bilgi alabilirsiniz.

5 Nak fl tasar mlar n zdan zevk al n! PFAFF creative 2.0 dikifl ve nak fl makinesi, tutkular n za daha fazla enerji ve daha fazla olanak getirecek. PFAFF bayinizde ve internette adresindeki bütün nak fl dünyas keflfedilmek için sizi bekliyor. Ad m n z at n ve kendinizi, tamamen yeni ilhamlar almaya b rak n. ÜCRETS Z! Burada gördü ünüz, sadece PFAFF moda tasar mc lar taraf ndan yarat lan, modaya uygun AS L fiiklik tasar m da dahil, 100 den fazla eflsiz PFAFF tasar m ile son moda giysilerinize ve ev dekorasyonu kreasyonlar n za büyüleyici vurgular ekleyin. Fikirlerinizi kumafla aktar n! Fikirlerinizi gerçe e dönüfltürmek için 260 x 200 mm (10 1/4 x 8 inç) e kadar ola anüstü genifl bir nak fl alan kullanman n keyfini ç kar n. Siz sadece tasar m n z seçin, flimdi ifle koyulmaya haz rs n z. 4 yöne hareket ettirilebilir ve 90 derecelik ad mlarla döndürülebilir. Pozisyon Kontrolü fonksiyonuyla, dikifle bafllamadan önceki pozisyonu kontrol edebilirsiniz. Bunun, birkaç tasar m tekrar etti inizde veya bir tasar m di eriyle kombine etti inizde harika bir avantaj oldu unu göreceksiniz. Kasnaklanmak için çok narin olan kumafllar, Kasna a Teyelleme fonksiyonuyla dikilmeden önce kasnaklanm fl nak fl telas na kolayca yap flt r labilir. USB ile kolay aktar m! PFAFF creative 2.0 dikifl ve nak fl makinesi, bir USB ba lant s na sahiptir. Tüm favori tasar mlar n z 1 GB haf za kapasitesi olan PFAFF USB Nak fl Haf za Kart na kaydederek, onlar kolayca bilgisayar n zdan makinenize aktarabilirsiniz. PFAFF creative 2.0 dikifl ve nak fl makinesi, tasar m n z n renk dizilerini birbiri ard na diker. Yapman z gereken tek fley, ipli i de ifltirmek Nak fl bölümleri aras ndaki tüm ba lay c dikifller, Atlayan Dikiflleri Kesme özelli iyle otomatik olarak kesilerek kumafl n alt taraf na çekilir, ayn ifllem nak fl tamamland nda üstteki iplik ve masura ipli i için de yap l r. Tasar m n z n tamam na hakimsiniz... Dikiflten dikifle veya renk bloklar aras nda, nak fl n z n neresinde olursan z olun, öne veya arkaya do ru tasar m n z n sadece bir bölümünü nakfletmek için daima hareket edebilirsiniz. Üstelik, nak fl tasar mlar n z %20 ye kadar büyütebilir veya küçültebilirsiniz. Ayr ca, çok renkli tasar mlar sadece tek renk olarak nakfledebilirsiniz. Kendi tasar m fikirlerinizi yarat n ve nakfledin! Yarat c potansiyelinizi, heyecan verici PFAFF creative 4D nak fl yaz l - m serilerinin en üst s n r - na kadar nas l geniflletebilece inizi keflfetmek için 10/11.sayfalara bak n. 260 x 200 mm (10 1/4 x 8 inç) e kadar genifl nak fl alan! PFAFF creative 2.0 dikifl ve nak fl makinesine, büyük nak fllar için creative Elite Kasnak (260 x 200 mm) ve küçük nak fllar için creative 120 Kare Kasnak (120 x 120 mm / 43/4 x 43/4'') eklenmifltir. Tüm kasnaklar n h zl ç kar lmas, yeniden kasnaklamay daha kolay bir hale getirir. Masuray de ifltirmek, bir aplikenin etraf n biyelemek veya bir tasar m n ortas na gitmek için kasnak pozisyonunu kolayca de ifltirebilirsiniz.

6 Fikirleriniz için sahnenizi kurun! PFAFF 9 mm yüksek kaliteli dikifl repertuar, sizi eflsiz detaylar ve göz al c efektler yaratmaya davet ediyor. Onlar nak fl tasar mlar yla kombine ederek s n rs z olanaklar dünyas n keflfedin. Bu büyüleyici bel kemeri hakk ndaki dikifl aç klamalar n sitesinde bulabilirsiniz.

7 Bu çok yönlü nak fl makinesinin arkas nda birinci s n f bir dikifl makinesi var! PFAFF creative 2.0 dikifl ve nak fl makinesi, en zorlu taleplerinizi karfl layarak yeni mükemmellik standartlar koyar. Bir baflka ad m daha at n... Öyle genifl ki! Projelerinizi yarat rken onlar büyütmek için alana ihtiyaç duyars n z. PFAFF creative 2.0 dikifl makinesi, i nenin sa taraf ndaki inan lmaz bir alan ve harika bir hareket özgürlü ü (250 mm / yaklafl k 10'') veren tasar m yla sizi çok etkileyecektir. Kumafl katlar n ve yorganl k pamu u bask aya n n alt na yerlefltirin, flafl rt c alan miktar n hemen fark edeceksiniz. Silindir fleklindeki parçalar dikmekten hofllan r m s n z? Bulabilece iniz en ince uzun serbest kol sayesinde hiç sorun de il Öyle parlak ki! Çift tarafl ayd nlatma, tüm çal flma alan n z gölge olmadan ayd nlat r. Genel ve dekoratif dikifl aç klamalar n, sadece bir göz atarak kapa n üzerinde görebilirsiniz. stedi iniz dikifli kolayca seçmek için do rudan seçim tufllar n kullan n. Büyük ve ayd nlat lm fl grafik ekran, seçilen dikifli önerilen ayarda ve gerçek boyutuyla gösterir. Her bir ayar küçük ad mlarla de ifltirilebilir ve yeni ayar, daha sonra kullan lmak üzere makinenin haf zas na kal c olarak kaydedilebilir. Öyle kusursuz ki! Kusursuzluk hiç bu kadar kolay olmam flt! Dikifl pozisyonlama, dikifli tam olarak istedi iniz yere yerlefltirme olana sa lar. Dekoratif dikiflleri, genel dikiflleri ve di erlerini, mükemmel üst dikifl ve di er dekoratif efektler elde etmek için konumland rabilirsiniz. PFAFF creative 2.0 dikifl ve nak fl makinesi, h zl ve kolay bir sonland rma için her dikifl yerinin bafl nda ve sonunda otomatik kesim sunar. Tek tuflla, üst iplik ve masura ipli ini otomatik olarak keserek bask aya n otomatik olarak en yüksek pozisyona yükseltebilirsiniz. Masura ipli i sensörü, masura ipli i azald nda sizi uyaracakt r. Mükemmel sonuçlara, sensörmatik lik Aya kullan ld nda mükemmel ilikler de dahildir. Kusursuz bir görünüm ve her defas nda eflit ilikler elde etmek için her iki ilik ayn yönde dikilir! Dekoratif dikifller büyük etki! Kendinizi eflsiz, yüksek kaliteli PFAFF 9 mm dikifllerin büyüsüne kapt r n. Onlar nak fllarla kombine ederek eflsiz süslemeler yaratabilirsiniz. Dikkate al nan, detaylard r! Yüksek kaliteli PFAFF 9 mm dikifllerinin büyüleyici seleksiyonu, keflfedilmek üzere sizi bekliyor. Dikifl S - ralama ile kendi dikifl tasar mlar n z yarat n! Farkl 9 mm dikiflleri kombine ederek onlar 10 haf zadan birine kaydedebilirsiniz. Tekrar tekrar, sadece tek bir ad mda dikin. Orijinal 40 y l aflk n süredir sadece PFAFF tan! Parçalar mükemmel bir flekilde birlefltirmede gelinen son nokta! Üstten ve alttan kesinlikle eflit kumafl beslemesi. nce kumafllar veya birkaç katla çal fl rken her fley yerinde kals n. Perdeler gibi uzun kumafl parçalar n dikerken, tüm uzunluk boyunca iki kat da eflit olarak beslenir. fierit gibi desenli kumafllar daima eflleflir.

8 Nefes kesen güzellikte! Harika nak fllarla süslenen yarat c bir kumafl kombinasyonu, kapitonenizi etkileyici ve eflsiz bir sanat eserine dönüfltürecek. Yarat c l n z tamamen yeni bir boyut kazanacak. Gösterilen tüm nak fl tasar mlar ve dekoratif dikifller, PFAFF creative 2.0 dikifl ve nak fl makinesinin repertuar na dahildir. Bu eflsiz kapitone için aç klamalar sitesinde bulabilirsiniz. PFAFF yüksek kaliteli 9 mm dikifller Özel kapitone tasar mlar Serbest hareket efektleri Büyüleyici nak fl tasar mlar Eflsiz süslemeler

9 Yeni fikirlerin özlemini mi çekiyorsunuz? Modern kapitoneye dev bir ad m at n! Bir kapitoneyi nak flla süsleme olana, s n rs z bir yarat c l k ortaya ç kar r. Dünyadaki kapitone yapanlar hayran b rakmak için, geleneksel kapitone desenleri tamamen yeni görünümlere bürünüyor. PFAFF creative 2.0 dikifl ve nak fl makinesi, dikifl kolayl nda hayal bile edemeyece iniz yeni standartlar belirliyor. IDT Sistemi sayesinde kumafllar, üstten ve alttan mükemmel bir flekilde beslenirler. Düz dikifl için 37 farkl i ne pozisyonuyla her bir dikifli tamamen istedi iniz yere dikebilirsiniz. Dikifl dikmeyi durdurdu unuzda i ne afla konumunu seçin. Ayn nokta üzerinde kolay döndürme için, i ne kumafl n içinde kalacakt r. Ekstra genifl dikifl plakas, do ru aral k b rakma ve mükemmel dikifl sonuçlar garantilemek için i nenin solunda ve sa nda dikifl yeri iflaretlerine sahiptir. Ola anüstü yüzeyler ve eflsiz efektler. Eflsiz dikilmifl bir yüzey yaratmak için makinenin ön taraf ndaki besleme difllilerini alçalt n, serbest hareket modlar ndan birini seçin ve kumafl istedi iniz flekilde hareket ettirin. Yeni kapitone mükemmelli i! Kapitone yapan herkesin daha çok alana ihtiyac vard r! PFAFF creative 2.0 dikifl ve nak fl makinesi, bu alana sahiptir. Ekstra genifl alanda, genifl hacimli kumafllarla çal flmak hiç sorun de il. Bir baflka de erli özellik ilave Bask Aya Kald r c s bask aya n en yüksek pozisyonuna kald rarak kal n kumafllar ve çoklu katlar n bask aya n n alt na kolayca yerlefltirilebilmesini sa lar. Olanaklar n z geniflletin! PFAFF creative 2.0 dikifl ve nak fl makinesi, sadece etkileyici genifllikte bir nak fl tasar m seleksiyonuna sahip de ildir, ayr ca PFAFF 9 mm kaliteli dikifllere ve eflsiz Antik Kapitone dikifllerine de sahiptir ve bunlar sadece PFAFF ta mevcuttur. Dikiflleri de ifltirin, onlar yan yana ve/veya uç uca ekleyin, kombine edin, kiflisel zevkinize göre mevcut dikifl ayarlar n de ifltirin, tamamen yeni desenler gözlerinizin önünde ortaya ç kacak. 10 dizi haf zas ndan birine 40 kadar dikifl ve/veya harf kaydederek onlar, tekrar tekrar ve tek ad mda dikebilirsiniz. Program Durdurma, plik Renkleri veya Kesme yi, dikifl dizinize dahil edin. Diziniz, her defas nda istedi inizi yerine getirecektir. Gittikçe azalan veya artan 9 mm dekoratif dikifller! Geniflli i, baflta ve/veya sonda derece derece artt rabilir veya azaltabilirsiniz. Daha fazla yarat c olanak için farkl aç lar seçin. Eflsiz sonuçlar için dikiflleri kombine edin ve onlar yan yana ve/veya uç uca ekleyin. Bu kapitone sizin kreasyonunuz, üzerinde isminizi sergileyebilirsiniz. Mevcut nak fl fontunu veya büyük/küçük harflere, numaralara ve sembollere sahip iki dikifl alfabesinden birini deneyin. Genifl dikifl alan kapitoneciler için rüya gibi! PFAFF creative 2.0 dikifl makinesinin çok iyi tasarlanm fl biçimi, büyük hacimlerdeki kumafllarla çal flmak için inan lmaz bir alan sunar. nenin sa nda 250 mm lik (yaklafl k 10 ) bir dikifl alan, kapitone yaparken çok büyük bir avantajd r.

10 Kendi dünyan z tasarlay n! fiimdiye de in hiç bu kadar çok yarat c olanak mevcut ve hiçbir nak fl yaz l m n n kullan m bu derece kolay ve kullan fll olmam flt. Yapt n z her fley 3D gerçekli inde sunulur. Sonuçlar sizi çok etkileyecek. Makinenizle birlikte! PFAFF creative 2.0 dikifl ve nak fl makinenizi sat n ald n zda, creative 4D QuickFont yaz l m da birlikte verilir. Bu yaz l m, makinenizdeki TrueType (Gerçek Tip) fontlar n nakfledilmifl metinlere dönüfltürmek için kullanabilirsiniz. Ayr ca, bilgisayar n zdaki tasar m dosyalar n organize etmenize, tasar mlar n z görüntü dosyalar olarak kaydetmenize, tasar m kataloglar basman za ve çok daha fazlas na olanak tan yan creative 4D Organizer dahildir.

11 Olanaklar n z geniflletin! creative 4D yaz l m yla, yarat c potansiyelinizi en yüksek düzeye ç kar n. Kendi nak fl tasar mlar n z yaratt n z hayal edebiliyor musunuz? fiimdi hayalleriniz gerçe e dönüflebilir. Bilgisayar n z ve PFAFF creative 4D yaz l m yla birlikte verilen PFAFF creative 2.0 dikifl ve nak fl makinesiyle yarat c potansiyelinizi sürekli olarak geniflletebilirsiniz. PFAFF creative 4D nak fl yaz l m ürünleri ailesiyle neler yapabilece- inizi keflfedin. Mevcut tasar m unsurlar yla yeni tasar mlar yarat n (creative 4D Design Enhancer Tasar m Gelifltirici), büyüleyici çapraz dikifl nak fllar tasarlay n (creative 4D Cross Stitcher - Çapraz Dikiflçi) veya basma kumafllara free-hand (serbest el) efektler dikin (creative 4D Sketch). En yeni yaz l m m zla, sevdiklerinizin foto raflar n mükemmel bir flekilde dikilmifl görüntülere dönüfltürebilirsiniz. Hatta bir aile a ac nakfledebilir veya bir aile albümü yaratabilirsiniz (creative 4D Family Portrait -Aile Portresi). Tüm bunlar ve çok daha fazlas, PFAFF bayinizde sizi bekliyor. Sonsuz bir ilham kayna! Gerçekten eflsiz bir nak fl deneyimi için, PFAFF bayinizden en son tasar m koleksiyonlar n isteyebilir veya sitesine girerek ola anüstü bir tasar m koleksiyonuna eriflebilirsiniz. creative 4D Family Portrait De erli foto raflar n z, harika PortraitStitch (Portre Dikifli) nak fllar na dönüfltürün. Nak fl tablolar - n, kapitone bloklar n ve albüm sayfalar n, kendi aile tarihinizden otomatik olarak yaratabilirsiniz. creative 4D yaz l m ailesi, inan lmaz derecede çok yönlüdür. Onu, PFAFF creative 2.0 dikifl ve nak fl makinenizin yarat c potansiyelini geniflletmek için kullanabilirsiniz.

12 Do ru aksesuarlar ile daha çarp c nak fllar yarat n! PFAFF yarat c l n z sürekli olarak gelifltirecek yeni ve heyecan verici aksesuarlar tasarlamak için çal flmaktad r. Tüm aksesuarlar bulabilece iniz tek yer, yetkili PFAFF bayinizdir. PFAFF bayinizi ziyaret ederek en son nak fl koleksiyonlar n, yarat c kasnak alternatiflerini, teknikleri ve çok daha fazlas n inceleyebilirsiniz. Do ru aksesuarlarla, yarat c rüyalar - n z gerçe e dönüfltürün. Yetkili PFAFF bayiniz: Makine ekipman ve aksesuar çeflitlerini önceden haber vermeksizin de ifltirme veya performans ya da tasar mda de ifliklikler yapma hakk m z sakl d r VSM Group AB, sveç. PFAFF, CREATIVE, IDT ve 4D VSM Group AB nin ticari markalar d r. Tüm haklar sakl d r. Tüm ifadeler bask tarihinde geçerlidir. R

Hayallerinizin gerçek oldu u an

Hayallerinizin gerçek oldu u an Hayallerinizin gerçek oldu u an Her fleyin mümkün oldu u and r. Eflsiz fikirlerinizle birleflen modern teknolojinin heyecan verici deneyimini hissedin. Detayl nak fllar sizi büyüleyecek... Sonsuz olanaklar

Detaylı

Hayallerinizi gerçe e dönüfltürün. 9 mm. Hem üstten hem alttan eflit kumafl beslemesi.

Hayallerinizi gerçe e dönüfltürün. 9 mm. Hem üstten hem alttan eflit kumafl beslemesi. O riji na l Hayallerinizi gerçe e dönüfltürün PFA FF 9 mm. ler! fl i k i d Hem üstten hem alttan eflit kumafl beslemesi. Hayallerinizi gerçe e dönüfltürün ve dikifl dikmenin yeni bir boyutunu keflfedin Yeni

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

Aç ve Aç Ölçüsü. Üçgen, Kare ve Dikdörtgen. Geometrik Cisimler. Simetri. Örüntü ve Süslemeler

Aç ve Aç Ölçüsü. Üçgen, Kare ve Dikdörtgen. Geometrik Cisimler. Simetri. Örüntü ve Süslemeler MTEMT K ç ve ç Ölçüsü Üçgen, Kare ve ikdörtgen Geometrik Cisimler Simetri Örüntü ve Süslemeler Temel Kaynak 4 ç ve ç Ölçüsü ÇI VE ÇI ÖLÇÜSÜ ç lar n dland r lmas C Resimde aç oluflturulan yerlerin baz lar

Detaylı

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan.

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. GEOMETR K fiek LLER Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey yüzey Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. yüzey Küre: Tek yüzeyli cisim. Küp: Birbirine eflit alt yüzeyi

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor Beden Ruh ile Bulufluyor Düzenli bir flekilde Yoga Hareketleri (Asanalar) yapan bir insan sadece her bir kas n esnetip güçlendirmekle kalmaz ayn zamanda daha iyi uyur metabolizmas n gelifltirir ve ideal

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Kullanım kılavuzu HERE Maps

Kullanım kılavuzu HERE Maps Kullanım kılavuzu HERE Maps Baskı 1.0 TR HERE Maps HERE Maps, size etrafta neler olduğunu gösterir ve gitmek istediğiniz yere ulaşmanızı sağlar. Şunları yapabilirsiniz: Şehirleri, sokakları ve servisleri

Detaylı

... hoflgeldiniz. Pfaff n yarat c dikifl dünyas na ve genifl aksesuar çeflitlerine... www.pfaff.com

... hoflgeldiniz. Pfaff n yarat c dikifl dünyas na ve genifl aksesuar çeflitlerine... www.pfaff.com Yarat c l k, mükemmellikle bulufluyor. Aksesuar Katalo u Tüm bask ayaklar için aç klamalar dahil! ... hoflgeldiniz. Pfaff n yarat c dikifl dünyas na ve genifl aksesuar çeflitlerine... Yetkili Pfaff bayiniz,

Detaylı

ile evler renkleniyor!

ile evler renkleniyor! ile evler renkleniyor! 1 ASTAŞ İŞ MERKEZİ Çatalca Serbest Bölgesi / İstanbul Türk hazır giyim sektöründe, uzun yıllardır her konuda hizmet vermekte olan Astaş ın; İstanbul Güneşli de bulunan merkez binasının

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Hızlı Başlangıç Kılavuzu MacBook Pro nuza Hoş Geldiniz Hadi başlayalım. Mac inizi başlatmak için açma/kapama düğmesine basın. Ayarlama Yardımcısı, düzgün ve sorunsuz bir şekilde çalışmaya başlamanızı sağlamak

Detaylı

Digifresh Kullanım Kılavuzu

Digifresh Kullanım Kılavuzu DigiFresh programını çalıştırmadan önce bilgisayarınıza Net Framework kütüphanesinin yüklü olması gerekmektedir. Aşağıdaki linkten indirelebilir. http://www.microsoft.com/tr-tr/download/confirmation.aspx?id=17851

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Yrd.Doç.Dr. Serdar YILMAZ Kaynak: Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar Kursu Ders Notları, Kasım 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Başlat Düğmesi Bilgisayarınızı

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYLAR Do al Say lar Parças ve fl n 6. SNF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YLLK PLAN Süre/ KAZANMLAR Ders AÇKLAMALAR 1. Do al say larla ifllemler yapmay gerektiren problemleri çözer ve kurar. Do al say

Detaylı

SERV S KILAVUZU Orijinal bask : Nisan, 2005 Revizyon: Temmuz, 2005

SERV S KILAVUZU Orijinal bask : Nisan, 2005 Revizyon: Temmuz, 2005 SERV S KILAVUZU Orijinal bask : Nisan, 2005 Revizyon: Temmuz, 2005 Ç NDEK LER Bölüm 1 Kapaklar n sökülmesi...1-8 Bölüm 2 Test modu...9-11 Bölüm 3 Kumafl difllisi yüksekli inin ayarlanmas...12 Bölüm 4

Detaylı

P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük. P-2 Anatomik Boyun Yast Küçük. Anatomik Yast klar. P-3 Anatomik Boyun Yast Çocuk

P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük. P-2 Anatomik Boyun Yast Küçük. Anatomik Yast klar. P-3 Anatomik Boyun Yast Çocuk P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük Sürekli elastik ve fleklini koruyabilen poliüretan köpükten üretilen yast k özel tasarlanan ergonomik flekliyle omuz ve boyun bölgesinin gevflemesini sa lar. Fermuarl, kolayl

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Kendimiz Yapal m Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Bu yaz da 8 sat r, 16 sütundan oluflan LED li kayan yaz projesi anlat l yor. Projenin en önemli özelli i gerek donan m gerekse yaz l m olarak basit olmas.

Detaylı

1.1 GEOMETR YE YOLCULUK 1. ÜN TE. Çevremizde Geometri. Kare, Dikdörtgen ve Üçgen

1.1 GEOMETR YE YOLCULUK 1. ÜN TE. Çevremizde Geometri. Kare, Dikdörtgen ve Üçgen 1. ÜN TE GEOMETR YE YOLCULUK 1.1 Çevremizde Geometri Kare, Dikdörtgen ve Üçgen 1. Kitab n z n sonundaki noktal kâ d ço altarak üçgen, kare ve dikdörtgenler çizerek bunlar isimlendiriniz. 2. Çevrenizde

Detaylı

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km .2 Uzunluklar Ölçme Kilometre 1. Grafik: Servis Arac n n Ald Yollar 1. Yandaki grafik, okul servis arac n n bir hafta boyunca ald yolu (km) göstermektedir. Grafi e göre afla daki sorular cevaplay n z.

Detaylı

1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Yukar daki rakamlardan kaç tanesinde dikey do ru modeli vard r?

1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Yukar daki rakamlardan kaç tanesinde dikey do ru modeli vard r? Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : 1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Do ru Düzlem Nokta 5. MATEMAT K TEST 19 Ifl n Do ru Do ru parças 2. Afla daki hangi do runun çizgi modeli

Detaylı

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com Hayatımıza hergün başka bir elektrikli cihaz girmekte. Ses sistemlerinden güvenlik sistemlerine, sinema sistemleri, akıllı televizyonlardan media oynatıcılara

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir falcon a type Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir.

Detaylı

NSS RTM2.5 için Ek. WIFI-1 ünitesinin montaj ve kablo ba lant s ayr WIFI-1 Montaj K lavuzunda aç klanm flt r. NSS RTM2.5 için Ek

NSS RTM2.5 için Ek. WIFI-1 ünitesinin montaj ve kablo ba lant s ayr WIFI-1 Montaj K lavuzunda aç klanm flt r. NSS RTM2.5 için Ek NSS RTM2.5 için Ek Bu ek, NSS kullan m k lavuzunda veya di er dokümanlarda bulunmayan, NSS RTM2.5 sw yükseltme sürümünde yer alan yeni özellikleri içerir: Kablosuz kullan m Ekran görüntüsünü yakalama Birden

Detaylı

Autodesk Building Design Suite 2012. Sorular ve Cevapları

Autodesk Building Design Suite 2012. Sorular ve Cevapları Autodesk Building Design Suite 2012 Sorular ve Cevapları Autodesk Building Design Suite 2012 yazılımı, daha etkin tasarım yapmanıza ve iletişim kurmanıza yardım eder. Ödediğiniz fiyat karşılığında mükemmel

Detaylı

yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products

yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products Ravboard Dow Chemical firmas n n ekstrüde polistren sert köpük markas Styrofoam dan üretilmifltir. yap elemanlar Styrofoam un her iki yüzeyi cam elyaf

Detaylı

Q-BIZ VIEWER KULLANIM KILAVUZU

Q-BIZ VIEWER KULLANIM KILAVUZU Q-BIZ VIEWER KULLANIM KILAVUZU 1 İçindekiler 1. Q-BIZ VIEWER NEDİR?... 3 2. Q-Biz Viewer a Giriş... 3 3. Q-Biz Viewer Ayarları... 3 3.1. Yerleşim... 4 3.1.1. Pencere Yönetimi... 4 3.1.2. Paylaş... 5 3.1.3.

Detaylı

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet 57 Yrd. Doç. Dr. Yakup EMÜL, Bilgisayar Programlama Ders Notları (B02) Şimdiye kadar C programlama dilinin, verileri ekrana yazdırma, kullanıcıdan verileri alma, işlemler

Detaylı

Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz -

Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz - Saymadan Saymak Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz - lan say 1 2... n say s na eflittir. Yani, tan m gere i, n! = 1 2... (n-1) n dir. n!, n fortoriyel diye okunur. Örne in,

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas AntikDekor056-064.qxp 8/22/11 1:37 PM Page 56 Girifl holünün duvar ndaki bordür ünlü sanatç Joan Miro taraf ndan 1940 l y llarda yap lm fl ve evin en önemli detaylar ndan birini oluflturuyor. 1770 li y

Detaylı

Yukar daki kare ve dikdörtgene göre eflitlikleri tan mlay n z. AB =... =... =... =...

Yukar daki kare ve dikdörtgene göre eflitlikleri tan mlay n z. AB =... =... =... =... Üçgen, Kare ve ikdörtgen MTEMT K KRE VE KÖRTGEN Kare ve ikdörtgenin Özellikleri F E Kare ve dikdörtgenin her kenar uzunlu u birer do ru parças d r. Kare ve dikdörtgenin kenar, köfle ve aç say lar eflittir.

Detaylı

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA Bağcılar ın seçkin semtlerinden Kirazlı da sizi hayal ettiğiniz yaşama davet ediyoruz. Ulaşımı, konforu, kalitesi, estetiği ve

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda monitörler için kumanda Masaüstü TFT piyasada standart bulunan TFT'lere göre, zorlu endüstriyel ortamlarda dahi sürekli olarak sorunsuz çalışırlar.

Detaylı

Bölgeler kullanarak yer çekimini kaldırabilir, sisli ortamlar yaratabilirsiniz.

Bölgeler kullanarak yer çekimini kaldırabilir, sisli ortamlar yaratabilirsiniz. Bölge (Zone) Bölge nesnesi kullanılarak tapınak çevresinde gölgeli, ürpertici bir ortam yaratılmış. Yine bölge nesnesi kullanılarak mağara ortamının karanlık olması sağlanmış. Bu da ortamının gerçekliği

Detaylı

Temel Bilgisayar Programlama

Temel Bilgisayar Programlama BÖLÜM 9: Fonksiyonlara dizi aktarma Fonksiyonlara dizi aktarmak değişken aktarmaya benzer. Örnek olarak verilen öğrenci notlarını ekrana yazan bir program kodlayalım. Fonksiyon prototipi yazılırken, dizinin

Detaylı

Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin.

Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin. Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin. Cihazın ön tarafında orta kısımda 2 adet aralık tuşu yer

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi TEOG SINAVLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yeni sınav sistemi TEOG, yani Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavlarında öğrenciler, 6 dersten sınav olacaktır. Öğrencilere Türkçe, Matematik, T.C. İnkılap Tarihi

Detaylı

HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI

HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI 1.YENİ MÜŞTERİ EKLE Müşteri bilgilerini bu bölümde gireriz. Müşterilerinizi gruplamak isterseniz sağ tarafta bulunan butona tıklayarak açılan pencere grup ekle diyerek

Detaylı

Meme kanseri taramasi

Meme kanseri taramasi Meme kanseri taramasi 2015 Bevolkingsonderzoek Neden halk taraması yapılır? BMeme kanseri çok sık görülür. Hollanda da yaklaşık her 8 kadından 1 i hayatında meme kanserine yakalanır. Bu kadınların çoğu

Detaylı

Mağazalar için LED Aydınlatma Çözümleri Estetik çözümler, maksimum enerji tasarrufu, düşük bakım maliyetleri

Mağazalar için LED Aydınlatma Çözümleri Estetik çözümler, maksimum enerji tasarrufu, düşük bakım maliyetleri Mağazalar için LED Aydınlatma Çözümleri Estetik çözümler, maksimum enerji tasarrufu, düşük bakım maliyetleri Etkileyici Büyük yatırımlarla oluşturulan mağazalarınızda sergilediğiniz ürünlerinizin doğru

Detaylı

YATIRIM PORTALI E-ŞUBE

YATIRIM PORTALI E-ŞUBE YATIRIM PORTALI E-ŞUBE OSMANLI MENKUL E-ŞUBE Yenilenen tasarımı, ürün çeşitliliği ve fonksiyonları ile e-şubemizi çok seveceksiniz. 4 NEDEN OSMANLI MENKUL E-ŞUBE? Yatırım ürünü çeşitliliği, Hisse, Vadeli,

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

Hiç K salmadan K salan Yol

Hiç K salmadan K salan Yol Hiç K salmadan K salan Yol ki metrelik bir yol, hiç uzay p k salmadan, bir metrelik bir yola dönüflebilir mi? u yaz da yan t n evet oldu unu görece- iz. ki metrelik bir yol, hepimizin gözleri önünde, bir

Detaylı

Olas l k Hesaplar (II)

Olas l k Hesaplar (II) Olas l k Hesaplar (II) B ir önceki yaz daki örneklerde olay say s sonluydu. Örne in, iki zarla 21 olay vard. fiimdi olay say m z sonsuz yapaca z. Kolay bir soruyla bafllayal m: [0, 1] aral nda rastgele

Detaylı

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde)

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari

Detaylı

OSMANLI MENKUL E-ŞUBE HİSSE SENEDİ VE VARANT

OSMANLI MENKUL E-ŞUBE HİSSE SENEDİ VE VARANT OSMANLI MENKUL E-ŞUBE HİSSE SENEDİ VE VARANT HİSSE SENEDİ Şirket kodlarını kolayca bulabilirsiniz, Aynı pazarda işlem gören varantlar için ayrı bir işlem ekranı mevcuttur, Portföyünüzde görüntülediğiniz

Detaylı

TAVAN S STEMLER. fiubat 2009. Aram zda fikirler, gerçe e dönüflür PRELUDE SIXTY 2. Montajda zaman kazan n. www.armstrong.com.tr

TAVAN S STEMLER. fiubat 2009. Aram zda fikirler, gerçe e dönüflür PRELUDE SIXTY 2. Montajda zaman kazan n. www.armstrong.com.tr TAVAN S STEMLER Aram zda fikirler, gerçe e dönüflür fiubat 09 PRELUDE SIXTY 2 Montajda zaman kazan n www.armstrong.com.tr Prelude Sixty 2 : Esnek uygulamalar için yenilikçi Armstrong en son duble Peakform

Detaylı

Tor Üzerinden VPN Servisi "Privatoria"

Tor Üzerinden VPN Servisi Privatoria Tor Üzerinden VPN Servisi "Privatoria" Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan yeni bir oluşum internette güvenli gezinme yöntemlerimiz arasına bir yenisini daha ekledi. Privatoria adıyla yayın hayatına başlayan

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım.

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım. Projeniz için atezer i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu formun içerisinde projenizle ilgili olan kısımları doldurun, bu projenizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İyi sonuçlar elde etmek

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM

META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM Meta Trader 4 mobil işlem platformunu cihazınıza kurmak için öncelikle uygulama marketine giriş yapmanız gerekmektedir. Girişin ardından

Detaylı

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir:

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir: Yak nsamak B u yaz da, ilerde s k s k kullanaca m z bir olguyu tan mlayaca z ve matemati in en önemli kavramlar ndan birine (limit kavram na) de inece iz. Asl nda okur anlataca m kavram sezgisel olarak

Detaylı

Kullan m K lavuzu ve Parça Listesi. Zig-zag Dikifl Makinesi

Kullan m K lavuzu ve Parça Listesi. Zig-zag Dikifl Makinesi Kullan m K lavuzu ve Parça Listesi Zig-zag Dikifl Makinesi 20U 109 / 109C 112 / 112C 309 20E 910 Singer, Singer Limited fiirketinin veya ba l flirketlerin tescilli bir ticari markas d r. 2010 Telif Hakk

Detaylı

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER Tan t m Atölyede Kolayl k Yerinde Kolayl k Siparifl Bilgileri Ön Örtü Elemanlar Aksesuarlar Özel Çözümler 1 3 5 9 11 13 14 E-Kabin E Serisi Duvar Tipi Tesisat

Detaylı

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa Tuhaf Bir Buluflma O las l k kuram ilkokullarda bile okutulabilecek kerte basit ve zevklidir. ABD de kimi okullarda 9 yafl ndaki çocuklara bile okutuluyor olas l k kuram. Basit olas l k kuram n anlamak

Detaylı

GARANTİÖTESİ. Çok düşük bir bedel karşılığında. Ekstra Güvence

GARANTİÖTESİ. Çok düşük bir bedel karşılığında. Ekstra Güvence GARANTİÖTESİ Çok düşük bir bedel karşılığında Ekstra Güvence Gönül rahatlığıyla keyfini çıkarın! Dürüst olmak gerekirse, yeni bir elektronik cihaz bizim için çok değerli değil midir? Uzun süre arayıp fiyatları

Detaylı

Kompakt Tip Konveyörlü Bulafl k Makineleri

Kompakt Tip Konveyörlü Bulafl k Makineleri Kompakt Tip Konveyörlü Bulafl k Makineleri 2 electrolux wtc Kompakt çözüm Electrolux ün yeni, kompakt tip konveyörlü bulafl k makineleri bulafl k sorununuz için mükemmel çözümler sunar; maksimum hijyen

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

YEN B R YAfiAM SANATI.

YEN B R YAfiAM SANATI. 06 / 2009 Bu broflürdeki bilgi ve görüntüler, broflür bas ld nda geçerli olan teknik özellikleri esas al r. Sunulan ekipmanlar versiyonlara göre standart ya da opsiyoneldir. Broflürde yer alan baz foto

Detaylı

PLC-2700 Series GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

PLC-2700 Series GÜVENLİK ÖNLEMLERİ PLC-2700 Series GÜVENLİK ÖNLEMLERİ DIKIŞ MAKINENIZI EMNIYETLI ŞEKILDE KULLANMAK IÇIN Dikiş makinesi, otomatik makine ve yardımcı cihazlar (bundan sonra ortak şekilde "makine" olarak adlandırılacaktır)

Detaylı

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında,

Detaylı

MICROCHIP USB 2.0 PIC PROGRAMLAYICI

MICROCHIP USB 2.0 PIC PROGRAMLAYICI MICROCHIP USB 2.0 PIC PROGRAMLAYICI PIC programlama hiç bu kadar kolay olmamıştı. Yeni nesil USB Programlayıcı ile PIC'lerinizi birkaç adımda kolayca programlayın. İleriki sayfalarda programlayıcınızı

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6. 6. NESNE ĠġLEMLERĠ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6. 6. NESNE ĠġLEMLERĠ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 Bu faaliyette verilen bilgiler ile belgeye uygun nesne iģlemlerini (Ģekil, resim, grafik, metin kutusu vb.) planlı ve hatasız yapabileceksiniz. ARAġTIRMA Kelime

Detaylı

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu 1 Kurulum Seçenekleri Aşağıdaki kısım farklı kurulum seçeneklerini tanımlamktadır. Not: Kurulum sırasında kurulum deliklerini kapatmayınız ve VSG nin ön ve arka

Detaylı

@. BÖLÜM. Çalışma bölümü

@. BÖLÜM. Çalışma bölümü @. BÖLÜM Çalışma bölümü İÇİNDEKİLER @. Çalışma bölümü. ÇALIŞMA PANELİNİN HER BÖLÜMÜNÜN ADI... @- () Gövde... @- () Genel olarak kullanılan düğmeler... @-. DİKİŞ MAKİNESİNİN TEMEL ÇALIŞMASI... @- 3. BAĞIMSIZ

Detaylı

1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl

1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl 1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl K aos, matemati in oldukça yeni kuramlar ndan biridir. Kaos, kargafla anlam na gelen Yunanca kökenli bir sözcüktür. Kaos kuram n biraz aç klamaya çal flay m. fiöyle kuvvetlice

Detaylı

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin Dünyan n En Zeki nsan Matematikçilere Karfl Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin büyüklü ü oldu. Arabalar, binalar, Coca Cola lar, al flverifl merkezleri, insanlar... Her fley

Detaylı

Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas n sa lar.

Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas n sa lar. BiberPOS Ana Menüsü: Sipari Al: Sipari alma ve ödeme i lemleri yap l r Kapat: Program kapat r. Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas

Detaylı

Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000. Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas

Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000. Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000 Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas BFH 2000 Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas Müflteri memnuniyeti Otomotiv teknolojisindeki sürekli geliflim,

Detaylı

GEOMETR 7 ÜN TE III S L ND R

GEOMETR 7 ÜN TE III S L ND R ÜN TE III S L ND R 1. S L ND R K YÜZEY VE TANIMLAR 2. S L ND R a. Tan m b. Silindirin Özelikleri 3. DA RESEL S L ND R N ALANI a. Dik Dairesel Silindirin Alan I. Dik Dairesel Silindirin Yanal Alan II. Dik

Detaylı

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab . Ünite Ö retmen K lavuz Kitab S n f: 1 : Matematik Ünite Numaras : 1 Ünite Süresi: ders saati / GEOMETR Örüntü ve Süslemeler Örüntü ve Süslemeler EK M EYLÜL Do al Do al 1. Bir örüntüdeki iliflkiyi belirler..

Detaylı

Oyunumuz iki kifli aras nda ve n m boyutlu bir dikdörtgenin

Oyunumuz iki kifli aras nda ve n m boyutlu bir dikdörtgenin Kimin Kazand Bilinen Ama Nas l Kazand Bilinmeyen Bir Oyun Oyunumuz iki kifli aras nda ve n m boyutlu bir dikdörtgenin içindeki larla oynan yor. Örne in, 5 3 boyutlu bir oyun, afla daki fleklin en solundan

Detaylı

ÇOK YÖNLÜ MASAÜSTÜ KESME MAK NES

ÇOK YÖNLÜ MASAÜSTÜ KESME MAK NES ART-3 ÇOK YÖNLÜ MASAÜSTÜ KESME MAK NES Metal,plastik,ahflap ve cam ürünler üzerinde yontma kesme ve her türlü sembolü,yaz y çizebilme,yazd rabilme,yontma ve kesme imkan. Özellikleri; Tasma kolye (isimli

Detaylı

w w w. m i n t o n. c o m. t r K O L A Y K U R U L U M

w w w. m i n t o n. c o m. t r K O L A Y K U R U L U M w w w. m i n t o n. c o m. t r M D S L -2 0 9 A D S L M O D E M K O L A Y K U R U L U M K I L A V U Z U Girifl ADSL Ethernet & USB Router sat n ald n z için teflekkür ederiz! ADSL Router sizin varolan

Detaylı

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi kwh ve/veya kvar) 2- Enerji kalitesi / devaml l izleme ve kontrol otomasyonu a. Enerji izleme ve kontrol b. Kontrol Otomasyonu / yük atma otomasyonu Not: Tüm bunlar n yan nda, makine otomasyonu, proses

Detaylı

B LG VE LET fi M TEKNOLO LER 2 ÜN TE I

B LG VE LET fi M TEKNOLO LER 2 ÜN TE I ÜN TE I ELEKTRON K TABLOLAMA A. BAfiLANGIÇ 1. Elektronik Tablolama Uygulamas yla lk Ad mlar a. Elektronik tablolama uygulamas n açma b Kay tl bir dosyay açma c. Birden çok elektronik tablolama dosyas n

Detaylı

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ 1 A. Önemli Güvenlik Uyarıları ve Kullanım Önerileri Mini Kondisyon Bisikletinizi kullanmadan önce bu kılavuzdaki bütün talimatları okuyunuz. Kullanım öncesi bütün uyarı

Detaylı

Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir

Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir B irçok yaz mda olas l k sorusu sordum. Bu yaz mda soru sormayaca m, sadece olas l n matematiksel tan m n verece im. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 say lar aras

Detaylı

UZUNLUKLARI ÖLÇEL M. Çubuk yedi birim. Oysa flimdi 5 birim görülüyor. 7-5 = 2 boyanacak. Çubuk kareli kâ tta = 7 görülmektedir.

UZUNLUKLARI ÖLÇEL M. Çubuk yedi birim. Oysa flimdi 5 birim görülüyor. 7-5 = 2 boyanacak. Çubuk kareli kâ tta = 7 görülmektedir. UZUNLUKLARI ÖLÇEL M Burada bir çubuk üzerine ay c n resmi konmufltur. Çubuk kayd r ld kça çubuklar n boyu eksik kal yor. Eksik k sm boyayarak tamamlay n z. Her kareyi bir birim kabul ediniz. 3 Çubuk kareli

Detaylı

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım.

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım. Uzem Eğitmen Girişi Sisteme eğitmen olarak giriş yapabilmek için http://uzem.uskudar.edu.tr adresini internet tarayıcımızın adres satırına yazdıktan sonra Şekil 1 deki ekranda ilgili alanlara kullanıcı

Detaylı

Kullan m K lavuzu. ve Parça Listesi

Kullan m K lavuzu. ve Parça Listesi Kullan m K lavuzu eaçüueçt ve Parça Listesi Yüksek H zl Kilit Dikifl Düz Makine 191D70 / 20 / 20C 30 / 30C 70C Singer, Singer Limited fiirketinin veya ba l flirketlerin tescilli bir ticari markas d r.

Detaylı

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.tr Kral Dairesinde Yaflamakt r. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar

Detaylı

6D EMBROIDERY = 6D NAKIŞ

6D EMBROIDERY = 6D NAKIŞ 6D PREMIER GENEL ÖZELLİKLER Tasarım ve nakış yaratıcısı sistemidir Kişisel nakış tasarımları oluşturmak için seçenekler mevcuttur. Favori resimleri ve fotoğrafları en yeni nakış kreasyonlarına çevirebilme

Detaylı

Sketch Up. www.emrahyumuk.com - Bilgisayar Dersleri 1. 3 Boyutlu Çizimler ve Google

Sketch Up. www.emrahyumuk.com - Bilgisayar Dersleri 1. 3 Boyutlu Çizimler ve Google 3 Boyutlu Çizimler ve Google Sketch Up Sizde kendi evinizi Google Earth ün içinde gördüğümüz 3 boyutlu yapılar gibi yapıp Google Earth'e yüklemek ister misiniz? O zaman Google SketchUp ı öğrenin. 3 boyutlu

Detaylı

206 Sedan. Peugeot. Peugeot'yu seçmek, bir tasar m ya da teknolojiden fazlas n seçmek demek. Güzellik. Tutku. Güven. Zeka.

206 Sedan. Peugeot. Peugeot'yu seçmek, bir tasar m ya da teknolojiden fazlas n seçmek demek. Güzellik. Tutku. Güven. Zeka. 206 Sedan Peugeot Peugeot'yu seçmek, bir tasar m ya da teknolojiden fazlas n seçmek demek. Peugeot yu seçmek. Modellerimizde bulunan dört de eri; estetik, dinamizm, güvenilirlik ve yenili i yaflam biçimi

Detaylı

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Mak-204 Üretim Yöntemleri II Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Üretim Yöntemleri 1

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Çevrimiçi paylaşım 3.1. Baskı 1

Çevrimiçi paylaşım 3.1. Baskı 1 Çevrimiçi paylaşım 3.1 Baskı 1 2008 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia

Detaylı

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 5 Yaflam m zdaki Elektrik BAS T ELEKTR K DEVRES Devrede Ampullerin n Nas l De ifltirebiliriz? Basit bir elektrik devresinde pil ampul anahtar ba lant

Detaylı