Baflka bir dünyaya ad m at n.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Baflka bir dünyaya ad m at n."

Transkript

1 Baflka bir dünyaya ad m at n. Çünkü büyük fikirler nak flla ifllenir.

2 Baflka bir dünyaya ad m at n. Dikifle tutku duyan ve daima yeni ilhamlar arayan herkes için PFAFF creative 2.0 dikifl ve nak fl makinesi. PFAFF la, nak fl n heyecanl dünyas na ad m atarak yarat c olman n avantajlar n keflfedin. Hayret edeceksiniz

3 Yeni PFAFF creative 2.0 dikifl ve nak fl makinesinin nefes kesen güzelli i, gelenekçi Alman tasar m na dayan r. Bilinen tasar m, tamamen yeni nesil bir dikifl makinesi görünümündedir ve size ilk bak flta PFAFF isminin ne anlama geldi ini gösterir. Genifl. Parlak. Kusursuz. nanamayaca n z uzunlukta bir serbest kol ve genifl bir nak fl alan ile en cömert dikifl alan sizi bekliyor! Çift tarafl ayd nlatma, tüm çal flma alan n z gölge yapmadan ayd nlat r. Aç k ve net olarak okunabilen grafik ekran, ihtiyac n z olan tüm bilgilerle birlikte seçti iniz dikifli gerçek ebatta gösterir. Orijinal IDT sistemi, yukar dan afla ya kesinlikle eflit kumafl beslemesini garanti eder. Dikifl pozisyonlama, dikifli tam olarak istedi iniz yere yerlefltirme olana tan r. Mükemmel bir flekilde dikilmifl, yüksek kaliteli 9 mm dikifllerden oluflan eflsiz bir seçim, yeni fikirlerinize ilham verecek... Yeni fikirler, gerçek vurgular ve yarat c e lence için do ru bir zaman. Baflka bir dünyaya ad m at n!

4 Dikifl dikmek bir tutku, nak fl ise bir deneyimdir! Yeni bir yarat c l k dünyas na ad m at n. flte karfl n zda ola anüstü sonuçlar yaratman z için ne gerekiyorsa hepsine sahip olan bir dikifl ve nak fl makinesi. Kendinizi ve arkadafllar n z flafl rt n. Kumaflla çal flmak, eskisinden çok daha heyecan verici olacak Sadece PFAFF tan! AS L fiiklik eflsiz nak fl tasar m, sadece PFAFF için tasarlanm flt r ve PFAFF dikifl ve nak fl makinesine dahildir! Eflsiz bir k yafet için sitesinden daha fazla bilgi alabilirsiniz.

5 Nak fl tasar mlar n zdan zevk al n! PFAFF creative 2.0 dikifl ve nak fl makinesi, tutkular n za daha fazla enerji ve daha fazla olanak getirecek. PFAFF bayinizde ve internette adresindeki bütün nak fl dünyas keflfedilmek için sizi bekliyor. Ad m n z at n ve kendinizi, tamamen yeni ilhamlar almaya b rak n. ÜCRETS Z! Burada gördü ünüz, sadece PFAFF moda tasar mc lar taraf ndan yarat lan, modaya uygun AS L fiiklik tasar m da dahil, 100 den fazla eflsiz PFAFF tasar m ile son moda giysilerinize ve ev dekorasyonu kreasyonlar n za büyüleyici vurgular ekleyin. Fikirlerinizi kumafla aktar n! Fikirlerinizi gerçe e dönüfltürmek için 260 x 200 mm (10 1/4 x 8 inç) e kadar ola anüstü genifl bir nak fl alan kullanman n keyfini ç kar n. Siz sadece tasar m n z seçin, flimdi ifle koyulmaya haz rs n z. 4 yöne hareket ettirilebilir ve 90 derecelik ad mlarla döndürülebilir. Pozisyon Kontrolü fonksiyonuyla, dikifle bafllamadan önceki pozisyonu kontrol edebilirsiniz. Bunun, birkaç tasar m tekrar etti inizde veya bir tasar m di eriyle kombine etti inizde harika bir avantaj oldu unu göreceksiniz. Kasnaklanmak için çok narin olan kumafllar, Kasna a Teyelleme fonksiyonuyla dikilmeden önce kasnaklanm fl nak fl telas na kolayca yap flt r labilir. USB ile kolay aktar m! PFAFF creative 2.0 dikifl ve nak fl makinesi, bir USB ba lant s na sahiptir. Tüm favori tasar mlar n z 1 GB haf za kapasitesi olan PFAFF USB Nak fl Haf za Kart na kaydederek, onlar kolayca bilgisayar n zdan makinenize aktarabilirsiniz. PFAFF creative 2.0 dikifl ve nak fl makinesi, tasar m n z n renk dizilerini birbiri ard na diker. Yapman z gereken tek fley, ipli i de ifltirmek Nak fl bölümleri aras ndaki tüm ba lay c dikifller, Atlayan Dikiflleri Kesme özelli iyle otomatik olarak kesilerek kumafl n alt taraf na çekilir, ayn ifllem nak fl tamamland nda üstteki iplik ve masura ipli i için de yap l r. Tasar m n z n tamam na hakimsiniz... Dikiflten dikifle veya renk bloklar aras nda, nak fl n z n neresinde olursan z olun, öne veya arkaya do ru tasar m n z n sadece bir bölümünü nakfletmek için daima hareket edebilirsiniz. Üstelik, nak fl tasar mlar n z %20 ye kadar büyütebilir veya küçültebilirsiniz. Ayr ca, çok renkli tasar mlar sadece tek renk olarak nakfledebilirsiniz. Kendi tasar m fikirlerinizi yarat n ve nakfledin! Yarat c potansiyelinizi, heyecan verici PFAFF creative 4D nak fl yaz l - m serilerinin en üst s n r - na kadar nas l geniflletebilece inizi keflfetmek için 10/11.sayfalara bak n. 260 x 200 mm (10 1/4 x 8 inç) e kadar genifl nak fl alan! PFAFF creative 2.0 dikifl ve nak fl makinesine, büyük nak fllar için creative Elite Kasnak (260 x 200 mm) ve küçük nak fllar için creative 120 Kare Kasnak (120 x 120 mm / 43/4 x 43/4'') eklenmifltir. Tüm kasnaklar n h zl ç kar lmas, yeniden kasnaklamay daha kolay bir hale getirir. Masuray de ifltirmek, bir aplikenin etraf n biyelemek veya bir tasar m n ortas na gitmek için kasnak pozisyonunu kolayca de ifltirebilirsiniz.

6 Fikirleriniz için sahnenizi kurun! PFAFF 9 mm yüksek kaliteli dikifl repertuar, sizi eflsiz detaylar ve göz al c efektler yaratmaya davet ediyor. Onlar nak fl tasar mlar yla kombine ederek s n rs z olanaklar dünyas n keflfedin. Bu büyüleyici bel kemeri hakk ndaki dikifl aç klamalar n sitesinde bulabilirsiniz.

7 Bu çok yönlü nak fl makinesinin arkas nda birinci s n f bir dikifl makinesi var! PFAFF creative 2.0 dikifl ve nak fl makinesi, en zorlu taleplerinizi karfl layarak yeni mükemmellik standartlar koyar. Bir baflka ad m daha at n... Öyle genifl ki! Projelerinizi yarat rken onlar büyütmek için alana ihtiyaç duyars n z. PFAFF creative 2.0 dikifl makinesi, i nenin sa taraf ndaki inan lmaz bir alan ve harika bir hareket özgürlü ü (250 mm / yaklafl k 10'') veren tasar m yla sizi çok etkileyecektir. Kumafl katlar n ve yorganl k pamu u bask aya n n alt na yerlefltirin, flafl rt c alan miktar n hemen fark edeceksiniz. Silindir fleklindeki parçalar dikmekten hofllan r m s n z? Bulabilece iniz en ince uzun serbest kol sayesinde hiç sorun de il Öyle parlak ki! Çift tarafl ayd nlatma, tüm çal flma alan n z gölge olmadan ayd nlat r. Genel ve dekoratif dikifl aç klamalar n, sadece bir göz atarak kapa n üzerinde görebilirsiniz. stedi iniz dikifli kolayca seçmek için do rudan seçim tufllar n kullan n. Büyük ve ayd nlat lm fl grafik ekran, seçilen dikifli önerilen ayarda ve gerçek boyutuyla gösterir. Her bir ayar küçük ad mlarla de ifltirilebilir ve yeni ayar, daha sonra kullan lmak üzere makinenin haf zas na kal c olarak kaydedilebilir. Öyle kusursuz ki! Kusursuzluk hiç bu kadar kolay olmam flt! Dikifl pozisyonlama, dikifli tam olarak istedi iniz yere yerlefltirme olana sa lar. Dekoratif dikiflleri, genel dikiflleri ve di erlerini, mükemmel üst dikifl ve di er dekoratif efektler elde etmek için konumland rabilirsiniz. PFAFF creative 2.0 dikifl ve nak fl makinesi, h zl ve kolay bir sonland rma için her dikifl yerinin bafl nda ve sonunda otomatik kesim sunar. Tek tuflla, üst iplik ve masura ipli ini otomatik olarak keserek bask aya n otomatik olarak en yüksek pozisyona yükseltebilirsiniz. Masura ipli i sensörü, masura ipli i azald nda sizi uyaracakt r. Mükemmel sonuçlara, sensörmatik lik Aya kullan ld nda mükemmel ilikler de dahildir. Kusursuz bir görünüm ve her defas nda eflit ilikler elde etmek için her iki ilik ayn yönde dikilir! Dekoratif dikifller büyük etki! Kendinizi eflsiz, yüksek kaliteli PFAFF 9 mm dikifllerin büyüsüne kapt r n. Onlar nak fllarla kombine ederek eflsiz süslemeler yaratabilirsiniz. Dikkate al nan, detaylard r! Yüksek kaliteli PFAFF 9 mm dikifllerinin büyüleyici seleksiyonu, keflfedilmek üzere sizi bekliyor. Dikifl S - ralama ile kendi dikifl tasar mlar n z yarat n! Farkl 9 mm dikiflleri kombine ederek onlar 10 haf zadan birine kaydedebilirsiniz. Tekrar tekrar, sadece tek bir ad mda dikin. Orijinal 40 y l aflk n süredir sadece PFAFF tan! Parçalar mükemmel bir flekilde birlefltirmede gelinen son nokta! Üstten ve alttan kesinlikle eflit kumafl beslemesi. nce kumafllar veya birkaç katla çal fl rken her fley yerinde kals n. Perdeler gibi uzun kumafl parçalar n dikerken, tüm uzunluk boyunca iki kat da eflit olarak beslenir. fierit gibi desenli kumafllar daima eflleflir.

8 Nefes kesen güzellikte! Harika nak fllarla süslenen yarat c bir kumafl kombinasyonu, kapitonenizi etkileyici ve eflsiz bir sanat eserine dönüfltürecek. Yarat c l n z tamamen yeni bir boyut kazanacak. Gösterilen tüm nak fl tasar mlar ve dekoratif dikifller, PFAFF creative 2.0 dikifl ve nak fl makinesinin repertuar na dahildir. Bu eflsiz kapitone için aç klamalar sitesinde bulabilirsiniz. PFAFF yüksek kaliteli 9 mm dikifller Özel kapitone tasar mlar Serbest hareket efektleri Büyüleyici nak fl tasar mlar Eflsiz süslemeler

9 Yeni fikirlerin özlemini mi çekiyorsunuz? Modern kapitoneye dev bir ad m at n! Bir kapitoneyi nak flla süsleme olana, s n rs z bir yarat c l k ortaya ç kar r. Dünyadaki kapitone yapanlar hayran b rakmak için, geleneksel kapitone desenleri tamamen yeni görünümlere bürünüyor. PFAFF creative 2.0 dikifl ve nak fl makinesi, dikifl kolayl nda hayal bile edemeyece iniz yeni standartlar belirliyor. IDT Sistemi sayesinde kumafllar, üstten ve alttan mükemmel bir flekilde beslenirler. Düz dikifl için 37 farkl i ne pozisyonuyla her bir dikifli tamamen istedi iniz yere dikebilirsiniz. Dikifl dikmeyi durdurdu unuzda i ne afla konumunu seçin. Ayn nokta üzerinde kolay döndürme için, i ne kumafl n içinde kalacakt r. Ekstra genifl dikifl plakas, do ru aral k b rakma ve mükemmel dikifl sonuçlar garantilemek için i nenin solunda ve sa nda dikifl yeri iflaretlerine sahiptir. Ola anüstü yüzeyler ve eflsiz efektler. Eflsiz dikilmifl bir yüzey yaratmak için makinenin ön taraf ndaki besleme difllilerini alçalt n, serbest hareket modlar ndan birini seçin ve kumafl istedi iniz flekilde hareket ettirin. Yeni kapitone mükemmelli i! Kapitone yapan herkesin daha çok alana ihtiyac vard r! PFAFF creative 2.0 dikifl ve nak fl makinesi, bu alana sahiptir. Ekstra genifl alanda, genifl hacimli kumafllarla çal flmak hiç sorun de il. Bir baflka de erli özellik ilave Bask Aya Kald r c s bask aya n en yüksek pozisyonuna kald rarak kal n kumafllar ve çoklu katlar n bask aya n n alt na kolayca yerlefltirilebilmesini sa lar. Olanaklar n z geniflletin! PFAFF creative 2.0 dikifl ve nak fl makinesi, sadece etkileyici genifllikte bir nak fl tasar m seleksiyonuna sahip de ildir, ayr ca PFAFF 9 mm kaliteli dikifllere ve eflsiz Antik Kapitone dikifllerine de sahiptir ve bunlar sadece PFAFF ta mevcuttur. Dikiflleri de ifltirin, onlar yan yana ve/veya uç uca ekleyin, kombine edin, kiflisel zevkinize göre mevcut dikifl ayarlar n de ifltirin, tamamen yeni desenler gözlerinizin önünde ortaya ç kacak. 10 dizi haf zas ndan birine 40 kadar dikifl ve/veya harf kaydederek onlar, tekrar tekrar ve tek ad mda dikebilirsiniz. Program Durdurma, plik Renkleri veya Kesme yi, dikifl dizinize dahil edin. Diziniz, her defas nda istedi inizi yerine getirecektir. Gittikçe azalan veya artan 9 mm dekoratif dikifller! Geniflli i, baflta ve/veya sonda derece derece artt rabilir veya azaltabilirsiniz. Daha fazla yarat c olanak için farkl aç lar seçin. Eflsiz sonuçlar için dikiflleri kombine edin ve onlar yan yana ve/veya uç uca ekleyin. Bu kapitone sizin kreasyonunuz, üzerinde isminizi sergileyebilirsiniz. Mevcut nak fl fontunu veya büyük/küçük harflere, numaralara ve sembollere sahip iki dikifl alfabesinden birini deneyin. Genifl dikifl alan kapitoneciler için rüya gibi! PFAFF creative 2.0 dikifl makinesinin çok iyi tasarlanm fl biçimi, büyük hacimlerdeki kumafllarla çal flmak için inan lmaz bir alan sunar. nenin sa nda 250 mm lik (yaklafl k 10 ) bir dikifl alan, kapitone yaparken çok büyük bir avantajd r.

10 Kendi dünyan z tasarlay n! fiimdiye de in hiç bu kadar çok yarat c olanak mevcut ve hiçbir nak fl yaz l m n n kullan m bu derece kolay ve kullan fll olmam flt. Yapt n z her fley 3D gerçekli inde sunulur. Sonuçlar sizi çok etkileyecek. Makinenizle birlikte! PFAFF creative 2.0 dikifl ve nak fl makinenizi sat n ald n zda, creative 4D QuickFont yaz l m da birlikte verilir. Bu yaz l m, makinenizdeki TrueType (Gerçek Tip) fontlar n nakfledilmifl metinlere dönüfltürmek için kullanabilirsiniz. Ayr ca, bilgisayar n zdaki tasar m dosyalar n organize etmenize, tasar mlar n z görüntü dosyalar olarak kaydetmenize, tasar m kataloglar basman za ve çok daha fazlas na olanak tan yan creative 4D Organizer dahildir.

11 Olanaklar n z geniflletin! creative 4D yaz l m yla, yarat c potansiyelinizi en yüksek düzeye ç kar n. Kendi nak fl tasar mlar n z yaratt n z hayal edebiliyor musunuz? fiimdi hayalleriniz gerçe e dönüflebilir. Bilgisayar n z ve PFAFF creative 4D yaz l m yla birlikte verilen PFAFF creative 2.0 dikifl ve nak fl makinesiyle yarat c potansiyelinizi sürekli olarak geniflletebilirsiniz. PFAFF creative 4D nak fl yaz l m ürünleri ailesiyle neler yapabilece- inizi keflfedin. Mevcut tasar m unsurlar yla yeni tasar mlar yarat n (creative 4D Design Enhancer Tasar m Gelifltirici), büyüleyici çapraz dikifl nak fllar tasarlay n (creative 4D Cross Stitcher - Çapraz Dikiflçi) veya basma kumafllara free-hand (serbest el) efektler dikin (creative 4D Sketch). En yeni yaz l m m zla, sevdiklerinizin foto raflar n mükemmel bir flekilde dikilmifl görüntülere dönüfltürebilirsiniz. Hatta bir aile a ac nakfledebilir veya bir aile albümü yaratabilirsiniz (creative 4D Family Portrait -Aile Portresi). Tüm bunlar ve çok daha fazlas, PFAFF bayinizde sizi bekliyor. Sonsuz bir ilham kayna! Gerçekten eflsiz bir nak fl deneyimi için, PFAFF bayinizden en son tasar m koleksiyonlar n isteyebilir veya sitesine girerek ola anüstü bir tasar m koleksiyonuna eriflebilirsiniz. creative 4D Family Portrait De erli foto raflar n z, harika PortraitStitch (Portre Dikifli) nak fllar na dönüfltürün. Nak fl tablolar - n, kapitone bloklar n ve albüm sayfalar n, kendi aile tarihinizden otomatik olarak yaratabilirsiniz. creative 4D yaz l m ailesi, inan lmaz derecede çok yönlüdür. Onu, PFAFF creative 2.0 dikifl ve nak fl makinenizin yarat c potansiyelini geniflletmek için kullanabilirsiniz.

12 Do ru aksesuarlar ile daha çarp c nak fllar yarat n! PFAFF yarat c l n z sürekli olarak gelifltirecek yeni ve heyecan verici aksesuarlar tasarlamak için çal flmaktad r. Tüm aksesuarlar bulabilece iniz tek yer, yetkili PFAFF bayinizdir. PFAFF bayinizi ziyaret ederek en son nak fl koleksiyonlar n, yarat c kasnak alternatiflerini, teknikleri ve çok daha fazlas n inceleyebilirsiniz. Do ru aksesuarlarla, yarat c rüyalar - n z gerçe e dönüfltürün. Yetkili PFAFF bayiniz: Makine ekipman ve aksesuar çeflitlerini önceden haber vermeksizin de ifltirme veya performans ya da tasar mda de ifliklikler yapma hakk m z sakl d r VSM Group AB, sveç. PFAFF, CREATIVE, IDT ve 4D VSM Group AB nin ticari markalar d r. Tüm haklar sakl d r. Tüm ifadeler bask tarihinde geçerlidir. R

ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI TEHL KE UYARI Ç FT YALITIMLI ÜRÜNLER N BAKIMI BU TAL MATLARI SAKLAYIN!

ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI TEHL KE UYARI Ç FT YALITIMLI ÜRÜNLER N BAKIMI BU TAL MATLARI SAKLAYIN! Güvenlik talimatlar 1 ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI Bir elektirikli makine kullan ld nda, afla dakinide kapsayan güvenlik önlemleri her zaman takip edilmelidir. Bu dikifl bilgisayar n kullanmadan önce bütün

Detaylı

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY TEMEL B LG LER KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY Bir klavye üzerinde yüzden fazla tufl mevcuttur, bunlardan birço u çeflitli yaz karakterleridir. Fakat ayn

Detaylı

>>> SAYI 2 3. SAYIDA NELER VAR? 21 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! SA LIK VE RAHATLIK B LG SAYARDA ÇALIfiIRKEN SA LIMIZI KORUMANIN YOLLARI

>>> SAYI 2 3. SAYIDA NELER VAR? 21 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! SA LIK VE RAHATLIK B LG SAYARDA ÇALIfiIRKEN SA LIMIZI KORUMANIN YOLLARI SAYI 2 TEMEL B LG LER SA LIK VE RAHATLIK B LG SAYARDA ÇALIfiIRKEN SA LIMIZI KORUMANIN YOLLARI MS WORD LE TANIfiMA B R KEL ME filem PROGRAMININ TEMEL TANITIMI WINDOWS WINDOWS DONATILARI WINDOWS UN DONATILAR

Detaylı

>>> SAYI 52 B LG SAYAR SATIN ALMAK. B LG SAYAR ALIRKEN NELERE D KKAT ED LMEL. WINDOWS UN GELECE. filet M S STEMLER GELECEKTE NASIL OLACAK?

>>> SAYI 52 B LG SAYAR SATIN ALMAK. B LG SAYAR ALIRKEN NELERE D KKAT ED LMEL. WINDOWS UN GELECE. filet M S STEMLER GELECEKTE NASIL OLACAK? SAYI 52 TEMEL B LG LER B LG SAYAR SATIN ALMAK. B LG SAYAR ALIRKEN NELERE D KKAT ED LMEL. WINDOWS WINDOWS UN GELECE. filet M S STEMLER GELECEKTE NASIL OLACAK? PROJELER DOS HATA MESAJINI KAPATMAK. BAZI ÖNEML

Detaylı

>>> SAYI 24 25. SAYIDA NELER VAR?

>>> SAYI 24 25. SAYIDA NELER VAR? SAYI 24 TEMEL B LG LER B LG SAYARLA Ö REN M E T MDE B LG SAYARDAN FAYDALANMA LASER VE LED YAZICILAR LASER KULLANAN YAZICILAR VER DEPOLAMA D SKETE YEN ALTERNAT FLER 25. SAYIDA NELER VAR? WINDOWS D SK TEM

Detaylı

>>> SAYI 22 23. SAYIDA NELER VAR? OKUL VE B LG SAYAR B LG SAYARIN E T MDEK YER VE ÖNEM. TARAYICILAR TARAYICI NED R, NASIL KULLANILIR?

>>> SAYI 22 23. SAYIDA NELER VAR? OKUL VE B LG SAYAR B LG SAYARIN E T MDEK YER VE ÖNEM. TARAYICILAR TARAYICI NED R, NASIL KULLANILIR? SAYI 22 TEMEL B LG LER OKUL VE B LG SAYAR B LG SAYARIN E T MDEK YER VE ÖNEM. TARAYICILAR TARAYICI NED R, NASIL KULLANILIR? WINDOWS B Ç MLEND RME EXCEL BELGELER N DÜZENLEMEN N PÜF NOKTALARI. PROJELER PERFORMANS

Detaylı

DocuMate 152. kullan m k lavuzu

DocuMate 152. kullan m k lavuzu DocuMate 152 taray c kullan m k lavuzu DocuMate 152 taray c kullan m k lavuzu Telif hakk 2006 Visioneer, Inc ye aittir. Telif hakk kanunlar nda izin verilen flartlar d fl nda ön yaz l izin al nmadan ço

Detaylı

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM SAYI 1 TEMEL B LG LER B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM B LG SAYARDA YAZI YAZMAK B LG SAYARI YAZI YAZMAKTA KULLANMAK WINDOWS WINDOWS 98 E GENEL B R BAKIfi EN YAYGIN KULLANILAN

Detaylı

>>> SAYI 41 42. SAYIDA NELER VAR? PROGRAM KURULUMU S STEM ANAL Z PROGRAMLARI V DEO KONFERANS. FRONTPAGE LE ÇALIfiMAK (2) DOMAIN NED R?

>>> SAYI 41 42. SAYIDA NELER VAR? PROGRAM KURULUMU S STEM ANAL Z PROGRAMLARI V DEO KONFERANS. FRONTPAGE LE ÇALIfiMAK (2) DOMAIN NED R? SAYI 41 TEMEL B LG LER PROGRAM KURULUMU PROGRAM KURMANIN NCEL KLER. WINDOWS S STEM ANAL Z PROGRAMLARI WINDOWS Ç N ÖZEL ARAÇLAR. PROJELER V DEO KONFERANS INTERNET ÜZER NDE CANLI GÖRÜfiME YAPMAK. INTERNET

Detaylı

>>> SAYI 29 30. SAYIDA NELER VAR? B LG SAYARLARI B RB R NE BA LAMAK BAS T B R A NASIL KURULUR? YARDIMCI YAZILIMLAR POWER TOYS UYGULAMASININ KULLANIMI.

>>> SAYI 29 30. SAYIDA NELER VAR? B LG SAYARLARI B RB R NE BA LAMAK BAS T B R A NASIL KURULUR? YARDIMCI YAZILIMLAR POWER TOYS UYGULAMASININ KULLANIMI. SAYI 29 TEMEL B LG LER B LG SAYARLARI B RB R NE BA LAMAK BAS T B R A NASIL KURULUR? WINDOWS YARDIMCI YAZILIMLAR POWER TOYS UYGULAMASININ KULLANIMI. PROJELER B Ç M fiablonlari FARKLI DÖKÜMAN KALIPLARI NASIL

Detaylı

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta,

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta, De erli Müflterimiz, Alfa Romeo yu seçti iniz için teflekkür ederiz. Alfa 147 niz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüfl memnuniyetini sa lamak üzere dizayn edilmifltir. Bu

Detaylı

>>> SAYI 42 42. SAYIDA NELER VAR? KIZILÖTES DONANIMLAR. ALTERNAT F BA LANTI YÖNTEMLER. ÖZEL WINDOWS PROGRAMLARI. WINDOWS Ç N YARARLI PROGRAMLAR.

>>> SAYI 42 42. SAYIDA NELER VAR? KIZILÖTES DONANIMLAR. ALTERNAT F BA LANTI YÖNTEMLER. ÖZEL WINDOWS PROGRAMLARI. WINDOWS Ç N YARARLI PROGRAMLAR. SAYI 42 TEMEL B LG LER KIZILÖTES DONANIMLAR. ALTERNAT F BA LANTI YÖNTEMLER. WINDOWS ÖZEL WINDOWS PROGRAMLARI. WINDOWS Ç N YARARLI PROGRAMLAR. PROJELER B RDEN FAZLA BELGE LE ÇALIfiMAK. WORD LE ÇALIfiMANIN

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

Sektör Küçük Hesaplar Pefline Düflmemeli. Birçok Firmada Olmayan Standartlar Derindere de Var

Sektör Küçük Hesaplar Pefline Düflmemeli. Birçok Firmada Olmayan Standartlar Derindere de Var TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say :41 Ekim 2008 Türkiye nin En Çok Satan Otomobili Yenilendi: Yeni Renault Symbol DRD Derindere Filo Kiralama Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Aytekinhan

Detaylı

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 Bu kullan m k lavuzu arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Bu kullan m k lavuzu

Detaylı

HDS Gen2 Touch Kullan m K lavuzu

HDS Gen2 Touch Kullan m K lavuzu HDS Gen2 Touch Kullan m K lavuzu çindekiler 7 HDS Gen2 Dokunmatik ekran ve tufllar 8 HDS Gen2 Dokunmatik girifl ekran 9 Temel ifllemler 9 Güç tuflu 9 lk çal flt rma 9 Dokunmatik ekran n kullan lmas 10

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

Internet Kullan c s n n A Eriflim Rehberi

Internet Kullan c s n n A Eriflim Rehberi Internet Kullan c s n n A Eriflim Rehberi TÜB TAK ULAKB M Ulusal Akademik A ve Bilgi Merkezi Adres: YÖK Binas B5 Blok Bilkent 06539 Ankara Internet adresi: www.ulakbim.gov.tr Tel: 0(312) 298 92 00 Fax:

Detaylı

Dr. Y lmaz Argüden. Burcu Akar Kuyucu. Gary Davies ile Rosa Chun, Rui Vinhas da Silva ve Stuart Roper

Dr. Y lmaz Argüden. Burcu Akar Kuyucu. Gary Davies ile Rosa Chun, Rui Vinhas da Silva ve Stuart Roper tibar Yönetimi Dr. Y lmaz Argüden Kurumlarda Baflar l ve Etkin tibar Yönetimi Burcu Akar Kuyucu tibar Paradigmas Gary Davies ile Rosa Chun, Rui Vinhas da Silva ve Stuart Roper tibar Ölçme Gary Davies ile

Detaylı

mobil iletiflim Çok yak nda tüm cep telefonu görüflmeleri hem sesli hem görüntülü olarak tamamen internet üzerinden gerçekleflecek.

mobil iletiflim Çok yak nda tüm cep telefonu görüflmeleri hem sesli hem görüntülü olarak tamamen internet üzerinden gerçekleflecek. mobil iletiflim Çok yak nda tüm cep telefonu görüflmeleri hem sesli hem görüntülü olarak tamamen internet üzerinden gerçekleflecek. flletme Fakültesi 1993 mezunlar ndan Emre Evinç, çocukken merak sald

Detaylı

A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı. Katalog ET G1 2008. GAMMA Bina Kontrol Sistemi

A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı. Katalog ET G1 2008. GAMMA Bina Kontrol Sistemi A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı Katalog ET G1 2008 GAMMA Bina Kontrol Sistemi Elektrik Tesisatç l Ticari Alan Kataloglar ALPHA Da t c, Klemensler ve Sayaç Panolar ALPHA Tesisat Da t c ve Sapt r c Bloklar

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

Ermafl Mermer Genel Müdürü Mustafa Ercan: Volvo ile Çal flmaktan Mutluyuz

Ermafl Mermer Genel Müdürü Mustafa Ercan: Volvo ile Çal flmaktan Mutluyuz D MER Diyarbak r Mermer Kurucusu Raif Türk: Volvo nun Üstünlü ü Tart fl lmaz Karabük Demir Çelik Genel Müdürü Dr. Osman K lavuz: Volvo ile Bafllad k, Volvo ile Devam Edece iz Ermafl Mermer Genel Müdürü

Detaylı

NART Sigorta ve Reasürans Brokerli i A.fi. yay n d r

NART Sigorta ve Reasürans Brokerli i A.fi. yay n d r NART Sigorta ve Reasürans Brokerli i A.fi. yay n d r Ç NDEK LER BAfiKANIN MESAJI Hizmetlerimiz NART Plus Sanat Sigortas 04 Seminerler ve Forumlar 08 Röportaj 24 Levent Nart: "25 y ll k deneyimi geride

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

00 5/14/09 5:41 PM Page a. Önsöz

00 5/14/09 5:41 PM Page a. Önsöz 00 5/14/09 5:41 PM Page a Önsöz Dünya çap ndaki Daihatsu kullan c lar ailesine kat ld n z için sizi tebrik ediyoruz. Bilindi i üzere, bir arac n performans ve dayan kl l büyük ölçüde arac n bak m n n nas

Detaylı

Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Sunucu Bilgisayarlar fiekil 1.1

Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Sunucu Bilgisayarlar fiekil 1.1 Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Elektronik devrelerden oluflan, bilgiyi iflleyen tüm cihazlar bilgisayar olarak adland r labilir. Kolumuzdaki dijital saatler, basit hesap makinalar, dizüstü bilgisayarlar

Detaylı

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA LER TEKNOLOJ TEKNOLOJ DERG OCAK - fiubat - MART 2009 SAYI: 02 FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir >SAVUNMA >B L fi M >TELEKOMÜN KASYON >MED KAL >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA >DEFNE,

Detaylı

Kullan m K lavuzu. Simrad AP24 Otomatik pilot. Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka

Kullan m K lavuzu. Simrad AP24 Otomatik pilot. Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka Kullan m K lavuzu Simrad AP24 Otomatik pilot Türkçe Sw.1.2 www.simrad-yachting.com Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka 1 Kullan m Otomatik pilot çok faydal bir seyir yard mc s d r

Detaylı