twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz"

Transkript

1 22 OCAK 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) Han m lokallerinde tan flma toplant lar Büyükflehir Belediyesi Han m Lokallerinin 2014 y l tan flma toplant lar sürüyor. Kültür ve Sosyal fller Dairesi Baflkanl Bat kent Han m Lokali üyelerinin düzenledi i e lence program na kat lan Baflkan Melih Gökçek in efli Nevin Gökçek, üyelerin coflkusuna ortak oldu. HABER 4. SAYFADA Zab talar Kazan da B R ARAYA GELD Ankara Büyükflehir Belediyesi ve lçe Belediye Zab ta Müdürleri 11. stiflare Toplant s Kazan Belediyesi nin ev sahipli inde yap ld. Toplant da gündem konular ele al nd ve bu konular hakk nda fikir al flveriflinde bulunularak yap lacak uygulamalarda ortak hareket etme karar al nd. HABER 3. SAYFADA Mamak ta konutlar h zla yükseliyor ki ay önce 2 bin konutun temelinin at ld ve Mamak n iki ayr mahallesini kapsayan Gülseren-Anayurt Kentsel Yenileme Projesi kapsam nda çal flmalar h zla devam ediyor. Gecekondu izlerinin yok oldu u alanda art k modern binalar yükselmeye bafllad. HABER 13. SAYFADA Ankara daki bal kç lar TOPLU DENET LD GÜNCEL HABER 2. SAYFADA GÜNCEL GÜNCEL MAMAK 50 y l susuzluk çekmeyece iz Ankara çmesuyu 2. Merhale Gerede Sistemi Projesi y l sonunda tamamlan yor Dr. Mehmet S lay n kaleminden Dünya slam Birli i nin Mimar SELAHADD N EYYUB HER ÇARfiAMBA GÜNÜ 16. SAYFADA H A B E R Köy Park Projesi nde çal flmalar sürüyor Alt nda Belediyesi, 100 y l öncesinin köy hayat n Köy Park projesiyle Ankaral lar n aya na getiriyor. Merakla beklenen Köy Park Aç k Hava Müzesi ndeki çal flmalar son sürat devam ediyor. Alt nda Belediyesi nin 100 y l öncesinin köy hayat n yaflatalaca Köy Park n camisi, çamafl rhanesi, ahflap evleri, yel ve su de irmeninden sonra köy kahvesi de köyün içindeki yerini ald. Anadolu nun bir köyünden sökülüp getirilen ve burada parçalar tekrar bir araya getirilerek yeniden kurulan köy kahvesi, Köy Park projesine hem canl l k hem de nostaljik bir tat getirdi. Köy Park ta yerini alan 85 y ll k köy kahvesi, Karabük ün bir köyünden getirildi. Parça parça sökülerek kamyonlarla Ankara ya tafl - nan köy kahvesi, burada parçalar asl na uygun olarak bir araya getirilerek yeniden infla edildi. HABER 16. SAYFADA Diyabet hastanesinde sona gelindi B A B I A L Ankara çmesuyu 2. Merhale Gerede Sistemi Projesi kapsam nda Ulusu Çay 'ndan Çaml dere Baraj 'na aktar lacak suyla baflkentin 50 y ll k ihtiyac n n karfl lanmas amaçlan yor GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 16 DA Bitim tarihi aral k ay olarak belirlenen projenin tamamlanmas yla Ankara'ya y lda 226 milyon metreküp su verilebilece i aç kland. T w i t t e r twitter.com/olaygazetesi06 Keçiören de er kazand ATO dan KDV muafiyeti önerisi 2014 Yerel Seçimleri ne do ru siz de seçmenlerinize do ru ve en k sa yoldan ulafl n... lanlar n z için irtibat: F A C E B O O K ALTINDA GÜNCEL OLAY GAZETES FACEBOOK TA pages/olay-gazetesi/ Türkiye nin en büyük ilçesi Keçiören in son befl y ldaki geliflimi emlak fiyatlar - na da ciddi bir flekilde yans d. Keçiören Belediyesi nin uygulad flehir planlama ve sosyal alan yat r mlar, ilçede gayrimenkul fiyatlar n yüzde bine art fllarla etkiledi. HABER 4. SAYFADA 16 DA Ankara çmesuyu 2. Merhale Gerede Sistemi Projesi yle Ulusu Çay 'ndan Çaml - dere Baraj 'na aktar lacak su Ankara n n 50 y ll k su ihtiyac n karfl layacak. KUZEYDEN GÜNEYE Orman ve Su flleri Bakanl nca 2012 y - l nda bafllat lan Ankara çmesuyu 2. Merhale Gerede Sistemi Projesi, Ankara'n n yaklafl k 100 kilometre kuzeybat s ndaki Gerede ilçesinin kuzeydo usundan güneye ilerleyerek, Ankara s - n rlar nda bulunan Çaml dere Baraj 'n kaps yor. Devlet Su flleri (DS ) Genel Müdürlü ü, Filyos Nehri'nin kolu Ulusu Çay 'nda infla edilecek Ifl kl Regülatörü ve letim Tüneli arac l yla Çaml dere Baraj 'na su aktar lmas n amaçl yor. YIL SONUNDA TAMAM hale bedelinin 229 milyon 426 bin lira oldu u projenin bu y l sonunda tamamlanmas planlan yor. Çal flma kapsam nda Çaml dere Baraj 'na y ll k 226 milyon metreküp su aktar lmas hedefleniyor. Projenin toplam uzunlu unun 32 kilometre oldu u ifade edildi. (AA) Suriyeli s nmac lara Pursaklar dan flefkat eli Pursaklar Belediyesi Erdemli Gençlik Kulübü nün bafllatm fl oldu u yard m kampanyas kapsam nda toplanan 2 TIR dolusu malzemeyi fianl urfa daki s nmac lara ulaflt ran belediye personeli Eyüp Birlik, oradaki izlenimlerini anlatt. HABER 3. SAYFADA Baflkan Tan k sorunlar yerinde çözüyor 13 TE

2 ANKARA Ankara da ki bal kç lara efl zamanl, toplu denetimler gerçeklefltirildi. Gündüz hal ve bal kç lar denetleyen ekipler, geceleri de Ankara ya bal k giriflinin yap ld Samsun ve stanbul yolunda polis ve jandarmayla birlikte araç kontrolü yaparak, Yönetmeli e uymayan bal klara el koydu ve bu bal klar Ankara ya sokmak isteyenlere de yasal ifllem uygulad. BUGÜN /2 Ankara daki bal kç lar TOPLU DENETLEND B üyük Hal, Ulus Hali, Sakarya Caddesi ve çeflitli ilçelerde faaliyet gösteren bal k sat c lar na yönelik denetimler gerçeklefltirilirken, yap lan denetimlerde asgari avlanma boyunun alt nda oldu u ve Yönetmeli e uygun olmayan bal k sat fl n n yap ld tespit edilen 71 Ankara S cakl k H CR RUM 21 Rebi-ül Evvel 9 Kanun-i Sani iflyerine toplam TL para cezas uyguland. Denetimlerde ayr ca kg bal a da el konuldu. Denetimler öncesinde denetçilerle bir araya gelen Bal kç l k ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Durali Koçak, su ürünlerinin g da güvenli inin sa lanmas n n yan s ra, istihdam oluflturmada da makro ve mikro düzeyde ülke ekonomisine önemli katk s olan bir sektör oldu unu vurgulayarak, su ürünlerinde sürdürülebilirli in sa lanmas n n büyük önem tafl d n vurgulad. Bal k tüketimi aç s ndan Türkiye de ikinci s rada yer alan Ankara da bal kç l n sürdürülebilir olabilmesi için su ürünleri avc l yla ilgili kurallara titizlikle uyulmas gerekti ini kaydeden l G da, Tar m ve Hayvanc l k Müdürü Muhsin Temel, ayr bölgelerde bulunan birçok bal k sat fl yerine efl zamanl denetimler yap ld n, bunun da denetimin etkinli ini art rd n söyledi. Ankara da mevzuata ayk r avlanmaya ve bal kç l m z n gelece ini tehdit eden, tebli e uygun olmayan bal k sat fl na karfl denetimlerin titizlikle ve aral ks z olarak devam edece ini belirten Temel, bal kç lar da Yönetmelikleri takip etmeleri ve Yönetmeli e uygun olmayan ürün satmamalar konusunda uyard. Çetin, gençlerle bir araya geldi P ursaklar Belediye Baflkan Selçuk Çetin hemflerileri ile buluflmaya devam ediyor. Bu defa gençlerle bir araya gelen Çetin, Pursaklar Belediyesi olarak her zaman gençlerin yan nda olacaklar mesaj verdi. Pursaklar Belediyesi Merkez Dede Torun Evi nde çok say da genç ile bir araya gelen Baflkan Çetin, gençlere önemli tavsiyelerde bulundu. Çetin, gençlerle yapt sohbette Pursaklar Belediyesi olarak çocuklara, gençlere, han mlara ve ihtiyarlara yönelik faaliyetleri ile her zaman destek olduklar n söyledi. Pursaklar da erdemli gençli in yetiflti ini belirten Selçuk Çetin, Nezaket Okullar, Erdemli Gençlik Kulübü ve Dede Torun Evleri ile insana yat r m yapt klar n kaydetti. Zor dönemlerden geçerek bugünlere geldi ini hat rlatan Çetin, Bizler onurumuzla, flerefimizle, haysiyetimizle yaflay p örnek olmal y z vurgusu yapt. Gençlerin taleplerini dinleyen Baflkan, flu tavsiyelerde bulundu: Sizler gelece imizsiniz. Gelece imizi sizlere emanet ediyoruz. Çünkü bizler bu makamlarda kal c de iliz. Azim edin, kararl olun, okuyun, ö renin ve yaflay n. Milli ve manevi de erlerimiz çok önemlidir. Bizler hizmetlerimizde bunlara önem veriyoruz. Unutmay n gelece iniz geçmiflinizdeki de erlere ba l d r. De erlerinize sahip ç k n. Milli ve manevi de erlerini yitirenler yenilmeye mahkûmdurlar. Saz ve söz eflli inde geçen gecede gençler Ankara oyunlar ile unutulmaz bir gece yaflad. TÜRK YE DE HAVA DURUMU msak :05 29 Günefl :06 59 Ö le :12 07 YARIN kindi :14 38 Akflam :17 03 Yats :18 25 Çankayal miniklerin tiyatro keyfi Ç ankaya Belediyesi Gündüzbak mevleri ve Etüt Merkezlerinde e itim gören çocuklar sinema, tiyatro gibi etkinliklerle hem e leniyor, hem de ö reniyorlar. Ankara n n en iyi okul öncesi e itim veren kurumlar ndan olan Çankaya Belediyesi ne ba l gündüzbak mevleri ve etüt merkezleri, bina d fl ndaki etkinliklerle de e itim sistemini pekifltiriyor. Son olarak gittikleri tiyatro gösterisini heyecanla ve e lenerek izleyen çocuklar n mutluluklar görülmeye de erdi. Yalan söylemenin kötü bir fley oldu unu anlatan Hediyeler Nerede? isimli tiyatro oyununu izleyen minikler, yanl fl yapan bir kifliye do ruyu anlatarak do ru yolu göstermenin önemini ve baflkalar n n eflyalar n izinsiz alman n yanl fl oldu unu e lenerek ö renme imkan buldular. Böylece, sinema, tiyatro, satranç, drama, spor ve beceri gelifltirici faaliyetler gibi birçok farkl alanda etkinliklerini uzman e itimciler gözetiminde sürdüren çocuklar, gelece e fiziksel ve zihinsel olarak en iyi flekilde haz rlan yorlar. Alt nda Belediyesi sosyal medyada A lt nda Belediyesi, sosyal medya arac l yla vatandafllara ulafl yor. Sosyal medya hesaplar n etkili bir biçimde kullanan Alt nda Belediyesi sayesinde Alt nda l vatandafllar, belediyeyi ve Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki yi Facebook ve Twitter hesaplar ndan takip etme imkan buluyor ve isterlerse aktif olarak iletiflime geçebiliyor. Alt nda l vatandafllarla iletiflime büyük önem veren Alt nda Belediyesi, sosyal medyay da aktif bir flekilde kullan yor. Facebook, Twitter ve Youtube gibi sitelerde bulunan kurumsal hesaplar arac l yla vatandafllarla iletiflime geçen Alt nda Belediyesi, sosyal medyay sadece duyuru ve ileti amaçl kullanm yor, vatandafllar n istek, öneri ve flikayetlerini de iletmelerine imkan tan yor. Alt nda Belediyesi, 24 saat takip edilen sosyal medya hesaplar sayesinde, gerçeklefltirilen sosyal ve kültürel etkinlikler, projeler, aç l fllar ve belediye ile ilgili haberler hakk nda Alt nda l vatandafllar bilgilendiriyor. Vatandafllar geliflmelerden an nda haberdar olabildikleri gibi, fikirlerini de dile getirebiliyor. Aç k, dürüst ve tarafs z bir biçimde vatandafl n yan nda olan Alt nda Belediyesi nin, sosyal medya arac l yla istek ve önerilere an nda yan t vermesi vatandafl taraf ndan memnuniyetle karfl lan yor. Alt nda l vatandafllar Baflkan Veysel Tiryaki ye ulaflmakta da hiç zorluk yaflam yor. Baflkan Tiryaki vysltiryaki kullan c ad yla hem facebook hem de twitter da vatandafllarla bulufluyor. Kendisine gelen mesajlar titizlikle de erlendiren ve sosyal medya hesaplar n aktif olarak kullanan Baflkan Tiryaki nin takipçi say s her geçen gün art yor. Alt nda Belediyesi sosyal medya hesaplar n n takipçi say s her geçen gün art yor. Alt nda Belediyesi'ni son güncellemelere göre Facebook ta 21 bin 294, Twitter'da ise 2 bin kifli takip ediyor. Hamamönü nün facebook sayfas n 10 bin 435 kifli takip ederken, Alt nda n gençlerinin kulland Alt n Gençlik sayfas n 5 bin 606 kifli takip ediyor. Ulucanlar Cezaevi Müzesi nin facebook sayfas n ise 2 bin 679 kifli takip ediyor. Vatandafllarla iletiflim ve iflbirli ine büyük önem verdiklerini ve sosyal medyay aktif bir flekilde kulland klar n belirten Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki, Alt nda l vatandafllar n sosyal medya hesaplar arac l yla da kendilerine rahatl kla ulaflabildi ini söyledi. Baflkan Tiryaki, herkesi Alt nda Belediyesi ni sosyal medyadan takip etmeye ça rd.

3 Organik tar m destekleme baflvurular bafllad O rganik tar m yapan üreticilerin desteklemeden faydalanmalar için bafllayan baflvurular 28 Mart 2014 tarihinde sona erecek y l nda organik tar m yapan ve organik ürün üreten üreticilere G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl nca meyve ve sebzeler için dekara 70 TL, tarla bitkileri için ise dekara 10 TL destek veriliyor. Organik tar m yapan üreticiler destekleme baflvurular n Zab talar Kazan da B R ARAYA GELD K azan Belediyesi Kump nar Kültür Merkezinde gerçeklefltirilen toplant ya Belediye Baflkan Lokman Ertürk, Baflkan Yard mc lar Ahmet Ceylan, Orhan Yaz c, Büyükflehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin zab ta müdürleri kat ld. Toplant da gündem konular ele al nd ve bu konular hakk nda fikir al flveriflinde bulunularak yap lacak uygulamalarda ortak hareket etme karar al nd. Kazan daki toplant n n 11. oldu una dikkat çeken Belediye Baflkan Lokman Ertürk, Ayn konuda farkl belediyelerin farkl uygulama yapmalar vatandafl n kafas n n kar flmas na neden olur. Sizlerin böyle toplant larda ifl deneyimlerinizi ortaya koyarak, hem belediyelerimizin hem de vatandafllar m z n sorunlar na çözüm getirmeniz takdir edilecek ve örnek al nacak bir davran flt r. Sonuçta hepimiz vatandafl m za hizmet ediyoruz. Önemli olan baz genel hizmetlerin kurallar n n ortaklafla belirlenmesi ve uygulaman n da ayn kurallar çerçevesinde yap lmas d r. Belediyelerimizin hizmet kalitesinin artmas ve hizmetlere standart gelmesi bak m ndan büyük önem tafl yan bu toplant ya kat larak de erli görüfllerinizi paylaflt n z için sizlere teflekkür ediyorum. Bu toplant larda al nan kararlar n hepimize hay rl olmas n diliyor, baflkanlar n za da selam ve sayg lar m iletiyorum. fleklinde konufltu tarihine kadar Çiftçi Kay t Sistemi ne kay tl oldu u lçe müdürlüklerine yapabilecek. Geçen y l Ankara da 71 iflletmeye dekar alan için organik tar m desteklemesi yap ld n belirten Ankara l G da, Tar m ve Hayvanc l k Müdürü Muhsin Temel, ödenen destek miktar n ise toplam TL oldu- unu söyledi. Ankara n n organik tar m için elveriflli flartlara sahip oldu unu kaydeden l Müdürü Temel, l Müdürlü ü olarak organik tar m teflvik etmek ve yayg nlaflt rmak için çiftçilere yönelik sürekli e itim çal flmalar yapt klar n dile getirerek, Organik tar m ürünleri her geçen gün pazar pay n art ran bir sektör. Organik tar m ürünlerine olan ilgi her geçen gün art yor. Ankaral üreticilerimizden de bunu dikkate alarak organik tar m imkanlar n de- erlendirmelerini ve Bakanl m z n sa lad desteklerden faydalanmalar n bekliyoruz Ankara Büyükflehir Belediyesi ve lçe Belediye Zab ta Müdürleri 11. stiflare Toplant s Kazan Belediyesi nin ev sahipli inde yap ld. ANKARA /3 Suriyeli s nmac lara Pursaklar n flefkat eli uzand P ursaklar Belediyesi Erdemli Gençlik Kulübü nün bafllatm fl oldu u yard m kampanyas kapsam nda toplanan 2 TIR dolusu malzemeyi fianl urfa daki s nmac lara ulaflt ran belediye personeli Eyüp Birlik, oradaki izlenimlerini anlatt. Türkiye nin ilk belediye internet radyosunda her hafta gerçekleflen Pursaklar Konufluyor program nda Pursaklar Belediyesi Bas n Müflaviri Adem Yavuz Irgato lu nun canl yay n konu u olan Pursaklar Belediyesi Kararlar Birim Sorumlusu Eyüp Birlik, konuflmas nda Belediyemiz, hemflerilerimizin flefkat elini Suriyeli s nmac lara en iyi flekilde hissettirdi Suriye de yaflanan olaylar nsanlar evlerinden ve vatanlar ndan zorla uzaklaflt r lm flsa burada yaflanan insanl k dram d r diye özetleyen Birlik, s nmac lara yap lan yard mlar n yetersiz oldu unu söyledi. Pursaklar da toplanan yard m malzemelerini tafl yan konvoyda belediye görevlisi olarak yer alan Eyüp Birlik, fianl urfa da büyük bir coflkuyla karfl land klar n kaydetti. 64 STK dan oluflan fianl urfa Suriye Yard m Platformu arac l ile yard m malzemelerinin teslim edildi ini aç klayan Birlik, izlenimlerini aktard. fianl urfa merkezde 80 bin s nmac yafl yor. Burada devletimiz çad r kentler kurmufl. Bizleri Akçakale Süleyman fiah Çad r Kenti ne götürdüler. Tabii buraya girmek için gerekli izinleri ald k. çerisinde hastaneler, okullar, sa l k merkezleri, spor alanlar, mescitler, kurs merkezlerinin bulundu u 680 dönüm üzerine kurulan bu çad r kent, 10 mahalleden olufluyor. Burada Türkçe dil kurslar da veriliyor. Çok say da yard m yap l yor. Belediyemiz de yapm fl oldu u kampanya ile kardeflli in s n r tan mad n gösterdi. Bizler ayn zamanda hem Baflkan m z Say n Selçuk Çetin in hem de hemflerilerimizin selam n götürdük. Suriye den ülkemize 2 gün içinde 15 bin kiflinin geçifl yapt bilgisini ald k. Gerçekten çok zor durumdalar. S nmac lar n durumunu görmek için oralara gitmek gerekir. Ciddi anlamda yard ma ihtiyaç var. Tüm hay rseverlerin bu konuda daha duyarl olmas n arzuluyorum. Çünkü bir odada 10 kiflinin yaflad n ve yere serecek bir hal n n dahi olmad n gördük. Devletimiz ciddi destek veriyor. Ama say fazla oldu u için bunlar yetersiz kal yor. Halk m z n da bu konuda daha hassas davran p, buradaki insanlar n gerçekten ihtiyaç sahibi olduklar n unutmamas gerekiyor. Pursaklar Belediyesi geçti imiz günlerde 2 TIR dolusu yard m malzemesini fianl urfa daki s nmac lara göndermiflti. nternet üzerinden dinlenebilen Radyo Pursaklar, her hafta farkl konu ve konuklar ile yay n hayat n sürdürüyor. Radyo Pursaklar da Ankara havas T ürkiye nin ilk belediye internet radyosu olan Radyo Pursaklar a konuk olan yerel sanatç - lardan Ali Can Durak, seslendirdi i parçalarla dinleyenlere keyifli anlar yaflatt. Her hafta gerçekleflen Pursaklar Konufluyor program nda Pursaklar Belediyesi Bas n Müflaviri Adem Yavuz Irgato lu nun canl yay n konu u olan Ali Can ve ekibi, saz çal p türkü söyledi. Türkiye de ilk defa Pursaklar Belediyesi taraf ndan hayata geçirilen Belediye Internet Radyosu her geçen gün daha fazla dinleniyor. 24 saat canl yay n yaparak halk bilgilendiren Radyo Pursaklar, ayn zamanda müzik dinletisi de sunuyor. Bu haftaki canl yay n konuklar Ankara oyun havalar seslendirdi. Bir saat süren canl yay nda, Ankara ile Polatl n n Aras, Misket, At m Arap gibi çok say da parça seslendirildi. Ali Can durak, önümüzdeki günlerde bir klip çal flmas yapaca - n aç klad. nternet üzerinden dinlenebilen Radyo Pursaklar, her hafta farkl konu ve konuklar ile yay n hayat n sürdürüyor.

4 ANKARA 4 Han m lokallerinde tan flma toplant lar B üyükflehir Belediyesi Han m Lokallerinin 2014 y l tan flma toplant lar sürüyor. Kültür ve Sosyal fller Dairesi Baflkanl Bat kent Han m Lokali üyelerinin düzenledi i e lence program - na kat lan Baflkan Melih Gökçek in efli ve ayn zamanda Sosyal Hizmetler E itim ve Yard m Vakf Onursal Baflkan Nevin Gökçek, üyelerin coflkusuna ortak olurken, han mlara çeflitli tavsiyelerde de bulundu. E lence kadar toplum ad na yap lacak fleylerin de insana mutluluk verece ine dikkat çeken Nevin Gökçek, flunlar söyledi: Atam za, anam za-babam za, büyüklerimize sahip ç kal m. Bir hat r sormak, sevgi göstermek çok fley ifade eder. nsanlar n sevildi ini ve kendilerine k ymet verildi ini hissetmesi çok önemli. Gösterece iniz bu ilgi inan n ki sizleri de çok mutlu edecek. Büyükflehir Belediyesi nin fiefkatevlerine, Gençlik Merkezlerine, Yafll, Engelli merkezlerine ziyaretler yapmay ihmal etmeyelim. Onlarla birebir ilgilenelim. Göreceksiniz ki buradaki faaliyetleriniz daha anlaml, daha da güzel olacak. Ankara Büyükflehir Belediyesi 19. Dönem Çocuk Meclisi üyeleri, Baflkentli çocuklar n sesi ve kula olmay sürdürüyor. Çocuklarla ilgili konularda pek çok kurum ve yetkiliye konuk olan Çocuk Meclisi üyelerinin bu seferki dura Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlü ü oldu. Çocuk Meclisi nden Alt nda l kad nlar öykülerini yar flt racak Bakanl k ziyareti B aflkanl k Divan ve Komisyonlardan oluflan 12 meclis üyesi, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Abdülkadir Kaya ile bir araya geldi. Genel Müdür ve di er yetkililerin çocuklarla tan flmas n n ard ndan Çocuk Meclisi Baflkan Yard mc s Nazl can Kavak, çal flmalar hakk nda k sa bir bilgilendirme yaparak, Türkiye nin ilk ve öncü meclisiyiz. Tüm çocuklar n daha mutlu, daha baflar l, daha sa l kl bir hayat sürdürebilmeleri için düflüncelerimizi ifade etmeye çal fl yoruz Genel Müdür Kaya ya 183 ALO Çocuk Hatt, çocuk iflçili ini önlemekle ilgili çal flmalar; Çocuk Dostu kavram, 25 May s Kay p Çocuklar Günü, koruma alt ndaki çocuklara dönük hizmetler, engelli çocuklarla ilgili çal flmalar, Keçiören de er kazand T ürkiye nin en büyük ilçesi Keçiören in son befl y ldaki geliflimi emlak fiyatlar na da ciddi bir flekilde yans d. Keçiören Belediyesi nin uygulad flehir planlama ve sosyal alan yat r mlar, ilçede gayrimenkul fiyatlar n yüzde bine art fllarla etkiledi y l nda Ovac k da TL aras olan metrekare arsa fiyat 2014 y l nda TL olurken, ayn oranlardaki art fllar Esertepe, Yükseltepe gibi ilçedeki bir çok bölgede de görülüyor. Konu ile ilgili konuflan Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak ise flunlar söyledi: Keçiören deki gayrimenkullerin bu derece de erlenmesi bizim ad m za mutluluk verici. fiehircilik anlay fl - m z n do ru yolda oldu umuzu gösterir. Çünkü bir belediyenin en önemli görevlerinden birisi yapt çal flmalarla bölgesini kalk nd rmak, de erli hale getirmektir. Bunu ise nas l baflard k? Göreve geldi imiz 2009 y - l nda belediyenin tüm imkanlar kent girifline harcanm flt. Biz ise tüm Keçiören i bir bütün olarak ele ald k ve yat r mlar m z ilçenin geneline yayd k. Bu da Keçiören in tamam nda topyekün bir kalk nma getirdi. Tek mahallenin de il tüm Keçiören in belediyesi olduk. Önümüzdeki dönemde özellikle Ak Parti Hükümetinin Keçiören e en büyük hediyesi metronun aç lmas ve de bizim yürüttü ümüz dev rekreasyon alan Gümüfldere Ihlamur Vadisi projesinin tamamlanmas ile ilçemizdeki kalk nma çok daha h zl flekilde sürecektir. Sadece birkaç y l içinde inflallah tüm vatandafllar m z bunu görecekler; Ankara n n en k ymetli topra Keçiören olacak. Tabii tüm bunlar söylerken, bize her konuda destek ç kan, tüm planlama ve uygulamalar m z da Keçiören Belediyesi ne özel ilgi gösteren Ankara Büyükflehir Belediyesi ve Baflkan Melih Gökçek e de teflekkürü borç biliyoruz. Keçiören in son befl y lda yaflad h zl kalk nma, Büyükflehir Belediyesi ile ilçe belediyesinin uyum içinde çal flmas n n bir ürünüdür tarihli Çocuk Gerçe i Raporu, medyada çocuk Duyarl l ile ilgili sorular n yönelten meclis üyeleri, çocuklara yönelik sürdürülen hizmetler hakk nda genel bilgiler edindiler. Çeflitli kurumlar n deste i ile haz rlanm fl olan Çocuk Haklar Stratejisi ve Eylem Plan n n, 14 Aral k tarihli Resmi Gazete de yay nlanarak yürürlü e girdi ini belirten Kaya, tüm kurumlar n, çocuk haklar n daha yak ndan takip edeceklerini ve yönetmeliklere uyacaklar n belirtti. Misafirlerine Çocuk Haklar ve Çocuk Kat l m ile ilgili yay nlar n yer ald birer çanta hediye eden Genel Müdür Abdülkadir Kara, çocuklarla birlikte bir de an foto raf çektirdi ve ziyaretten duydu u mutlulu u ifade ederek, Çocuk Meclisi nin baflar l çal flmalar ndan dolay üyelere tebriklerini sundu. A lt nda Belediyesi nin 8 Mart Dünya Kad nlar Günü etkinlikleri çerçevesinde gerçeklefltirdi i ve art k gelenekselleflen Öykü Yar flmas n n konusu aç kland. Bu y l 8 inci kez gerçeklefltirilecek olan öykü yar flmas n n konusu Yaflamak olarak belirlendi. Öykü yar flmas için baflvurular bafllad. Her yafl ve her e itim seviyesinden yüzlerce kad n n geçti imiz y llarda büyük ilgi gösterdi i yar flmaya kat l - m n bu y l da üst düzeyde olmas bekleniyor. Alt nda Belediyesi kad nlar flu sözlerle yar flmaya ça r yor: Yaflamay bir flans olarak görenler, doya doya yaflad m diyenler, ben de yaflad m ama hiçbir fley anlamad m ya da ne yaflad m ki flu hayatta? diyenler, ikinci hayat n yaflayanlar, yaflamdan kopanlar, yaflam n n anlam n yitirenler, yaflamak sizler için ne anlam ifade ediyor, anlat n. Yaflamak yaln zca bir ömür tüketmek de il diyorsan z, yaflad klar n z kelimelere dönüfltürün. Yaflam n z hikayeniz olsun Konuyla ilgili bilgi veren Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki, Alt nda l kad nlar n kendilerini de iflik mecralarda ifade edebilmeleri için pek çok proje hayata geçirdiklerini kaydederek Alt nda, 8 Mart Dünya Kad nlar Günü nün kad nlar n aktif kat l mlar yla kutland bir ilçe... Biz 8 Mart protokole yönelik salon programlar yla geçifltirmek yerine kad nlar n planlad ve bizzat sahneledi i etkinliklerle kutluyoruz. Bu etkinliklerin önemli bir parças da düzenledi imiz öykü yar flmas d r. Öykü yar flmas nda anlat lan öykülerin kad nlar n kendi hayatlar n veya iç dünyalar n yans tt na dikkati çeken Tiryaki, yar flmaya kat lan tüm eserlerin çok çarp c ve profesyonel bir dille yaz lm fl oldu unu ve her y l dereceye giren eserlerin belirlenmesinde çok zorlan ld n söyledi. Yaflamak konulu öykü yar flmas n n son baflvuru tarihi 24 fiubat 2014 olarak belirlendi. Yar flma flartnamesine göre; eserler 12 punto Arial fontuyla, en fazla dört A4 kâ d uzunlu- unda ve word doküman olarak yaz lacak. Eserler elektronik posta adresine ile veya posta yoluyla Alt nda Belediyesi Kültür ve Sosyal fller Müdürlü ü fiükriye Mah. Ulucanlar Cad. No:63 adresine gönderilebilecek ya da elden teslim edilebilecek. Yar flmada dereceye girenlere ödülleri Alt nda Belediyesi nin büyük bir coflkuyla ve çok genifl bir kat l mla kutlad 8 Mart Dünya Kad nlar Günü kutlama program nda verilecek. Yar flman n birincisine ödül olarak dizüstü bilgisayar, ikincisine tablet bilgisayar, üçüncüsüne ise dijital foto raf makinesi hediye edilecek.

5 K rg zgaz 1 dolarla resmen Rusya n n oldu B fikek (CHA) K rg zistan n do algaz flirketi 'K rg zgaz' 1 dolarl k sembolik fiyatla resmen Rusya ya geçti. Rusya parlementosunun alt kanad Duma, K rg zintan n do- algaz flirketi K rg zgaz n Rus Bakan Zeybekçi: Dolar n 2,20 olmas n tehlikeli görmüyorum ANKARA (CHA) E konomi Bakan Nihat Zeybekçi, "Dolar n 2,20 olmas süreci y la yay ld nda ben d fl ticaretimiz anlam nda tehlikeli görmüyorum." Denizli Ticaret Odas (DTO) ve Denizli ihracatç lar birli i yöneticilerini bakanl k binas nda kabul eden Ekonomi Bakan Nihat Zeybekçi, bas n mensuplar n n sorular n cevaplad. Zeybekçi'ye geçti imiz günlerde dolar n yükselmesinde bir risk görmedi i ifadesi hat rlat larak, dolar n 2,25 TL ile yeni rekor k rmas sonras hala ayn görüflü koruyup korumad n n sorulmas üzerine, "Kurun 2,20 olmas süreci y la yay ld nda, ben d fl ticaretimiz anlam nda tehlikeli görmüyorum. Hatta sa l kl ve olumlu görüyorum. Bundan endifle edilecek bir fley görmüyorum. Ümit ediyorum ki; yak n bir sürede yukar ya ç - kan bu ibrenin afla ya do ru bir düzelteme yapmas n ve ekonominin kendi do al tabiat içinde bir zemine oturarak ondan sonra yine kur ile ilgili dönemin devam etmesini bekliyorum." diye konufltu. Yurtd fl piyasalardan da örnek veren Zeybekci, flöyle devam etti: "Dünyaya bakt m z zaman dünya da bize benzerli i olan ülkelerde ayn oranda yaklafl k yüzde 10 ile yüzde 20 aral nda kendi milli paralar n de er kayb var. Bunun muhtelif sebepleri var. Onlar bu de er kayb na girdiklerinde Türkiye olarak herhangi bir TL ile ilgili de er kayb ile ilgili bir süreç yaflam yorduk. Son dönemdeki yaflad m z bu olumsuzluklar kesinlikle ekonomik olumsuzluklar de ildir. Türkiye AB nin 20 üzerindeki ülkesi ve dünyan n bir çok güçlü ekonomisi Japonya Amerika dahil olmak üzere bir çok güçlü ekonomisine bakt m z zaman kamu maliyesi anlam nda son derece güçlü bir ülkedir. Türk Liras 'n n de er kaybetmesini biz ekonomik bir sonuç olarak görmüyoruz. Bunun psikolojik ve siyasi bir sonuç olarak görüyoruz. Siyasiden kast m zda hükümetimizin siyasi istikrar ndan kaynaklanan bir flüpheden dolay de il, spekülatif amaçl görüyoruz. Yani siyasete spekülatif amaçl olanlar n siyasete yeltenmesinin biraz esintisi olarak görüyoruz." do alga flirketi Gazporm a sat lmas n ön gören anlaflmay onaylad. Buna göre 1 dolarl k bir fiyat biçilen K rg zgaz flirketi 2 milyar 400 milyon somluk borcuyla birlikte (yaklafl k 498 milyon dolar ) Rusya n n do algaz flirketi Gazprom a geçmifl oldu. STANBUL (AA) GDAfi Genel Müdürü Bilal Aslan, AA muhabirine yapt aç klamada, özellikle k fl aylar nda, so uk havalarda karbonmonoksit zehirlenmelerinin yafland - n, bunun nedeninin temiz hava menfezlerinin kapat lmas oldu unu söyledi. Menfezler kapat l nca do algaz n tam yanmad n, az miktar da yan nda karbonmonoksit olufltu unu, bu zehrin bacadan tahliye oldu unu ancak bacan n t kal olmas halinde zehrin içeride kald n dile getiren Aslan, menfezleri kapatmamak ve bacay aç k tutmak gerekti ini vurgulad. Aslan, do algaz tesisas t nda kullan lan kombi veya flofbenin zamanla de ifltirildi ini kaydederek, bu de iflimlerin yetkili tesisatç lara yapt r lmas gerekti ini bildirdi. Aslan, stanbul genelinde 1000 den fazla yetkili tesisatç bulundu unu, bunlar n zaman zaman kontrol edildi ini vurgulad. Yetkili tesisatç lar n isimlerinin GDAfi n kurumsal internet sitesinde yer ald n ve yetkili olduklar na dair belge bulundu unu ifade eden Aslan, Bu tesisatç lar bariz bir flekilde ay rt etmek için fl kl bir tabela gelifltirdik. Tabelay yetkili tesisatç lar n asmas n istedik. Bu tabelay gören stanbullular gönül rahatl yla tesisatlar n yapt rabilirler. Bu tabela kolay kolay taklit edilemez diye konufltu. Aslan, 2013 y l sonu itibar yla ulaflt klar abone say s na da de inerek, Y l sonu itibar yle bizim yaklafl k 5 milyon 400 bin abonemiz oldu. Bu ciddi bir rakam. Bunlar n 5 milyon 100 bini do algaz kullan - yor. Geçen y l 5 milyar metreküp gaz tükettik ifadelerini kulland. Son 10 y la bak ld nda halk n do algaz kullan m konusunda bilinçlendi ine dikkati çeken Aslan, flunlar söyledi: Son 10 y lda hane bafl na düflen do algaz tüketiminde ciddi bir düflüfl var. Bunun nedeni de tasarruf aç s ndan bilinçlenme. Do algaz kullanma kültürümüz geliflti. Özellikle GDAfi olarak do algaz n hem Rus parlamenterler, anlaflman n Rusya için stratejik öneme sahip oldu un u dile getirdiler. Gelecek befl y l zarf nda K rg zgaz a 640 milyon dolarl k bir yat r m yapacak olan Gazprom, K rg zgaz n 25 y l sahibi olacak. EKONOM /5 stanbullu geçen y l 5 milyar metreküp do algaz tüketti GDAfi, 2013 y l sonu itibar yla 5 milyon 400 bin aboneye ulafl rken geçen y l kentte kullan lan do algaz miktar 5 milyar metreküpü buldu. güvenli hem de tasarruflu kullan - m n teflvik ettik. Bu yönde konferanslar, seminerler, toplant lar yapt k, broflürler da tt k. Ayr ca do algaz tüketiminin düflmesinde di er bir önemli etken binalardaki yal - t m. Bina kaliteleri de artt. Daha yal t ml ve kaliteli binalar do algaz tüketimi aç s ndan müflteriye olumlu yans d. 10 y l önce 100 metrekarelik bir dairenin y ll k do algaz tüketimi yaklafl k 1500 metreküptü. Ancak flimdi bu rakam 1000 metreküplere düfltü. Yani 3 te 1 oran nda do- algaz tüketimi düfltü. Bu, faturalar küçüldü demektir. Bir dairenin ortalama tüketimi 1000 metreküp. Bunun parasal de eri de y ll k 1200 lira civar nda. Bunu aylara bölerseniz 100 lira oluyor. Siz do algaz hem mutfak, hem s cak su hem de s nma olmak üzere 3 alanda kullan yorsunuz. Bunlar için y ll k 1200 lira ödüyorsunuz. Bilal Aslan, y ll k ortalama tüketilen do algaz için harcanan 1200 liray, vatandafllar n kolay ödeyebilmesi için sabit ödeme sistemini ortaya ç kard klar n dile getirerek, bu sistemin özellikle ayl k sabit geliri olan kullan c lar n tüketim istatistiklerinden yola ç k larak oluflturuldu unu aktard. Ödeme sisteminde bir önceki y - l n toplam tüketiminin al narak 12 aya bölündü ünü ve ay bafl na düflen fiyat n tüketiciden tahsil edildi- ini dile getiren Aslan, Diyelim ki bir kullan c geçen y l 1200 lira ödemifl. Yani ayda 100 lira ödemesi gerekiyor. Biz bunu sabitliyoruz dönem sonuna kadar. Yani her ay 100 lira ödüyor kullan c. Dönem sonunda da öngörülen miktardan az tüketildiyse kullan c alacakl, fazla tükettiyse fark n ödüyor. Dönem içerisinde biz tüketiciyi de az veya fazla tüketti ine dair bilgilendiriyoruz. Fatura ödemede zorlanan müflterilerimiz için sabit ödemeyi tavsiye ediyoruz ifadelerini kulland. Aslan, fatura ödemede kolayl k olmas için kredi kart yla tahsilat yap labildi ini, veznelerde 100 lira üzerinde ödenen faturalara, bankalara göre 3 taksit de yap labildi ini anlatarak, bankalar ve PTT arac l - yla da ödemelerin yap labildi i bilgisini verdi. Vatandafllar n GDAfi a gelmeden online olarak abone olma, sözleflme yapma, fatura ödeme gibi birçok ifllem yapabildi ini ifade eden Aslan, GDAfi, do algaz hariç her fleyi internete tafl d GDAfi Genel Müdürü Aslan, do algaz da t m piyasas nda Türkiye nin toplam n n yar s n kendilerinin temsil etti ini kaydederek, Da- t m flirketlari aç s ndan dünyada zannediyorum en büyük flirketiz. Daha büyük bir flirket duymad k de erlendirmesinde bulundu. Türkiye de y ll k toplam do algaz tüketiminin milyar metreküp oldu unu, bunun yüzde 11 ini stanbul halk n n tüketti ini aktaran Aslan, Büyük sanayiler de dahil Türkiye de kullan lan do algaz n yüzde 11 i stanbul da kullan l yor fiu anda köylerde ve adalarda da do algaz kullan ld n belirten Aslan, flunlar söyledi: Köyler ve adalar da dahil stanbul da isteyen herkese do algaz ulaflt r yoruz. Yaklafl k 16 bin kilometre flebekemiz var. Bu flebekemiz, kapasite olarak stanbul un gelece i dikkate al narak infla edildi y l sonra stanbul da ne kadar tüketim olacak, nerelerde do algaza ihtiyaç duyulacak hepsi planland. Bunlar dikkate al narak kapasitemizi ayarl yoruz. stanbul da yaflanacak olas bir depreme karfl da önlemlerimizi al yoruz. GDAfi olarak depremle ilgili her türlü tedbirimiz ald k. Deprem olmadan belirli bir süre öne Kandilli ile beraber erken uyar y biz de alabiliyoruz. Bu anlamda da ciddi çal flmalar yapt k. Müflteri memnuniyetimizi son derece önemsiyoruz. Müflteri memnuniyeti oran yüzde 95. Abone olan herkesi flirketin orta olarak görüyoruz. yi çal fl p çal flmad m z d flar dan ba ms z flirketlere denetlettiriyoruz. Aslan, flirketin özellefltirme sürecinin stanbul Büyükflehir Belediyesi bünyesinde bafllad n ve flu anda sürecin devam etti ini, henüz netleflen bir fleyin olmad n sözlerine ekledi. EXPO için bu y l 400 milyon lira harcanacak ANTALYA (AA) A ntalya da 2016 y l nda yap lacak çiçek ve çocuk temal Uluslararas Botanik Sergisi (EXPO 2016 Antalya) için haz rl klar tüm h z yla sürerken, sergi alan ndaki altyap çal flmalar için bu y l yaklafl k 400 milyon lira harcanaca bildirildi. AA muhabirine aç klamalarda bulunan EXPO 2016 Antalya Ajans Genel Sekreteri Selami Gülay, Aksu ilçesinde bulunan bin 100 dönümlük EXPO alan nda 2014 y l n n sonuna kadar altyap ifllerinin yaklafl k yüzde 90 n tamamlamay hedeflediklerini söyledi. Gülay, bu çerçevede bu y l sedde üzeri yol imalatlar, saha reglaj, otopark, ada içi kanalizasyon, ya mur suyu, içme suyu, sulama ve yang n ana hatlar kanalizasyon, gezinti yollar, ya mur suyu ve at k su terfi merkezleri, sulama ve yang n suyu deposu, derin kuyu pompa binalar, gölet besleme ve boflaltma yap lar, bekçi kulübeleri ve personel binas ile istinat ve ihata duvarlar n n yap m - n n tamamlanmas n n planland - n kaydetti. EXPO 2016 için bu y l 400 milyon lira civar nda yat r m planl yoruz diyen Gülay, 2014 bizim için çok kritik bir y l. Yapt m z ifller flekillensin istiyoruz. EXPO, 2016 da yap lacak, bu iflin pardonu yok. Dolay s yla biraz daha koordinasyon ve planlama ile ifllerimize yo unlaflaca z ifadesini kulland. A açland rma ifli için bu ay n sonuna kadar ihaleye ç kaca n kaydeden Gülay, alana 108 türde 25 bin 585 adet a aç ve a açç k dikilmesinin planland n ifade etti. Gülay, a açlar n yan s ra EX- PO alan na 113 türde 69 bin 550 çal ve sar l c bitki, 29 türde 193 bin 50 metreralik alanda mevsimlik ve çok y ll k çiçek, 53 türde 265 meyve ve tropik meyve a ac, 51 türde 428 bin 300 metrekare alanda yer örtücü çim, 54 türde 5 bin 30 sucul bitki, 9 türde bin 180 kaktüs ekilece ini anlatt. Elmal ilçesinde 2 bin saks da EXPO 2016 n n sembol çiçe i olan flakay k üretiminin bafllad - n bildiren Gülay, ayr ca Konyaalt bölgesinde Hisarçand r da 4 hektarl k bir alanda do al ortamda flakay k üretilece ini kaydetti. Gülay, Fuar alan nda flakay k çiçe ini görenler do al ortam nda da görmek isterlerse buraya turlar düzenlenecek EXPO nun ortas nda oluflturulacak göletin Antalya Körfezi nin minyatürü fleklinde yap laca n, ilçelerin de co rafi yap ya göre ayn flekilde göletin etraf nda konumland r laca n dile getiren Gülay, Kafl tan Gazipafla ya kadar bütün ilçelere burada yer verece iz. Bütün ilçeler tarihi, kültürel de erlerini tan tma imkan n bulacak diye konufltu. Botanik EXPO nun sembolü olacak EXPO kulesi konusunda müflavir firman n yetkili oldu unu belirten Selami Gülay, firman n bu konuda bir flartname haz rlayaca- n söyledi. EXPO kulesi için yar flma planland n kaydeden Gülay, Bunun için bir jüri oluflturulacak. fiimdi jürinin kimlerden oluflturulaca konusunda çal flma yap yoruz. Bir an önce yar flman n yap lmas n istiyoruz ki kulenin yap - m na bafllans n diye konufltu. EXPO kulesi yar flmas n n ulusal ölçekte olaca n ifade eden Gülay, projenin içeri ine uygun bir projeyi uygulamak istediklerini bildirdi. EXPO 2016 ile ilgili ulusal ve uluslararas tan t m faaliyetlerinin bu y l itibar yla bafllat laca n aç klayan Gülay, bununla ilgili profesyonel bir firma ile anlaflacaklar n dile getirdi. Geçen hafta Ankara da büyükelçilere proje hakk nda bilgi verdiklerinin alt n çizen Gülay, yerel yönetimlerden, giriflimcilerden, turizmcilerden ve büyükelçilerden büyük destek ald klar n ifade etti. Gülay, D fliflleri Bakanl taraf ndan bildirilen 187 ülkeye 20 Aral k 2013 itibar yla G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakan Mehdi Eker in imzas yla davet mektuplar gönderildi. Bunun takibi ekonomi ve turizm müflavirleri ile büyükelçiler taraf ndan 3 koldan yap - lacak diye konufltu. Bu y l n may s ay nda Türkiye deki yabanc misyon temsilcilerini Antalya ya davet ederek EX- PO 2016 hakk nda bilgi verilece- ini, ard ndan ulusal ve uluslararas bas n temsilcilerine tan t m yap laca n anlatan Gülay, ayr ca Kültür ve Turizm Bakanl n n bundan sonraki bütün tan t mlar nda EXPO 2016 ya yer verece ini kaydetti.

6 /6 DIfi HABERLER FARUK AKKAN MOSKOVA (CHA) - R usya Devlet Baflkan Vladimir Putin, 2018 devlet baflkanl seçimlerinde aday olmas ile ilgili konuyu de erlendirmek için erken oldu unu, ancak ne pahas na olursa olsun iktidarda tutunma girifliminin çok yanl fl oldu unu söyledi. Yabanc ve Rus bas n mensuplar n n sorular n cevapland ran Putin, Bir siyasetçi için en kötü ve en tehlikeli olan ne pahas na olursa olsun iktidar n korumak ve sadece bu konuya yo unlaflmak. Yanl fl ad m atmaktan korktu u için hatalar kaç n lmaz oluyor Emekli oldu unda neler yapaca ile ilgili soruya cevap veren Rus lider, Belki 40 ve üzerlerinin yer ald kulüpte hokey oynar m. ki buçuk y ld r paten üzerinde duram yorum. Bugün görmüflsünüzdür, bir fleyler yapmaya çal fl yorum. Bunlar benim hoflland m fleyler. E er emekli olursam, hoflland m fleyleri yapaca m. ifadelerini kulland. ABD, gözünü K br s taki do algaza dikti REMZ SAMAR LEFKOfiA (CHA)- A BD nin Do u Akdeniz deki enerji çal flmalar n yak ndan takip etti i ve Güney K br s la aras nda direkt iletiflim hatt kurdu u iddia edildi. Rum bas n, ABD D fliflleri Bakanl n n enerji diplomasisinden sorumlu müsteflar yard mc s Amos J. Hochstein in k sa süre önce Güney K br s ta baz temaslarda bulundu u kaydetti. Rum Fileleftheros gazetesi, Hochstein n Putin, Bir siyasetçi için en kötü ve en tehlikeli olan ne pahas na olursa olsun iktidar n korumak ve sadece bu konuya yo unlaflmak. Yanl fl ad m atmaktan korktu u için hatalar kaç n lmaz oluyor Putin: Siyasetçi için en kötüsü ne pahas na olursa olsun iktidar n korumak SOÇ DE YOLSUZLUK GÖRMÜYORUM Soçi de K fl Olimpiyatlar için 50 milyar dolar civar nda harcama yap ld ve yolsuzluklar n oldu u yönündeki soruya cevap veren Putin, Olimpiyatlar için yap lan toplam haz rl klar n maliyeti 214 milyar ruble. Bugünkü dolar kuru 33 e böldü ünüzde rakam bulursunuz. Ben yolsuzluk görmüyorum. Ancak inflaatlar n yap m ile ilgili afl r fazla fiyat tahminleri var. bilgisini verdi. geçen haftan n bafllar nda Rum taraf na giderek Rum D fliflleri Bakan Yoannis Kasulidis, Enerji Bakan Yorgos Lakkotripis ve Devlet Do al Gaz flletmesi (DEFA) Baflkan Eleni Vasiliadu ile görüfltü ünü yazd. Gazete, Do u Akdeniz bölgesindeki di er ülkelerdeki geliflmelerle ilgili de kapsaml bir görüntüye sahip olan Hochstein in Rum yönetiminden, enerji alan ndaki projeleri hakk nda bilgi istedi ini, Rum muhataplar yla özellikle Vasiliko ya do al gaz s v laflt rma terminali inflas yla ilgili konuyu görüfltü- ünü aktard. Gazete, Amerikal diplomat n yetkileri aras nda K br s sorunu olmamas na karfl n, bu konudaki geliflmelerin ABD nin gerek enerji gerek bölgedeki faaliyetleriyle ilgili planlamalar n etkiledi inden, ABD D fliflleri Bakanl ndaki yetkililerden bu konuda bilgi alm fl göründü üne iflaret etti. Le Hyaric: Yaflanan süreç Türkiye'nin AB üyeli ini frenliyor FERHAN KÖSEO LU PAR S (CHA)- A vrupa Parlamentosu Milletvekili ve sol e ilimli Frans z gazetesi Humanite'nin Genel Yay n Yönetmeni Patrick Le Hyaric, yolsuzluk operasyonu sonras yaflanan durumun Türkiye'nin AB üyeli ini frenledi ini söyledi. Cihan Haber Ajans 'na konuflan Patrick Le Hyaric, ''Özgürlüklerin ve demokrasinin k s tlanmas,; sendikalara, gazetecilere, polis ve yarg mensuplar na yönelik uygulamalar kesinlikle Avrupa Birli i de erleriyle uyuflmuyor.'' Frans z siyasetçi, bu elefltirilerin AB'de tüm demokratlar taraf ndan dile getirildi ini ve bu uygulamalar n Türkiye'nin AB üyeli ini frenleyen bir durum oluflturdu unu kaydetti. Türkiye'deki yolsuzluk soruflturmas sonras hükümetin tutumunun kayg verici oldu u kaydeden Hyaric, ''Türkiye'de, yolsuzluk skandal ve sonras nda yaflanan geliflmeler endifle vericidir ve Avrupa'n n prensipleriyle hiçbir alakas yoktur.'' diye konufltu. Tükiye'deki bas n özgürlü üne de de inen Frans z siyasetçi, gazetecilerin özgürlü ünü k s tlayacak bir duruma AB'nin kesinlikle müsaade etmeyece ini söyledi. Hyaric, "Bir gazetecinin mesle ini yapt için ne yarg lamas n ne hapis yatmas n ne de görevine son verilmesini kabul edemeyiz. Hükümet ya da onu destekleyen medya, gazetecinin savundu u iddialar yanl flsa kendi tezini özgürce sunmal ama bu tutum gazeteciye karfl idari ya da hukuki bir sürecin bafllat lmas manas na gelmemeli.'' Partick Le Hyaric, Cumhurbaflkan François Hollande'a 27 Ocak'taki Türkiye ziyaretinde bas n özgürlü ünü gündeme getirmesini talep eden bir mektup yazd n da sözlerine ekledi. Cenevre de baflar garanti de il E ER DUANIZ OLMAZSA NE fie YARARSINIZ? D YE BUYURUYOR YÜCE MEVLA LAHYATÇI/E T MC /YALÇIN ÇYER N KUR AN DA VAHYED LEN DULARI LE ONLARIN fierhler N N SAM M DUYGULARLA ELE ALINDI I K NC BASKI K TABI ÇIKTI FARUK AKKAN MOSKOVA (CHA)- S uriye iç muhalif liderlerden Kadri Cemil, 22 Ocak ta Montrö de düzenlenecek Cenevre 2 uluslar aras konferans nda baflar n n garanti olmad n, ancak insani krizin çözümüne önemli katk sa lamas n beklediklerini söyledi. Moskova da temaslarda bulunan Cemil bas n mensuplar n n sorular n cevapland rd. Bir k s m kötümser yaklafl mlara ra men konferans n toplanaca n ifade eden Cemil, Bar fl n sa lanmas ad na önemli katk sa layabilir. temennisinde bulundu. Konferans n toplanmas n n çok önemli oldu una de inen Suriyeli muhalif lider, Burada baflar garanti de il. Konferansa kimin kat laca n bir kenara b rakarak, Nükleer anlaflmaya uyan ran, uranyum zenginlefltirmesini durdurdu V YANA (CHA)- ran, P5 + 1 ülkeleri (ABD, Fransa, ngiltere, Almanya, Çin ve Rusya) ile vard anlaflma gere i, çok tart fl lan uranyum zenginlefltirme çal flmas n durdurdu. Reuters, Birleflmifl Milletler Atom Ajans n n gizli bir raporuna dayand rd haberinde ran n yüzde 20 oran nda zenginlefltirilmifl uranyum sto unu seyreltmeye bafllad n duyurdu. Nükleer çal flmas n n tamamen bar flç l oldu unu savunan ran, yüzde 20 oran nda zenginlefltirilmifl uranyumla atom bombas yapmaya çok yaklaflm flt. ran, elindeki uranyumu ayr ca reaktör yak t na dönüfltürmeye korkunç noktaya gelmifl insani krize bir çözüm bulunabilir Rusya D fliflleri Bakan Sergey Lavrov da Norveçli meslektafl ile birlikte düzenledi i bas n toplant s nda ran n Cenevre 2 ye davet edilmesini de erlendirdi. Lavrov a göre ran n davet edilmemesi hakaret gibi bir davran fl olacakt. Rus Bakan, Avustralya, Güney Kore ve Brezilya n n da aralar nda bulundu u 40 n üzerinde ülkenin temsilcilerinin konferansa davet edildi ini söyledi. Birleflmifl Milletler ran a da davetiye gönderdi. Davetiye ilgili aç klamada bulunan BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun, ran'dan Suriye'de bir geçifl hükümetinin oluflturulmas n sa lamada olumlu rol oynayaca konusunda teminat ald n belirtti. de devam ediyordu. Uluslar aras Atom Enerjisi Ajans (IAEA), ran n, uygulanan ambargonun gevfletilmesi karfl l imzalanan nükleer antlaflmadaki sorumluluklar n yerine getirip getirmedi ini kontrol noktas nda anahtar bir öneme sahip. Atom Ajans, üye ülkelere gönderdi i raporda, "Ajans, 20 Ocak 2014 itibariyle ran n yüzde 5 in üzerinde uranyum zenginlefltirme aktivitesini durdurdu unu teyit etmektedir." ifadelerini kulland. ran Devlet Televizyonu, ülkesinin Natanz ve Fordow bölgelerindeki tesislerde uranyum zenginlefltirmesini durdurdu unu daha önce duyurmufltu. TEM N ED LECEK ADRES: 2KAYNAK YAYINCILIK HACIBAYRAM K TPÇILAR fiarfiisi NO:39 Tel: ULUS/ANKARA

7 Evde kuaförlük hizmeti yafll lar sevindirdi STANBUL (CHA)- B eylikdüzü Belediyesi evde bak m hizmeti kapsam nda yatalak olan hastalara ve d flar ya ç - kamayan yafll vatandafllara saç-sakal kesimi, el-ayak ve yüz bak m hizmeti veriyor. Belediye Sosyal Yard m flleri Müdürlü ü yetkilileri, yatalak durumda olan ve yafll vatandafllar n evlerine giderek, istekleri do rultusunda kuaförlük hizmeti almalar n sa l yor. Vatandafllar n saç ve sakal kesimini gönüllü olarak yapan Aykut Kuaför ün sahibi Aykut Karakaya, belediyenin hizmetini duyunca kendisinin de gönüllü olarak bu hizmeti vermek istedi ini dile getirdi. Karakaya, hay rl bir hizmette di er meslektafllar n n da görev üstlenmelerini istedi. Yafll vatandafllar da evlerine kadar gelinerek kuaförlük hizmeti verilmesinden mutlu olduklar n ifade etti. Saç kesimi, el ayak ve yüz bak m n n herkes için çok önemli bir hizmet oldu unu de erlendiren yafll vatandafllar, bak ml olman n kendilerinin de hakk oldu unu söyledi. /7 GÜNCEL YAfiAM S ca a aldanan limonlar k fl ortas nda çiçek açt EBUBEK R KORAN ADANA (CHA)- Ç ukurova Bölgesi son 15 y l n en kurak k fl mevsimini yafl yor. Ya mur ya mad için vatandafllar k fl n topraklar n sulama çabas na girerken, s cak havaya aldanan limon a açlar n n çiçek açmas görenleri flafl rtt. Adanal çiftçilerden Do an K l ç, havalar s cak gitti i için limonlar n çiçek açt n belirterek, "Bu a ac n flu an uykuda olmas gerekirdi. Havalar s cak gitti i için bitkilerin de dengesi bozuldu. Onun için limon a açlar komple çiçek açt. Bu, bu sene için rekolte düflüklü ü olacak demek. Çiçeklerin flimdi açmamas laz md. Normalde budama yap lmad, flimdi budama zaman, budama yaparsan bu çiçeklerin hepsi gidecek. Rekolte düflüklü ü olacak." Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tar msal Yap lar ve Sulama Bölümü Baflkan Prof. Dr. Bülent Özekici ise tar msal etkinli in bafllad 1 Ekim-31 Aral k aras nda ortalama metrekareye 229 kilo ya mur düflmesi gerekirken flimdiye kadar 159 kilo düfltü ünü söyledi. Bu sene inan lmaz bir kurakl k yafland n vurgulayan Özekici, "Ben hiç böyle bir sene yaflamad m. Bu mevsime kadar en az 3-4 kez ya fl alarak bu day büyürdü. Bundan 15 gün önce bütün ova bu day sulad. lk defa sulama kanallar na su b rak ld ve sulama yap ld." diyerek durumun vahametini ortaya koydu. Aral k ay nda Çukurova normal olarak metrekareye 142 kilo ya fl almas gerekirken bu sene 50 kilo ya fl düfltü ünün alt n çizen Prof. Dr. Özekici, "Neredeyse üçte biri. Bu da çok ciddi bir s k nt oluflturuyor. Ya fl olmay nca, gerek kar, gerek ya fl yüzey ak fla geçerek barajlar, gölleri ve göletleri doldurur. Ya fl olmay nca bu barajlar da dolmayacak. Barajlarda su olmay nca, gelecek y l da tar msal kurakl ktan söz edebiliriz y ld r ben böyle bir kurakl k hat rlam yorum. fiu an en çok tah llar ekildi. Bu day, arpa, yulaf, çavdar gibi ürünler ekildi, onlar etkiliyor. Geçen sene çok saman ithal edildi, nedeni kurakl k de ildi. Hayvan say s n n artmas ndan dolay yd. Bu sene kurakl k olursa daha fazla saman ithal edilecek." de erlendirmesinde bulundu. T.C. ANKARA 18. ASL YE HUKUK MAHKEMES LAN ESAS NO : 2013/373 KARAR NO : 2013/775 Davac Döndü nce taraf ndan Nüfus Müdürlü ü aleyhine aç lan S M TASH H davas n n yap larak bitirilen aç k yarg lamas sonunda; Mahkememizce verilen 13/12/2013 gün ve 2013/373 say l ilam ile; Malatya li, Darende lçesi, Yenice Orta mah. Cilt no: 78, Hane no: 36'da nüfusa kay tl, Kaz m ve fiehri'den olma, Darende 20/12/1993 do umlu, T.C. Kimlik No.lu Döndü nce'nin, Döndü olan isminin "Damla Nur" olarak DE fit R LMES NE, karar verilmifl olup, 3. kiflilere ilanen TEBL OLUNUR. (Bas n -792) (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar T.C. ANKARA 29. CRA DA RES TAfiINIRIN AÇIK ARTIRMA LANI 2013/2744 ESAS Afla da cins, miktar ve de erleri yaz l mallar sat fla ç kar lm fl olup: Birinci art rman n afla da belirtilen gün, saat ve yerde yap laca ve o gün k ymetlerinin %50 sine istekli bulunmad taktirde, yine afla da belirtilen gün, saat ve ayn yerde 2. art rman n yap larak sat laca ; flu kadar ki, art rma bedelinin mal n tahmin edilen de erinin %50'sini bulmas n n ve sat fl isteyenin alaca na rüçhan olan alacaklar n toplam ndan fazla olmas n n ve bundan baflka paraya çevirme ve paylar n paylaflt rma giderlerini geçmesinin flart oldu u; birinci art rmadan on gün önce bafllamak üzere art rma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilece i, birinci art rmada istekli bulunmad takdirde elektronik ortamda birinci art rmadan sonraki beflinci günden bafllamak üzere ikinci art rma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilece i, mahcuzun sat fl bedeli üzerinden afla da belirtilen oranda KDV.'nin al c ya ait olaca ve sat fl flartnamesinin icra dosyas ndan görülebilece i; gideri verildi i takdirde flartnamenin bir örne inin isteyene gönderilebilece i; fazla bilgi almak isteyenlerin yukar da yaz l dosya numaras yla dairemize baflvurmalar ilan olunur. 15/01/ hale Tarihi : 13/02/2014 günü, saat 09:34-09:36 aras. 2. hale Tarihi : 28/02/2014 günü, saat 09:34-09:36 aras. hale Yeri : ADL YE MEZAT SALONU (3) Takdir Edilen No De eri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) ,00 1 %1 06 EHP 95 Plakal, 2010 Model, VOLVO Marka, S T SR Tipli, 2010 MODEL VOLVO GR RENK SA ÖN ÇAMURLUK Ç Z K MUHTEL F Ç Z KLER MEV- CUT ANAHTAR VE RUHSAT YOK (Bas n -803) (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar Türkiye'nin dört bir yan nda so uk hava ve kar etkili olurken Çukurova'da limon a açlar çiçek açt. Adanal lar kitap fuar na ak n etti ADANA (CHA)- T ÜYAP Adana Uluslararas Fuar Merkezi nde aç lan Çukurova 7. Kitap Fuar beklenenden fazla ziyaretçiye ulaflt. Onbinlerce Adanal - n n ak n etti i fuarda zaman zaman izdihama varan görüntüler olufltu. Fuar ziyaret etmek, kitap sat n almak ve yazarlarla bir araya gelip, imzalanm fl kitap edinmek isteyen her yafltan Adanal stantlar gezdi, etkinliklere kat ld ve saatlerce fuar alan nda kald. Fuara Kimse Yok Mu Afyonkarahisar da 700 aileye yard mda bulundu MESUT MERCAN AFY- ONKARAH SAR (CHA) - K imse Yok Mu Derne i Afyonkarahisar fiubesi 2013 y l nda kent genelinde yaklafl k 700 aileye g da, giysi, ayni ve nakdi yard m yapt. Yap lan yard m tutar n n ise yaklafl k 750 bin TL oldu u belirtildi. fiube Müdürü Mustafa Çobano lu, 2013 y l nda Afyonkarahisar ve ilçeleri ile birlikte Isparta'da yüzlerce aileye ulaflt klar n söyledi. Çobano lu, "2013 y l nda derne imize müracaat eden 767 kiflinin sosyal incelemeleri yap larak, ihtiyaç sahibi oldu u tespit edilen 698 ma dur vatandafl m za uygun görülen periyodik zamanlarda g da, giyim, kumanya, yakacak, e itim, kira, tedavi, yol beyaz eflya ve ev eflyas ile birlikte kurban eti ve dini bayram yard mlar yap lm flt r. Çobano lu, 2013 y l nda Afyonkarahisar'da 450, Isparta'da 250, Bolvadin'de 100 ve Sand kl 'da 100 ma dur aileye g da yard m yap ld n anlatt. 2 bin kifliye giyim ve bayraml k giysi yard m, ihtiyaç sahibi 150 ö renciye mont ve bot yard m, 172 çocu a mont, kaban, eldiven yard m, flapka ve kaflkol yap ld n dile getirdi. Mustafa Çobano lu, Ramazan ay nda Afyonkarahisar ve ilçelerimizde iftar çad rlar kurarak 14 bin 500 kifliye iftar yapt r lm flt r. Kurban Bayram nda 300 ma dur ailemize kurban eti ve y l içinde 250 ma dur ailemize de adak kurban eti da t lm flt r." diye konufltu. Çobano lu, e itime önem veren bir dernek olduklar n ve Afyonlu 52 ihtiyaç sahibi ö renciye burs yard m ve bin 350 ö renciye k rtasiye yard m yap ld n kaydetti. Çobano lu, 100 ihtiyaç sahibi aileye kömür, odun ve soba yard m yap ld n, her ay düzenli flekilde hastaneye giden ma dur vatandafllar n yol giderlerinin, ödeyemedikleri elektrik, su ve kira giderlerinin bankadaki hesaplar na yat r ld n anlatt. Derne in ülkede ve kentte oldu u gibi yurt d fl nda da ihtiyaç sahiplerine hay rseverlerin flartl ba fllar n ulaflt rd n ifade eden Çobano lu, flunlar söyledi: Suriye'den savafl nedeniyle kaçarak ülkemize s nan mültecilere hay rseverlerimiz, ö rencilerimiz ve gönüllülerimizin katk lar yla 5 TIR g da, giyim battaniye, patates, un, su, çocuk bezi ve çocuk mamas yard mlar bu faaliyetlere bir örnektir ve di er y llarda oldu u gibi bu y lda ma durlar n yan nda olmaya devam edece iz." gelmek için araçlar n kullanan Adanal lar, fuar alan n n girifl ve ç k fl nda trafik yo unlu u yaflanmas na neden oldu. Hayli kalabal k olan fuarda çok say da yazar okuyucular yla bulufltu. Adana Büyükflehir Belediyesi Baflkan Vekili Zihni Ald rmaz, Ocak tarihleri aras nda gerçeklefltirilen fuara her yafltan Adanal n n yo un ilgi gösterdi ini belirterek, bu durumun kendisini çok memnun etti ini söyledi. Ald rmaz, Çukurova 7. Kitap Fuar bu y l bir baflka güzeldi. Çok say da sanatç, yazar, edebiyatç konu umuzu a rlad k. Onlar flehrimize renk katt lar. Bunun yan nda Adanal lar n, hemflehrilerimin fuara gösterdi i ilgi, kentin bugünü ve gelece i ad na beni çok mutlu etti. Adanal lar kitaba, okumaya ve edebiyata bu denli ilgi gösterdikleri sürece gelecek ayd nl k olacakt r. Fuar n son günü de görüldü ü gibi, fuar alan tarihi günlerinden birini yaflad. Böyle bir kalabal k burada daha önce görülmemiflti.

8 Olmas gerekenin 3 kat ndan fazla tuz tüketiyoruz MERS N (CHA) M ersin Halk Sa l Müdürlü ü, Bulafl - c Olmayan Hastal klar ve Programlar fiube Müdürlü ü Obezite Birim Sorumlusu Beslenme ve Diyet Uzman Züleyha Kaplan, Türkiye de günlük miktar n üç kat ndan fazla tuz tüketildi ini belirtti. Mersin Orman Bölge Müdürlü ü çal flanlar na Sa l - n z çin Daha Az Tuz Tüketin konulu e itim verildi. Çok say da personelin kat ld programda konuflan Beslenme ve Diyet Uzman Züleyha Kaplan, Türkiye'de ölüm istatistiklerinde birinci s rada kalp-damar hastal klar - n n bulundu unu belirterek, bunun sebebini araflt rd klar nda ise karfl lar n tuzun ç kt - n kaydetti. Tuzun vücuttaki asit-baz dengesini ayarlarken idrar n oluflumunda çok etkili oldu unu, yemeklere tat verdi ini, ayr ca vücut s s n n ayarlamas ve metabolizmay ayarlayan tiroit bezinin kulland iyodun bir k sm n tuzdan ald - n vurgulayan Kaplan, "Tiroit bezinin çal flabilmesi için iyoda gerek var. Bunun bir k sm n da ifllenmifl tuzdan al yoruz. E er al nmazsa iyodun az oldu u bölgelerde guatr oluyor. SA LIK /8 60 yafl üzerindeki kiflilerde tansiyonda tehlike s n r de iflti Hipertansiyon olarak bilinen kan bas nc yüksekli inde esas al nan büyük tansiyonda 140, küçük tansiyonda 90 s n r, 60 yafl üzeri kifliler için yeniden belirlendi. ANKARA (AA) H ipertansiyon konusunda uzmanlar n yol haritas olarak gördü ü Birleflik Ulusal Komite 8 in (JNC 8) son raporuna göre, 60 yafl üzerindeki bireyler için büyük tansiyonda 150, küçük tansiyonda 90 de erlerinin üstü tehlikeli olarak kabul edilecek ve kan bas nc bu de erler üzerinde olan kiflilere tedavi verilecek. Gazi Üniversitesi ç Hastal klar ve Nefroloji Uzman Prof. Dr. Kadriye Altok, AA muhabirine yept aç klamada, hipertansiyon ya da kan bas nc yüksekli inin eriflkin nüfusta, kan bas nc ölçüm de erinin büyük tansiyonda 140, küçük tansiyonda 90 mm Hg nin üzerinde olmas anlam na geldi ini belirterek, Türkiye de eriflkin nüfus de- erlendirildi inde, yaklafl k her 10 kifliden 3 ünün hipertansiyon hastas oldu unu bildirdi. Bunun da Türkiye de yaklafl k 18 milyon kadar hipertansif bireye denk geldi ini anlatan Altok, kan bas nc n n ilerleyen yaflla birlikte yükseldi ini söyledi. Doktorlar n kendilerine k lavuz olarak gördü ü JNC 8 raporu ile ileri yafltaki bireylerde kan bas nc - Fast food tarz beslenme al flkanl safra kesesi tafl n tetikliyor ANTALYA (CHA) M emorial Sa l k Grubu Antalya Genel Cerrahi Bölüm Baflkan Prof. Dr. Alihan Gürkan, fast food beslenme tarz n n safra kesesinde tafl oluflumunu tetikledi ini söyledi. Tafl oluflumunun safra kesesinin en s k görülen hastal oldu unu belirten Gürkan, bat l beslenme tarz olan fast food tüketiminin söz konusu hastal art rd n ifade etti. ABD de y lda 1.5 milyon kifliye safra kesesi ameliyatlar yap ld n aç klayan Gürkan, Nüfusla oranlan rsa Türkiye de y lda en az 200 bin safra kesesi ameliyat yap ld tahmin ediliyor. Hastal n belirtilerini; mide hizas nda s rta vuran a r, yemek sonras haz ms zl k ve doluluk hissi olarak s ralayan Gürkan, tam olarak teflhisin ultrasonografi ile konuldu unu ifade etti. Safra kesesinin bir depo organ oldu unu hat rlatan Gürkan, Sadece bir depo organ oldu undan vücuttan cerrahi müdahaleyle al nmas hastan n yaflam konforunu etkilemez. diye konufltu. Hastal n tek etkin tedavisinin kapal cerrahi ile safra kesesinin al nmas oldu unu belirten Gürkan, flunlar söyledi: Tafl bulunan hastalarda safra kesesi al nmazsa enfeksiyon, tafl n safra kanal na düflüp t kanmaya neden olmas, safra sar l gibi baz sorunlar ortaya ç kabilir. Safra kesesi tafl çok uzun bir dönem var olan ve tedavi edilmeyen kiflilerde de safra kesesi n n üst limitinin de iflti ini anlatan Altok, 60 yafl üzerindeki kiflilerde kan bas nc n n daha genç yafltakilere oranla yüksekli inin tercih edilen bir durum oldu unu, hipertansiyonu bulunan ileri yafltaki bireylerde kan bas nc n fazla düflürmenin riskli olabilece ini ifade etti. Kan bas nc n n özellikle ileri yafltaki bireylerde fazla düflürülmesinin kalp, beyin, böbrekler gibi hayati organlar n kanlanmas na, dolay s yla beslenmesini bozabilece ine iflaret eden Altok, 60 yafl n üstündeki bireylerde kan bas nc 150 / 90 mm Hg n n üzerine ç kmad kça tedavi önerilmemektedir. Daha yüksek de erlerde uygun tedavi seçenekleri kullan lmal, hedef organ hasar ve tedavinin etkinli i yönünden hastalar düzenli olarak izlenmelidir Hipertansiyonun hayat tehdit eden organ hasarlar na neden olabilece ine iflaret eden Altok, kan bas nc yüksek seyreden hastalar n ço u kez önemli bir rahats zl k hissetmeyece ini, bazen ense kökünden bafllayan bafla r s n n hipertansiyonunun göstergesi olabilece ini söyledi. Kifli hiçbir rahats zl k hissetmese de kontrolsüz yüksek kan bas nc ; böbrekler, gözler, kalp ve damar sistemi ve beyinde hasar oluflturur diyen Altok, yüksek kan bas nc nedeniyle y rt lan bir beyin damar n n hastay beyin kanamas ve felç tablosuyla karfl karfl ya b - rakabilece ini ifade etti. Erken eriflkinlik döneminde hipertansiyonu olmayanlar n, ilerleyen yaflla birlikte yüksek tansiyon hastas olabilece ine iflaret eden Altok, bu sebeple hiçbir sa l k sorunu olmayan bireylerin de en az ndan y lda bir defa kan bas nc n ölçtürmesi gerekti ini, özellikle ailede hipertansiyon öyküsü olan bireyler aç - s ndan riskin daha fazla oldu unu bildirdi. Hipertansiyon tedavisinde öncelikle yaflam tarz de iflikli inin uygulanmas gerekti ini vurgulayan Altok, flu önerilerde bulundu: Turflu, past rma, zeytin, haz r ve ifllenmifl g dalar gibi tuz içeri i yüksek ürünlerin mümkün oldu- unca az tüketilmesi gerekir, yemeklerin az tuzlu, salatalar n tuz eklemeden tüketilmesi daha uygundur. Ekme in tam tah ll, kepekli ama tuzsuz olanlar tercih edilmelidir Sigara içiminin b rak lmas kan kanserine yakalanma riski, sa l kl kiflilere göre 7 kat fazla. Hastan n ameliyat sonras normal yaflama dönme süresi de kapal ameliyatlara göre çok daha uzundur. Kapal ameliyatlarda ise sabah saatlerinde ameliyat olup ertesi gün ifl hayat na dönebilmek mümkündür. Kapal yöntemde ameliyat s ras nda vücut içinde yap lan ifllemler daha net görülebilmektedir. Aç k yöntem art k günümüzde, baz özel durumlar d fl nda terk edildi. bas nc kontrolünde önemlidir. fiiflmanl k hipertansiyon ve tedavisinde risk faktörüdür. fiiflman bireylerin kilo vermesi kan bas nc kontrolüne önemli destek sa lar. Sebze a rl kl ve liften zengin g dalarla beslenmek uygundur. Vejetaryenlerde daha düflük kan bas nc e ilimi vard r. Günde 3-4 bardak kahve al m n n kan bas nc nda hafif art fla yol açmas, bireysel farkl l k göstermektedir. Duyarl kiflilerde kafein al m k s tlanabilir. Hiç alkol kullanmayanlarda veya hafif alkol al m olanlarda kan bas nc daha düflük, kalp damar hastal klar daha az gözlemlenmektedir Fiziksel aktivitenin artt r lmas - n n, haftada 3-4 gün tempolu yürüyüfl ya da yüzmenin kan bas nc kontrolüne katk sa layaca n belirten Altok, yaflam tarz de iflikli- ine ra men kan bas nc 140/ 90 mmhg n n üzerinde seyrediyorsa, uzmanlar taraf ndan hastan n özelli ine göre önerilen ilaçlar kullan lmas gerekti ini söyledi. Altok, Ço u kez tek ilaçla kan bas nc - n n kontrol edilemedi i unutulmamal d r K fl gününde yaz salatas yerine k fl sebzelerinden yap lan salatay tercih edin BURSA (CHA) F azla kilolar ndan kurtulmak isteyenler diyete bafll yor. Uzmanlar, yaz sebzesi olan ve diyetlerde bolca yaz lan domates, salatal k, biber gibi salata malzemelerini k fl n da sofralar nda bulundurman n yanl fll na dikkat çekiyor. Özel Biyofiz T p Merkezi Beslenme ve Diyet Uzman Baflak Kefeli, "Do ru olan; yaz n yaz sebzelerini k fl n k fl sebzelerini tüketmektir. Dolay s ile kalorisi çok düflük olsa dahi domates, salatal k, biber gibi yaz sebzelerini k fl n salatalar n içinde kullanmamak gerekiyor. K fl salatalar n n içine özellikle beyaz veya mor turp, beyaz veya mor lahana, havuç, yeflillikler, spanak, paz, so an,sar msak,pancar gibi sebzelerin kullan lmas n n sa l kl olur." Her yemekte kolayl kla haz rlanabilecek olan salatalar n beslenme al flkanl haline dönüflmesi gerekti ini vurgulayan Kefeli, tek önemli noktan n malzemelerin mevsiminde tüketilmesi oldu unu dile getirdi. Diyet Uzman Baflak Kefeli, akflam yemeklerine efllik edecek vitamin deposu salata tarifini flöyle özetledi: "4-5 dal spanak, 1 havuç, 1 mor turp, 1 difl sar msak, 1 dilim tulum peyniri, bol limon, 1 dilim hafllanm fl pancar, 1 kafl k kadar zeytinya." Turp ve sar msa n ba fl kl k sisteminin bir numaral destekçisi oldu unu anlatan Kefeli, peynir ve spana n ise kalsiyum deposu olmas sebebiyle hem kas çal flmas - na yard mc oldu unu hem de metabolizman n h zlanmas n sa lad - n söyledi. En kuvvetli C vitamini kayna olan limonun k fl aylar - n n vazgeçilmezi oldu unu belirten Kefeli, "Ancak haz r limon sular suland r lm fl sitrik asit olmas sebebiyle C vitamini içermiyor. Taze s k lm fl limon suyu kullan lmal. Havuç da cilde ve göze iyi gelen A vitamini öncüsü beta-karoten deposudur. Pancar da antioksidanlar aç - s ndan oldukça zengindir. Hilal Y ld r m Mah. Dr.Neslihan Özenli Cad.No:26/2 Akyurt Akyurt Berkem Ziraat Mah. rfan Bafltu Cad. Kurtdereli Sok. No:17/13 Alt nda Alt nda fiah Karapürçek Mah Cad. No:13/C Alt nda Alt nda Sude Samanpazar Mah. Talatpafla Bulvar No:5/C Alt nda Alt nda Kay ran Camiatik Mah. Cumhuriyet Meydan No:30/31 Ayafl Ayafl Aras Ayvafl k Mah. Dr. Hamdi Soysal Cad. A Blok No:4/12 Beypazar Beypazar Cücelo lu Reflit Galip Cad. No:14/21 GOP Çankaya Çankaya Kumsal Sancak Mah.Ukranya Cad.No:3/B Çankaya Çankaya Yeni Papatya Menekfle 2. Sok. No:30/A K z lay Çankaya Yeni Atalay Konya Yolu No:86/A (Trafik Hast.Yan ) Balgat Çankaya Bilgi Karap nar Mah Sok. No:3 Çankaya Çankaya Hofldere Hofldere Cad. No:71/A Y. Ayranc Çankaya Çubuk Park Cumhuriyet Mah. Atatürk Cad. No:20 Çubuk U ur smetpafla Mah. Cumhuriyet Cad. No:59/A Elmada Elmada Y lmaz Menderes Bulvar Sa l k 1. Sok. No:2 Hasano lan/elmada Elmada Ak n stasyon Mah. Huzur Dudayev Sok. No:5/8-B Etimesgut Etimesgut Baflkent fiifa Atakent Mah.1469.Sok. No:15/A Elvankent Etimesgut Göksupark Göksu Mah. Selçuklular Cad. Eryaman KC Göksu AVM No:57/45-46 Eryaman Etimesgut Baydar G.O.P. Mah. Ankara Cad. No:38/B Gölbafl Gölbafl Güdül Yukar Mah. Gençlik Cad. No:10/A Güdül Güdül Hayat Ankara Cad. No:12/A Haymana Haymana Dönmez Cuma Mah. stasyon Cad. No:1/B Kalecik Kalecik Gülenyüz Atatürk Mah. 29 May s Cad. No:78/C Kazan Kazan Karakaya Karakaya Mah. Ba lum Bulvar Erdem Apt. No:103/10 Keçiören Keçiören Burcu Emre fienlik Mah. Afl kpafla çad. No:29/A Keçiören Keçiören Türky lmaz Etlik Mah. Ayval Cad. No:72/A Etlik Keçiören Demirhan Yenice Mah. Cengiz Topel Cad. No:5/18 K z lcahamam K z lcahamam Dereboyu Kutlu Mah. Dereboyu Cad. No:50/C Mamak Mamak Köstence Köstence Mah. Hüseyin Gazi Cad. No: 13 Mamak Mamak Tayfun Taner Bursa Cad. No:8 Nall han Nall han Canatan Cumhuriyet Mah. Ankara Cad. No:61/F Polatl Polatl Aykar Merkez Mah. Atatürk Cad. No:33/B Pursaklar Pursaklar Lale Mareflal Çakmak Mah. Atatürk Cad. No:108/A Sincan Sincan P nar stiklal Mah. Hürriyet Cad. No:34 Temelli-Sincan Sincan fieniz stasyon Mah. Ayafl Cad. No:58 Sincan Sincan Kay r Fatih Mah. dareci Sok. No:15/A Sincan Sincan Kerem Sar kaya Mah. Göçmenler Sok. No: 2,3,4 fiereflikoçhisar

9 Türkiye'nin rüzgar potansiyeli Avrupa'dan fazla Türkiye Rüzgar Enerjisi Birli i (TÜREB) Yönetim Kurulu Baflkan Mustafa Serdar Ataseven, "Türkiye rüzgar ve güneflte Avrupa'ya göre yüzde civar nda daha fazla enerji potansiyeline sahip. Biz 2023'te enerjimizin yüzde 20'sini rüzgardan karfl lamay hedefliyoruz. Yenilenebilir kaynaklar m z içinde yükü rüzgar s rtlayacak ve 20 bin MW'a ulaflaca z" TDK GÜZEL TÜRKÇE BULMACASI ANKARA (AA) E nerji ihtiyac n n yüzde 27'sini yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karfl layan Türkiye, tüketti i enerjinin yüzde 73'ünü ithal ediyor. Enerji ithalat na her y l yaklafl k 60 milyar dolar pay ay ran Türkiye'nin toplam kurulu gücü 61 bin MW üzerinde bulunuyor. 2023'te kurulu gücünü 100 bin MW seviyesine ç karmay hedefleyen Türkiye, 2023'teki kurulu gücününün yüzde 30'luk k sm n yenilenebilir enerji kaynaklar ndan karfl lamay planlarken, bunda rüzgar enerjisi önemli bir yere sahip olacak. Türkiye Rüzgar Enerjisi Birli i (TÜ- REB) Yönetim Kurulu Baflkan Mustafa Serdar Ataseven, AA muhabirine yapt aç klamada, rüzgar sektörü aç - s ndan 2013'te ilklerin yaflad n, kurulu güç ve infla halindeki santraller aç s ndan da iyi bir seviyeye gelindi ini vurgulad. Ataseven, "2013 sonu itibariyle kurulu gücü MW civar nda rüzgar santrali hayata geçti. Bunun yan nda 1000 MW infla halinde gücümüz var. Bu y l ilk kez 700 MW'a yak n rüzgar santralini devreye ald k" diye konufltu. En fazla rüzgar santralinin devreye al nd y l n 2013 oldu unu söyleyen Ataseven, rüzgar santrali inflas n n bafllad y l n da yine 2013 oldu unu vurgulad. Ataseven,"2014 hedefleri kapsam nda Türkiye'de yaklafl k MW rüzgar santrali iflletmeye al nacak, y l sonuna kadar da rüzgar enerjisi santrallerinin kurulu gücü MW'a ulaflacak" fleklinde konufltu. Rüzgar enerjisinde 2023 hedeflerine de dikkat çeken Ataseven, flu ifadeleri kulland : "Türkiye'nin 2023 itibar yla yenilenebilirde 20 bin MW'a ulaflma hedefi var. Biz de bu hedefe ulaflmak için çaba sarfediyoruz. Bunun gerçekleflmesi için 2020'de 25 bin MW'a ulaflmam z BULMACA ÇÖZÜMÜ BUGÜN 10. SAYFADA gerekiyor. Çünkü bunun içinden elenenler de olabilir. Ancak bu flekilde 2023 y l nda 20 bin MW hedefine ulaflabiliriz." Ataseven, 2013'de de ifltirilen elektrik piyasas kanununu bir mihenk tafl olarak nitelendirdi. Ataseven, iflletmeye giren yat r mc lar n yerli katk dan 2015 yerine 2020'ye kadar yararlanabilmesinin sa land n hat rlatt. Yerli ve yenilenebilir enerjinin daha fazla ön planda tutulmas gerekti ini vurgulayan Ataseven, "Türkiye'de ciddi bir rüzgar potansiyelimiz var bunu ekonomiye kazand rmam z gerekiyor. Hem siyasi olarak hem de enerji aç - s ndan ba ms z olabilmemiz için sürdürülebilir enerjide yenilenebilire a rl k verilmesi gerekiyor" diye konufltu. Ataseven, Avrupa'da en fazla rüzgar santrali yat r m yapan ülkenin Almanya oldu unu belirterek, "Almanya'n n 2012 sonu itibariyle 31 bin MW sadece rüzgarda kurulu gücü var. Yani Almanya Türkiye'nin toplam gücünün yar s kadar rüzgarda kurulu güce sahip" Rüzgar konusunda Avrupa'n n bir doyuma ulaflt n ifade eden Ataseven, Türkiye'nin yat r ma aç k bir yap oldu una ve bunun avantajlar ndan yaralan lmas gerekti ine dikkati çekti. Ataseven, "Biz, Avrupa'ya göre biraz geride kald k ama santrallerde yeni teknolojilere yat r m yap yoruz. Avrupa eski tribünlerini de ifltirip ilerliyor biz ise s f rdan yeni teknoloji kullanarak üretim yap yoruz. Bu bizim avantaj m z" tespitinde bulundu hedefleri kapsam nda rüzgar n önemli bir yere sahip oldu unun alt n çizen Ataseven, "Türkiye rüzgar ve güneflte Avrupa'ya göre yüzde civar nda daha fazla enerji potansiyeline sahip. Biz 2023'te enerjimizin yüzde 20'sini rüzgardan karfl lamay hedefliyoruz. Yenilenebilir kaynaklar m z içinde yükü rüzgar s rtlayacak ve 20 bin MW'a ulaflaca z" de erlendirmesinde bulundu. TEKNOLOJ /9 Dijital Türkiye Platformu: "Dile imiz, 5651 say l yasada öngörülen de iflikliklerin tekrar gözden geçirilmesi STANBUL (AA) D ijital Türkiye Platformu, internet kullan m na iliflkin çeflitli düzenlemeler içeren kanun teklifine iliflkin, "Dile imiz, 5651 Say l yasada öngörülen de iflikliklerin tekrar gözden geçirilmesi, sivil toplum kurulufllar n n da (STK) görüflleri al narak, internetin denetimine iliflkin uygulamalar n ölçülü ve dengeli bir flekilde yasalaflmas n sa lamakt r" aç klamas n yapt. Dijital Türkiye Platformu, 5651 say l " nternet Ortam nda Yap lan Yay nlar n Düzenlenmesi ve Bu Yay nlar Yoluyla fllenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakk nda Kanunda De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun Teklifi"ne iliflkin yaz l aç klamas nda, "Devlet, bilgi toplumuna geçiflte temel olan vatandafllar n bilgiye eriflim ve bilgi toplumu araçlar n eflitlik ilkesi çerçevesinde kullan m haklar n güvence alt na almakla yükümlüdür. Beklentimiz devletin, vatandafllar n ve kurumlar n bilgi toplumuna dönüflümde kullanaca her türlü araç ve alt yap ya eriflimlerini temin etmesi ve bunlar sa larken tüm engelleri ortadan kald rmas d r" ifadelerine yer verildi. Aç klamada 2007 y l nda yürürlü e giren 5651 say l yasan n bilgi toplumuna giden yolda ciddi engeller yaratt an msat larak, flunlar kaydedildi: " fade Özgürlü ü" ve " nsan Haklar " gibi temel konularda AB hukukuna ayk r uygulamalara sebep olmufltur. Durum böyleyken söz konusu yasada öngörülen de ifliklikler yasay daha da k s tlay c bir hale sokmaktad r. Bu durum toplumda bilgi birikiminin sa lanmas, bilgi ekonomisinin oluflturulmas ve son olarak Türkiye'nin Bilgi Toplumu olarak küresel rekabette yerini alma hedefi ile örtüflmemektedir. Dile imiz, 5651 say l yasada öngörülen de iflikliklerin tekrar gözden geçirilmesi, sivil toplum kurulufllar n n da (STK) görüflleri al narak, nternetin denetimine iliflkin uygulamalar n ölçülü ve dengeli bir flekilde yasalaflmas n sa lamakt r." Soldan sa a 1. Özellikle Rumeli de seslenmek ve dikkati çekmek için kullan lan bir söz (halk a z )... Baflsa l dileme yaz s (eski) Topluluk, zümre... Osmanl Devleti'nde Yeniçeri Oca n n kald r lmas ndan önceki güvenlik görevlisi (eski)... Fiyat, paha, de er.. 3. ndiyum elementinin simgesi... Kendisini oldu- undan büyük gösterip böbürlenme, yüksekten atma... Dingil... Gam dizisinde re ile fa aras ndaki ses ve bu sesi gösteren nota iflareti Ölümsüz, ölmez (eski)... Ayn aksan veren ünlüyü ondan sonra veya önce gelen ünsüzü dikkate almadan her dizenin sonunda tekrarlama biçiminde yap lan uyak Yayla at lan, ucunda sivri bir demir bulunan ince ve k sa tahta çubuk... Tarz... Mutlu, sevinçli, ongun Gerdanl k, boyna tak lan süs eflyas (eski)... Uslu, ince, iyi ahlakl, terbiyeli, müeddep S hhi tesisatta iki boruyu döndürmeden birbirine ba lanmas n sa layan ba lant parças... Karfl laflmalarda rakip oyuncuya yap lan kural d fl hareket... Herhangi bir kas kümesinin irade d fl hareketi Ter (eski)... Askl mantarlara özgü üreme organ... Uyarma, uyar, dikkat çekme, ihtar, tembih A abey (halk a z )... Ummak ifli... Amerikan tohumundan yurdumuzda üretilen bir pamuk türü Bolu iline ba l ilçelerden biri... Ifl, gölgeyi ve biçimleri renk yoluyla veren ressam Bir uyar y, bir tehlikeyi bildirmek için verilen iflaret... fiark... Gam dizisinde si ile re aras ndaki ses Raks meslek edinmifl kad n (eski)... Yasa ve yönetmeliklerin uygulanmas nda yol göstermek, herhangi bir konuda ayd nlatmak, dikkat çekmek üzere ilgililere gönderilen yaz, tamim, sirküler Toryum elementinin simgesi... Avro (eski)... Difli geyik... flaret Bir fleyin yerine yenisinin verilebilmesi için kabul edilmifl bulunan süre, kullanma süresi (eski)... Hayat n sonu, ölüm zaman... Anadolu ve ran'da devlet kurmufl halklarda devlet görevlisi (eski) At kestanesigillerden, metre yüksekli inde, genifl yaprakl, çiçekleri kokulu bir a aç, Hint kestanesi... çine su, baflka bir içki veya bir s v kar flt r lmam fl (içki)... Yukar dan afla ya 1. Ac olma durumu... Apartmak ifli Ben zamirinin yönelme durumu eki alm fl biçimi... Uzak... Duvarlar tafl veya tu ladan, üstü tafl bir kapakla örtülü mezar laç, merhem (halk a z )... Çare bulmaya çal flmak... Kar, süt vb.nin rengi, beyaz Kaba ve hoyrat bir biçimde iterek, zorla... Gözetleme (argo) Yemek, yiyecek (eski)... Nesnelerin s cakl k, so ukluk, sertlik, yumuflakl k vb. niteliklerini derinin alt ndaki sinir uçlar arac l yla duymak, de mek, el sürmek, temas etmek E relti otu... Magnezyum elementinin simgesi... Yumuflak, yüzü ince havl bir tür deri, podösüet Yellenme (argo)... Gündelikle çal flan iflçi... Kalsiyum elementinin simgesi yilik edeyim derken kimseyi memnun edemedi anlam ndaki "... y küstürdü, Muhammed i memnun edemedi" sözünde geçer... Canl l n zorunlu k ld gereksinim ve isteklerle ilgili, beden arzular yla ilgili (eski)... Yasaklama, izin vermeme Türk alfabesinin yirmi sekizinci harfinin ad, okunuflu... çten çürümeye yüz tutmufl a aç... "Bir rekoru yinelemek" anlam ndaki "... etmek" birleflik fiilinde geçen bir söz Bir fleyin özünü oluflturan ana öge, temel... Evropiyum elementinin simgesi... Atardamar Karmafl k... Ötürü (eski) Nesne ile ilgili, nesneye iliflkin, öznel karfl t... Mum Bir kimseyi, bir fleyi anlatmaya, tan mlamaya, aç klamaya, bildirmeye yarayan söz, isim... Ayn anda asit ve alkol gruplar n içeren bileflikler... Hassiyum elementinin simgesi Yasak (eski)... Bunaltma, tedirgin etme, bafl a r tma, can s kma (eski)... Gene, yine (halk a z ) Didiflim... drar torbas nda biriken sidi i d flar atmak, çifl yapmak...

10 YAfiAM BAYRAM EM R STANBUL (CHA)- Y asan n dünyan n boflanma oran en yüksek ülkelerden biri olan Filipinler den iktibas edildi ini belirten ma dur babalar, Devlet, terörist bafl na bile ailesi ile görüfltürmek için imkân sa larken, boflanan erkek para ödemeden çocu unu göremiyor. diye yak nd. Efllerinden bofland ktan sonra ya da boflanma aflamas nda özellikle çocuklar yla iletiflim kurma konusunda ma dur olan erkekler, haklar n arayabilmek için Ma dur Babalar Platformu kurdu. Platforma üye olan erkeklerin hepsinin ayr ve ilginç hikayesi var. Kimisi 6 senedir çocu unu icra yoluyla görebiliyor, kimisi de eflinin sadece ifadesi üzerine verilen uzaklaflt rma karar yla aylard r çocu unu göremiyor. Nafakalar n aksatmadan ödemelerine ra men, çocuklar n 300 ila 600 lira masraf yap p icra ile görebilenler ise hem ekonomik hem de psikolojik krizin efli ine gelmifl durumda. En çok yak nd klar konu ise 6284 say l yasa ve mahkemelerin erkek aleyhine verdi i kararlar. /10 KIZIM, PEDAGOG VE CRA MEMURUNU BENDEN Y TANIYOR Serdar Aslan, henüz k z 14 ayl kken ayr l k aflamas na girmifl efliyle. Yaklafl k 5 y ld r icra yoluyla görüyor k z n. Hem ekonomik olarak hem de psikolojik olarak çok y prand m. Çocuklar n bulundu u yerlere ve parklara gitmek istemiyorum. diyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl n arayan Aslan, telefondan gelen sese dikkat çekiyor. Bant kayd nda flu ifadeler buluyor: letiflim merkezimiz engelli yafll, kad n ve çocuklar m za yönelik psikolojik destek sa layarak fadeye isyan eden Aslan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl n n politikalar n n içinde baba diye bir kavram yok. Baba evden uzaklaflt r l nca nereye gidecek? Baba s nma ya da erkek s nma evi var m? Bakanl kta baba ile ilgili bir yap lanma hiç yok. fleklinde yak n yor. Mahkeme karar olmas na ra men çocu unu göstermediklerini anlatan Serdar Aslan, cran n bir Vatandafllara ücretsiz kanser tarama imkan ERZURUM (CHA)- K anser merkezlerinde art k meme, rahim a z, prostat ve kolon kanseri taramalar ücretsiz olarak yapt r labilecek. Erzurum Halk Sa l fiube Müdürü Uzman Hemflire Meltem Serttafl, Toplum Sa l Merkezlerinde (TSM) ve Kanser Erken Teflhis, Tarama ve E itim Merkezi (KETEM) de ücretsiz olarak bu hizmetin verildi ini söyledi. Uzman Hemflire Serttafl, yeni tahminlere göre dünyada yeni tan alan kanserli hasta say s ve kanserden kaynaklanan ölümler bir önceki tahminlere göre artt n belirterek, "GLOBOCAN 2012 verilerine göre 2012 y - l nda Dünya da toplam 14,1 milyon yeni kanser vakas geliflmifl ve 8,2 milyon kansere ba l ölüm olmufltur. Dünya da en çok tan konulan kanserler akci er yüzde 13,0, meme yüzde 11,9 ve kolon yüzde 9,7 iken kanserden ölümlerin ise en çok akci er yüzde 19,4, karaci er yüzde 9,1 ve mideden yüzde 8,8 gerçekleflti i belirtilmifltir. Bu flekilde kanser art fl h z n n Ma dur babalar, erke i fliddete sürükleyen temel sebebin mevcut yasalar oldu unu söyledi say l yasan n kad n korumad n, aksine erke i çaresiz b rakarak kad n için tehlike oluflturdu unu söyleyen ma dur babalar, çocuk icras, ifadeye dayanarak evden uzaklaflt rma ve ebeveynin çocu a yabanc laflt r lmas gibi sebeplerin erke in psikolojisini bozdu unu belirtti. Ma dur babalar: Yasalar erke i fliddete sürüklüyor s n r yok. Hakime sordu umda, Karfl taraf yoruluncaya, siz b k ncaya kadar icraya devam cevab al yorum. Asgari ücretli bir baba çocu unu nas l görebilir? cra ile çocu u al yorsun icra ile teslim ediyorsunuz. Bunlar n hepsi ücretli. 800 lira ücret alan bir kifli bunu nas l ödeyecek? Bu platformla durumu kötü olanlara da destek ç kmaya çal fl yoruz. Biz bir tanesinin görüflünü bile sa layamazken 3 çocuk isteniyor. Bizi bu süreçte en fazla zorlayan icra. Mahkeme karar var, icra tutanaklar var ama buna ra men karfl tarafa bir yapt r m uygulanm yor. Hapis cezas ç k yor, mahkemeden bir önceki hafta gösterdiyse ceza otomatik düflüyor. Çocu umu görmek için icraya ayl kken bafllad m. fiu anda çocuk 6,5 yafl nda. Çocuk icra memurlar ile büyüdü. Benden daha iyi pedagogu ve memuru tan yor. Çocukta yoruluyor bu durumdan ve 6 yafl ndaki çocu a bunlar anlatam yorsun. Seni sorgulamaya bafll yor: Baba neden böyle oldu? Devlet büyüklerine anlatamad m derdimi 6 yafl ndaki çocu a nas l anlatay m? fleklinde konufltu. devam etmesi durumunda, dünya nüfusunun art fl na ve nüfustaki yafllanmaya ba l olarak 2025 y l nda toplam 19,3 milyon yeni kanser vakas olaca belirtilmifltir. 'Gerek kanser vakalar n n yüzde 56,8 gerekse de kanserden kaynaklanan ölümlerin yüzde 64,9 yar s ndan fazlas n n az geliflmifl ülkelerde oldu u gösterilmifltir' diyen Serttafl, kanserden kaynakl ölümlerin azalt lmas için kanserin erken evrede yakalanmas gerekti ini ifade etti. Yanan evden k z çocu unu kurtaran iflçi kahraman ilan edildi MUZAFFER ALTUNAY SAMSUN (CHA)- S amsun da 3 katl binan n birinci kat nda meydana gelen yang nda, evde uyuyan ve kendisinden geçen k z çocu unu kap y k rarak kurtaran PVC pencere iflçisi kahraman ilan edildi. Rasathane Mahallesi Rauf Orbay Sokak üzerindeki Fikri Yurttafl a ait apartman n ikinci kat nda, sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle yang n ç kt. Yang n sonras yanan evden 15 yafl ndaki Ehda Dede ve üst katta bulunan Metin Yurtafl dumandan etkilendi. Nefes almakta güçlük çeken yang nzedelere ilk müdahale, olay yerine gelen ambulansta yap ld. Hastalar, daha sonra Gazi Devlet Hastanesi ne götürüldü. fiç KAHRAMAN LAN ED LD Evden dumanlar ç kmas üzerine 3 kat n balkonunda PVC cam takan iflçilerden smail Sönmez ve di er iflçiler yanan daireye kofltu. Bayg n olan Ehda Dede adl k z çocu unu, yanan oturma odas ndan güçlükle ç kard n belirten Sönmez, yaflad olay flöyle anlatt : Biz çal fl rken yukar ya duman gelmeye bafllad. Biz de hemen afla kata kofltuk. Kap kapal yd, bir tekme vurarak kap y açt k. Sonra içeriye bir bakt m k z çocu u yat yor. Bay lm flt herhalde, çocu u hemen kuca m za al p d flar ya ç kard k. Daha sonra içeriye yeniden bakt k kimse yoktu. Çocu un bay ld odada yang n ç km flt, ortal k alev alevdi. Yang n n neden ç kt n bilmiyorum. Yang n sonras birinci kat kullan lamaz hale gelirken, di er katlar n d fl k s mlar nda isten simsiyah oldu. Bursa, bilim ve teknoloji merkezine kavufluyor BULMACANIN ÇÖZÜMÜ ENSAR TUNA ALATÜRK BURSA (CHA)- B ursa Büyükflehir Belediyesi taraf ndan yapt r lan bilim ve teknoloji merkezinin aç l fl na say l günler kald. BUTT M TÜYAP Fuar Alan yan nda yapt r lan ve 25 Ocak Cumartesi günü Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Fikri Ifl k taraf ndan aç lacak olan bilim ve teknoloji merkezi, Bursa da büyük bir bofllu u dolduracak. Bursa Valisi Münir Karalo lu, yap m devam eden bilim ve teknoloji merkezinin çocuklar n bilime olan ilgilerinin artmas na vesile olaca n ifade ederek Bursa Büyükflehir Belediyemiz taraf ndan yap m tamamlanan Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi Cumartesi günü saat da Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan m z Fikri Ifl k taraf ndan aç lacak. Bildi iniz Nevflehir den Suriye ye 109 kamyon yard m gönderildi MURAT fi fiman NEVfiEH R (CHA)- S uriye de yard ma ihtiyac olan insanlara ulaflt - r lmak üzere, üzerinde g da, giyecek ve eflya yard m olan 7 kamyon yola ç kt. HH nsani Yard m Vakf Nevflehir fiubesi taraf ndan hay rsever vatandafllar n katk lar yla sa lanan yard m malzemelerinin yüklendi i 7 kamyonluk konvoy, Nevflehir Belediye Baflkan Yard mc s Atilla Seçen, Müftü Yard mc s Naz m Haksever, HH Nevflehir Temsilcisi Baki Öncel, Memur-Sen l Temsilcisi Mustafa Özdemir, çeflitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve HH gönüllülerinin kat ld törenle u urland. Hay rsever Nevflehirlilerden 7 kamyon dolusu kuru g da, soba, battaniye, yorgan, hal ve giyecek eflyas topland. Bu 7 kamyonla birlikte Nevflehir den bugüne kadar 109 kamyon dolusu g da ve giyecek maddesi gönderildi. Tören, l Müftü Yard mc s Naz m Haksever taraf ndan okunan Kuran- Kerim ve yap lan dua ile bafllad. Burada konuflan HH Nevflehir Koordinatörü Baki Öncel, kimyasal silahlar için Suriye'nin bütün bölgelerine giren Birleflmifl Milletler'in, kuflatma alt ndaki insanlara bir ekme i bile göndermedi ini söyledi. ABD nin isteyince Rusya'n n üzerinde bask uygulayabildi ini kaydeden Öncel, "ABD, istese gibi Türkiye de Bilim Merkezlerinin tarihi çok eski de il, 3-4 y ll k bir geliflmesi var. Bilim ve Teknoloji Merkezilerinin en önemlilerinden bir tanesini Büyükflehir Belediyemiz Bursa da yapm fl oldu. Çocuklar - m z burada hem bilim tarihini sergilerle ö renmifl olacak, hem de bilimsel deneyleri görerek, elleyerek, bizzat deneyerek burada ö renme flanslar olacak. Çocuklar n bilime olan merak n artt rmak burada esas olacak. Vali Karalo lu, nflallah Bursa da bu bilim ve teknoloji merkezini gezen çocuklar m z bilime olan ilgileri alakalar artar ve gelecekte ülkemizin önünü açacak bulufllar n sahipleri olurlar. fleklinde konufltu. Büyükflehir Belediyesi yetkilileri merkez için flu ana kadar 18 milyon TL harcand n belirterek tamamland nda toplam 25 milyon TL ye mal olaca - n ifade etti. Kimyasal silahlar ç karabiliyor. BM'ye soruyoruz Amerika'n n iste i ve gücü nedir? Dünyadaki rolü nedir? Ne zaman bu rolü oynayacak? Cenevre-2 gibi konferanslar düzenleniyor. Suriye'de insanlar özellikle masum insanlar çocuklar ölürken bu konferanslarda neler yap l r ne kararlar al n r. Nas l uygulama safhalar na geçirilir hepsi muamma. Dünyadaki otoriteler mutlaka Suriye ye hem insani yard m, hem de savafla son verecek ad mlar atmal d rlar. Rusya ve ran üzerinde bir bask uygulamal d rlar. E er bir bask uygularsan z bu kuflatmay kald rabilirsiniz. Suriye'de yaflananlar baflka ülkede olmas halinde dünya otoriteleri asla suskun kalmazlar. Her bir koldan müdahaleye koyulurlar." Öncel, Suriye lideri Esed'in Lahey'de yarg lanmas gerekti ine inand klar n da söyledi. Konuflmas nda hay rsever Nevflehir halk na da teflekkür eden Öncel, "Nevflehirimizin asil halk, siz sembolik de olsa zalime köstek mazluma destek olmaya devam ediyorsunuz. Yiyece iniz bir ekme i, içece iniz suyu paylafl yor, üzerinize düfleni yapmaya çal fl yorsunuz. Siz masum halk n katledilmesine, açl a ve so u a terk edilmesine raz olmad n z için, ensar oluyor muhacirlere sahip ç k yorsunuz. Bir farz yerine getirip sahabe ahlak n yafl yorsunuz." diye konufltu.

11 stanbul da kay t d fl tesislerden turizme darbe ANKARA (AA) - fienay ÜNAL - T uristik Otelciler, flletmeciler ve Yat r mc lar Birli i (TUROB) Baflkan Timur Bay nd r, geçti imiz y l 10 milyondan fazla turistin ziyaret etti i stanbul da belgesiz ve kay ts z alternatif tesislerin yatak say s n n 20 bine ulaflt n bildirdi. Bay nd r, AA muhabirine yapt aç klamada, stanbul a gelen turist say s n n 2013 te ilk kez 10 milyonu geçti ini ancak bunun otellerdeki doluluk oranlar na istenilen seviyelerde yans mad n belirtti. Kas m ay itibariyle Türkiye genelinde yüzde 10 luk bir art flla 33 milyon 467 turist say s na ulafl ld n hat rlatan Bay nd r, Aral k ay verileri henüz aç klanmad, ancak 2013 y l toplam turist say s n n 35 milyonu bulaca n öngörüyoruz. Kuflkusuz bu durum baflta stanbul olmak üzere, ülkemiz turizm sektörü aç s ndan memnuniyet verici bir geliflmedir ancak konunun bir de konaklama tesisleri aç s ndan de erlendirmesi gerekmektedir. Zira stanbul otellerine bakt m zda yüzde 5 ile 15 aras nda düflüfller yafland n ve kimi tesislerin sezonu yüzde 30 ile kapatt klar n görüyoruz stanbul a gelen turist say s n n yan s ra yatak arz n n da önemli derecede artt n belirten Bay nd r, 2009 y l nda 103 bin 302 olan stanbul daki yatak say s n n, 2013 y l nda, 152 bin 441 e ç kt n tespit ettiklerini bildirdi. TUR ZM /11 Sömestir tatilinde kayakseverlerin tercihi Erciyes Kurak geçen mevsim, k fl turizmini olumsuz etkilerken, Erciyes Kayak Merkezi'nde yapay kar üretilmesi kayak severleri sömestir tatili için Erciyes'e yönlendirdi. KAYSER (AA) - MUSA ÖZYÜREK - fi u anda yüzde 80 doluluk oran na ulaflan Erciyes'teki otellerin sömestir tatiliyle birlikte yüzde 100 doluluk oran na ulaflmas bekleniyor. Kayseri Büyükflehir Belediyesi Erciyes Afi Genel Müdür Yard mc s Yücel kiler, AA muhabirine yapt aç klamada, kurakl k nedeniyle Türkiye'de bütün kayak merkezlerinde kar s k nt s yafland n ve bundan dolay birçok merkezde kayak yap lamad n söyledi. Erciyes Kayak Merkezi'nde ise makinelerle yapay kar üretilerek pistlerin kayak için uygun hale getirildi ini belirten kiler, "Kar olmayan kayak merkezlerindeki otellerde rezervasyon iptalleri yaflan yor. Erciyes'te ise oteller flimdiden yüzde 80 doluluk oranlar na ulaflt. Sömestir tatilinde bu oran n yüzde 100'e ulaflmas n bekliyoruz. Çünkü di er kayak merkezlerinden rezervasyonlar n iptal ettiren tatilciler Erciyes'e yöneliyor. Bu da flehrimiz BOLU (AA) - B olu daki kayak merkezlerinde yeterli kar olmamas nedeniyle rezervasyon iptalleri bafllad. Bir aydan beri kar ya fl beklenen Kartalkaya daki kayak merkezlerinde kar kal nl 40 santimetreye kadar düfltü. Geçen y l ayn dönemde kar kal nl 1,5 metre olan Kartalkaya da kar ya fl na hasret kalan iflletmeciler, rezervasyon iptalleri nedeniyle s k nt l günler geçiriyor. Bolu Valisi brahim Özçimen, AA muhabirine yapt aç klamada, yurt genelinde ve Bolu da ya fllar n az olmas n n turizmi olumsuz etkiledi ini söyledi. Okullar n bir hafta sonra yar y l tatiline girece ini ifade eden Özçimen, Kartalkaya da geçti imiz y llarda özellikle yar y l tatili öncesinde oteller yüzde yüz dolulu a ulafl rd. fiimdi Kartalkaya da yeterli miktarda kar olmay nca rezervasyon iptalleri bafllad diye konufltu. Özçimen, Bolu da geçen y l ocaktaki ya fla göre 300 misli düflüfl oldu una dikkati çekerek, ad na sevindirici bir geliflme. Erciyes K fl Sporlar ve Turizm Merkezi Projesi kapsam nda yap lan yat r mlar n meyvesini alm fl oluyoruz" diye konufltu. - Karlama için 235 bin metreküplük gölet yap ld Erciyes'te 2 bin 650 metre yüksekli e 235 bin metreküp su alan göl yap ld n ifade eden kiler, gölden al nan suyun kar makinelerine aktar larak suni kar üretildi ini vurgulad. Erciyes Da 'n n 1 milyon 700 bin metrekarelik alan n 147 karlama ünitesiyle donat ld n belirten kiler, "Kar makinelerine yaklafl k 8 milyon avro yat r m yap ld. Hava s cakl s f r n alt nda 5 derece düfltü ü andan itibaren kar üretebiliyoruz. Sezonu açt m z günden bu yana Erciyes'teki toplam uzunlu u 12 kilometreyi bulan ana pistlerimizin hepsi aç k. Yaklafl k 60 metre enindeki pistlerimizde kayakç lara hizmet verdi imiz gibi sporcular da yar fllar n burada yap yor. Ankara civar Kurakl k, k fl turizmini olumsuz etkiledi Yani bu sene bir ya d ysa geçen sene 300 ya m fl. Bolu da uzun y llar ocak ay ya fl ortalamas metrekareye 57,7 kilogram iken, ocak ay n n ortas na gelmemize ra men metrekareye düflen ya fl miktar 0,1 kilogram olarak kaydedildi. Bu, tabii çok kötü bir durum. Allah korusun, kurakl a gidiyor fleklinde konufltu. Yak n zamanda Kar ya fl beklediklerini aktaran Özçimen, Tabii mevsim sarkmas da olabilir. Ya fl n yine olaca n düflünüyorum ama biraz daha geç olur. Tabii cemreler düfltükten sonra ne kadar kal r, onu da bilemiyoruz. Bolu da ciddi olarak kar ya fl na ihtiyac m z var ifadesini kulland. Özçimen, kentin su kaynaklar aç s ndan s k nt s olmad n belirterek, sözlerini flöyle tamamlad : Gölköy de su oran geçen y l n üçte biri oran nda. Tabii bizim alternatif kaynaklar m z da var. Yani susuzluk yaflayaca z diyemeyiz ama hepsi birbirini etkiliyor. Bir kere ülkemizde su çok bol de il. Su kaynaklar m z çok az. Suyu dikkatli kullanmaya al flmam z laz m. Öbür taraftan da ya fl istiyoruz Rabbimizden. spor kulüpleri kayak il birincili i yar fllar n Erciyes'te yapt " fleklinde konufltu. Karlama sistemlerinin tur operatörlerine güven verdi ini ve Erciyes'e turist getirme konusunda daha cesur davranmalar n sa lad n ifade eden kiler, k fl turizmi için rezervasyonlar n yaz aylar ndan itibaren bafllad n ve tur operatörlerine Erciyes Da 'nda Aral k ay n n ilk ya da ikinci haftas ndan itibaren sezonun aç ld bilgisinin verildi ini vurgulad. kiler, kar makinesi avantaj n n Erciyes Kayak Merkezi'ni ön plana ç kard n söyledi. Kayseri Turizm flletmecileri Derne i (KAYT D) Baflkan Enver Sungur tatilcilerin ERZURUM (AA) - D ünyan n önemli kayak merkezleri aras nda yer alan Palandöken de, ayd nlatma sistemi sayesinde müflterilere ayr cal kl hizmetler veriliyor. 25. Dünya Üniversiteler K fl Oyunlar na ev sahipli i yapan ve 2012 y l nda New York Times gazetesi taraf ndan dünyan n en iyi 18. kayak merkezi olarak seçilen Palandöken, Türkiye de ilk ve tek olarak özel ayd nlatma sistemleriyle gece kaya imkan sunuyor. Rusya, Polonya, Ukrayna, Almanya, Amerika, Libya, ran gibi ülkelerden gelen turistler, genifl pistlerde kayak, snowboard ve k zak yapman n keyfini yafl yor. Erzurum Valisi Ahmet Alt parmak, AA muhabirine yapt aç klamada, kentte üniversitenin, kayak merkezlerinin, kentin tarihi ve turistik mekanlar n, hastanelerin önemli birer avantaj oldu unu söyledi. Kentte pozitif alg olufltu unu anlatan Alt parmak, flunlar kaydetti: Turizm aç s ndan önemli otellere sahibiz. Turizmde yo un olarak tercih etti i birçok kayak merkezinde kar olmad n ifade etti. Erciyes'te ise yapay kar makineleri sayesinde pistlerde bir sorun yaflanmad n ve bu durumun kayak severler taraf ndan tercih nedeni oldu unu kaydeden Sungur, "fiu anda yüzde 80 doluluk oran na ulaflt k. Sömestir tatilinde yüzde 100 doluluk oran na ulaflaca m z düflünüyorum. Birçok kayak merkezinde kar olmamas nedeniyle tatilciler rezervasyonlar n iptal ettirip Erciyes'e yöneliyor. Ayr ca Erciyes'teki fiyatlar n di er kayak merkezlerine göre daha uygun olmas da tatilcilerin buray tercih etmesini sa l yor" diye konufltu. Palandöken gece kaya yla ayr cal klar sunuyor 4 ay 8 aya ç karmak gerekiyor. Biraz makro bakmak gerekiyor. Bizim k fl n da a verdi imiz önem kadar yaz n kampa önem vermemiz gerekiyor. Yaz n fuarlara, kongreye önem vermeliyiz. Kültür turizmine, da c l kla ilgili alternatif etkinliklere önem verirsek ancak o zaman faydalanabiliriz. nan lmaz derecede hemflehri turizmi var. Hem oteller dolacak hem de hareketlilik bafllayacak. Befl günlük fuar için oteller doluyor, flehir hareketleniyor. Palandöken de kaya n yan nda çeflitli alternatifler de sunuldu unu ifade eden Alt parmak, Orada güzel bir kafeterya olursa insanlar ç kar. Seyretmek için bile da a ç kar. nflallah özellefltirmeyle birlikte çok daha iyi olacak. Yak n zamanda devredece iz diye konufltu. Kayak merkezinde kar kal nl n n da istenilen seviyede oldu unu belirten Alt parmak, 21 pistimiz suni karlamayla çal fl yor. Gece kayak yap l yor. Gece kayak yap labilmesi çok önemli. Burada y ld z ve konfor anlam nda Türkiye nin say l otelleri var

12 KÜLTÜR/SANAT /12 Atatürk Ansiklopedisi'nde sona do ru GAZ ANTEP (AA) A tatürk Araflt rma Merkezi Baflkan Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan, cumhuriyet devrinin do ru anlafl lmas ve anlat lmas için konusunda uzman kiflilerle "Atatürk Ansiklopedisi ve Milli Mücadele Belgeseli" haz rlad klar n bildirdi. Beyhan, AA muhabirine yapt aç klamada, tarihin, en çok manipülasyona u rayan bilgi dallardan biri oldu unu söyledi. Yönlendirmelerle ve ideolojik kayg larla tarih metni ortaya konulmas halinde bunun tamamen ilim metodolojisinin d fl nda metin olaca n ifade eden Beyhan, "Böyle olursa tarihi ideolojik kavgalara alet olursunuz. deolojik kavga alan olarak tarih, toplumun ayr flmas na sebep olur. Halbuki tarih, bir toplumu millet yapan temel unsurdur. Milli fluurun, vatan sevgisinin oluflmas na katk sa layan ortak de erler manzumesidir" Atatürk ve cumhuriyet tarihine dair konularda baflvurulacak mercilerin bafl nda Atatürk Araflt rma Merkezinin geldi ini vurgulayan Beyhan, "Do ru bilgilerin kayna Atatürk Araflt rma Merkezidir. Çünkü merkez bu maksatla kurulmufltur. fli ve görevi do ru bilgi üretmektir. Görevi budur. Do ru bilgi, birtak m lüzumsuz tart flmalara da son verir" diye konufltu. Türkler beyaz perdede aflk ve komedi seviyor GEREKL TELEFONLAR ALO AC L Acil Servis...: 112 Acil Ambulans...: Alo Doktor...: 113 Alo tfaiye...: 110 Alo Valilik...: 179 Alo Polis...: 155 Alo Jandarma...: 156 Alo Trafik...: 154 Ala Zab ta...: 153 Alo Cenaze...: 188 Alo Tüketici...: 175 Alo Gürültü...: 176 Orman Yang n...: 177 Ruhsal Bunal m...: 182 Alo zci Kan Merkezi...: 173 Belediye Kan Anons...: ALO ARIZA/B LG Data Anza...: 124 Dogalgaz Ar za...: 187 Elektrik Ar za...: 186 Kablo TV Ar za...: 126 Su Anza...: 185 Telefon Anza...: 121 Telefon Dan flma...: 118 Telefon Uyand rma...: 135 Vergi Dan flma...: 189 Tüketiciyi Koruma Derne i...: Kad n ve Sosyal Hizmet...: 183 Çevre Bilgi...: 181 Uyuflturucu Bilgi...: 171 Sa l k Dan flma...: 184 flve flçi Bulma...: 180 Posta Kodu...: 119 BELED YELER Büyükflehir Belediyesi...: Alt nda Belediyesi...: Beypazar Belediyesi...: Çankaya Belediyesi...: Elmada Belediyesi...: Pursaklar Belediyesi...: Etimesgut Belediyesi...: Gölbafl Belediyesi...: Keçiören Belediyesi...: K z lcahamam Belediyesi...: Mamak Belediyesi...: Sincan Belediyesi...: Polatl Belediyesi...: Yenimahalle Belediyesi...: Çubuk Belediyesi...: HASTANELER Acil Yard m Travmatoloji...: Ankara Hastanesi...: Ankara Onkoloji Hastanesi...: Atatürk Gö üs Hastal klar Hastanesi...: AÜ. T p Fakültesi Hast...: Baflkent Üniversitesi Hast...: Bay nd r T p Merkezi...: Belediye Hastanesi...: City Hospitat...: Ça Hastanesi...: Çankaya Hastanesi...: Dr. Sami Ulus Çocuk Hast....: Dr. Z. Tahir Burak D.evi...: GÜ. T p Fakültesi Hast...: GATA...: Güven Hastanesi...: HÜ. T p Fak. Hast....: bn-i Sina Hastanesi...: Keçiören Hastanesi...: Numune Hastanesi...: Olgunlar Hastanesi...: Sevgi Hastanesi...: SSK Do umevi...: SSK D flkap Hastanesi...: SSK Ulus Hastanesi...: Yüksek htisas Hastanesi...: Zübeyde Han m Do umevi...: ULAfiIM AfiT Dan flma...: Demiryolu Gar Müdürlük...: Gar Rezervasyon...: Havaliman...: HAVAfi...: THY...: THY Kavakl dere...: Aeroflot...: Al talia...: Austrian Airlines...: Azerbeycan Havayollar...: British Airways...: Delta...: Lufthansa...: K br s Havayollar...: Sebena...: Swissair...: Komedi ve aflk temal filmlerin etkisiyle geçen y l 50 milyona yak n biletin sat ld sinema sektöründe yap mc lar, 2014'te de yeni rekorlar n peflinde. ANKARA (AA) S inemasal Kültür Merkezi Baflkan Galip Gültekin, geçen y l n Türk sinemas aç - s ndan çok verimli geçti ini belirterek, sektör has latlar n n, son y llar n en iyi rakamlar na ulaflt - n söyledi. Bu y l 100. yafl n kutlayacak Türk sinemas n n, yafl na rekorlarla haz rland n dile getiren Gültekin, 2013'te vizyona giren Cem Y lmaz' n sahne gösterilerinden derlenen "CM101MMXI Fundamentals", "Dü ün Dernek", Oscar aday aday "Kelebe- in Rüyas ", "Celal ile Ceren", "Benim Dünyam" ve "Hükümet Kad n" gibi 12 yap m n, 1 milyon izleyici s n r n aflt n hat rlatt. Befl filmin ise 2 milyondan fazla seyirci taraf ndan görüldü- ünü vurgulayan Gültekin, ancak gifle rakamlar yla en dikkat çeken yap m n "Dü ün Dernek" oldu una iflaret etti. sinem Sen fiark lar n Söyle Coen Kardefller in yine bir dönem dramas na imza att klar Inside Llewyn Davis, 1960 l y llar n New York unda geçiyor l y llar n bafl nda Greenwich Village, folk müzi in devrimine sahne olur. Film ünlü folk sanatç s Dave Van Ronk un hayat ndan ilhamla yola ç karak, dönemin müzik piyasas nda yaflananlar ünlü sanatç lar Bob Dylan, Joan Baez ve Joni Mitchell eflli inde beyazperdeye tafl - makta.son dura m olacakt r? A V ZYONA YEN G REN F LMLER American Hustle Silver Linings Playbook (Umut Ifl m) filminin baflar l yönetmeni David O. Russell yine muhteflem bir kadroyla karfl m - za ç k yor. Doland r c Melvin Weinberg FBI ajan Jimmy Boyle taraf ndan yakalan nca onlar için muhbirlik yapmay kabul eder. Melvin ve FBI departman n yöneten beyinler baflka doland r c lar yakalamak için birlikte Arap fieyhi'nin yönetti i Atlantic City'de düzenlenecek yüksek profilli kumarbazlar n kat laca zekice bir oyun kurarlar. Gültekin, beyaz perdede, yüksek bütçeli ve dünyan n ilgisini çeken yabanc yap mlar n yerine, yerli filmlerin bu kadar çok ilgi görmesinin iki sebebe ba lanabilece ini belirterek, "2013'te en çok izlenen ve rekor rakamlara ulaflmam z sa layan filmlere ve izlenme oranlar na bakt m zda, Türkiye'de iki tip seyirci var. En çok izlenilen yap mlara bakt m zda Kelebe in Rüyas, Celal ile Ceren, Selam ve Hükümet Kad n filmleri karfl m za ç k yor. zleyici, özellikle en çok komedi türündeki filmleri ve dram, aflk temal eserleri seviyor" diye konufltu. Bu y l da beyaz perdeye gelecek yerli yap mlar n say lar n n çok fazla oldu una de inen Gültekin, geçen y llarda sinemaseverlerin büyük ilgisiyle karfl laflm fl Recep vedik ve Eyvah Eyvah gibi filmlerin milyonlarca izleyici taraf ndan ilgi görmesini beklediklerini bildirdi. Türk filmlerinin ve dizilerinin, Türkiye'deki sinema dinami- inin yan s ra tüm dünyada da büyük be eni çekti ine iflaret eden Gültekin, "2005 y l ndaki 11 milyonluk yerli izleyici kitlesi bugün 28 milyonlara ç kt. K - sa zaman içinde önemli oranda artan bir kitle var. Bu da toplumumuzun sanata ve sinemaya verdi i de eri gösteriyor. Bu ortaya ç kan sonuç, yap mc lar olarak bizi hem mutlu ediyor hem de çok duyguland r yor" ifadesini kulland. Gültekin, Kültür ve Turizm Bakanl n n Sinema Filmlerinin Desteklenmesi Yönetmeli i'ndeki de ifliklikle, bundan böyle "+18 ibareli" filmlere maddi destek sa lanmamas yönündeki karar yla ilgili ise "Türk sinemas - n n, Bakanl n bu uygulamas ndan etkilenece ini sanm yorum. Bakanl k bu konudaki gerekli titizlikleri her zaman gösteriyor. Olumlu yönde bir karar al nd düflüncesindeyim" de erlendirmesinde bulundu. nkara Jack Ryan: Gölge Ajan Harrison Ford ile 3 tane, sonra Ben Affleck ile (y l 2002) 1 tane çekildikten sonra Tom Clancy'nin yaratt Jack Ryan 5. film ile geri dönüyor. Ryan, arkadafllar n n ve onu sevenlerinin gözünde s radan bir New York lu yöneticidir. Ama ayn zamanda global verileri iflleyen, doktora sahibi olan, zeki bir olarak olarak y llar önce CIA taraf ndan göreve getirilmifltir. ABD ekonomisini çökertmek ve global bir kargafla yaratmak için dikkatle yap lm fl bir plan ortaya ç kar nca, bunu durduracak yeteneklere sahip tek kifli de Ryan' n kendisi olur. Karlar Ülkesi 2010 y l n n 'Karmakar fl k (Tangled)' filminin ve bu y l vizyona giren 'Oyunbozan Ralph' filminin ard ndaki Walt Disney Animation Studios, beyazperdedeki en haval komedi-macera filmi 'Karlar Ülkesi'ni sunar. Bir kehanet, bir krall sonsuza dek k fla mahkum edince korkusuz ve iyimser Anna, cesur da adam Kristoff ve onun sa kolu olan ren geyi i Sven ile iflbirli i yap p k z kardefli Kar Kraliçesi Elsa'y bulmak ve buz büyüsünü bozmak için uzun bir yolculu a ç kar.

13 Büyükflehir bürokratlar ANKAPARK inflaat n gezdi ANKARA/13 20 y ll k rüya gerçek oldu Büyükflehir Belediyesi taraf ndan yap m çal flmalar devam eden ve dünyan n say l Tema parklar aras nda yer alacak olan AN- KAPARK ta çal flmalar son sürat devam ediyor. K rkkonaklar, Dikmen, Ayranc bölgelerinde Gezici Baflkanl k Ofisi ile sokak sokak dolaflan Baflkan Bülent Tan k, Gökkufla, Huzur, Cevizlidere, Keklikp nar, Harbiye, Mürsel Uluç, Naci Çak r, K rkkonaklar, Osman Temiz, Karap nar, muhtarl klar n ziyaretinde, mahalle sakinlerinden gelen beklenti, flikayet ve önerilere bizzat karfl l k verdi. Baflkan Tan k, gezici ofis çal flmalar nda esnaf ve taksi duraklar n da s k s k ziyaret ediyor. Mahalle gezilerinde, Gezici Ofisi ile vatandafllarla bir araya gelen Baflkan Bülent Tan k, Çankayal lar n en çok sokak hayvanlar konusunda flikayette bulundu unu ifade etti. As l sorumlulu un Büyükflehir Belediyesi nde olmas na ra men lçe Belediyesi olarak vatandafl n en önemli s k nt lar ndan biri haline sokak hayvanlar konusunda aç k bir flekilde sorumluluk üstlendiklerini belirten Tan k, Yeter B inlerce oyunca n yan s - ra, 7 den 70 e her yafltaki e lence ve adrenalin tutkunlar n n merakla bekledi i ANKAPARK n devam eden inflaat çal flmalar n Büyükflehir Belediyesi bürokratlar yerinde inceledi. Ankara Büyükflehir Belediyesi aralar nda Genel Sekreter Yard mc s Yunus Aluç, D fl liflkiler Dairesi Baflkan Ramazan Kabasakal, Emlak ve stimlak Dairesi Baflkan Osman Özbayrak ile mar ve fiehircilik Dairesi Baflkan Ömer Faruk Erciyes e ANKAPARK inflaat alan n gezdiren Büyükflehir Belediyesi Genel Sekreter Yard mc s Vedat Üçp nar, proje üzerinden de yöneticilere bilgi verdi. Büyükflehir yöneticilerine önce kapal alanlar gezdiren Üçp nar, Temapark taki kapal alan çal flmalar nda sona gelindi ini, 10 adet kapal alandan 6 tanesinin flu an tamamlanmak üzere oldu unu, 4 tanesinin de flubat ay n n sonuna kadar bitirilmesinin hedeflendi i bilgisini verdi. 100 bin metrekarelik havuz inflaat n n hemen hemen tamamlanmak üzere oldu unu, f skiyenin de altyap çal flmalar n n devam etti ini kaydeden Vedat Üçp nar, Havuzla ilgili sadece bir yal t m m z kalacak onun için de s cak günleri bekleyece iz G R fi KAPISI ANKAPARK IN S MGES OLACAK Bunun yan s ra ANKA- PARK n girifl kap s inflaat n n çok h zl bir flekilde devam etti ini bildiren Üçp nar, Girifl kap m z ANKAPARK n simgesi, onun da h zl bir flekilde yap m devam ediyor Üçp nar, ANKAPARK n Tema Park bölümü ile ilgili flu bilgileri verdi: Aç k alan oyuncak bölümünde ise 90 adet oyuncak için temelimiz h zl bir flekilde devam ediyor. fiu an kurulan iki tane oyunca m z var. Anadolu Bulvar taraf ndaki yerde en büyük Roller Coaster m z n oldu u alanda temel bitmek üzere, flubat ay n n ilk haftas ndan itibaren montaja geçece iz. Tema Park bölümünde hemen hemen bütün altyap çal flmalar -özellikle kanalizasyon, ya mur suyu- bitti. fiu an pompa ki ay önce 2 bin konutun temelinin at ld ve Mamak n iki ayr mahallesini kapsayan Gülseren-Anayurt Kentsel Yenileme Projesi kapsam nda çal flmalar h zla devam ediyor. Gecekondu izlerinin yok oldu u alanda art k modern binalar yükselmeye bafllad. Konutlar n inflaat çal flmalar devam ederken, yeni binalar için temel çal flmalar da tüm h z yla sürüyor. 437 bin metrekarelik alanda toplam 5450 konutun yap laca proje kapsam nda konutlar n yan s ra cami, lise, ilkö retim okulu, anaokulu, ticaret merkezleri, sa l k tesisi, sosyal kültürel tesis alanlar ve ilçe emniyet müdürlü ü yer al yor. TOK ile birlikte yürütülen proje kapsam nda 1,5 y l gibi k sa sürede yüzde 75 in üzerinde hak sahibiyle anlaflma gerçeklefltirildi. alanlar n n çal flmalar h zl bir flekilde devam ediyor. Bundan sonra Tema giydirme çal flmalar na bafllayaca z. Biten kapal çad rlar m z n temalar n n giydirilmesi, havuzumuzun yal t m, gösteri alanlar n n yap lmas, kara tren hatlar n n yap lmas, mono-rail hatlar n n yap lmas devam ediyor. Bu arada servis yollar m z oluflturduk. Ayr ca park m z n çevresini tam tur olarak atan 12 metre geniflli indeki servis yolumuzun flu an üçte ikilik bölümü bitti. HAYVANAT BAHÇES NDE ÇALIfiMA SÜRÜYOR ANKAPARAK n Hayvanat Bahçesi k sm nda flu an sadece projelendirme çal flmas n n devam etti ini kaydeden Üçp nar, bu bölümde yer alan Ankara Çay n n kenar nda 2800 mm.lik kuflaklama hatt çal flmas n n da devam etti ini ayn çal flman n Tema Park n otopark k sm nda da devam edece ini kaydetti. Üçp nar, bu çal flmalar n afla yukar 4 ay sürebilece inin bilgisini verdi. Tan k, sorunlar yerinde çözüyor Y l: 40 Say : DORUKKAYA Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi ADINA MT YAZ SAH B Mehmet Fatih KARACA GENEL YAYIN YAYIN KURULU MÜDÜRÜ BAfiKANI Mehmet Atilla IRKIÇATAL Nilüfer GÜLEK Yaz iflleri Müdürü: Ali ÖZDEM RO LU ISSN SorumluYaz iflleri Müdürü: Ayflegül BALDEM R stihbarat fiefi: Ali hsan YILMAZ - Kenan ERGEN Sayfa Editörü: Emine ÖZCAN - Alp Aslan O UZ Polis-Adliye : Ersoy GÜNER nternet Editörü - Selim YÜKSEL Ekonomi : Mulla NAN Spor : Dursun D NÇ Yurt Haberler : Hayrettin VURAL Turizm : U ur OK Sa l k :Yasin DUR ADRES: Macun Mahallesi 3. Cad. No: 2 Yenimahalle/ANKARA Tel: Fax: Günü geçmifl gazetelerin fiyat : 35 KR Yay n Türü: Yerel Süreli Bas ld Yer: Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. mpress Web stanbul Yolu 6. km Macun Mah. 3. cd. 2/1 Yenimahalle / Ankara Tel: Gazetemizde yay nlanan karikatür ve yaz lar n hukuki sorumlulu u yazarlar na aittir. Sözleflmesiz yazarlara ve karikatüristlere herhangi bir ücret ödenmez RESM LANLARA NTERNET S TEM Z adresinden ulaflabilirsiniz ki vatandafl n derdine ilaç olal m. Yetki ve sorumlulu umuzda olmasa da sokak hayvanlar n n toplanmas, afl lanmas, rehabilite edilmesi konusunda biz elimizden geleni yap yoruz. Kenti tüm canl lar yla birlikte paylafl lan yaflam merkezleri oldu unu vurgulayan Tan k, Baflta halk m z n huzurunu göz önünde bulundurarak sokak hayvanlar n da bu kentin bir parças oldu u düflüncesiyle hareket ediyoruz. Yaklafl k 3 bin sokak hayvan n bar nd rma kapasiteli Sahipsiz Sokak Hayvanlar Bar nma ve Rehabilitasyon Merkezimizle bu soruna çözüm olmaya çal fl yoruz Çankayal lar n park eksi i gibi bir sorunuyla karfl laflmad klar bilgisini veren Bülent Tan k, kendi görev döneminde yenilenen ve yeniden yap lan parklar yla Çankaya n n 1 milyon mç kadar yeflil alana kavufltu unu söyledi. Vatandafllardan çöplerin toplanmas konusunda da memnuniyet ald klar - n belirten Tan k, kimi ziyaretlerinde vatandafltan gelen daha fazla say da gündüz bak mevi taleplerini çok önemsediklerini ve hali haz rda 9 gündüz bak mevi oldu unu yap m devam eden 2 gündüz bak mevi ile yap lacak olanlarla birlikte 15 gündüz bak mevini Çankaya ya kazand racaklar n söyledi. Vatandafllarla yapt görüflmelerde Türkiye nin önemli bir sorunu olan iflsizlik konusunun Çankayal lar n da gündeminden düflmeyen bir konu oldu unu ve vatandafllar n iflsizlik sorunuyla kendilerine baflvurdu unu belirten Tan k, Belediye olarak istihdam konusunda s n rlar zorluyoruz. Devletin tan d norm kadro s n rlamas hem belediye hizmetleri aç s ndan hem de istihdam aç s ndan önemli bir rol oynuyor. Belediye flirketlerimizde elimizden geldi ince istihdam yarat yoruz. Biz de bu soruna ancak bu yolla çözüm olmaya çal fl yoruz. Üstelik eme in paha biçilemez oldu u anlay fl yla tüm çal flanlar m z sendikal güvenceyle çal flabilmeleri için önemli ad mlar att k Mamak ta konutlar yükseliyor Yükselen konutlar n beraberinde yeni bir kültürü de getirece ini belirten Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül, konutlar n yükselmesinin mutluluk verici oldu unu kaydetti. Dönüflüm ve yenileme projelerinde yeflile önem verdiklerini kaydeden Akgül, Proje alan n n yüzde 20 si konut, yüzde 58 i yeflil alan, yüzde 22 si imar yollar ve sosyal donat lara ayr ld. 6 ayr konut tipi mevcut. T ürkiye nin en büyük ilçesi olmas na ra men uzun y llar boyunca tek kültür merkezi ile idare etmek zorunda kalan Keçiören, ikinci kültür merkezine tam 20 y l sonra kavufltu. Mevlana Kültür ve Spor Merkezi, modern mimari yap s ve sosyo-kültürel faaliyetleriyle Keçiören in çehresine büyük de er katt. Kap lar n 11 Ekim 2013 tarihinde açan Mevlana Kültür ve Spor Merkezi, Keçiören in en önemli sorunlar ndan sosyal tesis aç na çare oldu. Atapark Mahallesi nde infla edilen 5 bin 600 metrekarelik kapal alana sahip tesis sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerinin çeflitlili iyle Keçiörenlilerden büyük ilgi görüyor. Merkezde 500 kiflilik çok amaçl salonunun yan s ra, KEÇMEK(Keçiören Belediyesi Meslek Edindirme Kurslar ) ve KEDEM(Keçiören Belediyesi E itime Destek Merkezi) kurslar için kullan lan derslikler ve atölyeler de bulunuyor. Kursiyerler Mevlana Kültür Merkezi nde modern ve son model teçhizatlarla e itim alman n ayr cal n yafl yor. Spor alanlar ile de dikkat çeken merkez, yar olimpik kapal yüzme havuzu, fitness salonu, sauna ve masaj odalar ile Keçiörenlilere befl y ld zl hizmet sunuyor. Her mevsim yüzme imkan na sahip olan yar olimpik yüzme havuzunda, yüzme bilmeyenler için profesyonel e itmenler nezaretinde yüzme kurslar veriliyor. lçenin en büyük kongre salonunda ise kendi sahalar nda önemli çal flmalarda bulunmufl siyaset, edebiyat ve sanat dünyas n n temsilcilerinin kat laca aç k oturum ve konferanslar düzenleniyor. Sergi salonlar, belediye hizmet birimleri ve kafeteryan n da yer ald merkez her türlü ihtiyaca cevap veren yap s ile Keçiören in marka projelerinden biri olmay hak ediyor. Mevlana Kültür ve Spor Merkezinde engelliler için özel olarak tasarlanan spor aletleri siparifl edilerek fitness salonuna yerlefltirildi. Ayn anda 20 engelli vatandafl n çal flabilmesine imkan tan yan spor aletleri, engelsiz vatandafllar n kulland spor aletlerinin bütün özelliklerini tafl yor. nsan vücudundaki ana kas gruplar na ve kardiyo çal flmalar - na destek sa layacak flekilde üretilen spor aletleri, tekerlekli sandalye kullanan engelli vatandafllar n bile kimseden yard m almadan spor yapabilmesini sa l yor. Aletlerin tasar - m ndaki incelikler dolay s yla, kiflinin fiziki özellikleri ne olursa olsun spor yapan engelli vatandafllar, kendi vücut ölçülerine göre ayarlamalar tek bafl na yaparak en uygun çal flma program n uygulayabiliyor. Çal flma programlar kiflinin ihtiyac na göre profesyonel e itmenler taraf ndan haz rlan yor Baflta gelece in teminat çocuklar ve gençler olmak üzere bütün halk n yararland bu tesisin önemli bir eksikli i giderdi ini söyleyen Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, Hem Ankara n n hem Türkiye nin en büyük ilçesi olan Keçiören de 20 y ld r yaln zca bir tane kültür merkezi bulunuyordu y l nda yeniledi imiz Yunus Emre Kültür Merkezi nin yan s ra Keçiören e Mevlana Kültür ve Spor Merkezi ni de kazand rmaktan gurur duyuyoruz smini büyük tasavvuf düflünürü ve flair Mevlana dan alan merkezin ad na yak flan etkinliklerle Keçiören e zenginlik katt n belirten Baflkan Ak, Yeni nesillere b rakaca m z ana miras de erlerine ve kültürüne ba l bir Keçiören olacakt r mesaj n verdi.

14 ESK fieh R (AA) M illi E itim Bakanl Hayat Boyu Ö renme Genel Müdürü Mustafa Kemal Biçerli, "Uzaktan e itim, kaç n lmaz bir mecra gibi önümüzde duruyor. Biz de bu gereklili in fark nda olarak, Hayat Boyu Ö renme TV'mizi yak n zamanda hayata geçirece iz" Biçerli, bir etkinli e kat lmak üzere geldi i Eskiflehir'de, AA muhabirine yapt aç klamada, Milli E itim Bakanl E itim Biliflim A (EBA) alt nda Hayat Boyu Ö renme TV'sini kurduklar n bildirdi. Televizyonun, web sayfas n oluflturduklar n anlatan Biçerli, flöyle konufltu: "fiunun için gerekli. Günümüz dünyas nda, art k bir fleyi planl yorsak 10, 20 y l sonras na göre planlamam z laz m. Malum, kuflaklar de ifliyor. Kuflaklar n, özellikleri de ifliyor. 'Milenyum Z' kufla nday z. Bu kufla n en büyük özelli i, dijital bir kuflak. Bilgi iflleme çok vak f, sab rs z bir kuflak. Yani bizim flu anki 200, 300, yeri geldi inde 400 ve daha yukar s saatlik modüllerimiz ile acaba 2020, 2030 y l nda kaç kursiyere hitap edebiliriz? Bunu da düflünüyor olmam z laz m." "Uzaktan e itim, kaç n lmaz bir mecra gibi önümüzde duruyor" diyen Biçerli, flunlar kaydetti: "Biz de bu gereklili in fiirnak (AA) fi rnak'ta y l n ö retmeni seçilen ve 24 Kas m Ö retmenler Gününde Çankaya Köflkünde Cumhurbaflkan Abdullah Gül ile görüflen P nar Demiray, Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti (KKTC) Taekwondo Karate Budo Federasyonunca aç klanan 2013 y l baflar l sporcu antrenör ve hakemleri aras nda E T M /14 Halk e itimde "uzaktan ö retim" dönemi Y l n ö retmenine Oscar ödülü fark nda olarak, Hayat Boyu Ö renme TV'mizi yak n zamanda hayata geçirece iz. fiu anda sadece web sayfa olarak var ama yak n zamanda, birkaç pilot alanda çekti imiz e itim materyallerini oraya yükleyip, insanlar n kursu online flekilde görmeleri ve sonra da bizim belirleyece imiz halk e itim merkezlerinde yapaca m z ufak bir s navla, yeterliyseler kurs kat l m belgelerini almalar n sa layaca z. Böylelikle daha ileri ki dönemlerde insanlar, tabletlerinden, cep telefonlar ndan dahi bu kurs malzemelerine ulaflabilir hale gelecekler. Tabii konvansiyonel, yüz yüze halk e itimlerimiz hep olacak ama böyle bir ek mecra da açmak durumunday z." "Y l n Bayan Hyong Sporcusu" olarak Oscar ödülüne lay k görüldü. Silopi ilçesindeki Çukurcu lkö retim Okulunda beden e itimi ö retmeni P nar Demiray, AA muhabirine, KKTC'de Taekwondo Karate Budo Federasyonu taraf ndan y l n sporcusu seçildi ini söyledi. Demiray, 26 Ocak'ta KKTC'de gerçeklefltirilecek "Y - l n Oscarlar Ödül Töreni"ne Milli Olimpiyat Komitesi Baflkan Eyüp Zafer Gökbilen taraf ndan davet edildi ini ifade ederek, flöyle dedi: "KKTC Cumhurbaflkan Say n Dervifl Ero lu'nun da kat laca törende Oscar ödülünün Say n Ero lu taraf ndan verilece i belirtildi. Daha önce de Cumhurbaflkan Abdullah Gül ile görüflmüfltüm. kinci kez bu düzeyde onure edilecek olmak beni gururland rd. BAfiKENT T CARET REHBER Merkez: Aslanbey Cad. No: 19 skitler/ankara Tel: (312) Fax: (312) Cep: fiube: vedik Org. San. Bölgesi Mrk. San. Sit Sok. No: 41 Yenimahalle/Ankara - Tel: (312) Merkez: Anafartalar Cad. Vak f Çarfl s No. 22/A-1 Ulus/ANKARA fiube: fiehit Te men Kalmaz Cad. (Posta Cad.) No: 42/A Ulus/ANKARA Adres: 8. Cad. No: 64/2 Emek/Çankaya Tel: Güleryüz Sanayi Sitesi 539 Sok. No: 67 vedik Org.San.Böl. Yenimahalle/ANKARA Tel: (0312) Fax: (0312) Cep:

15 Barcelona'da ''Neymar transferi'' krizi büyüyor MADR D - (AA) L a Liga ekiplerinden Barcelona'n n Brezilyal oyuncusu Neymar'a ödedi i bonservis bedeli, kulüpte kriz yaratmaya devam ediyor. Barcelona'da yönetime muhalif bir kulüp üyesinin, Neymar' n transferinde kamuya aç klanandan daha fazla para ödenerek kulübün zarara u rat ld na iliflkin ortaya att iddia ve yapt suç duyurusuyla ilgili kriz büyüdü. spanyol bas n nda Brezilyal y ld z n 95 milyon avroya mal oldu u yönündeki iddialara cevap veren Barcelona Kulübü Baflkan Sandro Rosell, ''Neymar 57,1 milyon avroya mal oldu, nokta'' diye konufltu. Barcelona Kulübü üyesi Jordi Cases taraf ndan yap lan suç duyurusununun kabul edilmesini ve bu konuda ifade vermek istedi ini vurgulayan Rosell, Ulusal Mahkeme Yarg c Pablo Ruz'a seslenerek, ''Tüm sayg mla yarg çtan beni ifade vermesi için ça rmas n istiyorum'' SPOR /15 Transferin h zl tak m Bursaspor Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, ara transfer döneminin bafllad 7 Ocak'tan bu yana 8 futbolcuyu kadrosuna katt. BURSA (AA) ManU'da transfer harekat ngiltere Premier Lig'de zor günler geçiren Manchester United' n, Chelsea'den orta saha oyuncusu Juan Mata ve Paris Saint-Germain'in golcüsü Edinson Cavani'yi transfer etmek istedi i iddia edildi. STANBUL - (AA) A da bas n nda yer alan haberlerde, Premier Lig'de flampiyonluk yar fl n n uza nda kalan "K rm z fieytanlar" n, Chelsea'de ilk 11'de flans bulamayan Mata için 37 milyon sterlini gözden ç kard belirtildi. Mata'n n Brezilya'da düzenlenecek 2014 FIFA Dünya Kupas 'nda, spanya Milli Tak m 'ndaki yerini kaybetmemek için forma flans bulabilece i Manchester ekibine transfer olmaya s cak bakaca hat rlat ld. spanyol futbolcu, Chelsea formas yla bu sezon 17 resmi maçta 1 gol att. Fransa'n n L'Equipe Gazetesi'nin iddias na göre ise Manchester United, forvet hatt na Paris Saint-Germain'in Uruguayl golcüsü Cavani'yi transfer etmek istiyor. Manchester United' n sezon sona ermeden kadrosuna katmak istedi i Cavani için Paris Saint-Germain teknik direktörü Laurent Blanc'dan izin ç kmad, ancak ngiliz ekibinin bu transferi yaz döneminde gerçeklefltirebilece i kaydedildi. Transfer için 180 milyon avroluk bütçe ay ran Manchester United'da teknik direktör David Moyes'un Paris Saint-Germain'in yaklafl k 60 milyon avroya sezon bafl nda kadrosuna katt Cavani için yüksek bir bonservis bedeli ödeyebilece i de öne sürüldü. Paris Saint-Germain'in Zlatan Ibrahimovic ile birlikte gol yollar nda en etkili ismi olan Cavani, bu sezon 27 resmi maçta 19 gole imza att. Y eflil-beyazl lar, sezonun ikinci yar s için ilk transferini, Brezilyal santrfor Jose Fernandao ile geçen kas m ay nda anlaflarak yapt. Brezilya'n n Bahia tak m nda oynayan golcü futbolcu, ara transferin bafllad gün Bursaspor Kulübü ile 1,5 y ll k kiral k sözleflmeyi imzalad. Kaleci Onurcan Piri, Ethem Ercan Pülgir, O uzhan Aynao lu, Taflk n Çal fl ve Brezilyal Renato Caja ile yeflil-beyazl renklere ba lanan futbolcu say s 6'ya yükseldi. Erkan Körüstan baflkanl ndaki Bursaspor Kulübü, bu transferleri yeterli görmedi ve Trabzonspor'da kadro d fl b rak lan eski futbolcusu Volkan fien ile Manisaspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Bekir Y lmaz' da transfer etti. Bursaspor'un, Spor Toto Süper Lig'de flampiyon oldu u sezonundaki kadrosunda Volkan fien ile yer alan ve geçen sezonun bafl nda Galatasaray'a transfer olan Sercan Y ld r m da yeflil-beyazl yönetimin transfer listesine al nd. Y ld r m ile büyük oranda anlaflan kulüp yönetimi, Galatasaray Kulübünden gelecek haberi bekliyor. Y ld r m da tak ma dahil edilirse ara transferde al nan oyuncu say s 9 olacak. Futbolda ara transfer dönemi 3 fiubat'ta sona erecek. Körüstan, AA muhabirine yapt aç klamada, ara transferde çok fazla oyuncuyu kadrolar na katt klar n ancak bunu gelecek sezonu düflünerek gerçeklefltirdiklerini söyledi. Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF), gelecek sezon yabanc oyuncu kontenjan n azaltaca n hat rlatan Körüstan, "Önümüzdeki sezon için de haz rl k yap yoruz. Çünkü o sezon bir de ifliklik olmazsa yabanc oyuncu kontenjan kulüpler için s k nt l olacak. Biz de kadromuzda yeterince yerli oyuncu bulunmas için eksik mevkilere takviyeler yap yoruz" diye konufltu. Stad m z a ustos ay nda bitirece iz STANBUL (AA) B efliktafl Kulübü Baflkan Fikret Orman, yönetim olarak bütün gayretlerinin, Vodafone Arena inflaat n a ustos ay sonunda bitirmek oldu unu söyledi. Fikret Orman, AA muhabirine gündeme iliflkin aç klamalarda bulundu. Siyah-beyazl lar n merakla bitmesini bekledi i yeni statlar Vodafone Arena hakk nda görüfllerini aktaran baflkan Orman, flunlar kaydetti: "Gelece imizi bütün h z yla infla ediyoruz. Her türlü karalama, engelleme ve iftiralara ra men, stad m z a ustos ay nda bitirece iz. Bu, Befliktafl taraftar na verdi imiz bir müjde de ildir, bizim yerine getirmekle mükellef oldu umuz sözümüzdür. Bu tarihi her zaman söyledik ve iflaret ettik. Her fleyimizle a ustos ay sonuna odaklanm fl durumday z. Stad y k p, inflaata bafllamadan önce muhalefet olanlar, baflar l olmam z n söz konusu olmad n söyledi. ' zin bile alamaz' diyenler, flimdi a ustos ay nda aç l fl yapamayaca m z söylediklerine göre demek ki baflar l olmufluz." Transfer çal flmalar na da de inen baflkan Orman, sansasyonel transfer yapman n kolay oldu unu, fakat Y ld r m Demirören döneminde yap lan hatalar tekrarlamayacaklar n belirtti. "Sansasyonel isim transfer etmenin bu kulübe neler kaybettirdi ini hepimiz biliyoruz" diyen Orman; geçmifl dönemdeki transferler Tabata ve Nihat Kahveci'nin bile paralar n kendi yönetimlerinin ödedi ini kaydetti. Fikret Orman, 20 ayda kulübü aya a kald rd klar n vurgulayarak, flöyle devam etti: "Yani Y ld r m Demirören gitti diye her fley bitmedi. Transfer konusunda art k daha da dikkatli davranmak zorunday z. Görüflmeler ve çal flmalar n devam etti ini saklam yoruz fakat art k yeni bir yol izlemek zorunday z. Anlaflma zemini arad m z futbolcularla, kesin sözleflme imzalama aflamas na gelmeden bas na isim s zmamas na dikkat edece iz. Titiz davranmak ve taraftar m z düflünmek zorunday z. Ronaldinho transferinde yaflananlar ortada. Elimizden geleni yapmam za ra men taraftar m z hayal k r kl na u rad. Onlar çok büyük beklentilerin alt na sokmamak laz m. Bir isim üzerine yo unlafl p, sonuç al namay nca çok üzülüyorlar ama bilsinler ki ben onlardan daha çok üzülüyorum." Yarg tay' n, Fenerbahçe Kulübü Baflkan Aziz Y ld r m' n cezas n onamas konusuyla ilgili bir soru üzerine de baflkan Orman, flu ifadeleri kulland : "Ebedi dostumuz Fenerbahçe ve Say n Aziz Y ld r m için zor bir süreç ve tabii ki üzücü. Konuyla alakal net ve do ru fleyler söyleyebilmem için, hukukçular m z n derin bir araflt rma yapmas laz m. Gerekli çal flmalar yap ld ktan sonra görüflümüzü bildirece iz."

16 22 OCAK 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: Alt nda Belediyesi, 100 y l öncesinin köy hayat n Köy Park projesiyle Ankaral lar n aya na getiriyor. Merakla beklenen Köy Park Aç k Hava Müzesi ndeki çal flmalar son sürat devam ediyor. 100 y l öncesinin köy hayat n n yaflat laca Köy Park n camisi, çamafl rhanesi, ahflap evleri, yel ve su de irmeninden sonra köy kahvesi de köyün içindeki yerini ald. Anadolu nun bir köyünden sökülüp getirilen ve burada parçalar tekrar bir araya getirilerek yeniden kurulan köy kahvesi, Köy Park projesine hem canl l k hem de nostaljik bir tat getirdi. Köy Park ta yerini alan 85 y ll k köy kahvesi, Karabük ün bir köyünden getirildi. Parça parça sökülerek kamyonlarla Ankara ya tafl nan köy kahvesi, burada parçalar asl na uygun olarak bir araya getirilerek yeniden infla edildi. 260 metrekarelik bir kullan m alan na sahip olan kahvenin duvarlar mefle ve gürgen a ac ndan. Köy kahvesi, ayn anda yaklafl k 200 ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) KÖY PARK ta çal flmalar sürüyor A nkara Ticaret Odas (ATO) Yönetim Kurulu Baflkan Salih Bezci, y ll k 60 milyar dolarl k enerji ithalat yap lan Türkiye de, konutlar n enerjinin en fazla kullan ld ikinci alan oldu unu belirterek, Türkiye de enerji tasarrufuna konutlardan bafllanabilir. Çat, tavan, zemin, pencere ve duvarlarda s yal t m amac yla kullan lan malzemelerde uygulanacak katma de- er vergisi muafiyetiyle tasarrufun kap s aç labilir Bezci, yapt yaz l aç klamada, Türkiye nin enerji alan nda kendi kendine yeten bir ülke olmad n n alt n çizerek, enerji faturas n n her y l kabard - n kaydetti. Türkiye nin 2013 y - l nda enerji ithalat için yaklafl k 60 milyar dolar ödedi ini belirten Bezci, Türkiye de birincil enerji tüketiminin sektörlere göre kifliyi a rlayabilecek kapasitede Köy kahvesinde bulunan 60 y ll k radyo ise nostaljik sesleri ve ezgileri günümüze tafl yor. Köy kahvesinde bak r kazandan çay içmenin keyfi ise bir baflka Bu nostaljik kahvede ahflap iskemlelerde ya da sedirlerde oturup, flöminede ç t rdayan odunlar n sesiyle çay içmek mümkün Köy kahvesi bu özellikleriyle, k sa sürede keyifli sohbetlerin bir numaral adresi olacak. Hiçbir teknolojik arac n kullan lmad ve köy yaflam na dair en güzel örneklerin sunuldu u bölgede köy camisinden ahflap evlere, köy kahvesinden yel ve su de irmenlerine, köy çamafl rhanesinden sebze meyve ekim alanlar - na kadar her fley tamamland. Ankara da 100 y l öncesinin köyünü infla ettiklerini söyleyen Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki, Köy Park n Ankara ya yeni bir soluk kazand raca- na inand n dile getirdi. Köy Park ta hayvanc l k ve tar m da yap laca n belirten Tiryaki Çocuklar m z burada köy hayat na tan kl k edecek. Bu day n de- irmende nas l una dönüfltü ünü burada görecekler. Köy f r n ndan alacaklar ekme in tad n hiçbir zaman unutamayacaklar. Sütün, yo urdun nas l yap ld n, do al sebzelerin hangi aflamalardan geçerek üretildi ine burada flahit olacaklar. diyerek Köy Park n Ankara için çok önemli bir proje oldu unun alt n çizdi. ATO dan KDV muafiyeti önerisi VEFATI Hastal n n onuncu gününde s rt na vakumlu flifle çektirdi. hacamat yapt rd. Atefli yüksemeye bafllay nca, arkadafl muhaddis ve Kudüs kad s fleddad' ça- rd : -Kardeflim fleddad bana Esediler garnizonunun sancaktar n getirin! -Baflüstüne sultan m! Selahaddinin talimat üzere Uzun bir karg n n ucuna sand ktaki kefen bezini ç kar p ba layan Sancaktar, soka a ç k yor. Baflkent fiam sokaklar n periferden bafllay p flehir merkezine kadar yürümeye bafll yor. Ba rarak yürüyüfle bafll yor: -Ey nsanlar, ey Ümmet-i Muhammed! M s r, Suriye, Filistin, Yemen, El Cezire, Kuzey Sudan ve Kudüs fatihi Sultan Selahaddin dünyadan sadece bu kefeni götürüyor. bret al n. Fani dünyaya aldanmay n! 4 Mart 1193 sabaha karfl, baflucunda Kur'an okuyacak birini istiyor. Arkadafl Muhaddis fieddad henüz okudu u Yasini bitermeden Selahaddinin yüzü hafif bir tebessümle ayd nlan yor. Peflpefle Kelime-i fiehadet getirmeye bafll yor ve dünyaya s mayan bafl yana bükülüyor. Selahaddin art k Hakka yürümüfltür. Ac haberi alan fiam halk Sultan Selahaddin'in evi etraf nda toplanmaya bafllad. Teessürden a l yor, ruh-u flerifine hatimler indiriyor ve dua ediyorlard. O kendini dosta-düflmana kan tlam fl bir dünya lideriydi. Selahaddin adil bir halk önderiydi. nsaf ehliydi, merhametliydi, üstün ahlak sahibiydi. Cesurdu, cömert ve kahramand. lim adam yd. Dünya slam Birli i deali ve inançlar u runda savaflan, ayd n ve ileri görüfllü bir devlet adam yd. Bir asra yak n Filistini iflgal eden Haçl lar Ortado udan ç karmay baflard. Otuz üç devleti birlefltirerek Dünya slam Birli inin ilk nesnel örne ini tarihçilere gösterdi. Bugün muhtaç oldu umuz yeni Selahaddinleri iki milyar Müslüman hasretle bekliyor. Milletin ve tüm Ümmet-i Muhammedin atas Sultan Selahaddini kendine örnek alan, onun izinde yürüyen ve azimle çal flan bütün at l mc Müslüman gençli e selam olsun! Dr. Mehmet S lay n kaleminden Dünya slam Birli i nin Mimar Selahaddin Eyyubi SLAM CO RAFYASI ENDÜLÜS KÜLTÜR GEZ S 27 Mart 13-Çarflamba Özel Charter Freebört ile ö leden sonra saat de ANKARA-Esenbo a havaalan ndan Endülüs Özerk Bölgesi olan Sevillaya hareket. Otobüs ve Rehber eflli inde Malaga'ya yolculuk. Otele yerleflme ve Akflam yeme i. 28 Mart Perflembe Kahvalt ve Kurtubaya hareket. Panoromik flehir turu. Kutuba Camii-Meskito Katedral. Yahudi ve Müslüman mahallesi. Selahaddin Eyyubinin doktoru bni Meymun. Dünyada ilk (Katarakt-Sitare Ayn) amaliyat n yapan Dr. Muhammed Gafiki. Roger Garodi K raathanesi ve flkence Müzesi. Otele dönüfl ve aç k büfe akflam yeme i. 29 Mart Cuma Kahvalt ve Granada'ya hareket. Panoromik flehir turu. Abdulkadir Essufi Camiinde ö len namaz. Müslüman çarfl s ve Küçük cami-mescidus Sa ir. El Hamra Saray. Cennetul Arif ve Av Köflkü. Müfessir Muhammed Esed'i ziyaret. Otele dönüfl ve Akflam yeme i. 30 Mart Cumartesi Kahvalt ve Cebel-i Tar k' hareket. Tarife-Cibraltar. Gemilerin yak ld Sahiller. Tar k bin Ziyad' n tarihi hitabesinin verildi i kayal k. Marbeyya'da Kral fahd bin Abdulaziz Camiinde vakit namaz. Serbest zaman. Otele dönüfl ve Akflam yeme i. 31 Mart Cumartesi Kahvalt dan sonra bavullar m zla birlikte Sevillaya hareket. Panoromik flehir turu. Alkazar-Devlet Konuk evi. Alt n Kule. steyen Guvadal Kivir'de tekne gezintisi. Serbest zaman ve Havaalan na yönelifl. Saat de Sevilladan-Ankara Esenbo a havaalan na Hareket nflallah. Geziye Dahil Olanlar Uçak Bileti.Gidifl-Dönüfl (ANKARA- SEV LLA-ANKARA) Endülüste Otobüs-Türkçe Rehberlik Hizmetleri ve Seyahat Sigortas 4****-HOTEL P RAM DES-4 Gece Kahvalt ve Aç k Büfe Akflam Yeme i Saray-Cami ve Müzeler DEVAMI HER ÇARfiAMBA Ç ankaya Belediyesi'nin arsas n tahsis etti i Diyabet Hastanesinin yap m nda sona gelindi. Anadolu Lions Diyabet Vakf (ALD VAK) taraf ndan yap m üstlenilen Ankara n n ilk diyabet hastanesi Anadolu Lions Diyabet Teflhis Tedavi Merkezi ve Hastanesi nin Çankaya ve Ankaral lara çok önemli bir hizmet vermesi öngörülüyor. Önümüzdeki günlerde aç l fl yap lacak olan Anadolu Lions Diyabet Teflhis Tedavi Merkezi ve Hastanesi, 75 yatak kapasitesiyle diyabet (fleker) hastalar na hizmet verecek. ç organlarda tahribata yol açan diyabet hastal n n tedavisi için kurulan merkezde göz, böbrek, ci er ve kalp gibi diyabete ba l rahats zl klar için de servisler yer alacak. Dar gelirli diyabet hastalar n n teflhis ve tedavilerinin de uygulanaca, iç dizayn tamamlanm fl d fl cephe s yal t m kaplama çal flmas süren Anadolu Lions Diyabet Teflhis Tedavi Merkezi ve Hastanesi'nin 8 fiubat'ta hizmete girmesi planlan yor. da l m na bakt m zda yüzde 27 ile sanayi sektörünün birinci s rada yer ald - n görüyoruz. Konut ve hizmetler sektörü de yüzde 26 ile ikinci s rada bulunuyor Sanayide kullan lan enerjinin baflka bir ürünün üretiminde kullan ld n kaydeden Bezci, Konutlarda kullan lan enerji insanlar n s nma ifllevini yerine getirdikten sonra havaya kar - fl yor. Is yal t m yla havaya giden bu enerjinin miktar n ve sonuçta da faturay düflürmek mümkün Bezci, s yal t m n n geliflen teknolojiyle birlikte bina ömrü boyunca s tma ve so utma giderlerinde yaklafl k yüze 50 oran nda tasarruf sa lad - n söyledi. Türkiye de yaklafl k 19 milyon konut bulundu unu belirten Bezci, Türkiye statistik Kurumu verilerine göre bu konutlar n sadece yüzde 21,8 inin 2001 y l ndan sonra yap ld na dikkat çekti. Bezci, Türkiye de bulunan konutlar n yüzde 80 inin 10 yafl ndan büyük ve yal - t ms z oldu u dikkate al - n rsa, KDV muafiyeti ile teflvik edilecek s yal t m arac l yla y ll k 6-7 milyar dolarl k bir tasarruf mümkün olacakt r. Baflka türlü ifade edersek y lda 6-7 milyar dolarl k israf n önüne geçilecektir diye konufltu. Bezci, s yal t m malzemelerine uygulanacak KDV muafiyeti ile Türkiye nin enerji faturas n n düflürülmesini yan s ra, aile bütçelerinin korunaca n kaydetti. Bezci, s yal t m için yap - lan harcama maliyetinin, vatandafl aç s ndan yaz-k fl sa lanacak tasarruf ile 3-4 y lda amorti edilebilece ini söyledi. Bezci, Almanya baflta olmak üzere Avrupa ülkelerinde yal t m yat r mlar n n kredilendirildi ini de hat rlatarak, Türkiye de de ayn flekilde s yal t m n n kredi konusu olabilece ini söyledi. Bezci, Türkiye nin 81 ilinde gerçeklefltirilecek s yal t m çal flmas yla enerji tasarrufunun yan s ra ülkenin en önemli sorunlar ndan biri olan istihdama da katk sa layaca n belirterek, Is yal t m seferberli iyle 100 bini aflk n kifliye de istihdam kap s aç l r diye konufltu. Diyabet hastanesi aç l fla haz rlan yor

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında.

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında. 04.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/79 KONU: Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI KARAR : 1 KONU : AÇILIŞ Akdeniz Belediyeler Birliği Meclisi 27.04.2010 tarihinde olağan toplantıya çağrılmış, ekseriyet sağlanamadığından toplantı 30.04.2010 günü saat 14.30 da Özkaymak Falez Hotel Toplantı

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Şubat 2012 İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti... 3 2. Genel Değerlendirme... 3 2.1 Kuruluşun

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU 213 SAYILI VERG USUL KANUNU 93 VERGİ USUL KANUNU KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 1 lan n fiekli Madde 104: lan afla da yaz l flekilde yap l r: lan n fiekli (5035 Say l Kanun ile de iflen madde.

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: "Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî"

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî Hцkцmette deьiшiklikler yapыldы Kazakistan Cumhurbaшkanы Nursultan Nazarbayev, hцkцmette yapыlan deьiшiklikleri onayladы. Expo 2017'ye hazыlыklarыn sцrdцьц bu dюnemde yeni bir bakanlыk kurulmasыnы kararlaшtыran

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı; Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim-öğretim döneminde kazanmış oldukları bilgi, beceri

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim 2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim (TÜSİAD ve UNFPA Ortak Raporunun Değerlendirilmesi) Prof. Dr. Zafer Öztek 27 Kasım 2012 Fütürist Prof. David Passig 2050 adlı eserinde Türkiye nin 2050 yılında Dünyadaki

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

BACADER BACA İMALATÇILARI VE UYGULAYICILARI DERNEĞİ

BACADER BACA İMALATÇILARI VE UYGULAYICILARI DERNEĞİ BACADER BACA İMALATÇILARI VE UYGULAYICILARI DERNEĞİ 2006 BACADER BACA İMALATÇILARI VE UYGULAYICILARI DERNEĞİ BACADER; ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinin ayrılmaz bir parçası olan baca uygulamalarının

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015

Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015 Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015 Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 27/10/2015 günlü, 17399 sayılı yazısında; A HABER logosuyla yayın yapan "TURKUVAZ MEDYA YAYIN HİZMETLERİ A.Ş." adlı kuruluşa

Detaylı

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI Oturum Tarihi : 21 Kasım 2013 Oturum No : 70 BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI 1- Cumhuriyet Savcılığından Bursa Tabip Odasına intikal eden belgelere dayanarak 04, 05, 06 ve 20 Mart 2010 tarihlerinde

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI MESLEK ETK NL KLER 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 1076 BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMAS De erli Meslek Mensubumuz, stanbul Serbest Muhasebeci

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı