twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz"

Transkript

1 22 OCAK 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) Han m lokallerinde tan flma toplant lar Büyükflehir Belediyesi Han m Lokallerinin 2014 y l tan flma toplant lar sürüyor. Kültür ve Sosyal fller Dairesi Baflkanl Bat kent Han m Lokali üyelerinin düzenledi i e lence program na kat lan Baflkan Melih Gökçek in efli Nevin Gökçek, üyelerin coflkusuna ortak oldu. HABER 4. SAYFADA Zab talar Kazan da B R ARAYA GELD Ankara Büyükflehir Belediyesi ve lçe Belediye Zab ta Müdürleri 11. stiflare Toplant s Kazan Belediyesi nin ev sahipli inde yap ld. Toplant da gündem konular ele al nd ve bu konular hakk nda fikir al flveriflinde bulunularak yap lacak uygulamalarda ortak hareket etme karar al nd. HABER 3. SAYFADA Mamak ta konutlar h zla yükseliyor ki ay önce 2 bin konutun temelinin at ld ve Mamak n iki ayr mahallesini kapsayan Gülseren-Anayurt Kentsel Yenileme Projesi kapsam nda çal flmalar h zla devam ediyor. Gecekondu izlerinin yok oldu u alanda art k modern binalar yükselmeye bafllad. HABER 13. SAYFADA Ankara daki bal kç lar TOPLU DENET LD GÜNCEL HABER 2. SAYFADA GÜNCEL GÜNCEL MAMAK 50 y l susuzluk çekmeyece iz Ankara çmesuyu 2. Merhale Gerede Sistemi Projesi y l sonunda tamamlan yor Dr. Mehmet S lay n kaleminden Dünya slam Birli i nin Mimar SELAHADD N EYYUB HER ÇARfiAMBA GÜNÜ 16. SAYFADA H A B E R Köy Park Projesi nde çal flmalar sürüyor Alt nda Belediyesi, 100 y l öncesinin köy hayat n Köy Park projesiyle Ankaral lar n aya na getiriyor. Merakla beklenen Köy Park Aç k Hava Müzesi ndeki çal flmalar son sürat devam ediyor. Alt nda Belediyesi nin 100 y l öncesinin köy hayat n yaflatalaca Köy Park n camisi, çamafl rhanesi, ahflap evleri, yel ve su de irmeninden sonra köy kahvesi de köyün içindeki yerini ald. Anadolu nun bir köyünden sökülüp getirilen ve burada parçalar tekrar bir araya getirilerek yeniden kurulan köy kahvesi, Köy Park projesine hem canl l k hem de nostaljik bir tat getirdi. Köy Park ta yerini alan 85 y ll k köy kahvesi, Karabük ün bir köyünden getirildi. Parça parça sökülerek kamyonlarla Ankara ya tafl - nan köy kahvesi, burada parçalar asl na uygun olarak bir araya getirilerek yeniden infla edildi. HABER 16. SAYFADA Diyabet hastanesinde sona gelindi B A B I A L Ankara çmesuyu 2. Merhale Gerede Sistemi Projesi kapsam nda Ulusu Çay 'ndan Çaml dere Baraj 'na aktar lacak suyla baflkentin 50 y ll k ihtiyac n n karfl lanmas amaçlan yor GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 16 DA Bitim tarihi aral k ay olarak belirlenen projenin tamamlanmas yla Ankara'ya y lda 226 milyon metreküp su verilebilece i aç kland. T w i t t e r twitter.com/olaygazetesi06 Keçiören de er kazand ATO dan KDV muafiyeti önerisi 2014 Yerel Seçimleri ne do ru siz de seçmenlerinize do ru ve en k sa yoldan ulafl n... lanlar n z için irtibat: F A C E B O O K ALTINDA GÜNCEL OLAY GAZETES FACEBOOK TA pages/olay-gazetesi/ Türkiye nin en büyük ilçesi Keçiören in son befl y ldaki geliflimi emlak fiyatlar - na da ciddi bir flekilde yans d. Keçiören Belediyesi nin uygulad flehir planlama ve sosyal alan yat r mlar, ilçede gayrimenkul fiyatlar n yüzde bine art fllarla etkiledi. HABER 4. SAYFADA 16 DA Ankara çmesuyu 2. Merhale Gerede Sistemi Projesi yle Ulusu Çay 'ndan Çaml - dere Baraj 'na aktar lacak su Ankara n n 50 y ll k su ihtiyac n karfl layacak. KUZEYDEN GÜNEYE Orman ve Su flleri Bakanl nca 2012 y - l nda bafllat lan Ankara çmesuyu 2. Merhale Gerede Sistemi Projesi, Ankara'n n yaklafl k 100 kilometre kuzeybat s ndaki Gerede ilçesinin kuzeydo usundan güneye ilerleyerek, Ankara s - n rlar nda bulunan Çaml dere Baraj 'n kaps yor. Devlet Su flleri (DS ) Genel Müdürlü ü, Filyos Nehri'nin kolu Ulusu Çay 'nda infla edilecek Ifl kl Regülatörü ve letim Tüneli arac l yla Çaml dere Baraj 'na su aktar lmas n amaçl yor. YIL SONUNDA TAMAM hale bedelinin 229 milyon 426 bin lira oldu u projenin bu y l sonunda tamamlanmas planlan yor. Çal flma kapsam nda Çaml dere Baraj 'na y ll k 226 milyon metreküp su aktar lmas hedefleniyor. Projenin toplam uzunlu unun 32 kilometre oldu u ifade edildi. (AA) Suriyeli s nmac lara Pursaklar dan flefkat eli Pursaklar Belediyesi Erdemli Gençlik Kulübü nün bafllatm fl oldu u yard m kampanyas kapsam nda toplanan 2 TIR dolusu malzemeyi fianl urfa daki s nmac lara ulaflt ran belediye personeli Eyüp Birlik, oradaki izlenimlerini anlatt. HABER 3. SAYFADA Baflkan Tan k sorunlar yerinde çözüyor 13 TE

2 ANKARA Ankara da ki bal kç lara efl zamanl, toplu denetimler gerçeklefltirildi. Gündüz hal ve bal kç lar denetleyen ekipler, geceleri de Ankara ya bal k giriflinin yap ld Samsun ve stanbul yolunda polis ve jandarmayla birlikte araç kontrolü yaparak, Yönetmeli e uymayan bal klara el koydu ve bu bal klar Ankara ya sokmak isteyenlere de yasal ifllem uygulad. BUGÜN /2 Ankara daki bal kç lar TOPLU DENETLEND B üyük Hal, Ulus Hali, Sakarya Caddesi ve çeflitli ilçelerde faaliyet gösteren bal k sat c lar na yönelik denetimler gerçeklefltirilirken, yap lan denetimlerde asgari avlanma boyunun alt nda oldu u ve Yönetmeli e uygun olmayan bal k sat fl n n yap ld tespit edilen 71 Ankara S cakl k H CR RUM 21 Rebi-ül Evvel 9 Kanun-i Sani iflyerine toplam TL para cezas uyguland. Denetimlerde ayr ca kg bal a da el konuldu. Denetimler öncesinde denetçilerle bir araya gelen Bal kç l k ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Durali Koçak, su ürünlerinin g da güvenli inin sa lanmas n n yan s ra, istihdam oluflturmada da makro ve mikro düzeyde ülke ekonomisine önemli katk s olan bir sektör oldu unu vurgulayarak, su ürünlerinde sürdürülebilirli in sa lanmas n n büyük önem tafl d n vurgulad. Bal k tüketimi aç s ndan Türkiye de ikinci s rada yer alan Ankara da bal kç l n sürdürülebilir olabilmesi için su ürünleri avc l yla ilgili kurallara titizlikle uyulmas gerekti ini kaydeden l G da, Tar m ve Hayvanc l k Müdürü Muhsin Temel, ayr bölgelerde bulunan birçok bal k sat fl yerine efl zamanl denetimler yap ld n, bunun da denetimin etkinli ini art rd n söyledi. Ankara da mevzuata ayk r avlanmaya ve bal kç l m z n gelece ini tehdit eden, tebli e uygun olmayan bal k sat fl na karfl denetimlerin titizlikle ve aral ks z olarak devam edece ini belirten Temel, bal kç lar da Yönetmelikleri takip etmeleri ve Yönetmeli e uygun olmayan ürün satmamalar konusunda uyard. Çetin, gençlerle bir araya geldi P ursaklar Belediye Baflkan Selçuk Çetin hemflerileri ile buluflmaya devam ediyor. Bu defa gençlerle bir araya gelen Çetin, Pursaklar Belediyesi olarak her zaman gençlerin yan nda olacaklar mesaj verdi. Pursaklar Belediyesi Merkez Dede Torun Evi nde çok say da genç ile bir araya gelen Baflkan Çetin, gençlere önemli tavsiyelerde bulundu. Çetin, gençlerle yapt sohbette Pursaklar Belediyesi olarak çocuklara, gençlere, han mlara ve ihtiyarlara yönelik faaliyetleri ile her zaman destek olduklar n söyledi. Pursaklar da erdemli gençli in yetiflti ini belirten Selçuk Çetin, Nezaket Okullar, Erdemli Gençlik Kulübü ve Dede Torun Evleri ile insana yat r m yapt klar n kaydetti. Zor dönemlerden geçerek bugünlere geldi ini hat rlatan Çetin, Bizler onurumuzla, flerefimizle, haysiyetimizle yaflay p örnek olmal y z vurgusu yapt. Gençlerin taleplerini dinleyen Baflkan, flu tavsiyelerde bulundu: Sizler gelece imizsiniz. Gelece imizi sizlere emanet ediyoruz. Çünkü bizler bu makamlarda kal c de iliz. Azim edin, kararl olun, okuyun, ö renin ve yaflay n. Milli ve manevi de erlerimiz çok önemlidir. Bizler hizmetlerimizde bunlara önem veriyoruz. Unutmay n gelece iniz geçmiflinizdeki de erlere ba l d r. De erlerinize sahip ç k n. Milli ve manevi de erlerini yitirenler yenilmeye mahkûmdurlar. Saz ve söz eflli inde geçen gecede gençler Ankara oyunlar ile unutulmaz bir gece yaflad. TÜRK YE DE HAVA DURUMU msak :05 29 Günefl :06 59 Ö le :12 07 YARIN kindi :14 38 Akflam :17 03 Yats :18 25 Çankayal miniklerin tiyatro keyfi Ç ankaya Belediyesi Gündüzbak mevleri ve Etüt Merkezlerinde e itim gören çocuklar sinema, tiyatro gibi etkinliklerle hem e leniyor, hem de ö reniyorlar. Ankara n n en iyi okul öncesi e itim veren kurumlar ndan olan Çankaya Belediyesi ne ba l gündüzbak mevleri ve etüt merkezleri, bina d fl ndaki etkinliklerle de e itim sistemini pekifltiriyor. Son olarak gittikleri tiyatro gösterisini heyecanla ve e lenerek izleyen çocuklar n mutluluklar görülmeye de erdi. Yalan söylemenin kötü bir fley oldu unu anlatan Hediyeler Nerede? isimli tiyatro oyununu izleyen minikler, yanl fl yapan bir kifliye do ruyu anlatarak do ru yolu göstermenin önemini ve baflkalar n n eflyalar n izinsiz alman n yanl fl oldu unu e lenerek ö renme imkan buldular. Böylece, sinema, tiyatro, satranç, drama, spor ve beceri gelifltirici faaliyetler gibi birçok farkl alanda etkinliklerini uzman e itimciler gözetiminde sürdüren çocuklar, gelece e fiziksel ve zihinsel olarak en iyi flekilde haz rlan yorlar. Alt nda Belediyesi sosyal medyada A lt nda Belediyesi, sosyal medya arac l yla vatandafllara ulafl yor. Sosyal medya hesaplar n etkili bir biçimde kullanan Alt nda Belediyesi sayesinde Alt nda l vatandafllar, belediyeyi ve Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki yi Facebook ve Twitter hesaplar ndan takip etme imkan buluyor ve isterlerse aktif olarak iletiflime geçebiliyor. Alt nda l vatandafllarla iletiflime büyük önem veren Alt nda Belediyesi, sosyal medyay da aktif bir flekilde kullan yor. Facebook, Twitter ve Youtube gibi sitelerde bulunan kurumsal hesaplar arac l yla vatandafllarla iletiflime geçen Alt nda Belediyesi, sosyal medyay sadece duyuru ve ileti amaçl kullanm yor, vatandafllar n istek, öneri ve flikayetlerini de iletmelerine imkan tan yor. Alt nda Belediyesi, 24 saat takip edilen sosyal medya hesaplar sayesinde, gerçeklefltirilen sosyal ve kültürel etkinlikler, projeler, aç l fllar ve belediye ile ilgili haberler hakk nda Alt nda l vatandafllar bilgilendiriyor. Vatandafllar geliflmelerden an nda haberdar olabildikleri gibi, fikirlerini de dile getirebiliyor. Aç k, dürüst ve tarafs z bir biçimde vatandafl n yan nda olan Alt nda Belediyesi nin, sosyal medya arac l yla istek ve önerilere an nda yan t vermesi vatandafl taraf ndan memnuniyetle karfl lan yor. Alt nda l vatandafllar Baflkan Veysel Tiryaki ye ulaflmakta da hiç zorluk yaflam yor. Baflkan Tiryaki vysltiryaki kullan c ad yla hem facebook hem de twitter da vatandafllarla bulufluyor. Kendisine gelen mesajlar titizlikle de erlendiren ve sosyal medya hesaplar n aktif olarak kullanan Baflkan Tiryaki nin takipçi say s her geçen gün art yor. Alt nda Belediyesi sosyal medya hesaplar n n takipçi say s her geçen gün art yor. Alt nda Belediyesi'ni son güncellemelere göre Facebook ta 21 bin 294, Twitter'da ise 2 bin kifli takip ediyor. Hamamönü nün facebook sayfas n 10 bin 435 kifli takip ederken, Alt nda n gençlerinin kulland Alt n Gençlik sayfas n 5 bin 606 kifli takip ediyor. Ulucanlar Cezaevi Müzesi nin facebook sayfas n ise 2 bin 679 kifli takip ediyor. Vatandafllarla iletiflim ve iflbirli ine büyük önem verdiklerini ve sosyal medyay aktif bir flekilde kulland klar n belirten Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki, Alt nda l vatandafllar n sosyal medya hesaplar arac l yla da kendilerine rahatl kla ulaflabildi ini söyledi. Baflkan Tiryaki, herkesi Alt nda Belediyesi ni sosyal medyadan takip etmeye ça rd.

3 Organik tar m destekleme baflvurular bafllad O rganik tar m yapan üreticilerin desteklemeden faydalanmalar için bafllayan baflvurular 28 Mart 2014 tarihinde sona erecek y l nda organik tar m yapan ve organik ürün üreten üreticilere G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl nca meyve ve sebzeler için dekara 70 TL, tarla bitkileri için ise dekara 10 TL destek veriliyor. Organik tar m yapan üreticiler destekleme baflvurular n Zab talar Kazan da B R ARAYA GELD K azan Belediyesi Kump nar Kültür Merkezinde gerçeklefltirilen toplant ya Belediye Baflkan Lokman Ertürk, Baflkan Yard mc lar Ahmet Ceylan, Orhan Yaz c, Büyükflehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin zab ta müdürleri kat ld. Toplant da gündem konular ele al nd ve bu konular hakk nda fikir al flveriflinde bulunularak yap lacak uygulamalarda ortak hareket etme karar al nd. Kazan daki toplant n n 11. oldu una dikkat çeken Belediye Baflkan Lokman Ertürk, Ayn konuda farkl belediyelerin farkl uygulama yapmalar vatandafl n kafas n n kar flmas na neden olur. Sizlerin böyle toplant larda ifl deneyimlerinizi ortaya koyarak, hem belediyelerimizin hem de vatandafllar m z n sorunlar na çözüm getirmeniz takdir edilecek ve örnek al nacak bir davran flt r. Sonuçta hepimiz vatandafl m za hizmet ediyoruz. Önemli olan baz genel hizmetlerin kurallar n n ortaklafla belirlenmesi ve uygulaman n da ayn kurallar çerçevesinde yap lmas d r. Belediyelerimizin hizmet kalitesinin artmas ve hizmetlere standart gelmesi bak m ndan büyük önem tafl yan bu toplant ya kat larak de erli görüfllerinizi paylaflt n z için sizlere teflekkür ediyorum. Bu toplant larda al nan kararlar n hepimize hay rl olmas n diliyor, baflkanlar n za da selam ve sayg lar m iletiyorum. fleklinde konufltu tarihine kadar Çiftçi Kay t Sistemi ne kay tl oldu u lçe müdürlüklerine yapabilecek. Geçen y l Ankara da 71 iflletmeye dekar alan için organik tar m desteklemesi yap ld n belirten Ankara l G da, Tar m ve Hayvanc l k Müdürü Muhsin Temel, ödenen destek miktar n ise toplam TL oldu- unu söyledi. Ankara n n organik tar m için elveriflli flartlara sahip oldu unu kaydeden l Müdürü Temel, l Müdürlü ü olarak organik tar m teflvik etmek ve yayg nlaflt rmak için çiftçilere yönelik sürekli e itim çal flmalar yapt klar n dile getirerek, Organik tar m ürünleri her geçen gün pazar pay n art ran bir sektör. Organik tar m ürünlerine olan ilgi her geçen gün art yor. Ankaral üreticilerimizden de bunu dikkate alarak organik tar m imkanlar n de- erlendirmelerini ve Bakanl m z n sa lad desteklerden faydalanmalar n bekliyoruz Ankara Büyükflehir Belediyesi ve lçe Belediye Zab ta Müdürleri 11. stiflare Toplant s Kazan Belediyesi nin ev sahipli inde yap ld. ANKARA /3 Suriyeli s nmac lara Pursaklar n flefkat eli uzand P ursaklar Belediyesi Erdemli Gençlik Kulübü nün bafllatm fl oldu u yard m kampanyas kapsam nda toplanan 2 TIR dolusu malzemeyi fianl urfa daki s nmac lara ulaflt ran belediye personeli Eyüp Birlik, oradaki izlenimlerini anlatt. Türkiye nin ilk belediye internet radyosunda her hafta gerçekleflen Pursaklar Konufluyor program nda Pursaklar Belediyesi Bas n Müflaviri Adem Yavuz Irgato lu nun canl yay n konu u olan Pursaklar Belediyesi Kararlar Birim Sorumlusu Eyüp Birlik, konuflmas nda Belediyemiz, hemflerilerimizin flefkat elini Suriyeli s nmac lara en iyi flekilde hissettirdi Suriye de yaflanan olaylar nsanlar evlerinden ve vatanlar ndan zorla uzaklaflt r lm flsa burada yaflanan insanl k dram d r diye özetleyen Birlik, s nmac lara yap lan yard mlar n yetersiz oldu unu söyledi. Pursaklar da toplanan yard m malzemelerini tafl yan konvoyda belediye görevlisi olarak yer alan Eyüp Birlik, fianl urfa da büyük bir coflkuyla karfl land klar n kaydetti. 64 STK dan oluflan fianl urfa Suriye Yard m Platformu arac l ile yard m malzemelerinin teslim edildi ini aç klayan Birlik, izlenimlerini aktard. fianl urfa merkezde 80 bin s nmac yafl yor. Burada devletimiz çad r kentler kurmufl. Bizleri Akçakale Süleyman fiah Çad r Kenti ne götürdüler. Tabii buraya girmek için gerekli izinleri ald k. çerisinde hastaneler, okullar, sa l k merkezleri, spor alanlar, mescitler, kurs merkezlerinin bulundu u 680 dönüm üzerine kurulan bu çad r kent, 10 mahalleden olufluyor. Burada Türkçe dil kurslar da veriliyor. Çok say da yard m yap l yor. Belediyemiz de yapm fl oldu u kampanya ile kardeflli in s n r tan mad n gösterdi. Bizler ayn zamanda hem Baflkan m z Say n Selçuk Çetin in hem de hemflerilerimizin selam n götürdük. Suriye den ülkemize 2 gün içinde 15 bin kiflinin geçifl yapt bilgisini ald k. Gerçekten çok zor durumdalar. S nmac lar n durumunu görmek için oralara gitmek gerekir. Ciddi anlamda yard ma ihtiyaç var. Tüm hay rseverlerin bu konuda daha duyarl olmas n arzuluyorum. Çünkü bir odada 10 kiflinin yaflad n ve yere serecek bir hal n n dahi olmad n gördük. Devletimiz ciddi destek veriyor. Ama say fazla oldu u için bunlar yetersiz kal yor. Halk m z n da bu konuda daha hassas davran p, buradaki insanlar n gerçekten ihtiyaç sahibi olduklar n unutmamas gerekiyor. Pursaklar Belediyesi geçti imiz günlerde 2 TIR dolusu yard m malzemesini fianl urfa daki s nmac lara göndermiflti. nternet üzerinden dinlenebilen Radyo Pursaklar, her hafta farkl konu ve konuklar ile yay n hayat n sürdürüyor. Radyo Pursaklar da Ankara havas T ürkiye nin ilk belediye internet radyosu olan Radyo Pursaklar a konuk olan yerel sanatç - lardan Ali Can Durak, seslendirdi i parçalarla dinleyenlere keyifli anlar yaflatt. Her hafta gerçekleflen Pursaklar Konufluyor program nda Pursaklar Belediyesi Bas n Müflaviri Adem Yavuz Irgato lu nun canl yay n konu u olan Ali Can ve ekibi, saz çal p türkü söyledi. Türkiye de ilk defa Pursaklar Belediyesi taraf ndan hayata geçirilen Belediye Internet Radyosu her geçen gün daha fazla dinleniyor. 24 saat canl yay n yaparak halk bilgilendiren Radyo Pursaklar, ayn zamanda müzik dinletisi de sunuyor. Bu haftaki canl yay n konuklar Ankara oyun havalar seslendirdi. Bir saat süren canl yay nda, Ankara ile Polatl n n Aras, Misket, At m Arap gibi çok say da parça seslendirildi. Ali Can durak, önümüzdeki günlerde bir klip çal flmas yapaca - n aç klad. nternet üzerinden dinlenebilen Radyo Pursaklar, her hafta farkl konu ve konuklar ile yay n hayat n sürdürüyor.

4 ANKARA 4 Han m lokallerinde tan flma toplant lar B üyükflehir Belediyesi Han m Lokallerinin 2014 y l tan flma toplant lar sürüyor. Kültür ve Sosyal fller Dairesi Baflkanl Bat kent Han m Lokali üyelerinin düzenledi i e lence program - na kat lan Baflkan Melih Gökçek in efli ve ayn zamanda Sosyal Hizmetler E itim ve Yard m Vakf Onursal Baflkan Nevin Gökçek, üyelerin coflkusuna ortak olurken, han mlara çeflitli tavsiyelerde de bulundu. E lence kadar toplum ad na yap lacak fleylerin de insana mutluluk verece ine dikkat çeken Nevin Gökçek, flunlar söyledi: Atam za, anam za-babam za, büyüklerimize sahip ç kal m. Bir hat r sormak, sevgi göstermek çok fley ifade eder. nsanlar n sevildi ini ve kendilerine k ymet verildi ini hissetmesi çok önemli. Gösterece iniz bu ilgi inan n ki sizleri de çok mutlu edecek. Büyükflehir Belediyesi nin fiefkatevlerine, Gençlik Merkezlerine, Yafll, Engelli merkezlerine ziyaretler yapmay ihmal etmeyelim. Onlarla birebir ilgilenelim. Göreceksiniz ki buradaki faaliyetleriniz daha anlaml, daha da güzel olacak. Ankara Büyükflehir Belediyesi 19. Dönem Çocuk Meclisi üyeleri, Baflkentli çocuklar n sesi ve kula olmay sürdürüyor. Çocuklarla ilgili konularda pek çok kurum ve yetkiliye konuk olan Çocuk Meclisi üyelerinin bu seferki dura Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlü ü oldu. Çocuk Meclisi nden Alt nda l kad nlar öykülerini yar flt racak Bakanl k ziyareti B aflkanl k Divan ve Komisyonlardan oluflan 12 meclis üyesi, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Abdülkadir Kaya ile bir araya geldi. Genel Müdür ve di er yetkililerin çocuklarla tan flmas n n ard ndan Çocuk Meclisi Baflkan Yard mc s Nazl can Kavak, çal flmalar hakk nda k sa bir bilgilendirme yaparak, Türkiye nin ilk ve öncü meclisiyiz. Tüm çocuklar n daha mutlu, daha baflar l, daha sa l kl bir hayat sürdürebilmeleri için düflüncelerimizi ifade etmeye çal fl yoruz Genel Müdür Kaya ya 183 ALO Çocuk Hatt, çocuk iflçili ini önlemekle ilgili çal flmalar; Çocuk Dostu kavram, 25 May s Kay p Çocuklar Günü, koruma alt ndaki çocuklara dönük hizmetler, engelli çocuklarla ilgili çal flmalar, Keçiören de er kazand T ürkiye nin en büyük ilçesi Keçiören in son befl y ldaki geliflimi emlak fiyatlar na da ciddi bir flekilde yans d. Keçiören Belediyesi nin uygulad flehir planlama ve sosyal alan yat r mlar, ilçede gayrimenkul fiyatlar n yüzde bine art fllarla etkiledi y l nda Ovac k da TL aras olan metrekare arsa fiyat 2014 y l nda TL olurken, ayn oranlardaki art fllar Esertepe, Yükseltepe gibi ilçedeki bir çok bölgede de görülüyor. Konu ile ilgili konuflan Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak ise flunlar söyledi: Keçiören deki gayrimenkullerin bu derece de erlenmesi bizim ad m za mutluluk verici. fiehircilik anlay fl - m z n do ru yolda oldu umuzu gösterir. Çünkü bir belediyenin en önemli görevlerinden birisi yapt çal flmalarla bölgesini kalk nd rmak, de erli hale getirmektir. Bunu ise nas l baflard k? Göreve geldi imiz 2009 y - l nda belediyenin tüm imkanlar kent girifline harcanm flt. Biz ise tüm Keçiören i bir bütün olarak ele ald k ve yat r mlar m z ilçenin geneline yayd k. Bu da Keçiören in tamam nda topyekün bir kalk nma getirdi. Tek mahallenin de il tüm Keçiören in belediyesi olduk. Önümüzdeki dönemde özellikle Ak Parti Hükümetinin Keçiören e en büyük hediyesi metronun aç lmas ve de bizim yürüttü ümüz dev rekreasyon alan Gümüfldere Ihlamur Vadisi projesinin tamamlanmas ile ilçemizdeki kalk nma çok daha h zl flekilde sürecektir. Sadece birkaç y l içinde inflallah tüm vatandafllar m z bunu görecekler; Ankara n n en k ymetli topra Keçiören olacak. Tabii tüm bunlar söylerken, bize her konuda destek ç kan, tüm planlama ve uygulamalar m z da Keçiören Belediyesi ne özel ilgi gösteren Ankara Büyükflehir Belediyesi ve Baflkan Melih Gökçek e de teflekkürü borç biliyoruz. Keçiören in son befl y lda yaflad h zl kalk nma, Büyükflehir Belediyesi ile ilçe belediyesinin uyum içinde çal flmas n n bir ürünüdür tarihli Çocuk Gerçe i Raporu, medyada çocuk Duyarl l ile ilgili sorular n yönelten meclis üyeleri, çocuklara yönelik sürdürülen hizmetler hakk nda genel bilgiler edindiler. Çeflitli kurumlar n deste i ile haz rlanm fl olan Çocuk Haklar Stratejisi ve Eylem Plan n n, 14 Aral k tarihli Resmi Gazete de yay nlanarak yürürlü e girdi ini belirten Kaya, tüm kurumlar n, çocuk haklar n daha yak ndan takip edeceklerini ve yönetmeliklere uyacaklar n belirtti. Misafirlerine Çocuk Haklar ve Çocuk Kat l m ile ilgili yay nlar n yer ald birer çanta hediye eden Genel Müdür Abdülkadir Kara, çocuklarla birlikte bir de an foto raf çektirdi ve ziyaretten duydu u mutlulu u ifade ederek, Çocuk Meclisi nin baflar l çal flmalar ndan dolay üyelere tebriklerini sundu. A lt nda Belediyesi nin 8 Mart Dünya Kad nlar Günü etkinlikleri çerçevesinde gerçeklefltirdi i ve art k gelenekselleflen Öykü Yar flmas n n konusu aç kland. Bu y l 8 inci kez gerçeklefltirilecek olan öykü yar flmas n n konusu Yaflamak olarak belirlendi. Öykü yar flmas için baflvurular bafllad. Her yafl ve her e itim seviyesinden yüzlerce kad n n geçti imiz y llarda büyük ilgi gösterdi i yar flmaya kat l - m n bu y l da üst düzeyde olmas bekleniyor. Alt nda Belediyesi kad nlar flu sözlerle yar flmaya ça r yor: Yaflamay bir flans olarak görenler, doya doya yaflad m diyenler, ben de yaflad m ama hiçbir fley anlamad m ya da ne yaflad m ki flu hayatta? diyenler, ikinci hayat n yaflayanlar, yaflamdan kopanlar, yaflam n n anlam n yitirenler, yaflamak sizler için ne anlam ifade ediyor, anlat n. Yaflamak yaln zca bir ömür tüketmek de il diyorsan z, yaflad klar n z kelimelere dönüfltürün. Yaflam n z hikayeniz olsun Konuyla ilgili bilgi veren Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki, Alt nda l kad nlar n kendilerini de iflik mecralarda ifade edebilmeleri için pek çok proje hayata geçirdiklerini kaydederek Alt nda, 8 Mart Dünya Kad nlar Günü nün kad nlar n aktif kat l mlar yla kutland bir ilçe... Biz 8 Mart protokole yönelik salon programlar yla geçifltirmek yerine kad nlar n planlad ve bizzat sahneledi i etkinliklerle kutluyoruz. Bu etkinliklerin önemli bir parças da düzenledi imiz öykü yar flmas d r. Öykü yar flmas nda anlat lan öykülerin kad nlar n kendi hayatlar n veya iç dünyalar n yans tt na dikkati çeken Tiryaki, yar flmaya kat lan tüm eserlerin çok çarp c ve profesyonel bir dille yaz lm fl oldu unu ve her y l dereceye giren eserlerin belirlenmesinde çok zorlan ld n söyledi. Yaflamak konulu öykü yar flmas n n son baflvuru tarihi 24 fiubat 2014 olarak belirlendi. Yar flma flartnamesine göre; eserler 12 punto Arial fontuyla, en fazla dört A4 kâ d uzunlu- unda ve word doküman olarak yaz lacak. Eserler elektronik posta adresine ile veya posta yoluyla Alt nda Belediyesi Kültür ve Sosyal fller Müdürlü ü fiükriye Mah. Ulucanlar Cad. No:63 adresine gönderilebilecek ya da elden teslim edilebilecek. Yar flmada dereceye girenlere ödülleri Alt nda Belediyesi nin büyük bir coflkuyla ve çok genifl bir kat l mla kutlad 8 Mart Dünya Kad nlar Günü kutlama program nda verilecek. Yar flman n birincisine ödül olarak dizüstü bilgisayar, ikincisine tablet bilgisayar, üçüncüsüne ise dijital foto raf makinesi hediye edilecek.

5 K rg zgaz 1 dolarla resmen Rusya n n oldu B fikek (CHA) K rg zistan n do algaz flirketi 'K rg zgaz' 1 dolarl k sembolik fiyatla resmen Rusya ya geçti. Rusya parlementosunun alt kanad Duma, K rg zintan n do- algaz flirketi K rg zgaz n Rus Bakan Zeybekçi: Dolar n 2,20 olmas n tehlikeli görmüyorum ANKARA (CHA) E konomi Bakan Nihat Zeybekçi, "Dolar n 2,20 olmas süreci y la yay ld nda ben d fl ticaretimiz anlam nda tehlikeli görmüyorum." Denizli Ticaret Odas (DTO) ve Denizli ihracatç lar birli i yöneticilerini bakanl k binas nda kabul eden Ekonomi Bakan Nihat Zeybekçi, bas n mensuplar n n sorular n cevaplad. Zeybekçi'ye geçti imiz günlerde dolar n yükselmesinde bir risk görmedi i ifadesi hat rlat larak, dolar n 2,25 TL ile yeni rekor k rmas sonras hala ayn görüflü koruyup korumad n n sorulmas üzerine, "Kurun 2,20 olmas süreci y la yay ld nda, ben d fl ticaretimiz anlam nda tehlikeli görmüyorum. Hatta sa l kl ve olumlu görüyorum. Bundan endifle edilecek bir fley görmüyorum. Ümit ediyorum ki; yak n bir sürede yukar ya ç - kan bu ibrenin afla ya do ru bir düzelteme yapmas n ve ekonominin kendi do al tabiat içinde bir zemine oturarak ondan sonra yine kur ile ilgili dönemin devam etmesini bekliyorum." diye konufltu. Yurtd fl piyasalardan da örnek veren Zeybekci, flöyle devam etti: "Dünyaya bakt m z zaman dünya da bize benzerli i olan ülkelerde ayn oranda yaklafl k yüzde 10 ile yüzde 20 aral nda kendi milli paralar n de er kayb var. Bunun muhtelif sebepleri var. Onlar bu de er kayb na girdiklerinde Türkiye olarak herhangi bir TL ile ilgili de er kayb ile ilgili bir süreç yaflam yorduk. Son dönemdeki yaflad m z bu olumsuzluklar kesinlikle ekonomik olumsuzluklar de ildir. Türkiye AB nin 20 üzerindeki ülkesi ve dünyan n bir çok güçlü ekonomisi Japonya Amerika dahil olmak üzere bir çok güçlü ekonomisine bakt m z zaman kamu maliyesi anlam nda son derece güçlü bir ülkedir. Türk Liras 'n n de er kaybetmesini biz ekonomik bir sonuç olarak görmüyoruz. Bunun psikolojik ve siyasi bir sonuç olarak görüyoruz. Siyasiden kast m zda hükümetimizin siyasi istikrar ndan kaynaklanan bir flüpheden dolay de il, spekülatif amaçl görüyoruz. Yani siyasete spekülatif amaçl olanlar n siyasete yeltenmesinin biraz esintisi olarak görüyoruz." do alga flirketi Gazporm a sat lmas n ön gören anlaflmay onaylad. Buna göre 1 dolarl k bir fiyat biçilen K rg zgaz flirketi 2 milyar 400 milyon somluk borcuyla birlikte (yaklafl k 498 milyon dolar ) Rusya n n do algaz flirketi Gazprom a geçmifl oldu. STANBUL (AA) GDAfi Genel Müdürü Bilal Aslan, AA muhabirine yapt aç klamada, özellikle k fl aylar nda, so uk havalarda karbonmonoksit zehirlenmelerinin yafland - n, bunun nedeninin temiz hava menfezlerinin kapat lmas oldu unu söyledi. Menfezler kapat l nca do algaz n tam yanmad n, az miktar da yan nda karbonmonoksit olufltu unu, bu zehrin bacadan tahliye oldu unu ancak bacan n t kal olmas halinde zehrin içeride kald n dile getiren Aslan, menfezleri kapatmamak ve bacay aç k tutmak gerekti ini vurgulad. Aslan, do algaz tesisas t nda kullan lan kombi veya flofbenin zamanla de ifltirildi ini kaydederek, bu de iflimlerin yetkili tesisatç lara yapt r lmas gerekti ini bildirdi. Aslan, stanbul genelinde 1000 den fazla yetkili tesisatç bulundu unu, bunlar n zaman zaman kontrol edildi ini vurgulad. Yetkili tesisatç lar n isimlerinin GDAfi n kurumsal internet sitesinde yer ald n ve yetkili olduklar na dair belge bulundu unu ifade eden Aslan, Bu tesisatç lar bariz bir flekilde ay rt etmek için fl kl bir tabela gelifltirdik. Tabelay yetkili tesisatç lar n asmas n istedik. Bu tabelay gören stanbullular gönül rahatl yla tesisatlar n yapt rabilirler. Bu tabela kolay kolay taklit edilemez diye konufltu. Aslan, 2013 y l sonu itibar yla ulaflt klar abone say s na da de inerek, Y l sonu itibar yle bizim yaklafl k 5 milyon 400 bin abonemiz oldu. Bu ciddi bir rakam. Bunlar n 5 milyon 100 bini do algaz kullan - yor. Geçen y l 5 milyar metreküp gaz tükettik ifadelerini kulland. Son 10 y la bak ld nda halk n do algaz kullan m konusunda bilinçlendi ine dikkati çeken Aslan, flunlar söyledi: Son 10 y lda hane bafl na düflen do algaz tüketiminde ciddi bir düflüfl var. Bunun nedeni de tasarruf aç s ndan bilinçlenme. Do algaz kullanma kültürümüz geliflti. Özellikle GDAfi olarak do algaz n hem Rus parlamenterler, anlaflman n Rusya için stratejik öneme sahip oldu un u dile getirdiler. Gelecek befl y l zarf nda K rg zgaz a 640 milyon dolarl k bir yat r m yapacak olan Gazprom, K rg zgaz n 25 y l sahibi olacak. EKONOM /5 stanbullu geçen y l 5 milyar metreküp do algaz tüketti GDAfi, 2013 y l sonu itibar yla 5 milyon 400 bin aboneye ulafl rken geçen y l kentte kullan lan do algaz miktar 5 milyar metreküpü buldu. güvenli hem de tasarruflu kullan - m n teflvik ettik. Bu yönde konferanslar, seminerler, toplant lar yapt k, broflürler da tt k. Ayr ca do algaz tüketiminin düflmesinde di er bir önemli etken binalardaki yal - t m. Bina kaliteleri de artt. Daha yal t ml ve kaliteli binalar do algaz tüketimi aç s ndan müflteriye olumlu yans d. 10 y l önce 100 metrekarelik bir dairenin y ll k do algaz tüketimi yaklafl k 1500 metreküptü. Ancak flimdi bu rakam 1000 metreküplere düfltü. Yani 3 te 1 oran nda do- algaz tüketimi düfltü. Bu, faturalar küçüldü demektir. Bir dairenin ortalama tüketimi 1000 metreküp. Bunun parasal de eri de y ll k 1200 lira civar nda. Bunu aylara bölerseniz 100 lira oluyor. Siz do algaz hem mutfak, hem s cak su hem de s nma olmak üzere 3 alanda kullan yorsunuz. Bunlar için y ll k 1200 lira ödüyorsunuz. Bilal Aslan, y ll k ortalama tüketilen do algaz için harcanan 1200 liray, vatandafllar n kolay ödeyebilmesi için sabit ödeme sistemini ortaya ç kard klar n dile getirerek, bu sistemin özellikle ayl k sabit geliri olan kullan c lar n tüketim istatistiklerinden yola ç k larak oluflturuldu unu aktard. Ödeme sisteminde bir önceki y - l n toplam tüketiminin al narak 12 aya bölündü ünü ve ay bafl na düflen fiyat n tüketiciden tahsil edildi- ini dile getiren Aslan, Diyelim ki bir kullan c geçen y l 1200 lira ödemifl. Yani ayda 100 lira ödemesi gerekiyor. Biz bunu sabitliyoruz dönem sonuna kadar. Yani her ay 100 lira ödüyor kullan c. Dönem sonunda da öngörülen miktardan az tüketildiyse kullan c alacakl, fazla tükettiyse fark n ödüyor. Dönem içerisinde biz tüketiciyi de az veya fazla tüketti ine dair bilgilendiriyoruz. Fatura ödemede zorlanan müflterilerimiz için sabit ödemeyi tavsiye ediyoruz ifadelerini kulland. Aslan, fatura ödemede kolayl k olmas için kredi kart yla tahsilat yap labildi ini, veznelerde 100 lira üzerinde ödenen faturalara, bankalara göre 3 taksit de yap labildi ini anlatarak, bankalar ve PTT arac l - yla da ödemelerin yap labildi i bilgisini verdi. Vatandafllar n GDAfi a gelmeden online olarak abone olma, sözleflme yapma, fatura ödeme gibi birçok ifllem yapabildi ini ifade eden Aslan, GDAfi, do algaz hariç her fleyi internete tafl d GDAfi Genel Müdürü Aslan, do algaz da t m piyasas nda Türkiye nin toplam n n yar s n kendilerinin temsil etti ini kaydederek, Da- t m flirketlari aç s ndan dünyada zannediyorum en büyük flirketiz. Daha büyük bir flirket duymad k de erlendirmesinde bulundu. Türkiye de y ll k toplam do algaz tüketiminin milyar metreküp oldu unu, bunun yüzde 11 ini stanbul halk n n tüketti ini aktaran Aslan, Büyük sanayiler de dahil Türkiye de kullan lan do algaz n yüzde 11 i stanbul da kullan l yor fiu anda köylerde ve adalarda da do algaz kullan ld n belirten Aslan, flunlar söyledi: Köyler ve adalar da dahil stanbul da isteyen herkese do algaz ulaflt r yoruz. Yaklafl k 16 bin kilometre flebekemiz var. Bu flebekemiz, kapasite olarak stanbul un gelece i dikkate al narak infla edildi y l sonra stanbul da ne kadar tüketim olacak, nerelerde do algaza ihtiyaç duyulacak hepsi planland. Bunlar dikkate al narak kapasitemizi ayarl yoruz. stanbul da yaflanacak olas bir depreme karfl da önlemlerimizi al yoruz. GDAfi olarak depremle ilgili her türlü tedbirimiz ald k. Deprem olmadan belirli bir süre öne Kandilli ile beraber erken uyar y biz de alabiliyoruz. Bu anlamda da ciddi çal flmalar yapt k. Müflteri memnuniyetimizi son derece önemsiyoruz. Müflteri memnuniyeti oran yüzde 95. Abone olan herkesi flirketin orta olarak görüyoruz. yi çal fl p çal flmad m z d flar dan ba ms z flirketlere denetlettiriyoruz. Aslan, flirketin özellefltirme sürecinin stanbul Büyükflehir Belediyesi bünyesinde bafllad n ve flu anda sürecin devam etti ini, henüz netleflen bir fleyin olmad n sözlerine ekledi. EXPO için bu y l 400 milyon lira harcanacak ANTALYA (AA) A ntalya da 2016 y l nda yap lacak çiçek ve çocuk temal Uluslararas Botanik Sergisi (EXPO 2016 Antalya) için haz rl klar tüm h z yla sürerken, sergi alan ndaki altyap çal flmalar için bu y l yaklafl k 400 milyon lira harcanaca bildirildi. AA muhabirine aç klamalarda bulunan EXPO 2016 Antalya Ajans Genel Sekreteri Selami Gülay, Aksu ilçesinde bulunan bin 100 dönümlük EXPO alan nda 2014 y l n n sonuna kadar altyap ifllerinin yaklafl k yüzde 90 n tamamlamay hedeflediklerini söyledi. Gülay, bu çerçevede bu y l sedde üzeri yol imalatlar, saha reglaj, otopark, ada içi kanalizasyon, ya mur suyu, içme suyu, sulama ve yang n ana hatlar kanalizasyon, gezinti yollar, ya mur suyu ve at k su terfi merkezleri, sulama ve yang n suyu deposu, derin kuyu pompa binalar, gölet besleme ve boflaltma yap lar, bekçi kulübeleri ve personel binas ile istinat ve ihata duvarlar n n yap m - n n tamamlanmas n n planland - n kaydetti. EXPO 2016 için bu y l 400 milyon lira civar nda yat r m planl yoruz diyen Gülay, 2014 bizim için çok kritik bir y l. Yapt m z ifller flekillensin istiyoruz. EXPO, 2016 da yap lacak, bu iflin pardonu yok. Dolay s yla biraz daha koordinasyon ve planlama ile ifllerimize yo unlaflaca z ifadesini kulland. A açland rma ifli için bu ay n sonuna kadar ihaleye ç kaca n kaydeden Gülay, alana 108 türde 25 bin 585 adet a aç ve a açç k dikilmesinin planland n ifade etti. Gülay, a açlar n yan s ra EX- PO alan na 113 türde 69 bin 550 çal ve sar l c bitki, 29 türde 193 bin 50 metreralik alanda mevsimlik ve çok y ll k çiçek, 53 türde 265 meyve ve tropik meyve a ac, 51 türde 428 bin 300 metrekare alanda yer örtücü çim, 54 türde 5 bin 30 sucul bitki, 9 türde bin 180 kaktüs ekilece ini anlatt. Elmal ilçesinde 2 bin saks da EXPO 2016 n n sembol çiçe i olan flakay k üretiminin bafllad - n bildiren Gülay, ayr ca Konyaalt bölgesinde Hisarçand r da 4 hektarl k bir alanda do al ortamda flakay k üretilece ini kaydetti. Gülay, Fuar alan nda flakay k çiçe ini görenler do al ortam nda da görmek isterlerse buraya turlar düzenlenecek EXPO nun ortas nda oluflturulacak göletin Antalya Körfezi nin minyatürü fleklinde yap laca n, ilçelerin de co rafi yap ya göre ayn flekilde göletin etraf nda konumland r laca n dile getiren Gülay, Kafl tan Gazipafla ya kadar bütün ilçelere burada yer verece iz. Bütün ilçeler tarihi, kültürel de erlerini tan tma imkan n bulacak diye konufltu. Botanik EXPO nun sembolü olacak EXPO kulesi konusunda müflavir firman n yetkili oldu unu belirten Selami Gülay, firman n bu konuda bir flartname haz rlayaca- n söyledi. EXPO kulesi için yar flma planland n kaydeden Gülay, Bunun için bir jüri oluflturulacak. fiimdi jürinin kimlerden oluflturulaca konusunda çal flma yap yoruz. Bir an önce yar flman n yap lmas n istiyoruz ki kulenin yap - m na bafllans n diye konufltu. EXPO kulesi yar flmas n n ulusal ölçekte olaca n ifade eden Gülay, projenin içeri ine uygun bir projeyi uygulamak istediklerini bildirdi. EXPO 2016 ile ilgili ulusal ve uluslararas tan t m faaliyetlerinin bu y l itibar yla bafllat laca n aç klayan Gülay, bununla ilgili profesyonel bir firma ile anlaflacaklar n dile getirdi. Geçen hafta Ankara da büyükelçilere proje hakk nda bilgi verdiklerinin alt n çizen Gülay, yerel yönetimlerden, giriflimcilerden, turizmcilerden ve büyükelçilerden büyük destek ald klar n ifade etti. Gülay, D fliflleri Bakanl taraf ndan bildirilen 187 ülkeye 20 Aral k 2013 itibar yla G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakan Mehdi Eker in imzas yla davet mektuplar gönderildi. Bunun takibi ekonomi ve turizm müflavirleri ile büyükelçiler taraf ndan 3 koldan yap - lacak diye konufltu. Bu y l n may s ay nda Türkiye deki yabanc misyon temsilcilerini Antalya ya davet ederek EX- PO 2016 hakk nda bilgi verilece- ini, ard ndan ulusal ve uluslararas bas n temsilcilerine tan t m yap laca n anlatan Gülay, ayr ca Kültür ve Turizm Bakanl n n bundan sonraki bütün tan t mlar nda EXPO 2016 ya yer verece ini kaydetti.

KEÇ ÖREN. Van Üflümesin diye kampanya Çankaya Belediyesi, Van So uk, Çocuklar Hala Üflüyor slogan yla, Toplumsal Dayan flma Merkezleri nde

KEÇ ÖREN. Van Üflümesin diye kampanya Çankaya Belediyesi, Van So uk, Çocuklar Hala Üflüyor slogan yla, Toplumsal Dayan flma Merkezleri nde 21 ARALIK 2013 Cumartesi YIL:39 SAYI: 13837 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Emine Erdo an, Uygulamal Giriflimcilik E timi ni tamamlayan kad nlara sertifika verdi PURSAKLAR

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

DUALARLA UGURLANDI. Pursaklar Belediyesi nden Suriye'ye yard m götüren TIR'lar yola ç kt

DUALARLA UGURLANDI. Pursaklar Belediyesi nden Suriye'ye yard m götüren TIR'lar yola ç kt skitler deki kaçak ifl yerlerine geçit yok Büyükflehir Belediyesi Zab ta Dairesi Baflkanl ekipleri M A Proje alan olarak belirlenen skitler de yasa d fl oto yedek parça sat fl ve tamiri yapan kaçakç lara

Detaylı

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 6 fiubat 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13877 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Paravan flirketler ad alt nda, ücret karfl l sahte sigortal gösterilen 611 kiflinin sigortas iptal

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz ATO dan kentsel dönüflüm önerisi Ankara Ticaret Odas Baflkan Salih Bezci, 300 metrekarelik imalathane ile mobilyac l k sektörünün geliflemeyece ini belirterek, Sitelerde acilen imalathanelerin üretim tesislerine

Detaylı

G da Tar m ve Hayvanc l k Bakan Mehmet Mehdi Eker: Kurakl k için tedbirler ald k

G da Tar m ve Hayvanc l k Bakan Mehmet Mehdi Eker: Kurakl k için tedbirler ald k 21 fiubat 2014 Cuma YIL:40 SAYI: 13890 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Bakan Güllüce: Geri dönüflümün ekonomiye katk s 1,3 milyar TL GÜNCEL ALTINDA Tiryaki, Alt nda l çocuklarla

Detaylı

SURE KISALDI k slalar doldu

SURE KISALDI k slalar doldu At k toplay c lar s k denetleniyor Pursaklar Belediyesi, Ankara Valili i nin genelgesi üzerine cadde ve sokaklarda ambalajl at k toplayanlar s k denetime ald. PURSAKLAR Ankara Valisi Alaaddin Yüksel in

Detaylı

ANADOLUJET in kampanyalar sürüyor

ANADOLUJET in kampanyalar sürüyor AK Parti Çankaya Belediye Baflkan Aday Bar fl Ayd n: Kavgac de il, bar flç olaca z AK Parti Çankaya Belediye Baflkan Aday Bar fl Ayd n, "Çankaya'da kavgac de il, bar flç ; bofl konuflan de il, ifl üreten

Detaylı

ILK YERLI UCAK teslim icin haz r

ILK YERLI UCAK teslim icin haz r 9 MAYIS 2014 Cuma YIL:40 SAYI: 13956 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com lk A400M uça ATLAS, törenle teslim edilecek 23 Nisan Ortaokulu na KÜTÜPHANE AÇILDI Hay rsever Melek

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi Yerel seçim 7 ARALIK 2013 Cumartesi YIL:39 SAYI: 13825 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com YSK, mahalli seçim yasaklar ile ilgili ald karalar kamuoyuyla paylaflt ÇUBUK Çubuklu

Detaylı

AVM lerin say s 5 y lda 5 kat artt

AVM lerin say s 5 y lda 5 kat artt Alt nok, Seçim Koordinasyon Merkezi nin aç l fl n yapt 2014 Yerel Seçimleri nde Büyük Birlik Partisi (BBP) den Keçiören Belediye Baflkan Aday olan Turgut Alt nok, Seçim Koordinasyon Merkezi nin aç l fl

Detaylı

Belediyenin bültenini hükümlüler basacak

Belediyenin bültenini hükümlüler basacak Belediyenin bültenini hükümlüler basacak Yenimahalle Belediyesi ile Ankara Aç k Ceza nfaz Kurumu flyurtlar Müdürlü ü aras ndaki iflbirli i protokolü yenilendi. GÜNCEL Ankara Aç k Ceza nfaz Kurumu flyurtlar

Detaylı

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI Bakkallar Odas Baflkan Aday Zekerya Murat: fiimdi bakkal kazanacak Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odas Baflkan Aday Zekerya Murat, seçildikleri takdirde dürüst, kat l mc ve fleffaf bir yönetim anlay

Detaylı

ISSIZLIK ORANI %10 A ULASTI

ISSIZLIK ORANI %10 A ULASTI 19 MART 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13912 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com flsiz say s 19 bin kifli artarak 2 milyon 809 bin kifliye yükseldi GÜNCEL ISSIZLIK ORANI fl adamlar

Detaylı

MHP K z lcahamam da seçim start n verdi

MHP K z lcahamam da seçim start n verdi MHP K z lcahamam da seçim start n verdi MHP K z lcahamam Belediye Baflkan Aday Coflkun Ünal, ekibiyle bir araya gelerek seçim start n verdi. KIZILCAHAMAM Aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu na teslim

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 24 fiubat 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13892 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Bu k fl, havalar n s cak geçmesine en çok k fl n iflsiz kalan inflaat çal flanlar sevindi KEÇ

Detaylı

dualarla ac ld HOCALI ANITI

dualarla ac ld HOCALI ANITI Kudüs konuflulacak Gazetemizin yazarlar ndan Dr. Mehmet S lay n haz rlay p sundu u Yaflayan Tarih adl programda Kudüs konuflulacak. 7 fiubat günü srail askerlerinin Cuma Namaz Aksa Camisi ne sald r s ve

Detaylı

Yoksullarla dayan flma sofras kuruldu. Keçiören Halli brahim Sofras nda düzenlenen. Hizmet elçileri kap lar çal yor

Yoksullarla dayan flma sofras kuruldu. Keçiören Halli brahim Sofras nda düzenlenen. Hizmet elçileri kap lar çal yor Yoksullarla dayan flma sofras kuruldu Keçiören de Yoksullarla Dayan flma Haftas münasebetiyle Dayan flmada Gönül ve Güçbirli i program düzenlenerek, yoksul aileler ayn sofra etraf nda buluflturuldu. KEÇ

Detaylı

Gecikmifl yollar hizmete girecek

Gecikmifl yollar hizmete girecek ANG AD a kad n baflkan aday 12. Dönem Yönetim Kurulu seçimlerine haz rlanan Ankara Genç fladamlar Derne i nde (ANG AD) ifl kad n Fatma Semiz tek kad n aday olarak baflvurdu. Ankara Genç fladamlar Derne

Detaylı

Ankara n n tan nm fl yüzlerinden manken Belgin Saydan, K z lay Güven Park ta yapt bas n aç klamas yla,

Ankara n n tan nm fl yüzlerinden manken Belgin Saydan, K z lay Güven Park ta yapt bas n aç klamas yla, Ankaral manken Saydan Büyükflehir e ba ms z aday Ankaral tan nm fl manken Belgin Saydan, 2014 yerel seçimlerinde Ankara Büyükflehir Belediye Baflkanl - na ba ms z adal n aç klad. Ankara n n tan nm fl yüzlerinden

Detaylı

AK Partili Ceylan projelerini tan tt

AK Partili Ceylan projelerini tan tt 22 MART 2014 Cumartesi YIL:40 SAYI: 13915 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com AK Parti Yenimahalle Belediye Baflkan Aday Adem Ceylan lansman toplant s düzenledi MAMAK Türközü

Detaylı

Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR

Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR b-fit Cevizlidere fiubesi aç ld Spor merkezi anlay fl na yeni bir tan m getiren b-fit, 21. flubesini Balgat Cevizlidere de açt. GÜNCEL Ankara Dernekler Federasyonu Baflkan Celalettin Uluda n efli Songül

Detaylı

SECIM TEMIZLIGI. Büyükflehir Belediyesi seçim çal flmalar s ras nda as lan milyonlarca afifli ve pankart topluyor. Mamak Meclisi ilk kez topland

SECIM TEMIZLIGI. Büyükflehir Belediyesi seçim çal flmalar s ras nda as lan milyonlarca afifli ve pankart topluyor. Mamak Meclisi ilk kez topland SECIM 11 N SAN 2014 Cuma YIL:40 SAYI: 13932 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Büyükflehir Belediyesi seçim çal flmalar s ras nda as lan milyonlarca afifli ve pankart topluyor

Detaylı

Kentsel dönüflümde öncelik hak sahibine

Kentsel dönüflümde öncelik hak sahibine 24 MAYIS 2013 CUMA Vatandafl n tercihi devlet hastanesi... GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HABER 12 DE Kentsel dönüflümde

Detaylı

ATB Et Borsas Türkiye de eflsiz

ATB Et Borsas Türkiye de eflsiz fiiddetli ya murda araçlar mahsur kald Emniyet Müdürü hayat n kaybetti 30 N SAN 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13948 S NCAN GÜNCEL Ankara'da önceki gece geç saatlerde aniden bast ran ya mur kanalizasyon giderlerinin

Detaylı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Yerel Seçimleri. öncesi, Türkiye deki seçmen ve sand k say s n aç klad.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Yerel Seçimleri. öncesi, Türkiye deki seçmen ve sand k say s n aç klad. Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, ev ve site toplant - lar na kat larak vatandafllar n istek ve flikayetlerini dinlemeye devam ediyor. Baflkan Yaflar, site yöneticileriyle bulufltu YEN MAHALLE

Detaylı

Yavuz Donat da Ulucanlar'a düfltü!

Yavuz Donat da Ulucanlar'a düfltü! Pursaklar YASTA! GÜNLÜK S YAS GAZETE ISSN 1308-6995 22 EK M 2009 PERfiEMBE F YATI: 15 Kr Yavuz Donat da Ulucanlar'a düfltü! Hizmet verdi i 80 y l boyunca aralar nda Metin Toker ve Cüneyt Arcayürek gibi

Detaylı

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu 24 MART 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13916 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar: YEN MAHALLE Tepekule de 1.

Detaylı

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad.

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad. 8 MAYIS 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13955 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com 30 Mart seçimlerinde AK Parti 131, CHP 87, MHP 50, SP ise 10 itirazda bulundu ALTINDA Otizmli çocuklar

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Gül, Twitter takibinde Cem Y lmaz izliyor 2 ARALIK 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Vatandafl

Detaylı