ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01 OCAK- 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01 OCAK- 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT"

Transkript

1 ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK- 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE İNCELEME RAPORU

2 ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NIN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Yönetim Kurulu na; Giriş Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve bağlı ortaklıklarının ( Grup ) ekte yer alan 30 Haziran 2013 tarihli ara dönem konsolide finansal durum tablosu, aynı tarihte sona eren altı aylık ara dönem kar veya zarar tablosu ve diğer kapsamlı gelir tablosu, özkaynak değişim tablosu, nakit akış tablosu ve önemli muhasebe politikaları ile dipnotları tarafımızca incelenmiştir. İşletme yönetiminin sorumluluğu, söz konusu ara dönem finansal tablolarının Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olarak hazırlanması ve sunumudur. Bizim sorumluluğumuz bu ara dönem konsolide finansal tabloların incelenmesine ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır. İncelemenin Kapsamı İncelememiz Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan bağımsız denetim standartları düzenlemelerine uygun olarak yapılmıştır. Ara dönem finansal tabloların incelenmesi, ağırlıklı olarak finansal raporlama sürecinden sorumlu kişilerden bilgi toplanması, analitik inceleme ve diğer inceleme tekniklerinin uygulanmasını kapsamaktadır. Bir incelemenin kapsamı Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan bağımsız denetim standartları çerçevesinde yapılan bağımsız denetim çalışmasına göre daha dar olduğundan, inceleme, bağımsız denetimde farkında olunması gereken tüm önemli hususları ortaya çıkarabilme konusunda güvence sağlamaz. Dolayısıyla, incelememiz sonucunda bir bağımsız denetim görüşü açıklanmamıştır. Sonuç İncelememiz sonucunda, ekteki ara dönem konsolide finansal tablolarının, KGK tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarına tüm önemli yönleriyle uygun hazırlanmadığı konusunda herhangi bir hususa rastlanılmamıştır. İstanbul, 19 Ağustos 2013 BİLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Rafet KALKAN Sorumlu Ortak Baş Denetçi

3 ĠNCELEMEDEN GEÇMĠġ 30 HAZĠRAN 2013 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL DURUM TABLOSU (Tüm tutarlar, Türk Lirası "TL" olarak gösterilmiştir.) Bağımsız Ġncelemeden Denetim'den GeçmiĢ GeçmiĢ Dipnot Cari Dönem GeçmiĢ Dönem Referansları VARLIKLAR Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri Finansal Yatırımlar Ticari Alacaklar - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar Stoklar Peşin Ödenmiş Giderler Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar Diğer Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Finansal Yatırımlar Diğer Alacaklar - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar (106) Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar - Şerefiye Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Peşin Ödenmiş Giderler Ertelenmiş Vergi Varlığı TOPLAM VARLIKLAR Ekteki dipnotlar özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

4 ĠNCELEMEDEN GEÇMĠġ 30 HAZĠRAN 2013 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL DURUM TABLOSU (Tüm tutarlar, Türk Lirası "TL" olarak gösterilmiştir.) Bağımsız Ġncelemeden Denetim'den GeçmiĢ GeçmiĢ Dipnot Cari Dönem GeçmiĢ Dönem Referansları KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler Kısa Vadeli Borçlanmalar Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları Ticari Borçlar - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamındaki Borçlar Diğer Borçlar - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar Ertelenmiş Gelirler Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü Kısa Vadeli Karşılıklar - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Borçlanmalar Ertelenmiş Gelirler Uzun Vadeli Karşılıklar - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Ödenmiş Sermaye Diğer Yedekler Paylara İlişkin Primler/İskontolar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler - Yabancı Para Çevrim Farkları (2.592) - 'Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / Kayıpları 16 (54.135) (47.217) Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Kar/(Zararları) 16 ( ) ( ) Net Dönem Karı/(Zararı) 19 ( ) ( ) Kontrol Gücü Olmayan Paylar TOPLAM KAYNAKLAR Ekteki dipnotlar özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

5 ĠNCELEMEDEN GEÇMĠġ DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU (Tüm tutarlar, Türk Lirası "TL" olarak gösterilmiştir.) KAR VEYA ZARAR KISMI Ġncelemeden GeçmiĢ Dipnot Cari Dönem Önceki Dönem Referansları Hasılat Satışların Maliyeti (-) 5 ( ) ( ) ( ) ( ) BRÜT KAR/(ZARAR) Genel Yönetim Giderleri (-) 5 ( ) ( ) ( ) ( ) Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 5 ( ) ( ) ( ) ( ) Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 5 (92.549) (33.560) ( ) ( ) Diğer Faaliyet Gelirleri Diğer Faaliyet Giderleri (-) 5 (93.587) (44.062) ( ) ( ) ESAS FAALĠYET KARI / (ZARARI) ( ) ( ) ( ) ( ) Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 17 ( ) ( ) (3.141) - Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/ (Zarar)'larındaki Paylar ( ) FĠNANSMAN GELĠR VE GĠDERĠ ÖNCESĠ FAALĠYET KAR/(ZARARI) ( ) ( ) ( ) Finansman Gelirleri Finansman Giderleri (-) 5 ( ) ( ) ( ) ( ) SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ KARI/(ZARARI) ( ) ( ) ( ) Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri)/Geliri -Dönem Vergi (Gideri)/Geliri Ertelenmiş Vergi (Gideri)/Geliri 18 ( ) ( ) ( ) DÖNEM KARI/(ZARARI) ( ) ( ) ( ) ( ) Dönem Kar/(Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 16 ( ) ( ) Ana Ortaklık Payları 19 ( ) ( ) ( ) ( ) Pay BaĢına Kazanç - Sürdürülen Faaliyetlerden Pay BaĢına Kazanç / (Kayıp) 19 (0,21) (0,19) (0,10) (0,03) SulandırılmıĢ Pay BaĢına Kazanç - Sürdürülen Faaliyetlerden SulandırılmıĢ Pay BaĢına Kazanç / (Kayıp) ANEL TELEKOMÜNĠKASYON ELEKTRONĠK SĠSTEMLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. ĠNCELEMEDEN GEÇMĠġ DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE DĠĞER KAPSAMLI GELĠR TABLOSU (Tüm tutarlar, Türk Lirası "TL" olarak gösterilmiştir.) DÖNEM KARI/(ZARARI) ( ) ( ) ( ) ( ) DİĞER KAPSAMLI GELİRLER Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları / (Azalışları) (8.672) (14.665) (14.665) Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları / (Azalışları) - Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / Kayıpları (8.648) (13.606) (7.611) Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / Kayıplarına İlişkin Vergiler - Dönem Vergi (Gideri) / Geliri) - Ertelenmiş Vergi (Gideri) / Geliri) (7.210) Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/(Giderleri) - Dönem Vergi (Gideri) / Geliri) - Ertelenmiş Vergi (Gideri) / Geliri) (2.665) Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim (3.262) (3.262) DĠĞER KAPSAMLI GELĠR (VERGĠ SONRASI) (4.213) (25.879) (21.083) TOPLAM KAPSAMLI GELĠR ( ) ( ) ( ) ( ) Kapsamlı Gelirin Dağılımı Azınlık Payları ( ) ( ) Ana Ortaklık Payları ( ) ( ) ( ) ( ) Ekteki dipnotlar özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

6 ĠNCELEMEDEN GEÇMĠġ TARĠHLĠ ÖZET KONSOLĠDE ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak BirikmiĢ Diğer Kapsamlı Gelirler ve BirikmiĢ Karlar (Tüm tutarlar, Türk Lirası "TL" olarak gösterilmiştir.) BirikmiĢ Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Giderler Pay Ġhraç Yeniden TanımlanmıĢ Fayda Diğer Dipnot ÖdenmiĢ Diğer Primleri Değerleme Ölçüm Planları Yeniden Ölçüm Yabancı Para Kazanç Kardan Ayrılan GeçmiĢ Yıllar Net Dönem Ana Ortaklığa Kontrol Gücü Referansları Sermaye Yedekler /Ġskontoları Kazanç/(Kayıpları) Kazanç/Kayıpları Çevrim Farkı / (Kayıplar) KısıtlanmıĢ Yedekler Kar/(Zararı) Kar/(Zararı) Ait Özkaynaklar Olmayan Paylar Özkaynaklar ÖNCEKĠ DÖNEM 01 Ocak 2012 Tarihi Ġtibariyle Bakiyeler (Dönem BaĢı) ( ) ( ) Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler (22.493) (10.885) (155) (11.040) Transferler ( ) Toplam Kapsamlı Gelir ( ) ( ) ( ) Sermaye Azaltımı ( ) Sermaye Artırımı Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış / (Azalış) (11.732) - (3.262) (14.994) - (14.994) Haziran 2012 Tarihi Ġtibariyle Bakiyeler (Dönem Sonu) (22.493) (3.262) ( ) ( ) CARĠ DÖNEM 01 Ocak 2013 Tarihi Ġtibariyle Bakiyeler (Dönem BaĢı) (47.217) (2.592) ( ) ( ) Transferler (6.938) (6.918) ( ) (4.213) - (4.213) Toplam Kapsamlı Gelir ( ) ( ) ( ) ( ) Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı İle Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/(Azalış) ( ) - ( ) - ( ) Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı İle Sonuçlanan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/(Azalış) ( ) ( ) Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleri İleYapılan İşlemler (49) (49) 30 Haziran 2013 Tarihi Ġtibariyle Bakiyeler (Dönem Sonu) (54.135) ( ) ( ) Ekteki dipnotlar özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

7 ĠNCELEMEDEN GEÇMĠġ DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE NAKĠT AKIġ TABLOSU (Tüm tutarlar, Türk Lirası "TL" olarak gösterilmiştir.) Ġnceleme'den GeçmiĢ Dipnot Cari Dönem Önceki Dönem Referansları A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI ( ) ( ) Dönem Karı/(Zararı) 19 ( ) ( ) Dönem Net Karı/(Zararı) Mutabakatı Ġle Ġlgili Düzeltmeler Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler (49.553) Ana Ortaklık Dışı Zarar / (Kar) ( ) Vergi Gideri / Geliri İle İlgili Düzeltmeler Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler (641) Kıdem tazminatı karşılık gideri (+) Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları / Kazançları İle İlgili Düzeltmeler Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp / Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler Kar / Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler ( ) ( ) Stoklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler ( ) Ticari Alacaklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler 6 ( ) Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler Ticari Borlardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler 6 ( ) ( ) Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler 9, ( ) Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları - - Vergi Ödemeleri/İadeleri B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri Başka İşletmelerin Veya Fonların Paylarının Veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardaki Değişim 4 ( ) Maddi Ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri ( ) ( ) Maddi Ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI ( ) ( ) Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 21 ( ) ( ) Sermaye Artışı Nedeniyle Nakit Girişleri Ana Ortaklık Dışı Paylardaki Artış (+) / Azalış (-) 16 ( ) YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ (A+B+C) ( ) ( ) D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ - - NAKİT VE NAKİT BENZERLEİRNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ (A+B+C+D) ( ) ( ) E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E) Ekteki dipnotlar özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

8 ĠÇĠNDEKĠLER 1. GRUP UN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR ĠġLETME BĠRLEġMELERĠ DĠĞER ĠġLETMELERDEKĠ PAYLAR BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA TĠCARĠ ALACAK VE BORÇLAR DĠĞER ALACAK VE BORÇLAR STOKLAR PEġĠN ÖDENMĠġ GĠDERLER VE ERTELENMĠġ GELĠRLER YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMENKULLER MADDĠ DURAN VARLIKLAR MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR ġerefġye KARġILIKLAR, KOġULLU VARLIK VE BORÇLAR DĠĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER SERMAYE, YEDEKLER VE DĠĞER ÖZKAYNAK KALEMLERĠ YATIRIM FAALĠYETLERĠNDEN GELĠRLER VE GĠDERLER GELĠR VERGĠLERĠ PAY BAġINA KAZANÇ KUR DEĞĠġĠMĠNĠN ETKĠLERĠ FĠNANSAL ARAÇLAR RAPORLAMA DÖNEMĠNDEN SONRAKĠ OLAYLAR... 33

9 1. GRUP UN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.ġ. ( ġirket ) 2001 yılında Ġstanbul Türkiye de kurulmuģtur. ġirket in adresi ve baģlıca faaliyet merkezi Saray Mahallesi Site Yolu Sokak No:5/4 Anel ĠĢ Merkezi, Ümraniye/Ġstanbul adresinde olup, Ankara ve Azerbaycan da Ģubeleri mevcuttur. ġube Adresleri: Ankara ġube : Yıldız 25. Sokak No:6/2 Çankaya/ANKARA Azerbaycan ġube: : C. Cabbarlı Caddesi No:44 Yasamal Rayonu Bakü/Azerbaycan ġirket ve bağlı ortaklıkları ( Grup ) telekomünikasyon, gayrimenkul kiralama ve elektronik devre olmak üzere üç bölümde faaliyet göstermektedir. Grubun ana faaliyet konuları aģağıda belirtildiği gibidir: Telekomünikasyon Telekomünikasyon cihazlarının araģtırılması, üretilmesi, bakımı ve montajı Gayrimenkul kiralama Gayrimenkul kira hizmeti Elektronik devre Elektronik devre üretimi, satıģı Grup un devam eden faaliyetleri ile ilgili faaliyet alanları ve coğrafi bölümlere göre raporlamanın ayrıntılarına 5. notta yer verilmektedir. ġirket hisse senetleri 2005 yılından itibaren Borsa Ġstanbul A.ġ. (BĠST) de iģlem görmektedir tarihinde sona eren ara dönem içinde Grup bünyesinde istihdam edilen personel sayısı ortalama 239 dur. ( : 230) Grup un ana ortağı Çelikel ailesidir (Not 15). ġirket in bağlı ortaklıklarına iliģkin bilgilere aģağıda verilmektedir: Ekli konsolide finansal tablolarda tam konsolidasyona dahil edilen bağlı ortaklıklar; ġirketin Ġsmi Faaliyet Alanı Kurulduğu Ülke Anelyapı Gayrimenkul A.ġ. Gayrimenkul kiralama Türkiye E-Sistem Elektronik Sanayi ve Ticaret A.ġ. Yenilenebilir enerji sistemlerinin projelendirilmesi Türkiye ġirket in herhangi bir borsada iģlem gören bağlı ortaklığı bulunmamaktadır. 1

10 2. KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR A. Sunuma ĠliĢkin Temel Esaslar Ara dönem özet konsolide finansal tabloların sunumuna iliģkin temel esaslar ĠliĢikteki ara dönem özet konsolide finansal tablolar Sermaye Piyası Kurulu nun ( SPK ) 13 Haziran 2013 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Seri II, 14.1 nolu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ĠliĢkin Esaslar Tebliği ( Tebliğ ) hükümlerine uygun olarak hazırlanmıģtır. SPK mevzuatına göre raporlama yapan Ģirketler Tebliğin 5. Maddesine göre Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ( KGK ) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları nı / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara iliģkin ek ve yorumları ( TMS/TFRS ) uygularlar. Grup, 30 Haziran 2013 tarihinde sona eren ara döneme iliģkin konsolide finansal tablolarını Türkiye Muhasebe Standardı No.34 Ara Dönem Finansal Raporlama ya uygun olarak hazırlamıģtır. Grup un ara dönem özet konsolide finansal tabloları yılsonu finansal tablolarının içermesi gerekli olan açıklama ve dipnotların tamamını içermemektedir ve bu sebeple Grup un 31Aralık 2012 tarihli konsolide finansal tabloları ile beraber okunmalıdır. Ara dönem özet finansal tablolar ġirket in yasal kayıtlarına dayandırılmıģ ve TL cinsinden ifade edilmiģ olup, KGK tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları na göre ġirket in durumunu gerektiği gibi sunabilmek için bazı düzeltme ve sınıflandırma değiģikliklerine tabi tutularak hazırlanmıģtır. Finansal tabloların TFRS ye uygun olarak hazırlanması, varlık ve yükümlülükler ile Ģarta bağlı varlık ve yükümlülüklere iliģkin açıklayıcı notları etkileyecek belirli varsayımların ve önemli muhasebe tahminlerinin kullanılmasını gerektirmektedir. Bu tahminler, yönetimin mevcut olaylar ve aksiyonlar çerçevesinde en iyi tahminlerine dayansa da, fiili sonuçlar tahmin edilenden farklı gerçekleģebilir. KarmaĢık ve daha ileri derecede bir yorum gerektiren varsayım ve tahminlerin finansal tablolar üzerinde önemli etkisi bulunabilir. 30 Haziran 2013 tarihi itibariyle sona eren ara dönem özet konsolide finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan varsayım ve önemli muhasebe tahminlerinde değiģiklik olmamıģtır. Konsolide finansal tablolar, finansal araçların ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin yeniden değerlenmesi haricinde, tarihi maliyet esasına göre hazırlanmaktadır. Grup un faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek mevsimsel ve dönemsel değiģiklikler bulunmamaktadır. KarĢılaĢtırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Konsolide Finansal Tablolarının Düzeltilmesi Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup un konsolide finansal tabloları önceki dönemle karģılaģtırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem konsolide finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karģılaģtırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılır ve önemli farklılıklar açıklanır. Grup, cari dönem konsolide finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlaması açısından önceki dönem konsolide finansal tablolarında bazı sınıflamalar yapmıģtır. Sınıflamaların niteliği, nedeni ve tutarları aģağıda açıklanmıģtır: 2

11 2. FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) A. Sunuma ĠliĢkin Temel Esaslar (devamı) KarĢılaĢtırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Konsolide Finansal Tablolarının Düzeltilmesi (devamı) 31 Aralık 2012 ve 30 Haziran 2012 konsolide finansal tablolarında yapılan sınıflamalar a) 1 Ocak 2013 tarihinden önce Grup un müģterek yönetime tabi ortaklığı olarak değerlendirilen Ģirketleri 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren UMS 31 in yürürlükte olmaması sebebiyle, önceki dönem tarihli karģılaģtırmalı konsolide finansal tablolarda oransal konsolidasyon yöntemi yerine özkaynak yöntemi kullanılarak muhasebeleģtirilmiģ ve ilgili karģılaģtırmalı döneme ait konsolide finansal tablolar ve dipnotlar yeniden düzenlenmiģtir. b) 2012 yılında ġirket, aktüeryal kar/zararını diğer kapsamlı gelir altında yansıtmayıp, gelir tablosunda göstermiģ ve buna bağlı olarak da ertelenmiģ vergisini gelir tablosuyla iliģkilendirmiģtir. Cari dönemde, ġirket yönetimi, aktüeryal kar/zararın, ertelenmiģ vergi etkisini de dikkate alarak özkaynaklarda ve diğer kapsamlı gelir altında gösterilmesine karar vermiģtir. Bu düzeltme sonucunda 30 Haziran 2012 tarihi itibariyle gelir tablosunda Genel Yönetim Giderleri TL tutarında azalmıģ, ErtelenmiĢ Vergi Gideri TL tutarda artmıģ ve Net Dönem Zararı TL azalmıģtır. c) SPK nın 7 Haziran 2013 tarih ve 20/670 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ĠliĢkin Esaslar Tebliği kapsamına giren sermaye piyasası kurumları için 31 Mart 2013 tarihinden sonra sona eren ara dönemlerden itibaren yürürlüğe giren finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi yayınlanmıģtır. Yürürlüğe giren bu formatlar uyarınca Grup un konsolide finansal durum tablolarında çeģitli sınıflamalar yapılmıģtır. Grup un 31 Aralık 2012 tarihli konsolide finansal durum tablosunda yapılan sınıflamalar Ģunlardır: - Diğer dönen varlıklar hesap grubunda gösterilen TL tutarındaki verilen avanslar ve TL tutarındaki gelecek aylara ait giderler peģin ödenmiģ giderler hesabında, - Diğer dönen varlıklar hesap grubunda gösterilen TL tutarındaki peģin ödenmiģ vergi ve fonlar bilançoda ayrı bir hesap olarak, cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar hesap grubunda, - Diğer duran varlıklar hesap grubunda gösterilen TL tutarındaki duran varlıklar için verilen avanslar ve TL tutarındaki gelecek yıllara ait giderler peģin ödenmiģ giderler hesabına, - Finansal borçlar hesap grubunda gösterilen TL tutarındaki uzun vadeli kredilerin kısa vadeli kısımları bilançoda ayrı bir hesap olarak uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları hesabında, - Diğer kısa vadeli borçlar hesabında gösterilen TL tutarındaki personele borçlar ve TL tutarındaki ödenecek sosyal güvenlik kesintileri, çalıģanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar hesabında, - Diğer kısa vadeli yükümlülükler hesabında gösterilen TL tutarındaki alınan avanslar ve TL tutarındaki gelecek aylara ait gelirler ertelenmiģ gelirler hesabında, - Diğer uzun vadeli yükümlülükler hesabında gösterilen TL tutarındaki gelecek yıllara ait gelirler ertelenmiģ gelirler hesabında gösterilmiģtir Haziran 2012 tarihinde sona eren altı aylık ara döneme ait kar veya zarar tablosunda, finansman gelirleri içerisinde yer alan TL tutarındaki vadeli mevduat faiz geliri ve TL tutarındaki menkul kıymet satıģ karları yatırım faaliyetlerinden gelirler olarak, TL tutarındaki menkul kıymet satıģ zararları yatırım faaliyetlerinden giderler olarak sınıflandırılmıģtır. 3

12 A. Sunuma ĠliĢkin Temel Esaslar (devamı) KarĢılaĢtırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Konsolide Finansal Tablolarının Düzeltilmesi (devamı) 31 Aralık 2012 ve 30 Haziran 2012 konsolide finansal tablolarında yapılan sınıflamalar (devamı) Önceki dönem konsolide finansal tablolardaki değiģiklikler aģağıdaki gibidir: Aralık 2012 (eski hali) 31 Aralık 2012 (yeni hali) Farklar Cari /dönen varlıklar Cari olmayan/ duran varlıklar Toplam varlıklar Kısa vadeli yükümlülükler Uzun vadeli yükümlülükler Özkaynaklar Toplam kaynaklar Haziran 2012 (eski hali) 30 Haziran 2012 (yeni hali) Farklar Hasılat, net SatıĢların maliyeti (-) ( ) ( ) - Brüt kar / (zarar) Faaliyet giderleri (-) ( ) ( ) (21.285) Diğer faaliyet gelir / (giderleri) net ( ) ( ) Faaliyet karı ( ) ( ) 49 Yatırım faaliyetlerinden gelirler ( ) Yatırım faaliyetlerinden giderler (-) - (3.141) Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların kar / zararındaki paylar ( ) Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı/(zararı) ( ) ( ) ( ) Finansman gelirleri Finansman giderleri ( ) ( ) (3.188) Vergi öncesi kar / (zarar) ( ) ( ) Vergi gideri (-) ( ) ( ) ( ) Net dönem karı / (zararı) ( ) ( ) (11.040) Azınlık Payları (155) Ana Ortaklık Payları ( ) ( ) (10.885) 4

13 2. FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) A. Sunuma ĠliĢkin Temel Esaslar (devamı) Kullanılan Para Birimi Grup un her iģletmesinin kendi finansal tabloları faaliyette bulundukları temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi (fonksiyonel para birimi) ile sunulmuģtur. Her iģletmenin finansal durumu ve faaliyet sonuçları, ġirket in geçerli para birimi olan ve konsolide finansal tablolar için sunum para birimi olan Türk Lirası cinsinden ifade edilmiģtir. Grup un yüksek enflasyonlu bir ekonomi olmayan Azerbaycan da faaliyet gösteren Ģubesinin fonksiyonel para birimi Yeni Manat tır (AZN). Bu Ģirket ABD Doları cinsinden Grup a raporlama yapmakta olup bilanço kalemleri bilanço tarihindeki ABD Doları/AZN kuruyla; gelir ve giderler ile nakit akımları ise dönem ortalama ABD Doları/AZN kuruyla çevrilmektedir. Bu çevrimden doğan çevirim karı/zararı, özkaynağın altında oluģan Yabancı Para Çevrim Farkları hesabında yer almaktadır. ġirket in Türkiye de faaliyet gösteren bağlı ortaklıklarının fonksiyonel para birimi ise TL dir. UMS 21 Döviz Kurlarındaki DeğiĢikliklerin Etkileri ne göre konsolidasyonda Grup un yabancı ülkelerdeki Ģube ve iģtiraklerinin aktif ve pasifleri bilanço günündeki parite ile Türk Lirası na çevrilir. Gelir ve gider kalemleri ise dönemde gerçekleģen ortalama kur ile Türk Lirası na çevrilir. KapanıĢ ve ortalama kur kullanımı sonucu ortaya çıkan kur farkları özkaynaklar içerisinde yabancı para çevrim farkları hesabında takip edilmektedir. Konsolidasyon kapsamındaki yurtdıģı faaliyetlerinin çevriminde kullanılan kurlar aģağıdaki gibidir: 30 Haziran Aralık 2012 Döviz Cinsi Dönem Sonu Dönem Ortalaması Dönem Sonu Dönem Ortalaması Yeni Manat 2,3091 2,2992 2,2708 2,2834 Yeni ve düzeltilmiģ standartlar ve yorumlar 30 Haziran 2013 tarihi itibariyle sona eren ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tabloların hazırlanmasında esas alınan muhasebe politikaları aģağıda özetlenen 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle geçerli yeni ve değiģtirilmiģ standartlar ve TFRYK yorumları dıģında önceki yılda kullanılanlar ile tutarlı olarak uygulanmıģtır. Bu standartların ve yorumların Grup un finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri ilgili paragraflarda açıklanmıģtır. 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değiģiklik ve yorumlar aģağıdaki gibidir: TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar Finansal Varlık ve Borçların Netleştirilmesi (Değişiklik) DeğiĢiklik iģletmenin finansal araçlarını netleģtirmeye iliģkin hakları ve ilgili düzenlemeler (örnek teminat sözleģmeleri) konusunda bazı bilgilerin açıklanmasını gerektirmektedir. Getirilen açıklamalar finansal tablo kullanıcılarına; i) NetleĢtirilen iģlemlerin Ģirketin finansal durumuna etkilerinin ve muhtemel etkilerinin değerlendirilmesi için ve ii) TFRS ye göre ve diğer genel kabul görmüģ muhasebe ilkelerine göre hazırlanmıģ finansal tabloların karģılaģtırılması ve analiz edilmesi için faydalı bilgiler sunmaktadır. Yeni açıklamalar TMS 32 uyarınca bilançoda netleģtirilen tüm finansal araçlar için verilmelidir. Söz konusu açıklamalar TMS 32 uyarınca bilançoda netleģtirilememiģ olsa dahi uygulanabilir ana netleģtirme düzenlemesine veya benzer bir anlaģmaya tabi olan finansal araçlar için de geçerlidir. DeğiĢiklik sadece açıklama esaslarını etkilemektedir ve Grup un ara dönem özet konsolide finansal tabloları üzerinde bir etkisi olmamıģtır. TMS 1 Finansal Tabloların Sunumu (Değişiklik) Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu Unsurlarının Sunumu Yapılan değiģiklikler diğer kapsamlı gelir tablosunda gösterilen kalemlerin sadece gruplamasını değiģtirmektedir. Bundan sonra diğer kapsamlı gelir tablosunda ileriki bir tarihte gelir tablosuna sınıflanabilecek (veya geri döndürülebilecek) kalemlerin hiçbir zaman gelir tablosuna sınıflanamayacak kalemlerden ayrı gösterilmesi gerekmektedir. DeğiĢiklik sadece sunum esaslarını etkilemiģtir ve Grup un finansal durumunu veya performansı üzerinde bir etkisi olmamıģtır. 5

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Metro Menkul Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş 1. Metro Menkul

Detaylı

INVEST- AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE

INVEST- AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE INVEST- AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Invest-AZ Menkul Değerler

Detaylı

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Işıklar Enerji ve Yapı Holding Anonim Şirketi

Detaylı

GSD Denizcilik Gayrimenkul Đnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

GSD Denizcilik Gayrimenkul Đnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi GSD Denizcilik Gayrimenkul Đnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 2013 tarihinde sona eren altı aylık ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve inceleme raporu Đçindekiler Sayfa Konsolide

Detaylı

Tuna Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı

Tuna Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Tuna Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı 1 Ocak-30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar ve ı İÇİNDEKİLER SAYFA Ara dönem özet finansal durum tablosu... 2-3

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 01.01.2013 31.12.2013 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetim Raporu İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Detaylı

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Sınırlı Denetimden Bağımsız Denetim'den Geçmiş Geçmiş Dipnot Cari

Detaylı

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1 2 Konsolide finansal durum tablosu

Detaylı

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları İçindekiler Sayfa Finansal Tablolar Hakkında

Detaylı

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi. 1 Ocak 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi. 1 Ocak 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi 1 Ocak Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 1 OCAK - 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMĠNE

Detaylı

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU NAKİT AKIM TABLOSU FİNANSAL

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU NAKİT AKIM TABLOSU FİNANSAL

Detaylı

İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi. 01.01 31.12.2013 Hesap Dönemine Ait Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetim Raporu

İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi. 01.01 31.12.2013 Hesap Dönemine Ait Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetim Raporu İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi 01.01 31.12.2013 Hesap Dönemine Ait Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetim Raporu İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. nin 01 Ocak - 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait Bağımsız Denetim

Detaylı

Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 1 Ocak 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları ARA DÖNEM KONSOLİDE FİNANSAL TABOLARA

Detaylı

EURO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

EURO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR TABLOSU DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU NAKİT AKIM TABLOSU

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Aralık 2013 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Aralık 2013 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Aralık 2013 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Finansal tablolar hakkında bağımsız denetim raporu... 1-2 Finansal

Detaylı

ECZACIBAġI YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR

ECZACIBAġI YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇO... 1 GELĠR TABLOSU... 2 KAPSAMLI GELĠR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU... 4 NAKĠT AKIM TABLOSU... 5... 6-33 DĠPNOT

Detaylı

KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE İNCELEME RAPORU İÇİNDEKİLER İnceleme

Detaylı

30 Haziran 2010 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Ġnceleme Raporu

30 Haziran 2010 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Ġnceleme Raporu 30 Haziran 2010 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Ġnceleme Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik Anonim ġirketi 18 Ağustos

Detaylı

AVRASYA PETROL VE TURĠSTĠK TESĠSLER YATIRIMLAR A.ġ. 30 HAZĠRAN 2015 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETĠM RAPORU

AVRASYA PETROL VE TURĠSTĠK TESĠSLER YATIRIMLAR A.ġ. 30 HAZĠRAN 2015 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETĠM RAPORU AVRASYA PETROL VE TURĠSTĠK TESĠSLER YATIRIMLAR A.ġ. 30 HAZĠRAN 2015 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETĠM RAPORU AVRASYA PETROL VE TURĠSTĠK TESĠSLER YATIRIMLAR A.ġ. 1 OCAK

Detaylı

1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU

1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU İÇİNDEKİLER 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU... 1 2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR... 2 3. İŞLETME BİRLEŞMELERİ... 17 4. İŞ ORTAKLIKLARI... 17 5. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA...

Detaylı

Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Aralık 2013 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Aralık 2013 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Aralık 2013 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu... 1-2 Finansal durum tablosu... 3-4

Detaylı

KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi

Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi 1 Ocak- 31 Aralık 2013 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim

Detaylı

Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 1 Ocak 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipntoları 31 MART 2014 VE 31 ARALIK 2013TARİHLİ KONSOLİDEBİLANÇOLAR

Detaylı

ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 HAZİRAN 2014, 31 ARALIK 2013 ve 2012 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Özel Bağımsız Denetim'den Özel Bağımsız Denetim'den Özel

Detaylı

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BİREYSEL ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BİREYSEL ÖZET FİNANSAL TABLOLAR AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BİREYSEL ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 TARĠHLĠ ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET BĠREYSEL FĠNANSAL TABLOLAR

Detaylı

Pergamon Status Dış Ticaret Anonim Şirketi

Pergamon Status Dış Ticaret Anonim Şirketi Pergamon Status Dış Ticaret Anonim Şirketi 31.12.2014 Hesap Dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar ve Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ

Detaylı

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01 OCAK 30 EYLÜL 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01 OCAK 30 EYLÜL 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 30 EYLÜL 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT YENİDEN DÜZENLENMİŞ ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 30 EYLÜL 2011 TARİHLİ

Detaylı