Isparta Ýl Merkezinde Ýçme Sularýnýn Farklý Florür Ýçeriklerinin Ýncelenmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Isparta Ýl Merkezinde Ýçme Sularýnýn Farklý Florür Ýçeriklerinin Ýncelenmesi"

Transkript

1 Ekoloji 20, 79, (2011) doi: /ekoloji ARAÞTIRMA NOTU Isparta Ýl Merkezinde Ýçme Sularýnýn Farklý Florür Ýçeriklerinin Ýncelenmesi Selma ALTINKALE DEMER, Ümit MEMÝÞ Süleyman Demirel Üniversitesi, Jeotermal Enerji, Yeraltýsuyu ve Mineral Kaynaklarý Araþtýrma ve Uygulama Merkezi, Isparta-TÜRKÝYE *Corresponding author: Özet Sularda bulunan yüksek florür deðerleri sularýn içme suyu olarak kullanýlmasýný olumsuz yönde etkilemektedir. Bu çalýþmada Isparta'nýn mahallerinden örnekler alýnmýþ ve iki ayrý analiz yöntemi (iyon seçici elektrot ve iyon kromatografisi) ile florür ölçümleri gerçekleþtirilmiþtir. Elde edilen analiz sonuçlarýna göre lokasyonel florür daðýlým haritasý hazýrlanmýþ ve Isparta ili merkezindeki sular florür deðerleri bakýmýndan 4 bölgeye ayrýlmýþtýr. Hem "iyon kromatografisi (IC)" hem de "iyon seçici elektrot (ISE)" yöntemleri ile ölçülen florür konsantrasyonlarýnýn birbiri ile uyumlu olduðu görülmüþtür. Ancak genel olarak IC yöntemi ile ölçülen florür deðerleri, ISE yöntemi ile ölçülen deðerlerden daha düþük çýkmýþtýr. Belediyece yapýlan harmanlama iþlemleri ile sýnýr deðerleri (>1,5 mg/l) aþan bölgelerdeki sularýn florür deðerleri standart deðerlere getirilmiþ, ancak bazý bölgelerde ise standart deðerlerin (<0,5 mg/l) de altýna düþmüþtür. Standart deðerlerin altýna düþen florür deðerleri diþ geliþimi ve saðlýðý açýsýndan olumsuz sonuçlar yaratabilir. Bu nedenle Isparta içme sularýndaki harmanlama iþlemleri daha dikkatli olarak yapýlmalýdýr. Anahtar Kelimeler: Florür, Isparta þebeke suyu, iyon kromatografisi, iyon seçici elektrot. Investigation of different fluoride contents of drinking waters in Isparta City Center Abstract The high fluoride values in waters consumed as drinking water are undesirable. In this study, fluoride contents of samples taken from some neighborhoods of Isparta city have been analysed using two different analytical methods (ion-selective electrodes and ion chromatography). Based on the obtained data, fluoride map was prepared and distribution of fluoride content in the tap waters of Isparta city have been determined and the waters were divided into 4 regions according to fluoride values. It is observed that fluoride contents analysed by "ion chromatography (IC)" and "ion selective electrode (ISE)" method are compatible with each other. However, in general, fluoride values measured by IC method are lower than those measured by the ISE method. By the blending processes, fluorine contents of the waters, higher than the limit value (> 1.5 mg /L), was brought to a standard value, but in some regions they are reduced below the standard values (<0.5 mg /L). Fluoride contents of the waters obtained below the standard value may give rise to problems in terms of dental development and health. Therefore, blending operations for the drinking waters used in Isparta city should be carried out very carefully. Keywords: Fluoride, Isparta public water system, ion chromatography, ion selective electrode. Demer SA, Memiþ Ü (2011) Isparta Ýl Merkezinde Ýçme Sularýnýn Farklý Florür Ýçeriklerinin Ýncelenmesi. Ekoloji 20 (79): GÝRÝÞ Ýnsan saðlýðý açýsýndan florür içme sularýnda belirli bir konsantrasyon aralýðýnda bulunmalýdýr. Dünya Saðlýk Örgütü (Anonymous 2006b) ve ülkemizde de Türk Standartlarý Enstitüsü (Anonymous 2005b) tarafýndan belirlenen kriterlere göre içme suyunda bulunmasý gereken maksimum florür konsantrasyonu 1,5 mg/l olarak belirlenmiþtir. Düþük miktardaki florür deðeri özellikle çocuklarýn diþ geliþimi ve saðlýðý açýsýndan olumsuz etkiler gösterirken, yüksek miktardaki florür diþ ve kemiklerde birikmekte ve florozis olarak bilinen hastalýða sebep olmaktadýr. Florürlü suyun uzun vadede kullanýmý kemikleri olumsuz etkilemekte ve aðýr iskelet problemlerine yol açmaktadýr (Browne ve ark. 2004). Ýçme suyundaki florür konsantrasyonunun (i) 0,5 mg/l'den düþük olduðunda diþ hassasiyeti oluþtuðu, (ii) 0,5-1,5 mg/l arasýnda vücut için gerekli olduðu, (iii) 1,5-4 mg/l arasýnda diþ florozis hastalýðý, (iv) >4 mg/l olduðunda diþ ve iskelet florozisi ve (v) 10 mg/l'den fazla olduðunda ise kýrýlmalarýn gerçekleþtiði florozis hastalýklarý olarak saðlýða olan etkileri belirlenmiþtir (Dissanayake 1991, Meenakshi ve ark. 2004, Alemdar ve ark. 2009). Dünya Saðlýk Örgütü (WHO) raporlarýna göre Isparta ilinde, iklime baðlý su tüketim miktarý da göz önüne alýnarak, içme sularýndaki maksimum florür iyonu miktarýnýn 1,2 Geliþ: / Kabul: No: 79,

2 Ekoloji mg/l olmasý gerektiði belirlenmiþtir (Beyhan 2003). Türkiye'de içme sularýnda florür iyonunun etkili bir þekilde görüldüðü yerlerden biri de Isparta ilidir. Isparta ili, Türkiye'de Göller Bölgesi (GB) olarak bilinen bölgede yer alýr. Isparta içme suyundaki yüksek florür miktarýnýn kökeni ve saðlýk etkileri birçok araþtýrmaya konu olmuþtur (Pekdeðer ve ark. 1992, Çoban ve ark. 2001, Davraz ve ark. 2008, Oruç 2008). Ancak, Isparta ili þebeke suyunda florürün konsantrasyonu ile ilgili çalýþma yapýlmamýþtýr. Bu çalýþmada Isparta ili þebeke suyunda florür daðýlýmý lokasyonel olarak araþtýrýlmýþ ve yapýlan harmanlama iþleminin etkisi ortaya konmuþtur. Bu amaçla þebeke suyu içindeki sulardan mahalle bazýnda örnekler alýnmýþ ve iki farklý yöntemle florür analizleri yapýlmýþtýr. Bunlar (i) iyon seçici elektrot yöntemi ve (ii) iyon kromatografisi yöntemidir. Florür analizi için geliþtirilmiþ pek çok yöntem vardýr. Bu çalýþmada standart yöntemler (Anonymous 2005a) olan iyon seçici elektrot (ISE) ve iyon kromatografisi (IC) metotlarý kullanýlarak tayinler yapýlmýþtýr. Florür iyonunu içeren sularýn, cam malzeme bünyesindeki silisyumla reaksiyona girmesi nedeniyle, deneysel çalýþmalarda kullanýlan tüm laboratuar malzemeleri plastik malzemelerden seçilmiþtir. Ýyon Seçici Elektrot (ISE) metodu, özellikle sulu çözelti içerisinde anyonlarýn ve katyonlarýn analizinde tercih edilen ve yaygýn olarak kullanýlan analiz yöntemlerindendir. Bu yöntem, iyon seçici bir elektrot vasýtasýyla direk potansiyometrik ölçümlerin alýndýðý elektroanalitik bir yöntemdir. Bu yöntemde temel prensip analit içerisine yerleþtirilen bir indikatör elektrot ile referans elektrot arasýnda oluþan potansiyel (voltaj) farkýnýn ölçülmesidir. Ýyon seçici elektrot ile florür iyonu tayini prensip olarak, hücre içindeki lantanyum florür kristalinin çözeltide bulunan florür iyonuyla potansiyel oluþturmasýdýr. Florür iyonu aktivitesi, çözeltinin toplam iyonik gücüne ve ph'ya baðlýdýr. Uygun bir tamponun ortama verilmesi, florürle kompleks yapýcý maddeler üzerinde üniform bir iyonik kuvvet saðlar, ph'yi ayarlar, daha önce oluþmuþ kompleksleri kýrar. Daha sonra elektrotla potansiyel ölçülür. Ancak florür analizinde giriþim yapýcý iyonlar hatalara neden olabilmektedir. Ýyon seçici elektrot metodu, konsantrasyon aralýðý 0,1-10 mg/l için uygundur. Florür iyonu özellikle alüminyum ve demir gibi çok deðerlikli katyonlarla Altýnkale Demer ve Memiþ kompleks oluþturur. Kompleksleþmeyi önlemek için CDTA (cyclohexylenediamine-tetraacetic acid) kullanýlýr. Bu madde, giriþim yapýcý katyonlarla kompleks oluþturarak florür iyonlarýnýn serbest kalmasýný saðlar (Erdmann 1975, Campbell 1987, Beyhan 2003, Anonymous 2005a). Ýyon Kromatografisi (IC) metodu, karýþýmlardaki kimyasal bileþiklerin ayrýlmasý, tanýnmasý ve tayini için kullanýlan bir analitik metottur. Bu yöntemlerde çalýþma düzeneði temel olarak sabit faz ve hareketli (mobil) fazdan oluþur. Mobil fazýn içerisinde yer alan bileþenler, sabit faza ait dolgu maddesiyle etkileþmeleri sebebiyle bir süre alýkonulurlar. Bu tutulma, örnekteki farklý bileþenler için farklý derecelerde ve sürelerde olur. Böylece bileþenler sabit fazýn sonlarýna doðru, farklý hýzlarda ilerledikleri için, birbirinden ayrýlmýþ vaziyette sabit fazý farklý zamanlarda terk ederler. Bu þekilde sabit fazdan çýkan bileþenlerin deriþimleri uygun bir biçimde ölçülür ve zamana veya mobil fazýn kullanýlan hacmine karþý y-ekseninde iþaretlenerek "kromatogram" denilen grafikler elde edilir (Anonymous 2002). ISE ve IC yöntemleri ile florür konsantrasyonlarýnýn ölçülmesi ile ilgili olarak literatürde çeþitli çalýþmalar bulunmaktadýr. Noh (2005), iyon seçici elektrot (ISE) ve iyon kromatografisi (IC) yöntemlerini kullanarak sularda florür ölçümlerini karþýlaþtýrmýþ ve ISE yönteminde kompleks bozucu ajan (TISAB II) kullanýlmasý nedeniyle IC yönteminden daha iyi sonuçlar verdiðini belirtmiþtir. Ayrýca IC ile yapýlan ölçümlerde florür deðerlerinin yüksek çýkmasýnýn florür pikine yakýn giriþim yapýcý anyonlarýn (format ve asetat gibi) varlýðý ile açýklanabileceðini öne sürmektedir. Oruç ve Sansarcý (1983) Isparta þehir merkezi içme sularýnýn saðlýða zararsýz miktarda florür içermesi için, az florürlü sularla katýþtýrýlmasýnýn veya yüksek florür içeren Andýk suyunun þebekeye verilmemesinin uygun olacaðýný önermiþtir. Iþýklý ve ark. (2000) Eskiþehir yöresindeki içme sularýnýn florür düzeylerinin belirlenmesi için ISE yöntemi kullanarak ölçümler yapmýþlar ve sonuçta burada optimum düzeyin altýnda florür içeren sularýn bulunduðunu belirtmiþlerdir. Kayar ve Çelik (2001) Manisa ili içme sularýnýn florür miktarýný belirlemek için iyon seçici elektrot yöntemi kullanmýþlardýr. 10 farklý noktadan alýnan örneklerin üç tanesinde bulunan florür deriþimleri standart deðerlere uygun olmasýna raðmen diðerlerinde düþük bulunmuþtur. Tokatýlý- 78 No: 79, 2011

3 Isparta Ýl Merkezinde Ýçme Sularýnýn Farklý Florür Ýçeriklerinin Ýncelenmesi Ekoloji oðlu ve ark. (2004) çeþitli örneklerde (içme suyu, meyve suyu, þiþelenmiþ içme suyu, kahve, ýhlamur, kuþburnu, çay, diþ macunu gibi) florür konsantrasyonlarýný ISE yöntemi ile belirlemiþlerdir. Davraz ve ark. (2008)'de Isparta'daki sularda florür konsantrasyonunu Coðrafik Bilgi Sistemleri (CBS) ile araþtýrmýþ, bazý bölgelerde yüksek florür deðerleri tespit etmiþlerdir. Bu bölgelerdeki sularýn Eðirdir Gölünden getirilen düþük florürlü sular ile harmanlanmasýný önermiþlerdir. Isparta il merkezinin içme suyu ihtiyacýnýn büyük bir bölümü içme suyu kaynaklarýndan cazibe, Eðirdir Gölünden ise önce terfi daha sonra cazibe ile saðlanmaktadýr. Eðirdir Gölünden gelen su, içme suyu arýtma tesisine getirilip gerekli iþlemleri yapýldýktan sonra þehrin içme suyu þebekesine verilmektedir. Isparta'nýn içme suyu ihtiyacýnýn bir kýsmý da Yarýkdibi (70 L/s), Akyokuþ (50 L/s) ve Aktaþ (20 L/s) kaptajlarýndan elde edilen sular ile saðlanmaktadýr. Kaptajlardan alýnan su, 20 L/s'lik keson kuyu ile birleþerek su depolarýnda toplanmakta, buradan da þehrin çeþitli bölgelerine iletilmektedir. Ayný þekilde Andýk kaptajýndan alýnan su da maslaklarda toplanarak þehrin çeþitli depolarýna daðýtýlmaktadýr (Anonymous 2001). Isparta il merkezinde içme ve kullanma sularýnýn bir bölümü de Gölcük Krater Gölü birikim havzasýnda bulunan yeraltýsularýndan karþýlanmaktadýr. Isparta ili ve yakýn çevresinde en yüksek florür deðeri (5,6 mg/l) piroklastik kayaçlardan oluþan akiferlerden çýkan bir kaynakta ölçülmüþtür. Piroklastik kayacýn camsal hamurunun, kayaç-su etkileþimi yoluyla yeraltý sularýndaki florürün zenginleþmesine neden olduðu düþünülmektedir (Pekdeðer ve ark. 1990, 1992). MATERYAL VE METOT Deneysel çalýþmalar, Süleyman Demirel Üniversitesi Jeotermal Enerji, Yeraltýsuyu ve Mineral Kaynaklarý Araþtýrma ve Uygulama Merkezinde bulunan cihazlardan yararlanarak yapýlmýþtýr. Bu çalýþmada, Haziran 2009'da Isparta il merkezindeki içme ve kullanma sularýndaki florür deðerleri 46 farklý noktada ölçülmüþ ve elde edilen analiz sonuçlarýna göre lokasyonel florür haritasý hazýrlanarak Isparta'daki florür daðýlýmý belirlenmiþtir. Thermo Orion 720 A+ marka Ýyonmetre cihazýnda Orion marka olan florür elektrodu (9609 BNWP), Orion tarafýndan üretilen 0,1 M F standardý (Orion ionplus-application solution ) ve florür elektrodunun içine konulan özel dolum sývýsý (Orion ionplus-filling solution ) kullanýlmaktadýr. Bunun yanýnda, elektrot ile florür iyonu analizinde, giriþim önleyici tampon olarak TISAB II çözeltisi (Orion ionplus- Application solution ) kullanýlmaktadýr. TISAB II tampon çözeltisi, standart hazýrlama ve numune analiz aþamalarýnda bire bir oranda kullanýlmýþtýr. Kullanýlan elektrot her çalýþmaya baþlamadan önce kalibre edilmiþ, çalýþma aralarýnda da kalibrasyonun doðruluðu kontrol edilmiþ, gerektiði durumlarda kalibrasyon yeniden yapýlmýþtýr. Elektrodun kalibrasyonu için, çalýþýlacak olan konsantrasyon aralýðýna baðlý olarak 3 adet (0,1-0,5-2,5 ppm) kalibrasyon standardý kullanýlmýþtýr. Örnek ve TISAB II bulunan kap içine elektrot daldýrýlmýþ, okuma yapýlmýþ ve ekranda görülen deðer kaydedilmiþtir. Ölçüm yapýlýrken her örnek için 3 kez okuma yapýlmýþ ve bunlarýn ortalamalarý alýnmýþtýr. Yapýlan her ölçümden önce ve sonra elektrodun uç kýsmý kalýntý florür iyonu kalmamasý için distile su ile yýkanmýþ ve yumuþak kurulama kaðýdý ile kurulanmýþtýr. Florür iyonu analizi yapýlacak olan numuneler, elektrotla analiz edilmeden önce, numunede bulunan askýda katý maddelerin giriþime sebep olmamasý için 0,45 μm gözenek çaplý membran filtreden süzülerek analiz edilmiþtir. Çalýþmalarda Dionex ICS-3000 iyon kromatografisi kullanýlmýþtýr. Cihazda anyon ölçümleri için 10 mm'lýk Na 2 CO 3 (037162) eluenti ve "Dionex Seven Anion Standart II (057590)" standardý kullanýlmaktadýr. Ana stok çözeltiden örneklerin ölçüm aralýklarý göz önünde bulundurularak 3'lü kalibrasyon standartlarý (0,1-0,5-2,5 ppm) hazýrlanmýþtýr. Anyon ölçümü için gerekli olan ayarlar yazýlým programýna girilerek cihazýn kalibrasyonu yapýlmýþtýr (Þekil 1). Kalibrasyon sonucunda yazýlým programýnýn hesapladýðý deðerler Þekil 2'te görülmektedir. Daha sonra viallere konulan numuneler otomatik örnekleyiciye yerleþtirilmiþ ve ölçüm yapýlmýþtýr. Ölçüm sonunda yazýlým programý üzerinde örneklerin kromatogramlarýnýn baseline hatlarýnýn düzgünlüðü kontrol edilmiþ ve sonuçlar kaydedilmiþtir. BULGULAR VE TARTIÞMA Florür ölçümleri için Haziran 2009'da Isparta ili mahallerinden lokasyonlar belirlenmiþtir (Þekil 3). Belirlenen bu lokasyonlardan alýnan su örneklerinde hem "iyon kromatografý" hem de "iyon seçici No: 79,

4 Ekoloji Altýnkale Demer ve Memiþ elektrot" yöntemleri ile florür konsantrasyonlarý ölçülmüþtür (Tablo 1). Þekil 4'te her iki analiz yöntemi ile yapýlan ölçümlerin birbiri ile uyumlu olduðu görülmektedir. Ancak bununla beraber genel olarak IC yöntemi ile ölçülen florür deðerleri, ISE yöntemi ile ölçülen deðerlerden daha düþük çýkmýþtýr. Analiz sonuçlarýnýn doðruluk ve tekrarlanabilirliðinin kontrol etmek için iyon kromatografisi yönteminde standart ekleme tekniði kullanýlarak doðruluk kontrolü hesaplanmýþtýr (Karaca 2008). Standart ekleme yönteminde, standartlar gerçek numuneden hazýrlandýðý için, numuneler ve standartlar arasýndaki fiziksel ve kimyasal uyumsuzluklar en aza indirilmiþtir. Bu yöntemde, analiz sonuçlarý dikkate alýnarak 3 mahalleden (Sidre, Kurtuluþ, Gülevler) alýnan her bir örneðe %50, %100 ve %150 olacak þekilde standart eklemesi yapýlmýþ ve geri kazaným deðerleri hesaplanarak Tablo 2'de sunulmuþtur. Bu deðerlere göre yöntemin doðruluðu tatminkardýr. Yöntemin tekrarlanabilirliðini belirlemek için ise, 3 mahallede (Sidre, Kurtuluþ, Gülevler) her bir örnek 7 kez analiz yapýlmýþ ve ortalama (X), standart sapma (SD) ve relatif standart sapma (RSD) deðerleri hesaplanmýþtýr (Tablo 3). Tablo 3'de verilen RSD deðerlerine göre bu yöntemin tekrarlanabilirliði de olumlu sonuç vermiþtir. Þekil 3'te görüldüðü gibi Anonymous (2006b) ve Anoymous (2005b) standartlarýna göre düþük florür deðerlerinin Eðirdir gölünden getirilen düþük florürlü sularýn, yine düþük florür içeren yeraltýsularý ile fazla oranda karýþtýrýlmasýndan kaynaklandýðý düþünülmektedir. Þekil 4'te ISE ve IC yöntemlerinin karþýlaþtýrmasý yapýlmýþtýr. Burada her iki yöntem arasýnda lineer bir korelasyon olduðu görülmektedir ve korelasyon katsayýsý 0,98'dir. Yapýlan deneysel çalýþmalarda hem "iyon kromatografisi (IC)" hem de "iyon seçici elektrot (ISE)" yöntemleri ile ölçülen florür konsantrasyonlarýnýn birbiri ile uyumlu olduðu görülmüþtür. Ancak genel olarak IC yöntemi ile ölçülen florür deðerleri, ISE yöntemi ile ölçülen deðerlerden daha düþük çýkmýþtýr. Elde edilen analiz sonuçlarýna göre Isparta ili merkezindeki sularýn florür deðerleri (i) <0,5 mg/l olan, (ii) 0,5-1,0 arasýnda olan, (iii) 1,0-1,5 arasýnda olan ve (iv) >1,5 mg/l olan bölgeler olarak ayrýlmýþtýr (Þekil 3). Isparta içme ve kullanma suyu þebekesi içerisindeki bazý lokasyonlarda önceden yüksek 80 Þekil 1. Ýyon kromatografisi ile çizilen florür kalibrasyon grafiði Þekil 2. Ýyon kromatografisi cihazýnda kalibrasyon sonrasý yazýlým programýnýn hesapladýðý deðerler. Þekil 3. Isparta þehir planý üzerinde florür konsantrasyonu daðýlým haritasý (Analiz deðerleri için Tablo 1b'ye bakýnýz). Þekil 4. Her iki yöntem ile yapýlan ölçüm sonuçlarýnýn karþýlaþtýrýlmasý. No: 79, 2011

5 Isparta Ýl Merkezinde Ýçme Sularýnýn Farklý Florür Ýçeriklerinin Ýncelenmesi Ekoloji Tablo 1. Isparta ilindeki mahallelerden alýnan su örneklerinin iyon seçici elektrot (ISE) ve iyon kromatografisi (IC) ile ölçüm sonuçlarý Tablo 2. Ýyon kromatografisi metodunun doðruluðunun kontrolü için yapýlan testlere ait veriler. *numune konsantrasyonunu % 50, % 100 ve % 150 artýracak þekilde eklenen florür standardý Tablo 3. Ýyon kromatografisi metodunun tekrarlanabilirlik kontrolü için yapýlan testlere ait veriler. * Anonymous (2006a), ** Davraz ve ark. (2008) miktarda bulunan ve standart deðerleri aþan (>1,5 mg/la) florür deðerleri belediyenin yaptýðý harmanlama çalýþmalarý ile düþürülmüþtür. Ancak yapýlan harmanlama iþleminden dolayý þehrin bazý bölgelerinde, sularda florür deðerlerinin standart deðerlerin altýna (<0,5 mg/l) düþtüðü bu çalýþmada yapýlan ölçümler ile ortaya çýkmýþtýr. Standart deðerlerin altýna düþen florür deðerleri diþ geliþimi ve saðlýðý açýsýndan olumsuz sonuçlar yaratabilir. Bu nedenle Isparta içme sularýndaki harmanlama iþlemleri daha dikkatli olarak yapýlmalýdýr. TEÞEKKÜR Yazarlar, bu makalede arazi ve laboratuar çalýþmalarýnda gerekli olanaklarý saðlayan ve görüþleri ile destek olan Süleyman Demirel Üniversitesi, Jeotermal Enerji, Yeraltýsuyu ve Mineral Kaynaklarý Araþtýrma ve Uygulama Merkezi Müdürü Sayýn Prof. Dr. Nevzat Özgür'e, arazi çalýþmalarýnda yardýmcý olan Jeo. Müh. Tuðba A. Çalýþkan'a teþekkür ederler. KAYNAKLAR Alemdar S, Kahraman T, Aðaoðlu S, Aliþarlý M (2009) Bitlis Ýli Ýçme Sularýnýn Bazý Mikrobiyolojik ve Fizikokimyasal Özellikleri. Ekoloji 19 (73): Anonymous (2001) Isparta Ýli Ýçme Suyu Raporu. Isparta Belediyesi ISOT Müdürlüðü, Isparta. Anonymous (2002) Principles and troubleshooting techniques in ion cromatography. Dionex Corporation Document No: Anonymous (2005a) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA, Washington. Anonymous (2005b) Sular - Ýnsani tüketim amaçlý sular. TS-266, Türk Standartlarý Enstitüsü, Ankara. Anonymous (2006a) Devlet Su Ýþleri Göl suyu analiz sonuçlarý. Devlet Su Ýþleri Müdürlüðü, Ankara Anonymous (2006b) Guidelines for drinking water quality. World Health Organisation (WHO), First addendum to 3 rd edition, Vol. 1, World Health OrganisationPublications, Geneva. Beyhan M (2003) Atýk çamurlar ve doðal malzemeler ile sulardan florür iyonu gideriminin araþtýrýlmasý. Doktora Tezi, Yýldýz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ýstanbul. No: 79,

6 Ekoloji Altýnkale Demer ve Memiþ Browne D, Whelton H, O'Mullane D (2005) Fluoride Metabolism and Fluorosis. Journal of Dentistry 33 (3): Campbell A D (1987) Determination of fluoride in various matrices. Pure and Applied Chemistry 59 (5): Çoban H, Caran Þ, Görmüþ M (2001) Origin of fluorine within the Afyon-Isparta volcanic district, SW Turkey: is fluormica the key? In: Cidu R (ed), Proceedings of the 10 th International Symposium on Water-Rock Interaction (WRI-10), July 2001, Villasimius/Italy, Davraz A, Þener E, Þener Þ (2008) Temporal variations of fluoride concentration in Isparta public water system and health impact assessment (SW-Turkey). Environmental Geology 56: doi: /s Dissanayake CB (1991) The Fluoride Problem in the Groundwater of Sri Lanka: Environmental Managenement And Health. International Journal of Environmental Studies 19: Erdmann DE (1975) Automated ion-selective electrode method for determining fluoride in natural waters. Environmental Science and Technology 9 (3): doi: /es60101a008 Iþýklý B, Kalyoncu C, Metintaþ S, Demir TA (2000) Eskiþehir yöresindeki içme sularýnda florür düzeyleri. Ekoloji 9 (36): Karaca F (2008) Büyükçekmece Havza Atmosferindeki PM 2.5 ve PM 10 Partikül Gruplarýndaki Metallerin Ýstatistik Daðýlým Özelliklerinin Ýncelenmesi. Ekoloji 17 (68): Kayar N, Çelik, A (2001) Manisa ili içme sularýnda florür düzeylerinin iyon seçici elektrod ile saptanmasý. Ekoloji 10 (40): Meenakshi VK, Garg K, Renuka AM (2004) Groundwater quality in some villages of Haryana, India: focus on fluoride and fluorosis. Journal of Hazardous Materials 106: Noh J (2005) Evalution of analytical methodologies for fluoride determination and speciation of fluoro complexes of aluminium.msc Thesis, University of Johannesburg, Johannesburg. Oruç N (2008) Occurrence and problems of high fluoride waters in Turkey: an overview. Environmental Geochemistry and Health 30: doi: /s Oruç N, Sansarcý H (1983) Isparta þehir merkezi içme sularýnda florür miktarýnýn azaltýlmasý. In: Keçeli R (ed), Akdeniz Üniversitesi Isparta Mühendislik Fakültesi, 1. Mühendislik Haftasý Bildirileri, 7-10 Haziran 1983, Isparta, Pekdeðer A, Özgür N, Schneider H J, Bilgin A (1990) High fluorine contents in aqueous systems of the Gölcük area, Isparta/W-Taurides. In: Savaþcýn MY, Eronat H (eds.) Proceedings of the International Earth Science on Aegean regions, II, 1-6 October 1990, Izmir, Pekdeðer A, Özgür N, Schneider HJ (1992) Hydrogeochemistry of fluoride in shallow aqueous systems of the Golcuk area, SW Turkey. In: Kharaka YK, Maest AS (eds), Proceedings of the 7 th International Symposium on Water-Rock Interaction, July 1992, Utah, Tokatlýoðlu Þ, Kartal Þ, Þahin U (2004) Determination of Fluoride in Various Samples and Some Infusions Using a Fluoride Selective Electrode. Turkish Journal of Chemistry 28: No: 79, 2011

SAKARYA İLİ İÇME SULARINDA FLOR DÜZEYLERİNİN İYON SEÇİCİ ELEKTROT VE İYON KROMOTOGRAFİSİ İLE TAYİNİ

SAKARYA İLİ İÇME SULARINDA FLOR DÜZEYLERİNİN İYON SEÇİCİ ELEKTROT VE İYON KROMOTOGRAFİSİ İLE TAYİNİ s.129138, 2011 SAKARYA İLİ İÇME SULARINDA FLOR DÜZEYLERİNİN İYON SEÇİCİ ELEKTROT VE İYON KROMOTOGRAFİSİ İLE TAYİNİ Hüseyin ALTUNDAĞ 1, Mustafa Ş. DÜNDAR, Çiğdem YÜCEEL, Sinem ALBAYRAK 1Sakarya Üniversitesi,

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Bitlis Ýli Ýçme Sularýnýn Bazý Mikrobiyolojik ve Fizikokimyasal Özellikleri

Bitlis Ýli Ýçme Sularýnýn Bazý Mikrobiyolojik ve Fizikokimyasal Özellikleri Ekoloji 19, 73, 29-38 (2009) Bitlis Ýli Ýçme Sularýnýn Bazý Mikrobiyolojik ve Fizikokimyasal Özellikleri Süleyman ALEMDAR 1*, Tahir KAHRAMAN 2, Sema AÐAOÐLU 1, Mustafa ALÝÞARLI 1 1Yüzüncü Yýl Üniversitesi

Detaylı

Mersin Ýlinde Tarýmsal Alanlarda Kullanýlan Kimyasallarýn Su Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

Mersin Ýlinde Tarýmsal Alanlarda Kullanýlan Kimyasallarýn Su Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi Ekoloji 17, 68, 54-58 (2008) ARAÞTIRMA NOTU Mersin Ýlinde Tarýmsal Alanlarda Kullanýlan Kimyasallarýn Su Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi Halil KUMBUR, Havva Duygu ÖZSOY*, Zafer ÖZER Mersin Üniversitesi

Detaylı

Ýzmit Endüstriyel Ve Evsel Atýksu Arýtma. Tesisi Atýklarýnýn Konvansiyonel Karakterizasyonu Ve Deðerlendirilmesi

Ýzmit Endüstriyel Ve Evsel Atýksu Arýtma. Tesisi Atýklarýnýn Konvansiyonel Karakterizasyonu Ve Deðerlendirilmesi 14, 54, 7-12 25 Ýzmit Endüstriyel Ve Evsel Atýksu Arýtma Tesisi Atýklarýnýn Konvansiyonel Karakterizasyonu Ve Deðerlendirilmesi Ayla ARSLAN, Savaþ AYBERK Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre

Detaylı

GÝRÝÞ Ülkemizde katý atýklarýn toplanmasý, taþýnmasý, geri kazanýlmasý ve bertarafýna iliþkin yükümlülükler 5393 sayýlý Belediyeler Kanunu ve 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyeleri Kanunu ile Belediyeler

Detaylı

Murat Nehri (Elazığ) nin Bazı Fizikokimyasal Parametreler Açısından Su Kalitesinin Belirlenmesi

Murat Nehri (Elazığ) nin Bazı Fizikokimyasal Parametreler Açısından Su Kalitesinin Belirlenmesi October26-28, 216, Malatya Murat Nehri (Elazığ) nin Bazı Fizikokimyasal Parametreler Açısından Su Kalitesinin Belirlenmesi ÖZET Murat Topal DSİ Genel Müdürlüğü, DSİ 9. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, murattopal@dsi.gov.tr

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Orkide MİNARECİ Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Bölümü (Temel ve Ege Üniversitesi Fen Fakültesi 1992

Detaylı

Gediz Nehri Aþaðý Gediz Havzasý'ndan Alýnan Su ve Sediment Örneklerinde Bazý Kirlilik Parametrelerinin Ýncelenmesi

Gediz Nehri Aþaðý Gediz Havzasý'ndan Alýnan Su ve Sediment Örneklerinde Bazý Kirlilik Parametrelerinin Ýncelenmesi Ekoloji 20, 78, 48-52 (2011) doi: 10.5053/ekoloji.2011.788 ARAÞTIRMA NOTU Gediz Nehri Aþaðý Gediz Havzasý'ndan Alýnan Su ve Sediment Örneklerinde Bazý Kirlilik Parametrelerinin Ýncelenmesi Özge ÖNER *,

Detaylı

Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ

Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ Cilt: 11 Sayý: 42 (2002), 40-44 Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ Niðde Üniversitesi, Aksaray Eðitim Fakültesi, AKSARAY Oðuz Han Þamil ÇÝL

Detaylı

Bafra Balýk Gölleri'nden Ulugöl'de Tatlýsu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)'nun Yumurta Verimliliði

Bafra Balýk Gölleri'nden Ulugöl'de Tatlýsu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)'nun Yumurta Verimliliði Yunus Araþtýrma Bülteni 2013 (1): 20-26 www.sumae.gov.tr/yunus ISSN 1303-4456 Bafra Balýk Gölleri'nden Ulugöl'de Tatlýsu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)'nun Yumurta Verimliliði * Gülþen

Detaylı

KROM (Cr +6 ) ANALİZ YÖNTEMİ VALİDAYON RAPORU VE BELİRSİZLİK HESAPLARI

KROM (Cr +6 ) ANALİZ YÖNTEMİ VALİDAYON RAPORU VE BELİRSİZLİK HESAPLARI Doküman No: R.LAB.5.4.04 Rev.No/Tarih : 00/ Yayın Tarihi: 08.07.2011 Sayfa: 1 / 1 KROM (Cr +6 ) ANALİZ YÖNTEMİ VALİDAYON RAPORU BELİRSİZLİK HESAPLARI Doküman No: R.LAB.5.4.04 Rev.No/Tarih : 00/ Yayın Tarihi:

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma The roots of our products and systems based on our R&D department using

Detaylı

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik. Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.com www.ozenelektronik.com.tr mobydic 5000 Benzinli+LPG Egzoz

Detaylı

Termal Sularýn Radyoaktivite ve Kimyasal Ýçeriklerinin Ýncelenmesi; Ýzmir, Seferihisar Bölgesi Örneði

Termal Sularýn Radyoaktivite ve Kimyasal Ýçeriklerinin Ýncelenmesi; Ýzmir, Seferihisar Bölgesi Örneði Ekoloji 19, 76, 78-87 (2010) doi: 10.5053/ekoloji.2010.769 Termal Sularýn Radyoaktivite ve Kimyasal Ýçeriklerinin Ýncelenmesi; Ýzmir, Seferihisar Bölgesi Örneði Berkay CAMGÖZ 1*, Müslim Murat SAÇ 1, Mustafa

Detaylı

10.7442 g Na2HPO4.12H2O alınır, 500mL lik balonjojede hacim tamamlanır.

10.7442 g Na2HPO4.12H2O alınır, 500mL lik balonjojede hacim tamamlanır. 1-0,12 N 500 ml Na2HPO4 çözeltisi, Na2HPO4.12H2O kullanılarak nasıl hazırlanır? Bu çözeltiden alınan 1 ml lik bir kısım saf su ile 1000 ml ye seyreltiliyor. Son çözelti kaç Normaldir? Kaç ppm dir? % kaçlıktır?

Detaylı

Ýnsan Saçýnda Bulunan (Manisa Ýlinin Üç Farklý Yerleþim Bölgesinde) Bazý Aðýr Metallerin ICP-OES Yöntemi ile Tayini

Ýnsan Saçýnda Bulunan (Manisa Ýlinin Üç Farklý Yerleþim Bölgesinde) Bazý Aðýr Metallerin ICP-OES Yöntemi ile Tayini Ekoloji 19, 73, 71-75 (2009) ARAÞTIRMA NOTU Ýnsan Saçýnda Bulunan (Manisa Ýlinin Üç Farklý Yerleþim Bölgesinde) Bazý Aðýr Metallerin ICP-OES Yöntemi ile Tayini Ali ÇELÝK 1, Yüksel ABALI 1, Gökhan EDGÜNLÜ

Detaylı

Arýtma Tesisi Çamurlarýndan Piroliz ile Elde Edilen Adsorbentlerin Tekstil Atýk Sularýndan KOI ve Renk Giderimi için Kullanýmýnýn Araþtýrýlmasý

Arýtma Tesisi Çamurlarýndan Piroliz ile Elde Edilen Adsorbentlerin Tekstil Atýk Sularýndan KOI ve Renk Giderimi için Kullanýmýnýn Araþtýrýlmasý ARAÞTIRMA NOTU Ekoloji 16, 64, 43-48 2007 Arýtma Tesisi Çamurlarýndan Piroliz ile Elde Edilen Adsorbentlerin Tekstil Atýk Sularýndan KOI ve Renk Giderimi için Kullanýmýnýn Araþtýrýlmasý Serdar AYDIN, Sinan

Detaylı

Determining some heavy metal concentrations in water and sediments samples taken from Gediz River. Title Institution / University Year

Determining some heavy metal concentrations in water and sediments samples taken from Gediz River. Title Institution / University Year CV Name: Orkide MİNARECİ Date of Birth: 15.01.1972 Academic Title: Assist. Prof. Dr. Education Programme/Department University Bachelor Master Department of Biology (Fundamental and industrial microbiology)

Detaylı

Reyhanlý Yeniþehir Gölü (Hatay) Su Kalitesinin Belirlenmesi

Reyhanlý Yeniþehir Gölü (Hatay) Su Kalitesinin Belirlenmesi Ekoloji 18, 70, 38-46 (2009) Reyhanlý Yeniþehir Gölü (Hatay) Su Kalitesinin Belirlenmesi Yalçýn TEPE* Giresun Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 28049 Giresun-TÜRKÝYE *Corresponding

Detaylı

ALEV FOTOMETRESİ İLE SODYUM VE POTASYUM ANALİZİ. Alev fotometresinde kullanılan düzeneğin şematik gösterimi şekil 1 deki gibidir.

ALEV FOTOMETRESİ İLE SODYUM VE POTASYUM ANALİZİ. Alev fotometresinde kullanılan düzeneğin şematik gösterimi şekil 1 deki gibidir. ALEV FOTOMETRESİ İLE SODYUM VE POTASYUM ANALİZİ ALEV FOTOMETRESİ Alev fotometresinde kullanılan düzeneğin şematik gösterimi şekil 1 deki gibidir. Slit Slit Ayna Numune Filtre Dedektör Alev Galvanometre

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Borular Sulama Borularý & Spagetti Borular Aþýndýrýcý sývýlara karþý yüksek derecede dayanýklýdýr. Güneþin UV ýþýnlarýna karþý dayanýklý ve esnektir.

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

Tavuk Gübresindeki Katý Maddenin Sudaki Çözünürlüðüne Asidik Öniþlemlerin Etkileri

Tavuk Gübresindeki Katý Maddenin Sudaki Çözünürlüðüne Asidik Öniþlemlerin Etkileri 14, 53, 39-43 2004 Tavuk Gübresindeki Katý Maddenin Sudaki Çözünürlüðüne Asidik Öniþlemlerin Etkileri Ýlker ARDIÇ, Fadime TANER Mersin Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliði Bölümü, 33343

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ REFERANS MALZEMELER LABORATUVARI. Rapor No: KAR-G3RM-200.2013.02. Koordinatör: Dr.

TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ REFERANS MALZEMELER LABORATUVARI. Rapor No: KAR-G3RM-200.2013.02. Koordinatör: Dr. İÇME SUYUNDA ANYON TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ RAPORU TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ REFERANS MALZEMELER LABORATUVARI Rapor No: KARG3RM200.2013.02 Koordinatör: Dr. Fatma AKÇADAĞ 6 Ocak 2014 Gebze/KOCAELİ

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Kimyasal analiz : bir örnekteki bileşenleri v bileşenlerin konsantrasyonların bulmak için yapılan işlemi genel adıdır.

Kimyasal analiz : bir örnekteki bileşenleri v bileşenlerin konsantrasyonların bulmak için yapılan işlemi genel adıdır. Analitik Kimya Kimyanın, maddelerin hangi bileşenlerden ve bileşenlerin hangi oranlarda (bağıl miktarlarda) olduğunu inceleyen dalı Analitik Kimya olarak isimlendirilir. bir ürünün istenen kalitede olup

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

Büyükçekmece Havza Atmosferindeki PM 2.5 ve PM 10 Partikül Gruplarýndaki Metallerin Ýstatistik Daðýlým Özelliklerinin Ýncelenmesi

Büyükçekmece Havza Atmosferindeki PM 2.5 ve PM 10 Partikül Gruplarýndaki Metallerin Ýstatistik Daðýlým Özelliklerinin Ýncelenmesi Ekoloji 17, 68, 33-42 (2008) Büyükçekmece Havza Atmosferindeki PM 2.5 ve PM 10 Partikül Gruplarýndaki Metallerin Ýstatistik Daðýlým Özelliklerinin Ýncelenmesi Ferhat KARACA* Çevre Mühendisliði Bölümü,

Detaylı

SENSÖR TEKNOLOJÝSÝ KARÞILAÞTIRMA LD-5000 SOÐUTUCU GAZ KAÇAK DEDEKTÖRÜ

SENSÖR TEKNOLOJÝSÝ KARÞILAÞTIRMA LD-5000 SOÐUTUCU GAZ KAÇAK DEDEKTÖRÜ SENSÖR TEKNOLOJÝSÝ KARÞILAÞTIRMA LD-5000 SOÐUTUCU GAZ KAÇAK DEDEKTÖRÜ l CORONA DISHARGE SENSÖR TEKNOLOJÝSÝ > Uygulanan yüksek voltaj, ultra keskin noktasal sensör çevresinde dairesel ýþýn dalgasý oluþturur.

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarının Adres : Davutpaşa Kampüsü Esenler 34210 İSTANBUL / TÜRKİYE Akreditasyon No: Tel Faks E-Posta Website : 0212 383 45 51 : 0212 383 45 57 : kimfkl@yildiz.edu.tr

Detaylı

verter Suya güç veren biziz.. A member of the Uygulama Alanlarý: (l/s) Q 100 Sarfiyat Tekstil Fabrikalarý Hotel, Ýþ Merkezi, Site, Tatil Köyleri v.b. 80 60 Çalýþma Aralýklarý Gýda ve Ambalaj Tesisleri

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV Serisi aþýrý e düþük gerilim röleleri ORTA GERÝLÝM e YÜKSEK GERÝLÝM elektrik þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Micro controller teknolojisi

Detaylı

Çöp Sýzýntý Sularýndaki Muhtelif Bazý Kirleticilerin Toprak ile Etkileþimi: Sinop Örneði

Çöp Sýzýntý Sularýndaki Muhtelif Bazý Kirleticilerin Toprak ile Etkileþimi: Sinop Örneði Ekoloji 19, 75, 49-57 (2010) doi: 10.5053/ekoloji.2010.757 Çöp Sýzýntý Sularýndaki Muhtelif Bazý Kirleticilerin Toprak ile Etkileþimi: Sinop Örneði Emre Burcu ÖZKARAOVA GÜNGÖR Ondokuz Mayýs Üniversitesi,

Detaylı

MENEMEN (ÝZMÝR) OVASI SU VE TOPRAKLARINDA RADYOAKTÝVÝTE ARAÞTIRMASI VE AÐIR METAL KÝRLÝLÝÐÝ

MENEMEN (ÝZMÝR) OVASI SU VE TOPRAKLARINDA RADYOAKTÝVÝTE ARAÞTIRMASI VE AÐIR METAL KÝRLÝLÝÐÝ Cilt: 9 Sayý: 35 (2000), 26-30 MENEMEN (ÝZMÝR) OVASI SU VE TOPRAKLARINDA RADYOAKTÝVÝTE ARAÞTIRMASI VE AÐIR METAL KÝRLÝLÝÐÝ Mustafa BAKAÇ Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eðitim Fakültesi, Fizik Bölümü, ÝZMÝR

Detaylı

verter Dört mevsim daha konforlu, ekonomik ve uzun ömürlü tesisler için.. verter A member of the Uygulama Teorisi: Benzeþim Kurallarý: Debi Basýnç Güç Q 1 Q 2 = n 1 n 2 H 1 n 1 = H 2 ( n2 P 1 n 1 = P 2

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi/ Journal of The Institute of Natural & Applied Sciences 17 (1):6-12, 2012

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi/ Journal of The Institute of Natural & Applied Sciences 17 (1):6-12, 2012 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi/ Journal of The Institute of Natural & Applied Sciences 17 (1):6-12, 2012 Araştırma Makalesi/Research Article BaCl 2 -Ba(H 2 PO 2 ) 2 -H 2 O Üçlü

Detaylı

KOH-Hava Yöntemiyle Kaðýt Hamuru Üretiminde Siyah Çözeltinin Bakla (Vicia faba) Yetiþtirilmesinde Gübre Olarak Kullanýlmasý

KOH-Hava Yöntemiyle Kaðýt Hamuru Üretiminde Siyah Çözeltinin Bakla (Vicia faba) Yetiþtirilmesinde Gübre Olarak Kullanýlmasý ARAÞTIRMA NOTU 15, 61, 56-60 2006 KOH-Hava Yöntemiyle Kaðýt Hamuru Üretiminde Siyah Çözeltinin Bakla (Vicia faba) Yetiþtirilmesinde Gübre Olarak Kullanýlmasý Ayhan GENÇER, Hüdaverdi EROÐLU Zonguldak Karaelmas

Detaylı

Yeraltý Suyunun Su Temini Amaçlý Kullanýmýnda Sertlik Giderimi Ýçin Kimyasal Arýtma ve Ýyon Deðiþtirme Yöntemlerinin Karþýlaþtýrýlmasý:

Yeraltý Suyunun Su Temini Amaçlý Kullanýmýnda Sertlik Giderimi Ýçin Kimyasal Arýtma ve Ýyon Deðiþtirme Yöntemlerinin Karþýlaþtýrýlmasý: 13, 52, 17-22 2004 Yeraltý Suyunun Su Temini Amaçlý Kullanýmýnda Sertlik Giderimi Ýçin Kimyasal Arýtma ve Ýyon Deðiþtirme Yöntemlerinin Karþýlaþtýrýlmasý: Bursa Ulaþtýrma Okulu Seval Kutlu AKAL SOLMAZ,

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Filtreler Plastik Filtreler Çeþitli filtre tipleri. Çok çeþitli filtrasyon dereceleri (mesh). Aþýnmaya karþý dayanýklýlýk Kolay bakým : filtre

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mehmet S. Okaygün 2. Doğum Tarihi : 27 Ağustos 1963 3. Ünvanı : Yardımcı Doçent Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kimya Mühendisliği University of

Detaylı

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Asma tavan çözümleri arasýnda fonksiyonel ve esnek bir alternatif olarak yer alan lineer tavan, hem iç mekan hem de dýþ mekan kullanýmýna uygun özellikleriyle, uzun

Detaylı

HPL Laminar Akýþ Ünitesi

HPL Laminar Akýþ Ünitesi HPL Laminar Akýþ Ünitesi H P L Lam i na r Aký þ Ünitesi Taným Ameliyathane tipi Laminar Akýþ Üniteleri, ameliyathane masasý ve üstünde istenen laminar akýþý saðlamak ve bu laminar akýþ sayesinde bulunduklarý

Detaylı

Kaðýt Endüstrisi Atýk Sulardan Lignin ve Fenol'ün Perlit Minerali ile Giderimi

Kaðýt Endüstrisi Atýk Sulardan Lignin ve Fenol'ün Perlit Minerali ile Giderimi Kaðýt Endüstrisi Atýk Sulardan Lignin ve Fenol'ün Perlit Minerali ile Giderimi Cilt:12 Sayý:47 (2003), 11-16 Mehmet UÐURLU Muðla Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, MUÐLA ÖZET Bu çalýþmada,

Detaylı

Bir Organize Sanayi Bölgesi Atýksu Arýtma Tesisinden Çýkan Atýksularýn Tarýmsal Amaçlý Sulama Suyu Olarak Yeniden Kullanýlabilirliðinin Araþtýrýlmasý

Bir Organize Sanayi Bölgesi Atýksu Arýtma Tesisinden Çýkan Atýksularýn Tarýmsal Amaçlý Sulama Suyu Olarak Yeniden Kullanýlabilirliðinin Araþtýrýlmasý 15, 62, 55-61 2007 Bir Organize Sanayi Bölgesi Atýksu Arýtma Tesisinden Çýkan Atýksularýn Tarýmsal Amaçlý Sulama Suyu Olarak Yeniden Kullanýlabilirliðinin Araþtýrýlmasý Gökhan Ekrem ÜSTÜN, Seval Kutlu

Detaylı

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY Monthly Magnetic Bulletin May 2015 BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY http://www.koeri.boun.edu.tr/jeomanyetizma/ Magnetic Results from İznik

Detaylı

Bursa Ýlinde Nilüfer-Ayvalý Deresiyle Sulanan ve Sulanmayan Tarým Topraklarýnýn Bazý Kimyasal Özellikleri

Bursa Ýlinde Nilüfer-Ayvalý Deresiyle Sulanan ve Sulanmayan Tarým Topraklarýnýn Bazý Kimyasal Özellikleri 13, 51, 33-38 2004 Bursa Ýlinde Nilüfer-Ayvalý Deresiyle Sulanan ve Sulanmayan Tarým Topraklarýnýn Bazý Kimyasal Özellikleri Fatma Olcay KOCAER, Hüseyin Savaþ BAÞKAYA Uludað Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlýk

Detaylı

UZMAN TOLGA BAAHDIR ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

UZMAN TOLGA BAAHDIR ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ UZMAN TOLGA BAAHDIR ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doğum Tarihi : 15 Şubat 1979 İletişim Bilgileri: İş Adresi : Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 68100 AKSARAY Cep Telefonu

Detaylı

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy Ballorex Dynamic Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý Precision made easy Dinamik balanslama ile toplam debi kontrolü Precision made easy Ballorex Dynamic yeni nesil basýnçtan baðýmsýz balans ve kontrol vanasýdýr.

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI CUPA RÝÝ ACÝ DURUM AYDIATMA KÝTRÝ ÝÇÝ MOTAJ, ÇAIÞMA, TT V BAKIM TAÝMATI DÝKKAT : Cihazýn en iyi biçimde monte edilebilmesi ve kullanýlabilmesi için bu yazýyý sonuna kadar dikkatle okuyun. Montaj aþamasý

Detaylı

Ham Kompost ve Ekstraksiyon Ýþlemine Tabi Tutulmuþ Kompost Numunelerinin Karakterizasyonlarý ve Bitkiye Yarayýþlýlýklarý Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý

Ham Kompost ve Ekstraksiyon Ýþlemine Tabi Tutulmuþ Kompost Numunelerinin Karakterizasyonlarý ve Bitkiye Yarayýþlýlýklarý Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý Ekoloji 20, 79, 45-56 (2011) doi: 10.5053/ekoloji.2011.796 Ham Kompost ve Ekstraksiyon Ýþlemine Tabi Tutulmuþ Kompost Numunelerinin Karakterizasyonlarý ve Bitkiye Yarayýþlýlýklarý Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý

Detaylı

ŞEHİR ATMOSFERİNDE ESER METALLERİN KURU ÇÖKELMESİ

ŞEHİR ATMOSFERİNDE ESER METALLERİN KURU ÇÖKELMESİ 269 ŞEHİR ATMOSFERİNDE ESER METALLERİN KURU ÇÖKELMESİ Gülay ÖNAL, Semra G. TUNCEL ( ) ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Ankara ÖZET Ankara şehir atmosferindeki eser element çökelmesi, alıcı ortam

Detaylı

EQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

pumpverter Multipump çalýþma modlarý Redundant iþletme Yeni eþit yaþlandýrma tekniði DTC ile hassas debi kontrolü Optimum sistem verimliliði Yeni seviye kontrol tekniði Dahili debimetre Anti-jam özelliði

Detaylı

Ýçel de Gýda Sanayii Sektöründe Çevre Bilincinin Araþtýrýlmasý

Ýçel de Gýda Sanayii Sektöründe Çevre Bilincinin Araþtýrýlmasý Cilt: 11 Sayý: 42 (22), 3-35 GÝRÝÞ Yoðun tarýmsal üretimin yapýldýðý Ýçel'de gýda sanayi sektörü, ilk üç sýrada yer alan önemli sektörlerden biridir. Ancak, iþgücü ve sermaye üretkenliði yönünden Türkiye

Detaylı

Koçan Þelalesi (Erzincan)'nin Bazý Fiziksel ve Kimyasal Su Kalitesi Özellikleri

Koçan Þelalesi (Erzincan)'nin Bazý Fiziksel ve Kimyasal Su Kalitesi Özellikleri Yunus Araþtýrma Bülteni 2014 (3): 37-42 www.yunus.gov.tr ISSN 1303-4456 Koçan Þelalesi (Erzincan)'nin Bazý Fiziksel ve Kimyasal Su Kalitesi Özellikleri Araþtýrma Makalesi Research Article Metin ÇAÐLAR,

Detaylı

Seminer; Ýzotoplar ve Hidrojeolojide Kullaným Alanlarý

Seminer; Ýzotoplar ve Hidrojeolojide Kullaným Alanlarý Seminer; Ýzotoplar ve Hidrojeolojide Kullaným Alanlarý Selma (Altýnkale) Demer Jeotermal Enerji, Yeraltýsuyu ve Mineral Kaynaklarý Araþtýrma ve Uygulama Merkezi selma@mmf.sdu.edu.tr Öz: Ýzotoplar, ayný

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

Yemekhane Atýklarýndan Fermantasyonla Laktik Asit Üretimi

Yemekhane Atýklarýndan Fermantasyonla Laktik Asit Üretimi Ekoloji 20, 80, 42-50 (2011) doi: 10.5053/ekoloji.2011.806 Yemekhane Atýklarýndan Fermantasyonla Laktik Asit Üretimi Didem OMAY 1*, Yüksel GÜVENÝLÝR 2 1Yalova Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya

Detaylı

ANKARA ATMOSFERİNDEKİ AEROSOLLERİN KİMYASAL KOMPOZİSYONLARININ BELİRLENMESİ

ANKARA ATMOSFERİNDEKİ AEROSOLLERİN KİMYASAL KOMPOZİSYONLARININ BELİRLENMESİ ANKARA ATMOSFERİNDEKİ AEROSOLLERİN KİMYASAL KOMPOZİSYONLARININ BELİRLENMESİ İlke ÇELİK 1, Seda Aslan KILAVUZ 2, İpek İMAMOĞLU 1, Gürdal TUNCEL 1 1 : Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Nikel(II) Ýyonunun Sulu Ortamdan Granül Aktif Karbon (GAK) ile Giderilmesi

Nikel(II) Ýyonunun Sulu Ortamdan Granül Aktif Karbon (GAK) ile Giderilmesi Cilt:12 Sayý:46 (23), 38-42 Nikel(II) Ýyonunun Sulu Ortamdan Granül Aktif Karbon (GAK) ile Giderilmesi Hulusi ÇOKADAR Pamukkale Üniversitesi, Eðitim Fak., Fen Bilgisi Eðitimi A.B.D., Ýncilipýnar, DENÝZLÝ

Detaylı

Ýstanbul'daki Çocuk Oyun Parklarýnda Partikül Madde (PM 2,5 ve PM 10 ) Kirliliðinin Ýncelenmesi

Ýstanbul'daki Çocuk Oyun Parklarýnda Partikül Madde (PM 2,5 ve PM 10 ) Kirliliðinin Ýncelenmesi Ekoloji 20, 77, 72-79 (2010) doi: 10.5053/ekoloji.2010.7711 Ýstanbul'daki Çocuk Oyun Parklarýnda Partikül Madde (PM 2,5 ve PM 10 ) Kirliliðinin Ýncelenmesi Hüseyin ÖZDEMÝR, Gülsüm BORUCU, Göksel DEMÝR

Detaylı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. BAZI BTKSEL ÇAYLARIN MNERAL MADDE ÇER ÜZERNE FARKLI DEMLEME ve KAYNATMA SÜRELERNN ETKS

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. BAZI BTKSEL ÇAYLARIN MNERAL MADDE ÇER ÜZERNE FARKLI DEMLEME ve KAYNATMA SÜRELERNN ETKS ÖZET Yüksek Lisans Tezi BAZI BTKSEL ÇAYLARIN MNERAL MADDE ÇER ÜZERNE FARKLI DEMLEME ve KAYNATMA SÜRELERNN ETKS Tolga UÇAR Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendislii Anabilim Dalı Danıman:

Detaylı

ET TAVUÐU VE BÜYÜKBAÞ HAYVAN GÜBRESÝNÝN ANAEROBÝK ARITILABÝLÝRLÝÐÝ

ET TAVUÐU VE BÜYÜKBAÞ HAYVAN GÜBRESÝNÝN ANAEROBÝK ARITILABÝLÝRLÝÐÝ TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý V. ULUSAL ÇEVRE MÜHENDÝSLÝÐÝ KONGRESÝ ET TAVUÐU VE BÜYÜKBAÞ HAYVAN GÜBRESÝNÝN ANAEROBÝK ARITILABÝLÝRLÝÐÝ Gamze Güngör (1), Göksel N. Demirer (2) (1) Araþtýrma Görevlisi,

Detaylı

Elektrot potansiyelleri mutlak olarak ölçülemez ancak referans elektrodun potansiyeli ile karşılaştırılarak bulunabilir. Potansiyometrik ölçümlerde

Elektrot potansiyelleri mutlak olarak ölçülemez ancak referans elektrodun potansiyeli ile karşılaştırılarak bulunabilir. Potansiyometrik ölçümlerde POTANSİYOMETRİ Elektrokimyasal hücreler; redoks reaksiyonlarının oluştuğu hücrelerdir. Bu hücrelerde potansiyel oluşması için redoks reaksiyonlarına yani elektron aktarımına gereksinim vardır. Potansiyel

Detaylı

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Clip-In (gizli) tip taþýyýcý sistemlerde taþýyýcý sistem görünür deðildir. Sistem, ana taþýyýcýlar, bunlara dik açýyla kenetlenen clip-in profilleri ile tüm kenarlardan

Detaylı

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI Türk Tesisat Mühendisleri Derne i / Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers 8. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu / 8. International HVAC +R Technology Symposium 12-14 Mayıs 2008,

Detaylı

ELQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

Sert ve Yumuþak Doku Rejenerasyonu. 2011 Ürün Kataloðu

Sert ve Yumuþak Doku Rejenerasyonu. 2011 Ürün Kataloðu Sert ve Yumuþak Doku Rejenerasyonu 2011 Ürün Kataloðu CompactBone B. Doðal sýðýr kemiðinden yapýlmýþ greft malzemesi CompactBone B. sýðýr kemiðinden imal edilmiþ son derece güvenilir, saf, doðal bir kemik

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

MEMM4043 metallerin yeniden kazanımı

MEMM4043 metallerin yeniden kazanımı metallerin yeniden kazanımı Endüstriyel Atık Sulardan Metal Geri Kazanım Yöntemleri 2016-2017 güz yy. Prof. Dr. Gökhan Orhan MF212 Atıksularda Ağır Metal Konsantrasyonu Mekanik Temizleme Kimyasal Temizleme

Detaylı

Kesikli Reaktör Sisteminde, Eþit S o /X o Oranýnda Kalýcý Ürün Oluþumunun Araþtýrýlmasý

Kesikli Reaktör Sisteminde, Eþit S o /X o Oranýnda Kalýcý Ürün Oluþumunun Araþtýrýlmasý Kesikli Reaktör Sisteminde, Eþit S o /X o Oranýnda Kalýcý Ürün Oluþumunun Araþtýrýlmasý Ekoloji Cilt: 13 Sayý: 49 31-36, 2003 Gökhan Ekrem ÜSTÜN, Seval Kutlu AKAL SOLMAZ Uludað Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlýk

Detaylı

İletkenlik, maddenin elektrik akımını iletebilmesinin ölçüsüdür.

İletkenlik, maddenin elektrik akımını iletebilmesinin ölçüsüdür. İletkenlik, maddenin elektrik akımını iletebilmesinin ölçüsüdür. C= 1/R dir. Yani direncin tersidir. Birimi S.m -1 dir. (Siemens birimi Alman bilim insanı ve mucit Werner von Siemens e ithafen verilmiştir)

Detaylı

2006 cilt 15 sayý 10 179

2006 cilt 15 sayý 10 179 Ankara'da Bir Lisenin 9 ve 10. Sýnýf Öðrencilerinin Kiþisel Hijyen Konusunda Davranýþlarýnýn Belirlenmesi Determination of the Behaviours of Ninth and Tenth Grade High School Students About Personal Hygiene

Detaylı

Kentlerde Yapýsal ve Yeþil Alanlardaki Hava ve Yüzey Sýcaklýklarýnýn Ýrdelenmesi: Ankara Örneði

Kentlerde Yapýsal ve Yeþil Alanlardaki Hava ve Yüzey Sýcaklýklarýnýn Ýrdelenmesi: Ankara Örneði Ekoloji 18, 69, 66-74 (2008) ARAÞTIRMA NOTU Kentlerde Yapýsal ve Yeþil Alanlardaki Hava ve Yüzey Sýcaklýklarýnýn Ýrdelenmesi: Ankara Örneði Ülkü DUMAN YÜKSEL* Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlýk Fakültesi

Detaylı

Týbbi Atýk Yakma Küllerinde Aðýr Metal Giderimi

Týbbi Atýk Yakma Küllerinde Aðýr Metal Giderimi Ekoloji 19, 77, 51-58 (2010) doi: 10.5053/ekoloji.2010.778 Týbbi Atýk Yakma Küllerinde Aðýr Metal Giderimi Sami GÖREN *, Mustafa ESEN Fatih Üniversitesi, Çevre Mühendisliði Bölümü, Hadýmköy Kampüsü, Büyükçekmece,

Detaylı

KENT KONSEYÝ Çevre ve Saðlýk Çalýþma Grubu GAZÝANTEP ÝLÝ HAVA KÝRLÝLÝÐÝ DEÐERLENDÝRME VE GERÝ KAZANILABÝLÝR AMBALAJ ATIKLARI RAPORU Gaziantep - 2011 GAZÝANTEP ÝLÝ HAVA KÝRLÝLÝÐÝ DEÐERLENDÝRME VE GERÝ KAZANILABÝLÝR

Detaylı

Isparta ve civarýnda tüketilen sularýn içerik ve saðlýk açýsýndan deðerlendirilmesi

Isparta ve civarýnda tüketilen sularýn içerik ve saðlýk açýsýndan deðerlendirilmesi 92 ARAÞTIRMA Isparta ve civarýnda tüketilen sularýn içerik ve saðlýk açýsýndan deðerlendirilmesi Emin Þavik*, Selma Demer**, Ümit Memiþ**, Duygu Kumbul Doguç***, Tuðba Arife Çalýþkan**, Mehmet Tuðrul Sezer****,

Detaylı

TEKSTÝL TERBÝYESÝNDE BÝYOPARLATMA UYGULAMALARI VE PAMUKLU ÖRME KUMAÞLARIN BAZI FÝZÝKSEL VE KÝMYASAL ÖZELLÝKLERÝNE ETKÝSÝ ÖZET

TEKSTÝL TERBÝYESÝNDE BÝYOPARLATMA UYGULAMALARI VE PAMUKLU ÖRME KUMAÞLARIN BAZI FÝZÝKSEL VE KÝMYASAL ÖZELLÝKLERÝNE ETKÝSÝ ÖZET TMMOB Tekstil Mühendisleri Odasý UCTEA The Chamber Of Textile Engineers The Journal Of Textiles and Engineers YIL 14 SAYI 66 TEKSTÝL TERBÝYESÝNDE BÝYOPARLATMA UYGULAMALARI VE PAMUKLU ÖRME KUMAÞLARIN BAZI

Detaylı

Farklý Sulama Yöntemlerinin Topraktan Karbondioksit (CO 2 ) Çýkýþý Üzerine Etkisi

Farklý Sulama Yöntemlerinin Topraktan Karbondioksit (CO 2 ) Çýkýþý Üzerine Etkisi Ekoloji 19, 77, 59-64 (2010) doi: 10.5053/ekoloji.2010.779 Farklý Sulama Yöntemlerinin Topraktan Karbondioksit (CO 2 ) Çýkýþý Üzerine Etkisi Ulaþ ÞENYÝÐÝT 1*, Davut AKBOLAT 2 1Süleyman Demirel Üniversitesi,

Detaylı

Mersin Ýlinde Hassas Bölgelerde Gürültü Düzeylerinin 1998-2002 Yýllarý Arasýndaki Deðiþiminin Araþtýrýlmasý

Mersin Ýlinde Hassas Bölgelerde Gürültü Düzeylerinin 1998-2002 Yýllarý Arasýndaki Deðiþiminin Araþtýrýlmasý Mersin Ýlinde Hassas Bölgelerde Gürültü Düzeylerinin 1998-2002 Yýllarý Arasýndaki Deðiþiminin Araþtýrýlmasý Ekoloji Cilt: 13 Sayý: 49 25-30, 2003 Halil KUMBUR, Havva Duygu ÖZSOY, Zafer ÖZER Mersin Üniversitesi

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Teşekkür. BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY

Teşekkür. BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY Monthly Magnetic Bulletin October 2015 BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY http://www.koeri.boun.edu.tr/jeomanyetizma/ Magnetic Results from

Detaylı

Altýndað ilçesindeki bir ilköðretim okulunda suyun ve tuvalet, musluk ve kapý kollarýnýn sürüntü örneklerinin deðerlendirilmesi

Altýndað ilçesindeki bir ilköðretim okulunda suyun ve tuvalet, musluk ve kapý kollarýnýn sürüntü örneklerinin deðerlendirilmesi Gülhane Týp Dergisi 2006; 48: 70-74 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2006 ARAÞTIRMA Altýndað ilçesindeki bir ilköðretim okulunda suyun ve tuvalet, musluk ve kapý kollarýnýn sürüntü örneklerinin deðerlendirilmesi

Detaylı

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA Serisi Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA 302 2 MA 303 3 MA 404 4 MA 465 5 Blok Diyagramlar 6 Örnek Uygulamalar 7 MA 302 2 Giriþli 2 Tanýtým MA302 Serisi Ortak Anten

Detaylı