FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ"

Transkript

1 XETANOR 20 mg Film Tablet FORMÜLÜ Her bir film tablet; 20 mg paroksetine eģdeğer paroksetin hidroklorür ve boyar madde olarak titanyum dioksit içerir. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik Özellikleri: Paroksetin, selektif serotonin reuptake (gerialım) inhibitörü (SSRĠ) bir antidepresan ilaçtır. Paroksetinin antidepresan etkisi ile obsesif kompulsif bozukluk (OKB), panik bozukluk, sosyal anksiyete bozukluğu ve yaygın anksiyete bozukluğunun tedavisindeki etkinliğinin, nöronal serotonin geri alımının inhibisyonu sonucu SSS'de serotonerjik aktivitenin artması ile iliģkili olduğu düģünülmektedir. Ġnsanlara klinik dozlarda paroksetin uygulanan çalıģmalarda, ilacın insan plateletlerine serotonin alımını bloke ettiği gösterilmiģtir. Hayvanlardaki in vitro çalıģmalarda da paroksetinin nöronal serotonin geri alımını güçlü ve yüksek oranda selektif olarak bloke ettiği, noradrenalin ve dopamin geri alımı üzerinde çok zayıf etkisi olduğu belirtilmektedir. Ġn vitro bağlanma çalıģmaları paroksetinin; muskarinik, alfa1-, alfa2-, beta-adrenerjik-, dopamin (D2)-, 5-HT1-, 5-HT2-, ve histamin (H1)- reseptörlerine afinitesinin düģük olduğunu göstermektedir. Paroksetinin ana metabolitlerinin etki güçleri ise esas bileģiğe göre en fazla 1/50 oranındadır, yani esansiyel olarak inaktiftirler. Farmakokinetik Özellikleri: Paroksetin hidroklorür oral alımının ardından tamamiyle emilir. Sağlıklı erkek deneklere 30 gün süre ile 30 mg paroksetin tablet verilmesinin ardından deneklerin çoğunda kararlı durum konsantrasyonlarına ortalama 10 günde ulaģılmıģtır. Kararlı durumda ortalama C max, t max, C min ve t 1/2 değerleri sırasıyla 61.7 mg/ml, 5.2 saat, 30.7 ng/ml ve 21.0 saat'tir. Kararlı durum C max, C min değerleri tek doz çalıģmalarına göre beklenen değerlerin 6-14 katıdır. EAA 0-24 değerine göre kararlı durumda ilaca maruz kalma, yine tek doz çalıģmalarında tahmin edilen değerlerin 8 katıdır. Ġlacın akümülasyonu, paroksetini metabolize eden enzimlerden birinin kolaylıkla doymasına bağlıdır. Paroksetin SSS de dahil olmak üzere tüm vücuda dağılır. Plazmada %1'den daha düģük oranda bulunur. 100 ng/ml ve 400 ng/ml konsantrasyonlarda sırasıyla yaklaģık % 95 ve % 93 oranında plazma proteinlerine bağlanır. Paroksetin yüksek oranda metabolize edilir. Metabolizma kısmen sitokrom P 450 IID 6 yoluyla olur. Alınan dozdan sonra 10 günü aģan sürede dozun büyük kısmı (%64) idrarla ve metabolit olarak, geri kalanı da feçesle ve yine büyük ölçüde metabolit olarak atılır. 1

2 Karaciğer ve Böbrek Hastalığında Farmakokinetiği: Karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalarda paroksetinin plazma konsantrasyonları artar. Bu nedenle ağır böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda paroksetinin baģlangıç dozu düģük tutulmalı ve gerekiyorsa doz artan aralıklarla yükseltilmelidir. YaĢlı Hastalarda Farmakokinetiği: YaĢlı hastalarda yapılan bir mükerrer doz çalıģmasında C min konsantrasyonlarının yaģlı olmayan hastalardakilerden %70-80 oranında fazla oldukları bulunmuģtur. Bu nedenle paroksetinin baģlangıç dozları yaģlı hastalarda düģük tutulmalıdır. ENDĠKASYONLARI XETANOR; depresyon ve anksiyete bozukluklarından obsesif-kompulsif bozukluk (OKB), panik bozukluk, sosyal anksiyete bozukluğu, yaygın anksiyete bozukluğu ile posttravmatik stress bozukluğunun tedavisinde endikedir. Depresyon: XETANOR, depresyon tedavisinin yanısıra tedaviye devam ile antidepresan cevabı sürdürmede de etkilidir. Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB): XETANOR, DSM IV'e göre OKB tanısı konmuģ hastalardaki obsesyon ve kompülsiyonların tedavisinde endikedir. Ayrıca paroksetinin OKB tedavisindeki uzun süreli etkinliği de saptanmıģtır. Panik Bozukluk: XETANOR, DSM IV'de tanımlanmıģ, agorafobili ya da agorafobisiz panik bozukluğun tedavisinde endikedir. Paroksetinin panik bozukluk tedavisindeki uzun süreli etkinliği de 3 aylık bir relaps önleme çalıģmasında gösterilmiģtir. Sosyal Anksiyete Bozukluğu: XETANOR, sosyal fobi olarak da bilinen ve DSM-IV'de tanımlanmıģ olan sosyal anksiyete bozukluğunun tedavisi için endikedir. Yaygın Anksiyete Bozukluğu: XETANOR, DSM-IV'de tanımlanmıģ olan, kiģinin kontrol etmekte güçlük çektiği aģırı anksiyete ve endiģe (kaygılı bekleyiģ) ile karakterize yaygın anksiyete bozukluğunun tedavisinde de endikedir. Posttravmatik Stres Bozukluğu (PTSB): XETANOR, DSM-IV te tanımlanmıģ olan, ölüm veya ciddi bir kazayı ya da tehdidini içeren travmatik olaya maruz kalma sonucu geliģen PTSB tedavisinde endikedir. 2

3 KONTRENDĠKASYONLARI Paroksetinin monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOĠ) veya tioridazin ile eģzamanlı kullanılması kontrendikedir. Ayrıca XETANOR, paroksetine ya da içerdiği inaktif maddelerden herhangi birine aģırı duyarlılığı olan hastalarda da kullanılmaz. UYARILAR / ÖNLEMLER MAOĠ ile etkileģim potansiyeli: Diğer serotonin gerialım inhibitörü (SSRĠ) ilaçlar ile MAOĠ'ni eģzamanlı kullanan hastalarda; hipertermi, rijidite, miyoklonus, otonomik instabilite, delirium ve komaya yol açabilecek aģırı ajitasyonu içeren mental durum değiģiklikleri gibi ciddi, bazen fatal reaksiyonlar bildirilmiģtir. Bu reaksiyonlar, SSRĠ tedavisinin hemen ardından MAOĠ tedavisine geçen hastalarda da bildirilmiģtir. Dolayısıyla paroksetinin, MAOĠ ile eģzamanlı ya da MAOĠ tedavisinin ardından 14 gün içerisinde kullanılmaması önerilmektedir. Aynı Ģekilde paroksetin bırakıldıktan en az 2 hafta sonra bir MAOĠ ile tedaviye baģlanmalıdır. Tioridazin ile etkileģim potansiyeli: Tioridazinin tek baģına uygulanması, torsade de pointes tipi aritmiler gibi ciddi ventriküler aritmilerle birlikte QTc aralığında uzama ve ani ölüme yol açabilir. Bu etkinin doza bağlı olduğu görülmektedir. Ġn vivo bir çalıģmada, paroksetin gibi P450IID6 enzimini inhibe eden ilaçların, tioridazinin plazma düzeylerini yükseltebileceği gösterilmiģ olduğundan, paroksetinin tioridazin ile kombine olarak kullanılmaması önerilmektedir. Mani/hipomani aktivasyonu: Tüm antidepresanlarda olduğu gibi, paroksetin mani hikayesi olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Konvülsiyonlar: Paroksetinin konvülsiyon hikayesi olan hastalarda kullanılacağı zaman dikkatli olunmalıdır. Tedavi sırasında nöbet geçiren hastalarda ilaç kesilmelidir. Ġntihar: Depresif hastalarda intihar giriģimi olasılığı vardır ve anlamlı remisyon sağlanıncaya kadar bu olasılık devam edebilir. Yüksek risk grubundaki hastalar tedavinin baģlarında yakından 3

4 takip edilmelidirler. XETANOR tedavisini sonlandırma: Yakın zamanda yapılan ve paroksetinin çeģitli endikasyonlarını destekleyen klinik çalıģmalarda doz azaltılarak tedavinin bırakılması yoluna gidilmiģtir. Yaygın anksiyete bozukluğu ve PTSB çalıģmalarında dozun azaltılması, haftalık aralarla 10 mg/gün olarak gerçekleģtirilmiģtir. 20 mg/gün dozuna ulaģıldıktan sonra 1 hafta daha tedaviye devam edilmiģtir. Hiponatremi: Birçok hiponatremi vakası bildirilmiģtir. Ġlacın bırakılması ile hiponatreminin düzeldiği görülmektedir. Bu yan etki, çoğunlukla yaģlı ve diüretik kullanan hastalarda ortaya çıkmaktadır. Anormal kanama: Paroksetin tedavisi ile anormal kanama (çoğunlukla ekimoz ve purpura) bildirilen raporlar vardır. Herhangi bir neden-sonuç iliģkisi kesin olmamakla birlikte, trombosit agregasyonunun bozulması trombositlerdeki serotoninin tükenmesine bağlı olabilir. EĢzamanlı sistemik hastalığı olanlarda kullanım: EĢzamanlı sistemik hastalığı olanlarda paroksetin ile klinik deneyim sınırlıdır. Metabolizmayı ve hemodinamik olayları etkileyebilecek hastalığı olanlarda veya böyle durumlarda paroksetin uygulanırken dikkatli olmak gerekir. EĢzamanlı ilaç kullanımı: Hastalar; paroksetin tedavisi süresince kullandıkları veya kullanmayı planladıkları reçeteli, reçetesiz tüm ilaçları doktorlarına bildirmeleri konusunda uyarılmalıdırlar. Alkol: Paroksetinin alkol kullanımına bağlı motor veya mental bozuklukları artırdığı saptanmamıģsa da, hastalar tedavi süresince alkol almamaları konusunda uyarılmalıdırlar. Araç ve makine kullanımı üzerine etkisi: Kontrollü çalıģmalarda paroksetinin psikomotor performansı bozduğu gösterilmemiģse de, paroksetinin kendilerini etkilemediğinden emin olana kadar hastalar, tehlikeli alet veya araç kullanırken dikkatli olmalıdırlar. Tedavinin tamamlanması: Hastalar paroksetin tedavisinin haftalarında kendilerindeki düzelmeyi farketseler de, tedaviye doktorun belirlediği süre boyunca devam etmelidirler. Hamilelikte kullanımı: Gebelik Kategorisi C'dir. Gebe kadınlarla yapılan yeterli ve iyi kontrollü çalıģmalar yoktur. Hayvan çalıģmaları her zaman insanlardaki cevabı yansıtmadığından, paroksetin gebelikte yalnızca anneye sağlaması beklenen faydaları fetus üzerindeki olası zararlarından fazla ise uygulanmalıdır. Emziren annelerde kullanımı: Diğer birçok ilaç gibi paroksetin de anne sütüne geçtiğinden, emziren annelere paroksetin verirken dikkatli olmak gerekir. 4

5 Geriatrik kullanımı: Farmakokinetik çalıģmalar yaģlılarda klerensin azaldığını ve baģlangıç dozunun düģürülmesi gerektiğini göstermiģtir. Yan etki profili ve etkinlik bakımından genç ve yaģlı hastalar arasında bir farklılık bulunmamıģtır. Paroksetin 18 yaģ altı çocuklar ve ergenlerde kullanılmamalıdır. Diğer tüm SSRĠ lar gibi XETANOR kullanan çocuk ve adölesanlar özellikle tedavinin ilk haftalarında gerek aile gerekse hastanın hekimi tarafından olası intihar artıģı yönünden yakınen izlenmelidir. YAN ETKĠLER Paroksetin genellikle iyi tolere edilir. Plasebo kontrollü klinik çalıģmalarda paroksetin grubunda en az % 2 sıklıkta veya plasebo grubundan iki kat fazla görülen yan etkiler aģağıdadır. Tüm Vücut: BaĢ ağrısı, asteni, karın ağrısı, göğüs ağrısı, sırt ağrısı, titreme, travma, infeksiyon. Kardiyovasküler Sistem: Palpitasyon, vazodilatasyon. Dermatoloji: Terleme, döküntü. Gastrointestinal Sistem: Bulantı, ağız kuruluğu, konstipasyon, diyare, iģtah azalması, orofarenks rahatsızlığı (boğazda yumru ve boğazda sıkıģma), dispepsi, midede gaz, iģtah artması, kusma. Kas-Ġskelet Sistemi: Miyopati, miyalji, miyasteni. Sinir Sistemi: AĢırı uyku, sersemlik, uykusuzluk, tremor, sinirlilik, anksiyete, parestezi, libido azalması, ilaçlı olma hissi, konfüzyon, uyku hali, ajitasyon, anormal rüyalar, konsantrasyon bozukluğu, depersonalizasyon, miyoklonus, amnezi. Solunum Sistemi: Esneme, rinit, farenjit, sinüzit, solunum bozukluğu. Özel Duyular: Görme bozukluğu, tad almada değiģiklik. Ürogenital Sistem: Ejakülasyon bozukluğu (çoğunlukla ejakülasyonda gecikme), diğer erkek genital rahatsızlıkları (anorgazmi, erektil disfonksiyon, ejakülasyon/orgazm gecikmesi, seksüel disfonksiyon ve empotans'ı kapsar), sık idrara çıkma, idrar yapmada bozukluk (çoğunlukla idrar etme güçlüğü), diģi genital rahatsızlıkları (çoğunlukla anorgazmi ve orgazma ulaģma güçlüğü), dismenore, üriner infeksiyon. 5

6 BEKLENMEYEN BĠR ETKĠ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAġVURUNUZ. ĠLAÇ ETKĠLEġĠMLERĠ Triptofan: Diğer SSRĠ'leri gibi paroksetinin de triptofan ile eģzamanlı kullanılması etkileģime yol açabilir. Paroksetin ve triptofanı eģzamanlı alan hastalarda baģağrısı, bulantı, terleme ve sersemlik gibi yan etkiler gözlenmiģtir. MAOĠ: Bkz. UYARILAR / ÖNLEMLER Tioridazine: Bkz. UYARILAR / ÖNLEMLER Varfarin: Ġlk veriler, paroksetin ve varfarin arasında farmakodinamik bir etkileģim (protrombin zamanının değiģmesi ile farkedilen kanama diyatezinde artıģ) olabileceği yolundadır. Klinik deneyim kısıtlı olduğundan paroksetin ve varfarinin eģzamanlı uygulanmasında dikkatli olmak gerekir. Sumatriptan: Tek tük bazı pazarlama sonrası raporlarda, bir SSRĠ ve sumatriptan kullanımını takiben hastalarda güçsüzlük, hiperrefleksi ve inkoordinasyon tanımlanmıģtır. Eğer bir SSRĠ (örneğin; fluoksetin, fluvoksamin, paroksetin, sertralin) ile sumatriptan eģzamanlı kullanılacak ise hastanın gözlenmesi önerilmektedir. Karaciğer metabolizmasını etkileyen ilaçlar- Paroksetinin farmakokinetiği ve metabolizması, ilaç metabolize eden enzimlerin indüksiyon ve inhibisyonundan etkilenebilir. Simetidin: Simetidin sitokrom P 450 (oksidatif) enzimlerinin çoğunu inhibe eder. Simetidin ile eģzamanlı uygulanmaları durumunda 20 mg'lık baģlangıç dozunun ardından klinik etkiye göre paroksetin dozu değiģtirilmelidir. Fenobarbital: Fenobarbital sitokrom P450 enzimlerinin çoğunu inhibe eder. Fenobarbitalin kararlı durum konsantrasyonlarında, eģzamanlı uygulanan paroksetinin AUC ve T 1/2 değerleri düģük bulunmuģtur. Fenobarbital ile eģzamanlı kullanımda paroksetinin baģlangıç dozunda ayarlama yapmak gerekmez, doz klinik etkiye göre değiģtirilmelidir. Fenitoin: Fenitoinin kararlı durum plazma konsantrasyonlarında paroksetinin AUC ve T 1/2 değerleri düģüktür. Fenitoin ve paroksetinin eģzamanlı kullanımında klinik etkiye göre doz ayarlanmalıdır. Sitokrom P450IID6 ile metabolize olan ilaçlar: Antidepresanların çoğu (paroksetin, diğer SSRĠ'ler ve TSA'ların çoğu) ve birçok ilaç sitokrom P 450 IID 6 ile metabolize edilirler. Bu 6

7 enzimle metabolize olan diğer ilaçlar gibi paroksetin de enzimin aktivitesini anlamlı olarak inhibe edebilir. Paroksetinin sitokrom P 450 IID 6 ile metabolize olan ilaçlarla eģzamanlı kullanımı halinde her iki ilacın normal dozlarından daha düģük dozlarda uygulanmaları gerekebilir. Bu nedenle; bazı antidepresanlar (örn. nortriptin, amitriptilin, imipramin, dezipramin ve fluoksetin), fenotiyazinler (örn; tioridazin) ve Tip 1C antiaritmikler (örn; propafenon, flekainid ve enkainid) veya bu enzimi inhibe eden ilaçlar (örn. kinidin) ile paroksetinin eģzamanlı kullanımında dikkatli olunmalıdır. Kararlı durumda, P 450 IID 6 yolağı satüre iken, paroksetin klerensi P 450 IID 6 gibi satüre olmayan diğer bir P 450 izozimi yoluyla gerçekleģir. Sitokrom P450 III A 4 ile metabolize olan ilaçlar: Paroksetinin IIIA 4 inhibisyon derecesinin klinik olarak anlamlı olmadığı düģünülmektedir. Trisiklik Antidepresanlar (TSA): Paroksetin, TSA'ın metabolizmasını inhibe edebileceğinden, bu ilaçlarla eģzamanlı kullanımda dikkatli olunmalıdır. Böyle bir durumda TSA konsantrasyonları izlenmeli ve gerekiyorsa TSA dozu azaltılmalıdır. Plazma proteinlerine yüksek oranda bağlanan ilaçlar: Paroksetin, eģzamanlı kullanımda, plazma proteinlerine yüksek oranda bağlanan baģka bir ilacın kandaki serbest miktarını artırarak yan etkilerinin Ģiddetlenmesine yol açabilir veya paroksetin kanda serbest kalarak, yan etkileri artabilir. Alkol: Paroksetin alkolün yol açtığı motor ve mental bozuklukları artırmamasına rağmen, bu ilacı kullananların alkol almamaları önerilmelidir. Lityum: Paroksetin ve lityumun eģzamanlı kullanımında dikkatli olmak gerekir. Digoksin: Klinik deneyim az olduğundan, paroksetin ve digoksinin eģzamanlı uygulanmasında dikkatli olmak gerekir. Diazepam: Kararlı durum konsantrasyonlarında, diazepamın paroksetinin farmakokinetiğini etkilemediği düģünülmektedir. Prosiklidin: Paroksetinin günlük oral dozları, prosiklidinin EAA 0-24, C max ve C min değerlerini düģürmüģtür. Antikolinerjik yan etkiler oluģtuğunda, prosiklidinin dozu azaltılmalıdır. Beta-blokerler: Paroksetin propranolün kararlı durum konsantrasyonlarını değiģtirmemiģtir. 7

8 Teofilin: Paroksetin ile teofilin etkileģimine iliģkin yeterli çalıģma olmadığından, iki ilacın eģzamanlı kullanımında teofilin düzeylerinin izlenmesi gerekir. Elektrokonvülzif tedavi (EKT): EKT ile paroksetinin eģzamanlı kullanımına iliģkin klinik çalıģma yoktur. KULLANIM ġeklġ VE DOZU XETANOR günde tek doz olarak (genellikle sabahları) yemeklerle veya aç karnına uygulanmalıdır. Doktor tarafından baģka Ģekilde tavsiye edilmediği takdirde mutad dozları mg/gün'dür. Doz artırımları en az 1'er hafta ara ile uygulanmalıdır. Depresyon Mutad başlangıç dozu: Önerilen baģlangıç dozu 20 mg/gün'dür. Tüm antidepresanlarda olduğu gibi, tam etki geç ortaya çıkabilir. 20 mg doza cevap vermeyen hastalarda günde 10 mg'lık artıģlarla dozaj maksimum 50 mg/gün'e kadar yükseltilebilir. İdame tedavisi: Paroksetin tedavisinin ne kadar devam etmesi gerektiği yolunda bir veri yoktur. Akut depresyon epizodlarında aylarca aralıksız farmakolojik tedavi gerektiği kabul edilmektedir. Paroksetinin etkinliği sistemik olarak değerlendirildiğinde, etkinin ortalama 30 mg doz ile 1 yıla varan süreyle devam ettiği görülmektedir. Obsessif Kompulsif Bozukluk Mutad başlangıç dozu: Önerilen baģlangıç dozu günde 40 mg'dır. Tedaviye 20 mg/gün baģlanıp, en az 1'er hafta ara ile 10 mg/gün'lük artıģlar yapılmalıdır. Günlük maksimum doz 60 mg'ı aģmamalıdır. İdame tedavisi: Paroksetinin etkiliğinin uzun süre devam ettiği, 6 ay süreli relaps önleme çalıģmasında ortaya konulmuģtur. OKB, kronik bir durumdur ve tedaviye cevap veren hastalarda ilaca devam edilmesi düģünülmelidir. Paroksetin, etkili en düģük dozda uygulanmalı ve hastalar tedavinin devamına karar vermek için için sık sık değerlendirilmelidir. Panik bozukluk Mutad başlangıç dozu: Önerilen doz 40 mg/gün'dür. Tedaviye 10 mg/gün ile baģlanmalı, doz artırımları 10 mg/gün'lük miktarlarda ve en az birer hafta ara ile yapılmalıdır. Günlük maksimum doz 60 mg'ı aģmamalıdır. 8

9 İdame tedavisi: Uzun süreli etkinlik 3 aylık relaps önleme çalıģmasında gösterilmiģtir. Panik bozukluk kronik bir durumdur ve bu nedenle cevap veren hastalarda tedaviye devam edilmesi düģünülmelidir. Paroksetin etkili en düģük dozda uygulanmalı ve hastalar tedavinin devamının gerekliliği açısından sık aralıklarla değerlendirilmelidirler. Sosyal anksiyete bozukluğu Mutad başlangıç dozu: Önerilen baģlangıç dozu 20 mg/gün'dür. Bu dozun üzerine çıkıldığında ek bir yarar sağlanmadığı bildirilmiģtir. İdame tedavisi: Sosyal anksiyete bozukluğu da kronik bir durumdur ve bu nedenle cevap veren hastalarda tedaviye devam edilmesi düģünülmelidir. Paroksetin etkili en düģük dozda uygulanmalı ve hastalar tedavinin devamının gerekliliği açısından düzenli aralıklarla değerlendirilmelidirler. Yaygın anksiyete bozukluğu Mutad başlangıç dozu: Önerilen baģlangıç dozu ve etkinliği kanıtlanan doz 20 mg/gün'dür. Bunun üzerindeki dozlardan daha fazla yarar sağlanabileceğine dair yeterli kanıt mevcut değildir. Klinik çalıģmalarda doz sınırları mg/gün'dür. Doz artırımları 10 mg/gün'lük miktarlarda ve en az birer hafta ara ile yapılmalıdır. İdame tedavisi: Yaygın anksiyete bozukluğu kronik bir durumdur ve bu nedenle cevap veren hastada tedaviye devam edilmesi düģünülmelidir. Paroksetin etkili en düģük dozda uygulanmalı ve hastalar tedavinin devamının gerekliliği açısından düzenli aralıklarla değerlendirilmelidirler. Posttravmatik stres bozukluğu Mutad başlangıç dozu: Önerilen baģlangıç dozu ve etkinliği kanıtlanan doz 20 mg/gün'dür. Bir klinik çalıģmada paroksetinin etkinliğini gösteren doz sınırları mg/gün olarak belirtilmiģtir. Ancak bir sabit doz çalıģmasında 40 mg/günlük dozun 20 mg/günlük doza göre daha etkili olduğuna dair yeterli kanıt bulunamamıģtır. Doz değiģiklikleri en az 1 haftalık aralarla, 10 mg/günlük artırımlar Ģeklinde yapılmalıdır. İdame tedavisi: Paroksetin tedavisinin ne kadar devam etmesi gerektiği yolunda bir veri yoktur. Her ne kadar paroksetinin etkinliği 12 haftadan daha uzun bir dozlama ile kontrollü klinik çalıģmalarda gösterilmemiģse de PTSB kronik bir durumdur ve ilaca yanıt veren hastada tedaviye devam edilmesi akla yatkındır. Hastayı etkili en düģük dozda tutabilmek için doz ayarlamaları gereklidir ve hastalar periyodik olarak tedavi devamı ihtiyacı açısından değerlendirilmelidirler. 9

10 YaĢlılarda ya da düģkünlerde ve ağır böbrek veya karaciğer yetmezliği olanlarda dozaj: YaĢlılarda, ağır böbrek veya karaciğer yetmezliği olanlarda önerilen baģlangıç dozu 10 mg/gün'dür. Gerektiğinde doz artırılabilir. Günlük doz 40 mg'ı geçmemelidir. Hastaları paroksetinden bir MAOĠ ne geçirme veya MAOĠ nden paroksetine döndürme: MAOĠ ile tedavi kesildikten en az 14 gün sonra paroksetin ile tedaviye baģlanabilir. Benzer Ģekilde paroksetin bırakıldıktan en az 14 gün sonra Bir MAOĠ ne baģlanabilir. DOZ AġIMI Paroksetinin doz aģımı ile iliģkili en sık bildirilen yan etkiler; somnolans, koma, bulantı, tremor, taģikardi, konfüzyon, kusma ve sersemliktir. Paroksetinin (tek baģına veya diğer maddelerle) doz aģımında gözlenen diğer belirti ve bulgular; midriyazis, konvülziyonlar (status epilepticus dahil), ventriküler disritmiler (torsade de pointes dahil), hipertansiyon, agresif reaksiyonlar, senkop, hipotansiyon, stupor, bradikardi, distoni, rabdomiyoliz, hepatik disfonksiyon semptomları (karaciğer yetmezliği, karaciğer nekrozu, sarılık, hepatit ve hepatik steatoz dahil), serotonin sendromu, manik reaksiyonlar, miyoklonus, akut renal yetmezlik ve üriner retansiyondur. Tedavi herhangi bir antidepresan ilaçla doz aģımının tedavisinde olduğu gibi genel ölçülere uygun olmalıdır. Öncelikle havayolu açık tutulmalı, yeterli oksijenasyon ve ventilasyon sağlanmalıdır. Kardiyak ritm ve vital bulgular monitorize edilmelidir. Genel destekleyici ve semptomatik önlemlerin alınması gerekir. Kusturma önerilmemektedir. Ġlaç alımının hemen ardından veya semptomatik hastalarda eğer ihtiyaç varsa ve uygun bir havayolu koruması ile gastrik lavaj endike olabilir. Aktif kömür uygulanmalıdır. Bu ilacın dağılım hacmi yüksek olduğundan, zorlu diürez, diyaliz, hemoperfüzyon ve değiģim transfüzyonundan fayda umulmamaktadır. Paroksetinin bilinen spesifik bir antidotu yoktur. Bir trisiklik antidepresanı aģırı miktarda yutmuģ olabilecek ve paroksetin alan veya son zamanlarda paroksetin almıģ olan hastalara özel dikkat gösterilmelidir. Böyle bir vakada trisiklik ilacın ana bileģiği ve/veya aktif metaboliti klinik bakımdan anlamlı sekel olasılığını artırabilir ve yakın medikal gözlem gereken süreyi uzatabilir. Doz aģımını tedavi ederken birçok ilacın alınmıģ olabileceği unutulmamalıdır. SAKLAMA KOġULLARI 25ºC'nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde muhafaza ediniz. 10

11 ĠKAZLAR Doktora danıģılmadan kullanılmamalıdır. Çocukların göremeyeceği ve eriģemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. TĠCARĠ TAKDĠM ġeklġve AMBALAJ ĠÇERĠĞĠ XETANOR 20 mg film tablet; her biri 20 mg paroksetine eģdeğer paroksetin hidroklorür içeren 30 film tabletlik blister ambalajlardadır. PĠYASADA MEVCUT DĠĞER FARMASÖTĠK DOZAJ ġekġllerġ Preparatın ayrıca, XETANOR 30 mg Film Tablet isimli formu da mevcuttur. Reçete ile satılır. RUHSAT TARĠHĠ : RUHSAT NUMARASI : 119/58 S.B. Onay Tarihi: Üretim Yeri : ACTAVIS GROUP hf ĠZLANDA lisansı ile. ACTAVIS hf, Hafnarfjordur -ĠZLANDA Ruhsat sahibi : FAKO ĠLAÇLARI A.ġ. Levent ĠSTANBUL 11

12 12

DEPRENİL 50 mg 30 Tablet

DEPRENİL 50 mg 30 Tablet DEPRENİL 50 mg 30 Tablet Depresyon, depresyona bağlı yeme ve uyku bozuklukları, bipolar hastalığın depresyon fazı, migren FORMÜLÜ Her bir Deprenil tablet 50 mg opipramol dihidroklorür içerir. FARMAKOLOJĠK

Detaylı

CİTOLES 10 mg/ml ORAL DAMLA (MEVCUT PROSPEKTÜS) PROSPEKTÜS

CİTOLES 10 mg/ml ORAL DAMLA (MEVCUT PROSPEKTÜS) PROSPEKTÜS PROSPEKTÜS Citoles 10 mg/ml Oral Damla FORMÜLÜ : Bir ml damla etken madde olarak 10 mg (20 damla) essitalopram a eşdeğer essitalopram oksalat içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ : Farmakodinamik özellikler

Detaylı

SEROTOP FİLM TABLET 100 mg

SEROTOP FİLM TABLET 100 mg SEROTOP FİLM TABLET 100 mg FORMÜLÜ Her bir tablette; 100 mg sertraline eşdeğer 111,90 mg sertralin HCl Boyar madde: Titanyum dioksit FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik Özellikler Sertralin güçlü ve

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MEDOTİLİN 1000 mg/4ml İ.M./İ.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MEDOTİLİN 1000 mg/4ml İ.M./İ.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MEDOTİLİN 1000 mg/4ml İ.M./İ.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin Madde: Her bir ampul 1000 mg Kolin alfoskerat a

Detaylı

PAROTEVA 20 mg Film Kaplı Tablet

PAROTEVA 20 mg Film Kaplı Tablet PAROTEVA 20 mg Film Kaplı Tablet FORMÜLÜ Her film kaplı tablet 20 mg paroksetine eşdeğer paroksetin hidroklorür hemihidrat içerir. Yardımcı madde olarak titanyum dioksit (E-171) içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. SPRAMAX 1.5 M.I.U film kaplı tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: Her kaplanmış tablet; 1.500.000 IU Spiramisin içerir. Yardımcı maddeler: Hidroksipropil selüloz, Prejelatinize Mısır Nişastası,

Detaylı

SERALĠN 50 mg Çentikli Film Tablet

SERALĠN 50 mg Çentikli Film Tablet SERALĠN 50 mg Çentikli Film Tablet FORMÜLÜ Her çentikli film tablette, 50 mg sertraline eşdeğer miktarda sertralin HCI bulunur. Boyar madde: Titanyum dioksit (E 171). FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik

Detaylı

VĠVAFEKS 120 mg Film Tablet

VĠVAFEKS 120 mg Film Tablet VĠVAFEKS 120 mg Film Tablet FORMÜLÜ Her bir film tablet; 120 mg feksofenadin hidroklorür ve boyar madde olarak ; titanyum dioksit, kırmızı demir oksit ve sarı demir oksit içerir. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. CARDOVOL 5 mg/5 ml İ.V. Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul

ÜRÜN BİLGİSİ. CARDOVOL 5 mg/5 ml İ.V. Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul 1. ÜRÜN ADI ÜRÜN BİLGİSİ CARDOVOL 5 mg/5 ml İ.V. Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul 2. BİLEŞİM Etkin madde: Metoprolol tartarat 5 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR Supraventriküler taşiaritmiler. Şüphelenilen

Detaylı

MSA 20 mg Film kapl tablet. Ruhsat Ba vuru Dosyas G ZL

MSA 20 mg Film kapl tablet. Ruhsat Ba vuru Dosyas G ZL 1. BE ER TIBB ÜRÜNÜN ADI MSA 20 mg Film kapl tablet KISA ÜRÜN B LG 2. KAL TAT F VE KANT TAT F B LE Etkin madde: Her film tablet 20 mg paroksetin serbest baza e de er paroksetin hidroklorür hemihidrat içerir.

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI TİSİNON 10 mg kapsül Ağızdan alınır. Her kapsül; Etkin madde: 10 mg nitisinon Yardımcı maddeler: Prejelatinize nişasta ve opak beyaz gövde / opak lacivert kapak No:3 sert jelatin kapsül

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Tablet DEPRENİL tabletler sarı renkli ve bir yüzü çentikli tablet şeklindedir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Tablet DEPRENİL tabletler sarı renkli ve bir yüzü çentikli tablet şeklindedir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DEPRENİL Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİFATİF BİLEŞİM Etkin madde: Opipramol dihidroklorür 50 mg Yardımcı maddeler: Laktoz 50 mg Yardımcı maddeler için 6.1 e bakınız.

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORMU Film tablet Beyaz ile beyazımsı renkte, yuvarlak, konkav film tabletlerdir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORMU Film tablet Beyaz ile beyazımsı renkte, yuvarlak, konkav film tabletlerdir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MENOCTYL 40 mg Film Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Otilonyum bromür 40 mg Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat 28 mg Yardımcı maddeler

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. PRENT Film Kaplı Tablet. Ağız yoluyla alınır.

KULLANMA TALİMATI. PRENT Film Kaplı Tablet. Ağız yoluyla alınır. KULLANMA TALİMATI PRENT Film Kaplı Tablet Ağız yoluyla alınır. Etkin madde: Asebutolol Yardımcı maddeler: Selüloz, mısır nişastası, povidon 25, magnezyum stearat, hipromelloz, makrogol, kuru nane esansı,

Detaylı

Paxil TM CR 12.5mg Enterik Tablet

Paxil TM CR 12.5mg Enterik Tablet Paxil TM CR 12.5mg Enterik Tablet Formülü Her tablet 12.5mg paroksetin serbest baza eşdeğer paroksetin hidroklorür içermektedir. Boyar madde olarak; titanyum dioksit, D&C yellow # 10 ve FD&C Yellow # 6.

Detaylı

DEVA. FORMÜLÜ: Her film tablet 10 mg Sitalopram a eşdeğer Sitalopram hidrobromür içerir. Boyar madde: Titanyum dioksit ihtiva eder.

DEVA. FORMÜLÜ: Her film tablet 10 mg Sitalopram a eşdeğer Sitalopram hidrobromür içerir. Boyar madde: Titanyum dioksit ihtiva eder. DEVA CİTREX 10 mg FİLM TABLET FORMÜLÜ: Her film tablet 10 mg Sitalopram a eşdeğer Sitalopram hidrobromür içerir. Boyar madde: Titanyum dioksit ihtiva eder. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER: Farmakodinamik Özellikler:

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI. LACDIGEST 2250 u/tab Çiğneme Tableti 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI. LACDIGEST 2250 u/tab Çiğneme Tableti 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ LACDIGEST 2250 u/tab Çiğneme Tableti 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: Her bir çiğneme tableti 2250 ünite tilaktaz içerir. Yardımcı maddeler:

Detaylı

RELAXOL 40 mg FİLM TABLET

RELAXOL 40 mg FİLM TABLET RELAXOL 40 mg FİLM TABLET Her film tablet; 40 mg Sitalopram a eşdeğer Sitalopram hidrobromür içerir. Boyar madde olarak; Titanyum dioksit kullanılmıştır. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ : Farmakodinamik Özellikleri

Detaylı

ESRAM 10 mg FİLM TABLET

ESRAM 10 mg FİLM TABLET ESRAM 10 mg FİLM TABLET FORMÜL: Her Esram 10 mg Film Tablet, etkin madde olarak 10 mg essitalopram a eşdeğer essitalopram oksalat ve boyar madde olarak titanyum dioksit içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER:

Detaylı

KULLANMA TALİMATI FERICOSE

KULLANMA TALİMATI FERICOSE KULLANMA TALİMATI FERICOSE 100mg/5ml İ.V. Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul Damar içine uygulanır. Etkin madde: 5 ml lik her bir ampul, 100 mg (20 mg/ml) elementer demire eşdeğer 2700 mg demir hidroksit

Detaylı

A-FERĐN PLUS PEDĐATRĐK ŞURUP. FORMÜLÜ: Her 1 ölçekte (5 ml'de);

A-FERĐN PLUS PEDĐATRĐK ŞURUP. FORMÜLÜ: Her 1 ölçekte (5 ml'de); A-FERĐN PLUS PEDĐATRĐK ŞURUP FORMÜLÜ: Her 1 ölçekte (5 ml'de); Parasetamol Klorfeniramin maleat Psödoefedrin HCl 160 mg 1 mg 15 mg (Boyar madde: Karamel; Koruyucu: Metil paraben, propil paraben; Tatlandırıcı:

Detaylı

COPSAM 20 mg FİLM TABLET

COPSAM 20 mg FİLM TABLET COPSAM 20 mg FİLM TABLET FORMÜLÜ : Her film tablet ; 20 mg Sitalopram a eşdeğer Sitalopram Hidrobromür içerir. Boyar madde olarak Titanyum dioksit kullanılmıştır. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ : Farmakodinamik

Detaylı

KuLLANMA TALİMATI. ROVAMYCINE 3 MIU film kaplı tablet Oral yoldan kullanılır.

KuLLANMA TALİMATI. ROVAMYCINE 3 MIU film kaplı tablet Oral yoldan kullanılır. KuLLANMA TALİMATI ROVAMYCINE 3 MIU film kaplı tablet Oral yoldan kullanılır. Etkin madde: Her bir tablet 3 000 000 IU spiramisin içerir. Yardımcı maddeler: Snowflake 12019 Maizena, Hidroksipropil Selüloz,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir çiğneme tableti 725 mg (250 mg baza eşdeğer) Pirantel pamoat içerir.

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir çiğneme tableti 725 mg (250 mg baza eşdeğer) Pirantel pamoat içerir. KULLANMA TALİMATI KONTİL çiğneme tableti Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir çiğneme tableti 725 mg (250 mg baza eşdeğer) Pirantel pamoat içerir. Yardımcı maddeler: Sodyum siklamat, povidon K-30, sukroz,

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. Tablet. Bir yüzü çentikli beyaz ila beyaza yakın kapsül şeklinde tablet.

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. Tablet. Bir yüzü çentikli beyaz ila beyaza yakın kapsül şeklinde tablet. KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI AMİNESS-N film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde: Her tablet; 45 mg L-Histidin, 60 mg L-İzolösin, 90 mg L-Lösin, 96 mg L- Lizin asetat

Detaylı

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK GİRİŞ Yaygın anksiyete bozukluğu ( YAB ) birçok konuyla, örneğin parasal, güvenlik, sağlık,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. ONDAREN 8 mg/4 ml I.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul Damar içine uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. ONDAREN 8 mg/4 ml I.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul Damar içine uygulanır. KULLANMA TALİMATI ONDAREN 8 mg/4 ml I.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul Damar içine uygulanır. Etkin madde: Her bir ml çözelti 2 mg ondansetron baza eşdeğer miktarda ondansetron hidroklorür dihidrat

Detaylı

KULLANMA TALİMATI SOMATOSTATİN EUMEDICA 250 µg i.v. İnfüzyon için Liyofilize Toz içeren Flakon Damardan uygulanır. Etkin madde: Her flakonda etkin madde olarak, 250 µg somatostatine eşdeğer miktarda hidratlanmış

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI CASODEX 150 mg film tablet Ağız yoluyla alınır. Etkin madde: 150 mg bikalutamid Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat, magnezyum stearat, polividon, sodyum nişasta glikolat, hipromelloz,

Detaylı

TİOPRAM 10 mg FİLM TABLET

TİOPRAM 10 mg FİLM TABLET TİOPRAM 10 mg FİLM TABLET FORMÜLÜ : Her film tablet; 10 mg Essitalopram a eşdeğer Essitalopram oksalat içerir. Boyar madde olarak; Titanyum dioksit kullanılmıştır. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ : Farmakodinamik

Detaylı

CİTOLİXİN 40 mg FİLM TABLET

CİTOLİXİN 40 mg FİLM TABLET PROSPEKTÜS FORMÜL CİTOLİXİN 40 mg FİLM TABLET Her bir film tablet 40 mg sitalopram'a eşdeğer sitalopram hidrobromür ve boyar madde olarak titanyum dioksit (E 171) içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER Farmakodinamik

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. ESANSİYEL AMİNO ASİT ORAL Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. ESANSİYEL AMİNO ASİT ORAL Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ESANSİYEL AMİNO ASİT ORAL Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 1 tablet içeriği : L-izolösin 59 mg L-lösin 89 mg L-lizin 75 mg = lizin asetat

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ALZAMED hafif ve orta şiddette Alzheimer tipi demansın semptomatik tedavisinde endikedir.

ÜRÜN BİLGİSİ. 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ALZAMED hafif ve orta şiddette Alzheimer tipi demansın semptomatik tedavisinde endikedir. ÜRÜN BİLGİSİ 1. ÜRÜN ADI ALZAMED 5 mg Film Tablet 2. BİLEŞİM Etkin madde: Donepezil hidroklorür 5 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ALZAMED hafif ve orta şiddette Alzheimer tipi demansın semptomatik tedavisinde

Detaylı

FİNARİD 5 mg FİLM TABLET

FİNARİD 5 mg FİLM TABLET FİNARİD 5 mg FİLM TABLET FORMÜL Bir Finarid Film Tablet 5 mg finasterid ve boyar madde olarak sarı demir oksit, titanyum dioksit, sunset sarısı, indigo karmin içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER Finasterid,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. SABRİL 500 mg saşe Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: Bir saşede 500 mg vigabatrin Yardımcı madde(ler): Povidon Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz,

Detaylı

Eslopram 20 mg 28 Çentikli Film Tablet

Eslopram 20 mg 28 Çentikli Film Tablet Eslopram 20 mg 28 Çentikli Film Tablet FORMÜLÜ Her çentikli film tablet 20 mg Sitalopram a eģdeğer 25 mg Sitalopram hidrobromür ve boyar madde olarak Titanyum dioksid (E 171) içerir. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLER

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Çeşitli nedenlere bağlı kuru öksürüğün (nonprodüktif öksürük) semptomatik tedavisinde endikedir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Çeşitli nedenlere bağlı kuru öksürüğün (nonprodüktif öksürük) semptomatik tedavisinde endikedir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LUNGES 30 mg/5 ml şurup 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Levodropropizin...6 mg / ml Yardımcı maddeler: Sakkaroz...350,00 mg / ml Sodyum hidroksit...3,60

Detaylı

Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit

Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit www.printo.it/pediatric-rheumatology/tr/intro Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit 2016 un türevi 1. ROMATİZMAL ATEŞ NEDİR? 1.1 Nedir? Romatizmal ateş, streptokok adı

Detaylı

DEMAX 10 mg FİLM TABLET PROSPEKTÜS. DEMAX 10 mg FİLM TABLET

DEMAX 10 mg FİLM TABLET PROSPEKTÜS. DEMAX 10 mg FİLM TABLET PROSPEKTÜS DEMAX 10 mg FİLM TABLET FORMÜLÜ : Her film tablet etken madde olarak 8.31 mg Memantin e eşdeğer 10 mg Memantin HCl ve boyar madde olarak titanyum dioksit içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ : Farmakodinamik

Detaylı

FAVERİN FİLM TABLET 50 mg

FAVERİN FİLM TABLET 50 mg FAVERİN FİLM TABLET 50 mg FORMÜLÜ Her bölünebilir film tablet 50 mg fluvoksamin maleat içerir. Boyar madde olarak titanyum dioksit ve sarı demir oksit kullanılmıştır. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. Etkin madde: Her kapsül 20 mg fluoksetine eşdeğer miktarda fluoksetin hidroklorür içerir.

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. Etkin madde: Her kapsül 20 mg fluoksetine eşdeğer miktarda fluoksetin hidroklorür içerir. 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI PROZAC 20 mg kapsül KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: Her kapsül 20 mg fluoksetine eşdeğer miktarda fluoksetin hidroklorür içerir. Yardımcı maddeler:

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her saşe1200 mg asetilsistein içerir. Yardımcı maddeler: Beta karoten, aspartam, sorbitol ve portakal aroması içerir.

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her saşe1200 mg asetilsistein içerir. Yardımcı maddeler: Beta karoten, aspartam, sorbitol ve portakal aroması içerir. KULLANMA TALİMATI ASİST 1200 mg toz içeren saşe Ağızdan alınır. Etkin madde: Her saşe1200 mg asetilsistein içerir. Yardımcı maddeler: Beta karoten, aspartam, sorbitol ve portakal aroması içerir. Bu ilacı

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. 35, 50 ve 100 gramlık alüminyum tüplerde, uygulayıcısı ve kullanma talimatı ile birlikte karton kutuda kullanıma sunulmaktadır.

KULLANMA TALİMATI. 35, 50 ve 100 gramlık alüminyum tüplerde, uygulayıcısı ve kullanma talimatı ile birlikte karton kutuda kullanıma sunulmaktadır. ESTRIOL Vajinal Krem, 1 mg Vajinal yolla veya haricen uygulanır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: 1 gramında 1 mg östriol bulunur. Yardımcı maddeler: Dekalinyum klorür, Parfüm yağı, Dokusat sodyum, Propilen

Detaylı

ACT 300 mg/3ml (%10) Solüsyon içeren ampul FORMÜLÜ FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ

ACT 300 mg/3ml (%10) Solüsyon içeren ampul FORMÜLÜ FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ ACT 300 mg/3ml (%10) Solüsyon içeren ampul FORMÜLÜ Her bir ampul (3ml); Asetilsistein 300 mg içerir. Diğer maddeler: Disodyum edetat 3 mg. Sodyum hidroksit 73 mg ve Enjeksiyonluk su k.m. 3 ml FARMAKOLOJĠK

Detaylı

WYETH İLAÇLARI A.Ş. Büyükdere Cad. No.100-102,Maya Akar Center,Kat 9,34394,Esentepe-İstanbul Tel:(212) 3559000 (6 hat) Fax:(212) 2117616

WYETH İLAÇLARI A.Ş. Büyükdere Cad. No.100-102,Maya Akar Center,Kat 9,34394,Esentepe-İstanbul Tel:(212) 3559000 (6 hat) Fax:(212) 2117616 Wyeth Efexor Tablet (Venlafaksin 37.5 mg) FORMÜL Her tablet aktif madde olarak hidroklorür tuzu halinde 37.5 mg venlafaksin ile renk maddesi olarak sarı ve kahverengi demir oksit içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgileri içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgileri içermektedir. KULLANMA TALİMATI CUREXOL 2 mg tablet Ağızdan alınır Etkin madde: Her tablet 2 mg aripiprazol içerir. Yardımcı Maddeler: Mısır nişastası, hidroksipropil selüloz, laktoz monohidrat, magnezyum stearat, mikrokristalin

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. VIDANT XL 8 mg uzatılmış salımlı tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: Her tablet 8 mg ropinirol içerir (Ropinirol hidroklorür olarak). Yardımcı maddeler: Hipromelloz 2208, hidrojene hint

Detaylı

Sertralinin yaşlılardaki farmakokinetiği daha genç yetişkinlerdekine benzer olmuştur.

Sertralinin yaşlılardaki farmakokinetiği daha genç yetişkinlerdekine benzer olmuştur. Lustral Special 100 mg Film Kaplı Tablet FORMÜLÜ Lustral Special oral uygulama için 100 mg sertraline eşdeğer sertralin hidroklorür ve boyar madde olarak titanyum dioksit içeren film kaplı tabletler halinde

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. SPRAMAX 1,5 MIU film kaplı tablet Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. SPRAMAX 1,5 MIU film kaplı tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI SPRAMAX 1,5 MIU film kaplı tablet Ağızdan alınır. Etkin madde : Her bir tablet 1 500 000 IU spiramisin içerir. Yardımcı maddeler: Hidroksipropil selüloz, Prejelatinize Mısır Nişastası,

Detaylı

CİTREX 40 mg Film Tablet Aralık 2009. Kısa Ürün Bilgisi

CİTREX 40 mg Film Tablet Aralık 2009. Kısa Ürün Bilgisi Kısa Ürün Bilgisi 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CİTREX 40 mg Film Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Her bir film tablet; 40 mg sitaloprama eşdeğer sitalopram hidrobromür içermektedir. Yardımcı maddeler

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI AMBREKS PEDİATRİK şurup Ağızdan alınır. Etkin madde: 5 ml (1 ölçek) şurup solüsyonu, 15 mg ambroksol HCl içerir. Yardımcı maddeler: Sorbitol % 70 solüsyonu, metil paraben, propil paraben,

Detaylı

Paxil 20 mg Film Tablet

Paxil 20 mg Film Tablet Paxil 20 mg Film Tablet Formülü Her film tablet 20 mg paroksetin serbest baza eşdeğer paroksetin hidroklorür içermektedir. Yardımcı madde : Titanyum dioksit. Farmakolojik Özellikleri Farmakodinamik özellikler:

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Her bir tablet 2 mg Doxazosin base a eşdeğer Doxazosin mesylate içermektedir.

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Her bir tablet 2 mg Doxazosin base a eşdeğer Doxazosin mesylate içermektedir. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KARDOZİN 2 MG TABLET KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Her bir tablet 2 mg Doxazosin base a eşdeğer Doxazosin mesylate içermektedir. Yardımcı maddeler için,

Detaylı

KULLANMA TALĐMATI. CALCIUM PICKEN %10 Ampul Damar ve kas içine uygulanır.

KULLANMA TALĐMATI. CALCIUM PICKEN %10 Ampul Damar ve kas içine uygulanır. KULLANMA TALĐMATI CALCIUM PICKEN %10 Ampul Damar ve kas içine uygulanır. Etkin madde: Her bir ampul 225 mg kalsiyum glukonat monohidrat ve 572 mg kalsiyum levülinat dihidrat içerir. Yardımcı madde (ler):

Detaylı

Kısa Ürün Bilgisi. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NİMELİD 100 mg TABLET

Kısa Ürün Bilgisi. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NİMELİD 100 mg TABLET Kısa Ürün Bilgisi 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NİMELİD 100 mg TABLET 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet 100 mg Nimesulide (mikronize) içermektedir. Yardımcı madde(ler): Laktoz

Detaylı

FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ

FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ HELĠCOL 15 mg Mikropellet kapsül FORMÜLÜ Her kapsülde, mide asidine dayanıklı enterik kaplı mikropelletler halinde Lansoprazol.. 15 mg Boyar madde olarak indigo karmin, titanyum dioksit ve sarı, siyah

Detaylı

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALĐMATI VENTAVIS 10 mcg/ml nebulizatör için solüsyon içeren ampul Solunum yoluyla uygulanır. Etkin madde: 1 ml nebulizatör çözeltide 0,010 mg iloprost (iloprost trometamol olarak) Yardımcı maddeler:

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Beyaz, kokusuz, yuvarlak, hafif bombeli, bir yüzü ortadan çentikli tabletler.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Beyaz, kokusuz, yuvarlak, hafif bombeli, bir yüzü ortadan çentikli tabletler. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1- BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DİFİLİN SİMPLE TABLET 400 mg 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Her bir tablet; 400 mg Dihidroksipropilteofilin içermektedir. Yardımcı maddeler için, Bkz.

Detaylı

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 Attila Hancıoğlu ve İlknur Yüksel Alyanak Sağlık programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve ileriye yönelik politikaların belirlenmesi açısından neonatal, post-neonatal

Detaylı

ACİL SERVİSTE NÖBET YÖNETİMİ UZ DR SEMRA ASLAY YDÜ HASTANESİ ACİL SERVİS MART 2014

ACİL SERVİSTE NÖBET YÖNETİMİ UZ DR SEMRA ASLAY YDÜ HASTANESİ ACİL SERVİS MART 2014 UZ DR SEMRA ASLAY YDÜ HASTANESİ ACİL SERVİS MART 2014 Nöbet Beyin hücrelerindeki aşırı ve anormal elektrik deşarjına bağlı olarak serebral fonskiyonların baskılanması ile sonuçlanan bir durum Epilepsi

Detaylı

KULLANMA TALİMATI HEKSA DERİ MERHEMİ. Deriye lokal olarak uygulanır. Etkin madde:

KULLANMA TALİMATI HEKSA DERİ MERHEMİ. Deriye lokal olarak uygulanır. Etkin madde: KULLANMA TALİMATI HEKSA DERİ MERHEMİ Deriye lokal olarak uygulanır. Etkin madde: Her 1 gram merhemde 30 mg oksitetrasiklin e eşdeğer oksitetrasiklin hidroklorür ve 10.000 ünite polimiksin B ye eşdeğer

Detaylı

TRACLEER 125 mg FİLM TABLET

TRACLEER 125 mg FİLM TABLET TRACLEER 125 mg FİLM TABLET FORMÜLÜ Her tablet 125 mg bosentan (129.082 mg bosentan monohidrata eşdeğer) ve boyar madde olarak titan dioksit (E 171), sarı demir oksit (E 172), kırmızı demir oksit (E172)

Detaylı

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ PROZAC 20 mg Kapsül FORMÜLÜ Her kapsül 20 mg fluoksetine eşdeğer fluoksetin hidroklorür içerir. Diğer maddeler: Sarı demir oksit, patent mavi V ve titanyum dioksit FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz. Çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz. Çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI DROPOLEV 60 mg/ml ORAL DAMLA, 30 ml Ağız yolu ile kullanılır. Etkin madde: Her 1 ml çözelti 60 mg levodropropizin içerir. Yardımcı maddeler: Metil paraben sodyum, propilen glikol, sukroz,

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Günde 1-3 kez, ağrılı bölgedeki cilt üzerine ince bir tabaka halinde sürülür, emilimine yardımcı olmak için hafifçe masaj yapılır.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Günde 1-3 kez, ağrılı bölgedeki cilt üzerine ince bir tabaka halinde sürülür, emilimine yardımcı olmak için hafifçe masaj yapılır. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FASTJEL %2.5 jel 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 1 g jel 25 mg ketoprofen içerir. Yardımcı madde(ler): Yardımcı maddeler için bkz. 6.1. 3. FARMASÖTİK

Detaylı

Etkin madde: 50 mg sertralin (hidroklorür olarak) Yard mc madde(ler): Yard mc maddeler için bkz. Madde 6.1.

Etkin madde: 50 mg sertralin (hidroklorür olarak) Yard mc madde(ler): Yard mc maddeler için bkz. Madde 6.1. KISA ÜRÜN B LG 1. BE ER TIBB ÜRÜNÜN ADI SERTEVA50 mg Film Kapl Tablet 2. KAL TAT F VE KANT TAT F B LE M Etkin madde: 50 mg sertralin (hidroklorür olarak) Yard mc madde(ler): Yard mc maddeler için bkz.

Detaylı

Quet 25 mg Film Tablet

Quet 25 mg Film Tablet DEVA Quet 25 mg Film Tablet FORMÜLÜ: Her bir film tablet, 25 mg ketiapin e eşdeğer 28.782 mg ketiapin fumarat Yardımcı madde olarak, Laktoz monohidrat, Sodyum Nişasta Glikolat, Sodyum Stearil Fumarat ve

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz. KULLANMA TALİMATI ANEXATE 1 mg/10 ml i.v. enjeksiyon için çözelti içeren ampul Damar içine uygulanır. Etkin madde: Flumazenil dir Yardımcı madde(ler): Disodyum edetat, asetik asit, sodyum klorür, sodyum

Detaylı

TENOX KAPSÜL. FORMÜLÜ : Her kapsül 20 mg Tenoksikam içerir. Kapsül boyası olarak; Titanyum dioksit ve Tartrazin kullanılmıştır.

TENOX KAPSÜL. FORMÜLÜ : Her kapsül 20 mg Tenoksikam içerir. Kapsül boyası olarak; Titanyum dioksit ve Tartrazin kullanılmıştır. TENOX KAPSÜL FORMÜLÜ : Her kapsül 20 mg Tenoksikam içerir. Kapsül boyası olarak; Titanyum dioksit ve Tartrazin kullanılmıştır. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ : Farmakodinamik Özellikleri Tenoksikam kuvvetli

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her bir film tablet; 20 mg sitalopram (24.98 mg sitalopram hidrobromür olarak) içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her bir film tablet; 20 mg sitalopram (24.98 mg sitalopram hidrobromür olarak) içerir. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CIPRAM 20 mg Film Tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir film tablet; 20 mg sitalopram (24.98 mg sitalopram hidrobromür olarak) içerir.

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI OCERAL % 1 deri spreyi

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI OCERAL % 1 deri spreyi KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI OCERAL % 1 deri spreyi 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 1 ml çözeltide; Etkin madde: Oksikonazol nitrat 11.47 mg (10 mg oksikonazole eşdeğer miktarda) Yardımcı

Detaylı

Bipolar afektif bozukluk nedir?

Bipolar afektif bozukluk nedir? Bipolar afektif bozukluk nedir? Bipolar afektif bozukluğu pek çok kişi farklı şekillerde yaşar. Bazıları şiddetli mutsuzluk ve sadece hafif taşkınlık atakları deneyimlerken, diğerleri son derece şiddetli

Detaylı

PSİKOFARMAKOLOJİ-5. ANTİDEPRESANLAR Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül. HKU, Psikoloji YL, 2017 Bahar.

PSİKOFARMAKOLOJİ-5. ANTİDEPRESANLAR Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül. HKU, Psikoloji YL, 2017 Bahar. PSİKOFARMAKOLOJİ-5 ANTİDEPRESANLAR Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül HKU, Psikoloji YL, 2017 Bahar www.gunescocuk.com DEPRESYONUN NÖROKİMYASI Dopamin Çok az olumlu afekt (mutluluk, neşe, ilgi, haz, uyanıklı,

Detaylı

Diyabet te Sağlık Önerileri. Diyabet

Diyabet te Sağlık Önerileri. Diyabet Diyabet te Sağlık Önerileri Diyabet BR.HLİ.041 Diyabette Sağlık Önerileri Her sağlıklı birey gibi diyabetli birey de bireysel bakımını sağlamalı; diyabete bağlı gelişen özellikli durumlarda gereken uygulamaları

Detaylı

Az sayıda ilaç. Uzun süreli koruyucu kullanım İlaç değişiminin uzun sürede olması. Hastayı bilgilendirme İzleme

Az sayıda ilaç. Uzun süreli koruyucu kullanım İlaç değişiminin uzun sürede olması. Hastayı bilgilendirme İzleme Temel farmakoterapi ilkeleri Az sayıda ilaç Daha önce kullanılan veya ailede kullanılan ilaç Uzun süreli koruyucu kullanım İlaç değişiminin uzun sürede olması Psikolojik desteğin de sağlanması Hastayı

Detaylı

EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA

EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA 1. vaka S.P ERKEK 1982 DOĞUMLU YUTMA GÜÇLÜĞÜ ŞİKAYETİ MEVCUT DIŞ MERKEZDE YAPILAN ÖGD SONUCU SQUAMOZ HÜCRELİ CA TANISI ALMIŞ TEKRARLANAN

Detaylı

4.2 Pozoloji ve uygulama şekli Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi: 20 mg (40 damla) ın üzerindeki günlük dozlarda güvenliliği kanıtlanmamıştır.

4.2 Pozoloji ve uygulama şekli Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi: 20 mg (40 damla) ın üzerindeki günlük dozlarda güvenliliği kanıtlanmamıştır. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CELİANTE 10 mg/ml oral damla 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Essitalopram oksalat 12.779 mg (10 mg essitaloprama eşdeğer) Yardımcı maddeler: Sodyum hidroksit

Detaylı

PENSA PHARMA İLAÇ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Bonemax 70 mg Tablet Prospektüs

PENSA PHARMA İLAÇ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Bonemax 70 mg Tablet Prospektüs Bonemax 70 mg Tablet FORMÜLÜ Her bir tablet 70 mg alendronat serbest aside eşdeğer miktarda alendronat monosodyum trihidrat içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik özellikler Bifosfonatlar kemikte

Detaylı

DEZENFEKSİYON TEKNİK TEBLİĞİ

DEZENFEKSİYON TEKNİK TEBLİĞİ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: DEZENFEKSİYON TEKNİK TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Maksat, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Maksat MADDE 1 (1) Bu Tebliğin maksadı, küçük yerleşim yerlerinde son kullanıcıya ulaşan

Detaylı

CARDURA 4 mg, mesilat şeklinde aktif madde olan doksazosinin 4 mg'a eşdeğer miktarlarını ihtiva eden beyaz tabletler halindedir.

CARDURA 4 mg, mesilat şeklinde aktif madde olan doksazosinin 4 mg'a eşdeğer miktarlarını ihtiva eden beyaz tabletler halindedir. CARDURA 4 mg Tablet FORMÜLÜ CARDURA 4 mg, mesilat şeklinde aktif madde olan doksazosinin 4 mg'a eşdeğer miktarlarını ihtiva eden beyaz tabletler halindedir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ FARMAKODİNAMİK ÖZELLİKLERİ

Detaylı

Şeker Hastaları için Genel Sağlık Önerileri

Şeker Hastaları için Genel Sağlık Önerileri ÖNEMLİ! İlaçlarınızı düzenli kullanmanız çok önemlidir. Kilonuza dikkat ediniz. Ani bir kan şekeri düşmesi (hipoglisemi) durumuna karşı yanınızda her zaman birkaç adet şeker bulundurunuz. Mutlaka egzersiz

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI BİTAZOL 500 mg vajinal tablet

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI BİTAZOL 500 mg vajinal tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI BİTAZOL 500 mg vajinal tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir vajinal tablet 500 mg ornidazol içerir. Y ardım cı m addeler: Laktoz 400

Detaylı

MĐNELZA 30 MG FĐLM KAPLI TABLET

MĐNELZA 30 MG FĐLM KAPLI TABLET MĐNELZA 30 MG FĐLM KAPLI TABLET FORMÜLÜ: Her film kaplı çentikli tablet 30 mg mirtazapin içerir. Ayrıca titanyum dioksit (E171), sarı demir oksit (E172) ve kırmızı demir oksit (E172)içerir. FARMAKOLOJĐK

Detaylı

KEPPRA 100 mg/ml ORAL ÇÖZELTİ KULLANMA TALİMATI. KEPPRA 100 mg/ml oral çözelti. Ağızdan alınır.

KEPPRA 100 mg/ml ORAL ÇÖZELTİ KULLANMA TALİMATI. KEPPRA 100 mg/ml oral çözelti. Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI KEPPRA 100 mg/ml oral çözelti Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir ml de 100 mg levetirasetam içerir. Yardımcı maddeler: Sodyum sitrat, sitrik asid monohidrat, metil parahidroksi benzoat

Detaylı

Rilutek 50 mg Filmtablet

Rilutek 50 mg Filmtablet Rilutek 50 mg Filmtablet FORMÜLÜ Her film tablet 50 mg riluzol ve boyar madde olarak titanyum dioksit içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik özellikleri Amiyotrofik lateral sklerozun patogenezi

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI Lectrum 5,0 mg İmplant Deri altına uygulanır. Steril, apirojen - Etkin madde: 5.25 mg leuprorelin asetat - Yardımcı maddeler: Polilaktik asit Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir film kaplı tablette 250 mg levetirasetam içerir.

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir film kaplı tablette 250 mg levetirasetam içerir. KULLANMA TALİMATI KEPPRA 250 mg film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir film kaplı tablette 250 mg levetirasetam içerir. Yardımcı maddeler: Kroskarmelos sodyum, makrogol 6000, kolloidal anhidrus

Detaylı

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man 214 EK M-ARALIK DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 214 y dördüncü çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 9 Ocak 215

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. PROCTO-GLYVENOL krem Rektal yoldan uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. PROCTO-GLYVENOL krem Rektal yoldan uygulanır. KULLANMA TALİMATI PROCTO-GLYVENOL krem Rektal yoldan uygulanır. Etkin madde: 100 g krem 5 g tribenosid ve 2 g lidokain hidroklorür içerir. Yardımcı maddeler: Makrogol setosteril eter, setil alkol, izopropil

Detaylı

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI Doç.Dr.Mitat KOZ Fiziksel Uygunluk Test Sonuçları Klinik Egzersiz Test Sonuçları Fiziksel Uygunluk Test Sonuçlarının Yorumlanması Bireyler arası karşılaştırmalar

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. REMERON 30 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. REMERON 30 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI REMERON 30 mg film tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her REMERON 30 mg film tablet 30 mg mirtazapin içerir. Yardımcı madde(ler): Her REMERON

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 4.1. Terapötik endikasyonlar Kas-iskelet sistemi ile ilişkili akut ağrılı kas spazmlarının semptomatik tedavisinde endikedir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 4.1. Terapötik endikasyonlar Kas-iskelet sistemi ile ilişkili akut ağrılı kas spazmlarının semptomatik tedavisinde endikedir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MAXTHİO 4 mg/2 ml İM Enjeksiyon İçin Çözelti İçeren Ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Tiyokolşikosid 4 mg Yardımcı maddeler: Sodyum klorür

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. XETANOR 20 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. XETANOR 20 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI XETANOR 20 mg film tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her tablet 20 mg paroksetine eşdeğerde 22.22 mg paroksetin hidroklorür içerir. Yardımcı

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Başlıkları yer almaktadır.

KULLANMA TALİMATI. Başlıkları yer almaktadır. KULLANMA TALİMATI LEFOSİN 500 mg film kaplı tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: 500 mg levofloksasine eşdeğer 512.460 mg levofloksasin hemihidrat içerir. Yardımcı maddeler: Mikrokristalin selüloz, hidroksipropil

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. DEKORT 0.50 mg tablet. Ağız yolu ile uygulama içindir.

KULLANMA TALİMATI. DEKORT 0.50 mg tablet. Ağız yolu ile uygulama içindir. KULLANMA TALİMATI DEKORT 0.50 mg tablet Ağız yolu ile uygulama içindir. Etkin madde: Her bir tablet 0.50 mg deksametazon içermektedir. Yardımcı madde(ler): Laktoz monohidrat, mısır nişastası, talk, magnezyum

Detaylı

Ultiva 2 mg Enjektabl toz içeren flakon. Steril, Apirojen

Ultiva 2 mg Enjektabl toz içeren flakon. Steril, Apirojen Ultiva TM 2mg Enjektabl Toz içeren Flakon (iv) Steril, Apirojen Formülü Ultiva steril, endotoksin ve koruyucu madde içermeyen, beyaz-kırık beyaz renkte liyofilize bir tozdur. Kullanılmadan önce sulandırılması

Detaylı

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. VERTİN 16 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde: Betahistin dihidroklorür... 16 mg

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. VERTİN 16 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde: Betahistin dihidroklorür... 16 mg KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VERTİN 16 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Betahistin dihidroklorür... 16 mg Yardımcı maddeler: Mannitol... 50 mg Yardımcı maddeler

Detaylı

12 yaş ve üzeri ergenlerde ve yetişkinlerde, günde üç defa (sabah, öğlen ve akşam) 1 tablet dozajı uygulanır.

12 yaş ve üzeri ergenlerde ve yetişkinlerde, günde üç defa (sabah, öğlen ve akşam) 1 tablet dozajı uygulanır. KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI UMCA FİLM TABLET 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde : Bir film-kaplı tablet, kurutulmuş Afrika sardunyası (Pelargonium sidoides) (1 : 8 10) köklerinden

Detaylı

GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM. 1. Açıklama

GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM. 1. Açıklama GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM 1. Açıklama 1.1.Proje Ortaklarının Adları: Uzman Klinik Psikolog Özge Yaren YAVUZ ERDAN, Uzman Klinik Psikolog Elvan DEMİRBAĞ, Uzman Klinik Psikolog Nilay KONDUZ 1.2.Nihai

Detaylı

BUĞDAY RUŞEYMİ (WHEAT GERM)

BUĞDAY RUŞEYMİ (WHEAT GERM) BUĞDAY RUŞEYMİ (WHEAT GERM) Buğday rüşeymi buğday başağının alt kısmında bulunan embriyodur. Buğdayın 1 tonundan sadece 1 kilogram rüşeym elde edilebilmektedir. Rüşeym özel yöntemlerle elde edilmediği

Detaylı