T CARET N ZORLU YOLLARI BÖYLE KONFOR GÖRMED

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T CARET N ZORLU YOLLARI BÖYLE KONFOR GÖRMED"

Transkript

1 ON KAPAK 2.qxd 5/22/09 12:56 PM Page 1 May s - Haziran 2009 Say : 27 Kelefller Ford Plaza n n ücretsiz dergisidir YEN FORD TRANS T CONNECT T CARET N ZORLU YOLLARI BÖYLE KONFOR GÖRMED

2 ICINDEKILER_syf.qxd 5/22/09 12:57 PM Page 1 Banu Kelefl Genel Yay n Yönetmeni Merhaba, Y l n ilk say s nda yeniden beraberiz. Ekonomik aç dan oldukça zorland m z 4 ay geride b rakt k. Hepimiz uzun süre haf zalar m zda yer edecek zor bir sürecin üstesinden gelmeye çal fl yoruz. Bahar n gelifli, do an n canlan fl ve havalar n n s nmas yla birlikte k fl n yaratt rehavet ve olumsuz düflüncelerden ar nman n zaman da geldi. Y l n ilk say s nda yeni ürünler ve yeni sayfalarla tan flacaks n z. Öncelikle hem iflinize hem ailenize iyi gelecek eskisinden çok daha da konforlu yeni Ford Transit Connect le tan flt r yoruz sizleri. Di er bir yenilik ise yenilenmifl web sayfam z. Bize ulaflmak her zamankinden daha h zl ve kolay. Kelefller life dergimizi daha çok kifliye ulaflt rabilmek amac ile web sayfam za da ekledik. Böylece geçmifl say larla birlikte takip edebilirsiniz. lk kez dergimizde yer alan gezi sayfam z için K y köy e gittik Hepimiz flehrin gürültüsünden uzaklafl p do a ile iç içe iyi vakit geçirmeyi istemiyor muyuz? Bunun için yak n kaç fl noktalar n hep beraber keflfe ç k yoruz. Bu y l da söylefli sayfalar m za bafllang c geçen y l da oldu u gibi Ford Otosan Sat fl ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür yard mc s Say n Aykut Özüner ile yap yoruz. lgilinizi çekece ini düflündü ümüz di er konularla yeni say m z keyifle okuman z dile i ile sa l kl, keyifli bol kazançl günler. Kelefller A.fi. Uluyol cad. No:37 Bayrampafla- stanbul Santral: (212) Fax: (212) Dahili no Cep no Sat fl Ticari Araç Otomobil Kamyon 192 (533) Filo 123 (533) Plaka muamele Servis Otomobil Dan flman 164 (533) Ticari Dan flman 141 (533) Kaporta - Boya (533) Kaza Dan flma - Gündüz Kaza Dan flma - Gece Servis Randevu (Dahili 174) (212) Vezne Müflteri liflkileri Yedek Parça Mekanik Parça Sorma 178 Kaporta Parça Sorma 155 Kelefller Sigorta Sigorta Sat fl Müflteri liflkileri (212) Fax (212) mtiyaz Sahibi ve Genel Yay n Yönetmeni Kelefller A.fi. ad na Banu KELEfi Yaz flleri Müdürü (Sorumlu) ve Reklam Müdürü Volkan MARANGOZ Mali fller Seda Öter Da t m Fast Mail Tel: Bask Öncesi Haz rl k Osman YAVUZ

3 ICINDEKILER_syf.qxd 5/22/09 12:57 PM Page 2 Ç NDEK LER 06 Yeni Ford Transit Connect Ticaretin zorlu yollar böyle konfor görmedi Ford Otosan, üretime girdi i 2002 y l n n hemen ard ndan "2003 Y l n Ticari Arac " ödülünü kazanan ve bugüne kadar 150 bin kifli taraf ndan tercih edilen Transit Connect i yeniledi. 30 Baflar l ikili Mondeo, güçlü dizel motoru ve otomatik flanz man ikilisi sayesinde daha çekici Vahfli at n hikayesi 38 Ford un vahfli at logolu modeli, otomobil dünyas n n en büyük kült hikayelerinden birine sahip. TÜVTurk 2009 fiubat ay nda araç muayenesine giden araçlar n %36.6 s ilk muayeneden geçemedi. Hemen yan m zda stanbul un gürültüsünden uzak, do ayla keyifli bir hafta sonu geçirmek için K y köy iyi bir alternatif. 06 Kapak konusu Yeni Ford Transit Connect 12 Söylefli Aykut Özüner 16 Tan t m- nternet 18 Modeller Bütün Ford modellerinin teknik ve donan m özellikleri 28 Trafik - Kara Nokta Aman dikkat! 30 Test - Ford Mondeo Baflar l ikili 32 Servis TÜVTurk 34 Tarihçe Ford Mustang n tarihçesi ve üretimi 38 Gezi Ford Ranger la K y köy 42 Sigorta Bireysel Sigortalar Direktörü Ömür fiengün 46 Müflteri Ford Kelefller i tercih edenler 04-05

4 TRANSIT_syf.qxd 5/22/09 12:59 PM Page 1 KELEfiLERLife YEN FORD TRANSIT CONNECT T CARET N ZORLU YOLLARI BÖYLE KONFOR GÖRMED Ford Otosan, üretime girdi i 2002 y l n n hemen ard ndan "2003 Y l n Ticari Arac " ödülünü kazanan ve bugüne kadar 150 bin kifli taraf ndan tercih edilen Transit Connect i yeniledi.

5 TRANSIT_syf.qxd 5/22/09 12:59 PM Page 2 KAPAK KONUSU - FORD TRANSIT CONNECT 06-07

6 TRANSIT_syf.qxd 5/22/09 12:59 PM Page 3 KELEfiLERLife llar n Transit iyle ticari araç pazar nda hakl bir üne Ysahip olan Ford, Transit in baflar s ndan yola ç karak daha küçük hacimli ikinci bir modelle bu pazara girifl yapma karar ald. Her ne kadar 2002 y - l nda üretime girmifl olsa da, Transit Connect projesi asl nda 1997 y l nda yap lan protokolle bafllad. Türk mühendislerinin eseri olarak gelifltirilen, tasarlanan ve üretilen Transit Connect sat fla sunulduktan k sa bir süre sonra 2003 Y l n Ticari Arac unvan n alarak adeta kendini kan tlam fl oldu. Asl nda Transit Connect hafif ticari araç pazar nda bir ilk de ildi. Daha önce sat fla sunulan ve bu s n fta isim yapm fl olan araçlar vard, ancak Transit Connect sahip oldu u özelliklerle k sa sürede kendini ispatlad ve tüketicinin güvenoyunu kazand. Hafif ticari araç olarak tan mlansa da bu s n f günlük kullan m için de tercih edilebiliyor. Türkiye otomobil pazar - n n yüzde 58 i binek otomobilden oluflurken, her y l daha da güçlenen hafif ticari araç pazar yüzde 36 seviyesine gelmeyi baflard. Son y llarda yaflanan t rmanma e ilimi göz önüne al nd nda bu pazar daha da güçlenecek gibi. Peki, ama bu s n f bu denli cazip k lan ne? Müflterinin arad en önemli kriter düflük bak m giderleri ve ekonomik motorlar. Ayr ca ister aile kullan m olsun, isterse de ticari bu s n f n kullan c genifl bir bagaj ve yüksek yük tafl ma kapasitesi talep ediyor. Ayr ca genifl yaflam alan sunuyor olmas gerekiyor. Dahas yo un flehir trafi- inde oldu u kadar, dar park alanlar nda da rahat bir kullan m aranan temel özellikler. Haliyle bütün bu bek-

7 TRANSIT_syf.qxd 5/22/09 12:59 PM Page 4 KAPAK KONUSU - FORD TRANSIT CONNECT Haf f t car araç sinifinda yer aliyor olsa da, yen Ford Transit Connect n ç mekani b r b nek otomob l kadar konforlu ve rahat. OkunaklI göstergeler, ergonom k orta konsol ve rahat koltuklar yolculuklari keyfe dönüfitürüyor. lentileri yerine getirecek kadar dayan kl olmas gerekiyor. Performans beklentisi üzerinde hiç durmuyorum, zaten olmazsa olmazlardan biri o. flte böyle bir pazara hitap ediyor Transit Connect. Üstelik baz özellikleriyle rakiplerinden farkl olmay baflar yor Transit Connect. Bir kere tasar m olarak rakiplerinin yuvarlak ve narin görünümüne karfl n Transit Connect çok daha köfleli ve güçlü bir tasar m ortaya koyuyor. Bu iflin gözle görünen yüzü. Bir de tak m elbisenin alt na bakal m. Hafif ticari araç pazar nda sat fla sunulan ürünlerin büyük bir bölümünün ortak özelli i platform olarak bir binek otomobil veya bir MPV den yararlan yor olmalar. Oysa Transit Connect ticari araç olarak gelifltirilen ba ms z bir platforma sahip. Peki, bu ne anlama geliyor? Ticari araç platformuna sahip Transit Connect tam bir yük efle i olarak hizmet verebiliyor ve binek otomobil türevi platforma sahip rakipleri gibi bu konuda nazlanm yor. Binek otomobil veya MPV den türetilen platforma sahip bir hafif ticari araç daha konforlu bir sürüfl sunarken, ticari araç flasisine sahip Transit Connect in arka k sm yüksüz kullan mlarda belli belirsiz bir z plama e ilimi gösterebiliyor, ki bagajdaki birkaç parça eflya bile bunu engellemeye yetiyor. Yani o kadar da ciddi bir sorun de il bu. Sat fla sunuldu u 2002 y l ndan bu yana 450 bin adedi ihracat olmak üzere 600 bin adet üretilmifl. Bu ise 150 bin tüketicinin bu otomobili Türkiye de tercih etmifl oldu u anlam na geliyor. Sak n ola ticari araç kullan c lar n n a rl kta oldu unu sanmay n. 100 Transit Connect ten sade

8 TRANSIT_syf.qxd 5/22/09 12:59 PM Page 5 KELEfiLERLife

9 TRANSIT_syf.qxd 5/22/09 12:59 PM Page 6 KAPAK KONUSU - FORD TRANSIT CONNECT ce 16 s van olarak tercih edilmifl, 84 ü ise kombi olarak sat n al nm fl. Bugüne kadar elde etti i baflar n n üzerine yatmak istemeyen Ford Otosan, hafif ticari arac n yenileme karar ald ve iki y l önce ön çal flmalara bafllad. Yap lan araflt rmalar müflterilerin d fl görünümle ilgili flikayetlerinin olmad n gösterince d fl görünümde ufak tefek iyilefltirmelerle yetinildi. Zaten Transit Connect köfleli hatlar yla güçlü ve güven veren bir yap ortaya koyuyor. Do- al olarak di er Ford modelleri gibi Transit Connect de Kinetik Tasar m dilinden nasibini alm fl. Ön tampondaki ters trapezoid geometri bunu aç k bir flekilde ortaya koyuyor. Bunun d fl nda ön zgara, ön tampon, arka tampon, stoplar ve aynalar yeniden yorumlanm fl. Aç kças yak flm fl da. Yeni ve canl renkler de cabas. D fl görünümdeki detay iyilefltirme, konu iç mekan oldu unda yerini çok daha kapsaml bir de iflime b rak yor. Zaten rakipleriyle k yaslayarak eski Transit Connect in iç mekan tasar m n n zay f kald n gönül rahatl yla ifade edebilirim. Yenilenen Transit Connect in böyle bir derdi olmayacak gibi. Focus Trend den tan d m z Radyo/CD çalara sahip sade tasar ml orta konsol modern ve kullan fll bir mimariye sahip. Gösterge paneli ve direksiyon da eklenince bu tabloya, ortaya her yönüyle modern ve çekici bir kokpit ç km fl. Sonunda Transit Connect bu yönüyle rakiplerini geride b rakabilecek bir konuma geldi. Kalite alg s n n albeniyi artt rd da kesin. Yol bilgisayar ve saklama gözleri kadar Türkçe sesli kumanda sistemi de dikkat çeken önemli yenilikler aras nda. ABS, ESP, iki hava yast ve Isofix ba lant noktalar ndan oluflan güvenlik ekipman ise güvenli e verilen önemin belgesi niteli inde. Daha önce de oldu gibi 1,8 litrelik motor görev yap - yor Transit Connect in kaputunun alt nda. 75 HP ile bafllayan seçenekler 90 HP ve 115 HP ile devam ediyor. Yüksek performans ekonomiyle buluflturmay amaçlayan motor seçenekleri daha önce oldu u gibi Kombi ile Van ve k sa flasi ile uzun flasi olmak üzere farkl karoser tipleriyle kombine edilebiliyor. Yani her kullan c tipine uygun bir Ford Transit Connect mutlaka var

10 Aykut Ozüner_syf.qxd 5/22/09 11:44 AM Page 1 KELEfiLERLife 2010 T BAR YLE BÜYÜME BAfiLAR Ford Otosan A.fi. Sat fl ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yard mc s, Aykut Özüner yaflanan ekonomik krizi de erlendirdi, Türkiye otomotiv endüstrisine yönelik geliflmelerle ilgili sorular m z yan tlad.

11 Aykut Ozüner_syf.qxd 5/22/09 11:44 AM Page 2 SÖYLEfi AYKUT ÖZÜNER Aykut Özüner, Sat fl ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yard mc s, Ford Otomotiv A.fi

12 Aykut Ozüner_syf.qxd 5/22/09 11:44 AM Page 3 KELEfiLERLife 2008 y l n k saca de erlendirebilir misiniz? 2008'in son çeyre inde bafllayan krizle ilgili neler söyleyeceksiniz? Ford Otosan olarak 2008 de Türkiye otomotiv pazar ndaki liderli imizi de, ihracat flampiyonlu umuzu da koruduk. Ancak, Türkiye otomotiv pazar nda da ektilerini hissettiren global kriz nedeniyle pazar paralelinde bizim de sat fllar m z olumsuz etkilendi. hracat pazarlar m zda da daralmalar olufltu a da bu flekilde girildi. Mart ay ortas nda hükümetimizin devreye ald ÖTV indirimi ise, iç pazarda, özellikle binek otomobil segmentinde bizim de sat fllar m za olumlu etki yapt. Ancak küresel krizin etkilerini, endüstrinin tümü gibi bizler de hissediyoruz y l ilk yar s n n sonuna dek tam kapasite ile çal - fl rken, 2008 in son çeyre inde ise, kapasite kullan m oran m z, üçte bir seviyelerine kadar düfltü y l birinci çeyre inde 92 bin adedin biraz üzerinde gerçekleflen toplam sat fllar m z, bu y l n ilk çeyre inde adet oldu. Ford Otosan olarak, bu zor dönemdeki önceli imiz koflullar ne olursa olsun faaliyetlerimizi verimli ve baflar l bir flekilde sürdürmektir. 2009'la ilgili öngörüleriniz ve krizin olas geliflimi için neler söyleyeceksiniz? Küresel otomotiv pazar ndaki iyileflme süreci, büyük ölçüde küresel ekonomideki iyileflme sürecine paralel olacakt r. Dünya çap nda yaflanan bu krizle, yine dünya çap nda mücadele veriliyor. Tüm dünyada yat r mlar n, ticaret ve sanayinin yeniden h zlanmas için olumlu ad mlar at l yor. Ülkemizde de hükümetimizin çal flmalar n n yans malar n hissediyoruz. Bu ad mlar n etkisi ile küresel ekonomide yaflanacak iyileflme sürecine de ba l olarak, 2010 y l bafl ndan itibaren yavafl ve sa l kl bir büyüme bekliyoruz. Önümüzdeki dönemde, sektörümüzün birinci önceli i iç pazarlarda sat fllar canland rmak ve yeni ihracat pazarlar gelifltirmek olacakt r. Hükümetin haz rlad önlem paketini de erlendirir misiniz? Ekonomik önlem paketi içinde yer alan ÖTV indiriminin otomotiv sektöründe çok olumlu etkilerini yaflad k. Son 4-5 ayd r çok durgun olan sat fllar indirim ile birlikte biraz olsun canland YILI B R NC ÇEYRE NDE 92 B N ADED N B RAZ ÜZER NDE GERÇEKLEfiEN TOPLAM SATIfiLARIMIZ, BU YILIN LK ÇEYRE NDE ADET OLARAK GERÇEKLEfiT. KÜRESEL EKONOM DE YAfiANACAK Y LEfiME SÜREC NE DE BA LI OLARAK, 2010 YILI BAfiINDAN T BAREN YAVAfi VE SA LIKLI B R BÜYÜME BEKL YORUZ. Vergi indiriminin anahtar teslimi fiyatlara yans mas, binek otomobillerde ticari araçlara k yasla daha yüksek oldu. Bu nedenle ÖTV indiriminin etkisi daha çok binek otomobil pazar nda görüldü. ÖTV indirimine paralel olarak biz de "0 ÖTV, 0 KDV, 0 faiz" kampanyam z bafllatt k. Ayr - ca, araç bulamayan tüketicilerimiz için de nisan ve may s ay nda gelen tüm araçlar m z bugünkü kampanya koflullar ndan alma imkan sa lad k, Bu çal flmalar m z neticesinde, özellikle otomobil sat fllar na bakt m zda hem pazar n hem de kendi sat fllar - m z n mart ay nda üç kat na ç kt n söyleyebiliriz. Öte yandan, ticari araç sat fllar nda kamyonet, van ve kamyon türü araçlarda vergi indiriminin yaln zca yüzde 3 düzeyinde kald için, herhangi bir art fl olmad n görüyoruz. ndirimin daha fazla oldu u minibüs ve kombi tipi araçlarda ise yüzde düzeylerinde bir iyileflme gerçekleflti. Önlem paketi amac na uygun oldu mu? Hükümetimizin ekonomik önlem paketi kapsam nda 3 ay süre ile devreye ald ÖTV indirimi, özellikle binek otomobil pazar nda temponun artmas n ve fliflen stoklar n eritilmesini sa lad. K sa vadede de olsa, otomotiv endüstrisine bir hareketlilik getiren ve bir soluk ald ran bu ad m için hükümetimize teflekkür borçluyuz. Pazarda yaflanan tempo art fl, bir süredir ertelenen talep ile gelecekteki talebin öne çekilmesinden kaynakland. Bu dönemde Ford Ka, Fiesta, Focus ve Connect stoklar m z büyük mertebede azald. Otomotiv pazar ÖTV indiriminin getirmifl oldu u canlanma ile geçen y l nisan ay na göre çok benzer mertebelerde seyrederek %6 büyüdü ve adet olarak gerçekleflti y l nisan ay sonu itibariyle toplam pazar büyüklü ü adede ulaflt. Öte yandan, Türkiye de üretimin %50 sini oluflturan ticari araçlarda durgunluk sürüyor. Hafif ve a r ticari araçlarda ÖTV indiriminin anahtar teslimi fiyatlara yans - mas n n yetersizli i nedeni ile talep art fl çok gözlenmedi. A r ticari araçlarda ise talep durgunlu u daha da derin. Segment baz nda inceledi imizde, nisan ay nda binek araç segmenti bir önceki y l n ayn dönemine paralel

13 Aykut Ozüner_syf.qxd 5/22/09 11:44 AM Page 4 SÖYLEfi AYKUT ÖZÜNER bir seyirdeydi. ÖTV etkisinin ticarilerde az olmas sebebiyle, bu dönemde hafif ticari araç segmenti %15,0; orta ticari araç segmenti %44,9; a r ticari araç segmenti %59,3 düzeyinde düflüfl kaydetmeye devam etti. Daha iyi nas l olabilirdi? ÖTV indiriminin otomobil sat fllar na olan katk s yads - namaz. Öte yandan, sanayinin tekrar büyüme trendine geçebilmesi ve üretimin artabilmesi için, ticari vas talarda da esnafa ve perakende müflterilerimize daha fazla indirim yans tacak bir modele ihtiyaç oldu unu düflünüyoruz. Ford Otosan olarak ne gibi önlemler ald n z? Öncelikli olarak, pazardaki talep do rultusunda üretim planlar m z sürekli gözden geçirdik ve gerekli düzenlemeleri yapt k. Bu çerçevede, zaman zaman tesislerimizde üretime ara verdik. Üretimde enerji maliyetleri baflta olmak üzere, tüm sabit ve de iflken giderlerimizi kontrol ettik, iyilefltirmeler yapt k. Masraflar - m z azaltmak için planlar yapt k. Stoklar m z yeni pazar büyüklü üne göre h zla düflürdük. Gerek flirketimiz gerekse Yetkili Sat c lar m z n krize karfl dayan kl l n art rarak karl l m z n minimum etkilenmesini sa lad k. stihdam korumak için K sa Çal flma Ödene i ve di er bir Koç Grubu flirketinde geçici istihdam imkan gibi faaliyetlerimiz oldu. Sat fllar m z art rmaya odakland k. ÖTV indirimi uygulamas na ek olarak, hem ticari araçlar, hem de binek otomobiller için bafllatt m z kampanyalarla hem müflterilerimizi, hem de pazar destekledik. fiirketimizin içinde bulundu umuz zorlu ekonomik koflullara ra men sürdürülebilir büyüme ve rekabet gücümüzü art rma yolunda önemli baflar lar sa lad k. Bu baflar larla ve performans m zla, ekonomik kriz s ras nda ve sonras nda dahi Türkiye ekonomisine katk lar m z art rarak sürdürme gücü sa l yor. Bu y la yönelik yeni ürünleriniz nedir? 2009 y l nda ise, en büyük yenili imiz, Yeni Transit Connect arac m z oluyor. S n f n n en iyi arac dinami- ine sahip Transit Connect in modern teknolojiler ve güvenlik unsurlar ile yenilendi. Ford un global kinetik tasar m felsefesinin çizgileri ile yeniden tasarlanan iç ve d fl hatlara sahip oldu. Segmentinde ticari araç platformu kullanan tek araç olan Yeni Transit Connect, benzersiz bir dayan kl l ve sa laml, yeni nesil, modern bir arac n sunmas gereken en üstün teknoloji, güvenlik ve konforla kinetik tasar m n esteti i alt nda tek vücut haline getirerek sunuyor. Arac m z, standart yol bilgisayar n n yan s ra, Bluetooth ve Türkçe sesli kontrol sistemi, otomatik yanan farlar gibi opsiyonlarla geliflmifl teknolojik özellikler sunuyor. ABS, ESP, yan hava yast klar, gibi güvenlik özelliklerinin yan s ra, kullan c s na bir binek arac n konforunu yaflatan Yeni Transit Connect, ayn zamanda düflük kullan m maliyeti ile kullan c s na destek oluyor TL den bafllayan fiyatlarla ve 10 ay vade % 0 faiz ile 10 milyar kredi seçene i pazara sundu umuz Yeni Transit Connect için, daha ilk aydan 1000 e yak n sat fl ba lant s gerçeklefltirdik. Yeni Transit Connect arac m z ile elde edece imiz baflar n n, pazar pay m z daha da art rma hedefimize ulaflmam za önemli bir katk sa layaca na inan yoruz. Avrupa'dan sonra Amerika'ya da ihracat bafllad, neler söyleyeceksiniz? Daralan Avrupa ve Türkiye pazarlar ndan aç a ç kan kapasitemizi doldurmak için yeni pazarlara aç - l yoruz. Bu amaçla önümüzdeki günlerde önemli bir baflar ya imza ataca z. May s ay nda Kuzey Amerika pazar na Türkiye nin ilk araç ihracat n gerçeklefltirece iz y l ndaki Transit Connect ihracat m z n % 50 sini ABD ye yapacak olmam z bizler için bir gurur kayna. Gelifltirme çal flmalar a rl kl olarak Türk mühendislerce gerçeklefltirilen, Türkiye de üretilen Ford Transit Connect, otomotivin ana vatan Kuzey Amerika pazar na Türkiye den ihraç edilen ilk araç olacak. Bu baflar, Ford Otosan n 50. y l nda ürün gelifltirme, üretim, pazar yaratma konular nda gelinen noktan n en iyi göstergesi. Aykut Özüner

14 internet_syf.qxd 5/22/09 11:51 AM Page 1 KELEfiLERLife B R TIK KADAR YAKIN Sizlere her zaman daha iyi hizmet vermeyi kendine ilke edinmifl olan Kelefller olarak 2000 y l ndan bu yana yay nlad m z ve k sa bir süre önce tamamen yeniledi imiz internet sitesi sayesinde art k bize daha kolay ulaflabilirsiniz. Sitemizin ana sayfas nda Hakk m zda, Sat fl, Servis, Yedek Parça ve Aksesuvar, Sigorta, kinci El ve letiflim gibi alt bafll klar ve bunlar n alt nda da birçok alt bafll k yer al yor. Bütün bu alt bafll klar kullanarak Kelefller ve Kelefller in hizmetlerini daha yak ndan tan yabilir, bütün bu hizmetlerden yararlanabilirsiniz. Sizlere daha iyi hizmet edecek flekilde gelifltirdi imiz web sitemiz üzerinden servisimizin sat fltan servise ve müflteri hizmetlerine kadar her birimine daha kolay ulaflabilir, randevu alabilir, yedek parça siparifli verebilir ve sigorta teklifi alabilirsiniz.

15 internet_syf.qxd 5/22/09 11:51 AM Page 2 TANITIM - NTERNET 16-17

16 Modeller.qxd 5/22/09 11:54 AM Page 1 KA Titanium ABS Sürücü hava yast Yolcu hava yast Aktif gergili emniyet kemerleri Derinlik ayarl elektirikli diriksiyon Elektrikli / Is tmal aynalar Manuel klima Radyo/CD/MP3 çalar Portatif müzik çalar ba lant s Yol bilgisalyar Ön sis farlar 15 Alafl ml jantlar Immobilizer Uzaktan kumandal merkezi kilit Model Silindir Maksimum Maksimum H zlanma Yak t tüketimi hacmi güç Tork km/s (ortalama) Ka 1.2i 1242 cc 69 HP, 5500 d/d 102 Nm, 3000 d/d 13,1 sn 5,1 lt/100 km FIESTA Trend ABS + EBD 2 Hava Yast Manuel Klima Elektrikli Ön Camlar Elektrikli Is tmal Sinyalli Aynalar Yükseklik ve Derinlik ayarl Direksiyon Direksiyondan Kumandal Radyo/CD/MP3 Çalar Elektrikli Direksiyon Yol Bilgisayar Immobilizer Uzaktan Kumandal Merkezi Kilit Titanium Titanium Özelliklerine lave Olarak 15 inç Alafl m Jantlar Ön Sis Farlar Elektronik klim Kontrollü Klima Deri Kapl Direksiyon Simidi Elektrikli Arka Camlar Krom Izgara/Sis Far Çerçevesi/Cam Alt Çizgisi Model Silindir Maksimum Maksimum H zlanma Yak t tüketimi hacmi güç Tork km/s (ortalama) Fiesta 1.25i 1242 cc 82 HP, 5800 d/d 114 Nm, 4200 d/d 13,3 sn 5,7 lt/100 km Fiesta 1.4i (otm) 1388 cc 96 HP, 5750 d/d 128 Nm,4200 d/d 12,2 sn (13,9 sn) 5,7 lt/100 km (6,5 lt/100 km) Fiesta 1.4 TDCi 1398 cc 68 HP,4000 d/d 160 Nm, 1750 d/d 14,9 sn 4,2 lt/100 km Fiesta 1.6 TDCi 1560 cc 90 HP, 4000 d/d 204 Nm, 1750 d/d 11,9 sn 4,2 lt/100 km *Parantez içerisindeki de erler otomatik flanz man seçene ine aittir.

17 Modeller.qxd 5/22/09 11:54 AM Page 2 MODELLER FOCUS 4 KAPI Trend ABS+EBD 4 Hava Yast Manuel Klima Otomatik 4 Cam Elektrikli Is tmal Aynalar Radyo CD Çalar Uzaktan Merkezi Kilit Immobilizer Yol Bilgisayar Ford Kolay Yak t Sistemi Titanium Titanium Özelliklerine lave Olarak 16 Alafl m Jantlar Ön Sis Farlar Sony Mp3 Çalar Çift Bölgeli Otomatik Klima So utuculu Torpido Otomatik Yanan Farlar Ya mur Sensörü H z Sabitleme Sistemi Alarm Deri Direksiyon Otomatik Kararan ç Dikiz Aynas Yan Hava Yast Titanium-X Titanium-X Özelliklerine lave Olarak Elektrikli Aç l r Tavan Parçal Deri Döflemeler Sürüfle Duyarl Farlar Arka Park Sensörü FOCUS 5 KAPI isi Model Silindir Maksimum Maksimum H zlanma Yak t tüketimi hacmi güç Tork km/s (ortalama) Focus 1.6i (otom.) 1596 cc 100 PS, 6000 d/d 150 Nm, 4000 d/d 13.7 sn 7.7 lt/100 km Focus 1.6 Ti-VCT 1596 cc 115 PS, 6000 d/d 155 Nm, 4150 d/d 10.9 sn 6.6 lt/100 km Focus 1.6 TDCi 1560 cc 109 PS, 4000 d/d 240 Nm, 1750 d/d 11.0 sn 4.5 lt/100 km 18-19

18 Modeller.qxd 5/22/09 11:54 AM Page 3 FUSION Comfort ABS+EBD 2 Hava Yast Manuel Klima Elektrikli Ön Camlar Elektrikli Is tmal Yan Aynalar Radyo CD Çalar Uzaktan Kumandal Merkezi Kilit Immobilizer Model Silindir Maksimum Maksimum H zlanma Yak t tüketimi hacmi güç Tork km/s (ortalama) Fusion 1.4 TDCi 1399 cc 68 PS, 4000 d/d 160 Nm, 2000 d/d 15.6 sn 4.4 lt/100 km Fusion 1.6i otom cc 100 PS, 6000 d/d 146 Nm, 4000 d/d 12.1 sn 7.6 lt/100 km *Parantez içerisindeki de erler otomatik flanz man seçene ine aittir. C-MAX Titanium ABS+EBD 6 Hava Yast Çift Bölgeli Otomatik Klima Sony Mp3 Çalar 17 Alafl ml Jantlar Ön Sis Farlar Otomatik Yanan Farlar Uzak. Kum. Merkezi Kilit. Elek. Is tmal Aynalar Titanyum X Titanium Özelliklerine lave Olarak Panoramik Cam Tavan Xenon Farlar Parçal Deri Döfleme Model Silindir Maksimum Maksimum H zlanma Yak t tüketimi hacmi güç Tork km/s (ortalama) C-Max 1.6 TDCi 1560 cc 109 PS, 4000 d/d 240 Nm, 1750 d/d 11.3 sn 4.9 lt/100 km

19 Modeller.qxd 5/22/09 11:54 AM Page 4 MODELLER MONDEO Trend 9 Hava Yast ABS+EBD ESP+TCS Çift Bölgeli Otomatik Klima Deri Direksiyon Simidi Elektrikli Is tmal Aynalar Uzaktan Kumandal Merkezi Kilit Immobilizer Ford Kolay Yak t Sistemi Titanium Trend Özelliklerine lave Olarak Mavi Renkli Camlar Sony Mp3 Çalar H z Sabitleme Sistemi 16 Alafl ml Jantlar Ön Sis farlar Ford Convers Renkli Gösterge Araç Tampon ve Kap larda Radyo CD Çalar Otomatik 4 Cam Nikelaj Kaplamalar Alarm Otomatik Yanan Farlar Ya mur Sensörü Otomatik Kararan ç Dikiz Aynas Model Silindir Maksimum Maksimum H zlanma Yak t tüketimi hacmi güç Tork km/s (ortalama) Mondeo 1.6 TiVCT 1596 cc 125 PS, 6300 d/d 160 Nm, 4100 d/d 12.3 sn 7.4 lt/100 km Mondeo 2.0 TDCi (otom.) 1997 cc 140 PS, 4000 d/d 320 Nm, 1750 d/d 10.2 sn 7.1 lt/100 km Mondeo 2.0 TDCi (man.) 1997 cc 140 PS, 4000 d/d 320 Nm, 1750 d/d 9.5 sn 5.9 lt/100 km *Parantez içerisindeki de erler otomatik flanz man seçene ine aittir. KUGA Titanium 9 Hava Yast ABS+EBD+EBA ESP+TCS Çift Bölgeli Otomatik Klima 17 Alafl ml Jantlar Immobilizer Sony Mp3 Çalar Elektrikli Is tmal Aynalar Uzaktan Kumandal Merkezi Kilit Deri Direksiyon Simidi Otomatik Yanan Farlar Ya mur Sensörü Alarm Otomatik 4 Cam H z Kontrol Sistemi 4 Tekerlekten Çekifl Otomatik Kararan ç Dikiz Aynas Model Silindir Maksimum Maksimum H zlanma Yak t tüketimi hacmi güç Tork km/s (ortalama) Kuga 1997 cc 136 PS, 4000 d/d 320 Nm, 2000 d/d 10,7 Sn 6.4 lt/100 km 20-21

20 Modeller.qxd 5/22/09 11:54 AM Page 5 S-MAX Titanium 9 Hava Yast ABS+EBD+EBA ESP+TCS Çift Bölgeli Otomatik Klima 17 Alafl ml Jantlar Immobilizer Sony Mp3 Çalar Elektrikli Is tmal Aynalar Uzaktan Kumandal Merkezi Kilit Deri Direksiyon Simidi Otomatik Yana Farlar Ya mur Sensörü Alarm Otomatik 4 Cam H z Kontrol Sistemi Otomatik Kararan ç Dikiz Aynas Model Silindir Maksimum Maksimum H zlanma Yak t tüketimi hacmi güç Tork km/s (ortalama) S-Max 1997 cc 140 PS, 4000 d/d 320 Nm, 1750 d/d 11.6 sn 7.3 lt/100 km RANGER Standart ABS+EBD 2 Hava Yast Uzaktan Kumandal XLT Standarda lave Olarak 16 Alafl ml Jantlar Ön Sis Farlar Thunder (4x4) XLT ye lave Olarak Ön Koruma Bar Deri Döfleme Merkezi Kilit Is tmal Elektrikli Yan Aynalar Klima Yan Barlar Arka Spor Barlar Deri Direksiyon Simidi Multimetre (Pusula, Yükseklik ve S cakl k Ölçer) Park Sensörü Otomatik 4 Cam CD/MP3 Çalar Yük Bölümü Kaplamas Immobilizer Model Silindir Maksimum Maksimum Yak t tüketimi stihap hacmi güç Tork (ortalama) haddi Ranger 4x2 Çift Kabin 2499 cc 143 HP, 3500 d/d 330 Nm, 1800 d/d 8.5 lt/100 km (10.4 lt/100 km) 1110 kg Ranger 4x4 Çift Kabin 2499 cc 143 HP, 3500 d/d 330 Nm, 1800 d/d 8.9 lt/100 km (10.4 lt/100 km) 1175 kg *Parantez içerisindeki de erler otomatik flanz man seçene ine aittir.

21 Modeller.qxd 5/22/09 11:54 AM Page 6 MODELLER CONNECT KOMBI Standart (75/90 PS) Sürücü Hava Yast Otomatik Ön Camlar Radyo CD Çalar Immobilizer Elektrikli Is tmal Aynalar Uzaktan Kumandal Merkezi Kilit Klima ABS + EBD 4 Fren Disk Sistemi Delüx (75/90 PS) Standart Özellikler lave Olarak Yolcu Hava Yast Ön Sis Farlar Yolcu Bölümü Sol Sürgülü Kap 15 Alafl ml Çelik Jantlar Alarm GLX Plus (110 PS) Park Sensörü Bluetooth Yan Hava Yast ESP+HRA+TCS Ya mur Sensörü Otomatik Yanan Ön Farlar Is tmal Ön Cam Is tmal Silecek Suyu Model Silindir Maksimum Maksimum H zlanma Yak t tüketimi Hacim stihap hacmi güç Tork km/s (ortalama) haddi Kombi K210S TDdi 1753 cc 75 PS, 4000 d/d 175 Nm, 1800 d/d 18.5 sn 6.3 lt/100 km 1.2 m kg Kombi K210S TDCi 1753 cc 90 PS, 4000 d/d 220 Nm, 1700 d/d 15.2 sn 6.4 lt/100 km 1.2 m kg Kombi K210S TDCi 1753 cc 110 PS, 3750 d/d 280 Nm, 1700 d/d 12.5 sn 6.0 lt/100 km 1.2 m kg CONNECT VAN Standart Sürücü Hava Yast Otomatik Camlar Radyo CD Çalar Immobilizer Elektrikli Is tmal Aynalar Merkezi Kilit ABS+EBD 4 Fren Disk Sistemi Model Silindir Maksimum Maksimum H zlanma Yak t tüketimi Hacmi stihap hacmi güç Tork km/s (ortalama) haddi Transit Connect Van T220S - TDdi 1753 cc 75 PS, 4000 d/d 175 Nm, 1800 d/d 18.5 sn 6.3 lt/100 km 2.8 m kg Transit Connect Van T230L - TDCi 1753 cc 90 PS, 4000 d/d 220 Nm, 1700 d/d 15.2 sn 6.4 lt/100 km 3.7 m kgg 22-23

22 Modeller.qxd 5/22/09 11:54 AM Page 7 TRANSIT VAN 300 S TRANSIT M N BÜS 330 M 330 S 350 L 350 L 430 ED 350 ED Standart Sürücü Hava Yast Radyo CD Çalar Otomatik Camlar ABS+EBD 4 Fren Disk Sistemi Elektrikli Is tmal Aynalar Uzaktan Kumandal Merkezi Kilit Immobilizer

23 Modeller.qxd 5/22/09 11:54 AM Page 8 MODELLER BÜS TRANSIT KAMYONET 330S 350M 350E PANEL VAN / M N BUS Model Silindir Maks. Maks. stihap Hacmi hacmi güç Tork haddi 300 SF 2200 cc 140 PS 350 Nm 1389 kg 6.5 m S 2402 cc 100 PS 245 Nm 1190 kg 6.0 m S 2402 cc 100 PS 245 Nm 1460 kg 7.5 m L 2402 cc 120 PS 285 Nm 1557 kg 10.0 m E 430 ED 3198 cc 200 PS 470 Nm 1326 kg 14.3 m 3 KAMYONET Model Silindir Maksimum Maksimum stihap Kasa hacmi güç Tork haddi ebad 330 S 2402 cc 100 PS 245 Nm 1434 kg 2.15 x 2.80 m 350 M 2402 cc 120 PS 285 Nm 1584 kg 2.15 x 3.15 m 350 E 3198 cc 200 PS 470 Nm 1679 kg 2.15 x 4.00 m 24-25

24 Modeller.qxd 5/22/09 11:54 AM Page 9 CARGO FT Standart özellikler: ABS+ASR Yüksekli i ve e imi ayarlanabilen direksiyon Elektrikli camlar Elektrikli ve s tmal aynalar Far yükseklik ayar Webasto Çift Yatak 520 litre Yak t Deposu Uzaktan kumandal merkezi kilit Is tmal floför koltu u Yol bilgi ekran Dingil kald rma mekanizmas Radyo CD Çalar Model Silindir Maksimum Maksimum Bofl Yüklü hacmi güç Tork a rl k a rl k Cargo cc 240 HP, 2400 d/d 840 Nm, d/d 7280 kg kg Cargo 2535 FT 8974 cc 350 HP, 2200 d/d 1400 Nm, 1400 / d/d 8750 kg kg CARGO 2524 DS DS Standart özellikler: ABS+ASR Yüksekli i ve e imi ayarlanabilen direksiyon Elektrikli camlar Elektrikli ve s tmal aynalar Far yükseklik ayar Tek yatak 315 litre yak t deposu Uzaktan kumandal merkezi kilit Is tmal floför koltu u Yol bilgi ekran Dingil kald rma mekanizmas Radyo CD çalar Model Silindir Maksimum Maksimum Bofl Yüklü hacmi güç Tork a rl k a rl k Cargo 2524 DS 7330 cc 240 HP, 2400 d/d 840 Nm, d/d 7130 kg kg Cargo 2530 DS 7330 cc 300 HP, 2400 d/d 1100 Nm, d/d 7200 kg kg

25 Modeller.qxd 5/22/09 11:54 AM Page 10 MODELLER CARGO Standart özellikler: ABS+ASR Yüksekli i ve e imi ayarlanabilen direksiyon Elektrikli camlar Elektrikli ve s tmal aynalar Far yükseklik ayar Webasto Çift yatak 520 litre yak t deposu Uzaktan kumandal merkezi kilit Is tmal floför koltu u Yol bilgi ekran Dingil kald rma mekanizmas Radyo CD çalar Model Silindir Maksimum Maksimum Bofl Yüklü hacmi güç Tork a rl k a rl k Cargo cc 300 HP, 2400 d/d 1100 Nm, d/d 8650 kg kg Cargo cc 350 HP, 2200 d/d 1400 Nm, d/d 9250 kg kg CARGO 1835 Standart özellikler: ABS+ASR Elektromanyetik retarder Yüksekli i ve e imi ayarlanabilen direksiyon Elektrikli camlar Elektrikli ve s tmal aynalar Far yükseklik ayar Webasto çift yatak 520 litre yak t deposu Uzaktan kumandal merkezi klit Is tmal floför koltu u Yol bilgi ekran Radyo cd çalar Kabin arkas nda çal flma lambas Arka aks haval süspansiyon Model Silindir Maksimum Maksimum Bofl Yüklü hacmi güç Tork a rl k a rl k Cargo cc 350 PS, 2200 d/d 1400 Nm, d/d 7200 kg kg 26-27

206 Sedan. Peugeot. Peugeot'yu seçmek, bir tasar m ya da teknolojiden fazlas n seçmek demek. Güzellik. Tutku. Güven. Zeka.

206 Sedan. Peugeot. Peugeot'yu seçmek, bir tasar m ya da teknolojiden fazlas n seçmek demek. Güzellik. Tutku. Güven. Zeka. 206 Sedan Peugeot Peugeot'yu seçmek, bir tasar m ya da teknolojiden fazlas n seçmek demek. Peugeot yu seçmek. Modellerimizde bulunan dört de eri; estetik, dinamizm, güvenilirlik ve yenili i yaflam biçimi

Detaylı

Trend. Titanium. Trend. Titanium

Trend. Titanium. Trend. Titanium MODELLER FIESTA 5K 1.25i 82PS 35.605 5K 1.6i 105PS PowerShift A/T 41.040 5K 1.5 TDCi 75PS 45.070 5K 1.4i 96PS 40.405 5K 1.0i EcoBoost 100PS 41.340 5K 1.6i 105PS PowerShift A/T 43.920 5K 1.5 TDCi 75PS 46.365

Detaylı

Yenilenen Corolla Teknik ve Donanım Tablosu

Yenilenen Corolla Teknik ve Donanım Tablosu Teknik özellikler 1.33 VVT-i Comfort 1.6 VVT-i Comfort 1.6 VVT-i Comfort Extra 1.6 VVT-i Elegant Düz Vites Düz Vites Düz Vites Otomatik Vites Düz Vites Otomatik Vites ÖLÇÜLER Boy x En x Yükseklik mm 4545

Detaylı

Konfor, ferahlık ve rahatlık

Konfor, ferahlık ve rahatlık Konfor, ferahlık ve rahatlık Pratik kapılar yana kayıp açıldığında geniş bir çalışma alanı sizi bekliyor. Geniş mesafe dolayısıyla rahat biniş-iniş ve esnek koltuk kapasitesi seçenekleri. 540mm Sınıfının

Detaylı

Ford Focus 1.6 TDCi 109 HP Titanium 4 Kapı

Ford Focus 1.6 TDCi 109 HP Titanium 4 Kapı Ford Focus 1.6 TDCi 109 HP Titanium 4 Kapı Sahibinden Ford Focus 1.6 TDCi 115 İlan no: 186963 İlan detayları 72.000 TL 17 Şub 2014 72.000 TL 15 Şub 2014 75.000 TL HP Titanium 4 Kapı (2013) İlan tarihi:

Detaylı

Ford Focus 1.6 TDCi 109 HP Titanium 4 Kapı

Ford Focus 1.6 TDCi 109 HP Titanium 4 Kapı İlan no: 255431 Ford Focus 1.6 TDCi 109 HP Titanium 4 Kapı Sahibinden Ford Focus 1.6 TDCi Titanium 2012 model 43540 km de. İSTOÇ 57.500 TL İlan tarihi: 5 Ocak 2016 İlan detayları İlan detayları İl İstanbul,

Detaylı

Ford Fiesta 1.4 TDCi 68 HP Titanium

Ford Fiesta 1.4 TDCi 68 HP Titanium İlan no: 243063 Ford Fiesta 1.4 TDCi 68 HP Titanium Sahibinden 2011 MODEL 1.4 TDCİ TİTANİUM X PAKET. FİYAT DÜŞTÜ ACİL. 38.200 TL İlan tarihi: 12 Ağustos 2015 İlan detayları İlan detayları İl Karabük, Safranbolu,

Detaylı

Ford C-Max 1.6 TDCi 115 HP Titanium

Ford C-Max 1.6 TDCi 115 HP Titanium Ford C-Max 1.6 TDCi 115 HP Titanium İlan no: 185832 İlan detayları Sahibinden 69.000 TL 15 Şub 2014 69.000 TL 01 Şub 2014 70.000 TL 31 Oca 2014 71.000 TL MEMURDAN TERTEMİZ MERAKLISINA CMAX İlan tarihi:

Detaylı

YENİ BERLINGO PANELVAN X 1.6 HDi 75 HP

YENİ BERLINGO PANELVAN X 1.6 HDi 75 HP YENİ BERLINGO PANELVAN X 1.6 HDi 75 HP TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1560 Maksimum güç (Hp.din/dev. dak.) 75 / 4000 Maksimum tork (Nm/dev. dak.) 185 / 1500 Maksimum hız (km/s) 162 0-100 km/s hızlanma

Detaylı

Sizi olmak istediğiniz yere götüren sürüş.

Sizi olmak istediğiniz yere götüren sürüş. Corolla Sizi olmak istediğiniz yere götüren sürüş. Motor Güç Yakıt tüketimi* CO 2 emisyonları* Hızlanma Bulunduğu modeller 1.33 litre benzinli 99 PS 5.6 l/100 km 129 g/km 12.6 saniye Life Dual VVT-i 6/MT

Detaylı

Renault Megane 1.6 16V Expression

Renault Megane 1.6 16V Expression Renault Megane 1.6 16V Expression İlan no: 269102 İlan detayları Sahibinden 35.250 TL 17 Şub 2016 35.250 TL 10 Şub 2016 35.500 TL 05 Şub 2016 35.750 TL 05 Şub 2016 36.500 TL sahibinden FULL Renault Megane

Detaylı

A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA

A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA Sektörün en geniş kabini, yüksek verimli klima, maksimum konfor Traktörün ortasına yerleştirilmiş kabin Kullanımı son derece kolay kontrol paneli ve renkli

Detaylı

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan

Detaylı

Fiyat Listesi Temmuz 17

Fiyat Listesi Temmuz 17 Fiyat Listesi Temmuz 17 Trend X Style Titanium Trend X donanım seviyesine ek olarak Style donanımına ek olarak Gövde rengi kapı kolları ve yan aynalar Gecikmeli sönen ön farlar Manüel 4 yönlü sürücü ve

Detaylı

Trend X Style Titanium

Trend X Style Titanium Trend X Style Titanium Trend X donanım seviyesine ek olarak Style donanımına ek olarak Gövde rengi kapı kolları ve yan aynalar Gecikmeli sönen ön farlar Manüel 4 yönlü sürücü ve ön yolcu koltuğu Elektrikli,

Detaylı

Trend donanım seviyesine ek olarak

Trend donanım seviyesine ek olarak Trend Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar Gövde rengi ön tampon Ford kolay yakıt sistemi Sol ve sağ sürgülü kapı Yukarı açılır camlı bagaj kapısı Sürücü ve ön yolcu hava yastığı Yol bilgisayarı Tek dokunuşla

Detaylı

Trend donanım seviyesine ek olarak

Trend donanım seviyesine ek olarak Trend Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar Gövde rengi ön tampon Ford kolay yakıt sistemi Sol ve sağ sürgülü kapı Yukarı açılır camlı bagaj kapısı Sürücü ve ön yolcu hava yastığı Yol bilgisayarı Tek dokunuşla

Detaylı

Trend Titanium Grand C-MAX Titanium

Trend Titanium Grand C-MAX Titanium Trend Titanium Grand C-MAX Titanium Trend donanım seviyesine ek olarak Titanium donanım seviyesine ek olarak 16" Alaşım jantlar Krom barlı ön üst ızgara Kayar arka kapılar Gövde rengi yan aynalar ve kapı

Detaylı

NEMO COMBI X 1.3 HDi 75 HP

NEMO COMBI X 1.3 HDi 75 HP NEMO COMBI X 1.3 HDi 75 HP TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1248 Maksimum güç (Hp.din/dev.dak.) 75 / 4000 Maksimum tork (Nm/dev.dak.) 190 / 1750 Vites kutusu 5 ileri düz vites Uzunluk - Genişlik (mm)

Detaylı

Trend donanım seviyesine ek olarak

Trend donanım seviyesine ek olarak Trend Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar Gövde rengi ön tampon Ford kolay yakıt sistemi Sol ve sağ sürgülü kapı Yukarı açılır camlı bagaj kapısı Sürücü ve ön yolcu hava yastığı Yol bilgisayarı Tek dokunuşla

Detaylı

YENİ C3 1.4 HDi 70HP COLLECTION EURO 5

YENİ C3 1.4 HDi 70HP COLLECTION EURO 5 YENİ C3 1.4 HDi 70HP COLLECTION EURO 5 TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1398 Maksimum güç (Hp.din/dev.dak) 70 / 4000 Maksimum tork (Nm/dev.dak) 160 / 2000 Uzunluk - Genişlik (mm) 3941-1728 Yükseklik

Detaylı

Ticari Fiyat Listesi Ocak 17

Ticari Fiyat Listesi Ocak 17 Ticari Fiyat Listesi Ocak 17 Yüksek Donanım Özellikleri ile Gelen Eşsiz Konfor Tourneo Courier Trend Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar Gövde rengi ön tampon Ford kolay yakıt sistemi Sol ve sağ sürgülü

Detaylı

Trend X Style Titanium

Trend X Style Titanium Trend X Style Titanium Trend X donanım seviyesine ek olarak Style donanımına ek olarak Gövde rengi kapı kolları ve yan aynalar Gecikmeli sönen ön farlar Manüel 4 yönlü sürücü ve ön yolcu koltuğu Elektrikli,

Detaylı

Trend donanım seviyesine ek olarak

Trend donanım seviyesine ek olarak Trend Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar Gövde rengi ön tampon Ford kolay yakıt sistemi Sol ve sağ sürgülü kapı Yukarı açılır camlı bagaj kapısı Sürücü ve ön yolcu hava yastığı Yol bilgisayarı Tek dokunuşla

Detaylı

Mercedes E Serisi E 220 CDI Avantgarde

Mercedes E Serisi E 220 CDI Avantgarde İlan no: 234461 Mercedes E Serisi E 220 CDI Avantgarde Sahibinden COMMAND - NAVİGASYON - GERİ GÖRÜŞ - 56.000 Km 207.000 TL İlan tarihi: 11 Mayıs 2015 İlan detayları İlan detayları İl Ankara, Çankaya, Balgat,

Detaylı

Trend donanım seviyesine ek olarak

Trend donanım seviyesine ek olarak Trend Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar Gövde rengi ön tampon Ford kolay yakıt sistemi Sol ve sağ sürgülü kapı Yukarı açılır camlı bagaj kapısı Sürücü ve ön yolcu hava yastığı Yol bilgisayarı Tek dokunuşla

Detaylı

Trend donanım seviyesine ek olarak

Trend donanım seviyesine ek olarak Trend Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar Gövde rengi ön tampon Ford kolay yakıt sistemi Sol ve sağ sürgülü kapı Yukarı açılır camlı bagaj kapısı Sürücü ve ön yolcu hava yastığı Yol bilgisayarı Tek dokunuşla

Detaylı

Trend donanım seviyesine ek olarak

Trend donanım seviyesine ek olarak Trend Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar Gövde rengi ön tampon Ford kolay yakıt sistemi Sol ve sağ sürgülü kapı Yukarı açılır camlı bagaj kapısı Sürücü ve ön yolcu hava yastığı Yol bilgisayarı Tek dokunuşla

Detaylı

Trend X Style Titanium

Trend X Style Titanium Trend X Style Titanium Trend X donanım seviyesine ek olarak Style donanımına ek olarak Gövde rengi kapı kolları ve yan aynalar Gecikmeli sönen ön farlar Manüel 4 yönlü sürücü ve ön yolcu koltuğu Elektrikli,

Detaylı

Renault Grand Scenic Toyota Verso. Renault Megan

Renault Grand Scenic Toyota Verso. Renault Megan Renault Grand Scenic Toyota Verso Renault Megan Ford C MAX diesle tekna Privilege Premium Mitsubishi ASX 2 sport tourer Titanyum (Glassroof+NC) Anahtar teslim fiyatları 51.900,00 TL 52.350,00 TL 49.000,00

Detaylı

YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T

YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1199 Maksimum güç (Hp.din/dev.dak) 72/5500 Maksimum tork (Nm/dev.dak) 110/3000 Uzunluk - Genişlik (mm) 4427-1748 Yükseklik

Detaylı

YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T

YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1199 Maksimum güç (Hp.din/dev.dak) 72/5500 Maksimum tork (Nm/dev.dak) 110/3000 Uzunluk - Genişlik (mm) 4427-1748 Yükseklik

Detaylı

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE SEDAN

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE SEDAN DONANIM BİLGİLERİ CRUZE SEDAN 2012 EMİSYON SINIFI CO2 EMISYONU YAKIT TIPI MAKSIMUM GÜÇ (PS) TORK ŞANZIMAN Sport Sport Plus Sürüş Konforu 60/40 Oranında Katlanabilir Arka Koltuklar 4 yönlü ayarlanır ön

Detaylı

FORD OTOSAN OTOMOBİL TAVSIYE EDILEN FİYAT LISTESI. 7 Ağustos itibariyle geçerli 2015 MY Fiyat Listesi

FORD OTOSAN OTOMOBİL TAVSIYE EDILEN FİYAT LISTESI. 7 Ağustos itibariyle geçerli 2015 MY Fiyat Listesi FORD OTOSAN OTOMOBİL TAVSIYE EDILEN FİYAT LISTESI 7 Ağustos itibariyle geçerli 2015 MY Fiyat Listesi MODELLER T. EDİLEN LİSTE FİYATI (TL) T. EDİLEN KAMPANYALI FİYATI (DESTEKLİ KREDİLİ) T. EDİLEN KAMPANYALI

Detaylı

Mercedes Sprinter Küçük Otobüs Ekstra Uzun 16+1

Mercedes Sprinter Küçük Otobüs Ekstra Uzun 16+1 İlan no: 132217 Mercedes Sprinter Küçük Otobüs Ekstra Uzun 16+1 Sahibinden Günlük : 99 TL Haftalık : 99 TL Aylık : 99 TL - ESEN TUR - 'DAN 17 KİŞİYİ VE BAGAJINI ALABİLİCEK SPRİNTER İlan tarihi: 17

Detaylı

CITROËN C5 1.6 THP 156 HP CONFORT BVA

CITROËN C5 1.6 THP 156 HP CONFORT BVA CITROËN C5 1.6 THP 156 HP CONFORT BVA TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1.598 Maksimum güç (Hp.din/dev. dak.) 156 / 6.000 Maksimum tork (Nm/dev. dak.) 240 / 1.400-4.000 Uzunluk - genişlik (mm) 4.779-1.860

Detaylı

Opel Insignia 2.0 CDTI Edition Otomatik

Opel Insignia 2.0 CDTI Edition Otomatik İlan no: 258060 Opel Insignia 2.0 CDTI Edition Otomatik Sahibinden ACİL KISA BİR SÜRELİĞİNE 2014 OPEL INSİGNİA TAMAMINA KREDİ 89.900 TL İlan tarihi: 21 Ocak 2016 İlan detayları İlan detayları İl Model

Detaylı

YENİ C4 1.4 VTi 95HP EASY M/T

YENİ C4 1.4 VTi 95HP EASY M/T YENİ C4 1.4 VTi 95HP EASY M/T TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1397 Maksimum güç ( Hp.din/ dev.dak) 95/6000 Maksimum tork (Nm/dev.dak) 135/4000 Uzunluk - Genişlik (mm) 4329-1789 Yükseklik - Dingil

Detaylı

BMW 3 Serisi 3.16i 35.490 TL. İlan detayları. Değişensiz Orjinal Salon Paket - M Paket. Sahibinden. İlan tarihi: 11 Ekim 2015.

BMW 3 Serisi 3.16i 35.490 TL. İlan detayları. Değişensiz Orjinal Salon Paket - M Paket. Sahibinden. İlan tarihi: 11 Ekim 2015. BMW 3 Serisi 3.16i Sahibinden Değişensiz Orjinal Salon Paket - M Paket İlan no: 247469 35.490 TL İlan tarihi: 11 Ekim 2015 İlan detayları İlan detayları İl İstanbul, Bahçelievler, Hürriyet, Hürriyet Mah.

Detaylı

Ford Mondeo 1.6i EcoBoost 160 HP Titanium

Ford Mondeo 1.6i EcoBoost 160 HP Titanium İlan no: 216074 Ford Mondeo 1.6i EcoBoost 160 HP Titanium Sahibinden BUZ BEYAZ 2011 Mondeo 1.6 EcoBoost Titanium 50.000 KM 52.500 TL İlan tarihi: 3 Aralık 2014 İlan detayları İlan detayları İl İstanbul,

Detaylı

Fiyat Listesi Ocak 17

Fiyat Listesi Ocak 17 Fiyat Listesi Ocak 17 Yüksek Donanım Özellikleri ile Gelen Eşsiz Konfor Style Titanium Style donanım seviyesine ek olarak 16" aluminyum jantlar 17" Aluminyum jantlar Ön sis farları Elektrikli katlanır

Detaylı

Fiyat Listesi Ocak 17

Fiyat Listesi Ocak 17 Fiyat Listesi Ocak 17 Transit Custom VAN Entegre dönüş sinyalli yan aynalar Paçalıklar 15 çelik jantlar Yolcu tarafında sürgülü yan kapı 90 ve 180 derece açılabilen arka kapılar Yol bilgisayarı Elektrikli

Detaylı

Fiyat Listesi Ocak 17

Fiyat Listesi Ocak 17 Fiyat Listesi Ocak 17 Transit Custom VAN Entegre dönüş sinyalli yan aynalar Paçalıklar 15 çelik jantlar Yolcu tarafında sürgülü yan kapı 90 ve 180 derece açılabilen arka kapılar Yol bilgisayarı Elektrikli

Detaylı

YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIMLAR

YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIMLAR YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIMLAR YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER Kasım 2016 MODELLER 1.2 PureTech 82 HP 1.6 BlueHDi 75 HP S&S 1.6 BlueHDi 100 HP S&S BVM5 Manuel BVM5 Manuel BVM5 Manuel

Detaylı

YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIMLAR

YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIMLAR YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIMLAR YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER MODELLER 1.2 PureTech 82 HP 1.6 BlueHDi 75 HP S&S 1.6 BlueHDi 100 HP S&S 1.6 VTi 115 HP EAT6 Tam Otomatik LIVE, FEEL LIVE,

Detaylı

Ford Focus 1.6 TDCi 109 HP Titanium 4 Kapı

Ford Focus 1.6 TDCi 109 HP Titanium 4 Kapı İlan no: 309885 Ford Focus 1.6 TDCi 109 HP Titanium 4 Kapı Sahibinden Ford Focus 1.6 TDCi Titanium 2015 model 19000 km de. İSTOÇ 77.500 TL İlan tarihi: 8 Ekim 2016 İlan detayları İlan detayları İl İstanbul,

Detaylı

Unimog U 4000. Direksiyon Hidrolik servo direksiyon.

Unimog U 4000. Direksiyon Hidrolik servo direksiyon. Unimog U 4000 Unimog U 4000 2,5 ton kategorisinde Üstün arazi kabiliyetli (4x4) taktik tekerlekli En çetin koflullarda kendini spatlam fl güvenilir teknoloji TSK ya 10.000 i aflk n Unimog U4000 teslim

Detaylı

Hyundai i20 1.2 Team

Hyundai i20 1.2 Team İlan no: 275333 Hyundai i20 1.2 Team Sahibinden İlk Sahibinden Yeni İ20 Style Pan MultiMadia Navigasyon 51.500 TL İlan tarihi: 5 Nisan 2016 İlan detayları İlan detayları İl Ankara, Mamak, Mamak Model yılı

Detaylı

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE HATCHBACK

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE HATCHBACK DONANIM BİLGİLERİ CRUZE HATCHBACK 2012 EMİSYON SINIFI ŞANZIMAN MAKSIMUM GÜÇ (PS) TORK YAKIT TIPI Sport AT Sport Plus AT Sürüş Konforu 60/40 Oranında Katlanabilir Arka Koltuklar 4 yönlü ayarlanır ön yolcu

Detaylı

Fiyat Listesi Ocak 17

Fiyat Listesi Ocak 17 Fiyat Listesi Ocak 17 MİNİBÜS Trend ABS + EBD (Elektronik Fren Gücü Dağılımı) ESP (Elektronik Stabilite Programı) Dinamik Tork Kontrolü Viraj Fren Kontrolü HLA (Yokuş Kalkış Desteği) TCS (Motor ve Fren

Detaylı

Trend donanım seviyesine ek olarak. 15 çelik jantlar Karartılmış arka camlar Yolcu tarafında sürgülü yan kapı Yukarı doğru açılan arka kapı

Trend donanım seviyesine ek olarak. 15 çelik jantlar Karartılmış arka camlar Yolcu tarafında sürgülü yan kapı Yukarı doğru açılan arka kapı Trend Entegre dönüş sinyalli yan aynalar Paçalıklar 15 çelik jantlar Yolcu tarafında sürgülü yan kapı 90 ve 180 derece açılabilen arka kapılar Yol bilgisayarı Elektrikli ön camlar 2 adet 2 litrelik şişe

Detaylı

YANA OTOMOBILIN TARIHINI YAZAN BIRKA MARKA ARAS NDA YER AL YORUZ

YANA OTOMOBILIN TARIHINI YAZAN BIRKA MARKA ARAS NDA YER AL YORUZ RENAULT FLUENCE NEDEN RENAULT? 2 2 FLUENCE AYRINTILAR RENAULT FLUENCE KUSURSUZ AYRINTILAR KONFORLU KONFORU ARTTIRAN DONANIMLAR FAYDALI Renault eco 2 2 2 ALANI 18 > 19 Önde oturan her yolcunun kendisine

Detaylı

Trend Titanium Grand C-MAX Titanium

Trend Titanium Grand C-MAX Titanium Trend Titanium Grand C-MAX Titanium Trend donanım seviyesine ek olarak Titanium donanım seviyesine ek olarak 16" Alaşım jantlar Krom barlı ön üst ızgara Kayar arka kapılar Gövde rengi yan aynalar ve kapı

Detaylı

CITROËN C5 1.6 THP 156 HP EXECUTIVE BVA

CITROËN C5 1.6 THP 156 HP EXECUTIVE BVA CITROËN C5 1.6 THP 156 HP EXECUTIVE BVA TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1.598 Maksimum güç (Hp.din/dev. dak.) 156 / 6.000 Maksimum tork (Nm/dev. dak.) 240 / 1.400-4.000 Uzunluk - genişlik (mm) 4.779-1.860

Detaylı

Trend donanım seviyesine ek olarak. 15 çelik jantlar Karartılmış arka camlar Yolcu tarafında sürgülü yan kapı Yukarı doğru açılan arka kapı

Trend donanım seviyesine ek olarak. 15 çelik jantlar Karartılmış arka camlar Yolcu tarafında sürgülü yan kapı Yukarı doğru açılan arka kapı Trend Entegre dönüş sinyalli yan aynalar Paçalıklar 15 çelik jantlar Yolcu tarafında sürgülü yan kapı 90 ve 180 derece açılabilen arka kapılar Yol bilgisayarı Elektrikli ön camlar 2 adet 2 litrelik şişe

Detaylı

Trend donanım seviyesine ek olarak. 15 çelik jantlar Karartılmış arka camlar Yolcu tarafında sürgülü yan kapı Yukarı doğru açılan arka kapı

Trend donanım seviyesine ek olarak. 15 çelik jantlar Karartılmış arka camlar Yolcu tarafında sürgülü yan kapı Yukarı doğru açılan arka kapı Trend Entegre dönüş sinyalli yan aynalar Paçalıklar 15 çelik jantlar Yolcu tarafında sürgülü yan kapı 90 ve 180 derece açılabilen arka kapılar Yol bilgisayarı Elektrikli ön camlar 2 adet 2 litrelik şişe

Detaylı

YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIMLAR

YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIMLAR YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIMLAR YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER Ağustos 2017 MODELLER 1.2 PureTech 82 HP 1.6 BlueHDi 75 HP S&S 1.6 BlueHDi 100 HP S&S 1.6 VTi 115 HP EAT6 BVM5 Manuel BVM5

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Sayfa: 1 / 7 İkinci El Araç Ekspertizi 34-JZ2276 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Sayfa: 2 / 7 WDD2120401B239371 Araç Bilgileri Araç Sahibi Plaka Üretici Model Şase Numarası İlk Tescil

Detaylı

DS5 1.6 e-hdi 115HP BMP6 DSport

DS5 1.6 e-hdi 115HP BMP6 DSport Yakıt tüketim değerleri, ideal şartlarda ölçülmüş minimum tüketim değerleridir. Kullanım koşulları ve çevresel şartlara göre farklılık gösterebilir. DS5 1.6 e-hdi 115HP BMP6 DSport TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir

Detaylı

Fiat Linea 1.3 Multijet Emotion

Fiat Linea 1.3 Multijet Emotion Fiat Linea 1.3 Multijet Emotion Sahibinden Öğretmenden Temiz Linea 29.500 TL İlan tarihi: 18 Ağustos 2015 İlan no: 243549 İlan detayları İlan detayları İl Kayseri Model yılı Ocak 2008 Km 141.000 km Kasa

Detaylı

Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTD Distinctive

Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTD Distinctive İlan no: 322902 Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTD Distinctive Sahibinden 2015 Model 1,6 JTD Distincsive, HASARSIZ Servis Bakımlı 66.000 TL İlan tarihi: 23 Eylül 2016 İlan detayları İlan detayları İl Model yılı

Detaylı

Trend donanım seviyesine ek olarak. 15 çelik jantlar Karartılmış arka camlar Yolcu tarafında sürgülü yan kapı Yukarı doğru açılan arka kapı

Trend donanım seviyesine ek olarak. 15 çelik jantlar Karartılmış arka camlar Yolcu tarafında sürgülü yan kapı Yukarı doğru açılan arka kapı Trend Entegre dönüş sinyalli yan aynalar Paçalıklar 15 çelik jantlar Yolcu tarafında sürgülü yan kapı 90 ve 180 derece açılabilen arka kapılar Yol bilgisayarı Elektrikli ön camlar 2 adet 2 litrelik şişe

Detaylı

FORD OTOSAN OTOMOBİL TAVSİYE EDİLEN FİYAT LİSTESİ

FORD OTOSAN OTOMOBİL TAVSİYE EDİLEN FİYAT LİSTESİ FORD OTOSAN OTOMOBİL TAVSİYE EDİLEN FİYAT LİSTESİ 5 Mart itibariyle geçerli 2016 MY Fiyat Listesi MODELLER DESTEKLĐ KREDĐLĐ (TL) PEŞĐN ĐNDĐRĐMLĐ Fiesta ICA X 5K 1.25i 82PS ESP 47.705 43.010 43.010 5K 1.6i

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Sayfa: 1 / 7 İkinci El Araç Ekspertizi 34-NT2179 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Sayfa: 2 / 7 VSSZZZ5FZFR152817 Araç Bilgileri Araç Sahibi Plaka Üretici Model Şase Numarası İlk Tescil

Detaylı

FORD OTOSAN KOÇ AİLEM TAVSIYE EDILEN FİYAT LISTESI

FORD OTOSAN KOÇ AİLEM TAVSIYE EDILEN FİYAT LISTESI FORD OTOSAN KOÇ AİLEM TAVSIYE EDILEN FİYAT LISTESI 1 Aralık itibariyle geçerli 2015 MY Fiyat Listesi MODELLER T. EDĐLEN T. EDĐLEN DESTEKLĐ KREDĐLĐ ANAHTAR TESLĐM T. EDĐLEN PEŞĐN ĐNDĐRĐMLĐ ICA X X 5K 1.25i

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Trend Trend X Titanium

Trend Trend X Titanium Trend Trend X Titanium Trend donanım seviyesine ek olarak Trend donanım seviyesine ek olarak 15" Jant kapağı 15" Alüminyum alaşımlı jantlar 16" Alüminyum alaşımlı jantlar Gövde rengi ön & arka tamponlar

Detaylı

Deluxe Trend donanım seviyesine ek olarak Sis farları Gümüş renkli radyatör ızgarası Karartılmış arka camlar Deri direksiyon simidi Deri vites kolu

Deluxe Trend donanım seviyesine ek olarak Sis farları Gümüş renkli radyatör ızgarası Karartılmış arka camlar Deri direksiyon simidi Deri vites kolu Trend ABS + EBD (Elektronik Fren Gücü Dağılımı) ESP (Elektronik Stabilite Programı) Dinamik Tork Kontrolü Viraj Fren Kontrolü HLA (Yokuş Kalkış Desteği) TCS (Motor ve Fren Kontrollü Çekiş Sistemi) ARM

Detaylı

Deluxe Trend donanım seviyesine ek olarak Sis farları Gümüş renkli radyatör ızgarası Karartılmış arka camlar Deri direksiyon simidi Deri vites kolu

Deluxe Trend donanım seviyesine ek olarak Sis farları Gümüş renkli radyatör ızgarası Karartılmış arka camlar Deri direksiyon simidi Deri vites kolu Trend ABS + EBD (Elektronik Fren Gücü Dağılımı) ESP (Elektronik Stabilite Programı) Dinamik Tork Kontrolü Viraj Fren Kontrolü HLA (Yokuş Kalkış Desteği) TCS (Motor ve Fren Kontrollü Çekiş Sistemi) ARM

Detaylı

DS3 1.6 e-hdi 92 HP DStyle M/T STT

DS3 1.6 e-hdi 92 HP DStyle M/T STT S3 1.6 e-hi 92 HP Style M/T STT TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1560 Maksimum güç (Hp.din/dev.dak.) 92 / 4000 Maksimum tork (Nm/dev.dak.) 230 / 1750 Uzunluk - Genişlik (mm) 3948-1715 Yükseklik -

Detaylı

Volkswagen Crafter Turizm 163 HP 16+1 Extra Uzun Şasi Midline (ÖAS klimalı - türbin tavanlı)

Volkswagen Crafter Turizm 163 HP 16+1 Extra Uzun Şasi Midline (ÖAS klimalı - türbin tavanlı) İlan no: 189102 Volkswagen Crafter Turizm 163 HP 16+1 Extra Uzun Şasi Midline (ÖAS klimalı - türbin tavanlı) Sahibinden Günlük : 99 TL Haftalık : 99 TL Aylık : 99 TL ASSOY TURİZM'den KİRALIK LUX VIP

Detaylı

Deluxe Trend donanım seviyesine ek olarak Sis farları Gümüş renkli radyatör ızgarası Karartılmış arka camlar Deri direksiyon simidi Deri vites kolu

Deluxe Trend donanım seviyesine ek olarak Sis farları Gümüş renkli radyatör ızgarası Karartılmış arka camlar Deri direksiyon simidi Deri vites kolu Trend ABS + EBD (Elektronik Fren Gücü Dağılımı) ESP (Elektronik Stabilite Programı) Dinamik Tork Kontrolü Viraj Fren Kontrolü HLA (Yokuş Kalkış Desteği) TCS (Motor ve Fren Kontrollü Çekiş Sistemi) ARM

Detaylı

Deluxe Trend donanım seviyesine ek olarak Sis farları Gümüş renkli radyatör ızgarası Karartılmış arka camlar Deri direksiyon simidi Deri vites kolu

Deluxe Trend donanım seviyesine ek olarak Sis farları Gümüş renkli radyatör ızgarası Karartılmış arka camlar Deri direksiyon simidi Deri vites kolu Trend ABS + EBD (Elektronik Fren Gücü Dağılımı) ESP (Elektronik Stabilite Programı) Dinamik Tork Kontrolü Viraj Fren Kontrolü HLA (Yokuş Kalkış Desteği) TCS (Motor ve Fren Kontrollü Çekiş Sistemi) ARM

Detaylı

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U KONTROLSÜZ GÜÇ, GÜÇ DE LD R www.pirelli.com.tr HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U 2008 Hafif ticari araç geliflimi Hafif ticari araç kategorisi çok genifl yelpazedeki araçlar kapsamaktad r: Ticari

Detaylı

Trend Titanium Grand C-MAX Titanium

Trend Titanium Grand C-MAX Titanium Trend Titanium Grand C-MAX Titanium Trend donanım seviyesine ek olarak Titanium donanım seviyesine ek olarak 16" Alaşım jantlar Krom barlı ön üst ızgara Kayar arka kapılar Gövde rengi yan aynalar ve kapı

Detaylı

Nissan Qashqai Renault Grand Scenic Toyota Verso

Nissan Qashqai Renault Grand Scenic Toyota Verso Nissan Qashqai Renault Grand Scenic Toyota Verso Ford C MAX ecoboss Ford C MAX diesle tekna Markalar Privilege Premium Mitsubishi ASX 2 (Glassroof+NC) Anahtar teslim fiyatları 51.900,00 TL 51.350,00 TL

Detaylı

Renault Latitude 1.5 dci 110 HP Euro 5 Executive

Renault Latitude 1.5 dci 110 HP Euro 5 Executive İlan no: 209121 Renault Latitude 1.5 dci 110 HP Euro 5 Executive Sahibinden 2012 MAYIS TRAFİĞE ÇIKIŞLI RENAULT LATİTUDE 58.500 TL İlan tarihi: 12 Ekim 2014 İlan detayları İlan detayları İl İstanbul, Beylikdüzü,

Detaylı

Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket

Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket Mercedes-Benz Finansal Hizmetler olarak konfor, güvenlik ve dinamizmin fl k bir stille tamamland Yeni E-Serisi ne kolayl kla sahip olman z için bu eflfliz

Detaylı

Deluxe Trend donanım seviyesine ek olarak Sis farları Gümüş renkli radyatör ızgarası Karartılmış arka camlar Deri direksiyon simidi Deri vites kolu

Deluxe Trend donanım seviyesine ek olarak Sis farları Gümüş renkli radyatör ızgarası Karartılmış arka camlar Deri direksiyon simidi Deri vites kolu Trend ABS + EBD (Elektronik Fren Gücü Dağılımı) ESP (Elektronik Stabilite Programı) Dinamik Tork Kontrolü Viraj Fren Kontrolü HLA (Yokuş Kalkış Desteği) TCS (Motor ve Fren Kontrollü Çekiş Sistemi) ARM

Detaylı

ŞEHRİN ANAHTARI: NISSAN MICRA

ŞEHRİN ANAHTARI: NISSAN MICRA ŞEHRİN ANAHTARI: NISSAN MICRA Sıradışı tasarım anlayışıyla bir moda ikonu haline gelen Nissan Micra, şehrin tüm kapılarını sizin için açmaya hazır. 100 kilometrede 4,3 litre yakıt tüketimiyle* sınıfının

Detaylı

Deluxe Trend donanım seviyesine ek olarak Sis farları Gümüş renkli radyatör ızgarası Karartılmış arka camlar Deri direksiyon simidi Deri vites kolu

Deluxe Trend donanım seviyesine ek olarak Sis farları Gümüş renkli radyatör ızgarası Karartılmış arka camlar Deri direksiyon simidi Deri vites kolu Trend ABS + EBD (Elektronik Fren Gücü Dağılımı) ESP (Elektronik Stabilite Programı) Dinamik Tork Kontrolü Viraj Fren Kontrolü HLA (Yokuş Kalkış Desteği) TCS (Motor ve Fren Kontrollü Çekiş Sistemi) ARM

Detaylı

Kia Sorento 2.5 X-Force CRDi AT Prestige

Kia Sorento 2.5 X-Force CRDi AT Prestige İlan no: 302373 Kia Sorento 2.5 X-Force CRDi AT Prestige Sahibinden 2007 - TRIPTONIC - YENİ NESİL MOTOR 53.000 TL İlan tarihi: 9 Haziran 2016 İlan detayları İlan detayları İl Eskişehir, Odunpazarı Model

Detaylı

MICRA BROSUR 22x15.indd :21

MICRA BROSUR 22x15.indd :21 MICRA BROSUR 22x15.indd 1 10.02.2012 11:21 MICRA BROSUR 22x15.indd 2 10.02.2012 11:21 ŞEHRİN ANAHTARI: NISSAN MICRA Sıradışı tasarım anlayışıyla bir moda ikonu haline gelen Nissan Micra, şehrin tüm kapılarını

Detaylı

MINI Cooper S 1.6 175 HP

MINI Cooper S 1.6 175 HP MINI Cooper S 1.6 175 HP İlan no: 223097 İlan detayları Sahibinden 53.500 TL 09 Tem 2015 53.500 TL 11 Nis 2015 54.750 TL 06 Mar 2015 56.500 TL 11 Şub 2015 54.000 TL Mini Cooper S OTOMATİK.. KAZASIZ.. SAHİBİNDEN

Detaylı

Opsiyon Fiyat Listesi Nisan 16

Opsiyon Fiyat Listesi Nisan 16 Opsiyon Fiyat Listesi Nisan 16 Nisan 16 Ford Fiesta Opsiyon Fiyat Listesi Seçilebilir Donanım Seviyesi Tüm Donanım Seviyeleri Titanium Donanım Seviyesi Metalik Boya Şeker Mavi, Şeker Kırmızı, Hardal Sarı

Detaylı

Deluxe Trend donanım seviyesine ek olarak Sis farları Gümüş renkli radyatör ızgarası Karartılmış arka camlar Deri direksiyon simidi Deri vites kolu

Deluxe Trend donanım seviyesine ek olarak Sis farları Gümüş renkli radyatör ızgarası Karartılmış arka camlar Deri direksiyon simidi Deri vites kolu Trend ABS + EBD (Elektronik Fren Gücü Dağılımı) ESP (Elektronik Stabilite Programı) Dinamik Tork Kontrolü Viraj Fren Kontrolü HLA (Yokuş Kalkış Desteği) TCS (Motor ve Fren Kontrollü Çekiş Sistemi) ARM

Detaylı

Ford Transit Connect 1.8 TDCi 110 HP GLX K210 S

Ford Transit Connect 1.8 TDCi 110 HP GLX K210 S İlan no: 220907 Ford Transit Connect 1.8 TDCi 110 HP GLX K210 S Sahibinden 145 beygir 380 nm tork vito transportr takaslı 29.750 TL İlan tarihi: 10 Ocak 2015 İlan detayları İlan detayları İl Edirne Model

Detaylı

Deluxe Trend donanım seviyesine ek olarak Sis farları Gümüş renkli radyatör ızgarası Karartılmış arka camlar Deri direksiyon simidi Deri vites kolu

Deluxe Trend donanım seviyesine ek olarak Sis farları Gümüş renkli radyatör ızgarası Karartılmış arka camlar Deri direksiyon simidi Deri vites kolu Trend ABS + EBD (Elektronik Fren Gücü Dağılımı) ESP (Elektronik Stabilite Programı) Dinamik Tork Kontrolü Viraj Fren Kontrolü HLA (Yokuş Kalkış Desteği) TCS (Motor ve Fren Kontrollü Çekiş Sistemi) ARM

Detaylı

BMW 5 Serisi 5.28i Aut.

BMW 5 Serisi 5.28i Aut. BMW 5 Serisi 5.28i Aut. Sahibinden SAYILI TEMİZLİKTE M5 GÖRÜNÜM İlan no: 242778 35.500 TL İlan tarihi: 9 Ağustos 2015 İlan detayları İlan detayları İl İstanbul, Çekmeköy Model yılı Ocak 2000 Km 312.000

Detaylı

Volkswagen Caravelle 2.0 TDI 140 HP Comfortline 8+1

Volkswagen Caravelle 2.0 TDI 140 HP Comfortline 8+1 İlan no: 189193 Volkswagen Caravelle 2.0 TDI 140 HP Comfortline 8+1 Sahibinden Günlük : 99 TL Haftalık : 99 TL Aylık : 99 TL ASSOY TURİZM'den KİRALIK LÜX VIP ARAÇLAR İlan tarihi: 15 Mart 2014 İlan

Detaylı

Citroen C8 2.0 HDi SX Aut.

Citroen C8 2.0 HDi SX Aut. İlan no: 320356 Citroen C8 2.0 HDi SX Aut. Sahibinden İdeal aile aracı. 7 koltuklu otomobil ruhsatli. Konforlu. 42.500 TL İlan tarihi: 27 Ağustos 2016 İlan detayları İlan detayları İl İzmir, Selçuk Model

Detaylı

BMW 3 Serisi 3.16i TL. İlan detayları BORUSAN ÇIKIŞLI SAHİBİNDEN TERTEMİZ BMW E90. Sahibinden. İlan tarihi: 29 Ağustos 2016.

BMW 3 Serisi 3.16i TL. İlan detayları BORUSAN ÇIKIŞLI SAHİBİNDEN TERTEMİZ BMW E90. Sahibinden. İlan tarihi: 29 Ağustos 2016. İlan no: 320596 BMW 3 Serisi 3.16i Sahibinden BORUSAN ÇIKIŞLI SAHİBİNDEN TERTEMİZ BMW E90 61.000 TL İlan tarihi: 29 Ağustos 2016 İlan detayları İlan detayları İl Model yılı Ocak 2007 Km Kasa tipi Vites

Detaylı

Peugeot 508 1.6 e-hdi 112 HP Stop and Start Auto6R Allure

Peugeot 508 1.6 e-hdi 112 HP Stop and Start Auto6R Allure İlan no: 214982 Peugeot 508 1.6 e-hdi 112 HP Stop and Start Auto6R Allure Sahibinden SIFIR AYARINDA 508 - EN DOLUSU - HATASIZ 70.000 TL İlan tarihi: 26 Kasım 2014 İlan detayları İlan detayları İl Ankara,

Detaylı

Kelefller Ford Plaza n n ücretsiz dergisidir. Kas m - Aral k 2009 Say : 30. B Z 60. YILA TAfiIDINIZ. Teflekkür ederiz

Kelefller Ford Plaza n n ücretsiz dergisidir. Kas m - Aral k 2009 Say : 30. B Z 60. YILA TAfiIDINIZ. Teflekkür ederiz Kas m - Aral k 2009 Say : 30 Kelefller Ford Plaza n n ücretsiz dergisidir B Z 60. YILA TAfiIDINIZ Teflekkür ederiz Ç NDEK LER Banu Kelefl Genel Yay n Yönetmeni Merhaba; Y l n son say s nda yeniden beraberiz.

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

12 Güvencemiz; Kelefller A.fi. Uluyol cad. No:37 Bayrampafla- stanbul Santral: (212) 417 39 15 - Fax: (212) 545 67 83 Ç N D E K L E R.

12 Güvencemiz; Kelefller A.fi. Uluyol cad. No:37 Bayrampafla- stanbul Santral: (212) 417 39 15 - Fax: (212) 545 67 83 Ç N D E K L E R. Ç N D E K L E R Kelefller A.fi. Uluyol cad. No:37 Bayrampafla- stanbul Santral: (212) 417 39 15 - Fax: (212) 545 67 83 Tarz yeter: Yeni Mondeo 06 Dahili no e-mail Cep no Sat fl Ticari Araç 190 mguler1@ford.com.tr

Detaylı

Honda Civic 1.6 Premium

Honda Civic 1.6 Premium İlan no: 244217 Honda Civic 1.6 Premium Sahibinden Direkt Sahibinden, Honda Civic Premium 1.6 i-vtec, Manuel 42.900 TL İlan tarihi: 26 Ağustos 2015 İlan detayları İlan detayları İl Tekirdağ, Çerkezköy,

Detaylı

Opel Insignia 1.6 180 HP Edition Elegance

Opel Insignia 1.6 180 HP Edition Elegance Opel Insignia 1.6 180 HP Edition Elegance Sahibinden 35.000 km'de 2011 İlan no: 242285 İlan detayları 53.500 TL 28 Ağu 2015 53.500 TL 03 Ağu 2015 56.000 TL model Insignia 1.6T Edition Elegance İlan

Detaylı

Toyota Corolla Sedan 1.6 Elegant MMT

Toyota Corolla Sedan 1.6 Elegant MMT Toyota Corolla Sedan 1.6 Elegant MMT Sahibinden Öğretmenden 1.6 toyota elegant lpg li ve otomatik İlan no: 249819 40.500 TL İlan tarihi: 7 Kasım 2015 İlan detayları İlan detayları İl Ankara, Polatlı, Çarşı,

Detaylı

MINI Cooper S 1.6 175 HP

MINI Cooper S 1.6 175 HP MINI Cooper S 1.6 175 HP Sahibinden SAHİBİNDEN HATASIZ KAZASIZ F1 SANZIMAN İlan no: 236189 57.000 TL İlan tarihi: 28 Mayıs 2015 İlan detayları İlan detayları İl Antalya, Konyaaltı Model yılı Ocak 2008

Detaylı