T CARET N ZORLU YOLLARI BÖYLE KONFOR GÖRMED

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T CARET N ZORLU YOLLARI BÖYLE KONFOR GÖRMED"

Transkript

1 ON KAPAK 2.qxd 5/22/09 12:56 PM Page 1 May s - Haziran 2009 Say : 27 Kelefller Ford Plaza n n ücretsiz dergisidir YEN FORD TRANS T CONNECT T CARET N ZORLU YOLLARI BÖYLE KONFOR GÖRMED

2 ICINDEKILER_syf.qxd 5/22/09 12:57 PM Page 1 Banu Kelefl Genel Yay n Yönetmeni Merhaba, Y l n ilk say s nda yeniden beraberiz. Ekonomik aç dan oldukça zorland m z 4 ay geride b rakt k. Hepimiz uzun süre haf zalar m zda yer edecek zor bir sürecin üstesinden gelmeye çal fl yoruz. Bahar n gelifli, do an n canlan fl ve havalar n n s nmas yla birlikte k fl n yaratt rehavet ve olumsuz düflüncelerden ar nman n zaman da geldi. Y l n ilk say s nda yeni ürünler ve yeni sayfalarla tan flacaks n z. Öncelikle hem iflinize hem ailenize iyi gelecek eskisinden çok daha da konforlu yeni Ford Transit Connect le tan flt r yoruz sizleri. Di er bir yenilik ise yenilenmifl web sayfam z. Bize ulaflmak her zamankinden daha h zl ve kolay. Kelefller life dergimizi daha çok kifliye ulaflt rabilmek amac ile web sayfam za da ekledik. Böylece geçmifl say larla birlikte takip edebilirsiniz. lk kez dergimizde yer alan gezi sayfam z için K y köy e gittik Hepimiz flehrin gürültüsünden uzaklafl p do a ile iç içe iyi vakit geçirmeyi istemiyor muyuz? Bunun için yak n kaç fl noktalar n hep beraber keflfe ç k yoruz. Bu y l da söylefli sayfalar m za bafllang c geçen y l da oldu u gibi Ford Otosan Sat fl ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür yard mc s Say n Aykut Özüner ile yap yoruz. lgilinizi çekece ini düflündü ümüz di er konularla yeni say m z keyifle okuman z dile i ile sa l kl, keyifli bol kazançl günler. Kelefller A.fi. Uluyol cad. No:37 Bayrampafla- stanbul Santral: (212) Fax: (212) Dahili no Cep no Sat fl Ticari Araç Otomobil Kamyon 192 (533) Filo 123 (533) Plaka muamele Servis Otomobil Dan flman 164 (533) Ticari Dan flman 141 (533) Kaporta - Boya (533) Kaza Dan flma - Gündüz Kaza Dan flma - Gece Servis Randevu (Dahili 174) (212) Vezne Müflteri liflkileri Yedek Parça Mekanik Parça Sorma 178 Kaporta Parça Sorma 155 Kelefller Sigorta Sigorta Sat fl Müflteri liflkileri (212) Fax (212) mtiyaz Sahibi ve Genel Yay n Yönetmeni Kelefller A.fi. ad na Banu KELEfi Yaz flleri Müdürü (Sorumlu) ve Reklam Müdürü Volkan MARANGOZ Mali fller Seda Öter Da t m Fast Mail Tel: Bask Öncesi Haz rl k Osman YAVUZ

3 ICINDEKILER_syf.qxd 5/22/09 12:57 PM Page 2 Ç NDEK LER 06 Yeni Ford Transit Connect Ticaretin zorlu yollar böyle konfor görmedi Ford Otosan, üretime girdi i 2002 y l n n hemen ard ndan "2003 Y l n Ticari Arac " ödülünü kazanan ve bugüne kadar 150 bin kifli taraf ndan tercih edilen Transit Connect i yeniledi. 30 Baflar l ikili Mondeo, güçlü dizel motoru ve otomatik flanz man ikilisi sayesinde daha çekici Vahfli at n hikayesi 38 Ford un vahfli at logolu modeli, otomobil dünyas n n en büyük kült hikayelerinden birine sahip. TÜVTurk 2009 fiubat ay nda araç muayenesine giden araçlar n %36.6 s ilk muayeneden geçemedi. Hemen yan m zda stanbul un gürültüsünden uzak, do ayla keyifli bir hafta sonu geçirmek için K y köy iyi bir alternatif. 06 Kapak konusu Yeni Ford Transit Connect 12 Söylefli Aykut Özüner 16 Tan t m- nternet 18 Modeller Bütün Ford modellerinin teknik ve donan m özellikleri 28 Trafik - Kara Nokta Aman dikkat! 30 Test - Ford Mondeo Baflar l ikili 32 Servis TÜVTurk 34 Tarihçe Ford Mustang n tarihçesi ve üretimi 38 Gezi Ford Ranger la K y köy 42 Sigorta Bireysel Sigortalar Direktörü Ömür fiengün 46 Müflteri Ford Kelefller i tercih edenler 04-05

4 TRANSIT_syf.qxd 5/22/09 12:59 PM Page 1 KELEfiLERLife YEN FORD TRANSIT CONNECT T CARET N ZORLU YOLLARI BÖYLE KONFOR GÖRMED Ford Otosan, üretime girdi i 2002 y l n n hemen ard ndan "2003 Y l n Ticari Arac " ödülünü kazanan ve bugüne kadar 150 bin kifli taraf ndan tercih edilen Transit Connect i yeniledi.

5 TRANSIT_syf.qxd 5/22/09 12:59 PM Page 2 KAPAK KONUSU - FORD TRANSIT CONNECT 06-07

6 TRANSIT_syf.qxd 5/22/09 12:59 PM Page 3 KELEfiLERLife llar n Transit iyle ticari araç pazar nda hakl bir üne Ysahip olan Ford, Transit in baflar s ndan yola ç karak daha küçük hacimli ikinci bir modelle bu pazara girifl yapma karar ald. Her ne kadar 2002 y - l nda üretime girmifl olsa da, Transit Connect projesi asl nda 1997 y l nda yap lan protokolle bafllad. Türk mühendislerinin eseri olarak gelifltirilen, tasarlanan ve üretilen Transit Connect sat fla sunulduktan k sa bir süre sonra 2003 Y l n Ticari Arac unvan n alarak adeta kendini kan tlam fl oldu. Asl nda Transit Connect hafif ticari araç pazar nda bir ilk de ildi. Daha önce sat fla sunulan ve bu s n fta isim yapm fl olan araçlar vard, ancak Transit Connect sahip oldu u özelliklerle k sa sürede kendini ispatlad ve tüketicinin güvenoyunu kazand. Hafif ticari araç olarak tan mlansa da bu s n f günlük kullan m için de tercih edilebiliyor. Türkiye otomobil pazar - n n yüzde 58 i binek otomobilden oluflurken, her y l daha da güçlenen hafif ticari araç pazar yüzde 36 seviyesine gelmeyi baflard. Son y llarda yaflanan t rmanma e ilimi göz önüne al nd nda bu pazar daha da güçlenecek gibi. Peki, ama bu s n f bu denli cazip k lan ne? Müflterinin arad en önemli kriter düflük bak m giderleri ve ekonomik motorlar. Ayr ca ister aile kullan m olsun, isterse de ticari bu s n f n kullan c genifl bir bagaj ve yüksek yük tafl ma kapasitesi talep ediyor. Ayr ca genifl yaflam alan sunuyor olmas gerekiyor. Dahas yo un flehir trafi- inde oldu u kadar, dar park alanlar nda da rahat bir kullan m aranan temel özellikler. Haliyle bütün bu bek-

7 TRANSIT_syf.qxd 5/22/09 12:59 PM Page 4 KAPAK KONUSU - FORD TRANSIT CONNECT Haf f t car araç sinifinda yer aliyor olsa da, yen Ford Transit Connect n ç mekani b r b nek otomob l kadar konforlu ve rahat. OkunaklI göstergeler, ergonom k orta konsol ve rahat koltuklar yolculuklari keyfe dönüfitürüyor. lentileri yerine getirecek kadar dayan kl olmas gerekiyor. Performans beklentisi üzerinde hiç durmuyorum, zaten olmazsa olmazlardan biri o. flte böyle bir pazara hitap ediyor Transit Connect. Üstelik baz özellikleriyle rakiplerinden farkl olmay baflar yor Transit Connect. Bir kere tasar m olarak rakiplerinin yuvarlak ve narin görünümüne karfl n Transit Connect çok daha köfleli ve güçlü bir tasar m ortaya koyuyor. Bu iflin gözle görünen yüzü. Bir de tak m elbisenin alt na bakal m. Hafif ticari araç pazar nda sat fla sunulan ürünlerin büyük bir bölümünün ortak özelli i platform olarak bir binek otomobil veya bir MPV den yararlan yor olmalar. Oysa Transit Connect ticari araç olarak gelifltirilen ba ms z bir platforma sahip. Peki, bu ne anlama geliyor? Ticari araç platformuna sahip Transit Connect tam bir yük efle i olarak hizmet verebiliyor ve binek otomobil türevi platforma sahip rakipleri gibi bu konuda nazlanm yor. Binek otomobil veya MPV den türetilen platforma sahip bir hafif ticari araç daha konforlu bir sürüfl sunarken, ticari araç flasisine sahip Transit Connect in arka k sm yüksüz kullan mlarda belli belirsiz bir z plama e ilimi gösterebiliyor, ki bagajdaki birkaç parça eflya bile bunu engellemeye yetiyor. Yani o kadar da ciddi bir sorun de il bu. Sat fla sunuldu u 2002 y l ndan bu yana 450 bin adedi ihracat olmak üzere 600 bin adet üretilmifl. Bu ise 150 bin tüketicinin bu otomobili Türkiye de tercih etmifl oldu u anlam na geliyor. Sak n ola ticari araç kullan c lar n n a rl kta oldu unu sanmay n. 100 Transit Connect ten sade

8 TRANSIT_syf.qxd 5/22/09 12:59 PM Page 5 KELEfiLERLife

9 TRANSIT_syf.qxd 5/22/09 12:59 PM Page 6 KAPAK KONUSU - FORD TRANSIT CONNECT ce 16 s van olarak tercih edilmifl, 84 ü ise kombi olarak sat n al nm fl. Bugüne kadar elde etti i baflar n n üzerine yatmak istemeyen Ford Otosan, hafif ticari arac n yenileme karar ald ve iki y l önce ön çal flmalara bafllad. Yap lan araflt rmalar müflterilerin d fl görünümle ilgili flikayetlerinin olmad n gösterince d fl görünümde ufak tefek iyilefltirmelerle yetinildi. Zaten Transit Connect köfleli hatlar yla güçlü ve güven veren bir yap ortaya koyuyor. Do- al olarak di er Ford modelleri gibi Transit Connect de Kinetik Tasar m dilinden nasibini alm fl. Ön tampondaki ters trapezoid geometri bunu aç k bir flekilde ortaya koyuyor. Bunun d fl nda ön zgara, ön tampon, arka tampon, stoplar ve aynalar yeniden yorumlanm fl. Aç kças yak flm fl da. Yeni ve canl renkler de cabas. D fl görünümdeki detay iyilefltirme, konu iç mekan oldu unda yerini çok daha kapsaml bir de iflime b rak yor. Zaten rakipleriyle k yaslayarak eski Transit Connect in iç mekan tasar m n n zay f kald n gönül rahatl yla ifade edebilirim. Yenilenen Transit Connect in böyle bir derdi olmayacak gibi. Focus Trend den tan d m z Radyo/CD çalara sahip sade tasar ml orta konsol modern ve kullan fll bir mimariye sahip. Gösterge paneli ve direksiyon da eklenince bu tabloya, ortaya her yönüyle modern ve çekici bir kokpit ç km fl. Sonunda Transit Connect bu yönüyle rakiplerini geride b rakabilecek bir konuma geldi. Kalite alg s n n albeniyi artt rd da kesin. Yol bilgisayar ve saklama gözleri kadar Türkçe sesli kumanda sistemi de dikkat çeken önemli yenilikler aras nda. ABS, ESP, iki hava yast ve Isofix ba lant noktalar ndan oluflan güvenlik ekipman ise güvenli e verilen önemin belgesi niteli inde. Daha önce de oldu gibi 1,8 litrelik motor görev yap - yor Transit Connect in kaputunun alt nda. 75 HP ile bafllayan seçenekler 90 HP ve 115 HP ile devam ediyor. Yüksek performans ekonomiyle buluflturmay amaçlayan motor seçenekleri daha önce oldu u gibi Kombi ile Van ve k sa flasi ile uzun flasi olmak üzere farkl karoser tipleriyle kombine edilebiliyor. Yani her kullan c tipine uygun bir Ford Transit Connect mutlaka var

10 Aykut Ozüner_syf.qxd 5/22/09 11:44 AM Page 1 KELEfiLERLife 2010 T BAR YLE BÜYÜME BAfiLAR Ford Otosan A.fi. Sat fl ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yard mc s, Aykut Özüner yaflanan ekonomik krizi de erlendirdi, Türkiye otomotiv endüstrisine yönelik geliflmelerle ilgili sorular m z yan tlad.

11 Aykut Ozüner_syf.qxd 5/22/09 11:44 AM Page 2 SÖYLEfi AYKUT ÖZÜNER Aykut Özüner, Sat fl ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yard mc s, Ford Otomotiv A.fi

12 Aykut Ozüner_syf.qxd 5/22/09 11:44 AM Page 3 KELEfiLERLife 2008 y l n k saca de erlendirebilir misiniz? 2008'in son çeyre inde bafllayan krizle ilgili neler söyleyeceksiniz? Ford Otosan olarak 2008 de Türkiye otomotiv pazar ndaki liderli imizi de, ihracat flampiyonlu umuzu da koruduk. Ancak, Türkiye otomotiv pazar nda da ektilerini hissettiren global kriz nedeniyle pazar paralelinde bizim de sat fllar m z olumsuz etkilendi. hracat pazarlar m zda da daralmalar olufltu a da bu flekilde girildi. Mart ay ortas nda hükümetimizin devreye ald ÖTV indirimi ise, iç pazarda, özellikle binek otomobil segmentinde bizim de sat fllar m za olumlu etki yapt. Ancak küresel krizin etkilerini, endüstrinin tümü gibi bizler de hissediyoruz y l ilk yar s n n sonuna dek tam kapasite ile çal - fl rken, 2008 in son çeyre inde ise, kapasite kullan m oran m z, üçte bir seviyelerine kadar düfltü y l birinci çeyre inde 92 bin adedin biraz üzerinde gerçekleflen toplam sat fllar m z, bu y l n ilk çeyre inde adet oldu. Ford Otosan olarak, bu zor dönemdeki önceli imiz koflullar ne olursa olsun faaliyetlerimizi verimli ve baflar l bir flekilde sürdürmektir. 2009'la ilgili öngörüleriniz ve krizin olas geliflimi için neler söyleyeceksiniz? Küresel otomotiv pazar ndaki iyileflme süreci, büyük ölçüde küresel ekonomideki iyileflme sürecine paralel olacakt r. Dünya çap nda yaflanan bu krizle, yine dünya çap nda mücadele veriliyor. Tüm dünyada yat r mlar n, ticaret ve sanayinin yeniden h zlanmas için olumlu ad mlar at l yor. Ülkemizde de hükümetimizin çal flmalar n n yans malar n hissediyoruz. Bu ad mlar n etkisi ile küresel ekonomide yaflanacak iyileflme sürecine de ba l olarak, 2010 y l bafl ndan itibaren yavafl ve sa l kl bir büyüme bekliyoruz. Önümüzdeki dönemde, sektörümüzün birinci önceli i iç pazarlarda sat fllar canland rmak ve yeni ihracat pazarlar gelifltirmek olacakt r. Hükümetin haz rlad önlem paketini de erlendirir misiniz? Ekonomik önlem paketi içinde yer alan ÖTV indiriminin otomotiv sektöründe çok olumlu etkilerini yaflad k. Son 4-5 ayd r çok durgun olan sat fllar indirim ile birlikte biraz olsun canland YILI B R NC ÇEYRE NDE 92 B N ADED N B RAZ ÜZER NDE GERÇEKLEfiEN TOPLAM SATIfiLARIMIZ, BU YILIN LK ÇEYRE NDE ADET OLARAK GERÇEKLEfiT. KÜRESEL EKONOM DE YAfiANACAK Y LEfiME SÜREC NE DE BA LI OLARAK, 2010 YILI BAfiINDAN T BAREN YAVAfi VE SA LIKLI B R BÜYÜME BEKL YORUZ. Vergi indiriminin anahtar teslimi fiyatlara yans mas, binek otomobillerde ticari araçlara k yasla daha yüksek oldu. Bu nedenle ÖTV indiriminin etkisi daha çok binek otomobil pazar nda görüldü. ÖTV indirimine paralel olarak biz de "0 ÖTV, 0 KDV, 0 faiz" kampanyam z bafllatt k. Ayr - ca, araç bulamayan tüketicilerimiz için de nisan ve may s ay nda gelen tüm araçlar m z bugünkü kampanya koflullar ndan alma imkan sa lad k, Bu çal flmalar m z neticesinde, özellikle otomobil sat fllar na bakt m zda hem pazar n hem de kendi sat fllar - m z n mart ay nda üç kat na ç kt n söyleyebiliriz. Öte yandan, ticari araç sat fllar nda kamyonet, van ve kamyon türü araçlarda vergi indiriminin yaln zca yüzde 3 düzeyinde kald için, herhangi bir art fl olmad n görüyoruz. ndirimin daha fazla oldu u minibüs ve kombi tipi araçlarda ise yüzde düzeylerinde bir iyileflme gerçekleflti. Önlem paketi amac na uygun oldu mu? Hükümetimizin ekonomik önlem paketi kapsam nda 3 ay süre ile devreye ald ÖTV indirimi, özellikle binek otomobil pazar nda temponun artmas n ve fliflen stoklar n eritilmesini sa lad. K sa vadede de olsa, otomotiv endüstrisine bir hareketlilik getiren ve bir soluk ald ran bu ad m için hükümetimize teflekkür borçluyuz. Pazarda yaflanan tempo art fl, bir süredir ertelenen talep ile gelecekteki talebin öne çekilmesinden kaynakland. Bu dönemde Ford Ka, Fiesta, Focus ve Connect stoklar m z büyük mertebede azald. Otomotiv pazar ÖTV indiriminin getirmifl oldu u canlanma ile geçen y l nisan ay na göre çok benzer mertebelerde seyrederek %6 büyüdü ve adet olarak gerçekleflti y l nisan ay sonu itibariyle toplam pazar büyüklü ü adede ulaflt. Öte yandan, Türkiye de üretimin %50 sini oluflturan ticari araçlarda durgunluk sürüyor. Hafif ve a r ticari araçlarda ÖTV indiriminin anahtar teslimi fiyatlara yans - mas n n yetersizli i nedeni ile talep art fl çok gözlenmedi. A r ticari araçlarda ise talep durgunlu u daha da derin. Segment baz nda inceledi imizde, nisan ay nda binek araç segmenti bir önceki y l n ayn dönemine paralel

13 Aykut Ozüner_syf.qxd 5/22/09 11:44 AM Page 4 SÖYLEfi AYKUT ÖZÜNER bir seyirdeydi. ÖTV etkisinin ticarilerde az olmas sebebiyle, bu dönemde hafif ticari araç segmenti %15,0; orta ticari araç segmenti %44,9; a r ticari araç segmenti %59,3 düzeyinde düflüfl kaydetmeye devam etti. Daha iyi nas l olabilirdi? ÖTV indiriminin otomobil sat fllar na olan katk s yads - namaz. Öte yandan, sanayinin tekrar büyüme trendine geçebilmesi ve üretimin artabilmesi için, ticari vas talarda da esnafa ve perakende müflterilerimize daha fazla indirim yans tacak bir modele ihtiyaç oldu unu düflünüyoruz. Ford Otosan olarak ne gibi önlemler ald n z? Öncelikli olarak, pazardaki talep do rultusunda üretim planlar m z sürekli gözden geçirdik ve gerekli düzenlemeleri yapt k. Bu çerçevede, zaman zaman tesislerimizde üretime ara verdik. Üretimde enerji maliyetleri baflta olmak üzere, tüm sabit ve de iflken giderlerimizi kontrol ettik, iyilefltirmeler yapt k. Masraflar - m z azaltmak için planlar yapt k. Stoklar m z yeni pazar büyüklü üne göre h zla düflürdük. Gerek flirketimiz gerekse Yetkili Sat c lar m z n krize karfl dayan kl l n art rarak karl l m z n minimum etkilenmesini sa lad k. stihdam korumak için K sa Çal flma Ödene i ve di er bir Koç Grubu flirketinde geçici istihdam imkan gibi faaliyetlerimiz oldu. Sat fllar m z art rmaya odakland k. ÖTV indirimi uygulamas na ek olarak, hem ticari araçlar, hem de binek otomobiller için bafllatt m z kampanyalarla hem müflterilerimizi, hem de pazar destekledik. fiirketimizin içinde bulundu umuz zorlu ekonomik koflullara ra men sürdürülebilir büyüme ve rekabet gücümüzü art rma yolunda önemli baflar lar sa lad k. Bu baflar larla ve performans m zla, ekonomik kriz s ras nda ve sonras nda dahi Türkiye ekonomisine katk lar m z art rarak sürdürme gücü sa l yor. Bu y la yönelik yeni ürünleriniz nedir? 2009 y l nda ise, en büyük yenili imiz, Yeni Transit Connect arac m z oluyor. S n f n n en iyi arac dinami- ine sahip Transit Connect in modern teknolojiler ve güvenlik unsurlar ile yenilendi. Ford un global kinetik tasar m felsefesinin çizgileri ile yeniden tasarlanan iç ve d fl hatlara sahip oldu. Segmentinde ticari araç platformu kullanan tek araç olan Yeni Transit Connect, benzersiz bir dayan kl l ve sa laml, yeni nesil, modern bir arac n sunmas gereken en üstün teknoloji, güvenlik ve konforla kinetik tasar m n esteti i alt nda tek vücut haline getirerek sunuyor. Arac m z, standart yol bilgisayar n n yan s ra, Bluetooth ve Türkçe sesli kontrol sistemi, otomatik yanan farlar gibi opsiyonlarla geliflmifl teknolojik özellikler sunuyor. ABS, ESP, yan hava yast klar, gibi güvenlik özelliklerinin yan s ra, kullan c s na bir binek arac n konforunu yaflatan Yeni Transit Connect, ayn zamanda düflük kullan m maliyeti ile kullan c s na destek oluyor TL den bafllayan fiyatlarla ve 10 ay vade % 0 faiz ile 10 milyar kredi seçene i pazara sundu umuz Yeni Transit Connect için, daha ilk aydan 1000 e yak n sat fl ba lant s gerçeklefltirdik. Yeni Transit Connect arac m z ile elde edece imiz baflar n n, pazar pay m z daha da art rma hedefimize ulaflmam za önemli bir katk sa layaca na inan yoruz. Avrupa'dan sonra Amerika'ya da ihracat bafllad, neler söyleyeceksiniz? Daralan Avrupa ve Türkiye pazarlar ndan aç a ç kan kapasitemizi doldurmak için yeni pazarlara aç - l yoruz. Bu amaçla önümüzdeki günlerde önemli bir baflar ya imza ataca z. May s ay nda Kuzey Amerika pazar na Türkiye nin ilk araç ihracat n gerçeklefltirece iz y l ndaki Transit Connect ihracat m z n % 50 sini ABD ye yapacak olmam z bizler için bir gurur kayna. Gelifltirme çal flmalar a rl kl olarak Türk mühendislerce gerçeklefltirilen, Türkiye de üretilen Ford Transit Connect, otomotivin ana vatan Kuzey Amerika pazar na Türkiye den ihraç edilen ilk araç olacak. Bu baflar, Ford Otosan n 50. y l nda ürün gelifltirme, üretim, pazar yaratma konular nda gelinen noktan n en iyi göstergesi. Aykut Özüner

14 internet_syf.qxd 5/22/09 11:51 AM Page 1 KELEfiLERLife B R TIK KADAR YAKIN Sizlere her zaman daha iyi hizmet vermeyi kendine ilke edinmifl olan Kelefller olarak 2000 y l ndan bu yana yay nlad m z ve k sa bir süre önce tamamen yeniledi imiz internet sitesi sayesinde art k bize daha kolay ulaflabilirsiniz. Sitemizin ana sayfas nda Hakk m zda, Sat fl, Servis, Yedek Parça ve Aksesuvar, Sigorta, kinci El ve letiflim gibi alt bafll klar ve bunlar n alt nda da birçok alt bafll k yer al yor. Bütün bu alt bafll klar kullanarak Kelefller ve Kelefller in hizmetlerini daha yak ndan tan yabilir, bütün bu hizmetlerden yararlanabilirsiniz. Sizlere daha iyi hizmet edecek flekilde gelifltirdi imiz web sitemiz üzerinden servisimizin sat fltan servise ve müflteri hizmetlerine kadar her birimine daha kolay ulaflabilir, randevu alabilir, yedek parça siparifli verebilir ve sigorta teklifi alabilirsiniz.

15 internet_syf.qxd 5/22/09 11:51 AM Page 2 TANITIM - NTERNET 16-17

16 Modeller.qxd 5/22/09 11:54 AM Page 1 KA Titanium ABS Sürücü hava yast Yolcu hava yast Aktif gergili emniyet kemerleri Derinlik ayarl elektirikli diriksiyon Elektrikli / Is tmal aynalar Manuel klima Radyo/CD/MP3 çalar Portatif müzik çalar ba lant s Yol bilgisalyar Ön sis farlar 15 Alafl ml jantlar Immobilizer Uzaktan kumandal merkezi kilit Model Silindir Maksimum Maksimum H zlanma Yak t tüketimi hacmi güç Tork km/s (ortalama) Ka 1.2i 1242 cc 69 HP, 5500 d/d 102 Nm, 3000 d/d 13,1 sn 5,1 lt/100 km FIESTA Trend ABS + EBD 2 Hava Yast Manuel Klima Elektrikli Ön Camlar Elektrikli Is tmal Sinyalli Aynalar Yükseklik ve Derinlik ayarl Direksiyon Direksiyondan Kumandal Radyo/CD/MP3 Çalar Elektrikli Direksiyon Yol Bilgisayar Immobilizer Uzaktan Kumandal Merkezi Kilit Titanium Titanium Özelliklerine lave Olarak 15 inç Alafl m Jantlar Ön Sis Farlar Elektronik klim Kontrollü Klima Deri Kapl Direksiyon Simidi Elektrikli Arka Camlar Krom Izgara/Sis Far Çerçevesi/Cam Alt Çizgisi Model Silindir Maksimum Maksimum H zlanma Yak t tüketimi hacmi güç Tork km/s (ortalama) Fiesta 1.25i 1242 cc 82 HP, 5800 d/d 114 Nm, 4200 d/d 13,3 sn 5,7 lt/100 km Fiesta 1.4i (otm) 1388 cc 96 HP, 5750 d/d 128 Nm,4200 d/d 12,2 sn (13,9 sn) 5,7 lt/100 km (6,5 lt/100 km) Fiesta 1.4 TDCi 1398 cc 68 HP,4000 d/d 160 Nm, 1750 d/d 14,9 sn 4,2 lt/100 km Fiesta 1.6 TDCi 1560 cc 90 HP, 4000 d/d 204 Nm, 1750 d/d 11,9 sn 4,2 lt/100 km *Parantez içerisindeki de erler otomatik flanz man seçene ine aittir.

17 Modeller.qxd 5/22/09 11:54 AM Page 2 MODELLER FOCUS 4 KAPI Trend ABS+EBD 4 Hava Yast Manuel Klima Otomatik 4 Cam Elektrikli Is tmal Aynalar Radyo CD Çalar Uzaktan Merkezi Kilit Immobilizer Yol Bilgisayar Ford Kolay Yak t Sistemi Titanium Titanium Özelliklerine lave Olarak 16 Alafl m Jantlar Ön Sis Farlar Sony Mp3 Çalar Çift Bölgeli Otomatik Klima So utuculu Torpido Otomatik Yanan Farlar Ya mur Sensörü H z Sabitleme Sistemi Alarm Deri Direksiyon Otomatik Kararan ç Dikiz Aynas Yan Hava Yast Titanium-X Titanium-X Özelliklerine lave Olarak Elektrikli Aç l r Tavan Parçal Deri Döflemeler Sürüfle Duyarl Farlar Arka Park Sensörü FOCUS 5 KAPI isi Model Silindir Maksimum Maksimum H zlanma Yak t tüketimi hacmi güç Tork km/s (ortalama) Focus 1.6i (otom.) 1596 cc 100 PS, 6000 d/d 150 Nm, 4000 d/d 13.7 sn 7.7 lt/100 km Focus 1.6 Ti-VCT 1596 cc 115 PS, 6000 d/d 155 Nm, 4150 d/d 10.9 sn 6.6 lt/100 km Focus 1.6 TDCi 1560 cc 109 PS, 4000 d/d 240 Nm, 1750 d/d 11.0 sn 4.5 lt/100 km 18-19

18 Modeller.qxd 5/22/09 11:54 AM Page 3 FUSION Comfort ABS+EBD 2 Hava Yast Manuel Klima Elektrikli Ön Camlar Elektrikli Is tmal Yan Aynalar Radyo CD Çalar Uzaktan Kumandal Merkezi Kilit Immobilizer Model Silindir Maksimum Maksimum H zlanma Yak t tüketimi hacmi güç Tork km/s (ortalama) Fusion 1.4 TDCi 1399 cc 68 PS, 4000 d/d 160 Nm, 2000 d/d 15.6 sn 4.4 lt/100 km Fusion 1.6i otom cc 100 PS, 6000 d/d 146 Nm, 4000 d/d 12.1 sn 7.6 lt/100 km *Parantez içerisindeki de erler otomatik flanz man seçene ine aittir. C-MAX Titanium ABS+EBD 6 Hava Yast Çift Bölgeli Otomatik Klima Sony Mp3 Çalar 17 Alafl ml Jantlar Ön Sis Farlar Otomatik Yanan Farlar Uzak. Kum. Merkezi Kilit. Elek. Is tmal Aynalar Titanyum X Titanium Özelliklerine lave Olarak Panoramik Cam Tavan Xenon Farlar Parçal Deri Döfleme Model Silindir Maksimum Maksimum H zlanma Yak t tüketimi hacmi güç Tork km/s (ortalama) C-Max 1.6 TDCi 1560 cc 109 PS, 4000 d/d 240 Nm, 1750 d/d 11.3 sn 4.9 lt/100 km

19 Modeller.qxd 5/22/09 11:54 AM Page 4 MODELLER MONDEO Trend 9 Hava Yast ABS+EBD ESP+TCS Çift Bölgeli Otomatik Klima Deri Direksiyon Simidi Elektrikli Is tmal Aynalar Uzaktan Kumandal Merkezi Kilit Immobilizer Ford Kolay Yak t Sistemi Titanium Trend Özelliklerine lave Olarak Mavi Renkli Camlar Sony Mp3 Çalar H z Sabitleme Sistemi 16 Alafl ml Jantlar Ön Sis farlar Ford Convers Renkli Gösterge Araç Tampon ve Kap larda Radyo CD Çalar Otomatik 4 Cam Nikelaj Kaplamalar Alarm Otomatik Yanan Farlar Ya mur Sensörü Otomatik Kararan ç Dikiz Aynas Model Silindir Maksimum Maksimum H zlanma Yak t tüketimi hacmi güç Tork km/s (ortalama) Mondeo 1.6 TiVCT 1596 cc 125 PS, 6300 d/d 160 Nm, 4100 d/d 12.3 sn 7.4 lt/100 km Mondeo 2.0 TDCi (otom.) 1997 cc 140 PS, 4000 d/d 320 Nm, 1750 d/d 10.2 sn 7.1 lt/100 km Mondeo 2.0 TDCi (man.) 1997 cc 140 PS, 4000 d/d 320 Nm, 1750 d/d 9.5 sn 5.9 lt/100 km *Parantez içerisindeki de erler otomatik flanz man seçene ine aittir. KUGA Titanium 9 Hava Yast ABS+EBD+EBA ESP+TCS Çift Bölgeli Otomatik Klima 17 Alafl ml Jantlar Immobilizer Sony Mp3 Çalar Elektrikli Is tmal Aynalar Uzaktan Kumandal Merkezi Kilit Deri Direksiyon Simidi Otomatik Yanan Farlar Ya mur Sensörü Alarm Otomatik 4 Cam H z Kontrol Sistemi 4 Tekerlekten Çekifl Otomatik Kararan ç Dikiz Aynas Model Silindir Maksimum Maksimum H zlanma Yak t tüketimi hacmi güç Tork km/s (ortalama) Kuga 1997 cc 136 PS, 4000 d/d 320 Nm, 2000 d/d 10,7 Sn 6.4 lt/100 km 20-21

20 Modeller.qxd 5/22/09 11:54 AM Page 5 S-MAX Titanium 9 Hava Yast ABS+EBD+EBA ESP+TCS Çift Bölgeli Otomatik Klima 17 Alafl ml Jantlar Immobilizer Sony Mp3 Çalar Elektrikli Is tmal Aynalar Uzaktan Kumandal Merkezi Kilit Deri Direksiyon Simidi Otomatik Yana Farlar Ya mur Sensörü Alarm Otomatik 4 Cam H z Kontrol Sistemi Otomatik Kararan ç Dikiz Aynas Model Silindir Maksimum Maksimum H zlanma Yak t tüketimi hacmi güç Tork km/s (ortalama) S-Max 1997 cc 140 PS, 4000 d/d 320 Nm, 1750 d/d 11.6 sn 7.3 lt/100 km RANGER Standart ABS+EBD 2 Hava Yast Uzaktan Kumandal XLT Standarda lave Olarak 16 Alafl ml Jantlar Ön Sis Farlar Thunder (4x4) XLT ye lave Olarak Ön Koruma Bar Deri Döfleme Merkezi Kilit Is tmal Elektrikli Yan Aynalar Klima Yan Barlar Arka Spor Barlar Deri Direksiyon Simidi Multimetre (Pusula, Yükseklik ve S cakl k Ölçer) Park Sensörü Otomatik 4 Cam CD/MP3 Çalar Yük Bölümü Kaplamas Immobilizer Model Silindir Maksimum Maksimum Yak t tüketimi stihap hacmi güç Tork (ortalama) haddi Ranger 4x2 Çift Kabin 2499 cc 143 HP, 3500 d/d 330 Nm, 1800 d/d 8.5 lt/100 km (10.4 lt/100 km) 1110 kg Ranger 4x4 Çift Kabin 2499 cc 143 HP, 3500 d/d 330 Nm, 1800 d/d 8.9 lt/100 km (10.4 lt/100 km) 1175 kg *Parantez içerisindeki de erler otomatik flanz man seçene ine aittir.

21 Modeller.qxd 5/22/09 11:54 AM Page 6 MODELLER CONNECT KOMBI Standart (75/90 PS) Sürücü Hava Yast Otomatik Ön Camlar Radyo CD Çalar Immobilizer Elektrikli Is tmal Aynalar Uzaktan Kumandal Merkezi Kilit Klima ABS + EBD 4 Fren Disk Sistemi Delüx (75/90 PS) Standart Özellikler lave Olarak Yolcu Hava Yast Ön Sis Farlar Yolcu Bölümü Sol Sürgülü Kap 15 Alafl ml Çelik Jantlar Alarm GLX Plus (110 PS) Park Sensörü Bluetooth Yan Hava Yast ESP+HRA+TCS Ya mur Sensörü Otomatik Yanan Ön Farlar Is tmal Ön Cam Is tmal Silecek Suyu Model Silindir Maksimum Maksimum H zlanma Yak t tüketimi Hacim stihap hacmi güç Tork km/s (ortalama) haddi Kombi K210S TDdi 1753 cc 75 PS, 4000 d/d 175 Nm, 1800 d/d 18.5 sn 6.3 lt/100 km 1.2 m kg Kombi K210S TDCi 1753 cc 90 PS, 4000 d/d 220 Nm, 1700 d/d 15.2 sn 6.4 lt/100 km 1.2 m kg Kombi K210S TDCi 1753 cc 110 PS, 3750 d/d 280 Nm, 1700 d/d 12.5 sn 6.0 lt/100 km 1.2 m kg CONNECT VAN Standart Sürücü Hava Yast Otomatik Camlar Radyo CD Çalar Immobilizer Elektrikli Is tmal Aynalar Merkezi Kilit ABS+EBD 4 Fren Disk Sistemi Model Silindir Maksimum Maksimum H zlanma Yak t tüketimi Hacmi stihap hacmi güç Tork km/s (ortalama) haddi Transit Connect Van T220S - TDdi 1753 cc 75 PS, 4000 d/d 175 Nm, 1800 d/d 18.5 sn 6.3 lt/100 km 2.8 m kg Transit Connect Van T230L - TDCi 1753 cc 90 PS, 4000 d/d 220 Nm, 1700 d/d 15.2 sn 6.4 lt/100 km 3.7 m kgg 22-23

22 Modeller.qxd 5/22/09 11:54 AM Page 7 TRANSIT VAN 300 S TRANSIT M N BÜS 330 M 330 S 350 L 350 L 430 ED 350 ED Standart Sürücü Hava Yast Radyo CD Çalar Otomatik Camlar ABS+EBD 4 Fren Disk Sistemi Elektrikli Is tmal Aynalar Uzaktan Kumandal Merkezi Kilit Immobilizer

23 Modeller.qxd 5/22/09 11:54 AM Page 8 MODELLER BÜS TRANSIT KAMYONET 330S 350M 350E PANEL VAN / M N BUS Model Silindir Maks. Maks. stihap Hacmi hacmi güç Tork haddi 300 SF 2200 cc 140 PS 350 Nm 1389 kg 6.5 m S 2402 cc 100 PS 245 Nm 1190 kg 6.0 m S 2402 cc 100 PS 245 Nm 1460 kg 7.5 m L 2402 cc 120 PS 285 Nm 1557 kg 10.0 m E 430 ED 3198 cc 200 PS 470 Nm 1326 kg 14.3 m 3 KAMYONET Model Silindir Maksimum Maksimum stihap Kasa hacmi güç Tork haddi ebad 330 S 2402 cc 100 PS 245 Nm 1434 kg 2.15 x 2.80 m 350 M 2402 cc 120 PS 285 Nm 1584 kg 2.15 x 3.15 m 350 E 3198 cc 200 PS 470 Nm 1679 kg 2.15 x 4.00 m 24-25

24 Modeller.qxd 5/22/09 11:54 AM Page 9 CARGO FT Standart özellikler: ABS+ASR Yüksekli i ve e imi ayarlanabilen direksiyon Elektrikli camlar Elektrikli ve s tmal aynalar Far yükseklik ayar Webasto Çift Yatak 520 litre Yak t Deposu Uzaktan kumandal merkezi kilit Is tmal floför koltu u Yol bilgi ekran Dingil kald rma mekanizmas Radyo CD Çalar Model Silindir Maksimum Maksimum Bofl Yüklü hacmi güç Tork a rl k a rl k Cargo cc 240 HP, 2400 d/d 840 Nm, d/d 7280 kg kg Cargo 2535 FT 8974 cc 350 HP, 2200 d/d 1400 Nm, 1400 / d/d 8750 kg kg CARGO 2524 DS DS Standart özellikler: ABS+ASR Yüksekli i ve e imi ayarlanabilen direksiyon Elektrikli camlar Elektrikli ve s tmal aynalar Far yükseklik ayar Tek yatak 315 litre yak t deposu Uzaktan kumandal merkezi kilit Is tmal floför koltu u Yol bilgi ekran Dingil kald rma mekanizmas Radyo CD çalar Model Silindir Maksimum Maksimum Bofl Yüklü hacmi güç Tork a rl k a rl k Cargo 2524 DS 7330 cc 240 HP, 2400 d/d 840 Nm, d/d 7130 kg kg Cargo 2530 DS 7330 cc 300 HP, 2400 d/d 1100 Nm, d/d 7200 kg kg

25 Modeller.qxd 5/22/09 11:54 AM Page 10 MODELLER CARGO Standart özellikler: ABS+ASR Yüksekli i ve e imi ayarlanabilen direksiyon Elektrikli camlar Elektrikli ve s tmal aynalar Far yükseklik ayar Webasto Çift yatak 520 litre yak t deposu Uzaktan kumandal merkezi kilit Is tmal floför koltu u Yol bilgi ekran Dingil kald rma mekanizmas Radyo CD çalar Model Silindir Maksimum Maksimum Bofl Yüklü hacmi güç Tork a rl k a rl k Cargo cc 300 HP, 2400 d/d 1100 Nm, d/d 8650 kg kg Cargo cc 350 HP, 2200 d/d 1400 Nm, d/d 9250 kg kg CARGO 1835 Standart özellikler: ABS+ASR Elektromanyetik retarder Yüksekli i ve e imi ayarlanabilen direksiyon Elektrikli camlar Elektrikli ve s tmal aynalar Far yükseklik ayar Webasto çift yatak 520 litre yak t deposu Uzaktan kumandal merkezi klit Is tmal floför koltu u Yol bilgi ekran Radyo cd çalar Kabin arkas nda çal flma lambas Arka aks haval süspansiyon Model Silindir Maksimum Maksimum Bofl Yüklü hacmi güç Tork a rl k a rl k Cargo cc 350 PS, 2200 d/d 1400 Nm, d/d 7200 kg kg 26-27

Sektör Küçük Hesaplar Pefline Düflmemeli. Birçok Firmada Olmayan Standartlar Derindere de Var

Sektör Küçük Hesaplar Pefline Düflmemeli. Birçok Firmada Olmayan Standartlar Derindere de Var TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say :41 Ekim 2008 Türkiye nin En Çok Satan Otomobili Yenilendi: Yeni Renault Symbol DRD Derindere Filo Kiralama Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Aytekinhan

Detaylı

Büyümenin Anahtar. En Büyük Olmay De il En Kârl Olmay Hedefliyoruz. Panel: Araç Kiralamada

Büyümenin Anahtar. En Büyük Olmay De il En Kârl Olmay Hedefliyoruz. Panel: Araç Kiralamada TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say :44 Nisan 2009 Panel: Araç Kiralamada Büyümenin Anahtar 44 ALD Automotive Genel Müdürü: Cihan Diren En Büyük Olmay De il En Kârl Olmay Hedefliyoruz

Detaylı

Renault LATITUDE. Renault Latitude - VW Yeni Tiguan

Renault LATITUDE. Renault Latitude - VW Yeni Tiguan TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say : 55 Mart 2011 Renault LATITUDE Renault Genel Müdür Yard mc s (Ticari) Guillaume Sicard: Öncelikli Hedefimiz Ticari Performans ve Sat fllar Art rmak

Detaylı

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA LER TEKNOLOJ TEKNOLOJ DERG OCAK - fiubat - MART 2009 SAYI: 02 FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir >SAVUNMA >B L fi M >TELEKOMÜN KASYON >MED KAL >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA >DEFNE,

Detaylı

Hissedar. Likidite. küresel tura. devam ediyor OTOMOT V: REKORTMEN SEKTÖRÜN 2011 PROJEKS YONU BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI

Hissedar. Likidite. küresel tura. devam ediyor OTOMOT V: REKORTMEN SEKTÖRÜN 2011 PROJEKS YONU BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI Temel Kotil: YEN HATLAR AÇMAYA DEVAM Nevzat Öztangut: GÜNDEM M Z YATIRIMCI E T M Özlem Denizmen: BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI Hissedar YATIRIMCI L fik LER DERNE N N YAYINIDIR www.tuyid.org - SAYI

Detaylı

Ermafl Mermer Genel Müdürü Mustafa Ercan: Volvo ile Çal flmaktan Mutluyuz

Ermafl Mermer Genel Müdürü Mustafa Ercan: Volvo ile Çal flmaktan Mutluyuz D MER Diyarbak r Mermer Kurucusu Raif Türk: Volvo nun Üstünlü ü Tart fl lmaz Karabük Demir Çelik Genel Müdürü Dr. Osman K lavuz: Volvo ile Bafllad k, Volvo ile Devam Edece iz Ermafl Mermer Genel Müdürü

Detaylı

Bakanl tafl mac lar finanse ediyor

Bakanl tafl mac lar finanse ediyor UD-1 08/08/2009 21:01 Page 1 sayfa 1 Karayolu Tafl ma Yönetmeli i nde son düzenlemeler Ulaflt rma Bakanl Kara Ulaflt rmas Genel Müdürlü ü taraf ndan 8 A ustos Cumartesi günü yay nlanan 25 nolu genelge

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

>4TRACK ARAÇ TAK P S STEMLER >REKOR GARANT L NASA MAYOSU >MOBESE HAKKINDA HER fiey > TÜRO 08 SPONSORLU U >B LG TOPLUMU OLMAK DR.

>4TRACK ARAÇ TAK P S STEMLER >REKOR GARANT L NASA MAYOSU >MOBESE HAKKINDA HER fiey > TÜRO 08 SPONSORLU U >B LG TOPLUMU OLMAK DR. LER TEKNOLOJ TEKNOLOJ DERG EK M / KASIM 2008 SAYI: 01 FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir > SAVUNMA > B L fi M > TELEKOMÜN KASYON > MED KAL >4TRACK ARAÇ TAK P S STEMLER >REKOR GARANT L NASA MAYOSU >MOBESE

Detaylı

KALE K L T SEKTÖRÜNDE YEN TRENDLER N ÖNCÜSÜ

KALE K L T SEKTÖRÜNDE YEN TRENDLER N ÖNCÜSÜ KALE K L T SEKTÖRÜNDE YEN TRENDLER N ÖNCÜSÜ SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Teknolojiyi yak ndan de il, ileriden takip ediyoruz Teknolojiyi, bilginin sanayideki ifllemlerde sistematik olarak uygulamaya al nmas ve

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

Sevgili Dostlar m Merhabalar,

Sevgili Dostlar m Merhabalar, BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan Sevgili Dostlar m Merhabalar, Perakende sektöründe planl geliflmeyi hedefledi imizi ve bunun Türkiye perakendesiyle beraber etkiledi i üretici ve tüketici

Detaylı

noktas TASINIRSA BAZ ISTASYONLARI BAGLANTI CEP TELEFONLARI KULLANILAMAZ DOSYA STANBUL A 2. TÜP GEÇ T

noktas TASINIRSA BAZ ISTASYONLARI BAGLANTI CEP TELEFONLARI KULLANILAMAZ DOSYA STANBUL A 2. TÜP GEÇ T noktas BAGLANTI Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi 1 fiubat 2009 S:1 DOSYA STANBUL A 2. TÜP GEÇ T Tarihi doku korunacak... stanbul daki Tünelin 1.4 km denizin alt nda olacak DEM RYOLU TCDD, 2197 KM HIZLI

Detaylı

Enerji sektörünün lokomotifi: Tüprafl

Enerji sektörünün lokomotifi: Tüprafl içindekile r EK M 2008 Küresel Vizyon 4 Mesut lter: Türkiye ekonomisine büyük katk sa l yoruz 8 Türkiye Kafkasya da yönünü ar yor 9 Deniz Ülke Ar bo an: Türkiye dengelerin dengeleyicisi olmal Ay n Gündemi

Detaylı

içindekiler Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar

içindekiler Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar içindekiler 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar 08 ceva, türkiye nin en büyük deposunu açt 10 borusan, balnak ile güçlenecek 12 gemport un yüzde 54 ü y lport un 14 depo otomasyon teknolojileri 16 dhl,

Detaylı

Dünya Meyve Suyu Pazarının Kalbi Türkiye de Atacak

Dünya Meyve Suyu Pazarının Kalbi Türkiye de Atacak Nisan-May s-haziran 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 40 Dimes in İngiltere deki yükselişi Özel Dosya: Bu Bahar Siz de Yenilenin Sıcak günlerin serin dostu Limonata Dünyada Dimes tutkusu

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

köflelik Bizim y llar Ben SBF de yat l okuyamad m. Bizim dönemimizde herkesi ilgilendiren en önemli olay, Harbiye-

köflelik Bizim y llar Ben SBF de yat l okuyamad m. Bizim dönemimizde herkesi ilgilendiren en önemli olay, Harbiye- 37-51 son 8/18/07 11:58 AM Page 37 köflelik Güngör Uras Bizim y llar Bizim dönemimizde herkesi ilgilendiren en önemli olay, Harbiye-Mülkiye basket maçlar ile s k s k düzenlenen münazaralard. Münazaralarda

Detaylı

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU 01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU Selçuk Ecza Deposu 2009 Faaliyet Raporu 1 çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2-3 Misyon, Vizyon, De erler, Sorumluluklar 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj

Detaylı

ORTADO U UZMANI ÇET NSAYA DAN ÇARPICI ANAL ZLER. BU YIL STANBUL A KONGRE Ç N 50 B N K fi GELECEK

ORTADO U UZMANI ÇET NSAYA DAN ÇARPICI ANAL ZLER. BU YIL STANBUL A KONGRE Ç N 50 B N K fi GELECEK ORTADO U UZMANI ÇET NSAYA DAN ÇARPICI ANAL ZLER BU YIL STANBUL A KONGRE Ç N 50 B N K fi GELECEK e k o n o m i s t. c o m. t r 20-26 fiubat 2011 Y l 21 152273 Say 2011/8 3 TL K.K.T.C. fiyat 3.75 TL Ford

Detaylı

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna SAYI:29 TEMMUZ 05 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR PUSULA Ç NDEK LER / ODE Say : 29 TEMMUZ 2005 Sahibi ODE Yal t m Sanayi ve Ticaret A.fi. Ad na Orhan Turan Kaptanpafla Mh. Halit Ziya Türkkan Sk. Famas Plaza B Blok

Detaylı

Ocak/ fiubat/ Mart 2011

Ocak/ fiubat/ Mart 2011 Ocak/ fiubat/ Mart 2011 117 BUS AD ödülleri sahiplerini buldu En önemli strateji farkl l k yaratmakt r Toplu ulafl m trafik çilesini bitirir Üniversite-Sanayi iflbirli i geliflecek Çal flabilir engelliler

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

Gayrimenkul Zirvesi 2011

Gayrimenkul Zirvesi 2011 Gayrimenkul Zirvesi 2011 17 May s 2011 Lütfi K rdar Kongre ve Sergi Saray Katk lar yla Ana Sponsorlar 11. Y l Sponsoru Sponsorlar Katk da Bulunanlar Bas n Sponsorlar letiflim Sponsorlar Stratejik Ortak

Detaylı

bag lant Noktas b1 N SAN 2010 » TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD kilometrede h zl tren istasyonu olacak B NAL

bag lant Noktas b1 N SAN 2010 » TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD kilometrede h zl tren istasyonu olacak B NAL N bag b1 N SAN 2010 S:15 www.baglantinoktasi.org lant Noktas Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi» TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD Erbakan, Esenbo a y görünce flafl rd Nuray Demirer: YILDIRIM

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r 2009 YILLIK RAPOR çindekiler BÖLÜM 1 - Sunufl 03 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 04 Ola an Genel Kurul Gündemi 05 Ana Sözleflme De ifliklikleri 08 Garanti Hakk nda 10 Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Muhtarlara HABER 18 DE MÜJDE Maafllar 875 liraya ç kacak TBMM, tatile girmeden önce sözleflmeli

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı