ARAP BAHARI KIÞA DÖNMESÝN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ARAP BAHARI KIÞA DÖNMESÝN"

Transkript

1 HADÝSLERDEN HAAT PRENSÝPLERÝ Emri altýndakilere karþý güzel davranmak, hayýr ve berekete vesiledir. Kötü ahlâk uðursuzluktur. Ýyilik, ömrün artmasýna vesiledir. Sadaka kötü kazayý önler. Hadis-i Þerif meâli, Ýbni Asakir den B E K L E Ý N Ý Z... GERÇEKTEN HABER VERiR AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR IL: 42 SA I: ELÜL 2011 CUMA / 75 Kr ni as ya.com.tr ARAP BAHARI KIÞA DÖNMESÝN ÜZ ILDIR ALDATILAN ARAP HALKLARININ BÝR DEFA DAHA HAAL KIRIKLIÐINA UÐRAMAMASI ÝÇÝN, SON OLALARIN ÇOK DÝKKATLÝ ANALÝZ EDÝLMESÝ GEREKÝOR. ÇÝÇEKLERÝN AÇMASINA CÝDDÎ ENGELLER VAR A rap ba ha rý o la rak nitelenen o lay lara er ken ta ným la - ma ya pýl ma ma sý ge rek ti ði ni be lir ten Ga zi Ü ni ver si te si U - lus la ra ra sý Ý liþ ki ler Bö lü mü Öð re tim Ü ye si Doç. Dr. Meh - met Þa hin, so nu ca ba ka rak dev rim ya da dar be de me nin da ha doð ru o la ca ðý ný söy le di. Þa hin, ''U ma rým bu ba ha - rýn çi çek le ri a çar, a ma cid dî en gel le r var'' diye konuþtu. DAHA ÖNCE DE BENZER OLALAR OLMUÞTU Böl ge de ki halk lar i çin yüz yýl lýk bir al da týl ma, kan dý rýl ma ve a þa ðý lan ma nýn söz ko nu su ol du ðu nu di le ge ti ren Þa - hin, Or ta do ðu'da 1940'lý yýl la rýn so nu ile 1950'li ve 60'lý yýl - lar da da ba zý top lum sal ha re ket le rin ya þan dý ðý ný ha týr la ta - rak, a ra dan ge çen sü re cin bun la rýn dev rim de ðil, dar be ol - du ðu nu or ta ya çý kar dý ðý na dik kat çek ti. Ha be ri sayfa 4 te ERDOÐAN PBS TELEVÝZONUNDA KONUÞTU Ra dar, NA TO nun bir ya tý rý mý Baþ ba kan Er do ðan, PBS te - le viz yo nun da ra dar kal ka ný i le il gi li bir so ru ya Fü ze kal ka ný, ra dar kal ka ný gi bi yak la þým la - rýn hep si yan lýþ týr. Þu þu ül ke - ye kar þý, þu þu ül ke le ri ko ru - mak i çin bu ya pýl mýþ týr, bu çok yan lýþ týr. Bu NA TO nun ken di kon sep ti i çe ri sin de ki bir ya tý rý mý - dýr þek lin de ce vap ver di. 7 de Fi lis tin oy la ma sý haf ta lar sü re bi lir Fran sa Dý þiþ le ri Ba ka ný A la in Jup pe, Fi lis tin in BM ye tam ü ye ül ke o la bil me si i çin ya pý la cak oy la ma nýn haf - ta lar a la bi le ce ði ni, bu sü reç ten stra te ji be lir le mek i çin ya rar la ný la bi le ce ði ni söy le di. Fi lis tin BM ye tam ü ye lik baþ vu ru su nu i se bu gün ya pý yor. Ha be ri say fa 7 de A la in Jup pe FO TOÐ RAF: CÝ HAN DUVARLAR ÇATLADI Sa at de mey da na ge len 5.2 bü yük lü ðün de ki dep re min mer kez üs sü Cen ger li kö yü. Dep rem de ev le rin du var la rý çat la dý. 5.2 ÞÝDDETÝNDE DEPREM OLDU Erzincan sallandý Erzincan da dün sabah meydana gelen 5.2 bü yük lü ðün de ki dep rem son ra sýn da Ke mah, Re fa hi ye ve Ý liç il çe le ri ne bað lý 89 köy de ha fif çat lak lar o lu þur ken, Re fa hi ye nin Ko nuk çu kö yün de bir ki þi ha fif ya ra lan dý. Ha be ri 3 te CUMHURBAÞKANI ABDULLAH GÜL: Almanya da en çok vizeyi konuþtuk Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül, Al man ya zi ya re tin de ki gö rüþ me ler de en çok vi ze ko - nu su nun e le a lýn dý ðý ný be lir te rek, Al man ma kam la rý nýn da bu ko nu da ki hak sýz lý ðýn far kýn da ol du ðu nu söy le di. Ha be ri 4 te 2 bin 500 kiþi gittik, 2.7 milyonu bulduk Ha be ri sayfa 4 te SON 2 ILIN EN ÜST SEVÝESÝNE ÜKSELDÝ Dolar 1.83 ü gördü Ýs tan bul ser best pi ya sa da a lý nýp sa tý lan ABD Do la rý nýn Türk Li - ra sý sa týþ fi ya tý gün i çin de 1,83 li ra yý gör dü ve böy le ce 2009 Mart a yýn da ki 1,82 li ra se vi ye si ni aþ mýþ ol du. Ha be ri say fa 6 da VAN DA 1 ASKER, 2 KORUCU, D.BAKIR DA 1 POLÝS 4 þehit haberi daha Van da te rör ör gü tü PKK nýn sal dý rý sý so nu cu 1 as ker i le 2 köy ko ru cu su þe hit ol urken, Di yar ba kýr da po lis e ki bi ne dü zen le nen si lâh lý sal dý rý da da 1 po lis þe hit o ldu, 4 polis ya ra lan dý. Ha be ri sayfa 5 te TIR ÝLE OTOMOBÝL ÇARPIÞTI: 5 ÖLÜ 4 ISSN KADINA ÞÝDDET MECLÝS GÜNDEMÝNDE 4 BESLENME ÇANTASINDAN MEVEÝ EKSÝK ETMEÝN 15

2 2 23 ELÜL 2011 CUMA LÂHÝKA Cennetâsâ bir bahar Ne yapayým, acele ettim, kýþta geldim; sizler cennetâsâ bir baharda geleceksiniz. ÞÝÝRLERLE ESMÂ-Ý HÜSNÂ ÞERHÝ Þaný O aziz olan mutlak Hakemü l-hâkimin Kýldý eflâký muti emrine Rahmanü r-rahim Hakem ü Hâkimsin ey Sultani ezel ü ebed Hakký batýldan ayýrýr emr ü hükmün bî-aded Arþta ferþte her ne varsa emrine münkâd O nun Her melek felek sinek semek çiçekler bâd O nun Kullarýný yargýlar hakkýyle hoþ adâletin Herkesi memnun eder muamelen hem hikmetin El-Hakem Rabbimiz yaratmamýþ asla abes hem boþ bir iþ O'na döner varlýðýn baþlangýcý hem her bitiþ Hakla hakikatla her bir kuluna hüküm veren Hikmetiyle kâinata kullarýný sevdiren Rahmeti gökten yaðar yerden nebati bitirir Sayýsýzca nice rýzký soframýza getirir HASAN ÞEN (Sabahî - Trabzon) Rahmeti asla kabul etmez tarafgirlik zulüm Her iþine muttali dir beþerin her bir kulun Zerre kürre bütün emrine cihan boyun eðer Hikmetiyle hepsine küçük büyük verir deðer Açtýðý rahmetini önleyecek hiç olamaz Vermediðine de mâni asla kimse duramaz Zât-ý zül-celâl e tefviz eyleyip umûrunu Emrine göster rýza hoþ tamam etsin nûrunu Hz. Peygamber (asm) gök gürlemesinin ve yýldýrýmýn sesini duyduðunda þöyle duâ ederdi: Allah'ým, bizi gadabýnla öldürme. Azabýnla helâk etme. Bize âfiyet ver. Câmiü's-Saðîr, No: 3144 / Hadis-i Þerif Meâli Þimdi ekilen nur tohumlarý, zemininizde çiçek açacaktýr. u âl: Ýf rat e di yor sun, ha yâ li ha kî kat Sgös te ri yor sun. Bi zi de tec hîl i le tah - kir e di yor sun. Za man â hir za man - (Ha þi ye-1) dýr, git tik çe da ha fe nâ la þa cak. Ce vap: Ne den? Dün ya her ke se te - rak kî dün ya sý ol sun da, yal nýz bi zim i çin te den nî dün ya sý ol sun, öy le mi? Ýþ te, ben de si zin le ko nuþ ma ya ca ðým, þu ta ra fa dö nü yo - rum, müs tak bel de ki in san lar la ko nu þa ca ðým. Ey üç yüz se ne den son ra ki yük sek as rýn ar - ka sýn da giz len miþ ve sâ ki tâ ne Nûr un sö zü nü din le yen ve bir na zar-ý ha fî-i gay bî i le bi zi te - mâ þâ e den Sa id ler, Ham za lar, Ö mer ler, Os - man lar, Tâ hir ler, û suf lar, Ah med ler ve sâ i - re ler!.. Siz le re hi tap e di yo rum. Baþ la rý ný zý kal - dý rý nýz, Sa dak te de yi niz. Ve böy le de mek siz le re borç ol sun. Þu mu â sýr la rým, var sýn be - ni din le me sin ler. Ta rih de ni len mâ zi de re le - rin den si zin yük sek is tik bâ li ni ze u za nan tel siz tel graf la si zin le ko nu þu yo rum. Ne ya pa yým, a - ce le et tim, kýþ ta gel dim; siz ler cen ne tâ sâ bir ba har da ge le cek si niz. Þim di e ki len nur to - hum la rý, ze mi ni niz de çi çek a ça cak týr. Biz, hiz - me ti mi zin üc re ti o la rak siz den þu nu bek li yo - ruz ki: Mâ zi kýt a sý na geç mek i çin gel di ði niz va kit, me za rý mý za uð ra yý nýz; o ba har he di ye le - rin den bir kaç ta ne si ni med re se min (Ha þi ye-2) me - zar ta þý de ni len ve ke mik le ri mi zi mi sâ fir e den ve Hor hor top ra ðý nýn ka pý cý sý o lan ka le nin ba þý na ta ký nýz. Ka pý cý ya ten bih e de ce ðiz; bi zi ça ðý rý nýz. Me za rý mýz dan He nî en le küm / Ne mut lu si ze (teb rik ler)! sa dâ sý ný i þi te cek si niz. Hat ta, mi sa fir le ri mi zin göl ge le ri bi le me zar - ta þý mýz dan bu sa dâ yý i þi te cek tir. Þu za ma nýn me me sin den bi zim le süt e men ve göz le ri ar ka da mâ zi ye ba kan ve ta sav vu - rat la rý ken di le ri gi bi ha kî kat siz ve ay rýl mýþ o - lan bu ço cuk lar, var sýn lar þu ki ta býn (Ha þi ye-3 ) ha - kâ i ký ný ha yal te veh hüm et sin ler. Zi ra ben bi - li yo rum ki, þu ki ta býn me sâ i li ha ki kat o la rak siz de ta hak kuk e de cek tir. Ey mu ha tap la rým! Ben çok ba ðý rý yo rum. Zî - râ asr-ý sâ lis-i aþ rýn (ya ni on ü çün cü as rýn) mi - na re si nin ba þýn da dur mu þum; sû re ten me de nî ve din de lâ kayt ve fik ren mâ zi nin en de rin de - re le rin de o lan la rý câ mi e dâ vet e di yo rum. Ýþ te, ey i ki ha ya týn rû hu hük mün de o lan Ýs - lâ mi ye ti bý ra kan i ki a yak lý me zar-ý mü te har - rik bed baht lar! Ge len nes lin ka pý sýn da dur - ma yý nýz. Me zar si zi bek li yor, çe ki li niz. Tâ ki, ha kî kat-i Ýs lâ mi ye yi hak kýy la kâ i nat ü ze rin de te mev vüc sâz e de cek o lan nesl-i ce did gel sin! Hâ þi ye-1: Muh te mel dir ki, o za man da o ra - da bu lu nan bü yük bir ve lî Es ki Sa id in Ri sâ le-i Nûr un dar dâ i re si ni ga yet ge niþ ve si yâ sî dâ i - re o la rak, bir hiss-i kab le l-vu kû i le kýrk beþ se ne ev vel his set me sin den ve bu ri sâ le de ki çok ce vap la rý o his ten neþ et et ti ðin den, o ve - lî, yal nýz bu nok ta da î ti râz et miþ. Ha þi ye-2: Med re se tü z-zeh râ nýn Van da ki nü mû ne si o lan ve ve fât e den Hor hor Med re - se si nin me zar ta þý hük mün de bu lu nan Van Ka le si de mek tir. Ha þi ye-3: Ýs tik bal de te lif e di le cek Ri sâ le-i Nur Kül li ya tý ný hiss-i kab lel vu ku i le ha ber ve ri yor. Mü nâ za rât, s LÛGATÇE: sâkitâne: Susarak, sessiz kalarak. nazar-ý hafî-i gaybî: Gaybý, görünmeyeni görecek þekilde gizli bakýþ. sadakte: Doðru söyledin. muâsýr: Çaðdaþ. cennetâsâ: Cennetgibi. tasavvurât: Düþünceler, tasarlamalar. hiss-i kablelvuku: Bir hadiseyi, meydana gelmeden önce hissetmek. tevehhüm: Vehmetme, gerçekte olmadýðý halde öyleymiþ gibi düþünme. mesâil: Meseleler. sûreten: Görünüþte. mezar-ý müteharrik: Hareket eden mezar. bedbaht: Bahtsýz, mutsuz, kötü. hakîkat-i Ýslâmiye: Ýslâmiyet hakikati, gerçeði. temevvücsâz: Dalgalandýran. nesl-i cedid: eni nesil. eni Asya Gayemiz vatan sathýný bir mektep yapmaktýr paralosýyla 42 yýl önce yola çýktý. Müntesipleri bu paroladan sapmadan Medresetüzzehra projesine aralýksýz devam ediyor. Eðitim; insan hayatý için olmazsa olmaz þartlarýn baþýnda gelen bir olaydýr. Sosyal bir varlýk olarak aratýcý tarafýndan mükemmel bir þekilde donatýlan insanoðlunun toplum i- çerisinde; kendisiyle ve toplumla uyumlu bir hayatý sürdürebilmesi, kendisine emaneten verilmiþ olan bütün aza, cihaz, his ve duygularý yerli yerinde kullanabilmesi için gerekli olan en önemli unsurlarýn baþýnda eðitim gelir. Eðitim, doðumla baþlayýp ölüme kadar aralýksýz ve kesintisiz devam eden baþlý baþýna çok önemli ve ince bir süreçtir. Etkili ve faydalý bir eðitimin kendisine has saðlam, þaþmaz, ilkeli prensipleri ve düsturlarý olmasý gerekir. Eðitim; öðretimden ve öðrenmekten farklý bir olaydýr. Eðitim tarifi kýsaca; kazanýlan bilgilerle fertlerin hayatýnda ve davranýþlarýnda müsbet manada deðiþim ve geliþim meydana getirmektir. Bu bakýmdan eðitimin muhtevasý ve kullanacaðý metot, tarz, usûl ve prensiplerin çok büyük önemi vardýr. Bunlarýn en baþýnda da sevgi, þefkat, merhamet, telkin, basiret, feraset, irþad, tasvir, teþvik, ikaz, tembih, korkutma, a- çýklama, izahat, sabýr, metanet, bilgi, ilgi, araþtýrma, mütalâa, metot, hakperest olma, adaletli davranma, sempati, izah, kendini ifade etme, konuþmayý ve dinlemeyi bilme, empati, aksiyonerlik, hayatý ve olaylarý çok iyi okuyabilme, örnekleme, dinamizm, geniþ ufuk, hoþ görü, derin tahlil, direnç, kabiliyetleri deðerlendirme ve tahammül ile katlanmak vb. unsurlar gelir. Bütün bunlarýn yanýnda eðitim, hayatýn gayesine hizmet edecek çok geniþ, ufuklu ve vizyonlu bir faaliyettir. Aklýn, ruhun, kalbin ve hislerin nurlanmasý ve tenvir edilmesidir. Ýnsanlýk için en büyük terbiyeciler Peygamberlerdir. Onlarýn rehberi olan belgeler ise; vahiy ve Ýlâhî kitaplardýr. Son peygamber Hz. Muhammed (asm) ve son Ýlâhî Kitap Kur ân-ý Kerim in eðitim alanýnda insanlýk için ayrý bir yeri ve önemi vardýr. eni Asya misyonu ve eðitime müsbet mânâda bir bakýþ ukarýda saydýðýmýz özelliklerin hepsinin en mükemmelinin yazýlý belge olarak Kur ân-ý Kerim de, tatbikat olarak da Hz. Muhammed in (asm) hayatýnda olduðunu, bütün insanlýðýn þehadetiyle teslim etmemiz gerekiyor. Eðitimde; ceza ve mükâfat vazgeçilmez deðerlerdir. Çünkü hak edene hak ettiði þeyi vermek hayatýn vazgeçilmez haz ve lezzet duygusunun ve adalet ölçüsünün gereðidir. Çalýþma, alýn teri, araþtýrma, mesai harcama, derin muhakeme, kurallara uyma, müsbet veri üretimi ve prensiplerle yaþama mükâfatý ; tembellik, tahrip, isyan, karmaþa, menfilik, yýkýcýlýk ise cezayý gerektirir. Aksi ise; fertleri anarþist, nizam ve düzeni de çekilmez yapar. Ýlâhî nizamda bunun en mükemmel örneði: Cennet ve Cehennem olarak izah edilmektedir. Kalblere mahbub, akýllara muallim ve tenvir edici, nefislere mürebbî ve ruhlara sultan olmuþ, vahþîleri ýslâh için çalýþmýþ olan o zât-ý mürþidin (asm) bir senede muvaffak olduðu, muasýrlarýnýn ve sonradan gelenlerin ise elli senede muvaffak olamadýklarý hadisenin i- zahý budur. (Mesnevî-i Nuriye, Reþhalar, s. 45) Lâübâliler ruhsatlarla okþanýlmaz; azîmetlerle, þiddetle ikaz edilir. (Mektubat, Hakikat Çekirdekleri, s. 463, 106. Hakikat) Bir sultan, itaat edenlere mükâfat ve isyan edenlere de mücazat etmezse, saltanatý inhidama yüz çevirir [yýkýlýr, biter]. Ve keza, bir sultanýn saðýnda lütuf ve merhamet ve solunda kahýr ve terbiye lâzýmdýr. Mükâfat, merhametin iktizasýdýr [gereðidir]. Terbiye de mücâzâtý ister [ceza gerektirir]. Mükâfat ve mücâzat menzilleri (yerleri) âhirettir. (Mesnevîi Nuriye, Lâsiyyemalar, s. 35) Tahakküm-ü zâhirî, kahr ve cebirle mümkündür. [Zorlamayla geçici olarak hükmetmek mümkündür] Fakat efkâra galebe etmek [fikirlere galip gelmek], hem de ervaha tahabbüb ve tabâyia tasallut [ruhlara ve kabiliyetlere hükmetmek], hem de hâkimiyetini vicdanlar üzerine daima muhafaza etmek, hakikatin hassa-i farikasýdýr [hakikatin önemli bir farklýlýðýdýr]. Bu hassayý [özelliði] bilmezsen, hakikatten bigânesin [uzaksýn]. (Muhakemat, Unsuru l-akide, 3. Makale, 2. Maksat, 3. Meslek, s. 201) Bütün eðitim kurumlarýnýn yeni eðitim öðretim faaliyetlerine baþladýðý þu günlerde resmî makamlarda bulunan yetkililerden isteðimiz, kendilerine emanet ettiðimiz evlâtlarýmýzýn ve gençlerimizin tek görüþ saplantýsýndan uzak; akla, mantýða, vicdana, tarihe ve hayatýn gerçeklerine uygun bir eðitim öðretim sistemi ve metoduyla hayata hazýrlanmalarýdýr. Milletin fertleri olarak bize düþen de bu konuda bütün imkânlarý seferber ederek bu sahada artýk boþluk býrakmadan topyekûn eðitim hamlesinin gereðini daha fazlasýyla ve önem vererek yapmaktýr. Nur camiasýnýn fertleri zaten bunu bir asra yakýn bir zamandan beri yapýyorlar. Bu sahada bu vatana, millete, Müslümanlara ve insanlýk âlemine katkýlarý çok oldu ve olmaya devam edecek inþaallah. Bu geniþ Nur camiasýnda da eni Asya ekolünün geniþ eðitim aðýnda kýrk yýlý aþan çok önemli bir yeri vardýr. 21 Þubat 1970 de: Gayemiz vatan sathýný bir mektep yapmaktýr. paralosýyla yola çýkan bu mümtaz neþriyatýn ve fedakâr, gayretli müntesiplerinin topluma kazandýrdýðý bir çok manevî deðer vardýr. Neþriyatý, yayýný, hizmet sistem aðý, deðerli yurt içi ve yurt dýþý temsilci ve temsilcilikleri hâlâ bu hizmetlerine baþarýyla devam ediyorlar. eri gelmiþken, geçen hafta sonu yaþadýðým bir güzel örnekten bahsetmek istiyorum. Geçen hafta sonu alova ilinde Güney Marmara Bölge toplantýsý münasebetiyle eni Asya Medya Grup A.Þ. nin yönetim kurulu toplantýsýný yaptýk. Ertesi günü de bölge toplantýsýna iþtirak ettik. edi ilden gelen temsilcilerimizin en aðýrlýklý konusu ve gündemi; özellikle çocuklarýmýzýn ve gençlerimizin e- ðitimiydi. alova eni Asya Hizmet Binasýnýn çok mükemmel ortamýnda, baþta Bursa ilinin birkaç yýldan beri devam eden kreþ, a- naokulu, ilköðretim ve ileriye dönük eðitim faaliyetlerini büyük bir keyif ve zevkle dinledik. Tavsiye ve tecrübelerini not aldýk. Bursa nýn sistemli eðitim çalýþmalarýndaki tecrübe ve gayretlerini paylaþma civanmertliðini zevkle dinledik. Ev sahipliði yapan alova ilinin, önemli yol kavþaðýnda bulunmasý münasebetiyle, geniþ araziler alýp oralarda hizmet merkezleri inþa etmek fikrine biz de katýlýyoruz. Daha büyük hedeflere ufuk açýcý bu gibi tekliflerin, camiamýzda bu konulara ilgi duyanlar, ileri gelenler ve bölge tarafýndan dikkatlice deðerlendirilmesini bekliyoruz. Balýkesir in meslek ve meþrep konusundaki hassasiyetini ve gençliðe dönük çalýþmalarýný, Kütahya nýn özellikle üniversite gençliðine yönelik hassasiyetlerini, Çanakkale nin Risâle okuma programlarýndaki dakikliðini, Bilecik in son yýllardaki gayretli ve atýlgan tavýrlarýný, Eskiþehir in sistem, gençlik, hizmet konularýndaki hedeflerini takdir ve keyifle dinleyip istifade ettik. Ýstanbul, Ýzmir, Adana illerimizde dostlarýmýzca devam ettirilen bu tür sistemli eðitim hizmetleri ve faaliyetlerinin geniþleyerek, bütün yurt sathýný ve yurt dýþýný da kapsayacak þekilde devam ettirilmesini temenni ediyor ve bekliyoruz. Peygamber varisi, asrýn en büyük eðitim görevlisi olan Üstad Bediüzzaman Said Nursî nin dört hayalinden birisi olan Medresetüzzehra projesinin gönül ve kalp dünyasýnda hizmet merkezlerimiz olan medrese ve dershanelerde yýllardan beri sürdürülen bu manevî eðitim, icraat ve tatbikatý zaman i- çerisinde aslýna uygun olmak, amacýný aþmamak ve þaþmamak þartýyla sistemli ve kurumsal kimliðiyle yaygýnlaþtýrmanýn merhalesine gelmiþ bulunuyoruz. Bu yolda emeði geçenleri tebrik ediyor ve teþvik edilmelerinin gerekliliðine inanýyoruz. Bu uðurda gayret gösteren herkesi tebrik ediyor ve bu gayretlerin kudsî dâvânýn istikameti ve sadakati yönünde sapmadan devam etmesini diliyoruz. Bu manevî eðitim gayretlerinin dýþarýya a- çýlan penceresinde bu fakirin de yýllarca devam eden gayretleri var elhamdülillâh. Bu kudsi dâvâda bizi istihdam eden, bu güzel camianýn bir ferdi olma nimetini bize bahþeden Cenâb-ý Hakk a sonsuz hamdü senalar olsun. Ýnþâallah gelecek hafta size çok uzaklardan, okyanus ötesindeki manevî eðitim haberlerinden bahsetmek üzere duâlarýnýzý bekliyorum efendim.

3 HABER 23 ELÜL 2011 CUMA 3 azý Ýþleri Müdürü Haber Müdürü Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli Ýstanbul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ azýiþleri fax: (0212) Kitap satýþ fax: (0212) Mustafa DÖKÜLER Ankara Temsilcisi 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) ÝlânReklam servisi fax: 515 Ýstihbarat Þefi Mehmet KARA Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, Ýstanbul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: Genel Müdür Reklam 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) , , Fax: Spor Editörü Koordinatörü Recep TAÞCI Erol DOURAN 36 ALMANA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, Ahlen, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni ayýn Koordinatörü Görsel önetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: Baský: eni Asya Abdullah ERAÇIKBAÞ AboneveDaðýtýmKoordinatörü: Adem AZAT Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ. eni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. ayýn Türü: aygýn süreli ISSN eni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve ayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi Mehmet KUTLULAR Genel ayýn Müdürü Kâzým GÜLEÇÜZ NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 25 Þevval 1432 Rumî: 10 Eylül 1427 Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam atsý Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam atsý Üniversite gençliði iyi beslenemiyor AKDENÝZ Üniversitesi Saðlýk, Kültür ve Spor Dairesi Baþkaný Aydýn Özdemir, üniversite öðrencilerinin fast food tabir edilen hýzlý yiyecekleri tükettiklerini ve iyi beslenmediklerini bildirdi. Öðrencilerin fast food tarzý, kilo aldýran, ama beslemeyen yiyecekleri tercih ettiðini kaydeden Özdemir, üniversite gençliðinin asitli içeceklere yöneldiðine dikkati çekti. Özdemir, enerji içeceklerinin tüketiminin de arttýðýný söyledi. Özdemir, Enerji içecekleri yerine meyve tüketimi ve portakal suyu gibi taze meyve sularýna yönelmek lâzým dedi. Aydýn Özdemir, beslenme alýþkanlýðýndan dolayý üniversite öðrencilerinin obeziteyle karþý karþýya olduðunu kaydetti. Kýzlarýmýz özellikle risk altýnda, bel bölgesinde sýkýntýlarý var diyen Özdemir, tek tip beslenme þekliyle saðlýksýz nesiller yetiþtiðini, ifade etti. Özdemir, aileleri, çocuklarýnýn dershane ve okullarýna önem verdikleri kadar beslenmelerine de dikkat etmeleri konusunda uyardý. Aydýn Özdemir, üniversite bünyesindeki yemekhanede 4 kiþilik diyetisyen ekibiyle hazýrlanan öðle yemeðinde 8 bin kiþiye 4 çeþit yemek verdiklerini söyledi. Verdikleri yemekle öðrencilerin günlük kalori ihtiyaçlarýnýn yüzde 55 ini karþýlayabildiklerini söyledi. Antalya / aa Fay hatlarý üzerinde bulunan Erzincan'ýn Refahiye ilçesinde dün sabah meydana gelen orta þiddetli depremde can kaybý yaþanmazken bazý köylerdeki evlerde çatlaklar oluþtu. FOTOÐRAFLAR: AA Erzincan depremle uyandý MERKEZ ÜSSÜ ERZÝNCAN IN REFAHÝE ÝLÇESÝ CENGERLÝ KÖÜ OLAN 5,6 BÜÜKLÜÐÜNDEKÝ ORTA ÞÝDDETLÝ DEPREM MEDANA GELDÝ. ÝLK TESBÝTLERE GÖRE CAN KABI OK. KÖ EVLERÝNDE ÇATLAKLAR OLUÞTU. Bir bardak çay, cemaati arttýrdý CAMÝLER Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Isparta da birinci seçilen Hacý Ali Gökgöz Camisi, çevre düzenlemesi, kadýnlarýn camiyi rahat kullanabilmesi, temizlik gibi kriterlerin yaný sýra cemaat sayýsýný arttýrmasýyla birinciliðe layýk görüldü. Cemaat sayýsýnýn artmasý, cemaate bir bardak çay ikram edilmesiyle saðlandý. Hacý Ali Gökgöz Camii Ýmamý Hasan Hüseyin Öztürk, 4 yýl önce camide göreve baþladýðýnda cuma namazýný kiþiyle kýldýðýný, vakit namazlarýna ise 3-5 kiþinin katýldýðýný söyleyen Öztürk, önce küçük demliklerle çay demleyip camiye gelenlere çay ikram ettiðini, camiye gelen kiþi sayýsýnýn artmasýyla kahvehanelerde kullanýlan çay sistemini caminin bahçesine kurduklarýný belirtti. Isparta / aa Çadýr köye ana sýnýfý TERÖR, iþsizlik ve çocuklarýn eðitimi gibi sebeplerle Þýrnak ýn Çadýrlý Köyünden Çukurova ya göç e- den 70 ailenin yaz kýþ demeden 20 yýldýr yaþadýðý çadýrlara, devletin saðladýðý imkânlarla içme suyu, e- lektrik, banyo, tuvalet ve çamaþýrhane gibi hizmetler getirildi. Karataþ Kaymakamý Mustafa Kýlýç, yaz aylarýnda sayýlarý artan mevsimlik tarým iþçilerinden bazýlarýnýn kýþýn memleketlerine döndüðünü belirterek, Bazýlarý ise yaz kýþ ayný çadýrda kalmayý sürdürüyor. Bölgemizde 3 bin çadýrda tarým iþçisi yaþýyor. Öncelikle onlarý çamurlu alanlardan kurtardýk, taþýmalý eðitim gören çocuklarý için oyun parký kurduk. Bu yýl da ana sýnýfý açýyoruz dedi. Adana / aa ERZÝNCAN'IN Refahiye ilçesinde 5,6 büyüklüðünde orta þiddetli bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Erzincan ýn Refahiye ilçesi Cengerli Köyü olan 5,6 büyüklüðündeki deprem, saat de meydana geldi. Boðaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araþtýrma Enstitüsü, Erzincan da meydana gelen depremin büyüklüðünü 5,6 merkez üssünü ise Refahiye nin Cengerli Köyü olarak açýkladý. Erzincan Valisi Selman enigün, depremin merkez üssünün Refahiye ilçesinin 7 kilometre güneyindeki Cengerli Köyü olduðunu belirterek, Ýlk belirlemelere göre herhangi bir can kaybý ya da hasar yok dedi. Bu arada, çevre ilçeler ve Elazýð dan da hissedilen sarsýntýnýn çok kýsa süreli olduðu öðrenildi. Baþbakanlýk Afet ve Acil Durum önetimi Baþkanlýðýndan (AFAD) yapýlan açýklamada, saat deki 5.6 büyüklüðünde orta þiddetli depremden sonra ilk 2 saatte, büyüklükleri 2,6-3,4 arasýnda deðiþen 11 adet artçý deprem yaþandýðý belirtildi. Açýklamada, Deprem, Erzincan ve ilçelerinde kuvvetli hissedilmiþ olup, ilk belirlemelere göre can kaybý veya hasar meydana getirmemiþtir denildi. Ev hanýmlarý, okulda nöbeti sevdi AÜ Edebiyat Fakültesi Öðretim Üyesi rd. Doç. Dr. Rýdvan Küçükali tarafýndan hazýrlanan, ilk kez Trabzon un Sürmene ilçesindeki üç okulda uygulanan Gönüllü Nöbetçi Veli Projesi ne özellikle ev hanýmlarý yoðun ilgi gösterdi. Eðitim üzerine araþtýrmalar yapan Felsefe Bölümü Öðretim Üyesi rd. Doç. Dr. Küçükali, yaptýðý açýklamada, eðitimdeki baþarýnýn arttýrýlmasý, okul giriþ ve çýkýþlarýnda güvenliðin saðlanmasýna velilerin de katkýda bulunmasý ve okulun daha cazip hale getirilmesi için hazýrlanan Gönüllü Nöbetçi Veli Projesi nin tamamlandýðýný söyledi. Sürmene de, seçilen bazý okullarda uyguladýklarý projenin sonuçlarýný rapor haline getirdiklerini ifade eden Küçükali, proje kapsamýnda okullarda nöbet tutan velilerin okula olumlu katkýda bulunduðunu belirtti. Türkiye de ilk kez uygulanan projeye kadýnlarýn daha çok katýldýðýna dikkati çeken Küçükali, Kadýnlar arasýnda da ev hanýmlarý daha çok bu projede yer almaya çalýþtý dedi. Küçükali, özellikle o- kul giriþ çýkýþlarýnda meydana gelen birtakým sorunlarýn velilerin okula geldiði süreçten itibaren tamamen ortadan kalktýðýný söyledi. Erzurum / aa KÖ EVLERÝNDE KÜÇÜK ÇAPLI ÇATLAKLAR OLUÞTU MEDANA gelen deprem sonrasý Kemah ilçesine baðlý bazý köylerdeki evlerde küçük çaplý çatlaklar oluþtu. Erzincan Vali ardýmcýsý Tülay Baydar Bilgihan, yaptýðý açýklamada, ilçeye baðlý 4 köyde bulunan bazý evlerde küçük çaplý çatlaklarýn meydana geldiðini söyledi. Bilgihan, deprem dolayýsýyla herhangi bir göçük ve can kaybý olmadýðýný belirterek, Sadece ilçeye baðlý Karacalar, Gülbahçe, Seringöze ve Gedik Köylerindeki bazý evlerde ufak tefek çatlaklar var. Deprem dolayýsýyla Gülbahçe Köy yolu, kaya parçalarý ve toprak yýðýný dolayýsýyla kapalý. Ekipler, kapalý olan köy yolunu ulaþýma açmak için bölgeye sevk edildi. Ayrýca Gülbahçe Köyünün telefon hattýnda da bir kesinti söz konusu. Ekiplerimiz bu konuyu da çözecekler. Diðer taraftan ekiplerimizce sahada yürütülen araþtýrma sürüyor dedi. Ýliç Kaymakamý Çaðlayan Aydýn da, Kemaliye ve Ýliç ilçeleriyle ilgili herhangi bir sýkýntýnýn bulunmadýðýný söyledi. Kaymakam Aydýn, Kemaliye ilçesinin sorumluluðuna vekâleten baktýðýný ifade ederek, Kemaliye ve Ýliç ilçelerine iliþkin kendisine olumsuz bir bilginin ulaþmadýðýný kaydetti. Erzincan / aa Eyyüp Peygamber Camii birinci oldu DÝANET Ýþleri Baþkanlýðýnca düzenlenen Cami Bahçe ve Çevresini Güzelleþtirme yarýþmasýnda, Þanlýurfa dan Eyyüp Peygamber Camii birinci oldu. Þanlýurfa Müftü Vekili Mustafa Erdem, yaptýðý açýklamada, Camiler Haftasý faaliyetleri kapsamýnda, Türkiye genelinde Cami Bahçe ve Çevresini Güzelleþtirme yarýþmasýnýn düzenlendiðini hatýrlattý. arýþmanýn amacýnýn camilerin çevresini daha düzenli ve yeþil alanýný bol hale getirmek olduðunu ifade eden Erdem, yaptýklarý deðerlendirmenin ardýndan merkezdeki Eyyüp Peygamber Camii nin birinci, Viranþehir deki Kemal Veysi Tepret Camii nin ikinci, Siverek Bahçelievler Camii nin ise üçüncü olarak seçildiðini bildirdi. Birinci olan Eyyüp Peygamber Cami Ýmamý Mehmet Çelik de aldýklarý dereceden dolayý duyduðu memnuniyeti ifade ederek, cami etrafýnda yaklaþýk 5 bin metrekare yeþil alanýn bulunduðunu söyledi. Çiçek, caminin Osmanlý mimarisini yansýttýðýný ve yaklaþýk 3 bin kiþinin ayný anda namaz kýlabildiði aktardý. Þanlýurfa / aa 54 Ýki kritik KHK Hükümetin Meclis tatile girmeden çýkarýlan yetki kanununa istinaden çýkardýðý Kanun Hükmünde Kararnameler, farklý alanlarda önemli düzenlemeler ihtiva ediyor. Hükümetin bunlarý KHK ile yapma gerekçesi, iþleyiþi hýzlandýrmak. Nitekim 50 den fazla konuda düzenleme getiren 8 KHK ile bir yýllýk iþin birkaç aya sýðdýrýldýðý ifade ediliyor. Bu sür at, KHK lardaki içerikleri âcilen Meclise getirip yasalaþtýrma sürecine de yansýyacak mý, göreceðiz. Ve Kasým a kadar geçerli olan yetki kapsamýnda baþka ne gibi düzenlemeler yapýlacaðýný da. Hükümetler açýsýndan, yasama süreçlerinin hýzlandýrýlmasý, halka verdikleri sözleri tutmalarý ve icraat yapabilmeleri yönüyle önemli. Ama yasalarýn fazla aceleye getirilmemesi de lâzým. Çünkü kalýcý düzenlemeler öngören yasalar yeterince müzakere edilmeden çýkarýlýrsa, uygulamada önemli sorun ve aksaklýklar yaþanabilir. Velhasýl bu iþin de dengesi bulunmalý. Ne yasama süreçlerinin sürüncemede býrakýlýp týkanmasýna ve birçok tasarýnýn kadük olmasýna meydan verilmeli, ne de Meclis kanun fabrikasý mý? diye sorduracak aceleciliklere tevessül edilmeli. Buradan gündemdeki KHK lara geçersek: etki çerçevesinde bugüne kadar çýkarýlan ve bazýlarý, ilgili olduklarý çevrelerde yoðun tartýþmalara konu olan KHK lardan 11 i için CHP A- nayasa Mahkemesine giderek iptallerini istedi. Bakalým, AM ne karar verecek? akýn zamanda çýkarýlan KHK lardan bilhassa ikisi de þu anda mercek altýna alýnmýþ durumda. Bunlardan biri, Millî Eðitim Bakanlýðý Teþkilât ve Görevleri Hakkýndaki Kanunda yapýlan deðiþiklikle, Atatürk ilke ve inkýlâplarý ile Atatürk milliyetçiliðine atýflarýn metinden çýkartýlmasý. Eskiden olsaydý mâlûm cenahta çok büyük gürültü koparýp þiddetli tepkilere yol açacak o- lan bu tasarruf bu defa suskunlukla karþýlandý. Dahasý, medyada eleþtirilip itiraz edilmediði gibi çok fazla olmasa da destek mesajlarý da aldý. Ancak bu duruma bakýp da, Artýk bu iþ bitti, Kemalizmin mevzuattaki dayanaklarý da ortadan kalkýyor yorumu yapmak için henüz erken. Çünkü anayasanýn ilke ve inkýlâplarla Atatürk milliyetçiliðini esas alan baþlangýç kýsmý ile, Türkiye Cumhuriyeti devletinin Atatürk milliyetçiliðine baðlý olduðunu buyuran 2. ve Eðitim ve öðretim Atatürk ilke ve inkýlâplarý doðrultusunda yapýlýr diyen 42. maddeleri aynen duruyor. Hukuk normlarý hiyerarþisinde en üst belge o- larak anayasada bunlar varken ve bir alt sýrada yer alan kanunlarýn anayasaya uygunluðu þartý öngörülürken, böyle önemli ve kritik bir düzenlemeyi önce anayasada gerçekleþtirmek ve ardýndan kanunlarý da ona uydurmak gerekiyor. Anayasaya dokunmadan kanunu deðiþtirmek, anayasaya aykýrýlýk iddiasýný gündeme getirir. apýlan deðiþiklik, böyle bir iddia ile Anayasa Mahkemesine götürüldüðü takdirde, mahkemenin kararý iptalden baþka birþey olmaz. apýsý ve üye kompozisyonu deðiþen yeni AM dahi, anayasa metni ve Kanunlar anayasaya aykýrý olamaz kuralý ortada iken farklý bir karar veremez. Bu bakýmdan KHK ile yapýlan deðiþiklik içerik itibarýyla çok doðru ve isabetli, ama takip edilen yöntem açýsýndan, öngörülen sonuca ulaþýlmasýný engelleme riski çok yüksek bir düzenleme. Eðer CHP bu KHK için de AM de dâvâ açarsa, kararýn iptal yönünde çýkmasý sürpriz olmaz. Gündemdeki diðer KHK, Diyanet Kanununda yapýlan deðiþikle, Kur ân eðitimine yaþ sýnýrý getiren maddeyi yürürlükten kaldýrdý. Bu iptalle, yaz Kur ân kurslarýna gitmek için 5. sýnýfý ve hafýzlýk eðitimi için ilkokulu bitirme þartlarý kalkmýþ oldu. Böylece yaz kurslarýndaki sorun çözüldü, a- ma hafýzlýk eðitimindeki durum karýþýk, belirsiz ve çeliþkili. Zira ilköðretimi sekiz yýla çýkarmýþ olan kesintisiz eðitim kanunu hâlâ yürürlükte. Bu KHK da da gözler CHP de. Bunun da iptali için AM ye gidip gitmeyeceði merak konusu. Laiklik siyaseti yapmaktan vazgeçtiyse gitmeyebilir. Ama KHK-8 yýl çeliþkisi çözüm bekliyor.

4 4 HABER 23 ELÜL 2011 CUMA Aslan armudu ndan enerji üretmek! Güney Kýbrýs Rum yönetiminin (dünya nezdinde Kýbrýs Cumhuriyeti ve ayný zamanda AB üyesi) denizlerinde doðalgaz aramaya baþlamasý Türkiye yi de yakýndan ilgilendirdi ve Akdeniz de savaþ dalgalarý yükseldi. Bazý siyasetçilerimiz, bu aramayý neredeyse savaþ sebebi bile saydý. Tepki olarak da Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti ile kýta sahanlýðý anlaþmasý imzalandý bile. Öfke baldan tatlýdýr ama neticeyi düþünüp öyle adým atmak daha iyi. Kýbrýs Rum Kesiminin Ýsrail ve Amerika firmalarýyla iþbirliði yaparak gaz aramasýna itiraz ederken, yapabileceklerimiz i de iyi tahlil etmekte fayda var. Neticede zarar edeceðimiz adýmlarý atmak bize ne kazandýrýr? Konu ile ilgili haberlerde asýl dikkatimizi çeken þey, Akdeniz in petrol ve doðalgaz deposu olduðu yönündeki bilgilerdir. Bir habere göre Doðu Akdeniz de bulunan petrol ve doðalgaz varlýðý, yüz trilyon dolar kýymetindeymiþ. Bir uzman ýn verdiði bilgi þöyle özetlenmiþ: Doðu Akdeniz de trilyonlarca metreküp doðalgaz ve petrol rezervi olduðu belirtildi. Parasal deðerinin ise 100 trilyon dolarý aþtýðý bildirildi. (Star, 21 Eylül 2011) Bu bilgileri Zenginin malý züðürdün çenesini yorar misâli olarak mý deðerlendirmek lâzým, doðrusu þaþýrdýk. Peki, Doðu Akdeniz de bu kadar zenginlik var ise, niçin þimdiye kadar bu zenginliðe ulaþamadýk? Hayalî bir zenginlik üzerinde kavga edeceðimize, bu kaynaklar üzerinde haklarý olan ülkeler bir araya gelse ve herkes bu zenginlikten istifade etse daha iyi olmaz mýydý? Türkiye, konu ile ilgili olarak çalýþma yapmak için Kýbrýs Rum önetimi nin sondaj çalýþmasýný niçin bekledi? Düne kadar bu konuda niçin gerekli adýmlarý atmadýk? Bu ihmale gel de kýzma birader... Çoðu zaman þehir efsaneleri bilgileri ile karþýlaþtýðýmýz için Akdeniz deki petrol ve gaz rezervi haberlerini de ihtiyatla karþýlamak gerektiði düþüncesindeyiz. Biliyorsunuz, kâðýt üstünde çok büyük zenginliklere sahibiz. Meselâ, her fýrsatta dile getirdiðimiz uranyum madeni ne sahibiz, ama yer altýnda yattýðý için istifade edemiyoruz. Hadi çýkarýn denilse onu çýkarýp kullanýlýr hale getirme imkân ve kabiliyetine sahip deðiliz. Dolayýsýyla gerçekte zengin olabileceksen fakir olarak kalýyoruz. Zaman zaman milletimizdeki bu beklenti ile dalga geçen sunum lar da hazýrlanýp internet ortamýnda dolaþýma sürülüyor. Geçenlerde böyle bir sunum bize de ulaþtý. Üþenmeyip milleti oyalamak için sunum hazýrlayan her kim ise büyük ölçüde hedefine de ulaþmýþ. Bu bilgiyi her yere ulaþtýrýn notuyla gönderilen sunum da Türkiye nin dünyada eþine az rastlanýr ölçüde aslan armudu na sahip olduðu ileri sürülüyor. Sunum da þöyle denilmiþ: alnýzca Türkiye de bulunan bir tür armut aðacý olan Peargoi Tripanozi (Aslan Armudu) dünyada bir çok önemli ilacýn üretiminde kullanýlan Tripanozoid 12 bileþiðinden elde edildiði yegane kaynaktýr yýlýnda Chikago Üniversitesi Týp Fakültesinde iç hastalýlarý ana bilim dalý baþkaný Profesör Dr. Jason Fressman tarafýndan bulunan Tripazonoid 12 kanserden migrene, bel fýtýðýndan gribe tam 352 hastalýða çare ilâçlarda kullanýlýyor. Sunum da böyle diyor, ama gerçekte böyle bir þey yok. Ýnsanlar hayalî bilgilerle oyalanýyor. Benzer þekilde Türkiye nin 9 trilyon dolar deðerinde tonlarca Neptunyum elementine sahip olduðu yolunda sunum lar da sanal âlemde dolaþtý durdu. Hepsi hayal ürünüydü, ama bunlarý tahkik etmeden dost larýna gönderenler oldu. Þimdi de Akdeniz in petrol ve gaz deposu olduðu yolundaki haberleri görüyoruz. Eðer bu bilgiler doðru ise o kaynaklara ulaþmak için bu güne kadar beklenmesini kim izah edecek? Gözümüzün açýlmasý için Kýbrýs Rum Kesiminin sondaj yapmasý mý gerekiyordu? ok; bugün de, yarýn da o depo ya ulaþmaya imkânýmýz yoksa niçin kavga çýkarýyoruz? Oyalamadan ve oyalanmadan gerçeklerle yüzleþelim, en iyisi... TAZÝE Hüseyin Danýþmaz'ýn eþi, muhtereme Emine Danýþmaz Hakk'ýn rahmetine kavuþmuþtur. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz ederiz. Oðlu Mehmet Danýþmaz, Abdullah Danýþmaz, Seyfullah Danýþmaz Kdz. Ereðli eni Asya Okuyucularý GAZÝ Ü ni ver si te si U lus la ra ra sý Ý liþ ki ler Bö - lü mü Öð re tim Ü ye si Doç. Dr. Meh met Þa - hin, A rap Ba ha rý o la rak ta ným la nan Or ta - do ðu da ki A rap ha re ket le ri ko nu sun da er - ken ta ným la ma ya pýl ma ma sý ge rek ti ði ni be - lir te rek, so nu ca ba ka rak dev rim ya da dar be de me nin da ha doð ru o la ca ðý ný söy le di. An - ka ra Ü ni ver si te si Po li tik Psi ko lo ji Uy gu la - ma ve A raþ týr ma Mer ke zi ta ra fýn dan dü - zen le nen e ni Dün ya Dü ze ni, A rap Ba ha rý ve Tür ki ye ko nu lu pa ne le ko nuþ ma cý o la - rak ka tý lan Þa hin, Or ta do ðu da A ra lýk 2010 dan be ri ya þa nan o lay la rýn ilk o la rak dev rim o la rak ad lan dý rýl dý ðý ný ha týr lat tý. Bu ha re ke tin son za man lar da i se ba har o - la rak ta ným lan dý ðý ný be lir ten Þa hin, U ma - rým ö nü müz de ki gün ler de bu ba ha rýn çi - çek le ri a çar a ma böl ge ye bak tý ðý mýz da bu - nun hiç de böy le ol ma ya ca ðý, böl ge de cid di en gel le rin ol du ðu gö rü lü yor de di. Þa hin, Or ta do ðu da 1940 lý yýl la rýn so nu 1950 li ve 1960 lý yýl lar da da ba zý top lum sal ha re ket le rin ya þan dý ðý ný ha týr la ta rak, a ra dan ge çen sü re cin bun la rýn dev rim de ðil, dar be ol du ðu nu or ta ya çý kar dý ðý na da dik kat çek ti. Böl ge de ki halk lar i çin yüz yýl lýk bir al da týl ma, kan dý rýl ma ve a þa ðý lan ma nýn söz ko nu su ol - du ðu nu di le ge ti ren Þa hin, (A rap Ba ha rý) o la rak ta ným la nan Or ta do ðu da ki A rap ha - re ket le ri ko nu sun da er ken ta ným la ma yap - ma mak ge re kir. So nu ca ba ka rak dev rim ya da dar be de me nin da ha doð ru ol du ðu nu dü þü nü yo rum. Ö nü müz de ki sü re ce ba ka - rak i sim koy mak çok da ha an lam lý o la cak - týr di ye ko nuþ tu. Þa hin, Os man lý Ým pa ra - tor lu ðu nun böl ge den çe kil me sin den son ra bu gü ne ka dar as lýn da Or ta do ðu si ya si coð - raf ya sý nýn o tur ma dý ðý ný i fa de e de rek, þu an - da da o to ri ter yö ne ti ci le rin böl ge de des tek bu la ma dýk la rý ný di le ge tir di. Or ta do ðu da ki halk ha re ket le ri nin ilk o la rak Tu nus ta baþ - la dý ðý dü þün ce si ne de ka týl ma dý ðý ný vur gu la - yan Þa hin, Ýlk is yan Pa ris te çýk mýþ tý. Bir i ki yýl ön ce sin de Pa ris te so kak la rý ya kan genç - le rin he men he men hep si Ku zey Af ri ka kö - ken liy di. O za man, Av ru pa da bu is ya nýn i - þa ret le ri ve ril miþ ti. An cak Tu nus ta ye ni den a lev le nen a teþ tüm böl ge yi sar dý de di. ö - ne ti ci le rin, dev le ti mo dern a i le þir ket le ri gi bi gör me si nin, Or ta do ðu da ki o lu þu mun en ö - nem li se bep le ri ni a ra sýn da yer al dý ðý ný be lir - ten Þa hin, þöy le de vam et ti: 1950 li ve 60 lar da ki halk ha re ket le rin de müt hiþ bir A rap mil li yet çi li ði var. An cak Or ta do ðu da ki son halk ha re ket le ri ne bak - tý ðý mýz da A rap mil li yet çi li ði nin ül ke den ül - ke ye de ðiþ me si ne rað men si ya si Ýs lâm ren - gi ni al ma ya baþ la dý ðý gö rü lü yor. Dün ya nýn bun dan son ra si ya si Ýs lam la en a zýn dan ý - lým lý ka na dýy la na sýl ya þa ya bi le cek bu ko nu - da ken di ne bir prog ram ha zýr la sa i yi o lur di ye dü þü nü yo rum. Da ha son ra pa ne lin ko nuþ ma cý la rýn dan Ý ran lý ga ze te ci Far rokh Ne gah dar Ý ran Dev ri mi i le A rap Ba ha rý ný kar þý laþ tý ra rak, bir de ðer len dir me yap tý. Psi ka na list ve Po li tik Psi ko lo ji Uz ma ný Prof. Dr. Va mýk D. Vol kan i se po li tik psi ko - lo ji a çý sýn dan A rap Ba ha rý hak kýn da ki gö - rüþ le ri ni di le ge tir di. An ka ra / a a KADINA yö ne lik þid det o lay la rý nýn art ma sý, TBMM Ýn san Hak la rý ný Ýn ce le me Ko mis yo - nu nu da ha re ke te ge çir di. Ko mis yon, ye ni ya - sa ma yý lýn da ko nu yu gün de mi ne a lýp, a raþ týr - mak ü ze re bir alt ko mis yon kur ma yý dü þü nü - yor. Ýn san Hak la rý ný Ýn ce le me Ko mis yo nu, ka - mu o yu na yan sý yan ka dý na yö ne lik þid det o lay - la rýn da ki ar tý þý e le al ma ya ka rar ver di. Ko mis - yon, da ha ön ce bu ko nu da Mec lis te ku ru lan a - raþ týr ma ko mis yon la rý nýn ra por la rý ný, TBMM Ka dýn Er kek Fýr sat E þit li ði Ko mis yo nu nun ça - lýþ ma la rý ný is te di, ya pý lan baþ vu ru la rý top la dý. Ko mis yon, bü tün bun la rý a na bir dos ya da bir - leþ ti re rek, ku rul ma sý plan la nan alt ko mis yon - da e le a la cak. TBMM Ýn san Hak la rý ný Ýn ce le - me Ko mis yo nu Baþ ka ný Ay han Se fer Üs tün, yap tý ðý a çýk la ma da, ka dý na yö ne lik þid det ko - nu sun da ka mu o yun da cid di ba zý o lay lar duy - duk la rý ný di le ge tir di. Ko mis yon o la rak bü tün bun la rý ya kýn dan ta kip et tik le ri ni be lir ten Üs - tün, Bun lar dan ha re ket le ö nü müz de ki dö - nem ler de ka dý na yö ne lik þid det le il gi li bir alt ko mis yon ku ra bi li riz. Bu nun i çin ça lýþ ma la rý - mýz sü rü yor de di. Ko nu yu, gün cel, top lu mu ya ra la yan, zor bir ko nu o la rak ni te len di ren Üs tün, Sa de ce i þin in san hak la rý bo yu tu yok. a þa ma hak ký var, kö tü mu a me le var, bir çok hak ih lal e di li yor, bi zim a la ný mý za gi ri yor di ye ko nuþ tu. Üs tün, o la yýn ko mis yon la rý nýn a la ný na gir di - ði gi bi Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý nýn, A i le ve Sos yal Po li ti ka lar Ba kan lý ðý nýn da a la ný na gi re bil di ði - ni, bir çok a la ný il gi len dir di ði ni vur gu la dý. Üs - tün, tek ba þý na çö ze bi le cek le ri bir du rum ol - ma dý ðý ný an cak ken di le ri ni il gi len di ren yö nü ne el a ta cak la rý ný söy le di. An ka ra / a a TBMM ÝN SAN HAK LA RI NI ÝN CE LE ME KO MÝS O NU, KA DI NA Ö NE LÝK ÞÝD DET O LA LA RI NI E LE AL MAK Ü ZE RE BÝR ALT KO MÝS ON KUR MA I PLAN LI OR. CUMHURBAÞKANI Ab dul lah Gül, Al man ya zi ya re tin de ki gö rüþ - me ler de en çok vi ze ko nu su nun e le a lýn dý ðý ný be lir te rek, Al man ma kam la rý nýn da bu ko nu da ki hak sýz lý ðýn far kýn da ol du ðu nu söy - le di. Gül, Al man ya da ki te mas la rý ný iz le yen ga ze te ci ler le Stutt - gart ta ki dü zen le di ði soh bet top lan tý sýn da, zi ya re ti çer çe ve sin de ger çek leþ tir di ði gö rüþ me le rin sa mi mi ve dos ta ne geç ti ði ni be lirt ti. Ga ze te ci le rin so ru la rý ný da ce vap la yan Gül, vi ze ko nu sun da u mut ve ri ci bir ge liþ me o lup ol ma dý ðý nýn so rul ma sý ü ze ri ne gö rüþ me ler - de en çok vi ze ko nu su nun e le a lýn dý ðý ný, Al man ma kam la rýn da bu ko nu da ki hak sýz lý ðýn far kýn da ol du ðu nu be lirt ti. Türk-Al man Ýþ Fo ru mu nda iþ a dam la rý nýn da bu ko nu da ki þi ka yet le ri ni di le ge tir - dik le ri ni ha týr la tan Gül, Gö rüþ me ler de hep þu nu söy le dim, Bun la - rý Türk ler söy le sey di ön yar gý lý kar þý lar dý nýz a ma gö rü yor su nuz en bü yük þir ket le ri niz, si zin iþ dün ya ný zýn tem sil ci le ri bi le bu na is yan e der ha le gel di ler de dim. Bu ko nu yu göz den ge çi re cek ler, söz ver - di ler. a kýn da Tür ki ye ye ge lip tek rar gö rüþ me ler ya pa cak la rý ný söy le di ler di ye ko nuþ tu. Gül, vi zey le il gi li bir baþ ka so ru ü ze ri ne de þöy le ko nuþ tu: Al man ya ya vi ze nin ta ma men kalk ma sý nýn Al man hü kü me ti nin i ni si ya ti fi ve ka ra rýy la o la bi le ce ði ni pek gör mü yo rum. Bu nun yi ne AB ka ra rýy la o la bi le ce ði ni gö rü yo rum. Bir çok mah ke - me nin, ay rý ca Al man ya da bir çok mah ke me nin bu yön de ka rar la rý var. Gö rüþ me ler de gör dü ðüm ka da rýy la bu vi ze uy gu la ma sýn da da - ha ra hat lýk ge tir me yö nün de ça ba la rý o la cak. Stutt gart / a a ALMANA i le 31 E kim 1961 de im za la nan Türk Ýþ gü cü An - laþ ma sý i le ilk o la rak 2 bin 500 Tür kün göç et ti ði Al man ya da, bu gün 2 mil yon 700 bin Türk bu lu nu yor lý yýl lar da Al - man ya ya göç e den Türk ler de Al man ca dil so ru nu ya þa nýr - ken, 2. ve 3. ne sil Türk göç le rin de i se Türk çe dil so ru nu ya þa - ný yor. Türk Al man Da ya nýþ ma ve En teg ras yon Der ne ði (TAN DEM) Baþ ka ný Doç. Dr. Mus ta fa Na il Al kan, yap tý ðý a - çýk la ma da, Tür ki ye i le Al man ya a ra sýn da im za la nan Türk Ýþ - gü cü An laþ ma sý i le 31 E kim 1961 de Al man ya ya Türk iþ çi gö - çü nün baþ la dý ðý ný be lir te rek, 1961 yý lýn da Ber lin Du va rý nýn ö rül me ye baþ lan ma sý ve Do ðu Al man ya dan ka çak gi riþ le rin en gel len me si se be biy le, Ba tý Al man ya nýn, iþ çi a çý ðý ný iþ gü cü an laþ ma la rýy la ka pat ma ya ça lýþ tý ðý ný söy le di. Türk Ýþ gü cü An laþ ma sý kap sa mýn da ilk o la rak 2 bin 500 Türk iþ çi nin Al - man ya ya git ti ði ni i fa de e den Al kan, Al man ya ya ça lýþ mak i - çin gi den Türk iþ çi ler, Al man ya da bir kaç se ne ka lýp, o sü re i - çin de ça lý þýp, bi rik tir dik le ri pa ray la mem le ket le rin de ev a lýp, iþ kur mak is ti yor du. Göç men ler, Al man ya da kal ma yý ve ya yer leþ me yi dü þün mü yor du. Al man lar da Türk iþ çi le rin ge çi ci ol duk la rý ný dü þü nüp on la rý mi sa fir iþ çi o la rak ni te len dir miþ ti. An cak dü þü nül dü ðü gi bi ol ma dý. Bu gün Al man ya da 4 ne sil - dir ya þa yan yak la þýk 2.7 mil yon Türk var. Bu Türk le rin yak la - þýk 1 mil yo nu Türk a sýl lý Al man di ye ko nuþ tu. An ka ra / a a Orhangazi'de TIR otomobil ile çarpýþtý: 5 ölü BURSA'NIN Or han ga zi il çe sin de, o to mo bil i le TIR ýn çar pýþ ma sý so nu cu, 5 ki þi öl dü, 4 ki þi ya ra - lan dý. A lý nan bil gi ye gö re, Or han ga zi den Ýz nik yö nü ne gi den Gür kan Þa hin in (32) kul lan dý ðý 16 ZJ 320 o to mo bil i le Ka ra bük ten Bur sa Seb ze ve Mey ve Ha li ne git ti ði öð re ni len Er kan Öz kan (30) yö ne ti min de ki 07 EJL 25 pla ka lý TIR, Or han ga zi- Ýz nik ka ra yo lu 5. ki lo met re de çar pýþ tý. Çar pýþ ma - nýn et ki siy le yol dan çý kan TIR, gir di ði mey ve bah çe sin de ki a ðaç lar çar pa rak du ra bi lir ken, sav - ru lan o to mo bil hur da ya dön dü. Ka za da, o to mo - bil de sý ký þan sü rü cü Gür kan Þa hin i le ya nýn da ki Ci han Taþ de mir (30), Hay dar ýl dý rým (27), Za - fer Çe tin Bay rak (39) ve is mi he nüz be lir le ne me - yen bir ki þi o lay ye rin de öldü. TIR þo fö rü Er kan Öz kan i le bu a raç ta bu lu nan Ha ni fi Ze ren (30), Si nan Na mal (19) ve Ah met ýl maz (36) ya ra lan - dý. Cum hu ri yet sav cý sý nýn o lay ye rin de ki in ce le - me si nin ar dýn dan, hur da ya dö nen o to mo bil de sý ký þan genç le rin ce set le ri, Or han ga zi Be le di ye si it fa i ye e kip le ri nin ke si ci ve a yý rý cý a let ler le yap týk - la rý ve yak la þýk ya rým sa at sü ren ça lýþ ma son ra - sýn da çý ka rý la bil di. Ka za da ölen gen cin ce se di, Or han ga zi Dev let Has ta ne si mor gu na kal dý rýl dý. O to mo bil sü rü cü sü Gür kan Þa hin in ce se di nin i - se Bur sa Ad li Týp Ku ru mu na gön de ri le ce ði öð re - nil di. a ra lý lar i se Or han ga zi Dev let Has ta ne sin - de a yak ta te da vi e dil di. Ö te yan dan, da ha ön ce de bir çok tra fik ka za sý nýn mey da na gel di ði ve çok sa yý da ki þi nin öldüðü Or han ga zi-ýz nik ka ra yo - lun da bir kaç ay ön ce de 3 MTA mü hen di si ka za - da ölmüþtü. Bu a ra da, ka za se be biy le Or han ga zi- Ýz nik ka ra yo lun da tra fik bir sü re kon trol lü o la rak tek þe rit ten sað lan dý. O lay la il gi li so ruþ tur ma nýn sür dü ðü bil di ril di. Or han ga zi / a a AM ye re kor iþ baþ vu ru su ANAASA Mah ke me si nin ya pý sý nýn de ðiþ ti - ril me si nin ar dýn dan per so nel ih ti ya cý ný kar þý la - mak ü ze re a çý lan 45 ra por tör yar dým cý sý kad ro su i çin top lam 3 bin 470 ki þi baþ vu ru yap tý. ük sek Mah ke me, ü ye sa yý sý nýn ar tý rýl ma sý nýn ar dýn dan di ðer per so nel sa yý sý nýn da ar tý rýl ma sý i çin ça lýþ - ma baþ lat tý. Bu kap sam da, 45 ra por tör yar dým cý sý al ma yo lu na gi den A na ya sa Mah ke me si, ra por - tör yar dým cý lý ðý na baþ vu ru i çin du yu ru yap tý. A - na ya sa Mah ke me si nin du yu ru su na, top lam 3 bin 470 ki þi den ta lep gel di. Baþ vu ru ya pan lar da, 657 sa yý lý Dev let Me mur la rý Ka nu nun da yer a lan ge - nel þart la rý ta þý ma la rý, hu kuk, si ya sal bil gi ler, ik ti - sat, iþ let me, ik ti sa di ve i da ri bi lim ler a lan la rýn da en az dört yýl lýk yük se köð re nim yap mýþ ve ya bun la ra denk li ði ka bul e dil miþ ya ban cý öð re tim ku rum la rýn dan me zun ol ma la rý ya da ya ban cý bir hu kuk fa kül te si ni bi ti rip de Tür ki ye de ki hu kuk fa kül te le ri prog ram la rý na gö re ek sik ka lan ders - ler den sý na va gi rip ba þa rý bel ge si al mýþ bu lun ma - la rý þar tý a ran dý. Baþ vu ran la rýn ay rý ca, 30 E kim 2011 ta ri hi i ti ba rýy la li sans, li san süs tü ve dok to ra öð re ni mi ni ta mam la mýþ o lan lar i çin 35 ya þý ný dol dur ma mýþ ol ma la rý, KPSS 103 pu an tü rün den en az 75 pu an al ma la rý is ten di. ük sek Mah ke - me, 45 ra por tör yar dým cý lý ðý i çin baþ vu ran 3 bin 470 ki þi yi, ya zý lý ve mü la kat sý na vý na ta bi tu ta cak. a zý lý sý nav 30 E kim 2011 Pa zar gü nü ÖSM ta - ra fýn dan ya pý la cak. An ka ra /a a Bozova Kay ma kamý ko nu tun da ö lü bu lun du ÞANLIURFA'NIN Bo zo va Kay ma ka mý Ca ner Ak gün (31), ko nu tun da ö lü bu lun du. Kay ma kam Ak gün ün si lah la in ti har et ti ði ö ne sü rül dü. A lý - nan bil gi ye gö re, Kay ma kam Ak gün, yal nýz kal dý - ðý Kay ma kam lýk ko nu tun da, dün sa bah sa at le - rin de gö rev li ler ta ra fýn dan ö lü o la rak bu lun du. O la yýn ha ber ve ril me si ü ze ri ne Þan lý ur fa Va li si Ce la let tin Gü venç, il çe ye gel di. O lay ye ri in ce le - me e kip le ri nin bu lun du ðu Kay ma kam lýk ko nu - tu na gi ren Va li Gü venç ve be ra be rin de ki ler, yet - ki li ler le bir sü re gö rüþ tük ten son ra, ko nu tun ya - ký nýn da ki Ýl çe Em ni yet Mü dür lü ðü ne geç ti. Va li Gü venç, bir sü re kal dý ðý Em ni yet Mü dür lü ðün - den ay rý lýr ken, ga ze te ci le rin so ru su ü ze ri ne, a çýk - la ma ya pa ma ya ca ðý ný be lir te rek, Ar ka da þý mý zý kay bet tik de di. Bo zo va Be le di ye Baþ ka ný Ha san A ru soð lu da, o lay dan duy du ðu ü zün tü yü di le ge - ti re rek, Tek ba þý nay mýþ bil mi yo ruz na sýl ol muþ. Ü zün tü müz bü yük tür, Al lah a i le si ne sa býr ver - sin di ye ko nuþ tu. Si lâh la mý in ti har et miþ? yö - nün de ki so ru yu da A ru soð lu, Si lâh la et miþ tir. Ke sin net o la rak bil di ði miz bir ko nu de ðil de di. Or du da 1980 yý lýn da dün ya ya ge len Ak gün, 30 Tem muz 2010 ta rih li ka rar na mey le Bo zo va Kay - ma kam lý ðý na a tan mýþ tý. Ev li o lan Ak gün ün 1 yaþ la rýn da bir ký zý bu lu nu yor. Þan lý ur fa / a a Ka dý na þid det Mec lis gün de min de HABERLER A rap Ba ha rý çi çek a ça cak mý? DOÇ. DR. ÞA HÝN, A RAP BA HA RI O LA RAK AD LAN DI RI LAN OR TA DO ÐU DA KÝ A RAP HA RE KET LE RÝ KO NU SUN DA ER KEN TA NIM LA MA AP MA MAK GE REK TÝ ÐÝ NÝ SÖ LE DÝ. Gazi Ü ni ver si te si U lus la ra ra sý Ý liþ ki ler Bö lü mü Öð re tim Ü ye si Doç. Dr. Meh met Þa hin. FOTOÐRAF: AA Gül: En çok vi ze yi ko nuþ tuk 2 bin 500 gittik, 2.7 milyon olduk Cumhurbaþbakaný Abdullah Gül, Almanya'ya gerçekleþtirdiði ziyaret kapsamýnda Almanya Baþbakaný Angela Merkel'i de kabul etmiþti. FOTOÐRAF: AA ZAÝ Turist Rehber Kimliðimi kaybettim. Hükümsüzdür. Esmanur Çelebi

5 5 HABER 23 ELÜL 2011 CUMA HABERLER TBMM Baþkaný Cemil Çiçek Çiçek: Demokrasi için önemli adýmlar attýk TBMM Baþ ka ný Ce mil Çi çek, Tür ki ye de de mok ra - si yi güç len dir mek i çin son dö nem de çok ö nem li a - dým lar at týk la rý ný ve her a lan da kök lü de ði þik lik ler ger çek leþ tir dik le ri ni be lir te rek, Ýf ti har la söy le me li - yim ki bu a dým lar, Tür ki ye yi da ha güç lü, da ha i ti - bar lý, da ha is tik rar lý ha le ge tir di de di. As ya Sa yýþ tay - lar Bir li ði (A SO SA I)-Av ru pa Sa yýþ tay lar Bir li ði (E U - RO SA I) 1. Or tak Kon fe ran sý nýn a çý lý þýn da ko nu þan TBMM Baþ ka ný Çi çek, ta ri hi ge li þim sü re ci i çin de mil lî e ge men lik, de mok ra tik par la men ter sis tem, par la men to ve sa yýþ ta yýn bir bir le riy le çok ya kýn dan il gi li ku rum lar ol du ðu nu i fa de et ti. Çi çek, sa yýþ tay la - rýn mil lî e ge men li ðin en be lir gin yan sý ma sý o lan büt - çe hak ký nýn, et ki li bir þe kil de kul la nýl ma sý na kat ký sað la ma gö re viy le do na týl mýþ kök lü ku rum lar ol du - ðu nu di le ge tir di. Say dam lýk, he sap ve re bi lir lik, de - mok ra si nin ve a dil yö ne ti min en ö nem li gös ter ge le - ri dir di yen Çi çek, ha ki kî ma na da halk a dý na yö ne - tim den söz e de bil me nin, hal ka ve hal kýn tem sil ci le ri - ne he sap ver mek le müm kün o la bi le ce ði ni kay det ti. De mok ra si ler de hal kýn ken di si ni yö ne te cek ki þi ve or gan la rý ný se çim ler yo luy la biz zat be lir le me yet ki si - ne sa hip ol du ðu nu vur gu la yan Ce mil Çi çek, ko nuþ - ma sý ný þöy le sür dür dü: Tür ki ye de de mok ra si yi güç - len dir mek i çin son dö nem de çok ö nem li a dým lar at - týk ve her a lan da kök lü de ði þik lik ler ger çek leþ tir dik. Ýf ti har la söy le me li yim ki bu a dým lar, Tür ki ye yi da ha güç lü da ha i ti bar lý da ha is tik rar lý ha le ge tir di. Bu re - form lar a ra sýn da Sa yýþ ta yýn güç len di ril me si ve et kin - li ði nin art tý rýl ma sý a ðýr lýk lý bir yer tut mak ta dýr. Bu kap sam da par la men to, Sa yýþ tay i liþ ki le ri göz den ge - çi ri le rek da ha son ra dan bir ze mi ne o tur tul ma ya ça lý - þýl mýþ týr yý lýn dan be ri ya pý lan A na ya sal ve a - sal de ði þik lik ler i le Sa yýþ ta yýn de ne tim a la ný ka mu kay na ðý kul la nan tüm ku rum la rýn he sap la rý ný kap sa - ya cak þe kil de ge niþ le til miþ tir. 10 ay ön ce yü rür lü ðe gi ren Sa yýþ tay Ka nu nu i le de Sa yýþ ta yýn ba ðým sýz lý ðý ve bil gi ye e ri þim hak ký gi bi te mel hu sus lar güç lü bir þe kil de dü zen len miþ tir. Ýs tan bul / a a Bakan Dinçer: A na do lu li se le ri ne ek ka yýt yok MÝLLÎ E ði tim Ba ka ný Ö mer Din çer, A na do lu li se - le rin de a çýk ka lan kon ten jan lar i çin ye ni bir ek ka yýt hak ký ta ný ma ya cak la rý ný söy le di. Din çer, Sab ri Ül ker Gý da A raþ týr ma la rý Vak fý ve Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý iþ bir li ðiy le il ko kul öð ren ci le ri ne yö ne lik ge liþ ti ri len e mek te Den ge e ði tim prog ra mýy la il gi li top lan tý - nýn çý ký þýn da ga ze te ci le rin so ru la rý ný ce vap la dý. Bir ga ze te ci nin, A na do lu li se le rin de ha la 8 bin boþ kon - ten jan ol du ðu, ö zel o kul la ra ka yýt yap tý ran öð ren ci le - rin, ö zel o kul lar da ki ka yýt la rý ný sil me dik le ri i çin ba zý ye dek te bek le yen öð ren ci le rin mað dur du rum da ol - du ðu söy le ni yor. Siz du ru mu na sýl de ðer len di ri yor - su nuz? Bir ta kým ted bir ler ve ya ek ka yýt sü re si gün de - me ge le bi lir mi? so ru su ü ze ri ne Din çer, ma a le sef 8 bin ci va rýn da a çýk kon ten jan kal dý ðý ný söy le di. Din - çer, e ni bir ek ka yýt hak ký ta ný ma ya ca ðýz, ye ni bir prog ram baþ lat ma ya ca ðýz de di. Mil lî E ði tim Ba ka ný Din çer, Ö nü müz de ki yýl yer leþ tir me sis tem le ri ni bü tü nüy le de ðiþ ti re ce ðiz. Tek rar tek rar yer leþ me le - rin ol du ðu prog ra mý, fark lý bir yön tem le de ne ye ce - ðiz þek lin de ko nuþ tu. Ýs tan bul / Nagehan Bayram 2 sav cý nýn ö zel yet ki le ri kal dý rýl dý BE ÞÝK TAÞ TA KÝ Ýs tan bul Ad li ye sin de gö rev ya pan ve bir dö nem ka mu o yun ca bi li nen ba zý ö nem li so - ruþ tur ma la rý yü rü ten Cum hu ri yet sav cý la rý Se lim Ber na Al tay ve Meh met Er gül ün ö zel yet ki le ri nin, Ha kim ler ve Sav cý lar ük sek Ku ru lu (HSK) ka ra - rýy la kal dý rýl dý ðý öð re nil di. Ce za Mu ha ke me le ri Ka - nu nu nun 250. mad de siy le gö rev li Be þik taþ ta ki Ýs tan - bul Ad li ye sin de bir sü re dir ö zel yet ki li Cum hu ri yet sav cý lý ðý ya pan Al tay ve Er gül ün ö zel yet ki le ri nin HSK ka ra rýy la kal dý rýl dý ðý be lir til di. Sav cý lar dan Meh met Er gül ün, ö zel yet ki le ri nin kal dý rýl ma sý ve nor mal sav cý lýk yap ma sý i çin HSK ya di lek çey le baþ vur du ðu kay de di lir ken, sav cý Se lim Ber na Al - tay ýn böy le bir ta le bi ol ma dý ðý i fa de e dil di. ak la þýk 10 yýl dýr Be þik taþ ta ki Ýs tan bul Ad li ye sin de gö rev ya - pan ve bir sü re ön ce Çað la yan da ki Ýs tan bul A da let Sa ra yý nda a çý lan ö zel yet ki li Ýs tan bul 15. A ðýr Ce za Mah ke me si ne du ruþ ma sav cý sý o la rak a ta nan Meh - met Er gül, Cum hu ri yet sav cý la rý Sü ley man Peh li van, A li Hay dar ve Mu rat ön der i le bir lik te Bal yoz Pla - ný id di a la rý na yö ne lik so ruþ tur ma yý yü rüt müþ tü. Ö - zel yet ki si kal dý rý lan sav cý lar dan Se lim Ber na Al tay da Hrant Dink ci na ye ti so ruþ tur ma sý ný yü rüt müþ ve Ýs tan bul 14. A ðýr Ce za Mah ke me sin de gö rü len dâ vâ - ya i liþ kin id di a na me yi ha zýr la mýþ tý. Ýs tan bul / a a Mec lis ö nü müz de ki haf ta so nu a çý la - cak. Mil let ve kil le ri ni yo ðun bir gün - dem bek li yor. Se çim le rin ar dýn dan çok ký sa bir ça lýþ ma ya pan Mec lis ta ti le gir - miþ ti. Þüp he yok ki, Mec lis in ö nün de du ran en ö nem li gün dem mad de si öz gür lük çü ve de mok rat bir a na ya sa o la cak. Öz gür lük ler an la mýn da son gün ler de i ki ge liþ me ya þan dý. 28 Þu bat post mo dern dar be sü re cin de ge ti ri len i ki ya sa ðýn kal dý rýl ma sý mem nu ni yet ve ri ci ge liþ me ler o la rak ni te len - di ri le bi lir. Bun lar dan bi ri si ü ni ver si te ye gi riþ - te mes lek li se le ri ne uy gu la nan kat sa yý a da let - siz li ði nin kök ten kal dý rý la ca ðý nýn ve bu ko - nu nun ge le cek dö nem de ta ma men hal le di le - ce ði nin söy len me si, di ðer ko nu da Kur ân kurs la rýn da yaþ en ge li nin kal dý rýl ma sý ol du. Baþ ta þu nu söy le ye lim. Çok geç ka lýn mýþ bir ka rar. Çün kü bu ya sak yýl lar dýr on bir ler - ce gen ci ve ço cu ðu et ki le di. 28 Þu bat da yat - ma la rýn dan o lan ya sak la 12 ya þý ný bi tir me yen ço cuk lar ca mi ler de yaz Kur ân kurs la rý na yýl - lar dýr gi de mi yor du. Kur ân kurs la rý na yýl lar - dýr gi de me yen öð ren ci le ri dü þün dü ðü müz de mil yon lar ca ço cuk o ya þý na ka dar Kur ân öð - ren mek ten mah rum bý ra kýl mýþ týr. Bu sü re i çe ri sin de ya pý lan a çýk la ma la ra bir bak mak ta fay da var. Baþ ba kan Er do ðan, Kur ân kurs la rý i çin yaþ sý ný rý ko nul ma sý na kar þý ol du ðu nu söy le - miþ, ken di si nin de 7 ya þýn da bu kurs la ra ka - týl dý ðý ný be lir tir ken, Bir ço cu ðun Kur ân ý öð ren me si nin o na ge ti re ce ði o lum suz ne o - la bi lir? di ye sor muþ tu. Bý ra ka lým ki ta bý ný, Kur ân ý öð ren sin. Bu du rum dan ni ye ra hat - sýz o la lým? Bý ra ka lým ra hat ra hat öð ren sin. Tom miks-tek sas o ku ma ya hiç kim se ma ni ol mu yor, a ma ken di ki ta bý ný öð ren me si ne ni ye ma ni o lu yo ruz? de miþ ti. Dö ne min Di ya net ten So rum lu Dev let Ba - ka ný Fa ruk Çe lik i se, e ði tim-öð re - tim yý lý nýn baþ la dý ðý gün ler de yap tý ðý a çýk la - ma da Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý Teþ ki lât a sa - sý i le yaz Kur ân kurs la rýn da ki yaþ sý nýr la ma - sý ný kal dýr ma yý plan la dýk la rý ný be lirt miþ ve Bu ko nu da ki ký sýt la ma nýn doð ru ol ma dý ðý i - nan cýn da yýz de miþ ti. An cak ka nun Mec - lis te gö rü þü lüp ka bul e dil di ði hal de bu ya sak yi ne kal dý rýl ma mýþ tý. Di ya net Ýþ le ri Ba ka ný Prof. Dr. Meh met Gör mez i se gö re ve baþ la dý ðý gün ler de ca - mi ler de a çý lan yaz Kur ân kurs la rý na ka tý la - bil mek i çin il köð re tim 5. sý ný fý bi tir me þar tý a ran ma sý ný A na ya sa ya ay ký rý o la rak gör - dü ðü nü be lir te rek, Ký sa sü re i çin de bu yan lýþ lýk tan vaz ge çi le ce ði ni bek li yo ruz. Ko - nuy la il gi li ha zýr lýk la rý mýz var, an cak ta biî ki, da ha ön ce den a lýn mýþ bir ka rar var. Bu ka ra rýn ye ni den göz den ge çi ril me si ge re ki - yor. A lý nan ka rar a na ya sal bir ka rar de ðil - dir. Bu bir yo rum dur de miþ ti. Ni ha yet, ge çen yýl ka nun çý kar ken hal le dil - me yen ve öz gür lük le ri ký sýt la yan bu me se le, Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý Ku ru luþ ve Gö rev le - ri Hak kýn da Ka nun da ya pý lan de ði þik lik le ve Kur ân kurs la rý na yaþ sý nýr la ma sý ge ti ren dü - zen le me nin yü rür lük ten kal dý rýl ma sý yo luy la hal le dil di. Ka nun Hük mün de Ka rar na me i le 633 sa yý lý Ka nu nun ek 3. mad de sin de yer a - lan il gi li pa rag raf yü rür lük ten kal dý rý la rak me se le (þim di lik) hal le dil miþ gö zü kü yor. Ta - biî bu nu söy ler ken CHP nin Mec lis in a çýl - ma sý nýn ar dýn dan ko nu yu A na ya sa Mah ke - me si ne gö tü rüp gö tür me ye ce ði nin de mu al - lâk ta ol du ðu nu ha týr lat ma lý yýz. Ü mit e di yo - ruz ki, CHP böy le bir ha ta ya dü þüp ye ni bir sý nýr la ma ya mey dan ver mez Öz gür lük me se le si her in sa nýn en ta biî hak la rý a ra sýn da yer a lan bir ko nu dur. Bu - gü ne ka dar kon jonk tür mü sa it de ðil di ve - ya za ma ný ge lin ce ya pý la cak tý tü rü söz le - rin ar ka sý na sý ðý nýl ma ma lý dýr. Zi ra, öz gür - lük le rin kon jonk tü rü de ol maz, ge cik ti ri le - mez de. Öz gür lük ler za ma nýn da sað la nýr sa tam bir an la mý o lur. Týp ký Ad nan Men de - res ve ar ka daþ la rý nýn e za ný as lý na çe vi ren ka nu nu Mec lis in a çýl dý ðý ilk o tu rum da çý - kar ma sý gi bi Di ðer ko nu ya ge lin ce O da 28 Þu bat ýn da yat ma la rýn dan bi ri si o lan mes lek li se le ri ne uy gu la nan kat sa yý a da let siz li ði nin gi de ril me - siy di. ÖK Baþ ka ný u suf Zi ya Öz can, kat sa - yý nýn kal dý rýl ma sý i çin ça lýþ ma baþ lat týk la rý ný ve ko nu yu kök ten çö ze cek le ri ni söy le di. Me - se le hal le di le bil miþ de ðil. Ü ni ver si te sý nav la - rý na ha zýr la nan mes lek li se li ler þim di den bü - yük bir bek len ti i çi ne gir di ler. Me se le yi ne tam o la rak çö zü le mez se bir kez da ha sü kutu ha ya le uð ra ya cak la rý da or ta da. a sak lar de vam et ti ði ve bu ya sak la rýn in - san hak la rý na ve öz gür lük le re ay ký rý ol du ðu i çin, bu ko nu lar gün de me gel di ðin de sü rek li gün dem de tut ma ya gay ret sarf e den ya zý lar ya zý yo ruz. So run lar tam an la mýy la çö zü le ne ka dar da bu ko nu ya rý ta kip te o la ca ðý mý zý be lirt mek is te rim. a sak çý la rýn yol aç tý ðý bütün mað du ri yet ler gi de ril me li, mað dur o - lan la rýn da her tür lü hak la rý i a de e dil me li dir. Sos yal ve öz lük hak la rý da hil. Ö te yan dan, 28 Þu bat ýn di ðer da yat ma - la rý nýn kal dý rýl ma sý i çin de da ha faz la za - man kay be dil me me li dir. Bir da ha böy le ya sak la ra cür et e dil me me si ve e ði tim öz - gür lü ðü ne ay ký rý bu ka rar la rýn çýk ma ma sý i çin Tür ki ye nin da ha faz la de mok ra tik leþ - me si ne ve öz gür lük le ri nin a la bil di ðin ce ge niþ le me si ne ih ti yaç var dýr. Bu nun ilk a dý mý o la rak da de mok rat, öz - gür lük çü bir a na ya sa ya ih ti yaç var dýr. e ni a - na ya sa ko nu sun da ya ka la nan fýr sat da si ya sî çe kiþ me le re kur ban e dil me me li dir. a sak çý la rýn yol aç tý ðý bütün mað du ri yet ler gi de ril me li, mað dur o lan la rýn da her tür lü hak la rý i a de e dil me li dir. Sos yal ve öz lük hak la rý da da hil. mka ni as ya.com.tr Köklü çözüm KPDS 20 Kasým da ÖSM, Ka mu Per so ne li a ban cý Dil Bil - gi si Se vi ye Tes pit Sý na vý (KPDS) Son ba - har Dö ne mi sý na vý nýn 20 Ka sým da, sý na va baþ vu ru la rýn i se 26 Ey lül-5 E kim a ra sýn da a lý na ca ðý ný bil dir di. ÖK ten ya pý lan a çýk - la ma ya gö re, 26 Ey lül-5 E kim 2011 ta rih - le ri a ra sýn da ya pý la cak baþ vu ru lar, e lek tro - nik or tam da a lý na cak. Son 2 yýl i çin de ÖSM ta ra fýn dan ya pý lan her han gi bir sý - na va baþ vu ru mer ke zi a ra cý lý ðýy la baþ vur - muþ a day lar baþ vu ru la rý ný is ter ler se bi rey - sel o la rak in ter net a ra cý lý ðýy la, is ter ler se bir baþ vu ru mer ke zi a ra cý lý ðýy la ya pa bi le - cek. Di ðer a day lar baþ vu ru la rý ný baþ vu ru mer kez le ri a ra cý lý ðýy la ya pa cak. Baþ vu ru da 3 TL o lan baþ vu ru hiz me ti üc re ti de a day - lar ta ra fýn dan ö de ne cek. Baþ vu ru mer kez - le ri ÖSM nin in ter net ad re sin den du yu ru la cak. Sý nav üc re ti nin baþ vu ru iþ le min den ön ce il gi li ban ka ya ya tý rýl ma sý ge re ki yor. A day lar, 2011-KPDS Son ba har Dö ne mi ký la vu zu i - le a day bil gi for mu na baþ vu ru sü re si i çin - de ÖSM nin in - ter net ad re sin den u la þa bi le cek. 20 Ka - sým da ya pý la cak sý nav hak kýn da ay rýn tý lý bil gi, 2011-KPDS Son ba har Dö ne mi Ký la - vu zun dan e di ni le bi le cek. An ka ra / a a Bal yoz da 5 mu vaz zaf daha tu tuk lan dý BAL OZ Pla ný so ruþ tur ma sý kap sa - mýn da, mah ke me ye sevk e di len 5 mu vaz - zaf as ker, tu tuk lan dý. Be þik taþ ta ki Ýs tan - bul Ad li ye sin de, Bal yoz Pla ný so ruþ tur - ma sý ný yü rü ten ö zel yet ki li Cum hu ri yet Sav cý sý Hü se yin A yar ta ra fýn dan i fa de le ri a lý nan ve tu tuk lan ma la rý ta le biy le mah ke - me ye sevk e di len Tu ða mi ral A li Sa di Ün - sal, Tü ma mi ral Fik ret Gü neþ, al bay lar Sen cer Ba þat ve Meh met Ko ray Er ya þar i - le bin ba þý Cem Çað lar, Ýs tan bul Nö bet çi 12. A ðýr Ce za Mah ke me sin ce tu tuk lan dý. Tu tuk la ma ka ra rý ný öð re nen sa nýk la rýn ya kýn la rý nýn að la dýk la rý göz len di. Ün sal, Gü neþ, Ba þat, Er ya þar ve Çað lar, Has dal Ce za e vi ne gön de ril di. Ýstanbul / a a Ýz mir de KCK ya 30 gö zal tý ÝZ MÝR DE te rör ör gü tü ne yö ne lik dü zen - le nen o pe ras yon da 30 ki þi gö zal týn a lýn dý. A lý nan bil gi ye gö re, Ýz mir Em ni yet Mü dür - lü ðü Te rö re Mü ca de le Þu be si e kip le rin ce te rör ör gü tü ne yö ne lik, çe þit li semt ler de be - lir le nen ad res le re eþ za man lý o pe ras yon dü - zen len di. O pe ras yon so nu cu, a ra la rýn da ba - zý BDP il ve il çe yö ne ti ci le ri nin de yer al dý ðý yak la þýk 30 ki þi gö zal tý na a lýn dý. Ýzmir / a a Edirne'de 98 kaçak yakalandý E DÝR NE DE ya sa dý þý yol lar dan yurt dý þý na çýk mak is te yen 98 ka çak ya ka lan dý. A lý nan bil gi ye gö re, jan dar ma ve sý nýr dev ri ye e kip - le rin ce, il mer ke zi ne bað lý Doy ran, Ka ra ka - sým ve Or ha ni ye Köy le ri i le Me riç ve Ýp sa la il çe le rin de ya pý lan kon trol ler de ya sa dý þý yol lar dan yurt dý þý na git mek is te yen So ma li, E rit re, Myan mar, Af ga nis tan, Ý ran, I rak ve Fi lis tin uy ruk lu 98 ki þi ya ka lan dý. a ban cý uy ruk lu lar, sý nýr dý þý e dil mek ü ze re E dir ne Em ni yet Mü dür lü ðü Pa sa port ve a ban cý - lar Þu be si ne gö tü rül dü. Edirne / a a Diyarbakýr'da polise düzenlenen silâhlý saldýrýda 1 polis þehit oldu, 1'i polis 3 kiþi de yaralandý. Saldýrýnýn ardýndan olay yerinde geniþ güvenlik tedbiri alýndý. FO TOÐ RAF: AA VAN IN Ça tak i le Di yar ba kýr ýn Sur il çe le rin de gü ven lik güç le ri ne u zun nam lu lu si lâh lar la a çý - lan a teþ te 1 as ker, 2 ge çi ci köy ko ru cu su i le 1 po lis me mu ru þe hit ol du, 1 po lis, 2 ge çi ci köy ko ru cu su i le 2 va tan daþ ya ra lan dý. Van Va li li ðin den ya pý lan ya zý lý a çýk la ma - da, 21 Ey lül 2011 ta ri hin de, o pe ras yon böl - ge sin den dö nen Ça tak Jan dar ma A sa yiþ Ko - man do Bö lük Ko mu tan lý ðý na bað lý un sur la - ra, sa at sý ra la rýn da Va zos sýr tý böl ge - sin de, bir grup te rör ör gü tü men su bun ca u - zun nam lu lu si lâh lar la a teþ a çýl dý ðý be lir til - di. Te rö rist le rin aç tý ðý ilk a teþ te jan dar ma Er Do ðar Gö rer i le ge çi ci köy ko ru cu la rý Be dih E sin i le Sab ri Bi ter in þe hit ol du ðu bil di ri len a çýk la ma da, çý kan ça týþ ma da 2 ge çi ci köy ko ru cu su nun da ya ra lan dý ðý i fa de e dil di. A - çýk la ma da, ya ra lý la rýn he li kop ter le ge ti ril dik - le ri Van As kerî Has ta ne si i le ü zün cü ýl Ü ni ver si te si (Ü) Týp Fa kül te si E ði tim ve A raþ týr ma Has ta ne sin de te da vi al tý na a lýn dý - ðý kay de dil di. A çýk la ma da, o lay son ra sý böl - ge ye in ti kal e den gü ven lik güç le ri ta ra fýn dan ha va des tek li o pe ras yon la ra de vam e dil di ði vur gu lan dý. Van - Diyarbakýr / a a DÝARBAKIR VE VAN DA 4 ÞEHÝT TE RÖR, DÜN VAN VE DÝ AR BA KIR DA KÝR LÝ Ü ZÜ NÜ GÖS TER DÝ. U ZUN NAM LULU SÝ - LÂH LAR LA A ÇI LAN A TEÞ TE 4 GÜ VEN LÝK MEN SU BU ÞE HÝT OL DU, 5 KÝ ÞÝ A RA LAN DI. U NUS E KÝ BÝ NE SAL DIR DI LAR DÝAR BA KIR IN Sur il çe si Mar din ka pý sem tin de dev ri ye gö re vi ya pan po lis e - ki bi ne he nüz kim li ði be lir siz ki þi ve ya ki þi ler ce u zun nam lu lu si lâh la a teþ a çýl - dý. Sal dý rý da 2 po lis me mu ru i le 2 va tan daþ ya ra lan dý. a ra lý po lis me mur la rýn - dan bi ri has ta ne ye gö tü rü lür ken yol da þe hit ol du. Di ðer ya ra lý po lis me mu ru i - le 2 va tan daþ i se Dic le Ü ni ver si te si Týp Fa kül te si A raþ týr ma Has ta ne si nde te - da vi al tý na a lýn dý. O lay ye rin de in ce le me de bu lu nan Di yar ba kýr Va li si Mus ta fa Top rak, yap tý ðý a çýk la ma da, dev ri ye gö re vi ya pan ve u nus o la rak ta bir e di - len po lis e ki bi ne u zun nam lu lu si lâh la sal dý rý dü zen len di ði ni be lir te rek, Sal dý - rý da 1 po li si miz þe hit ol du. 1 i po lis 3 ki þi de ya ra lan dý. Eþ ka li be lir le nen sal dýr - gan la rýn ya ka lan ma sý i çin o pe ras yon baþ la týl dý de di. ÞE HÝR DE KUL LA NI LA CAK PKK SÝ LÂH LA RI E LE GE ÇÝ RÝL DÝ TE RÖR ör gü tü PKK nýn, Van a si lâh sev ki ya tý ya pa ca ðý bil gi si ni a lan gü ven lik güç le ri, si lâh la rýn sý nýr dan ge çi ri le rek, baþ ka le il çe si ne bað lý köy de bir kam yo ne - tin al tý na yer leþ ti ril di ði ni tesbit et ti. Dü zen le nen o pe ras yon da te rör ör gü tü PKK nýn þehir mer ke zin de ki ey lem le rin de kul la nýl mak ü ze re gön de ril di ði tesbit e di len 2 a det ka laþ ni kof, 1 i glock mar ka 4 a det ta ban ca ve çok sa yý da mer mi e le ge çi ril di. Po lis, kam yo net sü rü cü sü M. S. U. i le si lâh la rý tes lim a la ca ðý be lir - ti len M. E. M. ve Ý. Ç yi gö zal tý na al dý. Ýþ lem le ri nin ar dýn dan mah ke me ye çý ka rý - lan zan lý lar dan M. E. M. ve Ý. Ç. tu tuk lan dý. M. S. U. i se ser best bý ra kýl dý.

6 EKONOMÝ HABERLER 6 23 ELÜL 2011 CUMA S E R B E S T P Ý A S A EURO ALTIN C. ALTINI DÜN 102,65 ÖN CE KÝ GÜN 103,90 DÜN 695,52 ÖN CE KÝ GÜN 703,78 DO LAR DÜN 1,8330 ÖN CE KÝ GÜN 1,7980 DÜN 2,4650 ÖN CE KÝ GÜN 2,4640 Cin si DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ Cin si MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL A DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ 21 ELÜL ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VET DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ A LÝ 100 JA PON E NÝ Fa iz lo bi si vur gun pe þin de BE RA BE RÝN DE KÝ he yet Sa ray bos na yý zi ya ret e - den Zi ra at Ban ka sý ö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný ve Ýs - tan bul Men kul Kýy met ler Bor sa sý (ÝMKB) Ku ru cu Baþ ka ný Mu har rem Kars lý, S&P nin Tür ki ye nin not ar tý rý mý na i liþ kin, Tür ki ye nin kre di no tu nun sa de ce e ko no mik fak tör ler le tes bit e dil me di ði ni i - fa de e de rek, E ðer öy le ol say dý, bi zim kre di no tu - muz Av ru pa nýn bir çok ül ke sin den da ha i yi o lur - du de di. Kars lý, bir so ru ü ze ri ne, Tür ki ye de kriz yok, bü yü me de re kor kýr mý þýz, enf las yon ga yet dü - þük, büt çe a çýk de ðil faz la ve ri yor. Ül ke nin borç la rý Av ru pa ül ke le ri ne gö re çok az. böy le bir du rum da ül ke nin no tu BBB fa lan de ðil, AB ka rý þý mý ol ma sý ge re ki yor du de di. Dün ya da ki rey ting ku ru luþ la rý - nýn Tür ki ye de ki ca rî a çý ðý ba ha ne et tik le ri ni vur - gu la yan Kars lý, söz le ri ne þöy le de vam et ti: Bu ku - ru luþ lar, her þey i yi gü zel de ca rî a çý ðý nýz var di - yor lar. Ca ri a çý ðý ba ha ne e dip, bi zim rey tin gi mi zin dü þü rül me si, Tür ki ye ye ge len sý cak pa ra nýn yük - sek fa iz bek len ti si ne ne den o lu yor. Sýrf bu rey ting ra kam la rý yü zün den yük sek fa iz ö dü yo ruz. ük sek fa iz ö de me miz den do la yý da yýl lýk za ra rý mýz mil yar do la rý bu lu yor. Bu rey ting ku ru luþ la rý, bi ze hak ký mýz o lan rey ting de re ce si ni ver se ler di, bi zim dýþ borç lan ma da ki fa iz le ri miz, ya ni Tür ki ye ye gi - ren sý cak pa ra fa iz le ri da ha dü þük o lur du. A ma bu fa iz lo bi si ni des tek le mek ve ka yýr mak i çin bu nu böy le de vam et tir me ye ça lý þý yor lar. Hü kü me tin al - dý ðý bir ka rar var, dev let i ha le le rin de bir þe yin yer li - si var sa o ter cih e di le cek. Bu da ca rî a çýk ta ö nem li bir a zal ma ya yol a ça bi lir. Ay rý ca ih ra ca týn art tý rýl - ma sý na yö ne lik ted bir ler a lý ný yor. Sa ray bos na / a a Dün ya da, mý sýr stok la rý a za lý yor U LUS LA RA RA SI Hu bu bat Kon se yi nin (IGC) ra po ru na gö re, dün ya mý sýr ü re ti mi nin tü ke ti mi kar þý la ya ma ya ca ðý, pi rinç te i se bu se zon he men he men den ge li o la ca ðý tah min e di li yor. IGC nin dün ya hu bu bat ü re tim ve tü ke ti mi ne i liþ kin ra po - ru na gö re, ge çen se zon 824 mil yon ton dü ze yin de ger çek leþ ti ði be lir ti len dün ya mý sýr ü re ti mi nin, Tem muz 2011/Ha zi ran 2012 dö ne min de, 25 mil - yon ton ar týþ la 849 mil yon to na u laþ ma sý bek le ni - yor. ABD nin ü re tim ön gö rü sü nün ge çen a ya gö re a zal dý ðý, Gü ney ya rý kü re si tah min le ri nin i yi leþ ti ði ve dün ya da en yük sek mý sýr ü re tim ra kam la rý na u - la þý la ca ðý be lir ti li yor. Kon sey, yük sek yem fi yat la rý ve dur gun ta lep dolayýsýyla ço ðu en düs tri yel ül ke - de nis pe ten ya vaþ o la rak art ma sý bek le nen et ü re ti - mi i le yem lik mý sýr kul la ný mýn da ki bü yü me nin e - sas o la rak ge liþ mek te o lan ül ke ler le sý nýr lý o la ca ðý ný a çýk lý yor. Ge çen yýl 451 mil yon ton dü ze yin de ger - çek leþ ti ði be lir ti len dün ya pi rinç ü re ti mi nin i se Tem muz 2011/Ha zi ran 2012 dö ne min de, 6 mil - yon ton ar týþ la re kor se vi ye 457 mil yon to na u la þa ca ðý tah min e di li yor. An ka ra / a a Hi sar cýk lý oð lu: S&P geç kal dý TÜR KÝ E O da lar ve Bor sa - lar Bir li ði Baþ ka ný (TOBB) Ri fat Hi sar cýk lý oð lu, S&P nin not art tý rý mý na i liþ kin, (S&P) Geç kal dý as lýn da da - ha ön ce yap ma lýy dý de di. Hi sar cýk lý oð lu, Fý rat Kal - kýn ma A jan sý nýn (FKA) Ma lat ya da ger çek leþ ti re ce - ði Böl ge sel Kal kýn ma Kon - fe ran sý na ka týl mak ü ze re Ma lat - ya ya gel di. Er haç Ha va a la ný nda ga ze te ci le rin so ru la rý ný cevap la yan Hi sar cýk lý oð lu, kre di de re ce - len dir me ku ru lu þu S&P nin Tür ki ye nin ye rel pa ra kre di no tu nu yük selt me si ne i liþ kin so ru ü ze ri ne, not art tý rý mýn dan mem nun ol duk la rý ný söy le di. Hi - sar cýk lý oð lu, þun la rý kay det ti: Tür ki ye nin du ru mu tes cil li ol du. A ma biz bu nun ye ter li ol du ðu na i nan - mý yo ruz. Ma lat ya / a a Ký dem taz mi na tý hak ký sa vu nu la cak GE NE LÝÞ Sen di ka sý Baþ kan lar Ku ru lu top - lan tý sýn da ký dem taz mi na tý hak ký ný sa vun ma ka rar lý lý ðý nýn vur gu lan dý ðý bil di ril di. DÝSK e bað lý Ge ne lýþ ten ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, Baþ kan lar Ku ru lu nun 1718 Ey lül de Ba lý ke sir Ö ren de top lan dý ðý, top lan tý da gün cel sen di kal ve si ya si ge liþ me le rin ya ný sý ra 2627 Ka sým da ya pý la cak 15. O la ðan Ge nel Ku rul sü re ci nin de ðer len di ril di ði be lir til di. Þu be le rin ký dem taz mi na týy la il gi li ça lýþ ma lar ko nu sun da bil gi - len dir me yap tý ðý an la tý lan a çýk la ma da, ký dem taz mi na tý hak ký ný sa vun ma ka rar lý lý ðý nýn vur - gu lan dý ðý i fa de e dil di. An ka ra / a a KO BÝ le re ih ra cat is tih ba rat des te ði TÜR KÝ E NÝN 2023 stra te ji le ri çer çe ve sin de ö - nem ver di ði ih ra cat he def le ri ne hiz met et mek a - ma cýy la Ag ro Plus ta ra fýn dan ku ru lan Plus Ex po Cen ter, ih ra cat yap mak is te yen KO BÝ ler a dý na fa - a li yet gös te re cek. Ex po Cen ter yet ki li si ve Ýh ra cat Ýs tih ba rat Uz ma ný a man Koç, A me ri ka, Ja pon ya ve A vus tu ral ya da ku ru lan ve ba þa rý ya u laþ mýþ bir sis te mi Tür ki ye þart la rý na gö re ye ni den or ga ni ze et tik le ri ni be lir te rek, KO BÝ le rin ih ra cat de part - man la rý na pro fes yo nel bir çö züm ge liþ ti re rek, Plus Ex po Cen ter i kur duk de di. An ka ra / a a Dosya No : 2010/725 TALÝMAT. Örnek No: 25* Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn 29/09/2011 günü saat...10:00-10:10... da K.BAKKALKÖ MAH. ATATÜRK CAD. DENÝZ SOK. NO: 1 ATAÞEHÝR/ÝSTANBUL ad re sin de ya pý la ca ðý ve o gün kýy met le ri nin % 60'ý na is tek li bu lun ma dý ðý tak dir de..04/10/ gü nü ay ný yer ve sa at te 2. ar týr ma nýn ya pý la rak sa tý la ca ðý; þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len de ðe ri nin % 40'ý ný bul ma sý nýn ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay - laþ týr ma gi der le ri ni geç me si nin þart ol du ðu; mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den MEV ZU - A TIN ÖN GÖR DÜ ÐÜ o ra nýn da K.D.V.'nin a lý cý ya a it o la ca ðý Ý ha le ye % 20 te mi nat la iþ ti - rak e di le ce ði ve sa týþ þart na me si nin ic ra dos ya sýn da gö rü le bi le ce ði; gi de ri ve ril di ði tak - dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði; faz la bil gi al mak is te yen le - rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Da i re mi ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 07/09/2011 Takdir Edilen Deðeri LÝRA ADET CÝNSÝ ,00 TL 1 34 DD 9373 PLAKALI FORD 2006 MODEL FÝESTA COMFORT ATOZU GRÝ RENKLÝ OTOMOBÝL. (ARAÇTA MUHTELÝF ÇÝZÝKLER VAR, BAÞKACA ARACIN HASARI OK) ,00 TL TOPLAM MUAMMEN BEDELLE (ÝÝK m.114/1,114/3) *: Bu örnek, bu önetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63'e karþýlýk gelmektedir. B: T. C. KADIKÖ 2. ÝCRA DAÝRESÝ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Pro ton un kam yon la rý Tür ki ye de 6 i le 12 ton ka te go ri sin de ki ün lü Çek Cum hu ri ye ti ha fif kam yon ü re ti - ci si A VI A, Tür ki ye tem sil ci si ni U lu baþ lar Hol ding bün ye sin de fa a li yet gös te ren U lu car O - to mo tiv o la rak be lir le di. U lu - baþ lar Hol ding o to mo tiv sek - tö rün de 38 hiz - met nok ta sýy la 7 yýl dan be ri Pro - ton mar ka a raç la - rýn Tür ki ye Dis tri - bü tör lü ðü nü sür - dü rü yor. O to mo tiv sek tö rün de 1971 yý lýn dan be ri fa a li yet gös te ren U lu baþ lar Hol ding ti ca rî a raç pa - za rýn da da tec rü be le ri ni A VI A müþ te ri le riy le pay la þa cak. Av ru - pa nýn en ö nem li o to mo tiv ü re tim mer - kez le rin den bi ri o lan Çek Cum hu ri ye ti, 1919 yý lýn da ku rul muþ o lan A vi a mar - ka sýy la ha fif ti ca rî sek tö rün de ki üs tün lü - ðü nü is pat la mýþ bir mar ka o la rak bi li ni - yor. 6 i le 12 ton a ra sýn da ta ma mýy la re - ka bet çi bir ü rün yel pa ze si ne sa hip o lan A vi a, di ðer ü re ti ci ler le iþ bir li ði ye ri ne ken di ü re tim te sis le rin de, ken di tek no - lo ji siy le ka li te, sað lam lýk ve gü ve ni lir lik viz yo nuy la ü re tim yap mak ta. 3 fark lý mo del, 5 fark lý þa se ti pi ve 3,4 i le 7,5 m a ra sýn da de ði þen 6 fark lý din gil op si yo - nuy la Tür ki ye pa za rý na U lu car O to mo - tiv i le gi ren A vi a, pa zar da re ka bet çi ve ye ni lik çi ü rün ler le müþ te ri si ne u laþ ma yý plan lý yor. D75, D100, D120 mo del le ri 4500cc lik 160 ve 185 hp E u ro5 Cum - mins Mo tor ve zf þan zý man ö zel li ðiy le pa za ra su nu lu yor. E ko no mi Ser vi si Ýspanya da gövde gösterisi TÜRKÝE TEKSTÝL MAKÝNALARI SEKTÖRÜ ÝSPANA'DA ITMA 2011 FUARI'NDA GÖVDE GÖSTERÝSÝ APTI. ÝTO'NUN TÜRKÝEÝ TEMSÝL ETTÝÐÝ FUARDA TÜRK GÝRÝÞÝMCÝLER BO GÖSTERÝOR. TÜR KÝE, teks til de ki gü cü nü 92 Türk teks til þir ke ti i le Ýs pan ya da gös ter di. Ýs - pan ya nýn Bar ce lo na þehrin de ger çek - leþ ti ri len IT MA 2011 Fu a rý na ka tý lan Türk fir ma la rý, glo bal sek tö rün ön de ge len fir ma la rý i le iþ mil yon lar ca do lar - lýk iþ gö rüþ me le ri he def li yor. Dün ya nýn en bü yük teks til ma ki ne le ri fu a rý o lan ve 4 yýl da bir dü zen le nen IT MA 2011 fu a rý na ka tý lan Türk teks til ma ki ne sek tö rü, þu an da 300 mil yon do lar o lan ih ra ca tý 500 mil yon do la ra çý kar ma yý he def li yor. Tür ki ye teks til ma ki na la rý sek tö rü Ýs pan ya da göv de gös te ri si yap - tý. 4 yýl da bir dü zen le nen fu ar da Türk i - þ a dam la rý gö rüþ me le ri ni Ýs tan bul Ti - ca ret O da sý nýn (Ý TO) in þa et ti ði ö zel bir sa lon da ya pa cak. IT MA U lus la ra ra - sý Teks til Ma ki ne le ri Fu a rý, Ý TO nun kat ký la rýy la, Tür ki ye Teks til Ýþ ve ren le ri Sen di ka sý (TÜT SÝS) ve Teks til Ma ki - ne le ri Sa na yi ci le ri Der ne ði (TEM SAD) iþ bir li ðiy le 22 Ey lül de ka pý la rý ný aç tý. 29 Ey lül e ka dar zi ya ret e di le bi le cek fu a ra bu yýl 92 Türk fir ma sý ka tý lý yor. HE DEF, 500 MÝL ON DO LAR LIK ÝH RA CAT Ýs tan bul Ti ca ret O da sý a dý na fu a ra Mec lis Baþ ka ný Ýb ra him Çað lar, ö ne tim Ku ru lu Ü ye le ri Ab dul lah Çý nar, Ha san De mir, Mu ham met e nel, Ýs ra fil Ku ra - lay, Meh met De ve li oð lu, Ý TO Ge nel Sek - re te ri Dr. Cen giz Er sun ve Mec lis Ü ye le ri ka týl dý. Sek tör hak kýn da bil gi ve ren Ý TO ö ne tim Ku ru lu Ü ye si Ab dul lah Çý nar, Türk teks til ma ki ne sa na yii nin þu an da 300 mil yon do lar o lan ih ra cat bu lun du - ðu nu be lir te rek IT MA fu a rý nýn da et ki si i le bu ra ka mý 500 mil yon do la ra çý kar ma - yý he def le dik le ri ni kay det ti. Çað lar sek tör o la rak he def le rin den bi ri nin de sek tör de it ha lat o ra ný ný a þa ðý çe ke rek ih ra ca tý art - týr mak ol du ðu nu be lirt ti. Sek tör tem sil ci - le ri, fu ar sü re sin ce ger çek leþ ti re cek le ri çe þit li faaliyet ler i le Bar se lo na da Tür ki ye rüz gâ rý es ti re cek. 44 ÜL KE DEN BÝN 300 FÝR MA KA TI LI OR Ý TO, Mec lis ve Mes lek Ko mi te si ü ye - le ri, si vil top lum ku ru luþ la rý tem sil ci le ri ve a ka de mis yen le rin de yer al dý ðý ge niþ bir he yet le IT MA da Türk fir ma la rý nýn ya nýn da. He yet, Bar ce lo na Ti ca ret O da - sý nýn Ýs pan ya da ki ya tý rým im kân la rýy la il gi li o la rak Ý TO stan dýn da ve re ce ði bri - fing de de yer a lý yor. IT MA Fu ar da 44 ül ke den bin 300 den faz la fir ma stand a - çý yor. Bütün teks til ve ha zýr gi yim ü re tim zin ci ri, fu ar da 18 bö lü mü kap sý yor. IT - MA, 1951 den bu ya na her dört yýl da bir dü zen le ni yor. Bu yýl fu a rýn 60 ýncý yý lý. Bu yýl ki fu a rýn a na te ma sý e ni lik a la - nýn da uz man la þýn o la rak be lir len di. Fu - ar, ilk Dün ya Teks til Zir ve si nin de a ra la - rýn da yer al dý ðý bir çok ye ni gi ri þi me ev sa hip li ði ya pa cak. Ý TO, fu ar da Tür ki ye bil gi stan dý a ça rak, dün ya nýn dört bir ya - nýn dan fu a ra ge len zi ya ret çi le re Tür ki - ye yi ve Türk iþ dün ya sý ný ta ný tý yor. Türk ma ki ne sek tö rü fir ma la rý, Ý TO nýn ÝT - MA da in þa et ti ði 370 met re ka re lik çok ö zel iþ sa lo nu nda i se ya ban cý fir ma lar la bu lu þa rak, ö nem li iþ an laþ ma la rý na im za a ta cak lar. Recep Taþcý / Barselona Do lar da ye ni re kor ÝS TAN BUL ser best pi ya sa da a lý nýp sa tý - lan ABD Do la rý nýn Türk Li ra sý sa týþ fi ya tý 1,8320 li ra ya yük se le - rek, Türk li ra sý kar þý - sýn da en yük sek se vi - ye si ne çýk tý. Do lar 2009 Mart a yýn da gör dü ðü 1,8200 li ra se vi ye si ni aþ mýþ ol du. Ön ce ki gü nü ka pa nýþ sa at le rin de 1,8040 li - ra se vi ye le ri ne çý kan do lar sa bah a çý lýþ ta 1,8180 li ra dan gü ne baþ la dý. A çý lý þýn ar - dýn dan ser best pi ya - sa da 1,8240 li ra se vi - ye le ri ne yük se len do - lar 2009 Mart a yýn da gör dü ðü 1,8200 se vi - ye si ni de a þa rak Türk li ra sý kar þý sýn da en yük sek se vi ye ye u laþ - mýþ tý. Ser best pi ya sa - da öð le sa at le ri ne doð ru yük se li þi ni sür - dü ren do lar 1,8320 li - ra ya ka dar çý ka rak Türk li ra sý kar þý sýn da ta ri hi se vi ye si ni gör - dü. Ýs tan bul / a a ESAS NO : 2009/653 KARAR NO: 2011/355 HÂKÝM : NEZAHAT ALÇINKAA KÂTÝP : NÝLÜFER KOÇ DAVACI : MEREM BAHAR DAAR VEKÝLÝ : Av. SELEN ASLAN DAVALI : MEHMET DAAR -Ýlanen Tebligat. Adresi Meçhul. DAVA : Boþanma DAVA TARÝHÝ : 29/05/2009 KARAR TARÝHÝ : 15/04/2011 Davacý MEREM BAHAR DAAR vekili tarafýndan Davalý MEHMET DAAR aleyhine mahkememizde açýlan Boþanma davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasý sonunda; HÜKÜM: Bu itibarla: 1- Da va nýn KA BU LÜ NE, Mer sin i li Me zit li il çe si Ku yu luk il çe si Cilt No: 105, Ha ne No: 12'de nü fu sa ka yýt lý Meh met Ka mil ve Mü rü vet'ten ol ma, A da na 17/04/1979 do ðum lu TC Kim lik no lu 106 BSN'lu DA VA CI MER EM BA HAR DA AR i le ay ný yer - de nü fu sa ka yýt lý Du ran ve Ay þe'den ol ma, Mer sin 01/07/1976 do ðum lu TC kim lik no lu 61 BSN'lu MEH MET DA AR'ýn BO ÞAN MA LA RI NA, 2- Ta raf la rýn müþ te rek ço cu ðu 28/07/2006 do ðum lu Mü rüv vet'in ve la ye ti nin da va cý an ne ye TEV DÝ Ý NE, Ta raf lar ay rý þe hir de ya þa dýk la rý tak dir de, di ni bay ram la rýn 2. gü nü sa bah sa at 09:00'dan baþ la yýp ak þam sa at 17:00'da so na er mek ü ze re ve ay rý ca her yýl 1 Tem muz sa ba ha sa at: 09:00'dan baþ la yýp 31 Tem muz ak þam sa at: 17:00'da so na er mek ü ze re Ta raf lar ay ný þe hir de ya þa dýk la rý tak dir de yu ka rý da ki sü re le re ek o la rak her a yýn 1. ve 3. haf ta son la rý cu mar te si gü nü sa bah sa at: 10:00'dan Pa zar gü nü ak þam sa at: 17:00'a ka - dar ço cu ðun da va lý ba ba ya ve ri le rek ço cuk la ba ba a ra sýn da þah si mü na se bet te si si ne, Ve la yet ken di si ne ve ri len an ne nin ço cu ðun ih ti ya cýn dan faz la ma lý ol du ðun da ve la - yet ve sa yet ve mi ras hü küm le ri ne i liþ kin tü zük ge re ðin ce ço cuk mal larý hak kýn da def - ter tu ta rak yýl da bir ke re O cak a yýn da mah ke me mi ze tas dik et tir me si hu su sun da u ya - rýl ma sý na (ha zýr ol ma dý ðýn dan u ya rý la ma dý) 3- Da va cý mad di ma ne vi taz mi nat, na fa ka, kat ký pa yý, ka týl ma a la ca ðý ve eþ ya ta lep et me dik le rin den bu ko nu lar da ka rar ve ril me si ne yer ol ma dý ðý na 4- Da va cý ta ra fýn dan ya pý lan 31,20 TL ilk mas raf, 9 TL i ki teb li gat gi de ri, 10 TL i ki teb li gat gi de ri, 40 TL i ki ta nýk üc re ti, 10 TL ta nýk la rýn da ve ti ye mas ra fý, 218,40 TL i lan üc re ti ol mak ü ze re top lam 318,60 TL yar gý la ma gi der le ri nin da va lý dan a lý na rak da va cý - ya ö den me si ne, 5- Peþin alýnan harcýn mahsubu ile eksik 2,80 TL harcýn davacýdan tahsiline, 6- Da va cý ken di si ni bir ve kil i le tem sil et tir di ðin den hü küm ta ri hin de ki A A ÜT ge re - ðin ce TL üc re ti ve kâ le tin da va lý dan a lý na rak da va cý ya ö den me si ne da ir ar gý tay yo lu a çýk ol mak ü ze re ve ri len ka rar da va lý nýn ad res meç hul ol ma sý ne de niy le i la nen teb li ði ne ka rar ve ril miþ, ka ra rýn i lan ta ri hin den i ti ba ren 15 gün lük ya sal sü re i çe ri sin de tem yiz e dil me di ði tak tir de ke sin le þe ce ði hu su su i la nen teb lið o lu nur. 05/05/2011 B: MERSÝN 2. AÝLE MAHKEMESÝNDEN ÝLAN (Ortaklýðýn Gid. Satýþ Memur.) Dosya No: 2011/27 Satýþ. Örnek No: 27* Sa týl ma sý na ka rar ve ri len ta þýn ma zýn cin si, ni te li ði, kýy me ti, a de di, ö nem li ö zel lik le ri Kon ya i li E reð li il çe si Ka zan cý ma hal le sin de ka in 214 a da 37 par sel (cilt/say fa 3/232)'de ta pu ya ka yýt lý, kar gir bah çe li ev c in sin de ki ta þýn maz m 2 yü zöl çü mün de dir. Ü ze rin - de bu lu nan 2 kat lý kar gir ya pý mes ken ni te li ðin de, top lam a la ný m 2 o lup e ko no mik o la rak kul la ným ve en kaz de ðe ri ol ma yan ya pý dýr. Ayrý ca ü ze rin de muh te lif yaþ ve cins te 16 ka dar mey ve ve çam a ða cý bu lun mak ta dýr. Ta þýn maz þe hir mer ke zin de, m'lik a - na cad de ye cep he li, ku zey ta ra fýn da li se ye kom þu o lup 285,30 m 2 lik kýs mý o kul sý nýr larý i - çe ri sin de kal mak ta dýr. Alt ya pý hiz met le rin den ya rar lan mak ta o lan ta þýn maz i mar du ru - mu na gö re in þa at ni za mý ay rýk 7 kat lý ko nut a la nýn da kal mak ta ve kat yük sek li ði m'dir. 22 m'lik i mar yo lun dan çe kim me sa fe si 5.00 m. kom þu par sel den çe kim me sa fe si i se 4.5 m. ar ka bah çe çek me me sa fe si yük sek lik h/2'dir. Kom þu par sel ler le bir leþ me den ve if raz ya pýl ma dan uy gu la ma ya pý la maz þer hi bu lu nan ta þýn maz bu ha liy le top lam TL. tak dir o lu nan de ðer le sa tý la rak pa ra ya çev ri le cek tir. Satýþ Þartlarý : 1) Sa týþ Sa lý gü nü sa at / Ýc ra Da i re le ri ö nü Ad li ye Sa ra yý E reð li ad re sin de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar týy la Cu ma gü nü ay ný yer ve sa at le i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr - ma da da bu mik tar el de e di le me miþ se en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok ar tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka - dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ýný bul ma sý ve sa týþ is te - ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rýný geç me si la zým dýr. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2) Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len de ðe rin % 20'si o ra nýn da pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar ban ka te mi nat mek tu bu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le - dir, a lý cý is te di ðin de (10) gü nü geç me mek üze re sü re ve ri le bi lir. % 18 KDV. Ý le i ha le dam ga ver gi si, ta pu a lým har cý ve tah li ye ve tes lim mas raf la rý a lý cý ya a it tir. Tel la li ye har cý i le bi rik miþ ver gi ler ve ta pu sa tým har cý sa týþ be de lin den ö de nir. 3) Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar i le di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz lar ü ze rin de ki hak la rý ný ö zel lik le fa iz ve gi der le re da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le (15) gün i çin de da i re - mi ze bil dir me le ri la zým dýr, ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4) Sa týþ be de li he men ve ya ve ri len sü re i çin de ö den mez se Ýc ra ve Ýf las Ka nu nun 133. mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve te mer rüt fa i zin den a lý cý ve kefil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin den tah sil e di le cek tir. 5) Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6) Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, teb lið ya pý la ma yan il gi li le re ga ze te i la ný nýn teb lið ye ri ne ge çe ce ði, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2011/27 Sa týþ dos ya nu ma ra sýy la 1. Ýc ra Da i re si ne baþ vur ma la rý i lan o lu nur (Ý.Ý.K. 126) (*) ilgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. *Bu örnek, bu yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 64'e karþýlýk gelmektedir. B: T. C. EREÐLÝ/KONA SULH HUKUK MAHKEMESÝ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Fuardaki ÝTO Standýnda ziyaretçilere Türkiye'nin tanýtýmý yapýlýyor.

7 DÜNA 23 ELÜL 2011 CUMA 7 F Ý L Ý S T Ý N Ý N H Ý Ç M Ý Þ A N S I O K? ÜRDÜN DEKÝ en büyük muhalefet grubu Müslüman Kardeþler, Filistin in BM de tanýnmasý konusunda neredeyse hiç þansýnýn olmadýðýný bildirdi. Grup, internet sitesinde yaptýðý açýklamada, Neredeyse hiç þans yok. Baþarý olsa bile, bu topraklardaki gerçek, BM nin Ýsrail e kararlarýný hiçbir zaman dayatamadýðý için deðiþmeyecek ifadesini kullandý. Müslüman Kardeþler, baðýmsýz Filistin devletinin kurulmasýný desteklediklerini, ancak Filistinlilerin haklarýnýn tehlikeye atýlmamasý gerektiðini belirtti. BAÞBAKAN RECEP TAÝP ERDOÐAN: Radar NATO nun bir yatýrýmýdýr BAÞBAKAN RECEP TAÝP ERDOÐAN, "FÜZE KALKANI, RADAR KAL- KANI GÝBÝ AKLAÞIMLARIN HEPSÝ ANLIÞTIR. ÞU ÞU ÜLKEE KARÞI, ÞU ÞU ÜLKELERÝ KORUMAK ÝÇÝN BU APILMIÞTIR' BU ÇOK ANLIÞTIR. BU NATO'NUN KENDÝ KONSEPTÝ ÝÇERÝSÝNDEKÝ BÝR ATIRIMIDIR'' DEDÝ. Filistin Devlet Baþkaný Mahmud Abbas ýn özel temsilcisi Nebil Þaat, daha önce BM Güvenlik Konseyi ne zaman vermeye hazýr olduklarýný ifade etmiþti. Filistin oylamasý haftalar alabilir FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI ALAÝN JUPPE, FÝLÝSTÝN'ÝN BM'E TAM ÜE ÜLKE OLABÝLMESÝ ÝÇÝN APILACAK OLAMANIN "HAFTALAR ALABÝLECEÐÝNÝ" SÖLEDÝ. FRANSA Dýþiþleri Bakaný Alain Juppe, Filistin in BM ye tam üye ülke olabilmesi için yapýlacak oylamanýn haftalar alabileceðini söyledi. BM oturumlarý için New ork ta bulunan Juppe, gazetecilere yaptýðý açýklamada, oylamadan önce haftalar geçebileceðini ve bu süreçten strateji belirlemek için yararlanýlabileceðini belirtti. Filistin Devlet Baþkaný Mahmud Abbas ýn özel temsilcisi Nebil Þaat, Filistin Devletinin BM de tanýnmasý talebinin deðerlendirilmesi için BM Güvenlik Konseyi ne zaman vermeye hazýr olduklarýný ifade etmiþti. FÝLÝSTÝN, BM DE TAM ÜE ÜLKE OLSUN BM Güvenlik Konseyi nin daimi temsilcisi olmayan Brezilya nin Devlet Baþkaný Dilma Rousseff, Filistin in BM de tam üye ülke olarak temsil edilmesini istedi. Rousseff, New ork ta 6. dönem BM Genel Kurulu genel görüþmelerinin açýlýþ oturumunda yaptýðý konuþmada, Sadece özgür ve egemen bir Filistin, barýþ, sýnýrlarýnýn içindeki güvenlik ve bölgedeki siyasî istikrar konularýnda Ýsrail in meþrû isteklerini karþýlayabilir dedi. Filistin devletini tanýyan ülkelerden Brezilya nýn Devlet Baþkaný Rousseff, Genel Kurul üyesi ülkelerin çoðu gibi Filistin in burada tam üye ülke olarak temsil edilmesinin zamanýnýn geldiðini düþünüyoruz diye konuþtu. New ork - Ürdün / aa Fransa Dýþiþleri Bakaný Alain Juppe FÝLÝSTÝN ÝN REDDEDÝLMESÝ ÞÝDDETÝ ARTTIRIR FRANSA Cumhurbaþkaný Nicolas Sarkozy, Ortadoðu da barýþ sürecinin Avrupa dan geçtiðini söyledi. Sarkozy, New ork ta 66. dönem BM Genel Kurulu nda yaptýðý konuþmada, tek bir devletin ya da küçük bir grup devletin böyle karmaþýk bir sorunu çözebileceðine inanmaktan vazgeçilmesi gerektiðini belirtti. BM de Filistin in veto edilmesinin þiddet dalgasýný arttýrabileceði u- yarýsýnda bulunan Sarkozy, bir yýllýk bir barýþ takvimi ve Filistin e gözlemci devlet statüsü verilmesi önerisinde bulundu. Filistinlilerle barýþ sürecinin sekteye uðramasý halinde Ýsraillilerden hareketsiz kalmamalarýný isteyen Sarkozy, Ýsrail e seslenerek, Arap Baharý gençlerinin haykýrýþlarýný dinleyin. aþasýn özgürlük diye haykýrýyorlar, Ýsrail defol diye deðil. Bölgenizde özgürlük ve demokrasi rüzgârý eserken hareketsiz kalamazsýnýz dedi. üz ler ce Fi lis tin li BM ö nün dey di FÝLÝSTÝN ÝN Birleþmiþ Milletler de (BM) devlet olarak tanýnmasýný destekleyen yüzlerce Gazzeli, BM binasýnýn önünde gösteri düzenledi. Ellerinde Filistin bayraklarýyla öðle saatlerinde BM binasý önünde toplanan çeþitli sivil toplum örgütlerine üye Gazzeliler, Canýmýz, kanýmýz Filistin e feda olsun, Ýþgale hayýr, devlete evet ve Obama, Filistin in sesini duy sloganlarýný attýlar. Göstericiler, Güney Sudan, BM de tanýnan 193. ülke, 194. ülke olarak Filistin tanýnmalý ve Kadýnlar Birliði Mahmud Abbas ý destekliyor yazýlý pankartlar taþýdýlar.aklaþýk yarým saat slogan attýktan sonra BM binasý önünde açýklama yapan grup, BM yetkililerine Filistin in tanýnmasýný destekleyen bir mektup verdikten sonra daðýldý. Gösteriye katýlan Filistinli aktivist avukat Salah Abdelati, devlet olarak tanýnmak için BM ye mesaj gönderdiklerini belirterek, Türkiye hükümeti ve halký, bize destek veriyor. Özellikle Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan a selâm gönderiyoruz, onlar Filistin in devlet olmasý için bizimle birlikte mücadele ediyorlar. Türkiye cesurca hareket ediyor. Filistin halký olarak çok teþekkür ediyoruz. Bütün vicdan sahiplerinden Türkiye nin yaptýklarýný yapmalarýný istiyoruz diye konuþtu. ABD nin veto kullanma tehdidine þaþýrmadýklarýný söyleyen Abdelati, bu durumun yeni olmadýðýný ve ABD nin Ýsraililebirliktehareketetmesinealýþtýklarýnýsavundu. Gazze / aa BAÞBAKAN Recep Tayyip Erdoðan, PBS televizyonunda ünlü sunucu Charlie Rose un Radar kalkaný geliþmesine gelirsek, o nasýl gidiyor? sorusuna, Füze kalkaný, radar kalkaný gibi yaklaþýmlarýn hepsi yanlýþtýr, bir. Ýki, þu þu ülkeye karþý, þu þu ülkeleri korumak için bu yapýlmýþtýr bu çok çok yanlýþtýr. Zira mutabakat metni içerisinde zaten böyle bir ifade asla söz konusu deðildir. Bu NATO nun kendi konsepti içerisindeki bir yatýrýmýdýr þeklinde cevap verdi. Erdoðan, Amerikan PBS televizyonunda ünlü sunucu Charlie Rose un sorularýný cevapladý. Türk-Amerikan iliþkileriyle ilgili bir soru üzerine Erdoðan, þu anda Amerikan yönetimiyle bir model ortaklýk anlayýþý içerisinde devam eden bir birlikteliklerinin olduðunu, böyle bir süreci yaþadýklarýný kaydetti. RADAR ÜSSÜ SORUSUNA NE CEVAP VERDÝ? Erdoðan, Radar kalkaný geliþmesine gelirsek, o nasýl gidiyor? þeklindeki bir soru üzerine de NATO, Libya görevini 90 günde bitirecek NA TO NUN Lib ya da ki gö re vi ni 90 gün i çin de bi ti re ce ðin den e min ol du ðu bil di ril di. NA TO nin Lib ya o pe ras yo nu ko mu ta ný Char les Bo - uc hard, it ti fa kýn ön ce ki gün al dý ðý Lib ya da ki o pe ras yon la rý üç ay u - zat ma ka ra rý na de ði ne rek, NA - TO nun be lir le di ði za man sý ný rý çer çe ve sin de gö re vi ta mam la ya - cak la rýn dan e min ol du ðu nu söy le - di. Bo uc hard, NA TO nun, si vil ler teh li ke al týn da ol du ðu müd det çe Lib ya da ki gö re vi ni sür dü re ce ði ni de vur gu la dý. Brüksel / aa A rap Ba ha rý Ýs ra il için fýr sat TÜR KÝE NÝN Ro ma Bü yü kel - çi si Hak ký A kil, A rap Ba ha rý nýn, Ýs ra il e ba rýþ i çin al týn bir fýr sat sun du ðu nu be lirt ti. Bü yü kel çi A - kil, Il Mes sag ge ro ga ze te sin den Ro ber to Ro mag no li ye, Tür ki ye i - le il gi li gün dem de ö ne çý kan ko - nu la rý de ðer len dir di. Ýs ra il i le G. Kýb rýs Rum ke si mi nin Ak de - niz de ki son daj ça lýþ ma la rýn da bir - lik te ha re ket et me si ne i liþ kin so ru ü ze ri ne A kil, Tür ki ye nin Ýs ra il hal kýy la ta rih ten ge len de rin bir dost lu ðu bu lun du ðu nu an cak, Ýs - ra il hü kü me ti nin men ta li te si ni de ðiþ tir me si ge rek ti ði ni i fa de et ti. Dün ya nýn bir de ði þim ge çir di ði ni, ay ný kal ma dý ðý ný be lir ten Bü yü - kel çi, de me cin de, Dün ya de ði þi - yor, bir tek on lar sa bit. On lar ö zel de ðil ki. On lar, öl dür me ye ve gü ce da ya nan po li ti ka la rý terk et me li - ler i fa de si ne yer ver di. Roma / aa Peçeli kadýn cumhurbaþkaný adayý FRAN SA DA ka mu ya a çýk yer - ler de pe çe ya sa ðý kon ma sý na rað - men, pe çe giy mek te ýs rar e den bir ka dýn ge le cek yýl dü zen le ne cek cum hur baþ kan lý ðý se çim le rin de a day o la ca ðý ný a çýk la dý. Ken za Dri der i sim li ka dýn, Fran sýz ba sý - ný na ver di ði de meç te, bü tün Fran sýz ka dýn la rýn hak la rý ný sa - vun mak i çin a day lý ðý ný ko ya ca ðý - ný söy le di. Dri der, pe çe ya sa ðý nýn te mel in san hak ve öz gür lük le ri ne ay ký rý ol du ðu nu sa vu nan bir grup ka dýn la bir lik te ha re ket e di yor. a sa, ül ke de si vil top lum ör güt le - ri ve Müs lü man der nek le ri nin tep ki si ne yol aç mýþ tý. Paris / aa þunlarý kaydetti: Radar kalkaný dersek yanlýþ bir yaklaþým içerisine girmiþ oluruz. Bu radarýn kurulmasýdýr. Füze kalkaný farklý bir olaydýr, radar farklý bir olaydýr. Radarýn kurulmasýna yönelik yani füze savunma sistemi olarak radarýn kurulmasýna yönelik bu, NATO konsepti içerisinde atýlmýþ bir a- dýmdýr. NATO konsepti içerisinde Amerika ve Türkiye NA- TO nun birer üyesi olarak bölgede böyle bir radar üssünün kurulmasý kararý NATO tarafýndan da verildiði için bu adým atýlmýþtýr. Ve bu konuda çalýþmalarý taraflar yapmýþtýr. Orada radar üssünün kurulmasýna karar verilmiþtir. Ve bu mutabakat çerçevesinde de bu iþ yürütülmüþtür. Bunun dýþýnda füze kalkaný, radar kalkaný gibi yaklaþýmlarýn hepsi yanlýþtýr, bir. Ýki, þu þu ülkeye karþý, þu þu ülkeleri korumak için bu yapýlmýþtýr bu çok çok yanlýþtýr. Zira mutabakat metni içerisinde zaten böyle bir ifade asla söz konusu deðildir. Bu NATO nun kendi konsepti içerisindeki bir yatýrýmýdýr. New ork / aa KUZE AFRÝKA ÜLKELERÝ TURU BAÞBAKAN Erdoðan, Mýsýr, Tunus ve Libya yý son ziyaretinde kendisine gösterilen aþýrý ilgiyi nasýl deðerlendirdiðine iliþkin bir soru üzerine, ziyareti sýrasýnda halkýn çok büyük bir ilgi ve teveccühünü gördüklerini ifade ederek, Gerek havaalanýndaki karþýlama olsun, gerek ondan sonraki yaptýðýmýz salon toplantýlarý olsun, bunlardaki ilgi alâka, gerçekten memnuniyet verici idi diye konuþtu. Toplantýya, Akdeniz ülkelerinden400delegekatýldý. ASCAME Baþkaný alçýntaþ Akdeniz i Mýsýr da topladý AKDENÝZ Ticaret ve Sanayi Odalarý (ASCAME) Baþkaný Murat alçýntaþ, Birliðin önetim Kurulu Toplantýsý ve ASCAME Konferansý ile Euromed Invest Konferansý nýn Mýsýr da gerçekleþtirilmesini saðladý Eylül tarihleri arasýnda Ýskenderiye de gerçekleþtirilen üç toplantýya Akdeniz çanaðýndaki ülkelerden toplam 400 delege katýldý yýlýndan beri ASCAME Baþkanlýðý nýyürüten Baþkan alçýntaþ, bu toplantýlarýn hassas bir süreçten geçen Mýsýr için son derece anlamlý olduðunu kaydetti. Arap Baharý ndan en çok etkilenen ülkenin Mýsýr olduðunu ve bu yüzden Avrupalý oda baþkanlarýnýn toplantýlara katýlmak istemediklerini dile getiren alçýntaþ, Avrupalý meslektaþlarýný büyük zorluklarla ikna ettiðini söyledi. Toplantýlarýn sadece Mýsýr için deðil, bölge için de önemli olduðuna vurgu yapan alçýntaþ, toplantýlara Mýsýr dan daha zor günler geçiren Libya dan da temsilcilerin katýldýðýna iþaret etti. Dýþ Haberler Servisi Tacikistan dan kýnama TACÝKÝSTAN Cumhurbaþkaný Ýmamali Rahman, eski Afganistan Devlet Baþkaný Burhaneddin Rabbanî nin öldürüldüðü saldýrýyý kýnayarak, Afgan halkýna baþsaðlýðý diledi. Tacikistan Cumhurbaþkaný Rahman, Afganistan Devlet Baþkaný Hamid Karzai ye gönderdiði baþsaðlýðý mesajýnda, Rabbanî nin ölümünü büyük bir acý ile karþýladýðýný belirterek, Rabbanî nin çaðdaþ Afganistan ýn, bölgenin ve dünyanýn en önemli þahsiyetlerinden biri olduðunu kaydetti. Taþkent / aa

8 8 23 MEDA POLÝTÝK ELÜL 2011 CUMA Kalkanýn hesaplanamaz maliyeti Teröre karþý sihirli bir deðneðimiz var Önce, yýllar önce sorulmuþ fakat cevabý tam olarak verilmemiþ bir konu ile baþlayalým. Demirel, Nasýl oldu da 11 Eylül de her gün 20 can alan terör, 12 Eylül den itibaren aniden kesildi? demiþti. Cevabýný zülfü yâre dokunur diye kimse vermedi veya vermek istemedi, lâkin yeri gelmiþken biz verelim. Maalesef 12 Eylül Cuntasý, terörü azdýrýyordu ve kadayýfýn altý kýzarýnca, yani darbe zemini oluþunca gerekli yerlerden izin alýp demokrasiyi katlettiler, darbe yaptýlar. Teröre artýk ihtiyaç kalmamýþtý, zaten bilinen elebaþlarý birer birer kaldýklarý yerlerden ve evlerinden toplandý. Peki, sadece terörün elebaþlarý yakalanýnca bu iþ bitti mi? Hayýr, Risâle-i Nur lar sayesinde bu vatan gençleri müsbet hareketi öðrendiler. Þiddetle bir yere varýlamayacaðýný hakkýn kuvvette olmadýðýný bilâkis haklýnýn kuvvetli olduðunu idrak ederek sað-sol ve Alevî-Sünnî savaþlarýný sona erdirdiler. Teröre çanak tutan darbeci iþbirlikçiler de þiddet yolunun bir çýkmaz sokak olduðunu çoktan anlamýþlardý. Türk gençleri arasýndaki bu kavga Bediüzzaman sayesinde giderilmiþti. Artýk sað-sol veya Alevî-Sünnî çatýþmasý yaþanmýyordu. Fakat askerî vesayetin devam etmesi ve statükoculardan nemalanan küçük bir azýnlýk demokrasinin yerleþmemesi için bu sefer Güneydoðu ya el attýlar. Zaman kaybetmeden terörü azdýrmalarý gerekiyordu. Bu iþ için Abdullah Öcalan biçilmiþ kaftandý. Ona PKK örgütünü kurdurttular ve güçlenip palazlanmasý için daðlara taþlara ýrkçýlýk kokan sloganlar yazmaya baþladýlar. urtdýþýndan da destek gelince alýn size 30 yýllýk bir terör faturasý. Sayýsý neredeyse 50 bin e ulaþmýþ ölü sayýsý ve yüz binlerce yaralý-sakat vatandaþ Bunun yanýnda Güneydoðu da hâlâ varlýðýný sürdüren feodal düzen yani derebeylik, terörün geliþip yayýlmasýnda önemli bir sebep olmuþ katký saðlamýþtýr. Orta çaðýn bu karanlýk dönemini 21. yüzyýlda hâlâ yaþayan vatandaþlarýmýz var. Kimi siyasetçi, kimi statükocu halkýn refah ve mutluluðunu istemeyen bazý bedbahtlar, insanlýðýn üçüncü devresi olan ve Bediüzzaman ýn esir dönemi adýný verdiði bu dönemin devamýný arzu ettiler. Güneydoðu nun geliþip kalkýnmamasý için ellerinden gelen her türlü çabayý gösterdiler. Maalesef dünyamýz ve Türkiye nin bir bölümü malikiyet ve serbestlik dönemine girmiþken bu bölgede esir devri yani kapitalizm dahi meydana gelmedi, geliþmedi. er yer aþiretlerin borusu ötmeye devam ediyor Çözüme gelelim. Ne yapmalýyýz da bu geri kalmýþlýðý ve terörü önleyebiliriz: Risâle-i Nur larý okuyarak, anlayarak ve bölge insanýna anlatarak her türlü sorunlarýmýzý kolaylýkla çözebiliriz. Bunun için biraz gayret ve hamiyet gerek. Devletimizin ve sivil toplum örgütlerinin Bediüzzaman ý anlamasý ve anlatmasý gerekiyor. Hatta çoðu Türkçe ve kýsmen de Arapça olan bu eserlerin, bölge insanýnýn dili olan Kürtçeye çevrilmesi gerekiyor. Gerçi her eser tercüme edildikçe anlam zenginliðini kaybeder bu yüzden orijinal lisaný olan Türkçe den okunmasý en istifadeli yoldur. Lâkin hiç Türkçe bilmeyen insanlara ne pahasýna olursa olsun bu eserleri ulaþtýrmamýz gereklidir. Ne saðcý ne de solcu, ne Alevî ne de Sünnî, Bediüzzaman a karþý en ufak bir itiraz da dahi bulunamamýþtýr. Kaldý ki Bitlis te doðup bütün Güneydoðu yu gezip gören, Kürtleri herkesten iyi tanýyan Bediüzzaman Said Nursî den gayrý kimse, bu kanayan terör yarasýna derman olamaz. Üzülerek söylemeliyim ki insanlýk devirleri deðiþtikçe sancýlý oluyor. Her devir deðiþtikçe maalesef çok cana mal oluyor. Milletlerin hafif muharebesi, tabakat-ý beþerin (sosyal tabakalarýn) þedid (þiddetli) olan harbine terk-i mevki ediyor. Zira beþer edvarda esirlik istemedi, kanýyla parçaladý. Þimdi ecir olmuþtur; onun yükünü çeker, onu da parçalýyor. Demek, son devir daha önceki devirlere göre þiddetli ve sancýlý geçecek. Feodal düzenden yani esirlikten kurtulamayan insanlar, malikiyet ve serbestlik dönemine geçinceye kadar çok bedel ödeyeceklerdir. Rabbimden duâmýz; bize pahalýya satmasýn. Çözüm için Amerikayý yeniden keþfetmeye gerek yoktur. ecüc-mecüc ün çocuklarýný yani anarþistleri ancak Kur ân ýn günümüzdeki en güzel tefsiri olan Risâle-i Nur larla maðlûp edebilirsiniz. Nasýl ki yýllar önce Ýslâmý öldürdük diyerek yapýlan gayretleri Bediüzzaman, zir-ü zeber etmiþtir, þimdi de PKK terörünü alt edecek en güçlü silâh, sihirli deðnek, bu e- serlerdir. Ümitvar olunuz, þu istikbal inkýlâbý içinde en yüksek gür sada Ýslâmýn sadasý olacaktýr, vesselâm GEÇMÝÞ OLSUN Kardeþimiz Dr. Bayram Ordu'nun baþarýlý bir ameliyat geçirdiðini duyduk. Geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Hak'tan acil þifalar dileriz. Kahramanmaraþ eni Asya Okuyucularý BÝR ayaðý Türkiye ye yerleþtirilecek NATO Füze Savunma Sistemi, NATO nun yeni güvenlik konsepti adý altýnda pazarlanýrken, kalkanýn ardýnda en az 100 milyar dolarlýk silahlanma bütçesi duruyordu. Bu bütçenin önümüzdeki yýllarda Füze Kalkan Sistem aðýnýn kurulmasý tamamlanýnca katlanacaðý ve 2002 den beri artan küresel silahlanma harcamalarýnýn rekor kýracaðý kesin. GSMH sýnýn yüzde 2.5 ini savunma bütçesine ayýran Türkiye nin, bu proje için oldukça yüklü bir fatura ödeyeceði konuþulsa da meblað tam olarak telaffuz edilmiyor. Gündemde Malatya Kürecik e yerleþtirilecek Füze Radar Sistemi nin kalkansýz olmasý hasebiyle Türkiye nin doðusuna bir balistik füze saldýrýsýnda acaba NATO nun Romanya daki üssünden ateþlenen füzelerin menzili, hýzý ve yetecek mi sorusu var. NATO yetkilileri endiþeye mahal yok derken Füze Kalkan Sistemi nin Türkiye ye kurulmasýyla açýk hedef haline gelen ulusal güvenliðimiz için avcý füze sipariþleri de milli faturaya eklenecek gibi görünüyor. BATI basýný, S&P nin, harika zamanlamalarla(!) ABD den sonra Ýtalya nýn da notunu düþürmesinden tutun da, bu konuda yapýlan zirvelere kadar tüm haberleri The Greek dept crisis yani þu bildiðiniz unan borç krizi yakýþtýrmasýyla veriyor. Bugün krizi Ýrlanda ve unanistan gibi küçük ülkelerin iflasý ile açýklamaya çalýþan Anglosakson medyasý, aslýnda böyle yapmakla bir taþla birkaç kuþ vurmaya çalýþýyor. Birincisi krizin kaynaðýnýn bu ülkeler olduðu yanlýþý yerleþtirilmeye çalýþýlýyor. Ýkincisi ve daha da önemlisi, bu ülkelerin ve sistemin kurtuluþunun AB para birliðinden çýkýþla olacaðý anlatýlýyor. Geçen gün Roubini de unanistan Drahmiye ye dönsün dedi. Bunun çýkar bir yol olmadýðýný en iyi bilenlerden birisi herhalde Roubini dir. Ama militarist batý basýnýnýn unan milliyetçileriyle birlikte tartýþtýðý bu yol, dünyaya unanistan üzerinden baþka bir þey anlatýyor. Bu, çok açýk olarak, siyasi küreselleþmenin durdurulmasý ve AB bütünleþmesinden bir ulus-devletler saldýrganlýðý üretme iradesinden baþka bir þey deðildir. NATOülkelerincefinanseedilirken, 21. yüzyýlýn savaþ konsepti de onaylanmýþ oluyor. ani milyarca dolarlýk askeri harcama kapýmýzda. Tabii ki proje ve sistemin sahibi ABD nin 1980 lerden beri yýldýz savaþlarý fantezisiyle milyarlarca dolara geliþtirdiði Füze Kalkan Pro- ABD ye milyarlarca dolar girdisi saðlayacak Füze Kalkaný Türkiye nin de dahil olduðu jesi oldukça karlý bir savunma yatýrýmý olarak zamanýný bekliyordu. ABD Füze Kalkan Projesi nin pazar müþterisi, 28 ülkenin üye olduðu NATO ittifaký olarak planlanmýþtý. unanistan ilk önce Euro Bölgesi nden sonra da- bunun doðal bir sonucu olarak- AB den çýksýn demek, AB sürecini durdurmak olduðu kadar, unanistan ý yeniden Avrupa nýn doðuya Böylelikle NATO, füze ve radar sistem aðýyla geçmiþteki ruhuna kavuþurken, sýnýrlarýný doðuya doðru esnetecekti. Ve elbette ABD havacýlýk ve uzay sektörü bu yeni militer dönemin Füze Kalkan Sistemi ü- zerine kurulmasýyla birlikte baþta NATO ülkeleri olmak üzere alýnan yekun sipariþlerle büyük cirolara kavuþacaktý. Füze ve kalkan imajlarýyla nükleer silahlarýn daha görünür olduðu ve açýktan savaþ tehdidini diri tutan temsillerle dolu NATO nun yeni savunma konsepti ayrýca silah yýðýnaðý yapan Körfez ülkeleri, Hindistan gibi büyük alýcýlarý da daha da heveslendirecekti. Diðer yandan NATO nun yeni savunma konseptinin Soðuk Savaþ yýllarýndan yegane farký ise bu defa Polonya ve Romanya ya yerleþtirilecek füzelerin yönünün olasý bir tehlikeye karþý hiç de tekin olmayan doðuya çevrilerek NATO topraklarýnýn korunmasýydý. Olasý bir tehlike bulmak zor deðildi, Ýran ve Kuzey Kore zaten haydut devlet konseptinden beri Batý kamuoyunda tehditkar ülke algýsýna sahiptiler. uzanan bir uçak gemisi olarak kullanmak ve krizden çýkýþýn savaþa dayalý yolunu açmak olduðundan þüpheniz olmasýn. ani 20. yüzyýlýn baþýndaki senaryonun benzeri oynanmaya baþlandý. O zamanda Britanya, unanistan ý bir koçbaþý gibi Türkiye topraklarýna sürerek, Türkiye den baþlayan ve Ortadoðu ya uzanan u- lus-devletler haritasýný kanla çizmiþti. Tabii ABD, Britanya nýn o zamanlar yarýda býrakmak zorunda kaldýðý bu haritayý, 1948 de Ýsrail i oraya sýkýþtýrarak ve daha sonra da kendisine baðlý eli kanlý diktatörler yaratarak tamamladý. Ýþte tam da þimdi, unan milliyetçileri, neoconlar, Ýsrail ve AB nin içindeki u- lus-devletçi militaristler, Kýbrýslý Rumlarý önlerine katýp yeni bir Türkiye sorunu ortaya çýkarmak istiyorlar. Þu Kýbrýs kýta sahanlýðýnda sismik araþtýrma yapma hikâyesi tam da budur. Aslýnda bu adýmla, Kýbrýslý Rumlarý da harcamýþ oluyorlar; çünkü bu adým, Türkiye yi devreye sokarak Rum kesimini, yalnýz Güney Kýbrýs a sýkýþtýracak ve uzun vadede de Rumlar ýn meþruiyetlerini yitirmesine neden olacaktýr. Kýbrýslý Rumlar ý kullananlarýn, krizi bu bölgeden baþlamak üzere savaþla çözme yanlýsý olan, neoconlar ve onlarýn doðal müttefiki Ýsrail militarizmi olduðunu artýk biliyoruz. Hele Ýran ýn geliþmiþ nükleer teknolojisi adeta NATO nun Füze Kalkan Sisteminin gerekliliðinin teminatý oldu... Velhasýl geçen yýl ABD nin NATO vasýtasýyla pazarladýðý Füze Savunma Sistemi projesine 28 NATO ülkesi ortak olma kararý aldýlar. Mali krizle boðuþan borç bataðýna saplanmýþ Avrupa hükümetleri, silah harcamalarýndan tasarruf yapmamýþtý. 10 yýl boyunca 200 milyon dolarlýk katýlým yapacaklarý Füze Sistemi ni o- naylamýþlardý. Türkiye nin stratejik payýna da Malatya Kürecik e kurulmasý kesinleþen Füze Sistemi için gerekli radar ve uydu sistemleri düþmüþtü. Belli ki darboðazdaki ABD ekonomisine milyarlarca dolar girdisi saðlayacak Füze Kalkan Sistemi Türkiye nin de aralarýnda bulunduðu NATO ülkeleri tarafýndan finanse edilmekle kalmýyor 21. yüzyýlýn savaþ konsepti de böylelikle onaylanmýþ oluyor. Her türlü savunma projesinin aslýnda saldýrý projesi olduðunu anladýðýmýzda bari geç olmasa.. Nihal Kemaloðlu / Akþam, Kör terörün ve kriz cenderesinin kaynaðý belli... TEBRÝK Muhterem kardeþlerimiz Arafat Deniz ile Zeynep Kavþut Hanýmefendinin ve Hasan Karacan ile Betül Ömernebioðlu'nun Ýzdivaçlarýný tebrik eder, iki cihan saadeti dileriz. Ankara eni Asya Okuyucularý unan milliyetçileri, neoconlar, Ýsrail ve AB nin içindeki ulus-devletçi militaristler, Kýbrýslý Rumlarý önlerine katýp yeni bir Türkiye sorunu ortaya çýkarmak istiyorlar. TAZÝE TEBRÝK Muhterem arkadaþýmýz Ali Kölemen'in torunu Semih ýldýz'ýn sünnet olduðunu öðrendik. Tebrik eder, yavrumuza hayýrlý uzun ömürler dileriz. Manisa temsilcimiz Orhan Alagöz'ün muhterem babasý Mustafa Alagöz'ün vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. BÖLGE TOPLANTISINA DÂVET Ege Bölge Toplantýsý aþaðýda belirtilen yerde ve tarihte yapýlacaktýr. Bütün temsilcilerimiz dâvetlidir. Tarih : Pazar Saat : 10:00 er : BOLVADÝN / AFON Adres : BOLVADÝN SÖÐÜTLÜ CAMÝÝ ANI Karþýlama eri : BOLVADÝN ÖÐRETMENEVÝ ÖNÜ Ýrtibat Tel : (0 536) (Hayati KELEK) (0 505) (Hüseyin Bahadýr DEMÝREL) Savaþ ittifaký barýþçý - bütünleþtirici çözümleri erteliyor Önümüzdeki günlerde bu savaþ ittifaký, kör terörden baþlamak üzere bütün kaos silahlarýný devreye sokacak; ayný zamanda, Türkiye içindeki finans oligarþisi yoluyla da Türkiye yi krizin ortasýna sürüklemek için ellerinin altýndaki banka ve fonlarý kullanacaktýr. Þu tarihten itibaren Türkiye de kör terörden, Meclis in yeni Anayasa yapma doðrultusunda adým atmasýný engellemeye kadar varan bütün siyasi geliþmeler, bu savaþ ve kriz cenderesini tezgâhlamak isteyen güçlerin stratejisinden baðýmsýz olmayacaktýr. K. Afrika da ve Ortadoðu da kendilerinden baðýmsýz bir demokratikleþme istemeyen bu küresel savaþ ekseni, Türkiye nin de buraya yapýcý müdahalesini istemiyor. Bakýn AB deki borç sorununun en yakýn çözümünün bir ortak tahvil ihracý olduðu bilinmesine raðmen, ulus-devletçi, milliyetçi politikacýlarýn yönetimde olduðu Almanya- Fransa buna yanaþmamakta ve sorunu unanistan ýn üzerine atmaktadýr. Cemil Ertem / Star, T. C. KARASU ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA ÝLANI) Dosya No: Tal. Örnek No: 27 Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri : 1- TAPU KADI : Karasu ilçesi, Aþaðýincilli mah. Biçimlik mevkii, 561 ada, 9 parsel, zemin kat, 2 nolu baðýmsýz bölümde kayýtlý iþyeri. ÖZELLÝKLERÝ : Taþýnmaz; ilçe merkezinde, Plaj cad.'nin hemen batýsýnda pazaryerinde, B+Z+2 katlý, 3A grubu yapýlý, iþyeri ve meskenlerden oluþan, sývalý,boyalý, çatýlý, Doðu cephesi pazaryeri otopark sahasýna cepheli, ticari alandadýr. 65 m 2 alanlý, 19/314 arsa paylý, demir doðrama camekânlý, seramik zemin kaplamalý iþyeri. ÝMAR DURUMU : Ýmar içindedir. SATIÞ SAATÝ : 15:00-15:05 Arasý MUHAMMEN BEDELÝ : ,00 TL 2- TAPU KADI : Karasu ilçesi, Aþaðýincilli mah. Biçimlik mevkii, 561 ada, 9 parsel, zemin kat, 3 nolu baðýmsýz bölümde kayýtlý iþyeri. ÖZELLÝKLERÝ : Taþýnmaz 139 m 2 alanlý, 40/314 arsa paylý, demir doðrama camekânlý, seramik zemin kaplamalý iþyeri. ÝMAR DURUMU : Ýmar içindedir. SATIÞ SAATÝ : 15:10-15:15 Arasý MUHAMMEN BEDELÝ : ,00 TL 3- TAPU KADI : Karasu ilçesi, Aþaðýincilli mah. Biçimlik mevkii, 561 ada, 9 parsel, zemin kat, 4 nolu baðýmsýz bölümde kayýtlý iþyeri. ÖZELLÝKLERÝ : Taþýnmaz; Dairelerin giriþ kapýsýyla merdiven arasýnda kalan alandýr. Binanýn güney duvarýna yapýþýktýr. Ýnþaat özelliði 3 nolu gibidir, 25 m 2 alanlý, 7/314 arsa paylýdýr. ÝMAR DURUMU : Ýmar içindedir. SATIÞ SAATÝ : 15:20-15:25 Arasý MUHAMMEN BEDELÝ : ,00 TL Satýþ Þartlarý 1- Sa týþ gü nü yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da KA RA SU ÝC RA MÜ DÜR - LÜ ÐÜN DE a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le - ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be de lle a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah - hü dü sak lý kal mak þar tiy le gü nü ay ný yer ve sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la cak la rý top la mý ný, sa týþ ve pay - laþ týr ma gi der le ri ni geç me si ve ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý la zým dýr. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de pey ak - çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Dam ga ver gi si, ta pu harç ve mas raf la rý i le K.D.V. a lý cý ya a it tir. Tel la li ye res mi i le bi rik - miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - týr ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Sa týþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se Ýc ra Ýf las Ka nu nu nun 133'ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve % 10 fa iz den a lý cý ve ke fil le ri me sul tu tu la cak ve hiçbir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin den tah sil e di le cek tir. 5- Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur Ýþ bu i lan teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re teb li gat ye ri ne ka im ol mak ü ze re i lan o lu nur. (Ý ÝK m. 12) (*) Ýl gi I i ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. B: SATILIK DOÐAN Hastalýk nedeniyle 1989 model satýlýk Doðan. LGP li (ruhsata iþli) 4 lastik sýfýr, çelik jant, deri döþeme, alarm, füme rengi. Otomatik araç ile takas olur. Tel: 0 (536)

9 MAKALE 9 23 ELÜL 2011 CUMA GÜN GÜN TARÝH Turhan Celkan Günahkârýn duâsý Feride Haným: Günahkâr kulun duâsý kabul olur mu? Ýslâm da duânýn kabul þartlarý içinde kiþinin günahkâr olup olmamasý ile ilgili bir þart yoktur. Kul günah iþler. Allah baðýþlar. Günah, kulun duâsý ile Allah arasýnda bir perde oluþturmaz. Her kulun duâsý cevabý hak eder. Cevap bir nevî kabuldür. eter ki kul duâyý kesmesin. Öte yandan, Kur ân mü min kullarý ýsrarla tövbeye dâvet ediyor. Hatta Kim tövbe etmezse, iþte onlar, kendilerine zulmedenlerdir. 1 der. Oy sa töv be et mek baþ lý ba þý na bir du â dýr. Ve gü nah töv be yi ge rek li ve hat ta zo run lu ký lý - yor. Öy ley se, Gü nah kâ rým, o hal de du â e de - mem gi bi bir þart lan ma nýn Ýs lâm da ye ri yok - tur. Töv be ye ve du â ya de vam em ri var dýr. Du â nýz ol maz sa ne e hem mi ye ti niz var? 2 ve Duâ e din, si ze ce vap ve re yim. 3 â yet le ri nin tef si rin de ö nem li duâ üs lûp la rý na i þa ret e den Be dî üz za man, du â nýn ka bul þart la rý nýn bu üs - lûp lar ve dil ler i çin de giz li ol du ðu nu be yan e - der. Be dî üz za man a gö re, a da bý na uy gun o la - rak Ce nâb-ý Hak tan bir þey is ten di ðin de, Ce - nâb-ý Hak ve rir. Duâ da kul la ný lan ö nem li üs - lûp lar ve dil ler þun lar dýr: 1- Ýs ti dat di li: Ýs ti dat ve ye te nek le rin di li i le is te - nen þey da i ma ve ri lir. Bütün var lýk la rýn is ti dat di li i - le yap týk la rý du â lar Al lah ýn der gâ hý na yük sel mek te ve ka bul gör mek te dir. Bu na bütün kâ i nat þa hit tir. 2- Fýt rî ih ti yaç di li: Ýs te nen þey, fýt rî bir ih ti - yaç i se, ka bul e di lir. Duâ la rý ný fýt rî ih ti yaç di liy - le ya pan can lý lar, ih ti yaç la rý na um ma dýk la rý þe - kil ler de u laþ mak ta dýr lar. 3- Iz tý rar di li: Zor da ka lan ve dert çe ken a cý sa hi bi bi ri si nin a cý di liy le yap tý ðý du â yý Ce - nâb-ý Hak mak bul sa yar. 4- Hal ve fi il di li: Biz zat fi il ve dav ra nýþ la rýy la uy gun tu tum ser gi le ne rek ya pý lan du â lar mak - bu le þa yan dýr. Se bep le ri bir a ra ya ge tir mek, Al - lah ýn is te nen þe yi ver me si i çin gör mek is te di ði bir fi i lî du â hâ li dir. Me se lâ has ta o lan bi ri si dok - to ra, ec za cý ya Al lah tan þi fa ta le biy le gi der, i lâç la - rý ný Al lah tan þi fa ta le biy le a lýr ve kul la nýr. Has ta - nýn bu hâ li bir du â va zi ye ti dir ki, Ce nâb-ý Hak ka týn da mak bul sa yý lýr. i ne me se lâ bir çift çi, Ce nâb-ý Hak tan be re ket li ü rün is te mek i çin, top ra ðý sür mek le rah met ka pý sý ný çal mýþ o lur. 5- Söz ve kalp di li: Ýlk dört dil i le u la þýl ma yan bir is tek ve ih ti yaç i çin ni ha yet söz di li i le duâ e - di lir ve Ce nâb-ý Hak tan is te nir. Kul, güç ye ti re - me di ði ko nu lar da di liy le ve kal biy le Al lah ýn kud ret ve rah me ti ne sý ðý nýr, Ce nâb-ý Hak da bu sý ðý ný þý in þa al lah ka bul e der. Duâ da bir i ba det ol du ðun dan, dün ye vî mak - sat lar ga ye e di le rek ya pýl ma ya ca ðý ný be yan e - den Üs tad Sa îd Nur sî, i ba de tin ga ye si nin uh re - vî ol du ðu nu, dün ye vî mak sat la rýn i se an cak bu i ba de tin ö zel va kit le ri hük mün de ol du ðu nu kay de der. Be dî üz za man a gö re, be lâ la rýn gel - me si, dert le rin ve ril me si, has ta lýk la rýn ve mu zýr þey le rin mu sal lat ol ma sý ba zý du â la rýn hu su sî va kit le ri dir. Bu va kit ler de Ce nâb-ý Hakk a duâ e dil me li dir. An cak be lâ lar git mez i se, Duâm ka bul ol ma dý. de nil me me li; Du â nýn vak ti bit - me di. de nil me li ve du â ya de vam e dil me li dir. Al lah ýn rah me tin den ü mit ke sil me me li dir. 4 *** Ýs ma il Bey: A ki ka kur ba ný nýn hük mü ve kes me za ma ný hak kýn da bil gi ve re bi lir mi - si niz? Ü çüz ço cu ðu o lan bi ri si kaç kur ban kes me li dir? A kî ka, lü gat te kes mek de mek tir. Is tý lah ta i se, do ðan ço cu ðun, saç la rý nýn ke sil me si i le eþ za - man da ke si len hay van dýr. Sað lýk ve sýh hat i çin - de ço cuk gi bi bir mey ve lüt fet me sin den do la yý Al lah a þük rü i fa de e der. A ki ka kur ba ný nýn hük mü sün net tir. Do ðu mun ye din ci gü nü ke sil me si tav si ye e dil miþ se de, er gen - lik ça ðý na ka dar ke si le bil mek te dir. A ki ka nýn sa yý sý, ço cuk la rýn sa yý sý na bað lý dýr. Sün net o lan, her ço - cuk i çin bir kur ban kes mek tir. Ü çüz ler i çin ü çü nü de bir an da kes mek ye ri ne, ke sim za ma ný ný er gen - lik ça ðý na ka dar ge niþ let mek ve de ði þik za man la ra yay mak, e ðer uy gu la ma a çý sýn dan da ha ko lay o la - cak sa, bu ter cih e di le bi lir. A kî ka kur ba ný ný kes me mek gü nah de ðil dir. Bu hu sus ta, im kân lar öl çü sün de ha re ket e dil - me si uy gun o lur. Pey gam ber E fen di miz (asm), Bir ço cu ðu do ðan kim se, on dan do la yý kur ban kes mek is ter se kes sin bu yu ra rak 5, ter ci hi e be - vey ne bý rak mýþ týr. DU Â Ey Mü ci be d-da a vât! Müs te cap ol ma yan du â - dan, mak bul ol ma yan a mel den, meþ kur ol ma yan sa yden, meb rur ol ma yan i ba det ten, mes tur ol ma - yan gü nah tan sa na sý ðý ný rým! Bi zi ba ðýþ la! Â min! Dip not lar: 1- Hu cu rat Sû re si: Fur kân Sû re si, 25/ Mü min Sû re si, 40/ Be dî üz za man, Söz ler, s E bû Dâ vûd, (0 505) Si ya set; yö ne tim de mek tir. Top lum ve dev le - tin yö ne ti le bil me si i çin in ce bir dip lo ma si ve si ya set sa n'a tý na ih ti yaç var dýr. Þu hal de si ya set; men fa at de ðil, hiz met va sý ta sý - dýr. Za ten men fa at ü ze ri ne dö nen si ya set ca na var - dýr. (Be di üz za man) Si ya set ve dip lo ma si so nuç al ma sa n'a tý dýr. Bu da tec rü be yi ge rek ti rir: Pro fe sö rün bi ri si, e mek li o lur. Ar týk din le ne - yim di ye rek köy den bir ar sa sa týn a lýr, bah çe li bir ev yap tý rýr ve ka lan öm rü nü hu zûr i le ge çir me ye ni yet le nir. Er te si gün, kö yün ço ba ný, ko yun la rý nýn çan ses le ri, Dehhh, dü ü üh, dü ü ü ürt ses le riy le bir lik te e vi nin ya nýn dan ge çer, o nu ra hat sýz e der. Bu ra dan geç me! de se ol maz. Ço ba ný ça ðý ra - rak þöy le bir si ya set uy gu lar: Bak ço ban e fen di, se nin geç ti ðin bu sa at ler de, hat tâ müm kün se da ha er ken u yan mam lâ zým. Sen ko yun la rýn la ge çer ken da ha da bü yük gü rül tü yap. Her gün þu ma ða ra ya hiz me ti nin kar þý lý ðý 2.5 li ra ko ya ca ðým, o ra dan ge çer ken a lýr sýn... Ço ban mut lu, her gün ge çer, gü rül tü sü nü ya - par ve pa ra sý ný a lýr; gi der. Bir haf ta son ra týk pa - ra yý ke ser pro fe sör! Bi rin ci, i kin ci gün ler Bel ki u - nut tu! di ye rek tek rar ge çer ve ü çün cü gün de bu - la ma yýn ca: Ben bu ka dar zah met ve sý kýn tý çe ke yim, se ni u yan dý ra yým, sen pa ra yý ver me, nah bir da ha ge - çe rim bu ra dan! *** Ýk ti dar gü zel þey ler ya pý yor. Ve çok kim se tak dir ve teb rik e di yor. A ma gör dü ðü müz o lum suz luk - lar do la yý sýy la i kaz va zi fe mi zi de yap ma lý yýz. Bu ül ke a ce mi ve dik ta tör si ya set çi ler den çek ti ði ka dar kim se den çek me di Ah met Al tan bir ya zý sýn da, O ku la gi den ço - cuk la ra rast la dým dün yol lar da. On lar i çin çok ü - zül düm. Za val lý e ði tim mah kûm la rý, ha yat la rý nýn en gü zel, en eð len ce li ol ma sý ge re ken yýl la rý ný, da - ha son ra u nu ta cak la rý bir sü rü saç ma lý ðý öð ren - mek, cid dî bir be yin yý ka ma sýn dan geç mek, ki þi - lik le ri ni, tek tip a dam ye tiþ ti ren tor na ya tes lim et - mek i çin har ca ya cak lar. Gi de cek le ri o kul la rýn bi - rin ci a ma cý, on la ra u lu ön der A ta türk ün müt hiþ bir a dam ol du ðu nu, hiç ha ta yap ma dý ðý ný ve Tür - ki ye yi sa de ce A ta türk ün yap týk la rý ný tek rar et me - nin kur ta ra ca ðý ný ez ber let mek, zi hin le ri ne bu ya - la ný ka zý mak o la cak. (Ta raf, ) di yor du. Mil lî E ði tim Ba ka ný mýz ne de miþ: Öð ret men - le re 3 ay ta til yap týr ma ya ca ðým; ya zýn on la rý e ði te - ce ðim! Bir öð ret me ni miz, Öð ret men ler üç ay ta til yap mý yor ki, 2 ay ya pý yor! Hat ta da ha ký sa. Tem - muz un 10 u na ka dar o kul la rýn da ol mak zo run da - dýr lar! di yor. ÖK Ka nu nu nun gi ri þi yük se köð re nim in a - ma cý ný an lat ma ya þu mad dey le baþ lý yor: A ta türk il ke ve in ký lâp la rý doð rul tu sun da A ta türk mil li yet - çi li ði ne bað lý... Bu zih ni yet le ye tiþ ti ril me ye ça lý þý lan mil yon lar - ca genç be yin den, et ki li ve yet ki li si ya set çi, dip lo - mat çý kar mý? De mek ki, ÖK baþ ka nýn dan ön ce zih ni ye ti de ðiþ ti re cek iþ le re im za at mak ge re kir... Siyaset ve diplomasi: Sonuç alma san'atý fer sa dog ni as ya.com.tr Ce za ev le rin den dü ðün le re Ce za ev le ri nin i sim le ri çe þit li þe kil ler de de ðiþ ti - ril di ve de ðiþ ti ril mek te dir. So rul du ðun da i se; hal ka ve dýþ dün ya ya da ha þi rin gö rün mek i - çin miþ. i ne öz le de ðil ký þýr la, ya ni ce vi zin ka bu ðu i le uð ra þýl mak ta dýr. Bu tu tuk lu ev le ri nin ve em sa li me kân la rýn e sas is mi a sýr lar dan be ri Med re se-i u su fi ye dir. Fa kat za man sey li i çin de is mi ve ted - ri sat bi çi mi de ðiþ ti ril miþ ve ma zi de a lý nan ve rim ler a lýn ma mýþ týr. Çý kan la rýn yüz de 40 ý ço ðun luk la ge - ri gel mek te ve tu tuk lu la rýn ve mah kûm la rýn sa yý la - rý çe þit li af la ra rað men art mak ta dýr. Hz. u suf a - ley his se lâm u zun yýl lar, bir if ti ra nýn ne ti ce sin de, ka de rin cil ve si i le kal dý ðý Mý sýr Ka hi re Med re se-i u su fi ye sin de boþ dur ma mýþ, tev hid-i Ý lâ hî yi iþ le - ye rek, ya þa ya rak ye tiþ tir di ði ve o ra dan dev rin kra lý - nýn em ri i le çý ka rý lan bir ne sil i le Mý sýr ý i da re et miþ ve kýt lýk lar dan kur tar mýþ týr. Bu in ce ve ö lüm süz me to dun bu gün bir çok ha liy le ka dýn ve er kek ce - za ev le rin de tat bik e dil me si lâ zým dýr. Bir çok me sa - fe a lýn mýþ týr, fa kat bi zim ba kýþ a çý mýz dan is te ni len ye re va rý la ma mýþ týr. Ýn þa al lah bel ki o la cak týr. Bu ma na lar i çin de geç ti ði miz haf ta i çin de i ki ö - nem li va zi fe i çin An ka ra da dâ vet li i dik. Bi rin ci si; Sin can il çe mi zin sý ný rý i çin de 7 ce za ve tu tuk lu e - vin den yal nýz ka dýn lar ce za e vin de Hz. Pey gam - ber (asm) ve ka dýn hak la rý ve ka dýn hür ri yet le ri baþ lý ðý a dý al týn da bir kon fe rans ver mek ti. Ý kin ci si i se; de ðer li e ði tim ci Ha san Öz kan Be yin mah du - mu nun dü ðü nün de Hz. Pey gam ber ve a i le ha ya - tý baþ lýk lý mi ni kon fe rans tý. Her i ki si ni bü yük gay - ret ve þevk le yap ma ya ça lýþ týk. Ýn þa a lah ve rim li ol - muþ tur ve o la cak týr. Þu nu ke sin bil mek lâ zým dýr: Zeh ri yu tan, a cý yý çe ken bi lir. Biz ler yat tý ðý mýz ve iþ ken ce ler gör dü ðü müz bu ce za ev le rin de þim di kon fe rans lar ver mek te yiz, þük rün den a ci zim. Bir sa at lik ko nuþ mam da ha ným kar deþ le ri mi ze ha zi - ru nun ve i da re nin hu zu run da çok þey ler an lat tým, on lar að la dý lar ve be ni de að lat tý lar. Bil has sa af ke li me si að zým dan çý kýn ca a yak ta da ki ka lar ca al - kýþ la dý lar. Fa kat a ka bin den En bü yük af ne dir? de yin ce, hep bir a ðýz dan Al lah de yin ce, da ha çok duy gu lan dým ve duy gu lan dýk. ýl lar ön ce Mar din ka pa lý spor sa lo nun da Hz. Be di üz za man dan müj de ler baþ lýk lý kon fe ran sý mý ve rir ken U çar ba cý mý zýn da ma ka le sin de i fa de et - ti ði gi bi, ser çe ye ben ze yen bir kuþ kon fe rans müd - de tin ce sa lon da de vam lý uç muþ, kon fe rans so - nun da or ta dan kay bol muþ tu. An ka ra Ka dýn Ce - za e vi nin gör kem li kon fe rans sa lo nun da i se, ko - nuþ ma mý zýn baþ la rýn da i ki gü ver cin or ta ya çýk tý ve kür sü nün her i ki ya ný na kon du lar ve yu kar da ki de mi re çý ka rak so nu na ka dar dur du lar, ba yan gar di yan la rýn mü da ha le le ri ne ma ni ol dum. Ru - ha ni yat, E fen di mi ze sa lâ tü se lâm i le te cel li e der, do kun ma yýn de dik, do kun ma dý lar. ü zü aþ kýn ka dýn ve yet ki li bun la ra þa hit ol du. Keþ ke 524 ce - za e vin de ve 120 bin mah kû ma u la þa bil sek. Bu nun i çin A da let Ba ka ný na bir mek tup ve ma ka lem o - la cak týr. Ge le lim Öz kan ve Sa ðýr a i le le ri nin dü - ðün le ri ne. Ha san Öz kan A ða be yi miz bü tün can dost la rý ný Sin can Ar mo ni Park Sa lo nu na top la - mýþ tý. Ta ný dý ðý mýz, ta ný ma dý ðý mýz çok ki þi var dý. Çok gü rül tü lü ol ma sý na rað men bu ra lar da da na - si bi ni a lan lar var ol du ðu nu bil di ði miz i çin, ken di tem po muz i çin de bir çok ha ki ka týn ö ze ti ni sun - duk. Bir ki þi nin na sip len me si da hi biz le re ye ter ve ar tar. Tür ki ye nin bir u cun dan bir u cu na bun la ra þa hit ol dum. Ko nuþ ma nýn ve ir þa dýn ye ri ve me - kâ ný yok tur. Bir çi le li ge ce de, bir a ða cýn al týn da, bir ço ba na Hz. Pey gam ber (asm) tev hid den bah - se di yor. Bu gör kem li, çok ses li sa lon lar da ko nuþ - mak, bü yük hiz met tir. 90 bin der ne ðin, 10 bin vak fýn ve 2 bin STK nýn bu lun du ðu Tür ki ye de ve 3250 ci va rýn da ki be le di - ye de bu ne vi dü ðün ler ya pýl ma sý lâ zým dýr. U fak te fek ek sik le ri o la bi lir, fa kat ge niþ ma na da Al lah ke lâ mý nýn yük sel di ði, i lâ hi le rin ku lak la rýn pa sý ný sil di ði ve bü yük dün ya a i le si nin tab lo su nu, bir sen tez ma na sýn da or ta ya koy ma mý zýn çok ö ne mi var dýr ve nu mu ne-i im ti sâl dir. Bu hiz met ler de e - me ði ge çen ve i sim le ri ni bu ký sa ma ka le me sýð dý - ra ma dý ðým a ziz ze vâ ta, bü tün ce za e vi yet ki li le ri ne ve bü tün dü ðün sa hip le ri ne þük ran la rý mý su nu yo - rum ve genç da mat Ab dul lah a ve ge li ni miz Zey - nep Pý nar a e be dî bah ti yar lýk lar di li yo rum. An ka ra ve Si irt'te ya þa nan son sal dý rý - lar sa hip siz kal dý. e di in sa ný mý zýn ö lü mü ne, o tuz beþ ki þi nin de ya ra - lan ma sý na se be bi yet ve ren bu sal dý rý la rý ki - min ne mak sat la yap tý ðý he nüz meç hûl. Ge nel ka na at, fa il le rin PKK te rör ör gü tü men sup la rý ol du ðu yö nün de. Ne var ki, sal dý rý yý dü zen le yen bir baþ ka o dak da o la bi lir. Zi ra, PKK þu a na ka dar sal dý rý yý üst len - miþ de ðil. Ay rý ca, bu ör gü tün dü me nin de iþ yü rü - ten ve göl ge si al týn da si ya set ya pan kim se - ler de, sal dý rý la rý "þid det le ký na dýk la rý ný" a - çýk ça be yan et ti ler. Do la yý sýy la, baþ ka ih ti mal le ri de na zar - dan u zak tut ma mak ge re ki yor. Dü þü nün ki, geç miþ te as ker de ka zâ en vu ru lan, e lin de bom ba pat la yan, ya da or - du ma lý ma yýn la ra ba sa rak ve fat e den, hat - ta "al ný nýn or ta sýn dan vu ru la rak" öl dü rü len pek çok Meh met çik i çin ya pý lan res mî a - çýk la ma, hep "Te rö rist ler ta ra fýn dan vu rul - du" þek lin de o lu yor du. Son ra dan ya pý lan a raþ týr ma lar dan, ya da med ya ya sýz dý rý lan if þa at lar dan an la þýl dý ki, o res mî a çýk la ma la rýn ço ðu ger çek dý þýy mýþ. Do la yý sýy la, si vil mâ sum la rý he def a lan son sal dý rý la rýn kim ler ta ra fýn dan ve ne mak sat la ya pýl dý ðý he nüz bi lin mi yor. Bu ko nu da ke sin ko nuþ mak, ya nýl tý cý o la bi lir. Bu nun la be ra ber, iþ le nen ci na yet ler den ha sýl o lan a zim gü na hýn bir mis li, yi ne de PKK'nýn he sap def te ri ne ge çer. Zi ra, "es se be bü ke'l fâ il" sýr rýn ca, bu tür fi il le re se be bi yet ver di ði i çin, ay ný za man da ci na ye ti biz zat iþ le miþ gi bi dir. E vet, Tür ki ye'de in þa e di len "ö lüm ko ri - do ru"nun ka pý sý ný yir mi beþ se ne ön ce ký - ra rak a çan bu ör güt tür. Ay ný za man zar fýn da, ta ze fi dan gi bi on bin ler ce gen ce cik ev lât la rý mý zýn kör ku yu - la ra a týl ma sý na se be bi yet ve ren, yi ne bu ör - güt tür. Kan dök mek, can ve mal yak mak o nun ta bi a tý, o nun ka rak te ris tik ö zel li ði ha li ne gel miþ tir. Üs te lik, sa hip len miþ ol du ðu sal dý rý lar da ve fat e den in san la rýn yüz de dok san do ku - zu da, hiç þüp he siz mâ sum kim se ler dir. Bu ko nu da dün ya ya nâm sal dý ðý ve sâ bý - ka dos ya sý ka ba rýk ol du ðu i çin, ar týk sal dý - rý yý kim ya par sa yap sýn, Tür ki ye'de ak la ilk ge len i sim PKK'dýr. Bu a ra da, Si irt'te sal dý rý ya uð ra yan o to - mo bi lin i çin de ki ler hiç il gi siz ka dýn lar de - ðil de, me se lâ as ker ve ya po lis ol say dý, PKK yi ne "Biz bu sal dý rý yý üst len mi yo ruz" di ye - cek miy di? Hiç san mý yo ruz... Ta raf sýz in san la rýn, has se ten Kürt kö - ken li va tan daþ la rýn nef re tin den çe kin di ði, ya da ken di ni on la ra sev dir mek i çin, ör - güt biz zat or ga ni ze et se bi le bu gi bi sal - dý rý la rý üst len mek ten ka çý nýr. Oy sa, bu ci het ten de sa bý ka lý dýr. Zi ra, böl ge hal ký ný da i çi ne a lan bir çok sal dý rý yý dü zen le miþ ve ya þa nan "mâ sum ö lüm ler"i ken din ce "sa vaþ za yi a tý" o la rak de ðer len - dir miþ tir. De mek ki, PKK'nýn söz ko nu su sal dý rý la rý üst len me me si, ya da BDP'li le rin bun la rý ký - na ma ci he ti ne git me si, on la rý me su li yet ten kur tar ma dý ðý gi bi, te mi ze de çý kar maz. Ön ce lik le, ma sum la rý he def a lan bü tün sal dý rý la rý terk ve sal dýr gan lý ðý da red det - mek ge re ki yor. Da ha sý, bir mem le ket da hi lin de si lâ ha sa rýl ma nýn ve þid de te baþ vur ma nýn in san te mel hak ve hür ri ye tiy le bað daþ ma dý ðý ný bil mek, bu na i nan mak ve bu nu nef sin den baþ la ya rak uy gu la mak ge re ki yor. Ak si tak dir de, baþ ka hiç bir im kân ve ih - ti ma li yok, mut la ka ve mut la ka mâ sum in - san la rýn ca ný ya na cak, ka ný a ka cak týr. Þa yet, se nin hak lý lý ðý na ve doð ru lu ðu na i nan dý ðýn bir dâ vân var sa, bu nun mü ca de - le si ni mut la ka var o lan baþ ka "in sa nî me - tot lar"la ya par sýn. E ðer ger çek bir dâ vâ a da mýy san, ül ke sý - nýr la rý i çin de bi le ol sa, her an i çin öl me ye ha zýr o lur sun, a ma öl dür me ye as la... Ör nek mi is ter sin: Bak, A me ri ka'da Mar - tin Lut her öy le yap tý. Da ha ya kýn dan bak, Be di üz za man Sa id Nur sî öy le yap tý... On la rýn da ca ný yan dý; a ma, as la can yak - ma dý lar. On lar da hak sýz lý ða uð ra dý; a ma, kim se ye hak sýz lýk yap ma dý lar. "ok, il lâ da öl dür mek le iþ gör me li yim" di yor san e ðer, o tak dir de puslu a re na da ki bü tün ö lüm ler den ha sýl o lan gü nah la rýn bir his se si ni de yük len mek du ru mun da ka - lýr sýn. An cak, yi ne de mu vaf fak o la maz sýn. Aç tý ðýn gü nah ga le ri si nin i çin de bo ðu lur gi der sin. Saldýrýlarý kýnamak yetiyor mu? ir min ci a sýr Tür ki ye coð raf ya sýn da ki en yý ký cý dep rem ler, yýl la rý a ra sýn - da ya þan dý. Ki mi bü yük can kay bý - na, ki mi de a ðýr mal kay - bý na yol a çan bu beþ yýl - lýk za man di li min de ki ilk dep rem, 22 Ey lül 1939'da Ýz mir ci va rýn da mey da na gel di. Mer kez üs sü Di ki - li Ber ga ma a ra sýn da ol - du ðu tes bit e di len bu dep re min þid de ti 7.1 ol - du ðu (ba zý kay nak lar da 6.6) tah min e di li yor. Bu ta rih ten üç ay ka - dar son ra (26/27 A ra lýk 1939) i se, A na do lu ta ri - hi nin bel ki de en þid det li ve en yý ký cý sar sýn tý sý Er - zin can'da mey da na gel - di. Bü yük lük 7.9, can kay bý i se 40 bi ne ya kýn. A RA NO TU: Dün (22 Ey - lül 2011) de Er zin can'ýn Re fa hi ye il çe sin de or ta þid det te bir dep rem ol du. Hem þid det li, hem de sýk pe ri yot lar ha lin de yýl la rý a ra sýn da vu ku bu lan di ðer dep - rem le rin mer kez üs sü þun lar: Nið de, Kay se - ri De ve li, oz gat, Muð la, Van Er ciþ, Bi ga diç, Os - man cýk, Nik sar Er ba a, Ço rum, Sa kar ya Hen - dek, Kas ta mo nu Tos - ya La dik, Bo lu Ge re de, Düz ce, Mu dur nu, U - þak Ge diz ve Ay va - lýk Ed re mit dep rem le ri. Tür ki ye ta ri hi nin hiç bir dev re sin de, beþ yýl lýk bir za man pe ri yo du i çin de böy le si ne þid det li dep - rem le rin ya þan mýþ de ðil. Üs te lik, 1940'lý yýl la rýn ilk ya rý sýn da ba þý mý za ge len be lâ ve mu si bet - ler, on bin ler ce in sa ný mý - zýn ca ný na mal o lan yý ký cý dep rem ler le sý nýr lý de ðil. O u ður suz dö nem, ay ný za man da kaht û ga lâ yýl - la rý dýr. ok luk, kýt lýk ve ku rak lýk had saf ha da dýr. Ek mek da hil, te mel gý da mad de le ri kar ne ye bað - lan mýþ týr. Köy lü, ken di im kân la rýy la e kip har - man la dý ðý hu bu ba tý nýn da hi sa hi bi o la mý yor. Ay - ný yýl lar da ya þa nan Ý kin ci Dün ya Sa va þý ba ha ne siy - le, çift çi nin e lin den zor la a lý nan hu bu bat, dev le tin kon tro lün de ki sað lýk sýz de po la ra top la nýp çü rü - me ye terk e di li yor du. Ter mal su lar Di ki li Ber ga ma dep re - min den son ra, Ýz mir'in ku ze yin de, ö zel lik le Ba - kýr çay Va di si'nde ye ni sý - cak su kay nak la rý or ta ya çýk tý ðý tes bit e dil di. Þid det li sar sýn tý la rýn se be bi yet ver di ði bu ter - mal su lar, a de ta bi rer þi - fâ kay na ðý du ru mun da Eylül 1939 TARÝHTE BUGÜN Depremde yaþanan büyük can kaybýnýn öncelikli sebebi, saðlýksýz yapýlaþma. Depremle fýþkýran termal sular

10 10 23 ELÜL 2011 CUMA KÜLTÜR SANAT Hayatýn ara elemanlarý Sosyal hayatýmýzda her ferdin, her vatandaþým diyen kiþinin bir iþi, bir görevi, bir meþguliyeti muhakkak vardýr. Velev ki iþi olmayan, boþ iþlerle uðraþsýn illa ki böyle bir iþi vardýr. Ýlmin, bilginin, marifetin yönlendirdiði ve bir iþ, bir meþguliyet olarak fertlere, þahýslara mal ettiði, kabul ettirdiði iþler elbette ki iþlerin zirvesi, þahý ve padiþahýdýr Baþkalarýnýn zorlamasýyla, yakýþtýrýlmasý ve yapýþtýrýlmasýyla yapýlan, elde edilen iþlerde var. Sanki o iþi hak edecek bir vasýf ve özellikte, durum ve konumdaymýþ görünümüyle elde edilen veya topluma kabul ettirilen iþler Ne olursa olsun kiþilerin, þahýslarýn toplum içinde, toplumun kabul ettiði, onayladýðý, iyidir diye not verdiði bir iþi, uðraþýsý, marifeti muhakkak olmalýdýr. Hiç kimseye yapýþtýrýlan ve etiket yapýlan iþ, marifeti netice vermez ve hakkýyla neticelenemez. Ýþ, marifet illaki içten, içtenlikle, gönülden, dilden ve elden hakikî anlamlarýnda olabilmelidir. Ýþ marifet noktasýndan her adam, her kiþi, her þahýs bir marifetin ve iþin ehli olabilmelidir. Ama kesinlikle yarým yamalak, eksik ve þiþirme iþlerin, marifetlerin ara elemaný, yapaný ve icracýsý olmamalýdýr. Ýþ yapar gibi görünen ara elemanlarý ve yarým iþ, yarým bilgi sahipleri kendileri bir iþ yapamadýklarý gibi, yapýlanlarý da bozarlar. Tam iþleri ve marifetleri de kendi eksik kafalarýna göre eksiktir ve bunlarý nakýs ederler. Toplumun en tehlikeli ve zarar veren elemanlarý, fertleri, böyle ara eleman vasfýyla iþ yapar, marifet gösterir konumunda ve durumundaki insanlardýr. Olmayan vasýflarýyla olacak iþleri bile olmaz hale sokan fertlerden millet ve toplum her zaman zarar görmüþtür. Hepimiz için, toplumda bilgimiz ve vasýflarýmýz ölçülerinde yapýlacak iþler, marifetler vardýr. Hiçbir zaman kamet-i kýymetimizden fazla iþlere soyunup tam ve mükemmel iþleri de noksan bir hale getirmeye hakkýmýzda yoktur!... Ýþi, marifeti yapmak istemek, hayal etmek ve her menfi hale raðmen yapmak için teþebbüs etmek ayrýdýr, iþi yapmak ayrýdýr. Hayatta yapabileceðimiz iþlerle bir ve beraber olmak dileðiyle Hat san'atýna destek ALBARAKA Türk Katýlým Bankasý, hat san'atýný zenginleþtirmek ve tanýtmak amacýyla 3 yýlda bir gerçekleþtirdiði uluslar arasý hat yarýþmasýnýn bu yýl 3 üncüsünü düzenliyor. Ýlk olarak 2005 yýlýnda düzenlenen Albaraka Hat arýþmasý nýn bu yýlki konusu adalet ve kul hakký olarak belirlendi. arýþma; Celî sülüs, Sülüs, Sülüs-nesih, Celî ta lîk ve Celî divanî olmak üzere 5 kategoride gerçekleþtirilecek. Þeref üyeliðini dünyaca tanýnan hat san'atçýlarýmýz Prof. Uður Derman, Hasan Çelebi, juri üyeliklerini Mehmed Özçay, Davut Bektaþ ve Ali Toy un yapacaðý yarýþmaya katýlacak eserler; 1 Nisan 2012 tarihine kadar yarýþma sekreterliðine gönderebilecek. Sonuçlarý 15 Mayýs 2012 tarihinde açýklanacak yarýþmada, 5 dalda toplam 15 eser ödül alacak. Kültür Sanat Servisi * Ýnsan Kitap tan sergi LALE Özseven in ilk kiþisel resim sergisi 30 Eylül 2011 tarihine kadar Ýnsan Kitap Sanat Galerisi nde sergileniyor. Lale resim çalýþmalarýna çocukluðunda baþlamýþ. Lozan Olimpiyat Müzesinin 2002 yýlýnda düzenlemiþ olduðu Naif Resim arýþmasý nda üçüncülük ödülü almýþ. Suluboya, yaðlýboya, kurupastel, yaðlý pastel, ecoline gibi deðiþik teknikleri kullanan Ressam Özseven in resimleri Hayatýn Ýçerisinden Anlarý yansýtýyor. Sergi, Ýnsan Kitap-Ýstiklâl Caddesi No: 96, Galatasaray adresinde ve ziyaret saatleri: 09:00-24:00. Kültür Sanat Servisi Cafcaf ta ayýn konusu: Anayasa MÜSLÜMAN gencin mizah dergisi Cafcaf güz 2011 sayýsýyla yine rengârenk yine dopdolu. Cafcaf 48. Sayýsýnýn kapaðýna; deðiþsin diye referanduma gidilen, fakat bir türlü gerçekleþmeyen A- nayasa deðiþikliðini taþýmýþ. Dergi, kapakta kaygýsýný da dile getirmiþ; acaba bu ülkenin yeni anayasasý bu ülkenin hakikî sahiplerinin isteklerini yine yok sayacak mý? Recep Bozdað / Ýstanbul Camide, sibernetiðin ve bilgisayarýn ilk adýmlarýný attýðý ve ilk robotu yapýp çalýþtýrdýðý kabul edilen El Cezeri nin yaptýðý güneþ saati yer alýyor. Ulu Camide dört mezhep bir arada ANADOLU NUN EN ESKÝ CAMÝLERÝNDEN, ÝSLÂM DÜNASININ 5. HAREM-Ý ÞERÝF Ý OLARAK TANIMLANAN, DÝARBAKIR DAKÝ ULU CAMÝ NÝN RESTORASONU ADETA KUUMCU TÝTÝZÝLÝÐÝLE APILIOR. DÝARBAKIR DA bulunan, Ýslâm dünyasýnýn 5. Harem-i Þerif i olarak tanýmlanan tarihî Ulu Cami, restorasyon çalýþmalarýnýn tamamlanmasýnýn ardýndan adeta göz kamaþtýracak. Anadolu nun en eski camilerinden, 4 mezhebe hizmet etmiþ tarihî Ulu Cami de Diyarbakýr Vakýflar Bölge Müdürlüðünce baþlatýlan restorasyon çalýþmalarý sürdürülüyor. Selçuklu geleneðini yansýtan, Anadolu daki en erken ve en anýt camisi olarak nitelendirilen, planý ve mimarisi açýsýndan Þam daki Emeviye Camii ne benzeyen, Ýslâm ýn 5. Harem-i Þerif i olarak da nitelendirilen Ulu Cami, bugünlerde hummalý bir çalýþmaya þahitlik ediyor. Diyarbakýr Vakýflar Bölge Müdürü Metin Evsen, Ulu Cami nin þehir, Türkiye ve dünya için çok önemli bir yapý olduðunu söyledi. Aralarýnda Nisanoðullarý, Ýnaloðullarý, Anadolu Selçuklularý, Osmanlýlar ile cumhuriyet döneminden çeþitli katkýlarla bugüne kadar gelen yapýnýn Vakýflar Genel Müdürlüðünce restore edildiðini belirten Evsen, bu yýl baþladýklarý çalýþmanýn yaklaþýk yüzde 60 ýný tamamladýklarýný, cemaati daha fazla maðdur etmeden bir an önce caminin bazý bölümlerini ibadete açmaya çalýþtýklarýný kaydetti. 4 MEZHEP BÝR ARADA Evsen, genel müdürlükçe Ulu Cami için Türkiye nin Orta Doðu Teknik, Ýstanbul Teknik ve Dicle üniversitelerinin de aralarýnda bulunduðu çeþitli üniversitelerden, akademisyenlerden oluþturulan Bilim Kurulu Heyeti gözetiminde çalýþmalarýn yapýldýðýný ifade ederek, þöyle konuþtu: Genel Müdürlüðümüz elemanlarýnca uygulamalar da takip ediliyor. Çok özellik isteyen bir çalýþma olduðundan en ufak sýkýntý yaþanmamasý için yoðun çaba harcýyoruz. Zamanýnda burayý bitirmeyi hedefliyoruz. Burasý son derece özellikli bir cami. Güney tarafýnda Hanefilerin olduðu bölümde yoðun çalýþma var. Kuzey tarafýndaki Þafiîler bölümü ise þu an ibadete a- çýk. Kurban Bayramý ndan önce Hanefiler bölümünü açmayý düþünüyoruz. Burasý 4 mezhebe, Hanefi, Þafiî, Hanbeli ve Maliki BULMACA Vakýflar Genel Müdürlüðünce restore edilen Diyarbakýr Ulu Camii'nde çalýþmalarýn yüzde 60 ý tamamlandý. Cemaati fazla maðdur etmemek için caminin bazý bölümleri ibadete açýlacak. FOTOÐRAF: AA mezheplerine hitap ediyordu. Hanefi ve Þafiîler hiçbir sorun yaþamadan ibadetlerine devam ediyor. Dünyada eþine az rastlanýr bir uygulama. Tüm Ýslâm tarihi boyunca böyle bir uygulama yapýlmýþ. Bu camide her mezhepten insan, kendi imamýnýn arkasýnda ibadetini yapmýþ. Camimizde 5 binden fazla kiþi ayný anda namaz kýlabiliyor. Evsen, restorasyon çalýþmasý devam e- derken Hanefi bölümünün doðu kýsmýnda ÇÝRKÝN APILAR CAMÝNÝN ÝHTÝÞAMINI GÖLGELÝOR Hazýrlayan: Erdal Odabaþ sývalar temizlendiði sýrada yaklaþýk 100 el yazmasý eser bulunduðunu, bunlardan 4 ünün tarihi niteliði olduðunu bildirdi. Bu eserlerin Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdüsselam Uluçam tarafýndan okunacaðýný ifade eden Evsen, daha sonra Ulu Cami ile eþ zamanlý restorasyonu yapýlan ve el yazmasý kütüphanesine dönüþtürülecek Mesudiye Medresesi nde diðer eserlerle birlikte sergileneceðini bildirdi. ÇEVRESÝNDEKÝ çirkin yapýlarýn caminin güzelliðini gölgelediðini ifade eden Evsen, Caminin etrafýnda böyle ucube yapýlar olmasý rahatsýz edici. apýlar görsel açýdan sýkýntý yaþatýyor. Bu konuyla ilgili kamulaþtýrma çalýþmalarýmýz var. Restorasyonun yaklaþýk 8 milyon liralýk bütçesi var nin sonunda restorasyon çalýþmasýný bitirmeyi hedefliyoruz. Ýnþallah zamanýnda bitireceðiz dedi. Diyarbakýr / aa SOLDAN SAÐA 1. Cenâb-ý Hakk'ýn kâinata koyduðu düzen. 2. Fakirlere yemek daðýtýlan aþ evi. - eryüzü parçasý, yerey. 3. Sývý. - Kalýtýmsal olarak ortak fiziksel ve fizyolojik özelliklere sahip insanlar topluluðu. - Eksiksiz, kesintisiz. 4. Bir tenbih sözü. - Ordu'nun kýsa yazýlýþý. - Anlatana veya söyleyene göre biraz uzakta olan yer. 5. Sýhhi tesisatta su borusunu üç yönlü kullanabilme durumuna getiren parça. - Sansargillerden, yazýn esmer kýrmýzý, kýþýn beyaz renkli kürkü deðerli, etçil hayvan. - Mermerde damarlý kýsým. 6. ABD'de bir eyalet. - Nanometrenin kýsa yazýlýþý. - Düþ. 7. Gam dizisinde la ile do arasýndaki ses. - Zaman, sýra, yer ve önem bakýmýndan ötekilerden önce gelen, son karþýtý. - Çocuða bakan kadýn, dadý. 8. Eti beyaz, üzeri pullu iri bir balýk. - Verme, ödeme. 9. Bir iþ için gerekli olan malzemelerin, parçalarýn tümü. 10. Hastalarýn yatýrýlarak tedavi edildikleri saðlýk kurumu. - Kemanýn sýrt ve göðüs tahtasýný iki yanýndan c harfi biçiminde çenten oyuklar. UKARIDAN AÞAÐIA 1. Allah'ýn bahþettiði her türlü nimet. 2. Ýmamlýk. 3. Kaybolma, yitme. - Aleyhi Selati vesselamýn kýsa yazýlýþý. 4. Çýplak. - Dinî inanýþa göre, insanýn öldükten sonra dirilip sonsuza dek kalacaðý ve Allah'a hesap vereceði yer, öbür dünya, öteki dünya. 5. Lâtin alfabesinin on altýncý harfinin adý, okunuþu. - Osmiyum elementinin simgesi. - Davranýþ, tavýr. 6. Güzel koku. - Bir erkekle bir kadýnýn evlilik birliði kurmasýný saðlayacak yasal iþlem, evlilik akdi. 7. Endüstri Meslek Lisesinin kýsa yazýlýþý. - Voltamperin kýsa yazýlýþý. 8. U- zak Doðu'da yetiþen Amerika elmasýndan çýkan zamk. - Hakan. 9. Erbiyum elementinin simgesi. - Kötülük, fenalýk. - Tellür elementinin simgesi. 10. Kitabul Tevhid, Kitap tavilatül Kur'ân gibi eserlerin müellifi, ehli sünnette itikad imamý. 11. Kur'ân-ý Kerim'de ellibirinci sûre. 12. Dünyanýn çatýsý kabul e- dilen Asya'daki dað sýrasý. ÝNSANI VE KÂÝNATI OKUMAK ÝÇÝN ayýna hazýrlanan kitap çalýþmalarý Her çiçekten öz toplayýp bal yapan arýlara benzeyen, her yayýnevinden alâka duyduðu sahayla ilgili kitaplarý takip eden kitap kurtlarý vardýr. Aynen öyle de, her yayýn organý gibi yayýnevlerinin de sadýk bir okuyucu kitlesi olmasý tabiîdir; ki böyledir de. Bu haftaki yazýmýzda, gerçekten aziz bilip kýymet atfettiðimiz okuyucularýmýza bir sürprizimiz var: Geçenlerdeki bir yazýmýzda baskýdaki kitaplarýmýz dan söz etmiþtik; þimdiyse yayýn safhasýndaki projelerimiz den bahsedeceðiz! Ancak bu hafta sadece yazarlarýn yayýnevimize gönderdiði dosyalarýn içinden yayýn a deðer bulup kitaplaþtýrmaya baþladýklarýmýzý kýsmen tanýtacaðýz. ine yayýn hazýrlýk safhasýndaki eni Asya Araþtýrma Merkezi imzalý kitap projelerimizi ki bunlar i- kisi büyük en az üç adet çalýþma ise, inþallah önümüzdeki haftalarda duyurmayý hedefliyoruz. Sözü fazla uzatmadan, þu sýralar üzerinde çalýþtýðýmýz dosyalarý, yazarlarýyla birlikte ilân edelim (alfabetik sýrayla): * Evliliðin Gizli Bahçesi (Dr. Nedim Mahiroðlu), * Gönül Sofrasý (Abdil ýldýrým), * Mahalle Kültürümüzden ansýmalar (Halûk Sena Arý), * Bir Sevda Kitabý/Gönüller Sultanýna (asm) (Mahir Duman) Þimdi de gelelim, adý geçen kitap projelerimize Evliliðin Gizli Bahçesi, üroloji uzmaný Dr. Nedim Mahiroðlu nun kaleminden çýkan bir kitap çalýþmasý. Adýnýn ele verdiði üzere kitapta, cinsellik konusu e- le alýnýyor. Fakat tabiî ki eni Asya Neþriyat farkýyla!.. Kadim okuyucularýmýz bilir ki, dindar kesimde bu konuda yazýlan ilk eseri yayýnlamýþ olan yayýnevimiz, bu sefer de iþin nezahet kýsmýný atlamadan, üstüne düþeni yapmýþ bulunuyor. Gazetemizde Gönül Pýnarý köþesinde yazan Abdil ýldýrým, gerek bu köþedeki gerekse baþka yayýn organlarýnda yayýnlanan yazýlarýndan derlediði çalýþmalarýný kitaplaþtýrdý. Çalýþmada yazarýmýz, adý üstünde, Gönül pýnarý ndan akan duygularýný bizimle paylaþýyor. Böylelikle, eni Asya okuyucularýnýn kimi gazete yazýlarýnýn kalýcý hâle getirilmesi dileði bir defa daha yerine gelmiþ oluyor. Eski mahalle kültürü kitaplarý ile bilinen tecrübeli yazar, yaþayan bir Ýstanbul haným efendisi Halûk Sena Arý, Mahalle Kültürümüzden ansýmalar da o bildik tarzýný sürdürüyor ve hatýralarda da olsa yaþatýlmaya çalýþýlan eski mahalle hayatýný ortaya koyuyor. Bir Sevda Kitabý/Gönüller Sultanýna (asm) Efendimiz Hz. Muhammed le (asm) ilgili vecizelerin yaný sýra mühim siyer sahnelerine ve hadislere yer veren bir kitap. Bu tür kitaplarý ile kendini kabul ettirmiþ eðitimci yazar Mahir Duman a ait. Takdir edersiniz ki, gazetemiz, eni Asya Neþriyat i- çin önemli bir kaynak iþlevi görüyor. Olabildiðince bu hazýr potansiyel den faydalanmaya çalýþýyoruz. Hepsi bizim için deðerli ve potansiyel yazar adaylarýmýz Sizler gibi biz de onlarý ilgi ve dikkat ile takip ediyor, yolumuzun kesiþeceði günleri merakla bekliyoruz! Hedefimiz, öncelikle, yayýnevimizin prensiplerine uygun, faydalý ve hizmete müteallik, muhtevasý dolgun ve de bilhassa satýþ þansý olan kitap projelerini hayata geçirmek. Editoryal ekip olarak asýl vazifemiz ise, yayýnevimize zarar ettirmeyecek, aksine mümkün mertebe maddî-manevî kazançlar saðlayacak doðru tercihlerde bulunup bunlarý okuyucularýmýza arz etmek. ukarýda, yayýna hazýrladýðýmýz kitap projelerinden bahsettik. Elbette gündemimizde, yayýn sýrasýný bekleyen onlarca dosya da bulunuyor! Onlarý inþallah yýl sonuna kadar peyderpey yayýnlamak emelindeyiz. Haftaya burada buluþmak ümidiyle cümlenize saðlýklý günler! BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI HÜMA N Ý Z M S A S A A Z Þ Ü A H Z E Ý D L A E K A S L B K A A L N A Ý M A R Ý N A K A N A L A R Ý A L A R Ý M Ý E K E K O T U R N T U T T A T A K A T A H Ý R Ý Z Ý L E A T U T A N A K A D Ý A Þ A F A K L Ý K M E E Þ A M H Ý Ý L Ý M

11 23 ELÜL 2011 CUMA DÝZÝ 11 DARBECÝLERÝN ÝDAM ETTÝÐÝ HASAN POLATKAN: Þimdi Cenâb-ý Hakk ýn huzuruna Hasan Polatkan çýkýyorum, sakinim ASSIADA'DA ARGILANIP ÝDAM EDÝLENLERDEN DÖNEMÝN DP'LÝ MALÝE BAKANI HASAN POLATKAN, ÝDAMDAN ÖNCE AÝLESÝNE AZDIÐI BÝR MEKTUPTA ÞÖLE DÝORDU: ÞÝMDÝ CENÂB-I HAKK'IN HUZURUNA ÇIKIORUM. SAKÝNÝM. HUZUR ÝÇÝNDEÝM. BENÝM ÝÇÝN ÜZÜLMEÝN. ALLAH MEMLEKETÝ KORUSUN. MUSTAFA ÖZTÜRKÇÜ 3 HASAN POLATKAN A DAÝR 1915 yýlýnda Eskiþehir de doðdu. Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi ni bitirdi yýlýnda Demokrat Parti den Eskiþehir milletvekili seçilerek meclise girdi yýlýnda ikinci defa milletvekili seçildi. Menderes hükümetinde Çalýþma Bakanlýðý yaptý. Daha sonra Maliye Bakanlýðý na getirildi. Demokrat Parti hükümetinde on yýl Maliye Bakaný olarak görev yaptý. 27 Mayýs Ýhtilâli nde Kütahya da tutuklandý ve yargýlandý. 16 Eylül 1961 de Ýmralý Adasýnda asýlarak idam edildi. Merhum Hasan Polatkan ile alâkalý Erdal Þen'e ait þu yazý oldukça manidar olduðu gibi onu en iyi anlatan yazýlardan biridir. Birlikte okuyalým: *** Siyasî hayatýnda 1957 Demokrat Parti den Çanakkale milletvekili oldu. Menderes hükümetinde Baþbakan ardýmcýlýðý, Devlet Bakanlýðý ve Dýþiþleri Bakanlýðý yaptý. 27 Mayýs 1960 Darbesi nde tutuklanarak, yeni oluþturulan ve Cunta Mahkemesi olan üksek Adalet Divaný tarafýndan assýada da yargýlandý ve 16 Eylül 1961 de idam edildi. Ýdamdan önce ailesine yazdýðý bir mektup þöyledir: Anneciðim, Emelciðim, Sevinciðim ve Aðabeyciðim, Þimdi Cenâb-ý Hakk ýn huzuruna çýkýyorum. Sakinim. Huzur içindeyim. Benim için üzülmeyin. Sizlerin de sakin ve huzur içinde yaþamanýz beni daima müsterih edecektir. Bir ve beraber olun. Allah ýn takdiratý böyleymiþ. Hizmet ettim ve þerefimi daima muhafaza ettim. Anne, siz sevdiklerimi muhafaza edin ve Allah ýn inayetiyle onlarýn huzurunu temin edin. Hepinizi Allah a emanet eder, tekrar üzülmemenizi ve hayatta berdevam olarak beni huzur içinde býrakmanýzý rica ederim. Allah memleketi korusun. Polatkan ýn eþi, yýllardýr Hasan ý için gözyaþý döküyor assýada denildiðinde hep Baþbakan Adnan Menderes ve Ýmralý da kurulan daraðaçlarý akla gelir. Onun kader arkadaþlarýnýn yaþadýklarý ise gölgede kalan acýlar hanesinde yazýlý. Dönemin Maliye Bakaný Hasan Polatkan ile Dýþiþleri Bakaný Fatin Rüþtü Zorlu da idam sehpasýnda hayatlarýný noktalamýþ; eþlerine, çocuklarýna hasret, bu dünyadan ayrýlmýþlardý. Mezarlarý Topkapý da yan yana olan bu üç kader arkadaþýnýn eþlerinden hayatta kalan sadece seksen yaþýndaki Mutahhara Polatkan. Kýrk bir yýldýr gözyaþý döküyor. Onun da Menderes ler gibi eþine yazdýðý mektuplarý, paylaþmak istediði birçok hatýra, anlatmak istediði önemli gerçekler var. (...) Mutahhara Polatkan eþiyle, Demokrat Partili bir mebus arkadaþýnýn evine taþýndý. Aslýnda Hasan Polatkan onu yýllar öncesinden tanýyor ve oldukça beðeniyordu. Hatta ziraat müfettiþiyken kendisine talip oldu; ama babasýný razý edemedi. Mutahhara niþanlanýnca Hasan Polatkan bu sevdadan vazgeçti. Bir süre sonra niþan bozulunca ümitlenip tekrar istemeye karar verdi. Bu sefer mebus olarak kýz istemiþ ve olumlu sonuç almýþtý. Mutahhara, Hasan Polatkan la karþýlaþtýðýnda, karþýsýnda ciddî bir insan buldu; ama onu sevdi yýlýnda da evlendiler. Hasan Polatkan, evlilik hayatý boyunca ailesinden tebessümü hiç eksik etmedi. Þakalaþmayý seven, taklitler yapan hayat dolu bir insandý. Hatta assýada dan çýktýktan sonra mahkeme baþkanýnýn taklitlerini yapacaðýný düþünüyordu evdekiler. Ýþlerine ise o kadar önem gösteriyordu ki baldýzýnýn düðününe bile gelememiþti. 27 Mayýs a yaklaþýlan günlerde hep ihtilâlden söz ediliyordu. Bir keresinde evin büyük kýzý Sema aðlayarak geldi ve dudaklarýndan þu sözler döküldü: Ýhtilâl olacakmýþ diyorlar. Evdekileri teskin etmek ise Hasan Polatkan a düþmüþtü. Merak etmeyin, bir þey olmaz. Olayýn üzerinden çok geçmemiþti ki, Polatkan ailesi için karanlýk günler baþladý. 27 Mayýs sabahý silâh sesleri duyan Mutahhara Polatkan, dýþarý baktýðýnda evin etrafýnýn askerle çevrildiðini gördü. Ne olduðunu anlamak için telefona sarýldý ve Dahiliye Vekili Namýk Gedik in evini aradý. Telefonu açan Gedik in oðlu, Ýhtilâl oldu teyze. Babamý götürdüler. deyince dona kaldý. Ama onu daha da þaþkýna çeviren, karþý evden duyulan alkýþ ve yuh sesleriydi. Sesler, Ýsmet Ýnönü nün damadý Metin Toker in evinden geliyordu. Ýhtilâlin ilk gününde Eskiþehir de tutuklanan Hasan Polatkan bir süre Ankara Harbiye de tutuldu. On bir gün sonra da Ýmralý ya nakledildi. Fakat evinin etrafýndaki silâhlý birlik geri çekilmemiþti. Arada sýrada silâhlar patlýyor ve evin içinde bulunan Mutahhara Polatkan, iki kýzýyla beraber tir tir titriyordu. O anki korkularýný þöyle ifade ediyor Mutahhara Polatkan: Heyecan, titremek, üzülmek, korkmak, yemek yememek, u- yuyamamak. Bunlarýn hepsini ben iki çocuðumla beraber hissettim o günlerde. Mutahhara Haným daha sonra Ankara dan ayrýlýp Ýstanbul a gelmeye karar verdi. Tutuklu bulunan eþine daha yakýn olmayý düþünmüþtü. Ýnönü idamý önleyebilirdi Mutahhara Polatkan, eþinin baþýna gelenlere bugün bile bir anlam veremiyor. Aklým havsalam almýyor, hâlâ niçin idam edildiklerini. Diðerleri gibi birkaç yýl hapis yatýp çýkamazlar mýydý? diye soruyor. Cevabýný ise yine kendisi veriyor: Ýsmet Ýnönü seçimle tekrar gelemeyeceðini anladý ve askerleri kýþkýrttý. Onlara yardým etti ve ihtilâl yaptýrdý. Eðer Ýnönü o zaman Ýdam edilmemeli diye beyanat verseydi askerler bunu yapamazlardý. Sesini bilâkis çýkarmadý. Çünkü cezaevinden çýkarlarsa þefaatçileri çok olur diye düþünüyordu. Polatkan ailesinin sýkýntýsý bununla da bitmedi. Babalarý i- dam edildiði gün okula baþlayacak olan iki kýz çocuðunu okullar kabul etmedi. Okuma yazmaya yeni baþlayan Nilgün ise 19 Mayýs Ýlköðretim Okulu ndaki öðretmeni tarafýndan alaya alýnýp küçük düþürüldü. Öðretmeni bir gün Nilgün ü tahtaya kaldýrarak sorular sormaya baþladý: Babanýn adý ne? Ne iþ yapýyor? Þu an nerede? Neden orada? Bu alaycý sorular Nilgün ü arkadaþlarýnýn içinde yýllarca mahcup býraktý. Sema da babasý idam edilmeden önce beþinci sýnýfta okurken benzer bir durumla karþýlaþtý. Babasýnýn Ýmralý daki hali kendisine sýnýfta zorla izlettirildi ve babasýnýn bir deri bir kemik halini gören kýzý çok üzüldü. O kadar etkilendi ki babasý i- dam edildikten sonra annesini yalnýz býrakmamak için hiç evlenmedi. Mutahhara Polatkan, tutulduðu akciðer kanserine (...) yenik düþen vefalý kýzý Sema nýn yokluðunun acýsýný taþýyor þimdi. Tek tesellisi küçük kýzý Nilgün ve Hasan isimli on yedi yaþýndaki torunu. Vehbi Koç un þahitliði eþimi kurtarýrdý Mutahhara Polatkan, Vehbi Koç þahitlik yaparsa eþinin i- dam edilmeyeceðine inanýyor. Anlattýðýna göre, Hasan Polatkan CHP li olarak bilinen Vehbi Koç a büyük destek çýkmýþtý. Hatta ona 10 fabrika kurdurmuþtu. Halbuki kendisine yapýlan suçlama, Bakanlýk kaynaklarýný Demokrat Partili yandaþlarýna akýtýyor þeklindeydi. Koç un þahitliði o yüzden büyük önem taþýyordu. Nitekim Polatkan ýn avukatlarý Koç un þahit olarak dinlenmesini talep edecekti. Ancak Vehbi Koç o esnada Türkiye den ayrýlmýþtý: Bizim, Koç u þahit olarak gösterme niyetimiz öðrenilmiþ olacak ki Vehbi Bey in Türkiye den ayrýlmasýný saðladýlar. O dönemde yurtdýþýna çýkýþlar yasak olduðu halde Vehbi Bey i Türkiye den Ýtalya ya gönderdiler. Koç, bunu biliyordu veya bilmiyordu. Ama o zaman mahkemede konuþsaydý eþimi belki suçlayamazlardý. Partizan olsa CHP li Koç a niye yardým edecekti ki? Hasan Polatkan mahkemede bunlarý anlatmak istemiþ; a- ma yeteri kadar söz verilmemiþti. Mutahhara Polatkan, eþinin mahkemede anlatamadýklarýný þöyle dile getiriyor: Ben partizan deðilim. Vehbi Koç un Halk Partili olduðunu biliyordum. Buna raðmen bir gün çaðýrýp, Vehbi Bey sen dýþarýdan alýp burada satýyorsun. Fabrikaný kur. diye teþvik eden benim. 10 tane fabrikasýný biz teþvik ettik. Hasan Polatkan, 1946 yýlýnda Demokrat Parti den Eskiþehir milletvekili seçilerek meclise girdi yýlýnda ikinci defa milletvekili seçildi. Menderes hükümetinde Çalýþma Bakanlýðý yaptý. Daha sonra Maliye Bakanlýðý na getirildi. Demokrat Parti hükümetinde on yýl Maliye Bakaný olarak görev yaptý. 27 Mayýs Ýhtilâli nde Kütahya da tutuklandý ve yargýlandý. 16 Eylül 1961 de Ýmralý Adasýnda asýlarak idam edildi. Allah rahmet eylesin. Babamýn servetini Hasan dan sordular Mutahhara ve Hasan Polatkan arasýndaki tek görüþme aracý mektuptu. Eþinin ilk mektubunu on gün sonra alabilmiþti. Hasan Polatkan ailesine moral vermek için mektubunda gayet iyi olduðundan bahsediyordu. Ayrýca mektubunun sonunda terlik, havlu, týraþ makinesi, týrnak makasý gibi ihtiyaçlardan bahsetti ve onlarýn temin edilmesini rica etti. Polatkan ýn mektuplarý Adnan Menderes in eþine yazdýðý duygusal mektuplardan çok farklýydý. Muhtevasý sevgi dolu i- fadelerden ziyade suçlamalara cevap vermek için eþinden bir yardým talebi gibiydi. assýada Mahkemesi nde sürekli Hasan Polatkan ýn zenginliðinin nereden geldiði soruluyordu. Mektuplarýnda, bu suçlamalara karþý savunma için gerekli olan tapu ve makbuz gibi belgelerin acilen teminini istiyordu. Hâlbuki zengin olan Hasan Polatkan deðil, eþiydi. Mutahhara Polatkan ýn babasýndan gelen bir zenginliði vardý. ýllar önce Kýrým dan Türkiye ye kaçan babasý kýsa zamanda Türkiye nin en zengin ticaret adamlarýndan olmuþtu. Türkiye deki ilk Marsilya tipi kiremit fabrikasý ona aitti. Çocuklarýna yazdýðý mektup ise duygu doluydu Polatkan ýn. Ýdamýndan dört buçuk ay önce Sevgili çocuklarým Sema ve Nilgün diye baþladýðý mektubunda sevgi, hasret ve þefkat vardý: Semacýðým. Ýmtihanlarýn yaklaþýyor. Allah kolaylýk versin. Fakat sen merak etme. Allah ýn yardýmý ile muvaffak olursun. Ýmtihanlarýnýz sözlü olduðuna göre, çekingen olma. Cývýl cývýl konuþ. Nilgüncüðüm, Ben burada her gün Fatoþ ile Güngörmüþ ü okuyor, hem gülüyor, hem de seni hatýrlýyorum. Ýnþaallah, seni bir gün dizlerime oturtarak o hikâyeleri sana ben o- kurum. Ýkinizi de hasretle kucaklar, gözlerinizden, yanaklarýnýzdan öperim sevgili çocuklarým. Öldürün; ama hakaret etmeyin Mutahhara ve Hasan Polatkan ýn ikinci ve son görüþmesi i- damdan 20 gün önceydi. Kocasýný bitkin halde gören bayan Polatkan oldukça üzüldü. 83 kiloluk adam on altý ayda 38 kiloya düþmüþtü. Görüþme sýrasýnda bir baþka gerçeði daha öðrendi: Elinin üzerinde bir ben olduðunu gördüm. O ne? diye sordum. ok hiçbir þey dedi ve elini sakladý. Sonra arkadaþlarýndan öðrendim ki elinin üzerinde sigara söndürmüþler. Zaten çok eziyet etmiþler Hasan Bey e. arý beline kadar gelen soðuk suyun içinde tutuyorlarmýþ sürekli hakaret ediyor ve poposuna tekmeyle vuruyorlarmýþ. Hasan Bey bir gün kumandana Bizi öldürecekseniz hemen öldürün; ama lütfen bu hakaretleri durdurun. Artýk tahammül edemiyorum. demiþ. Takvimler 16 Eylül 1961 i gösterdiðinde Polatkan ýn Ýstanbul daki evi artýk bir cenaze eviydi. Eve gelen misafirler idamý biliyorlar; ama belli etmiyorlardý. Mutahhara Polatkan, kara haberi kýsa bir süre sonra kayýnbiraderinden öðrendi: Abimi idam ettiler. O an sessizlik bir çýðlýk sesiyle bozuldu. Bayan Polatkan fenalýk geçirdi ve sokaða fýrlayarak kendini araçlarýn arasýna attý. Mutahhara Polatkan eþinin öldüðüne uzun süre i- nanamamýþ. Ölümünün 40. günü okutulan mevlid sýrasýnda bile, eþinin çýkýp gelivereceðini düþünmüþ. Bilmedin ne korkunç uykudaydýn, 27 Mayýs sabahý uyandýn assýada mektuplarýnýn tek ortak yaný on satýrý geçmemesiydi. Zarflarýn üzerine ise Bilmedin ne korkunç uykudaydýn, 27 Mayýs sabahý uyandýn türünden yazýlar yazýyordu. Tek tek okunan mektuplarda sakýncalý görülen kelimelerin üstü karalanýyordu. Ama kimya mühendisi olan bayan Polatkan, üzeri kazýnmýþ yazýlarý okumak için bir formül bulmuþtu. Uygun bir asitle karalanmýþ yerleri silmeye çalýþýyordu. Polatkanlarýn ilk buluþmasý ihtilâlden on bir ay sonra gerçekleþti. Hasan Polatkan eþine yazdýðý mektupta bir an önce görüþme müracaatýnda bulunmalarýný istedi. Soyadýna göre içeri alýrlarsa, sona kalabilirsiniz endiþelenmeyin demeyi de ihmal etmedi. Görüþmeler baþladýðýnda Polatkanlar ilk kafilede yer aldý. Beþ yaþýndaki kýzý Nilgün ve on yaþýndaki Sema da babalarýný görmeye gelmiþlerdi. Bir barakada yapýlan buluþma esnasýnda, askerler de yanlarýndaydý. Karþýmýzda iki tane subay oturuyordu. Ellerinin altýndan tabancalarýný bize doðrultuyorlardý. Bu mutlu anýmýzda bile huzurlu olamamýþtýk. diye o günü hatýrlýyor Mutahhara Polatkan. (Erdal Þen, Zaman, ) { DEVAM EDECEK {

12 23 ELÜL 2011 CUMA 12 ÝLAN DOSA NO: 2011/4 Örnek No: 64 Ortaklýðýn Giderilmesi Sureti ile; Satýlmasýna karar verilen gayrimenkulün cinsi, kýymeti, adedi, evsafý: Tapu Kaydý : Erzincan Ýli, Kemaliye Ýlçesi, Dörtyolaðzý Mahallesi 62 ada 7 parsel sayýlý 316,45 m 2 yüzölçümüne sahip 3 katlý bahçeli kargir bina malikleri Bekir Cevdet Çetinkaya ve ark. Evsafý : 3 kat lý yýð ma bah çe li kar gir bi na, ya pý nýn bod rum ka tý, 1. ve 2. kat la rý 98,00 m 2 yü zöl çü mü ne sa hip, ta ma mý ko nut o la rak kul la nýl mak ta, ko nut o la rak kul la ný lan ze min kat ta i ki o da, mut fak, hol ve ban yo bu lun mak ta, 1. kat ta üç o da ban yo ve mut fak var dýr, 2. ka týn da üç o da mut fak ban yo ve te ras bun mak ta, bod rum ka tý ah þap ha týl lý mo loz taþ du var di ðer kat lar i se ah þap kap la ma lý ker piç du var lý o lup ta ban ve ta van dö þe me le ri ah þap kap lan mýþ, cep he le rin ta ma mý sac kap lý dýr. Ýmar Durumu : Uygulamalý imar planý içindedir. Muhammen Bedeli : ,38 TL. 1) Satýþ Þartlarý : Bi rin ci Sa týþ: 14 Ka sým 2011 Pa zar te si gü nü, 10:00-10:30 sa at le ri a ra sýn - da Ke ma li ye Ad li ye si a zý Ýþ le ri Mü dür lü ðü O da sýn da a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar týy la 24 Ka sým 2011 Per þem be gü - nü ay ný yer ve sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da bu mik - tar el de e di le me miþ se gay ri men kul en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar týr - ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok ar tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz - sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2) Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si o ra nýn da NA KÝT TL (Türk li ra sý) ver me le ri la zým dýr. Te mi nat Mek tu bu ka bul e dil mez. Sa týþ pe þin pa ra i le ya pý lýr. A lý cý sý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re sü re ve ri le bi lir. DAM GA RES MÝ BE - DE LÝ VE KDV Ý ha le a lý cý sý na a it tir. TEL LA LÝ E RES MÝ Ý LE TA PU HARÇ VE MAS RAF LA RI Ý HA LE A LI CI SI TA RA FIN DAN Ö DE NÝR. VAR SA SA TIÞ BE DE LÝN DEN TEL LA LÝ E HAR CI Ý LE BORÇ LU A A ÝT TA PU HARÇ VE MAS RAF LA RI Ý HA LE A LI CI SI NA GE RÝ Ý A DE E DÝ - LÝR. Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3) Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak tir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay - laþ týr ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4) Ý ha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se - bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o - lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5) Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup mas ra fý ve ril di ði tak tir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6) Sa tý þa iþ ti rak e den le rin Þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2011/4 sa yý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü mü - ze baþ vur ma la rý iþ bu i la nýn tüm a la ka dar la ra teb lið ma hi ye tin de ol du ðu i lan o lu nur. 08/09/2011 (Ýc. Ýfl. K. 126) (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. önetmelik Örnek No: 2 7 Adlarýna tebligat yapýlamayan ilgililere gazete ilaný tebligat verine geçerlidir. B: KEMALÝE ÝZALE-Ý ÞUUU SATIÞ MEMURLUÐUNDAN (ORTAKLIÐIN GÝDERÝLMESÝ SURETÝ ÝLE GARÝMENKULUN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2011/2260 TALÝMAT. Satýlmasýna karar verilen gayrimenkullerin cinsi, kýymeti, adedi, evsafý: TAPU KADI : Ýstanbul ili, Kartal ilçesi, akacýk Mahallesi Kurfalý Mevkii 5684 Ada, 287 Parsel sayýlý 338,00 m 2 Arsa vasýflý taþýnmazýn 1/8 hissesi ile yine Kartal ilçesi, akacýk Mahallesi Kurfalý Mevkii 5684 Ada, 288 Parsel sayýlý 357,00 m 2 Arsa vasýflý taþýnmazýn 1/8 hissesi Arapgir Sulh Hukuk Mahkemesinin 1999/75 Esas 1999/73 Karar sayýlý veraset ilamýnda taþýnmazýn tümü üzerindeki payý olan 1/8 oranýnda satýþýna izin verilmiþ olup satýlarak paraya çevrilecektir. ÝMAR DURUMU : Kartal Belediye Baþkanlýðý akacýk Mahallesi Pafta 116, Ada 5864 Parsel 287 ve 288 parseller ile alakalý imar durum bilgilerine göre 04/05/2006 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Kartal Kuzeyi imar planý kapsamýnda ön bahçe 5 m yan bahçe min 3 m arka bahçe min 3 m TAKS 0,20-0,40 KAKS 1,10 yapýlanma þartlarýnda ikiz nizam konut alanýnda kýsmende yýlda kalmaktadýr. GARÝMENKUL EVSAFI : Sa tý þa ko nu gay ri men kul Hür ri yet Ma hal le si Uz man lar Cad de si De mir So kak NO: 57 ve bi ti þi ðin de ki boþ par sel dir. Par sel ler ü ze rin de bi na ve sa nat ya pý sý bu lun ma mak ta dýr. Bah se ko nu 287 par sel De mir So ka ða cep he li o lup, 288 no lu par sel i se 287 no lu par se lin ku zey ke na rý na bi ti þik ko num da dýr. Mev cut du rum i ti - ba riy le i mar du ru mun da kýs men de yol a la nýn da kal mak ta dýr. 288 no lu par se lin yol da ka lan kýs mý i se 287 par sel den da ha faz la dýr. 288 no lu par se lin cep he al dý ðý yol he nüz ham yol du ru mun da dýr. Par sel ler ge o met rik o la rak dik dört gen þek lin de o lup, ku zey do - ðu dan gü ney ba tý yö ne a za lan bir e ði me sa hip tir ler. Be le di ye alt ya pý hiz met le ri nin bu - lun du ðu ve u la þým im kâ ný o lum lu ö zel lik te o lan böl ge de ki par sel dir. GARÝMENKULLERÝN KIMETÝ : Sa tý þa ko nu gay ri men kul le rin bu lun du ðu böl ge i mar du ru mu, in þa tar zý Ha li ha zýr va zi ye ti ci var da ki a lým sa tým ra yiç le ri in þa sýn da kul la ný lan mal ze me ler ve iþ çi lik ka li te si bi na nýn ya þý ve Kýy me te te sis tüm ö zel lik le ri i le Ba yýn dýr - lýk ve Ýs kan Ba kan lý ðý a pý ak la þýk ma li yet le ri ve yýp ran ma pay la rý da he sa ba ka tý la rak gü nün ko þul la rý na gö re ya pý lan in ce le me ve a raþ týr ma ne ti ce sin de Kar tal il çe si, a ka cýk Ma hal le si A da 5864 Par sel 287 nu ma ra lý ta þýn ma zýn Top lam be de li nin ,00 TL, sa tý þa ko nu 1/8 his se be de li nin ,00 TL ol du ðu, Kar tal il çe si, a ka cýk Ma hal le si A da 5864 par sel 288 nu ma ra lý ta þýn ma zýn Top lam be de li nin ,00 TL sa tý þa ko - nu 1/8 his se nin be de li nin i se ,00 TL ol du ðu bi lir ki þi ce tak dir e dil miþ tir. 287 Parselin arsa bedeli ,00 X 1/8 hisse = ,00 TL 288 Parselin arsa bedeli ,00 X 1/8 hisse = ,00 TL SATIÞ ÞARTLARI : 1 - Satýþa konu 287 parselin 1/8 hissesi BÝRÝNCÝ SATIÞI 25/10/2011 GÜNÜ SAAT 14:30 'dan 14:50'ye kadar 2- Satýþa konu 288 Parselin 1/8 hissesi BÝRÝNCÝ SATIÞI 25/10/2011 GÜNÜ SAAT 15:00 'den 15:20'ye kadar Kar tal 3.Ýc ra Mü dür lü ðün de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra - nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar tý i le Ta þýn maz la rýn 2. SA TIÞ LA RI NIN 04/11/2011 gü nü ay ný yer de, ay ný sa at ler de i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da bu mik tar el - de e di le me miþ se gay ri men kul en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar týr ma i - la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok ar tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, ar týr - ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la - ca ðý na rüç han lý o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe - vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de pey ak - çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de 20 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Tel - la li ye res mi, i ha le pu lu, ta pu har cý, KDV'si ve mas raf la rý a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le 15 gün i çin de da i re - mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak larý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4- Ý ha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o - lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup mas ra fý ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Ýþbu ilan tebligat yapýlamayan ilgililere teblið yerine kaimdir. 7- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bilgi al mak is te yen le rin 2011/2260 TA LÝ MAT sa yý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 08/09/2011 Ýc. Ýf. K. 126 (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. ö net me lik Ör nek No: 27 B: T. C. KARTAL 3. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (GARÝMENKULÜN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) DOSA NO: 2011/1987 TALÝMAT. Bir borçtan dolayý hacizli bulunan aþaðýda tapu kaydý, imar durumu, evsafý ve kýymeti bildirilen gayrimenkullerin açýk arttýrma suretiyle satýþý yapýlacaktýr. TAPU KADI : Ýstanbul Ýli, Bahçelievler ilçesi, Kocasinan Köyü, 1163 Ada, 9 Parsel olan taþýnmazýn 20/268 arsa payý ile Kocasinan köyü, 1163 ada 15 parsel sayýlý taþýnmazýn 50/1000 arsa payý satýþa sunulacaktýr. ÝMAR DURUMU: 2-A) Bahçelievler Belediye Baþkanlýðý, Ýmar ve þehircilik müdürlüðü durum bürosunun, 26/05/2011 tarih ve M.34.6.BAH /9050 sayýlý yazýlarýnda, Bahçelievler ilçesi, Kocasinan Köyü, 243DT1b pafta, 1163 ada, 9 parsel sayýlý yer 1/1000 ölçekli, 21/06/2009 tasdik tarihli Bahçelievler Revizyon uygulama imar planýnda konut alanýnda kalmakta olup, ikiz nizam H=18.50 mt. Ýrtifada (6) kat yapýlaþma koþullarýna haizdir. Bahis konusu parselin dosyasýnda yapýlan tetkikte imar kanunun 32 ve 42. maddelerine göre Belediye Encümenin de yýkým ve para cezasý kararlarý alýndýðý tespit edilmiþtir. 2-B)Bahçelievler Belediye Baþkanlýðý, Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü Durum Bürosunun 26/05/2011 tarih ve M.34.6.BAH /9050 sayýlý yazýlarýnda, Bahçelievler ilçesi, Kocasinan Köyü, 244DT4C pafta, 1163 ada, 15 parsel sayýlý yer 1/1000 ölçekli, 21/06/2009 tasdik tarihli Bahçelievler Revizyon uygulama imar planýnda konut alanýnda kalmakta olup, ikiz nizam H=18.50 mt. Ýrtifada (6) kat yapýlaþma koþullarýna haizdir. Bahis konusu parselin dosyasýnda yapýlan tetkikte imar kanunun 32 ve 42. maddelerine göre Belediye Encümenin de yýkým ve para cezasý kararlarý alýndýðý tespit edilmiþtir. Bu belge söz konusu yerin mimari ve statik açýdan uygun olduðu anlamý taþýmamaktadýr. Denilmiþtir. HUDUDU VE SAHASI : Söz ko nu su ta þýn ma zýn dos ya sý i çe ri sin de ta pu kay dý ve 1/1000 öl - çek li ça pý be lir gin sa bit nok ta lar dan is ti fa de i le arz ü ze ri ne ap li ke e dil di ðin de ta þýn ma zýn a - la ný, bo yut la rý, bu lun du ðu semt ve mev ki i i ti ba ri i le ye ri ne ay nen uy gun ol du ðu tes pit e dil - miþ tir. HALÝHAZIR DURUMU : A- Þükrü baba Apartman: N: 6 mevkiinde bodrum kat (iþyeri)+zemin kat(dükkânlar)+6 normal kat+çatý piyesli kattan ibaret 9 katlý bir apartmandýr. Apartmanýn dýþ cephesi cam mozaik olup, dýþ kapýsý Demirdir. Apartmanýn dýþ giriþ merdiven basamaklarý, giriþ sahanlýðý ve yan duvarlarý 1.20 mt yüksekliðinde, kat sahanlýklarý ile merdiven basamaklarý mermer kaplýdýr. Merdiven küpeþteleri ahþaptýr. Her katta çift daire mevcuttur. Mevcut apartman asansörlü olup, 20 yýllýktýr. Apartmanýn hisseli olmasý dolayýsý ile borçlunun hissesini bulabilmek için tüm apartmanýn hesap edilmesi gerekir. Bu duruma göre: *BODRUM KAT: (Ýþ yeri): Ýþ yerine sað yan cepheden girilmekte olup iniþ merdiven basamaklarý mermer yerdöþemesi paladyen kaplýdýr. Dükkânýn alaný m 2 dir. iþ yerinin dýþ kapýsý ve pencereleri demirdir. *ZEMÝN KAT (Sað Dükkân) DÜKKÂN'ýn dýþ cemakâný alüminyum olup önü demir kepenklidir. Dükkânlarýn yer döþemesi laminant parke olup duvarlar plastik boyalýdýr. Dükkânýn içinde WC mevcut olup, WC nin yer döþemesi karo seramik, duvarlar tavana kadar karo fayans kaplýdýr. WC kapýlarý alüminyumdur. Dükkânýn alaný m 2 civarýndadýr. ZEMÝN KAT (SOL DÜKKÂN) Dükkânýn dýþ camekâný alüminyum olup, önü demir kepenktir. Dükkânýn yer döþemesi mineflo. Dükkânýn içinde WC mevcuttur. WC'nin yer döþemesi karo seramik duvarlar tavana kadar karo fayans kaplýdýr. WC'nin kapýsý alüminyumdur. Dükkânýn alaný 90 m 2 civarýdýr. *NORMAL KAT DAÝRELER (6X2)=12 DAÝRE: Dairelerin dýþ kapýlarý çelik olup, daireler 3 yatak odasý+salon+mutfak+banyo+wc+koridor ve iki adet Balkondan ibaret olup dairelerin alaný m 2 civarýndadýr. Dairelerin salon ve yatak odalarýnýn yer döþemesi laminant parke, duvarlar saten boya, tavanlar kartonpiyerlidir. Mutfak, Banyo, WC, Koridor ve Balkonlarýn yer döþemeleri karo seramik, Mutfak, Banyo ve WC'nin duvarlarý tavana kadar karo fayans kaplýdýr. Dairenin iç kapýlarý ahþap dýþ pencereler ile bazý balkon camekâný PVC ve ýsý camlýdýr. Daireler kombi kaloriferli ve doðalgazlýdýr. *ÇATI PÝESLÝ DAÝRELER (2 DAÝRE)= Dairelerin dýþ kapýlarý çelik olup daireler 2 yatak odasý+ salon+mutfak +banyo+wc+koridor ve 2 adet Balkondan ibaret alt katlar m 2 civarýnda bir alana sahiptirler. Dairelerin salon ve yatak odalarýnýn yer döþemesi laminant parke, duvarlar saten boyalý, tavanlar kartonpiyerlidir. Mutfak, Banyo, WC, koridor ve Balkonlarýn yer döþemeleri karo seramik, Mutfak, Banyo ve WC'nin duvarlarý tavana kadar karo fayans kaplýdýr. Dairenin iç kapýlarý ahþap, dýþ pencereleri ile bazý balkon camekânlarý PVC ve ýsý camlýdýr. *ÇATI PÝESÝ KISMI: Bu kata koridordan ahþap merdiven ile çýkýlmakta olup, üst kat 1 salon+banyo+wc+terastan ibaret alt katlar m 2 civarýnda bir alana sahiptir. Salonun yer döþemesi laminat parke, duvarlar saten boyalý, tavanlar ahþap lambri kaplýdýr. Banyo- WC ve Terasýn yer döþemeleri karo seramik, Banyo-WC'nin duvarlarý tavana kadar karo fayans kaplýdýr. Terasta barbekü mevcuttur. Dairenin iç kapýlarý ahþap, dýþ pencereler PVC ve ýsý camlýdýr. Daireler kombi kaloriferli ve doðalgazlýdýr. Tüm dairelerin elektrik, sýhhi tesisatlarý, kombi kalorifer tesisatlarý ile doðalgaz tesisatlarý eksiksiz olup, ayrýca Belediyenin her türlü hizmetlerinden yararlanmaktadýr. B-Gülleroðlu Apartman No: 8 mevkiinde bodrum kat (iþyeri)+zemin kat (dükkânlar)+6 normal kat+çatý piyesli kattan ibaret 9 katlý bir apartmandýr. Apartmanýn dýþ cephesi cam mozaik olup, dýþ kapýsý çeliktir. Apartmanýn dýþ giriþ merdiven basamaklarý, giriþ sahanlýðý ve yan duvarlarý 1.20 mt yüksekliðinde, kat sahanlýklarý ile merdiven basamaklarý mermer kaplýdýr. Merdiven küpeþteleri ahþaptýr. Her katta çift daire mevcuttur. Mevcut apartman asansörlü olup, 20 yýllýktýr. Apartmanýn hisseli olmasý dolayýsý ile borçlunun hissesini bulabilmek için tüm apartmanýn hesap edilmesi gerekir. Bu duruma göre: *BODRUM KAT: (Ýþ yeri): Dýþ kapýsý demir olup, yer döþemeleri karo mozaik kaplýdýr. Bodrum kat iþ yerinin alaný m 2 dir. Ýþ yerinin dýþ kapýsý ve pencereleri demirdir. *ZEMÝN KAT DÜKKÂNLAR (2 DÜKKÂN): Dükkânlarýn dýþ camekânlarý demir olup, önü demir kepenklidir. Dükkânlarýn yer döþemesi mermer kaplýdýr. Dükkânýn içinde WC mevcut olup, WC'nin yer döþemesi karo seramik, duvarlar tavana kadar karo fayans kaplýdýr. WC kapýlarý ahþaptýr. Dükkânýn alaný m 2 civarýndadýr. *NORMAL KAT DAÝRELER (6X2) = 12 DAÝRE: Dairelerin dýþ kapýlarý çelik olup, daireler 3 yatak odasý+salon+mutfak+banyo+wc+koridor ve Balkondan ibaret olup dairelerin alaný m 2 civarýndadýr. Dairelerin salon ve yatak odalarýnýn yer döþemesi laminant parke, duvarlar saten boya, tavanlar kartonpiyerlidir. Mutfak, Banyo, WC, Koridor ve Balkonlarýn yer döþemeleri karo seramik, Mutfak, Banyo ve WC'nin duvarlarý tavana kadar karo fayans kaplýdýr. Dairenin iç kapýlarý ahþap dýþ pencereler ile çoðu balkon camekâný PVC ve ýsý camlýdýr. Daireler kombi kaloriferli ve doðalgazlýdýr. *ÇATI PÝESLÝ DAÝRELER (2 DAÝRE) = Dairelerin dýþ kapýlarý çelik olup daireler 2 yatak odasý+ salon+mutfak +banyo+wc+koridor ve 2 adet Balkondan ibaret alt katlar m 2 civarýnda bir alana sahiptirler. Dairelerin salon ve yatak odalarýnýn yer döþemesi laminant parke, duvarlar saten boyalý, tavanlar kartonpiyerlidir. Mutfak, Banyo, WC, koridor ve Balkonlarýn yer döþemeleri karo seramik, Mutfak, Banyo ve WC'nin duvarlarý tavana kadar karo fayans kaplýdýr. Dairenin iç kapýlarý ahþap, dýþ pencereler ve arka balkon camekânlarý PVC ve ýsý camlýdýr. *ÇATI PÝESÝ KISMI: Bu kata koridordan ahþap merdiven ile çýkýlmakta olup, üst kat 1 salon+banyo+wc+terastan ibaret alt katlar m 2 civarýnda bir alana sahiptir. Salonun yer döþemesi laminat parke, duvarlar saten boyalý, tavanlar ahþap lambri kaplýdýr. Banyo- WC ve Terasýn yer döþemeleri karo seramik, Banyo WC'nin duvarlarý tavana kadar karo fayans kaplýdýr. Terasta barbekü mevcuttur. Dairenin iç kapýlarý ahþap, dýþ pencereler PVC ve ýsý camlýdýr. Daireler kombi kaloriferli ve doðalgazlýdýr. Tüm dairelerin elektrik, sýhhi tesisatlarý, kombi kalorifer tesisatlarý ile doðalgaz tesisatlarý eksiksiz olup, ayrýca Belediyenin her türlü hizmetlerinden yararlanmaktadýr. TAÞINMAZLARIN MUHAMMEN BEDELÝ VE SATIÞ SAATLERÝ : 1- Þükrü baba apt. no 6 mevkiine kain 243DT1B pafta 1163 ada 9 parsel sayýlý 268 m 2 alana sahip taþýnmazýn toplam deðeri 2.602,000,00 TL olup borçlunun hissesine düþen meblað ,10 TL dýr. SATIÞ SAATÝ: arasý. 2- Gülleroðlu Apt. no 8 mevkiine kain 244DT4Cpafta 1163 ada 15 parsel sayýlý 296, m 2 alana sahip taþýnmazýn toplam deðeri ,00 TL.olup borçlunun hissesine düþen meblað ,00 TL dýr. Satýþ saati: 14:20-14:30 arasý ARTIRMA ÞARTLARI ZAMANI VE ERÝ Gayrimenkulun satýþý 1.satýþý günü yukarýda belirtilen saatlerde Bakýrköy 3. icra Müdürlüðünde yapýlacaktýr. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin % 60'ýný aþmak ve ayrýca öncelikle ödenmesi gereken alacaklýlarýn alacaklarýný ve satýþ masraflarýný aþmak kayýt ve þartý ile en çok pey sürene ihale edilecektir. Böyle bir bedelle alýcý çýkmamasý halinde en çok pey sürenin taahhüdü baki kalmak kayýt ve þartý ile günü ayný yer ve saatlerde ikinci açýk artýrmasý yapýlacak ve bu arttýrmada da muhammen bedelin % 40 ile öncelikli ödenmesi gereken alacaklýlarýn alacaklarýný ve satýþ masraflarýný karþýlamasý kaydý ile en çok pey sürene ihale edilecektir. 2- Artýrmaya iþtirak edecek olanlarýn tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda nakit veya bu miktar banka teminat mektubu ibraz etmeleri þarttýr. Satýþ Ýcra Ýflas Kanununun 130 Md.si gereðince peþin para ile olup istem halinde ve halin icabýna göre 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Ýhale damga pulu, Katma Deðer Vergisi, tapu alým harcý ve masraflarý alýcýya ait olup, tellaliye, tapu satým harcý ve diðer bütün iliþkileri satýþ bedelinden karþýlanacaktýr. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlar ile diðer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný hususi ile faiz ve masrafa dair olan iddialarýnýn dayanaðý belgelerle 15 gün içerisinde müdürlüðümüz dosyasýna bildirmeleri lazýmdýr. Aksi halde haklarý tapu sicili ile sabit olmadýkça paylaþtýrma dýþýnda kalacaktýr. 4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mehil müddeti içerisinde ödenmediði takdirde Ý.Ý.K.nun 133. Md.si gereðince ihale feshedilerek iki ihale arasýndaki farktan ve geçen günlerin temerrüt faizinden alýcý ve kefilleri sorumlu tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmaksýzýn Müdürlüðümüzce kendilerinden tahsil edilecektir. 5- Þartname ilaný gazetede yayýnlandýðý tarihten itibaren Müdürlüðümüzdeki özel kartonda açýk bulundurulacak ve masrafý verildiðinde isteyen ilgiliye bir örneði gönderilecektir. 6- Satýþa katýlanlar Þartnameyi görmüþ ve dosya içeriðini aynen kabul etmiþ sayýlacaklardýr. Daha fazla ve geniþ bilgi almak isteyenlerin Müdürlüðümüzün 2011/1987 Tal. sayýlý dosyasýna müracaat etmeleri ilan olunur. Gazete ilanýnýn satýþ ilanýnýn teblið edilmeyenlere teblið edilmiþ sayýlmasýna, 02/09/2011 (Ýc.Ýf.K.126) (*)Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. önetmelik Örnek No: 27 B: BAKIRKÖ 3. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN (GARÝMENKULÜN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2010/198 TALÝMAT. Örnek No: 27* Bir borçtan dolayý ipotekli bulunan; GARÝMENKULÜN TAPU KADI VE ERÝ : Ýskenderun Ýlçesi, 2 Mýntýka 262 nolu 692 m 2 'lik Parsel üzerine yapýlmýþ 5 katlý binanýn 2 kat 34 nolu 107/6920 arsa paylý baðýmsýz bölüm. Savaþ mah. Mareþal çakmak Cad. Modem iþhaný 2 kat ÖZELLÝKLERÝ : 2 Mýntýka 262 nolu 692 m 2 'lik Parsel üzerine yapýlmýþ 5 katlý binanýn 2 kat 34 nolu 107/6920 arsa paylý mesken vasfýndaki baðýmsýz bölüm iþ yeri olarak kullanýlmaktadýr. Ýþ yeri 2 oda, mutfak, banyo ve WC'den ibarettir. 60 m 2 büyüklüðündedir. erler Ahþap parke döþelidir. Duvarlar sývalý ve plastik boyalýdýr. Mutfak tezgâh üzeri ve altý seramik, Tezgâh altý ve üstü dolaplarý bulunmaktadýr. Banyoda duþ, alafranga tuvalet ve lavabo bulunmaktadýr. er ve duvarlar seramik kaplýdýr. Dairede kapýlar ahþap, Pencereler alüminyum doðramalýdýr. Dýþ kapý çelik kapýlýdýr. GARÝMENKULUN ÝMAR DURUMU : 2 Mýntýka 262 nolu bitiþik nizam 5 katlý ticari alanda kalmaktadýr. DEÐERÝ : ,00 TL Ýpotekten ari olarak satýlarak paraya çevrilecektir. SATIÞ ÞARTLARI : 1-5 kat 34 no lu Ba ðým sýz Bö lüm 18/11 /2011 gü nü sa at 11:00-11:10 a ra sýn da Ýs ken de - run Ad li ye si sa týþ o da sý ze min kat me zat sa lo nun da a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk - maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar týy la 28/11/2011 gü nü sa at 11:00-11:10 a ra sýn da Ýs ken de run Ad li ye si sa týþ o da sý ze min kat me zat sa lo nun da yu ka rý da ya - zý lý sa at ler de i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la - ca ðý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç me si þar týy la en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. Þu ka dar ki, ar - týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a - la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Bun dan faz la be del le a lý cý çýk - maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len de ðe rin % 20'si o ra nýn da pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar ke sin ve sü re siz ban ka te mi nat mek tu bu ver me le ri la zým dýr. Sa - týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de (10) gü nü geç me mek ü ze re sü re ve ri le bi lir. Ý ha le dam ga ver gi si, KDV, ta pu a lým har cý ve tah li ye ve tes lim mas raf la rý a lý cý ya a it tir. Bi rik - miþ ver gi ler, tel la li ye res mi, ta pu sa týþ har cý sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný ö - zel lik le fa iz ve gi der le re da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le (15) gün i çin de da i re - mi ze bil dir me le ri la zým dýr; ak si tak dir de hak la rý ta pu si cili i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Ý ha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o - lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca a lmak is te yen le rin 2010/198 TAL. sa yý lý dos ya nu ma ra sýy la mü dür lü - ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. (Ý ÝKm.126) (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. Ýþbu satýþ ilaný tapu kaydýnda ad ve adresleri geçip de teblið edilemeyen ilgililere teblið yerine kaim olmak üzere ilan olunur. B: ÝSKENDERUN 3. ÝCRA DAÝRESÝ (TAÞINMAZ MALIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2009/1319 Talimat. Ýpoteðin paraya çevrilmesi suretiyle satýlarak paraya çevrilmesine karar verilen taþýnmazýn cinsi, adedi, evsafý, tapu kaydý, kýymeti: TAPU KADI: Zonguldak Ýli, Kdz. Ereðli Ýlçesi, Kirmanlý Mah, 31 ada, 97 parselde kayýtlý, 933,68 m 2 miktarlý, 70/934 arsa paylý, A Blok Zemin Kat 4 no'lu baðýmsýz bölümün tamamý. ÝMAR DURUMU: Kdz. Ereðli Belediyesi Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü'nün tarih 343 sayý numaralý yazýsýnda belirtildiði üzere Serbest bölge ayrýk nizam 3 kat (A-3) ve % 40 kullaným alanlýdýr. HALÝ HAZIR DURUMU: Satýþa konu daire 4+1 düzeninde olup yaklaþýk 160 m 2 kullaným alanýna sahiptir. Taþýnmaz þehir merkezine m. mesafede ve sosyal, özel konutlarýn yoðun olduðu bir mevkidedir. Daire ebebeyn banyolu olup doðalgaz baðlanmýþtýr. Detaylý bilgi dosyasýnda mevcuttur. KIMETÝ : Krd. Ereðli 1. Ýcra Müdürlüðü'nün 2009/1319 Tal. sayýlý dosyasýnda satýþa konu A Blok Zemin Kat 4 no'lu meskene ,00.-TL kýymet takdir edilmiþtir. SATIÞ ÞARTLARI : 1- Sa tý þa ko nu ta þýn ma zýn 1. A çýk art týr ma sý, 14/11/2011 gü nü, sa at 14:30 i le 14:40 a - ra sýn da Kdz. E reð li 1. Ýc ra Mü dür lü ðü'nde ya pý la cak týr. Bu art týr ma da tak dir e di len de - ðe rin % 60'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüc ha ný o lan di ðer a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný, ay rý ca sa týþ ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si þar týy la i ha le o - lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk ma dý ðý tak dir de en çok art tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak kay dýy la, Ta þýn ma zýn 2. a çýk ar týr ma sý 24/11/2011 gü nü, sa at.14:30 i le 14:40 a ra sýn da Kdz. E reð li 1. Ýc ra Mü dür lü ðü'nde ya pý la cak týr. Bu art týr ma da tak tir e di len de ðe rin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüc ha ný o lan di ðer a la cak lý lar var sa a la cak la - rý top la mý ný, ay rý ca sa týþ ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si þar týy la i ha le o lu nur. 2- A çýk art týr ma ya ka týl mak is te yen le rin tak dir e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de na kit pey ak çe si ya da bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu ver me si ge rek mek te dir. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý is te di ði tak dir de ken di si ne 10 gü nü geç me - mek ü ze re me hil ve ri lir. Kat ma de ðer ver gi si, i ha le dam ga pu lu, a lý cý a dý na ta hak kuk e - de cek ta pu har cý sa týn a la na a it o la cak týr. Tel la li ye res mi ve bi rik miþ em lak ver gi borç - la rý i le sa tý cý a dý na ta hak kuk e de cek ta pu harç la rý, sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la, di ðer il gi li le rin, var sa ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil ol - mak ü ze re bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný, fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya - na ðý bel ge ler i le 15 gün i çin de Mü dür lü ðü mü ze bil dir me le ri ge re kir. Ak si tak dir de, hak - la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça, pay laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Ta þýn ma zý sa týn a lan lar, i ha le ye a la ca ðý na mah su ben iþ ti rak et me miþ ol mak kay - dýy la, i ha le nin fes hi ta lep e dil miþ ol sa bi le, sa týþ be de li ni der hal ve ya Ý ÝK. 130'ncu mad - de ye gö re ve ri len sü re i çin de nak den ö de mek zo run da dýr. 5- Ta þýn maz ken di si ne i ha le o lu nan kim se müd de tin de pa ra yý ver mez se i ha le ka ra rý kal dý rý la rak Ý ÝK. 133'ncü madde si ne gö re ken di sin den ev vel en yük sek tek lif te bu lu nan kim i se ar zet miþ ol du ðu be del le al ma ya ra zý o lur sa o na, ra zý ol maz ve ya bu lun maz sa he men ar týr ma ya çý ka rý lýr. Bu art týr ma il gi li le re teb lið e dil me yip yal nýz ca sa týþ tan en az ye di gün ön ce ya pý la cak i lan la ye ti ni lir. Bu art týr ma da tek li fin Ý ÝK. 129'uncu mad de de ki hü küm le re uy ma sý þar týy la ta þýn maz en çok ar tý ra na i ha le e di lir. Ý ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len so rum lu dur. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ge rek kal mak sý zýn Ýc ra Mü dür lü ðün ce tah sil o lu nur. 6- Ý ÝK mad de si ge re ðin ce, iþ bu sa týþ i la ný, ta pu da ad re si bu lun ma yan ve teb li - gat ya pý la ma yan il gi li le re i la nen teb li gat ye ri ne ka im o la ca ðý i lan o lu nur. 7- Þart na me i lan ta ri hin den i ti ba ren Mü dür lü ðü müz de her ke sin gö re bil me si i çin a çýk o lup, mas ra fý ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör nek gön de ri le bi lir. 8- Sa tý þa iþ ti rak et mek is te yen le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et - miþ sa yý la cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2009/1319 Ta li mat sa yý lý dos ya nu - ma ra sý i le Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. (Ýc.Ýf.K.126) ö net me lik Ör nek No: 27 (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. B: T. C. KDZ. EREÐLÝ 1. ÝCRA DAÝRESÝ'NDEN (TAÞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA ÝLANI)

13 13 ÝLAN 23 ELÜL 2011 CUMA Dosya No : 2010/6 Talimat. Bir borçtan dolayý satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn; TAPU KADI : Balýkesir Ýli, Marmara ilçesi, Topaðaç köyü,115 ada, 7 parsel Arsa Nitelikli taþýnmaz ÖZELLÝKLERÝ : Taþýnmaz 503,30 m 2 Arsa-Taþýnmaz hakkýnda detaylý bilgi dosyasýndadýr. ÝMAR DURUMU : Taþýnmaz Doðal sit alaný içerisinde kaldýðýndan imar izni bulunmamaktadýr. DEÐERÝ : ,00 TL (02/03/2010 Tarihiyle tespit edilen tutardýr.) Satýlarak paraya çevrilecektir. Satýþ Þartlarý : 1- Satýþ 04/11/2011 Cuma günü Saat 14:00-14:10 sa at le ri a ra sýn da Mar ma ra Ýc ra Mü dür lü ðü Da i re sin de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me ti nin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf - la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta - ah hü dü ba ki kal mak þar týy la 14/11/2011 Pa zar te si gü nü yi ne ay ný sa at ler a ra sýn da Mar - ma ra Ýc ra Mü dür lü ðü Da i re sin de i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da bu mik tar el de e di le me miþ se ta þýn maz en çok ar tý ra ný nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar - týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok ar tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye - ni n a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rý nýn top la mýn dan faz la ve bun dan baþ ka pa ra ya çe - vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me ti nin % 20'si nis pe tin de pey ak çe si (Türk Li ra sý ve dev let tah vi li dý þýn da ki dö viz ka bul e dil me ye cek tir) ve ya bu mik - tar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a - lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Tel la li ye res mi, ta pu sa tým har cý sa týþ be de lin den ö de ne cek, dam ga res mi, tah li ye ve tes lim mas raf la rý i le % 18 KDV, ta pu a lým har cý a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr, ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay - laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4- Ý ha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn da i re miz ce tah sil o lu na - cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup mas ra fý ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de ra ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sý i le Mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i le sa týþ i la ný nýn teb lið e di le me yen a la ka dar la ra i la nen teb lið ye ri ne ka im o la ca ðý i lan o lu nur. (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. B: MARMARA ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Sayý: 2011/373 Da va cý SGK. ta ra fýn dan da va lý lar Cu ma a yar vs. a ley hi ne a çý lan Rü cu an Taz mi nat da va sý ne de niy le; Mahkememizce verilen tarih ve 2009/ E.K. Sa yý lý ka rar tem yiz e - dil mek le ar gý tay 10. Hu kuk Da i re si nin ta rih ve 2010/1439 E. 2011/7924 K. sa yý lý i la mý i le bo zul muþ, yu ka rý da ya zý lý e sas sý ra sý na kay dý ya pýl mýþ týr. Da va lý Cu ma a yar'ýn (Ýz zet tin ve Es me oð lu, 1975 d.lu An tak ya Bi ti ren Kö yü nüf. ka - yýt lý) teb li ga ta sa rih ad re si tüm a ra ma la ra rað men tes pit e di le me di ðin den, da va lý ya i - la nen teb li gat ya pýl ma sý na ka rar ve ril miþ tir. Da va lý hak kýn da a çý lan da va nýn du ruþ ma sý gü nü sa at 09:05'e Bý ra kýl mýþ o - lup, da va lý nýn be lir ti len gün ve sa at te mah ke me miz de biz zat ha zýr bu lun ma sý ya da ken di si ni bir ve kil le tem sil et tir me si, ak si hal de yar gý la ma ya yok lu ðun da de vam e di le - ce ði ve ka rar ve ri le ce ði hu su su da va di lek çe si ö ze ti i le du ruþ ma gün ve sa a ti ye ri ne ge - çer li ol mak ü ze re i la nen teb lið o lu nur B: T. C. HATA ÝÞ MAHKEMESÝNDEN Dosya No: 2009/1767 TALÝMAT. Örnek No: 27* Bir borçtan dolayý satýlmasýna karar verilen; TAÞINMAZLARIN TAPU KADI VE ERÝ : Adana Ýli, Ceyhan Ýlçesi, Haliliye köyü, Çatayapý mevkii kain 574 parselde kayýtlý ,00 m 2 miktarlý tarlanýn 115/857 hissesi TAÞINMAZLARIN HALÝ HAZIR DURUMU : Satýþa konu gayrimenkul Ceyhan ilçesi Çatalyapý mevkii kain hudutlarý içersinde olup sulak tarladýr. Toprak yapýsý killi týnlý sürek derin tekstür yapýlý iþlenmesi kolay organik madde yönünden yeterlidir. Her türlü tarla mahsülüne (Pamuk, bostan, soya, mýsýr, arpa, buðday, yulaf, þeftali ile bað gibi) bahçe tesisine uygundur. TAÞINMAZLARIN KIMETÝ : ,20 TL Ýpotekten ari olarak satýlacaktýr. SATIÞ ÞARTLARI : Ta þýn ma zýn sa tý þý 25/10/2011 gü nü sa at 10:30'dan 10:40'a ka dar Cey han Ýc ra Da i re - si'nin 2009/1767 TAL. sa yý lý dos ya sýn dan Cey han Be le di ye me zat sa lo nun da a çýk ar týr - ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la - cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy - le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar tiy le 04/11/2011 gü nü ta ri hin de ay ný yer ve sa at te i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç - han lý a la cak lý la rýn a la ca ðý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç me si þar týy la en çok ar tý ra na i ha le o - lu nur. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun - dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len de ðe rin % 20'si o ra nýn da pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar ke sin ve sü re siz ban ka te mi nat mek tu bu ver me le ri lâ zým dýr. Sa - týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de (10) gü nü geç me mek ü ze re sü re ve ri le bi lir. Ý ha le dam ga ver gi si, KDV, ta pu a lým har cý ve tah li ye ve tes lim mas raf la rý a lý cý ya a it tir. Bi rik - miþ ver gi ler, tel la li ye res mi ve ta pu sa tým har cý sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný ö - zel lik le fa iz ve gi der le re da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le (15) gün i çin de da i re - mi ze bil dir me le ri la zým dýr; ak si tak dir de hak la rý ta pu si cil i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ ma - dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Ý ha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr, i ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o - lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2009/1767 TAL. sa yý lý dos ya nu ma ra sýy la mü - dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. (ÝÝK m. 126) (*) ilgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. Ýþbu satýþ ilaný tapu kaydýnda ad ve adresleri geçip de teblið edilemeyen ilgililere teblið yerine kaim olmak üzere ilan olunur. B: T. C. CEHAN ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2010/103 Tal. Bir borçtan dolayý hacizli olan ve aþaðýda tapu kaydý, cinsi, önemli özellikleri, imar durumu, muhammen bedeli ve satýþ saatleri belirtilen taþýnmazlarýn açýk arttýrma suretiyle satýlarak paraya çevrilmesine karar verilmiþtir. AÇIK ARTIRMAA ÇIKARTILAN TÜM TAÞINMAZLARIN ORTAK ÖZELLÝKLERÝ: Taþýnmazlarýn bulunduðu 1109 nolu parsel Kaþ-Finike Karayolu üzerinde konumlu Günýþýðý Sitesi içinde yer almaktadýr. Sitenin çevresinde konut olarak kullanýlan, site tarzýnda inþa edilmiþ konut binalarý ile çok sayýda sera mevcuttur. Parselde beþ blok bulunmaktadýr ve bu bloklardan B ve C Bloklar Ayýþýðý Sitesi, A, D ve E Bloklar ise Günýþýðý Sitesi olarak tanýmlanmaktadýr. Her iki sitede de havuz, çocuk oyun parklarý ve otoparklar mevcuttur. Açýk artýrmaya çýkartýlan taþýnmazlarýn tamamýnda ýslak zeminler seramik kaplý, diðer zeminler ise ahþap lambri ile kaplýdýr. Doðramalarýn bazýlarý ahþap ve bazýlarý da pen konstriksiyonludur. Betonarme apartmanlar, Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý verilerine göre 3. Sýnýf B grubu yapýlara girmektedir. Baðýmsýz bölümler deniz kenarýnda olup sayfiye alaný olan yerler içerisinde ve tümü deniz manzaralýdýr. TAÞINMAZLARIN ÝMAR DURUMLARI: Taþýnmazlarýn / 1-9 tarihli yapý ruhsatý mevcuttur. Konumlu olduklarý parselin imar planý lejantý Ticaret+Konut, inþaat nizamý ayrýktýr. apý grubunun ruhsatý olmakla birlikte süresi içinde iskan alýnmamýþtýr. MUHAMMEN BEDEL VE ÖZELLÝKLERÝ: 1- Antalya ili, Demre Ýlçesi, Beymelek Köyü, Ortasalým Mevkii, 1109 parselde kain 7.520,99 m 2 miktarlý arsa vasýflý ana taþýnmazda tesis edilmiþ olan kat irtifakýna göre; E Blok, Zemin kat, Mesken vasýflý, 20/1932 arsa paylý, 2 nolu baðýmsýz bölümün tamamý satýlacak olup, Taþýnmazýn özellikleri þöyledir; Baðýmsýz bölüm brüt 120,00 m 2 olup 3+1 dir. Ayrýntýlý bilgiler dosyasýndadýr. Taþýnmaz ,00- TL (üzbin Türk Lirasý) muhammen bedelle satýþa çýkarýlmýþ olup, satýþý Saat: 13:00 ile 13:15 arasýnda yapýlacaktýr. 2- Antalya ili, Demre Ýlçesi, Beymelek Köyü, Ortasalým Mevkii, 1109 parselde kain 7.520,99 m 2 miktarlý arsa vasýflý ana taþýnmazda tesis edilmiþ olan kat irtifakýna göre; E Blok, 1.Kat, Mesken vasýflý, 20/1932 arsa paylý, 6 nolu baðýmsýz bölümün tamamý satýlacak olup, Taþýnmazýn özellikleri þöyledir; Baðýmsýz bölüm brüt 120,00 m 2 olup 3+1 dir. Ayrýntýlý bilgiler dosyasýndadýr. Taþýnmaz ,00- TL (üzbin Türk Lirasý) muhammen bedelle satýþa çýkarýlmýþ olup, satýþý Saat:13:30 ile 13:45 arasýnda yapýlacaktýr. 3) An tal ya i li, Dem re Ýl çe si, Bey me lek Kö yü, Or ta sa lým Mev ki i, 1109 par sel de ka in 7.520,99 m 2 mik tar lý ar sa va sýf lý a na ta þýn maz da te sis e dil miþ o lan kat ir ti fa ký na gö re; E Blok, 4. Kat, Mes ken va sýf lý, 12/1932 ar sa pay lý, 19 no lu ba ðým sýz bö lü mün ta ma mý sa tý la - cak o lup, Ta þýn ma zýn ö zel lik le ri þöy le dir; Ba ðým sýz bö lüm brüt 55,00 m 2 o lup 1+1 dir. Ay - rýn tý lý bil gi ler dos ya sýn da dýr. Ta þýn maz ,00- TL (et miþ beþ bin Türk Li ra sý) mu ham - men be del le sa tý þa çý ka rýl mýþ o lup, sa tý þý Sa at: 14:00 i le 14:15 a ra sýn da ya pý la cak týr. 4) Antalya ili, Demre Ýlçesi, Beymelek Köyü, Ortasalým Mevkii, 1109 parselde kain 7.520,99 m 2 miktarlý arsa vasýflý ana taþýnmazda tesis edilmiþ olan kat irtifakýna göre; E Blok, 4. Kat, Mesken vasýflý, 18/1932 arsa paylý, 21 nolu baðýmsýz bölümün tamamý satýlacak olup, Taþýnmazýn özellikleri þöyledir; Baðýmsýz bölüm brüt 85,00 m 2 olup 2+1 dir. Ayrýntýlý bilgiler dosyasýndadýr. Taþýnmaz ,00- TL (üzbin Türk Lirasý) muhammen bedelle satýþa çýkarýlmýþ olup, satýþý Saat: 14:30 ile 14:45 arasýnda yapýlacaktýr. 5) Antalya ili, Demre Ýlçesi, Beymelek Köyü, Ortasalým Mevkii, 1109 parselde kain 7.520,99 m 2 miktarlý arsa vasýflý ana taþýnmazda tesis edilmiþ olan kat irtifakýna göre; A Blok, 1. Kat, Mesken vasýflý, 12/1932 arsa paylý, 9 nolu baðýmsýz bölümün tamamý Taþýnmazýn özellikleri þöyledir; Baðýmsýz bölüm brüt 55,00 m 2 olup 1+1 dir. Ayrýntýlý bilgiler dosyasýndadýr. Taþýnmaz ,00- TL (etmiþbeþbin Türk Lirasý) muhammen bedelle satýþa çýkarýlmýþ olup, satýþý Saat: 15:00 ile 15:15 arasýnda yapýlacaktýr. SATIÞ ÞARTLARI: 1- Sa týþ lar, 1. sa týþ ta ri hin de her ta þýn maz i çin yu ka rý da be lir ti len sa at ler de Dem re A da let Sa ra yý Ýc ra Mü dür lü ðün de a çýk art týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu art týr - ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u - nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok art tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar tý i le ta ri hin de ay ný yer ve sa at te 2. art týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu art týr ma da da bu mik tar el de e dil me miþ i se gay ri men - kul en çok art tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki art týr ma be de li nin ma lýn tah min e di - len kýy me ti nin % 40'ýný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý - ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Art týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de pey ak - çe si ve ya mil li bir ban ka nýn bu mik ta rý ha vi te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa - týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. KDV, i - ha le dam ga pu lu be de li, ta pu a lým har cý, tah li ye mas raf la rý a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi - ler, ta pu sa tým har cý, tel la li ye sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su si i le fa iz ve mas raf da hil o lan id di a la rý nýn da ya na ðý bel ge le ri i le 15 gün i çin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4- Ý ha le ye ka tý lýp ta da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan, di ðer za rar lar dan ve te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul dür ler. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn da i re miz ce tah sil o lu na cak ve var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gör me si i çin da i re de a çýk o lup, mas ra - fý ve ril di ðin de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da nu ma ra sý ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur (Ýc.Ýf.K.126) (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. (*) Teblið yapýlamayan ilgililere ÝÝK.nun 126 ve 127. mad. göre ilanen teblið olunur. B: DEMRE ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZ AÇIK ARTTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2010/3682 E. Ýpotekli olup satýþýna karar verilen aþaðýda tapu kaydý, adedi, cinsi, evsafý, kýymeti ve önemli özellikleri ile satýþ þartlarý belirtilen taþýnmaz Müdürlüðümüzde açýk arttýrma suretiyle satýlarak paraya çevrilecektir. TAÞINMAZIN TAPU KADI : Kocaeli Ýli, Gebze Ýlçesi, Sultanorhan Mahallesi, 11 Pafta, 637 Ada, 16 Parselde kayýtlý, 720,00 m 2 yüzölçümlü arsa vasýflý taþýnmazýn 1/2 hissesi Ýsmail SAÐLAM, 1/2 hissesi borçlu Haydar SAÐLAM adýna tapuda kayýtlý olduðu görülmüþtür. TAÞINMAZIN ÝMAR DURUMU : Gebze Belediye Baþkanlýðý'nýn tarih, 7688 sayýlý yazýsýnda taþýnmaz için, 1/1000 Ölçekli revizyon uygulama imar planýnda, Konut alanýnda kaldýðý, ayrýk nizam, 3 Kat, Hmax: 9,50 m ve TAKS = 0,40 olduðunu belirtmiþtir. TAÞINMAZIN HALÝHAZIR DURUMU VE EVSAFI : Bu par sel Geb ze Sul ta nor han Ma hal le si 1117 So ka ða cep he li ü ze rin de (39) ka pý nu - ma ra lý bod rum kat+ze min kat+4 nor mal kat ve ça tý kat lý be to nar me ya pý bu lun mak ta - dýr. Al tý kat lý ya pý nýn ze min ka týn da, i ki a det iþ ye ri, di ðer kat lar da, her ka týn da i ki da i re ve ça tý ka týn da bir da i re den top lam (18) on se kiz a det ba ðým sýz bö lüm bu lun mak ta dýr. Ze min de ki i ki iþ ye ri nin de mir doð ra ma lý, ze min kap la ma sý be ton þap ve plas tik ba da - na lý ol du ðu, nor mal kat ta ki da i re ler i se i ki o da, sa lon, mut fak, ban yo, tu va let ve an tre - den mev cut tur. O da lar ve sa lon ze mi ni lam bri, ýs lak ha cim ler se ra mik kap lý dýr. 1 ve 2.nor mal kat la rýn dýþ doð ra ma la rý ah þap, 3.ve 4.ka týn plas tik doð ra ma lý dýr. Ah þap iç ka pý ve ka sa lý da i re ler de kýs mi o la rak do ðal gaz bað lý dýr. Ça tý ka tý, beþ o da, sa lon, mut - fak, ban yo ve tu va le ti mev cut tur. O da lar ve sa lon par ke me þe kap lý, di ðer ký sým lar alt kat ta ki da i re nin ni te li ðin de dir. a pý ze min de, 303,00 m 2 mik tar lý o lup, di ðer kat lar i le be ra ber top lam in þa at a la ný 2.066,00 m 2 'dir. Kýy met tak di ri ya pý lan bi na nýn in þa a týn da kul la ný lan mal ze me ve iþ çi lik ka li te si, ö zet le ya pý sal ö zel lik le ri dik ka te a lý na rak, T.C. Ba - yýn dýr lýk ve Ýs kan Ba kan lý ðý nýn a pý ak la þýk Bi rim Ma li yet le ri Cet vel le ri ne gö re, 3. Sý nýf (B) gru bu ya pý tü rün de ol du ðu ka na a ti ne va rýl mýþ týr. Bi na nýn yak la þýk yýl lýk ol du - ðun dan yýp ran ma be de li dü þü le rek de ðer len di ri le cek tir. Bu ta þýn ma zýn i mar par se li ol - ma sý ve þe hir mer ke zi ne ya kýn lý ðý, u la þým im kân la rý i le tüm be le di ye hiz met le rin den fay da lan ma sý da göz ö nü ne a lýn dý ðýn da, bu par se le, çev re sin de ki em sal ar sa a lým sa - tým la rý ir de len di ðin de par se lin ser best pi ya sa da ki m 2 bi rim fi ya tý nýn 350,00 TL/m 2 o la - rak be lir til miþ tir. TAÞINMAZIN KIMETÝ : Ýmar parseli olmasý ve tüm belediye hizmetlerinden faydalanmasý ile bulunduðu bölgedeki emsal taþýnmaz serbest piyasa alým ve satým rayiçleri dikkate alýnarak, kýymet takdir tarihli taþýnmazýn arsa ile binanýn serbest piyasadaki deðeri; Taþýnmazda, Arsa ile üzerindeki Binanýn toplam deðeri; Arsa deðeri : 720,00 m 2 X 350,00 TL / m 2 = ,00 TL Bina deðeri : m 2 X TL / m 2 X (1,00-0,20) = TL Toplam : ,80 TL'dir. ( BirmilyondoksanaltýbinbeþyüzseksenTürk Lirasý, Seksen Kuruþ ) dur. -Borçlu Haydar SAÐLAM 'ýn bu parselde hissesine düþen miktar ise ,80 TL / m 2 = ,40 TL ' dir. (BeþyüzkýrksekizbinikiyüzdoksanTürk Lirasý, Kýrk Kuruþ) dur. SATIÞ ÞARTLARI : 1. Satýþ : 15 /11 / 2011 günü 11:40-11:50 saatleri arasýnda 2. Satýþ: 25/11/2011 günü 11:40-11:50 saatleri arasýnda GEBZE 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDE açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmada tah min e di len kýy me tin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top - la mý ný ve sa týþ ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be - del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar týy la ar týr ma 10 gün da - ha u za tý la rak i kin ci sa týþ yu ka rý da be lir ti len ta rih ve sa at te tek rar ya pý la cak týr. Bu ar týr - ma da da tah min e di len kýy me tin % 40'ý ný, rüç han lý a la cak lý la rýn a la cak la rý mec mu u nu, sa týþ ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si þar tý i le en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ dü þe cek tir. 2- Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin tah min e di len kýy me tin % 20 nis pe tin de pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Dam ga ver gi si, ta pu a lým har cý ve mas raf la rý i le KDV a lý cý ya a it tir. Tel la li ye res mi, ta pu sa tým har cý ve mas raf la rý i le bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. Tah li ye ve tes lim mas - raf la rý a lý cý ya a it tir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (il gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su si i le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a - la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de, da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si hal de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4- Sa týþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez i se Ý ÝK'nun 133. mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy - le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si - len me sul o la cak lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu fark var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup, mas ra fý ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Söz ko nu su i lan, ta pu da ad re si bu lun ma yan ve/ve ya ta pu da ka yýt lý ad res le rin de bu lu na ma yan ve ad li teb li ga tý i a de e di len il gi li le re de teb li gat ye ri ne ge çe cek tir. 7- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin GEB ZE 2. ÝC RA MÜ DÜR LÜ ÐÜ 2010/3682 E. sa yý lý dos ya sýn dan Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý teb lið e di le me yen a la ka dar la ra bu i la nýn teb lið ye ri ne ge çe ce ði i lan o lu nur. ö net me lik Ör nek No: 27 B: T. C. GEBZE 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) DOSA NO: 2010/6050 Tal. Satýlmasýna Karar verilen Taþýnmazýn Cinsi ve özellikleri. TAPU KADI : Ýstanbul ili, Büyükçekmece ilçesi, Mimarsinan Mah., Deniz Kenarý Bababurnu mevkii, 3438 parselde kayýtlý, 200/2600 arsa paylý, B- 5 blok, zemin+1.kat, 2 baðýmsýz bölüm nolu dubleks villa NÝTELÝKLERÝ : Müdürlüðümüzce yapýlan kýymet takdirine itiraz edilmiþ olup B.çekmece 1.Ýcra Hukuk Mahkemesinin 2010/2239 esas sayýlý dosyasýndan alýnan bilirkiþi raporuna göre taþýnmaz adres olarak Büyükçekmece Batýköy Mah., Ýbrahimzade Caddesi Ayla Sokak Sahiltepe Villalarý Sitesi No: 28 adresindedir. Ýnceleme tarihi itibariyle taþýnmaz konut olarak kullanýlmaktadýr. Ana yapý betonarme karkas tarzda bitiþik nizam inþa edilmiþtir. apý kýsmi bodrum kat, zemin kat, normal kat ve çekme kattan oluþmaktadýr. Bitiþik nizam inþa edilen ana yapý ön ve arka bahçeli nizam yerleþimlidir. Baðýmsýz bölüm plan itibariyle, zemin katta, giriþ terasý, antre, salon, mutfak, tuvalet, arka teras, normal katta, hol, 3 adet oda, balkon, banyo+wc, çatý katta, yaþam alaný, oda ve teras mimarisindedir. Taþýnmaz 240 m 2 kullaným alanlýdýr. Taþýnmazýn ön terasý PVC üzeri pergola, arka cephe terasý ahþap pergola tarzýnda kapatýlmýþtýr. Ana giriþte rüzgârlýk imal edilmiþtir. Dýþ cephesi pvc malzemesi (siding) ile kaplanmýþtýr. Taþýnmazýn giriþ kapýsý çelik kapý, iç mekân kapýlarý ahþap kapý, dýþ cephe doðramalarý çift camlý PVC imalattýr. Zemin katta zeminler ahþap parke, üst katta salon seramik, oda zeminleri ahþap parke, ýslak alanlar seramik, duvarlarý kâðýt kaplýdýr. Teras mermer kaplýdýr. Villa iç mekân merdivenleri ahþap malzemedir. Trabzanlarý mevcuttur. Arka teras tavanlarý lambri kaplý olarak pergola þeklinde kapatýlmýþtýr. Vitrifiye ve armatürler mevcut ve tamdýr. Mutfak tezgâh alt ve üst dolaplarý mevcuttur. Banyo dolaplarý mevcuttur. Salonda þömine mevcuttur. Elektrik priz ve anahtarlarý mevcut ve tamdýr, özenli iþçilik ve nitelikli malzeme ile inþa edilmiþtir. Doðalgazlý ýsýnma sistemi mevcuttur. Doðalgaz mevcuttur. Kaloriferli panel radyatördür. Deniz manzarasý imkânlýdýr. Taþýnmazýn parsel sýnýrlarý düzgün ve belirlidir. Çokken þekillidir. Ortak alan bahçeleri bakýmlý ve peyzajý yapýlmýþtýr. Sahilden yararlanma imkâný mevcuttur. Sitede yol ve yaya kaldýrýmlarý mevcuttur. Genelde yazlýk amaçlý olarak inþa edilmiþken yaz-kýþ oturulabilir duruma gelmiþtir. Her türlü kamu hizmetinden yararlanmaktadýr. Þebeke suyu, þehir elektriði, doðalgaz ve iletiþim hizmetleri mevcuttur. Toplu taþým duraðýna yürüme mesafesindedir. Site giriþinde güvenlik mevcuttur. Giriþinde sürgülü kapý mevcuttur. ürüme mesafesinde okul ve park vardýr. Havuz, çocuk parký ve sosyal tesis mevcuttur. Açýk otopark imkânlýdýr. akýnýnda Emlak Bankasý Mimaroba ve Sinanoba Evleri, Özlem Sahil Sitesi, Rose Marine Evleri ve Levtur Sitesi mevcuttur. Ýlçe merkezine yaklaþýk m uzaklýktadýr. Ulaþým imkâný kolay ve çok yönlüdür. Bölgede yol satýhlarý sert zeminle kaplýdýr. ollar kýsmen asfalt kaplý kýsmen beton parke taþý döþelidir. Bölgenin teknik alt ve üst yapýsý çözüme kavuþturulmuþtur. Çevresinde birçok alýþveriþ merkezi mevcuttur. Bölgede toplu yapýlaþmalar yoðundur. Dosyasýnda taþýnmazýn resimleri mevcuttur. ÝMAR DURUMU : Dosyasýnda mevcut Büyükçekmece Belediye Baþkanlýðýnýn tarih ve sayýlý yazýsý ile B. çekmece, Batýköy Mah., 3438 parselin onay tarihli 1/1000 ölçekli Mimarsinan Revizyon Ýmar Planýnda: h: 6.50 konut alaný olarak ayrýldýðý bildirilmiþtir. KIMETÝ : ,00 TL Birinci Satýþ günü: 04/11/ :10-15:20 Saatleri arasýnda Ýkinci Satýþ günü : 14/11/ :10-15:20 Saatleri arasýnda Büyükçekmece 2. Ýcra Müdürlüðü Adresinde 1) A çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar týy la u - ka rý da ya zý lý yer ve sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Ý kin ci ar týr ma nýn res mi ta ti le rast la ma sý ha lin de ta ti lin bi ti mi ni iz le yen ilk iþ gü nü ay ný yer de ve ay ný sa at ler a ra - sýn da i kin ci ar týr ma ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da da bu mik tar el de e di le me miþ se gay ri men - kul en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so - nun da en çok ar tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la - mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç - me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2) Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de na kit ve - ya bu mik tar ka dar bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Sa týþ be de li ü ze - rin den % 18 KDV ve Bin de 4,95 o ra nýn da i ha le ka rar dam ga ver gi si i le 1/2 ta pu harç ve mas raf la rý A lý cý ya, 100,00 TL i çin üz de 2 a þan ký sým i çin üz de 1 Tel la li ye res mi sa tý cý (borç lu ya) a it o la cak týr. Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3) Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak tir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay - laþ týr ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4) Ý ha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se - bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o - lu na cak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5) Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup masrafý verildiði taktirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6) Sa tý þa iþ ti rak e den le rin Þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. Ýc ra Ýfl. Kan. 126 (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. Ad la rý na teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re ga ze te i la ný teb li gat ve ri ne ge çer li dir. B: BÜÜKÇEKMECE 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN (TAÞINMAZ MAL AÇIK ARTIRMA ÝLANI) BÖLGE TOPLANTISINA DÂVET eni Asya Gazetesi Doðu Akdeniz Ýlleri (Adana-Mersin-Osmaniye-Hatay-Kahramanmaraþ) Bölge toplantýsý 25 eylül 2011 pazar günü sabah saat 10:00 'da Adana' da baraj yolu Hasan Usta Kebap Salonu karþýsýndaki Zübeyir Gündüzalp apartmanýndaki Hizmet binamýzda yapýlacaktýr. Temsilcilerimizin iþtirakýný önemle rica ederiz. Ýrtibat: Ali Kanýbir (0505) Not: 24 Eylül 2011 Cumartesi günü akþam saat 20.00'de önetim Kurulu üyemiz Ali Vapurlu tarafýndan '' Risâle-i Nurlarý okumanýn önemi'' konulu bir seminer verilecektir.

14 14 23 ELÜL 2011 CUMA SPOR Türkiye-Almanya maçý bileti 22 TL A Milli Futbol Takýmý'nýn 2012 Avrupa Þampiyonasý grup elemelerinde Almanya ile 7 Ekim Cuma günü Ýstanbul'da yapacaðý karþýlaþmanýn biletleri bugün satýþa sunulacak. Ay-yýldýzlý ekibin grup elemelerdeki iddiasý açýsýndan büyük ö- nem taþýyan ve Türk Telekom Arena'da saat 21.30'da baþlayacak maçýn biletleri Biletix'in web sitesi, numaralý çaðrý merkezi ve giþelerinden saat 14.00'den itibaren satýn alýnabilecek. Milli maçýn bilet fiyatlarý þöyle: VIP: 189 TL 1. Kategori: 108 TL, 2. Kategori: 76 TL, 3. Kategori: 54 TL, Kale arkalarý: 22 TL. Semih: Deron'la iyi bir ikili olacaðýz BEÞÝKTAÞ Milangaz Erkek Basketbol Takýmý'nýn yeni transferi Semih Erden, saðlýk kontrolünden geçti. Acýbadem Maslak Hastanesi'nde bir dizi testten geçirilen o- yuncunun herhangi bir saðlýk sorununun olmadýðý bildirildi. Semih Erden, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birine geldiðini belirterek, ''Beþiktaþ gibi büyük bir camiaya geldiðim için çok mutluyum. Performansýmla taraftarlarýmýza güzel bir basketbol izlettirmek istiyorum'' dedi. Semih Erden, Beþiktaþ'ýn yýldýz oyuncusu Deron Williams için de, ''Çok iyi bir kiþiliðe sahip ve dünya onun ne kadar iyi olduðunu biliyor. Onunla iyi bir ikili olacaðýmýza eminim'' ifadelerini kullandý. Çinli aktör Jet Li Ankara'ya geliyor DÜNACA ünlü sinema sanatçýsý ve eski wushu þampiyonu Jet Li, Ankara ya geliyor. Oynadýðý filmlerde dünya üzerinde büyük bir üne sahip olan Çinli aktör Jet Li, Çinli aktör Jet Li Ankaralý sporseverlerle buluþmaya hazýrlanýyor. Adýna bilgisayar oyunu bile yapýlan ve kariyerinde Cehennem Silahý 4, Romeo Ölmeli, Hitman ve Hero gibi tanýnmýþ filmler bulunan Jet Li, Ankara da düzenlenecek olan Dünya Wushu Þampiyonasý nýn onur konuðu olacak. Ayný zamanda eski bir wushucu olan ve bu dalda 6 altýn madalyasý bulunan Jet Li, Türkiye Wushu Federasyonu nun davetlisi olarak 615 Ekim tarihleri arasýnda Ankara da düzenlenecek þampiyonaya renk katacak. AVRUPA ÞAMPÝONU OLDU: Basketbolda da son yýllarda önemli baþarýlar kazanan Ýspanyollar son olarak Litvanya'da düzenlenen 2011 Avrupa Erkekler Basketbol Þampiyonasý'nda geçen hafta sonunda finalde Fransa'yý yenerek þampiyon oldu. FOTOÐRAF: A.A SPORTÝF BAÞARIDA ÝSPANA MODELÝ LÝTVANA'DA düzenlenen Avrupa Basketbol Þampiyonasý'nda, üst üste 2. kez Avrupa þampiyonu olan Ýspanya, son yýllardaki benzersiz sportif baþarýlarýna bir yenisini ekledi. Son 5 yýlda erkeklerde Ýspanya'nýn milli futbol takýmýnýn bir dünya, bir Avrupa þampiyonluðu, basketbol takýmýnýn bir dünya, iki Avrupa þampiyonluðu bulunuyor. Baþarýsýný takým sporlarý dýþýna da taþýyan ve çok baþarýlý tenisçiler, bisikletçiler, Formula 1 pilotlarý ve motosikletçiler çýkaran Ýspanya'nýn baþarýsýnýn temelinde ''planlama'' ve 1992 Barcelona Olimpiyatlarý yatýyor. Barcelona'da 1992'de düzenlenen o- limpiyatlar, ilk kez bu en büyük spor organizasyonuna evsahipliði yapan Ýspanya'nýn sportif baþarýsý açýsýndan dönüm noktasý oldu. Ýspanya, Barcelona'daki olimpiyatlar için yeni planlar ve programlar hazýrladý. Bu programlarýn en önemlisi olan ADO 92 programý Ýspanyol atletlerin tarihi bir baþarýya imza atmasýný saðladý. Olimpik Sporlar Birliði programý olan A- DO 92, 1988'de hayata geçirildi. Program çerçevesinde Ýspanyol Sonyýllardabirçokalanda þampiyonlukkazanan Ýspanyolsporcularýn baþarýsýnýntemelinde plânlama yatýyor. Eðitime,gençlerevetesislere yapýlanyatýrýmýnkarþýlýðý þampiyonluklarlaalýndý. spor tarihinde ilk kez özel sponsorlarla anlaþýldý ve olimpiyatlara katýlýmda maddi engellerin aþýlmasý çok kolay hale getirildi. ADO 92, sponsorlardan gelen parayla her federasyon için ekonomik ek kaynak saðladý. Ýspanya, 1992 Olimpiyatlarýna 28 dalda katýldý ve 28 dal için ayrý sponsorlarla anlaþma imzalandý, ancak sponsorlara maddi destek verme fikrinin çekici hale getirilmesi gerekiyordu ve bu aþamada devreye Ýspanya Radyo ve Televizyon Kurumu (TVE) sokuldu. TVE, yapýlan özel anlaþma gereðince Ýspanyol spor federasyonlarýna sponsor olan firmalara reklamda özel indirimler saðladý ve gereken sponsorlar kýsa sürede bulundu. Bunun dýþýnda hükümet de olimpiyat i- çin maddi destek saðladý. Daha sonra ADO 92 programý çerçevesinde sportif yapýnýn güçlendirilmesine baþlandý. Ýspanya açýsýndan sorun, yýllýk bütçenin sponsorlar aracýlýðýyla artýrýlýp federasyonlara aktarýlmasý deðil, bu kaynaklarýn her branþta en iyi atletlerin yetiþtirilmesine yöneltilmesiydi. Olimpiyat komitesi, federasyon yetkilileriyle eksiklerin belirlenmesi için çalýþmalar yapýldý. ADO 92, çerçevesinde sporculara ihtiyaçlarý için yýllýk yardýmda bulunulmasýna karar verildi. Altyapý ve tesisleþmede eksikler belirlenerek çok sayýda tesis inþa edildi. Her dalda en geliþmiþ tekniklerin kullanýlmasý saðlandý. En iyi teknik adam ve antrenörlerle anlaþmak için çaba harcandý. Ýspanya'da ve yurt dýþýndaki müsabakalara katýlan sporculara maddi yardýmda bulunuldu. F.Bahçerekorunu tazelemekistiyor SÜPER LÝG'DE 4. HAFTANIN AÇILIÞ MAÇINDA KASERÝSPOR EVÝNDE F.BAHÇE'Ý KONUK EDÝOR. KADÝR HAS STADI'NDA SAAT 20.00'DE BAÞLAACAK MÜCADELEÝ KUDDUSÝ MÜFTÜOÐLU ÖNETECEK. F.Bahçe'nin Kayseri'de en büyük kozu kaptan Alex olacak. SÜPER Lig'in 4. haftasýnda bugün deplasmanda Kayserispor'un konuðu olacak Fenerbahçe, ligde sahip olduðu 10 maçlýk deplasmanda üst üste kazanma rekorunu tazelemek istiyor. 33 bin seyirci kapasiteli Kadir Has Stadýnda oynanacak karþýlaþmayý tecrübeli hakem Kuddusi Müftüoðlu yönetecek. Ligin 2. haftasýnda Gaziantepspor deplasmanýnda aldýðý 3-1'lik galibiyetle, üst üste 10. deplasman galibiyetini elde ederek, daha önce 9 maçla Galatasaray ile paylaþtýðý rekorun tek sahibi olan Fenerbahçe, Kayserispor karþýsýnda da 3 puan alarak seriyi 11 maça taþýmayý hedefliyor. Galatasaray, sezonunda 15 ile 30. haftalar arasýnda, Fenerbahçe ise sezonunda 18 ile 34. haftalar a- rasýnda üst üste 9 dýþ saha maçýndan galibiyetle dönerek bu unvaný almýþlardý. 21 MAÇTIR ENÝLMÝOR Fenerbahçe'nin deplasmanda kaybettiði son maç olan geçen sezonun 16. haftasýndaki Ankaragücü mücadelesi, sarý-lacivertli ekibin ayný zamanda ligdeki son yenilgisi oldu. Geçen sezonun 16. haftasýndan sonra Spor Toto Süper Lig'de 21 lig maçýna çýkan Fenerbahçe, oldukça baþarýlý bir performans ortaya koyarak yenilmedi. F.BAHÇE 20-5 ÖNDE Fenerbahçe ile Kayserispor, lig tarihinde 33. kez karþý karþýya gelecek. Geride kalan 32 maçta Fenerbahçe 20, Kayserispor ise 5 galibiyet alýrken, 7 maç da berabere sonuçlandý. Sarý-lacivertli takýmýn toplam 72 golüne, sarýkýrmýzýlý ekip 31 golle karþýlýk verdi. Ýki takým arasýnda geçen sezon yapýlan maçlarý taraflar kendi evlerinde 2-0'lýk sonuçla kazandý. Bu arada, iki ekip a- rasýnda ligde yapýlan son 11 maçtan 5'ini Fenerbahçe, 4'ünü Kayserispor kazanýrken, 2 maç da berabere sonuçlandý. Diðer yandan, 5 Mart 1994 tarihinde Ýstanbul'da yapýlan maçýn ardýndan iki takým arasýnda oynanan son 20 lig karþýlaþmasý da golsüz bitmedi. POTADA F.BAHÇE PANATHÝNAÝKOS ÖNÜNDE UNANÝSTAN kulübü Athinaikos'un 95. kuruluþ yýlý nedeniyle Atina'da düzenlenen 4'lü turnuvaya katýlacak Fenerbahçe, ilk maçýný bugün Panathinaikos ile yapacak. Sarý-lacivertli ekip turnuvada Panathinaikos'un yaný sýra, organizasyonu düzenleyen Athinaikos ve Sýrbistan'ýn ZKK Partizan takýmlarýyla mücadele edecek. Fenerbahçe'nin kadrosunda Penny Taylor ve Angel McCoughtry haricindeki tüm oyuncular yer alacak. Bu iki oyuncunun takýma ekim ayýnda katýlacaðý bildirildi. Fenerbahçe Bayan Basketbol Takýmý'nýn turnuvadaki maç programý þöyle: Bugün: Fenerbahçe-Panathinaikos, 24 Eylül Cumartesi: Fenerbahçe-ZKK Partizan, 25 Eylül Pazar: Fenerbahçe-Athinaikos. Sirkeci Gar'ýna bu park hiç yakýþmýyor Fatih, Suriçi ndeki Eminönü ve Fatih ilçelerinin birleþtirilmesi ile tek bir ilçeye dönüþtürüldü. 450 bini geçen nüfusuyla Ýstanbul'un önemli ilçelerinden biri haline geldi. Belediye Baþkaný Mustafa Demir iki dönemdir baþkan seçiliyor. Geçen yýl bu köþede yazdýðým bir yazýda Aksaray Muratpaþa Camii'nin yanýnda yer alan ve çöplükten geçilmeyen parkla ilgili eleþtirilerde bulunmuþtum. Geçtiðimiz günlerde içinden geçtiðim bu parktaki yenilikleri gördüðümde harika bir tesisle karþýlaþtým. Park çok güzel olmuþ. Mobilyalar yenilenmiþ, su fiskiyesi þarýl þarýl akmaya baþlamýþ. Parkýn dizayný çok mükemmel. Parke taþlarý kaliteli ve usta iþi döþenmiþ. Bakýmlý a- ðaçlar ve çiçekler parka ayrý bir hava katmýþ. Ortadaki çayevi bile parkýn konumunu bozmamýþ. Baþkan Demir güzel bir projeye imza atmýþ, tebrik ediyoruz. Ama, ayný yazýmda Sirkeci Tren Garý'nýn hemen bitiþiðinde bulunan parkla ilgili þikayetim öylece kalmýþ. Binlerce insanýn iþine ya da evine giderken yanýndan geçtiði bu parkýn görüntüsü buradan geçenlerin hiç hoþuna gitmiyor. Bir defa burada öðle saatlerine kadar yüzlerce insan elinde kâðýt kalem baðýrýyor. Bunlar yerleri olmayan nakliyeciler. Araçlarýyla eþya taþýmak içen günlük iþlerini buradan buluyorlar. Belediyenin kendilerine bir yer yaptýðýný ve yakýnda buradan gideceklerini söylüyorlar. Bu arazi Fatih Belediyesi'ne ait olmayabilir. Ama bu çirkin görüntüyü güzelleþtirmek belediyenin yetki alanýnda olsa gerek. Baþkan Demir bu konuya mutlaka el atmalý. Bu parký da ayný Aksaray'daki gibi pýrýl pýrýl ve banklarýnda korkusuzca oturulabilecek bir tesis haline getirmeli. Kayýt yaptýrdýnýz mý; Ýstanbul Avrasya Maratonu 16 Ekim Pazar günü koþulacak Türk sporunda önemli bir marka haline gelen 33. Kýtalararasý Ýstanbul Avrasya Maratonu 16 Ekim 2011 Pazar günü koþulacak. Maratonun 15 Km ve 8 Km kayýtlarý 30 Eylül 2011 tarihinde sona erecek. Bu kategorideki kayýtlar sadece internet sitesinden yapýlabilecek. Maraton koþusu için 18 yaþ, 15 Km ve 8 Km koþusu için 15 yaþ alt limiti bulunuyor Km'lik maratona bu yýl da ünlü atletler davet edildi. Bu arada ilk defa 2008 yýlýnda Avrasya Maratonu koþu kategorilerine dahil edilen ve Halk ürüyüþü ile birlikte Altunizade Köprüsü Altýnda baþlayýp Dolmabahçe'de biten 8 Km koþusu bu yýl Maraton ve 15 Km koþularýnýn 300 mt gerisinden start alacak olup Beþiktaþ Fýndýklý meydanýnda sonlanacak. Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi'nin organize ettiði bu önemli etkinliðin halk koþusuna katýlým yine büyük olacak. Ancak organizasyon yetkilileri Boðaziçi Köprüsü'nün güvenliðini düþünerek katýlýmý 100 bin kiþiyle sýnýrlandýrmak istiyor. Ayrýca bu yýl Ekim tarihleri arasýnda düzenlenecek olan Maraton Fuarý, Eyüp'teki Feshane Kültür Merkezi yerine Taksim Elmadað'daki Ýstanbul Kongre Merkezi'nde yapýlacak. Avrasya Maratonu 2009 yýlýnda ilk defa Gümüþ Etiket (Silver Label) seviyesinde koþuldu. Bu yýl hedef büyütüldü. Bilindiði gibi Ýstanbul, 2012 Avrupa Spor Baþkenti seçildi. Bu yüzden Avrasya Maratonu'nu Altýn Etiket (Gold Label) kategorisine yani dünyanýn sayýlý maratonlarý arasýna kazandýrmak için hummalý bir çalýþmalar yapýlýyor. Maratonun evsahibi olan Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ, Ýstanbul'un uluslararasý spor organizasyonlarýnda deneyimli bir þehir olduðunu söyledi. Avrasya Maratonu'nda yýllardýr yaþlýsýyla genciyle, kadýnýyla erkeðiyle, 7'den 70'e tüm Ýstanbullularýn tek yürek olup koþtuðunu bildirdi. 16 Ekim Pazar günü koþulacak maratona bütün Ýstanbullularý davet eden Kadir Topbaþ, Avrupa ve Asya kýtalarýný birbirine baðlayan, Boðaziçi Köprüsü'nde renkli görüntülere sahne olan koþu startýnýn kendisi tarafýndan verileceðini bildirdi. Hakemler yeni sezona formsuz baþladý Futbol Federasyonu Baþkaný Mehmet Ali Aydýnlar'ýn Merkez Hakem Komitesi Baþkanlýðýna getirdiði usuf Namoðlu'nun iþi gerçekten zor. Süper Lig'de sezonun baþý olmasýna karþýlýk birçok kulüp þimdiden hakemlerden þikâyet etmeye baþladý. Kulüpler þikâyetlerinde haksýz da deðil. Çünkü, MHK'nin düzenlediði eðitim seminerlerinde hakemlerin derslerine pek çalýþmadýðý yönettikleri maçlardan anlaþýlýyor. Her itiraza sarý veya kýrmýzý kartýný çýkartan, önce penaltý verip, sonra vazgeçen, ofsayt olmadýðý halde nizamî golü iptal eden hakemler sahalarda görmek istemediðimiz þiddet ve olaylarýn çýkmasýna zemin hazýrlýyorlar. MHK Baþkaný usuf Namoðlu, 2 günde bir maç yöneten ve bu yüzden yorgun düþtüðü için doðru karar vermekte zorlandýðýný gördüðümüz bu genç düdüklerden Koray Gençerler, Tolga Özkalfa, Özgür ankaya ve özellikle Barýþ Þimþek'i þimdiden uyarmasýný bekliyoruz. Ayrýca Federasyona bir uyarýmýz var. Sezonun bir ay geç açýlmasýyla birlikte Süper Lig'de iki günde bir maç oynatmanýn futbolcu sakatlýklarýna sebep olduðunu görüyoruz. Son izlediðimiz Fenerbahçe- Manisaspor maçýnda bilhassa Manisasporlu futbolcularýn her pozisyon sonrasý yerde kalarak kývranmasý yetkililerin gözlerini açmalýdýr. Ýspanya ve Ýngiltere'yi örnek göstererek Türkiye'de de iki günde bir maç oynatmak doðru bir yaklaþým deðil. Onlar bu uygulamayý yýllardýr yaptýklarý için fizik ve kondisyon yönünden bir problemleri olmuyor. Ama bizim ligdeki futbolcularýn buna henüz hazýr olmadýðýný görüyoruz. MESUT ÖZÝL BÝLD GAZETESÝ'NE AZDI: Disiplinim tipik Alman, rahatlýðým ise tipik Türk REAL MADRÝD'ÝN TÜRK KÖKENLÝ ILDIZ FUTBOLCUSU MESUT ÖZÝL, "HER ÝKÝ KÜLTÜRLE ETÝÞTÝM. BU NEDENLE BENDE HER ÝKÝ KÜLTÜRÜN DE KARIÞIMI VAR. HER ÝKÝ KÜLTÜRÜN EN ÝÝSÝNÝ ALDIM" DEDÝ. Mesut Özil, Türkiye'den Almanya'ya yönelik iþ göçünün 50. yýlý dolayýsýylabildgazetesineuyum ile ilgili düþünceleriniyazdý. REAL Madrid'in ve Alman Milli Takýmýnýn Türk kökenli oyuncusu Mesut Özil, ''Disiplinim tipik Alman, sakinliðim tipik Türk'' dedi. Alman Bild gazetesinin Türkiye'den Almanya'ya yönelik iþ göçünün 50. yýlý dolayýsýyla baþlattýðý ve ekim a- yý sonuna kadar Türk kökenlilerle ilgili olarak sürdüreceði yazý dizisi çerçevesinde gazete için bir makale yazan Real Madrid'in ve Alman Milli Takýmýnýn Türk kökenli oyuncusu Mesut Ö- zil, ''Disiplinim tipik Alman, sakinliðim ise tipik Türk'' þeklinde ifade kullandý. Kökeninin Türk olduðunu ancak kendisinin Almanya'da doðduðunu ve yetiþtiðini belirten Mesut, ''Uyum ile ilgili bugüne kadar hiçbir problem yaþamadým. Okulda, futbol kulüplerinde arkadaþ çevrem hep farklý millettendi. Her iki kültürle de yetiþtim. Bu nedenle bende her i- ki kültürün de karýþýmý var. Her iki kültürün en iyisini aldým'' dedi. UUM ÝÇÝN DÝL ÖÐRENMEK ÞART Göçmenlerin Alman toplumuna u- yumu için dil öðrenmenin önemli olduðunu ve iletiþimsiz hiçbir þeyin mümkün olmadýðýný ifade eden Mesut, ''Kiþi kendisini bir yere gizlememeli, aksine çevresine karþý açýk olmalý. Bu tabii ki, her iki taraf için de geçerli'' þeklinde görüþ belirtti.

15 AÝLE - SAÐLIK 23 ELÜL 2011 CUMA 15 Göz seyirmesi hastalýk habercisi HALK arasýnda sað göz seyirdi mi hayra, sol göz seyirdi mi þer e yorun denilir, oysa uzmanlara göre gözünüzün sýk sýk seyirmesi gizli astigmat, miyop veya hipermetropun habercisi olabilir. Eðer gözlük takýyorsanýz seyirme, göz numaranýzýn arttýðýna iþaret edebilir. Dünyagöz Altunizade Hastanesi nden Op. Dr. Methiye Önder göz seyirmelerinin sýk aralýklarla ve uzun süre devam etmesinin ciddî göz hastalýklarýnýn iþareti olabileceðini söyledi. Op. Dr. Methiye Önder, Gözünüz sýk sýk seyiriyor ve bu seyirme sizi rahatsýz edecek boyutlara varacak kadar sýk sýk ve uzun süre devam ediyorsa, nedeni gizli hipermetrop, miyop ve astigmat olabilir. Bu durumda ise hemen göz doktoruna baþvurmakta yarar var dedi. Set, 5-6 yaþ grubundaki çocuklar için hazýrlanmýþ. Zambak tan akýllý tahta yayýnlarý ÖÐRENCÝLER üç ay süren yaz tatilinin ardýndan yeni eðitim-öðretim yýlýna baþladý. Kimi öðrenciler ilk kez okula gelmenin heyecanýný, kimi öðrenciler de uzun bir tatilin ardýndan okula dönmenin sevincini yaþýyor. Millî Eðitim Bakanlýðý nýn minik öðrencilerin okula alýþmalarýný kolaylaþtýrmak a- macýyla uygulamaya koyduðu uyum programý bu yýl da devam ediyor. Uyum programýyla okul öncesi çaðýndaki çocuklarýn ve ilköðretim 1. sýnýf öðrencilerinin okula uyum saðlamasý, kayýt sorunlarýnýn giderilmesi, öðrenme ortamýný tanýmasý, kurallarý öðrenmesi, ortamý sevmesi ve okula iyi bir baþlangýç yapmasý amaçlanýyor. Ülkemizde okula yardýmcý yayýnlar alanýnda seçkin bir konuma sahip olan Zambak ayýnlarý okul öncesi çaðýndaki çocuklarýmýzýn da elektronik eðitimine destek için kollarý sývadý. Zambak ayýnlarý okul öncesi çocuklarýn elektronik yayýnlara kolay alýþmasýný saðlayacak Hücreleme öntemine Göre Okul Öncesi E- ðitim Seti ni geliþtirdi. Set, 5-6 yaþ grubundaki çocuklara hitap ediyor. Haftalýk fasiküller þeklinde hazýrlanan ve 28 kitapçýktan oluþan bir set. Her kitapçýkta ayrý hediyesi olan bu eðitim seti, ülkemizde akýllý tahtaya uyumlu ilk okul öncesi eðitim seti olma özelliðini taþýyor. Ýstanbul / eni Asya Beslenmeden MEVEÝ eksik etmeyin PROF. DR. SEVÝNÇ ÜCECAN, SAÐLIKLI VE DENGELÝ BESLENMEDE KAHVALTININ ÖNEMÝNE DEÐÝNEREK, DENGELÝ VE SAÐLIKLI BÝR BESLENME ALIÞKANLIÐI ÝÇÝN SÜT, MEVE VE MEVE SUUNUN UNUTULMAMASI GEREKTÝÐÝNÝ SÖLEDÝ. HACETTEPE Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öðretim Üyesi Prof. Dr. Sevinç ücecan, çocuklarýn saðlýklý büyümeleri için özel besinlere deðil, besin ögelerine ihtiyaç duyduðunu söyledi. Bu besin ögeleri aslýnda anne ve babalarýn ihtiyaç duyduðu besin ögelerinin aynýdýr, yalnýzca miktarlarý farklýdýr diyen ücecan, çeþitli besinlerin tüketiminin enerji saðlamanýn yanýnda, çocuklarýn ihtiyaç duyduklarý protein, karbonhidrat, yað, vitamin ve mineralleri de almalarýný saðladýðýna dikkat çekti. Prof. ücecan, saðlýklý ve dengeli beslenmede kahvaltýnýn önemine deðinerek, bu en önemli öðün ile birlikte gün boyu daha dengeli ve saðlýklý bir beslenme alýþkanlýðý için süt, meyve ve meyve suyunun unutulmamasý gerektiðini söyledi. Prof. Dr. Sevinç ücecan, elma veya portakal suyu içeren öðün tüketen çocuklarda demir emiliminin iyi olduðunu söyledi. KAHVALTIDA SÜT VE MEVE, ORGUNLUÐU ENGELLER ÜCECAN, özellikle süt, meyve ve/veya meyve suyu eklenen, yeterli ve dengeli bir kahvaltýnýn çocuk ve gençlerin güne canlý baþlamalarý, yorgunluk ve açlýklarýnýn önlenmesi, bu sayede iþ verimliliklerinin artmasý ve daha çabuk ve saðlýklý düþünmelerine yardýmcý olacaðý konusunda ebeveynleri uyarýyor. ücecan Araþtýrma sonuçlarý; elma veya portakal suyu içeren öðün tüketen çocuklarda demir emiliminin iyi olduðunu ortaya koymaktadýr. Buna göre; öðünlerle birlikte elma veya portakal suyu tüketimi dünyada önemli beslenme sorunlarýndan biri olan ve ülkemizde okul çaðý çocuklarýnda çok yaygýn olarak görülen demir yetersizliði anemisinin önlenmesine katký saðlayabilir diyor. Temiz yürekler biriktiriyorum Eskiden pek fazla sevmediðim, hatta hayatý bana zorlaþtýrýp, yüreðimi acýtan insanlarý hayatýmdan kolay kolay çýkaramazdým. Sanki idare edebilirim, hoþ görebilirim gibi gelirdi... Aslýnda çoðu zaman da öyle olurdu. Dar bakýþ açýlarý, iðne kývamýnda ifade edilen sözleri ve can acýtmalarýna karþýlýk olumlu ve uyumlu hatta bazen safa yatan bir iyimserlikte karþýlamaya çalýþýrdým. Belki biter, vazgeçer diye özellikle fýrlatýlan kelimelere ve sözlere anlamamýþ tavrý bile geliþtirmiþtim... Sanýrým o zamanlar sabýr baki, ömür baki gibi geliyordu bana... Hep taþýyabilirim, yorgunluðumu sakin yüreklerde bir ara dinlendirebilirim gibi gelirdi belki de... Belki de korkuyordum, ifade etmekten, hoþlanmadýðýmý söylemekten ve yüreðimi acýtmasýný artýk istemediðimi duyurmaktan... Belki de yorgundum çocukluk zamanlarýndan, tartýþmalý ortamlardan, küsmelerden ve surat asmalardan... Bitmeyen husûmetlerden, yaralanmýþ yüreklerden, bir türlü sonu gelemeyen sýzlanmalardan... Ne aðýr bir bedeldi bu... Bedelli bir sükûnet hali... Sesini çýkarmadýðýn, yüreðinin acýtýlmasýna izin verdiðin için yaþanan sahte bir mutluluk hali... Aslýnda onaylamadýðýn, fikirlerini sevmediðin, sözleriyle yorulduðun, yaralandýðýn insanlara gerçekte ne hissettiðini söyleyememenin aðýr yorgunluðu... Bazen hiçbir þey yapmasan da yorgun, halsiz ve bitkin olduðun zamanlara dönüþen orta yaþlar... Bu yaþlarda hissetmek, yýllarca boþa taþýdýðýn anlamsýz aðýrlýklarýn sebep olduðu aðrýlarý... Geçen zamana bakýp uðruna ödediðin bedellerin karþýlýðýnda asla memnun olunmamýþ yüz ifadeleri görmek... ine de memnun edememek... Oysa þimdi hayatýmda ne kadar gereksiz, anlamsýz ve yüreðimi beyhude yoran ne varsa kim varsa çýkarabildiðim kadar çýkarýyorum yüreðimden... Ruhumu kötü düþünceleriyle kirleten ve yoran ruhlarý hayatýmdan tek tek uðurlamak... Onlarla mücadele bile etmek istemiyorum, bir þey anlatmanýn da mümkün olmadýðýný onca yýl görmüþ oldum aslýnda... Kötü duygularý ve acý sözleriyle birlikte uzaklara gönderiyorum, hem de çok uzaklara... Onlarý dinlerken tahammül etmek, kendimi sýkýp sýkýþtýrmak da istemiyorum artýk... Artýk iyi yürekli, ruhu temiz kalabilmiþ dostlar biriktiriyorum. Eski raflarýn tozunu aldým yerine temiz þeyler, masum yürekler koymak istiyorum... Aslýnda geriye dönüp baktýðýmda hayatýmdaki bu gereksiz ve yorucu insanlara dair duygularýmýn en baþýndan beri hep ayný olduðunu görüyorum. ani hissetmiþim, kokuyu almýþým, ama yüreðime güvenmemiþim diyorum... Þimdi onun sözünü dinlememenin yorgunluðunu yaþýyorum... Þimdilerde, düþmeden önce gördüðüm kuyunun kenarýndan geçip gitmeyi öðreniyorum... Temiz ruhlar, masum yürekler kalsýn gerisi gitsin istiyorum... Çünkü... Artýk ne boþa harcanacak bir ömür, ne de hoyratça sarfedilecek bir sabýr var. Çocuklar ezilmesin! SÜREKLÝ aðýr çanta taþýyan çocuklarda eriþkinlik döneminde omurga problemi görülme riski artýyor. Tatil bir solukta geçti ve o- kullar açýldý. eni okula baþlayan çocuklarýn telâþla karýþýk sevinçleri gözle görülmeye deðer. Ancak aðýr çantalarýn altýnda ezilerek eriþkinlik döneminde omurga problemleri yaþayabilecek çocuklar söz konusu. Çocuklarýn aðýr yük taþýmasýnýn direkt kamburluða yol açtýðýnýn tek baþýna yanlýþ bir inanç olduðunun altýný çizen Hisar Intercontinental Hospital Ortopedi ve Travmatoloji Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Teoman Benli; geliþme çaðýndaki çocuklarda özellikle omurganýn ön tarafýndaki büyüme plaklarý aðýr yük taþýma ve tekrarlayan travmalarla bozulabilir. Bu durum tüm eklemlerle birlikte o- murgadaki eklemlerin de erken dejenerasyonuna, büyüme plaklarýnýn erken kapanmasýna yol açarak ileri dönemde kamburluða yol açabilir. Diðer taraftan omurgada çocuklarda görülen özellikle kuyruk sokumu bölgesinde defektif bir alan söz konusuysa; tekrarlayan aðýr yük taþýmalarýyla liziste kopmalar oluþarak omurga kaymalarý görülebilir. Ayný zamanda çocuklarda mevcut o- lan düzeltilebilir yanlýþ duruþlar yapýsal hale dönüþebilir. Bu nedenle çocuklara sýrt çantasýyla aðýr yük yüklemek doðru bir þey deðil açýklamasýnda bulundu.

16

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

Mübarek in oyunu tutmadý

Mübarek in oyunu tutmadý SiyahMaviKýrmýzýSarý Kemalizm AB sürecini engelliyor ÝN GÝ LÝZ AP ÜYESÝ DUFF: KE MA LÝZMLE MÜ ZA RE KE - LE RÝ SÜR DÜ - RE MEZ SÝ NÝZ. KEMALÝZMÝN ETKÝSÝ HÂLÂ DEVAM EDÝYOR n Tür ki ye-ab Kar ma Par la men

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Ý Ç Ý N D E K Ý L E R SAYMA YÖNTEMLERÝ.......................................................... 5 PERMÜTASYON............................................................. 33 KOMÝNASYON.............................................................

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne?

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne? SiyahMaviKýrmýzýSarý 138 YÖRESEL ÜRÜN TESCÝL ALDI BAKLAVA GAZÝANTEP ÝN ÇÝÐ KÖFTE ÞANLIURFA NIN Ha be ri say fa 11 de KAYSERÝ'DE ÖRNEK UYGULAMA HÜR ADAM ÝZLEYÝCÝLERÝNE YENÝ ASYA DAN BÝLGÝLENDÝRME YHa be

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR 01:01.qxd 3/11/2011 4:53 PM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý I T R A M 23 z i n i y e l k be Cumhuriyete bir de Bediüzzaman ýn penceresinden bakmanýn zamaný þimdi Teodora Doni / eni Þafak yazarý GERÇEKTEN HABER

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Ri sa le-i Nur Ens ti tü sü ta ra fýn dan or ga ni ze e di len 3. Ri sa le-i Nur Genç lik Þö le ni, bugün sa at 14.00 te, An ka ra A na do lu Gös te ri ve Kon gre Mer ke zin de ya pý la cak. RÝSALELER

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

Terörü demokratik anayasa bitirir

Terörü demokratik anayasa bitirir 01:01.qxd 12/8/2010 8:15 AM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý KAOS VE KADIN SEMPOZYUMU AÝLE, AHLÂKÎ ZENGÝNLÝÐÝN KAYNAÐIDIR E lif Nur Kur toð lu nun ha be ri say fa 13 te Akýllý iþaretler çocuklarý koruyacak/

Detaylı

Tunus ta çöken, Kemalist model

Tunus ta çöken, Kemalist model SiyahMaviKýrmýzýSarý MUSTAFA AKYOL: RÝSALELERÝN MESAJI, ONU BASKIYLA SUSTURMAK ÝSTEYEN REJÝMDEN DAHA GÜÇLÜ ÇIKTI Risale-i Nur un mesajý müstebit rejimden daha güçlü n Ya zar Mus ta fa Ak yol, Hür A dam

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Zaman cemaat zamanýdýr ZAMAN CEMAAT ZAMANIDIR ÝFADESÝNÝ ESERLERÝNDE DEFAATLE TEKRARLAYAN BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ, ÝNSANLARDAKÝ CEMAATLEÞME ÝHTÝYACININ NEREDEN KAYNAKLANDIÐINI SOSYAL

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.677 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

Maðduriyetimiz devam ediyor

Maðduriyetimiz devam ediyor SiyahMaviKýrmýzýSarý Onun görüþleri din ve siyaset tartýþmalarýný zenginleþtiriyor Doç. Dr. Osman Can Anayasa Mahkemesi eski Raportörü 23 MART I bekleyiniz KUDÜS TE SOKAK ÝSÝMLERÝ DE AHUDÝLEÞÝOR Ha be

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B L Y N Z... YGR Ç TN H BR V RiR VDOR CUHURBÞNI RFL CORR DLGDO: yasofya dan etkilendim, kýzýmýn ismini Sofya koydum nha be ri say fa 8 de YIL: 43 S YI: 15.112 S Y NIN BH TI NIN F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev -

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev - Yeni Evrede Başyazı ÝÞ ÇÝ LER, GER ÇEK DEV RÝM CÝ SAF LAR DA BÝR LE ÞÝN A ji tas yon a raç la rý nýn kul la ný mýn da, tak tik te, si ya si çiz gi de, dev rim ci mark sizm le kü çük bur ju va sos ya -

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM

AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM KR ORI KPDI nha be ri say fa 3 te UZMNRDN PÝNGO URISI upsikolog Mehmet Nuri Turunç, hayallerin bir bilete baðlanmasýnýn doðru olmadýðýný söyleyerek, Kiþi çalýþmadýðý ve emek vermediði bir parayý bir gecede

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı