ARAP BAHARI KIÞA DÖNMESÝN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ARAP BAHARI KIÞA DÖNMESÝN"

Transkript

1 HADÝSLERDEN HAAT PRENSÝPLERÝ Emri altýndakilere karþý güzel davranmak, hayýr ve berekete vesiledir. Kötü ahlâk uðursuzluktur. Ýyilik, ömrün artmasýna vesiledir. Sadaka kötü kazayý önler. Hadis-i Þerif meâli, Ýbni Asakir den B E K L E Ý N Ý Z... GERÇEKTEN HABER VERiR AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR IL: 42 SA I: ELÜL 2011 CUMA / 75 Kr ni as ya.com.tr ARAP BAHARI KIÞA DÖNMESÝN ÜZ ILDIR ALDATILAN ARAP HALKLARININ BÝR DEFA DAHA HAAL KIRIKLIÐINA UÐRAMAMASI ÝÇÝN, SON OLALARIN ÇOK DÝKKATLÝ ANALÝZ EDÝLMESÝ GEREKÝOR. ÇÝÇEKLERÝN AÇMASINA CÝDDÎ ENGELLER VAR A rap ba ha rý o la rak nitelenen o lay lara er ken ta ným la - ma ya pýl ma ma sý ge rek ti ði ni be lir ten Ga zi Ü ni ver si te si U - lus la ra ra sý Ý liþ ki ler Bö lü mü Öð re tim Ü ye si Doç. Dr. Meh - met Þa hin, so nu ca ba ka rak dev rim ya da dar be de me nin da ha doð ru o la ca ðý ný söy le di. Þa hin, ''U ma rým bu ba ha - rýn çi çek le ri a çar, a ma cid dî en gel le r var'' diye konuþtu. DAHA ÖNCE DE BENZER OLALAR OLMUÞTU Böl ge de ki halk lar i çin yüz yýl lýk bir al da týl ma, kan dý rýl ma ve a þa ðý lan ma nýn söz ko nu su ol du ðu nu di le ge ti ren Þa - hin, Or ta do ðu'da 1940'lý yýl la rýn so nu ile 1950'li ve 60'lý yýl - lar da da ba zý top lum sal ha re ket le rin ya þan dý ðý ný ha týr la ta - rak, a ra dan ge çen sü re cin bun la rýn dev rim de ðil, dar be ol - du ðu nu or ta ya çý kar dý ðý na dik kat çek ti. Ha be ri sayfa 4 te ERDOÐAN PBS TELEVÝZONUNDA KONUÞTU Ra dar, NA TO nun bir ya tý rý mý Baþ ba kan Er do ðan, PBS te - le viz yo nun da ra dar kal ka ný i le il gi li bir so ru ya Fü ze kal ka ný, ra dar kal ka ný gi bi yak la þým la - rýn hep si yan lýþ týr. Þu þu ül ke - ye kar þý, þu þu ül ke le ri ko ru - mak i çin bu ya pýl mýþ týr, bu çok yan lýþ týr. Bu NA TO nun ken di kon sep ti i çe ri sin de ki bir ya tý rý mý - dýr þek lin de ce vap ver di. 7 de Fi lis tin oy la ma sý haf ta lar sü re bi lir Fran sa Dý þiþ le ri Ba ka ný A la in Jup pe, Fi lis tin in BM ye tam ü ye ül ke o la bil me si i çin ya pý la cak oy la ma nýn haf - ta lar a la bi le ce ði ni, bu sü reç ten stra te ji be lir le mek i çin ya rar la ný la bi le ce ði ni söy le di. Fi lis tin BM ye tam ü ye lik baþ vu ru su nu i se bu gün ya pý yor. Ha be ri say fa 7 de A la in Jup pe FO TOÐ RAF: CÝ HAN DUVARLAR ÇATLADI Sa at de mey da na ge len 5.2 bü yük lü ðün de ki dep re min mer kez üs sü Cen ger li kö yü. Dep rem de ev le rin du var la rý çat la dý. 5.2 ÞÝDDETÝNDE DEPREM OLDU Erzincan sallandý Erzincan da dün sabah meydana gelen 5.2 bü yük lü ðün de ki dep rem son ra sýn da Ke mah, Re fa hi ye ve Ý liç il çe le ri ne bað lý 89 köy de ha fif çat lak lar o lu þur ken, Re fa hi ye nin Ko nuk çu kö yün de bir ki þi ha fif ya ra lan dý. Ha be ri 3 te CUMHURBAÞKANI ABDULLAH GÜL: Almanya da en çok vizeyi konuþtuk Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül, Al man ya zi ya re tin de ki gö rüþ me ler de en çok vi ze ko - nu su nun e le a lýn dý ðý ný be lir te rek, Al man ma kam la rý nýn da bu ko nu da ki hak sýz lý ðýn far kýn da ol du ðu nu söy le di. Ha be ri 4 te 2 bin 500 kiþi gittik, 2.7 milyonu bulduk Ha be ri sayfa 4 te SON 2 ILIN EN ÜST SEVÝESÝNE ÜKSELDÝ Dolar 1.83 ü gördü Ýs tan bul ser best pi ya sa da a lý nýp sa tý lan ABD Do la rý nýn Türk Li - ra sý sa týþ fi ya tý gün i çin de 1,83 li ra yý gör dü ve böy le ce 2009 Mart a yýn da ki 1,82 li ra se vi ye si ni aþ mýþ ol du. Ha be ri say fa 6 da VAN DA 1 ASKER, 2 KORUCU, D.BAKIR DA 1 POLÝS 4 þehit haberi daha Van da te rör ör gü tü PKK nýn sal dý rý sý so nu cu 1 as ker i le 2 köy ko ru cu su þe hit ol urken, Di yar ba kýr da po lis e ki bi ne dü zen le nen si lâh lý sal dý rý da da 1 po lis þe hit o ldu, 4 polis ya ra lan dý. Ha be ri sayfa 5 te TIR ÝLE OTOMOBÝL ÇARPIÞTI: 5 ÖLÜ 4 ISSN KADINA ÞÝDDET MECLÝS GÜNDEMÝNDE 4 BESLENME ÇANTASINDAN MEVEÝ EKSÝK ETMEÝN 15

2 2 23 ELÜL 2011 CUMA LÂHÝKA Cennetâsâ bir bahar Ne yapayým, acele ettim, kýþta geldim; sizler cennetâsâ bir baharda geleceksiniz. ÞÝÝRLERLE ESMÂ-Ý HÜSNÂ ÞERHÝ Þaný O aziz olan mutlak Hakemü l-hâkimin Kýldý eflâký muti emrine Rahmanü r-rahim Hakem ü Hâkimsin ey Sultani ezel ü ebed Hakký batýldan ayýrýr emr ü hükmün bî-aded Arþta ferþte her ne varsa emrine münkâd O nun Her melek felek sinek semek çiçekler bâd O nun Kullarýný yargýlar hakkýyle hoþ adâletin Herkesi memnun eder muamelen hem hikmetin El-Hakem Rabbimiz yaratmamýþ asla abes hem boþ bir iþ O'na döner varlýðýn baþlangýcý hem her bitiþ Hakla hakikatla her bir kuluna hüküm veren Hikmetiyle kâinata kullarýný sevdiren Rahmeti gökten yaðar yerden nebati bitirir Sayýsýzca nice rýzký soframýza getirir HASAN ÞEN (Sabahî - Trabzon) Rahmeti asla kabul etmez tarafgirlik zulüm Her iþine muttali dir beþerin her bir kulun Zerre kürre bütün emrine cihan boyun eðer Hikmetiyle hepsine küçük büyük verir deðer Açtýðý rahmetini önleyecek hiç olamaz Vermediðine de mâni asla kimse duramaz Zât-ý zül-celâl e tefviz eyleyip umûrunu Emrine göster rýza hoþ tamam etsin nûrunu Hz. Peygamber (asm) gök gürlemesinin ve yýldýrýmýn sesini duyduðunda þöyle duâ ederdi: Allah'ým, bizi gadabýnla öldürme. Azabýnla helâk etme. Bize âfiyet ver. Câmiü's-Saðîr, No: 3144 / Hadis-i Þerif Meâli Þimdi ekilen nur tohumlarý, zemininizde çiçek açacaktýr. u âl: Ýf rat e di yor sun, ha yâ li ha kî kat Sgös te ri yor sun. Bi zi de tec hîl i le tah - kir e di yor sun. Za man â hir za man - (Ha þi ye-1) dýr, git tik çe da ha fe nâ la þa cak. Ce vap: Ne den? Dün ya her ke se te - rak kî dün ya sý ol sun da, yal nýz bi zim i çin te den nî dün ya sý ol sun, öy le mi? Ýþ te, ben de si zin le ko nuþ ma ya ca ðým, þu ta ra fa dö nü yo - rum, müs tak bel de ki in san lar la ko nu þa ca ðým. Ey üç yüz se ne den son ra ki yük sek as rýn ar - ka sýn da giz len miþ ve sâ ki tâ ne Nûr un sö zü nü din le yen ve bir na zar-ý ha fî-i gay bî i le bi zi te - mâ þâ e den Sa id ler, Ham za lar, Ö mer ler, Os - man lar, Tâ hir ler, û suf lar, Ah med ler ve sâ i - re ler!.. Siz le re hi tap e di yo rum. Baþ la rý ný zý kal - dý rý nýz, Sa dak te de yi niz. Ve böy le de mek siz le re borç ol sun. Þu mu â sýr la rým, var sýn be - ni din le me sin ler. Ta rih de ni len mâ zi de re le - rin den si zin yük sek is tik bâ li ni ze u za nan tel siz tel graf la si zin le ko nu þu yo rum. Ne ya pa yým, a - ce le et tim, kýþ ta gel dim; siz ler cen ne tâ sâ bir ba har da ge le cek si niz. Þim di e ki len nur to - hum la rý, ze mi ni niz de çi çek a ça cak týr. Biz, hiz - me ti mi zin üc re ti o la rak siz den þu nu bek li yo - ruz ki: Mâ zi kýt a sý na geç mek i çin gel di ði niz va kit, me za rý mý za uð ra yý nýz; o ba har he di ye le - rin den bir kaç ta ne si ni med re se min (Ha þi ye-2) me - zar ta þý de ni len ve ke mik le ri mi zi mi sâ fir e den ve Hor hor top ra ðý nýn ka pý cý sý o lan ka le nin ba þý na ta ký nýz. Ka pý cý ya ten bih e de ce ðiz; bi zi ça ðý rý nýz. Me za rý mýz dan He nî en le küm / Ne mut lu si ze (teb rik ler)! sa dâ sý ný i þi te cek si niz. Hat ta, mi sa fir le ri mi zin göl ge le ri bi le me zar - ta þý mýz dan bu sa dâ yý i þi te cek tir. Þu za ma nýn me me sin den bi zim le süt e men ve göz le ri ar ka da mâ zi ye ba kan ve ta sav vu - rat la rý ken di le ri gi bi ha kî kat siz ve ay rýl mýþ o - lan bu ço cuk lar, var sýn lar þu ki ta býn (Ha þi ye-3 ) ha - kâ i ký ný ha yal te veh hüm et sin ler. Zi ra ben bi - li yo rum ki, þu ki ta býn me sâ i li ha ki kat o la rak siz de ta hak kuk e de cek tir. Ey mu ha tap la rým! Ben çok ba ðý rý yo rum. Zî - râ asr-ý sâ lis-i aþ rýn (ya ni on ü çün cü as rýn) mi - na re si nin ba þýn da dur mu þum; sû re ten me de nî ve din de lâ kayt ve fik ren mâ zi nin en de rin de - re le rin de o lan la rý câ mi e dâ vet e di yo rum. Ýþ te, ey i ki ha ya týn rû hu hük mün de o lan Ýs - lâ mi ye ti bý ra kan i ki a yak lý me zar-ý mü te har - rik bed baht lar! Ge len nes lin ka pý sýn da dur - ma yý nýz. Me zar si zi bek li yor, çe ki li niz. Tâ ki, ha kî kat-i Ýs lâ mi ye yi hak kýy la kâ i nat ü ze rin de te mev vüc sâz e de cek o lan nesl-i ce did gel sin! Hâ þi ye-1: Muh te mel dir ki, o za man da o ra - da bu lu nan bü yük bir ve lî Es ki Sa id in Ri sâ le-i Nûr un dar dâ i re si ni ga yet ge niþ ve si yâ sî dâ i - re o la rak, bir hiss-i kab le l-vu kû i le kýrk beþ se ne ev vel his set me sin den ve bu ri sâ le de ki çok ce vap la rý o his ten neþ et et ti ðin den, o ve - lî, yal nýz bu nok ta da î ti râz et miþ. Ha þi ye-2: Med re se tü z-zeh râ nýn Van da ki nü mû ne si o lan ve ve fât e den Hor hor Med re - se si nin me zar ta þý hük mün de bu lu nan Van Ka le si de mek tir. Ha þi ye-3: Ýs tik bal de te lif e di le cek Ri sâ le-i Nur Kül li ya tý ný hiss-i kab lel vu ku i le ha ber ve ri yor. Mü nâ za rât, s LÛGATÇE: sâkitâne: Susarak, sessiz kalarak. nazar-ý hafî-i gaybî: Gaybý, görünmeyeni görecek þekilde gizli bakýþ. sadakte: Doðru söyledin. muâsýr: Çaðdaþ. cennetâsâ: Cennetgibi. tasavvurât: Düþünceler, tasarlamalar. hiss-i kablelvuku: Bir hadiseyi, meydana gelmeden önce hissetmek. tevehhüm: Vehmetme, gerçekte olmadýðý halde öyleymiþ gibi düþünme. mesâil: Meseleler. sûreten: Görünüþte. mezar-ý müteharrik: Hareket eden mezar. bedbaht: Bahtsýz, mutsuz, kötü. hakîkat-i Ýslâmiye: Ýslâmiyet hakikati, gerçeði. temevvücsâz: Dalgalandýran. nesl-i cedid: eni nesil. eni Asya Gayemiz vatan sathýný bir mektep yapmaktýr paralosýyla 42 yýl önce yola çýktý. Müntesipleri bu paroladan sapmadan Medresetüzzehra projesine aralýksýz devam ediyor. Eðitim; insan hayatý için olmazsa olmaz þartlarýn baþýnda gelen bir olaydýr. Sosyal bir varlýk olarak aratýcý tarafýndan mükemmel bir þekilde donatýlan insanoðlunun toplum i- çerisinde; kendisiyle ve toplumla uyumlu bir hayatý sürdürebilmesi, kendisine emaneten verilmiþ olan bütün aza, cihaz, his ve duygularý yerli yerinde kullanabilmesi için gerekli olan en önemli unsurlarýn baþýnda eðitim gelir. Eðitim, doðumla baþlayýp ölüme kadar aralýksýz ve kesintisiz devam eden baþlý baþýna çok önemli ve ince bir süreçtir. Etkili ve faydalý bir eðitimin kendisine has saðlam, þaþmaz, ilkeli prensipleri ve düsturlarý olmasý gerekir. Eðitim; öðretimden ve öðrenmekten farklý bir olaydýr. Eðitim tarifi kýsaca; kazanýlan bilgilerle fertlerin hayatýnda ve davranýþlarýnda müsbet manada deðiþim ve geliþim meydana getirmektir. Bu bakýmdan eðitimin muhtevasý ve kullanacaðý metot, tarz, usûl ve prensiplerin çok büyük önemi vardýr. Bunlarýn en baþýnda da sevgi, þefkat, merhamet, telkin, basiret, feraset, irþad, tasvir, teþvik, ikaz, tembih, korkutma, a- çýklama, izahat, sabýr, metanet, bilgi, ilgi, araþtýrma, mütalâa, metot, hakperest olma, adaletli davranma, sempati, izah, kendini ifade etme, konuþmayý ve dinlemeyi bilme, empati, aksiyonerlik, hayatý ve olaylarý çok iyi okuyabilme, örnekleme, dinamizm, geniþ ufuk, hoþ görü, derin tahlil, direnç, kabiliyetleri deðerlendirme ve tahammül ile katlanmak vb. unsurlar gelir. Bütün bunlarýn yanýnda eðitim, hayatýn gayesine hizmet edecek çok geniþ, ufuklu ve vizyonlu bir faaliyettir. Aklýn, ruhun, kalbin ve hislerin nurlanmasý ve tenvir edilmesidir. Ýnsanlýk için en büyük terbiyeciler Peygamberlerdir. Onlarýn rehberi olan belgeler ise; vahiy ve Ýlâhî kitaplardýr. Son peygamber Hz. Muhammed (asm) ve son Ýlâhî Kitap Kur ân-ý Kerim in eðitim alanýnda insanlýk için ayrý bir yeri ve önemi vardýr. eni Asya misyonu ve eðitime müsbet mânâda bir bakýþ ukarýda saydýðýmýz özelliklerin hepsinin en mükemmelinin yazýlý belge olarak Kur ân-ý Kerim de, tatbikat olarak da Hz. Muhammed in (asm) hayatýnda olduðunu, bütün insanlýðýn þehadetiyle teslim etmemiz gerekiyor. Eðitimde; ceza ve mükâfat vazgeçilmez deðerlerdir. Çünkü hak edene hak ettiði þeyi vermek hayatýn vazgeçilmez haz ve lezzet duygusunun ve adalet ölçüsünün gereðidir. Çalýþma, alýn teri, araþtýrma, mesai harcama, derin muhakeme, kurallara uyma, müsbet veri üretimi ve prensiplerle yaþama mükâfatý ; tembellik, tahrip, isyan, karmaþa, menfilik, yýkýcýlýk ise cezayý gerektirir. Aksi ise; fertleri anarþist, nizam ve düzeni de çekilmez yapar. Ýlâhî nizamda bunun en mükemmel örneði: Cennet ve Cehennem olarak izah edilmektedir. Kalblere mahbub, akýllara muallim ve tenvir edici, nefislere mürebbî ve ruhlara sultan olmuþ, vahþîleri ýslâh için çalýþmýþ olan o zât-ý mürþidin (asm) bir senede muvaffak olduðu, muasýrlarýnýn ve sonradan gelenlerin ise elli senede muvaffak olamadýklarý hadisenin i- zahý budur. (Mesnevî-i Nuriye, Reþhalar, s. 45) Lâübâliler ruhsatlarla okþanýlmaz; azîmetlerle, þiddetle ikaz edilir. (Mektubat, Hakikat Çekirdekleri, s. 463, 106. Hakikat) Bir sultan, itaat edenlere mükâfat ve isyan edenlere de mücazat etmezse, saltanatý inhidama yüz çevirir [yýkýlýr, biter]. Ve keza, bir sultanýn saðýnda lütuf ve merhamet ve solunda kahýr ve terbiye lâzýmdýr. Mükâfat, merhametin iktizasýdýr [gereðidir]. Terbiye de mücâzâtý ister [ceza gerektirir]. Mükâfat ve mücâzat menzilleri (yerleri) âhirettir. (Mesnevîi Nuriye, Lâsiyyemalar, s. 35) Tahakküm-ü zâhirî, kahr ve cebirle mümkündür. [Zorlamayla geçici olarak hükmetmek mümkündür] Fakat efkâra galebe etmek [fikirlere galip gelmek], hem de ervaha tahabbüb ve tabâyia tasallut [ruhlara ve kabiliyetlere hükmetmek], hem de hâkimiyetini vicdanlar üzerine daima muhafaza etmek, hakikatin hassa-i farikasýdýr [hakikatin önemli bir farklýlýðýdýr]. Bu hassayý [özelliði] bilmezsen, hakikatten bigânesin [uzaksýn]. (Muhakemat, Unsuru l-akide, 3. Makale, 2. Maksat, 3. Meslek, s. 201) Bütün eðitim kurumlarýnýn yeni eðitim öðretim faaliyetlerine baþladýðý þu günlerde resmî makamlarda bulunan yetkililerden isteðimiz, kendilerine emanet ettiðimiz evlâtlarýmýzýn ve gençlerimizin tek görüþ saplantýsýndan uzak; akla, mantýða, vicdana, tarihe ve hayatýn gerçeklerine uygun bir eðitim öðretim sistemi ve metoduyla hayata hazýrlanmalarýdýr. Milletin fertleri olarak bize düþen de bu konuda bütün imkânlarý seferber ederek bu sahada artýk boþluk býrakmadan topyekûn eðitim hamlesinin gereðini daha fazlasýyla ve önem vererek yapmaktýr. Nur camiasýnýn fertleri zaten bunu bir asra yakýn bir zamandan beri yapýyorlar. Bu sahada bu vatana, millete, Müslümanlara ve insanlýk âlemine katkýlarý çok oldu ve olmaya devam edecek inþaallah. Bu geniþ Nur camiasýnda da eni Asya ekolünün geniþ eðitim aðýnda kýrk yýlý aþan çok önemli bir yeri vardýr. 21 Þubat 1970 de: Gayemiz vatan sathýný bir mektep yapmaktýr. paralosýyla yola çýkan bu mümtaz neþriyatýn ve fedakâr, gayretli müntesiplerinin topluma kazandýrdýðý bir çok manevî deðer vardýr. Neþriyatý, yayýný, hizmet sistem aðý, deðerli yurt içi ve yurt dýþý temsilci ve temsilcilikleri hâlâ bu hizmetlerine baþarýyla devam ediyorlar. eri gelmiþken, geçen hafta sonu yaþadýðým bir güzel örnekten bahsetmek istiyorum. Geçen hafta sonu alova ilinde Güney Marmara Bölge toplantýsý münasebetiyle eni Asya Medya Grup A.Þ. nin yönetim kurulu toplantýsýný yaptýk. Ertesi günü de bölge toplantýsýna iþtirak ettik. edi ilden gelen temsilcilerimizin en aðýrlýklý konusu ve gündemi; özellikle çocuklarýmýzýn ve gençlerimizin e- ðitimiydi. alova eni Asya Hizmet Binasýnýn çok mükemmel ortamýnda, baþta Bursa ilinin birkaç yýldan beri devam eden kreþ, a- naokulu, ilköðretim ve ileriye dönük eðitim faaliyetlerini büyük bir keyif ve zevkle dinledik. Tavsiye ve tecrübelerini not aldýk. Bursa nýn sistemli eðitim çalýþmalarýndaki tecrübe ve gayretlerini paylaþma civanmertliðini zevkle dinledik. Ev sahipliði yapan alova ilinin, önemli yol kavþaðýnda bulunmasý münasebetiyle, geniþ araziler alýp oralarda hizmet merkezleri inþa etmek fikrine biz de katýlýyoruz. Daha büyük hedeflere ufuk açýcý bu gibi tekliflerin, camiamýzda bu konulara ilgi duyanlar, ileri gelenler ve bölge tarafýndan dikkatlice deðerlendirilmesini bekliyoruz. Balýkesir in meslek ve meþrep konusundaki hassasiyetini ve gençliðe dönük çalýþmalarýný, Kütahya nýn özellikle üniversite gençliðine yönelik hassasiyetlerini, Çanakkale nin Risâle okuma programlarýndaki dakikliðini, Bilecik in son yýllardaki gayretli ve atýlgan tavýrlarýný, Eskiþehir in sistem, gençlik, hizmet konularýndaki hedeflerini takdir ve keyifle dinleyip istifade ettik. Ýstanbul, Ýzmir, Adana illerimizde dostlarýmýzca devam ettirilen bu tür sistemli eðitim hizmetleri ve faaliyetlerinin geniþleyerek, bütün yurt sathýný ve yurt dýþýný da kapsayacak þekilde devam ettirilmesini temenni ediyor ve bekliyoruz. Peygamber varisi, asrýn en büyük eðitim görevlisi olan Üstad Bediüzzaman Said Nursî nin dört hayalinden birisi olan Medresetüzzehra projesinin gönül ve kalp dünyasýnda hizmet merkezlerimiz olan medrese ve dershanelerde yýllardan beri sürdürülen bu manevî eðitim, icraat ve tatbikatý zaman i- çerisinde aslýna uygun olmak, amacýný aþmamak ve þaþmamak þartýyla sistemli ve kurumsal kimliðiyle yaygýnlaþtýrmanýn merhalesine gelmiþ bulunuyoruz. Bu yolda emeði geçenleri tebrik ediyor ve teþvik edilmelerinin gerekliliðine inanýyoruz. Bu uðurda gayret gösteren herkesi tebrik ediyor ve bu gayretlerin kudsî dâvânýn istikameti ve sadakati yönünde sapmadan devam etmesini diliyoruz. Bu manevî eðitim gayretlerinin dýþarýya a- çýlan penceresinde bu fakirin de yýllarca devam eden gayretleri var elhamdülillâh. Bu kudsi dâvâda bizi istihdam eden, bu güzel camianýn bir ferdi olma nimetini bize bahþeden Cenâb-ý Hakk a sonsuz hamdü senalar olsun. Ýnþâallah gelecek hafta size çok uzaklardan, okyanus ötesindeki manevî eðitim haberlerinden bahsetmek üzere duâlarýnýzý bekliyorum efendim.

3 HABER 23 ELÜL 2011 CUMA 3 azý Ýþleri Müdürü Haber Müdürü Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli Ýstanbul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ azýiþleri fax: (0212) Kitap satýþ fax: (0212) Mustafa DÖKÜLER Ankara Temsilcisi 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) ÝlânReklam servisi fax: 515 Ýstihbarat Þefi Mehmet KARA Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, Ýstanbul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: Genel Müdür Reklam 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) , , Fax: Spor Editörü Koordinatörü Recep TAÞCI Erol DOURAN 36 ALMANA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, Ahlen, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni ayýn Koordinatörü Görsel önetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: Baský: eni Asya Abdullah ERAÇIKBAÞ AboneveDaðýtýmKoordinatörü: Adem AZAT Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ. eni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. ayýn Türü: aygýn süreli ISSN eni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve ayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi Mehmet KUTLULAR Genel ayýn Müdürü Kâzým GÜLEÇÜZ NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 25 Þevval 1432 Rumî: 10 Eylül 1427 Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam atsý Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam atsý Üniversite gençliði iyi beslenemiyor AKDENÝZ Üniversitesi Saðlýk, Kültür ve Spor Dairesi Baþkaný Aydýn Özdemir, üniversite öðrencilerinin fast food tabir edilen hýzlý yiyecekleri tükettiklerini ve iyi beslenmediklerini bildirdi. Öðrencilerin fast food tarzý, kilo aldýran, ama beslemeyen yiyecekleri tercih ettiðini kaydeden Özdemir, üniversite gençliðinin asitli içeceklere yöneldiðine dikkati çekti. Özdemir, enerji içeceklerinin tüketiminin de arttýðýný söyledi. Özdemir, Enerji içecekleri yerine meyve tüketimi ve portakal suyu gibi taze meyve sularýna yönelmek lâzým dedi. Aydýn Özdemir, beslenme alýþkanlýðýndan dolayý üniversite öðrencilerinin obeziteyle karþý karþýya olduðunu kaydetti. Kýzlarýmýz özellikle risk altýnda, bel bölgesinde sýkýntýlarý var diyen Özdemir, tek tip beslenme þekliyle saðlýksýz nesiller yetiþtiðini, ifade etti. Özdemir, aileleri, çocuklarýnýn dershane ve okullarýna önem verdikleri kadar beslenmelerine de dikkat etmeleri konusunda uyardý. Aydýn Özdemir, üniversite bünyesindeki yemekhanede 4 kiþilik diyetisyen ekibiyle hazýrlanan öðle yemeðinde 8 bin kiþiye 4 çeþit yemek verdiklerini söyledi. Verdikleri yemekle öðrencilerin günlük kalori ihtiyaçlarýnýn yüzde 55 ini karþýlayabildiklerini söyledi. Antalya / aa Fay hatlarý üzerinde bulunan Erzincan'ýn Refahiye ilçesinde dün sabah meydana gelen orta þiddetli depremde can kaybý yaþanmazken bazý köylerdeki evlerde çatlaklar oluþtu. FOTOÐRAFLAR: AA Erzincan depremle uyandý MERKEZ ÜSSÜ ERZÝNCAN IN REFAHÝE ÝLÇESÝ CENGERLÝ KÖÜ OLAN 5,6 BÜÜKLÜÐÜNDEKÝ ORTA ÞÝDDETLÝ DEPREM MEDANA GELDÝ. ÝLK TESBÝTLERE GÖRE CAN KABI OK. KÖ EVLERÝNDE ÇATLAKLAR OLUÞTU. Bir bardak çay, cemaati arttýrdý CAMÝLER Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Isparta da birinci seçilen Hacý Ali Gökgöz Camisi, çevre düzenlemesi, kadýnlarýn camiyi rahat kullanabilmesi, temizlik gibi kriterlerin yaný sýra cemaat sayýsýný arttýrmasýyla birinciliðe layýk görüldü. Cemaat sayýsýnýn artmasý, cemaate bir bardak çay ikram edilmesiyle saðlandý. Hacý Ali Gökgöz Camii Ýmamý Hasan Hüseyin Öztürk, 4 yýl önce camide göreve baþladýðýnda cuma namazýný kiþiyle kýldýðýný, vakit namazlarýna ise 3-5 kiþinin katýldýðýný söyleyen Öztürk, önce küçük demliklerle çay demleyip camiye gelenlere çay ikram ettiðini, camiye gelen kiþi sayýsýnýn artmasýyla kahvehanelerde kullanýlan çay sistemini caminin bahçesine kurduklarýný belirtti. Isparta / aa Çadýr köye ana sýnýfý TERÖR, iþsizlik ve çocuklarýn eðitimi gibi sebeplerle Þýrnak ýn Çadýrlý Köyünden Çukurova ya göç e- den 70 ailenin yaz kýþ demeden 20 yýldýr yaþadýðý çadýrlara, devletin saðladýðý imkânlarla içme suyu, e- lektrik, banyo, tuvalet ve çamaþýrhane gibi hizmetler getirildi. Karataþ Kaymakamý Mustafa Kýlýç, yaz aylarýnda sayýlarý artan mevsimlik tarým iþçilerinden bazýlarýnýn kýþýn memleketlerine döndüðünü belirterek, Bazýlarý ise yaz kýþ ayný çadýrda kalmayý sürdürüyor. Bölgemizde 3 bin çadýrda tarým iþçisi yaþýyor. Öncelikle onlarý çamurlu alanlardan kurtardýk, taþýmalý eðitim gören çocuklarý için oyun parký kurduk. Bu yýl da ana sýnýfý açýyoruz dedi. Adana / aa ERZÝNCAN'IN Refahiye ilçesinde 5,6 büyüklüðünde orta þiddetli bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Erzincan ýn Refahiye ilçesi Cengerli Köyü olan 5,6 büyüklüðündeki deprem, saat de meydana geldi. Boðaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araþtýrma Enstitüsü, Erzincan da meydana gelen depremin büyüklüðünü 5,6 merkez üssünü ise Refahiye nin Cengerli Köyü olarak açýkladý. Erzincan Valisi Selman enigün, depremin merkez üssünün Refahiye ilçesinin 7 kilometre güneyindeki Cengerli Köyü olduðunu belirterek, Ýlk belirlemelere göre herhangi bir can kaybý ya da hasar yok dedi. Bu arada, çevre ilçeler ve Elazýð dan da hissedilen sarsýntýnýn çok kýsa süreli olduðu öðrenildi. Baþbakanlýk Afet ve Acil Durum önetimi Baþkanlýðýndan (AFAD) yapýlan açýklamada, saat deki 5.6 büyüklüðünde orta þiddetli depremden sonra ilk 2 saatte, büyüklükleri 2,6-3,4 arasýnda deðiþen 11 adet artçý deprem yaþandýðý belirtildi. Açýklamada, Deprem, Erzincan ve ilçelerinde kuvvetli hissedilmiþ olup, ilk belirlemelere göre can kaybý veya hasar meydana getirmemiþtir denildi. Ev hanýmlarý, okulda nöbeti sevdi AÜ Edebiyat Fakültesi Öðretim Üyesi rd. Doç. Dr. Rýdvan Küçükali tarafýndan hazýrlanan, ilk kez Trabzon un Sürmene ilçesindeki üç okulda uygulanan Gönüllü Nöbetçi Veli Projesi ne özellikle ev hanýmlarý yoðun ilgi gösterdi. Eðitim üzerine araþtýrmalar yapan Felsefe Bölümü Öðretim Üyesi rd. Doç. Dr. Küçükali, yaptýðý açýklamada, eðitimdeki baþarýnýn arttýrýlmasý, okul giriþ ve çýkýþlarýnda güvenliðin saðlanmasýna velilerin de katkýda bulunmasý ve okulun daha cazip hale getirilmesi için hazýrlanan Gönüllü Nöbetçi Veli Projesi nin tamamlandýðýný söyledi. Sürmene de, seçilen bazý okullarda uyguladýklarý projenin sonuçlarýný rapor haline getirdiklerini ifade eden Küçükali, proje kapsamýnda okullarda nöbet tutan velilerin okula olumlu katkýda bulunduðunu belirtti. Türkiye de ilk kez uygulanan projeye kadýnlarýn daha çok katýldýðýna dikkati çeken Küçükali, Kadýnlar arasýnda da ev hanýmlarý daha çok bu projede yer almaya çalýþtý dedi. Küçükali, özellikle o- kul giriþ çýkýþlarýnda meydana gelen birtakým sorunlarýn velilerin okula geldiði süreçten itibaren tamamen ortadan kalktýðýný söyledi. Erzurum / aa KÖ EVLERÝNDE KÜÇÜK ÇAPLI ÇATLAKLAR OLUÞTU MEDANA gelen deprem sonrasý Kemah ilçesine baðlý bazý köylerdeki evlerde küçük çaplý çatlaklar oluþtu. Erzincan Vali ardýmcýsý Tülay Baydar Bilgihan, yaptýðý açýklamada, ilçeye baðlý 4 köyde bulunan bazý evlerde küçük çaplý çatlaklarýn meydana geldiðini söyledi. Bilgihan, deprem dolayýsýyla herhangi bir göçük ve can kaybý olmadýðýný belirterek, Sadece ilçeye baðlý Karacalar, Gülbahçe, Seringöze ve Gedik Köylerindeki bazý evlerde ufak tefek çatlaklar var. Deprem dolayýsýyla Gülbahçe Köy yolu, kaya parçalarý ve toprak yýðýný dolayýsýyla kapalý. Ekipler, kapalý olan köy yolunu ulaþýma açmak için bölgeye sevk edildi. Ayrýca Gülbahçe Köyünün telefon hattýnda da bir kesinti söz konusu. Ekiplerimiz bu konuyu da çözecekler. Diðer taraftan ekiplerimizce sahada yürütülen araþtýrma sürüyor dedi. Ýliç Kaymakamý Çaðlayan Aydýn da, Kemaliye ve Ýliç ilçeleriyle ilgili herhangi bir sýkýntýnýn bulunmadýðýný söyledi. Kaymakam Aydýn, Kemaliye ilçesinin sorumluluðuna vekâleten baktýðýný ifade ederek, Kemaliye ve Ýliç ilçelerine iliþkin kendisine olumsuz bir bilginin ulaþmadýðýný kaydetti. Erzincan / aa Eyyüp Peygamber Camii birinci oldu DÝANET Ýþleri Baþkanlýðýnca düzenlenen Cami Bahçe ve Çevresini Güzelleþtirme yarýþmasýnda, Þanlýurfa dan Eyyüp Peygamber Camii birinci oldu. Þanlýurfa Müftü Vekili Mustafa Erdem, yaptýðý açýklamada, Camiler Haftasý faaliyetleri kapsamýnda, Türkiye genelinde Cami Bahçe ve Çevresini Güzelleþtirme yarýþmasýnýn düzenlendiðini hatýrlattý. arýþmanýn amacýnýn camilerin çevresini daha düzenli ve yeþil alanýný bol hale getirmek olduðunu ifade eden Erdem, yaptýklarý deðerlendirmenin ardýndan merkezdeki Eyyüp Peygamber Camii nin birinci, Viranþehir deki Kemal Veysi Tepret Camii nin ikinci, Siverek Bahçelievler Camii nin ise üçüncü olarak seçildiðini bildirdi. Birinci olan Eyyüp Peygamber Cami Ýmamý Mehmet Çelik de aldýklarý dereceden dolayý duyduðu memnuniyeti ifade ederek, cami etrafýnda yaklaþýk 5 bin metrekare yeþil alanýn bulunduðunu söyledi. Çiçek, caminin Osmanlý mimarisini yansýttýðýný ve yaklaþýk 3 bin kiþinin ayný anda namaz kýlabildiði aktardý. Þanlýurfa / aa 54 Ýki kritik KHK Hükümetin Meclis tatile girmeden çýkarýlan yetki kanununa istinaden çýkardýðý Kanun Hükmünde Kararnameler, farklý alanlarda önemli düzenlemeler ihtiva ediyor. Hükümetin bunlarý KHK ile yapma gerekçesi, iþleyiþi hýzlandýrmak. Nitekim 50 den fazla konuda düzenleme getiren 8 KHK ile bir yýllýk iþin birkaç aya sýðdýrýldýðý ifade ediliyor. Bu sür at, KHK lardaki içerikleri âcilen Meclise getirip yasalaþtýrma sürecine de yansýyacak mý, göreceðiz. Ve Kasým a kadar geçerli olan yetki kapsamýnda baþka ne gibi düzenlemeler yapýlacaðýný da. Hükümetler açýsýndan, yasama süreçlerinin hýzlandýrýlmasý, halka verdikleri sözleri tutmalarý ve icraat yapabilmeleri yönüyle önemli. Ama yasalarýn fazla aceleye getirilmemesi de lâzým. Çünkü kalýcý düzenlemeler öngören yasalar yeterince müzakere edilmeden çýkarýlýrsa, uygulamada önemli sorun ve aksaklýklar yaþanabilir. Velhasýl bu iþin de dengesi bulunmalý. Ne yasama süreçlerinin sürüncemede býrakýlýp týkanmasýna ve birçok tasarýnýn kadük olmasýna meydan verilmeli, ne de Meclis kanun fabrikasý mý? diye sorduracak aceleciliklere tevessül edilmeli. Buradan gündemdeki KHK lara geçersek: etki çerçevesinde bugüne kadar çýkarýlan ve bazýlarý, ilgili olduklarý çevrelerde yoðun tartýþmalara konu olan KHK lardan 11 i için CHP A- nayasa Mahkemesine giderek iptallerini istedi. Bakalým, AM ne karar verecek? akýn zamanda çýkarýlan KHK lardan bilhassa ikisi de þu anda mercek altýna alýnmýþ durumda. Bunlardan biri, Millî Eðitim Bakanlýðý Teþkilât ve Görevleri Hakkýndaki Kanunda yapýlan deðiþiklikle, Atatürk ilke ve inkýlâplarý ile Atatürk milliyetçiliðine atýflarýn metinden çýkartýlmasý. Eskiden olsaydý mâlûm cenahta çok büyük gürültü koparýp þiddetli tepkilere yol açacak o- lan bu tasarruf bu defa suskunlukla karþýlandý. Dahasý, medyada eleþtirilip itiraz edilmediði gibi çok fazla olmasa da destek mesajlarý da aldý. Ancak bu duruma bakýp da, Artýk bu iþ bitti, Kemalizmin mevzuattaki dayanaklarý da ortadan kalkýyor yorumu yapmak için henüz erken. Çünkü anayasanýn ilke ve inkýlâplarla Atatürk milliyetçiliðini esas alan baþlangýç kýsmý ile, Türkiye Cumhuriyeti devletinin Atatürk milliyetçiliðine baðlý olduðunu buyuran 2. ve Eðitim ve öðretim Atatürk ilke ve inkýlâplarý doðrultusunda yapýlýr diyen 42. maddeleri aynen duruyor. Hukuk normlarý hiyerarþisinde en üst belge o- larak anayasada bunlar varken ve bir alt sýrada yer alan kanunlarýn anayasaya uygunluðu þartý öngörülürken, böyle önemli ve kritik bir düzenlemeyi önce anayasada gerçekleþtirmek ve ardýndan kanunlarý da ona uydurmak gerekiyor. Anayasaya dokunmadan kanunu deðiþtirmek, anayasaya aykýrýlýk iddiasýný gündeme getirir. apýlan deðiþiklik, böyle bir iddia ile Anayasa Mahkemesine götürüldüðü takdirde, mahkemenin kararý iptalden baþka birþey olmaz. apýsý ve üye kompozisyonu deðiþen yeni AM dahi, anayasa metni ve Kanunlar anayasaya aykýrý olamaz kuralý ortada iken farklý bir karar veremez. Bu bakýmdan KHK ile yapýlan deðiþiklik içerik itibarýyla çok doðru ve isabetli, ama takip edilen yöntem açýsýndan, öngörülen sonuca ulaþýlmasýný engelleme riski çok yüksek bir düzenleme. Eðer CHP bu KHK için de AM de dâvâ açarsa, kararýn iptal yönünde çýkmasý sürpriz olmaz. Gündemdeki diðer KHK, Diyanet Kanununda yapýlan deðiþikle, Kur ân eðitimine yaþ sýnýrý getiren maddeyi yürürlükten kaldýrdý. Bu iptalle, yaz Kur ân kurslarýna gitmek için 5. sýnýfý ve hafýzlýk eðitimi için ilkokulu bitirme þartlarý kalkmýþ oldu. Böylece yaz kurslarýndaki sorun çözüldü, a- ma hafýzlýk eðitimindeki durum karýþýk, belirsiz ve çeliþkili. Zira ilköðretimi sekiz yýla çýkarmýþ olan kesintisiz eðitim kanunu hâlâ yürürlükte. Bu KHK da da gözler CHP de. Bunun da iptali için AM ye gidip gitmeyeceði merak konusu. Laiklik siyaseti yapmaktan vazgeçtiyse gitmeyebilir. Ama KHK-8 yýl çeliþkisi çözüm bekliyor.

3. BOÐAZ KÖPRÜSÜ ÝHALESÝ, GELECEK SENEYE KALDI

3. BOÐAZ KÖPRÜSÜ ÝHALESÝ, GELECEK SENEYE KALDI 10 OCAK 2012'YE ERTELENDÝ 3. BOÐAZ KÖPRÜSÜ ÝHALESÝ, GELECEK SENEYE KALDI HABERÝ SAYFA 11 DE Irak ta kanlý gün/ 7 DE Sakal-ý Þerif e yoðun ilgi / 6 DA Balanlý ya hakimden uyarý / 4 TE En çok okunan kitap

Detaylı

Vatikan dan Filistin e destek

Vatikan dan Filistin e destek Asýl yasak zihinlerde ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyiniz YIL: 42 SA YI: 14.827 Ya zar Si bel E ras lan, a sýl ya sak la rýn zi hin ler de ol du ðu nu, ya sak la rýn her han gi hu ku kî bir

Detaylı

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN UÇURTMA ÝNTERNET SÝTELERÝNDE SOMALÝ DEKÝ DRAM KISA FÝLM OLDU HABERÝ SAFA 10 DA ENÝ SÝSTEM TAM BÝR SAVAÞ OUNU ORMAN ANGINLARI TAKÝPTE HABERÝ SAFA 6 DA KIZILA BÜTÜN ÝHTÝACI KARÞILIOR EDÝRNE DEN KARS A KAN

Detaylı

MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ YENÝ ANAYASA

MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ YENÝ ANAYASA Kâbe nin inþasý belgesel oluyor 16 MUKADDES YOLCULUK BAÞLADI Ýlk hacý kafilesi dün Esenboða dan yola çýktý. 90 bin hacý adayýnýn kutsal topraklara giriþleri 31 Ekim e kadar sürecek. Dönüþler 11 Kasým da

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Gönüllü saðlýkçýlar aranýyor/ 3 TE Üniversiteyegiriþtedeðiþiklikyok/ 6 DA Bayramda ucuz þeker uyarýsý/ 11 DE Simav da yine korku dolu anlar/ 6 DA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AVUSTRALYA DA ASUDE BÝR RAMAZAN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR ADAPAZARI'NDA 1999 DEPREMÝNÝN YIKTIÐI CAMÝ TEKRAR YAPILIYOR SECDEEDENÝNSAN GÖRÜNTÜSÜNDECAMÝ Ramazan ýn güzelliklerini yaþatalým / 3 TE HABERÝ SAYFA 10 DA DUAYA HEP DEVAM EDELÝM ÝBADETLERÝN ÖZÜ, ÝLÝÐÝ:

Detaylı

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.864 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Tüketim ve borçla büyümeye dikkat YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM MB UZMANINDAN

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

EÐÝTÝME ÖZGÜRLÜK. Çocuk-cami buluþmalarý. Kaddafi çölde saklanýyor. Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli

EÐÝTÝME ÖZGÜRLÜK. Çocuk-cami buluþmalarý. Kaddafi çölde saklanýyor. Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli ALMAN ÇÝFT, DÝNÎ NÝKAH KIYDI Ýslâmý seçtim, huzur doluyum Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli GERÇEKTEN HABER VERiR Y 16 5 Çocuk-cami buluþmalarý DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐININ UYGULAMAYA KOYDUÐU CAMÝ-ÇOCUK

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

Darbeler olmasaydý Almanya yý geçerdik

Darbeler olmasaydý Almanya yý geçerdik HÜZÜNLÜ BAYRAM YAÞANDI Þehitliklerde gözyaþlarý yine sel oldu HABERÝ SAYFA 5 TE Somali de yaralar sarýlýyor/ 5 TE ABD limüslümanlarrahatsýz/ 7 DE Çocuklara cep i sýnýrlayýn/ 15 TE Tabletbilgisayar2.döneme/

Detaylı

YOLSUZLUK ARTIÞA GEÇTÝ

YOLSUZLUK ARTIÞA GEÇTÝ asakçý hoca baþörtülü nöbetinde OKUL KAPISINDA BEKLÝOR u E ge Ü ni ver si te si (E Ü) Fen Fa kül - te si As tro no mi ve U zay Bi lim le ri Bö lü mü Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. E. Ren nan Pe kün lü, o

Detaylı

Maðduriyetimiz devam ediyor

Maðduriyetimiz devam ediyor SiyahMaviKýrmýzýSarý Onun görüþleri din ve siyaset tartýþmalarýný zenginleþtiriyor Doç. Dr. Osman Can Anayasa Mahkemesi eski Raportörü 23 MART I bekleyiniz KUDÜS TE SOKAK ÝSÝMLERÝ DE AHUDÝLEÞÝOR Ha be

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli Helâl gýda konferansý baþlýyor nha be ri sayfa 6 da Viyana Kar di nal inden Müs lü man la ra zi ya ret Viyana Kardinali Baþpiskopos Christoph Schönborn, Avusturya-Türk Ýslâm Birliði Genel Merkezini ziyaret

Detaylı

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ ÝSLÂMÝYET, HIRÝSTÝYANLIK, MUSEVÝLÝK ALMANYA DA 3 DÝNLÝ ÝLKOKUL Al man ya nýn Os nab rück þeh rin de, Ýs lâ mi ye tin, Hý ris ti - yan lý ðýn ve Mu se vi li ðin bir lik te öð re til di ði bir il ko kul

Detaylı

AB süreci demokratikleþme için önemli

AB süreci demokratikleþme için önemli HADÝSLERDEN HAYAT PRENSÝPLERÝ Herhangi bir idareci, bir topluluðu idare eder de, onlara karþý yumuþak davranýp þefkat gösterirse, Allah da Kýyamet Günü ona þefkatle muamele eder. Hadis-i Þerif Meâli B

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 29 AÐUSTOS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 29 AÐUSTOS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐI ÝLÂN ETTÝ BAYRAM NAMAZI SAATLERÝ Ra ma zan Bay ra mý na ma zý ya rýn sa bah An ka ra da 06:55, Ýs tan bul da 7:10, Ýz mir de 7:19, Ça nak ka le de 7:20 de, Hak kâ ri de 6:13 de

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝKLÝM DEÐÝÞÝKLÝÐÝNE KARÞI VATANDAÞA ÇAÐRI u3 TE ABANT, HER MEVSÝM ÝLGÝ ODAÐI HAC ÝSTATÝSTÝKLERÝ AÇIKLANDI u3 TE u3 TE YUNANÝSTAN VE BATI TRAKYA NOTLARI BALKANLAR DA RÝSALE-Ý NUR HÝZMETLERÝ CEVAT ÇAKIR

Detaylı

ÇOCUKLARI OKULDAN SOÐUTACAKLAR

ÇOCUKLARI OKULDAN SOÐUTACAKLAR ÇOK BÜYÜK ÝLGÝ VAR ALMANYA DA ÝSLÂM DERSÝ MEMNUN ETTÝ nha BE RÝ SAY FA 7 DE MARÝA YA, NUR ÝSMÝ VERÝLDÝ RUS TURÝST EZANDAN ETKÝLENDÝ MÜSLÜMAN OLDU nha BE RÝ SAY FA 16 DA ELBÝSTAN DA ÖRNEK KAMPANYA 700 MAHKÛMA

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

Resmî tarih ve ideoloji çatýrdamaya baþladý

Resmî tarih ve ideoloji çatýrdamaya baþladý SiyahMaviKýrmýzýSarý Siyasete bakýþta dengeli duruþ Bediüzzaman Said Nursî'nin ve onun çizgisinde yürüyen Nur talebelerinin DP ye ve devamý partilere verdiði destek, seçim zamaný oy kullanýp, sonrasýnda,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý MÜSLÜMAN MEZARLIÐININ SAYISI DA ARTACAK ÝN, MÜSLÜMANLARA YENÝ CAMÝ YAPACAK Ha be ri say fa 11 de Savcýlýktan yumurtalý protestoya soruþturma/ 4 TE TEMA VAKFI RÝZE TEMSÝLCÝSÝ ÖZER:

Detaylı

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER HEDÝYEMÝZÝ BÜRO VE TEMSÝLCÝLÝKLERÝMÝZDEN ÜCRETSÝZ ÝSTEYEBÝLÝRSÝNÝZ Büro ve temsilciliklerimizin listesi sayfa 6 da GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.258 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

ÝSLÂM DÜNYASININ GÖZÜ TÜRKÝYE DE

ÝSLÂM DÜNYASININ GÖZÜ TÜRKÝYE DE Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR IL: 42 SA I: 14.966AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 22 EKÝM 2011 CUMARTESÝ/ 75

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SAYI: 14.869 17 TEMMUZ 2011 PAZAR/ 75 Kr www.yeniasya.com.tr Terör saldýrýsýnýn hedefi kardeþlik ve demokrasi

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝLÂHÝYATÇI YAZAR SÜLEYMAN KÖSMENE: Alkol, insanî ve Ýslâmî deðerleri yýkar İSLÂM IN HEDEFÝ, ÞU BEÞ DEÐERÝ KORUMAKTIR: DÝN, CAN, AKIL, NESÝL VE MAL. ALKOL BU BEÞ DEÐERÝ YIKAR. ALKOL, ÖNCE AKLI GÝDERÝR.

Detaylı

Yüksek yargýda Yassýada terfîleri

Yüksek yargýda Yassýada terfîleri Bir çözüm formülü: doðuda Ýslâm Üniversitesi CEVHER ÝLHAN IN AZI DÝZÝSÝ 12. SAFADA Somali, din eðitimi de bekliyor HABERÝ SAFA 16 DA GERÇEKTEN HABER VERiR AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Nasýl bir eðitimle hapishaneler dershane olur u11 Yaþlýlarýn da bir kreþi olacak u15 SAÐLIK DURUMU CÝDDÝYETÝNÝ KORUYOR ÞEYH NÂZIM DUA BEKLÝYOR ukktc li Nak þi ben di Þey hi Nâ zým Kýb rý sî nin sað lýk

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KASTAMONU DAKÝ KABRÝ BAÞINDA BEDÝÜZZAMAN'IN TALEBESÝ MEHMET FEYZÝ EFENDÝ ANILDI HABERÝ SAYFA 6 DA ABD YENÝ ASYA VAKFININ HÝZMETÝ TABÝAT RÝSALESÝ, ABD ÝNGÝLÝZCESÝNE TERCÜME EDÝLDÝ HABERÝ SAYFA 4 TE GER

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı