stanbul da Amatör Kulüplere malzeme yard m devam ediyor

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "stanbul da Amatör Kulüplere malzeme yard m devam ediyor"

Transkript

1 stanbul da Amatör Kulüplere malzeme yard m devam ediyor HALDUN Alagafl Spor Kompleksi'nde düzenlenen törenle stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan Kadir Topbafl' n start verdi- i amatör kulüplere spor malzemesi yard - m projesi tüm h z yla devam ediyor. Uluslararas platformda Avrupa, dünya ve olimpiyatlarda dereceler elde ederek madalyalar kazand m z gürefl, karate, taekwon-do, judo gibi ferdi branfllarda faaliyet gösteren amatör sporcular n daha sa l kl ortamlarda, daha kaliteli malzemelerle ve tam donan ml olarak spor yapabilmeleri için 86 adet ferdi amatör spor kulübüne malzeme yard m nda bulunuldu. Her zaman amatör sporun ve sporcular n yan nda olan, amatör spora tam destek veren stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan Kadir Topbafl' n direktifleriyle gerçeklefltirilen malzeme yard mlar futbol, basketbol, voleybol, hentbol, gürefl, masa tenisi, karate, judo, taekwon-do, muay thai, wushu, kick boks, badminton, tenis, yüzme, okçuluk, satranç, futsal, jimnastik ve atletizm branfllar nda yap l yor. 33 LÇEDE 460 KULÜBE DESTEK Malzeme Da t m start n n verildi i Haldun Alagafl Spor Kompleksi'ndeki törene kat lan 60'a yak n amatör spor kulübünün malzeme yard mlar n almas n takiben bugüne kadar 33 ilçede malzeme da t lan kulüp say s 460'a ulaflt. Avc lar ilçesinden 1; Ataflehir'den 1; Bak rköy'den 4; Befliktafl'tan 4; Beyo lu'ndan 1; Beykoz'dan 1; Eyüp'ten 2; Fatih'ten 2; Kad - köy'den 3; Ka thane'den 3; Üsküdar'dan 1; Ümraniye'den 3; Tuzla'dan 2 ve di er ilçelerden çeflitli branfllarda faaliyet gösteren toplam 86 ferdi amatör spor kulübüne malzeme yard - m yap ld. Her gün iki da t m kamyonuna yüklenen malzemeler kulüplerin faaliyet gösterdi i bölgeye ulaflarak spor malzemeleri bizzat kulüp sorumlular na teslim ediliyor. 25 fiubata kadar bitirilmesi planlanan proje kapsam nda 115 çeflit spor malzemesinden oluflan 300 bin kalem malzemenin yaklafl k 1000 amatör spor kulübüne da t lmas planlan yor. 88 ülkeden 3 bin sporcu RUSYA'n n yedi y ld r haz rl klar n yapt tüm zamanlar n en pahal Olimpiyat Oyunlar için özel ve kamu harcamalar n 51 milyar dolar buldu u belirtiliyor. 98 madalyan n verilece i oyunlar 6 fiubat'ta bafllad. lk madalya töreni 8 fiubat Cumartesi günü yap ld. 23 fiubat'ta sona erecek Sochi K fl Olimpiyat Oyunlar 'na 88 ülkeden üç bine yak n sporcu kat l yor. Türkiye bu oyunlarda alt sporcu ile yer al yor. YIL: 7 SAYI: 78 AYLIK SPOR GAZETES 2014 Sochi K fl Olimpiyat Oyunlar 7 fiubat akflam Fisht Olimpiyat Stad 'nda düzenlenen aç l fl töreni ile resmen bafllad. Alt sporcuyla kat ld m z 22. K fl Oyunlar 'n n aç l fl nda stada 73. s rada girifl yapan Türk kafilesinde bayra artistik buz pateni sporcusu Alper Uçar tafl d. lk kez olimpiyat heyecan yaflayan Uçar' n en önde yürüdü ü kafilede sporcular önde, yöneticiler arkada yer ald. Resmi geçitte, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ile TMOK Genel Sekreteri Nefle Gündo an da Türkiye'yi temsil ettiler. Sochi de tarihi baflar TMOK Baflkan Prof. Dr. U ur Erdener, Rusya'n n Sochi kentinde yap lan Uluslararas Olimpiyat Komitesi (IOC) genel kurulunda yönetim kuruluna seçildi. Prof. Erdener'in bu baflar s yla ilk kez bir Türk spor adam IOC yönetim kurulunda yer alm fl oldu. IOC yönetim kurulu üyeli i için yap lan oylamada Erdener 51 oy al rken, IOC eski baflkan yard mc s Dick Pound 42 oyda kald. ÖMER ALTAY 22. K fl Olimpiyat Oyunlar 'n n bafllamas na bir gün kala Sochi Olimpiyat Park 'nda Türk bayra törenle göndere çekildi. Sahil bölgesindeki Olimpiyat Köyü'nün ana giriflinde bulunan alanda gerçeklefltirilen törene milli sporcular Kelime Çetinkaya, Sabahattin O lago, Tu ba Kocaa a ve Emre fiimflek antrenmanda olduklar, Alper Uçar ve Alisa Agafonova da henüz Sochi'ye gelmedikleri için kat - lamad. Türk kafilesi için düzenlenen tören, TMOK Baflkan IOC Üyesi Prof. Dr. U ur Erdener, TMOK Genel Sekreteri Nefle Gündo an' n önderli inde gerçekleflti. ÖMER ALTAY SOCHI 2014 / RUSYA KIfi OL MP YATLARI'NDA TÜRK YE'nin Olimpik Spor Gazetesi Spor Meydan 'n n Genel Yönetmeni Ömer Altay, 7-23 fiubat 2014 tarihlerinde Rusya'n n Sochi kentinde sahnelenen 22. K fl Olimpiyat Oyunlar 'n yerinde takip ediyor. K fl Olimpiyatlar 'na iliflkin en ayr nt l haber ve yorumlar yine, olimpik sporlar n platformu Spor Meydan 'nda yeral yor. Türk Bayra, Sochi Olimpiyat Köyü'nde... Ödüllere uza z 2014 Sochi K fl Olimpiyat Oyunlar nda bir hafta geride kal rken, sporcular m zdan Kelime Çetinkaya kayakl koflu skiatlonda 'lik derecesiyle 61. oldu. Kayakl koflu serbest sprintte de 'l k derecesi ile 67. olarak elemeleri geçemeyen Çetinkaya, 10 km klasik branfl nda da yar flt ve 32:58.0'l k derecesiyle 56. oldu. Erkeklerde ise Sabahattin O lago kayakl koflu serbest sprintte ile 75. olarak elendi. Rüfltü Reçber istifa etti TFF, eski milli kaleci Rüfltü Reçber'in, görevinden istifa etti ini duyurdu. Yap lan aç klamada, "Rüfltü Reçber, sundu u istifa mektubunda, 'Bana Milli Tak mlar Genel Koordinatörlü ü görevini lay k gören baflta TFF Baflkan Y ld r m Demirören'e, yönetim kuruluna ve görevde oldu um süre içerisinde benimle birlikte olan çal flma arkadafllar ma teflekkür ederim' dedi" ifadeleri kullan ld. Serhat Karada VEHB EMRE'DEN YAfiAR DO U'YA 2 stanbul Maratonu 3. kez Alt n Kategori de Kadir B y kl VASAT FUTBOL NORMAL SONUÇ 3 STANBUL Maratonu, IAAF (Uluslararas Atletizm Federasyonlar Birli i) taraf ndan dünyan n en iyi maratonlar na verilen Alt n Kategori "Gold Label" niflanesine 3. kez lay k görüldü y llar aras nda Gümüfl Kategori'de "Silver Label" yer alan stanbul Maratonu, 33. Maraton'da gösterilen baflar l organizasyon sonucunda, 2012 y l için Alt n Kategori'de koflmaya hak kazanm flt y - l nda, IAAF' n kategori unvanlar n veren yetkili ismi Sean Wallace-Jones'un da organizasyonu bafltan sona izleyerek de erlendirdi i baflar l organizasyonun ard ndan IAAF Baflvuru Formu doldurularak yap lan resmi baflvurunun onaylanmas ile stanbul Maratonu 2. kez Alt n Kategori'ye kabul edilmiflti y l nda düzenlenen, 35. stanbul Maratonu sonras nda yap lan baflvurunun onaylanmas n n ard ndan da 16 Kas m 2014 tarihinde koflulacak olan 36. stanbul Maratonu bir kez daha Alt n Kategori'ye ad - n yazd rm fl oldu. Fehmi Erdo rul FENA... 3 Sait Babao lu MODERN PENTATLON stanbul Yar Maratonu kay tlar bafllad SPORSEVERLER N uzun zamand r bekledi i stanbul'da bir yar maraton stanbul Büyükflehir Belediyesi'nin destekleriyle gerçeklefltiriliyor. 27 Nisan Pazar günü Haliç k y s nda gerçeklefltirilmesi planlanan stanbul Yar Maratonu na kay t ve ayr nt l bilgi için; SPOR A.fi.'nin numaral telefonuna ulaflabilir veya sitesini ziyaret edebilirsiniz. 4 Nusaybinli çocuklar SPOR A.fi.'de... Nesim Yalvar c Veli Ozan Çak r KAMPÜSSARAY SPOR YÖNET M Ö RENC YURTLARININ ÖNEML B R H ZMET ÜZER NE 5 5 BAfiBAKANLIK, çiflleri Bakanl, stanbul Büyükflehir Belediyesi ve Nusaybin Kaymakaml 'n n ortaklafla düzenledi i Sosyal Sorumluluk Projesi kapsam nda stanbul'a gelen Nusaybinli minikler BB Spor Afi Genel Müdürlü ü'nü ziyaret etti. Nusaybin'den ziyarete gelen küçük misafirlerin stanbul'u tan mas amac yla yap lan bu kültür turunda minikler; Spor Afi Genel Müdür Yard mc s Serhat Karada 'a, Mardin'deki e itim merkezinde el emekleri ile haz rlad klar plaketi takdim ettiler. Kendileri için stanbul seyahatlerini unutulmaz k lacak bir gezi program haz rlayan Genel Müdürlük, misafirlerini küçük hediyelerle sevindirmeyi de ihmal etmedi.

2 Sultanlar 10 Mart bekliyor A Bayan Milli Voleybol Tak m 'n n mücadele edece i 2014 Uluslararas Voleybol Federasyonu (FIVB) Dünya fiampiyonas 'n n kura çekimi, 10 Mart'ta talya'n n Parma kentinde yap lacak. talya, Rusya, Almanya, Türkiye, Bulgaristan, Azerbaycan, Belçika, H rvatistan, S rbistan, Hollanda, Japonya, Çin, Tayland, Kazakistan, Brezilya ve Arjantin in direkt olarak kat ld flampiyonaya, eleme sürecinin ard ndan NORCECA'dan 6, Afrika'dan da 2 ülke daha kat lacak. 2 ki Türk hakem Avustralya da ULUSLARARASI tenis turnuvalar n n en önemlileri aras nda gösterilen sezonun ilk "grand slam"i Avustralya Aç k'ta milli sporcular Marsel lhan ile Ça la Büyükakçay finaller öncesinde elenirken, hakemler Serdar Sumer ve Esma Aksoy Türkiye'yi temsil etmeye devam ediyor. Türkiye'nin son y llarda yetifltirdi i uluslararas tenis hakemlerinden Sumer, Avustralya Aç k'ta görev yapan ilk Türk hakem olman n mutlulu unu yaflad n söyledi. stanbul'da düzenlenen 32. Uluslararas Vehbi Emre Grekoromen Gürefl Turnuvas 'n n ikinci ve son gününde Türkiye, 3 alt n, 1 gümüfl ve 4 bronz madalya kazand. Ay-y ld zl lar, turnuvada Azerbaycan ve Belarus'un önünde tak m halinde flampiyon oldu.uluslararas Vehbi Emre Turnuvas 'na 16 ülkeden 200'e yak n sporcu kat ld. Gürefl Federasyonu yetkilileri Helsinki'de yap lacak olan Avrupa fiampiyonas öncesinde iyi bir s nav oldu- unu ifade ettiler. ER MEYDANI VEHB EMRE'DEN YAfiAR DO U'YA SERHAT KARADA R za Kayaalp ise, "Avrupa ve dünyada birçok baflar lar elde ediyorum. Ülkemi en iyi flekilde temsil etmeye çal fl yorum. Bu y l n ilk flampiyonas yd, kazanmay baflard m. fiimdi dördüncü kez Avrupa fiampiyonu olmak için mücadele edece im" diye konufltu. Dünya fiampiyonas 'nda, sonradan doping kulland ortaya ç kan rakibine yenilerek üçüncü oldu unu hat rlatan milli güreflçi, flunlar söyledi: "Doping kimseye baflar getirmez. Getirse bile, bir gün bu leke ortaya ç kar. Nitekim ortaya ç kt ve benim hakk m yendi. Sporculara bu illeti kesinlikle tavsiye etmiyorum" dedi S ra serbest güreflçilerimizde Milli Tak m - m z, ABD'den gelen serbest güreflçilerle ortak kamp çal flmas yap yorlar. Turnuva, 15/16 fiubat 2014 tarihlerinde stanbul'da Ahmet Cömert Spor Salonu'nda düzenlenecek Tüm spor severleri, millilerimizi desteklemek için Yaflar Do u Turnuvas 'na davet ediyoruz. Futbolda Süper Lig'de heyecanl karfl laflmalar devam ediyor, Fenerbahçe'nin üst üste ald yenilgiler, Befliktafl' n yeniden oynat lan Kas mpafla maç galibiyetiyle lig renklenmeye bafllad. stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan m z Say n Kadir Topbafl' n spor ve sporcuya olan yat r mlar devam ediyor. Önümüzdeki günlerde devasa spor tesislerinin stanbul halk m z n hizmetine sokulmas için haz rl k çal flmalar devam ediyor. Anadolu yakas ve Avrupa yakas nda vatandafllar m z yeni tesislerine kavuflacaklar (Hal sahalar, Tenis Kortlar, Kapal yüzme havuzlar, Kapal spor salonlar, Buz pistleri) Ayr ca okul spor salonlar n n (60) adedinin temelleri at ld. Türk sporuna ve stanbul halk m za vermifl oldu u de erli hizmetlerinden dolay Say n stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan m z Kadir Topbafl'a teflekkür ederiz. stanbul Maratonu 16 Kas m 2014 tarihinde Alt n Kategoride (Label Gold) koflulacak. Maraton öncesi ara verilen (Haliç Yar Maraonu) koflulacak bu organizasyon için de çal flmalar bafllat ld. BB Spor A.fi. Genel Müdürü Say n Alpaslan Baki Ertekin'e Haliç Yar Maratonu'nu tekrar hayatiyete geçirmesinden dolay teflekkür ederiz. Türk Sporu'na hizmet edenlerle, laf üretenleri ay rt etmek laz m. Sayg lar mla.. 5. Dünya Shotokan Karate fiampiyonas 4-6 Nisan 2014 te Kosova'da yap lacak 4-6 Nisan 2014 tarihleri aras nda Kosova'n n Pirifltina flehrinde yap lacak olan 5. Dünya Shotokan Karate fiampiyonas na S rplar n tüm engellemesine ra men WSKU'nun yönetimindeki iki Türk kardeflimiz karfl koyarak, flampiyonan n yap lmas yönünde kararlar ndaki srarlar neticesinde WSK'deki dostlar ile ba lant kurarak engellemelere karfl ç kt. S rbistan' n ve eski Yugoslavya'dan baz ülkelerin maç iptal ettirmek için Dünya Karate Federasyonu na bask yapmas sonucu baz ülkeler gizliden maç sabote etmeye kalkt lar. Fakat WSKU Genel Sekreteri olan Ercüment Tafldemir ve Yönetim Kurulu Üyesi Hayrettin Hamurcu devreye girerek, bu durumu tersine çevirmeyi baflarm fllard. Görüfltü ümüz WSKU yetkilileri de, Kosova'n n Osmanl yadigar oldu unu belirterek, Bu yar flmay yapmak için elimizden gelen gayreti göstermek bizim asli görevimiz olmufltur. Tüm bask lara ra men bu flampiyonay yapma karar ald k. Yar flmay yapmadan önce ziyaret etti imiz Kosova'daki insanlar n Türkiye'ye ve Baflbakan m za çok büyük bir sevgi besledi ini gözlerimizle gördük. Herkes Türkiye ve Baflbakan m z bir kurtar c gibi gördü ünü bize söylediler. Buda bizi cesaretlendirdi. nflallah ülkemizdeki kurum ve kurulufllar n da deste ini bekliyoruz. O tarihte tüm karate camias n Kosova'da görmek istiyoruz. dediler. Sporun tüm branfllar, tüm hareketlili iyle burada... Ankara'da oynanan final maç nda Anadolu Efes'i yenen P nar Karfl yaka Spor Toto Türkiye Kupas 'n n sahibi oldu. 5 fiubat Çarflamba günü Ankara'da bafllayan Spor Toto Erkekler Türkiye Kupas 8'li finalleri oynanan final maç ile sona erdi. P nar Karfl yaka ile Anadolu Efes aras nda oynanan final maç nda rakibini 66-65'lik skorla ma lup eden P nar Karfl yaka kupaya uzand. Esteban Batista 14 say, Lee Dixon 19 say, 5 ribaund, 6 asist ile maç tamamlad. Maç n y ld z P nar Karfl yaka tak m ndan Lee Dixon olurken oyuncuya ödülünü Genel Müdür Yard mc s Murat Kocakaya verdi. Final maç n n ard ndan düzenlenen törende P nar Karfl yaka kupas n Spor Toto Teflkilat Baflkan Mehmet Muharrem Kasapo lu ile TBF Baflkan Turgay Demirel'in elinden ald. TÜRK YE Basketbol Federasyonu (TBF) Baflkan Turgay Demirel, 2014 FIBA Dünya Kupas kura çekimi sonras yapm fl oldu u de erlendirmede flunlar söyledi: Uzun y llard r kuralarda pek de avantajl de ildik. Ancak flimdi bakt m zda grubumuzdaki tak mlar, ABD d fl nda, yenebilece imiz rakipler olarak de erlendiriyorum. Ayr ca D Grubu'nda da kimler gelecek diye bak yoruz. Güçlü tak mlar olmas na karfl n biz, sonuna kadar mücadele edece- iz. Barcelona'da çok heyecanl maçlar Basketbol da rakipler belli oldu 2014 Dünya Basketbol Kupas 'nda Türkiye C Grubu'nda ABD, Finlandiya, Yeni Zelanda, Ukrayna ve Dominik Cumhuriyeti ile mücadele edecek. Barcelona'da yap lan kura çekimi sonucunda Türkiye Basketbol Milli Tak m, spanya'da 30 A ustos-14 Eylül tarihlerindeki 2014 Dünya Basketbol Kupas grup maçlar nda ABD, Finlandiya, Yeni Zelanda, Ukrayna, Dominik Cumhuriyeti ile karfl karfl ya gelecek. Grup maçlar sonunda ilk 4 s ray alan tak mlar tur atlayacak. ABD, spanya, Arjantin ve Litvanya'n n seri bafl oldu u kura çekiminin ard ndan gruplar flu flekilde olufltu: A Grubu: spanya, M s r, ran, S rbistan, oynayaca m z düflünüyorum y l nda Japonya'da düzenlenen turnuvada oldu u gibi basketbolun güzelliklerini gösterebilece imizi söyleyebilirim. Brezilya, Fransa. B Grubu: Arjantin, Senegal, Filipinler, H rvatistan, Porto Riko, Yunanistan. C Grubu: ABD, Finlandiya, Yeni Zelanda, Ukrayna, Dominik Cumhuriyeti, Türkiye. D Grubu: Litvanya, Güney Kore, Angola, Slovenya, Meksika, Avustralya. Demirel: Sonuna kadar mücadele edece iz fiu an henüz oyuncular n durumlar yla ilgili herhangi bir de erlendirme yapmad k. Milli Tak m teknik heyetini flekillendirerek, uzun vadeli düflünüyoruz. Bir sonraki Dünya Kupas ve Olimpiyat Oyunlar 'n da içine alacak bir yap lanma istiyoruz. Altyap - larda Genç ve Y ld zlar Avrupa fiampiyonalar 'nda flampiyon olan tak mlar m z var. Ayr ca bu y l Genç Erkekler Avrupa fiampiyonas yine ülkemizde düzenlenecek ve alt n madalya alma potansiyelimiz var. Biz öncelikle teknik heyeti tamamlamak istiyoruz. Kadro, teknik heyetin karar olacak. Bak rköy Ataspor'un genç yetenekleri kahvalt da bulufltular BAKIRKÖY Ataspor'un Bak rköy Botanik Park'ta 26 Ocak 2014 tarihinde 300 kiflinin kat ld kahvalt l toplant da paletli yüzmede baflar l olmufl sporcular na madalyalar verildi. Toplant ya spor, siyaset, bas n ve velilerinin kat l mlar yla gerçeklefltirildi. Bak rköy Ataspor'un Baflkan Sait Babao lu, yapt konuflmada bizler çocuklar m za daha güzel ortamlar sa lamak için tüm imkanlar m zla çal fl yoruz dedi. Türk sporuna hizmet anlay fl m z ilk günkü gibi ayn heyecanla devam ediyor. Bak rköy Ataspor kulübü olarak siz de- erli velilerimizden ald m z güçle ben ve yönetimim daha iyisini nas l yapar z diye projeler üretiyoruz. Paletli yüzmede baflar l olan çocuklar m z y l içerisindeki performanslar bizleri son derece mutlu etmifltir. Baflta eme- i geçen e itmen arkadafllar ma huzurlar n zda teflekkür ederim. Türk sporunun ç tas n yükseltmek için bu çocuklar m zla uzun bir maratona haz r olduklar n belirtti. Sait Babao lu, konuflmas n n ard ndan kürsüye gelen Türkiye Triatlon Federasyonu Onursal Baflkan Halil K l ço lu'da yapt konuflmada çocuklar m z n sporla iç içe olmalar beni son derece mutlu etmifltir. Bak rköy Atasporun, de erli yöneticilerine ve baflkan m za bir kez daha huzurlar n zda teflekkür ediyorum dedi. K l ço lu, her bireyin spor yapmas Anayasam zda yaz l d r. Sizlerden ricam çocuklar m za spor bilincini flimdiden vermeliyiz, onlarda ileride çocuklar na sporun kardefllik ve bar fl oldu unu anlatmal lar dedi. Burada velilerimize çok ifl düflüyor, lütfen programlar n z çocuklar n za göre ayarlay n, onlar gelece in baflar l sporcular olabilirler. Spordaki güzellikleri görmelerini sa lay n, son zamanlarda stadlardaki fliddet ortam ndan uzak tutmaya çal fl n dedi.

3 Akçay'la yollar ayr ld SPOR Toto Süper Lig'de evinde Akhisar Belediyespor'a 4-2 yenilmesinin ard ndan istifa etmesi gündeme gelen Trabzonspor Teknik Direktörü Mustafa Akçay, Baflkan brahim Hac osmano lu ile yaklafl k 2 saatlik bir görüflme yapt. Görüflme öncesinde istifas n yönetime sundu u ö renilen Akçay'la ilgili kulübün internet sitesinden yap lan aç klamada, "Teknik Direktörümüz Mustafa Reflit Akçay ile karfl l kl olarak anlaflarak yollar m z ay rm fl bulunuyoruz." denildi. 3 R za Çal mbay istifa etti SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor teknik direktörü R za Çal mbay istifa etti. stifan n ard ndan kulüpten flu aç klama yap ld ; "Teknik Direktörümüz R za Çal mbay yönetimimize istifas n sunmufltur. Yönetim kurulumuz da yap lan de erlendirme neticesinde istifas n kabul etmifltir. Üç dönem kulübümüze hizmet eden ve büyük katk lar sa layan hocam z Çal mbay ve ekibine, kulübümüze vermifl oldu u hizmetlerden dolay teflekkür ederiz." EURO 2016 eleme grubu torbalar belli oldu FRANSA'da düzenlenecek UEFA EURO 2016'n n eleme gruplar kura çekimi öncesi ülkelerin yer alaca torbalar belli oldu. UEFA'n n sviçre'deki merkezi Nyon'da düzenlenen Yönetim Kurulu toplant s n n ard ndan yap lan aç klamaya göre Türkiye, EURO 2016 Eleme Gruplar Kura Çekimi'ne 3. torbadan kat lacak. Turnuvan n ev sahibi Fransa, tarihte ilk kez 24 tak mla düzenlenecek EURO 2016 finallerine direkt olarak kat lacak. Fransa d fl ndaki 53 tak m ise elemelerde 5 tak ml 1 grup ile 6 tak ml 8 grup olmak üzere toplam 9 gruba ayr lacak. EURO 2016 Eleme Gruplar Kura Çekimi, 23 fiubat 2014'te Fransa'n n Nice kentindeki Acropolis Kongre Salonu'nda (Palais des Congres Acropolis) TS 13.00'te bafllayacak. Türkiye dünyan n en güçlü 13. ligi ULUSLARARASI Futbol Tarihi ve statistikleri Federasyonu (IFFHS) nun, dünyadaki 125 birinci futbol liginde mücadele eden kulüplerin, 1 Ocak-31 Aral k 2013 dönemindeki ulusal, k taiçi ve uluslararas karfl laflmalarda sergiledi i performans n göz önünde bulundurularak yapt de erlendirmede, 1155 toplayan spanya Birinci Futbol Ligi (La Liga), 1128 puanl ngiltere Premier Ligi ve 1056 puanl Almanya Birinci Futbol Ligi ni (Bundesliga) geride b rakt. Geçen y l 5. s rada yer alan ngiltere Premier Ligi ile 2. s rada bulunan Brezilya Birinci Futbol Ligi 2013 de erlendirmesinde yer de ifltirdi. Türkiye deki en üst futbol ligi Süper Lig ise 683,5 puan toplayarak, 2012 y l na göre 2 s ra atlad ve "dünyan n en güçlü 13. futbol ligi" unvan - n ald. Rusya Premier Ligi (19. s radan 8 incili e), Kolombiya Birinci Futbol Ligi (Primera A) (21. s radan 9 unculu a) ve sviçre Süper Ligi nin (23. s radan 12 incili e) s ralamadaki yükselifli dikkati çekti. GS ve FB ilk 20 de GALATASARAY ve Fenerbahçe, sezonu "Futbol Para Ligi" raporuna göre, dünyan n en çok gelir eden 20 kulübü aras na girdi. Ekonomi dan flmanl k flirketi Deloitte, "Futbol Para Ligi" raporunun 17'ncisini yay mlad. Dünyadaki tüm futbol kulüplerinin dönemindeki mali durumunun de erlendirildi i rapora göre, Real Madrid, spanya'da devam eden ekonomik krize ve sezonunda spanya Süper Kupas haricinde kupa kazanamamas na ra men 518,9 milyon gelire ulaflarak, geçen y l oldu u gibi s ralam n n en üst basama nda yer ald. FENA FEHM ERDO RUL BEfi KTAfi Kulübü Baflkan Fikret Orman, Befliktafl Dergisi'nin flubat say s nda yer alan yaz s nda, taraftarlara ve siyah-beyazl camiaya seslendi. Befliktafl' üstün k lan en büyük özelli- in, sahip olduklar kültür ve yaflatt klar de erler oldu unu ifade eden baflkan Orman, flunlar kaydetti: "Bizler eme e sayg duyan, dürüstlü ü ve hak etmeyi öne ç karan bir gelene e sahibiz. Bizim mazimizde tart flmal baflar lar veya flampiyonluklar yerine, herkesin takdir etti i hakl baflar - lar, efsaneleflmifl flampiyonluklar vard r. Bu nedenle Befliktafll l k, bafl dik durman n verdi i hakl bir gururu temsil eder. Bu hakl gurura ve Befliktafl tarihine yeni flampiyonluklar eklemek, kal c eserler b rakmak en temel amac m zd r. Hedeflerimize ulaflmak için özellikle sizlerden iste im, birlik ve beraberlik içerisinde kulübümüze ve tak mlar m za destek olman zd r. Bu amaçla, yönetim olarak, her türlü yeni at - Befliktafl benim için çok fedakarl k yapt Bu sezon ortaya koydu u futbol ve att gollerle Befliktafl' n en iyi isimlerinden biri olan Hugo Almeida Lig TV'ye aç klamalarda bulundu. Almeida, siyah-beyazl kulüpteki gelece i hakk nda da konufltu. Almeida 3 y ld r Befliktafl'ta, taraftar mutlu, yöneticiler mutlu, tak m arkadafllar mutlu. Tamam m, devam m? - Befliktafl gerçekten benim için çok büyük fedakarl klar yapt. lk senemde, ikinci senemde buraya adaptasyon dönemimi atlatmam için, benim için büyük fedakarl klar yapt lar. Ellerinden gelen her fleyi yapt lar, kötü günlerimde bana sahip ç kt - lar. fiuanda da bildi iniz gibi kontrat yenileme sürecindeyim. fiimdi burada bu konu hakk nda konuflmak çok zor, çünkü bildi iniz gibi biz profesyonel futbolcular z, hayat m z futbol oynayarak kazan yoruz. Hayat m z n geri kalan nda da belli bir yafltan sonra futbol oynayamayaca z, çok fleye ba l bu sordu unuz soru onun için kesin ve net bir fley söyleyemeyece im. Almeida'n n oyun flekliyle, Befliktafl' n oyun sistemi uyufluyor mu? Birbirini tamaml - yor mu? - Ben bu tak m n bir iflçisiyim. Bu tak m Befliktafl, çok büyük bir tak m. Bir iki futbolcuya ba l de- il, bana da ba l de il, hiç birimize ba l de il, büyük bir tak m. Bir teknik direktör seçiliyor. O teknik direktör kendi sistemini oturtuyor, biz de buna uymak zorunday z. Her oyuncu, her forvet oyuncusu, daha çok top almak, daha çok asist almak ister. Ama bunun sonu yok. 10 tane gelse, 20 tane gelse, daha çok atard m gibi düflünebilir. Biz iflimizi yap yoruz, burada gün gün antrenmanlar m z yap yoruz. Maçlara haz rlan yoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çal fl yoruz. Benim de bu konuda fazla bir yorumum olmayacak. 29 yafl ndas n, daha kaç sene oynamay düflünüyorsun? - Vücudum izin verdi i sürece futbol oynamak istiyorum. Her zaman benim çocukluk hayalimdi futbol oynamak. Bütün hayallerim gerçek oldu, futbol oynayarak. Sahan n d fl nda kendimi düflünemiyorum bile. Geçen sezon 20 maç, 9 golün var, bu sezon 17 maç, 10 gol bu oran nas l de erlendiriyorsun? - yi bir dönem geçiriyorum, gollerimi at yorum. flimi iyi yapt ma inan yorum. Gollerin yan nda tak ma yard mc olmak, bu gollerin tak ma puan olarak geri dönmesi, beni ayr ca mutlu ediyor. Gol krall için ne söylersin. nflallah bir sakatl k ve ceza durumu olmazsa bütün maçlarda oynarsan tahmini kaç golü bulursun? - Gol krall gibi bir iddiam yok, kafamda belli bir say da yok. fiu kadar gol atay m, flu kadar gol atmam laz m, diye kendimi s n rland rm yorum. Önemli olan tak m n kazanmas, tak m kazand ktan sonra bütün oyuncular tak m içinde mutlu olur. Hiç bir s k nt olmaz, tak m içinde kimse, hiçbir fleyi düflünmez. Problem olmas n tak m m zda, hep beraber kazanarak maçlar m z ligi iyi bitirelim yeter. htiyaç olsa, Bilic 'Bugün sana ihtiyac m z var. Stoper oynayacaks n ya da orta saha oynayacaks n' derse cevab n ne olur? Tabii ki oynar m m, yoksa santrafor da oynad m kadar baflar l olamam m olur? Hoca benden isterse, gerekirse kaleci bile oynayabilirim, e er yararl olabileceksem. Ama profesyonel futbolda bildi iniz gibi her oyuncunun kendine has bir pozisyonu var ve uzun zamand r o pozisyonlarda oynuyorlar. O pozisyonun yapmas gerekenleri yerine getiriyor. O pozisyonda oynamak kolay olmazd. Kaynak: Lig Tv utbol hatalar oyunudur, hakem de insan- tabi ki hata yapacak! Ama yap lan ha- Fd r talar n masum olmayan yanlar n görüyoruz. Bunu kimse inkar etmesin! Bu sezona damgas n vuran futbol de il. Kim biliyor musunuz? Lige damga vurmak isteyen hakemlerimiz. fiimdi soruyorum ülkemizde futbolu kim oynuyor gösterin? Sizlere puan cetvelini de ifltirecek, istemedi iniz kadar hakem hatalar gösterebiliriz. Hakemlerin bu kadar kötü olmas ndaki nedenleri sorgulamak, bir pozisyonu sorgulamaktan daha de erlidir. SANTRA Bu demektir ki... Ülkemizin hakem sorunu, birçok hakeminde kiflilik sorunu vard r. Bunlar n sebebi teknoloji de il, yürektir, siyasettir. As l insanl k da hakemli in aln - na kara leke çalanlara suskun kalmamakt r. Çirkinlikleri haftan n konusu yapmak, futbol maçlar ndan daha de erlidir. Buras garip bir ülkedir. Adam na göre hakemlerimiz, kifliye göre sorular m z vard r. Söyleyin hangi taraftar n hakemlerimize güveni vard r? Adam ay ran, tak m kay ran düzende! Ülkemizde futbol, hakemlerinden utanan bir gerçe e dönüflmüflse Hakemlerin utanmas na gerek yoktur art k! En kötü flartlarda mesle- i b rak p, televizyonda yorumcu olurlar. Cehaletlerini iffla edecekleri kanallar onlar bekliyor zaten. Gerçeklerin dile gelme mevsimi bafllad. Fenerbahçe'ye peydahlanan suçlar n neler oldu unu daha iyi görmeye bafllad k. Kendini kan tlayan ay plar da. Görüyoruz ki Sistem Fenerbahçe üzerinden ganimeti bölüflme derdinde. Haz rlanm fl program n do al ak fl na kendini b rakmayan bir tak ma flu ölümlü dünyada, ölümsüz bir direniflin sembolü olarak düflmüfl! Böyle bir ülkede yaflayaca m z daha çok fley var. Verilecek daha nice s nav var belki. Ligin en iyi futbol oynayan tak m olman n, aray bu kadar açman n getirdi i sayg - y, ancak ruhunda futbol duygusu olanlar hissedebilir. Hissetmeyenler talihine yans n dursun! Baflka bir lider icad etmeleri için, icap edeni yap yorlar. ''Senin liderli ine de, flampiyonlu una da tahammül edemiyoruz'' diyorlar. Bu filmin yap mc lar ellerini ovuflturmaya bafllas n. Fenerbahçe üzerinden futbol oyunlar oynamak, al flkanl a dönüflmüfl olabilir. Zaten bu ülkede Fenerbahçe'nin liderli iyle oynamak genetiktir. Fenerbahçe'yi katletmek de cinayetlerin yasallaflm fl halidir. Amaaa Bu cinayet sahnelerine kimse kaza süsü vermesin. Kim kurgulad ysa ödül verilsin ona. Haks zl n kabul gördü ü yerde hak ölür. Hak ölürse insanl k ölür. nsanl n öldü ü yerde cinayetler bile yasal hale gelir. Haks zl a yaranmak isteyenler iyi bilmelidirler ki. Bunun geri dönüflü FENA olur. Hayat insan olan n asaletinden sorulur. Çünkü hayat bazen resitaldir. Örgütlenmek denilen fley budur. Haks zl a ve hukuksuzlu a karfl tek yürek olmak. Sevdas kirlenmeyen tak m olmak, herkesin harc de ildir. Zira, sevdalanmak her tak m taraftar na nasip olan bir fley de ildir. Buna sahip olabilmek için ilk önce haks zl k s namas ndan geçmek gerekiyor. Sistemden nemalananlar ve küçük kalmak isteyenler bunu asla anlayamazlar. Sayg lar mla. Ben senin yaflad n Gizli bir maceray m, Anlat lmaz bir roman Kapanmaz bir yaray m. *** S nd n limanlar Unutturamaz beni, Ben senin yüre inde En büyük f rt nay m. *** Ben senin duda nda Eskimeyen besteyim, Zorlama hiç kendini Ald n nefesteyim. *** Befliktafl tarihine yeni flampiyonluklar eklemek ve kal c eserler b rakman n en temel amaçlar oldu unu söyleyen Baflkan Fikret Orman, camiaya seslendi: Hedeflerimize ulaflmak için sizden istedi im; birlik ve beraberlik içerisinde kulübümüze ve tak mlar m za destek olman zd r. l m yapmaya devam edece imizden de kimsenin flüphesi olmamal d r." Fikret Orman, yönetime geldikleri günden beri kulübün gelirlerini art rmak, tak mlar n gücüne güç katmak için sponsorluk çal flmalar na büyük önem verdiklerini belirterek, "Sponsorluklarla daha kuvvetlenen kurumsal olarak itibar n yükselten Befliktafl' n flampiyonluklar yaflamas için çal flmalar - m z sürdürüyoruz" ifadelerini kulland. Baflkan Orman, Adidas, Koç Toplulu u YURT d fl ndaki 24 farkl futbol liginde 15 Türk teknik direktör, 1 antrenör, 9 yard mc antrenör, 4 yönetici, bir de gözlemci bulunuyor. Almanya'daki 15 farkl ligde 8 teknik adam, 1 antrenör, 8 yard mc antrenör, 1 gözlemci, 4 yönetici, 5 de dan flman görevinde Türk vatandafl var. Tayfun Korkut'un teknik direktörlü ünü yapt Bundesliga ekiplerinden Hannover 96, 19 maçta toplad 24 puanla ligde 10. s - rada yer al yor. Alman liglerinden sonra en fazla Türk teknik direktörün çal flt lig, Azerbaycan Premier Ligi. Mustafa Denizli'nin çal flt rd Hazar Lenkeran 25 puanla 7. s rada, ami Mand ral için zor ama kolay bir maç ol- Daha maç n bafl nda 1-0 öne geçen Hdu. Trabzonspor fark yapar m diye düflündük. Ayn Mustafa Akçay dönemi gibi, öne geçip geri çekilmeyi tercih ettiler. Tak m n psikolojisi Onur'a da yans m fl. O da tak m n en kötülerine uydu ama o da insand r. Onun da kötü oynama hakk var. Trabzonspor'da orta alan bitmifl, Karabük'te Musa ile Samba Sow, flovu vard. Bu tak m öyle basit de il. Geçen hafta PERSPEKT F Güvenç Kurtar' n yönetimindeki Ravan Bakü 9 puanla 9. s rada yer al yor. Uygun'un tak m 8. s rada Katar Birinci Ligi'nde Bülent Uygun'un tak m Umm Salal, 23 puanla liderin 17 puan gerisinde 8. s rada bulunurken, Engin F rat' n teknik direktörlü ünü yapt ran Birinci Lig ekiplerinden Saipa Teheran da 31 puanla ligde 8. s rada... Makedonya Birinci Lig tak mlar ndan Bregalnica Strip tak m n n teknik direktörlü ünü ise Ali Günefl yap - yor. Tecrübeli teknik adam n tak m, 19 maçta toplad 22 Vasat Futbol Normal Sonuç KAD R BIYIKLI Gençlerbirli i'ni ma lup ettiklerinde de hak ederek kazand lar. lk yar da Adrian, Özer, beklentilerinin üzerine ç kt ama tek forvetle anca böyle goller bulurlar. Emre Güral tek forvetle 2 gol at yorsa, çift forvette 4 atar. Ama forvet Janko olmayacak. Janko'yu tez elden Avusturya'ya gönderme zaman. Özer Hurmac, kendini bulamam fl. Aylard r oynamayan bir kalitede, futboldan uzaklaflm fl, yeni bafllam fl gibi. Olcan' n gösterdi i direnç onda yok. Sahadaki iki tak m da ayn hocan n. Tolunay hoca iki tak m n da kurucusu, haz rlay c s. 22 oyuncuyu da iyi tan yor. Her fleye ra men kazanamamas kendi defansif hatalar. Karabük orta alan, forvet hatt bu maçtan 8 puan al r, defans ve kalecisi 4. Niye kaybetti i ortaya ç kar. Trabzonspor'da Olcan, Emre Güral d fl nda vasata yaklaflan oyuncu bile yoktu. flirketleri ve Bahçeflehir Koleji ile imzalad klar sponsorluk anlaflmalar yla ilgili bilgiler verdi i yaz s n, "Befliktafl için hedeflerimiz, hayallerimiz bitmez. Kulübümüze hizmet etmekten baflka beklentisi olmayan bizlerin tek iste i, Befliktafl' n ayd nl k yar nlar d r. Siz büyük Befliktafll lar n deste i ile kulübümüz hedeflerine, çok daha güzel günlere ulaflacakt r. fianl tarihimize yeni baflar lar m z sizlerle birlikte yazaca z" diyerek bitirdi. Dünya futboluna Türk tekni ini ö retiyorlar F.Bahçe'den Adidas ile dev sponsorluk anlaflmas FENERBAHÇE Futbol A.fi. ile Adidas aras nda dev sponsorluk anlaflmas imzaland. Fenerbahçe A.fi. imzalad anlaflman n detaylar n KAP'a bildirdi i aç klamas nda: Adidas Spor Malzemeleri Sat fl vepazarlama Afi (Adidas Türkiye) ile resmi ürüntedarikçili i konusunda anlaflmaya var larak y ll k 750 bin dolarl k k sm ürün tedari i, 7 milyon 750 bin dolarl kk sm reklam, royalite ve di er muhtelif haklar karfl l nda olmak üzere y ll k toplam 8,5 milyon dolar, 5 y ll k toplam 42,5 milyon dolarl k sözleflme imzaland kaydedildi. puanla 9. s rada kendine yer buldu. Naci fiensoy'un çal flt rd Arnavutluk Süper Lig tak mlar ndan Kukesi, 26 puanla 5. s rada bulunuyor. Rusya'n n genç futbolcular Usta'ya emanet Hakan Karaosman da Avusturya 1. Lig ekiplerinden Austria Lustenau tak m nda yard mc antrenörlü ü yap yor. Rusya 1. Lig tak mlar ndan Anji Mahaçkale tak m n n genç futbolcular da Fuat Usta'ya emanet edildi. Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen'de de Metin Öztunal, gözlemci olarak görev yap yor. Arda'n n Dünya Kupas üzüntüsü SPANYA 1. Futbol Ligi (La Liga) tak mlar ndan Atletico Madrid'in son dönemlerde öne ç kan futbolcusu Arda Turan, "Benim iflim oyunu organize etmek. Tak m kazand kça oyuncu da kazan r" dedi. Millli futbolcu, "Çok iyi bir dönemden geçiyorsun. Dünya Kupas 'na kat lamamak seni etkiliyor mu" sorusuna, "Eksikli ini çok fazla hissediyorum. Tabii ki üzülüyorum ama yapacak bir fley yok. Hayatta geçmifli düflünmemek laz m. nsan n hayattaki en büyük hayalleri hep milli tak m yla en iyileri yaflamak olur. Bunun üzüntüsünü, her akl ma geldi inde yafl yorum. Art k önümüzdeki turnuvalara haz rlanmaya çal flaca z" cevab n verdi.

Manisaspor Kulübü Yay n Organ d r Say : 59 Para le Sat lmaz

Manisaspor Kulübü Yay n Organ d r Say : 59 Para le Sat lmaz SAYFA 01 GÜLLÜ geliyor GÜLLÜ Bursa Merinos, Bucaspor ve Dinarsu Bayan futbol tak mlar n n kadrolar na katmak için kap s n afl nd rd klar 13 yafl ndaki Güllü Türel "Manisa dan baflka yerde futbol oynamam"

Detaylı

TARZAN. devam n getirecek. getirecek 3-1. Gülmek size yak fl yor. Sporda fliddet ve düzensizli in önlenmesine dair kanun 8 DE. www.manisaspor.org.

TARZAN. devam n getirecek. getirecek 3-1. Gülmek size yak fl yor. Sporda fliddet ve düzensizli in önlenmesine dair kanun 8 DE. www.manisaspor.org. SAYFA 01 MAN SASPOR, Cumhurbaflkanl Bisiklet Turu nu baflar yla tamamlad Manisaspor Bisiklet Tak m, 47. Cumhurbaflkanl Türkiye Bisiklet Turu nda genel klasmanda 17. olurken, bisiklet dünyas na da ad n

Detaylı

TFF nin Ayl k Futbol Dergisi A ustos 2011 Say : 82. lk maç, son prova

TFF nin Ayl k Futbol Dergisi A ustos 2011 Say : 82. lk maç, son prova T amsaha TFF nin Ayl k Futbol Dergisi A ustos 2011 Say : 82 lk maç, son prova Türkiye Futbol Federasyonu Adına Sahibi: Mehmet Ali Aydınlar Yayın Yönetmeni: Zeki Çol Sorumlu Yazıişleri Müdürü: Mazlum Uluç

Detaylı

TFF nin Ayl k Futbol Dergisi Temmuz 2011 Say : 81

TFF nin Ayl k Futbol Dergisi Temmuz 2011 Say : 81 T amsaha TFF nin Ayl k Futbol Dergisi Temmuz 2011 Say : 81 Türkiye Futbol Federasyonu Adına Sahibi: Mahmut Özgener Yayın Yönetmeni: Zeki Çol Sorumlu Yazıişleri Müdürü: Mazlum Uluç Yazıişleri: Bağış Erten

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

TFF nin Ayl k Futbol Dergisi Kas m 2010 Say : 73. Sars ld k, kay ptay z Y k lmad k, ayaktay z

TFF nin Ayl k Futbol Dergisi Kas m 2010 Say : 73. Sars ld k, kay ptay z Y k lmad k, ayaktay z TamSaha T TFF nin Ayl k Futbol Dergisi Kas m 2010 Say : 73 Sars ld k, kay ptay z Y k lmad k, ayaktay z Türkiye Futbol Federasyonu Adına Sahibi: Mahmut Özgener Yayın Yönetmeni: Zeki Çol Sorumlu Yazıişleri

Detaylı

stanbul un kardeflli i, Suriyeli misafirleri s tt

stanbul un kardeflli i, Suriyeli misafirleri s tt CERRAH TIP MERKEZ SGK, BA KUR, EMEKL SANDI I, ÖZEL SA LIK S GORTALARI LE ANLAfiMAMIZ VARDIR 0212 545 53 53 0530 615 55 55 0850 532 1 532 Yunus Emre Mh. Adem Yavuz Cad. 1619 Sk. No: 2 Sultangazi - stanbul

Detaylı

Zeytinburnu 7,2 ile salland!

Zeytinburnu 7,2 ile salland! IRMAK DÖV Z: Kapal çarfl : (0212) 514 55 18 Zeytinburnu : (0212) 558 59 90 Befltelsiz : (0212) 665 01 62 Dikilitafl : (0212) 679 46 32 IRMAK GROUP Since 1974 CHP 19 May s kutlad Resmi törenleri yasaklayan

Detaylı

Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63

Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63 Haflhafllar Kuyumculuk nfl.kuyumculuk G da Turizm San.ve Tic. Ltd. fiti. Merkez Mah. Cumhuriyet Meydan No: 8 GOP / ST 0212 418 87 50-51 - 52 Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63 Esnaf

Detaylı

Gülen ve dahas na 13. SAYFADA

Gülen ve dahas na 13. SAYFADA 100 ö renciye nükleer e itim Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, Rusya'da nükleer e itimi alan ö rencilere 100 ö renci daha eklemek için süreci bafllatt klar n bildirdi. HABER 6. SAYFADA ISSN

Detaylı

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM 29 OCAK 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13870 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Alt nda Belediyesi Çal flkanlar Mahallesi nde 270 gecekondunun y k m n gerçeklefltirdi YEN MAHALLE

Detaylı

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399 Yapt m z ve yapmakta oldu umuz devrimlerin amac ; Türkiye Cumhuriyeti halk n, tamamen ça dafl ve bütün anlam ve görünüflleri ile medeni bir sosyal toplum durumuna getirmektir. Devrimlerimizin as l amac

Detaylı

TÜRK YE için utanç oyunlar!

TÜRK YE için utanç oyunlar! ISSN 1308-7622 2014 - K fl Olimpiyat Soçi de dün bafllad 8 fiubat 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr ONLAR E T LD TÜRK YE için utanç oyunlar! B Z E LEND K! K fl gelince birçok ülke bunu tatil

Detaylı

TÜRK FUTBOL TAR H 2007-2009 7. C LT

TÜRK FUTBOL TAR H 2007-2009 7. C LT TÜRK FUTBOL TAR H 2007-2009 7. C LT Haz rlayan Gürsel Kuru Editör Mazlum Uluç Görsel Tasar m Nurettin Çil Bask Elma Bas m 0212 697 30 30 Foto ra ar Anadolu Ajans Ar ivi TFF Medya leti im Ar ivi Haydar

Detaylı

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu Çankaya da Alper Tafldelen dönemi Yerel seçimlerde % 65 lik oy oran yla Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen mazbatas n ve Bülent Tan k tan görevi teslim ald. ÇANKAYA Çankaya Belediye Baflkanl

Detaylı

Formula 1 TM rüzgar gibi geçti

Formula 1 TM rüzgar gibi geçti EK M 2007 SAYI: 05 Formula 1 TM rüzgar gibi geçti Bridgestone un tek lastik sa lay c s oldu u Formula 1 TM Dünya fiampiyonas 'nda sezonun 12. yar fl Ferrari pilotu Brezilyal Felipe Massa n n birincili

Detaylı

Uçurtma fienli i nde Aliflan cofltu, coflturdu

Uçurtma fienli i nde Aliflan cofltu, coflturdu MAYIS - HAZ RAN 56 Popüler müzi in sevilen ismi; Ferhat Göçer Uçurtma fienli i nde Aliflan cofltu, coflturdu Küçükçekmece 1 milyon kitapla bulufltu Görme Engelliler için Kabartma Derginizi ve Konuflan

Detaylı

KEÇ ÖREN. Van Üflümesin diye kampanya Çankaya Belediyesi, Van So uk, Çocuklar Hala Üflüyor slogan yla, Toplumsal Dayan flma Merkezleri nde

KEÇ ÖREN. Van Üflümesin diye kampanya Çankaya Belediyesi, Van So uk, Çocuklar Hala Üflüyor slogan yla, Toplumsal Dayan flma Merkezleri nde 21 ARALIK 2013 Cumartesi YIL:39 SAYI: 13837 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Emine Erdo an, Uygulamal Giriflimcilik E timi ni tamamlayan kad nlara sertifika verdi PURSAKLAR

Detaylı

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 6 fiubat 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13877 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Paravan flirketler ad alt nda, ücret karfl l sahte sigortal gösterilen 611 kiflinin sigortas iptal

Detaylı

10 Kr. Büyük yoklama. zmir milletvekillerini tan m yor. Kemal Anadol. Sar gül e destek yüzde 17

10 Kr. Büyük yoklama. zmir milletvekillerini tan m yor. Kemal Anadol. Sar gül e destek yüzde 17 SAYFA 01 10 Kr fiubat 2010 Nalbanto lu çekildi BAYKAL n flok zmir müdahalesi sonras beklenen aç klamay yapan CHP l Baflkan R fat Nalbanto lu, 27 fiubat taki kongrede adayl ktan çekildi ini aç klad. 7 de

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Birbirini bitirdi! Oylar yeniden say lacak yerler. stanbul, zmir, Kars, Bart n, Bitlis, yeniden say lacak. 12. SAYFADA.

Fiyat 25 Kr. Birbirini bitirdi! Oylar yeniden say lacak yerler. stanbul, zmir, Kars, Bart n, Bitlis, yeniden say lacak. 12. SAYFADA. ISSN 1308-7622 Dört dörtlük bir istek 1 Nisan 2014 Sal www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr Türkiye'deki yerel seçim sonuçlar n n aç klanmaya bafllamas n n ard ndan S rbistan'da, Müslüman Boflnak nüfusun

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

Ankara n n tan nm fl yüzlerinden manken Belgin Saydan, K z lay Güven Park ta yapt bas n aç klamas yla,

Ankara n n tan nm fl yüzlerinden manken Belgin Saydan, K z lay Güven Park ta yapt bas n aç klamas yla, Ankaral manken Saydan Büyükflehir e ba ms z aday Ankaral tan nm fl manken Belgin Saydan, 2014 yerel seçimlerinde Ankara Büyükflehir Belediye Baflkanl - na ba ms z adal n aç klad. Ankara n n tan nm fl yüzlerinden

Detaylı

Esed bela TAC Z, TAHR K VE KARARLILIK

Esed bela TAC Z, TAHR K VE KARARLILIK Bak fl fark olunca Konut sat fl Sanayi istihdam 100 bin kifli artt Marc Faber in Türkiye görüflü 12 DE Zorunlu istikamet Ç N! ABD endifleli Rusya rahat AB huzursuz Rus askerleri Ukrayna da bu ülke bizim

Detaylı

önem veren bir gelenekten geldiklerini belirterek Cumhuriyetin kazan mlar na sahip ç kmam z dedi. 11 de Sivil Anayasa ZKS de

önem veren bir gelenekten geldiklerini belirterek Cumhuriyetin kazan mlar na sahip ç kmam z dedi. 11 de Sivil Anayasa ZKS de IRMAK GROUP Since 1974 CHP de yeni görev da l m CHP Zeytinburnu lçe Örgütü 34.Ola an Kongre sonras yeni yönetimini belirledi. lçe Baflkan Metin Do an Baflkanl ndaki yönetim kurulunun belirlendi i toplant

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 24 fiubat 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13892 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Bu k fl, havalar n s cak geçmesine en çok k fl n iflsiz kalan inflaat çal flanlar sevindi KEÇ

Detaylı

ATB Et Borsas Türkiye de eflsiz

ATB Et Borsas Türkiye de eflsiz fiiddetli ya murda araçlar mahsur kald Emniyet Müdürü hayat n kaybetti 30 N SAN 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13948 S NCAN GÜNCEL Ankara'da önceki gece geç saatlerde aniden bast ran ya mur kanalizasyon giderlerinin

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yerli füze MIZRAK hedefi 12 den vurdu 13 MART 2014 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr ATAK helikopterinde

Detaylı

Türkiye - Estonya. Eylül 2012. 2014 Dünya Kupas Grup Eleme Maç Fenerbahçe fiükrü Saraco lu Stad Saat: 21.00

Türkiye - Estonya. Eylül 2012. 2014 Dünya Kupas Grup Eleme Maç Fenerbahçe fiükrü Saraco lu Stad Saat: 21.00 Türkiye - Estonya 11 Eylül 2012 2014 Dünya Kupas Grup Eleme Maç Fenerbahçe fiükrü Saraco lu Stad Saat: 21.00 nan yoruz, istiyoruz, kazanaca z Y ld r m Demirören Türkiye Futbol Federasyonu Baflkan 2014

Detaylı