stanbul da Amatör Kulüplere malzeme yard m devam ediyor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "stanbul da Amatör Kulüplere malzeme yard m devam ediyor"

Transkript

1 stanbul da Amatör Kulüplere malzeme yard m devam ediyor HALDUN Alagafl Spor Kompleksi'nde düzenlenen törenle stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan Kadir Topbafl' n start verdi- i amatör kulüplere spor malzemesi yard - m projesi tüm h z yla devam ediyor. Uluslararas platformda Avrupa, dünya ve olimpiyatlarda dereceler elde ederek madalyalar kazand m z gürefl, karate, taekwon-do, judo gibi ferdi branfllarda faaliyet gösteren amatör sporcular n daha sa l kl ortamlarda, daha kaliteli malzemelerle ve tam donan ml olarak spor yapabilmeleri için 86 adet ferdi amatör spor kulübüne malzeme yard m nda bulunuldu. Her zaman amatör sporun ve sporcular n yan nda olan, amatör spora tam destek veren stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan Kadir Topbafl' n direktifleriyle gerçeklefltirilen malzeme yard mlar futbol, basketbol, voleybol, hentbol, gürefl, masa tenisi, karate, judo, taekwon-do, muay thai, wushu, kick boks, badminton, tenis, yüzme, okçuluk, satranç, futsal, jimnastik ve atletizm branfllar nda yap l yor. 33 LÇEDE 460 KULÜBE DESTEK Malzeme Da t m start n n verildi i Haldun Alagafl Spor Kompleksi'ndeki törene kat lan 60'a yak n amatör spor kulübünün malzeme yard mlar n almas n takiben bugüne kadar 33 ilçede malzeme da t lan kulüp say s 460'a ulaflt. Avc lar ilçesinden 1; Ataflehir'den 1; Bak rköy'den 4; Befliktafl'tan 4; Beyo lu'ndan 1; Beykoz'dan 1; Eyüp'ten 2; Fatih'ten 2; Kad - köy'den 3; Ka thane'den 3; Üsküdar'dan 1; Ümraniye'den 3; Tuzla'dan 2 ve di er ilçelerden çeflitli branfllarda faaliyet gösteren toplam 86 ferdi amatör spor kulübüne malzeme yard - m yap ld. Her gün iki da t m kamyonuna yüklenen malzemeler kulüplerin faaliyet gösterdi i bölgeye ulaflarak spor malzemeleri bizzat kulüp sorumlular na teslim ediliyor. 25 fiubata kadar bitirilmesi planlanan proje kapsam nda 115 çeflit spor malzemesinden oluflan 300 bin kalem malzemenin yaklafl k 1000 amatör spor kulübüne da t lmas planlan yor. 88 ülkeden 3 bin sporcu RUSYA'n n yedi y ld r haz rl klar n yapt tüm zamanlar n en pahal Olimpiyat Oyunlar için özel ve kamu harcamalar n 51 milyar dolar buldu u belirtiliyor. 98 madalyan n verilece i oyunlar 6 fiubat'ta bafllad. lk madalya töreni 8 fiubat Cumartesi günü yap ld. 23 fiubat'ta sona erecek Sochi K fl Olimpiyat Oyunlar 'na 88 ülkeden üç bine yak n sporcu kat l yor. Türkiye bu oyunlarda alt sporcu ile yer al yor. YIL: 7 SAYI: 78 AYLIK SPOR GAZETES 2014 Sochi K fl Olimpiyat Oyunlar 7 fiubat akflam Fisht Olimpiyat Stad 'nda düzenlenen aç l fl töreni ile resmen bafllad. Alt sporcuyla kat ld m z 22. K fl Oyunlar 'n n aç l fl nda stada 73. s rada girifl yapan Türk kafilesinde bayra artistik buz pateni sporcusu Alper Uçar tafl d. lk kez olimpiyat heyecan yaflayan Uçar' n en önde yürüdü ü kafilede sporcular önde, yöneticiler arkada yer ald. Resmi geçitte, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ile TMOK Genel Sekreteri Nefle Gündo an da Türkiye'yi temsil ettiler. Sochi de tarihi baflar TMOK Baflkan Prof. Dr. U ur Erdener, Rusya'n n Sochi kentinde yap lan Uluslararas Olimpiyat Komitesi (IOC) genel kurulunda yönetim kuruluna seçildi. Prof. Erdener'in bu baflar s yla ilk kez bir Türk spor adam IOC yönetim kurulunda yer alm fl oldu. IOC yönetim kurulu üyeli i için yap lan oylamada Erdener 51 oy al rken, IOC eski baflkan yard mc s Dick Pound 42 oyda kald. ÖMER ALTAY 22. K fl Olimpiyat Oyunlar 'n n bafllamas na bir gün kala Sochi Olimpiyat Park 'nda Türk bayra törenle göndere çekildi. Sahil bölgesindeki Olimpiyat Köyü'nün ana giriflinde bulunan alanda gerçeklefltirilen törene milli sporcular Kelime Çetinkaya, Sabahattin O lago, Tu ba Kocaa a ve Emre fiimflek antrenmanda olduklar, Alper Uçar ve Alisa Agafonova da henüz Sochi'ye gelmedikleri için kat - lamad. Türk kafilesi için düzenlenen tören, TMOK Baflkan IOC Üyesi Prof. Dr. U ur Erdener, TMOK Genel Sekreteri Nefle Gündo an' n önderli inde gerçekleflti. ÖMER ALTAY SOCHI 2014 / RUSYA KIfi OL MP YATLARI'NDA TÜRK YE'nin Olimpik Spor Gazetesi Spor Meydan 'n n Genel Yönetmeni Ömer Altay, 7-23 fiubat 2014 tarihlerinde Rusya'n n Sochi kentinde sahnelenen 22. K fl Olimpiyat Oyunlar 'n yerinde takip ediyor. K fl Olimpiyatlar 'na iliflkin en ayr nt l haber ve yorumlar yine, olimpik sporlar n platformu Spor Meydan 'nda yeral yor. Türk Bayra, Sochi Olimpiyat Köyü'nde... Ödüllere uza z 2014 Sochi K fl Olimpiyat Oyunlar nda bir hafta geride kal rken, sporcular m zdan Kelime Çetinkaya kayakl koflu skiatlonda 'lik derecesiyle 61. oldu. Kayakl koflu serbest sprintte de 'l k derecesi ile 67. olarak elemeleri geçemeyen Çetinkaya, 10 km klasik branfl nda da yar flt ve 32:58.0'l k derecesiyle 56. oldu. Erkeklerde ise Sabahattin O lago kayakl koflu serbest sprintte ile 75. olarak elendi. Rüfltü Reçber istifa etti TFF, eski milli kaleci Rüfltü Reçber'in, görevinden istifa etti ini duyurdu. Yap lan aç klamada, "Rüfltü Reçber, sundu u istifa mektubunda, 'Bana Milli Tak mlar Genel Koordinatörlü ü görevini lay k gören baflta TFF Baflkan Y ld r m Demirören'e, yönetim kuruluna ve görevde oldu um süre içerisinde benimle birlikte olan çal flma arkadafllar ma teflekkür ederim' dedi" ifadeleri kullan ld. Serhat Karada VEHB EMRE'DEN YAfiAR DO U'YA 2 stanbul Maratonu 3. kez Alt n Kategori de Kadir B y kl VASAT FUTBOL NORMAL SONUÇ 3 STANBUL Maratonu, IAAF (Uluslararas Atletizm Federasyonlar Birli i) taraf ndan dünyan n en iyi maratonlar na verilen Alt n Kategori "Gold Label" niflanesine 3. kez lay k görüldü y llar aras nda Gümüfl Kategori'de "Silver Label" yer alan stanbul Maratonu, 33. Maraton'da gösterilen baflar l organizasyon sonucunda, 2012 y l için Alt n Kategori'de koflmaya hak kazanm flt y - l nda, IAAF' n kategori unvanlar n veren yetkili ismi Sean Wallace-Jones'un da organizasyonu bafltan sona izleyerek de erlendirdi i baflar l organizasyonun ard ndan IAAF Baflvuru Formu doldurularak yap lan resmi baflvurunun onaylanmas ile stanbul Maratonu 2. kez Alt n Kategori'ye kabul edilmiflti y l nda düzenlenen, 35. stanbul Maratonu sonras nda yap lan baflvurunun onaylanmas n n ard ndan da 16 Kas m 2014 tarihinde koflulacak olan 36. stanbul Maratonu bir kez daha Alt n Kategori'ye ad - n yazd rm fl oldu. Fehmi Erdo rul FENA... 3 Sait Babao lu MODERN PENTATLON stanbul Yar Maratonu kay tlar bafllad SPORSEVERLER N uzun zamand r bekledi i stanbul'da bir yar maraton stanbul Büyükflehir Belediyesi'nin destekleriyle gerçeklefltiriliyor. 27 Nisan Pazar günü Haliç k y s nda gerçeklefltirilmesi planlanan stanbul Yar Maratonu na kay t ve ayr nt l bilgi için; SPOR A.fi.'nin numaral telefonuna ulaflabilir veya sitesini ziyaret edebilirsiniz. 4 Nusaybinli çocuklar SPOR A.fi.'de... Nesim Yalvar c Veli Ozan Çak r KAMPÜSSARAY SPOR YÖNET M Ö RENC YURTLARININ ÖNEML B R H ZMET ÜZER NE 5 5 BAfiBAKANLIK, çiflleri Bakanl, stanbul Büyükflehir Belediyesi ve Nusaybin Kaymakaml 'n n ortaklafla düzenledi i Sosyal Sorumluluk Projesi kapsam nda stanbul'a gelen Nusaybinli minikler BB Spor Afi Genel Müdürlü ü'nü ziyaret etti. Nusaybin'den ziyarete gelen küçük misafirlerin stanbul'u tan mas amac yla yap lan bu kültür turunda minikler; Spor Afi Genel Müdür Yard mc s Serhat Karada 'a, Mardin'deki e itim merkezinde el emekleri ile haz rlad klar plaketi takdim ettiler. Kendileri için stanbul seyahatlerini unutulmaz k lacak bir gezi program haz rlayan Genel Müdürlük, misafirlerini küçük hediyelerle sevindirmeyi de ihmal etmedi.

2 Sultanlar 10 Mart bekliyor A Bayan Milli Voleybol Tak m 'n n mücadele edece i 2014 Uluslararas Voleybol Federasyonu (FIVB) Dünya fiampiyonas 'n n kura çekimi, 10 Mart'ta talya'n n Parma kentinde yap lacak. talya, Rusya, Almanya, Türkiye, Bulgaristan, Azerbaycan, Belçika, H rvatistan, S rbistan, Hollanda, Japonya, Çin, Tayland, Kazakistan, Brezilya ve Arjantin in direkt olarak kat ld flampiyonaya, eleme sürecinin ard ndan NORCECA'dan 6, Afrika'dan da 2 ülke daha kat lacak. 2 ki Türk hakem Avustralya da ULUSLARARASI tenis turnuvalar n n en önemlileri aras nda gösterilen sezonun ilk "grand slam"i Avustralya Aç k'ta milli sporcular Marsel lhan ile Ça la Büyükakçay finaller öncesinde elenirken, hakemler Serdar Sumer ve Esma Aksoy Türkiye'yi temsil etmeye devam ediyor. Türkiye'nin son y llarda yetifltirdi i uluslararas tenis hakemlerinden Sumer, Avustralya Aç k'ta görev yapan ilk Türk hakem olman n mutlulu unu yaflad n söyledi. stanbul'da düzenlenen 32. Uluslararas Vehbi Emre Grekoromen Gürefl Turnuvas 'n n ikinci ve son gününde Türkiye, 3 alt n, 1 gümüfl ve 4 bronz madalya kazand. Ay-y ld zl lar, turnuvada Azerbaycan ve Belarus'un önünde tak m halinde flampiyon oldu.uluslararas Vehbi Emre Turnuvas 'na 16 ülkeden 200'e yak n sporcu kat ld. Gürefl Federasyonu yetkilileri Helsinki'de yap lacak olan Avrupa fiampiyonas öncesinde iyi bir s nav oldu- unu ifade ettiler. ER MEYDANI VEHB EMRE'DEN YAfiAR DO U'YA SERHAT KARADA R za Kayaalp ise, "Avrupa ve dünyada birçok baflar lar elde ediyorum. Ülkemi en iyi flekilde temsil etmeye çal fl yorum. Bu y l n ilk flampiyonas yd, kazanmay baflard m. fiimdi dördüncü kez Avrupa fiampiyonu olmak için mücadele edece im" diye konufltu. Dünya fiampiyonas 'nda, sonradan doping kulland ortaya ç kan rakibine yenilerek üçüncü oldu unu hat rlatan milli güreflçi, flunlar söyledi: "Doping kimseye baflar getirmez. Getirse bile, bir gün bu leke ortaya ç kar. Nitekim ortaya ç kt ve benim hakk m yendi. Sporculara bu illeti kesinlikle tavsiye etmiyorum" dedi S ra serbest güreflçilerimizde Milli Tak m - m z, ABD'den gelen serbest güreflçilerle ortak kamp çal flmas yap yorlar. Turnuva, 15/16 fiubat 2014 tarihlerinde stanbul'da Ahmet Cömert Spor Salonu'nda düzenlenecek Tüm spor severleri, millilerimizi desteklemek için Yaflar Do u Turnuvas 'na davet ediyoruz. Futbolda Süper Lig'de heyecanl karfl laflmalar devam ediyor, Fenerbahçe'nin üst üste ald yenilgiler, Befliktafl' n yeniden oynat lan Kas mpafla maç galibiyetiyle lig renklenmeye bafllad. stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan m z Say n Kadir Topbafl' n spor ve sporcuya olan yat r mlar devam ediyor. Önümüzdeki günlerde devasa spor tesislerinin stanbul halk m z n hizmetine sokulmas için haz rl k çal flmalar devam ediyor. Anadolu yakas ve Avrupa yakas nda vatandafllar m z yeni tesislerine kavuflacaklar (Hal sahalar, Tenis Kortlar, Kapal yüzme havuzlar, Kapal spor salonlar, Buz pistleri) Ayr ca okul spor salonlar n n (60) adedinin temelleri at ld. Türk sporuna ve stanbul halk m za vermifl oldu u de erli hizmetlerinden dolay Say n stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan m z Kadir Topbafl'a teflekkür ederiz. stanbul Maratonu 16 Kas m 2014 tarihinde Alt n Kategoride (Label Gold) koflulacak. Maraton öncesi ara verilen (Haliç Yar Maraonu) koflulacak bu organizasyon için de çal flmalar bafllat ld. BB Spor A.fi. Genel Müdürü Say n Alpaslan Baki Ertekin'e Haliç Yar Maratonu'nu tekrar hayatiyete geçirmesinden dolay teflekkür ederiz. Türk Sporu'na hizmet edenlerle, laf üretenleri ay rt etmek laz m. Sayg lar mla.. 5. Dünya Shotokan Karate fiampiyonas 4-6 Nisan 2014 te Kosova'da yap lacak 4-6 Nisan 2014 tarihleri aras nda Kosova'n n Pirifltina flehrinde yap lacak olan 5. Dünya Shotokan Karate fiampiyonas na S rplar n tüm engellemesine ra men WSKU'nun yönetimindeki iki Türk kardeflimiz karfl koyarak, flampiyonan n yap lmas yönünde kararlar ndaki srarlar neticesinde WSK'deki dostlar ile ba lant kurarak engellemelere karfl ç kt. S rbistan' n ve eski Yugoslavya'dan baz ülkelerin maç iptal ettirmek için Dünya Karate Federasyonu na bask yapmas sonucu baz ülkeler gizliden maç sabote etmeye kalkt lar. Fakat WSKU Genel Sekreteri olan Ercüment Tafldemir ve Yönetim Kurulu Üyesi Hayrettin Hamurcu devreye girerek, bu durumu tersine çevirmeyi baflarm fllard. Görüfltü ümüz WSKU yetkilileri de, Kosova'n n Osmanl yadigar oldu unu belirterek, Bu yar flmay yapmak için elimizden gelen gayreti göstermek bizim asli görevimiz olmufltur. Tüm bask lara ra men bu flampiyonay yapma karar ald k. Yar flmay yapmadan önce ziyaret etti imiz Kosova'daki insanlar n Türkiye'ye ve Baflbakan m za çok büyük bir sevgi besledi ini gözlerimizle gördük. Herkes Türkiye ve Baflbakan m z bir kurtar c gibi gördü ünü bize söylediler. Buda bizi cesaretlendirdi. nflallah ülkemizdeki kurum ve kurulufllar n da deste ini bekliyoruz. O tarihte tüm karate camias n Kosova'da görmek istiyoruz. dediler. Sporun tüm branfllar, tüm hareketlili iyle burada... Ankara'da oynanan final maç nda Anadolu Efes'i yenen P nar Karfl yaka Spor Toto Türkiye Kupas 'n n sahibi oldu. 5 fiubat Çarflamba günü Ankara'da bafllayan Spor Toto Erkekler Türkiye Kupas 8'li finalleri oynanan final maç ile sona erdi. P nar Karfl yaka ile Anadolu Efes aras nda oynanan final maç nda rakibini 66-65'lik skorla ma lup eden P nar Karfl yaka kupaya uzand. Esteban Batista 14 say, Lee Dixon 19 say, 5 ribaund, 6 asist ile maç tamamlad. Maç n y ld z P nar Karfl yaka tak m ndan Lee Dixon olurken oyuncuya ödülünü Genel Müdür Yard mc s Murat Kocakaya verdi. Final maç n n ard ndan düzenlenen törende P nar Karfl yaka kupas n Spor Toto Teflkilat Baflkan Mehmet Muharrem Kasapo lu ile TBF Baflkan Turgay Demirel'in elinden ald. TÜRK YE Basketbol Federasyonu (TBF) Baflkan Turgay Demirel, 2014 FIBA Dünya Kupas kura çekimi sonras yapm fl oldu u de erlendirmede flunlar söyledi: Uzun y llard r kuralarda pek de avantajl de ildik. Ancak flimdi bakt m zda grubumuzdaki tak mlar, ABD d fl nda, yenebilece imiz rakipler olarak de erlendiriyorum. Ayr ca D Grubu'nda da kimler gelecek diye bak yoruz. Güçlü tak mlar olmas na karfl n biz, sonuna kadar mücadele edece- iz. Barcelona'da çok heyecanl maçlar Basketbol da rakipler belli oldu 2014 Dünya Basketbol Kupas 'nda Türkiye C Grubu'nda ABD, Finlandiya, Yeni Zelanda, Ukrayna ve Dominik Cumhuriyeti ile mücadele edecek. Barcelona'da yap lan kura çekimi sonucunda Türkiye Basketbol Milli Tak m, spanya'da 30 A ustos-14 Eylül tarihlerindeki 2014 Dünya Basketbol Kupas grup maçlar nda ABD, Finlandiya, Yeni Zelanda, Ukrayna, Dominik Cumhuriyeti ile karfl karfl ya gelecek. Grup maçlar sonunda ilk 4 s ray alan tak mlar tur atlayacak. ABD, spanya, Arjantin ve Litvanya'n n seri bafl oldu u kura çekiminin ard ndan gruplar flu flekilde olufltu: A Grubu: spanya, M s r, ran, S rbistan, oynayaca m z düflünüyorum y l nda Japonya'da düzenlenen turnuvada oldu u gibi basketbolun güzelliklerini gösterebilece imizi söyleyebilirim. Brezilya, Fransa. B Grubu: Arjantin, Senegal, Filipinler, H rvatistan, Porto Riko, Yunanistan. C Grubu: ABD, Finlandiya, Yeni Zelanda, Ukrayna, Dominik Cumhuriyeti, Türkiye. D Grubu: Litvanya, Güney Kore, Angola, Slovenya, Meksika, Avustralya. Demirel: Sonuna kadar mücadele edece iz fiu an henüz oyuncular n durumlar yla ilgili herhangi bir de erlendirme yapmad k. Milli Tak m teknik heyetini flekillendirerek, uzun vadeli düflünüyoruz. Bir sonraki Dünya Kupas ve Olimpiyat Oyunlar 'n da içine alacak bir yap lanma istiyoruz. Altyap - larda Genç ve Y ld zlar Avrupa fiampiyonalar 'nda flampiyon olan tak mlar m z var. Ayr ca bu y l Genç Erkekler Avrupa fiampiyonas yine ülkemizde düzenlenecek ve alt n madalya alma potansiyelimiz var. Biz öncelikle teknik heyeti tamamlamak istiyoruz. Kadro, teknik heyetin karar olacak. Bak rköy Ataspor'un genç yetenekleri kahvalt da bulufltular BAKIRKÖY Ataspor'un Bak rköy Botanik Park'ta 26 Ocak 2014 tarihinde 300 kiflinin kat ld kahvalt l toplant da paletli yüzmede baflar l olmufl sporcular na madalyalar verildi. Toplant ya spor, siyaset, bas n ve velilerinin kat l mlar yla gerçeklefltirildi. Bak rköy Ataspor'un Baflkan Sait Babao lu, yapt konuflmada bizler çocuklar m za daha güzel ortamlar sa lamak için tüm imkanlar m zla çal fl yoruz dedi. Türk sporuna hizmet anlay fl m z ilk günkü gibi ayn heyecanla devam ediyor. Bak rköy Ataspor kulübü olarak siz de- erli velilerimizden ald m z güçle ben ve yönetimim daha iyisini nas l yapar z diye projeler üretiyoruz. Paletli yüzmede baflar l olan çocuklar m z y l içerisindeki performanslar bizleri son derece mutlu etmifltir. Baflta eme- i geçen e itmen arkadafllar ma huzurlar n zda teflekkür ederim. Türk sporunun ç tas n yükseltmek için bu çocuklar m zla uzun bir maratona haz r olduklar n belirtti. Sait Babao lu, konuflmas n n ard ndan kürsüye gelen Türkiye Triatlon Federasyonu Onursal Baflkan Halil K l ço lu'da yapt konuflmada çocuklar m z n sporla iç içe olmalar beni son derece mutlu etmifltir. Bak rköy Atasporun, de erli yöneticilerine ve baflkan m za bir kez daha huzurlar n zda teflekkür ediyorum dedi. K l ço lu, her bireyin spor yapmas Anayasam zda yaz l d r. Sizlerden ricam çocuklar m za spor bilincini flimdiden vermeliyiz, onlarda ileride çocuklar na sporun kardefllik ve bar fl oldu unu anlatmal lar dedi. Burada velilerimize çok ifl düflüyor, lütfen programlar n z çocuklar n za göre ayarlay n, onlar gelece in baflar l sporcular olabilirler. Spordaki güzellikleri görmelerini sa lay n, son zamanlarda stadlardaki fliddet ortam ndan uzak tutmaya çal fl n dedi.

3 Akçay'la yollar ayr ld SPOR Toto Süper Lig'de evinde Akhisar Belediyespor'a 4-2 yenilmesinin ard ndan istifa etmesi gündeme gelen Trabzonspor Teknik Direktörü Mustafa Akçay, Baflkan brahim Hac osmano lu ile yaklafl k 2 saatlik bir görüflme yapt. Görüflme öncesinde istifas n yönetime sundu u ö renilen Akçay'la ilgili kulübün internet sitesinden yap lan aç klamada, "Teknik Direktörümüz Mustafa Reflit Akçay ile karfl l kl olarak anlaflarak yollar m z ay rm fl bulunuyoruz." denildi. 3 R za Çal mbay istifa etti SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor teknik direktörü R za Çal mbay istifa etti. stifan n ard ndan kulüpten flu aç klama yap ld ; "Teknik Direktörümüz R za Çal mbay yönetimimize istifas n sunmufltur. Yönetim kurulumuz da yap lan de erlendirme neticesinde istifas n kabul etmifltir. Üç dönem kulübümüze hizmet eden ve büyük katk lar sa layan hocam z Çal mbay ve ekibine, kulübümüze vermifl oldu u hizmetlerden dolay teflekkür ederiz." EURO 2016 eleme grubu torbalar belli oldu FRANSA'da düzenlenecek UEFA EURO 2016'n n eleme gruplar kura çekimi öncesi ülkelerin yer alaca torbalar belli oldu. UEFA'n n sviçre'deki merkezi Nyon'da düzenlenen Yönetim Kurulu toplant s n n ard ndan yap lan aç klamaya göre Türkiye, EURO 2016 Eleme Gruplar Kura Çekimi'ne 3. torbadan kat lacak. Turnuvan n ev sahibi Fransa, tarihte ilk kez 24 tak mla düzenlenecek EURO 2016 finallerine direkt olarak kat lacak. Fransa d fl ndaki 53 tak m ise elemelerde 5 tak ml 1 grup ile 6 tak ml 8 grup olmak üzere toplam 9 gruba ayr lacak. EURO 2016 Eleme Gruplar Kura Çekimi, 23 fiubat 2014'te Fransa'n n Nice kentindeki Acropolis Kongre Salonu'nda (Palais des Congres Acropolis) TS 13.00'te bafllayacak. Türkiye dünyan n en güçlü 13. ligi ULUSLARARASI Futbol Tarihi ve statistikleri Federasyonu (IFFHS) nun, dünyadaki 125 birinci futbol liginde mücadele eden kulüplerin, 1 Ocak-31 Aral k 2013 dönemindeki ulusal, k taiçi ve uluslararas karfl laflmalarda sergiledi i performans n göz önünde bulundurularak yapt de erlendirmede, 1155 toplayan spanya Birinci Futbol Ligi (La Liga), 1128 puanl ngiltere Premier Ligi ve 1056 puanl Almanya Birinci Futbol Ligi ni (Bundesliga) geride b rakt. Geçen y l 5. s rada yer alan ngiltere Premier Ligi ile 2. s rada bulunan Brezilya Birinci Futbol Ligi 2013 de erlendirmesinde yer de ifltirdi. Türkiye deki en üst futbol ligi Süper Lig ise 683,5 puan toplayarak, 2012 y l na göre 2 s ra atlad ve "dünyan n en güçlü 13. futbol ligi" unvan - n ald. Rusya Premier Ligi (19. s radan 8 incili e), Kolombiya Birinci Futbol Ligi (Primera A) (21. s radan 9 unculu a) ve sviçre Süper Ligi nin (23. s radan 12 incili e) s ralamadaki yükselifli dikkati çekti. GS ve FB ilk 20 de GALATASARAY ve Fenerbahçe, sezonu "Futbol Para Ligi" raporuna göre, dünyan n en çok gelir eden 20 kulübü aras na girdi. Ekonomi dan flmanl k flirketi Deloitte, "Futbol Para Ligi" raporunun 17'ncisini yay mlad. Dünyadaki tüm futbol kulüplerinin dönemindeki mali durumunun de erlendirildi i rapora göre, Real Madrid, spanya'da devam eden ekonomik krize ve sezonunda spanya Süper Kupas haricinde kupa kazanamamas na ra men 518,9 milyon gelire ulaflarak, geçen y l oldu u gibi s ralam n n en üst basama nda yer ald. FENA FEHM ERDO RUL BEfi KTAfi Kulübü Baflkan Fikret Orman, Befliktafl Dergisi'nin flubat say s nda yer alan yaz s nda, taraftarlara ve siyah-beyazl camiaya seslendi. Befliktafl' üstün k lan en büyük özelli- in, sahip olduklar kültür ve yaflatt klar de erler oldu unu ifade eden baflkan Orman, flunlar kaydetti: "Bizler eme e sayg duyan, dürüstlü ü ve hak etmeyi öne ç karan bir gelene e sahibiz. Bizim mazimizde tart flmal baflar lar veya flampiyonluklar yerine, herkesin takdir etti i hakl baflar - lar, efsaneleflmifl flampiyonluklar vard r. Bu nedenle Befliktafll l k, bafl dik durman n verdi i hakl bir gururu temsil eder. Bu hakl gurura ve Befliktafl tarihine yeni flampiyonluklar eklemek, kal c eserler b rakmak en temel amac m zd r. Hedeflerimize ulaflmak için özellikle sizlerden iste im, birlik ve beraberlik içerisinde kulübümüze ve tak mlar m za destek olman zd r. Bu amaçla, yönetim olarak, her türlü yeni at - Befliktafl benim için çok fedakarl k yapt Bu sezon ortaya koydu u futbol ve att gollerle Befliktafl' n en iyi isimlerinden biri olan Hugo Almeida Lig TV'ye aç klamalarda bulundu. Almeida, siyah-beyazl kulüpteki gelece i hakk nda da konufltu. Almeida 3 y ld r Befliktafl'ta, taraftar mutlu, yöneticiler mutlu, tak m arkadafllar mutlu. Tamam m, devam m? - Befliktafl gerçekten benim için çok büyük fedakarl klar yapt. lk senemde, ikinci senemde buraya adaptasyon dönemimi atlatmam için, benim için büyük fedakarl klar yapt lar. Ellerinden gelen her fleyi yapt lar, kötü günlerimde bana sahip ç kt - lar. fiuanda da bildi iniz gibi kontrat yenileme sürecindeyim. fiimdi burada bu konu hakk nda konuflmak çok zor, çünkü bildi iniz gibi biz profesyonel futbolcular z, hayat m z futbol oynayarak kazan yoruz. Hayat m z n geri kalan nda da belli bir yafltan sonra futbol oynayamayaca z, çok fleye ba l bu sordu unuz soru onun için kesin ve net bir fley söyleyemeyece im. Almeida'n n oyun flekliyle, Befliktafl' n oyun sistemi uyufluyor mu? Birbirini tamaml - yor mu? - Ben bu tak m n bir iflçisiyim. Bu tak m Befliktafl, çok büyük bir tak m. Bir iki futbolcuya ba l de- il, bana da ba l de il, hiç birimize ba l de il, büyük bir tak m. Bir teknik direktör seçiliyor. O teknik direktör kendi sistemini oturtuyor, biz de buna uymak zorunday z. Her oyuncu, her forvet oyuncusu, daha çok top almak, daha çok asist almak ister. Ama bunun sonu yok. 10 tane gelse, 20 tane gelse, daha çok atard m gibi düflünebilir. Biz iflimizi yap yoruz, burada gün gün antrenmanlar m z yap yoruz. Maçlara haz rlan yoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çal fl yoruz. Benim de bu konuda fazla bir yorumum olmayacak. 29 yafl ndas n, daha kaç sene oynamay düflünüyorsun? - Vücudum izin verdi i sürece futbol oynamak istiyorum. Her zaman benim çocukluk hayalimdi futbol oynamak. Bütün hayallerim gerçek oldu, futbol oynayarak. Sahan n d fl nda kendimi düflünemiyorum bile. Geçen sezon 20 maç, 9 golün var, bu sezon 17 maç, 10 gol bu oran nas l de erlendiriyorsun? - yi bir dönem geçiriyorum, gollerimi at yorum. flimi iyi yapt ma inan yorum. Gollerin yan nda tak ma yard mc olmak, bu gollerin tak ma puan olarak geri dönmesi, beni ayr ca mutlu ediyor. Gol krall için ne söylersin. nflallah bir sakatl k ve ceza durumu olmazsa bütün maçlarda oynarsan tahmini kaç golü bulursun? - Gol krall gibi bir iddiam yok, kafamda belli bir say da yok. fiu kadar gol atay m, flu kadar gol atmam laz m, diye kendimi s n rland rm yorum. Önemli olan tak m n kazanmas, tak m kazand ktan sonra bütün oyuncular tak m içinde mutlu olur. Hiç bir s k nt olmaz, tak m içinde kimse, hiçbir fleyi düflünmez. Problem olmas n tak m m zda, hep beraber kazanarak maçlar m z ligi iyi bitirelim yeter. htiyaç olsa, Bilic 'Bugün sana ihtiyac m z var. Stoper oynayacaks n ya da orta saha oynayacaks n' derse cevab n ne olur? Tabii ki oynar m m, yoksa santrafor da oynad m kadar baflar l olamam m olur? Hoca benden isterse, gerekirse kaleci bile oynayabilirim, e er yararl olabileceksem. Ama profesyonel futbolda bildi iniz gibi her oyuncunun kendine has bir pozisyonu var ve uzun zamand r o pozisyonlarda oynuyorlar. O pozisyonun yapmas gerekenleri yerine getiriyor. O pozisyonda oynamak kolay olmazd. Kaynak: Lig Tv utbol hatalar oyunudur, hakem de insan- tabi ki hata yapacak! Ama yap lan ha- Fd r talar n masum olmayan yanlar n görüyoruz. Bunu kimse inkar etmesin! Bu sezona damgas n vuran futbol de il. Kim biliyor musunuz? Lige damga vurmak isteyen hakemlerimiz. fiimdi soruyorum ülkemizde futbolu kim oynuyor gösterin? Sizlere puan cetvelini de ifltirecek, istemedi iniz kadar hakem hatalar gösterebiliriz. Hakemlerin bu kadar kötü olmas ndaki nedenleri sorgulamak, bir pozisyonu sorgulamaktan daha de erlidir. SANTRA Bu demektir ki... Ülkemizin hakem sorunu, birçok hakeminde kiflilik sorunu vard r. Bunlar n sebebi teknoloji de il, yürektir, siyasettir. As l insanl k da hakemli in aln - na kara leke çalanlara suskun kalmamakt r. Çirkinlikleri haftan n konusu yapmak, futbol maçlar ndan daha de erlidir. Buras garip bir ülkedir. Adam na göre hakemlerimiz, kifliye göre sorular m z vard r. Söyleyin hangi taraftar n hakemlerimize güveni vard r? Adam ay ran, tak m kay ran düzende! Ülkemizde futbol, hakemlerinden utanan bir gerçe e dönüflmüflse Hakemlerin utanmas na gerek yoktur art k! En kötü flartlarda mesle- i b rak p, televizyonda yorumcu olurlar. Cehaletlerini iffla edecekleri kanallar onlar bekliyor zaten. Gerçeklerin dile gelme mevsimi bafllad. Fenerbahçe'ye peydahlanan suçlar n neler oldu unu daha iyi görmeye bafllad k. Kendini kan tlayan ay plar da. Görüyoruz ki Sistem Fenerbahçe üzerinden ganimeti bölüflme derdinde. Haz rlanm fl program n do al ak fl na kendini b rakmayan bir tak ma flu ölümlü dünyada, ölümsüz bir direniflin sembolü olarak düflmüfl! Böyle bir ülkede yaflayaca m z daha çok fley var. Verilecek daha nice s nav var belki. Ligin en iyi futbol oynayan tak m olman n, aray bu kadar açman n getirdi i sayg - y, ancak ruhunda futbol duygusu olanlar hissedebilir. Hissetmeyenler talihine yans n dursun! Baflka bir lider icad etmeleri için, icap edeni yap yorlar. ''Senin liderli ine de, flampiyonlu una da tahammül edemiyoruz'' diyorlar. Bu filmin yap mc lar ellerini ovuflturmaya bafllas n. Fenerbahçe üzerinden futbol oyunlar oynamak, al flkanl a dönüflmüfl olabilir. Zaten bu ülkede Fenerbahçe'nin liderli iyle oynamak genetiktir. Fenerbahçe'yi katletmek de cinayetlerin yasallaflm fl halidir. Amaaa Bu cinayet sahnelerine kimse kaza süsü vermesin. Kim kurgulad ysa ödül verilsin ona. Haks zl n kabul gördü ü yerde hak ölür. Hak ölürse insanl k ölür. nsanl n öldü ü yerde cinayetler bile yasal hale gelir. Haks zl a yaranmak isteyenler iyi bilmelidirler ki. Bunun geri dönüflü FENA olur. Hayat insan olan n asaletinden sorulur. Çünkü hayat bazen resitaldir. Örgütlenmek denilen fley budur. Haks zl a ve hukuksuzlu a karfl tek yürek olmak. Sevdas kirlenmeyen tak m olmak, herkesin harc de ildir. Zira, sevdalanmak her tak m taraftar na nasip olan bir fley de ildir. Buna sahip olabilmek için ilk önce haks zl k s namas ndan geçmek gerekiyor. Sistemden nemalananlar ve küçük kalmak isteyenler bunu asla anlayamazlar. Sayg lar mla. Ben senin yaflad n Gizli bir maceray m, Anlat lmaz bir roman Kapanmaz bir yaray m. *** S nd n limanlar Unutturamaz beni, Ben senin yüre inde En büyük f rt nay m. *** Ben senin duda nda Eskimeyen besteyim, Zorlama hiç kendini Ald n nefesteyim. *** Befliktafl tarihine yeni flampiyonluklar eklemek ve kal c eserler b rakman n en temel amaçlar oldu unu söyleyen Baflkan Fikret Orman, camiaya seslendi: Hedeflerimize ulaflmak için sizden istedi im; birlik ve beraberlik içerisinde kulübümüze ve tak mlar m za destek olman zd r. l m yapmaya devam edece imizden de kimsenin flüphesi olmamal d r." Fikret Orman, yönetime geldikleri günden beri kulübün gelirlerini art rmak, tak mlar n gücüne güç katmak için sponsorluk çal flmalar na büyük önem verdiklerini belirterek, "Sponsorluklarla daha kuvvetlenen kurumsal olarak itibar n yükselten Befliktafl' n flampiyonluklar yaflamas için çal flmalar - m z sürdürüyoruz" ifadelerini kulland. Baflkan Orman, Adidas, Koç Toplulu u YURT d fl ndaki 24 farkl futbol liginde 15 Türk teknik direktör, 1 antrenör, 9 yard mc antrenör, 4 yönetici, bir de gözlemci bulunuyor. Almanya'daki 15 farkl ligde 8 teknik adam, 1 antrenör, 8 yard mc antrenör, 1 gözlemci, 4 yönetici, 5 de dan flman görevinde Türk vatandafl var. Tayfun Korkut'un teknik direktörlü ünü yapt Bundesliga ekiplerinden Hannover 96, 19 maçta toplad 24 puanla ligde 10. s - rada yer al yor. Alman liglerinden sonra en fazla Türk teknik direktörün çal flt lig, Azerbaycan Premier Ligi. Mustafa Denizli'nin çal flt rd Hazar Lenkeran 25 puanla 7. s rada, ami Mand ral için zor ama kolay bir maç ol- Daha maç n bafl nda 1-0 öne geçen Hdu. Trabzonspor fark yapar m diye düflündük. Ayn Mustafa Akçay dönemi gibi, öne geçip geri çekilmeyi tercih ettiler. Tak m n psikolojisi Onur'a da yans m fl. O da tak m n en kötülerine uydu ama o da insand r. Onun da kötü oynama hakk var. Trabzonspor'da orta alan bitmifl, Karabük'te Musa ile Samba Sow, flovu vard. Bu tak m öyle basit de il. Geçen hafta PERSPEKT F Güvenç Kurtar' n yönetimindeki Ravan Bakü 9 puanla 9. s rada yer al yor. Uygun'un tak m 8. s rada Katar Birinci Ligi'nde Bülent Uygun'un tak m Umm Salal, 23 puanla liderin 17 puan gerisinde 8. s rada bulunurken, Engin F rat' n teknik direktörlü ünü yapt ran Birinci Lig ekiplerinden Saipa Teheran da 31 puanla ligde 8. s rada... Makedonya Birinci Lig tak mlar ndan Bregalnica Strip tak m n n teknik direktörlü ünü ise Ali Günefl yap - yor. Tecrübeli teknik adam n tak m, 19 maçta toplad 22 Vasat Futbol Normal Sonuç KAD R BIYIKLI Gençlerbirli i'ni ma lup ettiklerinde de hak ederek kazand lar. lk yar da Adrian, Özer, beklentilerinin üzerine ç kt ama tek forvetle anca böyle goller bulurlar. Emre Güral tek forvetle 2 gol at yorsa, çift forvette 4 atar. Ama forvet Janko olmayacak. Janko'yu tez elden Avusturya'ya gönderme zaman. Özer Hurmac, kendini bulamam fl. Aylard r oynamayan bir kalitede, futboldan uzaklaflm fl, yeni bafllam fl gibi. Olcan' n gösterdi i direnç onda yok. Sahadaki iki tak m da ayn hocan n. Tolunay hoca iki tak m n da kurucusu, haz rlay c s. 22 oyuncuyu da iyi tan yor. Her fleye ra men kazanamamas kendi defansif hatalar. Karabük orta alan, forvet hatt bu maçtan 8 puan al r, defans ve kalecisi 4. Niye kaybetti i ortaya ç kar. Trabzonspor'da Olcan, Emre Güral d fl nda vasata yaklaflan oyuncu bile yoktu. flirketleri ve Bahçeflehir Koleji ile imzalad klar sponsorluk anlaflmalar yla ilgili bilgiler verdi i yaz s n, "Befliktafl için hedeflerimiz, hayallerimiz bitmez. Kulübümüze hizmet etmekten baflka beklentisi olmayan bizlerin tek iste i, Befliktafl' n ayd nl k yar nlar d r. Siz büyük Befliktafll lar n deste i ile kulübümüz hedeflerine, çok daha güzel günlere ulaflacakt r. fianl tarihimize yeni baflar lar m z sizlerle birlikte yazaca z" diyerek bitirdi. Dünya futboluna Türk tekni ini ö retiyorlar F.Bahçe'den Adidas ile dev sponsorluk anlaflmas FENERBAHÇE Futbol A.fi. ile Adidas aras nda dev sponsorluk anlaflmas imzaland. Fenerbahçe A.fi. imzalad anlaflman n detaylar n KAP'a bildirdi i aç klamas nda: Adidas Spor Malzemeleri Sat fl vepazarlama Afi (Adidas Türkiye) ile resmi ürüntedarikçili i konusunda anlaflmaya var larak y ll k 750 bin dolarl k k sm ürün tedari i, 7 milyon 750 bin dolarl kk sm reklam, royalite ve di er muhtelif haklar karfl l nda olmak üzere y ll k toplam 8,5 milyon dolar, 5 y ll k toplam 42,5 milyon dolarl k sözleflme imzaland kaydedildi. puanla 9. s rada kendine yer buldu. Naci fiensoy'un çal flt rd Arnavutluk Süper Lig tak mlar ndan Kukesi, 26 puanla 5. s rada bulunuyor. Rusya'n n genç futbolcular Usta'ya emanet Hakan Karaosman da Avusturya 1. Lig ekiplerinden Austria Lustenau tak m nda yard mc antrenörlü ü yap yor. Rusya 1. Lig tak mlar ndan Anji Mahaçkale tak m n n genç futbolcular da Fuat Usta'ya emanet edildi. Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen'de de Metin Öztunal, gözlemci olarak görev yap yor. Arda'n n Dünya Kupas üzüntüsü SPANYA 1. Futbol Ligi (La Liga) tak mlar ndan Atletico Madrid'in son dönemlerde öne ç kan futbolcusu Arda Turan, "Benim iflim oyunu organize etmek. Tak m kazand kça oyuncu da kazan r" dedi. Millli futbolcu, "Çok iyi bir dönemden geçiyorsun. Dünya Kupas 'na kat lamamak seni etkiliyor mu" sorusuna, "Eksikli ini çok fazla hissediyorum. Tabii ki üzülüyorum ama yapacak bir fley yok. Hayatta geçmifli düflünmemek laz m. nsan n hayattaki en büyük hayalleri hep milli tak m yla en iyileri yaflamak olur. Bunun üzüntüsünü, her akl ma geldi inde yafl yorum. Art k önümüzdeki turnuvalara haz rlanmaya çal flaca z" cevab n verdi.

4 IJF Spor Direktörü Daniel Lascau Judo da öncelik e itim BU y l seminerleri tüm Türkiye geneline yaymay planlayan Türkiye Judo Federasyonu, yeni y l n start n Ankara'da verdi. 220 antrenör ve 123 hakemin kat ld toplam alt günlük seminer, 2 fiubat ta sona erdi. Seminerlerde a rl kl olarak antrenör ve hakemlere 2014 y l nda uygulanmaya bafllanan yeni kurallar hakk nda bilgi verildi. Seminere kat lan antrenör ve hakemlere, kat l m belgelerini bizzat Federasyon Baflkan Fatih Uysal ve E itim Kurulu verdi. 4 Galibiyet getiren renkler NÖROP S K YATR Mehmet Yavuz, renklerin insan yaflam ve spor üzerindeki etkilerini anlatt : Renkler, insan hayat nda oldukça önemli bir yere sahiptir. Araflt rmalar insanlar n en çok mavi rengi sevdiklerini, bunu k rm z ve yeflilin takip etti ini göstermektedir. K rm z y sevenler 'arkadafl canl s ', sar y sevenler 'entelektüel', turuncuyu sevenler 'cesur ve macerac ', siyah sevenler 'otoriter', maviyi sevenler ise 'popüler' kiflilik yap s na sahiptirler. MODERN PENTATLON evgili okurlar m bu yaz mda sizlere ülkemiz- yeni tan nan ve h zla sporcu say s n ve ba- Sde flar s n art ran Modern pentatlonu anlatmaya çal flaca m. Modern Pentatlon Sporunun Tarihçesi Modern Pentatlonun geçmifli Antik Olimpiyat Oyunlar na kadar gitmektedir. Antik Yunan oyunlar nda, pentatlon en iyi ve en donan ml sporcular ortaya ç karan yar flmayd. Antik Pentatlon ilk dönemlerde farkl SU SPORLARI SA T BABAO LU spor branfllar nda yap lm fl ve ilk defa askerlerin e itimi amac ile MÖ 708 y llar ndaki olimpiyatlarda tan t lm flt r. Modern Pentatlonun Olimpiyatlara ilk girifli Baron Pierre Coubert'in sayesindedir. Kendisi ayn zamanda Modern Olimpiyatlar n kurucular ndan oldu undan hemen hemen bütün sporlar n içine al nd ve en sa lam sporcunun tespit edilece i bir spor dal n n da olimpiyatlarda yer almas n arzulam flt r. Temel olarak da; Hedef vurma, kili çarp flma, Binicilik ve Atletizm (Kros) dallar n düflünmüfltür. Bu amaçla, bunlar n hepsini bir arada kaynaflt rmak için de Napolyon'un özel habercisi olan bir te menin, mesaj n ulaflt rmak için düflman hatlar ndan geçiflini anlatan Avrupa kökenli destans bir hikâyeden hareket etmifltir. Romantik bir hikâye olarak da sunulan bu destan da haberci te men, düflman hatlar ndan geçerken bindi i at n n devrilmesi üzerine önce tabancas, sonra da k - l c ile kendisini savunur ve düflmandan kurtulur. Ard ndan yüzerek nehri geçer ve verilmesi gereken mesaj yaya olarak ( koflarak ) yerine ulaflt - r r. Antik fleklinden farkl olan Modern Pentatlon ad yla, 1912'de Stockholm'de yap lan olimpiyatlarda Tabanca At fl, Eskrim, Yüzme, Binicilik ve Koflu olarak ilk kez uygulanm flt r GÜNÜMÜZDE MODERN PENTATLON Modern Pentatlon yüzme, kombinasyon (koflu-at fl), eskrim ve binicilik branfllar ndan oluflan bir spor dal d r. Pentatlon olimpik bir branfl olup, Avrupa ve Dünya fiampiyonalar yap lmaktad r. Koflu ve yüzme branfllar n n yap ld müsabakalara biatlon müsabakalar denir. Biatlon müsabakalar n n da Avrupa ve Dünya fiampiyonalar yap lmaktad r. Modern Pentatlon kategorileri Y ld z E (9-10 yafl), Y ld z D (11-12 yafl), Y ld z C (13-14 yafl) olarak yüzme ve koflu branfllar ile bafllar. Daha sonra Y ld z B (15-16 yafl) bu kategoriden itibaren at fl branfl eklenmekte koflu ile birleflen bu branfl kombinasyon branfl n oluflturmaktad r. Yani Y ld z B kategorisi yüzme - kombinasyon olarak yar flmaktad r.y ld z A (17-18 yafl) kategorisinden itibaren ise bu branfllara eskrim branfl eklenmektedir.gençler ( yafl) ve Büyükler(22 ve üstü yafllar) kategorilerinde yap lmaktad r.modern Pentatlon büyükler kategorisinde ise binicilik branfl da eklenerek 5li bir spor halini almaktad r.ayr ca Modern Pentatlon Sporcular 40 yafl üstünde Master lar kategorilerin de de yar flabilmektedirler. Branfl mesafeleri yafllara göre farkl l klar göstermektedir. Küçük yafl kategorilerinin koflu ve yüzme mesafeleri daha k sa olmakta kategoriler ilerledikçe mesafeler uzamaktad r y l nda göreve gelen sevgili dostum Federasyon baflkan Yaflar Akflin'le yapt m sohbette son iki y lda büyük mesafe kay t ettiklerini Avrupa arenas nda bizde var z dediklerini anlatt. As l hedeflerinin 2016 olimpiyatlar hata 2020 olimpiyatlar nda madalya almak oldu unun söyledi. Bunun için projelerini flimdiden uygulamaya koyduklar n ve çok büyük yeteneklere sahip olduklar n anlatt lar. Say n baflkan n ve antrenör Onur Yürür ü dinledikten sonra bende heyecanland m. Hep beraber bu heyecanl ve enerjik yüreklere hep beraber destek vermemiz halinde bende inan yorum ki baflar lar çok uzak de il. Bende köflemde bu azimli ekibin büyük baflar lar n dile getirmenin sözünü veriyor, tüm Modern Pentatlon camias na baflar lar diliyorum. YIL: 7 SAYI: 78 AYLIK SPOR GAZETES MT YAZ SAH B & GENEL YAYIN YÖNETMEN ÖMER ALTAY YAZI filer MÜDÜRÜ MUZAFFER BATUMLU GENEL YAYIN KOORD NATÖRÜ AL YEL NER GENEL KOORD NATÖR FAZ LET BATUR HABER MÜDÜRÜ Mehmet fienol FOTO RAF ED TÖRÜ Ahmet B LG N YAYIN DANIfiMANI ÖKKEfi BÖLÜKBAfiI HABER MERKEZ Sabit Can BATUMLU Ercan KUTLU Barbaros ÖZSOY ST HBARAT MÜDÜRÜ ADNAN ÇAKMAK GÖRSEL YÖNETMEN ATABEY TÜRKHAN BASKI: AKADEM (0212) LET fi M: (0212) Kuyu Sk. Kuyu Apt. A Blok No: 26 Kat: 1 Mecidiyeköy / STANBUL YEREL SÜREL YAYIN Bu gazete bas m yay n ilkelerine uymay taahhüt eder. Yazarlar yaz lar ndan sorumludur Eskrim Federasyonu Baflkan Müminhan Bilgin, Türkiye'de eskrim sporuna ilginin çok oldu unu belirterek, "Antrenör ihtiyac da h zla giderildi i taktirde Türk eskriminin baflar ya ulaflaca na inan yorum." dedi. Fenerbahçeli Kad nlar finalde FENERBAHÇE Kad n Masa Tenisi Tak - m, Avrupa Masa Tenisi Birli i (ETTU) fiampiyonlar Ligi yar final rövanfl karfl laflmas nda Polonya'n n Zamek Tarnobrzeg ekibine 3-2 yenilmesine karfl n, iki maç sonunda elde etti i set averaj yla finale ad n yazd - ran taraf oldu. lk maç deplasmanda 3-2 kazanan ve +4 set averaj elde eden Fenerbahçe, Ülker Sports Arena Metro Enerji Salonu'nda yap lan rövanfl karfl laflmas n ise 3-2 kaybederken, rakibinden +1 set averaj daha kazand. ki maç sonunda +5 set averaj na sahip olan sar -lacivertli ekip finale yükselmeyi baflard. Fenerbahçe'de ilk maç Viktoria Pavlovich, Jia Jun'ya karfl 3-0 kazan rken, ikinci maçta ise Melek Hu, Han Ying'e 3-0 yenildi ve skor 1-1 oldu. Üçüncü müsabakada Ching Cheng, Renata Strbikova'y 3-0'la geçip sar - lacivertli ekibi 2-1 öne geçirdi. Ard ndan yap lan müsabakada ise Viktoria Pavlovich, Araftaki Kramponlar GAZETEC - yazar Behram K l ç' n kaleme ald 'Araftaki Kramponlar' isimli kitab, Tanju Çolak' n yaflam hikayesinin bilinmeyenlerini ortaya ç kard. Bu topraklar n ba r ndan ç km fl s ra d fl bir yetenekti Tanju Çolak. Son vurufl ustas yd. Kral'd. Alt n, gümüfl, bronz ayakkab sahibiydi. Öncesi yoktu. Gol atmad tak m da Anadolu delikanl s yd. Samsun'da taç giydi, ard ndan stanbul'a uçtu. Her fley de ondan sonra de iflti. Önce mazbut bir aile yaflant s sonra ise stanbul'un gece hayat na ayak uydurmaya çal flan bir esir. Evli olmas na ra men zaman n sinema y ld z Hülya Avflar'la yaflanan iliflki. Önce aya, sonra da hayat kayd Tanju'nun. Mercedes kaçakç l yüzünden 2 y l hapis yatmas ise tuz biber oldu. Caretta Yay nlar 'ndan ç kan eserde Tanju Çolak' n yan s ra U ur Tütüneker, O uz Çetin, Metin Tekin, Ünal Karaman, Hayrettin Demirbafl, Hami Mand ral, Feyyaz Uçar, Mehmet Özdilek, Hamza Hamzao lu, Aykut Kocaman, Müjdat Yetkiner, Bülent Uygun, Hasan Vezir gibi isimlerin s rad fl hikayeleri yer al yor. Vodafone Arena görücüye ç kt Han Ying'e 3-2 yenilince, skorda yeniden eflitlik olufltu: 2-2. Ancak deplasmandaki ilk maçtan 4 set averaj bulunan sar -lacivertli ekip, son müsabaka öncesi finale ç kmay garantiledi. Eflleflmenin son oyununda Melek Hu'nun Jia Jun'a 3-2 ma lup olmas na ve maç n skorunun da 3-2 konuk ekip lehine gerçekleflmesine ra men, sar -lacivertli ekibin deplasmanda ald galibiyet ile elde etti i +5 set averaj kendisini finale tafl d. Son iki sezonu ETTU Kupas flampiyonu olarak tamamlayan sar - lacivertli ekip, ilk kez kat ld ETTU fiampiyonlar Ligi'nde de ad n finale yazd rarak baflar l performans n devam ettirdi. Fenerbahçe, lider tamamlad A Grubu'nda da karfl karfl ya geldi i Alman ekibi Berlin Eastside tak m na karfl finalde mücadele edecek ve ilk maç 7-9 Mart tarihlerinde deplasmanda, rövanfl maç n ise Mart tarihlerinde stanbul'da oynanacak. SPOR V ZYON SWISSOTEL The Bosphorus'da gerçeklefltirilen tan t m törenine, kulüp baflkan Fikret Orman, yöneticiler, futbol tak m oyuncular ve teknik heyet ile Vodafone Türkiye cra Kurulu Baflkan Gökhan Ö üt kat ld. Törende k sa bir konuflma yapan kulüp baflkan Orman, camia için önemli bir günü yaflad klar n söyledi. "fiark larda oldu u gibi kalbimizin orta yerine, mabedimiz olan Vodafone Arena'n n aç l fl seremonisine hoflgeldiniz" diye kat l mc lar karfl layan Fikret Orman, Befliktafl' n flan na yak fl r bir stad olmas n n zaman geldi ini dile getirdi. Orman, "Vodafone Arena, fotovoltaik sistem ile güneflten elektrik elde etme, çat ve yap ya düflen ya mur suyunu depolayarak kullanma, yeflil bina sertifikal yap ürünlerinin kullan m, klimalarda ozon dostu gaz kullan ml cihazlar n seçimi, kapal mekanlara yüzde 100 taze hava veren klima gibi pekçok yenili e sahip. fiunu söyleyebilirim ki bu statta uluslararas pekçok baflar ya imza ataca z" diye konufltu. FAZ LET BATUR Yelken yeni baflkan n seçti VOLKAN Ifl k Akademi taraf ndan organize edilen ve amatörlere düflük bütçelerle yar flma imkan sa layan V2 Challenge stanbul Kupas 'n n ikinci aya zmit Körfez Pisti'nde gerçekleflti. Hafif ya mur alt nda bafllayan günde antremanlardan sonra pistin kurumas ile mücadele artt. S ralama turlar n n birincisi 'luk zaman ile Celal Yard mc olurken ikinci s rada genç pilot Toprak Candan yer ald. Final yar fl - na ilk s radan bafllama Golfü Çin topu yla oynad k TÜRK YE statistik Kurumu (TÜ K) verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye 2013 y l nda 15 ülkeden 303 bin 810 golf topu sat n ald. Söz konusu rakam n 112 bin 203'ünü Çin'den gerçeklefltiren Türkiye, gol toplar için toplam 250 bin 654 dolar ödedi. Türkiye'nin golf topu ithalat nda ilk s rada yer alan Çin'i ABD (93 bin 464), Tayland (29 bin 636), Endonezya (16 bin 440), Vietnam (13 bin 770) ve Hindistan (13 bin 660) izledi. Türkiye, bu ülkelerin yan s ra Fransa, Almanya, talya, ngiltere, Portekiz, Norveç, Güney Kore, Japonya ve Tayvan'dan da golf topu ithalat gerçeklefltirdi. Türkiye'nin bu süre içerisinde en az golf topu ithal etti i ülke ise Norveç (72) olarak kay tlara geçti. Türkiye, golf topu için en çok paray ABD'ye ödedi. ABD, Türkiye'ye Çin'den 18 bin 739 daha az golf topu ihraç etmesine ra men 74 bin 45 dolarla en çok gelir eden ülke oldu. Bu ülkeyi 73 bin 401 dolar gelirle Çin takip ederken, Tayland da 45 bin 704 dolarla üçüncü s rada yer ald. TÜRK YE Yelken Federasyonu'nun Ola anüstü Genel Kurulu'nda, 68 oy alan Mehmet Serhat Belli baflkan seçildi. Ankara Aktif Metropolitan Otel'de yap lan Ola anüstü Genel Kurulu'nda Ahmet Gençtürk, Özlem Akdurak ve Mehmet Serhat Belli baflkanl k için yar flt. Genel kurulda 166 delegenin 158'i oy kullan rken, Mehmet Serhat Belli 68, Ahmet Gençtürk 53, Özlem Akdurak 37 oy ald. ESKR M Federasyonu Baflkan Müminhan Bilgin, yapt aç klamada, Türk eskrimini, ekonomik imkanlar ne olursa olsun, yurt d fl na tafl may amaçlad klar n söyledi. Federasyonun 2007'de civar nda sporcuya sahip oldu unu belirten Bilgin, "Bugün 3 bini faal, 9 bin 700 lisansl sporcuya ulaflarak say m z artt rd k. Eskrim sporuna ciddi talep var ancak antrenör ve hakem say m z ne yaz k ki yetersiz" diye konufltu. Daha önce 10 ilde yap lan eskrimin, bugün 45 ile yay ld n, 2007'de 1 olan uluslararas madalya say s n da 27'ye ç kard klar n anlatan Bilgin "Bu, çok önemli bir derecedir ama bizim hedefimiz 80 vilayete ulaflarak 10 bin faal sporcu bulmak ve bu sporcularla Avrupa ve dünya flampiyonalar nda derece elde etmek. Ard ndan da olimpiyatlara kat lmak" ifadelerini kulland. Bilgin, bir y l boyunca yurt içinde 30, yurt d fl nda 55 müsabakaya kat ld klar n ifade ederek, gençler düzeyinde dünya klasman nda olmalar na ra men, büyüklerde henüz istenilen noktaya gelemediklerini kaydetti. "HER LE 2 ANTRENÖR" Bilgin, baflar y yakalayabilmek için 3,5-4 milyon liraya yak n bütçeye gereksinim duyduklar n ifade ederek, bu deste i alacaklar na inand klar n dile getirdi. Eskrime Türkiye'de çok büyük talebin oldu una vurgu yapan Bilgin, "Antrenör ihtiyac da h zla giderildi i taktirde Türk eskriminin baflar ya ulaflaca na inan yorum. Bugün 20 antrenörümüz var. Her ile 2 antrenör düflünüyoruz. Bu da 162 antrenör yapar" dedi. Bilgin, antrenör e itimi için akademi oluflturmay planlad klar n anlatarak, Türkiye'deki eskrime e itim verebilecek akademisyenler ve bu e itimi almak isteyenleri bir araya getireceklerini söyledi. Türk eskriminin flu an için istenildi i noktada olmad n ifade eden Bilgin, k s tl imkanlar ve zorluklara ra men, gelece e ümitle bakt klar n vurgulad. Tekvandoda KOTA heyecan V2 Challenge da amatörler h z kesmiyor AHMET Cömert Spor Salonu'nda gerçeklefltirilen Uluslararas Yaflar Do u Serbest Gürefl Turnuvas 'nda 2 alt n, 1 gümüfl ve 6 bronz madalya elde eden A Milli Tak m m z, 63 puanla tak m s ralamas nda 1. olarak turnuva sonunda flampiyon oldu. Yüzlerce güreflseverin tribünlerden izledi i Yaflar Do u Turnuvas 'nda milli tak m m z elde etti i flampiyonluk ile Türk halk n n gö sünü kabartt. Türkiye Gürefl Federasyonu Baflkan Hamza Yerlikaya'n n yan s ra Baflkan Vekili Oktay Aktafl, FILA Asbaflkan Ahmet Ay k, stanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor l Müdürü brahim lhami Koç, FILA Delegesi Hicran fierifo lu, Olimpiyat flampiyonu eski milli güreçiler ve çok say da davetli müsabakalar yerinde takip etti. TÜRK YE Tekvando Federasyonu Baflkan Metin fiahin, Dünya Tekvando Federasyonu'nun (WTF) Uluslararas Olimpiyat Komitesi ile yapt ortak çal flma sonras nda 2016 ve 2020 Olimpiyat Oyunlar için 4 olan ülke kotas n 8'e ç kar ld n söyledi. fiahin, eski kurallara göre Avrupa ve Dünya K talararas fiampiyonalar 'nda al nan puanlar sonras nda ülkelerin ikisi kad n, ikisi de erkek olmak üzere 4 sporcuyla oyunlara kat labildi ini, yeni kurallar sonras nda ise bunun 4 erkek ve 4 kad n olmak üzere 8'e ç kt n belirtti. fiahin, yeni kurallara göre, 31 Aral k 2015 tarihi itibar yla s kletlerinde ilk 6 s ra içinde bulunan sporcular n, do rudan olimpiyat oyunlar na kat labilece ini, toplamda 4 kota alamayan ülkelerin ise k ta ve dünya elemeleriyle kota say s n artt rmaya çal flaca n ifade etti. fiahin, WTF'nin ald kararla, puanlamaya daha önce girmifl sporcular n, 2014 ve 2015'te düzenlenecek Grand Prix'ler ve bir de final olmak üzere 7 tane puanlama turnuvas nda mücadele etmesine, buradan al nan puanlar n toplam na göre de 8 s klette oyunlara gidebilme ihtimalini sa lad n vurgulad. hakk kazanan Celal Yard mc start öncesi yaflad flanss zl k sonucu yar fla kat lamad ve s ralamalar n ikincisi Toprak Candan V2 Challenge ikinci aya n rahat kazand. Podyumun ikinci s ras nda Ömer Rifaio lu yer al rken, üçüncü yar fl hayat na V2 Challenge ile bafllayan Harun Özdemir oldu. Bu sonuçla ilk iki yar fl sonunda Toprak Candan 35 puan ile ilk s - rada yer al yor. Toprak Candan 16 yafl nda ve özel izinle yar fl yor. Genç pilot otomobil sporlar nda gelece in baflar l pilotlar aras nda gösteriliyor. Yaflar Do u'da fiampiyon Türkiye fiampiyonlara görkemli gece MOTOS KLET sporunda 2013 y l n n en iyilerine kupalar n n verildi i fiampiyonlar Gecesi ve Gala Yeme i Crowne Plaza stanbul Asia otelinin balo salonunda yap ld. Törende; Pist, Süpermoto, Drag, Motokros ve Enduro kategorilerinde ilk üç s ray alan sporculara ve kulüplere kupalar takdim edildi. Türkiye'nin en h zl isimlerinin bulufltu u organizasyona Türkiye Motosiklet Federasyonu Baflkan Bekir Yunus Uçar, TMF Yönetim Kurulu Üyeleri, Sancaktepe Belediye Baflkan Yard mc s Tar k Yusuf Uçar, Spor Toto Teflkilat Baflkan Yard mc s Bünyamin Bozgeyik, Hukuk Müflaviri Mehmet Aslan, Via Grup Yönetim Kurulu Baflkan Coflkun Bayraktar ile motosiklet camias n n önde gelen isimleri kat ld.

5 Karate tarihinde bir ilk BALIKES R'de 29 Ocak - 2 fiubat tarihleri aras nda düzenlenen Türkiye Minikler ve Y ld zlar Karate fiampiyonas sona erdi. Befl gün süren müsabakalarda mücadele eden 2450 sporcu kat l m say s, rekor olarak kay tlara geçti. Türkiye Karate Federasyonu Organizasyon Kurulu Baflkan Resul Çelebi, Müsabakalar güzel bir ortamda; sorunsuz ve herhangi bir s k nt yaflanmadan tamamlan rken, rekor kat - l m yla flampiyonada yaklafl k 3 bin müsabaka yap ld dedi. 5 K fl Kupas Samsun da yap ld GENÇL K ve Spor Bakanl Yüzme Federasyonu taraf ndan düzenlenen K fl Kupas Atlama fiampiyonas Ocak 2014 tarihleri aras nda Samsun'da yap ld. Seronomi öncesi konuflan OMÜ Rektör Vekili Prof.Dr. Mahmut Ayd n, dereceye giren sporcular kutlarken, di er sporculara da baflar lar diledi. 3 gün süren flampiyonaya 6 ilden 9 kulüp, 32 bayan sporcu, 23 erkek sporcu olmak üzere toplam 55 sporcu kat ld. STANBUL'da düzenlenen 32. Uluslararas Vehbi Emre Grekoromen Gürefl Turnuvas 'nda Emrah Kus, Atakan Yüksel ve R za Kayaalp alt n madalyay boynuna geçirirken Atilla Güzel gümüfl madalya, Osman Köse, Ahmet Y ld r m, Metehan Baflar ve Emin Öztürk ise bronz madalya elde etti. 4 farkl siklette mindere ç kan sporcular, müsabakalar yerinde takip eden izleyicilere zaman zaman heyecanl anlar yaflatt. Turnuvada 61 sporcu ile mücadele eden A Milli Tak m m z, flampiyonan n ilk gününde 1 alt n ve 3 Ya l gürefl semineri Antalya da yap ld TÜRK YE Gürefl Federasyonu taraf ndan organize edilen ve 2 gün süren seminerde, hakemler, cazg rlar ile baflpehlivanlar istiflare toplant lar yapt lar. Federasyon Baflkan Hamza Yerlikaya'n n yönetiminde gerçeklefltirilen toplant da kat l mc lar, fikir al fl verifli yaparak birtak m de- erlendirmelerde bulundular. Ya l güreflin Türkiye'de baflar ç tas n ve marka de erini yükseltmek ad na Antalya'da tertip edilen seminerin 2. gününde, 2014 sezonunda görev alacak hakemlerin belirlenece i yaz l ve görsel s nav yap ld. Ya l Gürefl hakemlerinin yaz l s navda ald klar puan n %40' ile görsel s navda ald klar puan n %40' hesaplanacak. Davete icabet edip seminere kat lan hakemler, cazg rlar ve baflpehlivanlara teflekkür eden Gürefl Federasyonu Baflkan Hamza Yerlikaya, gün geçtikçe ya l güreflin Türkiye'de çok daha iyi noktalara gelece ini ifade etti. SPOR YÖNET M ÜZER NE VEL OZAN ÇAKIR por yönetimi ve spor yöneticili i kavram- özellikle spor endüstrisinin yükseldi i Slar ve modern sporun ticarileflti i dönemlerde telaffuz edilmeye baflland. Sporun, yirminci yüzy l n ikinci yar s ndan itibaren kitleselleflmesi ve günümüze kadar geçen süreç içerisinde toplumsal yaflamda ola anüstü merkezi bir konum edinmesi beraberinde bu devasa olgunun nas l yönetilece i sorusunu da getirdi. Modern toplumun belirgin özelliklerinden biri- D ALOG si olan bürokratikleflme, zamanla sporun yönetiminde de kendisini göstermeye bafllad. Ondokuzuncu yüzy lda sporcular n yönetti i kulüpler ve öz yönetim esas yla oluflturulan ligler zamanla bir kenara b rak ld. fiimdilerde sporu içine girmesi çok da kolay olmayan ve kiflilerde sporcu geçmiflini, hatta spor sevgisini dahi zorunlu görmeyen bir yap yönetiyor. Ülkemizde de bunun örneklerini görmemiz mümkün elbette; ancak bu sorun tüm toplumlar için geçerli günümüzde. Uluslararas yap lardan mahalli organizasyonlara kadar birçok örnek hepimizin ilk anda akl na gelecektir. Bilhassa sermaye gücünün sporun içine ve derinliklerine girmesiyle kulüplerin, federasyonlar n ve di er sportif yap lar n Dopingli sporcular listesi yay mland ULUSLARARASI Atletizm Federasyonu (IAAF), son dönemde doping nedeniyle ceza alan sporcular n listesini yay mlad. IAAF'nin resmi internet sitesinde yay mlanan listede, 16 Hintli, 6 Brezilyal, 4 Frans z, 2 spanyol, 2 Belaruslu, 2 talyan, 2'fler Ukraynal ile Almanya, Rusya, ABD, Çin, Portekiz, Belçika, Avustralya, Gürcistan, Etiyopya, Nijerya, Afganistan'dan sporcular n yan s ra 32 Türk atletin ismi de yer ald. Nijerya as ll KKTC'li sprinter Adewummi Bamhihiybin de listede Türk sporcularla birlikte yaz ld. Bursa'daki üniversiteleraras bir müsabakada al nan numunesinde yasakl madde tespit edilen Bamhihiybin'a 2 y l men cezas verildi i bildirildi. Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Disiplin Kurulu taraf ndan doping yapt klar gerekçesiyle müsabakalardan men edilen ve IAAF' n bülteninde isimleri geçen Türk atletler flöyle: "Hasan Birinci, K v lc m Kaya Salman, Semra Türk Akdo- an, Büflra Bafl, Ça dafl Arslan, Emel Güngör, Ümmühani Karaçad r, Özge Kurtefl, O uzhan Demir, Kaan fiencan, Batuhan Bu ra Eruygun, sa Can, Emrah Altunkalem, Dilek Esmer, Tu çe fiahuto lu, Elif Y ld r m, Serdar Tamaç, Ebru Yurddafl, Cansu Korur, Furkan fien, Urfan Özolan, Serhat Soyer, Simge Olçun, Serkan Lapçin, Burak Demir, Eflref Apak, Umut Aday, Fatih Ery ld r m, Esen K z lda Kale, Narin Sa lam, P nar Saka, Gülsüm Özdemir Günefl." bronz madalya elde etmiflti. kinci gün ise 3 alt n, 1 gümüfl ve 4 bronz madalya kazanarak 32. Uluslararas Vehbi Emre Grekoromen Gürefl Turnuvas 'n 12 madalya ile tamamlad. 66 Kg'da Özbek rakibini tufl yaparak yenen Atakan Yüksel, 75 Kg'da Kazak rakibi Rashid Kochikev'i ma lup eden Emrah Kus ve 130 Kg'da milli tak m arkadafl Atilla Güzel'i yenen R za Kayaalp alt n madalya kazand. Milli güreflçimiz Atilla Güzel de kürsünün ikinci s ras nda yer alarak gümüfl madalyay boynuna geçirdi. 75 Kg'da Osman Köse, 85 Kg'da Ahmet Y ld r m ile Metehan Baflar ve 130 Kg'da Emin Öztürk ise sergiledikleri baflar l performans sonucunda bronz madalya elde ettiler. yönetiminde ifladamlar ve sanayiciler, onlar n çocuklar, siyasi gücü olanlar ve onlara yak n duranlar s kl kla göze çarp yor. Bu durumun spor için olumlu yönleri de yok de il elbette, daha fazla yat r m ve daha fazla ilgi için kaynak bulunmas kolaylafl yor bu sayede. Fakat sporun özünden ve olmas gereken anlam ndan uzaklaflmas da cabas. Sporun yönetilmesi için sadece sporculara görev verilmesi bundan sonra ne kadar mümkün ve ne kadar do ru olur bilmiyorum. Önerece im çözüm de bu de il zaten. Ancak en az ndan daha demokratik bir yönetim yap s n n oluflturulmas olas gözüküyor bana göre. Daha önceki yaz lar mda de- indi im flekilde dört y ll k spor yöneticili i bölümlerinden mezun olan gençlerimize bu fi R NEVLER'de faaliyet gösteren ve yetifltirdi i taekwondocularla bir marka haline gelen Ateflmen Spor Kulübünün sahibi, Taekwondo Antrenörü Selahattin Ateflmen, yetifltirdi i eski sporcular yla ve stanbul Taekwondo camias yla onuruna verilen yemekte bulufltu. Ateflmen Geleneksel Yemekleri ad verilen ve her y l tekrarlanan yeme e, Taekwondo stanbul l Temsilcisi Mustafa Bulut, l Hakem Kurulu Baflkan ve 1984 Taekwondo Avrupa fiampiyonu Halit Avc, l Hakem Komitesi eski Baflkan ve Valideba Anadolu Sa l k Meslek Lisesi Spor Kulübü Antrenörü Necmettin Özel, stanbul Antrenörler Birli i Baflkan Tarkan Yenigün, Küçükçekmece Cank l ç Spor Kulübü Baflkan Engin Cank l ç, l Hakem Komitesi üyesi ve Yavuzhan Spor Kulübü Baflkan dris Yavuz, Öztafl Spor Kulübü Baflkan Enver Öztafl, Baflakflehir spor antrenörü Mehmet Parlak, 1986 ve 1988 Tekvando Avrupa fiampiyonu Nejla Demirel A atekin, Altun Çevikspor antrenörü Selim Altun, Yi it Taekwondo Spor Kulübü baflkan Mustafa A ca, Baflakflehirspor ve Esenler Belediyesi antrenörü Halim Kaya, Çil-Do Taekwondo htisas Kulübü Baflkan Celal Çil, Vahyettin Spor Kulübü Baflkan Vahyettin Y ld r m, Ba c lar Belediyesi antrenörü Kenan Çil, Selahattin Ateflmen'in eski ö rencilerinden Tamer As, Erol Demir, Kenan Tekneci, Hilmi Yavuz, Hüseyin Karacakaya, Sancaktepe Belediyesi Meclis üyesi Rüstem Top, Ercan Tüfekçi ve Güleser Han m ile Spor Meydan yap larda daha fazla yer verilmesi çözümün bir parças olabilir. Benzer flekilde kendisini yönetsel alanda da yetifltirmifl eski milli sporcular n istihdam düzeyi art r labilir ve bu sporcular sadece kamusal yap larda de il, özel ve özerk spor yap lar nda da görev almalar için desteklenebilirler. Bu konunun üzerine düflünülmesi gerekti- ini belirterek yaz m sonland rmak istiyorum: Çünkü sporun yönetimi için kal c çözümler önermek bu köfle yaz s n n ne harc ne de sorun bu kadar k sa biryaz da çözüme kavuflturulacak denli küçük.bu nedenle sporu seven ve sportif faaliyetin gelifltirilmesini istedi ini iddia eden herkesin, sporun kimler taraf ndan ve nas l yönetilece ine de kafa yormas gerekti ini ifade ederek okurlar m z selaml yorum. Taekwondocular Geleneksel Ateflmen Yeme i nde bulufltu HALKBANK tan Türkiye ye arma an HALKBANK Spor Kulübü Baflkan Selahattin Süleymano lu, sezonun ikinci yar s nda baflar lar n art - rarak sürdüreceklerini söyledi. Sezonun ikinci bölümünde maç kaybetmek istemediklerini ifade eden Süleymano lu, flöyle devam etti: "2014'te Türkiye'ye yeni bir heyecan arma an ettik. fiampiyonlar Ligi finalfour müsabakalar n n organizasyonunu Ankara'da yapaca z. Bu, Türk erkek voleybolunda bir ilk ve uzun süren bir çal flman n ürünü. Halkbank Spor Kulübü'nün gerek tak m yap s, gerek organizasyon becerisi olarak üst seviyede ç kmas Avrupa Voleybol Konfederasyonu yönetimini etkiledi ve bu hakk bize verdiler." Organizasyonla birlikte ifl yükü ve sorumluluklar n n artt n kaydeden Selahattin Süleymano lu, "Lig, Türkiye Kupas, fiampiyonlar Ligi, bayan tak - m m z, altyap... Enerjimizin bir k sm n da final-four organizasyon için harc yoruz. Bu yükün alt ndan kalkacak güçteyiz" diye konufltu. Sportif baflar yan nda alt yap lar da desteklediklerini vurgulayan Halkbank Spor Kulübü Baflkan, afla dan oyuncu gelmezse sürdürebilir baflar yakalaman n zorlu una dikkati çekti. Gazetesi Yaz flleri Müdürü Muzaffer Batumlu, Yaflam Gazetesi sahibi Celal Karaali ve stanbul Tünayd n Gazetesi stihbarat fiefi Murat lter kat ld. nsanlar n fikirlerini alman n önemine inand n söyleyen hocalar n hocas Selahattin Ateflmen, ''Biz bu sohbet yemeklerinde en küçük fleyi bile konufluyoruz. nsanlar n fikirlerini al yoruz. Düflüncelerini dinliyoruz. Ne yaz k ki, eski antrenörler sporcular yla bu istiflareyi kuramad. Bu sohbetler sayesinde gençler, tecrübeli büyüklerinden yararlan - yor. Yeme imize stanbul d fl ndan bile gelenler var'' dedi. Üç ay önce göreve gelen Taekwondo stanbul l Temsilcisi Mustafa Bulut ise uzun y llard r Taekwondo sporunun içinde oldu unu ve böyle bir gecede Ateflmen Spor Kulübü ailesinin aras nda olmaktan duydu u memnuniyeti belirtti. Bir çok flampiyon kazand ran Selahattin Ateflmen'e Türk Taekwondo'suna yapt hizmetlerden dolay teflekkür eden Bulut, Türk Taekwondo'sunun yükseliflinin devam edece ini söyledi. KUZEY OTOMOT V Sat fl Servis Yedek Parça 2. El E-5 Havaalan Kavfla, Küçük fl Merkezi No: 38 Çobançeflme - Bahçelievler / stanbul Tel: (0212) KAMPÜSSARAY Ö RENC YURTLARININ ÖNEML B R H ZMET S H RL RAKETLER luslararas U16 (16 Yafl alt ) basketbol flampi- ev sahipli i yapan Türkiye Basketbol Uyonas na federasyonu, organizasyonun Sakarya ilinde yap lmas n kararlaflt rd. Sakarya Valili i ve Sakarya Gençlik Hizmetleri l Müdürlü ünün organizasyonunu üstlendi i, ayn zamanda sponsorlu unu da, Sakarya'daki Baz kurum ve kurulufllar n deste inde oluflmas sa land. En önemlisi, on sekiz ülkenin kat l m ile gerçekleflen organizasyon, bar nma ve yemek hizmetinin ilimizde hizmet vermekte olan ve bin iki yüz kapasiteli ö renci yurdu ve entegre sosyal tesisi olan kampüssaray taraf ndan yap l yor olmas olmufltur. Befl y ld zl bir otelin sahip oldu u donan m ile yaklafl k üç yüz kiflilik bir kafilenin memnuniyetini sa layan ve organizasyon boyunca her türlü ihtiyac na cevap vermifl olmas takdirle karfl lanm flt r. Ülkemizde böyle bir hizmetin yap lmas elbette Temsil edilme(prezentasyon)aç s ndan büyük bir önem tafl maktad r. Ülke tan t m na büyük katk sa lamaktad r. Bir ö renci yurdunun bar nma ihtiyac karfl lan rken, tasar mdan uygulamas na kadar modern iflletme esaslar na uygun bir yap içinde hizmet vermesi ülkemiz ad na sevinçle karfl lanmal d r. Ayr ca, beraber hizmete sunulan sosyal tesiste, Fitness, yüzme havuzu, spa merkezinin mevcut olmas, kalite hakk ndaki iddiam zda hakl l m - z ifade etmektedir. Tesis incelendi inde, bir katta, kafeterya, bir katta restoran, bir katta bovling-bilardo ve bilgisayarl oyunlar, bir katta fitnes-havuz en alt katta ise konferans ve sinema salonunun mevcut oldu unu görebilmekteyiz. Bilgi edindi imiz kadar yla Kampüssaray bu mevcut konseptini markalaflt racak çal flmalar yapmaktad r. Yani, stanbul'da zmir de, Eskiflehir ve Ankara'da çal flmalar n m minval üzere sürdürecektir. Uluslararas spor organizasyonlar n n temel amac, kat lan ülkelerin sporcu ve idarecilerin birbirleriyle tan fl p biliflmelerini sa lamakt r. Müsabakalar n d fl nda sporcular birlikte bir arada tutabilecek mekanlar n oluflmas sporun ruhuna uygun bir durumdur. Olimpiyat organizasyonlar n n olimpiyat köylerinin düflünülmesinin sebebi bir bak ma budur. Böyle bir tesisin spor hizmetine tahsis edilip kullanmas na imkân tan d klar için, tesis sahiplerinin takdir edilmesi gerekmektedir. Foto rafta kullan lan aksesuar ve ekipmanlar, Türkiye paketinde farkl l k gösterebilir. Kredi uygulamalar anlaflmal finans kuruluflu taraf ndan sa lanmaktad r. Finans kurulufluna göre farkl dosya masraf uygulanabilmektedir TL için 14 ay %0 faizli kredi kullan m araç bedelinin TL lik k sm için geçerlidir TL için 14 ay %0 faiz tüm Note, Micra ve Juke modelleri için geçerli olup di er Nissan modellerine uygulanan kredi seçenekleri de ifliklik gösterebilir. Ayr nt l bilgi için Kuzey Otomotiv le temasa geçiniz. Note modelinin CO 2 emisyon de eri gr/km ve flehir d fl yak t tüketimi 3,2-4 lt/100 km aras nda versiyonlar na göre de iflmektedir. Micra modelinin CO 2 emisyon de eri gr/km ve flehir d fl yak t tüketimi 3,7-4,6 lt/100 km aras nda versiyonlar na göre de iflmektedir. Juke modelinin CO 2 emisyon de eri gr/km ve flehir d fl yak t tüketimi 3,7-5,2 lt/100 km aras nda versiyonlar na göre de iflmektedir. Yak t tüketimleri 1999/100/EC ye göre belirlenmifltir. Hava flartlar, sürüfl tekni i ve bak mlar na göre sonuçlar de iflebilir TL lik fiyat 1.2 Note Visia M/T versiyonu için geçerlidir TL lik fiyat 1.2 Micra Street M/T versiyonu için geçerlidir TL lik fiyat 1.6 Juke Visia M/T versiyonu için geçerlidir. NES M YALVARICI Masa tenisinde BB lider MASA Tenisi nde Kad n ve Erkeklerde Türkiye Süper Ligi 5. etap müsabakalar zmir'de yap ld. Halkap nar Spor Salonu'nun ev sahipli i yapt play-off ve klasman grubu maçlar nda play-off'ta erkeklerde 16, kad nlarda 12 maç yap ld. Erkekler play-off'ta stanbul Büyükflehir Belediyespor'un lider durumda bulundu u ligde, kad nlarda ise maçlar ertelenmesine ra men Fenerbahçe haftay lider tamamlad. Ligde 6. etap müsabakalar Mart tarihlerinde Adana'da yap lacak.

6 126 sporcu milli tak m yolunda TÜRK YE Satranç Federasyonu taraf ndan Kemer'de 70 ilden 1470 yar flmac n n kat l m yla düzenlenen Türkiye Küçükler Satranç fiampiyonas, ödül töreniyle tamamland. fiampiyonada 126 sporcu gösterdikleri baflar yla milli tak m havuzuna girmeye hak kazand. Motivasyonun yüksek oldu u baflar l bir flampiyonay geride b rakt klar n ifade eden Satranç Federasyon Baflkan Gülk z Tülay, dereceye giren sporcular n Avrupa ve dünya flampiyonalar na gönderilece ini kaydetti. 6 Türkiye Kupas Burak F rat' n TÜRK YE Satranç Federasyonu taraf ndan Kemer'de 62 il ve KKTC'den 365 sporcunun kat l m yla düzenlenen Türkiye Kupas, ödül töreniyle tamamland. Birincili i Burak F rat n elde etti i mücadeleler sonunda ilk 9 sporcu, 2014 Türkiye fiampiyonas 'nda oynama hakk elde etti. Ödül töreninde konuflan Türkiye Satranç Federasyonu Baflkan Gülk z Tülay, bir hafta önce gerçeklefltirilen Türkiye Küçükler fiampiyonas 'ndan sonra Türkiye Kupas 'nda da kat l m n son derece yüksek oldu unu söyledi. Satranç, federasyonlar aras nda toplam lisansl sporcu say s bak m ndan 365 bin 68 kifliyle ilk s rada yer ald. BASKETBOL, voleybol ve atletizm gibi daha fazla göz önünde bulunan sporlar geride b rakma baflar s gösteren satranç, 257 bin 335'i erkek olmak üzere toplam 365 bin 68 lisansl sporcu say s na ulaflt. SGM'nin verilerine göre satranc, lisansl sporcu say s nda tekvando 281 bin 323, basketbol 237 bin 383 ve voleybol 190 bin 595 branfllar izledi. Satranç, faal lisansl sporcu say s nda da 122 bin 100 kifliyle ilk s - ray kimseye b rakmad. Satranç Federasyonu Genel Sekreteri Onur Çubukçu, yapt aç klamada, "Lisansl sporcu say s n n, art fl nda en çok satranc n ilkö retim okullar nda seçmeli ders olarak okutulmas etkili oldu" dedi. Çubukçu, satranc n 2005 y - l ndan itibaren ilkö retim okullar nda seçmeli ders olarak verildi ini hat rlatarak, bunun lisansl sporcu say s n n art fl na ciddi katk da bulundu unu vurgulad. Çocuk geliflimi aç s ndan satranc n hem akademik hem de sosyal hayata katk s n n bulundu una dikkati çeken Çubukçu, ailelerin bu nedenle çocuklar n satranca teflvik etti ini belirtti. Lisans ücreti kalkt Çubukçu, bunlar n yan s ra 16 yafl alt sporculardan lisans ücreti al nmad n n alt n çizerek, "Art k ekonomik durumu kötü olan sporcular dahi çok rahat lisans alabiliyor. Özellikle bu karardan sonra Anadolu'daki okullardan kat l m artt. Lisans olmayan kifliler turnuvalara kesinlikle kat lam yor" diye konufltu. Kocaeli Büyükflehir Belediyesi ve l Milli E itim Müdürlü ü ile yürütülen projenin de önemine iflaret eden Çubukçu, Kocaeli'nde 36 bin 500 ilkö retim ö rencisinin satranç tak mlar ve kitaplar na kavufltu unu bildirdi. 16 yafl alt nda büyük ilgi Çubukçu, Türkiye'de aktif satranç oynayanlar n büyük bir bölümünü 16 yafl alt sporcular n oluflturdu unu söyledi. 16 yafl alt turnuvalarda yo un kat l m yafland - n vurgulayan Çubukçu, flöyle devam etti: "Milli tak ma girmek için yo un bir rekabet var. Milli tak m havuzuna giren sporcular dünyan n bir çok kentine gitme flans yakal yor. Burs almak için de milli tak ma girmek isteyenler var. Antalya'da 25 Ocak-31 Ocak tarihlerinde Türkiye Küçükler Satranç fiampiyonas düzenlenecek. Geçti imiz y l konuk olarak Cem Y lmaz kat lm flt. yi bir tan - t m yap ld. fiu ana kadar bin 110 sporcu kay t yapt rm fl durumda. Görüldü ü gibi küçüklerde santranca ciddi ilgi var." Temsilciliklerimiz çok iyi çal fl yor Her ilde temsilcilerin bulundu unu dile getiren Çubukçu, "Temsilcilerimiz çok iyi çal fl yor. Bununla birlikte bölgelerdeki koordinasyonu sa layan bölge temsilcilerimiz de var. Ayr ca bir de yönetim kuruluna ba l çal flan fahri kurulumuz mevcut" ifadesini kulland. Antrenör say s n n da 64 bini geçti ine de inen Çubukçu, okullarda sadece 1. kademe antrenör belgesine sahip olanlar n seçmeli ders verebildi ini, bunun da antrenör say s n art rd n dile getirdi. TT Arena da Satranç Turnuvas GALATASARAY Spor Kulübü Satranç Branfl Turnuvas aç l fl töreni, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena Deniz Bank Lounge alan nda gerçeklefltirildi. Turnuvan n aç l fl na Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Cibara'n n yan s ra, Sinan Kalpakç o lu ve Galatasaray Liv Hospital Basketbol Tak m oyuncular Engin Atsür ve Milan Macvan da kat ld. Sinan Kalpakç o lu aç l fl töreninde yapm fl oldu u konuflmada, "Galatasaray Spor Kulübü Satranç fiubesi Aç l fl Turnuvas na hofl geldiniz. Galatasaray Spor Kulübü Genel Kurulu'ndan al nan yetkiyle Yönetim Kurulumuz, Baflkan m z Say n Ünal Aysal baflkanl nda Satranç fiubesi'nin kurulufluna karar vermifltir. Öncelikle altyap ya önem vererek Galatasaray lkokulu ve Galatasaray Lisesi'nde faaliyete geçen satranç kurslar ile faaliyete bafllanm flt r." dedi. Hedeflerinin, öncelikle Galatasaray bünyesinden müsab k satranç sporcular yetifltirerek bu sporcular kuracaklar tak ma kazand rmak oldu unu da belirten Kalpakç o lu, "Bu hedefimizde baflar l oldu umuza inan yorum. Galatasaray Spor Kulübü Satranç fiubesi bünyesinde kurulan Satranç Arenas e itimlere bafllam flt r." diyerek flunlar söyledi: "Galatasaray Satranç Arenas 'nda her seviyede (bafllang ç, orta, üst) sporcuya satranç e itimi Bafl Antrenör Uluslararas Usta Yakup Erturan ve Yard mc Antrenör Deniz Seyhano lu taraf ndan sistematik flekilde veriliyor. K sa sürede baflvurular n artmas neticesinde kurslar Galatasarayl lar Cemiyeti ve Kalam fl Su Sporlar Tesisimize de yay lm flt r. Süratli, do ru ve çabuk düflünebilmeye yard mc olan, planl hareket etmenin önemini ve gereklili ini kavratan, dikkatini tek konu üzerinde yo unlaflt rabilme al flkanl n kazand ran, kiflili i ve karakteri olumlu yönde etkileyen, gelifltiren satranç sporu Galatasaray ile de özdeflleflmeye bafllam flt r. TSF den örnek davran fl TÜRK YE Satranç Federasyonu, Filipinler'deki "Haiyan" tayfununda zarar gören afetzedelere yard m amac yla Hatay'da satranç turnuvas düzenledi. Satranç l Temsilcisi Sultan Daban, Antakya Belediyesi Semt Pazar Kompleksi'ndeki turnuvan n aç l fl nda yapt konuflmada, Filipinler'de yaflanan felaketin ma durlar na yard m için düzenlenen turnuvaya bin 800 sporcu kat ld n söyledi. Sporcular n 10'ar lira vererek Filipinli afetzedelere yard mda bulundu unu belirten Daban, destek olan tüm sporculara ve organizasyonda gönüllü çal flan ekibe teflekkür etti.

7 U ur Erdener'den bir ilk TÜRK YE Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Baflkan Prof. Dr. U ur Erdener, Uluslararas Olimpiyat Komitesi (IOC) cra Kurulu üyesi oldu. IOC Baflkan Thomas Bach 7 yönetiminde Soçi'de düzenlenen genel kurul toplant s nda, icra kurulu üyeli i görevi için yap lan oylamada, 51 oy toplayan Erdener, 42 oyda kalan Kanadal Dick Pound'u geride b rakt y l ndan beri IOC üyesi olarak görev yapan Erdener, IOC cra Kurulu'nda yer alan ilk Türk spor adam oldu. Büyükakçay Doha'da kaybetti DÜNYANIN önemli raketlerinin kat l m yla gerçekleflen Katar Aç k'ta boy gösteren milli tenisçi Ça la Büyükakçay, aç l fl turunda Çek Karolina Pliskova'ya ma lup oldu. Türkiye Tenis Federasyonu deste inde turnuvalara devam eden Club ENKA Tenis Akademisi oyuncusu Ça la Büyükakçay n bir sonraki dura, BAE de organize edilecek bir di er yüksek kalibreli WTA turnuvas, Dubai Duty Free Tenis fiampiyonas olacak. Senkronize Yüzme Milli Tak m ilk kez bir dünya flampiyonas nda mücadele edecek. Genç Karateciler Avrupa Dördüncüsü PORTEK Z'in Lizbon kentinin ev sahipli i yapt 41. Avrupa Ümit ve Gençler Karate fiampiyonas, 21 Yafl Alt Kupas sona erdi. 7-9 fiubat günlerinde yap lan Avrupa'da y l n ilk uluslararas mücadelesinde 44 ülkeden 832 sporcu yer ald. 30'u ferdi, 2'si tak m dal nda madalyalar n da t ld müsabakalar ümit, genç ve 21 yafl alt kategorilerinde yap ld. Da t lan madalyalar n 25 ülke aras nda paylafl ld flampiyonada talya, kazand 6 alt n, 2 gümüfl, 7 bronz madalya ile Avrupa flampiyonu oldu. 6 alt n, 1 gümüfl, 7 bronz madalya ile Fransa'n n ikinci oldu u genel s ralamada, kazand dört alt n madalyan n üçünü ferdi katada alan spanya, 4 alt n, 1 gümüfl, 3 bronz madalya ile üçüncü s rada yer ald. Befl ülke de podyuma en az bir sporcusunu ç karma baflar s gösterdi. Meo Arena'da yap lan flampiyonada 15 k z, 19 erkek sporcu ile mücadele eden Genç Milli Karate Tak m - m z, kazand 3 alt n, 5 gümüfl, 4 bronz madalya ile genel s ralamada Avrupa dördüncüsü oldu; talya ve Fransa'n n ard ndan en fazla podyum gören üçüncü ülke oldu. Geçti imiz y l Konya'da düzenlenen flampiyonada 11'i alt n, toplam 18 madalya ile Avrupa flampiyonu unvan ile Portekiz'e giden Genç Milli Tak m m zda, katac lar m zdan ümitlerde Emre Vefa Göktafl gümüfl; gençlerde Deniz Atak bronz; U21'de Ali Sofuo lu alt n, Büflranur K l ç gümüfl madalya kazand. Kumitede gençler 53 kiloda Eray fiamdan ile U21 78 kiloda U ur Aktafl alt n; gençler 76 kiloda Sab r Ahmet Uygur gümüfl; ümitler 47 kiloda Miray Turgut, 52 kiloda Mustafa Y ld z ile 70 kiloda Fatih fien de bronz madalya ile flampiyonay noktalad. Finallerde talya'ya kaybederek gümüflte kalan Genç K z ve Erkek Kata Tak mlar m z ise Portekiz'den Avrupa ikincisi olarak ayr ld. F NLAND YA'n n baflkenti Helsinki'de 30 Temmuz-3 A ustos tarihlerinde yap lacak Dünya Gençler Senkronize Yüzme fiampiyonas 'na, tarihinde ilk kez tak m halinde kat lacak olan Senkronize Yüzme Milli Tak m, haz rl klar na bafllad. 20 sporcudan oluflan milli tak m, Senkronize Milli Tak mlar Baflantrenörü Nataliya Mashcuk yönetiminde, teknik antrenör Milena Karasheva, yüzme antrenörü Viktoriya Erkan ve eski milli yüzücü ve milli tak m yard mc antrenörü Laçin Akçal ile birlikte Mersin'de 15 günlük kampa girdi. Kamp sürecini de erlendiren Nataliya Mashchuk, stanbul d fl nda ilk defa kamp yapt klar n belirterek, Mersin'de kendilerine çok iyi imkanlar sa land n söyledi. Dünya flampiyonas haz rl klar na yo un bir flekilde devam ettiklerini ifade eden Mashchuk, "Bize tahsis edilen havuz, çal flmalar m z için oldukça uygun. fiampiyona öncesi son kamp m z da burada yapmay düflünüyoruz" dedi. TÜRK YE Atletizm Federasyonu (TAF) taraf ndan düzenlenen Turkcell Kros Ligi'nin 3. kademe yar fllar, Antalya'da gerçeklefltirildi. Muratpafla Ça layan Spor Salonu yan ndaki parkurda yaklafl k 390 sporcu Büyük Erkekler, Büyük Kad nlar, Genç Erkekler ve Genç Kad nlar kategorilerinde yar flt. Genç Kad nlar' kategorisinde 4 bin metre koflulan parkurda birincili i Gaziantep fiölenspor'dan Tu ba Karakufl, 'Genç Erkekler' kategorisinde 6 bin metre koflunun ard ndan Kocaeli Dar ca Belediyesi Spor Kulübü sporcular Ayetullah Belir birinci, 'Büyük Kad nlar' kategorisinde ise 6 bin metrelik parkurun ard ndan Üsküdar Belediyespor'dan Esma Aydemir birinci, 'Büyük Erkekler'de 10 bin metrede stanbul Büyükflehir Belediyespor'dan Mehmet Ça layan birincili i elde etti. Yar fl bitiren sporculardan baz lar fenal k geçirince sa l k ekipleri müdahale etti. Baz sporcular ise yak nlar n n yard m yla kendine geldi. "Derece tahmini yapmak zor" Tak m halinde ilk kez kat lacaklar flampiyonada, ilk hedeflerinin tak mlar n dünyaya tan tmak oldu unu kaydeden Rus antrenör, derece anlam nda bir tahminde bulunamayacaklar n ifade etti. Ellerinden gelenin en iyisini yapacaklar n anlatan Mashchuk, "fiampiyonada daha çok performans anlam nda kendimizi tartaca z. Rakiplerimizle kendimizi karfl laflt rma f rsat - m z olacak" diye konufltu. Senkronize yüzmenin çok zor bir spor oldu unu ve günde 10 saat süren zorlu antrenmanlar yapt klar n dile getiren Mashchuk, Türkiye'yi en iyi flekilde temsil etmek istediklerini ifade etti. Antrenör Laçin Akçal ise 24 kifliden oluflan kafilede 4 antrenörün yer ald - n, 10 sporcunun 13-15, 10 sporcunun ise yafl grubundan oldu unu söyledi. Mersin'de çok verimli bir haz rl k dönemi geçirdiklerini ve sporcular n çok çal flt n vurgulayan Akçal, "Umar m emeklerimizin karfl l n al r z. Her y l seviye atlayarak kendimizi kan tlamak istiyoruz. fiampiyonaya 2 ayd r haz rlan yoruz, h z kesmeden de devam edece iz" fleklinde konufltu. Atletizm Turkcell Kros Ligi Antalya da yap ld Yeflilova Esnafspor hak etti i flampiyonlu u doyas ya kutlad STANBUL 1.Amatör küme 4.Grupta fiampiyon olarak Süper Amatör Lige ç kan Küçükçekmece ilçesinin köklü kulüplerinden olan Yeflilova Esnaf spor Grubunda flampiyon olarak Süper Amatör Kümede oynamaya hak kazanan Yeflilova Esnaf spor flampiyonluklar n coflku ile kutlad. Avc lar Leb-i Derya Bal k resturan' nda flampiyonluk kutlamas na; futbolcular, teknik heyet, yöneticiler yans ra Tek Rumeli TV Spor Müdürü Mehmet Çelik ve bir sezon boyunca takip eden bas n mensuplar kat ld. Yeme in aç l fl konuflmas nda fiampiyon Yeflilova Esnaf spor Baflkan Ahmet Ulafl, bir sezon boyunca ya mur çamur demeden güçlü rakiplerimizi geride b rakarak, Sahada hak etti imiz flampiyonlu umuzu sizlerin elde etmifl olduk. Bu süreçte bizlere destek olan herkese teflekkür etmek istiyorum. Bu yar flta canlar n difline takarak mücadele eden tüm futbolcular m da gönülden kutlar m bizlere bu mutlulu u yaflatan onlard r dedi. Ulafl, Böyle mazisi baflar lara ve flampiyonluklarla dolu olan bir kulüpte Baflkanl k yapmaktan dolay çok mutluyum 3 y l aradan sonra yeniden fiampiyon Yeflilova Esnaf Spor Baflkan Ahmet Ulafl, Mazisi baflar lara ve flampiyonluklarla dolu olan bir kulüpte Baflkanl k yapmaktan dolay çok mutluyum 3 y l aradan sonra yeniden Süper amatör lige ç kman n büyük bir gurur ve onur duyuyorum dedi. Süper amatör lige ç kman n büyük bir gurur ve onur duyuyorum. Önümüzdeki sezon daha güçlü daha iyi ve kaliteli bir kadro kurarak gözümüzü Bölgesel lige diktik ve Küçükçekmece ilçemizi en iyi flekilde de temsil edece- imize inan yorum siz de erli futbolcu kardefllerimi ve teknik heyetimizi tebrik ederiz bizlere bu mutlulu u yaflad n z için bu akflam doyas ya e lenin e lenmek sizin hakk n z dedi. Yeflilova Esnafspor'un flampiyonluk kutlamalar na misafir olarak kat - lan Tek Rumeli TV Spor Müdürü Mehmet Çelik de gecede yapt konuflmas nda, çok de erli dostum Ahmet Ulafl ve çok de erli yönetici arkadafllar göreve geldi inden beri çal flmalar n yakinen iyi takip edenlerden biriyim. Daha önceki baflkanlardan alm fl oldu u hizmet bayra n bir kadem daha yükselterek iki mutlulu u birden yaflatm fl oldular bu nedenle kendilerini tebrik eder baflar lar n devam n difllerim flunu bilinki, her zaman yan n zday m yine her zaman yan 'da olan de erli gazeteci arkadafllar mda tebrik ediyorum dedi. Daha sonra gelen yo un istek üzerine flark söyleyerek flampiyonluk kutlamas na renk katm fl oldu. Konuflmalar n ard ndan Sanatç Günefl, birbirinden güzel flark ve türküler söylerken, futbolcular, teknik heyet yöneticiler pistte flampiyonluk nareleri eflli inde halay çekerek, doyas ya flampiyonlu u kutlad lar. Haber-Foto raflar: Y lmaz Aktepe

8

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Tahkim. Beşiktaş'ı bekleyen tehlike. TFF Müsabaka Talimatı'nın 19. maddesi uyarınca

Tahkim. Beşiktaş'ı bekleyen tehlike. TFF Müsabaka Talimatı'nın 19. maddesi uyarınca 10 EKİM 2013 Beşiktaş'ı bekleyen tehlike Tahkim Kurulu'nun Beşiktaş'ın cezasını onamasından sonra Siyah-Beyazlı ekibi lig maratonu içinde bir başka tehlikenin beklediği ortaya çıktı. TFF Müsabaka Talimatı'nın

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Tavla ve Bilimsel Düflünce

Tavla ve Bilimsel Düflünce Tavla ve Bilimsel Düflünce Y llar önce çok satan bir gazetemiz Türkiye Tavla fiampiyonas düzenlemiflti. Bizde tavlac çok. fl yerlerinde bile tavla oynan r ülkemizde. Bile ine güvenen kat ld flampiyonaya.

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

İBB 2015 yaz spor okulları

İBB 2015 yaz spor okulları On5yirmi5.com İBB 2015 yaz spor okulları İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yaz döneminde jimnastikten buz patenine kadar 13 farklı branşta verilecek Yaz Spor Okulları için kayıtlar başladı. 19

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Editöre not: Radyo Televizyon Üst Kurulu Önemli Olaylar Listesinin Futbol Yönünden Değerlendirilmesi

Editöre not: Radyo Televizyon Üst Kurulu Önemli Olaylar Listesinin Futbol Yönünden Değerlendirilmesi Makale Adı Editöre not: Radyo Televizyon Üst Kurulu Önemli Olaylar Listesinin Futbol Yönünden Değerlendirilmesi Faruk Baştürk* Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi,

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

KENDİNİ GELİŞTİRMEK VE GERÇEKLEŞTİRMEK EN BÜYÜK BAŞARIDIR

KENDİNİ GELİŞTİRMEK VE GERÇEKLEŞTİRMEK EN BÜYÜK BAŞARIDIR KENDİNİ GELİŞTİRMEK VE GERÇEKLEŞTİRMEK EN BÜYÜK BAŞARIDIR Yarın başarıyı hayal ediyorsan, bugün çalışmaya çoktan başlamış olmalısın. Hiç bir sporcu odaklanmadan, kendini ve hayatını yaptığı spora adamadan

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜNİVERSİTELER ARASI SPOR MÜSABAKALARI YILLIK FAALİYET RAPORU HAZIRLAYANLAR Şef G. Ali AKYOL Bil. İşl. Halil

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

TÜRKİYE MASTERLER VE VETERANLAR FUTBOL LİGİ FEDERASYONU TÜRKİYE ŞAMPİYONASI STATÜSÜ

TÜRKİYE MASTERLER VE VETERANLAR FUTBOL LİGİ FEDERASYONU TÜRKİYE ŞAMPİYONASI STATÜSÜ TÜRKİYE MASTERLER VE VETERANLAR FUTBOL LİGİ FEDERASYONU TÜRKİYE ŞAMPİYONASI STATÜSÜ MADDE 1 TAKIM SAYISI, GRUPLARIN OLUŞUMU 2015 2016 sezonu TMVFL Türkiye Şampiyonası GrupMüsabakaları 16 takımın katılımı

Detaylı

TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ

TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1- KUPANIN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) TFF nin ulusal düzeyde oynattığı profesyonel lig müsabakalarından sonraki kupa müsabakalarının ismi Türkiye Kupası dır.

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ Yoğun bir şekilde 2014 YGS ve LYS ye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerimize Edebiyat-Sosyal ve Yetenek Zümresi Grup Sorumlusu Zeki ERKUŞ tarafından

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL YAYIN GÖSTERGELERİ (II) 1981-2007 TÜRKİYE, ÜLKELER VE GRUPLAR

TÜRKİYE BİLİMSEL YAYIN GÖSTERGELERİ (II) 1981-2007 TÜRKİYE, ÜLKELER VE GRUPLAR 3.2.Etki De erine Göre ABD 1981-2007 döneminde üretti i 6.634.586 adet yay na ald 137.391.957 at f say s ile 20,71 lik etki de erine sahip olup 14,17 lik DÜNYA ortalama etki de erinden yakla k % 50 daha

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU 23.10.2010 05.10.2012 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Federasyonumuz tarafından daha önce belirlenmiş olan program çerçevesinde 2010 2011 ve 2011 2012 yılı

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ. Türkiye Üniversitelerarası Spor Müsabakaları 2011-2012

EGE ÜNİVERSİTESİ. Türkiye Üniversitelerarası Spor Müsabakaları 2011-2012 EGE ÜNİVERSİTESİ Türkiye Üniversitelerarası Spor Müsabakaları 2011-2012 ÜNİVERSİTELERARASI SPOR MÜSABAKALARI KATILDIĞIMIZ SPOR MÜSABAKALARI VE ANTRENÖRLER 1 ATLETİZM 2 BADMİNTON Yrd. Doç. Dr. Ercan Haslofça,

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Sivasspor maçında. Veli Kavlak derbide. derbisinde oynayamayacağı

Sivasspor maçında. Veli Kavlak derbide. derbisinde oynayamayacağı 27 ŞUBAT 2013 Tasarım: Onur Baştuğ - Muzaffer Topal - Haber: Didem Tutal - Ufuk Çoban IPHONE ve IPad uygulama: Uğur Baştuğ Veli Kavlak derbide BEŞİKTAŞ TA, Oğuzhan ile Almeida'nın F.Bahçe derbisinde oynayamayacağı

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

TurkSail - Yelkencilerin Evi Çarşamba, 17 Haziran 2009 13:28 - Son Güncelleme Çarşamba, 17 Haziran 2009 13:40

TurkSail - Yelkencilerin Evi Çarşamba, 17 Haziran 2009 13:28 - Son Güncelleme Çarşamba, 17 Haziran 2009 13:40 Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü tarafından bu yıl 13-14 Haziran tarihlerinde 34. kez düzenlenen Denizbank Marmara Kupası yat yarışında dereceye giren ekiplere ödülleri Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri nde

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

TÜRKİYE JUDO VE KURAŞ FEDERASYONU BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE JUDO VE KURAŞ FEDERASYONU BAŞKANLIĞI 2009-2010 YILLARINA AİT FAALİYET RAPORU FEDERASYONUMUZA AİT BAZI TEKNİK BİLGİLERİ, Judo Yapılan Faal İl Sayısı; 2010 yılı itibariyle 63 ilde faal judo yapılmaktadır. Sporcu Sayımız; 2009 yılı lisanslı

Detaylı

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km .2 Uzunluklar Ölçme Kilometre 1. Grafik: Servis Arac n n Ald Yollar 1. Yandaki grafik, okul servis arac n n bir hafta boyunca ald yolu (km) göstermektedir. Grafi e göre afla daki sorular cevaplay n z.

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Beşiktaş Gazetesi. Günlük web Gazetesi 20.09.2012. Galibiyete hazırlık

Beşiktaş Gazetesi. Günlük web Gazetesi 20.09.2012. Galibiyete hazırlık Beşiktaş Gazetesi Günlük web Gazetesi 20.09.2012 Galibiyete hazırlık Beşiktaş, Gaziantepspor maçı hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı. Maçın hakemi Yunus Yıldırım olarak belirlendi. Antrenmana

Detaylı

Eczacılık Günü Etkinlikleri

Eczacılık Günü Etkinlikleri TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE www.aeo.org.tr Ankara Eczacı Odası 14 Mayıs Eczacılık Günü Etkinlikleri TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE www.aeo.org.tr Ankara Eczacı Odası 14 Mayıs Eczacılık Günü Etkinlikleri

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

ORGANİZATÖR. Sportif Organizasyonlar dışında, Kurumsal markaların pek çok organizasyonuna imza atmaktadır.

ORGANİZATÖR. Sportif Organizasyonlar dışında, Kurumsal markaların pek çok organizasyonuna imza atmaktadır. ORGANİZATÖR Avrasya Lig bir Power BULLS SPORT organizasyonudur. Power BULLS SPORT markamız 18 yıldır, yılda 2 defa Antalya da düzenlediği Power Bulls Turnuvası ile onbinlerce sporcu ve yüzlerce kulübü

Detaylı

MODÜL BİLGİ SAYFASI İÇERİK

MODÜL BİLGİ SAYFASI İÇERİK : 10X10 ÇAPRAZ DAMA OYUN KURALLARI SÜRE : 40/8 AÇIKLAMA : Öğrenci/Kursiyerin 10x10 çapraz dama oyun kurallarını tanıması ve incelemesi sağlanmalıdır. GENEL AMAÇ : Öğrenci/Kursiyer, uygun şartlar sağlandığında

Detaylı

2013 Yılında başlayan çalışmalar,2015 yılında yapılan genel seçimler sonrasında da devam ediyor. Mastır Plan 2016 Kısa vade/rio

2013 Yılında başlayan çalışmalar,2015 yılında yapılan genel seçimler sonrasında da devam ediyor. Mastır Plan 2016 Kısa vade/rio TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU 2013-2015 Mevcut-2016 RIO ve 2017-2020 TOKYO MASTER PLAN HEDEF VE AMAÇLARI(Güncel;01.01.2016) 2013 Yılında başlayan çalışmalar,2015 yılında yapılan genel seçimler sonrasında da

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

TÜRKĐYE ESKRĐM FEDERASYONU ÖDÜL TALĐMATI BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKĐYE ESKRĐM FEDERASYONU ÖDÜL TALĐMATI BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GENEL KURUL ONAY TARĐHĐ: 08 Ocak 2011 YÖNETĐM KURULU KARAR TARĐHĐ: 08 Ocak 2011 KARAR NO: 53 Amaç TÜRKĐYE ESKRĐM FEDERASYONU ÖDÜL TALĐMATI BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

Türkiye Turkcell Yaz YILDIZ- GENÇ- AÇIK YAŞ Yüzme Şampiyonası(50m)

Türkiye Turkcell Yaz YILDIZ- GENÇ- AÇIK YAŞ Yüzme Şampiyonası(50m) Türkiye Turkcell Yaz YILDIZ- GENÇ- AÇIK YAŞ Yüzme Şampiyonası(50m) MÜSABAKA TARİHİ: 5-9 Ağustos 2014 İstanbul MÜSABAKA YERİ: ENKA Olimpik Yüzme Havuzu- İstanbul ( 50m ) MÜSABAKA TEKNİK TOPLANTISI: 4 Ağustos

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Bodrum Sutopu Takımı, Başkan Kocadon u ziyaret etti

Bodrum Sutopu Takımı, Başkan Kocadon u ziyaret etti Bodrum Sutopu Takımı, Başkan Kocadon u ziyaret etti Türkiye Sutopu Federasyonu na bağlı Bodrum Yarımada Su Sporları Kulübü sporcuları, elde ettikleri başarının ardından Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon

Detaylı

GTİP 9401: Ağaç, Mantar, Kemik, Sert Kauçuk, Plastik vb. İşleme Makineleri

GTİP 9401: Ağaç, Mantar, Kemik, Sert Kauçuk, Plastik vb. İşleme Makineleri GTİP 9401: Ağaç, Mantar, Kemik, Sert Kauçuk, Plastik vb. İşleme Makineleri Mart 2009 Hazırlayan: U. GÜR GENEL KOD BİLGİSİ: 8465 GTIP koduna giren alt dallar ve ürünler: 8465 Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk,

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ

GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ 2001 Yılı Faaliyetleri 2000-2001 dönemi Gençlik ve Spor Kulübünün sezon açılışı 10 Ekim 2001 tarihinde Fuar Yüzme Havuzunda düzenlenen kokteylle yapılmıştır. Bayan-erkek basketbol,

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

KİLİS GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ. İl müdürlüğümüz Kilis İl Özel İdaresine Ait Renk iş hanının en üst katında hizmet vermektedir.

KİLİS GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ. İl müdürlüğümüz Kilis İl Özel İdaresine Ait Renk iş hanının en üst katında hizmet vermektedir. KİLİS GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ İl müdürlüğümüz Kilis İl Özel İdaresine Ait Renk iş hanının en üst katında hizmet vermektedir. İLİMİZİN SPOR FAALİYETLERİ AMATÖR SPOR KULÜP SAYILARI Bal Ligi

Detaylı

ZM T ENDPOLIONOW. ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU Toplant No: Tarih: UR BÖLGE

ZM T ENDPOLIONOW. ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU Toplant No: Tarih: UR BÖLGE UR 2420. BÖLGE ZM T ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU IZMIT was the capital city of Roman Empire in 286 was called NIKOMEDIA Rotary International, D.2420, Turkey ID13362 Kurulufl/Foundation: 1970 Charter:

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

METEOROLOJİ SEMİNERİ

METEOROLOJİ SEMİNERİ METEOROLOJİ SEMİNERİ Milli Eğitim Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı nın ortak düzenlediği meteorolojik faaliyetler ve ürünlerinin tanıtımına ilişkin 5. ve 6. sınıf öğrenci ve öğretmenlerimize

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

Yalıkavak Spor İlk Maçını Kaybetti.

Yalıkavak Spor İlk Maçını Kaybetti. Yalıkavak Spor Kaybetti. İlk Maçını Türkiye Hentbol Federasyonu Bayanlar Birinci Ligi nde mücadele eden Bodrum Yalıkavak Spor Kulübü ligin ilk maçında Polatlı Belediyesi Spor Kulübü ne mağlup oldu. Gümbet

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ Ray KLINGINSMITH U.R. Başkanı 2010 11 Kemalettin ERBİLGİN U.R. 2430. Bölge Guvernörü 2010 11 Ertuğrul KAYA 14. Grup Guvernör Yardımcısı Tuban GÜÇLÜ (Başkan) Mustafa CİVELEK (Asbaşkan) Melisa KARA (Kulüp

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Ekim Ayı Faaliyet Raporu

Ekim Ayı Faaliyet Raporu Ekim Ayı Faaliyet Raporu Değerli KAGİDER üyeleri, KAGİDER adına dopdolu geçen bir Ekim ayını geride bıraktık. Yeni iletişim ajansımız ile düzenlediğimiz, yeni yönetim kurulumuzu ve hedeflerimizi duyurmayı

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU YÖNETİM KURULU DÖNEMİ FAALİYET RAPORU. Uygulama Tarihi

TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU YÖNETİM KURULU DÖNEMİ FAALİYET RAPORU. Uygulama Tarihi Sıra No İŞİTME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU YÖNETİM KURULU 14.02. - 30.09. DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Branş 1 Faaliyetin Adı SÜPER LİG 2. DEVRE 2 1. LİG 2. DEVRE 3 2. LİG 2. DEVRE 4 5 SÜPER LİG 1. DEVRE SÜPER

Detaylı

HOLLANDALI ENGELLİ FUTBOLCULAR BODRUM DA DOSTLUK MAÇI YAPTI

HOLLANDALI ENGELLİ FUTBOLCULAR BODRUM DA DOSTLUK MAÇI YAPTI HOLLANDALI ENGELLİ FUTBOLCULAR BODRUM DA DOSTLUK MAÇI YAPTI Engelli futbolcular ın dostluk maçı Bodrum da, Hollanda dan gelen zihinsel engelli futbolcular takımı ile Dalaman, Ortaca Bölgesi Engelliler

Detaylı

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen Av. Coflkun Ongun Kapak: Can Eren Bask ve Cilt Can Matbaac l k Tel: +90 212 613 10 77-613 15 47 Birinci

Detaylı

Kartal, Kuvvet çalışması

Kartal, Kuvvet çalışması 7 ŞUBAT 2013 Tasarım: Onur Baştuğ - Muzaffer Topal - Haber: Didem Tutal - Ufuk Çoban IPHONE ve IPad uygulama: Uğur Baştuğ Kuvvet çalışması BEŞİKTAŞ Sanica Boru Elazığspor maçı hazırlıklarına uyguladığı

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Veli-Öğretmen Görüşmeleri

Veli-Öğretmen Görüşmeleri Veli-Öğretmen Görüşmeleri Sayın Velilerimiz, 2015-2016 öğretim yılı Veli-Öğretmen Görüşmeleri (ilkokulortaokul-lise), 1.dönem sonu çalışmaları nedeniyle 18-22 Ocak 2016 tarihleri arasında yapılamayacaktır.

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

ngel Fark ndal kla Kalkar

ngel Fark ndal kla Kalkar Yaflamdan Kesitler Sema Erdo an E ngel Fark ndal kla Kalkar 11 ayl k bebekken çocuk felci geçirdi, 3-4 1980 Adana do umlu Celal Kara- yafl na kadar annesi kuca nda do an, yüzde 86 bedensel engelli. ki gezdirdi.

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir. İZMİR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge; İzmir Üniversitesi nin Fakülteleri, Meslek Yüksekokulu ve bölümlerinde ÖSYM ve Üniversite tarafından

Detaylı

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z.

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Do ru Önermeler, Yanl fl Önermeler Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Birinci Bilmece. Yarg ç karar verecek. Mahkeme tutanaklar ndan flu bilgiler ç k yor: E er A suçsuzsa, hem B hem C suçlu.

Detaylı

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI Oturum Tarihi : 21 Kasım 2013 Oturum No : 70 BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI 1- Cumhuriyet Savcılığından Bursa Tabip Odasına intikal eden belgelere dayanarak 04, 05, 06 ve 20 Mart 2010 tarihlerinde

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI KILAVUZU VE YÖNERGESİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI KILAVUZU VE YÖNERGESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI KILAVUZU VE YÖNERGESİ A. AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu yönerge Ankara Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor fabrika haberleri AKÇANSA, Büyükçekmece Belediyesi flbirli inde 1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor kçansa Çimento, Büyükçekmece A Belediyesi flbirli i ile 1999 A ustos unda yaflanan deprem felaketi sonras

Detaylı