ç Mimarlık E itiminde Yaratıcı Drama

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ç Mimarlık E itiminde Yaratıcı Drama"

Transkript

1 (1) Kadir Has Üniversitesi, STANBUL e-posta: (2) Kadir Has Üniversitesi, STANBUL e-posta: ç Mimarlık E itiminde Yaratıcı Drama (1) Selin Üst - (2) Mine Gökçe Do an Özet Oyun; insanın varolu undan bu yana do asında bulunan bir özelliktir. Yaratıcı Drama, insanı var eden yaratıcılık, hayal gücü, cesaret gibi ö eleriyle temeli do açlamaya dayanan bir ifade yöntemi sayılabilir. Bu çalı ma, Yaratıcı Drama nın sundu u fırsatlar ve sa ladı ı kazanımlar göz önüne alınarak drama etkinli i alternatif bir yöntem olarak iç mimari tasarım e itiminde kullanımını irdelemeyi amaçlar. Makale Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi ç Mimarlık Proje I stüdyosu kapsamında gerçekle tirilen yaratıcı drama atölye çalı ması deneyimlerini aktarmayı hedefler. 1. Stüdyonun ana amacı, ö rencilerin ilk stüdyo deneyimlerinde mekânsal dü ünme ve algılama yeteneklerini geli tirmektir. Bu e itim modelinde hedeflenen iç mimarlık ö rencilerinin eskiz, teknik çizim, maket vb. temsil yöntemlerinin ötesinde oyun ile tasarım prensiplerinin farkına varmalarını sa lamaktır. Anahtar Kelimeler yaratıcı drama iç mimarlık e itim CREATIVE DRAMA IN INTERIOR DESIGN EDUCATION Abstract Creative drama, with its components such as creativity, imagination, and braveness providing the human existence can be assumed as an expressive manner based on improvisation. This paper will aim to explain creative event as a method of teaching/learning in interior design education by taking into account of its opportunities and accomplishments. This paper intends to share the related experience of a creative drama workshop in Interior Design Studio given in Kadir Has University, Interior and Environmental Design. It is a model of design process that students can learn various design principles via playing games besides sketches, technical drawings and models. Keywords creative drama interior design education 89

2 1. Giri Geleneksel e itimin a ırlıklı olarak bilgi aktarımına dayandı ı; bilgi aktarımının ö rencileri ezberci ve özgür dü ünemeyen bireyler haline getirdi i bir gerçektir. Dolayısıyla e itimde ana hedef olması gereken insan ihmal edilmektedir. Günümüzde hazır bilgiyi ezberleyen bireyler yerine, ara tıran, sorgulayan, dü ünen, yaratıcı bireyler yeti tirmenin önemi sıklıkla vurgulanmaktadır. Ö renciler e itim hayatları boyunca kar ıla tıkları yakla ımlar sebebiyle do u tan gelen yaratıcılık yeteneklerini zamanla yitirmektedir. Bu durum zamanla e itimcileri harekete geçirmi tir. E itimde ö renciyi edilgenlikten kurtarılıp etkin hale getirmek amacıyla merkezi insan olan ça da e itim anlayı ları ara tırılmaya ba lanmı tır. Yaratıcı drama ise farklı bir e itim yöntemi olarak dü ünen, sorgulayan, problem çözen yaratıcı bireyler yeti tirmeyi amaçlamaktadır. Bu anlayı de i ikli i ile oyun oynamak bir e itim ve ö retim yöntemi olarak de erlendirilmeye ba lanmı tır. Drama kavramını iç mimarlık tasarım e itimi ile ili kilendirmek ö rencilerin sürece dayalı ö renmeyi ke fetmelerini sa lamak ve geçmi le gelecek arasında kendi ki isel deneyimleri ile ili ki kurmalarını sa lamak açısından önem ta ımaktadır. 2. Drama Kavramı Türk Dil Kurumu nun Türkçe sözlü ü drama sözcü ünü oynanmak için yazılmı oyun; acıklı, üzüntülü olayları, bazen güldürücü yönlerini de katarak konu alan sahne oyunu veya televizyon filmi; tiyatro edebiyatı olarak tanımlamı tır. Drama, sözcük olarak yunanca dran dan türetilmi tir. Dran: yapmak, etmek, eylemek anlamı ta ımaktadır. Drama ise, eylem anlamı ta ıyan, Yunanca dromenon un, seyirlik olarak benzetmecisi biçimindeki kullanımıdır. Özellikle tiyatro bilimi çerçevesi içinde drama kavramı, özetlenmi, soyutlanmı eylem durumları anlamını almı tır. (Lehmann, 1986) 90

3 2.1. Drama Çe itleri Dramayı dört ana kategoriye ayırmak mümkündür: 1.E itici Drama 2.Psikodrama 3.Sosyodrama 4.Yaratıcı Drama E itici Drama: Pedagojik bir drama türü olup çocu un hemen her konudaki e itimi için uygulanan bir e itim tekni idir Psikodrama: Genellikle grup terapisi olarak uygulanan psikolojik bir tedavi yöntemidir. Katılan bireylerin katarsis elde etme ve içgörü kazanmaları yolu ile psikolojik geli imlerinin sa lanması ve böylece tedavi edilmeleri amaçlanır Sosyodrama: Toplumsal sorunlarla ilgili gerçekle tirilen canlandırma çalı maları kapsayan psikolojik danı ma ve rehberlik hizmetlerinde kullanılan bir teknik olarak tanımlanabilir Yaratıcı Drama: Bir eylemin, bir olayın, duygunun, çe itli rollerin, bir kavramın, konunun ya da öykünün, hatta iirin, canlı ya da cansız varlıkların, sözel ve sözsüz, kendili inden davranı larla, taklit yolu ile temsili olarak ifade edilmesi, canlandırılmasıdır. (Önder,2004) Drama sözcü ünün önünde kullanılan yaratıcı sözcü ü ise, yaratıcı dramada önceden yazılmı bir metin olmadan, katılımcıların kendi yaratıcılı ı ve özgün dü ünceleri, öznel anıları ve bilgilerine dayanarak olu turdukları eylem durumlarını, do açlama ve canlandırmaları kapsar. Oyun süreçlerindeki ve ya am durumlarındaki dramatik anların uzmanlarca, grup içi etkile im süreçleri içinde yaratılması, dü gücünün alabildi ine geni letilebilecek yaratıcı drama çalı maları olarak nitelenmektedir. Güneysu (1991) yaratıcı dramayı insanın kendini ba kalarının yerine koyarak çok yönlü geli mesi; bireyin e itim ve ö retimde aktif rol alması; kendini ifade edebilme, yaratıcı olma, yasamı çok yönlü algılama, ara tırma istek ve duygusunun geli mesi; e itim ve ö retimin buyurgan, kısırla tırıcı ve angarya haline dönü mesine kar ın bireyin e itim ve ö renme iste ini artırıcı e itim yöntemi olarak tanımlamaktadır. 91

4 San ın tanımı ise öyledir: Yaratıcı Drama, do açlama, rol oynama, vb. tiyatro ya da drama tekniklerinden yararlanılarak, bir grup çalı ması içinde, bireylerin bir ya antıyı, bir olayı, bir fikri, kimi zaman bir soyut kavramı ya da bir davranı ı, eski bili sel örüntülerin yeniden düzenlenmesi yoluyla ve gözlem, deneyim, duygu ve ya antıların gözden geçirildi i oyunsu süreçlerde anlamlandırması, canlandırmasıdır. (San, 1991). Farklı yazarlar tarafından çok farklı tanımları yapılmı olan yaratıcı dramayı tiyatro ve drama tekniklerinden yararlanılarak bir grup çalı ması içinde do açlama merkezinde gerçekle en; çe itli sanat dallarına ili kin etkinlikleri bünyesinde barındırması ve yaratıcılık özelli ini geli tirerek bireye estetik bir bakı açısı sa laması ile tümel bir sanat e itim alanı; duyuları hedef almasıyla kalıcı ö renmenin etkili bir yöntemi; etkili bir ki isel/sosyal geli im yöntemi olarak açıklanabilir. 3. E itimde yaratıcı drama: E itimde yaratıcı drama, ö rencilerde ke fetme merakını yaratma, yaratıcılı ı geli tirme ve üretkenli i arttırmanın ötesinde kavramsal problem çözme becerisini kazandırma ve kavramsal dü ünceyi gerçek hayata aktarmayı sa lar. E itimde drama ö rencilere farklı perspektifler sunması açısından önemlidir. Her bireyin yaratıcı olma potansiyeli vardır. Drama ise kendini tanıma ve içindeki yaratıcılık potansiyelini ke fetme olana ı sa lar. Yaratıcı dramanın tasarım e itiminde kullanılmasının temel amacı; ö rencilerin sürece dayalı ö renmeyi ke fetmelerini sa lamak ve geçmi le gelecek arasında kendi ki isel deneyimleri ile ili ki kurmalarını sa lamaktır. Spolin e göre (1999); yetenek, bireyin deneyimleme kapasitesidir. Onaylanma ve onaylanmama kaygısı bireyi deneyimlemekten alıkoyar. Ki i deneyimlerken hem entelektüel hem fiziksel hem de sezgisel gücü devreye girer. Bu güçlerden sonuncusu olan sezgi ö renmenin en önemli parçası olmakla beraber günümüz toplum düzeninde geri plana itilmi tir. E itim metodu olarak yaratıcı drama; hayatı sorgulayabilen, ele tirel dü ünebilen, olaylar arasında anlamlı ili kiler kurabilen ve problem çözme yetene i geli mi olan bireyler yeti tirmeyi hedefler. Bu 92

5 ba lamda, mimarlık e itimde yaratıcı drama teknikleri ö rencilerin yaratıcılı ını geli tiren, üretkenli ini destekleyen, kavramsal olanı somutla tıran, farklı pencereler sunan, kendilerine güvenlerinin geli mesine yardımcı olan, sürdürülebilir bir e itim modeli olarak açıklanabilir. Yaratıcı drama da konu-tema herhangi bir olay, olgu, soyut- somut bir durum, bir gazete haberi, bir karikatür, edebiyatın tüm türleri, yarım bırakılmı herhangi bir metin, bir ya antı, anı, foto raf olabilir. (Adıgüzel, 2006) Yaratıcı drama, tiyatronun tekniklerinden yararlanır. Bu tekniklerden en önemlileri rol oynama ve do açlama teknikleridir. Yaratıcı drama da bu iki tekni in kullanılması zorunludur. Yaratıcı drama da do açlama ve rol oynamanın yanında pantomim, öykü-olay canlandırma, donuk imgeler, zihinde canlandırma, ö retici oyunlar, vb. farklı teknikler de kullanılabilir. Kullanılan teknikler sayesinde ö rencilerin ders ile gündelik hayat deneyimi arasındaki ili ki kurabilme kabiliyeti artmakta ve motivasyonları yükselmektedir. Yazılı bir metine dayalı olmayan yaratıcı drama tekni i; tiyatro gibi sunu sal amaçlı olmadı ından, seyircilere oynanması gerekmez. Yaratıcı drama bir grup etkinli idir. Etkinli ine katılanların grup içi çalı maya gönüllü olmaları gerekmektedir. Bireyin kendisini grup içerisinde rahat ve güvende hissetmeye gereksinimi vardır. San a (1991) göre: drama çalı maları sürecinde dört tip uygulama yöntemi yer alır. Isınma Oyunlar Rahatlama De erlendirme. Isınmayı uyum sa lama, duyularını kullanma, gözlem yetisini ke fetme, bedenini ve beynini duyumsama olarak kullanma evresi olarak açıklamak mümkündür. Kesin kurallar ile belirlenmi bir a ama oldu undan grup yönlendiricisi tarafından yürütülür. Oynama evresi ise grup yöneticisi tarafından belirlenmi kurallar içinde oyun kurma ve bu oyunları geli tirme çalı malarından olu ur. Üçüncü evre olan 93

6 rahatlamada fiziksel ve zihinsel rahatlama söz konusudur. Drama etkinli inin sonunda grup tarafından yapılan de erlendirme evresinde katılımcılardan çalı manın iyi ve kötü olan yönlerini ifade etmeleri istenir (Topçu, 2008). 3.1.Tasarım E itiminde Yaratıcı Drama Örne i Tasarım e itiminde birinci yıl stüdyo çalı ması, ö rencinin mesle i ile ilk tanı tı ı yer olması açısından oldukça önemlidir. Ö rencinin tasarım becerilerini ve yaratıcılı ını geli tirilme fırsatı buldu u ilk deneyiminin, bilinmezlikler içeren mu lak ve dolayısıyla zorlayıcı bir süreç oldu u muhakkaktır. Tasarımcı burada tasarımı dünyası ile tanı ırken, tasarım ait ilk bilgilerini de ö renir. E itim hayatı boyunca tasarım stüdyosu her dönem tekrar etmekle birlikte, ilk kez iç mimarlık ile kar ıla ılan birinci sınıf stüdyosu, adayın ileriki tasarım e itimini ve kariyerini etkileyecek özel bir öneme sahiptir. Bu çalı ma da Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi ç Mimarlık Proje I stüdyosu güz yarıyılı kapsamında gerçekle tirilen yaratıcı drama atölyesi üzerinden tasarım e itimine dair tanımlayıcı bir okuma yapmak ve atölye çalı masının çıktılarını farklı perspektifler do rultusunda de erlendirmek amaçlanmaktadır. Stüdyo çalı ması ile hedeflenen ö rencilerin ilk stüdyo deneyimlerinde mekânsal dü ünme ve algılama yeteneklerini geli tirmektir. Ö rencilerin sürece dayalı ö renmeyi ke fetmelerini sa lamak ve geçmi le gelecek arasında kendi ki isel deneyimleri ile ili ki kurmalarını yardımcı olmak hedeflenmektedir. Proje konusu olarak bir bilyenin ya am döngüsüne ait mekan tasarımı verilmi tir. Sürecin ilk a aması olarak, ö rencilerden kendilerini bir bilye olarak tanımlamaları ve tanımladıkları bilye için gündelik aktiviteleri içeren bir ya am senaryosu olu turmaları istenmi tir. Proje süreci dört adımdan olu maktadır. lk adımda ö rencilerden bilyeye özgü farklı eylemler belirleyerek o eylemlere göre ya am senaryosunu olu turmaları ve bu senaryoyu yazılı bir rapor haline dönü türmeleri beklenmektedir. Bu adımda 32 ö renciden olu an proje grubunda merak uyandırma, yaratıcılıklarını geli tirme ve üretkenliklerini arttırma, kavramsal problem çözme becerisini kazandırma ve kavramsal dü ünceyi gerçek hayata aktarmalarını sa lama dolayısı ile senaryo olu turabilmelerine yardımcı olmak için yaratıcı drama atölye çalı ması düzenlenmi tir. 94

7 Fakültemizin Tiyatro Bölümü ö retim görevlilerinden Özlem Özhabe ba kanlı ında 1 tam günde gerçekle tirilen atölye çalı masında, ö rencilerin tasarım projesine yaratıcı drama çalı masıyla katkıda bulunmak için iki a amalı bir çalı ma gerçekle tirilmi tir. Öncelikle ö rencilerin bilyeye içerden bakmalarını sa lamak amacıyla, onlardan, bilyenin dokusu, hammaddesi, ısısı, hareket ihtimalleri, soyut özellikleri ve hayali hikâyeleri üzerine dü ünmeleri ve bu özellikleri kendi bedenlerinde hayal ederek deneyimlemeleri istenmi tir. Ardından ö rencilere bilyeleriyle ve onun özellikleriyle ilgili sorular sorularak herkesin ayrı ayrı hayalini detaylandırması ve somutla tırması sa lanmı tır. Yapacakları tasarım hareket üzerine kurulu oldu undan ö renciler bu hareketi bedenlerinde deneyimlemeleri için cesaretlendirilmi tir. Böylece tasarım yaparken dı arıdan bakarak ili ki kurdukları odak nesneye içerden bir bakı açısı olu turan ö renciler yapacakları tasarımlara alı kın olduklarının tersi bir bakı geli tirmi lerdir. ekil 1. Yaratıcı drama ile tanı ma Çalı manın ikinci a amasında ö rencilerden kendi beden boyutlarında basit yollar veya hareket alanları ve biçimleri tasarlamaları, bunlar içindeki devinimi ara tırmaları istenmi tir. Ö renciler fiziksel olarak devinirken hareket edecek olan nesneden do ru bir tasarıma yönelmi, dolayısıyla onun olasılıklarını bir tasarıyı hayal etmeye çalı arak dı arıdan de il kendilerini tasarının içine yerle tirip onunla e lenerek ara tırmı olmu lardır. 95

8 ekil 2. Yaratıcı drama atölye çalı ması Çalı mada ö rencilerin bili sel, duyu sal, davranı sal geli imlerine olanak sa layacak, tasarım-yaratıcılık arasında ili ki kurup kendilerini yeniden organize edebilecekleri bir ortam yaratılmaya çalı ılmı tır. Atölye çalı ması ö rencilerin senaryo ile ba kurabilmeleri sa lamak, yaratıcılık ve farkındalıklarını zorlayarak problem çözme yeteneklerini geli tirmek açısından oldukça yararlı olmu tur. Çalı ma için, bilyenin gerçekle tirece i her türlü eyleme (çe itli devinimler- ko ma, yuvarlanma, zıplama vb.) ve olabilecek gürültü unsurlarına elveri li tiyatro sahnesi kullanılmı tır. Yaratıcı drama çalı maları için zemini kaygan olmayan temiz ve ses yalıtımlı bir mekân tercih edilmi tir. Atölye çalı masının ardından, projenin ana konusu olan mekân tasarım a amasına geçilmi tir. Ö renciler ile oturan, uyuyan, hoplayıp zıplayan, sa a sola çarparak yön de i tiren, süzerek yer de i tiren bir bilye için nasıl bir ya am senaryosunun uygun oldu u ve bu senaryonun nasıl bir mekanda geçmesini gerekti i üzerine beyin fırtınası yapılmı tır. Bir sonraki adım olarak ö rencilerden bilye için tasarladıkları mekânın seramik çamurundan üç boyutlu modeli yapmaları istenmi tir. Bu noktada atölye çalı masının dü ünceyi görselle tirebilme, ke fetme, ili kilendirme, gruplama, sistemle tirme, bütünle tirme gibi yetileri geli tirme özelli inin yararı göze çarpmaktadır. Atölye çalı masının ö rencilere en büyük kazancı yaratıcılık potansiyellerini arttırma ve dü ünsel yeteneklerini görselle tirebilme sürecini kolayla tırma olarak tanımlanabilir. 96

9 ekil 3. Seramik çamurundan üç boyutlu modelleme ekil 4. Ö renci i leri Projenin son a amasında ise ö renciler kendi tasarımlarını teknik çizim ve perspektifler ile ifade ederek birer poster tasarlamı ve tasarladıkları posterler ile bilyelerine ait ya am önerisini arkada ları ile payla mı lardır. ekil 5. Ümmügül Yılmaz projesi,

10 4. Sonuç Bilgiye ula manın kolayla tı ı günümüzde, ezberlenen bilginin bir önemi kalmamı tır. Bireyin do ru bilgiye ula ması ve elde etti i bilgiyi yaratıcı bir ekilde birle tirebilmesi, geli tirebilmesi, kullanabilmesi önem kazanmı tır. Dü ünceyi görselle tirebilme, ke fetme, ili kilendirme, gruplama, sistemle tirme, bütünle tirme gibi yetileri geli tirme ön plana çıkmı tır. Yaratıcılık tasarımın hangi kolunda olursa olsun farklı eylem ve sonuçlar arasındaki ili kileri görmeyi ve buradan çıkabilecek potansiyelleri kullanmayı sa layacak bir dü ünce sistemi kurmayı gerektirir. Bu dü ünce sisteminde e itici drama ve yaratıcılık arasındaki geçi, tasarımın tüm süreci boyunca olmazsa olmaz girdileri olan heves, ilham, bilgi, motivasyon, ileti im ve isteklilik gibi yetilerin farkında olmadan ortaya çıkmasına ve tasarımın bu süreçte beslemesine olanak sunar. ekil 6. Yaratıcı Dramanın Tasarıma Etkileri Yaratıcı drama metodu ile düzenlenen yukarıda bahsetmi oldu umuz proje stüdyosunda biz yürütücüler, tasarım ve drama i birli inin bu yaratıcılı ın temelini olu turmasını hedefledik. Sonuç olarak tamamen ö renci deneyimine dayalı olarak geli tirilmesi hedeflenen Ben bir bilyeyim proje stüdyosunun kendine özgü bazı nitelikleri olu turulmu oldu: Yaratıcı drama ile desteklenen bu tasarım stüdyosunda ö renme eylemi spontane olarak geli ti ve yapıcı oldu. Stüdyo ortamı ö renciye tasarım problemlerinin beraberce ya anılarak ö renildi i bir platform sunmu oldu. 98

11 Ö renci ve proje yürütücüsünün stüdyoya girmeden önce tüm ko ullanma ve artlanmalardan arınmı olarak yalın bir zihinle projeye ba lamasının gereklili i ve bu ortamı sa lamada yürütücünün önemi kavranmı oldu. Stüdyo bir çalı ma mekânından öte, ö rencilerin tasarım kültürünü içselle tirdikleri bir ortam halini aldı. Az sayıda ö renci bu içselle tirme sürecini herhangi bir zorlukla kar ıla madan ya da bir ikileme dü meden geçirmi olsa da, ikilem ve engellerin tasarım sürecinin do asında yer aldı ını ö renmeleri ve tasarım hayatları boyunca bu gibi zorluklarla mücadele edebilmeleri açısından proje sonunda önemli birer deneyimleri oldu. Gerçekle tirilen proje ile yaratıcı dramanın tasarım e itimine katkısı deneyimlenmi ve bu tekni in ö rencilere farklı perspektifler sunan, yaratıcı dü ünme yeteneklerini geli tiren sürdürebilir bir e itim modeli olarak e itimde oynadı ı rolün altı çizilmi tir. 99

12 Kaynakça Adıgüzel, Ömer, Yaratıcı Drama Kavramı, Bile enleri ve A amaları. Yaratıcı Drama Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, Lehmann, Hans-Thies, Drama maddesi in: Tlıeaterlexikon, Brauneck-Schneilin (deri.) Hamburg, Güneysu, Sibel, E itimde Drama. Ya-Pa 7.Okul Öncesi E itimi ve Yaygınla tırılması Semineri, Eski ehir, Önder, Alev, Ya ayarak Ö renme çin E itici Drama: Kuramsal Temellerle Uygulama Teknikleri ve Örnekleri. stanbul: Epsilon Yayınları, San, nci, E itim- Ö retimde Ya ayarak Ö renme Yöntemi ve Estetik Süreç Olarak Yaratıcı Drama Makale Özeti, 1991, (eri im) topdal.htm Topçu, Ayten Kösa, Görsel Sanatlar E itiminde Bir Ö retim Yöntemi olarak Yaratıcı Drama Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi. Konya, TDK, Türkçe Sözlük, 10. basım, Ankara: Türk Dil Kurumu, Spolin, Viola, Improvisation for the theater : a handbook of teaching and directing. Northwestern University Press Evanston,

TÜRKÇE Ö RET M NDE DRAMA YÖNTEM N N GEREKL L *

TÜRKÇE Ö RET M NDE DRAMA YÖNTEM N N GEREKL L * TÜRKÇE Ö RET M NDE DRAMA YÖNTEM N N GEREKL L * Ar. Gör. Sedat MADEN ÖZ: Dil becerisi, kal pla m kuramsal bilgilerden ziyade becerilere dayan r. Dil ö retiminde içerik ve uygun yöntem için bu kurala dikkat

Detaylı

Kurumsal Bilgi Kaynakları ve Bilgi Yönetimi

Kurumsal Bilgi Kaynakları ve Bilgi Yönetimi Türk Kütüphanecili i 22, 1 (2008), 59-81 Kurumsal Bilgi Kaynakları ve Bilgi Yönetimi Institutional Knowledge Sources and Knowledge Management Fahrettin Özdemirci *1 ve Cengiz Aydın **2** Öz Bilgi artan

Detaylı

TMMOB Bursa l Koordinasyon Kurulu Bursa 4. Kent Sempozyumu 7-8 Haziran 2013 KENTSEL K ML N YANSITICISI OLARAK KAMUSAL DI MEKANLAR Sibel Polat 1, Neslihan Dosto lu 2 1 Uluda Üniversitesi Mühendislik- Mimarlık

Detaylı

Jeneriklerinin Grafik Tasarımı Açısından De erlendirilmesi

Jeneriklerinin Grafik Tasarımı Açısından De erlendirilmesi e-posta: ersansarikahya@gmail.com Jeneriklerinin Grafik Tasarımı Açısından De erlendirilmesi Dr. Ersan Sarıkahya Özet Bir jeneri in tasarımında etken olan elemanlar renk, tipografi, görüntü, animasyon,

Detaylı

Ar ivcilik E itimi: Hacettepe Üniversitesi Deneyiminin Ardından

Ar ivcilik E itimi: Hacettepe Üniversitesi Deneyiminin Ardından Ar ivcilik E itimi: Hacettepe Üniversitesi Deneyiminin Ardından Archival Education: The Experience of Hacettepe University * Gülbün Baydur ve Özgür Külcü Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi

Detaylı

TÜRK YE N N TANITIMI TÜS AD ÖRNE

TÜRK YE N N TANITIMI TÜS AD ÖRNE TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ AVRUPA B RL ÜYEL YOLUNDA TÜRK YE N N TANITIMI TÜS AD ÖRNE Yrd. Doç. Dr. pek Altınba ak Ar. Gör. Elem Yalçın Mart 2008 (Yayın No. TÜS AD-T/2008-03:454) Meflrutiyet

Detaylı

Ö retim Stratejileri. Ö retim Yöntemleri. Ö retim Teknikleri

Ö retim Stratejileri. Ö retim Yöntemleri. Ö retim Teknikleri Ö RET M STRATEJ LER, YÖNTEMLER VE TEKN KLER Ö retim Stratejileri Ö retim Yöntemleri Ö retim Teknikleri Öğretim stratejisi: Bir dersin hedeflerine ulaşmak için belirlenen, yöntem seçimine yön veren genel

Detaylı

Ruhdan UZUN * * Yrd. Doç. Dr., Gazi Üniversitesi leti im Fakültesi

Ruhdan UZUN * * Yrd. Doç. Dr., Gazi Üniversitesi leti im Fakültesi GAZETEC L KTE YEN B R YÖNEL M: YURTTA GAZETEC L Ruhdan UZUN * ÖZET Gazetecilik mesle inin büyük medya gruplarının ekonomik gereklerine göre biçimlenmesinin yarattı ı sorunlar, yeni bir gazetecilik anlayı

Detaylı

İLKÖĞRETİM BİRİNCİ KADEMESİ ÖĞRENCİLERİNİN DRAMA YÖNTEMİNE KARŞI TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

İLKÖĞRETİM BİRİNCİ KADEMESİ ÖĞRENCİLERİNİN DRAMA YÖNTEMİNE KARŞI TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ İLKÖĞRETİM BİRİNCİ KADEMESİ ÖĞRENCİLERİNİN DRAMA YÖNTEMİNE KARŞI TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Araş. Gör. Engin KARADAĞ Dr. Nihat ÇALIŞKAN ÖZET Bu araştırma kapsamında İlköğretim üçüncü sınıf Hayat Bilgisi

Detaylı

Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1

Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1 Cilt:8 Say :2 Y l:2011 Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1 Aysun Öztuna Kaplan 2 Serhat Ercan 3 Özet Bu çal ma, fen ve teknoloji ö retiminde

Detaylı

T.C. Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl 6-8. SINIFLAR

T.C. Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl 6-8. SINIFLAR T.C. LLÎ E M BAKANLI I Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl LKÖ RET M MATEMAT K DERS 6-8. SINIFLAR RET M PROGRAMI ANKARA 2008 LKÖ RET M MATEMAT K DERS 6-8. SINIFLAR RET M PROGRAMINDA GÖREV ALANLAR lkö retim

Detaylı

Yaratıcı Drama Yönteminin Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Fransızca Konuşmaya Yönelik Tutumlarına Etkisi (*)

Yaratıcı Drama Yönteminin Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Fransızca Konuşmaya Yönelik Tutumlarına Etkisi (*) Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2012 16 (2): 231-248 Yaratıcı Drama Yönteminin Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Fransızca Konuşmaya Yönelik Tutumlarına Etkisi (*)

Detaylı

ÜÇ BOYUTLU SANAT ATÖLYE

ÜÇ BOYUTLU SANAT ATÖLYE GÜZEL SANATLAR VE SPOR L SELER ÜÇ BOYUTLU SANAT ATÖLYE 9 YAZARLAR ükran ÜST Adem Yavuz HIZAL Cemil CANDA Ahmet PEHL VAN B R NC BASKI Devlet Kitapları Döner Sermaye Müdürlü ü, 2012 M LLÎ E T M BAKANLI I...:

Detaylı

Kendini Bilmek ve Kendini Kontrol Etmek

Kendini Bilmek ve Kendini Kontrol Etmek Bir De er Kendini Bilmek ve Kendini Kontrol Etmek Hayati HÖKELEKL * * Prof. Dr., Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din psikolojisi bölümü ö retim üyesi, hayatihokelekli@hotmail.com Önce kendini tanı!

Detaylı

Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluklar, Nedenleri, Zararları ve Çözüm Önerileri

Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluklar, Nedenleri, Zararları ve Çözüm Önerileri Ara tırma/ nceleme/çeviri Dizisi Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluklar, Nedenleri, Zararları ve Çözüm Önerileri Ara tırma Kemal Özsemerci Ba denetçi 1. Daire Ekim 2003 Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluklar,

Detaylı

AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI

AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI Yrd. Doç. Dr. Kemalettin DEN Z Ar. Gör. Ba ak UYSAL ÖZ: Yurt d nda ya ayan Türk çocuklar

Detaylı

Yemek Yeme Mekânlarının Olu um Sürecinde Sosyo-Kültürel Ve Fiziksel Belirleyiciler

Yemek Yeme Mekânlarının Olu um Sürecinde Sosyo-Kültürel Ve Fiziksel Belirleyiciler TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, ç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü; Sö ütözü Cad. No:43, 06560 Sö ütözü / Ankara Tel: 0 312 292 45 60 e-posta: myalcin@etu.edu.tr

Detaylı

Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi UYUM EĞİTİM PROGRAMI. etkinlikler teknikler hedefler kazanımlar formlar

Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi UYUM EĞİTİM PROGRAMI. etkinlikler teknikler hedefler kazanımlar formlar Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi UYUM EĞİTİM PROGRAMI etkinlikler teknikler hedefler kazanımlar formlar SAKARYA 2012 1 Sıtkı DİLMAÇ Komisyon Başkanı Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Hazırlayan Yıldıray

Detaylı

Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu

Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu Türkiye de Tıp-Sa lık Bilimleri Alanında E itim ve nsan Gücü Planlaması Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu Prof. Dr. Ülkü BAYINDIR Doç. Dr. Halil brahim DURAK Tıp - Sa lık Bilimleri E itim Konseyi Ba kanlı

Detaylı

ÇEVRE VE SAYI TAY. Dr. Mehmet Efendi Sayı tay Uzman Denetçisi

ÇEVRE VE SAYI TAY. Dr. Mehmet Efendi Sayı tay Uzman Denetçisi ÇEVRE VE SAYI TAY Dr. Mehmet Efendi Sayı tay Uzman Denetçisi Ankara-2005 2 ÇEVRE VE SAYI TAY Dr. Mehmet Efendi Sayı tay Uzman Denetçisi Ankara-2005 3 Ç NDEK LER Ç NDEK LER 4 KISALTMALAR 6 G R 8 I. BÖLÜM

Detaylı

Yrd.Doç. Dr. Bahar GÜDEK OMÜ E t.fak. GSEB.MEABD.

Yrd.Doç. Dr. Bahar GÜDEK OMÜ E t.fak. GSEB.MEABD. Bildiriler 8. Ulusal Müzik E itimi Sempozyumu, 23 25 Eylül 2009, OMÜ MÜZ K E NDE L SANSÜSTÜ E M VE BU PROGRAMLARA KAYITLI ARA TIRMA GÖREVL LER N E M SORUNLARI Yrd.Doç. Dr. Bahar GÜDEK OMÜ E t.fak. GSEB.MEABD.

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

TÜRKÇE Ö RET M NDE ÇOK UYARANLI B R Ö RENME ORTAMI OLU TURMAK Ç N SEÇK N EDEBÎ ÜRÜNLERDEN YARARLANMA

TÜRKÇE Ö RET M NDE ÇOK UYARANLI B R Ö RENME ORTAMI OLU TURMAK Ç N SEÇK N EDEBÎ ÜRÜNLERDEN YARARLANMA TÜRKÇE Ö RET M NDE ÇOK UYARANLI B R Ö RENME ORTAMI OLU TURMAK Ç N SEÇK N EDEBÎ ÜRÜNLERDEN YARARLANMA Yrd. Doç. Dr. Ali GÖÇER ÖZ: E itimin en temel hedefi s n f düzeylerine göre ö rencileri belirlenen kazan

Detaylı

BELLY-C: GÖBEK DANSI Ç N MÜZ K ARAYÜZÜ

BELLY-C: GÖBEK DANSI Ç N MÜZ K ARAYÜZÜ Proje No: 106K249 BELLY-C: GÖBEK DANSI Ç N MÜZ K ARAYÜZÜ EKMEL ERTAN EK M 2007 STANBUL ÖNSÖZ Bu proje daha kapsamlı bir sanatsal ara tırma ve üretim sürecinin bir parçası olarak ba ladı ve tamamlandı.

Detaylı

DRAMANIN ÖĞRETİMİ VE DRAMAYA DAYALI ÖĞRENME *

DRAMANIN ÖĞRETİMİ VE DRAMAYA DAYALI ÖĞRENME * DRAMANIN ÖĞRETİMİ VE DRAMAYA DAYALI ÖĞRENME * Öğr. Gör. Dr. Ayşe Okvuran Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi İlköğretim Bölümü Özet Eğitim fakültelerinin yeniden yapılanması ile birlikte ilköğretimde

Detaylı

18. INTOSAI KONGRES ÜZER NE

18. INTOSAI KONGRES ÜZER NE 18. INTOSAI KONGRES ÜZER NE hsan ÇULHACI SUNU 1953 te Küba nın ba kenti Havana da gerçekle tirilen uluslararası kongre sonucunda olu turulan INTOSAI, daha sonra kurulan çok sayıdaki bölgesel te kilatları

Detaylı

T.C. DOKTORA TEZ YRD. DOÇ. DR. NAD R ÇEL KÖZ

T.C. DOKTORA TEZ YRD. DOÇ. DR. NAD R ÇEL KÖZ T.C. SELÇUK ÜN VERS TES SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ ÇOCUK GEL VE EV YÖNET ANA B M DALI ÇOCUK GEL VE E B M DALI 6 YA ÇOCUKLARININ B MSEL SÜREÇ BECER LER GEL RMEYE YÖNEL K YAPILANDIRMACI YAKLA IMA DAYALI B R

Detaylı

SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ

SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ Yrd. Doç. Dr. Bayram BA ÖZ: Bu çal ma, söz varl n n olu umu ve geli iminde çocuk edebiyat ürünlerinin etkisini de erlendirmek üzere haz rlanm

Detaylı

Rapsim Web Sitesi Kullanılabilirlik Ara tırması : Bir Durum Çalı ması

Rapsim Web Sitesi Kullanılabilirlik Ara tırması : Bir Durum Çalı ması Rapsim Web Sitesi Kullanılabilirlik Ara tırması : Bir Durum Çalı ması Baki BATI 1, Pınar Onay DURDU 2 1 B LGEM, TÜB TAK, Gebze, KOCAEL 2 nsan Bilgisayar Etkile imi Laboratuvarı, Kocaeli Üniversitesi, zmit,

Detaylı

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ DRAMA ÇALIġMALARI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı