UFRS lerle ilgili sıcak konu bülteni UFRS nin ilk uygulanmasında ertelenmiş vergi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UFRS lerle ilgili sıcak konu bülteni 2005-2 UFRS nin ilk uygulanmasında ertelenmiş vergi"

Transkript

1 Bu sıcak konu, müşterisinin mali raporları Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS lere) göre hazırlanması gereken (veye ilerde gerekecek olan) üye firmalarda çalışan personel ile ilgilidir. Sıcak konular UFRS nin açıkça yol göstermediği konularda UFRS nin nasıl uygulanması gerektiği konusunda Grant Thornton International ın (GTI) yorumunu açıklar. GTI üyelerden oluşan bir organizasyon olup muhasebe ile iştigal etmez, bu nedenle Sıcak Konular bültenleri sadece yol gösterme amacıyla hazırlanmıştır ve ne hazırlayanlar ne de bunları kullananlar için bağlayıcı değildir; ancak UFRS nin dikkatlice incelenmesi ve uygulamaların birbirleri ile tutarlı olmasını teşvik eder; bültenlerde önerilen yaklaşımla çelişen bir muhasebe politikasını benimsemeden önce, uygulayıcıların UFRS gurubuna danışmaları uygun olacaktır. İlgili UFRS ler IFRS 1 First Time Adoption of International Financial Reporting Standards (UFRS 1 Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Kez Uygulanması) IFRS 2 Share-based Payment (UFRS 2 Hisse Senedi Esaslı İşlemler) IAS 12 Income Taxes (Gelir Vergileri ) IAS 38 Intangible Assets (Maddi Olmayan Varlıklar) Konular (a) UMS 12 deki mali tablolara ilk defa alınmadaki muafiyet, standartların ilk defa uygulanmasında da uygulanır mı ve bazı varlıklar için varsayılan maliyet olarak UFRS 1 deki makul değer seçimi bunu nasıl etkiler? (b) UFRS 1.25B; 7 Kasım 2002 den önce hisse senedi esaslı işlemler üzerinde anlaşmaya varılan özkaynakla ilgili giderlerin tahakkukunda muafiyet tanımaktadır. Bu tür bağışlar için vergi ertelemesi nedir? (c) Eğer bir kuruluş, geçiş dönemi öncesi işletme birleşmesi için sıfır vergi esaslı maddi olmayan duran varlıklara sahip olmuşsa, ertelenmiş vergi provizyonuna gerek var mıdır? Bununla ilgili olarak şerefiyede veya dağıtılmamış karda bir düzeltme gerekir mi? Yönlendirme (a) UMS 12 deki mali tablolara ilk defa alınmadaki muafiyet, standartların ilk defa uygulanmasında da uygulanır mı ve bazı varlıklar için varsayılan maliyet olarak UFRS 1 deki makul değer seçimi bunu nasıl etkiler? Maali tablolara ilk alınmadaki muafiyetin, işletme birleşmeleri ile elegeçirilen duran varlıklara uygulanmıyacağına dikkat ediniz. Bu (a) kısmındaki yönlendirme işletme birleşmeleri ile elegeçirilen duran varlıklara uygulanmaz. UMS 12 deki mali tablolara ilk alınmadaki muafiyet; tablolara ilk alınmada muhasebeleştir-meyi veya vergilendirilebilir karlılığı etkilemediği durumlarda, bir varlığın veya yükümlü-lüğün mali tablolara ilk alınışındaki geçici farklılıklarla ilgilidir (UMS12.15 ve UMS 12.24). Örneğin, bir varlığın sıfır vergi tabanına göre alınmasına uygulanabilir (yani, vergi için herhangi bir tahsisatın bulunmadığı durumlarda). Ayrıca UMS 12, muafiyet uygulanan varlığa sonradan uygulanacak amortismanın da tablolara ilk alınmadan kaynaklandığının kabul edilmesi gerektiğini açıkça belirtmektedir (UMS 12.22(c)).

2 Bizim kanaatimize göre mali tablolara ilk işlenmedeki bu muafiyet; UFRS uygulamaya başlanmadan önce tahakkuk etmiş olan varlıklar/yükümlülükler için; UFRS ye ilk geçişte uygulanmaz. Bu nedenle, UFRS li açılış bilançosuna UMS 12 yi uygulamada muafiyetin etkilerini dikkate alırken, sanki kuruluş daima UFRS yi uyguluyormuş gibi düşünmesi gerekir. UFRS açılış bilançosunda gösterilen ertelenen vergi miktarı buna göre düzenlenmelidir. Bu nedenle UFRS açılış bilançosuna UMS 12 uygulanmasında aşağıda belirtilen şartlar uygulanır: mali tablolara ilk aalınmada muafiyet uygulanacak varlıklar ve yükümlülükler tanımlanmalıdır; mali tablolara ilk alınmada muafiyet kapsamına alınmayan valıklar ve yükümlülüklerdeki geçici farklılıklar (yeniden değerleme gibi) belirlenmelidir. Bu amaçla hakiki maliyet (eksi amortisman) ile farz edilen maliyet arasındaki fark yeniden değerlendirme olarak kabul edilebilir; ve geçici farklılıklar üzerine tahakkuk ettirilen ertelenmiş vergiler muafiyet kapsamında değildir. Daha önceki GAAP a göre kaydedilmiş olan ertelenmiş vergilerin ayarlanmasından doğan farklar açılışda dağıtılmayan karlar olarak gösterilir. (b) UFRS 1.25B; 7 Kasım 2002 den önce hisse senedi esaslı işlemler üzerinde anlaşmaya varılan özkaynakla ilgili giderlerin tahakkukunda muafiyet tanımaktadır. Bu tür bağışlar için vergi ertelemesi nedir? UFRS 1.25B; 7 Kasım 2002 den önce hisse senedi esaslı işlemler üzerinde anlaşmaya varılan özkaynakla ilgili giderlerin tahakkukunda muafiyet tanımaktadır. Ancak, UFRS 1 de ertelenmiş vergilerle ilgili buna benzer herhangi bir muafiyet bulunmamaktadır. Bazı ülkelerdeki kurallara göre hisse senedi esalı ödemelere vergi indirimi uygulanmak-tadır. 7 Kasım 2002 öncesinde verilmiş olan haklara göre gelecek dönemler için daha büyük düşüşlerin mümkün olduğu yerlerde geçici bir farklılık ortaya çıkmaktadır. Ertelenmiş vergisi olan bir varlık bu farka göre mali raporlara işlenmelidir, böylece geri kazanım mümkün olabilir (UMS 12.24). UFRS li bilançonun açılışında ertelenmiş vergi indirimi özkaynaklarda gösterilmelidir. Hisse senedi esaslı işlemlerde ertelenmiş vergi ile ilgili müteakkip hareketlere de bu uygulanır. (c) Eğer bir kuruluş, bir işletme birleşmesinin geçiş dönemi öncesi, sıfır vergi esasına göre bir maddi olmayan duran varlık elde etmişse bunun için vergi karşılığı ayırmalı mıdır? Bu durumdaki düzeltme şerefiyede mi yoksa dağıtılmayan karlar kısmında mı gösterilmelidir? Eğer maddi olmayan duran varlık UFRS li açılış bilançosunda gösterilmişse, bu bilançoda ertelenmiş vergi için karşılık da ayrılması gerekir.ums 12 deki mali tablolara ilk alınmadaki muafiyet, işletme birleşmeleri sırasında elde edilen varlıklara uygulanmaz, bu nedenle tüm vergilendirilebilir geçici farklar için ertelenmiş vergi karşılıkları ayrılmalıdır. Daha önceki GAAP a göre mali tablolara alınmış olan ertelenmiş vergi ile ilgili düzeltme meblağları bu nedenle gerekli olabilir. Eğer kuruluş UFRS 3 İşletme Birleşmeleri ni geriye dönük olarak uygularsa, bununla ilgili düzeltme şerefiyeye ve uygulanması mümkün olan durumlarda azınlık haklarında da yapılır. Bu yaklaşım, UFRS 3 deki şerefiyenin hisselere orantılı olarak alınmış olan varlıklar ve yükümlülüklerin dışında tutulması uygulamasına uygundur. Eğer kuruluş UFRS 3 ü geçmişe dönük olarak uygulamamaya karar verirse, işletme birleşmesinin muhasebesinde UFRS 1 in EK-B sindeki şartları uygular. Bu; UFRS li bilançonun açılışında, alınan maddi olmayan duran varlığın mali tablolara ayrı olarak alınmasına yol açar, bu durumda tüm vergilendirilebilir geçici farklar için ertelenmiş vergi karşılığı ayrılması zorunlu olur. Eğer bu varlıklar daha önceki GAAP uygulamasına göre de ayrı olarak mali tablolara alınmışsa, bunu takip

3 eden ertelenmiş vergi düzeltmeleri dağıtılmayan karlar da düzeltme yapılmasına sebep olur. Buna karşın, varlıklar eğer kabul edilmiş olan şerefiye içinde gösterilmişse ertelenen vergi şerefiyede ve (eğer uygunsa) azınlık haklarında düzeltme olarak gösterilir. Tartışma (a) UMS 12 deki mali tablolara ilk alınmadaki muafiyet UFRS nin ilk defa uygulanması sırasında da uygulanır mı? UFRS 1 deki, makul değerin farz edilen maliyet olarak seçilmesini nasıl etkiler? Örneğin maddi duran varlıklar nasıl etkilenir? UMS (ve UMS 12.24) de sözü edilen mali tablolara ilk alınmadaki muafiyet, bir varlığın veya yükümlülüğün defter değeri ile vergi matrahı arasında meydana gelecek herhangi bir geçici farklılığa ait ertelenmiş bir verginin, ve muhasebeleştirmenin veya vergilendirilebilir karın (zararın) etkilenmesine izin vermez. Aynı şekilde başlangıçtaki farklılıklardaki değişmelerede, örneğin varlığa amortisman uygulanmasına da (UMS12.22(c)) izin vermez. Ancak ilerde uygulanacak amortismandan farklı olarak, UMS 12 mali tablolara ilk alınmadaki muafiyeti, muaf tutulmuş olan varlığa sonradan uygulanacak yeniden değerlendirmede ortaya çıkan geçici farklılıklara uygulanmaz (UMS 12EK A.11). Eğer bir kuruluş, geleceğe ait vergi indirimi olan bir varlığı satın alırsa, UMS 12 deki muafiyet uygulanmaz; çünkü muaf tutulacak geçici farklılıklar yoktur. Eğer varlığın maliyeti vergiden düşülemiyorsa veya kısmen düşülebiliyorsa muafiyet uygulanır. Bunun sonucu olarak ertelenen vergi, maliyetinden amortisman düşülmüş olarak gösterilen muafiyetli bir varlığın ömrü boyunca uygulanamıyacaktır. UMS 16 Maddi Duran Varlıklar ve UMS 38 Maddi Olmayan Varlıklar gibi bazı standartlar, kuruluşların bazı varlıklarını yeniden değerlendirmesine izin verir. Eğer böyle bir politika izleniyorsa, bu taktirde yeniden değerlendirmeden doğan geçici farklılıklar için ertelenen vergi tanımlaması yapılabilir. UFRS yi ilk defa uygulayanlar, mali tablolara ilk alınmadaki muafiyeti, UFRS ye geçmeden önce alınan varlıklara uygulamalıdır. UFRS nin geçmişe dönük olarak uygulanması, kuruluşun geçiş dönemindeki uygulamayı, sanki eskiden beri UFRS leri uyguluyormuş gibi yapmasına sebep olur. UFRS ye geçişte, ilgili standartlar izin verdiği durumda, kuruluş değişik tipteki varlıklar için amortismanlı maliyet veya makul değer (yeniden değerleme) metotlarını seçebilir. Kuruluş, amortismanlı maliyetle gösterilen muafiyetli varlıklar için ertelenmiş vergi tanımlayamaz, fakat yeniden değerleme politikası uyguluyorsa bunu yapabilir. Bunlara ilave olarak, UFRS 1 kuruluşların bazı varlıklarını UFRS li açılış bilançosunda yeniden değerlendirilen tutarla göstermesine ve bunları varsayılan maliyet olarak ele almasına izin verir (UFRS 1.16 ila 1.19). Bu durumda varsayılan maliyet muafiyeti uygulanabilir, bize göre varsayılan maliyet, UMS 12 deki yeniden değerleme gibi işlem görmelidir. UMS 12 uygulamasındaki düzeltme aşağıdaki gibi hesaplanmalıdır: (UFRS nin açılış bilançosundaki varsayılan maliyetli defter değeri) (UFRS ye göre tespit edilen amortismanlı eski maliyet) Bazı nadir durumlarda bu yaklaşımı uygulamak zor olabilir, bu durumda ertelenen verginin geçici farklılıkların tümüne uygulanmasını öneririz.

4 Not: UMS Kurulu UMS 12 de değişiklik yapmak için 2006 yılı başlarında bir Tartışma Taslağı (Exposure Draft ED) yayımlayacak. Bu ED nin ilk tanımlamadaki muafiyetleri değiştireceği veya tamamen kaldıracağı beklenmektedir. (b) UFRS 1.25B özkaynakla ilgili giderlerin mali tablolara alınmasında, ödeme şekli 7 Kasım 2002 den önce tamamlanan hisse senedi esaslı ödemeler için bir tür muafiyet tanımaktadır. Bu tür hisse edinme hakkına uygulanacak ertelenmiş vergi ne olmalıdır? UFRS 2 Hisse Senedi Esaslı İşlemler, bir kuruluş hisse senedi esaslı ödeme işlemi yaptığı zaman finansal raporlamanın nasıl olacağını belitmektedir. Raporlama şekli hisse senedi esaslı ödemenin şartlarına bağlıdır, ancak UFRS 2 deki ana prensip, alınan mal veya hizmetler karşılığı olarak yapılan hisse senedi esaslı ödemenin, mal veya hizmetin alındığında mali tablolara alınmasıdır. Kuruluşun çalışanları ile arasındaki işlemler, kuruluşun kendi özkaynak enstrumanları ( personelin ortaklık planı ) ile halledilir. UFRS2, çoğunlukla verilen mükafaatın verildiği tarihteki makul değeri ile maliyetinin hesaplanmasını şart koşar. Bazı ülkelerdeki kurallara göre hisse senedi esaslı ödeme yapan kuruluşlar vergi indirimi alırlar. Bu indirimin zamanlaması ve miktarı genellikle UFRS 2 ye göre masraf olarak kaydedilen miktardan farklıdır. Örneğin bazı ülke kurallarına göre, personel hisse edinme hakkını kullandığı zaman, o anki hakiki değere göre kuruluş vergi indirimi alır UMS 12.68B ye göre, ödül olarak tanınan hisse edinme hakkı için tahakkuk ettirilen ertelenen vergi; personelin o tarihteki vergi matrahı (vergi dairelerinin gelecek dönemlerde indirilmesine izin verecekleri vergi miktarı) ile nominal defter değeri arasındaki farktır, bu geçici farklılık, ertelenmiş vergi varlıklarıdır. UMS 12.68C ye göre, hisse senedi esaslı ödemelerde ertelenmiş vergi ödemesi veya vergi alacağı doğrudan özkaynaklara alınmalıdır, bazıları da gelir tablosunda gösterilir, buradaki ayırım UFRS 2 deki hisse senedi esaslı ödeme ile ilgili yorumuna bağlıdır. Ancak UFRS 1.25B, UFRS 2 nin 7 Kasım 2002 den önce tamamlanan hisse senedi esalı ödemeler tanımlamasına bir muafiyet sağlamaktadır. Bu nedenle personele hisse edinme hakkı tanıyan mükafatlardaki ertelenen vergilere ne olacağı sorusu ortaya çıkmaktadır. Bu tür mükafatlarla ilgili giderler gelir tablosunda gösterilmediği için, bunlara ait tüm ertelenmiş vergiler doğrudan özkaynaklara alınmalıdır. Bu; UFRS ye ilk geçiş dönemindeki mükafatlar üzerindeki ertelenmiş vergiyi ve sonradan bu hisse senedi esaslı ödemelerle ilgili olan ertelenmiş vergileri de kapsar. (c) Eğer bir kuruluş, bir işletme birleşmesinin geçiş dönemi öncesinde sıfır vergi esasına göre maddi olmayan varlıklar satın alırsa ertelenmiş vergi provizyonu gerekli midir? Bununla ilgili düzeltme şerefiyede mi yoksa yoksa dağıtılmayan karlar hanesinde mi yapılmalıdır? İşletme birleşmeleri ile ilgili muhasebe kuralları UFRS 3 İşletme Birleşmeleri nde açıklanmıştır. UFRS 3, kendi başına tanımlanabilen maddi olmayan varlıkların, şerefiyeden ayrı olarak mali tablolara alınmasını aşağıda belirtilen şartlara bağlar: makul değeri güvenilir bir şekilde değerlendirilebilmelidir (UFRS 3.37(c)); ve maddi olmayaan varlıklar tanımına uymalıdır (UFRS 3.45)

5 Ertelenmiş vergi birleşme sırasında meydana gelen geçici farklılıklara göre tahakkuk eder, bu miktar ise şerefiyeyi etkiler (UMS 12.66). Bu nedenle, işletme birleşmelerinde ertelenen vergi yükümlülüğü şerefiyeyi arttıracaktır (olumlu). Birleşmelerin geçiş dönemi tarihinden önce, UFRS yi ilk kez uygulayanlar aşağıdaki şıklardan birini uygulamalıdır: UFRS 3 ün geriye dönük olarak uygulamalı; veya UFRS 1 in B-Ekindeki diğer şıkkı uygulamalıdır. UFRS 3 ü tüm geçmiş döneminde uygulamak oldukça baş ağrısı yaratacağı için, kuruluşların çoğu EK-B deki yaklaşım seçer. EK-B deki yaklaşım, UFRS 3 e göre tanımlananların ve aşağıda belirtilenlerin dışında kalan tüm maddi olmayan varlıkların ayrı ayrı mali tablolara işlenmesini gerektirecektir. daha önceki GAAP a göre şerefiye içinde yer almış olan varlıklar; ve UMS 38 e göre (UFRS 1EK-B, B2(f)) satıcının (edindirenin) bilançosunda ayrı olarak gösterilemiyecek varlıklar. Diğer bir deyişle, daha önceleri şerefiye içinde yer almış olan maddi olmayan varlıklar, UMS 38 in satıcının (edindirenin) ayrı olarak tanımlamasını şart koşmadığı durumlarda, oldukları yerde (şerefiye altında) kalır. Bu; satıcı tarafından yaratılmış olan varlıkların (örneğin müşteri ilişkileri) şerefiye içinde kalması, fakat satıcı tarafından dışardan temin edilmiş olan varlıkların (örneğin bilgisayar yazılım anlaşması) şerefiyeden ayrılması etkisini yaratacaktır. Varlıkların şerefiyeden ayrıldığı durumlarda, EK-B B2(g 1) şerefiyenin ve eğer mümkünse ertelenen verginin ve azınlık hisselerinin de ayarlanması gerektiğini şart koşar. Böylece eğer bir ertelenen vergi yükümlülüğü kaydedilmişse, bu şartlar altında borçlanma şerefiyede yapılacaktır. Ancak varlık önceden eski GAAP a göre mali tablolara alınmışsa yaklaşım farklı olur. Eğer eski GAAP UMS 12 ile uyumlu değilse, ertelenen vergi sağlanmalı/düzeltilmelidir. Ancak EK-B bu şartlar altında şerefiyenin düzeltilmesine izin vermez (B2(h)). Bu durumda borçlanma dağıtılmayan karda yapılır. Not: UMS Kurulu, ertelenen verginin kuruluşun maddi olmayan varlığı, eski GAAP a göre, ayrı olarak mı tanımlandığına yoksa şerefiye içinde mi yer aldığına bağlı olarak uygulamada ortaya çıkan farklılıkları açıklamak üzere bir Teknik Düzeltme (TD) yayımlama konusunu tartıştı. Kurul böyle bir TD ye gerek olmadığı sonucuna vardı. Standatların anlaşılır olduğuna ve bu konuda girişimde bulunacakların birleşmenin geçiş dönemi öncesinde muhasebe politikalarının belirleyerek seçimlerini yapmaları gerektiğine karar verdi. Örnekler Başlangıç tanımlamasında muafiyet Özel durumlarda tercih edilen yaklaşımların uygulanması aşağıda açıklanmıştır. Her bir durum için varlığın UFRS uygulanmasındaki geçiş döneminden önce satın alındığını ve UFRS ye göre mali tablolara alınmanın muhasebeleştirmeyi veya vergilendirilebilen kar veya zararı etkilemediğini varsayınız.

6 Örnek 1 Bir kuruluşun UFRS ye geçiş tarihi 1 Ocak 2004 dür. 1Ocak 2003 de satınalmış olduğu varlıkta vergi indirimi yoktur. Kuruluş UFRS 1 deki varsayılan maliyet muafiyetini kullanmamaktadır, varlıkla ilgili tarihi maliyet politikasını seçmiştir. Mali tablolara ilk girişteki muafiyet uygulanır. Satınalma sırasında vergilendirilebilir geçici farklılık mevcuttur fakat, UMS e göre ertelenen vergi yükümlülüğü tanımlanmamış olmalıdır. Amortisman uygulaması dolayısıyla defter değerinde sonradan meydana gelen değişiklik de ilk tanımlama sonucu ortaya çıkmıştır. UFRS li açılış bilançosunda ertelenmiş vergi yükümlülüğü bulunmaz. Örnek 2 Şartlar Örnek 1 deki gibidir, sadece varlığın maliyeti tamamen vergiden düşülebilir. Bu durumda, ilk tanımlama sırasında vergilendirilebilir geçici farklılık yoktur ve UMS uygulanmaz. Açılış bilançosundaki defter değerine ve varlığın açılış bilançosu tarihindeki vergi matrahına göre UFRS li açılış bilançosunda bir ertelenmiş vergi yükümlülüğü mali tablolara işlenmiştir. Örnek 3 Şartlar Örnek 1 deki gibidir fakat kuruluş varlık için yeniden değerlendirme politikası kullanmayı seçer. Bu durumda UFRS li bilançonun yeniden değerlendirme bölümünde ertelenmiş vergi açıklanır. Yeniden değerleme dolayısıyla ortaya çıkan geçici fark mali tablolara ilk işlenmedeki muafiyet içinde yer almaz. Örnek 4 Şartlar Örnek 1 deki gibidir, yalnız kuruluş varsayılan maaliyet olarak makul değeri veya yeniden değerlendirilmiş miktarı kullanmayı seçer. Bu durumda UMS 12 yi uygulayabilmek amacıyla amortisman uygulanmış tarihi maliyetten varsayılan maliyete geçişteki düzeltme yeniden değerleme olarak kabul edilir. UFRS li açılış bilançosunun varsayılan maliyeti üzerindeki düzeltme için ertelenmiş vergi uygulanır. İşletme birleşmesinin geçiş tarihinden önce alınan sıfır vergi matrahlı maddi olmayan varlıklar Aşağıdaki örneklerde kuruluşun UFRS ye geçiş tarihinin 1 Ocak 2004 olduğunu varsayınız. 31 Aralık 2002 de kuruluş bir işletme birleşmesine girerek sıfır vergi matrahlı bir maddi olmayan varlık almıştır. Kuruluş birleşme sırasında, UFRS yi geriye dönük olarak uygulamama kararı almıştır. Örnek 5 Maddi olmayan varlık önceki GAAP a göre ayrı olarak mali tablolara alınmıştır ve UFRS ye göre de ayrı olarak tanımlanacaktır. Varlık UFRS li açılış bilançosunda da ayrı olarak gösterilecektir. Eğer vergi matrahı defter değerinden daha düşükse, meydana gelen vergilendirilebilir geçici fark üzerinden ertelenmiş vergi tahakkuku yapılır. Ertelenmiş vergi yükümlülüğünde yapılacak herhangi bir düzeltme, açılıştaki dağıtılmayan kar hanesine borç veya alacak kaydedilerek yapılır. Bu gibi durumlarda UFRS 1 şerefiyede düzeltme yapmaya izin vermez.

7 Örnek 6 Maddi olmayan varlık önceki GAAP a göre ayrı olarak mali tablolara alınmıştır fakat UFRS ye göre ayrı olarak tanımlanamamaktadır. Varlık UFRS li açılış bilançosunda gösterilmemiştir fakat şerefiye içinde yeniden sınıflandırılmıştır (UFRS 1EK-B B2(c) (1)). Bu durumda UFRS için bir varlık mevcut değildir, bu nedenle de herhangi bir ertelenmiş vergi de olamaz. Örnek 7 Maddi olmayan varlık, önceki GAAP a göre şerefiye başlığı altında gösterilmiştir fakat UFRS 3 e göre de ayrı olarak mali tablolara alınabilecektir. Bu işlem satışı yapanın UMS 38 e göre varlığı bilançosunda gösterip göstermediğine bağlıdır. Eğer gösterilmişse, UFRS 1 EK-B B2(f) varlığın UFRS li açılış bilançosunda ayrı olarak gösterilmesini şart koşar. Meydana çıkan herhangi bir geçici farklılık için ertelenmiş vergi tahakkuk ettirilir. Ertelenmiş vergi üzerinde sonradan yapılacak düzeltme şerefiyede ve gerekiyorsa azınlık haklarında da düzeltme gerektirir (UFRS 1 EK-B B2 (g)(1)). Buna karşın satışı yapanın bilançosunda varlığın gösterilmesi UMS 38 e göre uygun görülmüyorsa (dahili olarak yaratılan maddi olmayan varlıklar için durum çoğunlukla böyledir) şerefiyenin bir parçası olarak kalır. Bu kalemle ilgili herhangi bir ertelenmiş vergi tahakkuk etmez. Kuruluş UMS 12 nin şerefiye ile ilgili şartlarını uygular.

Örnek Finansal Tablolar

Örnek Finansal Tablolar UFRS Örnek Finansal Tablolar Eylül 2011 kpmg.com.tr İçerik Konsolide finansal tablolar Konsolide finansal durum tablosu 5 Konsolide kapsamlı gelir tablosu - tek tablo yaklaşımı 9 Konsolide özkaynak değişim

Detaylı

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması UFRS 1 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) UFRS 1.20A UFRS 1.25B Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması Kontrol listesinin bu kısmı, bir işletmenin

Detaylı

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 EURO YATIRIM MENKUL

Detaylı

TMS 12 GELİR VERGİLERİ

TMS 12 GELİR VERGİLERİ TMS 12 GELİR VERGİLERİ GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 12 Gelir Vergileri Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 28/03/2006 tarih ve 26122

Detaylı

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31.12.2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31.12.2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31.12.2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOLARI KAR VEYA ZARAR VE KAPSAMLI GELİR TABLOLARI ÖZKAYNAK

Detaylı

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-2 KAPSAMLI GELİR TABLOLARI... 3 ÖZ SERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 4 NAKİT AKIM TABLOLARI...

Detaylı

1. Bölüm MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE

1. Bölüm MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE 1. Bölüm MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE Prof. Dr. Ümit GÜCENME GENÇOĞLU Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz:

Detaylı

PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.03.2015 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI

PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.03.2015 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.03.2015 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER Sayfa FİNANSAL DURUM TABLOSU 1-2 KAPSAMLI GELİR TABLOSU 3 ÖZ KAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU

Detaylı

Finansal tabloların gerçeğe uygun sunumu ve UFRS ile uyumu. Muhasebenin tahakkuk esası

Finansal tabloların gerçeğe uygun sunumu ve UFRS ile uyumu. Muhasebenin tahakkuk esası UMS 34 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) UMS 1.3 Ara Dönem Finansal Raporlama Kontrol listesinin bu kısmı ara dönem finansal raporlamaya ilişkin muhasebeleştirmeyi belirleyen

Detaylı

UFRS Haberleri. Küçük ve Orta Boy İşletmeler için UFRS

UFRS Haberleri. Küçük ve Orta Boy İşletmeler için UFRS UFRS Haberleri Özel Baskı Eylül 2009 Yeni standardın potansiyeli bundan sonra borç verenlerin ve yatırımcıların şirketlerin performanslarını mali tablolardan değerlendirilmesi. Söz konusu mali tablolar

Detaylı

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01. 31.03.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE RAPORU

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01. 31.03.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE RAPORU SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01. 31.03.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU 1-2 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR 1 ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Aktif Finans Faktoring Hizmetleri AŞ 4 Eylül 1990 tarihinde endüstriyel ve ticari şirketlere faktoring hizmeti

Detaylı

Bağımsız Denetim Raporu

Bağımsız Denetim Raporu Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu na, Finansal Tablolarla İlgili Olarak Grup Yönetiminin Sorumluluğu Grup yönetimi bu konsolide finansal tabloların Uluslararası Finansal Raporlama Standartları na uygun

Detaylı

ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi İçindekiler: Bağımsız Denetim Raporu Bilanço

Detaylı

Ek 1 Son 3 Yıla İlişkin Finansal Tablolar Ve Finansal Tablolara İlişkin Bağımsız Denetim Raporları

Ek 1 Son 3 Yıla İlişkin Finansal Tablolar Ve Finansal Tablolara İlişkin Bağımsız Denetim Raporları 20. EKLER Ek 1 Son 3 Yıla İlişkin Finansal Tablolar Ve Finansal Tablolara İlişkin Bağımsız Denetim Raporları 01 OCAK 31 MART 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Euro Yatırım

Detaylı

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ. 30.06.2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR ve BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ. 30.06.2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR ve BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR ve BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 2 3 30.06.2013 TARİHLİ

Detaylı

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa FİNANSAL DURUM TABLOSU 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER

Detaylı

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Sınırlı Denetimden Bağımsız Denetim'den Geçmiş Geçmiş Dipnot Cari

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2012 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM

Detaylı

KONSOLİDE MALİ TABLOLARIN DÜZENLENMESİ VE İŞTİRAKLERE YAPILAN YATIRIMLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

KONSOLİDE MALİ TABLOLARIN DÜZENLENMESİ VE İŞTİRAKLERE YAPILAN YATIRIMLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ KONSOLİDE MALİ TABLOLARIN DÜZENLENMESİ VE İŞTİRAKLERE YAPILAN YATIRIMLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 1. GİRİŞ Finansal sistemler arasında mekan ve zaman birliği yaratan modern bilgi/iletişim kanalları sayesinde

Detaylı

REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU

REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU İstanbul, Ağustos 2015 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL

Detaylı

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı özet konsolide finansal tablolar ve sınırlı bağımsız denetim raporu Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1 Ocak - 30 Haziran 2014 ara dönem

Detaylı

EURO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

EURO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR TABLOSU DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU NAKİT AKIM TABLOSU

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU NAKİT AKIM TABLOSU FİNANSAL

Detaylı

TFRS 2 HİSSE BAZLI ÖDEMELER. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TFRS 2 HİSSE BAZLI ÖDEMELER. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TFRS 2 HİSSE BAZLI ÖDEMELER GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 31/03/2006 tarih

Detaylı

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

Detaylı

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ A.Ş

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ A.Ş KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Bağımsız Denetimden Geçmemiş Bağımsız

Detaylı

31 aralik 2012 itibariyle FINANSAL TABLOLAR VE DIPNOTLARI

31 aralik 2012 itibariyle FINANSAL TABLOLAR VE DIPNOTLARI 31 aralik 2012 itibariyle FINANSAL TABLOLAR VE DIPNOTLARI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı Yönetim Kurulu na Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı ( Şirket ) ve Bağlı Ortaklıkları

Detaylı

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları İçindekiler Sayfa Finansal Tablolar Hakkında

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU NAKİT AKIM TABLOSU FİNANSAL

Detaylı