IZMIRLI ISMAIL HAKKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IZMIRLI ISMAIL HAKKI"

Transkript

1 TÜRKİYE DiYANET VAKFI YAYlNLARI e e IZMIRLI ISMAIL HAKKI (Sempozyum: Kasım 1 995) Yayma Hazırlayanlar Prof. Dr. Mehmet ŞEKER Yrd. Doç. Dr. Adnan Bülent BALOGLU Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi Tas. No: Ankara 1996

2 TÜRKiYE DiYANET VAKFI YA YlN MATBMCILIK VE TICARET IŞLETMESI Meşrutiyet Cad.Bayındır Sk. No:55 Kızılay/ANKARA Tei:41B Telex: tdvk tr. Fax: Yayın No: 221 Sempozyumlar-Paneller Serisi: 16 ISBN Y Bu kitap Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi'nin Dizgi, Fotomekanik, Ofset ve Cilt Tesislerinde hazırlanmıştır.

3 İzmirli İsmail Hakki'nin "Maani-i Kur'an" Adl1 Eseri Doç. Dr. Mustafa ÇETiN İzmirli İsmail Hakkı Bey, hem Osmanlı Devleti ve hem de Cumhuriyet döneminde yaşamış çok yönlü, değerli bir alimdir. Geride bıraktığı eserler kendisinin ilm! derecesini ve insanlığa yaptığı hizmetlerin büyüklüğünü ispatlamaktadır. O, kelam, felsefe, hukuk, si yer ve Kur'an tercemesi sahalarında cidd! ve yararlı çalışmalar yapmış ve bunları kaleme alarak ilim alemine sunmuştur. Burada, İzmirli'nin-Allah'ın insanlığa gönderdiği son ve evrensel mesajı, İslam'ın birinci kaynağı olan- Kur'an-ı Kerim'in anlaşılması hususundaki çalışmasından bahsedeceğim. Onun bu sahadaki eserinin adı, Yüce Kitabın anlamlan demek olan "Maan!-i Kur'an"dır. Bu eser Kur'an'ın Türkçe tercemesidir. Fakat izmirli, bu İlah! Kitab'ın yalnız terceme ile yeter ölçüde aniaşılamayacağını iyi bildiğinden dolayı, bazı ayetlerin yer yer dipnotlar halinde yorum ve açıklamalarını da yapmıştır. Ayrıca, ilah! Kelam'ın Allah'tan gönderildiği şekilde, orijinalinin bozulmadan gelişi hususunda okuyucuyu.aydınlatmak amacıyla Kur'an Tarihi ile ilgili kısa bilgi vermiştir. Sürelerin tercemesine geçmeden önce, bir mukaddime yazarak, Kur'an'ın icazı/eşsizliği ve üstünlüğü, içine alc;lığı gerçekler, hedefi, manasının anlaşılmasının lüzum ve önemi hakkında kısa açıklamalarda bulunmuştur. Yine bu kısımda yaptığı tercemede uyguladığı metodu özlü bir şekilde belirtmiştir. İsmail Hakkı İzmirli, Kur'an tercemesine girişıneden önce, başka bir Kur'an tercemesinin tadllat ve tash!hatını yapmış, bu konuda tecrübe kazanmıştıııı. İbrahim Hilmi Yayınevi tarafından kendisine, Kur'an-ı Kerim'i (1) İzmirli'nin üzerinde düzeltmeler ve değiştirmeler yaptığı terceme, İbrahim Hilmi Yayınevi (Kütüphanesi) tarafından "Türkçe Kur'an-ı Kerim Tercemesi" adıyla bastınlıp yayınlanan eserdir. (Maaru-i Kur'an, Naşir'in ifadesi, 1, 2). Aslında Kur'an'ın Türkçeye çevrilmesi yeni değildir. Çok önceki asırlarda bu husus gerçekleştirilmiştir. Şöyle ki: Satır aralan Türkçe Tercemeli Kur'an, Muhammed b. Hamza tarafından yapılmış ve 820/1417'de bitirilmiştir. Müellifi mechul "Cevahiru'I-Esdaf" adlı Türkçe tercemerun, ilk eser olduğu belirtilmektedir. Bu terceme (bazı yerlerde tefsir diye geçer), Emir İs" fendiyar (Ö. 843/1439)'ın arzusuyla, o asnn alimlerinden biri tarafından yapılmıştır 35

4 terceme etmesi teklif edildikten sonra, İzmirli, Mahani-i Kur'an'ı üç yıl zarfında halkın anlayacağı bir dil ve üslupla ortaya koymuştur( 2 ). Bilhassa mukaddimede verdiği ön bilgilerle okuyucuyu bu konuda aydınlatmış, mealin daha iyi anlaşılması hususunda gerekli noktalara işaret etmiştir. Kısaca bunları görelim. İzmirli, mukaddimesinin başında besınele ile birlikte Allah'a hamd ve Hz. Muhammed (S.A.V.)'e salat ve selam ifadelerini kullanarak sözlerine şöyle başlamaktadır: "Kur'an-ı Kertm, hakkın tecelligahı/belirdiği yer, bütün müslümanların sığınağıdır. Kur'an öyle bir hidayet meş'alesidir ki, onun nurunu yakan ulu Tanrıdır. Tanrı'nın korumasıyla Helebed tahriften, tağyir ve tedbilden masundur/korunmuştur, baki ve daimidir. Kur'an-ı Kerim öyle muhkem bir kitaptır ki, onunla hükmeden adil, ondan haber veren sadık, ona tabi olan naci/kurtulan kişi, onunla hasmına karşı gelen galip olur( 3 l. Kur'an-ı Kertm, öyle ayetler kapsar ki, o ayetlerin hepsi birbirine uygundur, münasiptir. Her biri diğerini teyid ve takrtr eder. Emir ve nehiyde, tebş!r ve tehditle, kıssa ve öğütte iyi bir uyum vardır. Terkipte sağlam, tertipte akıcı ve ahenklidir... İzmirli, Kur'an-ı Kerim'in icazını ve üstünlüklerini bu tarzda anlatıp gitmektedir. Bunlardan sonra da, dünyada hayat şartları değiştikçe, insanların çalışmalarını değiştirerek yaşamak için zorunlu olan ilimiere dört elle sarıldıklarını,din ilimlerine önem vermediklerini belirtiyor. Bu arada Kur'an ve tefsir ile ilgilenenlerin sayısının da çok azaldığını ifade ederek konu ile ilgili açıklamalarını şöyle sürdürüyor: "Artık bizim için uzun uzadıya tefsire değil, aksine açıklamalı bir tercemeye; vedz, zayıf rivayetlerden uzak, ştvemize uygun, anlaşılması kolay bir surette izah ve beyana ihtiyacı hasıl olmuştur." (Keşfu'z-ZünCın İstanbul-1360/1941, I, 612; M. Hamidullah -Macit Yaşaroğlu, Kur'an-ı Ketim'in Tarihi ve Türkçe tefsirler Bibliyoğrafyası, İstanbul 1965, (ll. Kısım), 1057: Terceme-i Tefstri Ebi'l-Leys es-semerkandt, (IX, Hic. XV, M.) asnn başlannda. Semerkand! (Ö. 383/993) bu tefsiri Arapça yazmışhr. Türkçeye İbn Arapşah diye tanınan Ahmed b. Muhammed (Ö. 854/1450) çevirmiştir (Keşf'uz-ZünCın, I, 441; M. Yaşaroğlu, age. 107). (2) Maant-i Kur'an, iki cilttir. I. cilt mukaddime dahil 493, II. cilt, Kur'an Tarihi ve konu fihristi ile birlikte 631 sayfadır. Toplam 1124 sayfadan meydana gelmektedir. İçinden Kur'an Tarihi kısmı çıkanlarak, Türk harfleriyle 638 sayfa olarak basılı:nışhr (İstanbul 1977) (3) İzmirli, kaynak göstermemekle birlikte, bu ifadeler hadisten mülhemdir. Bkz. Tirmizi, Fedailü'I-Kur'an,

5 "Çoktan beri bu husus kafaını meşgul ediyordu. Bazı dostlarla böyle bir tercemenin nasıl yapılması gerektiği meselesini konuşuyorduk. Nihayet Hilmi Yayınevi tarafından basılmakta olan bir tercemeyi baştanbaşa tashih etmiş, bu veslle ile yedi seneden beri terceme işleriyle meşgul olmuştum. Mütercim, tercemede "Mevakib Tefsiri"ni( 4 J esas edindiği için, tashih hususunda onun dışına çıkmamıştım. Fakat yeniden müstakil bir terceme yapmam ricaları karşısında "Maani-i Kur'an"ı yazmaya karar verdim. Bunu,muteber Rivayetve Dirayet T efsirlerine, Nüzı1l Sebepleri, Nasih ve Mensuh'a ait eseriere müracaat ederek vücuda getirmeye çalıştım, bizzat ikmale muvaffak oldum". "Kur'an-ı M_üb!n'i terceme caizdir. Bınıda asla şüphe ve ihtilaf yoktur. İhtilaf, terceme ile namazın sahih olup olmamasındadır. Hanefi imamlarına göre Kur'an'ın nazmı /lafzı asi! rükün olmamakla manaya delalet eden terceme ile namazda kıraat caizdir. İmam A'zam'a göre Kur'an-ı Kerim'i iyi okuyabilsin, iyi okuyamasın; kadir olsun, aciz olsun, her kim hakkında olursa olsun terceme ile kıraat sahih ise de, İmameyn'e göre, ancak Kur'an'ı okumaktan aciz olan kimse, tercemesiyle namazı kılabilir; kendi diliyle okuyabilir. İmam A'zam'ın diğer bir talabesi NUh b. Eb! Meryem {ö. 173/ 789}'in( 5 J rivayetine göre İmam A'zam, daha sonra imarneynin görüşüne dönmüştür( 6 l. Kur'an-ı Kerim'i terceme ve Izah hususunda halkın istifadesini sağlayacak olan herhangi bir tarz makbul olur. T ereerne ve!zahtan maksat, halkın Kur'an-ı Mübin'i aniayarak okumaları, Furkan-ı Kerim'in irşatlanndan feyz almalarıdır. Kur'an-ı Kerim'in manalarını ifade eden, (4) Tefsiru'l-Mevakib Tercemetü'l-Mevahib: Hüseyin b. Aliyyi'l-Kaşifi (Ö.900/1494) tarafından Farsça yazılmış, İsmail Ferruh Efendi (Ö. 1256/1840) tarafından da terceme edilmiştir. Baskı tarihi, 1282/1865'tir. (M. Yaşaroğlu, Türkçe Tefsirler Bibliyografyası, 127) (5) NUh b. Eb! Meryem, zayıf bir ravtdir; rivayetine az güvenilen bir kişidir. Bkz. İbn Hacer el-askalaru, Tehzibu't-Tehzib, 1412/1991, 5, VI). (6) Serahst (Ö. 490/1096)'nin el-mebsfıt'unda, İmam A'zam'ın namazda Kur'an'ın Arapçadan başka bir dil ile okunmasının caiz olduğuna dair görüşünden döndüğüne ilişkin bir ifade yer almamaktadır. Bkz. Serahst, el-mebsfıt, Beyrut 1398/1978, I, 36-37, (I XXX, 3. Baskı, Ofset). Aynca Hikmet Bayur (1980)'un özel isteği ile İzmirli'nin M. Şerafettin Yaltkaya ile birlikte hazırladıklan raporda konu ile ilgili geniş bilgi vardır. Raporun başlığı, "Kur'an'ın Türkçe Tercemesiyle Namazda Okunması"dır; 5 Mart 1934 yılında hazırlanmıştır. Bkz. Hikmet Bayur, "Kur'an'ın Dili Üzerine Bir İnceleme", Belleten, XXII/85-88 (1958); İsmail Kara, Türkiye'de İslamcılık Düşüncesi, İstanbul 1989, II,

6 alıkarnını bildiren tercemeve Izah, maksada kaff gelir. Şurası unutulmasın ki, hiç bir!isan, mfıciz olan Kur'an'a hakkıyla tercüman olamaz, hiç bir terceme aslının yerini tutamaz. Hangi terceme asıl-. daki irice işaretleri, harika san'atlan ve ulvf nükteleri layıkı ile tecellf ettirebilir? T ercemede, asim verdiği kuwet ve kapsadığı derin anlam, bir türlü ifade edilemez. Acaba, "Fatiha" suresi ile "Ihlas" suresini tam bir terceme v~ şamil olduğu incelikleri ifade kabil midir? Terçüme ile Kur'an'ın yalnız mealini, kasdettiği hükmü gösterrnek mümkün olabilir. Halk da Kur'an'ın mealine, Allah'ın. anlatmak istediği hükme vakıf olur; hidayet ve irşadından feyz alır. T ercemede en çok gerekli ve en önemli olan cihet, ayetleri yanlış ifade etmemek, halka yanlış telkinde bulunmamaktır. Tercemede Türkçe'nin bütün ifade gücünü göstermek, Kur'an'ı güzel bir üslupla terceme etmek, tercemeyi Türkçe'nin bir şaheseri yapmak büyük bir. idealdir. Fakat bu cihette muvaffakiyet mümkün olabi_lir mi? Kur'an'ın anlamlarını gözetmek, Türkçe'nin ifade gücüne tercih edilmez mi? Baştan sona her ikisini bir araya getirmek, öyle zannediyorum ki, pek güç olacaktır. İşte bundan dolayı eserimiz, doğrusu terceme değil tavzfhtir; derin manayı beyandır, Maanf-Kur'an'ı ifadedir. İşte bu düşünce ile eseri acizeye "Maanf-i Kur'an" ismini münasip gördüm." Bu ifadelerden sonra İzmirli, yaptığı mealde nasıl bir yöntem izlediğini biraz daha belirgin olarak şöyle açıklamaktadır: "Maanf-i Kur'an"da, Kur'an'ın lafızlarının müsaid olduğu manalardan birini bittetkik esas edindim. Bir takımlarını da not alarak yazdım. Ayetlerin bir kısmı ancak nüzfıl sebepleri ile bilineceğinden, manayı açmak gerekince nüzcıl sebeplerini zik_. rettim. Bu arada nesh hususuna da dikkat ettim. Asim ifade ettiği anlamları büyük ölçüde aynen ifadeye, düzgün bir tercemeye, anlayışımıza uygun bir surette beyana çalıştım. Dil itibariyle muvaffakiyet iddia edemem. Fakat öyle zannediyorum ki terceme, haşviyyattan/gereksiz eklemelerden uzaktır. Ayetler anlaşılmaz bir tarzda terceme edilmemiş, aslı ifade etmeyen, manayı ihlal eden kelimeler konmamış, Kur'an tanınmaz bir şekilde ortaya çıkmamıştır. Bundan sonra müellif, tercemede, kelimeleri nasıl değerlendirdiğini, isim, fiil ve zamirieri yerlerine göre çeşitli anlamlarda kullandığır:ıı belirtiyor. Mesela, ism-i fail ve sıfat-ı müşebbeheler, yerine göre bazan fiil gibi terceme edilmiştir, diyor. İzmirli, mukaddimesini şu ifade ile bitirrnektedir: 38

7 "İslam alemine arzeylediğim bu terceme ve!zah hakkında müslüman kardeşlerimin iyi niyetle yapacakları uyanları severek kabul edeceğimi arz ederim. Tevfik ve inayet Cenab-ı Rabbi İzzettendir." Şimdi de izmirli'nin Maani-i Kur'an'ından bazı örnekler vererek, çağclaşı olan Elmalılı M. H. Yazır'ın Hak Dini Kur'an Dili Yeni Mealli Türkçe Tefsiri'ndeki tercemesi ile mukayesesini yapacağız: I- FATiHA SÜRESİ "Fatihatü'l-Kitab Süresim Bismillahirrahmanirrah!m(S) Esirgeyen, bağışlayan Tanrı adı ile( 9 l.. 1-3: (el-hamdü lillah..) hamdü sena(lo) O Allah'a mahsustur ki, alemierin Rabbi' dir(ııı. Esirgeyendir, bağışlayandır, ceza (ız ı gününün malikidir. 4: (Iyyake na'büdü ve iyyake neste!n.}: Kulluğu yalnız Sana ederiz, yardımı da ancak Senden dileriz. 5-7:(Ihdina's-Sırata'l-müstek1m): Bizleri doğru yola, gazaba uğ- (7) Sure-i Celile yedi ayettir. Ekser-i Müfessirin indinde Mekke'de, Mücahid'e göre Medine'de nazil olmuştur; bazılannca hem Mekki, hem Medenidir. Bir rivayete göre en ewel nazil olan sure-i şerife budur. Bu sure-i celile'ye "Ümmü'l-Kur'an, es-seb'u'l Meshani" suresi de denir. (8) Sure ewellerindeki Besınele-i Şerife hakkında ihtilaf vardır: Bazılanna göre ayet değildir; iki sure arasını ayırmak için yazılmıştır. Bazılanna göre müstakil bir ayettir, bazılanna göre de her surenin ewelinden bir cüzdür. Not: İzmirli, diğer tercemelerde pek rastlanmayan bir tarzda, "Allah" lafzını Tann kelimesi ile terceme etmiştir. Müfessirlerin büyük çoğunluğu, Tann kelimesinin "İlah" sözünün karşılığı olduğunu, Allah lafzının her şeyin yaratıcısı olan Allah Tealha'nın özel ismi için kullanıldığını, hiç bir dilde karşılığının olmadığını belirtmektedirler. (9) Besınele-i Şeıife'deki "Rahman", bütün mahlukat hakkında; "Rahim" ise bilhassa mü'minler hakkında afv ve ihsan sahibi olan, merhameti çok olan zat demektir. Her ikisi de Esrna-i İlahiyyedendir. Eserimizde "esirgeyen, bağışlayan" isimleriyle terceme edilmiştir. Makama göre, "başlanm, okurum, yerim, içerim" gibi fiiller takdir olunur. Burada "başlanm" fiili münasip olur. (lo)sena hamdden daha umumidir. (ll) Yani Yaratanı, besleyeni, işlerini göreni, terbiye edeni, sahibi ve malikidir. (12)Nazm-ı Celilde varid olan "Din" lafz-ı şerifi ceza manasma geldiği gibi, şeriat, taat manalaona da gelir. 39

8 rayanların, sapıkların yoluna değil, kendilerine in'am ettiklerinin yduna götür( 13 l. II- BAKARA SÜRESİ: Bakara SQresi( 14 l Bismillahirrahmfmirrah1m Esirgeyen, bağışlayan Tanrı adı ile.. ı: (Elif, Lam, M!m)(ısı 2: (Zalike'l-Kitab... ): Bu bir kitaptır ki şüphe götürecek hiçbir şey yoktur(16l. Mürtekiler hakkında bir rehberdir( 17 l. 3-4: (Ellez!ne yü'minqn...): O mürtekiler ki gayba(ls) inanırlar, namazı dosdoğru kılar, kendilerine verdiğirrıiz rızıktan harcederler( 19 l. Sana inzal olunan kitaba da, senden ewel inzal olunan kitaplara da inanırlar, ahireti yakinen bilirler ve inanırlar. 255: (Ayetü'l-Kürs1): Allahü la ilahe illa Hu... ): Allah ki, O'ndan başka tapacak yoktur, Hayy olan, KayyQm(ZO) alandır. (13)Amln: Ya Rab! Kabul et. (14)SCıre-i Celile bilittifak Medenidir. (287) ayettir. Sure-i Şeıife'de ihtilaflı olmakla beraber nasih de vardır, mensuh da vardır. (15)Kur'an soreieıinin ewelleıinde bulunan HurQf-i Mukattaa'nın toplamı Heca Harflerinin yansı kadardır. Bunlar hakkında müfessirler ihtilafa düşmüşlerdir.. Müfessirleıin çcğunluğunun beyanianna göre Mukattaat, scıreleıin adlandır. Halkın aczini meydana koymak için scıre başında zikredilmişlerdir.: "Bu scıre, bu gibi harflerden meydana gelmektedir. Haydi bakalım siz de böyle bir scıre getirin" demektir. Veya.kasem/yemindir. Harflerle olan yeminde kasem vavı zikrolunmaz. Harf ile kasemde ekseıiya Kitap veya nüzq]ü zikrolunur. (16)Burhanın parlaklığı ve delaletinin aşikar olması, Allah tarafından indiıildiğinde şüphe bırakmaz. (17)Müttekl, Allah'dan ve günahlardan sakınan kimsedir. (18)Gayb hakkında ihtilhaf vardır, müfessirleıin çoğunluğuna göre havas (duyalar)dan gaib olan şeye gayb denir.burada maksod: Allah'ı bilmek, ahireti bilmek, ahkam ve şenatı bilmek gibi tefekkür ve istidlal hakkında delil ikame olunan şeylerdir. (19)Ayet-i celileden maksat, farz olan zekattır. Şayet "zekattan fazla olan miktar" kast olunur ise zekatayeti ile "Huz min emvalihim sadaka.. : Onlann mallanndan kendilerini temizleyeceğin, yücelteceğin bir sadaka al." (fevbe, 9/103) nazmı ile mensqh olur. Birinci görüş doğrudur. (20)Hayy ve KayyQm, ıivayete göre Allah'ın isimlerinin en büyüğüdür. Hayy; "Kendisine asla ölüm gelmez" demektir. Bütün mahlakatı tedbir ve hıfz hususunda.kayycım/her an kaimdir; yahut bizatihi kaim, Kendinden başkasını mukawim, masiva ancak O'nunla kaim demektir. 40

9 O'nu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde, yerde ne var ise hep O'nundur. izni olmaksızın O'nun yanında kim şefaat edebilir? Allah, herkesin işlediklerini, işleyeceklerini( 2 ll bilir. Bütün mahlukat O'nun bildiklerinden ancak O'nun dilediği bir şeyi kavrayabilir. O'nun Kürstsi( 22 l gökleri, yeri içine alır. Bunların nigahbanlığı/korunması Kendi'sine ağır gelmez. Her şeyden yüce ve ulu olan ancak O'dur. 256: (La Ikrahe fi'd-dtn...): Dinde zorlamak yoktur( 23 l. Artık hak ile batıl( 24 l belli oldu. Her kim tagutu inkar( 25 l, Allah'a iman ederse, o kimse, kopmak ihtimali olmayan sağlam bir kulpa( 26 l yapışmış olur. Allah semtdir, hakkıyle alimdir. III- İSHA SÜRESİ İsra veya Beni İsrail SOresi( 27 l Bismillahirrahmanirrahtm Esirgeyen, bağışlayan Tanrı adı ile.. 1: (Sübhanellezt esra... ): "Kendisine kudretimize ait ayetlerimizi göstermek için kulunu bir gece vakti Mescid-i Haram' dan, etrafına bereket verdiğimiz Mescid-i Aksa'ya( 28 l götüren Zat, her ayıptan tamamiyle münezzehtir. Semt' O'dur, bastr O'dur". 9: (Inne haze'l-kur'ane yehdf...): "Bu Kur'an yok mu? İşte o, pek doğru ve sağlam bir yola götürür. Arnel-i salih işleyen mü'minlere, büyük mükafata nail olacaklarını müjdeler"( 29 l. (21)Yahut dünyadaki, ahiretteki işlerini, hissettikleri ve tefekkür ettikleri şeyi. (22)Veya şanının büyüklüğü, ilminin ihatası, mülkünün genişliği, saltanat dairesi, kudret sahası. Kürsiye arş diyenler de vardır. - (23)Yahut hiç bir kimseyi İslam Dini'ne zorlamayın. (24)Yahut hidayet ve dalalet, yahut ebedr saadete ulaştıran iman ile sonsuz şekavete ulaştıran küfür. (25)Tağilt bilumum azgınlara, azgınlann elebaşısına dendiği gibi, şeytana, kahine, sihirbaza, putlara, Allah'a ibadeti yasaklayana dadenir. (26) Yaratıcıyı tevhid/birleme, hak itikat. (27)Mekkıöir. Bazilannca bir kaç ayeti Mekki değildir. 110 ayettir. (28)Kabe'den sonra en ewel bina kılınan mescid-i şerife, yani Mekke'den Kudüs'e. (29) Beni İsrail ahvruinden ibret alacak müslümanlara hitaptır. 41

10 N- BAKARA SÜRESİ İhlas, Tevhtd veya Samed Süresi: Bismillahirrahmanirrahtm Esirgeyen, bağışlayan Tanrı adı ile.. 1-4: (Kul hüvallahü ehad... ): "De ki: O Allah birdir, ululuk O'nda. nihayet bulmuştur( 30 l. Doğmamış, doğurmamıştır. O'nun hiç bir eşi de yoktur".. Elmalı/ı Muhammed Harndi Yazır'ın "Hak Dini Kur'an Dili, Yeni Mealli Türkçe Tefsir" Adlı Tercemesinden Örnekler: I- FATiHA SÜRESİ Ralıman ve Rahtm Allah ismiyle... "Hamd, O Rabbi'l-Alemtn, O Rahman, Rah!m; O din gününün maliki Allah' ın. Sade Sana ederiz kulluğu,ibadeti. Ve sade Senden "dileriz avnü inayeti ya Rab! Hidayet eyle bizi doğru yola; o kendilerine in'am ettiğin mes'utlann yoluna. Ne o gadap olunanlann, ne de sapgınlann". II- BAKARA SÜRESİ 1-5 (Elif, Lam, M!m.. ): "İşte o kitap, bunda şüphe yok; aynı hidayet, korunacaklar için. Onlar ki gaybe!man edip namazı dürüst kılarlar ve kendilerine merzuk kıldığımız şeylerden infak ederler. Ve onlar ki hem saiıa indiiilen e!man ederler, hem senden ewel indirilene; ahirete yakini de bunlar edinirler. Bunlar işte Rab'larından bir hidayet üzerindedir ve bunlar, işte bunlar o murada eren müflih!n" (Ayetü'l-Kürs! ve La ikrahe fi'd-dtn... ) "Allah; başka tanrı yok, ancak O. Daima yaşayan, daima duran, tutan Hayyü Kayyı1m O. Ne gaflet basar O'nu, ne uyku. Göklerdeki ve yerdeki hep O'nun. Kimin haddine ki, O'nun izni olmaksızın huzurunda şefaat edecek? Onların önlerinde ne var, arkalannda ne var hepsini bilir. Onlar ise O'nun dilediği kadarından başka ilm-i ilahisinden hiç bir şey kav- (30)Yahut daim ve bakidir, allşandır, her şeyden müstağnidir, herkesin sığındığı Zat'tır. O'nun fevkınde başka bir Tann yoktur. 42

11 rayamazlar. O'nun Kürsisi gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek O 'na bir ağırlık da vermez. O öyle ulu, öyle büyük azametlidir". "Dinde ikrah yok. Rüşd, dalalden cidden ayrıldı. Artık her kim tağuta küfredip Allah'a iman eylerse, o işten en sağlam tutarnağa yapışmıştır; öyle ki onun için kopmak yok. Allah işitir, bilir". III- ISRA. SÜRESİ, 17/9: "Haberiniz olsun ki bu Kur'an, insanları en doğru yola hidayet eder ve salih arneller yapan mü'minlere tebşir eyler ki, kendilerine büyük bir ecir vardır. Ahirete inanmayanlara dahi elim bir azap hazırlamışızdır". N- İHLAS SÜRESİ, 112/1-4: "De, 0: Allah ehad/tek birdir. Allah, o eksiksiz sameddir. Doğurmadı ve doğurulmadı. O'na bi~ küfüv de olmadı." Karşılaştırma Örneklerde de görüldüğü üzere, İzmirli, "Allah" lafzını Tanrı olarak terceme etmekte, Elmalılı ise, "Allah" lafzını olduğu gibi yazmaktadır. Ancak ilah kelimesini tanrı şekliride Türkçe'ye çevirmektedir. İzmirli, terceme ettiği kelimeleri dipnotlarda açıklamaktadır. Elmalılı ise, ayetleri geniş olarak tefsir ve tahlil etmektedir. İzmirli, ayet metinlerinin yalnız baş kısmını parantez içinde yazmakta, fakattamamını terceme etmektedir. Her iki alim de kelimelerin Türkçesini kullanınada ustalık göstermektedirler. Bazan birisi, kelimenin tam Türkçesini verdiği halde öbürü vermez. Bir başka yerde de tam aksi gerçekleşmektedir. Mesela İzmirli, "müttekin" lafzını "müttekiler" diye terceme ederken, Elmalılı, "korunacaklar" tarzında tam Türkçe olarak çevirir. Yine İzmirli, (La ikrahe fi'ddin) ayetini, "Dinde zorlama yoktur" diye tam Türkçe terceme ederken, EImalılı, "Dinde ikrah yoktur" şeklinde ifade etmekte ve bu kelimeyi tefsirinde açıklamaktadır. Hülasa, gerek İzmirli İsmail Hakkı ve gerekse Elmalılı Muhammed vazır, yaptıkları Kur'an tercemelerinde maharet göstermişler, Türk mil Ietine İlahi Kelam'ın manasını açıklayıp aktarmada muvaffak olmuşlardır. Cevaplar Değerli müzakereci arkadaşlara katkıları 43 ve yapıcı tenkitlerinden dolayı

12 kk.. ı uyorum (Sayın oturum başkanı tarafından süre ye- t eşe ur e rı mı sun.... ~.. tersizliği sebebiyle, tenkitlere cevap hakkı verılmedıgınden, gereklı açıklama ve cevaplar yazılı olarak gerçekleştirilebilmiştir). Sayın Prof. Dr. Muharrem Çe_I_ebi, İzmirli'nin Tarih-i Kur'am'mn, hem benim, hem de Sayın Doç. Dr. ümer Durolu tarafından tamtilması meselesindeki tenkidinde haklıdır. Bunun sebebi, konunun arkadaşa ve rildiğinin önceden bana bildirilmemiş olması ve TarTh-i Kur'an'ın, Maanl-i Kur'an içinde (son kısmında) basılmış olmasıdır. Metinler müzakerecilere gönderhclikten sonra durum anlaşılmış, bu sebeple TarTh-i Kur'an kısmı sempozyumda sözkonusu edilmemiş, yalnız ilgili arkadaş tarafından sunulmuştur. Yine, Sayın Çelebi'nin, Maani'l-Kur'an doğuşu ve gelişmesiyle ilgili bilgi verilmesi gerektiği hakkındaki görüşüne katılmıyorum. Maanrı Kur'an çalışması, Kur'an'ın garib veya müşkil olan bazı kelimelerinin Arapça olarak açıklanması ile ilgilidir. (Bkz. İsmail Cerrahoğlu, Tefsir Usulü, 157). Halbuki, İzmirli'nin Maani-i Kur'an'ı, Türkçe Kur'an tercemesidir. Bu sebeple, bu tebliğde, Türkçe Kur'an tercemelerinin başlayışı ve gelişmesi ' hakkında bilgi verilmiş, böylece geçmişle irtibat sağlanmaya çalışılmıştır. Ayrıca, Sayın Çelebi'nin uyarısı üzerine, tebliğin başlığı, (değişiklik yapılarak), "İzmirli'nin Maanl-i Kur'an Adlı Eseri" şekline getirilmiştir. Sayın Doç. Dr. Hüseyin Elmalı'nın, Zeyd b. Sabit'in arza-i ahire'de hazır bulunmuş değil, vahyi yazmıştır, şeklindeki tenkidine cevap: Metinlerde, özellikle Zerkani'nin Menahilü'l-İrfan'ın (I, 243)'de (şehide) fiili kullamlmaktadır ki, "gördü, hazır oldu" anlamlarına gelir. Gerçekte sahabe, Kur'an'ın tenziline şahit olmuştur. Yine Sayın Elmalı'nın Maanl-i Kur'an tercemesi ile, muasırı bir tercemenin karşılaştırılması hakkındaki isteğine ve yaptığı karşılaştırmaya teşekkür ederim. Ben bu hususu önceden düşünmüştüm, ancak konunun uzarnaması için bunu yapmadım. Şimdi buna ihtiyaç belirdiğinden dolayı, karşılaştırmayı meşhur müfessir M. H. Yazır'ın tercemesiyle yapmayı uygun bularak tebliğe ilave ettim. Netice Geniş bir kültüre sahip olan ve çeşitli konularda değerli eserler veren İsmail Hakkı İzmirli, Kur'an-ı Ker!m'e yaklaşımında ve manasının anlaşılmasında büyük başarı göstermiştir. Çağımızın müdakkik alimlerinden olan İzmirli, "Maanl-i Kur'an"ı yazarken, Kur'an Tarihi ile ilgili özlü bilgiler vererek okuyucunun Kur'an'a karşı güvenini sağlamaya çalışmıştır. 44

13 Kur'an'ın nüzcılü, tesbiü, Mushaf haline getirilişi vb. hususlarda gerekli açıklamalarda bulunmuş, bugün elde bulunan Kur'an-ı Kerim'in Allah sözü olduğu hakkında hiçbir şüphe bırakmayacak şekilde izahat vermiştir. Maant-i Kur'an'ın mukaddimesinde, Kur'an-ı Kerim ve mealde uyguladığı metod hakkında bilgi vermiştir. Kur'an'ın nüzcılü ve üslcıbunun üstünlüğünü, fesahat ve belagahnın eşsizliğini belirtmiş, içine aldığı prensiplerin, insanlığın huzur ve mutluluğunu sağlayacak kapsam ve nitelikte olduğunu ifade etmiştir. Bu yüce Kitab'ın manasının anlaşılmasının lüzum ve önemini açıklayan İzmirli, mealin, halkın anlayacağı sade bir üslupla, güzel ve açık bir Türkçe ile yapılmasının zarcıri olduğunu da vurgulamıştır. Kendisi Kur'an'm hiç bir dile tam olarak tam terceme edilemeyeceğini bildiğini, bu sebeple yaptığı tercemeye "Maanl-i Kur'an" adını verdiğini belirtmiştir. Ayetlerin mealierinin iyi anlaşılabilmesi için dipnotlarda yer yer açıklamalarda bulunmuştur. Hülasa, İsmail Hakkı İzmirli, örneklerden de anlaşıldığı gibi, "Maan!-i Kur'an"ı ile, Kur'an-ı Kerim'in mana ve muhtevası (içeriği)nı Türkçeye büyük ölçüde kazandırmıştır. Böyle yararlı bir eseri Aziz Milletimizin istifadesine sunduğu için İzmirli'yi minnet ve rahmetle anıyor, hepinize saygı ve sevgiler sunuyorum. 45

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

Dua ve Sûre Kitapçığı

Dua ve Sûre Kitapçığı Dua ve Sûre Kitapçığı Hazırlayan: Melike MÜFTÜOĞLU instagram.com/oyunveetlinliklerledinogretimi SÜBHANEKE DUASI Allah ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin

Detaylı

Dua Dua, insan ile Allah arasında iletişim kurma yollarından biridir. İnsan, dua ederken Allah ın kendisini işittiğinin bilincindedir. İnsan dua ile dileklerini aracısız olarak Allah a iletmekte ondan

Detaylı

Bütün ilahi kitaplar, onları insanlığa tebliğ ile görevlendirilen Peygamberlerin konuştukları dille indirilmişlerdir.

Bütün ilahi kitaplar, onları insanlığa tebliğ ile görevlendirilen Peygamberlerin konuştukları dille indirilmişlerdir. Son günlerde Türkçe ibadet ve özellikle Kur'an-ı Kerim'in namazda Türkçe tercemesinin okunmasına dair tartışmaların yoğunluk kazanması üzerine konu Kurulumuzda görüşüldü. Yapılan inceleme ve müzakere sonunda:

Detaylı

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ 1 KİTAB VE SÜNNETE DAVET YAYINLARI 1435 HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ irtibat kitabvesunnet@gmail.com

Detaylı

KUR AN I KERİM HAKKINDA KISA BİLGİLER. Soru 2 : Allah(c.c.) ın dilediği şeyleri Peygamberlerine bildirmesine ne denir? Cevap : Vahy denir.

KUR AN I KERİM HAKKINDA KISA BİLGİLER. Soru 2 : Allah(c.c.) ın dilediği şeyleri Peygamberlerine bildirmesine ne denir? Cevap : Vahy denir. KUR AN I KERİM HAKKINDA KISA BİLGİLER Soru 1 : Kur an ı Kerim kaç yılda inmiş, tamamlanmıştır? Cevap : Kur an ı Kerim 22 sene, 2 ay, 22 günde inmiştir. Soru 2 : Allah(c.c.) ın dilediği şeyleri Peygamberlerine

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN KUR AN KARANLIKLARDAN AYIDINLIĞA ÇIKARIR Peygamber de (şikayetle): Ya Rabbi! Benim kavmim bu Kur an ı (okumayı ve hükümlerine uymayı bırakıp hatta menedip onu) terkettiler. dedi. (Furkân /30) Elif, Lâm,

Detaylı

6. SINIF DERS: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÜNİTE:1 KONU: DEĞERLENDİRME SORU VE CEVAPLARI

6. SINIF DERS: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÜNİTE:1 KONU: DEĞERLENDİRME SORU VE CEVAPLARI 1- Soru: Allah ın insanlar arasından seçip vahiy indirdiği kişiye ne ad verilir? Cevap: Peygamber/Resul/Nebi denir. 2- Soru: Kuran da peygamber hangi kelimelerle ifade edilmektedir? Cevap: Resul ve nebi

Detaylı

Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu

Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TEFSİR II Ders No : 0070040090 Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

Kur'an-ı Kerimde tevafuk mucizesi Kainatta tesadüf yok, tevafuk vardır

Kur'an-ı Kerimde tevafuk mucizesi Kainatta tesadüf yok, tevafuk vardır Kur'an-ı Kerimde tevafuk mucizesi Kainatta tesadüf yok, tevafuk vardır Tevafuk birbirine denk gelmek, birbiriyle uygun vaziyet almak demektir. Tevafuklu Kur anda tam 2806 Allah lafzı pek az müstesnalar

Detaylı

Fatiha süresi-dil Yönünden İnceleme

Fatiha süresi-dil Yönünden İnceleme م م ب Fatiha süresi-dil Yönünden İnceleme Video olarak bak Önemli not :Bu yazı, şaz kıraatler içerir.bu yüzden kendi bildiğiniz şekilde Kur an ı okumaya devam ediniz. ا رل س م ب ا رل ح بي م ب س بي ه للا

Detaylı

Birinci İtiraz: Cevap:

Birinci İtiraz: Cevap: Bazı din bilginleri tutulmalarla ilgili bazı itirazlarda bulunarak bu konuda şüpheler uyandırmaya çalışmışlardır. Ulemaların itirazlarından bazıları cevaplarıyla birlikte aşağıya sıralanmıştır. Birinci

Detaylı

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir;

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir; Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla 3 Bu güvenli belde şahittir; 1 4 1 İNCİR AĞACI ve zeytin (diyarı) şahittir! 4 Doğrusu Biz insanı en güzel kıvamda yaratmış, 2 İncir ile Hz Nuh un tufan bölgesi olan

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TEFSİR DKB202 4 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TEFSİR DKB202 4 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TEFSİR DKB202 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır.

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. BÜYÜKLERİN HİKMETLİDEN SÖZLERİ Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. Buyruldu ki; Faziletli kimseler için (hiçbir yer) gurbet sayılmaz. Cahilin ise

Detaylı

EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ.

EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ. EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ www.almuwahhid.com 1 Müellif: Şeyhu'l-İslam İbni Teymiyye (661/728) Eser: Mecmua el-feteva, cilt 4 بسم هللا الرحمن الرحيم Selefin, kendilerinden sonra gelenlerden daha alim, daha

Detaylı

ALLAH TEÂLÂ'NIN ARŞA İSTİVÂ ETMESİ

ALLAH TEÂLÂ'NIN ARŞA İSTİVÂ ETMESİ ALLAH TEÂLÂ'NIN ARŞA İSTİVÂ ETMESİ استواء االله عرشه ] تر [ Türkçe Turkish Abdurrahman el-berrâk Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 00-43 استواء االله عرشه» باللغة ال ية «عبد الر ن ال اك

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Tefsir II ILH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Tefsir II ILH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Tefsir II ILH 204 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

İçindekiler. Giriş Konu ve Kaynaklar 13 I. Konu 15 II. Kaynaklar 19

İçindekiler. Giriş Konu ve Kaynaklar 13 I. Konu 15 II. Kaynaklar 19 Önsöz Kur an tefsirleri üzerine yapılan araştırmalar bir hayli zenginleşmesine karşın, yüzlerce örneğiyle sekiz-dokuz asırlık bir gelenek olan tefsir hâşiyeciliği, çok az incelenmiştir. Tefsir hâşiye literatürü;

Detaylı

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır.

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır. 4.MEKTUP MEVZUU : a) Mübarek ramazan ayının faziletleri. b) Hakikat-ı Muhammediye'nin (kabiliyet-i ulâ) beyanı.. Ona ve âline salât, selâm ve saygılar.. c) Kutbiyet makamı, ferdiyet mertebesi.. NOT : İMAM-I

Detaylı

KURAN YOLU- DERS 3. (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti)

KURAN YOLU- DERS 3. (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti) KURAN YOLU- DERS 3 (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti) DERSTE GEÇEN KAVRAMLAR 1) Mübin : Açık ve Açıklayan. Kur an ın sıfatlarındandır. Kur an sadece

Detaylı

İLAHİ KİTAPLARA İNANÇ

İLAHİ KİTAPLARA İNANÇ İLAHİ KİTAPLARA İNANÇ Memduh ÇELMELİ İLÂH İlâh: Tapılmaya lâyık görülen yüce varlık. «Lâ ilahe illallah Allah tan başka ilah yoktur.» İlâhî: Allah a ait. Allah a özgü. Allah ile ilgili. ilahi KİTAP VAHİY

Detaylı

Gerçek şudur ki bu konu doğru dürüst anlaşılmamıştır; hakkında hiç derin derin düşünülmemiştir. Ali-İmran suresinde Allah (c.c.) şöyle buyurur; [3]

Gerçek şudur ki bu konu doğru dürüst anlaşılmamıştır; hakkında hiç derin derin düşünülmemiştir. Ali-İmran suresinde Allah (c.c.) şöyle buyurur; [3] Şimdi de hızlıca Müteşabihat hakkında bir iki şey söylemek istiyorum. Deniliyor ki Kur ân da hem Muhkemat hem Müteşabihatlar vardır. Bu durumda Kur ân a nasıl güvenebiliriz? Gerçek şudur ki bu konu doğru

Detaylı

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma KURAN'I KERİM TÜRKÇE MEALİ (DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI) 50-KAF SURESİ Mekke'de inmiştir. 45 (kırkbeş) âyettir. "Kaf" harfi ile başladığı için bu adı almıştır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1.

Detaylı

Kur an Kerim ayetlerinde ve masumlardan nakledilen hadislerde arş ve kürsî kavramlarıyla çok

Kur an Kerim ayetlerinde ve masumlardan nakledilen hadislerde arş ve kürsî kavramlarıyla çok Question Kur an Kerim ayetlerinde ve masumlardan nakledilen hadislerde arş ve kürsî kavramlarıyla çok kez karşılaşmaktayız, bu iki kavramdan maksat nedir? Answer: Kuran müfessirleri ayet ve rivayetlere

Detaylı

TEFSİR TARİHİ VE USULÜ

TEFSİR TARİHİ VE USULÜ TEFSİR TRİHİ VE USULÜ DİKKT Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Tefsir Tarihi ve Usulü testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. yet sayısı yüzden az olan surelere verilen

Detaylı

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te 9 da AK YIL: 2012 SAYI : 164 26 KASIM 01- ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 4 te Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır

Detaylı

Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler; ahiret gününe de kesin olarak inanırlar. Bakara suresi, 4. ayet.

Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler; ahiret gününe de kesin olarak inanırlar. Bakara suresi, 4. ayet. BULUŞ YOLUYLA ÖĞRENME ETKİNLİK Ders: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Sınıf: 9.Sınıf Ünite: İslam da İman Esasları Konu: Kitaplara İman Etkinliğin adı: İlahi Mesaj Süre: 40 dak + 40 dak Yine onlar, sana indirilene

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Varlıklar Âlemi Meleklere İman Meleklerin

Detaylı

Wessalatu wesselamu ala Rasuluna Muhammedin we ala alihi we sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbel minna inneke entessemiul alim.

Wessalatu wesselamu ala Rasuluna Muhammedin we ala alihi we sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbel minna inneke entessemiul alim. DUA Eudhu Billahi Minessaytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabil-alemin Wessalatu wesselamu ala Rasuluna Muhammedin we ala alihi we sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbel

Detaylı

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir.

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir. 1- Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gecede bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatta da KADİR SÜRESİNİ okursa; ALLAHÜ Teâlâ ( cc ) o kişiye 3 türlü kolaylık verir. Bu ay içinde orucu

Detaylı

Kur ân da Dua Ayetleri

Kur ân da Dua Ayetleri Kur ân da Dua Ayetleri (1) Bizi doğru yola ilet; Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, Gazaba uğrayanların ve sapmışlarınkine değil. (Fatiha Suresi 6-7) (2) (Musa) Cahillerden olmaktan Allah a sığınırım

Detaylı

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu Question Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu belirtir misiniz? Kur an ın lafızdan soyut olduğu bir merhale var mıdır? Answer: Her şeyin lâfzî

Detaylı

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 1.01.2016 Cuma Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Mermerler Camii SORUMLU

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

Bu yazı sitesinin sahibi hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmıstır Herhangi bir medyada yayınlanması

Bu yazı  sitesinin sahibi hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmıstır Herhangi bir medyada yayınlanması Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmıstır. 11-15-2015. Herhangi bir medyada yayınlanması halinde yukarıdaki bilginin referans olarak verilmesi

Detaylı

MERYEM SURESİNDEKİ MUKATTAA HARFLERİ كهيعص

MERYEM SURESİNDEKİ MUKATTAA HARFLERİ كهيعص MERYEM SURESİNDEKİ MUKATTAA HARFLERİ كهيعص Ünlü İslam bilgini Taberi, tefsirinde, mukattaa harfleri ile ilgili, Abdullah b. Abbas, Said b. Cübeyr ve Abdullah b. Mesud dan şu görüşü nakletmiştir: Her bir

Detaylı

İHSAN SOHBETLERİ İHSAN SOHBETİ. Kovulmuş şeytandan Allah a sığınırım,

İHSAN SOHBETLERİ İHSAN SOHBETİ. Kovulmuş şeytandan Allah a sığınırım, 14. İHSAN SOHBETİ KONU : İSTİAZE VE BESMELE Kovulmuş şeytandan Allah a sığınırım, Rahman ve Rahim olan Allah ın adıyla Kur ân okuduğun vakit evvelâ kovulmuş şeytandan Allah a sığın 1 İSTİÂZE (EÛZÜ) NE

Detaylı

PEYGAMBERLERE VE İLAHİ KİTAPLARA İNANÇ 7. 10. Ey Resûl! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan O nun elçiliğini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Doğrusu Allah, kâfirler

Detaylı

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir.

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. TEMEL DİNİ BİLGİLER KİTAPLARA İMAN 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. 2 Kutsal kitap neye denir? Allah ın emir ve yasaklarını,

Detaylı

İslam İtikadında Sünnet: Hamdi GÜNDOĞAR /

İslam İtikadında Sünnet: Hamdi GÜNDOĞAR / İslam İtikadında Sünnet: Hamdi GÜNDOĞAR / Çıra Yayınları, İstanbul, 2006/240 sayfa Tanıtan: Muzaffer BARLAK 1 İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır. Yüce Allah, ilahi hitabının birçok yerinde

Detaylı

2- Bu kitapta hiç şüphe yoktur, Allah'tan korkanlar için yol göstericidir.

2- Bu kitapta hiç şüphe yoktur, Allah'tan korkanlar için yol göstericidir. Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 ب س م الله الر ح م ن الر ح يم BAKARA SURESİ Medeni (hicretten sonra nazil) olup, iki yüz seksen yedi âyetttir. الر ح يم الر ح م ن ب س م الله ل ل

Detaylı

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır.

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır. İslam çok yüce bir dindir. Onun yüceliği ve büyüklüğü Kur an-ı Kerim in tam ve mükemmel talimatları ile Hazret-i Resûlüllah (S.A.V.) in bu talimatları kendi yaşamında bizzat uygulamasından kaynaklanmaktadır.

Detaylı

İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma

İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma Question İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma (s.a)'nın mushafı hakkındaki sözleri idi. Allah-u Teâlâ tarafından Hz. Fatıma Zehra (s.a)'ya ilham edilen

Detaylı

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir.

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir. Hastalık ve Yolculukta: Eğer bir insan hasta ise ve yolcu ise onun için oruç tutmak Kur an-ı Kerim de yasaktır. Bazı insanlar ben hastayım ama oruç tutabilirim diyor veya yolcuyum ama tutabilirim diyor.

Detaylı

Acaba hali hazırda elimizdeki Kur an Peygamber (s.a.a) e nazil edildiği suretteki Kur an mıdır?

Acaba hali hazırda elimizdeki Kur an Peygamber (s.a.a) e nazil edildiği suretteki Kur an mıdır? Question Acaba hali hazırda elimizdeki Kur an Peygamber (s.a.a) e nazil edildiği suretteki Kur an mıdır? Kur an-ı Kerim'in tahrif edilmediğinin delilleri nedir? Answer: Kur an-ı Kerim in tahrif edildiğini

Detaylı

KURAN YOLU- DERS 9-10

KURAN YOLU- DERS 9-10 KURAN YOLU- DERS 9-10 (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 6 no lu dersinin özeti) DERSTE GEÇEN KAVRAMLAR 1. İsm-i Tafdil: «Daha» ve «En» kelimeleri ile yapılan Karşılaştırma Sıfatlarıdır. Örneğin,

Detaylı

Mekki ve Medeni Ayetler arasindaki fark...

Mekki ve Medeni Ayetler arasindaki fark... Mekki ve Medeni Ayetler arasindaki fark... Icerik Kur andan önce Mekkenin durumu Ilk Vahiy Allah i tanidigimiz ayetler Medinede durum Toplumsal degisim Kur an dan önce Mekkenin durumu Bu döneme Cahiliyye

Detaylı

Fırka-i Naciyye. Burak tarafından yazıldı. Çarşamba, 09 Eylül 2009 22:27

Fırka-i Naciyye. Burak tarafından yazıldı. Çarşamba, 09 Eylül 2009 22:27 İslâmî akideyi en net ve sağlam şekliyle kabul eden topluluk. Bu deyim iki kelimeden meydana gelmiş bir isim tamlamasıdır. Terkibin birinci ismi olan fırka kelimesi için bk. "Fırak-ı Dalle". Naciye kelimesi

Detaylı

Hz. Mehdinin (A.S.) geleceği ile ilgili olarak üzerinde durmamız gereken bir konu daha vardır.

Hz. Mehdinin (A.S.) geleceği ile ilgili olarak üzerinde durmamız gereken bir konu daha vardır. Hz. Mehdinin (A.S.) geleceği ile ilgili olarak üzerinde durmamız gereken bir konu daha vardır. Bilindiği gibi bugün Müslümanların çoğu Hazret-i İsa nın (A.S.) hâla yaşamakta olduğuna ve gökte bulunduğuna

Detaylı

Kur'an Tercümesi Meselesi

Kur'an Tercümesi Meselesi Mehmedkirkinci.com Kur'an Tercümesi Meselesi 1960 inkılabından sonra art niyetli ve ehliyetsiz bazı kimseler ihtilâli fırsat bilerek, Kur an ve ezan Türkçe ye tercüme olunsun. diye gazetelerde çeşitli

Detaylı

KUR AN TİLÂVETİNDE MÜKEMMELLİK/ HİLYETÜ T-TİLÂVE Fİ TECVÎDİ L-KUR ANİ L-KERÎM

KUR AN TİLÂVETİNDE MÜKEMMELLİK/ HİLYETÜ T-TİLÂVE Fİ TECVÎDİ L-KUR ANİ L-KERÎM KUR AN TİLÂVETİNDE MÜKEMMELLİK/ HİLYETÜ T-TİLÂVE Fİ TECVÎDİ L-KUR ANİ L-KERÎM (Rihâb Muhammed Müfid Şakakî, çev. F. Yasemin Mısırlı, Guraba Yayıncılık, 2012, 326 s.) Yaşar AKASLAN * Günümüz kırâat otoriteleri

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURÂN A ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR ILH333 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

CUKUROVA UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI. lllll. güz donemi. ISLAM HUKUK USULU I -ders planları-

CUKUROVA UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI. lllll. güz donemi. ISLAM HUKUK USULU I -ders planları- CUKUROVA UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI lllll ISLAM HUKUK USULU I -ders planları- güz donemi 2015 m-hayta@hotmail.com ders planı ve yönteme dair merhaba arkadaslar, Öncelikle, yeni eğitim ve öğretim döneminiz

Detaylı

BANDIRMA MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI (27 Haziran - 28 Temmuz)

BANDIRMA MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI (27 Haziran - 28 Temmuz) BANDIRMA MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI (27 Haziran - 28 Temmuz) V A İ Z İ N ADI - SOYADI ÜNVANI VAAZIN YERİ VAAZIN GÜNÜ VE SAATİ VAAZIN KONUSU Cahit ÇETİN Müftü Haydarçavuş Camii

Detaylı

Question. Kur an ın (Defaten Ve Tedricî) İnişi. Dr.İbrahimiyan

Question. Kur an ın (Defaten Ve Tedricî) İnişi. Dr.İbrahimiyan Question Kur an ın (Defaten Ve Tedricî) İnişi Dr.İbrahimiyan Answer: Kur an-ı Kerim; aziz ve hekim Allah ın, aziz ve alîm Allah ın, diri ve yarattıklarını tedbîr eden Allah ın, rahman ve rahim Allah ın,

Detaylı

Konu Anlatımlı Diyanet Yeterlik Kitabı - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi

Konu Anlatımlı Diyanet Yeterlik Kitabı - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi Kitap Yazarı: Ziya Şen Yayınevi: Tibyan Yayıncılık Yayın Yılı: 2011 Türü: Sınav Sayfası: 420 Satış fiyatı ve yerleri: Kitap Yurdu (18.14), Ziya şen (15.00), Alternatif (15.90), Arapça Dağıtım (15.00) Açıklama:

Detaylı

Üstadımızın mezkûr beyanında, Kur'an ın her ayetinin üç hükmü içine aldığı belirtilmiştir. Bu hükümler şunlardır:

Üstadımızın mezkûr beyanında, Kur'an ın her ayetinin üç hükmü içine aldığı belirtilmiştir. Bu hükümler şunlardır: Sorularlarisale.com "Kur'an ın her kelamı üç kaziyeyi müştemildir. Birincisi, bu Allah ın kelamıdır. İkincisi, Allah ca murad olan mana budur. Üçüncüsü, mana-yı murad budur..." İzah eder misiniz? "Kur'an

Detaylı

OKUNMAMIŞ ÜÇ MESAJINIZ VAR

OKUNMAMIŞ ÜÇ MESAJINIZ VAR RABBİMİZDEN ÇAĞRI Ey iman edenler! (Peygamber,) sizi hayat verecek şeylere çağırdığı zaman, Allah a ve Resûlü ne uyun. Bilin ki Allah, kişi ile kalbi arasına girer (sözünüzle niyetinizin aynı olup olmadığını

Detaylı

İLAHİYAT FAKÜLTESİ I. VE II. ÖĞRETİM HAZIRLIKSIZ İLAHİYAT MÜFREDATI

İLAHİYAT FAKÜLTESİ I. VE II. ÖĞRETİM HAZIRLIKSIZ İLAHİYAT MÜFREDATI İLAHİYAT FAKÜLTESİ I. VE II. ÖĞRETİM HAZIRLIKSIZ İLAHİYAT MÜFREDATI 1.YIL / 1. YARIYIL 1.YIL / 2. YARIYIL ILA101 Kur'an Okuma ve Tecvid-I 2 0 2 2 ILA102 Kur'an Okuma ve Tecvid-II 2 0 2 2 ILA103 Arap Dili

Detaylı

BESMELE VE ALLAH LAFZ-I CELÂLİ'NİN SAYIMLARI

BESMELE VE ALLAH LAFZ-I CELÂLİ'NİN SAYIMLARI Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmıstır. 11-15-2015. Herhangi bir medyada yayınlanması halinde yukarıdaki bilginin referans olarak verilmesi

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN VAİZİN TARİHİ VAKTİ ADI VE SOYADI UNVANI İLÇESİ YERİ KONUSU İbrahim KADIOĞLU İl Müftü Yard. Akdeniz Ulu Camii 17 Haziran 2015 Çarşamba 18 Haziran 2015 Perşembe 19 Haziran 2015 Cuma Yunus GÜRER İl Vaizi

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

Islam & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği

Islam & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Mülheim an der Ruhr Fatih Camii Islam kelimesi üc manaya gelir 1. Yüce Allahın emirlerine itaat edip, yasaklarından kacınmak. 2. Bütün insanlarla diğer canlılar

Detaylı

başlıklı bir dersine dayanarak vermeye çalışacağız.

başlıklı bir dersine dayanarak vermeye çalışacağız. Sual: Kur'an harflerini yazmanın maddi sırları var mıdır? Bazı rivayetlerde, Kur'an harfi ile yazılmış olan dua, ayet gibi kıymetli şeyleri yazmak, üzerinde taşımak veya okumaktan bahs ediliyor Bunları

Detaylı

el-itticâhâtü L-MÜNHARİFE FÎ TEFSÎRİ L-KUR ÂN İ L-KERÎM DEVÂFİ UHÂ VE DEF UHÂ

el-itticâhâtü L-MÜNHARİFE FÎ TEFSÎRİ L-KUR ÂN İ L-KERÎM DEVÂFİ UHÂ VE DEF UHÂ el-itticâhâtü L-MÜNHARİFE FÎ TEFSÎRİ L-KUR ÂN İ L-KERÎM DEVÂFİ UHÂ VE DEF UHÂ Muhammed Hüseyin ez-zehebî, Mektebetü Vehbe, 3. Basım, 1406/1986, 112 s. Harun ABACI* Bu kitapta yazar, eski ve yeni yazılmış

Detaylı

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen Muâz b. Cebel'in Hz. Peygamber in (s.a.v.) sorduğu

Detaylı

Gizlemek. أ Helak etmek, yok etmek أ. Affetmek. Açıklamak. ا ر اد Sahip olmak, malik olmak. Đstemek,irade etmek. Seçme Metnler 25

Gizlemek. أ Helak etmek, yok etmek أ. Affetmek. Açıklamak. ا ر اد Sahip olmak, malik olmak. Đstemek,irade etmek. Seçme Metnler 25 136. Ey iman edenler, Allah'a, elçisine, elçisine indirdiği kitaba ve bundan önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, elçilerini ve ahiret gününü inkar ederse, uzak bir sapıklıkla

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE SADAKA-I FITR İbni Abbas (r.a) şöyle buyurmuştur:

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE SADAKA-I FITR İbni Abbas (r.a) şöyle buyurmuştur: ATEŞTEN KORUNMANIN YOLU: SADAKA Arınmak için, malını (sırf Allah rızası için) veren en takvâlı (Allah ın emirlerine en uygun yaşayan) kimse ise, o (ateşin azabı)ndan uzaklaştırılacaktır. Leyl/17-18 Sevdiğiniz

Detaylı

Dini Yayınlar Fuarında Çıkacak Yeni Kitaplar 2

Dini Yayınlar Fuarında Çıkacak Yeni Kitaplar 2 On5yirmi5.com Dini Yayınlar Fuarında Çıkacak Yeni Kitaplar 2 İşte Kubbealtı, Küre, Klasik, Erkam, Beyan, Fecr Yayınlarının fuarda yeni çıkacak kitapları. Yayın Tarihi : 19 Temmuz 2012 Perşembe (oluşturma

Detaylı

[ Arapça Gramer Özeti, Sözlük, İ rab (Kelime Analizi) ve Meal ] Sözlük İlaveli İ RABLI KUR AN ve MEALİ

[ Arapça Gramer Özeti, Sözlük, İ rab (Kelime Analizi) ve Meal ] Sözlük İlaveli İ RABLI KUR AN ve MEALİ [ Arapça Gramer Özeti, Sözlük, İ rab (Kelime Analizi) ve Meal ] Sözlük İlaveli İ RABLI KUR AN ve MEALİ KUR AN UFKU ( Fâtiha- Nas Suresi Arası ) Dr. Necla YASDIMAN Demirdöven İZMİR 2013 سورة ا خص (112)

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı. REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı. REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı) T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı Sayı : 34394187-399- 24/04/2015 Konu : Lisans Öğretim Programı Değişiklik Önerisi REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Dua. Dua İbadetin Özüdür. Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri BÖLÜM: 2

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Dua. Dua İbadetin Özüdür. Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri BÖLÜM: 2 Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Dua Dua İbadetin Özüdür Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri BÖLÜM: 2 Dua Arapça kökenli bir kelime olup «istemek, davet etmek» demektir.

Detaylı

Avrupa İslam Üniversitesi İSLAM ARAŞTIRMALARI. Journal of Islamic Research البحوث االسالمية

Avrupa İslam Üniversitesi İSLAM ARAŞTIRMALARI. Journal of Islamic Research البحوث االسالمية Avrupa İslam Üniversitesi İSLAM ARAŞTIRMALARI Journal of Islamic Research البحوث االسالمية Yıl 3 Sayı 1 Mayıs 2010 .. / Özet: Hadislerin anlaşılmasında aklın putlaştırılması Batıyla geniş bir etkileşim

Detaylı

Rahmân ve Rahîm Ne Demektir?

Rahmân ve Rahîm Ne Demektir? Besmele Kitapcığı Besmelenin Anlamı Besmele, bütün varlıkların hal diliyle ve iradeli varlık olan insanın lisanıyla ve haliyle meşru olan her işine Allah ın ismiyle başlamasıdır. En önemli dua ve zikirlerdendir.

Detaylı

GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI

GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI TARİH GÜN VAKİT ADI SOYADI UNVANI VAAZIN KONUSU VAAZIN YAPILDIĞI YER 3.10.2014 CUMA ÖĞLEDEN ÖNCE HASAN İZMİRLİ İlçe Müftüsü

Detaylı

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL:

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Kültürümüzden Dua Örnekleri Güzel İş ve Davranış: Salih Amel İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 Kültürümüzde birçok dua örneği

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK İLGİSİ 1. Allah ın önceden takdir ettiği, programladığı şeylerin yeri ve zamanı gelince gerçekleşmesine... denir. Cümlede

Detaylı

IÇERIK ÖNSÖZ. Giriş. Birinci Bölüm ALLAH A İMAN

IÇERIK ÖNSÖZ. Giriş. Birinci Bölüm ALLAH A İMAN IÇERIK ÖNSÖZ 13 Giriş DİN VE AKAİT Günümüzde Din Algısı Sosyal Bilimcilere Göre Din İslam Açısından Din Dinin Anlam Çerçevesi İslam Dini İslam ın İnanç Boyutu Akait İman İman-İslam Farkı İman Bakımından

Detaylı

Question. Masumların (Allah ın selamı üzerlerine olsun) velayet hakkına sahip olduklarının delili Nedir?

Question. Masumların (Allah ın selamı üzerlerine olsun) velayet hakkına sahip olduklarının delili Nedir? Question Masumların (Allah ın selamı üzerlerine olsun) velayet hakkına sahip olduklarının delili Nedir? Answer: Dört ana kaynağa yani Kur an a, sünnete, akıla ve icmaya dayanarak Masumların velayet hakkına

Detaylı

Ebû Dâvûd un Sünen i (Kaynakları ve Tasnif Metodu) Mehmet Dinçoğlu

Ebû Dâvûd un Sünen i (Kaynakları ve Tasnif Metodu) Mehmet Dinçoğlu Ebû Dâvûd un Sünen i (Kaynakları ve Tasnif Metodu) Mehmet Dinçoğlu Cilt/Volume: II Sayı/Number: 1 Yıl/Year 2016 Meridyen Derneği hadisvesiyer.info Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları 2012, 472 sayfa.

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 T.. 8. SINIF I. DÖNEM ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 1. İnsanın sorumlu bir varlık olması aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? A) Düşünmesi B) Konuşması ) Yürümesi D) Beslenmesi 4. Hz. Muhammed

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ GÜZ DÖNEMİ SINAV PROGRAMI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ GÜZ DÖNEMİ SINAV PROGRAMI BİRİNCİ SINIF İN ADI 05 KASIM-13 KASIM 26 ARALIK-06 OCAK 16 OCAK-27 OCAK ILILA505 AKAİD ESASLARI 05.11.2016 08:30:09:30 26.12.2016 08:30:09:30 16.01.2017 08:30:09:30 ILILA503 UZAKTAN EĞİTİM LERİ 07.11.2016

Detaylı

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak " " dersek h 6. olarak sadaka verme.

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak   dersek h 6. olarak sadaka verme. M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI lar aha beteri dir... 1. -3-5 veya 7 2. Y 3. : me sem. 1 (B bir olmaz) 4. a bakarak " " 5. sek, dersek h 6. olarak sadaka verme. 2 3 k, iyilik yapmak, anaya -

Detaylı

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır.

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır. İnsanın toplumsal bir varlık olarak başkaları ile iyi ilişkiler kurabilmesi, birlik, barış ve huzur içinde yaşayabilmesi için birtakım kurallara uymak zorundadır. Kur an bununla ilgili ne gibi ilkeler

Detaylı

Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? Muhammed Salih el-muneccid

Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? Muhammed Salih el-muneccid Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? حكم تكر لعمر م يكو بينهما ] تريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza

Detaylı

namazı kılmaları hususunda şöylesi bir yanlış ve tehlikeli bir uygulama vardır.

namazı kılmaları hususunda şöylesi bir yanlış ve tehlikeli bir uygulama vardır. Türkiye de Diyanet İşleri Başkanlığı nın belirlediği ve uyguladığı imsak vakti, oruca başlama ve sabah ezanın okunması ile Müslümanların sabah namazı kılmaları hususunda şöylesi bir yanlış ve tehlikeli

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 10 Sayı 1 Ocak-Haziran 2010 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN: 1303-3670 Sahibi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA, 2015 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu

Detaylı

Hilalin bir ülkede görülmesiyle oruca başlamak. Muhammed b. Salih el-useymîn. Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin

Hilalin bir ülkede görülmesiyle oruca başlamak. Muhammed b. Salih el-useymîn. Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin Hilalin bir ülkede görülmesiyle oruca başlamak ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2011-1432 الصيام برؤ ة واحدة» اللغة الرت ية «بن صالح

Detaylı

Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar

Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar Camiye Girerken Allah ın adıyla, Allah ın Resulüne salat ve selam olsun. Allah ım, hatalarımı bağışla ve bana rahmet kapılarını aç. Camiden Çıkarken Allah ın adıyla, Allah

Detaylı

Tefsir, Te vil, Terceme ve Meal Kelimelerinin Anlamı:

Tefsir, Te vil, Terceme ve Meal Kelimelerinin Anlamı: Tefsir, Te vil, Terceme ve Meal Kelimelerinin Anlamı: 1) Tefsir: Tefsir kelimesi Fesera veya taklib tarikiyle Sefera köklerinden gelmektedir. Tef il babından olan tefsir kelimesinin bu iki kökten de türemiş

Detaylı

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır.

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır. İslam a göre kadınlar erkeklerden daha değersiz kabul edilmez. Kadınlar ve erkekler benzer haklara sahiptirler ve doğrusu bazı hususlarda kadınlar, erkeklerin sahip olmadığı bazı belirli ayrıcalıklara

Detaylı