IZMIRLI ISMAIL HAKKI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IZMIRLI ISMAIL HAKKI"

Transkript

1 TÜRKİYE DiYANET VAKFI YAYlNLARI e e IZMIRLI ISMAIL HAKKI (Sempozyum: Kasım 1 995) Yayma Hazırlayanlar Prof. Dr. Mehmet ŞEKER Yrd. Doç. Dr. Adnan Bülent BALOGLU Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi Tas. No: Ankara 1996

2 TÜRKiYE DiYANET VAKFI YA YlN MATBMCILIK VE TICARET IŞLETMESI Meşrutiyet Cad.Bayındır Sk. No:55 Kızılay/ANKARA Tei:41B Telex: tdvk tr. Fax: Yayın No: 221 Sempozyumlar-Paneller Serisi: 16 ISBN Y Bu kitap Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi'nin Dizgi, Fotomekanik, Ofset ve Cilt Tesislerinde hazırlanmıştır.

3 İzmirli İsmail Hakki'nin "Maani-i Kur'an" Adl1 Eseri Doç. Dr. Mustafa ÇETiN İzmirli İsmail Hakkı Bey, hem Osmanlı Devleti ve hem de Cumhuriyet döneminde yaşamış çok yönlü, değerli bir alimdir. Geride bıraktığı eserler kendisinin ilm! derecesini ve insanlığa yaptığı hizmetlerin büyüklüğünü ispatlamaktadır. O, kelam, felsefe, hukuk, si yer ve Kur'an tercemesi sahalarında cidd! ve yararlı çalışmalar yapmış ve bunları kaleme alarak ilim alemine sunmuştur. Burada, İzmirli'nin-Allah'ın insanlığa gönderdiği son ve evrensel mesajı, İslam'ın birinci kaynağı olan- Kur'an-ı Kerim'in anlaşılması hususundaki çalışmasından bahsedeceğim. Onun bu sahadaki eserinin adı, Yüce Kitabın anlamlan demek olan "Maan!-i Kur'an"dır. Bu eser Kur'an'ın Türkçe tercemesidir. Fakat izmirli, bu İlah! Kitab'ın yalnız terceme ile yeter ölçüde aniaşılamayacağını iyi bildiğinden dolayı, bazı ayetlerin yer yer dipnotlar halinde yorum ve açıklamalarını da yapmıştır. Ayrıca, ilah! Kelam'ın Allah'tan gönderildiği şekilde, orijinalinin bozulmadan gelişi hususunda okuyucuyu.aydınlatmak amacıyla Kur'an Tarihi ile ilgili kısa bilgi vermiştir. Sürelerin tercemesine geçmeden önce, bir mukaddime yazarak, Kur'an'ın icazı/eşsizliği ve üstünlüğü, içine alc;lığı gerçekler, hedefi, manasının anlaşılmasının lüzum ve önemi hakkında kısa açıklamalarda bulunmuştur. Yine bu kısımda yaptığı tercemede uyguladığı metodu özlü bir şekilde belirtmiştir. İsmail Hakkı İzmirli, Kur'an tercemesine girişıneden önce, başka bir Kur'an tercemesinin tadllat ve tash!hatını yapmış, bu konuda tecrübe kazanmıştıııı. İbrahim Hilmi Yayınevi tarafından kendisine, Kur'an-ı Kerim'i (1) İzmirli'nin üzerinde düzeltmeler ve değiştirmeler yaptığı terceme, İbrahim Hilmi Yayınevi (Kütüphanesi) tarafından "Türkçe Kur'an-ı Kerim Tercemesi" adıyla bastınlıp yayınlanan eserdir. (Maaru-i Kur'an, Naşir'in ifadesi, 1, 2). Aslında Kur'an'ın Türkçeye çevrilmesi yeni değildir. Çok önceki asırlarda bu husus gerçekleştirilmiştir. Şöyle ki: Satır aralan Türkçe Tercemeli Kur'an, Muhammed b. Hamza tarafından yapılmış ve 820/1417'de bitirilmiştir. Müellifi mechul "Cevahiru'I-Esdaf" adlı Türkçe tercemerun, ilk eser olduğu belirtilmektedir. Bu terceme (bazı yerlerde tefsir diye geçer), Emir İs" fendiyar (Ö. 843/1439)'ın arzusuyla, o asnn alimlerinden biri tarafından yapılmıştır 35

4 terceme etmesi teklif edildikten sonra, İzmirli, Mahani-i Kur'an'ı üç yıl zarfında halkın anlayacağı bir dil ve üslupla ortaya koymuştur( 2 ). Bilhassa mukaddimede verdiği ön bilgilerle okuyucuyu bu konuda aydınlatmış, mealin daha iyi anlaşılması hususunda gerekli noktalara işaret etmiştir. Kısaca bunları görelim. İzmirli, mukaddimesinin başında besınele ile birlikte Allah'a hamd ve Hz. Muhammed (S.A.V.)'e salat ve selam ifadelerini kullanarak sözlerine şöyle başlamaktadır: "Kur'an-ı Kertm, hakkın tecelligahı/belirdiği yer, bütün müslümanların sığınağıdır. Kur'an öyle bir hidayet meş'alesidir ki, onun nurunu yakan ulu Tanrıdır. Tanrı'nın korumasıyla Helebed tahriften, tağyir ve tedbilden masundur/korunmuştur, baki ve daimidir. Kur'an-ı Kerim öyle muhkem bir kitaptır ki, onunla hükmeden adil, ondan haber veren sadık, ona tabi olan naci/kurtulan kişi, onunla hasmına karşı gelen galip olur( 3 l. Kur'an-ı Kertm, öyle ayetler kapsar ki, o ayetlerin hepsi birbirine uygundur, münasiptir. Her biri diğerini teyid ve takrtr eder. Emir ve nehiyde, tebş!r ve tehditle, kıssa ve öğütte iyi bir uyum vardır. Terkipte sağlam, tertipte akıcı ve ahenklidir... İzmirli, Kur'an-ı Kerim'in icazını ve üstünlüklerini bu tarzda anlatıp gitmektedir. Bunlardan sonra da, dünyada hayat şartları değiştikçe, insanların çalışmalarını değiştirerek yaşamak için zorunlu olan ilimiere dört elle sarıldıklarını,din ilimlerine önem vermediklerini belirtiyor. Bu arada Kur'an ve tefsir ile ilgilenenlerin sayısının da çok azaldığını ifade ederek konu ile ilgili açıklamalarını şöyle sürdürüyor: "Artık bizim için uzun uzadıya tefsire değil, aksine açıklamalı bir tercemeye; vedz, zayıf rivayetlerden uzak, ştvemize uygun, anlaşılması kolay bir surette izah ve beyana ihtiyacı hasıl olmuştur." (Keşfu'z-ZünCın İstanbul-1360/1941, I, 612; M. Hamidullah -Macit Yaşaroğlu, Kur'an-ı Ketim'in Tarihi ve Türkçe tefsirler Bibliyoğrafyası, İstanbul 1965, (ll. Kısım), 1057: Terceme-i Tefstri Ebi'l-Leys es-semerkandt, (IX, Hic. XV, M.) asnn başlannda. Semerkand! (Ö. 383/993) bu tefsiri Arapça yazmışhr. Türkçeye İbn Arapşah diye tanınan Ahmed b. Muhammed (Ö. 854/1450) çevirmiştir (Keşf'uz-ZünCın, I, 441; M. Yaşaroğlu, age. 107). (2) Maant-i Kur'an, iki cilttir. I. cilt mukaddime dahil 493, II. cilt, Kur'an Tarihi ve konu fihristi ile birlikte 631 sayfadır. Toplam 1124 sayfadan meydana gelmektedir. İçinden Kur'an Tarihi kısmı çıkanlarak, Türk harfleriyle 638 sayfa olarak basılı:nışhr (İstanbul 1977) (3) İzmirli, kaynak göstermemekle birlikte, bu ifadeler hadisten mülhemdir. Bkz. Tirmizi, Fedailü'I-Kur'an,

5 "Çoktan beri bu husus kafaını meşgul ediyordu. Bazı dostlarla böyle bir tercemenin nasıl yapılması gerektiği meselesini konuşuyorduk. Nihayet Hilmi Yayınevi tarafından basılmakta olan bir tercemeyi baştanbaşa tashih etmiş, bu veslle ile yedi seneden beri terceme işleriyle meşgul olmuştum. Mütercim, tercemede "Mevakib Tefsiri"ni( 4 J esas edindiği için, tashih hususunda onun dışına çıkmamıştım. Fakat yeniden müstakil bir terceme yapmam ricaları karşısında "Maani-i Kur'an"ı yazmaya karar verdim. Bunu,muteber Rivayetve Dirayet T efsirlerine, Nüzı1l Sebepleri, Nasih ve Mensuh'a ait eseriere müracaat ederek vücuda getirmeye çalıştım, bizzat ikmale muvaffak oldum". "Kur'an-ı M_üb!n'i terceme caizdir. Bınıda asla şüphe ve ihtilaf yoktur. İhtilaf, terceme ile namazın sahih olup olmamasındadır. Hanefi imamlarına göre Kur'an'ın nazmı /lafzı asi! rükün olmamakla manaya delalet eden terceme ile namazda kıraat caizdir. İmam A'zam'a göre Kur'an-ı Kerim'i iyi okuyabilsin, iyi okuyamasın; kadir olsun, aciz olsun, her kim hakkında olursa olsun terceme ile kıraat sahih ise de, İmameyn'e göre, ancak Kur'an'ı okumaktan aciz olan kimse, tercemesiyle namazı kılabilir; kendi diliyle okuyabilir. İmam A'zam'ın diğer bir talabesi NUh b. Eb! Meryem {ö. 173/ 789}'in( 5 J rivayetine göre İmam A'zam, daha sonra imarneynin görüşüne dönmüştür( 6 l. Kur'an-ı Kerim'i terceme ve Izah hususunda halkın istifadesini sağlayacak olan herhangi bir tarz makbul olur. T ereerne ve!zahtan maksat, halkın Kur'an-ı Mübin'i aniayarak okumaları, Furkan-ı Kerim'in irşatlanndan feyz almalarıdır. Kur'an-ı Kerim'in manalarını ifade eden, (4) Tefsiru'l-Mevakib Tercemetü'l-Mevahib: Hüseyin b. Aliyyi'l-Kaşifi (Ö.900/1494) tarafından Farsça yazılmış, İsmail Ferruh Efendi (Ö. 1256/1840) tarafından da terceme edilmiştir. Baskı tarihi, 1282/1865'tir. (M. Yaşaroğlu, Türkçe Tefsirler Bibliyografyası, 127) (5) NUh b. Eb! Meryem, zayıf bir ravtdir; rivayetine az güvenilen bir kişidir. Bkz. İbn Hacer el-askalaru, Tehzibu't-Tehzib, 1412/1991, 5, VI). (6) Serahst (Ö. 490/1096)'nin el-mebsfıt'unda, İmam A'zam'ın namazda Kur'an'ın Arapçadan başka bir dil ile okunmasının caiz olduğuna dair görüşünden döndüğüne ilişkin bir ifade yer almamaktadır. Bkz. Serahst, el-mebsfıt, Beyrut 1398/1978, I, 36-37, (I XXX, 3. Baskı, Ofset). Aynca Hikmet Bayur (1980)'un özel isteği ile İzmirli'nin M. Şerafettin Yaltkaya ile birlikte hazırladıklan raporda konu ile ilgili geniş bilgi vardır. Raporun başlığı, "Kur'an'ın Türkçe Tercemesiyle Namazda Okunması"dır; 5 Mart 1934 yılında hazırlanmıştır. Bkz. Hikmet Bayur, "Kur'an'ın Dili Üzerine Bir İnceleme", Belleten, XXII/85-88 (1958); İsmail Kara, Türkiye'de İslamcılık Düşüncesi, İstanbul 1989, II,

6 alıkarnını bildiren tercemeve Izah, maksada kaff gelir. Şurası unutulmasın ki, hiç bir!isan, mfıciz olan Kur'an'a hakkıyla tercüman olamaz, hiç bir terceme aslının yerini tutamaz. Hangi terceme asıl-. daki irice işaretleri, harika san'atlan ve ulvf nükteleri layıkı ile tecellf ettirebilir? T ercemede, asim verdiği kuwet ve kapsadığı derin anlam, bir türlü ifade edilemez. Acaba, "Fatiha" suresi ile "Ihlas" suresini tam bir terceme v~ şamil olduğu incelikleri ifade kabil midir? Terçüme ile Kur'an'ın yalnız mealini, kasdettiği hükmü gösterrnek mümkün olabilir. Halk da Kur'an'ın mealine, Allah'ın. anlatmak istediği hükme vakıf olur; hidayet ve irşadından feyz alır. T ercemede en çok gerekli ve en önemli olan cihet, ayetleri yanlış ifade etmemek, halka yanlış telkinde bulunmamaktır. Tercemede Türkçe'nin bütün ifade gücünü göstermek, Kur'an'ı güzel bir üslupla terceme etmek, tercemeyi Türkçe'nin bir şaheseri yapmak büyük bir. idealdir. Fakat bu cihette muvaffakiyet mümkün olabi_lir mi? Kur'an'ın anlamlarını gözetmek, Türkçe'nin ifade gücüne tercih edilmez mi? Baştan sona her ikisini bir araya getirmek, öyle zannediyorum ki, pek güç olacaktır. İşte bundan dolayı eserimiz, doğrusu terceme değil tavzfhtir; derin manayı beyandır, Maanf-Kur'an'ı ifadedir. İşte bu düşünce ile eseri acizeye "Maanf-i Kur'an" ismini münasip gördüm." Bu ifadelerden sonra İzmirli, yaptığı mealde nasıl bir yöntem izlediğini biraz daha belirgin olarak şöyle açıklamaktadır: "Maanf-i Kur'an"da, Kur'an'ın lafızlarının müsaid olduğu manalardan birini bittetkik esas edindim. Bir takımlarını da not alarak yazdım. Ayetlerin bir kısmı ancak nüzfıl sebepleri ile bilineceğinden, manayı açmak gerekince nüzcıl sebeplerini zik_. rettim. Bu arada nesh hususuna da dikkat ettim. Asim ifade ettiği anlamları büyük ölçüde aynen ifadeye, düzgün bir tercemeye, anlayışımıza uygun bir surette beyana çalıştım. Dil itibariyle muvaffakiyet iddia edemem. Fakat öyle zannediyorum ki terceme, haşviyyattan/gereksiz eklemelerden uzaktır. Ayetler anlaşılmaz bir tarzda terceme edilmemiş, aslı ifade etmeyen, manayı ihlal eden kelimeler konmamış, Kur'an tanınmaz bir şekilde ortaya çıkmamıştır. Bundan sonra müellif, tercemede, kelimeleri nasıl değerlendirdiğini, isim, fiil ve zamirieri yerlerine göre çeşitli anlamlarda kullandığır:ıı belirtiyor. Mesela, ism-i fail ve sıfat-ı müşebbeheler, yerine göre bazan fiil gibi terceme edilmiştir, diyor. İzmirli, mukaddimesini şu ifade ile bitirrnektedir: 38

7 "İslam alemine arzeylediğim bu terceme ve!zah hakkında müslüman kardeşlerimin iyi niyetle yapacakları uyanları severek kabul edeceğimi arz ederim. Tevfik ve inayet Cenab-ı Rabbi İzzettendir." Şimdi de izmirli'nin Maani-i Kur'an'ından bazı örnekler vererek, çağclaşı olan Elmalılı M. H. Yazır'ın Hak Dini Kur'an Dili Yeni Mealli Türkçe Tefsiri'ndeki tercemesi ile mukayesesini yapacağız: I- FATiHA SÜRESİ "Fatihatü'l-Kitab Süresim Bismillahirrahmanirrah!m(S) Esirgeyen, bağışlayan Tanrı adı ile( 9 l.. 1-3: (el-hamdü lillah..) hamdü sena(lo) O Allah'a mahsustur ki, alemierin Rabbi' dir(ııı. Esirgeyendir, bağışlayandır, ceza (ız ı gününün malikidir. 4: (Iyyake na'büdü ve iyyake neste!n.}: Kulluğu yalnız Sana ederiz, yardımı da ancak Senden dileriz. 5-7:(Ihdina's-Sırata'l-müstek1m): Bizleri doğru yola, gazaba uğ- (7) Sure-i Celile yedi ayettir. Ekser-i Müfessirin indinde Mekke'de, Mücahid'e göre Medine'de nazil olmuştur; bazılannca hem Mekki, hem Medenidir. Bir rivayete göre en ewel nazil olan sure-i şerife budur. Bu sure-i celile'ye "Ümmü'l-Kur'an, es-seb'u'l Meshani" suresi de denir. (8) Sure ewellerindeki Besınele-i Şerife hakkında ihtilaf vardır: Bazılanna göre ayet değildir; iki sure arasını ayırmak için yazılmıştır. Bazılanna göre müstakil bir ayettir, bazılanna göre de her surenin ewelinden bir cüzdür. Not: İzmirli, diğer tercemelerde pek rastlanmayan bir tarzda, "Allah" lafzını Tann kelimesi ile terceme etmiştir. Müfessirlerin büyük çoğunluğu, Tann kelimesinin "İlah" sözünün karşılığı olduğunu, Allah lafzının her şeyin yaratıcısı olan Allah Tealha'nın özel ismi için kullanıldığını, hiç bir dilde karşılığının olmadığını belirtmektedirler. (9) Besınele-i Şeıife'deki "Rahman", bütün mahlukat hakkında; "Rahim" ise bilhassa mü'minler hakkında afv ve ihsan sahibi olan, merhameti çok olan zat demektir. Her ikisi de Esrna-i İlahiyyedendir. Eserimizde "esirgeyen, bağışlayan" isimleriyle terceme edilmiştir. Makama göre, "başlanm, okurum, yerim, içerim" gibi fiiller takdir olunur. Burada "başlanm" fiili münasip olur. (lo)sena hamdden daha umumidir. (ll) Yani Yaratanı, besleyeni, işlerini göreni, terbiye edeni, sahibi ve malikidir. (12)Nazm-ı Celilde varid olan "Din" lafz-ı şerifi ceza manasma geldiği gibi, şeriat, taat manalaona da gelir. 39

8 rayanların, sapıkların yoluna değil, kendilerine in'am ettiklerinin yduna götür( 13 l. II- BAKARA SÜRESİ: Bakara SQresi( 14 l Bismillahirrahmfmirrah1m Esirgeyen, bağışlayan Tanrı adı ile.. ı: (Elif, Lam, M!m)(ısı 2: (Zalike'l-Kitab... ): Bu bir kitaptır ki şüphe götürecek hiçbir şey yoktur(16l. Mürtekiler hakkında bir rehberdir( 17 l. 3-4: (Ellez!ne yü'minqn...): O mürtekiler ki gayba(ls) inanırlar, namazı dosdoğru kılar, kendilerine verdiğirrıiz rızıktan harcederler( 19 l. Sana inzal olunan kitaba da, senden ewel inzal olunan kitaplara da inanırlar, ahireti yakinen bilirler ve inanırlar. 255: (Ayetü'l-Kürs1): Allahü la ilahe illa Hu... ): Allah ki, O'ndan başka tapacak yoktur, Hayy olan, KayyQm(ZO) alandır. (13)Amln: Ya Rab! Kabul et. (14)SCıre-i Celile bilittifak Medenidir. (287) ayettir. Sure-i Şeıife'de ihtilaflı olmakla beraber nasih de vardır, mensuh da vardır. (15)Kur'an soreieıinin ewelleıinde bulunan HurQf-i Mukattaa'nın toplamı Heca Harflerinin yansı kadardır. Bunlar hakkında müfessirler ihtilafa düşmüşlerdir.. Müfessirleıin çcğunluğunun beyanianna göre Mukattaat, scıreleıin adlandır. Halkın aczini meydana koymak için scıre başında zikredilmişlerdir.: "Bu scıre, bu gibi harflerden meydana gelmektedir. Haydi bakalım siz de böyle bir scıre getirin" demektir. Veya.kasem/yemindir. Harflerle olan yeminde kasem vavı zikrolunmaz. Harf ile kasemde ekseıiya Kitap veya nüzq]ü zikrolunur. (16)Burhanın parlaklığı ve delaletinin aşikar olması, Allah tarafından indiıildiğinde şüphe bırakmaz. (17)Müttekl, Allah'dan ve günahlardan sakınan kimsedir. (18)Gayb hakkında ihtilhaf vardır, müfessirleıin çoğunluğuna göre havas (duyalar)dan gaib olan şeye gayb denir.burada maksod: Allah'ı bilmek, ahireti bilmek, ahkam ve şenatı bilmek gibi tefekkür ve istidlal hakkında delil ikame olunan şeylerdir. (19)Ayet-i celileden maksat, farz olan zekattır. Şayet "zekattan fazla olan miktar" kast olunur ise zekatayeti ile "Huz min emvalihim sadaka.. : Onlann mallanndan kendilerini temizleyeceğin, yücelteceğin bir sadaka al." (fevbe, 9/103) nazmı ile mensqh olur. Birinci görüş doğrudur. (20)Hayy ve KayyQm, ıivayete göre Allah'ın isimlerinin en büyüğüdür. Hayy; "Kendisine asla ölüm gelmez" demektir. Bütün mahlakatı tedbir ve hıfz hususunda.kayycım/her an kaimdir; yahut bizatihi kaim, Kendinden başkasını mukawim, masiva ancak O'nunla kaim demektir. 40

9 O'nu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde, yerde ne var ise hep O'nundur. izni olmaksızın O'nun yanında kim şefaat edebilir? Allah, herkesin işlediklerini, işleyeceklerini( 2 ll bilir. Bütün mahlukat O'nun bildiklerinden ancak O'nun dilediği bir şeyi kavrayabilir. O'nun Kürstsi( 22 l gökleri, yeri içine alır. Bunların nigahbanlığı/korunması Kendi'sine ağır gelmez. Her şeyden yüce ve ulu olan ancak O'dur. 256: (La Ikrahe fi'd-dtn...): Dinde zorlamak yoktur( 23 l. Artık hak ile batıl( 24 l belli oldu. Her kim tagutu inkar( 25 l, Allah'a iman ederse, o kimse, kopmak ihtimali olmayan sağlam bir kulpa( 26 l yapışmış olur. Allah semtdir, hakkıyle alimdir. III- İSHA SÜRESİ İsra veya Beni İsrail SOresi( 27 l Bismillahirrahmanirrahtm Esirgeyen, bağışlayan Tanrı adı ile.. 1: (Sübhanellezt esra... ): "Kendisine kudretimize ait ayetlerimizi göstermek için kulunu bir gece vakti Mescid-i Haram' dan, etrafına bereket verdiğimiz Mescid-i Aksa'ya( 28 l götüren Zat, her ayıptan tamamiyle münezzehtir. Semt' O'dur, bastr O'dur". 9: (Inne haze'l-kur'ane yehdf...): "Bu Kur'an yok mu? İşte o, pek doğru ve sağlam bir yola götürür. Arnel-i salih işleyen mü'minlere, büyük mükafata nail olacaklarını müjdeler"( 29 l. (21)Yahut dünyadaki, ahiretteki işlerini, hissettikleri ve tefekkür ettikleri şeyi. (22)Veya şanının büyüklüğü, ilminin ihatası, mülkünün genişliği, saltanat dairesi, kudret sahası. Kürsiye arş diyenler de vardır. - (23)Yahut hiç bir kimseyi İslam Dini'ne zorlamayın. (24)Yahut hidayet ve dalalet, yahut ebedr saadete ulaştıran iman ile sonsuz şekavete ulaştıran küfür. (25)Tağilt bilumum azgınlara, azgınlann elebaşısına dendiği gibi, şeytana, kahine, sihirbaza, putlara, Allah'a ibadeti yasaklayana dadenir. (26) Yaratıcıyı tevhid/birleme, hak itikat. (27)Mekkıöir. Bazilannca bir kaç ayeti Mekki değildir. 110 ayettir. (28)Kabe'den sonra en ewel bina kılınan mescid-i şerife, yani Mekke'den Kudüs'e. (29) Beni İsrail ahvruinden ibret alacak müslümanlara hitaptır. 41

10 N- BAKARA SÜRESİ İhlas, Tevhtd veya Samed Süresi: Bismillahirrahmanirrahtm Esirgeyen, bağışlayan Tanrı adı ile.. 1-4: (Kul hüvallahü ehad... ): "De ki: O Allah birdir, ululuk O'nda. nihayet bulmuştur( 30 l. Doğmamış, doğurmamıştır. O'nun hiç bir eşi de yoktur".. Elmalı/ı Muhammed Harndi Yazır'ın "Hak Dini Kur'an Dili, Yeni Mealli Türkçe Tefsir" Adlı Tercemesinden Örnekler: I- FATiHA SÜRESİ Ralıman ve Rahtm Allah ismiyle... "Hamd, O Rabbi'l-Alemtn, O Rahman, Rah!m; O din gününün maliki Allah' ın. Sade Sana ederiz kulluğu,ibadeti. Ve sade Senden "dileriz avnü inayeti ya Rab! Hidayet eyle bizi doğru yola; o kendilerine in'am ettiğin mes'utlann yoluna. Ne o gadap olunanlann, ne de sapgınlann". II- BAKARA SÜRESİ 1-5 (Elif, Lam, M!m.. ): "İşte o kitap, bunda şüphe yok; aynı hidayet, korunacaklar için. Onlar ki gaybe!man edip namazı dürüst kılarlar ve kendilerine merzuk kıldığımız şeylerden infak ederler. Ve onlar ki hem saiıa indiiilen e!man ederler, hem senden ewel indirilene; ahirete yakini de bunlar edinirler. Bunlar işte Rab'larından bir hidayet üzerindedir ve bunlar, işte bunlar o murada eren müflih!n" (Ayetü'l-Kürs! ve La ikrahe fi'd-dtn... ) "Allah; başka tanrı yok, ancak O. Daima yaşayan, daima duran, tutan Hayyü Kayyı1m O. Ne gaflet basar O'nu, ne uyku. Göklerdeki ve yerdeki hep O'nun. Kimin haddine ki, O'nun izni olmaksızın huzurunda şefaat edecek? Onların önlerinde ne var, arkalannda ne var hepsini bilir. Onlar ise O'nun dilediği kadarından başka ilm-i ilahisinden hiç bir şey kav- (30)Yahut daim ve bakidir, allşandır, her şeyden müstağnidir, herkesin sığındığı Zat'tır. O'nun fevkınde başka bir Tann yoktur. 42

11 rayamazlar. O'nun Kürsisi gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek O 'na bir ağırlık da vermez. O öyle ulu, öyle büyük azametlidir". "Dinde ikrah yok. Rüşd, dalalden cidden ayrıldı. Artık her kim tağuta küfredip Allah'a iman eylerse, o işten en sağlam tutarnağa yapışmıştır; öyle ki onun için kopmak yok. Allah işitir, bilir". III- ISRA. SÜRESİ, 17/9: "Haberiniz olsun ki bu Kur'an, insanları en doğru yola hidayet eder ve salih arneller yapan mü'minlere tebşir eyler ki, kendilerine büyük bir ecir vardır. Ahirete inanmayanlara dahi elim bir azap hazırlamışızdır". N- İHLAS SÜRESİ, 112/1-4: "De, 0: Allah ehad/tek birdir. Allah, o eksiksiz sameddir. Doğurmadı ve doğurulmadı. O'na bi~ küfüv de olmadı." Karşılaştırma Örneklerde de görüldüğü üzere, İzmirli, "Allah" lafzını Tanrı olarak terceme etmekte, Elmalılı ise, "Allah" lafzını olduğu gibi yazmaktadır. Ancak ilah kelimesini tanrı şekliride Türkçe'ye çevirmektedir. İzmirli, terceme ettiği kelimeleri dipnotlarda açıklamaktadır. Elmalılı ise, ayetleri geniş olarak tefsir ve tahlil etmektedir. İzmirli, ayet metinlerinin yalnız baş kısmını parantez içinde yazmakta, fakattamamını terceme etmektedir. Her iki alim de kelimelerin Türkçesini kullanınada ustalık göstermektedirler. Bazan birisi, kelimenin tam Türkçesini verdiği halde öbürü vermez. Bir başka yerde de tam aksi gerçekleşmektedir. Mesela İzmirli, "müttekin" lafzını "müttekiler" diye terceme ederken, Elmalılı, "korunacaklar" tarzında tam Türkçe olarak çevirir. Yine İzmirli, (La ikrahe fi'ddin) ayetini, "Dinde zorlama yoktur" diye tam Türkçe terceme ederken, EImalılı, "Dinde ikrah yoktur" şeklinde ifade etmekte ve bu kelimeyi tefsirinde açıklamaktadır. Hülasa, gerek İzmirli İsmail Hakkı ve gerekse Elmalılı Muhammed vazır, yaptıkları Kur'an tercemelerinde maharet göstermişler, Türk mil Ietine İlahi Kelam'ın manasını açıklayıp aktarmada muvaffak olmuşlardır. Cevaplar Değerli müzakereci arkadaşlara katkıları 43 ve yapıcı tenkitlerinden dolayı

12 kk.. ı uyorum (Sayın oturum başkanı tarafından süre ye- t eşe ur e rı mı sun.... ~.. tersizliği sebebiyle, tenkitlere cevap hakkı verılmedıgınden, gereklı açıklama ve cevaplar yazılı olarak gerçekleştirilebilmiştir). Sayın Prof. Dr. Muharrem Çe_I_ebi, İzmirli'nin Tarih-i Kur'am'mn, hem benim, hem de Sayın Doç. Dr. ümer Durolu tarafından tamtilması meselesindeki tenkidinde haklıdır. Bunun sebebi, konunun arkadaşa ve rildiğinin önceden bana bildirilmemiş olması ve TarTh-i Kur'an'ın, Maanl-i Kur'an içinde (son kısmında) basılmış olmasıdır. Metinler müzakerecilere gönderhclikten sonra durum anlaşılmış, bu sebeple TarTh-i Kur'an kısmı sempozyumda sözkonusu edilmemiş, yalnız ilgili arkadaş tarafından sunulmuştur. Yine, Sayın Çelebi'nin, Maani'l-Kur'an doğuşu ve gelişmesiyle ilgili bilgi verilmesi gerektiği hakkındaki görüşüne katılmıyorum. Maanrı Kur'an çalışması, Kur'an'ın garib veya müşkil olan bazı kelimelerinin Arapça olarak açıklanması ile ilgilidir. (Bkz. İsmail Cerrahoğlu, Tefsir Usulü, 157). Halbuki, İzmirli'nin Maani-i Kur'an'ı, Türkçe Kur'an tercemesidir. Bu sebeple, bu tebliğde, Türkçe Kur'an tercemelerinin başlayışı ve gelişmesi ' hakkında bilgi verilmiş, böylece geçmişle irtibat sağlanmaya çalışılmıştır. Ayrıca, Sayın Çelebi'nin uyarısı üzerine, tebliğin başlığı, (değişiklik yapılarak), "İzmirli'nin Maanl-i Kur'an Adlı Eseri" şekline getirilmiştir. Sayın Doç. Dr. Hüseyin Elmalı'nın, Zeyd b. Sabit'in arza-i ahire'de hazır bulunmuş değil, vahyi yazmıştır, şeklindeki tenkidine cevap: Metinlerde, özellikle Zerkani'nin Menahilü'l-İrfan'ın (I, 243)'de (şehide) fiili kullamlmaktadır ki, "gördü, hazır oldu" anlamlarına gelir. Gerçekte sahabe, Kur'an'ın tenziline şahit olmuştur. Yine Sayın Elmalı'nın Maanl-i Kur'an tercemesi ile, muasırı bir tercemenin karşılaştırılması hakkındaki isteğine ve yaptığı karşılaştırmaya teşekkür ederim. Ben bu hususu önceden düşünmüştüm, ancak konunun uzarnaması için bunu yapmadım. Şimdi buna ihtiyaç belirdiğinden dolayı, karşılaştırmayı meşhur müfessir M. H. Yazır'ın tercemesiyle yapmayı uygun bularak tebliğe ilave ettim. Netice Geniş bir kültüre sahip olan ve çeşitli konularda değerli eserler veren İsmail Hakkı İzmirli, Kur'an-ı Ker!m'e yaklaşımında ve manasının anlaşılmasında büyük başarı göstermiştir. Çağımızın müdakkik alimlerinden olan İzmirli, "Maanl-i Kur'an"ı yazarken, Kur'an Tarihi ile ilgili özlü bilgiler vererek okuyucunun Kur'an'a karşı güvenini sağlamaya çalışmıştır. 44

13 Kur'an'ın nüzcılü, tesbiü, Mushaf haline getirilişi vb. hususlarda gerekli açıklamalarda bulunmuş, bugün elde bulunan Kur'an-ı Kerim'in Allah sözü olduğu hakkında hiçbir şüphe bırakmayacak şekilde izahat vermiştir. Maant-i Kur'an'ın mukaddimesinde, Kur'an-ı Kerim ve mealde uyguladığı metod hakkında bilgi vermiştir. Kur'an'ın nüzcılü ve üslcıbunun üstünlüğünü, fesahat ve belagahnın eşsizliğini belirtmiş, içine aldığı prensiplerin, insanlığın huzur ve mutluluğunu sağlayacak kapsam ve nitelikte olduğunu ifade etmiştir. Bu yüce Kitab'ın manasının anlaşılmasının lüzum ve önemini açıklayan İzmirli, mealin, halkın anlayacağı sade bir üslupla, güzel ve açık bir Türkçe ile yapılmasının zarcıri olduğunu da vurgulamıştır. Kendisi Kur'an'm hiç bir dile tam olarak tam terceme edilemeyeceğini bildiğini, bu sebeple yaptığı tercemeye "Maanl-i Kur'an" adını verdiğini belirtmiştir. Ayetlerin mealierinin iyi anlaşılabilmesi için dipnotlarda yer yer açıklamalarda bulunmuştur. Hülasa, İsmail Hakkı İzmirli, örneklerden de anlaşıldığı gibi, "Maan!-i Kur'an"ı ile, Kur'an-ı Kerim'in mana ve muhtevası (içeriği)nı Türkçeye büyük ölçüde kazandırmıştır. Böyle yararlı bir eseri Aziz Milletimizin istifadesine sunduğu için İzmirli'yi minnet ve rahmetle anıyor, hepinize saygı ve sevgiler sunuyorum. 45

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

Dua Dua, insan ile Allah arasında iletişim kurma yollarından biridir. İnsan, dua ederken Allah ın kendisini işittiğinin bilincindedir. İnsan dua ile dileklerini aracısız olarak Allah a iletmekte ondan

Detaylı

KUR AN I KERİM HAKKINDA KISA BİLGİLER. Soru 2 : Allah(c.c.) ın dilediği şeyleri Peygamberlerine bildirmesine ne denir? Cevap : Vahy denir.

KUR AN I KERİM HAKKINDA KISA BİLGİLER. Soru 2 : Allah(c.c.) ın dilediği şeyleri Peygamberlerine bildirmesine ne denir? Cevap : Vahy denir. KUR AN I KERİM HAKKINDA KISA BİLGİLER Soru 1 : Kur an ı Kerim kaç yılda inmiş, tamamlanmıştır? Cevap : Kur an ı Kerim 22 sene, 2 ay, 22 günde inmiştir. Soru 2 : Allah(c.c.) ın dilediği şeyleri Peygamberlerine

Detaylı

Bütün ilahi kitaplar, onları insanlığa tebliğ ile görevlendirilen Peygamberlerin konuştukları dille indirilmişlerdir.

Bütün ilahi kitaplar, onları insanlığa tebliğ ile görevlendirilen Peygamberlerin konuştukları dille indirilmişlerdir. Son günlerde Türkçe ibadet ve özellikle Kur'an-ı Kerim'in namazda Türkçe tercemesinin okunmasına dair tartışmaların yoğunluk kazanması üzerine konu Kurulumuzda görüşüldü. Yapılan inceleme ve müzakere sonunda:

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN KUR AN KARANLIKLARDAN AYIDINLIĞA ÇIKARIR Peygamber de (şikayetle): Ya Rabbi! Benim kavmim bu Kur an ı (okumayı ve hükümlerine uymayı bırakıp hatta menedip onu) terkettiler. dedi. (Furkân /30) Elif, Lâm,

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TEFSİR DKB202 4 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TEFSİR DKB202 4 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TEFSİR DKB202 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı

Fatiha süresi-dil Yönünden İnceleme

Fatiha süresi-dil Yönünden İnceleme م م ب Fatiha süresi-dil Yönünden İnceleme Video olarak bak Önemli not :Bu yazı, şaz kıraatler içerir.bu yüzden kendi bildiğiniz şekilde Kur an ı okumaya devam ediniz. ا رل س م ب ا رل ح بي م ب س بي ه للا

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır.

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır. 4.MEKTUP MEVZUU : a) Mübarek ramazan ayının faziletleri. b) Hakikat-ı Muhammediye'nin (kabiliyet-i ulâ) beyanı.. Ona ve âline salât, selâm ve saygılar.. c) Kutbiyet makamı, ferdiyet mertebesi.. NOT : İMAM-I

Detaylı

KURAN YOLU- DERS 3. (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti)

KURAN YOLU- DERS 3. (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti) KURAN YOLU- DERS 3 (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti) DERSTE GEÇEN KAVRAMLAR 1) Mübin : Açık ve Açıklayan. Kur an ın sıfatlarındandır. Kur an sadece

Detaylı

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te 9 da AK YIL: 2012 SAYI : 164 26 KASIM 01- ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 4 te Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır

Detaylı

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu Question Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu belirtir misiniz? Kur an ın lafızdan soyut olduğu bir merhale var mıdır? Answer: Her şeyin lâfzî

Detaylı

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir.

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir. 1- Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gecede bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatta da KADİR SÜRESİNİ okursa; ALLAHÜ Teâlâ ( cc ) o kişiye 3 türlü kolaylık verir. Bu ay içinde orucu

Detaylı

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma KURAN'I KERİM TÜRKÇE MEALİ (DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI) 50-KAF SURESİ Mekke'de inmiştir. 45 (kırkbeş) âyettir. "Kaf" harfi ile başladığı için bu adı almıştır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1.

Detaylı

İslam İtikadında Sünnet: Hamdi GÜNDOĞAR /

İslam İtikadında Sünnet: Hamdi GÜNDOĞAR / İslam İtikadında Sünnet: Hamdi GÜNDOĞAR / Çıra Yayınları, İstanbul, 2006/240 sayfa Tanıtan: Muzaffer BARLAK 1 İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır. Yüce Allah, ilahi hitabının birçok yerinde

Detaylı

KURAN YOLU- DERS 9-10

KURAN YOLU- DERS 9-10 KURAN YOLU- DERS 9-10 (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 6 no lu dersinin özeti) DERSTE GEÇEN KAVRAMLAR 1. İsm-i Tafdil: «Daha» ve «En» kelimeleri ile yapılan Karşılaştırma Sıfatlarıdır. Örneğin,

Detaylı

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 1.01.2016 Cuma Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Mermerler Camii SORUMLU

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

2- Bu kitapta hiç şüphe yoktur, Allah'tan korkanlar için yol göstericidir.

2- Bu kitapta hiç şüphe yoktur, Allah'tan korkanlar için yol göstericidir. Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 ب س م الله الر ح م ن الر ح يم BAKARA SURESİ Medeni (hicretten sonra nazil) olup, iki yüz seksen yedi âyetttir. الر ح يم الر ح م ن ب س م الله ل ل

Detaylı

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir.

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir. Hastalık ve Yolculukta: Eğer bir insan hasta ise ve yolcu ise onun için oruç tutmak Kur an-ı Kerim de yasaktır. Bazı insanlar ben hastayım ama oruç tutabilirim diyor veya yolcuyum ama tutabilirim diyor.

Detaylı

el-itticâhâtü L-MÜNHARİFE FÎ TEFSÎRİ L-KUR ÂN İ L-KERÎM DEVÂFİ UHÂ VE DEF UHÂ

el-itticâhâtü L-MÜNHARİFE FÎ TEFSÎRİ L-KUR ÂN İ L-KERÎM DEVÂFİ UHÂ VE DEF UHÂ el-itticâhâtü L-MÜNHARİFE FÎ TEFSÎRİ L-KUR ÂN İ L-KERÎM DEVÂFİ UHÂ VE DEF UHÂ Muhammed Hüseyin ez-zehebî, Mektebetü Vehbe, 3. Basım, 1406/1986, 112 s. Harun ABACI* Bu kitapta yazar, eski ve yeni yazılmış

Detaylı

Hz. Mehdinin (A.S.) geleceği ile ilgili olarak üzerinde durmamız gereken bir konu daha vardır.

Hz. Mehdinin (A.S.) geleceği ile ilgili olarak üzerinde durmamız gereken bir konu daha vardır. Hz. Mehdinin (A.S.) geleceği ile ilgili olarak üzerinde durmamız gereken bir konu daha vardır. Bilindiği gibi bugün Müslümanların çoğu Hazret-i İsa nın (A.S.) hâla yaşamakta olduğuna ve gökte bulunduğuna

Detaylı

Fırka-i Naciyye. Burak tarafından yazıldı. Çarşamba, 09 Eylül 2009 22:27

Fırka-i Naciyye. Burak tarafından yazıldı. Çarşamba, 09 Eylül 2009 22:27 İslâmî akideyi en net ve sağlam şekliyle kabul eden topluluk. Bu deyim iki kelimeden meydana gelmiş bir isim tamlamasıdır. Terkibin birinci ismi olan fırka kelimesi için bk. "Fırak-ı Dalle". Naciye kelimesi

Detaylı

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir.

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. TEMEL DİNİ BİLGİLER KİTAPLARA İMAN 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. 2 Kutsal kitap neye denir? Allah ın emir ve yasaklarını,

Detaylı

BESMELE VE ALLAH LAFZ-I CELÂLİ'NİN SAYIMLARI

BESMELE VE ALLAH LAFZ-I CELÂLİ'NİN SAYIMLARI Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmıstır. 11-15-2015. Herhangi bir medyada yayınlanması halinde yukarıdaki bilginin referans olarak verilmesi

Detaylı

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen Muâz b. Cebel'in Hz. Peygamber in (s.a.v.) sorduğu

Detaylı

BANDIRMA MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI (27 Haziran - 28 Temmuz)

BANDIRMA MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI (27 Haziran - 28 Temmuz) BANDIRMA MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI (27 Haziran - 28 Temmuz) V A İ Z İ N ADI - SOYADI ÜNVANI VAAZIN YERİ VAAZIN GÜNÜ VE SAATİ VAAZIN KONUSU Cahit ÇETİN Müftü Haydarçavuş Camii

Detaylı

KUR AN TİLÂVETİNDE MÜKEMMELLİK/ HİLYETÜ T-TİLÂVE Fİ TECVÎDİ L-KUR ANİ L-KERÎM

KUR AN TİLÂVETİNDE MÜKEMMELLİK/ HİLYETÜ T-TİLÂVE Fİ TECVÎDİ L-KUR ANİ L-KERÎM KUR AN TİLÂVETİNDE MÜKEMMELLİK/ HİLYETÜ T-TİLÂVE Fİ TECVÎDİ L-KUR ANİ L-KERÎM (Rihâb Muhammed Müfid Şakakî, çev. F. Yasemin Mısırlı, Guraba Yayıncılık, 2012, 326 s.) Yaşar AKASLAN * Günümüz kırâat otoriteleri

Detaylı

OKUNMAMIŞ ÜÇ MESAJINIZ VAR

OKUNMAMIŞ ÜÇ MESAJINIZ VAR RABBİMİZDEN ÇAĞRI Ey iman edenler! (Peygamber,) sizi hayat verecek şeylere çağırdığı zaman, Allah a ve Resûlü ne uyun. Bilin ki Allah, kişi ile kalbi arasına girer (sözünüzle niyetinizin aynı olup olmadığını

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE SADAKA-I FITR İbni Abbas (r.a) şöyle buyurmuştur:

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE SADAKA-I FITR İbni Abbas (r.a) şöyle buyurmuştur: ATEŞTEN KORUNMANIN YOLU: SADAKA Arınmak için, malını (sırf Allah rızası için) veren en takvâlı (Allah ın emirlerine en uygun yaşayan) kimse ise, o (ateşin azabı)ndan uzaklaştırılacaktır. Leyl/17-18 Sevdiğiniz

Detaylı

Rahmân ve Rahîm Ne Demektir?

Rahmân ve Rahîm Ne Demektir? Besmele Kitapcığı Besmelenin Anlamı Besmele, bütün varlıkların hal diliyle ve iradeli varlık olan insanın lisanıyla ve haliyle meşru olan her işine Allah ın ismiyle başlamasıdır. En önemli dua ve zikirlerdendir.

Detaylı

ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI

ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI AY S.N ADI VE SOYADI ÜNVANI VAAZ YAPACAĞI YER TARİHİ GÜNÜ VAKTİ Ana Konu Alt Konu Vaaz Konusu 1 H.Basri DÜZDAŞ Müezzin-Kayyım

Detaylı

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN VAİZİN TARİHİ VAKTİ ADI VE SOYADI UNVANI İLÇESİ YERİ KONUSU İbrahim KADIOĞLU İl Müftü Yard. Akdeniz Ulu Camii 17 Haziran 2015 Çarşamba 18 Haziran 2015 Perşembe 19 Haziran 2015 Cuma Yunus GÜRER İl Vaizi

Detaylı

namazı kılmaları hususunda şöylesi bir yanlış ve tehlikeli bir uygulama vardır.

namazı kılmaları hususunda şöylesi bir yanlış ve tehlikeli bir uygulama vardır. Türkiye de Diyanet İşleri Başkanlığı nın belirlediği ve uyguladığı imsak vakti, oruca başlama ve sabah ezanın okunması ile Müslümanların sabah namazı kılmaları hususunda şöylesi bir yanlış ve tehlikeli

Detaylı

KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ

KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ 76 KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ Kadına dübüründen yanaşmak haramdır. Dolayısıyla erkeğin kadına dübüründen yanaşması haram olup bazı imamlar bunu zina olarak değerlendirmişlerdir. Her ne kadar livata

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 T.. 8. SINIF I. DÖNEM ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 1. İnsanın sorumlu bir varlık olması aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? A) Düşünmesi B) Konuşması ) Yürümesi D) Beslenmesi 4. Hz. Muhammed

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA, 2015 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu

Detaylı

GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI

GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI TARİH GÜN VAKİT ADI SOYADI UNVANI VAAZIN KONUSU VAAZIN YAPILDIĞI YER 3.10.2014 CUMA ÖĞLEDEN ÖNCE HASAN İZMİRLİ İlçe Müftüsü

Detaylı

"Kuran nedir ve tarifi nasıldır?" başlığı altında yapılan izahı ayeti kerimelerle açıklayabilir misiniz?

Kuran nedir ve tarifi nasıldır? başlığı altında yapılan izahı ayeti kerimelerle açıklayabilir misiniz? Sorularlarisale.com "Kuran nedir ve tarifi nasıldır?" başlığı altında yapılan izahı ayeti kerimelerle açıklayabilir misiniz? Kur'ân, şu kitab-ı kebir-i kâinatın bir tercüme-i ezeliyesi, ve âyât-ı tekviniyeyi

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI 01.01.2014 Çarşamba 10:30 Bornova Debre Camii Fatma Özmen ERGEN Ölüm ve Ömür Muhasebesi 01.01.2014

Detaylı

[ Arapça Gramer Özeti, Sözlük, İ rab (Kelime Analizi) ve Meal ] Sözlük İlaveli İ RABLI KUR AN ve MEALİ

[ Arapça Gramer Özeti, Sözlük, İ rab (Kelime Analizi) ve Meal ] Sözlük İlaveli İ RABLI KUR AN ve MEALİ [ Arapça Gramer Özeti, Sözlük, İ rab (Kelime Analizi) ve Meal ] Sözlük İlaveli İ RABLI KUR AN ve MEALİ KUR AN UFKU ( Fâtiha- Nas Suresi Arası ) Dr. Necla YASDIMAN Demirdöven İZMİR 2013 سورة ا خص (112)

Detaylı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı Adı Soyadı: Mustafa KARATAŞ Ünvanı: Doç.Dr. Ana Bilim Dalı: Hadis Ana Bilim Dalındaki Konumu: Öğretim Üyesi E-Posta: mkaratas@istanbul.edu.tr Web: www.mustafakaratas.com ÖĞRENİM DURUMU VE AKADEMİK ÜNVANLAR

Detaylı

Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? Muhammed Salih el-muneccid

Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? Muhammed Salih el-muneccid Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? حكم تكر لعمر م يكو بينهما ] تريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza

Detaylı

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI Halil YAVUZ Emekli müftü ÖNSÖZ Hamd, şânı yüce olan Allah(c.c) a, salât-ü selâm O nun kulu ve Rasûlü Muhammed

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır.

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır. İslam a göre kadınlar erkeklerden daha değersiz kabul edilmez. Kadınlar ve erkekler benzer haklara sahiptirler ve doğrusu bazı hususlarda kadınlar, erkeklerin sahip olmadığı bazı belirli ayrıcalıklara

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI FİNAL SINAVI TAKVİMİ TARİH SAAT DERSİN ADI SALON ÖĞRETİM ÜYESİ Mukayeseli Adab ve Erkanı Prof. Dr. Tahir YAREN Kıraat Farklılıklarının Manaya Etkisi Aşere,Takrib,Tayyibe

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTK SINVI 26 KSIM 2014 Saat: 11.20 DİN KÜLTÜRÜ VE HLK BİLGİSİ 1. 3. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. (Hadis-i Şerif) Bu hadisi ilke edinen bir kimseden aşağıdaki davranışlardan

Detaylı

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır.

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır. İnsanın toplumsal bir varlık olarak başkaları ile iyi ilişkiler kurabilmesi, birlik, barış ve huzur içinde yaşayabilmesi için birtakım kurallara uymak zorundadır. Kur an bununla ilgili ne gibi ilkeler

Detaylı

Ünite 01: Arapçada Kelime ve Cümle Çeşitleri

Ünite 01: Arapçada Kelime ve Cümle Çeşitleri Ünite 01: Arapçada Kelime ve Cümle Çeşitleri :١ mı, mi? baba ( ) uzaklaştım uzaklaştırmak uzaklaştırmak evin kapıları babam yetişiyorum eğitim görüyorum ecdadım, atam saygı otur! seviyorum seni seviyorum

Detaylı

3 Her çocuk Müslüman do ar.

3 Her çocuk Müslüman do ar. TAHR C * 1 Sözlerin en güzeli Allah ın kitabı, yolların en güzeli Muhammed in yoludur. Buhari, Edeb, 70; tisam, 2. z Müslim, Cuma, 43. z Nesai, Iydeyn, 22. z bn Mace, Mukaddime, 7. z Darimî, Mukaddime,

Detaylı

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23)

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23) Dedikodu (Gıybet) Gıybet Dedikodu (gıybet), birisinin yüzüne söylenmesinden hoşlanmadığı şeyleri arkasından söylemektir. O kimse söylenen şeyi gerçekten yapmış ise bu gıybet, yapmamış ise iftira olur (Hadis,

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

1. BÖLÜM SAHİH FİİLLER MAZİ FİİL Fiili Mazi iki kısımdır: a) Mazi Malum b) Mazi Meçhul MAZİ MALUM: Mazi malum üç şekil üzere bulunur: gibi. آ ت ب gelir. kalıbında ف ع ل 1) gibi. ع ل م gelir. kalıbında

Detaylı

Pa Sa Ça Pe Cu. Öğle Arası. Seminer ve Danışmanlık

Pa Sa Ça Pe Cu. Öğle Arası. Seminer ve Danışmanlık Öğr. Gör. Mehmet Selim AYDAY H-B {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-E {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-C {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-A {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-C {N} Duyma, Anlama (İstima)

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

DİNÎ SÖYLEMİN ÖNEMİ. Tartışmalı İlmî Toplantı PROGRAM - DAVETİYE 16/18 EKİM 2015 TOPLUMSAL BİRLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE

DİNÎ SÖYLEMİN ÖNEMİ. Tartışmalı İlmî Toplantı PROGRAM - DAVETİYE 16/18 EKİM 2015 TOPLUMSAL BİRLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE TOPLUMSAL BİRLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE DİNÎ SÖYLEMİN ÖNEMİ Tartışmalı İlmî Toplantı PROGRAM - DAVETİYE 16/18 EKİM 2015 CUMA-CUMARTESİ-PAZAR GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KONGRE ve KÜLTÜR MERKEZİ KAMPÜS / GAZİANTEP

Detaylı

KURAN YOLU- DERS 1-2. DERSTE GEÇEN KAVRAMLAR 1) ikra : İlk inen vahiy. Oku! anlamına gelir. Kıraat (okumak) kelimesi de aynı kökten gelir.

KURAN YOLU- DERS 1-2. DERSTE GEÇEN KAVRAMLAR 1) ikra : İlk inen vahiy. Oku! anlamına gelir. Kıraat (okumak) kelimesi de aynı kökten gelir. KURAN YOLU- DERS 1-2 (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 2 no lu dersinin özeti) DERSTE GEÇEN KAVRAMLAR 1) ikra : İlk inen vahiy. Oku! anlamına Kıraat (okumak) kelimesi de aynı kökten 2) Tilavet,

Detaylı

HAZIRLIK SINIFI A GRUBU B GRUBU C GRUBU D GRUBU

HAZIRLIK SINIFI A GRUBU B GRUBU C GRUBU D GRUBU CUM PŞMB ÇŞMB SLII PZTSİ ST SKY ÜNİVSİTSİ İLHİYT FKÜLTSİ 2013-2014 ĞİTİM ÖĞTİM YILI BH YIYILI HZILIK SINIFI I. ÖĞTİM DS POGMI HZILIK SINIFI GUBU B GUBU C GUBU D GUBU rapça Dilbilgisi (Morfoloji) II rapça

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

PEYGAMBERLERE ÎMÂNIN HAKİKATİ. Hâfız el-hakemî

PEYGAMBERLERE ÎMÂNIN HAKİKATİ. Hâfız el-hakemî PEYGAMBERLERE ÎMÂNIN HAKİKATİ حقيقة الا يمان بالانبياء والمرسلين ] اللغة التركية [ ] Turkish [ Language Hâfız el-hakemî حافظ الحكمي رحمه االله Terceme edenler : Muhammed Şahin ترجمه: محمد بن مسلم شاهين

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (10) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE DUA

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE DUA SADECE SIKINTIDA DEĞİL HER ZAMAN DUA (Resulüm!) De ki: Dua (ve ibadeti)niz olmasa, Rabbim size ne diye değer versin? (Ey inkarcılar!) Siz ise, (Allah ve Resulü nün bildirdiklerini) yalanladınız, bu yüzden

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK NORMAL ÖĞRETİM DERS PLANI VE İÇERİKLERİ (2014-2015 Akademik Yılı)

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK NORMAL ÖĞRETİM DERS PLANI VE İÇERİKLERİ (2014-2015 Akademik Yılı) KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK NORMAL ÖĞRETİM DERS PLANI VE İÇERİKLERİ (2014-2015 Akademik Yılı) ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI GÜZ YARIYILI (BİRİNCİ KUR) Y. YIL ÖN KOŞUL DERSİN

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri...

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri... IGMG Islamische Gemeinschaft Millî Görüş e. V. İslam Toplumu Millî Görüş Eğitim Başkanlığı İÇİNDEKİLER Ders Kitapları Serisi Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11

Detaylı

LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI)

LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI) Livata Haddi 71 LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI) Livatanın cezası zina cezasından farklıdır. Her ikisinin vakıası birbirinden ayrıdır, birbirinden daha farklı durumları vardır. Livata,

Detaylı

...Bir kitap,bir mesaj!

...Bir kitap,bir mesaj! ...Bir kitap,bir mesaj! Bu dünyada ne yapıyorum sorusuna yanıt veren bir kitap Tüm soru ve şüphelerınize yanıt verebilecek bir kitap. Bu kitap sizin doğal olarak Tanrı dan ayrı olduğunuzu anlatacak, ancak

Detaylı

NAMAZ. 2 Namaz kimlere farzdır? Ergenlik çağına gelmiş, akıllı ve Müslüman olan herkese farzdır.

NAMAZ. 2 Namaz kimlere farzdır? Ergenlik çağına gelmiş, akıllı ve Müslüman olan herkese farzdır. NAMAZ 1 Namazın önemi ve faydaları nelerdir? 1. İslam ın şartlarından biridir. 2. Kulu, Allah a yaklaştırır. 3. Cemaatle kılınması, birlik ve beraberliği pekiştirir. 4. Sorumluluk bilincini geliştirir.

Detaylı

EK-4 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı 2. Doğum Tarihi 3. Unvanı 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl 5. Akademik Unvanlar:

EK-4 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı 2. Doğum Tarihi 3. Unvanı 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl 5. Akademik Unvanlar: EK-4 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı : Mehmet Halil ÇİÇEK 2. Doğum Tarihi : 01.07.1961 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Atatürk 1986 Yüksek Lisans İlahiyat

Detaylı

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mikat Sınırları Kâbe (Beytullah) Makam-ı İbrahim Safa ve Merve Tepeleri Zemzem Kuyusu Arafat Müzdelife Mina 1 Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mekke deki Önemli Ziyaret Mekânları

Detaylı

ISSN 2146-7846 ISSN 2146-7846

ISSN 2146-7846 ISSN 2146-7846 ISSN 2146-7846 J ISSN 2146-7846 J Yayınlayan Kurum / Publishing Institution: Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Bozok University Revelation Faculty Dil/Language: Türkçe, İngilizce, Arapça, Almanca,

Detaylı

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6]

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6] K U R B A N Şartlarını hâiz olub,allah a yaklaşmak amacıyla kesilen kurban;hz. Âdem in çocuklarıyla başlayıp [1],Hz. İbrahim-in oğlu İsmail-in kurban edilmesinin emredilmesi[2],daha sonra onun yerine koç

Detaylı

17.10.2014 11:30-12:30 24.10.2014 11:30-12:30 31.10.2014 11:30-12:30 7.11.2014 11:30-12:30 14.11.2014 11:30-12:30 AYHAN KAYA 21.11.

17.10.2014 11:30-12:30 24.10.2014 11:30-12:30 31.10.2014 11:30-12:30 7.11.2014 11:30-12:30 14.11.2014 11:30-12:30 AYHAN KAYA 21.11. MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ İÇEL TV-YÖRÜK FM PROGRAM TABLOSU Cami ve Gençlik ( gençlerin camiye ilgisi,hz peygamber ve gençlik (kaynak : DİB cami-gençlik sayfası) İsraf duyarlılığı ya da Tüketim Ahlakı (Hasan

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090 İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz: Bu kitabı niçin yazdım? 11 1. İslam'dan önceki Arabistan 13 1.1. İlk müslümanlar 13 1.2. Dünyanın en eski kutsal yeri: Kabe.... 16 1.3. İslam'dan'önceki Arabistan 17 1.4. Muhammed'ten

Detaylı

Tahsin Görgün-Yayınlar ve Çalışmalar 1. Tahsin Görgün (Kısa Özgeçmiş)

Tahsin Görgün-Yayınlar ve Çalışmalar 1. Tahsin Görgün (Kısa Özgeçmiş) Tahsin Görgün-Yayınlar ve Çalışmalar 1 Tahsin Görgün (Kısa Özgeçmiş) 1961 yılında Sivas ta doğdu. Sivas İmam-Hatip Lisesini bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi nde lisans eğitimi yaptı

Detaylı

Ramazan ve Bayram Ramazan Ramazan Allah a yakınlaşmak için yegane bir zaman. Allah dünyada kendisi ve insanlar arasına perdeler koymuş. Bu perdeleri açmak ve aşmak, Allah a yakınlaşmak, onu hissetmek için

Detaylı

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI 5.10.2015 Pazartesi 06.10 2015 Salı Y.ÇİFTÇİ S.AL Y.ÇİFTÇİ 7.10.2015 Çarşamba Y.ÇİFTÇİ 15:00 8.10.2015 Perşembe S.AL S.AL 9.10.2015 Cuma E.ÜZÜM S.AL Y.ÇİFTÇİ 15:00 E.ÜZÜM (Siyer ) Mirac ve Hediyesi Namaz

Detaylı

SON GÜN. için/içinde KURAN-HABER DE EZAN MUCĐZESĐ

SON GÜN. için/içinde KURAN-HABER DE EZAN MUCĐZESĐ SON GÜN için/içinde KURAN-HABER DE EZAN MUCĐZESĐ Ezan Mucizesi 1 Burada, yüce Al-lah tarafından hz. Muhammede (a.s.) öğretilip hediye edilmiş olan o mübarek Ezanda saklı olan 19 kodlu, en muazzam Simetrik

Detaylı

ELMALILI M. HAMDİ YAZIR SEMPOZYUMU

ELMALILI M. HAMDİ YAZIR SEMPOZYUMU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ELMALILI M. HAMDİ YAZIR SEMPOZYUMU 02 04 Kasım 2012, Antalya P r o g r a m 1. Gün (2 Kasım 2012 Cuma): Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu, Kampüs

Detaylı

BYK & ŞYK DERSLERİ. Yaptıklarına karşılık olmak üzere kendilerine nice sevindirici ve göz aydınlatıcı nimetler saklandığını hiç kimse bilemez.

BYK & ŞYK DERSLERİ. Yaptıklarına karşılık olmak üzere kendilerine nice sevindirici ve göz aydınlatıcı nimetler saklandığını hiç kimse bilemez. Ders : 8 Konu : SALiH AMEL Amel kelimesi, sevap veya günahla karşılık bulan her türlü iş, çalışma ve fiil demektir. Kur ân-ı Kerim ve hadisi Şeriflerde daha çok emir, yasak ve tavsiyeler anlamında olup,

Detaylı

YASIYOR. MUYUZ. SASIYOR.. MUYUZ? Bismillahirrahmanirrahim MUHİDDİN YENİGÜN. (e-posta: muhiddin@yenigun.name.tr) yayınevi sertifika no: 14452

YASIYOR. MUYUZ. SASIYOR.. MUYUZ? Bismillahirrahmanirrahim MUHİDDİN YENİGÜN. (e-posta: muhiddin@yenigun.name.tr) yayınevi sertifika no: 14452 YASIYOR. MUYUZ yayınevi sertifika no: 14452 Yayın no: 11 YAŞIYOR MUYUZ ŞAŞIYOR MUYUZ? Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür İç düzen: Durmuş Yalman Kapak: Zafer Yayınları İSBN: 978 975 261 200 6 1. Baskı: Eylül,

Detaylı

ORTAÖĞRETİM. KUR AN-I KERİM DERSİ (9-12.Sınıflar) ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM. KUR AN-I KERİM DERSİ (9-12.Sınıflar) ÖĞRETİM PROGRAMI ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM DERSİ (9-12.Sınıflar) ÖĞRETİM PROGRAMI 1.GİRİŞ Kur an-ı Kerim İslam dininin temel kaynağıdır. İslam toplumlarının temel referansı olan Kur an-ı Kerim indirilişinden itibaren

Detaylı

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Hz. Ali (kv) bildiriyor: Resulullah (sav) bir gün beni huzuruna çağırdı: "Ya Ali! Senin bana yakınlığın, Harun Peygamberin Musa Aleyhisselama olan yakınlığı gibidir.

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ali Bulut İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (01) 51 81 00 Mail : abulut@fsm.edu.tr. Doğum - Tarihi : 1.0.1973

Detaylı

VI-CAMİLERDE KUR AN ÖĞRETİMİ PROGRAMI ALANLARI VE DERSLERİ TABLOSU

VI-CAMİLERDE KUR AN ÖĞRETİMİ PROGRAMI ALANLARI VE DERSLERİ TABLOSU VI-CAMİLERDE KUR AN ÖĞRETİMİ PROGRAMI ALANLARI VE DERSLERİ TABLOSU KUR AN-I KERİM DİNİ BİLGİLER ÖĞRENME ALANI Yüzünden Okuma Ezber İtikat İbadet Siyer Ahlâk 6 ÜNİTELER 1. Kur (50 ) 2. Kur (50 ) 3. Kur

Detaylı

DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV)

DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV) DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV) 1 KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ A- ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kadir Demirci Doğum Tarihi: 1968 Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim

Detaylı

2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI. 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii

2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI. 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii VAAZIN 2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii PEYGAMBERİMİZİN

Detaylı

Azrail in Bir Adama Bakması

Azrail in Bir Adama Bakması Mevlâna (1207 1273) Güçlü bir bellek, çağrışım yeteneği, üretkenlik, olağanüstü görüş ve anlatım gücü, derin duygusallık ve hüzün, her yönüyle İslam kültürüne hâkimiyet... İşte Mevlâna deyince akla gelen

Detaylı

Sıra no Sûre Adı. Âyet sayısı O.B.E.B

Sıra no Sûre Adı. Âyet sayısı O.B.E.B Kimi sayılar aralarında asal dır. Hangi sayıların aralarında asal olduğunu belirlemek için ortak bölenlerin en büyüğünü (O.B.E.B.) bulmak gerekir. Örnek: O.B.E.B. kavramını açıklamak için 12 ve 18 sayılarını

Detaylı

TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI

TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI S.NO TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAAZ EDENİN VAAZIN TARİH ADI SOYADI UNVANI YERİ VAKTİ KONUSU Tepebaşı Camii 1 05.06.2016 29 Şaban Nalbant Camii Rahman Camii Ramazan'a

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ TG 6 ÖABT DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ TG 6 ÖABT DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ TG 6 ÖABT DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

KUR'AN SÛRELERİNİN RESMİ VE İNİŞ SIRALAMASI

KUR'AN SÛRELERİNİN RESMİ VE İNİŞ SIRALAMASI GÜNÜMÜZDEKİ RESMİ SIRALAMA KUR'AN SÛRELERİNİN RESMİ VE İNİŞ SIRALAMASI YAYGIN İNİŞ SIRALAMASI - OSMAN BİN AFFAN FARKLI İNİŞ (NÜZÛL) SIRALAMALARI (TERTİPLERİ) Sûre No Sûre Adı Nüzul Sırası Âyet Sayısı Nüzul

Detaylı

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108 Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4 Fakrnâme Vîrânî Abdal Yayına Hazırlayan Fatih Usluer ISBN: 978-605-64527-9-6 1. Baskı:

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI T U : Teorik ders saati : Uygulamalı ders saati : Dersin redisi : Avrupa redi Transfer Sistemi 1.SINIF 1.SINIF ODU I. YARIYIL/GÜZ

Detaylı

KUR'ÂN SÖZLÜĞÜ. Âyet. Cem u l-kur ân

KUR'ÂN SÖZLÜĞÜ. Âyet. Cem u l-kur ân KUR'ÂN SÖZLÜĞÜ Âyet Sözlükte "açık alâmet, işâret, emâre, iz ve nişâne" demektir. Çoğulu ây ve âyât'tır. Allah'ın varlığına delâlet eden şeylere ve peygamberlerin hak olduğunu ispat eden mucizelere de

Detaylı

TEFSIR NASIL BIR ILIMDIR? Tarhşmalı İ1mi İhtisas Toplantısı. 15-16 Mayıs 2010 İSLAMI İLİMLERDE METODOLOJİIUSÜL- IW3

TEFSIR NASIL BIR ILIMDIR? Tarhşmalı İ1mi İhtisas Toplantısı. 15-16 Mayıs 2010 İSLAMI İLİMLERDE METODOLOJİIUSÜL- IW3 İSLAMI İLİMLERDE METODOLOJİIUSÜL- IW3 TEFSIR NASIL BIR ILIMDIR? Tarhşmalı İ1mi İhtisas Toplantısı 15-16 Mayıs 2010 Çamlıca Sabahattin Zaim Kültür Merkezi İstanbul2011 ~ en " sar ISBN: 978-605-5309-0()..8

Detaylı