Nevþehir de Yerel Enerji Forumu yapýldý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Nevþehir de Yerel Enerji Forumu yapýldý"

Transkript

1 YIL:4 SAYI: YKR 15 OCAK 2009 PERÞEMBE BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel: Nevþehir de Yerel Enerji Forumu yapýldý Yerel Enerji Forumlarý üst baþlýðýyla düzenlenen etkinlikler dizisinin ikincisi Kayseri'den sonra TMMOB Elektrik Mühendisleri Odasý (EMO) Nevþehir, Aksaray Ýl Temsilcilikleri ve Þereflikoçhisar Ýlçe Temsilciliðinin yürütücülüðünde Nevþehir de gerçekleþtirildi. 10 Ocak 2008 Cumartesi günü Nevþehir Ticaret Borsasý Toplantý Salonu nda gerçekleþen Yerel Enerji Forumu saatleri arasýnda üç oturum olarak yapýldý. Oturumlarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Üretiminin Bugünü ve Yakýn Geleceði, Kýzýlýrmak Hes Santralleri, Aksaray Bölgesi Enerji Sorunlarý, Türkiye de Özelleþtirme Gerçeði, Enerji de Özelleþtirme, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý, Bio Enerji, Jeotermal Enerji, Enerji Verimliliði, Ýklim Deðiþikliði ile Mücadelede Enerji Politikalarý, Dünya da Su Sorunlarý ve Su Politikalarý, Tarým ve Turizm de Enerji Sorunlarý baþlýklý bildiriler sunuldu ve tartýþýldý. EMO Nevþehir Ýl Temsilcisi Hamit Yýlmaz KARA nýn açýlýþ konuþmasýyla baþlayan forum EMO Ankara Þubesi Yönetim Kurulu Baþkaný Ramazan PEKTAÞ ýn kapanýþ konuþmasýnýn ardýndan Sonuç Bildirgesi nin okunmasýyla kapandý. 6 DA SELAMÝ ÝNCE BÝHTERÝN SARAÇ Dünya vatandaþý bir bektaþi yim Köþe yazýsý Emel Sungur Köþe yazýsý 4 DE Yaþamý Muhafazakarlaþtýrýyoruz 3 DE Taþ iþlemeciliði tarih oluyor Zamlar derhal geri çekilsin! Ýsrail i kimse durduramýyor Ýsrail ordusu, Ýsrail-Ürdün sýnýrýnda devriye gezen Ýsrail askerlerinin üzerine ateþ açýldýðýný, olayda kayýp verilmediði bildirdi. Ürdün, tarafý ise ateþ açýldýðýna iliþkin iddiayý reddetti. 7 DE Zamlara karþý tasarrufa gitmeyi deneyen, doðalgaz yerine elektrikli soba yakan, kurduðu sobada su ýsýtarak yýkanan yurttaþ zamlarýn geri çekilmesini istiyor. Ýnsanlar zam sohbetimizde anlatacak o kadar çok sorunla karþýmýza çýkýyorlar ki; çocuk okutmanýn zorluðundan emeklilik sorunlarýna, kiralarýnýn fazlalýðýndan, zabýtanýn seyyar arabasýna el koymasýna kadar birçok dert dinliyoruz. Daha insanca hayat istiyoruz Emek Deniz Yýldýz (23): Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji bölümünü yeni bitirdim. 8 aydýr çalýþýyorum. Bekârým. Doðalgaz, elektrik, su ve internet faturalarý ödüyorum her ay. Zamlardan dertliyiz. Zam yapýlmadan önceki fatura miktarlarý ile zam yapýlan fatura arasýndaki farký çok rahat görebiliyoruz. Benim kazancýmda hiçbir oynama olmazken ödemem gereken miktar artýyor sürekli. 2 DE Müzik deyip geçmeyin! Müzik dinlemeyen insan yoktur. Çünkü müzik ruhun gýdasýdýr. Bu iki cümle artýk neredeyse birbirini tamamlamakta ve herkes tarafýndan bilinmektedir. Aslýnda biçoðumuzun bilmediði ruhumuzu beslerken yaptýðýmýz yanlýþ tercihler. Yani gýdayý yanlýþ almak. Peki gýdayý yanlýþ alýrsak hasta olur muyuz? Kuþkusuz. Hatta ölebiliriz de... Bunun en doðru yolu nedir? Müzik üzerine okumak. Böylelikle, günümüzde hangi müziði dinleyeceðimize de rahatlýkla karar verebiliriz. Dolayýsýyla ruhumuzu kiþiliðimize göre, doðru besleriz... Öncelikle her insan dinlediði müzikte haz arar. Ancak müziði sadece dinlenmesi güzel olan hoþ birþey olark görmek bu sanat dalýna yapýlan büyük haksýzlýktýr. Çünkü daha detaylý düþünmeyi gerektirir. Ne anlatýr? Neyi tanýtýr? 5 DE Kýrþehir'de 2000 yýlýnda 65 olan onyx taþý iþleme atölyelerinin sayýsý þimdilerde 5'e düþtüðü ve taþ iþlemeciliðinin tarihe karýþacaðý kaydedildi. Kýlýçözü Sanayi Sitesi nde faaliyet gösteren onyx taþý iþleme atölyelerinde önceki yýllarda 200'e yakýn kiþinin istihdam edildiði bildirilirken, bu sayýnýn 20'ye düþtüðü ileri sürüldü. 6 DA Tarým ilaçlarýnda reçeteli dönem 1 Ocak 2009 da yürürlüðe giren yönetmelikle reçetesiz zirai ilaç ve gübre satýþý yasaklandý 8 DE

2 2 15 Ocak 2009 Perþembe Zamlar derhal geri çekilsin! Ekonomik krizin teðet geçmediði halk, her geçen gün artan fiyatlarla mücadele ediyor. Doðalgaz, elektrik ve suya yapýlan zamlara karþý eli kolu baðlanan yurttaþlar, hükümetin bir an önce adým atmasýný bekliyor. Yeni zamlarla yaþamaya çalýþan yurttaþýn nabzýný yoklamak için sokaklara indik ve gördük ki, herkes çok dertli. Zam yapýlmadan önceki faturalarý ile þimdi ki faturalarý arasýndaki farký sorduðumuz insanlar, en fazla doðalgazda artýþ olduðunda hemfikir. Ama dertlerini nasýl dile getireceklerini bilemiyorlar. UFUK KOÞAR Zamlara karþý tasarrufa gitmeyi deneyen, doðalgaz yerine elektrikli soba yakan, kurduðu sobada su ýsýtarak yýkanan yurttaþ zamlarýn geri çekilmesini istiyor. Ýnsanlar zam sohbetimizde anlatacak o kadar çok sorunla karþýmýza çýkýyorlar ki; çocuk okutmanýn zorluðundan emeklilik sorunlarýna, kiralarýnýn fazlalýðýndan, zabýtanýn seyyar arabasýna el koymasýna kadar birçok dert dinliyoruz. Daha insanca hayat istiyoruz Emek Deniz Yýldýz (23): Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji bölümünü yeni bitirdim. 8 aydýr çalýþýyorum. Bekârým. Doðalgaz, elektrik, su ve internet faturalarý ödüyorum her ay. Zamlardan dertliyiz. Zam yapýlmadan önceki fatura miktarlarý ile zam yapýlan fatura arasýndaki farký çok rahat görebiliyoruz. Benim kazancýmda hiçbir oynama olmazken ödemem gereken miktar artýyor sürekli. Ortalama 110 milyonluk bir fark görüyorum bütün faturalarý toplarsan. En çok fark da doðalgazda oldu. Az yakmak gibi bir tasarrufta bulunmaya çalýþtým ama çok fark olmadý. Açýkçasý daha insani yollarla, daha az vergi alýnarak iþlerin dönebileceðini düþünüyorum. Fakat bu durum bazý büyük tekellerin iþine gelmeyecek. Kendim de bu büyük tekellerin çýkarý için çalýþmaya devam edeceðim, bu yüzden de üzgünüm. Eskisi kadar ýsýnamýyoruz Demet Çetinkaya (20): Ýstanbul Üniversitesi"nde öðrenciyim. Arkadaþýmla birlikte kalýyorum. Gelen faturalarda zammýn etkisini çok görüyoruz. Bu ay doðalgaz faturamýz hiç beklemediðimiz kadar fazla geldi: 300 Lira. Üstelik az yakmamýza raðmen. Diðer faturalarýmýzla arasýnda yüzde 40 lýk bir artýþ var. Bu faturalardan sonra kombiyi daha kýsýk derece yakmaya baþladýk. Tabii eskisi kadar ýsýnamýyoruz. Özellikle doðalgaza yapýlan zam geri çekilsin. Bu durum çok mutlu eder öðrencileri. Çark bize göre dönmeli Aykut Göçer (24): Tek baþýma yaþýyorum. Vergilerimi de düzenli ödüyorum. Yapýlan son zamlardan sonra elime geçen faturalarla eski faturalar arasýnda fark var. Ödememiz gerekenden fazlasýný ödüyoruz. Daha ödenebilecek boyutlara getirilmesi lazým. O þekilde çarkýn dönmesi gerekiyor. Biz çarký döndürmeye çalýþmamalýyýz, çarkýn bizim standartlarýmýza göre dönmesi gerek. Elime geçen son faturalarla eski faturalarým arasýnda 40 milyonluk bir oynama gördüm. Herkes gibi bende tepkiliyim zamlara. Kalenderiz, fakiriz Mehmet Gök (65): 11 yýldýr ayakkabý boyuyorum. Evliyim, 10 tane çocuðum var. Evde doðalgaz kullanmýyoruz. Zam kötü bir þey, olmasa daha iyi olacak. Biz kalenderiz, fakiriz. Elektrik ve su faturalarýný zor ödüyorum. Su parasý geliyor 150 milyon, cereyan geliyor 100 milyon. Okula giden çocuðum var. Zamlar geri çekilsin. Yalan söylüyorlar Ýrfan Þahin (35): Evliyim. 2 çocuðum var. Kirada oturuyorum. Günlük kullaným ihtiyaçlar için elektrik, su, doðalgazý kullanýyoruz. Bu kriz sürecince yapýlan zamlarý gereksiz görüyorum. Zaten vatandaþ geçinemiyor. Yerel seçimler var, Ortadoðu da savaþ sürüyor. Kararsýzlýk var, belirsizlik var. O yüzden yapýlan zamlarý onaylamýyorum, protesto ediyorum. Eski faturalarýma rakamsal olarak daha önce ortalama 50 milyon ödüyorduk. Þimdi de 75 veya üzerini ödüyoruz. Bu zamlarýn geri alýnmasýný isterim. Sendikalar, sivil toplum örgütlerinin bu duruma tepki göstermesini istiyorum. Hükümetin de bu duruma duyarlý olmasýný istiyorum, yani sosyal hukuk devleti dedikleri bu olamaz, yalan söylüyorlar. Evimize ateþ düþtü Nevzat Yýldýrým (61): Ýstedikleri zaman zam yapýyorlar. Yani mekanizmanýn baþýnda insanýn, milletin iradesi olmadýktan sonra zamlarý konuþmak hafif görmek geliyor. Yularý onun eline verdikten sonra istediðini yapacak ondan sonra ben de kendi kendime yakýnýp duracaðým. Yakýnma noktasýndan çýkmak lazým, eðer bu irade milletin elindeyse, daha iyi bir yaþam hakký istiyorsa onun için gerekeni yapacak. Ev yanýyor, ayakkabýmýzý, þapkamýzý düþünüyoruz. Yahu içinde bulunduðumuz ev yanýyor. Üç kat daha fazla ödüyorum Guantanamo'da açlýk grevi devam ediyor ABD"nin Guantanamo Körfezi"ndeki askeri deniz üssünde tuttuðu mahkumlarýn açlýk grevi devam ediyor. Merkezi New York ta bulunan Anayasal Haklar Merkezi avukatlarýndan Gitanjali Gutierrez, Guantanamo ya yaptýðý ziyaret sonrasýnda 70"den fazla tutsaðýn, tutukluluklarýný protesto amacýyla yemek yemeyi reddettiðini kaydetti. Guantanamo"daki gözaltý merkezinin sözcülerinden Binbaþý Pauline Storum ise yemek yemeði reddeden tutsaklara zorla yemek verdiklerini Birgün Bayram Baþ (27): Evliyim, 1 çocuðum var. Kiraya yeni geçtik, Çay ocaðýnda çalýþýyorum. Zamlar yaþam için kötü bir durum. Ekonomik krizde bu kadar sýkýntý varken bir de zam yaptýlar. Eski faturamla yeni zamlý faturam arasýnda kýþlarýnda kötü gitmesiyle üç katý bir fark görüyorum. Yetkililer bir çare bulsun. Sadece zamlarýn geri çekilmesi bir þey ifade etmez. Ekonomi düzelsin. 590 lirayla gel geçin Haluk Ardýç (54): Evliyim, 2 çocuðum var. Elime geçen 590 Lira. Ýki çocuk üniversitede okuyor hangisine yetiþtireyim? Ev kirasý mý vereyim, çocuklara mý vereyim, faturalara mý vereyim? Faturalara yansýyan rakam farklarý çok büyük. Daha önce geliyordu 60 Lira doðalgaz, þimdi geliyor 200 Lira. Seyyar satýcýlýk yapýyorum, onu da zabýta elimden mallarý alýyor, sermaye de kalmýyor. Zamlarýn geri çekilmesini istiyorum, baþka ne yapabilirim. Nasýl geçinelim, anlamadým. Umudumuz yok Þenol Sevinç (25): Son yapýlan zamlar çok düþündürücü, diyecek bir þey kalmýyor. Sessiz kalabiliyoruz yalnýzca. Zamlara çarelerin bulunmasý için düþünüyorum da bir umut yok yani. Onlar için zam iyi olabilir ama halk için bu konuda hiç bir þey olumlu deðil. Kazancýmýz çok olsa, bize ayrýlan pay çok olsa, yapýlan zamlarý anlayacaðýz. Kýsýtlý olunca, karþýlýðýnda ödeme yapmakta týkanýklýk yaþýyoruz. Ekonomiye göre insanlarýn kazancý çoðaltýlsýn. Tekrar soba kurduk Yýldýrým Sözcükulu (55): Emekliyim ve aldýðým para ile çocuklarýma mý bakayým yoksa fatura mý ödeyeyim. Ne yapmaya çalýþtýklarýný anlamadým zamlarla. Biz bu yýllarca çalýþtýk karþýlýðý bu mu olacaktý? Artýk doðalgaz yakmaktan vazgeçtik, soba kurdum tekrar. Suyumu orada ýsýtýyorum, ýsýttýðým suyla hem yýkanýyorum hemde bulaþýklarý haným oradan hallediyor. Zamlarý geri çeksinler. Zamlý faturalar da inanýlmaz bir artýþ olduðunu görülüyor. Yapacak ve verecek bir þeyimiz kalmadý. Elektrikli sobaya geçtik Tuðçe Beþfeda (21): Bir öðrencinin hayatta kalabilmesi için ya çalýþmasý, ya da okumasý gerekiyor. Artýk doðalgaz yakmaktan vazgeçtik ve elektrikli soba kullanýyoruz. Tabii daha nasýl bir sonuç vereceðini görmedik ama en azýndan bu kadar fazla fiyatlara karþý denemeye deðer. Birgün Leman YEREL YÖNETÝMLERE SOL BAKIÞ Seçimler yaklaþtý. Sol un inandýrýcý olmasý yerel seçimlere nasýl baktýðý ile de ilgili. Yerel seçimlere soldan bakýþ a fikri katký oluþturmasý düþüncesi ile gazetemiz de yayýnlanmak üzere yazýlarýnýzý bekliyoruz. Gönderdiðiniz yazýlarý bu sayfada yayýnlamaya baþladýk. Göndermeyi düþündüðünüz yazýlarýnýnýzý bilgisayar ortamýnda yazmanýz önemli. Yazýlarýnýzý elektronik postasýna gönderebilirsiniz. HACIBEKTAÞ BELEDÝYE BAÞKANI NASIL OLMALIDIR? Katýlýmcý,çoðulcu,þeffaf,denetlenebilir, halkýn belediyede söz, karar ve yetki sahibi olacaðý bir yönetim anlayýþýný temel alan, Belediye hizmetlerinde gelir düzeyi düþük kesimleri koruyan, Tarafsýzlýk, dürüstlük ve kararlýlýk içinde olan, Çalýþmalarda plan ve programa dayalý bir anlayýþ sergileyecek, kaynak israf etmeyecek Belediye bütçesini, gelir ve giderleri detaylý olarak belirli dönemlerde halka duyuracak, Çalýþmalardan herkesi haberdar etmeye çalýþacak, þeffaf bir yönetim sergileyecek, Yetkiyi halkýn doðrudan yönetime ve kararlara katýlýmýný temin edecek þekilde toplumsallaþtýrýlacak, Meclis toplantýlarýný ve gündemi önceden halka duyurularak halkýn toplantýlara katýlýmýný saðlayacak ve toplantýlarda görüþ bildirmelerini temin edecek, Ýhaleleri halka açýk yapacak ve anýnda hoparlörlerden halka dinlettirecek, Ýhalelerde tercih mekanizmasýný kesinlikle iþletmeyecek, sadece Hacýbektaþ ýn çýkarlarýný gözeecek, Ýhalelerin sonuçlarýný çeþitli yollarla halka duyuracak, Her yýl sivil toplum kuruluþlarý, partiler vb. örgütlerin katýlýmýyla bir Hacýbektaþ kurultayý toplayacak, Belirli dönemlerde kahve toplantýlarý düzenlenerek genel gidiþat hakkýnda bilgi ve görüþ alýþ-veriþinde bulunacak, Belediye çalýþmalarýyla ilgili olarak Hacýbektaþ halkýnýn gözlem ve deðerlendirmesini almak amacýyla kamuoyu araþtýrmasý yapacak, Hacýbektaþ ýn belirlenen merkezi noktalarýnda duvar panolarý kurarak ve bu panolarda ihaleler, bütçe, harcamalar vb konularda halka bilgi sunacak, halkýn deðerlendirmelerinin yazýlmasýný temin edecek, Belediyeye seçimle iþ baþýna gelen belediye baþkaný ve meclis üyelerinin göreve baþladýðý andan itibaren mal beyannamesi vereceði, Kaynak tüketen deðil, kaynak yaratan bir anlayýþ sergilenyecek, Belediyede yetkinin tekelleþmesi yani beni halk seçti, ben ne dersem o olur felsefesi yerine, yönetimi belediye çalýþanlarýyla paylaþarak karar noktalarýnda yönetime katkýlarýný saðlayacak, Belediye hizmetlerinin halka ulaþtýrýlmasýnda hizmetin en iyi þekilde ve adil olarak sunulmasýna azami titizlik gösterecek, Turizmdeki gerilemenin ekonomik hayata dair olumsuz etkilerinin giderilmesine yönelik turizmi teþvik amaçlý nitelikli yatýrýmlarýn desteklenmesi, tanýtým ve reklam sayesinde daha fazla turistin ilçemize çekilmesini hedefleyen, Hacýbektaþ ta yaþayan herkesin yerli yabancý ayrýmý olmadan kardeþçe bir arada yaþadýðý bir kent olmasýný temel ilkesi edinecek, Bu ilkeler doðrultusunda, tüm kurumlar (dernek,sendika, birlik,kanaat önderleri, odalar ve düþünce yakýnlýðý olan siyasi partilerle yerel yönetim seçimlerinde birlikte eþit koþullarda hareket etmek isteyen belediye baþkaný ile meclis üyelerinin secilmesi HACIBEKTAÞ KAMUOYU NUN ÖZLEMÝDÝR...

3 15 Ocak 2009 Perþembe Emel Sungur Spor tesisleri GSGM'ye devredildi Kayseri Büyükþehir Belediyesi tarafýndan yapýmý tamamlanan spor tesislerinin Gençlik ve Spor Genel Müdürlüðü'ne (GSGM) devir iþlemleri yapýldý. Sulucakarahöyük/ KAYSERÝ Yaþamý Muhafazakarlaþtýrýyoruz Kendimizi bu toplumun dýþýnda görmemiz mümkün deðil ancak acý veren muhafazakar toplum yansýmasý yaþamýmýza yön vermeðe baþladý dikkat. Bu görmezlikten gelirsek hata yapmýþ oluruz. Kendimizi almýþ olduðumuz kültür, almýþ olduðumuz eðitim, dünyaya bakýþýmýz nedeniyle muhafazakarlýðýn dýþýndayým diye deðerlendirsek de bütün bu özelliklerin çok anlamlý þeyler olduðunu bilmeme raðmen tamda bu noktada muhafazakarlýk mahalle baskýsý nedeniyle bizleri her yerden kuþattý. Zaman zaman çok iyi bildiðim kiþilerin, inançlarýn, kültürlerin öylesine farklýlýk arz eden yansýmalarýyla karþýlaþýyorum ki adeta bir þamar gibi iniyor suratýma. Hem cinsiyete yönelik, hem dünyaya bakýþýmýza yönelik, hem iliþkilerde, yaþam biçimimizde hepsi birlikte muhafazakarlaþýyoruz. Maðdur olduðu söylenen kesim ne yazýk ki açýkçasý bizleriz. Yýllardýr maðdur safsatasýyla beynimizi adeta tornavidayla oyanlar bu gün bizleri sýkýþtýrdý. Ne acýdýr ki farklý renkler ortadan kalkýyor.çalýþma koþullarýndan, gezi mekanlarýna, sokaklardan inancýmýzýn yaþanmasýna her þey bu muhafazakarlýktan nasibini alýyor. Demokratik örgütler ve onlarýn içinde kalan kimi unsurlar da olmasa ne yazýk ki beyaz bayraðý çekip çoktan teslim olmuþtuk. Muharrem Orucu sürecinde izlediðim televizyon programlarýnda kimini iç huzur yansýmasýyla kimini ise kaygý ile izlediðim programlar bu muhafazakarlýk yansýmasýnýn su yüzüne çýkýþýdýr. Zaten ömrümüzü muhafazakar ve bilim, ilim, teknoloji karþýtlarýna yönelik mücadeleyle geçirdiðimiz için güven kaynaðým ve hiç vazgeçmediðim 30 yýllýk örgüt tercihim olmasý nedeniyle beni ilgilendiren bölüm Alevilik ve Aleviler bölümü; kimine göre sonradan Alevi olunmadýðýný söyleyen yöneticiler, kimine göre Dertli Divani Dedenin söylediði gibi gönül baðý, hizmet aþkýyla yananlarýn Alevi toplumunda kabul göreceði gibi her hangisi olursa olsun iki þekilde de beni bu baþlýklar yaþamsal olarak ilgilendiriyor. O nedenle ulaþabildiðimce bütün kanallarý izlemeye çaba gösterdim. Çok Ayin i Cem e girdim. Hiçbir Dede nin Cem yürütürken farklý kýyafet giydiðini görmedim. Ayrýca Cem i yürüten Dede ler farklý ocaklarýn Dede si idi. Ama hepsi günlük giysileri içinde ancak temiz kýyafetlerle Cem i yürüttüler. Geçenlerde Ýstanbul da yapýlan bir toplantýda Dede leri ayni kýyafet içinde gördüm þaþýrdým. Muharrem Orucunda Alevi Örgütlerinin itiraz ettiði gibi özel iftar sofralarý n da oruç açýlmazdý þimdi Alevi camiasýnda da insanlar birbirlerini özel sofralar hazýrlayarak iftara çaðýrmaya baþladý. Elbette bu bilgilerimde yanlýþ olabilir, gözlemlerim hatalý olabilir yanlýþlarýmýn düzeltilmesi beni mutlu eder. Haksýzlýk yapmak istemem.aleviliðin en güzel yanýnýn inancýný kendince yaþamasýnýn olduðuna inanýyorum. Tuttum aynayý yüzüme,ali göründü gözüme bu denli derin bir felsefedir Alevilik, bu felsefedir ben ve benim gibileri bu yola katan. Tabularýn, tartýþýlmazlarýn ve tartýþýlamazlarýn yaþandýðý dünyamýzda, gerektiðinde sorgulayan, gerektiðinde isyan eden bu denli özgün ve özgür olan bir inancýn bütün korkum adýna mahalle baskýsý mý dersiniz, adýna muhafazakarlýk mý dersiniz, yoksa adýna ülkemizde taassup mu dersiniz her ne derseniz deyin en az etkileneceði biçimde bu sýkýntýlý süreci aþmasý tek dileðim. Korkular var, ne yazýk ki bu korkularýn pek çoðu yerinde korkular, yok sayýlamaz Türkiye de Cumhuriyet sonrasý yaþanýlan en geri, en muhafazakar dönem yaþanýlýyor.1980 yýlýnýn temellerini oluþturduðu, güçlendirdiði bu gerici zihniyet nefes almamýzý engelliyor. Açýlým adýna yapýlan her hamle ve her adým bana yýllarýn acýsýna, baskýsýna ve katliamlara raðmen yaþayan binlerce yýllýk inanç ve kültürün örselenmemesi tek dileðim çünkü Anadolu yu yaþanabilir kýlan en önemli tutkal Alevilik Bu kadýnlar için de, emekçiler içinde, farklý renkler, farklý kültürler, farklý inançlar içinde geçerli. Bu geri dalgalanýþtan her kim rahatsýzlýk duymuyor ise bir gün çok geç kalýnmýþ olacaðýný görecekler. Büyüklerin deyimiyle atý alan Üsküdar ý geçmiþ olacak ancak geçilen, kaybedilecek olan bu sefer Üsküdar deðil bir ülkenin yönetim biçimi, ülkenin bizi yeterince tatmin etmese de demokrasisi, yine bizler yeterli görmesek de özgürlüklerimiz, ülkenin aydýnlýk yüzü olacak. VE NE YAZIK KÝ BÝR TEK TÝPLEÞME PROJESÝYLE KARÞI KARÞIYA TOPLUM.Dayatýlan; hepiniz anlaþýn gelin. Ne konuda anlaþacaðýz, elbette farklýlýklarýmýz olacak; belki ayni inanç ve kültürden olabiliriz, belki ayni dilden olabiliriz, belki ayni cinsten olabiliriz ancak dünyaya bakýþýmýz farklý olmasý nedeniyle biz tek tip olamayýz diye düþünüyorum ve bu farklýlýklarýmýz zenginliðimiz. Sürekli bir nakarat halinde ayni istekleri talep edin sözleri biraz yolu yokuþa sürme.hadi meydan; eðer niyetiniz var ise, eðer samimiyseniz ortak olan talepleri öncelikli olarak yaþama geçirin ve dilinizle yüreðinizin birlikteliðini görelim. Ancak inanmýyorum böylesine muhafazakarlaþan bir yönetimin ve onun yansýmasý olan bir toplumun demokrasi ve özgürlük sevdalýsý olmayacaðý gün gibi aþikar. Ankara'dan gelen Gençlik ve Spor Genel Müdürlüðü Tesisler Daire Baþkan Vekili Hasan Hüseyin Þen ve beraberindeki heyet, tesislerde incelemelerde bulunarak geçici kabule onay verdi. Gençlik Spor Ýl Müdürü Yahya Þahan ile beraber tesisleri gezen Baþkan Vekili Hasan Hüseyin Þen, gördüðü manzara karþýsýnda þaþkýnlýðýný gizleyemediðini ifade etti. Ýncelemelerin ardýndan açýklamalarda bulunan Tesisler Daire Baþkan Vekili Hasan Hüseyin Þen, Kayseri'nin spor tesisleri açýsýndan oldukça ileri bir seviyede olduðunu belirterek, "Kayseri Büyükþehir Belediyesi ile Genel Müdürlüðümüz arasýnda yapýlan bir protokol ile bu iþe baþlandý. Kayseri, bu iþin öncüsü oldu ve buradaki tesisler hýzlý bir þekilde Turist rehberleri yasalarýný istiyor Sulucakarahöyük/ KAPADOKYA Kapadokya Profesyonel Turist Rehberleri Derneði (KARED) Baþkaný Murat Dinç, ülke ekonomisine ciddi katký saðlayan turizmin en önemli parçalarýndan biri olan rehberlerin, halen Türkiye'de bir yasalarýnýn olmadýðýný KARED Baþkaný Murat Dinç, yaptýðý açýklamada, turizmin vazgeçilmez parçalarýndan biri olan rehberliðin Türkiye'de yasal olarak bir meslek dalý kabul edilmediðini belirterek, 'Turist Rehberleri Meslek Yasasý'nýn çýkarýlmasý gerektiðini savundu. Türkiye'deki rehberlerin þu anda en büyük sýkýntýlarýnýn bir yasalarýnýn olmayýþý olduðunu ifade eden Dinç, "Þu anda bizim mesleðimizin yasal bir statüsü yok. Bununla ilgili her deðiþen iktidar döneminde Kültür ve Turizm Bakanlýklarý'ndan gerekli sözleri almamýza karþýn her nedense yasa bir türlü çýkartýlamýyor" dedi. Türkiye'nin tanýtýmýna önemli katkýlar saðlayan rehberlerin sorunlarýnýn çözümü için Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay'dan destek beklediklerini söyleyen KARED Baþkaný Murat Dinç, "Doktorlar, avukatlar mesleklerini icra ederlerken, kendi yasalarý çerçevesinde hareket ediyorlar. Fakat rehberler, yasal olarak nerede olduklarýný bilmiyorlar. Rehberleri, Kültür ve Turizm Bakanlýðý mý? Esnaf odasý mý yönlendirecek? Rehberler bazen esnaf, bazen iþçi, bazen de bir yerde çalýþan eleman olarak nitelendiriliyor. Yani yasal bir boþluk var. Bu yasal boþluðun doldurulmasý lazým" dedi. kent haber tamamlandý. Genel Müdürlüðümüzün buradaki bir taþýnmazý deðerlendirilerek mükemmel tesisler yapýldý ve en önemlisi devletimizin cebinden tek kuruþ para çýkmadý. Bu güzel tesislerin ortaya çýkmasýnda hiçbir masraftan kaçýnmadan en modern þekilde yapýlmasýna vesile olan baþta Büyükþehir Belediye Baþkaný Mehmet Özhaseki ve emeði geçen herkese teþekkür ediyorum" dedi. kent Haber kent haber GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý Terminal Taksi Huzurevi

4 ARAÞTIRMA 15 Ocak 2009 perþembe Dünya vatandaþý bir bektaþi yim SELAMÝ ÝNCE BÝHTERÝN SARAÇ Alevilik araþtýrmalarýnýn duayeni Prof. Dr Melikoff, 8 0cak ta Fransa da, Alevilerin deyimiyle Hakka yürüdü. Tarihçi ve Türkolog Melikoff, Alevilik bilgisinin üretilmesi ve yayýlmasýnda uluslararasý bir çaba göstermiþti... Prof. Dr. Meliloff la 2005 yýlý sonbaharýnda Fransa"nýn Strasbourg kentindeki evinde 88. doðum gününden hemen önce uzun bir röportaj gerçekleþtirdik. Bu görüþme kýsaltýlarak Almanya da Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu nun yayýn organý Alevilerin Sesi nin 88. sayýsýndan baþlamak üzere 3 sayý yayýmlandý. Prof. Dr. Melkoff, görüþmenin tamamýnda Alevilerle nasýl tanýþtýðýný, Alevi araþtýrmalarýna nasýl baþladýðýný, Alevilerin yeryüzündeki konum ve ruh hallerini, kendisinin Bektaþilikle iliþkilerini, Türkiye deki dostlarýný ve Alevilik üzerinden yürüyen tartýþmalarý deðerlendirmiþti. Melikoff, sorumuz üzerine kendisinin de Bektaþi olduðunu söylemiþ ve Aleviliðin deðerlerine göre yaþadýðýný anlatmýþtý. Alevilik kültürüne ve insanlarýna yakýnlýðý ile tanýnan Melikoff un, özellikle Aleviler için kutsal bir ay olan Muharrem ayýnda hayata veda etmesi de ayrýca manidar. Görüþmenin tamamý hiçbir zaman internet ortamýna aktarýlmadýðý için yalnýzca ilk bölümünü bularak tekrar yayýmlýyoruz. Bu görüþmenin tamamý Melikoff un Türkçe yayýmlanan en derli toplu ve son görüþmelerinden biri olmasý açýsýndan önemli. Görüþmenin bu giriþ kýsmý Melikoff un kökenine odaklanýyor.»sayýn Ýrene Melikoff bugün Strasburg ta size misafiriz. 17 Kasým 1917 gibi Sovyet Devrimi nin olduðu tarihi bir günde doðmuþsunuz. Ancak hemen ülkeyi terk etmiþsiniz. Rusya dan Fransa ya uzanan yolculunuzla baþlayalým sohbetimize. Evet efendim, 17 Kasým 1917 senesinde Sovyet devriminin olduðu gece Sankt Petersburg, o zamanki adýyla Petrograd da doðdum. Haklýsýnýz, tarihi bir gecede doðmuþum. Annem Rus, babam Azerbeycanlý idi. Babam zengin bir adam, Bakü de petrol yataklarý sahibi idi. Devrimden sonra bütün malvarlýðýmýzý kaybettik. Babam ihtilalden birkaç gün evvel bir kýsým deðerli mücevheri saklamak istemiþ. Babam, güvendiði yanýnda çalýþan birinin evindeki bir duvarýn içine gizli bir yer açtýrmýþ. Mücevherleri buraya gizlemiþler. Annem aslýnda kendi babasýnýn evine saklanmasýný istemiþ. Çünkü annemin ailesi fakirmiþ. Bu yüzden annem babasýnýn evine saklanmasýný istedi. Çünkü fakir bir aile olduðu için annemin ailesi dikkat çekmez dize düþündü. Ama babam kabul etmedi. Güvendiði insanlarýn evine saklamak istedi. Ama maalesef babamýn çok güvendiði bu insanlar devrimden sonra mücevherlerin yerlerini bir bir söylemiþler. Babam hemen tevkif edilmiþ. Bir süre sonra babamý koyduklara odaya bir görevli gelir. Beni hatýrlýyor musunuz der. Meðerse bu adam devrimden bir süre önce babama gelerek babamdan maddi yardým istemiþ. Babam da o zaman adama yardým etmiþ. Adam babama Biliyor musunuz, siz o zaman benim hayatýmý kurtarmýþtýnýz. Þimdi ben de sizin hayatýnýzý kurtarmak istiyorum. Hemen burayý terk etmeniz gerekiyor. Öldürülecek insanlarýn listesinde sizin de isminiz var demiþ. Bunun üzerine apar topar Rusya dan ayrýlýp Finlandiya ya kaçmýþýz. Finlandiya da bir sayfiye yerinde bir buçuk yýl kalmýþýz. Herkes o dönem ihtilalin baþarýsýz olacaðýný ve tekrar geriye dönebileceklerini düþünüyor. O sýra Ýngilizler Bolþeviklere karþý olanlara yardým ediyorlarmýþ. Fakat Çar ve ailesinin ölüm haberini öðrenince Ýngilizler yardým etmekten vazgeçtiler. Çar, Ýngiliz Kralýnýn akrabasý idi. Çarýn ölümü ile birlikte Ýngilizler devrim karþýtlarýna para yardýmýný kestiler. Umutlarý kalmadý. Bu durumdan sonra ailem Rusya ya dönme umudunu kaybettiði için Ýngiltere ye geçiyor, daha sonra da 1919 yýlýnda Fransa ya geliyorlar. Babam zengin bir adamdý ama iyi de bir adamdý. Bunu torunlarýmýn bilmesini isterim.»anneniz Rus, babanýz Azerbaycanlý. Siz burada yaþýyorsunuz. Kendinizi hangi kültüre ait hissediyorsunuz? Efendim, ben dünya vatandaþýyým. Fransa da büyüdüm. Fransýz kültürünü seviyorum. Fransýz kültürünü aldým. Fransa da çocukluðumun ilk yýllarýnda durumumuz o kadar iyi idi ki, benim Paris te Ýngiliz bir mürebbiyem bile vardý. Bu yüzden ilk lisaným Ýngilizce olmuþtu.babam Rusya da petrol iþi ile uðraþýyordu. Maddi olarak çok iyi durumda idi. Petrol sahipleri mallarýný kaybetmemek için þirketlerini Nobel e sattýlar. Nobel çok iyi davrandý bu insanlara ve bu mallara karþýlýk iyi para verdi. Babam akýllý olsa idi hayatý boyunca çok iyi yaþardý. Ama babam alýþtýðý gibi yaþamaya devam etti ve devrimin yýkýlacaðýný, kýsa sürede Rusya ya geri dönebileceðimizi hep zannetti.»paris te nasýl bir kültürel yaþamýnýz vardý? Evimizde çok kitap vardý. Babam da çok okuyan bir insanda. Sorbonne da edebiyat bölümüne gittim, sonra Doðu dilleri ilgimi çekti. Bu babamýn etkisiyle oldu. Hiç unutmam, babam bir yaz tatilinde bavulu ile eve geldi. Bavulu açtým, içinde bir kitap vardý. Hafýzýn Divaný.Çok güzel resimler vardý kitabýn içinde. Kitabý aldým ve sabaha kadar okudum. Babam ertesi sabah Bu kitap sana göre, bir genç kýza göre deðil Mor Çatý için son söz: Protokol yenilenmiyor Kadýn ve Aileden Sorumlu Devlet Bakaný Nimet Çubukçu, Beyoðlu Mor Çatý Kadýn Sýðýnaðý Vakfý yla protokol yenilenmesinin söz konusu olmayacaðýný açýkladý. Nimet Çubukçu, Mor Çatý ya sýðýnmýþ olan kadýnlar ve çocuklarýna Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu nu (SHÇEK) adres gösterdi. Mor Çatý ile Beyoðlu Kaymakamlýðý na baðlý Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý nýn iþbirliði 31 Aralýk ta sona ermiþ, Kaymakamlýk kadýn sýðýnmaevine artýk mali ödenek vermeyeceðini belirtmiþti. Konuyu Meclis e taþýyan DTP Þýrnak Milletvekili Sevahir Bayýndýr, yasalarýn nüfusu 50 bini geçen belediyelere sýðýnma evi açma yükümlülüðü getirdiðini anýmsattý, Kaymakamlýðýn Mor Çatý yla iþbirliðine niye son verdiðini sordu. Önergeye yanýt veren Bakan Çubukçu, Mor Çatý nýn 2005 te Dünya Bankasý ndan koþullu fon alarak çalýþmalarýna baþladýðýný anýmsatarak, Ýlgili Kaymakamlýðýn parasal desteðini çekmesiyle kapatýlmakla karþý karþýya kalmýþtýr dedi. Nüfusu 50 bini geçen belediyelerin böyle bir yükümlülüðü bulunduðunu ancak bütçe ayýrmadýklarýný belirten Çubukçu, sözleþmenin yenilenmeyeceðini bildirdi. Bakanlýðýna baðlý SHÇEK in kendi teþkilat yapýsý içinde kadýn konukevleri ve hizmetleri yürüttüðünü belirten Çubukçu, özel kadýn konukevlerine de rehberlik hizmeti verildiðini SHÇEK in kadýn saðýnmaevi ihtiyacý olduðunda gerekli paranýn Genel Bütçe den karþýlandýðýný belirten Çubukçu, Beyoðlu Kaymakamlýðý nýn Mor Çatý ile iþbirliði sona erdiðinden ve yeni protokol de söz konusu olmadýðýndan, Ýstanbul Valiliði ne bir yazý gönderildi. Söz konusu dedi. Ben ama ilk zehiri almýþtým böylece. Paris te çarþýya gider gitmez bu kitabý aldým. Kuran ý da o zaman aldým. O zaman doðuya karþý ilgim baþladý. Annem ise benim bu ilgimden memnun deðildi ve karþý çýkýyordu. O karþý çýktýkça benim ilgim daha da arttý.»babanýz Azerbaycanlý olduðu için tabii annenize göre daha doðulu Babamýn üzerimde etkisi oldu. Doðu sevgisini babam aþýladý. Sürekli Kafkasya yý anlatýrdý küçüklüðümden beri bana.»sorbonne da üniversiteye gittiniz ve sonra doktora çalýþmasý mý baþladý? Bir taraftan üniversitede Ýngilizce lisansý aldým bir taraftan Türkçe diplamýsý aldým. Bir taraftan da Farsça öðreniyordum. Bu sýrada Ýkinci dünya savaþý baþladý. En kötü hatýralarým Almanlarýn, Fransa yý iþgaline, o zamana aittir. Korkunç bir tahribatta. O zaman genç bir Türk ile tanýþtým. Fransa da bir kaç Türk profesörüm oldu. Adnan Adývar da benim hocamdý. Halide Edip Adývar ýn kocasý. Atatürk öldüðü zaman yani 1938 de Adývarlar Türkiye ye gittiler. Adnan Adývar ýn yerine Faruk Sayar geldi. Meþhur Salih Zeki nin oðlu idi. Faruk Sayar ile 1940 yýlýnda evlendik. O hukuk fakültesini bitirince Türkiye ye döndük. Ben istedim bunu. Çünkü Türkiye yi tanýmak istiyordum. Bir de savaþ korkusu vardý. Önce Ýstanbul a sonra Ankara ya gittik. Büyük kýzým Ankara da doðdu. Faruk Ankara yý sevmiyordu. Ýstanbul a döndük ve Faruk Selanik Bankasý nda hukuk danýþma olarak çalýþmaya baþladý. Faruk askerliðini yapmamýþtý. Askerliðini yapmasýný istiyordum. Polis kontrolleri çok oluyordu. Korkmaya baþladým. Hayat koþullarý çok zordu ve ben de çalýþmak istiyordum. Bir süre sonra Amerikan kýz kolejinden çaðýrdýlar. Bize Fransýzca öretmeni lazým, fakat Ýzmir de çalýþmasý lazým dediler. Kabul edip hem Ýngiliz edebiyatý hem de Fransýzca dersi verdim. Ýki yýl boyunca. Hayatým rahat idi. Çok mutlu deðildim ama rahat idim. Birgün sýðýnmaevinde kalan kadýnlar ve yanlarýndaki çocuklarýnýn maðdur olmalarýnýn önlenmesi bakýmýndan kaymakamlýk ile SHÇEK iþbirliðinin deðerlendirilmesi, gereðinin yapýlmasý istenildi dedi. Mor Çatý nýn yaþatýlmasý gerekir Çubukçu nun yanýtýna göre Mor Çatý ya sýðýnmýþ olan kadýnlar artýk SHÇEK e baðlý sýðýnma ya da konukevlerine gitmek zorunda kalacaklar. Kaymakamlýk, Dünya Bankasý yla olan proje sona erdiði ve maddi kaynak kesildiði için ayrýca bütçe ayýrmamýþtý. Bakanýn yanýtýný deðerlendiren Bayýndýr ise Mor Çatý nýn yaþatýlmasý gerektiðini, yasalarýn da böyle kurumlarýn desteklenmesini bir görev olarak verdiðini tekrar anýmsattý. Radikal

5 15 Ocak 2009 Perþembe Müzik deyip geçmeyin! ARZU HAKSUN GÜVENÝLÝR Ahmet Say Müzik Nedir, Nasýl Bir Sanattýr? adlý kitabýnda müzik elkitabýnýn bir þemasýný okura sunmaya çalýþmýþ Müzik dinlemeyen insan yoktur. Çünkü müzik ruhun gýdasýdýr. Bu iki cümle artýk neredeyse birbirini tamamlamakta ve herkes tarafýndan bilinmektedir. Aslýnda biçoðumuzun bilmediði ruhumuzu beslerken yaptýðýmýz yanlýþ tercihler. Yani gýdayý yanlýþ almak. Peki gýdayý yanlýþ alýrsak hasta olur muyuz? Kuþkusuz. Hatta ölebiliriz de... Bunun en doðru yolu nedir? Müzik üzerine Albüm, Fransa da yayýmlanmasýndan yaklaþýk bir ay sonra Türkçeye kazandýrýldý. Gerek alýþýlmýþ karakterlerin (Billy the Kid, Daltonlar dan Avarel ) gerekse yenilerin (Michael Jackson, Berlin in yýkýlan duvarý) konuk edildiði 17'nci sayýda Hayes in eþinin okumak. Böylelikle, günümüzde hangi müziði dinleyeceðimize de rahatlýkla karar verebiliriz. Dolayýsýyla ruhumuzu kiþiliðimize göre, doðru besleriz... Öncelikle her insan dinlediði müzikte haz arar. Ancak müziði sadece dinlenmesi güzel olan hoþ birþey olark görmek bu sanat dalýna yapýlan büyük haksýzlýktýr. Çünkü daha detaylý düþünmeyi gerektirir. Ne anlatýr? Neyi tanýtýr? Kültürü, dili, dini var mýdýr? Müzik üzerine yazmak demek, müziðin ne anlama geldiðinden, daha da temelde müziðin nasýl olup da bir anlam aracýsý iþlevi görebildiðinden bahsetmek demektir. Müzik araþtýrmacýsý Ahmet Say, yazdýðý Müzik Nedir, Nasýl Bir Sanattýr? adlý kitabýnda tam da bu sözünü ettiklerimizi kolay okunur bir dille ele alýyor. Amacý müzik elkitabý nýn bir þemasýný okura sunmak. Yazar, üç yýl kadar önce Evrensel Kültür dergisi için yazdýðý yazýlarý bir araya getiriyor. Yazý dizisinin içeriði müziðin temel asgari bilgilerini anlaþýlýr bir dille anlatabilmek. Ýlk beþ bölümde temel bilgiler özetleniyor. Bu bölümde müzik nedir? Nasýl bir sanattýr? Müziksiz insan müziksiz toplum okur mu? gibi sorulara cevap aranýyor. Buradan bireysel iþlevi üzerindeki etkilerini de okuyoruz. Duygu ve düþünce dünyamýzý lakabýnýn Limonata Lucy olmasý, baþkanlýðý döneminde Beyaz Saray a alkol yasaðýnýn getirilmiþ olmasý gibi pek çok küçük gerçek ayrýntý dikkat çekiyor. Ancak maceranýn en önemli özelliði ise yaptýðý göndermeler: Beyazdan daha beyaz Ariel den George Bush a, Ýsveç asýllý Fransýz aþçý François Vatel den Elvis Presley e kadar pek çok tanýdýk gerçek bir mizah ziyafeti sunuyor. CNN harekete nasýl geçirdiðini, bireyin kendini tanýmasýna ve kanýtlamasýna nasýl yardýmcý olduðunu görüyoruz. Tüm bunlarýn yanýnda eðlenceli oluþu, insan yaþamýný zenginleþtirerek mutlu edecek öðeler taþýdýðýný öðreniyoruz. Toplumsal iþlevi ise bir o kadar büyük; Ortak duygu ve düþüncelerin müzik aracýlýðýyla dile getirilmesi olgusunun en çarpýcý örnekleri, iþ ve iþçi þarkýlarýýn yaný sýra, Fransýz Devrimi nden baþlayarak çaðýmýza kadar uzanan atýlým yýllarýnda biçok ülkede iz býrakan devrim þarkýlarý ve marþlarýnda simgesini bulmuþtur... Say ýn müziðin özellikleri hakkýnda bilgi verdiði bu bölümde müzikal iletiþime de deðiniyor. Kuþkusuz burada en önemli rol dinleyicinin olduðunu altýný çiziyor. Yorumcu ve besteci eseri ortaya çýkarýrken dinleyiciyi dikkate almak durumunda. Ýkinci bölüm müziðin teorisi üzerine. Ses olgusu, ritim, melodi, armoni... Müziðin bu önemli yapý taþlarýný anlaþýlýr bir ifadeyle açýklýyor. Üçüncü bölüm, müzik türlerine ayrýlýyor; yani klasik, geleneksel, popüler... Kitabýn ikinci gövdesini de müzik tarihine bakýþýmýz oluþturuyor. Bakýþýmýz deniliyor, çünkü bu tarihsel sürece nasýl bakýlmasý gerektiði hâlâ tam olarak bilinmiyor. Bellirli Resimli Tarih ve eþyalar sergisi Ýstanbul u Görmek Sanatçý Casentino nun Ýstanbul a bakmakla yetinmeyip, gördüðü ayrýntýlarýný tuval, kaðýt ve fotoðraflarla günceleþtirdiði kiþisel sergisi Resimli Tarih ve Eþyalar sergisi Tophane deki Pi Art Works galerisinde. Sergi Cuma gününe kadar görülebilir. Uðrak Börek Fýrýný, 59R Rumelihisarý- Þiþli otobüsü, Kadýköy vapuru, Esnaf lokantalarý, Limon satýcýsý Anton, Surlar, Þiþli nin ara sokaklarý ve diðerleri... Sanatçý Antonio Casentino nun, Ýstanbul la kurduðu iliþkiden bahsettiði güncesini bir sergiyle ortalýða saçtýðý sergisi þehri günlük hayatýn rutinine heba etmeyenler için Tophane deki Pi Art Works sanat galerisinde görülebilir. Galeriden Eda Dorala bianet e serginin kapanýþýnýn yoðun ilgi nedeniyle 16 Ocak a ertelediklerini Casentino nun tuvallerinin ve kaðýt iþlerinin yaný sýra fotoðraflarýný da içeren Resimli Tarih ve Eþyalar isimli sergisi ile saatleri arasýnda ziyarete açýk. Pi Art Works galerisinin Casentino dan sonrasý konuðunun Juan Botella Lucas olacaðýný belirten Dorala amaçlarýnýn alternatif iþler üreten sanatçýlarýn sergilerine ev sahipliði yapmak olduðunu sözlerine ekledi. Antonio Casentino, Resimli Tarih ve Eþyalar, Pi Art Works, Boðazkesen Cad. Kadirler Yokuþu, No: 69/1 Tophane- Ýstanbul. Bianet Red Kit'in politik göndermeli macerasý yýllarý arasýnda ABD Baþkaný olarak görev yapan Rutherford Birchard Hayes in seçim gezisini konu alan, Achdé nin çizdiði, Laurent Gerra nýn yazdýðý Washington un Adamý Yapý Kredi Yayýnlarý tarafýndan yayýmlandý. tarihsel dilimden hareketle yol çýkýlýyor. Ýlkçað, Ortaçað, Rönesans, Barok, klasik, romantik, barok... Toplumlarýn, kültürlerin, hatta doða olaylarýnýn da müzik tarihi yazýlýrken rolü büyük oluyor. Tarihsel süreçteki geliþmeler her toplumda farklý ses getiriyor. Dolayýsýyla Türkiye de olup biten de ayrý bir baþlýkla ele alýnýyor. Avrupa müzik kültürüyle olan iliþkimiz çok deðil, 200 yýl kadar önceye dayanýyor. Etkileri ve iþlevselliði Türkiye de cumhuriyetin kuruluþuyla hýz kazanýyor. Müzik ve sahne sanatlarý alanýnda önemli adýmlar atýlýyor. Kýsa opera ve bale tarihi, yirminci yüzyýlýn önemli türü cazla birlikte, kitapta toplam yirmi blümden oluþan müzik tarihine nasýl bakýlmalý olgusu tamamlanmýþ oluyor. Tüm bunlar geleneksel müzik baþlýðý ile son buluyor. Türkiye de müzik üzerine yazýlan kitaplarýn sayýsý gözle görülür bir biçimde artýyor. Talepler doðrultusunda görülüyor ki, artýk müzik üzerine sadece dinlemeyi deðil okuma alýþkanýðýmýzýn da geliþiyor. MÜZÝK NEDÝR, NASIL BÝR SANATTIR? Ahmet Say Evrensel Basým Yayýn 2008, 260 sayfa 11 TL. Radikal Livaneli senfonik süit Ýzmir de Zülfü Livaneli þarkýlarýndan oluþan Senfonik Süit, Türkiye de ilk kez Ýzmir Devlet Senfoni orkestrasý tarafýndan seslendirilecek. Ýngiltere ve Almanya da seslendirilip, CD kayýtlarý yapýlan Zülfü Livaneli Senfonik Süit Türkiye de ilk kez Ýzmir de Ýzmir Devlet Senfoni orkestrasý tarafýndan seslendirilecek. Alman Orkestra Þefi Hansjörg Schellenberger yönetiminde 16 Ocak günü saat da Ýsmet Ýnönü Sanat Merkezi nde gerçekleþtirilecek konsere Zülfü Livaneli de konuk sanatçý olarak katýlacak. Konserde ayrýca Alman Arp sanatçýsý Margit-Anna Süss de solist olarak yer alacak. Ýzmir Devlet Senfoni Orkestrasý Konserde Zülfü Livaneli Senfonik Süitinin yaný sýra Alberto Ginastera Arp Konçertosu ve W.A.Mozart Senfoni No.40 ý seslendirilecek. Konser ayrýca, Dil Birleþtirir sloganý ile Münih te bulunan Türklere dil kursu hizmeti veren Chiemsee Rotary Kubülü ve Ýzmir Rotary Derneði iþbirliði ile uluslararasý sosyal projeler kapsamýnda Almanya da 18 Ocak 2009 tarihinde seslendirilecek. 18 Ocak ta Munich Rosenheim da seslendirilecek konseri yine Alman Orkestra Þefi Hansjörg Schellenberger yönetecek. Konserin gelirleri Ýzmir in Kemalpaþa, Menemen, Kiraz, Torbalý ilçelerinde düzenlenecek okuma yazma kurslarýnda kullanýlacak. Birgün Ýzmir

6 Kursiyerlere kolay öðrenme broþürü 15 Ocak 2009 Perþembe Nevþehir de Yerel Enerji Forumu yapýldý Yerel Enerji Forumlarý üst baþlýðýyla düzenlenen etkinlikler dizisinin ikincisi Kayseri'den sonra TMMOB Elektrik Mühendisleri Odasý (EMO) Nevþehir, Aksaray Ýl Temsilcilikleri ve Þereflikoçhisar Ýlçe Temsilciliðinin yürütücülüðünde Nevþehir de gerçekleþtirildi. Sulucakarahöyük/ NEVÞEHÝR Nevþehir Belediyesi Kapadokya Eðitim Merkezi (KAPEM) tarafýndan açýlan Ýngilizce kursuna katýlan kursiyerlere, Ýngilizce'yi en kolay þekilde öðrenebilmenin metotlarýnýn iþlendiði 3 farklý broþür daðýtýldý. KAPEM'de halen devam eden iki ayrý Ýngilizce kursuna devam eden 40 kursiyere daðýtýlan broþür, Ýngiltere Birleþik Krallýk Uluslararasý Kültürel Ýliþkiler ve Eðitim Kuruluþu olan Brýtýsh Councýl tarafýndan hazýrlandý. 3 ayrý broþür halinde hazýrlanan mini kitapçýkta, çocuklara ve ailelere yönelik olarak Ýngilizce'nin en kolay þekilde öðrenilmesi için gerekli yöntemler anlatýlýyor. Kent Haber Muhtar adayý sayýsýnda patlama! Sulucakarahöyük/ NEVÞEHÝR Nevþehir'de yerel seçimler öncesinde muhtar adaylýðý sayýsýndaki artýþ dikkat çekiyor. Birçok mahallede 10'un üzerinde adayýn bulunduðu Nevþehir'de, 3 tane de bayan muhtar adayý seçime girecek. Nevþehir Muhtarlar Derneði Baþkaný Hüseyin Altýnýþýk, yaptýðý açýklamada, 29 Mart 2009 tarihinde gerçekleþtirilecek olan yerel seçimlerde, il merkezindeki 30 mahalle içinde muhtar seçimlerinin yapýlacaðýný hatýrlattý. Geçtiðimiz yýllarda gerçekleþtirilen seçimlere oranla bu yýl muhtar adayý sayýsýnýn oldukça yüksek olduðunu kaydeden Altýnýþýk, 30 mahalle için þu ana kadar yaklaþýk 150 adayýn bulunduðuna dikkat çekti. Altýnýþýk, "Nevþehir'de bazý mahallelerde geçtiðimiz seçimlerde muhtar adayý bile bulmakta sýkýntý yaþanýrken bu yýl aday sayýsýnda ciddi bir artýþ yaþanýyor. Bazý mahalleler de 10'un üzerinde aday olmasý dikkat çekiyor. Bu bizler için gurur verici bir olay. Seçimlere kadar aday sayýsýnýn daha da artmasýný bekliyoruz" dedi. Nevþehir'de bu yýl muhtar adaylýðý konusunda bayanlarýn da oldukça ilgili olduðunu ifade eden Hüseyin Altýnýþýk, þu ana kadar 3 bayanýn çeþitli mahallelerde adaylýðýný açýkladýðýný, ancak bayan aday sayýsýnýn daha da artmasýný beklediklerini Hüseyin Altýnýþýk, muhtarlýk adaylýðý için 25 yaþýný doldurmak, okur-yazar olmak, aday olduðu mahallede en az bir yýldýr oturmak, yüz kýzartýcý suç iþlememiþ olmak ve kamu hizmetlerinden yasaklý olmamak þartlarýnýn arandýðýný sözlerine ekledi. Kent Haber Suluca Karahöyük/NEVÞEHÝR Gazi BARAN 10 Ocak 2008 Cumartesi günü Nevþehir Ticaret Borsasý Toplantý Salonu nda gerçekleþen Yerel Enerji Forumu saatleri arasýnda üç oturum olarak yapýldý. Oturumlarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Üretiminin Bugünü ve Yakýn Geleceði, Kýzýlýrmak Hes Santralleri, Aksaray Bölgesi Enerji Sorunlarý, Türkiye de Özelleþtirme Gerçeði, Enerji de Özelleþtirme, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý, Bio Enerji, Jeotermal Enerji Sulucakarahöyük/ KIRÞEHÝR Kýrþehir'de 2000 yýlýnda 65 olan onyx taþý iþleme atölyelerinin sayýsý þimdilerde 5'e düþtüðü ve taþ iþlemeciliðinin tarihe karýþacaðý kaydedildi. Kýlýçözü Sanayi Sitesi nde faaliyet gösteren onyx taþý iþleme atölyelerinde önceki yýllarda 200'e yakýn kiþinin istihdam edildiði bildirilirken, bu sayýnýn 20'ye düþtüðü ileri sürüldü. Onyx atölyesi sahibi Ahmet Arý, atölye sayýsýnýn 5'e düþtüðünü ve bazýlarýnýn da, Enerji Verimliliði, Ýklim Deðiþikliði ile Mücadelede Enerji Politikalarý, Dünya da Su Sorunlarý ve Su Politikalarý, Tarým ve Turizm de Enerji Sorunlarý baþlýklý bildiriler sunuldu ve tartýþýldý. EMO Nevþehir Ýl Temsilcisi Hamit Yýlmaz KARA nýn açýlýþ konuþmasýyla baþlayan forum EMO Ankara Þubesi Yönetim Kurulu Baþkaný Ramazan PEKTAÞ ýn kapanýþ konuþmasýnýn ardýndan Sonuç Bildirgesi nin okunmasýyla kapandý. Kamuoyuna duyurulacak olan Sonuç Bildirgesi nde, yeryüzünün enerji hakimiyeti savaþlarýyla kirletildiði, daha fazla kâr hýrsýyla yerküremizin yaþanýlýr olmaktan çýkarýldýðý, Türkiye nin son yýllarda karbondioksit kükürtdioksit ve sera etkisi yapan asitler salýnýmýnda %73 leri bulan emisyon oranýyla dünyada ilk sýralara giren ülkelerden olduðu, fosil yakýtlarýn yaygýn tüketimiyle birlikte dýþa baðýmlýlýðýn da arttýðý konularýnýn altý çizildi. Bildirgede; enerji sektöründeki kapanma noktasýna geldiðini belirterek, "Kýrþehir'de bu sektörde þu anda 20 kiþi istihdam ediliyor yýlýnda 65 olan atölye sayýsý þimdilerde sadece 5-6 tane. Pazar bulunamýyor ve çýrak sýkýntýsý çekiyoruz. Pazar bulunmamasý ve bu sanata yönelik teþvik olmamasý, atölye sahiplerini sýkýntýya düþürdü. Taþ iþlemeciliði tarihe karýþacak gibi görünüyor" dedi. Kýrþehir genelinde yaklaþýk 350 ton taþ iþlendiðini kaydeden Arý, bu rakamýn 2000 yýlýnda 3 bin ton olduðunu sözlerine ekledi. Kent haber özelleþtirme politikalarýnýn son bulmasý, verimliliðin artýrýlmasý, ulaþýmda toplutaþýmanýn yaygýnlaþmasý, jeo termal enerjiye yönelinmesi, ekolojik dengeyi bozmayan çevreyi tahrip etmeyen enerji politikalarýnýn hedeflenmesi, sanayide yaþam dengelerinin gözetilmesi, Kyoto Protokolünün önemli olmakla birlikte yeterli olmadýðý emisyon ticareti ile metaya dönüþtürülmesinin etik tartýþmasýnýn yapýlmasý gerektiði, gýda savaþlarýna izin verilmemelidir önerilerinde bulunuldu. 3.Oturumun sorular bölümünde Ankara-Nevþehir-Aksaray hattýnda neden tren yok sorusu, EMO Nevþehir Ýl Temsilcisi Kara tarafýndan, biz istemez miyiz ancak bu bir devlet politikasý, biçiminde yanýtlandý. EMO Ankara Þubesi Yönetim Kurulu Baþkaný Ramazan PEKTAÞ, Mart 2009 da Ýstanbul da yapýlacak olan ve suyun ticarileþtirilmesinin özelleþtirilmesinin iþleneceði 5. Dünya Su Forumu na karþý bir direnç hattý oluþturmak amacýyla Alternatif Su Forumu düzenleyecekleri duyurarak sözlerini bitirdi. Taþ iþlemeciliði tarih oluyor Kýrþehir de taþ iþlemeciliði ve süs eþyasý yapýmý ile ünlü onyx atölyeleri kapanmaya baþladý. Amatör ligde gol yaðmuru! Sulucakarahöyük/KIRKLARELÝ Kýrklareli Süper Amatör Futbol Ligi'nin 12.haftasýnda iki maçta tam 19 gol atýldý. 11 Ocak Pazar günü oynanan Kýrklareli Süper Amatör Futbol Ligi'nin 12.haftasýnda iki maçta 19 gol atýlýrken, sezonunun gol rekoru egale edildi. Ýnece'de oynanan Kýrklarelispor ile Karþýyaka Gençlikspor arasýndaki mücadelede sporseverler tam 11 gol izlerken, Kýrklarelispor Takýmý rakibi Karþýyaka Gençlikspor'u 9 2 maðlup etti. Pýnarhisar'da oynanan bir diðer maçta ise Pýnarhisarspor ile Babaeskispor Talkýmlarý arasýnda oynanan mücadelede tam 9 gol vardý. Deplasman takýmý Babaeskispor dýþ sahada olmasýna raðmen Pýnarhisarspor'u 7 2 maðlup etti. Bilindiði gibi Vizespor Takýmý Evrenspor'u, Ahmetbey Güvenspor da Yýldýrýmspor'u ayný sonuçla 2 0 maðlup ederlerken, Kýrklareli Süper Amatör Futbol Ligi'nin 12.haftasý itibarýyla sporseverler 4 maçta tam 23 gol izlediler. Kýrklareli Süper Amatör Futbol Ligi'nin sezonunda en son 26 Ekim 2008 Pazar günü oynanan 3.hafta maçlarýnda toplam 23 gol atýlmýþtý. Yine 12.haftada atýlan 23 golle bu rekor egale edilmiþ oldu. Kent Haber

7 15 Ocak 2009 Perþembe 7 Ýsrail i kimse durduramýyor Ýsrail iþgali Gazze þehir merkezine doðru ilerliyor. 400 bin nüfuslu kentin kenar mahallelerinde büyük çatýþmalar yaþanýrken, Ýsrail tanklarý kentin güneyinde, on binlerce Filistinlinin yaþadýðý Tel Havva mahallesine girdi. Ýsrail ordusu havadan ve denizden kenti bombalamaya ise tük hýzýyla devam ediyor. ÜRDÜN DEN ATEÞ AÇILDI Ýsrail ordusu, Ýsrail-Ürdün sýnýrýnda devriye gezen Ýsrail askerlerinin üzerine ateþ açýldýðýný, olayda kayýp verilmediði bildirdi. Ürdün, tarafý ise ateþ açýldýðýna iliþkin iddiayý reddetti ten bu yana her iki ülke sýnýrýnda herhangi bir olay yaþanmamýþtý. Geçtiðimiz günlerde ise Lübnan tarafýndan Ýsrail kentlerine roket saldýrýlarý yapýlmýþtý. Komþularýndan Ýsrail e yönelik saldýrýlarýn gelmesi savaþýn tüm bölgeye yayýlmasý endiþesine yol açýyor. ÝSRAÝL FEVKALADE BÝR ÝÞ YAPMIÞ Ýsrail Genelkurmay Baþkaný Korgeneral Gabi Eþkenazi, askerlerinin Hamas"a önemli zarar verdiklerini, daha da fazlasý için saldýrýya devam edeceklerini Eþkenazi, Ýsrail askerlerinin Hamas militanlarýna, altyapý ve hükümet kurumlarýna önemli zarar verdirerek "fevkalade bir iþ" yaptýklarýný belirtti. "Daha yapacak iþlerimiz var" diyen Eþkenazi, Hamas"ýn roket saldýrýlarýný azaltmak için daha çok çalýþacaklarýný ifade etti. Eþkenazi"nin fevkalade dediði saldýrýlar sonrasýnda yaþamýný yitiren Filistinlilerin sayýsýnýn 1000"i geçtiði yaralý sayýsýnýn ise 5 bini bulduðu açýklandý. Öte yandan Ýsrail Baþbakaný Ehud Olmert"in BM Güvenlik Konseyi"nin Gazze kararý için Bush"tan destek istediði ve Bush"un da bunun üzerine Dýþiþleri Bakaný Condoleezza Rice arayarak karar tasarýsý için çekimser oy kullanmasýný istediði açýklandý. HAMAS, MISIR"IN ÖNERÝLERÝNÝ REDDEDECEK Bu arada, ateþkes saðlanmasýna yönelik Mýsýr"ýn ortaya koyduðu önerilere Hamas"ýn sýcak bakmadýðý bildirildi. Hamas"ýn, son günlerde uluslararasý diplomatlarla birlikte üzerinde çalýþýlan Mýsýr"ýn hazýrladýðý önerideki üç unsura karþý çýktýðýný belirterek, örgütün "Kahire"nin uzun süreli ateþkes önerisine, Ýsrail askerlerinin Gazze"de yeni iþgal ettiði mevzilerden derhal çekilmesini de içermeyen herhangi bir ateþkese, Refah sýnýr geçiþ noktasýnda yabancý gözlemcilere" karþý olduðunu kaydetti. Ýsrail de savaþmayan askere ceza ÝsraÝl binlerce yedek askerini göreve çaðýrýp Gazze iþgaline gönderirken, savaþmak istemeyen askerlerine ceza yaðdýrmaya devam ediyor. Haaretz Gazetesi"nin haberine göre, son olarak operasyona katýlmadýðý gerekçesiyle bir yedek askerin savaþmak istemediði için 14 gün hapis cezasýna çarptýrýldýðý bildirildi. 27 Aralýk"ta baþlayan "Dökme Kurþun" operasyonundan bu yana birçok askerin yedeklere yapýlan çaðrý sonrasý uluslararasý kurumlara baþvurduðu açýklandý. Askerlerin Gazze Þeridi"ne girmeyi reddettiði, bir kýsmýnýn komutanlarýyla uzlaþmaya vararak, birlikleriyle savaþa katýlmaktan muaf tutulduklarý da kaydedildi. Ýsrail, geçen hafta binlerce yedek askerin daha göreve çaðýrmýþtý. Bunlardan ilk bölümü geçen hafta sonu eðitimlerini tamamlamýþtý. Arap partilerine seçim yasaðý geldi ÝsraÝl bir yandan Gazze saldýrýsýyla Hamas"ý bölge dengelerinin dýþýna atarken, diðer yandan kendi sýnýrlarý içerisinde yaþayan Araplarý da ülkedeki siyasi sürecin dýþýna itiyor. Ýsrail merkez seçim komisyonu, iki Arap partisinin gelecek ay yapýlacak parlamento seçimlerine girmesini yasakladý. Ýsrail"deki dinci ve aþýrý saðcý partilerin talebini deðerlendiren Merkez Seçim Komisyonu, Araplarý temsil eden "Balad" ve "Raam Taal" partilerinin 10 Þubat"taki seçimlere katýlamayacaðýný açýkladý. "Raam Taal" milletvekili Ahmet Tibi, saðcý partileri seçim kampanyasý için Gazze"de savaþa gitmekle suçladý. Arap milletvekilleri seçim komisyonu kararýný ýrkçýlýk olarak niteledi. Komisyon kararýný deðerlendiren "Ýsrail Evimiz" Partisi lideri Avigdor Lieberman ise, "Balad terör örgütü artýk seçimlere giremeyecek. Ýlk savaþ bitmiþtir" dedi. AB Komisyonu üyesi Ýsrail insan haklarýný çiðniyor AB Komisyonu"nun insani yardýmlardan sorumlu üyesi Belçika eski Dýþiþleri Bakaný Louis Michel, Gazze saldýrýlarýnda Ýsrail"i uluslararasý insan haklarý hukukunu ihlal etmekle suçladý. Michel, yaptýðý açýklamada, "Ýþgalci bir gücün ilk yükümlülüðü insan hayatýný korumak, can güvenliðini saðlamak, onlarý beslemek ve gözetmektir" diyerek, Ýsrail"in "göstere göstere" bu yükümlülüklerinin hiçbirisini yerine getirmemesini "kabul edemediðini" ifade etti. Michel, "Uzmanlarýn üzerinde görüþ birliði saðlayarak açýða çýkardýðý Ýsrail"in suçlarýndan oluþturduðu kanýtlar, bu ülkenin Gazze Þeridi"nde uluslararasý insan haklarýna uymadýðýný ortaya koymaktadýr" dedi. AP genel kurul çalýþmalarýnýn açýlýþý sýrasýnda Gazze sorununa deðinen AP baþkaný Hans Gert Pöttering, Gazze"deki geliþmelerden derin endiþe duyduðunu belirtmiþ biran önce ateþkes çaðrýsýnda bulunmuþtu. BM Genel Sekreteri Ban Gazze için Ortadoðu da ÝsraÝl"in Gazze saldýrýlarýna karþý etkisiz kalmakla suçlanan BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, iþgalden bu yana ilk kez bölgeye gitti. Ban Ki-mun"un aralarýnda Türkiye"nin de bulunduðu bölge ülkelerini ziyaret edecek. Bir açýklama yapan Ban, Ýsrail ve Hamas saldýrýlarýnýn sona ermesi gerektiðini belirterek, Mesajým gayet açýk ve direkt, iki taraftan da saldýrýlarýna þu an son vermelerini istiyorum dedi. Gazze"de çok fazla insanýn öldüðünü ve çok fazla sayýda sivilin ýstýrap çektiðini belirten Ban, Gazze"de toplumun temellerinin yýkýma uðradýðýný, evlerin, saðlýk tesislerinin, okullarýn ve altyapýnýn tahrip olduðunu Özgür Gazze gemisi geri dönmek zorunda kaldý ÝsraÝl"in saldýrýlarýnýn devam ettiði Gazze Þeridi"ne insani yardým götürmek için Larnaka"dan yola çýkan "Özgür Gazze Haraketi"nin gemisi teknik sorun nedeniyle geri döndü. Aralarýnda Yunan, Ýspanyol ve Belçikalý parlamenterlerle 6 doktorun bulunduðu 34 kiþilik grubu taþýyan geminin Filistin sularýnda olmasý bekleniyordu. Gemide, bebek mamasý, bebek bezi, kuru gýda gibi insani yardým malzemesiyle týbbi malzemeler bulunuyor. Yunan bandýrýlalý geminin teknik bir arýza nedeniyle geri dönmek zorunda kaldýðý açýklandý. Birgün Ekosistemle oynarsan böyle olur! Macquarie Adasý nda denuzkuþlarýný korumak için kediler temislendi. Bunun sonucunda nüfusu patlayan tavþanlar kuþlarýn yiyeceklerini bitirdi. Tabribatýn düzeltilmesi 16.2 milyon dolara mal olacak BANGKOK - Avustralya nýn ünlü adasý Macquarie de, doðal hayata müdahale, ekosistemi bozarak çevre tahribatý yarattý. Dünya Mirasý listesine dahil olan Macquarie deki denizkuþlarýný korumak için adanýn kedilerden arýndýrýlmasý önerisi baþlangýçta güzel bir fikir gibi görünüyordu. Ancak bu proje, adada yaþayan tavþan nüfusunda patlama ve kuþlarýn besini için gerekli sebzelerin imhasýyla sonuçlandý. Ýngiliz Ekoloji Derneðinin dergisinde Dana Bergstrom ve arkadaþlarýnýn kaleme aldýðý makalede, Macquarie adasýnýn kedilerden arýndýrýlmasýnýn "çevresel tahribata neden olduðu" ve bu tahribatýn düzeltilmesinin 16,2 milyon dolara mal olacaðý belirtildi. Bergstrom, açýklamasýnda da yýllarý arasýndaki araþtýrmalarýnýn yaygýn bir ekosistem tahribatý olduðunu gösterdiðini Araþtýrmanýn, adanýn kedilerden arýndýrýlmasý projesinin beklenmeyen sonuçlarýnýn, iyi niyetli olsa bile uzun süreli düþünülmeden ekosisteme yapýlan müdahalenin tehlikelerini gösterdiði kaydedildi. Adadan sorumlu olan Tazmanya Parklar ve Yaban Hayatý Dairesi sözcüsü Liz Wren, baþlangýçta kedilerin yok edilmesinin tavþan nüfusunu artýracaðýnýn farkýnda olunduðunu, ancak araþtýrmacýlarýn kedilerin denizkuþlarýna verdiði zararý karþýlamak için bu riskin deðer olduðunu belirttiðini aktardý. Wren, 2010 da baþlayacak yeni planlarýnýn da kedilerden sonra adanýn fare ve tavþanlardan temizlenmesi olduðunu (aa)

8 Tarým ilaçlarýnda reçeteli dönem Tarýmda bilinçsiz ilaç kullanýmýnýn yol açtýðý sorunlarý önlemeyi amaçlayan düzenleme yürürlüðe girdi Tarýmda bilinçsiz ilaç kullanýmý, hem saðlýk sorunlarýna yol açýyor, hem de yaþ sebze-meyve ihracatýnda büyük düþüþlere neden oluyor. Cem Gurbetoðlu Tarým ilaçlarýnýn etkin ve saðlýklý bir þekilde kullanýlmasý için çýkartýlan Bitkisel Üretimde Kullanýlan Kimyasallarýn Kayýt Altýna Alýnmasý ve Ýzlenmesi Hakkýnda Yönetmelik ile tarým ilaçlarý artýk reçete ile satýlacak. 1 Ocak 2009 da yürürlüðe giren yönetmelikle reçetesiz zirai ilaç ve gübre satýþý yasaklandý. Uygulamanýn devrim niteliðinde olduðunu belirten Türkiye Ziraatçýlar Derneði Baþkaný Ýbrahim Yetkin, aþýrý ilaç kullanýmýnýn engellenecek olmasýnýn ilaç tekellerini rahatsýz ettiðini Türkiye de tarýmda 450 zararlýya karþý toplam 4 bin 17 çeþit tarým ilacý kullanýlýyor. Bu ilaçlarýn yanlýþ zaman ve dozda kullanýlmasý, ürünlerde ilaç kalýntýsýna yol açýyor. Hasat zamanýndan belirli bir süre önce kullanýmý durdurulmayan tarým ilaçlarýnýn etkisi, yýkamayla da yok olmuyor. Araþtýrmalara göre insan saðlýðýna kalýcý zarar veren tarým ilacý kalýntýsýna, piyasada satýlan et ve süt ürünlerinin yaný sýra anne sütünde de rastlanýyor. Bilinçsiz kullanýlan tarým ilaçlarý, saç dökülmesinden kansere kadar pek çok saðlýk sorununa yol açmakla kalmýyor, topraða, suya ve diðer canlýlara da zarar veriyor. Sürekli, ölçüsüz ve zamaný iyi hesaplanmadan yapýlan ilaçlama, tarým zararlýlarýnýn da direnç kazanmasýna yol açýyor. Geçtiðimiz yýllarda Rusya, tarým ilacý kalýntýsýnýn yüksek olduðu gerekçesiyle Türkiye den yaþ sebze ve meyve alýmýný kýsa süreliðine durdurmuþtu. Ýlaç kullanýmý izlenecek 4 Kasým 2008 de Resmi Gazete de yayýnlanan ve 1 Ocak 2009 da yürürlüðe giren Bitkisel Üretimde Kullanýlan Kimyasallarýn Kayýt Altýna Alýnmasý ve Ýzlenmesi Hakkýnda Yönetmelik, tarým ilaçlarýnýn yanlýþ kullanýlmasýný önlemeyi amaçlýyor. Yönetmelik ile tarým ilaçlarý da artýk reçeteyle satýlacak. Yönetmeliðe göre reçeteyi tarým teknisyenleri, tarým teknikerleri ve ziraat mühendisleri yazabilecek. Ayrýca hangi bitkinin, hangi koþullarda ne kadar ilaç ve kimyasal gübre kullanýlarak üretileceði, ilaç kullanýmýndan sonra beklenmesi gereken sürenin ne kadar olacaðý da belirlenecek. Çiftçi Kayýt Sistemi bilgilerine uygun olarak çiftçi tarafýndan her bitkisel ürün için ayrý ayrý doldurulacak olan defter, hasada yakýn dönemlerde Tarým Ýl ve Ýlçe Müdürlükleri tarafýndan denetlenecek. Kayýt defteri, çiftçinin kimliði, üretilecek ürünün adý, üretim alaný, tahmini üretim miktarý gibi bilgilerin yaný sýra ürünün yetiþtirilmesi sýrasýnda kullanýlan ilaç, gübre ve bitki geliþim düzenleyicilerinin markasý, etkili maddesi, hangi hastalýk ya da zararlýlara karþý kullanýldýðý, dekar veya aðaç baþýna kullanýlan doz gibi bilgileri de içeriyor. Kullaným yüzde 10 düþecek Yönetmeliðe göre ziraat fakülteleri de uygulamanýn denetimi için yetkili kurumlar arasýnda. Yönetmeliðin uygulanmasýnýn ilaç kullanýmýný yüzde 10 oranýnda azaltmasý beklenirken, uygulama kimyasal atýk kaynaklý çevre kirliliðinin önlenmesi için de önemli bir adým. Dünyada birçok geliþmiþ ülkede hayata geçirilen tarým ilaçlarýnýn reçete ile satýlmasý uygulamasýyla birlikte verimlilikte de artýþ bekleniyor. TZD: Ýlaç tekelleri rahatsýz Türkiye Ziraatçýlar Derneði (TZD) Genel Baþkaný Ýbrahim Yetkin, tarýmda reçete ile ilaç kullanýmýnýn hem insan, hem de çevre saðlýðý bakýmýndan önemli bir geliþme olduðunu belirtti. Ziraatçýlarýn uzun yýllardýr böyle bir düzenlemenin yapýlmasýný talep ettiklerini kaydeden Yetkin, düzenlemenin tarýmda devrim niteliði taþýdýðýný ifade etti. Yetkin, zirai ilaçlarýn çiftçiler tarafýndan aþýrý miktarda kullanýlabildiðini belirterek, kullanýlan miktar düþeceði için düzenlemenin ilaç tekellerini rahatsýz ettiðini bildirdi. Türkiye ölçeðinde bitki koruma ürünleri bayiliði yapan 6 bin 198 bayi bulunuyor. Bu bayilerin 3 bin 962 si ziraat mühendisi, 819 u ziraat teknisyeni ve teknikeri. 2 bin 117 bayi ise geçmiþte zirai ilaç bayiliðinin tamamen ticari bir faaliyet gibi görüldüðü dönemde bayilik hakký kazanmýþ bulunan diðer meslek mensuplarý. Bunlarýn içinde ilahiyat, inþaat mühendisliði, iþletme, siyasal bilgiler fakülteleri mezunlarýnýn yaný sýra 391 ilkokul mezunu ile bir de okuryazar yer alýyor. TZD Genel Baþkaný Ýbrahim Yetkin, reçete ile satýþ uygulamasýyla piyasada faaliyet gösteren bazý ilaç bayilerinin, üreticiyi ticari amaçlarla yanýlttýðý iddialarýnýn da önüne geçileceðini savundu. (Ankara/EVRENSEL) Seçmene selam 2B ye devam Orman dýþýna çýkarýlmýþ arazilerin (2B) hak sahiplerine ve TOKÝ ye devri için hükümet seçim öncesi yasa çýkarmaya hazýrlanýyor ANKARA - Hükümetin 29 Mart yerel seçimlerinden önce yasa çýkarmayý planladýðý 2-B ler (orman dýþýna çýkarýlmýþ araziler) Türkiye de 473 bin 419 hektarlýk bir alaný kaplýyor. Ýstanbul, Ýzmir gibi illerdeki 2-B lerin üzerinde de genellikle toplu yerleþim alanlarý ve sanayi tesisleri bulunuyor. Hazýrlanan yasa taslaðýyla hak sahiplerine rayiç deðerler üzerinden satýlmasý, TOKÝ ye emlak vergisine tabi deðerler üzerinden devri planlanan 2-B lerin toplam büyüklüðü 473 bin 419 hektarý buluyor. Kadastro çalýþmalarý tamamlandýðýnda bu rakamýn 600 bin hektara ulaþacaðý tahmin ediliyor. Mevcut rakamlara göre en fazla 2-B alaný, 45 bin 548 hektar ile Antalya da bulunuyor. Bunu 9 bin 287 hektar ile Mersin, 34 bin 887 hektar ile Balýkesir, 29 bin 632 hektar ile Sakarya, 29 bin 138 hektar ile de Muðla izliyor. 2-B lerin oluþturduðu alan Ýstanbul da 18 bin 233 hektara, Ýzmir de 14 bin 772 hektara, Bursa da 14 bin 534 hektara ulaþýyor. Hakkari, Van, Þýrnak, Mardin, Batman, Erzurum, Erzincan, Aðrý, Kars, Ardahan ve Iðdýr illerinde ise hiç 2-B arazisi görünmüyor. ÜZERLERÝNDE KENTLER VAR Devletin resmi verilerine göre, 2-B lerin 22 bin 233 hektarýnýn üzerinde toplu yerleþim alanlarý bulunuyor. 6 bin 624 hektarlýk alanda ilçeler, 8 bin 514 hektarlýk alanda beldeler, 7 bin 35 hektarlýk alanda da köyler yer alýyor. Sera alanlarý 2-B ler içinde 2 bin 365 hektar, narenciye, zeytinlik, fýndýklýk, meyvelik ve bahçelikler 111 bin 115 hektar, otlak ve yaylaklar 35 bin 419 hektar, diðer ekili alanlar ve deðerlendirilemeyecek alanlar da 294 bin 206 hektarlýk alan oluþturuyor. Ýstanbul, Ýzmir, Antalya, Mersin, Muðla ve Bursa da toplam 160 bin hektarlýk 2-B alaný üzerinde rantý yüksek yerleþim, sanayi tesisi, narenciye, muz bahçeleri, seralar ve zeytinlikler yer alýyor. 2-B ler için hazýrlanan "Orman Köylülerinin Kalkýndýrýlmasý ve Hazine Adýna Orman Sýnýrlarý Dýþýna Çýkarýlan Yerlerin Deðerlendirilmesi Hakkýnda Kanun Tasarýsý Taslaðý"nýn gerekçesinde, orman vasfýný tam kaybettiði için orman sýnýrlarý dýþýna çýkartýlan yerlerin yýldýr iþgalcilerin elinde bulunduðu belirtilerek, þu deðerlendirmeler yapýldý: "Mersin, Antalya, Muðla, Ýzmir, Ýstanbul ve Bursa il sýnýrlarý içinde orman sýnýrlarý dýþýna çýkarýlan alan 160 bin hektar civarýnda olup, bu yerler, narenciye, muz, sera, zeytinlik, toplu yerleþim yerleri ve sanayi alanlarý gibi rayiç deðerleri çok yüksek olan yerlerdir yýldýr iþgalcilerin elinde bulunan, devlete o günden bu yana bir kuruþ ödemeyen, aksine kullanan kiþilerce harici senetlerle alýnýp, satýlan yeniden orman yapýlmasý mümkün olmayan bu arazilerin, kullananlarýn elinden alýnýp, orman içi köyler halkýna tahsis edilebilmesi de mümkün deðildir. Bu yerlerin rayiç deðerleri üzerinden deðerlendirilerek saðlanacak mali kaynak, öncelikle nakledilecek orman köylülerine ait taþýnmazlarýn kamulaþtýrýlmasý, bilim ve fen bakýmýndan orman olarak muhafazasýnda yarar görülmeyen, ancak tarým alaný olarak kullanýlmasýnda yarar görüldüðü için orman sýnýrlarý dýþýna çýkartýlan yerlerin ýslah, imar ve ihyasý, naklen iskan, orman köylülerinin kalkýnmalarýnýn desteklenmesi ve yeni orman alanlarýnýn tesisinde kullanýlacaktýr." Radikal

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı