BİRİNCİ KISIM SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNA GİRİŞ Birinci Bölüm SOSYAL GÜVENLİK KAVRAMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİRİNCİ KISIM SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNA GİRİŞ Birinci Bölüm SOSYAL GÜVENLİK KAVRAMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ"

Transkript

1 İ Ç İ N D E K İ L E R BİRİNCİ KISIM SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNA GİRİŞ Birinci Bölüm SOSYAL GÜVENLİK KAVRAMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ 1. Sosyal Güvenlik Kavramı 1 I. Sosyal güvenlik ve sosyal riskler 2 1. Genel olarak 2 2. Ortaya çıkış nedenlerine göre sosyal riskler 3 3. Sonuçlarına göre sosyal riskler 3 II. Geniş anlamda sosyal güvenlik 5 1. Sosyal güvenlik ve bireysel ekonomik güvence 5 2. Sosyal güvenliğin önleyici fonksiyonu 6 3. Sosyal güvenlik ve kişiliğin geliştirilmesi 6 III. Dar anlamda sosyal güvenlik? IV. Geleneksel koruma tekniklerinin yetersizliği ve özgün sosyal güvenlik sistemlerinin kaçınılmazlığı 1. Geleneksel koruma teknikleri 8 2. Özgün sosyal güvenlik sistemlerinden bağımsız Sosyal Güvenlik Hukukuna Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Tarihsel Gelişimi 14 I. Sosyal güvenlik sistemlerinin Batı ülkelerindeki tarihsel gelişimi 15 A. Sosyal Güvenlik sistemlerinin oluşumunu hazırlayan ekonomik ve sosyal koşullar 15 B. İlk sosyal güvenlik sistemleri ve özellikleri 1? 1. İş kazaları ve meslek hastalıklarının doğurdukları zararın tazminine ilişkin ilk sistemler I 7 2. İlk sosyal sigorta sistemleri Aile yardımlarını öngören ilk sistemler 21 C. Çağdaş sosyal güvenlik düşüncesine öncülük eden sistemler Ağustos 1935 tarihli A.B.D. Sosyal Güvenlik Yasasının öngördüğü sistem Yeni Zelanda'nın sosyal güvenlik sistemi Yeni bir sosyal güvenlik kuramı: Beveridge Raporu 24

2 VI II. Türk sosyal güvenlik sisteminin tarihsel gelişimi Osmanlı İmparatorluğu dönemi Cumhuriyetin ilanından önceki Büyük Millet Meclisi Hükümeti dönemi Cumhuriyet dönemi Sosyal Güvenlik Kavramının Evrensel Boyutları 37 I. Uluslararası hukuk belgelerinde yeni bir sosyal güvenlik anlayışı 37 II. İnsan hakları evrensel bildirgesi 38 III. Sosyal güvenliğin asgari normlarına ilişkin Uluslararası Çalışma Örgütünün 102 sayılı sözleşmesi 39 IV. Avrupa Konseyi çerçevesinde oluşturulan sosyal güvenlik belgeleri Avrupa Sosyal Şartı Avrupa Sosyal Güvenlik Kodu ve Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi 42 V. Avrupa Birliği sosyal güvenlik hukuku Kurucu Antlaşmalarda sosyal güvenlik Sosyal güvenlik konusundaki Tüzükler ve Temel Sosyal Haklar Şartı 45 VI. İki taraflı sosyal güvenlik sözleşmeleri 47 İkinci Bölüm SOSYAL GÜVENLİĞİN ÇAĞDAŞ EĞİLİMLERİ ve BOYUTLARI 4. Sosyal Güvenliğin Çağdaş İlke ve Eğilimleri 49 I. İlke ve eğilimleri yönlendiren etkenler 49 II. Sosyal güvenliğin yaygınlaştırılması Kişiler açısından kapsamın genişletilmesi Sosyal riskler açısından kapsamın genişletilmesi 51 III. Yönetim ve tekniklerde bütünlük Yönetimde teklik Tekniklerde bütünlük 53 IV. Devletin sosyal güvenliğin finansmanına katılması Sosyal Güvenliğin Boyutları 55 I. Toplu bakış 55 II. Sosyal güvenlik ve ekonomi Ülkelerin ekonomik gelişmişlik düzeylerinin sosyal güvenlik sistemlerine etkisi Ekonomik konjonktürün sosyal güvenlik sistemlerine etkisi Sosyal güvenlik sistemlerinin ekonomik yapı üzerindeki etkileri 59 III. Sosyal güvenlik ve demografı Demografik verilerin sosyal güvenlik sistemlerine etkisi Sosyal güvenlik sistemlerinin demografik yapıya etkisi 62 IV. Sosyal güvenlik ve sosyoloji 63

3 VII 1, Sosyolojik verilerin sosyal güvenlik sistemlerine etkisi Sosyal güvenlik sistemlerinin sosyolojik verilere etkisi Sosyal Güvenliğin Finansman 66 I. Finansman kaynakları İşçi ve işverenlerin sosyal güvenliğin finansmanına katılmaları Devletin ulusal bütçeden sosyal güvenliğin finansmanına katkısı Finansman kaynağı olarak vergiler 69 II. Finansman yöntemleri Kapitalizasyon (fon biriktirme) yöntemi Dağıtım Yöntemi Türkiye'de uygulanan finansman yöntemi Sosyal Güvenlik Hukukunun Kaynakları ve Hukuk Sistemi İçindeki Yeri 74 I. Sosyal Güvenlik Hukukunun kaynakları Yasama kaynakları Yürütme kaynakları Yargı kararları 75 II. Sosyal Güvenlik Hukukunun hukuk sistemi içindeki yeri Sosyal güvenliğin kamu hukuku içinde yer alması Sosyal Güvenlik Hukuku ile İş Hukuku arasındaki ilişki 77 İKİNCİ KISIM TÜRK SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA PRİMLİ REJİM Birinci Bölüm BAĞIMLI ÇALIŞANLARIN SOSYAL GÜVENLİĞİ BİRİNCİ AYIRIM İŞÇİLERİN SOSYAL GÜVENLİĞİ - (SOSYAL SİGORTALAR KURUMU) BİRİNCİ ALT AYIRIM SOSYAL SİGORTALARIN UYGULANMA ALANI - YÖNETİMİ FİNANSMAN KAYNAKLARI 8. Sosyal Sigortaların Uygulanma Alanı 81 I. Kişiler açısından uygulanma alam 81 A. Toplu bakış 81 B. Sosyal sigortalardan yararlananlar Sigortalı kavramı Sigortalının aile bireyleri İsteğe bağlı sigorta ve topluluk sigortası çerçevesinde sosyal sigortalardan yararlanma 117 C. İşveren, işveren vekili ve aracı kavramları İşveren İşveren vekili 124

4 VIII 3. Alt işveren (aracı) 125 II. Yer açısından uygulanma alanı İşyeri kavramı İşyerinin Sosyal Sigortalar Kurumuna bildirilmesi Sosyal Sigortaların İdari Yönetimi 137 I. Genel olarak 137 II. Sosyal Güvenlik Sisteminde Yeniden Yapılanma 138 III. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 140 IV. Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı 140 V. Sosyal Sigortalarda Denetim Mekanizması Dış denetim İç denetim Yargısal denetim 142 VI. Sosyal Sigortalar Kurumunun hukuksal yapısı Kurum tüzel kişiliğinin hukuksal niteliği Kurumun işlemleri ve malvarlığı Sosyal Sigortaların Finansman Kaynağı Olarak Primler 146 I. Prim Kavramı ve Prim Oranları Prim kavramı Prim Oranları 147 II. Prim miktarının hesaplanması Primlerin hesabında esas alınacak kazançlar Sigortalının günlük kazancının belirlenmesi ve sınırları 154 III. Prim belgeleri İşverenlerin Kuruma vermek zorunda oldukları prim belgeleri Prim belgelerinin Kurumca resen düzenlenmesi ve primlerin resen hesaplanması Prim belgelerinin Kuruma verilmemesinin yaptırımı: İdari para cezası Sigortalı hizmetlerin yargı kararıyla saptanması: Tespit Davası 166 IV. Primlerin ödenmesi Primlerin ödenme süresi Primleri süresinde ödememenin yaptırımı : gecikme zammı ve müteselsil sorumluluk Kamu kuruluşlarınca ihale yoluyla yaptırılan işlerde sigorta primlerinin ödenme biçimi Yersiz alınan primlerin geri verilmesi 180 İKİNCİ ALT AYIRIM SOSYAL SİGORTA TÜRLERİ 11. İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası 183 I. İş kazaları ve meslek hastalıklarının ürkütücü boyutları ve önleyici tedbirlerin kaçınılmazlığı 183

5 IX 1. İş kazaları ve meslek hastalıklarının ürkütücü boyutları İş kazaları ve meslek hastalıklarının başlıca nedenleri Önleyici tedbirlerin kaçınılmazlığı 186 II. İş kazası ve meslek hastalığı kavramları 188 A. İş kazası kavramı İş kazasının tanımı İş kazasının unsurları İş kazasının Kuruma bildirilmesi ve Kurum tarafından soruşturulması 198 B. Meslek hastalığı Meslek hastalığı kavramı Meslek hastalığının saptanma yöntemi 202 III. Sigortalıya ve hak sahiplerine sağlanan yardımlar 205 A. Sigortalıya yapılacak yardımlar Sağlık yardımları Parasal yardımlar 209 B. Sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine yapılan parasal yardımlar Cenaze giderlerinin ödenmesi Eş ve çocuklara gelir bağlanması Sigortalının ana ve babasına gelir bağlanması 227 IV. İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle işveren ve üçüncü kişilerin Sosyal Sigortalar Kurumu karşısındaki sorumluluğu 228 A. İşverenin Sosyal Sigortalar Kurumu karşısındaki sorumluluğu SSK. 26. çerçevesinde işverenin sorumluluğu Yasal yükümlülüklerini yerine getirmeyen işverenin Kurum karşısındaki sorumluluğu 239 B. Üçüncü kişilerin Kurum karşısındaki sorumluluğu Hastalık Sigortası 245 I. Genel olarak 245 II. Sigortalıya sağlanan yardımlar 246 A. Sağlık yardımları Sağlık yardımlarının amacı, koşullan ve kapsamı Sağlık yardımlarının süresi 252 B. Geçici işgöremezlik ödeneği Hak kazanma koşulları Miktarı Geçici İşgöremezlik Ödeneğinin verilmemesi, geri alınması veya azaltılması 255 III. Sigortalının aile bireylerine yapılacak sağlık yardımları Sağlık yardımlarından yararlanacak aile bireyleri ve yararlanma koşulları Sağlık yardımlarının kapsamı ve süresi 259 IV. Gelir ve aylık almakta olanlar ile bunların aile bireylerine sağlık yardımı yapılması 260

6 X 1. Gelir ve aylık alanlar ^"U 2. Gelir ve aylık alanların aile bireyleri Sosyal Sigortalar Kurumuna devredilmiş sandıklardan aylık alanlar ve aile bireyleri 263 V. Sigortalının hastalığı nedeniyle işverenin ve üçüncü kişinin sorumluluğu İşverenin Kurum karşısındaki sorumluluğu Üçüncü kişinin Kurum karşısındaki sorumluluğu Analık Sigortası 268 I. Genel olarak 268 II. Sigortalı kadına veya sigortalı erkeğin sigortalı olmayan karısına sağlanan yardımlar ve koşullan 269 A. Yardımların kapsamı Sağlık Yardımları Gebelik ve doğum yardımlarının paraya çevrilmesi Emzirme yardımı 272 B. Yardımlara hak kazanma koşulları Sigortalı kadın açısından Karısı sigortalı olmayan erkek açısından Sigortalılık niteliğini yitirenler açısından 274 III. Sigortalı kadına geçici işgöremezlik ödeneği verilmesi Hak kazanma koşulları Miktarı ve süresi Geçici işgöremezlik ödeneğinin azaltılması Malullük Sigortası 278 I. Genel olarak 278 II. Malullük sigortası yardımı: Malullük aylığı Aylık bağlama koşulları Aylığın hesaplanma yöntemi Aylığın ödenmesi Aylığın değişmesi Aylığın kesilmesi ve yeniden başlaması Gelir ve aylıkların birleşmesi 290 III. Malullük aylığı alanlara sağlanan öteki yardımlar Sağlık yardımı İşe alıştırma (rehabilitasyon) Sosyal yardım zammı Vergi iadesi Yol parası ve zorunlu giderler Yaşlılık Sigortası 295 I. Yaşlılık sigortasının amacı 295 II. Yaşlılık sigortası yardımı : Yaşlılık aylığı 298 A. Yaşlılık aylığı koşulları 298

7 XI 1. Yaşlılık Aylığına Hak Kazandıran Haller Geçiş Dönemi Özel Koşulları Sigortalının işine veya sağlık durumuna bağlı özel koşulları Ortak koşullar Koşulları etkileyen nedenler 315 B. Yeni dönemde yaşlılık aylığının hesaplanma yöntemi Genel olarak Yaşlılık aylığı oranı Ortalama yıllık kazanç Yaşlılık aylığının miktarı ve artırılması 336 C. Geçiş döneminde yaşlılık aylığının hesaplanması Sigortaların tarihine kadar prim ödeme sürelerine ait yaşlılık aylıklarının hesaplanması Sigortaların tarihinden sonraki prim ödeme sürelerine ait yaşlılık aylıklarının hesaplanması Aylıkların alt sınırı Yeni hesap yönteminin Anayasaya aykırılığı iddiası 338 D. Yaşlılık aylığının ödenmesi Kurumca yapılacak yaşlılık aylığı tahsis işlemleri Yaşlılık aylığının başlangıcı ve ödenme dönemleri Avans ödenmesi Yaşlılık aylığının haczi Yaşlılık aylığına itiraz 341 E. Yaşlılık aylığının kesilmesi ve yeniden bağlanması Genel kural Sosyal Güvenlik Destek Primi ödeyerek çalışma 344 F. Gelir ve aylıkların birleşmesi 347 III. Toptan ödeme Yaşlılık toptan ödemesi Evlenme toptan ödemesi 349 IV. Yaşlılık aylığı alanlara sağlanan öteki yardımlar Sağlık yardımı Sosyal yardım zammı Vergi iadesi 350 V. Tarım işlerinde çalışanlara bağlanacak yaşlılık aylığı Yaşlılık aylığına hak kazanma koşullan Yaşlılık aylığı geçiş dönemi özel koşulları Ölüm Sigortası 353 I. Genel olarak 353 II. Ölüm sigortası temel yardımı: ölüm aylığı Ölüm sigortası yardımlarından yararlanacaklar Ölüm aylığının koşullan Ölüm aylığına esas olacak sigortalı aylığı 362

8 XII 4. Aylığın hak sahipleri arasında paylaştırılması Hak sahiplerinin Kuruma başvurması Ölüm aylığının başlangıcı Ölüm aylığının ödenmesi Aylıkların alt ve üst sınırı Ölüm aylıklarının kesilmesi ve yeniden bağlanması Aylıkların birleşmesi 368 III. Ölüm sigortasından sağlanan diğer yardımlar Toptan ödeme Evlenme yardımı Cenaze yardımı Sağhk yardımı Sosyal yardım zammı ve vergi iadesi İşsizlik Sigortası 375 I. Genel olarak İşsizliğin bireysel ve toplumsal etkileri İşsizlik ve sosyal güvenlik İşsizlik sigortasının amacı ve özellikleri 377 II. İşsizlik sigortasının kapsamı Sigortalı sayılanlar Sigortalı sayılmayanlar Sigortalıların tescili İşsizlik sigortası açısından işveren, işveren vekili ve işyeri kavramları 382 III. İşsizlik sigortasının yönetimi ve finansmanı İdari yönetimi Finansman (gelir) kaynaklan ve finansman yöntemi 383 IV. İşsizlik sigortası yardımları 385 A. İşsizlik ödeneği İşsizlik ödeneğine hak kazanma koşulları İşsizlik ödeneğinin miktarı ve ödenme süresi 392 B. Hastalık ve analık sigorta primlerinin ödenmesi 394 C. İş bulma ve mesleki eğitim yardımı 394 İKİNCİ AYIRIM MEMURLARIN SOSYAL GÜVENLİĞİ (T.C. EMEKLİ SANDIĞI) 18. T.C. Emekli Sandığının Örgütsel Yapısı ve Finansmanı 397 I. Genel olarak 397 II. Örgütsel yapı Merkez kuruluşu Taşra kuruluşu 398

9 XIII 3. İştirakleri 398 III. Sandığın organları ve görevleri Genel kurul Yönetim kurulu Genel müdürlük Sağlık kurulu 399 IV. Sandığın finansmanı Kesenekler Karşılıklar Hazine katkısı Öteki gelirler 402 V. Sandığın malvarlığının değerlendirilmesi 402 VI. Kesenek ve karşılıklara esas olacak kazançlar Aylıklarını personel kanunlarına göre alanlar Aylıklarını personel kanunlarına göre almayanlar Önceden sigortalı hizmeti olanlar 405 VII. Gelir ve keseneklerin Sandığa gönderilmesi Kesintiler Gönderilmesi Süresinde göndermemenin yaptırımı T.C. Emekli Sandığının Kapsamı 407 I. İştirakçiler ve sandığa kabul koşulları Türk vatandaşı olmak yaşını bitirmiş olmak Belli yerlerde çalışıyor olmak Belli işlerde çalışıyor olmak 408 II. Emekli sandığına tescil T.C. Emekli Sandığı İştirakçilerine Sağlanan Yardımlar 410 I. Sağlık yardımı Genel olarak Yardımların kapsamı Devlet memurlarının yakınlarına yapılacak sağlık yardımları 413 II. Sosyal tesis sağlama 415 III. Konut kredisi ve konut sağlama 415 IV. Aile yardımı ve doğum yardımı ödeneği 415 V. Ölüm yardımı 416 VI. Borç verme giyecek - yiyecek yardımı 417 VII. Toptan ödeme 417 VIII. Keseneklerin geri verilmesi 418 IX. Emekli aylığı Emekli aylığı bağlanacak haller (istek üzerine emeklilik) Yaş haddi nedeniyle emeklilik Geçiş dönemi özel koşulları 420

10 XIV 4. Emekli aylığına hak kazanma koşulu olarak hizmet süresi Emekli aylığının hesabı Emekli aylığının başlangıcı Emekli aylığının düşmesi veya kesilmesi 427 X. Malullük aylığı Adi malullük Vazife malullüğü Harp malullüğü 431 XI. Aylıkların artırılması Hak Sahiplerine Sağlanan Yardımlar 433 I. Hak sahipleri Dul eş Çocuklar Anne ve baba 435 II. Dul ve yetim aylığı Aylık bağlanacak haller Aylık bağlanamayacak haller Gaiplik halinde aylık bağlanması Emeklilik hakkı düşen veya kesilenlerin dul ve yetimlerine aylık bağlanması Aylığın hesaplanması Aylığın kesilmesi 438 III. Sağlık yardımı Sağlık yardımlarının kapsamı Muayene ve tedavinin usul ve koşulları Resmi sağlık kurumlarının ve eczanelerin alacaklarının ödenmesi İlgililerce ödenen giderlerin karşılanması 443 IV. Ölüm yardımı 443 V. Evlenme ikramiyesi 444 S 22. Aylık Alanlarla İlgili Ortak Kurallar 444 I. Avanslar 444 II. İkramiye 445 III. Aylık veya toptan ödemelerin birleşmesi 446 IV. Hizmetlerin canlandırılması (ihya) 447 V. Hizmet borçlanması Borçlanılabilecek süreler Borçlanılamayacak süreler Borçlanma usulü Yurtdışında geçen sürelerin borçlanılması 451 VI. Sosyal yardım zammı taban aylığı ve vergi iadesi 451 VII. Aylıkların alt sınırı 451

11 XV İKİNCİ BÖLÜM BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARIN SOSYAL GÜVENLİĞİ (BAĞ - KUR) BİRİNCİ AYIRIM BAĞ-KUR YÖNETİMİ FİNANSMANI VE KAPSAMI 23. Yönetim Yapısı ve Finansman Kaynakları 454 I. Kurumun organları Genel Müdürlük Yönetim Kurulu Genel Kurul 457 II. Finansman kaynakları Kurumun gelirleri Kurumun gelirlerinin değerlendirilmesi Teknik bilanço Kurumun malları Bağ-Kur'un Kişiler Açısından Uygulanma Alanı 459 I. Zorunlu sigortalılık Kapsam içinde olanlar Kapsam dışında olanlar Zorunlu sigortalılığın başlangıcı ve sonu Yazılma Gelir basamakları ve basamak seçimi Sigortalılığın veya bağlanmış aylıkların iptali 466 II. İsteğe bağlı sigortalılık Yararlanacaklar Başlangıcı ve sona ermesi Gelir basamaklarının seçimi ve yükseltilmesi Belli yaştakilere tanınan borçlanma Zorunlu sigortalılık ile isteğe bağlı sigortalılığın çatışması sorunu 470 III. Primler Prim oranları ve hesaplanması Prim ödeme süreleri Primlerin geri verilmesi Prim ödeme biçimi 473 İKİNCİ AYIRIM BAĞ-KUR'DA SİGORTA TÜRLERİ S 25. Sağlık Sigortası 475 I. Genel olarak 475 II. Sağlık sigortası yardımlarından yararlanacaklar 476 III. Sağlık sigortasından yararlanma koşullan Bağ-Kur sigortalısı olmak 478

12 XVı 2. En az sekiz ay sağlık sigortası primi ödemiş olmak Prim borcu olmamak IV. Sağlık yardımlarının kapsamı ve süresi 479 V. Muayene ve tedavinin yapılacağı sağlık kuruluşları 480 VI. Sağlık hizmeti giderlerinin karşılanması 481 VII. Muayene ve tedavi için başvurma Sağlık karnesi 2. Tedavi ilaç ve araçlarının sağlanma biçimi Diş tedavileri Gözlük cam ve çerçevesi, işitme cihazı, çeşitli ortez - protez ve iyileştirme vasıtaları 483 VIII. Sağlık yardımı uygulamasının izlenmesi Malullük Sigortası I. Malullük sigortası yardımları II. Malullük aylığına hak kazanma koşulları Malul sayılma Yazılı talepte bulunmak 487 III. Malullük aylığının miktarı Malûllük aylığının hesaplanması ve artırılması Geçiş dönemi özel koşulları IV. Malullük aylığına itiraz 489 V. Malullük aylığının ödenmesi 489 VI. Kontrol muayenesi ve malullük aylığının kesilmesi 490 VII. Üçüncü kişinin sorumluluğu Yaşlılık Sigortası 492 I. Yaşlılık aylığı 492 A. Yaşlılık aylığına hak kazanma koşulları Tam aylık açısından Kısmî aylık açısından ileri yaştakilere bağlanacak aylık açısından Geçiş dönemi özel koşullan 496 B. Yaşlılık aylığının hesaplanması ve artırılması Temel esaslar Yaşlılık ayhiğınm hesaplanmasına ilişkin geçiş dönemi koşulları Bildirim ve itiraz Yaşlılık aylığının ödenmesi Sosyal yardım zammı ve vergi iadesi Yaşlılık aylığının kesilmesi Aylıklann birleşmesi Toptan ödeme ve hizmet ihyası Askerlik borçlanması 504 II. Sağlık yardımı Ölüm Sigortası 504

13 XVII I. Ölüm aylığı Ölüm aylığından yararlananlar ve koşulları Ölüm aylığının hesaplanması Ölüm aylığının alt sınırı Ölüm aylığında bildirim ve itiraz Ölüm aylığının ödenmesi Aylık alma koşullarına ilişkin bildirim ve yoklama Sosyal yardım zammı ve vergi iadesi Ölüm aylığının kesilmesi Ölüm aylıklarının birleşmesi Üçüncü kişinin sorumluluğu 512 II. Ölüm aylığı dışındaki yardımlar Sağlık yardımı Toptan ödeme Cenaze masrafı karşılığı 514 ÜÇÜNCÜ AYIRIM BAĞ-KUR'UN TARIMDA BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARA SAĞLADIĞI YARDIMLAR 29. Tarım Kesiminde Bağımsız Çalışanların Sosyal Güvenliği 517 I. Kapsam II. Sigortalılığın başlangıcı Genel kural Kayıt ve tescil Muhtarların yükümlülüğü..., Resen tescil Basamak seçilmesi 521 III. Sigortalılığın sona ermesi IV. Primler Prim oranı ve basamaklar ' Primlerin ödenmesi Yersiz alman primlerin geri verilmesi 524 IV. Sigorta yardımları 1. Sağlık sigortası Malullük sigortası Yaşlılık sigortası 4. Ölüm sigortası V. 1. Tarım Yararlanacaklar sigortasında borçlanma ve hizmet ihyası 1. Belli yaştakilere tanınan hizmet borçlanması Jö.,...,, Askerlik borçlanması 538 VI. İsteğe bağlı sigortalılık

14 XVIII 2. Basamak seçimi ve primler İsteğe bağlı sigortalılığın sona ermesi 539 VII. Tarım sigortasında aylık birleşmesi VIII. Üçüncü kişilerin kurum karşısındaki sorumluluğu: Rücu davası 540 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM DEĞİŞİK SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAKİ SİGORTALI HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ 30. Birleştirilecek Hizmet Süreleri ve Birleştirme Koşulları 541 I. Birleştirilecek hizmet süreleri Genel olarak İlgili kurumlar Birleşmeye katılacak sür eler Birleşmeye katılmayacak süreler 544 II. Birleştirme Koşulları Birleştirme sonucu aylığa hak kazanma Birleştirilecek sürelerin ayrı kurum ve tarihlere ilişkin olması Kuruma başvurma Hizmet Birleştirmesinin Sonuçları 547 I. Sigortalıya veya hak sahiplerine aylık bağlanması Aylığı bağlayacak Kurum Aylık hesabında uygulanacak mevzuat Aylık hesabına esas olacak kazanç Kurumların hesaplaşma ilkeleri 551 II. Kıdem tazminatı veya emeklilik ikramiyesi verilmesi 551 ÜÇÜNCÜ KISIM BİREYSEL EMEKLİLİK - TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ 32. Genel Bilgi 553 I. Sosyal güvenlikte bireysel tasarruf ve özel sigorta tekniği 553 II. Bireysel emeklilik modelleri 554 III. Emeklilik fonları konusundaki yabancı ülke deneyimleri ve sisteme yönelik eleştiriler Yabancı ülke deneyimleri Sisteme yönelik eleştiriler Türkiyede Bireysel Emeklilik Sisteminin Kurumsal Yapısı - Emeklilik Fonları ve Denetim 558 I. Kurumsal yapı Emeklilik şirketi Bireysel emeklilik aracıları 559 II. Emeklilik yatırım fonları ve portföy yöneticileri 560

15 XIX III. Denetim İç denetim Bağımsız dış denetim 561 IV. Bireysel emeklilik sisteminde tanınan vergi avantajları 561 V. Bireysel emeklilik sistemine katılma ve emekli aylığına hak kazanma koşulları Bireysel emeklilik sisteminin kişiler açısından kapsam Emeklilik sözleşmesi 562 VI. Emekliliğe hak kazarıma koşullan ve emeklilik seçenekleri Emekliliğe hak kazanma koşulları 56o 2. Emeklilik seçenekleri DÖRDÜNCÜ KISIM TÜRK SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA PRİMSİZ REJİM 34. Sosyal Yardımlar 568 I. Ülkeye hizmeti geçmiş vatandaşları korumaya yönelik yardımlar 568 II. Muhtaç vatandaşları korumaya yönelik yardımlar 573 III. Öğretmenliği desteklemeye yönelik yardımlar 576 IV. Konut edindirmeye yönelik yardımlar Sosyal Hizmetler I. Genel olarak II. Muhtaç, çocuk, sakat ve yaşlılara sağlanan sosyal hizmetler Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu Özel Eğitim Hakkında 573 s. KHK III. Sağlık hizmetleri 58Ü IV. Konut edindirme hizmeti 592 Bibliyografya... Kavram indeksi

Ödev Teslimi Ortalama İntihal. Sunum. Sonuç

Ödev Teslimi Ortalama İntihal. Sunum. Sonuç Ödev Konusu Öğrenci Adı-Soyadı Sunum Ödev Teslimi Ortalama İntihal Sonuç 1 Sosyal Güvenlik Kavramı ve Sosyal Riskler 2 Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Dünya daki Gelişimi 3 Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin

Detaylı

GENEL BAŞKAN SUNUŞ 3 ÖNSÖZ 5 BIRINCI BÖLÜM

GENEL BAŞKAN SUNUŞ 3 ÖNSÖZ 5 BIRINCI BÖLÜM GENEL BAŞKAN SUNUŞ 3 ÖNSÖZ 5 BIRINCI BÖLÜM EMEKLILIKLE ILGILI TEMEL KAVRAMLAR 15 1. EMEKLİ KİME DENİR? 17 2. HAK SAHİBİ KİMLERDİR? 17 3. MALÛL SAYILMA NE DEMEKTİR? 17 4. VAZİFE MALÛLLÜĞÜ NEDİR? 18 5. UZUN

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR KANUNU BİRİNCİ KİTAP SOSYAL SİGORTA KANUNU HÜKÜMLERİ :

SOSYAL SİGORTALAR KANUNU BİRİNCİ KİTAP SOSYAL SİGORTA KANUNU HÜKÜMLERİ : SOSYAL SİGORTALAR KANUNU BİRİNCİ KİTAP BİRİNCİ KISIM SOSYAL SİGORTA KANUNU HÜKÜMLERİ : 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu Sosyal Sigortalar Kanununun ek ve son değişiklikleri Açıklamalar, ilgili yargıtay

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İKİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖNSÖZ...5 İÇİNDEKİLER SAYILI KANUN UN GENEL GEREKÇESİ...

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İKİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖNSÖZ...5 İÇİNDEKİLER SAYILI KANUN UN GENEL GEREKÇESİ... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...5 İÇİNDEKİLER...7 5510 SAYILI KANUN UN GENEL GEREKÇESİ... 15 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç... 25 MADDE 2 : Kapsam... 26 MADDE 3 : Tanımlar... 27 İKİNCİ KISIM

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ KISIM SOSYAL GÜVENLİĞE GENEL BAKIŞ

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ KISIM SOSYAL GÜVENLİĞE GENEL BAKIŞ İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ KISIM SOSYAL GÜVENLİĞE GENEL BAKIŞ I. SOSYAL GÜVENLİK KAVRAMI...3 II. SOSYAL GÜVENLİK KAPSAMINDAKİ RİSKLER...7 A MESLEKİ RİSKLER...8 B. FİZYOLOJİK RİSKLER... 9 C. SOSYO-EKONOMİK

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... vii GİRİŞ... 1 I. BÖLÜM ÇALIŞMA HUKUKU VE ÇALIŞMA HUKUKU İLE İLGİLİ KURULUŞLAR

İÇİNDEKİLER. Önsöz... vii GİRİŞ... 1 I. BÖLÜM ÇALIŞMA HUKUKU VE ÇALIŞMA HUKUKU İLE İLGİLİ KURULUŞLAR İÇİNDEKİLER Önsöz... vii GİRİŞ... 1 I. BÖLÜM ÇALIŞMA HUKUKU VE ÇALIŞMA HUKUKU İLE İLGİLİ KURULUŞLAR 1.ÇALIŞMA HUKUKU... 3 2. ÇALIŞMA HUKUKU İLE İLGİLİ KURULUŞLAR... 4 I- MİLLİ ÇALIŞMA HUKUKU KURULUŞLARI...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İKTİSADİ GÜVENLİK ARAYIŞLARI

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İKTİSADİ GÜVENLİK ARAYIŞLARI İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm İKTİSADİ GÜVENLİK ARAYIŞLARI 1.1. SOSYAL GÜVENLİK 9 1.1.1. Sosyal Güvenliğin Tarihsel Gelişimi 1 1.1.. Sosyal Güvenliğin Araçları ve Sosyal Riskler 17 1.1..1. Sosyal Yardımlar

Detaylı

1. Bölüm SOSYAL GÜVENLİĞİN GENEL ESASLARI. 1. SOSYAL GÜVENLİĞİN TANIMI, ÖDEVLERİ VE ARAÇLARI... 3 I. Tanım... 3 II. Ödevleri...4 III. Araçları...

1. Bölüm SOSYAL GÜVENLİĞİN GENEL ESASLARI. 1. SOSYAL GÜVENLİĞİN TANIMI, ÖDEVLERİ VE ARAÇLARI... 3 I. Tanım... 3 II. Ödevleri...4 III. Araçları... 1. Bölüm SOSYAL GÜVENLİĞİN GENEL ESASLARI 1. SOSYAL GÜVENLİĞİN TANIMI, ÖDEVLERİ VE ARAÇLARI... 3 I. Tanım... 3 II. Ödevleri...4 III. Araçları...7 2. SOSYAL RİSKLER VE TÜRLERİ... 7 I. Genel Olarak...7 II.

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜM YÖNLERİYLE EMEKLİLİK BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL GÜVENLİK KAVRAMI VE SOSYAL GÜVENLİĞİN TARİHSEL GELİŞİMİ

İÇİNDEKİLER TÜM YÖNLERİYLE EMEKLİLİK BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL GÜVENLİK KAVRAMI VE SOSYAL GÜVENLİĞİN TARİHSEL GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER TÜM YÖNLERİYLE EMEKLİLİK ÖNSÖZ TABLOLAR LİSTESİ FORMLAR LİSTESİ DİLEKÇE ÖRNEKLERİ LİSTESİ BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL GÜVENLİK KAVRAMI VE SOSYAL GÜVENLİĞİN TARİHSEL GELİŞİMİ I. SOSYAL GÜVENLİK 3 7

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL GÜVENLİK

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL GÜVENLİK İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL GÜVENLİK I- TANIMI... 19 II- RİSK KAVRAMI... 19 A- FİZYOLOJİK RİSKLER... 20 B- MESLEKİ RİSKLER... 20 C- SOSYO-EKONOMİK RİSKLER... 21 III- SOSYAL GÜVENLİĞİN YÖNTEMLERİ...

Detaylı

ÖNSÖZ... VII İÇİNDEKİLER... IX

ÖNSÖZ... VII İÇİNDEKİLER... IX IX İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII İÇİNDEKİLER... IX B İ R İ NCİ Cİ LT GİRİŞ... 3 I. BÖLÜM ÇALIŞMA HUKUKU KAVRAMI 1. ÇALIŞMA VE ÇALIŞMA HAYATI KAVRAMI... 7 2. ÇALIŞMA HUKUKUNUN SOSYAL POLİTİKA İLE İLİŞKİSİ...

Detaylı

İÇİNDEKİLER BELEDİYECİNİN EL KİTABI

İÇİNDEKİLER BELEDİYECİNİN EL KİTABI 4 İÇİNDEKİLER BELEDİYECİNİN EL KİTABI ÖNSÖZ....24 1- MEMUR VE İŞÇİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİNİN VERİLMESİ... 27 1-1- İşçilerin İşe Giriş Bildirgesinin Verilmesi... 27 1-2- MEMURLARIN

Detaylı

Biruni Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Sertifika Programı. Sosyal Güvenlik Hukuku

Biruni Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Sertifika Programı. Sosyal Güvenlik Hukuku Biruni Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Sertifika Programı Sosyal Güvenlik Hukuku Sosyal Sigortalarda İşyeri ve Sigortalı Bildirimleri ve Bildirimlere Bağlı İdari Para Cezaları SOSYAL SİGORTALARDA

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL GÜVENLİK REFORMU NELERİ DEĞİŞTİRDİ?

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL GÜVENLİK REFORMU NELERİ DEĞİŞTİRDİ? İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL GÜVENLİK REFORMU NELERİ DEĞİŞTİRDİ? 1.1. UYGULAMADA NELER DEĞİŞTİ? 2 1.1.1. Reform Memurları Nasıl Etkiledi? 2 i) Reform Öncesi Genel Durum 2 Eski-Yeni Memur Ayırımı 3

Detaylı

SAĞLIĞIN KORUNMASI, GELİŞTİRİLMESİ VE SAĞLIK POLİTİKASI. Doç.Dr. Gülbiye YENİMAHALLELİ YAŞAR

SAĞLIĞIN KORUNMASI, GELİŞTİRİLMESİ VE SAĞLIK POLİTİKASI. Doç.Dr. Gülbiye YENİMAHALLELİ YAŞAR SAĞLIĞIN KORUNMASI, GELİŞTİRİLMESİ VE SAĞLIK POLİTİKASI Doç.Dr. Gülbiye YENİMAHALLELİ YAŞAR Tarihsel Gelişim: 1. Osmanlı İmparatorluğu nda: A. Meslek Örgütleri İçinde Yardımlaşma ve Hayır Kuruluşları Loncalar:

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA TABİ OLARAK GEÇEN HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA TABİ OLARAK GEÇEN HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA TABİ OLARAK GEÇEN HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2829 Kabul Tarihi : 24/5/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/5/1983 Sayı : 18059 Yayımlandığı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa No. SANDIKTAN FAYDALANACAKLAR 3-8 BU KANUNLA TANINAN HAKLAR 8

İÇİNDEKİLER. Sayfa No. SANDIKTAN FAYDALANACAKLAR 3-8 BU KANUNLA TANINAN HAKLAR 8 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM T.C. EMEKLİ SANDIĞI MEVZUATI AÇIKLAMAYA TABİ TUTULAN HÜKÜMLER Sayfa No. SANDIKTAN FAYDALANACAKLAR 3-8 BU KANUNLA TANINAN HAKLAR 8 SANDIĞIN GELİRLERİ VE TAHSİL ŞEKİLLERİ 9-10 EMEKLİLİK

Detaylı

d) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 inci maddesine göre kurulan emekli sandıklarına,

d) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 inci maddesine göre kurulan emekli sandıklarına, 5815 SOSYAL GÜVENLĐK KURUMLARINA TABĐ OLARAK GEÇEN HĐZMETLERĐN BĐRLEŞTĐRĐLMESĐ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2829 Kabul Tarihi : 24/5/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/5/1983 Sayı : 18059 Yayımlandığı

Detaylı

SİRKÜLER 1. BÖLÜM İŞ HUKUKU

SİRKÜLER 1. BÖLÜM İŞ HUKUKU SİRKÜLER Sayı: Ağustos 2015 1. BÖLÜM İŞ HUKUKU 1. Kıdem Tazminatı Tavanı Değişen Mevzuat: 27.08.2015 Tarih ve 29458 sayılı resmi gazetede yayınlanan 22.08.2015 tarihli ve 2015/8057 sayılı Bakanlar Kurulu

Detaylı

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Hedefler 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Sosyal Güvenlik Sistemi hakkında bilgi sahibi

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİREYSEL İŞ HUKUKU İŞ HUKUKUNUN GENEL TANIMI. İkinci Bölüm BİRİNCİ KISIM 1. İŞ KANUNUN KAPSAMI Birinci Bölüm

İÇİNDEKİLER BİREYSEL İŞ HUKUKU İŞ HUKUKUNUN GENEL TANIMI. İkinci Bölüm BİRİNCİ KISIM 1. İŞ KANUNUN KAPSAMI Birinci Bölüm viii İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm İŞ HUKUKUNUN GENEL TANIMI İŞ HUKUKUNUN TANIMI, YERİ, TARİHSEL GELİŞİMİ VE KAYNAKLARI... 1 1. İŞ HUKUKUNUN TANIMI... 1 2. İŞ HUKUKUNUN YERİ... 3 3. İŞ HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ...

Detaylı

TARIM ĠġÇĠLERĠ SOSYAL SĠGORTALAR KANUNU (1) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

TARIM ĠġÇĠLERĠ SOSYAL SĠGORTALAR KANUNU (1) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler TARIM ĠġÇĠLERĠ SOSYAL SĠGORTALAR KANUNU (1) Kanun Numarası : 2925 Kabul Tarihi : 17/10/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 20/10/1983 Sayı: 18197 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 763 BİRİNCİ

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Prof. Dr. Ali GÜZEL Prof. Dr. Ali Rıza OKUR Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Nurşen CANİKLİOĞLU Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi SOSYAL GÜVENLİK

Detaylı

UZUN VADELİ SİGORTALAR

UZUN VADELİ SİGORTALAR UZUN VADELİ SİGORTALAR Hedefler Sosyal Güvenlik Sistemindeki Uzun Vadeli Sigortalar ( Malullük, Yaşlılık, Ölüm ile Evlenme ve Cenaze Ödeneği) hakkında bilgi sahibi olacaksınız. 2 Adapazarı Meslek Yüksekokulu

Detaylı

SOSYAL GÜVENLĠK HUKUKU VE BĠLĠRKĠġĠLĠK EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI 10 11 Ekim / 17 18 Ekim 2015 ANKARA

SOSYAL GÜVENLĠK HUKUKU VE BĠLĠRKĠġĠLĠK EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI 10 11 Ekim / 17 18 Ekim 2015 ANKARA BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM VE DANIġMANLIK MERKEZĠ SOSYAL GÜVENLĠK HUKUKU VE BĠLĠRKĠġĠLĠK EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI 10 11 Ekim / 17 18 Ekim 2015 ANKARA ĠletiĢim: 0312 988 12 60-0542 624 9040 Programın

Detaylı

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA TABĠ OLARAK GEÇEN HĠZMETLERĠN BĠRLEġTĠRĠLMESĠ HAKKINDA KANUN

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA TABĠ OLARAK GEÇEN HĠZMETLERĠN BĠRLEġTĠRĠLMESĠ HAKKINDA KANUN 5815 SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA TABĠ OLARAK GEÇEN HĠZMETLERĠN BĠRLEġTĠRĠLMESĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2829 Kabul Tarihi : 24/5/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/5/1983 Sayı : 18059 Yayımlandığı

Detaylı

İçİNDEKiLER ÖNSÖZ ~ :... 5. BiRİNCi BÖLÜM KA YITDIŞILIK KAVRAMı VE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMiNDE SİGORTALILI(~;ıN ÖNEMİ

İçİNDEKiLER ÖNSÖZ ~ :... 5. BiRİNCi BÖLÜM KA YITDIŞILIK KAVRAMı VE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMiNDE SİGORTALILI(~;ıN ÖNEMİ İçİNDEKiLER ÖNSÖZ ~ :...... 5 BiRİNCi BÖLÜM KA YITDIŞILIK KAVRAMı VE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMiNDE SİGORTALILI(~;ıN ÖNEMİ 1.1. KA YITDIŞI EKONOMİ KAVRAMı VE UNSURLARı 13 1.2. KA YITDIŞI EKONOMİYİ ÖLÇME (TAHMiN)

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 7. Fazla Veya Yersiz ödemelerin Tahsiline İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 237

İÇİNDEKİLER. 7. Fazla Veya Yersiz ödemelerin Tahsiline İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 237 İÇİNDEKİLER 1. 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 1 2. 5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu 44 3. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 65 4 5797 Sayılı Sosyal Sigortalar

Detaylı

1. Aylık ve Ücretlerinin Ödenme Zamanı Değiştirilen Personel :

1. Aylık ve Ücretlerinin Ödenme Zamanı Değiştirilen Personel : Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No 100) Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri ile kamu kesiminde çalışan işçilerin aylık ve ücret ödemelerinin ödeme zamanlarının değiştirilmesine dair

Detaylı

6552 SAYILI KANUN İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI MEVZUATINDA YAPILAN DÜZENLEMELER

6552 SAYILI KANUN İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI MEVZUATINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 6552 SAYILI KANUN İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI MEVZUATINDA YAPILAN DÜZENLEMELER ÖZET : 11.9.2014 tarihli ve Mükerrer 29116 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 6552 sayılı

Detaylı

Sosyal Güvenlik Konusunda Bazı Hatırlatmalar. Kamber Kaya YMM

Sosyal Güvenlik Konusunda Bazı Hatırlatmalar. Kamber Kaya YMM Sosyal Güvenlik Konusunda Bazı Hatırlatmalar Kamber Kaya YMM Sunum Planı 5510 Genel Hatırlatmalar Bağımsız Çalışanlar konusunda hatırlatmalar SGK Teşvikleri 1. Bölüm 5510 Genel hatırlatmalar 2 Sosyal Güvenlik

Detaylı

BELEDİYE BAŞKANLARININ ÖZLÜK HAKLARI...

BELEDİYE BAŞKANLARININ ÖZLÜK HAKLARI... İçindekiler İçindekiler BELEDİYE BAŞKANLARININ ÖZLÜK HAKLARI... 1 Giriş... 1 Belediye Başkanlığı Ödeneği... 1 Huzur Hakkı... 4 Belediye Başkanlığında Geçen Süre... 6 Sosyal Hak Ve Yardımlar... 7 İzin Hakkı...

Detaylı

9 Ekim 2008 tarih ve 27019 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır

9 Ekim 2008 tarih ve 27019 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır 9 Ekim 2008 tarih ve 27019 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: KAMU GÖREVLİLERİNİN MALULİYET İŞLEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞ Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/5/2006

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN KURUMSAL UYGULAMALARIMIZA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER

GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN KURUMSAL UYGULAMALARIMIZA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN KURUMSAL UYGULAMALARIMIZA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER (28.02.2009 ve 28.09.2009 tarihli değişikliklerle güncellenmiştir.) Mehmet TURŞUCU Mali Hizmetler

Detaylı

SGK Deneme sýnavý 2 Gönderen : total - 17/02/2009 10:01

SGK Deneme sýnavý 2 Gönderen : total - 17/02/2009 10:01 SGK Deneme sýnavý 2 Gönderen : total - 17/02/2009 10:01 107. 2821 sayýlý Kanununa göre, iþe yeni giren bir iþçi "Bölge Çalýþma Müdürlüðü'ne" en geç izleyen ayýn kaçýnda bildirilir? a. 15'inde b. 20'sinde

Detaylı

EK KARŞILIK PRİMİ: UYGULAMA VE ÇÖZÜM ÖNERİSİ

EK KARŞILIK PRİMİ: UYGULAMA VE ÇÖZÜM ÖNERİSİ EK KARŞILIK PRİMİ: UYGULAMA VE ÇÖZÜM ÖNERİSİ EK KARŞILIK PRİMİ: UYGULAMA VE ÇÖZÜM ÖNERİSİ Ramazan YAŞAR * I - GİRİŞ Sosyal güvenlik, insanları hayatın içinde olan risklere karşı koruyacak önlemlerin hepsine

Detaylı

İÇİNDEKİLER 2. CİLT. Md. No: Kanun Metni, Açıklaması ve İlgili Kararlar Sayfa No: BÖLÜM - VII Ölüm Sigortası

İÇİNDEKİLER 2. CİLT. Md. No: Kanun Metni, Açıklaması ve İlgili Kararlar Sayfa No: BÖLÜM - VII Ölüm Sigortası İÇİNDEKİLER 2. CİLT Md. No: Kanun Metni, Açıklaması ve İlgili Kararlar Sayfa No: BÖLÜM - VII Ölüm Sigortası Madde 65 Ölüm Sigortasından Sağlanan Yardımlar.. 1633 Açıklaması : 1633 İlgili Kararları : 1633-1634

Detaylı

GELĐR/AYLIK ÖDEME VE YOKLAMA ĐŞLEMLERĐ HAKKINDA TEBLĐĞ YAYIMLANDI

GELĐR/AYLIK ÖDEME VE YOKLAMA ĐŞLEMLERĐ HAKKINDA TEBLĐĞ YAYIMLANDI 06.10.2008/156 GELĐR/AYLIK ÖDEME VE YOKLAMA ĐŞLEMLERĐ HAKKINDA TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET : 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 28/8/2008

Detaylı

02 03 04 SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ Sürekli iş göremezlik geliri, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan hastalık ve özürler nedeniyle Kurumca yetkilendirilen hastaneler tarafından verilen raporlara

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 14.01.2016/33-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor Mevzuat 14.01.2016/33-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor Mevzuat 14.01.2016/33-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2016-30.6.2016 ile 1.7.2016-31.12.2016 tarihleri

Detaylı

DOĞUM İZNİ ve DİĞER GÜNCEL DEĞİŞİKLİKLER

DOĞUM İZNİ ve DİĞER GÜNCEL DEĞİŞİKLİKLER DOĞUM İZNİ ve DİĞER GÜNCEL DEĞİŞİKLİKLER DOĞUM ÖNCESİ VE SONRASI DOĞUM İZNİ Doğum öncesi Doğum Doğum sonrası 5+3 hafta 8+X Hafta Çoğul gebelik halinde 10 hafta Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK BİLGİLERİ (Ocak 2016)

SOSYAL GÜVENLİK BİLGİLERİ (Ocak 2016) TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU SOSYAL GÜVENLİK BİLGİLERİ (Ocak 2016) TÜRK-İŞ SOSYAL GÜVENLİK BÜROSU Tablo 1: 2016 Yılı Asgari Ücret Hesabı Asgari Ücret (Brüt) İşçiye Ait SGK Primi (%14) İşçiye

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2012 YILI REHBERLİK SEMİNERLERİ. Meslek Mensupları Buluşması

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2012 YILI REHBERLİK SEMİNERLERİ. Meslek Mensupları Buluşması T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2012 YILI REHBERLİK SEMİNERLERİ Meslek Mensupları Buluşması 2012 1 Yeni yüzüyle SGK SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı yerine tek çatı: SGK Beş ayrı uygulama kanunu yerine tek kanun:

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI İ Ş V E R E N REHBERİ İÇİNDEKİLER

SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI İ Ş V E R E N REHBERİ İÇİNDEKİLER İ Ş V E R E N REHBERİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ 15 ÖNSÖZ 17 BİRİNCİ BÖLÜM SİGORTALILIK KAVRAMI VE İŞVERENİN SİGORTALILIK TESCİLİNE YÖNELİK YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1.1. (4/a) KAPSAMINDA SİGORTALI OLANLAR VE TESCİL İŞLEMLERİ

Detaylı

ÇALIŞAN EMEKLİDEN İKİ KERE DESTEK PRİMİ KESİLEMEYECEĞİ SGK GENELGESİYLE KESİNLEŞTİ

ÇALIŞAN EMEKLİDEN İKİ KERE DESTEK PRİMİ KESİLEMEYECEĞİ SGK GENELGESİYLE KESİNLEŞTİ ÇALIŞAN EMEKLİDEN İKİ KERE DESTEK PRİMİ KESİLEMEYECEĞİ SGK GENELGESİYLE KESİNLEŞTİ Vakkas DEMİR * I- GİRİŞ Ülkemiz şartlarında emekli olan insanlarımızın çoğu emekli aylıklarının düşük olduğundan ve kendilerine

Detaylı

İŞVERENİN VAZİFE MALULLÜĞÜNÜ BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 5510 S.K. MD. 47

İŞVERENİN VAZİFE MALULLÜĞÜNÜ BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 5510 S.K. MD. 47 İŞVERENİN VAZİFE MALULLÜĞÜNÜ BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 5510 S.K. MD. 47 Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olanlar için aşağıdaki

Detaylı

VERGĐDEN ĐSTĐSNA KIDEM TAZMĐNATI, ÇOCUK VE AĐLE YARDIMI ĐLE ÖZEL SĐGORTALILARA YAPILAN ÖDEMELERDE ĐSTĐSNA SINIRI

VERGĐDEN ĐSTĐSNA KIDEM TAZMĐNATI, ÇOCUK VE AĐLE YARDIMI ĐLE ÖZEL SĐGORTALILARA YAPILAN ÖDEMELERDE ĐSTĐSNA SINIRI 14.01.2008/27 VERGĐDEN ĐSTĐSNA KIDEM TAZMĐNATI, ÇOCUK VE AĐLE YARDIMI ĐLE ÖZEL SĐGORTALILARA YAPILAN ÖDEMELERDE ĐSTĐSNA SINIRI ÖZET : 2008 yılında uygulanacak kıdem tazminatı, çocuk yardımı tutarları ve

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 1 SUNUM PLANI Kurumsal Yapı Kurumun Organları Kurumun Görevleri Sosyal Güvenlik Reformuna Genel Bakış 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI KURUMSAL YAPI 3 4 SOSYAL

Detaylı

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU 1. İşsizlik Kanunun ne zaman yürürlüğe girmiştir? Amacı Nedir? Kimleri Kapsamaktadır? Bu Kanun, 25.08.1999 tarihinde 4447 sayılı kanun numarası ile yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Detaylı

6663 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYIMLANDI

6663 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYIMLANDI 10.02.2016/6-1 6663 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYIMLANDI ÖZET : 6663 sayılı Kanun ile çalışma hayatına ilişkin özetle aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

Detaylı

İKİLİ SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİ: TÜRKİYE HOLLANDA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİNDE BİR DEĞERLENDİRME. Yrd. Doç. Dr. S.

İKİLİ SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİ: TÜRKİYE HOLLANDA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİNDE BİR DEĞERLENDİRME. Yrd. Doç. Dr. S. İKİLİ SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİ: TÜRKİYE HOLLANDA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİNDE BİR DEĞERLENDİRME Yrd. Doç. Dr. S. Alp LİMONCUOĞLU İzmir, Mayıs - 2015 İKİLİ SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİ: TÜRKİYE

Detaylı

Sigortalılık süresinin baģlangıcı:

Sigortalılık süresinin baģlangıcı: SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA TABĠ OLARAK GEÇEN HĠZMETLERĠN BĠRLEġTĠRĠLMES HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2829 Kabul Tarihi : 24/5/1983 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 27/5/1983 Sayı: 18059 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

SÜREKLİ İŞ ÖREMEZLİK GELİRİ İLE MALULİYET AYLIĞI HANGİ DURUMLARDA BAĞLANIR?

SÜREKLİ İŞ ÖREMEZLİK GELİRİ İLE MALULİYET AYLIĞI HANGİ DURUMLARDA BAĞLANIR? SÜREKLİ İŞ ÖREMEZLİK GELİRİ İLE MALULİYET AYLIĞI HANGİ DURUMLARDA BAĞLANIR? Kemal AKYOL * I.GİRİŞ Maluliyet aylığı ve iş göremezlik geliri için hangi koşulları sağlamam gerekli, belli bir oranda raporum

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SİİRT SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SİİRT SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI 1 İcra Kaldırma İşlemleri 2 Bilgi Edinme Görüş İsteme İşlemleri 3 Kaydı Yok Yazısı İşlemleri 4 Yaşlılık Aylığı Bağlanması SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SİİRT SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

OTOMATİK KATILIMLI BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ İLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER

OTOMATİK KATILIMLI BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ İLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER OTOMATİK KATILIMLI BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ İLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER Türkiye İş Bankası A.Ş. Munzam Sandık Vakfı 27 Ekim 2016 Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), 28.03.2001 tarih ve 4632 sayılı Bireysel

Detaylı

TÜRK HUKUKUNDA BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE VERGİLENDİRİLMESİ

TÜRK HUKUKUNDA BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE VERGİLENDİRİLMESİ Dr. SERKAN ACUNER Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Meslek Yüksek Okulu Öğretim Elemanı TÜRK HUKUKUNDA BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE VERGİLENDİRİLMESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ADIYAMAN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. 1- Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ADIYAMAN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. 1- Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ADIYAMAN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Yaşlılık Aylığı Bağlanması 2 Malullük Aylığı Bağlanması 3 İş Kazası Ve Meslek Hastalığı Geliri Bağlanması

Detaylı

Esnaflarda Mamülen Emeklilik Şartları

Esnaflarda Mamülen Emeklilik Şartları Esnaflarda Mamülen Emeklilik Şartları Perşembe, 26 Eylül 2013 13:01 Esnaf ve Sanatkarın talebi üzerine SGK ca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek

Detaylı

SORULARLA MALULLÜK AYLIĞI

SORULARLA MALULLÜK AYLIĞI SORULARLA MALULLÜK AYLIĞI Sigortalıların maluliyetlerini nasıl tespit ettirecekleri, hangi şartlarda maluliyet aylığına hak kazanacakları, malullük aylığı için nasıl ve nereye başvuracakları ile malullük

Detaylı

TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BİLGİLERİ (Ocak 2017)

TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BİLGİLERİ (Ocak 2017) TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BİLGİLERİ (Ocak 2017) Tablo 1: 2017 Yılı Asgari Ücret Hesabı Asgari Ücret (Brüt) İşçiye Ait SGK Primi (%14) İşçiye Ait İşsizlik Sigortası

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.03.00-13628405/559 Konu : Hizmet Borçlanma İşlemleri. 16/9/2010 G E N E L G E 2010/106 1- GENEL AÇIKLAMA 5510 sayılı Kanunun uygulamasına yönelik olarak Sosyal Sigorta İşlemleri

Detaylı

İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SONUCU ÖLEN SİGORTALININ HAK SAHİPLERİNE BAĞLANACAK AYLIK VE GELİRLERİN BİRLEŞMESİ

İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SONUCU ÖLEN SİGORTALININ HAK SAHİPLERİNE BAĞLANACAK AYLIK VE GELİRLERİN BİRLEŞMESİ İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SONUCU ÖLEN SİGORTALININ HAK SAHİPLERİNE BAĞLANACAK AYLIK VE GELİRLERİN BİRLEŞMESİ Ahmet ÖZCAN* 39 1.GİRİŞ 1982 Anayasası nın (1) 2 nci maddesinde; Türkiye Cumhuriyeti nin

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KARABÜK SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KARABÜK SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KARABÜK SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1. Banka/PTT Şube Değişikliği Talep si HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

Detaylı

Bu başvurunun yapılması için iki kural daha vardır; bunlardan ilki en az 10 yıldan beri sigortalı olmak ve gün prim ödemiş bulunmak.

Bu başvurunun yapılması için iki kural daha vardır; bunlardan ilki en az 10 yıldan beri sigortalı olmak ve gün prim ödemiş bulunmak. Malullük ve Yaşlılık Aylığı Bağlatma a) Malullük Aylığı Bağlanması Sigortalı olarak çalışmaya başlandıktan sonra kaza, hastalık gibi nedenlerle işgücünün yüzde 60 ını yitirenler malulen emekli olmak için

Detaylı

1. CENAZE ÖDENEĞĠ (ĠLK DEFA 2008/EKĠMDEN SONRA SĠGORTALI OLANLAR)

1. CENAZE ÖDENEĞĠ (ĠLK DEFA 2008/EKĠMDEN SONRA SĠGORTALI OLANLAR) ĠÇĠNDEKĠLER 1. CENAZE ÖDENEĞĠ (ĠLK DEFA 2008/EKĠMDEN SONRA SĠGORTALI OLANLAR)...2 1.1.Genel Olarak...2 1.2.Cenaze ödeneği verilme Ģartları, baģvuru ve miktarının belirlenmesi...2 1.2.2. Kamu Görevlileri

Detaylı

1- Kamu sektöründe hizmet akdine tabi çalıştığım, Emekli Sandığı iştirakçisi olmadığım dönemler için Emekli Sandığı tarafından ikramiye ödenir mi?

1- Kamu sektöründe hizmet akdine tabi çalıştığım, Emekli Sandığı iştirakçisi olmadığım dönemler için Emekli Sandığı tarafından ikramiye ödenir mi? 28 soruda sigortalıların emekliliği 14 Nisan 2014 13:38 tsi 1- Kamu sektöründe hizmet akdine tabi çalıştığım, Emekli Sandığı iştirakçisi olmadığım dönemler için Emekli Sandığı tarafından ikramiye ödenir

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2012 YILI )

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2012 YILI ) 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2012 YILI ) 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ

Detaylı

Artık çıkacak yapılandırmaların nasıl bir içeriğe sahip olduğunu önceden öngörmek mümkün olabiliyor. İşverenler için önemi.

Artık çıkacak yapılandırmaların nasıl bir içeriğe sahip olduğunu önceden öngörmek mümkün olabiliyor. İşverenler için önemi. Pazartesi, 22 Ağustos 206 4:00 Klasik hale gelmiş yapılandırma kanunlarımızdan biri daha geliyor. Gerçekten ekonominin sıkıntılı günler Artık çıkacak yapılandırmaların nasıl bir içeriğe sahip olduğunu

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK PRİM BORÇLARI YENİDEN YAPILANDIRILIYOR. 5763 sayılı Kanunla yapılan yeniden yapılandırma (taksitlendirme) olanağından,

SOSYAL GÜVENLİK PRİM BORÇLARI YENİDEN YAPILANDIRILIYOR. 5763 sayılı Kanunla yapılan yeniden yapılandırma (taksitlendirme) olanağından, SOSYAL GÜVENLİK PRİM BORÇLARI YENİDEN YAPILANDIRILIYOR 1. Yeniden yapılandırma kapsamında bulunan borçlar hangileridir? 5763 sayılı Kanunla yapılan yeniden yapılandırma (taksitlendirme) olanağından, a)

Detaylı

EMEKLİLİK. İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine yapılan sürekli ödemeye gelir denir.

EMEKLİLİK. İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine yapılan sürekli ödemeye gelir denir. EMEKLİLİK Emekli Sosyal Güvenlik Kurumundan yaşlılık veya malullük aylığı alanlar ile geçirdiği iş kazası veya tutulduğu meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik geliri alanlara emekli denir. Sigortalının

Detaylı

KISA VADELİ SİGORTALAR

KISA VADELİ SİGORTALAR KISA VADELİ SİGORTALAR Hedefler Sosyal Güvenlik Sistemindeki Kısa Vadeli Sigortalar (İş Kazası, Meslek Hastalığı, Hastalık ve Analık) hakkında bilgi sahibi olacaksınız. 2 Adapazarı Meslek Yüksekokulu Modülleri

Detaylı

KAYIT DIŞI İSTİHDAM VE SOSYAL GÜVENLİK

KAYIT DIŞI İSTİHDAM VE SOSYAL GÜVENLİK KAYIT DIŞI İSTİHDAM VE SOSYAL GÜVENLİK M. Kemal OKTAR * Sosyal Güvenlik Hukuku bakımından kayıt dışı istihdam olgusu; 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 4857 sayılı İş Kanunu ve 2821 sayılı Sendikalar

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MUĞLA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MUĞLA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MUĞLA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka Değişikliği Dilekçe 2 Kaydı

Detaylı

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Editörler Yrd. Doç. Dr. İbrahim Görücü & Işıl Tüzün Arpacıoğlu İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Yazarlar Yrd.Doç.Dr.Abdulvahap Akıncı Yrd.Doç.Dr.Ali Konak Dr. Meltem Arat Kifayet Erdem Ömer Nabi Baykal Şahin

Detaylı

5510 SAYILI KANUNA GÖRE 4 (a) 4 (b) ve 4 (c) SİGORTALILARININ MALULLÜK HALİ İLE MALULLÜK SİGORTASINDAN SAĞLANAN YARDIMLAR.

5510 SAYILI KANUNA GÖRE 4 (a) 4 (b) ve 4 (c) SİGORTALILARININ MALULLÜK HALİ İLE MALULLÜK SİGORTASINDAN SAĞLANAN YARDIMLAR. 5510 SAYILI KANUNA GÖRE 4 (a) 4 (b) ve 4 (c) SİGORTALILARININ MALULLÜK HALİ İLE MALULLÜK SİGORTASINDAN SAĞLANAN YARDIMLAR Yunus YELMEN * I-Giriş: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre malullük sigortası,

Detaylı

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006 Kanun T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen

Detaylı

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/10/20081009-7.htm

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/10/20081009-7.htm Page 1 of 10 9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: KAMU GÖREVLİLERİNİN TAHSİS YARDIMLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/5/2006

Detaylı

SİRKÜLER 2015/29. İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanan bu desteklerden kişiler bir kez yararlanabilecektir.

SİRKÜLER 2015/29. İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanan bu desteklerden kişiler bir kez yararlanabilecektir. SİRKÜLER 2015/29 07/05/2015 Sayın Yetkili; Kamuoyunda Torba Kanun olarak bilinen 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Detaylı

9 Ekim 2008 tarih ve 27019 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır

9 Ekim 2008 tarih ve 27019 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır 9 Ekim 2008 tarih ve 27019 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: KAMU GÖREVLİLERİNİN TAHSİS YARDIMLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/5/2006

Detaylı

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU ÇIKMIŞ SORULAR 02.11.2013

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU ÇIKMIŞ SORULAR 02.11.2013 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU ÇIKMIŞ SORULAR 02.11.2013 76. İş Kanunu na göre, telafi çalışması günde en çok kaç saattir? A) 1 B) 2 D) 4 E) 5 77. İş Kanunu nda gösterilen bildirim sürelerine uymadan gerçekleştirilen

Detaylı

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir.

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. ASGARİ ÜCRET 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. A- 2014 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI 4857 sayılı İş Kanunu nun 39 uncu maddesi uyarınca,

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) ( TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1)

SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) ( TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1) SGK İŞLEMLERİ SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) (01.10.2008 TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1) 01.10.2008 den önce iştirakçi olup, 01.10.2008 tarihi itibarıyla 4c li sigortalıların emekli keseneğine

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 24010506/031/90 31 /1/2017 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar GENELGE 2017-5

Detaylı

Sosyal Güvenlik Hukuku 1. Ders

Sosyal Güvenlik Hukuku 1. Ders Sosyal Güvenlik Hukuku 1. Ders Prof. Dr. Murat ŞEN Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ Sosyal Güvenlik Kavramı Kişileri, gelirleri ne olursa olsun, belirli sayıdaki tehlikeler karşısında güvence sağlama görevine sahip

Detaylı

SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF

SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

1- Hizmet akdine tabi 4/a sigortalısı olarak çalışıyorum. Emekli Sandığından yetim aylığı alabilir miyim?

1- Hizmet akdine tabi 4/a sigortalısı olarak çalışıyorum. Emekli Sandığından yetim aylığı alabilir miyim? Ölüm Aylığı 1- Hizmet akdine tabi 4/a sigortalısı olarak çalışıyorum. Emekli Sandığından yetim aylığı Vefat etmiş olan kişinin hizmetinin 10 yıldan fazla olması halinde hizmet akdi ile 4/a ya tabi çalışan

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-1

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-1 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 24010506/0100602/ 42 15/1/2014 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar GENELGE

Detaylı

Adres : Mithatpaşa Cad. No : 7 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı Bilgi : A.ARAS Dai. Bşk. V.

Adres : Mithatpaşa Cad. No : 7 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı Bilgi : A.ARAS Dai. Bşk. V. T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Telefon : 0312 458 71 10 Faks : 0312 432 12 37 1/8 Sayı : 24010506/0100602/ 42 15/1/2014 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst

Detaylı

Sigortalı sayılmayanlar (5510 Sayılı Kanun) MADDE 6- Bu Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları hükümlerinin uygulanmasında;

Sigortalı sayılmayanlar (5510 Sayılı Kanun) MADDE 6- Bu Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları hükümlerinin uygulanmasında; Sigortalı sayılanlar (5510 Sayılı Kanun) MADDE 4- (Değişik: 17/4/2008-5754/2 md.) (4.maddedeki) Birinci fıkranın (c) bendi gereği sigortalı sayılanlara ilişkin hükümler; d) Harp okulları ile fakülte ve

Detaylı

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 03.07.2013/146-1 1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 01.07.2013-31.12.2013 tarihleri arasında uygulanacak

Detaylı

6111 SAYILI YASA İLE HİZMET ÇAKIŞMALARINDA GEÇERLİ OLAN SİGORTALILIK STATÜSÜ SİGORTALILAR LEHİNE DÜZENLENDİ

6111 SAYILI YASA İLE HİZMET ÇAKIŞMALARINDA GEÇERLİ OLAN SİGORTALILIK STATÜSÜ SİGORTALILAR LEHİNE DÜZENLENDİ 6111 SAYILI YASA İLE HİZMET ÇAKIŞMALARINDA GEÇERLİ OLAN SİGORTALILIK STATÜSÜ SİGORTALILAR LEHİNE DÜZENLENDİ S. Mehmet KELEŞ * 1. Giriş Aynı anda birden fazla statüde sigortalı olmayı gerektirecek şekilde

Detaylı

Kamu Görevlilerin Emekliliği

Kamu Görevlilerin Emekliliği Kamu Görevlilerin Emekliliği 02 GİRİŞ 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununu, aylık ücretlerini ayın 1 inde ödeyen kurumlarda göreve başlayanlar hakkında 01 Ekim 2008, aylık ücretlerini

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ KISIM Tahsis Mevzuatına İlişkin Hükümler Temel Tahsis Kavramları

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ KISIM Tahsis Mevzuatına İlişkin Hükümler Temel Tahsis Kavramları İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM Tahsis Mevzuatına İlişkin Hükümler Temel Tahsis Kavramları 1. Sigortalılık süresi....2 1.1. Sigortalılık süresinin başlangıcını etkileyen faktörler...2 1.1.1. İşe giriş tarihi

Detaylı

SEDA ÇAYIR - FUNDA GÖREN

SEDA ÇAYIR - FUNDA GÖREN SEDA ÇAYIR - FUNDA GÖREN Sosyal güvenlik, Herkesin gerek kendisi gerekse ailesi için, yiyecek, giyim, konut, tıbbi bakım, gerekli toplumsal hizmetler dahil olmak üzere sağlık ve refahını teminat altına

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GENELGE 2008/4. Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14

SİRKÜLER RAPOR GENELGE 2008/4. Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14 GENELGE 2008/4 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Artışları konulu 2008/4 sayılı Genelge ekte yer almaktadır. yayımlanan 2008 Yılı

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER Bilindiği üzere, 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 82 nci maddesinde, bu

Detaylı

Sosyal Güvenlik Hukuku İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası

Sosyal Güvenlik Hukuku İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası Sosyal Güvenlik Hukuku İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası Prof. Dr. Murat ŞEN Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası İş Kazası Kavramı: Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU YALOVA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU YALOVA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU YALOVA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMET ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Yaşlılık Aylığı Bağlanması SİGORTALILIK

Detaylı

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne SİRKÜ : 2013/03 KAYSERİ Konu : 2013 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile 11/01/2013 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari

Detaylı