Zafer Çarþýsý, Üniversite ile iþbirliði yapmak istiyor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Zafer Çarþýsý, Üniversite ile iþbirliði yapmak istiyor"

Transkript

1 ÝHH Baþkaný Bülent Yýldýrým merkezde farklý telden, Çorum da Selim Özkabakçý ise farklý telden konuþuyor! Mavi Marmara Gemisi katýlýmcýlarýnda Selim Özkabakçý'nýn 'Ýsrailli Komutanlar hakkýndaki karar 9 ay geciktirilmiþ' konulu açýklamasý dün basýnda yer almýþtý. Çok sayýda vatandaþ Selim Özkabakçý'nýn yaptýðý açýklama ile ' Bir Takým Büokratlarý Parelelci yaftalamasýnda bulunmasýnýn anlaþýlmaz olduðunu dile getirdiler. Çok sayýda vatandaþ Selim Özkabakçý beyi çok daha sað duyulu bir kiþilik olarak bilirdik. Kaldý ki kendi baþkanýnýn 2 ay önce yaptýðý açýklamadan dahi bihaber olduðunu görüyoruz. 5 DE Bülent Yýldýrým Selim Özbakçý Kimse Yok Mu Uganda'da Saðlýk ve Eðitim Kompleksi açtý 11 ÞUBAT 2015 ÇARÞAMBA 40 KURUÞ Kimse Yok Mu'nun yaptýrdýðý Saðlýk ve Eðitim Kompleksi, Uganda Devlet Baþkaný tarafýndan açýldý. Dünyanýn 113 ülkesinde adýndan sýkça söz ettiren ve Afrika'ya yönelik faaliyetleriyle dikkatleri çeken uluslararasý yardým kuruluþu Kimse Yok Mu, baþarýlý bir çalýþmaya daha imza atarak, Uganda da ülkenin en modern hastanesi ve okulunun açýlýþýný gerçekleþtirdi. 9 DA Mehmet Sayan, mazbatasýný aldý Zafer Çarþýsý, Üniversite ile iþbirliði yapmak istiyor Çorum'un 50 günlük suyu kaldýðýna dair haberlere DSÝ Genel Müdürlüðünden cevap geldi. DSÝ Þube Müdürü tarafýndan yapýlan açýklamanýn, vatandaþlarý su tasarrufuna yönlendirmek maksadýyla yapýldýðý ve Çorum'un susuz býrakýlmasýnýn söz konusu olmadýðýnýn belirtildiði... Esnafa"markalaþma desteðini kaçýrmayýn" çaðrýsý KOSGEB Çorum Þube Müdürü Ahmet Dursunoðlu, ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç'ý ziyaret ederek, Baþbakan Ahmet Davutoðlu tarafýndan açýklanan ve toplam bütçesi 100 milyon TL'ye çýkarýlan KOBÝ Proje Destek Programý Proje Teklif Çaðrýsý hakkýnda bilgiler verdi. Valilikten 'Acýlý baba isyan etti' haberine cevap Osmancýk Ýlçesinde tarihinde meydana gelen sel felaketinde hayatýný kaybeden Serdar Arslan'ýn babasý Ýsmail Arslan'ýn basýn yayýn kuruluþlarýnda yer alan, 'Acýlý baba isyan etti' baþlýklý habere Valilikten açýklama geldi. 5 DE Baðcý'dan 2 Ýlçeye Emniyet Binasý ve Lojmaný müjdesi Her yýl Bütçe görüþmelerinin TBMM Plan Bütçe görüþmeleri aþamasýnda Çorum'un ve ilçelerin taleplerini tek tek ilgili Bakanlýklara sunarak, bu konudaki projeler ve talepler hakkýnda bilgi veren ve Bakanlardan destek talep eden AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi... 7 DE 3 DE 7 DE Zafer Çarþýsý, yönetim kurulu üyeleri Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý ziyaret etti.üniversite-sektör iþbirliði baðlamýnda Üniversite ile Zafer Çarþýsý arasýnda yapýlabilecek olan iþbirliði konularýnýn deðerlendirildiði ziyarette, Zafer Çarþýsý Yönetim Kurulu Baþkaný Cemal Aydýn ve Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Atýf Hoca Kültür Merkezi için Bakanlýk kriterlerinin tamamlanmasý bekleniyor Avrupa Birliði'ne üye ülkelerde AB'nin ilgili mevzuatý uyarýnca karayolu taþýmacýlýðýnda yeni araçlarda sayýsal takograf kullanýlmasý zorunlu hale geldi. Mekanik ve elektromekanik takograf cihazlarý yerine kullanýlmaya baþlanan sayýsal takograf kartý, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði'ne (TOBB) baðlý 46 Oda tarafýndan kullanýcýlarýna saðlanýyor. Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý da, Çorum Oto Tamirciler Odasý ve Þoförler ve Nakliyeciler Odasý'nýn talepleri doðrultusunda gerekli giriþimlerde bulunarak, TOBB'un onayýyla sayýsal takograf kartý hizmetini vermeye baþladý. Çorumlu kullanýcýlarýn önceleri Samsun Ticaret ve Sanayi Odasý'ndan temin ettikleri sayýsal takograf kartý, 4 Þubat 2015 tarihinden itibaren Çorum TSO tarafýndan verilecek. Savaþ, Sedat Çýðýrkan, Mustafa Kýlýçarslan, Ýsmail Faký ve Ahmet Bulanýk yer aldý. Ziyarette Rektör Danýþmaný ve Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bilgin de hazýr bulundu. 7 DE 10 DA Fabrikada kavga kanlý bitti Çorum'da eþinin çalýþtýðý tekstil fabrikasýna giderek 4 kiþiyi çeþitli yerlerinden býçaklayan þahýs otomobille kaçarken, bir kadýna daha çarparak yaraladý. 9 DA Sürü Yönetimi Elemaný kursu açýlacak 2 DE Meteoroloji'den kuvvetli kar yaðýþý uyarýsý! 2 DE

2 HABER 2 Nurettin Kulalý milletvekili AJANDA aday adaylýðý için istifa etti EKOL SPOR SALONU na Bayan Antrenör Aranýyor Fitness plates ve aerobik konularýnda tecrübeli Bayan antrenör aranýyor müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur ADRES: YAVRUTURNA MAH. GAZÝPAÞA SOK. NO:66 ÇORUM Çorum (0364) EÜAÞ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardýmcýsý hemþerimiz Nurettin Kulalý AK Parti Çorum'dan milletvekili aday aday olmak için istifasýný sundu. Kulalý istifasýyla ilgili yaptýðý açýklamada þunlarý kaydetti: "7 Haziran 2015 tarihinde yapýlacak olan 25.dönem Milletvekilliði Genel Seçimlerinde aday olabilmek için tarihi itibariyle devlet memurluðu görevimden istifa etmiþ bulunmaktayým. Meslek hayatýmda kazandýðým bilgi ve deneyimlerimle Çorum'a en etkin þekilde hizmet edebilmek için, milletvekili olarak mecliste sizlerin temsilcisi olmak istiyorum. Bu süreçte beni yalnýz býrakmayan ve desteklerini esirgemeyen çok deðerli hemþerilerime ve dostlarýma teþekkür eder, istifamýn Çorum ilimiz ve ülkemiz için hayýrlara vesile olmasýný yüce Allah (cc)'dan dilerim." Ýmsâk : 05:06 Güneþ : 06:33 Öðle : 12:01 Ýkindi : 14:49 Akþam : 17:18 Yatsý : 18: Kore kahramaný Gn. Tahsin Yazýcý'nýn vefâtý (1971) - AP'nin kuruluþu (1961) - Kýbrýs için Zürih Antlaþmasý (1959) Su içeceðiniz vakit, ayakta içmeyiniz! Vücudunuza zararlýdýr. Yalnýz abdestten artan su ve zemzem-i þerîf ayakta içilir. Hadîs-i þerîf Günün Þiiri Ayrýlýk Hissi Nasýl Girdi Sizin Beyninize? Müslümanlýk sizi gayet sýký, gayet saðlam, Baðlamak lazým iken, anlamadým, anlýyamam, Ayrýlýk hissi nasýl girdi sizin beyninize? Fikr-i kavmýyyeti þeytan mý sokan zihninize? Birbirinden muteferrik bu kadar akvamý, Ayný milliyetin altýnda tutan islam'ý, Temelinden yýkacak zelzele, kavmiyettir. Bunu bir lahza unutmak ebedi haybettir... Ceylan ve Ýlgü'den ÇESOB'a ziyaret Arnavutlukla, Araplýkla bu millet yürümez.. Son siyasetse bu! Hiç böyle siyaset yürümez! Sizi bir aile efradý yaratmýþ Yaradan; Kaldýrýn ayrýlýk esbabýný artýk aradan. Siz bu davada iken yoksa, iyazen-billah, Ecnebiler olacak sahibi mülkün nagah. Diye dursun atalar: 'Kal'a içinden alýnýr.' Yok ki hiç bir kiþiden... Millet-i merhume saðýr! Bir deðil mahvedilen devlet-i islamiyye... Girdiler ayný siyasetle bütün makbereye. Girmeden tefrika bir millete, düþman giremez; Toplu vurdukca yürekler, onu top sindiremez. SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Kaynak ve Demirci Elemanlarý ile Ehliyetli vasýfsýz eleman aranýyor Kaynak ve Demir doðrama iþleri için tecrübeli elemanlar ; -Vasýfsýz eleman ( Ehliyeti olan Traktör kullanabilen ) aranmaktadýr.müracaatlarýn Þahsen: Küçük Sanayi Sitesi 25. Sk. No 78: AK - KARYA Saðkýk oto. Ýnþ. Tel ve Beton Fb. Yapmalarý rica olunur. Tel: AK Parti Çorum Milletvekili aday adayý Ahmet Sami Ceylan ile CHP Milletvekili aday adayý Turgut Ýlgü, ÇESOB'u ziyaret ettiler. Seçim çalýþmalarý kapsamýnda ÇESOB'u ziyaret eden Ahmet Sami Ceylan ile Turgut Ýlgü, esnafýn içinde bulunduðu sorunlarý Birlik Baþkaný Yalçýn Kýlýç'la istiþare ettiler ve milletvekili seçilmeleri halinde yapacaklarý projelerden bahsettiler. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Baþkan Kýlýç ise, her iki adaya da milletvekilliði yolunda baþarýlar diledi. Ziyarette ÇESOB Baþkan Yýl: 10 Sayý: ÞUBAT ÇARÞAMBA 2015 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Vekili Recep Gür, Yönetim Kurulu üyeleri Ömer Latif Akdað, Necmettin Uzun ve Lütfi Barut ile Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya da hazýr bulundu. Sürü Yönetimi Elemaný kursu açýlacak Sürü Yönetimi Elemaný Benim Projesi kapsamýnda ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü, Çorum Merkez ve Ýlçe Halk Eðitim Merkezi Müdürlükleri, Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü, Ýlçe Ziraat Odalarý ve Çorum Ýli Damýzlýk Koyun ve Keçi Yetiþtiricileri Birliði iþbirliðinde "Çoban/Sürü Yönetimi Elemaný (Küçükbaþ Hayvan)" mesleðinde iþgücü yetiþtirme kursu açýlacak.merkezde 25 kiþi, Sungurlu'da 25 kiþi, Mecitözü'nde 25 kiþi, Uðurludað'da 20 kiþi ve Laçin'de 20 kiþi olmak üzere toplam 5 grup halinde toplam 115 kiþilik açýlacak iþgücü yetiþtirme kursunun sonunda baþarýlý olanlara belirtilen meslekte sertifika verilecek, çeþitli program ve projelerden yararlanmada öncelikli olmasý saðlanacak.proje kapsamýnda Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýnýn hayvancýlýk desteklemeleri içerisinde Sertifikalý Sürü Yönetimi Elemaný çalýþtýrdýðýný belgeleyen küçükbaþ hayvan varlýðýna sahip olan iþletmelere yýllýk destekleme yapýlmasý planlanýyor.projeden 'halen sürü yönetimi elemanlýðý yapan veya sürü yönetim faaliyetlerini gerçekleþtirecek eleman olmaya adaylar, sosyal güvence kapsamýna alýnma niteliklerine sahip, en az okuma ve yazma bilen bedenen saðlýklý ve eðitim konularýna ilgi ve ihtiyaç duyan kiþiler veya küçükbaþ hayvan yetiþtiricileri' yaralanacaklar tarihleri arasýnda yapýlacak olan kursa katýlým þartlarý ise þunlar:"ýþ- KUR'a kayýtlý iþsiz olmak, 16 yaþ ve üzeri bay-bayan olmak, en az okuryazar olmak, açýk öðretim hariç öðrenci olmamak, ÝÞKUR'un Kurs, TYP, Ýþbaþý Eðitimi ve Giriþimcilik programlarýndan son 6 ay içerisinde faydalanmamýþ olmak, emekli veya aktif sigortalý olmamak."kursa katýlmak isteyen ve durumu þartlara uyanlarýn, ÝÞKUR Çorum Ýl Müdürlüðündeki Ýþ ve Meslek Danýþmanlarý ile mülakat tarihinden önce görüþmeleri gerekiyor.mülakatlarý ise Merkez ve Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüklerinde þu tarihlerde yapýlacak: "Merkez 18 Þubat Çarþamba saat 10.00, Sungurlu 19 Þubat Perþembe saat 10.00, Mecitözü 20 Þubat Cuma saat 10.00, Uðurludað 23 Þubat Pazartesi saat 10.00, Laçin 24 Þubat Salý saat 10.00" TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Haber Yönetmeni Yýlmaz Mert Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Tasarým Yasin Þevket YÜCEL Kubilay Kaan YÜCEL elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Býrakýn eski hükümetleri meydandakiler Yetiþir, þöyle bakýp ibret alan varsa eðer. iþte Fas, iþte Tunus, iþte Cezayir, gitti! iþte Irak'ý da taksim ediyorlar þimdi. 30 Muharrem Kanunuevvel Mehmet Akif Ersoy HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,4190 2,4196 EUR 2,7379 2,7383 STERLiN 3,6354 3,6377 JPY YENi 2,0566 2,0573 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 Esnafa "markalaþma desteðini kaçýrmayýn" çaðrýsý KOSGEB Çorum Þube Müdürü Ahmet Dursunoðlu, ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç'ý ziyaret ederek, Baþbakan Ahmet Davutoðlu tarafýndan açýklanan ve toplam bütçesi 100 milyon TL'ye çýkarýlan KOBÝ Proje Destek Programý Proje Teklif Çaðrýsý hakkýnda bilgiler verdi. Bu çerçevede KOBÝ'lerin hazýrlayacaðý her bir proje için KOSGEB tarafýndan 150 bin TL'ye kadar kurumsallaþma ve markalaþma desteði saðlanacaðýný ifade eden Dursunoðlu, "KOS- GEB tarafýndan uygulanacak bu hibe programý ile iþletmelerin kurumsallaþmasý ve markalaþmasýnýn desteklenmesi amaçlanmaktadýr" dedi. Dursunoðlu, hibe programýndan yararlanmak isteyen KOBÝ'lerin 20 Mart'a kadar proje baþvuru formunu doldurmasý gerektiðini sözlerine ekledi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç ise, günümüz dünyasýnda kurumsallaþmanýn ve markalaþmanýn önemine deðinerek, KOSGEB tarafýndan verilecek desteðin ÇESOB'a üye esnaf için büyük fýrsat olduðunu kaydetti. Ayrýca KOS- GEB tarafýndan verilen giriþimcilik desteðinin, yeni iþ yeri açan giriþimcilerin önünü açtýðýna da deðinen Kýlýç, bu kurslar sayesinde iþyeri açan ve çalýþmaya baþlayan yeni esnaflara desteklerinden dolayý Dursunoðlu'na teþekkür ederek, yeni kurslarýn açýlmasýný beklediklerini kaydetti. Baþkan Kýlýç son olarak, KOSGEB'le kurumlar arasý iþbirliklerinin artarak devam edeceðini de sözlerine ekledi. SGK Ýl Müdürü Cesur'dan borçlarýn yeniden yapýlandýrmasý açýklamasý Türk eðitim tarihi açýsýndan önemli dönüm noktalarýndan biri olan eðitim reformunun hayata geçirilmesi sürecinde önemli akademik katkýlar saðlayan Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Prof. Dr. Recep Kaymakcan, genel seçimlerde AK Parti Çorum'dan milletvekili aday adayý olmak için görevinden istifa etti. Baþarýlý bürokrat kimliðinin yaný sýra, bilim adamý kimliðiyle de Türkiye' de Din ve Deðerler Eðitimi konusunda otorite kabul edilen ve yayýnladýðý kitaplar ve makalelerle Ýslam ve Batý Dünyasýnda tanýnan Kaymakcan, Türk eðitim tarihi açýsýndan önemli dönüm noktalarýndan biri olan eðitim reformunun hayata geçirilmesi sürecinde önemli akademik katkýlar saðlamýþtý. Prof. Dr. Recep Kaymakcan, görev süresinde Kredi ve Yurtlar Kurumunda köklü deðiþikliklere de imza attý. Genel Müdürlük döneminde, kurum yurtlarýnda kýzerkek ayrýmý gerçekleþtirirken kurumun yurt kapasitesi de tarihinin en yüksek seviyesine ulaþtý. Yine bu dönemde yurtlarýn bir barýnma yeri olmasýnýn ötesinde, bir eðitim kurumu haline dönüþmesi için eðitim faaliyetlerine aðýrlýk verilerek yüzbinlerce üniversite öðrencisinin hem akademik hem de deðer merkezli içeriklerle buluþmasý saðlandý. Recep Kaymakcan AK Parti'den aday adayý RECEP KAYMAKCAN KÝMDÝR? 1966 yýlýnda Çorum'un Ýskilip ilçesinde doðdu yýlýnda Marmara Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesinden mezun oldu yýllarý arasýnda Ýngiltere'de Leeds Üniversitesinde doktorasýný tamamladý. Meslek hayatýna Ankara Elmadað Lisesi'nde öðretmen olarak baþlayan Kaymakcan, 1993 yýlýnda araþtýrma görevlisi olarak baþladýðý Sakarya Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi'nde 2007 yýlýnda Profesör unvanýný kazandý. Ulusal ve uluslararasý hakemli dergilerde pek çok makalesi yayýnlanan ve pek çok uluslararasý bilimsel toplantýda davetli olarak bildiri sunan Kaymakcan, aralarýnda "Ahlak, Deðerler ve Eðitimi", "Teorik ve Pratik Yönleriyle Ahlak" ile "Gençlerin Dine Bakýþý: Karþýlaþtýrmalý Türkiye ve Avrupa Araþtýrmasý" isimli kitaplarýn da olduðu çok sayýda eserin sahibidir. Uluslararasý Din ve Deðerler Eðitimi Derneði üyesi olan Kaymakcan, Deðerler Eðitimi Dergisinin de editörlüðünü yaptý. Sakarya Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Baþkaný iken 23 Mayýs 2013 tarihinde Yüksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü olarak atandý. Evli ve iki çocuk babasý olan Prof. Dr. Recep Kaymakcan, Ýngilizce ve Arapça bilmekte. Sosyal Güvenlik Ýl Müdürü Duran Cesur, "6552 Sayýlý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasý ile Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Dair Kanun" kapsamýnda yapýlandýrýlan borç miktarý, baþvuru sayýsý, prim son ödeme tarihleri, son baþvuru tarihleri hakkýnda genel deðerlendirme yaptý. SGK Ýl Müdürü Duran Cesur 6552 sayýlý torba yasaya göre yapýlandýrma kapsamýndaki borçlar hakkýnda þu bilgileri verdi: "2014 yýlý Nisan ve önceki aylara iliþkin olup, 10/9/2014 ve öncesinde tahakkuk ettiði halde ödenmemiþ olan sigorta primi, iþsizlik sigortasý primi, emeklilik keseneði ve kurum karþýlýðý, ek karþýlýk primi ve sosyal güvenlik destek primi alacaklarý, yapýlandýrma baþvurusunda bulunulan tarih itibariyle ödenmesi imkaný kalmamýþ olan isteðe baðlý sigorta primi ve topluluk sigortasý primi alacaklarý, 30/4/2014 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiþ özel nitelikteki inþaatlar ile ihale konusu iþlere iliþkin olup 10/09/2014 ve öncesinde Kurumca resen tahakkuk ettirilerek iþverene teblið edildiði hâlde 11/09/2014 tarihi itibarýyla ödenmemiþ olan; özel nitelikteki inþaatlar ile ihale konusu iþlere iliþkin yapýlan ön deðerlendirme, araþtýrma veya tespitler sonucunda bulunan eksik iþçilik tutarý üzerinden hesaplanan sigorta primi, 5510 sayýlý Kanunun 60'ýncý maddesinin birinci fýkrasýnýn (g) bendi kapsamýnda genel saðlýk sigortalýsý olanlardan kaynaklanan genel saðlýk sigortasý primi alacaklarý, sosyal güvenlik kanunlarýna göre emeklilik veya yaþlýlýk aylýðý almakta iken 5335 sayýlý Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fýkrasý kapsamýna giren kurum ve kuruluþlara ait iþyerlerinde çalýþmalarý nedeniyle aylýklarý kesilmesi gerekenlere, 11/9/2014 tarihi takip eden ödeme dönemine kadar yersiz olarak ödendiði tespit edilen aylýklara iliþkin alacaklar, 5510 sayýlý Kanunda öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle 30/4/2014 tarihine kadar iþlenen fiillere iliþkin idari para cezasý alacaklarý, yapýlandýrma kapsamýndadýr. süresi içinde Gelir Testi Yaptýrmayanlar tarihine kadar Gelir Testine müracaat etmesi halinde; süresi içinde Gelir Testi yaptýrmýþ sayýlýp Genel Saðlýk Sigortasý Tescili oluþturulacaktýr. Ayrýca Genel Saðlýk Sigortasý yapýlandýrmasý için son müracaat tarihi 'tir. Genel Saðlýk Sigortasý yapýlandýrma baþvuru sayýsý 300 adet olup, Genel Saðlýk Sigortasý Borçlarýnýn ödeme süresi peþin ödemelerde 'e kadardýr. Genel Saðlýk Sigortasý dýþýndaki borçlar için ödeme süresi 'tir. Yapýlandýrma yaptýðý halde üst üste 2 taksit ödemeyen ve cari sigorta prim borcunu ödemeyenlerin yapýlandýrmasý bozulacaðý için sigortalýlarýmýzýn bu hususa dikkatini çekmek isterim. Müdürlüðümüzde yapýlandýrma nedeniyle Bað-Kur hizmetine istinaden kredili yaþlýlýk aylýðý talep sayýsý 300 olup, tahsis talebinde(aylýk baðlama) bir yoðunluk oluþmuþtur. Ancak en kýsa zamanda tüm talepler sonuçlandýrýlacaktýr. Bað-Kur sigortalýlarýnýn durdurulmuþ hizmetlerin Ýhyasýna iliþkin baþvuru sayýsý 1397 olup, prim borçlarýna taksit yapýlmasý mümkün olmadýðýndan, süresi içinde peþin ödenmesi gerekmektedir. Sosyal Güvenlik Destek Primi borçlarýna 300 adet baþvuru alýnmýþ olup, ,32 TL borç yapýlandýrýlmýþtýr sayýlý yasa ile getirilenler iþverenler açýsýndan deðerlendirildiðinde; Ýþverenler peþin, altý, dokuz, on iki veya on sekiz eþit taksite; Belediyeler için altý, dokuz, on iki, on sekiz veya otuz altý eþit taksite; Gençlik ve Spor Bakanlýðý, Türkiye Futbol Federasyonu veya özerk spor federasyonlarýna tescil edilmiþ olan ve Türkiye'de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüpleri için altý, dokuz, on iki, on sekiz, otuz altý veya kýrkiki taksite talepte bulunabileceklerdir. Tespit edilen alacaklar yönünden ilk taksit ve peþin ödeme süresi 2 Mart 2015'de sona ermektedir tarihi itibariyle 6552 sayýlý torba yasa kapsamýnda SGK borçlarýnýn yapýlandýrmasý sona ermiþtir. Ýl bazýnda ilçeler dahil þu an itibariyle 4/b (Bað- Kur) yapýlandýrma baþvuru sayýsý 7421 adet ile ,68 TL borç yapýlandýrýlmýþ, iþverenler yapýlandýrma baþvuru sayýsý 1757 adet ile ,06 TL borç yapýlandýrýlmýþtýr." Ýnönü Anadolu Lisesinde "Güvenli Gençlik ve Güvenli Gelecek" konferansý Çorum Emniyet Müdürlüðü Terörle Mücadele Þubesi Müdürlüðü Ýnönü Anadolu Lisesinde "Güvenli Gençlik ve Güvenli Gelecek" konulu konferans düzenledi. Okulun konferans salonunda gerçekleþtirilen programa konuþmacý olarak polis memurlarý Seyhan Baral ve Sezai Tunca katýldýlar. Polis memurlarý konferansta "Türkiye neden terör örgütlerinin hedefinde olan bir ülkedir? Hangi eylemler terör eylemi olarak kabul edilir ve bu eylemlerin cezai yaptýrýmlarý nelerdir?" konulardan bilgiler verdiler. Baral ayrýca terör örgütleri ve bu terör örgütlerinin nasýl insan kaynaðý elde ettikleri hakkýnda bilgiler verirken özelliklede yaþ arasý aile yapýsý bozuk olan bazý zaaflarý bulunan ve aile içinde huzursuzluk yaþayan gençlerin daha çabuk kandýrýldýklarýna da dikkat çekti. Baral ayrýca militan kimlik ve kiþilik kazanma süreçleri hakkýnda da öðrencilere bilgiler verirken özellikle bu yaþ grubundaki gençlerin daha bilinçli olmalarý hususunda uyarýlarda bulundu. Baral, "Topluma ekilmeye çalýþýlan ayrýmcýlýk filizlerinin yeþermesine izin vermemeliyiz. Aksine bizler farklýlýklarýmýzý gücümüz ve zenginliðimiz olarak görmeliyiz. Bunun aksini ifade eden kiþi veya gruplarda da uzak durmalýyýz" dedi. Soru ve cevap bölümünden sonra Ýnönü Anadolu Lisesi öðrencilerine yönelik bir anket düzenlendi. Okul Müdürü Recep Özcan, TEM Þube Müdürlüðünde gelen polis memuru Seyhan Baral'a ve Sezai Tunca'ya verdikleri bilgilerden dolayý teþekkür etti. Danýþtay'dan Aile Hekimleri için önemli karar Saðlýk Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþim Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý, Aile Hekimlerinin zorunlu mesleki mali sorumluluk sigortasýyla ilgili elde edilen kazanýmla ilgili yaptýðý açýklamada, "Saðlýk Sen'in açtýðý dava sonucu, Danýþtay 15. Dairesi, aile hekimlerinin Zorunlu Mesleki Mali Sorumluluk Sigorta Primi'nin yarýsýnýn kurum tarafýndan ödenmesine karar verdi. Aile hekimleri tarafýndan þimdiye kadar (dört yýllýk) ödenen primlerin yarýsýnýn kurum tarafýndan geri ödenmesi için sendikamýzýn Halk Saðlýðý Kurumu ile görüþmeleri sürüyor. Görüþmelerde mutabakata varýlamamasý halinde, bireysel davalarla primlerin yarýsý geri alýnabilecek" dedi. Bu kararla aile hekimlerinin kapsam dýþý tutulduklarý bir maðduriyetin engellediðini belirten Lafcý, " tarih ve Sayýlý Resmi Gazete'de yayýnlanarak yürürlüðe giren, 2010/1 sayýlý Týbbi Uygulamaya Ýliþkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasýnda Kurum Katkýsýna Ýliþkin Usul ve Esaslar'a dair tebliðde, kamu kurum ve kuruluþlarýndaki doktorlarýn zorunlu mali sorumluluk sigorta primlerinin yarýsýnýn kurum tarafýndan ödenmesi, aile hekimlerinin ise bu kapsam dýþýnda býrakýlarak primlerin tamamýnýn kendileri tarafýndan ödenmesi hükme baðlanýyordu. Saðlýk-Sen konuyu yargýya taþýyarak, aile hekimlerinin serbest meslek icra etmediði, iþverenin Saðlýk Bakanlýðý olmasý sebebiyle primlerinin yarýsýnýn devletçe karþýlanmasý gerektiði gerekçesiyle söz konusu tebliðin 3. Maddesinin 3. Fýkrasýnda yer alan 'sözleþmeli aile hekimlerinin sigorta primlerinin tamamý' ibaresinin iptalini istedi. Saðlýk-Sen'in talebini görüþen Danýþtay 15. Dairesi, iptali istenen ibarenin aile hekimleri yönünden iptaline karar verdi" þeklinde kaydetti. Konuyla ilgili bir açýklamalarda bulunan Lafcý, "Tebliðin yayýnlanmasýndan bugüne kadar geçen sürede, aile hekimleri tarafýndan yaptýrýlan ve kendileri tarafýndan ödenen primlerin yarýsýnýn kurum tarafýndan geri ödenmesi için de görüþmeler ise sürmektedir. Baþtan beri, aile hekimlerinin de kamu hizmeti sunduðunu ve sigorta primlerinin yarýsýnýn devlet tarafýndan ödenmesini istedik. Yargý, bizim haklýlýðýmýzý tescil ederek, aile hekimlerinin de kamu hizmeti gördüðünü kaydetti. Bundan sonra yapýlmasý gereken, kurumun þimdiye kadar aile hekimleri tarafýndan ödenen primlerin yarýsýný geri ödemesidir. Bu yönde görüþmelerimiz sürüyor. Bu görüþmeler sonrasý bir netice alamazsak, aile hekimi üyelerimiz bireysel davalarla bu primlerini geri alabilecek. Saðlýk Sen olarak bu süreçte üyelerimize her türlü desteði vereceðiz."

4 HABER 4 MHP 46. yýlýný pasta keserek kutladý Mahir ODABAÞI FARKLI ÜLKELERDE DEPREM ÝNANIÞLARI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Baþkaný Bekir Çetin farklý ideolojilerde olduðu gibi çözümü ve çareyi baþka yerlerde deðil, Türk halkýnda aradýklarýný söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 46. kuruluþ yýl dönümü, MHP Ýl Teþkilatýnýn düzenlediði kutlama programý ile kutlandý. Parti binasýnda düzenlenen programa, MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, MHP Merkez Ýlçe Baþkaný Sinan Özcan ve partililer katýldý. Kur'an-ý Kerim tilaveti ile baþlayan program, pasta kesimi ile devam etti. Ayrýca kutlamada MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin de kýsa bir konuþma yaptý. Kutlamada açýklamalarda bulunan MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, üstlenmiþ olduklarý sorumluluðun bilince olduklarýný, Milliyetçi Hareketi bir adým daha ileriye taþýmak için ellerinden geleni yapacaklarýný söyledi. Milliyetçi Hareketin 46 yýldýr neye inandý ise onun arkasýnda durduðunu ifade eden Çetin, "Bazýlarý tarafýndan hayal olarak karþýlansa da baþta Baþbuðumuz Alparslan Türkeþ bey olmak üzere nice büyük ülkü erlerinin insan üstü bir gayret ve çabalarý ile partimiz yarým yüzyýla yaklaþýk bir zamandýr çizgisinde hiçbir kýrýklýk olmadan, hala ilk günkü samimiyetinde Türk milletine hizmet noktasýnda yoluna devam etmektedir. Milliyetçi Hareket 46 yýldýr neye inandý ise onu söylemiþtir ve bundan sonra da sadece ve sadece onu söyleyecektir" diye konuþtu. Milliyetçi Hareketin tek baþýna iktidar olacaðýna inandýklarýný belirten Çetin, çözümü baþka ideolojilerde olduðu gibi dýþarýda deðil, Türk halkýnda olduðuna inandýklarýný vurguladý. Çetin, "Ancak tek baþýmýza iktidar hedefimizde asla ve asla baþkalarýnýn lütuflarýný istemiyoruz. Ýktidar hedefimizde sadece Türk milletinin gerçek iradesini sandýkta göstermesi için mücadele ediyor, baþka ideolojiler gibi çözümü ve çareyi baþka yerlerde deðil yine bizzat Türk milletinde arýyoruz. Bütün bu duygu ve düþüncelerle partimizin kurucusu Baþbuðumuz Alparslan Türkeþ beyi rahmet, minnet ve þükranla anýyorum. Nice yýllarda Milliyetçi Hareketimiz. Türk milletinin yolu, bahtý açýk olsun" ifadelerini kullandý. YÜCEL Emperyal Filo Kiralama ülke geneline yayýlmayý hedefliyor Türkiye genelinde araç kiralama sektörüne Çorum'dan önemli bir isim katýldý. Çorum'dan yola çýkan, kýsa süre içerisinde tüm Türkiye'ye Emperyal Filo Kiralama markasýyla, yayýlacak bir að kurmayý hedefleyen Yýldýrým Orkun Bayýndýr ve ekibi, kýsa ve uzun dönem araç kiralama sektörüne yeni bir soluk olmak üzere ilk adýmlarýný attýlar. Emperyal Filo Kiralama Genel Müdürü Yýldýrým Orkun Bayýndýr, kýsa dönem araç kiralamada dünyanýn en büyük araç kiralama firmalarýndan Enterprise Rent A Car firmasýyla stratejik ortaklýk kurduklarýný ve bu ortaklýk kapsamýnda öncelikli olarak Çorum, Amasya þehir merkezlerinde ve ayrýca ilerleyen dönemde Merzifon Havalimanýnda irtibat bürolarýnýn kurulacaðýný anlattý. Bayýndýr, bununla beraber, özellikle kurumsal firmalarýn günümüzde araç satýn almak yerine, uzun dönem operasyonel kiralamayý tercih ettiklerini, bununla birlikte müþterilerin istediklerini her marka aracý hýzlý bir þekilde tedarik edip kiralamaya hazýr olduklarýný belirtti. Bugün ilk müþterilerine araç teslimatlarýný yapan Bayýndýr, kýsa sürede farklý hizmet ve bakýþ açýlarýyla 1000 araç seviyesine ulaþýp, Türkiye'deki iddialý araç kiralama firmalarýnýn arasýnda yerlerini almayý amaçladýklarýnýn altýný çizdi.yýldýrým Orkun Bayýndýr, uzun dönem araç kiralamanýn daha avantajlý olduðunu ifade ederek, bunun iki baþlýk altýnda incelenebileceðini kaydetti. Bayýndýr, sözlerine þöyle devam etti: "Birincisi yukarýda faydalarýný saðladýðýmýz maliyetler dýþýnda aracýn bakýmý, vizesi, bandrolü, sigortasý, kaskosu gibi masraflarýnýn sürekli takip gerektirmesi ve bu masraflar yapýlýrken en uygun maliyeti yakalayabilmek adýna ciddi anlamda zaman kaybýnýn yaþanmasýdýr. Biz bu faydanýn adýný operasyonel avantaj olarak adlandýrýyoruz. Uzun dönem araç kiralamanýn bir diðer avantajý da vergisel avantajlarýdýr. Binek araç satýn alýnmasýnda KDV kullanýlamadýðý gibi aracý ilk aldýðýnýz yýl amortismanýnýzý da kýsmi ayýrabilirsiniz. Üstelik baþlangýçta kullanmadýðýnýz KDV'nin eki olarak aracý ikinci el olarak sattýðýnýzda %1 KDV'li fatura ile çýkýþ yapmak durumunda kalýrsýnýz. Ayrýca araç için ödeyeceðiniz MTVyi gider yapamazsýnýz. Aracý kredi ile almýþ iseniz araç, bilançonuzda anlamsýz bir yer tutar ve ödediðiniz faizi ancak gider yazabilirsiniz. Oysa ki kiraladýðýnýz araç için ödediðiniz bedeli tek kalemde gider yapabilir. Faturanýn KDV'sini de indirilecek KDV'nizden mahsup edebilirsiniz. Biz bu ikinci faydaya da kiralamanýn vergisel avantajlarý adýný veriyoruz." Emperyal Filo, bugünden itibaren Çevre Yolu Ýskilip Kavþaðý Opet Akaryakýt Ýstasyonu Ýçi adresinde nolu telefon ile hizmete baþlayacak. Yasin YÜCEL Atlas'tan esnaf ziyaretleri CHP Ýl Baþkanlýðý yaptýðý dönemde çalýþkanlýðý ve baþarýlý çalýþmalarý ile partililerin ve Çorum halkýnýn gözüne giren CHP Çorum Milletvekili aday adayý Cengiz Atlas, mart ayý içerisinde yapýlacak olan ön seçime sýký hazýrlanýyor. "Emeðin sesi, halkýn nefesi" sloganýyla yola çýkan Cengiz Atlas, milletvekili olmasý durumunda yapacaðý çalýþmalar hakkýnda hem halký hem de iþadamlarý ve esnafý bilgilendiriyor. Türkiye'nin CHP iktidarýna her zamankinden çok ihtiyacý olduðunu ifade eden Atlas, sosyal adaletin ve gelir eþitliðinin sol politikalarda olduðunun altýný çizdi. CHP'nin sosyal adaleti savunan, gelir adaletsizliðinin karþýsýnda olan ve bu ülkenin çimentosu olan bir parti olduðunu dile getiren Atlas, "CHP iktidarýna her zamankinden daha çok ihtiyaç olduðu bir dönemden geçiyoruz. Hem de tek baþýna iktidar olduðu bir döneme çok ihtiyacýmýz var. Böyle bir dönemde aday adayý olmama destek olan tüm arkadaþlarýma teþekkür ediyorum. Aday adayý olan tüm arkadaþlarýmla birlikte ülkemizin umudu CHP'yi iktidara taþýmak için tüm gücümüzle çalýþacaðýz" dedi. Güneþ tutulmasý, ay tutulmasý, kuþlarýn ötmesi veya doðal afetlerle ilgili olarak hepimiz büyüklerimizden farklý yorumlar dinlemiþimizdir. Bu nedenle, birlikte yaþayan insanlar arasýnda kimi zaman korkudan, kimi zaman çaresizlikten, kimi zaman da rastlantýlardan doðan bir takým inanýþlar vardýr. Bunlara "batýl inanýþlar" denir. Bu inanýþlar, ilk insanýn var oluþundan günümüze kadar sürüp gelmiþ bazen raðbette görmüþtür. Çoðunun bilimsellikle, akýlla, çaðdaþlýkla ve dinsel inançla bir ilgisi yoktur. Bunlar akýlla baðdaþmadýðý halde ne yazýk ki insanoðlunun gönlünden, beyninden, vicdanýndan sökülüp atýlamamýþlardýr. Ýnanýþlar kiþiden kiþiye deðiþmekle birlikte ortak yanlarý da vardýr. Assam (Bangladeþ ve Çin'in arasýnda): Dünya'nýn içinde yaþayan bir insan ýrký vardýr. Bu insanlar, yer yüzeyinde insan olup olmadýðýný anlamak için zaman zaman yeri sallarlar. Çocuklar sarsýntýyý hissettiklerinde, ''Yaþýyorum, yaþýyorum'' diye baðýrdýklarý zaman Dünya'nýn içindeki insanlar yer yüzeyinde insan olduðunu anlarlar ve sarsýntýyý keserler. Sibirya: Dünya bir kýzak üzerindedir ve bu kýzaðý kullanan kiþi Tanrý Tuli'dir. Birkaç pireli köpek de bu kýzaðý çekmektedir. Köpekler kaþýnmayý durdurduklarýnda Dünya sallanýr. Meksika: El Diablo isimli bir canavar, Dünya üzerinde dev yarýklar açmaktadýr. Bu yarýklar da þimdiki faylardýr. O ve þeytansa arkadaþlarý, yeryüzünü karýþtýrmak istedikleri zaman bu dev yarýklarý kullanmaktadýr ve deprem olmaktadýr. Mozambik: Dünya, yaþayan bir yaratýktýr ve problemleri insanlarýnki ile aynýdýr. Bazen yaratýk ateþlenir ve üþür, biz de titrediðini hissederiz. Belçika: Dünya üzerinde yaþayan insanlar, aþýrý günahkâr olduklarý zaman, Tanrý insanlara gezegenimizi çevreleyen havayý savurmak üzere kýzgýn bir melek gönderir. Meydana gelen fýrtýnalar, Dünya'da bir dizi þok þeklinde hissedilen bir müzik tonu yaratýr. Romanya: Dünya üç direk üzerinde durmaktadýr. Yardýmseverlik, umut ve güven. Ýnsanoðlu bu öðelerden birisini veya birkaçýný kaybederse direklerin taþýma gücü azalýr ve Dünya sallanýr. Kýzýlderililer: Bir gün Chickasaw þefi, Choctaw prensesine âþýk olmuþ, þef çok yakýþýklýymýþ, fakat ayaðýnýn birisi yamukmuþ, bu yüzden de ismi Aksakayak'mýþ. Daha sonra þef prensesi istemiþ ve prensesinin babasý reddetmiþ. Bunun üzerine þef ve ordusu prensesi kaçýrmýþ ve hep birlikte evliliklerini kutlamaya baþlamýþlar. Ama Büyük Ruh, çok sinirlenmiþ ve ayaðýný yere hýzla vurmuþ. Meydana gelen sarsýntý, Mississipi Nehri'nin taþmasýna neden olmuþ. Böylece düðündeki herkes boðulmuþ. (Mississipi Nehri'nin yanýndaki Aksakayak Gölü, 1812 yýlýndaki Yeni Madrid depreminden sonra oluþmuþtur.) Batý Afrika: Dünya, büyük bir dað ile bir devin arasýndaki bir yatay bir disk þeklindedir. Devin görevi, Dünya'yý, karýsýnýnki ise gökyüzünü taþýmaktýr. Dev karýsýna her sarýlýþýnda Dünya sallanýr. Hindistan: Yedi tane yýlan, gardiyan cennetin en alt noktasýnda, 7 odayý korumakla görevlendirilmiþtir. Bu gardiyanlar, ayný zamanda sýrayla Dünya'yý tutmaktadýrlar. Gardiyanlar görevleri birbirlerinden devralýrken Dünya sarsýlmaktadýr. Ýskandinavya: Tanrý Loki, erkek kardeþinin ölümünden dolayý cezalandýrýlýr ve yeraltýndaki bir maðaraya kapatýlýr. Kafasýnýn üzerindeki bir yýlan da, durmadan zehirini damlatýr. Loki'nin kýz kardeþi de bir kapta bu zehiri toplar. Zaman zaman kýz kardeþi kabý boþaltmak üzere oradan ayrýlýr. O durumda da zehir Loki'nin yüzüne damlar. Zehir damlalarýndan kurtulmak için Loki eðilip kafasýný oynattýkça yer sarsýlýr, deprem olur. Yunanistan: Aristotle ve William Shakespeare'e göre, Henry adlý oyunda, kuvvetli, vahþi rüzgárlar yeraltýndaki maðaralarda tutulmaktadýr. Kaçmak için uðraþtýklarýnda, verdikleri mücadele depremlere neden olurlarmýþ. Japonya: Japon Adalarýný sýrtýnda taþýyan büyük bir kedi balýðý, denizin altýnda kývrýlmýþ halde durmaktadýr. Diðer taraftan Tanrý Daimyojin, kafasýnýn üzerinde çok aðýr bir taþ olduðundan hareket edememektedir. Bir ara kedi balýðý hareket ederek Naimyojin'in dikkati daðýlýr ve yer sarsýlýr. Orta Amerika: Dünya, dört köþesinde dört Tanrý bulunan bir kare þeklindedir. Yeryüzünde nüfus arttýðýnda fazlalýðý dökmek için bu kare alaný sallarlarmýþ. Türkiye: Bir kýsým insanlar güneþ tutulmasý hayra alamet deðildir diye düþünerek depreme yorumlarken, bir kýsým insanlarda günahlarýn ve aleni yapýlmasýnýn bu tür afetlere sebep olabileceðini düþünüp bu nedenle insanlarýn aklýnýn baþýna gelmesi için Allah'ýn ihtar ettiðine inanmaktadýrlar. Bunun yanýnda farklý yörelerde farklý inanýþlarda mevcuttur.(yazar: ) Ziyaretlerden duyduðu memnuniyeti dile getiren esnaflar, Atlas'a milletvekilliði yolunda baþarýlar dilediler.

5 TEK Mavi Marmara Gemisi katýlýmcýlarýnda Selim Özkabakçý'nýn 'Ýsrailli Komutanlar hakkýndaki karar 9 ay geciktirilmiþ' konulu açýklamasý dün basýnda yer almýþtý. Çok sayýda vatandaþ Selim Özkabakçý'nýn yaptýðý açýklama ile ' Bir Takým Büokratlarý Parelelci yaftalamasýnda bulunmasýnýn anlaþýlmaz olduðunu dile getirdiler. Çok sayýda vatandaþ Selim Özkabakçý beyi çok daha sað duyulu bir kiþilik olarak bilirdik. Kaldý ki kendi baþkanýnýn 2 ay önce yaptýðý açýklamadan dahi bihaber olduðunu görüyoruz. Biz sade vatandaþlar olarak Ýsrailli komutanlar hakkýnda Kýrmýzý bülten çýkarýlmasý için Dýþýiþlerinin görevini yapmadýðýný basýndan okumuþken ve yine Zaman Gazetesinde 8 Aralýk 2014 tarihinde kendi baþkanýnýn yer alan açýklamalarýný bizler deðil de Selim Özkabakçý beyin okumasý herhalde daha iyi olacakmýþ! lütfen tekrar yayýnlayýn Sayýn Özkabakçý okusun ve daha iyi anlasýnki kamuoyunu yanlýþ bilgilendirmesin. ÝHH ya olan güvenimiz bu model yöneticiler saysinde malesef zedelendi þeklinde serzeniþte bulundular. ÝHH Baþkaný Bülent Yýldýrým'ýn 2 ay önces yaptýðý açýklamanýn Zaman gazetesinde yer alýþý þu þekilde olmuþtu: Mavi Marmara Belgelerini neden Ýnterpol'e göndermediniz? Zaman 8 Aralýk 2014 Pazartesi Mavi Marmara saldýrýsý sorumlusu Ýsrailli askerler hakkýndaki yakalama kararýnýn Ýnterpol'e gönderilmediði ortaya çýktý. Belgelerin, Adalet Bakanlýðý'ndan Dýþiþleri'ne oradan Ýnterpol'e gönderilmesi gerekiyor. 6 ay geçmesine raðmen mahkemenin talebi Ýnterpol'e bildirilmedi. ÝHH Baþkaný Bülent Yýldýrým, belgeleri Dýþiþleri Müsteþarý Feridun Sinirlioðlu'nun göndermediðini söyledi. Ýstanbul 7. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde görülen Mavi Marmara davasýnda 26 Mayýs 2014'te Ýsrailli generaller dönemin Ýsrail Genelkurmay Baþkaný Rau Aluf Gabiel Ashknazi, Deniz Kuvvetleri Komutaný Eliezer Alfred Marom, Ýstihbarat Baþkaný Amos Yadlin ve Hava Kuvvetleri Komutaný Avishay Levi hakkýnda yakalama kararý çýktý. Ayrýca mahkeme sanýklar hakkýnda kýrmýzý bülten çýkarýlmasý için Adalet Bakanlýðý'na baþvurdu. Usul gereði belgelerin Adalet Bakanlýðý'nýn Dýþiþleri'ne oradan da Ýnterpol'e gönderilmesi gerekiyor. Ancak aradan 6 ay geçmesine raðmen mahkemenin talebi Ýnterpol'e bildirilmedi. Bu duruma tepki gösteren ÝHH Baþkaný Bülent Yýldýrým'dan tepki geldi. Kayseri'de yaptýðý bir konuþmada konuya temas eden Yýldýrým, "Sayýn Cumhurbaþkaný ve Baþbakan'a raðmen görevli bazý bürokratlar mahkemenin Türkiye'den istediði bazý belgeleri göndermediler. Bunlarýn baþýnda da Feridun Sinirlioðlu bulunuyor. Kendisine de bunu soracaðýz. 'Bu belgeleri sen mi göndermedin yoksa baþkasý mý?' diye. Sayýn Cumhurbaþkaný ve Valilikten 'Acýlý baba isyan etti' haberine cevap Osmancýk Ýlçesinde tarihinde meydana gelen sel felaketinde hayatýný kaybeden Serdar Arslan'ýn babasý Ýsmail Arslan'ýn basýn yayýn kuruluþlarýnda yer alan, 'Acýlý baba isyan etti' baþlýklý habere Valilikten açýklama geldi. Çorum Valiliðinden konu hakkýnda yapýlan açýklamada, yaþanan sel felaketi nedeniyle, selde hayatýný kaybeden Serdar Arslan'ýn eþi Emel Arslan ile ilgilenildiði ifade edilerek, "Osmancýk Kaymakamlýðý ve Osman Belediye Baþkanlýðýnca oluþturulan Ýlçe Afet ve Acil Durum Komisyonu Baþkanlýðýnýn 1 nolu kararý ile Arslan ile ilgilenilmiþ olup Baþbakanlýk Acil Durum Yönetim Baþkanlýðý tarafýndan gönderilen acil yardým ödeneðinden ,00-TL ve Osmancýk Kaymakamlýðý Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþýna Vakfý Baþkanlýðýnca tarihinde ,00-TL yardým yapýldýðý tespit edilmiþtir. Ayrýca merhumun eþi Emel Arslan'a Osmancýk Kaymakamlýðý Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma HABER ÝHH Baþkaný Bülent Yýldýrým merkezde farklý telden, Çorum da Selim Özkabakçý ise farklý telden konuþuyor! Bülent Yýldýrým Vakfý Baþkanlýðýnca tarihinde 2000 kg kömür yardýmý ve tarihinde 150,00 TL nakdi yardým yapýldýðý tespit edilmiþtir. Ayrýca selde hayatýný Kaybeden Serdar Arslan'ýn babasý Ýsmail Arslan, annesi Nahide Arslan, eþi Emel Arslan, çocuklarý Beyza ve Sudenaz Arslan ve kardeþi Sema Yavaþ tarafýndan Osmancýk Belediye Baþkanlýðý ve Bakýþ Temizlik Ltd. Þti. ile SÝM Çaðrý hizmetleri aleyhine Osmancýk Asliye Hukuk Mahkemesinde maddi ve manevi tazminat davasý açýlmýþ olup, dava halen derdesttir. Devletimiz bugüne kadar olduðu gibi bundan sonrada maðdur olan vatandaþlarýmýzý sahip çýkmaya devam edecektir" denildi. s Memur Sen üyelerine indirim avantajý Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý Memur Sen üyelerine büyük indirim avantajlarý saðlandýðýný belirtti. Saatcý, Memur Sen Konfederasyonu ve baðlý sendikalarýn üyeleri ile birinci dereceden akrabalarýna, akaryakýt, gýda, giyim, saðlýk, seyahat, eðitim, interaktif iletiþim gibi gündelik hayata dair birçok konuda indirim avantajý saðlayacak olan "Memur-Sen Avantaj Ýndirim Protokolü"nün imzalandýðýný açýkladý.protokol hakkýnda bilgi veren Saatcý, "Protokole imzayý Memur Sen adýna Genel Baþkan Ahmet Gündoðdu ve AGMLAB-Araþtýrma Geliþtirme Merkez Laboratuarý Biliþim Teknoloji A.Þ. yetkilileri attý. Memur Sen üyeleri ile birinci dereceden akrabalarýna, üyelik bilgilerine baðlý olarak Memur Sen Avantaj Portalýna kayýt olmalarý koþuluyla indirim ve avantaj sunacak olan firmalar, Memur Sen'in onayý sonucu AGMLAB- Araþtýrma Geliþtirme Merkez Laboratuarý Biliþim Teknoloji A.Þ. tarafýndan "Memur- Sen Avantaj Ýndirim Portalý"na eklenecek. Bu sayede "Memur Sen Avantaj Ýndirim Portalý"ný mobil uygulama olarak akýllý telefonlarýna indiren veya web adresini ziyaret eden üyelerimiz sektörel bazda diledikleri indirime kendilerine en yakýn noktadan baþlamak üzere ulaþabilecekler. Proje kapsamýnda lokal bazda illerde teþkilatlarýmýzýn yaptýðý yerel anlaþmalar da AGMLAB Ar-Ge Merkez Lab. Bil. Tek. A.Þ. tarafýndan sisteme entegre edilebilecek. Teknik alt yapý hazýrlýklarýnda sona gelinen ve kýsa süre içerisinde hayata geçmesi hedeflenen "Memur-Sen Avantaj Portalý"nýn güncellemeleri süreklilik gösterecek ve internet servisiyle desteklenecek. Altyapý çalýþmalarý tamamlandýðýnda sisteme bilgisayar ve mobil uygulamalardan ulaþýlabilecek, üye iþyerlerinin saðladýðý indirimler ve avantajlar takip edilebilecek" dedi.memur Sen'in üyelerine avantaj saðlayacak olan sistemin önemine dikkat çekerek, sistem sayesinde üyelerin büyük avantajlar elde edeceðini belirten Saatcý, "Dileyen üyemiz internete girerek kendisine en yakýn yerdeki ya da gideceði bir yerdeki herhangi bir indirimi ya da avantajý anýnda görebilecek. Teknolojik geliþmelere uygun olarak üretilmiþ bir sistem söz konusu. Projenin þimdiden üyelerimize hayýrlý olmasýný diliyorum" ifadelerini kullandý. Baþbakan'ýn takipçisi olduðu bir davada, kendisini halktan, Cumhurbaþkaný'ndan, Baþbakan'dan ve adaletten üstün gören bu bürokratlar kim 'Bu bilgi ve belgeleri neden göndermediler?'" dedi. Mavi Marmara davalarýnýn takipçisi olacaklarýnýn altýný çizen Yýldýrým, þöyle devam etti: "Ýsrail'i ilk defa avucumuzun içine almýþýz. Ama siz belgeleri göndermiyorsunuz. Ýnþallah bunlarýn hepsi deþifre olacak. Ýçeride baþka Truva atlarý var mý?" Kararý veren mahkeme baþkaný tenzil-i rütbeye uðratýldý Bakanlýðýn Ýnterpol'e iletmediði mahkeme kararýnýn çýkýþ sürecinde ilginç geliþmeler yaþanmýþtý. Mavi Marmara davasýnda sanýklar hakkýnda yakalama kararý çýkartýlmasý talebi, davanýn ilk gününden beri maðdur ve müþtekilerin avukatlarý tarafýndan talep ediliyordu. Ancak mahkeme, sanýklar hakkýnda yakalama kararýnýn çýkartýlmasý için öncelikle adlî süreci Selim Özkabakçý prosedürlere uygun takip etme yolunu seçmiþti. Mahkeme bütün süreçler tamamlandýktan sonra Mavi Marmara davasýnda Ýsrail'i komutanlar ve askerleri hakkýnda yakalama kararý çýkarmýþtý. Ýstanbul 7. Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Ümit Kaptan bu kararý verdikten 2 hafa sonra tenzili rütbeye uðratýlarak düz hâkim olarak Bakýrköy Adliyesi'ne gönderilmiþti. Mavi Marmara þehitlerinin yakýnlarý ve saldýrýnýn maðdurlarý arasýnda sevinçle karþýlanan bu karardan AKP hükümetinin rahatsýz olduðu ileri sürülmüþtü. Kararý veren mahkeme heyeti bu defa hükümetle Ýsrail'in arasýný bozmaya çalýþmakla suçlanmýþtý. Belediyeden coþku dolu "Sýra Gecesi" Çorum Belediyesi, Çorumlulara sýra gecesi eþliðinde muhteþem bir türkü þöleni yaþattý. Urfalý Kazým Çiriþ ve arkadaþlarý Devlet Tiyatro Salonu'nda iki günlük gösterilerinin ilk gününde salonu dolduran yüzlerce izleyiciye coþku dolu anlar yaþattý. Çorumlularýn büyük ilgi gösterdiði sýra gecesine, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül ve eþi Halime Gül, Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan, Zabýta Müdürü Mustafa Kanat, Belediyespor yöneticileri ve çok sayýda davetli katýldý. Þanlýurfa yöresi baþta olmak üzere birbirinden güzel türkülerin seslendirildiði sýra gecesi, adeta türkü þölenine dönüþtü. Söylenen yöresel türkülere vatandaþlar da eþlik etti.belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, konser sonunda Kazým Çiriþ'e Çorumspor atkýsý takarak çiçek takdim etti. Kazým Çiriþ ve ekibine teþekkür eden Gül, "Bizlerin adýný bile duymadýðýmýz türküleri Kazým Bey hiç takýlmadan söylüyor. Gerçek sanatçý böyle olur. Belediye olarak 2009'dan beri çok iyi çalýþýyoruz. Biz kültür ve sanatýn olmazsa olmaz olduðuna inanýyoruz. Bu nedenle belediyemiz sürekli olarak kültürel içerikli programlar düzenliyor. Bu programlarý Çorumlular takdir ediyor" diye konuþtu. Çorumlularýn beðenisini kazanan Kazým Çiriþ Saz Grubu'nun hazýrladýðý sýra gecesinin sonunda konuklara çið köfte ve ayran ikram edildi. Gülsün Mert 5 Mikroskop ' Bir Aþk Hikayesi' Cansu-yu Peter Lehrig sabah gazetesini okurken gözüne bir evlenme ilaný iliþti. Bu ilanda þöyle deniyordu. "Yalnýzým. Ve kendime bir hayat arkadaþý arýyorum. Ýlk izdivacým pek mesut deðildi. Bunda belki biraz benim de kabahatim vardý. Fakat henüz bütün ümidimi kaybetmiþ deðilim ve benim gibi kendisini yalnýz hisseden, bir erkeðe, bana yazmasýný rica ediyorum. 35 yaþýnda güzel sayýlan,sarýþýn bir kadýným. Arkadaþlarým samimi ve dürüst olduðumu söylerler. Pek parasýz deðilim ve güzel bir evim var. Alakadar olanlarýn posta kutusu A.B. 1234'e yazmalarý." Peter Lehrig "Bu kadýn muhakkak mübalaða ediyor" diye düþündü. Fakat bu düþüncesine raðmen ilaný terkrar tekrar okudu. Nedense tesiri altýnda kalmýþtý. Halbuki evlenmek niyetinde deðildi. Bu iþi bir kere denemiþ ve neticesi geçimsizlik yüzünden boþanma olmuþtu. Þimdiki hayatýndan memnundu. Temizliðe gelen kadýný istediði kadar azarlasýn, zavallý cevap vermiyordu, çeþit çeþit kadýnlarla da geziyor eðleniyordu. Daha ne isteyebilirdi? Peter Lehrig giyindi ve yazýhanesine gitti. Fakat aklý evlenme ilanýna takýlmýþtý. Acaba o kadýna yazsa mýydý? Bir de resim göndermesi lazým deðil miydi? Yerinden kalktý ve kendini aynada tetkik etmek üzere banyoya gitti. "Ýlk iþ olarak býyýðýmý kestirmeliyim" diye düþündü. "Gözlüðüme de yeni bir çerçeve lazým. Kravatýmda pek berbat, elbisem de sanki büyük babamdan kalma."peter Lehrig hemen o gün harekete geçti. Yalnýz kendisine adamakýllý çeki düzen vermekle kalmadý, evinde de büyük temizlik yaptýrdý ve iki gün sonraki doðum gününde zengin bir parti tertip etmeðe karar verdi. Yalnýz önce bu kadýna cevap vermek lazýmdý. Hemen eline kaðýt, kalem alarak yazdý: "Ýki senedir yalnýzým. Ýlanýnýzý okuyuncaya kadar tekrar evlenmeyi hiç düþünmedim. Size iki resmimi gönderiyorum. Biri eski halimdir, ikinci de bugün çektirdim. Çok deðiþmiþim deðil mi? Ýþim fena deðil ve maddi durumum rahat bir hayat yaþamaya müsait. Sizinle yeni bir hayata baþlamak istiyorum. Ýki gün sonra, ayýn yirmi birinde doðum günümü kutlamak üzere bir parti veriyorum. O gün misafirim olur musunuz? Kabul etmekle bana en güzel hediyeyi vermiþ olacaksýnýz." Peter Lehrig mektubu postaya verdikten sonra bütün arkadaþlarýný teker teker dolaþýp hepsini doðum gününe davet etti. Arkadaþlarý onu bu kadar deðiþmiþ görmekle hayretler içinde kaldýlar. Peter Lehrig yalnýz dýþtan deðil, ruhen de çok deðiþmiþti. Eski nemrutluðunu býrakmýþ, samimi v e neþeli bir insan olmuþtu. En iyi arkadaþý Jupp biraz tereddüt ettikten sonra: - Maalesef gelemeyeceðim, dedi. Ayný tarihte bir hanýma sözüm var. Peter güldü: - O hanýmý da getir, senin mutlaka bulunmaný istiyorum sana sürprizim var. - Benim de sana var ama, kýzýp kýzmayacaðýný bilmiyorum. Sözleþmiþ olduðum haným senin eski karýn. Peter tekrar güldü: - Sen zaten onu daima beðenirdin. - Evet. Siz ayrýlalý iki sene de oluyor. Onun için mahzur yoktur diye düþündüm. - Seni candan tebrik ederim. Peter baþka bir þey söylemeden çýktý gitti. az Ýki gün sonraydý. Misafirlerin çoðu gelmiþti. Fakat Peter'in kulaðý gene de kapýnýn zilindeydi. En çok beklediði misafiri henüz gelmemiþti. Nihayet kapý tekrar çalýnýnca, Peter heyecanla koþtu, kapýyý açtý ve Jupp'la beraber gelmiþ olan eski karýsýyla karþýlaþtý. Kýsa bir müddet üçü de bir þey söyleyemeden karþýlýklý durdular. Nihayet Peter kendini toparlayarak onlarý içeri aldý ve kapýyý kapamadan evvel merdivenlerden aþaðýya doðru kaçamak bir nazar attý. O kadar beklediði haným hâlâ yoktu. Gece yarýsýna doðru Peter'in keyfi tamamýyla kaçmýþtý. Neþesiz bir halde eski karýsýnýn yanýna gidip oturdu. Karýsý onun halinden bir þeye üzülmüþ olduðunu hemen anlamýþtý: - Bir derdin mi var? Diye sordu. Peter hemen cevap verdi: - Dert deðil Lisa, buna dert denmez. Sadece yalnýzlýktan usandým. - Ben de Peter hem de çoktan. Peter arkadaþý Jupp'a bakarak: - Sen kurtulmak üzeresin, dedi. Sana saadetler dilerim. - Bende sana saadetler dileyebilir miyim? - Buna ihtiyacým var doðrusu. Fakat gelmedi Henüz gelmedi - Kimdir, tanýyor muyum? - Hayýr. Onu ben bile tanýmýyorum. Karýsý þaþýrmýþtý. Peter devam etti. - Ben artýk kendimi bile tanýmýyorum. Daha doðrusu esas karakterimi yeni yeni öðreniyorum. Kaprisli, huysuz ve Karýsý sözünü kesti: - Hayatýndan hiçbir zaman memnun olmayan. - Evet. - Peter karýsýnýn yüzüne sanki onu ilk defa görüyormuþ gibi baktý ve elini avuçlarýna alarak: - Beni teselli et, Lisa, dedi. Sen yanýmdayken hayatým daha iyiydi. - Fakat benim ki deðildi. - Haklýsýn bu benim kabahatimdi. Sana çok eziyet ettim. Bana zalim olduðumu zaten sýk sýk söylerdin. - Sen de hiçbir zaman inanmak istemezdin. - Artýk çoktan kabul ettim. Eksikliðini duyduðum andan itibaren. - Eksikliðimi hangi anda duydun? - Arabanýn kapýsý arkandan kapandýðý anda. Yalnýz bunu hemen anlamadým. Ancak evlenme ilanýný okuduðum an anladým. Peter karýsýna her þeyi anlattý ve: - Belki de bu kadýna cevap yazarken sadece seni düþündüm, diye devam etti. Evet, tabii senden mektup almýþ, bu mektubuna cevap yazýyor gibiydim. Yoksa bu ilan bana bu derece tesir etmezdi. Lisa hafifçe gülümsedi. - Lisa, yoksa bu ilaný sen mi verdin? - Birkaç kuru satýrýn arkasýndan bu yazýnýn benim olduðunu nasýl hissettin? Zavallý Peter'im bir ilan okuyorsun, ona cevap yazýyorsun ve kime veriyorsun? Kendi karýna masallara inanýr mýsýn, kuzum? - Hayýr. Yahut evet, inanýrým. Çünkü sen buradasýn ve - Ben Jupp ile geldim ve yakýnda onunla - Buna inanmýyorum. Sen benim karýmsýn. - Karýn idim Peter. - Eskiden mümkün olan þey gene olabilir. O sýrada Peter'in arkadaþlarý kendine seslendiler. Lisa onu: - Misafirlerin seni bekliyor diye ikaz etti. Peter karýsýný kolundan tutup kaldýrdý ve kendine doðru çekerek: - Misafirlerimiz bizi bekliyor, diye düzeltti. - Peter'in en iyi arkadaþý Jupp, istediðini elde etmiþ bir adam gibi býyýk altýndan gülüyordu. Kategorisi Aþk Hikayeleri YÝTÝK Çorum Nüfus müdürlüðünden almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Zeynal Kýzý 1976 Mecitözü doðumlu Narin Özüdoðru

6 HABER 6 ÇESOB, MÝSÝAD'ý kutladý "9 ÞUBAT DÜNYA SÝGARAYI BIRAKMA GÜNÜ" Memleketçi Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði (MÝSÝAD) Çorum Þube Baþkaný Selahattin Ezer'e, hayýrlý olsun ziyaretleri devam ediyor.çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç dün MÝSÝAD'a iadeyi ziyarette bulundu.kýlýç'a ziyarette, Kasaplar ve Celepler Esnaf Odasý Baþkaný Recep Gür, Marangozlar Odasý Baþkaný Ömer Latif Akdað, Oto Tamirciler Odasý Baþkaný Necmettin Uzun, Terziler Odasý Baþkaný Lütfi Barut ve Ýskilip Marangozlar Odasý Baþkaný Selami Koçyiðit eþlik etti.samimi bir ortamda geçen ziyarette ÇE- SOB Baþkaný Kýlýç, MÝSÝAD yönetimine çalýþmalarýnda baþarýlar Ölçer'den Bekiroðlu ve Anaç'a tebrik 7 Haziran Milletvekilliði seçimlerinde aday adayý olmak için pazartesi günü memuriyet görevinden istifa eden Ahmet Ölçer, ilk ziyaretini AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu ve Yaþar Anaç'a yaptý. Ölçer, Ýl Baþkanlýðýna seçilen Rumi Bekiroðlu ve Yaþar Anaç'ý tebrik ederek kendilerine görevlerinde baþarýlar diledi. diledi. MÝSÝAD'ýn Çorum'a önemli kazanýmlar katacaðýna inandýðýný kaydeden Kýlýç, MÝSÝAD ile iþ birliðine her zaman hazýr olduklarýný söyledi.ziyaretten dolayý Kýlýç'a ve oda baþkanlarýna teþekkür eden MÝSÝAD Baþkaný Selahattin Ezer ise, dernek olarak hiçbir ayrým gözetmeden Çorum için çalýþacaklarýný söyledi. ÇESOB ile de iþbirliði yapmaya hazýr olduklarýný dile getiren Ezer, siyasi düþünceler ne olursa olsun tamamen STK olarak iþ adamlarýnýn ve þehrin sorunlarýna çözüm arayacaklarýný söyledi. Ayrýca ziyarette Kýlýç tarafýndan Ezer'e ziyaret anýsýna gümüþ iþlemeli ibrik hediye edildi. Ceylan ve Kaya'dan Þoförler ve Nakliyeciler Odasý'na ziyaret AK Parti'den Çorum Milletvekili aday adayý olmasý beklenen eski Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ile Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Þoförler ve Nakliyeciler Odasý'ný ziyaret ettiler. Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin ile bir süre görüþen AK Parti eski Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, odanýn çalýþmalarý hakkýnda baþkandan bilgi aldý. Samimi bir ortamda gerçekleþen ziyaret sýrasýnda Ceylan ve Kaya, Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin'i tebrik ederek çalýþmalarýnda baþarýlar dilediler. Oda Baþkaný Tahsin Þahin de nazik ziyaretlerinden dolayý AK Parti eski Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya'ya teþekkür ederek ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Sigara kullanýmý, halk saðlýðýný tehdit eden, mutlaka mücadele edilerek önlenmesi gereken bir sorundur. Bilindiði gibi Türkiye'de 4207 sayýlý "Tütün Ürünlerinin Zararlarýnýn Önlenmesi ve Kontrolü Hakkýnda Kanun'un kamuya açýk bütün kapalý alanlarda uygulanmaya baþlanmasýyla birlikte 19 Temmuz 2009 tarihinden itibaren tütün ile mücadelede yeni bir dönem baþlamýþtýr. Dünyada ve Türkiye'de en önemli halk saðlýðý sorunlarý arasýnda yer alan tütün ürünlerinin kullanýmý konusunda bu tarihten itibaren gösterilen daha bilinçli, bilgili ve duyarlý çabalar, ülkemizde tütün mücadelesini güçlendirmektedir. 9 Þubat, tütün mücadelesi kapsamýnda 1987 yýlýndan bu yana Dünya Saðlýk Örgütü tarafýndan "Dünya Sigarayý Býrakma Günü" olarak anýlmaktadýr. Sigara her yýl dünyada yaklaþýk 6 milyon insanýn beklenenden önce ölümüne yol açmaktadýr. Bu ölümlerin yaklaþýk 600 bini sigara dumanýndan pasif etkilenmeye baðlý olmaktadýr. Eðer bu konuda yeterli önlemler alýnmazsa 2030 yýlýnda sigaranýn 8 milyon insaný öldüreceði tahmin edilmektedir. Sigara kullanýmý en önemli önlenebilir ölüm nedenidir ve çok önemli bir toplum saðlýðý konusudur. Sigaranýn saðlýk üzerinde bunca kötü etkisi varken býrakýldýðý takdirde hem kýsa hem de uzun dönemde önemli yararlar saðlanacaðýný bilmek de ümit vericidir. "Sigara baðýmlýlýðý bir hastalýktýr ve tedavi edilebilir". Bu nedenle ne kadar erken býrakýlýrsa sigaranýn saðlýðýmýza olan kötü etkilerinden kurtulmak o kadar kolay olacaktýr. En sevindirici haber, sigara içmeyi býraktýktan sonra 20 dakika gibi erken bir dönemde saðlýk açýsýndan önemli yararlar ortaya çýkmaya baþlamaktadýr. Aþaðýdaki tabloda sigara içilmesi kesildikten sonra kýsa ve uzun dönemde gözlenen yararlar sunulmaktadýr. 20 dakika Kan basýncý ve nabýz hýzý normale döner. El ve ayaklardaki dolaþým düzelmeye baþlar. 8 saat Kandaki oksijen düzeyleri normale döner. Kalp krizi geçirme riski düþmeye baþlar. 24 saat Karbonmonoksit vücuttan uzaklaþtýrýlýr. Akciðerler mukus ve diðer artýklarý temizlemeye baþlar. 48 saat Nikotin vücuttan atýlýr. Tat ve koku alma duyularý iyileþir. 72 saat Bronþlar gevþediði için nefes almak kolaylaþýr. Enerji düzeyleri artar hafta Tüm vücutta dolaþým iyileþir ve yürümek daha kolaylaþýr. 3-9 ay Öksürük, nefes darlýðý ve hýrýltýlý solunum gibi nefes problemleri düzelir. Genel olarak akciðer fonksiyonu %5-10 artar. 5 yýl Kalp krizi geçirme riski sigara içenlere göre yarýya düþer. 10 yýl Akciðer kanseri riski sigara içenlere göre yarýya düþer. Kalp krizi geçirme riski hiç sigara içmemiþ olanlarla hemen hemen ayný düzeye gelir. Eðer sigara kullanýyor iseniz, bunun bir hastalýk olduðunu bilmeli ve bir an önce size yardýmcý olacak bir " Sigara Býrakma Polikliniðine" baþvurmalýsýnýz. Bunun yaný sýra Alo 171 Sigara Býrakma Danýþma Hattýný arayarak hizmet alabilirsiniz. Ýlimizde 2014 yýlýnda Sigara Býrakma Polikliniðine 1031 kiþi baþvurarak hizmet almýþtýr. Býrakma kararlýlýðý, uygun tedavi ve motivasyonla siz de sigarayý býrakabilirsiniz. Tüm bu çalýþmalarýn amacý, saðlýklý bir toplum ve saðlýklý bir nesil yetiþtirmektir. Sigara içen bireyleri, 9 Þubat tarihini sigarasýz ve saðlýklý bir hayat için yeni bir baþlangýç kabul ederek, ailemizi toplumumuzu ve gelecek nesilleri tütün ürünlerinin zararlarýndan koruyarak, en temel haklarýmýzdan biri olan temiz hava solunabilmesini saðlamak amacýyla sigarayý býrakmaya davet ediyoruz. Unutmayýn sigara baðýmlýlýðý bir hastalýktýr ve tedavisi mümkündür. Ayrýca Çorum Halkýna, 4207 sayýlý Tütün Mamullerinin Zararlarýnýn Önlenmesi ve Kontrolü Hakkýnda Kanun'a vermiþ olduklarý ilgi ve desteklerinden dolayý teþekkür ederiz. Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü "Kýþýn sonunda alt yapý çalýþmalarýný hýzlandýracaðýz" Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, çocuklara ve gelecek kuþaklara daha iyi bir gelecek hazýrlamak için gece gündüz çaba ve gayret içinde olduklarýný belirterek, "Ýlk günkü heyecanla hýzýmýzý kesmeden yola devam edeceðiz" dedi. Kentte kanalizasyon, yaðmur suyu alt yapý çalýþmalarýnýn bitirildiðini, elektrik kablolarýnýn yer altýna alýnmasý çalýþmalarýnýn belirli aralýklarla devam ettiðini belirten Baþkan Recep Çatma, "Hayalimizdeki Ýskilip için çalýþýyoruz" þeklinde kaydetti. Kýþ ayýnýn sonlarýna doðru Ýskilip'te alt yapý çalýþmalarýnýn tekrar hýz kazanacaðýna deðinen Baþkan Çatma, geriye kalan alt yapý çalýþmalarýndan þehir þebeke suyu ve doðalgaz hattýnýn döþenmesi çalýþmalarýnýn ivedi bir þekilde tamamlanmasý için bütün imkânlarý seferber edeceklerini söyledi. Hedeflerinin 2016 yýlýnýn kýþ ayýnda Ýskilip'te doðalgazýn yakýlmaya baþlamasý olduðunun altýný da çizen Çatma, Osmancýk'tan Ýskilip'e gelecek doðalgaz ana boru hattý projesinin tamamlandýðýný ifade etti yýlýnda tamamen bitirilmesi planlanan alt yapý çalýþmalarýndan kanalizasyon, yaðmur suyu, elektrik kablolarýnýn yer altýna alýnmasý, þehir þebeke suyu ve doðalgaz hattýnýn döþenmesi projelerinin bitimi ile birlikte Ýskilip'i sýcak asfaltla kavuþturacaklarýný ifade eden Çatma, 2017 yýlýnda Ýskilip'e farklý bir pencere açýlacaðýný kaydetti. Alt yapý çalýþmalarýnýn yanýnda, seçim çalýþmalarýnda vaat ettikleri projeleri de yakýndan takip ettiklerini ifade eden Çatma, bilindiði üzere Ýskilip-Çankýrý yolunun yapým ihalesinin yapýldýðýný, yüklenici firmadan kaynaklanan sebepler nedeniyle inþaatý yarým kalan 100 Yataklý Ýskilip Atýf Hoca Devlet Hastanesinin yapým iþinin yeniden ihale edildiðini kaydetti. Ýskilip'i TOKÝ ile buluþturmaktaki kararlýlýðýný bir kez daha dile getiren Çatma, bu yýl içerisinde TOKÝ projesinin de hayata geçirilmesi için yoðun çaba ve gayret içerisinde olduklarýný söyledi. Ýskilip'e can suyu olacak Kargýn Sulama Göleti Projesi ile de yakýndan ilgilendiklerini, ihale müjdesini en kýsa zamanda vermek için canla baþla çalýþtýklarýný söyleyen Çatma, Ýskilip'e kazandýrmayý planladýklarý Açýk Tarým Cezaevi projesinin de teknik çalýþmalarýnýn hýzla sürdüðünü belirtti. Çatma yaptýðý açýklamada "Ýnþallah önümüzdeki günler daha güzel olacak. Çalýþmalarýmýzýn olumlu etkileri bu yýlýn sonlarýnda hissedilecektir. Milletvekillerimiz TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Dr.Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým'ýn destek ve katkýlarýyla Ýskilip'i yeniden imar etmeye kararlýyýz" ifadelerini kullandý. s

7 HABER 7 Baðcý'dan 2 Ýlçeye Emniyet Binasý ve Lojmaný müjdesi Her yýl Bütçe görüþmelerinin TBMM Plan Bütçe görüþmeleri aþamasýnda Çorum'un ve ilçelerin taleplerini tek tek ilgili Bakanlýklara sunarak, bu konudaki projeler ve talepler hakkýnda bilgi veren ve Bakanlardan destek talep eden AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, 2015 yýlý bütçe görüþmelerinin Emniyet Genel Müdürlüðü bütçesinde Uðurludað ve Dodurga ilçelerinin Müstakil Emniyet Binasý ve Lojman ihtiyaçlarýný dile getirmiþ ve bu konuda Ýçiþleri Bakanýndan destek talep etmiþti. Geçtiðimiz günlerde Uðurludað ve Dodurga Belediye Baþkanlarý ile Ýlçe Baþkanlarýnýn AK Parti Genel Merkezinde Baðcý'yý ziyaretlerinde tekrar gündeme gelen taleple ilgili Baðcý, Emniyet Genel Müdürü Celallettin Lekesiz ile görüþerek, 2015 Yýlý Programýna alýnmasý hususunda destek istemiþti. Yatýrým programýnýn detaylarýnýn belli olduðu bu günlerde, iki ilçe için müjde Baðcý'dan geldi. Baðcý açýklamasýnda Uðurludað ve Dodurga Emniyet Binasý ve Lojmaný talebinin 2015 Yýlý Yatýrým Programýna alýndýðýný müjdeleyerek, "Dodurga ve Uðurludað ilçelerimizde halkýmýzýn huzur ve güvenini saðlayan emniyet kuvvetlerimize kendi binalarýnda halkýmýza hizmet verme imkanýna kavuþturacak Müstakil Emniyet Binasý ve Lojmanlarýný yapacaðýz. Bir sözümüzün daha yatýrýma dönüþecek olmasýnýn sevinci içindeyiz. Hayýrlý olsun" dedi. KARDER'den 'STK'larýn önemi ve gücü' konferansý Kargý ve Köyleri Dayanýþma Kültür Derneði(KARDER) evsahipliðinde 'STK'larýn önemi ve gücü' adlý program yapýldý. Programa Baðcýlar Belediye Baþkan Yarýmcýsý Cemil Þahin ve Danýþman hemþerimiz Ýsmail Bolcan ve eski Kargý Belediye Baþkaný Sami Çaðlar'd katýldý. Konferansa konuþmacý olarak ise SDÜ Rektör yardýmcýsý Þakir Þahin ve Hukukçular Derneði Baþkaný Cavit Tatlý katýldý. Programýn moderatörlüðünü ise Anadolu Yakasý Adliyesi Yargýçlar Sendikasý Ýstanbul Temsilcisi Nuh Hüseyin Köse yaptý. Her biri alanýnda tecrübeleri þahýslar olan konuþmacýlar dernekçiliðin nasýl yapýlmasý gerektiði konusunda bilgiler verdiler. Prof. Dr. Vahit Býçak milletvekili aday adayý olmak için istifa etti Hemþehrimiz Polis Akademisi Adli Bilimler Enstitüsü Müdürü Avukat Prof. Dr. Vahit Býçak, AK Parti'den milletvekili aday adayý olmak için görevinden istifa etti. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Prof. Dr. Vahit Býçak, Doktorasýný, Ýngiltere'de, Nottingham Üniversitesi Hukuk Fakültesinde ceza ve delil hukuku alanýnda tamamladý yýlýnda "yardýmcý doçent", 2002 yýlýnda "doçent" ve 2008 yýlýnda "profesör" akademik unvanlarýný aldý. Prof. Býçak, Dünyanýn saygýn üniversitelerinde misafir öðretim üyesi olarak görev yaptý, dersler verdi. New York City Universitesi John JayCollege of CriminalJustice Hukuk Bölümünde (ABD) ve FordhamUniversitesi Hukuk Fakültesinde (ABD) misafir öðretim üyesi olarak görev yaptý, "organizedcrime" dersi verdi. Avrupa Birliði Erasmus Öðretim Elemaný Deðiþim Programý çerçevesinde Slovenya'nýn Maribor Üniversitesinde, Macaristan Polis Akademisinde, Fransa'da Lyon 3 Üniversitesi Hukuk Fakültesinde misafir öðretim üyesi olarak dersler verdi. Prof. Býçak, 1990 yýlýndan beri Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesinde "Ceza Hukuku", "Ceza Muhakemesi Hukuku" ve "Ýnsan Haklarý" dersleri, Güvenlik Bilimleri Enstitüsünde ise "Delil Hukuku" "Uluslararasý Güvenliði Tehdit Eden Suçlar" dersleri veriyor.prof. Býçak, yýllarý arasýnda Baþbakanlýk bünyesinde faaliyet gösteren Ýnsan Haklarý Danýþma Kurulu Üyesi olarak görev yaptý yýllarýnda iki yýl Baþbakanlýk Ýnsan Haklarý Baþkanlýðý görevini yürüttü. Ayný dönemde Reform Ýzleme Grubu'nun altý üyesinden (Dýþiþleri Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý, Adalet Bakaný, Ýçiþleri Bakaný, Avrupa Birliði Genel Sekreteri, Baþbakanlýk Ýnsan Haklarý Baþkaný, ÝHDK Baþkaný) biri olarak görev yaptý.avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesinde (Strasbourg / Fransa) 1999 yýlýnda "stajyer hukukçu" olarak çalýþtý. Avrupa Konseyi Polis Etiði Sözleþmesi Taslaðý hazýrlamak üzere oluþturulan Avrupa Konseyi Polis Etiði Uzmanlar Komitesinde yer aldý. Türkiye Ýlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliði Yönetim Kurulu Baþkanlýðý görevini yürüttü. Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Ceza Adaleti Bölüm Baþkanlýðý, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Adli Bilimler Ana Bilim dalý baþkanlýðý görevlerini yürüttü. Halen yürütmekte olduðu Polis Akademisi Adli Bilimler Enstitüsü Müdürlüðü görevinden 7 Haziran 2015 Milletvekili Genel Seçimlerinde aday olmak üzere ayrýldý.hukuk alanýnda yayýnlanmýþ Türkçe ve Ýngilizce dillerinde yayýnlanmýþ 12 kitabý, çok sayýda makalesi bulunmakta olup, 11 adet uluslararasý projenin tasarýmýný ve yürütücülüðünü yapmýþtýr. Kitaplarýndan Hollanda merkezli faaliyet gösteren Kluwer International Yayýncýlýk tarafýndan yayýnlanan "TurkishConstitutionalLaw" isimli çalýþmasýný, Anayasa Mahkemesi Baþkaný Prof. Dr. Zühtü Arslan ile birlikte kaleme aldý. Prof. Dr. Vahit Býçak, avukat ve arabulucu olarak uygulamanýn da içinde olup Býçak Hukuk Bürosunun kurucu ortaðýdýr. Atýf Hoca Kültür Merkezi için Bakanlýk kriterlerinin tamamlanmasý bekleniyor Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu ziyaret etti. Çatma ziyaretinde çalýþmalarý hakkýnda bilgiler vererek, "Ýskilip Kalemizin rölöve çizimleri, restitüsyon ve restorasyon Projeleri Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Kurulu Kararý ile onaylandý. Kültür Varlýklarý ve Müzeler Genel Müdürlüðünden Kale surlarýnýn restorasyon ve ýþýklandýrmasý ile ilgili talepte bulunduk. Henüz yatýrým programýna alýnmasý ile ilgili bir sonuç alamadýk. Bu konularla ilgili destek ve katkýlarýnýzý bekleriz" dedi.çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýskilip Kalesinin restorasyon ve ýþýklandýrma çalýþmalarý ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlýðý Müsteþar yardýmcýsý Ali Þahin ile görüþerek yatýrým programýna alýnmasýný istedi. Uslu ayrýca, Kültür Merkezi çalýþmalarý ile ilgilide Müsteþar Ali Þahin ile görüþtüðünü belirterek, "Atýf Hoca Kültür Merkezinin Ýskilip ilçemize kazandýrýlmasý için Kültür ve Turizm Bakanlýðý ile Kalkýnma Bakanlýðýmýzýn belirlediði bazý kriterler var. Belediye olarak bu kriterleri yerine getirilebileceðine inanýyorum. En kýsa zamanda Ýskilip ilçemize yakýþýr bir Kültür Merkezine sahip olmayý hedefliyoruz. Bu konuda üzerinize düþenleri yerine getirirseniz bizde gereken desteðimizi saðlarýz" þeklinde kaydetti. Uslu Kültür Merkezinin yerel imkanlarla da desteklenmesi için Vali Ahmet Kara ile de görüþtü. Vali Kara'nýn birkaç gün içerisinde Ýskilip'te incelemelerde bulunmasý bekleniyor. Mehmet Sayan, mazbatasýný aldý Geçtiðimiz hafta sonu yapýlan genel kurulda yeniden Çorum Ziraat Odasý Baþkanlýðýna seçilen Mehmet Sayan, Seçim Kurulu'ndan mazbatasýný aldý. Mazbata töreninde konuþan Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, kendisine oy veren vermeyen herkese teþekkür etti. Sayan, "Yeniden baþkan seçilmemle beraber daha güzel çalýþmalara imza atacaðýz. Çiftçilerimiz için daha fazla çalýþacak, onlarýn daha iyi yerlerde olmasý için gayret edeceðiz. Bizi destekleyen herkese ekibim adýna teþekkür ediyorum" dedi. Mehmet Sayan Baþkanlýðý'nda ki Çorum Ziraat Odasý'nýn Yönetim Kurulu ise þu isimlerden oluþuyor: "Hayati Selbeþ, Mehmet Aygüneþ, Celal Orak, Mehmet Saylan, Özgür Puyraz, Metin Badak, Mehmet Yýlmaz, Arap Köse, Zeki Oral, Arif Ceylan, Turabi Üreyen, Arif Babaoðlu, Ýdris Patlak, Mehmet Sarmaþýk, Nurettin Kýlýç, Yüksel Ertürk, Gürbüz Yasakçý, Hacý Cihan, Erol Tan ve Dursun Tiryaki." Vali Yardýmcýsý Demiröz, milletvekili aday adaylýðý için istifa etti Amasya Vali Yardýmcýsý Ýrfan Demiröz, AK Parti'den Milletvekili aday adayý olmak üzere görevinden istifa etti. Alacalý olan Ýrfan Demiröz, ilkokulu Alaca'da, ortaokul ve liseyi Alaca ÝHL'de okul ikincisi olarak tamamladý. Ayný yýl Ankara Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi'ni kazanarak bir sene hazýrlýk okudu, kaymakam olmak isteyen Demiröz, Ýlahiyat'ý býrakýp Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü kazandý ve burayý bitirdi. Ayný yýl Maliye Bakanlýðý Vergi Müfettiþliði'ni kazanarak iki yýl vergi müfettiþliði yaptý, Kaymakamlýk sýnavýný kazanarak 9 ilçede kaymakamlýk görevlerinde bulundu. Bulunduðu görevlerde Çorumlularý hiç unutmayan Demiröz, her yýl 55 ila 70 arasýnda deðiþen ÇEKVA öðrencilerine burs saðladý. ÇEKVA Baþkaný'ndan ve Çorum Valisinden þilt aldý. Demiröz, Çorum'a hizmet için yola çýktýðýný bildirerek çok çalýþmaktan, vefalý olmaktan ve güvenilir olmaktan asla vazgeçmeyeceðini belirtti. Öz Saðlýk Ýþ'ten Bekiroðlu'na tebrik Hak-Ýþ Konfederasyonuna baðlý Öz Saðlýk Ýþ Sendikasý Bölge Temsilcisi Hüsnü Aykan AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu'nu ziyaret etti.rumi Bekiroðlu, yeni kurulan ve faaliyette bulunan sendikaya çalýþmalarýnda baþarýlar dileyerek, sivil toplum kuruluþlarýnýn ve sendikal faaliyetlerde yapýlacak çalýþmalarýn ülkeye zarar vermeyen toplumsal deðerleri koruyan toplumun faydasýný düþünen bir olgu içerisinde olmasý gerektiðini kaydetti.bekiroðlu, bu tür sendikalarýn her zaman yanýnda olduðunu, çalýþmalarýný desteklediðini ve Öz Saðlýk Ýþ Sendikasý ile ayný düþünce yapýsýna sahip olduklarýný belirterek sendika yönetimine çalýþmalarýnda yanlarýnda olduklarýný ifade etti.

8 YAÞAM Sigaraya 'elveda' 8 Iþýðý Gören Çýkýyor Bir adam, çocuðu olacak diye çok seviniyormuþ. Adamýn karýsý gebe kaldýktan sonra adam çok sevinmiþ ve kadýn hastaneye doðuma gitmiþ. Adam kapýnýn önünde beklerken, hemþire çýkmýþ: "Bir oðlunuz oldu" demiþ. Kelime Avý Adam deli gibi mutlu olmuþ. Ama tam bu sýrada hemþire çýkmýþ: "Ýkiziniz oldu" demiþ. Adam ona da sevinmiþ ama ardý arkasý kesilmemiþ. Üçüz, dördüz derken, adam içeri dalmýþ: "Kapatýn þu deliði, ýþýðý gören çýkýyor! Günün Sudoku Bulmacasý Sudoku Bulmacanýn Çözümü Kelime Avý Bulmacanýn Çözümü Demek mümkün Sigara, günümüzde önde gelen ölümcül hastalýklarýn baþýnda geliyor. Birçok insan her yeni yýla hatta her haftaya "bu kez sigarayý kesin býrakýyorum" diye baþlasa da maalesef bu kararýn sonunu getiremiyor. Liv Hospital Göðüs Hastalýklarý Uzmaný Tuðçe Kasapoðlu Hürkal, sigarayý býrakmanýn püf noktalarý üzerinde durdu. Hürkal "Canýnýz sigara istediðinde yakmadan önce bir bardak süt ya da küçük bir fincan meyve suyu için (portakal, greyfurt, viþne ), Aðýz içi PH ne kadar asidik olursa, nikotin isteði ve emilimi o kadar yavaþ olur" dedi. Sigara içme alýþkanlýðý çocukluða dayanýyor Çocukluk ve gençlik çaðýnda kazanýlan sigara içme alýþkanlýðý, sosyal, psikolojik ve genetik faktörlere baðlý olarak ortaya çýkýyor. Çocukluk çaðýnda anne, baba veya diðer büyüklerinin sigara içtiðini gören çocuk, merak içgüdüsü ile sigara içmek istiyor. Ebeveynler sigara içtiði halde çocuða Ben sigara içiyorum ama sakýn sen içme dendiðinde çocuða inandýrýcý gelmiyor ve sorunun büyük olmakla ilgisi olduðunu düþünüp sigarayý büyümüþ olmanýn bir sembolü olarak görmeye baþlýyor. Küçük yaþlarda birkaç adetle baþlayan sigara alýþkanlýðý, 8-10 yýl içinde artýþ göstererek nikotin baðýmlýlýðý ortaya çýkýyor. Pasif içici deyip geçmeyin Pasif içicilerin yaþadýðý en tehlikeli durum yanan kül tablasýndaki sigaradan çýkan toksik gazdýr. Pasif içicilik, filtreli ya da filtresiz, düþük katranlý ya da nikotinli sigara dumanýna maruz kalma, dumanýn oraný, kapalý yerin boyutu, solunan miktar, maruz kalma süresi gibi deðiþik faktörlerden etkilenmektedir. Evde ebeveynin sigara içmesiyle; * Çocuklar ortalama günde 5 sigara içmiþ olur.* Bebekler hastaneye baþta astým ve solunum yolu infeksiyonlarý olmak üzere normalin 3 katý kadar daha çok baþvurur. * Ani bebek ölüm riski 2,5 kat artar. * Eþi sigara içen bireylerin akciðer kanseri riski 2 kat artýyor. * Eþi sigara içenlerde kalp hastalýðý riski 2 kat artar. 1 yýl takiple sigaradan kurtulun Sigara içme alýþkanlýðý insanlarýn sonradan edindiði bir davranýþtýr. Yani insanlarýn doðasýnda sigara içme davranýþý yoktur. Bu nedenle sigara içme davranýþýndan vazgeçilmesi de mümkündür. Sigara içme nikotin baðýmlýlýðý sonucu sürdürülen bir davranýþtýr. Sigara içen bireylerin %70 i hayatlarýnýn bir döneminde sigara býrakmayý türlü yöntemlerle denemekte. Sigara içiminde; davranýþ alýþkanlýðý, fizik ve psikolojik baðýmlýlýk büyük rol oynuyor. Bu sebeple, sigarayý býrakabilme süreci bir hekim kontrolünde yaklaþýk 1 yýllýk takiple mümkün olmaktadýr. Sigaraya sonsuza dek elveda demek mümkün Hedeflediðiniz býrakma gününden 2 hafta önce, katran ve nikotin içeriði düþük bir markaya geçin. Bu, sigara içme davranýþýnýzý deðiþtirmenize yardýmcý olacaktýr. Her bir sigaranýn sadece yarýsýný için. Her gün ilk sigaranýzý yakmayý bir saat geciktirin. Günün yalnýzca tek ya da çift saatlerinde içme kararý alýn. Yeme alýþkanlýðýnýzý, sigarayý azaltmanýza yardýmcý ola cak þekilde deðiþtirin. Örneðin süt için. (çoðu kimse sütün sigarayla gitmediðini düþünür) "Kafanýzý toplamak" istediðinizde sigara yerine bir bar dak meyve suyu için. Kül tablalarýnýzý boþaltmayýn. Bu, her gün kaç sigara içtiðinizi size hatýrlatacak, izmaritlerin görüntü ve kokular hoþ olmayacaktýr. Ýçtiðiniz her bir sigaranýn farkýna varýn. Ters elinizi kullanarak, sigarayý farklý bir cebinize ya da her zaman koyduðunuzdan baþka yerlere koyarak otomatik olarak sigaraya uzanma davranýþýnýzý kýrýn. 19:55 Moðollarýn baskýlarýyla bunalan Kayýlar, yurt bulamadýklarý için Selçuklulara ait yayladan göç edememiþlerdir. Kýþ ve kýtlýk obayý esir almýþtýr. Süleyman Þah ýn büyük oðlu Gündoðdu, toyda Halep e gitmeyi önerir. Bu teklif kabul görür. Herkes Süleyman Þah ýn kararýný beklemektedir: Halep e gidecek elçi kim olacaktýr? Alpleri ile ava giden Ertuðrul, Müslüman bir aileyi Haçlýlarýn elinden kurtarýp obaya getirir. Oyuncular : Engin Altan Düzyatan, Kaan Taþaner, Hülya Darcan, Serdar Gökhan, Esra Bilgiç, Didem Balçýn Yönetmen : Metin Günay 20:00 Diriliþ Ertuðrul Yýlanlarýn Öcü Þans bu sefer Fatma ve Bayram ýn yanýndadýr. Kamuran ýn adamlarý onlarý evde bulamazlar. Fakat Bayram, annesi ve kardeþine yapýlan eziyeti öðrenip, delirmiþ gibi, öfkeyle köye döner. Fatma ise Kamuran la imam nikahlý olduðunu öðrenen Irazca nýn söylediklerinin etkisindedir. Irazca nýn istediði gibi Bayram ýn hayatýndan çýkýp gidecek midir? Kamuran ise Zonguldaklý ya Bayram ýn yerini söylemesi karþýlýðýnda tüm dertlerini bitirecek, reddedilemez bir teklifte bulunur. 21:30 Sinema Asla Vazgeçme Hayatýna dair her þeyi geride býrakýp Sydney e edebiyat öðretmenliði yapmaya giden Dino Chalmers, görev yaptýðý okulda, öðrencilerini sanatla tanýþtýrmaya çalýþmaktadýr. Bu çocuklarýn zor hayatlarý ve çoðunluðunun hapiste olan ebeveynleri vardýr. Ýçlerinden biri edebiyata ve tiyatroya yeteneklidir. Dino bu çocuðun yeteneðinden ve sanata olan sevgisinden vazgeçmemesi için elinden geleni yapar.oyuncular : Christina Ricci, Matt Nable, Daniel Henshall, Jack Thompson Yönetmen : Sarah Spillane BALLI TAHÝNLÝ Victor Hugo Victor Hugo, Joseph Léopold Sigisbert Hugo ( ) ve Sophie Trébuchet ( ) çiftinin üçüncü oðluydu; Abel Joseph Hugo ( ) ve Eugène Hugo ( ) isminde iki aðabeyi vardý. 1802'de Besançon'da doðdu. Napolyon'un bir kahraman olduðunu düþünen serbest fikirli bir cumhuriyetçiydi. Annesi 1812'de Napolyon'a karþý komplo kurduðu için idam edilen General Victor Lahorie ile sevgili olduðu düþünülen Katolik bir Kralcýydý.Hugo'nun çocukluðu ülkede siyasi karmaþýklýðýn olduðu bir dönemde geçti. Doðumundan iki yýl sonra Napolyon Ýmparator ilan edilmiþ, 18 yaþýndayken de Bourbon Monarþisi yeniden tahta geçirilmiþti. Hugo'nun ailesinin ters dini ve politik görüþleri Fransa'da egemenlik mücadelesi veren kuvvetleri yansýtýyordu. Hugo'nun babasý Ýspanya'da yenilene kadar orduda yüksek rütbeli bir subaydý.babasý subay olduðu sürece aile sýk sýk taþýndý ve bu yolculuklar sýrasýnda Hugo pek çok þey öðrendi. Çocukluðunda Napoli'ye giderken geniþ Alpler'deki geçitleri ve karlý zirveleri, muhteþem Akdeniz mavisini ve þenlikler yapýlan Roma'yý gördü. 5 yaþýnda olmasýna raðmen bu 6 aylýk geziyi her zaman aklýnda tuttu. Aile Napoli'de birkaç ay kalýp doðruca Paris'e döndü.hugo'nun annesi Sophie evliliðinin baþýnda kocasýna Ýtalya (Leopold Napoli'ye yakýn bir vilayette valiydi) ve Ýspanya'ya (üç vilayette görev almýþtý) kadar eþlik etti. Askeri hayatýn getirdiði yorucu yolculuklar ve kocasýnýn inancýnýn zayýflýðý nedeniyle ters düþmelerinden dolayý Sophie 1803'te Leopold'dan bir süreliðine ayrýlýp üç çocuðuyla Paris'e yerleþti. SARMA Malzemeler 3 Yufka 1.5 Su Bardaðý Tahin 1 Su Bardaðý Bal 1 Su Bardaðý Dövülmüþ Fýndýk 1 Tatlý Kaþýðý Mahlep 1 Yumurta Sarýsý 1/2 Su Bardaðý Pudra Þekeri Yemeðin Tarifi Çukur bir kapta tahin, bal, mahlep ve dövülmüþ fýndýðý iyice karýþtýrýn. Bir yufkayý tezgaha yayýn. Hazýrladýðýnýz harcýn üçte birini yufkanýn üzerine yayýn.ikinci yufkayý harcýn üzerine yayarak ayný iþlemi tekrarlayýn. Üçüncü yufkanýn üzerine de kalan harcý yaydýktan sonra, yufkayý ortadan Ya olduðun gibi görün, Ya da göründüðün gibi ol. Hz.Mevlana ikiye bölün. Yuvarlak kýsmýndan baþlayarak yufkayý rulo þeklinde sarýn Yufkanýn diðer yansý için de ayný iþlemi uyguladýktan sonra 5 cm eninde verev olarak dilimlere ayýrýn. Dilimleri tepsiye yerleþtirip üzerlerine yumurta sarýsý sürün. Önceden ýsýtýlmýþ 170 derece fýrýnda kýzarana kadar piþirin. Servis tabaðýna alýp üzerlerine pudra þekeri serpin. 07:00 Afacan Beþli 08:45 2. Sayfa 10:40 Dudaktan Kalbe 12:30 Öðle Haberleri 12:50 Derya nýn Dünyasý 15:00 Dudaktan Kalbe 16:40 Dolu Dolu Anadolu 17:40 Gagguk 18:15 Ana Haber 19:30 Spor 19:45 Son Þans 21:30 Asla Vazgeçme 23:30 Bunu Konuþalým 08:00 Yasemince Þehit in Annesi Aliye Telgrafýn Telleri Ebru Yaþar la Her Gün Kumarbazýn Karýsý Ana Haber 18:50 Elif 20:00 Rambo 2 21:50 Haber Saati 22:50 Þark Bülbülü 04:30 Dila Haným 07:00 Pis Yedili 08:00 Ayý Kardeþler 08:30 Pepee 09:00 Show Dünyasý 10:00 Her Þey Dahil 12:00 Nursel in Mutfaðý 13:00 Bu Tarz Benim 16:00 Evleneceksen Gel 19:00 Ana Haber 20:00 Yýlanlarýn Öcü 23:30 Bu Tarz Benim 04:45 Denize Hançer Düþtü Geniþ Aile Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar 19:00 Ana Haber 20:00 Poyraz Karayel Böyle Bitmesin Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Yoldaki Haber Ana Haber Bülteni 19:55 Diriliþ ertuðrul 23:Pelin Çeft Ýle Gündem Ötesi 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Dizi Filmm Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Yetim Gönüller 15:30 Beþinci Boyut 16:45 Beþinci Boyut Ana Haber Bülteni 19:00 Ýki Dünya Arasýnda 21:00 Sungurlar 23:00 Ötesiz Ýnsanlar

9 Kimse Yok Mu Uganda'da HABER 9 Saðlýk ve Eðitim Kompleksi açtý Kimse Yok Mu'nun yaptýrdýðý Saðlýk ve Eðitim Kompleksi, Uganda Devlet Baþkaný tarafýndan açýldý. Dünyanýn 113 ülkesinde adýndan sýkça söz ettiren ve Afrika'ya yönelik faaliyetleriyle dikkatleri çeken uluslararasý yardým kuruluþu Kimse Yok Mu, baþarýlý bir çalýþmaya daha imza atarak, Uganda da ülkenin en modern hastanesi ve okulunun açýlýþýný gerçekleþtirdi. Uganda'nýn Jinja þehrinde 120 dönüm arazi üzerine kurulu hastane, okul ve yurttan oluþan Kompleksin açýlýþý, Uganda Devlet Baþkaný YoweriMuseveni tarafýndan yapýldý. Açýlýþa Uganda Milli Eðitim Bakaný JessicaAlupo, Uganda Saðlýk Bakan yardýmcýsý Dr. KatumbaSentongo- Gubala, Kimse Yok Mu Genel Müdürü Metin Çetiner ve çok sayýda üst düzey yetkili katýldý. Yüzlerce Ugandalý ve Türk vatandaþlarý tarafýndan karþýlanan Devlet Baþkaný, baþta Nil hastanesi baþhekimi Necdet Kýzýlkaya olmak üzere hastane doktorlarý ve personeli ile tek tek tokalaþarak Uganda'ya yaptýklarý hizmetlerden duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Uganda'nýn Jinja þehrine Afrika'nýn en donanýmlý Nil hastanesi Kimse Yok Mu tarafýndan hizmete açýldý. Dev yatýrýmla kurduðu yeni saðlýk kompleksi ile bölge ülkelerini de kapsayacak þekilde hizmet verecek. Bölgenin en yeni, en donanýmlý hastanesi unvanýný eline alan dev kompleksin açýlýþýnda konuþan Uganda Devlet Baþkaný YoweriMuseveni,"Dünyanýn bir ucu diyebileceðimiz Türkiye'den gelerek saðlýk hizmetleri, eðitim ve yetimlere yönelik çalýþmalarýnýzdan dolayý duyduðum memnuniyeti bildirmek istiyorum. Nil hastanesinin burada yapýlmýþ olmasý Uganda halkýnýn daha iyi koþullarda saðlýk hizmeti almalarýna vesile olacaktýr, yurt dýþýndaki hastanelere gitmesine gerek kalmayacak þekilde yapýlmasý bizleri memnun etti. Kimse Yok Mu temsilcileri, çalýþanlarýna cani gönülden teþekkür ediyorumdiyerek yapýlan çalýþmalardan duyduðu mutluluðunu dile getirdi.museveni, açýlýþ sonrasý Nil hastanesini gezerek baþhekim Necdet Kýzýlkaya'dan hastane hakkýnda bilgiler aldý. Kompleks içerisinde yapýlan 2734 m2 kapalý alana sahip fizik, kimya, bilgisayar laboratuvarý ve kütüphaneden oluþan okulun açýlýþýný da gerçekleþtiren Devlet Baþkaný Museveni, okul müdürü, öðretmenler ve öðrenciler ile sohbet etti. Okulun bilgisayar sýnýfýnda öðrenciler ve katýlan misafirler ile hatýra fotoðrafý çektirmeyi de ihmal etmeyen Devlet Baþkaný, yapýlan kolbastý robot þovunu misafirlerle birlikte izledikten sonra okuldan ayrýldý.nil hastanesi açýlýþ konuþmasý yapan Kimse Yok Mu Genel Müdürü Metin Çetiner, "Kazandýðýmýz tecrübeyi buraya taþýmak istiyoruz. 2 bin m2 kapalý alana sahip olan tam teþekküllü hastanemiz tecrübeli doktorlardan müteþekkil olmasý Uganda ve bölge ülkelerdeki saðlýk tedavi problemini ortadan kaldýracak niteliktedir. Türkiye'den giden doktorlardan oluþan tecrübeli kadromuzun 10 ana uzmanlýk dalý bulunmaktadýr. Hastanemiz 24 Kasým2014 tarihi itibari ile acil Servis, anesteziyoloji, genel cerrahi, Çocuk hastalýklarý, üroloji, kadýn hastalýklarý& doðum, göz, aðýz & diþ hastalýklarý, radyoloji ve aile hekimliði branþlarýnda hizmet verecektir. Ayrýca ameliyathanelerimiz, genel yoðun bakým ünitemiz, yenidoðan yoðun bakým ünitemiz, radyoloji, laboratuvar ve eczane birimlerimiz ile hizmet vermiþ olacaðýz" dedi. Avukat Haklarý Merkezi Karadeniz Bölge Çalýþtayý'na Çorum'dan katýlým Ceylan'dan Sungurlu teþkilatýna ziyaret AK Parti Çorum eski Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, ilçelere teþekkür ve helalleþme ziyaretleri kapsamýnda Sungurlu'ya çýkarma yaptý. Sungurlu'da büyük bir ilgiyle karþýlanan Ceylan, partililer ve ilçe halkýyla kucaklaþtý. Ceylan'ýn parti binasý önünde Ýlçe Baþkaný Ýlyas Özkan, Yönetim Kurulu Üyeleri, Gençlik ve Kadýn Kollarý üyeleri karþýladý. 25 Ocak'ta yapýlan 5. Olaðan Ýl Kongresi'nde görevini Av. Rumi Bekiroðlu'na devretmesi nedeniyle ilçelere veda ve teþekkür ziyaretleri düzenleyen Ceylan, partili belediye baþkanlýklarý ile ilçe teþkilatlarýndan helallik istiyor. Ahmet Sami Ceylan'ýn sýradaki duraðý Sungurlu oldu. Ceylan, beraberindekilerle birlikte parti binasýnda sohbet toplantýsý düzenledi. Ahmet Sami Ceylan'a Sungurlu ziyareti sýrasýnda; Siyasi ve Hukuk Ýþlerinden Sorumlu Ýl Baþkan Yardýmcýsý Eyüp Arslan, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Ýl Baþkan Yardýmcýsý Adnan Týðlý, Ýl Yönetim Kurulu Üyeleri; Adnan Armaðan, Ünal Nalçacý, Mümtaz Yýlmaz, Mehmet Yetim, Memduh Akbaþ, Levent Batman, Kalender Köse, Ahmet Akýn, Çorum Ýl Genel Meclisi Mustafa Alagöz, Bayat Ýlçe Baþkaný Fatih Balcýoðlu, Sungurlu Ýl Genel Meclis Üyeleri, eski Ýl Yönetim Kurulu Üyeleri; Metin Ulcay, Mehmet Bektaþ, Uður Urhan, Sami Aðýrcan, Kasým Aksoy, Osmancýklý Ýþadamý Salih Osman Fýndýk, Gençlik Kollarý Üyeleri; Mustafa Susuz, Samet Can Yýldýrým, Mustafa Kayacý, Osman Akar, Davut Partici, Üner Tümer, eski Merkez Ýlçe Yönetim Kurulu Üyesi Ümit (Çelebi) Demirci ile çok sayýda partili eþlik etti. AK Parti Sungurlu Ýlçe Baþkaný Ýlyas Özkan, eski Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan'ýn ilçeye ve davaya çok büyük hizmetlerinin geçtiðini söyledi. Ziyaret sýrasýnda bir konuþma yapan Ýlyas Özkan, Çorum teþkilatýnýn son derece baþarýlý hizmetlere imza attýðýný belirterek, bu durumun yaþanmasýna Ceylan'ýn büyük katkýsýnýn olduðunu belirtti. Ceylan'ýn sýcakkanlýlýðýný ve güler yüzlülüðünü her zaman gördüklerinin altýný çizen Özkan, "Kendisinin Sungurlu'ya önemli hizmetleri geçti. Allah razý olsun. Yolu açýk olsun, Allah yar ve yardýmcýsý olsun" dedi. Özkan, "AK Parti olarak dik duran ama diklenmeyen bir siyaset anlayýþýmýz var. Birlik ve beraberlik içerisinde, gerek il teþkilatý ile istiþare yaparak, gerekse genel merkezimizle temasýmýzý kesmeden çalýþmalarýmýzý sürdüreceðiz. Haziran seçimlerinde Sungurlu'dan AK Parti davasýna güçlü bir destek vereceðiz" diye konuþtu. "SUNGURLU ÝYÝ YÖNETÝLEMÝYOR" AK Parti eski Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Sungurlu'nun iyi yönetilemediðini ileri sürerek, "Sungurlu hayatýnda görmediði susuzluðu yaþýyor. Sungurlu, hayatýnda görmediði kadar çevre kirliliði ile karþý karþýya. Sungurlu halký böyle yönetilmeyi hak etmiyor" dedi. Burada partililere hitaben konuþan ve 30 Mart 2014 tarihinde yapýlan yerel seçimlerde Sungurlu'da bir yol kazasýna uðradýklarýný, Belediye Baþkanlýðýnýn baþka bir partiye teslim edildiðini, demokrasi ile yönetilen ülkelerde seçimler sýrasýnda bunun doðal olduðunu anlatan Ceylan, ancak Sungurlu'nun kötü yönetildiðini, gelecek seçimlerinde yeniden seçimleri kazanarak Belediyeyi AK Partili bir baþkaný teslim edeceklerini vurguladý. Sungurlu'nun hayatýnda görmediði kadar susuz olduðunu ve büyük bir çevre kirliliði yaþandýðýný dile getiren Ceylan, birçok gencin de kýþ ortasýnda iþsiz býrakýldýðýný, iþçilerin zor durumda kaldýðýný, bunun AK Parti tarafýndan telafi edileceðine inandýðýný kaydetti. Ceylan, 2006 yýlýndan beri devam ettiði aktif siyaseti 25 Ocak'taki Ýl Kongresi ile birlikte tamamladýðýný belirterek, alný açýk, baþý dik bir þekilde, teþkilat mensuplarýnýn ve partililerin baþýný yere eðdirecek hiçbir iþe imza atmadan süreci sonlandýrmanýn gururu içerisinde olduðunu söyledi. "Hiçbir þaibeye bulaþmadým, kötü bir iþle anýlmadým. Bilerek yanlýþ yapmadým, yanlýþ yapmak isteyenlere de fýrsat vermedim" diyen Ceylan, yeni il baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu'nun kendisinden devraldýðý bayraðý daha ileri noktalara taþýyacaðýna inandýðýný bildirdi. Bundan sonra da partililer ve teþkilatlar ne görev verirse o görevi yerine getireceðinin altýný çizen Ceylan, aktif siyasete AK Parti ile baþladýðýný ve AK Parti ile devam edeceðini, bu davaya hizmetlerinin süreceðini kaydetti. Ceylan, "Bugüne kadar bu davaya hizmet ettiniz, birlikte yol yürüdük, ekmek yedik su içtik. Eðer sizler üzerinde hakkým varsa benden yana helal olsun, sizler de hakkýnýzý helal edin" diye konuþtu. Partililerden helallik isteyen Ceylan, 2015 Haziran seçimlerinin de önemine deðinerek, Sungurlularýn seçimlere asýlmasýný talep etti. Sungurlu'da güzel bir teþkilat yapýsý oluþtuðunun altýný çizen Ceylan, "Bu tabloyu oluþturmak, bu birlikteliði saðlamak için büyük emek verdik. Birlik ve beraberliðinizi bozmayýn. Bu kenetlenme, bu birliktelik sandýða yansýmalý" ifadesini kullandý. Konuþmalarýn ardýndan eski Ýl Baþkaný Ceylan, partililerden haklarýný helal etmesini isteyerek parti binasýndan ayrýldý. Haber Servisi Fabrikada kavga kanlý bitti Ocak 2015 tarihinde Samsun Barosu ev sahipliðinde, Türkiye Barolar Birliði Avukat Haklarý Merkezi Karadeniz Bölge Çalýþtayý yapýldý. Çalýþtaya Türkiye Barolar Birliði Avukat Haklarý Merkezi, Samsun, Ordu, Amasya, Artvin, Trabzon, Gaziantep barolarý ve Çorum Barosunun temsilen Baro Baþkaný Av.Altan Akpýnar, Av.Gazi Atmaca ve Av.Sezer Þahin katýldý. Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný Samsun Barosu Baþkaný Av. Kerami Gürbüz yaptý. Ardýndan Türkiye Barolar Birliði Bþk. Yrd. Av. Baþar Yaltý ve son olarak Türkiye Barolar Birliði Baþkaný Av.Prof..Dr. Metin Feyzioðlu, katýlanlara hitaben birer konuþma yaptýlar. TBB Avukat Haklarý Merkezi tarafýndan avukatlar için hazýrlanan, 'Avukat Haklarý Merkezlerinin standartlaþtýrýlmasý, Avukata Destek Projesi I ve II, Avukatlararasý Dayanýþma ve Ýþbirliði Projesi, Düðmesi' projelerinin tanýtýmý yapýldý. Avukat Güvenlik Altan Akpýnar Gazi Atmaca Sezer Þahin Çorum'da eþinin çalýþtýðý tekstil fabrikasýna giderek 4 kiþiyi çeþitli yerlerinden býçaklayan þahýs otomobille kaçarken, bir kadýna daha çarparak yaraladý. Olay Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasýnda meydana geldi. Çorum Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasýnda çalýþan eþinin tartýþtýðý 4 kiþiyi býçakladýktan sonra otomobille kaçarken bir kiþiye de çarpan O. Þ., gözaltýna alýndý. Yaralanan 5 kiþiden 1'isinin durumunun aðýr olduðu belirtildi.burada Ö. G. (33) ile tartýþmaya baþlayan O.Þ üzerindeki býçakla Ö.G., ile birlikte H. A. (27), S. Ç (24) ve K. A. (34)'yi çeþitli yerlerinden býçakladý. Aracýna binerek kaçmak isteyen þahýs S. B. isimli kadýný çarparak yaraladý. Yaralýlar olay yerine çaðrýlan ambulanslarla Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýldý. Yaralýlarýn ifadeleri doðrultusunda jandarma ekipleri olay yerinden kaçan zanlýnýn peþine düþtü. Bu arada vücudunun çeþitli yerlerinden býçak darbesi alan Ö. G'nin saðlýk durumunun ciddiyetini koruduðu öðrenildi.

10 HABER 10 Ýlahiyata yabancý öðretim üyesi Yabancý dil öðretimi ve uluslararasý iliþkilerin geliþtirilmesine büyük önem veren Hitit Üniversitesinde, yabancý uyruklu bir öðretim elemaný daha göreve baþladý. Yabancý uyruklu öðretim elemaný olarak Mýsýr'dan gelen ve Hitit Üniversitesinde göreve baþlayan Yrd. Doç. Dr. Mohamed Rýzk Abdelhamid Shoeir, Ýlahiyat Fakültesi Dekan Yardýmcýsý Yrd. Doç. Dr. Þahabettin Ergüven ile birlikte Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý ziyaret etti. Bilimin evrenselliðine ve uluslararasý etkileþimin önemine inanan Hitit Üniversitesi'nin eðitim-öðretim faaliyetlerinin sadece yerel düzeyde deðil, uluslararasý arenada ele alýnmasý gerekliliðine inandýðýný ve bu yolda somut geliþmeleri görmenin üniversite adýna gurur verici olduðunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Alkan, öðretim elemaný kadrosunu her geçen gün daha da artýran üniversitenin dünyanýn dört bir yanýndan gelen taleplerin giderek artmakta olduðunu belirtti. Üniversitedeki yabancý uyruklu öðretim elemaný sayýsýnýn daha da artýrýlmasý için gayretlerin ve giriþimlerin devam edeceðini ifade eden Rektör Prof. Dr. Alkan, yabancý uyruklu öðretim elemaný Yrd. Doç. Dr. Mohamed Rýzk Shoeir'e baþarýlar diledi. Ýlahiyat Fakültesi Temel Ýslam Bilimleri Bölümü Arap Dili ve Belagatý Anabilim Dalýnda göreve baþlayan Yrd. Doç. Dr. Mohamed Rýzk Shoeir de kendisine gösterilen yakýnlýktan duyduðu memnuniyeti dile getirerek üniversite bünyesinde görev almaktan mutlu olduðunu ifade etti. Yrd. Doç. Dr. Mohamed Rýzk Shoeir, Ýlahiyat Fakülte'sinde hazýrlýk, lisans ve lisansüstü derslere doðrudan katký saðlayacaðý gibi HÝTÝTSEM bünyesinde açýlacak kurslarda Arapça eðitimi de verecek. Yrd. Doç. Dr. Mohamed Rýzk Shoeir, dersler dýþýnda kalan zamanlarýný üniversitede Arapça yazýlan makaleleri dil bilgisi ve yazým hatalarý yönünden kontrol etme görevlerini de üstlenecek. Göreve baþlayan bu öðretim elemanýyla birlikte, Hitit Üniversitesindeki yabancý uyruklu öðretim elemaný sayýsý 12'ye yükseldi. Okay Erözgün Ankara'dan aday adayý Tüm Saðlýk-Sen ve Çorum Anadolu Birliði Genel Baþkaný Okay Erözgün 7 Haziran Pazar günü yapýlacak olan 25. Dönem Milletvekilliði seçiminde AK Parti Ankara 1. Bölge Milletvekili aday adayý olmak üzere Saðlýk Bakanlýðý ve Tüm Saðlýk-Sen Genel Baþkanlýðý görevinden ayrýldýðýný bildirdi. Erözgün yaptýðý açýklamada, Yeni Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doðrultusunda AK Parti genel merkez teþkilatýnýn vereceði her görevi layýkýyla yerine getirmeye hazýr olduðunu dile getirerek bu nedenle Ankara 1. bölgeden milletvekili aday adayý olmaya karar verdiðini açýkladý. Üniversite personeline konut edindirme projesi Hitit Üniversitesi personeline TOKÝ'nin konut yapmasý için çalýþma baþlatýldý. Konutlarýn Kuzey kampüsüne yakýn bir alanda inþa edilmesi planlanýyor. Konu hakkýnda Hitit Üniversitesinden yapýlan açýklamada üniversitenin hýzla büyüdüðü ifade edilerek, bu büyüme süreci kapsamýnda 580 akademik, 335 idari personel olmak üzere bugün itibariyle toplamda 915 personel sayýsýna ulaþýldýðý dile getirildi. Personel sayýsýnda ki yaþanan bu hýzlý geliþmeler karþýsýnda çalýþan personelin konut ihtiyacýný ekonomik bir þekilde çözmek amacý ile Rektörlüðün bir çalýþma baþlattýðýný kaydedildiði açýklamada þu ifadeler yer aldý: "Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ýn, T.C Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkaný (TOKÝ), TOKÝ Finansman Dairesi Baþkaný Ayhan Karaca ve Çorum Belediyesi Baþkaný Muzaffer Külcü ile yapýlan görüþmeler sonucunda bir konut projesinin hayata geçirilmesi hususunda somut adýmlar katedilmiþtir. Bu kapsamda konut talebine yönelik yapýlan ön çalýþmalar sonucu 2+1, 3+1 ve 4+1 olmak üzere personelimiz tarafýndan toplam 289 adet konut talebinde bulunulmuþtur. Diðer taraftan konut alaný olabilecek arazi hakkýnda araþtýrmalar yapýlmýþ, Kuzey Kampüs bölgesine yakýn bir mesafede tespit edilen mülkiyeti hazineye ait ve yeterli büyüklükteki bir taþýnmazýn uygun olabileceði kanaatine varýlmýþtýr.yapýlan bu çalýþmalar sonunda elde edilen veriler, önerilerimiz ile birlikte TOKÝ'ye sunulmuþtur. Gelinen bu aþamada TOKÝ'nin deðerlendirme sonucu beklenilmekte olup, sürecin hýzlandýrýlmasý ve olumlu olarak sonuçlandýrýlmasý için gerekli giriþimler devam etmektedir." Çaðdaþ Avukatlar Derneði'nden "iç güvenlik paketi"ne tepki Çaðdaþ Avukatlar Derneði Baþkaný Ahmet Özdel, kamuoyunda "iç güvenlik paketi" olarak bilinen yasa tasarýsýnýn kabulünün ülkede biraz kýrýntýsý olan hak ve özgürlüklerinin tamamen azalmasýna neden olacaðýný belirterek, "Tasarýnýn geçmesi durumunda özgürlüklerin kýsýtlanacaðý açýktýr" iddiasýnda bulundu. Özgürlükler ve güvenlik için söz konusu olan yasa tasarýsýna karþý çýkmanýn Türkiye Cumhuriyeti'nde yaþayan herkesin zorunlu görevi olduðunu kaydeden Özdel, öncelikle hukukçularýn bu tasarýya karþý durmasý gerektiðini ifade etti. Herkesten zorunlu olarak parmak izi, damar izi, avuç alasý gibi kiþisel verilerin alýnmasýna neden olacak 'Güvenlik Yasa Tasarýsý'nýn meclis genel kurulunda görüþülmesine sayýlý günler kaldýðýný belirten Özdel, açýklamasýnda þunlarý dile getirdi: "Ýktidar halkýn güvenliðini deðil kendi güvenliðini düþünmektedir. Varsa yoksa bakanlarýn ve onlarla iþbirliði içinde olanlarýn güvenliðidir. 'Kanuna aykýrý' döviz taþýmanýn bile hapis cezasý ile cezalandýrýldýðý bir düzenleme bu ülkede yaþayan insanlarýn ve özelde avukatlarýn yaþamýný daha mý güvende kýlmayacaktýr. Bu tasarý polis devletine giden yolun son adýmýdýr. Tasarýyý meclis kuruluna getirmeyin. Bir an önce gündemden kaldýrýn ve özgürlükleri kýsýtlayýcý düzenlemelerin kaldýrýlmasý için yasa taslaklarý hazýrlanmasý gerekir. Bu yasa tasarýsý faþist bir yasa tasarýsýdýr ve aynen nazi dönemini hatýrlatmaktadýr. Bu yasa ile kalýcý olaðanüstü hal ve sýkýyönetim getirilmek istenmektedir. Bu yasa, valilere derebeyi kurma yetkisi vermektedir. Süper özel yetkili bir hakim yaratýlmakta, yürütmenin emrinde Türkiye'nin her tarafýndaki insanlarý dinleme yetkisine haiz bir özel hakimlik kurulmak istenmektedir. Güvenlik Yasa Tasarýsý, tamamen iktidarýn halkýn üzerinde baský kurmasýnýn aracý olacaktýr. En temel demokratik hakkýný kullananlara terörist muamelesi yapýlacaktýr. Yolsuzluk, hýrsýzlýk v.b. soruþturmalarýn nasýl yapýldýðý ortada iken, sanki ortada güvenliði ortadan kaldýranlar varmýþ gibi tasarý hazýrlanmasý toplumun üzerinde korku yaratmanýn bir aracýdýr." Sungurlu'ya modern Emniyet Müdürlüðü binasý yapýlacak Sungurlu'ya modern bir Emniyet Müdürlüðü binasý yapýlacaðý bildirildi. Ýlçe Emniyet Müdürü Adem Kaynak yaptýðý açýklamada, ilçeye yeni bir emniyet müdürlüðü binasý kazandýrýlmasý konusunda çalýþmalarýn hýzla devam ettiðini belirterek, cezaevi yanýndaki 7 dönümlük araziye yeni binanýn yapýlacaðýný söyledi. Yeni Emniyet Müdürlüðü binasý yapýlmasý konusunda Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý'nýn büyük desteði olduðunu vurgulayan Kaynak, yeni yapýlacak binada Emniyet Müdürlüðünün yaný sýra Çarþý Polis Merkezindeki birimlerinde hizmet vereceðini kaydetti. Ýl merkezindeki Yabancýlar Þubesi haricinde 16 birimle ilçede vatandaþlara pasaporttan trafik iþlemlerine kadar her türlü hizmeti verdiklerini anlatan Kaynak, ilçede vatandaþa daha iyi hizmet vermek için modern bir Emniyet Müdürlüðü binasý kazandýrýlacaðýný bildirdi. Tarihi camilerin restorasyonu devam ediyor Ýskilip Belediyesi ve Ýskilip Kaymakamlýðýnýn giriþimleri ile 16. yüzyýlda Yeni Cami Mahallesinde Kazasker Cafer Efendi tarafýndan yaptýrýlan (Kazasker) Caminde restorasyon çalýþmasý devam ediyor. Restorasyon çalýþmasýna baþlanan Kazasker Camisinden sonra Hacý Mürsel Camiinin restorasyon çalýþmasý da tamamlanacak. Tarihi Þeyh Yavsi Camiindeki restorasyon uygulamalarý da bütün hýzýyla sürüyor. Çalýþmanýn Ramazan Bayramýna bitirilmesi hedefleniyor. Belediye Baþkaný Recep Çatma, restorasyon çalýþmasýna baþlanan Ýskilip Þeyh Yavsi Camii ve Kazasker Camiinde çalýþmalarýn en kýsa sürede bitirilmesi için Vakýflar Bölge Müdürlüðü ile sürekli diyalog halinde olduklarýný söyledi. Baþkan Çatma bu iki camimizin restorasyon uygulamasýnýn ardýndan ayný çalýþmanýn Hacý Mürsel Camiinde devam edeceðini belirtti. Zafer Çarþýsý, Üniversite ile iþbirliði yapmak istiyor Zafer Çarþýsý, yönetim kurulu üyeleri Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý ziyaret etti. Üniversite-sektör iþbirliði baðlamýnda Üniversite ile Zafer Çarþýsý arasýnda yapýlabilecek olan iþbirliði konularýnýn deðerlendirildiði ziyarette, Zafer Çarþýsý Yönetim Kurulu Baþkaný Cemal Aydýn ve Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Savaþ, Sedat Çýðýrkan, Mustafa Kýlýçarslan, Ýsmail Faký ve Ahmet Bulanýk yer aldý. Ziyarette Rektör Danýþmaný ve Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bilgin de hazýr bulundu. Ýstenilen alanlarda Zafer Çarþýsý esnafýna eðitim verilmesi, KOSGEB, OKA ve TÜBÝTAK gibi kamu proje destekleri ve Üniversite-Sektör iþbirliði baðlamýnda ortak proje konularýnýn deðerlendirildiði görüþmede, e-ticaret, halkla iliþkiler, web tasarýmý, müþteri haklarý vs. konular da ele alýndý. Üniversitede yaþanan olumlu geliþmelerden duyduklarý memnuniyeti dile getirerek ilin geliþimi açýsýndan üniversitenin etkin bir rol oynadýðýný belirten Zafer Çarþýsý Yönetim Kurulu Üyeleri, yapmýþ olduðu baþarýlý çalýþmalar ve þehre saðladýðý kazanýmlar nedeni ile Rektör Prof. Dr. Alkan'ý tebrik ettiler. Dünyadaki geliþmeler beraberinde kendilerini de yenilemek istediklerini belirten Zafer Çarþýsý Yönetim Kurulu Üyeleri, yeni geliþmelerin kendilerine aktarýlmasý noktasýnda Üniversiteden destek istediler. Üniversitenin ilin her kesimi ile yakýn bir iþbirliði içinde olmak istediðini ve üniversite yönetiminin de bu durum üzerine kurgulandýðýný ifade eden Rektör Prof. Dr. Alkan, bu görüþmenin de bu baðlamda algýlanmasý gerektiðine dikkat çekerek bu iþbirlikleri berberinde büyük olumlu sonuçlar alýndýðýný belirtti. Bulunduðu coðrafyaya fayda saðlama misyonu beraberinde özverili bir þekilde çalýþmalarýný sürdüren üniversitenin, her alanda gerçekleþen sektörel büyümeye katký saðlamayý amaçladýðýný ifade eden Rektör Prof. Dr. Alkan, bu iþbirlikleri beraberinde oluþan sinerji ile kurumlarýn daha da güçlendiðini ve güçleneceðini belirtti. Haber Servisi KOSGEB Müdürü Dursunoðlu'dan MÝSÝAD'a ziyaret KOSGEB Çorum Þube Müdürü Ahmet Dursunoðlu da MÝSÝAD Çorum Þube Baþkaný Selahattin Ezer'i ziyaret etti. MÝSÝAD Baþkan Vekili Derya Öztekin ile yönetim Kurulu üyesi Ayþe Onat'ýn da hazýr bulunduðu ziyarette Dursunoðlu, toplam bütçesi 100 milyon TL'ye çýkarýlan KOBÝ Proje Destek Programý Proje Teklif Çaðrýsý hakkýnda bilgiler verdi. Bu çerçevede KOBÝ'lerin hazýrlayacaðý her bir proje için KOSGEB tarafýndan 150 bin TL'ye kadar kurumsallaþma ve markalaþma desteði saðlanacaðýný ifade eden Dursunoðlu, "KOSGEB tarafýndan uygulanacak bu hibe programý ile iþletmelerin kurumsallaþmasý ve markalaþmasýnýn desteklenmesi amaçlanmaktadýr" dedi. Dursunoðlu, hibe programýndan yararlanmak isteyen KOBÝ'lerin 20 Mart'a kadar proje baþvuru formunu doldurmasý gerektiðini sözlerine ekledi. MÝSÝAD Çorum Þube Baþkaný Selahattin Ezer ise KOSGEB Çorum Þube Müdürü Ahmet Dursunoðlu'na nazik ziyareti nedeniyle teþekkürlerini iletti. Ezer, KOSGEB ile uyumlu þekilde çalýþarak Çorum için bir þeyler yapmanýn gayreti içinde olacaklarýnýn altýný çizdi.

11 2 AÐUS- 11 ÞUBAT 2015 ÇARÞAMBA SPOR TFF statüyü onayladý Çorum Futbol il temsilciliðinin resmi sitesinden yapýlan açýklamada amatör küme statüsü'nün onaylandýðý açýklamasý yapýldý. Futbol Ýl temsilciliði sitesinde yapýlan açýklama þu þekilde; Amatör Futbol Sezonunda oynanacak olan 2. Amatör Küme Büyükler, U16 ve U13 Liglerinin Statü ve Fikstürleri Türkiye Futbol Federasyonunca kabul edilerek onaylandý. Bu liglere ait statü ve fikstürleri Futbol Ýl Temsilciliðinin internet adresinden ÝNDÝRMELER linkinden AMATÖR LÝG STATÜLERÝ sekmesini týklayarak görünebilir. 2. Amatör Küme Büyükler Ligi 8 takým arasýnda iki grupta çift devreli lig ve puan usulüne göre oynanacak olup, yükselme müsabakalarý sonunda gruplarýnda ilk ikiye giren toplam 4 takým arasýnda yine çift devreli lig ve puan usulüne göre Play-Off Müsabakalarý oynanacak olup, burada ilk ikiye giren 2 takýmýmýz 1. Amatör Küme Büyükler Ligine terfi ettirilecek. 2. Amatör Küme Müsabakalarýnda onayacak sporcularda yaþ sýnýrý olmayacak ama Kulüpleriimiz müsabaka isim listelerine en az 2 tane 1996 ve daha sonra doðmuþ sporcu yazma zorunluluðuna sahip. Müsabaka isim listelerine 1996 ve daha sonra doðmuþ sporcu yazmayan kulüpler oynadýklarý müsabakada 3-0 hükmen maðlup sayýlacaklardýr. 2. Amatör Küme Büyükler Ligi 1 Mart 2015 Pazar günü oynanacak müsabakalarla baþlayacak. 2. Amatör Küme A Grubunda 1. Osmancýkspor, 2. Ortaköy Belediyesi Þapinovaspor, 3. Bayat Belediyespor, 4. Sungurluspor bulunurken B Grubunda ise 1. Mecitözüspor, 2. Kargý Gücüspor, 3. Oðuzlar Belediyespor, 4. Uðurladað Belediyespor takýmlarý yer almaktadýr. U16 Ligi ise 8 takým arasýnda tek grupta tek devreli lig ve puan usulüne göre oynanacak olup, U16 Liginde 1999 ve daha sonra doðan sporcular oynayabileceklerdir. U16 Liginin baþlama tarihi ise 7 Mart 2015 Cumartesi günü olarak belirlenmiþtir. U16 Ligi 1.Çimentospor, 2. Gençlik Çepnispor, 3. Mimar Sinan Gençlikspor,4. Gençlerbirliðispor, 5. Ýskilipspor, 6. Osmancýkspor, 7. H.E. Kültürspor, 8. Ýl Özel Ýdaresi Gençlikspor Takýmlarý arasýnda oynanacaktýr. Müsabakalar sonunda Birinci olacak takýmýmýz ilimizi U16 Türkiye Þampiyonasý müsabakalarýnda temsil edecekdir. U13 Ligi ise 10 takým arasýnda tek grupta tek devreli lig ve puan usulüne göre oynanacak olup, U13 Liginde 2002 ve daha sonra doðmuþ olan sporcular oynayabileceklerdir. U13 Ligi 7 Mart 2015 Cumartesi günü oynanacak olan müsabakalarla start alacaktýr. Müsabakalar sonunda ilk ikiye girecek 2 takýmýmýz ilimizi U13 Türkiye Þampiyonasý müsabakalarýnda temsil edeceklerdir. 13 Ligi Müsabakalarý 1. Çorum Belediyespor, 2. Mimar Sinan Gençlikspor, 3. H.E. Kültürspor, 4. Gençlerbirliðispor, 5. Ulukavakspor, 6. Çimentospor, Gençlikspor, 8. Osmancýkspor, 9. Alaca Belediye Gençlikspor, 10. Ýl Özel Ýdaresi Gençlikspor takýmlarý arasýnda oynanacaktýr. (Spor servisi) Genç erkekler basketbol mücadelesi devam ediyor Genç Ülker Basketbol Yazý Çarþý Gençlik ve Spor Gençlikspor: 41 Yazýçarþý Gençlik ve spor: 66 Salon: Atatürk Hakemler-Hakan Kaya- Furkan Alagöz Gençlikspor-Taha-Burak- Alparslan-Mertcan-Tarýk-Emre- Çaðatay-Ýsmail-Buðra-Hakan Yazýçarþý Gençlik ve spor- Necdet-Furkan Ünlü-Ulaþ-Eren- Mert Özarýcý-Mert Aydemir- Turan-Rýza-Çaðdaþ Periyodlar Basketbol Ýhtisas:39 Genç Ülker Basketbol:81 Salon: Atatürk Hakemler-Dursun Uðral- Ýbrahim Coþkun Basketbol Ýhtisas-Özgür- Deniz-Mücahit-Çaðatay-Harun- Sercan-Alperen Leblebici-Olcan- Alperen Karataþ-Talha-Mehmet Genç Ülker Basketbol- Onurcan-Doðukan-Mehmetcan- Oðulcan-Ozan-Ahmet- Muhammed-Rafican-Hakan Periyodlar Terzi: Nilüfer maçýn da telafi ederiz Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Zonguldak Kömürspor'un teknik direktörü Cahit Terzi, "Önümüzdeki maç bizim için çýkýþ olabilecek bir maç, içeride oynayacaðýmýz Bursa Nilüfer maçýný mutlaka yenmemiz gerekiyor" dedi. Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta ligin 20. haftasýnda Çorum Belediyespor ile golsüz berabere kalan Zonguldak Kömürspor, 21. haftada karþýlaþacaðý Bursa Nilüferspor maçýndan galip gelmeyi hedefliyor. Ligin üçüncüsü olan Kömürspor'un 36 puaný bulunuyor. 15 Þubat 2015 günü Karaelmas Kemal Köksal Stadý'nda oynanacak olan müsabakada galibiyeti hedeflediklerini dile getiren Kömürspor Teknik Direktörü Cahit Terzi, "Takýmýn genel performansý çok iyiydi. Galip gelmemiz gereken bir maçtý. 3-4 tane net pozisyonumuz var. Direkten dönen toplarýmýz var. 3 puaný almamýz gereken bir maçtý. Beraberliðe sevinemedik. Çocuklar çok iyi oynadý. Gol yollarýnda biraz beceriksiz davrandýk. Net pozisyonlar var. Bunlarý gole çeviremedik. Savunma anlamýnda da iyi oynadýk. Pozisyon vermedik. Netice anlamýnda rakibe bizi geçme anlamýnda þans tanýmadýk. Önümüzdeki maç bizim için çýkýþ olabilecek bir maç içeride oynayacaðýmýz maçý mutlaka yenmemiz gerekiyor. Onun için bugünden itibaren çalýþmalar baþladý. Ýnþallah Pazar günkü maçý alýp yolumuza devam edeceðiz. Takýmda 4 sarý karttan cezalý bir tek Mert bulunuyor. Takýmda sakat futbolcu yok. Þu an takýmýn durumu çok iyi, Çýkýþ yakalayabileceðimiz bir dönemece girdik. Bu dört maçý iyi geçebilirsek güzel bir yere gelebiliriz" diye konuþtu. (Spor servisi) Cezasý nedeniyle Kýrýkhan maçýný tribünden izleyen Teknik Direktör Alpaslan, galibiyeti deðerlendirdi. Kýrýkhan'ý 9 kiþiyle deviren Batman Petrolspor'da galibiyetin yankýlarý sürüyor. Galibiyeti deðerlendiren Teknik Patron Erdal Alpaslan: "Kariyerimde ilk kez böyle bir maça tanýklýk ettim. Futbolcularýmýz yüreklerini ortaya koyarak oynadýlar, onlarý alýnlarýndan öpüyorum" dedi. Taraftarýn desteðine de teþekkür eden Alpaslan, þöyle devam etti: "Maçý ilk kez açýk tribünden izledim. Taraftarýn coþkusu harikaydý. Þehir play-off'a inanmýþ. Ýddiamýzý son maça kadar sürdüreceðiz." "Direncimiz düþmedi" Sahasýnda Kýrýkhan'ý, 9 kiþi kalmasýna raðmen deviren Batman Petrolspor'da yüzler gülüyor. Cezasý nedeniyle karþýlaþmayý tribünden izleyen Teknik Direktör Mehmet Erdal Alpaslan, futbolcularýn büyük bir mücadele örneði gösterdiðine dikkat çekerek; "Yüreklerini ortaya koyarak mücadele eden futbolcularýmý alýnlarýndan öpüyorum" dedi. Alpaslan, þöyle devam etti: "Teknik adamlýk kariyerimde böylesine bir maça ilk kez tanýk oldum. 10 Kiþiyle 2-1, 9 kiþiyle kaldýðýmýzda ise 3-1 öne geçtik. Takýmýn direnci düþmedi. Futbolcularýmý alýnlarýndan öpüyorum. Açýk tribünde her þeyi gördüm. Futbolcularýmýn temposunu, tribünleri durdurup susmayan o 11 9 kiþi ile gelen galibiyet kardeþlerimize ve kale arkasýnda takýmýn galip gelmesi için itfaiye erinden basýn mensuplarýna kadar herkeste inanmýþlýk vardý. Þehir play-off'a inanmýþ. Biz bu þehrin þampiyonluk özlemini gidermek için elimizden geleni yapmaya devam edeceðiz. Bu taraftar arkamýzda olduðu sürece galibiyetlerin devamý gelecek" "Kýrmýz kart doðru ama..." Hakemin yönetimini de deðerlendiren Alpaslan: "Tolga'nýn kýrmýzý kart görmesi doðruydu. Pozisyon fauldü. Fakat ceza sahasýnýn dýþýnda bir hareketti. Futbolcu kendini ceza alanýna sonradan attý. Maçýn hakemi pozisyonlarý takip etmekte zaman zaman geç kaldý. Ýç sahamýzda 2 kýrmýz kart ve bir penaltý veren hakem iyi bir maç yönetmedi. Nasýl bir not alacaðýný merak ediyorum. Hakem, rakibin galip gelmesi için elinden geleni yaptý. Maçýn kýrýlma noktasýnda kaleci Süleyman kurtardýðý penaltýyla takýma güven verdi. Futbolcularým daha çok can yakacak. Önümüzdeki Pazar oynayacaðýmýz Manavgat maçý bizim için çok önemli. 6 Puanlýk maça çýkacaðýz. Kýrýkhan maçý artýk geri de kaldý. Çünkü biz çok geriden gelip üst sýralara yavaþ yavaþ çýkmanýn hesabý içindeyiz. Manavgat deplasmanýnda iki eksiðimiz var. Bunlar mazeret deðil. Yerlerine oynayacak futbolcular bu fýrsatý iyi deðerlendirecektir" diye konuþtu. (Spor servisi) Basketbolcu ailesinin kahvaltý keyfi Çorum Fenerbahçe basketbol okulu antrenörleri veli ve sporcular geçtiðimiz pazar günü Kahverengi Cafe de bir araya gelerek geleneksel sabah kahvaltýsýný yaptýlar. Kahvaltýda bir araya gelen sporcular, veliler ve antrenörler bol bol sohbet ederek çalýþmalarý deðerlendirip sporcularýn ilerisi için eðitim ve spor yaþantýlarýndan beklentilerini paylaþtýklarý kahvaltýda antrenörler de gelecek dönemlerde yapýlacak olan çalýþmalar hakkýnda bilgiler vererek katýlýmlarýndan dolayý velilere teþekkür ettiler. Kahvaltýnýn ardýndan veliler çalýþmalardan ve sosyal etkinliklerden çok memnun olduklarýný belirterek bir sonraki kahvaltýda bir araya gelmek için sözleþtiler. (Spor servisi) Benzin fiyatlarýna 11, motorine 6 kuruþluk yeni zam Dövizde yaþanan hýzlý artýþlarla birlikte benzin fiyatlarýna 11, motorine ise 6 kuruþluk yeni bir zam yapýldý.motorin fiyatlarý Ýstanbul Avrupa yakasýnda bu ayýn baþýndan itibaren gelen 3 zamla birlikte 3,57 TL'den 3,81 TL'ye yükselmiþti. 5 gün önce 15 kuruþ zam gören benzinin litresi ise 4,30 TL'den satýlýyor. Zamlý fiyatlar bu gece yarýsýndan itibaren geçerli olacak.

12 11 ÞUBAT 2015 ÇARÞAMBA Tire seferi yarýn baþlýyor Ligin 21.haftasýnda deplasmanda Tire 1922 ile karþýlaþacak olan Çorum Belediyespor kafilesi bu maç için Ýzmir'e yarýn gece tesislerden hareket edecek. Futbol Þube Sorumlusu ve Genel Kaptan Hamit Iþýk, yarýn yapacaklarý çift kalenin ardýndan Ýzmir'e yarýn gece saatlerinde hareket edeceklerini belirtti. Cuma gününü dinlenerek geçirecek olan Kýrmýzý-Siyahlýlar Cumartesi günü yapacaðý hafif ter idmaný ile Tire 1922 spor maçý hazýrlýklarýný tamamlayacak. (Spor servisi) Çorum Belediyespor disiplin kuruluna sevk edildi Tire 1922 hazýrlýklarý baþladý Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadýnda gerçekleþtirilen haftanýn ilk antrenmanýnda kadro dýþý býrakýlan Utku, M.Akif, Sefa Akýn ve Ali Kireþ, katýlmazken, Zonguldak Kömürspor karþýlaþmasýnda aþýrý zorlanmadan dolayý kasýklarýnda aðrý olan kaptan Nedim takýmdan ayrý düz koþu yaptý. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal haftanýn ilk antrenmaný öncesine futbolcularla kýsa bir deðerlendirme toplantýsý gerçekleþtirdi. Toplantýda Ýncedal'ýn Zongudak maçýnda yapýlan hatalara deðindiði öte yandan Tire maçýnda ayný hatalarýn yapýlmamasýný istediði öðrenildi. Antrenman ýsýnma koþusu ile baþlarken, daha sonra ise takým 2 gruba ayrýldý. Birinci grup yan top çalýþmasý yaparken, ikinci grup ise dar alanda pas çalýþmasý gerçekleþtirdi. Antrenman, yarý alanda Ligin 20.haftasýný kendi sahasýnda aldýðý 0-0'lýk taktiksel çalýþma ile sona erdi. Kýrmýzý-Siyahlýlar bugün beraberlikle kapatan Çorum Belediyespor hafta yapacaðý tek antrenmanla Tire 1922 Spor maçýnýn hazýrlýklarýný sürdürecek. (Spor servisi) sonu deplasmanda oynayacaðý Tire 1922 maçý hazýrlýklarýna dün yaptýðý tek antrenmanla baþladý. Fatih Atlý seçmelerde Þubat 2015 tarihleri arasýnda Antalya ilinde yapýlacak olan Uluslararasý Türkiye Açýk Taekwondo Turnuvasý (Turkish Open) 'a 74 kð da Ferdi olarak Çorum ilinden tek olarak Milli takým seçmelerine katýlarak Milli Sporcu olmak için yarýþacak olan Taekwondocu Fatih Atlý kilosunda 32 ülkeden sporcu ile yarýþacaktýr. Atlý, 13 Þubat Cuma günü tartýya girecek, 14 Þubat 2015 Cumartesi günü 74 kð mindere çýkacak. Taekwondocu Fatih ATLI 1997 doðumlu, 3.Dan Siyah kuþak olup, 2005 yýlýnda bu spora baþlamýþ halen devam etmektedir Minikler Karabük Bölge 1.si, 2009 Minikler Türkiye 3. Sü, 2010 Yýldýzlar Türkiye 5.si olan ve bir çok il birinciliði bulunan sporcu, ayný zamanda Çorum Beden Eðitimi Öðretmenliði 1.sýnýfta okumaktadýr. Sporcunun hedefi ise, bu seçmeler de Milli takýma seçilerek, milli sporcu olmak ve Ay yýldýzlý bayraðýmýzý Dünya ülkelerinde dalgalandýrýp Ýstiklal marþýmýzý okutmaktýr. (Spor servisi) Darýca da hakeme öfkeli...! Darýca G.B Sportif Direktörü Ýlter Kasap, önceki gün oynanan Kýzýlcabölükspor-Darýca G.B karþýlaþmasýndaki hatalý hakem kararlarýnýn ardýndan adeta çýlgýna döndü. Taktir haklarýnýn hemen hemen tamamýný ev sahibi ekipten yana kullanan karþýlaþmanýn orta hakemi Adnan Güngördü, sarý yeþilli temsilcimiz tarafýndan tepki aldý. Mücadelenin son dakikalarýnda orta saha mücadelesinde Darýca G.B futbolcularýna yapýlan sert hareketlere göz yuman ve gol öncesinde faul pozisyonunu da es geçen Güngördü'ye Ýlter Kasap tepki gösterdi. Kasap'ý itirazlarý yüzünden tribüne gönderen Güngördü, kötü bir yönetim göstererek hayal kýrýklýðý yarattý. 'Siz þampiyon yapacaksýnýz' Darýca G.B, önceki gün deplasmanda karþýlaþtýðý Kýzýlcabölükspor'la uzatma dakikalarýnda kalesinde gördüðü golle 1-1 berabere kalýrken, sarý yeþilli futbolcular maç sonunda büyük bir üzüntü yaþadýlar. Futbolcularýnýn üzgün hallerini gören Teknik Direktör Özgür Vurur futbolcularýna seslenerek, ''Asla pes etmek yok. Bu takýmý siz lider yaptýnýz ve yine siz þampiyon yapacaksýnýz'' dedi. Ligin ikinci yarýsýndaki ilk puanýný önceki gün Denizli'de yaþayan Darýca G.B'de, son dakikalarda yenen golün üzüntüsü yaþanýyor. Maç boyunca çok iyi mücadele eden ve farký arttýrabilecek fýrsatlarý yakalamasýna raðmen deðerlendiremeyen sarý yeþilliler, bu kez son dakikada golü kendi kalesinde gördü. Bu sezon özellikle maçlarýn son ve uzatma dakikalarýnda attýðý gollerle 11 puan toplayan Darýca G.B, bu kez uzatma dakikalarýnda puan kaybetti. Maçýn ardýndan soyunma odasýnda futbolcularýnýn üzgün olduðunu gören Teknik Direktör Özgür Vurur, etkileyici bir motivasyon konuþmasý yaparak bir anlamda þampiyonluk fitilini ateþledi. Denizli de kenetlendiler Kendinden emin ve dik bir þekilde futbolcularýna seslenen Vurur, ''Sakýn pes etmeyin. Unutmayýn bu takýmý siz lider yaptýnýz ve sezon sonunda da siz þampiyon olacaksýnýz. Hala zirvenin ortaðýyýz ve önümüzdeki çok kritik maçlar var. Yarýn(dün) dinlenin ve ardýndan Çatalca maçýna konsantre olun. Siz, þampiyonluðu hakeden bir takýmsýnýz ve bunu hep beraber baþaracaðýz'' dedi. Vurur'un bu konuþmalarýndan bir hayli etkilendikleri öðrenilen sarý yeþilli futbolcular, Denizli'de kenetlenerek birbirlerine þampiyon olacaklarýna dair söz verdiler. (Spor servisi) Çorum belediyespor geçtiðimiz Pazar günü sahasýnda konuk ettiði Zonguldak Kömürspor maçý öncesi ve sonrasý taraftarlarýn yaptýðý kötü tezahüratlar nedeni ile Profesyonel futbol disipilin kuruluna sevk edildi. Ayrýca, batman petrolspor, G.Osmanpaþa, Tuzla, Tutap þekerspor, Kýzýlcabölükkulüpleri de disiplin kuruluna sevk edilen takýmlar oldu. ÇORUM BELEDÝYESPOR Kulübü'nün tarihinde oynanan ÇORUM BELEDÝYESPOR - ZONGULDAK KÖMÜRSPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasýndaki "çirkin ve kötü tezahüratý " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatýnýn 53. maddesi uyarýnca ayrýca, ZONGULDAK KÖ- MÜRSPOR Kulübü'nün tarihinde oynanan ÇORUM BELEDÝYESPOR-ZON- GULDAK KÖMÜRSPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasýndaki "çirkin ve kötü tezahüratý" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatýnýn 53. maddesi uyarýnca ve "saha olaylarý" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatýnýn 52. maddesi uyarýnca BATMAN PETROLSPOR A.Þ. Kulübü'nün tarihinde oynanan BAT- MAN PETROLSPOR A.Þ. - KIRIKHANS- POR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasýndaki "çirkin ve kötü tezahüratý" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatýnýn 53. maddesi uyarýnca ve "saha olaylarý" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatýnýn 52. maddesi uyarýnca, ayrýca BATMAN PETROLSPOR A.Þ. Kulübü futbolcusu REHA KURT'un ayný müsabakadaki "sportmenliðe aykýrý hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatýnýn 36. maddesi uyarýnca tarihinden itibaren tedbirli olarak, GAZÝOSMANPAÞASPOR Kulübü'nün tarihinde oynanan GAZÝOS- MANPAÞASPOR - TÝRE 1922 SPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasýndaki "6 futbolcusunun sarý kart görmesi suretiyle takým halinde sportmenliðe aykýrý hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatýnýn 40. maddesi uyarýnca, ayrýca GAZÝOSMANPAÞASPOR Kulübü Antrenörü HAKAN ÇÝMEN'in ayný müsabakadaki "sportmenliðe aykýrý hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatýnýn 36. maddesi uyarýnca tarihinden itibaren tedbirli olarak, TÝRE 1922 SPOR Kulübü Teknik Sorumlusu SERDAR SABUNCU'nun tarihinde oynanan GAZÝOS- MANPAÞASPOR - TÝRE 1922 SPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasýndaki "sportmenliðe aykýrý hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatýnýn 36. maddesi uyarýnca tarihinden itibaren tedbirli, TUZ- LASPOR Kulübü Ýdarecisi ERCAN ÖZDE- MÝR'in tarihinde oynanan TUZ- LASPOR - ADLÝYESPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasýndaki "sportmenliðe aykýrý hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatýnýn 36. maddesi uyarýnca tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiþtir. KIZILCABÖLÜKSPOR Kulübü'nün tarihinde oynanan KIZILCABÖ- LÜKSPOR - DARICA GENÇLERBÝRLÝÐÝS- POR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasýndaki "çirkin ve kötü tezahüratý " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatýnýn 53. maddesi uyarýnca, DARICA GENÇLERBÝRLÝÐÝSPOR Kulübü idarecisi ÝLTER KASAP'ýn tarihinde oynanan KIZILCABÖLÜKSPOR - DARICA GENÇLERBÝRLÝÐÝSPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasýndaki "sportmenliðe aykýrý hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatýnýn 36. maddesi uyarýnca tarihinden itibaren tedbirli olarak TUTAP ÞEKERSPOR Kulübü Kaleci Antrenörü SACÝT TAÞDEMÝR'in tarihinde oynanan TUTAP ÞEKERSPOR -ÝS- TANBULSPOR A.Þ. Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasýndaki "sportmenliðe aykýrý hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatýnýn 36. maddesi uyarýnca tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verildi. (Spor servisi) Neden kavga yaptýklarýný izah edemedim? Zonguldakspor Kulüp Baþkaný Süleyman Caner, Çorum maçý sonrasý yaptýðý açýklamada taraftarlarýna birlik veberaberlik mesajlarý verdi. Taraftarlar gruplarý arasýndaki polemiðin son bulmasýný isteyen Caner enerjilerini takýma destek için harcamalarý gerektiðini söyledi. Spor-Toto üçüncü lig birinci grupta mücadele eden Zonguldakspor, Pazar günü deplasmanda Çorum Belediyespor ile karýlaþtý. Bu karþýlaþmada takýma destek vermek için giden Zonguldakspor taraftarlarý arasýnda maç öncesinde üzücü tartýþmalar yaþandý. Güvenlik güçleri Zonguldakaspor taraftarlarýný ikiye bölerek araya güvenlik þeridi oluþturdu. Böyle üzücü olaylarý yaþamak istemediklerini belirten Zonguldakspor Kulüp Baþkaný Süleyman Caner, yaptýðý açýlamada önemli mesajlar verdi. Caher þunlarý söyledi " Çorum her takým için zor bir deplasman. Ayný bizim takým gibi seyircisi var.tribünleri doldurdular. Takýmlarýný birlik beraberlik içinde desteklediler. Uzun mesafeye raðmen bizin taraftarlarýmýzda geldi. Geldikleri için hepsinden Allah razý olsun. Ama Çorum'da hiç hoþ oymayan hadiseler yaþadýk.taraftarlarýmýz birbirleri ile tartýþtýlar. Deplasmanlarda birlik beraberlik içinde olmalarý gerekir. Enerjilerini takýma destek için harcamalarý gerekir. Ýnþallah bu son olur. Taraftar gruplarýmýz birbirleri ile barýþýr. Taraftar gruplarýmýzýn barýþmalarý için elimden geleni yapýyorum. Ama bir türlü barýþma noktasýna gelmiyorlar. Ýnsanlarýn egolarýný yenmeleri lazým. Biz niçin uðraþýyoruz. Ýþimizi, gücümüzü býrakýp bu takýmýn baþarýsý için uðraþýyoruz. Enerjimizi baþka yerlerde deðil, takýmýn baþarýsý için sarf ediyoruz. Zonguldakspor'un baþarýsý için, ilin baþarýsý için uðraþýyoruz. Taraftarlarýmýzda eðer Zonguldakspor'un baþarýsýný istiyorlarsa bu egolarýný bir tarafa býraksýnlar. Dýþarýda özel hayatlarýnda konuþmasýnlar. Kimsenin özel hayatý bizi ilgilendirmez. Ama tribüne geldikleri an beni ilgilendiriyor. Onlardan basýn yolu ile bir kez daha istirham ediyorum. Birlik ve beraberliði bozmasýnlar. Biz birlik ve beraberlik içinde baþarýyý yakalayacaðýmýza inanýyoruz. Ýnanýn maçtan önce ve maçý izlerken þeref tribündeki Belediye Baþkanýna, Çorum'un Kulüp Baþkanýna ve yöneticilerine, emniyet amirine taraftarýmýzýn içinde bulunduðu durumu anlatamadým. Bana neden kavga ettiklerini, neden polisin ayný takýmý desteklemeye gelen taraftarlar arasýnda güvenlik þeridi oluþturduðunu sorduklarýnda verecek cevabým olmadý. Oysa kilometrelerce uzaktan geldikleri, Çorum deplasmanýnda birlik ve beraberlikle daha gür bir selle takýmý desteksilerdi daha güzel olacaktý. Rakiplerimize de kenetlendiðimizin resmini göstermiþ olacaktýk. Onun için tribün liderleri arkadaþlarýmýz lütfen bu iþi çözsün. Çünkü Zonguldakspor bu þekilde bir þey kazanamaz" OYUNCULARIMIZ ELÝNDEN GELENÝ YAPTI Deplasmanda aldýklarý 1 puanýnda iyi olduðunu, zirveyi devam ettiklerini belirten Caner, sözlerine þöyle devam etti," Maça gelirsek, futbol olarak oyuncularýmýz elinden gelen gayreti harcayarak çok güzel bir oyun ortaya koydular.direkten dönen topumuz, kaçan gol pozisyonlarýmýz oldu. Kazanacak fýrsatlarý bulduk. Ama deðerlendiremedik. Rakipte kendi evinde oynananýn avantajý ile zaman zaman etkili olmaya çalýþtý. Onlar da takviye yapmýþ. En azýndan Play-Off'u kovalýyolar. Onlarý da mücadelelinden dolayý kutluyorum. Kazabileceðimiz bir maçtan 1 puanla döndük. Olmayýnca olmuyor.1 puanla yetindik. Zirveyi takibe devam ediyoruz. Bundan sonraki maçlarýmýzý kazanarak hedefimizi sonuna kadar kovalamak istiyoruz.

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

"Ýçme suyunda risk var ama felaket yok"

Ýçme suyunda risk var ama felaket yok "Amacýmýz Çorum'a katma deðer saðlamaktýr" Çorum Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti Çorum il Baþkanlýðýný ziyaret etti. Ticaret Borsasý Genel Sekreteri Funda Ertekin, meclis ve yönetim kurulu

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar 2007-32 Harcirahlar Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/32 Harcirahlar 06.12.2007 tarih ve 2007-4 sayýlý Sirkülerimizde, 2008 yýlý baþýndan itibaren uygulanacak Gelir Vergisinden istisna yurt içi

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Sosyal Güvenlik prim borçlarý

Sosyal Güvenlik prim borçlarý 2008-19 Sosyal Güvenlik prim borçlarý Ýstanbul, 02 Haziran 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/19 Sosyal Güvenlik Kurumu Prim Borçlarý Yapýlandýrýlýyor 1) Genel Açýklama: Ýþ Kanunu ve Bazý Kanunlarda

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý

Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Pazar, 21 Eylül 2014 Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Mehmet

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

Tuðla-kiremit sektöründen. gazbeton tepkisi!

Tuðla-kiremit sektöründen. gazbeton tepkisi! Kültür Merkezi için somut adým ÞUBAT 201 SALI www.yildizhaber.com 0 KURUÞ 5 TE 300 yýl önceki ismine tekrar kavuþacak Dünyanýn en büyük uygarlýklarý arasýnda yer alan Hitit medeniyetine Çorum'un Boðazkale'nin

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı