Zafer Çarþýsý, Üniversite ile iþbirliði yapmak istiyor

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Zafer Çarþýsý, Üniversite ile iþbirliði yapmak istiyor"

Transkript

1 ÝHH Baþkaný Bülent Yýldýrým merkezde farklý telden, Çorum da Selim Özkabakçý ise farklý telden konuþuyor! Mavi Marmara Gemisi katýlýmcýlarýnda Selim Özkabakçý'nýn 'Ýsrailli Komutanlar hakkýndaki karar 9 ay geciktirilmiþ' konulu açýklamasý dün basýnda yer almýþtý. Çok sayýda vatandaþ Selim Özkabakçý'nýn yaptýðý açýklama ile ' Bir Takým Büokratlarý Parelelci yaftalamasýnda bulunmasýnýn anlaþýlmaz olduðunu dile getirdiler. Çok sayýda vatandaþ Selim Özkabakçý beyi çok daha sað duyulu bir kiþilik olarak bilirdik. Kaldý ki kendi baþkanýnýn 2 ay önce yaptýðý açýklamadan dahi bihaber olduðunu görüyoruz. 5 DE Bülent Yýldýrým Selim Özbakçý Kimse Yok Mu Uganda'da Saðlýk ve Eðitim Kompleksi açtý 11 ÞUBAT 2015 ÇARÞAMBA 40 KURUÞ Kimse Yok Mu'nun yaptýrdýðý Saðlýk ve Eðitim Kompleksi, Uganda Devlet Baþkaný tarafýndan açýldý. Dünyanýn 113 ülkesinde adýndan sýkça söz ettiren ve Afrika'ya yönelik faaliyetleriyle dikkatleri çeken uluslararasý yardým kuruluþu Kimse Yok Mu, baþarýlý bir çalýþmaya daha imza atarak, Uganda da ülkenin en modern hastanesi ve okulunun açýlýþýný gerçekleþtirdi. 9 DA Mehmet Sayan, mazbatasýný aldý Zafer Çarþýsý, Üniversite ile iþbirliði yapmak istiyor Çorum'un 50 günlük suyu kaldýðýna dair haberlere DSÝ Genel Müdürlüðünden cevap geldi. DSÝ Þube Müdürü tarafýndan yapýlan açýklamanýn, vatandaþlarý su tasarrufuna yönlendirmek maksadýyla yapýldýðý ve Çorum'un susuz býrakýlmasýnýn söz konusu olmadýðýnýn belirtildiði... Esnafa"markalaþma desteðini kaçýrmayýn" çaðrýsý KOSGEB Çorum Þube Müdürü Ahmet Dursunoðlu, ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç'ý ziyaret ederek, Baþbakan Ahmet Davutoðlu tarafýndan açýklanan ve toplam bütçesi 100 milyon TL'ye çýkarýlan KOBÝ Proje Destek Programý Proje Teklif Çaðrýsý hakkýnda bilgiler verdi. Valilikten 'Acýlý baba isyan etti' haberine cevap Osmancýk Ýlçesinde tarihinde meydana gelen sel felaketinde hayatýný kaybeden Serdar Arslan'ýn babasý Ýsmail Arslan'ýn basýn yayýn kuruluþlarýnda yer alan, 'Acýlý baba isyan etti' baþlýklý habere Valilikten açýklama geldi. 5 DE Baðcý'dan 2 Ýlçeye Emniyet Binasý ve Lojmaný müjdesi Her yýl Bütçe görüþmelerinin TBMM Plan Bütçe görüþmeleri aþamasýnda Çorum'un ve ilçelerin taleplerini tek tek ilgili Bakanlýklara sunarak, bu konudaki projeler ve talepler hakkýnda bilgi veren ve Bakanlardan destek talep eden AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi... 7 DE 3 DE 7 DE Zafer Çarþýsý, yönetim kurulu üyeleri Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý ziyaret etti.üniversite-sektör iþbirliði baðlamýnda Üniversite ile Zafer Çarþýsý arasýnda yapýlabilecek olan iþbirliði konularýnýn deðerlendirildiði ziyarette, Zafer Çarþýsý Yönetim Kurulu Baþkaný Cemal Aydýn ve Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Atýf Hoca Kültür Merkezi için Bakanlýk kriterlerinin tamamlanmasý bekleniyor Avrupa Birliði'ne üye ülkelerde AB'nin ilgili mevzuatý uyarýnca karayolu taþýmacýlýðýnda yeni araçlarda sayýsal takograf kullanýlmasý zorunlu hale geldi. Mekanik ve elektromekanik takograf cihazlarý yerine kullanýlmaya baþlanan sayýsal takograf kartý, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði'ne (TOBB) baðlý 46 Oda tarafýndan kullanýcýlarýna saðlanýyor. Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý da, Çorum Oto Tamirciler Odasý ve Þoförler ve Nakliyeciler Odasý'nýn talepleri doðrultusunda gerekli giriþimlerde bulunarak, TOBB'un onayýyla sayýsal takograf kartý hizmetini vermeye baþladý. Çorumlu kullanýcýlarýn önceleri Samsun Ticaret ve Sanayi Odasý'ndan temin ettikleri sayýsal takograf kartý, 4 Þubat 2015 tarihinden itibaren Çorum TSO tarafýndan verilecek. Savaþ, Sedat Çýðýrkan, Mustafa Kýlýçarslan, Ýsmail Faký ve Ahmet Bulanýk yer aldý. Ziyarette Rektör Danýþmaný ve Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bilgin de hazýr bulundu. 7 DE 10 DA Fabrikada kavga kanlý bitti Çorum'da eþinin çalýþtýðý tekstil fabrikasýna giderek 4 kiþiyi çeþitli yerlerinden býçaklayan þahýs otomobille kaçarken, bir kadýna daha çarparak yaraladý. 9 DA Sürü Yönetimi Elemaný kursu açýlacak 2 DE Meteoroloji'den kuvvetli kar yaðýþý uyarýsý! 2 DE

2 HABER 2 Nurettin Kulalý milletvekili AJANDA aday adaylýðý için istifa etti EKOL SPOR SALONU na Bayan Antrenör Aranýyor Fitness plates ve aerobik konularýnda tecrübeli Bayan antrenör aranýyor müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur ADRES: YAVRUTURNA MAH. GAZÝPAÞA SOK. NO:66 ÇORUM Çorum (0364) EÜAÞ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardýmcýsý hemþerimiz Nurettin Kulalý AK Parti Çorum'dan milletvekili aday aday olmak için istifasýný sundu. Kulalý istifasýyla ilgili yaptýðý açýklamada þunlarý kaydetti: "7 Haziran 2015 tarihinde yapýlacak olan 25.dönem Milletvekilliði Genel Seçimlerinde aday olabilmek için tarihi itibariyle devlet memurluðu görevimden istifa etmiþ bulunmaktayým. Meslek hayatýmda kazandýðým bilgi ve deneyimlerimle Çorum'a en etkin þekilde hizmet edebilmek için, milletvekili olarak mecliste sizlerin temsilcisi olmak istiyorum. Bu süreçte beni yalnýz býrakmayan ve desteklerini esirgemeyen çok deðerli hemþerilerime ve dostlarýma teþekkür eder, istifamýn Çorum ilimiz ve ülkemiz için hayýrlara vesile olmasýný yüce Allah (cc)'dan dilerim." Ýmsâk : 05:06 Güneþ : 06:33 Öðle : 12:01 Ýkindi : 14:49 Akþam : 17:18 Yatsý : 18: Kore kahramaný Gn. Tahsin Yazýcý'nýn vefâtý (1971) - AP'nin kuruluþu (1961) - Kýbrýs için Zürih Antlaþmasý (1959) Su içeceðiniz vakit, ayakta içmeyiniz! Vücudunuza zararlýdýr. Yalnýz abdestten artan su ve zemzem-i þerîf ayakta içilir. Hadîs-i þerîf Günün Þiiri Ayrýlýk Hissi Nasýl Girdi Sizin Beyninize? Müslümanlýk sizi gayet sýký, gayet saðlam, Baðlamak lazým iken, anlamadým, anlýyamam, Ayrýlýk hissi nasýl girdi sizin beyninize? Fikr-i kavmýyyeti þeytan mý sokan zihninize? Birbirinden muteferrik bu kadar akvamý, Ayný milliyetin altýnda tutan islam'ý, Temelinden yýkacak zelzele, kavmiyettir. Bunu bir lahza unutmak ebedi haybettir... Ceylan ve Ýlgü'den ÇESOB'a ziyaret Arnavutlukla, Araplýkla bu millet yürümez.. Son siyasetse bu! Hiç böyle siyaset yürümez! Sizi bir aile efradý yaratmýþ Yaradan; Kaldýrýn ayrýlýk esbabýný artýk aradan. Siz bu davada iken yoksa, iyazen-billah, Ecnebiler olacak sahibi mülkün nagah. Diye dursun atalar: 'Kal'a içinden alýnýr.' Yok ki hiç bir kiþiden... Millet-i merhume saðýr! Bir deðil mahvedilen devlet-i islamiyye... Girdiler ayný siyasetle bütün makbereye. Girmeden tefrika bir millete, düþman giremez; Toplu vurdukca yürekler, onu top sindiremez. SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Kaynak ve Demirci Elemanlarý ile Ehliyetli vasýfsýz eleman aranýyor Kaynak ve Demir doðrama iþleri için tecrübeli elemanlar ; -Vasýfsýz eleman ( Ehliyeti olan Traktör kullanabilen ) aranmaktadýr.müracaatlarýn Þahsen: Küçük Sanayi Sitesi 25. Sk. No 78: AK - KARYA Saðkýk oto. Ýnþ. Tel ve Beton Fb. Yapmalarý rica olunur. Tel: AK Parti Çorum Milletvekili aday adayý Ahmet Sami Ceylan ile CHP Milletvekili aday adayý Turgut Ýlgü, ÇESOB'u ziyaret ettiler. Seçim çalýþmalarý kapsamýnda ÇESOB'u ziyaret eden Ahmet Sami Ceylan ile Turgut Ýlgü, esnafýn içinde bulunduðu sorunlarý Birlik Baþkaný Yalçýn Kýlýç'la istiþare ettiler ve milletvekili seçilmeleri halinde yapacaklarý projelerden bahsettiler. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Baþkan Kýlýç ise, her iki adaya da milletvekilliði yolunda baþarýlar diledi. Ziyarette ÇESOB Baþkan Yýl: 10 Sayý: ÞUBAT ÇARÞAMBA 2015 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Vekili Recep Gür, Yönetim Kurulu üyeleri Ömer Latif Akdað, Necmettin Uzun ve Lütfi Barut ile Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya da hazýr bulundu. Sürü Yönetimi Elemaný kursu açýlacak Sürü Yönetimi Elemaný Benim Projesi kapsamýnda ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü, Çorum Merkez ve Ýlçe Halk Eðitim Merkezi Müdürlükleri, Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü, Ýlçe Ziraat Odalarý ve Çorum Ýli Damýzlýk Koyun ve Keçi Yetiþtiricileri Birliði iþbirliðinde "Çoban/Sürü Yönetimi Elemaný (Küçükbaþ Hayvan)" mesleðinde iþgücü yetiþtirme kursu açýlacak.merkezde 25 kiþi, Sungurlu'da 25 kiþi, Mecitözü'nde 25 kiþi, Uðurludað'da 20 kiþi ve Laçin'de 20 kiþi olmak üzere toplam 5 grup halinde toplam 115 kiþilik açýlacak iþgücü yetiþtirme kursunun sonunda baþarýlý olanlara belirtilen meslekte sertifika verilecek, çeþitli program ve projelerden yararlanmada öncelikli olmasý saðlanacak.proje kapsamýnda Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýnýn hayvancýlýk desteklemeleri içerisinde Sertifikalý Sürü Yönetimi Elemaný çalýþtýrdýðýný belgeleyen küçükbaþ hayvan varlýðýna sahip olan iþletmelere yýllýk destekleme yapýlmasý planlanýyor.projeden 'halen sürü yönetimi elemanlýðý yapan veya sürü yönetim faaliyetlerini gerçekleþtirecek eleman olmaya adaylar, sosyal güvence kapsamýna alýnma niteliklerine sahip, en az okuma ve yazma bilen bedenen saðlýklý ve eðitim konularýna ilgi ve ihtiyaç duyan kiþiler veya küçükbaþ hayvan yetiþtiricileri' yaralanacaklar tarihleri arasýnda yapýlacak olan kursa katýlým þartlarý ise þunlar:"ýþ- KUR'a kayýtlý iþsiz olmak, 16 yaþ ve üzeri bay-bayan olmak, en az okuryazar olmak, açýk öðretim hariç öðrenci olmamak, ÝÞKUR'un Kurs, TYP, Ýþbaþý Eðitimi ve Giriþimcilik programlarýndan son 6 ay içerisinde faydalanmamýþ olmak, emekli veya aktif sigortalý olmamak."kursa katýlmak isteyen ve durumu þartlara uyanlarýn, ÝÞKUR Çorum Ýl Müdürlüðündeki Ýþ ve Meslek Danýþmanlarý ile mülakat tarihinden önce görüþmeleri gerekiyor.mülakatlarý ise Merkez ve Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüklerinde þu tarihlerde yapýlacak: "Merkez 18 Þubat Çarþamba saat 10.00, Sungurlu 19 Þubat Perþembe saat 10.00, Mecitözü 20 Þubat Cuma saat 10.00, Uðurludað 23 Þubat Pazartesi saat 10.00, Laçin 24 Þubat Salý saat 10.00" TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Haber Yönetmeni Yýlmaz Mert Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Tasarým Yasin Þevket YÜCEL Kubilay Kaan YÜCEL elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Býrakýn eski hükümetleri meydandakiler Yetiþir, þöyle bakýp ibret alan varsa eðer. iþte Fas, iþte Tunus, iþte Cezayir, gitti! iþte Irak'ý da taksim ediyorlar þimdi. 30 Muharrem Kanunuevvel Mehmet Akif Ersoy HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,4190 2,4196 EUR 2,7379 2,7383 STERLiN 3,6354 3,6377 JPY YENi 2,0566 2,0573 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 Esnafa "markalaþma desteðini kaçýrmayýn" çaðrýsý KOSGEB Çorum Þube Müdürü Ahmet Dursunoðlu, ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç'ý ziyaret ederek, Baþbakan Ahmet Davutoðlu tarafýndan açýklanan ve toplam bütçesi 100 milyon TL'ye çýkarýlan KOBÝ Proje Destek Programý Proje Teklif Çaðrýsý hakkýnda bilgiler verdi. Bu çerçevede KOBÝ'lerin hazýrlayacaðý her bir proje için KOSGEB tarafýndan 150 bin TL'ye kadar kurumsallaþma ve markalaþma desteði saðlanacaðýný ifade eden Dursunoðlu, "KOS- GEB tarafýndan uygulanacak bu hibe programý ile iþletmelerin kurumsallaþmasý ve markalaþmasýnýn desteklenmesi amaçlanmaktadýr" dedi. Dursunoðlu, hibe programýndan yararlanmak isteyen KOBÝ'lerin 20 Mart'a kadar proje baþvuru formunu doldurmasý gerektiðini sözlerine ekledi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç ise, günümüz dünyasýnda kurumsallaþmanýn ve markalaþmanýn önemine deðinerek, KOSGEB tarafýndan verilecek desteðin ÇESOB'a üye esnaf için büyük fýrsat olduðunu kaydetti. Ayrýca KOS- GEB tarafýndan verilen giriþimcilik desteðinin, yeni iþ yeri açan giriþimcilerin önünü açtýðýna da deðinen Kýlýç, bu kurslar sayesinde iþyeri açan ve çalýþmaya baþlayan yeni esnaflara desteklerinden dolayý Dursunoðlu'na teþekkür ederek, yeni kurslarýn açýlmasýný beklediklerini kaydetti. Baþkan Kýlýç son olarak, KOSGEB'le kurumlar arasý iþbirliklerinin artarak devam edeceðini de sözlerine ekledi. SGK Ýl Müdürü Cesur'dan borçlarýn yeniden yapýlandýrmasý açýklamasý Türk eðitim tarihi açýsýndan önemli dönüm noktalarýndan biri olan eðitim reformunun hayata geçirilmesi sürecinde önemli akademik katkýlar saðlayan Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Prof. Dr. Recep Kaymakcan, genel seçimlerde AK Parti Çorum'dan milletvekili aday adayý olmak için görevinden istifa etti. Baþarýlý bürokrat kimliðinin yaný sýra, bilim adamý kimliðiyle de Türkiye' de Din ve Deðerler Eðitimi konusunda otorite kabul edilen ve yayýnladýðý kitaplar ve makalelerle Ýslam ve Batý Dünyasýnda tanýnan Kaymakcan, Türk eðitim tarihi açýsýndan önemli dönüm noktalarýndan biri olan eðitim reformunun hayata geçirilmesi sürecinde önemli akademik katkýlar saðlamýþtý. Prof. Dr. Recep Kaymakcan, görev süresinde Kredi ve Yurtlar Kurumunda köklü deðiþikliklere de imza attý. Genel Müdürlük döneminde, kurum yurtlarýnda kýzerkek ayrýmý gerçekleþtirirken kurumun yurt kapasitesi de tarihinin en yüksek seviyesine ulaþtý. Yine bu dönemde yurtlarýn bir barýnma yeri olmasýnýn ötesinde, bir eðitim kurumu haline dönüþmesi için eðitim faaliyetlerine aðýrlýk verilerek yüzbinlerce üniversite öðrencisinin hem akademik hem de deðer merkezli içeriklerle buluþmasý saðlandý. Recep Kaymakcan AK Parti'den aday adayý RECEP KAYMAKCAN KÝMDÝR? 1966 yýlýnda Çorum'un Ýskilip ilçesinde doðdu yýlýnda Marmara Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesinden mezun oldu yýllarý arasýnda Ýngiltere'de Leeds Üniversitesinde doktorasýný tamamladý. Meslek hayatýna Ankara Elmadað Lisesi'nde öðretmen olarak baþlayan Kaymakcan, 1993 yýlýnda araþtýrma görevlisi olarak baþladýðý Sakarya Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi'nde 2007 yýlýnda Profesör unvanýný kazandý. Ulusal ve uluslararasý hakemli dergilerde pek çok makalesi yayýnlanan ve pek çok uluslararasý bilimsel toplantýda davetli olarak bildiri sunan Kaymakcan, aralarýnda "Ahlak, Deðerler ve Eðitimi", "Teorik ve Pratik Yönleriyle Ahlak" ile "Gençlerin Dine Bakýþý: Karþýlaþtýrmalý Türkiye ve Avrupa Araþtýrmasý" isimli kitaplarýn da olduðu çok sayýda eserin sahibidir. Uluslararasý Din ve Deðerler Eðitimi Derneði üyesi olan Kaymakcan, Deðerler Eðitimi Dergisinin de editörlüðünü yaptý. Sakarya Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Baþkaný iken 23 Mayýs 2013 tarihinde Yüksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü olarak atandý. Evli ve iki çocuk babasý olan Prof. Dr. Recep Kaymakcan, Ýngilizce ve Arapça bilmekte. Sosyal Güvenlik Ýl Müdürü Duran Cesur, "6552 Sayýlý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasý ile Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Dair Kanun" kapsamýnda yapýlandýrýlan borç miktarý, baþvuru sayýsý, prim son ödeme tarihleri, son baþvuru tarihleri hakkýnda genel deðerlendirme yaptý. SGK Ýl Müdürü Duran Cesur 6552 sayýlý torba yasaya göre yapýlandýrma kapsamýndaki borçlar hakkýnda þu bilgileri verdi: "2014 yýlý Nisan ve önceki aylara iliþkin olup, 10/9/2014 ve öncesinde tahakkuk ettiði halde ödenmemiþ olan sigorta primi, iþsizlik sigortasý primi, emeklilik keseneði ve kurum karþýlýðý, ek karþýlýk primi ve sosyal güvenlik destek primi alacaklarý, yapýlandýrma baþvurusunda bulunulan tarih itibariyle ödenmesi imkaný kalmamýþ olan isteðe baðlý sigorta primi ve topluluk sigortasý primi alacaklarý, 30/4/2014 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiþ özel nitelikteki inþaatlar ile ihale konusu iþlere iliþkin olup 10/09/2014 ve öncesinde Kurumca resen tahakkuk ettirilerek iþverene teblið edildiði hâlde 11/09/2014 tarihi itibarýyla ödenmemiþ olan; özel nitelikteki inþaatlar ile ihale konusu iþlere iliþkin yapýlan ön deðerlendirme, araþtýrma veya tespitler sonucunda bulunan eksik iþçilik tutarý üzerinden hesaplanan sigorta primi, 5510 sayýlý Kanunun 60'ýncý maddesinin birinci fýkrasýnýn (g) bendi kapsamýnda genel saðlýk sigortalýsý olanlardan kaynaklanan genel saðlýk sigortasý primi alacaklarý, sosyal güvenlik kanunlarýna göre emeklilik veya yaþlýlýk aylýðý almakta iken 5335 sayýlý Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fýkrasý kapsamýna giren kurum ve kuruluþlara ait iþyerlerinde çalýþmalarý nedeniyle aylýklarý kesilmesi gerekenlere, 11/9/2014 tarihi takip eden ödeme dönemine kadar yersiz olarak ödendiði tespit edilen aylýklara iliþkin alacaklar, 5510 sayýlý Kanunda öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle 30/4/2014 tarihine kadar iþlenen fiillere iliþkin idari para cezasý alacaklarý, yapýlandýrma kapsamýndadýr. süresi içinde Gelir Testi Yaptýrmayanlar tarihine kadar Gelir Testine müracaat etmesi halinde; süresi içinde Gelir Testi yaptýrmýþ sayýlýp Genel Saðlýk Sigortasý Tescili oluþturulacaktýr. Ayrýca Genel Saðlýk Sigortasý yapýlandýrmasý için son müracaat tarihi 'tir. Genel Saðlýk Sigortasý yapýlandýrma baþvuru sayýsý 300 adet olup, Genel Saðlýk Sigortasý Borçlarýnýn ödeme süresi peþin ödemelerde 'e kadardýr. Genel Saðlýk Sigortasý dýþýndaki borçlar için ödeme süresi 'tir. Yapýlandýrma yaptýðý halde üst üste 2 taksit ödemeyen ve cari sigorta prim borcunu ödemeyenlerin yapýlandýrmasý bozulacaðý için sigortalýlarýmýzýn bu hususa dikkatini çekmek isterim. Müdürlüðümüzde yapýlandýrma nedeniyle Bað-Kur hizmetine istinaden kredili yaþlýlýk aylýðý talep sayýsý 300 olup, tahsis talebinde(aylýk baðlama) bir yoðunluk oluþmuþtur. Ancak en kýsa zamanda tüm talepler sonuçlandýrýlacaktýr. Bað-Kur sigortalýlarýnýn durdurulmuþ hizmetlerin Ýhyasýna iliþkin baþvuru sayýsý 1397 olup, prim borçlarýna taksit yapýlmasý mümkün olmadýðýndan, süresi içinde peþin ödenmesi gerekmektedir. Sosyal Güvenlik Destek Primi borçlarýna 300 adet baþvuru alýnmýþ olup, ,32 TL borç yapýlandýrýlmýþtýr sayýlý yasa ile getirilenler iþverenler açýsýndan deðerlendirildiðinde; Ýþverenler peþin, altý, dokuz, on iki veya on sekiz eþit taksite; Belediyeler için altý, dokuz, on iki, on sekiz veya otuz altý eþit taksite; Gençlik ve Spor Bakanlýðý, Türkiye Futbol Federasyonu veya özerk spor federasyonlarýna tescil edilmiþ olan ve Türkiye'de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüpleri için altý, dokuz, on iki, on sekiz, otuz altý veya kýrkiki taksite talepte bulunabileceklerdir. Tespit edilen alacaklar yönünden ilk taksit ve peþin ödeme süresi 2 Mart 2015'de sona ermektedir tarihi itibariyle 6552 sayýlý torba yasa kapsamýnda SGK borçlarýnýn yapýlandýrmasý sona ermiþtir. Ýl bazýnda ilçeler dahil þu an itibariyle 4/b (Bað- Kur) yapýlandýrma baþvuru sayýsý 7421 adet ile ,68 TL borç yapýlandýrýlmýþ, iþverenler yapýlandýrma baþvuru sayýsý 1757 adet ile ,06 TL borç yapýlandýrýlmýþtýr." Ýnönü Anadolu Lisesinde "Güvenli Gençlik ve Güvenli Gelecek" konferansý Çorum Emniyet Müdürlüðü Terörle Mücadele Þubesi Müdürlüðü Ýnönü Anadolu Lisesinde "Güvenli Gençlik ve Güvenli Gelecek" konulu konferans düzenledi. Okulun konferans salonunda gerçekleþtirilen programa konuþmacý olarak polis memurlarý Seyhan Baral ve Sezai Tunca katýldýlar. Polis memurlarý konferansta "Türkiye neden terör örgütlerinin hedefinde olan bir ülkedir? Hangi eylemler terör eylemi olarak kabul edilir ve bu eylemlerin cezai yaptýrýmlarý nelerdir?" konulardan bilgiler verdiler. Baral ayrýca terör örgütleri ve bu terör örgütlerinin nasýl insan kaynaðý elde ettikleri hakkýnda bilgiler verirken özelliklede yaþ arasý aile yapýsý bozuk olan bazý zaaflarý bulunan ve aile içinde huzursuzluk yaþayan gençlerin daha çabuk kandýrýldýklarýna da dikkat çekti. Baral ayrýca militan kimlik ve kiþilik kazanma süreçleri hakkýnda da öðrencilere bilgiler verirken özellikle bu yaþ grubundaki gençlerin daha bilinçli olmalarý hususunda uyarýlarda bulundu. Baral, "Topluma ekilmeye çalýþýlan ayrýmcýlýk filizlerinin yeþermesine izin vermemeliyiz. Aksine bizler farklýlýklarýmýzý gücümüz ve zenginliðimiz olarak görmeliyiz. Bunun aksini ifade eden kiþi veya gruplarda da uzak durmalýyýz" dedi. Soru ve cevap bölümünden sonra Ýnönü Anadolu Lisesi öðrencilerine yönelik bir anket düzenlendi. Okul Müdürü Recep Özcan, TEM Þube Müdürlüðünde gelen polis memuru Seyhan Baral'a ve Sezai Tunca'ya verdikleri bilgilerden dolayý teþekkür etti. Danýþtay'dan Aile Hekimleri için önemli karar Saðlýk Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþim Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý, Aile Hekimlerinin zorunlu mesleki mali sorumluluk sigortasýyla ilgili elde edilen kazanýmla ilgili yaptýðý açýklamada, "Saðlýk Sen'in açtýðý dava sonucu, Danýþtay 15. Dairesi, aile hekimlerinin Zorunlu Mesleki Mali Sorumluluk Sigorta Primi'nin yarýsýnýn kurum tarafýndan ödenmesine karar verdi. Aile hekimleri tarafýndan þimdiye kadar (dört yýllýk) ödenen primlerin yarýsýnýn kurum tarafýndan geri ödenmesi için sendikamýzýn Halk Saðlýðý Kurumu ile görüþmeleri sürüyor. Görüþmelerde mutabakata varýlamamasý halinde, bireysel davalarla primlerin yarýsý geri alýnabilecek" dedi. Bu kararla aile hekimlerinin kapsam dýþý tutulduklarý bir maðduriyetin engellediðini belirten Lafcý, " tarih ve Sayýlý Resmi Gazete'de yayýnlanarak yürürlüðe giren, 2010/1 sayýlý Týbbi Uygulamaya Ýliþkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasýnda Kurum Katkýsýna Ýliþkin Usul ve Esaslar'a dair tebliðde, kamu kurum ve kuruluþlarýndaki doktorlarýn zorunlu mali sorumluluk sigorta primlerinin yarýsýnýn kurum tarafýndan ödenmesi, aile hekimlerinin ise bu kapsam dýþýnda býrakýlarak primlerin tamamýnýn kendileri tarafýndan ödenmesi hükme baðlanýyordu. Saðlýk-Sen konuyu yargýya taþýyarak, aile hekimlerinin serbest meslek icra etmediði, iþverenin Saðlýk Bakanlýðý olmasý sebebiyle primlerinin yarýsýnýn devletçe karþýlanmasý gerektiði gerekçesiyle söz konusu tebliðin 3. Maddesinin 3. Fýkrasýnda yer alan 'sözleþmeli aile hekimlerinin sigorta primlerinin tamamý' ibaresinin iptalini istedi. Saðlýk-Sen'in talebini görüþen Danýþtay 15. Dairesi, iptali istenen ibarenin aile hekimleri yönünden iptaline karar verdi" þeklinde kaydetti. Konuyla ilgili bir açýklamalarda bulunan Lafcý, "Tebliðin yayýnlanmasýndan bugüne kadar geçen sürede, aile hekimleri tarafýndan yaptýrýlan ve kendileri tarafýndan ödenen primlerin yarýsýnýn kurum tarafýndan geri ödenmesi için de görüþmeler ise sürmektedir. Baþtan beri, aile hekimlerinin de kamu hizmeti sunduðunu ve sigorta primlerinin yarýsýnýn devlet tarafýndan ödenmesini istedik. Yargý, bizim haklýlýðýmýzý tescil ederek, aile hekimlerinin de kamu hizmeti gördüðünü kaydetti. Bundan sonra yapýlmasý gereken, kurumun þimdiye kadar aile hekimleri tarafýndan ödenen primlerin yarýsýný geri ödemesidir. Bu yönde görüþmelerimiz sürüyor. Bu görüþmeler sonrasý bir netice alamazsak, aile hekimi üyelerimiz bireysel davalarla bu primlerini geri alabilecek. Saðlýk Sen olarak bu süreçte üyelerimize her türlü desteði vereceðiz."

4 HABER 4 MHP 46. yýlýný pasta keserek kutladý Mahir ODABAÞI FARKLI ÜLKELERDE DEPREM ÝNANIÞLARI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Baþkaný Bekir Çetin farklý ideolojilerde olduðu gibi çözümü ve çareyi baþka yerlerde deðil, Türk halkýnda aradýklarýný söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 46. kuruluþ yýl dönümü, MHP Ýl Teþkilatýnýn düzenlediði kutlama programý ile kutlandý. Parti binasýnda düzenlenen programa, MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, MHP Merkez Ýlçe Baþkaný Sinan Özcan ve partililer katýldý. Kur'an-ý Kerim tilaveti ile baþlayan program, pasta kesimi ile devam etti. Ayrýca kutlamada MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin de kýsa bir konuþma yaptý. Kutlamada açýklamalarda bulunan MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, üstlenmiþ olduklarý sorumluluðun bilince olduklarýný, Milliyetçi Hareketi bir adým daha ileriye taþýmak için ellerinden geleni yapacaklarýný söyledi. Milliyetçi Hareketin 46 yýldýr neye inandý ise onun arkasýnda durduðunu ifade eden Çetin, "Bazýlarý tarafýndan hayal olarak karþýlansa da baþta Baþbuðumuz Alparslan Türkeþ bey olmak üzere nice büyük ülkü erlerinin insan üstü bir gayret ve çabalarý ile partimiz yarým yüzyýla yaklaþýk bir zamandýr çizgisinde hiçbir kýrýklýk olmadan, hala ilk günkü samimiyetinde Türk milletine hizmet noktasýnda yoluna devam etmektedir. Milliyetçi Hareket 46 yýldýr neye inandý ise onu söylemiþtir ve bundan sonra da sadece ve sadece onu söyleyecektir" diye konuþtu. Milliyetçi Hareketin tek baþýna iktidar olacaðýna inandýklarýný belirten Çetin, çözümü baþka ideolojilerde olduðu gibi dýþarýda deðil, Türk halkýnda olduðuna inandýklarýný vurguladý. Çetin, "Ancak tek baþýmýza iktidar hedefimizde asla ve asla baþkalarýnýn lütuflarýný istemiyoruz. Ýktidar hedefimizde sadece Türk milletinin gerçek iradesini sandýkta göstermesi için mücadele ediyor, baþka ideolojiler gibi çözümü ve çareyi baþka yerlerde deðil yine bizzat Türk milletinde arýyoruz. Bütün bu duygu ve düþüncelerle partimizin kurucusu Baþbuðumuz Alparslan Türkeþ beyi rahmet, minnet ve þükranla anýyorum. Nice yýllarda Milliyetçi Hareketimiz. Türk milletinin yolu, bahtý açýk olsun" ifadelerini kullandý. YÜCEL Emperyal Filo Kiralama ülke geneline yayýlmayý hedefliyor Türkiye genelinde araç kiralama sektörüne Çorum'dan önemli bir isim katýldý. Çorum'dan yola çýkan, kýsa süre içerisinde tüm Türkiye'ye Emperyal Filo Kiralama markasýyla, yayýlacak bir að kurmayý hedefleyen Yýldýrým Orkun Bayýndýr ve ekibi, kýsa ve uzun dönem araç kiralama sektörüne yeni bir soluk olmak üzere ilk adýmlarýný attýlar. Emperyal Filo Kiralama Genel Müdürü Yýldýrým Orkun Bayýndýr, kýsa dönem araç kiralamada dünyanýn en büyük araç kiralama firmalarýndan Enterprise Rent A Car firmasýyla stratejik ortaklýk kurduklarýný ve bu ortaklýk kapsamýnda öncelikli olarak Çorum, Amasya þehir merkezlerinde ve ayrýca ilerleyen dönemde Merzifon Havalimanýnda irtibat bürolarýnýn kurulacaðýný anlattý. Bayýndýr, bununla beraber, özellikle kurumsal firmalarýn günümüzde araç satýn almak yerine, uzun dönem operasyonel kiralamayý tercih ettiklerini, bununla birlikte müþterilerin istediklerini her marka aracý hýzlý bir þekilde tedarik edip kiralamaya hazýr olduklarýný belirtti. Bugün ilk müþterilerine araç teslimatlarýný yapan Bayýndýr, kýsa sürede farklý hizmet ve bakýþ açýlarýyla 1000 araç seviyesine ulaþýp, Türkiye'deki iddialý araç kiralama firmalarýnýn arasýnda yerlerini almayý amaçladýklarýnýn altýný çizdi.yýldýrým Orkun Bayýndýr, uzun dönem araç kiralamanýn daha avantajlý olduðunu ifade ederek, bunun iki baþlýk altýnda incelenebileceðini kaydetti. Bayýndýr, sözlerine þöyle devam etti: "Birincisi yukarýda faydalarýný saðladýðýmýz maliyetler dýþýnda aracýn bakýmý, vizesi, bandrolü, sigortasý, kaskosu gibi masraflarýnýn sürekli takip gerektirmesi ve bu masraflar yapýlýrken en uygun maliyeti yakalayabilmek adýna ciddi anlamda zaman kaybýnýn yaþanmasýdýr. Biz bu faydanýn adýný operasyonel avantaj olarak adlandýrýyoruz. Uzun dönem araç kiralamanýn bir diðer avantajý da vergisel avantajlarýdýr. Binek araç satýn alýnmasýnda KDV kullanýlamadýðý gibi aracý ilk aldýðýnýz yýl amortismanýnýzý da kýsmi ayýrabilirsiniz. Üstelik baþlangýçta kullanmadýðýnýz KDV'nin eki olarak aracý ikinci el olarak sattýðýnýzda %1 KDV'li fatura ile çýkýþ yapmak durumunda kalýrsýnýz. Ayrýca araç için ödeyeceðiniz MTVyi gider yapamazsýnýz. Aracý kredi ile almýþ iseniz araç, bilançonuzda anlamsýz bir yer tutar ve ödediðiniz faizi ancak gider yazabilirsiniz. Oysa ki kiraladýðýnýz araç için ödediðiniz bedeli tek kalemde gider yapabilir. Faturanýn KDV'sini de indirilecek KDV'nizden mahsup edebilirsiniz. Biz bu ikinci faydaya da kiralamanýn vergisel avantajlarý adýný veriyoruz." Emperyal Filo, bugünden itibaren Çevre Yolu Ýskilip Kavþaðý Opet Akaryakýt Ýstasyonu Ýçi adresinde nolu telefon ile hizmete baþlayacak. Yasin YÜCEL Atlas'tan esnaf ziyaretleri CHP Ýl Baþkanlýðý yaptýðý dönemde çalýþkanlýðý ve baþarýlý çalýþmalarý ile partililerin ve Çorum halkýnýn gözüne giren CHP Çorum Milletvekili aday adayý Cengiz Atlas, mart ayý içerisinde yapýlacak olan ön seçime sýký hazýrlanýyor. "Emeðin sesi, halkýn nefesi" sloganýyla yola çýkan Cengiz Atlas, milletvekili olmasý durumunda yapacaðý çalýþmalar hakkýnda hem halký hem de iþadamlarý ve esnafý bilgilendiriyor. Türkiye'nin CHP iktidarýna her zamankinden çok ihtiyacý olduðunu ifade eden Atlas, sosyal adaletin ve gelir eþitliðinin sol politikalarda olduðunun altýný çizdi. CHP'nin sosyal adaleti savunan, gelir adaletsizliðinin karþýsýnda olan ve bu ülkenin çimentosu olan bir parti olduðunu dile getiren Atlas, "CHP iktidarýna her zamankinden daha çok ihtiyaç olduðu bir dönemden geçiyoruz. Hem de tek baþýna iktidar olduðu bir döneme çok ihtiyacýmýz var. Böyle bir dönemde aday adayý olmama destek olan tüm arkadaþlarýma teþekkür ediyorum. Aday adayý olan tüm arkadaþlarýmla birlikte ülkemizin umudu CHP'yi iktidara taþýmak için tüm gücümüzle çalýþacaðýz" dedi. Güneþ tutulmasý, ay tutulmasý, kuþlarýn ötmesi veya doðal afetlerle ilgili olarak hepimiz büyüklerimizden farklý yorumlar dinlemiþimizdir. Bu nedenle, birlikte yaþayan insanlar arasýnda kimi zaman korkudan, kimi zaman çaresizlikten, kimi zaman da rastlantýlardan doðan bir takým inanýþlar vardýr. Bunlara "batýl inanýþlar" denir. Bu inanýþlar, ilk insanýn var oluþundan günümüze kadar sürüp gelmiþ bazen raðbette görmüþtür. Çoðunun bilimsellikle, akýlla, çaðdaþlýkla ve dinsel inançla bir ilgisi yoktur. Bunlar akýlla baðdaþmadýðý halde ne yazýk ki insanoðlunun gönlünden, beyninden, vicdanýndan sökülüp atýlamamýþlardýr. Ýnanýþlar kiþiden kiþiye deðiþmekle birlikte ortak yanlarý da vardýr. Assam (Bangladeþ ve Çin'in arasýnda): Dünya'nýn içinde yaþayan bir insan ýrký vardýr. Bu insanlar, yer yüzeyinde insan olup olmadýðýný anlamak için zaman zaman yeri sallarlar. Çocuklar sarsýntýyý hissettiklerinde, ''Yaþýyorum, yaþýyorum'' diye baðýrdýklarý zaman Dünya'nýn içindeki insanlar yer yüzeyinde insan olduðunu anlarlar ve sarsýntýyý keserler. Sibirya: Dünya bir kýzak üzerindedir ve bu kýzaðý kullanan kiþi Tanrý Tuli'dir. Birkaç pireli köpek de bu kýzaðý çekmektedir. Köpekler kaþýnmayý durdurduklarýnda Dünya sallanýr. Meksika: El Diablo isimli bir canavar, Dünya üzerinde dev yarýklar açmaktadýr. Bu yarýklar da þimdiki faylardýr. O ve þeytansa arkadaþlarý, yeryüzünü karýþtýrmak istedikleri zaman bu dev yarýklarý kullanmaktadýr ve deprem olmaktadýr. Mozambik: Dünya, yaþayan bir yaratýktýr ve problemleri insanlarýnki ile aynýdýr. Bazen yaratýk ateþlenir ve üþür, biz de titrediðini hissederiz. Belçika: Dünya üzerinde yaþayan insanlar, aþýrý günahkâr olduklarý zaman, Tanrý insanlara gezegenimizi çevreleyen havayý savurmak üzere kýzgýn bir melek gönderir. Meydana gelen fýrtýnalar, Dünya'da bir dizi þok þeklinde hissedilen bir müzik tonu yaratýr. Romanya: Dünya üç direk üzerinde durmaktadýr. Yardýmseverlik, umut ve güven. Ýnsanoðlu bu öðelerden birisini veya birkaçýný kaybederse direklerin taþýma gücü azalýr ve Dünya sallanýr. Kýzýlderililer: Bir gün Chickasaw þefi, Choctaw prensesine âþýk olmuþ, þef çok yakýþýklýymýþ, fakat ayaðýnýn birisi yamukmuþ, bu yüzden de ismi Aksakayak'mýþ. Daha sonra þef prensesi istemiþ ve prensesinin babasý reddetmiþ. Bunun üzerine þef ve ordusu prensesi kaçýrmýþ ve hep birlikte evliliklerini kutlamaya baþlamýþlar. Ama Büyük Ruh, çok sinirlenmiþ ve ayaðýný yere hýzla vurmuþ. Meydana gelen sarsýntý, Mississipi Nehri'nin taþmasýna neden olmuþ. Böylece düðündeki herkes boðulmuþ. (Mississipi Nehri'nin yanýndaki Aksakayak Gölü, 1812 yýlýndaki Yeni Madrid depreminden sonra oluþmuþtur.) Batý Afrika: Dünya, büyük bir dað ile bir devin arasýndaki bir yatay bir disk þeklindedir. Devin görevi, Dünya'yý, karýsýnýnki ise gökyüzünü taþýmaktýr. Dev karýsýna her sarýlýþýnda Dünya sallanýr. Hindistan: Yedi tane yýlan, gardiyan cennetin en alt noktasýnda, 7 odayý korumakla görevlendirilmiþtir. Bu gardiyanlar, ayný zamanda sýrayla Dünya'yý tutmaktadýrlar. Gardiyanlar görevleri birbirlerinden devralýrken Dünya sarsýlmaktadýr. Ýskandinavya: Tanrý Loki, erkek kardeþinin ölümünden dolayý cezalandýrýlýr ve yeraltýndaki bir maðaraya kapatýlýr. Kafasýnýn üzerindeki bir yýlan da, durmadan zehirini damlatýr. Loki'nin kýz kardeþi de bir kapta bu zehiri toplar. Zaman zaman kýz kardeþi kabý boþaltmak üzere oradan ayrýlýr. O durumda da zehir Loki'nin yüzüne damlar. Zehir damlalarýndan kurtulmak için Loki eðilip kafasýný oynattýkça yer sarsýlýr, deprem olur. Yunanistan: Aristotle ve William Shakespeare'e göre, Henry adlý oyunda, kuvvetli, vahþi rüzgárlar yeraltýndaki maðaralarda tutulmaktadýr. Kaçmak için uðraþtýklarýnda, verdikleri mücadele depremlere neden olurlarmýþ. Japonya: Japon Adalarýný sýrtýnda taþýyan büyük bir kedi balýðý, denizin altýnda kývrýlmýþ halde durmaktadýr. Diðer taraftan Tanrý Daimyojin, kafasýnýn üzerinde çok aðýr bir taþ olduðundan hareket edememektedir. Bir ara kedi balýðý hareket ederek Naimyojin'in dikkati daðýlýr ve yer sarsýlýr. Orta Amerika: Dünya, dört köþesinde dört Tanrý bulunan bir kare þeklindedir. Yeryüzünde nüfus arttýðýnda fazlalýðý dökmek için bu kare alaný sallarlarmýþ. Türkiye: Bir kýsým insanlar güneþ tutulmasý hayra alamet deðildir diye düþünerek depreme yorumlarken, bir kýsým insanlarda günahlarýn ve aleni yapýlmasýnýn bu tür afetlere sebep olabileceðini düþünüp bu nedenle insanlarýn aklýnýn baþýna gelmesi için Allah'ýn ihtar ettiðine inanmaktadýrlar. Bunun yanýnda farklý yörelerde farklý inanýþlarda mevcuttur.(yazar: ) Ziyaretlerden duyduðu memnuniyeti dile getiren esnaflar, Atlas'a milletvekilliði yolunda baþarýlar dilediler.

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda "2 yýlda 2045 engellinin istihdamý saðlandý" Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari Para

Detaylı

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek Ýskilipli Atýf Hoca vefatýnýn 89. yýlýnda anýldý Ýskilipli Atýf Hoca için ölümünün 89. yýl dönümünde Ýskilip Belediyesi ve Atýf-Der tarafýndan anma programý düzenlendi. Programa Çorum Milletvekili ve TBMM

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti 30 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çetin Kerman vefat etti Çorum'un tanýnmýþ simalarýndan, Köy Hizmetleri eski þeflerinden Çetin Kerman (5) vefat etti. SAYFA DE Tufan Köse 24 Yýllýk rekoru

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý Mehmet Koçak son yolculuðuna uðurlandý SAYFA TE Mustafa Eker þehrin büyümesinin önüne set koyan bir grup olduðunu söyledi. Çorum'un büyümesine engel olanlar kim? Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker,

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Þubat'ta 677 konut satýldý 5 TE 25 MART 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ MHP aday adayý Vahit Kayrýcý: Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Kredi kartý çetesine darbe Çorum ve Konya

Detaylı

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konuþtu Fethullah Gülen Hocaefendi, 1 yýl aradan sonra ilk kez bir televizyon kanalýna görüntülü mülakat verdi. Gülen, BBC'ye verdiði mülakatta yolsuzluklardan Kürt meselesine,

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

Meydan projesinde büyük adým

Meydan projesinde büyük adým "Yeni hastanenin malzemeleri Çorum'dan karþýlanmalý" Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve 25. Dönem Milletvekili adayý Tufan Köse, Çorum TSO'ya nezaket ziyaretinde bulundu. CHP Ýl Baþkaný

Detaylı

Þeker Pancarý üreticisine 56 milyon TL ödenecek

Þeker Pancarý üreticisine 56 milyon TL ödenecek Þehirlerarasý Otobüs Terminali taleplerini Baþkan Külcü'ye iletti Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Otobüs Ýþletmecileri ve Acenteleri Derneði'nin yeni Þehirlerarasý

Detaylı

112 filosuna taze kan

112 filosuna taze kan Gençliðe Yol Verin,Ýktidara Yürüyelim Ulaþ YILDIRIM CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý SIRA NO 2 Milletvekili adaylarý 10 gün sonra belli oluyor 16 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ 7 Haziran

Detaylı

40 KURUÞ. Hobi Bahçelerinde SAYFA 3 TE

40 KURUÞ. Hobi Bahçelerinde SAYFA 3 TE "Çorum, yemeðini satarak turizmden gelir kazanabilir" Metro Kültür Yayýn Yönetmeni ve Editörü Mutfak Araþtýrmacýsý Ayþe Nilhan Araþ, Çorum'a 6-7 yýl önce geldiðini belirterek, burada umduðundan ve duyduðunun

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

Kanser hastasý eþi öldü 5 Çocuðu ve 45 Bin TL Ev kredi borcu kendisine kaldý

Kanser hastasý eþi öldü 5 Çocuðu ve 45 Bin TL Ev kredi borcu kendisine kaldý Ýzgi ve Akýncý Ailelerinin Mutlu Günü Çorumun tanýnmýþ eþraflarýndan Fatma ve Osman Ýzgi'nin oðullarý Arif ile Nazan ve Hasan Akýncý'nýn kýzlarý Dilek evlendiler. 01 HAZÝRAN 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com

Detaylı

"28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler"

28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler Ülkücüler provakatif eylemlere karþý uyanýk olmalý SAYFA DA "Çorum, siyasetin cazibe merkezi haline geldi" AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, bugüne kadar girdikleri tüm seçimlerde olduðu gibi 201

Detaylı

"Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak"

Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak Ufuk Saðlýk-Sen'den Ekrem Dumanlý ve Hidayet Karaca'ya destek Zaman Gazetesi Genel Yayýn Müdürü Ekrem Dumanlý ile Samanyolu Yayýn Gurubu Baþkaný Hidayet Karaca'nýn gözaltýna alýnmasý Çorum'da protesto

Detaylı

387 bin 560 seçmenimiz var

387 bin 560 seçmenimiz var "Bizim ne kirimiz nede kinimiz vardýr" Saadet Partisi (SP) Ýl Teþkilatý aday tanýtým programýný yaptý. Programa SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ta katýldý.sp Mustafa Kamalak kente geliþinde

Detaylı

Saðlýk Bakanlýðý Aile. Hekimliði'ni bitirmesin. MHP'de þok istifa. SMMMO'dan. Luca eðitim semineri. Sürpriz evlenme teklifi

Saðlýk Bakanlýðý Aile. Hekimliði'ni bitirmesin. MHP'de þok istifa. SMMMO'dan. Luca eðitim semineri. Sürpriz evlenme teklifi Havalar soðudu hastalýklara dikkat! Kýþ mevsiminin gelmesi ve havalarýn soðumasýyla birlikte hastalýklarda artýþlar meydana geldi. Vatandaþlarýn hastalýklardan doðal yollardan kurtulma ve önlem almasý

Detaylı

3 gazeteye neden ilan verilmiyor?

3 gazeteye neden ilan verilmiyor? Cazgýr'dan ülke ekonomisine büyük katký Vali Baþköy, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Cazgýr AÞ. nin Fabrikasýnda incelemelerde bulundu. Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýnçal'ýnda

Detaylı

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý Baðcý'dan son günde mesaj SAYFA 3 TE Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Gökhan Bilgili atandý Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Uzm.Dr.Gökhan Bilgili atandý. Çorum Özel Hastanesi Baþhekimlik kadrosuna

Detaylı

"Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz" Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. "Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz"

Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz ''Herkes O'nu Okuyor'' yarýþmasýna baþvurular baþladý Peygamber Yolu Derneði Türkiye genelinde ''Herkes O'nu Okuyor'' adlý bir yarýþma baþlattý. Yarýþmanýn Çorum ayaðýný ise ÇESDER yürütüyor.çorum Eðitim

Detaylı

OSB EML'nin. imzalarý atýldý

OSB EML'nin. imzalarý atýldý "Çorum'a yatýrým yapmak Ankara'dan daha karlý" Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, "Ülkemizin güzide ili Çorum için çok hayýrlý bir yatýrýma imza atmak için bir araya

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

Son anket de yüzde 27'de kaldý Hitit, Rus üniversitesi ile iþbirliði yapacak

Son anket de yüzde 27'de kaldý Hitit, Rus üniversitesi ile iþbirliði yapacak Suriye için yardým seferberliði çaðrýsý ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, açlýk ve sefaletin ölümcül boyutlara ulaþtýðý Suriye'deki mülteciler için yeni bir yardým seferberliði baþlatýlmasý için Türkiye

Detaylı