KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1. Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1. Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik"

Transkript

1

2

3 KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1 Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aralýk 2004

4 Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik T.C. Baþbakanlýk, Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aralýk 2004 Bu rapor, 2003 yýlýnda baþlatýlan "Kamu Yönetiminde Yeniden Yapýlanma" çalýþmalarý kapsamýnda yürütülen "Kamu Yönetiminde Bürokrasinin ve Kýrtasiyeciliðin Azaltýlmasý" çalýþmalarý çerçevesinde Saðlýk Hizmetleri Çalýþma Grubu tarafýndan hazýrlanmýþtýr. Çalýþma grubu aþaðýdaki kiþilerden oluþmaktadýr. Prof. Dr. Haydar SUR Dr. Birol EKÝCÝ Doç. Dr. Selim ZAÝM Ayþegül GENÇ Dr. M.Cem Toker Bilge AYDIN Dr. Metin DÝNÇER Dr. Sait SEVÝNÇ Marmara Üniversitesi Saðlýk Eðitim Fakültesi Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Fatih Üniversitesi Ýþletme Bölümü Baþbakanlýk Teftiþ Kurulu Baþkanlýðý Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Saðlýk Bakanlýðý Saðlýk Bakanlýðý Saðlýk Bakanlýðý Ayrýca, Raporun hazýrlanmasýnda Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý, Ankara Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi, Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi yöneticileri ve personelinin katkýlarý ve emeði bulunmaktadýr.

5 ÖNSÖZ Saðlýk hakký, her insanýn doðuþtan sahip olduðu bir insanlýk hakkýdýr. Vatandaþlarýmýzýn saðlýklý ve dengeli bir çevrede yaþamasýnýn saðlanmasý ve saðlýk kuruluþlarýnýn tek elden planlanarak saðlýk hizmetlerine olan taleplerin etkili bir biçimde karþýlanmasý Devletin Anayasal görevleri arasýnda bulunmaktadýr. Hükümetimiz tarafýndan hazýrlanan "Kamu Yönetiminin Temel Ýlkeleri ve Yeniden Yapýlandýrýlmasý Hakkýnda Kanun" ve diðer yasal düzenlemelerde, kamu hizmetlerinin sunumunda; iþ ve iþlem süreçlerinin belirlenerek görev yetki ve sorumluluklarýn hizmetten yararlananlara en yakýn ve en uygun birime verilmesi, kamu hizmetlerine iliþkin usul ve standartlarýn belirlenerek vatandaþlarýn bunlarý önceden bilmesinin saðlanmasý, hizmet sunumunda sadece usul ve standartlarda öngörülen bilgi ve belgelerin istenilmesi, bilgi teknolojilerinden etkili ve yaygýn þekilde yararlanýlmasý, kamu kurumlarýna duyulan güvenin artýrýlmasý, vatandaþ odaklý ve performansa dayalý yönetim anlayýþýnýn oluþturulmasý, takdir yetkisinin objektif kriterlere baðlanmasý, hizmetlerin daha kaliteli sunulmasý, etkinlik, verimlilik, þeffaflýk ve hesap verilebilirliðin saðlanmasý gibi hususlar, uyulmasý gereken temel ilkeler olarak belirlenmektedir. 58. ve 59. Cumhuriyet Hükümetleri tarafýndan baþlatýlan kamu yönetiminde yeniden yapýlanma çalýþmalarýnýn en temel amaçlarýndan birisi, vatandaþlarýmýzýn kamu hizmetlerinden doðrudan ve hýzlý bir þekilde yararlanmasýný engelleyen bürokrasi ve kýrtasiyeciliðin azaltýlmasýdýr. Bu amaçla, Hükümetimiz tarafýndan uygulanmakta olan Acil Eylem Planýnda; kamu hastanelerinin tek çatý altýnda toplanmasý, genel saðlýk sigortasý sistemine geçilerek hizmette kalite ve standart birliðinin saðlanmasý, saðlýk hizmetlerinin yurt düzeyinde daðýlýmýnýn dengeli hale getirilmesi, aile hekimliði uygulamasýna geçilmesi, etkin ve kaliteli bir saðlýk sisteminin oluþturulmasý saðlýk sisteminin yeniden yapýlandýrýlmasýna iliþkin önemli adýmlar olarak yer almaktadýr.

6 Saðlýk alanýnda hýzlý bir dönüþümü gerçekleþtirmekte olduðumuz bu günlerde saðlýk yönetimi alanýnda da yeni anlayýþlarýn uygulamaya konulmasý yaþanan dönüþümün baþarýsýný artýracaktýr. Saðlýk yönetiminde sorunlarý ortaya çýkmadan önlemeye dönük, gelecek yönelimli, süreçlerden çok sonuçlara odaklý, kurum odaklý olmaktan ziyade vatandaþ odaklý bir yönetim anlayýþýna geçilmesi vatandaþlarýn hayatlarýný kolaylaþtýrarak saðlýk düzeylerini ve refahýný yükseltecektir. Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik Raporunda getirilen önerilerin hayata geçirilmesiyle; poliklinik önlerinde oluþan kuyruklarýn yok edilmesi, doktora eriþim sürecinin kýsaltýlmasý, bürokrasi ve kýrtasiyeciliðin azaltýlmasý suretiyle etkili ve verimli hizmet sunumu saðlanarak vatandaþlarýmýzýn memnuniyeti artýrýlacaktýr. Bu vesileyle Raporun hazýrlanmasýnda emeði geçen herkese teþekkür ederim. Recep Tayyip ERDOÐAN BAÞBAKAN

7 SUNUÞ Kamu yönetiminde yeniden yapýlanma çalýþmalarýnýn amaçlarýndan biri, küresel geliþmelere uygun cevaplar vererek, yaþam kalitesi ve rekabet gücü yüksek bir ülke haline gelmektir. Küresel deðiþme ve geliþmelerin etkisiyle ortaya çýkan yeni yönetim anlayýþ ve uygulamalarý toplumsal yaþamýn her alanýnda köklü deðiþiklikler yapmayý gerektirmektedir. Rekabet gücü ve yaþam kalitesi yüksek ülkelerde yaþananlar, mevcut yönetim anlayýþý ve örgüt yapýsý ile bu deðiþimin gerçekleþtirilemeyeceðini göstermektedir. Bu sebeple yeniden yapýlanma çalýþmalarýnda, öncelikle yönetim zihniyetinin deðiþtirilmesi gerekmektedir: Öncelikle devlet, vatandaþ, memur, birey, kamusal alan, kamu hizmeti, kamu yararý, hak ve özgürlükler konusunda yeni bir vizyona ve içerik tanýmlamasýna ihtiyaç vardýr. Ayrýca, merkeziyetçilik yerine yerinden yönetim; geçmiþ yönelimli bir yönetim yerine gelecek yönelimli bir yönetim; kapalý ve tek taraflý bir yaklaþým yerine açýk ve katýlýmcý bir yaklaþým; bürokratik odaklý hizmet yerine vatandaþ odaklý hizmet ve güvensizliðe dayalý iþlem süreçleri yerine beyana güveni esas alan iþlem süreçleri öne çýkmaya baþlamýþtýr. Baþka bir ifadeyle, kamu yönetiminin her alanýnda yönetiþim söz konusu olmaktadýr. Kamu yönetiminde yeniden yapýlanma çalýþmalarý sadece geleneksel yönetim zihniyetinin deðiþtirilmesi ile yetinemez. Ayný zamanda liderlik tarzlarý, örgüt yapýlarý ve iþ süreçlerinin de gözden geçirilmesi gerekir. Özellikle, vatandaþlarýn hayatlarýnýn kolaylaþtýrýlmasý amacýna yönelik olarak; kýrtasiyeciliðin ortadan kaldýrýlmasý, karar ve iþlem süreçlerinin daha kýsa sürede tamamlanmasý, maliyetlerin azaltýlmasý yeniden yapýlanmanýn diðer yüzüdür. Bu amaçla birçok proje çalýþmasý baþlatýlmýþ bulunmaktadýr. Bürokrasinin azaltýlmasý ve iþlemlerin sadeleþtirilmesi projelerinden biri de saðlýk hizmetlerinin etkinliðinin artýrýlmasý ile ilgili olmuþtur. Çünkü, hastanelerimizde yapýlan hasta memnuniyeti araþtýrmalarýnda, memnuniyetsizliðin en yüksek orana ulaþtýðý yerler arasýnda po-

8 liklinikler gelmektedir. Halkýn doðrudan ve sürekli olarak hizmet aldýðý, hastalarýn ayakta muayene, tetkik, teþhis ve tedavi hizmetlerinin yapýldýðý ilk müracaat yerleri olan polikliniklerde, hýzlý ve etkili hizmet sunulmasý hasta memnuniyeti açýsýndan kritik bir önem taþýmaktadýr. Polikliniklere tedavi için baþvuran hastalarýn çok kýsa süren muayene iþlemi için çok uzun sürelerle kuyruklarda beklemesi ve hasta kayýt-kabul iþlemlerindeki karmaþýklýðýn hasta memnuniyetini düþürmesi polikliniklerde sunulan hizmetlerin yeniden düzenlenmesini, süreçlerin basitleþtirilmesini ve vatandaþ memnuniyetini artýracak tedbirlerin alýnmasýný gerekli kýlmaktadýr. Sorunlarýn çözüme kavuþturulmasý için, devlet hastanelerinin yönetiminde her vatandaþýn doktora rahatça ulaþabildiði, etkili ve verimli hizmet sunulan, kuyruklarýn ve beklemenin olmadýðý, hasta ve çalýþan memnuniyetinin yüksek olduðu, ölçülebilir baþarý göstergelerinin bulunduðu bir sistem kurulmalýdýr. Hastanelerde poliklinik hizmetlerinin sunumunda uygulanan süreçlerin gözden geçirilerek bürokrasi ve kýrtasiyeciliðin azaltýlmasý, poliklinik sayýlarýnýn artýrýlmasý, týbbi yönetim ile iþletme yönetiminin ayrýlmasý, týbbi görüntüleme ve laboratuar hizmetlerinin gerektiðinde satýn alma yoluyla piyasadan karþýlanmasý ve performansa dayalý bir ücret sisteminin kurulmasý, hasta memnuniyetine önem verilmesi, otomasyon sisteminin kurulmasý, kayýt kabul iþlemlerinin azaltýlmasý ve tek masada bitirilmesi gibi bir çok önerinin bulunduðu Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik Raporunun, saðlýk hizmetlerinin kalitesinin artýrýlmasýna önemli katkýlar saðlayacaðýný umut ediyorum. Proje çalýþmasýnda emeði geçen herkese teþekkür ederim. Prof. Dr. Ömer DÝNÇER Baþbakanlýk Müsteþarý

9 ÝÇÝNDEKÝLER I- GÝRÝÞ...13 II- ÇALIÞMANIN AMACI...21 III- ÇALIÞMANIN YÖNTEMÝ...25 IV- ÇALIÞMANIN KAPSAMI...29 V- HASTANE HÝZMETLERÝNÝN ÖZELLÝKLERÝ VE ÖRGÜTLENÝÞÝ..33 A- Hastane Ýþletmeleri...37 B- Hastane Ýþletmelerinin Ýþlevleri...41 C- Hastane Ýþletmelerinin Sýnýflandýrýlmasý...43 D- Bir Sistem Olarak Hastane Ýþletmeleri...45 E- Saðlýk Kurumlarý ve Hastane Ýþletmelerinin Ayýrýcý Özellikleri..47 F- Hastane Yönetiminin Genel Özellikleri...51 VI- ÜLKEMÝZDE HASTANE HÝZMETLERÝ...53 VII- MEVCUT DURUMDA YAÞANAN PROBLEMLER VE HALEN YÜRÜTÜLEN ÝYÝLEÞTÝRME ÇABALARI...63 A- Kamu Hastaneleriyle Ýlgili Spesifik Sorunlar...69

10 B- Saðlýk Hizmetlerinde Ýyileþtirme Çabalarý Hastanelerin Tek Çatý Altýnda Birleþtirilmesi Saðlýk Personelinin Çalýþma Þartlarýnda Ýyileþtirmeler Saðlýkta Dönüþüm Programý...78 VIII- ÖRNEK OLARAK SEÇÝLEN HASTANELERÝN SEÇÝM KRÝTERLERÝ...83 IX- ÖRNEK SEÇÝLEN HASTANELERDE MEVCUT DURUM...87 A- Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi Bina Durumu Personel Durumu Tedavi Hizmetleri Durumu Hizmet Sunumu Ekipman Durumu...92 B- Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Bina Durumu Personel Durumu Tedavi Hizmetleri Durumu Ekipman ve Otomasyon Durumu Hastanenin Mali Durumu Hasta Kesiti Baþlýca Sorunlar ve Çözüm Önerileri Hizmet Sunumu...99

11 C- Ankara Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Bina Durumu Personel Durumu Tedavi Hizmetleri Durumu Hastanenin Ekipman Durumu Hastanenin Mali Durumu Hasta Kesiti X- BULGULAR A- Ýþ Tatmini Bulgularý B- Hasta Memnuniyeti Bulgularý C- Zaman Ölçümleri XI- ARAÞTIRMA SONUÇLARI A- Saðlýk Çalýþanlarýnýn Ýþ Tatminiyle Ýlgili Sonuçlar B- Hasta Memnuniyetiyle Ýlgili Sonuçlar C- Zaman Ölçümleriyle Ýlgili Sonuçlar XII- SONUÇ VE ÖNERÝLER Hastaneye Baðlý Semt Polikliniði (Gündüz Hastanesi) Uygulamasýnýn Yaygýnlaþtýrýlmasý Poliklinik Sayýlarýnýn Arttýrýlmasý Kayýt-Kabul Ýþlemlerinin Azaltýlmasý ve Tek Masada Bitirilmesi Gereksiz Fotokopi Çekiminin Kaldýrýlmasý Reçetelerin Baþhekimlikçe Tasdik Ýþleminin Kaldýrýlmasý177

12 6- SSK ve Bað-Kur Katký Paylarýnýn Kaldýrýlmasý Hastanedeki Yönetim Yapýsýnýn Geliþtirilmesi Poliklinik Yerleþim Yerlerinin Düzenlenmesi Laboratuar ve Görüntüleme Merkezi Gibi Ýleri Teknoloji Cihazlarýnýn Kullanýldýðý Bölümlerin Özel Sektörce Ýþletilmesi Ýmkanýnýn Saðlanmasý Visit Uygulamasýyla Poliklinik Sürelerinin Düzenlenmesi Hasta Yoðunluðunun Yüksek Olduðu Saatlerde Farklý Bir Performans ve Teþvik Sisteminin Uygulanmasý Yazarkasa ve Kredi Kartý Kullanýmýnýn Yaygýnlaþtýrýlmasý Kolaylýk Polikliniði Uygulamasýnýn Yaygýnlaþtýrýlmasý Birinci Basamak ve Aile Hekimliðinin Aktif Hale Getirilmesi Hastanelerin Ortak Kullaným Protokollerinin Geniþletilmesi Hýzlý ve Verimli Bir Otomasyon Sisteminin Kurulmasý Polikliniklerde Muayene Sýralarýnýn Numaratörle Verilmesi Kayýt Kabul Ýþlemleri ve Katlardaki Danýþma Hizmetlerini Yürüten Memurlarýn Sayýsýnýn ve Niteliklerinin Arttýrýlmasý Hasta Yönlendirme Tabelalarýnýn Arttýrýlmasý KAYNAKLAR EKLER...205

13 I. GÝRÝÞ

14

15 Saðlýk hakký, her insanýn doðuþtan sahip olduðu bir insanlýk hakký olarak kabul edilmektedir. Bu hakkýn, herkes tarafýndan tam anlamýyla kullanýlabilmesi için insanýn çevresinin saðlýða uygun ve risklerden arýndýrýlmýþ bir duruma getirilmesi gerekmektedir. Devletlere düþen görev, saðlýk risklerini en aza indirecek koruyucu saðlýk hizmetleri baþta olmak üzere, kaybedilen saðlýðýn en kýsa sürede geri kazanýlmasý için en uygun þekilde hizmet verecek saðlýk sistemini kurmak, her vatandaþýn hakkaniyet ilkeleri içinde hizmetlere ulaþýp yararlanmasýný saðlamaktýr. Ancak, bilim ve teknolojideki geliþmeler, saðlýk hizmetlerinin emek yoðun ve teknoloji aðýrlýklý niteliði ile uzmanlýk isteyen pahalý hizmetler olmasý, günümüzde vatandaþlarýn saðlýk hizmetlerinden beklentilerinin gittikçe artmýþ olmasý, ortalama ömrün uzamasý, saðlýk hizmetlerini yoðun olarak kullanan insanlarýn oranýnda göreceli bir artýþýn ortaya çýkmasý gibi nedenlerle ülkelerin saðlýk hizmetlerini istenilen düzeyde sunmada büyük güçlükler yaþadýðý bilinmektedir. Hastane hizmetleri, saðlýk sistemlerinde köþe taþý olarak kabul edilmektedir. Saðlýk mesleklerinin büyük bir bölümünün hastanelerde görev yapmasý yanýnda saðlýk dýþý deðiþik mesleklerden de birçok kiþinin hastanelerde çalýþýyor olmasý, ileri teknoloji ürünü malzeme ve cihazlarýn kullanýlmasý, aþýrý uzmanlýk gerektiren iþlemleri kapsamasý ve büyük boyutta bütçe kullanýlmasý, hastane hizmetlerini saðlýk sistemi içinde ayrýcalýklý bir konuma getirmektedir. Hastaneler kötü yönetildiði takdirde, saðlýk sisteminin geri kalanýnda baþarý saðlama imkaný bulunmamaktadýr. Bugüne kadar bütün ülkelerde tamamen geçerli olabilecek mükemmel bir hastane modeline ulaþýlamamýþtýr. Geliþmiþ ve geliþmekte olan bütün ülkelerde israfýn önüne geçmek, hizmetlerin etkili ve verimli sunumunu saðla- 15

16 mak, kuyruklarý azaltmak, en kýsa sürede hizmete ulaþmak ve hasta memnuniyetini artýrmak için çalýþmalar sürdürülmektedir. Hizmetler ele alýnýrken birçok boyut bulunmakla birlikte, temelde hizmetin finansmaný ve sunumu ile ilgili olmak üzere iki alan bulunmaktadýr. Hizmetin finansmaný ile ilgili kurumlar ve bunlarýn örgütleniþi ayrý özellik taþýmakla birlikte bu özellikler hizmetlerin sunumu üstünde doðrudan etkilidir. Bu nedenle, hizmet sunumuyla ilgili çalýþmalar yapýlýrken finansman boyutu ile iliþkilendirmeye özen göstermeli, finans kuruluþlarýnýn yapýsý ve yaptýrýmý gözardý edilmemelidir. Yapýsý ne olursa olsun saðlýk hizmetlerinden tamamen elini çekmiþ bir devlet yoktur. Devletin saðlýk hizmetlerinde rolü üç þekilde olabilmektedir. Bunlar hizmetlerin finansmaný, sunumu ve düzenlenmesidir. Dünyada yaþanan geliþmeler, devletin saðlýk hizmetlerinin sunumundan çekilmesi ve düzenleme görevini hakkýyla yapmasý yönündedir. Ülkemizde de Devletin aktif olarak saðlýk hizmetlerinin sunumundan çýkmasý ve hizmetin arzu edilen kalitede vatandaþlara ulaþtýrýlmasý için gereken düzenlemeleri, öncülüðü ve kontrolü yapmasý gerekmektedir. Ancak yaklaþýk 1300 hastanenin 1000'i aþkýn kýsmýnýn kamu hastanesi olmasý ve yaklaþýk 750 hastanenin Saðlýk Bakanlýðýna baðlý olmasý nedeniyle, kamu hastanelerinde yapýlacak iyileþtirmelerin büyük önemi bulunmaktadýr. Yapýlacak iyileþtirme kapsamýnda özellikle hasta memnuniyeti çalýþmalarýna öncelik verilmelidir. Modern saðlýk yönetimi ile klasik yaklaþým arasýndaki en temel fark, klasik yaklaþýmýn hizmet veren unsurlara odaklanýp bunlarý iyileþtirdiði takdirde sonucu baþarýlý kabul etmesi; modern yaklaþýmýn ise hizmeti kullanana odaklanmasý ve nihai olarak baþarýyý hasta memnuniyetinde görmesidir. Bu nedenle hasta memnuniyeti çalýþmalarý büyük önem kazanmaktadýr. 16

17 Hastanýn saðlýk hizmetlerinden beklentisini etkileyen faktörler aþaðýdaki baþlýklar altýnda incelenmektedir. Ulaþýlabilirlik ve bulunabilirlik: Fiziksel uzaklýk ve yakýnlýk, ulaþým kolaylýðý, saðlýk sistemine girebilme (sevk iþlemleri, randevu alabilme) gece ve tatil günleri hizmet alabilme, uzman bulabilme, istediði zaman doktor ile görüþebilme, bekleme süresi (muayene öncesi, teþhis ve tedavi esnasýnda, yatýþta) gibi özellikler bu baþlýk altýnda incelenmektedir. Hasta bakým kalitesi: Hekimlerin mesleki becerileri ve yeterliliði, hastanede kalýþ süresi, zamanýnda müdahale, mortalite, ileri teknolojiye dayalý hizmet, hizmetlerin yaygýnlýðý, konsültasyon hizmetlerinin durumu gibi konular hasta bakým kalitesini oluþturmaktadýr. Hasta, personel ve doktor iliþkisi: Hekime güven duygusu, hastaya yeterince zaman ayrýlmasý, ilgi, arkadaþça tutum, samimiyet, güler yüzlülük, bilgilendirme ve gizliliðe özen gibi davranýþ özellikleri bu iliþkileri þekillendirmektedir. Örgütsel ve fiziki yapý: Örgüt içi iliþkiler, çalýþma ortamý, iþlemlerde basitlik, akýcýlýk, otomasyon, haberleþme imkaný, hizmetlerin maliyeti, ödeme kolaylýðý, refakat ve ziyaret, aradýðý yeri kolay bulabilme, otopark imkanlarý gibi altyapýya dayanan özellikler bu grubu oluþturmaktadýr. Devamlýlýk: Hastaneye tekrar gelme düþüncesi, baþkalarýna tavsiye etme, þeklinde tanýmlanmaktadýr. 17

18 Günümüzde birçok saðlýk kuruluþu problemlerin çözümünde kalitenin oynadýðý rolün önemini fark etmiþtir. Ancak, saðlýk sektöründe kalitenin ne anlama geldiði sorusuna cevap vermek çok güçtür. Son yýllarda kalitenin tanýmýnda önemli bir deðiþim olmuþ, nadir ve pahalý bir ürün (hizmet) olarak algýlanan kalite deyimi, müþterinin istek ve ihtiyaçlarýný karþýlayan bir çýktý (hizmet) olarak tanýmlanmýþtýr. Endüstri sektöründe kaliteli ürün elde etmek için kullanýlan istatistiksel kalite kontrol metotlarý ile üretilen bilgilerin uygulamalarda saðladýðý baþarý, benzer mantýðýn saðlýk ve diðer hizmet sektörlerinde de uygulanmasýna yol açmýþtýr. Saðlýk hizmetlerinde kalite kavramý; hizmeti talep eden kurum, toplum ve kiþinin ihtiyaç ve isteklerini karþýlamanýn yanýnda bilimsel ve teknik olanaklarýn kullanýmýný da içermektedir. Hizmet sonucunda amaçlanan neticenin elde edilebilmesi için; Klinik (týbbi teþhis, tedavi ve bakým), alt yapý (laboratuar ve görüntüleme vb.) ve destek hizmetleri gibi tüm hizmet birimlerinde devamlý veri toplama, deðerlendirme ve iyileþtirmelerin koordinasyon içerisinde yürütülmesi gerekmektedir. Ülkemizde, devlet hastaneleri ve SSK hastanelerinin tüm vatandaþlarýn ortak kullanýmýna açýlmasýyla kaydedilen önemli ilerlemelere raðmen saðlýk hizmetlerinin sunulmasýnda, arzu edilen düzeye henüz ulaþýlamamýþtýr. Hastane hizmetlerinin sunum süreçlerinde önemli ölçüde verimsizlikler söz konusudur. Hastane yönetiminde arzu edilen profesyonelleþmeye ulaþýlamadýðý için vatandaþlara hýzlý ve etkin hizmet sunulamamakta, hastalarýn hastanelere yýðýlmasýna ve memnuniyetin azalmasýna neden olunmaktadýr. 18

19 Hastaneler; yatak kapasitesine, hizmet verdiði dallara, özel ya da kamuya ait olma gibi özelliklerine göre deðiþik yapý almakla beraber, genelde saðlýk hizmetleriyle ilgili ve iþletmeyle ilgili kýsýmlar olmak üzere iki ayrý açýdan ele alýnabilir. Hastaneler her þeyden önce etkili ve verimli hizmet sunmasý gereken birer iþletmedir. Saðlýk hizmetleriyle ilgili kýsým ise hasta yatýþlarýnýn olduðu servisler, ameliyathane, laboratuarlar, görüntüleme merkezleri, eczane ve ayaktan teþhis ve tedavi hizmetlerinin yürütüldüðü poliklinikler olarak bölümlendirilebilir. Poliklinikler, ayaktan muayene, tetkik, teþhis ve tedavi hizmetlerinin yapýldýðý ilk müracaat yerleridir. Buralarda hýzlý ve etkili hizmet sunulmasý hasta memnuniyeti açýsýndan kritik bir önem taþýmaktadýr. Poliklinikler, hastanenin diðer hizmetlerinin baþladýðý, baþvuru yoðunluðunun en yüksek noktaya eriþtiði, baþvurularýn birçoðundaki taleplere cevap verilip sorunlarýn çözülmesi gerektiði yerler olmakla hastane hizmetlerinin yönetiminde baþarýnýn ya da baþarýsýzlýðýn en kolay algýlanabildiði ve devletin sunduðu saðlýk hizmetleri hakkýnda toplumun görüþ oluþturduðu yerlerdir. Bu nedenle ülkemizde, hastanelerde yapýlmýþ hasta memnuniyeti çalýþmalarýnda memnuniyetsizliðin en yüksek orana ulaþtýðý yerler arasýnda poliklinikler baþý çekmektedir. 19

20

21 II. ÇALIÞMANIN AMACI

22

23 Kamuya ait hastanelerde; Bürokratik süreçlerin gereðinden fazla karmaþýk ve zaman alýcý hale gelmesi, Poliklinik önlerinde bekleme sürelerinin ve doktora ulaþma zamanýnýn uzamasý, Polikliniklerden hizmet alan vatandaþlarýn yaklaþýk olarak %60'ýnýn doktora ulaþma sýrasýnda bulunan kalabalýklarý, uzun kuyruklarý ve bürokratik iþlemlerdeki düzensizliði en çok rahatsýz olduklarý husus olarak görmesi, Sunulan hizmetlerle ilgili þikayetlerin ve basýnda yer alan olumsuz haberlerin kamuoyu gündeminden düþmemesi, Sebebiyle hastanelerin poliklinik hizmetlerinde uyguladýðý bürokratik süreçlerin ve iþlemlerin incelenerek yeniden düzenlenmesini, sadeleþtirilmesini ve vatandaþ memnuniyetinin arttýrýlmasýný gerekli kýlmaktadýr. Bu çalýþmanýn amacý, poliklinik hizmetlerinin sunumu sýrasýnda uygulanan hizmet sunum süreçlerinin ve bürokratik iþlemlerin azaltýlmasý, basitleþtirilmesi ve doktora ulaþýmýn kolaylaþtýrýlmasýdýr. 23

24

25 III. ÇALIÞMANIN YÖNTEMÝ

26

27 Poliklinik öncesi bürokratik iþlemlerin azaltýlmasý ve basitleþtirilmesi amacýyla bu konuda bilimsel çalýþmalar yürüten iki akademisyen, Baþbakanlýk Teftiþ Kurulu Baþkanlýðýndan bir baþmüfettiþ, kamu yönetimi konusunda deneyim sahibi ve akademik derece almýþ iki yönetici, Saðlýk Bakanlýðýndan konuyla ilgili çalýþmalarda bulunan bir daire baþkaný ve iki doktordan oluþan bir komisyon kurulmuþtur. Komisyon haftada iki gün toplanarak; Çalýþma alaný olarak seçilen hastanelerde gözlem, Saðlýk alanýnda karar vericiler ve uygulayýcýlarla yüz yüze görüþme, Ýlgili mevzuat ve konuyla ilgili kaynaklarý inceleme, Hastane çalýþanlarýnýn iþ doyumu ve hasta memnuniyetine yönelik anket hazýrlama, uygulama ve deðerlendirme, Poliklinik öncesi süreçlerin zaman ölçümü, çalýþmalarýný yürütmüþtür. Anketler, Marmara Üniversitesi Saðlýk Eðitim Fakültesi Saðlýk Yönetimi Bölümü tarafýndan üretilen, baþka çalýþmalarda kullanýlarak denenen, geçerliliði ve güvenilirliði test edilmiþ anketlerdir. Bu anketlerin uygulanmasýnda ve zaman ölçümlerinde Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðýnda görevli Baþbakanlýk uzmanlarý, araþtýrmacýlar ve þube müdürleri 27

28 görev almýþtýr. Bu grup, anket uygulamasý öncesinde araþtýrma ve anket uygulamalarý hakkýnda eðitime tabi tutulmuþ, Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesinde her bir anketör beþer anketlik bir pilot çalýþmada bulunmuþtur. Konuyla ilgili sorunlarýný tamamen ya da kýsmen çözdüðü bilinen Baltalimaný Kemik Hastanesi, Atatürk Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ve Ýstanbul'da 4 özel hastanede yerinde ziyaret ile gözlem ve görüþmelerde bulunulmuþtur. Seçilmiþ anketörler, zaman ölçümlerini yapmak için hastanelerin polikliniklerine resmi sevk verilerek gönderilmiþ, hastane çalýþanlarýnýn bilgisi dýþýnda hekime ulaþýncaya kadar her aþamada ölçüm yapmalarý istenmiþtir. Tüm veriler SPSS 11.5 bilgisayar paket programýnda elektronik ortama alýnmýþ ve komisyonun akademisyen üyeleri tarafýndan analiz edilmiþtir. Analizlerde sýklýk daðýlýmlarýnýn özetlenmesi yanýnda Kikare testi, baðýmsýz gruplarda t-testi, tek yönlü varyans analizi, Kruskall-Wallis varyans analizi testi, Pearson'ýn korelasyon katsayýsý hesaplanmasý yöntemleri kullanýlmýþtýr. Ýstatistiksel anlamlýlýk için 0,05 olasýlýk düzeyi belirlenmiþtir. 28

29 IV. ÇALIÞMANIN KAPSAMI

30 30

31 Devlet hastanelerinde, poliklinik hizmetlerinin sunumu sýrasýnda, muayene öncesi ve sonrasýnda uygulanan bürokratik iþlemlerin basitleþtirilmesi, hizmet sunum süreçlerinin kýsaltýlmasý, kuyruklarýn azaltýlmasý, hasta ve çalýþan memnuniyetinin arttýrýlmasý çalýþmanýn kapsamýný oluþturmaktadýr. 31

32

33 V. HASTANE HÝZMETLERÝNÝN ÖZELLÝKLERÝ VE ÖRGÜTLENÝÞÝ

34

35 Hastaneler, genellikle ertelenemez hizmetler arasýnda sayýlan saðlýk hizmetlerinin verilmesinde kritik rol alan saðlýk kuruluþlarýdýr. Uygarlýðýn ilerleme kaydettiði çaðlardan beri hastane hizmetlerine her zaman ayrý bir önem verilmiþtir. Toplumlarýn tarihi ve kültür geliþimlerine baðlý olarak hastane hizmetlerinin zaman içinde ve ülkeden ülkeye farklýlýk gösterdiði görülmektedir. Ancak, hastane hizmetleriyle ilgili hiçbir zaman deðiþmeyen ve her zaman geçerli ana ilkeler; hizmetlerin etkili olmasý, toplumun tümünün ulaþabileceði bir coðrafi daðýlým ve örgütlenme göstermesi ve toplumun karþýlayabileceði bir maliyet sýnýrý içinde kalmasýdýr. Hastane hizmetlerinin en önemli özelliklerinden birisi de matris yapý göstermesidir. Bu yapýda yatay ve dikey yönde iliþkilendirmeler mevcuttur. Hiyerarþik bir yapý olmasýna raðmen ayný zamanda fonksiyonel iþlerlik açýsýndan iþletmenin tüm birimleri birbiriyle iþbirliði içinde çalýþmak durumundadýr. Bu nedenle, hastane yönetimi herhangi bir iþletme veya kurumun yönetiminden daha büyük efor ve birikim gerektirmektedir. Hastanelerin ülke çapýnda örgütlenmesi de ayný þekilde zor ve uzmanlýk gerektiren bir alandýr. Dünyada saðlýk hizmetleri alanýnda yaþanan son geliþmeler, saðlýk hizmetlerinde gittikçe artan maliyetlerin bir þekilde önüne geçmeyi zorunlu kýlmaktadýr. Saðlýk hizmetlerinde maliyetlerin gittikçe yükselmesinin ve en geliþmiþ ülkeleri bile neredeyse çözümsüz konumda býrakmasýnýn üç temel nedeni vardýr. 35

36 Bunlar; 1- Saðlýk hizmetlerinin ve özellikle hastanelerin ileri teknoloji ürünü cihazlarý yoðun olarak kullanmasý ve modern teknolojinin maliyetler üzerinde artan baskýsý, 2- Ýletiþim tekniklerinin geliþmesi ve küreselleþme sonucunda dünyanýn her yerinde, verilen her türlü hizmetin ülke vatandaþlarý tarafýndan bilinir ve istenir hale gelmesi, 3- Týp biliminde yaþanan büyük geliþmelerle, erken ölümlerin önüne büyük ölçüde geçilmesi, birçok hastalýðýn tanýnýr ve tedavi edilir duruma getirilmesi ve böylece dünyada yaþlý nüfus oranýnda ve beklenen ömür ortalamasýnda yaþanan büyük artýþlar sonucu, yaþ faktörünün saðlýk hizmetlerinin pahalý kýsmýnýn kullanýmýndaki yüksek oranýdýr. Ülkelerin, saðlýk hizmetleri maliyetlerini azaltmaya yönelik yürüttükleri çalýþmalar sonucunda "Saðlýk Ekonomisi" bilimi geliþmiþ ve bugün için karar vericilerin vazgeçemediði çalýþma alaný haline gelmiþtir. 1980'lerden sonra özellikle hizmetlerin maliyetinin yükseldiði hastanelerde verimlilik çalýþmalarý, sistemi gözden geçirerek israf noktalarýnýn yok edilmesi ve maliyet etkililik analizlerinin kararlarda bir araç olarak kullanýlmasý sonucunu getirmiþtir. Bu nedenle, hastanelerle ilgili çalýþmalarda hastanelerin iþletme olarak ele alýnmasý konunun daha uygun platformda anlaþýlmasý için koþul olmaktadýr. 36

37 A- Hastane Ýþletmeleri Hastane iþletmeleri; müþahede, teþhis, tedavi ve rehabilitasyon olmak üzere gruplandýrabilecek saðlýk hizmetleri veren, hastalarýn uzun veya kýsa süreli tedavi gördükleri yataklý kurumlar olarak tanýmlanabilmektedir. Benzer bir tanýmda ise hastane iþletmeleri; hasta ve yaralýlarýn, hastalýktan þüphe edenlerin, saðlýk durumlarýný kontrol ettirmek isteyenlerin, ayaktan veya yatarak müþahede, muayene, teþhis, tedavi ve rehabilite edildikleri, ayný zamanda doðum yapýlan kurum olarak ifade edilmektedir. Bu iþletmeler bir hekimin yönlendirme ve gözetiminde týbbi, cerrahi, kronik veya rehabilitasyon durumlarýnda bireyin araþtýrma, teþhis ve tedavisi için gerekli bakým ve hizmeti de sunmaktadýrlar. Hastane iþletmeleri, hizmet üretim kapasitesi ve saðlýk harcamalarý bakýmýndan saðlýk sisteminin en önemli alt sistemini oluþtururlar. Saðlýk sektöründe çalýþmakta olan insan gücünün büyük bir kýsmý da buralarda istihdam edilmektedir. Hastane iþletmeleri Þekil 1'de görüldüðü gibi saðlýk sistemi içerisinde en büyük ve en önemli yere sahip kuruluþlardýr. 37

38 Þekil 1: Saðlýk Sistemi Hastaneler ürettikleri ürün bakýmýndan hizmet iþletmeleri kapsamýndadýr. Hastanelerin dýþ çevrelerinin ve ürünlerinin karmaþýk olmasý nedeniyle kendileri de açýk-dinamik yapýda karmaþýk sistemlerdir. Hastane sistemlerinde hekim, hemþire, ebe, sekreter, laborant, muhasebeci, hastabakýcý ve aþçý gibi çeþitli iþ alaný ve mesleði görmek mümkündür. Ayrýca, hastanelerde kullanýlan teknolojinin karmaþýk ve sürekli kendini yeniler nitelikte olmasý da hastaneleri daha karmaþýk bir yapýya büründürmek- 38

39 tedir. Hastaneler, diðer iþletmeler gibi birçok alt sistemden oluþan ve kendini etkileyen sistemlerle alýþveriþ içerisinde olan yapýlardýr. Hastaneler 24 saat hizmet verirler ve ürettikleri iþ acil ve ertelenemez niteliktedir. Hastaneler faaliyetlerin iþlev esasýna göre yapýlandýrýldýðý bir organizasyonun üstüne proje organizasyonun monte edildiði matris organizasyonlardýr. Saðlýk kurumlarý, büyük yatýrýmlar gerektiren teknik donanýma sahip olmalarýna karþýn emek yoðun endüstriler olarak nitelendirilmektedir. Hastanelerde sunulan hizmetler, tüm uluslarca anayasal bir hak olarak güvence altýna alýnan ve tanýmlamasý oldukça güç bir kavram olan saðlýkla ilgili hizmetlerdir. Bu özellik de hastanelerin yönetimi ve iþlevlerini karmaþýk hale getirmektedir. 39

40

41 B- Hastane Ýþletmelerinin Ýþlevleri Hastane iþletmelerinin dört temel iþlevi bulunmaktadýr. Bunlar; Tedavi hizmetleri, Koruyucu ve geliþtirici saðlýk hizmetleri, Eðitim, Araþtýrma iþlevleridir. Tedavi hizmetleri, hastanelerin geçmiþten günümüze kadar en önemli iþlevi olmuþtur. Hastanelerde hasta ve yaralýlara ayaktan ve yatýþ yoluyla taný ve tedavi hizmetleri saðlanýr. Koruyucu ve geliþtirici saðlýk hizmetleri de hastanelerin iþlevleri arasýnda yer almaktadýr. Bu hizmetlere hastanelerdeki saðlam çocuk birimleri örnek olarak verilebilir. Hastanelerde verilen eðitim ya da beklenen eðitim hizmetleri, hasta ve yakýnlarýnýn eðitimi, týp öðrencilerinin eðitimi, hastane personelinin eðitimi ve saðlýk konularýnda kamuoyunun eðitimi olarak sýralanabilir. Hastanelerin bir diðer iþlevi de araþtýrmadýr. Hastaneler, týp bilimi alanýnda araþtýrmalarýn yapýldýðý merkezlerdir. 41

42

43 C- Hastane Ýþletmelerinin Sýnýflandýrýlmasý Hastaneler verdikleri tedavi hizmetlerinin türüne, yönetimlerine, finansal kaynaklarýnýn türüne (mülkiyet türüne), büyüklüklerine (yatak kapasitelerine), hastalarýn hastanede kalýþ sürelerine, eðitim statüsüne, akreditasyon durumuna, dikey bütünleþme basamaðý ve kadrolu personelinin kompozisyonuna göre sýnýflandýrýlabilmektedir. Fakat yapýlan sýnýflandýrmalarda genellikle, ''verilen tedavi hizmetinin türü'', ''hastalarýn hastanede kalýþ süreleri'', ''finansal kaynaklarýn türü yani mülkiyet türü'' ve ''büyüklükleri'' esas alýnmaktadýr. Tedavi hizmetlerinin türüne göre hastaneler; genel ve özel dal hastaneleri olarak iki grupta toplanmaktadýr. Genel hastaneler, her türlü acil vaka ile yaþ ve cinsiyet farký gözetmeksizin, bünyesindeki mevcut uzmanlýk dallarýyla ilgili hastalarýn kabul edildiði hastanelerdir. Özel dal hastaneleri ise belirli cinsiyet ve yaþ (kadýn hastalýklarý ve doðum, çocuk), belirli hastalýk türleriyle sýnýrlý (kalp damar hastalýklarý, onkoloji hastanesi) hizmet veren hastanelerdir. Finansal kaynaðýna (mülkiyetine) göre hastaneler; mülkiyetin hangi kurum ve kuruluþlara ait olduðuna veya kurum ve kuruluþlarýn niteliðine göre sýnýflandýrýlýr. Saðlýk Bakanlýðý, vakýflar, belediyeler, dernekler, Sosyal Sigortalar Kurumu, azýnlýk hastaneleri ve özel hastaneler bu grupta yer almaktadýr. 43

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 6. Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik II

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 6. Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik II . ISBN: 975-19-3837-6 KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 6 Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik II T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Kasým 2005 Poliklinik Hizmetlerinde

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri

Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri Orhan DOÐAN* ÖZET Bu çalýþmada mezuniyet öncesi ve/veya sonrasý psikiyatri eðitimi ve hizmeti veren

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Bir Hastane Bilgi Sistemi Çaðrý Merkezine Gelen Ýsteklerin Türkiye deki Hastane Bilgi Sistemi Profili Açýsýndan Analizi

Bir Hastane Bilgi Sistemi Çaðrý Merkezine Gelen Ýsteklerin Türkiye deki Hastane Bilgi Sistemi Profili Açýsýndan Analizi Bir Hastane Bilgi Sistemi Çaðrý Merkezine Gelen Ýsteklerin Türkiye deki Hastane Bilgi Sistemi Profili Açýsýndan Analizi Yrd. Doç. Dr. Kemal TURHAN a, Neslihan KALAYCI b, Serbülent ÜNSAL b, Vildan KAYIKÇI

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 2. Tapu ve Kadastro Hizmetlerinde Etkinlik

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 2. Tapu ve Kadastro Hizmetlerinde Etkinlik KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 2 Tapu ve Kadastro Hizmetlerinde Etkinlik T.C. Baþbakanlýk, Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aralýk 2004 Tapu ve Kadastro Hizmetlerinde

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi GÝRÝÞ Ýnsanoðlu günümüzde dünya tarihinde belki de bilginin en kýymetli olduðu dönemi yaþamaktadýr. Çaðýmýzda bilgiye sahip olmanýn ya da bilgi kaynaðýna kolaylýkla ulaþabilmenin önemi her geçen gün artmaktadýr.

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

TÜRKÝYE SAÐLIK SEKTÖRÜNDE KURUMLAR: Niceliksel ve Niteliksel Yetersizlik

TÜRKÝYE SAÐLIK SEKTÖRÜNDE KURUMLAR: Niceliksel ve Niteliksel Yetersizlik TÜRKÝYE SAÐLIK SEKTÖRÜNDE KURUMLAR: Niceliksel ve Niteliksel Yetersizlik Türkiye saðlýk sektörü ne kadar tedavi yönelimli olsa da, hastaneleri yetersizdir.! Türkiye'de toplam saðlýk harcamalarýnýn hemen

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu

Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu Opinions of Primary Care Health Workers on Family Medicine

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER TABLOLAR LÝSTESÝ GRAFÝKLER LÝSTESÝ GÝRÝÞ BÝRÝNCÝ BÖLÜM: SOSYAL GÜVENLÝK SÝSTEMÝNÝN FÝNANSMAN PROBLEMÝ VE SONUÇLARI

ÝÇÝNDEKÝLER TABLOLAR LÝSTESÝ GRAFÝKLER LÝSTESÝ GÝRÝÞ BÝRÝNCÝ BÖLÜM: SOSYAL GÜVENLÝK SÝSTEMÝNÝN FÝNANSMAN PROBLEMÝ VE SONUÇLARI ÝÇÝNDEKÝLER TABLOLAR LÝSTESÝ GRAFÝKLER LÝSTESÝ GÝRÝÞ BÝRÝNCÝ BÖLÜM: SOSYAL GÜVENLÝK SÝSTEMÝNÝN FÝNANSMAN PROBLEMÝ VE SONUÇLARI 1. SOSYAL GÜVENLÝK KAVRAMI VE KAMUSAL MÜDAHALE...29 1.1. SOSYAL GÜVENLÝK KAVRAMI

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

Dosya Gýda Ambalajlarýnda Ýnovasyon: Bilginin Ekonomik ve Toplumsal Faydaya Dönüþtürülmesi Kaynak: Ambalaj Literatürü Kütüphanesi yayýnlarý, ASD - Ambalaj Binasý, ÝSTANBUL Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD

Detaylı

Türkiye de Özel Hastanelerin Web Sitelerinin Deðerlendirilmesi

Türkiye de Özel Hastanelerin Web Sitelerinin Deðerlendirilmesi Türkiye de Özel Hastanelerin Web Sitelerinin Deðerlendirilmesi Meriç ÇOLAK a, Beyza KAYMAKOÐLU a, Korkut ERSOY a a Baþkent Üniversitesi, Ankara An evaluation of Web Sites of Private Hospitals in Turkey

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

ÖDEME YÖNETÝMÝ SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm S Ý G O R T A Þ Ý R K E T Ý B A N K A A C E N T E SÝGORTA ÜRÜNLERÝ TAHSÝLATINDA EN ÝLERÝ TEKNOLOJÝ Poliçe / Tahakkuk - Ýptal Zeylname

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Finansal Yönetim ve Excel Eðitimleri Pratik, bütün öðretmenlerin en iyisidir. Publius Syrus EÐÝTÝMÝN AMACI MS Excel, günümüzde, iþ hayatýnda yoðun þekilde kullanýlan, vazgeçilmez

Detaylı

Görüþler / Opinion Papers

Görüþler / Opinion Papers Türk Kütüphaneciliði 21, 2 (2007) 218-229 Görüþler / Opinion Papers Üniversitelerde Belge Yönetimi ve Arþivler* Fahrettin Özdemirci** Öz Bu çalýþmada, üniversitelerde yazýþma, dosyalama, arþiv, vb. iþlemlerinin,

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Özay Çelen (*), Turgut Karaalp (*), Sýdýka Kaya (**), Cesim Demir (*), Abdulkadir Teke (*), Ali Akdeniz (*)

Özay Çelen (*), Turgut Karaalp (*), Sýdýka Kaya (**), Cesim Demir (*), Abdulkadir Teke (*), Ali Akdeniz (*) Gülhane Týp Dergisi 2007; 49: 25-31 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2007 ARAÞTIRMA Gülhane Askeri Týp Fakültesi Eðitim Hastanesi Yoðun Bakým Ünitelerinde görev yapan hemþirelerin uygulanan hizmet içi eðitim

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Aile Hekimliðinde Genogram

Aile Hekimliðinde Genogram Aile Hekimliðinde Genogram Prof. Dr. Ýsmail Hamdi KARA, Düzce Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD, Düzce Aile Hekimliði Dersleri - 02.06.2010 15:30 1 I. Tanýmlar Hastalarý yalnýz bir birey olarak

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

Ýnsan hayatýný korur

Ýnsan hayatýný korur Ýnsan hayatýný korur Yangýn güvenliði kablolar ile baþlar Kablolar, bir binanýn toplam maliyetinde yüzde 0.5'den daha az bir miktarý oluþturmaktadýr. Ancak, kamu güvenliðinin saðlanmasýnda, hayati öneme

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

YENÝ AÐIZ VE DÝÞ SAÐLIÐI BÝLGÝ FORMLARI 1

YENÝ AÐIZ VE DÝÞ SAÐLIÐI BÝLGÝ FORMLARI 1 Personel Uzman Diþ Hekimi Doktoralý Diþ Hekimi Aðýz Diþ Hizmetlerinde Çalýþan Personeller YENÝ AÐIZ VE DÝÞ SAÐLIÐI BÝLGÝ FORMLARI Aðýz,Diþ ve Çene Cerrahisi Aðýz, Diþ ve Çene Radyolojisi Çocuk Diþ Hekimliði

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Bakanýn Mesajý Kamu yönetiminde yaþanan idari

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK

TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK TIBBİ DOKÜMANTASYONA GİRİŞ ÖĞR. GÖR. DR. AYSU KURTULDU HASTANE VE HASTANE TÜRLERİ Hastanenin tanımı Hastanelerin

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ Ankara 2008 2 ÝLERLEME RAPORU Türkiye

Detaylı

maybesan makina sanayi ltd. þti. BETON SANTRALÝ EKÝPMANLARI hakkýmýzda Amacýmýz: Tam müþteri memnuniyeti Uygun ve yüksek teknoloji Kaliteli ürün yelpazesi Vizyonumuz: Geleceði bugün birlikte yaþamak için,

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5. Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5. Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5 Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aðustos 2005 Kamu

Detaylı

Alzheimer Hastalarý. P r o f. D r. Ý s m a i l T u f a n

Alzheimer Hastalarý. P r o f. D r. Ý s m a i l T u f a n Alzheimer Hastalarý D u r u m - Ö n g ö r ü - Ö n e r i P r o f. D r. Ý s m a i l T u f a n Alzheimer hastalarý örneðinde bakýma muhtaçlýk sorunu ele alýnacak, gelecek üzerine öngörüler ortaya konulacak

Detaylı