UZUNKÖPRÜ BELEDĠYESĠ MECLĠS DENETĠM KOMĠSYONU 2013 YILI RAPORU DENETĠM YERĠ ĠLĠ : EDĠRNE ĠLÇESĠ : UZUNKÖPRÜ DENETLEYEN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UZUNKÖPRÜ BELEDĠYESĠ MECLĠS DENETĠM KOMĠSYONU 2013 YILI RAPORU DENETĠM YERĠ ĠLĠ : EDĠRNE ĠLÇESĠ : UZUNKÖPRÜ DENETLEYEN"

Transkript

1 UZUNKÖPRÜ BELEDĠYESĠ MECLĠS DENETĠM KOMĠSYONU 2013 YILI RAPORU DENETĠM YERĠ ĠLĠ : EDĠRNE ĠLÇESĠ : UZUNKÖPRÜ DENETLEYEN MECLĠS ÜYESĠ: BÜLENT CEYLAN MECLĠS ÜYESĠ: MUHARREM ÖZGEN MECLĠS ÜYESĠ: FĠKRET DÜZENLĠ MECLĠS ÜYESĠ: Y.ZĠYA YALNIZ MECLĠS ÜYESĠ: HACER DOĞRUGÜVEN DENETLENEN KURUM : UZUNKÖPRÜ BELEDĠYESĠ ĠġLER : GELĠR VE GĠDERLER YIL : 01/01/ /12/2013 DENETLEME TARĠHĠ DENETLEME BAġLAMA : 20/01/2014 DENETĠME SON VERME : 28/03/2014 ĠÇĠNDEKĠLER 1-AMAÇ 2-DAYANAK 3-SUNUġ 4-ĠNCELEME-ARAġTIRMA 5-SONUÇ A- BELEDĠYE GELĠRLERĠ 1-Vergi Gelirleri 2-TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3-BağıĢ ve Yardımlar 4-Diğer Gelirler 5-Sermaye Giderleri

2 B- BELEDĠYENĠN GĠDERLERĠ 1-Personel Giderleri 2-S.G.K. Ödenen Pirim Giderleri 3-Mal ve Hizmet alımları 4-Cari Transferler 5-Sermaye Giderleri 5-SONUÇ 1-AMAÇ Uzunköprü Belediyesinin 2013 yılı gelir ve giderleri ile bunlara iliģkin hesap ve kayıt iģlemlerinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesi gereğince belirtilen süre içerisinde denetimi yapmak üzere Belediye Meclisinin tarihli toplantısında gizli oyla seçilen ve 5 kiģiden oluģan komisyonun çalıģmalarına baģladığı, 20/02/2013 tarihinde Denetim Komisyonu BaĢkanlığına Bülent CEYLAN, Üyeliklere ise Muharrem ÖZGEN, Fikret DÜZENLĠ, Y. Ziya YALNIZ, Hacer DOĞRUGÜVEN seçilmiģlerdir. Ayrıca komisyonun aldığı 2 nolu kararla da Belediye personelinden yardımcı memur olarak ta görevlendirilen BarıĢ TEKNETARLA, Mehmet BALABAN, Recep TUNÇELĠ den yararlanması uygun görülmüģtür. 2-DAYANAK Komisyonumuz yaptı çalıģma ile Belediyenin 2013 yılı gelir ve giderlerinin yanı sıra bunlara iliģkin hesap ve kayıt iģlemlerinin incelenip değerlendirilmesinde 5393 Sayılı Belediye Kanunu 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2464 Sayılı Belediye Gelirler Kanunu 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunu 3194 Sayılı Ġmar Kanunu 2942 Sayılı KamulaĢtırma Kanunu 237 Sayılı TaĢıt Kanunu 6183 Sayılı Amme Alacakları Kanunu 1593 Sayılı Umumi Hıfzı Sihha Kanunu 6111 Sayılı Yeniden Yapılandırma Kanunu 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu 2872 Sayılı Çevre Kanunu 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 4857 Sayılı ĠĢ Kanunu 6245 Sayılı Harcırah Kanunu ile Bunlara Bağlı Yönetmelikler ve Bakanlık Genelgeleri Esasa Alınarak; Belediyenin KuruluĢ Ģemasında yer alan Müdürlük ve buna bağlı tüm birimlerin çalıģmalarında kaynaklarında ekonomik ve verimlilik esaslarına göre yönetip yönetilmediğinin değerlendirilmesi ayrıca kurumu zarara uğratılıp uğratılmadığının tespiti için tamamen bağımsız ve objektif bir denetleme amaçlanmıģtır.

3 3- SUNUġ Denetim Komisyonumuz, yasadan kaynaklanan görevini icra etmek için 2013 yılı ile ilgili aylık mizan değerleri kesin hesap, bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırılması tablosu bütçe giderlerinin fonksiyonel sınıflandırılması tablosu, ödeme listesi gibi mali veriler üzerinde çalıģmıģtır. Bununla birlikte 2013 yılı gelir ve giderleri ile ilgili olarak birim müdürleri ile yazıģmalar yapılmıģ olup cevap yazıları yazımız ekindedir. Raporumuzun inceleme ve araģtırma bölümünde bütçe ve kesin hesap karģılaģtırmaları belediye gelirleri ve belediye giderleri, borç ve alacakları ve bilanço ana baģlıklar halinde incelenmiģ ve komisyonumuzun tespitleri sıralanmıģtır. Raporumuzun sonuç bölümünde ise denetim komisyonumuzun kanaat ve kararı yer almaktadır. 4- ĠNCELEME VE ARAġTIRMALAR Uzunköprü Belediye BaĢkanlığı tahsilat iģ ve iģlemlerinin 2013 yılında düzenli olarak yapıldığı, tahsilat yönetmeliğinin 10, 11, 12, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 39 uncu maddelerine uyulduğu, Belediyenin normal tahsilatına bilgisayardan kesilen makbuzlar ile yapıldığı ve irsaliyenin bilgisayardan görülmüģtür. Bilgisayardan kesilmeyen normal tahsilât makbuzları irsaliyeler karģılaģtırılmıģ ve tahsilâtların bankaya yattığı görülmüģtür. A- BELEDĠYENĠN GELĠRLERĠ 1- VERGĠ GELĠRLERĠ: ,46.-TL 1- a) Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler: ,94.-TL Mülkiyet Üzerinden Alınan 2012 Yılı Devri 2013 Yılı Tahakkuk 2013 Yılı Tahsil 2014 Yılına Devir ,52.-TL 1, ,50.-TL 1, ,94.-TL 1, ,08.-TL Tahsil Oranı %46 Bina Vergisi ,18.-TL ,69.-TL TL ,54.-TL %54 Asa Vergisi ,46.-TL ,05.-TL ,75.-TL ,76.-TL %49 Arazi Vergisi ,57.-TL ,90.-TL ,63.-TL ,84.-TL %48 Çevre Temizlik ,31.-TL ,86.-TL ,23.-TL ,94.-TL %33 TOPLAM ,52.-TL ,50.-TL ,94.-TL ,08.-TL %46 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergilerdeki ortalama 2013 yılının tahsilat oranının %46 olduğu, 2013 yılı tahsilatının düģük olduğu, tahsilat oranının arttırılması için gerekli hassasiyet gösterilip mükellefler ile diyalog kurulup tahsilatın arttırılması çalıģmaları yapılmalıdır. 1-b) Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergiler: ,97.-TL 2012 Yılı 2013 Yılı 2013 Yılı Tahsil 2014 Yılı Devir Tahsil Devri Tahakkuk Oranı Dah.Al.Mal.Hiz.Glr ,04.-TL ,79.-TL ,97.-TL ,92.-TL %88 Özel Tüketim Ver. 176,94.-TL ,47.-TL ,64.-TL 862,83.-TL %99 Dah.Al.Mal.Hiz.Ver ,10.-TL ,32.-TL ,33.-TL ,09.-TL %64 TOPLAM ,04.-TL ,79.-TL ,97.-TL ,92.-TL %88 Mal ve Hizmet Vergilerindeki 2013 yılının tahsilat oranı %88 olduğu,2013 yılı tahsilatının iyi olduğu görülmüģtür.

4 1-c) Harçlar: ,55.-TL 2012 Yılı Devri 2013 Yılı Tahakkuk 2013 Yılı Tahsil 2014 Yılı Devir Tahsil Oranı Harçlar ,46.-TL ,40.-TL ,55.-TL ,75.-TL %78 Diğer Harçlar ,46.-TL ,40.-TL ,55.-TL ,75.-TL %78 Bina ĠnĢaat Harcı ,91.-TL ,91.-TL - %100 Hayv.Kes.Mua ,18.-TL ve Den. Harcı ,19.-TL ,01.-TL %99 ĠĢgal Harcı ,90.-TL ,38.-TL ,63.-TL ,65.-TL %49 ĠĢyeri Açma ,00.-TL ,00.-TL Ġzni Harcı %100 Ölçü ve tartı aletleri Mu ,20.-TL - % ,20.-TL Harcı Tatil Günlerinde 300,00.-TL ,00.-TL ÇalıĢma ,00.-TL 300,00.-TL %99 Ruh.Hrc Tellaklık Harcı ,65.-TL ,65.-TL - %100 Diğer Harçlar 4.085,56.-TL ,07.-TL ,15.-TL ,92.-TL %90 TOPLAM ,46.-TL ,40.-TL ,55.-TL ,75.-TL %78 Harçlarda 2013 yılı tahsilat oranının %78 olduğu, 2013 yılı tahsilatının iyi olduğu görülmüģtür. 1-d) TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirler TL 2012 Yılı Devri 2013 Yılı Tahakkuk 2013 Yılı Tahsil 2014 Yılı Devir Tahsil Oranı TeĢebüs ve ,03.-TL mülkiyet Gelirleri ,28.-TL ,80.-TL ,51.-TL %48 Mal SatıĢ % ,00.-TL ,00.-TL Gelirleri - Diğer Mal SatıĢ % ,00.-TL ,00.-TL - Gelirleri Ġlan ve Reklam % ,72.-TL 4.302,72.-TL - Gelirleri Çevre ve Esenlik Hizmetlerine iliģkin Gelirler Su Hizmetlerine % ,89.-TL ,10.-TL ,41.-TL ,58.-TL ĠliĢkin Gelirler UlaĢtırma % ,95.-TL ,31.-TL ,72.-TL ,54.-TL Hiz.ĠlĢk.Gelirler Diğer % ,23.-TL , ,14.-TL ,53.-TL Hiz.Gelirleri Tars.Hiz.Gelirleri ,23.-TL , ,79.-TL ,19.-TL %41 Ecrimisil Gelirl ,51.-TL , ,23.-TL ,16.-TL %34 Diğ.TaĢnm.Ki.Ge ,22.-TL , ,79.-TL ,51.-TL %51 TOPLAM ,03.-TL , ,80.-TL ,51.-TL %48 TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde 2013 tahsilat oranının % 48 olduğu, 2013 yılının tahsilat oranının düģük olduğu tahsilatın arttırılması için gerekli hassasiyetin gösterilmesi

5 1-e) Alınan BağıĢ ve Gelirler: TL 2012 yılı Devri 2013 yılı tahakkuk 2013 yılı tahsil 2014 yılına Tahsil devir Oranı Alınan Bağ.ve Yrd TL TL %100 KiĢilerden Ġl.Yrd 200,00.-TL 200,00.-TL %100 Proje Yardımları TL TL %100 TOPLAM TL TL %100 1-f) Diğer Gelirler: TL 2012 Yılı Devri 2013 Yılı Tahakkuk 2013 Yılı Tahsil 2014 Yılına Tahsil Devir Oranı Diğer Gelirler ,76.-TL ,92.-TL ,32.-TL ,36.-TL %97 Faiz Gelirleri ,46.-TL ,46.-TL %100 KiĢi ve Kur.Al.Paylar ,00.-TL ,26.-TL ,06.-TL ,20.-TL %99 Vergi ve Har.Ge.Al.Pay ,33.-TL ,33.-TL %100 Merkezi Ġdare Ge.Al.Pa ,33.-TL ,33.-TL %100 Kamu Harc.Kat Payı ,00.-TL ,89.-TL ,69.-TL ,20.-TL %75 Kanalz. Harc.Kat Payı 1.375,00.-TL 1.375,00.-TL %100 Yol Harc.Katılım Payı ,00.-TL 2.311,80.-TL ,20.-TL %18 Diğ. Harc.Katılım Payı ,89.-TL ,89.-TL %100 Mah.Ġdare.Ait Paylar 805,04.-TL 805,04.-TL %100 Made.ĠĢl.Alınan Paylar 805,04.-TL 805,04.-TL %100 Para Cezaları ,51.-TL ,62.-TL ,71.-TL ,42.-TL %67 Ġdari Para Cezaları ,94.-TL ,71.-TL ,04.-TL ,61.-TL %20 Diğer Ġdari Para Cezaları ,94.-TL ,71.-TL ,04.-TL ,61.-TL %.20 Vergi Cezaları ,57.-TL ,89.-TL ,65.-TL ,81.-TL %96 Vergi ve Diğ.Amme ,23.-TL ,23.-TL %100 Alc.Gec.Zammı Vergi BarıĢı Tefe Tutarı ,69.-TL ,69.-TL %100 Diğ.Verg ,57.-TL ,97.-TL ,73.-TL ,81.-TL %87 Cezaları Diğ.Para Cezaları TL TL %100 Zamanında Ödenmy.Ücrt.Gel.Aln. Ceza TL TL %100 Diğ.ÇeĢtli Gelirler ,25.-TL ,58.-TL ,09.-TL ,74.-TL %76 Diğ.Çeit.Gelirler ,25.-TL ,58.-TL ,09.-TL ,74.-TL %76 Ġrat Kaydedil. Nakdi teminatlar 6.730,00.-TL 6.730,00.-TL %100 KiĢilerden Alacaklar 8.310,81.-TL 8.310,81.-TL %100 Otopark Yönt.Uyar ,25.-TL ,46.-TL.-TL ,88.-TL ,91.-TL %83

6 Alınan Otopark bedeli Yukarıda ,31.-TL ,40.-TL ,91.-TL Tanımlanmayan %76 ÇeĢ.Gelirler TOPLAM ,76.-TL ,92.-TL ,32.-TL ,36.-TL %97 B- BELEDĠYENĠN GĠDERLERĠ NORM KADRO DOLU BOġ Memur SözleĢmeli Personel 13 ĠĢçiler (Daimi) Hizmet Alımı iģçileri PERSONEL GĠDERLER TL 2012 Yılı 2013 Yılı ArtıĢ Oranı Memurlar ,02.-TL ,95.-TL % 19 SözleĢmeli Personel ,31.-TL ,52.-TL % 9 ĠĢçiler ,96.-TL ,15.-TL % 0 Diğer Personel ,71.-TL ,21.-TL % 7 TOPLAM ,00.-TL ,83.-TL % 7 SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA DEVLET PĠRĠMLERĠ TL Memurlar ,69.-TL ,85.-TL % 4 SözleĢmeli Personel ,31.-TL ,53.-TL %7 ĠĢçiler ,71.-TL ,88.-TL %12 TOPLAM ,71.-TL ,26.-TL %8 MAL VE HĠZMET ALIMLARI 2012 Yılı 2013 Yılı ArtıĢ Oranı Tük.Yön.Mal ve Malz. Alımları ,84.-TL ,86.-TL %19 Yolluklar ,74.-TL ,75.-TL %24 Görev Giderleri ,79.-TL ,28.-TL %00 Hizmet Alımları ,73.-TL ,37.-TL %34 Temsil ve Tanıtma Gi ,95.-TL ,59.-TL %40 Menk.Mfl.Gayr.Hak. Bak.ve Onr.Gid ,16.-TL ,78.-TL %23 Gayr.Mal Bak.Orm.Gideri ,27.-TL ,91.-TL %42 Tedavi ve Cenaze Gid 3.396,84.-TL ,78.-TL %233 TOPLAM ,32.-TL ,48.-TL %17

7 FAĠZ GĠDERLERĠ: ,57.-TL 2012 Yılı 2013 Yılı ArtıĢ Oranı Faiz Giderleri ,41.-TL ,57.-TL %22 TOPLAM ,41.-TL ,57.-TL CARĠ TRANSFERLER TL 2012 Yılı 2013 Yılı ArtıĢ Oranı Görev Zararları ,11.-TL ,62.-TL Kar Amacı ,88.-TL ,82.-TL Gütme.Kurl.Yap.Trns. %30 Hane Halkına Yap.Tr ,20.-TL ,28.-TL %05 Gel.Ayrl.Paylar ,54.-TL ,61.-TL %24 TOPLAM ,73.-TL ,33.-TL %12,5 SERMAYE GĠDERLERĠ TL 2012 Yılı 2013 Yılı ArtıĢ Oranı Mamul Mal Alımı ,25.-TL ,00.-TL Gayrim.Alım.KamulĢ ,70.-TL ,70.-TL %56 Gayr.Serm.Ürt.Gid ,37.-TL ,11.-TL %15 TOPLAM ,32.-TL ,81.-TL %07 Belediyemizin 2013 Yılı Gelirlerin toplamı ,45.-TL olup, 2013 Yılı Giderlerin toplamı ,28.-TL dir. Gelir-Gider adasındaki ,83.-TL, farkı karģılılıkları Giderlerde muhasebe kayıtlarında alınan rakamlar, Bütçe emanetleri hesabında görülmektedir TEMSĠL ve ĠKRAM GĠDERLERĠ Ogün ENGĠN 4.880,00.-TL Notist Müzik Yapım ,20.-TL Cavide ATASAYANLAR 2.752,00.-TL Fatisa Turizm 885,00.-TL Ergene Otel ,00.-TL Dedeoğlu Sarrafiye 2.312,00.-TL Merih Pastanesi 6.560,00.-TL Serkan Çağrı ,00.-TL Cenk ÇAKIR ,00.-TL Klas Çiçekçilik ,00.-TL Aydın Gıda TL Aheste Müzik TL Uzunköprü Gazetecilik 2.079,00.-TL Öztürk Turizm 1.320,00.-TL Ebru ENGÜN ,40.-TL Trakya Restaurat 960,00.-TL Edirne Ajans TL Cüneyt ġentürk 5.062,00.-TL B Tipi Askeri Gazino 2.239,90.-TL Mehmet DURSUN 3.540,00.-TL Aheste Müzik 3.540,00.-TL Hür Gazete 118,00.-TL Ġsmail BektaĢ 6.760,00.-TL Erkan TAġKIN 1.320,00.-TL Klas Çiçek Evi 500,00.-TL Günnur AKAY 880,00.-TL Cadde Lokantası 515,00.-TL Karakayalar ,00.-TL Uzunköprü Köftecisi 9.229,50.-TL Çobanoğlu Av. Org ,99.-TL Kalkandelen Mobilya 885,00.-TL Engin Emirhan 1.365,25.-TL Muhammer Aklan 195,00.-TL Ġbrahim ERKAL 4.705,00.-TL IĢık Restaurant 4.320,00.-TL Öner YEMEK ,20.-TL Efem Organizasyon ,00.-TL Güney Peynircilik 660,00.-TL ġermin TEKEL 660,00.-TL Özcan Atasayarlar 600,00.-TL Özge Didem AYÖZGER 5.900,00.-TL Hasan Kaya ,00.-TL Bülent SEZER 372,60.-TL Cazgır Dondurma 600,00.-TL Yusuf ÇETĠN ,82.-TL Bahattin Teoman 315,00.-TL A Plus IĢık Görüntü 9.440,00.-TL Kral Reklam 1.203,60.-TL

8 TANITIM ve AĞIRLAMA GĠDERLERĠ Adem Özsoy ,00.-TL Aksiyon Prof.Promos. 826,00.-TL Edirne Ajans 2.596,00.-TL Atalay Medya 1.357,00.-TL Ney Reklam ,40.-TL Derya Azman 9.212,85.-TL Dedeoğlu Sarrafiye 480,00.-TL Ayten Çakır 158,52.-TL Hür Gazete 7.422,20.-TL Muhammer ÇĠFTÇĠ 6.260,90.-TL Mor Mimarlık 1.752,30.-TL Nazmi METĠN 118,00.-TL Kral Reklam ,10.-TL Baysan Bayrak 6.961,80.-TL Cenk Çakır 200,00.-TL Nurten YALÇINKAYA 120,12.-TL Karakayalar Matbaa ,20.-TL Edirne Güncel 236,00.-TL Umut Pehlivan 1.652,00.-TL Edirne Radyo 236,00.-TL BarıĢ Gazetecilik 8.496,00.-TL Hebo Yapı Sanayi 5.664,00.-TL Serhat Ataatan 770,00.-TL Mesut Çınar 236,00.-TL Mehmet GrammeĢin 4.745,00.-TL Uzunköprü Radyo Tv ,00.-TL Bahattin Teoman 3.475,00.-TL Yücel KARTAL 3.800,50.-TL Tora Kırtasiye 200,60.-TL 2 N Medya 6.513,60.-TL Asal Grup 8.850,00.-TL Edirne Gazetecilik 590,00.-TL Cansey Spor 2.560,50.-TL Bilgi Nevser 590,00.-TL Bülent ĠĢcan ,00.-TL Merih Pastanesi 985,00.-TL Cavide Atasayanlar 205,00.-TL Hasan Tekin 396,00.-TL Davut GÖK 2.020,00.-TL Hüsnü Altıneller 6.726,00.-TL Melike Öztürk 1.872,00.-TL Hasan Tahsin Eryonar 118,00.-TL BÜTÇE ĠNCELEMESĠ VE ARAġTIRMALAR 2013 YILI BĠLANÇOSU A-DÖNEN VARLIKLAR HAZIR DEĞERLER 1-)Bankalar T.C.Z.B.Otop ark T.C.Z.B.Ġmar Affı T.C.Z.B.Vade siz Yapı Krd Bankası Ġ.N.G.Bankası Garanti Bankası Vakıfbank ,52.-TL ,35.-TL ,93.-TL 394,27.-TL 2.761,81.-TL 2.416,79.-TL 5.231,57.-TL ,18.-TL ,10.-TL ,29.-TL KISA VAD YAB KAYNAKLAR 1- Banka Kredileri Ġller Bankası ĠĢ Bankası 2- Faaliyet Borçları 3- Alınan Depozito ve Teminatlar 4- Emanet Hesapları 5- Ödenecek Vergiler 6- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri ,87.-TL ,73.-TL ,65.-TL ,20.-TL ,55.-TL ,55.-TL ,60.-TL ,50.-TL ĠĢ Bankası Ak Bank 5.236,15.-TL 5.919,09.-TL 7- Fonlar Ödenecek vergi fonlar ,07.-TL ,82.-TL Halk Bankası ,72.-TL 8- Kamu 6.180,96.-TL

9 Halk BankasıYapı Denetim Hesabı Halk Bankası Asker Aileleri Halk Bankası Gecekondu Hes Döviz Hesabı(TL) Kredi Kart Hesabı 2-)Verilen Ödeme Emirleri(-) 3-)Menkul Kıymetler Hesabı 4-)Faaliyet Alacakları 5-)KiĢilerden Alacaklar 6-)Stoklar 7-)Ön Ödemeler B-DURAN VARLIKLAR AKTĠF TOPLAMI ,78.-TL 6.669,25.-TL ,06.-TL ,01.-TL ,64.-TL ,84.-TL ,01.-TL ,64.-TL ,84.-TL 7.532,63.-TL ,68.-TL ,29.-TL 6.701,87.-TL ,61.-TL ,72.-TL ,90.-TL Ġdareleri Fonları 8- Vadesi GeçmiĢ Borçlar B-UZUN VADELĠ YABANCI KAY. 1-)Banka Kredileri Ġller Bankası ĠĢ Banklası 2-)Diğer Borçlar Kamuya Olan Ert.Borçlar B- ÖZ KAYNAKLAR PASĠF TOPLAMI ,01.-TL , ,07.-TL ,69.-TL ,90.-TL 30/12/2013 Takvim yılı sonu Belediyenin Bilançosunu incelediğimizde: 1- Raporumuzdaki 31/12/2013 tarihli bilançoda yer alan bilanço bakiyeleri, kanuni defter kayıtlarıyla mutabakatlı olduğu ve gerçeği yansıttığı, bilanço muhasebe sistemi genel tebliğinde belirtilen ilkelere uygun olduğu görülmüģtür yılsonu denetimimizde mal ve hizmet alıģ faturalarının gerçeği yansıttığı nakit ödemelerin ve borç alacak iliģkilerinin mal ve hizmet alımıyla uyumlu olduğu görülmüģtür. Bankalar ve firma kayıtlarında yer alan cari hareketlerin ve bakiyelerinin mutabakatları yaptırılmıģ olup bu hesaplara iliģkin bakiyelerin gerçek durumu ifade ettiği ve kayıtlarla mutabık olduğu tespit edilmiģtir. 3- Tahsilât konusunda yasal mevzuat koģullarında taksitlendirme ve ödeme kolaylığı koģullarını araģtırarak Tahsilât Performans raporları düzenleyerek çalıģmaların yapılması tahsilatı arttıracağı düģüncesindeyiz. 4- Belediye alacaklarının tahsilinin sağlaması, yapılması gereken hizmetleri daha kısa sürede gerçekleģmesine katkıda bulunacaktır. 5- Belediye gelirlerinin tarh, tahakkuk ve tahsil iģlemlerinin mevzuata uygun bir Ģekilde yapıldığı anlaģılmıģtır. 6- Belediyemiz bünyesinde araçlar için <<HASAR TESPĠT KOMĠSYONU>> kurulması nı ayrıca her araç için araç tanıtım ve bakım kartının tutulmasını, böylece bir yıl içersinde hangi araca ne kadar masraf yapıldığı ve her aracın kartına bakılarak her zaman tasarruflu harcama yapılmasını sağlamak hem de araç hakkında detaylı bilgi alınması sağlanmıģ olacaktır Sayılı Kamu Ġhale Kanunu kapsamında gerek doğrudan temin gerekse pazarlık ve açık ihale usulü ile alımlarla ilgili dosyalar ve alımlar incelenmiģtir.4734 S. Kanuna göre doğrudan temin alımlarında genellikle firmalardan yasaya uygun üç teklif alındığı,

10 5393 Sayılı Belediye Kanunun 25. Maddesi gereğince Belediye Meclisince oluģturulan komisyonumuzca hazırlanan bu raporda Belediye kaynaklarının ekonomik ve daha verimli kullanılması bakımından önerilerde bulunulmuģ, Belediye harcamalarının mali iģlemlere iliģkin kararların mevzuata uygunluğu incelenmiģtir Sayılı Kanunun amacına yönelik olarak da Belediye kaynaklarının kullanılmasında hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere tespit edilen denetim sonuçları yukarıda değerlendirilmiģ olup Uzunköprü Belediye Meclis BaĢkanlığına arz olunur. 28/03/2014 Bülent CEYLAN Muharrem ÖZGEN Fikret DÜZENLĠ Denetleme Komisyon BaĢkanı Denetleme Komisyon Üyesi Denetleme Komisyon Üyesi Yusuf Ziya YALNIZ Denetleme Komisyon Üyesi Hacer DOĞRUGÜVEN Denetleme Komisyon Üyesi

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS DENETİM KOMİSYONU 2011 YILI RAPORU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS DENETİM KOMİSYONU 2011 YILI RAPORU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS DENETİM KOMİSYONU 2011 YILI RAPORU DENETLEME YERİ İLİ : SAMSUN BELEDİYE BAŞKANI : Yusuf Ziya YILMAZ DENETLEYEN MECLİS ÜYESİ : Kerami GÜRBÜZ MECLİS ÜYESİ : Arif KOSİF

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇERİK KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ 1 KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 10 T.C.

Detaylı

ERENLER BELEDİYESİ. 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 1

ERENLER BELEDİYESİ. 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 1 ERENLER BELEDİYESİ 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 1 ERENLER BELEDİYESİ ÖNSÖZ Günümüz bilgi çağı, baģ döndürücü hızla geliģen teknolojiyi takip ederek, geliģerek, çoğalan genç nüfusumuza

Detaylı

2007 MALİ YILI SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü FAALİYET RAPORU

2007 MALİ YILI SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü FAALİYET RAPORU 2007 MALİ YILI SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU VE HAZIRLAMA GEREKÇESİ 6 MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI 6 2007 YILI MALİ BİLGİLER

Detaylı

ANKARA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ANKARA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ANKARA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

2 BAKIRKÖY BELEDĠYE MECLĠS ÜYELERĠ... 5 KOMĠSYONLAR...

2 BAKIRKÖY BELEDĠYE MECLĠS ÜYELERĠ... 5 KOMĠSYONLAR... ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ... 2 BAKIRKÖY BELEDĠYE MECLĠS ÜYELERĠ... 5 KOMĠSYONLAR... 7 TEFTĠġ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ... 9 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ... 10 YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ... 11 TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ... 17

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYESİ

T.C. ÇORUM BELEDİYESİ T.C. ÇORUM BELEDİYESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU MART 2010 SUNUġ 2 I.GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon 3 B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 6 1. Fiziksel Yapı 6 2. Örgüt Yapısı

Detaylı

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 ĠÇERĠK I) TÜRKĠYE ADALET AKADEMĠSĠ 2013 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠMĠ RAPORU 1 II) TÜRKĠYE ADALET AKADEMĠSĠ 2013 YILI PERFORMANS DENETĠMĠ

Detaylı

Cemal AKIN Belediye BaĢkanı

Cemal AKIN Belediye BaĢkanı ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU Bilindiği üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 56. Maddesi gereğince Belediye BaĢkanlarının 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. Maddesinin dördüncü fıkrasında

Detaylı

Değerli HemĢehrilerim,

Değerli HemĢehrilerim, Değerli HemĢehrilerim, Çorum bugün sahip olduğu kalkınma dinamiği ile ülkemizin hızla geliģen, etki alanını hızla artıran bir kenti konumundadır. Bu kalkınma belli bir alanda değil birçok sahada sürmektedir.

Detaylı

GAP BÖLGE KALKINMA ĠDARESĠ BAġKANLIĞI 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

GAP BÖLGE KALKINMA ĠDARESĠ BAġKANLIĞI 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU GAP BÖLGE KALKINMA ĠDARESĠ BAġKANLIĞI 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 ĠÇĠNDEKĠLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

S.S. TİMKO ETİ GAYRİMENKUL İŞLETME KOOPERATİFİ

S.S. TİMKO ETİ GAYRİMENKUL İŞLETME KOOPERATİFİ S.S. TİMKO ETİ GAYRİMENKUL İŞLETME KOOPERATİFİ 2013 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU DENETİM KURULU FAALİYET RAPORU BİLANÇO VE GELİR GİDER TABLOSU 2014 YILI TAHMİNİ BÜTÇESİ Rüzgarlı Caddesi Celal Atik

Detaylı

TÜRK MÜHENDĠS VE MĠMAR ODALARI BĠRLĠĞĠ FĠZĠK MÜHENDĠSLERĠI ODASI MALĠ ĠġLER YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRK MÜHENDĠS VE MĠMAR ODALARI BĠRLĠĞĠ FĠZĠK MÜHENDĠSLERĠI ODASI MALĠ ĠġLER YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRK MÜHENDĠS VE MĠMAR ODALARI BĠRLĠĞĠ FĠZĠK MÜHENDĠSLERĠI ODASI MALĠ ĠġLER YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; TMMOB Fizik Mühendisleri Odası ve Odanın tüm birimlerinde,

Detaylı

(A) T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü GENEL BÜTÇELĠ ĠDARELER VE ÖZEL BÜTÇELĠ ĠDARELER MUHASEBE YETKĠLĠSĠ SERTĠFĠKA SINAVI

(A) T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü GENEL BÜTÇELĠ ĠDARELER VE ÖZEL BÜTÇELĠ ĠDARELER MUHASEBE YETKĠLĠSĠ SERTĠFĠKA SINAVI T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü KĠTAPÇIK TÜRÜ GENEL BÜTÇELĠ ĠDARELER VE ÖZEL BÜTÇELĠ ĠDARELER MUHASEBE YETKĠLĠSĠ SERTĠFĠKA SINAVI Sınav Tarihi : 07 MART 2015 Sınav BaĢlangıç Saati : 10:00

Detaylı

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER 01.01.2011-31.12.2011 TARĠHLERĠ ARASI NĠĞDE BELEDĠYESĠ 2011 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı Çorum Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün görev yetki ve sorumlulukları ile teşkilat yapısını ve işleyişini

Detaylı

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü /// İşletme ve İştirakler Müdürlüğü 300 Özel durumlarda bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ihtiyaca binaen temizlik yönünden destek Ümraniye İlçesi sınırlarındaki Aile ve Sosyal Politikalar Hizmet Binası,

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU Birim Faaliyet Raporu 2013 T.C. MALĠYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU MART 2014 Genel Müdür SunuĢu Genel Müdürlüğümüzün görevleri 178 KHK nın 11 inci maddesi ile 5018

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BĠLANÇO VARLIKLAR I- CARĠ VARLIKLAR Dipnot Bağımsız Bağımsız Denetimden GeçmiĢ Denetimden GeçmiĢ Cari Dönem Önceki Dönem (31/12/2011) (31/12/2010) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Mad.14 149.091.495

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. SÜMER HOLDĠNG Aġ 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. SÜMER HOLDĠNG Aġ 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI SÜMER HOLDĠNG Aġ 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiģ, Rapor Değerlendirme Kurulu

Detaylı

T.C. ARSUZ BELEDİYESİ 01.04.2014 31.12.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

T.C. ARSUZ BELEDİYESİ 01.04.2014 31.12.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU T.C. ARSUZ BELEDİYESİ 01.04.2014 31.12.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1 MĠLLETE EFENDĠLĠK YOKTUR HĠZMET VARDIR BU MĠLLETE HĠZMET EDEN ONUN EFENDĠSĠ OLUR 2 K.ATATÜRK 01.04.2014-31.12.2014 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU

Detaylı

İ 1. İ İ ġ IĞI. Saygıdeğer Meclis Üyeleri,

İ 1. İ İ ġ IĞI. Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Afyonkarahisar Belediyesinin 2012 yılı Faaliyet Raporu belediye birim ve müdürlüklerinin titiz çalışmaları sonunda hazırlanarak sizlere sunulmuştur. Raporun hazırlanmasında görev

Detaylı

2010 YILI FAALĠYET RAPORU

2010 YILI FAALĠYET RAPORU ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 2 ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 3 4 Değerli Meclis Üyeleri, 5393 sayılı Kanunu ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol

Detaylı

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER 01.01.2010-31.12.2010 TARĠHLERĠ ARASI NĠĞDE BELEDĠYESĠ 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

2013 MALİ YILI KESİN HESABI

2013 MALİ YILI KESİN HESABI 2013 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2013 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-17 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 18

Detaylı

TÜRKİYE CİMNASTİK FEDERASYONU 01.01.2012 31.12.2012 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU

TÜRKİYE CİMNASTİK FEDERASYONU 01.01.2012 31.12.2012 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU TÜRKİYE CİMNASTİK FEDERASYONU 01.01.2012 31.12.2012 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU 1- GİRİŞ 1.1-) Konu Türkiye Cimnastik Federasyonu nun 01.01.2012-31.12.2012 dönemi hesap ve faaliyetlerinin, 3289 sayılı

Detaylı

İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Detaylı

ANKARA ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġġrketġ 31 ARALIK 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR

ANKARA ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġġrketġ 31 ARALIK 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR ANKARA ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġġrketġ 31 ARALIK TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR Ankara Anonim Türk Sigorta ġirketi Yönetim Kurulu na: BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU 1. Ankara Anonim Türk Sigorta ġirketi

Detaylı

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLAR (BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ)

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLAR (BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ) AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLAR (BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ) 30 EYLÜL 2008 TARĠHLĠ ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA

Detaylı