BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:106 7.ÇOCUK ÞÛRÂSI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:106 7.ÇOCUK ÞÛRÂSI"

Transkript

1 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:106 7.ÇOCUK ÞÛRÂSI

2 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: Çocuk Meclisi Çocuk 7. Şûrâsı KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 106 Tashih Ekrem KAFTAN Tasarým Ayþe ERGÜL Baský Seçil Ofset Ltd. Þti. Tel: (Pbx) Fax: ÞUBAT 2009

3 Sevgili Hemþehrilerim Baðcýlar'ýn Ýstanbul'un en önemli ilçelerinden biri haline gelmesi için gece gündüz çalýþmaya devam ediyoruz. Bütün hizmetlerimizde sizlerin fikirlerine müracaat ettik ve bugünlere beraber geldik. Gönüllü Meclislerimiz sizlerle aramýzda her zaman köprü oldu. Çocuk Meclisimiz de kurulduðu günden beri yürüttüðü çalýþmalarla örnek oldu. Baðcýlar 150 bine yakýn öðrencimizin yaþadýðý bir ilçemiz. Bütün öðrencilerimizin saðlýklý bir ortamda eðitim görmeleri ve büyük baþarýlara imza atmalarý için belediye olarak üstümüze düþeni her zaman yerine getirdik. Okullarýmýzýn bütün sýnýflarýna bilgisayar ve projeksiyon cihazý hediye ederek teknolojinin eðitim hayatýmýzda daha fazla yer almasýný saðladýk. Çocuklarýmýzýn güvenliðine büyük önem veriyoruz. Bu sebeple bütün okullarýmýza ÖNSÖZ Lokman ÇAÐIRICI Belediye Baþkaný kamera güvenlik sistemleri kurarak, çocuklarýmýzýn her türlü tehlikeden korunmasýný saðladýk. Baðcýlar'daki parklarýmýzýn büyük bölümünü yeniden düzenlerken eskiyen ve yýpranan çocuk oyun gruplarýný da deðiþtirerek hizmete sunduk. Biz çocuklarýmýzýn geleceðimiz olduðunu hiç unutmadan çalýþýyoruz. Sizler, bilgiyle, kültürle, sanatla, manevi deðerlerimizle ve dünyanýn sürekli deðiþen ve geliþen güzellikleriyle donanmýþ olarak yetiþtiðiniz zaman ülkemizin ve milletimizin geleceði de o kadar güzel olacaktýr. Biz çocuk haklarýný tarih boyunca zaten en iyi þekilde bilen ve haklarý koruyan bir milletiz. Çocuk haklarýnýn öncelikle olarak ele alýndýðý 7. Çocuk Þûrâmýza katýlan okullarýmýza ve öðrencilerime teþekkür ediyor, sevgili yavrularýmýzýn gözlerinden öperek baþarýlarýnýn devamýný diliyor, öðretmenlerimize saygýlarýmý sunuyorum.

4

5

6

7 Çocuk Haklarý Yasasý

8 Çocuk Haklarý Yasasý

9 Çocuk Haklarý Yasasý Ben çocuðum. On sekiz yaþýna kadar bir çocuk olarak vazgeçilmez haklara sahibim.

10 Çocuk Haklarý Yasasý Kýz çocuk, erkek çocuk farketmez. Doðduðumuz yer, konuþtuðumuz dil de farketmez. Büyüklerimizin inançlarýnýn, görüþlerinin farklý olmasý yüzünden çocuklara ayýrým yapýlmaz. Bu haklara sahip olmak için çocuk olmak yeterlidir. Ben çocuðum, büyükler gibi iþte çalýþamam.

11 Çocuk Haklarý Yasasý Büyükler çocuklarla ilgili bütün yasalarda, bütün giriþimlerde önce çocuklarýn yararlarýný düþünürler. Büyükler bu ödevlerini yapamýyorsa, devlet çocuklara bakar ve korur.

12 Boþ zamanlarýmý deðerlendirmem, oynamam eðlenmem için çocuk bahçeleri, çocuk kulüpleri, kitaplýklar ve spor okullarý açýlýr. Her çocuk böyle faaliyetlere özendirilir. Bunlardan yararlanmak hepimizin hakkýdýr. Çocuk Haklarý Yasasý

13 Çocuk Haklarý Yasasý Bu haklarýmýn korunmasý için gereken her türlü çaba gösterilir. Haklarýmdan yararlanmam bütün devletlerin güvencesi altýndadýr. Çocuklar zararlý maddelere karþý korunurlar. Bunlarý üretenler ve çocuklara verenler cezalandýrýlýrlar.

14 Çocuk Haklarý Yasasý Bizi büyüten, yol gösteren büyüklerimize bizi daha iyi eðitsinler diye yardým edilir.

15 Çocuk Haklarý Yasasý Çocuklarýn hayatýný korumak herkesin ilk görevidir. Yaþamak; Her çocuðun temel hakkýdýr. Çocuklarý kaçýrýp kötü kiþilere satan, onlarý uygunsuz bir þekilde çalýþtýrmak isteyenlerle tüm devletler mücadele ederler. Çocuklarý korurlar.

16 Çocuk Haklarý Yasasý Hiçbir çocuk insanlýk dýþý yöntemler ile ya da aþaðýlanarak cezalandýrýlamaz. Çocuklar suç iþlemiþse uygulanacak cezalar yaþýna uygun, geliþmelerini engellemeyecek ve iyimser olmalýdýr.

17 Çocuk Haklarý Yasasý Her çocuða doðduðunda bir isim konur, devlet bu ismi kaydeder ve çocuða kimlik verir, artýk o çocuk devletin vatandaþý olur. Büyükler kendi çýkarlarý için çocuklarý kullanamazlar.

18 Çocuk Haklarý Yasasý Arkadaþlarýmla barýþ içinde toplanabilirim, dernekler kurabilirim, kurulu derneklere üye olabilirim.

19 Çocuk Haklarý Yasasý Bütün çocuklarýn saðlýklarý, eðitim haklarý, beslenme ve bakýmlarý güvence altýna alýnýr. Konan ismim, kazandýðým vatandaþlýk hakkým ve aile baðlarým korunur. Bunlarý deðiþtirmek için hiç bir baský uygulanamaz. Bunlar benden alýnýrsa bütün devletler ona karþý çýkar.

20 Çocuk Haklarý Yasasý Çocuðu ailesinden kimse koparýp alamaz. Ama bazen de anne-baba çocuða bakamaz durumda olabilir. Çocuk bu durumdan zarar görebilir. Çocuk zarar görmesin diye çocuða baþka bir bakým saðlanýr. Bu bakým sýrasýnda çocuk anne babasýyla daha düzenli görüþebilir.

21 Çocuk Haklarý Yasasý Ýnsanlarýn birbirlerini öldürmesi kötüdür. Savaþ insanlarýn birbirlerini öldürmesidir. Çocuklar savaþtan korunmalýdýr. 15 yaþýndan küçük hiç bir çocuk askere alýnmaz.

22 Çocuk Haklarý Yasasý Ayrý ülkelerde yaþayan anne-baba ve çocuklarýn birlikte yaþamalarý için her türlü kolaylýk gösterilir. Eðer çocuklar çeþitli nedenlerle zarar görmüþlerse, bedensel ve ruhsal saðlýklarýna yeniden kavuþturmak için tüm önlemler alýnýr. Yeniden topluma kazandýrýlýrlar.

23 Çocuk Haklarý Yasasý Saðlýðým ve hastalýklardan korunmam devletin ve toplumun güvencesi altýndadýr. Bunun için beslenmeme, aþýlarýmýn yapýlmasýna, çevremin temizliðine dikkat edilir. Hastalanýrsam tedavi edilirim. Çocuklar anne ve babalarýnýn birlikte izni ve haberi olmadan baþka ülkelere götürülemezler, oralarda býrakýlamazlar. Bunu yapanlara karþý mücadele edilir.

24 Çocuk Haklarý Yasasý Beni ilgilendiren konularda benim de fikirlerim alýnýr, büyükler beni dinlerler. Düþüncelerimi öðrenmeye özen gösterirler. Eðer ben çok küçüksem, bir büyük de benim adýma konuþabilir.

25 Çocuk Haklarý Yasasý Eðer bir ülkenin yasalarý bu çocuk haklarý sözleþmesine uygunsa deðiþtirilmez. Uygun deðilse deðiþtirilir.

26 Çocuk Haklarý Yasasý Anne ve babasýyla olamayacak çocuklarýn aile yoksunluðu çekmemesi için onlara iyi aileler bulunur. Bunun için çok dikkatli bir araþtýrma yapýlýr.

27 Çocuk Haklarý Yasasý Biz çocuklarýn özgüvenini geliþtirmelerine ve istedikleri dini seçme hakkýna saygý gösterilir. Bu konuda bizi yükümlü olan büyüklerimizin de bize yol gösterme hakký ve görevleri vardýr. Onlara da saygý gösterilir.

28 Çocuk Haklarý Yasasý Ýsteklerimi ve düþüncelerimi seçtiðim bir yolla açýklayabilirim, resmini çizebilirim, ya da yazabilirim. Ama bazý konularda baþka kiþiler ve toplum zarar görecekse, o konudaki kurallara da saygý göstermem gerekir. Çocuklarýn haklarýna iliþkin tüm bu konularý hem çocuklar hem de büyükler öðrenmeli ve öðretmelidirler.

29 Çocuk Haklarý Yasasý Kreþler, çocuk yuvalarý, yurtlar, okullar, çocuk hastaneleri, çocuklarýn haklarýna uygun olarak, çocuklara daha iyi bakmak için yeniden düzenlenir.

30 Çocuk Haklarý Yasasý Yetiþtirilmemizde en baþta anne ve babamýz, ya da onlarýn görevini üstlenen büyüklerimiz sorumludur. Onlarýn görevlerinin en iyi biçimde yapýlabilmesi için her türlü kolaylýk saðlanýr. Gerekiyorsa yardým edilir.

31 Çocuk Haklarý Yasasý Çocuklar ailelerinden yoksun kalabilirler. Bazý aile ortamlarý ise çocuklar için yararlý olmayabilir. Ýþte o zaman çocuðun devletten özel koruma ve yardým alma hakký vardýr. Devlet bu görevini çocuk için uygun aile bularak, ya da onlarý koruyacak kuruluþlara yerleþtirerek yapar.

32 Çocuk Haklarý Yasasý Çocuklar baþka ülkeye gitmek zorunda kalýrsa, o ülke, çocuklarý korur. Birbirinden ayrý kalan anne ve baba birleþtirilmeye çalýþýlýr.

33 Çocuk Haklarý Yasasý Çocuklar, onurlu ve saygýn birer insandýr. Kimse onlarýn onurunu kýramaz, onlarý küçük düþüremez. Yaþadýðý konut ve kurumdaki özel yaþantýsýna karýþamaz. Bu haklarýmýz yasalarla korunur.

34 Çocuk Haklarý Yasasý Özürlü çocuklar özel olarak korunurlar. Kendilerine yeten birer saygýn insan olmalarý saðlanýr. Devlet, onlarýn bakýmlarýný, eðitimlerini ve iþ sahibi olmalarý için gerekli kurumlarý oluþturur. Ailelerine her türlü yardým yapýlýr. BAÐCILAR BELEDÝYESÝ ENGELLÝLER REHABÝLÝTASYON MERKEZÝ

35 Çocuk Haklarý Yasasý Bedenim bana aittir. Beni bedensel ve ruhsal yönden zorlayacak hiç bir yaklaþýma izin verilmez.

36 Sunucu Çocuk Meclisi 7. Þûrasýna hoþ geldiniz. Sayýn Milli Eðitim Ýl Müdür Yardýmcýmýz, Sayýn Kaymakamým, çok deðerli Belediye Baþkaným, Sayýn Ýlçe Milli Eðitim Müdürüm, çok deðerli misafirlerimiz ve günümüzün en önemli misafiri olan sevgili arkadaþlarým. Baðcýlar Belediyesi olarak 7. sini gerçekleþtirdiðimiz, 7. Çocuk Þûrasýna hepiniz hoþ geldiniz þeref verdiniz. Gönüllerinizdeki güzelliði alkýþlarýnýzla dýþa vurduðunuz için ayrýca teþekkür ediyorum. Program süresince lütfen alkýþlarýnýzý eksik etmeyin olur mu arkadaþlar? Sayýn Misafirlerimiz ve Sevgili Arkadaþlarým; Sizleri Ýstiklal Marþý ve saygý duruþuna davet ediyorum. Ý S T Ý K L A L M A R Þ I Baðcýlar'ýn, Ýstanbul'un ve Türkiye'nin her yerine tohumlarýný attýðýnýz hizmetlerinizle yetiþen biz çocuklar bizlere býrakacaðýnýz

37 bayraðý teslim almaya hazýrýz. Biz, sizlerin hizmetleriyle fedakarca yaptýðýnýz çalýþmalarla Baðcýlar'da çocuk olmaktan ve Baðcýlar da yaþamaktan gurur duyuyoruz. Biz Baðcýlar'da yaþadýðýmýz için þanslýyýz. Ýlçemizde yapýlan bu hizmetler bize duyduðunuz sevginin göstergesidir. Biz çocuklar olarak biliyoruz ki; Siz bizleri çok seviyorsunuz. Ve yine biliyoruz ki; Yaptýðýnýz tüm hizmetler bizim için. Bizim geleceðimiz için. Sizleri çok seviyoruz. Sevgili büyüklerimiz, biz sizlerin emeklerine ve bize duyduðunuz güveni asla boþa çýkarmayacaðýmýza Çocuk Meclisi öðrencileri olarak, siz sevgili büyüklerimizin huzurlarýnda söz veriyoruz... Haydi çocuklar gelin bizimle! Yürüyelim biz yarýna. Haydi çocuklar gelin bizimle! Mutluluða ve barýþa. Þimdi huzurlarýnýza davet edeceðim arkadaþýmýz okuduðu þiirlerle Ýstanbul derecesi alarak Baðcýlar'ýn gururu oldu. Öyle bir candan 'Caným Ýstanbul' diyor ki. Ahmet'in þiirinden sonra Ýstanbullu olmanýn hazzýný bir kere daha yaþayacaðýz. Evet, alkýþlarýnýzla huzurlarýnýza Ahmet Harmanþa'yý davet ediyorum. 37

38 Ahmet Harmanþa Ruhumu eritip de kalýpta dondurmuþlar; Onu Ýstanbul diye topraða kondurmuþlar. Ýçimde tüten bir þey; hava, renk, eda, iklim; O benim, zaman, mekân aþýp geçmiþ sevgilim. Çiçeði altýn yaldýz, suyu telli pulludur; Ay ve güneþ ezelden iki Ýstanbulludur. Denizle toprak, yalnýz onda ermiþ visale, Ve kavuþmuþ rüyalar, onda, onda misale. Ýstanbul benim caným; Vataným da vataným... Ýstanbul, Ýstanbul... Tarihin gözleri var, surlarda delik delik; Servi, endamlý servi, ahirete perdelik...

39 Bulutta þaha kalkmýþ Fatih`ten kalma kýr at; Pýrlantadan kubbeler, belki bir milyar kýrat... Þahadet parmaðýdýr göðe doðru minare; Her nakýþta o mânâ: Öleceðiz ne çare?.. Hayattan canlý ölüm, günahtan baskýn rahmet; Beyoðlu tepinirken aðlar Karacaahmet... O mânâyý bul da bul! Ýlle Ýstanbul`da bul! Ýstanbul, Ýstanbul... Boðaz gümüþ bir mangal, kaynatýr serinliði; Çamlýca`da, yerdedir göklerin derinliði. Oynak sular yalýnýn alt katýna misafir; Yeni dünyadan mahzun, resimde eski sefir. Her akþam camlarýnda yangýn çýkan Üsküdar, Perili ahþap konak, koca bir þehir kadar... Bir ses, bilemem tanbur gibi mi, ud gibi mi? Cumbalý odalarda inletir <Katibim>i... Kadýný keskin býçak, Taze kan gibi sýcak. Ýstanbul, Ýstanbul... Yedi tepe üstünde zaman bir gergef iþler! Yedi renk, yedi sesten sayýsýz beliriþler... Eyüp öksüz, Kadýköy süslü, Moda kurumlu, Ada'da rüzgâr, uçan eteklerden sorumlu. Her þafak Hisarlarda oklar çýkar yayýndan Hâlâ çýðlýklar gelir Topkapý sarayýndan. Ana gibi yar olmaz, Ýstanbul gibi diyar; Güleni þöyle dursun, aðlayaný bahtiyar... 39

40 Gecesi sünbül kokan Türkçesi bülbül kokan, Ýstanbul, Ýstanbul... Sunucu Bu alkýþlar güzel Ýstanbul'umuzun incisi olan Baðcýlar için, Baðcýlar'ýn sesi olan Çocuk Meclisi için ve Baðcýlar'ý güzelleþtirmek için gece gündüz hizmet veren siz çok deðerli büyüklerimiz için. Ahmet Harmanþa Ben de bir çocuðum diðerleri gibi Þefkatle öpülmek sevilmek isterim. Ellerimi tutsun büyüklerim Annesinin yanýnda bir çocuk görsem Kederle dolar yaþlý gözlerim Bende bir çocuðum diðerleri gibi Neþeyle dolup gülmek isterim Bir sevgi denizinde Açýlmak sonsuzluða doðru Ninnilerle türkülerle büyümek Bayramlarýn bayram olduðunu bilmek Her çocuk gibi benim de hakkým Sýcak bir yuvadýr düþlerim Ne olur beni de görün, Beni de sevin büyüklerim Sunucu Evet Baðcýlar'da çocuk olmak biz çocuklar için büyük bir þans. Baðcýlar'da yaþamak ta büyük bir þans ama, Baðcýlar Çocuk Meclisi Baþkaný olmak ise evet bu cevabýn güzelliðini de Çocuk Meclisi Baþkanýmýz Mesut Kabadayý'nýn sözlerinde bulacaðýz. Çocuk Meclisi Baþkaný Mesut Kabadayý'yý huzurlarýnýza davet ediyorum. Alkýþlarýmýz baþkanýmýz için ve alkýþlarýmýz çocuk meclisinin gerçekleþtirdiði çalýþmalar için 40

41 Mesut Kabadayý (Çocuk Meclisi Baþkaný) Saygýdeðer Kaymakamým, çok deðerli Ýl Milli Eðitim Müdürüm, ve bizleri çok seven ve gece gündüz bizler için çalýþan çok kýymetli Belediye Baþkaným, deðerli büyüklerim ve sevgili arkadaþlar Çocuk Meclisimize þeref verdiðiniz için þükranlarýmý arz ediyor ve sizleri selamlarýn en güzeliyle selamlýyorum. Çocuk meclisi adýna, sevgi dolu yüreklerimizle sizlere hoþ geldiniz diyorum. Baðcýlar'da öðrenci olmak bizler için gerçekten büyük bir þans. Çocukluðumun en güzel yýllarý ve en güzel hatýralarý Baþkanýmýz sayesinde Baðcýlar'da gerçekleþti ve en güzel hatýralarý olarak gönlümüzde coþan sevgiyle onun en güzel hizmetlerini örnek alarak destek olduk.

42 Su gibi akan bir yýl içerisinde çocuk meclisinde neler mi yaptýk? Arkadaþlarýmýzla toplantýlar yaptýk ve bu toplantýlarda komisyonlarýmýzý seçtik. Komisyondaki arkadaþlarýmýzla yeni projeler ürettik. Ürettiðimiz projelerin tamamýný olmasa bile bir kýsmýný hayata geçirdik. Bundan dolayý çok mutluyuz. Örneðin; ulaþabildiðimiz okullarda öðretmenlerimizden de destek alarak "Temiz Öðrenci - Temiz Sýnýf - Temiz Okul" kampanyasýný baþlattýk. Olumlu neticelerini de gördük. Bu kampanyaya katýlan arkadaþlarýmýza tiþörtler giydirip çevremizde çalýþmalar yaptýk. Olumsuzluklarý not alarak, neler yapabiliriz? Bu konuda çözüm önerileri sunduk. Bu kampanyadaki tüm arkadaþlarýmýza sýnýf sýnýf dolaþarak bilgiler verdik. Kâðýtlarý ayrý, cam þiþeler ayrý, teneke kutularý ve pet þiþeleri ayrý topladýk. Biz bu yýl okul dýþýnda çevre temizliðini hedeflediðimiz için tüm evlerde de bu konuda çalýþma baþlatmayý düþünüyoruz. Çocuk Meclisinin yeni dergisini çýkartmak için hazýrlýklarýmýz baþladý. Tüm arkadaþlarýmýz sevgi, barýþ, hoþgörü ve dostluk konularýnda dergimize çeþitli eserler gönderebilirler. Ayrýca kültür gezilerimiz oldu. Arkadaþlarýmýzýn gezilerindeki izlenimlerini paylaþarak geçen sayýmýzda dergimizde yer verdik. OKS sýnavý öncesinde arkadaþlarýmýza baþarý ve motivasyon için gerek internet yoluyla, gerek mesaj yoluyla ulaþtýk. Okullar arasý "Hayalimdeki Baðcýlar" konulu ödüllü þiir kompozisyon, resim, karikatür ve proje yarýþmasý hazýrlama kararý aldýk. Onu da bu yýl uygulamak istiyoruz. Sevgili büyüklerimiz ve çok deðerli arkadaþlarým söz veriyoruz yaptýðýnýz her çalýþma bizlerde meyvesini bulacaktýr. Biliyoruz ki hayatýn bize verilen deðil, bizim tarafýmýzdan hazýrlanan bir proje bir eseri olacaktýr. Geleceðimize güven veren böyle bir proje ve platformda bizlerin de söz sahibi olmasýna imkan tanýdýðý için Ýl Milli Eðitim Müdür Yardýmcýmýza, Sayýn Kaymakamýmýza, çok deðerli Baþkanýmýza ve Ýlçe Milli Eðitim Müdürümüze ve bugün 42

43 meclisimize teþrif ederek bize þeref veren herkese þükranlarýmýzý sunuyoruz. Ayrýca Çocuk Meclisin kurulumunda ve dergilerimizin çýkartýlmasýnda büyük yardýmlarý olan Baþkan Müþaviri Yalçýn Limon aðabeyimize teþekkürümüzü sunuyoruz. Bu dönem benim baþkanlýðým bitmiþ oluyor. Yeni seçilecek çocuk meclisi baþkanýmýza baþarýlar diliyorum. Sunucu Arkadaþýmýza yaptýðý bu güzel çalýþmalara baþkanlýk ettiði için teþekkür ediyoruz. Bir sevgi denizinde hayallerimle yol almak Açýlmak sonsuza doðru barýþ ve güven dolu yarýnlar için Ninnilerle, türkülerle büyümek en büyük hayalim Bayramlarýn bayram olduðunu bilmek en çok isteðim Bu isteklerimizi ve hayallerimizi gerçekleþtirmek için gece gündüz çalýþan ve hepimizin gönüllerine taht kuran Belediye Baþkanýmýza ve tüm belediye çalýþanlarýna çocuk meclisi olarak teþekkür ediyoruz. Baðcýlarýmýz ilçe oluþundan bu güne kadar, yani 16 yýllýk bir süreç içerisinde yýllara sýðmayacak bir geliþim yaþadý. Ve bu geliþim sýrasýnda bir çok yeniliklere imza attý. Bu ilklere imza atan belediyemizin çok kýymetli Baþkaný Lokman Çaðýrýcý Beyefendiyi konuþmasýný yapmak üzere davet ediyorum. Alkýþlarýmýz baþkanýmýzýn için. 43

44 Lokman Çaðýrýcý Belediye Baþkaný Sayýn Ýl Milli Eðitim Müdür Vekilimiz, Sayýn Kaymakamým, Ýlçe Milli Eðitim Müdürümüz, Ýlçe Baþkan Vekilimiz, meclis üyelerimiz, öðretmenlerimiz ve sevgili öðrenciler güzel bir günde, anlamlý bir günde hepinizi saygý ve sevgiyle selamlýyorum, programýmýza hoþ geldiniz. Ýþte Baðcýlar, iþte demokrasi, iþte yönetim. Birileri Avrupa'dan ne farkýmýz var diyor olabilir ama, ben Avrupa'dan daha da demokrat ve daha da özgür, daha güzel gönlüyle bütünleþmiþ bir Baðcýlar olduðuna inanýyorum. Bunu da samimiyetimle söylüyorum. Belediyemiz, her dönemde olduðu gibi yine insan odaklý, insaný yönetiminin merkezine alan ve insan tabanlý çalýþan bir belediye ve bu þekilde de çok güzel hizmetlerde, iþbirliðiyle ve katkýlarýný alarak tüm kesimleriyle devam ediyoruz. Ýþte bugün de çocuk meclisimizin þûrasýndayýz.

45 Bugün onlar konuþacak aslýnda bizler dinleyeceðiz. Onun için ben kýsaca konuþmak istiyorum. Bir kaç konuya deðinmek istiyorum. Sadece konuþmalarýnda, yapmýþ olduðu çalýþmalarýnda kendi haklarýný deðil, kendi konularýný deðil, tüm toplumu, Baðcýlar'ý, Türkiye'yi ilgilendiren konulara, geçen þûrâda olduðu gibi deðinecekler ve onlar þimdiden gelecek için "bizde varýz" diyorlar. Biz onlar için yola çýkmýþtýk. "Gelecek seçim için deðil, gelecek nesil için belediyecilik" dedik ve "önce insan" dedik ve bu doðrultuda çalýþmalarýmýza tüm hýzýmýzla devam ediyoruz. Onlar hem bugünkü konularýyla sorunlarýyla alakalý çalýþýyorlar, hem de geleceðe hazýrlanýyorlar. Biz de bu sayede onlarýn gözüyle Baðcýlar, onlarýn gözüyle belediyecilik, yönetim ve onlarýn arzuladýðý bir çevre nasýl oluyor? Önümüzü daha iyi görmenin de mutluluðunu yaþýyoruz. Tüm sosyal meclislerimizde olduðu gibi bakýn bugün yedincisini yapmýþ olduklarý þûra ki, sekiz yýl önce bu gönüllü meclislerimiz bizim Baðcýlar'da kurulmuþtu. Geçen bir kaç sene önce çýkmýþ olan Belediye Kanunu'nda da bu aslýnda kanunlaþtý, kent konseyleri veya diðer komisyonlarý ile birlikte. Yani Baðcýlar'daki demokrasi yýllar önce baþlamýþtý ve yine ayný katýlýmcýlýkla tüm hýzýyla devam ediyor. Biz belediye olarak bunun mutlaka alt yapýsýnda hýzlý bir süreç yaþýyoruz ve diyoruz ki; Yine eðitim bizim birinci önceliklerimizin içinde. Ýþte geçen yýl yapmýþ olduðumuz okullardaki, yeni okul yapýmýndan, tadilatýndan, tamiratýna ve projeksiyon, bilgisayar donanýmýyla tüm sýnýflarýmýz bu gün Baðcýlar'da teknolojinin imkanlarýndan faydalanýyorlar. Bu yýl da, bir güzel çalýþmaya daha imza attýk. Tüm okullarýmýzda daha güvenli bir eðitim olsun diye kamera, güvenlik sistemlerini de Baðcýlar'da hemen hemen bitirdik. Ve kapalý spor salonlarýyla, oyun alanlarýyla ki, etüt merkezlerimizin iki tanesini daha geçen hafta açtýk. Üç tane etüt merkezimiz oldu. Ýnþallah tüm 45

46 mahallerimizde hýzlý bir þekilde bunlarý tamamlayacaðýz. Bunlar tamamen sizlere yönelik çalýþmalar. Oralarda hem sportif faaliyetler yaparken, branþ öðretmenleri eþliðinde etütlerinize ve derslerinize de çalýþmýþ olacaksýnýz. Yine, gençlik merkezlerimizde de çalýþmalarýmýza hýz vereceðiz. Biz, "Baðcýlar'da durmak yok, hizmete devam" dedik ve bu çerçevede ayný hýzla sizlere hizmet etmeye de devam ediyoruz. Bu çalýþmalarýmýz içersinde hiçbir grup, sýnýf veya herhangi bir þekilde kamu kurum veya kuruluþu deðil, tüm Baðcýlar'a ve Baðcýlar gençliðine yönelik olarak hizmet neredeyse biz de oradayýz diyoruz ve Her yönüyle Baðcýlar'a yönelik olarak yapýlacak olan çalýþmalarýmýz hýzlý bir süreçte devam edecek. Ben Çocuk Meclisimizi tebrik ediyorum. Onlar bir cesaret ve kendlerine güven örneði veriyorlar. Biz de Baðcýlar'da okuduk, biz de Ýstanbul'da okuduk ama biz mum ýþýklarýnda okuduk, çamurlu yollarda yürüdük, kütüphaneye Beyazýt'a gittik. Onlar bize göre daha þanslýlar, ama onlar boþ durmuyor, o þansý da avantaja dönüþtürüyorlar. Onlarý o açýdan ayrýca tebrik ediyorum. Onlarý 46

47 daha da yüreklendirmek için kuvvetli bir þekilde alkýþlamanýzý istiyorum. Yine baktýðýmýzda, mahalle konaklarýmýzda, halk sarayýmýzda kütüphanelerimizde bulunan imkânlarýmýzdan en üst düzeyde istifade ediyorlar. Bugün Baðcýlar'da 23 kütüphane var, Bizim öðrencilik yýllarýmýzda kütüphaneye Beyazýt'a gidiyorduk ve uzun zaman sýra bekliyorduk, eðer aradýðýmýz kitabý da bulabilirsek. Þimdi öðrencilerimiz, internet cafelerinde, yine belediyemizin ve büyükþehir belediyemizin açmýþ olduðu bilgisayar destekli kütüphanelerimizde bu imkânlarý çok rahat buluyorlar. Tabii ki onlar bu gayreti sarf ettiði sürece, bizler daha da hýzlý ve önlerinden yürüyeceðiz. Onlar baþarýlarýyla da bize mutluluk veriyorlar. Biliyorsunuz OKS de dereceler Baðcýlar'dan çýktý. Birinciler Baðcýlar'dan çýktý. Yine ÖSS de, sporda ve tüm okullardaki baþarýlarý da biliyorsunuz. Baþarýlý gençlerimizi geçen hafta güzel bir þölenle ödüllendirdik. 320 civarýnda gencimize baþarý ödülü verdik. Bisikletiyle, altýnýyla, bilgisayarýyla vs. vs. Yani, diyoruz ki; Çalýþmak ve baþarmak sizden, ödüllendirmek bizden. O konuda her zaman olduðu gibi yine desteklerimiz devam edecek. Ben Milli Eðitim Müdürümüz baþta olmak üzere, bu çalýþmalarda bize destek veren herkesi kutluyorum. Öðretmenlerimizi, okul müdürlerimizi. Bu bir ekip iþidir, bu birlikte geleceðe sahip çýkma iþidir ve bu Baðcýlarlý olma iþidir. Bunu da çok iyi becerdiðimize inanýyorum. Tüm kamu kurum ve kuruluþlarýyla birlikte okul müdürlerimize, öðretmenlerimize, öðrencilerimize, velilerimize ben tekrar tekrar teþekkür ediyorum. Müþavir arkadaþlarýmýza, Yalçýn Limon Bey'e. Tabiî ki gelen gideni arattýrýr derler, ama Baðcýlar'da bu olmadý. Gelen hep daha da güzeliyle ve güzel projeleriyle geldi. Sayýn Kaymakamýmýza da bu vesileyle desteklerinden dolayý tekrar 47

48 tekrar teþekkür ediyoruz ve saygýlarýmýzý sunuyoruz. Ýnþallah bu güzelliklerin devamý sizlerle birlikte gelecek ve gelecek sizlerin olacak diyorum ve hepinize saygýlar sunuyorum. Sunucu Sayýn Belediye Baþkanýmýza yaptýðý güzel konuþma için teþekkür ediyoruz. Beynimin prangalarýný güllerle parçaladýn Ýçinde ilim hazinelerini sakladýn Zihnimden dikenleri topladýn Sýcaklýðýna muhtacým okulum Bilgi tohumlarýný belleðime ektin Vatan sevgisini özüme yerleþtirdin Ay yýldýzlý bayraðýmý gönlüme nakþettin Eðitimine muhtacým okulum Deðerli misafirlerimiz; Eðitim deyince Baðcýlar'da aklýmýza ilk gelen isim; Sayýn Ýlçe Milli Eðitim Müdürümüz Kadir Kuþ Beyefendi'yi kürsüye davet ediyorum, alkýþlarýnýzla. 48

49 Kadir Kuþ Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Sayýn Kaymakamým, çok deðerli Ýl Milli Eðitim Müdür Yardýmcým, Saygýdeðer Belediye Baþkaným ve protokolün çok kýymetli temsilcileri ve saygýdeðer meslektaþlarým ve sevgili öðrenciler hepinizi saygýyla selamlýyorum. Her zaman olduðu gibi bugün de, bu güzel salonda, bu güzel öðrencilerimizle birlikte olmaktan duyduðumuz mutluluðu ifade ederek, bu imkânlarý bize hazýrlayan baþta Sayýn Kaymakamýmýz ki; Daha dün bir toplantý yaptýlar; okullarýmýzýn öðrenci sayýsýnýn sýnýflara göre 30'a indirilmesi için neler yapabiliriz? Eðitim düzeyini daha yükseklere çýkarabilmek için zirveye taþýyabilmek için neler yapmalýyýz? Ne kadar okulumuz var? Ne kadar olmalý? Ayrýca yine Belediye Baþkanýmýz ayný toplantýda, yanýnda bulunan Belediye Baþkan Yardýmcýlarýmýza pürüzsüz ne kadar yerimiz

50 varsa bir çalýþma yapýp ortaya çýkaralým. Baðcýlar'da eðitim öðretimi zirveye taþýyalým diye güzel çalýþmalarýný burada sizlere özellikle altýný çizerek belirtmek istiyorum.yani, sizi seven çok seven bir Kaymakamýmýz bir Belediye Baþkanýmýz ve bakýnýz, Ýstanbul Ýl Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý çok yoðun çalýþmalara raðmen, o iþleri bir tarafa býrakýp sizlerle beraber olmak için buraya geldiler, þeref verdiler. Size verilen deðer, sizin gönüllerde yer ettiðiniz sevgiyi açýk net olarak sizler de burada görüyorsunuz. Ben bu imkânlarý hazýrlayan Sayýn Kaymakamýmýza, Belediye Baþkanýmýza, buraya kadar gelen Ýl Milli Eðitim Müdür Yardýmcýmýza, Belediye Baþkanýmýzýn çok kýymetli ekibine, her bir þûrada görev alan danýþmanlara ve buraya gelmeniz noktasýnda bu programda emeði geçen Þube Müdürü arkadaþým þu anda bir baþka bir programda, bilgi yarýþmalarý var, ayrýca ilçemizde finaller var kendisi orada gýyabýnda kendisine, okul müdürü arkadaþlarýma ve buraya kadar gelen günlerce çalýþýp araþtýrma yaparak sizlere sunumlar verecek olan öðrencilerimize siz sevgili öðrencilerimizin tamamýna ben teþekkür ediyor, hepinize saygýlar sunuyorum. Sunucu Ýlçe Milli Eðitim Müdürümüz Sayýn Kadir Kuþ Beyefendi'ye yaptýðý güzel ve anlamlý konuþmadan dolayý teþekkür ediyoruz. Þimdi huzurlarýnýza selamlama konuþmasýný yapmak üzere Ak Parti ilçe baþkan vekili Mustafa Babayiðit Beyefendi'yi huzurlarýnýza davet ediyorum. 50

51 Mustafa Babayiðit Ak Parti Ýlçe Baþkan Vekili Sayýn Ýl Milli Eðitim Müdür Vekilim, kýymetli protokol, saygýdeðer misafirler ve geleceðimizin teminatý, gözlerinden ýþýk saçan siz sevgili çocuklar hepinizi þahsým ve teþkilatým adýna saygýyla selamlýyorum. Ýlk ve ilke kavramýnýn öncüsü, katýlýmcý ve paylaþýmcý belediyeciliðin temsilcisi Baðcýlar Belediyesi tarafýndan organize edilen 7. Çocuk Þûrâsýna hepiniz hoþ geldiniz þeref verdiniz. Tabii on yüz bin milyon güzel göz on bin milyon ýþýk bana bakarken konuþmak hakikaten çok zor. Bu güzelliði bana yaþattýðýnýz için tüm çocuklara ve buraya dahil olamayýp arka taraftaki diðer mekândan da bizi seyreden çocuklara da çok teþekkür ediyorum Tekrar hoþ geldiniz.

52 Þimdi bu kadar güzel gözün içinde çocuðun bir tanýmýný yapmak lazým. Bu kadar konuþuyoruz, hakkýný veriyoruz þûrâ'sýný yapýyor. Çocuk nedir? Türkiye tarafýndan kabul edilen çocuk haklarý sözleþmesi madde 1 kýsaca der ki: Bu kanun tarafýndan daha öncelikli bir erken rüþt kararý alýnmaksýzýn 18 yaþýna kadar her insan çocuk olarak sayýlýr. Bu durumda çocuk haklarý sözleþmesinde Türkiye ilk imza koyan ülkelerden biridir 1989 yýlýnda Ancak yasalaþtýrýlmasý 1995 yýlýna kadar beklemek zorunda kalmýþtýr. Bu yasayla çocuklar ekonomik, kültürel, sosyal, siyasal ve her alanda yetiþkinlere benzer bir hak daðýlýmýna kavuþmuþtur. Yani bu durumda olmasý gerekeni bir kenara býrakýrsak, düne göre ve dünya nüfusunun %80'ine göre, Türkiye çok daha iyi bir yerdedir. Tabii ki bir de sayýsal ve istatistiki olarak þu duruma bakacak olursak, 2006 yýlý sayýmlarýna göre Türkiye'de çocuk nüfusu 25 milyondur ve 5 çocuktan biri çalýþmaktadýr ve 76.9'uda tarýmda çalýþmaktadýr. Türkiye genelinde 42 bin çocuk sokaktadýr ve bunlarýn %11'i hiç okula gitmemiþtir. Bu baðlamda yapýlmasý gereken þeyleri biraz sonra çocuk meclisinin kýymetli baþkaný ve üyeleri size anlatacak ama önemli olan bir þey var. Çocuklar bekleyemezler çocuklarýn bekletilmesi, ertelenmesi yarýnlara umutsuzluk demektir. Çocuk haklarý sözleþmesi bunu açýkça söylemiþtir. Son olarak sizlere sözlerimi þu þekilde bitiriyorum. Ýhtiyaç duyduðumuz her þey bekleyebilir, ama çocuklar bekleyemez þu anda onlarýn kemikleri olgunlaþmakta kanlarý çoðalmakta ve duygularý harekete geçmekte, ona yarýný bekle diye cevap verilemez onun adý þimdidir, þu andýr. Bu yüzden þu andan itibaren bu hizmetleri yapan Baðcýlar Belediye'mize sadece bu iþi yýkmamak, gerekli olan tüm bütün özneleri taþýn altýna elini koymak gerekir. Çünkü çocuklar geleceðin Lokman Çaðýrýcý'larý, geleceðin, Recep Tayyip Erdoðan'larýdýr ve onlarý, þu anda o gözleri görüyorum. Onlar için 52

53 gerekli olan þeyleri yapan belediyemize ve tüm katýlýmcýlarýmýza teþekkür ediyor ve sizleri saygýyla selamlýyorum. Sunucu Sayýn Ak Parti Ýlçe Baþkan Vekilimize teþekkür ediyoruz. Biz çocuklar sevgi bahçelerinde açarýz Güven dolu yarýnlara umutla koþarýz Karanfil, gül, menekþe ya da kardeleniz Dünya bahçelerinin solmamasý gereken çiçekleriyiz Bu çiçeklerin solmamasý için iyi bir eðitim þart. Eðitim bir gönül iþidir ve bu meslekte gönlünü ortaya koyan yeri geldiði zaman hiçbir fedâkârlýktan kaçýnmayan ve bizim geleceðimiz için sürekli çalýþan bir ismi; Ýstanbul Ýl Milli Eðitim Müdür Yardýmcýmýz Sayýn Metin Akçay Beyefendi'yi davet ediyorum 53

54 Metin Akçay Ýst.Ýl Millî Müdür Yardýmcýsý Sayýn Kaymakamým, çok deðerli Belediye Baþkaným, Ýlçe Milli Eðitim Müdürüm, sayýn protokol temsilcileri, saygýdeðer yönetici ve öðretmenlerimiz deðerli konuklarýmýz; Geleceðimizin teminatý, yarýnýmýzýn umudu sevgili çocuklar Baðcýlar Belediye Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen 7. Çocuk Þûrasý'nda sizlere eðitime büyük önem veren, verdiðini her fýrsatta dile getiren ve bu amaçla bir çok çalýþmalar planlayan uygulayan ve deðerlendiren Ýstanbul Milli Eðitim Müdürü Sayýn Ata Özer adýna hoþ geldiniz diyorum. Bir milletin bekâsý için iyi yetiþtirilmiþ nesiller çok önemlidir. Milli varlýðý, milli ruhu idrak etmiþ, iyi yetiþmiþ nesillerle milletler geleceklerini garanti altýna almýþ olurlar. Günümüzde çocuk çok önemle ele alýnmasý gereken bir bireydir. Özellikle uyum ve davranýþ bozukluðu gösteren ve suça itilen çocuklarýn giderek artmasý, Ana baba ve eðitimcilerin çocuk eðitimi konusunda daha

55 dikkatli ve bilimsel bir yaklaþým içerisinde olmalarýný zorunlu hale getirmektedir. Günümüz anne ve babasý farklý kültür ve geleneksel çocuk terbiyesi metotlarýnýn yetersizliðinin bilincinde olduðu gibi çaðdaþ iletiþim araçlarýnýn olumsuz etkilerinden de haberdardýr. Bu durum ana ve babalarý en saðlýklý eðitim þartlarý konusunda bir arayýþa itmektedir. Ýþte T.B.M.M. Baþkanlýðýyla Bakanlýðýmýz arasýnda, öðrencilerin seçme, seçilme, oy kullanma, demokratik liderliði benimseme, katýlýmcý olma iletiþim kurabilme, kamuoyu oluþturma ve hoþ görülü olabilme becerilerinin kazandýrýlmasý amacýyla bir protokol imzalanmýþtýr. Cumhuriyetimizin demokrasi ile güçlendirilmesi, öðrencilerimizde yerleþik bir demokrasi kültürünün oluþturulmasý, hoþ görü ve çoðulculuk bilincinin geliþtirilmesi, kendi kültürünü özümsemiþ, milli ve manevi deðerlere baðlý, evrensel deðerleri benimseyen nesillerin yetiþtirilmesi, öðrencilere seçme - seçilmeoy kullanma kültürünün kazandýrýlmasý, katýlýmcý olmak, iletiþim kurabilmek, demokratik liderliði benimseyebilmek ve komuoyu oluþturabilme becerilerinin kazandýrýlmasý bu proje ile amaçlanmaktadýr. Çoðulcu demokrasilerde karþý tarafý dinleyebilme, ortak çözüm üretebilme demokratik hak ve özgürlüklere saygýlý olabilme ve bunu bir ilke haline getirilebilme becerisinin kazandýrýlmasý önemli bir olgudur. Öðrencilerimize küçük yaþlardan itibaren, fikri meþru zeminlerde, meþru yollardan savunabilmeyi öðretmek ve yerleþtirmek açýsýndan bu proje çok büyük bir önem arzetmektedir. Baðcýlar Belediyesi'nin yerel yönetim olarak Çocuk Meclisi'nin yedinci çocuk þûrasýný yapýyor olmasýný çok anlamlý buluyor, Ýstanbul Milli Eðitim Müdürü Ata Özer ve adýma þükranlarýmý sunuyorum. 55

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI 12 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI 12 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Kültür

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77 Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn Özel güvenlikçiler gelecekten endiþeli MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Saka, kendisinin de yer aldýðý özel güvenlik sektörüne iliþkin sorunlarý dile getirdi. * HABERÝ 4 DE Mehmet Saka AK Parti ye göre

Detaylı

Barýþa katký bildirisine imza

Barýþa katký bildirisine imza Barýþa katký bildirisine imza Türkiye Barolar Birliðinin (TTB) seçimlerine yaklaþýk 1 ay kala, Orta Anadolu Bölge Barolarýnýn baþkanlarý 'birlik' çaðrýsýnda bulundu. Av. Ýbrahim Özyýlmaz * HABERÝ 3 DE

Detaylı

LYS tedbirleri tamam

LYS tedbirleri tamam "Önce insan diyeceðiz" Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, yapýlan iþin merkezinde insan olmasý gerektiðini vurgulayarak, "Biz de 'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' düsturundan hareketle 'önce insan' diyeceðiz.

Detaylı

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 147 Aralýk 2005 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri

Detaylı

NEREDESÝNÝZ? Akyaka Vizyon Toplantýsý Yapýldý AKÇEP (AKDENÝZ ÇEVRE PLATFORMU) 17. TOPLANTISI MARMARÝS TE YAPILDI

NEREDESÝNÝZ? Akyaka Vizyon Toplantýsý Yapýldý AKÇEP (AKDENÝZ ÇEVRE PLATFORMU) 17. TOPLANTISI MARMARÝS TE YAPILDI Derneðimize katkýlarýnýz için: ÝÞ Bankasý Muðla Þubesi 3600 1036210 aks-akyaka@hotmail.com NEREDESÝNÝZ? SELÇUK ÝNAÇ AKS Yön. Kur. Bþk. Bir avuç insan Gökova- Akyaka'da bir þeyler yapýyoruz. Bir Halk Kütüphanesi

Detaylı

ATAKÖY SELÝM PARS TAN DESTEK SÖZÜ HASTANEMİZE SAHİP ÇIKALIM. Bakýrköy Tarihini Yazmalý. B a k ý r k ö y d e1 N u m a r a

ATAKÖY SELÝM PARS TAN DESTEK SÖZÜ HASTANEMİZE SAHİP ÇIKALIM. Bakýrköy Tarihini Yazmalý. B a k ý r k ö y d e1 N u m a r a Bakýrköy Tarihini Yazmalý SELÝM PARS TAN DESTEK SÖZÜ Babalardan, dedelerden kalan miras bilgi ve dökümanlar ile Bakýrköy ü sonraki kuþaklara devredecek bilgi, fotoðraf, obje, kýyafet, aksesuar malzemelerinin

Detaylı

Þubat 2008 www.kayder.org.tr Sayý: 17 bir milletin portresi Abdullah Gül Çankaya Ziyareti Koordinasyon Kurulu Dedeman da Ýftar Genç Buluþma Baþkan dan... Deðerli Hemþehrilerim, Þu anda Ýstanbul'a lapa

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

58 250. yýlýnda Mozart. 14 Kýsa kýsa 18 Bakýþ 20 Dünya 22. 22 Sedat Üründül: Atatürk Barajý dünya çapýnda bir iþti. 60 Bir dünya kenti Safranbolu

58 250. yýlýnda Mozart. 14 Kýsa kýsa 18 Bakýþ 20 Dünya 22. 22 Sedat Üründül: Atatürk Barajý dünya çapýnda bir iþti. 60 Bir dünya kenti Safranbolu EDÝTÖR Ýlerlemeye devam ediyoruz... Baþlamak tabii ki çok önemliydi bizim için, ama bu kolay kýsmý. Önemli olan bunu sürdürebilmekti... Kýsa süreli aksaklýklara karþýn 2 yýlý geride býraktýk. Bu derginin

Detaylı

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Þubat'ta 677 konut satýldý 5 TE 25 MART 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ MHP aday adayý Vahit Kayrýcý: Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Kredi kartý çetesine darbe Çorum ve Konya

Detaylı

Bu düþünce. ''Ýpliklerini pazara çýkaracaðýz'' Koçlar sahiplerini buldu. Uslu Polis Okulu için destek istedi

Bu düþünce. ''Ýpliklerini pazara çýkaracaðýz'' Koçlar sahiplerini buldu. Uslu Polis Okulu için destek istedi ''Ýpliklerini pazara çýkaracaðýz'' Selim Aydýn Türkiye Kamu-Sen Çorum Ýl Temsilcisi ve Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn, yetkili sendikanýn toplu sözleþme masasýndaki tavýrlarýný eleþtirerek, memurun

Detaylı

BU SAYIDA... 9 12 15 16 19 20 30 42 Yoksulluk Sempozyumu baþlýyor... Gelemeyene Gidiyoruz... Bir El hikayesi... Tavþanýn son atlayýþý... Deniz Feneri Ýzmir de... Dünyada ve Türkiye de yoksul olmak... Mustafa

Detaylı

Nereden nereye PROJE TASARIM

Nereden nereye PROJE TASARIM 2EYLÜL-EKÝM 2007 KOCAELÝ içindekiler 3 Nereden nereye Eylül-Ekim 2007 Sayý: 9 Genel Yayýn Koordinatörü ÖMER POLAT Basýn Yayýn Daire Baþkaný YUSUF GENÇ Sorumlu Müdür MEHMET KESEN Arþiv Fotoðraflarý NURDOÐAN

Detaylı

Ýstiklâli kolay kazanmadýk

Ýstiklâli kolay kazanmadýk Valilik önünde yürüyüþe geçen mevsimlik þeker iþçileri kadro taleplerini bir kez daha dile getirdi. Þeker iþçisi hak arayýþýnda Þeker Ýþ Sendikasý Çorum Þubesi, Þeker Fabrikasý çalýþanlarý ve aileleri

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým. Ülkücüler AKP nin önünü kesmelidir

Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým. Ülkücüler AKP nin önünü kesmelidir Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým AK Parti'den Çorum Milletvekili aday adayý olan TEÜÞ eski Genel Müdürü Nurettin Kulalý, Milletvekilliðini amaç deðil, memleketine hizmet etmek için araç olarak gördüðünü

Detaylı

Havayý kirletene ceza

Havayý kirletene ceza Kongo yla iþbirliði * HABERÝ 4 DE Kinþasa Ticaret Odasý Baþkaný Christian Knayiki ve Yardýmcýsý Partick Sunzu Matala, Çorum'da ziyaret ettikleri firmanýn Yönetim Kurulu Baþkaný Þükrü Koldaþ ile birlikte

Detaylı

Yetimin Baþý Dost Eli Ýster Pakistan a Dost Eli Köyü 50 Okula 100 Temel Eser D E R N E Ð Ý DOST ELÝ DERNEÐÝ ÝLETÝÞÝM DERGÝSÝDÝR SAYI 3 MART 2011 Bu derginin tüm maliyet masraflarý reklam veren firmalarca

Detaylı

PAU DE ilke, AKIL VE BiLiMDiR

PAU DE ilke, AKIL VE BiLiMDiR CMYK Yýl:1 Sayý:3 www.pamukkale.edu.tr PAÜ HABER Pamukkale Üniversitesi nin Bilimsel, Sanatsal, Kültürel Bir Yayýn Organýdýr. PAU DE ilke, AKIL VE BiLiMDiR PAÜ Akademik Töreni'nde, PAÜ'ye, Denizli'ye ve

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 8 OCAK 2009 Egemen güçlerin, AKP, CHP ve diðer düzen partilerinin karþýsýna emekçilerin ezilenlerin taleplerini savunan, sorunlarýna sahip çýkan adaylarý

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

Ýdam cezasý geri gelmeli

Ýdam cezasý geri gelmeli Yeni caddenin ismi Akþemsettin olacak Farabi Caddesi ile Çevre Yolu arasýnda açýlan yeni caddenin isminin Akþemsettin Caddesi olacaðý öðrenildi. * HABERÝ 10 DA Hitit Üniversitesi Rektör Adayý olduðunu

Detaylı

gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006

gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006 eğitim ve gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006 2006-1 Avrupa Gönüllü Hizmeti / Eylem 2 Gönüllü olun... Avrupa yý Keþfedin... Avrupa

Detaylı