BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:106 7.ÇOCUK ÞÛRÂSI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:106 7.ÇOCUK ÞÛRÂSI"

Transkript

1 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:106 7.ÇOCUK ÞÛRÂSI

2 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: Çocuk Meclisi Çocuk 7. Şûrâsı KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 106 Tashih Ekrem KAFTAN Tasarým Ayþe ERGÜL Baský Seçil Ofset Ltd. Þti. Tel: (Pbx) Fax: ÞUBAT 2009

3 Sevgili Hemþehrilerim Baðcýlar'ýn Ýstanbul'un en önemli ilçelerinden biri haline gelmesi için gece gündüz çalýþmaya devam ediyoruz. Bütün hizmetlerimizde sizlerin fikirlerine müracaat ettik ve bugünlere beraber geldik. Gönüllü Meclislerimiz sizlerle aramýzda her zaman köprü oldu. Çocuk Meclisimiz de kurulduðu günden beri yürüttüðü çalýþmalarla örnek oldu. Baðcýlar 150 bine yakýn öðrencimizin yaþadýðý bir ilçemiz. Bütün öðrencilerimizin saðlýklý bir ortamda eðitim görmeleri ve büyük baþarýlara imza atmalarý için belediye olarak üstümüze düþeni her zaman yerine getirdik. Okullarýmýzýn bütün sýnýflarýna bilgisayar ve projeksiyon cihazý hediye ederek teknolojinin eðitim hayatýmýzda daha fazla yer almasýný saðladýk. Çocuklarýmýzýn güvenliðine büyük önem veriyoruz. Bu sebeple bütün okullarýmýza ÖNSÖZ Lokman ÇAÐIRICI Belediye Baþkaný kamera güvenlik sistemleri kurarak, çocuklarýmýzýn her türlü tehlikeden korunmasýný saðladýk. Baðcýlar'daki parklarýmýzýn büyük bölümünü yeniden düzenlerken eskiyen ve yýpranan çocuk oyun gruplarýný da deðiþtirerek hizmete sunduk. Biz çocuklarýmýzýn geleceðimiz olduðunu hiç unutmadan çalýþýyoruz. Sizler, bilgiyle, kültürle, sanatla, manevi deðerlerimizle ve dünyanýn sürekli deðiþen ve geliþen güzellikleriyle donanmýþ olarak yetiþtiðiniz zaman ülkemizin ve milletimizin geleceði de o kadar güzel olacaktýr. Biz çocuk haklarýný tarih boyunca zaten en iyi þekilde bilen ve haklarý koruyan bir milletiz. Çocuk haklarýnýn öncelikle olarak ele alýndýðý 7. Çocuk Þûrâmýza katýlan okullarýmýza ve öðrencilerime teþekkür ediyor, sevgili yavrularýmýzýn gözlerinden öperek baþarýlarýnýn devamýný diliyor, öðretmenlerimize saygýlarýmý sunuyorum.

4

5

6

7 Çocuk Haklarý Yasasý

8 Çocuk Haklarý Yasasý

9 Çocuk Haklarý Yasasý Ben çocuðum. On sekiz yaþýna kadar bir çocuk olarak vazgeçilmez haklara sahibim.

10 Çocuk Haklarý Yasasý Kýz çocuk, erkek çocuk farketmez. Doðduðumuz yer, konuþtuðumuz dil de farketmez. Büyüklerimizin inançlarýnýn, görüþlerinin farklý olmasý yüzünden çocuklara ayýrým yapýlmaz. Bu haklara sahip olmak için çocuk olmak yeterlidir. Ben çocuðum, büyükler gibi iþte çalýþamam.

11 Çocuk Haklarý Yasasý Büyükler çocuklarla ilgili bütün yasalarda, bütün giriþimlerde önce çocuklarýn yararlarýný düþünürler. Büyükler bu ödevlerini yapamýyorsa, devlet çocuklara bakar ve korur.

12 Boþ zamanlarýmý deðerlendirmem, oynamam eðlenmem için çocuk bahçeleri, çocuk kulüpleri, kitaplýklar ve spor okullarý açýlýr. Her çocuk böyle faaliyetlere özendirilir. Bunlardan yararlanmak hepimizin hakkýdýr. Çocuk Haklarý Yasasý

13 Çocuk Haklarý Yasasý Bu haklarýmýn korunmasý için gereken her türlü çaba gösterilir. Haklarýmdan yararlanmam bütün devletlerin güvencesi altýndadýr. Çocuklar zararlý maddelere karþý korunurlar. Bunlarý üretenler ve çocuklara verenler cezalandýrýlýrlar.

14 Çocuk Haklarý Yasasý Bizi büyüten, yol gösteren büyüklerimize bizi daha iyi eðitsinler diye yardým edilir.

15 Çocuk Haklarý Yasasý Çocuklarýn hayatýný korumak herkesin ilk görevidir. Yaþamak; Her çocuðun temel hakkýdýr. Çocuklarý kaçýrýp kötü kiþilere satan, onlarý uygunsuz bir þekilde çalýþtýrmak isteyenlerle tüm devletler mücadele ederler. Çocuklarý korurlar.

16 Çocuk Haklarý Yasasý Hiçbir çocuk insanlýk dýþý yöntemler ile ya da aþaðýlanarak cezalandýrýlamaz. Çocuklar suç iþlemiþse uygulanacak cezalar yaþýna uygun, geliþmelerini engellemeyecek ve iyimser olmalýdýr.

17 Çocuk Haklarý Yasasý Her çocuða doðduðunda bir isim konur, devlet bu ismi kaydeder ve çocuða kimlik verir, artýk o çocuk devletin vatandaþý olur. Büyükler kendi çýkarlarý için çocuklarý kullanamazlar.

18 Çocuk Haklarý Yasasý Arkadaþlarýmla barýþ içinde toplanabilirim, dernekler kurabilirim, kurulu derneklere üye olabilirim.

19 Çocuk Haklarý Yasasý Bütün çocuklarýn saðlýklarý, eðitim haklarý, beslenme ve bakýmlarý güvence altýna alýnýr. Konan ismim, kazandýðým vatandaþlýk hakkým ve aile baðlarým korunur. Bunlarý deðiþtirmek için hiç bir baský uygulanamaz. Bunlar benden alýnýrsa bütün devletler ona karþý çýkar.

20 Çocuk Haklarý Yasasý Çocuðu ailesinden kimse koparýp alamaz. Ama bazen de anne-baba çocuða bakamaz durumda olabilir. Çocuk bu durumdan zarar görebilir. Çocuk zarar görmesin diye çocuða baþka bir bakým saðlanýr. Bu bakým sýrasýnda çocuk anne babasýyla daha düzenli görüþebilir.

21 Çocuk Haklarý Yasasý Ýnsanlarýn birbirlerini öldürmesi kötüdür. Savaþ insanlarýn birbirlerini öldürmesidir. Çocuklar savaþtan korunmalýdýr. 15 yaþýndan küçük hiç bir çocuk askere alýnmaz.

22 Çocuk Haklarý Yasasý Ayrý ülkelerde yaþayan anne-baba ve çocuklarýn birlikte yaþamalarý için her türlü kolaylýk gösterilir. Eðer çocuklar çeþitli nedenlerle zarar görmüþlerse, bedensel ve ruhsal saðlýklarýna yeniden kavuþturmak için tüm önlemler alýnýr. Yeniden topluma kazandýrýlýrlar.

23 Çocuk Haklarý Yasasý Saðlýðým ve hastalýklardan korunmam devletin ve toplumun güvencesi altýndadýr. Bunun için beslenmeme, aþýlarýmýn yapýlmasýna, çevremin temizliðine dikkat edilir. Hastalanýrsam tedavi edilirim. Çocuklar anne ve babalarýnýn birlikte izni ve haberi olmadan baþka ülkelere götürülemezler, oralarda býrakýlamazlar. Bunu yapanlara karþý mücadele edilir.

24 Çocuk Haklarý Yasasý Beni ilgilendiren konularda benim de fikirlerim alýnýr, büyükler beni dinlerler. Düþüncelerimi öðrenmeye özen gösterirler. Eðer ben çok küçüksem, bir büyük de benim adýma konuþabilir.

25 Çocuk Haklarý Yasasý Eðer bir ülkenin yasalarý bu çocuk haklarý sözleþmesine uygunsa deðiþtirilmez. Uygun deðilse deðiþtirilir.

26 Çocuk Haklarý Yasasý Anne ve babasýyla olamayacak çocuklarýn aile yoksunluðu çekmemesi için onlara iyi aileler bulunur. Bunun için çok dikkatli bir araþtýrma yapýlýr.

27 Çocuk Haklarý Yasasý Biz çocuklarýn özgüvenini geliþtirmelerine ve istedikleri dini seçme hakkýna saygý gösterilir. Bu konuda bizi yükümlü olan büyüklerimizin de bize yol gösterme hakký ve görevleri vardýr. Onlara da saygý gösterilir.

28 Çocuk Haklarý Yasasý Ýsteklerimi ve düþüncelerimi seçtiðim bir yolla açýklayabilirim, resmini çizebilirim, ya da yazabilirim. Ama bazý konularda baþka kiþiler ve toplum zarar görecekse, o konudaki kurallara da saygý göstermem gerekir. Çocuklarýn haklarýna iliþkin tüm bu konularý hem çocuklar hem de büyükler öðrenmeli ve öðretmelidirler.

29 Çocuk Haklarý Yasasý Kreþler, çocuk yuvalarý, yurtlar, okullar, çocuk hastaneleri, çocuklarýn haklarýna uygun olarak, çocuklara daha iyi bakmak için yeniden düzenlenir.

30 Çocuk Haklarý Yasasý Yetiþtirilmemizde en baþta anne ve babamýz, ya da onlarýn görevini üstlenen büyüklerimiz sorumludur. Onlarýn görevlerinin en iyi biçimde yapýlabilmesi için her türlü kolaylýk saðlanýr. Gerekiyorsa yardým edilir.

31 Çocuk Haklarý Yasasý Çocuklar ailelerinden yoksun kalabilirler. Bazý aile ortamlarý ise çocuklar için yararlý olmayabilir. Ýþte o zaman çocuðun devletten özel koruma ve yardým alma hakký vardýr. Devlet bu görevini çocuk için uygun aile bularak, ya da onlarý koruyacak kuruluþlara yerleþtirerek yapar.

32 Çocuk Haklarý Yasasý Çocuklar baþka ülkeye gitmek zorunda kalýrsa, o ülke, çocuklarý korur. Birbirinden ayrý kalan anne ve baba birleþtirilmeye çalýþýlýr.

33 Çocuk Haklarý Yasasý Çocuklar, onurlu ve saygýn birer insandýr. Kimse onlarýn onurunu kýramaz, onlarý küçük düþüremez. Yaþadýðý konut ve kurumdaki özel yaþantýsýna karýþamaz. Bu haklarýmýz yasalarla korunur.

34 Çocuk Haklarý Yasasý Özürlü çocuklar özel olarak korunurlar. Kendilerine yeten birer saygýn insan olmalarý saðlanýr. Devlet, onlarýn bakýmlarýný, eðitimlerini ve iþ sahibi olmalarý için gerekli kurumlarý oluþturur. Ailelerine her türlü yardým yapýlýr. BAÐCILAR BELEDÝYESÝ ENGELLÝLER REHABÝLÝTASYON MERKEZÝ

35 Çocuk Haklarý Yasasý Bedenim bana aittir. Beni bedensel ve ruhsal yönden zorlayacak hiç bir yaklaþýma izin verilmez.

36 Sunucu Çocuk Meclisi 7. Þûrasýna hoþ geldiniz. Sayýn Milli Eðitim Ýl Müdür Yardýmcýmýz, Sayýn Kaymakamým, çok deðerli Belediye Baþkaným, Sayýn Ýlçe Milli Eðitim Müdürüm, çok deðerli misafirlerimiz ve günümüzün en önemli misafiri olan sevgili arkadaþlarým. Baðcýlar Belediyesi olarak 7. sini gerçekleþtirdiðimiz, 7. Çocuk Þûrasýna hepiniz hoþ geldiniz þeref verdiniz. Gönüllerinizdeki güzelliði alkýþlarýnýzla dýþa vurduðunuz için ayrýca teþekkür ediyorum. Program süresince lütfen alkýþlarýnýzý eksik etmeyin olur mu arkadaþlar? Sayýn Misafirlerimiz ve Sevgili Arkadaþlarým; Sizleri Ýstiklal Marþý ve saygý duruþuna davet ediyorum. Ý S T Ý K L A L M A R Þ I Baðcýlar'ýn, Ýstanbul'un ve Türkiye'nin her yerine tohumlarýný attýðýnýz hizmetlerinizle yetiþen biz çocuklar bizlere býrakacaðýnýz

37 bayraðý teslim almaya hazýrýz. Biz, sizlerin hizmetleriyle fedakarca yaptýðýnýz çalýþmalarla Baðcýlar'da çocuk olmaktan ve Baðcýlar da yaþamaktan gurur duyuyoruz. Biz Baðcýlar'da yaþadýðýmýz için þanslýyýz. Ýlçemizde yapýlan bu hizmetler bize duyduðunuz sevginin göstergesidir. Biz çocuklar olarak biliyoruz ki; Siz bizleri çok seviyorsunuz. Ve yine biliyoruz ki; Yaptýðýnýz tüm hizmetler bizim için. Bizim geleceðimiz için. Sizleri çok seviyoruz. Sevgili büyüklerimiz, biz sizlerin emeklerine ve bize duyduðunuz güveni asla boþa çýkarmayacaðýmýza Çocuk Meclisi öðrencileri olarak, siz sevgili büyüklerimizin huzurlarýnda söz veriyoruz... Haydi çocuklar gelin bizimle! Yürüyelim biz yarýna. Haydi çocuklar gelin bizimle! Mutluluða ve barýþa. Þimdi huzurlarýnýza davet edeceðim arkadaþýmýz okuduðu þiirlerle Ýstanbul derecesi alarak Baðcýlar'ýn gururu oldu. Öyle bir candan 'Caným Ýstanbul' diyor ki. Ahmet'in þiirinden sonra Ýstanbullu olmanýn hazzýný bir kere daha yaþayacaðýz. Evet, alkýþlarýnýzla huzurlarýnýza Ahmet Harmanþa'yý davet ediyorum. 37

38 Ahmet Harmanþa Ruhumu eritip de kalýpta dondurmuþlar; Onu Ýstanbul diye topraða kondurmuþlar. Ýçimde tüten bir þey; hava, renk, eda, iklim; O benim, zaman, mekân aþýp geçmiþ sevgilim. Çiçeði altýn yaldýz, suyu telli pulludur; Ay ve güneþ ezelden iki Ýstanbulludur. Denizle toprak, yalnýz onda ermiþ visale, Ve kavuþmuþ rüyalar, onda, onda misale. Ýstanbul benim caným; Vataným da vataným... Ýstanbul, Ýstanbul... Tarihin gözleri var, surlarda delik delik; Servi, endamlý servi, ahirete perdelik...

39 Bulutta þaha kalkmýþ Fatih`ten kalma kýr at; Pýrlantadan kubbeler, belki bir milyar kýrat... Þahadet parmaðýdýr göðe doðru minare; Her nakýþta o mânâ: Öleceðiz ne çare?.. Hayattan canlý ölüm, günahtan baskýn rahmet; Beyoðlu tepinirken aðlar Karacaahmet... O mânâyý bul da bul! Ýlle Ýstanbul`da bul! Ýstanbul, Ýstanbul... Boðaz gümüþ bir mangal, kaynatýr serinliði; Çamlýca`da, yerdedir göklerin derinliði. Oynak sular yalýnýn alt katýna misafir; Yeni dünyadan mahzun, resimde eski sefir. Her akþam camlarýnda yangýn çýkan Üsküdar, Perili ahþap konak, koca bir þehir kadar... Bir ses, bilemem tanbur gibi mi, ud gibi mi? Cumbalý odalarda inletir <Katibim>i... Kadýný keskin býçak, Taze kan gibi sýcak. Ýstanbul, Ýstanbul... Yedi tepe üstünde zaman bir gergef iþler! Yedi renk, yedi sesten sayýsýz beliriþler... Eyüp öksüz, Kadýköy süslü, Moda kurumlu, Ada'da rüzgâr, uçan eteklerden sorumlu. Her þafak Hisarlarda oklar çýkar yayýndan Hâlâ çýðlýklar gelir Topkapý sarayýndan. Ana gibi yar olmaz, Ýstanbul gibi diyar; Güleni þöyle dursun, aðlayaný bahtiyar... 39

40 Gecesi sünbül kokan Türkçesi bülbül kokan, Ýstanbul, Ýstanbul... Sunucu Bu alkýþlar güzel Ýstanbul'umuzun incisi olan Baðcýlar için, Baðcýlar'ýn sesi olan Çocuk Meclisi için ve Baðcýlar'ý güzelleþtirmek için gece gündüz hizmet veren siz çok deðerli büyüklerimiz için. Ahmet Harmanþa Ben de bir çocuðum diðerleri gibi Þefkatle öpülmek sevilmek isterim. Ellerimi tutsun büyüklerim Annesinin yanýnda bir çocuk görsem Kederle dolar yaþlý gözlerim Bende bir çocuðum diðerleri gibi Neþeyle dolup gülmek isterim Bir sevgi denizinde Açýlmak sonsuzluða doðru Ninnilerle türkülerle büyümek Bayramlarýn bayram olduðunu bilmek Her çocuk gibi benim de hakkým Sýcak bir yuvadýr düþlerim Ne olur beni de görün, Beni de sevin büyüklerim Sunucu Evet Baðcýlar'da çocuk olmak biz çocuklar için büyük bir þans. Baðcýlar'da yaþamak ta büyük bir þans ama, Baðcýlar Çocuk Meclisi Baþkaný olmak ise evet bu cevabýn güzelliðini de Çocuk Meclisi Baþkanýmýz Mesut Kabadayý'nýn sözlerinde bulacaðýz. Çocuk Meclisi Baþkaný Mesut Kabadayý'yý huzurlarýnýza davet ediyorum. Alkýþlarýmýz baþkanýmýz için ve alkýþlarýmýz çocuk meclisinin gerçekleþtirdiði çalýþmalar için 40

41 Mesut Kabadayý (Çocuk Meclisi Baþkaný) Saygýdeðer Kaymakamým, çok deðerli Ýl Milli Eðitim Müdürüm, ve bizleri çok seven ve gece gündüz bizler için çalýþan çok kýymetli Belediye Baþkaným, deðerli büyüklerim ve sevgili arkadaþlar Çocuk Meclisimize þeref verdiðiniz için þükranlarýmý arz ediyor ve sizleri selamlarýn en güzeliyle selamlýyorum. Çocuk meclisi adýna, sevgi dolu yüreklerimizle sizlere hoþ geldiniz diyorum. Baðcýlar'da öðrenci olmak bizler için gerçekten büyük bir þans. Çocukluðumun en güzel yýllarý ve en güzel hatýralarý Baþkanýmýz sayesinde Baðcýlar'da gerçekleþti ve en güzel hatýralarý olarak gönlümüzde coþan sevgiyle onun en güzel hizmetlerini örnek alarak destek olduk.

42 Su gibi akan bir yýl içerisinde çocuk meclisinde neler mi yaptýk? Arkadaþlarýmýzla toplantýlar yaptýk ve bu toplantýlarda komisyonlarýmýzý seçtik. Komisyondaki arkadaþlarýmýzla yeni projeler ürettik. Ürettiðimiz projelerin tamamýný olmasa bile bir kýsmýný hayata geçirdik. Bundan dolayý çok mutluyuz. Örneðin; ulaþabildiðimiz okullarda öðretmenlerimizden de destek alarak "Temiz Öðrenci - Temiz Sýnýf - Temiz Okul" kampanyasýný baþlattýk. Olumlu neticelerini de gördük. Bu kampanyaya katýlan arkadaþlarýmýza tiþörtler giydirip çevremizde çalýþmalar yaptýk. Olumsuzluklarý not alarak, neler yapabiliriz? Bu konuda çözüm önerileri sunduk. Bu kampanyadaki tüm arkadaþlarýmýza sýnýf sýnýf dolaþarak bilgiler verdik. Kâðýtlarý ayrý, cam þiþeler ayrý, teneke kutularý ve pet þiþeleri ayrý topladýk. Biz bu yýl okul dýþýnda çevre temizliðini hedeflediðimiz için tüm evlerde de bu konuda çalýþma baþlatmayý düþünüyoruz. Çocuk Meclisinin yeni dergisini çýkartmak için hazýrlýklarýmýz baþladý. Tüm arkadaþlarýmýz sevgi, barýþ, hoþgörü ve dostluk konularýnda dergimize çeþitli eserler gönderebilirler. Ayrýca kültür gezilerimiz oldu. Arkadaþlarýmýzýn gezilerindeki izlenimlerini paylaþarak geçen sayýmýzda dergimizde yer verdik. OKS sýnavý öncesinde arkadaþlarýmýza baþarý ve motivasyon için gerek internet yoluyla, gerek mesaj yoluyla ulaþtýk. Okullar arasý "Hayalimdeki Baðcýlar" konulu ödüllü þiir kompozisyon, resim, karikatür ve proje yarýþmasý hazýrlama kararý aldýk. Onu da bu yýl uygulamak istiyoruz. Sevgili büyüklerimiz ve çok deðerli arkadaþlarým söz veriyoruz yaptýðýnýz her çalýþma bizlerde meyvesini bulacaktýr. Biliyoruz ki hayatýn bize verilen deðil, bizim tarafýmýzdan hazýrlanan bir proje bir eseri olacaktýr. Geleceðimize güven veren böyle bir proje ve platformda bizlerin de söz sahibi olmasýna imkan tanýdýðý için Ýl Milli Eðitim Müdür Yardýmcýmýza, Sayýn Kaymakamýmýza, çok deðerli Baþkanýmýza ve Ýlçe Milli Eðitim Müdürümüze ve bugün 42

43 meclisimize teþrif ederek bize þeref veren herkese þükranlarýmýzý sunuyoruz. Ayrýca Çocuk Meclisin kurulumunda ve dergilerimizin çýkartýlmasýnda büyük yardýmlarý olan Baþkan Müþaviri Yalçýn Limon aðabeyimize teþekkürümüzü sunuyoruz. Bu dönem benim baþkanlýðým bitmiþ oluyor. Yeni seçilecek çocuk meclisi baþkanýmýza baþarýlar diliyorum. Sunucu Arkadaþýmýza yaptýðý bu güzel çalýþmalara baþkanlýk ettiði için teþekkür ediyoruz. Bir sevgi denizinde hayallerimle yol almak Açýlmak sonsuza doðru barýþ ve güven dolu yarýnlar için Ninnilerle, türkülerle büyümek en büyük hayalim Bayramlarýn bayram olduðunu bilmek en çok isteðim Bu isteklerimizi ve hayallerimizi gerçekleþtirmek için gece gündüz çalýþan ve hepimizin gönüllerine taht kuran Belediye Baþkanýmýza ve tüm belediye çalýþanlarýna çocuk meclisi olarak teþekkür ediyoruz. Baðcýlarýmýz ilçe oluþundan bu güne kadar, yani 16 yýllýk bir süreç içerisinde yýllara sýðmayacak bir geliþim yaþadý. Ve bu geliþim sýrasýnda bir çok yeniliklere imza attý. Bu ilklere imza atan belediyemizin çok kýymetli Baþkaný Lokman Çaðýrýcý Beyefendiyi konuþmasýný yapmak üzere davet ediyorum. Alkýþlarýmýz baþkanýmýzýn için. 43

44 Lokman Çaðýrýcý Belediye Baþkaný Sayýn Ýl Milli Eðitim Müdür Vekilimiz, Sayýn Kaymakamým, Ýlçe Milli Eðitim Müdürümüz, Ýlçe Baþkan Vekilimiz, meclis üyelerimiz, öðretmenlerimiz ve sevgili öðrenciler güzel bir günde, anlamlý bir günde hepinizi saygý ve sevgiyle selamlýyorum, programýmýza hoþ geldiniz. Ýþte Baðcýlar, iþte demokrasi, iþte yönetim. Birileri Avrupa'dan ne farkýmýz var diyor olabilir ama, ben Avrupa'dan daha da demokrat ve daha da özgür, daha güzel gönlüyle bütünleþmiþ bir Baðcýlar olduðuna inanýyorum. Bunu da samimiyetimle söylüyorum. Belediyemiz, her dönemde olduðu gibi yine insan odaklý, insaný yönetiminin merkezine alan ve insan tabanlý çalýþan bir belediye ve bu þekilde de çok güzel hizmetlerde, iþbirliðiyle ve katkýlarýný alarak tüm kesimleriyle devam ediyoruz. Ýþte bugün de çocuk meclisimizin þûrasýndayýz.

45 Bugün onlar konuþacak aslýnda bizler dinleyeceðiz. Onun için ben kýsaca konuþmak istiyorum. Bir kaç konuya deðinmek istiyorum. Sadece konuþmalarýnda, yapmýþ olduðu çalýþmalarýnda kendi haklarýný deðil, kendi konularýný deðil, tüm toplumu, Baðcýlar'ý, Türkiye'yi ilgilendiren konulara, geçen þûrâda olduðu gibi deðinecekler ve onlar þimdiden gelecek için "bizde varýz" diyorlar. Biz onlar için yola çýkmýþtýk. "Gelecek seçim için deðil, gelecek nesil için belediyecilik" dedik ve "önce insan" dedik ve bu doðrultuda çalýþmalarýmýza tüm hýzýmýzla devam ediyoruz. Onlar hem bugünkü konularýyla sorunlarýyla alakalý çalýþýyorlar, hem de geleceðe hazýrlanýyorlar. Biz de bu sayede onlarýn gözüyle Baðcýlar, onlarýn gözüyle belediyecilik, yönetim ve onlarýn arzuladýðý bir çevre nasýl oluyor? Önümüzü daha iyi görmenin de mutluluðunu yaþýyoruz. Tüm sosyal meclislerimizde olduðu gibi bakýn bugün yedincisini yapmýþ olduklarý þûra ki, sekiz yýl önce bu gönüllü meclislerimiz bizim Baðcýlar'da kurulmuþtu. Geçen bir kaç sene önce çýkmýþ olan Belediye Kanunu'nda da bu aslýnda kanunlaþtý, kent konseyleri veya diðer komisyonlarý ile birlikte. Yani Baðcýlar'daki demokrasi yýllar önce baþlamýþtý ve yine ayný katýlýmcýlýkla tüm hýzýyla devam ediyor. Biz belediye olarak bunun mutlaka alt yapýsýnda hýzlý bir süreç yaþýyoruz ve diyoruz ki; Yine eðitim bizim birinci önceliklerimizin içinde. Ýþte geçen yýl yapmýþ olduðumuz okullardaki, yeni okul yapýmýndan, tadilatýndan, tamiratýna ve projeksiyon, bilgisayar donanýmýyla tüm sýnýflarýmýz bu gün Baðcýlar'da teknolojinin imkanlarýndan faydalanýyorlar. Bu yýl da, bir güzel çalýþmaya daha imza attýk. Tüm okullarýmýzda daha güvenli bir eðitim olsun diye kamera, güvenlik sistemlerini de Baðcýlar'da hemen hemen bitirdik. Ve kapalý spor salonlarýyla, oyun alanlarýyla ki, etüt merkezlerimizin iki tanesini daha geçen hafta açtýk. Üç tane etüt merkezimiz oldu. Ýnþallah tüm 45

46 mahallerimizde hýzlý bir þekilde bunlarý tamamlayacaðýz. Bunlar tamamen sizlere yönelik çalýþmalar. Oralarda hem sportif faaliyetler yaparken, branþ öðretmenleri eþliðinde etütlerinize ve derslerinize de çalýþmýþ olacaksýnýz. Yine, gençlik merkezlerimizde de çalýþmalarýmýza hýz vereceðiz. Biz, "Baðcýlar'da durmak yok, hizmete devam" dedik ve bu çerçevede ayný hýzla sizlere hizmet etmeye de devam ediyoruz. Bu çalýþmalarýmýz içersinde hiçbir grup, sýnýf veya herhangi bir þekilde kamu kurum veya kuruluþu deðil, tüm Baðcýlar'a ve Baðcýlar gençliðine yönelik olarak hizmet neredeyse biz de oradayýz diyoruz ve Her yönüyle Baðcýlar'a yönelik olarak yapýlacak olan çalýþmalarýmýz hýzlý bir süreçte devam edecek. Ben Çocuk Meclisimizi tebrik ediyorum. Onlar bir cesaret ve kendlerine güven örneði veriyorlar. Biz de Baðcýlar'da okuduk, biz de Ýstanbul'da okuduk ama biz mum ýþýklarýnda okuduk, çamurlu yollarda yürüdük, kütüphaneye Beyazýt'a gittik. Onlar bize göre daha þanslýlar, ama onlar boþ durmuyor, o þansý da avantaja dönüþtürüyorlar. Onlarý o açýdan ayrýca tebrik ediyorum. Onlarý 46

47 daha da yüreklendirmek için kuvvetli bir þekilde alkýþlamanýzý istiyorum. Yine baktýðýmýzda, mahalle konaklarýmýzda, halk sarayýmýzda kütüphanelerimizde bulunan imkânlarýmýzdan en üst düzeyde istifade ediyorlar. Bugün Baðcýlar'da 23 kütüphane var, Bizim öðrencilik yýllarýmýzda kütüphaneye Beyazýt'a gidiyorduk ve uzun zaman sýra bekliyorduk, eðer aradýðýmýz kitabý da bulabilirsek. Þimdi öðrencilerimiz, internet cafelerinde, yine belediyemizin ve büyükþehir belediyemizin açmýþ olduðu bilgisayar destekli kütüphanelerimizde bu imkânlarý çok rahat buluyorlar. Tabii ki onlar bu gayreti sarf ettiði sürece, bizler daha da hýzlý ve önlerinden yürüyeceðiz. Onlar baþarýlarýyla da bize mutluluk veriyorlar. Biliyorsunuz OKS de dereceler Baðcýlar'dan çýktý. Birinciler Baðcýlar'dan çýktý. Yine ÖSS de, sporda ve tüm okullardaki baþarýlarý da biliyorsunuz. Baþarýlý gençlerimizi geçen hafta güzel bir þölenle ödüllendirdik. 320 civarýnda gencimize baþarý ödülü verdik. Bisikletiyle, altýnýyla, bilgisayarýyla vs. vs. Yani, diyoruz ki; Çalýþmak ve baþarmak sizden, ödüllendirmek bizden. O konuda her zaman olduðu gibi yine desteklerimiz devam edecek. Ben Milli Eðitim Müdürümüz baþta olmak üzere, bu çalýþmalarda bize destek veren herkesi kutluyorum. Öðretmenlerimizi, okul müdürlerimizi. Bu bir ekip iþidir, bu birlikte geleceðe sahip çýkma iþidir ve bu Baðcýlarlý olma iþidir. Bunu da çok iyi becerdiðimize inanýyorum. Tüm kamu kurum ve kuruluþlarýyla birlikte okul müdürlerimize, öðretmenlerimize, öðrencilerimize, velilerimize ben tekrar tekrar teþekkür ediyorum. Müþavir arkadaþlarýmýza, Yalçýn Limon Bey'e. Tabiî ki gelen gideni arattýrýr derler, ama Baðcýlar'da bu olmadý. Gelen hep daha da güzeliyle ve güzel projeleriyle geldi. Sayýn Kaymakamýmýza da bu vesileyle desteklerinden dolayý tekrar 47

48 tekrar teþekkür ediyoruz ve saygýlarýmýzý sunuyoruz. Ýnþallah bu güzelliklerin devamý sizlerle birlikte gelecek ve gelecek sizlerin olacak diyorum ve hepinize saygýlar sunuyorum. Sunucu Sayýn Belediye Baþkanýmýza yaptýðý güzel konuþma için teþekkür ediyoruz. Beynimin prangalarýný güllerle parçaladýn Ýçinde ilim hazinelerini sakladýn Zihnimden dikenleri topladýn Sýcaklýðýna muhtacým okulum Bilgi tohumlarýný belleðime ektin Vatan sevgisini özüme yerleþtirdin Ay yýldýzlý bayraðýmý gönlüme nakþettin Eðitimine muhtacým okulum Deðerli misafirlerimiz; Eðitim deyince Baðcýlar'da aklýmýza ilk gelen isim; Sayýn Ýlçe Milli Eðitim Müdürümüz Kadir Kuþ Beyefendi'yi kürsüye davet ediyorum, alkýþlarýnýzla. 48

49 Kadir Kuþ Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Sayýn Kaymakamým, çok deðerli Ýl Milli Eðitim Müdür Yardýmcým, Saygýdeðer Belediye Baþkaným ve protokolün çok kýymetli temsilcileri ve saygýdeðer meslektaþlarým ve sevgili öðrenciler hepinizi saygýyla selamlýyorum. Her zaman olduðu gibi bugün de, bu güzel salonda, bu güzel öðrencilerimizle birlikte olmaktan duyduðumuz mutluluðu ifade ederek, bu imkânlarý bize hazýrlayan baþta Sayýn Kaymakamýmýz ki; Daha dün bir toplantý yaptýlar; okullarýmýzýn öðrenci sayýsýnýn sýnýflara göre 30'a indirilmesi için neler yapabiliriz? Eðitim düzeyini daha yükseklere çýkarabilmek için zirveye taþýyabilmek için neler yapmalýyýz? Ne kadar okulumuz var? Ne kadar olmalý? Ayrýca yine Belediye Baþkanýmýz ayný toplantýda, yanýnda bulunan Belediye Baþkan Yardýmcýlarýmýza pürüzsüz ne kadar yerimiz

50 varsa bir çalýþma yapýp ortaya çýkaralým. Baðcýlar'da eðitim öðretimi zirveye taþýyalým diye güzel çalýþmalarýný burada sizlere özellikle altýný çizerek belirtmek istiyorum.yani, sizi seven çok seven bir Kaymakamýmýz bir Belediye Baþkanýmýz ve bakýnýz, Ýstanbul Ýl Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý çok yoðun çalýþmalara raðmen, o iþleri bir tarafa býrakýp sizlerle beraber olmak için buraya geldiler, þeref verdiler. Size verilen deðer, sizin gönüllerde yer ettiðiniz sevgiyi açýk net olarak sizler de burada görüyorsunuz. Ben bu imkânlarý hazýrlayan Sayýn Kaymakamýmýza, Belediye Baþkanýmýza, buraya kadar gelen Ýl Milli Eðitim Müdür Yardýmcýmýza, Belediye Baþkanýmýzýn çok kýymetli ekibine, her bir þûrada görev alan danýþmanlara ve buraya gelmeniz noktasýnda bu programda emeði geçen Þube Müdürü arkadaþým þu anda bir baþka bir programda, bilgi yarýþmalarý var, ayrýca ilçemizde finaller var kendisi orada gýyabýnda kendisine, okul müdürü arkadaþlarýma ve buraya kadar gelen günlerce çalýþýp araþtýrma yaparak sizlere sunumlar verecek olan öðrencilerimize siz sevgili öðrencilerimizin tamamýna ben teþekkür ediyor, hepinize saygýlar sunuyorum. Sunucu Ýlçe Milli Eðitim Müdürümüz Sayýn Kadir Kuþ Beyefendi'ye yaptýðý güzel ve anlamlý konuþmadan dolayý teþekkür ediyoruz. Þimdi huzurlarýnýza selamlama konuþmasýný yapmak üzere Ak Parti ilçe baþkan vekili Mustafa Babayiðit Beyefendi'yi huzurlarýnýza davet ediyorum. 50

51 Mustafa Babayiðit Ak Parti Ýlçe Baþkan Vekili Sayýn Ýl Milli Eðitim Müdür Vekilim, kýymetli protokol, saygýdeðer misafirler ve geleceðimizin teminatý, gözlerinden ýþýk saçan siz sevgili çocuklar hepinizi þahsým ve teþkilatým adýna saygýyla selamlýyorum. Ýlk ve ilke kavramýnýn öncüsü, katýlýmcý ve paylaþýmcý belediyeciliðin temsilcisi Baðcýlar Belediyesi tarafýndan organize edilen 7. Çocuk Þûrâsýna hepiniz hoþ geldiniz þeref verdiniz. Tabii on yüz bin milyon güzel göz on bin milyon ýþýk bana bakarken konuþmak hakikaten çok zor. Bu güzelliði bana yaþattýðýnýz için tüm çocuklara ve buraya dahil olamayýp arka taraftaki diðer mekândan da bizi seyreden çocuklara da çok teþekkür ediyorum Tekrar hoþ geldiniz.

52 Þimdi bu kadar güzel gözün içinde çocuðun bir tanýmýný yapmak lazým. Bu kadar konuþuyoruz, hakkýný veriyoruz þûrâ'sýný yapýyor. Çocuk nedir? Türkiye tarafýndan kabul edilen çocuk haklarý sözleþmesi madde 1 kýsaca der ki: Bu kanun tarafýndan daha öncelikli bir erken rüþt kararý alýnmaksýzýn 18 yaþýna kadar her insan çocuk olarak sayýlýr. Bu durumda çocuk haklarý sözleþmesinde Türkiye ilk imza koyan ülkelerden biridir 1989 yýlýnda Ancak yasalaþtýrýlmasý 1995 yýlýna kadar beklemek zorunda kalmýþtýr. Bu yasayla çocuklar ekonomik, kültürel, sosyal, siyasal ve her alanda yetiþkinlere benzer bir hak daðýlýmýna kavuþmuþtur. Yani bu durumda olmasý gerekeni bir kenara býrakýrsak, düne göre ve dünya nüfusunun %80'ine göre, Türkiye çok daha iyi bir yerdedir. Tabii ki bir de sayýsal ve istatistiki olarak þu duruma bakacak olursak, 2006 yýlý sayýmlarýna göre Türkiye'de çocuk nüfusu 25 milyondur ve 5 çocuktan biri çalýþmaktadýr ve 76.9'uda tarýmda çalýþmaktadýr. Türkiye genelinde 42 bin çocuk sokaktadýr ve bunlarýn %11'i hiç okula gitmemiþtir. Bu baðlamda yapýlmasý gereken þeyleri biraz sonra çocuk meclisinin kýymetli baþkaný ve üyeleri size anlatacak ama önemli olan bir þey var. Çocuklar bekleyemezler çocuklarýn bekletilmesi, ertelenmesi yarýnlara umutsuzluk demektir. Çocuk haklarý sözleþmesi bunu açýkça söylemiþtir. Son olarak sizlere sözlerimi þu þekilde bitiriyorum. Ýhtiyaç duyduðumuz her þey bekleyebilir, ama çocuklar bekleyemez þu anda onlarýn kemikleri olgunlaþmakta kanlarý çoðalmakta ve duygularý harekete geçmekte, ona yarýný bekle diye cevap verilemez onun adý þimdidir, þu andýr. Bu yüzden þu andan itibaren bu hizmetleri yapan Baðcýlar Belediye'mize sadece bu iþi yýkmamak, gerekli olan tüm bütün özneleri taþýn altýna elini koymak gerekir. Çünkü çocuklar geleceðin Lokman Çaðýrýcý'larý, geleceðin, Recep Tayyip Erdoðan'larýdýr ve onlarý, þu anda o gözleri görüyorum. Onlar için 52

53 gerekli olan þeyleri yapan belediyemize ve tüm katýlýmcýlarýmýza teþekkür ediyor ve sizleri saygýyla selamlýyorum. Sunucu Sayýn Ak Parti Ýlçe Baþkan Vekilimize teþekkür ediyoruz. Biz çocuklar sevgi bahçelerinde açarýz Güven dolu yarýnlara umutla koþarýz Karanfil, gül, menekþe ya da kardeleniz Dünya bahçelerinin solmamasý gereken çiçekleriyiz Bu çiçeklerin solmamasý için iyi bir eðitim þart. Eðitim bir gönül iþidir ve bu meslekte gönlünü ortaya koyan yeri geldiði zaman hiçbir fedâkârlýktan kaçýnmayan ve bizim geleceðimiz için sürekli çalýþan bir ismi; Ýstanbul Ýl Milli Eðitim Müdür Yardýmcýmýz Sayýn Metin Akçay Beyefendi'yi davet ediyorum 53

54 Metin Akçay Ýst.Ýl Millî Müdür Yardýmcýsý Sayýn Kaymakamým, çok deðerli Belediye Baþkaným, Ýlçe Milli Eðitim Müdürüm, sayýn protokol temsilcileri, saygýdeðer yönetici ve öðretmenlerimiz deðerli konuklarýmýz; Geleceðimizin teminatý, yarýnýmýzýn umudu sevgili çocuklar Baðcýlar Belediye Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen 7. Çocuk Þûrasý'nda sizlere eðitime büyük önem veren, verdiðini her fýrsatta dile getiren ve bu amaçla bir çok çalýþmalar planlayan uygulayan ve deðerlendiren Ýstanbul Milli Eðitim Müdürü Sayýn Ata Özer adýna hoþ geldiniz diyorum. Bir milletin bekâsý için iyi yetiþtirilmiþ nesiller çok önemlidir. Milli varlýðý, milli ruhu idrak etmiþ, iyi yetiþmiþ nesillerle milletler geleceklerini garanti altýna almýþ olurlar. Günümüzde çocuk çok önemle ele alýnmasý gereken bir bireydir. Özellikle uyum ve davranýþ bozukluðu gösteren ve suça itilen çocuklarýn giderek artmasý, Ana baba ve eðitimcilerin çocuk eðitimi konusunda daha

55 dikkatli ve bilimsel bir yaklaþým içerisinde olmalarýný zorunlu hale getirmektedir. Günümüz anne ve babasý farklý kültür ve geleneksel çocuk terbiyesi metotlarýnýn yetersizliðinin bilincinde olduðu gibi çaðdaþ iletiþim araçlarýnýn olumsuz etkilerinden de haberdardýr. Bu durum ana ve babalarý en saðlýklý eðitim þartlarý konusunda bir arayýþa itmektedir. Ýþte T.B.M.M. Baþkanlýðýyla Bakanlýðýmýz arasýnda, öðrencilerin seçme, seçilme, oy kullanma, demokratik liderliði benimseme, katýlýmcý olma iletiþim kurabilme, kamuoyu oluþturma ve hoþ görülü olabilme becerilerinin kazandýrýlmasý amacýyla bir protokol imzalanmýþtýr. Cumhuriyetimizin demokrasi ile güçlendirilmesi, öðrencilerimizde yerleþik bir demokrasi kültürünün oluþturulmasý, hoþ görü ve çoðulculuk bilincinin geliþtirilmesi, kendi kültürünü özümsemiþ, milli ve manevi deðerlere baðlý, evrensel deðerleri benimseyen nesillerin yetiþtirilmesi, öðrencilere seçme - seçilmeoy kullanma kültürünün kazandýrýlmasý, katýlýmcý olmak, iletiþim kurabilmek, demokratik liderliði benimseyebilmek ve komuoyu oluþturabilme becerilerinin kazandýrýlmasý bu proje ile amaçlanmaktadýr. Çoðulcu demokrasilerde karþý tarafý dinleyebilme, ortak çözüm üretebilme demokratik hak ve özgürlüklere saygýlý olabilme ve bunu bir ilke haline getirilebilme becerisinin kazandýrýlmasý önemli bir olgudur. Öðrencilerimize küçük yaþlardan itibaren, fikri meþru zeminlerde, meþru yollardan savunabilmeyi öðretmek ve yerleþtirmek açýsýndan bu proje çok büyük bir önem arzetmektedir. Baðcýlar Belediyesi'nin yerel yönetim olarak Çocuk Meclisi'nin yedinci çocuk þûrasýný yapýyor olmasýný çok anlamlý buluyor, Ýstanbul Milli Eðitim Müdürü Ata Özer ve adýma þükranlarýmý sunuyorum. 55

UNICEF Kaynaklarından Çocuk Hakları Sözleşmesi nin Kısaltılarak Alınan ve Çocukların Diliyle İfade Edilen Özeti sizlerle paylaşıyoruz.

UNICEF Kaynaklarından Çocuk Hakları Sözleşmesi nin Kısaltılarak Alınan ve Çocukların Diliyle İfade Edilen Özeti sizlerle paylaşıyoruz. UNICEF Kaynaklarından Çocuk Hakları Sözleşmesi nin Kısaltılarak Alınan ve Çocukların Diliyle İfade Edilen Özeti sizlerle paylaşıyoruz. Madde 1: Ben çocuğum. On sekiz yaşına kadar bir çocuk olarak vazgeçilmez

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:92 6.ÇOCUK ÞÛRÂSI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:92 6.ÇOCUK ÞÛRÂSI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:2 6.ÇOCUK ÞÛRÂSI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:2 Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn LÝMON - Kenan GÜLTÜRK Tashih

Detaylı

Günümüzde 1. tepede Topkapı Sarayı, 2. tepede Nuruosmaniye Camisi, 3. tepede Süleymaniye Camisi, 4. tepede Fatih Camisi, 5. tepede Yavuz Sultan Selim

Günümüzde 1. tepede Topkapı Sarayı, 2. tepede Nuruosmaniye Camisi, 3. tepede Süleymaniye Camisi, 4. tepede Fatih Camisi, 5. tepede Yavuz Sultan Selim İSTANBUL YEDİ TEPE Günümüzde 1. tepede Topkapı Sarayı, 2. tepede Nuruosmaniye Camisi, 3. tepede Süleymaniye Camisi, 4. tepede Fatih Camisi, 5. tepede Yavuz Sultan Selim Camisi, 6. tepede Mihrimah Sultan

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 95 Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn LÝMON Ýrfan ÖZER - Hakký ÇÝÇEK Tashih

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI 12 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI 12 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Kültür

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 Tashih Ekrem KAFTAN Tasarým Ayþe ERGÜL Baský Seçil Ofset Ltd. Þti.

Detaylı

BENİM HAKLARIM ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME. MADDE 1. Ben çocuğum Onsekiz yaşõna kadar bir çocuk olarak vazgeçilmez haklara sahibim.

BENİM HAKLARIM ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME. MADDE 1. Ben çocuğum Onsekiz yaşõna kadar bir çocuk olarak vazgeçilmez haklara sahibim. BENİM HAKLARIM ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME MADDE 1. Ben çocuğum Onsekiz yaşõna kadar bir çocuk olarak vazgeçilmez haklara sahibim. MADDE 2. Bu haklar, bütün çocuklar içindir; beyaz çocuk, kara çocuk,

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:117 8.ÇOCUK ÞÛRASI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:117 8.ÇOCUK ÞÛRASI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:117 8.ÇOCUK ÞÛRASI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:117 Yayýn Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Kurulu Osman GÜNEÞ-Yavuz SUBAÞI Abdullah ARIDORU-Yalçýn

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:103

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:103 11. ÇEVRE ÞÛRASI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:103 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:103 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Sorumlusu Osman GÜNEÞ Yayýn Kurulu Abdullah

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 109

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 109 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 109 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:109 KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 109 Tashih Ekrem KAFTAN Tasarým Ayþe ERGÜL Baský Seçil Ofset Ltd. Þti.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 107. 7.Hanımlar. Şûrâsı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 107. 7.Hanımlar. Şûrâsı BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 107 7.Hanımlar Şûrâsı BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 107 7.Hanımlar Şûrâsı Tashih Ekrem KAFTAN KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 107 Tasarým Ayþe

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:93

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:93 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:93 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 93 Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn LÝMON - Kemal GÜLTÜRK Tashih Ekrem

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 105

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 105 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 105 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:105 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

cocuklarin anlayacagi dilden

cocuklarin anlayacagi dilden cocuklarin anlayacagi dilden 01 Haklar her çocuğun olması yada yararlanması gereken şeylerdir. Bütün çocuklar aynı haklara sahiptirler. O haklar Birleşmiş milletler Çocuk hakları sözleşmesinde yazılıdır.

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:116 12.ÇEVRE ŞÛRASI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:116 12.ÇEVRE ŞÛRASI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:116 12.ÇEVRE ŞÛRASI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:116 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Kurulu Osman GÜNEÞ-Yavuz SUBAÞI Abdullah

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 Tashih Ekrem KAFTAN Tasarým Ayþe ERGÜL Baský Seçil Ofset Ltd. Þti.

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:94

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:94 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:94 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:94 Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Þevket SEZER - Yalçýn LÝMON Tashih Ekrem KAFTAN

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:91

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:91 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:91 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:91 Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn LÝMON - Faik IÞIM Kenan GÜLTÜRK - Hakký

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:120

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:120 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:120 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:120 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Kurulu Osman GÜNEÞ-Yavuz SUBAÞI Abdullah ARIDORU-Yalçýn

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:80

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:80 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:80 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:80 Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN -

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZIN XXV.OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI Devlet Bakanýmýz ve üye kuruluþ temsilcilerimiz Genel Kurulu izlerken Sendikamýz TÜHÝS'in XXV.Olaðan Genel Kurul Toplantýsý

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:118 8. HANIMLAR ÞÛRASI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:118 8. HANIMLAR ÞÛRASI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:118 8. HANIMLAR ÞÛRASI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:118 Yayýn Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Kurulu Osman GÜNEÞ-Yavuz SUBAÞI Abdullah ARIDORU-Yalçýn

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Tema. Tema. Tema. www.degeryayinlari.com. Geleceðin Büyükleri olan Deðerli Öðrencilerimiz,

ÝÇÝNDEKÝLER. Tema. Tema. Tema. www.degeryayinlari.com. Geleceðin Büyükleri olan Deðerli Öðrencilerimiz, 1. Fasikül TEMA 1 Okul Heyecaným Set Olarak Satýlýr, Tek Tek Satýlmaz. ...... Ön Söz www.degeryayinlari.com Copyright Zambak Yayýncýlýk ve Eðitim Gereçleri Tic. AÞ Bu kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn,

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

39. İSTİŞARE KURULU TOPLANTISI. Gündem. 29 Mart 2009 Yerel seçimlerinden bugüne Belediye Hizmetlerinin değerlendirilmesi BAĞCILAR

39. İSTİŞARE KURULU TOPLANTISI. Gündem. 29 Mart 2009 Yerel seçimlerinden bugüne Belediye Hizmetlerinin değerlendirilmesi BAĞCILAR BAĞCILAR BELEDİYESİ KÜLTÜR YAYINLARI DİZİSİ NO:124 39. İSTİŞARE KURULU TOPLANTISI Gündem 29 Mart 2009 Yerel seçimlerinden bugüne Belediye Hizmetlerinin değerlendirilmesi BAĞCILAR BELEDİYESİ KÜLTÜR YAYINLARI

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 9 Ýletiþim Benimle Baþlar a. Bugüne kadar baþardýðým en zor iþ nedir? b. En çok gurur duyduðum

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 1. TEST 1 Ali, öðretmenin verdiði çizim ödevini yukarýdaki þekilde yapmýþtýr. Buna göre Ali nin çizdiði iskelet bölümü için, I. Kafatasý olarak adlandýrýlýr. II.

Detaylı

ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ

ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ Vantaan kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto / Puheterapia Monikielisen lapsen puheen ja kielen kehityksen tukeminen ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ turkki ÇOK DÝLLÝ

Detaylı

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir.

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir. Firmamýzmühendisliðindeimalatýnýyaptýðýmýzendüstriyel tipbigbag dolum,bigbag boþaltma prosesleri kimya,maden,gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle TürkSanayicisininhizmetindeyiz...

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 1 Tuesday, August 1, 2000 6:21 PM 7201 8700-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 2 Tuesday,

Detaylı

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE 3 Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı