MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK 30 HAZĠRAN 2014 HESAP DÖNEMĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK 30 HAZĠRAN 2014 HESAP DÖNEMĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU"

Transkript

1 MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK 30 HAZĠRAN 2014 HESAP DÖNEMĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU Ġstanbul, Haziran 2014

2 HESAP DÖNEMĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA KONSOLĠDE BĠLANÇO KONSOLĠDE KAPSAMLI GELĠR TABLOSU... 5 KONSOLĠDE NAKĠT AKIM TABLOSU... 6 KONSOLĠDE ÖZSERMAYE DEĞĠġĠM TABLOSU KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN NOTLAR

3 30 HAZĠRAN 2014 VE 31 ARALIK 2013 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE KONSOLĠDE BĠLANÇOLAR (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiģtir.) Dipnot Cari Dönem GeçmiĢ Dönem Referansları 30 Haziran Aralık 2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri Finansal Yatırımlar Ticari Alacaklar ĠliĢkili Taraflardan Ticari Alacaklar Diğer Ticari Alacaklar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar Diğer Alacaklar ĠliĢkili Taraflardan Diğer Alacaklar Diğer Alacaklar Stoklar 13 - Canlı Varlıklar Diğer Dönen Varlıklar ĠliĢkili Taraflara Verilen Avanslar Diğer Avanslar 26 -Diğer Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Ticari Alacaklar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar Diğer Alacaklar Finansal Yatırımlar Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar ġerefiye ErtelenmiĢ Vergi Varlığı Diğer Duran Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR Ocak 30 Haziran 2014 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 25 Kasım 2014 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıģtır. Ġzleyen dipnotlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluģtururlar. 6

4 30 HAZĠRAN 2014 VE 31 ARALIK 2013 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE KONSOLĠDE BĠLANÇOLAR (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiģtir.) Dipnot Cari Dönem GeçmiĢ Dönem Referansları 30 Haziran Aralık 2013 KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Ticari Borçlar ĠliĢkili Taraflara Ticari Borçlar Diğer Ticari Borçlar Diğer Borçlar ĠliĢkili Taraflara Diğer Borçlar Diğer Borçlar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü Borç KarĢılıkları ÇalıĢanlara Sağlanan Fayda KarĢılıkları Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Ticari Borçlar Diğer Borçlar ĠliĢkili Taraflara Diğer Borçlar Diğer Borçlar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar Borç KarĢılıkları ErtelenmiĢ Vergi Yükümlülüğü Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 26 - ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar ÖdenmiĢ Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farkları Hisse Senedi Ġhraç Primleri Değer ArtıĢ Fonları BirleĢmeye ĠliĢkin Özsermaye Yabancı Para Çevrim Farkları Kardan Ayrılan KısıtlanmıĢ Yedekler GeçmiĢ Yıllar Kar/Zararları Net Dönem Zararı/Karı Azınlık Payları TOPLAM KAYNAKLAR Ġzleyen dipnotlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluģtururlar. 7

5 1 OCAK 30 HAZĠRAN 2014 VE 2013 HESAP DÖNEMLERĠNE AĠT KONSOLĠDE KAPSAMLI GELĠR TABLOLARI Dipnot Cari Dönem Cari Dönem GeçmiĢ Dönem GeçmiĢ Dönem Referansları SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER SatıĢ Gelirleri SatıĢların Maliyeti (-) Ticari faaliyetlerden brüt kar (zarar) BRÜT KAR/ZARAR Pazarlama, SatıĢ ve Dağıtım Giderleri (-) Genel Yönetim Giderleri (-) AraĢtırma ve GeliĢtirme Giderleri (-) Diğer faaliyet gelirleri Diğer faaliyet giderleri (-) FAALĠYET KARI/ZARARI (Esas faaliyet dıģı) finansal gelirler (Esas faaliyet dıģı) finansal giderler (-) SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ KARI /ZARARI Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/gideri Dönem vergi gelir/gideri ErtelenmiĢ vergi gelir/gideri SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER DÖNEM KARI /ZARARI DÖNEM KARI/ZARARI

6 1 OCAK 30 HAZĠRAN 2014 VE 2013 HESAP DÖNEMLERĠNE AĠT KONSOLĠDE KAPSAMLI GELĠR TABLOLARI DĠĞER KAPSAMLI GELĠR - - Yabancı Para Çevirim Farklarındaki DeğiĢim - - -, Diğer kapsamlı gelir kalemlerine iliģkin vergi gelir / giderleri DĠĞER KAPSAMLI GELĠR (VERGĠ SONRASI) TOPLAM KAPSAMLI GELĠR Dönem Kar/Zararının Dağılımı - Azınlık Payları Ana Ortaklık Payları Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Azınlık Payları Ana Ortaklık Payları Hisse baģına kazanç -0,01-0,01-0,46-0,39 Sürdürülen faaliyetlerden hisse baģına kazanç -0,01-0,01-0,46-0,39 Ġzleyen dipnotlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluģtururlar. 9

7 1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2014 VE 2013 HESAP DÖNEMLERĠNE AĠT KONSOLĠDE NAKĠT AKIM TABLOLARI Dipnot Cari Dönem GeçmiĢ Dönem Referansları 30 Haziran Haziran 2013 A.Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Akımları Vergi Öncesi Zarar/Kar Düzeltmeler: Amortisman ve itfa payları Kıdem Tazminatı ve Ġzin KarĢılığındaki DeğiĢim Canlı Varlıklar Değer AzalıĢ/ArtıĢı 14 - Maddi Duran Varlıklar Değer DüĢüklüğü 18 - Yatırım Amaçlı Duran Varlıklar Değer ArtıĢı 17 - Bağlı Ortaklık SatıĢ Karı 27 - Duran Varlık SatıĢ Karı Gider Tahakkukları Borç KarĢılıkları 22 - ġüpheli Alacak KarĢılığı (Net) Yabancı Para Çevirim Farkları 27 - Reeskont Giderleri/Gelirleri (net) 32 - ĠĢletme Sermayesindeki DeğiĢikliklerden Önceki Faaliyet Karı Ticari Alacaklardaki ArtıĢ Diğer Alacaklardaki AzalıĢ/ArtıĢ Stoklardaki AzalıĢ/ArtıĢ Canlı Varlıklardaki AzalıĢ/ArtıĢ Diğer Dönen Varlıklardaki ArtıĢ Finansal Yatırımlardaki AzalıĢ - Diğer Duran Varlıklardaki ArtıĢ Ticari Borçlardaki ArtıĢ Diğer Borçlardaki ArtıĢ Diğer Yükümlülüklerdeki AzalıĢ Vergi Ödemeleri Esas Faaliyet Ġle Ġlgili Olarak OluĢan Nakit Esas Faaliyetlerde Kullanılan Net Nakit B.Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akımları Bağlı Ortaklık SatıĢından Elde Edilen Nakit Bağlı Ortaklıktan Primli Hisse Alımı Nedeniyle Nakit ÇıkıĢı (-) Maddi Varlık Satın Alımları (-) Maddi Olmayan Varlık Satın Alımları (-) Maddi Varlık SatıĢları (Net) Satılan Bağlı Ortaklığın Maddi Varlıkları (Net) Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Net Nakit C.Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akımları Nakit Sermaye Artırımı - - Hisse Senedi Ġhraç Primi Bağlı Ortaklık Payı DeğiĢimi Sermaye Etkisi Azınlık Paylarındaki ArtıĢ 27 - Finansal Borçlardaki ArtıĢ(Net) Finansman Faaliyetlerinden Elde Edilen Net Nakit Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net AzalıĢ Dönem BaĢındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu Ġzleyen dipnotlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluģtururlar. 10

8 1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2014 VE 2013 HESAP DÖNEMLERĠNE AĠT KONSOLĠDE ÖZKAYNAKLAR DEĞĠġĠM TABLOLARI Dipnot Sermaye Değer BirleĢmeye Düzeltm e KONSOLĠDE Ref. Sermaye Farklar Kardan Ayrılan Hisse Senedi ArtıĢ ĠliĢkin Yabancı Para KısıtlanmıĢ GeçmiĢ Yıl Net Dönem Ana Ortaklığa Azınlık Ġhraç Primleri Fonları Özsermaye Çevrim farkı Yedekler Kar/Zararları Karı/Zararı Ait Özkaynaklar Payları TOPLAM 1 Ocak 2014 Bakiyeleri Yeniden düzenleme etkileri 2012 yılı vergi karģılığındaki değiģim Yeniden DüzenlenmiĢ 1 Ocak 2014 Bakiyeleri GeçmiĢ Yıllar Kar Zararlarına Transfer Yedeklere Transfer 27 Bağlı Ortaklık SatıĢı Etkileri 27 Bağlı Ortaklık Sermaye Artırımı-Nakit 27 Bağlı Ortaklık Sermaye Artırımı-Ġç Kaynaklar 27 Bağlı Ortaklık SatıĢ Karı 27 Bağlı Ortaklık Ġlave Hisse Alımı Etkisi 27 Bağlı Ortaklık Sermaye Payı DeğiĢimi 27 Yabancı Para Çevrim Farkı 27 Ġç Kaynaklardan Sermaye Artırımı 27 Nakit Sermaye Artırımı 27 Yeniden Değerleme ArtıĢları 27 Net Dönem Karı Haziran 2014 Bakiyeleri

9 1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2014 VE 2013 HESAP DÖNEMLERĠNE AĠT KONSOLĠDE ÖZKAYNAKLAR DEĞĠġĠM TABLOLARI Ġzleyen dipnotlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluģtururlar. Sermaye Değer BirleĢmeye Kardan Ayrılan Dipnot Düzeltme Hisse Senedi ArtıĢ ĠliĢkin Yabancı Para KısıtlanmıĢ GeçmiĢ Yıl Net Dönem Ana Ortaklığa Azınlık KONSOLĠDE Ref. Sermaye Farklar Ġhraç Primleri Fonları Özsermaye Çevrim farkı Yedekler Kar/Zararları Karı/Zararı Ait Özkaynaklar Payları TOPLAM 1 Ocak 2013 Bakiyeleri Yeniden düzenleme etkileri 2011 yılı vergi karģılığındaki değiģim Yeniden DüzenlenmiĢ 1 Ocak 2013 Bakiyeleri , ,00 0, GeçmiĢ Yıllar Kar Zararlarına Transfer Yedeklere Transfer 27 Bağlı Ortaklık SatıĢı Etkileri 27 Bağlı Ortaklık Sermaye Artırımı-Nakit 27 Bağlı Ortaklık Sermaye Artırımı-Ġç Kaynaklar 27 Bağlı Ortaklık SatıĢ Karı 27 Bağlı Ortaklık Ġlave Hisse Alımı Etkisi 27 Bağlı Ortaklık Sermaye Payı DeğiĢimi 27 Yabancı Para Çevrim Farkı Ġç Kaynaklardan Sermaye Artırımı 27 Nakit Sermaye Artırımı 27 Yeniden Değerleme ArtıĢları 27 Net Dönem Karı

10 1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2014 VE 2013 HESAP DÖNEMLERĠNE AĠT KONSOLĠDE ÖZKAYNAKLAR DEĞĠġĠM TABLOLARI 30 Haziran 2013 Bakiyeleri Ġzleyen dipnotlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluģtururlar. 13

11 1 GRUP UN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU Mango Gıda Sanayi ve Ticaret A.ġ. (ġirket), Mango Gıda Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi ünvanıyla tarihinde Ġstanbul ticaret sicil memurluğunda / sicil no ile tescil ve ilan olunarak kurulmuģtur. ġirket, tarih ve 7314 sayılı T.Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan olunduğu üzere tarihinden itibaren Limited Ģirket nevinden anonim Ģirket nevine dönüģmüģ olup yeni ünvanı Mango Gıda Sanayi ve Ticaret A.ġ. olarak tescillenmiģtir. ġirket, yaģ sebze ve meyve ticareti, üretim, pazarlama, depolama ve iģleme konularında tarihinden beri faaliyet göstermektedir. ġirketin ana faaliyetleri, ulusal ve uluslararası perakende, toptan market zincirlerinin, catering, otel, restaurant zincirlerinin yaģ sebze ve meyve tedarikini yapmaktadır. ġirket kendisine ait sera ve tarım alanlarında doğrudan üretim yaptığı gibi, üretim sürecinin her aģamasının Ġyi Tarım Uygulamaları (ĠTU) sertifika programı çerçevesinde denetlendiği, anlaģmalı ve sertifikalı çiftçilere de kendi adına üretim yaptırmaktadır. Ürün tedarikinin geri kalan kısmını, kendisine ait depoların bulunduğu satın alma noktalarından (hallerden) ve doğrudan üreticiden satın alarak karģılamaktadır. ġirket tarihinde Ġngiltere de ġube açarak Ġngiltere bölgesine ihracatları bu ġube üzerinden yapmaya baģlamıģtır. Bu Ģubenin finansal tabloları, Ģirketin konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında dikkate alınmıģtır. ġirket tarihinden itibaren Özel Kontrol Laboratuvar ÇalıĢma Ġzin Belgesi ile birlikte Laboratuvar faaliyetlerine baģlamıģtır. Ancak bu faaliyet rapor tarihi itibariyle fiilen yürütülmemektedir. ġirket faaliyetleri tarihinde baģlayan yoğun hacizler nedeniyle durmuģtur. Rapor tarihi itibariyle Kadıköy ve diğer hallerde alım satım yapılmamaktadır. Ayrıca üretim, paketleme ve diğer faaliyetler rapor tarihi itibariyle çalıģmamaktadır. Süreçle ilgili detaylı bilgi Not: 41 de yer almaktadır. ġirketin payları, tarihinden itibaren ĠMKB nin Ġkinci Ulusal Pazarında iģlem görmeye baģlamıģtır. ġirketin faaliyetleri üzerindeki önemli belirsizlikler nedeniyle tarihinden itibaren Gözaltı Pazarı'nda iģlem görmektedir. ġirketin merkez adresi, Eyüp Sultan Mah. Mehmet Akif Cad. No: 30 Samandıra- Sancaktepe/ Ġstanbul - Türkiye dir. Grup ta, bilanço tarihi itibariyle çalıģan personel sayısı 22 kiģidir. ( : 210 kiģi) Rapor tarihi itibariyle çalıģan sayısı 4 dür. ġirket ve konsolidasyona dahil edilen bağlı ortaklıkları ile birlikte Grup olarak nitelendirilmektedir. Konsolidasyona dahil edilen bağlı ortaklıkların faaliyet alanları aģağıda açıklanmıģtır: 14

12 Sepken Tarım Ürünleri Gıda Nak. Sanayi ve Tic A.ġ. (Sepken Tarım) Genel piyasadan sebze ve meyve tedariki ile üretimi yapmaktadır. 2 KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR 2.1 Sunuma ĠliĢkin Temel Esaslar Ekteki finansal tablolar Ģirket yönetiminin iģletmenin faaliyetlerin sürdürülebilirliği konusundaki öngörüleri doğrultusunda iģletmenin sürekliliği ilkesine uygun olarak hazırlanmıģtır. Finansal tablolar, iģletmenin sürekliliğinin ortadan kalkması riskine karģılık olası düzeltme ve sınıflandırma maddelerini içermemektedir. Grup un konsolide finansal tabloları, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UMS/UFRS) na göre hazırlanmıģtır. Ancak Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS nin Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) tarafından yayımlananlardan farkları Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından ilan edilinceye kadar UMS/UFRS ler uygulanacaktır. Bu kapsamda, benimsenen standartlara aykırı olmayan, KGK tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) esas alınmıģtır. Bilanço tarihi itibariyle, iliģikteki finansal tablolar SPK nın sayılı tebliği çerçevesinde UMS/UFRS ye göre hazırlanmıģ olup finansal tablolar ve dipnotlar, SPK tarafından 14 Nisan 2008 tarihli duyuru ile uygulanması zorunlu kılınan formatlara uygun olarak sunulmuģtur. Grup, defterlerini ve kanuni finansal tablolarını Türk Ticaret Kanunu ve vergi mevzuatınca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve hazırlamaktadır. Ekli konsolide finansal tablolar, yukarıda bahsedilen mevzuatlar açısından yapılan kanuni kayıtlara, UMS/UFRS na uygunluk açısından gerekli düzeltme ve sınıflandırma kayıtları yapılarak düzenlenmiģtir. Konsolide finansal tablolar, makul değerlerinden gösterilen finansal varlıklar ve yükümlülükler ve yeniden değerlenmiģ arsa ve binalar haricinde, tarihi maliyet esasına göre hazırlanmıģtır. Konsolide finansal tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibariyle raporlanan aktif ve pasiflerin ya da açıklanan Ģarta bağlı varlık ve yükümlülüklerin tutarlarını; ve ilgili dönem içerisinde oluģtuğu raporlanan gelir ve giderlerin tutarlarını etkileyen tahmin ve varsayımların yapılmasını gerektirir. Bu tahminler yönetimin en iyi kanaat ve bilgilerine dayanmakla birlikte, gerçek sonuçlar bu tahminlerden farklılık gösterebilir. Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal tabloların Düzeltilmesi SPK nın 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı kararı uyarınca yüksek enflasyon döneminin sona erdiği; ayrıca yüksek enflasyon döneminin devamına iliģkin diğer emarelerin de büyük ölçüde ortadan kalktığı hususları çerçevesinde, iliģikteki finansal tablolar, enflasyon düzeltilmesine tabi tutulmamıģtır. 15

13 Kullanılan Para Birimi 30 HAZĠRAN 2014 tarihli konsolide finansal tablolar ve karģılaģtırmak amacıyla kullanılacak önceki döneme ait finansal veriler de dahil olmak üzere Türk Lirası TL cinsinden hazırlanmıģtır.ġngiltere ġubesi kayıtlarını Sterlin para birimi üzerinden takip etmekte, konsolidasyon sunumundaysa geçerli kurlar üzerinden Türk Lirasına çevrilerek sunulmaktadır. KarĢılaĢtırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Finansal Tabloların Düzeltilmesi Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup un konsolide finansal tabloları önceki dönemle karģılaģtırmalı hazırlanmaktadır. Grup, 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle konsolide bilançosunu 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle hazırlanmıģ bilançosu ile; 1 Ocak 30 Haziran 2014 dönemine ait konsolide kapsamlı gelir tablosu, konsolide nakit akım tablosu ve konsolide özkaynaklar değiģim tablosunu ise 1 Ocak 30 Haziran 2013 dönemi ile karģılaģtırmalı olarak düzenlemiģtir. Önceki dönem finansal tablolarında düzeltme ve sınıflandırma bulunmamaktadır. Konsolidasyon Esasları Konsolide finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan önemli muhasebe politikaları aģağıda özetlenmiģtir: Konsolidasyon kapsamındaki ana ortaklık ve bağlı ortaklıklara ait finansal tablolarda yer alan varlık, borç, özkaynaklar, gelir ve giderler bir bütün olarak birleģtirilmiģ ve konsolidasyon ilke ve esasları çerçevesinde gerekli düzeltmeler yapılmıģtır. ġirket in doğrudan veya dolaylı olarak %50 sinden fazlasına iģtirak ettiği veya oy hakkına sahip olması nedeniyle iģlemleri üzerinde kontrol yetkisine sahip olduğu bağlı ortaklıklar tam olarak konsolide edilmektedir. ġirket, bağlı ortaklık konumundaki bir kuruluģun finansal ve operasyonel politikalarını yürütme gücüne sahip olması nedeniyle, bağlı ortaklıkların faaliyet sonuçlarından pay almıģtır. ġirket ve konsolide edilen bağlı ortaklıklar arasında gerçekleģen önemli iģlemler ve bakiyeler konsolidasyon sırasında elimine edilir. %100 üne sahip olunmayan konsolide bağlı ortaklığın, özkaynakları ve net kar/zararındaki üçüncü Ģahıslara ait paylar konsolide finansal tablolarda azınlık payı olarak gösterilmektedir. Bir Ģirketin baģka bir Ģirket tarafından satın alımı gerçekleģtiğinde ilgili bağlı ortaklığın aktif ve pasifleri, alım günü itibarıyla makul değerleriyle ölçülür. Azınlıkların payı, aktif ve pasiflerin makul değerlerinin azınlık payı oranında hesaplanmasıyla elde edilir. Yıl içinde alınan veya satılan bir bağlı ortaklığın, alımın gerçekleģtiği tarihten baģlayan veya satıģın gerçekleģtiği tarihe kadar olan faaliyet sonuçları konsolide gelir tablosuna dahil edilir. Bağlı ortaklıkların muhasebe politikaları, grubun politikaları ile tutarlı olacak Ģekilde yeniden düzenlenir. Bu amaçla gerekli görülen durumlarda bağlı ortaklıkların finansal tabloları grubun uyguladığı muhasebe ilkelerine uygun hale getirebilmek için gerekli düzeltmeler yapılır. 16

14 Ekli konsolide finansal tablolarda konsolidasyon yöntemi ile birleģtirilen ortaklıklar ve bu ortaklıklarda sahip olunan ortaklık payları aģağıdaki gibidir. Bağlı Ortaklıklar 30 Haziran Aralık 2013 Sepken Tarım Ürünleri Gıda Nak. Sanayi ve Tic Ltd.ġti. % 97,31 % 97,31 Sepken Tarım üzerinde kontrol yetkisi bulunduğu için 31Aralık 2013 tarihi itibariyle %100 konsolide edilmiģtir. Özkaynaklar ve net kar/zararındaki üçüncü Ģahıslara ait paylar konsolide finansal tablolarda azınlık payları olarak gösterilmiģtir. Sepken Tarım bağlı ortaklığının tarihinde gerçekleģen sermaye artırımına göre, TL lik payı TL olarak Hedef Finansal Hizmetler A.ġ. tarafından tahsisli olarak kullanılmıģtır. Böylece ġirketin bu bağlı ortaklıktaki %99,99 olan payı % 77,31 e düģmüģtür tarihli yönetim kurulu kararı ile tahsisli olarak çıkarılan paylar Hedef GiriĢim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.ġ. den TL bedelle geri alınmıģ ve Ģirketin sahip olduğu pay, % 97,31 e yükselmiģ bağlı ortaklığın maliyeti ise TL artmıģtır. Payların alımı ile ilgili söz konusu yatırım ortaklığına sıralı çek verilmiģtir. Rapor tarihi itibariyle çeklerin tamamı ödenmiģtir. NetleĢtirme / Mahsup Ġçerik ve tutar itibariyle önem arz eden her türlü kalem, benzer nitelikte dahi olsa, finansal tablolarda ayrı gösterilir. Önemli olmayan tutarlar, esasları veya fonksiyonları açısından birbirine benzeyen kalemler itibariyle toplulaģtırılarak gösterilir. ĠĢlem ve olayın özünün mahsubu gerekli kılması sonucunda, bu iģlem ve olayın net tutarları üzerinden gösterilmesi veya varlıkların, değer düģüklüğü düģüldükten sonraki tutarları üzerinden izlenmesi, mahsup edilmeme kuralının ihlali olarak değerlendirilmez. ġirket in normal iģ akıģı içinde gerçekleģtirdiği iģlemler sonucunda, elde ettiği gelirler, iģlem veya olayın özüne uygun olması Ģartıyla net değerleri üzerinden gösterilir. 2.2 Muhasebe Politikalarındaki DeğiĢiklikler Cari dönemde muhasebe politikalarında herhangi bir değiģiklik olmamıģtır. 2.3 Muhasebe Tahminlerindeki DeğiĢiklikler ve Hatalar Bir iģletmenin, tahminlerinin yanlıģ olduğuna iliģkin tarafsız bir kanıt bulunmadıkça, UFRS ye geçiģ tarihi itibariyle yapılan tahminler UFRS ye geçmeden önceki muhasebe prensipleri (muhasebe politikalarındaki her türlü değiģiklikleri yansıtan düzeltmeler sonrası) çerçevesinde söz konusu tarih itibariyle yapılan tahminlerle uyumlu bir Ģekilde gerçekleģtirilir. UFRS ye geçmeden önceki muhasebe prensipleri çerçevesinde yapılan hatalar, iģletmenin UFRS ye geçmeden önceki muhasebe prensipleri çerçevesinde yapmıģ olduğu hataların farkına varması durumunda, özkaynak ve kar veya zarar mutabakatları uyarınca yapılan düzeltmelerde, söz konusu hataların muhasebe politikalarındaki değiģikliklerden ayrıģtırılması gerekir. Cari dönemde muhasebe tahminlerinde bir değiģiklik olmamıģtır. 17

15 2.4 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti Ara dönem özet finansal tabloların hazırlanmasında izlenen önemli muhasebe politikaları, 1 Ocak 30 Haziran 2014 hesap dönemine ait yıllık finansal tablolardaki açıklamalarla tutarlıdır. 2.5 Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları Finansal tabloların hazırlanmasında Grup yönetiminin, raporlanan varlık ve yükümlülük tutarlarını etkileyecek, bilanço tarihi itibari ile vukuu muhtemel yükümlülük ve taahhütleri ve raporlama dönemi itibariyle gelir ve gider tutarlarını belirleyen varsayımlar ve tahminler yapması gerekmektedir. GerçekleĢmiĢ sonuçlar tahmin ve varsayımlardan farklılık gösterebilir. Bu tahmin ve varsayımlar düzenli olarak gözden geçirilmekte, düzeltme ihtiyacı doğduğunda bu düzeltmeler ilgili dönemin faaliyet sonuçlarına yansıtılmaktadır. Kullanılan tahminlerin baģlıcaları; canlı varlıkların makul değerleri, varlıkların değer düģüklüğü, kıdem tazminatı yükümlülüğü, maddi ve maddi olmayan varlıkların ekonomik ömürleri ve karģılıklar ile ilgilidir. 3 ĠġLETME BĠRLEġMELERĠ Yoktur. ( : Yoktur) 4 Ġġ ORTAKLIKLARI Yoktur. ( : Yoktur) 5 BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA Grubun coğrafi ve endüstriyel faaliyet ortamı, faaliyet bölümlerinin sunulmasını gerektirecek düzeyde değildir. (Dönemde faaliyet yoktur) 6 NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ 30 Haziran Aralık 2013 Kasa (TL) ,51 Bankalar (*) Diğer Hazır Değerler Toplam Bankalar 30 Haziran Aralık 2013 TL Mevduat (Vadesiz)(*)

16 . Diğer Hazır Değerleri 31 Haziran Aralık 2013 Kredi Kartı Slipleri Nakit ve nakit benzerlerinin risk açıklamalarına Not 38 de yer verilmiģtir. 7 FĠNANSAL YATIRIMLAR Yoktur. ( : Yoktur) 8 FĠNANSAL BORÇLAR BU TABLAESKĠDEN KALMIġ GALĠBA BĠLANÇODA YOK 30 Haziran Aralık 2013 Banka Kredileri Finansal Kiralama ĠĢlemlerinden Borçlar Factoring Borçları - - Toplam Haziran Aralık 2013 Kısa Vadeli Banka Kredileri Finansal Kiralama ĠĢlemlerinden Borçlar Factoring Borçları - - Kısa Vadeli Finansal Borçlar Haziran Aralık 2013 Uzun Vadeli Banka Kredileri Finansal Kiralama ĠĢlemlerinden Borçlar Uzun Vadeli Finansal Borçlar Banka Kredileri 31 Aralık 2013 Kısa Vadeli Uzun Vadeli Toplam ĠĢletme Kredileri Kredili Mevduat Hesapları Taksitli TaĢıt Kredileri

17 Toplam Banka Kredileri Aralık 2013 Kısa Vadeli Uzun Vadeli Toplam ĠĢletme Kredileri Kredili Mevduat Hesapları Taksitli TaĢıt Kredileri Toplam Banka Kredileri Banka Kredilerinin Vadeleri 30 Haziran Aralık Yıl Ġçinde Ödenecekler Yıl Ġçinde Ödenecekler Yıl Ġçinde Ödenecekler Yıl Ġçinde Ödenecekler Yıl ve Üzeri Ödenecekler Toplam (*)Vade sınıflamasında, hukuki takip kapsamında olan ve tarihi itibariyle yeniden yapılandırılmamıģ olan tüm Finasal Borçlar Kısa Borçlar olarak sınıflandırılmıģ, olup, yapılandırma anlaģmaları tamamlandıkça yeniden gruplanacaktır. AĢağıdaki Banka Borçları ġekerbenk yapılandırmasında bazı aģağıda açıklanan belirsizlikler bulunmakla birlikte yapılandırması tamamlanan borçlardır. Tüm banka kredilerinin tarihine kadar yeniden yapılandırılması amaçlanmaktadır. DÖNEM ÖNESĠ FĠNANSAL BORÇ YAPILANDIRMALARI ġekerbank Borç Tasfiye ve Yapılandırması ġekerbank ile Kredi borcumuzun yapılandırması ile ilgili tarihinde protokol imzalamıģ bulunmaktayız, yapılan protokole göre; Bugüne kadar iģlemiģ faiz ve masraflar dahil olmak üzere ve indirim yapılmak suretiyle TL nakdiborç miktarı üzerinde mutabık kalınmıģtır. Mutabık kalınan bu borç miktarı 2 yıl anapara ödemesiz, tarihinden itibaren yılda bir defa faiz ödemesi yapılmak üzere yıllık %10 faiz oranından tarihine kadar taksitli olarak yapılandırılacak ve ödenecektir. Borç karģılığı bankaya ipotekli taģınmazlar konusunda taraflar Ģu Ģekilde anlaģmıģlardır a)ġpotekli taģınmazlar cebri icra yoluyla satılacak ve satıģ bedelleri borca mahsup edilecektir.taraflar, ihalede fiyatın düģük kalmaması için ihaleye katılımın artması, pey sürülmesi ve mümkün olan en yüksek fiyattan ihalenin gerçekleģmesi ve ihalenin en kıs sürede kesinleģerek ihaleden gelecek bedellerin borçtan en kısa sürede mahsubu için çaba gösterecek olup,bursa YeniĢehirdeki mülkiyeti Sepken Tarım'a ait taģınmazlar ile Afyon Sandıklıdaki mülkiyet Mono Gıda'ya ait taģınmazlar için toplam TL pey sürülmesine dair tarafların öngörüleri ve bu meblağlardan yasal kesintiler yapıldıktan sonra kalan meblağların borçtan mahsubuna dair beklentileri bulunmaktadır. b)ġekerbank bu TaĢınmazların ihalesine alacağa mahsuben iģtirak etmek hakkına sahip olup, 20

18 gayrimenkullerin banka tarafından alacağa mahsuben satın alınması halinde tescilin gerçekleģmesini müteakiben elde edilecek tahsilat da aynı Ģekilde borca mahsup edilecektir.banka TaĢınmazları alacağa mahsuben aldığı takdirde ödenecek cebri icra masraf ve harçlarının ilavesi ile hesaplanacak kalan borç miktarı için, iģbu protokolün imza tarihinden itibaren 2 yıl anapara ödemesiz süre tanınacaktır. Gayrimenkul satıģlarından gelen para, öncelikle yasal harç ve masraflar, anapara ödemeleriyle vekalet ücretinden mahsup edilecektir. VEFA HAKKI VE KULLANIMI TaĢınmazları icra kanalıyla satıģlarında alacağa mahsuben Bankaca iktisap edilmesi ; borçlulara, ihale tarihinden baģlamak üzere 5 yıl vefa hakkı tanınacaktır. Tanınan iģbu vefa hakkı sürelerince taģınmazlar için yapılması gereken her türlü iģlemler (korunması, bakımı, sigorta vb.) için sarf edilecek tüm giderler Borçlulara ait olacak, Banka bu süre içinde taģınmazların tahliye edilmesi ve/veya kira ödemesi yapılmasıyla ilgili herhangi bir talepte bulunmayacak, taģınmazların kullanım ve tasarrufu borçlulara ait olacaktır. Vefa hakkı süresince veya süreden önce borçlu tarafından talepte bulunulması halinde borçlu veya göstereceği 3.kiĢiye taģınmazların devri, vefa hakkının borçlu veya göstereceği 3.kiĢi tarafından kullanılması durumunda; taģınmazların icradan banka satın alma bedeline, Konu taģınmazların devralınması için yapılacak tüm harç, masraf ve giderler eklenmesi ile oluģacak bedele yıllık %10 oranında faiz iģletilerek vefa hakkı kullanım bedeli belirlenecektir. ĠĢbu protokolden sonra meydana gelen geliģmeler aģağıdaki gibidir: Mülkiyeti bağlı ġirketimiz Sepken Tarım a ait Bursa YeniĢehir de 37 ada 35 parselde bulunan gayrimenkul ün (tesisin) ġekerbank ile yapılan borç yapılandırma/ tasfiye protokolüne göre vefa hakkı ile alacaklı banka ġekerbank a satılacağı tarihinde KAP da kamuya açıklanmıģtı Söz konusu satıģ TL bedel ile gerçekleģmiģ bulunmaktadır. Protokol kapsamında söz konusu tesis banka tarafından 5 yıl süreli Vefa hakkı ile ve TL bedelle satın alınmıģ olup, yapılan mahsuplara iliģkin TL bedelle satın alınmıģ olup, yapılan mahsuplara iliģkin tarihinde alınabilen bilgilere göre banka tarafından aģağıdaki ĠĢlemler yapılmıģtır Ana Para Nakdi ,37 TL Gayri Nakdi ,00 TL Faiz ve BSMV ,63 TL Hukuki Takip Vek.Ücreti TL TOPLAM ,00 TL Borç (+) SatıĢ Masrafları TL olmak üzere TOPLAM TL tutardan, satıģ bedeli olan ve diğer mahsuplar yapılarak kalan ; ,51 TL borç yıllık faiz oranı %10 ile, ve tarihlerinde Toplam ,45 TL faiz ödemeleri yapmak ve tarihinden itibaren ise aylık ana para ve faiz ödemeleri ile tarhine kadar faiz ve BSMV dahil toplam ,05 TL olarak yapılandırılmıģtır. ġekerbank ile yukarıdaki yapılanma anlaģması Batu Yatırım Holding tarafından tekrar ele alınmıģ olup, bu sonuçların değiģmesi ihtimali nedeniyle, sonuçlar tam olarak mali tablolara yansıtılmamıģtır Sonraki dönem/ dönemlerde elde edilen kesin ve net sonuçların mali tablolara yansıtılması düģünümektedir. Bu 21

19 nedenle yukarıdaki satıģ ve mahsupların sonradan elde edilen sonuçları mali tablolara tam olarak yansıtılmamıģtır. Türkiye Finans Kurumu Borç Yapılandırması: Türkiye Finans Kurumu ile mutabık kalınan TL tutarındaki borç, tarihinde yapılandırılmıģ olup, buna göre; kar payı ödemeleri , ana para ödemeleri tarihinden baģlamak üzere 5 yıl (60 ay) vadede, aylık %1 kar payı oranı ile ödenekti. Ancak, yukarıda açıklandığı üzere, TFK ile 2013 yılında yapılan ve ilk faiz ödemesi de başlayan yapılandırma anlaşması kapsamında, Batu ile yapılan sözleşme çerçevesinde anlaşmanın yenilenmesi amacıyla ödeme yapılmamış, tarihinde KAP da kamuya açıklandığı üzere birikmiş faizler dahil TL Borç ilk faiz ödemesi ve ilk ana para ödemsi tarihinde başlamak üzere faiz+bsmv dahil toplam TL olarak aylık ödemelerle tarihine kadar vadelendirilerek, yapılandırılmıştır Raporlama Döneminde Yapılan Finansal Borç Yapılandırmaları Tarihinde KAP da kamuya açıklandığı üzere Akbank Bursa YeniĢehir ġubesi ile sözleģme imzalanmıģtır. Buna göre; Ana para TL, Faiz ve Masraflar TL olmak üzere toplam TL kredi borcununun aylık eģit taksitlere 12 ayda ödenmesi, yukarıda değinilen "Borç Yapılandırma ve Ortaklık SözleĢmesi" kapsamında Alacaklı Banka'ya Batu Yatırım Holding tarafından taahhüt edilmiģtir tarihinde KAP da kamuya açıklandığı üzere Kuveyt Türk Katılım Bankası A.ġ, Mango Gıda San. ve Tic. A.ġ ve Batu Yatırım Holding A.ġ arasında Borç Yapılandırma ve Tasfiyesi konusunda üçlü protokol imzalanmıģtır. Buna göre; Taraflar arasında mutabık kalınan ve hukuki takipteki, faiz ve masraflar dahil ,11 TL Borç, Kuveyt Türk Katılım Bankasına aylık eģit taksitler ile 30 ayda ödenecektir. Banka tarafından taksitler ödendiği sürece daha önce baģlatılmıģ bulunan hukuki takip kapsamında bir iģlem yapılmayacak ve yeni hukuki takip açılmayacaktır. Borcun tamamen tasfiyesi halinde Batu Yatırım Holding tarafından ödenen taksitler yazılı talebi üzerine Batu Yatırım Holding A.ġ ne temlik edilecektir BĠLANÇO TARĠHĠ ĠLE RAPORLAMA TARĠHĠ ARASINDA ORTAYA ÇIKAN GELĠġMELER tarihinde KAP da kamuya açıklandığı üzere Garanti Bannkası AtaĢehir ġubesine olan ve aģağıda dökümü verilen Mango nun doğrudan Kredi, Çek Yaprağı Sorumlıluk Bedeli, KeĢide Ettiği Çek Borçları ile ve Kefalet borçlarına iliģkin Garanti Bankası ile Batu Yatırım Holding Arasında Temlik Vaadi SözleĢmesi ĠmzalanmıĢtır. Buna göre Batu Yatırım Holding A.ġ ne Temlik edilen borçlar; SözleĢmenin konusu: Madde 2: ĠĢbu sözleģme: T.Garanti Bankası Aġ. AtaĢehir ġubesi tarafından, 2.1 Aydın Gıda Ürünleri Ġmalat Paz.Dağ.Ġth.Ġhr.San.Tic.Ltd.ġti., Ayhan Karak ve Mehmet 22

20 Yayla'nın müģterek borçlu ve müteselsil kefaleti ile MANGO GIDA SAN. VE TIC.Aġ. lehine tesis edilen ve kullandırılan kredi kartı, kredili mevduat, taksitli oto, destek kredisi, borçlu cari hesap, çek yaprağı sorumluluk bedelleri, nakdi ve gayri nakdi kredikler sebebiyle, Kadıköy n.noterliğinin tarih ve 1675 yevmiye nolu ihtamamesi ve Ġstanbul 34.Ġcra Müdürlüğü'nün 2013/3020 ve Esas sayılı icra takiplerine konu banka alacağının ve çek yaprağı sorumluluk bedeli ile birlikte toplam ,00- TL, 2.2 Mango Gıda San. ve Tic.A.ġ., Ayhan Karak ve Mehmet Yayla'mn müģterek borçlu ve müteselsil kefaleti ile AYDIN GIDA ÜRüNLERI ĠMALAT PAZ.DAG.ĠTH.ĠHR. SAN.TIC.LTD.ġTI., lehine tesis edilen ve kullandınlan kredili mevduat sebebiyle, Kadıköy 23.Noterliğinin tarih ve 1676 yevmiye nolu ihtarnamesi ve Ġstanbul 3.Ġcra Müd.'nün 2013/25909 E.sayılı icra dosyalanna konu Garanti alacağının ve çek yaprağı sorumluluk bedeli ile birlikte toplam ,00- TL, 2.3 Mango Gıda San. ve Tic.A.ġ. ve Ayhan Karak'ın müģterek borçlu ve müteselsil kefaleti ile SEPKEN TARIM ÜRüNLERi GIDA NAKLĠYAT SAN.VE TĠC.A.ġ. lehine tesis edilen ve kullandınlan kredili mevduat ve çek yaprağı sorumluluk bedeli birlikte toplam ,00-TL, 2.4 Mango Gıda San. ve TicAġ., tarafından keģide edilerek, KULA SERA VE ÇĠÇEKÇĠLĠK SANAYĠ TiCARET LTD ġtġ. lehine düzenlenen ve Garanti 'ye temlik cirosu ile devredilen ,00- TL'lık çekıerin bedellerinin, 2.5 Mango Gıda San. ve TicAġ., tarafından keģide edilerek, KARAKAġ GIDA ĠNġ.EMLAK NAKL.SAN.VE TĠC.LTD.ġTĠ. lehine düzenlenen ve Garanti'ye temlik cirosu ile devredilen ,00-TL'lık çekierin bedellerinin, 2.6 Mango Gıda San. ve TicAġ., tarafından keģide edilerek, DOGAL TARIM ÜRüNLERĠ ERDAL KARAK VE HÜSEYĠN YAYLA ORTAKLlGI lehine düzenlenen ve Garanti'ye temlik cirosu ile devredilen ,00- TL'lık çekıerin bedellerinin, 2.7 Mango Gıda San. ve Tic.Aġ., ortaklarından AYHAN KARAK lehine tesis edilen ve kullandırılan kredili mevduat hesabı bedeli olan Ġstanbul 25.icra Müd. 'nün 2013/24496 ve 2013/24676 Esayılı dosylarına konu edilen; ,00- TL, 2.8 Mango Gıda San. ve Tic.Aġ., ortaklarından MEHMET YAYLA lehine tesis edilen ve kullandırılan kredili mevduat hesabı bedeli olan Ġstanbul 4.icra Müd.'nün 2013/12714, Ġstanbul 4.Ġcra Müd.'nün 2013/12717 Esas ve Ġstanbul 35.Ġcra Müd.'nün 2013/14439 Esayılı dosyalarına konu edilen ,00- TL. 2.9 Mango Gıda San. ve TicAġ., tarafından keģide edilerek, BĠTEKSĠs BĠLGĠSA YAR ELEKTRONĠK DANıġMANLıK VE ĠNġ.MOB.TEK. SAN.TĠC.LTD.ġTĠ. lehine düzenlenen ve Garanti'ye temlik cirosu ile devredilen ve Garanti tarafından Ġstanbul 4.Ġcra Müd.'nün 2013/2726 Esas sayılı icra dosyasına konu edilen ,00- TL, Olmak üzere yukarıda belirtilen borçluların alacaklı Garanti 'ye olan ve iģbu sözleģmeye konu borçlarının iģbu sözleģmede belirtilen Ģartlarla 3.Ģahıs Batu Yatırım Holding Aġ.tarafından, Garanti'ye ödenmesi ve ödeme nispetinde alacağın tahsilini garanti etmemek kaydıyla 3.Ģahıs Batu Yatırım Holding A.ġ.'ne temlik edilemesine iliģkin usul ve esasların belirlenmesidir. TEMLĠK BEDELĠ : Taraflar, ĠĢbu sözleģmenin 2.1, 2.2, 2.3, 2.7 ve 2.8 maddesindeki borçluların nakdi, gayri nakdi, destek kedisi, oto kredi, kredili mevduat ve çek yaprağı sorumluluk bedelleri dahil anapara iģlemiģ faiz, yargılama harç ve masrafları ve avukatlık ücereti ile birlikte ve iģbu sözleģmenin 2.4, 2.5, 2.6 ve 2.9. maddesindeki garantiye devredilen çek bedelleri ile birlikte toplam borç miktarının ,00- TL (üçmilyontürklirasl) olduğunu, karģılıklı tam bir mutabakata vardıklarını ve iģbu bedelin iģbu sözleģmenin 4.1 maddesinde belirtilen bedel ve Ģartlarla 3.Ģahıs tarafından temlik alınmasını kabul ve 23

MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU

MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU Ġstanbul, Mart 2015 01.01. 31.12.2014 HESAP DÖNEMĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL

Detaylı

MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK 31 MART 2015 HESAP DÖNEMĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU

MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK 31 MART 2015 HESAP DÖNEMĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK 31 MART 2015 HESAP DÖNEMĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU Ġstanbul, Mayıs 2015 01.01. 31.03.2015 HESAP DÖNEMĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL

Detaylı

Ekli Dipnotlar Mali Tabloların Tamamlayıcı Parçasıdır. 1

Ekli Dipnotlar Mali Tabloların Tamamlayıcı Parçasıdır. 1 30 HAZĠRAN 2010 VE 31 ARALIK 2009 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE BĠLANÇOLARI Ref. 30 Haziran 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 13.379.749 15.683.583 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 9.015.507 11.490.201 Finansal

Detaylı

NET HOLDĠNG A.ġ. BĠLANÇO (TL) İncelemeden (XI-29 KONSOLĠDE) GeçmemiĢ NTHOL. Bağımsız Denetim'den. GeçmiĢ

NET HOLDĠNG A.ġ. BĠLANÇO (TL) İncelemeden (XI-29 KONSOLĠDE) GeçmemiĢ NTHOL. Bağımsız Denetim'den. GeçmiĢ BĠLANÇO (TL) GeçmemiĢ Bağımsız Denetim'den GeçmiĢ Referansları 31.12.2008 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 76.425.616 92.094.253 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 12.908.278 10.842.451 Finansal Yatırımlar 7 0 499.374

Detaylı

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir)

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. 0 BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) İncelemeden Bağımsız Geçmemiş Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 30.09.2011 31.12.2010 VARLIKLAR

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiģtir.

31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiģtir. 31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) BAĞIMSIZ DENETĠMDEN BAĞIMSIZ DENETĠMDEN AKTİF KALEMLER (31/12/2011) (31/12/2010) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II.

Detaylı

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 14 254.181.293 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 1.365-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 218.701.697 172.542.578 4- Verilen Çekler

Detaylı

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden GeçmemiĢ Denetimden GeçmiĢ A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 229.657.224 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 6.441-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 195.188.386

Detaylı

AK-TOPS TEKSTİL SANAYİ A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

AK-TOPS TEKSTİL SANAYİ A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR AK-TOPS TEKSTİL SANAYİ A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 31 ARALIK 2011 VE 31 ARALIK 2010 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE BĠLANÇOLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL )

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL

Detaylı

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLAR

Detaylı

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot Sınırlı Denetimden GeçmiĢ Denetimden GeçmiĢ A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 166.723.582 254.181.293 1- Kasa 2.12, 14 6.211 1.365 2- Alınan Çekler

Detaylı

MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET 01 OCAK 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU

MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET 01 OCAK 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 01 OCAK 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU Ġstanbul, Nisan 2010 01.01. 31.12.2009 HESAP DÖNEMĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL

Detaylı

MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMĠ ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI

MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMĠ ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMĠ ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI Ġstanbul, Mayıs 2012 01.01. 31.03.2012 ARA HESAP DÖNEMĠ ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġġrketġ 01 OCAK 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU

MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġġrketġ 01 OCAK 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġġrketġ 01 OCAK 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU Ġstanbul, Mart 2010 01.01. 31.12.2008 HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ

Detaylı

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01 OCAK- 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01 OCAK- 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK- 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 31 MART 2014 TARĠHLĠ ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL

Detaylı

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. MSA BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.12.2008 31.12.2007 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 18,036,855 25,203,137

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den ı Geçmiş Geçmiş 31.12.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.350.532 174.909.288

Detaylı

BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 30.09.2011 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE ÖZET DĠPNOTLAR

BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 30.09.2011 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE ÖZET DĠPNOTLAR BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE ÖZET DĠPNOTLAR 01.01.- ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA

Detaylı

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2010 ve 31 ARALIK 2009 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI (BİLANÇOLAR) Denetim de n Denetim den ı Geçmemiş Geçmiş 31.03.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 174.443.959

Detaylı

CEYLAN YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. 1 OCAK 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU

CEYLAN YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. 1 OCAK 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU CEYLAN YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. 1 OCAK 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU Ġstanbul, Mart 2011 ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU.1-2 31 ARALIK 2010 TARĠHLĠ BĠLANÇO...

Detaylı

Dönen Varlıklar 37.722.952 32.250.256. Nakit ve Nakit Benzerleri 6 5.963.637 1.141.123. İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar - -

Dönen Varlıklar 37.722.952 32.250.256. Nakit ve Nakit Benzerleri 6 5.963.637 1.141.123. İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar - - 31 MART 2015 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmiş Dipnot Cari Dönem Geçmiş Dönem Referansları 31.03.2015 31.12.2014 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 37.722.952 32.250.256

Detaylı

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi. 1 Ocak 31 Aralık 2010 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi. 1 Ocak 31 Aralık 2010 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi 1 Ocak 31 Aralık 2010 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEME AĠT

Detaylı

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Eylül 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Eylül 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar Aksigorta Anonim Şirketi 1 Ocak - 30 Eylül 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar VARLIKLAR I- CARĠ VARLIKLAR Dipnot GeçmiĢ (30/09/2016) (31/12/2015) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 933.224.672

Detaylı

Dönen Varlıklar 173.631.494 123.081.336

Dönen Varlıklar 173.631.494 123.081.336 30 HAZİRAN 2010 VE 31 ARALIK 2009 TARİHLERİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR VARLIKLAR 30 Haziran 2010 31 Aralık 2009 Dönen Varlıklar 173.631.494 123.081.336 Nakit ve Nakit Benzerleri 110.063.069 20.826.910

Detaylı

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi. 1 Ocak 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi. 1 Ocak 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi 1 Ocak 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. FĠNANSAL TABLOLAR (Seri: XI

Detaylı

MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU

MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU Ġstanbul, Nisan 2012 01.01. 31.12.2011 HESAP DÖNEMĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 30.06.2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĠ ĠNCELEME

BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 30.06.2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĠ ĠNCELEME BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 30.06.2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĠ ĠNCELEME RAPORU NĠN 01.01.-30.06.2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 31 MART 2013 TARİHLİ BİLANÇO İncelemeden Denetim'den Dipnot Geçmemiş Geçmiş Referansları 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 10,565,860 3,475,052

Detaylı

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU 27/3/2007 İÇİNDEKİLER Sayfa No I. GİRİŞ ve İDARİ FAALİYETLER 3 KISACA HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. 3 YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI 4 ÜST YÖNETĠM 5 SERMAYE

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den Geçmiş Geçmiş 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 209.417.001 164.268.072

Detaylı

MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK 31 MART 2011 ARA HESAP DÖNEMĠ ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLAR

MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK 31 MART 2011 ARA HESAP DÖNEMĠ ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLAR MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK 31 MART 2011 ARA HESAP DÖNEMĠ ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLAR Ġstanbul, Mayıs 2011 01.01. 31.03.2011 ARA HESAP DÖNEMĠ ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. AYRINTILI KONSOLĠDE BĠLANÇO VARLIKLAR. I- CARĠ VARLIKLAR Dipnot

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. AYRINTILI KONSOLĠDE BĠLANÇO VARLIKLAR. I- CARĠ VARLIKLAR Dipnot VARLIKLAR I CARĠ VARLIKLAR (30/09/2010) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 121.786.136 1 Kasa 14 20.142 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 74.166.822 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 14 (51.540) 5 Diğer

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU İş Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu na 1. İş Finansal Kiralama

Detaylı

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi)

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi) Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2012 ara dönem özet finansal tablolar ve dipnotları Özet bilanço Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa Özet bilanço 3 Özet gelir

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 2

Detaylı

KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI

KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI 31 ARALIK 2013 TARİHLİ KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2013 Dönen Varlıklar 181.629.436 Nakit ve Nakit Benzerleri 11.921.100

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Dönen Varlıklar 147.230.613 145.295.381 Nakit ve nakit benzerleri 6 123.560.598 116.183.344 Finansal yatırımlar

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.536.376 1.551.638 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 7.695 2.755 Finansal Yatırımlar

Detaylı

SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe

SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO Denetimden Denetimden Notlar VARLIKLAR Dönen Varlıklar : 9.961.249 7.975.811 Nakit ve Nakit Benzerleri Not 6 162.759 1.919.536 Finansal Yatırımlar Not 7 - - Ticari

Detaylı

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLĠDE BĠLANÇOLAR...

Detaylı

TAT KONSERVE SANAYĠĠ A.ġ. 30 HAZĠRAN 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR

TAT KONSERVE SANAYĠĠ A.ġ. 30 HAZĠRAN 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR 30 HAZĠRAN TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR ARA DÖNEM ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR HAKKINDA ĠNCELEME RAPORU Tat Konserve Sanayii A.ġ. Yönetim Kurulu na GiriĢ

Detaylı

HEKTAġ TĠCARET T.A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE SPK NIN SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞĠNE GÖRE HAZIRLANAN ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR

HEKTAġ TĠCARET T.A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE SPK NIN SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞĠNE GÖRE HAZIRLANAN ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE SPK NIN SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞĠNE GÖRE HAZIRLANAN ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA ARA DÖNEM BĠLANÇO... 1-2 ARA DÖNEM KAPSAMLI GELĠR TABLOSU... 3 ARA

Detaylı

Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 Haziran 2010 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Ġnceleme Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

Dipnot 30.06.2009 31.12.2008 Referansları

Dipnot 30.06.2009 31.12.2008 Referansları SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR BİLANÇO (TL) VARLIKLAR Dipnot 30.06.2009 31.12.2008 Referansları Dönen Varlıklar 40.463.522 18.036.855 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU 2011 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU 2011 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 1-Rapor Dönemi : 01.01.2011-31.12.2011 2-Şirketin Unvanı : Alkhair Portföy Yönetimi A.ġ. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU

BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU AKTĠF (VARLIKLAR) +-------------------------------+-----------------------------------------------+------------------------------------------------+

Detaylı

TESCO KĠPA KĠTLE PAZARLAMA TĠCARET VE GIDA SANAYĠ A.ġ. 1 MART - 27 MAYIS 2012 HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET FĠNANSAL TABLOLAR

TESCO KĠPA KĠTLE PAZARLAMA TĠCARET VE GIDA SANAYĠ A.ġ. 1 MART - 27 MAYIS 2012 HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET FĠNANSAL TABLOLAR TESCO KĠPA KĠTLE PAZARLAMA TĠCARET VE GIDA SANAYĠ A.ġ. 1 MART - 27 MAYIS 2012 HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA 27 MAYIS 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE ÖZET BĠLANÇO... 1-2 1 MART - 27

Detaylı

METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER Sayfa No ÖZET BİLANÇO... 1 ÖZET KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 2 ÖZ SERMAYE

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 01 OCAK 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMĠ ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLAR

MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 01 OCAK 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMĠ ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLAR MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 01 OCAK 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMĠ ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLAR Ġstanbul, Kasım 2010 01.01. 30.09.2010 HESAP DÖNEMĠ ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Dipnotlar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farkları Hisse Senedi İhraç Primi Kardan Ayrılan

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Detaylı

TAT KONSERVE SANAYĠĠ A.ġ. 31 MART 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI

TAT KONSERVE SANAYĠĠ A.ġ. 31 MART 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI 31 MART TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA KONSOLĠDE BĠLANÇOLAR... 1-2 KONSOLĠDE GELĠR TABLOLARI... 3 KONSOLĠDE NAKĠT AKIM TABLOLARI... 4 KONSOLĠDE ÖZSERMAYE

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

Ġġ GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI. 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar

Ġġ GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI. 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Ġġ GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA KONSOLĠDE FĠNANSAL DURUM TABLOSU... 1-2

Detaylı

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 31 MART 2013 TARĠHLĠ KONSOLĠDE BĠLANÇO

Detaylı

BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 30.06.2011 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĠ ĠNCELEME

BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 30.06.2011 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĠ ĠNCELEME BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 30.06.2011 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĠ ĠNCELEME RAPORU NĠN 01.01.-30.06.2011 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET

Detaylı

MAKĠNA TAKIM ENDÜSTRĠSĠ A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2015 TARĠHĠNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR

MAKĠNA TAKIM ENDÜSTRĠSĠ A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2015 TARĠHĠNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR MAKĠNA TAKIM ENDÜSTRĠSĠ A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2015 TARĠHĠNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA ÖZET KONSOLĠDE BĠLANÇO 1-2 ÖZET KONSOLĠDE KAR VEYA

Detaylı

PĠMAġ PLASTĠK ĠNġAAT MALZEMELERĠ ANONĠM ġġrketġ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

PĠMAġ PLASTĠK ĠNġAAT MALZEMELERĠ ANONĠM ġġrketġ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI PĠMAġ PLASTĠK ĠNġAAT MALZEMELERĠ ANONĠM ġġrketġ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA ÖZET KONSOLĠDE BĠLANÇO... 1-2 ÖZET

Detaylı

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 30 HAZĠRAN 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA KONSOLĠDE BĠLANÇOLAR...

Detaylı

Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 Eylül 2011 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar 10 Kasım 2011 Bu rapor 87 sayfa konsolide

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TĠCARET MERKEZĠ A.ġ. 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE ÖZET FĠNANSAL TABLOLAR

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TĠCARET MERKEZĠ A.ġ. 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE ÖZET FĠNANSAL TABLOLAR CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TĠCARET MERKEZĠ A.ġ. 30 HAZĠRAN TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE ÖZET FĠNANSAL TABLOLAR ARA DÖNEM ÖZET FĠNANSAL TABLOLARI HAKKINDA BAĞIMSIZ ĠNCELEME RAPORU Carrefoursa Carrefour Sabancı

Detaylı

CEYLAN GĠYĠM SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01 OCAK - 30.06.2010 ARA HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLAR VE ĠNCELEME RAPORU

CEYLAN GĠYĠM SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01 OCAK - 30.06.2010 ARA HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLAR VE ĠNCELEME RAPORU CEYLAN GĠYĠM SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01 OCAK - 30.06.2010 ARA HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLAR VE ĠNCELEME RAPORU Ġstanbul, Ağustos 2010 İÇİNDEKİLER SAYFA İNCELEME RAPORU. 1-2 30 HAZİRAN 2010 TARİHLİ BİLANÇO...

Detaylı

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Penguen

Detaylı

KOZA ANADOLU METAL MADENCĠLĠK ĠġLETMELERĠ ANONĠM ġġrketġ

KOZA ANADOLU METAL MADENCĠLĠK ĠġLETMELERĠ ANONĠM ġġrketġ KOZA ANADOLU METAL MADENCĠLĠK ĠġLETMELERĠ ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK 30 HAZĠRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE MALĠ TABLOLAR VE SINIRLI BAĞIMSIZ ĠNCELEME RAPORU KOZA ANADOLU METAL MADENCĠLĠK ĠġLETMELERĠ

Detaylı

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. 1 OCAK - 30 Eylül 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. 1 OCAK - 30 Eylül 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. 1 OCAK - 30 Eylül 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇOLAR... 1-5 GELĠR

Detaylı

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR 1 UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE TTK 376 KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

AXA SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

AXA SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU AXA SİGORTA A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇOLAR... 15 GELĠR

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Değerli Ortaklarımız, Şirketimizin Mart 2010 dönemine ilişkin faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir.

Detaylı

HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ. 2007 YILI FAALĠYET RAPORU

HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ. 2007 YILI FAALĠYET RAPORU HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ. 2007 YILI FAALĠYET RAPORU 27/3/2008 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No I. GĠRĠġ ve ĠDARĠ FAALĠYETLER 3 1.1. KISACA HSBC YATIRIM MENKUL DEĞ. A.ġ. 3 1.2. YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar İçindekiler Sayfa Bilanço 1-2 Gelir tablosu 3 Özkaynak değişim tablosu 4 Nakit akım tablosu 5 Özet

Detaylı

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU 1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET FĠNANSAL TABLOLAR

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI

Detaylı

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu na 1. Çelik

Detaylı

Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar 17 Mayıs 2013 Bu rapor, 63 sayfa konsolide finansal

Detaylı

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş 31 Mart 2014 31 Aralık 2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 296.879.892 254.181.293 1- Kasa 2.12, 14 3.477 1.365 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 269.437.190 218.701.697 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET 01 OCAK 30 HAZĠRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMĠ ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE ĠNCELEME RAPORU

MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET 01 OCAK 30 HAZĠRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMĠ ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE ĠNCELEME RAPORU MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 01 OCAK 30 HAZĠRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMĠ ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE ĠNCELEME RAPORU Ġstanbul, Ağustos 2010 01.01. 30.06.2010 HESAP DÖNEMĠ ÖZET KONSOLĠDE

Detaylı

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZĠRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET FĠNANSAL

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Dipnotlar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farkları Hisse Senedi İhraç Primi Kardan Ayrılan

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi. 1 Ocak 31 Mart 2012 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi. 1 Ocak 31 Mart 2012 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi 1 Ocak 31 Mart 2012 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 1 OCAK - 31 MART 2012 HESAP

Detaylı