SGK DAN SÜRE UZATIMI BELEDÝYE OTOBÜSLERÝ YÝNE O HAL YÝNE KAVGA ORTACA VE DALAMAN DA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SGK DAN SÜRE UZATIMI BELEDÝYE OTOBÜSLERÝ YÝNE O HAL YÝNE KAVGA ORTACA VE DALAMAN DA"

Transkript

1 Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3447 SGK DAN SÜRE UZATIMI Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý elektrik kesintisi ile ilgili tahsilatta yaþanan aksaklýklarý gidermek için süre uzatýmý yaptýðýný duyurdu. SGK dan yapýlan açýklama þu þekilde; 31 Mart 2015 tarihinde ülke genelinde yaþanan elektrik kesintisi nedeniyle Kurumumuz ile prim tahsilat anlaþmasý olan bankalarýn, tahsilat sistemlerimizle iletiþiminde sýkýntýlar yaþanmýþ ve prim tahsilatlarýnda aksaklýklar oluþmuþtur. Prim ödeme yükümlülerimizin maðduriyetlerini önlemek amacýyla son ödeme günü 31 Mart 2015 olan prim ve diðer tüm alacaklarýn tahsilat iþlemleri 7 Nisan 2015 gün sonuna kadar uzatýlmýþ olup, bu tarihe kadar yapýlacak söz konusu ödemeler yasal süresi içinde yapýlmýþ sayýlacaktýr. GSS yapýlandýrmasý 6 ay uzatýldý... Ortaca SGK Merkez Müdürü V. Sosyal Güvenlik Denetmeni Özkan Arslan, 31 Mart 2015 tarihinde Resmi Gazetede yayýnlanan kanun deðiþikliðine istinaden, Genel Saðlýk Sigortasý (GSS) borçlarý için Sosyal Yardýmlaþma Vakfýna Gelir testi için son müracaat tarihi 30 Eylül 2015 olarak uzatýldýðýný açýkladý. Arslan, C-1 (Eski Yeþilkart bunlarýn borcu sýfýrlandýðý için) haricinde çýkan Gelir testi sonucuna göre Kuruma yapýlandýrma için son müracaat tarihinin 2 Kasým 2015 olduðunu, yapýlacak yapýlandýrma sonucunda ilk taksit veya peþin ödemenin son gününün ise, 30 Kasým 2015 olduðunu söyledi. -Soner Aydýn BELEDÝYE OTOBÜSLERÝ YÝNE O HAL YÝNE KAVGA ORTACA VE DALAMAN DA Dairesi Baþkanlýðý, otobüs hatlarýna Ortaca ve Dalaman ý da ekledi. Dairesi Baþkanlýðý, otobüs hatlarýna Ortaca ve Dalaman ý da ekledi. Otobüslerde kullanýlacak olan Kent kartlar belediye zabýta noktalýndan temin edilebilecek. Seferler ilk etapta, Ortaca- Dalyan, Dalaman-Dalaman terminal arasýnda gerçekleþtirilecek. Ortaca da seferler 45 dakika ile 1 saat 45 dakika aralýðýnda Ortaca-Dalyan arasý seferler sabah saat de karþýlýklý olarak baþlayacak, 45 dakika ile 1 saat 45 dakika arayla e kadar devam edecek. Dairesi Baþkanlýðý, Ortaca-Dalyan arasý otobüs sefer hareket saatleri þöyle belirlendi: Ortaca dan hareket 07.15, 08.00, 08.45, 09.30, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.15, 18.15, 19.45, ve Dalyan dan hareket 07.15, 08.00, 08.45, 09.30, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.15, 19.00, 20.30, ve Dalaman seferleri akþam saatlerinde Dalaman dan þehirler arasý otobüs terminaline yolcu taþýyacak olan otobüs Çevre Grubundan Yürüyüþ ve Bisiklet Yollarý Projesi Ortaca Kent Konseyi Çevre ve Turizm Çalýþma Grubu bölgedeki turizmi canlandýrmak için yeni projeler üretiyor. saatleri akþamdan sabaha olarak belirlendi. Buna göre Dalaman terminalinden þehir içine hareket sabah, 03.00, 04.00, 06.00, ve arasý, akþam 20.00, 21.00, 22.00, olacak. Dalaman þehir içinden terminale hareket, 00.00, ve da son bulacak. Ortaca-Dalyan, Dalaman þehiriçi-terminal ücreti ayný Ortaca-Dalyan arasýnda yolcular zabýta noktalarýnda satýlan Kent kartý kullanmalarý halinde tam 2lira, öðrenci 1,5 lira ücret ödeyecekler, þoför kartý kullanmalarý halinde de tam, 2,5 lira, öðrenci 2 lira ödeyecek. Dalaman þehiriçi-terminal arasýnda yolculuk yapan müþteriler için de ayný fiyat uygulanacak. Pazar günleri sefer düzenlenmeyecek Dairesi Baþkanlýðý ndan alýnan bilgiye göre, otobüsler hafta içerisinde seferde olacak. Pazar günleri otobüs seferleri düzenlenmeyecek. Otobüslerden engelliler ve 65 yaþ üstü olanlar ücretsiz olarak faydalanabilecek. Vatandaþa hoþ görünmeye çalýþýyorlar S.S. 23 Nolu Ortaca Otobüs ve Minibüs Kooperatifi baþkaný Ali Çeler, seferlerin Büyükþehir belediyesi tarafýndan ihtiyaç olduðundan deðil, vatandaþa hoþ görünmek için konulduðunu söyledi. Büyükþehir belediyesinin þoför esnafýnýn ekmeðiyle oynandýðý görüþünü savunan Çeler, Ortaca-Dalyan arasýnda yaz sezonunun dýþýnda zaten bir Ortaca Kent Konseyi Çevre ve Turizm Çalýþma Grubu bölgedeki turizmi canlandýrmak için yeni projeler üretiyor. Murat Demirci, yürüyüþ ve bisiklet yollarý projesini katýldýðý toplantýda anlattý. Projeyle birlikte Köyceðiz-Ortaca-Dalaman ilçeleri yürüyüþ ve bisiklet yolarýyla birbirine baðlanacak. Grup üyeleriyle yapýlan toplantýda konuþan proje yürütücüsü Murat Demirci, bisiklet ve yürüyüþ yollarýyla turizmi köylere de yaymayý hedeflediklerini söyledi. Bu ilçelerde iþaretli ve uzun mesafeli bir bisiklet ve yürüyüþ yolunun yapýlmasýný amaçladýklarýný belirten Demirci, þunlarý söyledi: "Bu bölgenin tanýnmasýný, alternatif turizmle birlikte turizmi 12 aya çýkarmayý hedefliyoruz. Bunu yaparken eko yoðunluk yok. Buna istinaden de 4 lira olan liste fiyatýný da 3 liraya indirdik. Büyükþehir belediyesinin bu uygulamasý zor durumdaki minibüs esnafýnýn kazancýný etkiler dedi. 48 Nolu Dalyan Minibüs Kooperatifi baþkaný Adem Dindar, uygulamanýn Ali Çeler þoför esnafýný olumsuz yönde etkilediðini söyledi. Muðla Büyükþehir Belediyesinin ticari amaçlý olarak sadece taþýmacýlýk yaptýðýný dile getiren Dindar, bizleri korumasý gereken büyükþehir belediyesi ne yazýk ki bizimle rekabet içerisinde. Biz burada yaz aylarýnda 4 ay çalýþýyoruz 12 ay Adem Dindar vergilerimizi ödüyoruz. Ücretlerde düzenlemeler yaptýk. Uygulama þoför esnafýmýzý olumsuz yönde etkiler dedi. turizm anlayýþýyla yapýyoruz. Bisiklet ve yürüyüþ yolu projesinin sürdürülebilir olmasýný, devamýnýn gelmesini, bakýnýn sürekli olarak yapýlmasýný hedefliyoruz. Özellikle kýrsal kesimde turizmden pay almamýþ köylerden bu yollarý geçirerek onlarýn da buradan pay almasýný saðlamak istiyoruz." Demirci, baþarýlý bir proje olan Likya Yolu'nun çok güzel bir örnek olduðunu, bu yolun özellikle yerel halk tarafýndan benimsendiðini ve seyahat acenteleri tarafýndan pazarlandýðýný ifade etti. Likya Yolu'nun geçtiði köylerde de 'köy pansiyonculuðu' yapýldýðýný anýmsatan Demirci, "Turistlerin istediði de bu. Buralarý ön plana çýkarmak istiyoruz. Bunu da burayý bozmadan yerel öðelerle birlikte kullanarak yapacaðýz. Amacýmýz orda köy pansiyonculuðu ile baþlayýp her yeri betonlaþtýrmak deðil. Oranýn güzelliðini ve doðallýðýný bozmadan turizmden pay almasýný saðlamak" diye konuþtu. Demirci, Baþvuru sahibi olarak Dalyan Turizm, Kültür ve Çevre Koruma Derneði tarafýndan GEKA ya sunulan proje ile ilgili projenin ortaklarýný ise þu þekilde anlattý. Ortaklarý: Köyceðiz Belediyesi, Ortaca Ortaca Sebze ve Meyve Hali'nde çýkan kavgada bir kiþi yaralandý. Edinilen bilgiye göre, Cemil Gümüþ (46) halde bulunan firmadan alacaðýný istemek için iþletmeye gitti. Alacaðý nedeniyle firma yetkilileri ile Gümüþ arasýnda kavga çýktý. Kavga sýrasýnda Gümüþ, vücudunun çeþitli yerlerinden yaralandý. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ekipleri ve 112 Acil Servis ekipleri geldi. Firma yetkilileri tarafýndan darp edildiðini iddia eden Gümüþ, ambulansla Ortaca Devlet Hastanesi'nde tedavi altýna alýndý. Gümüþ'ün saðlýk durumunun iyi olduðu öðrenildi.olayla ilgili soruþturma baþlatýldý. Bir kiþi ölmüþtü Ayný iþ yerinde, borç meselesi yüzünden 10 Ekim 2014'te Soner S. ile iþ yeri sahibi arasýnda kavga çýkmýþtý. Taraflarý ayýrmaya çalýþýrken Soner S'nin av tüfeðiyle açtýðý ateþ sonucu vurulan Behzat Yaðlý hayatýný kaybetmiþti. Belediyesi, Dalaman Belediyesi, Muðla Ticaret Odasý, Muðla Sýtký Koçman Üniversitesi. Potansiyel iþtirakçileri: KOBÝDOK Köyceðiz Bisiklet ve Doða Sporlarý Kulubü, Dalyan Bisiklet Muhtarlýðý (Dalyan Bisiklet Kulübü Derneði), ''DABÝSDE'' Dalaman Bisiklet Derneði, diðer (TÜRSAB?) Potansiyel destek gruplarý: Köyceðiz: Köyceðiz Kent Konseyi, Köyceðiz Yürüyüþ Grubu, Köyceðiz Bisiklet topluluðu, Ortaca: Ortaca Kent Konseyi, Ortaca Bisiklet Topluluðu, ORTACA OUTDOOR, Dalyan Yürüyüþ Grubu, Dalyanlý, Dalyan Outdoor Dalaman: Dalaman Kent Konseyi, Dalaman Doða Yürüyüþçüleri, Dalaman bisiklet topluluðu Bütçesi ve finansman kaynaklarý: Projenin tahmini bütçesi 300 bin TL dýr. Finansman kaynaklarý GEKA, Proje Ortaklarý ve dernekler dýþýndaki proje iþtirakçileridir. GEKA'dan talep edilen mali katký (=en fazla %75) 225 bin TL, Proje ortaklarýnýn mali katkýsý (=en az %25) TL dýr. -Soner Aydýn

2 2 Kordonda kitap okuma etkinliði ORMAN HAFTASI NDA ORMANLAR KÝRAYA VERÝLDÝ Köyceðiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öðrencileri kordonda kitap okuma etkinliði yaptý. Köyceðiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öðrencileri kordonda kitap okuma etkinliði yaptý. Köyceðiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Denizcilik Alaný öðrencileri ve öðretmenleri kütüphanecilik haftasý kapsamýnda göl kenarýnda bir saat kitap okudu. Kitap okumanýn faydalarýna deðinen Türk Dili ve Edebiyatý Öðretmeni Hayal Karataban; Kitap okumak; insanýn algýsýný, hayal gücünü, konuþma becerisini, kelime hazinesini geliþtirir. Gençlerimizin okuduðunu anlamama ve bunun arkasýndan gelen baþarýsýzlýklarý söz konusudur. Ýþte bu sorunlarýn temel nedeni kitap okumamaktýr. Kitap okumayý seven, alýþkanlýk haline getiren nesiller yetiþtirmek için ailelere ve biz eðitimcilere büyük iþ düþmektedir dedi. Karataban, okulda her gün kitap okuma saati düzenlediklerini, Kütüphanecilik haftasý dolayýsýyla okuma farkýndalýðý yaratmak için kordonda gerçekleþtirdiklerini söyledi. -SONER AYDIN Haftalýk Siyasi Süreli Yerel Haber Gazetesi YIL: 22 SAYI: NÝSAN 2015 CUMA Yayýn sahibi: kartim ltd.þti adýna Serpil Karaçelik Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Tuncay Karaçelik Sayfa editörü: Soner Aydýn Muhabir: Ömer Kundakçý Ýdare ve yönetim yeri: Beþköprü mah. 116.sk. No:14/1 Ýrtibat büro: Beþköprü mah. 1 no.lu belediye iþhaný B:203 ORTACA Baský: Kartim Matbaa-Meral (Doðan) Kurt Adres: Beþköprü mah. Giysi Pazar Yeri No: 11 Ortaca/Muðla HaberMerkezi Tel/fax : Gazetemiz Basýn Ahlak Yasasýna Uyar. - Gazetemize gönderilen yazý ve fotoðraflar yayýnlansýn veya yayýnlanmasýn iade edilemez. - Yazýlarýn sorumluluðu yazarýna aittir. - Gazetemizin ilk yayýn tarihi 31 Aðustos 1993 ÝLAN REKLAM ABONE TARÝFESÝ - Özel ilanlarda (Kongre, Tüzük, Zayi, Teþekkür vs) Muðla Ýl gazeteleri fiyat tarifesi uygulanýr. - RESMÝ ÝLAN/MAHKEME ÝLANI st/cm 9,63 TL - Fiyatlara KDV Dahil Deðildir. Orman Genel Müdürlüðü Dalaman Orman Ýþletme Þefliði nin Dalaman ilçesindeki Göbün, Akbük, Taþkaya (Bedri Rahmi) ve Küçük Sarsala koylarýnýn 'C tipi mesire yeri' olarak ihale edilmesine tepkiler çýð gibi büyüyor. Orman Genel Müdürlüðü Dalaman Orman Ýþletme Þefliði nin Dalaman ilçesindeki Göbün, Akbük, Taþkaya (Bedri Rahmi) ve Küçük Sarsala koylarýnýn 'C tipi mesire yeri' olarak ihale edilmesine tepkiler çýð gibi büyüyor. Orman Genel Müdürlüðü Dalaman Orman Ýþletme Þefliði nin Dalaman ilçesindeki Göbün, Akbük, Taþkaya (Bedri Rahmi) ve Küçük Sarsala koylarýnýn 'C tipi mesire yeri' olarak ihale edilmesine tepkiler devam ederken sevindirici karar Muðla 2. Ýdare Mahkemesi nden geldi. Taþyaka koyunun ihalesinin yürütmesi durduruldu. Diðer koylar için de ihalenin iptali için baþvuru yapýldý. Ýhaleye yürütmeyi durdurma sevinci Muðla Büyükþehir Belediyesi tarafýndan yapýlan basýn açýklamasýnda; Muðla Büyükþehir Belediyesi; Dalaman Ýlçesi, Kapýkargýn Mahallesi, Taþyaka Mevkii'ndeki ormanlýk alanda yapýlacak tesisler için Dalaman Orman Ýþletme Müdürlüðü nün açmýþ olduðu ihalenin iptali için yaptýðý baþvuru sonucunda, 2. Ýdare Mahkemesi ihaleyi durdurma kararý aldý. Dava gerekçesi olarak Ýl Özel Ýdaresine tanýnan haklarýn kendilerine geçtiðini, Orman Ýþletme Müdürlüðünce ihaleye çýkýlamayacaðý ileri sürülerek iptali ve yürütmenin durdurulmasýný isteyen Muðla Büyükþehir Belediyesi, gündemde olan diðer koylar için de iptal baþvurusu yaptý görüþlerine yer verildi. Dalaman Belediye baþkaný Muhammet Þaþmaz, son dakika yaþanan kararýn sevindirici olduðunu söyledi. Þaþmaz, karar çok güzel ve memnuniyet verici. Yürütmenin durdurulmasý kararý Taþyaka koyu için geçerli. Biz ihalenin durdurulmasýný istemiþtik ancak yine de yapýldý. Bu karar aklýn yolunun bir olduðunu gösteriyor. Umarým diðer koylar için de ayný karar verilir, insanlarýmýz maðdur edilmez dedi. Milyonlar havada uçuþtu Orman Genel Müdürlüðü Dalaman Orman Ýþletme Þefliði tarafýndan 29 yýllýðýna kiraya çýkarýlan koylardan Akbük için 110 bin lira, Taþyaka (Bedri Rahmi) için 90 bin lira, Göbün için 120 bin lira ve Küçük Sarsala için 80 bin lira deðer biçti. Ýhaleye katýlan kiþiler ise her bir koy için yaklaþýk 2 milyon lira teklif verdi. Zorlu, Simavi adalarýna girebilen var mý? Dalaman Koylarýný Kurtarma Platformu üyesi Erdoðan Karakuþ, eylemlerde kiþilerin yapýlan ihaleyle ilgili demokratik tepkilerini gösterdiklerini söyledi. Yapýlan ihaleyle koylarýn baþkalarýna peþkeþ çekilmek istendiðini iddia eden Karakuþ, "Bu koylarýn bu þekilde ihale edilmesinin yanlýþ olduðunu düþünüyoruz. Hali hazýrda koylardaki iþletmecilerle sözleþmeleri güncellenmesi gerekiyordu. Koylarda yapýlmasý istenenler mevcut iþletmecilerle tartýþýlsaydý bu kadar tepki almazdý" diye konuþtu. Karakuþ, koylarýn büyük holdinglere kiralanmasýnýn, ilçede büyük bir istihdam açýðýna sebep olacaðýný ifade etti. Göcek koylarýnda eskiden özelleþtirilen adalar olduðunu anlatan platform üyesi Telat Topçuoðlu ise, "Özelleþtirilen adalarýn yakýnýna halk yaklaþtýrýlmýyor. -Zorlu, Simavi adalarýna girebilen var mý?. Bu koylar da özelleþtirilip büyük þirketlere geçtikten sonra ne tur tekneleri buralara yanaþabilecek ne de halk buralardan faydalanabilecek. O yüzden bu özelleþtirmenin ve ihalenin durdurulmasýný istiyoruz." Ýhale süreci derhal durdurulmalý Ortaca Kent Konseyi Turizm ve Çevre Grubu adýna açýklama yapan Baþkan Mehmet Sertkaya Dalaman ve Göcek koylarý, çevre koruma alaný içindedir. Ýhaleye söz konusu olan koylardan bir tanesi doðal sit alaný, diðeri arkeolojik sit alanýdýr. C tipi mesire yeri statüsü verilerek bu koylarýn yapýlaþmasýnýn önü açýlmaktadýr dedi. Ortaca Kent Konseyi Turizm ve Çevre Grubu nun açýklamasý þöyle; Bölgemizde eþsiz güzellikleriyle ön plana çýkmýþ, özellikle günübirlik tekne turu ile yat turizminin Göcek ve Dalaman la özdeþleþmesine sebep olmuþ olan koylarýmýzdan dördü için, mevcut statü ve uygulamalarý endiþe verici þekilde deðiþtiren yeni bir ihale yapýlýyor. Akbük Koyu, Göbün Koyu, Sarsala ve Bedri Rahmi Koylarý nda bulunan kýr lokantalarý Mart 2015 tarihinde ihaleye çýkarýlýyor. Doðayla iç içe ve hiçbir yapý yapýlmadan kullanýlan, tarihi yapýlarý barýndýran bu eþsiz coðrafi bölgelerin, holdinglere satýlmasýný istemiyoruz. Yapýlaþmaya açýlmasý halinde doðanýn bozulup yerini beton yapýlar alacaðýný biliyoruz. Bu dört koy ile beraber bütün Dalaman ve Göcek koylarý, çevre koruma alaný içindedir. Ýhaleye söz konusu olan koylardan bir tanesi doðal sit alaný, diðeri arkeolojik sit alanýdýr. C tipi mesire yeri statüsü verilerek bu koylarýn yapýlaþmasýnýn önü açýlmaktadýr. Tüm özellikler ve tehditler ihale sürecinde dikkate alýnmamakta, eski uygulamalarýn aksine bu koylarýn 29 yýllýðýna kiralanmak istenmesi ile de kamu yararý göz ardý edilmektedir. Bizler Ortaca Kent Konseyi Turizm ve Çevre Grubu Üyeleri olarak; Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý nýn bu yeni yaklaþýmýnýn; doðayý tehdit edeceðini, yapýlaþmayý teþvik edeceðini, hukuka ve yerel halkýn çýkarlarýna aykýrý olacaðýný, bu sebeple ihale sürecinin durdurulmasý gerektiðine inanýyoruz. Dalaman Halkýnýn haklý mücadelesini sonuna kadar destekliyor, yerel ve ulusal bütün sivil toplum kuruluþlarýný, siyasi erkleri, basýn-yayýn kuruluþlarýný ve tüm halkýmýzý da bu mücadeleye destek olmaya çaðýrýyoruz. Bakanlýktan savunma Günü birlik kullanýma yönelik tesislerin yapýmýna izin verilecek T.C. Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Orman Genel Müdürlüðü Basýn Müþavirliði nden yapýlan açýklama ise þöyle; 25 Mart 2015 tarihli bazý basýn kuruluþlarýnda yer alan Göcek Koylarý talana açýlýyor baþlýklý haberlerle ilgili olarak ; Muðla Orman Bölge Müdürlüðü, Dalaman Orman Ýþletme Müdürlüðü sorumluluk alanýnda, Göcek Koylarýnda bulunan Taþyaka, Küçük Sarsala, Akbük ve Göbün koylarý kaçak faaliyetlerin ve kaçak yapýlanmanýn önüne geçmek amacýyla 1995 yýlýnda ilgili Bakanlýklar arasýnda yapýlan bir protokolle ve ilgili yerlerden (ÖÇK SÝT vb.) alýnan olurla yat mola noktasý olarak tesis edilmiþtir. Muðla Ýlinin Büyükþehir olmasý, Ýl Özel Ýdaresinin kapanmasý ve tüzel kiþiliðinin bitmesi nedeniyle ilgili tesisler Özel Ýdare tarafýndan Dalaman Orman Ýþletme Müdürlüðüne 2014 yýlý Mayýs ayýnda devredilmiþtir. Söz konusu yerler devlet ormaný olup ziyaretçilerin günübirlik ihtiyaçlarýný karþýlamak amacýyla 6831 sayýlý Orman Kanunun 25. Maddesi ve Mesire Yerleri Yönetmeliði hükümlerine göre Orman Genel Müdürlüðünce Günübirlik Mesire Yeri olarak tescil edilmiþtir. Bu alanlarda mevcut bulunan ve mevzuata uygun durumda olan kýr gazinosu, WC vb. tesisler kullanýlacak, tamire ihtiyacý olanlarýn onarýmý yapýlacaktýr. Ýhtiyaç duyulmasý halinde Kýyý kanunu ÖÇK, SÝT vb. mevzuatý kapsamýnda uygun görüþler alýnarak Mesire Yerleri Tebliðinde belirtilen kýr gazinosu, büfe, WC gibi vatandaþlarýn ihtiyaçlarýný karþýlayacak geçici ve günü birlik kullanýma yönelik tesislerin yapýmýna izin verilecektir. Söz konusu alanlarýn mesire yeri olarak üçüncü þahýslara kiralanmasý Mesire Yerleri Yönetmeliði uyarýnca 2886 sayýlý Devlet Ýhale Kanununa göre ihale yoluyla yapýlabildiðinden ihale hazýrlýðý gayet þeffaf þekilde bu kapsamda yapýlmýþtýr. Haberlerde iddia edildiði gibi bu alanlarýn imara açýlmasý, doðal ve tarihi yapýya zarar verebilecek tesislerin yapýlmasý kesinlikle söz konusu deðildir Orman Haftasý Mart tarihleri arasýnda kutlanýlýr. Amacý ormanlarýn önemini öðretmektir. Hafta boyunca öðrencilerin ve vatandaþlarýnda katýlýmýyla yapýlan etkinliklere fidan dikilir. Ormanlarýn doðaya katkýlarý anlatýlýr Ortaca da Sivrisinekle mücadele Muðla Büyükþehir Belediyesi ve Ortaca belediyesi ekipleri sivrisinekle mücadele çalýþmalarýný sürdürüyor. Kýþ aylarýnda, genellikle kanalizasyon sistemlerinde hareketsiz halde bulunan sivrisinekler için yapýlan ilaçlamanýn devamýnda ekipler sivrisinek larvalarýna karþý da ilaçlama yapýyor. Ýlçedeki tüm mahallelerde bulunan kanalizasyon sistemleri fosseptikler ve laðýmlarýn yaný sýra sivrisineklerin üreme alaný olan muhtemel su birikintileri ilaçlanýyor. -Soner Aydýn

3 3 Fethiye Belediye Baþkaný Saatcý: MEHMET ERDOÐAN DÝRENÝÞ ÇADIRINDA GÜCÜ ELÝNDE MHP Muðla Milletvekili Mehmet Erdoðan Dalaman koylarýnýn kiralanmasýný protesto etmek için Þehit Mehmetçik Parkýnda kurulan direniþ çadýrýný ziyaret etti. MHP Muðla Milletvekili Mehmet Erdoðan Dalaman koylarýnýn kiralanmasýný protesto etmek için Þehit Mehmetçik Parkýnda kurulan direniþ çadýrýný ziyaret etti. Erdoðan ýn ziyaretine MHP Ýlçe Baþkaný Telat Topçuoðlu ve yönetim kurulu üyeleri de katýldý. Erdoðan burada yaptýðý konuþmada, Dalaman koylarýnýn peþkeþ çekilmesini verdiðimiz soru önergesi ile meclis ve Türkiye gündemine taþýdýk. Dalaman halkýnýn gösterdiði bu dik duruþa destek vermek amacý ile bugün buradayýz. Mevcut iktidar savaþta maðlup olmuþ ordu gibi taþýyabildiklerini ayakkabý kutularýna doldurarak götürmeye çalýþýyor. Sahillerimiz ve koylarýmýzý ise taþýyamayacaklarý için talan etmeye çalýþýyor. Buna hep birlikte karþý duracaðýz. Asýl 7 Haziran da da Türk milletinden dik duruþ bekliyoruz. Týpký burada yaptýðýnýz gibi 7 Haziran günüde ayný duruþu gösterirseniz 8 Haziran da zaten bunlar olmayacaktýr dedi. -Cihat Cura AK PARTÝ DEN EYLEME DESTEK Dalaman ve Göcek Koylarý, Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý tarafýndan C tipi mesire yeri ilan edilerek ihaleye açýlmasýna Dalaman Ak Parti den tepki Dalaman Þehit Mehmetçik Parkýnda Koylarý Kurtarma Platformu nun eylem çadýrýný Dalaman AK Parti Ýlçe teþkilatý da ziyaret ederek destek verdi. Çadýr önünde açýklama yapan AK Parti Dalaman ilçe baþkaný Mehmet Orhan; koylarýn iþletmesinin yerel halk tarafýndan yapýlmasýnýn Dalaman'a faydalý olacaðý için her zaman desteklemeye hazýr olduklarýný söyledi. Orhan, sorunlarýn çözüleceðine inanýyoruz. Ýnþallah düzelir tekrar hizmet vermeye baþlarlar. Bizde Dalaman ýn çocuklarý gençleri olarak daha iyi hizmet alacaðýna ve Dalaman'ýn ekonomisine katký saðlayacaklarýna sonsuz inanýyoruz'' dedi. Eylem çadýrýna AK Parti Dalaman Ýlçe baþkaný Mehmet Orhan, Ýlçe Kadýn Kollarý baþkaný Aslýhan Korkut Ekinci ve partililer katýldý. TUTAN ÖNCE BEN DÝYOR Fethiye ilçesinin Göcek Mahallesi'nde bulunan belediye iskelesinin Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý tarafýndan özelleþtirilmeye açýlmasýna ve Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý tarafýndan koylarýn mesire yeri olarak kiralanmasýna vatandaþlar tepki gösterdi. Fethiye ilçesinin Göcek Mahallesi'nde bulunan belediye iskelesinin Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý tarafýndan özelleþtirilmeye açýlmasýna ve Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý tarafýndan koylarýn mesire yeri olarak kiralanmasýna vatandaþlar Behçet Saatci tepki gösterdi. Göcek Ýskele Meydanýnda toplanan vatandaþlar, yaðmur nedeniyle meydanda kurulan çadýrýn altýnda "Koylar, kýyýlar halkýndýr, satýlamaz", "Her yer Göcek her yer direniþ", "Susma haykýr, talana hayýr" þeklinde slogan attý. Eyleme çevre ilçelerden gelen birçok vatandaþ da þemsiye ve giydikleri yaðmurluklarla yaðmur altýnda destek verdi. Fethiye Belediye Baþkaný Behçet Saatcý, yaptýðý açýklamada, eylemin siyasi bir hareket olmadýðýný, Göcek esnafýnýn ekmeðinin peþinde koþma ve hakkýný arama hareketi olduðunu söyledi. Kapitalizmin artýk herkesin hücrelerine kadar girdiðini öne süren Saatcý,"Gücü elinde tutan kim olursa olsun paylaþmýyor. Bunun yerine bütün yetkilerini sonuna kadar kullanmaya çalýþýyor. Sevgiyle yoðrulmuþ topraklardan gelen insanlar olarak, paylaþmak bizim içimizde olmasýna raðmen maalesef þu anda gücü elinde tutan herkes bunu sonuna kadar kullanýyor ve "önce ben" diyor. Halbuki bizim paylaþmaya ihtiyacýmýz var. Bugün iktidarý da büyükþehiri de elinde tutanlar ayný þekilde davranýyor" diye konuþtu. Saatcý, Göcek Koylarý'nýn ihalesinin yanlýþ olduðunu, iskelenin de Göceklilere býrakýlmasý gerektiðini vurguladý. Göcek Kültür ve Turizm Derneði Baþkan Yardýmcýsý Fatih Ugan ise, Göcek Ýskelesi'nin kullanýma açýldýðý günden itibaren bölge halkýna hizmet ettiðini ve mavi tur yolculuklarýnýn vazgeçilmez noktasý olduðunu ifade etti. Dernek olarak yapýlacak özelleþtirmeyle kamu yararýnýn ORTACA DA GÝRÝÞÝMCÝLÝK EÐÝTÝMÝ Muðla Ticaret ve Sanayi Odasý (MUTSO) mali desteði ile kendi iþini kurmak isteyen giriþimcilerin iþ kurma fikirlerini ve yeni projelerinin desteklenmesini saðlamak amacýyla Ortaca da Giriþimcilik Eðitimi düzenlenecek. Ortaca Kent Konseyi Genel Sekreterliði tarafýndan yapýlan açýklamaya göre, 1 Nisan 2015 tarihinde KOSGEB tarafýndan talepleri alýnan eðitimin ilki yoðun katýlým talebi nedeni ile 3 Nisan 2015 tarihinde ikincisi ise 13 Nisan 2015 tarihinde Prof. Dr. Mehmet Marangoz un katýlýmý ile Ortaca Kent Konseyi eðitim salonunda yapýlacak. -Soner Aydýn ortadan kalkacaðýna inandýklarýný belirten Ugan, "Özelleþtirme kapsamýnda ihaleyi alan firmanýn amacý para kazanmak olacak ve bu durum da baðlama fiyatlarýna yansýyacaktýr. Küçük tekne sahipleri günlük tur tekneleri kýsaca halk için ekonomik Gökhan Günaydýn baðlama imkaný kalmayacaktýr. Böylece halk denizden bir adým daha uzaklaþmýþ olacak" dedi. -TEMA Fethiye temsilcisi Okyay Tirli de kýyýlarýn ve koylarýmýzýn gerçek sahipleri olan halk tarafýndan iþletilmesi taraftarý olduklarýný belirtti. -Eyleme destek veren CHP Ankara Milletvekili Gökhan Günaydýn, Türkiye'de yerel insanlarýn kullanmasý gereken deðerlerin, sermayeye peþkeþ çekmeye yönelik bir çaba varsa buna hep birlikte karþý çýkacaklarýný söyledi. "Biz diyoruz ki Göcek Koylarý Göceklilerindir, limanlarýmýz halkýndýr. Dolayýsýyla bunun tersine olan her türlü uygulamanýn karþýsýnda olacaðýz." diyen Günaydýn þunlarý kaydetti: "Muðla Büyükþehir Belediyesi de hukuki mücadeleyi yürütmektedir. Burada halk mücadelesi ile hukuki mücadele birlikte yürüyecektir. Koylar, limanlar, kentler yerel halkýn olacaktýr. Buradan haykýrýyoruz, yaðma yok çünkü demokrasi var, seçimler var, halk ve emek var." CHP Milletvekili Nurettin Demir: PARSEL PARSEL SATIYORLAR CHP Muðla Milletvekili Prof. Dr. Nurettin Demir koylarýn ihalesine karþý Dalaman da kurulan direniþ çadýrýný ziyaret etti. CHP Muðla Milletvekili Prof.Dr.Nurettin Demir koylarýn ihalesine karþý Dalaman da kurulan direniþ çadýrýný ziyaret etti. Demir, Koylar peþkeþ çekiliyor, ülkeyi parsel parsel satmaya devam ediyorlar dedi. Demir, burada yaptýðý konuþmada Bu yörelerin plansýz, programsýz bir þekilde yöre halkýnýn elinden alýnmýþ olmasý ve Orman Bakanlýðý nýn tasarrufuna verilmiþ olmasý önemli. Muðla sahillerinin geçen 30 Marttan bu yana özelleþtirilmesine karþý büyük bir çaba gösteriyoruz. Ýztuzu nda olduðu gibi. Bu hükümetin zihniyeti, düþüncesi Cumhuriyetin kazanýmlarýnýn satýlýyor olmasý. Sata sata bitirdiler þimdi sýra yollara, koylara kaldý ifadelerini kullandý. Kendi Bakanlarýnýn itirafý ile nasýl ki Ankara yý parsel parsel sattý diyorsa, Hükümette ülkeyi parsel parsel satmaya devam etmektedir diyen Demir, þunlarý söyledi. Korunmasý gereken dünyaca ünlü Göcek, Dalaman koylarýnýn peþkeþ çekiliyor ve yöre halkýndan kaçýrýlýyor olmasý ibret verici. Yöre halký da kendi malýna sahip çýkma anlamýnda bir eylem yapýyor. Buralarý biliyorsunuz her sene tekrarlanan bir ihale süreci ile yöre halký tarafýndan kullanýlýyordu. Þimdi ise ihale þartlarýna baktýðýmýzda 29 yýllýðýna buralar ihale ediliyor. 29 yýllýðýna ihale edilmesini buralarýn betonlaþmasýna bir ön hazýrlýk gibi düþünmek lazým. Biz yörenin milletvekili ve burada doðmuþ büyümüþ yörenin çocuðu olarak yapýlan iþleme karþýyýz ve bölge halkýnýn haklý direniþine destek vermek amacý ile buradayýz -Cihat Cura Dalaman'da kablo hýrsýzlarý tutuklandý Dalaman'da kablo hýrsýzlýðý yaptýðý iddiasýyla gözaltýna alýnan 2 kiþi tutuklandý. Ýlçeye baðlý Gürleyik Mahallesi Çalý Çukuru ile Elmacýk Makasý mevkisindeki Türk Telekom'a ait kablolarýn çalýnmasý üzerine Ýlçe Jandarma Komutanlýðý ekipleri çalýþma baþlattý. Yapýlan çalýþmalar sonucunda kablolarý çaldýklarý belirlenen Z. Y. (53) ile oðlu R. Y. (32) gözaltýna alýndý. Þüphelilerin evlerinde yapýlan aramalarda ise 100 metre kablo, balta, 10 kilogram bakýr, 4 çuval alimünyum folyo ile demir kesme makasý ele geçirildi. Þüpheliler jandarmadaki ifadelerinde, daha önce de çaldýklarý kablolarý Ortaca ilçesinde hurdacýlýk yapan H. N'ye (29) sattýklarýný itiraf etti. Olayla ilgili gözaltýna alýnana H. N'nin ifadesi alýnarak serbest býrakýldýðý, Z. Y. ile R. Y'nin çýkarýldýðý mahkemece tutuklandýðý öðrenildi. Zanlýlarýn evlerinde ele geçirilen malzemelerin ise Türk Telekom Müdürlüðü yetkililerine teslim edildiði bildirildi. -ÖMER KUNDAKÇI

4 4 KÖYCEÐÝZLÝ KIZLAR EGE BÖLGE ÞAMPÝYONU ETKÝNLÝK TAKVÝMÝ Köyceðiz Toparlar Ortaokulu Küçük Kýzlar Hentbol Takýmý Muðla il þampiyonluðunun ardýndan Ege Bölgesi þampiyonu olup Türkiye Yarý Finallerine katýlmaya hak kazandý. Milas Sebahattin Akyüz Fen Lisesi Satranç Turnuvasý yapýldý Milas Sebahattin Akyüz Fen Lisesi ile TSF Milas Ýlçe Temsilciliðinin düzenlediði Satranç Turnuvasý beþ kategoride 175 sporcunun katýlýmý ile yapýldý. Turnuvanýn sembolik olarak açýlýþ hamlesini Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ýradet Genç yaptý. Milas Sebahattin Akyüz Fen Lisesi Müdürü Aynur Buran a satranç sporuna katkýlarýndan dolayý TSF Ýlçe Temsilcisi Elif Vildan Altunbozar tarafýnda plaket verildi. Turnuvada dereceye giren sporculara ödülleri Milas Kaymakamý Fuat Gürel in de katýldýðý törenle verildi. -Tuncay Karaçelik Karia Yolu Moskova da MUTSO GEKA nýn organizasyonu ile Moskova da düzenlenen MIT Moskova Turizm Fuarýnda yerini aldý. MUTSO GEKA nýn organizasyonu ile Moskova da düzenlenen MIT Moskova Turizm Fuarýnda yerini aldý. Muðla Ticaret ve Sanayi Odasý (MUTSO), Güney Ege Kalkýnma Ajansý (GEKA) organizasyonu ile Mart tarihinde Moskova da düzenlenen MIT Moskova Turizm Fuarý na katýlarak Karia Yolu nun tanýtýmýný gerçekleþtirdi. Dünyanýn en büyük beþ turizm fuarý arasýnda yer alan MIT Moskova Turizm Fuarý nda GEKA ile birlikte yer alarak, Muðla da turizmi 12 aya yayma çalýþmalarý kapsamýnda hayata geçirilen Karia Yolu nun tanýtýmýný gerçekleþtiren MUTSO, tur operatörleri, acentalar ve bireysel doða severler ile bir araya geldi. Fuara, Karia Yolu nun tanýtýmý ve bölgenin turizm olanaklarýnýn aktarýlmasý amacýyla MUTSO adýna AB, Dýþ Ticaret, Proje ve Raporlama Birim Görevlisi Burcu Öztürk katýldý. -Tuncay Karaçelik Köyceðiz Toparlar Ortaokulu Küçük Kýzlar Hentbol Takýmý Muðla il þampiyonluðunun ardýndan Ege Bölgesi þampiyonu olup Türkiye Yarý Finallerine katýlmaya hak kazandý. Köyceðiz Spor Salonunda yapýlan il þampiyonasýnda tüm müsabakalarý kazanan Toparlar Ortaokulu Öðrencisi Küçük Kýzlar Takýmý, Geçtiðimiz hafta Afyon'da yapýlan bölge finallerinde Isparta, Burdur, Afyon ve Aydýn þampiyonlarýný da yenerek Türkiye Yarý Finallerine katýlmaya hak kazandýlar. Bunun yaný sýra büyük kýzlar takýmý da geçen haftaki turnuvada il þampiyonu olup Muðla'yý Bölge Finallerinde temsil etme hakkýný kazandý. Beden Eðitimi Öðretmeni Ramazan Demirci konu ile ilgili yaptýðý açýklamada; 5 yýllýk altyapý planlamasý sonucu geldiðimiz noktada Toparlar Ortaokulu Kýz Hentbol Takýmlarý artýk ilde her maç için favori durumda. Milli Takým seçmeleri için geçtiðimiz günlerde Bursa Kampýna 4 öðrenci gönderildi. Bunun haricinde il karmalarýna direkt oyuncu gönderen bir takým halindeyiz dedi. Milli takým seçmelerine katýlan baþarýlý sporcu Damla Nur Yýldýrým ýn velisi Filiz Yýldýrým kýzýnýn baþarýsýndan dolayý çok mutlu olduklarýný ifade etti. Yýldýrým, "Toparlar Ortaokulunu farklý kýlan iþin sadece öðretim kýsmýyla ilgilenmemesi. Yani öðrencilerimizi hem merkezi sýnavlara hazýrlayýp hem de diðer alanlarda geliþtirmeye çalýþýyorlar. Okulumuz hafta sonlarý yaþayan bir kültür evi gibi. TEOG derslerinden ayrý olarak saz, gitar, tiyatro, futbol, hentbol, halk oyunlarý kurslarý okulumuzda veriliyor. Dolayýsýyla öðrencilerimiz çok yönlü olarak yetiþmekte, Çocuklarýmýz katýldýklarý ve baþarýlý olduklarý dallar sayesinde farklý yerlere gidip kendilerini geliþtirme ve tanýtma þansý buluyorlar" Toparlar Okulu Aile Birliði Baþkaný Havana Duru Tekin ise; Öncelikle pes etmeyip uðraþan Ramazan hocamýza, okul öðrencilerinin arkadaþlarýný desteklemesini saðlayan okul müdürü Aziz Yýldýz'a, sponsorluk görüþmelerini yapýp takýmýn malzeme teminini saðlayan Zekayi hocamýza, istediðimiz zaman spor salonunu kullanmamýz konusunda yardýmcý olan Ýlçe Spor Tesisleri Sorumlusu Osman Özbek'e ilgilerinden ve yardýmlarýndan dolayý teþekkür ediyorum" dedi. Þampiyonluk sevinci baþkanla paylaþýldý Ege bölge þampiyonu olan Toparlar Ortaokulu hentbol takýmý ve okul idarecileri þampiyonluk sevincini Köyceðiz Belediye baþkaný Kamil Ceylan ile paylaþtý. Kamil Ceylan, Ege bölge þampiyonu takýmýzý kutluyorum. Bölgemizi çok güzel bir þekilde temsil ettiler Nisan 2015 tarihlerinde yapýlacak olan küçükler hentbol yarý-final müsabakalarýnda ilimizi temsil edecekler. Toparlar Ortaokulu hentbol takýmýný ve okul idaresini baþarýlarýndan dolayý kutluyor ve devamýný diliyorum dedi. Tuncay Karaçelik Ortaca Belediyespor, Yeni Milas ý bekliyor Muðla Süper Amatör kümede þampiyonluk mücadelesi veren Ortaca Belediyespor, Yeni Milasspor hazýrlýklarýný sürdürüyor. Þampiyonluk yolunda önemli olan maç için taraftarlardan destek bekliyor. Bir Delinin Hatýra Defteri Genco Erkal 03 Nisan 2015-Muðla Gazi M.Kemal Atatürk Kültür Merkezi 04 Nisan 2015-Bodrum Nurol Kültür Merkezi Ülkemizde oynanan ilk tek kiþilik oyun olan Bir Delinin Hatýra Defteri'ni Genco Erkal 50 yýl sonra yeniden yorumluyor. Nikolay Gogol'un en sevilen öykülerinden olan bir Delinin Hatýra Defteri 1965 yýlýnda sahneye uyarlanmýþ ve ülkemizde ilk tek kiþilik oyun olarak Genco Erkal tarafýndan Ankara Sanat Tiyatrosu'nda oynanmýþtý. Yýllar boyunca sanatçý ayný eseri üç kez, üç deðiþik yorumla sahneledi. Þimdiki yapým oyunun 50. yýl kutlamasý olarak gündeme geliyor. Gogol'un toplumsal kara mizah baþyapýtý bir kez daha güldürürken içimizi acýtacak. Yazan: Nikolay Gogol Türkçesi: Coþkun Tunçtan Uyarlayan-Yöneten-Oynayan: Genco Erkal Müzik: Mete Sakpýnar Sahne tasarýmý: Duygu Saðýroðlu Giysi: Özlem Kaya Fotoðraf: Vedat Açýkalýn Biletler:biletix EGE HABER bayinizde & internette ortacahaber.com Muðla Süper Amatör kümede þampiyonluk mücadelesi veren Ortaca Belediyespor, Yeni Milasspor hazýrlýklarýný sürdürüyor. Þampiyonluk yolunda önemlþi olan maç için taraftarlardan destek bekliyor. BAL ligine çýkmak için mücadele veren Ortaca Belediyespor, lig dördüncüsü, Yeni Milasspor ile 5 Nisan 2015 Pazar günü Saat de Ortaca Ahmet Ateþ stadýnda karþý karþýya gelecek. Kaleci Ýbrahim in doðum günü Diðer taraftan Ortaca Belediyespor oyuncularý ve yöneticileri pasta keserek baþarýlý kaleci Ýbrahim Þahin in doðum gününü kutladýlar. Maç fazlasý ve 1 puan farkla lig lideri durumundaki Marmaris Belediyespor ise ayný gün Dalyanspor ile evinde mücadele edecek. SÜPER AMATÖR LÝG

5 ETKÝNLÝK TAKVÝMÝ 5 ORMESKOOP Ýlk Ürününü Sattý Polis teþkilatý 170 yaþýnda Polis teþkilatýnýn 170. kuruluþ yýlý Ortaca Ýlçe Emniyet Müdürlüðü tarafýndan yapýlan çeþitli etkinliklerle kutlanacak Nisan polis haftasý etkinliklerinde, 6 Nisan Pazartesi günü saat de Ortacaspor Veteranlarý ile Emniyet personeli arasýnda Yunus Emre Anadolu Lisesi halý sahasýnda futbol müsabakasý düzenlenecek. 9 Nisan Perþembe günü saat de Ortaca Merkez camiinde þehitler için mevlüd-i þerif okunacak. Hafta içerisinde düzenlenen etkinliklerin ardýndan 10 Nisan günü Ortaca Cumhuriyet meydanýnda tören düzenlenecek. Yapýlacak olan konuþmalardan sonra Ýlçe Milli eðitim Müdürlüðü bünyesinde düzenlenen resim, þiir ve kompozisyon dallarýnda dereceye giren öðrencilere ödülleri verilecek. Kutlamalar, Ýlçe Emniyet Müdürlüðü lokalinde kokteyl ile devam edecek. SÝNAMATEK ORTACA 03 Nisan 2015 Cuma Saat: YER : Öðretmenin Simit Evi Düzenleyen : Sinematek Ortaca Çalýþma Grubu Halka Açýk ve Ücretsizdir "Sahne Iþýklarý" YÖNETMEN (Limelight) 1952 : Charles Chaplin SENARYO : Charles Chaplin OYUNCULAR : Charles Chaplin, Claire Bloom, Nigel Bruce, Buster Keaton MÜZÝK : Charles Chaplin TÜR : Dram, Müzik YAPIM : A.B.D. DÝL : Ýngilizce (Türkçe Altyazýlý) SÜRE : 137 dk. KONU : Chaplin'in Amerika' daki son filmi müzikhol komedyenlerinin dramýný anlatýyor. Chaplin bir gün bir balerini intihar etmek üzereyken kurtarýyor ve ona destek oluyor. Ýki ortak komedyenin arasýndaki sorunlarda böylece açýða çýkýyor. "Sahne Iþýklarý" dönemin sessiz sinemadan gelme iki ünlü ismini de bir araya getirmesi açýsýndan önemli: Charlie Chaplin ve onun ortaðýný oynayan Buster Keaton. ve ayrýca; Kýsa Metraj Film Gösterimi 20 Mart 2015 Cuma Günü Saat: YER : Öðretmenin Simit Evi Düzenleyen : Sinematek Ortaca Çalýþma Grubu Halka Açýk ve Ücretsizdir Ortaca'da kurulan Ortaca Yaþ Meyve Sebze Kooperatifi (ORMESKOOP) ile çiftçinin ürünü aracý olmadan tüketiciye ulaþacak. Geçtiðimiz yýl üreticileri tek çatý altýnda toplamak üzere kurulan kooperatif üyelerinin ilk ürününü iç pazarda satýlmak üzere sevkiyatýný yaptý. Ortaca'da kurulan Ortaca Yaþ Meyve Sebze Kooperatifi (OR- MESKOOP) ile çiftçinin ürünü aracý olmadan tüketiciye ulaþacak. Geçtiðimiz yýl üreticileri tek çatý altýnda toplamak üzere kurulan kooperatif üyelerinin ilk ürününü iç pazarda satýlmak üzere sevkiyatýný yaptý. Üretici ile tüketici arasýndaki aracýyý kaldýrýyoruz Ortaca Ziraat Odasý Baþkaný ve kooperatif üyesi Salim Çöllü yaptýðý açýklamada, uzun zamandýr kurmak için mücadele verdikleri kooperatifin geçen yýl kurulduðunu ve bu yýl ilk ürün sevkiyatýna baþladýklarýný bildirdi. Kooperatifin þu anda 60 kuruþa üyelerinden aldýðý ürünleri, sattýktan sonra ürünlerin üzerinden gelen Salim Çöllü farký yine üreticimize döneceðini vurgulayan Çöllü, "ORMESKOOP ile hem üreticimiz hem de tüketicimiz karlý olacak. Tüketici ucuz hem kaliteli ürünlerle buluþacak. Artýk üretici ile tüketici arasýndaki aracýyý kaldýrýyoruz. Bu sezon portakal alýmýyla baþladýk. Önümüzdeki sezon nar, limon, domateste kooperatifimiz sayesinde üreticilerimizin parasý kaybolmadan tüketiciye ulaþacak" dedi. Çöllü, kooperatif üyelerinin iyi tarým uygulamalarýna baþladýðýný, ürünlerin sertifikalý olacaðýný, hijyenik ortamda saðlýklý bir þekilde yetiþecek olan ürünlerin tüketiciye de saðlýklý bir þekilde ulaþmýþ olacaðýný ifade etti. Her yýl 4 milyon lira kayýp var Bölgede tarýmla uðraþanlarýn her Süleyman Tosun yýl ürünlerinin satýmýndan büyük zararlar gördüðünü belirten Çöllü, þunlarý kaydetti: "Bölgedeki üreticinin her yýl 4 milyon liranýn üzerinde kaybý var. Kooperatifle birlikte bu sorun en aza indirgenecek. Kötü niyetli tüccarlar tarafýndan parasý ödenmeyen çiftçiler çok maðdur oluyor. Eðer bu kayýplarý yok denecek kadar aza indirebilirsek, üreticimizin ve esnafýmýzýn yüzü gülecektir. Böylece ortadan kaybolan bu para bölgemize dönecek, üreticimiz kendi kalkýnacak. Ýleriki aþamalarda kooperatif aracýlýðýyla üreticimize gübre, ilaç ve mazot desteði de yapmayý planlýyoruz. Bir noktada da üreticimizi banka kredilerinden kurtarmayý hedefliyoruz." Hedef dýþ pazar ORMESKOOP Baþkaný Süleyman Tosun ise kooperatif üyelerinin ürünlerini bu sezon almaya baþladýklarýný ve alýnan mallarýn iç pazara gönderileceðini dile getirdi. Hedeflerinin ürünleri iç piyasadaki tüketiciye daha kaliteli ve uygun fiyata ulaþtýrmak olduðunu anlatan Tosun, "Ýlk ürün olarak Valencia portakalýn satýmýný yapacaðýz. Önümüzdeki yýllarda dýþ pazara da açýlacaðýz. Üreticilerimizin ürünlerini en iyi þekilde deðerlendiriyoruz" diye konuþtu. Kooperatif markasý güven veriyor ORMESKOOP baþkan yardýmcýsý ve Satýþ Temsilcisi Ahmet Ýren, kooperatifin elde edeceði ürünleri iç ve dýþ pazarda pazarlayabilme güçlerinin olduðunu söyledi. Kooperatifin kuruluþunun yeni olmasýna raðmen iç ve dýþ piyasada tanýndýðýný ifade eden Ahmet Ýren, kooperatif aracýlýðý ile satacaðýmýz ürünlere yoðun talepler var. Kooperatifimizin markasý altýnda satýþlarýmýz da tüketiciye güven veriyor. Ancak üye sayýmýzýn az olmasýndan Ahmet Ýren dolayý istenilen miktardaki ürünleri karþýlayamýyoruz. Ortak sayýmýz artarsa bu talepleri rahatlýkla karþýlayabiliriz. Bu durum üreticimizin menfaatine olacaktýr. Þu aþamada yetiþtirilen domatese talep var pazarlama çalýþmalarýmýz devam ediyor, bizim için önemli bir geliþme dedi. -ÖMER KUNDAKÇI Alým Garantili Üretim Projesinde Üretime Start Verildi Muðla Büyükþehir Belediyesi Tarýmsal Hizmetler Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan baþlatýlan Alým Garantili Üretim Projesinin ilk ayaðý olan Alým Garantili Mevsimlik Süs Bitkisi Üretimi Projesinde üretime start verildi. Muðla Büyükþehir Belediyesi Tarýmsal Hizmetler Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan baþlatýlan Alým Garantili Üretim Projesinin ilk ayaðý olan Alým Garantili Mevsimlik Süs Bitkisi Üretimi Projesinde üretime start verildi. Muðla Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Osman Gürün ve S.S. Beyobasý Tarýmsal Kalkýnma Kooperatifi Baþkaný Þaban Çetin in iki hafta önce pilot bölge olarak seçilen Köyceðiz Ýlçesi Beyobasý Mahallesinde imzaladýðý Alým Garantili Üretim protokolü ile baþlayan süreçte mevsimlik süs bitkilerinin seralara dikimi baþladý. Muðla Büyükþehir Belediyesi Tarýmsal Hizmetler Dairesi Baþkaný Salih Tufan konu ile ilgili þunlarý söyledi; Üreticilerimize destek sözüyle çýktýðýmýz yolda çok güzel sonuçlar alýyoruz. Pilot bölge olarak Beyobasý ný seçtik. Ancak, daha þimdiden birçok bölgemizden üretime katýlmak için talepler almaya baþladýk. Üreticilerimizin bu istek ve heyecanlarý bizleri çok mutlu ediyor. Aldýðýmýz olumlu tepkiler gösteriyor ki, Beyobasý nda yaktýðýmýz bu üretim ateþi, yakýn zamanda tüm Muðla yý saracak ve bu da bizlerin en büyük mutluluðu olacak.bugün burada yaþanan bu bayram havasýnýn tüm Muðla da yaþanmasý en büyük dileðimiz ve hedefimizdir. Muðla Büyükþehir Belediyesi tüm birim ve olanaklarýyla üreticilerimizin destekçisi olmaya devam edecektir. Kooperatif üyesi üreticilerin, eþleri ve çocuklarýyla baþladýklarý dikim faaliyetleri ile bölge seralarýnda renkli kareler ortaya çýkýyor. Büyükþehir den Gülümsemenin Büyüsü Semineri Muðla Büyükþehir Belediyesi, Gülümsemenin Büyüsü konulu hizmet içi eðitim semineri düzenledi. Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim Dairesi Baþkanlýðý nýn Muðla Büyükþehir Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde düzenlediði Gülümsemenin Büyüsü eðitim semineri 5 oturum þeklinde gerçekleþti ve seminere toplam 1084 personel katýldý. Muðla Büyükþehir Belediyesi Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim Dairesi Baþkaný Ali Zaðlý konu ile ilgili yaptýðý açýklamada, eðitim seminerlerinin personeller için çok olumlu ve faydalý olduðunu söyledi. Zaðlý; Psikolog/ Eðitimci Kutay Ürkmen tarafýndan sunulan eðitim seminerinin alt baþlýklarý, Ýletiþimde Gülümsemenin Yeri ve Önemi, Beden Dilinde Gülümseme, Önyargýdan Sýyrýlmak, Ýletiþim Kazalarý, Diyaloglarýmýz Aynamýzdýr, Gülümsemek Bize Neler Kazandýrabilir?, Gülümsemek Güven Verir, Gülümseyerek Fark Yaratýn, Fark Yaratmak Ýçin Farkýnda Olun, Farklý Bakabilmenin Önemi, Karþýnýzdaki Kiþi Kendisini Deðerli ve Özel Hissetmek Ýster, Misafirleriniz Aldýklarý Hizmetten Önce Duygularýný Hatýrlayacaklardýr, Gülümseyen bir Takým Olabilmek þeklinde ifade edilebilir. Personellerimizin yoðun katýlýmý ile gerçekleþen hizmet içi eðitim seminerimiz oldukça verimli geçti. dedi.

6 6 YAÐIÞLAR DA ARTTI SICAKLAR DA Ortaca ve Dalaman ilçelerinde etkili olan saðanak yaðýþ nedeniyle tarým arazilerini su bastý. Aþýrý yaðýþlardan dolayý Dalaman Akköprü barajýnda su seviyesinin yükselmesinden dolayý baraj kapaklarý tedbirli olarak açýldý. Ortaca ve Dalaman ilçelerinde etkili olan saðanak yaðýþ nedeniyle tarým arazilerini su bastý. Aþýrý yaðýþlardan dolayý Dalaman Akköprü barajýnda su seviyesinin yükselmesinden dolayý baraj kapaklarý tedbirli olarak açýldý. Dalaman Meteoroloji Müdürlüðü'nden edinilen bilgiye göre, son 12 saatte metrekareye Ortaca'da 51, Dalaman'da ise 35 kilogram yaðýþ düþtü. Dalaman çayýndan akan su debisinin artmasý nedeniyle tarým arazilerinin zarar görmemesi için tedbir amaçlý sulama kanallarýnýn aðýzlarý iþ makinalarýnýn yardýmýyla kapatýldý. Tedbir alýndý, su baskýnlarý önlendi Ortaca Sulama Birliði Baþkaný Adnan Dolu Akköprü'deki barajýn su seviyesinin yükselmesi ve barajýn fazla su göndermesinden dolayý Çaylý bendinde bir tedbir almaktayýz. Çiftçimizin ve Ortaca halkýnýn herhangi bir zarar görmemesi için elimizden geldiði gayreti gösteriyoruz. Akköprü barajýndan kontrollü olarak gönderilen suyla birlikte yaðýþlardan önce Dalaman çayýndan 130 metreküp su geliyordu. Bu þu anda yaklaþýk 200 metreküpe çýktý. Bu fazlalýktan dolayý biz de onun tedbirlerini alýyoruz dedi. Dalaman ve Ortaca ilçelerinde yapýlan anonslarla vatandaþlar olasý sel olaylarýna karþý tedbirli olmalarý konusunda uyarýldý. Ortaca belediyesine ait iþ makinasý Çaylý bendi mevkisinde taþkýn önlemek için çalýþma yaptý. Ortaca Ziraat Odasý Baþkaný Salim Çöllü, üreticiden olumsuz yönde bir ihbar gelmediðini söyledi. Bu ayda olan yaðýþlarla da tarým arazilerini su bastýðýný ancak seralardan su çýkmadýðýný bildiren Çöllü, "Bundan sonra olacak yaðmurlar aþýrý olmadýðý sürece çiftçiye zarar vermez. Yaðýþ devam eder ve tarlalarda su fazla durur ise aðaç köklerine zarar verebilir. Baraj kapaklarýnýn açýlmasýndan dolayý bazý mahallelerde de sular yükseldiði bilgisini aldýk. Þu anda gelen bir zarar ihbarý yok. Ýnþallah da olmaz" diye konuþtu. Yaðýþlar yüzde 88 arttý Dalaman Kaymakamlýðý, Dalaman Meteoroloji Müdürlüðü tarafýndan yapýlan meteorolojik deðerlendirmeyi paylaþtý. Dalaman da, 1956 yýlýndan bugüne yapýlmakta olan meteorolojik ölçümlerin deðerlendirilmesi sonucunda, yaðýþlarda da sýcaklýklarda da artýþ olduðu gözlendi. Ölçümlerde yýllýk yaðýþ ortalamasýnda yüzde 10, Ocak-Þubat-Mart döneminde yüzde 88, sýcaklýklarda ise 0.4C artýþ olduðu saptandý. Ocak-Þubat-Mart aylarý yaðýþ ortalamasý: Yýllarý Ortalamasý: 429,7 mm/m2, 2015 yýlýnda ise, 810,2 mm/m2 Artýþ: 380,5 mm/m2 (yüzde 88) Yýllýk toplam yaðýþ ortalamasý: yýllarý ortalamasý: 981,2 mm/m2, 2014 yýlýnda ise, bin 078,2 mm/ m2 Artýþ: 97 mm/m2 (yüzde 10) Yýllýk ortalama sýcaklýk: yýllarý ortalamasý: 18,1 C, 2014 yýlý ise, 18,5 C, sýcaklýklarda artýþ, artýþ, 0.4 C MUÐLA DA ULAÞIMA KADIN ELÝ DEÐDÝ... Muðla Büyükþehir Belediyesi, toplu ulaþým araçlarýnda görev yapan kadýn þoför sayýsýný 2 ye çýkardý. Dairesi Baþkanlýðý, kadýnlara pozitif ayrýmcýlýðýn yapýldýðý ve erkek egemen bir sektör olan ulaþýmda kadýnlarýn daha fazla katýlýmýný saðlamak amacý ile baþlattýðý kadýn otobüs þoförü uygulamasýnda vatandaþlardan gelen olumlu geri dönüþler sonucu bayan þoför sayýsýný arttýrýyor. Ulaþým Dairesi Baþkanlýðý bünyesinde ilk kadýn þoförün göreve baþlamasýndan kýsa bir süre sonra ikinci kadýn þoförde Menteþe Þehir Ýçi seferlerinde hizmet vermeye baþladý. Dairesi Baþkaný Alper Kolukýsa konu ile ilgili yaptýðý açýklamada, kadýn þoförler ile Muðla Büyükþehir Belediyesi, toplu ulaþým araçlarýnda görev yapan kadýn þoför sayýsýný 2 ye çýkardý. ilgili çok fazla olumlu geri dönüþ aldýklarýný söyledi. Kolukýsa; Bayan þoförlerimiz kurum içi yaptýðýmýz eðitim ve denetim faaliyetlerinde de oldukça baþarýlý sonuçlar alýyor. Yapýlarý gereði erkeklerden daha hassas ve dikkatli olan bayan þoförlerimizin sayýsýný gelen olumlu tepkileri de dikkate alarak arttýrýlmasý yönündeki çalýþmalarýmýz devam ediyor. Otobüs sürmek için gerekli belgelere sahip tüm bayan þoför adaylarýmýz belediyemize baþvuru yapabilirler. dedi. Bir çocuk annesi olan kadýn þoför Hatice Yýlmaz yaptýðý açýklamada, Büyükþehir Belediyesi bünyesinde þoför olarak vatandaþlara hizmet vermekten oldukça memnun olduðunu ve tüm bayan þoför adaylarýný yanlarýnda görmek istediklerini belirtti. -Tuncay Karaçelik HAMDÝ TOPÇUOÐLU KARGA MASALI Bugünlerde Osmanlýcýlýk moda. Türkçülük ise neredeyse suç li yýllarý yeniden yaþayacak gibiyiz. Her ne kadar Mehmet Akif, takipçilerini Tarih tekerrürden ibarettir derler Ýbret alýnsaydý hiç tekerrür eder miydi tarih. diyerek uyarsa da ülkeyi yönetenler bit pazarýna nur yaðdýrmaya kararlýlar. Matbaa bundan 1500 yýl önce ilk kez Çin de kullanýlmýþ. Batýda ise Johannes Gütenberg 1450 yýlýnda metal harflerle oluþturduðu hurufatla yeni baský tekniðini baþlatmýþ. Gütenberg in bastýðý ilk kitaplardan biri de Ýncil Cumhuriyete 90 yýllýk reklam arasý diyenler de gayet iyi bilirler ki matbaa Osmanlýya 1727 de yani Gütenberg den tam 234 yýl sonra Ýbrahim Müteferrika adlý bir Macar dönmesi tarafýndan getirilmiþ. Acaba o Osmanlý sevdalýlarý matbaanýn bu kadar gecikmesinde gerekçeleri bilmezler mi? Bilirler elbette. Hattat dediðimiz el yazýsýyla kitap çoðaltanlarýn iþlerini kaybetme korkusuyla din adamlarýyla iþbirliði yaparak Din kitaplarýný makinelerde basmak günahtýr. bahanesiyle bu halkýn aydýnlanmasýný 300 yýl engellediðini, devletin de halkýn aydýnlanmasý diye bir sorunu olmadýðýný bal gibi bilirler. Hatta onlar engizisyondan kaçan Yahudi David ve Samuel ibn Nahmias kardeþlerin 1493 yýlýnda Ýstanbul'da ilk basýmevini kurduklarýný; ama kendilerine yalnýzca Tevrat ve dini kitaplar basma izni verildiðini de bilirler. Ama þunlarý sorgularlar mý bilmem: Hýristiyan dünyasýnda matbaa, bastýðý Ýncil le deðer kazanýyor. Osmanlý, Yahudi göçmenlere sadece Tevrat ve din kitaplarý basma izni veriyor. Ama ayný Osmanlý kendi halkýnýn okumasýný öðrenmesini yaygýnlaþtýracak matbaayý günah kalkanýna sarýlarak yurda sokmuyor. Üstelik Ýbrahim Müteferrika ya da din kitaplarý basmayý yasaklýyor. Baþka halklarýn dinlerini öðrenmeleri yolu açan devlet, kendi halkýnýn dinini öðrenmesinin yollarýný açmýyor. Okumasýnlar, yazmasýnlar; ama efendilerini iyi dinlesinler... Ancaaak! Biz bu güzel bahar gününde o efendilere anýmsatalým: " Efendiler La Fontaine in Karga ile Tilki masalýndaki güzel sesini göstermek için aðzýndaki peyniri tilkilere kaptýran o kargalar yok artýk. Þimdiki kargalar Cumhuriyetin nimetlerinden yararlandý.bu masalý iyi bildiklerinden tilkilere kanmýyorlar. Ötmeden önce peynirlerini, pençelerinin arasýnda korumaya alýyorlar." Güne Söz: Kitaplýk kurmak, tapýnak yapmak kadar kutsaldýr. (Victor Hugo) MUSTAFA GÜZELGÖZ Mustafa Güzelgöz 1943 yýlýnda Ürgüp Tahsin Aða Kütüphanesi ne atanýr. Kütüphane, eserler bakýma muhtaçtýr; ama gelen giden de yoktur. Çevresindekileri kitap okumaya çaðýrsa da gelen giden olmaz. Mustafa bir þeyler yapmalýdýr. Devletlûlerin Otur oturduðun yerde. Baþýna dert mi lazým? uyarýlarýna aldýrmaz Kitaplarý eþeðe yükler ve köy köy gezmeye baþlar. Eþeðinin adý Yüksel dir. Yüksel, yüklerin en deðerlisini yýllarca köy çocuklarýna, kadýnlarýna taþýr. Masal gibi de deðil mi? Dahasý mý bence masalýn geri kalanýný bir zahmet Fakir Baykurt ustadan okuyun. Kütüphaneler gününde 2005 yýlýnda aramýzdan ayrýlan Mustafa Güzelgöz ü saygýyla analým. KÝTAPLIÐINIZ VAR MI? Ülkemizde 1964 yýlýndan beri Mart ayýnýn son Pazartesi günü ile baþlayan hafta Kütüphaneler Haftasý olarak kutlanýr. Okumayan bir ulus olduðumuzu, dahasý ülkede yaþadýðýmýz akýl tutulmasý çaðýnýn nedeninin de "okuryazarlýk" çaðýndan "okuyan" ve "yazan" bir topluma geçememiþ olduðumuzu da bilmeyen yok. Yýllarca öðrencilerime okuma alýþkanlýðý kazandýrmak için çabaladým. Hâlâ sonucu bile bile Ben hayatta hiçbir kitap okumadým ki, sizin önerdiðiniz kitaplarý okuyayým. diyen üniversite öðrencilerine bir kitap olsun okutmaya çalýþýrým. Acý; ama baþarýsýz olduðum bir gerçek. Baðýmsýz Eðitimciler Sendikasý (BES) Genel Baþkaný Gürkan Avcý aþaðýdaki bilgileri 2009 yýlýnda vermiþ yýlý itibariyle Almanya da , Ýngiltere de 4.620, Ýspanya da kütüphane var. Türkiye de ise 52 si çeþitli nedenlerle kapalý olan1152 bulunmaktadýr. Türkiye deki kütüphanelerde 13 milyon kitap olmasýna karþýlýk, Bulgaristan da 46 milyon, Rusya da 739 milyon, Almanya daki kütüphanelerde 104 milyon kitap mevcut. Türkiye de kütüphanelere kayýtlý üye sayýsý 493 bin 500 iken, Ýran da 7 milyon, Fransa da 16 milyon, Ýngiltere de 35 milyon kütüphane üyesi bulunuyor. Almanya da 7 bin 500 kiþiye 1 kütüphane düþerken Türkiye de 68 bin 500 kiþiye 1 halk kütüphanesi düþmektedir. Almanya da halk kütüphanelerinde çalýþan kütüphaneci sayýsý 8 bin 337, Fransa da 7 bin 88, Ýngiltere de 6 bin 978, Ýspanya da 3 bin 794, Türkiye de sadece 333 kiþidir. Japonya da toplumun yüzde 14 ü, Amerika da yüzde 12 si, Ýngiltere ve Fransa da yüzde 21 i düzenli kitap okurken, Türkiye de yalnýzca binde 1 kiþi kitap okuyor. Bir Japon yýlda ortalama 25, bir Ýsviçreli yýlda ortalama 10, bir Fransýz yýlda ortalama 7, bir Türk ise 10 yýlda ancak 1 kitap okuyor. Þimdi soralým: Yýl Sizce deðiþen bir þeyler var mýdýr? Bence var. Hem de çok þey deðiþti. Halkýmýz akýn akýn kütüphanelere gitti. Türkçe kitaplarý okudu bitirdi. Þimdi sýra Osmanlýca kitaplarý okumaya geldi. Kýsmetse yakýnda herkesin evinde Osmanlýca kitaplardan oluþan birer kütüphanesi olacak. Kütüphaneler haftanýz kutlu olsun.

7 7 03 NÝSAN 2015 CUMA ETKÝNLÝK TAKVÝMÝ Dalyan da teknelerin sezon hazýrlýðý Plaj Voleybolu Almanya Finali ve Kite Surf Festivali 3. KÖYCEÐÝZ YAÐLI PEHLÝVAN GÜREÞLERÝ Köyceðiz belediyesi kültür etkinlikleri kapsamýnda; organize ettiði 3. Köyceðiz Yaðlý Pehlivan Güreþleri, 6 Mayýs 2015 Çarþamba günü Toparlar mahallesi Kazancý mevkisinde yapýlacak. Köyceðiz Belediye Baþkaný Kamil Ceylan, Ata sporumuz yaðlý güreþi yaþatmak için düzenlenen ve geleneksel hale gelen güreþlerimizi izlemek üzere tüm bölge halkýný Köyceðiz de görmek istiyoruz dedi. -Soner Aydýn Þehitler Anýsýna Bisiklet Turu Muðla Büyükþehir Belediyesi, Çanakkale Þehitlerini Anma Programý kapsamýnda bisiklet turu düzenliyor. Muðla Büyükþehir Belediyesi, Çanakkale Þehitlerini Anma Programý kapsamýnda bisiklet turu düzenliyor. Muðla Büyükþehir Belediyesi Turizm Gençlik ve Spor Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen Çanakkale Þehitlerini Anma Bisiklet Turu 4-5 Nisan 2015 tarihlerinde yapýlacak ve tura katýlacak olan çeþitli bisiklet topluluklarý, dernek ve gönüllülerden oluþan 35 kiþilik bisiklet kafilesi için 3 Nisan Cuma günü saat da uðurlama töreni düzenlenecek. Muðla Büyükþehir Belediyesi Turizm Gençlik ve Spor Dairesi Baþkaný Ali Ýnan konu ile ilgili yaptýðý açýklamada, bu günümüzü borçlu olduðumuz þehitler adýna bu bisiklet turunu düzenlediklerini söyledi. Ýnan; 3 Nisan Cuma günü tura katýlacak olan bisiklet kafilesi için uðurlama töreni düzenliyoruz. Muðla Ýlimizin protokolünün katýlýmý ile gerçekleþecek olan uðurlama programý Muðla Þehitler Anýtýnda saat da yapýlacak, uðurlama törenine tüm halkýmýz davetlidir. dedi. Dünyaca ünlü Dalyan kanallarýnda turist taþýyan teknelerin de bakým ve onarýmlarý Ortaca belediyesine ait tekne çekek yerinde devam ediyor. Bazý teknelerin hazýrlýk çalýþmalarý devam ederken, hazýrlýklarý tamamlanan tekneler de suya indirilmeye baþlandý. Dünyaca ünlü Dalyan kanallarýnda turist taþýyan teknelerin de bakým ve onarýmlarý Ortaca belediyesine ait tekne çekek yerinde devam ediyor. Bazý teknelerin hazýrlýk çalýþmalarý devam ederken, hazýrlýklarý tamamlanan tekneler de suya indirilmeye baþlandý. Tekne sahipleri bakým maliyetlerinin fazla olmasý dolayýsýyla kendi iþlerini kendileri görüyor. Turizmci Özay Akdoðan, Dalyan da ticari, balýkçý özel olmak üzere ortalama 491 teknenin faaliyette olduðunu söyledi yýlý sezon sonunda teknelerin çok çalýþmasýndan dolayý yýpranma olduðunu dile getiren Akdoðan, 2015 yýlý yaz sezonuna hazýrlýk için teknelerimizi karaya çektik. Bütün hýzýyla marangozlarýmýz, boyacýlarýmýz, polyestercilerimiz ciddi bir çalýþma içerisindeler. Yaklaþýk 15 Nisan da bütün teknelerimiz pýrýl pýrýl olmuþ bir vaziyette denize indirilecek dedi. Sezondan ümitliyiz Turizm sezonunun 1 Nisan dan itibaren baþladýðýna iþaret eden Akdoðan, 2015 yýlýnýn yaz sezonundan ümitliyiz, özellikle Ýskandinav ülkeleri. Rus pazarý ne kadar düþse de Ýngiliz, Alman ve diðer Ýskandinav ülkeleri bu bölgeye aðýrlýk veriyor. Bu konuyla ilgili yaz sezonu tatilinin baþlamasýyla birlikte yüksek miktarda yerli turistin bölgemizi ziyaret edeceðini düþünüyoruz diye konuþtu. 11 yýldan bu yana turizm ile uðraþtýðýný anlatan Tekne iþletmecisi Mehmet Gökçen, ise; Bakým döneminde hakikaten zor iþler bekliyor bizi. Burada maliyetlerin çok artý olmasý, bize ekstra olan bu iþleri kendimizin yapmamýza yönlendiriyor. Ayný iþi parayla yaptýrma imkanýna sahip deðiliz, çünkü turizmden yeterli bir geliri alamýyoruz dedi. Ömer Kundakçý Almanya nýn 9 farklý kentinde yapýlacak olan Plaj Voleybolu Turnuvasý finalinin Muðla da yapýlmasý ve Gökova Körfezindeki Kite Surf sahilinde de Uluslararasý bir de turnuva düzenlenmesini amaçlayan projenin toplantýsý Marmaris te yapýldý. Almanya nýn 9 farklý kentinde yapýlacak olan Plaj Voleybolu Turnuvasý finalinin Muðla da yapýlmasý ve Gökova Körfezindeki Kite Surf sahilinde de Uluslararasý bir de turnuva düzenlenmesini amaçlayan projenin toplantýsý Marmaris te yapýldý. Muðla Valisi Amir Çiçek in baþkanlýk ettiði toplantýya Beach Services GmbH ve ACT AgencyGmbH firmalarý yetkilileri ile birlikte proje sponsorlarýndan ve Almanya'nýn 5.büyük tur operatörü Schauisland Reisen in Pazarlama Müdürü Adnan Eken, ATM/YDA Dalaman Genel Müdürü Hamdi Güvenç, proje kapsamýndaki ilçelerin kaymakamlarý, daire müdürleri ve bazý STK larýn temsilcileri katýldý. Muðla nýn Tanýtýmýna Katký Projeye destek amacýyla toplantýya katýlan ATM/YDA Dalaman Genel Müdürü Hamdi Güvenç, Türkiye nin Frankfurt Turizm Ataþesinin desteði ve teþviki ile söz konusu etkinliklerin Muðla bölgesine kazandýrýlmaya çalýþýldýðýný anlatarak, Bu proje için 6 aydýr yoðun bir çalýþma yürüttük. Berlin Fuarýnda Frankfurt Turizm Ataþemizle yaptýðýmýz toplantýda projenin son halini kararlaþtýrdýk. Süreçte Turizm Bakanlýðýmýzýn önemli katkýsý oldu. Bu sürece katký saðlayan herkese teþekkür ediyorum. Bu sayede öncelikli Pazar hedeflerimiz içinde yer alan öncelikli Alman Pazarý ve global anlamda Dalaman/Muðla Bölgesinin tanýtýmýný daha geniþ kitlelere yayýlmasýný hedefliyoruz dedi. Güvenç, Türkiye deki finallerin Almanya basýnýnda, öncelikli olarak Sky Almanya ve SKY ýn dünya çapýnda yayýn yapan kanallarýnda ve Online web sayfasýnda yer almasýnýn da proje kapsamýnda yer aldýðýna iþaret ederek, Almanya daki ön elemelerde finale kalan ve kazanan takýmlara Türkiye deki turnuvaya katýlým belgesi verilecek. Turnuva sonundaki kupa seremonisini tüm dünyanýn izlemesi de hedeflerimiz arasýnda. Böylelikle, projenin Muðla nýn tanýtýmýna ciddi katký saðlayacaðýný düþünüyorum diye konuþtu. Muðla Ýl Spor Müdürü Bekir Çeker ise, her iki etkinliðinde bölge tanýtýmý ve spor bilinci adýna saðlayacaðý katkýnýn tartýþýlmaz olduðunu, gerçekleþtirilmesi için destek verdiðini ifade etti. Toplantý sonunda Beach Services tarafýndan Muðla Valisi Amir Çiçek e daha önceki final maçýnda kullanýlmýþ voleybol topu ve Voleybol filesi ziyaret anýsýna hediye edildi. Tuncay Karaçelik SANAYÝ ÝÞLETMELERÝNÝN DÝKKATÝNE! 2014 Yýlý Yýllýk Ýþletme Cetveli Verilmesi Ýçin 30 Nisan 2015 Mesai Bitimi SON GÜN! 6948 sayýlý Sanayi Sicil Kanununun 5. Maddesi gereði, sanayi iþletmelerince, bir önceki yýla ait bilgilerini içeren Yýllýk Ýþletme Cetveli, e- Devlet kapýsý veya Bakanlýk web sayfasý (sanayi.gov.tr) e-hizmetler bölümünde bulunan Sanayi Sicil Bilgi Sistemi menüsünü kullanarak elektronik ortamda her yýlýn ilk dört ayýnda (30 Nisan 2015 tarihi mesai bitimine kadar) verilmesi zorunludur. Aksi takdirde haklarýnda; anýlan Kanunun 9. Maddesine göre 835,00 TL Ýdari Para Cezasý uygulanacaktýr. Sanayi Sicil Bilgi Sisteminden kaynaklanabilecek zorunlu hallerde, en geç 30 Nisan 2015 tarihi mesai bitimine kadar taahhütlü posta, kargo ve kurye firmalarý yoluyla ya da yazýlý olarak dilekçe ekinde Ýl Müdürlüðümüze gönderilmesi/verilmesi zorunludur. Ýdari para cezasýna maruz kalmamak için Yýllýk Ýþletme Cetvellerinin belirtilen süre içinde verilmesi önemle duyurulur. BÝLÝM, SANAYÝ VE TEKNOLOJÝ ÝL MÜDÜRLÜÐÜ

8 8 1.KÖYCEÐÝZ HAVZASI ÇALIÞTAYI (24-25 NÝSAN 2015) Muðla Valiliði, Muðla Sýtký Koçman Üniversitesi, Köyceðiz Kaymakamlýðý ve Köyceðiz Belediyesinin desteklediði 1. Köyceðiz Havzasý Çalýþtayý, Nisan 2015 tarihlerinde Köyceðiz Halk Eðitim Merkezi toplantý salonunda yapýlacak. Soldan-saða: Kevser Gezer, Aylin Yýldýrým, Fatma Ayhan, Asuman Uslu 100 YILDA 100 KADIN Araçlarda ne akü býraktýlar ne de radyatör ÇINTAR RESTORAN VEDA ETTÝ Çýntar Ev Yemekleri iþletmesi 27 Mart 2015 Cuma günü kapandý. Ortaca da 7 yýldýr faaliyet gösteren Çýntar Ev Yemekleri Restoran 27 Mart 2015 Cuma günü kapandý. Ýþletme sahibi arkeolog Aylin Yýldýrým 7 yýldýr beklentimin üzerinde bir tevvecüh gördük. Ancak yoruldum, kendime ve çocuklarýma daha fazla vakit ayýrmak istiyorum. 7 sene boyunca mekanýmýzý bir dost meclisine çeviren tüm konuklarýmýza en içten sevgilerimi sunuyorum dedi. Yaptýðý lezzetli yemekler kadar öðlen yemeklerinde Ortacalýlarýn sosyalleþme mekaný olarak da öne çýkan Çýntar Restoran ýn kapanmasý, müdavimlerini üzdü. -Mehmet Bozkýr Ortaca MUSKÝ Önünde Engelli Vatandaþtan SU FATURASINDA VERGÝ ÝSYANI Muðla da 100 Yýlda 100 Kadýn projesi; Muðla Ticaret ve Sanayi Odasý ile Muðla Sýtký Koçman Üniversitesi nin iþbirliðinde, Bodrum ve Marmaris Ticaret Odalarýnýn maddi katkýlarýyla kitap haline getirildi. Muðla Kadýn Giriþimciler Ýcra Komitesi (KAGÝK) in yýllarýný kapsayan Muðla da 100 Yýlda 100 Kadýn projesi; Muðla Ticaret ve Sanayi Odasý ile Muðla Sýtký Koçman Üniversitesi nin iþbirliðinde, Bodrum ve Marmaris Ticaret Odalarýnýn maddi katkýlarýyla kitap haline getirildi. Kitabýn tanýtýmý MUTSO nun verdiði resepsiyonla yapýldý. Kitapta yer alan kadýnlara veya yakýnlarýna plaket ve kitap sunuldu. 100 YILDA 100 KADIN projesinde Ortaca Kent Konseyi tarafýndan bölgeden önerilen Þerefnaz Baþoðlu ve June Haýmoff (Kaptan June) da yer aldý. Soner Aydýn June Haýmoff Þerefnaz Baþoðlu KIZILAY KAN BAÐIÞ TIRI ORTACA DA CUMA GÜNÜ ORTACA MERKEZ CAMÝ ÖNÜNDE 11:30-19:30 SAATLERÝ ARASINDA KAN BAÐIÞ TIRIMIZDA KAN BAÐIÞI ALINACAKTIR. EGE HABER Ortaca Sanayi Sitesinde meydana gelen hýrsýzlýk olayýnda bazý araçlarýn akü ve radyatörleri çalýndý. Ortaca Sanayi Sitesinde meydana gelen hýrsýzlýk olayýnda bazý araçlarýn akü ve radyatörleri çalýndý. Sabaha karþý Sanayi Sitesine gelen kimliði belirsiz 3 kiþi tamir için býrakýlan araçlarýn akü ve radyatörlerini çalarak olay yerinden uzaklaþtýlar. Zanlýlarýn araçlardan malzemeleri sökme aný çevredeki iþ yerlerinin güvenlik kameralarý tarafýndan tespit edildi. Olaya þahit olan bir kamyon þoförü aracýmýn tamiri için akþamdan sanayiye geldim, mazot deposu dolu olduðu için hýrsýzlýk olabileceði düþüncesi ile aracýn içinde yattým. Sabaha karþý bazý sesler duyarak uyandým. Araçlardan akü ve radyatör söktüklerini gördüm. Fakat tamirci çýraðý zannederek bir müdahalede bulunmadým dedi. Ýþyerlerinin güvenlik kameralarýný inceleyen Ortaca Ýlçe Emniyet Müdürlüðü ekipleri zanlýlarýn yakalanmasý için çalýþma baþlattý. -ÖMER KUNDAKÇI bayinizde & internette ortacahaber.com Ortaca ilçesinde yaþayan bedensel engelli Kadriye Ar, su faturasýndaki atýk su bedeline tepki gösterdi. Ortaca ilçesinde yaþayan bedensel engelli Kadriye Ar, su faturasýndaki atýk su bedeline tepki gösterdi. Muðla Büyükþehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Ýdaresi (MUSKÝ) Ortaca þubesine gelen Ar, faturasýna itiraz etti. Ýtirazýn ardýnda açýklama yapan Ar, faturasýna yansýyan atýk su bedelinin çok yüksek olduðunu iddia etti. Faturadaki atýk su bedelinin vatandaþtan haksýz yere alýndýðýný savunan Ar, "Toplam fatura bedelim 80 lira 50 kuruþ bunun 34 lira 50 kuruþu çeþitli vergiler. Elektrik faturasýnda bile bu kadar vergi ödemiyoruz. Su bizim temel ihtiyacýmýz. Neden suda bu kadar vergi ödüyoruz?" dedi. Ar, MUSKÝ görevlilerine þikayetini bildirdiðini, ücretlerin yönetmeliðe uygun yazýldýðýný bildirdiklerini ifade etti. MUSKÝ görevlilerinden tatmin edici bir cevap alamadýðýný belirten Ar þunlarý kaydetti: "Ben engelli bir vatandaþým. Devletin bana verdiði 2 kuruþ maaþla geçiniyorum. Çocuðumu okutuyorum. Kendim de üniversitede okuyorum. Bir de babam var evde ve ben bu kadar aðýr bir fatura ödüyorum. Devlet bana veriyor, ben belediyeye veriyorum. Yetkililerden açýklama bekliyorum."

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

BAL DA HEYECANLI BEKLEYÝÞ

BAL DA HEYECANLI BEKLEYÝÞ Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 23 SAYI: 3469 BAL DA HEYECANLI BEKLEYÝÞ Ortaca Belediyespor un ilk kez katýlacaðý Bölgesel Amatör Lig'de 2015-2016 Sezonu Statüsü ve

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Eðitim-Sen den açýklama DOÐUDA GÜNEÞ DOÐMADAN, BATIDA SABAH OLMAZ. S.Y.D. Vakfýna yeni araç ORGANÝZATÖRLER SERBEST BIRAKILDI

Eðitim-Sen den açýklama DOÐUDA GÜNEÞ DOÐMADAN, BATIDA SABAH OLMAZ. S.Y.D. Vakfýna yeni araç ORGANÝZATÖRLER SERBEST BIRAKILDI HAFTALIK SÝYASÝ YEREL HABER GAZETESÝ FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 23 SAYI: 3486 S.Y.D. Vakfýna yeni araç Ortaca Kaymakamlýðý Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý na yeni hizmet aracý alýndý. Aracýn,

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Futbol yeşil sahadan yarış pistlerine iniyor!

Futbol yeşil sahadan yarış pistlerine iniyor! Futbol yeşil sahadan yarış pistlerine iniyor! Vizyon Türkiye de ilk defa tüm Süper Lig futbol kulüplerini ayný sportif rekabet ortamýnda bir araya getirmek Otolig: Bir Yarıştan Fazlasý Otolig, Türkiye

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

GÖCEK KOYLARI DA ÝHALEYE ÇIKARILDI

GÖCEK KOYLARI DA ÝHALEYE ÇIKARILDI Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3446 KOOPERATÝF F2 PEÞÝNDE S.S. 23 nolu Ortaca Otobüs ve Minibüs Kooperatifi olaðan genel kurul toplantýsýný yaptý. S.S. 23

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Mart ayýnda son bulan tüzel kiþilik nasýl olur da Mayýs ayýnda devir iþlemi gerçekleþtirir?

Mart ayýnda son bulan tüzel kiþilik nasýl olur da Mayýs ayýnda devir iþlemi gerçekleþtirir? Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi TÝGEM DE NARENCÝYE ÝHALESÝ FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3465 Yem Bitkileri Destekleme müracaatlarý devam ediyor Ýnterdonato Limon 80 kuruþ, Clemantine Mandarin

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI HÝZMET ALIMLARI ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Büyükþehir Belediyesi'ne baðlý birimlerin ihtiyacý olan hizmetin satýn alýnmasý iþlemlerini, Baþkanlýk Makamýný'nýn OLUR'u

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

CÝNAYETÝ Ortaca da iki çocuk annesi Menekþe Y. eþi tarafýndan

CÝNAYETÝ Ortaca da iki çocuk annesi Menekþe Y. eþi tarafýndan Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3456 SAÐLIKÇILAR ÝSYAN ETTÝ Ortaca da MHP nin Seçim afiþlerinin toplatýlmasýna tepki MHP Muðla Milletvekili ve adayý Mehmet

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

27 kiþi ile kuruldu. Þimdi: 2 bin 545 þahýs, 3 kooperatif ve TÝGEM üyeleri arasýnda HABERÝ 7.SAYFADA

27 kiþi ile kuruldu. Þimdi: 2 bin 545 þahýs, 3 kooperatif ve TÝGEM üyeleri arasýnda HABERÝ 7.SAYFADA Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi MDSYB 20 YAÞINDA FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3464 31TEMMUZ 2015 CUMA 27 kiþi ile kuruldu. Þimdi: 2 bin 545 þahýs, 3 kooperatif ve TÝGEM üyeleri arasýnda

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

ÝZTUZU SAHÝLÝ SAYIÞTAY A TAKILDI

ÝZTUZU SAHÝLÝ SAYIÞTAY A TAKILDI Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi ÝZTUZU SAHÝLÝ SAYIÞTAY A TAKILDI BÝRÝ ÇARPTI KAÇTI, BÝRÝ ÝNSANLIK ÖLMEMÝÞ DEDÝRTTÝ FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 23 SAYI: 3475 KENT YAZILARI NEJAT ALTINSOY BASIN TOPLANTISINI

Detaylı

ÝZTUZU DESTEÐÝ BELEDÝYEDEN ÜNÝVERSÝTEYE ÖÐRENCÝLERE KÝMYASAL ÖNLEM. Neden haber yaptýnýz baskýsý DALAMAN DA ZÝNCÝRLEME TRAFÝK KAZASI TATBÝKATI

ÝZTUZU DESTEÐÝ BELEDÝYEDEN ÜNÝVERSÝTEYE ÖÐRENCÝLERE KÝMYASAL ÖNLEM. Neden haber yaptýnýz baskýsý DALAMAN DA ZÝNCÝRLEME TRAFÝK KAZASI TATBÝKATI Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3450 DALAMAN DA ZÝNCÝRLEME TRAFÝK KAZASI TATBÝKATI Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) 2015 Yýlý Faaliyet Planýnda yer alan

Detaylı

BAL LÝGÝ NDE ORTACA BELEDÝYESPOR YOL VE SU VATANDAÞI BIKTIRDI DALYAN DA ÇALIÞTAY. Dalaman Belediye Baþkaný Kalp Krizi Geçirdi...

BAL LÝGÝ NDE ORTACA BELEDÝYESPOR YOL VE SU VATANDAÞI BIKTIRDI DALYAN DA ÇALIÞTAY. Dalaman Belediye Baþkaný Kalp Krizi Geçirdi... Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3449 Dalaman Belediye Baþkaný Kalp Krizi Geçirdi... Kalp krizi geçiren Dalaman Belediye baþkaný Muhammet Þaþmaz Muðla Özel Yücelen

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı