Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 "Bir milletin baþarýsý, mutlaka bütün milli güçlerin bir istikamette oluþmasýyla mümkündür. Bu nedenle bilelim ki, elde ettiðimiz baþarý, milletin güç birliði etmesinden, ortak hareket etmesinden ileri gelmiþtir. Eðer ayný baþarý ve zaferleri gelecekte de tekrarlamak istiyorsak, ayni esasa dayanalým ve ayný þekilde yürüyelim. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Aðustos 2009 Yýl : 12 Sayý : 6 YENÝLENEN YÜZÜYLE YAYINDA MECLÝSÝMÝZÝN SESLERÝNE, BAÞKANLARIMIZDAN PLAKET TOBB MÜÞTEREK KONSEYLER TOPLANTISI ANKARA DA YAPILDI KÜTAHYA ÝÇÝN ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝSMET GÜRAL, TBMM ÖDÜLÜNÜ ALDI

2

3 BAÞKANDAN DAHA ÝYÝ BÝR KÜTAHYA ÝÇÝN ( 3 ) Daha iyi bir Kütahya olabilmesi için gerekli olduðunu düþündüðüm konularý bu sayýmýzda da müzakereye açmaya devam etmek istiyorum. Bundan önceki yazýmýn son cümlesinde Ben inanýyorum ki, daha iyi bir Kütahya, Kütahya da yaþayanlarýn gayretleri ile mümkün olacaktýr, veya bu günkü vurdumduymazlýðýmýzýn devamý halinde, gerilemenin devamý kaçýnýlmaz olacaktýr diyerek bitirmiþtim yazýmý. Daha iyi bir Kütahya aradýðýmýza göre, emsal vilayetlere göre bizi gerilerde býrakan etkenlerin var olduðunu kabul etmeli ve bu olumsuz etkenleri belirleyip ortadan kaldýrmalýyýz. Nasýl derseniz; Kütahya da yaþayan hepimiz, evinde oturan Ayþeler, Emekli Ahmetler, iþçi Mehmetler, Ýþadamý, sanayici Mustafalar, seçilmiþ Hasanlar, atanmýþ Kemal ler, STK lar olarak hepimiz sorunlarýn çözümünde katký saðlamalýyýz, saðlamadýðýmýz takdirde sorunlarýn parçasý oluruz. Tekrar ediyorum, sorunlarýn parçasý oluruz. Ben ne yapabilirim ki diyecek çoðunluða söyleyecek çok sözümüz var. Baþta Sayýn Milletvekilleri, Sayýn Vali, Sayýn Belediye Baþkaný ve diðer seçilmiþleri ve atanmýþlarý, sahiplenecekler, moral desteði verecekler, güçlendirecekler, dedikodu yapanlarý, yapmamalarý konusunda ikaz edecekler, Ýhtiyaçlarýný, beklentilerini asla inciterek, azarlayarak deðil zarif bir dille ifade edecekler. Toplumun genelinin çýkarýna uygun kararlarýn alýnmasý halinde, kendilerine zarar veriyor olsa bile karþý çýkmak bir yana destekleyecekler. Basit bir örnek vereyim, Kütahya merkezde mevcut ve haftada iki gün hizmet veren pazar yeri hem konum olarak hem saðlýk kurallarý açýsýndan hem de fiziki yetersizlik anlamýnda uygun deðil. Þehircilik uzmanlarý da, þehircilik açýsýndan, günümüzün þehircilik anlayýþýna göre son derece yanlýþ bir yerde olduðunu ifade ediyorlar. Belediyemiz çaðdaþ bir pazaryeri ihtiyacýnýn karþýlanmasý için vatandaþýn kolayca ulaþabileceði, saðlýk kurallarýna uygun, dileyen pazarcý esnafýmýzýn tamamýný barýndýracak yeterli büyüklükte, otopark imkaný olan, belki haftada altý gün hizmet veren daha organize bir pazar yeri inþa etmeye karar verdiðini varsayalým, bu taþýnmadan zarar görmesi muhtemel olanlar, bu projeye karþý çýkabilirler ve maðduru oynayabilirler. Ýþte burada hepimize düþen görev, toplumun çoðunluðunun menfaati paralelinde olmalýdýr. Bu konuda onlarca örnek gösterilebilir. NAFÝ GÜRAL KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Nereye gideceðini bilmiyorsan, hangi yoldan gideceðin önemli deðildir diye bir söz vardýr. Bu nedenle mutlaka hedeflerimiz olmalýdýr. Kütahya için belirleyeceðimiz hedefler de büyük olmalýdýr, ama unutmayalým ki, büyük hedeflere ulaþmak, ancak ve sadece küçük adýmlarla mümkün olur. Acele etmeyelim, çok çalýþalým, takip edelim, gereken çabayý gösterelim, sabretmesini bilelim, hedeflerimizi birer birer yakaladýðýmýzý göreceðiz. Tekrar ediyorum, büyük hedeflerimizi yakalamak bazý kiþilerin deðil, topyekün tüm Kütahyalýlarýn görevidir. Kim bilir, belki de hedeflerimiz olmadýðý için gerilerde kalýyoruz. Hem de bir þeyler yaptýðýmýz halde geri kalýyoruz. Demek ki diðerleri bizden daha çok çalýþýyor ve sonuç alýyorlar. Hedeflerimize ulaþabilmemiz için yapmamýz gereken en önemli görevimizden bir tanesi, varýlmasý istenen hedeflerimize nasýl ulaþabileceðimize dair yol haritasý hazýrlamamýzdýr. Örnek vermek gerekirse, hedeflerimizden bir tanesi Kütahya yý marka þehir yapmak ise, bunun nasýl gerçekleþeceðinin yol haritasýnýn belirlenmesi lazým. Bir diðer hedefimiz Kütahya çiniciliðini eski itibarýna ulaþtýrmak ise, keza yol haritasý belirlemek zorundayýz. Tüm hedeflerimize ulaþmak için gerekli gördüðüm yol haritasý belirlemenin en basit yolunun Ne yapacaðýz, neden yapacaðýz, nasýl yapacaðýz, nerede yapacaðýz, ne zaman yapacaðýz, kimler yapacak sorularýnýn cevabýný vermekle mümkün olabileceðini düþünüyorum. Böylece tüm yapýlacaklar ve yapacaklar belirlenmiþ olduðu için hedefe ulaþmak mümkün olacaktýr. Devamý 2. sayfada 1

4 BAÞKANDAN Kendi ilimizde, ilçemizde üretilen ürünleri tercih etmeliyiz. Yerel üreticiler tüketicileri, tüketiciler de üreticileri kollamalýdýr. Basit bir ifade ile, Kütahya da üretilen bir ürün çeþidinin ancak dörtte birini yerel üreticiye satabilen bir üretici, yarýsýný satabilmesi halinde üretimlerini tevsi edecek, yeni atýlýmlar yapacak, bunlarý yapabilmesi için de yeni istihdam yaratacak ve tabii Kütahya nýn bütünü bu yatýrýmdan yararlanacaktýr. Kiþisel olarak sadece þahýslarýmýzý ilgilendiren konular hakkýnda da görüþlerimi paylaþmak istiyorum. Zira kiþisel baþarýlarýmýzýn toplamý ile orantýlý olarak geliþtireceðiz vilayetimizi. Hayal edelim, hayallerimizin peþinden koþalým. Unutmayalým ki hayal etmediðimiz bir sonuca ulaþmamýz mümkün deðildir. Farz edelim ki, kendimize ait bir iþ yeri açmak hayalimiz var, hayal etmez isek nasýl açarýz iþ yerimizi. Hepimiz, çalýþarak elde ettiðimiz deðerlere biz göz atarsak, hepsinin bir hayal sonunda gerçekleþtiðini görürüz. Askerden gelen oðlumuza, okulu bitiren kýzýmýza iþ bulmak bu vilayette oturan hepimizin görevidir. Kendisine ve evladýna güvenen aileler olarak oðlumuza kýzýmýza iþ aramak yerine onlara iþ kuralým. Ýþ arayan deðil iþçi arayan bir konuma getirelim onlarý. Nasýl derseniz, hayal ederek ulaþýrýz bu sonuca. Tabii ki hayal etmek sadece bizi harekete geçirir, azim sahibi yapar. Sonuca ulaþmak için, gereklerini yerine getirmek lazýmdýr. Açýk yürekli olmak gerekirse, hepimizin iþ yeri sahibi olabilmemiz de mümkün deðildir. Nasýl ki, her isteyen kiþi ressam, þair, yazar, tiyatro sanatçýsý, ses sanatçýsý, bestekar, çini ustasý olamýyorsa, her isteyenin de iþ sahibi olmasý mümkün deðildir. Sanatçý olmak, iþ sahibi olmak, hem yetenek hem de azimli çalýþma gerektirir. Kýskançlýk doðaldýr, insanýn yapýsýnda vardýr. Kýskançlýk, kýskandýðýmýz deðere ulaþmak için bizi tetikleyen faktör olmasý halinde müthiþ bir doping etkisi yaparak hamle yapmamýzý saðlar. Ancak, kýskançlýðýmýzýn baþkasýna zarar vermesi halinde, bilin ki, kendimize de ayný oranda belki de daha fazla zarar vermiþ oluruz. Ýnsan yaratýlýþýnda var olan kýskançlýk duygularýmýzý baþkalarýna zarar vermeden, sadece kendimizi geliþtirmek için kullanýrsak, toplumda hiç de hoþ karþýlanmayan bu kelimenin, bizleri nasýl geliþtirdiðini görebiliriz. Daha iyi bir Kütahya için düþüncelerimi, gelecek sayýlarýmýzda sizlerle paylaþmaya devam etmek istiyorum. Bu vesile ile Mübarek Ramazan ayýnýn hepimize saðlýk, huzur, iyilik getirmesini ve daha iyi bir Kütahya için dualarýmýzýn kabul edileceði bir ay olmasýný diliyorum. Aðustos 2009 Yýl :12 Sayý : 155 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý KUTSO DERGÝSÝ Sahibi Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Adýna Mehmet ATAKAN Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Adýna Sorumlu Müdür Mücahit KAHRAMAN KUTSO Genel Sekreteri Editör Mehmet ATAKAN KUTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hazýrlayanlar Mehmet ATAKAN KUTSO Yönetim Kurulu Üyesi Melike KÖSE KUTSO Personeli KUTSO Dergisi Yerel Süreli Bir Yayýndýr. Reklam Ýrtibat Melike KÖSE Tel: Faks: Hazýrlýk-Baský Ekspres Matbaasý, Kütahya Menderes Bulvarý Ata Apt Zemin Kat Tel: Faks: ÝÇÝNDEKÝLER Kütahya nýn Yönetenleri, Kütahya Ýçin, Kutso da Bir Araya Geldi 3 Tobb Müþterek Konseyler Toplantýsý Ankara da Yapýldý 6 Oda / Borsa Yönetim Kurulu Baþkanlarý Tobb Etü de Buluþtu 8 Türkiye Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi Seçimleri Yapýldý 8 Meclisimizin Seslerine, Baþkanlarýmýzdan Plaket 10 Kütahya Ýçin Ýþbirliði 11 Tarihe Deðer Veren Kütahya Belediyesine Bir Ödül 11 Kütahya Büyük Bir Organizasyon Ýle Tanýtýldý 12 Kutso.Org.Tr Yenilenen Yüzüyle Yayýnda 13 Fahri Hemþehrimiz Türsab Baþkaný Baþaran Ulusoy Kütahyamýzý Tanýtmaya Devam Ediyor 13 Zafer Bayramý, Kurtuluþun Diyarýnda Heyecanla Kutlanacak 14 Ýsmet Güral, Tbmm Ödülünü Aldý 15 Meclisten Bir Ses; Aile Þirketlerinde Sorunlar Ve Þirket Sistemleri 16 Meslek Komiteleri, Fikir Üreterek, Sorunlara Çözümler Geliþtiriyor 17 Kredi Kartý Maðdurlarýna Ödeme Kolaylýðý 22 Banka Kartý Ve Kredi Kartý Yapýlandýrma Yasasý 23 Kadýn Giriþimciler Ýl Kurulu Kurul Ýçi Aktiviteler Ve Yeni Dönem Proje Hazýrlýklarýyla Faaliyetlerine Tüm Hýzýyla Devam Ediyor 23 Kütahya da Jeotermal Kaynaklar Ve Seracýlýk 24 Sergi : Kütahya dan Lalelerin Ustalarý 25 Kiþgem Görevini Yapýyor 25 Alara Fidancýlýðýn Konuðu Olduk 26 Yeniden Düzenlenen Ek Varlýk Barýþý Yasasý Nedir, Ne Avantaj Saðlýyor Ve Getiriyor? 27 Kütahya Fuarý 35. Kez Kapýlarýný Açtý 27 Sigarasýz Hayat 29 Aðustos Ayýnda Odamýza Kayýt Olarak Aramýza Katýlanlar 30 Basýnda Kutso 32 2

5 KÜTAHYA NIN YÖNETENLERÝ, KÜTAHYA ÝÇÝN, KUTSO DA BÝR ARAYA GELDÝ Odamýz organizasyonu ile Kütahya nýn sorunlarýnýn masaya yatýrýlarak, çözüm önerileri üretilmesi, fikir alýþveriþi yapýlmasý amacýyla düzenlenen toplantý KUTSO Toplantý salonunda yapýldý. Toplantýya Kütahya Milletvekilleri Dr.Soner AKSOY, Hasan Fehmi KÝNAY, Doç.Dr.Ýsmail Hakký BÝÇER, Prof.Dr. Alim IÞIK, Yrd.Doç. Dr.Hüseyin TUÐCU, Kütahya Valisi Þükrü KOCATEPE, Kütahya Belediye Baþkaný Mustafa ÝÇA, Dumlupýnar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Önce, Kütahya Vali Yardýmcýsý Mustafa KILIÇ, Ýl Genel Meclisi Baþkaný M. Þükrü NAZLI, AK Parti Ýl Baþkaný Kamil SARAÇOÐLU, Odamýz Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi GÜRAL, Odamýz Meclis Baþkaný Nihat DELEN, Odamýz Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Ýsmet ÖZOTRAÇ, Odamýz Yönetim Kurulu Üyeleri Enver ÖZER, Mehmet ATAKAN, Harun YURDAGÜL, Hasan ÖNCEL, Salih ÇETÝNER, Ahmet BAÐIRGAN, Bülent SARPAÞAR, Sezai AR, Odamýz Genel Sekreteri Mücahit KAHRAMAN, Kütahya Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet ALTINKAYA, Kütahya Esnaf ve Sanatkarlar Odasý Birliði Baþkaný Ýbrahim YÝÐÝT, Kütahya Genç Ýþadamlarý Derneði Baþkaný A.Volkan TURGUT katýldý. VALÝ ÞÜKRÜ KOCATEPE; ÝNSANLARIMIZIN YAÞAM DÜZEYÝ ARTSIN. BU KONUDA ÇABALARIMIZ VAR. Bölgesel Kalkýnma Ajansý Kütahya da Kuruluyor. Kütahya Valisi Þükrü KOCATEPE; Bölgesel kalkýnmayý hýzlandýrmak ve kaynaklarýn yerinde etkin kullanýlmasýný saðlamak amacýyla kurulan "Düzey 2 Kalkýnma Ajansý" sayýsýnýn 10'dan, 26'ya çýktýðýný, Kütahya nýn, Manisa, Uþak, Afyonkarahisar illerinin de içinde bulunduðu, ilimizle birlikte 4 ili kapsayan, bölge kalkýnma ajansýnýn merkezi olarak ilan edildiði müjdesini, Teknopark Projesi ile ilgili çýkan Bakanlar Kurulu kararý hakkýndaki bilgileri katýlýmcýlarla paylaþtý. Kütahya nýn eðitim öðretimindeki temel sorunlarýyla ilgili çalýþmalar hakkýnda da bilgi vererek, anasýnýflarýnýn zorunlu hale getirilmesiyle bu konudaki ihtiyacýn arttýðýný, bu kapsamda anaokulu yapýlmasýyla ilgili düzenlenen kampanya hakkýnda açýklamalarda bulundu. Ýlimizdeki boþanma oranýnýn çok yüksek olmasý nedeniyle sosyal sorunlara yönelik, ayrýca iþsizlik ile ilgili sorunlara yönelik yapýlan ve planlanan çalýþmalar hakkýnda bilgiler verdi. Ýþsizlik konusunda hükümetin aldýðý tedbirlerin olduðunu, bu kapsamda kýsa süreli bir sistem projesinin varlýðýný, bunun yanýnda Belediye tarafýndan yapýlan, meslek edindirme kurslarý gibi çalýþmalar olduðunu, Kütahya daki iþsizlik problemlerine yönelik, Ýþ-Kur ile yeni projeler üretilmesi gerektiðini belirtti. Ýlimiz Organize Sanayi Bölgelerinde ise, krizle birlikte duraklama yaþandýðýný, kendi yatýrýmcýlarýmýzýn mutlaka desteklenmesi gerektiðini, fakat; dýþarýdan katma deðere ihtiyacýmýz olduðunu, Kütahya ya yeni yatýrýmcýlarý çekmek için çeþitli stratejilerin oluþturulmasý gerektiðini belirtti. Bunlarýn dýþýnda Kütahya nýn tarýmsal potansiyeliyle ilgili olarak, sulama alanlarýnýn artýrýlmasýna yönelik çalýþmalarýn yapýldýðýndan, Kütahya nýn tarým alanlarý tam anlamýyla sulanabilir hale getirilirse alternatif ürünlerin çoðaltýlýp, ürün çeþitliliðinin de saðlamanýn mümkün hale getirilebileceðinden söz etti. Kütahya nýn sorunlarý ve sorunlarla ilgili çözüm önerilerini belirlediklerini ifade eden Vali Þükrü Kocatepe; Tüm sektörlerde tarýmdan, eðitimden, sanayiden, kültürden ulaþýmdan tutun da Kütahya ile ilgili olarak yapýlan çalýþmalar, yapýlmasý gereken çalýþmalar, uzun vadedeki düþüncelerimiz ve proje hazýrlýklarý ile ilgili olarak görüþ alýþveriþinde bulunduk. Bunlarla ilgili çalýþma yöntemlerimizi belirledik. Toplantýdan sonra herkes kendi alanýnda tespit edilen konularla ilgili iþ takibine devam edecek. Bu toplantýlarý da bundan sonra sýk sýk yaparak yine Kütahya mýzda yapýlan çalýþmalar, yapýlmasý gereken çalýþmalar, bu birliktelik ve fikir alýþveriþimizi devam ettirme kararý aldýk. Ben öncelikle toplantýya katýlan Milletvekillerimize bu güne kadar ilimize gelen hizmetlerdeki önderliklerinden ve Ankara daki bizi temsillerindeki gayretlerinden dolayý þükranlarýmý arz ediyorum. Kütahya mýzý temsil eden tüm arkadaþlarýmýzý da düþüncelerini, duygularýný burada ifade ettikleri, bu toplantýya katýldýklarý ve bundan sonraki gayretleri, destekleri içinde teþekkür ediyorum dedi. Toplantýda; -yenilenebilir enerji yasasýnýn kanunlaþtýrýlmasýna destek saðlanmasý, -Kütahya nýn Termal alanlarýnýn daha etkin bir þekilde kullanýmýn saðlanmasý, -Çiniciler çarþýsýnýn Kütahya ekonomisine kazandýrýlmasý ve çarþýdaki tabela kirliliðinin önlenmesi, -Zafertepe-Aðaçköy arasýndaki alanýn sanayi tahsisli alandan 3

6 çýkarýlmasý, -yollarýn kalitesinin artýrýlmasý ve Kütahya daki yol ticareti potansiyelinden daha iyi yararlanýlmasý, -Zafer havalimaný inþaat sürecinin hýzlandýrýlmasý, -Kütahya mýzýn eðitim öðretimindeki temel sorunlarýyla ilgili çalýþmalar, -Kütahya nýn tarýmsal potansiyeliyle ilgili olarak yapýlan çalýþmalar, -Toplumsal sosyal sorunlar ve iþsizlik hakkýndaki üretilen çözümler kapsamýnda yapýlan çalýþmalar, -Organize sanayi bölgelerindeki geliþmeler konularýnda önemli bilgiler paylaþýldý. projesi, Kütahya da ikinci üniversitenin kurulmasý projesi, Kütahya nýn turizm-eðitim-sanayi þehri olmasý projesi, Ýlimiz termal su potansiyelinin daha etkin kullanýlmasý konularýnda bilgiler verdi. BELEDÝYE BAÞKANI MUSTAFA ÝÇA; BURADA AMACIMIZ DURUM TESPÝTÝ YAPMAK, ÇÖZÜM ÜRETMEKTÝR Kütahya Belediye Baþkaný Mustafa ÝÇA, toplantýda yaptýðý konuþmada, Böyle bir toplantýyý düzenledikleri için Ticaret ve Sanayi Odamýz nezrinde Nafi Bey e teþekkür ediyorum. Ýnþallah düzenli hale gelir ve Kütahya mýzýn sorunlarý ortak akýlla beraber çözüm yolunda ilerler. Kütahya için gönüllü olarak görev almýþ veya atanmýþ, ne olursa olsun hedefimiz Kütahya nýn geliþmesidir. Bu anlamda böyle bir zeminde tartýþacaðýmýz konular sonuçlanmalýdýr. Burada amaç durum tespiti yapmak ve çözüm üretmektir. Eðer bir þeyleri söyleyip söyleyip gideceksek toplantýlardan netice alamayýz. dedi. Belediye Baþkaný ÝÇA; Belediyenin katý atýk çevre yönetimi projesi ve vatandaþlara katý atýk deðerlendirme alýþkanlýðýnýn kazandýrýlmasý, Ýþsizlik probleminin çözümü ve Osmangazi mahallesinde yaþayan vatandaþlarýmýzýn sosyal hayata kazandýrýlmasý, 1. OSB nin son durumunun deðerlendirilmesi, Kütahya da gümrük kurulmasýnýn gerekliliði, Zafer havalimaný kurulmasý çalýþmalarýnýn hýzlandýrýlmasý, Pazaryerinin deðiþtirilerek mevcut pazaryerinin baþka bir yere taþýnmasý, Kütahya Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet ALTINKAYA; Kamu tarafýndan satýn alýnan tarým ürünlerinin kalitesine dikkat edilmesi gerekliliðinin önemli olduðunu belirtti. BAÞKAN NAFÝ GÜRAL; BÝZ ODA OLARAK BÝZE VERÝLECEK HÝZMETLERÝ YAPMAYA TALÝP, EV SAHÝPLÝÐÝNÝ ÜSTLENMEYE AMADEYÝZ, HAZIRIZ Çok faydalý olduðuna inanýlan zaman zaman teþebbüs edilen fakat, düzenliliði hakim kýlýnamayan bu iletiþim toplantýsýnýn bundan sonra kalýcý olacaðýný umut ediyoruz. Geçtiðimiz süre içinde bunun hakim kalmamasýnýn sebeplerini araþtýrdým. Doðrusunu isterseniz çok faydalý bir sebep bulamadým. Nedense yapamadýk devam edemedik. Bugün biz ev sahipliði yapmanýn gururunu yaþýyoruz. Bizim mekanýmýz müsait alt katta bir katýmýz var bu katý þu anda içinde bulunduðumuz ortamda konuþulmasý lazým gelen sürekli olarak deðerlendirileceði bir mekanda hazýrlýyoruz. Eðer uygun görünürse biz bu ev sahipliðini üstlenmeye amadeyiz, hazýrýz. BAÞKAN NAFÝ GÜRAL; BÝZ ODA OLARAK, SEÇÝLMÝÞLERÝMÝZÝN VE ATANMIÞLARIMIZIN HER ZAMAN YANINDAYIZ! Yoncalý termal kaynaklarýnýn Kütahya Ekonomisine kazandýrýlmasý konularýnda yapýlmasý gereken çalýþmalar ve projeler hakkýnda bilgiler verdi. 4 REKTÖR PROF.DR. GÜNER ÖNCE; KÜTAHYA TURÝZM-EÐÝTÝM-SANAYÝ ÞEHRÝ OLMALI Dumlupýnar Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Güner ÖNCE; Teknopark ve tasarým merkezi ile ilgili son durum, Simav Eynal da saðlýk meslek yüksek okulu kurulmasý projesi, Pazarlar Meslek Yüksek Okulu örneði, Yaþlýlar için saðlýk merkezi kurulmasý Öncelikle odamýz olarak düþüncelerimizi sizlerle paylaþmak istiyorum. Bu masanýn etrafýndaki herkes bulunduðu þehre hizmet etmek istiyor, bu kesin. Kimimiz kendi tabanýmýza hizmet vermekle görevliyiz. Kimimiz tüm Kütahya ya hizmet vermekle görevliyiz. Dolayýsýyla, böyle bir kulvar farký bizi asla itiþmeye sürtüþmeye sebebiyet vermeyecek, azami dikkati göstermeye çalýþacaðýz. Hiç bir zaman burayý bir hesaplaþma alaný, yetki alaný gösterme olarak asla görmeyeceðiz. NAFÝ GÜRAL; KÜTAHYA YI ZENGÝNLEÞTÝRMEMÝZ LAZIM, EKONOMÝNÝN CANLANABÝLMESÝ, ÞAHLANABÝLMESÝ ÝÇÝN ELÝMÝZDEN GELEN BÜTÜN ÝMKANLARI KULLANMAMIZ LAZIM! Biz oda olarak bize verilecek hizmetleri yapmaya talip olduðumuzu ifade ediyoruz. Bu toplantýlarýn baþarýsý þüphesiz

7 sorumluluðunu üstlendiðimiz çalýþmalar, dolayýsýyla ülke ekonomisine faydalar getirecektir. Zaman zaman biz kendi yayýn organýmýzda yazýyoruz. Bunu burada bir defa daha ifade ediyoruz. Biz, seçilmiþlerimize, atanmýþlarýmýza olabildiðince destek vermemiz halinde onlarýn ellerini güçlendireceðiz diye düþünüyoruz. Eli güçlü olan sýrtý güçlü olan bir yöneticinin takdir edersiniz hizmet etme gücü de artar. Bu nedenle biz, seçilmiþlerimizin ve atanmýþlarýmýzýn her zaman yanýnda olduðumuzu olabilecek bütün imkanlarýmýzla emirlerinde olduðumuzu burada bir defa daha ifade etmek istiyorum. Çünkü onlarýn elde edecekleri baþarý þehrimize doðrudan katký olacaktýr. Deðerli katýlýmcýlar her zaman ifade ettiðim bir defa daha burada tekrarlamak istiyorum. Bizim Kütahya yý zenginleþtirmemiz lazým. Sadece merkeze deðil ilçeleriyle hatta köyleriyle zenginleþtirmemiz lazým. Zenginleþtirdiðimiz takdirde ancak insanlarýn mutlu olabileceði ortamý saðlayabileceðimiz kuþkusuzdur. Bu nedenle burada ekonomi ön plana çýkýyor. Ekonominin canlanabilmesi þahlanabilmesi için elimizden gelen bütün imkanlarý kullanmamýz lazým. Çevremize bakýyoruz inanýlmaz imkanlarýmýz var, yer altý kaynaklarýmýz var yer üstü kaynaklarýmýz var doðamýz var tarihimiz var kültürümüz var ve en önemlisi bunlara yön verecek bunlarý yetiþtirecek bir üniversitemiz var. Ýþte biz bütün bu imkanlarý bir araya getirmek suretiyle bizlerden beklenen hizmeti en iyi þekilde saðlamak durumunda olduðumuzun farkýndayýz. Tekrar ediyorum Oda olarak verilecek bütün görevlere talibiz bütün görevleri yapmaya amadeyiz. Herhangi bir þekilde düþünce üretme esnasýnda þehrin bütünlüðüne hizmet edenlere yönelik taleplerimiz olursa ki olacaktýr. Bunlarýn da anlayýþla karþýlanacaðýný bekliyoruz. Asla ve asla amacýmýz incitmek olmayacaktýr, bunu ben bir defa daha arz etmek istiyorum. Takdir edersiniz ki bu toplantýlarýn doðal baþkaný, toplantýyý yönetecek Sayýn Valimiz olacaktýr. dedi. Odamýz Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi GÜRAL, ayrýca; Kütahya Gümrük Ýdaresinin kurulmasý ile ilgili çeþitli teknik sýkýntýlar hakkýnda bilgi sunumu yaptý. KÜTAV ýn tam anlamý ile iþlevini yerine getirememesinden söz etti. Ýlimizde sosyal sorumluluk projelerinde kullanýlmak üzere mali kaynak havuzu oluþturulmasý gerekliliðinin öneminden bahsetti. BAÞKAN GÜRAL; ÜNÝVERSÝTE KÜTAHYA ÝLÝ YEREL EKONOMÝK GELÝÞME RAPORU NU YENÝDEN DEÐERLENDÝRMELÝ yýlýnda Dumlupýnar Üniversitesi tarafýndan hazýrlanan Kütahya Ýli Yerel Ekonomik Geliþme Raporunun (YEGP) güncellenerek üniversite tarafýndan yeni bir çalýþma yapýlmasý, Kütahya ya yatýrýmcý çekmek için Kütahya ya gelen yatýrýmcýlar için neler yapýlmasý gerektiði konusunda üniversitemiz tarafýndan çalýþma yapýlmasý gerektiðini ifade etti. Çavdarhisar da yapýlan otel inþaatýnýn yavaþ ilerleyiþi, toplantý formatý hakkýnda görüþlerin aktarýlmasý konularýna da deðinen Baþkanýmýz Nafi GÜRAL, Kentsel Dönüþümü yapacak olan kurumlarýmýza, tüm kurum ve kuruluþlar tarafýndan tam destek saðlanmasý gerektiðini dile getirdi. 5

8 TOBB Baþkaný Hisarcýklýoðlu: Kamu maliyesi, ekonomide istikrarý belirler. Ekonomideki istikrar, piyasadaki güveni belirler. Piyasadaki güvense, üretim ve tüketim davranýþlarýný belirler. Bunlarýn olmadýðý bir ortamdaysa, sadece kamu harcamalarýný artýrarak, ne büyüme, ne istihdam saðlanýr. BAÞKANIMIZ NAFÝ GÜRAL, TOBB TÝCARET VE SANAYÝ ODALARI KONSEY BAÞKANI OLARAK, TOBB MÜÞTEREK KONSEYLER TOPLANTISI NA KATILDI Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði, Konseyler Müþterek Toplantýsý, 7-8 Temmuz 2009 tarihlerinde, TOBB ETÜ de yapýldý. TOBB Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu nun evsahipliðinde gerçekleþtirilen toplantýya, Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Ali Babacan ile Devlet Bakaný Zafer Çaðlayan, Devlet Bakaný Cevdet Yýlmaz, Tarým ve Köyiþleri Bakaný Mehdi Eker, Sanayi ve Ticaret Bakaný Nihat Ergün, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz ýn yaný sýra TOBB Konsey Baþkanlarý ve üyeleri katýldý. Baþkanýmýz Nafi GÜRAL, TOBB Ticaret ve Sanayi Odalarý Konsey Baþkaný olarak, divanda yer aldý. Konseyler müþterek toplantýsýnda; Yatýrýmlarda Devlet Yardýmlarý Düzenlemesi yle ilgili görüþler Önümüzdeki dönemde; Yatýrým ýn Teþviki yerine Üretim in Teþviki ön plana çýkarýlmalý Ýç Pazarýn Desteklenmesi Reel Sektöre Yönelik Tedbir Önerileri Sektörel Tedbir Önerileri Finansmanla ilgili Tedbir Önerileri Tarým-Hayvancýlýk Sektörüne Yönelik Öneriler oluþtu ve çözüm önerileri ile birlikte, tüm oda ve borsalar, bürokratlar, kamuoyuyla paylaþýldý. TOBB MÜÞTEREK KONSEYLER TOPLANTISI ANKARA DA YAPILDI KUTSO NE YAPAR? Bölgemize uygun iþ ve yatýrým imkanlarýný araþtýrmak, ilgilenen üyelerimizin istifadelerine sunmak 6

9 TOBB Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu nun konuþmasý þöyle: Yatýrým teþviki elbette uzun vadede önemlidir. Ancak bugün için asýl ihtiyaç olan, Üretim in teþvik edilmesidir. Sanayi sektörlerindeki üretim düzeyi, 3 yýl öncesi seviyelere gerilemiþken, mevcut üretim kapasitesinin ancak yüzde 70 i kullanýlýrken, öncelik ilave yatýrým deðil, mevcut üretim kapasitesinin korunmasýdýr. Cevap bulmamýz gereken bir soru da, küresel krizin niye ülkemizi bu kadar aðýr etkilemiþ olduðudur. Zira Türkiye küresel krize, daha saðlam ve toksik varlýklar ýn bulaþmadýðý bir bankacýlýk sistemiyle, geliþmiþ ülkelere göre daha az hane halký borç oranlarýyla, yüksek döviz birikimi ve geçmiþe göre son derece iyileþmiþ bir kamu mali yapýsýyla girmiþti. Bunlara raðmen son iki çeyrektir, dünyanýn en çok küçülen ekonomilerinden biri olduk. Kýsacasý ülkemizde yaþanan bu daralan üretim ve tüketim problemini çözmeden, yeni yatýrýmlarýn üzerine konuþmanýn fazla bir anlamý yoktur. Üstelik dýþ piyasalarýn daraldýðý ve bu daralmanýn devam ettiði bir ortamda, daha fazla üretip nereye satacaðýz. Dolayýsýyla yeni yatýrým teþvik sistemi, uzun vadeli bir bakýþ açýsýyla doðru yolda atýlmýþ adýmdýr. Ama bugün yaþanan sýkýntýlara merhem deðildir. O halde, öncelik üretimin teþviki yoluyla, mevcut kapasitesinin iþler hale getirilmesi olmalýdýr. Ekonomide yaþanan diðer önemli sorun, þirketlerimizin fon akýþlarýnda ortaya çýkan dengesizliktir. Þirketlerimizin gelir-gider tahminleri, kriz öncesi ortama göre ve hükümetimizin de özellikle vurguladýðý þekilde krizden fazla etkilenilmeyeceði varsayýmýyla hazýrlanmýþtý. Oysa bugün belli olmuþtur ki, giderler ayný kalýrken, gelirler beklenenin çok altýndadýr. O halde bu uyumsuzluðu giderecek ve þirketlerin taahhütlerini de zamana yayacak düzenlemelere acilen ihtiyaç duyulmaktadýr. Bir diðer önemli konu, istihdam kapasitesinin korunmasýdýr. Küresel krizin çýkmasýný takip eden 6 ayda, iþsiz sayýsý 1,2 milyon artmýþ, sigortalý çalýþan sayýsýysa 753 bin kiþi azalmýþtýr. 6,3 milyon kiþi çalýþmaya hazýr ama iþ yok. Tarým dýþýnda her üç gençten biri iþsiz. Böyle bir toplum geleceðe ümitle bakabilir mi? Geleceðe ümitle bakamayan bir toplumsa hem bugününü, hem geleceðini kaybeder. Elbette bu noktada Hükümetimizin, istihdam yüklerini azaltan adýmlarýný takdir ettiðimizi de vurgulamamýz gerekiyor. Bundan sonra istihdam sorununu hafifletmek için, þirketlerimizin üretimlerini yeniden artýrmalýyýz. Dýþ pazarlardaki imkânlarýn kýsýtlý olduðu, yeni pazarlarýnsa en büyük ihracat pazarlarýmýzdaki daralmayý telafi edemeyeceði bir ortamda, geniþ iç pazarýmýz kýsa vadede bir çýkýþ yoludur. Aslýnda her ülke için, kendi iç pazarý son derece büyük önem arz eder hale gelmiþtir. Her ülke, kendi iç pazarýný koruyan tedbirler almaktadýr. Ne yazýk ki bir tek biz, kendi iç pazarýmýzda, yabancý firma kaynaklý haksýz rekabete ses çýkartmýyoruz. Bakýn 2 ay önce Genel Kurul da dile getirmiþtim. Biz ithalata karþý deðiliz. Ama rakip ülkelerin tezgâh altý uyguladýklarý devlet teþvikleri ile ülkemize kontrolsüz bir þekilde giren, insanlarýmýzý iþsiz, memleketimizi fabrikasýz býrakan ithal ürünlerin neden olduðu haksýz rekabete karþý ciddi önlem bekliyoruz. Benim müteþebbisim Çin e, Ýran a mal satarken türlü sýkýntýyý yaþýyor, ama bakýyorum da, bu ülkelerden otomobil dâhil her mal rahatlýkla ülkemize girebiliyor. Her ithalatçý firmanýn elini kolunu sallayarak iç pazarýmýza girmesi, ülkemize kalýcý hiçbir katký býrakmadan, iç pazarýmýzdan faydalanmasýna müsaade edilmemelidir. Son olarak bir önemli noktayý daha vurgulayýp, konuþmamý tamamlayacaðým. Küresel kriz, kaçýnýlmaz olarak tüm dünyada kamu harcamalarýný artýrmaktadýr. Ülkemizde de bu dönemde kamu harcamalarýnýn ve dolayýsýyla bütçe açýðýnýn artmasý normaldir. Normal olmayansa, diðer ülkeler bu yýl artacak bütçe açýklarýnýn ileride nasýl kapatýlacaðýna dair planlar oluþtururken, biz de bu yönde adým atýlmamýþ olmasýdýr. Tehlike buradadýr. Üstelik eldeki tek mali kural da bozulmuþ ve borçlanma limiti bütçe açýðýnýn tam 5 katýna, yani 75 milyar lira ya çýkarýlmýþtýr. Bu durumda mali sistemden reel sektöre yeni kaynak aktarýmý bir yana, mevcut kredilerin bile iç borçlanma yoluyla kamuya aktarýlmasý sözkonusudur. O halde reel sektörde yaþanan finansman sorunu ileride nasýl çözülecektir. Bu konuda da adýmlar atýlmasýna ihtiyaç vardýr. Kamu maliyesi, ekonomide istikrarý belirler. Ekonomideki istikrar, piyasadaki güveni belirler. Piyasadaki güvense, üretim ve tüketim davranýþlarýný belirler. Bunlarýn olmadýðý bir ortamdaysa, sadece kamu harcamalarýný artýrarak, ne büyüme, ne istihdam saðlanýr. Sonuç olarak, bugün üretimi destek günüdür. Düþen kapasiteleri artýrma, azalan istihdamý yerine koyma günüdür. Mevcut üretime ve iþletmelere destek olma günüdür. Bunu baþarmak içinse, yeni bir yaklaþýma ihtiyacýmýz var. Bu da üretimi teþviktir. KONSEYLER MÜÞTEREK TOPLANTISINDA OLUÞAN TALEPLER ÞÖYLE; Yatýrýmlarda Devlet Yardýmlarý Düzenlemesi yle ilgili görüþler Yeni teþvik sistemi, sektörel ve bölgesel bir çerçeve ortaya koymaktadýr ve eski teþvik sistemimize göre önemli bir ilerlemedir. Mevcut taslaktaki bölgeler arasýndaki sektörel daðýlýmýn, saðlýklý ve güncel verilerle, yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. Sektörel ve bölgesel düzeydeki eksikliklerin düzenleme yetkisine sahip Bakanlar Kurulu tarafýndan, uygulama aþamasýnda giderilmesini bekliyoruz. Teþvik sisteminin sektörel/bölgesel odaklý yeniden tasarlanmasý fikri olumludur. Ancak, kapasite kullaným ve istihdam oranlarýnýn fevkalade düþtüðü, iç ve dýþ talebin birlikte ortadan kalktýðý bir dönemde, zaten kullanýlmayacak ilave kapasiteler oluþturmak yerine mevcut kapasitelerin kullanýlmasýný desteklemek daha doðru bir yaklaþým olacaktýr. Önümüzdeki dönemde; Yatýrým ýn Teþviki yerine Üretim in Teþviki ön plana çýkarýlmalý Yeni yatýrým teþvik sisteminin geçerli olacaðý 2009 ve 2010 da ilave yatýrýmlarýn gerçekleþmesi çok zor gözükmektedir. Bu durumda küresel kriz ortamýnda mevcut ekonomik deðerlerimizin korunmasý daha fazla önem kazanmýþtýr. Dolayýsýyla bu teþvik sistemi bugünün ihtiyaçlarýný doðrudan karþýlamamaktadýr. Mevcut iþletmeleri ayakta tutacak tedbirlerin öncelikle ve acilen devreye sokulmasý gerekmektedir. Bu çerçevede Türkiye, Yatýrým Teþviki yerine mevcut üretim kapasitesini korumaya yönelik Üretim Teþvikini ön planda tutulmasý gereken bir dönemden geçmektedir Ýç Pazarýn Desteklenmesi Dýþ pazarlarýn daraldýðý bir dönemde, iç pazarýn canlandýrýlmasýna yönelik somut adýmlara öncelik verilmesi gerekmektedir. Öncelikle, güven ortamýnýn güçlendirilmesi için Orta Vadeli Program tamamlanmalýdýr. 7

10 Düþük gelirlilerin alým gücünü arttýrýcý tedbirler alýnmalýdýr (Örn: evlerde kullanýlan LPG üzerindeki vergi oranlarý indirilmelidir) Reel Sektöre Yönelik Tedbir Önerileri Küresel krizin olaðanüstü þartlarý içerisinde birtakým geçici önlemlerin alýnmasýný beklemekteyiz. Ekim 2008 den itibaren kriz nedeniyle ödeme güçlüðüne düþenlerin vergi, sigorta ve enerji borçlarý yeniden yapýlandýrýlmalýdýr. Yeniden yapýlandýrmalarda aranan teminat þartlarý hafifletilmelidir. Üretim teþvikleri kapsamýnda vergi düzenlemeleri gözden geçirilmelidir. Yüksek enflasyon döneminde uygulanmaya baþlanan Peþin Vergi uygulamasýndan vazgeçilmelidir. Sezonu baþlayan ya da baþlayacak sektörlere yönelik vergi indirimleri düþünülmelidir. Leasing sözleþmelerindeki KDV oraný yýlsonuna kadar yüzde 1 e indirilmelidir. Devlet, firmalara olan borçlarýný nakden ya da devlet iç borç senedi vasýtasýyla ödemeli ve/veya mahsup imkâný tanýmalýdýr. Kamu alýmlarýnda yerli üreticilerin desteklenmesi amacýyla getirilen yüzde 15 lik fiyat farký düzenlemesi uygulamaya geçirilmelidir. DMO nun yerli mallarý satmaya ve Ýller Bankasý nýn yerel yönetimlerin yerli mallarýný satýn almasýna yönelik kredilendirmeye öncelik vermesi saðlanmalýdýr. Yeni Türk Ticaret Kanunu nun yasalaþmasý beklenmeden þirketlerin tasfiyelerinin ve þirket birleþmelerinin kolaylaþtýrýlmasý saðlanmalýdýr. Ýhracat pazarlarýndaki hýzlý daralma neticesinde ihracat taahhütlerinin gerçekleþtirilmesi güçleþmiþtir. Ýhracat taahhütlerinin kapatýlmasýnda miktar ve deðer olarak kolaylýk saðlanmalýdýr. Bir yýldan az olmamak üzere süre uzatýmý saðlanmalýdýr. Fiyat düþüþleri gibi nedenlerle gerçekleþtirilme imkâný olmayanlarýn taahhütleri affedilmelidir. 8 Sektörel Tedbir Önerileri Ekonominin lokomotif sektörlerinin baþýnda gelen inþaat sektörünün desteklenmesi için uzun vadeli konut kredileri üzerindeki vergisel yükler kaldýrýlmasý ve uzun vadeli konut kredilerine eriþim kolaylaþtýrýlmalýdýr. Ýnþaat malzemelerinde KDV indirimleri baþlatýlmalýdýr. TOKÝ ye saðlanan imkânlar özel sektör firmalarýna da saðlanmalý ve haksýz rekabet engellenmelidir. Turizm sektöründe ayakbastý parasý gibi operasyonel giderler azaltýlmalýdýr. Turizmde sektörde istihdamýnýn korunmasý için ölü sezonda istihdam destekleri saðlanmalýdýr. Turizm tesisleri enerji desteði kapsamýna alýnmalýdýr. Doðu ve Güneydoðu Anadolu da turizm sektörü dâhil hizmet sektöründe vergi oranlarý yüzde 1 e indirilmelidir. Yabancý þahýs ve yabancý ortaklý Türk þirketlerinin gayrimenkul edinimleri ile ilgili problemler çözülmelidir. Perakende sektöründeki indirimler acilen kurala baðlanmalýdýr. Organize perakende sektörünü düzenleyecek kanun Meclise sunulmalýdýr. Akaryakýt piyasasýnda serbest piyasa ekonomisinin iþleyiþine dýþarýdan müdahalelerden kaçýnýlmalýdýr. Saðlýk sektöründe kuralsýz kural deðiþiklikleri yoluyla yatýrýmlarýn önü kesilmemeli ve mevcut yatýrýmcýlar küstürülmemelidir. Arýtma tesislerinde kullanýlan enerji yeniden yüzde 50 indirimli olmalýdýr. Yenilenebilir Enerji Kanunu yeniden meclis gündemine getirilerek yatýrýmcýlarýn önü açýlmalýdýr. Finansmanla ilgili Tedbir Önerileri Üretim ve Ýstihdam kapasitesinin korunmasý için þirketlerin çalýþmaya devam etmesi þarttýr. Þirketlerin ayakta kalabilmesi ise iþletme sermayelerini korumalarýný baðlýdýr. Ýþletme sermayelerinin korunmasý için banka finansmanýna eriþim imkânlarýnýn geniþletilmesi saðlanmalýdýr. Mali sektöre olan borçlarýnýn yeniden yapýlandýrýlmasýný saðlayacak yasal bir düzenleme hazýrlanmalýdýr. Kredi Garanti Fonu nun mali imkânlarýný artýran düzenleme acilen devreye sokulmalýdýr. KOBÝ lere yönelik kredilerin uygun koþullarla saðlanmasý için kamu desteði verilmelidir. Þirketleri kamuya olan borçlarý yeniden yapýlandýrýlmalýdýr. Kamu alacaklarýnda uygulanan gecikme zammý düþürülmelidir Tarým-Hayvancýlýk Sektörüne Yönelik Öneriler Lisanslý depoculuk tarýmsal ürün piyasalarýnýn saðlýklý geliþimi için son derece önemlidir. Bu sebeple lisanslý depoculuk yatýrýmlarýnýn bölgesel ayrým gözetilmeksizin mevcut tasarýdaki dördüncü bölge þartlarýnda tüm ülkede desteklenmesi saðlanmalýdýr. Depolama ücretleri desteklenmelidir. Tarýmsal havza destekleme projeleri son derece önemlidir. Ancak, tarýmsal envanter çalýþmalarý bitirilmeden havza bazýnda destekleme projeleri uygulanmamalýdýr. Bu havzalarýn belirlenmesinde TOBB un görüþü mutlaka alýnmalýdýr. Tarýmsal destekleme uygulamalarý kapsamýnda; Süt ürünlerinin ihracatýnýn artmasý ve iç göçün engellenmesi için küçükbaþ hayvancýlýða verilen destekler geniþletilmelidir, Bitkisel yað açýðýnýn kapatýlmasý için sulama yatýrýmlarý desteði arttýrýlmalýdýr, Et ve Balýk Kurumu nun kendi alýmlarýnýn ve EBK nýn satýþlarýnýn Ýhale Kanunu nda istisna kapsamýna alýnmasýndan kaynaklanan haksýz rekabet giderilmelidir, Hayvancýlýkta, TARET projesi kapsamýnda, 28 ilde kilo baþýna verilen destekler ayný bölgedeki özel sektör kuruluþlarýna da yaygýnlaþtýrýlmalýdýr. Tarým ve hayvancýlýk ürünlerinde KDV oranlarý yüzde 1 e indirilmelidir. KOSGEB desteklerine tarým ve hayvancýlýk eklenmelidir. Tarým ürünlerinde saðlýklý üretim planlamasý için ürün destekleme fiyatlarýnýn ekim sezonundan önce açýklanmalýdýr.

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Mart 2010 Yýl:13 Sayý:3 KUTSO ANAOKULU YAPILIYOR BURSA LI YATIRIMCILAR KÜTAHYA HEYETÝNCE ZÝYARET EDÝLDÝ KAGÝK ÝN BAÞARILI MODELLERLE ELELE

Detaylı

Vatan an imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalýk, yüksek uygarlýk, hür düþünce ve hür yaþayýþ istiyor. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Temmuz 2010 Yýl:13

Detaylı

1 Ýçindekiler 71 10 35 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Nisan - Mayýs 2012 Yýl :13 Sayý : 177 26 64 6 Baþkandan Kapak Konusu Konuk Araþtýrma Güncel Nafi GÜRAL Kütahya ve Yatýrýmlar Kütahya Valisi

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Yýl: 2014 Sayý: 183 1 Ýçindekiler 16 7 48 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ocak - Mart 2014 Yýl :13 Sayý : 183 Üç ayda bir yayýnlanýr.

Detaylı

Üç Oda ortak binada hizmet verecek

Üç Oda ortak binada hizmet verecek Hisarcýklýoðlu Türkiye nin yeni bir ekonomi modeline ihtiyacý var Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný RifatHisarcýklýoðlu, Türkiye'nin teknolojik dönüþüm, kadýnlarýn iþgücüne katýlýmý ve

Detaylı

Haber Kütahya, 23/04/2013 Kütahya Zafer Gazetesi, 05/04/2013 Eskiþehir Hürriyet, 12/03/2013 Eskiþehir Hürriyet, 03/04/2013 Ekonometri, 01/03/2013 Sabah Ek, 04/03/2013 1 Ýçindekiler 26 54 12 KUTSO Kütahya

Detaylı

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn Özel güvenlikçiler gelecekten endiþeli MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Saka, kendisinin de yer aldýðý özel güvenlik sektörüne iliþkin sorunlarý dile getirdi. * HABERÝ 4 DE Mehmet Saka AK Parti ye göre

Detaylı

TKDK, Milli Eðitim, ÇESOB; Ýþ-Kur ve Þehit Öðretmen Fatih Tekin Çýraklýk Eðitim Merkezi eðitim kurslarý konusunda iþbirliði yaptý.

TKDK, Milli Eðitim, ÇESOB; Ýþ-Kur ve Þehit Öðretmen Fatih Tekin Çýraklýk Eðitim Merkezi eðitim kurslarý konusunda iþbirliði yaptý. Kampüs e iki bin dönüm Belediye Meclisi nin yarýn yapýlacak oturumunda uzun süredir beklenen Hitit Üniversitesi kampüs alaný gündeme geliyor. * HABERÝ 2 DE Muzaffer Külcü Külcü, kredi yetkisi istiyor 11

Detaylı

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN Meclis te Þeker Fabrikasý sunumu Çorum þekeri aranan marka Çorum Þeker Fabrikasý Müdür Yardýmcýsý ve Ziraat Müdürü Hüseyin Avni Akça, Çorum þekeri, kalitesiyle sektörde aranan marka dedi. * HABERÝ 10 DA

Detaylı

IBAN: TR190020300001428410000001

IBAN: TR190020300001428410000001 baþkandan Deðerli Dostlarým, Ýfade ve düþünce özgürlüðü bireylerin en doðal hakkýdýr. Bu hakký yasalarla bireylerin elinden almak, onlara herhangi bir konuda, Þu þekilde düþünemezsin, düþünceni þu þekilde

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ahmet BAÐIRGAN Umutla Beklediðimiz Zafer Havalimaný Depremi Yaþamak Sonbaharýn Getirdiði Seferberliði andan

KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ahmet BAÐIRGAN Umutla Beklediðimiz Zafer Havalimaný Depremi Yaþamak Sonbaharýn Getirdiði Seferberliði andan 1 Ýçindekiler 3 9 16 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Temmuz-Eylül 2013 Yýl :13 Sayý : 181 20 51 Baþkandan Kapak Konusu Konuk Araþtýrma Ýþ Dünyasý Köþe Yazýsý Kültür Sanat DPÜ Umutla Beklediðimiz

Detaylı

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn

Detaylı

Çorum a tercüman oldu

Çorum a tercüman oldu Ceritoðlu seçilebilir kadýn adaylar arasýnda Hürriyet, AK Parti milletvekili aday listesine konulan kadýn adaylardan 55 inin seçilebilecek sýralamada yer aldýðýný belirtti. 55 kadýn aday arasýnda AK Parti

Detaylı

Aile hekimleri tepkili

Aile hekimleri tepkili Aile Hekimleri Derneði öncülüðünde dün basýn açýklamasý eylemi yapýldý. * HABERÝ 5 DE Aile Hekimleri Derneði öncülüðünde dün bazý saðlýk sendikalarý ve sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcilerinin katýlýmýyla

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla,

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla, baþkandan Deðerli dostlarým, Yýlýn ilk altý ayýný geride býraktýk. Sektörümüz açýsýndan bu altý ayý deðerlendirdiðimizde sevindirici sonuçlara ulaþýldýðýný görüyoruz. Araþtýrmalara göre, 2011 yýlýnýn ilk

Detaylı

Ýstihdam Fuarý kapýlarýný açtý

Ýstihdam Fuarý kapýlarýný açtý Yýlda 1.5 Hitit Gýda, Velipaþa milyon ton su tasarrufu Haný na veda ediyor Zelveci: 5 yeni þube açýyoruz Çorum Belediyesi Su Ýþleri Müdürlüðü ekipleri, içme suyu þebekesinde oluþan kaçaklara aman vermiyor.

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Ýþsizlik oraný en düþük 9. iliz

Ýþsizlik oraný en düþük 9. iliz OKA 26 milyonluk hibe verecek OKA, 2014 yýlýnda 70 milyon TL hibe desteði vermek için proje teklif çaðrýsýnda bulundu. 3 ARALIK 2013 SALI * HABERÝ 2 DE Naci Bostancý Kürtlere asimilasyondan söz etti Meclis

Detaylı

2010 - X Celal KAYA - TAYSAD Yönetim Kurulu Baþkaný Yeni yýl tüm dünyaya ve otomotiv sektörüne barýþ, mutluluk, saðlýk, bereket ve bol kazanç getirsin. Yeni yýlýnýz Kutlu Olsun Ýsviçre Baþkonsolosu Maysan

Detaylı

Kýþ lastiðinde kafa karýþýklýðýna

Kýþ lastiðinde kafa karýþýklýðýna Köye dönüþte arsa maðduriyeti MÜSÝAD orum Þubesi bugün hizmete girecek MÜSÝAD orum Þubesi 40. þube olarak bugün düzenlenecek törenle açýlacak. 19 ARALIK 2013 PERÞEMBE * HABERÝ 2 DE Günlük Siyasi Gazete

Detaylı

www.kenthaberim.com Kamyonet gölete uçtu

www.kenthaberim.com Kamyonet gölete uçtu KOSGEB'ten 1.800 iþletmeye 18.874 milyon destek yapýldý ADALET ve Kalkýnma Partisi Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, KOSGEB'ten 2003 ile 2012 yýllarý arasýnda 1800 iþletmenin 18 milyon

Detaylı

Ýhale yolsuzluðu iddiasýyla baþlatýlan soruþturma sürüyor. Ýhale operasyonunda 21

Ýhale yolsuzluðu iddiasýyla baþlatýlan soruþturma sürüyor. Ýhale operasyonunda 21 Kaya: Gelin icat çýkartalým Abdullah Orkun Kaya TTNET Genel Müdürü hemþehrimiz Abdullah Orkun Kaya, Bizlere hep, Baþýmýza icat çýkarma dendi. Biz ise tam tersini söylüyoruz. Buyrun gelin icat çýkartalým

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

Saðlýkta dünyaya modeliz

Saðlýkta dünyaya modeliz Evleri yanan aile yardým bekliyor Çorum un Sungurlu ilçesinde bir ay önce yangýnda evlerini ve tüm eþyalarýný kaybeden Ambarkütük ailesi kendilerine uzanacak yardým eli bekliyorlar. Türkmenlere gýyabî

Detaylı

Basýn Kartý Yönetmeliði yenilendi * HABERÝ 7 DE

Basýn Kartý Yönetmeliði yenilendi * HABERÝ 7 DE Þevket Erzen e yeni görev Basýn Kartý Yönetmeliði yenilendi Bahçeli Gýda, 6. þubesini Eþref Hoca Caddesi ne açýyor. Bahçeli Gýda dan þubeleþme ataðý Çorum daki 6. þubesini Eþref Hoca Caddesi nde hizmete

Detaylı