Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 "Bir milletin baþarýsý, mutlaka bütün milli güçlerin bir istikamette oluþmasýyla mümkündür. Bu nedenle bilelim ki, elde ettiðimiz baþarý, milletin güç birliði etmesinden, ortak hareket etmesinden ileri gelmiþtir. Eðer ayný baþarý ve zaferleri gelecekte de tekrarlamak istiyorsak, ayni esasa dayanalým ve ayný þekilde yürüyelim. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Aðustos 2009 Yýl : 12 Sayý : 6 YENÝLENEN YÜZÜYLE YAYINDA MECLÝSÝMÝZÝN SESLERÝNE, BAÞKANLARIMIZDAN PLAKET TOBB MÜÞTEREK KONSEYLER TOPLANTISI ANKARA DA YAPILDI KÜTAHYA ÝÇÝN ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝSMET GÜRAL, TBMM ÖDÜLÜNÜ ALDI

2

3 BAÞKANDAN DAHA ÝYÝ BÝR KÜTAHYA ÝÇÝN ( 3 ) Daha iyi bir Kütahya olabilmesi için gerekli olduðunu düþündüðüm konularý bu sayýmýzda da müzakereye açmaya devam etmek istiyorum. Bundan önceki yazýmýn son cümlesinde Ben inanýyorum ki, daha iyi bir Kütahya, Kütahya da yaþayanlarýn gayretleri ile mümkün olacaktýr, veya bu günkü vurdumduymazlýðýmýzýn devamý halinde, gerilemenin devamý kaçýnýlmaz olacaktýr diyerek bitirmiþtim yazýmý. Daha iyi bir Kütahya aradýðýmýza göre, emsal vilayetlere göre bizi gerilerde býrakan etkenlerin var olduðunu kabul etmeli ve bu olumsuz etkenleri belirleyip ortadan kaldýrmalýyýz. Nasýl derseniz; Kütahya da yaþayan hepimiz, evinde oturan Ayþeler, Emekli Ahmetler, iþçi Mehmetler, Ýþadamý, sanayici Mustafalar, seçilmiþ Hasanlar, atanmýþ Kemal ler, STK lar olarak hepimiz sorunlarýn çözümünde katký saðlamalýyýz, saðlamadýðýmýz takdirde sorunlarýn parçasý oluruz. Tekrar ediyorum, sorunlarýn parçasý oluruz. Ben ne yapabilirim ki diyecek çoðunluða söyleyecek çok sözümüz var. Baþta Sayýn Milletvekilleri, Sayýn Vali, Sayýn Belediye Baþkaný ve diðer seçilmiþleri ve atanmýþlarý, sahiplenecekler, moral desteði verecekler, güçlendirecekler, dedikodu yapanlarý, yapmamalarý konusunda ikaz edecekler, Ýhtiyaçlarýný, beklentilerini asla inciterek, azarlayarak deðil zarif bir dille ifade edecekler. Toplumun genelinin çýkarýna uygun kararlarýn alýnmasý halinde, kendilerine zarar veriyor olsa bile karþý çýkmak bir yana destekleyecekler. Basit bir örnek vereyim, Kütahya merkezde mevcut ve haftada iki gün hizmet veren pazar yeri hem konum olarak hem saðlýk kurallarý açýsýndan hem de fiziki yetersizlik anlamýnda uygun deðil. Þehircilik uzmanlarý da, þehircilik açýsýndan, günümüzün þehircilik anlayýþýna göre son derece yanlýþ bir yerde olduðunu ifade ediyorlar. Belediyemiz çaðdaþ bir pazaryeri ihtiyacýnýn karþýlanmasý için vatandaþýn kolayca ulaþabileceði, saðlýk kurallarýna uygun, dileyen pazarcý esnafýmýzýn tamamýný barýndýracak yeterli büyüklükte, otopark imkaný olan, belki haftada altý gün hizmet veren daha organize bir pazar yeri inþa etmeye karar verdiðini varsayalým, bu taþýnmadan zarar görmesi muhtemel olanlar, bu projeye karþý çýkabilirler ve maðduru oynayabilirler. Ýþte burada hepimize düþen görev, toplumun çoðunluðunun menfaati paralelinde olmalýdýr. Bu konuda onlarca örnek gösterilebilir. NAFÝ GÜRAL KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Nereye gideceðini bilmiyorsan, hangi yoldan gideceðin önemli deðildir diye bir söz vardýr. Bu nedenle mutlaka hedeflerimiz olmalýdýr. Kütahya için belirleyeceðimiz hedefler de büyük olmalýdýr, ama unutmayalým ki, büyük hedeflere ulaþmak, ancak ve sadece küçük adýmlarla mümkün olur. Acele etmeyelim, çok çalýþalým, takip edelim, gereken çabayý gösterelim, sabretmesini bilelim, hedeflerimizi birer birer yakaladýðýmýzý göreceðiz. Tekrar ediyorum, büyük hedeflerimizi yakalamak bazý kiþilerin deðil, topyekün tüm Kütahyalýlarýn görevidir. Kim bilir, belki de hedeflerimiz olmadýðý için gerilerde kalýyoruz. Hem de bir þeyler yaptýðýmýz halde geri kalýyoruz. Demek ki diðerleri bizden daha çok çalýþýyor ve sonuç alýyorlar. Hedeflerimize ulaþabilmemiz için yapmamýz gereken en önemli görevimizden bir tanesi, varýlmasý istenen hedeflerimize nasýl ulaþabileceðimize dair yol haritasý hazýrlamamýzdýr. Örnek vermek gerekirse, hedeflerimizden bir tanesi Kütahya yý marka þehir yapmak ise, bunun nasýl gerçekleþeceðinin yol haritasýnýn belirlenmesi lazým. Bir diðer hedefimiz Kütahya çiniciliðini eski itibarýna ulaþtýrmak ise, keza yol haritasý belirlemek zorundayýz. Tüm hedeflerimize ulaþmak için gerekli gördüðüm yol haritasý belirlemenin en basit yolunun Ne yapacaðýz, neden yapacaðýz, nasýl yapacaðýz, nerede yapacaðýz, ne zaman yapacaðýz, kimler yapacak sorularýnýn cevabýný vermekle mümkün olabileceðini düþünüyorum. Böylece tüm yapýlacaklar ve yapacaklar belirlenmiþ olduðu için hedefe ulaþmak mümkün olacaktýr. Devamý 2. sayfada 1

4 BAÞKANDAN Kendi ilimizde, ilçemizde üretilen ürünleri tercih etmeliyiz. Yerel üreticiler tüketicileri, tüketiciler de üreticileri kollamalýdýr. Basit bir ifade ile, Kütahya da üretilen bir ürün çeþidinin ancak dörtte birini yerel üreticiye satabilen bir üretici, yarýsýný satabilmesi halinde üretimlerini tevsi edecek, yeni atýlýmlar yapacak, bunlarý yapabilmesi için de yeni istihdam yaratacak ve tabii Kütahya nýn bütünü bu yatýrýmdan yararlanacaktýr. Kiþisel olarak sadece þahýslarýmýzý ilgilendiren konular hakkýnda da görüþlerimi paylaþmak istiyorum. Zira kiþisel baþarýlarýmýzýn toplamý ile orantýlý olarak geliþtireceðiz vilayetimizi. Hayal edelim, hayallerimizin peþinden koþalým. Unutmayalým ki hayal etmediðimiz bir sonuca ulaþmamýz mümkün deðildir. Farz edelim ki, kendimize ait bir iþ yeri açmak hayalimiz var, hayal etmez isek nasýl açarýz iþ yerimizi. Hepimiz, çalýþarak elde ettiðimiz deðerlere biz göz atarsak, hepsinin bir hayal sonunda gerçekleþtiðini görürüz. Askerden gelen oðlumuza, okulu bitiren kýzýmýza iþ bulmak bu vilayette oturan hepimizin görevidir. Kendisine ve evladýna güvenen aileler olarak oðlumuza kýzýmýza iþ aramak yerine onlara iþ kuralým. Ýþ arayan deðil iþçi arayan bir konuma getirelim onlarý. Nasýl derseniz, hayal ederek ulaþýrýz bu sonuca. Tabii ki hayal etmek sadece bizi harekete geçirir, azim sahibi yapar. Sonuca ulaþmak için, gereklerini yerine getirmek lazýmdýr. Açýk yürekli olmak gerekirse, hepimizin iþ yeri sahibi olabilmemiz de mümkün deðildir. Nasýl ki, her isteyen kiþi ressam, þair, yazar, tiyatro sanatçýsý, ses sanatçýsý, bestekar, çini ustasý olamýyorsa, her isteyenin de iþ sahibi olmasý mümkün deðildir. Sanatçý olmak, iþ sahibi olmak, hem yetenek hem de azimli çalýþma gerektirir. Kýskançlýk doðaldýr, insanýn yapýsýnda vardýr. Kýskançlýk, kýskandýðýmýz deðere ulaþmak için bizi tetikleyen faktör olmasý halinde müthiþ bir doping etkisi yaparak hamle yapmamýzý saðlar. Ancak, kýskançlýðýmýzýn baþkasýna zarar vermesi halinde, bilin ki, kendimize de ayný oranda belki de daha fazla zarar vermiþ oluruz. Ýnsan yaratýlýþýnda var olan kýskançlýk duygularýmýzý baþkalarýna zarar vermeden, sadece kendimizi geliþtirmek için kullanýrsak, toplumda hiç de hoþ karþýlanmayan bu kelimenin, bizleri nasýl geliþtirdiðini görebiliriz. Daha iyi bir Kütahya için düþüncelerimi, gelecek sayýlarýmýzda sizlerle paylaþmaya devam etmek istiyorum. Bu vesile ile Mübarek Ramazan ayýnýn hepimize saðlýk, huzur, iyilik getirmesini ve daha iyi bir Kütahya için dualarýmýzýn kabul edileceði bir ay olmasýný diliyorum. Aðustos 2009 Yýl :12 Sayý : 155 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý KUTSO DERGÝSÝ Sahibi Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Adýna Mehmet ATAKAN Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Adýna Sorumlu Müdür Mücahit KAHRAMAN KUTSO Genel Sekreteri Editör Mehmet ATAKAN KUTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hazýrlayanlar Mehmet ATAKAN KUTSO Yönetim Kurulu Üyesi Melike KÖSE KUTSO Personeli KUTSO Dergisi Yerel Süreli Bir Yayýndýr. Reklam Ýrtibat Melike KÖSE Tel: Faks: Hazýrlýk-Baský Ekspres Matbaasý, Kütahya Menderes Bulvarý Ata Apt Zemin Kat Tel: Faks: ÝÇÝNDEKÝLER Kütahya nýn Yönetenleri, Kütahya Ýçin, Kutso da Bir Araya Geldi 3 Tobb Müþterek Konseyler Toplantýsý Ankara da Yapýldý 6 Oda / Borsa Yönetim Kurulu Baþkanlarý Tobb Etü de Buluþtu 8 Türkiye Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi Seçimleri Yapýldý 8 Meclisimizin Seslerine, Baþkanlarýmýzdan Plaket 10 Kütahya Ýçin Ýþbirliði 11 Tarihe Deðer Veren Kütahya Belediyesine Bir Ödül 11 Kütahya Büyük Bir Organizasyon Ýle Tanýtýldý 12 Kutso.Org.Tr Yenilenen Yüzüyle Yayýnda 13 Fahri Hemþehrimiz Türsab Baþkaný Baþaran Ulusoy Kütahyamýzý Tanýtmaya Devam Ediyor 13 Zafer Bayramý, Kurtuluþun Diyarýnda Heyecanla Kutlanacak 14 Ýsmet Güral, Tbmm Ödülünü Aldý 15 Meclisten Bir Ses; Aile Þirketlerinde Sorunlar Ve Þirket Sistemleri 16 Meslek Komiteleri, Fikir Üreterek, Sorunlara Çözümler Geliþtiriyor 17 Kredi Kartý Maðdurlarýna Ödeme Kolaylýðý 22 Banka Kartý Ve Kredi Kartý Yapýlandýrma Yasasý 23 Kadýn Giriþimciler Ýl Kurulu Kurul Ýçi Aktiviteler Ve Yeni Dönem Proje Hazýrlýklarýyla Faaliyetlerine Tüm Hýzýyla Devam Ediyor 23 Kütahya da Jeotermal Kaynaklar Ve Seracýlýk 24 Sergi : Kütahya dan Lalelerin Ustalarý 25 Kiþgem Görevini Yapýyor 25 Alara Fidancýlýðýn Konuðu Olduk 26 Yeniden Düzenlenen Ek Varlýk Barýþý Yasasý Nedir, Ne Avantaj Saðlýyor Ve Getiriyor? 27 Kütahya Fuarý 35. Kez Kapýlarýný Açtý 27 Sigarasýz Hayat 29 Aðustos Ayýnda Odamýza Kayýt Olarak Aramýza Katýlanlar 30 Basýnda Kutso 32 2

5 KÜTAHYA NIN YÖNETENLERÝ, KÜTAHYA ÝÇÝN, KUTSO DA BÝR ARAYA GELDÝ Odamýz organizasyonu ile Kütahya nýn sorunlarýnýn masaya yatýrýlarak, çözüm önerileri üretilmesi, fikir alýþveriþi yapýlmasý amacýyla düzenlenen toplantý KUTSO Toplantý salonunda yapýldý. Toplantýya Kütahya Milletvekilleri Dr.Soner AKSOY, Hasan Fehmi KÝNAY, Doç.Dr.Ýsmail Hakký BÝÇER, Prof.Dr. Alim IÞIK, Yrd.Doç. Dr.Hüseyin TUÐCU, Kütahya Valisi Þükrü KOCATEPE, Kütahya Belediye Baþkaný Mustafa ÝÇA, Dumlupýnar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Önce, Kütahya Vali Yardýmcýsý Mustafa KILIÇ, Ýl Genel Meclisi Baþkaný M. Þükrü NAZLI, AK Parti Ýl Baþkaný Kamil SARAÇOÐLU, Odamýz Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi GÜRAL, Odamýz Meclis Baþkaný Nihat DELEN, Odamýz Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Ýsmet ÖZOTRAÇ, Odamýz Yönetim Kurulu Üyeleri Enver ÖZER, Mehmet ATAKAN, Harun YURDAGÜL, Hasan ÖNCEL, Salih ÇETÝNER, Ahmet BAÐIRGAN, Bülent SARPAÞAR, Sezai AR, Odamýz Genel Sekreteri Mücahit KAHRAMAN, Kütahya Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet ALTINKAYA, Kütahya Esnaf ve Sanatkarlar Odasý Birliði Baþkaný Ýbrahim YÝÐÝT, Kütahya Genç Ýþadamlarý Derneði Baþkaný A.Volkan TURGUT katýldý. VALÝ ÞÜKRÜ KOCATEPE; ÝNSANLARIMIZIN YAÞAM DÜZEYÝ ARTSIN. BU KONUDA ÇABALARIMIZ VAR. Bölgesel Kalkýnma Ajansý Kütahya da Kuruluyor. Kütahya Valisi Þükrü KOCATEPE; Bölgesel kalkýnmayý hýzlandýrmak ve kaynaklarýn yerinde etkin kullanýlmasýný saðlamak amacýyla kurulan "Düzey 2 Kalkýnma Ajansý" sayýsýnýn 10'dan, 26'ya çýktýðýný, Kütahya nýn, Manisa, Uþak, Afyonkarahisar illerinin de içinde bulunduðu, ilimizle birlikte 4 ili kapsayan, bölge kalkýnma ajansýnýn merkezi olarak ilan edildiði müjdesini, Teknopark Projesi ile ilgili çýkan Bakanlar Kurulu kararý hakkýndaki bilgileri katýlýmcýlarla paylaþtý. Kütahya nýn eðitim öðretimindeki temel sorunlarýyla ilgili çalýþmalar hakkýnda da bilgi vererek, anasýnýflarýnýn zorunlu hale getirilmesiyle bu konudaki ihtiyacýn arttýðýný, bu kapsamda anaokulu yapýlmasýyla ilgili düzenlenen kampanya hakkýnda açýklamalarda bulundu. Ýlimizdeki boþanma oranýnýn çok yüksek olmasý nedeniyle sosyal sorunlara yönelik, ayrýca iþsizlik ile ilgili sorunlara yönelik yapýlan ve planlanan çalýþmalar hakkýnda bilgiler verdi. Ýþsizlik konusunda hükümetin aldýðý tedbirlerin olduðunu, bu kapsamda kýsa süreli bir sistem projesinin varlýðýný, bunun yanýnda Belediye tarafýndan yapýlan, meslek edindirme kurslarý gibi çalýþmalar olduðunu, Kütahya daki iþsizlik problemlerine yönelik, Ýþ-Kur ile yeni projeler üretilmesi gerektiðini belirtti. Ýlimiz Organize Sanayi Bölgelerinde ise, krizle birlikte duraklama yaþandýðýný, kendi yatýrýmcýlarýmýzýn mutlaka desteklenmesi gerektiðini, fakat; dýþarýdan katma deðere ihtiyacýmýz olduðunu, Kütahya ya yeni yatýrýmcýlarý çekmek için çeþitli stratejilerin oluþturulmasý gerektiðini belirtti. Bunlarýn dýþýnda Kütahya nýn tarýmsal potansiyeliyle ilgili olarak, sulama alanlarýnýn artýrýlmasýna yönelik çalýþmalarýn yapýldýðýndan, Kütahya nýn tarým alanlarý tam anlamýyla sulanabilir hale getirilirse alternatif ürünlerin çoðaltýlýp, ürün çeþitliliðinin de saðlamanýn mümkün hale getirilebileceðinden söz etti. Kütahya nýn sorunlarý ve sorunlarla ilgili çözüm önerilerini belirlediklerini ifade eden Vali Þükrü Kocatepe; Tüm sektörlerde tarýmdan, eðitimden, sanayiden, kültürden ulaþýmdan tutun da Kütahya ile ilgili olarak yapýlan çalýþmalar, yapýlmasý gereken çalýþmalar, uzun vadedeki düþüncelerimiz ve proje hazýrlýklarý ile ilgili olarak görüþ alýþveriþinde bulunduk. Bunlarla ilgili çalýþma yöntemlerimizi belirledik. Toplantýdan sonra herkes kendi alanýnda tespit edilen konularla ilgili iþ takibine devam edecek. Bu toplantýlarý da bundan sonra sýk sýk yaparak yine Kütahya mýzda yapýlan çalýþmalar, yapýlmasý gereken çalýþmalar, bu birliktelik ve fikir alýþveriþimizi devam ettirme kararý aldýk. Ben öncelikle toplantýya katýlan Milletvekillerimize bu güne kadar ilimize gelen hizmetlerdeki önderliklerinden ve Ankara daki bizi temsillerindeki gayretlerinden dolayý þükranlarýmý arz ediyorum. Kütahya mýzý temsil eden tüm arkadaþlarýmýzý da düþüncelerini, duygularýný burada ifade ettikleri, bu toplantýya katýldýklarý ve bundan sonraki gayretleri, destekleri içinde teþekkür ediyorum dedi. Toplantýda; -yenilenebilir enerji yasasýnýn kanunlaþtýrýlmasýna destek saðlanmasý, -Kütahya nýn Termal alanlarýnýn daha etkin bir þekilde kullanýmýn saðlanmasý, -Çiniciler çarþýsýnýn Kütahya ekonomisine kazandýrýlmasý ve çarþýdaki tabela kirliliðinin önlenmesi, -Zafertepe-Aðaçköy arasýndaki alanýn sanayi tahsisli alandan 3

6 çýkarýlmasý, -yollarýn kalitesinin artýrýlmasý ve Kütahya daki yol ticareti potansiyelinden daha iyi yararlanýlmasý, -Zafer havalimaný inþaat sürecinin hýzlandýrýlmasý, -Kütahya mýzýn eðitim öðretimindeki temel sorunlarýyla ilgili çalýþmalar, -Kütahya nýn tarýmsal potansiyeliyle ilgili olarak yapýlan çalýþmalar, -Toplumsal sosyal sorunlar ve iþsizlik hakkýndaki üretilen çözümler kapsamýnda yapýlan çalýþmalar, -Organize sanayi bölgelerindeki geliþmeler konularýnda önemli bilgiler paylaþýldý. projesi, Kütahya da ikinci üniversitenin kurulmasý projesi, Kütahya nýn turizm-eðitim-sanayi þehri olmasý projesi, Ýlimiz termal su potansiyelinin daha etkin kullanýlmasý konularýnda bilgiler verdi. BELEDÝYE BAÞKANI MUSTAFA ÝÇA; BURADA AMACIMIZ DURUM TESPÝTÝ YAPMAK, ÇÖZÜM ÜRETMEKTÝR Kütahya Belediye Baþkaný Mustafa ÝÇA, toplantýda yaptýðý konuþmada, Böyle bir toplantýyý düzenledikleri için Ticaret ve Sanayi Odamýz nezrinde Nafi Bey e teþekkür ediyorum. Ýnþallah düzenli hale gelir ve Kütahya mýzýn sorunlarý ortak akýlla beraber çözüm yolunda ilerler. Kütahya için gönüllü olarak görev almýþ veya atanmýþ, ne olursa olsun hedefimiz Kütahya nýn geliþmesidir. Bu anlamda böyle bir zeminde tartýþacaðýmýz konular sonuçlanmalýdýr. Burada amaç durum tespiti yapmak ve çözüm üretmektir. Eðer bir þeyleri söyleyip söyleyip gideceksek toplantýlardan netice alamayýz. dedi. Belediye Baþkaný ÝÇA; Belediyenin katý atýk çevre yönetimi projesi ve vatandaþlara katý atýk deðerlendirme alýþkanlýðýnýn kazandýrýlmasý, Ýþsizlik probleminin çözümü ve Osmangazi mahallesinde yaþayan vatandaþlarýmýzýn sosyal hayata kazandýrýlmasý, 1. OSB nin son durumunun deðerlendirilmesi, Kütahya da gümrük kurulmasýnýn gerekliliði, Zafer havalimaný kurulmasý çalýþmalarýnýn hýzlandýrýlmasý, Pazaryerinin deðiþtirilerek mevcut pazaryerinin baþka bir yere taþýnmasý, Kütahya Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet ALTINKAYA; Kamu tarafýndan satýn alýnan tarým ürünlerinin kalitesine dikkat edilmesi gerekliliðinin önemli olduðunu belirtti. BAÞKAN NAFÝ GÜRAL; BÝZ ODA OLARAK BÝZE VERÝLECEK HÝZMETLERÝ YAPMAYA TALÝP, EV SAHÝPLÝÐÝNÝ ÜSTLENMEYE AMADEYÝZ, HAZIRIZ Çok faydalý olduðuna inanýlan zaman zaman teþebbüs edilen fakat, düzenliliði hakim kýlýnamayan bu iletiþim toplantýsýnýn bundan sonra kalýcý olacaðýný umut ediyoruz. Geçtiðimiz süre içinde bunun hakim kalmamasýnýn sebeplerini araþtýrdým. Doðrusunu isterseniz çok faydalý bir sebep bulamadým. Nedense yapamadýk devam edemedik. Bugün biz ev sahipliði yapmanýn gururunu yaþýyoruz. Bizim mekanýmýz müsait alt katta bir katýmýz var bu katý þu anda içinde bulunduðumuz ortamda konuþulmasý lazým gelen sürekli olarak deðerlendirileceði bir mekanda hazýrlýyoruz. Eðer uygun görünürse biz bu ev sahipliðini üstlenmeye amadeyiz, hazýrýz. BAÞKAN NAFÝ GÜRAL; BÝZ ODA OLARAK, SEÇÝLMÝÞLERÝMÝZÝN VE ATANMIÞLARIMIZIN HER ZAMAN YANINDAYIZ! Yoncalý termal kaynaklarýnýn Kütahya Ekonomisine kazandýrýlmasý konularýnda yapýlmasý gereken çalýþmalar ve projeler hakkýnda bilgiler verdi. 4 REKTÖR PROF.DR. GÜNER ÖNCE; KÜTAHYA TURÝZM-EÐÝTÝM-SANAYÝ ÞEHRÝ OLMALI Dumlupýnar Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Güner ÖNCE; Teknopark ve tasarým merkezi ile ilgili son durum, Simav Eynal da saðlýk meslek yüksek okulu kurulmasý projesi, Pazarlar Meslek Yüksek Okulu örneði, Yaþlýlar için saðlýk merkezi kurulmasý Öncelikle odamýz olarak düþüncelerimizi sizlerle paylaþmak istiyorum. Bu masanýn etrafýndaki herkes bulunduðu þehre hizmet etmek istiyor, bu kesin. Kimimiz kendi tabanýmýza hizmet vermekle görevliyiz. Kimimiz tüm Kütahya ya hizmet vermekle görevliyiz. Dolayýsýyla, böyle bir kulvar farký bizi asla itiþmeye sürtüþmeye sebebiyet vermeyecek, azami dikkati göstermeye çalýþacaðýz. Hiç bir zaman burayý bir hesaplaþma alaný, yetki alaný gösterme olarak asla görmeyeceðiz. NAFÝ GÜRAL; KÜTAHYA YI ZENGÝNLEÞTÝRMEMÝZ LAZIM, EKONOMÝNÝN CANLANABÝLMESÝ, ÞAHLANABÝLMESÝ ÝÇÝN ELÝMÝZDEN GELEN BÜTÜN ÝMKANLARI KULLANMAMIZ LAZIM! Biz oda olarak bize verilecek hizmetleri yapmaya talip olduðumuzu ifade ediyoruz. Bu toplantýlarýn baþarýsý þüphesiz

7 sorumluluðunu üstlendiðimiz çalýþmalar, dolayýsýyla ülke ekonomisine faydalar getirecektir. Zaman zaman biz kendi yayýn organýmýzda yazýyoruz. Bunu burada bir defa daha ifade ediyoruz. Biz, seçilmiþlerimize, atanmýþlarýmýza olabildiðince destek vermemiz halinde onlarýn ellerini güçlendireceðiz diye düþünüyoruz. Eli güçlü olan sýrtý güçlü olan bir yöneticinin takdir edersiniz hizmet etme gücü de artar. Bu nedenle biz, seçilmiþlerimizin ve atanmýþlarýmýzýn her zaman yanýnda olduðumuzu olabilecek bütün imkanlarýmýzla emirlerinde olduðumuzu burada bir defa daha ifade etmek istiyorum. Çünkü onlarýn elde edecekleri baþarý þehrimize doðrudan katký olacaktýr. Deðerli katýlýmcýlar her zaman ifade ettiðim bir defa daha burada tekrarlamak istiyorum. Bizim Kütahya yý zenginleþtirmemiz lazým. Sadece merkeze deðil ilçeleriyle hatta köyleriyle zenginleþtirmemiz lazým. Zenginleþtirdiðimiz takdirde ancak insanlarýn mutlu olabileceði ortamý saðlayabileceðimiz kuþkusuzdur. Bu nedenle burada ekonomi ön plana çýkýyor. Ekonominin canlanabilmesi þahlanabilmesi için elimizden gelen bütün imkanlarý kullanmamýz lazým. Çevremize bakýyoruz inanýlmaz imkanlarýmýz var, yer altý kaynaklarýmýz var yer üstü kaynaklarýmýz var doðamýz var tarihimiz var kültürümüz var ve en önemlisi bunlara yön verecek bunlarý yetiþtirecek bir üniversitemiz var. Ýþte biz bütün bu imkanlarý bir araya getirmek suretiyle bizlerden beklenen hizmeti en iyi þekilde saðlamak durumunda olduðumuzun farkýndayýz. Tekrar ediyorum Oda olarak verilecek bütün görevlere talibiz bütün görevleri yapmaya amadeyiz. Herhangi bir þekilde düþünce üretme esnasýnda þehrin bütünlüðüne hizmet edenlere yönelik taleplerimiz olursa ki olacaktýr. Bunlarýn da anlayýþla karþýlanacaðýný bekliyoruz. Asla ve asla amacýmýz incitmek olmayacaktýr, bunu ben bir defa daha arz etmek istiyorum. Takdir edersiniz ki bu toplantýlarýn doðal baþkaný, toplantýyý yönetecek Sayýn Valimiz olacaktýr. dedi. Odamýz Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi GÜRAL, ayrýca; Kütahya Gümrük Ýdaresinin kurulmasý ile ilgili çeþitli teknik sýkýntýlar hakkýnda bilgi sunumu yaptý. KÜTAV ýn tam anlamý ile iþlevini yerine getirememesinden söz etti. Ýlimizde sosyal sorumluluk projelerinde kullanýlmak üzere mali kaynak havuzu oluþturulmasý gerekliliðinin öneminden bahsetti. BAÞKAN GÜRAL; ÜNÝVERSÝTE KÜTAHYA ÝLÝ YEREL EKONOMÝK GELÝÞME RAPORU NU YENÝDEN DEÐERLENDÝRMELÝ yýlýnda Dumlupýnar Üniversitesi tarafýndan hazýrlanan Kütahya Ýli Yerel Ekonomik Geliþme Raporunun (YEGP) güncellenerek üniversite tarafýndan yeni bir çalýþma yapýlmasý, Kütahya ya yatýrýmcý çekmek için Kütahya ya gelen yatýrýmcýlar için neler yapýlmasý gerektiði konusunda üniversitemiz tarafýndan çalýþma yapýlmasý gerektiðini ifade etti. Çavdarhisar da yapýlan otel inþaatýnýn yavaþ ilerleyiþi, toplantý formatý hakkýnda görüþlerin aktarýlmasý konularýna da deðinen Baþkanýmýz Nafi GÜRAL, Kentsel Dönüþümü yapacak olan kurumlarýmýza, tüm kurum ve kuruluþlar tarafýndan tam destek saðlanmasý gerektiðini dile getirdi. 5

8 TOBB Baþkaný Hisarcýklýoðlu: Kamu maliyesi, ekonomide istikrarý belirler. Ekonomideki istikrar, piyasadaki güveni belirler. Piyasadaki güvense, üretim ve tüketim davranýþlarýný belirler. Bunlarýn olmadýðý bir ortamdaysa, sadece kamu harcamalarýný artýrarak, ne büyüme, ne istihdam saðlanýr. BAÞKANIMIZ NAFÝ GÜRAL, TOBB TÝCARET VE SANAYÝ ODALARI KONSEY BAÞKANI OLARAK, TOBB MÜÞTEREK KONSEYLER TOPLANTISI NA KATILDI Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði, Konseyler Müþterek Toplantýsý, 7-8 Temmuz 2009 tarihlerinde, TOBB ETÜ de yapýldý. TOBB Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu nun evsahipliðinde gerçekleþtirilen toplantýya, Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Ali Babacan ile Devlet Bakaný Zafer Çaðlayan, Devlet Bakaný Cevdet Yýlmaz, Tarým ve Köyiþleri Bakaný Mehdi Eker, Sanayi ve Ticaret Bakaný Nihat Ergün, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz ýn yaný sýra TOBB Konsey Baþkanlarý ve üyeleri katýldý. Baþkanýmýz Nafi GÜRAL, TOBB Ticaret ve Sanayi Odalarý Konsey Baþkaný olarak, divanda yer aldý. Konseyler müþterek toplantýsýnda; Yatýrýmlarda Devlet Yardýmlarý Düzenlemesi yle ilgili görüþler Önümüzdeki dönemde; Yatýrým ýn Teþviki yerine Üretim in Teþviki ön plana çýkarýlmalý Ýç Pazarýn Desteklenmesi Reel Sektöre Yönelik Tedbir Önerileri Sektörel Tedbir Önerileri Finansmanla ilgili Tedbir Önerileri Tarým-Hayvancýlýk Sektörüne Yönelik Öneriler oluþtu ve çözüm önerileri ile birlikte, tüm oda ve borsalar, bürokratlar, kamuoyuyla paylaþýldý. TOBB MÜÞTEREK KONSEYLER TOPLANTISI ANKARA DA YAPILDI KUTSO NE YAPAR? Bölgemize uygun iþ ve yatýrým imkanlarýný araþtýrmak, ilgilenen üyelerimizin istifadelerine sunmak 6

9 TOBB Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu nun konuþmasý þöyle: Yatýrým teþviki elbette uzun vadede önemlidir. Ancak bugün için asýl ihtiyaç olan, Üretim in teþvik edilmesidir. Sanayi sektörlerindeki üretim düzeyi, 3 yýl öncesi seviyelere gerilemiþken, mevcut üretim kapasitesinin ancak yüzde 70 i kullanýlýrken, öncelik ilave yatýrým deðil, mevcut üretim kapasitesinin korunmasýdýr. Cevap bulmamýz gereken bir soru da, küresel krizin niye ülkemizi bu kadar aðýr etkilemiþ olduðudur. Zira Türkiye küresel krize, daha saðlam ve toksik varlýklar ýn bulaþmadýðý bir bankacýlýk sistemiyle, geliþmiþ ülkelere göre daha az hane halký borç oranlarýyla, yüksek döviz birikimi ve geçmiþe göre son derece iyileþmiþ bir kamu mali yapýsýyla girmiþti. Bunlara raðmen son iki çeyrektir, dünyanýn en çok küçülen ekonomilerinden biri olduk. Kýsacasý ülkemizde yaþanan bu daralan üretim ve tüketim problemini çözmeden, yeni yatýrýmlarýn üzerine konuþmanýn fazla bir anlamý yoktur. Üstelik dýþ piyasalarýn daraldýðý ve bu daralmanýn devam ettiði bir ortamda, daha fazla üretip nereye satacaðýz. Dolayýsýyla yeni yatýrým teþvik sistemi, uzun vadeli bir bakýþ açýsýyla doðru yolda atýlmýþ adýmdýr. Ama bugün yaþanan sýkýntýlara merhem deðildir. O halde, öncelik üretimin teþviki yoluyla, mevcut kapasitesinin iþler hale getirilmesi olmalýdýr. Ekonomide yaþanan diðer önemli sorun, þirketlerimizin fon akýþlarýnda ortaya çýkan dengesizliktir. Þirketlerimizin gelir-gider tahminleri, kriz öncesi ortama göre ve hükümetimizin de özellikle vurguladýðý þekilde krizden fazla etkilenilmeyeceði varsayýmýyla hazýrlanmýþtý. Oysa bugün belli olmuþtur ki, giderler ayný kalýrken, gelirler beklenenin çok altýndadýr. O halde bu uyumsuzluðu giderecek ve þirketlerin taahhütlerini de zamana yayacak düzenlemelere acilen ihtiyaç duyulmaktadýr. Bir diðer önemli konu, istihdam kapasitesinin korunmasýdýr. Küresel krizin çýkmasýný takip eden 6 ayda, iþsiz sayýsý 1,2 milyon artmýþ, sigortalý çalýþan sayýsýysa 753 bin kiþi azalmýþtýr. 6,3 milyon kiþi çalýþmaya hazýr ama iþ yok. Tarým dýþýnda her üç gençten biri iþsiz. Böyle bir toplum geleceðe ümitle bakabilir mi? Geleceðe ümitle bakamayan bir toplumsa hem bugününü, hem geleceðini kaybeder. Elbette bu noktada Hükümetimizin, istihdam yüklerini azaltan adýmlarýný takdir ettiðimizi de vurgulamamýz gerekiyor. Bundan sonra istihdam sorununu hafifletmek için, þirketlerimizin üretimlerini yeniden artýrmalýyýz. Dýþ pazarlardaki imkânlarýn kýsýtlý olduðu, yeni pazarlarýnsa en büyük ihracat pazarlarýmýzdaki daralmayý telafi edemeyeceði bir ortamda, geniþ iç pazarýmýz kýsa vadede bir çýkýþ yoludur. Aslýnda her ülke için, kendi iç pazarý son derece büyük önem arz eder hale gelmiþtir. Her ülke, kendi iç pazarýný koruyan tedbirler almaktadýr. Ne yazýk ki bir tek biz, kendi iç pazarýmýzda, yabancý firma kaynaklý haksýz rekabete ses çýkartmýyoruz. Bakýn 2 ay önce Genel Kurul da dile getirmiþtim. Biz ithalata karþý deðiliz. Ama rakip ülkelerin tezgâh altý uyguladýklarý devlet teþvikleri ile ülkemize kontrolsüz bir þekilde giren, insanlarýmýzý iþsiz, memleketimizi fabrikasýz býrakan ithal ürünlerin neden olduðu haksýz rekabete karþý ciddi önlem bekliyoruz. Benim müteþebbisim Çin e, Ýran a mal satarken türlü sýkýntýyý yaþýyor, ama bakýyorum da, bu ülkelerden otomobil dâhil her mal rahatlýkla ülkemize girebiliyor. Her ithalatçý firmanýn elini kolunu sallayarak iç pazarýmýza girmesi, ülkemize kalýcý hiçbir katký býrakmadan, iç pazarýmýzdan faydalanmasýna müsaade edilmemelidir. Son olarak bir önemli noktayý daha vurgulayýp, konuþmamý tamamlayacaðým. Küresel kriz, kaçýnýlmaz olarak tüm dünyada kamu harcamalarýný artýrmaktadýr. Ülkemizde de bu dönemde kamu harcamalarýnýn ve dolayýsýyla bütçe açýðýnýn artmasý normaldir. Normal olmayansa, diðer ülkeler bu yýl artacak bütçe açýklarýnýn ileride nasýl kapatýlacaðýna dair planlar oluþtururken, biz de bu yönde adým atýlmamýþ olmasýdýr. Tehlike buradadýr. Üstelik eldeki tek mali kural da bozulmuþ ve borçlanma limiti bütçe açýðýnýn tam 5 katýna, yani 75 milyar lira ya çýkarýlmýþtýr. Bu durumda mali sistemden reel sektöre yeni kaynak aktarýmý bir yana, mevcut kredilerin bile iç borçlanma yoluyla kamuya aktarýlmasý sözkonusudur. O halde reel sektörde yaþanan finansman sorunu ileride nasýl çözülecektir. Bu konuda da adýmlar atýlmasýna ihtiyaç vardýr. Kamu maliyesi, ekonomide istikrarý belirler. Ekonomideki istikrar, piyasadaki güveni belirler. Piyasadaki güvense, üretim ve tüketim davranýþlarýný belirler. Bunlarýn olmadýðý bir ortamdaysa, sadece kamu harcamalarýný artýrarak, ne büyüme, ne istihdam saðlanýr. Sonuç olarak, bugün üretimi destek günüdür. Düþen kapasiteleri artýrma, azalan istihdamý yerine koyma günüdür. Mevcut üretime ve iþletmelere destek olma günüdür. Bunu baþarmak içinse, yeni bir yaklaþýma ihtiyacýmýz var. Bu da üretimi teþviktir. KONSEYLER MÜÞTEREK TOPLANTISINDA OLUÞAN TALEPLER ÞÖYLE; Yatýrýmlarda Devlet Yardýmlarý Düzenlemesi yle ilgili görüþler Yeni teþvik sistemi, sektörel ve bölgesel bir çerçeve ortaya koymaktadýr ve eski teþvik sistemimize göre önemli bir ilerlemedir. Mevcut taslaktaki bölgeler arasýndaki sektörel daðýlýmýn, saðlýklý ve güncel verilerle, yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. Sektörel ve bölgesel düzeydeki eksikliklerin düzenleme yetkisine sahip Bakanlar Kurulu tarafýndan, uygulama aþamasýnda giderilmesini bekliyoruz. Teþvik sisteminin sektörel/bölgesel odaklý yeniden tasarlanmasý fikri olumludur. Ancak, kapasite kullaným ve istihdam oranlarýnýn fevkalade düþtüðü, iç ve dýþ talebin birlikte ortadan kalktýðý bir dönemde, zaten kullanýlmayacak ilave kapasiteler oluþturmak yerine mevcut kapasitelerin kullanýlmasýný desteklemek daha doðru bir yaklaþým olacaktýr. Önümüzdeki dönemde; Yatýrým ýn Teþviki yerine Üretim in Teþviki ön plana çýkarýlmalý Yeni yatýrým teþvik sisteminin geçerli olacaðý 2009 ve 2010 da ilave yatýrýmlarýn gerçekleþmesi çok zor gözükmektedir. Bu durumda küresel kriz ortamýnda mevcut ekonomik deðerlerimizin korunmasý daha fazla önem kazanmýþtýr. Dolayýsýyla bu teþvik sistemi bugünün ihtiyaçlarýný doðrudan karþýlamamaktadýr. Mevcut iþletmeleri ayakta tutacak tedbirlerin öncelikle ve acilen devreye sokulmasý gerekmektedir. Bu çerçevede Türkiye, Yatýrým Teþviki yerine mevcut üretim kapasitesini korumaya yönelik Üretim Teþvikini ön planda tutulmasý gereken bir dönemden geçmektedir Ýç Pazarýn Desteklenmesi Dýþ pazarlarýn daraldýðý bir dönemde, iç pazarýn canlandýrýlmasýna yönelik somut adýmlara öncelik verilmesi gerekmektedir. Öncelikle, güven ortamýnýn güçlendirilmesi için Orta Vadeli Program tamamlanmalýdýr. 7

10 Düþük gelirlilerin alým gücünü arttýrýcý tedbirler alýnmalýdýr (Örn: evlerde kullanýlan LPG üzerindeki vergi oranlarý indirilmelidir) Reel Sektöre Yönelik Tedbir Önerileri Küresel krizin olaðanüstü þartlarý içerisinde birtakým geçici önlemlerin alýnmasýný beklemekteyiz. Ekim 2008 den itibaren kriz nedeniyle ödeme güçlüðüne düþenlerin vergi, sigorta ve enerji borçlarý yeniden yapýlandýrýlmalýdýr. Yeniden yapýlandýrmalarda aranan teminat þartlarý hafifletilmelidir. Üretim teþvikleri kapsamýnda vergi düzenlemeleri gözden geçirilmelidir. Yüksek enflasyon döneminde uygulanmaya baþlanan Peþin Vergi uygulamasýndan vazgeçilmelidir. Sezonu baþlayan ya da baþlayacak sektörlere yönelik vergi indirimleri düþünülmelidir. Leasing sözleþmelerindeki KDV oraný yýlsonuna kadar yüzde 1 e indirilmelidir. Devlet, firmalara olan borçlarýný nakden ya da devlet iç borç senedi vasýtasýyla ödemeli ve/veya mahsup imkâný tanýmalýdýr. Kamu alýmlarýnda yerli üreticilerin desteklenmesi amacýyla getirilen yüzde 15 lik fiyat farký düzenlemesi uygulamaya geçirilmelidir. DMO nun yerli mallarý satmaya ve Ýller Bankasý nýn yerel yönetimlerin yerli mallarýný satýn almasýna yönelik kredilendirmeye öncelik vermesi saðlanmalýdýr. Yeni Türk Ticaret Kanunu nun yasalaþmasý beklenmeden þirketlerin tasfiyelerinin ve þirket birleþmelerinin kolaylaþtýrýlmasý saðlanmalýdýr. Ýhracat pazarlarýndaki hýzlý daralma neticesinde ihracat taahhütlerinin gerçekleþtirilmesi güçleþmiþtir. Ýhracat taahhütlerinin kapatýlmasýnda miktar ve deðer olarak kolaylýk saðlanmalýdýr. Bir yýldan az olmamak üzere süre uzatýmý saðlanmalýdýr. Fiyat düþüþleri gibi nedenlerle gerçekleþtirilme imkâný olmayanlarýn taahhütleri affedilmelidir. 8 Sektörel Tedbir Önerileri Ekonominin lokomotif sektörlerinin baþýnda gelen inþaat sektörünün desteklenmesi için uzun vadeli konut kredileri üzerindeki vergisel yükler kaldýrýlmasý ve uzun vadeli konut kredilerine eriþim kolaylaþtýrýlmalýdýr. Ýnþaat malzemelerinde KDV indirimleri baþlatýlmalýdýr. TOKÝ ye saðlanan imkânlar özel sektör firmalarýna da saðlanmalý ve haksýz rekabet engellenmelidir. Turizm sektöründe ayakbastý parasý gibi operasyonel giderler azaltýlmalýdýr. Turizmde sektörde istihdamýnýn korunmasý için ölü sezonda istihdam destekleri saðlanmalýdýr. Turizm tesisleri enerji desteði kapsamýna alýnmalýdýr. Doðu ve Güneydoðu Anadolu da turizm sektörü dâhil hizmet sektöründe vergi oranlarý yüzde 1 e indirilmelidir. Yabancý þahýs ve yabancý ortaklý Türk þirketlerinin gayrimenkul edinimleri ile ilgili problemler çözülmelidir. Perakende sektöründeki indirimler acilen kurala baðlanmalýdýr. Organize perakende sektörünü düzenleyecek kanun Meclise sunulmalýdýr. Akaryakýt piyasasýnda serbest piyasa ekonomisinin iþleyiþine dýþarýdan müdahalelerden kaçýnýlmalýdýr. Saðlýk sektöründe kuralsýz kural deðiþiklikleri yoluyla yatýrýmlarýn önü kesilmemeli ve mevcut yatýrýmcýlar küstürülmemelidir. Arýtma tesislerinde kullanýlan enerji yeniden yüzde 50 indirimli olmalýdýr. Yenilenebilir Enerji Kanunu yeniden meclis gündemine getirilerek yatýrýmcýlarýn önü açýlmalýdýr. Finansmanla ilgili Tedbir Önerileri Üretim ve Ýstihdam kapasitesinin korunmasý için þirketlerin çalýþmaya devam etmesi þarttýr. Þirketlerin ayakta kalabilmesi ise iþletme sermayelerini korumalarýný baðlýdýr. Ýþletme sermayelerinin korunmasý için banka finansmanýna eriþim imkânlarýnýn geniþletilmesi saðlanmalýdýr. Mali sektöre olan borçlarýnýn yeniden yapýlandýrýlmasýný saðlayacak yasal bir düzenleme hazýrlanmalýdýr. Kredi Garanti Fonu nun mali imkânlarýný artýran düzenleme acilen devreye sokulmalýdýr. KOBÝ lere yönelik kredilerin uygun koþullarla saðlanmasý için kamu desteði verilmelidir. Þirketleri kamuya olan borçlarý yeniden yapýlandýrýlmalýdýr. Kamu alacaklarýnda uygulanan gecikme zammý düþürülmelidir Tarým-Hayvancýlýk Sektörüne Yönelik Öneriler Lisanslý depoculuk tarýmsal ürün piyasalarýnýn saðlýklý geliþimi için son derece önemlidir. Bu sebeple lisanslý depoculuk yatýrýmlarýnýn bölgesel ayrým gözetilmeksizin mevcut tasarýdaki dördüncü bölge þartlarýnda tüm ülkede desteklenmesi saðlanmalýdýr. Depolama ücretleri desteklenmelidir. Tarýmsal havza destekleme projeleri son derece önemlidir. Ancak, tarýmsal envanter çalýþmalarý bitirilmeden havza bazýnda destekleme projeleri uygulanmamalýdýr. Bu havzalarýn belirlenmesinde TOBB un görüþü mutlaka alýnmalýdýr. Tarýmsal destekleme uygulamalarý kapsamýnda; Süt ürünlerinin ihracatýnýn artmasý ve iç göçün engellenmesi için küçükbaþ hayvancýlýða verilen destekler geniþletilmelidir, Bitkisel yað açýðýnýn kapatýlmasý için sulama yatýrýmlarý desteði arttýrýlmalýdýr, Et ve Balýk Kurumu nun kendi alýmlarýnýn ve EBK nýn satýþlarýnýn Ýhale Kanunu nda istisna kapsamýna alýnmasýndan kaynaklanan haksýz rekabet giderilmelidir, Hayvancýlýkta, TARET projesi kapsamýnda, 28 ilde kilo baþýna verilen destekler ayný bölgedeki özel sektör kuruluþlarýna da yaygýnlaþtýrýlmalýdýr. Tarým ve hayvancýlýk ürünlerinde KDV oranlarý yüzde 1 e indirilmelidir. KOSGEB desteklerine tarým ve hayvancýlýk eklenmelidir. Tarým ürünlerinde saðlýklý üretim planlamasý için ürün destekleme fiyatlarýnýn ekim sezonundan önce açýklanmalýdýr.

11 ODA / BORSA YÖNETÝM KURULU BAÞKANLARI TOBB ETÜ DE BULUÞTU Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði Oda / Borsa Yönetim Kurulu Baþkanlarý Bilgilendirme Toplantýsý, 2-3 Temmuz 2009 tarihlerinde, TOBB (ETÜ) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi nde gerçekleþtirildi. Toplantýya Odamýz Yönetim Kurulu Baþkaný ve TOBB Ticaret ve Sanayi Odalarý Konsey Baþkaný Nafi GÜRAL katýldý. 81 ilden 365 Oda / Borsa Yönetim Kurulu Baþkaný nýn katýldýðý Oda / Borsa Yönetim Kurulu Baþkanlarý Bilgilendirme Toplantýsý, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Tesisleri nde yapýldý. TOBB Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu nun bir sunum yaptýðý toplantýda, küresel ekonomik krizin etkileri, boyutu, Kriz Varsa, Çare de Var kampanyasý deðerlendirilerek, oda/borsalarýn sorunlarý ve çözüm önerileri ele alýndý. TÜRKÝYE SÝGORTA ACENTELERÝ SEKTÖR MECLÝSÝ SEÇÝMLERÝ YAPILDI tarihinde TOBB ETÜ binasýnda gerçekleþtirilen ve 81 ilin 281 delegesinin katýlýmýyla yapýlan seçimlerde Ýlimiz delegesi ve Meclis Üyemiz Ali KONGU, 40 kiþiden oluþan Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi ne seçilmiþtir. Tüm Türkiye de faaliyet gösteren, uygunluk belgesi onaylanmýþ sigorta acentesinin sorunlarýný çözecek ve sektörün geliþmesine yardýmcý olacak, Sigorta Acenteleri Sektör Meclisinde, 23 ilin delegesi yer almýþtýr. Meclis seçimlerinde 2 liste yarýþmýþ ve seçimler neticesinde Ýlimiz delegesi olarak Ali KONGU nun da yer aldýðý liste 169 oy alarak seçimleri kazanmýþtýr. Diðer liste ise 108 oy alarak Sektör Meclisine delege gönderememiþtir. Sigorta Acenteleri Sektör Meclisine seçilen ve ayný zamanda Odamýz Meclis Üyeliði görevini yürüten Ali KONGU yu tebrik ederiz. Ýlimizi ve sektörünü seçildiði görevinde en iyi þekilde temsil edeceðine inanýyor ve üstün baþarýlar diliyoruz. 9

12 10 MECLÝSÝMÝZÝN SESLERÝNE, BAÞKANLARIMIZDAN PLAKET Odamýz Olaðan Meclis Toplantýsý 13 Temmuz 2009 tarihinde, ilgili gündem maddeleri kapsamýnda, Odamýz toplantý salonunda yapýldý. Meclis toplantýmýza, yönetim kurulu ve meclis üyelerimiz ile, meslek komite baþkanlarý katýldý. Kanuni açýdan yeterli çoðunluðun katýldýðý meclis toplantýmýzda, Haziran ayý meclis toplantýsý tutanaðý, Haziran ayý mizaný, Haziran ayý yönetim kurulu faaliyet raporu haziruna sunuldu. Meslek Komiteleri toplantýlarý ve yapýlan çalýþmalar hakkýnda Yönetim Kurulu Üyesi Harun YURDAGÜL bilgi sunumu yaptý. Kurum ve kuruluþlardaki odamýz temsilcileri, bilgi sunumu yaptý. Meclis Baþkaný Nihat DELEN; Çin in Sincan eyaletinde özellikle Uygur Türklerini hedef alan son olaylarýn tarafýmýzca da üzülerek takip edildiðini, kalýcý ve etkili çözümlerin getirilmesini dilediðimizi belirtti. Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Ýsmet ÖZOTRAÇ, Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan baþlatýlan, bir ana okulu da siz yapýn kampanyasýna destek gerektiði hakkýnda bilgi verdi. Meclis Üyesi Ýsmail YÝÐÝT; Ýstanbul da Türk ve Ýslam Eserleri Müzesi diðer adýyla Ýbrahim Paþa Sarayý nda düzenlenen Kütahya dan Lalelerin Ustalarý adlý sergi hakkýnda bilgi vererek, deðerlendirmelerde bulundu. Sergiye, ilimizi temsilen, Alopaþalý, Aysel Yükselener, Fikret Aydoðdu, Mehmet Gürsoy, Özkan Elagöz, Süleyman Kaymak ve kendisi olmak üzere, 7 ustanýn iþtirak ettiðini, en iyi þekilde sanatýmýzý, kültürümüzü, çinimizi, Kütahya mýzý en iyi þekilde tanýtmaya çalýþtýklarýný ve bu gayretlerinin, Odamýz ve Kütahya Ýlinden Yetiþenler tarafýndan desteklendiðini ifade etti. Ýkinci Meslek Komitesi Baþkaný Faruk IÞILDA, meslek komitesi olarak Bursa da tarým sektöründe faaliyet gösteren Alara Fidancýlýk Ltd.Þirketi ne yaptýklarý gezi ile ilgili bilgiler vererek, ilimiz ile ilgili kýyaslamalarý da yaparak deðerlendirmeler yaptý. Meclisten bir ses köþesi olarak gelenekselleþen, her ay bir meclis üyesinin kendi seçtiði ve iþ dünyasýna yönelik konuda yaptýð sunumla renklenen toplantýda, meclis üyelerine yaptýklarý sunumlardan dolayý, Meclis Baþkaný Nihat DELEN ile Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi GÜRAL tarafýndan, plaket takdim edildi. Aylýk Meclis toplantýlarýmýzda Meclis üyelerimiz, sýrasýyla; Þubat ayýnda Habil YILMAZ Kriz ve Ümit konusunda, Mart ayýnda Hilmi Mithat DELEN Verimlilik konusunda, Nisan ayýnda Naime Göker Ekim Küresel Oyunda Evrimleþmenin Sancýsý Zaman Akýllý Çalýþma Zamaný, Çözüm:Ýþbirliði! konusunda, Mayýs ayýnda Fatih ALKIÞ Sivil Toplum Kuruluþlarý ve Yansýmalarý konusunda, Haziran ayýnda Mustafa Selman HATÝPOÐLU Ekip Çalýþmasý ve Ýþ Yaþamýnda Sinerji konusunda, Temmuz ayýnda Aþkýn Rifat Helvacýoðlu Aile Þirketlerinde Sorunlar ve Þirket Sistemleri konusunda, sunum yaparak, bilgi, deneyim ve görüþlerini diðer üyelerimizle paylaþtýlar. Odamýz dergisinde ise her ay, bir meclis üyemizin sunum metnini yayýnlayarak, daha geniþ kitlelerle paylaþýlmasýný saðladýk.

13 KÜTAHYA ÝÇÝN ÝÞBÝRLÝÐÝ Kütahya Milletvekili Dr.Soner AKSOY, Odamýz Yönetim Kurulunu ziyaret etti. Odamýz Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi GÜRAL ve Meclis Baþkaný Nihat DELEN ile Yönetim Kurulu Üyelerimizin ev sahipliði yaptýðý ziyarette yapýlan sohbet toplantýsýna, Kütahya Belediye Baþkaný Mustafa ÝÇA da katýldý. Toplantýda, þehrimiz ve iþ dünyasýný ilgilendiren bir çok konu müzakere edilerek, fikir alýþ veriþi yapýldý. Dr.Soner AKSOY un yenilenebilir enerji kaynaklarý hakkýndaki yasa tasarýsýnýn hazýr olduðunu söyleyerek, odamýzýn katký saðlamasý gerektiðini ifade etti. Yönetim Kurulu Baþkanýmýz Nafi GÜRAL ise, bu konu ile ilgili olarak, ticaret ve sanayi odalarýnýn iþbirliði halinde olduðunu, odamýz tarafýndan ilgili makamlara yazýlý olarak taleplerimizin iletildiðini belirtti. Toplantýda ayrýca, havaalaný projesi, termal kaynaklar, termal turizminin geliþtirilmesi, çiniciler çarþýsýnýn durumu, Kütahya çevresindeki þehirlerarasý yollar ile ilgili yapýlmasý gerekli çalýþmalar, yol ticaretinin geliþtirilmesi için yöresel gýdalarýn satýþýnýn þehrimizin çýkýþýndaki yollarda yapýlabileceði projeler oluþturulmasý konularý müzakere edilerek, KÝÞGEM in faaliyetlerinin þehrimizdeki kadýn giriþimciler üzerindeki olumlu etkisi belirtildi. TARÝHE DEÐER VEREN KÜTAHYA BELEDÝYESÝNE BÝR ÖDÜL Kütahya Belediye Baþkaný Mustafa ÝÇA, Haziran 2009 tarihleri arasýnda Gaziantep te düzenlenen Tarihi Kentler Birliði toplantýsýna katýldý. Gaziantep te Tarihi Kentler Birliði toplantýsýnda, Kütahya Belediyesinin önemli vizyon projelerinden biri olan Küçük Bedesten Restorasyon Projesi Tarihi Kentler Birliði, Tarihi ve Kültürel Mirasý Koruma Proje ve Uygulamalarýný Özendirme Yarýþmasýnda ödüle layýk görüldü. nedeniyle gururlandýðýný belirterek þunlarý ifade etti; arkadaþlarýma çok teþekkür ediyorum. Bu ödülü aldýðýmýz için çok mutluyum. Kütahya Belediyesi tarihine deðer veren bir Belediye olarak bu ödülü almýþtýr yýllýk tarihinde birçok medeniyete ev sahipliði yapan ve adeta bir Açýkhava müzesi gibi olan kentimizin sahip olduðu tarihi deðerlere sahip çýkarak onlara fonksiyon kazandýrmak, Belediyemizin en önemli hedeflerinden biridir. Kütahya nýn bir tarih ve kültür kenti olarak turizmde hak ettiði yeri alabilmesi için Belediyemizin restore etme ve fonksiyon kazandýrma çalýþmalarý geçtiðimiz dönem olduðu gibi bu dönemde devam edecektir. Tarihi Kentler Birliði; Defterdar Konaðý Çini Sanatý Merkezi ve Þengül Hamamý Jeoloji Müzesinin ardýndan, Küçük Bedesten Restorasyon Projemizi de ödüle layýk görmüþtür. Kütahya Belediyesi önceki dönem gerçekleþtirdiði; Saat Kulesi, Döner Gazino ve Kütahya Kalesi, Hýdýrlýk, Balýklý Külliyesi, Ýrvasa Konaðý El Sanatlarý Merkezi, Þapçýzade ve Karaca Konaklarý Kent Tarihi Müzesi, Evliya Çelebi Müze Evi, Yahya Efendi Konaðý Çevre-Kültür-Bilgi Evi gibi bazýlarýný saydýðýmýz tarihi deðerlerimize sahip çýkma çalýþmalarýna bu dönemde; Kemer Hamamý, Yüksek Kahve, Milli Mücadele Evi, Bilgi Evi, Ulu Camii 2. Etap uygulamasý gibi projelerle devam etmeyi amaçlamaktadýr. yeni projelerde buluþmayý ümit ediyorum dedi. Restorasyonu tamamlanan Küçük Bedesten in, sarraflar ve kuyumcular çarþýsý olarak hizmet vermesi öngörülmektedir. 11

14 KÜTAHYA BÜYÜK BÝR ORGANÝZASYON ÝLE TANITILDI Kütahya Belediyesi ve Türk- Arap Bilim, Kültür ve Sanat Derneði (TASCA ) ile ortaklaþa düzenlenen, Kütahya Valiliði, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý, Dumlupýnar Üniversitesi, Ýlçe Belediye Baþkanlýklarý ve ilçe Ticaret ve Sanayi Odalarýnýn katkýlarýyla 26 Haziran da baþlayan Kütahya Tanýtým Günleri 28 Haziran da sona erdi. Arap Ülkeleri Büyükelçileri, Müsteþarlarý ve gazetecilerinden oluþan heyet ilimizin tarihi, turistik ve yatýrým deðerleri hakkýnda bilgiler alarak incelemelerde bulundular. 26 Haziran 2009 Cuma günü Belediye Sosyal Tesislerinde buluþan heyet üyeleri, burada karþýlandýktan sonra Emet Termal Resort Spa Otel e hareket ettiler. 27 Haziran 2009 Cumartesi günü Emet Termal Resort Spa Otelde gerçekleþtirilen tanýtým toplantýsýnda; Kütahya tanýtým filmi, Yatýrým Ýçin Neden Kütahya ve Kütahya da Termal ve Doða Turizmi sunumlarý yapýldý. Burada bir konuþma yapan Kütahya Belediye Baþkaný Mustafa ÝÇA þunlarý ifade etti; Konuklarýmýz Haziran 2009 tarihlerinde gerçekleþtirdiðimiz Kütahya Tanýtým Programýna ve Kütahya mýza hepiniz hoþ geldiniz. Umuyorum ki bu program sonunda; ilimizin tarihi kültürel zenginliklerini, doða harikasý orman örtüsü içinde termal kaynaklarýmýzý, iþbirliði fýrsatlarýný barýndýran maden kaynaklarýmýzý, sanayi, tarým ve hayvancýlýk potansiyelimizi, hepsinden de önemlisi eski dostlarýn buluþmasýný saðlayacak turizm imkânlarýmýzý konuþma þansýný yakalayacaðýz. Ýki günlük yoðun program içinde; siz dostlarýmýzý Türk misafirperverliði ile aðýrlamak istiyoruz. TASCA Derneði; Türk Arap dünyasýnýn tarihin köklü geçmiþine dayanan dostluk ve kardeþliðinde, edebiyat ve sanat alanýndaki ortak kültürünü araþtýrmayý, Türk ve Arap dünyalarý arasýnda bilim, kültür, medya, sanat ve sivil toplum alanlarýnda imzalanmýþ anlaþmalarý hayata geçirme konusunda katkýda bulunmayý amaçlamaktadýr. Bu amaçlar bizlerinde ortak arzusudur. Bilim, teknoloji ve iletiþim çaðýnda ülkeler bir tuþlama mesafesi kadar yakýnlaþmýþtýr. Bizler birbirimizi daha yakýndan tanýdýkça; iþbirliði imkânlarýmýz artacak, geçmiþe dayalý ortak tarihimizden kaynaklanan dostluklar pekiþecektir. Bu iki günlük yoðun program amacýmýz için yeterli deðildir. Gelecekte ilgi duyulan her alanda daha ayrýntýlý ve yeterli süreçte hepinizi tekrar Kütahya mýzda göreceðimizi umuyoruz. Ayrýca Sayýn Muhammed ADÝL beyin bizlere önerdiði, siz büyükelçilerimizin daveti ile ülkelerinizde; Kütahya Günleri Tanýtým Organizasyonu düzenlemekten ve ülkelerimiz, halklarýmýz arasýndaki dostluðun pekiþmesinden de mutluluk duyacaðým. Kütahya halkýmýz adýna tekrar hoþ geldiniz. Güzel anýlarla Kütahya mýzdan ayrýlacaðýnýz inancý ile hepinizi selamlýyorum dedi. Emet teki programýn ardýnda Kütahya ya geçen heyet, burada; Dumlupýnar Üniversitesi, KESTAÞ El Sanatlarý Merkezi, Döner Gazino ve Ulu Camii ni gezerek Emet Termal Resort Spa Otel e geri döndü. Otelde hazýrlanan akþam programýnda; Cemile Gül El Sanatlarý Merkezince hazýrlanan defile gösterisi, Halk Müziði konseri ve Folklor gösterileri misafirler tarafýnda ilgi ile izlendi. 28 Haziran 2009 Pazar günü sabahý, Emet Termal Resort Spa Otelden ayrýlan heyet buradan Emet Eti Bor Tesislerine geçerek yetkililerden Bor Mineralleri konusunda bilgi aldý. Bor tesislerinin gezilmesinin ardýndan Dereli Kaplýcalarý ve Tavþanlý ya giden heyet, Ýlimizdeki incelemelerini Rüstem Paþa El Sanatlarý Merkezi ve Çiniciler Çarþýsýnda yaptýklarý alýþveriþle tamamladýlar. Ziyaretten oldukça memnun olduklarý gözlenen heyet üyeleri, kaldýklarý süre içinde Kütahya halkýnýn gösterdiði misafirperverlik ve içtenlik nedeniyle tüm Kütahyalýlara teþekkür ettiler. Heyet daha sonra kentimizden ayrýldý. KUTSO NE YAPAR? Yurt içinde aradýðýnýz firma adresleri ile üretimine veya hizmetine gerek duyacaðýnýz firmalarýn tespiti 12 AÝDAT BORCU OLAN ÜYELERÝMÝZE ÖNEMLÝ DUYURU BÝRÝKMÝÞ AÝDAT BORÇLARINIZI 27 AÐUSTOS A KADAR ÖDEYÝN, GECÝKME ZAMMININ SÝLÝNMESÝ HAKKINDAN YARARLANIN! Odamýza Aidat borcu olan üyelerimizin bu borçlarýný gecikme zamlarý ile ödemeleri kanun gereðidir. Son çýkan yasa ile, tarihinden önce doðan ve ödenmediði için muaccel hale gelmiþ borçlarýný ödemeyen üyelerden bir defaya mahsus olmak üzere aidat borcunun anaparasýný ödemesi durumunda, aidat borcundan doðan gecikme zammýnýn silinmesi imkâný getirilmiþtir. Gecikme zammýnýn silinmesi imkânýndan yararlanmak üzere, birikmiþ aidat borcunuzun aslýný 27 Aðustos 2009 tarihine kadar ödediðiniz taktirde gecikme zammýnýn silinmesi imkanýndan yararlanmanýz menfaatiniz icabýdýr. Bu kanun tarihinden önce doðmuþ borçlarýnýzý kapsadýðýný, tarihinden sonraki aidat borçlarýnýn gününde ödenmemesi halinde 6183 sayýlý yasaya göre gecikme zammý uygulanmak suretiyle tahsil edileceðinden, bundan böyle gecikme zammýna muhatap kalýnmamasý için aidat borçlarýnýzýn gününde ödenmesi gerektiðini üyelerimizin bilgisine sunarýz.

15 KUTSO.ORG.TR YENÝLENEN YÜZÜYLE YAYINDA ENVER ÖZER KUTSO Yönetim Kurulu Üyesi Güne Baþlarken masamýzýn üzerinde duran gazeteyi okumak yerine haber sitesinde baþlýklara göz atmak,gün içinde defalarca e mail lerimizi kontrol etmek yada herhangi bir ürün almadan önce internette piyasa araþtýrmasý yapmak artýk hepimizin gündelik iþleri arasýnda yer almaya baþladý.ýnternetin hayatýmýzýn her alanýna böylesine girdiði günümüzde,teknolojiye ayak uydurmak,saðladýðý faydalarý mümkün olan en yüksek seviyede kullanmak hepimizin sorumluluklarý arasýna girdi. Bizler de Kutso olarak yeni trendleri yakalamak,daha hýzlý ve kaliteli hizmet verebilmek adýna bir süredir çalýþmalarýný sürdürdüðümüz web sitemizi,yenilenen altyapýsýyla ve arayüzü ile üyelerimizin ve internet kullanýcýlarýnýn hizmetine sunduk. Yaklaþýk altý ay önce baþladýðýmýz çalýþma kapsamýnda;beyin fýrtýnalarý yaparak,farklý düzeylerdeki internet kullanýcýlarýnýn ve üyelerimizin fikirlerini alarak ve dünyadaki tasarým konseptlerini inceleyerek yoðun bir çalýþma sürecini tamamladýk. Ziyaretçilerimizin web sitemizden maksimum düzeyde faydalanabilmesi için hem görselliðe hemde programlama altyapýsýna önem gösterildi.son dönemde en çok kullanýlan Ajax ve CSS gibi kodlamalar ile sayfa geçiþleri saðlandý.web sitemizin ana sayfasýnda gün içinde sýk sýk kullanýlabilecek linkler ve bilgiler yerleþtirildi.odamýz ile ilgili haberler ise yine ana sayfada konumlandýrýldý. Ayrýca,meslek komiteleriyle ilgili haber ve duyurular için,her komiteye baðýmsýz sayfalar oluþturuldu.bu sayfalarda komiteler yaptýklarý çalýþmalarý daha ayrýntýlý olarak duyurabilmektedir. Üyelerimiz sayfasýnda ise geliþmiþ bir arama motoru kullanýldý. Gerek firma ismi gerekse yer bilgileri ile arama yapýlmasýna olanak saðlandý.üyelerimiz bölümünün anasayfasýnda tüm meslek komitelerinin linkleri yerleþtirildi. Üyelerimize kendilerini ve ürünlerini anlatabilecekleri iki sayfa hazýrlandý. Ýsteyen üyelerimiz, bu sayfalarýna, tasarýmlarýný ekleyerek geliþtirebilirler. Konu ile ilgili çalýþmalarýmýz sürekli devam edecek olup sizlerin geri bildirimleri sitemizin geliþmesinde bizlere yardýmcý olacaktýr. Sitemizle ilgili görüþlerinizi bekliyor, iyi çalýþmalar diliyorum. FAHRÝ HEMÞEHRÝMÝZ TÜRSAB BAÞKANI BAÞARAN ULUSOY KÜTAHYAMIZI TANITMAYA DEVAM EDÝYOR Fahri hemþerimiz ve Türkiye Seyahat Acenteleri birliði Baþkaný Sayýn Baþaran ULUSOY, 2 temmuz 2009 perþembe günü saat de TGRT HABER televizyonunun konuðu oldu. Baþaran ULUSOY, Türkiye nin tarihi ve turistik yerlerinden bahsettiði programda; ülkemizde gelecek nesillere yatýrým yapmak istiyorsak, tarihimize sahip çýkmamýz gerektiðini ve bunun için tanýtýmýn þart olduðu gerçeði üzerinde durdu. Baþaran ULUSOY programda, 7000 yýllýk bir tarih ve kültür kenti olan Kütahya mýzýn tarihi, kültürel ve doðal zenginliklerinden bahsederek tanýtýmýna katkýda bulundu. 13

16 ZAFER BAYRAMI, KURTULUÞUN DÝYARINDA HEYECANLA KUTLANACAK. KUTSO KUTLAMA TÖRENLERÝNDE GÖREV ALACAK 30 Aðustos Zafer Bayramý ve Kütahya nýn Kurtuluþunun 87. Yýldönümü kutlama programý toplantýsý 10 Temmuz 2009 Cuma günü saat da Vali Yardýmcýsý Günay Özdemir baþkanlýðýnda yapýldý. 30 Aðustos Zafer Bayramý ve Kütahya nýn Kurtuluþunun 87. Yýldönümü kutlama programýnýn görüþüldüðü toplantýda ilk olarak önceki toplantýda alýnan kararlarýn uygulanmasý ve yapýlacak çalýþmalar görüþüldü. Vali Yardýmcýsý Günay Özdemir Baþkanlýðýnda yapýlan toplantýya Hava Er Eðitim Tugay ve Garnizon Komutanlýðý, Belediye Baþkanlýðý, DPÜ Rektörlüðü temsilcileri, Dumlupýnar Kaymakamý, Daire Amirleri, ilgili Ýlçe Belediye Baþkanlarý ve Sivil Toplum Kuruluþ Temsilcileri katýldý. Toplantýya, Odamýzý temsilen Yönetim Kurulu Üyemiz Mehmet ATAKAN katýldý. Toplantýda, 30 Aðustos 2009 Zafer Bayramý ve Kütahya nýn düþman iþgalinden kurtuluþunun 87. yýldönümü kutlama programýna, Valilik önünde Atatürk Anýtýna Çelenklerin sunulmasý ile baþlanýlmasýna, ayný saatte Dumlupýnar Kaymakamý tarafýndan Dumlupýnar Ýlk Hedef Anýtýna çelenk sunulmasýna, Garnizon Komutanlýðýnca tebriklerin kabulüne, ardýndan Dumlupýnar Þehitliðine Vali Yardýmcýlarý ve Altýntaþ Kaymakamý tarafýndan Zafertepeçalköy de Kýrýkkaðný ve Üç Komutan Anýtý na, Yüzbaþý Þekip Efendi Anýtýna, Üçtepeler Anýtýna Çelenk Sunulmasýna, Çelenk Sunma Programýný takiben Dumlupýnar Ýlçesinde Kutlama Töreni, Zafertepe-Zafer Anýtýna Çelenk Sunma Töreni ve Ýl Merkezinde saat 17:00 de yapýlacak Kütahya nýn Düþman Ýþgalinden Kurtuluþunun 87. Yýldönümü kutlama törenleri ile program devam edecek. Kutlama programý etkinlikleri çerçevesinde, 30 Aðustos Milli Piyango Çekiliþi ve TRT sanatçýlarýnýn vereceði konser akþamý ve Zafertepeçalköy Beldesi ve Dumlupýnar Ýlçesinde yapýlacak törenlere intikallerde, yol güzergâhýnda izdiham, trafiði aksatýcý týkanma vb. problemler yaþanmamasý için gerekli tedbirler alýnarak, ilgili yerlere duyurular yapýlacak. Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðünce kutlama haftasý boyunca çeþitli spor etkinlikleri ve yarýþmalar ile Büyük Zafer Koþusu, III.Uluslararasý Zafer Yolu Bisiklet Turu organizasyonu düzenlenecek. 26 Aðustos 30 Aðustos tarihleri arasýnda yerel radyo ve televizyonlarda günün anlam ve önemini anlatan programlar, belgesel film, haftanýn anlamýna uygun film gösterimleri yapýlacak. Ýl Tarým Müdürlüðü ve Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü gibi kuruluþlar tarafýndan, tören alaný civarýnda ve askeri personel ile halkýn bulunacaðý alanlarda, gerekli saðlýk ve çevre tedbirleri alýnacak. Dumlupýnar Üniversitesi Rektörlüðünce yerel radyo ve televizyonlarda yayýmlanmak üzere açýk oturum, konferans gibi haftanýn anlamýyla ilgili programlar ile 28 Aðustos 2009 günü Belediye Kültür Sarayý Konferans Salonunda, günün anlam ve önemli ile ilgili panel/konferans düzenlenecek. Þeref Zafer Yolu Kurtuluþ Projesi kapsamýnda 81 Ýlden gelecek öðrencilerin katýlýmý ile 28 Aðustos 2009 günü saat arasýnda Bayýndýrlýk ve Ýskân Ýl Müdürlüðü-Valilik Önü-Dönenler Cami arasýnda yürüyüþ düzenlenecek. Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðünce, kutlama haftasý boyunca resim sergisi ile Þehit Sancaktar Mehmetçik Anýtý Temel Atma Töreni Nutuklarý ve Ýstiklal Harbinde Kütahya-Eskiþehir Muharebelerinden Bir Kesit isimli kitaplarýn basýmýnýn yapýlarak yayýmlanmasý gibi çeþitli kültürel etkinlikler düzenlenecek. Kültür Bakanlýðýnca her yýl düzenlenen ve bu yýlda düzenlenmesi planlanan Zafer Yolu etkinlikleri kapsamýnda Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü ile Kütahya, Altýntaþ, Zafertepeçalköy ve Dumlupýnar Belediye Baþkanlýklarýnca gerekli hazýrlýklar yapýlacak. Osmangazi Elektrik Daðýtým Ýl Müdürlüðünce tören alaný ve su temininin saðlandýðý kuyu için jeneratörlerin tedarik edilmesini saðlayacak. Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü Atakent Ýlköðretim Okulunun ülke çapýnda düzenlediði Dumlupýnar 1922 Atatürk Zafertepe de konulu yarýþmada sergilenmeye deðer görülen 70 adet eser, tarihinde Cumhuriyet Caddesi-Sevgi yolu üzerinde, tarihinde ise Dumlupýnar Müzesinde sergilenecek. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odamýz ile Kütahya Ticaret Borsasý tarafýndan, þapka, bayrak ve t-shirt hazýrlanacak. Tören yapýlacak mahalleler, tüm alanlar ve anýtlarýn, yollarýn bakýmý ile, aydýnlatma, temizlik vb. onarýmlarý yapýlacak. Toplantýda alýnan kararlarýn uygulanmasý ve ayrýntýlý programlarýn belirlenerek yürütülmesi amacýyla Vali Yardýmcýsý Baþkanlýðýnda, Garnizon Komutanlýðý, Belediye Baþkanlýðý, Dumlupýnar Üniversitesi, Ýl Jandarma Komutanlýðý, Ýl Emniyet Müdürlüðü, Ýl Özel Ýdare Genel Sekreterliði, Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü, Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü, Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü, Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü temsilcilerinin katýlýmý ile Alt Çalýþma Komitesi oluþturuldu. 14

17 ÝSMET GÜRAL, TBMM ÖDÜLÜNÜ ALDI Güral Porselen Yönetim Kurulu Baþkaný ve Macaristan Fahri Konsolosu Ýsmet Güral a TBMM ce layýk görülen üstün hizmet ödülü 13 Temmuz 2009 tarihinde TBMM de düzenlenen törenle verildi yýlýndan beri Türkiye'nin geliþimi, uluslararasý alanda tanýtýmý ve halkýn refahý için yararlý hizmetlerde bulunanlara verilen Meclis Üstün Hizmet Ödülleri, bu yýl da sahiplerini buldu. 6'sý dernek ve vakýf, 62'si sivil toplum ve þahýs olmak üzere toplam 68 ödülü alan isimler arasýnda Ýsmet GÜRAL da var. TBMM Baþkanlýk Divaný tarafýndan 2009 Yýlý TBMM Onur ve Üstün Hizmet Ödülüne ilimizden layýk görülen Ýsmet Güral, Nurullah Koyuncuoðlu ve Ahmet Uluçay oldu. Ahmet ULUÇAY un ödülünü oðlu Ýdris Uluçay ve film yapýmcýsý Tayfun Delice, TBMM Baþkaný Köksal Toptan ýn elinden aldý. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Baþkanlýk Divaný tarafýndan yapýlan deðerlendirmelerde 2009 yýlý Onur Ödülü ve Üstün Hizmet Ödülünü alacaklara ödülleri düzenlenen törenle verildi. TBMM Tören Salonunda düzenlenen ödül töreninde ilimizden Ýsmet Güral, Nurullah Koyuncuoðlu ve Ahmet Uluçay ýn oðlu Ýdris Uluçay ve film yapýmcýsý Tayfun Delice "TBMM Üstün Hizmet Ödülü" alanlar arasýnda yer aldý. 160 kiþi, dernek ve vakfýn aday gösterildiði Onur ve Üstün Hizmet Ödülü, TBMM Baþkanlýk Divaný tarafýndan yapýlan deðerlendirme sonucunda, Ülkemizin çeþitli illerinde milletine, ülkesine, þehrine hizmet etmiþ 6'sý dernek ve vakýf, 62'si þahýs olmak üzere toplam 68 sivil toplum örgütü ve þahsa verilmesi kararýnýn alýndýðýný açýklayan TBMM Baþkaný Köksal Toptan; Üstün Hizmet Ödül Töreni'nin, hayýrseverlerin ve seçkin sivil toplum örgütlerinin toplumsal sorumluluk bilinciyle üstlendikleri rollere devlet ve toplum olarak duyulan saygýnýn ve minnettarlýðýn ifadesi olduðunu kaydeden Toptan, baþkalarýnýn dertleriyle dertlenmek, komþusunu düþünmek, yetimi, aç ve fakiri gözetmek, eðitimi yüce bilmek ve toplumsal ilerlemeye katký saðlamak gibi hasletlerin, milletin en temel özellikleri olduðunu ifade etti. Milli iradenin yaþam bulduðu TBMM'nin milletten aldýðý büyük sorumluluðun bilinciyle, böylesi yardým ve hizmet faaliyetleri içerisinde olan vatandaþlarý desteklediðini anlatan Toptan, "Bu, Meclisimizle halkýmýzýn, sivil toplum örgütlerimizin, iþ çevreleri ve hamiyet sahibi vatandaþlarýmýzýn kaynaþmasýna dair güzel bir örnektir" dedi. "Bugün gerçekleþtirdiðimiz ödül töreni de bu birlikteliðimizin, kaynaþma ve iþ birliðinin önemli örneklerindendir. Burada en büyük pay hamiyet sahibi, hizmet gönüllüsü milletimiz için çalýþan hayýrseverlerimizindir. Onlar içlerindeki duyarlýlýk ve millet sevdasýný hizmet meþalesine dönüþtürmüþler, bütün topluma, kendilerinden sonraki kuþaða örnek olmuþlardýr. O yüzden, kendilerine, örnek olduklarý, öncülük ettikleri, bu davranýþ ve hizmetler için minnet ve þükran borçluyuz. Ben hepimize örnek olan bu deðerli insanlara, herkes adýna teþekkür ediyorum. Milletimize hizmet için servetlerini, kazançlarýný harcayan siz deðerli insanlara bu ödülleri gururla ve onurla veriyoruz. Yaptýðýnýz yardýmlarýn ne kadar deðerli olduðunu, milletine hizmet edenlerin ne kadar ulvi insanlar olduðunu göstermek için, küçük ama anlamýnýn büyük olduðunu düþündüðümüz bu ödülü sizlere takdim ediyoruz. TBMM olarak sizlerin yanýnda olduðumuzu bilmenizi istiyoruz. Hepinize uzun, huzurlu ve böylesi hayýrlarla dolu ömür diliyorum. Umuyorum ki, sizin varlýðýnýz diðer insanlara örnek olacak ve ülkemizde yardýmsever insanlarýn sayýsý her geçen gün daha da artacaktýr TBMM Kuruluna bildirilen adaylar arasýndan TBMM Baþkanlýk Divaný'nca yapýlan deðerlendirme sonucunda, Kütahya Valiliði tarafýndan aday gösterilen Ýsmet Güral, Nurullah Koyuncuoðlu ve Ahmet Uluçay ýn ödülünü oðlu Ýdris Uluçay ve film yapýmcýsý Tayfun Delice, TBMM Baþkaný Köksal Toptan ýn elinden aldý. Törende Kütahya Valisi Þükrü Kocatepe, Kütahya Milletvekilleri Dr. Soner Aksoy, Prof. Dr. Alim Iþýk, Ýçiþleri Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý Mustafa Tekmen, Ýsmet Güral ve ailesi, Nurullah Koyuncuoðlu ve ailesi ile Ahmet Uluçay ýn oðlu Ýdris Uluçay bulundu. TBMM Baþkaný Köksal Toptan ve üst düzey yöneticilerin katýldýðý törenle ödülünü alan Ýsmet Güral Þahsýma tevdi edilen bu ödülü almaktan dolayý büyük bir onur duydum. Hayatým boyunca en deðerli aný olarak muhafaza edeceðim þeklinde konuþtu. Ýsmet Güral a bugüne kadar Macaristan ýn en büyük niþaný, Macaristan Cumhurbaþkaný tarafýndan törenle verilmiþti. Ýsmet Güral a bu güne kadar üstün hizmetleri, sosyal, kültürel ve sanayi sektöründeki baþarýlarýndan dolayý çeþitli kurum ve kuruluþlar tarafýndan ödüller verildi yýlý Üstün Hizmet Ödüllerini 6"sý dernek ve vakýf, 62"si þahýs olmak üzere toplam 68 sivil toplum örgütü ve þahýs aldý. TBBM Baþkanlýk Divaný tarafýndan verilen Onur Ödülü ve Üstün Hizmet Ödülleri ülkesine eðitim ve saðlýk baþta olmak üzere çeþitli alanlarda hizmet eden hayýrseverlere her yýl düzenlenen törenle veriliyor. Kütahyalý iþ adamý Nurullah Koyuncuoðlu, ödülünü almadan önce Toptan'a, 17 yýl önce milli eðitim bakaný iken çekilen fotoðraflarý verdi. Toptan, "17 yýl önce ben bakan olarak yine ödül veriyordum, o da ödül alýyordu. Bizim iþimiz bu..." dedi. "Karpuz Kabuðundan Gemiler Yapmak" filmiyle festivallerde ödül alan Ahmet Uluçay, rahatsýzlýðý nedeniyle törene katýlmazken, Yönetmen Atalay Taþdiken, sinemanýn da "üstün hizmet" sayýlmasýndan duygulandýðýný vurguladý. 15

18 KÖÞE YAZISI AÞKIN RÝFAT HELVACIOÐLU KUTSO Meclis Üyesi Bu ay ki sayýmýzda, Meclis Üyemiz Aþkýn Rifat HELVACIOÐLU nun Aile Þirketlerinde Sorunlar ve Þirket Sistemleri konulu sunum metnini yayýnlýyoruz. MECLÝSTEN BÝR SES; AÝLE ÞÝRKETLERÝNDE SORUNLAR VE ÞÝRKET SÝSTEMLERÝ Sizlerle paylaþmak istediðim konu, aile þirketlerindeki sorunlar ve þirket sistemleri hakkýnda olacak. Televizyonda, izlediðim bir programda, firma sahibi yüksek ücretlerle yurtdýþýndan þirket yapýsýndaki hatalarý çözmesi için uzmanlar getirtir. Çok yüksek ücretlere. 10 gün içinde raporlar hazýrlanýr. Sonuç çok gerçekçidir. Türkiye de Baba patron, Oðlu hovarda, Torunu ayakkabý boyacýsý, yani sýfýrdan patron oluyor. Aile þirketlerindeki en büyük sorun, sistemsizliktir. 5-6 yýl öncesine kadar dükkan komþularýmýz vardý. Karþý karþýya, herkes idrisler diye bilirdi. Ýdris-Sabri-Ahmet Uðurlar. 3 kardeþ, tam 50 sene ticaret yaptýlar. Ýdris büyük, Ahmet küçük, Sabri ortancaydý. Birbirlerine kýrýldýklarýný ne duydum, ne gördüm. Onlarýn sistemleri çok güzeldi. Ahmet amca, saat 7.30 haberlerini dinler dükkaný açardý. Ýdris amca, saat da gelir akþamüstü saat 5 de giderdi. Sabri amca ise vakit buldukça gelirdi. Çünkü hayvancýlýk yapardý. Kazandýðý parayý dükkana getirirdi. Dükkandan aylýk maaþ alýrlardý. Mutfak ihtiyaçlarýný kendi dükkanlarýndan para ile alýrlardý. Hepsinin çocuklarý okudu. Kendi iþlerini yaptýlar. Aðabeyleri vefat edince, Ahmet amca tek baþýna kaldý. O da 1-2 sene sonra yoruldu. Dükkaný sattý, parayý üçe böldü. Kuruþuna kadar daðýttý. Bizde 50 senelik komþumuzdan olduk. Ýdris Amca, BAÐ- KUR dan emekliydi. Vefat edinceye kadar aldýðý emekli maaþýný çocuklarý, yeðenleri ve torunlarý arasýnda daðýtýrmýþ. Bu sistemin adý Ýdrisler. Daha önce, Odamýzca düzenlenen, Kayseri OSB gezisine katýlmýþtým. Kayseri Sanayi Odasý Baþkaný Mustafa BOYDAK a, sisteminiz nasýl diye soru sordular. Cevabý; liderini takip et oldu. Aðabesi Hacý BOYDAK ý kürsüye davet etti. Hacý BOYDAK bir yýlsonu gecesiydi diye anlatmaya baþladý. Babamla amcam odada tartýþýyordu. Ben, kardeþlerim ve amcamýn çocuklarý, kapýnýn dýþýnda aðlaþýyorduk. Amcam imalat yapar, babam da satardý. Birbirlerini tamamlamýþlardý. Amcam uyumlu, babam çok sertti. Babam çok yoruldum, çocuklar büyüdü dediði an cesaretimi toplayýp kapýyý açtým. Amcam çocuklara devir edelim, babamda tamam dedi. Kardeþlerim, iki amca çocuðu, iki usta, iki de baba dostu ortaklarýmýz. Mustafa BOYDAK, kendi aramýzda sorgularýz ama liderimizi takip ederiz. Ne derse yaparýz. Bu da Kayseri sistemi, dedi. Bizim sistemimiz 4-5 sistemin birleþmesiyle oluþur. Sistem kurmak zor deðildir. Gurur ve kaprisler bir kenara býrakýldýðý zaman, lider bulunduðu zaman, okumuþ çocuk þirkette maaþlý çalýþtýðý zaman, taþýn altýna elini deðil, kafasýný koyan kardeþlerle, iþini kendi iþi gibi tutan karakterli ustalarla. Bunlar bulunmaz ve olmaz gibi düþünme, iþin erbabýný bulasýya kadar uðraþ. Bulunca elinden kaçýrma kýymet bil. Atalarýmýz çok güzel söylemiþ. Gülün dahi dikeni vardýr. Babamýn da bize bir-iki sözü vardýr. Evlat büyümeden Ata rezil olmaz. Siz de adam olursanýz, ben görmem. Bizler çevremize bakýp baba-oðul, iki-üç kardeþ, iki-üç ortak çalýþanlarýn sistemlerinden ders çýkarmalýyýz. Kardeþler arasýnda ya çok para kazanýldýðý zaman, ya da az para kazanýldýðý zaman sorun çýkar. Anne-baba, büyük çocuða lider gözüyle bakar. Zaman geçtikçe çocuklarý arasýnda ayrým yapamaz. Hepsinin ayrý özellikleri olduðunu ve birbirlerini tamamlamasýný ister. Lider küçük kardeþ ise, büyük iki aðabey kompleks yapmadan destek vermeli, küçük kardeþin de onlardan daha fedakar olmasý lazýmdýr. Daima büyüklerinin fikrini alýp son sözü söyleyebilmelidir. Liderin aðzýndan hiçbir zaman bilmiyorum, haberim yok, farkýnda deðilim sözlerini duyamazsýnýz. Büyük sorun ise; þirket bölünmesidir. Hem sermaye, hem de ürün olarak küçülmektir. Bizim firmamýz bölünen firmalar yüzünden bir adým öne çýktý. Daralmadan fazla etkilenmedik. Kaliteli ürünleri az karla satarak, rekabet ettiðimiz firmalarýn üretimi artýrmalarýný engelledik. Kardeþler hiçbir zaman ayrýlmayý akýllarýndan geçirmemelidir. Lider bunu koz olarak kullanmamalýdýr. Çok kardeþli veya ortaklý iþletmelerde iþ bölümü çok önemlidir. Herkes vazifesini elinden geldiði kadar yapmalý ve yardýmlaþmalýdýr. Ýki kardeþ, iki arkadaþ, iki dost, iki ortak tartýþsa üçüncü bir þahýs çýkýp bunlarý barýþtýrmasý lazýmdýr. Çevremizde ayrýlmaya ve bölünmeye kalkan firma ve kardeþler varsa bizlere çok iþ düþüyor. Birine gidip sen çok çalýþýyorsun, her iþi sen yapýyorsun, öbürüne gidip sen olmazsan bu firma batar, sen büyüksün, herkes seni biliyor demek çok büyük yanlýþ olur. Her zaman biz iki kiþi arasýnda uzlaþmacý vazifesi görmeliyiz. Biri çok çalýþýp, öbürü az çalýþsa dahi üçüncü kiþi gece gündüz düþünüp bir an evvel çözüm üretmesi lazýmdýr. Aðabey-kardeþ arasýndaki sorunlar zamana býrakýlmamalýdýr. Sorun en geç 1-2 gün içinde çözülmelidir. Zamana býrakýlmaz, çünkü üçüncü kiþi bulunmayabilir. 16

19 MESLEK KOMÝTELERÝ, FÝKÝR ÜRETEREK, SORUNLARA ÇÖZÜMLER GELÝÞTÝRÝYOR HARUN YURDAGÜL KUTSO Yönetim Kurulu Üyesi Odamýz seçimleri neticesinde oluþan 16 adet meslek komitelerimiz, düzenli aralýklarla olaðan toplantýlarýný gerçekleþtirdi. Meslek Komitelerinden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak, her ay olduðu gibi, KUTSO dergimizin bu sayýsýnda da; 16 adet meslek komitemizin yaptýðý toplantýlar, çalýþmalar ve bunlarýn sonuçlarý hakkýndaki bilgileri sizlerle paylaþacaðýz. GIDACILAR, SEKTÖRÜ DEÐERLENDÝRDÝ Birinci meslek komitesinde yer alan ve gýda ticareti sektöründe faaliyet gösteren üyeler, olaðan meslek komite toplantýsýný, odamýzda yaptý. Naime Göker Ekim in baþkanlýðýný yaptýðý komite, sektörün genel deðerlendirmesinin yapýlmasý ile toplantýya baþladý. Daha sonra, Kütahya ilindeki fast food sektörü hakkýnda genel deðerlendirme yapýldý. Ayrýca, Kütahya ya gelmesi muhtemel, marketler zinciri þubeleri hakkýnda deðerlendirme ve müzakere yapýldý. TARIM HAYVANCILIK VE GIDA ÝMALATI SEKTÖRÜ MESLEK KOMÝTESÝ TEMSÝLCÝLERÝ BURSA ALARA FÝDAN FÝRMASINI ZÝYARET ETTÝ Ýkinci meslek komitesinde yer alan ve tarým, hayvancýlýk, gýda imalatý sektöründe faaliyet gösteren üyeler, olaðan meslek komite toplantýsýný, odamýzda yaptý. Faruk IÞILDA nýn baþkanlýðýný yaptýðý komitede, toplantýlara katýlýma devam etmeyen komite üyelerinin, üyeliklerinin düþürülmesi ve boþalan üyeliklere, yedek üyelerin çaðýrýlmasý hususunda karar alýndý. Ayrýca Bursa da faaliyet gösteren, Alara Fidancýlýk Limited Þirketi ne yapýlan inceleme gezisi ile ilgili deðerlendirme ve bilgi sunumu yapýldý. Yapýlan gezi sonucunun olumlu etkileri müzakere edildi ve bu konuda ev sahibi firmaya odamýz yönetim kurulu tarafýndan teþekkür yazýsý yazýlmasýna karar verildi. YAPI VE YAÞAM SEKTÖRÜ, SORUNLARINA ÇÖZÜM ARIYOR Üçüncü meslek komitesinde yer alan, yapý ve yaþam sektöründe faaliyet gösteren üyeler, olaðan meslek komite toplantýsýný, odamýzda yaptý. Gürkan TUNÇ un baþkanlýðýný yaptýðý komitede, toplantýlara katýlýma devam etmeyen komite üyesinin, üyeliðinin düþürülmesi ve boþalan üyeliðe, yedek üyenin çaðýrýlmasý hususunda karar alýndý. Ayrýca sektörde faaliyet gösteren üyeler için önem arz eden, müteahhitlik firmalarýnýn yaptýklarý iþler karþýlýðýnda hak ediþlerinin, ödeme yapacak kurum tarafýndan aksamasý ve gecikmesi konusu müzakere edilerek, konunun çözümü için Odamýz Yönetim Kuruluna iletilmesine karar verildi. ÝNÞAAT MALZEMELERÝ VE TESÝSATI SEKTÖRÜ KOMÝTESÝ, VARLIK BARIÞI YASASINI DEÐERLENDÝRDÝ Odamýz dördüncü meslek komitesinde yer alan, inþaat malzemeleri ve tesisatý sektöründe faaliyet gösteren üyeler, olaðan meslek komite toplantýsýný yaptý. Mustafa KIZIKLIOÐLU nun baþkanlýðýný yaptýðý komitede, Varlýk Barýþý ile ilgili yasa müzakere edilerek, ilgili yasanýn süresinin Eylül ayýna uzatýlmasý sebebiyle, ayrýntýlý olarak üyelerimize bilgi aktarýlmasý kararý alýndý. Aðustos ayý toplantýsýnýn yaz dönemi olmasý sebebiyle, Aðustos ayý toplantýsýnýn Eylül ayý ile birleþtirilerek yapýlmasýna karar verildi. KUTSO NE YAPAR? Ýlimizdeki kadýn giriþimci potansiyelinin ekonomiye kazandýrýlmasýný saðlamak 17

20 OTOMOTÝV, ULAÞTIRMA VE AKARYAKIT KOMÝTESÝ, SEKTÖR DEÐERLENDÝRMESÝ YAPTI Odamýz beþinci meslek komitesinde yer alan, otomotiv, ulaþtýrma ve akaryakýt sektöründe faaliyet gösteren üyeler, olaðan meslek komite toplantýsýný, odamýzda yaptý. Derya ÇERKEÞ in baþkanlýðýný yaptýðý komitenin, bu ayki komite toplantýsý, sektörün genel deðerlendirmesinin yapýlmasý ile baþladý. Akaryakýt ve madeni yað sektöründe faaliyet gösteren üyelerin, üretimdeki kullaným oranlarýna dair karar alýnarak, yönetim kuruluna arzýna karar alýndý. MOBÝLYA, DERÝ VE TEKSTÝL SEKTÖRÜ ÜYELERÝNÝN, KÜTAHYA ÝLE ÝLGÝLÝ FAALÝYETLERÝ DEVAM EDÝYOR Odamýz altýncý meslek komitesinde yer alan, mobilya, deri ve tekstil sektöründe faaliyet gösteren üyeler, olaðan meslek komite toplantýsýný, odamýzda yaptý. Fikret ÖNCÜL ün baþkanlýðýný yaptýðý komite toplantýsýna, sektörün genel deðerlendirmesinin yapýlmasý ile baþlandý. Pekmez Pazarý civarýnýn üstünün kapatýlmasý ile ilgili Kütahya Belediyesi tarafýndan yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi almak üzere ve alýnan bilgileri bir sonraki toplantýda komiteye aktarmak üzere, komite üyeleri Kamuran ARAT ve Ahmet UYGUR un görevlendirilmesine karar verildi. Baþka illerde yapýlan Alýþveriþ günleri tarzýndaki kampanya detaylarýnýn komite üyesi Selda GÜNÇELÝK ile Rasim ÇORUH tarafýndan araþtýrýlarak bilgi toplanmasý ve bilgi aktarýlmasýna karar verildi. Ramazan ve Kurban Bayramý öncesinde þehrimizde kurulan Ýþporta Pazarýnýn, komite üyelerinin talepleri doðrultusunda, fuar alanýna kurulmasý konusunun Yönetim Kuruluna sunulmasýna karar verildi. SERAMÝK-PORSELEN SEKTÖRÜ, YENÝLENEBÝLÝR ENERJÝ KAYNAKLARI ÝLE ÝLGÝLÝ SANAYÝNÝN TEÞVÝK EDÝLMESÝ KONUSUNDA ÖNEMLÝ GÝRÝÞÝMLER YAPTI Odamýz yedinci meslek komitesinde yer alan, porselen-seramik sektöründe faaliyet gösteren üyeler, olaðan meslek komite toplantýsýný, odamýzda yaptý. Mustafa KIRATLI nýn baþkanlýðýný yaptýðý komitenin, bu ayki komite toplantýsýnda, sektörü ilgilendiren konularda genel deðerlendirme yapýldý. Toplantýlara katýlýma devam etmeyen komite üyesinin, üyeliðinin düþürülmesi ve boþalan üyeliðe, yedek üyenin çaðýrýlmasý hususunda karar alýndý. Ülkemizde uygulanacak ve iþ dünyasýný yakýndan ilgilendiren Yeni Teþvik sistemi müzakere edildi. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý ile ilgili Sanayinin teþvik edilmesi konusunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý, Enerji Piyasasý Düzenleme Kurulu, T.B.M.M. Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Baþkanlýðý ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliðine, odamýz tarafýndan yazý yazýlmasýna karar verildi. Ayrýca çiniciler çarþýsýnýn durumu müzakere edildi. Haziran ayý sonunda ilimizde gerçekleþtirilen TASCA-Arap heyeti organizasyonu hakkýnda komite üyesi M.Hüsnü HAYDAROÐLU deðerlendirmelerde bulundu. DOÐAL KAYNAKLAR VE ENERJÝ SEKTÖRÜ, MADEN KANUNU TASARISINI DEÐERLENDÝRDÝ Odamýz sekizinci meslek komitesinde yer alan, doðal kaynaklar ve enerji sektöründe faaliyet gösteren üyeler, olaðan meslek komite toplantýsýný, odamýzda yaptý. Hüseyin MALTAÞ ýn baþkanlýðýný yaptýðý komitenin toplantýsýnda, Madencilik Piyasasý Kanun Tasarýsý nýn deðerlendirilmesinin yapýlmasý neticesinde, manyezit, dolomit madenlerinin Yeni Teþvik Kapsamýna alýnmasý için komite olarak çalýþma yapýlmasý kararý alýndý. Madencilik Piyasasý Kanun Tasarýsý üzerinde yapýlmasý gereken deðiþiklikler müzakere edildi ve diðer toplantýlarda da müzakerelerin devamýna karar verildi. KUTSO NE YAPAR? Ýlimizdeki genç giriþimci potansiyelinin ekonomiye kazandýrýlmasýný saðlamak 18

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduðunuz terbiye ve irfan ile insanlýk ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kýymetli timsali olacaksýnýz. Kütahya

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Ekonomik kalkýnma, Türkiye'nin hür, baðýmsýz, daima daha kuvvetli, daima daha refahlý Türkiye idealinin bel kemiðidir. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Þubat 2010 Yýl :

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Mart 2010 Yýl:13 Sayý:3 KUTSO ANAOKULU YAPILIYOR BURSA LI YATIRIMCILAR KÜTAHYA HEYETÝNCE ZÝYARET EDÝLDÝ KAGÝK ÝN BAÞARILI MODELLERLE ELELE

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

YÖNETÝMDEN MAARÝF DAVAMIZ VE EÐÝTÝMÝMÝZ ÝSMET ÖZOTRAÇ KUTSO Yönetim Kurulu Baþkan Vekili 1 YÖNETÝMDEN Eylül 2009 Yýl :12 Sayý : 156 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý KUTSO DERGÝSÝ Sahibi Kütahya Ticaret

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

YÖNETÝMDEN TEÞVÝKLER KAMU TAÞINMAZLARININ YATIRIMLARA TAHSÝSÝ VE 4706 SAYILI TEÞVÝK KANUNU UYGULAMALARI Yatýrým Teþvik Kanunu kapsamýnda Kütahya mýz 3. bölgede yer almaktadýr. 4706 sayýlý Kanunun Ek- 3

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Sayýn Üyemiz, yeni yýlýnýzý en içten iyi dileklerimizle kutlar, saðlýk, baþarý, mutluluklar dileriz. Denebilir ki, hiçbir þeye muhtaç deðiliz, yalnýz bir tek þeye ihtiyacýmýz var: Çalýþkan olmak! Servet

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ Bakan Yýlmaz STK Platformu toplantýsýna katýldý UYMAZ: TÝCARET SAÐLAM YAPILMALIDIR Bu ayki röportaj köþemizde Kalkýnma Bakaný Elazýð Ticaret Borsasý Baþkan Cevdet Yýlmaz, Elazýð yardýmcýsý Mustafa Uymaz'a

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

BASIN KÖÞESÝ

BASIN KÖÞESÝ Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Þubat 2011 Yýl:13 Sayý:169 Tüccar milletin emeði, üretimini kýymetlendirmek için eline ve zekasýna emniyet edilen, bu emniyete liyakat

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Mali Anayasa Uçar DEMÝRKAN 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11

03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11 03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11 03 Þubat 2011 Perþembe Kemal AKAR Ýl Baþkan Yard. Ekonomi Ýþleri EKONOMÝDE GELÝÞMELER Kiþi Baþýna Milli Gelir 10 Bin Dolarý Aþtý Teþkilatýmýzýn

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Yýl: 2015 Sayý: 186 1 Ýçindekiler 9 53 74 18 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ocak-Haziran 2015 Yýl :13 Sayý : 186 Üç ayda bir yayýnlanýr.

Detaylı