Ek 5. Denetçi Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ek 5. Denetçi Raporu"

Transkript

1 Ek 5 Denetçi Raporu

2 1 OCAK - 31 ARALIK 2006 HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE FNANSAL RAPOR LE BAIMSIZ DENETM RAPORU

3 BAIMSIZ DENETM RAPORU Türkiye Halk Bankası A.. Yönetim Kurulu na Ankara 1. Türkiye Halk Bankası A.. nin ( Banka ) 31 Aralık 2006 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide bilançosu ile aynı tarihte sona eren döneme ait konsolide gelir tablosu, nakit akım tablosu ve özkaynak deiim tablosunu ve önemli muhasebe politikaları ile dier açıklayıcı notların bir özetini denetlemekle görevlendirilmi bulunuyoruz. Banka Yönetim Kurulunun Sorumluluuna likin Açıklama: 2. Banka Yönetim Kurulu, rapor konusu finansal tabloların 1 Kasım 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerinin Saklanmasına likin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Türkiye Muhasebe Standartları ile Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilikin yayımlanan dier yönetmelik, açıklama ve genelgelere uygun olarak ve hata ya da suistimal dolayısıyla önemlilik arz eden ölçüde yanlı bilgi içermeyecek ekilde hazırlanmasını ve sunulmasını salayacak bir iç kontrol sistemi oluturulması, uygun muhasebe politikalarının seçilmesi ve uygulanmasından sorumludur. Yetkili Denetim Kuruluunun Sorumluluuna likin Açıklama: 3. Baımsız denetimi yapan kurulu olarak üzerimize düen sorumluluk, denetlenen finansal tablolar üzerinde görü bildirmektir. Finansal tabloların önemlilik arz edecek ölçüde bir hata içermediine ilikin makul güvence salayacak ekilde baımsız denetim planlanmı ve gerçekletirilmitir. Baımsız denetimde; finansal tablolarda yer alan tutarlar ve finansal tablo açıklama ve dipnotları hakkında denetim kanıtı toplamaya yönelik denetim teknikleri uygulanmı; bu tekniklerin seçimi mesleki kanaatimize göre yapılmı, ancak, duruma uygun denetim teknikleri, finansal tabloların hazırlanması ve sunumu sürecindeki iç kontrollerin etkinlii dikkate alınarak ve uygulanan muhasebe politikalarının uygunluu deerlendirilerek belirlenmitir. Aaıda belirtilen baımsız denetim görüünün oluturulması için yeterli ve uygun denetim kanıtı salanmıtır.

4 Baımsız Denetçi Görüü: 4. Görüümüze göre, iliikteki finansal tablolar, bütün önemli taraflarıyla, Türkiye Halk Bankası A.. nin 31 Aralık 2006 tarihi itibarıyla mali durumunu ve aynı tarihte sona eren döneme ait faaliyet sonuçları ile nakit akımlarını 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 37 nci maddesi gereince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına ve BDDK tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilikin yayımlanan dier yönetmelik, açıklama ve genelgelere uygun olarak doru bir biçimde yansıtmaktadır. DRT BAIMSIZ DENETM VE SERBEST MUHASEBEC MAL MÜAVRLK A.. Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Ankara, 8 Mart 2007 Sibel Türker Sorumlu Ortak Badenetçi

5 31 ARALIK 2006 TARH TBARYLE HAZIRLANAN YIL SONU KONSOLDE FNANSAL RAPORU 1. Ana Ortaklık Banka nın Yönetim Merkezinin Adresi : Söütözü Mahallesi 2. Cadde No:63 Ankara 2. Ana Ortaklık Banka nın Telefon ve Fax Numaraları : Telefon : Fax : Ana Ortaklık Banka nın Elektronik Site ve Elektronik Posta Adresi: Elektronik site adresi:www.halkbank.com.tr Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara likin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Teblie göre hazırlanan yıl sonu konsolide finansal raporu aaıda yer alan bölümlerden olumaktadır. Birinci Bölüm : ANA ORTAKLIK BANKA HAKKINDA GENEL BLGLER kinci Bölüm : KONSOLDE FNANSAL TABLOLAR Üçüncü Bölüm : LGL DÖNEMDE UYGULANAN MUHASEBE POLTKALARINA LKN AÇIKLAMALAR Dördüncü Bölüm : MAL BÜNYEYE LKN BLGLER Beinci Bölüm : KONSOLDE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAMA VE DPNOTLAR Altıncı Bölüm : DER AÇIKLAMA VE DPNOTLAR Yedinci Bölüm : BAIMSIZ SINIRLI DENETM RAPORUNA LKN AÇIKLAMALAR Bu raporda yer alan konsolide finansal tablolar ile bunlara ilikin açıklama ve dipnotlar Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına likin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik,Türkiye Muhasebe Standartları,Türkiye Finansal Raporlama Standartları, bunlara likin ek ve yorumlar ile Bankamız kayıtlarına uygun olarak, aksi belirtilmedii müddetçe Bin Yeni Türk Lirası cinsinden hazırlanmı olup, baımsız denetime tabi tutulmu ve iliikte sunulmutur. Ankara, 8 Mart 2007 Hasan Cebeci Hasan Sezer Hüseyin Aydın Erdal Ersoy Yusuf Duran Ocak Yönetim Kurulu Bakanı Denetim Komitesi Üyesi Yönetim Kurulu Bakan Vekili, Risk Yönetimi ve Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Denetim Komitesi Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı Bilanço Konsolidasyon ve Dı Raporlama Daire Bakanı Bu finansal rapor ile ilgili olarak soruların iletilebilecei yetkili personele ilikin bilgiler: Ad-Soyad/Ünvan :Nevin Dindar/Yönetmen Yardımcısı Tel No : Fax No :

6 BRNC BÖLÜM Ana Ortaklık Banka Hakkında Genel Bilgiler Sayfa No I. Ana Ortaklık Banka'nın Kurulu Tarihi, Balangıç Statüsü, Anılan Statüde Meydana Gelen Deiiklikleri htiva Eden Bankanın Tarihçesi 1 II. Ana Ortaklık Banka nın Sermaye Yapısı,Yönetim ve Denetimini Dorudan ve Dolaylı Olarak Tek Baına veya Birlikte Elinde Bulunduran Ortaklıkları, Varsa Bu Hususlarda Yıl çindeki Deiiklikler ile Dahil Olduu Gruba likin Açıklama 1 III. Ana Ortaklık Banka nın Yönetim Kurulu Bakan ve Üyeleri,Denetim Kurulu Üyeleri ile Genel Müdür ve Yardımcılarının Varsa Bankada Sahip Oldukları Paylara likin Açıklama 2 IV. Ana Ortaklık Bankada Nitelikli Pay Sahibi Olan Kii ve Kurululara likin Açıklamalar 3 V. Ana Ortaklık Bankanın Hizmet Türü ve Faaliyet Alanlarına likin Özet Bilgi 5 VI. Konsolidasyon Kapsamına Alınan Kurululara likin Açıklama 5 KNC BÖLÜM Konsolide Finansal Tablolar I. Bilanço 7 II. Nazım Hesaplar Tablosu 9 III. Gelir Tablosu 10 IV. Özkaynak Deiim Tablosu 11 V. Nakit Akım Tablosu 12 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Muhasebe Politikalarına likin Açıklamalar I. Sunum esaslarına ilikin açıklamalar 13 II. Finansal araçların kullanım stratejisi ve yabancı para cinsinden ilemlere ilikin açıklamalar 14 III. Konsolide Edilen Ortaklıklara likin Bilgilerin Sunumu 15 IV. Vadeli ilem opsiyon sözlemeleri ile türev ürünlere ilikin açıklamalar 15 V. Faiz gelir ve giderine ilikin açıklamalar 16 VI. Ücret ve komisyon gelir ve giderlerine ilikin açıklamalar 16 VII. Finansal varlıklara ilikin açıklamalar ve dipnotlar 16 VIII. Finansal varlıklarda deer düüklüüne ilikin açıklamalar 20 IX. Finansal araçların netletirilmesine ilikin açıklamalar 21 X. Satı ve geri alı anlamaları ve menkul deerlerin ödünç verilmesi ilemlerine ilikin açıklamalar 21 XI. Satı amaçlı duran varlıklar ve durdurulan faaliyetlere ilikin açıklamalar 22 XII. erefiye ve dier maddi olmayan duran varlıklara ilikin açıklamalar 23 XIII. Maddı duran varlıklara ilikin açıklamalar 23 XIV. Kiralama ilemlerine ilikin açıklamalar 24 XV. Karılıklar ve koullu yükümlülüklere ilikin açıklamalar 24 XVI. Çalıanların haklarına ilikin yükümlülüklere ilikin açıklamalar 25 XVII. Vergi uygulamalarına ilikin açıklamalar 25 XVIII. Borçlanmalara ilikin ilave açıklamalar 26 XIX. Hisse senetleri ve ihracına ilikin açıklamalar 27 XX. Aval ve kabullere ilikin açıklamalar 27 XXI. Devlet teviklerine ilikin açıklamalar 27 XXII. Raporlamanın bölümlemeye göre yapılmasına ilikin açıklamalar 27 XXIII. Dier hususlara ilikin açıklamalar 27 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Mali Bünyeye likin Bilgiler I. Sermaye Yeterlilii Standart Oranına likin Açıklamalar 28 II. Kredi Riskine likin Açıklamalar 33 III. Piyasa Riskine likin Açıklamalar 35 IV. Kur Riskine likin Açıklamalar 37 V. Faiz Oranı Riskine likin Açıklamalar 39 VI. Likidite Riskine likin Açıklamalar 43 VII. Finansal varlık ve borçların gerçee uygun deeri ile gösterilmesine ilikin açıklamalar 45

7 BENC BÖLÜM Konsolide Finansal Tablolara likin Açıklama ve Dipnotlar I. Bilançonun Aktif Kalemlere likin Açıklama ve Dipnotlar 46 II. Bilançonun Pasif Kalemlere likin Açıklama ve Dipnotlar 63 III. Nazım Hesaplara likin Açıklama ve Dipnotlar 71 IV. Gelir Tablosuna likin Açıklama ve Dipnotlar 74 V. Özkaynak Deiim Tablosuna ilikin açıklama ve dipnotlar 79 VI. Nakit Akım Tablosuna likin Açıklama ve Dipnotlar 79 VII. Ana Ortaklık Banka'nın Dahil Olduu Risk Grubuna ilikin açıklamalar 80 VIII. Ana Ortaklık Bankanın yurtiçi, yurtdıı, kıyı bankacılıı bölgelerindeki ube veya itirakler ile yurtdıı temsilciliklerine ilikin açıklamalar IX. Bilanço sonrası hususlara ilikin açıklama ve dipnotlar 81 ALTINCI BÖLÜM Baımsız Denetim Raporu I. Baımsız Denetim Raporuna likin Olarak Açıklanması Gereken Hususlar 82 II. Baımsız Denetci Tarafından Hazırlanan Açıklama ve Dipnotlar 82

8 I. BÖLÜM: ANA ORTAKLIK BANKA HAKKINDA GENEL BLGLER I. ANA ORTAKLIK BANKA NIN KURULU TARH, BALANGIÇ STATÜSÜ, ANILAN STATÜDE MEYDANA GELEN DEKLKLER HTVA EDEN BANKANIN TARHÇES Türkiye Halk Bankası Anonim irketi (Ana Ortaklık Banka) 2284 no lu kanun kapsamında 1933 yılında Türkiye de kurulmu, 1938 yılında fiilen faaliyete geçmi ve bugün itibariyle kamusal sermayeli ticari bir banka olarak faaliyetine devam etmektedir. II. ANA ORTAKLIK BANKA NIN SERMAYE YAPISI, YÖNETM VE DENETMN DORUDAN VE DOLAYLI OLARAK TEK BAINA VEYA BRLKTE ELNDE BULUNDURAN ORTAKLIKLARI, VARSA BU HUSUSLARDA YIL ÇNDEK DEKLKLER LE DAHL OLDUU GRUBA LKN AÇIKLAMA Ana Ortaklık Banka nın sermayesinin dorudan hakimiyeti T.C.Babakanlık Özelletirme daresi Bakanlıı na aittir. Ana Ortaklık Banka'nın 31 Aralık 2006 hesap dönemi sonu itibariyle nominal sermayesinin pay sahipleri arasındaki daılımı aaıda gösterilmektedir: Hissedarlar Bin YTL % Bin YTL % Babakanlık Özelletirme daresi Bakanlıı(*) (**) 1,250, T.C. Hazine Müstearlıı(*) - - 1,150, ,250, ,150, ======= ====== ======== ====== (*) Dier sermayedarların pay tutarları 1,000 YTL nin altındadır. (**) Özelletirme Yüksek Kurulu nun 05 ubat 2007 tarih ve 2007/8 sayılı kararıyla 11 Austos 2006 tarihinde Özelletirme daresi Bakanlıına devredilmi kamu hisselerinin %25 ine kadar olan kısmının halka arz suretiyle özelletirilmesine ve halka arz ileminin 2007 yılsonuna kadar tamanlanmasına karar verilmitir.

9 I. BÖLÜM: ANA ORTAKLIK BANKA HAKKINDA GENEL BLGLER (devamı) III. sim ANA ORTAKLIK BANKA NIN YÖNETM KURULU BAKAN VE ÜYELER DENETM KURULU ÜYELER LE GENEL MÜDÜR VE YARDIMCILARININ VARSA ANA ORTAKLIK BANKA DA SAHP OLDUKLARI PAYLARA LKN AÇIKLAMA Hasan CEBEC Hasan SEZER Hüseyin AYDIN Emin Suha ÇAYKÖYLÜ Ünvanı Yönetim Kurulu Bakanı Yönetim Kurulu Bakan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yönetim Kurulu Üyesi Göreve Balayı Tarihi Tahsil Durumu Bankacılık ve letmecilikteki Tecrübe Yılları Ankara.T..A - Ekonomi-Maliye Bl Ankara.T..A - Bankacılık Dı Ticaret ve Kambiyo Bl Ankara.T..A - Ekonomi-Maliye Bl Lisans; ODTÜ - Makine Mühendislii Master; Syracuse University Business School NY-USA Doktora; Washington International University-Doctor of philosophy in Business Administration 23 Nurzahit KESKN Yönetim Kurulu Üyesi Lisans; Anadolu Üniv. Afyon BF, Maliye Bölümü Master; Marmara Üniv. Bankacılık ve Sigortacılık Ens. Doktora; Sakarya Üniv. Yönetim ve Organizasyon (devam ediyor) 16 Erol BERKTA Burhaneddin TANYER eref EFE Yusuf DACAN Halil ÇELK Erdal ERSOY Mustafa SAVA Ömer BAKTIR M.Cengiz GÖEBAKAN Erol GÖNCÜ Yunus ESMER Dr. ahap KAVCIOLU Süleyman ASLAN Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Denetim Kurulu Üyesi Denetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı Lisans; ODTÜ - Petrol Mühendislii Master; Marmara Üniv.Bankacılık ve Sigortacılık Ens Atatürk Üniversitesi - letme Fakültesi Lisans; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi - Kamu Yönetimi Bölümü Master; Harvard University JFK School of Government Eskiehir ktisadi ve Ticari limler Akademisi Eskiehir ktisadi ve Ticari limler Akademisi ktisat Bl Anadolu Üniversitesi ktisat Bl /03 Vek /03 Vek /02 Vek Ankara Üniversitesi - Siyasal Bilgiler Fakültesi - Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalıma Ekonomisi ve Endüstri likiler Bl. stanbul Teknik Üniversitesi - Maden Mühendislii 16 Ankara Üniversitesi ktisat Bl. 19 ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bl A..T.Akademisi letme-muhasebe Bl Lisans; Dokuz Eylül Üniv. BF letme Böl. Master; Marmara Üniv. Bankacılık ve Sigortacılık Ens. Bankacılık Bl. Doktora; Marmara Üniv. Bankacılık ve Sigortacılık Ens. Bankacılık Bl ODTÜ BF Uluslar arası likiler Bl Yukarıda ismi geçen kiilerin Ana Ortaklık Banka da sahip oldukları pay bulunmamaktadır. Ana Ortaklık Banka nın üst yönetiminden 2006 yılı içerisinde görevden ayrılanların ünvanları, ile ayrılı tarihlerine aaıda yer verilmitir. sim Ünvan Görevden Ayrılma Tarihi

10 Vahit Ferhan BENL Genel Müdür Yardımcısı 31 Mart 2006 Kamil Gökhan BOZKURT Genel Müdür Yardımcısı 1 Kasım 2006

11 I. BÖLÜM: ANA ORTAKLIK BANKA HAKKINDA GENEL BLGLER (devamı) IV. ANA ORTAKLIK BANKA DA NTELKL PAY SAHB OLAN K VE KURULULARA LKN AÇIKLAMALAR Ana Ortaklık Banka da T.C.Özelletirme daresi Bakanlıı dıında nitelikli paya sahip hissedar bulunmamaktadır. V. ANA ORTAKLIK BANKA NIN HZMET TÜRÜ VE FAALYET ALANLARINI ÇEREN ÖZET BLG : a) Ana Ortaklık Banka hakkında genel bilgiler: Türkiye Halk Bankası Anonim irketi (Ana Ortaklık Banka) 2284 no.lu kanun kapsamında 1933 yılında Türkiye de kurulmu, 1938 yılında fiilen faaliyete geçmi ve bugün itibariyle kamusal sermayeli ticari bir banka olarak faaliyetine devam etmektedir. b) Ana Ortaklık Banka nın yeniden yapılandırma süreci: 4603 no.lu Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim irketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim irketi Yasası, dönemini kapsayan Makro Ekonomik Program çerçevesinde hazırlanmıtır. Bu yasanın amacı, uluslararası normları ve rekabeti yakalayabilmek için sözkonusu bankaların modernize edilmesi ve banka hisselerinin büyük bir kısmının özel sektördeki gerçek ve tüzel kiilere satılmasıdır. Ana Ortaklık Banka 14 Nisan 2001 tarihinde gerçekleen olaanüstü genel kurul ile kuruluun yapısını yeniden gözden geçirmi, yeni bir yönetim kurulu seçmi ve Ana Ortaklık Banka nın nominal sermayesi 250,000 Bin YTL dan 1,250,000 Bin YTL na çıkartılmıtır. Yeniden yapılanma süreci dahilinde, Banka özel görev zararlarına karılık olarak Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müstearlıı ndan devlet tahvili almı ve Banka nın tüm görev zararı alacakları 30 Nisan 2001 tarihinde kapatılmıtır. Buna ek olarak, önemli sayıdaki çalıandan yeni i sözlemesi imzalamaları istenmi veya bu çalıanlar dier devlet kurulularına aktarılmıtır.

12 I. BÖLÜM: ANA ORTAKLIK BANKA HAKKINDA GENEL BLGLER (devamı) V. ANA ORTAKLIK BANKA NIN HZMET TÜRÜ VE FAALYET ALANLARINI ÇEREN ÖZET BLG: (devamı) c) 4603 no.lu Kanun un 2.2. maddesi uyarınca yeniden yapılandırma ilemlerinin tamamlanmasını müteakiben Ana Ortaklık Banka nın hisse satı ilemlerinin 4046 sayılı Özelletirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deiiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılması gerekmektedir. Yeniden yapılandırma ve hisse satı ilemlerinin bu kanunun yürürlüe girmesinden itibaren üç yıl içinde (25 Kasım 2003 tarihine kadar) tamamlanması gerekmektedir. Önce 31 Temmuz 2004 tarih ve 5230 sayılı yasa ile 4603 sayılı kanunun 2 nci maddesinin 2 numaralı fıkrasında yer alan 3 yıl ibaresi 5 yıl ve akabinde de tarih, 5572 sayılı yasa ile de 10 yıl olarak deitirilmitir. Bu deiiklik sonucunda, Banka nın özelletirmesi ile ilgili süre uzatılmıtır. Bakanlar Kurulu nun bu süreyi bir defaya mahsus olmak üzere yarısı kadar uzatma yetkisi bulunmaktadır. Bakanlar Kurulu, 5230 sayılı yasayla yapılan deiiklik sonrasında 27 Aralık 2005 tarih, 2005/9841 sayılı kararıyla 5 yıllık süreyi yarısı kadar uzatmıtır. Anılan Bakanlar Kurulu kararı yürürlükte iken Özelletirme Yüksek Kurulu nun 11 Austos 2006 tarih ve 2006/69 sayılı kararıyla Banka daki kamu hisseleri Özelletirme daresi Bakanlıı na devredilmi ve Banka nın % 99,9 hissesinin 25 Mayıs 2008 tarihine kadar blok satı yöntemiyle satılmasına karar verilmitir. Danıtay 13 üncü Dairesi, tarih, 2006/4258 sayılı kararıyla Özelletirme Yüksek Kurulu nun 11 Austos 2006 tarih ve 2006/69 sayılı kararının yürütmesini durdurmutur. Bunun üzerine 5572 sayılı yasal düzenleme yapılmı ve bu kez Özelletirme Yüksek Kurulu, 05 ubat 2007 tarih ve 2007/8 sayılı kararını alarak Özelletirme daresi Bakanlıı na devredilen hisselerin %25 lik kısmının halka arz suretiyle özelletirilmesi ve bu sürecin 2007 yılı sonuna kadar tamamlanması öngörmütür.

13 I. BÖLÜM: ANA ORTAKLIK BANKA HAKKINDA GENEL BLGLER (devamı) V. ANA ORTAKLIK BANKA NIN HZMET TÜRÜ VE FAALYET ALANLARINI ÇEREN ÖZET BLG: (devamı) d) 31 Temmuz 2004 tarih, sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5230 sayılı Pamukbank Türk Anonim irketi nin Türkiye Halk Bankası Anonim irketi ne Devri ve Bazı Kanunlarda Deiiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca yönetimi ve denetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna intikal etmi olan Pamukbank ın hisseleri, Halkbank a devredilmitir. Mülga Pamukbank T.A.. Çukurova Sanayi letmeleri T.A.., Çukurova thalat ve hracat T.A.O., Karamehmetler Hisseli Komandit Ortaklıı ve beyüzü akın ortak tarafından bir özel sektör mevduat bankası olarak kurulmutur. Ana Ortaklık Banka, Bakanlar Kurulu nun 5 Mart 1955 gün ve 4/4573 sayılı kararı ile anonim irket statüsünde özel bankacılık faaliyetlerine balamıtır. 19 Haziran 2002 tarih ve sayılı (mükerrer) Resmi Gazete de yayımlanan 742 sayılı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kararı ile 4389 sayılı Bankalar Kanunu nun 14. maddesinin 3 ve 4 numaralı fıkraları uyarınca, Banka nın temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi 18 Haziran 2002 itibariyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu na ( Fon ) devrolmutur. e) Ana Ortaklık Banka nın hizmet türü ve faaliyet alanları: Ana Ortaklık Banka'nın faaliyet alanı, ticari finansman ve kurumsal bankacılık, fon yönetimi ilemleri, bireysel bankacılık ve kredi kartı ilemlerini kapsamaktadır. f) Ana Ortaklık Banka 31 Aralık 2006 tarihi itibariyle, yurtiçinde 553 ve yurtdıında 2 si Kıbrıs ta 1 i Bahreyn de olmak üzere 3, toplam 556 ubesi ile faaliyet göstermektedir. Bununla birlikte Ana Ortaklık Banka nın Almanya da 3 adet finansal hizmet ubesi ve ran da ve Avusturya da 1 adet temsilcilii bulunmaktadır. VI. KONSOLDASYON KAPSAMINA ALINAN KURULULARA LKN AÇIKLAMA: Cari dönemde itiraklere yatırımlar niteliinde olan, önceki dönemde ise Ana Ortaklık Banka nın sermaye ve yönetimde dier ortaklarla birlikte kontrol etme gücüne sahip olması nedeniyle birlikte kontrol edilen ortaklık niteliinde olan Demir-Halkbank N.V konsolide mali tablolarda özsermaye yöntemi ile muhasebeletirilmitir.

14 KNC BÖLÜM: KONSOLDE FNANSAL TABLOLAR TÜRKYE HALK BANKASI A.. KONSOLDE BLANÇOSU BN YEN TÜRK LRASI CAR DÖNEM ÖNCEK DÖNEM AKTF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKT DEERLER VE MERKEZ BANKASI (1) II. GERÇEE UYGUN D FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) (2) Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar Devlet Borçlanma Senetleri Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Deerler Dier Menkul Deerler Gerçee Uygun Deer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan O. Sınıflandırılan FV Devlet Borçlanma Senetleri Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Deerler Dier Menkul Deerler Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar III. BANKALAR VE DER MAL KURULULAR (3) IV. PARA PYASALARINDAN ALACAKLAR Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar MKB Takasbank Piyasasından Alacaklar Ters Repo lemlerinden Alacaklar V. SATILMAYA HAZIR FNANSAL VARLIKLAR (Net) (4) Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Deerler Devlet Borçlanma Senetleri Dier Menkul Deerler VI. KREDLER (5) Krediler Takipteki Krediler Özel Karılıklar (-) VII. FAKTORNG ALACAKLARI - - VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) (6) Devlet Borçlanma Senetleri Dier Menkul Deerler IX. TRAKLER (Net) (7) Özkaynak Yöntemine Göre Konsolide Edilenler Konsolide Edilmeyenler Mali tirakler Mali Olmayan tirakler X. BALI ORTAKLIKLAR (Net) (8) Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar XI. BRLKTE KONTROL EDLEN ORTAKLIKLAR (Net) (9) Özkaynak Yöntemine Göre Konsolide Edilenler Konsolide Edilmeyenler Mali Ortaklıklar Mali Olmayan Ortaklıklar XII. KRALAMA LEMLERNDEN ALACAKLAR (Net) (10) Finansal Kiralama Alacakları Faaliyet Kiralaması Alacakları Dier Kazanılmamı Gelirler ( - ) XIII. RSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FNANSAL VARLIKLAR (11) Gerçee Uygun Deer Riskinden Korunma Amaçlılar Nakit Akı Riskinden Korunma Amaçlılar Yurtdıındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar XIV. MADD DURAN VARLIKLAR (Net) (12) XV. MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (13) erefiye Dier XVI. VERG VARLII (14) Cari Vergi Varlıı Ertelenmi Vergi Varlıı XVII. SATI AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR (Net) (15) XVIII. DER AKTFLER (16) AKTF TOPLAMI liikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

15 KONSOLDE BLANÇOSU BN YEN TÜRK LRASI CAR DÖNEM ÖNCEK DÖNEM PASF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. MEVDUAT (1) II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FNANSAL BORÇLAR (2) III. ALINAN KREDLER (3) IV. PARA PYASALARINA BORÇLAR Bankalararası Para Piyasalarından Borçlar MKB Takasbank Piyasasından Borçlar Repo lemlerinden Salanan Fonlar V. HRAÇ EDLEN MENKUL KIYMETLER (Net) Bonolar Varlıa Dayalı Menkul Kıymetler Tahviller VI. FONLAR (4) VII. MUHTELF BORÇLAR VIII. DER YABANCI KAYNAKLAR (5) IX. FAKTORNG BORÇLARI X. KRALAMA LEMLERNDEN BORÇLAR (Net) (6) Finansal Kiralama Borçları Faaliyet Kiralaması Borçları Dier Ertelenmi Finansal Kiralama Giderleri ( - ) XI. RSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FNANSAL BORÇLAR (7) Gerçee Uygun Deer Riskinden Korunma Amaçlılar Nakit Akı Riskinden Korunma Amaçlılar Yurtdıındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar XII. KARILIKLAR (8) Genel Karılıklar Yeniden Yapılanma Karılıı Çalıan Hakları Karılıı Sigorta Teknik Karılıkları (Net) Dier Karılıklar XIII. VERG BORCU (9) Cari Vergi Borcu Ertelenmi Vergi Borcu XIV. SATI AMAÇLI DURAN VARLIKLARA LKN BORÇLAR (10) XV. SERMAYE BENZER KREDLER (11) XVI. ÖZKAYNAKLAR (12) (20.080) (43.832) Ödenmi Sermaye Sermaye Yedekleri Hisse Senedi hraç Primleri Hisse Senedi ptal Kârları Menkul Deerler Deer Artı Fonu Maddi Duran Varlıklar Yeniden Deerleme Deer Artıları Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Deerleme Deer Artıları tirakler, Balı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) Satı Amaçlı Duran Varlıklar Deer Artıları Dier Sermaye Yedekleri Kâr Yedekleri (27.055) (43.980) Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olaanüstü Yedekler Dier Kâr Yedekleri (27.055) (43.980) Kâr veya Zarar Geçmi Yıllar Kâr ve Zararları Dönem Net Kâr ve Zararı Azınlık Hakkı PASF TOPLAMI liikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

16 KONSOLDE BLANÇO DII HESAPLAR BN YEN TÜRK LRASI CAR DÖNEM ÖNCEK DÖNEM ( 31/12/2006) ( 31/12/2005) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam A. BLANÇO DII YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) I. GARANT ve KEFALETLER (1), (2) Teminat Mektupları Devlet hale Kanunu Kapsamına Girenler Dı Ticaret lemleri Dolayısıyla Verilenler Dier Teminat Mektupları Banka Kredileri thalat Kabul Kredileri Dier Banka Kabulleri Akreditifler Belgeli Akreditifler Dier Akreditifler Garanti Verilen Prefinansmanlar Cirolar T.C. Merkez Bankasına Cirolar Dier Cirolar Menkul Kıy. h. Satın Alma Garantilerimizden Faktoring Garantilerinden Dier Garantilerimizden Dier Kefaletlerimizden II. TAAHHÜTLER (1), (2) Cayılamaz Taahhütler Vadeli, Aktif Deer Alım Taahhütleri Vadeli, Mevduat Al.-Sat. Taahhütleri tir. ve Ba. Ort. Ser. t. Taahhütleri Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri Men. Kıy. hr. Aracılık Taahhütleri Zorunlu Karılık Ödeme Taahhüdü Çekler çin Ödeme Taahhütlerimiz hracat Taahhüt. Kaynaklanan Vergi ve Fon Yüküml Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri Açıa Menkul Kıymet Satı Taahhüt. Alacaklar Açıa Menkul Kıymet Satı Taahhüt. Borçlar Dier Cayılamaz Taahhütler Cayılabilir Taahhütler Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri Dier Cayılabilir Taahhütler III. TÜREV FNANSAL ARAÇLAR (3) Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar Gerçee Uygun Deer Riskinden Korunma Amaçlı lemler Nakit Akı Riskinden Korunma Amaçlı lemler Yurtdıındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı lemler Alım Satım Amaçlı lemler Vadeli Döviz Alım-Satım lemleri Vadeli Döviz Alım lemleri Vadeli Döviz Satım lemleri Para ve Faiz Swap lemleri Swap Para Alım lemleri Swap Para Satım lemleri Swap Faiz Alım lemleri Swap Faiz Satım lemleri Para, Faiz ve Menkul Deer Opsiyonları Para Alım Opsiyonları Para Satım Opsiyonları Faiz Alım Opsiyonları Faiz Satım Opsiyonları Menkul Deerler Alım Opsiyonları Menkul Deerler Satım Opsiyonları Futures Para lemleri Futures Para Alım lemleri Futures Para Satım lemleri Futures Faiz Alım-Satım lemleri Futures Faiz Alım lemleri Futures Faiz Satım lemleri Dier B. EMANET VE REHNL KIYMETLER (IV+V+VI) IV. EMANET KIYMETLER Müteri Fon ve Portföy Mevcutları Emanete Alınan Menkul Deerler Tahsile Alınan Çekler

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

YAPI KRED FAKTORNG A.. 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMNE AT BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU NA SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN ÖZEL RAPOR

YAPI KRED FAKTORNG A.. 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMNE AT BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU NA SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN ÖZEL RAPOR 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMNE AT BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU NA SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN ÖZEL RAPOR 1 OCAK- 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMNE AT BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU

Detaylı

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali

Detaylı

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu 27 Nisan 2015 Bu rapor, 2 sayfa sınırlı denetim raporu ve 98

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

NUROL YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ NUROL YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Nurol Yatırım Bankası Anonim Şirketi

Detaylı

Odea Bank Anonim Şirketi 31 Mart 2015 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait sınırlı denetim raporu. Odea Bank Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na:

Odea Bank Anonim Şirketi 31 Mart 2015 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait sınırlı denetim raporu. Odea Bank Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na: ODEA BANK A.Ş. 1 Ocak - 31 Mart 2015 ara hesap dönemine ait sınırlı bağımsız denetim raporu, konsolide olmayan finansal tablolar ve finansal tablolara ilişkin dipnotlar Odea Bank Anonim Şirketi 31 Mart

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Asya Katılım

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. (eski ünvanıyla İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.)

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. (eski ünvanıyla İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.) 31 MART 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU 'NİN 31 MART 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN

Detaylı

The Royal Bank of Scotland plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi

The Royal Bank of Scotland plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi The Royal Bank of Scotland plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal Tablolar, Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar ile Bağımsız Denetim

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu na: SINIRLI

Detaylı

Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi. 30 Eylül 2013 Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu

Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi. 30 Eylül 2013 Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi 30 Eylül 2013 Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI BAIMSIZ DENETM RAPORU Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.. Yönetim Kurulu

Detaylı

1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR VE ORTAKLIKLARI KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR TEB HOLDİNG A.Ş.'NİN 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ÜÇ AYLIK KONSOLİDE FİNANSAL RAPORU Adres : TEB Kampüs

Detaylı

31 Aralık 2006 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2006 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Habib Bank Limited İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 31 Aralık 2006 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ 16 Mart 2007

Detaylı

31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu

31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu 5 Mayıs 2015 Bu rapor 1 sayfa sınırlı

Detaylı

31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu

31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu 5 Mayıs 2015 Bu rapor 1 sayfa

Detaylı

Millennium Bank Anonim Şirketi 31 Aralık 2006 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Denetim Raporu

Millennium Bank Anonim Şirketi 31 Aralık 2006 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Denetim Raporu 31 Aralık 2006 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 26 Ocak 2007 Bu rapor 65 sayfadır. I. Bağımsız Denetim Raporu

Detaylı

2012 YILI MALİ TABLOLARI VE AÇIKLAMALARI

2012 YILI MALİ TABLOLARI VE AÇIKLAMALARI 2012 YILI MALİ TABLOLARI VE AÇIKLAMALARI 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Detaylı

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Yapı ve Kredi

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM. Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ÜÇÜNCÜ BÖLÜM. Muhasebe Politikaları

BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM. Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ÜÇÜNCÜ BÖLÜM. Muhasebe Politikaları DEUTSCHE BANK A. Ş. 30 EYLÜL 2012 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BİRİNCİ

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Akbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu na:

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Akbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu na: 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Akbank T.A.Ş.

Detaylı

MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş.

MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA BİRİNCİ BÖLÜM GENEL

Detaylı

The Royal Bank of Scotland N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Merkez Şubesi. (Eski Unvanıyla ABN AMRO Bank N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Şubesi)

The Royal Bank of Scotland N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Merkez Şubesi. (Eski Unvanıyla ABN AMRO Bank N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Şubesi) The Royal Bank of Scotland N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Merkez Şubesi (Eski Unvanıyla ABN AMRO Bank N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Şubesi) 30 Haziran 2010 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait

Detaylı

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla konsolide olmayan finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla konsolide olmayan finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu Bağımsız sınırlı denetim raporu Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu na Albaraka Türk Katılım

Detaylı

ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi

ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi 31 Mart 2008 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim

Detaylı

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 30 EYLÜL 2013 ARA DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Kuveyt Türk Katılım Bankası

Detaylı

1 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

1 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR BANK OF TOKYOMITSUBISHI UFJ TURKEY A.Ş 1 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET 31.03.2010 TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI

EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET 31.03.2010 TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET 31.03.2010 TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI ÇNDEKLER FNANSAL DURUM TABLOSU... KAPSAMLI GELR TABLOSU... ÖZ SERMAYE DEM TABLOSU... NAKT AKIM TABLOSU... FNANSAL TABLOLARA

Detaylı

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ VE MALİ ORTAKLIKLARI

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ VE MALİ ORTAKLIKLARI KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ VE MALİ ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Kuveyt Türk Katılım

Detaylı