Ek 5. Denetçi Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ek 5. Denetçi Raporu"

Transkript

1 Ek 5 Denetçi Raporu

2 1 OCAK - 31 ARALIK 2006 HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE FNANSAL RAPOR LE BAIMSIZ DENETM RAPORU

3 BAIMSIZ DENETM RAPORU Türkiye Halk Bankası A.. Yönetim Kurulu na Ankara 1. Türkiye Halk Bankası A.. nin ( Banka ) 31 Aralık 2006 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide bilançosu ile aynı tarihte sona eren döneme ait konsolide gelir tablosu, nakit akım tablosu ve özkaynak deiim tablosunu ve önemli muhasebe politikaları ile dier açıklayıcı notların bir özetini denetlemekle görevlendirilmi bulunuyoruz. Banka Yönetim Kurulunun Sorumluluuna likin Açıklama: 2. Banka Yönetim Kurulu, rapor konusu finansal tabloların 1 Kasım 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerinin Saklanmasına likin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Türkiye Muhasebe Standartları ile Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilikin yayımlanan dier yönetmelik, açıklama ve genelgelere uygun olarak ve hata ya da suistimal dolayısıyla önemlilik arz eden ölçüde yanlı bilgi içermeyecek ekilde hazırlanmasını ve sunulmasını salayacak bir iç kontrol sistemi oluturulması, uygun muhasebe politikalarının seçilmesi ve uygulanmasından sorumludur. Yetkili Denetim Kuruluunun Sorumluluuna likin Açıklama: 3. Baımsız denetimi yapan kurulu olarak üzerimize düen sorumluluk, denetlenen finansal tablolar üzerinde görü bildirmektir. Finansal tabloların önemlilik arz edecek ölçüde bir hata içermediine ilikin makul güvence salayacak ekilde baımsız denetim planlanmı ve gerçekletirilmitir. Baımsız denetimde; finansal tablolarda yer alan tutarlar ve finansal tablo açıklama ve dipnotları hakkında denetim kanıtı toplamaya yönelik denetim teknikleri uygulanmı; bu tekniklerin seçimi mesleki kanaatimize göre yapılmı, ancak, duruma uygun denetim teknikleri, finansal tabloların hazırlanması ve sunumu sürecindeki iç kontrollerin etkinlii dikkate alınarak ve uygulanan muhasebe politikalarının uygunluu deerlendirilerek belirlenmitir. Aaıda belirtilen baımsız denetim görüünün oluturulması için yeterli ve uygun denetim kanıtı salanmıtır.

4 Baımsız Denetçi Görüü: 4. Görüümüze göre, iliikteki finansal tablolar, bütün önemli taraflarıyla, Türkiye Halk Bankası A.. nin 31 Aralık 2006 tarihi itibarıyla mali durumunu ve aynı tarihte sona eren döneme ait faaliyet sonuçları ile nakit akımlarını 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 37 nci maddesi gereince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına ve BDDK tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilikin yayımlanan dier yönetmelik, açıklama ve genelgelere uygun olarak doru bir biçimde yansıtmaktadır. DRT BAIMSIZ DENETM VE SERBEST MUHASEBEC MAL MÜAVRLK A.. Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Ankara, 8 Mart 2007 Sibel Türker Sorumlu Ortak Badenetçi

5 31 ARALIK 2006 TARH TBARYLE HAZIRLANAN YIL SONU KONSOLDE FNANSAL RAPORU 1. Ana Ortaklık Banka nın Yönetim Merkezinin Adresi : Söütözü Mahallesi 2. Cadde No:63 Ankara 2. Ana Ortaklık Banka nın Telefon ve Fax Numaraları : Telefon : Fax : Ana Ortaklık Banka nın Elektronik Site ve Elektronik Posta Adresi: Elektronik site adresi:www.halkbank.com.tr Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara likin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Teblie göre hazırlanan yıl sonu konsolide finansal raporu aaıda yer alan bölümlerden olumaktadır. Birinci Bölüm : ANA ORTAKLIK BANKA HAKKINDA GENEL BLGLER kinci Bölüm : KONSOLDE FNANSAL TABLOLAR Üçüncü Bölüm : LGL DÖNEMDE UYGULANAN MUHASEBE POLTKALARINA LKN AÇIKLAMALAR Dördüncü Bölüm : MAL BÜNYEYE LKN BLGLER Beinci Bölüm : KONSOLDE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAMA VE DPNOTLAR Altıncı Bölüm : DER AÇIKLAMA VE DPNOTLAR Yedinci Bölüm : BAIMSIZ SINIRLI DENETM RAPORUNA LKN AÇIKLAMALAR Bu raporda yer alan konsolide finansal tablolar ile bunlara ilikin açıklama ve dipnotlar Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına likin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik,Türkiye Muhasebe Standartları,Türkiye Finansal Raporlama Standartları, bunlara likin ek ve yorumlar ile Bankamız kayıtlarına uygun olarak, aksi belirtilmedii müddetçe Bin Yeni Türk Lirası cinsinden hazırlanmı olup, baımsız denetime tabi tutulmu ve iliikte sunulmutur. Ankara, 8 Mart 2007 Hasan Cebeci Hasan Sezer Hüseyin Aydın Erdal Ersoy Yusuf Duran Ocak Yönetim Kurulu Bakanı Denetim Komitesi Üyesi Yönetim Kurulu Bakan Vekili, Risk Yönetimi ve Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Denetim Komitesi Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı Bilanço Konsolidasyon ve Dı Raporlama Daire Bakanı Bu finansal rapor ile ilgili olarak soruların iletilebilecei yetkili personele ilikin bilgiler: Ad-Soyad/Ünvan :Nevin Dindar/Yönetmen Yardımcısı Tel No : Fax No :

6 BRNC BÖLÜM Ana Ortaklık Banka Hakkında Genel Bilgiler Sayfa No I. Ana Ortaklık Banka'nın Kurulu Tarihi, Balangıç Statüsü, Anılan Statüde Meydana Gelen Deiiklikleri htiva Eden Bankanın Tarihçesi 1 II. Ana Ortaklık Banka nın Sermaye Yapısı,Yönetim ve Denetimini Dorudan ve Dolaylı Olarak Tek Baına veya Birlikte Elinde Bulunduran Ortaklıkları, Varsa Bu Hususlarda Yıl çindeki Deiiklikler ile Dahil Olduu Gruba likin Açıklama 1 III. Ana Ortaklık Banka nın Yönetim Kurulu Bakan ve Üyeleri,Denetim Kurulu Üyeleri ile Genel Müdür ve Yardımcılarının Varsa Bankada Sahip Oldukları Paylara likin Açıklama 2 IV. Ana Ortaklık Bankada Nitelikli Pay Sahibi Olan Kii ve Kurululara likin Açıklamalar 3 V. Ana Ortaklık Bankanın Hizmet Türü ve Faaliyet Alanlarına likin Özet Bilgi 5 VI. Konsolidasyon Kapsamına Alınan Kurululara likin Açıklama 5 KNC BÖLÜM Konsolide Finansal Tablolar I. Bilanço 7 II. Nazım Hesaplar Tablosu 9 III. Gelir Tablosu 10 IV. Özkaynak Deiim Tablosu 11 V. Nakit Akım Tablosu 12 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Muhasebe Politikalarına likin Açıklamalar I. Sunum esaslarına ilikin açıklamalar 13 II. Finansal araçların kullanım stratejisi ve yabancı para cinsinden ilemlere ilikin açıklamalar 14 III. Konsolide Edilen Ortaklıklara likin Bilgilerin Sunumu 15 IV. Vadeli ilem opsiyon sözlemeleri ile türev ürünlere ilikin açıklamalar 15 V. Faiz gelir ve giderine ilikin açıklamalar 16 VI. Ücret ve komisyon gelir ve giderlerine ilikin açıklamalar 16 VII. Finansal varlıklara ilikin açıklamalar ve dipnotlar 16 VIII. Finansal varlıklarda deer düüklüüne ilikin açıklamalar 20 IX. Finansal araçların netletirilmesine ilikin açıklamalar 21 X. Satı ve geri alı anlamaları ve menkul deerlerin ödünç verilmesi ilemlerine ilikin açıklamalar 21 XI. Satı amaçlı duran varlıklar ve durdurulan faaliyetlere ilikin açıklamalar 22 XII. erefiye ve dier maddi olmayan duran varlıklara ilikin açıklamalar 23 XIII. Maddı duran varlıklara ilikin açıklamalar 23 XIV. Kiralama ilemlerine ilikin açıklamalar 24 XV. Karılıklar ve koullu yükümlülüklere ilikin açıklamalar 24 XVI. Çalıanların haklarına ilikin yükümlülüklere ilikin açıklamalar 25 XVII. Vergi uygulamalarına ilikin açıklamalar 25 XVIII. Borçlanmalara ilikin ilave açıklamalar 26 XIX. Hisse senetleri ve ihracına ilikin açıklamalar 27 XX. Aval ve kabullere ilikin açıklamalar 27 XXI. Devlet teviklerine ilikin açıklamalar 27 XXII. Raporlamanın bölümlemeye göre yapılmasına ilikin açıklamalar 27 XXIII. Dier hususlara ilikin açıklamalar 27 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Mali Bünyeye likin Bilgiler I. Sermaye Yeterlilii Standart Oranına likin Açıklamalar 28 II. Kredi Riskine likin Açıklamalar 33 III. Piyasa Riskine likin Açıklamalar 35 IV. Kur Riskine likin Açıklamalar 37 V. Faiz Oranı Riskine likin Açıklamalar 39 VI. Likidite Riskine likin Açıklamalar 43 VII. Finansal varlık ve borçların gerçee uygun deeri ile gösterilmesine ilikin açıklamalar 45

7 BENC BÖLÜM Konsolide Finansal Tablolara likin Açıklama ve Dipnotlar I. Bilançonun Aktif Kalemlere likin Açıklama ve Dipnotlar 46 II. Bilançonun Pasif Kalemlere likin Açıklama ve Dipnotlar 63 III. Nazım Hesaplara likin Açıklama ve Dipnotlar 71 IV. Gelir Tablosuna likin Açıklama ve Dipnotlar 74 V. Özkaynak Deiim Tablosuna ilikin açıklama ve dipnotlar 79 VI. Nakit Akım Tablosuna likin Açıklama ve Dipnotlar 79 VII. Ana Ortaklık Banka'nın Dahil Olduu Risk Grubuna ilikin açıklamalar 80 VIII. Ana Ortaklık Bankanın yurtiçi, yurtdıı, kıyı bankacılıı bölgelerindeki ube veya itirakler ile yurtdıı temsilciliklerine ilikin açıklamalar IX. Bilanço sonrası hususlara ilikin açıklama ve dipnotlar 81 ALTINCI BÖLÜM Baımsız Denetim Raporu I. Baımsız Denetim Raporuna likin Olarak Açıklanması Gereken Hususlar 82 II. Baımsız Denetci Tarafından Hazırlanan Açıklama ve Dipnotlar 82

8 I. BÖLÜM: ANA ORTAKLIK BANKA HAKKINDA GENEL BLGLER I. ANA ORTAKLIK BANKA NIN KURULU TARH, BALANGIÇ STATÜSÜ, ANILAN STATÜDE MEYDANA GELEN DEKLKLER HTVA EDEN BANKANIN TARHÇES Türkiye Halk Bankası Anonim irketi (Ana Ortaklık Banka) 2284 no lu kanun kapsamında 1933 yılında Türkiye de kurulmu, 1938 yılında fiilen faaliyete geçmi ve bugün itibariyle kamusal sermayeli ticari bir banka olarak faaliyetine devam etmektedir. II. ANA ORTAKLIK BANKA NIN SERMAYE YAPISI, YÖNETM VE DENETMN DORUDAN VE DOLAYLI OLARAK TEK BAINA VEYA BRLKTE ELNDE BULUNDURAN ORTAKLIKLARI, VARSA BU HUSUSLARDA YIL ÇNDEK DEKLKLER LE DAHL OLDUU GRUBA LKN AÇIKLAMA Ana Ortaklık Banka nın sermayesinin dorudan hakimiyeti T.C.Babakanlık Özelletirme daresi Bakanlıı na aittir. Ana Ortaklık Banka'nın 31 Aralık 2006 hesap dönemi sonu itibariyle nominal sermayesinin pay sahipleri arasındaki daılımı aaıda gösterilmektedir: Hissedarlar Bin YTL % Bin YTL % Babakanlık Özelletirme daresi Bakanlıı(*) (**) 1,250, T.C. Hazine Müstearlıı(*) - - 1,150, ,250, ,150, ======= ====== ======== ====== (*) Dier sermayedarların pay tutarları 1,000 YTL nin altındadır. (**) Özelletirme Yüksek Kurulu nun 05 ubat 2007 tarih ve 2007/8 sayılı kararıyla 11 Austos 2006 tarihinde Özelletirme daresi Bakanlıına devredilmi kamu hisselerinin %25 ine kadar olan kısmının halka arz suretiyle özelletirilmesine ve halka arz ileminin 2007 yılsonuna kadar tamanlanmasına karar verilmitir.

9 I. BÖLÜM: ANA ORTAKLIK BANKA HAKKINDA GENEL BLGLER (devamı) III. sim ANA ORTAKLIK BANKA NIN YÖNETM KURULU BAKAN VE ÜYELER DENETM KURULU ÜYELER LE GENEL MÜDÜR VE YARDIMCILARININ VARSA ANA ORTAKLIK BANKA DA SAHP OLDUKLARI PAYLARA LKN AÇIKLAMA Hasan CEBEC Hasan SEZER Hüseyin AYDIN Emin Suha ÇAYKÖYLÜ Ünvanı Yönetim Kurulu Bakanı Yönetim Kurulu Bakan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yönetim Kurulu Üyesi Göreve Balayı Tarihi Tahsil Durumu Bankacılık ve letmecilikteki Tecrübe Yılları Ankara.T..A - Ekonomi-Maliye Bl Ankara.T..A - Bankacılık Dı Ticaret ve Kambiyo Bl Ankara.T..A - Ekonomi-Maliye Bl Lisans; ODTÜ - Makine Mühendislii Master; Syracuse University Business School NY-USA Doktora; Washington International University-Doctor of philosophy in Business Administration 23 Nurzahit KESKN Yönetim Kurulu Üyesi Lisans; Anadolu Üniv. Afyon BF, Maliye Bölümü Master; Marmara Üniv. Bankacılık ve Sigortacılık Ens. Doktora; Sakarya Üniv. Yönetim ve Organizasyon (devam ediyor) 16 Erol BERKTA Burhaneddin TANYER eref EFE Yusuf DACAN Halil ÇELK Erdal ERSOY Mustafa SAVA Ömer BAKTIR M.Cengiz GÖEBAKAN Erol GÖNCÜ Yunus ESMER Dr. ahap KAVCIOLU Süleyman ASLAN Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Denetim Kurulu Üyesi Denetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı Lisans; ODTÜ - Petrol Mühendislii Master; Marmara Üniv.Bankacılık ve Sigortacılık Ens Atatürk Üniversitesi - letme Fakültesi Lisans; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi - Kamu Yönetimi Bölümü Master; Harvard University JFK School of Government Eskiehir ktisadi ve Ticari limler Akademisi Eskiehir ktisadi ve Ticari limler Akademisi ktisat Bl Anadolu Üniversitesi ktisat Bl /03 Vek /03 Vek /02 Vek Ankara Üniversitesi - Siyasal Bilgiler Fakültesi - Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalıma Ekonomisi ve Endüstri likiler Bl. stanbul Teknik Üniversitesi - Maden Mühendislii 16 Ankara Üniversitesi ktisat Bl. 19 ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bl A..T.Akademisi letme-muhasebe Bl Lisans; Dokuz Eylül Üniv. BF letme Böl. Master; Marmara Üniv. Bankacılık ve Sigortacılık Ens. Bankacılık Bl. Doktora; Marmara Üniv. Bankacılık ve Sigortacılık Ens. Bankacılık Bl ODTÜ BF Uluslar arası likiler Bl Yukarıda ismi geçen kiilerin Ana Ortaklık Banka da sahip oldukları pay bulunmamaktadır. Ana Ortaklık Banka nın üst yönetiminden 2006 yılı içerisinde görevden ayrılanların ünvanları, ile ayrılı tarihlerine aaıda yer verilmitir. sim Ünvan Görevden Ayrılma Tarihi

10 Vahit Ferhan BENL Genel Müdür Yardımcısı 31 Mart 2006 Kamil Gökhan BOZKURT Genel Müdür Yardımcısı 1 Kasım 2006

11 I. BÖLÜM: ANA ORTAKLIK BANKA HAKKINDA GENEL BLGLER (devamı) IV. ANA ORTAKLIK BANKA DA NTELKL PAY SAHB OLAN K VE KURULULARA LKN AÇIKLAMALAR Ana Ortaklık Banka da T.C.Özelletirme daresi Bakanlıı dıında nitelikli paya sahip hissedar bulunmamaktadır. V. ANA ORTAKLIK BANKA NIN HZMET TÜRÜ VE FAALYET ALANLARINI ÇEREN ÖZET BLG : a) Ana Ortaklık Banka hakkında genel bilgiler: Türkiye Halk Bankası Anonim irketi (Ana Ortaklık Banka) 2284 no.lu kanun kapsamında 1933 yılında Türkiye de kurulmu, 1938 yılında fiilen faaliyete geçmi ve bugün itibariyle kamusal sermayeli ticari bir banka olarak faaliyetine devam etmektedir. b) Ana Ortaklık Banka nın yeniden yapılandırma süreci: 4603 no.lu Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim irketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim irketi Yasası, dönemini kapsayan Makro Ekonomik Program çerçevesinde hazırlanmıtır. Bu yasanın amacı, uluslararası normları ve rekabeti yakalayabilmek için sözkonusu bankaların modernize edilmesi ve banka hisselerinin büyük bir kısmının özel sektördeki gerçek ve tüzel kiilere satılmasıdır. Ana Ortaklık Banka 14 Nisan 2001 tarihinde gerçekleen olaanüstü genel kurul ile kuruluun yapısını yeniden gözden geçirmi, yeni bir yönetim kurulu seçmi ve Ana Ortaklık Banka nın nominal sermayesi 250,000 Bin YTL dan 1,250,000 Bin YTL na çıkartılmıtır. Yeniden yapılanma süreci dahilinde, Banka özel görev zararlarına karılık olarak Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müstearlıı ndan devlet tahvili almı ve Banka nın tüm görev zararı alacakları 30 Nisan 2001 tarihinde kapatılmıtır. Buna ek olarak, önemli sayıdaki çalıandan yeni i sözlemesi imzalamaları istenmi veya bu çalıanlar dier devlet kurulularına aktarılmıtır.

12 I. BÖLÜM: ANA ORTAKLIK BANKA HAKKINDA GENEL BLGLER (devamı) V. ANA ORTAKLIK BANKA NIN HZMET TÜRÜ VE FAALYET ALANLARINI ÇEREN ÖZET BLG: (devamı) c) 4603 no.lu Kanun un 2.2. maddesi uyarınca yeniden yapılandırma ilemlerinin tamamlanmasını müteakiben Ana Ortaklık Banka nın hisse satı ilemlerinin 4046 sayılı Özelletirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deiiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılması gerekmektedir. Yeniden yapılandırma ve hisse satı ilemlerinin bu kanunun yürürlüe girmesinden itibaren üç yıl içinde (25 Kasım 2003 tarihine kadar) tamamlanması gerekmektedir. Önce 31 Temmuz 2004 tarih ve 5230 sayılı yasa ile 4603 sayılı kanunun 2 nci maddesinin 2 numaralı fıkrasında yer alan 3 yıl ibaresi 5 yıl ve akabinde de tarih, 5572 sayılı yasa ile de 10 yıl olarak deitirilmitir. Bu deiiklik sonucunda, Banka nın özelletirmesi ile ilgili süre uzatılmıtır. Bakanlar Kurulu nun bu süreyi bir defaya mahsus olmak üzere yarısı kadar uzatma yetkisi bulunmaktadır. Bakanlar Kurulu, 5230 sayılı yasayla yapılan deiiklik sonrasında 27 Aralık 2005 tarih, 2005/9841 sayılı kararıyla 5 yıllık süreyi yarısı kadar uzatmıtır. Anılan Bakanlar Kurulu kararı yürürlükte iken Özelletirme Yüksek Kurulu nun 11 Austos 2006 tarih ve 2006/69 sayılı kararıyla Banka daki kamu hisseleri Özelletirme daresi Bakanlıı na devredilmi ve Banka nın % 99,9 hissesinin 25 Mayıs 2008 tarihine kadar blok satı yöntemiyle satılmasına karar verilmitir. Danıtay 13 üncü Dairesi, tarih, 2006/4258 sayılı kararıyla Özelletirme Yüksek Kurulu nun 11 Austos 2006 tarih ve 2006/69 sayılı kararının yürütmesini durdurmutur. Bunun üzerine 5572 sayılı yasal düzenleme yapılmı ve bu kez Özelletirme Yüksek Kurulu, 05 ubat 2007 tarih ve 2007/8 sayılı kararını alarak Özelletirme daresi Bakanlıı na devredilen hisselerin %25 lik kısmının halka arz suretiyle özelletirilmesi ve bu sürecin 2007 yılı sonuna kadar tamamlanması öngörmütür.

13 I. BÖLÜM: ANA ORTAKLIK BANKA HAKKINDA GENEL BLGLER (devamı) V. ANA ORTAKLIK BANKA NIN HZMET TÜRÜ VE FAALYET ALANLARINI ÇEREN ÖZET BLG: (devamı) d) 31 Temmuz 2004 tarih, sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5230 sayılı Pamukbank Türk Anonim irketi nin Türkiye Halk Bankası Anonim irketi ne Devri ve Bazı Kanunlarda Deiiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca yönetimi ve denetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna intikal etmi olan Pamukbank ın hisseleri, Halkbank a devredilmitir. Mülga Pamukbank T.A.. Çukurova Sanayi letmeleri T.A.., Çukurova thalat ve hracat T.A.O., Karamehmetler Hisseli Komandit Ortaklıı ve beyüzü akın ortak tarafından bir özel sektör mevduat bankası olarak kurulmutur. Ana Ortaklık Banka, Bakanlar Kurulu nun 5 Mart 1955 gün ve 4/4573 sayılı kararı ile anonim irket statüsünde özel bankacılık faaliyetlerine balamıtır. 19 Haziran 2002 tarih ve sayılı (mükerrer) Resmi Gazete de yayımlanan 742 sayılı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kararı ile 4389 sayılı Bankalar Kanunu nun 14. maddesinin 3 ve 4 numaralı fıkraları uyarınca, Banka nın temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi 18 Haziran 2002 itibariyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu na ( Fon ) devrolmutur. e) Ana Ortaklık Banka nın hizmet türü ve faaliyet alanları: Ana Ortaklık Banka'nın faaliyet alanı, ticari finansman ve kurumsal bankacılık, fon yönetimi ilemleri, bireysel bankacılık ve kredi kartı ilemlerini kapsamaktadır. f) Ana Ortaklık Banka 31 Aralık 2006 tarihi itibariyle, yurtiçinde 553 ve yurtdıında 2 si Kıbrıs ta 1 i Bahreyn de olmak üzere 3, toplam 556 ubesi ile faaliyet göstermektedir. Bununla birlikte Ana Ortaklık Banka nın Almanya da 3 adet finansal hizmet ubesi ve ran da ve Avusturya da 1 adet temsilcilii bulunmaktadır. VI. KONSOLDASYON KAPSAMINA ALINAN KURULULARA LKN AÇIKLAMA: Cari dönemde itiraklere yatırımlar niteliinde olan, önceki dönemde ise Ana Ortaklık Banka nın sermaye ve yönetimde dier ortaklarla birlikte kontrol etme gücüne sahip olması nedeniyle birlikte kontrol edilen ortaklık niteliinde olan Demir-Halkbank N.V konsolide mali tablolarda özsermaye yöntemi ile muhasebeletirilmitir.

14 KNC BÖLÜM: KONSOLDE FNANSAL TABLOLAR TÜRKYE HALK BANKASI A.. KONSOLDE BLANÇOSU BN YEN TÜRK LRASI CAR DÖNEM ÖNCEK DÖNEM AKTF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKT DEERLER VE MERKEZ BANKASI (1) II. GERÇEE UYGUN D FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) (2) Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar Devlet Borçlanma Senetleri Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Deerler Dier Menkul Deerler Gerçee Uygun Deer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan O. Sınıflandırılan FV Devlet Borçlanma Senetleri Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Deerler Dier Menkul Deerler Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar III. BANKALAR VE DER MAL KURULULAR (3) IV. PARA PYASALARINDAN ALACAKLAR Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar MKB Takasbank Piyasasından Alacaklar Ters Repo lemlerinden Alacaklar V. SATILMAYA HAZIR FNANSAL VARLIKLAR (Net) (4) Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Deerler Devlet Borçlanma Senetleri Dier Menkul Deerler VI. KREDLER (5) Krediler Takipteki Krediler Özel Karılıklar (-) VII. FAKTORNG ALACAKLARI - - VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) (6) Devlet Borçlanma Senetleri Dier Menkul Deerler IX. TRAKLER (Net) (7) Özkaynak Yöntemine Göre Konsolide Edilenler Konsolide Edilmeyenler Mali tirakler Mali Olmayan tirakler X. BALI ORTAKLIKLAR (Net) (8) Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar XI. BRLKTE KONTROL EDLEN ORTAKLIKLAR (Net) (9) Özkaynak Yöntemine Göre Konsolide Edilenler Konsolide Edilmeyenler Mali Ortaklıklar Mali Olmayan Ortaklıklar XII. KRALAMA LEMLERNDEN ALACAKLAR (Net) (10) Finansal Kiralama Alacakları Faaliyet Kiralaması Alacakları Dier Kazanılmamı Gelirler ( - ) XIII. RSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FNANSAL VARLIKLAR (11) Gerçee Uygun Deer Riskinden Korunma Amaçlılar Nakit Akı Riskinden Korunma Amaçlılar Yurtdıındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar XIV. MADD DURAN VARLIKLAR (Net) (12) XV. MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (13) erefiye Dier XVI. VERG VARLII (14) Cari Vergi Varlıı Ertelenmi Vergi Varlıı XVII. SATI AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR (Net) (15) XVIII. DER AKTFLER (16) AKTF TOPLAMI liikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

15 KONSOLDE BLANÇOSU BN YEN TÜRK LRASI CAR DÖNEM ÖNCEK DÖNEM PASF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. MEVDUAT (1) II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FNANSAL BORÇLAR (2) III. ALINAN KREDLER (3) IV. PARA PYASALARINA BORÇLAR Bankalararası Para Piyasalarından Borçlar MKB Takasbank Piyasasından Borçlar Repo lemlerinden Salanan Fonlar V. HRAÇ EDLEN MENKUL KIYMETLER (Net) Bonolar Varlıa Dayalı Menkul Kıymetler Tahviller VI. FONLAR (4) VII. MUHTELF BORÇLAR VIII. DER YABANCI KAYNAKLAR (5) IX. FAKTORNG BORÇLARI X. KRALAMA LEMLERNDEN BORÇLAR (Net) (6) Finansal Kiralama Borçları Faaliyet Kiralaması Borçları Dier Ertelenmi Finansal Kiralama Giderleri ( - ) XI. RSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FNANSAL BORÇLAR (7) Gerçee Uygun Deer Riskinden Korunma Amaçlılar Nakit Akı Riskinden Korunma Amaçlılar Yurtdıındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar XII. KARILIKLAR (8) Genel Karılıklar Yeniden Yapılanma Karılıı Çalıan Hakları Karılıı Sigorta Teknik Karılıkları (Net) Dier Karılıklar XIII. VERG BORCU (9) Cari Vergi Borcu Ertelenmi Vergi Borcu XIV. SATI AMAÇLI DURAN VARLIKLARA LKN BORÇLAR (10) XV. SERMAYE BENZER KREDLER (11) XVI. ÖZKAYNAKLAR (12) (20.080) (43.832) Ödenmi Sermaye Sermaye Yedekleri Hisse Senedi hraç Primleri Hisse Senedi ptal Kârları Menkul Deerler Deer Artı Fonu Maddi Duran Varlıklar Yeniden Deerleme Deer Artıları Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Deerleme Deer Artıları tirakler, Balı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) Satı Amaçlı Duran Varlıklar Deer Artıları Dier Sermaye Yedekleri Kâr Yedekleri (27.055) (43.980) Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olaanüstü Yedekler Dier Kâr Yedekleri (27.055) (43.980) Kâr veya Zarar Geçmi Yıllar Kâr ve Zararları Dönem Net Kâr ve Zararı Azınlık Hakkı PASF TOPLAMI liikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

16 KONSOLDE BLANÇO DII HESAPLAR BN YEN TÜRK LRASI CAR DÖNEM ÖNCEK DÖNEM ( 31/12/2006) ( 31/12/2005) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam A. BLANÇO DII YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) I. GARANT ve KEFALETLER (1), (2) Teminat Mektupları Devlet hale Kanunu Kapsamına Girenler Dı Ticaret lemleri Dolayısıyla Verilenler Dier Teminat Mektupları Banka Kredileri thalat Kabul Kredileri Dier Banka Kabulleri Akreditifler Belgeli Akreditifler Dier Akreditifler Garanti Verilen Prefinansmanlar Cirolar T.C. Merkez Bankasına Cirolar Dier Cirolar Menkul Kıy. h. Satın Alma Garantilerimizden Faktoring Garantilerinden Dier Garantilerimizden Dier Kefaletlerimizden II. TAAHHÜTLER (1), (2) Cayılamaz Taahhütler Vadeli, Aktif Deer Alım Taahhütleri Vadeli, Mevduat Al.-Sat. Taahhütleri tir. ve Ba. Ort. Ser. t. Taahhütleri Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri Men. Kıy. hr. Aracılık Taahhütleri Zorunlu Karılık Ödeme Taahhüdü Çekler çin Ödeme Taahhütlerimiz hracat Taahhüt. Kaynaklanan Vergi ve Fon Yüküml Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri Açıa Menkul Kıymet Satı Taahhüt. Alacaklar Açıa Menkul Kıymet Satı Taahhüt. Borçlar Dier Cayılamaz Taahhütler Cayılabilir Taahhütler Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri Dier Cayılabilir Taahhütler III. TÜREV FNANSAL ARAÇLAR (3) Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar Gerçee Uygun Deer Riskinden Korunma Amaçlı lemler Nakit Akı Riskinden Korunma Amaçlı lemler Yurtdıındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı lemler Alım Satım Amaçlı lemler Vadeli Döviz Alım-Satım lemleri Vadeli Döviz Alım lemleri Vadeli Döviz Satım lemleri Para ve Faiz Swap lemleri Swap Para Alım lemleri Swap Para Satım lemleri Swap Faiz Alım lemleri Swap Faiz Satım lemleri Para, Faiz ve Menkul Deer Opsiyonları Para Alım Opsiyonları Para Satım Opsiyonları Faiz Alım Opsiyonları Faiz Satım Opsiyonları Menkul Deerler Alım Opsiyonları Menkul Deerler Satım Opsiyonları Futures Para lemleri Futures Para Alım lemleri Futures Para Satım lemleri Futures Faiz Alım-Satım lemleri Futures Faiz Alım lemleri Futures Faiz Satım lemleri Dier B. EMANET VE REHNL KIYMETLER (IV+V+VI) IV. EMANET KIYMETLER Müteri Fon ve Portföy Mevcutları Emanete Alınan Menkul Deerler Tahsile Alınan Çekler

17 4.4.Tahsile Alınan Ticari Senetler Tahsile Alınan Dier Kıymetler hracına Aracı Olunan Kıymetler Dier Emanet Kıymetler Emanet Kıymet Alanlar V. REHNL KIYMETLER Menkul Kıymetler Teminat Senetleri Emtia Varant Gayrimenkul Dier Rehinli Kıymetler Rehinli Kıymet Alanlar VI. KABUL EDLEN AVALLER VE KEFALETLER BLANÇO DII HESAPLAR TOPLAMI (A+B) liikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

18 KONSOLDE GELR TABLOSU GELR VE GDER KALEMLER Dipnot CAR DÖNEM ÖNCEK DÖNEM (01/01/ /12/2006) (01/01/ /12/2005) I. FAZ GELRLER (a) Kredilerden Alınan Faizler a(1) Zorunlu Karılıklardan Alınan Faizler Bankalardan Alınan Faizler a(2) Para Piyasası lemlerinden Alınan Faizler Menkul Deerlerden Alınan Faizler a(3) Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan Gerçee Uygun Deer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan FV Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan Finansal Kiralama Gelirleri Dier Faiz Gelirleri II. FAZ GDERLER (b) Mevduata Verilen Faizler b(3) Kullanılan Kredilere Verilen Faizler b(1) Para Piyasası lemlerine Verilen Faizler hraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler Dier Faiz Giderleri III. NET FAZ GELR (I - II) IV. NET ÜCRET VE KOMSYON GELRLER Alınan Ücret ve Komisyonlar Nakdi Kredilerden Gayri Nakdi Kredilerden Dier Verilen Ücret ve Komisyonlar Nakdi Kredilere Verilen Gayri Nakdi Kredilere Verilen Dier V. TEMETTÜ GELRLER (c) VI. TCAR KÂR / ZARAR (Net) (d) ( ) Sermaye Piyasası lemleri Kâr/Zararı (Net) (34.173) Kambiyo lemlerinden Kâr/Zararı (Net) ( ) VII. DER FAALYET GELRLER (e) VIII. FAALYET GELRLER TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) IX. KRED VE DER ALACAKLAR DEER DÜÜ KARILII (-) (f) X. DER FALYET GDERLER (-) (g) XI. NET FAALYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X) XII. BRLEME LEM SONRASINDA GELR OLARAK KAYDEDLEN FAZLALIK TUTARI - - XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEM UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR - - XIV. NET PARASAL POZSYON KÂRI/ZARARI - - XV. VERG ÖNCES KÂR/ZARAR (XI+XII+XIII+XIV) (h) XVI. VERG KARILII (±) h(1) ( ) ( ) 16.1.Cari Vergi Karılıı ( ) ( ) 16.2.Ertelenmi Vergi Karılıı (15.245) XVII. VERG SONRASI FAALYET KÂR/ZARARI (XV±XVI) h(2) Durdurulan Faaliyetlerden Dier - - XVIII. NET DÖNEM KÂRI/ZARARI (i) Grubun Kârı / Zararı Azınlık Hakları Kârı / Zararı (-) Hisse Baına Kâr / Zarar BN YEN TÜRK LRASI liikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

19 KONSOLDE ÖZKAYNAK DEM TABLOSU BN YEN TÜRK LRASI ÖZKAYNAK KALEMLERNDEK DEKLKLER Dipnot Ödenmi Ödenmi Sermaye Hisse Senedi Hisse Senedi Yasal Yedek Statü Olaanüstü Dier Dönem Net Geçmi Dönem Yeni. Deerleme Yeni. Deerleme Menkul Deer. Azınlık Hakkı Hariç Azınlık Toplam Sermaye Enf.Düzeltme Farkı hraç Primleri ptal Kârları Akçeler Yedekleri Yedek Akçe Yedekler Kârı / (Zararı) Kârı / (Zararı) Fonu Deer Artıı Deer Artı Fonu Toplam Özkaynak Hakkı Özkaynak ÖNCEK DÖNEM ( 31/12/2005 ) I. Dönem Baı Bakiyesi II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler (27.362) Hataların Düzeltilmesinin Etkisi Muhasebe Politikasında Yapılan Deiikliklerin Etkisi (27.362) III. Yeni Bakiye (I + II) Dönem çindeki Deiimler IV.Birlemeden Kaynaklanan Artı/Azalı - - V.Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerden VI.Riskten Korunma lemlerinden Nakit Akı Riskinden Korunma Yurtdıındaki Net Yatırım Riskinden Korunma - - Aktarılan Tutarlar VII.Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerden - - VIII.Riskten Korunma lemlerinden Nakit Akı Riskinden Korunma Yurtdıındaki Net Yatırım Riskinden Korunma - - IX. Dönem Net Kârı veya Zararı X. Kar Daıtımı ( ) ( ) - ( ) Daıtılan Temettü ( ) ( ) ( ) Yedeklere Aktarılan Tutarlar (58.343) Dier ( ) XI. Sermaye Artırımı Nakden Maddi Duran Varlıklar Yeniden Deerleme Deer Artıları tirakler, Balı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Menkul Deer Deer Artı Fonu Ödenmi Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi hracı Kur Farkları Dier - - XII. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Deiiklik - - XIII. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Deiiklik - - XIV. Birincil Sermaye Benzeri Borçlar - - XV. kincil Sermaye Benzeri Borçlar - - XVI. tirak Özkaynaındaki Deiikliin Banka Özkaynaına Etkisi (16.618) (16.618) (16.618) Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+...+XIV+XV+XVI) CAR DÖNEM ( 31/12/2006) I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi Dönem çindeki Deiimler II. Birlemeden Kaynaklanan Artı/Azalı - - III. Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerden - - IV. Riskten Korunma lemlerinden Nakit Akı Riskinden Korunma Yurtdıındaki Net Yatırım Riskinden Korunma - - Aktarılan Tutarlar V. Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerden (51.847) (51.847) (51.847) VI. Riskten Korunma lemlerinden Nakit Akı Riskinden Korunma Yurtdıındaki Net Yatırım Riskinden Korunma - - VII. Dönem Net Kârı VIII. Kar Daıtımı ( ) ( ) - ( ) 8.1. Daıtılan Temettü ( ) ( ) ( ) 8.2. Yedeklere Aktarılan Tutarlar (63.649) Dier ( ) IX. Sermaye Artırımı Nakden Maddi Duran Varlıklar Yeniden Deerleme Deer Artıları tirakler, Balı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri Menkul Deer Deer Artı Fonu Ödenmi Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi hracı Kur Farkları Dier - - X. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Deiiklikler - - XI. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Deiiklikler - - XII. Birincil Sermaye Benzeri Borçlar - - XIII. kincil Sermaye Benzeri Borçlar - - XIV. tirak Özkaynaındaki Deiikliin Banka Özkaynaına Etkisi Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+...+XII+XIII+XIV) liikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

20 BN YEN TÜRK LRASI TÜRKYE HALK BANKASI A.. KONSOLDE NAKT AKI TABLOSU CAR DÖNEM ÖNCEK DÖNEM Dipnot ( 31/12/2006) ( 31/12/2005 ) A. BANKACILIK FAALYETLERNE LKN NAKT AKIMLARI 1.1. Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Deiim Öncesi Faaliyet Kârı (+) Alınan Faizler (+) Ödenen Faizler (-) ( ) ( ) Alınan Temettüler (+) Alınan Ücret ve Komisyonlar (+) Elde Edilen Dier Kazançlar (+) Zarar Olarak Muhasebeletirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar (+) Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler (-) ( ) ( ) Ödenen Vergiler (-) ( ) ( ) Dier (+/-) ( ) Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Deiim ( ) Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net Artı/Azalı (+/-) ( ) Gerçee Uygun Deer Farkı K/Z Yansıtılan FV Net (Artı) Azalı (+/-) ( ) Bankalar Hesabındaki Net Artı/Azalı (+/-) ( ) ( ) Kredilerdeki Net Artı/Azalı (+/-) (51.151) Dier Aktiflerde Net Artı/Azalı (+/-) ( ) Bankaların Mevduatlarında Net Artı (Azalı) (+/-) Dier Mevduatlarda Net Artı (Azalı) (+/-) Alınan Kredilerdeki Net Artı (Azalı) (+/-) Vadesi Gelmi Borçlarda Net Artı (Azalı) (+/-) Dier Borçlarda Net Artı (Azalı) (+/-) ( ) I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı (+/-) ( ) B. YATIRIM FAALYETLERNE LKN NAKT AKIMLARI II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı (+/-) ( ) ktisap Edilen Balı Ortaklık ve tirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (-) (41.798) (3.519) 2.2.Elden Çıkarılan Balı Ortaklık ve tirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (+) Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller (-) ( ) (65.959) 2.4.Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller (+) Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (-) ( ) ( ) 2.6.Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (+) Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Deerler (-) ( ) ( ) 2.8.Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Deerler (+) Dier (+/-) - - C. FNANSMAN FAALYETLERNE LKN NAKT AKIMLARI III. Finansman Faaliyetlerinden Salanan Net Nakit (+/-) ( ) ( ) 3.1.Krediler ve hraç Edilen Menkul Deerlerden Salanan Nakit (+) Krediler ve hraç Edilen Menkul Deerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkıı (-) hraç Edilen Sermaye Araçları (+) Temettü Ödemeleri (-) ( ) ( ) 3.5.Finansal Kiralamaya likin Ödemeler (-) (129) 3.6.Dier (+/-) IV.Döviz Kurundaki Deiimin Nakit ve Nakde Edeer Varlıklar Üzerindeki Etkisi (+/-) (36) V. Nakit ve Nakde Edeer Varlıklardaki Net Artı (I+II+III+IV) VI. Dönem Baındaki Nakit ve Nakde Edeer Varlıklar (+) VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Edeer Varlıklar (V+VI) liikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 1

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Eylül 2014 31 Aralık 2013 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Sınırlı 31 Aralık 2013 AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 637 53 690 808 53

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU EK1-E A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Dipnot ( 31/12/2006) ( 31/12/2005) 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2008 31.12.2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 312.796 243.170 555.966 209.602 217.950 427.552

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Cari dönem Önceki dönem AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Adabank Anonim Şirketi Sınırlı AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 816 53 869

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2013 31.12.2012 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 355.403 1.943.667 2.299.070

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421 264.153

Detaylı

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV.

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV. Konsolide Finansal Tablolar I. Konsolide bilanço (Finansal Durum Tablosu) Cari Dönem Önceki Dönem Aktif kalemler TP YP Toplam TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 2.990.682 20.223.983 23.214.665

Detaylı

MNG BANK A.S. BILANÇOSU

MNG BANK A.S. BILANÇOSU BILANÇOSU AKTIF KALEMLER Dipnot 31 Aralik 2006 31 Aralik 2005 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 15.041 3.646 18.687 6.690 2.238 8.928 II. GERÇEGE UYGUN D FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2013 ) ( 31 / 12 / 2012 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2008 ) ( 31/ 12 / 2007 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 7,792,291 1,583,306 9,375,597 4,098,681

Detaylı

Cari Dönem (31/12/2014) Aktif kalemler TP YP Toplam

Cari Dönem (31/12/2014) Aktif kalemler TP YP Toplam I. Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Aktif kalemler TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 262 4,125 4,387 II. Gerçeğe uygun değer farkı k/z'a yansıtılan fv (net) 2.1 Alım satım amaçlı finansal

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 60.107 97.578 157.685 78.233 50.387 128.620

Detaylı

01 Kasım 2006 tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

01 Kasım 2006 tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 01 Kasım 2006 tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. Maddesi gereği olarak, Nurol

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

1) http://tkbb.org.tr/bankalarin-bagimsiz-denetim-raporlari 2) http://www.albarakaturk.com.tr//yatirimci_iliskileri BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

1) http://tkbb.org.tr/bankalarin-bagimsiz-denetim-raporlari 2) http://www.albarakaturk.com.tr//yatirimci_iliskileri BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na: Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi nin (Banka) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide olmayan

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 11.864 14.215 26.079 34.489-34.489 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4-5.000-5.000

Detaylı

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31.Ara.09 31.Ara.08 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER Not:4 506-506 301-301 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV Not:5

Detaylı

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesi gereği Türkiye Finans

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI - - - - - - II. GERÇEĞE

Detaylı

Siemens Finansal Kiralama A.Ş.

Siemens Finansal Kiralama A.Ş. 30 Eylül 2010 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1-2 Bilanço 3-4 Nazım hesaplar tablosu 5 Gelir tablosu 6 Özkaynaklarda muhasebeleştirilen

Detaylı

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesi gereği Türkiye Finans

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KONSOLİDE OLMAYAN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU AÇIKLAMA 01.11.2006 Tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesi gereği T.C.

Detaylı

TEKSTL BANKASI ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER

TEKSTL BANKASI ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER TEKSTL BANKASI ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER ÖDENM SERMAYEMZ 20.200.000.- YEN TÜRK LRASI NAKT KARILII 2.300.000.-YEN TÜRK LRASI Ç KAYNAKLARDAN KARILANMAK SURETYLE 122.500.000.- YEN TÜRK LRADAN

Detaylı

Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi nin

Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi nin nin 31 Aralık 2011 hesap dönemine ait Konsolide Olmayan Mali Tabloları, Bağımsız Denetçi raporu ile Türk Ticaret Kanunu nun 347 nci maddesi uyarınca teşkil olunan denetçiler tarafından hazırlanan rapor

Detaylı

GSD Yatırım Bankası Anonim irketi

GSD Yatırım Bankası Anonim irketi GSD Yatırım Bankası Anonim irketi 31 Aralık 2006 Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Baımsız Denetim Raporu Akis Baımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müavirlik Anonim irketi

Detaylı

KATAR FAKTORİNG A.Ş. 01.01.2013-31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KATAR FAKTORİNG A.Ş. 01.01.2013-31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 01.01.2013 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Katar Faktoring Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı na, Katar Faktoring Anonim Şirketi nin ( Şirket ) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Aktif Yatırım Bankası Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na: Aktif Yatırım Bankası A.Ş. nin ( Banka ) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide olmayan bilançosu, aynı tarihte

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU. Banka Yönetim Kurulu'nun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama. Yetkili Denetim Kuruluşunun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU. Banka Yönetim Kurulu'nun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama. Yetkili Denetim Kuruluşunun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Aktif Yatırım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu na Finansal Tablolara İlişkin Rapor Aktif Yatırım Bankası A.Ş. nin ( Banka ) 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan bilançosu, aynı

Detaylı

GSD Yatırım Bankası Anonim irketi

GSD Yatırım Bankası Anonim irketi GSD Yatırım Bankası Anonim irketi 31 Mart 2007 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Baımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müavirlik Anonim irketi

Detaylı

Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi. 31 Aralık 2012 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi. 31 Aralık 2012 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi 31 Aralık 2012 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 ARALIK

Detaylı

1 Ocak 31 Aralık 2011 hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar hakkında bağımsız denetim raporu

1 Ocak 31 Aralık 2011 hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar hakkında bağımsız denetim raporu 1 Ocak 31 Aralık 2011 hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar hakkında bağımsız denetim raporu Credit Agricole Yatırım Bankası Türk A.Ş. Yönetim Kurulu na: Credit Agricole Yatırım Bankası

Detaylı

1 OCAK-31 ARALIK 2011 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

1 OCAK-31 ARALIK 2011 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU The Royal Bank of Scotland N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Merkez Şubesi Müdürler Kurulu na İstanbul 1 OCAK-31 ARALIK 2011 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU The Royal Bank of Scotland N.V.(Merkezi Amsterdam)

Detaylı

1 OCAK-31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

1 OCAK-31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU The Royal Bank of Scotland plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi Müdürler Kurulu na İstanbul 1 OCAK-31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU The Royal Bank of Scotland plc Merkezi Edinburgh

Detaylı

TEKSTL BANKASI A.. 1.ÇEYREK ARA DÖNEM FAALYET RAPORU

TEKSTL BANKASI A.. 1.ÇEYREK ARA DÖNEM FAALYET RAPORU Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri :XI No :29 Sayılı Teblii ne stinaden Hazırlanmı 31 Mart 2008 Tarihli; TEKSTL BANKASI A.. 1.ÇEYREK ARA DÖNEM FAALYET RAPORU 1 BRNC BÖLÜM BANKA HAKKINDA GENEL BLGLER letiim

Detaylı

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI MEVDUAT BANKASI A.Ş./KALKINMA VE YATIRIM BANKASI Kapanış Kuru: Hesaplama Tarihi: Sıra No Hesap Kodu Hesap Adı DÖVİZ VARLIKLARI Bin YTL I -

Detaylı

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER ÇIKARILMI SERMAYEMZ 80.000.000 YEN TÜRK LRASI NAKT KARILII, 120.000.000 YEN TÜRK LRASINDAN 200.000.000 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMAKTADIR. ARTIRILAN

Detaylı

Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi

Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Denetim Raporu İlgili döneme ait raporlar 24/04/2013 tarih 8306

Detaylı

Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi. 31 Mart 2010 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Faaliyet Raporu

Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi. 31 Mart 2010 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Faaliyet Raporu 31 Mart 2010 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Faaliyet Raporu 07 Mayıs 2010 Bu rapor 1 sayfa sınırlı bağımsız denetim raporu, 44 sayfa finansal tablo ve dipnotlar ile banka yönetim kurulu başkanı

Detaylı

Aktif Yatırım Bankası Anonim Şirketi

Aktif Yatırım Bankası Anonim Şirketi Aktif Yatırım Bankası Anonim Şirketi 31 Mart 2012 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ

BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, 31 ARALIK 2014 TARİHİ DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU VE FİNANSAL TABLOLAR BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Bank Mellat, Merkezi: Tahran-İran İstanbul

Detaylı

HALK FĠNANSAL KĠRALAMA A.ġ. 31 ARALIK 2008 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (Birim: Aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiģtir.

HALK FĠNANSAL KĠRALAMA A.ġ. 31 ARALIK 2008 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (Birim: Aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiģtir. 31 ARALIK 2008 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (Birim: Aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiģtir.) AKTĠF KALEMLER Denetimden GeçmiĢ Denetimden GeçmiĢ 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Dipnot

Detaylı

İÇİNDEKİLER. İKİNCİ BÖLÜM Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

İÇİNDEKİLER. İKİNCİ BÖLÜM Konsolide Olmayan Finansal Tablolar İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler Sayfa No I. Bankanın kuruluş tarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde meydana gelen değişiklikleri ihtiva eden tarihçesi 3 II. Bankanın sermaye yapısı, yönetim

Detaylı

I. Sınırlı bağımsız denetim raporu II. Kamuya açıklanacak konsolide olmayan finansal rapor

I. Sınırlı bağımsız denetim raporu II. Kamuya açıklanacak konsolide olmayan finansal rapor I. Sınırlı bağımsız denetim raporu II. Kamuya açıklanacak konsolide olmayan finansal rapor İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler Sayfa No I. Bankanın kuruluş tarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde

Detaylı

The Royal Bank of Scotland N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Merkez Şubesi. (Eski Unvanıyla ABN AMRO Bank N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Şubesi)

The Royal Bank of Scotland N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Merkez Şubesi. (Eski Unvanıyla ABN AMRO Bank N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Şubesi) The Royal Bank of Scotland N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Merkez Şubesi (Eski Unvanıyla ABN AMRO Bank N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Şubesi) 30 Eylül 2010 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide

Detaylı

I. Sınırlı bağımsız denetim raporu. Kamuya açıklanacak konsolide olmayan finansal rapor

I. Sınırlı bağımsız denetim raporu. Kamuya açıklanacak konsolide olmayan finansal rapor I. Sınırlı bağımsız denetim raporu II. Kamuya açıklanacak konsolide olmayan finansal rapor İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler Sayfa No I. Bankanın kuruluş tarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde

Detaylı

I. Sınırlı bağımsız denetim raporu II. Kamuya açıklanacak konsolide olmayan finansal rapor

I. Sınırlı bağımsız denetim raporu II. Kamuya açıklanacak konsolide olmayan finansal rapor I. Sınırlı bağımsız denetim raporu II. Kamuya açıklanacak konsolide olmayan finansal rapor İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler Sayfa No I. Bankanın kuruluş tarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Genel Bilgiler

İÇİNDEKİLER. Genel Bilgiler İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler Sayfa No I. Bankanın kuruluş tarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde meydana gelen değişiklikleri ihtiva eden bankanın tarihçesi 3 II. Bankanın sermaye yapısı,

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiģtir.

31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiģtir. 31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) BAĞIMSIZ DENETĠMDEN BAĞIMSIZ DENETĠMDEN AKTİF KALEMLER (31/12/2011) (31/12/2010) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II.

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ HAZİRAN 2015 08.09.2015 Sayı: 2015-3 Son Güncelleme Tarihi: 03.09.2015 İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PARASAL VE FİNANSAL VERİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi

ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi 30 Eylül 2008 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim

Detaylı

I. Bağımsız denetim raporu II. Kamuya açıklanacak konsolide olmayan finansal rapor

I. Bağımsız denetim raporu II. Kamuya açıklanacak konsolide olmayan finansal rapor I. Bağımsız denetim raporu II. Kamuya açıklanacak konsolide olmayan finansal rapor İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler Sayfa No I. Bankanın kuruluş tarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde meydana

Detaylı

Tasfiye Halinde Meges Boya Sanayi ve Ticaret A.. 31 Aralık 2008 Tarihi tibariyle Bilanço (Para birimi: Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmitir.) Dipnot Tasfiye Dönemi Baımsız Denetimden

Detaylı

The Royal Bank of Scotland plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi

The Royal Bank of Scotland plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi The Royal Bank of Scotland plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi 31 Aralık 2012 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal Tablolar, Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar ile Bağımsız Denetim

Detaylı

The Royal Bank of Scotland N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Merkez Şubesi

The Royal Bank of Scotland N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Merkez Şubesi The Royal Bank of Scotland N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Merkez Şubesi 30 Haziran 2012 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal Tablolar, Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar ile Bağımsız Sınırlı

Detaylı

Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi

Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi 30 Eylül 2009 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Rapor ve Bağımsız Denetim Raporu Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Ekim

Detaylı

ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi

ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi 30 Haziran 2006 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Konsolide Olmayan Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Akis Serbest Muhasebeci Mali

Detaylı

The Royal Bank of Scotland N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Merkez Şubesi

The Royal Bank of Scotland N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Merkez Şubesi The Royal Bank of Scotland N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Merkez Şubesi 31 Aralık 2011 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal Tablolar, Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar ile Bağımsız Denetim

Detaylı

GSD Denizcilik, Gayrimenkul, naat Sanayi ve Ticaret Anonim irketi. (eski unvanı ile Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi )

GSD Denizcilik, Gayrimenkul, naat Sanayi ve Ticaret Anonim irketi. (eski unvanı ile Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi ) GSD Denizcilik, Gayrimenkul, naat Sanayi ve Ticaret Anonim irketi (eski unvanı ile Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi ) 31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Baımsız

Detaylı

Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler Anadolu Faktoring Hizmetleri Anadolubank Nederland NV

Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler Anadolu Faktoring Hizmetleri Anadolubank Nederland NV Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nun 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında

Detaylı

MURAKIP RAPORU. 7 Mart 2012 TEB HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ OLAĞAN GENEL KURULU NA. Şirket in Ünvanı : Merkezi: Sermayesi: Faaliyet Konusu:

MURAKIP RAPORU. 7 Mart 2012 TEB HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ OLAĞAN GENEL KURULU NA. Şirket in Ünvanı : Merkezi: Sermayesi: Faaliyet Konusu: MURAKIP RAPORU 7 Mart 2012 TEB HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ OLAĞAN GENEL KURULU NA Şirket in Ünvanı : Merkezi: Sermayesi: Faaliyet Konusu: Denetçi veya denetçilerin adı, ortak veya Şirket in personeli olup olmadığı:

Detaylı

ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi

ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi 30 Haziran 2009 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi 30 Eylül 2008 Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu

Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi 30 Eylül 2008 Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu 30 Eylül 2008 Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri AŞ 7 Kasım 2008 Bu rapor 1 sayfa sınırlı bağımsız

Detaylı

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi 30 Eylül 2012 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali

Detaylı

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi 30 Haziran 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu 30 Temmuz 2015 Bu rapor, 2 sayfa sınırlı denetim

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-054 Tarih: 27.12.2010

Detaylı

ÖZYOL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE MALİ ORTAKLIKLARI. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

ÖZYOL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE MALİ ORTAKLIKLARI. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ÖZYOL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE MALİ ORTAKLIKLARI 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ÖZYOL HOLDİNG A.Ş. NİN 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2006 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL RAPOR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2006 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL RAPOR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2006 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL RAPOR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Türkiye Halk Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu na Ankara 1. Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin

Detaylı

I. Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu. II. Kamuya Açıklanacak Finansal Rapor

I. Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu. II. Kamuya Açıklanacak Finansal Rapor I. Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu II. Kamuya Açıklanacak Finansal Rapor İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler Sayfa No I. Bankanın kuruluş tarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde meydana gelen

Detaylı

The Royal Bank of Scotland plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi

The Royal Bank of Scotland plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi The Royal Bank of Scotland plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi 30 Eylül 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal Tablolar, Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar ile Bağımsız Sınırlı Denetim

Detaylı

ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi

ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi 30 Haziran 2007 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

The Royal Bank of Scotland N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Merkez Şubesi

The Royal Bank of Scotland N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Merkez Şubesi The Royal Bank of Scotland N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Merkez Şubesi 30 Eylül 2011 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal Tablolar, Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar ile Bağımsız Sınırlı

Detaylı

Anadolubank Anonim Şirketi

Anadolubank Anonim Şirketi 30 Haziran 2008 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ 25 Temmuz

Detaylı

ÖZYOL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE MALİ ORTAKLIKLARI

ÖZYOL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE MALİ ORTAKLIKLARI ÖZYOL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE MALİ ORTAKLIKLARI 31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

31 Mart 2007 Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu

31 Mart 2007 Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu HSBC Bank Anonim Şirketi 31 Mart 2007 Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 18 Nisan 2007

Detaylı

Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi 31 Aralık 2007 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Rapor ve Bağımsız Denetim Raporu

Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi 31 Aralık 2007 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Rapor ve Bağımsız Denetim Raporu 31 Aralık 2007 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Rapor ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ 22 Şubat 2008 Bu rapor 1

Detaylı

ING Bank A.Ş. ve Mali Ortaklıkları

ING Bank A.Ş. ve Mali Ortaklıkları ING Bank A.Ş. ve Mali Ortaklıkları 30 Eylül 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

The Royal Bank of Scotland plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi

The Royal Bank of Scotland plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi The Royal Bank of Scotland plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi 31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal Tablolar, Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar ile Bağımsız Denetim

Detaylı

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER ÇIKARILMI SERMAYEMZ 50.000.000 YEN TÜRK LRASI NAKT KARILII, 200.000.000 YEN TÜRK LRASINDAN 250.000.000 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMAKTADIR.

Detaylı

Anadolubank Anonim Şirketi

Anadolubank Anonim Şirketi Anadolubank Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu 15 Mayıs 2015 Bu rapor, 1 sayfa sınırlı denetim raporu ile

Detaylı

ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi

ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi 31 Aralık 2006 Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali

Detaylı

ÖZYOL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE MALİ ORTAKLIKLARI

ÖZYOL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE MALİ ORTAKLIKLARI ÖZYOL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE MALİ ORTAKLIKLARI 30 Haziran 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

ÖZYOL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE MALİ ORTAKLIKLARI

ÖZYOL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE MALİ ORTAKLIKLARI ÖZYOL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE MALİ ORTAKLIKLARI 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

ING Bank A.Ş. ve Mali Ortaklıkları

ING Bank A.Ş. ve Mali Ortaklıkları ING Bank A.Ş. ve Mali Ortaklıkları 31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

The Royal Bank of Scotland N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Merkez Şubesi

The Royal Bank of Scotland N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Merkez Şubesi The Royal Bank of Scotland N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Merkez Şubesi 30 Haziran 2011 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal Tablolar, Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar ile Bağımsız Sınırlı

Detaylı

TURKISH BANK ANONİM ŞİRKETİ

TURKISH BANK ANONİM ŞİRKETİ TURKISH BANK ANONİM ŞİRKETİ 30 Eylül 2013 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı