KANUNUN KAPSAMI. 1 Ödeme Kolaylığı (Tahsilatın Hızlandırılması)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KANUNUN KAPSAMI. 1 Ödeme Kolaylığı (Tahsilatın Hızlandırılması)"

Transkript

1 6111 sayılı Kanun VERGİ BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI

2 KANUNUN KAPSAMI 1 Ödeme Kolaylığı (Tahsilatın Hızlandırılması) Kesinleşmiş alacakların ödenmesini kolaylaştırıcı düzenlemeler Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan amme alacaklarının ödenmesini kolaylaştırıcı ş düzenlemeler. İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan vergilerin ödenmesini kolaylaştırıcı düzenlemeler. 2 Matrah ve Vergi Artırımı Gelir ve kurumlar vergisinde matrah artırımı. Katma değer ğ vergisinde artırım. Gelir (stopaj) ve kurumlar (stopaj) vergisinde artırım.

3 3 Stok Beyanı ve Bilanço Düzeltimi İşletmede lt d mevcut olduğu ğ hld halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaş hesaplarının düzeltilmesine ilişkin hükümler. Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar hesaplarının düzeltilmesine ilişkin hükümler Sayılı Varlık Barışı Kanununda İhlallere İlişkin Süre Uzatım

4 VERGİ, SGK VE DİĞER ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Kanun kapsamına giren alacaklar; tarihinden ( bu tarih dahil ) önce tahakkuk eden ve kesinleşen alacakları kapsıyor. Söz konusu tarih sosyal güvenlik kurumu alacakları için 2010 Kasım ve önceki aylar için geçerlidir. Kanun sadece vergi ve SGK alacaklarını değil, trafik cezalarından ödenmeyen su borçlarına, ecrimisil ve kirabedellerinden TRT ye kadar bir dizi alacağı yeniden yapılandırmaktadır. Kapsama giren alacaklar aşağıda yer almaktadır.

5 İlgili Kanun/Alacaklı Daire 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu VUK 1111Sa Sayılı Askerlik Kanunu n 5539 Sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında K Sayılı Milletvekili Seçimi K Sayılı Karayolları Trafik K. Kapsama Giren Alacaklar Vergi Vergi ial Aslına Bağlı Vergi Cezaları Gecikme Faizleri Gecikme Zamları Vergi Aslına Bağlı Olmayan Vergi Cezaları idari Para Cezaları

6 2972 Sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun 3376 Sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun 4925 Sayılı Karayolları Taşıma K. İdari Para Cezası 5490Sayılı Nüfus Hizmetleri K Sayılı Karayolları Genel Müd. Teşkilat ve Görevleri Hakkında K.

7 6183 Sayılı AATUHK 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve İlgili Mevzuat Devlet Hissesi ve Devlet Hakkı, Şeker Fiyat Farkı, Akaryakıt Fiyat İstikrar Payı ve Akaryakıt Fiyat Farkı, Devlet Hakkı ve Özel İdare Payı ile Madencilik Fonu, Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmet Payı, Adli ve İdari Para Cezaları Hariç Olmak Üzere Asli ve Fer'i Amme Alacakları Gümrük Vergileri İdari Para Cezaları Faizler Zamlar Gecikme Zammı Alacakları İl Özel İdareleri İdari Para Cezaları

8 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu SGK Sigorta Primi Emeklilik Keseneği ve Kurum Karşılığı İşsizlik Sigortası Primi Sosyal Güvenlik Destek Primi Gecikme Cezası Gecikme Zammı Alacakları Topluluk Sigortası Primi Damga Vergisi Özel İşlem Vergisi Eğitime ğ Katkı Payı İdari Para Cezası

9 213 Sayılı Belediyelerin Vergi Usul Kanunu Kapsamına Girenler 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu Büyükşehir Belediyeleri Emlak Vergisi Ve Diğer Vergiler Vergi Cezaları Gecikme Faizleri Gecikme Zamları İdari Para Cezaları Ücret Alacakları ve Bunlara Bağlı Fer'i Alacaklar Su BdliAl Bedeli Alacakları ve Bunlara Bağlı Fer'i Alacaklar Su ve Atık Su Bedeli Alacakları ile Bu Alacaklara Bağlı Faiz, Gecikme Faizi, Gecikme Zammı Gibi Fer i Alacakları ile diğer alacaklar

10 Organize Sanayi Bölgeleri Su,Elektrik ve Yönetim Aidatları Kültür Turizm Bakanlığı Kredi Alacakları Sulama Kooperatifleri ve Birlikleri Tarımsal Sulama Alacakları Orman Kanunu,Turizmi Teşvik Kanunu, Milli Parklar Kanunu SGK,İl Özel İdaresi ve Belediyeler ile İştirakleri Vakıflar Genel Müdürlüğü Tahsis Alacakları Taşınmaz Kira Alacakları Kira Alacakları

11 Tedaş ve hissedarı olduğu elektrik dağıtım şirketleri Orman, Hazine TOBB ve Bağlı Odalar Elektrik tüketiminden kaynaklı alacakları Taşınmaz Kullanım, Kira, Thi Tahsis Alacakları Aidat Alacakları TÜRMOB ve Bağlı Odalar Aidat ve Birlik Payları Barolar Avukatların baro kesenekleri ve stajer kredi alacakları TRT Bandrol lücretleri iile paylar KOSGEB Desteklerden Alacaklar

12 KESİNLEŞMİŞ VERGİ ALACAKLARI İÇİN ÖDEME KOLAYLIĞI

13 KESİNLEŞMİŞ Ş Ş VERGİ ALACAKLARI İÇİN Ç ÖDEME KOLAYLIĞI Getirilen kolaylıkla esas olarak BORCUN ANAPARASINDAN İNDİRİM YAPILMAMAKTA, anapara korunmakta ancak ceza ve feriler (gecikme faizi, gecikme zammı ) kaldırılmaktadır. Kaldırılan feriler yerine borcun normal vadesinden bu Kanununun yürürlüğe girdiğitarihe 25 Şubat 2011 e kadar hesaplanacak TEFE/ÜFE aylık artış oranı esas alınarak hesaplanacak tutar esas alınmaktadır. ( anapara + Tefe/Üfe )

14 KESİNLEŞMİŞ VERGİ ALACAKLARI İÇİN ÖDEME KOLAYLIĞI Borcun, ( bu tarih dahil ) tarihinden önce vadesi geldiğihalde ödenmemiş olması gerekmektedir. Bu kolaylıktan faydalanmak isteyen borçluların, bu Kanununun yayımlandığı tarihi izleyen 2. ayın sonuna ( 30 Nisan/ 2 Mayıs son gün ) kadar ilgili idareye başvurmaları gerekmektedir. TEFE/ÜFE esas alınarak belirlenen yeni borç tutarları defaten ödenebileceği gibi taksitlede ödenebilmektedir

15 Anaparanın yani kamu borcu aslının niteliğiönemtaşımaktadır. Örneğin ödenmemiş anapara sadece vergi aslından kaynaklanabilir. Bu durumda yeniden hesaplanmış borç, (anapara + TEFE/ÜFE ) olacaktır. Ancak anapara sadece fer iden ibaretse örneğin gecikme faizi ise bu durumda TEFE/ÜFE esas alınacaktır.

16 CEZALAR Eğer ki ceza vergi aslına bağlı ise örneğin vergi ziyaı yada kaçakçılık cezası ise tamamı sıfırlanmaktadır. Ancak ceza vergi aslına bağlı değilse yani usulsüzlük yada özel usulsüzlük cezası ise bu durumda cezanın yarısı silinir yarısı ödenir. Bu cezaya işlemiş gecikme zammı var ise, gecikme zammı silinir yerine TEFE/ÜFE hesaplaması yapılır. Borcun türüne göre, yeniden hesaplanan ödenecek tutar ile silinen yani kamu tarafından vazgeçilen tutarlar aşağıda yer almaktadır.

17 KESİNLEŞMİŞ KAMU ALACAĞINDA KOLAYLIĞIN ALACAK TÜRÜNE GÖRE DAĞILIMI KAPSAMA GİREN ALACAK Vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödemesüresi henüz geçmemiş bulunan vergiler/gümrük vergileri ÖDENECEK KISIM Vergi aslının tamamı ile TEFE/ÜFE aylık oranı esas alınarak vergi aslı üzerinden hesaplanacak ktutart TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLECEK KISIM Genel esaslara göre hesaplanan faiz, Gecikme faizi, gecikme zammı ve vergi cezaları gibi fer i amme alacakları ile vergi cezalarına uygulanan gecikme zamlarının tamamı

18 Beyana dayanan ve beyan edildiği halde ödenmemiş olan veya ödeme süresi henüz geçmemiş alacaklar Vergi aslının tamamı ile TEFE/ÜFE aylık oranı esas alınarak vergi aslı üzerinden hesaplanacak tutar Genel esaslara göre hesaplanan gecikme zammı gibi fer i amme alacakları Asılları tamamen ödenmiş olmakla birlikte, sadece vergi aslına bağlı fer i alacaklar TEFE/ÜFE aylık oranı esas alınarak vergi aslı üzerinden hesaplanacak tutar ( örnek gecikme faizi: gecikme faizinin hesaplandığı süre dikkatealınarak gecikme faizi yerine TEFE/ÜFE) Genel esaslara göre hesaplanan gecikme faizi, gecikme zammı ve vergi cezaları gibi fer i amme alacakları ile vergicezalarına/idari para cezalarına uygulanan gecikme zamlarının tamamı

19 Asılları tamamen ödenmiş olanlar dahil asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları/idari para cezaları Vd Vadesi geldiği hld halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş olan vergi cezaları 0 Cezaların % 50 si ile TEFE/ÜFE aylık oranı esas alınarak hesaplanacak tutar Asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları/idari para cezaları ve bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı Cezaların % 50 si ve gecikme zammı

20 Vergi Usul Kanunu nun 371 inci maddesinde yer alan pişmanlık hükümlerine göre beyan edilen matrahlar üzerinden tahakkuk eden alacaklar Vergi aslının tamamı ile TEFE/ÜFE aylık oranı esas alınarak vergi aslı üzerinden hesaplanacak tutar Vergiye bağlı pişmanlık zammı, vergi ziyaı cezası gibi fer i alacakların tamamı

21 VUK uyarınca ikmalen, re sen ya da idarece yapılan tarhiyata ilişkin olarak dava açılmaksızın kesinleşen alacaklar Vergi aslının tamamı ile TEFE/ÜFE aylık oranı esas alınarak vergi aslı üzerinden hesaplanacak tutar Vergiye bağlı gecikme faizi, gecikme zammı ve vergi ziyaı cezası gibi fer i alacakların tamamı Tecilli alacaklar Vergi aslının tamamı ile TEFE/ÜFE aylık oranı esas alınarak vergi aslı üzerinden hesaplanacak tutar Genel esaslarla hesaplanan Gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer i amme alacakları

22 İştirak, teşvik ve yardım fiilleri nedeniyle kesilmiş ş olan vergi cezaları Cezaların % 50 si ile TEFE/ÜFE aylık oranı esas alınarak hesaplanacak tutar Cezaların % 50 si ve gecikme zammı Gümrük vergisi asıllarına bağlı Cezaların % 50 si ile TEFE/ÜFE aylık oranı Cezaların % 50 si ve olmaksızın kesilmiş esas alınarak gecikme zammı olanidari para cezaları hesaplanacak tutar

23 2010 yılına ilişkin geçici iivergiye ilişkin gecikme zamları TEFE/ÜFE aylık oranı esas alınarak hesaplanacak tutar Vergi aslının ödeme şartı aranmaksızın genel esaslara göre hesaplanan gecikme zamlarının tamamı İhtirazi kayıtla verilen Vergi aslının tamamı ile Vergiye gy gecikme beyannameler üzerine tahakkuk TEFE/ÜFE aylık oranı esas alınarak vergi aslı zammı, vergi ziyaı cezası gibi fer i etmiş olan vergiler üzerinden hesaplanacak tutar alacakların tamamı

24 Borcun vadesi:10 mayıs 2008 Gelir Vergisi Vergi Ziyaı Cezası Gecikme Faizi Gecikme Zammı vergi aslı için Gecikme Zammı ceza için Toplam Borç Gelir Vergisi TEFE/ÜFE Gecikme faizi yerine TEFE/ÜFE Gecikme zammı yerine Toplam AF Kapsamında Borç

25 BAŞVURUŞ SON GÜN : 30 NİSAN MAYIS 2011 YAZILI BAŞVURU BASILI FORM ÖDEME - SON GÜN : 31 MAYIS 2011

26 TAKSİTLE ÖDEME KOLAYLIĞI TEFE/ÜFE ile yeniden toplam hesaplanmış olan borç defaten ödenebileceği gibi 6,9,12 ve 18 eşit taksit halinde de ödenebilecektir. Bu durumda taksit ödemeleri 2 ayda bir yapılacaktır. Örneğin 18 taksiti seçen kişi sonuçta 36 ay kazanmış olacaktır. Ancak taksitlendirme halinde faiz alınmakta toplam borç katsayı ile çarpılmaktadır. Örneğin 18 taksit yani 36 ay seçilmesi halinde toplam borca uygulanacak aca katsayı asay 1.15 olmaktadır. ad Bu durumda u da TL 000 borç TL olacaktır. Taksitle Ödeme Tablosu 12 ay (2 ayda bir ödemeli 6 eşit taksit) için i 105 1,05 18 ay (2 ayda bir ödemeli 9 eşit taksit) için 1,07 24 ay (2 ayda bir ödemeli 12 eşit taksit) için 110 1,10 36 ay (2 ayda bir ödemeli 18 eşit taksit) için 1,15

27 ÖDEME Peşin yada Taksitle Kredi Kartı Mahsuben

28 TAKSİTLERİN ÖDENMEMESİ Bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen bu taksitlerin geç ödeme zammıyla birlikte son taksiti izleyen ayın sonuna kadar da ödenmemesi, Hali ihlal sayılmakta olup borç başlangıcına dönecektir.

29 CARİ DÖNEM VERGİLERİN SÜRESİNDE ÖDENMESİ ŞARTI - İHLAL Bu madde kapsamında; - yıllık gelir/kurumlar - KDV - stopaj - ÖTV Vergileri yapılandırılan mükellefler taksit süreleri boyunca bu vergileri süresinde ödemelidir. En fazla 2 kez aksatabilirler.

30 Tablo:1- MEVCUT BORÇ Borcun Türü Vergi Aslı Gecikme Faizi Kurumlar V. Vergi Ziyaı C Toplam Ödenecek Toplam Tablo:2 AFTAN YARARLANILMASI HALİNDE ÖDENECEK BORÇ ANAPARA + TEFE/ÜFE Kurumlar V. Vergi Ziyaı C TOPLAM

31 İHTİLAFLI ALACAKLAR

32 TARHİYATIN VARLIĞI İkmalen, resen yada idarece yapılmış bir tarhiyat sözkonusudur. Bu kanunun yayımlandığı ğ 25 Şubat b 2011 tarihi itibariyle, bu tarhiyata ilişkin olarak, ya dava açma süresi geçmemiş yada dava henüz nihai karara bağlanmamış olmalıdır.

33 ESAS ALINACAK EN SON KARAR Kanun maddesine göre dava konusu edilmiş olan alacaklarda ödenecek tutarın tespitinde esas alınacak olan en son karar, tarhiyata/tahakkuka ilişkin verilen ve bu kanunun yayımlandığı 25 Şubat 2011 tarihinden önce taraflardan birine tebliğ edilmiş olan karar olacaktır.

34 KESİNLEŞMEMİŞ VEYA İHTİLAFLI /DAVA AŞAMASINDA OLAN BORÇLAR KARAR AŞAMASINA GÖRE ÖDENECEK TUTARLAR KAPSAMA GİREN ALACAK İlk derece mahkemesinde dava açılmış veya dava açma süresi gç geçmemiş ş vergiler/gümrük vergileri Henüz Karar Çıkmamış ÖDENECEK KISIM Vergilerin/gümrük vergilerinin % 50 si ile TEFE/ÜFE tutar TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLECEK KISIM Vergilerin/gümrük vergilerinin % 50 si ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ve asla bağlı olarak kkesilen vergi cezaları/idari para cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı

35 KAPSAMA GİREN ALACAK ÖDENECEK KISIM TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLECEK KISIM Bölge idare mahkemeleri Vergilerin/gümrük i ük nezdinde itiraza veya Danıştay nezdinde temyize vergilerinin % 80 i ile bunlara bağlı faiz, gecikme konu edilmiş ya da bu Vergilerin/gümrük faizi, gecikme zammı ve mercilerde dava açma vergilerinin % 20 si ile asla bağlı olarak kesilen süresi geçmemiş gç ş alacaklara vergi cezaları/idari para TEFE/ÜFE ilişkin olarak verilmiş en cezaları ile bu cezalara son kararın terkin kararı olması halinde bağlı gecikme zamlarının tamamı ( Mükellef Kazanmış)

36 KAPSAMA GİREN ALACAK ÖDENECEK KISIM TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLECEK KISIM Bölge idare mahkemeleri nezdinde itiraza veya Danıştay ş nezdinde temyize konu edilmiş ya da bu mercilerde dava açma süresi geçmemiş alacaklara ilişkin olarak verilmiş en son kararın tasdik veya tadilen tasdik kararı olması halinde Mükellef Kaybetmiş Tasdik edilen vergilerin/gümrük vergilerinin tamamı (% 100 ü ) ile TEFE/ÜFE Tasdik edilen vergilerin/gümrük vergilerine bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ve asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları/idari para cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı

37 KAPSAMA GİREN ALACAK ÖDENECEK KISIM TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLECEK KISIM Verilmiş en son kararın bozma kararı olması halinde Vergilerin/gümrük vergilerinin % 50 si ile TEFE/ÜFE aylık oranı esas alınarak bu tutar üzerinden hesaplanacak tutar Vergilerin/gümrük vergilerinin % 50 si ile bunlara bağlı ğ faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ve asla bağlı olarak kkesilen vergi cezaları/idari para cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı

38 Verginin/gümrük vergisinin ödenmiş olmasına rağmen sadece vergi cezalarına/ gümrük yükümlülüğü ile ilgili idari i para cezalarına ilişkin dava açılmış olması halinde 0 Asla bağlı cezaların tamamı ile bunlara bağlı gecikme zamlarının tamamı

39 Vergi aslına bağlı olmaksızın kesilen ve ilk derece mahkemesinde dava açılmış veya dava açma süresi geçmemiş bulunan vergi cezaları / gümrük yükümlülüğü ile ilgili idari para cezaları Henüz Karar Çıkmamış Cezanın % 25 i Cezanın % 75 i Terkin Kararı Mükellef Kazanmış Cezanın % 10 u Cezanın % 90 ı ı Tasdik Kararı Mükellef Kaybetmiş Cezanın % 25 i Cezanın % 75 i

40 İştirak, teşvik ve yardım fiilleri nedeniyle kesilen vergi ziyaı cezaları ilk derece mahkemesinde dava açılmış veya dava açma süresigeçmemiş bulunan Henüz Karar Çıkmamış ş Terkin Kararı Mükellef Kazanmış ÖDENECEK SİLİNECEK Cezanın Cezanın % 25 i % 75 i Cezanın Cezanın % 10 u % 90 ı Tasdik Kararı Mükellef Kaybetmiş Cezanın % 25 i Cezanın % 75 i

41 UZLAŞMA TALEPLİ OLANLAR Kanunun yayımlandığı ğ tarih ihitibarıyla ; 1. Uzlaşma talep edilmiş ancak henüz uzlaşma günü verilmemiş 2. Ul Uzlaşma günü üverilmiş i ancak günü ügelmemiş 3. Uzlaşmaya girilmiş ancak uzlaşılamamış fakat dava açma süresi henüz dolmamış ÖDENECEK KISIM Vergilerin % 50 si ile TEFE/ÜFE tutarı SİLİNECEK Vergilerin % 50 si ile bunlara bağlı gecikme faizi, gecikme zammı ve asla bağlı olarak kesilen vergi cezalarının tamamı

42 BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ Yazılı başvuru/form Başvuru süresi 2 Mayıs 2011 tarihine kadar Ödeme defaten yada taksitle ( 6,9,12,18 ) Cari dönem borçlarının da ödenmesi İlk taksit son ödeme süresi 31 Mayıs 2011 Davadan vazgeçme zorunluluğu

43 İNCELEME VE TARHİYAT AŞAMASINDA BULUNAN VERGİLER 6111 sayılı yasanın yürürlüğünden önce 25 Şubat 2011 başlamış bulunan inceleme ve takdir komisyonu işlemlerine devam edilecektir. İncelemenin tamamlanmasından sonra tarh edilen vergi ve kesilen cezalar için de ödeme kolaylığından faydalanılabilmesi mümkündür. İncelemenin ne zaman tamamlandığı/tamamlanacağının ğ ğ önemi yoktur.inceleme 2011 Mart ayında tamamlanabilceği gibi 2012 yılında da tamamlanabilir.

44 İNCELEME VE TARHİYAT AŞAMASINDA BULUNAN VERGİLER Bu durumda ihbarnamede yazılı olan vergi aslının %50 ile vergi zıyaı ( kaçakçılık cezası da olabilir ) cezasının tamamı silinecek,ayrıca gecikme faizi hesaplanmayacaktır. Bunun için, ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde yazılı başvuruda bulunulması gerekmektedir. Sonuçta ihbarnamede yazılı olan vergi aslı ile TEFE/ÜFE hesaplamasının toplamı ödenecektir. Defaten ödenebileceği gibi 6 eşit taksitle12ayda ayda ödenmesi mümkündür

45 İSTENİLEN TARHİYAT ÖDENECEK KISIM TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLECEK KISIM İhbarname ile istenilen tutar; 1.Vergi Aslı 2.Vergi ziyaı yada kaçakçılık cezası(tekerrür ile artırılmış olabilir) 3.Ayrıca hesaplanacak gecikme faizi Tarh edilen verginin %50 si ile bu tutar üzerinden hesaplanacak TEFE/ÜFE tutarı. Ayrıca Bu tarihten sonra ihbarnamenin tebliği üzerine dava açma süresinin bitim tarihine kadar hesaplanacak gecikme faizi tutarı. Vergilerin % 50 si ile bunlara bağlı gecikme faizi ve asla bağlı olarak kesilen vergi cezalarının tamamı Taksitle ödeme Kolaylığı: Sadece 6 taksit mümkün olup 9,12 yada 18 taksit bu bölümdekiler için geçerli gç değildir.

46 PİŞMANLIKYA DA KENDİLİĞİNDEN BEYAN İÇİN ÖDEME KOLAYLIĞI tarihine kadar verilmesi gereken beyannameler 2 Mayıs 2011 tarihine kadar verilebilir. Kanunda yer alan söz konusu düzenlemelere göre; - vergi aslının tamamı - bu tutara TEFE/ÜFE aylık oranı uygulanmakta, ve ödenecek toplam tutar bulunmaktadır. Diğer taraftan pişmanlık zammı, gecikme faizi,gecikme zammı ve cezaların tamamı kaldırılmaktadır. Taksitle ödeme kolaylığı bunlar içinde geçerlidir.

47 MATRAH / VERGİ ARTIRIMI

48 MATRAH ve VERGİ ARTIRIMI Kapsamdaki Yıllar İle Vergi Türleri Matrah/vergi artırımına sadece ; yılları girmektedir

49 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI KAPSAMINA GİREN VERGİLER 1- GELİR VERGİSİ STOPAJLAR KURUMLAR VERGİSİ KATMA DEĞER VERGİSİ - Ücret stopajları - Serbest meslek stopajları - Kira stopajları - Yıllara sari inşaat taahhüt işlerinde istihkak hak ediş bedelleri üzerinden yapılan stopaj - Çiftçilerden satın alınan zirai mahsullere ilişkin stopaj - Esnaf muaflığından doğan stopajlar

50 İnceleme aşamasında bulunan mükelleflerin de matrah artırıma girmeleri mümkündür. Bu durumda bulunan matrah farkından,artırılan matrah tutarı düşülerek ül tarhiyat yapılacaktır. Sadece belirli yıllar için ve sadece belli vergi türleri için matrah/vergi artırımında bulunmak mümkündür. Yani mükellef seçici olabilecektir. Herhangi bir yıl yada herhangi bir vergi türünden artırıma girilmesi, diğer yıllar yada diğer vergi türleri içinde matrah artırımına girilmesini gerektirmez.

51 GELİR VERGİSİNDE ARTIRIM Gelir vergisi mükelleflerinin dikkate alacakları tutarlar yıllara göre değişmektedir. Artırılacak matrahlar için asgari tutarlar hesaplanmış olup, artırılacak matrah bu tutardan az olamayacaktır. Keza zarar, yada indirim ve istisnalar nedeniyle ilgili yılda matrah çıkmamışsa yine asgari tutarlar esas alınıp üzerinden vergi ödenecektir.

52 Gelir vergisi mükellefleri için matrah artırımı ve ödenecek vergi tablosu Yıl Matrah artış oranı (%) İşletme Artırılan hesabı Bilanço esasında matrah esasında asgari matrah üzerinden asgari tutarı (TL)serbest ödenecek matrah meslek dahil vergi oranı tutarı (TL) (%)

53 Sadece kira geliri olan mükelleflerin dikkate alacağı tutarlar Artırılan Yıl matrah Matrah asgari üzerinden artış oranı matrah ödenecek (%) tutarı (TL) vergi oranı (%)

54 Diğer mükellefler için dikkate alınacak tutarlar Menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iradlar Yıl Matrah artış oranı (%) asgari matrah tutarı (TL) Artırılan matrah üzerinden ödenecek vergi oranı (%)

55 Basitusuldevergilendirilen mükellefler için dikkate alınacak tutarlar Artırılan Yıl matrah asgari Matrah artış üzerinden matrah artış oranı (%) ödenecek tutarı (TL) vergi oranı (%)

56 KURUMLAR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI Yıl Matrah Artış oranı (%) Asgari Matrah artış tutarı (TL) Artırılan matrah üzerinden ödenecek vergi oranı (%)

57 VERGİ ORANININ %15 OLARAK UYGULANACAĞI MÜKELLEFLER Artırımda bulunulan yılda yıllık gelir / kurumlar vergisi beyannamesi süresinde verilmiş ve tahakkuk eden vergiler süresinde ödenmişse ( vadesinde ) yapılmış ise, Kesinleşmiş veya dava aşamasında olan alacaklar kapsamında sunulan yapılandırmadan d yararlanılmamışsa, l artırılan matrah üzerinden ödenecek vergi oranı: olarak hesaplanacaktır. %20 olarak değil 5 puan düşürülüp % 15

58 KATMA DEĞER VERGİSİNDE ARTIRIM YILLAR HESAPLANAN KDV TOPLAMI ÜZERİNDEN % , , , ,5

59 Yıl BEYANNAME VEREN MÜKELLEFLER İÇİN ARTIRIM TABLOSU Vergi Artırımında Üzerinden KDV Hesaplanacak Tutar Bütün dönem KDV beyannamesini i veren mükellefler En az üç döneme ait beyanname veren mükellefler (Aylık vergilendirilen mükellefler) En az bir döneme ait beyanname veren mükellefler (Üç aylık vergilendirilen mükellefler) Hesaplanan yıllık KDV tutarı üzerinden ödenecek vergi oranı (%) 2006 Beyannamelerde ki hesaplanan KDV nin yıllık toplamı Verilen beyannamelerde ki hesaplanan KDV nin ortalaması üzerinden bulunan 12 aylık toplam hesaplanan KDV Verilen beyannamelerde ki hesaplanan KDV nin ortalaması üzerinden bulunan 12 aylık toplam hesaplanan KDV , ,5

60 BEYANNAME VERMEYEN MÜKELLEFLER İÇİN ARTIRIM TABLOSU Vergi Artırımında Üzerinden KDV Hesaplanacak Tutar Yıl Hiç beyanname vermemiş ya da bir veya iki beyanname vermiş mükellefler (Bir aylık beyanname veren mükellefler) Hiç beyanname vermemiş mükellefler (Üç aylık beyanname veren mükellefler) İlgili takvim yılı içindeki işlemlerin tamamının istisnalar kapsamındaki teslim ve hizmetlerden oluşması veya diğer nedenlerle hesaplanan KDV bulunmaması Artırılan Gelir veya kurumlar vergisi matrahı üzerinden ödenecek vergi oranı (%) Gelir veya kurumlar vergisi matrahı artırımında bulunulmuş olması şartıyla artırılan matrah Gelir veya kurumlar vergisi matrahı artırımında bulunulmuş olması şartıyla artırılan matrah Gelir veya kurumlar vergisi matrahı artırımında bulunulmuş olması şartıyla artırılan matrah 18

61 STOPAJ ÖDEMELERİNDE MATRAH ARTIRIMI

62 1- ÜCRET ÖDEMELERİNEİLİŞKİN İLİŞKİN STOPAJ ARTIRIMI Hizmet erbabına ödenen ücretlerden vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanların, her bir vergilendirme dönemine ilişkin ş olarak verdikleri (ihtirazi kayıtla verilenler dahil) muhtasar beyannamelerinde yer alan; Ücret ödemelerine ilişkin gayrisafi tutarların yıllık toplamı üzerinden Yıllar Vergi ioranı 2006 yılı için yılı için yılı için yılı için 2 oranda hesaplanacak gelir vergisini,vergi dairelerine bildirmeleri ve belirtilen şekilde ödemeleri gerekmektedir.artırım aylık değil yıllıktır.

63 Vergi artırımında bulunulan yıl içinde yer alan vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak; a) Verilmesi gereken muhtasar beyannamelerden, en az bir döneme ilişkin beyanname verilmiş olması halinde, beyan edilmiş ücret ödemelerine ilişkingayrisafi tutar ortalaması alınmak suretiyle bir yıla iblağ edilerek, artırıma esas olmak üzere yıllık ücretler üzerinden gelir (stopaj) vergisi matrahı bulunur ve bu tutar üzerinden ilgiliyıl için belirlenen oranlarda gelir vergisi hesaplanır.

64 b) Hiç beyanname verilmemiş olması halinde, her ay için hesaplanacak asgari gelir (stopaj) vergisine esas olmak üzere en az; 1) Bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce ilgili yılda verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama işçi sayısı kadar işçi, 2) İlgili yılda aylık prim ve hizmet belgesinin hiç verilmemiş olması halinde, bu Kanununyayımlandığı tarihe kadar verilmiş olmak şartıyla, izleyen vergilendirme dönemlerinde verilen ilk aylık prim ve hizmet belgesindeki işçi sayısı kadar işçi, 3) Bu Kanunun yayımlandığı ğ tarihe kadar aylık prim ve hizmet belgesinin i hiç verilmemiş olması halinde en az iki işçi, çalıştırıldığı kabul edilmek ve ilgili yılın son vergilendirme döneminde onaltı yaşından büyük işçiler için geçerli olan asgari ücret tutarı esas alınarak hesaplanan gelir (stopaj) vergisi matrahı üzerinden birinci fıkrada belirtilen oranlarda gelir vergisini ödemek suretiyle bu maddeden yararlanılır.

65 Serbest Meslek Stopajında Vergi Artırımı Yıllar Serbest Meslek Ödemelerinin G.Safi Tutarı Üzerinden Vergi Oranı %

66 Serbest Meslek Stopajı Yapmamışlar İçin Vergi Artırımı Yıllar Asgari Tutar Vergi Oranı Ödenecek Tutar TL , , , ,25

67 KİRA ÖDEMELERİ ÜZERİNDEN STOPAJ ARTIRIMI Yıllar Kira Ödemelerinin G.Safi Tutarı Üzerinden Vergi Oranı %

68 Kira İçin Muhtasar Beyanname Vermemiş Olanlar Vergi Asgari Matrah Ödenecek Yıllar Oranı Tutarı -TL Vergi -TL % , , , ,90

69 YILLARA SARİ İNŞAAT İŞLERİNDE İSTİHKAK ÖDEMELERİ İÇİN MATRAH / VERGİ ARTIRIMI Yıllar İstihkak Ödemelerinin G.Safi Tutarı Üzerinden Vergi Oranı %

70 HİÇ BEYANNAME VERİLMEMESİ YADA ÖDEME TÜRÜNÜN (İSTİHKAK) GÖSTERİLMEMESİ Yıl Asgari Matrah TL Hesaplanacak vergi oranı (%) Ödenecek Vergi TL , , , ,90

71 MATRAH ARTIRIMINA İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER

72 Matrah Artırmı İçin i Yazılı Başvuru Ve Son Gün 2 Mayıs 2011 tarihine kadar ilgili idareye yazılı olarak başvurarak artırımda bulunabileceklerdir. Başvuru mutlaka yazılı yapılmalıdır. Aksi takdirde yararlanılamayacaktır. Kanun kapsamındaki yıllarda değişik vergi dairelerinin mükellefi olanlar, matrah artırımında bulundukları yıl ve dönemlerde hangi vergi dairesinin mükellefi iseler, o vergi dairesine yazılı başvuru ş yapacaklardır. yp

73 MATRAH ARTIRIMININ VERGİSELSONUCUSONUCU İlgili yıllarda artırıma girilen il vergi türleri için i hiç bir şekilde vergi incelemesi yapılamayacak dolayısıyla vergi tarhiyatına konu edilmeyecektir. y

74 Matrah/Vergi Artırımı Taksitlerinin Zamanında Ödenmemesi Matrah veya vergi artırımında hesaplanan vergilerin ödenmemesi bu kanun hükümlerinden yararlanmayı engellememektedir. Hesaplanan veya artırılan vergilerin ödenmemesi ya da eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen tutarların gecikme zammı oranının bir kat fazlası oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte tahsiline devam edilecektir

75 DEVAM EDEN VERGİ İNCELEMELERİ İncelemesi devam eden mükelleflerde matrah artırımında bulunabileceklerdir. 25 Şubat 2011 tarihinden önce başlanılmış olan vergi incelemeleri ile takdir işlemlerinin, 1 ay içerisinde 31 Mart 2011 tarihine kadar sonuçlandırılması şarttır. Bu süre içerisinde sonuçlandırılamayan vergi incelemeleri ile takdir işlemlerine devam edilmeyecek, bulunduğu safhada bırakılacaktır. Budurumda mükellefin beyanı geçerli olacaktır

76 MATRAH/VERGİ ARTIRIMINDAN YARARLANAMAYACAKLAR Defter, kayıt ve belgeleri yok edenler Defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar Belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler

77 Geçmiş Yıl Zararlarının n %50 si Silinecektir Zararlı olan mükelleflerin gelir ve kurumlar vergisi iimatrah artımında bulunmaları l halinde hlid geçmiş gç ş yıl zararlarının ancak yarısı 2010 ve izleyen yıllara devredebilecektir.

78 STOK BEYANI VE BİLANÇO DÜZELTİMİ

79 İŞLETMEDE FİİLEN MEVCUT OLMAKLA BİRLİKTEİ İ KAYITLARDA YER ALMAYAN; 1- EMTİA, İ 2- MAKİNE,TEÇHİZAT 3- DEMİRBAŞLARIN İ KAYITLARA ALINMASI

80 EMTİA, MAKİNA TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞ Tüm gelir/kurumlar mükellefleri yararlanabilir Rayiç yç bedel, Envanter Listesi ve Beyanname Emtia: Hammadde, yarı mamul, mamul 31 Mayıs 2011 tarihine kadar beyan ve ödeme KDV Hesaplanır: Genel oran ise %10, indirimli oran 1/2 KDV :Emtia için indirilir, sabit kıymet için gider yazılır Özel Karşılık: Emtia için sermayenin unsuru, vergilenmez Özel Karşılık: Sabit kıymet için birikmiş amortisman

81 KAYDEN MEVCUT OLMAKLA BİRLİKTE FİİLEN OLMAYAN ; 1 EMTİA, 2 KASA 3 ORTAKLARDAN ALACAKLARIN KAYITLARDAN ÇIKARILMASI

82 OLMAYAN EMTİA Kaynağı: ğ Geçmişte faturasız yapılan satışlar Tüm gelir/kurumlar mükellefleri yararlanabilir 31 Mayıs 2011 tarihine kadar fatura düzenlenir KDV hesaplanır Kayıtlar fiili duruma uygun hale getirilir Kanunen kbl kabul edilmeyen gider yada gerçek durum ( kasa, banka, senet vs. )

83 FİKTİF KASA VE ORTAKLARDAN ALACAKLAR Sadece bilanço esasındaki gelir / kurumlar mükellefleri tarihli bilanço esas alınacaktır Ortaklardan alacaklar için net tutar Ortaklarla ilişkili fiktiflik ticari işlemden kaynaklanmamalıdır Fiilen olmayan tutar esas alınır ve beyan edilir Beyan edilen tutarlar üzerinden %3 vergi hesaplanır 31 Mayıs 2011 tarihine kadar e beyan ve ödeme Kar dağıtımına bağlı tarhiyat yapılamaz

KANUN. Kanun No. 6111 Kabul Tarihi: 13/2/2011

KANUN. Kanun No. 6111 Kabul Tarihi: 13/2/2011 25 Şubat 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27857 (Mükerrer) KANUN BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE DİĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

Torba kanun şeklindeki Vergi affı paketi neler getiriyor?

Torba kanun şeklindeki Vergi affı paketi neler getiriyor? Torba kanun şeklindeki Vergi affı paketi neler getiriyor? Yeni Vergi Af Paketi ile ilgili Kanun Tasarısı Bakanlar Kurulunca kabul edilerek TBMM ye gönderilmiştir. Paketin başlığı Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

Mali Bülten. No: 2010/91. Konu : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Vergi Affına İlişkin Kanun Tasarısı. 1. Yasa Tasarısının Kapsamı

Mali Bülten. No: 2010/91. Konu : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Vergi Affına İlişkin Kanun Tasarısı. 1. Yasa Tasarısının Kapsamı 15 Aralık 2010 Mali Bülten No: 2010/91 VERGİ Konu : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Vergi Affına İlişkin Kanun Tasarısı, Daha önceki bültenlerimizde Başbakan Yardımcısı Ali Babacan tarafından

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6111 SAYILI KANUN REHBERİ ÜCRETSİZDİR

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6111 SAYILI KANUN REHBERİ ÜCRETSİZDİR BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6111 SAYILI KANUN REHBERİ ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim

Detaylı

Konu: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6552 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı.

Konu: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6552 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı. 1 İstanbul, 02.10.2014 Konu: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6552 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı. I- GİRİŞ: 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Detaylı

ANKARA BAROSU EĞİTİM SEMİNERİ 6552 SAYILI TORBA KANUN

ANKARA BAROSU EĞİTİM SEMİNERİ 6552 SAYILI TORBA KANUN ANKARA BAROSU EĞİTİM SEMİNERİ 6552 SAYILI TORBA KANUN (Kasa-Ortaklar Cari Hesapları ve Yeniden Yapılandırma) Yrd.Doç.Dr.Mehmet Ali AKTAŞ maktas978@gmail.com KANUN BAŞLIĞI Torba Kanun olarak adlandırılan

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 050 29.09.2014

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 050 29.09.2014 Sirküler Sayı: 2014 050 29.09.2014 Konu: Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ (Seri No: 1) KANUNUN 73 ÜNCÜ MADDESİ KAPSAMINDAKİ ALACAKLI İDARELER VE

Detaylı

6111 SAYILI KANUNA İLİŞKİN UYGULAMA ÖRNEKLERİ

6111 SAYILI KANUNA İLİŞKİN UYGULAMA ÖRNEKLERİ 6111 SAYILI KANUNA İLİŞKİN UYGULAMA ÖRNEKLERİ 2011 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. KAPSAM VE TANIMLAR..2-3 1. Örnek: Sigara kullanımı hakkındaki idari para cezası ve nüfus para cezasına ilişkin örnek...2 2. Örnek:

Detaylı

6552 SAYILI (TORBA) KANUNUN VERG VE SOSYAL GÜVENL K UYGULAMALARI YÖNÜNDEN DE ERLEND R LMES

6552 SAYILI (TORBA) KANUNUN VERG VE SOSYAL GÜVENL K UYGULAMALARI YÖNÜNDEN DE ERLEND R LMES 6552 SAYILI (TORBA) KANUNUN VERG VE SOSYAL GÜVENL K UYGULAMALARI YÖNÜNDEN DE ERLEND R LMES Hazırlayanlar: Uğur DOĞAN Ömer ERDAL Vergi Müfettişi Vergi Müfettişi 5510 SK. KAPSAMINDAK KURUM ALACAKLARININ

Detaylı

TORBA YASA MEVZUATI. ORTAK Seminer Merkezi

TORBA YASA MEVZUATI. ORTAK Seminer Merkezi amaç öğrenmekse çözüm ORTAK Seminer Merkezi TORBA YASA MEVZUATI (6552) İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR

Detaylı

AZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 1)

AZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 1) AZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 1) Resmi Gazete No 29132 Resmi Gazete Tarihi 27/09/2014 Kapsam 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve

Detaylı

Tamim Tarihi : 08.10.2014 Tamim No : 2014/1 Tamim Konusu : 6552 Sayılı Kanun ile Yapılan Düzenlemeler Dağıtım : Bütün ġirketler

Tamim Tarihi : 08.10.2014 Tamim No : 2014/1 Tamim Konusu : 6552 Sayılı Kanun ile Yapılan Düzenlemeler Dağıtım : Bütün ġirketler T A M Ġ M Tamim Tarihi : 08.10.2014 Tamim No : 2014/1 Tamim Konusu : 6552 Sayılı Kanun ile Yapılan Düzenlemeler Dağıtım : Bütün ġirketler Kamuoyunda Torba Yasa olarak adlandırılan ve başta kamu alacaklarının

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENĐDEN YAPILANDIRILMASINA DAĐR GENEL TEBLĐĞ (SERĐ NO: 1)

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENĐDEN YAPILANDIRILMASINA DAĐR GENEL TEBLĐĞ (SERĐ NO: 1) BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENĐDEN YAPILANDIRILMASINA DAĐR GENEL TEBLĐĞ (SERĐ NO: 1) Resmi Sayısı Resmi Tarihi Kapsam Gazete Gazete 29132 27.09.2014 6552 sayılı Đş Kanunu ile Bazı Kanun

Detaylı

Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması SORU CEVAP KİTAPÇIĞI SAYILI KANUN

Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması SORU CEVAP KİTAPÇIĞI SAYILI KANUN Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması SORU CEVAP KİTAPÇIĞI 6111 SAYILI KANUN SUNUŞ 216 madde ve 18 geçici madde içeren (toplam 234 maddelik) 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması

Detaylı

KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren 6552 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayınlandı

KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren 6552 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayınlandı MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 62/14 İstanbul, 12.09.14 KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren 6552 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayınlandı ÖZET: Kamuoyunda uzun zamandır beklenen

Detaylı

(3) 6552 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinde yer alan 31/12/2014 tarihi 30/6/2015 tarihine karar uzatılmıştır.

(3) 6552 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinde yer alan 31/12/2014 tarihi 30/6/2015 tarihine karar uzatılmıştır. Başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri MADDE 1 (1) 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 81 inci maddesiyle 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen

Detaylı

SİRKÜLER (2014 42) Beyanname ile beyan edilen vergilerde ödeme tarihleri 30.04.2014 e kadar olan ve ödenmemiş vergi alacakları girmektedir.

SİRKÜLER (2014 42) Beyanname ile beyan edilen vergilerde ödeme tarihleri 30.04.2014 e kadar olan ve ödenmemiş vergi alacakları girmektedir. 02.10.2014 SİRKÜLER (2014 42) Konu: 6552 Sayılı Kanunun; 73 üncü Maddesi Kapsamında Yeniden Yapılandırılacak Alacaklar 01.12.2014 Tarihine Kadar ile 74 üncü Maddesine Göre Bilanço Esasına Göre Defter Tutan

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 044 11.09.2014. Konu: Vergi ve SGK Borçlarında Yapılandırma Kanunu (Torba Yasa)

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 044 11.09.2014. Konu: Vergi ve SGK Borçlarında Yapılandırma Kanunu (Torba Yasa) Sirküler Sayı: 2014 044 11.09.2014 Konu: Vergi ve SGK Borçlarında Yapılandırma Kanunu (Torba Yasa) İçindekiler Yasa Kapsamına Giren Vergi Borçları... 2 Yararlanma Koşulları... 2 Taksitle Ödeme İmkanı...

Detaylı

SORUDA VERGİ SİGORTA PRİMİ AFFI

SORUDA VERGİ SİGORTA PRİMİ AFFI Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok Kat 9 Akaretler Beşiktaş 34357 İstanbul-Turkey www.pwc.com/tr Telephone +90 (212)

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 6552 SAYILI KANUN 21 Ekim 2014 1 SUNU İÇERİĞİ 2 6552 Sayılı Kanunun Madde Özeti Kapsama Giren Alacakların Türleri ve Dönemleri 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu

Detaylı

ÖZET BAŞLIKLAR. Çemberlitaş, Binbirdirek Mh. Piyerloti Cd. Dostlukyurdu Sk. Yeşil Ap. No : 1 Kat : 2 D : 6 Fatih / İstanbul

ÖZET BAŞLIKLAR. Çemberlitaş, Binbirdirek Mh. Piyerloti Cd. Dostlukyurdu Sk. Yeşil Ap. No : 1 Kat : 2 D : 6 Fatih / İstanbul 13/09/2014 Değerli Mükelleflerimiz, Uzun zamandır çoğu mükellef tarafından beklenen, 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren Torba Kanun Yürürlüğe Girdi.

KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren Torba Kanun Yürürlüğe Girdi. KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren Torba Kanun Yürürlüğe Girdi. Bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasını da içeren ve çeşitli vergi kanunlarında değişiklik yapan

Detaylı

6552 SAYILI KANUNUN GETİRDİĞİ İMKANLAR NELERDİR? Birikmiş borçlar enflasyon oranında güncellenerek, faiz ve zamlar silinmektedir.

6552 SAYILI KANUNUN GETİRDİĞİ İMKANLAR NELERDİR? Birikmiş borçlar enflasyon oranında güncellenerek, faiz ve zamlar silinmektedir. 6552 SAYILI KANUNUN GETİRDİĞİ İMKANLAR NELERDİR? Birikmiş borçlar enflasyon oranında güncellenerek, faiz ve zamlar silinmektedir. Alacak aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 02.10.2014 Sayı: 2014/177 Ref: 4/177

SİRKÜLER İstanbul, 02.10.2014 Sayı: 2014/177 Ref: 4/177 SİRKÜLER İstanbul, 02.10.2014 Sayı: 2014/177 Ref: 4/177 Konu: 6552 SAYILI KANUNUN 73. MADDESİ KAPSAMINDAKİ AMME ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR UYGULAMA USUL VE ESASLARINI DÜZENLEYEN GENEL

Detaylı

6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ. (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler)

6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ. (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler) 6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler) 15/9/2014 İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ... 4 2- VERGİ BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI (Madde 73)... 4 A) YAPILANDIRMA KAPSAMINDAKİ BORÇLAR...

Detaylı

6552 SAYILI KANUNA GÖRE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI A- VERGİ DAİRESİ VE BELEDİYELERE OLAN BORÇLAR

6552 SAYILI KANUNA GÖRE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI A- VERGİ DAİRESİ VE BELEDİYELERE OLAN BORÇLAR 6552 SAYILI KANUNA GÖRE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI Adana, 17.11.2014 İbrahim GÜLER * Adana SMMM Odası Vergi Mevzuatı İnceleme Komisyonu Başkanı Bağımsız Denetçi A- VERGİ DAİRESİ VE BELEDİYELERE OLAN BORÇLAR

Detaylı

6552 SAYILI KANUNLA YAPILAN DÜZENLEMELER Y.M.M. Adem ELĠKARA S.M.M.M. Doğan ġen

6552 SAYILI KANUNLA YAPILAN DÜZENLEMELER Y.M.M. Adem ELĠKARA S.M.M.M. Doğan ġen 6552 SAYILI KANUNLA YAPILAN DÜZENLEMELER Y.M.M. Adem ELĠKARA S.M.M.M. Doğan ġen VERGĠ ALACAKLARININ YENĠDEN YAPILANDIRILMASI (6552/73. Md.) GEREKÇE Borçluların kamuya olan borçlarının enflasyon oranında

Detaylı

VERGİ, SGK VE ODA BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI, KASA AFFI VE MUHASEBE KAYITLARI İLE DİĞER KONULARDA ÖZET BİLGİLER

VERGİ, SGK VE ODA BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI, KASA AFFI VE MUHASEBE KAYITLARI İLE DİĞER KONULARDA ÖZET BİLGİLER VERGİ, SGK VE ODA BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI, KASA AFFI VE MUHASEBE KAYITLARI İLE DİĞER KONULARDA ÖZET BİLGİLER 1 Değerli Üyemiz, 15/09/2014 6552 Sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Detaylı

MALİ DÜZENLEME VE KAMU ALACAKLARININ İNDİRİMLİ TAHSİLİNE İLİŞKİN YASA GÜCÜNDE KARARNAME GENEL GEREKÇE

MALİ DÜZENLEME VE KAMU ALACAKLARININ İNDİRİMLİ TAHSİLİNE İLİŞKİN YASA GÜCÜNDE KARARNAME GENEL GEREKÇE MALİ DÜZENLEME VE KAMU ALACAKLARININ İNDİRİMLİ TAHSİLİNE İLİŞKİN YASA GÜCÜNDE KARARNAME GENEL GEREKÇE Ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle yükümlülere açılım sağlanması, Devlete olan borçlarını

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ALT KOMİSYON METNİ Esas No : /06/2014 1/931, 2/2056, 2/1837, 2/1716, 2/1655, 2/1426, 2/1350, 2/368, 2/453, 2/601, 2/1227, 2/1652, 2/1657, 2/1498, 2/1364, 2/1200, 2/1217, 2/1222,

Detaylı