PERMUTASYON A B C B C A C A B C B C A B A ABC ACB BAC BCA CAB CBA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PERMUTASYON A B C B C A C A B C B C A B A ABC ACB BAC BCA CAB CBA"

Transkript

1 PERMUTASYON Pemutsyo, elli syıdki eselei i sı içeiside fklı şekillede düzelemesidi. Öek olk A, B, C gii üç kitp i ft kç fklı şekilde sılili? O A B C B C A C A B Olmk üzee ğç diygmı ile kolylıkl çözüleili. Ağç diygmıd okuck kümele şu şekilde sılı ABC ACB BAC BCA CAB CBA C B C A B A

2 Diğe i yötem ise kutu diygmı metodudu. Ptiklik çısıd u yötem dh kullışlıdı. Toplmd düşüüle f üç kitp lcktı, iici kitı y sold y otd yd sğd olmk üzee üç şekilde yeleştieiliiz. İkici kitı ise iici kitp ile ilikte iki fklı şekilde yeleştieiliiz. Biici ve ikici kitplı yeleştiilmelei soucud tek oş kl yee üçücü kitı yeleştieiliiz. Bu kutuldki fklı yeleştime syılıı çpımı ize toplm yeleştiileilme syısıı veecekti. = xx = 6

3 Çpım Pesii Eğe i işlem şekilde ypıliliyos ve u ypıldıkt so ikici i opesyo şeklide ypıliliyo ve u işlemle k ıcı opesyo kd öylece teklıyos, u işlemle toplm olk ( k ) şeklide ypılili demekti. Öek. Alı plk umlıd üç hf ve tek heli iki syı ulu i ilde kç te plksı çıkılili? (Hf syısı lıck) xxx0x0=.800

4 Öek.,,, ve syılı veilmiş olsu. Buld heli kç syı yzılili? tek olmyck =... = 0 tek olili = 6

5 Pemütsyo Fomüllei Fktöyel (!) 7 kişi i sıd kitp i ft cisim i sıd.(-).(-)... Şeklide sılili. Bu duumd fktöyel (!),!=.(-).(-)...=.(-)! Teoem: te esei vey syıı pemutsyou fktöiyeldi. P =! fklı esede tesii pemutsyou P olu.

6 Teoem : te ese içeiside kdıı pemutsyolı (tek olmmsı kydıyl) P =!/(-)! Öek. 7 fklı kitpt tesi i f kç fklı şekilde dizileili? = 7 P = 7!/(7-)! = 0 Öek. İSTANBUL kelimeside hfli kç fklı kelime oluştuulili? 8P = 8!/(8-)! = =670

7 KOMBİNASYONLAR Öek. A, B, C ve D gii döt fklı kitpt tesii sısı düşüüleek vey sısı kmksızı kç şekilde seçeiliiz? Pemutsyou yi kitplı sılıı d göz öüe lımsı duumud P =!/(-)! = Sıı hes ktılmmsı duumud çok fklı i duum oty çıkmktdı. Bu duumd sdece mümkü olilecek döt duum vdı. ABC, ABD, ACD, BCD Bu duumd öeği ACB yi symıyouz. Çükü f yeleştiilme sısı öemli olmdığıd ABC ile uu yı kul ediyouz. Bu duumd yukıd sıl listedeki he seçime kitpt ü komisyou diyouz.

8 Komisyou şu şekilde gösteiyouz. ( ) C vey vey C C = Öemli Not (,) Pemutsyod he i elemı sısı syılı. Bşk i ifde ile pemutsyo fklı dizilimlei göz öüde uludu lt kümelede oluşu. Fkt komisyod sı syılmz, elemı o kümede ye lmsı yetelidi yi sdece elemı kümede olup olmdığıı göz öüde uludu sııldıılmış lt kümele topluluğudu. Pemutsyod içsel değişim vdı, m komisyod içsel değişim yoktu

9 N elemlı kümei sıy kılmksızı elemlı lt küme syısı C vey ( ), Öek: Bi {A, B, C, D} kümesii elemlı lt küme syısı edi? C = Komisyo-Pemutsyo İlişkisi Yukıd htılcğı gii A, B, C, D kitplıı -lü komisyou ABC, ABD, ACD, BCD olduğuu söylemiştik. Yie htılcğı gii he lü lt küme fklı şekilde olmk kydıyl! Şeklide düzeleeili. Böylece (!) pemutsyouu elde edeiz. C.!= P C.!=..

10 Teoem: syıd esei -li komisyolıı syısı C =!/!(-)! İspt: C.! = P =!/(-)! Fomülü ile pemutsyo ve komisyo sıdki ilişki veileilmektedi. İki tfı! ye ölümesiyle C =!/! (-)! C = P /! Olk elde edilecekti.

11 Öek: 00C = 00!/ (!. 98!) = ( !)/(!.98!) = (00.99)/ = 90 C =!/! (-)! = C =!/! (-)! = /0! = Teoem de çıkıl souç: ese içide - komisyolı syısı komisyolıı syısı eşitti. C - =( )!/! (-)! = ( ) ( ) = ( ) 0 0 ( ) = ( )

12 Öek. ktlık i iç oyuud ktlık kç fklı el seçileili? ( ) =!/(! 9!) = Öek. evli çiftte kç fklı şekilde kişilik i komite seçili?. Hekes dy olili. Komite kdı ve ekekte oluşck şekilde c. Eğe eşle yı komitede olmzs kç fklı şekilde komite seçimi olu?. 8 8!!! 6

13 . kdı ( ) yi 6 fklı şekilde seçileili. Bulı heii içi ( ) ekekte ekek seçileili, yi fklı şekilde. Çpım pesiie göe ( ). ( ) =6x = c. Kı-koc çiftii seçmek içi, kl üyeyi de seçmek içi 6 yol vdı. Yi içide i kı-koc olck şekilde 6 x = fklı şekilde komite seçili. Bu syıyı toplm seçim syısı ol 6 d çıktısk, içide kı-koc olmyck şekilde komite seçim syısıı uluuz; 6- =

14 Pscl Kulı Olsılıkl kumıı çıkış edei, Pscl' kumz Chevlie de Mee tfıd zı soulı yöeltilmesiydi. E öemli göevi de elli iki kğıt oyuu oyuyodu. Bud tvl zlıı, şekillei yı ol yı ekli ilyelei öemi üyüktü. Bu ğlı olk, ülü Pscl üçgei doğdu. Pscl'ı u üçgei, dh soki yılld çok kullıldı. Özellikle sei çılımlı ve iom çılımı u yötemle kolylıkl uluu. Blise Pscl yıllı sıd yşmış Fsız düşüüü. Ayı zmd üyük i mtemtikçi ol, Toicelli deeyi üzeie esele yz ve i hesp mkiesi icd etmiş ol Pscl'ı temel esei ölümüde so yyımlmış ol Düşücele'di. O, 6 yılıd dii i tecüe yşmış, hytıı ud soki döemie, ilimsel çlışmlıd çok, di ve Tı kousudki göüş ve ttışmlı dmgsıı vumuştu. Bşk i deyişle Pscl deist i hümizmi, syoel i kuşkuculuğu ve özgü düşücei egeme olduğu i çğd ve toplumd, Tı'ı ve tısl kyı geekliliğiive gücüü gösteme çsı içide olmuştu. 6 yılıd Tité du tigle ithmétique (Aitmetik Üçgei Ypısı) isimli eseii yzk Pskl üçgei olk dldııl iom ktsyılıı ulmy yy yötemi geliştidi. Pskld yüzyıl öce çili i mtemtikçi, Qi hedıd ol Yg Hui, yı çlışmlı ypmıştı.

15 Teoem İspt: + esede te ese kısıtlmsız olk syıd seçim vei. Bu + ese içide elli i eseyi düşüelim. Bu ese seçimi içide olus geiye kl - ese toplm listede kl ese içide syıd seçili. Eğe u ese dışıd ıkılıs, geiye kl esede syıd ese syıd seçilidi. Toplm seçme syısı u ikisii toplmıd ietti çükü şk seçim mümkü değildi.

16 =, = içi..!.! = 6, = içi 7.6..! (..).!

17 Hepsi Fklı Olmy Neselei Pemutsyou Bu duumd olilecek pemutsyo syısı zlcktı. A, B, C! = 6 fklı hfli kelime vei A, A, A Bi te hfli kelime vei AKSARAY kelimesideki hflei hepsi fklı olsydı 7 hfli 7! Kelime veecekti fkt u kelime içide te A v, ul fklı hfle olsydı ulı pemutsyou! Olcktı, fkt yı hfle olmsıd dolyı toplmd oluşck kelime syısıd! oıd zlm olmlıdı. X.! = 7! X = 7!/! = 80

18 ! Teoem: Hepsi iiide fklı olmy eselei pemutsyou!!!... k!... k AKSARAY öeğide;, A=, K=,, S=,, R=,, Y= olcktı. Teoemi soucu: iki fklı ese içi pemutsyol, eğe i kümei syıd elemı syıd i cis ve - syıd şk i cis elemd oluşuyos ulı hepsii pemutsyou!!( )! Bilidiği gii!!( )! (! )!!

19 Öek. EQUATIONS kelimesideki hflede, sesli hfle yı sı içide (E, U, A, I, O) olmk ştıyl kç fklı 9 hfli kelime tüetileili? Çözüm. Sesli hflei iileie göe sısı değişmeyeceği içi seslile kedi lıd pemutsyo ypmz, ud dolyı yı hf kul edilile. Bu duumd polem 9 hfi i yı kul edileek pemutsyou ulmk şeklie döüşü. 9!!!!!! 0 Çözüm. Bu polemde 9 hfi 9 yei dolduck şekilde sılmsı isteiyo. Sesli hflei yelei C(9,) syıd seçileili. Bul seçildikte so seslile (e, u,, i, o) tek şekilde sılı. Sessiz hfle de kl yede! Şeklide sılı. Toplm sılm syısı 9 9!!! 9!!!! 0

20 BİNOM TEOREMİ İkili olililiği, olylı elili süedeki olililikleide i tesii k kee oty çıkmsı duumuu kç te olduğuu ulmy y Not: Olililik, olsılıklı oluşum tek syılıı ifde ede. Tm syıl ile ilgilidi. Fkt olsılık 0 ile sıd değişi. (+) 0 = (+) = + ) ( ) ( 6 ) ( Bu çılımlı çıktileceği fomül vey kul edi?,...,,...,,,,,,, Bu çılımlı ktsyılı ele olcktı?

21 (+), çılımıd değişkelei öüe gelecek ol ktsyıl iom teoemi yi Pscl üçgei ile kolylıkl uluilecekti ( ) 6,,,,,

22 Ptik yklşım: c 8 Buu lmı öeği i leti 8 kee ız ypmmsı ve kee ız ypmsı olililiğii (c) ulmmız y; 8!.!! 0 c 0 6 ) (

23 ...! ) (...! ) ( ) ( ) ( 0 0 Teoem: Biom Teoemi, pozitif i tmsyı ise

24 Bu duumd (+) 00 de olyıı 9 def yşm olililiği kçtı? c 9 c = 00!/(9!.!) c = !/(9!...) = = Öek. (+x) ü çıız ( )!... (! )... Fomülüü kullısk

25 ) ( x x x x x = 6 + x + x + 8x + x Öek. (-x ) i çıız = ve = -x ) ( 0 0 ) ( x x x x x x

26 Polem: 0... olduğuu gösteiiz Çözüm: Biom fomülü ütü ve değelei içi geçeli olduğud ( )... 0 Polem. (p+q) 7 i çılımıd p ve q u deecelei (üslei) e olu? Çözüm. üs içi + teim vdı. Bu yüzde k ıcı teim içi p ve q u teimleii vee fomülle şuldı p (-k+) ve q (k-)

27 Polem. (+x) 000 i çılımıd 00 ücü teim e olu? Çözüm. C(000, 99)x 99

28 İHTİMAL HESAPLARINA GİRİŞ Htılcğı gii ojektif yklşımd olyı oluşumu tecüe vey ilgi olk hehgi i müdhle ulummktdı. Bu p ve z tışlı e iyi öekle olk veileili. P tışıd yzı vey tu gelmesi ihtimli eşit kul edili. Ayı şekilde zd,,,,, 6 yüz ulumktdı. Z tışıd d hehgi i yüzde ulu syıı gelme ihtimli ütü yüzle içi eşit olmktdı. Z tıldığıd u syılı he ii eşit olsılıkt/ihtimlde geli. Buu ede öyle kul edeiz? Buu içi üç ede syılili Pı ve zı homojeliği kul edilmektedi. Ştl müdhle edeilme şsımızı olmmsıd Şu kd ypıl tecüelede uu eşit ihtimlde olduğu soucu ulşılmsıd.

29 İki p def tıldığıd şğıdki tlodki duuml oty çıkmktdı Duum İlk p İkici p Yzı Yzı Yzı Tu Tu Yzı Tu Tu Bu tloy göe eşit ihtimlli duum oty çıkıyo. İhtimlle teoiside he p tışıı ötekii soucud ğımsız olduğu kul edilmektedi.

30 Eşit ihtimlli duumlı söz kousu olduğu ll şuldı P tışı gii iiii etkilemeye souçl ship i oly duumud Deeysel duumlı kşılştımd i temel oty koymk içi (mesel yı temellee dylı modellei vediği souçlı kşılştıılmsı vey iki p tışıd. ve. ihtimli 00 p tışı içi kşılştıılmsıd) Duumlı eşit ihtimlli olmdığıı ildiğimiz olyld yeteli yklşık çözümle ulmk istediğimizde. Öekleme çlışmlıd (stgele syı üetme) ve diğe deey çlışmlıd tesdüfi öeklemeye ulşmd.

31 Deey kvmı: Bu kvm yzı-tu ve z tm gii olyl uygulildiği gii dh eligi ilimsel ve tıi deeyle içi de kullılmktdı. Deey yı zmd sım olk t ifde edileili. Dh öcede elitiğimiz gii i çok deeyi vey olyı değelediilmeside ihtiml hesplı kullılmktdı. Öek veecek olusk, 0 kişi içide kişiyi seçmek i deeydi ki C(0,) vey 060 fklı komisyo demekti (0 kişide he defsıd e kişi olk) Böyle i öeği tesdüfi olk seçmek demek, he i komisyou 060 d i şsı v demekti. İhtiml şsı i ölçüsü olk kul edilmesie ğme dh öcede epeyce hsedildiği gii elisizlikle içeiside öeklemele tıkç elililiğe yklşılmktdı.

32 P tışıd tu gelmesii ihtimli /di. Semolik olk ifde edecek olusk P(tu) = ½ Z tışıd olu yüzü gelme ihtimli P(üç) = /6 Yukıd veile öekte hsedile 0 kişide elli üç kişiyi (A, B, C) seçme ihtimli : P(A, B, C) = /060 Geel ifde: P( seçile) seçilesyı toplmsyı

33 Tif: Bi olyı ihtimli, Eğe i deey fklı ve eşit ihtimlli souç veiyos ve uld m tesi i A olyı tekül ediyos, A ı ihtimli m A P ) ( A ı değilii olk lımsı duumud A ) ( ) ( A P m m A P A ve ı ğıl şslı A lehie şsl olk ifde edili. A m m A P A P Alehieşsl ) ( ) (

34 P()=/6 P(>)=/6=/ P(<)=/6=/ P(tek)=/6=/ P(çift)=/6=/ Öek: yüzü kımızı, yüzü yeşil i küp tıldığıd kımızı lehie şs / di. İki souçlu i deeyde eğe A olyı lehie şsl / ise P( A), P( A) Öek. Bi z tıldığıd ) gelmesi ihtimli, ) de üyük gelmesi, c) te küçük gelmesi, d) tek syı, e) çift syı gelmesi ihtimli edi?

35 İSTANBUL kelimeside tesdüfi olk i hf seçilise Sesli hf olm ihtimli ( P(sesli)=/8) Sessiz hf olm ihtimli ( P(sessiz)=/8) M hfii olm ihtimli ( P(M)=0/8)

36 Süekli Akıld Tutulmsı Geekli Kull Kıscsı ihtiml (olsılık), göz öüde tutul öğe syısıı toplm öğe syısı oı şeklide ifde edilmektedi. Bu tım çeçeveside geçeli kull; İhtiml değei sl egtif olmz İhtiml değei i o olduğud u değe sıfı ile i sıddı (0 P(A) Bi kümei öğeleii ihtiml toplmı e eşitti. Yi temel kümei ihtimli e eşitti (P(S)=)

b göz önünde tutularak, a,

b göz önünde tutularak, a, 3.ALT GRUPLAR Tnım 3.. bir grup ve G, nin boş olmyn bir lt kümesi olsun. Eğer ( ise ye G nin bir lt grubu denir ve G ile gösterilir. ) bir grup Not 3.. ) grubunun lt grubu olsun. nin birimi ve nin birimi

Detaylı

VE ÇOK YÜZEYLİ KAPALI YÜZEYLER VE KATI CİSİMLER

VE ÇOK YÜZEYLİ KAPALI YÜZEYLER VE KATI CİSİMLER EK VE ÇK YÜZEYLİ KPLI YÜZEYLER VE KI İSİMLER Sf No tek ve çok üeli kplı üele ve ktı cisimle.................................. KVRMSL IM EK VE ÇK YÜZEYLİ KPLI YÜZEYLER VE KI İSİMLER Üç boutlu nesnelee ktı

Detaylı

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK...111. Konu Özeti...111. Testler (1 11)...115. Yazılıya Hazırlık Soruları (1 2)...

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK...111. Konu Özeti...111. Testler (1 11)...115. Yazılıya Hazırlık Soruları (1 2)... ÜNİTE PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK Bölüm PERMÜTASYON, KOMBİNASYON BİNOM VE OLASILIK! = (...... ) PERMÜTASYON, KOMBİNASYON BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK PERMÜTASYON, KOMBİNASYON,

Detaylı

Şekilde verilen kuvvet takımına ait tesir çizgisinin denklemi hangisidir? [] y=5 [] y=-5 [] x=5 [] y=x

Şekilde verilen kuvvet takımına ait tesir çizgisinin denklemi hangisidir? [] y=5 [] y=-5 [] x=5 [] y=x ÜZLM UVVTLR ileşke kuvvetin şiddeti kç Newton du? [] [] 5 [] 7 [] 9 [] 7 kuvvetinin bileşenlei ve di. + = olduğun göe kç deecedi? >0, >0 [] 5 [] 0 [] 55 [] 45 kuvvetinin ve doğultulındki bileşenlei sınd,

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Kısa Süreli Cerrahide Sugammadeks ile Neostigminin Karşılaştırılması h

Kısa Süreli Cerrahide Sugammadeks ile Neostigminin Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of Sugmmdex nd Neostigmine in Shot Tem Sugey l n i j i O O i g in Kıs Süeli Cehide Sugmmdeks ile Neostigminin Kşılştıılmsı h c s Re l Sugmmdeks ile Neostigmin Kşılştıılmsı / Compison

Detaylı

Venn Şeması ile Alt Kümeleri Saymak

Venn Şeması ile Alt Kümeleri Saymak Ve Şeması ile lt Kümeleri Saymak Osma Ekiz Bu çalışmada verile bir kümei çeşitli özellikleri sağlaya alt küme veya alt kümlerii ve şeması yardımıyla saymaya çalışacağız. Temel presibimiz aradığımız alt

Detaylı

5. ÜNİTE IS LM Analizi

5. ÜNİTE IS LM Analizi 5. ÜNİTE IS LM Analizi Bu bölümde mako iktisadın en çok bilinen modeli olan IS-LM modelini göeceğiz. Model statikti. Mako iktisatta statik vasayımı cai değişmelein stoklaı ve bekleyişlei etkilemediği vasayımıdı.

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Prof.Dr. Orhan KILIÇ a a Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, ELAZIĞ Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce:

Detaylı

İlişkisel Veri Modeli. İlişkisel Cebir İşlemleri

İlişkisel Veri Modeli. İlişkisel Cebir İşlemleri İlişkisel Veri Modeli İlişkisel Cebir İşlemleri Veri işleme (Mnipultion) işlemleri (İlişkisel Cebir İşlemleri) Seçme (select) işlemi Projeksiyon (project) işlemi Krtezyen çrpım (crtesin product) işlemi

Detaylı

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar DERLEME Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar a a Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Hastalıkları

Detaylı

EDAK EC)A KOOPE ATİFİ KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME BİLDİRİMİ -2016

EDAK EC)A KOOPE ATİFİ KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME BİLDİRİMİ -2016 EDAK EC)A KOOPE ATİFİ KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME BİLDİRİMİ -2016 EDAK İLETİŞİM BİLGİLERİ EDAK SS İZMİR ECZACILAR ÜRETİM TEMİN VE DAĞITIM KOOPERATİFİ KARACAOĞLAN MAH. 6173 SOK NO:4 IŞIKKENT-İZMİR

Detaylı

Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi

Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi DERLEME Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi a a Prof.Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Hastalıkları AD,

Detaylı

İOBD ' i iki farklı ersiyo da uygula ası ardır. Birisi İOS içi diğeri A droid içi dir.

İOBD ' i iki farklı ersiyo da uygula ası ardır. Birisi İOS içi diğeri A droid içi dir. Bu ürü ü kulla dığı ız içi teşekkür ederiz. Lütfe ürü ü kulla ada ö e u kla uzu dikkatli e okuyun. Bu el klavuzu,nitro BİLİŞİM Şirketi i İOBD ürü ü asıl kulla ıla ağı ı a lat aktadır. Ürünü kullanmadan

Detaylı

. Türki e Tur u ası, 2015 Kurallı Klas a Lise Grubu O u açıkla ası, Kurallar, Pua la dır a ve Masa Kurulumu. Dağ ılık. Son güncelleme: 05.07.

. Türki e Tur u ası, 2015 Kurallı Klas a Lise Grubu O u açıkla ası, Kurallar, Pua la dır a ve Masa Kurulumu. Dağ ılık. Son güncelleme: 05.07. Dü a Ro ot Oli pi atı/wro World Ro ot Ol piad. Türki e Tur u ası, 2015 Kurallı Klas a Lise Grubu O u açıkla ası, Kurallar, Pua la dır a ve Masa Kurulumu Dağ ılık Son güncelleme: 05.07.2015 İçi dekiler

Detaylı

SAYMA. Ayrık iki kümenin bileşimindeki eleman sayısı, bu kümelerin eleman sayıları toplamına

SAYMA. Ayrık iki kümenin bileşimindeki eleman sayısı, bu kümelerin eleman sayıları toplamına SONLU MATEMATİK SAYMA SAYMANIN İKİ TEMEL PRENSİBİ TOPLAMA PRENSİBİ Ayrık iki kümenin bileşimindeki eleman sayısı, bu kümelerin eleman sayıları toplamına eşittir. Örnek. Bir sınıftaki her öğrencinin, iki

Detaylı

ü İ ı ü İ ı İ üı İ ı ı ığı ı ı ı İ ü ü ü ı Ç İş İ ı ı ş ş ç ı ı Ü ı ı Ü ş ğı ç İ İ ö ü ü ı ı Ü ığı ı Ü ğı ı ş ü ü ü ğ ı ü ü ü ç ı ı ı ı Ü Ü ı ü ü ü ı çı ü öğ ç ü ü öğ ğ ıı ü ş ı ı ğ öğ ı ı ı öğ ş ığı ı

Detaylı

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy.15, 2010, s. 39-56.!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI Prof. Dr. Servet ARMA%AN Protecting the Environment in Islam Islam has put a lot of emphasis on the protection of the

Detaylı

IŞIK VE GÖLGE BÖLÜM 24

IŞIK VE GÖLGE BÖLÜM 24 IŞI VE GÖLGE BÖLÜM 24 MODEL SORU 1 DE SORULARIN ÇÖÜMLER MODEL SORU 2 DE SORULARIN ÇÖÜMLER 1 1 Dünya Ay Günefl 2 2 Bu olay ışı ğın fak lı say am o la a fak lı hız la a yayıl ı ğı nı açık la ya maz Şe kil

Detaylı

Alkol ya da Madde Kullananlara Psikiyatrik Yaklaşım: Temel İlkeler

Alkol ya da Madde Kullananlara Psikiyatrik Yaklaşım: Temel İlkeler İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Adolesan Sağlığı Sempozyum Dizisi No: 43 Mart 2005; s. 91-95 Alkol ya da Madde Kullananlara Psikiyatrik Yaklaşım: Temel İlkeler Doç. Dr. Kül

Detaylı

OD TÜ Ya yın cı lık. Yayın Kataloğu

OD TÜ Ya yın cı lık. Yayın Kataloğu OD TÜ Ya yın cı lık 2014 Yayın Kataloğu 14 OD TÜ Ya yın cı lık İÇİN DE Kİ LER YÜK SEK ÖĞ RE NİM Kİ TAP LA RI.................13 Akış kan lar Me ka ni ği ne Gi riş (Mü hen dis lik Yak la şı mı) 1. Ki tap

Detaylı

9.SINIF KONU ANLATIMLI BİLİM DANIŞMANLARI. Prof. Dr. Mehmet BİREY BİLİM REDAKSİYONU DİL REDAKSİYONU DVD ANİMASYON DVD SESLENDİRME

9.SINIF KONU ANLATIMLI BİLİM DANIŞMANLARI. Prof. Dr. Mehmet BİREY BİLİM REDAKSİYONU DİL REDAKSİYONU DVD ANİMASYON DVD SESLENDİRME Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 01.02.2013 tarih ve 11 sayılı kararı ile kabul edilen ve 2013-2014 öğretim yılından itibaren uygulanacak olan programa göre hazırlanmıştır.

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

EN KISA YOL PROBLEMİNDE ÇİZGE PARÇALAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK YENİ BİR YAKLAŞIM 1

EN KISA YOL PROBLEMİNDE ÇİZGE PARÇALAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK YENİ BİR YAKLAŞIM 1 EN KISA YOL PROBLEMİNDE ÇİZGE PARÇALAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK YENİ BİR YAKLAŞIM Eskişehir Osmagazi Üiversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Özet Bu çalışmada ilk olarak çizge kuramıı temel kavramları

Detaylı

YILMAZ REDÜKTÖR ISO 9001 YILMAZ REDÜKTÖR ISO 9001. Mekanik Uygulamalar. Revizyon 02/2011 UO1/ 0111. Uygulama Örnekleri 1

YILMAZ REDÜKTÖR ISO 9001 YILMAZ REDÜKTÖR ISO 9001. Mekanik Uygulamalar. Revizyon 02/2011 UO1/ 0111. Uygulama Örnekleri 1 YILMZ REDÜKTÖR ISO 900 YILMZ REDÜKTÖR ISO 900 Revizyon 0/0 UO/ 0 Uygu Önekei Uygu Önekei İçinekie İçinekie Giiş... 3... Motoun cığı güç... Motoun veiği güç... 3 Hcnn güç... 3. Doğus eket... 3. Döne eketi...

Detaylı

FARKLI DIġ DUVAR YAPILARI ĠÇĠN OPTĠMUM ISI YALITIM KALINLIĞI TESPĠTĠNĠN EKONOMĠK ANALĠZĠ

FARKLI DIġ DUVAR YAPILARI ĠÇĠN OPTĠMUM ISI YALITIM KALINLIĞI TESPĠTĠNĠN EKONOMĠK ANALĠZĠ FARKLI DIġ DUVAR YAPILARI ĠÇĠN OPTĠMUM ISI YALITIM KALINLIĞI TESPĠTĠNĠN EKONOMĠK ANALĠZĠ, Zafe ĠNGĠZ Düzce Ünivesitesi, Düzce Meslek Yüksekokulu, Teknik Pogamla Uzunmustafa, 81010 DÜZE. Email: etemguel@gmail.com

Detaylı

Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti

Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti lık Haftası Etkinlikleri lar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen l k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti Mi mar lar Oda s z mir fiu be si ta ra f n dan her y l dü zen le - nen Mi

Detaylı