Akyaka-Gökova Atıksu Arıtma Tesisi ile 6 adet terfi istasyonu yerinde incelenerek mevcut durumun tespiti yapılacaktır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Akyaka-Gökova Atıksu Arıtma Tesisi ile 6 adet terfi istasyonu yerinde incelenerek mevcut durumun tespiti yapılacaktır."

Transkript

1 AKYAKA-GÖKOVA ATIKSU ARITMA TESĐSĐNĐN ENERJĐ ĐHTĐYACININ TEMĐNĐNDE YENĐLENEBĐLĐR ENERJĐ KAYNAKLARININ KULLANIMININ ARAŞTIRILMASI PROJESĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ 1. AMAÇ Akyaka-Gökova Atıksu Arıtma Tesisinin beslenmesi için yenilenebilir enerji kaynaklarının araştırılarak en uygun teknolojinin belirlenmesi ve bu teknolojideki son gelişmelerin de dikkate alınarak fayda/maliyet analizi ile bu tesiste uygulanabilirliğini içeren Araştırma- Geliştirme projesinin yapılması amaçlanmaktadır. 2. KAPSAM Akyaka-Gökova Atıksu Arıtma tesisi ve bu tesise atıksuyun aktarılmasını sağlayan 6 adet terfi istasyonu (TM1-TM2-TM3A-TM3B-TM4-TM5) halihazırda elektrik şebekesinden beslenmektedir. Tesisin işletilmesinde elektrik maliyeti büyük yer tutmakta bu da sınırlı kaynağa sahip Belediyelerin elektrik giderlerini karşılamasında güçlükler çekilmesine neden olmaktadır. Bu araştırma projesi kapsamında; Akyaka-Gökova Atıksu Arıtma tesisi ile terfi istasyonlarının beslenmesinde elektrik tüketim miktarları ve maliyetleri açısından mevcut durumun tespiti ve iyileştirilmesi yenilenebilir enerji kaynaklarının (Güneş rüzgar vb) araştırılması, en uygun sistemin tespit edilmesi ve bu sistemde ulusal ve uluslararası platformda gelişmeler dikkate alınarak teknik ve ekonomik olarak uygulanabilirliğinin ortaya konulması yer alacaktır. Ayrıca; uygun sistem belirlendiğinde projelendirmenin yapılması ve uygulamaya yönelik teknik şartnamelerin hazırlanması gerekmektedir. Söz konusu tesise ilişkin teknik bilgiler ekte verilmiştir. 3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMĐ 3.1. MEVCUT DURUMUN TESPĐTĐ Akyaka-Gökova Atıksu Arıtma Tesisi ile 6 adet terfi istasyonu yerinde incelenerek mevcut durumun tespiti yapılacaktır. Bu kapsamda; a) Elektrik tüketim ünitelerinin marka model ve güçlerinin tespiti, b) Bu ünitelerin aylık/yıllık elektrik tüketim miktarları, hangi cihazlar tarafından ne şekilde tüketildiği ve tüketim bedellerinin çıkarılması, c) Bölgede Güneşli gün sayısı ve güneşlenme saatlerinin tespiti, d) Bölgenin Rüzgar hızı değerlerinin ve rüzgardan yararlanma potansiyelinin tespiti, e) Kullanılabilecek yenilenebilir diğer enerji kaynakları ile ilgili verilerin tespiti, 1

2 f) Yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin literatür araştırması, çalışmaları yapılacaktır ALTERNATĐF ENERJĐ KAYNAKLARININ ARAŞTIRILMASI 3.1. de yapılan tespitler doğrultusunda alternatif yenilenebilir enerji kaynakları araştırılacaktır. Çalışma kapsamında; yatırım ve işletme maliyetleri, tüketim miktarları ve bedel üzerinden mevcut durumla karşılaştırılacak ve fayda maliyet analizi ile en uygun enerji sistemi belirlenecektir. Ayrıca; a) Ulusal ve uluslararası platformda son gelişmeler, maliyet analizi ve mevzuatlara uygunluğunun tespiti, b) Üretim standartları ve bu konuda dünyada kabul edilmiş genel standartlarla kıyaslamaları yapılacaktır, c) Elde edilecek fazla enerjinin, depolanması, şebekeye verilmesi yöntemlerinin ve daha sonra verilen enerjinin mahsuplaşması hakkında mevcut yasal mevzuatın araştırılması, 3.3. ETKĐN ENERJĐ KULLANIM STRATEJĐLERĐNĐN BELĐRLENMESĐ Proje çalışmalarının bu bölümünde; mevcut durumda kullanılan enerji kaynağı ile öngörülen yenilenebilir enerji kaynağının etkin kullanımına yönelik stratejilerin önerildiği bir kılavuz oluşturulacaktır. Bu kılavuz içeriğinde; a) Enerji kaynaklarının etkinliğinin belirlenmesi için elde edilen verilerin değerlendirmesi, b) Halihazırda kullanılan enerji kaynağının verimli hale getirilebilmesi için gerekli ilaveler/değişiklikler, c) Elektrik tüketim ünitelerinde tasarrufa gidilebilmesi için alınacak olan tedbirler, d) Öngörülen yenilenebilir enerji kaynağının mevcut enerji kaynağı ile entegresi, e) Seçilen kaynağın etkin kullanımı için öneriler ve talimatlar, yer alacaktır PROJE VE TEKNĐK ŞARTNAMENĐN HAZIRLANMASI Şartnamenin 3.1, 3.2 ve 3.3. Bölümlerinde belirtilen çalışmalar tamamlandıktan sonra uygulamaya yönelik proje hazırlanacaktır. Proje kapsamında; Zemin Etüt Raporu, yenilenebilir enerji sisteminin kurulacağı alanın koordinatlarının ve sistemin boyutlarının gösterileceği Vaziyet Planı, sistemin kurulması sırasında gerekli olabilecek tüm detaylı çizimler, metraj ve maliyet analizleri verilecektir. Ayrıca, sistem kapasitesinin belirlenmesi için yapılan hesapları ve sistemin teknik özelliklerini içeren proje açıklama raporu ile teknik şartname hazırlanacaktır. 2

3 4. ĐŞĐN SÜRESĐ ve TESLĐM EDĐLECEK DÖKÜMANLAR Sözleşme, imzalandığı gün yürürlüğe girer ve işin süresi bu günden itibaren 120 (Yüz yirmi) takvim günüdür. Yüklenici belirtilen süre içinde işi tamamlamak ile yükümlüdür. Ancak doğal afetler (sel, deprem, heyelan vb.), sosyal olaylar (Kanuni grev, kısmi ve genel seferberlik, bulaşıcı hastalıklar vb.) veya diğer Kamu Kuruluşlarından kaynaklanabilecek nedenlerle süre uzatımı verilebilir. Yüklenici; Yapılacak işlere ilişkin görüş ve önerilerini almak üzere Đdarenin düzenleyeceği toplantılara katılım sağlayacaktır. Yapılacak işlere ilişkin hazırlayacağı iş programını sözleşmenin imzalanmasını müteakip beş gün içinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ne (Đdare) sunarak, projenin yürütülmesinden sorumlu olan Kontrol Teşkilatından uygun görüş alacaktır. Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 80 takvim günü sonra 3.1, 3.2 ve 3.3 maddelerinde de belirtilen işleri içeren Araştırma Raporunu Đdareye sunacaktır. Araştırma raporu Đdarece uygun bulunduğu takdirde işin 2. Aşaması olan Proje ve Açıklama Raporu ile Teknik Şartnameyi hazırlayacaktır. Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 120 takvim günü içinde 3.4 ve 3.5 maddelerinde belirtilen uygulamaya yönelik Proje ve Açıklama Raporu ile Teknik Şartname yi Đdareye sunacaktır. Araştırma Projesinin Aşamaları 1. Aşama: Araştırma Raporunun Sunulması Süre Sözleşmenin yürürlüğe girdiği günden itibaren 80 gün içinde 2. Aşama: Proje ve Açıklama Raporu ile Teknik Şartnamenin Sunulması Sözleşmenin yürürlüğe girdiği günden itibaren 120 gün içinde Teslim tarihi tatil gününe rastlarsa, tatil bitimindeki ilk çalışma gününde iş teslim edilir. Araştırma Projesi; Araştırma Raporu Đdare ye öncelikle 1 (bir) nüsha sunulur, uygun görüldükten sonra ise ilave 5 (Beş) nüsha ve elektronik ortamda 5 adet CD/DVD olarak teslim edilir. Şartnamenin 3.1, 3.2. ve 3.3.maddelerinde istenen çalışmaları içeren Araştırma Raporu; Ciltlenmiş olarak (Boyut:A4, Karton kapak, Đçerik:1.hamur kağıt, renkli baskı), 3.4. maddesinde belirtilen çalışmaları içeren Proje klasörler halinde 5(Beş) nüsha (Paftalar dosya paylı katlanılmış ve klasöre takılmış şekilde), proje açıklama raporu ve 3.5. bölümde istenen teknik şartname spiral olarak ciltlenmiş 5(Beş) nüsha olarak (Boyut:A4, Đçerik:1.hamur kağıt) ve elektronik ortamda 5 adet CD/DVD olarak teslim edilir. 3

4 5. ĐŞĐN KABULÜ Araştırma Projesinin Đdare ye teslim edilmesi, Đdare ce bunların kontrol edilmesi ve kabulünü takiben oluşturulacak Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından hazırlanacak tutanağın onaylanmasını müteakip iş bitirilmiş sayılacaktır. Taahhüdün şartname hükümlerine ve teknik şartlara uygun olarak yapılmamış olmasının anlaşılması halinde, Yüklenici Đdare nin yazılı tebligatı üzerine, hata ve eksiklikleri tamamlamakla yükümlüdür. Tamamlamadığı takdirde, geciken her gün için sözleşmede belirtilen esaslar dâhilinde, ceza kesilir. 6. BĐLGĐ VE BELGELERE ĐLĐŞKĐN HAKLARIN SAKLI OLUŞU Yüklenici bu işe ait bilgi, belge ve her türlü teknik dokümanları, Đdare nin iznini almaksızın hiçbir şekilde çoğaltıp satamaz. Yayın hakkı sadece Đdare ye aittir. 7. ÖDEME ŞEKLĐ Đşle ilgili avans verilmeyecektir. Đşin tamamlanmasına müteakip defaten ödenecektir. 8.TEKNĐK EKĐP Proje ekibinde; en az 5 yıllık deneyime sahip Çevre, Elektrik\ Elektronik, Jeoloji ve Makine Mühendisi bulunacaktır.. 9.CEZALAR Yüklenici işi süresinde tamamlamadığı/işi bitirmediği takdirde, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %00.20 (On binde yirmi) günlük oranında gecikme cezasına tabi olacaktır. Ancak bu gecikmenin 20 (Yirmi) günü aşması ve Đdarenin ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ek:1(Akyaka-Gökova Atıksu Arıtma Tesisi Teknik Verileri 4

5 Ek:1 AKYAKA-GÖKOVA ATIKSU ARITMA TESĐSĐ TEKNĐK VERĐLERĐ Tesisin faaliyete geçtiği tarih Eylül 2008 Tesisin 1. kademede kış ayları nüfusu: kişi (2015 yılı) yaz ayları nüfusu: kişi Tasarım Kriterleri Proses Hizmet ettiği yerleşimler Deşarj yeri Tesisin 2. kademede (2035 yılı) Debi değerleri Arıtılmış atıksu standardı kış ayları nüfusu: kişi yaz ayları nüfusu: kişi 1.kademede kış ayları Q evsel = 4553 m3/gün 1.kademede yaz ayları Q evsel = 8415 m3/gün 2.kademede kış ayları Q evsel = 6696 m3/gün 2.kademede yaz ayları Q evsel = m3/gün Avrupa Birliğinin, 91/271/EEC Kentsel Atıksu Arıtımı Hakkında Direktifi deşarj standartları esas alınmıştır: BOĐ 5 = 25 mg/l KOĐ = 125 mg/l TN = 15 mg/l TP = 2 mg/l AKM = 35 mg/l A 2 O prosesi (anerobik+anoksik+ aerobik) Atıksu ince ızgara ve kum tutucudan geçtikten sonra, biyolojik fosfor giderimi için anaerobik reaktöre geçmekte, buradan denitrifikasyon tankına verilmektedir. Atıksu daha sonra havalandırmanın yapıldığı nitrifikasyon tankına verilir ve buradan da çökeltme tankına geçer. Çökeltme tankından alınan çamurun biyofosfor reaktörüne geri devri yapılır. Fazla çamur, çamur yoğunlaştırma ve aerobik stabilizasyona tabi tutulur. Belt filtrelerde susuzlaştırılır. Akyaka ve Gökova Beldeleri Çay Deresi 5

20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI 20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/160715 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

Güvenlik Kamerası (malzeme, techizat, işçilik ve montaj dahil) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/197515 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye

Detaylı

EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN)

EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN) EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN) Sözleşmenin Tarafları 1 Madde 1- Bu Sözleşme, bir tarafta...(bundan sonra idare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta...(bundan

Detaylı

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11.

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11. BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ 27.11.2012 1 Madde 1 OSB YE İLİŞKİN BİLGİLER 1.1. a) Adı: BAŞKENT ORGANİZE

Detaylı

DİYARBAKIR ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROJE TANITIM RAPORU

DİYARBAKIR ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROJE TANITIM RAPORU DİSKİ DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİYARBAKIR ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ DİYARBAKIR İLİ, MERKEZ İLÇE ESKİ MARDİN YOLU 4. KM ÇARIKLI KÖYÜ ENCON ÇEVRE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. Ankara,

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 16 Aralık 2004 Perşembe Sayı : 25672 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği BİRİNCİ

Detaylı

BANDIRMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

BANDIRMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ BANDIRMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Doküman No:2015/ 1 Yayın Tarihi: 03.03.2015 Revizyon Tarihi: Revizyon No: İÇİNDEKİLER 1- BÖLÜM 1.AMAÇ...3 2- BÖLÜM 2.KAPSAM....3 3- BÖLÜM

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Sayı : 53177711-010.06.02-19242 14.02.2013 Konu : Atıksu Arıtma /Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onayı GENELGE (2013/4) Bu Genelge, 4/7/2011

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI UYGULAMA REHBERİ

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI UYGULAMA REHBERİ T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI UYGULAMA REHBERİ (IV. Etap) 28 Nisan 2008 Tarih ve 26861 Sayılı Resmi

Detaylı

EK-1 ... 2 LOGO ... 3 ... (...) 4

EK-1 ... 2 LOGO ... 3 ... (...) 4 EK-1 LOGO 1... 2... 3... (...) 4 1 2 3 4 Proje sahibi endüstriyel işletmenin veya tüzel kişinin logosu yer alır. Proje sahibi endüstriyel işletmenin veya tüzel kişinin adı veya ünvanı yazılır. Proje adı

Detaylı

hizmet satın alınması işidir.

hizmet satın alınması işidir. Kurumumuz tarafından Ankara İli hudutları dahilindeki ambarlarda gerçekleştirilen her türlü ambalajlama taşıma vs için Hamaliye Hizmetinin 6 Kişi ile 12 ay süreli hizmet satın alınması işidir HİZMETİ ALIMINA

Detaylı

YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 3469 YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 1/8/1997 No: 97/9853 Dayandığı

Detaylı

ÇEVRE YÖNETĠM SĠSTEMĠ

ÇEVRE YÖNETĠM SĠSTEMĠ ÇEVRE YÖNETĠM SĠSTEMĠ Doküman No : DT.06 Yayın Tarihi :24.02.2009 Revizyon Tarihi:06.02.2013 Revizyon No :04 BÖLÜM 1: RUHSATLANDIRMA SĠSTEMĠ GOSB da yatırım yapacak kuruluşlar inşaata başlamadan önce proje

Detaylı

GEOMETRİK TOLERANS ÖLÇÜM İSTASYONU. İdari Şartname

GEOMETRİK TOLERANS ÖLÇÜM İSTASYONU. İdari Şartname GEOMETRİK TOLERANS ÖLÇÜM İSTASYONU İdari Şartname İDARİ ŞARTNAME Madde 1- Genel 1.1. Mevzuat, Lisan ve Süreler Sözleşme K.K.T.C. ve T.C. yasalarına tabidir. Sözleşmenin dili Türkçe dir. Aksi belirilmedikçe

Detaylı

KİLİS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KİLİS OSB ATIKSU ARITMA TESİSİ FİZİBİLİTE RAPORUNUN HAZIRLANMASI NİHAİ RAPOR

KİLİS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KİLİS OSB ATIKSU ARITMA TESİSİ FİZİBİLİTE RAPORUNUN HAZIRLANMASI NİHAİ RAPOR KİLİS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KİLİS OSB ATIKSU ARITMA TESİSİ FİZİBİLİTE RAPORUNUN HAZIRLANMASI NİHAİ RAPOR KASIM 2014 Bu Rapor io Çevre Çözümleri Araştırma Geliştirme Limited Şirketi tarafından, Kilis

Detaylı

Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %01' Geçen Ancak %1' İ Geçmeyenler) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/10258 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 29 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28986 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/71115 SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan sonra İdare

Detaylı

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 Yılı Stratejik Plan Dahilinde Bulunan Alt Yapı Kanal Yağmursuyu Hattı Yapılması Mevcut Hatların Bakım Ve Tamiratı Yapılması Ve El Bilgisayarları

Detaylı

Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 19 Haziran 2002 Sayı : 24790 RESMİ GAZETE Sayfa : 183 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar Amaç Madde 1-

Detaylı

18.6.2005-25849 sayılı Resmi Gazete. Yönetmelik. Kültür ve Turizm Bakanlığından:

18.6.2005-25849 sayılı Resmi Gazete. Yönetmelik. Kültür ve Turizm Bakanlığından: 18.6.2005-25849 sayılı Resmi Gazete Kültür ve Turizm Bakanlığından: Yönetmelik Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri,

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME PROJELERİ YAPTIRMA/DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA USUL VE ESASLARI 2012 (Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Araştırma-Geliştirme Projeleri

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Resmi Gazete Tarihi: 03.10.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28784 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

TOSB ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ DOĞAL GAZ BAĞLAMA ESASLARI

TOSB ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ DOĞAL GAZ BAĞLAMA ESASLARI TOSB ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ DOĞAL GAZ BAĞLAMA ESASLARI (TOSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme yapma hakkını saklı tutar) TOSB

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar. Amaç

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar. Amaç ELEKTRİK PİYASASINDA ÜRETİM FAALİYETİNDE BULUNMAK ÜZERE SU KULLANIM HAKKI ANLAŞMASI İMZALANMASI VE SU KULLANIM İZNİ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü ANKARA, 2009 1 GİRİŞ... 2 1.1 KAPSAM... 2 1.2 YASAL

Detaylı

Isıtma,soğutma,klima,havalandırma ve elektrik tesisatı bakım-onarım işi. HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/551673 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir. 3 Ekim 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28784 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE HİZMETLERİ PROJESİ-II

MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE HİZMETLERİ PROJESİ-II MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE HİZMETLERİ PROJESİ-II BATI HAVZASI KANALİZASYON ANA KOLLEKTÖRLERİ, TERFİ HATLARI, TERFİ MERKEZLERİ VE KANALİZASYON ŞEBEKESİ İNŞAATI ALT PROJESİ ÇEVRE YÖNETİM PLANI NİHAİ

Detaylı