BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI STRATEJĠK PLAN DURUM ANALĠZĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 2013-2017 STRATEJĠK PLAN DURUM ANALĠZĠ"

Transkript

1 BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI STRATEJĠK PLAN DURUM ANALĠZĠ 1- GENEL BĠLGĠLER 1.1 Tarihçe GENEL BĠLGĠLER: KuruluĢ ve Tarihçe Üniversitemiz Zonguldak Karaelmas Üniversitesinden ayrılarak Orman Fakültesi, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Bartın Meslek Yüksekokulu, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü akademik birimleri ile 22/05/2008 tarihinde 5765 sayılı Kanun ile kurulmuģtur. BaĢkanlığımız mevcut kampüs içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Üniversitemiz genelinde Akademik ve Ġdari personel ile öğrencilerin sayısal olarak arttığı bir ortamda BaĢkanlığımız üzerine düģen görevleri 1 Daire BaĢkanı 1 ġube Müdürü ve kadrosundaki 4, diğer birimlerin kadrosunda olup 2547 sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca baģkanlığımızda görevlendirilen 1, toplam 5 Bilgisayar ĠĢletmeni ile yürütmeye çalıģmaktadır. 1.2 Görevleri Çağın teknolojik değiģimlerini yakalayarak, ilk kayıttan mezuniyete kadar süren; Yeni öğrencilerin kayıt iģlemlerinin organizasyonu, Her dönem yapılan kayıt yenileme ve ders kayıt iģlemlerinin organizasyonu, Her dönem öğrencilerden alınan katkı paylarının Öğrenci Bilgi Sistemine yüklenmesi Kredi iģlemlerinin organizasyonu, Staj sonuçlarının Öğrenci Bilgi Sistemine girilmesi,

2 Ġstatistiksel bilgilerin hazırlanması, Mezuniyet iģlemleri gibi hizmetlerde interaktif ortamda öğrenciye yardımcı olmak, Var olan güçlü yönler ile olanaklardan en iyi Ģekilde ve en üst düzeyde yararlanarak olumsuzlukların ve zayıf yanların etkisini en aza indirecek plan ve izlenecek yolu belirleyerek geliģtirmek, Birimin insan kaynaklarından en iyi Ģekilde yararlanmak ve çalıģanlar arasında iģbirliğini güçlendirmek, ÇeĢitli yönetmelik ve yönergelerle öğrencinin yararına ve öğrencilik haklarını koruyacak kararlar alınmasına katkı sağlamak, Öğrencilerle ilgili her türlü istatistikî bilgileri düzenlemek, yatay-dikey geçiģ kontenjan ve ilanlarını vermek, Hukuki davaların yazıģmalarını yapmak, öğrencilerle ilgili her türlü duyuruları izlemek, Eğitim-Öğretim ve Öğrenci ile ilgili Üniversitemiz Senatosu baģta olmak üzere YÖK, ÖSYM, Valilik, KYK ve diğer kurum ve kuruluģlar ve Üniversitemizin birimleri ile ilgili yazıģmaların yapılması, Öğrenci Bilgi Sisteminde; 1.Eğitim-öğretim ĠĢlemleri 2.Kayıt ĠĢlemleri organizasyonu 3.Harç ĠĢlemleri organizasyonu 4.Öğrenci Özlük ĠĢlemleri organizasyonu 5.Öğrencilere Verilen Banko Hizmetleri 6.Not ve ders kayıtlanma iģlemlerinin organizasyonu 7.Mezuniyet ve kayıt silme iģlemleri 8.Diploma İşlemleri 9. İstatistik İşlemleri 10. Yurt İçi ve Yurt dışı öğrenci değişim Programı İşlemleri 11. Yabancı Öğrenci İşlemleri 12. Lisansüstü/Doktora ile ilgili İşlemler 13. Genel ve İdari Hizmetler 14. Bologna Süreci gibi hizmetlerin yürütülmesini sağlamak.

3 Bu kapsamda; Her eğitim-öğretim yılı baģında Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve Enstitülerimizin de görüģleri alınarak oluģturulan Akademik Takvimi Üniversitemiz Senatosuna sunarak ilgili yerlere bilgi vermek, Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarında ilk defa açılacak veya kapatılacak olan program/bölümlerin yazıģmalarını yapmak ve Üniversitemiz Senatosunca kabul edildikten sonra YÖK e bildirmek, Üniversitemizin; Önlisans-Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Bağıl Değerlendirme Sistemi Uygulama Yönergesi, Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kayıt ve Kabul Esasları Yönergesi, Diploma Yönergesi, Çift Anadal Programı Yönergesi, Yandal Programı Yönergesi, Hazırlanmasına katkıda bulunarak, Üniversitemiz Senatosuna sunarak senatonun kabulünden sonra Yönetmeliklerin Resmi Gazetede yayımlanmasını sağlamak, Ölçme, Seçme ve YerleĢtirme Merkezince (ÖSYM) belirlenen ve her Eğitim-Öğretim yılı baģında Üniversitemiz Fakülte ile Meslek Yüksekokullarına ÖSYS Sınav sonuçlarına göre alınacak öğrenci kontenjanlarının ve Dikey GeçiĢ Sınavı sonucuna göre alınacak öğrenci kontenjanlarının, Fakülte ve Yüksekokullara gönderilerek, kontenjanlarla ilgili gelecek olan öneriler, Üniversitemiz Senatosuna sunulduktan sonra, kabul edilen kontenjan ve teklifleri ÖSYM ye göndermek, Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay GeçiĢ Esaslarına ĠliĢkin Yönetmelik gereğince, Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarına her Eğitim-Öğretim yılında yatay geçiģ yolu ile alınacak öğrencilerle ilgili kontenjanların belirlenmesi amacı ile fakülte ve yüksekokullarımızdan yatay geçiģ kontenjanları istenerek fakülte ve yüksekokullarca belirlenen kontenjanları YÖK e bildirmek, Her Eğitim-Öğretim yılında Fakülte/Yüksekokullarda okutulacak olan derslerle ilgili Eğitim Planları akademik birimlerden istenerek, Fakülte ve Yüksekokullardan gelen Ģekliyle Üniversitemiz Senatosuna sunmak, Senato da onaylandıktan sonra Eğitim Planlarını Öğrenci Bilgi Sistemine girilmesini sağlamak, Her Eğitim-Öğretim yılı baģında Üniversitemize kayıt hakkı kazanan öğrencilerin akademik birimlerce yapılan kayıt iģlemlerinde gerekli olan evrakları hazırlayarak Üniversitemiz Senatosu sunmak ve ilan edilmek,

4 Eğitim-Öğretim yılı baģında Üniversitemizi kazanan öğrencilerin bilgileri ÖSYM den alınarak, Üniversitemiz Öğrenci Bilgi Sistemine aktarmak, Kaydı yapılan öğrencilere hazırlanan öğrenci kimlik kartları imza karģılığı birimlerine teslim etmek, Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen ve her eğitim-öğretim yılı baģında Üniversitemize ilk defa kayıt yaptıracak olan ve kayıt yenileyecek ara sınıf öğrencilerden alınacak Harç miktarları, Öğrenci Bilgi Sistemine aktarılarak bankaya yatırılan harçların aylık tahsilât raporları çıkartmak. Bartın Üniversitesi, Önlisans ve Lisans, Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7. Maddesinin 7. ve 8. fırkaları gereğince bölümlerinde %10 a giren öğrencilerimizin listeleri ilgili bölümlerden temin edilerek, bu durumda olan öğrencilerin yatırması gereken harç tutarları yeniden düzenlemek, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği gereğince, Üniversitemiz öğrencilerine verilen Disiplin ve Ceza yazıģmalarını yaparak YÖK e ve Kredi Yurtlar Kurumuna bildirilmek, Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığımıza Ģahsen müracaat eden veya telefon/mail yolu ile ulaģan tüm öğrencilerimize, gerekli bilgileri en kısa süre de verilmek, Öğrencilerin ihtiyaç duyduğu diploma, diploma ekini en kısa sürede hazırlamak, Eğitim-Öğretim yılı baģında kayıt yaptıran öğrencilerimizin kimlik kartları kayıt esnasında; Ek Kontenjan, Yatay GeçiĢ ve Dikey GeçiĢ yoluyla kayıt hakkı kazanan öğrencilerimizin kimlikleri ise en kısa süre de öğrencilerimize temin etmek, Öğrencilerimizin her eğitim-öğretim yılı baģında derslere kayıtlanma iģlemleri esnasında kayıtları, kontrol edilerek gerekli durumlarda kayıt iģlemlerinde öğrencilerimize ve danıģmanlarına gerekli teknik ve idari destek sağlamak, Her öğrenci için Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinde oluģturulan sayfa için giriģ Ģifre ve kullanıcı adı güncellemeleri yapılarak, öğrencilerimizin sayfalarının kullanımını kolaylaģtırmak, Öğrencilerimizden, muafiyet talebini içeren dilekçe, muafiyete esas olacak belgelerle birlikte kayıt iģlemi süresi içerisinde ilgili birime baģvuranların talepleri, ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlandıktan sonra öğrencilerin muaf olduğu dersler, birimimiz personelince Öğrenci Bilgi Sistemine iģlemek, Her Eğitim-Öğretim yılında öğrencilerin, yeni eğitim planlarına uygun ders atamaları akademik birimlerce yapılarak, öğrencilere web üzerinden kayıt yenileme iģlemlerinin yapılmasını sağlamak, ÇeĢitli nedenlerden dolayı ders değiģikliği yapan öğrencilerin dilekçeleri ile ilgili Fakülte/Yüksekokullardan gelen yazıģmalar doğrultusunda ders değiģikliklerini yapmak, 6111 sayılı kanun uyarınca Üniversitemizde kullanılmak üzere Uyum esasları Esaslar belirlenmiģ ve bu esaslar çerçevesinde Fakülte/Yüksekokullardan gelen yazılar ve Yönetim Kurulu Kararları gereğince öğrencilerinin durumları incelenerek otomasyon sistemine iģlemek,

5 Özellikle Üniversitemizde yeni gelen akademik personelimizin not giriģlerinde yardımcı olmak ve Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinde daha etkin olabilmeleri amacıyla akademik personelimize danıģmanlık hizmeti verilmek, Üniversitemizden mezun olan öğrenciler ile ilgili Fakülte/Yüksekokullardan gelen mezuniyet kararlarını Öğrenci Otomasyon Sistemine iģlemek, Mezun öğrencilerimiz ile mezuniyet sonrasında da iletiģim geçilmesi amacıyla Mezun Portalı oluģturmak, Mezuniyet Töreni ile ilgili Mezuniyet Komisyon unun aldığı kararlar doğrultusunda baģkanlığımıza verilen törene iliģkin görevleri yerine getirmek, Üniversitemiz birimlerinde eğitim görmekte olan ve çeģitli nedenlerden dolayı kaydı silinen öğrencilerle ilgili Yönetim Kurulu Kararlarını öğrenci otomasyon sistemine iģlemek, Öğrencilerin durumları, baģta Yükseköğretim Kurulu ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu olmak üzere ilgili kurum ve kuruluģlara bildirmek. Her Eğitim-Öğretim yılında LLP/Erasmus dönüģüm Programıyla Yurt dıģına gidecek olan öğrencilerin kayıt yenileme iģlemlerini Öğrenci Bilgi Sistemine iģlemek, Her Eğitim-Öğretim yılında LLP/Erasmus dönüģüm Programıyla Yurt dıģına gidecek olan öğrencilerin harçsız pasaport alabilmeleri amacıyla gerekli yazıģmaları yapmak, Üniversitemizde öğrenim görmekte olan ve Work And Travel ile Amerika ya gitmek isteyen öğrencilerimizin pasaport iģlemlerine iliģkin gerekli yazıģmaları yapmak, Farabi DeğiĢim Programı ile Üniversite ve ileri teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde kurumlar arasında öğrenci değiģimi ile ilgili gerekli yazıģmaları yapmak, Üniversitemiz Enstitülerine alınacak öğrenci Kontenjanlarını Üniversitemiz Senatosuna sunmak, Senatoda kabul edildikten sonra ilgili Enstitüye göndermek, Enstitü tarafından hazırlanan öğrenci alımına iliģkin duyuru metninin güncel bir gazetede yayınlanmasını sağlamak, Üniversitemiz Enstitülerinde yeni açılacak Yüksek Lisans ve Doktora programları ile ilgili teklifleri Üniversitemiz Senatosuna sunmak ve Senato onayı alındıktan sonra Yükseköğretim Kurulundan izin almak üzere yazıģmalarda bulunmak, YÖK ten gelen izin yazılarını ilgili Enstitüye göndermek, Üniversitemiz Enstitülerine Devlet Burslusu olarak yerleģtirilen öğrencilerin listelerini ilgili Enstitü Müdürlüklerine göndermek ve kayıt iģlemleri yapmak, bunlardan mezun olan veya kaydı silinen öğrencilerin durumları YÖK e bildirmek, Bologna Süreci kapsamında Öğrenci ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı ile ilgili formlar, her eğitim- öğretim yıllında doldurularak Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığına bildirmek,

6 2.1 TeĢkilaat ġeması Bartın Üniversitesi Yeni Kampüs Alanı Yapılan çalıģmalar sonucu yeni kampüs alanımız olarak Kutlubeyyazıcılar ve Esenyurt Köyleri sınırları içerisinde kalan ,22 m² lik alan belirlenmiģtir.

7 2.2- Fiziki Durum Yeni kampüs alanında Daire BaĢkanlığımıza ayrılması planlanan yerin alanı aģağıdaki gibidir. YER M 2 ODA SAYISI DAĠRE BAġKANI 50_ 1 SEKRETER 15 1 ġube MÜDÜRÜ 15 2 ġef 15 3 EVRAK KAYIT BÜROSU 15 1 *ÖĞRENCĠ ĠġLEMLERĠ BÜROSU 50 1 YAZIġMA BÜROSU 25 1 *BĠLGĠ ĠġLEM BÜROSU 50 1 *DĠPLOMA, DĠPLOMA EKĠ VE KĠMLĠK BASIM BÜROSU ARġĠV 50 2 *ĠġARETLĠ BÜROLAR ÖĞRENCĠLERLE ĠRTĠBAT KURULABĠLECEK ġekġlde BANKO SĠSTEMĠ OLACAKTIR. *GEREKTĠĞĠNDE ÖĞRENCĠLERĠN BEKLEMELERĠ ĠÇĠN ANRELERDE PANOLAR VE OTURMA YERLERĠ OLACAK.

8 2.3-PaydaĢ Analizi Stratejik önemli hususlarından biride paydaģ analizidir. PaydaĢ analizi, katılımcılık ilkesi esas alınarak, öncelikle Daire BaĢkanlığımızın etkileģim içinde bulunduğu paydaģlardır. PaydaĢlar, Daire BaĢkanlığımızın sağladığı ürün ve hizmetlerden yararlanan, faaliyetlerinden doğrudan ve dolaylı bir Ģeklide etkilenen veya Üniversitemizi/Daire BaĢkanlığımızın etkileyen kiģi, grup ve kurumlardır. PaydaĢlar temel olarak iç ve dıģ paydaģlar Ģeklinde ikili bir sınıflandırmaya tabi tutulmuģtur. 1. Ġç PaydaĢlar: KuruluĢtan etkilenen veya kuruluģu etkileyen kuruluģ içindeki kiģi, grup veya kurumlardır. 2. DıĢ PaydaĢlar: KuruluĢtan etkilenen veya kuruluģu etkileyen, kuruluģ dıģındaki kiģi, grup veya kurumlardır. DıĢ PaydaĢları temel ortak ve stratejik ortak olarak ayırmakta fayda vardır. a. Temel Ortaklar, Üniversitenin/Daire BaĢkanlığımızın faaliyetlerini yürütürken hiçbir zaman ayrılamayacağı, iģbirliği yapmak zorunda olduğu paydaģlarıdır. b. Stratejik Ortak Üniversitenin/ Daire BaĢkanlığımızın vizyonuna ulaģabilmesi için gönüllü olarak iģbirliği yaptığı paydaģlarıdır. Bu tanımlamalar çerçevesinde gruplandırılan paydaģlar aģağıdaki Tabloda gösterilmiģtir. PaydaĢlarımız PAYDAġLAR HĠZMET ALANLAR ÇALIġANLAR TEMEL ORTAK STRATEJĠK ORTAK Akademik personel Ġdari Personel Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı Ölçme, Seçme ve YerleĢtirme Merkezi Üniversiteler Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Bartın Valiliği Daire BaĢkanlıkları Akademik birimler

9 2.4- Personel Yapısı Bartın Üniversitesi Öğrenci ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı kadrosunda bulunan personellere iliģkin bilgiler aģağıdaki tabloda belirtilmiģtir. ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Unvan Dolu BoĢ Toplam Daire BaĢkanı 1-1 ġube Müdürü ġef Memur Bilgisayar ĠĢletmeni 5-5 TOPLAM personel sayısı Unvan-Yıl Şube Müdürü Şef Bilgisayar ĠĢletmeni Memur

10 2.5- Öğrenci Durumu Bartın Üniversitesi ne bağlı fakülte ve yüksekokullara 2011 öğretim yılında kayıt yaptıran öğrencilerin puan türlerine göre en düģük ve en yüksek puanları Tablo 9 ve Tablo 10 da gösterilmiģtir. Fakülte/ Yüksekokul Bölüm Puan Türü En DüĢük 2011-Öğretim Yılı En Yüksek Orman Endüstri Mühendisliği MF Orman Fakültesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Orman Mühendisliği MF Peyzaj Mimarlığı MF Ġktisat TM Ġktisat ( Ġkinci Öğretim ) ĠĢletme TM ĠĢletme ( Ġkinci Öğretim ) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi TM Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ( Ġkinci Öğretim ) Yönetim BiliĢim Sistemleri TM Yönetim BiliĢim Sistemleri ( Ġkinci Öğretim) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği MF Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ( Ġkinci Öğretim ) Makine Mühendisliği MF Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği ( Ġkinci Öğretim) ĠnĢaat Mühendisliği MF ĠnĢaat Mühendisliği ( Ġkinci Öğretim) Çevre Mühendisliği MF Çevre Mühendisliği ( Ġkinci Öğretim) Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı TS Sosyoloji TM Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS Sınıf Öğretmenliği TM Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Ġlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği YGS Fen Bilgisi Öğretmenliği MF Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Özel Yetenek

11 Tablo 9. Üniversitemiz, Ocak 2012 öğretim yılı itibariyle 6 Fakülte, 2 Enstitü, 1 Yüksekokul ve 2 Meslek Yüksekokulunda öğretimini sürdürmektedir. Akademik birimlerdeki bölümlere göre öğrenci dağılımları aģağıdaki tablolarda verilmiģtir.

12 Öğrenci Sayıları Kız Erkek TOPLAM FAKÜLTE BÖLÜMLERĠ I.Öğretim II. Öğretim I.Öğretim II. Öğretim Peyzaj Mimarlığı Orman Mühendisliği Orman Endüstri Mühendisliği Yönetim BiliĢim Sistemleri Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ĠĢletme Ġktisat Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Makine Mühendisliği ĠnĢaat Mühendisliği Çevre Mühendisliği Türk Dili ve Edebiyatı Sosyoloji Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Sınıf Öğretmenliği Ġlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Fen Bilgisi Öğretmenliği Toplam

13 YÜKSEKOKUL / MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜMLERĠ Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Öğrenci Sayıları Kız Erkek I.Öğretim II. Öğretim I.Öğretim II. Öğretim Yat ĠĢletme ve Yönetimi 6 22 Toplam Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği Tekstil Teknolojisi 1 1 Süs Bitkileri YetiĢtiriciliği Seracılık Peyzaj ve Süs Bitkileri Ormancılık ve Orman Ürünleri Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Mobilya ve Dekorasyon 3 83 ĠĢletme Yönetimi Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım Grafik Tasarım Gemi ĠnĢaatı Bilgisayar Programcılığı Toplam Ocak 2012 tarihi itibarıyla Üniversitemiz bölümlerinde ve programlarında öğrenim gören toplam 5392 öğrenci bulunmaktadır.

14 Öğrencilerin Akademik Birimlere Dağılımı 1% 30% 3% 1% 21% Edebiyat Fakültesi Orman Fakültesi Eğitim Fakültesi 17% 25% 2% İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mühendislik Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Eğitim Düzeylerine Göre Dağılım 67% 30% 3% Lisansüstü Lisans Ön Lisans

15 Normal öğretimde 1474 kız ve 2139 erkek olmak üzere toplam 3613 öğrenci, ikinci öğretimde 536 kız ve 1009 erkek olmak üzere toplam 1545 öğrenci, yüksek lisans ve doktorada ise 36 kız ve 100 erkek öğrenci olmak üzere toplam 136 öğrenci öğrenim görmektedir. 61% 39% Cinsiyete Göre Öğrenci Dağılımı Kız Erkek Grafik 10 YILLAR BĠRĠM Fakülteler Yüksek Okul / Meslek Yüksekokulu Enstitüler Toplam Yıllar Ġtibariyle Öğrenci Sayıları

16 Lisansüstü Bölüm Erkek Kız Toplam Peyzaj Mimarlığı Orman Mühendisliği Orman Endüstri Mühendisliği Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Makine Mühendisliği ĠĢletme Ġktisat 2-2 Toplam Ocak 2012 itibarıyla Lisansüstü öğrenci sayısı Yıllar Ġtibarıyla Öğrenci Sayıları

17 Yıllar Orman Fak. Meslek Yüksekokulu Fen Bilimleri Entitüsü Toplam Yıllar Ġtibariyle Mezun Öğrenci Sayıları Misyon BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ Öğrenci ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı Misyon ve Vizyon Öğrenci merkezli; teknolojik yenilikleri etkin kullanan, çalıģanların kendi potansiyellerini ortaya koyduğu ve yaratıcılığının desteklendiği, paydaģları ile karģılıklı etkileģim içinde, geri bildirime dayalı istekler doğrultusunda değiģime açık altyapıya sahip; Üniversitenin diğer birimleri ile iģbirliği yaparak eğitim ve öğretime katkıda bulunan, tüm paydaģlarımızın memnuniyetinin üst düzeyde olduğu hizmetler ile Üniversitemizde örnek bir Birim olmaktır. Vizyon Üniversitemizin asıl hedefi olan, eğitilmiģ çağdaģ insan yetiģtirme görevine katkı sağlamak olup, üniversitemizin eğitim-öğretim etkinliklerinin verimli bir biçimde gerçekleģtirilmesinde gerekli bilgi ve bilgi kaynaklarını yapısında toplayıp, iç ve dıģ paydaģların hizmetine en iyi ve hızlı bir biçimde sunabilmektir. Temel Değerlerimiz KiĢiye saygı, Sosyal sorumluluk, Yenilik ve dinamizm, Zihinsel geliģmiģlik, ĠĢbirliği yapma, Etik değerlere bağlılık.

18 Kaliteli Hizmet Amaçlarımız Üniversitemizin akademik birimlerinde öğrenim gören öğrencilerin, kayıttan mezuniyete kadar geçen süre içerisinde ilgili mevzuat hükümlerine göre özlük iģlemlerinin yapılması ve danıģmanlık hizmetlerinin eģgüdüm içerisinde yerine getirilmesidir. Hedeflerimiz *Birimimizce yürütülmekte olan iģlemlerin Kamu Hizmet Standartlarında belirtilen süreler içerisinde yerine getirilmesidir. *Bologna süreci kapsamında Diploma Eki ve AKTS Etiketi alarak Üniversitemizin ulusallaģmasını hızlandırmak, Bu süreçte öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası hareketliliğini hızlandırmak. SWOT ANALĠZĠ Güçlü Yanlar,.Yeni bir üniversite ve genç personele sahip olunması,.yeniliklere açık ve değiģime kolay uyum sağlanabilmesi,. Mevzuat değiģikliklerinin kolayca sisteme adapte edilmesi,.birimlerle olan sıkı iģbirliğimiz. Zayıf Yanlarımız.Fiziki ortamının yetersiz olması, Personel sayısının yetersizliği,.alt yapı imkânlarımızın yeterli seviyede olmaması,.genç personelimizin gerekli düzeyde deneyime sahip olmaması Fırsatlar *Yeni kurulan bir Üniversite olmamız. *Teknolojiyi tanıyan ve teknolojiden yararlanmaya hevesli genç personelin olması. *DeğiĢime açık teģkilat yapımızın olması, Tehditler *Mevcut Öğrenci Bilgi Sistemine müdahale edecek ekibin oluģmaması,

19 *Mevzuatların sürekli olarak değiģmesi,

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2007 YILI FAALĠYET RAPORU

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2007 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU. 1 I- GENEL BĠLGĠLER. 3 A- Misyon ve Vizyon... 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...... 3 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler........ 6 1- Fiziksel Yapı..... 6 2- Örgüt Yapısı......

Detaylı

NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI ĠDARE FAALİYET RAPORU 0 Gelecek için hazırlanan vatan evlatlarına her türlü zorluk karşısında yılmamaları öğretilmelidir. i ĠÇĠNDEKĠLER ġekġller... iv ÇĠZELGELER... v ÜST YÖNETĠCĠ

Detaylı

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU. STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI. Nisan 2009

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU. STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI. Nisan 2009 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU 2008 STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI Nisan 2009 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 1 I- GENEL BĠLGĠLER... 3 A. ÖZGÖREV VE ÖZGÖRÜġ... 3 B. YETKĠ, GÖREV

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1

ĠÇĠNDEKĠLER. ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 I- GENEL BĠLGĠLER- A- Misyon ve Vizyon 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 14 1- Fiziksel Yapı 14 2- Örgüt Yapısı 20 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

2012-2016 DÖNEMĠ STRATEJĠK PLANI

2012-2016 DÖNEMĠ STRATEJĠK PLANI 2012-2016 DÖNEMĠ STRATEJĠK PLANI Çankırı 2011 1 İçindekiler 1. SUNUġ... 3 2. MĠSYON VĠZYON... 5 3. TEMEL ĠLKE VE DEĞERLERĠMĠZ... 5 4. DURUM ANALĠZĠ VE DEĞERLENDĠRME... 6 4.1. ÜNĠVERSĠTEMĠZĠN TARĠHĠ GELĠġĠMĠ...

Detaylı

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU OSMANĠYE 2009 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġ Günümüzde toplumların geliģmiģlik düzeyini, yaģam standartlarını, uluslararası rekabet gücünü

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013 HAZIRLAYAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çat Yolu 4. Km Yakutiye /ERZURUM Tel: 0442 666 25 25 Fax: 0442 666 25 32 Web: www.erzurum.edu.tr

Detaylı

Sevgili Öğrencilerimiz;

Sevgili Öğrencilerimiz; I Ülkeleri müreffeh kılan eğitim ve eğitimin en önemli halkasını oluģturan üniversitelerin yapıtaģı, çıktısı bilgi ve iletiģimdir. Bugün artık bilgi ve iletiģim çağı gibi vasıfların yanında beklentiler

Detaylı

Sevgili Öğrencilerimiz;

Sevgili Öğrencilerimiz; I Ülkeleri müreffeh kılan eğitim ve eğitimin en önemli halkasını oluģturan üniversitelerin yapıtaģı, çıktısı bilgi ve iletiģimdir. Bugün artık bilgi ve iletiģim çağı gibi vasıfların yanında beklentiler

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017)

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017) T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017) ŞIRNAK Haziran 2013 1 ÖNSÖZ Şırnak Üniversitesi Şırnak Meslek Yüksekokulu stratejik plan çalışmaları 22 Haziran 2011 tarihinde

Detaylı

II. AMAÇ VE HEDEFLER...26

II. AMAÇ VE HEDEFLER...26 ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BİLGİLER... 2 A. MİSYON VE VİZYON... 2 A.1. MİSYON... 2 A.2. VİZYON... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 C. BİRİME İLİŞKİN BİLGİLER... 6 C.1. FİZİKSEL YAPI... 6 C.1.1. TAŞINIR

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 YILI

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 YILI ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 12 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 TABLOLAR LİSTESİ... 4 GRAFİK LİSTESİ... 5 SUNUŞ... 7 ÖNSÖZ... 9 1. BÖLÜM... 10 GİRİŞ... 10 1.1. ÇALIŞMANIN AMACI...

Detaylı

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015 SUNUġ ġırnak Üniversitesi 2008 yılı Mayıs ayında kurulmuģ olup, aynı yılın Eylül ayında faaliyete geçen yenilikçi bir üniversitedir. Bir bölge üniversitesi olmak için büyük çaba gösteren ve hızla geliģen

Detaylı

T.C. MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ 2012 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-Nisan-2013 Eğitimde süratle yüksek bir seviyeye çıkacak olan bir milletin hayat mücadelesinde maddi

Detaylı

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu Milletimiz her güçlük ve zorluk karģısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. ĠÇĠNDEKĠLER.. I ÖN SÖZ... II 1. GENEL BĠLGĠLER... 1 1.1.Tanıtım ve Tarihçe... 1 1.2. Akademik Birimler ġeması... 2 1.3. Fiziki Durum...

ĠÇĠNDEKĠLER. ĠÇĠNDEKĠLER.. I ÖN SÖZ... II 1. GENEL BĠLGĠLER... 1 1.1.Tanıtım ve Tarihçe... 1 1.2. Akademik Birimler ġeması... 2 1.3. Fiziki Durum... ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER.. I ÖN SÖZ... II 1. GENEL BĠLGĠLER... 1 1.1.Tanıtım ve Tarihçe....... 1 1.2. Akademik Birimler ġeması.... 2 1.3. Fiziki Durum... 3 2. KAFKAS ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ...

Detaylı

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI 2013 YILI ĠDARĠ FAALĠYET RAPORU MART 2014 - ġirnak ĠÇĠNDEKĠLER YÖNETĠCĠ SUNUġU...3 I. GENEL BĠLGĠLER...4 A. Misyon ve Vizyon...4 B. Mevzuat...4 C. Yetki,

Detaylı

Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir.

Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. 2010 Yılı İdare Faaliyet Raporu 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I- GENEL BİLGİLER...

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2014) i Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DÖKÜMANI DĠYARBAKIR

ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DÖKÜMANI DĠYARBAKIR 1 ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DÖKÜMANI DĠYARBAKIR 2014 2 SUNUġ Devlet Konservatuvarı 3 Bölüm (Temel Bilimler, Ses Eğitimi ve Türk Halk Oyunları) ve 225 öğrencisi ile örgün öğretim programında

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ii MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı HATAY 2015 iii iv v Performans Programı Hazırlama Kurulu Prof. Dr. Veysel EREN Rektör Yardımcısı Ünal DÖNMEZ

Detaylı

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU KURULUġ VE GELĠġME Niğde Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları TeĢkilatı hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değiģtirilerek kabulüne dair 2809 sayılı kanun ile 78 ve 190 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2011 BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun yayınlanmasıyla beraber veri ve bilgiye dayalı bir yönetimin gerekliliği,

Detaylı

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2010 BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun yayınlanmasıyla beraber veri ve bilgiye dayalı bir yönetimin gerekliliği,

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii GRAFİKLER LİSTESİ... iv TABLOLAR LİSTESİ... iv ŞEKİLLER LİSTESİ... iv SUNUŞ... vi A. GENEL BİLGİLER... 1 1. Tarihsel

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI -2011 i ĠÇĠNDEKĠLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... iii I- GENEL BĠLGĠLER... 1 A. Misyon ve Vizyon... 1 B. Yetki,

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2006 Yılı Faaliyet Raporu

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2006 Yılı Faaliyet Raporu ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2006 Yılı Faaliyet Raporu ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU Günümüzün ulusal ve uluslar arası sosyoekonomik sistemleri, kamu veya özel sektör ayrımı yapmaksızın kurum ve kuruluģların, kendilerinden

Detaylı