banka Bankac l k Kanunu ndaki zimmet suçunun ekonomik analiz yaklafl m yla de erlendirilmesi ADEM YEKELER BDDK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "banka Bankac l k Kanunu ndaki zimmet suçunun ekonomik analiz yaklafl m yla de erlendirilmesi ADEM YEKELER BDDK"

Transkript

1 Bankac l k Kanunu ndaki zimmet suçunun ekonomik analiz yaklafl m yla de erlendirilmesi ADEM YEKELER BDDK Adem YEKELER, Erzurum do umludur. lk ve orta ö renimini Erzurum da tamamlayan Yekeler, lisans n Bilkent Üniversitesi ktisadi dari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde, yüksek lisans n ise ayn üniversitenin Hukuk Fakültesi, Ekonomi Hukuku bölümünde burslu olarak tamamlam flt r Kas m ay nda aç lan Bankalar Yeminli Murak p Yard mc l S nav n geçerek BDDK da çal flmaya bafllam fl, 2008 de Bankalar Yeminli Murak b olarak atanm flt r. yi düzeyde ngilizce, orta düzeyde spanyolca bilen Yekeler in yay mlanm fl bir fliir kitab bulunmaktad r. Suçun ekonomik olarak analizi üzerine ö retide de iflik modeller yer almaktad r. Varsay m ve parametrelerinde baz farkl l klar olmakla beraber bu modellerin ortak noktas suçun bir ekonomik de er gibi kabul edilmesi ve arz ve talebi olan, di er bir ifadeyle piyasas olan bir ürün olarak dikkate al nmas d r. 1. Girifl Hukukun ekonomik analizi ö retisi son dönemlerde gittikçe yayg nlaflan bir olgu olarak karfl m za ç kmaktad r. Ö reti; esas olarak ekonomik etkinlik ba lam nda hukuk düzenini analiz etmekte, yasalar n ekonomik perspektiften de erlendirildi inde etkinli ini ölçebilmekte, hatta daha iddial bir ifadeyle yasa koyucuya toplum refah n n maksimize edilmesi için yol gösterebilmektedir. Savafl 1, söz konusu yaklafl m n amac n iktisad n analiz aletlerini hukuki problemlere uygulamak ve hukuk sisteminin iflleyiflini piyasa ekonomisi kurallar yla yönetmek fleklinde özetleyerek, bu yaklafl - m n hukuk dünyas n n son elli y l ndaki en önemli geliflme oldu u iddias na yer vermifltir. 2 Baflta ABD olmak üzere, AB ülkeleri ve di er geliflmifl ülkelerin ço- unda bu ö retiye önem atfedilmekte, hatta hukuk fakültelerinde iktisatç bulundurulmas ve iktisat e itimi alan yarg çlar n üst derece mahkeme üyeliklerine atanmas dikkat çekmifltir. 3 Bankac l kta zimmet suçu ise uzun y llard r mevzuat m zda yer almaktad r. Son zamanlarda bu suçun a r bir nitelik tafl mas dolay s yla tekrar ele al nmas hatta bankac l k kanunundan ç kar lmas yönünde tart flmalar bafllam flt r. Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumu Baflkan, bu suçtan mahkum olanlar n say s n n oldukça az oldu unu ifade etmifl 4, bu anlamda üstü kapal olarak iflletilmeyen ya da oldukça güç iflletilen bu maddenin iyi niyetli bankac lar taraf ndan korku unsuru olarak görülmesinin yerinde olmad na iflaret etmifltir. Bununla beraber, konunun bir süre daha gündemde kalaca, zimmet suçunun kendine özgü yap ve yapt r m yla hukuk dünyas nda her zaman önemli tart flmalara neden olaca anlafl lmaktad r. flte çal flmam z n konusu ekonomi hukuku bilimini kullanarak hukuki yapt - r mlar n suçu önleyebilmedeki etkinli i üzerinde genel bir çerçeve çizmek, bu çerçeveden bankac l kta zimmet suçunu ele almakt r. Öncelikle belirtmek gerekir ki, suçun ekonomik olarak analizi üzerine ö retide de iflik modeller yer almaktad r. Varsay m ve parametrelerinde baz farkl l klar olmakla beraber bu modellerin ortak noktas suçun bir ekonomik de er gibi kabul edilmesi ve arz ve talebi olan, di- er bir ifadeyle piyasas olan bir ürün olarak dikkate al nmas d r. Çal flmam zda suçun ekonomik analizini ele alan bu modellere yer verilmekle birlikte, bu modellerden hiçbirisi çal flmam z n in- 48

2 banka B A N K A C I L I K K A N U N U N D A K Z M M E T S U Ç U N U N E K O N O M K A N A L Z Y A K L A fi I M I Y L A D E E R L E N D R L M E S / A D E M Y E K E L E R Becker suçlular n faydalar n maksimum yapmaya çal flan kimseler oldu unu kabul etmifl, bu ba lamda suç say s n n, suç bafl na mahkum olma olas l na, suç bafl na kiflinin cezas na ve suça etki eden di er de iflkenlere ba l oldu unu ifade eden bir matematiksel model ortaya atm flt r. MAYIS-HAZ RAN 2009, ACTIVE 49

3 celemeyi amaçlad konu üzerinde do rudan uygulanmayacakt r. Nitekim, bankac - l k mevzuat nda yer alan zimmet suçunun analizinin bir tak m sadelefltirmeler ya da eklemeler yoluyla baz varsay mlarla yap lmas yerinde olacakt r. 2. Suçun Ekonomik Analizi a. Genel Olarak Ö retide, hukukun ekonomik analizi ö retisinin öncülerinden Becker in 1992 Nobel ktisat Ödülünü al rken suç ve ceza (crime and punishment) ile ilgili verdi i flu örne i, hukuk ile ekonomi aras ndaki iliflkinin analizi aç s ndan yol gösterici bulunmufltur 5 : Suç ile ilgili kafa Grogger yasal/yasal olmayan ifllerden elde edilen geliri baz alarak, farkl bir bak fl aç s yla suçu bireyin sahip oldu u zaman ve zaman n piyasa ücretiyle iliflkilendirmifltir. Böylelikle asl nda suçun, suçlular n yaflad bölgelerdeki yaflam ve ücret standartlar na göre farkl fliddette talep edilece i sonucuna ulaflm flt r. yormaya, 1960 larda Columbia Üniversitesi ne iktisat teorisi alan nda doktora yapan bir ö rencinin jürisi için yapt m seyahatten sonra bafllad m. O gün geç kalm flt m ve park yapman n yasak oldu u bir soka a park etmem halinde trafik cezas alma riski konusunda karar vermek durumundayd m. Zihnimden trafik cezas kesilme riskini, cezan n olas düzeyini ve uygun park yeri bulmak için gerekli ilave zaman de erlendirdim. Sonucunda riski göze alarak soka a park ettim. Jüri toplant s n n yap laca odaya do ru yürürken, trafik cezalar ile ilgili kamu kurulufllar n n da benim analizime benzer bir düflünceye dayal olarak konuyu düzenlemifl olacaklar n düflündüm. Park eden araçlar n denetiminin s kl - ve ihlali gerçeklefltirenlere uygulanacak cezan n miktar, benim gibi park yeri ihlali gerçeklefltirebilecek potansiyel suçlular n yapacaklar basit hesaplamaya dayal olmal yd. Do al olarak doktora aday na ilk sorum kural koyucu ve muhataplar n optimum davran fl fleklinin ne olmas gerekti iydi. Becker'i nobel almaya do ru ilerleten sürecin bafllang c, belki de suçun ekonomik bir modelle tan mland ilk makalesi 1968 y l nda yay nlanan Suç ve Ceza adl makalesidir. Becker, kiflilerin suç ifllemesinin temel nedenini benzer miktarda net getiriyi elde edebilecekleri yasal faaliyet alternatiflerini bulamamalar olarak görmüfltür. Do ru hesaplanm fl yasal yollardan elde edilecek getiri ile yasal olmayan yollardan elde edilecek getiri aras ndaki fark n, farkl iki kifliyi ayn derecede suça yöneltece ini, bu anlamda bir motivasyon fark n n olmad - n iddia etmifltir. Burada farkl olan fleyin kiflilerin fayda ve maliyet alg lar oldu unu belirtmifltir. 6 Bu aç dan biraz materyalist bir bak fl aç s yla asl nda ahlaki durum ya da ihtiyaçl l k halinin Becker in bahsetti i alg fark na iflaret etti i bile söylenebilir. Becker in bafllatt suçun ekonomik bir modelle tan mlama ak m na bir çok ekonomist dahil olmufltur. Ö retide 7 Becker' in modeli yasal ve yasad fl faaliyetler aras nda zaman ay rmay gösteren modellerden biri olarak gösterilmifl, bu modelle paralel olarak Enrichl, Witte, Heineke nin modellerinin de ayn eksende oldu u belirtilmifltir. Burada belirtmek gerekir ki, suçlar kifliye karfl ve mala karfl olarak bu modellerde genel olarak ikiye ayr lm fl, buna ba l olarak bu türlere göre farkl parametreler incelenmifltir. Bu çal flmada salt mala karfl ifllenen suçlar n analizine iliflkin olan modellere yer verilecektir. b. Suçun Ekonomik Analizine liflkin Bafll ca Modeller Becker suçlular n faydalar n maksimum yapmaya çal flan kimseler oldu unu kabul etmifl, bu ba lamda suç say s n n, suç bafl - na mahkum olma olas l na, suç bafl na kiflinin cezas na ve suça etki eden di er de iflkenlere ba l oldu unu ifade eden bir matematiksel model ortaya atm flt r. Bununla beraber, kiflileri riske karfl tak ld klar tavra göre s n fland rarak çok sonuçlu bir modele ulaflm flt r. Di er taraftan Enrichl, çal flmas nda suç arz n basitten karmafl a do ru giden bir modelle ele alm fl ve suç arz n en basit flekliyle tan mlama konusunda yol gösterici olmufltur. Enrichl, suç arz n, (a) = d-pk olarak tan mlam flt r. Burada d, suçtan elde edilecek getiriyi; k, suça iliflkin para cezas - n ; p ise yakalanma ihtimalini temsil etmektedir. 8 Böylelikle kifliler bu denklemde pozitif bir sonuç görüyorsa suç arz edecek, di er bir ifadeyle suç iflleyecektir. Gayet tabi ki, asl nda suçun bu kadar basit tan mlamas baz parametreleri dikkate almamak sonucunu do urmaktad r. Örne in suçun kifliye maliyeti sadece para cezas m - d r? tibar kayb bir maliyet de il midir? Ya da kifli çal flarak da benzer bir net getiriyi elde edecekse neden suç ifller? Bu sorular n cevab n asl nda yine Enrlich in basitten karmafl a giden modelinde görebiliriz. Enrlich, karmafl k modeline yasal iflte çal flman n net getirisi, yasal iflte çal flman n fayda düzeyi, bireyin kendisinin ve ailesinin refah seviyesi, hatta bireyin özel sigortas gibi de iflkenleri de katm flt r. 9 Di er taraftan Grogger yasal/yasal olmayan ifllerden elde edilen geliri baz alarak, farkl bir bak fl aç s yla suçu bireyin sahip oldu u zaman ve zaman n piyasa ücretiyle iliflkilendirmifltir. 10 Böylelikle asl nda suçun, suçlular n yaflad bölgelerdeki yaflam ve ücret standartlar na göre farkl fliddette talep edilece i sonucuna ulaflm flt r. Asl nda gerçekte de durum böyledir. flgücünün de- erinin düflük oldu u ya da hiç olmad ülkelerde suç oran n n fazla oldu u izahtan varestedir. Di er taraftan bu modele göre iflgücünün pahal oldu u ülkelerde suçlar n gerçekten kayda de er getirilere yönelik oldu u sonucu ç kmaktad r. Pillavin ve di erleri ise daha önceki modellerde de yer alan yakalanma olas l temelli bir model üretmifl, suç arz n suçlunun yakaland takdirde elde edece i net getiri/kay p ile yakalanmad takdirde suçluya kalacak getirinin bileflik bir fonksiyonu olarak ele al nm flt r. Ünver in çal flmas nda yer alan modeli, basitlefltirirsek, p yakalanma ihtimalini, U(wh) yasal ifllemden farkl olarak suç iflleyerek elde edilecek getiriyi, U(wh-kz) yapt r m sonucunda net getiri/kayb ifade etmek üzere suç arz, (b) E(U)=(1-p)*U(wh)+pU(wh-kz) fonksiyonuna göre oluflacakt r. 11 Shavell ise çal flmas nda genelde flimdiye kadar bahsedilen parametleri baz alarak yapt r mlar n cayd r c l üzerinde durmufltur. Çal flmas nda somut bir modele yer verme- 50

4 mekle beraber, asl nda Shavell in formulasyonunu yapt r m temelli oluflturdu unu, buna ba l olarak örne in kanunun uygulanma ihtimali ile yapt r m n büyüklü ü, suçlunun yapt r ma maruz kalma ihtimaline iliflkin alg, yapt r m n büyüklü üne iliflkin alg ve refah düzeyi gibi parametrelerin cayd r c l k üzerine etkisini inceledi i görülmektedir. 12 Arvanites- Defina modeli ise suçun oluflumunda sosyolojinin etkisinin oldu u vurgusuyla sosyal gerginlik katsay s n dikkate alm flt r. Benzer bir yaklafl mla Bahley in, Japonya ile Amerika aras ndaki suç miktarlar n n karfl laflt rmas n yapt ve Japonya daki suç miktar n n daha düflük oldu- unu tespit etti i bilinmektedir, Bahley; ifl gücü piyasas ndaki iflten ç karma oranlar, k rsal bölgelerden merkezlere olan göçler, aile yaps n n yozlaflmas, bireyselleflme, polis güçlerine itibar, yöneticilere güven sorunu gibi sosyo-ekonomik nitelikteki etmenlerin suç arz n n yap s n oluflturdu u sonucuna ulaflm flt r. 13 Yukar da görüldü ü üzere ekonomist ya da di er bilim adamlar n n suçun ekonomik analizini yaparken ortaya koyduklar modeller, birbirlerinin alternatifi konumunda olmay p, daha çok faktör katabilme yetene ine göre bir öncekinin b rakt noktay derinlefltiren bir yap sergilemektedir. flte burada bir paradokstan bahsetmek mümkün olacakt r. Suçun arz na etki eden ne kadar çok faktör kat l rsa bu arz ölçebilmek de o kadar güçleflmektedir. Belki de suçun ekonomik analizinin bir de erlendirme arac olabilmesi için, bu modeller somut bir temele oturtulabilecek kadar yal n, di er taraftan suçu ortaya ç karan tüm önemli sebepleri kapsayacak kadar karmafl k olmal d r. Asl nda flimdiye kadar bahsedilen modellerin bir tak m karmafl kl klar içerdi ini söylemek mümkün olsa bile, temel iktisat bilgisine dayal ç kar mlar yaparak suçun ekonomik analizinin yap lmas n n önünde bir engel yoktur. Hatta bu konuda önemli düzeyde uzmanlafl lmam fl olunsa bile dünyam zda suçu ortaya ç karan ya da suçtan cayd ran sebeplerin analizini yap larak bu unsurlar fayda ya da maliyet taraf na koymak ve bu ba lamda net fayday ifade eden bir ekonomik model infla etmek mümkündür. Buna ilave olarak, motivasyonlar da katsay faktörüyle devreye sokuldu u takdirde kendi ekonomik modelimizi ortaya atm fl olaca z. Çal flmam n bundan sonraki bölümünde yukar da özet olarak yer verilen modellerle çeliflmeyen nitelikte oluflturulan suçun ekonomik analizi modelinden ve bu modelin ele ald parametrelerden bahsedilecektir. Daha sonra ise bu model varsay m nda zimmet suçunun kendine özgü taraflar ile h rs zl k suçundan ayr flan yönleri üzerine fokuslanarak bir vaka analizi yap lacak ve zimmet suçunun yapt r m n n ne kadar adil düzeyde cayd r c oldu u tart fl lacakt r. 3. Suçun Analizi için Kullanaca m z Ekonomik Modeli Oluflturma Temel iktisat kuramlar nda kiflilerin herhangi bir ürün sat n alabilmesi için maliyetinin üzerinde bir menfaat elde etme beklentisi olmas gerekmektedir. Bu; iktisat teorisinin temel varsay m insanlar n homo economicus olarak kabul edilmesinin sonuçlar ndan bir tanesidir. Kifli ifllemlerinde fayda ve maliyet analizi yaparak rasyonel olan tercih etmektedir. Bu analiz yap l rken sadece ifllem an ndaki fayda maliyetler dikkate al nmamakta, gelecekteki fayda ve maliyetler de göz önünde bulundurulmaktad r. Nitekim bir ürünün piyasadan sat n al nd anda maliyeti (fiyat ) bulunmas na ra men henüz al c lehine bir yarar sa lanmam flt r. Böylelikle, örne in araba sat n almak isteyen biri, sat n alma an nda bir menfaati gerçekleflmemifl olmas na ra men, arabadan yarar sa layaca dönemleri hesaba katarak fayda maliyet analizi yapmaktad r. Onun için, örne in daha uzun vadede sorun ç karmadan fayda sa layan bir araba için, kifliler daha fazla maliyete katlanmaya haz r olacakt r. Asl nda suçun da di er ürünler gibi bir maliyeti vard r. Bu maliyet katlan lan maliyet ve beklenen maliyet olarak ikiye ay rmak mümkündür. Di er taraftan suçtan sa lanan menfaatte; elde edilen ve beklenen fayda olarak ikiye ayr labilir. Bir baflka bak fl aç s yla da maliyet ve fayday tekrar ikiye ay rmak mümkündür. Kiflilerin sa lad faydalar n subjektif (k) ve objektif yönleri (K) bulunmaktad r. Di er taraftan kiflilerin subjektif (c) ve objektif maliyetleri (C) bulunmaktad r. Yukar daki iki paragrafta yer alan maliyet ve fayda ayr m na dayal olarak modelimizi oluflturmaya bafllayal m. Suç e iliminin net getiriyle paralel oldu u varsay m yla suç e ilimini (E) afla daki gibi ifade etmek do ru olacakt r: (1) E=k+K-(c+C) fiüphesiz ki, sübjektif menfaat (k) ve maliyetler (c) kiflilere ve onlar n koflullar na ba l d r. Objektif fayda (K) ise yaln z ekonomik de eri olan bir suç için söz konusu olabilir 14 ve bu de er esas olarak piyasada belirlenmifltir. Peki objektif maliyet nedir? Asl nda objektif maliyet, belirli bir suçu kim ifllerse ifllesin, katlanmak zorunda kalaca maliyeti ifade etmektedir. Dolay s yla asl nda objektif maliyet devlet erki taraf ndan belirlenebilir. Zaten devletin k,c ve K üzerindeki etkisi s n rl - d r. Tamamen yoktur denilemez. Örne in e itim düzeyinin art - r lmas ile kiflilerin suça atfetti i subjektif menfaatleri azaltmak, ya da kontrol mekanizmalar n art rarak kiflileri suç ifllemek için daha fazla subjektif maliyetle katlanmak zorunda b - rakmak mümkündür. Ama di er taraftan devlet her halükarda objektif maliyeti (C) Suçun da di er ürünler gibi bir maliyeti vard r. Bu maliyet katlan lan maliyet ve beklenen maliyet olarak ikiye ay rmak mümkündür. Di er taraftan suçtan sa lanan menfaatte; elde edilen ve beklenen fayda olarak ikiye ayr labilir. etkileme/belirleme flans na sahiptir. Objektif maliyetin as l unsuru flüphesiz ki hukuki yapt r mlar olmal d r. Di er taraftan hukuki yapt r mlar n kifliler taraf ndan suçu ifllendi i anda karfl laflaca bir maliyet olmad gözden kaç r lmamal d r. Kiflilerin suç iflledi i anda katland maliyet olarak, sadece kiflilerin suç ifllemek için harcad emek gibi unsurlar gösterilebilir- ki bunlar asl nda subjektif maliyetlerdir. Yani kiflinin suç ifllemek için katland maliyet kiflinin koflullar na ba l olup subjektif maliyet olarak ele al nmal d r. O zaman hukuki yapt - r mlar (X) kifliler için beklenen objektif maliyetin önemli bir unsuru olarak ele al nma- MAYIS-HAZ RAN 2009, ACTIVE 51

5 Kiflilerin suç iflledi i anda katland maliyet olarak, sadece kiflilerin suç ifllemek için harcad emek gibi unsurlar gösterilebilir- ki bunlar asl nda subjektif maliyetlerdir. Yani kiflinin suç ifllemek için katland maliyet kiflinin koflullar na ba l olup subjektif maliyet olarak ele al nmal d r. l d r. 15 Beklenen objektif maliyetin ise hukuki yapt r m n kifli için realize olmas ihtimaline (p) do rudan ba l oldu u söylenebilir. Çünkü kifli yapt r ma muhatap olma ihtimalini de erlendirerek maliyeti alg lamaktad r. (4) C=p.X Demekki objektif maliyet hukuki yapt - r mlar n büyüklü ü ile bu yapt r mlar n realize olma ihtimaline ba l d r. Hukuki yapt r mlar n seviyesini yasa koyucu belirlemektedir. Peki yapt r mlar n realize olma ihtimali neye ba l d r? Burada asl nda dikkat çekici bir husus ortaya ç kmaktad r. Devlet asl nda hukuki yapt r m n kifli için realize olmas ihtimalini (p) art rarak beklenen maliyeti art rma flans na sahip oldu u için örne in daha etkin denetim ve kolluk kuvvetlerinin oldu u durumda daha az yapt - r m belirleyerek de suçun oluflmas n ayn etkinlikte engelleyebilecektir. Di er taraftan suçlu ise iflledi i suçun fark edilmemesini sa layabildi i ya da suç sonras nda saklanabildi i ölçüde söz konusu ihtimali düflürebilme, yani beklenen maliyeti azaltma flans na sahip olacakt r. Dolay s yla var lan noktada suç iflleme e ilimi afla daki gibi ifade edilebilir. (5) E=k+K-c-p.X Burada belirtmek gerekir ki, rasyonel davranmayan bir kifli için kural tayin etmek zordur. Kiflilerin rasyonel oldu u varsay - m yla kifliler suçu ifllerken fayda maliyet analizi yaparak suç ifllemeye karar verebilirler. Böylelikle ekonomik aç dan fayda maliyet analizi yaparak durumu de erlendiren kiflinin maliyetleri menfaatlerinin üzerinde bir de ere ulaflt ölçüde kiflinin suça yönelik talebi önlenmifl olacakt r. Di er bir ifadeyle kifliler için suçu talep edilmeyecek kadar pahal hale getirmek fayda maliyet analizi yapan rasyonel bir kiflinin suç e ilimini ortadan kald racakt r. Çal flman n bafl nda da de inildi i gibi, bu e ilimin ortadan kald r lmas için, yani suçun talep edilebilir ürün olmamas için E nin negatif bir de er almas gerekmektedir. Buradan, (6) X>(k+K-c)/p flart n n sa lanmas gere i ortaya ç kacakt r. Yukar daki denklemde kiflilerin suç e ilimlerinin ekonomik mant belirlenerek, hukuki yapt r mlarla bu e ilimlerin nas l azalt labilece i/ortadan kald r labilece i gösterilmektedir. Suç e iliminin ortadan kald r lmas n sa layacak hukuki yapt r m belirlemek ne kadar adil olur sorusu bu makalenin konusu de ildir. Örne in çok ac km fl bir kiflinin h rs zl k yaparak ekmek çalmas n de erlendirdi imizde, k yani kiflinin o ekmekten sa layaca subjektif fayda çok yüksek oldu undan, bu kiflinin suç e iliminin ortadan kald r lmas için bu durumdakilere uygulanacak hukuki yapt r - m n çok fazla büyük olmas (örne in idam cezas ) gerekecektir. Ya da bir baflka örnek töre cinayetleri için verilebilir. Bu durumda da kiflinin o suça verdi i kutsal de ere ba l olarak yine k subjektif fayda çok yüksek olacak ve çok fazla a r hukuki yapt - r mlar (X) belirlenmesi gerekecektir. flte burada flu soru akla gelmektedir. Gerçekten suç e ilimini tamamen ortadan kald racak hukuki yapt r m belirlemek adil olacak m d r? Aksine zor durumda kalan kifliler için hukuki yapt r mlar n azalt ld durumlar da mevcuttur. Örne in Türk Ceza Kanunu nun 147 inci maddesine göre; H rs zl k suçunun a r ve acil bir ihtiyac karfl lamak için ifllenmesi hâlinde, olay n özelli ine göre, verilecek cezada indirim yap labilece i gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir. Bununla beraber, hemen belirtmek gerekir ki, ekonomi hukuku adaleti de devletin/hükümetlerin fayda maliyet analizinde de erlendirmekte, adaletin tercih edilmesi gerekti i durumlar da ortaya koymaktad r. Yani ekmek çalan kiflinin hayatta kalmas sosyal refah art r c bir fayda olarak de erlendirildi inde, ekme i çal nan f r nc n n katland maliyet, bu faydaya göre çok daha düflük kalaca ndan devletin h rs z n lehine kural belirlemesi de asl nda devletin tercihlerindeki ekonomik mant kla örtüflmektedir. Buna paralel olarak yasa koyucunun tek amac bir suçun oluflmas n engelleyecek düzeyde cayd r c özelli i olan bir yapt r m belirlemek olamaz. Çünkü öyle olsa bütün suçlar n yapt r m olarak idam ce- 52

6 zas gibi a r bir ceza belirlenmesi gerekecekti. Burada hukukun adil ceza verme saiki dikkat çekmektedir. Yani gerçekten suç ile orant l ceza tesis etmek adaletin temel prensiplerinden biridir. flte burada suç ile orant nas l kurulmaktad r. Ekonomi hukuku bilimi iflte burada hukuka önemli ölçüde katk yapma flans na sahip olacakt r. Kiflinin suç talebinin ekonomik olarak irrasyonel hale getirilmesi için, suçu ifllemek için katland subjektif maliyeti (c) ile hukuki yapt r m n kifli için realize olmas ihtimali (p) azald kça, hukuki yapt r mlar (X) art r lmal d r. Ayn flekilde Yasa koyucunun tek amac bir suçun oluflmas n engelleyecek düzeyde cayd r c özelli i olan bir yapt r m belirlemek olamaz. Çünkü öyle olsa bütün suçlar n yapt r m olarak idam cezas gibi a r bir ceza belirlenmesi gerekecekti. Burada hukukun adil ceza verme saiki dikkat çekmektedir. kiflinin menfaati (k+k) artt kça da hukuki yapt r mlar art - r lmal d r. Bu durumda hukuki yapt r m n (X) asgari tutar n n belirlenebilmesi için yasa koyucunun a, K, C ve p yi tam olarak bilmesi gerekmektedir. flte bu da ekonomi hukukunun en çok zorland aland r. Çünkü kiflilerin suç ifllemek için katland maliyet/zahmet, kiflilerin suçtan sa layaca menfaat ve yine kiflilerin suç ifllediklerinde yakalanma ihtimalleri asl nda belirgin olmayan normatif de erler içermektedir. Bununla birlikte bu belirsizlik hukukun ekonomik aç dan analizinin tamamen rafa kald r lmas için bir sebep olamaz, çünkü bu durum yasa koyucunun yapt r m belirlerken ele almas gereken de iflkenleri, kiflilerin durum ve koflullara göre daha etkin olan noktay tespit etmesinde yard mc araç olarak kullanmas na mani de ildir. 4. Bankac l k Kanunu nda Yer Alan Zimmet Suçunun Ekonomik Analizi a. Zimmet Suçu Üzerine Tart flmalar Bilindi i üzere bankac l kta zimmet suçu uzun y llard r mevzuat m zda yer almaktad r. Son zamanlarda bu suçun a r bir nitelik tafl mas dolay s yla tekrar ele al nmas hatta bankac l k kanunundan ç kar lmas yönünde tart flmalar bafllam flt r. Konuyla ilgili olarak Türkiye Bankalar Birli i nin Kanun maddesiyle ilgili görüflü dikkat çekmektedir. An - lan görüflte, mevcut Yasadan (4389 say - l Yasa) farkl olarak "veya baflkas n n zimmetine geçiren" ibaresi eklenmifltir. Oysa, bir bankan n kredi açmas yasal hükümler çerçevesinde "baflkas na menfaat sa lama" anlam tafl r. Bir kredinin herhangi bir nedenle geri ödenmemesi halinde baflkas n n zimmetine geçirildi i iddias ile banka mensuplar n n suçlanmas ihtimali ortaya ç kmaktad r. Oysa, bankac l k bir risk mesle idir. Maddenin tasar daki flekliyle kabulü halinde yetenekli ve ehil bankac bulmakta güçlükle karfl lafl labilinecektir. Bu nedenle 164 üncü maddenin birinci f kras n n önerilen flekilde de ifltirilmesi uygun olacakt r. 16 ifadeleri yer almaktad r. Oysa bu kayg kan - m zca yersizdir. Çünkü zimmet geçirme ifadesi menfaat sa lamak tan çok öte bir anlam tafl maktad r. Ayr ca zimmet suçu ileride de inilece i üzere ihmalen ifllenebilecek bir suç niteli inde de de ildir. Yani ancak kas tl bir biçimde baflkas n n zimmetine geçirme eylemi gerçekleflirse suçun maddi unsurundan bahsedilebilecektir. Di- er taraftan, Kanun koyucunun maddeden bekledi i fayda bak m ndan, kiflinin kendine ya da baflka birinin zimmetine geçirmesi aras nda bir fark da yoktur. Zimmet suçuyla ilgili olarak baz tart flmalara yer verdikten sonra, öncelikle bankac l k kanununda zimmetin, neden mala karfl ifllenen herhangi bir suçtan farkl nitelikler tafl d üzerine k saca duralacakt r. Suçun ad n devlet memurlar n n iflleyebilece- i bir suçtan alm fl olmas bu suçun mala karfl ifllenen bir suç olmak d fl nda kamu mal na karfl yap lma niteli ine iflaret etmektedir. Bu ba lamda gerçekten de bankalardaki tasarruflar n kamu mal niteli inde ele al nmas anlafl labilir bir husustur. Peki kamu kuruluflu niteli inde olmayan ama kamu tasarruflar n n bulundu u di er kurulufllar için de bu durum geçerli de il midir? Ya da gerçekten neden buysa zimmet suçunun kamu tasarruflar n n yani mevduat n bulunmad kalk nma ve yat r m bankalar için de tan ml olmas ilginç de il midir? Demek ki, bankac l k kanunu anlam nda zimmet suçunu tan mlama ya da böyle bir suçu özgüleme ihtiyac, salt kamu tasarruflar n n korunmas menfaatini de aflan daha ulvi bir amaçla, örne in devletin lisans verdi i muteber kurulufllar olan bankalardaki h rs zl a tahammül etmeyen bir yaklafl mla ortaya ç kt söylenebilir. flte burada Yücel in çal flmas nda TCK da yer alan zimmet suçun kendine özgü durumu ile ilgili yer alan flu ifadeler tamamlay c niteliktedir. Zimmet suçu millete ve devlete karfl suçlar ve onun içinde kamu idaresinin güvenilirli ine ve iflleyifline karfl suçlar aras nda bulunmaktad r. Öyleyse bu suçun konusunu oluflturan fiil kamu idaresinin güvenilirli ini ihlal etmektedir. Bu suça öngörülen cezan n hukuken korumak istedi i varl k kamu idaresinin (devletin) güvenilirli idir. Ancak bu hükümle ayn zamanda kamu idaresinin malvarl menfaatleri de korunmaktad r. Yani hukuki konu kamu idaresinin güvenilirli i ve malvarl menfaatleridir. 17 Gerçekten de salt bankalardaki kamu tasarruflar n n korunmas bu suçun özel olarak tan mlanmas n gerektirmiyordu. Çünkü görevi kötüye kullanma suçu bu amac çoktan gözetmektedir. Yücel in ifadesiyle; Bu suç (zimmet suçu) güveni kötüye kullanma suçunun özel biçimidir. Özel-genel iliflkisine neden olan husus ise hukuki konudur. Güveni kötüye kullanma suçunun hukuki konusu hakim fikre göre kiflinin mülkiyet hakk d r ve bu suç kiflilere karfl ifllenen suçlar aras nda yer al r. Zimmet suçunda korunan menfaat kamu idaresinin güvenilirli i ve malvarl menfaatleridir, ayr - ca bu suç kiflilere karfl de il devlete karfl ifllenen bir suçtur. Demek ki, bankac l kta zimmet suçunun tan mlanmas n n asl nda en önemli nedeni, TCK da korunmaya çal fl lan kamu idaresinin güvenilirli i ile bankalar n güvenilirli i aras nda yak n bir korelasyon kurulmas d r. Bu ba lamda de erlendirmede bu hususa özellikle yer verilecektir. Çal flma, yukar da yer alan hususlar n tart fl lmas ndan daha farkl bir amaç tafl maktad r. Burada zimmet suçu, adi bir h rs zl k suçuyla k yaslan p; zimmet suçunun herhangi bir h rs zl ktan farkl olarak de erlendirilmesinin ekonomik perspektiften hakl nedenlerinin olup olmad, ya da yapt r m fark n n boyutlar n n hakl bir düzeyde olup 54

7 olmad ele al n yor. Dolay s yla çal flman n bundan sonraki k sm bu maksat üzerine infla edilmifltir. b. Zimmet Suçu ile H rs zl k Suçunun Karfl laflt rmas i. Hukuki Aç dan Karfl laflt rma 5411 say l Bankac l k Kanunu aç s ndan zimmet suçuna iliflkin hükümler 160 nc maddede yer almaktad r. Madde metninin tam flekli afla da verilmifltir. Görevi nedeniyle zilyetli i kendisine devredilmifl olan veya koruma ve gözetimiyle yükümlü oldu u para veya para yerine geçen evrak veya senetleri veya di er mallar kendisinin ya da baflkas n n zimmetine geçiren banka yönetim kurulu baflkan ve üyeleri ile di er mensuplar, alt y ldan oniki y la kadar hapis ve beflbin güne kadar adlî para cezas ile cezaland r lacaklar gibi bankan n u rad zarar tazmine mahkûm edilirler. Suçun, zimmetin aç a ç kmamas n sa lamaya yönelik hileli davran fllarla ifllenmesi hâlinde faile on iki y ldan az olmamak üzere hapis ve yirmibin güne kadar adli para cezas verilir; ancak, adli para cezas n n miktar bankan n u rad zarar n üç kat ndan az olamaz. Ayr ca meydana gelen zarar n ödenmemesi hâlinde mahkemece re'sen ödettirilmesine hükmolunur. Faaliyet izni kald r lan veya Fona devredilen bir bankan n; hukuken veya fiilen yönetim ve denetimini elinde bulundurmufl olan gerçek kifli ortaklar n n, kredi kuruluflunun kaynaklar n, kredi kuruluflunun emin bir flekilde çal flmas n tehlikeye düflürecek flekilde do rudan veya dolayl olarak kendilerinin veya baflkalar n n menfaatlerine kulland rmak suretiyle, kredi kuruluflunu her ne suretle olursa olsun zarara u ratmalar zimmet olarak kabul edilir. Bu fiilleri iflleyenler hakk nda on y ldan yirmi y la kadar hapis ve yirmibin güne kadar adlî para cezas na hükmolunur; ancak, adlî para cezas n n miktar bankan n u rad zarar n üç kat ndan az olamaz. Ayr ca, meydana gelen zarar n müteselsilen ödettirilmesine karar verilir. Soruflturma bafllamadan önce, zimmete geçirilen para veya para yerine geçen evrak veya senetlerin veya di er mallar n aynen iade edilmesi veya u ran lan zarar n tamamen tazmin edilmesi hâlinde, verilecek cezan n üçte ikisi indirilir. Kovuflturma bafllamadan önce, gönüllü olarak, zimmete geçirilen para veya para yerine geçen evrak veya senetlerin veya di er mallar n aynen iade edilmesi veya u ran lan zarar n tamamen tazmin edilmesi hâlinde, verilecek cezan n yar s indirilir. Bu durumun hükümden önce gerçekleflmesi hâlinde, verilecek cezan n üçte biri indirilir. Zimmet suçunun konusunu oluflturan para veya para yerine geçen evrak veya senetlerin veya di er mallar n de erinin azl nedeniyle, verilecek ceza üçte birden yar ya kadar indirilir Yukar daki maddede zimmet suçunun, görevi nedeniyle zilyetli i kendisine devredilmifl olan veya koruma ve gözetimiyle yükümlü oldu u para veya para yerine geçen evrak veya senetleri veya di er mallar kendisinin ya da baflkas n n zimmetine geçirme fleklinde tan mland n söylemek mümkündür. Zimmet suçunun maddi unsuru banka yönetim kurulu baflkan n n, banka yönetim kurulu üyelerinin ve di er banka personelinin görevleri nedeni ile kendilerine tevdi edilen veya muhafazalar, denetimleri veya sorumluluklar alt nda bulunan bankaya ait para veya sair varl klar zimmetlerine geçirme fiilidir. Zimmete geçirme, mal edinme anlam n tafl maktad r. Bu ba lamda failin, bankaya ait para veya sair varl klar ancak malikin yapabilece i tasarruflardan birine konu etmesi zimmet Bir bankan n kredi açmas yasal hükümler çerçevesinde "baflkas na menfaat sa lama" anlam tafl r. Bir kredinin herhangi bir nedenle geri ödenmemesi halinde ba?kas n n zimmetine geçirildi?i iddias ile banka mensuplar n n suçlanmas ihtimali ortaya ç kmaktad r. Oysa, bankac l k bir risk mesle?idir. suçunun maddi unsurunun oluflmas na neden olacakt r. Bu tan mdan daha dar bir tan mla, zimmete geçirmek fley üzerinde, o fleyin zilyetli ini meflru gösteren nedenle ba daflmayan bir k - s m ifllemlerde bulunmakt r olarak belirtilmektedir. Asl nda bu da nihai olarak zilyetli in fiilen mülkiyete dönüflmesi anlam na gelmektedir. Bu nedenle fley üzerinde ancak malikin yapabilece i tasarruflardan birini yapma durumunda zimmetin maddi unsuru gerçekleflmifl olmaktad r. Bu çal flman n amac bu suçun hukuki niteli ini ortaya koymak de ildir. Bununla beraber son olarak flunu belirtmek gerekir ki, mal edinme ya da zimmete geçirme fiili, örne in yaralamak gibi ihmalen gerçeklefltirilebilecek bir nitelik tafl mad ndan zimmet suçunun oluflabilmesi için mutlaka failin kast gerekmektedir. Adi h rs zl k suçuna iliflkin tan m ve yapt r m ise 5237 say l Türk Ceza Kanunu nda yer almaktad r. Söz konusu kanunun 141 inci maddesinde; MAYIS-HAZ RAN 2009, ACTIVE 55

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g)

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) Sürtünmesiz piston H (g) He Yukar daki üç özdefl elastik balon ayn koflullarda bulunmaktad r. Balonlar n hacimleri eflit oldu una göre;. Gazlar n özkütleleri. Gazlar

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan PERAKENDE SATIfi YÖNTEM NE GÖRE fiüphel T CAR ALACAKLAR VE B R ÖNER Yrd.Doç.Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi,..B.F., flletme Bölümü, Ö retim Üyesi 1.G R fi F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Para Arzı. Dr. Süleyman BOLAT

Para Arzı. Dr. Süleyman BOLAT Para Arzı 1 Para Arzı Bir ekonomide dolaşımda mevcut olan para miktarına para arzı (money supply) denir. Kağıt para sisteminin günümüzde tüm ülkelerde geçerli olan itibari para uygulamasında, paranın hangi

Detaylı

Tüketici Hukuku Enstitüsü. I. Kentsel Dönüşüm Raporu

Tüketici Hukuku Enstitüsü. I. Kentsel Dönüşüm Raporu Tüketici Hukuku Enstitüsü I. Kentsel Dönüşüm Raporu 1 16.05.2012 tarihinde kabul edilerek 31.05.2012 tarihinde yürürlüğe giren ve halk arasında kentsel dönüşüm kanunu olarak bilinen Afet Riski Altındaki

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU

GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU I-GİRİŞ Grup şirketleri arasında gerçekleşen fiyatlandırma sistemi ekonominin kuralları doğrultusunda gerçekleşmektedir. Özellikle gelişmekte

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK?

H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK? H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK? Cevdet CEYLAN* I-G R fi tibari hizmet süresi; a r, riskli ve sa l a zararl ifllerde fiilen çal flan ve bu ifllerin risklerine maruz kalan sigortal

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES E: 2007/4584 K: 2007/4112 T: 24.05.2007 SEÇENEKL ADL PARA CEZASI CEZALARIN NFAZ REJ M CEZANIN N TEL K DE fit RMES (TCK m 50/1-a, 52 CGT K m 106/3)

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler

1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler 1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler 5. Sonuçlar ve reform teklifleri 5.1 (Kamu Mali yönetimi ve Kontrol Kanunu) 5.1.1 Performans

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 432 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2007/2009 K: 2007/5577 T: 31.05.2007 HUKUK YARAR KOfiULU SIRA CETVEL SIRA CETVEL NE T RAZ TEDB

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması 23 Aralık 2008 Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması Son günlerde akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak kamuoyunda bir bilgi kirliliği gözlemlenmekte olup, bu durum Sektörü ve Şirketimizi itham altında

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Ö renim Protokolü

Ö renim Protokolü 21 3.3. Ö renim Protokolü ve Kay t Süreci 3.3.1. Ö renim Protokolü Ö renim Protokolü bölüm baflkan veya onun görevlendirdi i bölüm koordinatörü dan flmanl nda ö renci taraf ndan haz rlanan ve de iflimi

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi Al m Süreci Örne i

Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi Al m Süreci Örne i Uluslararas Yüksekö retim Kongresi: Yeni Yönelifller ve Sorunlar (UYK-2011) 27-29 May s 2011, stanbul; 2. Cilt / Bölüm XI / Sayfa 1359-1364 Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi

Detaylı

Ü lkemizde kredi kart kullan m oldukça yayg nlaflm fl durumda olup, bu

Ü lkemizde kredi kart kullan m oldukça yayg nlaflm fl durumda olup, bu mali ÇÖZÜM 209 KRED KARTI VASITASIYLA YAPILAN TAKS TL SATIfiLARDA KATMA DE ER VERG S MATRAHININ TESP T VE UYGULAMASI Serkan GÜNGÖR zmir Vergi Dairesi Baflkanl Vergi Denetmen Yard mc s I-Girifl: Ü lkemizde

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Menkul K ymet Yat r m Ortakl klar, Sermaye Piyasas Mevzuat gere ince sadece portföy iflletmecili i faaliyetlerinde bulunmakta ve buradan

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

Asgari Ücret Denklemi

Asgari Ücret Denklemi Asgari Ücret Denklemi Av. Mesut Ulusoy MESS Hukuk Müflaviri ve Dr. Aykut Engin MESS E itim Müdürü flçilere normal bir çal flma günü karfl l olarak ödenen ve iflçinin g da, konut, giyim, sa l k, ulafl m

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r.

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) 1/11/85 YAT Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. 1. TEHL KELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yap lan istisnalara ba l olarak,

Detaylı

R NC BÖLÜM 1. VERG N N TANIMI VE AMAÇLARI

R NC BÖLÜM 1. VERG N N TANIMI VE AMAÇLARI B R NC BÖLÜM ÇALIfiMANIN KURAMSAL ALTYAPISINA YÖNEL K AÇIKLAMALAR 1. VERG N N TANIMI VE AMAÇLARI Devlet üstlendi i görevlerini gerçeklefltirirken ihtiyac olan geliri, bir tüzel kifli olarak baz piyasa

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M?

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? Resul KURT* I. GENEL B LG LER flçi ve iflveren aras nda önemli sorunlara yol açt görülen k dem tazminat, iflçinin iflyerine ve iflverene sadakatle hizmeti

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Türkiye de Uluslararası Koruma Arayan Kişiler için İŞGÜCÜ PİYASASINA ERİŞİM

Türkiye de Uluslararası Koruma Arayan Kişiler için İŞGÜCÜ PİYASASINA ERİŞİM Türkiye de Uluslararası Koruma Arayan Kişiler için İŞGÜCÜ PİYASASINA ERİŞİM SORULAR & YANITLAR MÜLTECİLER İÇİN ÜCRETSİZ HUKUKİ DESTEK Şubat 2016 Güncellemesi Türkiye de uluslararası korumaya başvurdum.

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2004/5475 K: 2004/9296 T: 30.12.2004 SATIfi VAAD SÖZLEfiMES N N GERÇEKLEfiME OLANA I MAR PLANLARI (3194 SK. m. 18/son) YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI Özet: Bir tafl nmazda

Detaylı

5510 sayılı SGK kanunu hakkında duyurular

5510 sayılı SGK kanunu hakkında duyurular 23/11/2008 Aylık prim ve hizmet belgesi 23 Kasım 2008 tarihli ve 27063 sayılı resmi gazete tebliğinde Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin güncel formatı yayınlanmıştır. Bu yönde personel paketinde de 4.0.13

Detaylı