MAT-1 DERS NOTLARI. Türkiye Matematik Ö retmenleri Zümresi TMOZ un Katk lar yla MY MAT-1. Mustafa YA CI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MAT-1 DERS NOTLARI. Türkiye Matematik Ö retmenleri Zümresi TMOZ un Katk lar yla MY MAT-1. Mustafa YA CI"

Transkript

1 MAT-1 DERS NOTLARI Türkiye Matematik Ö retmenleri Zümresi TMOZ un Katk lar yla MY MAT-1 Mustafa YA CI ALTIN NOKTA YAYINEV ADANA 2011

2 Ç NDEK LER Bölüm Konu Sayfa Bölüm Konu Sayfa 1 Say Kümeleri Kar m Problemleri Pozitif/Negatif ve Tek/Çift Say lar Grafik Problemleri En Büyük/En Küçük Problemleri Muhakeme Problemleri Ard k Say lar Kümelere Giri Asal ve Aralar nda Asal Say lar Alt Kümeler Bölen Say lar Kesi im, Birle im ve Fark Kümeleri Kare ve Küp Say lar Bölünebilme Üzerine Kesirler ve Ondal k Say lar Küme Problemleri Basamak Çözümlemesi S ral kili Taban Aritmeti i Kartezyen Çarp m Bölme Algoritmas Ba nt Bölünebilme Kurallar Fonksiyon O.B.E.B. ve O.K.E.K Fonksiyon Say s Faktöryel Kavram Fonksiyonlarla lemler Basit E itsizlikler Fonksiyon Özellikleri Mutlak De er Ters Fonksiyon Üslü Say lar Bile ke Fonksiyon Köklü Say lar Permutasyon Fonksiyon Oran ve Orant Problemleri Parçal Fonksiyon Ortalama Hesaplar Çift ve Tek Fonksiyon Denklem Kurma ve Çözme Problemleri Do rusal Fonksiyon Payla t rma Problemleri Fonksiyonlar Birbiri Cinsinden Yazma Ondan x, Bundan y Problemleri Zincir Fonksiyon Öyleyken Böyle, öyleyken Kaç Problemleri Fonksiyon Grafikleri Kesir Problemleri lem Ya Problemleri lem Özellikleri Ad m Problemleri Modüler Aritmetik Numaraland rma Problemleri Polinomlar Kuyruk Problemleri P(x) i Hesaplamak Garantileme Problemleri Katsay lar Toplam Mum Problemleri Sabit Terim Saat Problemleri Polinomlarda Üç lem çi Problemleri Polinomlarda Bölme Havuz Problemleri Polinomlar n Derecesi H z Problemleri Polinomlar n Terim Say s Yüzde Problemleri Çarpanlara Ay rma Kar Zarar Problemleri Kare Aç l mlar Faiz Problemleri ki Kare Fark Enflasyon Problemleri Küp Aç l mlar

3 Cebir Notlar Mustafa YA CI, Grafik Problemleri Bir ö retmenin bir konu anlat rken s k ld - n anlamak mümkündür ama utand na bir mana verebilir misiniz? Ben veririm, çünkü kendimden biliyorum. Bu konuyu anlatmaktan resmen utan yorum! Bu grafiklerin ne manaya geldi ini anlayamayan birilerinin nefes ald n bilmek bile bana bat yor! Yine de La havle çekerek k saca anlatay m. Grafik denilen eyi daha önce analitik geometri veya ba- nt -fonksiyon dersinden hat rlars n z. y y = f (x) Örne in, yukardaki ekilde [0, 6] aral nda tan mlanm bir f fonksiyonu görmektesiniz. Daha önce de anlatt m z üzere f fonksiyonu (1, 2.9) noktas ndan geçti inden dolay f (1) = 2.9, (2, 2.2) noktas ndan geçti inden dolay f (2) = 2.2, (3, 5.1) noktas ndan geçti inden dolay f (3) = 5.1, (4, 3.3) noktas ndan geçti inden dolay f (4) = 3.3, (5, 3.3) noktas ndan geçti inden dolay f (5) = 3.3, (6, 5.8) noktas ndan geçti inden dolay f (6) = 5.8 olmal d r. Bir an için bu fonksiyonun bir araban n hareket halindeyken h z n n belirtti i fonksiyon oldu unu dü ünün. Öyle bir durumda, x ekseni zaman ekseni (örne in saat) y ekseni de h z ekseni (örne in m/dk) olursa f (1) = 2.9 bilgisi art k araban n harekete ba lad ktan 1 saat sonra h z n n 2.9 m/dk oldu unu anlat r. E er bu fonksiyonun dolar n liraya göre de erini belirten fonksiyon oldu unu ve x eksenini zaman ekseni (örne in ay) y eksenini de para ekseni (örne in TL) olarak dü ünürseniz, f (1) = 2.9 bilgisi art k birinci ayda 1 dolar n 2.9 TL oldu unu anlat r. f (2) = 2.2 bilgisi de ikinci ay de erinin 2.2 TL ye dü tü ünü anlat r. Tek bir grafikle 6 ayl k bir zaman diliminin herhangi bir an nda 1 dolar n 6 x kaç TL oldu unu anlayabilir ve anlatabiliriz. Bu yüzden grafikler çok ama çok faydal ve önemlidir. Zamanla de i en bu ey e er biraz önceki grafikteki gibi e risel de il de do rusal hareket yap yorsa çizilen grafi- e çizgi grafi i denir. imdi rastgele bir çizgi grafi i çizip yorumlayal m Yol (km) Zaman (saat) Yukardaki grafik düz bir yolda bazen duran bazen giden bir arac n zamana (saat) ba l olarak ald yolu (km) göstermekte olsun. O halde; t zaman göstermek üzere, t = 0 dan t = 1 e kadar (yani ilk bir saatte) araç hiç yol almam t r. Çünkü t de eri 0 dan 1 e gidene kadar gidilen yol miktar hiç artmay p hep 20 km de sabit kalm t r. t = 1 den t = 2 ye kadar 20 km ileriye gitmi tir. Çünkü araç harekete ba lad ktan tam 1 saat sonra 20 nci km de iken harekete ba lad ktan tam 2 saat sonra 40 nc km ye gelmi tir. Benzer ekilde a a daki bilgilerin do rulu unu siz de gösterebilirsiniz. t = 2 den t = 3 e kadar 30 km geriye gitmi tir. t = 3 ten t = 4 e kadar 20 km ileriye gitmi tir. t = 4 ten t = 5 e kadar 10 km geriye gitmi tir. t = 5 ten t = 6 ya kadar 30 km ileriye gitmi tir. t = 6 dan t = 7 ye kadar 10 km geriye gitmi tir. Sonuçta bu araç 7 saat içinde = 20 km ileriye gitmi tir. Asl nda buna hiç gerek olmay p t = 0 an nda yolun 20 inci, t = 7 an nda yolun 40 nc km sinde oldu una bakarak da söyleyebilirdik. 367

4 Mustafa YA CI Grafik Problemleri E er fonksiyon reel say lar veya onun bir alt aral nda de il de tam say lar n bir alt aral nda tan ml ysa yani zaman gibi sürekli bir eye de il de ki i veya nesne say s gibi sonlu bir eye göre de i iklik gösteriyorsa o zaman ad na sütun grafi i dedi imiz bir grafik çizeriz. Sözgelimi, bir okulun MF 1, MF 2, MF 3, TM 1 ve TS 1 isimli be s n f n n 56 soruluk bir matematik s nav nda yapt klar ortalama netleri anlatmak istiyoruz. Yukardaki gibi bir grafik be s n f n da ayr ayr ortalamas n verdi i gibi hangi s n f n daha ba ar l oldu unu görsel bir ekilde de anlatmaktad r. Zaten sizin de çoktaaan anlam oldu unuz gibi, bu s navda TM 1 s n f n n net ortalamas 20, MF 2 s n f n n net ortalamas 40, TS 1 s n f n n net ortalamas 10, MF 1 s n f n n net ortalamas 50, MF 3 s n f n n net ortalamas 30 dur. S n flar ba ar s ras na göre dizersek MF 1, MF 2, MF 3, TM 1, TS 1 s ras n elde ederiz. Demek ki MF s n flar matematik dersinde, TM ve TS s n flar ndan daha ba ar l d r. Sütun grafikleri her ne kadar görsel aç dan güzel olsa da herhangi bir bireyin di er bireylere göre k yaslamas nda avantajl olup tüm bireyler içindeki konumu aç k seçik belli etmemektedir. Mesela genel seçimleri dü ünün. Bir partinin kaç milyon oy oldu undan ziyade yüzde kaç oy ald daha önemlidir. Çünkü kaç milyon oy al rsa als n, ülke genelinin %10 u kadar oy alamad ktan sonra meclise milletvekili sokamamaktad r. Bunu, sütun grafi inin y eksenini yüzde eksenine çevirmek de halledebilir, a a daki gibi bir daire grafi i çizmek de. Örne in bir memur 720 TL lik maa n n 260 TL sini kiraya, 220 TL sini yiyece e, 160 TL sini çocuklar n n okul giderine ve kalan 80TL sini de yol paras olarak harc yorsa, bunu yandaki gibi bir daire grafi iyle göstermek en ak ll ca harekettir. Matematik Neti Ortalamas 0 TM MF TS MF MF E itim o 80 o 40 Kira 130 o 110 imdi tersten giderek, memurun maa n n 720 TL oldu- unu bilerek yola, e itime, yiyece e ve kiraya kaç TL ödedi ini nas l bulaca m z anlatal m. o S n flar Yiyecek Yol Yol Gideri 40 Yol Gideri = = Tüm Maa ise Yol Gideri = 80 TL dir. E itimgideri 80 E itimgideri = = Tüm Maa ise E itim gideri = 160 TL dir. Yiyecek Gideri 110 Yiyecek Gideri = = Tüm Maa ise Yiyecek Gideri = 220 TL dir. Kira Gideri 130 Kira Gideri = = Tüm Maa ise Kira gideri = 260 TL dir. Gördü ünüz gibi çok basit. A a daki çözümlü örnekleri de inceleyip ard ndan testleri de çözdünüz mü art k sizi kimse tutamaz. Hadi göreyim sizi! Örnek Hacim (lt) 150 A 100 B 50 Zaman (gün) çerisinde 200 lt su olan A deposuyla, 150 lt su olan B deposunun içindeki sular, grafikteki gibi tüketilmektedir. ki deponun suyu ayn anda tüketilmeye ba land ktan kaç gün sonra, depolardaki su miktar e itlenir. A) 4 B) 5 C) 6 D) 6,5 E) 7 Çözüm: A deposundaki suyun, 2 günde ( ) = 50 litresi tüketildi ine göre, 1 günde 50 = 25 litresi tüketilir. B deposundaki suyun, 3 günde ( ) = 50 2 litresi tüketildi ine göre, 1 günde 50 litresi tüketilir. 3 1 günde A deposundan tüketilen su, B deposunda tüketilen sudan, = 25 litre fazlad r. 3 A deposundaki su, B deposundaki sudan = 50 litre fazlad r günde litre fazla tüketilirse 3 x günde 50 litre fazla tüketilir. x 25 3 = 50 ise x = 6 bulunur. Do ru Cevap: C. 368

5 Mustafa YA CI Grafik Problemleri 1. CEVAPLI TEST 1 YTL Mart Nisan Yandaki grafik bir ailenin iki ayl k mutfak masraf n göstermektedir. Nisan ay ndaki mutfak masraf n n Mart ay ndaki mutfak masraf na göre yüzdelik art a a dakilerden hangisine e ittir? Ay 4. Yandaki grafik A ve B bitkilerinin boylar n n y llara göre de i- imini göstermektedir. Buna göre kaç nc y lda B bitkisinin boyu, A bitkisinin boyundan 1 metre uzun olur? A) 9 B) 8 C) 7 D) 6 E) Boy (metre) B A 3 Y l A) 50 B) 60 C) 80 D) 100 E) Erkek o 120 o 144 K z K z A Erkek Yukar daki dairesel grafikler A ve B s n flar ndaki k z ve erkek ö renci oranlar n göstermektedir. Bu s n flardaki k z ö renci say lar n gösteren daire dilimlerinin merkez aç lar 120 o ve 144 o dir. Bu iki s n ftaki k z ö renci say lar e it oldu una göre A s n f n n mevcudunun B s n f n n mevcuduna oran kaç olabilir? B 5. ekildeki grafik bir okulun ard - k üç y la ait k z ve erkek ö renci say lar n göstermektedir. Bu okulun toplam ö renci say s ndaki son art n ilk art na oran kaçt r? A) 3 5 B) E 100 K C) 1 D) 6 5 Ö renci Say s E K E K Y l E) 2 A) 0,8 B) 0,9 C) 1,2 D) 1,25 E) 1,4 3. Bir su deposunda ba lang çta 15 m 3 su vard r. Depodaki su miktar ile zaman aras ndaki ba nt y veren do rusal grafik yandaki gibidir. Buna göre depodaki su miktar n n 40 m 3 olabilmesi için depoya kaç saat su ak t lmal d r? Su Miktar (m 3) Zaman(Saat) A) 8,5 B) 9 C) 10 D) 10,5 E) Aralar nda 400 km uzakl k bulunan iki kentten kar l kl olarak hareket eden iki hareketlinin yol zaman grafi i verilmi tir. Bu iki hareketli harekete ba lad ktan kaç saat sonra kar la rlar? Yol (km) Zaman(Saat) A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 E)

6 Mustafa YA CI Grafik Problemleri 7. Yukar daki grafik 7 ayl k ortalama s cakl k de i imini göstermektedir. 7 ay boyunca ölçülen en yüksek ve en dü ük s cakl k fark n n, 7 ayl k s cakl k ortalamas na oran a a dakilerden hangisine e ittir? A) 3 4 B) C) Ortalama S cakl k D) Ay E) Benzin (lt) Yol (mil) ekilde, bir uça n deposundaki benzinin tüketimine ba l olarak, ald yolun grafi i verilmi tir. Uça n deposundaki benzinin 1 ü kullan ld nda 4 uçak kaç mil yol al r? A) 1240 B) 1550 C) 1660 D) 1860 E) Say sal 150 o Sözel 100 o E it A rl k Bir üniversite haz rl k dershanesindeki ö rencilerin ö retim gördükleri bölümlere ba l olarak say lar bir daire grafi i ile gösterilmi tir. Dershanede toplam 720 ö renci bulundu una göre Sözel ö renim gören ö renci say s a a dakilerden hangisidir? A) 110 B) 150 C) 180 D) 200 E) Yol (mt) A 80 B Zaman (dk) Sabit h zla giden A ve B hareketlilerinin yol zaman grafi i yukar daki gibidir. Bu iki hareketli, çevre uzunlu u 400 mt olan bir dairesel pistte ayn anda ve ayn yönde, grafikteki h zlar ile hareket ettiklerinde hareketlerinden kaç dakika sonra ilk kez yan yana gelirler? A) 20 B) 30 C) 40 D) 50 E) Ya Miktar (kg) Yukar daki grafik bir bölgedeki ilk be ayda metrekareye dü en ya miktar n göstermektedir. Bu bölgede ilk be aydaki metrekareye dü en ortalama ya miktar kaç kg d r? A) 6,8 B) 7,2 C) 7,8 D) 8 E) 8,2 Ay Boy (m) 0 2 B A Zaman(Y l) Grafik A ve B bitkilerinin boylar n n y llara göre de i imini göstermektedir. Kaç nc y lda A bitkisinin boyu, B bitkisinin boyundan 2 metre uzun olur? A) 9 B) 8 C) 7 D) 6 E) 4 370

7 Mustafa YA CI Grafik Problemleri 13. y(cm) 5 2 O A B (7,10) x(ay) Yandaki grafik aylara göre A ve B bitkilerinin boylar n cm. üzerinden göstermektedir. Buna göre 28 inci ayda bu bitkilerin boylar toplam kaç cm olur? 16. Yandaki ekilde 150 m 3 ve Su(m ) 300 m 3 hacmindeki iki havuzda bulunan suyun zamana göre bo alt lma grafi i verilmi tir. ki havuz tam dolu iken ayn anda bo alt lmaya ba lan yor. Buna göre havuzlardaki su miktar e it duruma 1 2 geldi inde her bir havuzda kaç m 3 su olur? Saat A) 75 B) 80 C) 90 D) 100 E) 120 A) 52 B) 54 C) 56 D) 59 E) Yandaki grafik bir miras n y llara göre tükeni ini göstermektedir. Buna göre miras n tamam ba lang çta kaç milyar lirayd? A) 100 B) 140 C) 150 D) 160 E) 180 O y (milyar) (3,80) (4,60) x (y l) 17. Yan ekilde A ve B tuz-su kar - mlar n n grafikleri verilmi tir. Bu grafi e göre A dan 240 kg, B den 160 kg al n p kar t r l rsa elde edilen kar m n yüzde kaç su olur? A) 30 B) 50 C) 60 D) 70 E) Su (kg) A B Tuz (kg) 15. Yandaki grafik bir miras n y llara göre tükeni ini göstermektedir. Buna göre miras n tamam kaç nc y l n sonunda biter? y (milyar) x (y l) A) 11 B) 10 C) 9 D) 8 E) 7 O (3,80) (4,60) 18. Yan ekilde A ve B tuz-su kar mlar n n grafikleri verilmi tir. 240 kg l k A kar m yla kaç kg l k B kar m kar t r l rsa kar - m n tuz yüzdesi 50 olur? A) 250 B) 300 C) 350 D) 400 E) Kar m (kg) A B Tuz (kg) 371

8 Mustafa YA CI Grafik Problemleri 19. Yandaki grafik dolu olan A ve B havuzlar nda, musluklar n Litre aç k kald süreye göre havuzda kalan su miktar n göster A B mektedir. A havuzundaki su % 3 oran nda, B havuzundaki su % 15 oran nda tuz içermektedir Saat A ve B havuzlar ndan ayn anda akmaya ba layan su- lar bo olan C havuzunda toplanmaktad r. 10 saat sonra C havuzunda olu an kar m n tuz oran yüzde kaçt r? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) Bir sat c x liraya ald bir mal 5 7x liraya satmaktad r. Sat c n n bu al veri ten zarar n n al fiyat na göre de i imini a a daki grafiklerden hangisi göstermektedir? A) Zarar B) Zarar Al Fiyat 0 5 Al Fiyat C) Zarar D) Zarar Al Fiyat 0 7 Al Fiyat E) 5 Zarar 0 2 Al Fiyat 1. B 2. C 3. C 4. D 5. A 6. C 7. B 8. E 9. C 10. D 11. C 12. D 13. D 14. B 15. E 16. D 17. D 18. D 19. A 20. D 372

9 Cebir Notlar Mustafa YA CI, Muhakeme Problemleri Bu problemler, ki inin kendi muhakeme yetene iyle, kendi becerisiyle, kendi yetene iyle, kendi zekas yla çözebilece i problemlerdir. Ö retmen etkisinin en az oldu u problemlerdir diyebiliriz. Tabii ki baz lar n çözmek için güzel teknikler vard r ama bu teknikler bile ki inin kendi ba na, dü ünerek bulabilece i tekniklerdir. Bu tarz problemlerden ne kadar fazla ve de- i ik soru çözülürse veya çözümü ö renilirse o kadar iyi olur. Ben de bu yüzden bu konuda soru miktar n elimden geldi ince çok tutmaya çal t m. Ba ar lar dilerim! Örnek. 1 ile ba lay p, her ad mda elimizdeki say ya ya 1 ekleyerek ya da çarp msal tersinin toplamsal tersini alarak a a daki say lardan hangisini elde edemeyiz? A) 2 B) 1 2 C) 5 3 D) 7 E) Hiçbiri Çözüm: Önce elimizdeki 1 e durmadan 1 ekleyelim edece inden D kk n eleriz oldu undan B kk n da eleriz oldu undan A kk n da eleriz oldu undan C kk n da eleriz. Geriye E kk kald Do ru cevap: E. Örnek. Sayma say lar küçükten büyü e do ru yan yana yaz larak her rakam aras na bir virgül konulup a a daki dizi elde ediliyor. Bu dizinin 2008 inci terimi kaçt r? A) 0 B) 1 C) 6 D) 7 E) 8 Çözüm: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 1 den 9 a kadar olan say lar yazmak için 9 terim, 10 da 99 a kadar olan say lar yazmak için 90 2 = 180 terim kullan l r. Yani 189 terim kullanarak iki basamakl say lar yazmay bitiririz. Geriye = 1819 terim kal r. Bundan sonra üç basamakl say lara geçilece inden her say için üç terim kullan l r = oldu undan ilk 606 üç basamakl say da yaz l r ve 607 nci say n n ilk rakam cevap olur. 607 nci üç basamakl say 706 oldu undan cevap 7 olmal d r. Do ru cevap: D. Örnek. Bir miktar paran n tümüyle kur unkalemlerden 5 tane ya da tükenmezkalemlerden 4 tane al nabilmektedir. Bu parayla, 1 kur un ve 1 tükenmezkalemden olu an kalem tak m ndan en çok kaç tane al nabilir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 Çözüm: Ayn parayla, kur unkalemlerden 5 tane ya da tükenmez kalemlerden 4 tane al nabiliyorsa, kur unkalem 4x liraysa, tükenmezkalem 5x lira demek olur. O halde paran n tümü 20x lirad r. 1 kur unkalem 1 de tükenmezkalemden olu an tak m 9x lira olaca ndan, 20x liral k parayla en çok 2 tak m al nabilir. Do ru cevap: B. Örnek. Bir depoda bulunan 44 litre su, 4 litrelik, 5 litrelik ve 6 litrelik üç kapla, kaplar tam doldurulmak ko uluyla ba ka bir depoya aktar lacakt r. Her kap en az bir kez kullan lmak ko uluyla bu suyun tamam en az kaç kapla aktar labilir? A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10 Çözüm: Soru,4a + 5b + 6c = 44 e itli ini sa layan a, b, c sayma say lar için a + b + c toplam n n en küçük de- erini sormaktad r. Bunun için c yi olabildi ince büyük tutmal y z. c yi 7 alsak, 4a + 5b = 2 e itli i sa lanm yor. c yi 6 alsak, 4a + 5b = 8 e itli i sa lanm yor. c yi 5 alsak, 4a + 5b = 14 e itli i a = 1 ve b = 2 için sa lan yor. O halde min(a + b + c) = = 8 olmal d r. Do ru cevap: C. Örnek. Can üst üste duran üç baskülün üzerine ç kt nda ortadaki baskül 60 kg, en alttaki baskülse 72 kg göstermektedir. En üstteki baskülün a rl, ortadakinin a rl n n yar s oldu una göre, en üstteki baskül kaç kg gösteriyordur? A) 50 B) 52 C) 54 D) 56 E) 58 Çözüm: En üstteki baskülün bo a rl A, ortadaki baskülün bo a rl B, Can n a rl da olsun. Ortadaki baskül hem en üstteki baskülü hem de Can tart yordur. Bu durumda A + C = 60 olur. En alttaki baskülse hem üstündeki iki baskülü hem de Can tart yordur. Bu durumda B + A + C = 72 olur. Demek ki B = 12. O halde A = 6 yani C = 54. Do ru cevap: C. 373

10 Mustafa YA CI Muhakeme Problemleri Örnek. Hacimleri 80 br 3 olan iki buz kal b ndan biri 16, di eriyse 5 saatte eriyip bitmektedir. Buz kal plar ayn anda erimeye ba lad ktan kaç saat sonra hacimleri fark 33 br 3 olur? A) 1/2 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 Çözüm: Demek ki ilk kal b n saatte 5 br 3 ü, ikinci kal b n da saatte 16 br 3 ü eriyor. Yani her saat hacimleri fark nda 11 br 3 lük de i meler oluyor. O halde fark n 33 br 3 olmas için 3 saat geçmelidir. Do ru cevap: D. Örnek. Bir havuzu tek ba na a saatte doldurabilen bir musluktan % 40 l k tuzlu-su kar m akmaktad r. Ayn havuzu 3a saatte doldurabilen musluktan da % 60 l k tuzlu-su kar m akmaktad r. Bu iki musluk birlikte akarak bir havuzu doldururlarsa, havuzdaki kar m n yüzde kaç tuz olur? A) 20 B) 25 C) 30 D) 35 E) 45 Çözüm: Havuzun hacmi 100 olsun. 75 ini ilk musluk, 25 ini ikinci musluk doldurur. 75 (% 40) + 25 (% 60) = = 45 tuz olur ki bu da kar m n % 45 oldu unu gösterir. Do ru cevap: E. Örnek. Bir ki iye do ru olanlara Evet (E), yanl olanlara Hay r (H) yazarak cevaplayaca be soru veriliyor. Bu be sorunun do ru cevaplar n n tabloda verilen be cevaplama biçiminden biri oldu u söyleniyor. Bu ki i 3 üncü sorunun do ru cevab n n H oldu unu biliyor. 2 nci sorunun do ru cevab n da bulunca, ba kalar na bakmadan uygun cevaplama biçimini do ru olarak seçiyor. Cev.Biç 1.Soru 2.Soru 3.Soru 4.Soru 5.Soru Arzu E H E E H Burcu E H H E H Ceren H E H E E Deniz H E E H E Ebru E E H E H Buna göre do ru olan cevaplama biçimi a a dakilerden hangisidir? A) Arzu B) Burcu C) Ceren D) Deniz E) Ebru Çözüm: Bu ki i 3 üncü sorunun do ru cevab n n H oldu unu biliyorsa Arzu ve Deniz in cevaplama biçimini eler. Geriye Burcu, Ceren ve Ebru nun cevaplama biçimleri kal r. 2 nci sorunun do ru cevab n bulunca i lem tamam dedi ine göre bu cevaplama biçimi Ceren veya Ebru nunki olmaz. Çünkü onlara göre 2 nci sorunun cevab H dir. 2 nci sorunun cevab gerçekten H olsayd acaba Ceren inki mi do ru yoksa Ebru nunki mi karga- as na dü erdi. 2 nci sorunun cevab E ymi ki Buldum! demi çünkü Burcu dan ba ka 3 üncü sorunun cevab H ve 2 nci sorunun cevab E olan cevaplama biçimi yoktur. Do ru cevap: B. Örnek. Sar, mavi ve ye il renkli kutulardan sadece birinin içinde bir adet top bulunmaktad r. Kutular n üzerinde u önermeler yazmaktad r. Sar kutu: Top mavi kutuda de il. Mavi kutu: Top bu kutuda de il. Ye il kutu: Top bu kutuda. Sar Mavi Ye il Bu önermelerden en az biri do ru ve en az biri de yanl oldu una göre top hangi kutudad r? A) Sar B) Mavi C) Ye il Çözüm: Önermelerden en az birinin do ru ve en az birinin yanl olmas ya 2 tanesi do ru 1 tanesi yanl, ya da 2 tanesi yanl 1 tanesi do ru demektir. Biz sadece 1 tanesinin do ru oldu unu kabul ederek denemeye ba layal m: Sar do ru, Mavi ve Ye il yanl olsun. Sar do ru söylüyorsa top sar da veya ye ildedir. Mavi yanl söyledi- ine göre top mavide olmal d r. Çeli ki ç kt. imdi mavinin do ru oldu unu farz edelim. Sar ve ye il yanl olsun. Mavi do ru söylüyorsa top sar veya ye ildedir. Sar yalan söyledi i için top mavi kutudad r. Yine çeli ki ç kt. imdi de ye ilin do ru oldu unu farz edelim. Sar ve mavi yanl olsun. Ye il do ru söyledi inden top ye il kutudad r. Sar yalan söyledi inden top mavi kutudad r. Yine çeli ki ç kt. O halde sadece 1 tanesi do ru söylüyor olamaz. kisi do ru biri yanl olmal d r. Sar y yanl kabul edelim, di erleri do ru olsun. Sar ya göre top mavi kutudad r. Maviye göre de top mavi kutuda de ildir. Yine çeli ki ç kt. Maviyi yanl kabul edelim, di erleri do ru olsun. Sar ya göre top mavide de ildir. Maviye göre top mavidedir. Yine çeli ki ç kt. Demek ki ye il yanl m, di erleri do ruymu. Ye ile göre top ye ilde de ildir. Sar ya ve maviye göre de mavi kutuda da de ildir. Demek ki top sar kutudad r! Do ru cevap: A. Örnek. 4, 5, 4, 5, 5, 7, 6, 7, 5, 4, 5,? dizisinde? yerine hangi rakam gelmelidir? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 Çözüm: Dizi terimleri bazen art p bazen azald ndan matematiksel bir ili kiden ziyade ba ka bir ili kiye yo- unla mal y z. Örne in,? yerine gelecek rakam yazd m zda toplam 12 adet rakam n olaca n dü ünün ve 12 ye yo unla n. Bir y l n aylar yla bir alakas olabilir mi acaba? Ocak dedi in 4 harfle yaz lmakta, ubat ise 5 harfle. Aaa bulduk. Son ay Aral k olup bundan dolay da cevap 6 olmal d r. Do ru cevap: C. 374

11 Mustafa YA CI Muhakeme Problemleri CEVAPLI TEST 1 1. P P S? P C C dizisinde? yerine gelecek harf ne olabilir? 6. Onüçmart gibi yaz yla yaz ld nda en uzun olan tarih yaz ld nda kaç harf kullan l r? A) 13 B) 14 C) 15 D) 16 E) 17 A) B) Ö C) Ç D) E) Ü ? dizisinde? yerine hangi say getirilir? A) 93 B) 94 C) 333 D) 440 E) Bir demir çubu u 6 parçaya bölmek 6 dakika sürüyor oldu una göre 11 parçaya bölmek kaç dakika sürer? A) 6 B) 7 C) 10 D) 11 E) , 1, 3, 9, 13, 65, 71, 497,? dizili ine göre? yerine a a daki say lardan hangisi gelir? A) 501 B) 502 C) 503 D) 504 E) Bir ko u yar nda o anda (n + 10) uncu s rada bulunan yar mac y geçen adam (2n + 2) nci oluyorsa n kaç olur? A) 4 B) 5 C) 7 D) 8 E) 9 4. Bir makine içine at lan paran n karesinin 2 kat n n 3 eksi ini vermektedir. Buna göre makineden ç kan paralardan biri a a dakilerden hangisi de ildir? A) 29 B) 47 C) 53 D) 69 E) Taksimetre usulü çal an taksilerin aç l tarifesi A lira olup gidilen her kilometre için sabit bit para al nmaktad r. 2,5 km. giden biri 5,50 lira öderken 3 km. giden biri 6,25 lira ödemek zorundaysa A kaç lirad r? A) 1,25 B) 1,75 C) 2 D) 2,25 E) 2,5 5. Bir grup çocuk aralar nda yaz -tura oynuyorlar. Oyunun kural na göre yaz atan 2 bilye kaybediyor, tura atan 1 bilye kazan yor. Oyuna 60 bilye ile ba layan bir çocu un üçüncü at sonundaki bilye say s a a dakilerden hangisi de ildir? A) 63 B) 60 C) 59 D) 57 E) Her sayfas nda birer iir olan iir kitab n n ayn s ndan alan iki arkada tan biri ba tan s ra ile 75 iir, di eri ise sondan ba layarak s ra ile 40 iir okumu tur. Bu durumda kitaptaki iirlerden 15 tanesini de her ikisi de okumu oldu una göre bu kitapta kaç iir vard r? A) 100 B) 101 C) 112 D) 119 E) C 2. D 3. E 4. C 5. C 6. E 7. E 8. D 9. B 10. A 375

12 Mustafa YA CI Muhakeme Problemleri CEVAPLI TEST 2 1. Finale kalan iki tak m aralar nda maçlar yapacak ve 4 maç kazanan ampiyon olacakt r. ampiyon en çok kaç maçta belli olur? A) 3 B) 4 C) 6 D) 7 E) 8 6. Üzerinde 1 den 1000 e kadar numaralanm 1000 tane nokta olan bir çemberde önce 1 numaral nokta i aretleniyor. Sonra 1 den sonra gelen 15. nokta (yani 16) i aretleniyor. Her i aretlenen noktadan 15 sonraki nokta i aretlenmeye devam ediliyor (1, 16, 31, 46, ). Daha önce i aretlenmi bir noktaya gelince duruluyor. Toplam kaç nokta i aretlenmemi olur? A) 15 B) 150 C) 200 D) 800 E) Durmu bir saat haftada kaç kez vakti do ru gösterir? A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 E) Dünyan n çevresini ekvatordan s ms k saran bir ip oldu- unu hayal edin. E er dünyan n yar çap 1 metre daha uzun olsayd, ipin yine dünyay s ms k sarabilmesi için ipi kaç metre uzatmam z gerekecekti? A) 2π B) 2 10 π C) 2 20 π D) 2 30 π E) Bir postac her girdi i sokakta elindeki mektuplar n yar s n n 5 fazlas n da t yor. Böyle yaparak 4 sokak dola t ktan sonra elinde mektup kalm yorsa, bu 4 sokakta toplam kaç mektup da- tm t r? A) 150 B) 110 C) 90 D) 60 E) Bir bakkal e it kollu terazi ile 40 kilograma kadar tüm tam a rl klar tartmak istemektedir. Bu i için en az kaç farkl a rl olmal? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 4. Dört çocuk bir sepetteki elmalar payla yorlar. 1. çocuk elmalar n yar s ile yar m elma al yor. 2. çocuk kalanlar n yar s n ve yar m elma al yor. 3. çocuk kalanlar n yar s ile yar m elma al yor ve 4. çocuk da kalanlar n yar s ile yar m elma al yor ve sepette elma kalm yor. Buna göre ba lang çta sepette kaç elma olabilir? A) 11 B) 13 C) 15 D) 17 E) i e hizaya dizilerek bunlara ate ediliyor. Önce ilki vuruluyor, sonra bir atlan yor, di eri vuruluyor, yine bir atlan yor, di eri vuruluyor ve bu böyle devam ediyor. S ra bitince ayakta kalanlardan ilki vuruluyor, bir atlan yor, di eri vuruluyor, bir atlan yor ve bu böyle devam ediliyor. En son hangi numaral i e vurulur? A) 820 B) 512 C) 256 D) 128 E) Bir kuyumcu elindeki 31 adet alt n keselere koyacakt r. Gelen her mü teriye istedi i kadar alt n, keselerdeki alt n birbirine kar t rmadan ve keselerden alt n almadan vermek istedi ine göre, bu i için en az kaç tane keseye ihtiyac vard r? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) Bir bilgisayar dünya haritas n n önce 1/10 unu, daha sonra boyamad k sm boyamak art yla tüm haritan n 1 ünü, sonra 1 ini, boyayacak ekilde her ad mda bir önceki k sm n 1 kat n boyuyor. 10 Bilgisayar bu i lemi sonsuza dek yapmakta oldu una göre tüm haritan n boyas z k sm n n boyal k sm na oran kaça e ittir? A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) D 2. C 3. A 4. C 5. B 6. D 7. A 8. A 9. A 10. B 376

13 Mustafa YA CI Muhakeme Problemleri CEVAPLI TEST 3 1. Ayn anda üç dilim ekmek k zartabilen bir makine 3 dakikada, ayn anda iki dilim ekmek k zartabilen ikinci bir makine de 4 dakikada ekmekleri k zart yor. 37 dilim ekme i en k sa zamanda k zartmak isteyen bir ki i, ekmekleri 3 dakikada k zartan makinede kaç dilim ekmek k zartmak gerek? 6. Alt yüzüne 1, 2, 3, 4, 5, 6 say lar yaz l olan bir küp, yüzlerinden biri üstünde dururken, yan yüzlerdeki dört say n n toplam 17 dir. Buna göre, 3 ün bulundu u yüzün kar s ndaki yüzde hangi say vard r? A) 1 B) 2 C) 4 D) 5 E) 6 A) 18 B) 21 C) 23 D) 24 E) En çok iki biftek s an bir tavada üç adet biftek k zartmak istiyorsunuz. Bifte in bir yüzü 10 dakikada k zard na göre üç biftek parças en az kaç dakikada k zarabilir? A) 30 B) 40 C) 50 D) 60 E) Ay n birinde Pazartesilerin say s, Sal günlerinin say s ndan, Cumartesilerin say s da Çar amba günlerinin say s ndan çoktur. Bu ay n 10 u haftan n hangi gününe rastlar? A) Sal B) Çar amba C) Per embe D) Cuma E) Pazar 3. Bir grup turist, saat 12:00 da otelden ayr l p geziye ç k yor. Grup daha önce belirlenmi yol boyunca sabit h zla yürürken, grubun rehberi, saat 12:30 da, müze giri kart n otelin resepsiyonunda unuttu unu fark edip, ayn yoldan ve sabit h zla otele geri ko uyor. Grup h z n de- i tirmeden yoluna devam ederken, rehber otelden kart n al p, hiç zaman yitirmeksizin ayn h zla ve ayn yoldan gruba do ru ko uyor. Grubu saat 14:00 da müzeye varmadan yakal yor. Rehber otele saat kaçta ula m t r? 8. Bir s n ftaki her ö renci gün boyunca 1, 2, 3 ya da 4 elma yemi tir. 2 elma yiyenlerin say s, 3 elma yiyenlerinkine e it oldu una ve ö rencilerin yedikleri toplam elma say s s n ftaki ö renci say s ndan 36 fazla oldu una göre, en az 3 elma yemi kaç ö renci vard r? A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 E) Hiçbiri A) 13:07 B) 13:05 C) 12:58 D) 12:54 E) 12:48 4. Ali ve Betül, bir kutudan s rayla eker al yor. Önce Ali bir eker, sonra Betül 2 eker, sonra Ali 3 eker, sonra Betül 4 eker biçiminde, s ras gelen çocuk, kutuda yeterince eker kalm sa, bir önceki seferde di er çocu un ald ekerin bir fazlas n al yor. Ali sonuçta toplam 101 eker alm sa, ba lang çta kutuda kaç eker vard? A) 190 B) 191 C) 209 D) 210 E) basamakl bir yürüyen merdiven yukar ya do ru sabit bir h zla hareket ederken, Ahmet, merdivenden yürüyerek yukar ç k yor. lk seferde merdivenin tepesine varana kadar 45 basamak, ikinci seferde ise 55 basamak ç k yorsa, Ahmet in ikinci seferdeki ortalama h z n n ilk seferkine oran kaça e ittir? A) 11 9 B) 8 7 C) D) E) Hiçbiri 5. Alt yüzüne 1, 2, 3, 4, 5, 6 say lar yaz l olan bir küp yüzlerinden biri üstünde dururken, yan yüzlerindeki dört say n n toplam 14 tür. Ayn küp, ba ka bir yüzü üstünde dururken, yan yüzlerindeki say lar n toplam 17 oldu una göre 6 n n bulundu u yüzün kar s ndaki yüzde bulunan say hangi say y olur? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) Al fiyatlar x olan iki ayr mal n sat fiyatlar y = x + 20 ve m = 3x 8 dir. m sat daha karl oldu una göre x a a dakilerden hangisidir? A) 6 B) 7 C) 10 D) 14 E) E 2. A 3. E 4. E 5. D 6. A 7. B 8. A 9. B 10. E 377

14 Mustafa YA CI Muhakeme Problemleri CEVAPLI TEST 4 1. Bir mal 3x 1 liraya al p x/ liraya satan adam n kar etti i biliniyorsa, x in alabilece i en büyük tam say de eri kaçt r? ki ilik bir müfreze 25 gün yetecek erzak ile cephede bulunmaktad r. 5 gün sonra 10 er ölüyor. Kalan erzak müfrezeye kaç gün daha yeter? A) 16 B) 20 C) 22 D) 23 E) 24 A) 161 B) 162 C) 163 D) 164 E) Bir ehirde a tane okul, her okulda b tane s n f, her s n fta da c tane ö renci vard r. Bu ö rencileri ba ka bir ehirdeki d tane okula e it olarak payla t r rsak, her okulda bulunan ö renci say s kaç olur? abc A) d + 1 B) acd b C) d abc D) abc d E) bcd a 7. Bir izci kamp n n mutfa nda 45 ö renciye 18 gün yetecek kadar yiyecek vard r. Kamptan 4 gün sonra kaç ö renci ayr lmal ki kalan yiyecek kalan ö rencilere 18 gün daha yetsin? A) 10 B) 12 C) 14 D) 18 E) Bir traktör günde 10 arl k yer sürüyor. Her gün ayn güçte bir traktör daha sürme i lemine kat l rsa, 210 arl k bir tarla kaç günde sürülür? A) 5 B) 6 C) 7 D) 7 E) 9 8. Her gün bir önceki gün kaplad alan n 2 kat kadar büyüyen bir mantar üçüncü günün sonunda 6 metrekarelik bir alan kaplam t r. 26 metrekarelik bir alan kaç nc gün içinde kaplam olabilir? A) 3 B) 5 C) 6 D) 7 E) Bir otobüsten birinci durakta 2 evli çift iniyor ve binen olmuyor. Bu durumda otobüsteki erkek say s kad n say s n n 6/5 kat oluyor. kinci durakta ise hiç kimse binmemesine kar n 4 erkek ve 2 kad n iniyor. Bu durumda da erkek say s kad n say s n n 4/3 kat oluyor. Son durumda otobüste kaç erkek kalm t r? A) 30 B) 28 C) 24 D) 22 E) Bir grupta bulunanlar n her biri di erlerine birer hediye vermi tir. 156 hediye verildi ine göre bu grupta kaç ki i vard r? A) 13 B) 12 C) 11 D) 10 E) ö renci ba ta bulunuyorlar. Bir k sm 75, bir k sm 100, bir k sm da 200 dolar ba yap yor. 200 dolar ba layanlar, 100 dolar ba- layanlar n 2 kat oldu una göre en çok kaç dolar toplanabilir? A) 3875 B) 3150 C) 3650 D) 3000 E) Bir grupta bulunan herkes birbiriyle el s k m t r. Toplam 66 tokala ma meydana geldiyse sadece 1 ki i kaç ki iyle tokala m t r? A) 8 B) 10 C) 12 D) 13 E) B 2. D 3. B 4. D 5. B 6. E 7. A 8. C 9. A 10. C 378

15 Mustafa YA CI Muhakeme Problemleri CEVAPLI TEST 5 1. Bir grupta bulunan herkes birbiriyle dans etmi tir. Toplam 66 dans seyredildi ine göre sadece 1 ki i kaç farkl ki iyle dans etmi tir? A) 7 B) 8 C) 11 D) 12 E) B rak ld yüksekli in her defas nda 4 ine ç kan bir 5 top, belli bir yükseklikten a a b rak l yor. Top, kaç nc kez yere de i inden sonra bir daha b rak ld yüksekli in yar s na ç kamaz? A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1 2. Bir ehirde, sadece Sal ve Cuma günleri trafik kontrolleri yap lmaktad r. 365 günlük bir y lda, bu ehirde en çok kaç gün kontrol yap lm olur? tane bilye 8 kutuya, hiçbir kutu bo kalmayacak ekilde konulacakt r. Bir kutuda en çok kaç tane bilye olur? A) 12 B) 80 C) 92 D) 93 E) 100 A) 52 B) 53 C) 104 D) 105 E) Ard k 50 ayda en çok kaç tane Mart ay bulunabilir? A) 5 B) 6 C) 7 D) 20 E) inci yüzy l n seneleri içinde 4 farkl asal say ile bölünebilen ilk sene hangisidir? A) 2007 B) 2006 C) 2005 D) 2004 E) kere at lan bir paran n bir keresinde yaz geldi i bilindi ine göre di erlerinde de yaz gelmi olma olas l kaça e ittir? A) 1/8 B) 1/15 C) 1/16 D) 1/3 E) 3/16 9. Üç arkada her birinde bir miktar marka olmak üzere kumar oynamaya ba l yorlar. Herhangi bir parti oyunda kaybeden di erlerinin önünde kaç tane marka varsa onlara o kadar marka veriyor. Üç parti sonunda herkes 1 kere kaybediyor ve sonuçta herkesin önünde 8 marka kal yor. Acaba oyuna ba larken en çok markas olan n kaç markas vard? A) 4 B) 7 C) 8 D) 12 E) Bir kumbarada bir miktar para vard r. Ali, Hamit ve Ömür s ras yla ceplerinden kumbaraya, kumbarada ne kadar para varsa o kadara ilave edip sonra kumbaradan 8 er milyon lira al yorlar. En son Ömür bu i lemi yapt - nda kumbarada para kalm yor. Bu durumda; I) Ali 1 milyon zarar etmi tir. II) Hamit ne kar ne zarar etmi tir. III) Ömür kumbaraya att paran n 2 kat n alm t r. Yukar daki 3 durumdan hangisi veya hangileri do rudur? A) Yaln z I B) Yaln z II C) Yaln z III D) I ve II E) I ve III 10. Burçin e s n f n mevcudu soruldu unda; K zlardan kendimi, erkeklerden de 9 ki iyi saymazsak, k z erkek say s e it oluyor fakat erkeklerin hepsini say p k zlardan 5 ki iyi saymazsak erkeklerin yar s kadar oluyoruz. diyor. Buna göre a a dakilerden hangisi do rudur? A) Erkeklerin 5 i k z olsayd, erkek k z say s e it olurdu. B) Erkeklerin 5 eksi inin yar s, k z say s na e ittir. C) K zlar n yar s, erkeklerin yar s ndan 4 eksiktir. D) K zlar n 4 ü erkek olsayd, erkeklerin say s n n yar s olurlard. E) Erkeklerin 2 kat, k zlar n 3 kat d r. 1. C 2. D 3. A 4. E 5. C 6. B 7. D 8. B 9. E 10. C 379

16 Mustafa YA CI Muhakeme Problemleri CEVAPLI TEST 6 1. A s n f ndaki ö rencilerin 5/8 i ile B s n f ndaki ö rencilerin 2/3 ü bir araya gelerek 22 ki ilik bir grup olu turuyor. Buna göre B s n f n n mevcudu en çok kaçt r? 6. Dört ki i birlikte bir s nava girmi ler ve ikisi kazan p ikisi kazanamam t r. Bu durum kaç farkl ekilde gerçekle ebilir? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 A) 18 B) 20 C) 21 D) 24 E) Bir i yerinde ustan n günlü ü kalfan n günlü ünün 2 kat ve kalfan n günlü ü ç ra n günlü ünün 3 kat d r. yerindeki ç rak say s kalfa say s n n 3 kat ve kalfa say s usta say s n n 2 kat olup bütün ç raklara ödenen para a lira, bütün kalfalara ödenen para b lira ve bütün ustalara ödenen para c lira oldu una göre a a- dakilerden hangisi do rudur? A) a < b < c B) c < b < a C) a = c =b D) b < a = c E) a = b < c 3. Be seçenekli 200 soruluk test s nav n n cevap anahtar öyledir: A seçene i di er seçeneklerin toplam say s n n dörtte biri, B seçene i di er seçeneklerin toplam say s n n üçte biri, C seçene i di er seçeneklerin toplam say s kadar, D ve E seçenekleriyse e it say dad r. Buna göre bu s navda do ru cevab E seçene i olan kaç soru vard r? A) 5 B) 20 C) 40 D) 50 E) Bir traktör garajdan tarlaya giderken çe meye kadar ön tekerlek n kez, yolun kalan ndaysa arka tekerlek n 2 kez dönüyor. Ayn yoldan geri gelirken ise arka tekerlek 50 kez dönüyor. n pozitif bir tam say oldu una göre arka tekerle in çap n n ön tekerle inkine oran en çok kaç olabilir? 7. Elimizde 100 adet top var. Bu toplardan en az biri siyaht r. Rasgele seçilecek iki toptan en az birinin beyaz oldu u bilindi ine göre beyaz toplar n say s kaçt r? A) 99 B) 98 C) 50 D) 2 E) 1 8. Bir ö renci bir miktar tuz ve sudan olu an homojen bir kar m n içindeki tuz yüzdesini artt rmak istemektedir. Buna göre yapmamas gereken i lem nedir? A) Kar m s tarak bir miktar buharla t rmal d r. B) Kar ma tuz eklemelidir. C) Kar ma, su yüzdesi daha dü ük bir ba ka kar m eklemelidir. D) Kar m n su yüzdesini azaltmal d r. E) Kar m n yar s n dökmelidir. 9. Üç matematikçiye aralar nda en iyinin kim oldu u soruluyor. Verilen yan tlar öyledir: A: En iyi ben de ilim. B: En iyi C dir. C: B yalan söylüyor. çlerinden sadece biri do ru söyledi ine göre en iyi matematikçi kimdir? A) A B) C C) B A) 9 B) 8 C) 7 D) 6 E) 5 5. Bir havuzun 1 i doluyken havuzdan 5 m³ su al n nca x havuzun 1 si dolu oluyor. y Bu havuzun tamam kaç m³ su al r? A) 5xy B) 5y 5x C) 5x 5y D) 5xy E) 5x x y xy xy y x y 10. Bir s nav sonucunu de erlendirmek için 1, 2, 3,, 99, 100 notlar kullan l yor. 125 ki inin kat ld s navda bu notlar n her biri en az bir kez kullan ld na göre, ayn notu alan en çok kaç ki i olabilir? A) 1 B) 25 C) 26 D) 100 E) A 2. C 3. A 4. C 5. D 6. E 7. A 8. E 9. A 10. C 380

17 Mustafa YA CI Muhakeme Problemleri CEVAPLI TEST 7 1. A a daki s ral üçlülerden hangisi (3, 4, 5) ve (5, 12, 13) s ral üçlülerinin özelli ini sa lamamaktad r? A) (7, 24, 25) B) (11, 60, 61) C) (13, 84, 85) D) (17, 144, 145) E) (8, 15, 17) 2. Bir ülkede A, B, C, D gibi dört siyasi parti iktidar olmak için seçime girer. Oylar n % 50 den fazlas n alan parti veya partiler grubu iktidar olur. ktidar olan partileri denetleyen en az bir muhalefet partisi bulunmak zorunda olan bu ülkede oylar n da l m öyledir: A partisi % 27, B partisi % 26, C partisi % 24, D partisi % 23 tür. Buna göre; A partisi iktidar olma ans n en çok kaç kez elde eder? A) 3 B) 4 C) 6 D) 8 E) 9 6. Bir satranç turnuvas na 24 ki i kat lmaktad r. Bu 24 ki i say lar farkl olan A ve B gruplar na bölünmü tür. Her satrançç, grubundaki di er satrançç larla bir kez kar la- acakt r. Turnuva sonunda B grubunda, A grubuna göre 69 maç daha fazla yap lm ve A grubunda oynayan Bay X, hiç yenilmeden 5,5 puan toplam t r. (Satrançta galibiyet 1, beraberlik ½, ma lubiyet 0 puand r.) Bay X in beraberlikle biten maç say s adedi kaçt r? A) 5 B) 6 C) 9 D) 18 E) ? 9 Soru i aretinin yerine hangi say gelmelidir? A) 30 B) 31 C) 32 D) 33 E) Bir ilkokul servis arac n n yolcu kapasitesi; oturarak: 32 çocuk veya 12 yeti kin, ayakta ise 6 çocuk veya 3 yeti kindir. çinde 12 çocuk bulunan bu araca en fazla kaç yeti kin binebilir? A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 12 8.? Yukardaki tabloda? yerine gelecek say a a dakilerden hangisi olur? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) , 2, 3, 4, 5 ve 6 rakamlar n kullanarak (yaln z bir kez kullan lmak ko ulu ile) alt rakaml 720 adet de i ik say olu turulabilir. Bu 720 adet say küçükten büyü e do ru s ralan rsa 417 nci say kaçt r? A) B) C) D) E) Elinizde üç adet pozitif çift tam say var. Bu say lar n çarp mlar n, toplamlar na bölünce 7 say s n elde ediyoruz. Bu say lar n en büyü ü kaçt r? A) 56 B) 42 C) 28 D) 14 E) 6 9. Ali Berk Cumhur Derya Egemen ? Soru i aretinin yerine gelecek say kaç olabilir? A) 31 B) 32 C) 33 D) 42 E) Yukardaki çizimde, Esma, Ayla dan k sad r. Belma, Ceyda dan uzundur. Ayla, Derya dan k sad r. Esma n n bir yan nda Ayla, di er yan nda Derya vard r. kinci en uzun ki i Derya de ildir Buna göre boy olarak ortanca olan n ad nedir? A) Esma B) Derya C) Ceyda D) Belma E) Ayla 1. E 2. D 3. D 4. A 5. A 6. A 7. E 8. D 9. C 10. E 381

18 Mustafa YA CI Muhakeme Problemleri CEVAPLI TEST 7 1. Hedef tahtas na at lar yap lacakt r. Her alana ait puan tahtada gösterilmi tir. 5. Alttaki iki ekilde terazi denge durumundad r.? Tam 100 puanl k bir toplam elde etmek için kaç ok atmak gerekir? Üçüncü ekilde de dengeyi sa lamak için soru i areti yerine kaç adet kare gerekir? A) 7 B) 5 C) 4 D) 3 E) 2 A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 2. Yukardaki hedef tahtas na 3 ok atan bir ki i üçünde de tahtay isabet ettirip 108 puan toplam t r. Toplanacak puanlarda s ra önemli olmad na göre bu durum kaç farkl ekilde gerçekle ebilir? A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E) Sözcük oyunlar nda kullan lan bir zar üç de i ik aç dan görülüyor. A harfinin bulundu u yüzün kar s nda hangi harf vard r? A) E B) K C) T D) S E) A 3. Yukardaki ekilde toplam kaç üçgen vard r? A) 44 B) 40 C) 36 D) 32 E) ekilde 3x3 lük matristeki karelerin içine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rakamlar n n her biri bir kez yaz l yor. Bu yaz m sonunda yukar dan a a ya, sa dan sola ve kö egenler boyunca rakamlar n toplam bir A say s na e it oluyor. Buna göre A say s kaça e it olur? A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 E) Be sorudan olu an bir ankette her soruya A, B, C, D, E yan tlar ndan birinin verilmesi gerekmektedir. A a daki tabloda Arzu, Burcu, Ceren, Deniz ve Ebru nun bu anketteki sorulara vermi olduklar yan tlar n baz lar gösterilmi tir. 1.Soru 2.Soru 3.Soru 4.Soru 5.Soru Arzu A C Burcu B C Ceren D B Deniz Ebru E B A Tablo bu ki ilerin verdikleri di er yan tlar n tümüyle dolduruldu unda hiçbir sat r ve hiçbir sütunda harf tekrar bulunmad na göre Ceren in 3. soruya verdi i yan t nedir? A) A B) B C) C D) D E) E 1. B 2. E 3. A 4. D 5. B 6. A 7. E 382

AÇIKLAMALAR... iii Ö RENME FAAL YET -2...46

AÇIKLAMALAR... iii Ö RENME FAAL YET -2...46 Ç NDEK LER AÇIKLAMALAR... iii G R...1 Ö RENME FAAL YET -1...3 1. YAZI VE RAKAM...3 1.1. Teknik Resmin Endüstrideki Yeri, Önemi ve Tan m...3 1.1.1. Endüstriyel Teknik Resmin Önemi...4 1.1.2. Teknik Haberle

Detaylı

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ TÜİK???????????? T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK TÜİK, İşgücü, İstihdam ve İşsizlik İstatistikleri II Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar

Detaylı

1C: letme 8.2. Uygulama Geli tirme

1C: letme 8.2. Uygulama Geli tirme 1C: letme 8.2 Uygulama Geli tirme lavuzu stanbul 1TÇ irketi 2011 1C: letme 8. Uygulama geli tirme k lavuzu Bas m numaras : 82.1.1.001 Bas m tarihi: 05.10.2011 Orijinal bask : Maxim Radchenko, Elena Khrustaleva.

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28)

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28) TEMEL KAVRAMLAR 6. a ve b birer do al say r. a b = 19 oldu una göre, a + b toplam (YANIT: 8) 1. ( 4) ( 1) 6 1 i leminin sonucu (YANIT: ). ( 6) ( 3) ( 4) ( 17) ( 5) :( 11) leminin sonucu (YANIT: 38) 7.

Detaylı

T.C. Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl 6-8. SINIFLAR

T.C. Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl 6-8. SINIFLAR T.C. LLÎ E M BAKANLI I Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl LKÖ RET M MATEMAT K DERS 6-8. SINIFLAR RET M PROGRAMI ANKARA 2008 LKÖ RET M MATEMAT K DERS 6-8. SINIFLAR RET M PROGRAMINDA GÖREV ALANLAR lkö retim

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları N SAN 2013 SADIK ÇULCUOĞLU Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları BAŞAK SELÇUK ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI H em bireysel hem kurumsal yat

Detaylı

EK M 2011 OSMAN SARAÇ ALTINA TALEP SÜRECEK Mİ?

EK M 2011 OSMAN SARAÇ ALTINA TALEP SÜRECEK Mİ? EK M 2011 OSMAN SARAÇ ALTINA TALEP SÜRECEK Mİ? ALTIN PİYASASI NEREYE GİDİYOR? Eylül ay n n ekonomi gündemine damgas n vuran konulardan biri ku kusuz alt n n seyriydi. A ustos ay n 1.757 dolar/ons seviyesinde

Detaylı

2. SINIF CEVAP KÂ IDI

2. SINIF CEVAP KÂ IDI HYT LG S 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- TÜRKÇE 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- MTEMT K 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20-

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

10 bin giri imciye bedava arsa

10 bin giri imciye bedava arsa ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2011 1 e k ÇALI KAN Ekonomide oyun ve oyna 5 de Cüneyt ÖRKMEZ Güzel ülke ekonomisi ile savunma 8 de Emin AKÇAO LU KOB ler d yat r m yapmal, Eximbank onlar desteklemeli, nas

Detaylı

ÇALI MA HAYATINDA KU AKLAR VE ÇATI MALAR

ÇALI MA HAYATINDA KU AKLAR VE ÇATI MALAR T.C. BAHÇE EH R ÜN VERS TES ÇALI MA HAYATINDA KU AKLAR VE ÇATI MALAR Yüksek Lisans Tezi GÜLÜZAR ASLI ORAL STANBUL, 2013 T.C. BAHÇE EH R ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ NSAN KAYNAKLARI YÖNET M ÇALI

Detaylı

ÇALI MA HAYATI AÇISINDAN YEN BORÇLAR KANUNU VE T CARET KANUNU SEM NER. 20-21 Eylül 2011 Mövenpick Hotel- STANBUL

ÇALI MA HAYATI AÇISINDAN YEN BORÇLAR KANUNU VE T CARET KANUNU SEM NER. 20-21 Eylül 2011 Mövenpick Hotel- STANBUL TÜRK YE VEREN SEND KALARI KONFEDERASYONU ÇALI MA HAYATI AÇISINDAN YEN BORÇLAR KANUNU VE T CARET KANUNU SEM NER 20-21 Eylül 2011 Mövenpick Hotel- STANBUL TÜRK YE VEREN SEND KALARI KONFEDERASYONU 10 Ocak

Detaylı

Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi

Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi Hikmet Savc 34 ve Kamil Arif K rk ç 35 Abstract: The aim of the study is to investigate

Detaylı

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ Y l: 2012 Say : 13 stanbul Genç adamlar Derne i Ad na Sahibi Av. Hüseyin ATAOL Sorumlu Müdür H. brahim BAYAZIT Yay n Kurulu H. brahim BAYAZIT Kadir YALTIRIK Ufuk Ç N Y. Arda TERZ Ömer TA LI Sadullah KAÇAR

Detaylı

Ö retim Stratejileri. Ö retim Yöntemleri. Ö retim Teknikleri

Ö retim Stratejileri. Ö retim Yöntemleri. Ö retim Teknikleri Ö RET M STRATEJ LER, YÖNTEMLER VE TEKN KLER Ö retim Stratejileri Ö retim Yöntemleri Ö retim Teknikleri Öğretim stratejisi: Bir dersin hedeflerine ulaşmak için belirlenen, yöntem seçimine yön veren genel

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Murat KAZANCI Bahçe ehir Üniversitesi T p Fakültesi Temel Bilimler Ö retim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Murat KAZANCI Bahçe ehir Üniversitesi T p Fakültesi Temel Bilimler Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Murat KAZANCI Bahçe ehir Üniversitesi T p Fakültesi Temel Bilimler Ö retim Üyesi De erli Hocalar m, Say n Kat l mc lar, Hepinize iyi günler diliyorum. Öncelikle beni bu seminere davet etti

Detaylı

HKS N N SA LIK SEKTÖRÜNE KAZANDIRDIKLARI,

HKS N N SA LIK SEKTÖRÜNE KAZANDIRDIKLARI, HKS N N SA LIK SEKTÖRÜNE KAZANDIRDIKLARI, ÖNEM VE ULUSLARARASI HRACI Prof. Dr. Sabahattin AYDIN stanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Say n Ba kan m, de erli kat l mc arkada lar, sektörümüzün emekçileri

Detaylı

i çi dayan mas Emperyalist Sava lar Ancak çi S n f n n Mücadelesi Durdurabilir! Kapitalizmin neden oldu u haks z ve gerici sava lar,

i çi dayan mas Emperyalist Sava lar Ancak çi S n f n n Mücadelesi Durdurabilir! Kapitalizmin neden oldu u haks z ve gerici sava lar, Ya as n çilerin Uluslararas Mücadele Birli i i çi dayan mas Uluslararas çi Dayan mas Derne i Bülteni www.uidder.org Eylül 2008 No:6 Emperyalist Sava lar Ancak çi S n f n n Mücadelesi Durdurabilir! Kapitalizmin

Detaylı

Ergün, Dolmabahçe Saray Ba bakanl k

Ergün, Dolmabahçe Saray Ba bakanl k ORGAN ZE SANAY GAZETES HAZ RAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü Kemal ÇEKÜÇ Yay n Kurulu Orhan AYDIN S tk ÖZTUNA Bünyamin KANDAZO LU Ümit

Detaylı

YEN DÜNYA DÜZEN NDE LET M POL T KALARI VE DE M: CEP TELEFONU KULLANIM ALI KANLIKLARI VE TÜKET M YÖNEL MLER

YEN DÜNYA DÜZEN NDE LET M POL T KALARI VE DE M: CEP TELEFONU KULLANIM ALI KANLIKLARI VE TÜKET M YÖNEL MLER YEN DÜNYA DÜZEN NDE LET M POL T KALARI VE DE M: CEP TELEFONU KULLANIM ALI KANLIKLARI VE TÜKET M YÖNEL MLER Ar. Gör. Vahit LHAN Erciyes Üniversitesi leti im Fakültesi e-mail: vilhan66@hotmail.com Öz Yeni

Detaylı

Ergenekon da s rlar gecesi

Ergenekon da s rlar gecesi EKME E SUSAM SERP P GRAMAJI DÜ ÜRÜYORLAR. Çe it ekmek e gramaj esnekli i getiren G da Kodeksi su 02 istimal ediliyor. Bo lu u gören baz f r nc lar gramaj dü ürmek için normal ekme i süslüyor. FENER L G

Detaylı

Türkiye yi dönü türüyoruz

Türkiye yi dönü türüyoruz Bir HMF Makina dergisidir. Üç ayda bir yay mlan r. HAZ RAN 2013 Say : 15 Türkiye yi dönü türüyoruz Sar lar n aat: birli imiz büyüyecek Odaba Nett Makina, yeni vizyonu ile fark yarat yor Nurkan Karayel:

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

İSTATİSTİK İSTATİSTİK. Şimdi de aynı verileri sütun grafiği ile gösterelim. TANIM

İSTATİSTİK İSTATİSTİK. Şimdi de aynı verileri sütun grafiği ile gösterelim. TANIM İSTATİSTİK Şimdi de aynı verileri sütun grafiği ile gösterelim. TANIM Araştırma yapılarak verilerin toplanması, toplanan verilerin analiz edilmesi ile ilgili yöntem ve teknikleri inceleyen bilim dalına

Detaylı

Meram dan vefa abidesi

Meram dan vefa abidesi Meram dan vefa abidesi Meram Belediyesi taraf ndan Gülbahçe Mahallesi nde yapt r lacak ve Konya n n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocafendi nin ismini ta yacak 36 derslikli mam Hatip Lisesi ve

Detaylı

BURSA. sanayiye doydu. i bulma ümidiyle kente ak n ederken, gerek dü- Yeni hedef

BURSA. sanayiye doydu. i bulma ümidiyle kente ak n ederken, gerek dü- Yeni hedef pekböce i, yerli otomobilin lokomotifi olacak B ursa Büyük ehir Belediyesi nin dan manl nda; Türk mühendisleri taraf ndan projelendirilerek Otomotiv ehri Bursa da üretilen pekböce i isimli tramvay; yerli

Detaylı

Prepared By IcEN. www.frtrk.org >> IcEN. Bu makalemizde 80x86 gerçek mod komutlar inceleyece iz.

Prepared By IcEN. www.frtrk.org >> IcEN. Bu makalemizde 80x86 gerçek mod komutlar inceleyece iz. Prepared By IcEN www.frtrk.org >> IcEN Bu makalemizde 80x86 gerçek mod komutlar inceleyece iz. 80x86 KOMUT SET (Bölüm 1) X86 tabanl mikroi lemcilerin icra etti i makine kodlar sabit olmas na ra men, programlama

Detaylı

Genç. diyabetli. 14 Kas m DO RU. Psikoloji. kurtulun! Olumsuz KORUYALIM. Göbek varsa... HALKA. Lezzetli ve Sa l kl. Rehberi. Profil.

Genç. diyabetli. 14 Kas m DO RU. Psikoloji. kurtulun! Olumsuz KORUYALIM. Göbek varsa... HALKA. Lezzetli ve Sa l kl. Rehberi. Profil. SA LIKLI YA AM DERG S Y l: 14 Say : 42 KASIM 2013 Türk Diabet Cemiyeti nin yay n organ d r. Lezzetli ve Sa l kl Hem de diyabete uygun Genç diyabetli Bu ra, 10 ya nda, Tip 1 diyabetli + Psikoloji Olumsuz

Detaylı

NE YAPMALI, NASIL YAPMALI?

NE YAPMALI, NASIL YAPMALI? Ba ak Kültür ve Sanat Vakf Ba ak Culture and Art Foundation KADINA YÖNEL K DDETLE MÜCADELE PROJES NE YAPMALI, NASIL YAPMALI? Yerel Destek Mekanizmayla Toplumsal Cinsiyet Temelli E itsizlikle ve Kad na

Detaylı