tasavvuf İlml ve Akademik Araştırma Dergisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "tasavvuf İlml ve Akademik Araştırma Dergisi"

Transkript

1 tasavvuf İlml ve Akademik Araştırma Dergisi Ankara 2003.

2 Mevlevi Şeyhi Ağa-zade Mehmed Dede ve Mesnevi'nin İlk On sekiz Beytini Şerhi Necip Fa zıl DURU Yard. Doç. Dr., Ondokuz Mayıs ü. Ordu Fen-Edebiyat Fakültesi özet Mevlana Geliile'd-din-i Rumi'nin altı ciltlik Mesnevi'si, hem Mevlevller, hem de ilgilileri indinde kıymetli bir eserdir. Bilhassa Mesnevl'nin ilk onsekiz beytinin bizzat Mevlana'nın elinden çıknuş olması, bu beyit1erin ehemmiyetini bir kat daha artırır. 17. yüzyı lda Mevleviler ara sında mühirn bir yeri bulunan Ağa-zade Mehmed Decle (ö. 1653) Mesnevi'nin ilk onsekiz beytini, İsmail -i Ankatavi'nin malum eserinden de alıntılar yapmak suretiyle şerhetmişti r. Bu çalışmada hem Ağa -zade 'nin h ayatı ve etki alanj, hem de önemli eseri Mesnevl'nin ilk onsekiz beyti şer hi ortaya çıkarı lmı ştır. Adı ve Doğum Yeri 17. yüzyılda Mevleviler arasında mühirn bir mevkii işgal eden Ağa -zade.mehmed Dede'den bahseden kaynaklar Gelibolu'da doğduğu hususunda hem-fikirdirler,' Şeyh! Mehmed Efendi ve Müstakiın-zade daha genel bir ifade ile: "Anadolu 'dan zuhur" ettiğini bildirir. 2 Osmanlı hakimiyetine geçişinden itibaren, Trakya ve Balkanlar'a yönelik ı i lhan Genç, Esrar Dede Tezkinı -i Şu 'ara-yı Mevl.ev~yye, Ankara 2000, s. 16; Sahih Ahmed Dede, Mecmiialii'I-Tellarlhü'I Mevleviyye, Süleymaniye Ktp. Yzm. Sağışlar, nr. 1462, v.72a; Ali Enver, Semahane-i Edeb; istanbul 1309, s. S; Sursalı Mehmed Tahir, Osnu:mh Müell1f1eri, L~tanbu l 1333, c. II, s. 69; S. Nü ılıe t Ergun, Tiiı k Şairleri, istanbul 1945, c. ı, s. 259; Nail Tuman, Tuh,(e-1 Na'tl~ MEB Yay ın Dairesi Bşk. Ktp. Nr. B. 870, 1949, c. ı, s Ş eylıi Mehmed Efendi, Vekayiü'I-Fuzaltl, istanbul 1989, s. 550; Müstakim-zade SUieyman Sa'deddin, Mecelleıü'n -n.isdb, Süleymaniye Ktp. Halet Efendi, nr. 628, 1170, v. 108b; Safiiyi Mustafa, Tezkire-i Şu 'ara, Süleymaniye Ktp. Esad Efendi, nr. 2549, vr.20b.

3 152 wsawı.ıf ak ınla rda önemli bir geçit yeri ve hareket üssü olarak kullanılan; bir çok cami ve imaretierin yaptı rı ldığı, vakıfların tesis edildiği Gelibolu, özellikle on altıncı yüzyılda itibar kazanmış, ön plana çıkmıştır. Klasik edebiyat s ın ı rl arı içinde eser veren azımsanmayacak sayıda (otuz) şairin burada yetişmiş olması, Gelibolu'nun Osma n lı coğrafyasındaki seçkin konumunu gösterir. 3 AiJe Çevresi ve Tahsili Rabası Hasan, Yeniçeri ağalığından mütekaid olduğu için 'Ağa-zade'likle şöhret bulmuştur. 4 Ağalıktan rnütekair olarak değil, ma'zuien ayrıldığını öne sürenler de va rdır. 5 "Evail-i halde iştiğtil u tenvfr-i mebahis ile bedr-i ternam gibi tahsfl-i kemal eyleyüp 'u/üm-i 'A rabiyye'de 1nabir ve fünü.n -ı 'aktiyye ve nakliyyede mecmu 'a-i nez;tidir olduktan sonra salik- i meslek-i erhah-1 tarfkat ve malik-i ezimme-i şerfat u bclkfkat olmaği Cl... '" ifadesinelen anlaşılelığına göre Mehmed, tarikare intisabından önce ilk gençlik yılla nnda mükemmel bir tahsil görmüş, Arapça'yı öğren miş, akli ve nakli ilimlerde söz sahibi olmuştur. Ağa -zade Mehıned'in Asaf ve Mustafa isimlerinde iki kardeşi vardır. iıtihalinden sonra makam - ı ıneşlhate geçecek olan yeğeni, divan sahibi şair Mehrned Sabir (Parsa) (ö.l090/ 1679), küçük kardeşi Mustafa'nın oğludur. ' Mustafa Efendi'nin askeriyeden ayrıldığı nak l edili r. ~ Ağa -zade'nin evlenrnecliği ele yaln ızca Sejfne'de bir bilgi olarak yer alır. 9 Tarlkate İntisab ı ve Seyahatleri Mehıned Dede, akar ve arazisini (cümle-i ma -nıülklerin) biracieri Asaf Ağa'ya hibe ile, 1033/ 1623'te Konya Dergahı'na giderek, BOstan Çelebi'nin dervişi olmuş, binbir günlük çileyi ikrnal etmişti r. Çelebi'nin icazetiyle (sefer izni 3 feridun Eınec.:an, "Gelibolu", 7DVİA, İstanbul 1996, c. XIV, ss. 1-6; Mustafa isen. "Tezkireler lşığında Divan Edebiyarına Bakışlar, Osmanlı Kültür Coğrafyasımı Bak ış'', Otelerden Bir Ses, Ankara '1997, ~ S. Alımed Dede, Mecnıuatü 't -Tel,liirfbü'I-Mevlev~y}>e, v.72a; Sakıb Mustafa, Sejlrıe-i Nejlse.fi'/. Meniikibi'I-Medeviyye, Mısır 1283, c. Il, s. 26; Ali Enver, Semtibiine-i Edeb, s. 9; 5 Genç, Esrar Dede, Tezkire-i Şu 'arii-yı Mevleviyye, s. 16; Muhammed Fazı! Paşa, Şerh- i Hakfiyık - ı Ezkiil'-l Mevtaııii, Bosn:ı lı Muharrem Mat. isranbul 1283, s. 433; Muallirn N:ki, Estlmf, isranbu l 1308, s Şeyhi, VeMyiü 'l-fuzalfı, s Şeyhi, age., s. 467; Sakıb Mustafa, a,qe., s. 26; Nail Tu man, Tub_fe-t Na'ilf, c. ll, s Şeyh i, aynı yeı. 9 Sfıkıb Mu~t;ıf:.ı. cı,qe., s. '31.

4 necip fazıl duru/mev/evf şeyh i ağtı-zcule mehmed cfe~le w., 153 alarak) Harameyn-i Muhteremeyn'i ziyaret etmiş ; Kudüs'e giderek, Mesdd-i aksa'd.a mutekif olmuştur. ' " İçine doğan bir hisle (tami'a) Malta Adası 'na seyahate karar vermiş, bunun için tarikatin büyüklerinden 'Ivaz Dede'nin de rızasını almıştır. Malta'ya yaklaştıklarında deniz korsanlarınca gemilerine el konmuş, gemidekiler esir edilmiştir. Müslüman esirler Ada'ya çıkan lmı ş, Ağa -zade de diğer esirlerle birlikte hafriyar işlerinde çalıştırılmış; hürriyetine kavuştuktan sonra Cezayir'e gitmiştir." S. Ahmed Dede: "Cezayir'e vardıkcia Mesnevı -i şerij'f anda bulup abz ile ba'dehu vatan - ı 'aslf.si olan Gelibolu)Ja dahil ve demn - ı şehirde hanesinde va'z-ımes nevi ve icra -yı ayfn-i erkan-ı Mevlevf olup'j 2 derken, Ağa-zade'nin Mesnevi'yle ilk defa tanışelığına ını, yoksa kendisine yeni bir Mesnevi ald ığına mı işaret etmektedir? Çilesini tamamlamış bir dedenin Mesnevi'yi ilk defa görüyor olması her halde kastedilmemiştic Sakıb Mustafa, Ağa -zade 'nin esir alınışı ve hürriyetine kavuşmasını mufassal bir şekilde anlatırken, Cezayir'deki Mesnevl-i şerif meselesinin esası da açıklığa kavuşur. Ağa -zade Cezayir'de Veliyyü'd -dln Dede'nin evine vardığında, Dede, Ağa -zade ' de gördüğü tahassürün sebebinin ne olduğunu öğrenmek istemiş, o da esaret s ırasındaki kanşıklıkta Mesnev'i-i şerit'ini kaybettiğini söyleyince, Veliyyü'd-dln Dede kerameti ile kaybolan Mesnevl'yi kendisine takdim etm i ştir. H Anlaşılıyor kj, S. Ahmed Dede, Sefine'deki bazı bilgileri hujasa ederek ve de yer yer atlayarak vermiştir. Mehmed Dede, vatanı Gelibolu'ya döndüğünde herkes onu kendi hanesinde misafir etmek istemiş, o da bazılarını memnun, diğerlerini de malızun etmemek için Ahi'd-devJe zaviyesinde'" Mesnevi tedrisine ve Mevlev! erkanını icraya başlamış ; bir süre sonra deslere devam edenlerin sayısının artması üzerine, sadık dostlarından Abdu'r-rahman ibn-i Mehmed Ağa'nın şehir dışında, ge niş bir alana şehrin manevi hayatmda önemli bir rol oynayacak olan görkemli bir Mevlevl-hane inşa ettirınes iyle, ' 5 Muharrem ayının ilk günü oraya taşınılmıştır. ' 6 Sa- 10 S{ıkıb Mustafa, Scttrne-i Nejise, s. 26; S. Alımed Dede, Mecmı1atü 't- Tevt1rfbı1'l-Mevlwir:Ye, vr.72:.ı ; Barihüdu Tannkorur " Gelil:ıolu Mevlevlhfınesi", TDViA, ist;ınbu l 1996, c.:, XIV, ss. 6-8; Safayi Mustafa, Tezkire-i Şu'tm1, vr.20b; ilh:ın Genç, Esrar Dede, Tezkire-i Şu 'aı a~yı Mevleviyye, 16; Ergun, Türk Şairlerı; s. 259; M. Fiit:ıl Paşa, Şerh - i Ha kclyık- ı Ezkiir- ı Mevltırıii, s Sakıb Mustafa. a1w. s S. Ahmed Dede, age., vr.72a. 13 Sakıb Mustafa, age., s. 27. ı4 Aynı eser, s. 28; Bari hüd:ıtanrıkonır. "Gelibolu Mevlevlhanesi", s. 6, Mehmed Dede 'ni rı Gelibolu'ya dönüşünde Solakzade Melımed Ağa 'nın kendi mescidine bitişik iki oda yı ona verdiğini, bund:ın sonra da ders ve sohbetlerin burada, ayinleri n de meseidde icra ed i ld iği ni, Mevlana Müzesi Ar~iv bilgisine dayan:ırak nakleder. ı 5 On be;~ Mevlevi asiranesi içinde, Gelibolu Mevlevi-lıanesi en geniş araziye ve en büyük ve haşnıeıli sem ;ı- lıaneye sahiptir (Bariihüda T:ınrıkorur, agm., s. 6; Feridun Emecan, "Gelibolu", ş_ 4) ı6 S. Ahmed Dede, age., v.72a; İ lhan Genç, age., :;. 16; Safayi Musı:afa, age., vr. 20b; Şeyhi

5 154 tas&wi/u{ kıb Dede, kardeşi Asaf Ağa ' nın daha önce kendisine bırakılan mallan iade etmesi ve sevenlerini de sevabmdan mahrum bırakmamak için, onların da malen ve b eden en yardım ı alın mak suretiyle bir cilve-gah-ı la tfjinşa edildiğini söyler. 17 Tanrıkonır, Gelibolu Mevlevi-hanesi'nin vakfıyesinin ele geçmediğini belirtmekte, bazı çıkanıniard a n hareketle, 1621 tarihinden önce kurulmuş olmasını muhtemel görmekted ir. ı Sahih Ahmed Dede ise, Recep ayının gurresinde tekkenin vakfiyesinin tahrir olu nduğunu ve 1033/ ( Cuma) tarihinin düşüldüğünü kaycleder. ı / 1620 tarihinde, daha sonra sadrazamlığa yükselen, Ohrili Hüseyin Paşa :!<) tara fından Beşiktaş'ta i nşa olunan Mevlevi-hane 2 ı için, Mehmed Dede davet edilmiş, mumaileyh ele davete icabetle İsranbul'a gelerek, bahsi geçen tekkecle iki ay kadar meş'ihat makarn ında bulunımıştur. 21 Tekkenin inşa tarihi bazı kaynaklarda 1031/ 162f 1 olarak yer alır. Başlangıçta nıatbalu ve diğer bazı müştemi latı bulunmayan, yalnızca sema- Mehmed, Vekayiıi'I-Fu.zalll, 551; M. Fazıl Paşa, Şerb-i Hakayık-ı Ezkar- ı Mevltlrıil, s. 433; $. Nüzher Ergun, Tiirk ŞaMeri, s. 259; Ali Enver, Semtibiine-i Edeb, s. 9; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmtmi yahud Tezkire-i Meştihfr-i Osmaniyye, Ma tb:ıa-i Amire, Istanbul 1311, c. TV, s Sakıb Mus ta t:ı, Sefirıe -ı Nefise. s B:.ırihüda Tanrıkoru r, "Geli bolu Mevlevlhiinesi" s S. Ahmed Dede, Mecmı?atü't- Tel!iirfhii 'l Mevleviyye, s. vr.72a. 20 Bostancı ocağınd a yetişip, Bosı:ınc ı başı o lmuş 1026/161Tdeki Revan Seferi'nde yeniçeri ağası ve sonra Kurneli beylerbeyi olup vezirlikle divan- ı hümayunda bulunurken, 1030/1620'de Giizeke Ali Pa~;ı ' nın yerine vezirinam oltn u:şlur. Belli sebeplerle görevinden aziedilmesinden sonra, 1031/1621 M:ıyı~ 'taki Sulran O.sman ' ı n hal ve katliyle somı çlanan ihtila.lde, Dilaver Paşa'nın yerine iki nd defa ve;:i ri :.ı zaın okluys;ı da, görevine başl;ımadan ı;ıyininin ertesi g(inü Ağakapısı'nda yeniçeriler tar:ıfından öldürol müştü r. Beşiktaş'ta Yah ya Efendi türbesi mezarlığında nıedfundur. Biyografik kaynakların bir kı smı Hüseyin Paşa'n ın kaptanı - derya olduğunu söyleseler ele, b\ı bilgiyi tarihi eserlerde bulmak mümkün olm adı. (i. Hakkı Uzunçarşı l ı, Osm.anlı Tarihi, Ankara 1988, c. lll, s. 374; Hüseyin Ayvansarayl, Hadfkatıl'l-Ceuam~ Matbaa-i Amire, istanbul i281, c. n, s. 105) 2 ı İki buçuk asırlık tekke hayatına sahne olduktan sonra Sultan Abdü'l-aziz tar:ıfından yeri Çınığan Sarayı içine al ı mı rak Hl6R'de Maçka'da yapt ırılan yeni bir mevlevi-haneye nakled ilmiş ve kısa bir süre sonr.ı bunun yerinde Maçk;ı kışi ası nın inşas ı kararlaşt ırı ldığı için, Eyüb y:ık ınlannda ve Haliç kıyıs ondaki Bah:iriye'ye ka ldırılmıştır (Muzaffer Erdoğa n, "Mevlevi Kuruluşları Arasında iswnbul Mevlevihanderi', lü Edb. Fak. Güney- Doğıı Aış.!)ergisi, 1976, $.4-5, s. 35). 22 Şeyh! Mehıned, Vekilyiü'I-Fuzalti, s. 551; İlhan Genç, Esrar Dede Tezkire-t Şu 'ara-yı MetJieuiyye, s. 16; H. Ayvans:ır.ıyi, age., s. 104; M. Süreyya, age., s. 166; M. ı:azıl Paşa, age., s. 434; Müst<ıklııı - zade, Mecelletii'n-nisab, vr.l08b; ı\-1. Naci. Osmanlı Şairleri, hzl. Cemal Kurnaz, istanbul s. 303; MuzalTer Erdoğan, ;ıgın., s. 6; Süheyl Ünver, "Beş ikwş -Çırağan MevleVılıanes i Hakkınd;ı'', Mevlilıw ve Yaşama SetJinci, Ini. P. Hal ıcı, Konya 1978, ss Mevlevi-hiine, Hü~eyin Paşa'n ın vefatı senesinde (1031/1621) ikmal edilmiştir. 1. H;ıkk ı Uzunçarşılı, age., s. 374; H. Ayvans:ıra yi, cıge., s. 105; Muzaffer Erdoğ:ın, agın., s. 35; Ekrem lşın, eserinin Ustanbul'da Gündelik Hayat, İstanbul, s. 64, 295) bir yerinde, Beşi ktaş Mevlevi-hanesi'nin 163l'de dery;ı k:ıptanı Oluili Hüseyin Paşa tar:ıfı ndan yaptırıldığı nı, ilk şey h inin de Mehmed Hakiki Decle old uğunu söylerken; başka bir k ıs ımda 1622'de Sadr.ızam Olıril i Hüseyin Paşa tarafından yap tırı ldı ğın ı ö ne sürmektedir.

6 necip fazıl durulmevlevf şeyh i ağa-zade mehmed dede ve haneden ibaret olan Mevlev1-hane'nin inşa hikayesi şöy le nakledilir: 24 Donanmayı Hümayun ile Akdeniz seferinden dönen Hüseyin Paşa, Gelibolu'ya uğrayacak buradaki şey hl eri ziyaret eder, fakat her nasılsa kasabanın Mevlevi şeyhini unutur. İ sı:a n bul'a doğru hareketinde ş iddetli bir poyraz ile karşılaşılan donanma boğa zdan çıkıp Marmara denizine bir türlü giremez ve bu hal bir kaç kere tekerrür edince, durumu bir gönül kırıklığına hamleden Hüseyin Paşa, ilk fırsatta lvievlevi şeyh i Ağa-zade Mehmed Dede'yi ziyaret eder ve kusurunun afvını ken_disinden niyaz eyler. Bundan faz lasıyl a memnun kalan Meluned Dede, donanmanın Nlarmaraya selametle açılması yolunda dua eder ve aynı zamanda Paşa 'nın yakın bir gelecekte saclarete yükseleceğini müjdeler. Hüseyin Paşa'nın İstanbul'a dönüşü nü müteakip damatlığa layık görülmesi ve sadrıazamlığa yükselmesi dolayısıyla Mehmed Dede'nin kerameti anjaşılınış, bunun üzerine Paşa, bir şükran borcu olarak Beşiktaş'taki bu Mevlevl-hane'yi inşa etti rmiştir. 2 s Mehmed Dede, Beşiktaş Mevlevl-hanesi'ne şeyh olduktan sonra Gelibolu 'yu ihmal etmemiş ve buraya kendi yelkenli kay1ğıyla gidip gelmeyi adet edinm iş. Hatta bu yelkenli kayığın yaptırılan küçük bir modeli Mevlev1-lüne'nin tavanında iki asırdan fazla bir zaman asılı kalmış. Mevlevl-hane'nin Maçka'ya taşınması sırasında bu yelkenli kayığın ortadan kayboldu~u rivayet oju.nur. Mehmed Dede'nin ilk mukabeleyi bir Çarşamba günü yapması dolayısıyla sonraları bu geleneğe, Maçka ve Bahariye Mevlevi-hanelerinde de harfi harfine uyulmuştu r. 26 Ağa-zade'nin kerametinden sayılmak üzere şu vak'a nakledilir: 1031/ senesi Receb'inin yedinci günü seher vaktinde Mehmed Dede, müridierine Gelibolu gemilerinden birini hazırlamalarını söylemiş, yanındakilerle beraber yola çıkmış ve Kumkapı h izasına vardıklarında: ''Bizim için Beşiktaş'da zaviye bina eyleyen Hüseyin Paşa, bu saaıde şehfden 'azm-i 'ukba eyledi, rabmetu 'Ilahi 'aleyh" demişt ir. Gerçekten de o anda Sultan Osman vak'as ı zuhur etmiş, Hüseyin Paşa da eşkıya tasallutiyle şehit olmuştur. 27 Ömrünün kalan kısmını Gelibolu MevleVi-hanesi'nde Mesnevl dersleri vermek ve hal erbab ını terbiye ile ikmal etm i ş olan Mehmed Dede, "sa'atü'l-karar" ibaresinin işaret et tiğ i 1063/ senesinde vefat etmiş ve barusi olduğu Mevlevl-hane tekkesine defnedilmiştir. m 24 H. Ayvans:ırayl, Hadfkatü'I-Cevarni, :;. 105; Muz.affer Erdoğan, "Mevlevi Kuruluşlan Amsındıı lsıanbul Mevlevihaneleri", s Muz;ı ffer Erdoğan, :agm., s Aynı makale, s Şeyh! Mehıııed, Vekiiyiü ı-fıızaltl, s. 551; Şeylıi 'yi kaynak göstermesine rağmen, Esrar Dede bu yo lcu luğu küçük nüanslarl:a aktarır Cilhan Genç. E~rar Dede Tezkiw-i Şu 'ara-yı Mevleviyye, s. 16). 28 Şeyhl Mehmed, age., aynı yer; Sakıb Mustafa,!Jefine-i Nlflise, s. 28; İlhan Genç, Esrar Dede Tezkire-i Şu'ara-yı Mev/eviyye, s. 16; Müsıaklın-zade, Mecelletü'n-nisab, vr. 108b; Melııned Süreyya, Sicill-i Osınani, s. 166; Muallim Na ci, Osmanlı Şairleri, s. 303; S. Nü zhet Ergun, Türk Şairleri, s. 260.

7 156 tasawuf S. Ahmed Dede, Ağa -zade'nin vefatı için aynı tarihi verir ve derun - ı banktlha d(:'(nolımduğunu, (üzerine) türhe inşa edildiğini söyler ve bu maka m ın ziyaretgah oluşuna da dikkat çeker. 29 Tesiri ve Eserle ri Eseri, insan olan bir sanatkar. Dlvfinı ve malılası olmayan bir şair. 30 Kendisinden bahseden her eserde, ihtiraın ifadeleri ile söze başlanınakta; onu anlatacak her kelime özenle seçilmekte: Ol 'azfz-i mısr-ı ma'cwif, cümle-i 'ulüm u /ünün-ı nakliyye vü 'akliyyede Jiiikü 'l-aknin... hall-i müşkilat- ı hazret-i Mesnevf-i şerifde 'adfmü'n-nazfr olup;.ı ' Mistan - ı helağatin tütt-i şeker beyanı ve gülistan -ı fesahatin bülhül-i şfrin -zehtinı Ağa -zade Mebemmed Efendi'dit7 31 Miişaru 'nileyh keşf u keriimat ile meşhur bir mürfd-i celflü '1-kadr imiş/er. Hayatında kıymeti bilinip ihtiramat-ı fiiika görenlerin biri de budıır, 33 Ekiibir-i Mevlev~yyeden... 'urefli-i şu 'aradan... ; 14 kutbu 'l-'arifin... Fahrü 'r-rical Ağa-zade zade'llahü şerefen hazret/e ri...işfa ve ihlasda kii'im -makfim-ı cavidan ve saki-i Hızır- kadem-i ab- ı bayvan - ı 'ilm ü 'i1jan olup.. / 5 Şeyble1-tn 'alim ve 'arifle1''indendi;j( fü.seha-yı hakfkfrıin pfşva-yı namdarındandır.jl Böyle itina ile seçilmiş kelimelerle tanttıl maya çalışı lan, eldeki üç beş şiirio den güçlü bir şair olduğu anlaşılan Ağa -zade Mehmed Dede'nin öne çıkan vasfı, herhalde insan yetiştirmek olmalıdır. Onun hilafeti zamanında ahalinin bir çoğunun küjah - ı idider ve arakiyye-yi muhabbet giymesi de buna işaret eder:"' Esrar Dede'nin: "lv!ehemmed Dede hazretlerinin hizmet-i pür-bereketlerinde ber-pa ve ba 'de vefati'l-mürebbf ihtiyar- ı seyahat-i leyl ü nehiir ve geşt- i güzar- ı dar u diyar ve tetntişa-yı 'acayib-i asar- ı Hı'i.davendigar ederek.." cümlesinde beliıttiği gibi Neşatl (ö.l085/1674), derviş ve şakirdi olarak Ağa-zade ' nin (hıd- 29 S. Ahmed Ded~. Mecmuatü't-Tevarfhü 't-mevleviyye, vr.76a. 30 S. Nüzhet, Üsküdar kütüph:ınes indek i bir tarikat silsite-namesinde mahlasının 'Hakiki' olarak kayıtlı olduğunu söylemekteyse de (Türk Şair/er i, s ), Ağa- zade'n in d inüzde bu mahlasla söylenmiş bir şiiri henü<: mevcut değildir. Muhtemelen Nail Turnan da, bu bilgiyi tenkide tabi tutmadan kullanmı ştı r. ( Tul!Je-i Na'il~ s. 47). Sakıb Dede ise, malı t as kullanmadığını bildirir. (S. Nüzhet Ergun, "lw-, s. 260). Ali Enver de gayr-ı m:ıtbü nıürettep bir DiVan'ının varlığın ı haber verir <.Se-nıliharıe -i Eckb, ~- 9) W.kin, başka hiçbir k;ıynakı.a yer almayan bu bilginin kaynağ ı kendisi olsa gerektir. Çünkü eserine ald ığ ı ş ii r örneği Esrar Dede Teıkires i 'ndendir. 3 ı Sakıb Mustafa, S~Jirıe-t N~/lse, s Safiiyi Must.ıı fa, Tezkire-i Şu 'ara, vr.20b. 33 Ali Enver, age., s B. Mehnıed Tahir, Osmanlı Müell{fleri, s i lhan Genç, Esrar Dede Tezkire-i Şu 'ara~yı Mevleviyye, s. 17, 293, M. N:.ıci, Osmanlı Şairleri, s M. Fa ı ıl P;ış;ı, Şerh - i Hakiıyık- ı EzklJr- ı Mevltina, s Silkıb Mustafa, age., s. 28.

8 necip fazıl dunılmevlevl ş~ybi ağa-ziide mebmed dede ve rrıet!erine vasıl ve şeref-i bey'atlerine nail oluj:j9) üstadlık kürsüsünden feyz almıştır :0 Baçlangıçta mahlassız şiirler yazan Neşatl'ye mahlasının, Mevlana'yı medheden bir kasidesinin Ağa-zade tarafından beğenilmesi üzeıine verildiği nakledilir. 4 ' Neşat! şeyhi ve mürebb'isinin vefatı sonrası Hz. Pir'in mekanı Konya'da karar kılmıştır! 2 Yeğeni ve halifesi Mehıned Sabir (ö.l090/1679)'in anlatıldığı eserlerde, Ağazade'nin onun üzerindeki tesiri ve emeği mutlaka anılır : "Kuthu '/- 'li.rifin Ağazade (k.s) cenab-ı velayeı-me'ablarının biriider-zadeleri olup hıdmet'- i pür-bereketlertnde kat'- ı makamat-ı meratib ü rüsum ve iktisilb-ı tarika-tjezai/ ü 'ulum eyleyenler dend:ir. '-" ~ Sabir, Ağazade'nin kaynaklarda yer alan az sayıdaki şiirlerinden : Varis-i ilm-i ledünni adem-i ma'nlt bizuz Viik!f-ı sırr- ı rumaz- ı 'alteme'l- esma bizilz matta'lı gazelini tahmis etmiştir. ' Divan 'ında ayrıca, dermedh-i kutbü'l-aktabağazade Mehemmed Efendi kuddise sırruhu başlıklı, amcası/şeyhi vasfında. bir ıned hiyyesinin yer alıyor olması da Sabir'in, amcasına duyduğu saygı ve ınuhabbeti aşikar etınektedir : 4 ' Bu medhiyyesinde Sabir, Ağa -zade için övgü dolu ifadelere yer verir: O, kuth-ı zaman, akıl sahipleri meclisinin sakfsi, doğru yol rehberlerinin hadisidir. Binlerce ciltkitap kaleme alınsa, onun maktim/arını beyan etmek mümkün değildir. O, yakfn mülkünün padişahı, kemal burcunun güneşidir.' 6 Bazı kaynaklarda Mevleviliğine tesadüf edilen Şeyhü'l-islaın Bahayl (ö.lo64/1653), gördüğü bir rüya münasebetiyle yazdığı satırlarda, Ağa-zade'ye ih lasını dile getirir! 'de şeyhülislaınlık görevinden alınan Bahayl, arpalığın- 39 Şeyhi Mehmed, Vekayiü 'I-Fuzalil, s İlhan Genç, Esrar Dede Tezkire-i Şu 'ara-yı Mevleviyye, s. 82; Faik Reşad, Es/af, hz. Şemsett in Kutlu, ıarihsiz, s. 241 ; Şeyhl Melımed, age., s isınail Ünver, Neşati, Ank;ı ra 1986, s Abdülbaki Göl pınarlı, Metamili k ve Mellimller, istanbul1992, s. 145; İlhan Genç, age., s il han Genç, age., s. 295; Şeylıi Mehmed Efendi şu nları söyler: ".. milışid-i fııkarii-i sabiriıı olan Ağa -zade dimekle şöbret -dade, Mevlevf şeyiji Mehmed Efendi'den iniibet ve bctdeng-i azimeti saraz-i asliye isiibet idüp.. ":age., S Tahmisin ilk bendi şöyledir : Cilve-i envfır-ı zfıta mazhar- ı meclii bizü:ı. 1 Aç gözün derviş kim dünya VÜ ma-fiha bizüz 1 Sureta insanu:ı. amma 'alem-i kübrj bizüz 1 Varis-i 'ilm-i ledünni adem-i ma'na b i:ı.üz 1 Vakıf- ı s ırr-ı rumüz- ı 'alleme'l-esma bizüz (N. Fazıl Dunı, Sabir Mebmed Hayatı-Edebi Kişiliği ve Dil'an'mm Tenkidli Metni, Ya yınlanmaınış YLT, Selçuk ü. Konya 1994, s. 43); aynı şi ir Ahmed Celiile'd-dln Dede (d ö. 1946) ve Si'tkıb Mustafa (ö. 1735) tar.ıfından da tahmis edilmiştir. (S. Nüzhet Ergun, TürkŞcıirleı'i, s. 260; N. Fa:!ıl Duru, Mevlevlyane, istanbul2000, ss ) 45 N. Fazıl Dunı, Stibiı Mebmed Haya tı -Edebi Kişiliği ıoe Diutln 'ınm Ten.kidli Metni, ss N. l'a:!ıl Dunı, agt., N:1ima Tarihi, ç.v, s. l53'den nakleden: S. Nüzhet Ergun, Şeyis/mn Babayi Efendi, istanbul 1933, s. Xlll; S. Nüzhet Ergun, Türk Şa.iı'leri, s. 666.

9 158 tasavvuf dan Midilli'ye sürgüne gönderilir. Sürgüne gemi ile çıkan Babayi Efendi'nin uğradığı Gelibolu'da kalmasına saray tarafından göz yumulmuştı.ır.'~ Bahayl'nin Gelibolu'da, son demlerini yaşayan Ağa-zade'nin yanında kaldığı ve sohbetinden ınüstefit olduğu muhakkak görünmektectir. Yine XVU. yüzyıl şairlerinden Dervlş -Sineçak Osman- (ö.l055/ 1645)'in Ağazade'nin hizmetinde bulunup, onun sohbetinden istifade ettiği belirtilir. 49 Seyyah Evliya Çelebi'nin de Mehmed Dede'nin ders ve sohbet halkasına katılıp, elini öptüğü nakledilirw Adnl' Dede (ö.l095/1683) de Mehıned Dede'nin sohbetlerine iştirak edip, hakikat sırlarının nurlarından feyz almışlardan biri olarak anılır. 5 ' Ağa-zade Mehmed Dede'hin ismi, hilafet-namelerde, hilafet vermeye mezun kişilerin arasında yer alır : Sildık Dede'nin bililfeti Seyyid Nasıı Abdu 'l-bakf Dede'den, bunun da bi1 ilderi Ali Nutkl Dede'den, bunun da 'ammi sabfh Ahmed ser-tabbilb Dede'den, bunun da ammf Ebubekr Dede'den, bunun. da Sefine silhibi Sfıkıb Dede'den, bunun da Seyyi'd Mehmed Dede'den, bunun da Şilti' Ahmed Dede'den, bunun da Ağa -zilde Mehmed Dede'den, bunun da Çelebi BUstan-ı Evvel'dendir.' 2 Şiirlerinde ınahlas kullanmak yerine, namsızlığı tercih eden;l Ağa -zade'nin şi iıi muhctkkikfıne, arijane kavram/w ıyla anlatılır. 54 Öfkel-i mizacını yeri geldiğinde, şeyhliğine yakışacetk b ir vakarla, gösterehilmektedi1.'; Bizt'iz reditli gazelin den, din düşmanlanna, al-i aba münkirlerine olan öfkesi yansu: Münkir-i Cil-i 'abliya tfğidür her rıu.ıkımuz Kahir-i a 'da -yı dfnüz sey;: ı Mevlana bizüz Bu gazelinden başka, biyografik kaynaklarda yer alan: Zfr i pay- ı M evieviele her scıcla-yı pay-kab Münkir-i vecd ü semd 'a dokunw mfinend-i tab matla'lı oniki beyitlik gazelinin dışında, MecmG'a i Esrar Dede 56 'de Ağa-zade'ye ait olduğu belirtilen şu ınurabba ' kayırlıclır: 48 Harun Tolasa, Şeybütislam Baba yi Efendi Divan 'ından Seçmeler, İstanbul s Sakıb Mustafa, Se)irıe- i Nejise, s. 30; i lhan Genç, Esrc1r Dede Tezkire-i Şu 'ara -yı Mevlev~yye, s. 199; S. Nüzhet E rgun, Türk Şairleri, s ; B:ırühüd;ı Tanrıkorur. "Geli bolu Mevlev1hanesi" s Barihüda Tannkorur, ;ıgm., s. 6. 5J ilhan Genç, age., s. :351; S. Nüıhet Ergun, age., s Mehnıed Ziyfı, Yenikapı Mevlevf-banesi, Darü'l-hil:ifeıi'I-Aiiyye 1329, s Ali Enver, Semtibiine-i Edeb, s Şeyiıl Melııneu, Vekiiyiü'l-Fuzalii, s. 551; B. Mehmed Tahir, Osmanlı Müell!fleri, s Mehıned Ziy:'i, age., s Esr.1r Dede, Mecmüa-i Esriir Dede, iü Ktp. 'TY. Nr. 6765, vr.21b.

10

11 160 tasavvuf Yerde Hüsamü'd-dfnfyiz Göklerde Şemsü 'd-dfnfyiz Rılmdcı Celiilü 'd-dfniyiz Biz Mevlevfyiz Mevlevf Lehce-'i pür-behcelerirıde olan Jetafet u halavet takrir-i beyne'l-mukabeleteyn 'uşşakı ser-en.daz- ı sahba -yı ha/et idüp mülazım-pay- ı minber-i meı;'izeleri me'yünu '1-gaile-i humar-şuğl-ı masivil olup hemfşe sohbet-ipür-hikmetleri ve ydd- ı garaib-i müstejadeleri zevk ü safa-yı nev-he-nevleriyle taze hayat-babş - ı ervah-ı müşttlkfn olurlar id(' 7 O, belağat bahçesinin şeker söyleyen tutlsi, fesahat güustanının tatlı dilli bülbülüdür 5 g gibi ifadeler şiirinin gücüne işaret eder.w Mesnevl'de nakledilen Şah u K enizek kıssasına bir ta'llkatt 00 vardır. Bu ta'llkat Esrar Dede Tezkiresi'nde de yer al ı r. 6 ' Çeviri metnini verdiğimiz bir eseri de, Mesnevi"nin ilk onsekiz beytinin şerhi~ 2 dir. Onsekizin Sırrı, Mesnevi'nin İlk Onsekiz Beytinin Tercüme ve Şerhleri Mevlevllerce kutsal bilinen 9 ve onun katı olan sayılar, mistik öğretinin adeta oınurgasını meydan getirmiştir. Bu inancın temeli, akl-ı küll ile nefs-i küll'ün 9 kat göğü meydana getirmesine dayanır. Bu göğün hareketiyle 4 unsur oluşmuş ve bütün bunlardan cansızlar, bitkiler ve canlılar doğmuş, böylece hepsi birden 18 sayısıyla kodlanan kainat tasavvurunu şe killendirmişlerdir. Bütün bunların dışın da özellikle Mesnevl'nin ilk onsekiz beytinin Mevlana'mn elinden çıkmış olması, sayı sembolizminin manevi plandan, bütün maddi plana yön vermesine sebep olınuştu r. 6; Mesnevl'nin ilk onsekiz beyti düşünüle rek de, onsekiz rakamı üzerinde kutsal bir halka oluşturulmuş olabilir. Sema'ya katılan sem~i'-zenlerin sayısı dokuz veya katları olmalıdır; kapıdan geçen derviş onsekiz gün hücresinde kapalı 57 Sakıb Mustafa, Sqjine-1 Nefise, s Safiiyi Mustafa, Tezkiı e-'i Şu'atii, vr.20b. 59 Şeyhl Melımed. Vekdyiii'l-Fuzala, s. 551; Mualliın Naci, Esiimf, s. 352; Ali Enver, Semilhiine-1 Edeb, s Bir kitab ı n ba:cı mahallerini ilah, ıashilı veya tafsil maksad ı yla ken::ırına veya ayrıca bir risalede yazıla n nıülalıazat ve mütala':1t (Ş. $;1mi, Kamils-t Türk~ Der-s::ı'adet 1317, s. 417; M. Zeki Pa kalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, istanbul 1993, c. lll, s. 393) 61 il!ıan Genç, E'N'Cir Dede Tezkire-i Şıt'ara-yı Mevleviyye, s Nüslı:ı t:ıvslfi: istanbul Süleymaniye Ktp. Pertev Pa a, Nu:619. Eser, 180x135 (140x85) mm. ebadında; (14a-20b) 7 varak ve 21 satırdır. Nesih hatla istinsah edilmi şt i r. İstinsah tarihi ve müstensihi belli değ i ldir. Miklablı, yeşil bez ve kahverenkli me~in ci.ltlidir. Kağıdı kerem renklidir. 63 Ekrem Işın, "Sembolizm ve Tıısavvuft H:ıyaı, Hoş G6t Ya Hu, Osmanlı Kültüründe Mistik Semboller Nesneler, istanbul l999, s. 9-10; A. Gölpınarlı, Mevlevllerin onsekiz sayısına kutsiyel izafe ed i ş sebeplerini tefernıaılı bir şekilde izah eder: Mesnevf ve Şerbi, KB Yay., Ankara 2000, ss

12 necip faz ıl dun.ı/rnevleııf şeybi ağa.-ziide mebmed dede ııe kalır; tarikare yeni sülgk etmiş bir can, ilk onsekiz gün üstünde get irdiği elbiseleriyle çalış ı r; hayderi cübbesjnin yakasına, güğüs hizasına!.<adar inen ve istiva denilen iki parmak eninde dokuz veya onsekiz sıra makine dikişi çekilir; tekbir edilen si kk e, Hz. Mevlana'nın sandukası altında onsekiz gün kaldıktan sonra başa giyilir; cezalandırmada bile küsrahın arkasına hafif darbelerle dokuz veya onsekiz değnek vunılurdu."" Hulasa, tarikat içinde sayınm söz konusu olduğu her alanda, bunun dokuz, katlan ve özellikle onsekiz olmasına özen gösterilirdi. Mesnevl'nin yazılış öyküsü şöyle nakledilegelir: Çelebi Hüsame'd-dfn ashabın İlahi-mime-i Hakfm Senafye ve Mantıku 'ttayr- ı Ferfdü 'd-dfn 'Attar'a ve Musfbet-name'sine meyilierin gördü. Hazret-i ılfevtana 'dan der-hiisı itdi ki esrar- ı gazaliyyat çok oldu eger şöyle ki 1/abf-name-i Senaf ya Mantıku 't-tayr tarzında bir manzıtm kitab kılına ta dostlan na yadgtır ola gayet inayetdir. Hazret-i Mevlana fi'l-hdl dülbendinden bir kağıd çıkarıp Çelebi Hüsame'd-dfn 'in eline verdi ol kağıdın içinde ol Mesnevf'den on sekiz beyt yazılmış 'Bi'ş-nev ez ney çün hikayet mf-koned ll Pes süban kütah bdyed ve 's-selam ' lafzına vannca cmdarı sonra Hazret-i Mevlana buyurdu, sizin zamfrinizden bu da 'iyye bu haş urmazeları evvel 'alem-i gaybcien gönle bu ma'na ilm olmuş idi l.>i bu nev' birkitab nazm olınca ve temam-ı ihtimam ile Mesnevfye şurıl ' gösterdiler Bahsedildiği gibi ilk onsekiz beyit, bizzat Hz. Pir'in elinden çıkmıştır. Bu kısım Mesnevi'nin özü, esası kabul edilmiş; geri kalan kısım, onsekiz beytin tefsiri olarak düşünülmüştü r. Bu sebeple onsekiz beyti müstakij bir kısım sayanlar da vardır. "" Mesnevl'nin ilk beytinin, ilk iki beytinin veya ilk dört beytinin şerhine rastlamak ınümkündür: 6 ' Molla Cami, Şerh-i du beytez Mesnevi; 66 Nev'i Yahya Efendi, Şerh-i dü-beyt-i Mesnevi'sinde ilk iki beyti şerhetmişlerilir. 6 ~ Mihalıçh Hacı Muscıfa Efendi'nin de ilk dört beyre şerhi vard ır.' 0 64 N. Fazı ) Duru, MevleufŞiiirleı'in Şiirleı inde Mevlevflik Unsur/an, Yayımlanmaın ış DT, Ank;ır.ı 1999, ss Abdurrahman Cami, N(?(abatı'i ı- Orıs min Hazadi li ı-kuds, ırc. Lf.iınil Çelebi, isıanbull289, s. 'i24; Ahmed Eflakl, Ariflerin Menkıbeleri, çev. Tahsin Yazıcı, MEB Yay., istanbul 1995, ss ; Ahmed Hilmi, Hadikatü'I-Evliyf.i, isı:.ınb\ıl 1318, s. 59; M. Fuaı Köprülü, Türk Edeb iyatında İlk Mııtasavvıjlar. Ankara 1984, s M. Celal D uru, Taribi Simalardan Mevlwi, İst::ınbu l 1952, s Bk. Anıil Çeleh ioğl u. Muhammed iye, "M\ıh tel if Şerlı lere Göre Mesnevl'nin ilk Beytiyle ilgili Düşünce ler, Eski Tı:irk Edebiyatı Üzerine Amştımuıltır, Ankara 1998, s Feyzi H:ılıc ı, "Molla Cami'nin Yeni Bulunan Bir Yazma Eseri Bu Eserde Mesnevi'nin ilk iki ileytinin Şerhi", iü Edb. Fak. Türkiyat Aış Me1'k1ezi, Beşinc-i Milletleı Areısı Türkoloji Kongı esi Tebliğler, İstanbul1988, ss !1. Mehmed Tahir, Osmanlı Müetl(fleri, s Aynı eser, s. 40.

13 162 tasawuf Yaygın bir gelenek olmasa da onsekiz beytin de şerh, tercüme veya nazmen tercüme edildiğ i görülür: İsmail-i Ankaravl (ö. 1041/ 1631), Fatihatü'l-ebyar'da ilk onseki7- beytin ve Mesnevl'de anlaşılması güç bazı kelimelerin şerhini yapmıştır. 7 ' İsmail Hakkı Celvetl (ö. 1725) Rfıhı.ı'J -Mesnevl adını taşıyan iki ciltlik eserinde onsekiz beytin şerhini yapmıştır. n Kerkük Türklerinden HiHis (d. 1797/ö. 1858), Mesnevl'nin onsekiz beyrini Kitabü'l-ma'arif fı şe rh - i Mesneviyyü'l-şerlf acllı risalesinde Farsça nazmen şe rlıetmiştir. 73 Bağdadlı Asım (d. l803/ö.1887)'ın onsekiz beyte yapt.ığı şerh, Dlvan'ının sonunda yer alır. 74 Mehmed Emin, Ravayihü'l-Mesnevi'de onsekiz beyti şerhetmiştir. 7 ; İhsan Mahvl (ö.l936), Mesnevl'nin onsekiz beytini şerh etmiş, fakat bu çalışma yaymlanmamıştır. "' Selçuk Eraydın, onsekiz beyti şerheden son isimler arasında yer alır. n İlk onsekiz beyit nazmen de tercüme edilmiştir: Abdal (Şems)'ın Terceme-i ın e'ani- i hij-deh ebyar- ı şerif- i Mesnev1-i Ma' nevi'si Divan'ında yer alan rnanzum bir çeviridir. 78 Abdullah Öztemiz Hacı t-ahiroğlu, 79 Mehmet Faruk Gürtuncaııo ve Aınil Çelebioğlu da Mesnevl'njn ilk onsekiz beyrini nazrnen tercüme edenlerden bir kaç ıdır. 8 1 Ağa -zade Mehıned n ede'nin ilk onsekiz beyte yapm ış olduğu şerh, dikkar çekecek şek ilde İsma il -i Ankaravl'nin, Fatihu ' l-ebyar 81 'ındaki ilk onsekiz beyit şerhine benzeınekted ir (benzerlikleri n bir kısmı dipnotlarda gösterilmiştir). Her ikisi de aynı asırda yaşamış bu iki.mevlevi müellifin eserlerindeki bu benzeyişi, hatta kimi zaman aynı cümleleri nasıl izah edebiliriz? Ankaravl, eserine önce.mesnevl'nill Arapça dlbikesının şerhi ile başlamış, sonra bazı kelimelerin izahını yapmış ve daha sonm ilk onsekiz beyti sırası ile şerhede rek, altı ciltlik eserinın ilk cildinde yer alan, bazı araştırıcılardan tarafından bağımsız bir eser olarak da kabul edilen Fatihu'l-Ebyar'ı kaleme almıştı r. Ağa-zade, pek mümkündür ki bu eseri okumuş (Ankaravl'den yaklaşık yirmi yıl sonra vefatını gözönünde bulundurarak, Ağa-zade'nin etkilenen kjşi olduğunu söyleyebiliriz); notlar alınış; 71 Erhan Yeri k, ismiiil-i Ankaravf, İstanbul 1992, s A. G ö l pınarlı,,heulana.111üzesi Yazmalar Katalogu IV, Ankara, 1994, s i. Ma hmud Kemal i nal, Son Asır Türk Şairleı'i, istanbul 1988, c. I, s S. Nüı.heı Ergun, Türk Şalı'leri, s A. Gölpınarlı, Meıılc1na Müzesi Yazmalar Katalogıı, s i. Malımed Kemal ina!, a.ge., c. ll ~ Selçuk Er:ıydın, Tasavvufve Tarikat/er. istanbul1994. ss Süleyman Şemsi Dede, 7iJbfiJtü 'l-mesneof 'ala Hubbi'l-Hayderf, istanbul 1305, ss Abdullah ö. Hacıtah iroğlu, Mesııevf-Mevlana, İstanbul 1972, c. 7, s F. Halıcı, B. Gökfiliz, Mevlilnii. Giildestesi, ss Arnil Çdebioğl u, ''Mesnevi'nin lik Onsekiz fleytinin Manzum Tercü mesi". Tüt k Edebiyatı, 1990, S.195, s İsmai l- i Anb r:ı vi, Mesnevf-i Şer[/Şerbi, Matbaa-i Amire, lstıınblıl 1289, c.. r. ss. l-44.

[Đsmail Güleç, Türk Edebiyatında Cezire-i Mesnevî Şerhleri Osmanlı Araştırmaları: The Journal of Ottoman Studies, XXIV (2004), s. 159 179.

[Đsmail Güleç, Türk Edebiyatında Cezire-i Mesnevî Şerhleri Osmanlı Araştırmaları: The Journal of Ottoman Studies, XXIV (2004), s. 159 179. [Đsmail Güleç, Türk Edebiyatında Cezire-i Mesnevî Şerhleri Osmanlı Araştırmaları: The Journal of Ottoman Studies, XXIV (2004), s. 159 179.] Türk Edebiyatında Cezîre-i Mesnevî şerhleri Dr. Đsmail GÜLEÇ

Detaylı

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 251

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 251 TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 251 Avrupa İle Asya Arasında Önemli Bir Geçiş Noktası Gelibolu da Tarîkatlar ve Tekkeler Orders And Dervish Lodges In Gallipoli In The Cross Road Of Europe And Asia Selami

Detaylı

RÛHU L- MESNEVÎ DE MESNEVÎ NİN İLK 18 BEYTİNİN ŞERH YÖNTEMİ Ziya AVŞAR *

RÛHU L- MESNEVÎ DE MESNEVÎ NİN İLK 18 BEYTİNİN ŞERH YÖNTEMİ Ziya AVŞAR * RÛHU L- MESNEVÎ DE MESNEVÎ NİN İLK 18 BEYTİNİN ŞERH YÖNTEMİ Ziya AVŞAR * ÖZET Tasavvuf, çok katmanlı bir bilgi ve yorum kategorilerinden oluşmakla birlikte, genelde ortak bir mecradan akar. Edebiyat ve

Detaylı

İLİM VE KÜLTÜR TARİHİNDE SiVÂSÎLER

İLİM VE KÜLTÜR TARİHİNDE SiVÂSÎLER Sempozyum Koordinatörü Yayına Hazırlayan Bilim Kurulu Yürütme Kurulu Sekreterya : Alim YILDIZ Abdusselam BULUT : Prof.Dr. H.İbrahim DELİCE Prof.Dr. Hüseyin YILMAZ Doç.Dr. Galip YAVUZ Yrd.Doç.Dr. Sadık

Detaylı

SULTÂN VELED VE MA ÂRİF ADLI ESERİ

SULTÂN VELED VE MA ÂRİF ADLI ESERİ , ss. 427-451. KLASİKLERİMİZ - XIX SULTÂN VELED VE MA ÂRİF ADLI ESERİ Hülya KÜÇÜK ** Giriş 1. Sultân Veled, Hayatı ve Eserleri 1.1. Yaşadığı Dönem Sultân Veled in yaşadığı yıllar olan 623/1226-712/1312

Detaylı

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 18 Volume: 4 Issue: 18 Yaz 2011 Summer 2011

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 18 Volume: 4 Issue: 18 Yaz 2011 Summer 2011 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 18 Volume: 4 Issue: 18 Yaz 2011 Summer 2011 18. YÜZYIL TÜRK EDEBİYATINDA İKİ MEVLEVÎ ŞAİRDE MEVLEVÎLİĞİN

Detaylı

AHMED ZİYAÜDDÎN GÜMÜŞHANEVÎ (K.S.) AHMED ZİYÂÜDDÎN GÜMÜŞHÂNEVÎ (K.S.)

AHMED ZİYAÜDDÎN GÜMÜŞHANEVÎ (K.S.) AHMED ZİYÂÜDDÎN GÜMÜŞHÂNEVÎ (K.S.) AHMED ZİYÂÜDDÎN GÜMÜŞHÂNEVÎ (K.S.) 1 KİTAP ADI: AHMED ZİYÂÜDDÎN GÜMÜŞHÂNEVÎ (K.S.) 2.BASKI MART- 2015 EDİTÖR Abdullah Özcan KİTAP TEMİN: GÜYAD Gümüşhane İli ve İlçeleri Kalkındırma Derneği Tlf: 0216 335

Detaylı

ARTUKOĞULLARINDAN CUMHURİYET E KADAR HARPUTLU MÜELLİFLER Yrd. Doç. Dr. Enver DEMİRPOLAT 1

ARTUKOĞULLARINDAN CUMHURİYET E KADAR HARPUTLU MÜELLİFLER Yrd. Doç. Dr. Enver DEMİRPOLAT 1 Fırat Üniversitesi Harput Uygulama ve Araştırma Merkezi Geçmişten Geleceğe Harput Sempozyumu, Elazığ 23-25 Mayıs 2013 667 ARTUKOĞULLARINDAN CUMHURİYET E KADAR HARPUTLU MÜELLİFLER Yrd. Doç. Dr. Enver DEMİRPOLAT

Detaylı

BÂLÎ HAYATI EDEBÎ KİŞİLİĞİ

BÂLÎ HAYATI EDEBÎ KİŞİLİĞİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI ESKİ TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI BÂLÎ HAYATI EDEBÎ KİŞİLİĞİ DÎVÂNININ TENKİTLİ METNİ (İNCELEME-METİN) YÜKSEK LİSANS

Detaylı

T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3363

T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3363 Yard. Doç. Dr. Mustafa Erdoğan 2011 T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3363 KÜLTÜR ESERLERİ 503 Eser Adı: Bursalı Rahmî Dîvânı Şair: Bursalı Rahmî Hazırlayan: Mustafa

Detaylı

Faik ASLAN CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Olarak Hazırlanmıştır. Tez Danışmanı Doç. Dr. Metin BOZKUŞ SİVAS

Faik ASLAN CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Olarak Hazırlanmıştır. Tez Danışmanı Doç. Dr. Metin BOZKUŞ SİVAS HACI BEKTÂŞ-I VELÎ NİN DÜŞÜNCE DÜNYASI Faik ASLAN CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı İslâm Mezhepler

Detaylı

Doç. Dr. Şener DEMİREL

Doç. Dr. Şener DEMİREL Doç. Dr. Şener DEMİREL MEVLÂNÂ'NIN MESNEVÎ'SİNİN TÜRKÇE ŞERHLERİ ÜZERİNE BİR LİTERATÜR ÇALIŞMASI* Bu yazıda Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî'nin dünyaca ünlü eseri Mesnevî'nin Türkçe şerhleri üzerine bir literatür

Detaylı

ilâhiyât İhsan Tamgüney in (Sultan Baba) Hayatı, Kişiliği ve Tasavvuf Anlayışı Vahit Göktaş ISBN 978-605-4696-05-5

ilâhiyât İhsan Tamgüney in (Sultan Baba) Hayatı, Kişiliği ve Tasavvuf Anlayışı Vahit Göktaş ISBN 978-605-4696-05-5 ilâhiyât İhsan Tamgüney in (Sultan Baba) Hayatı, Kişiliği ve Tasavvuf Anlayışı Vahit Göktaş ISBN 978-605-4696-05-5 1. Baskı: Aralık 2013 2. Baskı: Nisan 2014 Sertifika No: 13858 Mizanpaj: Tavoos Sayfa

Detaylı

İLMÎ ŞAHSİYETİ VE İCÂZETNÂMELERİ

İLMÎ ŞAHSİYETİ VE İCÂZETNÂMELERİ BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ NİN İLMÎ ŞAHSİYETİ VE İCÂZETNÂMELERİ Prof. Dr. Ahmed Akgündüz İstanbul - 2013 OSMANLI ARAŞTIRMALARI VAKFI Zeynep Sultan Camii Sok. No: 29 34410 Fâtih/İstanbul Tel: (0212) 513 40

Detaylı

tasavvuf İlrrli ve Akademik Araştırma Dergisi

tasavvuf İlrrli ve Akademik Araştırma Dergisi tasavvuf İlrrli ve Akademik Araştırma Dergisi Ankara 2004 Klasikle rimiz/xl ('Avarifü~l-Ma (arif, Ebu Hafs Şihabuddin Ömer es -Sühreverdi (539/ 1144-632/ 1234) Ethem CEBECİOGLU Prof. Dr., Ankara ü. ilahiyat

Detaylı

EDİRNELİ KÂMÎ DÎVÂNI

EDİRNELİ KÂMÎ DÎVÂNI EDİRNELİ KÂMÎ VE DÎVÂNI Hazırlayan Yrd. Doç. Dr. Gülgün Erişen YAZICI 1 ÖZ GEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Dr. Gülgün Yazıcı, Antakya da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Ankara da tamamladı. Ankara Üniversitesi,

Detaylı

Tarihte Bir Aydın Tarikatı Zeynîler

Tarihte Bir Aydın Tarikatı Zeynîler Tarihte Bir Aydın Tarikatı Zeynîler DOÇ. DR. REŞAT ÖNGÖREN insan yayınları: 381 irfan ve tasavvuf dizisi: 49 birinci baskı: istanbul, ekim 2003 isbn 975-574-374-X tarihte bir aydın tarikatı zeynîler doç.

Detaylı

AZÎZ MAHMÛD HÜDÂYÎ DÎVÂN-I İLÂHÎYÂT

AZÎZ MAHMÛD HÜDÂYÎ DÎVÂN-I İLÂHÎYÂT AZÎZ MAHMÛD HÜDÂYÎ DÎVÂN-I İLÂHÎYÂT I Kitabevi AZÎZ MAHMÛD HÜDÂYÎ DÎVÂN-I İLÂHÎYÂT Tıpkıbasım ve çeviri Hazırlayanlar Dr. Mustafa Tatcı Dr. Musa Yıldız III ÖN SÖZ Celvetî tarîkinin Pîri Azîz Mahmûd Hüdâyî

Detaylı

Ulu lar, Ajans-Türk Matbaacılık Sanayii A.Ş., Ankara trz, 121. 5

Ulu lar, Ajans-Türk Matbaacılık Sanayii A.Ş., Ankara trz, 121. 5 VÎRANÎ BABA NIN FAKR-NÂMESİNDE TASAVVUFÎ UNSURLAR Mehmet ATALAN * Vîrânî hakkında şimdiye kadar herhangi bir kaynakta fazla bir bilgiye ulaşılamamıştır. Bundan dolayıdır ki, oldukça önemli görülen bu ozanın

Detaylı

TÜRKİSTANIN IŞIĞI NECMEDDİN-İ KÜBRÂ

TÜRKİSTANIN IŞIĞI NECMEDDİN-İ KÜBRÂ Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi: Gönül Sultanları Buluşması Mustafa KARA KARA, Mustafa (2014). Türkistanın Işığı Necmeddin-i Kübrâ. Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi: Gönül Sultanları Buluşması. 26-28 Mayıs

Detaylı

Eda TOK ** XVII. Yüzyıl Mevlevî Şairlerin Şiirlerinde Semâ. Makale geliş tarihi: 17. 07. 2014 Makale kabul tarihi: 03.10. 2014

Eda TOK ** XVII. Yüzyıl Mevlevî Şairlerin Şiirlerinde Semâ. Makale geliş tarihi: 17. 07. 2014 Makale kabul tarihi: 03.10. 2014 XVII. Yüzyıl Mevlevî Şairlerin Şiirlerinde Semâ XVII. YÜZYIL MEVLEVÎ ŞAİRLERİN ŞİİRLERİNDE SEMÂ * Sema Among XVII TH Century Mevlevi Poets Poetry Eda TOK ** ÖZET Türk İslam medeniyetinin yetiştirdiği en

Detaylı

Hakikatları araştırıp onlara bürünmek isteyenlere yadigarımdır. Muhammed Nurullah Seyda

Hakikatları araştırıp onlara bürünmek isteyenlere yadigarımdır. Muhammed Nurullah Seyda Hakikatları araştırıp onlara bürünmek isteyenlere yadigarımdır. Muhammed Nurullah Seyda Kapak Tasarım İsa AKALIN Baskı - Cilt Mega Basım ISBN No 978-605-87260-0-0 Elvan Ajans Osmanbey Cd. Spor Sk. No.8

Detaylı

Bu Kitap MARAŞ DENT Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği nin Bir Kültür Hizmetidir UKDE.

Bu Kitap MARAŞ DENT Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği nin Bir Kültür Hizmetidir UKDE. Bu Kitap MARAŞ DENT Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği nin Bir Kültür Hizmetidir UKDE. 1 UKDE KİTAPLIĞI: 119 MARAŞ KÜLTÜRÜ EDEBİYAT SERİSİ: 37 Editör: Yaşar ALPARSLAN Serdar YAKAR Baskı Cilt: ÖNCÜ BASIMEVİ

Detaylı

KLASİK EDEBİYATIMIZDA MANZUM HADİS TERCÜMELERİ VE NECİP FAZIL'IN 101 HADİS TERCÜMESİ

KLASİK EDEBİYATIMIZDA MANZUM HADİS TERCÜMELERİ VE NECİP FAZIL'IN 101 HADİS TERCÜMESİ KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 221 KLASİK EDEBİYATIMIZDA MANZUM HADİS TERCÜMELERİ VE NECİP FAZIL'IN 101 HADİS TERCÜMESİ Dr. Alim Yıldız* Klasik edebiyatımızın kaynağı dindir. Şairlerimiz, dînî her konuda eser

Detaylı

Yavuz Sultan Selim in Emriyle Hazırlanan İBN ARABÎ MÜDAFAASI

Yavuz Sultan Selim in Emriyle Hazırlanan İBN ARABÎ MÜDAFAASI Yavuz Sultan Selim in Emriyle Hazırlanan İBN ARABÎ MÜDAFAASI Şeyh Mekkı /Ahmed Neylı Yavuz Sultan Selim in Emriyle Hazırlanan İBN ARABÎ MÜDAFAASI I lk Harf Yayınevi, 2011 Kitabın tu m yayın hakları "I

Detaylı

geçen Heptaskal on Limanı'nın(-+) da burada bulunduğu sanılıyor. Büyük olasılıkla

geçen Heptaskal on Limanı'nın(-+) da burada bulunduğu sanılıyor. Büyük olasılıkla YENİÇERİLİGİN KALDIRDMASI 476 Yak'a-i Hayriye(-+) olarak adlandırılan bu olay, Istanbul halkının katılımıyla yeniçerilerin ortadan kaldırılması şeklinde anlatılır. Tam bu noktada sorulması gereken soruyu,!stanbul

Detaylı

18 19. YÜZYILLARDA KIZILDELİ BEKTAŞİ OCAĞI

18 19. YÜZYILLARDA KIZILDELİ BEKTAŞİ OCAĞI 18-19. YÜZYILLARDA KIZILDELİ BEKTAŞİ OCAĞI 18 19. YÜZYILLARDA KIZILDELİ BEKTAŞİ OCAĞI KIZILDELI BEKTASHI ASSOCIATION IN 18-19 CENTURY A.Yılmaz Soyyer 1 ÖZET Kızıldeli Bektaşi Ocağı geleneksel Bektaşi tasavvuf

Detaylı

ÂŞIK ÇELEBİ, Seyyid Pir Mehemmed b. Ali (d.926/1520-ö.979/1572) divan şairi ve yazarı

ÂŞIK ÇELEBİ, Seyyid Pir Mehemmed b. Ali (d.926/1520-ö.979/1572) divan şairi ve yazarı ÂŞIK ÇELEBİ, Seyyid Pir Mehemmed b. Ali (d.926/1520-ö.979/1572) divan şairi ve yazarı Asıl adı Pîr Mehmed olup namı es-seyyid Pîr Mehmed bin Çelebi dir. Doğumuna babası Seyyid Alî nin düşürdüğü feyz-i

Detaylı

Bahariye Mevlevîhanesi

Bahariye Mevlevîhanesi Bahariye Mevlevîhanesi Bahariye Mevlevîhanesi 20-1 Bahariye Mevlevîhanesi nin binalarının 1933 teki durumları: soldan sağa doğru selâmlık, semahane-türbe ve harem binalarının Haliç ten görünüşü. Encümen

Detaylı

Mehmed Zahid Kotku. Nefsin Terbiyesi. Vuslat: 6. Tasavvuf-Hikemiyat Serisi: 6. Isbn 978-605-61107-6-4. Basım Tarihi Şubat 2010.

Mehmed Zahid Kotku. Nefsin Terbiyesi. Vuslat: 6. Tasavvuf-Hikemiyat Serisi: 6. Isbn 978-605-61107-6-4. Basım Tarihi Şubat 2010. EDEP YA HU! Mehmed Zahid Kotku Nefsin Terbiyesi Vuslat: 6 Tasavvuf-Hikemiyat Serisi: 6 Isbn 978-605-61107-6-4 Basım Tarihi Şubat 2010 Baskı / Cilt Metkan Matbaası Merkezefendi Mh. Yılanlı Ayazma Sk. Örme

Detaylı