.. [Lai LT E- >tell- 7

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ".. [Lai LT E- >tell- 7"

Transkript

1 .. [Lai LT E- >tell- 7

2 3-4 1 Yeni Adli Yı la Merhaba / Av. Özdemir Özok 5 Adalet Bakanl ığı na Te ş ekkür 6 Tekirdağ Barosunun Başar ı s ı Barohan 'i A ş k ın Stajyer Avukat Kredi Al ıyor lav. Erkin Kaya Avrupa Birliği Toplant ı s ı TBB Heyetinin Brüksel ve Strazburg İ nceleme Gezisinden Avrupa Parlementosu Bakanlar Konseyi... /Av. Özcan Çine "Yasa" Hukuk Dergisinden Bas ı nda Türkiye Barolar Birli ğ i lmtiyaz Sahibi: Av. Özdemir ÖzokT.B.B. Başkanı Tel: / Yay ın Yönetmeni: Recep Güvelioğlu Tel: Grafik Tasarım: Çiğdem Erdinç Tasanm Ofisi Tel: Bülten Sokak 34/ Kavakl ıdere / Ankara Renk Ayrımı : Sistem Bask ı: Şen Matbaas ı Tel: Yaz ışma Adresi: Türkiye Barolar Birli ğ i Karanfil Sokak 5/64 K ı z ı lay / A ı kara et TÜRKIYE BAROLAR B İ RL İĞİ YAYIN 0RGAN ı D1R. AYDA B İ R YAY- ı NLAN ı R. PARAYLA SATILMAZ.

3 $71> Al Değerli meslekta ş iarı m, Temmuz ve A ğustos ayları nda Adli tatil nedeniyle, bültenimizin yay ı nlanmas ı na ara verdik ve Eylül ay ıyla birlikte yeniden yay ı n ı m ıza baş lad ı k. Yeni adli y ı la merhaba derken, tüm meslektaşları ma başan ve sağ l ı kiar getirmesini diliyorum. Geçen bu süre içinde yurt içinde ve yurt d ışı nda toplant ı ve inceleme gezilerine kat ı larak Türkiye Barolar Birliği temsil edilmi ştir. Baro Başkanlan ile Türkiye Barolar Birli ği yönetim, disiplin ve denetim kuru İ lanndan olu şan 30 ki şilik bir grupla Temmuz tarihleri aras ı nda Strazburg ve Brüksel'de inceleme gezisi düzenlenmi ş, 9 Ağustos'ta İ nsan Hakları Merkezi sorumlusu Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ile birlikte D ış i ş leri Bakan ı Say ı n Ş ükrü Sina Gürelin ba şkanl ığı n ı yapt ığı toplant ıya kat ılarak AB - Türkiye ili şkilerinde Türkıye Barolar Birliği'nin çal ışmaları hakkı nda bilgi sunulmu ş, 4-5 Eylül günleri Brüksel'de Avrupa Barolar Birli ğinin dönem toplant ı s ı na Türkiye Barolar Birli ğ i temsilcisi Avukat Belk ı s Baysal kat ı lm ış ve birliğin görü şlerini iletmi ştir. Yine Eylül günleri Avrupa insan Haklan Mahkemesi tarafı ndan Yarg ıtay, Dan ıştay ve Anayasa Mahkemeleri Ba ş kanları ile birlikte Strazburg' a yap ı lan çağrı nedeniyle diğer ba şkanlar temsilci gönderdiği için ben de Say ı n Prof. Dr. Ibrahim Kaboğlu'ndan çok önemli olan bu toplant ıya katı lmas ı n ı nca ettim Eylül günlerinde Güneydoğu Avrupa ve Balkanlar Hukukçular Birli ği kurulu ş toplant ı s ı için Türkiye Barolar Birli ği Genel Sekreteri Av. Şahin Mengü Yunanistan' ı n Kastoria kentine giderek toplant ı lara kat ı lm ış ve icra Komitesine seçilmi ştir. Yurt d ışı ili şkilerde Türkiye Baro Birli ği'ni en iyi şekilde temsil eden ve dönü ş lerinde yap ı lan toplant ı larla ilgili ayr ı nt ı l ı rapor veren say ı n meslektaş ları ma teşekkür ediyorum. Yurt d ışı mesleki temaslar yan ı nda yurt içinde de barolar ı m ızla ili şkilerimiz sürdürülmü ş, özellikle çe ş itli barolarım ızda meslektaşlar ı m ıza yap ı lan sald ı rı lar sonras ı, baro başkanları m ız ve sald ı rıya u ğrayan meslektaş ları m ıza ula şı lm ışt ı r. Çok mutlu bir olay nedeniyle de Eylül günleri Tekirda ğ Barosu ziyaret edilmi ştir. Tekirdağ Barosu'ndaki meslektaşları m ız ı n kurduğu ve Baronun da üyesi bulundu ğu kooperatif, olağanüstü bir performansla kent merkezinde "BAROHAN" ismi verilen eseri yaratm ıştı r. Aç ı l ışı tarafı mdan yapilan ve mesleki dayan ışman ı n ürünü olan bu eser tüm Barolanm ıza örnek olacak niteliktedir. Yarg ıtay Başkanl ığı 'na seçilen Say ın Eraslan Özkaya yaptığı m ız kutlama ziyareti sonras ı Türkiye Barolar Birli ği Başkanl ığı 'n ı ziyaret ederek, Barolar ve Barolar B ı rli ğimizin gösterdiği duyarl ı l ığa teşekkür etmi ş ve bundan böyle, Türkiye

4 Barolar Birli ği ile Yargıtay' ı n daha s ıkı işbirliği ve dayan ışma içinde olmas ı gerektiğini vurgulam ıştı r. Seçimler nedeniyle Adalet Bakanl ığı na atanan Say ı n Prof. Dr. Aysel Çelikel tarafım ızdan ziyaret edilerek, kendisine ba şan dileklerimiz iletilmi ştir. Say ı n Bakan da Türkiye Barolar Birli ğini ziyaret etmi ş ve iletti ğimiz sorunların takipçisi olaca ğı n ı bildirerek, öncelikle Adliye binalanndak ı baro odaları ndan elektrik, su ve yak ıt giderlerinin al ı nmas ı na ili ş kin Adalet Bakanl ığı genelgesini kald ı racağı n ı bildirmi ş ve bilindi ği gibi bir süre sonra bu genelgeyi i şlemden kald ı rm ışt ı r. Yine Sayı n Bakan cezaevlerinde avukatlara yönelik haks ız işlem ve uygulamaları n iyileştirilmesi ıçin gerekli düzenlemelerin yap ılacağı n ı da bildirmi ştir. Say ı n Bakan'a yarg ı n ı n bir parças ı olan savunmaya gösterdi ği yak ı n ilgi ve duyarl ı l ı ktan dolay ı teşekkür ederiz. Insan Haklar ı ndan Sorumlu Devlet Bakan ı olarak atanan Say ı n Ali Do ğan ziyaret edilmi ş ve Türkiye'deki İ nsan Hakları uygulamaları nda görülen olumsuzluklar hakk ı nda bilgi sunulmu ştur. Say ı n Bakan bu konulara gerekli duyarl ı l ığı göstereceğini ve çok yak ı n b ı r sürede Türkiye Barolar Birli ği'ni ziyaret ederek mü şterek bir bas ı n toplant ı s ı yapmak istedi ğini iletmi ştir. 6 Eylül 2002 günü Yarg ıtay' da yap ı lan "Adli Y ı l' aç ı l ış töreninde Say ı n Yarg ıtay Ba şkan ı ile birlikte aç ış konu ş mas ı yap ı lm ış, konu şma metni sizlere iletilmi ştir. Yo ğun sorunlarla kar şı karşıya olan mesleğimiz ve meslekta şları m ız ı n s ı k ı nt ı ları belirli bir süre içinde dile getirilmeye çal ışı 1m ışt ı r. Yeni adli y ı l ı n sorunsuz geçmesi dile ğiyle sevgi ve sayg ı lar ı m ı sunar ı m. Avukat Özdemir ÖZOK Türkiye Barolar Birliği Başkanı

5 T.C. ADALET BAKANLI Ğ I idari ve Mali i ş ler Dairesi Ba ş kanl ığı Say ı : B İM İ /o I0 Konu: Barolar ı n ve avukat odalar ı n ın elektrik, yakıt ve temizlik giderleri. A N K A R A CUMHURİYET BA ŞSAVCILİĞ INA BAŞ KANLI ĞINA İ LG İ : a) gün ve B İM İ /52-28 say ı l ı Genelge. b) gün ve B.03.0.IM İ /33-60 say ı l ı Genelge 1136 say ı l ı Avukatl ık Kanunu'nun 1 ve 2'nci maddelerinde belirtildi ği üzere, hukuki mesele ve anla şmazhklann adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesi ve hukuk kurallar ının tam olarak uygulanmas ı hususunda yarg ın ın bir unsuru olarak kamu hizmeti veren avukatlara ve ba ğ l ı bulunduklar ı meslek kurulu şu olan barolara, bu görevlerinin yerine getirilnıesinde yard ımc ı olmak amac ıyla ayn ı Kanunun 50nci maddesi gereğince imkanlar ölçüsünde adliyelerde yer tahsisi konusunda Bakanl ığı rn ızca azami hassasiyet gösterilmektedir. İ tgi (a) ve (b) genelgelerle. adalet hizmetlerinin müstakil ve kiral ık hinalarda yerine getirildi ğ i yerlerde faaliyet gösteren barolar ı n ve avukat odalar ı nu ı bu faaliyetleri s ı rasinda elektrik, su, ı s ınma ve temizlik- ihtiyaçları için gerekli olan ttiketi.m giderlerine, kendilerine isabet eden pay oranlar ında kat ı lmalar ı düzenlenmi şti. Ancak sözkonusu genelgelerin yürürlü ğe girmesinden sonra, genelgeler kapsam ına giren adliye binalar ı ile ilgili olarak Bakan İığı m ıza ulaşan bilgilerden; birçok--adliye binas ı nda barolar ın elektrik, -su ve ı s ınma giderlerinden kendi paylar ına düşen miktarın tespitini sağlamak amac ı yla yapt ır ı lacak tadilat ve yeni tesisat dö şenmesi i şlemlerinin maliyetinin yüksek oldu ğu, baz ı adliye binalarında ise mimari özellikleri itibariyle bu i şlemlerin gerçekle ştirilemeyece ği 'belirlenmi ştir. Konunun yeniden de ğerlendirmesi sonucunda ilgi genelgeler ile ulaşılmak istenen kamu harcamalarında tasarruf sa ğlanmas ı ve bu gibi giderlerin Bakanli ğı.rn ı z btftçesirdeki yükünü azalt ı lmas ı amaçları na ulaşı lamayaca ğı anla şı lm ış olup, bu nedenle ilgi (a) ve (b) genelgeler yürürlükten kald ırı lm ıştır. Bilgi edinilmesini ve yarg ı binalann ın ı s ı nma, elektrik ve su giderlerinin yürürlükten kald ır ı lan genelgelerden önce uygulanan esaslara gö r e karşı lanmas ın ı rica ederim. Prof. Dr. Aysel ÇEL İ KEL BAKAN

6 / oe 500^ 4 lord 't J.i ii 6 - mmmmmm--mw

7 Av. Erkin Kaya Türkiye Barolar Birliği Saymanı tarihinde yürürlü ğe giren Türkiye Barolar Birliği Staj Kredi Yönetmeliğine istinaden Ol tarihinden itibaren staj kredisi verilmeye ba şlanm ıştı r. Kaynağı n ı vekalet pulu gelirlerinden alan staj kredisi, 2002 y ı l ı için ayl ı k 100 milyon TL olarak saptanm ış olup staj süresince; her isteyene belgeleri eksiksiz olmak ko ş uluyla verilmekte, bankada açtı rı lan hesaptan; ATM kartları ile çekilmektedir. Kredi borcu; staj bitim tarihini takip eden 24 ay sonra muaccel olmakta; bu tarihten önce kredi borcunun ödenmesi halinde herhangi bir faiz de uygulanmamaktad ı r. Bu tarihten sonra geri ödemenin yap ı lmas ı halinde; bir defaya mahsus olmak üzere %30 faiz uygulanarak toplam borç miktar ı bulunmaktad ı r. Bu borca; baş kaca bir faiz uygulanmadan; ald ığı kredi, ay say ı s ı na bölünerek; taksitlendirilmektedir tarihine kadar 1985 stajyer avukata staj kredisi verilmi ştir. Verilen kredi tutar ı TL's ıd ı r. Barolar ı n; staj kredi adetleri ve ödenen toplam kredi miktarlar ı aşağı da bilgilerinize sunulmu ştur. Türkiye Barolar Birliği Staj Kredi Çize!gesi Tarih Stajyer Adedi Baro ismi Kredi Tutarı Stajyer Adedi Baro İ smi Kredi Tutarı 66 Adana Burdur Ad ıyaman Bursa Afyon Çanakkale Ağr ı Çank ır ı Amasya Çorum Ankara Denizli Antalya Diyarbak ır Artvin Edirne Ayd ı n Elaz ığ Bal ıkesir Erzincan Bilecik 0 7 Erzurum Bingöl ' Eski şehir Bolu 0/ 43 Gaziantep ı

8 Türkiye Bjrolar BirIii Staj Kredi Çizelgesi Tarih Ol Stajyer Adedi Baro ismi Kredi Tutarı Stajyer Adedi Baro Ismi Kredi Tutarı 9 Giresun Siirt Gümü şhane Sinop Hatay Sivas Isparta Tekirdağ Il Içel Tokat Istanbul Trabzon Izmir Tunceli 0 3 Kars Şanl ıurfa Kastamonu U şak Kayseri Van K ırklareli Yozgat Kir şehir Zonguldak Kocaeli Il Aksaray Konya Karaman Kütahya K ı r ı kkale Malatya Batman Il Manisa Bart ı n Il Kahramanmara ş Iğd ı r 0 5 Mardin Yalova 0 Il Muğla Karbük Nevşehir Osmaniye Niğde Düzce Ordu TOPLAM Rize Sakarya Samsun

9 Türkiye Barolar Birli ği Insan Haklar ı Araştı rma ve Uygulama Merkezi'nce 2003 Nisan ay ı nda "Avrupa Birliği Siyasal Yap ı ve Insan Haklar ı" konulu bir uluslararas ı toplant ı düzenlenecektir. Toplant ı ile ilgili diğer ayr ı ntı lar ve kat ı l ı mc ı lar ı n adlar ı bültenimizin daha sonraki say ı lar ı nda verilecek olup konunun son derece önemli olmas ı bak ım ından toplant ın ın taslak program ı aşağı da sunulmu ştur. TASLAK PROJE: AVRUPA B İ RL İĞİ TOPLANTISI Ankara, Nisan KONU SIYASAL YAPI ve İ NSAN HAKLARI Il KAPSAM t Avrupa Birliği 'ne aday ülkeler ve üye devletler ili AMAÇ : Avrupa Birliği'ne üyelik kriterleri bak ı m ı ndan aday ülkelerin durumunu bilimsel bilgi temelinde birbiriyle kar şı laştırmak; aday devletlerin durumlar ıyla üye devletleri karşı laşt ırmak;avrupa uluslar ıyla halkların ın birbirlerini daha yak ından tan ımalar ına katkıda bulunmak. IV B İ LD İ R İ KONULARI: 1) DEVLET, DEMOKRASI VE HUKUK A) Egemenlik Anlayışı 8) Demokratik Kurumlar C) Devlet Biçimi (Erkler ayr ı l ığı, Merkezi Yönetim, Yerel Yönetimler) D) Yarg ı n ı n İşleyi şi ve Hukukun Etkililiğ i 2) İ NSAN HAKLARI A) Hak ve Özgürlükler Rejimi a)s ı n ı rlama ve Güvence Ölçütleri b) İ nsan Haklar ı n ı Koruma Kurumlar ı c) E ş itlik B) Ba ş l ıca Haklar ve Özgürlükler a)düş ünce ve İfade Özgürlüğü b) Dernekler ve Toplanma Özgürlüğü c)siyasal Partiler d) Sosyal Haklar e) Kültürel Haklar 1) Çevre Hakkı g) Iktisadi Özgürlükler C) y ı llarda gerçekle ştirilen anayasal reformlar

10 V YÖNTEM : Hazırl ık Çal ışmalar ı ve Avrupa Konvansiyonunun etkisi. Ulusal Raporlar ve Genel Raporlar (bildiriler) olmak üzere iki a şamada gerçekle ştirilecektir. 1)Ulusal Raporlar: Avrupa Birliği 'ne aday her devletten bir uzman, bildiri konular ı n ı içeren bir ulusal rapor haz ı rlayacakt ı r. Ulusal raporda 15 baş l ı k ayr ı ayrı incelenecek, her konuya ortalama bir sayfa ayr ı lacak, her konu, anayasal ve yasal aç ıdan, yarg ı kararlar ı ve uygulama bakı m ından incelenecektir. Ulusal raporlar düzenleme komitesine 31 Aral ı k 2002 tarihine kadar ula şacaktı r. 2) Genel Raporlar( Bildiriler): Her ulusal rapor, bildiri konular ına göre Avrupa Birliğine üye devletlerdeki 15 uzmana Ocak 2003'te gönderilecektir. Ulusal raporlar ın içerdiği her baş l ık bir kar şı laşt ı rmal ı raporun konusunu oluşturacakt ı r. Böylece Avrupa Birli ği aday ı 13 ülkenin 15 başl ı k alt ı nda toplanan konulara ili şkin durumu üzerinde kar şı laşt ırmal ı bir tablo ortaya ç ıkm ış olacakt ı r. Genel raporlar, çerçeve olarak aday ülkelerin sağlad ı klar ı verilere dayanacak; ancak Avrupa Birli ği üyesi devletlerdeki geli şmeleri de elden geldi ğince i şleyeceklerdir. Vi TOPLANTININ OLU ŞUMU: Bilimsel Toplantı da Usul Toplantıda her baş l ığa ilişkin bir oturum yap ı lacak; oturumda sadece genel raporlar sunulacak. Ulusal raporlar sunulmayacakt ır, ancak her oturumda tart ışmaya geni ş yer ayr ılacağı ndan her ulusal raportör her an tartışmaya katı labilecektir. Toplant ı n ı n son yar ı m günü panel ya da yuvarlak masa şeklinde değerlendirmeye ayr ı lacakt ı r. Bütün raporlar ve tartışmalar, Türkiye Barolar Birli ği tarafı ndan kitap olarak yay ı nlanacaktı r.

11 LI heyetinin rüas Avrupa Birliği Türkiye delegasyonunda brifing 1 t N r Odül töreni

12 - -, - Heide!berg'de 1. Amsterdam, otelin önünd

13 ;j1 JLi '! W! İ a ii Strasbourg'da kana! gezisi IC Amsterdam hatırasi

14 Avrupa Parlementosu'nda aç ıklama yapılıyor Büyükelçilikte CCBE yetkilileriyle

15 Avrupa Parlementosu binasında brifing il r Itre (Brüksel) cezaevi

16 Avrupa Konseyi binas ı önünde 'I ' ı.2 : -:

17 Brüksel Adliye Sarayı önünde t 1M 1 4 Brüksel Nova Otel önünde

18 "Avrupa Padementosu Bakanlar Konseyi Yöner R!5\ içrn Tiirl<ivp'rlel<i Avukati!k M Av. Özcon Ç!NE Avrupa Birli ği'ne giri ş sürecinde Türk Hukukunun Avrupa Birli ği Hukukuna Uyumu için yap ı lan çal ışmalar aç ı s ı ndan avukatl ık faaliyetlerinin liberalleştirilmesine bakacak olursak bu konudaki Avrupa Birliği mevzuatı nda 22 Mart 1977 tarihli ve 77/249 say ı l ı "Hukukçulara Hizmet Sunma Özgürlü ğünün Etkili Bir Şekilde Kullan ı lması nı n Sağlanması Hakkı n- da Bakanlar Konseyi Yönergesi" ile 16 Şubat 1998 Tarihli ve 98/5 say ı l ı "Hukukçuluk Mesleğinin Ehliyet Belgelerinin Al ı nd ığı Üye Devlet D ışı ndaki Bir Üye Devlette Sürekli Bir Şekilde icra Edilmesinin Sağlanması Hakkındaki Bakanlar Kurulu Yönergesi" bulunmaktad ı r Burada dikkat çeken husus 1977 tarihinde toplulu ğun hizmetlerin serbest dola şı m ı konusunda çıkardığı yönergedeki tavrının 1998 yı lına gelindiğinde daha liberalize edilmi ş şekilde tekrar düzenlenmesi ve s ı n ı rları n bu zaman sürecinde nas ı l eridiğinin gözlemlenebilmesidir. Türkiye'nin AB'ne tam üye olacağı, tarihe kadar yönerge hükümlerinin Türk Hukukuna uygun bir şekilde dahil edilmesi zorunludur. Avukathk hizmeti ile ilgili Türk mevzuat ı na bakt ığı m ızda 4667 say ı l ı yasa ile de ğ i ş ik Il 36 say ı l ı Avukatl ı k Kanunu ve bu kanuna uygun olarak ç ı kar ı lm ış Avukatl ı k Kanunu Yönetmeli ği bulunmaktad ı r. Avukatl ık Kanununun "Avukatl ığın mahiyeti" başl ığın ı ta şıyan 1. maddede de aç ı kland ığı gibi "Avukatl ı k kamu hizmeti ve serbest bir meslektir" Kamu hizmeti niteliğinden dolayı uyum sürecinde bu konudaki yap ılacak düzenlemelerde daha dikkatli olmak gerekmektedir. Türk mevzuatı na göre: 1- Türkiyede avukatl ığa kabul şartlar ı Avukatl ı k Kanununun 3. maddesinde düzenlenmi ştir An ı lan üçüncü madde de; "Avukatl ı k mesleğine kabul edilebilmek için: a)türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, b)türk hukuk fakültelerinden birinden mezun olmak veya yabanc ı memleket hukuk fakültesinden mezun olup da Türkiye hukuk fakülteleri programlar ı na göre noksan kalan derslerden ba şar ı l ı s ınav vermi ş bulunmak, c) Avukatl ı k staj ı n ı tamamlayarak staj bitim belgesi alm ış bulunmak, d) (Ek: /3 md.) Avukatl ı k sı navı nı başarm ış olmak, e) Levhas ı na yaz ı lmak istenen baro bölgesinde ikametgah ı bulunmak, f) Bu kanuna göre avukatl ığa engel bir hali olmamak gerekir." Denilmi ştir. 2- Kanunun 35. maddesinde; "Kanun i ş lerinde ve hukuki meselelerde mütalaa vermek, mahkeme, hakem veya yargı yetkisini haiz bulunan diğer organlar huzurunda gerçek ve tüzel ki ş ilere ait haklar ı dava etmek ve savunmak, adli i şlemleri takip etmek, bu işlere ait bütün evrakı düzenlemek, yaln ız baroda yazı l ı avukatlara aittir. Baroda yaz ı l ı avukatlar birinci fı kradakiler dışı nda kalan resmi dairelerdeki bütün işleri de takip edebilirler." Denilmektedir nc ı madde de; "Her avukat, bölgesi içinde sürekli olarak avukatl ık edeceği yerin baro levhas ı na yaz ı lmakla yükümlüdür. Bir baro levhas ı na yaz ılm ış olan avukat, sürekli olmamak şartıyla, memleketin her yerinde avukatl ık yapmaya yetkilidir." denilerek

19 her avukatın baroya yazılma yükümlülüğünde olduğu belirtilmi ştir günü yürürlüğe giren 1136 say ı l ı Avukatl ık Kanununu değiştiren 4667 say ı l ı kanunun 30 ncu maddesi ile yabanc ı avukatlar konusunda bir istisna getirilmi ş, 44. maddede yap ı lan düzenleme ile; "...Yabanc ı sermayeyi te şvik mevzuat ı çerçevesinde Türkiye'de faaliyet göstermek isteyen yabanc ı avukatl ı k ortakl ı klar. bu Kanuna ve avukatl ı k ortakl ığı düzenlemesine uygun olarak kurulmak koşulu ile, yaln ızca yabanc ı hukuklar ve milletleraras ı hukuk konular ı nda dan ışmanl ık hizmeti verebilirler. Bu s ı n ı rlama yabanc ı avukatl ı k ortakl ığı nda çal ış an Türkiye Cumhuriyeti vatanda şı ya da yabanc ı avukatlar ı da kapsar. Bu nev'i avukatl ı k ortakl ı klar ı için ortaklar ı n baroya kay ıtl ı olmas ı şart ı aranmaz. Bu kural ın uygulanmas ı mütekabiliyet esas ı na bağl ıd ı r..." Denilmi ştir. Avukatl ı k Kanununda yap ı lan bu son değ i şiklikle (98/5) say ı l ı yönergedeki baz ı hükümlerle k ısmen de olsa bir paralellik sa ğlanm ışt ı r. AB üyesi ülkelerde ve AB'ne aday ülkelerde -yarg ı usulleri d ışında- mesleki yeterliliğin kazan ı lmas ı ve mesleki hizmetin verilmesinde, birbirinden farkl ı uygulamalar bulunmaktad ı r. Bu farkl ı l ı klar ı 4 ana baş l ı k halinde toplayabiliriz; 1-Hukuk (lisans) öğretim ve eğitiminde farkl ı l ı k 2-Mesleki ehliyetin kazan ı lmas ı nda -staj-s ınav, k ıdem vb- farkl ı l ı k 3- Mesleki yetkilerde farkl ı l ık (avukatl ı k hizmetinin ifas ında duru ş ma/haz ı rl ı k avukatl ığı farkl ı l ı klar ı, noterlere ait baz ı yetkilerin Avukatlar taraf ı ndan kullan ı lmas ı gibi) 4 - Meslek Kurallar ı nda farkl ı l ı k Bu farkl ı l ı klar asgari düzeye indirilmeden, belirli bir standartla ş maya gidilmeden mesleki niteliklerin karşı l ıkl ı tan ınmas ı oldukça güçtür. Bu durum AB'ne adayl ı k sürecinde olan Türkiye için daha büyük önem taşımaktad ı r. Türkiye'nin AB'ne giri ş sürecinde yaptığı çal ışmalar çerçevesinde yönerge hükümlerinin Türk Hukuku'na dahil edilmesi bunun için de öncelikle Avukatl ı k Kanununda bazı değişikliklerin yapı lması gerekmektedir. Avukatl ık Kanunu ve yönetmeliklerde yap ılacak değişikliklerin dışı nda diğer mevzuatta da (başta yarg ı lamaya il ış kin usul kanunları olmak üzere) konu ile ilgili değiş ikliklere gidilmesi gerekebilecektir. Yargı sistemimizde bu değ iş ikliklerin yapılmasına olanak sağlayacak tedbirlerin al ı nmas ı Türk Avukatların ın da bu deği şiklikler sonucunda ortaya ç ıkan yap ıda mesleklerini ifa için haz ı r olmalar ı için gereken tedbirlerin al ı nmas ı, hukuk fakültelerindeki eğitim ve öğretimde de bazı değişikliklere gidilmesi zorunludur. Bütün bu alt yap ı çal ış malar ı uzunca bir zaman ve çaba gerektirecektir. Türkiye'nin AB ile henüz müzakerelere baş lamad ığı da dikkate al ın ırsa yeterli zamana sahip olundu ğu söylenebilir. Birliğimiz AB Üyesi ve aday ülke durumunda olan ülkelerin hukuk kurulu ş lar ı, akademik kurumlar ı ve Barolar ı ile hukuk öğretimi ve hukukçu e ğitimi, "mesleki niteliklerin karşı lıklı tanınması" konularında daha s ık görüş al ışverişinde bulunmay ı istemektedir. Birliğimiz son zamanlarda bu çal ışmalarla ilgili olarak d ış temaslara h ız vermi ştir.

20 TÜRKIYE BAROLAR BIRL İĞİ Asl ı nda bu hükmün yasaya hangi amaçla konulduğu bilinmedi ği gibi bunun inand ı r ı c ı bir yan ı 1136 sayılı Avukatlık Yasası'nın 1 09'uncu maddesi hükmü aynen şöyledir: "Türkiye Barolar Birli ğ i, da bulunmamaktad ı r. Önemli olan, bu etkinli ğe bütün barolar ı n kat ı lmas ıyla olu şan bir kuruluştur. Adalet Bakanl ığı 'n ı n karıştı r ı lmas ı değil, meslektaş- Birlik, tüzel ki şiliğe sahip kamu kurumu niteli ğinde lara gerekli hukuksal katk ı sağlamak bağlam ı nda bir meslek kurulu şudur. Birliğin merkezi Ankara'd ı r." (1) Türkiye Barolar Birliği'nin, Yasas ında belirlenmi ş (m. 110) çok sayıda görevleri bulunmaktad ı r: Bunları n üzerinde uzun uzun ve ayr ıntı l ı biçimde durulabilir; hangilerinin i şleyip hangilerinin i şlemediği, hangilerinin tamamen fantezi düzeyde kald ığı vb. gibi çeşitli eleştiriler de getirilebilir. Ancak bizim konumuz bu olmad ığı gibi, yerimiz de buna elvermediği için yaln ızca bir ikisinin üzerinde durmay ı uygun, gerekli ve yeterli görmekteyiz. Yasanın 1 lo'uncu maadesinin lo'uncu bendi ile Türkiye Barolar Birliği' ne "Mahkeme içtihatlar ı n ı n sistemli bir surette toplanmas ı ve yayımlanmas ı için Adalet Bakanl ığı ve yargı mercileri ile işbirliği yapmak" görevi verilmi ştir. Bizim bildiğimiz kadar ıyla Türkiye Barolar Birli ği, kurulu şundan (1969) bu yana bu bent hükmü do ğ- rultusunda herhangi bir i şlevi yerine getirmi ş değildir. Esasen bu iki kurum aras ı nda i şbirliğini sağlamak şöyle dursun, kesintisiz uzla şmazl ık ve uyu ş mazl ı k süregelmi ş, Bakanl ık (idare) kesintisiz olarak TBB'ne kar şı kendisini vesayet makam ı nda görmü ştür. Yasan ı n ortaklaştı rd ığı bu görevi Bakanl ı k kimi zaman tek başına kendisi üstlenmi ş; süreli yay ın yapm ış, ancak bu yay ı nlar sürekli olmad ığı ndan arkas ı n ı getirememi ştir. Çünkü göreve kurumsal bazda bak ı l- may ıp kimi bürokratlar ı n geçici hevesi ile hareket edilmi ş olduğundan kal ı c ı l ı k sağlanamam ıştı r. TBB'nin re'sen bu görevi yerine getirmesidir. TBB'nin bu görevi geçmişten beri düzenli ve kararl ı l ık içinde yerine getirdi ği de elbette ileri sürülemez; ne var ki, bu alanda kimi ad ı mlar ı n at ı ld ığı, ancak bunun yeterli düzeye ula şamad ığı bilinmektedir. Yasan ı n an ı lan maddesinin 12 ve 14 üncü bentlerinde de benzer görevler yüklenmi ş olmakla birlikte TBB tarafı ndan bu görevlerin de bihakk ı n yerine getirildiği savlanamaz. Ne var ki, TBB, tarihinde -san ı r ı m- ilk kez bu alanda yap ı c ı, en azı ndan inand ı rı c ı ve içtenlikli kimi ad ı mlar atmaya ba ş lam ış; bu temelde Birli ğin etkinliklerini demokratik bir saydaml ı k içinde kamuoyuna yayan ayl ık süreli "BÜLTEN" yay ı m ı na ba ş lam ışt ı r. Bu BÜLTENler (san ı r ı m TBB bundan yirmibe ş yı l öncesinde de bültenler yay ı mlam ışt ı r.) hiç ku ş kusuz gereksinimi tam olarak kar şı layan yayınlar değillerdir. Ne var ki gelecekte daha iyi ve kurumsalla ştı r ı lm ış yay ı n olma şans ı na her zaman sahip olduklar ı, bu nedenle çal ışmalar ı n kararl ı l ı kla ve kurumsal temele oturtularak sürdürülmesindeki zorunluluk aç ıkl ıkla vurgulanmal ı d ı r. "Söz uçucu, yazı kal ı c ı" anlay ışı n ı n sonucu olmal ı ki, TBB, Baro Ba şkanlar ı n ın kat ı l ım ı ile düzenlenen Toplant ı lar ı n "TUTANAK"lar ı n ı da yay ı mlamaya ba ş lam ışt ır. Gerçekten, Birlikçe 22 Eylül 2001 Tarihinde Ankara'da, 9 Aral ı k 2001 tarihinde Ankara' da ve 27 Nisan 2002 tarihinde keza Ankara'da düzenlenen ve 3. Baro Başkanları Toplantı Tu-

21 tanaklar ı kitaplaştı r ı lm ıştı r. Keza Türkiye Barolar Birliği tarafı ndan düzenlenen kimi panel ve sempozyumlarda sunulan tebliğler de kitaplaşt ı rılm ış ve böylece tart ışı lan konular ın küçük salonlarda buharla şıp yokolmas ı önlenmi ştir. TBB' nin bir başka etkinliği de kimi yayınlara destek sağlay ı p yay ımlanmas ı yolunu açm ış bulunmas ı d ı r. Bütün bunlar ı n daha yararl ı olabilmesi için daha düzenli bir programlanmaya al ı nmas ı gereklidir. Örneğin Baro Başkanları Toplantısında dile getirilen konu şmalar -öyle anla şı l ıyor ki irticalen yap ıld ı klar ı için- olağanüstü boyutta bozuk tümceler içermekte, düşünce insicam ı bulunmamakta, konu şmac ı n ın maksad ı ve amac ı kesinlikle anla şı lamamaktad ı r. Buradan yola ç ı k ı larak bu yay ı nlar ı n daha da yararl ı bir duruma getirilmeleri sağlanabilir ve hizmetin doruklara ta şı nmas ı na olanak tan ı nabilir. Bütün bunlara kar şı n, at ı lan ad ı mlar ı n yararl ı oldukları, geleceğin daha iyiye ve olumluya yönleneceği vurgulanabilir. Başta Birlik Ba ş kan ı Avukat Say ı n Özdemir ÖZOK olmak üzere tüm yönetici meslektaş ları mı bu olumlu ad ımları nedeniyle kutlar, görevlerindeki üstün ba şar ı lar ı n ı n devam ı n ı dilerim. Daha güzel günlerde bulu şmak amaç ve dileğ i ve sevgi ve sayg ı lar ım ızla. Av. Kani EKŞiOLU (Genel Yayın Yönetmeni) (1) Hemen belirtilmelidir ki tüzelkişi hükmi şahıs değişikliklerin yanısıra son 4667 sayılı büyük değişiklik anlamında olup dil kuralınca bitişik yazılmalıd,r Maddenin sırasında da gözardı edilerek bu yan lışın korunmuş asıl önemli olan yanlışı ise, Anayasa'nın 3'üncü maddesi, olmas ıdır. Gerçekten Birlik bir Devlet olmay ıp Devletin üçüncü fıkrası hükmü ile karıştırılm ış olması ve birçok yaln ızca bir kurumu olduğuna göre merkezi Ankara değişikliklerin yan ısıra son 4667 say ılı büyük değişiklik olmay ıp" Ankara' da" olmas ı gerekmez mi?

22 nişafak 'Yarg ının önünü acin Z/{MAN Hukukç ı ar karşı yeni Kara Kuvvetleri Kmutan 'J rai Aytaç o ı Yaj nıan't ıı Orgej ıy. lemlerin i ıhmj ülkedeki prob- kim aç kirlen ınjen ıkla51 kaynakjand Baş ard ından; Yarg kaj Eraslat ı ı tay O zkaya ve Türkiye Barolar Birljgi (TBB) Başk Oz de111,. o. zok da, topluma zarar Ver VOlSUzlu ğj rı n onlenmesi için yasal düzenjemeier ya- Pılmas ı n1 ist(jj 2002_2003 adli yılj ı 1 ba ş ,, st'l)ebiy ıe dn \'argıly.'5 aybaşkarnözkayyosuzkia mücadek* tatminkar bir sonuca ulaşılamad yolsuziuklannon acilen Ezaslan "ya. yıılvu, uk bizbyuubhn y gun k, açtn ağr ın ını bul-d.. >32.2tt)3 Iml - Adl ı Y ılı lışuuiaknnıışau Ockayand yasal Mil Y ıl dün Yargıta> f SS"*"du,ıvvl. mri Idienle başladı inen Başkanı M ıısıafa Bumin. Bnşbakaı auhnı Y Mesut Yılmaz, DYP tdansu en TansuÇiller, AK lidenr.tayyıp Genel Sckrete ıı sivilveuskcnyınguıınba. YOISUZIUgla yasa istedi nyeı savcıl,uının ucivı ve sıusuna da değinen udıkemu üvnkn t düzeyde maaş dınalıdır na hakim ve savcılann helınun Özkaya. Yüksek bir nııllelvekil ınin ancak ılahılnıekınvlır. Ha eşitsizlik dığı. hemde hakim nın ıerv düşmektedir' dedi. zen lenen aç ıl ış töreninde k0 Ya, selefi Sami Sel ıı çuk 1511 Özkagibi Sl'na sert el ş 1982 Anayasa tirij yöneltti Sami S çuk'u11 eme kjiyy e ayr el. kan ılmas ı seçilen Eraslan ndan sonra ba ş. Ozkaya, runlarından yargın ı fl so- gu yaptı VOls ıı S'l,,kt,._ gine Üyelik Sürec' t'uvrupa Bjrli.ı çük ıan şılunkintunitua -1 ı nde1 m uhtemel ı Irak'a ğunuhel ııtrnyasg ıtaybaşkaın sald ır ı P1 mas ı ya kad ngüı1üğü.bakar ıun ıtsuınuta undemjn1 öfleml ar urk ı yc' tudiinen ıni tv,zııtam ıktas ına Devam ı t asonu Sayfa deö-ind Jıa bir aılatmtla ıann ile insan sia. ilişkivis ın ırianndançık ıp. yaret ederek. Atatüıkin kalırnın şvıs-..., nlmaya başladığı andan itibaren duruşunda bulundular. Yarg ıtay Başkanı Eraslan W. ıs ıılnra mırlığun kaytıederve Özkaya akşam ise Deyin Kuvaknv ı 'ııde bir kııkıeşl imlenmevi gereken bir eyleme ıkııı üşür" dedi ZAMAṆJ verdi. R HABER MERKEZI. ASKARA ard ı, lt,n ı Ln ıl ı rafi Başkan ı Ozden T l),ok da. 'ı,ıng ıı vıı dak ı turunda > ıuşşıı snruıılannın. geçıııışı eıı hııgune lıeıneıı heıııeu aynı mıklalarıl ı loplandığ nn bildi Yargnıın. karşı karşıya kald ığı ağır vural'i ve iş yükü kaışıvınıl ı tıkanılığım ve adalv ı i gerçekleşt ırıııek ıer ı uzaklaş t ığın ı savu ıı.n ı C - Özıık. hülü ıı hanlan ııı su ıııuv ıı vaıar ıda şııı - yargıya ulan glıveıı ar azaldığını. yasa d ışı yollardaıı hak anınıı eğilinııuın antıığı uı lr.-i ııııı Denk, ''Yiırülrııe erkiı t siyasal ıküdanlan hiç bır hıçııııdc. guçln bağımsız bir yarg ı isleuıeıııekıeılinler. Muhalefette yarg ı içinvöylenenler ve yapılan tespitler, iktidarı geliııdığınık kesinlikle u ııuı ulnrakıııd ır" ılı ye kıuı nşıu Hulmkçular, yolsuziukla mücadel için yasal düzenleme istedi BılıiNtI sayratızu L>IşVAM Özkaya, hukuk reformu ile birlikte bir adli ve idari reformıın yapılmasının artık kaçınılamayacak ve savsaklanamayacak bir öncelik kazand ığını belirterek, Zira, hukukun ve yargrntn a- larm zileri çalmaya başlamıştır. dedi Anayauası'yia, yargı bağıınsızhğı ve yargıç güvenceninin zedelendiğini vurgulayan Ozkaya, hukuk devleti ve hukukun Üstünlüğü ilkeninin, merkeziyetçi, bağımlı ve baskıcı bir zihniyetle geri plana itildi ğini söyledi. Özkaya, 1982 Anayasası nda, hukuk devletinin en büyük Özelliği olan yargı denetiminin kısıtlandığı nı, yürütme organına, yargtyı baskı altına alacak, hatta yargıyt denetleş-ecek yetkiler verildiğini belirterek, Anayasa'da, 'hakimlik ve savcılık teminatını ortadan kaldıran' maddeler bulunduğuna değindi. Cumhuriyetin ilk yülarında ilerici felsefeye uygun bir şekilde hazırlanan yasaların değiştirilmediği için çağın gerisinde kald ığına talık olarak ekonomik, ahlaki ve moral dikkat çeken Ozkaya, Batı dan alınan yönden topluma büyük zarar vermeye kaynak yasaların Batı ülkelerinde toplumun devam ettiğini belirterek 'Ekonomik ve ihtiyaçlarına göre değiştirilmesi- siyasi her türlü yolsuzluklann önlen- ne, hatta bazılarının yürürlükten kald ı- mesi için yasal düzenlemeler yapılarak rılmasına rağmen bunların Türkiye'de yargının önü açılmalıdır? dedi. hfdü uyguland ığına dikkat çekti. Yap ı - Özkaya, Türkiye'nin Kopenhag Kriterlerinin lan kısmi değişikliklerin yetersiz ve yuzeysel gerçekleştirilmesi noktasında kaldığım anlatan Yargıtay Baş. çok cesur adımlar attığını söyledi. Onkaya, kanı, Devletin meekeziyetçi, hantal yapısı yapı lan değlşiklikterı sonra Tür- ve yöneticileri ile genç, ilerici ve ye- kiye ile Avrupa Birliği arası nda tam ü- ''Tk toplumu arasında yabancılaşma yelik ıııüzakerelerinin başlamasına hiç- baş gttstenniştir.» diye konuştu. bir engel kalmad ığını kaydetti. Özkaya, kanuşma.sında yolsuzluklara Yargıtay Başkanı'nın konuşması nın vurgu yaptı. Kara Kuvvetleri Komu ardından kürsüye gelen Türkiye Barolar tanlığı'na atanan Jandarma Genel Kutrııulanı Birliği (11111) Başkanı Özdemir Ö- Org. Aytaç Yalman, 27 Ağustos zok, yargının, karşı karşıya kaldığı ağır 2002dc devir teslim töreninde yap-- sorunlar ve iş yükü kar şısında tıkandı - tığı konuşmada, Türkiye'nin içinde bulunduğu sosyorkonomik ve sosyokültürel problemlerin, kirlenmiş bir ahlaki çerçeve içinde yaşanmasından kaynaklandığını söylemişti. Başkan Özkaya da, yolsuzluldann. iyileşnıeyen bir has- ğını ve adaleti gerçekleştirmekten uzaklaşt ığı n ı vurgulad ı. (5zttk, vaandaş t ıı yargıya olan gilveninin azald ığı nı, yasadışı ynllaantan hak arama eğilirninin arttığını stiyledi. Her türlü yolsuzlukla en kararlı biçimde mücadele edilmesi gerektiğini ifaelr erten TBB ğıms ız ve güçlü yargt>ı da b istiyoruz. şı kli ıı de konu şt ye'de, iktidarlar ın hukuku ciddiye alnıaelıkları taı savunan tatürk Omiarı Çiftliğinde kuksıızlukiarıı dikkat çekerek sını şöyle sürıliırdiı: 'Bu tutu ranış öyle bir noktaya geldi tanı mantak, yaaa ve kuralları da dolanımak iş bilirtik, iş biti bi algılanır oldu. Bu alcşlıanl lediyeler başta olmak üzere, mu kurum ve kuruluşunela dürülmektnılir. Bunun en Itü büyük kentlerde, kıyı şeritleri man urazllcrindeki hukuk d ışı gulamalarıdır. Başkentin ortaag türk'ün armağanı Atatürk 0 ligi tie bu lıukuksualuğtaıı k muş, devletin en üst düzey nin gözleri öıtünde jıarsellenm Törene Cumhurbaşkani del Sezer de katıldı.

TURK IY BAROLAR 'I 1 I1

TURK IY BAROLAR 'I 1 I1 TURK IY BAROLAR 'I 1 I1 wi ÏWB^ AT - A TOrn(IY BAPO I TÜRKIYE BAROLAR B İRLİĞİ ON BEŞİNCİ BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI 9 ŞUBAT 2008 Türkiye Barolar Birliği Yay ınları: 136 Türkiye Barolar Birliği On Be şinci

Detaylı

TunK ı (BARO LAR 07 OCAK

TunK ı (BARO LAR 07 OCAK TunK ı (BARO LAR j t 07 OCAK < TÜRI

Detaylı

U1.Ub.ZUU İ - 1.U.ZUU. MALİ FAALİYET RAPORU DENETLEME KURÜflJ ve 01.04.2003 - Ö5 YILLARI BUTÇESP. um l.nestm -- ------

U1.Ub.ZUU İ - 1.U.ZUU. MALİ FAALİYET RAPORU DENETLEME KURÜflJ ve 01.04.2003 - Ö5 YILLARI BUTÇESP. um l.nestm -- ------ U1.Ub.ZUU İ - 1.U.ZUU MALİ FAALİYET RAPORU DENETLEME KURÜflJ ve 01.04.2003 - Ö5 YILLARI BUTÇESP um l.nestm -- ------ TÜRKIYE BAROLAR B İRLİÖİ 27, OLAĞAN GENEL KURUL TRABZON 01.05.2001-31.03.2003 MALİ FAALİYET

Detaylı

hukuk e ğitimi ve AVUKATLIK mesle ğine giri ş SEMPOZYUMU uluslararas ı boyutuyla MI z(m

hukuk e ğitimi ve AVUKATLIK mesle ğine giri ş SEMPOZYUMU uluslararas ı boyutuyla MI z(m MI z(m uluslararas ı boyutuyla hukuk e ğitimi ve AVUKATLIK mesle ğine giri ş SEMPOZYUMU / Law Education and Entrance ta the (( Legal Profession in Eastern and South-Eastern Europe Symposium RNE İ ULUSLARARASI

Detaylı

TÜRKIYE BAROLAR BIR Lİ G

TÜRKIYE BAROLAR BIR Lİ G TÜRKIYE BAROLAR BIR Lİ G (ii(fl> :4ti IORI

Detaylı

BAYAN AVUKATLARIN BAŞ LARI AÇIK OLARAK GÖREV YAPMALARI İ LE İ LG İ L İ

BAYAN AVUKATLARIN BAŞ LARI AÇIK OLARAK GÖREV YAPMALARI İ LE İ LG İ L İ TÜRKIYE BAROLAR B İ RLI Ğ I YAYINI BAYAN AVUKATLARIN BAŞ LARI AÇIK OLARAK GÖREV YAPMALARI İ LE İ LG İ L İ GÖRÜŞ VE KARARLAR TÜRKIYE BAROLAR BIRLI ĞI YAYINI BAYAN AVUKATLARIN BAŞ LARI AÇIK OLARAK GÖREV

Detaylı

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri Say : 394 DOSYA Alt verenlik 25. Sa l ve Güvenli i Haftas Sa l ve Güvenli i E itimleri ILO Genel Kurulu Yap ld TÜRK- lkö retim Okulu Aç ld Sendikalar m z n Genel Kurullar Devam Ediyor TÜRK YE Ç SEND KALARI

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız

Detaylı

Sorularla Hukuk Dizisi 3 SORULARLA TOPLU İŞ HUKUKU 2. CUİ. Prof. Dr. Fevzi DEMIR

Sorularla Hukuk Dizisi 3 SORULARLA TOPLU İŞ HUKUKU 2. CUİ. Prof. Dr. Fevzi DEMIR Sorularla Hukuk Dizisi 3 SORULARLA TOPLU İŞ HUKUKU 2. CUİ Prof. Dr. Fevzi DEMIR Sorularla Toplu İş Hukuku İkinci Cilt Prof. Dr. Fevzi Demir Prof. Dr. Fevzi Demir 1947 y ılmda Salihli'de do ğdu. İlk ve

Detaylı

TÜRK TICARET KANUNU TASARISI ile YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA KANUNU TASARISI TASLAĞI

TÜRK TICARET KANUNU TASARISI ile YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA KANUNU TASARISI TASLAĞI TÜRK TICARET KANUNU TASARISI ile YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA KANUNU TASARISI TASLAĞI ler Prof. Dr. Erdo ğan MOROĞLU LÜ. Hukuk Fakültesi Emekli Ö ğretim Üyesi S TÜRKIYE BAROLAR B İRLIĞI Prof. Dr. Erdo ğan MOROĞLU

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ

Detaylı

2013 Türkiye. Türkiye. Türkiye. Türkiye. Nüfus ve Sağl k Türkiye Araşt rmas Araşt rmas

2013 Türkiye. Türkiye. Türkiye. Türkiye. Nüfus ve Sağl k Türkiye Araşt rmas Araşt rmas 2013 2013 Türkiye 2013 Türkiye Nüfus ve Sağl k Türkiye Araşt rmas Nüfus Nüfus ve ve ve Sağl k Sağl k Araşt rmas Araşt rmas Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Hacettepe Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

İstanbul Barosu Yeni Adli Yıl Açılışında Tüm Üyelerini Son Duruşmaya Davet Etti

İstanbul Barosu Yeni Adli Yıl Açılışında Tüm Üyelerini Son Duruşmaya Davet Etti Ayda bir yayımlanır. Yıl: Sayı: 91 Yayın Türü: Yerel Süreli Sahibi: İstanbul Barosu Adına Baro Başkanı Av. Doç. Dr. Ümit KOCASAKAL Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Av. Hüseyin ÖZBEK Yayından Sorumlu Yönetim

Detaylı

KAMU YONETIM.«." PANEL 12 ARALIK 2003 MOIS DANIŞTAY GENEL KURUL TOPLANTI SALONU

KAMU YONETIM.«. PANEL 12 ARALIK 2003 MOIS DANIŞTAY GENEL KURUL TOPLANTI SALONU 0 0 KAMU YONETIM.«." PANEL 12 ARALIK 2003 MOIS DANIŞTAY GENEL KURUL TOPLANTI SALONU \ TÜRKİYE BAROLAR BİRLk İ I

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

BAROLARIN BAĞIMSIZLIĞI

BAROLARIN BAĞIMSIZLIĞI BAROLARIN BAĞIMSIZLIĞI Av. Güneş GÜRSELER* Baroların Bağımsızlığı konusunu sadece Baro nun bağımsızlığı olarak ele almamak gerektiği görüşündeyim. Sorun, bağımsız yargı içinde bağımsız savunma sorunudur.

Detaylı

151GINDA TÜRKIYE'DE HUKUK Ede!TiMi

151GINDA TÜRKIYE'DE HUKUK Ede!TiMi GÜNCEL 0 GEL15MELER 151GINDA TÜRKIYE'DE HUKUK Ede!TiMi ARAŞTIRMA RAPORU Prof. Dr. Meral ÖZTOPRAK SA Ğ IR GÜNCEL GELI ŞMELER I ŞItINDA TÜRK İYE'DE HUKUK E ĞİT İMİ ARAŞTIRMA RAPORU Prof. Dr. Meral ÖZTOPRAK

Detaylı

Adana. Þubelerimizden HABERLER YAPILAN Z YARET ÜYELER M ZLE TOPLANTI CUMAL YAKAN I Z YARET CBS GÜNLER TOPLANTISI

Adana. Þubelerimizden HABERLER YAPILAN Z YARET ÜYELER M ZLE TOPLANTI CUMAL YAKAN I Z YARET CBS GÜNLER TOPLANTISI Þubelerimizden HABERLER Adana ADANA BÜYÜKÞEH R BELED YES NE YAPILAN Z YARET olan baz ißlerin ilgili yasa ve yönetmeliklere ayk r olarak kamu kurumlar nca yap lmas konular konußulmußtur. Bu konuda Odam

Detaylı

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Değerli Çevre ve İnsan Dergisi Okuyucuları 2009 yılının ilk sayısında tekrar birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Orman yangınları için

Detaylı

le %# e Yeni Başlayan

le %# e Yeni Başlayan le %# e Yeni Başlayan 1: ukfjtlar ın Sorunlar ı ve Çözüm Yollar ı FORUM -2- ADANA /16 ŞUBAT 2008 / (((% )) TÜRKİYE BAROLAR B İ RLİĞİ MESLEĞE YENİ BAŞLAYAN AVUKATLARIN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI FORUM -2-

Detaylı

TU RKIYE BAROLAR BIRLIGI. Hukuk. Oğretimi ve. Hukukçunun Egitimi. ULUSLARARASI TOPLANTI Ankara 9,10,11 Ocak2003

TU RKIYE BAROLAR BIRLIGI. Hukuk. Oğretimi ve. Hukukçunun Egitimi. ULUSLARARASI TOPLANTI Ankara 9,10,11 Ocak2003 TU RKIYE BAROLAR BIRLIGI Hukuk 00 Oğretimi ve Hukukçunun Egitimi ULUSLARARASI TOPLANTI Ankara 9,10,11 Ocak2003 ,fl şk TÜRKİYE BAROLAR BiRL İ HUI

Detaylı

EYLÜL 12 Y l 7 Say 27

EYLÜL 12 Y l 7 Say 27 MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Ba kan Yaz leri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Hakan YILDIRIMO LU Av. Erten CILGA

Detaylı

AVRUPA KOMISYONU Brüksel, 9.11.2010 COM(2010) 660 KOM SYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN B LD R M Geni leme Stratejisi ve Ba l ca Zorluklar 2010-2011 {SEC(2010) 1326} {SEC(2010)

Detaylı

Adalet mülkün temelidir. Y l: 3 Say : 25 Aral k 2005. MORTGAGE Tasar s Elefltirildi. CMK nun Alt Ayl k Uygulamas De erlendirildi

Adalet mülkün temelidir. Y l: 3 Say : 25 Aral k 2005. MORTGAGE Tasar s Elefltirildi. CMK nun Alt Ayl k Uygulamas De erlendirildi Y l: 3 Say : 25 Aral k 2005 Adalet mülkün temelidir MORTGAGE Tasar s Elefltirildi CMK nun Alt Ayl k Uygulamas De erlendirildi Mutlu Y llar & yi Bayramlar i ç i n d e k i l e r Ayda bir yay mlan r Yay n

Detaylı

Memur-Sen Konfederasyonu

Memur-Sen Konfederasyonu Memur-Sen Konfederasyonu E itim-bir-sen Üniversite Editör den H d r Y ld r m Genel Bas n Yay n Sekreteri hidiryildirim@egitimbirsen.org.tr E itim hizmet kolunda çal anlar n büyük ço unlu unu Milli E itim

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI 24-25 Aralık, 2010 1 VAN MU - B TL S - A RI - HAKKAR 24-25 Aral k 2010 55 HÂK MLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU YARGIDA DURUM ANAL Z TOPLANTILARI

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Ayda bir yayımlanır. Yıl: 7 Sayı: 101 Yayın Türü: Yerel Süreli. Sahibi: İstanbul Barosu Adına Baro Başkanı Av. Doç. Dr.

İÇİNDEKİLER. Ayda bir yayımlanır. Yıl: 7 Sayı: 101 Yayın Türü: Yerel Süreli. Sahibi: İstanbul Barosu Adına Baro Başkanı Av. Doç. Dr. Ayda bir yayımlanır. Yıl: 7 Sayı: 101 Yayın Türü: Yerel Süreli Sahibi: İstanbul Barosu Adına Baro Başkanı Av. Doç. Dr. Ümit KOCASAKAL Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Av. Hüseyin ÖZBEK Yayından Sorumlu Yönetim

Detaylı

QI@ TURKIYE BAROLAR BIRLI G*e 1

QI@ TURKIYE BAROLAR BIRLI G*e 1 QI@ TURKIYE BAROLAR BIRLI G*e 1 XVI. OLAĞAN GENEL KURUL TUTANAĞ I 13-14-15MAYIS ANTALYA ( 43) t- AT İLA SAY- 'e_f olu ş

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı