.. [Lai LT E- >tell- 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ".. [Lai LT E- >tell- 7"

Transkript

1 .. [Lai LT E- >tell- 7

2 3-4 1 Yeni Adli Yı la Merhaba / Av. Özdemir Özok 5 Adalet Bakanl ığı na Te ş ekkür 6 Tekirdağ Barosunun Başar ı s ı Barohan 'i A ş k ın Stajyer Avukat Kredi Al ıyor lav. Erkin Kaya Avrupa Birliği Toplant ı s ı TBB Heyetinin Brüksel ve Strazburg İ nceleme Gezisinden Avrupa Parlementosu Bakanlar Konseyi... /Av. Özcan Çine "Yasa" Hukuk Dergisinden Bas ı nda Türkiye Barolar Birli ğ i lmtiyaz Sahibi: Av. Özdemir ÖzokT.B.B. Başkanı Tel: / Yay ın Yönetmeni: Recep Güvelioğlu Tel: Grafik Tasarım: Çiğdem Erdinç Tasanm Ofisi Tel: Bülten Sokak 34/ Kavakl ıdere / Ankara Renk Ayrımı : Sistem Bask ı: Şen Matbaas ı Tel: Yaz ışma Adresi: Türkiye Barolar Birli ğ i Karanfil Sokak 5/64 K ı z ı lay / A ı kara et TÜRKIYE BAROLAR B İ RL İĞİ YAYIN 0RGAN ı D1R. AYDA B İ R YAY- ı NLAN ı R. PARAYLA SATILMAZ.

3 $71> Al Değerli meslekta ş iarı m, Temmuz ve A ğustos ayları nda Adli tatil nedeniyle, bültenimizin yay ı nlanmas ı na ara verdik ve Eylül ay ıyla birlikte yeniden yay ı n ı m ıza baş lad ı k. Yeni adli y ı la merhaba derken, tüm meslektaşları ma başan ve sağ l ı kiar getirmesini diliyorum. Geçen bu süre içinde yurt içinde ve yurt d ışı nda toplant ı ve inceleme gezilerine kat ı larak Türkiye Barolar Birliği temsil edilmi ştir. Baro Başkanlan ile Türkiye Barolar Birli ği yönetim, disiplin ve denetim kuru İ lanndan olu şan 30 ki şilik bir grupla Temmuz tarihleri aras ı nda Strazburg ve Brüksel'de inceleme gezisi düzenlenmi ş, 9 Ağustos'ta İ nsan Hakları Merkezi sorumlusu Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ile birlikte D ış i ş leri Bakan ı Say ı n Ş ükrü Sina Gürelin ba şkanl ığı n ı yapt ığı toplant ıya kat ılarak AB - Türkiye ili şkilerinde Türkıye Barolar Birliği'nin çal ışmaları hakkı nda bilgi sunulmu ş, 4-5 Eylül günleri Brüksel'de Avrupa Barolar Birli ğinin dönem toplant ı s ı na Türkiye Barolar Birli ğ i temsilcisi Avukat Belk ı s Baysal kat ı lm ış ve birliğin görü şlerini iletmi ştir. Yine Eylül günleri Avrupa insan Haklan Mahkemesi tarafı ndan Yarg ıtay, Dan ıştay ve Anayasa Mahkemeleri Ba ş kanları ile birlikte Strazburg' a yap ı lan çağrı nedeniyle diğer ba şkanlar temsilci gönderdiği için ben de Say ı n Prof. Dr. Ibrahim Kaboğlu'ndan çok önemli olan bu toplant ıya katı lmas ı n ı nca ettim Eylül günlerinde Güneydoğu Avrupa ve Balkanlar Hukukçular Birli ği kurulu ş toplant ı s ı için Türkiye Barolar Birli ği Genel Sekreteri Av. Şahin Mengü Yunanistan' ı n Kastoria kentine giderek toplant ı lara kat ı lm ış ve icra Komitesine seçilmi ştir. Yurt d ışı ili şkilerde Türkiye Baro Birli ği'ni en iyi şekilde temsil eden ve dönü ş lerinde yap ı lan toplant ı larla ilgili ayr ı nt ı l ı rapor veren say ı n meslektaş ları ma teşekkür ediyorum. Yurt d ışı mesleki temaslar yan ı nda yurt içinde de barolar ı m ızla ili şkilerimiz sürdürülmü ş, özellikle çe ş itli barolarım ızda meslektaşlar ı m ıza yap ı lan sald ı rı lar sonras ı, baro başkanları m ız ve sald ı rıya u ğrayan meslektaş ları m ıza ula şı lm ışt ı r. Çok mutlu bir olay nedeniyle de Eylül günleri Tekirda ğ Barosu ziyaret edilmi ştir. Tekirdağ Barosu'ndaki meslektaşları m ız ı n kurduğu ve Baronun da üyesi bulundu ğu kooperatif, olağanüstü bir performansla kent merkezinde "BAROHAN" ismi verilen eseri yaratm ıştı r. Aç ı l ışı tarafı mdan yapilan ve mesleki dayan ışman ı n ürünü olan bu eser tüm Barolanm ıza örnek olacak niteliktedir. Yarg ıtay Başkanl ığı 'na seçilen Say ın Eraslan Özkaya yaptığı m ız kutlama ziyareti sonras ı Türkiye Barolar Birli ği Başkanl ığı 'n ı ziyaret ederek, Barolar ve Barolar B ı rli ğimizin gösterdiği duyarl ı l ığa teşekkür etmi ş ve bundan böyle, Türkiye

4 Barolar Birli ği ile Yargıtay' ı n daha s ıkı işbirliği ve dayan ışma içinde olmas ı gerektiğini vurgulam ıştı r. Seçimler nedeniyle Adalet Bakanl ığı na atanan Say ı n Prof. Dr. Aysel Çelikel tarafım ızdan ziyaret edilerek, kendisine ba şan dileklerimiz iletilmi ştir. Say ı n Bakan da Türkiye Barolar Birli ğini ziyaret etmi ş ve iletti ğimiz sorunların takipçisi olaca ğı n ı bildirerek, öncelikle Adliye binalanndak ı baro odaları ndan elektrik, su ve yak ıt giderlerinin al ı nmas ı na ili ş kin Adalet Bakanl ığı genelgesini kald ı racağı n ı bildirmi ş ve bilindi ği gibi bir süre sonra bu genelgeyi i şlemden kald ı rm ışt ı r. Yine Sayı n Bakan cezaevlerinde avukatlara yönelik haks ız işlem ve uygulamaları n iyileştirilmesi ıçin gerekli düzenlemelerin yap ılacağı n ı da bildirmi ştir. Say ı n Bakan'a yarg ı n ı n bir parças ı olan savunmaya gösterdi ği yak ı n ilgi ve duyarl ı l ı ktan dolay ı teşekkür ederiz. Insan Haklar ı ndan Sorumlu Devlet Bakan ı olarak atanan Say ı n Ali Do ğan ziyaret edilmi ş ve Türkiye'deki İ nsan Hakları uygulamaları nda görülen olumsuzluklar hakk ı nda bilgi sunulmu ştur. Say ı n Bakan bu konulara gerekli duyarl ı l ığı göstereceğini ve çok yak ı n b ı r sürede Türkiye Barolar Birli ği'ni ziyaret ederek mü şterek bir bas ı n toplant ı s ı yapmak istedi ğini iletmi ştir. 6 Eylül 2002 günü Yarg ıtay' da yap ı lan "Adli Y ı l' aç ı l ış töreninde Say ı n Yarg ıtay Ba şkan ı ile birlikte aç ış konu ş mas ı yap ı lm ış, konu şma metni sizlere iletilmi ştir. Yo ğun sorunlarla kar şı karşıya olan mesleğimiz ve meslekta şları m ız ı n s ı k ı nt ı ları belirli bir süre içinde dile getirilmeye çal ışı 1m ışt ı r. Yeni adli y ı l ı n sorunsuz geçmesi dile ğiyle sevgi ve sayg ı lar ı m ı sunar ı m. Avukat Özdemir ÖZOK Türkiye Barolar Birliği Başkanı

5 T.C. ADALET BAKANLI Ğ I idari ve Mali i ş ler Dairesi Ba ş kanl ığı Say ı : B İM İ /o I0 Konu: Barolar ı n ve avukat odalar ı n ın elektrik, yakıt ve temizlik giderleri. A N K A R A CUMHURİYET BA ŞSAVCILİĞ INA BAŞ KANLI ĞINA İ LG İ : a) gün ve B İM İ /52-28 say ı l ı Genelge. b) gün ve B.03.0.IM İ /33-60 say ı l ı Genelge 1136 say ı l ı Avukatl ık Kanunu'nun 1 ve 2'nci maddelerinde belirtildi ği üzere, hukuki mesele ve anla şmazhklann adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesi ve hukuk kurallar ının tam olarak uygulanmas ı hususunda yarg ın ın bir unsuru olarak kamu hizmeti veren avukatlara ve ba ğ l ı bulunduklar ı meslek kurulu şu olan barolara, bu görevlerinin yerine getirilnıesinde yard ımc ı olmak amac ıyla ayn ı Kanunun 50nci maddesi gereğince imkanlar ölçüsünde adliyelerde yer tahsisi konusunda Bakanl ığı rn ızca azami hassasiyet gösterilmektedir. İ tgi (a) ve (b) genelgelerle. adalet hizmetlerinin müstakil ve kiral ık hinalarda yerine getirildi ğ i yerlerde faaliyet gösteren barolar ı n ve avukat odalar ı nu ı bu faaliyetleri s ı rasinda elektrik, su, ı s ınma ve temizlik- ihtiyaçları için gerekli olan ttiketi.m giderlerine, kendilerine isabet eden pay oranlar ında kat ı lmalar ı düzenlenmi şti. Ancak sözkonusu genelgelerin yürürlü ğe girmesinden sonra, genelgeler kapsam ına giren adliye binalar ı ile ilgili olarak Bakan İığı m ıza ulaşan bilgilerden; birçok--adliye binas ı nda barolar ın elektrik, -su ve ı s ınma giderlerinden kendi paylar ına düşen miktarın tespitini sağlamak amac ı yla yapt ır ı lacak tadilat ve yeni tesisat dö şenmesi i şlemlerinin maliyetinin yüksek oldu ğu, baz ı adliye binalarında ise mimari özellikleri itibariyle bu i şlemlerin gerçekle ştirilemeyece ği 'belirlenmi ştir. Konunun yeniden de ğerlendirmesi sonucunda ilgi genelgeler ile ulaşılmak istenen kamu harcamalarında tasarruf sa ğlanmas ı ve bu gibi giderlerin Bakanli ğı.rn ı z btftçesirdeki yükünü azalt ı lmas ı amaçları na ulaşı lamayaca ğı anla şı lm ış olup, bu nedenle ilgi (a) ve (b) genelgeler yürürlükten kald ırı lm ıştır. Bilgi edinilmesini ve yarg ı binalann ın ı s ı nma, elektrik ve su giderlerinin yürürlükten kald ır ı lan genelgelerden önce uygulanan esaslara gö r e karşı lanmas ın ı rica ederim. Prof. Dr. Aysel ÇEL İ KEL BAKAN

6 / oe 500^ 4 lord 't J.i ii 6 - mmmmmm--mw

7 Av. Erkin Kaya Türkiye Barolar Birliği Saymanı tarihinde yürürlü ğe giren Türkiye Barolar Birliği Staj Kredi Yönetmeliğine istinaden Ol tarihinden itibaren staj kredisi verilmeye ba şlanm ıştı r. Kaynağı n ı vekalet pulu gelirlerinden alan staj kredisi, 2002 y ı l ı için ayl ı k 100 milyon TL olarak saptanm ış olup staj süresince; her isteyene belgeleri eksiksiz olmak ko ş uluyla verilmekte, bankada açtı rı lan hesaptan; ATM kartları ile çekilmektedir. Kredi borcu; staj bitim tarihini takip eden 24 ay sonra muaccel olmakta; bu tarihten önce kredi borcunun ödenmesi halinde herhangi bir faiz de uygulanmamaktad ı r. Bu tarihten sonra geri ödemenin yap ı lmas ı halinde; bir defaya mahsus olmak üzere %30 faiz uygulanarak toplam borç miktar ı bulunmaktad ı r. Bu borca; baş kaca bir faiz uygulanmadan; ald ığı kredi, ay say ı s ı na bölünerek; taksitlendirilmektedir tarihine kadar 1985 stajyer avukata staj kredisi verilmi ştir. Verilen kredi tutar ı TL's ıd ı r. Barolar ı n; staj kredi adetleri ve ödenen toplam kredi miktarlar ı aşağı da bilgilerinize sunulmu ştur. Türkiye Barolar Birliği Staj Kredi Çize!gesi Tarih Stajyer Adedi Baro ismi Kredi Tutarı Stajyer Adedi Baro İ smi Kredi Tutarı 66 Adana Burdur Ad ıyaman Bursa Afyon Çanakkale Ağr ı Çank ır ı Amasya Çorum Ankara Denizli Antalya Diyarbak ır Artvin Edirne Ayd ı n Elaz ığ Bal ıkesir Erzincan Bilecik 0 7 Erzurum Bingöl ' Eski şehir Bolu 0/ 43 Gaziantep ı

8 Türkiye Bjrolar BirIii Staj Kredi Çizelgesi Tarih Ol Stajyer Adedi Baro ismi Kredi Tutarı Stajyer Adedi Baro Ismi Kredi Tutarı 9 Giresun Siirt Gümü şhane Sinop Hatay Sivas Isparta Tekirdağ Il Içel Tokat Istanbul Trabzon Izmir Tunceli 0 3 Kars Şanl ıurfa Kastamonu U şak Kayseri Van K ırklareli Yozgat Kir şehir Zonguldak Kocaeli Il Aksaray Konya Karaman Kütahya K ı r ı kkale Malatya Batman Il Manisa Bart ı n Il Kahramanmara ş Iğd ı r 0 5 Mardin Yalova 0 Il Muğla Karbük Nevşehir Osmaniye Niğde Düzce Ordu TOPLAM Rize Sakarya Samsun

9 Türkiye Barolar Birli ği Insan Haklar ı Araştı rma ve Uygulama Merkezi'nce 2003 Nisan ay ı nda "Avrupa Birliği Siyasal Yap ı ve Insan Haklar ı" konulu bir uluslararas ı toplant ı düzenlenecektir. Toplant ı ile ilgili diğer ayr ı ntı lar ve kat ı l ı mc ı lar ı n adlar ı bültenimizin daha sonraki say ı lar ı nda verilecek olup konunun son derece önemli olmas ı bak ım ından toplant ın ın taslak program ı aşağı da sunulmu ştur. TASLAK PROJE: AVRUPA B İ RL İĞİ TOPLANTISI Ankara, Nisan KONU SIYASAL YAPI ve İ NSAN HAKLARI Il KAPSAM t Avrupa Birliği 'ne aday ülkeler ve üye devletler ili AMAÇ : Avrupa Birliği'ne üyelik kriterleri bak ı m ı ndan aday ülkelerin durumunu bilimsel bilgi temelinde birbiriyle kar şı laştırmak; aday devletlerin durumlar ıyla üye devletleri karşı laşt ırmak;avrupa uluslar ıyla halkların ın birbirlerini daha yak ından tan ımalar ına katkıda bulunmak. IV B İ LD İ R İ KONULARI: 1) DEVLET, DEMOKRASI VE HUKUK A) Egemenlik Anlayışı 8) Demokratik Kurumlar C) Devlet Biçimi (Erkler ayr ı l ığı, Merkezi Yönetim, Yerel Yönetimler) D) Yarg ı n ı n İşleyi şi ve Hukukun Etkililiğ i 2) İ NSAN HAKLARI A) Hak ve Özgürlükler Rejimi a)s ı n ı rlama ve Güvence Ölçütleri b) İ nsan Haklar ı n ı Koruma Kurumlar ı c) E ş itlik B) Ba ş l ıca Haklar ve Özgürlükler a)düş ünce ve İfade Özgürlüğü b) Dernekler ve Toplanma Özgürlüğü c)siyasal Partiler d) Sosyal Haklar e) Kültürel Haklar 1) Çevre Hakkı g) Iktisadi Özgürlükler C) y ı llarda gerçekle ştirilen anayasal reformlar

10 V YÖNTEM : Hazırl ık Çal ışmalar ı ve Avrupa Konvansiyonunun etkisi. Ulusal Raporlar ve Genel Raporlar (bildiriler) olmak üzere iki a şamada gerçekle ştirilecektir. 1)Ulusal Raporlar: Avrupa Birliği 'ne aday her devletten bir uzman, bildiri konular ı n ı içeren bir ulusal rapor haz ı rlayacakt ı r. Ulusal raporda 15 baş l ı k ayr ı ayrı incelenecek, her konuya ortalama bir sayfa ayr ı lacak, her konu, anayasal ve yasal aç ıdan, yarg ı kararlar ı ve uygulama bakı m ından incelenecektir. Ulusal raporlar düzenleme komitesine 31 Aral ı k 2002 tarihine kadar ula şacaktı r. 2) Genel Raporlar( Bildiriler): Her ulusal rapor, bildiri konular ına göre Avrupa Birliğine üye devletlerdeki 15 uzmana Ocak 2003'te gönderilecektir. Ulusal raporlar ın içerdiği her baş l ık bir kar şı laşt ı rmal ı raporun konusunu oluşturacakt ı r. Böylece Avrupa Birli ği aday ı 13 ülkenin 15 başl ı k alt ı nda toplanan konulara ili şkin durumu üzerinde kar şı laşt ırmal ı bir tablo ortaya ç ıkm ış olacakt ı r. Genel raporlar, çerçeve olarak aday ülkelerin sağlad ı klar ı verilere dayanacak; ancak Avrupa Birli ği üyesi devletlerdeki geli şmeleri de elden geldi ğince i şleyeceklerdir. Vi TOPLANTININ OLU ŞUMU: Bilimsel Toplantı da Usul Toplantıda her baş l ığa ilişkin bir oturum yap ı lacak; oturumda sadece genel raporlar sunulacak. Ulusal raporlar sunulmayacakt ır, ancak her oturumda tart ışmaya geni ş yer ayr ılacağı ndan her ulusal raportör her an tartışmaya katı labilecektir. Toplant ı n ı n son yar ı m günü panel ya da yuvarlak masa şeklinde değerlendirmeye ayr ı lacakt ı r. Bütün raporlar ve tartışmalar, Türkiye Barolar Birli ği tarafı ndan kitap olarak yay ı nlanacaktı r.

11 LI heyetinin rüas Avrupa Birliği Türkiye delegasyonunda brifing 1 t N r Odül töreni

12 - -, - Heide!berg'de 1. Amsterdam, otelin önünd

13 ;j1 JLi '! W! İ a ii Strasbourg'da kana! gezisi IC Amsterdam hatırasi

14 Avrupa Parlementosu'nda aç ıklama yapılıyor Büyükelçilikte CCBE yetkilileriyle

15 Avrupa Parlementosu binasında brifing il r Itre (Brüksel) cezaevi

16 Avrupa Konseyi binas ı önünde 'I ' ı.2 : -:

17 Brüksel Adliye Sarayı önünde t 1M 1 4 Brüksel Nova Otel önünde

18 "Avrupa Padementosu Bakanlar Konseyi Yöner R!5\ içrn Tiirl<ivp'rlel<i Avukati!k M Av. Özcon Ç!NE Avrupa Birli ği'ne giri ş sürecinde Türk Hukukunun Avrupa Birli ği Hukukuna Uyumu için yap ı lan çal ışmalar aç ı s ı ndan avukatl ık faaliyetlerinin liberalleştirilmesine bakacak olursak bu konudaki Avrupa Birliği mevzuatı nda 22 Mart 1977 tarihli ve 77/249 say ı l ı "Hukukçulara Hizmet Sunma Özgürlü ğünün Etkili Bir Şekilde Kullan ı lması nı n Sağlanması Hakkı n- da Bakanlar Konseyi Yönergesi" ile 16 Şubat 1998 Tarihli ve 98/5 say ı l ı "Hukukçuluk Mesleğinin Ehliyet Belgelerinin Al ı nd ığı Üye Devlet D ışı ndaki Bir Üye Devlette Sürekli Bir Şekilde icra Edilmesinin Sağlanması Hakkındaki Bakanlar Kurulu Yönergesi" bulunmaktad ı r Burada dikkat çeken husus 1977 tarihinde toplulu ğun hizmetlerin serbest dola şı m ı konusunda çıkardığı yönergedeki tavrının 1998 yı lına gelindiğinde daha liberalize edilmi ş şekilde tekrar düzenlenmesi ve s ı n ı rları n bu zaman sürecinde nas ı l eridiğinin gözlemlenebilmesidir. Türkiye'nin AB'ne tam üye olacağı, tarihe kadar yönerge hükümlerinin Türk Hukukuna uygun bir şekilde dahil edilmesi zorunludur. Avukathk hizmeti ile ilgili Türk mevzuat ı na bakt ığı m ızda 4667 say ı l ı yasa ile de ğ i ş ik Il 36 say ı l ı Avukatl ı k Kanunu ve bu kanuna uygun olarak ç ı kar ı lm ış Avukatl ı k Kanunu Yönetmeli ği bulunmaktad ı r. Avukatl ık Kanununun "Avukatl ığın mahiyeti" başl ığın ı ta şıyan 1. maddede de aç ı kland ığı gibi "Avukatl ı k kamu hizmeti ve serbest bir meslektir" Kamu hizmeti niteliğinden dolayı uyum sürecinde bu konudaki yap ılacak düzenlemelerde daha dikkatli olmak gerekmektedir. Türk mevzuatı na göre: 1- Türkiyede avukatl ığa kabul şartlar ı Avukatl ı k Kanununun 3. maddesinde düzenlenmi ştir An ı lan üçüncü madde de; "Avukatl ı k mesleğine kabul edilebilmek için: a)türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, b)türk hukuk fakültelerinden birinden mezun olmak veya yabanc ı memleket hukuk fakültesinden mezun olup da Türkiye hukuk fakülteleri programlar ı na göre noksan kalan derslerden ba şar ı l ı s ınav vermi ş bulunmak, c) Avukatl ı k staj ı n ı tamamlayarak staj bitim belgesi alm ış bulunmak, d) (Ek: /3 md.) Avukatl ı k sı navı nı başarm ış olmak, e) Levhas ı na yaz ı lmak istenen baro bölgesinde ikametgah ı bulunmak, f) Bu kanuna göre avukatl ığa engel bir hali olmamak gerekir." Denilmi ştir. 2- Kanunun 35. maddesinde; "Kanun i ş lerinde ve hukuki meselelerde mütalaa vermek, mahkeme, hakem veya yargı yetkisini haiz bulunan diğer organlar huzurunda gerçek ve tüzel ki ş ilere ait haklar ı dava etmek ve savunmak, adli i şlemleri takip etmek, bu işlere ait bütün evrakı düzenlemek, yaln ız baroda yazı l ı avukatlara aittir. Baroda yaz ı l ı avukatlar birinci fı kradakiler dışı nda kalan resmi dairelerdeki bütün işleri de takip edebilirler." Denilmektedir nc ı madde de; "Her avukat, bölgesi içinde sürekli olarak avukatl ık edeceği yerin baro levhas ı na yaz ı lmakla yükümlüdür. Bir baro levhas ı na yaz ılm ış olan avukat, sürekli olmamak şartıyla, memleketin her yerinde avukatl ık yapmaya yetkilidir." denilerek

19 her avukatın baroya yazılma yükümlülüğünde olduğu belirtilmi ştir günü yürürlüğe giren 1136 say ı l ı Avukatl ık Kanununu değiştiren 4667 say ı l ı kanunun 30 ncu maddesi ile yabanc ı avukatlar konusunda bir istisna getirilmi ş, 44. maddede yap ı lan düzenleme ile; "...Yabanc ı sermayeyi te şvik mevzuat ı çerçevesinde Türkiye'de faaliyet göstermek isteyen yabanc ı avukatl ı k ortakl ı klar. bu Kanuna ve avukatl ı k ortakl ığı düzenlemesine uygun olarak kurulmak koşulu ile, yaln ızca yabanc ı hukuklar ve milletleraras ı hukuk konular ı nda dan ışmanl ık hizmeti verebilirler. Bu s ı n ı rlama yabanc ı avukatl ı k ortakl ığı nda çal ış an Türkiye Cumhuriyeti vatanda şı ya da yabanc ı avukatlar ı da kapsar. Bu nev'i avukatl ı k ortakl ı klar ı için ortaklar ı n baroya kay ıtl ı olmas ı şart ı aranmaz. Bu kural ın uygulanmas ı mütekabiliyet esas ı na bağl ıd ı r..." Denilmi ştir. Avukatl ı k Kanununda yap ı lan bu son değ i şiklikle (98/5) say ı l ı yönergedeki baz ı hükümlerle k ısmen de olsa bir paralellik sa ğlanm ışt ı r. AB üyesi ülkelerde ve AB'ne aday ülkelerde -yarg ı usulleri d ışında- mesleki yeterliliğin kazan ı lmas ı ve mesleki hizmetin verilmesinde, birbirinden farkl ı uygulamalar bulunmaktad ı r. Bu farkl ı l ı klar ı 4 ana baş l ı k halinde toplayabiliriz; 1-Hukuk (lisans) öğretim ve eğitiminde farkl ı l ı k 2-Mesleki ehliyetin kazan ı lmas ı nda -staj-s ınav, k ıdem vb- farkl ı l ı k 3- Mesleki yetkilerde farkl ı l ık (avukatl ı k hizmetinin ifas ında duru ş ma/haz ı rl ı k avukatl ığı farkl ı l ı klar ı, noterlere ait baz ı yetkilerin Avukatlar taraf ı ndan kullan ı lmas ı gibi) 4 - Meslek Kurallar ı nda farkl ı l ı k Bu farkl ı l ı klar asgari düzeye indirilmeden, belirli bir standartla ş maya gidilmeden mesleki niteliklerin karşı l ıkl ı tan ınmas ı oldukça güçtür. Bu durum AB'ne adayl ı k sürecinde olan Türkiye için daha büyük önem taşımaktad ı r. Türkiye'nin AB'ne giri ş sürecinde yaptığı çal ışmalar çerçevesinde yönerge hükümlerinin Türk Hukuku'na dahil edilmesi bunun için de öncelikle Avukatl ı k Kanununda bazı değişikliklerin yapı lması gerekmektedir. Avukatl ık Kanunu ve yönetmeliklerde yap ılacak değişikliklerin dışı nda diğer mevzuatta da (başta yarg ı lamaya il ış kin usul kanunları olmak üzere) konu ile ilgili değiş ikliklere gidilmesi gerekebilecektir. Yargı sistemimizde bu değ iş ikliklerin yapılmasına olanak sağlayacak tedbirlerin al ı nmas ı Türk Avukatların ın da bu deği şiklikler sonucunda ortaya ç ıkan yap ıda mesleklerini ifa için haz ı r olmalar ı için gereken tedbirlerin al ı nmas ı, hukuk fakültelerindeki eğitim ve öğretimde de bazı değişikliklere gidilmesi zorunludur. Bütün bu alt yap ı çal ış malar ı uzunca bir zaman ve çaba gerektirecektir. Türkiye'nin AB ile henüz müzakerelere baş lamad ığı da dikkate al ın ırsa yeterli zamana sahip olundu ğu söylenebilir. Birliğimiz AB Üyesi ve aday ülke durumunda olan ülkelerin hukuk kurulu ş lar ı, akademik kurumlar ı ve Barolar ı ile hukuk öğretimi ve hukukçu e ğitimi, "mesleki niteliklerin karşı lıklı tanınması" konularında daha s ık görüş al ışverişinde bulunmay ı istemektedir. Birliğimiz son zamanlarda bu çal ışmalarla ilgili olarak d ış temaslara h ız vermi ştir.

20 TÜRKIYE BAROLAR BIRL İĞİ Asl ı nda bu hükmün yasaya hangi amaçla konulduğu bilinmedi ği gibi bunun inand ı r ı c ı bir yan ı 1136 sayılı Avukatlık Yasası'nın 1 09'uncu maddesi hükmü aynen şöyledir: "Türkiye Barolar Birli ğ i, da bulunmamaktad ı r. Önemli olan, bu etkinli ğe bütün barolar ı n kat ı lmas ıyla olu şan bir kuruluştur. Adalet Bakanl ığı 'n ı n karıştı r ı lmas ı değil, meslektaş- Birlik, tüzel ki şiliğe sahip kamu kurumu niteli ğinde lara gerekli hukuksal katk ı sağlamak bağlam ı nda bir meslek kurulu şudur. Birliğin merkezi Ankara'd ı r." (1) Türkiye Barolar Birliği'nin, Yasas ında belirlenmi ş (m. 110) çok sayıda görevleri bulunmaktad ı r: Bunları n üzerinde uzun uzun ve ayr ıntı l ı biçimde durulabilir; hangilerinin i şleyip hangilerinin i şlemediği, hangilerinin tamamen fantezi düzeyde kald ığı vb. gibi çeşitli eleştiriler de getirilebilir. Ancak bizim konumuz bu olmad ığı gibi, yerimiz de buna elvermediği için yaln ızca bir ikisinin üzerinde durmay ı uygun, gerekli ve yeterli görmekteyiz. Yasanın 1 lo'uncu maadesinin lo'uncu bendi ile Türkiye Barolar Birliği' ne "Mahkeme içtihatlar ı n ı n sistemli bir surette toplanmas ı ve yayımlanmas ı için Adalet Bakanl ığı ve yargı mercileri ile işbirliği yapmak" görevi verilmi ştir. Bizim bildiğimiz kadar ıyla Türkiye Barolar Birli ği, kurulu şundan (1969) bu yana bu bent hükmü do ğ- rultusunda herhangi bir i şlevi yerine getirmi ş değildir. Esasen bu iki kurum aras ı nda i şbirliğini sağlamak şöyle dursun, kesintisiz uzla şmazl ık ve uyu ş mazl ı k süregelmi ş, Bakanl ık (idare) kesintisiz olarak TBB'ne kar şı kendisini vesayet makam ı nda görmü ştür. Yasan ı n ortaklaştı rd ığı bu görevi Bakanl ı k kimi zaman tek başına kendisi üstlenmi ş; süreli yay ın yapm ış, ancak bu yay ı nlar sürekli olmad ığı ndan arkas ı n ı getirememi ştir. Çünkü göreve kurumsal bazda bak ı l- may ıp kimi bürokratlar ı n geçici hevesi ile hareket edilmi ş olduğundan kal ı c ı l ı k sağlanamam ıştı r. TBB'nin re'sen bu görevi yerine getirmesidir. TBB'nin bu görevi geçmişten beri düzenli ve kararl ı l ık içinde yerine getirdi ği de elbette ileri sürülemez; ne var ki, bu alanda kimi ad ı mlar ı n at ı ld ığı, ancak bunun yeterli düzeye ula şamad ığı bilinmektedir. Yasan ı n an ı lan maddesinin 12 ve 14 üncü bentlerinde de benzer görevler yüklenmi ş olmakla birlikte TBB tarafı ndan bu görevlerin de bihakk ı n yerine getirildiği savlanamaz. Ne var ki, TBB, tarihinde -san ı r ı m- ilk kez bu alanda yap ı c ı, en azı ndan inand ı rı c ı ve içtenlikli kimi ad ı mlar atmaya ba ş lam ış; bu temelde Birli ğin etkinliklerini demokratik bir saydaml ı k içinde kamuoyuna yayan ayl ık süreli "BÜLTEN" yay ı m ı na ba ş lam ışt ı r. Bu BÜLTENler (san ı r ı m TBB bundan yirmibe ş yı l öncesinde de bültenler yay ı mlam ışt ı r.) hiç ku ş kusuz gereksinimi tam olarak kar şı layan yayınlar değillerdir. Ne var ki gelecekte daha iyi ve kurumsalla ştı r ı lm ış yay ı n olma şans ı na her zaman sahip olduklar ı, bu nedenle çal ışmalar ı n kararl ı l ı kla ve kurumsal temele oturtularak sürdürülmesindeki zorunluluk aç ıkl ıkla vurgulanmal ı d ı r. "Söz uçucu, yazı kal ı c ı" anlay ışı n ı n sonucu olmal ı ki, TBB, Baro Ba şkanlar ı n ın kat ı l ım ı ile düzenlenen Toplant ı lar ı n "TUTANAK"lar ı n ı da yay ı mlamaya ba ş lam ışt ır. Gerçekten, Birlikçe 22 Eylül 2001 Tarihinde Ankara'da, 9 Aral ı k 2001 tarihinde Ankara' da ve 27 Nisan 2002 tarihinde keza Ankara'da düzenlenen ve 3. Baro Başkanları Toplantı Tu-

21 tanaklar ı kitaplaştı r ı lm ıştı r. Keza Türkiye Barolar Birliği tarafı ndan düzenlenen kimi panel ve sempozyumlarda sunulan tebliğler de kitaplaşt ı rılm ış ve böylece tart ışı lan konular ın küçük salonlarda buharla şıp yokolmas ı önlenmi ştir. TBB' nin bir başka etkinliği de kimi yayınlara destek sağlay ı p yay ımlanmas ı yolunu açm ış bulunmas ı d ı r. Bütün bunlar ı n daha yararl ı olabilmesi için daha düzenli bir programlanmaya al ı nmas ı gereklidir. Örneğin Baro Başkanları Toplantısında dile getirilen konu şmalar -öyle anla şı l ıyor ki irticalen yap ıld ı klar ı için- olağanüstü boyutta bozuk tümceler içermekte, düşünce insicam ı bulunmamakta, konu şmac ı n ın maksad ı ve amac ı kesinlikle anla şı lamamaktad ı r. Buradan yola ç ı k ı larak bu yay ı nlar ı n daha da yararl ı bir duruma getirilmeleri sağlanabilir ve hizmetin doruklara ta şı nmas ı na olanak tan ı nabilir. Bütün bunlara kar şı n, at ı lan ad ı mlar ı n yararl ı oldukları, geleceğin daha iyiye ve olumluya yönleneceği vurgulanabilir. Başta Birlik Ba ş kan ı Avukat Say ı n Özdemir ÖZOK olmak üzere tüm yönetici meslektaş ları mı bu olumlu ad ımları nedeniyle kutlar, görevlerindeki üstün ba şar ı lar ı n ı n devam ı n ı dilerim. Daha güzel günlerde bulu şmak amaç ve dileğ i ve sevgi ve sayg ı lar ım ızla. Av. Kani EKŞiOLU (Genel Yayın Yönetmeni) (1) Hemen belirtilmelidir ki tüzelkişi hükmi şahıs değişikliklerin yanısıra son 4667 sayılı büyük değişiklik anlamında olup dil kuralınca bitişik yazılmalıd,r Maddenin sırasında da gözardı edilerek bu yan lışın korunmuş asıl önemli olan yanlışı ise, Anayasa'nın 3'üncü maddesi, olmas ıdır. Gerçekten Birlik bir Devlet olmay ıp Devletin üçüncü fıkrası hükmü ile karıştırılm ış olması ve birçok yaln ızca bir kurumu olduğuna göre merkezi Ankara değişikliklerin yan ısıra son 4667 say ılı büyük değişiklik olmay ıp" Ankara' da" olmas ı gerekmez mi?

22 nişafak 'Yarg ının önünü acin Z/{MAN Hukukç ı ar karşı yeni Kara Kuvvetleri Kmutan 'J rai Aytaç o ı Yaj nıan't ıı Orgej ıy. lemlerin i ıhmj ülkedeki prob- kim aç kirlen ınjen ıkla51 kaynakjand Baş ard ından; Yarg kaj Eraslat ı ı tay O zkaya ve Türkiye Barolar Birljgi (TBB) Başk Oz de111,. o. zok da, topluma zarar Ver VOlSUzlu ğj rı n onlenmesi için yasal düzenjemeier ya- Pılmas ı n1 ist(jj 2002_2003 adli yılj ı 1 ba ş ,, st'l)ebiy ıe dn \'argıly.'5 aybaşkarnözkayyosuzkia mücadek* tatminkar bir sonuca ulaşılamad yolsuziuklannon acilen Ezaslan "ya. yıılvu, uk bizbyuubhn y gun k, açtn ağr ın ını bul-d.. >32.2tt)3 Iml - Adl ı Y ılı lışuuiaknnıışau Ockayand yasal Mil Y ıl dün Yargıta> f SS"*"du,ıvvl. mri Idienle başladı inen Başkanı M ıısıafa Bumin. Bnşbakaı auhnı Y Mesut Yılmaz, DYP tdansu en TansuÇiller, AK lidenr.tayyıp Genel Sckrete ıı sivilveuskcnyınguıınba. YOISUZIUgla yasa istedi nyeı savcıl,uının ucivı ve sıusuna da değinen udıkemu üvnkn t düzeyde maaş dınalıdır na hakim ve savcılann helınun Özkaya. Yüksek bir nııllelvekil ınin ancak ılahılnıekınvlır. Ha eşitsizlik dığı. hemde hakim nın ıerv düşmektedir' dedi. zen lenen aç ıl ış töreninde k0 Ya, selefi Sami Sel ıı çuk 1511 Özkagibi Sl'na sert el ş 1982 Anayasa tirij yöneltti Sami S çuk'u11 eme kjiyy e ayr el. kan ılmas ı seçilen Eraslan ndan sonra ba ş. Ozkaya, runlarından yargın ı fl so- gu yaptı VOls ıı S'l,,kt,._ gine Üyelik Sürec' t'uvrupa Bjrli.ı çük ıan şılunkintunitua -1 ı nde1 m uhtemel ı Irak'a ğunuhel ııtrnyasg ıtaybaşkaın sald ır ı P1 mas ı ya kad ngüı1üğü.bakar ıun ıtsuınuta undemjn1 öfleml ar urk ı yc' tudiinen ıni tv,zııtam ıktas ına Devam ı t asonu Sayfa deö-ind Jıa bir aılatmtla ıann ile insan sia. ilişkivis ın ırianndançık ıp. yaret ederek. Atatüıkin kalırnın şvıs-..., nlmaya başladığı andan itibaren duruşunda bulundular. Yarg ıtay Başkanı Eraslan W. ıs ıılnra mırlığun kaytıederve Özkaya akşam ise Deyin Kuvaknv ı 'ııde bir kııkıeşl imlenmevi gereken bir eyleme ıkııı üşür" dedi ZAMAṆJ verdi. R HABER MERKEZI. ASKARA ard ı, lt,n ı Ln ıl ı rafi Başkan ı Ozden T l),ok da. 'ı,ıng ıı vıı dak ı turunda > ıuşşıı snruıılannın. geçıııışı eıı hııgune lıeıneıı heıııeu aynı mıklalarıl ı loplandığ nn bildi Yargnıın. karşı karşıya kald ığı ağır vural'i ve iş yükü kaışıvınıl ı tıkanılığım ve adalv ı i gerçekleşt ırıııek ıer ı uzaklaş t ığın ı savu ıı.n ı C - Özıık. hülü ıı hanlan ııı su ıııuv ıı vaıar ıda şııı - yargıya ulan glıveıı ar azaldığını. yasa d ışı yollardaıı hak anınıı eğilinııuın antıığı uı lr.-i ııııı Denk, ''Yiırülrııe erkiı t siyasal ıküdanlan hiç bır hıçııııdc. guçln bağımsız bir yarg ı isleuıeıııekıeılinler. Muhalefette yarg ı içinvöylenenler ve yapılan tespitler, iktidarı geliııdığınık kesinlikle u ııuı ulnrakıııd ır" ılı ye kıuı nşıu Hulmkçular, yolsuziukla mücadel için yasal düzenleme istedi BılıiNtI sayratızu L>IşVAM Özkaya, hukuk reformu ile birlikte bir adli ve idari reformıın yapılmasının artık kaçınılamayacak ve savsaklanamayacak bir öncelik kazand ığını belirterek, Zira, hukukun ve yargrntn a- larm zileri çalmaya başlamıştır. dedi Anayauası'yia, yargı bağıınsızhğı ve yargıç güvenceninin zedelendiğini vurgulayan Ozkaya, hukuk devleti ve hukukun Üstünlüğü ilkeninin, merkeziyetçi, bağımlı ve baskıcı bir zihniyetle geri plana itildi ğini söyledi. Özkaya, 1982 Anayasası nda, hukuk devletinin en büyük Özelliği olan yargı denetiminin kısıtlandığı nı, yürütme organına, yargtyı baskı altına alacak, hatta yargıyt denetleş-ecek yetkiler verildiğini belirterek, Anayasa'da, 'hakimlik ve savcılık teminatını ortadan kaldıran' maddeler bulunduğuna değindi. Cumhuriyetin ilk yülarında ilerici felsefeye uygun bir şekilde hazırlanan yasaların değiştirilmediği için çağın gerisinde kald ığına talık olarak ekonomik, ahlaki ve moral dikkat çeken Ozkaya, Batı dan alınan yönden topluma büyük zarar vermeye kaynak yasaların Batı ülkelerinde toplumun devam ettiğini belirterek 'Ekonomik ve ihtiyaçlarına göre değiştirilmesi- siyasi her türlü yolsuzluklann önlen- ne, hatta bazılarının yürürlükten kald ı- mesi için yasal düzenlemeler yapılarak rılmasına rağmen bunların Türkiye'de yargının önü açılmalıdır? dedi. hfdü uyguland ığına dikkat çekti. Yap ı - Özkaya, Türkiye'nin Kopenhag Kriterlerinin lan kısmi değişikliklerin yetersiz ve yuzeysel gerçekleştirilmesi noktasında kaldığım anlatan Yargıtay Baş. çok cesur adımlar attığını söyledi. Onkaya, kanı, Devletin meekeziyetçi, hantal yapısı yapı lan değlşiklikterı sonra Tür- ve yöneticileri ile genç, ilerici ve ye- kiye ile Avrupa Birliği arası nda tam ü- ''Tk toplumu arasında yabancılaşma yelik ıııüzakerelerinin başlamasına hiç- baş gttstenniştir.» diye konuştu. bir engel kalmad ığını kaydetti. Özkaya, kanuşma.sında yolsuzluklara Yargıtay Başkanı'nın konuşması nın vurgu yaptı. Kara Kuvvetleri Komu ardından kürsüye gelen Türkiye Barolar tanlığı'na atanan Jandarma Genel Kutrııulanı Birliği (11111) Başkanı Özdemir Ö- Org. Aytaç Yalman, 27 Ağustos zok, yargının, karşı karşıya kaldığı ağır 2002dc devir teslim töreninde yap-- sorunlar ve iş yükü kar şısında tıkandı - tığı konuşmada, Türkiye'nin içinde bulunduğu sosyorkonomik ve sosyokültürel problemlerin, kirlenmiş bir ahlaki çerçeve içinde yaşanmasından kaynaklandığını söylemişti. Başkan Özkaya da, yolsuzluldann. iyileşnıeyen bir has- ğını ve adaleti gerçekleştirmekten uzaklaşt ığı n ı vurgulad ı. (5zttk, vaandaş t ıı yargıya olan gilveninin azald ığı nı, yasadışı ynllaantan hak arama eğilirninin arttığını stiyledi. Her türlü yolsuzlukla en kararlı biçimde mücadele edilmesi gerektiğini ifaelr erten TBB ğıms ız ve güçlü yargt>ı da b istiyoruz. şı kli ıı de konu şt ye'de, iktidarlar ın hukuku ciddiye alnıaelıkları taı savunan tatürk Omiarı Çiftliğinde kuksıızlukiarıı dikkat çekerek sını şöyle sürıliırdiı: 'Bu tutu ranış öyle bir noktaya geldi tanı mantak, yaaa ve kuralları da dolanımak iş bilirtik, iş biti bi algılanır oldu. Bu alcşlıanl lediyeler başta olmak üzere, mu kurum ve kuruluşunela dürülmektnılir. Bunun en Itü büyük kentlerde, kıyı şeritleri man urazllcrindeki hukuk d ışı gulamalarıdır. Başkentin ortaag türk'ün armağanı Atatürk 0 ligi tie bu lıukuksualuğtaıı k muş, devletin en üst düzey nin gözleri öıtünde jıarsellenm Törene Cumhurbaşkani del Sezer de katıldı.

Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011

Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011 Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011 Yurt Partisi Genel Başkanlığınca Kurulumuza verilen aday listeleri 11/4/2011 tarihi itibariyle incelemeye alınmış olup, yapılan inceleme sonucu ilgili siyasi partinin

Detaylı

3.1-Merkez işyerleri dışındaki her bir şube için % 20 fazlas ı ile uygulan. ı r. 3- Tarifedeki ücretlere ilaveler:

3.1-Merkez işyerleri dışındaki her bir şube için % 20 fazlas ı ile uygulan. ı r. 3- Tarifedeki ücretlere ilaveler: Pazar, 24 Mays 2009 17:49 - NOTLAR: 1- Gelir, kurumlar, muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerini, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 227 nci maddesi ve bu maddeye bağl olarak yaplan düzenlemelere göre

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Mart Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından 04.04.2011 tarihinde açıklanan, 2011 yılı

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Şubat Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Şubat ayı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2014 tarihinde 2014 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Milfi Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 61961361/774/3331147 12/08/2014 Konu: Gör sel Sanatlar Öğretim Programı Tanıtım Semineri

T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Milfi Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 61961361/774/3331147 12/08/2014 Konu: Gör sel Sanatlar Öğretim Programı Tanıtım Semineri T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Milfi Eğitim Müdürlüğü COK ACELE VE GÜNLÜDÜR Sayı : 61961361/774/3331147 12/08/2014 Konu: Gör sel Sanatlar Öğretim Programı Tanıtım Semineri...KAYMAKAMLIĞINA (İlçe Milli Eğitim

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı:

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

ek: eğitim izleme göstergeleri

ek: eğitim izleme göstergeleri ek: eğitim izleme göstergeleri, eğitim izleme raporu 2011, sfa 157-202 ek: eğitim izleme göstergeleri Eğitim İzleme Raporu nun eki olarak üçüncü kez kamuoyuna sunduğumuz Eğitim İzleme Göstergeleri nin

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN ARALIK 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 6,7% 8,6% 9,0% 8,3% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Konu: Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi 03.06.2005/8148 VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Bilindiği üzere Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim işlemleri 18.07.1997

Detaylı

12. Cumhurbaşkanı Erdoğan

12. Cumhurbaşkanı Erdoğan 12. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ağustos 10, 2014-10:48:00 Recep Tayyip Erdoğan, ilk kez halk tarafından yapılan seçimde, geçici sonuçlara göre, Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı oldu. YSK, cumhurbaşkanı seçiminin

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER İSTATİSTİKİ BİLGİLER 1 MESLEK MENSUPLARI YILLARA GÖRE SAYILARI GRAFİĞİ 2009 Aralık 2008 Eylül-Aralık 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 1994-1995 1990-1991

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km 1 ADANA 2 ADIYAMAN 3 AFYON 4 AĞRI 5 AMASYA 6 ANKARA 7 ANTALYA 8 ARTVİN 9 AYDIN 10 BALIKESİR 11 BİLECİK 12 BİNGÖL 13 BİTLİS 14 BOLU 15 BURDUR 16 BURSA 17 ÇANAKKALE 18 ÇANKIRI VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu 4.8. STAT ST KLER 538 HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu Kay t Tarihlerine Göre Üye Say lar / Oranlar Kay t Tarihlerine Göre Grafik Y l: ÜYE SAYISI MERKEZ ADANA ANKARA ANTALYA BURSA D YARBAKIR STANBUL ZM R

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 05/06/2017 tarihinde 2017 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/38 TARİH: 13.07.2010

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/38 TARİH: 13.07.2010 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/38 TARİH: 13.07.2010 KONU Amortisman Oranlarına Değişiklik Ve İlaveler Yapan 399 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı. Maliye Bakanlığınca 8/7/2010 tarihinde 27635

Detaylı

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 1 SIRA SAYISI: 279 Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesine Ek Denetleyici Makamlar ve Sınıraşan

Detaylı

Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması

Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması TÜRKİYE DE YIĞMA BİNALAR İÇİN DEPREMSEL RİSK HARİTASI ELDE EDİLMESİ Yard. Doç. Dr. Ahmet TÜRER & Abdullah DİLSİZ (M.S.) 17.02.2005 AMAÇ & KAPSAM Bu çalışmada,

Detaylı

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 9-10 Nisan 2005 tarihinde Ankara Başkent Öğretmen evinde yapılan hazırlık toplantısına Elazığ, Adana, Antakya, Erzurum, Denizli,

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

KPSS 2008/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 19 OCAK 2009 )

KPSS 2008/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 19 OCAK 2009 ) 3842341 1 0 090.770 090.770 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİYETİSYEN ( BOLU Merkez ) 3842343 5 0 076.290 079.037 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE ( BOLU Merkez ) 3842345 1 0 087.615 087.615 ABANT

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

AVUKATLIK HUKUKU (Avukatlık sözleşmesi, disiplin hukuku) CMK UYGULAMALARI (Son soruşturma ve İnfaz hukuku)

AVUKATLIK HUKUKU (Avukatlık sözleşmesi, disiplin hukuku) CMK UYGULAMALARI (Son soruşturma ve İnfaz hukuku) IMIZDAN GELEN TALEPLER DİKKATE ALINARAK HAZIRLANAN MESLEK İÇİ SEMİNERİ II.DÖNEM PROGRAMI (Uygulanmakta Olan Program) A GRUBU İKİNCİ PROGRAMI (Toplam Baro Sayısı 12) 10 Ocak 2015 7 Şubat 2015 11 Nisan 2015

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür.

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür. Mahkememizin yukarıda esas sayısı yazılı dava dosyasının yapılan yargılaması sırasında 06.05.2014 günlü oturum ara kararı uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ndan sanık... kullandığı... nolu,

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2015 tarihinde 2015 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri Temmuz 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 Temmuz Ocak - Temmuz Temmuz Ocak - Temmuz ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi Grup

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Şubat/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Şubat/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 23-26 MAYIS 2013 - İZMİR Grup Adı : Özel Hukuk 1. Grup Konu : İş ve sosyal güvenlik davaları Grup Başkanı : Mehmet YILDIZ (Yargıtay Tetkik

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliğinden: Resmi Gazete Tarihi : 23/08/2008 Resmi Gazete Sayısı : 26976

Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliğinden: Resmi Gazete Tarihi : 23/08/2008 Resmi Gazete Sayısı : 26976 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ VE VEKİLLER İÇİN BAROLARCA YAPILACAK CARİ GİDERLER İLE BU HİZMET İÇİN ÇALIŞTIRILACAK PERSONELE İLİŞKİN YÖNETMELİK 23 Ağustos 2008 tarihli ve 26976

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

Risk Merkezi Aylık Bülteni

Risk Merkezi Aylık Bülteni Risk Merkezi Aylık Bülteni Ocak 2016 Sayı: 5 Mart 2016 İçindekiler Sayfa No Açıklamalar 2 I. Krediler/Tasfiye Olunacak Alacaklar Bankalar, Finansman Şirketleri, Faktoring Şirketleri ve Finansal Kiralama

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİKSEL BİLGİLENDİRME RAPORU (SERTİFİKA) Hazırlayan: İrfan Taylan ÇOKYAMAN OCAK 2013 ANKARA SERTİFİKA BÖLÜM İSTATİSTİKLERİ 2 1) SERTİFİKA

Detaylı

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9 BAŞVURU ADEDİ 335 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2010 BAŞVURU İSTATİSTİKLERİ ANA BRANŞ BAZINDA DAĞILIM HAYAT DIŞI 307 HAYAT 28 İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/09/2016 tarihinde 2016 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ)

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176423 2 0 080.960 081.595 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (MERKEZ) 3176424 3 0 079.384 079.639 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS MEZUNLARI )

TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS MEZUNLARI ) 3953731 2 0 078.393 080.068 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 3953733 1 0 086.352 086.352 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 3953735 1 0 086.770 086.770 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2016 tarihinde 2016 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi

Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor

Detaylı

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*)

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*) ra Esas Say No 1 2014/77 Kayseri 2. Sulh 2 2014/78 Karadeniz Ere li 2. Asliye Hukuk 3 2014/79 Bursa 3. cra 4 2014/80 3. 5 2014/81 kkale 1. Asliye 6 2014/82 Dan tay 5. Daire 7 2014/83 Ankara 9. 8 2014/84

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU KASIM 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/12/2016 tarihinde 2016 yılı Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 80,65671 80,65671 110010003 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK MEMURU (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 79,69237

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU TEMMUZ 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 03/08/2017 tarihinde 2017 yılı Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir.

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Aralık 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak mümkündür. SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Detaylı

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE MADDE 1-20/11/2012 tarihli ve 116 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Kamu

Detaylı

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU I-) GENEL BİLGİLER A-) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2012-31.12.2012 B-) Şirkete Ait Bilgiler: a-) Şirketin ticaret unvanı: GÖKTAŞ

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2016 tarihinde 2016 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir.

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. MART 2017 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak mümkündür. SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI Hançerli

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2013 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2013 tarihinde 2013 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. 2013 yılı Haziran

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

Konut Fiyat Endeksi ne İlişkin Yöntemsel Açıklama

Konut Fiyat Endeksi ne İlişkin Yöntemsel Açıklama Konut Fiyat Endeksi ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Reel Sektör Verileri Müdürlüğü İçindekiler I- Amaç... 3 II- Kapsam... 3 III- Veri Kaynağı... 3 IV- Veri Derleme Yöntemi... 3

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR VE POZİSYONLAR 1/72 KPSS 2008/4

TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR VE POZİSYONLAR 1/72 KPSS 2008/4 KODU KURUM ADI UNVANI SINIF DERECE ADET ARANAN NİTELİK KODLARI 3842341 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİYETİSYEN ( BOLU Merkez ) SH 6 1 4797 4799 3842343 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE ( BOLU

Detaylı

TABLO-3B. B GRUBU KADROLARA ATANACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR Yerleştirme Yapılacak Kadrolar Koşul ve

TABLO-3B. B GRUBU KADROLARA ATANACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR Yerleştirme Yapılacak Kadrolar Koşul ve 50 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 8971 SANTRAL MEMURU (BOLU)... GİH 10 1... 13,17, 210 8981 DAKTİLOGRAF (BOLU)... GİH 12 1... 13, 17, 237, 242 8991 HEMŞİRELİK (BOLU)... SH 12 4... 13, 79, 216 9001

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI P T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sayı: 2017/60 11 NİSAN 2017 BASIN AÇIKLAMASI Zorunlu trafik sigortası sisteminin sürdürülebilirliği bakımından sigorta primlerinin sigorta şirketleri için sunulan

Detaylı