T.C. Siileyman Demirel Universitesi Teknik Elitim Fak. Dekanr Gazi Universitesi Teknik Epitim Faki.iltesi Dekanr

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Siileyman Demirel Universitesi Teknik Elitim Fak. Dekanr Gazi Universitesi Teknik Epitim Faki.iltesi Dekanr"

Transkript

1 ,Yd Sayr Konu T.C. vuxsbrdcneriu runulu na.qra,nr,rgr : l'?9 5 :Miifredat Prosramlarr i\l]llllli! tlilll[lulll\l G iden N. UNiVERSiTELERARASI KURUL BA$KANLIGINA itgi tarih ve B.08.6.Y0K sayrlt yanmtz. ilgi yaamtz ile Teknik O[retmenler igin D0zenlenecek Miihendislik Programlartntn Uygulama Esas ve Usulleri Ydnetmelilinin 3. maddesinde "Teknik <i[retmen unvanlnl kazanmtq olanlar igin hangi miihendislik tamamlama programlannrn agrlabilece$ine ve bu programlara hangi dallardan mezun olan teknik tilretmenlerin katrlabilece!ine Universitelerarast Kurulun giiriigii ahnarak Ytiksekdlretim Genel Kurulunca karar verilir." hiikmii uyarrnca Teknik Elitim Fakiiltelerindeki alanlar ve Mtihendislik Fak0ltelerindeki alanlar dikkate ahnarak olugturulan tablo g<inderilerek Teknik e[itim fakiiltesi programlan gergevesinde bu alanlar igin agrlabilecek mtihendislik programlart ile hangi daldan mezun olanlann bagvurabilecepine iligkin Kurulunuz gdriiliintin bildirilmesi istenmiqti. Anrlan Ycinetmeli[in 4. maddesinde ise Ytiksekti$etim Yi.iriitme Kurulu tarafindan segilen Komisyonca hazrrlanacak miifredat programlarrnrn Universitelerarasr Kurul tarafindan onaylandrktan sonra uygulamaya konulaca!r htikmti yer almaktadtr tarihli Ytiksekdlretim Yiiriitme Kurulu toplantrsrnda; Teknik Ogretmenler igin Di.izenlenecek Olan Miihendislik Tamamlama Programlan Miifredat Qahgma Komisyonu'nun a5a!tda belinilen iiyelerden oluqmasr uygun gdriilmiitti.ir. Prof. Dr. Durmug GUNAY Prof.Dr. Muzaffer ELMAS Prof.Dr. Mahmut OZER Prof.Dr. Osman IPEK ProlDr. Cemil QETiNKAYA Prof.Dr. Mehmet KARACA Prof.Dr. Ali Kemal YAKUT Prof.Dr. Omer Faruk BAY YOK Ytiriitme Kurulu Uyesi Sakarya Universitesi Rektortj Biilent Ecevit Universitesi Rektorii Siileyman Demirel Universitesi Teknoloji Fakiiltesi Dekanr Gazi Universitesi Teknik Elitim Faktiltesi Dekanr istanbul Teknik Universitesi Rektdrii Siileyman Demirel Universitesi Teknik Elitim Fak. Dekanr Gazi Universitesi Teknik Epitim Faki.iltesi Dekanr Konu ile ilgili olarak anrlan sriz konusu miifredat programlarrna ederim. Komisyonun olugturdulu miifredatlar iliqikte gonderilmekte olup iligkin Kurulunuz gdriif iiniin bildirilmesi Prof. Dr. M. A. Yekta SARAQ Baqkan Vekili Ekler Ek-l : Miifredat Programlarr 9. Cad. (X539 llilkent / ANK,,IRA Tclcfon' : (0312). l'aksi (0312) e-posta Ayrtntrh Bilgi igin irtibat: Elektronik AE:

2 Tutanaktrr Teknik Egitim Fakiiltelerinin Talaglr imalat, Kahpgrlrk, Tasarrm ve Konstrtiksiyon, Makine Resim ve Konstriiksiyon, Dokiim ve Metal Olretmenlifi programlarrndan mezun ri[rencilerin Makine Milhendisli[i ve imalat Mrihendislifi program Tamamlama Elitimi igin onerilen dersler agairda listelenmistir. l$ bu tutanak oy goklufu ile imza altrna ahnmrgtrr Prof.Dr. Ata Mufan -istanbul Teknik Universitesi, Makine Fakiiltesi Dekanr 6uLin 'bl4eu) Prof.Dr. Ulvi $eker- Gazi Universitesi, Teknoloji imalat Miihendisli[i Bcili..im Bagkan r Fakriltesi Prof.Dr. Siileyman Giindiiz- Karabrik Universitesi, Teknoloji Fakiiltesi, i malat Mti hendisli[i Bril i.lm ti Ofiretim Uyesi Prof.Dr. Abdullah Ozsoy- SDU, Teknoloji Fakiiltesi, i malat Mij hend islifii Bcili.imii Ofiretim Uyesi Prof.Dr. Kerim Qetinkaya, Karabiik Universitesi, Teknoloji Fakiiltesi, Endristriyel Tasarrm Miihendislili Bcili..imii, Olretim Uyesi Makine Miihendisliii Program Tamamlama Eiitimi igin ahnmasr gereken dersler 1. Makine Teorisi ve Dinamifii (3 kredi) 2. Mekanik Titre5imler (3 kredi) 3. Termodinamik ll (3 kredi) 4. Akrgkanlar Mekanifi ll (3 kredi) 5. lsrl Tasanm(3 kredi) 6. Mukavemet ll(3 kredi) 7. Sistem Dinamifi ve Kontrol (3 kredi) Toplam : 21 Kredi imalat Miihendislifi Program Tamamlama Ef,itimi igin ahnmasr gereken dersler f. imalat 6zellikleri (3 kredi) 2. imalat Sistemleri (3 kredi) 3. lmalatta Planlama ve Kontrol (3 Kredi) 4. Sistem Dinamifi ve Kontrol (3 kredi) Toplam : 12 Kredi

3 MEZUN OLDUGU PROGRAM MUHENDiSLiK TAMAMLAMA uuneruoist-igi : TELEKOMiNiKASYON 6GNCTN,IEruUtiii PROGMMI : ELEKTRON K VE HABERLESME KODU ADI TEORIK LAB/UYG TOPLAM xneoi AKTS MUhendislik MatematiQi Elektromanyetik Uyumluluk Temelleri Sayrsal igaret igleme Tasarrm ve Uygulamalarr Otomatik Kontrol Sistemleri Antenler n z n Mobil lletigime Girig? Mikrodalga ve RF Haberlegmesi Sayrsal Filtreler ve Sistemler Kablosuz Haberlegme Sistemleri TOPLAM Prof. Dr. Nihal Fatma GULER Gazi Univ. Teknik Egitim Fak. Elektronik-Bilgisayar Egit. 86l. B9k. Prof. Dr. Murat DOGRUEL Marmara Univ. M0hendislik Fak. Elektrik ve Elektronik MUh. Bol. Bsk..,qrlQ- Tarih: '

4 TEKNIK EGiTinr rarur,resi prnzunr,erurvrn "ntuhentislir r.q.na,tlvllalre ncirinni",q,lr romisyon RApoRU (r r3) Teknik E[itim Fakiiltesi Tekstil O[retmenlifi ve Tekstil Terbiye Ogretrnenlipi Programr Mezunlaruln ddrt ylll* Ders Planlarr, Marmara Universitesi Teknoloji Faktltesi Tekstil Miihendisligi Programt ve diler Tekstil Miihendisligi Programlanyla kargrlaqtrmah olarak incelenmigtir. Miihendislik Tamamlama Programma Miihendislik Tamamlama Egitimi kapsamrnda ahnmasr gereken dersler, tiirleri, minimum kedileri ekteki tabloda verilmiqtir. Tekstil Ogretmenli[i ve Tekstil rerbiye Olretmenlili mezunlanndan Miihendislik Tamamlama Programma bagvuracaklarrn dncelikle genel bir yeterlilik smavrna tabi tutulmalan dng6rtilmektedir. Bu srnavda bagarrh olanlann, ekteki tabloda yer alan fark derslerini, ilgili programdan almalarr ve programrn bagan kogullanm sallamalarr gereklidir. Bunun yamsra, Miihendislik Tamamlama Programma bagr,uracaklann mezun olduklan programda var olan, aldrklarr ve bagardrklan dersler, bagvurulan Brjliim ve Tekstil Miihendislili Lisans Programr igin olugturulacak bir intibak komisyonu tarafrndan, kapsam ve yeterlilik baktmrndan de$erlendirmeye ahnmahdrr. iki donemlik Miihendislik Tamamlama Egitimi programr, intibak komisyonunca, tekrar ahnmasr dng<iriilecek derslerle birlikte en gok 50 kredi ile tamamlanabilir. Gereli igin bilgilerinize saygrlanmzla arz olunur. 4-'n5*-^-- Prof. Dr. EmeI ONDER KARAOGLU I.T.U. Tekstil Teknoloiileri ve Tasanmr Fakiiltesi Prof. Dr. Mehmet AKALIN Marmara Univeristesi Teknik Egitim Fakiiitesi Eki: TEKST L OGRETMENLiGi Ve TEKsTiL TERB YE ogretmenligi PRoGRAMI MEzUNLARININ ALMALARI GEREKEN FARK DERSLERi Tablosu

5 TEKST L OGRETMENti6i ve TEKsTit TERBiYE ogretmenii6i PRoGRAMI MEzUNIARININ At-MAtARI GEREKEN FARK DERSIERi Ders Ad, Kredi Ders uvs Lab TiirA vs Genel Kimya Lab TB Physics Lab TB Z Lineer Cebir te Diferansiyel Denklemler IE' z Bilgisayar Programlamal TM z Statik + Dinamik (veya MUhendislik MekaniOi) TM z Mukavemet TM Z Termodinamik TM z Mekanizma Teknidi TM z Akrskanlar Mekanigi TM z Elektrik MUhendislidinin Temelleri TM z lsr Transferi TM z Bitirme Tasanm Proiesi' MT z l/uhendislik Etioi J ITB z Insan ve Toolum Bilimi Dersi 'l ITB S TB: Temel Bilim Dersi; TM: Temel Mohendislik Dersi;lTB: Insan ve Toplum Bilimi Dersi 1 Bir programlama dilinin girig seviyesinde ogretilmesi, Fortran, c veya Ma ab vb. derslerden biri 'Statik ve Dinamik derleri ayn ayn 09er kredi olarak onerilebilir. Minimum 3 kredilik dersin birlesrmr olan MUhendislik Mekanigi dersi okutulmaltdtr. t Bir takrm galrgmasr olarak bir muhendislik tasarrm projesi yutulmelidir..7=

6 TUTANAK Teknik Egitim Fakultesi Matbaa O$retmenli!i Boltimu mezunlarrnrn Endiistriyel Tasarrm Miihendisligi Programrnda Mrlhendislik Tamamlama Elitiminde almasr gereken dersler aga[rda belirtilmigtir. Matbaa 6!retmenli! - Endiistriyel Tasanm Miihendisli!i Lisans Tamamlama 1. Diinem Dersin Adl AKTS 1 Endi.istriyel Tasanm Mt.ihendislidine Girig ) 2 Cisimlerin Dayanrml Malzeme Bilimi 3 Bilgisayar Destekli Modelleme 5 Dinam ik 3 o Endristriyel Olgme ve Kontrol 7 Makine Elemanlan I Dersin Adr 2. Diinem.' Toplam 19 AKTS 1 End. Metal KalrD Tasanml 3 2 Termo Dinamik 3 Bilgisayar Destekli Tasanm I 3 4 Endtistriyel Plastik Kaltp Tasanml 3 5 Akrgkanlar Mekani!i 3 o Endi.lstriyel Tasanm Uygulamalarr I 3 7 MLihendislik Etigi Toplam 20 Prot.Dr. Ulvi 9eker Gazi Universitesi Teknoloji FakUltesi Imalat Mtihendisli! Prof.Dr. Kerim Qetinkaya KarabUk Universitesi Teknoloji FakUltesi EndUstriyel T Prof. Dr. Cem SinanoSlu Erciyes Universitesi Muhendi i End0striyel Tasanm M0hendisligi Prof.Dr. Mehmet Oktav akultesi Matbaa Egitimi B0liimu Prof.Dr. Efe Nejat Gengoglu Marmara 0niversitesi Teknik Egitim FakUltesi Matbaa Egitimi Dog,Dr, Erdooan Ktis Gazi Universitesi T

7 TUTANAK Teknik Elitim Fakriltesi Matbaa Ogretmenli!i Bolrimii mezunlarrnrn Endr-lstri Mtihendislili Programinda Muhendislik Tamamlama Egitiminde almasr gereken dersler aga!rda beliftilmigtir. Matbaa 6!retmenli$ - Endiistri Mi,ihendisligi Lisans Tamamlama Dersin Adl 1. Diinem 1 Bilgisayar Programlama Mrihendislik Mekani6i ve tvla kine Elemanlarl istatistik Maliyet Analizi i9 Ettid i.i ve Ergonomi Yoneylem AraSttrmasl Uretim Planlama ve Kontrol Toplam Diinem Dersin Saat AKTS 1 Proje Y6netimi Sistem Analizi Ig Giicr.i Planlama Benzetim Denev Tasanml ve Analizi 3+0 o M L.ihend isl ik f kono"m isi Bitirme 0devi o+2 Toplam 30 Yrd.Dog.Dr Suleymdn Mtih. Fak. Endr,istri Mrlhendislidi Bolrlmu Dog.Dr. Erdolan Gazi Universitesi Prgf, Dr. Mehmet Oktav Marmara 0niversitesi Teknik Matbaa Egitimi B0l umu Prof.Dr. Efe Nejat cengoglu Marmara Universitesi Teknik Egitim FakUltesi Matbaa Egitimi

8 TUTANAK Teknik E!itim Fakijltesi Makine Resmi ve Konstriiksiyon 0!retmenli[i ile Tasartm ve Konstrtiksiyon olretmenli[i mezunlarrntn Endi]striyel Tasarrm M0hendislifi Programr tamamlama egitimi igin tjnerilen dersler agaetda listelenmig olup, bu derslerden 24 kredi ahnmaslna oy birligi ile 13/O3/2O73 tarihinde karar verilmittir. 1- Endilstriyel Tasanm M i.ihendisligine Giri$ 2- Temel Tasanm 3 3- Uriin Tasartmt ve Form 5 4- Tasanmda Gorsellik 4 5- Tasarrm Tarihi 2 6- Genel Hukuk Bilgisi ve Tasartm Hukuku 2 7- Miihendislik Etigi 2 8- l$ Hukuku 2 9- i9 Giivenlifi Sanat ve Tasanm Endustriyel Tasanm Stildyosu Mobilya Tasartmt Engelliler igin Uri.in Tasartmt Mi..icevherat Tasanmt Patent ve End striyel Tasarlm Kompozit Endijstrisi Amabalaj Tasanmr 2 Prof. Dr. Ulvi Seker Gazi Universitesi Teknoloji Fakiiltesi ( r'^.'{t4-y12, Prof. Dr. Kerim Qetinkaya Karabi.ik universitesi b^4/-9< L*[r:,P? ^ Teknoloji Faki.iltesi ^ Prof. Dr. Cem Sinanoflu A A Erciyes U niversitesi Miihendislik Faktiltesi (f'j.7-t. r,aa.)

9 MEZUN OLDUGU PROGRAM : ELEKTRON K 06RETMENL G MUHENDISLiKTAMAMLAMAPRoGRAMI : ELEKTRoNiKMUHENDiSLiGi KODU ADI TEORIK LAB/UYG TOPLAM KREDI AKTS Sayrsal Analiz 0 J Elektromanyetik Dalga Teorisi 0 J Otomasyon Sistemleri TOPLAM '17 MEZUN OLDUGU PROGRAM MUHENDISLiK TAMAMLAMA MUHENDiSLiGi : ELEKTRONiK OGNCTTUETUiGi PROGRAMI :ELEKTR K-ELEKTRONiK KODU ADI TEORIK LAB/UYG TOPLAM KREDI AKTS Savrsal Analiz 0 6 Elektromanyetik Dalga Teorisi 0 Otomasvon Sistemleri 3 z Elektrik Makineleri 3 z 4 7 Elektrik Tesisleri 0 5 Enerji iletimi 0 5 TOPLAM Prof. Dr. Qetin Elmas Gazi Universitesi.Teknoloji Faktiltesi Elektrik Elektronik MUh. Prof. Dr. Omer Faruk Teknik Egitim FakUltesi Elektronik Bilgisayar Egitimi BolUmU 13 Mart 201 3

10 MEZUN OLDUGU PROGRAM : ELEKTR K 6GNCTUEHIiGi MUHENDiSLiK TAMAMLAMA PNOGRRITIII : ELEKTRIK MUHETOiSI-i13i KODU ADI reonix LAB/UYG TOPLAM xneoi AKTS Sayrsal Analiz 0 Sinyaller ve Sistemler 5 Otomasyon Sistemleri TOPLAM I MEzUN or-ougu progrrh,r : ELEKTR K orlnerueruligi MUHENDiSLiKTAMAMLAMA PROGRAMI : ELEKTR K-EIEXTROTiX muhehoisr-itii KODU ADI TEORiK LAB/UYG TOPLAM KREDi AKTS Sayrsal Analiz 0 5 Sinvaller ve Sistemler U Otomasyon Sistemleri z Haberlegme Sistemleri TOPLAM 't4 24 Prof. Dr. Qetin Elmas Gazi Universitesi Teknoloji FekUftesi Eiektrik Elektronik Muh. Prof. Dr. Omer Faruk Bay Teknik Egitim Fak0ltesi Elektronik Bilgisayar Egitimi 86lUmU 13 Mart 20'13

11 TUTANAK Metal Ogretmenli[i Programr Mezunlarrnrn Metaliirji ve Maizeme M0hendislipi Lisans Tamamlama intibak Programr DERSIN ADI YERET KRE Di AKTS FtztK 2 - qlreltl ZEL TERMODINAMIGI HAMMADDE VE TEMEL SLEMLER (3+0+2)4 6 POLiMER MALZEMELER 5 KOMPOZiT MALZEMELER SERAMIK MALZEMELER KOROZYON Ve KORUNMA {3+0+0)3 ( URET M MErADoLoJisi PRENSiPLERi (3+0+1)3 TESIS PLANLAMA FAZ D YAGRAMLARI 5 DOKUM TEKNOLOJiSi J TOPLAM Gedik U niversitesi Miihendislik Fakiiltesi Metaliirji ve Malzeme Mijh. BOlomn Prof. Dr.Ahmet TOPUZ Karab0k Universitesi Teknoloji FakUltesi imalat M0hendisliii 86liimii Prof.Dr.S0leymen GUNDUZ

12 Yrldrz Teknik U niversitesi Kimya Metaliirji Fakiiltesi Metaliirji ve Malzeme Muh. Boliimu Afyon Kocatepe U niversitesi Miihendlslik Fakilltesi Malzeme Bilimi ve MUhendisligi BdlUmil Prof. Dr. 0mer Faruk EMRULLAHO6LU

13 TUTANAK Doktim oiretmenlifii Programr Mezunlarrnrn Metal rji ve Malzeme Miihendislili Lisans Tamamlama intibak Programr DERSIN ADI YEREL KREDI AKTS FiziKz - qclzgt-tt 4dzsl re nuooinnvigi HAMMADDE VE TEMEL islemler (3+0+2) POLiMER MALZEMELER 5 KOMPOZiT MALZEMELER SERAMIK MALZEIVlELER {3+0+0)3 5 5 KOROZYON Ve KORUNMA J URETiM METADoLoJisi PRENSiPLERi (3+0+1)3 5 TEsi5 PLANLAMA TOPLAM Gedik U niversitesi M iihend islik Fakiiltesi Metaltirji ve Malzeme Miih. Bolijmii Prof. Dr.Ahmet TOPUZ Karabiik Universitesi Teknoloji FakUltesi imalat Miihendisligi Bol0mU Prof.Dr.siileymen GUNDUz

14 Yrldrz Teknik U niversitesi Kimya Metaliirji FakUltesi Metaliirji ve Malzeme Miih. 86liimij "Ht[il Afyon Kocatepe Universitesi M ii he nd isl ik Fa kii ltesi Malzeme Bilimi ve Milhendisli$i BdlUmij Prof. Dr. Omer FaruK EMRULLAHOGLU

15 MoBiLyA ve DEKoRASyoN OGRETMENLERiNIN AGAQi$LERI ENDUSTRI MUHENDiSLIGI iqin ALMALARI GERKEN FARK DERSLERI 1. Yanyrl : Genel Matematik II Genel Fizik Ii Miihendislikte Istatistik Malzeme Mekanili lktlsada urrl$ -,./.-. Kumanoa l etfnlgl Teknik Ingilizce 2. Yarryrl : Bilgisayar Destekli Tasanm Bilgisayar Destekli Uretim (CAM) i9 Ettidii Ydneylem Aragtrrmasr Uretim Planlama II ;i,. ureum Slstemrlen Kalite Ydnetimi Not-l: Her ders 3 kredidir. Not2: Mobilya ve Dekorasyon ci[retmenlifinin en uygun karqrh[r Alagigleri Endiistri Miihendisli[i oldugundan, Orman Endtisiri Ir4unendisligine iti er teklif edilmemigtir. Prof. Dr. Umit Cafer Yrldrz Karaderuz Teknik Universitesi Orman Fakiiltesi Orman Endiistri Mi.ih. Bdliimii e-posta: Prof. Dr. Osman Gdktag Mulla Srth Kogman Universitesi Teknoloji Faktiltesi A!a9 Igleri Endiistri MUh. Bdliimii e-posta: o

16 TEKNiK EGiTiM FAKULTELER HAzrR ciyim ricnrrurrudci procnenlr tisrns terrreul,rrue ALT KoMisYott tuteruedl Komisyonumuzca Yiiksek 0lretim Kurulu'nun tarihli Alt Komisyon gdrevlendirme yazlsl uyannca yaprlan deferlendirme gahgmast sonucunda; ij Teknik Egitim Faktiltesi, Hazrr Giyim Olretmenlifi Bohimr.i mezunlarr igin ekte sunulan Tekstil Miihendislifi Lisans Tamamlama Derslerinin aldtrtlmasr, iij Tamamlama efitiminin verilecefi birim tarafindan olugturulacak bir Lisans Tamamlama intibak Komisyonu tarafrndan gerek duyulmasr durumunda ekteki dnerilere ilave derslerin eklenebilmesi, hususlarrnrn Yr.iksek 0fretim Kurulu'na arzrna karar verilmigtir. Komisyon Uyeleri Miihendislik Fakriltesi Tekstil Miih. Boliimii Konfeksiyon Teknolojisi Bilim Dah Bagkanr Prof. Dr. Ege U Mrihendi Btiltm Bagkanr KADOGLU GO Qorlu Mtihendislik Fakriltesi Tekstil Mrihendisli!i Bohimri Bohim Baskanr

17 TEKN K EGiTiM FAKT.iLTELERi HAztR GiyiM OcnErueuici procnenar MEZUNLART igin TEIGTiL ruuhet'loislici LiSANS TAMAMLAMA OnRSreni 0rurRir,nni DERS ADI DERS UYG. ropleu xnnni LiNEER cebir J DIFERANSIYEL DENKLEMLER 0 J TERMODINAMiK ve ISI iletimi 2 I 3 A MUKAVEMET STATIK DINAMIK BiLGiSAYAR L MEKANiZMA TEKNiEi FiZiKSEL TEKSTiL MUAYENELERI KiMYASAL TEKSTiL MUAYENELERI 2 L 77 KUMA$ BiLcisi J 0 3 \2 TEKSTIL BoYA.BASKI TEKNiGi 3 0 J 13 TEKNIK TEKSTILLER 2 0 z I4 KISA LiF iplikciligi _15 DOKUMA MAKINELERI t6 ORME MAK NELERi z 0 2 t/ SISTEM ANALIZI VE TASARIMI MUHENDiSLiK PROTESi 0 L 2 79 TEKNIK SEEMELI DERS - KumaS Analizi - Sentetik ve Tekstilre lplik Teknolojisi - Tekstilde Aplikasyon Teknikleri - Tekstilde Bitim islemleri SOSYAL SECMELI DERS 2 0 z - is Hukuku - Maliyet Muhasebesi - iletisim - Pazarlama GENEL TOPII\M

18 Yapr Olretmenlili igin ingaat Miihendisli!inde Tamamlama Programr 1. Diferanslyel Denklemler (4-0) 2. Statik (2-o) 3. Dinamik (3-0) 4. Mukavemet (3-0) 5. Akrskanlar Mekaniii (3-0, 6. in;aat Jeolojisi (2{) 7. Yapr Statigi ll (3-0) 8. Betonarme Projesi (2-2) Not: Bu delerlendirme ders igeriklerine girilmeden yaptlmltbr. istenir ise ders igerikleri de incelenerek daha ayrrntrl bir gekilde yaptlabilir //A/^4 Prof.Dr. Hulisi 6zkul ITU ingaat Fakilltesi Komisyon Uyeleri Prof.Drl Metin Arsla Gazi Universitesi, Teknoloji Fakiiltesi ingaat Miihendisli!i Biiliimii

19 Yapr Ressamhir ve Yapr Tasarrmr deretmenlili igin in5aat Miihendisliiinde Tamamlama programr l.1. Fizik (3-0) statik (3-0) Mukavemet (3-0) Dinamik (3-0) Akr5kanlar Mekaniii (3-0) Hidrolik (3-0) Zemin Mekani[i (3-0) Temel ingaatr (3-0) Yapr Statigi-l (3-0) Yapr Statigi ll (3-0) Betonarme ll (3-0) 12. insaat Jeolojisi (2-0) Betonarme Projesi (2-2) 5u Kaynaklarr (3-0) ^^-...^.. )u remrnr ve levre 5ag gt (J-U) Qelik Yaprlar (3-0) Yol Bilgisi (3-0) Not: Yapl Ressamhll ve Yapt Tasanmr 6!retmenli!i programlarrnrn geneli incelendi!inde Tasanm derslerinin daha yoiun olduiu ve M0hendislik derslerinde 6nemli eksiklikler oldueu gori.ilmektedir. Bu nedenle, yukarrda agrklanan Tamamlama EEitimi programr gok sayrda Mi.ihendislik dersini igermektedir. Dolayrsryla Yapr Ressamhf,r ve yapl Tasanmr 6iretmenli[i mezunlarrnrn Mimarhk b6liimlerinde tamamlama eiitimi gtirmeleri daha uygun olacaktrr, Bu deierlendirme ders igeriklerine girilmeden yaprlmrgtrr. istenir ise ders igerikleri de incelenerek daha aynntrh bir gekilde yaprlabilir, 1-3., Prof.Dr, Hulisi 6zkul itu ingaat Faktiltesi Komisyon Liyeleri.-=---{--) t \\ LZs,,-/ \\ / / Prof.Dr. Metin Arslan Gazi Universitesi, Teknoloji Fakiiltesi in5aat Mfi hendisli[i Biiliimti

20 M iihendislik (Biligim Sistem leri Miih., Bilgisayar Mtih., Bilgisayar Bilimleri ve Miih. Yazrhm M0h.)Tamamla ma Efitimi progra ml Donem 1 T+U+L Ddnem 2 T+U+L Matematik Aynk Matematik Veri Yaprlarr ve Algoritmalar 4+O+2 igletim Sistemleri Nesneye Dayah Programlama 5+O+2 Veri Tabant Sistemleri Yazrhm MUhendislifine Giri Programlama Dilleri Bilgisaya r Mimarisi 4+2+O Veri lletigimi ve Bilgisayar A[larr t(> Sz4,//*/) Prof. Dr. Abdullah QA {1i1,, },f^ a)111/"/i r-j" Bily)'n"/ l"tit^ g,et. -- -Pr ol.ar. Nizamettin AyDt N Y,M-ntn)1"--lw. HtWlh-,t:teuJnilkhb., illgi'yx All '$ t' - Prof. Dr. H. Selguk VAROL ( M*uu.,,,n-,- 3^. fu.l,^)t E+)H., Tn&. F1"t'l'"ult-bll/rg ^r D$l*t, g

21 Bilgisayar ve Kontrol Olretmenlifi Kontrol Miihendislili Tanamlama Programr Birinci Diinem 1. Sayrsal Analiz (3-0) 2. Sinyaller ve Sistemler (3-0) 3. Kontrol ve Otomasyon Miihendisli$ne Girig (2-0) 4. Giig Elektronili (3-0) ikinci Diinem 1. Sayrsal Elektronik (3-0) 2. Kontrol Miihendislipinin Bilgisayar Uygulamalan (2-0) 3. Servo Sistemler ve SiiLriiciiler (2-0) 4. Siireg Denetimi ve Lab. (2-2) Komisvon Uveleri Prof.Dr. Sadettin Aksoy,rr,. sakalaa u nrversrtesl. Elektrik Elektronik Fakiiltesr Bilgisayar Miihendislili Btiliimii Prof.Dr. Abdullah_ CavutoElu Yrldrnm Beyazrt Universitesi, Miihendislik ve Do[a Bilimleri Fakiiltesi, ingaat Miihendislili Bdliimii

22 OTOMOTiV OGRETMENLi6i oromoriv MUHENDisLi6i TAMAM LAMA programi l.- OtomotivMtihendislifineGirig 2- Bilgisayar Destekli Tasaflm 3- Miihendislik Matematigi,, 4- Taltlarda Mekanik Titre$imler 5- Sistem Dinamigi ve Kontrolii NOT: Derslerin her biri 3'er ders saati olarak OngoriJlmiistiir. KOMiSYON UYELERi D: serdar YUCESU{t,/il/4F :rof uazt untversttest // TeknolgilE!(iiltesi, Otomotiv M i.ihendisli!i S0leyman Demirel Universitesi Teknoloji Fakiiltesi Dekanl Miihendislik Fakiiltesi Makine Mijhendisli!i B<itiim0 Prof. Dr. Ali Kemal YAKUT Siileyman Demirel U niversitesi Teknoloji FakUltesi, Enerji Sistemeleri Miihendisli[i Prof. Dr. Duran ALTIPARMAK Gazi 0niversitesi Teknoloji Fakiiltesi, Otomotiv M

23 otomotiv 06RETMENLi6i MAK NA MUHENDiSLiGi TAMAMLAMA PROGRAMI 1- Makina Miihendisligine Girig 2- BilgisayarProgramlama 3- Sayrsal qoziimleme 4- Sistem Dinamigi ve Kontrolil 5- Hidrolik Makinalar 6- Bilgisayar Destekli Tasarlm 7- M0hendislik MatematiBi ll 8- Makine Elemanlart ll, 9- Makine Teorisi ve Dinamifi 10- Mtihendislik Ekonomisi ve Ydnetimi NOT: Derslerin her biri 3'er ders saati olarak ongor0lm0gtiir' KOMiSYON UYELERi Prof. Dr. serdar YUcESU Gazi iiniversitesi Teknoloji Fak0ltesi, Otomotiv s t//f MiihendisliEi Prof. Dr. Osman IPEK Siileyman Demirel Universitesi Teknoloji Fakiiltesi Dekanl MUhendislik Fak0ltesi Makine Maihendisliii Btiltimii Prof. Dr. Ali Kemal YAKUT S0leyman Demirel U niversitesi Teknoloji Fakii ltesi, Enerji Sistemeleri Prof. Dr. Duran ALTIPARMAK Gazi tiniversitesi Teknoloji Fak0ltesi, Otomotiv M0hendisliii

24 Tesisat 6gretmenligi ve Enerji ofretmenli!i Enerji sistemleri Miihendislili Tamamlama programr 1. Enerji Sistemleri M i.lhendisligine Giri$ 2. MiihendislikMatematigi 3. Termodinamik ll 4. Hidrolik Makinalar 5. Elektrik Enerjisi ve iletimi Da[rtrmr 6. Akrskanlar Mekanigi tl 7. lst ve Kiitle Transferi 8. Termik Turbo Makinalar 9. Miihendislik Ekonomisi ve yiinetimi 10. Enerji Hukuku Not: Derslerin her biri 3'er saat olarak cingdriilmii$tiir. t. Komisyon Uyeleri Prof.Dr. Mustafa ilba$ Gazi Universitesi Teknoloji Fakiiltesi Dekanl Prof.Dr. Osman ipek Siileyman Demirel Universitesi Teknoloji Fakiiltesi Dekanl -0n,t---9 /'\(\ f : (/r,,0{-' Prof.Dr. Tayfun Biike Mugf a Sftkf Kogman Universitesi Teknoloji Fakiiltesi. :,, Enerji Sistemleri Miihendistili Bdliim Baskanr \ \ - Prof.Dr. Ali Kemal yakut Siileyman Oemirel Universitesi Teknoloji Fakiiltesi,Enerji Sistemleri Mtihendisl Teknik EEitim Fakiiltesi Dekanl

25 Tesisat oeretmenliii ve Enerji oiretmenliii Makina MiihendisliEi Tamamlama Programt A L1 t2 13 Makine M0hendisligine Giri$ Mtihendislik Matematidi Termodinamik ll Hidrolik Makinalar imal Usulleri Akr$kanlar MekaniEi ll lsr Transferi Termik Turbo Makinalar Miihendislik Ekonomisi ve Ydnetimi Mukavemet Makine Teorisi ve Dinamigi Makine Elemanlart MUhendistikte istatistik Not: Derslerin her biri 3'er saat olarak tingori]lmiistiir. Prof.Dr. Mustafa ilba$ Gazi Universitesi Teknoloji FakUltesi KomisYonut"'"'lr)A' L^^_-F Prof.Dr. Osman ipek Siileyman Demirel Universitesi Teknoloji Fak0ltesi Dekanr Prof.Dr. Tayfun Biike Mu!la Srtkr Kogman Universitesi Teknoloji Fakiiltesi Enerji Sistemleri Mtihendisliii Btiliim Batkanl Prof.Dr. Ali Kemal Yakut SUleyman Demirel 0niversitesi Teknoloii Fakr.iltesi,Enerji Sistemleri M0hendisli Teknik EEitim FakUltesi Dekanr

26 A4c'','h1.2 q";"i;., '. l$y '(znt1r,tc! o,, T.)-il Q,i -r","' fr lulf*; fttqa1 '\ 1.o.,r,4 -p, """' /u"';' E4i1:''i!"7' u'-l>''l'do ^ 1z cal/a.-t 7a" 2 dr's.iii';tffit"'"f","1",1r't'ri,"./.'!',''i^,1!*''i"!f"'r'"xr';:^'";;:l' ;;:;T;t"i":!:* n;:!r,;,', ^ u.!; ;/t ;-,,, *t!,rtt' "trf :t :i*:o )er+u ;i: f:r:: =li"il'*", ol'u"^'^ Plt/;'a 1Lr;h' v<- 3-":'1J nt;i F':n -,:l)-',',q,. 6t-z-' Ltn)ve--d#- ;;' n* t! I i li.,? *2,, t#,!,?'t';.3;' : y + " [,ff:t i: t f ) [,;4, " ;::"iti7f ': * t"' 87 (Hit' etr: +:;i: "m.y;i' n" -,fjt!.',; ^:'ni::!;; ;, -' u,'[:':l]'2'i,'l*,{:.:8,ff t, ; ti ;ri^h'. -;v<n-i^jz" 7, i): +,i.iii: i' *]+ ;: F' f r!)i x,,i";.^' : /:J' : ;:- l:;l'!'trt':: +{!:i;:;-.:t,1, ^t,,,,iii,l, ^, ^,!"ft':- " t) IK':^^i;;** fi;', *3i: i-""'l'l,/uv^t'-''ft1i,zt'1 c' /} r. ip"; :,i "Yi }i;"=tr# ;7P q-""l *!; {;,L: tu ;:j' :;" 7:i,.,'''; iii?;.. ;*;'"' "','*'ti l'("*- "F"'''['^ok"' t"' r' Lu- J'"'tv<'s YuL"'l'L) S't''n/ccl"l kxon e doi^' ' >zlrncn P*6 P' Afu tm1'^ V =tc, /\>[i,, A-L;He; Q;,-c;sr, y.^^,'t-- L a *, irh-, L, ( o9')9 LTV6t.. kt,r.,1o"6i{ 'aeu'+- fuf, i,l,* Lzn-snl>n'- Lo/-l^rd'fi'"'

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN UYGULANACAK YENİ DERS PROGRAMI 1. SINIF GÜZ YARIYILI u in Adı T U L K AKTS Ön Şart 1501 EEM-101 EEM ne Giriş 1 0 0 1 2

Detaylı

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI 2+0+0 2 2 3+1+0 3,5 6 2+0+0 2 4 2+0+0 2 2

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI 2+0+0 2 2 3+1+0 3,5 6 2+0+0 2 4 2+0+0 2 2 1. YARIYIL 0010090001 0010090002 0010090003 ADI T+U+L KREDİ Makine Mühendisliğine Giriş Bilgisayar Destekli Teknik Resim 1 Temel Bilgi Teknolojisi 3+1+0 3,5 6 2+0+0 2 4 0010090004 İngilizce 1 0010090005

Detaylı

FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI 1. YARIYIL:

FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI 1. YARIYIL: 1. YARIYIL: ALINABİLMESİ İÇİN ADI T+U+L KREDİ 0010090001 Makine Mühendisliğine Giriş 2+0+0 2 2 0010090002 Bilgisayar Destekli Teknik Resim 1 3+1+0 3,5 6 0010090003 Temel Bilgi Teknolojisi 2+0+0 2 4 0010090004

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği (Örgün Öğretim) Diploma Programı 2014 Müfredatı

Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği (Örgün Öğretim) Diploma Programı 2014 Müfredatı Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği (Örgün Öğretim) Diploma Programı 01 Müfredatı 1 0 TDB101 Türk Dili 1 11 MAK109 Fizik 1 1 180 MAK10 Makina Mühendisliğine Giriş 88 MAK101

Detaylı

Şırnak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 2013-2014 Eğitim-Öğretim Güz Yarı Yılı Ders Programı

Şırnak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 2013-2014 Eğitim-Öğretim Güz Yarı Yılı Ders Programı İnşaat Müh. 1. 8.15-9.00 09.15-10.00 10.15-11.00 11.15-12.00 13.15-14.00 14.15-15.00 Pazartesi Matematik I Matematik I Fizik I Fizik I Fizik I Fizik I Salı Kimya I Kimya I Kimya I Matematik I Matematik

Detaylı

1. SINIF 1.YARIYIL DERSİN AKTS KODU ÖN ŞARTLAR 1,2. (ECTS) 0370020008 Bilgisayar Destekli Teknik Resim I 4 4+1+0 4,5 5 TOPLAM KREDİ 20,5 30. Ek-3.

1. SINIF 1.YARIYIL DERSİN AKTS KODU ÖN ŞARTLAR 1,2. (ECTS) 0370020008 Bilgisayar Destekli Teknik Resim I 4 4+1+0 4,5 5 TOPLAM KREDİ 20,5 30. Ek-3. Ek-3.a T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR AHMET CENGİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NORMAL ÖĞRETİM MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI VE KREDİLERİ 1. SINIF 1.YARIYIL

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖRGÜN ÖĞRETİM PROGRAMI LİSANS DERSLERİ

HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖRGÜN ÖĞRETİM PROGRAMI LİSANS DERSLERİ HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖRGÜN ÖĞRETİM PROGRAMI LİSANS DERSLERİ 1. YARIYIL 0502101 FİZİK I 4 0 4 6 0502104 *MAKİNA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ 2 0 2 3 0502105 MATEMATİK

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği (Örgün Öğretim) Diploma Programı 01 Müfredatı 1 0 TDB101 Türk Dili 1 989 MAT1 Matematik I 1 17 MAK10 Temel Bilgisayar ve Algoritma 1

Detaylı

Ortak Dersler. Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Açılacağı Bölüm T U K AKTS

Ortak Dersler. Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Açılacağı Bölüm T U K AKTS 14.05.2014 tarih ve 25 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Okulu bünyesinde Fakültemiz bölümlerinde açılması muhtemel dersler Ortak Dersler Dersin Kodu Dersin Adı

Detaylı

Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı

Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı HİTİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL Ders

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK TAMAMLAMA PROGRAMI İNTİBAK DERSLERİ

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK TAMAMLAMA PROGRAMI İNTİBAK DERSLERİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK TAMAMLAMA PROGRAMI İNTİBAK DERSLERİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ TKN 225 DİFRANSİYEL DENKLEMLER Z 3 1 6 MEK 102 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM Z 3

Detaylı

Askeri Bilimlere Giriş 3 45 3 Askerî Coğrafya 2 30 2 Türk Dili ve Kompozisyon-I Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I

Askeri Bilimlere Giriş 3 45 3 Askerî Coğrafya 2 30 2 Türk Dili ve Kompozisyon-I Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I KARA HARP OKULU AKADEMİK EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMLARI Birinci sınıf- Mühendislik Bilimleri: Askeri Bilimlere Giriş Askerî Coğrafya Türk Dili ve Kompozisyon-I Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Türk Dili

Detaylı

Müfredat Bulunan Dersler

Müfredat Bulunan Dersler 1. SINIF 1,00. YARIYIL KODU KODU ADI 1 10200714 / 0 İNŞ 101 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM 2 2 0 3 1 100 Zorunlu 2 10200911 / 0 İNŞ 103 MALZEME BİLGİSİ 2 0 0 2 2 100 Zorunlu 3 10200913 / 0 İNŞ 105 MATEMATİK

Detaylı

MAKİNE FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ESKİ EĞİTİM PLANLARINDAKİ DERSLERİN USIS2011 EĞİTİM PLANINDAKİ EŞDEĞERLERİ

MAKİNE FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ESKİ EĞİTİM PLANLARINDAKİ DERSLERİN USIS2011 EĞİTİM PLANINDAKİ EŞDEĞERLERİ MAKİNE FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ESKİ EĞİTİM PLANLARINDAKİ DERSLERİN USIS011 EĞİTİM PLANINDAKİ EŞDEĞERLERİ KODU ARAS EĞİTİM PLANI KR KODU 003 EĞİTİM PLANI KR KODU 008 EĞİTİM PLANI KR KODU 010

Detaylı

SEYDİŞEHİR AHMET CENGİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI VE AKTS (ECTS) KREDİLERİ

SEYDİŞEHİR AHMET CENGİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI VE AKTS (ECTS) KREDİLERİ SEYDİŞEHİR AHMET CENGİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI VE KREDİLERİ NORMAL ÖĞRETİM 1. SINIF 1.YARIYIL 0370020008 Bilgisayar Destekli Teknik

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI 11-İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 1. SINIF SINAV PROGRAMI 13.01.14 Pazartesi 10.30 OD1 1 Matematik I 13.01.14 Pazartesi 14.00 802-803-804 1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 13.01.14 Pazartesi 14.00 802-803-804

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLİK FAKÜLTESİ 2014 GÜZ ARA SINAV TAKVİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLİK FAKÜLTESİ 2014 GÜZ ARA SINAV TAKVİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLİK FAKÜLTESİ 2014 GÜZ ARA SINAV TAKVİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ FIZ 111 FİZİK I 05.12.2014 13:00 KIM 111 GENEL KİMYA 25.11.2014 16:00 MAT 111 MATEMATİK I 04.12.2014

Detaylı

YAZ OKULU. Fakültemiz Öğrencilerinin Yaz Okulundan Ders Alma Şartları. 07 Haziran 2013

YAZ OKULU. Fakültemiz Öğrencilerinin Yaz Okulundan Ders Alma Şartları. 07 Haziran 2013 2012-2013 YAZ OKULU 07 Haziran 2013 Fakültemiz Öğrencilerinin Yaz Okulundan Ders Alma Şartları 1- Fakültemizden hiç ders almayan bu nedenle de not ortalaması oluşmayan öğrencilerimiz, hem fakültemizin

Detaylı

PAZARTESİ 18.1.2016 19.1.2016 SALI

PAZARTESİ 18.1.2016 19.1.2016 SALI 1.SINIF- Yeni Müfredat - Makine Mühendisliği 1.SINIF- Eski Müfredat - Makine Mühendisliği 14:00 ISG1081.1 İş Sağlığı ve Güvenliği Yrd.Doç.Dr. ABDULLAH DEMİR C201 14:00 TF150.1 İş Sağlığı ve Güvenliği Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

TEKST L MÜHEND SL BÖLÜMÜ 2010-2011 TEKNOLOJ OPS YONU E M PLANI

TEKST L MÜHEND SL BÖLÜMÜ 2010-2011 TEKNOLOJ OPS YONU E M PLANI EGE ÜN VERS TES, MÜHEND SL K FAKÜLTES TEKST L MÜHEND SL BÖLÜMÜ TEKNOLOJ OPS YONU E M PLANI. Yar l. Yar l Kodu: Dersin Ad : Dersin Dersin Ad 6 8 9 7 8 Türk Dili I Ata. lk. nk. Tar. I Matematik I Fizik I

Detaylı

2013-2014 YAZ OKULU. Yaz Okulu Takvimi. Fakültemiz Öğrencilerinin Yaz Okulundan Ders Alma Şartları. 13 Haziran 2014

2013-2014 YAZ OKULU. Yaz Okulu Takvimi. Fakültemiz Öğrencilerinin Yaz Okulundan Ders Alma Şartları. 13 Haziran 2014 Yaz Okulu Takvimi 2013-2014 YAZ OKULU 13 Haziran 2014 Ders Kayıtları.....: 23.06.2014-27.06.2014 Yaz Okulu.......: 30.06.2014-16.08.2014 Yaz Okulu Final Sınavları: 18.08.2014-23.08.2014 Fakültemiz Öğrencilerinin

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YARIYIL SONU SINAV PROGRAMI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YARIYIL SONU SINAV PROGRAMI 11-İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 1. SINIF SINAV PROGRAMI 06.01.15 Salı 10.30 OD1 1 Malzeme Bilimi ve Yapı Malzemesi 07.01.15 Çarşamba 17.30 802-803 1 Teknolojinin Bilimsel İlkeleri 08.01.15 Perşembe 10.30

Detaylı

1. ÖĞR./2. ÖĞR. SINAV TARİHİ SINAV SAATİ SINAV GÜNÜ. Program YARIYIL

1. ÖĞR./2. ÖĞR. SINAV TARİHİ SINAV SAATİ SINAV GÜNÜ. Program YARIYIL BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI 1. ÖĞR./. ÖĞR. (.Ö) 13.06.16 Pazartesi 16:00 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II S.DOKUYAN A16 13.06.16 Pazartesi 17:30 Kalite Güvence ve Standartları A.AYTİN A03 1.06.16 Salı

Detaylı

SE Engineering Sciences 30 Mayıs 2011, Pazartesi 13:00 M1-2 İNG 152 -İngilizce II 31 Mayıs 2011, Salı 14:00 Yabancı Diller Binası

SE Engineering Sciences 30 Mayıs 2011, Pazartesi 13:00 M1-2 İNG 152 -İngilizce II 31 Mayıs 2011, Salı 14:00 Yabancı Diller Binası MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİNAL TARİHLERİ 2010-2011 BAHAR DÖNEMİ 1. SINIF Dersin Adı Sınav Tarihi Saat Sınav Yeri TRD 158 / 99 - Türk Dili II 30 Mayıs 2011, 10:00 Mühendislik Amfi SE 104

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YARIYIL İÇİ SINAV PROGRAMI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YARIYIL İÇİ SINAV PROGRAMI 11-İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 1. SINIF SINAV PROGRAMI 16.11.15 Pazartesi 09.00 901 1 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 16.11.15 Pazartesi 14.00 306-307 1 İNGİLİZCE I 16.11.15 Pazartesi 14.00 306-307 1 TÜRK DİLİ I

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMLARI YILLIK EĞİTİM PLANI

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMLARI YILLIK EĞİTİM PLANI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMLARI LIK EĞİTİM PLANI (2015-2016 eğitim-öğretim yılından itibaren geçerlidir.) I. ve II. YARI ADI Z/S T U L KREDİ AKTS TEK15001 MATEMATİK

Detaylı

RAPORLAMA ÖRNEĞİ-1 TALEP: Erciyes Üniversitesi LYS sınavı GEREĞİ: NOT:

RAPORLAMA ÖRNEĞİ-1 TALEP: Erciyes Üniversitesi LYS sınavı GEREĞİ: NOT: RAPORLAMA ÖRNEĞİ-1 TALEP: Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümünde eğitim gören Mustafa MOLU isimli öğrenci LYS sınavı ile Fakültemiz Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünü kazanmış olup,

Detaylı

36 HUK403 Vergi Hukuku I 3 0 5.0 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme 37 İŞL103 Genel İşletme I 3 0 4.0 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

36 HUK403 Vergi Hukuku I 3 0 5.0 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme 37 İŞL103 Genel İşletme I 3 0 4.0 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Not: Öğrenciler kendi bölümünde açılmadığı halde başka bir birim veya bölümde açılan dersin kodu, kredisi ve AKTS'si aynı veya daha fazla olan dersi alabilirler. S.No Kodu DersinAdı Teori Saati UygulamaSaati

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTERSİ YANDAL PROGRAMINA BAŞVURU, KABUL VE KAYIT KOŞULLARI

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTERSİ YANDAL PROGRAMINA BAŞVURU, KABUL VE KAYIT KOŞULLARI NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTERSİ 204-205 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YANDAL PROGRAMINA BAŞVURU, KABUL VE KAYIT KOŞULLARI - Öğrenci, ilan edilen yandal programına anadal programının en erken 3. ve en geç 6. döneminin

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Tüm Ders Kodları Havuzu

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Tüm Ders Kodları Havuzu POLİMER FBE501 Mühendislik Matematiği (3+0) 3 6 Zorunlu PLM501 Polimer Mühendisliği (3+0) 3 6 Zorunlu PLM502 Polimerlerin Şekillendirilmesi (3+0) 3 6 Zorunlu PLM503 Polimerizasyon Yöntemleri PLM504 İletken

Detaylı

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü (Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programı) Ders Listesi 1. Yarıyıl. 2.

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü (Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programı) Ders Listesi 1. Yarıyıl. 2. Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü (Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programı) Ders Listesi 1. Yarıyıl MAT 105 Matematik I Z 4 1 4,5 6 FIZ 103 Fizik I Z 3 2 4 6 EEM 105 Elektrik

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULUNDA AÇILAN DERSLER

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULUNDA AÇILAN DERSLER Fakülte/Yüksekokul Bölüm/Program Ders Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kredisi AIB11 A.İ.İ.T. I AIB11 A.İ.İ.T. II Matematik MAT111 Analiz I 5 7 MAT11 Analiz II 5 7 MAT6 Kesikli Matematik 5 Fen Edebiyat Fakültesi

Detaylı

1. SINIF 1.YARIYIL DERSİN AKTS KODU ÖN ŞARTLAR 1,2. (ECTS) 0370040001 Bilgisayar Destekli Teknik Resim I 4 4+1+0 4,5 5 TOPLAM KREDİ 20,5 30. Ek-3.

1. SINIF 1.YARIYIL DERSİN AKTS KODU ÖN ŞARTLAR 1,2. (ECTS) 0370040001 Bilgisayar Destekli Teknik Resim I 4 4+1+0 4,5 5 TOPLAM KREDİ 20,5 30. Ek-3. Ek-3.b T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR AHMET CENGİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İKİNCİ ÖĞRETİM MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI VE KREDİLERİ 1. SINIF 1.YARIYIL

Detaylı

METAL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 1. SINIF (I. VE II.Ö. ÖĞRETİM) 2012-2013 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI SONU BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI

METAL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 1. SINIF (I. VE II.Ö. ÖĞRETİM) 2012-2013 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI SONU BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI METAL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 1. SINIF (I. VE II.Ö. ÖĞRETİM) PAZARTESİ 11.00 Malzeme Bilgisi II 17.00 Elektrik Ark ve Oksigaz Kay.Tek. Uyg. SALI 11.00 Bilgisayar Programlama 11.00 Matematik II 14.00 İngilizce (I.ve

Detaylı

Kodu Ders Adı AKTS D+U+L Z/S Dili Güz Dönemi

Kodu Ders Adı AKTS D+U+L Z/S Dili Güz Dönemi Dersler AKTS Kredileri Her hangi bir dersin amaç, öğrenme çıktıları, içerik, değerlendirme ve iş yükü AKTS gibi detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız. 1. Yıl 151711133

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta Ders Kodu MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2016-2017 EĞİTİM PLANI Dersin Adı Kuramsal Uygulama Saat/Hafta Pratik/ Laboratuvar Yıl 1 / Yarıyıl 1 507001012006 Türk Dili I 2 0 0 2 2 2 Zorunlu 507001022006

Detaylı

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK TAMAMLAMA PROGRAMI İNTİBAK DERSLERİ (I. ÖĞRETİM)

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK TAMAMLAMA PROGRAMI İNTİBAK DERSLERİ (I. ÖĞRETİM) 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK TAMAMLAMA PROGRAMI İNTİBAK DERSLERİ (I. ÖĞRETİM) GÜZ DÖNEMİ DERS KAYDI YAPILACAK ŞUBE VE ÖĞRETİM ÜYESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ TKN 225 DİFRANSİYEL

Detaylı

Bilimlerine Giriş MAT 112 Matematik II 28.04.2015 09:00-11:00 2.KAT 3.KAT. Programlama II (Elektronik ile ortak)

Bilimlerine Giriş MAT 112 Matematik II 28.04.2015 09:00-11:00 2.KAT 3.KAT. Programlama II (Elektronik ile ortak) T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ARA SINAV TAKVİMİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 1. SINIF FIZ 112 Fizik II 24.04.2015 13:00-15:00 2.KAT YDB 102 İngilizce

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI 11-İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 1. SINIF SINAV PROGRAMI 09.06.14 Pazartesi 12.00 901 1 Beden Eğitimi ve Spor 10.06.14 Salı 10.30 310 1 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı 10.06.14 Salı 12.00 D1-D2 1 Matematik

Detaylı

METAL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 1. SINIF (I. VE II.Ö. ÖĞRETİM) 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI SONU BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI

METAL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 1. SINIF (I. VE II.Ö. ÖĞRETİM) 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI SONU BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI 11.00 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 14.00 Türk Dili Çarşamba 15.00 Malzeme Bilgisi I Cuma 10.30 Temel İşlemler Tek. ve Uyg. 14.00 Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi 15.00 Malzeme Muayene Yöntemleri I 15.00 Modern

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI KREDİ AKTS KODU

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI KREDİ AKTS KODU KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI 1. SINIF GÜZ I I. ADI Z/M/S T U UNV13101 TÜRK DİLİ I Z 2 0 2 2 2 UNV13103 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Z 2

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YARIYIL SONU SINAV PROGRAMI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YARIYIL SONU SINAV PROGRAMI 11-İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 1. SINIF SINAV PROGRAMI 22.05.14 Perşembe 10.30 D3-D4 1 Matematik II 23.05.14 Cuma 13.30 901 1 Beden Eğitimi ve Spor 23.05.14 Cuma 15.30 110-112 1 Beton Teknolojisi 27.05.14

Detaylı

İnşaat Mühendisliği Bölümü 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Bitirme Sınavı Programı (Türkçe Programı)

İnşaat Mühendisliği Bölümü 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Bitirme Sınavı Programı (Türkçe Programı) 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Bitirme Sınavı Programı (Türkçe Programı) 1. yarıyıl İnşaat Müh. Giriş - Fizik I (Grup 6) - Bilg. Tem. Ve Prog.Giriş (Grup 2) - Türk Dili I (İnşaat Grubu) - 1. yarıyıl

Detaylı

T.C. Haliç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Dönem Sonu Sınavı Programı

T.C. Haliç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Dönem Sonu Sınavı Programı Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Sayfa: 1 / 2 BİM100 BİM101A BİM101B FİZ101A FİZ101B MAT111 BİM201A BİM201B BİM203 EEM213A EEM213B GTB256 İNG321 İST212 BİM299 BİM301A BİM301B BİM303 Bilgisayar

Detaylı

AKTS:4dersini almak zorundadır.

AKTS:4dersini almak zorundadır. OMÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İNTİBAK ÇİZELGESİ 1. SINIF I.YARIYIL DERSLERİ FİZ 105 Fizik I 3 2 4 6 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılından önce bu dersten

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLİK FAKÜLTESİ 2014 GÜZ FINAL TAKVİMİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLİK FAKÜLTESİ 2014 GÜZ FINAL TAKVİMİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLİK FAKÜLTESİ 2014 GÜZ FINAL TAKVİMİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BIL 101 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA I 14.01.2015 09:00 PELİTLİ KONFERANS SALONU BIL 103 BİLGİSAYAR

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YARIYIL İÇİ SINAV PROGRAMI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YARIYIL İÇİ SINAV PROGRAMI 11-İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 1. SINIF SINAV PROGRAMI 07.04.14 Pazartesi 10.30 D3-D4 1 Matematik II 07.04.14 Pazartesi 15.30 OD1 1 Mukavemet 08.04.14 Salı 15.30 OD1 1 Beton Teknolojisi 09.04.14 Çarşamba

Detaylı

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. SINIF EĞİTİM - ÖĞRETİM PROGRAMI

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. SINIF EĞİTİM - ÖĞRETİM PROGRAMI TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. SINIF EĞİTİM - ÖĞRETİM PROGRAMI 1. YIL 1. DÖNEM BİL 103 Bilgisayar Bilimlerine Giriş 2 0 2 3 Z BİL 113 Bilgisayar

Detaylı

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM) DERS PROGRAMI

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM) DERS PROGRAMI Adnan Menderes Üniversitesi SÖKE MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAMLAR ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ AŞÇILIK BANKACILIK ve SİGOTACILIK BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE ANİMASYON DIŞ TİCARET ELEKTRİK ELEKTRİK

Detaylı

İnşaat Mühendisliği Bölümü 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınav Programı (Türkçe Programı)

İnşaat Mühendisliği Bölümü 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınav Programı (Türkçe Programı) 0-06 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınav Programı (Türkçe Programı). yarıyıl Kasım Çarşamba Kasım Perşembe 6 Kasım Cuma 9 Kasım Pazartesi 0 Kasım Salı 9:00-0:0 Türk Dili I (İnşaat Grubu) İnşaat Müh. Giriş

Detaylı

2014-2015 Akademik Yılı Bahar Dönemi Makine Mühendisliği Bölümünde. Mazeret Sınavlarına Girmeleri Uygun Görülen Öğrenci Listesi

2014-2015 Akademik Yılı Bahar Dönemi Makine Mühendisliği Bölümünde. Mazeret Sınavlarına Girmeleri Uygun Görülen Öğrenci Listesi 2014-2015 Akademik Yılı Bahar Dönemi Makine Mühendisliği Bölümünde Mazeret Sınavlarına Girmeleri Uygun Görülen Öğrenci Listesi Numara Adı-Soyadı Mazeret Sınavına Gireceği Dersin Adı 13010302031 Emre ERSEÇKİN

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 08/05/2014-20730

Evrak Tarih ve Sayısı: 08/05/2014-20730 Evrak Tarih ve Sayısı: 08/05/2014-20730 20/02/2or4TARiH ve 9 saylll KARARA G0RE 66RETMENLi6E KAvNAKuK EDENTRoGRAT\i/BOTUM/DAr MEZUNLARINtN nrnnneitecr6i alnrumr(.) MEzUN olunat vuxser0rsnrrivr proennut/b6lumu/dali

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL ADI KREDİSİ* MKM-5501 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 MKM-5601 TEZ HAZIRLIK ÇALIŞMASI Z 0 1 1 0 1 20 1 21 12 30 İKİNCİ YARIYIL ADI KREDİSİ* MKM-5502 UZMANLIK

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI: 2 KARAR TARİHİ: 05.04.

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI: 2 KARAR TARİHİ: 05.04. T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI: 2 KARAR TARİHİ: 05.0.2016 Fakülte kurulu gündemindeki maddeleri görüşmek üzere 05.0.2016 Salı

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS LİSTESİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS LİSTESİ SAYFA:1/5 1 MAK000 İNGİLİZCE(HAZIRLIK) 0 0 0 0 I. YARIYIL DERSLERİ 2 MAK1001 MATEMATİK I Zorunlu 4 2 5 6 3 MAK1003 FİZİK I Zorunlu 3 1 4 5 4 MAK1005 GENEL KİMYA Zorunlu 2 1 3 4 5 MAK1007 LİNEER CEBİR Zorunlu

Detaylı

2013-2014 - Guz Yarıyılı İnşaat Teknolojisi N.Ö Af ve Müfredattan Kaldırılan Derslerin BÜTÜNLEME Sınav Programı

2013-2014 - Guz Yarıyılı İnşaat Teknolojisi N.Ö Af ve Müfredattan Kaldırılan Derslerin BÜTÜNLEME Sınav Programı 2013-2014 - Guz Yarıyılı İnşaat Teknolojisi N.Ö Af ve Müfredattan Kaldırılan Derslerin BÜTÜNLEME Sınav Programı Sınav Tarihi Gün Ders Adı Saat Yer Ders Sorumlusu 20.01.2014 Pazertesi BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM)

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) I. YARIYIL MAK1001 Matematik I 4 2 6 MAK1003 Fizik I 3 1 5 MAK1005 Genel Kimya 2 1 4 MAK1007 Lineer Cebir 3 0 3 MAK1009

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2015-2016 EĞİTİM PLANI Saat/Hafta

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2015-2016 EĞİTİM PLANI Saat/Hafta MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2015-2016 EĞİTİM PLANI Saat/Hafta Ders Kodu Dersin Adı Pratik/ Kuramsal Uygulama Laboratuva r Yıl 1 / Yarıyıl 1 Kredisi AKTS Kredisi Toplam Dersin Türü 507001012006

Detaylı

2013-2014 ENGINNERING FALL SCHEDULE

2013-2014 ENGINNERING FALL SCHEDULE 20-20 ENGINNERING FALL SCHEDULE GE1 Analytical Thinking and Problem Solving is Online Lesson Section1 Thursday -18 Section2 Thursday 18-20 HIST1 and TURK1 are online lesson For foreign students HIST3 and

Detaylı

,we, ^&rabi. FARABi ungi$itu pnocrami PRororor,U ]\,UGLA

,we, ^&rabi. FARABi ungi$itu pnocrami PRororor,U ]\,UGLA ]\,UGLA,we, ^&rabi FARABi ungi$itu pnocrami PRororor,U Biler, agalrda imalan bulunan ytiksekdlretim kurumlarr olarak, kurumlanmt arasmda Farabi De[igim Programr kapsamrnda igbirlili yapmayr kararlaqtrrmtq

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI III. YARIYIL IV. YARIYIL I. YARIYIL II. YARIYIL ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI MAT 153 Matematik I 4 0 4 6 MAT 154 Matematik II 4 0 4 6 FİZ

Detaylı

ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI BÖLÜMÜ LİSANS MÜFREDATINA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER ve YENİ PROGRAM

ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI BÖLÜMÜ LİSANS MÜFREDATINA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER ve YENİ PROGRAM 1. GEREKÇE ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI BÖLÜMÜ LİSANS MÜFREDATINA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER ve Rektörlüğümüzce Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri çerçevesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, lisans/yüksek

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 1. SINIF I. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 1. SINIF I. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. SINIF I. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 09 00-09 50 İngilizce II Matematik II Fizik II (Şube 1) 10 00-10 50 (Şube 1) 11 00-11 50 Fizik II 12 00-12 50 Fizik II İngilizce II İngilizce II Matematik II Fizik II

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 05.02.2013 TOPLANTI SAYISI : 2013/ 4 KARAR NO: 2013 / 71 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Enstitümüz Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

K.K.K.LIĞI ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU AKADEMİK EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI

K.K.K.LIĞI ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU AKADEMİK EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI Dördüncü yarıyıl Üçüncü yarıyıl İkinci yarıyıl Birinci yarıyıl K.K.K.LIĞI ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU AKADEMİK EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI 1. İşletme Yönetimi: Yarıyıl Dersin adı Haftalık ders saati AKTS si

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Lisans Öğretim Planı (Türkçe) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI I. SEMESTER MAT111 Matematik I Calculus I 4 0 4 5 FİZ101 Fizik I Physics I 3

Detaylı

I Muhasebe ve Finansman YLS Uretim Y6netimi ve

I Muhasebe ve Finansman YLS Uretim Y6netimi ve Olrenci Kontenianlarr ve Baqvuru $artlarr hk. I Muhasebe ve Finansman YLS Uretim Y6netimi ve 2 Pazarlama YLS 4 Muhasebe ve Finansman DR Uretim Y0netimi ve 5 Pazarlama DR iktisadi GeliSme ve Uluslararasr

Detaylı

1. DÖNEM Kodu Dersin Adı T U K. Matematik II Mathematics II (İng) Fizik I 3 2 4. Bilgisayar Programlama I (Java) Computer Programming I (Java) (İng)

1. DÖNEM Kodu Dersin Adı T U K. Matematik II Mathematics II (İng) Fizik I 3 2 4. Bilgisayar Programlama I (Java) Computer Programming I (Java) (İng) Müfredat: Mekatronik Mühendisliği lisans programından mezun olacak bir öğrencinin toplam 131 kredilik ders alması gerekmektedir. Bunların 8 kredisi öğretim dili Türkçe ve 123 kredisi öğretim dili İngilizce

Detaylı

Sınıf. Ders Tarih Saat Kodu Ders Adı Ders Sorumlusu. Salonlar

Sınıf. Ders Tarih Saat Kodu Ders Adı Ders Sorumlusu. Salonlar Tarih Saat Kodu Adı Sorumlusu - 26.5.2014 8:30-26.5.2014 8:30-26.5.2014 8:30-26.5.2014 8:30-26.5.2014 8:30-26.5.2014 12:30-26.5.2014 12:30-26.5.2014 12:30-26.5.2014 12:30-26.5.2014 12:30-27.5.2014 8:30-27.5.2014

Detaylı

%'o;:ilfus. FARAei negisirvr rrogramt prorororu. d r'' -,,f rarih: hiza.

%'o;:ilfus. FARAei negisirvr rrogramt prorororu. d r'' -,,f rarih: hiza. FARAei negisirvr rrogramt prorororu Bizler, aga[rda imzalan bulunan yiiksektilretim kurumlarr olarak, kurumlanmrz arasrnda Farabi Degi gim Programr kapsamrnda i gbirligi yapmayr kararlaqtrrmr g bulunmaktayv.

Detaylı

Teknolojinin Bilimsel İlkeleri (2011 ve öncesi kayıtlı öğrenciler ) E.KAŞİFOĞLU (Elektronik Haberleşme programında sınava girecekler )

Teknolojinin Bilimsel İlkeleri (2011 ve öncesi kayıtlı öğrenciler ) E.KAŞİFOĞLU (Elektronik Haberleşme programında sınava girecekler ) BİLG. TEK. VE PROG.. ÖĞR./2. ÖĞR. (.Ö) 2..5 Cumartesi 08:45 Atatürk İlk. ve İnk.. Tarihi-I S.DOKUYAN A2 A24 2..5 Cumartesi :45 Türk Dili I Ç.SÜTÇÜ A22 22..5 Pazar :00 Bilgisayar Donanımı E.KÜÇÜKKÜLAHLI

Detaylı

Teknolojinin Bilimsel İlkeleri (2011 ve öncesi kayıtlı öğrenciler ) Temel Elektronik (2011 ve öncesi kayıtlı öğrenciler )

Teknolojinin Bilimsel İlkeleri (2011 ve öncesi kayıtlı öğrenciler ) Temel Elektronik (2011 ve öncesi kayıtlı öğrenciler ) BİLG. TEK. VE PROG.. ÖĞR./2. ÖĞR. (.Ö) 25.0.6 Pazartesi 08:45 Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi-I S.DOKUYAN A26 25.0.6 Pazartesi :0 Ofis Yazılımları F.ÖĞÜLMÜŞ DEMİRCAN A0 25.0.6 Pazartesi :0 Entegre Ofis *(20

Detaylı

TEKSTİLMÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI NORMAL ÖĞRETİM 1.SINIF DERS PROGRAMI BAŞLAMA TARİHİ: 28 09 2015 BİTİŞ TARİHİ: 08 01 2016

TEKSTİLMÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI NORMAL ÖĞRETİM 1.SINIF DERS PROGRAMI BAŞLAMA TARİHİ: 28 09 2015 BİTİŞ TARİHİ: 08 01 2016 2015-2016 ÖĞRETİM YILI NORMAL ÖĞRETİM 1.SINIF DERS PROGRAMI 08:15-09:00 Yabancı Dil I Anorganik Kimya 09:05-09:50 Yabancı Dil I Anorganik Kimya 09:55-10:40 Yabancı Dil I 10:45-11:30 T.B.T. I 11:35-12:20

Detaylı

2014-2015 Bahar yarıyılı eski / yeni ders eşleştirmeleri

2014-2015 Bahar yarıyılı eski / yeni ders eşleştirmeleri eski Bilgisayar Programcılığı BP2 Mesleki Matematik S 3 4 3 515013706 516211150 YMOB1 Mesleki Matematik I eski Bilgisayar Programcılığı BP2 Sensörler S 3 3 3 515013707 515413172 YELT2 Sensörler ve Dönüştürücüler

Detaylı

Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Polimer Mühendisliği Bölümü. Polimer Nedir?

Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Polimer Mühendisliği Bölümü. Polimer Nedir? Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Polimer Mühendisliği Bölümü Polimer Nedir? Monomer olarak adlandırılan basit moleküllerin kimyasal bağlarla bağlanması sonucu oluşan yüksek molekül ağırlıklı maddelerdir.

Detaylı

Tarih Saat Yer Dersin adı Gözetmen

Tarih Saat Yer Dersin adı Gözetmen TEKSTİL, GİYİM, AYAKKABI VE DERİ BÖLÜMÜ DERİ TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 11:00 205 DERİ MAKİNALARI 14:00 205 ORGANİK KİMYA 14:00 205 *DERİ ÜRÜNLERİNİN PAZARLANMASI 15:00 205 DERİ ÜRETİM PROSESLERİ -II 13:00 205

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013 2014 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 1. SINIF I. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013 2014 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 1. SINIF I. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. SINIF I. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 08 00-08 50 İngilizce II 09 00-09 50 İngilizce II Türk Dili II 10 00-10 50 Statik Statik İngilizce II Türk Dili II 11 00-11 50 Statik Statik İngilizce II 12 00-12 50 13

Detaylı

Fizik 1 2,0 0,0 1,0 3,0 2,5 3,0 Zorunlu. Teknik Resim 3,0 0,0 2,0 8,0 4,0 5,0 Zorunlu. Genel Kimya 2,0 1,0 0,0 4,0 2,5 3,0 Zorunlu

Fizik 1 2,0 0,0 1,0 3,0 2,5 3,0 Zorunlu. Teknik Resim 3,0 0,0 2,0 8,0 4,0 5,0 Zorunlu. Genel Kimya 2,0 1,0 0,0 4,0 2,5 3,0 Zorunlu MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği İ.Ö. Yeni Ders Programı 1.Sınıf / Güz Dönemi FIZ125 Fizik 1 (Eklendiği BölümFen - Edebiyat Fakültesi-Fizik) INS101 Teknik Resim 3,0 0,0 2,0 8,0 4,0 5,0

Detaylı

olan adaylar tercih edemezler.

olan adaylar tercih edemezler. kurumları mezunları için ayrılan kontenjanlarına, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının aşağıda belirtilen alan/dallarından mezun olan Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 600 AHŞAP TEKNOLOJİSİ 6003

Detaylı

SINAV GÜNÜ SINAV SAATİ DERS SORUMLUSU

SINAV GÜNÜ SINAV SAATİ DERS SORUMLUSU BİLG. TEK. VE PROG.. ÖĞR./2. ÖĞR. (.Ö) 02.0.4 Perşembe 6:0 Türk Dili I M.USTA A24 0.0.4 Cuma :00 Programlama Temelleri A.BÜYÜKGÜÇLÜ A24 0.0.4 Cuma :00 Algoritma ve Programlamaya Giriş A.BÜYÜKGÜÇLÜ A26

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI TÜRK DİLİ II DERSİ DÖNEM SONU (FİNAL) SINAV PROGRAMI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI TÜRK DİLİ II DERSİ DÖNEM SONU (FİNAL) SINAV PROGRAMI Öğretim Elemanının Adı Soyadı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI TÜRK DİLİ II DERSİ DÖNEM SONU (FİNAL) SINAV PROGRAMI Sınava Girecek Bölüm Sınav Yapılacak Birim

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI Üniversitemiz Senatosu tarihinde saat da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ 6.1.ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME KILAVUZU TABLO 3B.2 DE İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE MTOK KONTENJANINDAN

Detaylı

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ PROF. DR. EMİN TACER BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ PROF. DR. EMİN TACER BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ PROF. DR. EMİN TACER BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 1 Ekonomik - Sosyal - Teknolojik - Politik Ekolojik DÜNYA Siyasi ve Ekonomik Birliktelik Çok Uluslu Şirketler Uluslararsı Sivil

Detaylı

T.C. Haliç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bütünleme Sınavı Programı

T.C. Haliç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bütünleme Sınavı Programı Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Sayfa: 1 / 2 BİM100 BİM101A BİM101B FİZ101A FİZ101B MAT111 BİM201A BİM201B BİM203 EEM213A EEM213B GTB256 İNG321 İST212 BİM299 BİM301A BİM301B BİM303 BİM307A

Detaylı

SAATİ BÖLÜMÜ DERSİN ADI ÖĞRETİM ELEMANI

SAATİ BÖLÜMÜ DERSİN ADI ÖĞRETİM ELEMANI AKÜ Bolvadin Meslek Yüksekokulu 2015-2016 Güz Dönemi Final Sınav Programı Not1: Olmayan derslerin ve sınav çakışmalarının en kısa sürede okul yönetimine bildirilmesi gerekmektedir Not2: Sınav Tarih ve

Detaylı

MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNİN DURUMU, SORUNLARI ve EĞİLİMLER

MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNİN DURUMU, SORUNLARI ve EĞİLİMLER MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNİN DURUMU, SORUNLARI ve EĞİLİMLER Prof. Dr. Durmuş Günay YÖK Yürütme Kurulu Üyesi 24-25 Mayıs 2013 Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya 1 FAKÜLTE SAYISI Sıra No MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ VEREN

Detaylı

ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI YAZ OKULU DERS GÖREVLENDĠRMELERĠ

ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI YAZ OKULU DERS GÖREVLENDĠRMELERĠ ĠNġAAT MÜHENDĠLĠĞĠ BÖLÜMÜ ID Ders Adı Z/ Teo U/L Top. 19385 17470 İNM107 Fizik I Z 2 2 4 4 Yrd. Doç. Dr. Deniz KAYA Fen Fakültesi 17745 17473 İNM109 Genel Kimya Z 2 1 3 4 Doç. Dr. Numan HODA Malzeme Bilimi

Detaylı

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI I. (GÜZ) DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI I. (GÜZ) DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI I. (GÜZ) DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI KOORDİNATÖR Arş. Gör. A.Mutlu YAĞANOĞLU E-Posta: myagan@atauni.edu.tr Tel: 2583 KOORDİNATÖR

Detaylı

2014-2015 BAHAR DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI 1.SINIF 2

2014-2015 BAHAR DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI 1.SINIF 2 01-01 BAHAR DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI 1.SINIF 9:0-10:0 10:1-11:00 11:10-11: 1:0-1:0 ÇEVRE KORUMA ATA. İLK. VE İNK. TARİHİ II MESLEK ETİĞİ NOLU GÜLAY SARIÇOBAN NOLU TEMEL İNGİLİZCE

Detaylı

SAÜ SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI

SAÜ SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI SAÜ SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI TARİH SAAT Öğr.Türü Y.Y. PROGRAM ADI DERSİN ADI ÖĞRETİM ELEMANI SALON 25.01.2016 13.00 II.Öğretim I Büro Yönetimi ve

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1982 yılında kurulan bölümümüz 1986 yılında ilk mezunlarını vermiştir 1300 1300 Lisans, 190 25 190 Yüksek Lisans, 25 Doktora 93 Bölüm kontenjanımız

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE SENATOSU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE SENATOSU TOPLANTI TUTANAĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE SENATOSU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI NO : 339 TOPLANTI TARİHİ : 28.01.2010 Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mehmet DURMAN Başkanlığında toplanmış ve aşağıdaki kararları

Detaylı

2014-2015 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ LİSANS EK YERLEŞTİRME KONTENJANLARI. Öğrenim Süresi

2014-2015 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ LİSANS EK YERLEŞTİRME KONTENJANLARI. Öğrenim Süresi Öğretim Kurumu ve Önlisans / Lisans Programı Yıllık Öğrenim Ücreti (2013-2014) Diş Hekimliği Fakültesi 5 2-1.976 TL Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği 4 5 Bkz.83 1.136 TL Almanca Öğretmenliği (İÖ )

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Çevre Mühendisliği MF-4 52 52 257,71 306,92 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 52 52 375,82 407,41 288,62 301,11 ABANT İZZET

Detaylı

Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü (İnşaat Mühendisliği Programı) Ders Listesi 1. Yarıyıl

Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü (İnşaat Mühendisliği Programı) Ders Listesi 1. Yarıyıl Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü (İnşaat Mühendisliği Programı) Ders Listesi 1. Yarıyıl MAT 105 Matematik I Z 4 1 4,5 6 FİZ 103 Fizik I Z 3 2 4 6 İNŞ 103 İnşaat Mühendisliğine Giriş Z 1

Detaylı

AKÜ Bolvadin Meslek Yüksekokulu 2015-2016 Güz Dönemi Final Sınav Programı Not1: Sınav Tarih ve saatlerine dikkat ediniz

AKÜ Bolvadin Meslek Yüksekokulu 2015-2016 Güz Dönemi Final Sınav Programı Not1: Sınav Tarih ve saatlerine dikkat ediniz AKÜ Bolvadin Meslek Yüksekokulu 2015-2016 Güz Dönemi Final Sınav Programı Not1: Sınav Tarih ve saatlerine dikkat ediniz 18 Ocak Pazartesi 09:30 Banka 1 Yabancı Dil I 33-Ö.E.Tür/33-Ö.E.Tür 18 Ocak Pazartesi

Detaylı

1. ÖĞR./2. ÖĞR. YARIYIL SINAV TARİHİ SINAV SAATİ SINAV GÜNÜ. Program

1. ÖĞR./2. ÖĞR. YARIYIL SINAV TARİHİ SINAV SAATİ SINAV GÜNÜ. Program BİLG. TEK. VE PROG.. ÖĞR./2. ÖĞR. SALON SALON (.Ö) 02.0.5 Cuma 4:0 Matematik I B. BULUT KARAGÖZ A08 0.0.5 Cumartesi 4:0 Bilgisayar Donanımı V.GÜNEŞ A08 A07 04.0.5 Pazar :00 Temel Elektronik * A.BÜYÜKGÜÇLÜ

Detaylı

MAK 101 Makine Mühendisliğine Giriş. Mühendislik Branşları Örnekleri. Mühendislik. Makine Mühendislerinin İşleri Arasında:

MAK 101 Makine Mühendisliğine Giriş. Mühendislik Branşları Örnekleri. Mühendislik. Makine Mühendislerinin İşleri Arasında: MAK 101 Makine Mühendisliğine Giriş Makine Mühendisliği Konuları Temel Ve Mühendislik Yaklaşımı Mühendislik Engineering(ingenerare) : Yaratmak Mühendislik: Temel Bilimleri kullanarak; yapılar, aletler

Detaylı

BİRİM BÖLÜM / PROGRAM ORYANTASYON ( TANITIM ) PROGRAMI

BİRİM BÖLÜM / PROGRAM ORYANTASYON ( TANITIM ) PROGRAMI PROGRAMI : MAKİNE + MOBİLYA VE DEKORASYON 3-LEŞİM HAKKINDA BİLGİ PROGRAMI : MAKİNE + MOBİLYA VE DEKORASYON SAAT :13:00 PROGRAMI : ELEKTRİK + İNŞAAT TEKNOLOJİSİ 3-LEŞİM HAKKINDA BİLGİ SAAT :14:00 PROGRAMI

Detaylı

LİSANS PROGRAMLARI İÇİN YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI OLUŞTURMA İLKELERİ

LİSANS PROGRAMLARI İÇİN YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI OLUŞTURMA İLKELERİ LİSANS PROGRAMLARI İÇİN YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI OLUŞTURMA İLKELERİ Ders planında yer alan derslerin en az % 25 i seçmeli derslerden oluşmalıdır. Yani toplam 240 kredi( AKTS) lik ders planında öğrencinin

Detaylı