T.C. Siileyman Demirel Universitesi Teknik Elitim Fak. Dekanr Gazi Universitesi Teknik Epitim Faki.iltesi Dekanr

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Siileyman Demirel Universitesi Teknik Elitim Fak. Dekanr Gazi Universitesi Teknik Epitim Faki.iltesi Dekanr"

Transkript

1 ,Yd Sayr Konu T.C. vuxsbrdcneriu runulu na.qra,nr,rgr : l'?9 5 :Miifredat Prosramlarr i\l]llllli! tlilll[lulll\l G iden N. UNiVERSiTELERARASI KURUL BA$KANLIGINA itgi tarih ve B.08.6.Y0K sayrlt yanmtz. ilgi yaamtz ile Teknik O[retmenler igin D0zenlenecek Miihendislik Programlartntn Uygulama Esas ve Usulleri Ydnetmelilinin 3. maddesinde "Teknik <i[retmen unvanlnl kazanmtq olanlar igin hangi miihendislik tamamlama programlannrn agrlabilece$ine ve bu programlara hangi dallardan mezun olan teknik tilretmenlerin katrlabilece!ine Universitelerarast Kurulun giiriigii ahnarak Ytiksekdlretim Genel Kurulunca karar verilir." hiikmii uyarrnca Teknik Elitim Fakiiltelerindeki alanlar ve Mtihendislik Fak0ltelerindeki alanlar dikkate ahnarak olugturulan tablo g<inderilerek Teknik e[itim fakiiltesi programlan gergevesinde bu alanlar igin agrlabilecek mtihendislik programlart ile hangi daldan mezun olanlann bagvurabilecepine iligkin Kurulunuz gdriiliintin bildirilmesi istenmiqti. Anrlan Ycinetmeli[in 4. maddesinde ise Ytiksekti$etim Yi.iriitme Kurulu tarafindan segilen Komisyonca hazrrlanacak miifredat programlarrnrn Universitelerarasr Kurul tarafindan onaylandrktan sonra uygulamaya konulaca!r htikmti yer almaktadtr tarihli Ytiksekdlretim Yiiriitme Kurulu toplantrsrnda; Teknik Ogretmenler igin Di.izenlenecek Olan Miihendislik Tamamlama Programlan Miifredat Qahgma Komisyonu'nun a5a!tda belinilen iiyelerden oluqmasr uygun gdriilmiitti.ir. Prof. Dr. Durmug GUNAY Prof.Dr. Muzaffer ELMAS Prof.Dr. Mahmut OZER Prof.Dr. Osman IPEK ProlDr. Cemil QETiNKAYA Prof.Dr. Mehmet KARACA Prof.Dr. Ali Kemal YAKUT Prof.Dr. Omer Faruk BAY YOK Ytiriitme Kurulu Uyesi Sakarya Universitesi Rektortj Biilent Ecevit Universitesi Rektorii Siileyman Demirel Universitesi Teknoloji Fakiiltesi Dekanr Gazi Universitesi Teknik Elitim Faktiltesi Dekanr istanbul Teknik Universitesi Rektdrii Siileyman Demirel Universitesi Teknik Elitim Fak. Dekanr Gazi Universitesi Teknik Epitim Faki.iltesi Dekanr Konu ile ilgili olarak anrlan sriz konusu miifredat programlarrna ederim. Komisyonun olugturdulu miifredatlar iliqikte gonderilmekte olup iligkin Kurulunuz gdriif iiniin bildirilmesi Prof. Dr. M. A. Yekta SARAQ Baqkan Vekili Ekler Ek-l : Miifredat Programlarr 9. Cad. (X539 llilkent / ANK,,IRA Tclcfon' : (0312). l'aksi (0312) e-posta Ayrtntrh Bilgi igin irtibat: Elektronik AE:

2 Tutanaktrr Teknik Egitim Fakiiltelerinin Talaglr imalat, Kahpgrlrk, Tasarrm ve Konstrtiksiyon, Makine Resim ve Konstriiksiyon, Dokiim ve Metal Olretmenlifi programlarrndan mezun ri[rencilerin Makine Milhendisli[i ve imalat Mrihendislifi program Tamamlama Elitimi igin onerilen dersler agairda listelenmistir. l$ bu tutanak oy goklufu ile imza altrna ahnmrgtrr Prof.Dr. Ata Mufan -istanbul Teknik Universitesi, Makine Fakiiltesi Dekanr 6uLin 'bl4eu) Prof.Dr. Ulvi $eker- Gazi Universitesi, Teknoloji imalat Miihendisli[i Bcili..im Bagkan r Fakriltesi Prof.Dr. Siileyman Giindiiz- Karabrik Universitesi, Teknoloji Fakiiltesi, i malat Mti hendisli[i Bril i.lm ti Ofiretim Uyesi Prof.Dr. Abdullah Ozsoy- SDU, Teknoloji Fakiiltesi, i malat Mij hend islifii Bcili.imii Ofiretim Uyesi Prof.Dr. Kerim Qetinkaya, Karabiik Universitesi, Teknoloji Fakiiltesi, Endristriyel Tasarrm Miihendislili Bcili..imii, Olretim Uyesi Makine Miihendisliii Program Tamamlama Eiitimi igin ahnmasr gereken dersler 1. Makine Teorisi ve Dinamifii (3 kredi) 2. Mekanik Titre5imler (3 kredi) 3. Termodinamik ll (3 kredi) 4. Akrgkanlar Mekanifi ll (3 kredi) 5. lsrl Tasanm(3 kredi) 6. Mukavemet ll(3 kredi) 7. Sistem Dinamifi ve Kontrol (3 kredi) Toplam : 21 Kredi imalat Miihendislifi Program Tamamlama Ef,itimi igin ahnmasr gereken dersler f. imalat 6zellikleri (3 kredi) 2. imalat Sistemleri (3 kredi) 3. lmalatta Planlama ve Kontrol (3 Kredi) 4. Sistem Dinamifi ve Kontrol (3 kredi) Toplam : 12 Kredi

3 MEZUN OLDUGU PROGRAM MUHENDiSLiK TAMAMLAMA uuneruoist-igi : TELEKOMiNiKASYON 6GNCTN,IEruUtiii PROGMMI : ELEKTRON K VE HABERLESME KODU ADI TEORIK LAB/UYG TOPLAM xneoi AKTS MUhendislik MatematiQi Elektromanyetik Uyumluluk Temelleri Sayrsal igaret igleme Tasarrm ve Uygulamalarr Otomatik Kontrol Sistemleri Antenler n z n Mobil lletigime Girig? Mikrodalga ve RF Haberlegmesi Sayrsal Filtreler ve Sistemler Kablosuz Haberlegme Sistemleri TOPLAM Prof. Dr. Nihal Fatma GULER Gazi Univ. Teknik Egitim Fak. Elektronik-Bilgisayar Egit. 86l. B9k. Prof. Dr. Murat DOGRUEL Marmara Univ. M0hendislik Fak. Elektrik ve Elektronik MUh. Bol. Bsk..,qrlQ- Tarih: '

4 TEKNIK EGiTinr rarur,resi prnzunr,erurvrn "ntuhentislir r.q.na,tlvllalre ncirinni",q,lr romisyon RApoRU (r r3) Teknik E[itim Fakiiltesi Tekstil O[retmenlifi ve Tekstil Terbiye Ogretrnenlipi Programr Mezunlaruln ddrt ylll* Ders Planlarr, Marmara Universitesi Teknoloji Faktltesi Tekstil Miihendisligi Programt ve diler Tekstil Miihendisligi Programlanyla kargrlaqtrmah olarak incelenmigtir. Miihendislik Tamamlama Programma Miihendislik Tamamlama Egitimi kapsamrnda ahnmasr gereken dersler, tiirleri, minimum kedileri ekteki tabloda verilmiqtir. Tekstil Ogretmenli[i ve Tekstil rerbiye Olretmenlili mezunlanndan Miihendislik Tamamlama Programma bagvuracaklarrn dncelikle genel bir yeterlilik smavrna tabi tutulmalan dng6rtilmektedir. Bu srnavda bagarrh olanlann, ekteki tabloda yer alan fark derslerini, ilgili programdan almalarr ve programrn bagan kogullanm sallamalarr gereklidir. Bunun yamsra, Miihendislik Tamamlama Programma bagr,uracaklann mezun olduklan programda var olan, aldrklarr ve bagardrklan dersler, bagvurulan Brjliim ve Tekstil Miihendislili Lisans Programr igin olugturulacak bir intibak komisyonu tarafrndan, kapsam ve yeterlilik baktmrndan de$erlendirmeye ahnmahdrr. iki donemlik Miihendislik Tamamlama Egitimi programr, intibak komisyonunca, tekrar ahnmasr dng<iriilecek derslerle birlikte en gok 50 kredi ile tamamlanabilir. Gereli igin bilgilerinize saygrlanmzla arz olunur. 4-'n5*-^-- Prof. Dr. EmeI ONDER KARAOGLU I.T.U. Tekstil Teknoloiileri ve Tasanmr Fakiiltesi Prof. Dr. Mehmet AKALIN Marmara Univeristesi Teknik Egitim Fakiiitesi Eki: TEKST L OGRETMENLiGi Ve TEKsTiL TERB YE ogretmenligi PRoGRAMI MEzUNLARININ ALMALARI GEREKEN FARK DERSLERi Tablosu

5 TEKST L OGRETMENti6i ve TEKsTit TERBiYE ogretmenii6i PRoGRAMI MEzUNIARININ At-MAtARI GEREKEN FARK DERSIERi Ders Ad, Kredi Ders uvs Lab TiirA vs Genel Kimya Lab TB Physics Lab TB Z Lineer Cebir te Diferansiyel Denklemler IE' z Bilgisayar Programlamal TM z Statik + Dinamik (veya MUhendislik MekaniOi) TM z Mukavemet TM Z Termodinamik TM z Mekanizma Teknidi TM z Akrskanlar Mekanigi TM z Elektrik MUhendislidinin Temelleri TM z lsr Transferi TM z Bitirme Tasanm Proiesi' MT z l/uhendislik Etioi J ITB z Insan ve Toolum Bilimi Dersi 'l ITB S TB: Temel Bilim Dersi; TM: Temel Mohendislik Dersi;lTB: Insan ve Toplum Bilimi Dersi 1 Bir programlama dilinin girig seviyesinde ogretilmesi, Fortran, c veya Ma ab vb. derslerden biri 'Statik ve Dinamik derleri ayn ayn 09er kredi olarak onerilebilir. Minimum 3 kredilik dersin birlesrmr olan MUhendislik Mekanigi dersi okutulmaltdtr. t Bir takrm galrgmasr olarak bir muhendislik tasarrm projesi yutulmelidir..7=

6 TUTANAK Teknik Egitim Fakultesi Matbaa O$retmenli!i Boltimu mezunlarrnrn Endiistriyel Tasarrm Miihendisligi Programrnda Mrlhendislik Tamamlama Elitiminde almasr gereken dersler aga[rda belirtilmigtir. Matbaa 6!retmenli! - Endiistriyel Tasanm Miihendisli!i Lisans Tamamlama 1. Diinem Dersin Adl AKTS 1 Endi.istriyel Tasanm Mt.ihendislidine Girig ) 2 Cisimlerin Dayanrml Malzeme Bilimi 3 Bilgisayar Destekli Modelleme 5 Dinam ik 3 o Endristriyel Olgme ve Kontrol 7 Makine Elemanlan I Dersin Adr 2. Diinem.' Toplam 19 AKTS 1 End. Metal KalrD Tasanml 3 2 Termo Dinamik 3 Bilgisayar Destekli Tasanm I 3 4 Endtistriyel Plastik Kaltp Tasanml 3 5 Akrgkanlar Mekani!i 3 o Endi.lstriyel Tasanm Uygulamalarr I 3 7 MLihendislik Etigi Toplam 20 Prot.Dr. Ulvi 9eker Gazi Universitesi Teknoloji FakUltesi Imalat Mtihendisli! Prof.Dr. Kerim Qetinkaya KarabUk Universitesi Teknoloji FakUltesi EndUstriyel T Prof. Dr. Cem SinanoSlu Erciyes Universitesi Muhendi i End0striyel Tasanm M0hendisligi Prof.Dr. Mehmet Oktav akultesi Matbaa Egitimi B0liimu Prof.Dr. Efe Nejat Gengoglu Marmara 0niversitesi Teknik Egitim FakUltesi Matbaa Egitimi Dog,Dr, Erdooan Ktis Gazi Universitesi T

7 TUTANAK Teknik Elitim Fakriltesi Matbaa Ogretmenli!i Bolrimii mezunlarrnrn Endr-lstri Mtihendislili Programinda Muhendislik Tamamlama Egitiminde almasr gereken dersler aga!rda beliftilmigtir. Matbaa 6!retmenli$ - Endiistri Mi,ihendisligi Lisans Tamamlama Dersin Adl 1. Diinem 1 Bilgisayar Programlama Mrihendislik Mekani6i ve tvla kine Elemanlarl istatistik Maliyet Analizi i9 Ettid i.i ve Ergonomi Yoneylem AraSttrmasl Uretim Planlama ve Kontrol Toplam Diinem Dersin Saat AKTS 1 Proje Y6netimi Sistem Analizi Ig Giicr.i Planlama Benzetim Denev Tasanml ve Analizi 3+0 o M L.ihend isl ik f kono"m isi Bitirme 0devi o+2 Toplam 30 Yrd.Dog.Dr Suleymdn Mtih. Fak. Endr,istri Mrlhendislidi Bolrlmu Dog.Dr. Erdolan Gazi Universitesi Prgf, Dr. Mehmet Oktav Marmara 0niversitesi Teknik Matbaa Egitimi B0l umu Prof.Dr. Efe Nejat cengoglu Marmara Universitesi Teknik Egitim FakUltesi Matbaa Egitimi

8 TUTANAK Teknik E!itim Fakijltesi Makine Resmi ve Konstriiksiyon 0!retmenli[i ile Tasartm ve Konstrtiksiyon olretmenli[i mezunlarrntn Endi]striyel Tasarrm M0hendislifi Programr tamamlama egitimi igin tjnerilen dersler agaetda listelenmig olup, bu derslerden 24 kredi ahnmaslna oy birligi ile 13/O3/2O73 tarihinde karar verilmittir. 1- Endilstriyel Tasanm M i.ihendisligine Giri$ 2- Temel Tasanm 3 3- Uriin Tasartmt ve Form 5 4- Tasanmda Gorsellik 4 5- Tasarrm Tarihi 2 6- Genel Hukuk Bilgisi ve Tasartm Hukuku 2 7- Miihendislik Etigi 2 8- l$ Hukuku 2 9- i9 Giivenlifi Sanat ve Tasanm Endustriyel Tasanm Stildyosu Mobilya Tasartmt Engelliler igin Uri.in Tasartmt Mi..icevherat Tasanmt Patent ve End striyel Tasarlm Kompozit Endijstrisi Amabalaj Tasanmr 2 Prof. Dr. Ulvi Seker Gazi Universitesi Teknoloji Fakiiltesi ( r'^.'{t4-y12, Prof. Dr. Kerim Qetinkaya Karabi.ik universitesi b^4/-9< L*[r:,P? ^ Teknoloji Faki.iltesi ^ Prof. Dr. Cem Sinanoflu A A Erciyes U niversitesi Miihendislik Faktiltesi (f'j.7-t. r,aa.)

9 MEZUN OLDUGU PROGRAM : ELEKTRON K 06RETMENL G MUHENDISLiKTAMAMLAMAPRoGRAMI : ELEKTRoNiKMUHENDiSLiGi KODU ADI TEORIK LAB/UYG TOPLAM KREDI AKTS Sayrsal Analiz 0 J Elektromanyetik Dalga Teorisi 0 J Otomasyon Sistemleri TOPLAM '17 MEZUN OLDUGU PROGRAM MUHENDISLiK TAMAMLAMA MUHENDiSLiGi : ELEKTRONiK OGNCTTUETUiGi PROGRAMI :ELEKTR K-ELEKTRONiK KODU ADI TEORIK LAB/UYG TOPLAM KREDI AKTS Savrsal Analiz 0 6 Elektromanyetik Dalga Teorisi 0 Otomasvon Sistemleri 3 z Elektrik Makineleri 3 z 4 7 Elektrik Tesisleri 0 5 Enerji iletimi 0 5 TOPLAM Prof. Dr. Qetin Elmas Gazi Universitesi.Teknoloji Faktiltesi Elektrik Elektronik MUh. Prof. Dr. Omer Faruk Teknik Egitim FakUltesi Elektronik Bilgisayar Egitimi BolUmU 13 Mart 201 3

10 MEZUN OLDUGU PROGRAM : ELEKTR K 6GNCTUEHIiGi MUHENDiSLiK TAMAMLAMA PNOGRRITIII : ELEKTRIK MUHETOiSI-i13i KODU ADI reonix LAB/UYG TOPLAM xneoi AKTS Sayrsal Analiz 0 Sinyaller ve Sistemler 5 Otomasyon Sistemleri TOPLAM I MEzUN or-ougu progrrh,r : ELEKTR K orlnerueruligi MUHENDiSLiKTAMAMLAMA PROGRAMI : ELEKTR K-EIEXTROTiX muhehoisr-itii KODU ADI TEORiK LAB/UYG TOPLAM KREDi AKTS Sayrsal Analiz 0 5 Sinvaller ve Sistemler U Otomasyon Sistemleri z Haberlegme Sistemleri TOPLAM 't4 24 Prof. Dr. Qetin Elmas Gazi Universitesi Teknoloji FekUftesi Eiektrik Elektronik Muh. Prof. Dr. Omer Faruk Bay Teknik Egitim Fak0ltesi Elektronik Bilgisayar Egitimi 86lUmU 13 Mart 20'13

11 TUTANAK Metal Ogretmenli[i Programr Mezunlarrnrn Metaliirji ve Maizeme M0hendislipi Lisans Tamamlama intibak Programr DERSIN ADI YERET KRE Di AKTS FtztK 2 - qlreltl ZEL TERMODINAMIGI HAMMADDE VE TEMEL SLEMLER (3+0+2)4 6 POLiMER MALZEMELER 5 KOMPOZiT MALZEMELER SERAMIK MALZEMELER KOROZYON Ve KORUNMA {3+0+0)3 ( URET M MErADoLoJisi PRENSiPLERi (3+0+1)3 TESIS PLANLAMA FAZ D YAGRAMLARI 5 DOKUM TEKNOLOJiSi J TOPLAM Gedik U niversitesi Miihendislik Fakiiltesi Metaliirji ve Malzeme Mijh. BOlomn Prof. Dr.Ahmet TOPUZ Karab0k Universitesi Teknoloji FakUltesi imalat M0hendisliii 86liimii Prof.Dr.S0leymen GUNDUZ

12 Yrldrz Teknik U niversitesi Kimya Metaliirji Fakiiltesi Metaliirji ve Malzeme Muh. Boliimu Afyon Kocatepe U niversitesi Miihendlslik Fakilltesi Malzeme Bilimi ve MUhendisligi BdlUmil Prof. Dr. 0mer Faruk EMRULLAHO6LU

13 TUTANAK Doktim oiretmenlifii Programr Mezunlarrnrn Metal rji ve Malzeme Miihendislili Lisans Tamamlama intibak Programr DERSIN ADI YEREL KREDI AKTS FiziKz - qclzgt-tt 4dzsl re nuooinnvigi HAMMADDE VE TEMEL islemler (3+0+2) POLiMER MALZEMELER 5 KOMPOZiT MALZEMELER SERAMIK MALZEIVlELER {3+0+0)3 5 5 KOROZYON Ve KORUNMA J URETiM METADoLoJisi PRENSiPLERi (3+0+1)3 5 TEsi5 PLANLAMA TOPLAM Gedik U niversitesi M iihend islik Fakiiltesi Metaltirji ve Malzeme Miih. Bolijmii Prof. Dr.Ahmet TOPUZ Karabiik Universitesi Teknoloji FakUltesi imalat Miihendisligi Bol0mU Prof.Dr.siileymen GUNDUz

14 Yrldrz Teknik U niversitesi Kimya Metaliirji FakUltesi Metaliirji ve Malzeme Miih. 86liimij "Ht[il Afyon Kocatepe Universitesi M ii he nd isl ik Fa kii ltesi Malzeme Bilimi ve Milhendisli$i BdlUmij Prof. Dr. Omer FaruK EMRULLAHOGLU

15 MoBiLyA ve DEKoRASyoN OGRETMENLERiNIN AGAQi$LERI ENDUSTRI MUHENDiSLIGI iqin ALMALARI GERKEN FARK DERSLERI 1. Yanyrl : Genel Matematik II Genel Fizik Ii Miihendislikte Istatistik Malzeme Mekanili lktlsada urrl$ -,./.-. Kumanoa l etfnlgl Teknik Ingilizce 2. Yarryrl : Bilgisayar Destekli Tasanm Bilgisayar Destekli Uretim (CAM) i9 Ettidii Ydneylem Aragtrrmasr Uretim Planlama II ;i,. ureum Slstemrlen Kalite Ydnetimi Not-l: Her ders 3 kredidir. Not2: Mobilya ve Dekorasyon ci[retmenlifinin en uygun karqrh[r Alagigleri Endiistri Miihendisli[i oldugundan, Orman Endtisiri Ir4unendisligine iti er teklif edilmemigtir. Prof. Dr. Umit Cafer Yrldrz Karaderuz Teknik Universitesi Orman Fakiiltesi Orman Endiistri Mi.ih. Bdliimii e-posta: Prof. Dr. Osman Gdktag Mulla Srth Kogman Universitesi Teknoloji Faktiltesi A!a9 Igleri Endiistri MUh. Bdliimii e-posta: o

16 TEKNiK EGiTiM FAKULTELER HAzrR ciyim ricnrrurrudci procnenlr tisrns terrreul,rrue ALT KoMisYott tuteruedl Komisyonumuzca Yiiksek 0lretim Kurulu'nun tarihli Alt Komisyon gdrevlendirme yazlsl uyannca yaprlan deferlendirme gahgmast sonucunda; ij Teknik Egitim Faktiltesi, Hazrr Giyim Olretmenlifi Bohimr.i mezunlarr igin ekte sunulan Tekstil Miihendislifi Lisans Tamamlama Derslerinin aldtrtlmasr, iij Tamamlama efitiminin verilecefi birim tarafindan olugturulacak bir Lisans Tamamlama intibak Komisyonu tarafrndan gerek duyulmasr durumunda ekteki dnerilere ilave derslerin eklenebilmesi, hususlarrnrn Yr.iksek 0fretim Kurulu'na arzrna karar verilmigtir. Komisyon Uyeleri Miihendislik Fakriltesi Tekstil Miih. Boliimii Konfeksiyon Teknolojisi Bilim Dah Bagkanr Prof. Dr. Ege U Mrihendi Btiltm Bagkanr KADOGLU GO Qorlu Mtihendislik Fakriltesi Tekstil Mrihendisli!i Bohimri Bohim Baskanr

17 TEKN K EGiTiM FAKT.iLTELERi HAztR GiyiM OcnErueuici procnenar MEZUNLART igin TEIGTiL ruuhet'loislici LiSANS TAMAMLAMA OnRSreni 0rurRir,nni DERS ADI DERS UYG. ropleu xnnni LiNEER cebir J DIFERANSIYEL DENKLEMLER 0 J TERMODINAMiK ve ISI iletimi 2 I 3 A MUKAVEMET STATIK DINAMIK BiLGiSAYAR L MEKANiZMA TEKNiEi FiZiKSEL TEKSTiL MUAYENELERI KiMYASAL TEKSTiL MUAYENELERI 2 L 77 KUMA$ BiLcisi J 0 3 \2 TEKSTIL BoYA.BASKI TEKNiGi 3 0 J 13 TEKNIK TEKSTILLER 2 0 z I4 KISA LiF iplikciligi _15 DOKUMA MAKINELERI t6 ORME MAK NELERi z 0 2 t/ SISTEM ANALIZI VE TASARIMI MUHENDiSLiK PROTESi 0 L 2 79 TEKNIK SEEMELI DERS - KumaS Analizi - Sentetik ve Tekstilre lplik Teknolojisi - Tekstilde Aplikasyon Teknikleri - Tekstilde Bitim islemleri SOSYAL SECMELI DERS 2 0 z - is Hukuku - Maliyet Muhasebesi - iletisim - Pazarlama GENEL TOPII\M

18 Yapr Olretmenlili igin ingaat Miihendisli!inde Tamamlama Programr 1. Diferanslyel Denklemler (4-0) 2. Statik (2-o) 3. Dinamik (3-0) 4. Mukavemet (3-0) 5. Akrskanlar Mekaniii (3-0, 6. in;aat Jeolojisi (2{) 7. Yapr Statigi ll (3-0) 8. Betonarme Projesi (2-2) Not: Bu delerlendirme ders igeriklerine girilmeden yaptlmltbr. istenir ise ders igerikleri de incelenerek daha ayrrntrl bir gekilde yaptlabilir //A/^4 Prof.Dr. Hulisi 6zkul ITU ingaat Fakilltesi Komisyon Uyeleri Prof.Drl Metin Arsla Gazi Universitesi, Teknoloji Fakiiltesi ingaat Miihendisli!i Biiliimii

19 Yapr Ressamhir ve Yapr Tasarrmr deretmenlili igin in5aat Miihendisliiinde Tamamlama programr l.1. Fizik (3-0) statik (3-0) Mukavemet (3-0) Dinamik (3-0) Akr5kanlar Mekaniii (3-0) Hidrolik (3-0) Zemin Mekani[i (3-0) Temel ingaatr (3-0) Yapr Statigi-l (3-0) Yapr Statigi ll (3-0) Betonarme ll (3-0) 12. insaat Jeolojisi (2-0) Betonarme Projesi (2-2) 5u Kaynaklarr (3-0) ^^-...^.. )u remrnr ve levre 5ag gt (J-U) Qelik Yaprlar (3-0) Yol Bilgisi (3-0) Not: Yapl Ressamhll ve Yapt Tasanmr 6!retmenli!i programlarrnrn geneli incelendi!inde Tasanm derslerinin daha yoiun olduiu ve M0hendislik derslerinde 6nemli eksiklikler oldueu gori.ilmektedir. Bu nedenle, yukarrda agrklanan Tamamlama EEitimi programr gok sayrda Mi.ihendislik dersini igermektedir. Dolayrsryla Yapr Ressamhf,r ve yapl Tasanmr 6iretmenli[i mezunlarrnrn Mimarhk b6liimlerinde tamamlama eiitimi gtirmeleri daha uygun olacaktrr, Bu deierlendirme ders igeriklerine girilmeden yaprlmrgtrr. istenir ise ders igerikleri de incelenerek daha aynntrh bir gekilde yaprlabilir, 1-3., Prof.Dr, Hulisi 6zkul itu ingaat Faktiltesi Komisyon Liyeleri.-=---{--) t \\ LZs,,-/ \\ / / Prof.Dr. Metin Arslan Gazi Universitesi, Teknoloji Fakiiltesi in5aat Mfi hendisli[i Biiliimti

20 M iihendislik (Biligim Sistem leri Miih., Bilgisayar Mtih., Bilgisayar Bilimleri ve Miih. Yazrhm M0h.)Tamamla ma Efitimi progra ml Donem 1 T+U+L Ddnem 2 T+U+L Matematik Aynk Matematik Veri Yaprlarr ve Algoritmalar 4+O+2 igletim Sistemleri Nesneye Dayah Programlama 5+O+2 Veri Tabant Sistemleri Yazrhm MUhendislifine Giri Programlama Dilleri Bilgisaya r Mimarisi 4+2+O Veri lletigimi ve Bilgisayar A[larr t(> Sz4,//*/) Prof. Dr. Abdullah QA {1i1,, },f^ a)111/"/i r-j" Bily)'n"/ l"tit^ g,et. -- -Pr ol.ar. Nizamettin AyDt N Y,M-ntn)1"--lw. HtWlh-,t:teuJnilkhb., illgi'yx All '$ t' - Prof. Dr. H. Selguk VAROL ( M*uu.,,,n-,- 3^. fu.l,^)t E+)H., Tn&. F1"t'l'"ult-bll/rg ^r D$l*t, g

21 Bilgisayar ve Kontrol Olretmenlifi Kontrol Miihendislili Tanamlama Programr Birinci Diinem 1. Sayrsal Analiz (3-0) 2. Sinyaller ve Sistemler (3-0) 3. Kontrol ve Otomasyon Miihendisli$ne Girig (2-0) 4. Giig Elektronili (3-0) ikinci Diinem 1. Sayrsal Elektronik (3-0) 2. Kontrol Miihendislipinin Bilgisayar Uygulamalan (2-0) 3. Servo Sistemler ve SiiLriiciiler (2-0) 4. Siireg Denetimi ve Lab. (2-2) Komisvon Uveleri Prof.Dr. Sadettin Aksoy,rr,. sakalaa u nrversrtesl. Elektrik Elektronik Fakiiltesr Bilgisayar Miihendislili Btiliimii Prof.Dr. Abdullah_ CavutoElu Yrldrnm Beyazrt Universitesi, Miihendislik ve Do[a Bilimleri Fakiiltesi, ingaat Miihendislili Bdliimii

22 OTOMOTiV OGRETMENLi6i oromoriv MUHENDisLi6i TAMAM LAMA programi l.- OtomotivMtihendislifineGirig 2- Bilgisayar Destekli Tasaflm 3- Miihendislik Matematigi,, 4- Taltlarda Mekanik Titre$imler 5- Sistem Dinamigi ve Kontrolii NOT: Derslerin her biri 3'er ders saati olarak OngoriJlmiistiir. KOMiSYON UYELERi D: serdar YUCESU{t,/il/4F :rof uazt untversttest // TeknolgilE!(iiltesi, Otomotiv M i.ihendisli!i S0leyman Demirel Universitesi Teknoloji Fakiiltesi Dekanl Miihendislik Fakiiltesi Makine Mijhendisli!i B<itiim0 Prof. Dr. Ali Kemal YAKUT Siileyman Demirel U niversitesi Teknoloji FakUltesi, Enerji Sistemeleri Miihendisli[i Prof. Dr. Duran ALTIPARMAK Gazi 0niversitesi Teknoloji Fakiiltesi, Otomotiv M

23 otomotiv 06RETMENLi6i MAK NA MUHENDiSLiGi TAMAMLAMA PROGRAMI 1- Makina Miihendisligine Girig 2- BilgisayarProgramlama 3- Sayrsal qoziimleme 4- Sistem Dinamigi ve Kontrolil 5- Hidrolik Makinalar 6- Bilgisayar Destekli Tasarlm 7- M0hendislik MatematiBi ll 8- Makine Elemanlart ll, 9- Makine Teorisi ve Dinamifi 10- Mtihendislik Ekonomisi ve Ydnetimi NOT: Derslerin her biri 3'er ders saati olarak ongor0lm0gtiir' KOMiSYON UYELERi Prof. Dr. serdar YUcESU Gazi iiniversitesi Teknoloji Fak0ltesi, Otomotiv s t//f MiihendisliEi Prof. Dr. Osman IPEK Siileyman Demirel Universitesi Teknoloji Fakiiltesi Dekanl MUhendislik Fak0ltesi Makine Maihendisliii Btiltimii Prof. Dr. Ali Kemal YAKUT S0leyman Demirel U niversitesi Teknoloji Fakii ltesi, Enerji Sistemeleri Prof. Dr. Duran ALTIPARMAK Gazi tiniversitesi Teknoloji Fak0ltesi, Otomotiv M0hendisliii

24 Tesisat 6gretmenligi ve Enerji ofretmenli!i Enerji sistemleri Miihendislili Tamamlama programr 1. Enerji Sistemleri M i.lhendisligine Giri$ 2. MiihendislikMatematigi 3. Termodinamik ll 4. Hidrolik Makinalar 5. Elektrik Enerjisi ve iletimi Da[rtrmr 6. Akrskanlar Mekanigi tl 7. lst ve Kiitle Transferi 8. Termik Turbo Makinalar 9. Miihendislik Ekonomisi ve yiinetimi 10. Enerji Hukuku Not: Derslerin her biri 3'er saat olarak cingdriilmii$tiir. t. Komisyon Uyeleri Prof.Dr. Mustafa ilba$ Gazi Universitesi Teknoloji Fakiiltesi Dekanl Prof.Dr. Osman ipek Siileyman Demirel Universitesi Teknoloji Fakiiltesi Dekanl -0n,t---9 /'\(\ f : (/r,,0{-' Prof.Dr. Tayfun Biike Mugf a Sftkf Kogman Universitesi Teknoloji Fakiiltesi. :,, Enerji Sistemleri Miihendistili Bdliim Baskanr \ \ - Prof.Dr. Ali Kemal yakut Siileyman Oemirel Universitesi Teknoloji Fakiiltesi,Enerji Sistemleri Mtihendisl Teknik EEitim Fakiiltesi Dekanl

25 Tesisat oeretmenliii ve Enerji oiretmenliii Makina MiihendisliEi Tamamlama Programt A L1 t2 13 Makine M0hendisligine Giri$ Mtihendislik Matematidi Termodinamik ll Hidrolik Makinalar imal Usulleri Akr$kanlar MekaniEi ll lsr Transferi Termik Turbo Makinalar Miihendislik Ekonomisi ve Ydnetimi Mukavemet Makine Teorisi ve Dinamigi Makine Elemanlart MUhendistikte istatistik Not: Derslerin her biri 3'er saat olarak tingori]lmiistiir. Prof.Dr. Mustafa ilba$ Gazi Universitesi Teknoloji FakUltesi KomisYonut"'"'lr)A' L^^_-F Prof.Dr. Osman ipek Siileyman Demirel Universitesi Teknoloji Fak0ltesi Dekanr Prof.Dr. Tayfun Biike Mu!la Srtkr Kogman Universitesi Teknoloji Fakiiltesi Enerji Sistemleri Mtihendisliii Btiliim Batkanl Prof.Dr. Ali Kemal Yakut SUleyman Demirel 0niversitesi Teknoloii Fakr.iltesi,Enerji Sistemleri M0hendisli Teknik EEitim FakUltesi Dekanr

26 A4c'','h1.2 q";"i;., '. l$y '(znt1r,tc! o,, T.)-il Q,i -r","' fr lulf*; fttqa1 '\ 1.o.,r,4 -p, """' /u"';' E4i1:''i!"7' u'-l>''l'do ^ 1z cal/a.-t 7a" 2 dr's.iii';tffit"'"f","1",1r't'ri,"./.'!',''i^,1!*''i"!f"'r'"xr';:^'";;:l' ;;:;T;t"i":!:* n;:!r,;,', ^ u.!; ;/t ;-,,, *t!,rtt' "trf :t :i*:o )er+u ;i: f:r:: =li"il'*", ol'u"^'^ Plt/;'a 1Lr;h' v<- 3-":'1J nt;i F':n -,:l)-',',q,. 6t-z-' Ltn)ve--d#- ;;' n* t! I i li.,? *2,, t#,!,?'t';.3;' : y + " [,ff:t i: t f ) [,;4, " ;::"iti7f ': * t"' 87 (Hit' etr: +:;i: "m.y;i' n" -,fjt!.',; ^:'ni::!;; ;, -' u,'[:':l]'2'i,'l*,{:.:8,ff t, ; ti ;ri^h'. -;v<n-i^jz" 7, i): +,i.iii: i' *]+ ;: F' f r!)i x,,i";.^' : /:J' : ;:- l:;l'!'trt':: +{!:i;:;-.:t,1, ^t,,,,iii,l, ^, ^,!"ft':- " t) IK':^^i;;** fi;', *3i: i-""'l'l,/uv^t'-''ft1i,zt'1 c' /} r. ip"; :,i "Yi }i;"=tr# ;7P q-""l *!; {;,L: tu ;:j' :;" 7:i,.,'''; iii?;.. ;*;'"' "','*'ti l'("*- "F"'''['^ok"' t"' r' Lu- J'"'tv<'s YuL"'l'L) S't''n/ccl"l kxon e doi^' ' >zlrncn P*6 P' Afu tm1'^ V =tc, /\>[i,, A-L;He; Q;,-c;sr, y.^^,'t-- L a *, irh-, L, ( o9')9 LTV6t.. kt,r.,1o"6i{ 'aeu'+- fuf, i,l,* Lzn-snl>n'- Lo/-l^rd'fi'"'

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (EK-1 28.04.2015 tarih ve 91-2 sayılı Enstitü Kurulu Karar ekidir 21.05.2015 tarih ve 447-6 Sayılı Senato kararı ile onaylanmıştır). SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

SEVİYE TESPİT SINAVI (STS) KILAVUZU

SEVİYE TESPİT SINAVI (STS) KILAVUZU YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 2015 YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİK YÖNETMELİĞİ UYARINCA SEVİYE TESPİT SINAVI (STS) KILAVUZU Yükseköğretim Kurulu Ankara Bu kılavuz 09/04/2015 tarihinde kurulumuz web sitesinde

Detaylı

ixixcisdi,tim nininci soliinr Amag, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanlmlar

ixixcisdi,tim nininci soliinr Amag, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanlmlar YUKSEK6GRETiM KURUMLARINDA YIJRUTULEN YAz okullari PROGRAMLARI UYGULAMA ESAS ve USULLERi nininci soliinr Amag, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanlmlar Amag ve Kapsam Madde I - Bu Esas ve Usullerin amacr, ytiksekii[retim

Detaylı

T.C. nnild egirintt BAKANLTGI Talim ve Terbiye Kurulu Bagkanhlt. LflNIT. E mlqlr flq her K f I'inqns T fr

T.C. nnild egirintt BAKANLTGI Talim ve Terbiye Kurulu Bagkanhlt. LflNIT. E mlqlr flq her K f I'inqns T fr T.C. nnild egirintt BAKANLTGI Talim ve Terbiye Kurulu Bagkanhlt SAYI: ONCETi KARARIN TARIH: sayi: /6e TARIH: 2S.oQ1&8 LflNIT. E mlqlr flq her K f I'inqns T fr Pazarlama Temsilcili[i (Mortgage Brokerhft)

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I: Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 77 MART 2014 SAYI: 2678 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İnsan Kaynakları

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLİK FAKÜLTESİ 2014 GÜZ ARA SINAV TAKVİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLİK FAKÜLTESİ 2014 GÜZ ARA SINAV TAKVİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLİK FAKÜLTESİ 2014 GÜZ ARA SINAV TAKVİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ FIZ 111 FİZİK I 05.12.2014 13:00 KIM 111 GENEL KİMYA 25.11.2014 16:00 MAT 111 MATEMATİK I 04.12.2014

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN,

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında aşağıda belirtilen anabilim dallarına bağlı programlara, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır. A- EĞİTİM

Detaylı

LİSANS EĞİTİMİ. Hava Harp Okulu lisans eğitiminin amacı;

LİSANS EĞİTİMİ. Hava Harp Okulu lisans eğitiminin amacı; LİSANS EĞİTİMİ Hava Harp Okulu lisans eğitiminin amacı; yürürlüğe girmesi ile birlikte lisans eğitiminden sorumlu olan Öğretim Başkanlığının adı Dekanlık olarak değiştirilmiştir. Askerliğin gerektirdiği

Detaylı

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI ŞUBAT, 2014 İÇİNDEKİLER ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI... 1 1. ADALET...

Detaylı

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI ŞUBAT, 2014 İÇİNDEKİLER ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI... 1 1. ADALET...

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI : 18 TARİH : 28.03.2013 SAYI : 76 132 10 135-138 ÖNCEKİ KARARIN TARİH : 20.07.2010 17.09.2010 08.02.2011 27.08.2012 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı KONU: Millî Eğitim

Detaylı

2015 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS)

2015 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) 2015 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) 19.03.2015 1 ATATÜRK MESLEKİ VE ANADOLU 19.03.2015 2 19.03.2015 3 YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI YGS Başvuru Tarihleri : 02.01.2014-15.01.2014 Sınav Tarihi

Detaylı

T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ i T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU ii Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak!.. ATAM İZİNDEYİZ...

Detaylı

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI ŞUBAT, 2014 İÇİNDEKİLER ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI... 1 1. ADALET...

Detaylı

A. Sınıf Tipi Uygulamalar... 16 B. Tatbikat ve Laboratuvar Tipi Uygulamalar... 17 C. Proje Tipi Uygulamalar... 18

A. Sınıf Tipi Uygulamalar... 16 B. Tatbikat ve Laboratuvar Tipi Uygulamalar... 17 C. Proje Tipi Uygulamalar... 18 Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans Programı Kataloğu İstanbul 2015 İçindekiler SUNUM... 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tanımı... 1 EEM Bölümünün Vizyon

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN,

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, 20152016 EğitimÖğretim Yılı Güz Yarıyılında aşağıda belirtilen anabilim dallarına bağlı programlara, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır. A EĞİTİM

Detaylı

5.1.5. Dikey Geçiş Yapan Öğrenci Sayıları... 46 5.1.6. Yatay Geçiş Yapan Öğrenci Sayıları... 46 5.1.7. Ayrılan Öğrenci Sayıları... 47 5.1.9.

5.1.5. Dikey Geçiş Yapan Öğrenci Sayıları... 46 5.1.6. Yatay Geçiş Yapan Öğrenci Sayıları... 46 5.1.7. Ayrılan Öğrenci Sayıları... 47 5.1.9. İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 GENEL BİLGİLER... 3 MİSYON... 3 VİZYON... 3 TARİHÇE... 4 YETKİ GÖREV VE SORUMLULUK... 5 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI... 5 REKTÖR... 6 DEKAN... 8 YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ... 10 İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Polimer Mühendisliği Bölümü. Polimer Nedir?

Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Polimer Mühendisliği Bölümü. Polimer Nedir? Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Polimer Mühendisliği Bölümü Polimer Nedir? Monomer olarak adlandırılan basit moleküllerin kimyasal bağlarla bağlanması sonucu oluşan yüksek molekül ağırlıklı maddelerdir.

Detaylı

YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERİLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEŞTİRME 2012-YLSY KILAVUZU

YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERİLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEŞTİRME 2012-YLSY KILAVUZU Yükseköğretim Kurumlarının Öğretim Elemanı ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Uzman Personel İhtiyacını Karşılamak Amacıyla T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE

Detaylı

SEVĠYE TESPĠT SINAVI (STS) KILAVUZU

SEVĠYE TESPĠT SINAVI (STS) KILAVUZU YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU 2014 YURTDIġI YÜKSEKÖĞRETĠM DĠPLOMALARI DENKLĠK YÖNETMELĠĞĠ UYARINCA SEVĠYE TESPĠT SINAVI (STS) KILAVUZU Yükseköğretim Kurulu Ankara Bu kılavuz 20.03.2014 tarihinde güncellenerek kurulumuz

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU Nisan 2014 ARTVİN Artvin Çoruh Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2013 İÇİNDEKİLER

Detaylı

İcra eden, tatbik eden karar veren daima daha kuvvetlidir. İlim tercüme ile olmaz inceleme ile olur.

İcra eden, tatbik eden karar veren daima daha kuvvetlidir. İlim tercüme ile olmaz inceleme ile olur. Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü ilminden, keşiflerinden, gelişmelerinden yararlanalım, ama unutmayalım ki, asıl temeli, cevheri kendi içimizden çıkarmak zorundayız. İcra eden, tatbik

Detaylı

FATİH UNİV./ ŞUBAT 2011 FARUK ARDIÇ SERVİSİ

FATİH UNİV./ ŞUBAT 2011 FARUK ARDIÇ SERVİSİ TERCİHLER VE ÜNİVERSİTE SEÇİMİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER FATİH UNİV./ ŞUBAT 2011 FARUK ARDIÇ FEM DERSHANELERİ REHBERLKİK SERVİSİ GÜNDEM Üniversite tercih sürecinde Üniversite tercihlerinde yaşanan durum İsabetli

Detaylı

SINAV UYGULAMA DUYURUSU

SINAV UYGULAMA DUYURUSU SINAV UYGULAMA DUYURUSU SINAVIN ADI - Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı ve Unvan Değişikliği Sınavı SINAV ÜCRETİ ve SINAV BAŞVURUSU Aday, sınav ücreti olarak 30 TL yi (yüz otuz Türk Lirası KDV dâhil),

Detaylı

Ön Değerlendirme ve Giriş sınavı Jürisi için Önerilen öğretim üyeleri

Ön Değerlendirme ve Giriş sınavı Jürisi için Önerilen öğretim üyeleri SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU KARAR TUTANAĞI TOPLANTI NO : 652 YER : FBE 1 nolu Salon TOPLANTI TARİHİ : SAAT : 11:30 14:30 TOPLANTIYA KATILANLAR Doç. Dr. Ali Osman

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI II. SINIF

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI II. SINIF ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI I. SINIF I. YARIYIL II. YARIYIL DERS KODU DERSİN ADI T U L AKTS K ÖN ŞART DERSİN ADI T U L AKTS K ÖN ŞART MAT-101 MATEMATİK

Detaylı

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

Detaylı

t{ffiisi&,lon *J'iJ'

t{ffiisi&,lon *J'iJ' i!l lll l! L ii ll8 L. c) e.'2. * i J" f*4 h :*"le t{ffiisi&,lon *J'iJ' Utuivensiresi FEN eilimleni erusrirusu TEz gau5mesroruirueuir naponu ALTNMAS ve KULLAN!!MAsl HAcETTEPE UYGULAMA ESASLAR BRNC BOLUM

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı