T.C. Siileyman Demirel Universitesi Teknik Elitim Fak. Dekanr Gazi Universitesi Teknik Epitim Faki.iltesi Dekanr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Siileyman Demirel Universitesi Teknik Elitim Fak. Dekanr Gazi Universitesi Teknik Epitim Faki.iltesi Dekanr"

Transkript

1 ,Yd Sayr Konu T.C. vuxsbrdcneriu runulu na.qra,nr,rgr : l'?9 5 :Miifredat Prosramlarr i\l]llllli! tlilll[lulll\l G iden N. UNiVERSiTELERARASI KURUL BA$KANLIGINA itgi tarih ve B.08.6.Y0K sayrlt yanmtz. ilgi yaamtz ile Teknik O[retmenler igin D0zenlenecek Miihendislik Programlartntn Uygulama Esas ve Usulleri Ydnetmelilinin 3. maddesinde "Teknik <i[retmen unvanlnl kazanmtq olanlar igin hangi miihendislik tamamlama programlannrn agrlabilece$ine ve bu programlara hangi dallardan mezun olan teknik tilretmenlerin katrlabilece!ine Universitelerarast Kurulun giiriigii ahnarak Ytiksekdlretim Genel Kurulunca karar verilir." hiikmii uyarrnca Teknik Elitim Fakiiltelerindeki alanlar ve Mtihendislik Fak0ltelerindeki alanlar dikkate ahnarak olugturulan tablo g<inderilerek Teknik e[itim fakiiltesi programlan gergevesinde bu alanlar igin agrlabilecek mtihendislik programlart ile hangi daldan mezun olanlann bagvurabilecepine iligkin Kurulunuz gdriiliintin bildirilmesi istenmiqti. Anrlan Ycinetmeli[in 4. maddesinde ise Ytiksekti$etim Yi.iriitme Kurulu tarafindan segilen Komisyonca hazrrlanacak miifredat programlarrnrn Universitelerarasr Kurul tarafindan onaylandrktan sonra uygulamaya konulaca!r htikmti yer almaktadtr tarihli Ytiksekdlretim Yiiriitme Kurulu toplantrsrnda; Teknik Ogretmenler igin Di.izenlenecek Olan Miihendislik Tamamlama Programlan Miifredat Qahgma Komisyonu'nun a5a!tda belinilen iiyelerden oluqmasr uygun gdriilmiitti.ir. Prof. Dr. Durmug GUNAY Prof.Dr. Muzaffer ELMAS Prof.Dr. Mahmut OZER Prof.Dr. Osman IPEK ProlDr. Cemil QETiNKAYA Prof.Dr. Mehmet KARACA Prof.Dr. Ali Kemal YAKUT Prof.Dr. Omer Faruk BAY YOK Ytiriitme Kurulu Uyesi Sakarya Universitesi Rektortj Biilent Ecevit Universitesi Rektorii Siileyman Demirel Universitesi Teknoloji Fakiiltesi Dekanr Gazi Universitesi Teknik Elitim Faktiltesi Dekanr istanbul Teknik Universitesi Rektdrii Siileyman Demirel Universitesi Teknik Elitim Fak. Dekanr Gazi Universitesi Teknik Epitim Faki.iltesi Dekanr Konu ile ilgili olarak anrlan sriz konusu miifredat programlarrna ederim. Komisyonun olugturdulu miifredatlar iliqikte gonderilmekte olup iligkin Kurulunuz gdriif iiniin bildirilmesi Prof. Dr. M. A. Yekta SARAQ Baqkan Vekili Ekler Ek-l : Miifredat Programlarr 9. Cad. (X539 llilkent / ANK,,IRA Tclcfon' : (0312). l'aksi (0312) e-posta Ayrtntrh Bilgi igin irtibat: Elektronik AE:

2 Tutanaktrr Teknik Egitim Fakiiltelerinin Talaglr imalat, Kahpgrlrk, Tasarrm ve Konstrtiksiyon, Makine Resim ve Konstriiksiyon, Dokiim ve Metal Olretmenlifi programlarrndan mezun ri[rencilerin Makine Milhendisli[i ve imalat Mrihendislifi program Tamamlama Elitimi igin onerilen dersler agairda listelenmistir. l$ bu tutanak oy goklufu ile imza altrna ahnmrgtrr Prof.Dr. Ata Mufan -istanbul Teknik Universitesi, Makine Fakiiltesi Dekanr 6uLin 'bl4eu) Prof.Dr. Ulvi $eker- Gazi Universitesi, Teknoloji imalat Miihendisli[i Bcili..im Bagkan r Fakriltesi Prof.Dr. Siileyman Giindiiz- Karabrik Universitesi, Teknoloji Fakiiltesi, i malat Mti hendisli[i Bril i.lm ti Ofiretim Uyesi Prof.Dr. Abdullah Ozsoy- SDU, Teknoloji Fakiiltesi, i malat Mij hend islifii Bcili.imii Ofiretim Uyesi Prof.Dr. Kerim Qetinkaya, Karabiik Universitesi, Teknoloji Fakiiltesi, Endristriyel Tasarrm Miihendislili Bcili..imii, Olretim Uyesi Makine Miihendisliii Program Tamamlama Eiitimi igin ahnmasr gereken dersler 1. Makine Teorisi ve Dinamifii (3 kredi) 2. Mekanik Titre5imler (3 kredi) 3. Termodinamik ll (3 kredi) 4. Akrgkanlar Mekanifi ll (3 kredi) 5. lsrl Tasanm(3 kredi) 6. Mukavemet ll(3 kredi) 7. Sistem Dinamifi ve Kontrol (3 kredi) Toplam : 21 Kredi imalat Miihendislifi Program Tamamlama Ef,itimi igin ahnmasr gereken dersler f. imalat 6zellikleri (3 kredi) 2. imalat Sistemleri (3 kredi) 3. lmalatta Planlama ve Kontrol (3 Kredi) 4. Sistem Dinamifi ve Kontrol (3 kredi) Toplam : 12 Kredi

3 MEZUN OLDUGU PROGRAM MUHENDiSLiK TAMAMLAMA uuneruoist-igi : TELEKOMiNiKASYON 6GNCTN,IEruUtiii PROGMMI : ELEKTRON K VE HABERLESME KODU ADI TEORIK LAB/UYG TOPLAM xneoi AKTS MUhendislik MatematiQi Elektromanyetik Uyumluluk Temelleri Sayrsal igaret igleme Tasarrm ve Uygulamalarr Otomatik Kontrol Sistemleri Antenler n z n Mobil lletigime Girig? Mikrodalga ve RF Haberlegmesi Sayrsal Filtreler ve Sistemler Kablosuz Haberlegme Sistemleri TOPLAM Prof. Dr. Nihal Fatma GULER Gazi Univ. Teknik Egitim Fak. Elektronik-Bilgisayar Egit. 86l. B9k. Prof. Dr. Murat DOGRUEL Marmara Univ. M0hendislik Fak. Elektrik ve Elektronik MUh. Bol. Bsk..,qrlQ- Tarih: '

4 TEKNIK EGiTinr rarur,resi prnzunr,erurvrn "ntuhentislir r.q.na,tlvllalre ncirinni",q,lr romisyon RApoRU (r r3) Teknik E[itim Fakiiltesi Tekstil O[retmenlifi ve Tekstil Terbiye Ogretrnenlipi Programr Mezunlaruln ddrt ylll* Ders Planlarr, Marmara Universitesi Teknoloji Faktltesi Tekstil Miihendisligi Programt ve diler Tekstil Miihendisligi Programlanyla kargrlaqtrmah olarak incelenmigtir. Miihendislik Tamamlama Programma Miihendislik Tamamlama Egitimi kapsamrnda ahnmasr gereken dersler, tiirleri, minimum kedileri ekteki tabloda verilmiqtir. Tekstil Ogretmenli[i ve Tekstil rerbiye Olretmenlili mezunlanndan Miihendislik Tamamlama Programma bagvuracaklarrn dncelikle genel bir yeterlilik smavrna tabi tutulmalan dng6rtilmektedir. Bu srnavda bagarrh olanlann, ekteki tabloda yer alan fark derslerini, ilgili programdan almalarr ve programrn bagan kogullanm sallamalarr gereklidir. Bunun yamsra, Miihendislik Tamamlama Programma bagr,uracaklann mezun olduklan programda var olan, aldrklarr ve bagardrklan dersler, bagvurulan Brjliim ve Tekstil Miihendislili Lisans Programr igin olugturulacak bir intibak komisyonu tarafrndan, kapsam ve yeterlilik baktmrndan de$erlendirmeye ahnmahdrr. iki donemlik Miihendislik Tamamlama Egitimi programr, intibak komisyonunca, tekrar ahnmasr dng<iriilecek derslerle birlikte en gok 50 kredi ile tamamlanabilir. Gereli igin bilgilerinize saygrlanmzla arz olunur. 4-'n5*-^-- Prof. Dr. EmeI ONDER KARAOGLU I.T.U. Tekstil Teknoloiileri ve Tasanmr Fakiiltesi Prof. Dr. Mehmet AKALIN Marmara Univeristesi Teknik Egitim Fakiiitesi Eki: TEKST L OGRETMENLiGi Ve TEKsTiL TERB YE ogretmenligi PRoGRAMI MEzUNLARININ ALMALARI GEREKEN FARK DERSLERi Tablosu

5 TEKST L OGRETMENti6i ve TEKsTit TERBiYE ogretmenii6i PRoGRAMI MEzUNIARININ At-MAtARI GEREKEN FARK DERSIERi Ders Ad, Kredi Ders uvs Lab TiirA vs Genel Kimya Lab TB Physics Lab TB Z Lineer Cebir te Diferansiyel Denklemler IE' z Bilgisayar Programlamal TM z Statik + Dinamik (veya MUhendislik MekaniOi) TM z Mukavemet TM Z Termodinamik TM z Mekanizma Teknidi TM z Akrskanlar Mekanigi TM z Elektrik MUhendislidinin Temelleri TM z lsr Transferi TM z Bitirme Tasanm Proiesi' MT z l/uhendislik Etioi J ITB z Insan ve Toolum Bilimi Dersi 'l ITB S TB: Temel Bilim Dersi; TM: Temel Mohendislik Dersi;lTB: Insan ve Toplum Bilimi Dersi 1 Bir programlama dilinin girig seviyesinde ogretilmesi, Fortran, c veya Ma ab vb. derslerden biri 'Statik ve Dinamik derleri ayn ayn 09er kredi olarak onerilebilir. Minimum 3 kredilik dersin birlesrmr olan MUhendislik Mekanigi dersi okutulmaltdtr. t Bir takrm galrgmasr olarak bir muhendislik tasarrm projesi yutulmelidir..7=

6 TUTANAK Teknik Egitim Fakultesi Matbaa O$retmenli!i Boltimu mezunlarrnrn Endiistriyel Tasarrm Miihendisligi Programrnda Mrlhendislik Tamamlama Elitiminde almasr gereken dersler aga[rda belirtilmigtir. Matbaa 6!retmenli! - Endiistriyel Tasanm Miihendisli!i Lisans Tamamlama 1. Diinem Dersin Adl AKTS 1 Endi.istriyel Tasanm Mt.ihendislidine Girig ) 2 Cisimlerin Dayanrml Malzeme Bilimi 3 Bilgisayar Destekli Modelleme 5 Dinam ik 3 o Endristriyel Olgme ve Kontrol 7 Makine Elemanlan I Dersin Adr 2. Diinem.' Toplam 19 AKTS 1 End. Metal KalrD Tasanml 3 2 Termo Dinamik 3 Bilgisayar Destekli Tasanm I 3 4 Endtistriyel Plastik Kaltp Tasanml 3 5 Akrgkanlar Mekani!i 3 o Endi.lstriyel Tasanm Uygulamalarr I 3 7 MLihendislik Etigi Toplam 20 Prot.Dr. Ulvi 9eker Gazi Universitesi Teknoloji FakUltesi Imalat Mtihendisli! Prof.Dr. Kerim Qetinkaya KarabUk Universitesi Teknoloji FakUltesi EndUstriyel T Prof. Dr. Cem SinanoSlu Erciyes Universitesi Muhendi i End0striyel Tasanm M0hendisligi Prof.Dr. Mehmet Oktav akultesi Matbaa Egitimi B0liimu Prof.Dr. Efe Nejat Gengoglu Marmara 0niversitesi Teknik Egitim FakUltesi Matbaa Egitimi Dog,Dr, Erdooan Ktis Gazi Universitesi T

7 TUTANAK Teknik Elitim Fakriltesi Matbaa Ogretmenli!i Bolrimii mezunlarrnrn Endr-lstri Mtihendislili Programinda Muhendislik Tamamlama Egitiminde almasr gereken dersler aga!rda beliftilmigtir. Matbaa 6!retmenli$ - Endiistri Mi,ihendisligi Lisans Tamamlama Dersin Adl 1. Diinem 1 Bilgisayar Programlama Mrihendislik Mekani6i ve tvla kine Elemanlarl istatistik Maliyet Analizi i9 Ettid i.i ve Ergonomi Yoneylem AraSttrmasl Uretim Planlama ve Kontrol Toplam Diinem Dersin Saat AKTS 1 Proje Y6netimi Sistem Analizi Ig Giicr.i Planlama Benzetim Denev Tasanml ve Analizi 3+0 o M L.ihend isl ik f kono"m isi Bitirme 0devi o+2 Toplam 30 Yrd.Dog.Dr Suleymdn Mtih. Fak. Endr,istri Mrlhendislidi Bolrlmu Dog.Dr. Erdolan Gazi Universitesi Prgf, Dr. Mehmet Oktav Marmara 0niversitesi Teknik Matbaa Egitimi B0l umu Prof.Dr. Efe Nejat cengoglu Marmara Universitesi Teknik Egitim FakUltesi Matbaa Egitimi

8 TUTANAK Teknik E!itim Fakijltesi Makine Resmi ve Konstriiksiyon 0!retmenli[i ile Tasartm ve Konstrtiksiyon olretmenli[i mezunlarrntn Endi]striyel Tasarrm M0hendislifi Programr tamamlama egitimi igin tjnerilen dersler agaetda listelenmig olup, bu derslerden 24 kredi ahnmaslna oy birligi ile 13/O3/2O73 tarihinde karar verilmittir. 1- Endilstriyel Tasanm M i.ihendisligine Giri$ 2- Temel Tasanm 3 3- Uriin Tasartmt ve Form 5 4- Tasanmda Gorsellik 4 5- Tasarrm Tarihi 2 6- Genel Hukuk Bilgisi ve Tasartm Hukuku 2 7- Miihendislik Etigi 2 8- l$ Hukuku 2 9- i9 Giivenlifi Sanat ve Tasanm Endustriyel Tasanm Stildyosu Mobilya Tasartmt Engelliler igin Uri.in Tasartmt Mi..icevherat Tasanmt Patent ve End striyel Tasarlm Kompozit Endijstrisi Amabalaj Tasanmr 2 Prof. Dr. Ulvi Seker Gazi Universitesi Teknoloji Fakiiltesi ( r'^.'{t4-y12, Prof. Dr. Kerim Qetinkaya Karabi.ik universitesi b^4/-9< L*[r:,P? ^ Teknoloji Faki.iltesi ^ Prof. Dr. Cem Sinanoflu A A Erciyes U niversitesi Miihendislik Faktiltesi (f'j.7-t. r,aa.)

9 MEZUN OLDUGU PROGRAM : ELEKTRON K 06RETMENL G MUHENDISLiKTAMAMLAMAPRoGRAMI : ELEKTRoNiKMUHENDiSLiGi KODU ADI TEORIK LAB/UYG TOPLAM KREDI AKTS Sayrsal Analiz 0 J Elektromanyetik Dalga Teorisi 0 J Otomasyon Sistemleri TOPLAM '17 MEZUN OLDUGU PROGRAM MUHENDISLiK TAMAMLAMA MUHENDiSLiGi : ELEKTRONiK OGNCTTUETUiGi PROGRAMI :ELEKTR K-ELEKTRONiK KODU ADI TEORIK LAB/UYG TOPLAM KREDI AKTS Savrsal Analiz 0 6 Elektromanyetik Dalga Teorisi 0 Otomasvon Sistemleri 3 z Elektrik Makineleri 3 z 4 7 Elektrik Tesisleri 0 5 Enerji iletimi 0 5 TOPLAM Prof. Dr. Qetin Elmas Gazi Universitesi.Teknoloji Faktiltesi Elektrik Elektronik MUh. Prof. Dr. Omer Faruk Teknik Egitim FakUltesi Elektronik Bilgisayar Egitimi BolUmU 13 Mart 201 3

10 MEZUN OLDUGU PROGRAM : ELEKTR K 6GNCTUEHIiGi MUHENDiSLiK TAMAMLAMA PNOGRRITIII : ELEKTRIK MUHETOiSI-i13i KODU ADI reonix LAB/UYG TOPLAM xneoi AKTS Sayrsal Analiz 0 Sinyaller ve Sistemler 5 Otomasyon Sistemleri TOPLAM I MEzUN or-ougu progrrh,r : ELEKTR K orlnerueruligi MUHENDiSLiKTAMAMLAMA PROGRAMI : ELEKTR K-EIEXTROTiX muhehoisr-itii KODU ADI TEORiK LAB/UYG TOPLAM KREDi AKTS Sayrsal Analiz 0 5 Sinvaller ve Sistemler U Otomasyon Sistemleri z Haberlegme Sistemleri TOPLAM 't4 24 Prof. Dr. Qetin Elmas Gazi Universitesi Teknoloji FekUftesi Eiektrik Elektronik Muh. Prof. Dr. Omer Faruk Bay Teknik Egitim Fak0ltesi Elektronik Bilgisayar Egitimi 86lUmU 13 Mart 20'13

11 TUTANAK Metal Ogretmenli[i Programr Mezunlarrnrn Metaliirji ve Maizeme M0hendislipi Lisans Tamamlama intibak Programr DERSIN ADI YERET KRE Di AKTS FtztK 2 - qlreltl ZEL TERMODINAMIGI HAMMADDE VE TEMEL SLEMLER (3+0+2)4 6 POLiMER MALZEMELER 5 KOMPOZiT MALZEMELER SERAMIK MALZEMELER KOROZYON Ve KORUNMA {3+0+0)3 ( URET M MErADoLoJisi PRENSiPLERi (3+0+1)3 TESIS PLANLAMA FAZ D YAGRAMLARI 5 DOKUM TEKNOLOJiSi J TOPLAM Gedik U niversitesi Miihendislik Fakiiltesi Metaliirji ve Malzeme Mijh. BOlomn Prof. Dr.Ahmet TOPUZ Karab0k Universitesi Teknoloji FakUltesi imalat M0hendisliii 86liimii Prof.Dr.S0leymen GUNDUZ

12 Yrldrz Teknik U niversitesi Kimya Metaliirji Fakiiltesi Metaliirji ve Malzeme Muh. Boliimu Afyon Kocatepe U niversitesi Miihendlslik Fakilltesi Malzeme Bilimi ve MUhendisligi BdlUmil Prof. Dr. 0mer Faruk EMRULLAHO6LU

13 TUTANAK Doktim oiretmenlifii Programr Mezunlarrnrn Metal rji ve Malzeme Miihendislili Lisans Tamamlama intibak Programr DERSIN ADI YEREL KREDI AKTS FiziKz - qclzgt-tt 4dzsl re nuooinnvigi HAMMADDE VE TEMEL islemler (3+0+2) POLiMER MALZEMELER 5 KOMPOZiT MALZEMELER SERAMIK MALZEIVlELER {3+0+0)3 5 5 KOROZYON Ve KORUNMA J URETiM METADoLoJisi PRENSiPLERi (3+0+1)3 5 TEsi5 PLANLAMA TOPLAM Gedik U niversitesi M iihend islik Fakiiltesi Metaltirji ve Malzeme Miih. Bolijmii Prof. Dr.Ahmet TOPUZ Karabiik Universitesi Teknoloji FakUltesi imalat Miihendisligi Bol0mU Prof.Dr.siileymen GUNDUz

14 Yrldrz Teknik U niversitesi Kimya Metaliirji FakUltesi Metaliirji ve Malzeme Miih. 86liimij "Ht[il Afyon Kocatepe Universitesi M ii he nd isl ik Fa kii ltesi Malzeme Bilimi ve Milhendisli$i BdlUmij Prof. Dr. Omer FaruK EMRULLAHOGLU

15 MoBiLyA ve DEKoRASyoN OGRETMENLERiNIN AGAQi$LERI ENDUSTRI MUHENDiSLIGI iqin ALMALARI GERKEN FARK DERSLERI 1. Yanyrl : Genel Matematik II Genel Fizik Ii Miihendislikte Istatistik Malzeme Mekanili lktlsada urrl$ -,./.-. Kumanoa l etfnlgl Teknik Ingilizce 2. Yarryrl : Bilgisayar Destekli Tasanm Bilgisayar Destekli Uretim (CAM) i9 Ettidii Ydneylem Aragtrrmasr Uretim Planlama II ;i,. ureum Slstemrlen Kalite Ydnetimi Not-l: Her ders 3 kredidir. Not2: Mobilya ve Dekorasyon ci[retmenlifinin en uygun karqrh[r Alagigleri Endiistri Miihendisli[i oldugundan, Orman Endtisiri Ir4unendisligine iti er teklif edilmemigtir. Prof. Dr. Umit Cafer Yrldrz Karaderuz Teknik Universitesi Orman Fakiiltesi Orman Endiistri Mi.ih. Bdliimii e-posta: Prof. Dr. Osman Gdktag Mulla Srth Kogman Universitesi Teknoloji Faktiltesi A!a9 Igleri Endiistri MUh. Bdliimii e-posta: o

16 TEKNiK EGiTiM FAKULTELER HAzrR ciyim ricnrrurrudci procnenlr tisrns terrreul,rrue ALT KoMisYott tuteruedl Komisyonumuzca Yiiksek 0lretim Kurulu'nun tarihli Alt Komisyon gdrevlendirme yazlsl uyannca yaprlan deferlendirme gahgmast sonucunda; ij Teknik Egitim Faktiltesi, Hazrr Giyim Olretmenlifi Bohimr.i mezunlarr igin ekte sunulan Tekstil Miihendislifi Lisans Tamamlama Derslerinin aldtrtlmasr, iij Tamamlama efitiminin verilecefi birim tarafindan olugturulacak bir Lisans Tamamlama intibak Komisyonu tarafrndan gerek duyulmasr durumunda ekteki dnerilere ilave derslerin eklenebilmesi, hususlarrnrn Yr.iksek 0fretim Kurulu'na arzrna karar verilmigtir. Komisyon Uyeleri Miihendislik Fakriltesi Tekstil Miih. Boliimii Konfeksiyon Teknolojisi Bilim Dah Bagkanr Prof. Dr. Ege U Mrihendi Btiltm Bagkanr KADOGLU GO Qorlu Mtihendislik Fakriltesi Tekstil Mrihendisli!i Bohimri Bohim Baskanr

17 TEKN K EGiTiM FAKT.iLTELERi HAztR GiyiM OcnErueuici procnenar MEZUNLART igin TEIGTiL ruuhet'loislici LiSANS TAMAMLAMA OnRSreni 0rurRir,nni DERS ADI DERS UYG. ropleu xnnni LiNEER cebir J DIFERANSIYEL DENKLEMLER 0 J TERMODINAMiK ve ISI iletimi 2 I 3 A MUKAVEMET STATIK DINAMIK BiLGiSAYAR L MEKANiZMA TEKNiEi FiZiKSEL TEKSTiL MUAYENELERI KiMYASAL TEKSTiL MUAYENELERI 2 L 77 KUMA$ BiLcisi J 0 3 \2 TEKSTIL BoYA.BASKI TEKNiGi 3 0 J 13 TEKNIK TEKSTILLER 2 0 z I4 KISA LiF iplikciligi _15 DOKUMA MAKINELERI t6 ORME MAK NELERi z 0 2 t/ SISTEM ANALIZI VE TASARIMI MUHENDiSLiK PROTESi 0 L 2 79 TEKNIK SEEMELI DERS - KumaS Analizi - Sentetik ve Tekstilre lplik Teknolojisi - Tekstilde Aplikasyon Teknikleri - Tekstilde Bitim islemleri SOSYAL SECMELI DERS 2 0 z - is Hukuku - Maliyet Muhasebesi - iletisim - Pazarlama GENEL TOPII\M

18 Yapr Olretmenlili igin ingaat Miihendisli!inde Tamamlama Programr 1. Diferanslyel Denklemler (4-0) 2. Statik (2-o) 3. Dinamik (3-0) 4. Mukavemet (3-0) 5. Akrskanlar Mekaniii (3-0, 6. in;aat Jeolojisi (2{) 7. Yapr Statigi ll (3-0) 8. Betonarme Projesi (2-2) Not: Bu delerlendirme ders igeriklerine girilmeden yaptlmltbr. istenir ise ders igerikleri de incelenerek daha ayrrntrl bir gekilde yaptlabilir //A/^4 Prof.Dr. Hulisi 6zkul ITU ingaat Fakilltesi Komisyon Uyeleri Prof.Drl Metin Arsla Gazi Universitesi, Teknoloji Fakiiltesi ingaat Miihendisli!i Biiliimii

19 Yapr Ressamhir ve Yapr Tasarrmr deretmenlili igin in5aat Miihendisliiinde Tamamlama programr l.1. Fizik (3-0) statik (3-0) Mukavemet (3-0) Dinamik (3-0) Akr5kanlar Mekaniii (3-0) Hidrolik (3-0) Zemin Mekani[i (3-0) Temel ingaatr (3-0) Yapr Statigi-l (3-0) Yapr Statigi ll (3-0) Betonarme ll (3-0) 12. insaat Jeolojisi (2-0) Betonarme Projesi (2-2) 5u Kaynaklarr (3-0) ^^-...^.. )u remrnr ve levre 5ag gt (J-U) Qelik Yaprlar (3-0) Yol Bilgisi (3-0) Not: Yapl Ressamhll ve Yapt Tasanmr 6!retmenli!i programlarrnrn geneli incelendi!inde Tasanm derslerinin daha yoiun olduiu ve M0hendislik derslerinde 6nemli eksiklikler oldueu gori.ilmektedir. Bu nedenle, yukarrda agrklanan Tamamlama EEitimi programr gok sayrda Mi.ihendislik dersini igermektedir. Dolayrsryla Yapr Ressamhf,r ve yapl Tasanmr 6iretmenli[i mezunlarrnrn Mimarhk b6liimlerinde tamamlama eiitimi gtirmeleri daha uygun olacaktrr, Bu deierlendirme ders igeriklerine girilmeden yaprlmrgtrr. istenir ise ders igerikleri de incelenerek daha aynntrh bir gekilde yaprlabilir, 1-3., Prof.Dr, Hulisi 6zkul itu ingaat Faktiltesi Komisyon Liyeleri.-=---{--) t \\ LZs,,-/ \\ / / Prof.Dr. Metin Arslan Gazi Universitesi, Teknoloji Fakiiltesi in5aat Mfi hendisli[i Biiliimti

20 M iihendislik (Biligim Sistem leri Miih., Bilgisayar Mtih., Bilgisayar Bilimleri ve Miih. Yazrhm M0h.)Tamamla ma Efitimi progra ml Donem 1 T+U+L Ddnem 2 T+U+L Matematik Aynk Matematik Veri Yaprlarr ve Algoritmalar 4+O+2 igletim Sistemleri Nesneye Dayah Programlama 5+O+2 Veri Tabant Sistemleri Yazrhm MUhendislifine Giri Programlama Dilleri Bilgisaya r Mimarisi 4+2+O Veri lletigimi ve Bilgisayar A[larr t(> Sz4,//*/) Prof. Dr. Abdullah QA {1i1,, },f^ a)111/"/i r-j" Bily)'n"/ l"tit^ g,et. -- -Pr ol.ar. Nizamettin AyDt N Y,M-ntn)1"--lw. HtWlh-,t:teuJnilkhb., illgi'yx All '$ t' - Prof. Dr. H. Selguk VAROL ( M*uu.,,,n-,- 3^. fu.l,^)t E+)H., Tn&. F1"t'l'"ult-bll/rg ^r D$l*t, g

21 Bilgisayar ve Kontrol Olretmenlifi Kontrol Miihendislili Tanamlama Programr Birinci Diinem 1. Sayrsal Analiz (3-0) 2. Sinyaller ve Sistemler (3-0) 3. Kontrol ve Otomasyon Miihendisli$ne Girig (2-0) 4. Giig Elektronili (3-0) ikinci Diinem 1. Sayrsal Elektronik (3-0) 2. Kontrol Miihendislipinin Bilgisayar Uygulamalan (2-0) 3. Servo Sistemler ve SiiLriiciiler (2-0) 4. Siireg Denetimi ve Lab. (2-2) Komisvon Uveleri Prof.Dr. Sadettin Aksoy,rr,. sakalaa u nrversrtesl. Elektrik Elektronik Fakiiltesr Bilgisayar Miihendislili Btiliimii Prof.Dr. Abdullah_ CavutoElu Yrldrnm Beyazrt Universitesi, Miihendislik ve Do[a Bilimleri Fakiiltesi, ingaat Miihendislili Bdliimii

22 OTOMOTiV OGRETMENLi6i oromoriv MUHENDisLi6i TAMAM LAMA programi l.- OtomotivMtihendislifineGirig 2- Bilgisayar Destekli Tasaflm 3- Miihendislik Matematigi,, 4- Taltlarda Mekanik Titre$imler 5- Sistem Dinamigi ve Kontrolii NOT: Derslerin her biri 3'er ders saati olarak OngoriJlmiistiir. KOMiSYON UYELERi D: serdar YUCESU{t,/il/4F :rof uazt untversttest // TeknolgilE!(iiltesi, Otomotiv M i.ihendisli!i S0leyman Demirel Universitesi Teknoloji Fakiiltesi Dekanl Miihendislik Fakiiltesi Makine Mijhendisli!i B<itiim0 Prof. Dr. Ali Kemal YAKUT Siileyman Demirel U niversitesi Teknoloji FakUltesi, Enerji Sistemeleri Miihendisli[i Prof. Dr. Duran ALTIPARMAK Gazi 0niversitesi Teknoloji Fakiiltesi, Otomotiv M

23 otomotiv 06RETMENLi6i MAK NA MUHENDiSLiGi TAMAMLAMA PROGRAMI 1- Makina Miihendisligine Girig 2- BilgisayarProgramlama 3- Sayrsal qoziimleme 4- Sistem Dinamigi ve Kontrolil 5- Hidrolik Makinalar 6- Bilgisayar Destekli Tasarlm 7- M0hendislik MatematiBi ll 8- Makine Elemanlart ll, 9- Makine Teorisi ve Dinamifi 10- Mtihendislik Ekonomisi ve Ydnetimi NOT: Derslerin her biri 3'er ders saati olarak ongor0lm0gtiir' KOMiSYON UYELERi Prof. Dr. serdar YUcESU Gazi iiniversitesi Teknoloji Fak0ltesi, Otomotiv s t//f MiihendisliEi Prof. Dr. Osman IPEK Siileyman Demirel Universitesi Teknoloji Fakiiltesi Dekanl MUhendislik Fak0ltesi Makine Maihendisliii Btiltimii Prof. Dr. Ali Kemal YAKUT S0leyman Demirel U niversitesi Teknoloji Fakii ltesi, Enerji Sistemeleri Prof. Dr. Duran ALTIPARMAK Gazi tiniversitesi Teknoloji Fak0ltesi, Otomotiv M0hendisliii

24 Tesisat 6gretmenligi ve Enerji ofretmenli!i Enerji sistemleri Miihendislili Tamamlama programr 1. Enerji Sistemleri M i.lhendisligine Giri$ 2. MiihendislikMatematigi 3. Termodinamik ll 4. Hidrolik Makinalar 5. Elektrik Enerjisi ve iletimi Da[rtrmr 6. Akrskanlar Mekanigi tl 7. lst ve Kiitle Transferi 8. Termik Turbo Makinalar 9. Miihendislik Ekonomisi ve yiinetimi 10. Enerji Hukuku Not: Derslerin her biri 3'er saat olarak cingdriilmii$tiir. t. Komisyon Uyeleri Prof.Dr. Mustafa ilba$ Gazi Universitesi Teknoloji Fakiiltesi Dekanl Prof.Dr. Osman ipek Siileyman Demirel Universitesi Teknoloji Fakiiltesi Dekanl -0n,t---9 /'\(\ f : (/r,,0{-' Prof.Dr. Tayfun Biike Mugf a Sftkf Kogman Universitesi Teknoloji Fakiiltesi. :,, Enerji Sistemleri Miihendistili Bdliim Baskanr \ \ - Prof.Dr. Ali Kemal yakut Siileyman Oemirel Universitesi Teknoloji Fakiiltesi,Enerji Sistemleri Mtihendisl Teknik EEitim Fakiiltesi Dekanl

25 Tesisat oeretmenliii ve Enerji oiretmenliii Makina MiihendisliEi Tamamlama Programt A L1 t2 13 Makine M0hendisligine Giri$ Mtihendislik Matematidi Termodinamik ll Hidrolik Makinalar imal Usulleri Akr$kanlar MekaniEi ll lsr Transferi Termik Turbo Makinalar Miihendislik Ekonomisi ve Ydnetimi Mukavemet Makine Teorisi ve Dinamigi Makine Elemanlart MUhendistikte istatistik Not: Derslerin her biri 3'er saat olarak tingori]lmiistiir. Prof.Dr. Mustafa ilba$ Gazi Universitesi Teknoloji FakUltesi KomisYonut"'"'lr)A' L^^_-F Prof.Dr. Osman ipek Siileyman Demirel Universitesi Teknoloji Fak0ltesi Dekanr Prof.Dr. Tayfun Biike Mu!la Srtkr Kogman Universitesi Teknoloji Fakiiltesi Enerji Sistemleri Mtihendisliii Btiliim Batkanl Prof.Dr. Ali Kemal Yakut SUleyman Demirel 0niversitesi Teknoloii Fakr.iltesi,Enerji Sistemleri M0hendisli Teknik EEitim FakUltesi Dekanr

26 A4c'','h1.2 q";"i;., '. l$y '(znt1r,tc! o,, T.)-il Q,i -r","' fr lulf*; fttqa1 '\ 1.o.,r,4 -p, """' /u"';' E4i1:''i!"7' u'-l>''l'do ^ 1z cal/a.-t 7a" 2 dr's.iii';tffit"'"f","1",1r't'ri,"./.'!',''i^,1!*''i"!f"'r'"xr';:^'";;:l' ;;:;T;t"i":!:* n;:!r,;,', ^ u.!; ;/t ;-,,, *t!,rtt' "trf :t :i*:o )er+u ;i: f:r:: =li"il'*", ol'u"^'^ Plt/;'a 1Lr;h' v<- 3-":'1J nt;i F':n -,:l)-',',q,. 6t-z-' Ltn)ve--d#- ;;' n* t! I i li.,? *2,, t#,!,?'t';.3;' : y + " [,ff:t i: t f ) [,;4, " ;::"iti7f ': * t"' 87 (Hit' etr: +:;i: "m.y;i' n" -,fjt!.',; ^:'ni::!;; ;, -' u,'[:':l]'2'i,'l*,{:.:8,ff t, ; ti ;ri^h'. -;v<n-i^jz" 7, i): +,i.iii: i' *]+ ;: F' f r!)i x,,i";.^' : /:J' : ;:- l:;l'!'trt':: +{!:i;:;-.:t,1, ^t,,,,iii,l, ^, ^,!"ft':- " t) IK':^^i;;** fi;', *3i: i-""'l'l,/uv^t'-''ft1i,zt'1 c' /} r. ip"; :,i "Yi }i;"=tr# ;7P q-""l *!; {;,L: tu ;:j' :;" 7:i,.,'''; iii?;.. ;*;'"' "','*'ti l'("*- "F"'''['^ok"' t"' r' Lu- J'"'tv<'s YuL"'l'L) S't''n/ccl"l kxon e doi^' ' >zlrncn P*6 P' Afu tm1'^ V =tc, /\>[i,, A-L;He; Q;,-c;sr, y.^^,'t-- L a *, irh-, L, ( o9')9 LTV6t.. kt,r.,1o"6i{ 'aeu'+- fuf, i,l,* Lzn-snl>n'- Lo/-l^rd'fi'"'

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ 1. SINIF ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YIL İÇİ SINAV PROGRAMI

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ 1. SINIF ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YIL İÇİ SINAV PROGRAMI METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ 1. SINIF PAZARTESİ 15.00 Fizik II (A/B) SALI 13.00 Analitik Kimya PERŞEMBE 15.00 Matematik II (A/B) CUMA 14.00 Temel İşlemler ve Uyg. (A/B) CUMARTESİ 13.00 Teknik Resim

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN UYGULANACAK YENİ DERS PROGRAMI 1. SINIF GÜZ YARIYILI u in Adı T U L K AKTS Ön Şart 1501 EEM-101 EEM ne Giriş 1 0 0 1 2

Detaylı

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI 2+0+0 2 2 3+1+0 3,5 6 2+0+0 2 4 2+0+0 2 2

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI 2+0+0 2 2 3+1+0 3,5 6 2+0+0 2 4 2+0+0 2 2 1. YARIYIL 0010090001 0010090002 0010090003 ADI T+U+L KREDİ Makine Mühendisliğine Giriş Bilgisayar Destekli Teknik Resim 1 Temel Bilgi Teknolojisi 3+1+0 3,5 6 2+0+0 2 4 0010090004 İngilizce 1 0010090005

Detaylı

FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI 1. YARIYIL:

FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI 1. YARIYIL: 1. YARIYIL: ALINABİLMESİ İÇİN ADI T+U+L KREDİ 0010090001 Makine Mühendisliğine Giriş 2+0+0 2 2 0010090002 Bilgisayar Destekli Teknik Resim 1 3+1+0 3,5 6 0010090003 Temel Bilgi Teknolojisi 2+0+0 2 4 0010090004

Detaylı

SEYDİŞEHİR AHMET CENGİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI VE AKTS (ECTS) KREDİLERİ

SEYDİŞEHİR AHMET CENGİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI VE AKTS (ECTS) KREDİLERİ SEYDİŞEHİR AHMET CENGİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI VE KREDİLERİ NORMAL ÖĞRETİM 1. SINIF 1.YARIYIL 0370020008 Bilgisayar Destekli Teknik

Detaylı

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖRGÜN ÖĞRETİM

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖRGÜN ÖĞRETİM MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖRGÜN ÖĞRETİM DERS KODU I. SINIF (I. YARIYIL) Z/S TEO. UYG. TOP. KREDİ AKTS 0505001252012 Matematik I Z 4 0 4 4 5 0505001272012 Fizik I Z 3 1 4 3,5 4 0505001372012 Kimya Z 2

Detaylı

EŞDEĞER KABUL EDİLEN DERSLER LİSTESİ (Son Güncellenme Tarihi: ) AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Makine Mühendisliği Bölümü)

EŞDEĞER KABUL EDİLEN DERSLER LİSTESİ (Son Güncellenme Tarihi: ) AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Makine Mühendisliği Bölümü) 2014-2015 ve 2015-2016 Yaz Okulu verilerine göre başka üniversitelerden alınmış ve ce eşdeğer kabul edilmiş derslerin listesi aşağıya çıkarılmıştır. Öğrencilerimizin 2016-2017 Yaz Döneminde bu listede

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği (Örgün Öğretim) Diploma Programı 017 Müfredatı 1 0 TDB101 Türk Dili 1 11 MAK109 Fizik 1 1 180 MAK10 Makina Mühendisliğine Giriş 88 MAK101

Detaylı

Şırnak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 2013-2014 Eğitim-Öğretim Güz Yarı Yılı Ders Programı

Şırnak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 2013-2014 Eğitim-Öğretim Güz Yarı Yılı Ders Programı İnşaat Müh. 1. 8.15-9.00 09.15-10.00 10.15-11.00 11.15-12.00 13.15-14.00 14.15-15.00 Pazartesi Matematik I Matematik I Fizik I Fizik I Fizik I Fizik I Salı Kimya I Kimya I Kimya I Matematik I Matematik

Detaylı

1. SINIF 1.YARIYIL DERSİN AKTS KODU ÖN ŞARTLAR 1,2. (ECTS) 0370020008 Bilgisayar Destekli Teknik Resim I 4 4+1+0 4,5 5 TOPLAM KREDİ 20,5 30. Ek-3.

1. SINIF 1.YARIYIL DERSİN AKTS KODU ÖN ŞARTLAR 1,2. (ECTS) 0370020008 Bilgisayar Destekli Teknik Resim I 4 4+1+0 4,5 5 TOPLAM KREDİ 20,5 30. Ek-3. Ek-3.a T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR AHMET CENGİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NORMAL ÖĞRETİM MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI VE KREDİLERİ 1. SINIF 1.YARIYIL

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği (Örgün Öğretim) Diploma Programı 2014 Müfredatı

Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği (Örgün Öğretim) Diploma Programı 2014 Müfredatı Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği (Örgün Öğretim) Diploma Programı 01 Müfredatı 1 0 TDB101 Türk Dili 1 11 MAK109 Fizik 1 1 180 MAK10 Makina Mühendisliğine Giriş 88 MAK101

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖRGÜN ÖĞRETİM PROGRAMI LİSANS DERSLERİ

HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖRGÜN ÖĞRETİM PROGRAMI LİSANS DERSLERİ HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖRGÜN ÖĞRETİM PROGRAMI LİSANS DERSLERİ 1. YARIYIL 0502101 FİZİK I 4 0 4 6 0502104 *MAKİNA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ 2 0 2 3 0502105 MATEMATİK

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği (Örgün Öğretim) Diploma Programı 01 Müfredatı 1 0 TDB101 Türk Dili 1 989 MAT1 Matematik I 1 17 MAK10 Temel Bilgisayar ve Algoritma 1

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İMALAT MÜHENDİSLİĞİ DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İMALAT MÜHENDİSLİĞİ DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İMALAT MÜHENDİSLİĞİ DERS PROGRAMI I. YARIYIL HAZIRLIK DERSLERİ BHT101 BİLİMSEL HAZIRLIK Matematik 7 0 7 7 Fizik 5 0 5 5 Kimya 3 0 3 3 15 0 15 15 II. YARIYIL HAZIRLIK

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 1 MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2017/2018 ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI Not 1 : Fransızca Hazırlık sınıfından gelen ve Fransızca seviye tespit sınavında başarısız olan

Detaylı

Ş.Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GÜZ DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI PROGRAMI ( ÖRGÜN VE İKİNCİ ÖĞRETİM )

Ş.Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GÜZ DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI PROGRAMI ( ÖRGÜN VE İKİNCİ ÖĞRETİM ) Ş.Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013-2014 GÜZ DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI PROGRAMI ( ÖRGÜN VE İKİNCİ ÖĞRETİM ) Bölüm 1. Sınıf İnş.Müh. G 16.01.2014 Kimya I rtesi tesi Fizik I Matematik

Detaylı

Ortak Dersler. Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Açılacağı Bölüm T U K AKTS

Ortak Dersler. Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Açılacağı Bölüm T U K AKTS 14.05.2014 tarih ve 25 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Okulu bünyesinde Fakültemiz bölümlerinde açılması muhtemel dersler Ortak Dersler Dersin Kodu Dersin Adı

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI EĞİTİM PLANI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI EĞİTİM PLANI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1-1 ÖĞRETİM YILI EĞİTİM PLANI 1. YARIYIL MAT11 GENEL MATEMATİK I 6 6 FİZ11 FİZİK I 1 6 6 KİM11 KİMYA 1 5 5 EM11 BİLGİSAYAR

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 1 MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2016/2017 ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI Not 1 : Fransızca Hazırlık sınıfından gelen ve Fransızca seviye tespit sınavında başarısız olan

Detaylı

MAK1002 STATİK Zorunlu YAD112 YABANCI DİL II (ALMANCA) Zorunlu

MAK1002 STATİK Zorunlu YAD112 YABANCI DİL II (ALMANCA) Zorunlu Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği 1. Yarıyıl Dersleri MAT1071 MATEMATİK I Zorunlu 3 2.00 0 6.00 MAK1005 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Zorunlu 2 0.00 1 4.00 MAK1001 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE

Detaylı

Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı

Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı HİTİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL Ders

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN DERS PLANI

HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN DERS PLANI 7. YARIYIL 4. YARIYIL ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN DERS PLANI 1- Öğrenci aşağıda verilen Çift Anadal Programı derslerini (kredilerini) almak ve başarılı olmak zorundadır.

Detaylı

SEYDİŞEHİR AHMET CENGİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI VE AKTS (ECTS) KREDİLERİ

SEYDİŞEHİR AHMET CENGİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI VE AKTS (ECTS) KREDİLERİ SEYDİŞEHİR AHMET CENGİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI VE KREDİLERİ NORMAL ÖĞRETİM 1. SINIF 1.YARIYIL 0370020008 Bilgisayar Destekli Teknik

Detaylı

1.Sınıf / Güz Dönemi

1.Sınıf / Güz Dönemi SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI (BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM) 2012 %25 V5 DERS PLANI (2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İKİNCİ ve ÜST SINIFLAR) Açıklama:

Detaylı

Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı

Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı HİTİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL Ders

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK TAMAMLAMA PROGRAMI İNTİBAK DERSLERİ

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK TAMAMLAMA PROGRAMI İNTİBAK DERSLERİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK TAMAMLAMA PROGRAMI İNTİBAK DERSLERİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ TKN 225 DİFRANSİYEL DENKLEMLER Z 3 1 6 MEK 102 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM Z 3

Detaylı

Askeri Bilimlere Giriş 3 45 3 Askerî Coğrafya 2 30 2 Türk Dili ve Kompozisyon-I Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I

Askeri Bilimlere Giriş 3 45 3 Askerî Coğrafya 2 30 2 Türk Dili ve Kompozisyon-I Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I KARA HARP OKULU AKADEMİK EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMLARI Birinci sınıf- Mühendislik Bilimleri: Askeri Bilimlere Giriş Askerî Coğrafya Türk Dili ve Kompozisyon-I Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Türk Dili

Detaylı

1.Sınıf / Güz Dönemi

1.Sınıf / Güz Dönemi SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI (BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM) 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NDAN İTİBAREN 1.Sınıf / Güz Dönemi FIZ-137 KIM-607 Fizik

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ(TÜRKÇE) 4 YILLIK DERS PLANI

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ(TÜRKÇE) 4 YILLIK DERS PLANI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHİSLİK FAKÜLTESİ 2017-2018 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHİSLİĞİ BÖLÜMÜ(TÜRKÇE) 4 YILLIK DERS PLANI (Eğitim planı toplamda 138 ve 240 den oluşmaktadır. Yarıyıllara göre alınması

Detaylı

1. SINIF GÜZ YARIYILI Y. YIL ÖN KOŞUL DERSİN KODU DERSİN ADI Z/S T U L TOPLAM KREDİ AKTS

1. SINIF GÜZ YARIYILI Y. YIL ÖN KOŞUL DERSİN KODU DERSİN ADI Z/S T U L TOPLAM KREDİ AKTS 1. SINIF GÜZ YARII I.YARI ADI Z/S T U L KREDİ AKTS UNV13101 TÜRK DİLİ-I Z 2 0 0 2 2 2 UNV13103 ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ-I Z 2 0 0 2 2 2 UNV13105 İNGİLİZCE-I Z 4 0 0 4 4 4 UNV13107 TEMEL BİLGİ

Detaylı

Müfredat Bulunan Dersler

Müfredat Bulunan Dersler 1. SINIF 1,00. YARIYIL KODU KODU ADI 1 10200714 / 0 İNŞ 101 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM 2 2 0 3 1 100 Zorunlu 2 10200911 / 0 İNŞ 103 MALZEME BİLGİSİ 2 0 0 2 2 100 Zorunlu 3 10200913 / 0 İNŞ 105 MATEMATİK

Detaylı

MAKİNE FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ESKİ EĞİTİM PLANLARINDAKİ DERSLERİN USIS2011 EĞİTİM PLANINDAKİ EŞDEĞERLERİ

MAKİNE FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ESKİ EĞİTİM PLANLARINDAKİ DERSLERİN USIS2011 EĞİTİM PLANINDAKİ EŞDEĞERLERİ MAKİNE FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ESKİ EĞİTİM PLANLARINDAKİ DERSLERİN USIS011 EĞİTİM PLANINDAKİ EŞDEĞERLERİ KODU ARAS EĞİTİM PLANI KR KODU 003 EĞİTİM PLANI KR KODU 008 EĞİTİM PLANI KR KODU 010

Detaylı

Hazırlık Sınıfı. 1.Sınıf / Güz Dönemi

Hazırlık Sınıfı. 1.Sınıf / Güz Dönemi SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI (BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM) BOLOGNA DERS PLANI (2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN) Hazırlık Sınıfı HAZ-001

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI EĞİTİM PLANI 1. YARIYIL

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI EĞİTİM PLANI 1. YARIYIL ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1-13 ÖĞRETİM YILI EĞİTİM PLANI 1. YARIYIL MAT11 GENEL MATEMATİK I 6 FİZ11 FİZİK I 3 1 6 KİM11 KİMYA 3 1 6 EM11 BİLGİSAYAR

Detaylı

SEYDİŞEHİR AHMET CENGİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI VE AKTS (ECTS) KREDİLERİ

SEYDİŞEHİR AHMET CENGİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI VE AKTS (ECTS) KREDİLERİ SEYDİŞEHİR AHMET CENGİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI VE KREDİLERİ NORMAL ÖĞRETİM 1. SINIF 1.YARIYIL 0370020008 Bilgisayar Destekli Teknik

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI 11-İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 1. SINIF SINAV PROGRAMI 13.01.14 Pazartesi 10.30 OD1 1 Matematik I 13.01.14 Pazartesi 14.00 802-803-804 1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 13.01.14 Pazartesi 14.00 802-803-804

Detaylı

MAKİNA FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2011 DERS PLANI

MAKİNA FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2011 DERS PLANI MAKİNA FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2011 DERS PLAN 1.YARYL T U K AKTS Z/S Dil Önşart 0221901 FİZİK 3 2 4 6 Z TUR/NG 0251321 MATEMATİK 3 2 4 6 Z TUR/NG 0651111 BİLGİSAYAR DESTEKLİ 2 2 3 6 Z TUR/NG

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ EĞİTİM PROGRAMI 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI I. YARIYIL MM 101 GENEL MATEMATİK-I- 3 0 3 3 MM 103 LİNEER CEBİR 2 0 2

Detaylı

I. YARIYIL (1. SINIF GÜZ DÖNEMİ) 2012 %25 DERS PLANI. Ders Saati İle İlgili Komisyon Görüşü Uygun Uygun Değil

I. YARIYIL (1. SINIF GÜZ DÖNEMİ) 2012 %25 DERS PLANI. Ders Saati İle İlgili Komisyon Görüşü Uygun Uygun Değil EK-1 Muafiyet Formu Açıklama: un ders saatini muafiyet için uygun görmemesi durumunda dersin içeriğinin uygunluk kontrolüne gerek bulunmamaktadır. Öğrenci No: Sayfa 1/4 I. YARIYIL (1. SINIF GÜZ DÖNEMİ)

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLİK FAKÜLTESİ 2014 GÜZ ARA SINAV TAKVİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLİK FAKÜLTESİ 2014 GÜZ ARA SINAV TAKVİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLİK FAKÜLTESİ 2014 GÜZ ARA SINAV TAKVİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ FIZ 111 FİZİK I 05.12.2014 13:00 KIM 111 GENEL KİMYA 25.11.2014 16:00 MAT 111 MATEMATİK I 04.12.2014

Detaylı

YAZ OKULU. Fakültemiz Öğrencilerinin Yaz Okulundan Ders Alma Şartları. 07 Haziran 2013

YAZ OKULU. Fakültemiz Öğrencilerinin Yaz Okulundan Ders Alma Şartları. 07 Haziran 2013 2012-2013 YAZ OKULU 07 Haziran 2013 Fakültemiz Öğrencilerinin Yaz Okulundan Ders Alma Şartları 1- Fakültemizden hiç ders almayan bu nedenle de not ortalaması oluşmayan öğrencilerimiz, hem fakültemizin

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ VE İKİNCİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ VE İKİNCİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ VE İKİNCİ EĞİTİM PROGRAMI 2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI I. YARIYIL MM 101 GENEL MATEMATİK-I- 3 0 3 MM 103 LİNEER CEBİR

Detaylı

OREM1004 Genel Botanik Z. OREM1005 Genel Kimya Z. OREM73495 Mathematics I Z. OREM73497 General Physıcs I Z

OREM1004 Genel Botanik Z. OREM1005 Genel Kimya Z. OREM73495 Mathematics I Z. OREM73497 General Physıcs I Z ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 016-017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI I. YARIYIL OREM1004 Genel Botanik 3 5 OREM1005 Genel Kimya 3 4 OREM73495 Mathematics I 3 3 OREM73497 General Physıcs I 3 4 OREM100

Detaylı

PAZARTESİ 18.1.2016 19.1.2016 SALI

PAZARTESİ 18.1.2016 19.1.2016 SALI 1.SINIF- Yeni Müfredat - Makine Mühendisliği 1.SINIF- Eski Müfredat - Makine Mühendisliği 14:00 ISG1081.1 İş Sağlığı ve Güvenliği Yrd.Doç.Dr. ABDULLAH DEMİR C201 14:00 TF150.1 İş Sağlığı ve Güvenliği Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

T+U+L KREDİ AKTS GRUP ÖĞRETİM ELEMANI

T+U+L KREDİ AKTS GRUP ÖĞRETİM ELEMANI 1.YARIYIL 1222102 Elektroteknik 1222104 Matematik I 1222105 Fizik I 122210 Kimya T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM 2017-2018 ÖĞRETİM

Detaylı

TEKST L MÜHEND SL BÖLÜMÜ 2010-2011 TEKNOLOJ OPS YONU E M PLANI

TEKST L MÜHEND SL BÖLÜMÜ 2010-2011 TEKNOLOJ OPS YONU E M PLANI EGE ÜN VERS TES, MÜHEND SL K FAKÜLTES TEKST L MÜHEND SL BÖLÜMÜ TEKNOLOJ OPS YONU E M PLANI. Yar l. Yar l Kodu: Dersin Ad : Dersin Dersin Ad 6 8 9 7 8 Türk Dili I Ata. lk. nk. Tar. I Matematik I Fizik I

Detaylı

1. ÖĞR./2. ÖĞR. SINAV TARİHİ SINAV SAATİ SINAV GÜNÜ. Program YARIYIL

1. ÖĞR./2. ÖĞR. SINAV TARİHİ SINAV SAATİ SINAV GÜNÜ. Program YARIYIL BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI 1. ÖĞR./. ÖĞR. (.Ö) 13.06.16 Pazartesi 16:00 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II S.DOKUYAN A16 13.06.16 Pazartesi 17:30 Kalite Güvence ve Standartları A.AYTİN A03 1.06.16 Salı

Detaylı

2013-2014 YAZ OKULU. Yaz Okulu Takvimi. Fakültemiz Öğrencilerinin Yaz Okulundan Ders Alma Şartları. 13 Haziran 2014

2013-2014 YAZ OKULU. Yaz Okulu Takvimi. Fakültemiz Öğrencilerinin Yaz Okulundan Ders Alma Şartları. 13 Haziran 2014 Yaz Okulu Takvimi 2013-2014 YAZ OKULU 13 Haziran 2014 Ders Kayıtları.....: 23.06.2014-27.06.2014 Yaz Okulu.......: 30.06.2014-16.08.2014 Yaz Okulu Final Sınavları: 18.08.2014-23.08.2014 Fakültemiz Öğrencilerinin

Detaylı

RAPORLAMA ÖRNEĞİ-1 TALEP: Erciyes Üniversitesi LYS sınavı GEREĞİ: NOT:

RAPORLAMA ÖRNEĞİ-1 TALEP: Erciyes Üniversitesi LYS sınavı GEREĞİ: NOT: RAPORLAMA ÖRNEĞİ-1 TALEP: Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümünde eğitim gören Mustafa MOLU isimli öğrenci LYS sınavı ile Fakültemiz Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünü kazanmış olup,

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2016/2017 ÖĞRETİM YILI 1. YARIYIL FİNAL SINAVI PROGRAMI 1. SINIF

MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2016/2017 ÖĞRETİM YILI 1. YARIYIL FİNAL SINAVI PROGRAMI 1. SINIF BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. SINIF 2 Ocak Pazartesi 3 Ocak Salı 4 Ocak Çarşamba 5 Ocak Perşembe 6 Ocak Cuma Bilgisayar Mühendisliğine Giriş Fransızca I Sınıf: 118-222 Kimya I Sınıf: 118-231-314 BİLGİSAYAR

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ EĞİTİM PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI I. YARIYIL MM 101 GENEL MATEMATİK-I- 3 0 4 4 MM 103 LİNEER CEBİR 2 0 3

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YARIYIL SONU SINAV PROGRAMI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YARIYIL SONU SINAV PROGRAMI 11-İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 1. SINIF SINAV PROGRAMI 06.01.15 Salı 10.30 OD1 1 Malzeme Bilimi ve Yapı Malzemesi 07.01.15 Çarşamba 17.30 802-803 1 Teknolojinin Bilimsel İlkeleri 08.01.15 Perşembe 10.30

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YARIYIL İÇİ SINAV PROGRAMI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YARIYIL İÇİ SINAV PROGRAMI 11-İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 1. SINIF SINAV PROGRAMI 16.11.15 Pazartesi 09.00 901 1 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 16.11.15 Pazartesi 14.00 306-307 1 İNGİLİZCE I 16.11.15 Pazartesi 14.00 306-307 1 TÜRK DİLİ I

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMLARI YILLIK EĞİTİM PLANI

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMLARI YILLIK EĞİTİM PLANI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMLARI LIK EĞİTİM PLANI (2015-2016 eğitim-öğretim yılından itibaren geçerlidir.) I. ve II. YARI ADI Z/S T U L KREDİ AKTS TEK15001 MATEMATİK

Detaylı

SE Engineering Sciences 30 Mayıs 2011, Pazartesi 13:00 M1-2 İNG 152 -İngilizce II 31 Mayıs 2011, Salı 14:00 Yabancı Diller Binası

SE Engineering Sciences 30 Mayıs 2011, Pazartesi 13:00 M1-2 İNG 152 -İngilizce II 31 Mayıs 2011, Salı 14:00 Yabancı Diller Binası MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİNAL TARİHLERİ 2010-2011 BAHAR DÖNEMİ 1. SINIF Dersin Adı Sınav Tarihi Saat Sınav Yeri TRD 158 / 99 - Türk Dili II 30 Mayıs 2011, 10:00 Mühendislik Amfi SE 104

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLİK FAKÜLTESİ 2014 GÜZ FINAL TAKVİMİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLİK FAKÜLTESİ 2014 GÜZ FINAL TAKVİMİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLİK FAKÜLTESİ 2014 GÜZ FINAL TAKVİMİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BIL 101 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA I 04.02.2015 10:00 Pelitli BIL 103 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİNE

Detaylı

T.C. NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK VE MĠMARLIK FAKÜLTESĠ, ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ, AKADEMĠK YILI ÖĞRETĠM PLANI

T.C. NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK VE MĠMARLIK FAKÜLTESĠ, ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ, AKADEMĠK YILI ÖĞRETĠM PLANI T.C. NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK VE MĠMARLIK FAKÜLTESĠ, ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ, 20162017 AKADEMĠK YILI ÖĞRETĠM PLANI 1. YARIYIL 0010080035 INS101 Fizik1 3 1 3.5 6 Z 0010080003 INS103

Detaylı

MAKİNE FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ESKİ EĞİTİM PLANLARINDAKİ DERSLERİN USIS2011 EĞİTİM PLANINDAKİ EŞDEĞERLERİ

MAKİNE FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ESKİ EĞİTİM PLANLARINDAKİ DERSLERİN USIS2011 EĞİTİM PLANINDAKİ EŞDEĞERLERİ MAKİNE FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ESKİ EĞİTİM PLANLARINDAKİ DERSLERİN USIS011 EĞİTİM PLANINDAKİ EŞDEĞERLERİ KODU ARAS EĞİTİM PLANI KR KODU 003 EĞİTİM PLANI KR KODU 008 EĞİTİM PLANI KR KODU 011

Detaylı

36 HUK403 Vergi Hukuku I 3 0 5.0 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme 37 İŞL103 Genel İşletme I 3 0 4.0 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

36 HUK403 Vergi Hukuku I 3 0 5.0 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme 37 İŞL103 Genel İşletme I 3 0 4.0 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Not: Öğrenciler kendi bölümünde açılmadığı halde başka bir birim veya bölümde açılan dersin kodu, kredisi ve AKTS'si aynı veya daha fazla olan dersi alabilirler. S.No Kodu DersinAdı Teori Saati UygulamaSaati

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTERSİ YANDAL PROGRAMINA BAŞVURU, KABUL VE KAYIT KOŞULLARI

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTERSİ YANDAL PROGRAMINA BAŞVURU, KABUL VE KAYIT KOŞULLARI NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTERSİ 204-205 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YANDAL PROGRAMINA BAŞVURU, KABUL VE KAYIT KOŞULLARI - Öğrenci, ilan edilen yandal programına anadal programının en erken 3. ve en geç 6. döneminin

Detaylı

EL.-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

EL.-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI 2015-2016 ve sonrası EE-101 INTRODUC. TO E&E ENG. - 2 0 0 2 5 EE-104 GÖRSEL PROGR. - 1 2 0 2 7 EES-201 DEPARTM. ELECTIVE I a - 3 0 0 3 4 EE-214 ANAL. ELEKTRON. LAB. EE-201/207 0 0 2 1 2 EE-301 ELEKTROM.

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YARIYILSONU SINAV PROGRAMI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YARIYILSONU SINAV PROGRAMI 11-İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 1. SINIF SINAV PROGRAMI 02.01.17 Pazartesi 15.30 D3-D4 1 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 02.01.17 Pazartesi 15.30 D3-D4 1 TÜRK DİLİ I 02.01.17 Pazartesi 15.30 D3-D4

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YARIYIL İÇİ SINAV PROGRAMI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YARIYIL İÇİ SINAV PROGRAMI 11-İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 1. SINIF SINAV PROGRAMI 07.11.16 Pazartesi 09.00 901 1 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 07.11.16 Pazartesi 15.30 D3-D4 1 TÜRK DİLİ I 07.11.16 Pazartesi 15.30 D3-D4 1 ATATÜRK İLKELERİ

Detaylı

BUTUN MUHENDISLIK 1. SINIFLARI / ALL ENGINEERING FIRST YEAR

BUTUN MUHENDISLIK 1. SINIFLARI / ALL ENGINEERING FIRST YEAR Monday BUTUN MUHENDISLIK 1. SINIFLARI / ALL ENGINEERING FIRST YEAR Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday CE 102-01 / CE 101-01 _ LAB D 602 D 204_PC_LAB MATH 152/02-MATH 151_PS D 602 D 405 MATH 142-01

Detaylı

(08/06/2016 tarih, 75 sayılı Senato toplantısının 5 nolu karar ekidir.) EK: 8

(08/06/2016 tarih, 75 sayılı Senato toplantısının 5 nolu karar ekidir.) EK: 8 II.YARI I.YARI (08/06/2016 tarih, 75 sayılı Senato toplantısının 5 nolu karar ekidir.) EK: 8 KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ ÖRGÜN ÖĞRETĠM DERS PLANI

Detaylı

N.E.Ü. SEYDİŞEHİR AHMET CENGİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜH. BÖL GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI (NÖ) SAAT I. SINIF A ŞUBESİ I.

N.E.Ü. SEYDİŞEHİR AHMET CENGİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜH. BÖL GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI (NÖ) SAAT I. SINIF A ŞUBESİ I. SAAT I. SINIF A ŞUBESİ I.SINIF B ŞUBESİ Bil. Des. Tek. Res. I BİL. LAB M. Kara Bil. Des. Tek. Res. I BİL. LAB M. Kara 09.50-10.35 Yabancı Dil I MAK101 A.Turanboy Bil. Des. Tek. Res. I BİL. LAB M. Kara

Detaylı

F.Ü. Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü. 1. Sınıf

F.Ü. Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü. 1. Sınıf F.Ü. Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü 1. Sınıf 1 MAT161 Matematik I 4 0 4 6 1 MAT162 Matematik II 4 0 4 6 2 FİZ111 Fizik I 4 0 4 6 2 FİZ112 Fizik II 3 0 3 5 3 FİZ105 Fizik Lab. I 0 2

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULUNDA AÇILAN DERSLER

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULUNDA AÇILAN DERSLER Fakülte/Yüksekokul Bölüm/Program Ders Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kredisi AIB11 A.İ.İ.T. I AIB11 A.İ.İ.T. II Matematik MAT111 Analiz I 5 7 MAT11 Analiz II 5 7 MAT6 Kesikli Matematik 5 Fen Edebiyat Fakültesi

Detaylı

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü (Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programı) Ders Listesi 1. Yarıyıl. 2.

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü (Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programı) Ders Listesi 1. Yarıyıl. 2. Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü (Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programı) Ders Listesi 1. Yarıyıl MAT 105 Matematik I Z 4 1 4,5 6 FIZ 103 Fizik I Z 3 2 4 6 EEM 105 Elektrik

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Tüm Ders Kodları Havuzu

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Tüm Ders Kodları Havuzu POLİMER FBE501 Mühendislik Matematiği (3+0) 3 6 Zorunlu PLM501 Polimer Mühendisliği (3+0) 3 6 Zorunlu PLM502 Polimerlerin Şekillendirilmesi (3+0) 3 6 Zorunlu PLM503 Polimerizasyon Yöntemleri PLM504 İletken

Detaylı

1. SINIF 1.YARIYIL DERSİN AKTS KODU ÖN ŞARTLAR 1,2. (ECTS) 0370040001 Bilgisayar Destekli Teknik Resim I 4 4+1+0 4,5 5 TOPLAM KREDİ 20,5 30. Ek-3.

1. SINIF 1.YARIYIL DERSİN AKTS KODU ÖN ŞARTLAR 1,2. (ECTS) 0370040001 Bilgisayar Destekli Teknik Resim I 4 4+1+0 4,5 5 TOPLAM KREDİ 20,5 30. Ek-3. Ek-3.b T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR AHMET CENGİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İKİNCİ ÖĞRETİM MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI VE KREDİLERİ 1. SINIF 1.YARIYIL

Detaylı

Yaz okulunda açılacak dersler ve dersin açılacağı Meslek Yüksekokulları aşağıda verilmiştir.

Yaz okulunda açılacak dersler ve dersin açılacağı Meslek Yüksekokulları aşağıda verilmiştir. Yaz okulunda açılacak dersler ve dersin açılacağı Meslek Yüksekokulları aşağıda verilmiştir. * Yaz okulunda açılan dersler, dersin açıldığı MYO'da yapılacaktır. * Ders seçiminizi, ders programlarını dikkate

Detaylı

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Güz Yarıyılı Anabilim / Bilim Dalları - Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Güz Yarıyılı Anabilim / Bilim Dalları - Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 Güz Yarıyılı Anabilim / Bilim Dalları - üstü Öğrenci Kontenjanları Anabilim Dalları Astronomi ve Astrofizik Bahçe Bitkileri Bitki Koruma

Detaylı

METAL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 1. SINIF (I. VE II.Ö. ÖĞRETİM) 2012-2013 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI SONU BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI

METAL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 1. SINIF (I. VE II.Ö. ÖĞRETİM) 2012-2013 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI SONU BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI METAL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 1. SINIF (I. VE II.Ö. ÖĞRETİM) PAZARTESİ 11.00 Malzeme Bilgisi II 17.00 Elektrik Ark ve Oksigaz Kay.Tek. Uyg. SALI 11.00 Bilgisayar Programlama 11.00 Matematik II 14.00 İngilizce (I.ve

Detaylı

Kodu Ders Adı AKTS D+U+L Z/S Dili Güz Dönemi

Kodu Ders Adı AKTS D+U+L Z/S Dili Güz Dönemi Dersler AKTS Kredileri Her hangi bir dersin amaç, öğrenme çıktıları, içerik, değerlendirme ve iş yükü AKTS gibi detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız. 1. Yıl 151711133

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Tüm Ders Kodları Havuzu

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Tüm Ders Kodları Havuzu POLİMER MÜHENDİSLİĞİ EABD LİSANSÜSTÜ DERSLERİ PLM501 Polimer Mühendisliği (3+0) 3 6 Zorunlu PLM502 Polimerlerin Şekillendirilmesi (3+0) 3 6 Zorunlu PLM503 Polimerizasyon Yöntemleri PLM504 İletken Polimerler

Detaylı

Bilimlerine Giriş MAT 112 Matematik II 28.04.2015 09:00-11:00 2.KAT 3.KAT. Programlama II (Elektronik ile ortak)

Bilimlerine Giriş MAT 112 Matematik II 28.04.2015 09:00-11:00 2.KAT 3.KAT. Programlama II (Elektronik ile ortak) T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ARA SINAV TAKVİMİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 1. SINIF FIZ 112 Fizik II 24.04.2015 13:00-15:00 2.KAT YDB 102 İngilizce

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta Ders Kodu MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2016-2017 EĞİTİM PLANI Dersin Adı Kuramsal Uygulama Saat/Hafta Pratik/ Laboratuvar Yıl 1 / Yarıyıl 1 507001012006 Türk Dili I 2 0 0 2 2 2 Zorunlu 507001022006

Detaylı

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK TAMAMLAMA PROGRAMI İNTİBAK DERSLERİ (I. ÖĞRETİM)

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK TAMAMLAMA PROGRAMI İNTİBAK DERSLERİ (I. ÖĞRETİM) 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK TAMAMLAMA PROGRAMI İNTİBAK DERSLERİ (I. ÖĞRETİM) GÜZ DÖNEMİ DERS KAYDI YAPILACAK ŞUBE VE ÖĞRETİM ÜYESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ TKN 225 DİFRANSİYEL

Detaylı

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU SINAV PROGRAMI

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU SINAV PROGRAMI METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. SINIF 09.00 Matematik I Prof. Dr. Refik Keskin T1 09.00 Kimya Doç. Dr. Hüseyin Altundağ T1 11.00 Olasılık ve İstatistik Yrd. Doç. Dr. Aslan Çoban T4 Çarşamba

Detaylı

DERS KODU DERS ADI T U K AKTS

DERS KODU DERS ADI T U K AKTS 1. SINIF GÜZ YARIYILI (1. YY) MAT110 Matematik I 3 2 4 5 FIZ110 Fizik I 3 2 4 5 KIM110 Kimya 3 0 3 5 MAK110 Makine Mühendisliğine Giriş 2 0 2 3 MAK111 Teknik Resim 2 2 3 6 TUR101 Türk Dili I 2 0 2 2 ATA101

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2017-2018 EĞİTİM PLANI Ders Kodu Dersin Adı Kuramsal Uygulama Saat/Hafta Pratik/ Laboratuvar Yıl 1 / Yarıyıl 1 507001012006 Türk Dili I 2 0 0 2 2 2 Zorunlu 507001022006

Detaylı

METAL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 1. SINIF (I. VE II.Ö. ÖĞRETİM) 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI SONU BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI

METAL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 1. SINIF (I. VE II.Ö. ÖĞRETİM) 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI SONU BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI 11.00 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 14.00 Türk Dili Çarşamba 15.00 Malzeme Bilgisi I Cuma 10.30 Temel İşlemler Tek. ve Uyg. 14.00 Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi 15.00 Malzeme Muayene Yöntemleri I 15.00 Modern

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI 11-İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 1. SINIF SINAV PROGRAMI 09.06.14 Pazartesi 12.00 901 1 Beden Eğitimi ve Spor 10.06.14 Salı 10.30 310 1 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı 10.06.14 Salı 12.00 D1-D2 1 Matematik

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI KREDİ AKTS KODU

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI KREDİ AKTS KODU KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI 1. SINIF GÜZ I I. ADI Z/M/S T U UNV13101 TÜRK DİLİ I Z 2 0 2 2 2 UNV13103 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Z 2

Detaylı

DERSİN AÇILDIĞI PROGRAM ADI DERSİN ADI MYO

DERSİN AÇILDIĞI PROGRAM ADI DERSİN ADI MYO Yaz okulunda açılacak dersler ve dersin açılacağı Meslek Yüksekokulları aşağıda verilmiştir. * Yaz okulunda açılan dersler, dersin açıldığı MYO'da yapılacaktır. * Ders seçiminizi, ders programlarını dikkate

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YARIYIL SONU SINAV PROGRAMI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YARIYIL SONU SINAV PROGRAMI 11-İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 1. SINIF SINAV PROGRAMI 22.05.14 Perşembe 10.30 D3-D4 1 Matematik II 23.05.14 Cuma 13.30 901 1 Beden Eğitimi ve Spor 23.05.14 Cuma 15.30 110-112 1 Beton Teknolojisi 27.05.14

Detaylı

TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ BAHAR YARI YILI BÜTÜNLEME PROGRAMI

TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ BAHAR YARI YILI BÜTÜNLEME PROGRAMI BÖLÜM SINIF KOD DERS ÖĞRETİM ELEMANI ŞUBE ADET Tarih Saat Salon 2 EBB208 Elektronik Devreler Okutman Seyit Ahmet ĠNAN A 1 20 Haziran 2016 Pazartesi 09:00 E12 104 1 ATA260 Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi

Detaylı

İnşaat Mühendisliği Bölümü 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Bitirme Sınavı Programı (Türkçe Programı)

İnşaat Mühendisliği Bölümü 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Bitirme Sınavı Programı (Türkçe Programı) 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Bitirme Sınavı Programı (Türkçe Programı) 1. yarıyıl İnşaat Müh. Giriş - Fizik I (Grup 6) - Bilg. Tem. Ve Prog.Giriş (Grup 2) - Türk Dili I (İnşaat Grubu) - 1. yarıyıl

Detaylı

T.C. Haliç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Dönem Sonu Sınavı Programı

T.C. Haliç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Dönem Sonu Sınavı Programı Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Sayfa: 1 / 2 BİM100 BİM101A BİM101B FİZ101A FİZ101B MAT111 BİM201A BİM201B BİM203 EEM213A EEM213B GTB256 İNG321 İST212 BİM299 BİM301A BİM301B BİM303 Bilgisayar

Detaylı

SINAV TARİHİ SINAV SAATİ

SINAV TARİHİ SINAV SAATİ İŞLETME MÜH 1. SINIF DERS Öğretim Elemanı Mühendislik Etiği ETK102 25.03.2017 09.30 TUR110,TUR111 M. E. ÖNER Malzeme Bilimi MLZ102 25.03.2017 11.30 TUR110,TUR111 Lineer Cebir MAT108 27.03.2017 17.30 TUR110,TUR111

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROGRAMI

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROGRAMI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROGRAMI Parantez içerisinde İngilizcesi yazılı olan dersler gerektiğinde İngilizce olarak da açılabilecektir. BİRİNCİ YARIYIL NO DERS ADI Z/S

Detaylı

AKTS:4dersini almak zorundadır.

AKTS:4dersini almak zorundadır. OMÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İNTİBAK ÇİZELGESİ 1. SINIF I.YARIYIL DERSLERİ FİZ 105 Fizik I 3 2 4 6 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılından önce bu dersten

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YARIYIL İÇİ SINAV PROGRAMI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YARIYIL İÇİ SINAV PROGRAMI 11-İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 1. SINIF SINAV PROGRAMI 27.03.17 Pazartesi 15.30 D3-D4 1 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 27.03.17 Pazartesi 15.30 D3-D4 1 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI 27.03.17

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLİK FAKÜLTESİ 2014 GÜZ FINAL TAKVİMİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLİK FAKÜLTESİ 2014 GÜZ FINAL TAKVİMİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLİK FAKÜLTESİ 2014 GÜZ FINAL TAKVİMİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BIL 101 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA I 14.01.2015 09:00 PELİTLİ KONFERANS SALONU BIL 103 BİLGİSAYAR

Detaylı

2014-2015 Akademik Yılı Bahar Dönemi Makine Mühendisliği Bölümünde. Mazeret Sınavlarına Girmeleri Uygun Görülen Öğrenci Listesi

2014-2015 Akademik Yılı Bahar Dönemi Makine Mühendisliği Bölümünde. Mazeret Sınavlarına Girmeleri Uygun Görülen Öğrenci Listesi 2014-2015 Akademik Yılı Bahar Dönemi Makine Mühendisliği Bölümünde Mazeret Sınavlarına Girmeleri Uygun Görülen Öğrenci Listesi Numara Adı-Soyadı Mazeret Sınavına Gireceği Dersin Adı 13010302031 Emre ERSEÇKİN

Detaylı

İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Bitirme Sınav Programı (Türkçe Programı)

İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Bitirme Sınav Programı (Türkçe Programı) 06-07 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Bitirme Sınav Programı (Türkçe Programı). yarıyıl 6 Aralık Pazartesi 7 Aralık Salı 8 Aralık Çarşamba 9 Aralık Perşembe 0 Aralık Cuma Fizik I (Grup 6) - İnşaat Müh. Giriş

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YARIYIL İÇİ SINAV PROGRAMI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YARIYIL İÇİ SINAV PROGRAMI 11-İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 1. SINIF SINAV PROGRAMI 07.04.14 Pazartesi 10.30 D3-D4 1 Matematik II 07.04.14 Pazartesi 15.30 OD1 1 Mukavemet 08.04.14 Salı 15.30 OD1 1 Beton Teknolojisi 09.04.14 Çarşamba

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMLARI YILLIK EĞİTİM PLANI

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMLARI YILLIK EĞİTİM PLANI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMLARI LIK EĞİTİM PLANI (2015-2016 eğitim-öğretim yılından itibaren geçerlidir.) I. ve II. YARI ADI Z/S T U L KREDİ AKTS TEK15001 MATEMATİK

Detaylı

İnşaat Mühendisliği Bölümü 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınav Programı (Türkçe Programı)

İnşaat Mühendisliği Bölümü 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınav Programı (Türkçe Programı) 0-06 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınav Programı (Türkçe Programı). yarıyıl Kasım Çarşamba Kasım Perşembe 6 Kasım Cuma 9 Kasım Pazartesi 0 Kasım Salı 9:00-0:0 Türk Dili I (İnşaat Grubu) İnşaat Müh. Giriş

Detaylı