Luciobarbus mystaceus (Pallas, 1814) Avcılığında Kullanılan Farklı Donam Faktörlerine Göre Donatılmış Galsama Ağlarının Seçiciliğinin Araştırılması

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Luciobarbus mystaceus (Pallas, 1814) Avcılığında Kullanılan Farklı Donam Faktörlerine Göre Donatılmış Galsama Ağlarının Seçiciliğinin Araştırılması"

Transkript

1 ISSN: Cilt 2, Sayı 1, 2014 / Vol. 2, Issue 1, 2014 Luciobarbus mystaceus (Pallas, 1814) Avcılığında Kullanılan Farklı Donam Faktörlerine Göre Donatılmış Galsama Ağlarının Seçiciliğinin Araştırılması Fatma AYDIN*, Fahrettin YÜKSEL** Özet Bu çalışmada, Luciobarbus mystaceus (Pallas, 1814) avcılığında kullanılan farklı donam faktörlerine göre donatılmış multifilament galsama ağlarının seçicilik özellikleri araştırılmıştır. Keban Baraj Gölü (Elazığ) nün 5. Avlak Sahası olarak sınırları belirlenmiş olan Pertek Bölgesinde yürütülen arazi çalışmaları Mayıs 2011 ile Temmuz 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, donam faktörleri dışında bütün özellikleri aynı olan 60 m uzunluğunda, 100 göz derinliğinde 5 adet multifilament galsama ağı kullanılmıştır. Ağ materyali olarak 110 mm göz açıklığında (göz kenarı 55 mm), 210d/3 numara kalınlığında beyaz renkli poliamid (nylon) ip kullanılmıştır. Her bir ağ farklı donam faktörüne (0,30; 0,40; 0,50; 0,60 ve 0,70) göre donatılmıştır. Yapılan 24 avcılık denemesinde 216 adedi L. mystaceus olmak üzere toplam 576 adet balık yakalanmıştır. Tür gözetilmeksizin yapılan değerlendirmede 0,40 donam faktörüne göre donatılan ağın en verimli ağ olduğu (4,87 kg/gün/60 m ağ), 0,70 donam faktörüne göre donatılan ağın ise en verimsiz ağ olduğu (3,45 kg/gün/60 m ağ) görülmüştür. Bütün ağların ortalama birim çabadaki av miktarı 4,19 kg/gün/60 m ağ olarak tespit edilmiştir. Yakalanan L. mystaceus bireylerinin total boy uzunluklarının cm arasında yoğunlaştığı, bu boy aralığından uzaklaştıkça ağlara takılan balık sayısının azaldığı görülmektedir. Sonuç olarak, farklı donam faktörleriyle avlanan L. mystaceus ların total boyları, vücut ağırlıkları ve dorsal yüzgeç hizasındaki vücut genişlikleri arasındaki farkın istatistikî bakımdan önemli olmadığı (P>0,05), galsama arkası hizasındaki vücut genişlikleri arasındaki farkın ise önemli (P<0,05) olduğu belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Keban Baraj Gölü, Luciobarbus mystaceus, galsama ağı, seçicilik, donam faktörü *Yüksek lisans öğrencisi, Tunceli Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Tunceli **Yrd. Doç. Dr., Sorumlu Yazar, Tunceli Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Tunceli,

2 Luciobarbus mystaceus (Pallas, 1814) Avcılığında Kullanılan Farklı 2 Investigation of Selectivity of Gillnets Equipped with Different Hanging Ratios Using in the Catching of Luciobarbus mystaceus (Pallas, 1814) Abstract In this study, it was examined to the selectivity characteristics of multifilament gillnet equipped with different hanging ratios using in the catching of Luciobarbus mystaceus (Pallas, 1814). Fishing operations was conducted in Pertek Region, which was determined as 5 th fishing place of Keban Dam Lake (Elazig-Turkey), between May 2011 and July In the study, it was used five gillnets, which all had the same properties except for hanging ratio. Nets were 60 m long and 100 mesh deep. Net material was made of white color polyamide (nylon) rope (multi -filament) with 110 mm exact mesh size (mesh width is 55 mm), and thickness of 210d/3 no. Each gillnets was equipped with different hanging ratio (0.30; 0.40; 0.50; 0.60 ve 0.70). Two hundred sixteen of 576 fish caught totally in 24 fishing trials were target species ( Luciobarbus mystaceus). As a result of evaluation made regardless of species, it was observed that the net equipped with 0.40 hanging ratio (4.87 kg/days/60 m net) was the most efficient net, and the net equipped with 0.70 hanging ratio (3.45 kg/days/60 m net) was the most inefficient net. Catch per average unit effort of all nets was 4.19 kg/days/60 m net. It was seen that total length of L. mystaceus was concentrated between cm; number of fish got caught using the net decreased as going far from this length range. Consequently, it was determined that difference among fish in terms of total length, body weight and body width on level of dorsal fin of L. mystaceus caught with various hanging ratio was not statistically significant (P > 0.05), difference between fish in terms of body width on posterior level of gill was statistically significant (P < 0.05). Key words: Keban Dam Lake, Luciobarbus mystaceus, gillnet, selectivity, hanging ratio Giriş Keban Baraj Gölü maksimum işletme kotunda (845 m) hektarlık gölalanı ile halen ülkemizin balıkçılık yapılabilen en büyük baraj göllerinden birisidir. Keban Baraj Gölü nde faaliyet gösteren 16 adet kooperatife kayıtlı 306 adet balıkçı, 217 adet motorlu tekne bulunmaktadır. Baraj gölünün en değerli türlerinden biri olan Luciobarbus mystaceus (Pallas, 1814), bölgede küpeli balık olarak isimlendirilmekte ve avcılığı galsama ağları ile yapılmaktadır (Celayir vd., 2006). Galsama ağları, balık yakalama aletleri içerisinde en seçici olanıdır ( Mengi, 1977). Galsama ağları belirli büyüklükteki balıkları optimum düzeyde yakalarken, daha

3 3 F a t m a A Y D I N, F a h r e t t i n Y Ü K S E L küçük ve büyük balıkları oransal olarak daha az yakalar ve bu büyüklükten uzaklaştıkça etkinlik sıfıra doğru yaklaşır (Hamley, 1975; Aydın ve Düzgüneş, 2007). Galsama ağları ile avcılıkta, ağların av verimliliklerini ve seçiciliklerini etkileyen pek çok etken vardır ve bunlardan birisi de donam faktörüdür. Donam faktörü ağın yüzdürücü ve batırıcıların bulunduğu yakalara donamı sırasında, bir birim ağın kaç birim halata donatıldığını ifade eder. Ağ gözünün geometrik şekli, donam faktörü ile doğrudan ilgilidir ve ağ gözünün şekli yakalanabilirliği etkilemektedir (Balık ve Çubuk, 1998). Bu çalışmada, Keban Baraj Gölü nde sürdürülebilir verimli balıkçılığın tesis edilmesi için yapılacak avcılık düzenlemelerine kaynak teşkil etmesi bakımından, Luciobarbus mystaceus avcılığında kullanılan galsama ağlarının seçicilik parametrelerine donam faktörünün etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Materyal ve Yöntem Bu araştırma, Keban Baraj Gölü nün 5. Avlak Sahası olarak sınırları belirlenmiş olan Pertek Bölgesi nde (Şekil 1) Mayıs 2011 ile Temmuz 2012 tarihleri arasında yürütülmüştür. Araştırmada, donam faktörleri (E= 0,30; 0,40; 0,50; 0,60 ve 0,70) dışında bütün özellikleri aynı olan 5 adet galsama ağı kullanılmıştır. Ağlar 60 m uzunluğunda 100 göz derinliğindedir. Ağ materyali 110 mm tam göz boyunda (göz kenarı 55 mm), 210d/3 numara kalınlığında beyaz renkli poliamid (nylon) ipten (m ultifilament) yapılmıştır. Mantar yaka 5 mm çapında tek kat polipropilenden, kurşun yaka ise biri 5 mm, diğeri 3,5 mm çapında çift kat polipropilenden yapılmıştır. Yüzdürücü olarak 6 x 3 cm boyutlarında içi boş polietilen plastik yüzdürücüler, batırıcı olarak 50 g ağırlığında bakla kurşunlar mantar yaka ve kurşun yakaya her 90 cm de bir takılmışlardır. Bu haliyle ağlar zemin ağı olarak yapılandırılmışlardır. Ağların su içindeki hareketini önlemek için takımın her iki ucunda ağırlık olarak taş kullanılmıştır. Ayrıca ağların yerini tespit etmek amacıyla şamandıra takılmıştır. Avcılık için hazır hale getirilmiş olan galsama ağları birbirine bağlanarak takım oluşturulmuştur. Ağlar gün batımına yakın saatlerde suya atılmış, bir sonraki gün erken saatlerde toplanmıştır.

4 Luciobarbus mystaceus (Pallas, 1814) Avcılığında Kullanılan Farklı 4 Şekil 1. Keban Baraj Gölü (URL, 1) Teknenin baş bölgesinde toplanan ağlardaki balıklar çıkarılarak donam faktörlerine göre ayrılmıştır. Tür tespiti yapılan balıkların vücut ağırlıkları, total boyları, solungaç kapaklarının arkasından (GA) ve vücut yüksekliklerinin en fazla olduğu dorsal yüzgeç önünden (DYÖ) vücut çevreleri ölçülmüş (Şekil 2) ve hazır formlara kaydedilmiştir. Şekil 2.Total boy (TB), galsama arkası (GA) ve dorsal yüzgeç önü (DYÖ) ölçümleri Luciobarbus mystaceus avcılığında kullanılan multifilament galsama ağlarında donam faktörünün seçicilik etkinliklerinin belirlenmesi amacıyla, ağlarda yakalanan balıkların büyüklükleri karşılaştırılmıştır. Her bir ağda yakalanan balıkların; ağırlıkları, total boyları, galsama arkasından ve dorsal yüzgecin önünden vücut genişlikleri arasındaki farklar, SPSS12.0 paket programından yararlanılarak varyans analizi (Anova- Duncan) ile araştırılmıştır.

5 5 F a t m a A Y D I N, F a h r e t t i n Y Ü K S E L Bulgular Yakalanan türler ve av miktarları: Keban Baraj Gölü 5. Avlak Bölgesi nde 5 farklı donam faktörüne göre donatılmış galsama ağlarıyla yapılan 24 avcılık denemesinde 216 adedi hedef tür (Luciobarbus mystaceus) olmak üzere toplam 576 adet (502,628 kg) balık yakalanmıştır. Yakalanan türlerin av miktarı, ortalama total boyları ve ortalama ağırlıkları Tablo 1 de verilmiştir. Sayı ve ağırlık olarak en az avlanan tür Squalis cephalus, en fazla avlanan tür ise Luciobarbus mystaceus olmuştur. Tablo 1. Yakalanan balıkların total boy ve ağırlık verileri Balık türü Adet Toplam ağırlık (g) Ağırlık Total boy Ort. (g) SH Ort. (cm) SH Squalius cephalus ,60 25,85 32,90 0,23 Capoeta trutta ,76 18,89 38,18 0,27 Oncorhynchus mykiss ,10 22,99 33,00 0,62 Luciobarbus esocinus ,92 15,81 46,84 0,22 Cyprinus carpio ,26 9,71 34,52 0,17 Luciobarbus mystaceus ,58 13,92 46,53 0,12 Avlanan balıkların sayı ve ağırlıkları donam faktörlerine göre Tablo 2 de verilmiştir. Tabloda ayrıca birim çabadaki av miktarı (CPUE) kg/gün/ağ olarak bildirilmektedir. Tür gözetilmeksizin yapılan değerlendirmede 0,40 donam faktörüne göre donatılan ağın en verimli ağ olduğu (4,87 kg/gün/ağ), 0,70 donam faktörüne göre donatılan ağın ise en verimsiz ağ olduğu (3,45 kg/gün/ağ) görülmektedir. Bütün ağların ortalama birim çabadaki av miktarı 4,19 kg/gün/ağ olarak tespit edilmiştir. Tablo 2. Birim çabadaki av miktarı verileri Donam faktörü (E) Adet Ağırlık (g) CPUE (kg/gün/ağ) 0, ,29 0, ,87 0, ,25 0, ,09 0, ,45 Toplam ,19

6 Luciobarbus mystaceus (Pallas, 1814) Avcılığında Kullanılan Farklı 6 Luciobarbus mystaceus bireylerine ait biyometrik veriler: Avcılık denemelerinde toplam 216 adet (228,438 kg) L. mystaceus yakalanmıştır. Yakalanan bireylerin vücut ağırlıklarının, total boylarının, galsama arkası ve dorsal yüzgeç önünden vücut çevrelerinin ortalamaları Tablo 3 de gösterilmektedir. Tablo 3. Yakalanan L. mystaceus bireylerine ait biyometrik veriler E N Top Ağ.(g) Ort Ağ. (g) TB (cm) GA (cm) DYÖ (cm) 0, ,06 45,96 21,12 24,63 0, ,42 46,58 20,30 24,46 0, ,45 46,37 20,60 24,49 0, ,21 46,93 20,61 23,90 0, ,15 47,06 20,11 24,31 Tüm Ağlar ,58 46,54 20,57 24,38 Boy frekans dağılımları: Yakalanan L. mystaceus bireylerinin total boy dağılımları donam faktörlerine göre Tablo 4 de verilmektedir. Tabloya bakıldığında total boy uzunluklarının cm arasında yoğunlaştığı, bu boy aralığından uzaklaştıkça ağlara takılan balık sayısının azaldığı görülmektedir. Tablo 4. L. mystaceus bireylerinin total boy dağılımı Total Boy (cm) Donam faktörleri (E) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 Tüm ağlar 41,0-41, ,0-42, ,0-43, ,0-44, ,0-45, ,0-46, ,0-47, ,0-48, ,0-49, ,0-50, ,0-51, ,0-52,9 1 1

7 7 F a t m a A Y D I N, F a h r e t t i n Y Ü K S E L Ağların seçiciliklerinin karşılaştırılması: L. mystaceus avcılığında kullanılan farklı donam faktörleri ile donatılmış galsama ağlarının seçiciliğinin araştırılmasına yönelik elde edilen 216 tane L. mystaceus un biyometrik verilerinin sonuçları varyans analizi (Anova -Duncan) ile istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Yapılan istatistiksel değerlendirmeler neticesinde, L. mystaceus bireylerinin bazı biyometrik değerlerinin (Ağırlık, total boy, galsama arkası, dorsal yüzgeç önü) ortalamaları, standart sapmaları, standart hataları, minimum ve maksimum değerleri donam faktörlerine göre Tablo 5 de verilmiştir. Tablo 5. Biyometrik verilerin varyans analizi Ağırlık TB GA DYÖ N Ort. SH %95 Güven aralığında Minimum Maksimum Alt sınır Üst sınır 0, ,06 20, , ,82 750, ,00 0, ,42 32,75 973, ,18 421, ,00 0, ,45 31,15 945, ,28 512, ,00 0, ,21 35, , ,71 745, ,00 0, ,15 34, , ,91 692, ,00 Total ,58 13, , ,02 421, ,00 0, ,96 0, , , ,40 49,30 0, ,58 0, , , ,30 49,20 0, ,37 0, , , ,10 51,60 0, ,93 0, , , ,20 52,50 0, ,06 0, , , ,70 50,50 Total ,54 0, , , ,70 52,50 0, ,12 0, , , ,10 22,10 0, ,30 0, , , ,00 22,30 0, ,61 0, , , ,00 22,30 0, ,61 0, , , ,50 22,40 0, ,11 0, , , ,80 22,30 Total ,57 0, , , ,80 22,40 0, ,62 0, , , ,30 27,20 0, ,46 0, , , ,00 27,30 0, ,49 0, , , ,50 27,20 0, ,90 0, , , ,50 27,00 0, ,31 0, , , ,50 28,30 Total ,38 0, , , ,00 28,30 Varyans analizinden yararlanılarak L. mystaceus lara ait ağırlık, total boy, galsama arkası, dorsal yüzgeç önü ölçümleri birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Sonuç

8 Luciobarbus mystaceus (Pallas, 1814) Avcılığında Kullanılan Farklı 8 olarak, farklı donam faktörleriyle avlanan L. mystaceus ların total boyları, vücut ağırlıkları ve dorsal yüzgeç hizasındaki vücut genişlikleri arasındaki farkın istatistiki bakımdan önemli olmadığı (P>0,05), galsama arkası hizasındaki vücut genişlikleri arasındaki farkın ise istatistiki bakımdan önemli (P<0,05) olduğu belirlenmiştir (Tablo 6). Tablo 6. Gruplar arası önemlilik dereceleri Ağırlık TB GA DYÖ Kareler toplamı df Kareler ortalaması Gruplar arası , ,876 1,67 0,158 Gruplarda ,697 Toplam Gruplar arası 32, ,079 2,356 0,055 Gruplarda 723, ,429 Toplam 755, Gruplar arası 25, ,391 6,778 0,000 Gruplarda 198, ,943 Toplam 224, Gruplar arası 12, ,194 1,306 0,269 Gruplarda 515, ,445 Toplam 528, F P Ortalama vücut ağırlığı değerlerinin istatistiksel analizi: L. mystaceus avcılığında kullanılan galsama ağlarında donam faktörünün vücut ağırlığı bakımından seçiciliğe etkisi analiz edilmiştir. Farklı gruplara göre vücut ağırlığı değerlerinin istatistiksel analiz sonuçları Tablo 7 de verilmiştir. Vücut ağırlığı ortalamalarının önem dereceleri ise Tablo 8 de verilmiştir. Tabloda donam faktörüne göre ağırlık değerleri arasındaki farkın istatistiki olarak önemli olup olmadığı görülmektedir. Buna göre 0,50 ile 0,70 donam faktörlerine göre donatılan ağlar arasında seçicilik bakımından farkın önemli (P<0,05), diğer ağlar arasındaki farkın önemsiz (P>0,05) olduğu belirlenmiştir.

9 9 F a t m a A Y D I N, F a h r e t t i n Y Ü K S E L Tablo 7. Vücut ağırlığı değerlerinin istatistiksel analizi Alfa için alt = 0,05 E N 1 2 0, ,45 0, , ,42 0, , ,06 0, , ,21 0, ,15 P 0,142 0,098 Tablo 8. Gruplar arasında vücut ağırlığı ortalamalarının önem dereceleri E 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 Ort. Ağ. (g) SH 20,75 32,75 31,15 35,28 34,28 Min Maks N *a ve b harfleri aynı satırdaki istatistiksel farkları gösterir. Ortalama total boy değerlerinin istatistiksel analizi: L. mystaceus avcılığında kullanılan galsama ağlarında donam faktörünün vücut ağırlığı bakımından seçiciliğe etkisi analiz edilmiştir. Farklı gruplara göre vücut ağırlığının istatistiksel analiz sonuçları Tablo 9 da verilmiştir. Total boy ortalamalarının önem dereceleri ise Tablo 10 da verilmiştir. Tabloda donam faktörüne göre total boy değerleri arasındaki farkın istatistiki olarak önemli olup olmadığı görülmektedir. Buna göre 0,30 ile 0,60 ve 0,30 ile 0,70 donam faktörlerine göre donatılan ağlar arasında seçicilik bakımından farkın önemli (P<0,05), diğer ağlar arasındaki farkın önemsiz (P>0,05) olduğu belirlenmiştir.

10 Luciobarbus mystaceus (Pallas, 1814) Avcılığında Kullanılan Farklı 10 Tablo 9. Total boy değerlerinin istatistiksel analizi Alfa için alt = 0,05 E N 1 2 0, ,96 0, ,37 46,37 0, ,58 46,58 0, ,93 0, ,06 P 0,151 0,118 Tablo 10. Gruplar arasında total boy ortalamalarının önem dereceleri E 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 TB SH 0,23 0,21 0,31 0,33 0,33 Min. 42,40 43,30 42,10 43,20 41,70 Mak. 449,30 49,20 51,60 52,50 50,50 N *a ve b harfleri aynı satırdaki istatistiksel farkları gösterir. Ortalama galsama arkası değerlerinin istatistiksel analizi: Donam faktörünün galsama arkası değerleri bakımından seçiciliğe etkisi analiz edilmiştir. Farklı gruplara göre vücut ağırlığının istatistiksel analiz sonuçları Tablo 11 de verilmiştir. Galsama arkası değerleri ortalamalarının önem dereceleri ise Tablo 12 de verilmiştir. Buna göre 0,50 ile 0,70 ve 0,60 ile 0,70 donam faktörlerine göre donatılan ağlar arasındaki, ayrıca 0,30 donam faktöründeki ağın diğer donam faktörlerindeki ağlarla arasındaki farkın istatistiki olarak önemli (P< 0,05) olduğu belirlenmiştir. Bunların dışındaki eşleştirmelerde aradaki fark önemsiz (P >0,05) bulunmuştur. Tablo 11. Galsama arkası değerlerinin istatistiksel analizi Alfa için alt = 0,05 E N , ,11 0, ,30 20,30 0, ,60 0, ,61 0, ,12 P 0,377 0,171 1,000

11 11 F a t m a A Y D I N, F a h r e t t i n Y Ü K S E L Tablo 12. Gruplar arasında galsama arkası ortalamalarının önem dereceleri E 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 GA SH 0,08 0,15 0,15 0,12 0,21 Min. 20,10 19,00 19,00 19,50 17,80 Maks. 22,10 22,30 22,30 22,40 22,30 N *a, b ve c harfleri aynı satırdaki istatistiksel farkları gösterir. Ortalama dorsal yüzgeç önü değerlerinin istatistiksel analizi: L. mystaceus avcılığında kullanılan galsama ağlarında donam faktörünün dorsal yüzgeç önü değeri bakımından seçiciliğe etkisi analiz edilmiştir. Farklı gruplara göre vücut ağırlığının istatistiksel analiz sonuçları Tablo13 de verilmiştir. Vücut ağırlığı ortalamalarının önem dereceleri ise Tablo 14 de verilmiştir. Buna göre 0,50 ile 0,70 donam faktörlerine göre donatılan ağlar arasında seçicilik bakımından farkın önemli (P<0,05), diğer ağlar arasındaki farkın önemsiz (P>0,05) olduğu belirlenmiştir. Tablo 13. Dorsal yüzgeç önü değerlerinin istatistiksel analizi E N Alfa için alt = 0,05 1 0, ,90 0, ,31 0, ,46 0, ,49 0, ,63 P 0,057 Tablo 14. Gruplar arasında dorsal yüzgeç önü ortalamalarının önem dereceleri E DYÖ SH 0,24 0,27 0,18 0,16 0,26 Min. 22,30 22,00 22,50 22,50 22,50 Maks. 27,20 27,30 27,20 27,00 28,30 N *a harfi aynı satırdaki istatistiksel farkları gösterir.

12 Luciobarbus mystaceus (Pallas, 1814) Avcılığında Kullanılan Farklı 12 Tartışma ve Sonuç Bu çalışma, Keban Baraj Gölü nde L. mystaceus avcılığında kullanılan galsama ağlarında donam faktörünün seçiciliğe etkisini belirlemek ve populasyonun devamlılığı bakımından en uygun donam faktörünü sorgulamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Farklı donam faktörlerine göre donatılmış 110 mm tam göz boyundaki 5 adet multifilament galsama ağlarıyla yapılan toplam 24 avcılık denemesinde 216 adet L. mystaceus ve 360 adet hedef dışı tür yakalanmıştır. Yapılan değerlendirmede 0,40 donam faktörüne göre donatılan ağın diğer ağlara göre daha verimli (CPUE = 4,87 kg/gün/ağ) olduğu görülmüştür. Nomura (1978), galsama ağlarında en uygun donam faktörünün 0,30 ile 0,50 arası olduğunu belirtmiştir. Backiel ve Welcomme (1980), yapmış oldukları bir çalışmada 0,50 donam faktörüne sahip galsama ağlarının 0,67 donam faktörüne sahip galsama ağlarından daha etkili olduğunu bildirmişlerdir. Karslen ve Bjanarson (1986), galsama ağlarında en uygun donam faktörünün 0,50 ile 0,80 arası olduğunu belirtmiştir. Balık ve Çubuk (2001), Sudak ( Stizostedion lucioperca) ve Kadife ( Tinca tinca) balığı avcılığında galsama ağlarının av verimleri üzerine donam faktörünün etkisi isimli çalışmalarında; 0,33, 0,40, 0,50, 0,60 ve 0,67 donam faktörleri ile donatılmış galsama ağları kullanılmıştır. 0,60 donam faktörü ile donatılmış galsama ağı diğer ağlara göre daha verimli bulunmuştur. Duman vd. (2006), Keban Baraj Gölü nde yaptıkları çalışmada 0,50 ve 0,60 donam faktörü ile donatılan galsama ağlarının daha verimli olduğu sonucuna varmışlardır. Avcılık denemelerinde yakalanan L. mystaceus ların boy frekans dağılımlarına bakıldığında cm arasında yoğunlaştığı, bu boy aralığından uzaklaştıkça avlanan birey sayısının azaldığı görülmüştür. Bu veriler, diğer yapılan tüm seçicilik çalışmalarında olduğu gibi, galsama ağlarının oldukça seçici balık yakalama aleti olduğunu göstermektedir. Bu bakımdan sürdürülebilir balıkçılıkta galsama ağlarının önemi ortaya çıkmaktadır. Çalışmamızda, farklı donam faktörlerine sahip ağlarla avlanan L. mystaceus ların total boyları, vücut ağırlıkları ve dorsal yüzgeç hizasındaki vücut genişlikleri arasındaki farkın istatistiki bakımdan önemli olmadığı (P>0,05), galsam a arkası hizasındaki vücut genişlikleri arasındaki farkın ise istatistiki bakımdan önemli (P<0,05) olduğu belirlenmiştir. Avcılık düzenlemelerinde avlanacak en küçük balık

13 13 F a t m a A Y D I N, F a h r e t t i n Y Ü K S E L büyüklüğü, çoğunlukla total boy göz önünde bulundurularak belirlenmektedir. Bu bakımdan, araştırma bulgularımızdan, galsama ağlarında donam faktörünün L. mystaceus seçiciliğinde etkili olmadığı sonucu çıkmaktadır. Ayaz vd. (2010), Kuzey Ege Denizi çipura avcılığında donam faktörünün galsama ağı seçiciliğine etkisi konusunda yaptıkları çalışmalarında donam faktörünün seçicilik üzerinde etkili olmadığı sonucuna varmışlardır. Balık ve Çubuk (2001), Sudak (Stizostedion lucioperca) ve Kadife (Tinca tinca) balığı avcılığında galsama ağlarının seçicilikleri üzerine donam faktörünün etkisi adlı çalışmalarında; ağlarda yakalanan sudakların ortalama boy ve ağırlıkları 0,33, 0,40, 0,50 ve 0,60 donamlı ağlarda, donam faktörüyle ters orantılı olarak küçülmüştür. Donam faktörü 0,67 olan ağ ile yakalanan sudakların ortalama ağırlıkları ise diğer ağlara göre daha yüksek bulunmuştur. Kadife balıklarının avcılığında ise donam faktörünün yakalanan balık büyüklüğü üzerinde etkili olmadığı bildirilmiştir. Her iki balık türünün avcılığında da ağlarda yakalanan bireylerin büyüklük farkları istatistiksel olarak önemsiz (P>0.05) bulunmuştur. Yapılan bu çalışmalardaki sonuçlar bizim bulgularımızla benzerlikler göstermektedir. Ancak kullanılan ağların özelliklerinin, denemelerin yapıldığı su ortamının ve hedef türün farklı olması göz önünde bulundurulmalıdır. Bu sonuçlara göre, donam faktörü ağda yakalanan balık miktarını etkilemektedir. Hedef türün özelliklerine göre en verimli donam faktörünün seçilmesi, ağın etkinliğini artıracak ve ürünün daha az gider ve çaba ile elde edilmesine katkıda bulunacaktır. Teşekkür Bu makalenin özetlendiği yüksek lisans tezini YLTB proje numarasıyla destekleyen Tunceli Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (TUNİBAP) ne teşekkür ederiz.

14 Luciobarbus mystaceus (Pallas, 1814) Avcılığında Kullanılan Farklı 14 Kaynaklar Ayaz, A., Altınağaç, U., Özekinci U., Cengiz, Ö. ve Öztekin, A., (2010). Effect of Hanging Ratio on Gill Net Selectivity for Annular Sea Bream ( Diplodus annularis) in the Northern Aegean Sea, Turkey, Journal of Animal and Veterinary Advances, 9 (7): Aydın, M. ve Düzgüneş, E., (2007). Bodrum Yarımadasında Ku llanılan Galsama Ağlarının Seçiciliği, Ulusal Su Günleri Sempozyumu (16-18 Mayıs 2007), Antalya, Balık, İ.ve Çubuk, H., (1998). Farklı Donam Faktörleri ile Donatılmış Galsama Ağlarının Sudak Balığı ( Stizostedion lucioperca) Avcılığında Av Verimlerinin Karşılaştırılması, Doğu Anadolu Bölgesi III. Su Ürünleri Sempozyumu, Erzurum, Balık, İ. ve Çubuk, H., (2001). Sudak (Stizostedion lucioperca ) ve Kadife (Tinca tinca ) Balığı Avcılığında Galsama Ağlarının Av Verimleri ve Seçicilikleri Üzerine Donam Faktörünün Etkisi, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 18 (1-2): Backiel, T. ve Welcomme, R.L., (1980). Guide Lines for Sampling Fish in Inland Waters, 33, FAO EIFAC Technical Paper, Rome. Celayir, Y., Pala, M. ve Yüksel, F., (2006). Keb an Baraj Gölü Balıkçılığı, I. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyum, Antalya, Duman, E., Pala, M. ve Yüksel, F., (2006). Study on the Effect of Hanging Ratio in Gill Nets, Indian Veterinary Journal, 83: Hamley, J.M., (1975). Review of Gillnets Selectivity, Journal of the Fisheries Research Board of Canada, 32: Karlsen, L. ve Bjarnason, B. A., (1986). Small-Scale fishing with driftnets, 284, FAO Fishery Technical Paper, Rome. Mengi, T.,1977. Balıkçılık Tekniği, 286, Met/Er Matbaası, İstanbul. Nomura, M., (1978). Outline of Fishing Gear and Method, 122, Kanagawa International Fisheries Training Centre, Nagai, Japan. URL 1, https://maps.google.com/ ( ).

Fatma AYDIN*, Fahrettin YÜKSEL**

Fatma AYDIN*, Fahrettin YÜKSEL** ISSN: 2148-0273 Cilt 1, Sayı 2, 2013 / Vol. 1, Issue 2, 2013 Farklı Donam Faktörlerine Göre Donatılmış Galsama Ağları ile Yakalanan Luciobarbus mystaceus (Pallas, 1814) Bireylerinde Total Boy ile Vücut

Detaylı

KARADENİZ DE ORTA SU TROLÜNÜN KULLANIM OLANAKLARI ve AV VERİMLİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

KARADENİZ DE ORTA SU TROLÜNÜN KULLANIM OLANAKLARI ve AV VERİMLİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI T.C. TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARADENİZ DE ORTA SU TROLÜNÜN KULLANIM OLANAKLARI ve AV VERİMLİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI (TAGEM/HAYSUD/1998/17/3/7) PROJE SONUÇ RAPORU

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARADENİZ DE LEVREK YETİŞTİRİCİLİĞİ TAGEM/IY/96/12/1/003

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARADENİZ DE LEVREK YETİŞTİRİCİLİĞİ TAGEM/IY/96/12/1/003 T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARADENİZ DE LEVREK YETİŞTİRİCİLİĞİ TAGEM/IY/96/12/1/003 Bilal AKBULUT Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi Proje Lideri Diğer Araştırmacılar

Detaylı

HAVUZ BALIĞI (Carassius gibelio Bloch, 1782) nın FARKLI KEMİKSİ YAPI YAŞLARINDA BENZERLİK ve FARKLILIKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

HAVUZ BALIĞI (Carassius gibelio Bloch, 1782) nın FARKLI KEMİKSİ YAPI YAŞLARINDA BENZERLİK ve FARKLILIKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Journal of FisheriesSciences.com DOI: 10.3153/jfscom.2007015 1 (3): 124-129 (2007) ISSN 1307-234X RESEARCH ARTICLE 2007 www.fisheriessciences.com ARAŞTIRMA MAKALESİ HAVUZ BALIĞI (Carassius gibelio Bloch,

Detaylı

Türkiye Denizleri ve İç Sularında Avlanan Türlerin Üreme Zamanları ve İlk Üreme Boyları İle İlgili Bilimsel Çalışmalar

Türkiye Denizleri ve İç Sularında Avlanan Türlerin Üreme Zamanları ve İlk Üreme Boyları İle İlgili Bilimsel Çalışmalar Türkiye Denizleri ve İç Sularında Avlanan Türlerin Üreme Zamanları ve İlk Üreme Boyları İle İlgili Bilimsel Çalışmalar Derleyen Gülnur METİN Katkıda Bulunanlar Ali İŞMEN Akın Türker İLKYAZ Dilek İLHAN

Detaylı

EGE BÖLGESİ ALT YÜKSELTİ KUŞAĞI ISLAH ZONU NDA (0-400 m) KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) DÖL DENEMELERİ (8. YAŞ SONUÇLARI) (ODC: 165.

EGE BÖLGESİ ALT YÜKSELTİ KUŞAĞI ISLAH ZONU NDA (0-400 m) KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) DÖL DENEMELERİ (8. YAŞ SONUÇLARI) (ODC: 165. Bakanlık Yayın : 404 Müdürlük Yayın : 35 EGE BÖLGESİ ALT YÜKSELTİ KUŞAĞI ISLAH ZONU NDA (0-400 m) KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) DÖL DENEMELERİ (8. YAŞ SONUÇLARI) (ODC: 165.3) Turkish Red Pine (Pinus brutia

Detaylı

AKDENİZ BÖLGESİ ORTA YÜKSELTİ KUŞAĞI (401-800 m) KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) ISLAH ZONUNDA DÖL DENEMELERİ (4. YAŞ SONUÇLARI)

AKDENİZ BÖLGESİ ORTA YÜKSELTİ KUŞAĞI (401-800 m) KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) ISLAH ZONUNDA DÖL DENEMELERİ (4. YAŞ SONUÇLARI) Bakanlık Yayın No: 296 Müdürlük Yayın No: 28 ISBN: 975-8273-85-X AKDENİZ BÖLGESİ ORTA YÜKSELTİ KUŞAĞI (401-800 m) KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) ISLAH ZONUNDA DÖL DENEMELERİ (4. YAŞ SONUÇLARI) (ODC: 165.3)

Detaylı

SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY LEARNING: YOZGAT SAMPLE

SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY LEARNING: YOZGAT SAMPLE İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN FORMAL VE İNFORMAL FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRENİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI: YOZGAT ÖRNEĞİ SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY

Detaylı

Kura-Aras Havzasında Yaşayan Orthrias tigris (Heckel, 1843) de Kromozomal Çalışmalar

Kura-Aras Havzasında Yaşayan Orthrias tigris (Heckel, 1843) de Kromozomal Çalışmalar Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe University Journal of Sciences AKÜ FEBİD 11 (2011) 021004 (43-49) AKU J. Sci. 11 (2011) 021004 (43-49) Kura-Aras Havzasında Yaşayan Orthrias

Detaylı

OKALİPTÜS (E. camaldulensis Dehn.) PLANTASYONLARINDA ARA TARIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI

OKALİPTÜS (E. camaldulensis Dehn.) PLANTASYONLARINDA ARA TARIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI Orman Bakanlığı Yayın No: 164 DOA Yayın No: 19 ISSN:1300-7912 OKALİPTÜS (E. camaldulensis Dehn.) PLANTASYONLARINDA ARA TARIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI (ODC:305:561:562:651:761:762:913) The Investigation

Detaylı

Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeye Sahip Blok-Konut Kullanıcılarının Sabit İç Donatım Elemanlarından Memnuniyeti

Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeye Sahip Blok-Konut Kullanıcılarının Sabit İç Donatım Elemanlarından Memnuniyeti Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 8 Sayı: 2 s. 189-197, 2005 Vol: 8 No: 2 pp. 189-197, 2005 Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeye Sahip Blok-Konut Kullanıcılarının Sabit İç Donatım Elemanlarından

Detaylı

TÜRKİYE DE İŞ TATMİNİ KONUSUNDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN TEMATİK AÇIDAN ANALİZİ

TÜRKİYE DE İŞ TATMİNİ KONUSUNDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN TEMATİK AÇIDAN ANALİZİ Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRKİYE DE İŞ TATMİNİ KONUSUNDA YAPILAN

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 16.03.2011

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 16.03.2011 Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 16.03.2011 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yayına Kabul Tarihi: 22.06.2011 Cilt: 13, Sayı: 3, Yıl: 2011, Sayfa: 39-63 Online Yayın Tarihi: 26.10.2011 ISSN:

Detaylı

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 9, Bahar Spring 2012, 97-110

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 9, Bahar Spring 2012, 97-110 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 9, Bahar Spring 2012, 97-110 FARKLI BRANŞLARDAKİ SPORCULARIN STRES DÜZEYLERİ VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Murat TOKSARI *

Yrd. Doç. Dr. Murat TOKSARI * İÇSEL PAZARLAMA BAĞLAMINDA, İÇ MÜŞTERİNİN ÇALIŞTIĞI İŞ YERİNDEN TATMİN OLMA DÜZEYİ İLE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARIN TESPİTİNE YÖNELİK AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Yrd. Doç. Dr. Murat TOKSARI

Detaylı

Otizmli ve Normal Gelişim Gösteren Çocukların Alıcı Dil Becerilerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi 1

Otizmli ve Normal Gelişim Gösteren Çocukların Alıcı Dil Becerilerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi 1 Otizmli ve Normal Gelişim Gösteren Çocukların Alıcı Dil Becerilerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi 1 Doç. Dr. Yusuf TEPELİ Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİMDE DIŞ ÇEVRE ANALİZİ: KOBİ LER VE BÜYÜK İŞLETMELER ARASINDA BİR KARŞILAŞTIRMA

STRATEJİK YÖNETİMDE DIŞ ÇEVRE ANALİZİ: KOBİ LER VE BÜYÜK İŞLETMELER ARASINDA BİR KARŞILAŞTIRMA STRATEJİK YÖNETİMDE DIŞ ÇEVRE ANALİZİ: KOBİ LER VE BÜYÜK İŞLETMELER ARASINDA BİR KARŞILAŞTIRMA Sema YİĞİT Alperen M. YİĞİT ÖZ Bu çalışmada dış çevre unsurlarının farklı büyüklükteki firmalar üzerindeki

Detaylı

Lise Öğrencilerinin Kimya Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması

Lise Öğrencilerinin Kimya Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması Lise Öğrencilerinin Kimya Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması Adnan KAN & Ahmet AKBAŞ * Özet Bu çalışmanın amacı liselerde öğrenim gören öğrencilerin kimya dersine yönelik tutumlarını ölçmeye

Detaylı

TÜRKİYE NİN KIŞ TURİZMİ KORİDORUNDA YENİ BİR KIŞ TURİZM MERKEZİ: KONAKLI A New Winter Tourism Center in Turkey's Winter Tourism Corridor: Konaklı

TÜRKİYE NİN KIŞ TURİZMİ KORİDORUNDA YENİ BİR KIŞ TURİZM MERKEZİ: KONAKLI A New Winter Tourism Center in Turkey's Winter Tourism Corridor: Konaklı MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 31, OCAK - 2015, S.345-365 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2015 http://www.marmaracografya.com TÜRKİYE NİN KIŞ TURİZMİ KORİDORUNDA YENİ BİR KIŞ TURİZM

Detaylı

Türkiye nin Göreli Atıf Etkisi Üzerine Bilimetrik Bir Çalışma. A Scientometric Study on Relative Citation Impact of Turkey

Türkiye nin Göreli Atıf Etkisi Üzerine Bilimetrik Bir Çalışma. A Scientometric Study on Relative Citation Impact of Turkey Türkiye nin Göreli Atıf Etkisi Üzerine Bilimetrik Bir Çalışma BİLGİ DÜNYASI, 2009, 10 (2) Türkiye nin Göreli Atıf Etkisi Üzerine Bilimetrik Bir Çalışma A Scientometric Study on Relative Citation Impact

Detaylı

KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE İŞ DOYUMU: DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ DOYUMU FAKTÖRLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE İŞ DOYUMU: DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ DOYUMU FAKTÖRLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 591 KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE İŞ DOYUMU: DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ DOYUMU FAKTÖRLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA JOB SATISFACTION IN HOSPITALITY ORGANIZATIONS: A CASE STUDY ON THE EFFECTS OF DEMOGRAPHIC

Detaylı

FASULYEDE (Phaseolus vulgaris L.) YAPRAKTAN VE TOPRAKTAN UYGULANAN FARKLI BOR DOZLARININ VERİM VE VERİM UNSURLARINA ETKİSİ

FASULYEDE (Phaseolus vulgaris L.) YAPRAKTAN VE TOPRAKTAN UYGULANAN FARKLI BOR DOZLARININ VERİM VE VERİM UNSURLARINA ETKİSİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 25, 18(2), 163-168 FASULYEDE (Phaseolus vulgaris L.) YAPRAKTAN VE TOPRAKTAN UYGULANAN FARKLI BOR DOZLARININ VERİM VE VERİM UNSURLARINA ETKİSİ Ali GÜLÜMSER

Detaylı

Farklı Oksijen İçerikli İçme Sularının Etlik Piliçlerde Bazı Davranış Özelliklerine Etkisi

Farklı Oksijen İçerikli İçme Sularının Etlik Piliçlerde Bazı Davranış Özelliklerine Etkisi Farklı Oksijen İçerikli İçme Sularının Etlik Piliçlerde Bazı Davranış Özelliklerine Etkisi Ecmel DİNÇER, Cemil TÖLÜ, Ali KARABAYIR Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü,

Detaylı

İmalat Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS ve ELECTRE Yöntemleri İle Değerlendirilmesi

İmalat Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS ve ELECTRE Yöntemleri İle Değerlendirilmesi Çankırı Karatekin Üniversitesi Y.2014, Cilt 4, Sayı 1, ss.237266 Y.2014, Volume 4, Issue 1, pp.237266 İmalat Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS ve ELECTRE Yöntemleri İle Değerlendirilmesi

Detaylı

STANDART AYVA ÇEŞİTLERİNİN DÖLLENME BİYOLOJİSİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR 1

STANDART AYVA ÇEŞİTLERİNİN DÖLLENME BİYOLOJİSİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR 1 BAHÇE 35 (1-2): 83 95 2006 STANDART AYVA ÇEŞİTLERİNİN DÖLLENME BİYOLOJİSİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR 1 Murat ÇETİN 2 Arif SOYLU 3 ÖZET Bu çalışma 2004 2005 yılları arasında Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat

Detaylı

TAKVİYELİ AA6061 MMK LERDE GENETİK ALGORİTMA YÖNTEMİYLE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN TAHMİN EDİLMESİ *

TAKVİYELİ AA6061 MMK LERDE GENETİK ALGORİTMA YÖNTEMİYLE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN TAHMİN EDİLMESİ * MAKALE AL 2 TAKVİYELİ AA6061 MMK LERDE GENETİK ALGORİTMA YÖNTEMİYLE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN TAHMİN EDİLMESİ * Metin Kök Doç. Dr., Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş MYO, Kahramanmaraş metinkok@ksu.edu.tr

Detaylı

Kariyer Yönetimi: Beş Yıldızlı Otellerde Bir Uygulama

Kariyer Yönetimi: Beş Yıldızlı Otellerde Bir Uygulama Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 20, Sayı 1, Bahar: 45-60, 2009. Copyright 2009 anatolia Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2009) Kariyer Yönetimi: Beş Yıldızlı Otellerde Bir Uygulama

Detaylı

ÖRTÜLÜ ELEKTROT ARK KAYNAĞI VE MIG KAYNAĞINDA AKIM ŞİDDETİNİN KAYNAK NÜFUZİYETİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

ÖRTÜLÜ ELEKTROT ARK KAYNAĞI VE MIG KAYNAĞINDA AKIM ŞİDDETİNİN KAYNAK NÜFUZİYETİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Cilt 2, Sayı 2, 22-29, 2013 Journal of Advanced Technology Sciences Vol 2, No 2, 22-29, 2013 ÖRTÜLÜ ELEKTROT ARK KAYNAĞI VE MIG KAYNAĞINDA AKIM ŞİDDETİNİN KAYNAK NÜFUZİYETİNE

Detaylı

Farklı filtre malzemeleri için temiz yatak yük kayıplarının belirlenmesi

Farklı filtre malzemeleri için temiz yatak yük kayıplarının belirlenmesi itüdergisi/e su kirlenmesi kontrolü Cilt:, Sayı:, -9 Mayıs Farklı filtre malzemeleri için temiz yatak yük kayıplarının belirlenmesi Esra ERDİM *, İbrahim DEMİR ve Ömer AKGİRAY İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

Üniversite öğrencilerinde el tercihi dağılımı ve işlevsel lateralizasyon: Başkent Üniversitesi örneği

Üniversite öğrencilerinde el tercihi dağılımı ve işlevsel lateralizasyon: Başkent Üniversitesi örneği Üniversite öğrencilerinde el tercihi dağılımı ve işlevsel lateralizasyon: Başkent Üniversitesi örneği Nimet Ünay Gündoğan 1, Ayşe Canan Yazıcı 2, Ayten Şimşek 1 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi 1 Fizyoloji

Detaylı