Versiyon:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Versiyon: 112005. www.abcenser.com.tr"

Transkript

1 Versiyon:

2 MOVICON X -2-

3 1. GÝRݪ 7 2. KULLANICI LÝSANSI 7 3. BÝR PROJENÝN OLUªTURULMASI VE YAPILANDIRILMASI Yeni Bir Proje Oluºturmak: Araç Kutularý: Tool Bar: Aligning Bar (Düzenleme Satýrý): Formatting Bar (Metin Satýrý): Status Bar: Menu Bar: Çalýºma Alaný: Proje Yönetimi Alaný: Özellikler Penceresi: Lojik Çalýºma Alaný: Menü: Araç Kutusu: Temel ªekiller: Butonlar-Lambalar-Anahtarlar: Göstergeler: Geliºmiº ªekiller: Sembol Kütüphanesi: KAYNAKLAR: PROJE AYARLARI Proje Genel Ayarlarý: Proje Platform Ayarlarý: Proje Yürütme Ayarlarý: Veri Kaydý Ayarlarý: ALT (Child) PROGRAM AYARLARI GRAFÝK ÇALIªMA ALANI Ekran Oluºturma, Düzenleme: Sayfa Özellikleri: Sayfaya Script Ýliºtirmek: MENÜLER Menü Ekleme: Menu Genel Özellikleri: HIZLI TUªLAR (ACCELERATORS) Hýzlý Tuºlarý Eklemek: Hýzlý Tuº Genel Özellikleri: Hýzlý Tuº Komut Genel Özellikleri: Hýzlý Tuº Komutu Uygulama (Execution) Özellikleri: GRAFÝK ARAYÜZ Temel ªekiller: Butonlarýn Özelliklerinin Ýncelenmesi: Göstergeler: Slider: Metreler: Bargraph: Gauge: Geliºmiº ªekiller: Connector-Pipe: 49 MOVICON X -3-

4 Chart: Trend: Grid: Embedded View: Edit Box: Alarm Ekraný: Log Ekraný: DataLogger Ekraný: Trace: GÜVENLÝK TRENDLER Trend Biçim Özellikleri: Trend Pen Özellikleri: Trend Execution Özellikleri: Trend Deðiºken Özellikleri: ALARMLAR Alarm Görüntüleyici: Alarm Görüntüleyici Özellikleri: Alarm Listesi Kaynaðý: Alarmlarý Eklemek: REAL TIME DB Deðiºken Alanlarý: Hafýzalý Deðiºkenler (Retentive Variables): Dinamik Deðiºkenler (Dynamic Variables): Dinamik Network Deðiºkenleri: Dinamik OPC Deðiºkeni: Dinamik Haberleºme Driver Deðiºkenleri: Movicon Sistem Deðiºkenleri: SYNAPSIS Synapsis Özellikleri: IL LOJÝK (INSTRUCTION LIST) IL Lojik Komutlarýný Ekleme: Lojik Programlama Birleºik Mantýk Sonucu (Combined Logic Result) CLR : CLR için Seri-Paralel Baðlantýnýn Yazýlmasý: Program içinde Atlama Yapýlmasý: Floating Point Deðiºkenler: Lojik Akümülatörler: Sabitler: Program Sonlandýrma: Yorum Ekleme: Lojik Bit Ýfadeleri: SCRIPT LER WinWrap Basic Dili: Movicon Basic Script kütüphaneleri: Subs, Functions, Events, Methods ve Properties: Sub ve Functions: Events: Metodlar ve Özellikler: Basic Script lerde Deðiºkenler: 82 MOVICON X -4-

5 15.5. Çabuk Programlama: Basic Script lerde ve Sembollerde Kodlama: Kaynaklar Bölümünde Basic Script Oluºturma: Komutu Çalýºtýrmak Baºlangýçta Çalýºtýrmak: Nesne Özelliklerde VBA TM Basic Script: Nesne Kodu içinde VBA TM Basic Script: Public Basic Script leri: Basic Script Editörü: Edit Menu (Basic Scripts): References...: Complete Word (CTRL + Space Bar): Parameter Info (CTRL+SHÝFT + Space Bar): Debug Menüsü: Script Explorer Penceresi: Basic Script Hata Ayýklama: 91 MOVICON X -5-

6 MOVICON X -6-

7 1. GÝRݪ Bu kýlavuz, temel Movicon X Scada/HMI tasarým tekniklerini hýzlý bir ºekilde size göstermeyi amaçlamaktadýr. Bu kýlavuz sonunda Movicon X temel fonksiyonlarýný kullanmak için gerekli teknikleri öðreneceksiniz. Bu kýlavuza baºlamadan önce, Kurulum prosedürlerini kullanarak yazýlýmý yüklemelisiniz. Bu dokümandaki tüm bilgiler; 2. KULLANICI LÝSANSI Windows 2000/XP nin etkin bir ºekilde kullanýlmasý, Kullanýcýnýn Windows tekniklerinin nasýl kullanýldýðýný bilmesi, Kullanýcýnýn otomasyon sistemleri, deðerleri ve PLC kavramý hakkýnda yeterli bilgiye sahip olduðu düºünülerek hazýrlanmýºtýr. Movicon X baºlatýldýðýnda kullanýcý lisansýnýn geçerliliðini teyit edecektir. Lisans donaným tipi (Genellikle bir USB key) veya yazýlým tipi (Softkey activation) olabilir. Eðer lisansýnýz yoksa, her iki saatte bir ekranýnýza Evaluation Mode kutusu gelecektir. Bu durumda Movicon X tüm fonksiyonlarý limitsiz kullanýlabilir. DEMO modda yürütülecektir. Bu zamanda programý kaydedip, Movicon X i tekrar baºlatmalýsýnýz. Bir yazýlým lisansý aktif hale getirmek için, projenin komut panelinde bulunan Dongle Requirements komutunu kullanmanýz gerekir. Dongle Options Penceresinden Softkey butonuna basmalýsýnýz. ªekil-1 MOVICON X -7-

8 3. BÝR PROJENÝN OLUªTURULMASI VE YAPILANDIRILMASI Movicon X baºlatýlýrken, Program Programlama Modunda (Developer) baºlayacaktýr. Genellikle en son yapýlan proje açýlýr. Ýlk açýlýmda çalýºma alaný boº olarak görünecektir. Çalýºma alaný, modern saklanan pencere tekniklerini kullanýr ve bu sayede çalýºma alanýnda görünen Tab lara mouse un iºaretçisini getirmeniz, Tab ýn içeriðinin görünmesini saðlar. Çalýºma alanýnda görünen pencereyi tutmak için aºaðýda görüldüðü gibi konu ile ilgili komutlarý kullanýn. ªekil-2: Gizlenen Pencereli Movicon X Çalýºma Alaný ªekil-3: Penceresi görüntülenmiº Movicon X çalýºma alaný MOVICON X -8-

9 3.1. Yeni Bir Proje Oluºturmak: Yeni bir proje oluºturmak için, File Menüsünden New komutunu kullanýn. (Ctrl + N) ªekil-4 Yeni bir proje oluºturmanýzda size kaynak olacak sihirbaz görünecektir. ªekil-5 Ýlk olarak projenin yürütülmesi için platformun tipinin seçilmesi gereklidir. Seçilen platformda desteklenmeyen fonksiyonlar Programlama Modunda varolmayacaktýr. (Seçim daha sonra deðiºtirilebilir). Bu iºlemi gerçekleºtirdikten sonra konfigürasyon penceresi görüntülenecektir. MOVICON X -9-

10 ªekil-6 ªekil-6 da görünen pencerede, projenin ismini girmelisiniz. Kullanýcý ayarlarýný içeren bir sonraki bölüme geçin. ªekil-7 Güvenlik ayarlarý bu pencerede tanýmlanabilir. Bir sonraki ayar PLC Ayarlarýdýr. MOVICON X -10-

11 ªekil-8 Bu pencereden proje içinde istenilen PLC ler seçilebilir. Ekran Ayarlarýný içeren bir sonraki bölüme geçin. ªekil-9 Bu bölümde projedeki ekranlarýn oluºturulmasý için gereken ayarlarý yapabilirsiniz. Her bir ekran için bir baºlýk olup olmamasýný da iºaretleyebilirsiniz ve her bir sayfa da alt kenarda mevcut ekran butonlarýnýn otomatik olarak oluºturmasýný da saðlayabilirsiniz. Next tuºuna basarak Network Ayarlarýna Geçin. MOVICON X -11-

12 ªekil-10 Bu ayarlarý ºu an için geçip bir sonraki bölüm olan veri kaydý yapmak için kullanýlan ODBC link tiplerine geçelim. ODBC Database Settings penceresinin kullanýlmasýyla, geçmiºe yönelik veri kayýtlarýný incelemek için, istediðiniz veri formatýný ve link tiplerini seçiniz. SQL, access yada excel seçilebilir. ªekil-11 Geçmiº arºivler özellikler içindeki detaylarla daha sonra ayarlanabilir. Next Tuºuna basarak Data Logger Ayarlarýna geçelim. MOVICON X -12-

13 Bu fonksiyon daha sonra bahsedilecektir. ªekil-12 En son sihirbaz olan alarm ayarlarýnda gelecek olan alarmlarýn Dijital veya Analog olmasýnýn seçimi mevcuttur. ªekil-13 Bu operasyonlarý bitirdikten sonra OK tuºuna basarak, bu yapýlan ayarlara göre projenin oluºturulmasýna devam edebiliriz. Not: Tüm bu ayarlar proje oluºturulduktan sonrada yapýlabilir. Bu yüzden proje adýný yazdýktan sonra direk tamam (OK) butonuna basarak projemizi oluºturabiliriz. MOVICON X -13-

14 3.2. Araç Kutularý: Movicon, bünyesinde birkaç tane araç kutusu bulundurur. Bu araç kutularý View Menü ya da farenin sað tuºu ile aktif-pasif edilebilir. Bunlar; -Tools Bar -Aligning Bar -Formatting Bar -Menu Bar -Status Bar Tool Bar: File Menu ve Edit Menu deki komutlarýn oluºturduðu satýrdýr. ªekil-14 New (Ctrl+N) Yeni bir proje oluºturmak için kullanýlýr. Open (Ctrl+A) Mevcut bir projeyi açmak için kullanýlýr. Save (Ctrl+S) Yapýlmýº son deðiºikliði kayýt eder. Save all Tüm deðiºiklikleri kayýt eder. Cut (Ctrl+X; Uppercase+Cancel) Seçili nesneyi baºka bir yere taºýmak için keser. Copy (Ctrl+C; Ctrl+Ins) Seçili nesneyi baºka bir yere kopyalar. Paste (Ctrl+V; Uppercase+Ins) Kopyalanmýº bir nesneyi yapýºtýrýr. Undo (Ctrl+Z; Alt+Backspace) Son yapýlan deðiºikliði geri alýr. Redo Undo iºlemini geri alýr. MOVICON X -14-

15 Disable User In Debug Kullanýcýlarýn Run-Time çalýºma esnasýnda müdahale etmesini engeller. New Menu Kaynak penceresinde Resources altýnda yeni bir menu nesnesi oluºturur. New Accelerator Kaynak penceresinde Resources altýnda yeni bir Accelerator nesnesi oluºturur. New Basic Script Kaynak penceresinde Resources altýnda yeni bir Script nesnesi oluºturur. New Screen Kaynak penceresinde Resources altýnda yeni bir Screen nesnesi oluºturur. New Folder Kaynak penceresinde Resources altýnda yeni bir klasör nesnesi oluºturur. Project Run Hazýrlanmýº olan projeyi Run konumuna geçirir. Find Projede bir metni yada kelimeyi arar. Find Next Find komutunun devamýdýr. Print (Ctrl+P) Projeyi ya da istenilen bir sayfanýn çýktýsýný almak için kullanýlýr. Help (F1) Yardým penceresini açar. MOVICON X -15-

16 Aligning Bar (Düzenleme Satýrý): ªekil-15 Align Left Nesneyi sayfanýn soluna yaslamak içindir. Align Right Nesneyi sayfanýn saðýna yaslamak içindir. Align Top Nesneyi sayfanýn üst kýsmýna yaslamak içindir. Align Bottom Nesneyi sayfanýn alt kýsmýna yaslamak içindir. Centre Vertically Nesneyi sayfanýn dikey düzleminde ortalar. Centre Horizontally Nesneyi sayfanýn yatay düzleminde ortalar. Same Width Seçilen birden fazla nesneyi ayný geniºlikte düzenler. Same Height Seçilen birden fazla nesneyi ayný yükseklikte düzenler. Same Size Seçilen birden fazla nesneyi ayný ölçülerde düzenler. Grid ON-OFF Izgarayý açarak çizimi kolaylaºtýrýr. Snap to Grid X ve Y düzlemlerinde belirlenmiº olan ýzgara noktalarýný yakalar. Rulers Sayfa kenarlarýndaki cetvelleri aktif yada pasif eder. MOVICON X -16-

17 Formatting Bar (Metin Satýrý): ªekil-16 AutoSize Text Yazýyý metin kutusuna sýðdýrýr Status Bar: ªekil-17 Alarm oluºtuðunda bu buton yanýp sönerek uyarý verir. Eðer alarm yoksa pasiftir. Sistemde aktif bir kullanýcý olduðunda belirir. Bu led yeºil olduðunda haberleºme sorunsuz ºekilde devam ediyor demektir. Eðer kýrmýzý ise haberleºme yok demektir. MOVICON X -17-

18 Menu Bar: ªekil-18 a. File Menu (Dosya menüsü): ªekil-19 Set as Active Project Programda birden fazla proje ile çalýºýyorsak, hangi projenin aktif olduðunu belirler. MOVICON X -18-

19 b. Edit Menu (Düzenleme menüsü): ªekil-20 Import Draw Sayfaya bilgisayarýmýzdan çizim nesnesi ekler. Export Draw Sayfadaki nesneyi bilgisayarýmýza kayýt eder. MOVICON X -19-

20 c. View Menu: ªekil-21 Edit String Table Birden fazla dil ile çalýºma seçeneði sunar. MOVICON X -20-

21 d. Layout Menu: ªekil-22 Zoom In (Ctrl Num +) Sayfayý görsel olarak büyütür. Zoom Out (Ctrl Num -) Sayfayý küçültür. Zoom To Sayfayý orijinal ºekline getirir. MOVICON X -21-

22 e. Symbols Menu: ªekil-23 First Last Nesneler arasý geçiº için kullanýlýr. Seçilen nesneyi üste taºýr. Nesneler arasý geçiº için kullanýlýr. Seçilen nesneyi alta taºýr. Symbol Sembol oluºturma veya bir sembolü daðýtma iºlemlerini yapar. Font Escapement Metinler için deðiºik açýlarda yazým imkaný sunar. Color Renk ayarlarý. Shadow Gölgelendirme ayarlarý MOVICON X -22-

23 f. Tools Menü (Araçlar): ªekil-24 Alarm Dispatcher SMS, Faks, Sesli arama yollarý ile alarm gönderme iºlemlerini yapan araçtýr. Notepad Notepad programýný açar. Paint Brush Paint programýný açar. Windows Explorer Windows Explorer öðesini açar. CSV Tag Importer-Exporter CSV dosyalarý halinde hazýrlanmýº deðiºkenleri çaðýrýr. Customize Movicon customize ayarlar penceresini açar. g. Window menu: ªekil-25 MOVICON X -23-

24 3.3. Çalýºma Alaný: Kaynak Penceresi: Proje kaynaklarýna basit ve rahat giriº. Sayfa Grafik ekranlarý Özellikler Penceresi Bütün özellikler gözünüzün önünde. Komut Ekraný. Komutlar seçilen kaynaklar veya yeni kaynak giriºi için kullanýlabilmektedir. Mantýk Arama Çubuðu. VBA seçeneði veya AWL Genel Mantýðýna seçilen kaynaða baðlý olarak direkt giriº yapýlabilir. Nesne Kaynak Alan Bilgisi Nesne veya kaynakla ilgili herhangi bir bilgiye kolay ve hýzlý giriº yapýlmasýný saðlar: Araç kutusu, sembol kütüphanesi, Yardým, Özellikler. ªekil-26 MOVICON X -24-

25 Proje Yönetimi Alaný: Pencere isteðe baðlý olarak sürekli görünür kalabilir veya kullanýlmadýðýnda otomatik gizlenebilir. Kaynak penceresi (Görev çubuðu) proje ve kaynaklarýn yönetimini saðlayan arayüzdür. Aðaç yapýsýndaki noktalar kaynak tipine ve kaynaklarýn içindekilere göre oluºmaktadýr. Kaynak tipleri ve kaynaklar özellikler penceresi nden giriº yapýlabilen özelliklere sahiptir. ªekil-27 Komut Ekraný, içerik veya seçilen kaynaða baðlý olarak uygulanabilecek komutlarý listelemektedir. Ayný komutlara, kaynaklar üzerinde farenin sað tuºu ile ulaºýlabilmektedir. MOVICON X -25-

26 3.2. Özellikler Penceresi: Ekran isteðe baðlý olarak sürekli görünür veya kullanýlmadýðýnda otomatik olarak kapalý hale getirilebilir veya istenilen yere fare ile sürüklenebilir. Özellikler isim veya kategoriye göre sýnýflandýrýlabilir/sýralanabilir. Özellikler sadece listenebilir veya tamamen açýlabilir. Özellikler penceresi, seçilen kaynaðýn veya nesnenin bütün özelliklerini listeler. Kullanýcýya basit ve hýzlý bir ºekilde parametreleri belirleme olanaðý saðlar: Genel ayarlar, Animasyon ayarlarý, Görünüº ayarlarý, Güvenlik Ayarlarý. ªekil-28 Özelliðin tanýmý özellikle ilgili bilgi anlamýnda rahatlatýcý yardým saðlar. Özellikler penceresi bir nesne yada sembolle ilgili olan tüm özelliklere ve animasyonlara ulaºmamýzý saðlar. Bir nesneye iº atamak, renk ayarlarý ile oynamak, yazý karakterini deðiºtirmek gibi çeºitli fonksiyonlara ulaºabiliriz. Ýkonlar: Yapýlmýº olan deðiºiklikleri aktif eder. Yapýlmýº olan deðiºiklikleri eðer o bölümden çýkmadýysak geri alýr. Tüm özellikleri grup olarak sýralar. MOVICON X -26-

27 Tüm özellikleri alfabetik olarak sýralar. Tüm özellikleri açar yada kapatýr. Alt kýsýmdaki kýsa bilgi veren çubuðu açar. Yardým menüsünü çaðýrýr Lojik Çalýºma Alaný: ªekil-29 Lojik iºlemleri kullanmamýzý ve PLC benzeri program oluºturmamýzý saðlar. INSTRUCTIONS LIST dilini kullanarak lojik programlar yazmamýza imkan saðlar. MOVICON X -27-

28 ªekil-30 Text ortamýnda yazar gibi programý oluºturabiliriz. Ayný zamanda insert menüsünden de komutlarý ekleyebiliriz Menü: ªekil-31 MOVICON X -28-

29 Yapýlmýº olan deðiºiklikleri aktif eder. Yapýlmýº olan deðiºiklikleri eðer o bölümden çýkmadýysak geri alýr. Programda hata varsa bu ikonu týklayarak görürüz. Tüm komutlarý açarak seçmemizi saðlar. Henüz aktif deðil. Seçilen yazý parçasýný keser. Seçilen yazý parçasýný kopyalar. Kopyaladýðýmýz yazýyý yapýºtýrýr. Lojik ekrandaki tüm yazýyý seçer. Son yapýlan deðiºikliði geri alýr. Geri alýnmýº olan bir deðiºikliði tekrarlar. Arama komutu. Deðiºtir komutu. Yeni ara komutu. Çýktý al komutu. MOVICON X -29-

30 3.4. Araç Kutusu: Araç kutusundaki birçok çizim ve kontrol elemanýndan seçim yapýp projemize ekleyebiliriz. Tüm çalýºmalarýmýz için yeterli nesneye sahiptir. Tüm bu çizimler gerektiðinde grup yapýlýp sembol olarak ta kullanýlabilirler. ªekil Temel ªekiller: Geometrik temel ºekillerin olduðu bölümdür. Herhangi bir komut yürütmek için kullanýlamazlar. Fakat animasyonlar uygulanabilir. Örneðin bir dikdörtgen parçaya filling uygulanabilir ve böylece dolum efekti yapýlabilir Butonlar-Lambalar-Anahtarlar: Bu bölümde sahada kullandýðýmýz türde buton, lamba ve anahtar bulabiliriz. Buradaki nesneleri görevlendirebiliriz. Örneðin Push-buton seçilerek bir motoru çalýºtýrabiliriz Göstergeler: Grafiksel olarak kontrol elemanlarýný bulabiliriz. Örneðin bir basýnç göstergesi oluºturabiliriz Geliºmiº ªekiller: Çok çeºitli fonksiyonlarý içeren, görsel otomasyonun vazgeçilmez öðelerini bulabiliriz. Alarmlar, grafiksel raporlama,... MOVICON X -30-

31 3.5. Sembol Kütüphanesi: ªekil-33 Movicon geniº bir grafik kütüphanesine sahiptir Ýkonlar: ªekil-34 Yeni bir sembol kütüphanesi oluºturur. Sembol kütüphanesinin bulunduðu klasörü açar. Bir kütüphanede deðiºiklik yapýldýysa kayýt eder. MOVICON X -31-

32 Seçili kütüphaneyi siler. Arama butonu. Ekraný geniºletir. Animasyonlu olan sembolleri aktif eder. Dinamik özellikli sembollerin yapýsýný ekrana taºýr. Sembollerin görünümünü düzenler. Progea nýn web sitesinde sembol kütüphanesi ara. Yardým menüsünü çaðýrýr. MOVICON X -32-

33 4. KAYNAKLAR: ªekil-35 Kaynaklar Movicon projelerimizin temelidir. Projelerin sahip olduðu kaynaklar, proje yönetimi alanýnda gruplar halinde bulunurlar. Kaynak çeºitleri; - Menu - Accelerator - Script - Screen - Folder ªekil-36 Yukarýdaki bu beº kaynaktan her birini Add butonu ile oluºturabiliriz. Bu kaynaklar üzerinde her zaman deðiºiklik yapabiliriz. MOVICON X -33-

34 5. PROJE AYARLARI Her MovÝcon projesinin tüm fonksiyonlarý, ihtiyaca göre düzenlenip ayarlanabilir. Her yeni proje, standart temel fonksiyonlarý sahip olarak oluºur. Bu fonksiyonlarý ihtiyacýmýza göre yeniden düzenleyebiliriz. Sistemin ve projenin ayarlarý istenildiðinde programcý tarafýndan Property Windows alanýndan deðiºtirilebilir Proje Genel Ayarlarý: Projenin isminin bulunduðu satýra farenin sað tuºu ile týkladýðýmýzda, onunla ilgili resimdeki özellikler penceresi aktif olur. Crypted Project Movicon standart olarak projeyi XML formatýnda da kayýt eder. Bu sayede programcý XML yapýsýný kullanarak ta deðiºiklikler yapabilir. Bunu basitçe bir notepad ile yapabilir. Yani projemizi notepad iºle açýp düzenleyebiliriz. Ancak bu kutu iºaretli olursa movicon XML dosyalarýný ºifreler ve ulaºýlmasýný engeller. Böylece sadece movicon tarafýndan açýlabilir. Güvenlik için gerekli olduðunda kullanabiliriz. Crypted Project Resources Burada ise projenin kaynaklarý (script, sayfalar) XML formatýnda açýlýp kullanýlabilir. Ancak bu kutu iºaretli ise sadece movicon da iºlem yapýlabilecektir. ªekil-37 Unicode Project Bu kutu iºaretlendiðinde tüm proje UNI-16 kodunda kayýt edilecektir. Zipped Project Proje sýkýºtýrýlmýº formatta kayýt edilir. Projenin sýkýºtýrýlmasý yada açýlmasýný movicon otomatik olarak yapar ve programcýya sunar Proje Platform Ayarlarý: Win2k/WinXP - Win2k/WinXP Client Movicon un çalýºabileceði windows sistemleri. WinCE - Client WinCE Windows CE platformlarý. J2SE Client Windows, Linux gibi J2SE Client (Java to Standard Edition) uygulamasýnýn çalýºtýðý platformlar. MOVICON X -34-

35 J2ME Client Java uyumlu telefonlar gibi J2ME Client (Java to Machine Edition) uygulamasýnýn çalýºtýðý platformlar. Default Screen Width Windows da sayfalarýn piksel olarak geniºlik deðeridir. Default Screen Height Windows da sayfalarýn piksel olarak yükseklik deðeridir. Default Screen Color Çalýºma sayfalarýnýn arka plandaki rengini belirler Proje Yürütme Ayarlarý: ªekil-39 Enable Statistics Proje hakkýnda istatiksel bilgilerin edinmesini saðlar. Enable Admin Alerts Admin Alert dediðimiz mesajlarý PC ye gönderir. Admin Alerts Server Admin Alert mesajlar burada toplanýr. Startup Screen Proje ilk çalýºtýrýldýðýndaki açýlýº sayfasý. MOVICON X -35-

36 Startup Script Eðer proje çalýºtýrýldýðýnda yazdýðýmýz bir script in baºlamasý isteniyorsa, buradan seçilebilir. Shutdown Script Eðer proje kapatýlýrken yazdýðýmýz bir script in baºlamasý isteniyorsa, buradan seçilebilir. Startup Commands Komut listesinden seçebileceðimiz bir komutu proje baºlangýcýnda aktif edebiliriz. Shutdown Commands Komut listesinden seçebileceðimiz bir komutu proje kapatýlýrken aktif edebiliriz. Start Full Screen Projenin tam ekran çalýºmasýný ve ekrana adapte olmasýný istiyorsak bu ikonu iºaretlemeliyiz. ݺaretlemezsek önceden belirlediðimiz çözünürlükte çalýºacaktýr. Show Status Bar Runtime çalýºma sýrasýnda Movicon durum çubuðunu aktif eder. Show Trace Bar Runtime çalýºma sýrasýnda Movicon Trace çubuðunu aktif eder. Hide Desktop Masaüstü simgelerini gizler. Hide Start Button Windows Baºlat butonunu gizler. Hide Task Bar Windows araç çubuðunu gizler. Hide System Clock Windows sistem saatini gizler. Disable Task Switching Keys Windows tuºlarýný (Alt+Tab, windows gibi) engeller. Disable Task Manager Windows araç yöneticisini gizler ve Ctrl+Alt+Del kýsayolunu engeller. MOVICON X -36-

37 5.4. Veri Kaydý Ayarlarý: Movicon, sahip olduðu geçmiºe dönük veri kayýtlarýný alýrken, tamamiyle konfigüre edilebilecek bir yapý sunar. Sahadan gelen yada programda oluºan tüm sistem olaylarýnýnýn, alarmlarýn ve mesajlarýn otomatik olarak kaydýný tutar. Buradaki veri kaydý iºlemleri proje ayarlarý kýsmýndan düzenlenebilir ve deðiºtirilebilir. Araçlar; Recycle DB Connection Send Admin.Alerts Max. Error Number Max. Transactions Max. Cache Size Max. VarChar Precision ODBC DSN ODBC DSN User Time Column Local Time Column MSec Column User Column Event Type Column Num. Event Type Column Desc. Column Sub Event Column Comment Column Duration Column Alarms Table Drivers Table System Table ODBC ayarlarýnda bahsedilecektir. Tablodaki bu sütunlara isim vermemizi saðlarlar. Alarm Max.Age Alarmlarýn saklanacaðý maksimum gün süresini gösterir. Örneðin 6 ay. Driver Max.Age Projemizde haberleºtiðimiz cihazlardan gelen mesajlarýn saklanacaðý süreyi gösterir. System Max.Age Sistem mesajlarýn saklanacaðý süreyi gösterir. Create DB Table Tabloda deðiºiklikleri yaptýktan sonra aktif eder. MOVICON X -37-

38 6. ALT (Child) PROGRAM AYARLARI Herhangi bir tanýmlý alt projenin çalýºma ºeklini ayarlarýndan oluºturabiliriz. ªekil-40 Alt programý modifiye etmek için, Proje Yönetimi alanýndaki 'Child Project List' grubundan projemizi seçmeliyiz. Ayarlarýn açýklamalarý; Startable Projenin aktif olmasý için bu ikonun iºaretli olmasý gerekir. Auto Startup Ana proje çalýºtýrýldýðýnda alt projede otomatik olarak çalýºýr. Aksi takdirde startable kýsmý iºaretli olmalýdýr. Network Server Alt projenin güncelleneceði network projenin isminin seçileceði kýsýmdýr. Child Project Name Alt program ismini oluºturduðumuz kýsýmdýr. MOVICON X -38-

39 7. GRAFÝK ÇALIªMA ALANI 7.1. Ekran Oluºturma, Düzenleme: Ekranlar, grafik çalýºma alanýnýn temel elemanýdýr. ªekil-41 Kaynaklardan Add screen butonu ile bir ekran (sayfa) oluºturduðumuzda, bu sayfa otomatik olarak açýlýr. Sayfalar tüm grafiksel iºlemlerin yapýldýðý (çizimler, animasyonlar, alarm sayfalarý, reçete...) alanlardýr Sayfa Özellikleri: a. Genel Özellikler: Sayfanýn piksel olarak boyutlarýnýn oluºturulduðu ayarlardýr. ªekil-42 MOVICON X -39-

40 b. Stil Özellikleri: Not Destroyable Çok iºlem gerçekleºtirilen ve aðýr olan sayfalarýn açýlmasý biraz uzun sürebilmektedir. Bu durum Bilgisayarýn hafýza yeterliliðine göre deðiºiklik gösterir. Ancak bir kere açtýðýmýz bir sayfa eðer hafýzaya alýnýr ise tekrar açtýðýmýzda çok daha hýzlý açýlacaktýr. Yani iºlemi bir bakýma hýzlandýrmýº oluruz. ݺte bu kutuyu iºaretlersek o sayfanýn geçici hafýzaya alýnmasýný saðlarýz. Fit in Window Otomatik olarak windows un ekran büyüklüðüne adapte olunur. Enable Scrollbars Çizimlerimiz sayfa boyutundan büyük olduðunda yukarý aºaðý gibi oklarý aktif eder. Show On MDI Tab Proje oluºturma esnasýnda sayfalardaki MDI dediðimiz üst çubuðun Runtime çalýºmada da görünmesini saðlar. Show Synapsis Synapsis nesneleri oluºturulmuº ise sayfada gösterir. Spawn Thread Execution c. Arka Plan Özellikleri: Sayfanýn zemin rengi ile ilgili ayarlardýr. Back Color Arka plan rengini buradan seçebiliriz. Gradient Bu özellikle ile ekrana gölgelendirme efekti uygulayabiliriz. Gradient Color Gölge yapacaðýmýz rengi buradan seçebiliriz. Image Arka planý BMP, JPG, GIF, WMF formatlarýnda ki bir resimle oluºturmamýzý saðlar. Tile Image Arka plan için seçtiðimiz resmi sayfaya sýðýdýrýr. d. Sayfa Yürütme Özellikleri: Sayfanýn geliºmiº özelliklerine eriºimi saðlar. Global Container Yaptýðýmýz alt programlarýn sayfalarýný DOM formatýna (XML) çevirir. Layer Variable Eðer sayfadaki nesnelerimizin bir deðiºkene baðlý olarak aktif olmasýný (görünür) istiyorsak, bu sayfaya bir layer deðiºkeni seçmeliyiz. Her sayfada en fazla 32 layer olabilir. Bu da deðiºkenimizin 32 bit yani double word olmasýný gerektirir. Nesneler ise özellikler penceresindeki visibility kýsmýndan layer aktif edilmeli ve layer numarasý verilmelidir. MOVICON X -40-

41 Execute Synapse Sayfadaki synapsis lojik uygulamalarýný çalýºtýrýr. Synapsis Cyclic Execution Sayfa aktif olduktan sonra synapsis uygulamalarýnýn bir çevrim ºeklinde aktif eder Sayfaya Script Ýliºtirmek: ªekil-43 Seçtiðimiz bir sayfaya script programý yazýp iliºtirebiliriz. ªekil-44 MOVICON X -41-

42 7.4. MENÜLER Movicon Menüleri, oluºturulan projede Operatör-Makine arabirimini kolaylaºtýrmak için yapýlmýºtýr. Bu menüler sayesinde proje içinde kontrolü saðlayan komutlar ayarlanabilir. ªekil-45 Aºaðýdaki ºekilde Pop-up Sub menü örneði gösterilmektedir. ªekil Menü Ekleme: Projeye bir menü eklenmesi için, Project Explorer penceresinde Resource grubu üzerinde sað tuºa týklanarak gelen menüde Add a new menu seçilir. Gelen menü komutu üzerinde tekrar Mouse un sað tuºuna týklandýðýnda sýrasýyla aºaðýdaki komutlar çýkar; New Menu Item: Bu komutla menüye eklenecek menü parçalarý oluºturulur. New Pop-up Item: Bu komutla Sub-menü grubu oluºturulur. New Seperator Item: Bu komutla yukarýda oluºturulan menüler arasýnda ayýraç görevini yapan parça eklenir. MOVICON X -42-

43 Change Menu Item Order...: Bu komutla oluºturulan komutlarýn sýrasý deðiºtirilebilir. Test Menus: Bu komutla oluºturulan menülerin ekranda nasýl görüneceði önceden gözlenebilir. ªekil Menu Genel Özellikleri: Menu genel özellikleri, Menü ismi ve Runtime da menünün ekranýn ne tarafýnda olacaðý belirtilir. X ve Y koordinatlarýna -1 deðeri yazýlýrsa, menü ekranýn herhangi bir köºesinde görünür. Bu koordinatlara sýfýrdan büyük deðer verildiðinde, menü ekranýn bu verilen koordinatýnda görünür. ªekil-48 MOVICON X -43-

44 7.5. HIZLI TUªLAR (ACCELERATORS) Movicon Hýzlý Tuºlarý, komutlarýn PC Klavyesi ile kontrol edilmesine olanak saðlar. Tuºlarýn her biri atanmýº olduðu ekranýn aktif olmasý durumunda çalýºýr Hýzlý Tuºlarý Eklemek: Projeye Hýzlý Tuº eklenmesi için, Project Explorer penceresinde Resource grubu üzerinde sað tuºa týklanarak gelen menüde Add a new Accelerator seçilir Hýzlý Tuº Genel Özellikleri: Hýzlý Tuº Genel Özelliklerinde, atandýðý Ekranýn açýk olmasý süresince Hýzlý tuºun aktif olmasý ayarlanýr. Name alanýnda tuº takýmý hangi ekranda çalýºacaksa o ekranýn ismi yazýlýr. Hýzlý Tuº u aktif hale getirmek için Name kýsmýna mutlaka ekran ismi yazýlmalýdýr Hýzlý Tuº Komut Genel Özellikleri: ªekil-49 Bu bölümde, Hýzlý Tuºun klavyede hangi tuº olacaðý belirlenir. ªekil-50 MOVICON X -44-

45 Accelerator alanýna týklandýðýnda aºaðýdaki dialog kutusu gelir. ªekil-51 Bu durumda baðlanacak tuºa klavye üzerinde týklanýr Hýzlý Tuº Komutu Uygulama (Execution) Özellikleri: Bu özellik bölümünde, Hýzlý Tuºa bir komut ekleme ve bu tuºu bir deðiºkene baðlama iºlemleri yapýlýr. ªekil-52 MOVICON X -45-

46 8. GRAFÝK ARAYÜZ Tüm grafik çizim nesneleri ve donanýmlar Toolbox dediðimiz araçlar penceresindedir. Dört baºlýk altýnda sýralanmýºlardýr: 1- Temel ªekiller 2- Butonlar-Lambalar-Anahtarlar 3- Göstergeler 4- Geliºmiº araçlar 8.1. Temel ªekiller: Çizgi nesnesini aktif eder. Dikdörtgen çizer. Oval dikdörtgen çizer. Elips çizer. Poligon çizer. Sürekli çizgi nesnesini aktif eder. Sürekli ve açýsal çizgi nesnesini aktif eder. Açý çizer. Yarým daire açý çizer. Dilimler çizer. ªekil-53 Yazý alaný oluºturur. Kare çizer. Daire çizer Tüm bu ºekiller ile animasyonlar yapýlabilmekte ve renk, font ayarlarý deðiºtirilebilmektedir Butonlar-Lambalar-Anahtarlar: -Checkbox, Radiobutton: Buton görevi görür, iliºkilendirildiði deðiºkenin içeriðini deðiºtirirler. -Push Buttons, 3D Buttons, Renkli Butonlar, Emergency, Switch, Selector: Buton olarak kullanýlýrlar, bir komut verilebilir yada direkt bir deðiºkene baðlanýlabilirler. -Hot Region: Bir komuta baðlanabilen butondur. Diðerlerinden farklý olarak görünmezler. -Yellow, Blue, Green, Red Light: Lamba görevi görürler. Ayrýca özellikler penceresindeki style kýsmýndan buton özelliði de eklenebilir. ªekil-54 MOVICON X -46-

47 Butonlarýn Özelliklerinin Ýncelenmesi: Çalýºma sayfasýna bir buton eklendiðinde properties (özellikler) penceresi aktif olur. Sýrasýyla: -Commands: Komut listesini açar ve buradan bir çok komutu yönetmenizi saðlar. Örneðin screen komutlarýndan open screen komutunu seçip projemizdeki bir sayfaya eriºimi saðlayabiliriz. -Checked: Bu kutu iºaretlendiðinde commands kýsmý pasif olur ve checked variable kýsmý aktif olýur. Böylece butonumuzu bir deðiºkene baðlayabiliriz. -Impulsive: Eðer aktif olur ise impulsive time kýsmýndaki süreyi dikkate alýr. ªekil-55 -Impulsive time: Butona basýlý kalma süresidir. Bu süre sonunda deðiºken set olur. -Shorcut: Butonlara klavye kýsayolu atayabildiðimiz kýsýmdýr. -Show Shortcut: Bu kýsayollarýn buton üzerinde görülmesini istiyorsak kullanýrýz. MOVICON X -47-

48 8.3. Göstergeler: Analog deðiºkenlerin durumlarýný ekrana taºýyan nesnelerdir Slider: Üzerinde minimum ve maksimum deðerlerinin olduðu ve bu deðerleri deðiºtirebildiðimiz nesnedir. Dikey ve yatay olarak kullanýlabilir, çeºitli veri aralýklarýnda renklendirme yaparak alarm yada uyarý noktalarý oluºturulabilir. Özellikler penceresinden renk ve ölçeklendirme detaylarýna ulaºýlabilir Metreler: Buton özelliði taºýmayan, iliºkilendirildiði deðiºkenin deðerine göre çalýºan göstergelerdir Bargraph: Slider ile ayný özelliklere sahiptir, farklý olarak iliºkilendirildiði deðiºkenin içeriðini deðiºtiremez. Sadece izleme amaçlýdýr. ªekil Gauge: Resimdeki gibi dairesel yada dikey ºeklinde kullanýlabilen nesnelerdir. Baðlandýklarý deðiºkenin deðerini analog olarak deðiºtirir ve çeºitli uyarý kademeleri sunar. ªekil-57 MOVICON X -48-

49 Gauge özellikler penceresi; gauge (slider, metreler, bargraph) nesnesi farenin sol tuºu ile seçildiðinde, özellikler penceresi aktif olur. Burada sýrasýyla, Gauge-slider variable: Hedef deðiºken bu kýsýmda seçilir. Gauge-slider Min. variable: En alt deðer olarak rakam girebildiðimiz gibi bir deðiºkene de baðlayabiliriz. Gauge-slider Max. variable: En üst deðer olarak rakam girebildiðimiz gibi bir deðiºkene de baðlayabiliriz. Style properties: Tüm renklendirme ve uyarý bölgelerinin belirlendiði kýsýmdýr. Scala setting: Alt limit, üst limit, bir göstergenin (dairesel yada dikey) bölümlendirilmesi gibi ayarlarýn ulaºýldýðý kýsýmdýr Geliºmiº ªekiller: Connector-Pipe: Synapsis kýsmýnda anlatýlacaktýr. ªekil Chart: Movicon, deðiºkenleri iki ve üç boyutlu olarak birden fazla grafik düzleme taºýyabilen güçlü bir arayüze sahiptir. Basit ve kolay bir yol izleyerek yapýlabilmektedir Trend: Ýleriki bölümlerde bahsedilecek. ªekil-59 MOVICON X -49-

Baský devre ve þema çizim yazýlýmý (Boardmaker 1.5-2.42)

Baský devre ve þema çizim yazýlýmý (Boardmaker 1.5-2.42) BÖLÜM 3 Baský devre ve þema çizim yazýlýmý (Boardmaker 1.5-2.42) A. Giriþ Boardmaker (BM), baský devre çizimi, elektrik ve elektronik devre þemasý hazýrlamada kullanýlan bir yazýlýmdýr. Elektronik devreler

Detaylı

En düºük donaným ihtiyacý 386 SX/16 iºlemci ve 4Mb RAMEn az 150 Mb boº disk

En düºük donaným ihtiyacý 386 SX/16 iºlemci ve 4Mb RAMEn az 150 Mb boº disk 1. LINUX NEDÝR? 1.1 Linux Tarihçe Linux, UNIX benzeri, serbestçe daðýtýlabilen, çok kullanýcýlý, çok görevli ve güçlü bir iºletim sistemidir. Linux'un kalbi olan kernel (çekirdek), baºta Linus Torvalds

Detaylı

Resim 2: Lâmbalý devre elemaný örnekleri

Resim 2: Lâmbalý devre elemaný örnekleri BÖLÜM 1: BÝLGÝSAYARIN TANIMI A. BÝLGÝSAYARIN TANITIMI Bilgi ve komut kabul edebilen, bu komutlar doðrultusunda iþlemler yapabilen aygýta bilgisayar denir. Ýnsan yaþamýnýn her alanýna giren bilgisayar (computer)

Detaylı

Kullanýcý Kýlavuzu. 9357273 Issue 1 TR

Kullanýcý Kýlavuzu. 9357273 Issue 1 TR Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir. Kullanýcý Kýlavuzu 9357273 Issue 1 TR Copyright Nokia Mobile Phones 1995-2000. Tüm

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Nokia N77-1

Kullanım kılavuzu. Nokia N77-1 Kullanım kılavuzu Nokia N77-1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION, þirketi bu RM-194 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder. Uygunluk

Detaylı

2-1 Visual BASİC 6.0 PROJE TASARIM PENCERESİNE BAKIŞ. Visual BASIC 6.0 açıldığı zaman karşınıza Şekil 2.1'de görülen ekran görüntüsü gelecektir.

2-1 Visual BASİC 6.0 PROJE TASARIM PENCERESİNE BAKIŞ. Visual BASIC 6.0 açıldığı zaman karşınıza Şekil 2.1'de görülen ekran görüntüsü gelecektir. ΒÖLÜM 2 2- VISUALBASIC Visual Basic nesne tabanlı (object oriented) görsel bir programlama dilidir. Öğrenilmesi, uygulanması oldukça kolaydır. Bu nedenle üniversitemizin Endüstriyel Elektronik programında

Detaylı

OTOMASYON HAZIRLAYAN : GÖKÇEN BABAOÐLU MERVE TONGEL

OTOMASYON HAZIRLAYAN : GÖKÇEN BABAOÐLU MERVE TONGEL OTOMASYON AC SÜRÜCÜ ve YUMUªAK YOLVERÝCÝ EÐÝTÝM DÖKÜMANLARI HAZIRLAYAN : GÖKÇEN BABAOÐLU MERVE TONGEL Ýçindekiler 1.Asenkron Motor Kontroluna Ýliºkin Genel Bilgiler...4 2.Yumuºak Yolverici (Soft Starter)...6

Detaylı

MULTISIM 9 DERS NOTLARI

MULTISIM 9 DERS NOTLARI MULTISIM 9 DERS NOTLARI Öğr.Gör. Yüksel Tokur - Öğr.Ercan Uygun - Öğr.Gör Fatih Tamer UYARI: Bazı menüleri derslerde görmemişseniz programın EDUCATION ve PROFESSIONAL versiyonları arasındaki farkdan dolayıdır.

Detaylı

Nisan 2013 702P01439. WorkCentre 5019/5021 Að Eki

Nisan 2013 702P01439. WorkCentre 5019/5021 Að Eki Nisan 2013 702P01439 2013 Xerox Corporation. Tüm haklarý saklýdýr. XEROX ve XEROX and Design Xerox Corporation'ýn Amerika Birleþik Devletleri ve/veya diðer ülkelerde ticari markalarýdýr. Microsoft, Windows,

Detaylı

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y NX-256Y Güvenlik Önlemleri Bu ürünü satýn aldýðýnýz için teþekkürler. Modelinizi doðru biçimde çalýþtýrmayý öðrenmek için lütfen bu çalýþtýrma talimatlarýný okuyun. Talimatý okumayý bitirdikten sonra,

Detaylı

Telif hakký 2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation'ýn tescilli ticari markasýdýr.

Telif hakký 2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation'ýn tescilli ticari markasýdýr. Nokia N72-5 NOKIA N72 CÝHAZINIZIN EKLENTÝ UYGULAMALARI HAKKINDA Satýþ paketinde, Nokia ve üçüncü taraf geliþtiricilere ait ek uygulamalar içeren bir Küçük Boyutlu Çift Voltajlý Multimedya Kartý (RS-MMC)

Detaylı

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu içindeki LER Önemli Bilgi 2 Temel Bilgisayar Kavramları 4 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 4 Güvenlik Önlemleri... 4 Saðlýk Önlemleri... 4 Bilgisayarýnýzý Tanýma...

Detaylı

İçindekiler 1. PROTEUS DESIGN SUİTE 8 PROGRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİ... 4 1.1. PROGRAMIN ÇALIŞABİLMESİ İÇİN GEREKLİ DONANIM VE YAZILIMLAR... 4 1.2.

İçindekiler 1. PROTEUS DESIGN SUİTE 8 PROGRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİ... 4 1.1. PROGRAMIN ÇALIŞABİLMESİ İÇİN GEREKLİ DONANIM VE YAZILIMLAR... 4 1.2. İçindekiler 1. PROTEUS DESIGN SUİTE 8 PROGRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİ... 4 1.1. PROGRAMIN ÇALIŞABİLMESİ İÇİN GEREKLİ DONANIM VE YAZILIMLAR... 4 1.2. PROTEUS DESIGN SUİTE 8 İLE GELEN YENİLİKLER... 4 1.3.

Detaylı

Nokia 6131 NFC Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6131 NFC Kullaným Kýlavuzu Nokia 6131 NFC Kullaným Kýlavuzu 9254020 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-216 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu

Detaylı

Nokia 6124 classic Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6124 classic Kullaným Kýlavuzu Nokia 6124 classic Kullaným Kýlavuzu 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝNOKIA CORPORATION, bu RM-422 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PLC PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

Uygulama: Expression Web kurulumu. 1. Kuruluma Başlama.

Uygulama: Expression Web kurulumu. 1. Kuruluma Başlama. 1. MS Expression Web nedir? Microsoft Expression Web, Web tasarımcıları ve yazılımcılarının Web sayfaları oluşturmaları için profesyonel bir tasarım aracıdır. Expression Web, Microsoft tarafından geliştirilen

Detaylı

Nokia 6220 Kullaným Kýlavuzu. 9356356 1. baský

Nokia 6220 Kullaným Kýlavuzu. 9356356 1. baský Nokia 6220 Kullaným Kýlavuzu 9356356 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-20 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

1. GİRİŞ 2. PROTEUS 6.2 SP 5 KURULUMU

1. GİRİŞ 2. PROTEUS 6.2 SP 5 KURULUMU 1 1. GİRİŞ Labcenter Elektronics firmasının bir ürünü olan PROTEUS programı ISIS ve ARES olmak üzere iki alt programdan oluşur. ISIS ta elektronik devre çizimi gerçekleştirilirken, bunun yanında devrenin

Detaylı

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu i ÇiNDEKi LER Önemli Bilgi 3 Temel Bilgisayar Kavramları 4 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 4 Güvenlik Önlemleri... 4 Saðlýk Önlemleri... 4 Bilgisayarýnýzý Tanýma...

Detaylı

Nokia 3200 Kullaným Kýlavuzu. 9356899 2. Baský

Nokia 3200 Kullaným Kýlavuzu. 9356899 2. Baský Nokia 3200 Kullaným Kýlavuzu 9356899 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-30 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA DI351F http://tr.yourpdfguides.com/dref/590345

Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA DI351F http://tr.yourpdfguides.com/dref/590345 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Nokia 6125 Kullaným Kýlavuzu. 9247961 1. Baský

Nokia 6125 Kullaným Kýlavuzu. 9247961 1. Baský Nokia 6125 Kullaným Kýlavuzu 9247961 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-178 ürününün ilgili yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ

ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ PLC PROGRAMLAMA TEKNĠKLERĠ 523EO0053 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

Nokia 500 Araç Navigasyon Sistemi Kullaným Kýlavuzu

Nokia 500 Araç Navigasyon Sistemi Kullaným Kýlavuzu Nokia 500 Araç Navigasyon Sistemi Kullaným Kýlavuzu 9206144 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ Ýþbu belgede, NOKIA CORPORATION, bu PD-14 ürününün önem taþýyan gereksinimlerle ve 1999/5/EC Yönetmeliðinin ilgili

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa 1. GİRİŞ... 1 2. PROTEUS 6.2 SP 5 KURULUMU... 1

İÇİNDEKİLER. Sayfa 1. GİRİŞ... 1 2. PROTEUS 6.2 SP 5 KURULUMU... 1 1 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. GİRİŞ... 1 2. PROTEUS 6.2 SP 5 KURULUMU... 1 3. ISIS... 1 3.1. Araç Çubukları... 3 3.1.1.Dosya Araç Çubuğu... 3 3.1.2. Görünüm Araç Çubuğu... 4 3.1.3. Düzen Araç Çubuğu... 4 3.1.4.

Detaylı

ÜNİTE 1 VISUAL BASIC.NET E GİRİŞ

ÜNİTE 1 VISUAL BASIC.NET E GİRİŞ ÜNİTE 1 VISUAL BASIC.NET E GİRİŞ Visual Studio.NET, günümüzün en gelişmiş yazılım geliştirme ortamıdır. Visual Studio.NET kullanıcılarına, tüm yazılım geliştirme dilleri için ortak bir geliştirme platformu

Detaylı

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu 9310101 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere Rh-18 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Kareler ardarda gösterilirse kelebek "kanat çırpıyormuş gibi" görünür.

Kareler ardarda gösterilirse kelebek kanat çırpıyormuş gibi görünür. FLASH'A GİRİŞ... Flash, Macromedia firmasının ürettiği vektörel tabanlı popüler bir animasyon (canlandırma) hazırlama programıdır. Flash ı iyi kullanmak için hayal gücünüze güvenmeli ve nesnelerin uzaydaki

Detaylı

MAPINFO 4.0, 4.1 4.12 versiyonları için

MAPINFO 4.0, 4.1 4.12 versiyonları için MAPINFO 4.0, 4.1 4.12 versiyonları için 1. BÖLÜM: İLK AÇILIŞ MapInfo çalıştırıldığında ilk önce Quick Start menüsü görüntülenir. Menüde dört seçenek vardır. - RESTORE PREVIOUS SESSION: En Son Çalışılan

Detaylı