Versiyon:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Versiyon: 112005. www.abcenser.com.tr"

Transkript

1 Versiyon:

2 MOVICON X -2-

3 1. GÝRݪ 7 2. KULLANICI LÝSANSI 7 3. BÝR PROJENÝN OLUªTURULMASI VE YAPILANDIRILMASI Yeni Bir Proje Oluºturmak: Araç Kutularý: Tool Bar: Aligning Bar (Düzenleme Satýrý): Formatting Bar (Metin Satýrý): Status Bar: Menu Bar: Çalýºma Alaný: Proje Yönetimi Alaný: Özellikler Penceresi: Lojik Çalýºma Alaný: Menü: Araç Kutusu: Temel ªekiller: Butonlar-Lambalar-Anahtarlar: Göstergeler: Geliºmiº ªekiller: Sembol Kütüphanesi: KAYNAKLAR: PROJE AYARLARI Proje Genel Ayarlarý: Proje Platform Ayarlarý: Proje Yürütme Ayarlarý: Veri Kaydý Ayarlarý: ALT (Child) PROGRAM AYARLARI GRAFÝK ÇALIªMA ALANI Ekran Oluºturma, Düzenleme: Sayfa Özellikleri: Sayfaya Script Ýliºtirmek: MENÜLER Menü Ekleme: Menu Genel Özellikleri: HIZLI TUªLAR (ACCELERATORS) Hýzlý Tuºlarý Eklemek: Hýzlý Tuº Genel Özellikleri: Hýzlý Tuº Komut Genel Özellikleri: Hýzlý Tuº Komutu Uygulama (Execution) Özellikleri: GRAFÝK ARAYÜZ Temel ªekiller: Butonlarýn Özelliklerinin Ýncelenmesi: Göstergeler: Slider: Metreler: Bargraph: Gauge: Geliºmiº ªekiller: Connector-Pipe: 49 MOVICON X -3-

4 Chart: Trend: Grid: Embedded View: Edit Box: Alarm Ekraný: Log Ekraný: DataLogger Ekraný: Trace: GÜVENLÝK TRENDLER Trend Biçim Özellikleri: Trend Pen Özellikleri: Trend Execution Özellikleri: Trend Deðiºken Özellikleri: ALARMLAR Alarm Görüntüleyici: Alarm Görüntüleyici Özellikleri: Alarm Listesi Kaynaðý: Alarmlarý Eklemek: REAL TIME DB Deðiºken Alanlarý: Hafýzalý Deðiºkenler (Retentive Variables): Dinamik Deðiºkenler (Dynamic Variables): Dinamik Network Deðiºkenleri: Dinamik OPC Deðiºkeni: Dinamik Haberleºme Driver Deðiºkenleri: Movicon Sistem Deðiºkenleri: SYNAPSIS Synapsis Özellikleri: IL LOJÝK (INSTRUCTION LIST) IL Lojik Komutlarýný Ekleme: Lojik Programlama Birleºik Mantýk Sonucu (Combined Logic Result) CLR : CLR için Seri-Paralel Baðlantýnýn Yazýlmasý: Program içinde Atlama Yapýlmasý: Floating Point Deðiºkenler: Lojik Akümülatörler: Sabitler: Program Sonlandýrma: Yorum Ekleme: Lojik Bit Ýfadeleri: SCRIPT LER WinWrap Basic Dili: Movicon Basic Script kütüphaneleri: Subs, Functions, Events, Methods ve Properties: Sub ve Functions: Events: Metodlar ve Özellikler: Basic Script lerde Deðiºkenler: 82 MOVICON X -4-

5 15.5. Çabuk Programlama: Basic Script lerde ve Sembollerde Kodlama: Kaynaklar Bölümünde Basic Script Oluºturma: Komutu Çalýºtýrmak Baºlangýçta Çalýºtýrmak: Nesne Özelliklerde VBA TM Basic Script: Nesne Kodu içinde VBA TM Basic Script: Public Basic Script leri: Basic Script Editörü: Edit Menu (Basic Scripts): References...: Complete Word (CTRL + Space Bar): Parameter Info (CTRL+SHÝFT + Space Bar): Debug Menüsü: Script Explorer Penceresi: Basic Script Hata Ayýklama: 91 MOVICON X -5-

6 MOVICON X -6-

7 1. GÝRݪ Bu kýlavuz, temel Movicon X Scada/HMI tasarým tekniklerini hýzlý bir ºekilde size göstermeyi amaçlamaktadýr. Bu kýlavuz sonunda Movicon X temel fonksiyonlarýný kullanmak için gerekli teknikleri öðreneceksiniz. Bu kýlavuza baºlamadan önce, Kurulum prosedürlerini kullanarak yazýlýmý yüklemelisiniz. Bu dokümandaki tüm bilgiler; 2. KULLANICI LÝSANSI Windows 2000/XP nin etkin bir ºekilde kullanýlmasý, Kullanýcýnýn Windows tekniklerinin nasýl kullanýldýðýný bilmesi, Kullanýcýnýn otomasyon sistemleri, deðerleri ve PLC kavramý hakkýnda yeterli bilgiye sahip olduðu düºünülerek hazýrlanmýºtýr. Movicon X baºlatýldýðýnda kullanýcý lisansýnýn geçerliliðini teyit edecektir. Lisans donaným tipi (Genellikle bir USB key) veya yazýlým tipi (Softkey activation) olabilir. Eðer lisansýnýz yoksa, her iki saatte bir ekranýnýza Evaluation Mode kutusu gelecektir. Bu durumda Movicon X tüm fonksiyonlarý limitsiz kullanýlabilir. DEMO modda yürütülecektir. Bu zamanda programý kaydedip, Movicon X i tekrar baºlatmalýsýnýz. Bir yazýlým lisansý aktif hale getirmek için, projenin komut panelinde bulunan Dongle Requirements komutunu kullanmanýz gerekir. Dongle Options Penceresinden Softkey butonuna basmalýsýnýz. ªekil-1 MOVICON X -7-

8 3. BÝR PROJENÝN OLUªTURULMASI VE YAPILANDIRILMASI Movicon X baºlatýlýrken, Program Programlama Modunda (Developer) baºlayacaktýr. Genellikle en son yapýlan proje açýlýr. Ýlk açýlýmda çalýºma alaný boº olarak görünecektir. Çalýºma alaný, modern saklanan pencere tekniklerini kullanýr ve bu sayede çalýºma alanýnda görünen Tab lara mouse un iºaretçisini getirmeniz, Tab ýn içeriðinin görünmesini saðlar. Çalýºma alanýnda görünen pencereyi tutmak için aºaðýda görüldüðü gibi konu ile ilgili komutlarý kullanýn. ªekil-2: Gizlenen Pencereli Movicon X Çalýºma Alaný ªekil-3: Penceresi görüntülenmiº Movicon X çalýºma alaný MOVICON X -8-

9 3.1. Yeni Bir Proje Oluºturmak: Yeni bir proje oluºturmak için, File Menüsünden New komutunu kullanýn. (Ctrl + N) ªekil-4 Yeni bir proje oluºturmanýzda size kaynak olacak sihirbaz görünecektir. ªekil-5 Ýlk olarak projenin yürütülmesi için platformun tipinin seçilmesi gereklidir. Seçilen platformda desteklenmeyen fonksiyonlar Programlama Modunda varolmayacaktýr. (Seçim daha sonra deðiºtirilebilir). Bu iºlemi gerçekleºtirdikten sonra konfigürasyon penceresi görüntülenecektir. MOVICON X -9-

10 ªekil-6 ªekil-6 da görünen pencerede, projenin ismini girmelisiniz. Kullanýcý ayarlarýný içeren bir sonraki bölüme geçin. ªekil-7 Güvenlik ayarlarý bu pencerede tanýmlanabilir. Bir sonraki ayar PLC Ayarlarýdýr. MOVICON X -10-

11 ªekil-8 Bu pencereden proje içinde istenilen PLC ler seçilebilir. Ekran Ayarlarýný içeren bir sonraki bölüme geçin. ªekil-9 Bu bölümde projedeki ekranlarýn oluºturulmasý için gereken ayarlarý yapabilirsiniz. Her bir ekran için bir baºlýk olup olmamasýný da iºaretleyebilirsiniz ve her bir sayfa da alt kenarda mevcut ekran butonlarýnýn otomatik olarak oluºturmasýný da saðlayabilirsiniz. Next tuºuna basarak Network Ayarlarýna Geçin. MOVICON X -11-

12 ªekil-10 Bu ayarlarý ºu an için geçip bir sonraki bölüm olan veri kaydý yapmak için kullanýlan ODBC link tiplerine geçelim. ODBC Database Settings penceresinin kullanýlmasýyla, geçmiºe yönelik veri kayýtlarýný incelemek için, istediðiniz veri formatýný ve link tiplerini seçiniz. SQL, access yada excel seçilebilir. ªekil-11 Geçmiº arºivler özellikler içindeki detaylarla daha sonra ayarlanabilir. Next Tuºuna basarak Data Logger Ayarlarýna geçelim. MOVICON X -12-

13 Bu fonksiyon daha sonra bahsedilecektir. ªekil-12 En son sihirbaz olan alarm ayarlarýnda gelecek olan alarmlarýn Dijital veya Analog olmasýnýn seçimi mevcuttur. ªekil-13 Bu operasyonlarý bitirdikten sonra OK tuºuna basarak, bu yapýlan ayarlara göre projenin oluºturulmasýna devam edebiliriz. Not: Tüm bu ayarlar proje oluºturulduktan sonrada yapýlabilir. Bu yüzden proje adýný yazdýktan sonra direk tamam (OK) butonuna basarak projemizi oluºturabiliriz. MOVICON X -13-

14 3.2. Araç Kutularý: Movicon, bünyesinde birkaç tane araç kutusu bulundurur. Bu araç kutularý View Menü ya da farenin sað tuºu ile aktif-pasif edilebilir. Bunlar; -Tools Bar -Aligning Bar -Formatting Bar -Menu Bar -Status Bar Tool Bar: File Menu ve Edit Menu deki komutlarýn oluºturduðu satýrdýr. ªekil-14 New (Ctrl+N) Yeni bir proje oluºturmak için kullanýlýr. Open (Ctrl+A) Mevcut bir projeyi açmak için kullanýlýr. Save (Ctrl+S) Yapýlmýº son deðiºikliði kayýt eder. Save all Tüm deðiºiklikleri kayýt eder. Cut (Ctrl+X; Uppercase+Cancel) Seçili nesneyi baºka bir yere taºýmak için keser. Copy (Ctrl+C; Ctrl+Ins) Seçili nesneyi baºka bir yere kopyalar. Paste (Ctrl+V; Uppercase+Ins) Kopyalanmýº bir nesneyi yapýºtýrýr. Undo (Ctrl+Z; Alt+Backspace) Son yapýlan deðiºikliði geri alýr. Redo Undo iºlemini geri alýr. MOVICON X -14-

15 Disable User In Debug Kullanýcýlarýn Run-Time çalýºma esnasýnda müdahale etmesini engeller. New Menu Kaynak penceresinde Resources altýnda yeni bir menu nesnesi oluºturur. New Accelerator Kaynak penceresinde Resources altýnda yeni bir Accelerator nesnesi oluºturur. New Basic Script Kaynak penceresinde Resources altýnda yeni bir Script nesnesi oluºturur. New Screen Kaynak penceresinde Resources altýnda yeni bir Screen nesnesi oluºturur. New Folder Kaynak penceresinde Resources altýnda yeni bir klasör nesnesi oluºturur. Project Run Hazýrlanmýº olan projeyi Run konumuna geçirir. Find Projede bir metni yada kelimeyi arar. Find Next Find komutunun devamýdýr. Print (Ctrl+P) Projeyi ya da istenilen bir sayfanýn çýktýsýný almak için kullanýlýr. Help (F1) Yardým penceresini açar. MOVICON X -15-

16 Aligning Bar (Düzenleme Satýrý): ªekil-15 Align Left Nesneyi sayfanýn soluna yaslamak içindir. Align Right Nesneyi sayfanýn saðýna yaslamak içindir. Align Top Nesneyi sayfanýn üst kýsmýna yaslamak içindir. Align Bottom Nesneyi sayfanýn alt kýsmýna yaslamak içindir. Centre Vertically Nesneyi sayfanýn dikey düzleminde ortalar. Centre Horizontally Nesneyi sayfanýn yatay düzleminde ortalar. Same Width Seçilen birden fazla nesneyi ayný geniºlikte düzenler. Same Height Seçilen birden fazla nesneyi ayný yükseklikte düzenler. Same Size Seçilen birden fazla nesneyi ayný ölçülerde düzenler. Grid ON-OFF Izgarayý açarak çizimi kolaylaºtýrýr. Snap to Grid X ve Y düzlemlerinde belirlenmiº olan ýzgara noktalarýný yakalar. Rulers Sayfa kenarlarýndaki cetvelleri aktif yada pasif eder. MOVICON X -16-

17 Formatting Bar (Metin Satýrý): ªekil-16 AutoSize Text Yazýyý metin kutusuna sýðdýrýr Status Bar: ªekil-17 Alarm oluºtuðunda bu buton yanýp sönerek uyarý verir. Eðer alarm yoksa pasiftir. Sistemde aktif bir kullanýcý olduðunda belirir. Bu led yeºil olduðunda haberleºme sorunsuz ºekilde devam ediyor demektir. Eðer kýrmýzý ise haberleºme yok demektir. MOVICON X -17-

18 Menu Bar: ªekil-18 a. File Menu (Dosya menüsü): ªekil-19 Set as Active Project Programda birden fazla proje ile çalýºýyorsak, hangi projenin aktif olduðunu belirler. MOVICON X -18-

19 b. Edit Menu (Düzenleme menüsü): ªekil-20 Import Draw Sayfaya bilgisayarýmýzdan çizim nesnesi ekler. Export Draw Sayfadaki nesneyi bilgisayarýmýza kayýt eder. MOVICON X -19-

20 c. View Menu: ªekil-21 Edit String Table Birden fazla dil ile çalýºma seçeneði sunar. MOVICON X -20-

21 d. Layout Menu: ªekil-22 Zoom In (Ctrl Num +) Sayfayý görsel olarak büyütür. Zoom Out (Ctrl Num -) Sayfayý küçültür. Zoom To Sayfayý orijinal ºekline getirir. MOVICON X -21-

22 e. Symbols Menu: ªekil-23 First Last Nesneler arasý geçiº için kullanýlýr. Seçilen nesneyi üste taºýr. Nesneler arasý geçiº için kullanýlýr. Seçilen nesneyi alta taºýr. Symbol Sembol oluºturma veya bir sembolü daðýtma iºlemlerini yapar. Font Escapement Metinler için deðiºik açýlarda yazým imkaný sunar. Color Renk ayarlarý. Shadow Gölgelendirme ayarlarý MOVICON X -22-

23 f. Tools Menü (Araçlar): ªekil-24 Alarm Dispatcher SMS, Faks, Sesli arama yollarý ile alarm gönderme iºlemlerini yapan araçtýr. Notepad Notepad programýný açar. Paint Brush Paint programýný açar. Windows Explorer Windows Explorer öðesini açar. CSV Tag Importer-Exporter CSV dosyalarý halinde hazýrlanmýº deðiºkenleri çaðýrýr. Customize Movicon customize ayarlar penceresini açar. g. Window menu: ªekil-25 MOVICON X -23-

24 3.3. Çalýºma Alaný: Kaynak Penceresi: Proje kaynaklarýna basit ve rahat giriº. Sayfa Grafik ekranlarý Özellikler Penceresi Bütün özellikler gözünüzün önünde. Komut Ekraný. Komutlar seçilen kaynaklar veya yeni kaynak giriºi için kullanýlabilmektedir. Mantýk Arama Çubuðu. VBA seçeneði veya AWL Genel Mantýðýna seçilen kaynaða baðlý olarak direkt giriº yapýlabilir. Nesne Kaynak Alan Bilgisi Nesne veya kaynakla ilgili herhangi bir bilgiye kolay ve hýzlý giriº yapýlmasýný saðlar: Araç kutusu, sembol kütüphanesi, Yardým, Özellikler. ªekil-26 MOVICON X -24-

25 Proje Yönetimi Alaný: Pencere isteðe baðlý olarak sürekli görünür kalabilir veya kullanýlmadýðýnda otomatik gizlenebilir. Kaynak penceresi (Görev çubuðu) proje ve kaynaklarýn yönetimini saðlayan arayüzdür. Aðaç yapýsýndaki noktalar kaynak tipine ve kaynaklarýn içindekilere göre oluºmaktadýr. Kaynak tipleri ve kaynaklar özellikler penceresi nden giriº yapýlabilen özelliklere sahiptir. ªekil-27 Komut Ekraný, içerik veya seçilen kaynaða baðlý olarak uygulanabilecek komutlarý listelemektedir. Ayný komutlara, kaynaklar üzerinde farenin sað tuºu ile ulaºýlabilmektedir. MOVICON X -25-

26 3.2. Özellikler Penceresi: Ekran isteðe baðlý olarak sürekli görünür veya kullanýlmadýðýnda otomatik olarak kapalý hale getirilebilir veya istenilen yere fare ile sürüklenebilir. Özellikler isim veya kategoriye göre sýnýflandýrýlabilir/sýralanabilir. Özellikler sadece listenebilir veya tamamen açýlabilir. Özellikler penceresi, seçilen kaynaðýn veya nesnenin bütün özelliklerini listeler. Kullanýcýya basit ve hýzlý bir ºekilde parametreleri belirleme olanaðý saðlar: Genel ayarlar, Animasyon ayarlarý, Görünüº ayarlarý, Güvenlik Ayarlarý. ªekil-28 Özelliðin tanýmý özellikle ilgili bilgi anlamýnda rahatlatýcý yardým saðlar. Özellikler penceresi bir nesne yada sembolle ilgili olan tüm özelliklere ve animasyonlara ulaºmamýzý saðlar. Bir nesneye iº atamak, renk ayarlarý ile oynamak, yazý karakterini deðiºtirmek gibi çeºitli fonksiyonlara ulaºabiliriz. Ýkonlar: Yapýlmýº olan deðiºiklikleri aktif eder. Yapýlmýº olan deðiºiklikleri eðer o bölümden çýkmadýysak geri alýr. Tüm özellikleri grup olarak sýralar. MOVICON X -26-

27 Tüm özellikleri alfabetik olarak sýralar. Tüm özellikleri açar yada kapatýr. Alt kýsýmdaki kýsa bilgi veren çubuðu açar. Yardým menüsünü çaðýrýr Lojik Çalýºma Alaný: ªekil-29 Lojik iºlemleri kullanmamýzý ve PLC benzeri program oluºturmamýzý saðlar. INSTRUCTIONS LIST dilini kullanarak lojik programlar yazmamýza imkan saðlar. MOVICON X -27-

28 ªekil-30 Text ortamýnda yazar gibi programý oluºturabiliriz. Ayný zamanda insert menüsünden de komutlarý ekleyebiliriz Menü: ªekil-31 MOVICON X -28-

29 Yapýlmýº olan deðiºiklikleri aktif eder. Yapýlmýº olan deðiºiklikleri eðer o bölümden çýkmadýysak geri alýr. Programda hata varsa bu ikonu týklayarak görürüz. Tüm komutlarý açarak seçmemizi saðlar. Henüz aktif deðil. Seçilen yazý parçasýný keser. Seçilen yazý parçasýný kopyalar. Kopyaladýðýmýz yazýyý yapýºtýrýr. Lojik ekrandaki tüm yazýyý seçer. Son yapýlan deðiºikliði geri alýr. Geri alýnmýº olan bir deðiºikliði tekrarlar. Arama komutu. Deðiºtir komutu. Yeni ara komutu. Çýktý al komutu. MOVICON X -29-

30 3.4. Araç Kutusu: Araç kutusundaki birçok çizim ve kontrol elemanýndan seçim yapýp projemize ekleyebiliriz. Tüm çalýºmalarýmýz için yeterli nesneye sahiptir. Tüm bu çizimler gerektiðinde grup yapýlýp sembol olarak ta kullanýlabilirler. ªekil Temel ªekiller: Geometrik temel ºekillerin olduðu bölümdür. Herhangi bir komut yürütmek için kullanýlamazlar. Fakat animasyonlar uygulanabilir. Örneðin bir dikdörtgen parçaya filling uygulanabilir ve böylece dolum efekti yapýlabilir Butonlar-Lambalar-Anahtarlar: Bu bölümde sahada kullandýðýmýz türde buton, lamba ve anahtar bulabiliriz. Buradaki nesneleri görevlendirebiliriz. Örneðin Push-buton seçilerek bir motoru çalýºtýrabiliriz Göstergeler: Grafiksel olarak kontrol elemanlarýný bulabiliriz. Örneðin bir basýnç göstergesi oluºturabiliriz Geliºmiº ªekiller: Çok çeºitli fonksiyonlarý içeren, görsel otomasyonun vazgeçilmez öðelerini bulabiliriz. Alarmlar, grafiksel raporlama,... MOVICON X -30-

31 3.5. Sembol Kütüphanesi: ªekil-33 Movicon geniº bir grafik kütüphanesine sahiptir Ýkonlar: ªekil-34 Yeni bir sembol kütüphanesi oluºturur. Sembol kütüphanesinin bulunduðu klasörü açar. Bir kütüphanede deðiºiklik yapýldýysa kayýt eder. MOVICON X -31-

32 Seçili kütüphaneyi siler. Arama butonu. Ekraný geniºletir. Animasyonlu olan sembolleri aktif eder. Dinamik özellikli sembollerin yapýsýný ekrana taºýr. Sembollerin görünümünü düzenler. Progea nýn web sitesinde sembol kütüphanesi ara. Yardým menüsünü çaðýrýr. MOVICON X -32-

33 4. KAYNAKLAR: ªekil-35 Kaynaklar Movicon projelerimizin temelidir. Projelerin sahip olduðu kaynaklar, proje yönetimi alanýnda gruplar halinde bulunurlar. Kaynak çeºitleri; - Menu - Accelerator - Script - Screen - Folder ªekil-36 Yukarýdaki bu beº kaynaktan her birini Add butonu ile oluºturabiliriz. Bu kaynaklar üzerinde her zaman deðiºiklik yapabiliriz. MOVICON X -33-

34 5. PROJE AYARLARI Her MovÝcon projesinin tüm fonksiyonlarý, ihtiyaca göre düzenlenip ayarlanabilir. Her yeni proje, standart temel fonksiyonlarý sahip olarak oluºur. Bu fonksiyonlarý ihtiyacýmýza göre yeniden düzenleyebiliriz. Sistemin ve projenin ayarlarý istenildiðinde programcý tarafýndan Property Windows alanýndan deðiºtirilebilir Proje Genel Ayarlarý: Projenin isminin bulunduðu satýra farenin sað tuºu ile týkladýðýmýzda, onunla ilgili resimdeki özellikler penceresi aktif olur. Crypted Project Movicon standart olarak projeyi XML formatýnda da kayýt eder. Bu sayede programcý XML yapýsýný kullanarak ta deðiºiklikler yapabilir. Bunu basitçe bir notepad ile yapabilir. Yani projemizi notepad iºle açýp düzenleyebiliriz. Ancak bu kutu iºaretli olursa movicon XML dosyalarýný ºifreler ve ulaºýlmasýný engeller. Böylece sadece movicon tarafýndan açýlabilir. Güvenlik için gerekli olduðunda kullanabiliriz. Crypted Project Resources Burada ise projenin kaynaklarý (script, sayfalar) XML formatýnda açýlýp kullanýlabilir. Ancak bu kutu iºaretli ise sadece movicon da iºlem yapýlabilecektir. ªekil-37 Unicode Project Bu kutu iºaretlendiðinde tüm proje UNI-16 kodunda kayýt edilecektir. Zipped Project Proje sýkýºtýrýlmýº formatta kayýt edilir. Projenin sýkýºtýrýlmasý yada açýlmasýný movicon otomatik olarak yapar ve programcýya sunar Proje Platform Ayarlarý: Win2k/WinXP - Win2k/WinXP Client Movicon un çalýºabileceði windows sistemleri. WinCE - Client WinCE Windows CE platformlarý. J2SE Client Windows, Linux gibi J2SE Client (Java to Standard Edition) uygulamasýnýn çalýºtýðý platformlar. MOVICON X -34-

35 J2ME Client Java uyumlu telefonlar gibi J2ME Client (Java to Machine Edition) uygulamasýnýn çalýºtýðý platformlar. Default Screen Width Windows da sayfalarýn piksel olarak geniºlik deðeridir. Default Screen Height Windows da sayfalarýn piksel olarak yükseklik deðeridir. Default Screen Color Çalýºma sayfalarýnýn arka plandaki rengini belirler Proje Yürütme Ayarlarý: ªekil-39 Enable Statistics Proje hakkýnda istatiksel bilgilerin edinmesini saðlar. Enable Admin Alerts Admin Alert dediðimiz mesajlarý PC ye gönderir. Admin Alerts Server Admin Alert mesajlar burada toplanýr. Startup Screen Proje ilk çalýºtýrýldýðýndaki açýlýº sayfasý. MOVICON X -35-

36 Startup Script Eðer proje çalýºtýrýldýðýnda yazdýðýmýz bir script in baºlamasý isteniyorsa, buradan seçilebilir. Shutdown Script Eðer proje kapatýlýrken yazdýðýmýz bir script in baºlamasý isteniyorsa, buradan seçilebilir. Startup Commands Komut listesinden seçebileceðimiz bir komutu proje baºlangýcýnda aktif edebiliriz. Shutdown Commands Komut listesinden seçebileceðimiz bir komutu proje kapatýlýrken aktif edebiliriz. Start Full Screen Projenin tam ekran çalýºmasýný ve ekrana adapte olmasýný istiyorsak bu ikonu iºaretlemeliyiz. ݺaretlemezsek önceden belirlediðimiz çözünürlükte çalýºacaktýr. Show Status Bar Runtime çalýºma sýrasýnda Movicon durum çubuðunu aktif eder. Show Trace Bar Runtime çalýºma sýrasýnda Movicon Trace çubuðunu aktif eder. Hide Desktop Masaüstü simgelerini gizler. Hide Start Button Windows Baºlat butonunu gizler. Hide Task Bar Windows araç çubuðunu gizler. Hide System Clock Windows sistem saatini gizler. Disable Task Switching Keys Windows tuºlarýný (Alt+Tab, windows gibi) engeller. Disable Task Manager Windows araç yöneticisini gizler ve Ctrl+Alt+Del kýsayolunu engeller. MOVICON X -36-

37 5.4. Veri Kaydý Ayarlarý: Movicon, sahip olduðu geçmiºe dönük veri kayýtlarýný alýrken, tamamiyle konfigüre edilebilecek bir yapý sunar. Sahadan gelen yada programda oluºan tüm sistem olaylarýnýnýn, alarmlarýn ve mesajlarýn otomatik olarak kaydýný tutar. Buradaki veri kaydý iºlemleri proje ayarlarý kýsmýndan düzenlenebilir ve deðiºtirilebilir. Araçlar; Recycle DB Connection Send Admin.Alerts Max. Error Number Max. Transactions Max. Cache Size Max. VarChar Precision ODBC DSN ODBC DSN User Time Column Local Time Column MSec Column User Column Event Type Column Num. Event Type Column Desc. Column Sub Event Column Comment Column Duration Column Alarms Table Drivers Table System Table ODBC ayarlarýnda bahsedilecektir. Tablodaki bu sütunlara isim vermemizi saðlarlar. Alarm Max.Age Alarmlarýn saklanacaðý maksimum gün süresini gösterir. Örneðin 6 ay. Driver Max.Age Projemizde haberleºtiðimiz cihazlardan gelen mesajlarýn saklanacaðý süreyi gösterir. System Max.Age Sistem mesajlarýn saklanacaðý süreyi gösterir. Create DB Table Tabloda deðiºiklikleri yaptýktan sonra aktif eder. MOVICON X -37-

38 6. ALT (Child) PROGRAM AYARLARI Herhangi bir tanýmlý alt projenin çalýºma ºeklini ayarlarýndan oluºturabiliriz. ªekil-40 Alt programý modifiye etmek için, Proje Yönetimi alanýndaki 'Child Project List' grubundan projemizi seçmeliyiz. Ayarlarýn açýklamalarý; Startable Projenin aktif olmasý için bu ikonun iºaretli olmasý gerekir. Auto Startup Ana proje çalýºtýrýldýðýnda alt projede otomatik olarak çalýºýr. Aksi takdirde startable kýsmý iºaretli olmalýdýr. Network Server Alt projenin güncelleneceði network projenin isminin seçileceði kýsýmdýr. Child Project Name Alt program ismini oluºturduðumuz kýsýmdýr. MOVICON X -38-

39 7. GRAFÝK ÇALIªMA ALANI 7.1. Ekran Oluºturma, Düzenleme: Ekranlar, grafik çalýºma alanýnýn temel elemanýdýr. ªekil-41 Kaynaklardan Add screen butonu ile bir ekran (sayfa) oluºturduðumuzda, bu sayfa otomatik olarak açýlýr. Sayfalar tüm grafiksel iºlemlerin yapýldýðý (çizimler, animasyonlar, alarm sayfalarý, reçete...) alanlardýr Sayfa Özellikleri: a. Genel Özellikler: Sayfanýn piksel olarak boyutlarýnýn oluºturulduðu ayarlardýr. ªekil-42 MOVICON X -39-

40 b. Stil Özellikleri: Not Destroyable Çok iºlem gerçekleºtirilen ve aðýr olan sayfalarýn açýlmasý biraz uzun sürebilmektedir. Bu durum Bilgisayarýn hafýza yeterliliðine göre deðiºiklik gösterir. Ancak bir kere açtýðýmýz bir sayfa eðer hafýzaya alýnýr ise tekrar açtýðýmýzda çok daha hýzlý açýlacaktýr. Yani iºlemi bir bakýma hýzlandýrmýº oluruz. ݺte bu kutuyu iºaretlersek o sayfanýn geçici hafýzaya alýnmasýný saðlarýz. Fit in Window Otomatik olarak windows un ekran büyüklüðüne adapte olunur. Enable Scrollbars Çizimlerimiz sayfa boyutundan büyük olduðunda yukarý aºaðý gibi oklarý aktif eder. Show On MDI Tab Proje oluºturma esnasýnda sayfalardaki MDI dediðimiz üst çubuðun Runtime çalýºmada da görünmesini saðlar. Show Synapsis Synapsis nesneleri oluºturulmuº ise sayfada gösterir. Spawn Thread Execution c. Arka Plan Özellikleri: Sayfanýn zemin rengi ile ilgili ayarlardýr. Back Color Arka plan rengini buradan seçebiliriz. Gradient Bu özellikle ile ekrana gölgelendirme efekti uygulayabiliriz. Gradient Color Gölge yapacaðýmýz rengi buradan seçebiliriz. Image Arka planý BMP, JPG, GIF, WMF formatlarýnda ki bir resimle oluºturmamýzý saðlar. Tile Image Arka plan için seçtiðimiz resmi sayfaya sýðýdýrýr. d. Sayfa Yürütme Özellikleri: Sayfanýn geliºmiº özelliklerine eriºimi saðlar. Global Container Yaptýðýmýz alt programlarýn sayfalarýný DOM formatýna (XML) çevirir. Layer Variable Eðer sayfadaki nesnelerimizin bir deðiºkene baðlý olarak aktif olmasýný (görünür) istiyorsak, bu sayfaya bir layer deðiºkeni seçmeliyiz. Her sayfada en fazla 32 layer olabilir. Bu da deðiºkenimizin 32 bit yani double word olmasýný gerektirir. Nesneler ise özellikler penceresindeki visibility kýsmýndan layer aktif edilmeli ve layer numarasý verilmelidir. MOVICON X -40-

41 Execute Synapse Sayfadaki synapsis lojik uygulamalarýný çalýºtýrýr. Synapsis Cyclic Execution Sayfa aktif olduktan sonra synapsis uygulamalarýnýn bir çevrim ºeklinde aktif eder Sayfaya Script Ýliºtirmek: ªekil-43 Seçtiðimiz bir sayfaya script programý yazýp iliºtirebiliriz. ªekil-44 MOVICON X -41-

42 7.4. MENÜLER Movicon Menüleri, oluºturulan projede Operatör-Makine arabirimini kolaylaºtýrmak için yapýlmýºtýr. Bu menüler sayesinde proje içinde kontrolü saðlayan komutlar ayarlanabilir. ªekil-45 Aºaðýdaki ºekilde Pop-up Sub menü örneði gösterilmektedir. ªekil Menü Ekleme: Projeye bir menü eklenmesi için, Project Explorer penceresinde Resource grubu üzerinde sað tuºa týklanarak gelen menüde Add a new menu seçilir. Gelen menü komutu üzerinde tekrar Mouse un sað tuºuna týklandýðýnda sýrasýyla aºaðýdaki komutlar çýkar; New Menu Item: Bu komutla menüye eklenecek menü parçalarý oluºturulur. New Pop-up Item: Bu komutla Sub-menü grubu oluºturulur. New Seperator Item: Bu komutla yukarýda oluºturulan menüler arasýnda ayýraç görevini yapan parça eklenir. MOVICON X -42-

43 Change Menu Item Order...: Bu komutla oluºturulan komutlarýn sýrasý deðiºtirilebilir. Test Menus: Bu komutla oluºturulan menülerin ekranda nasýl görüneceði önceden gözlenebilir. ªekil Menu Genel Özellikleri: Menu genel özellikleri, Menü ismi ve Runtime da menünün ekranýn ne tarafýnda olacaðý belirtilir. X ve Y koordinatlarýna -1 deðeri yazýlýrsa, menü ekranýn herhangi bir köºesinde görünür. Bu koordinatlara sýfýrdan büyük deðer verildiðinde, menü ekranýn bu verilen koordinatýnda görünür. ªekil-48 MOVICON X -43-

44 7.5. HIZLI TUªLAR (ACCELERATORS) Movicon Hýzlý Tuºlarý, komutlarýn PC Klavyesi ile kontrol edilmesine olanak saðlar. Tuºlarýn her biri atanmýº olduðu ekranýn aktif olmasý durumunda çalýºýr Hýzlý Tuºlarý Eklemek: Projeye Hýzlý Tuº eklenmesi için, Project Explorer penceresinde Resource grubu üzerinde sað tuºa týklanarak gelen menüde Add a new Accelerator seçilir Hýzlý Tuº Genel Özellikleri: Hýzlý Tuº Genel Özelliklerinde, atandýðý Ekranýn açýk olmasý süresince Hýzlý tuºun aktif olmasý ayarlanýr. Name alanýnda tuº takýmý hangi ekranda çalýºacaksa o ekranýn ismi yazýlýr. Hýzlý Tuº u aktif hale getirmek için Name kýsmýna mutlaka ekran ismi yazýlmalýdýr Hýzlý Tuº Komut Genel Özellikleri: ªekil-49 Bu bölümde, Hýzlý Tuºun klavyede hangi tuº olacaðý belirlenir. ªekil-50 MOVICON X -44-

45 Accelerator alanýna týklandýðýnda aºaðýdaki dialog kutusu gelir. ªekil-51 Bu durumda baðlanacak tuºa klavye üzerinde týklanýr Hýzlý Tuº Komutu Uygulama (Execution) Özellikleri: Bu özellik bölümünde, Hýzlý Tuºa bir komut ekleme ve bu tuºu bir deðiºkene baðlama iºlemleri yapýlýr. ªekil-52 MOVICON X -45-

46 8. GRAFÝK ARAYÜZ Tüm grafik çizim nesneleri ve donanýmlar Toolbox dediðimiz araçlar penceresindedir. Dört baºlýk altýnda sýralanmýºlardýr: 1- Temel ªekiller 2- Butonlar-Lambalar-Anahtarlar 3- Göstergeler 4- Geliºmiº araçlar 8.1. Temel ªekiller: Çizgi nesnesini aktif eder. Dikdörtgen çizer. Oval dikdörtgen çizer. Elips çizer. Poligon çizer. Sürekli çizgi nesnesini aktif eder. Sürekli ve açýsal çizgi nesnesini aktif eder. Açý çizer. Yarým daire açý çizer. Dilimler çizer. ªekil-53 Yazý alaný oluºturur. Kare çizer. Daire çizer Tüm bu ºekiller ile animasyonlar yapýlabilmekte ve renk, font ayarlarý deðiºtirilebilmektedir Butonlar-Lambalar-Anahtarlar: -Checkbox, Radiobutton: Buton görevi görür, iliºkilendirildiði deðiºkenin içeriðini deðiºtirirler. -Push Buttons, 3D Buttons, Renkli Butonlar, Emergency, Switch, Selector: Buton olarak kullanýlýrlar, bir komut verilebilir yada direkt bir deðiºkene baðlanýlabilirler. -Hot Region: Bir komuta baðlanabilen butondur. Diðerlerinden farklý olarak görünmezler. -Yellow, Blue, Green, Red Light: Lamba görevi görürler. Ayrýca özellikler penceresindeki style kýsmýndan buton özelliði de eklenebilir. ªekil-54 MOVICON X -46-

47 Butonlarýn Özelliklerinin Ýncelenmesi: Çalýºma sayfasýna bir buton eklendiðinde properties (özellikler) penceresi aktif olur. Sýrasýyla: -Commands: Komut listesini açar ve buradan bir çok komutu yönetmenizi saðlar. Örneðin screen komutlarýndan open screen komutunu seçip projemizdeki bir sayfaya eriºimi saðlayabiliriz. -Checked: Bu kutu iºaretlendiðinde commands kýsmý pasif olur ve checked variable kýsmý aktif olýur. Böylece butonumuzu bir deðiºkene baðlayabiliriz. -Impulsive: Eðer aktif olur ise impulsive time kýsmýndaki süreyi dikkate alýr. ªekil-55 -Impulsive time: Butona basýlý kalma süresidir. Bu süre sonunda deðiºken set olur. -Shorcut: Butonlara klavye kýsayolu atayabildiðimiz kýsýmdýr. -Show Shortcut: Bu kýsayollarýn buton üzerinde görülmesini istiyorsak kullanýrýz. MOVICON X -47-

48 8.3. Göstergeler: Analog deðiºkenlerin durumlarýný ekrana taºýyan nesnelerdir Slider: Üzerinde minimum ve maksimum deðerlerinin olduðu ve bu deðerleri deðiºtirebildiðimiz nesnedir. Dikey ve yatay olarak kullanýlabilir, çeºitli veri aralýklarýnda renklendirme yaparak alarm yada uyarý noktalarý oluºturulabilir. Özellikler penceresinden renk ve ölçeklendirme detaylarýna ulaºýlabilir Metreler: Buton özelliði taºýmayan, iliºkilendirildiði deðiºkenin deðerine göre çalýºan göstergelerdir Bargraph: Slider ile ayný özelliklere sahiptir, farklý olarak iliºkilendirildiði deðiºkenin içeriðini deðiºtiremez. Sadece izleme amaçlýdýr. ªekil Gauge: Resimdeki gibi dairesel yada dikey ºeklinde kullanýlabilen nesnelerdir. Baðlandýklarý deðiºkenin deðerini analog olarak deðiºtirir ve çeºitli uyarý kademeleri sunar. ªekil-57 MOVICON X -48-

49 Gauge özellikler penceresi; gauge (slider, metreler, bargraph) nesnesi farenin sol tuºu ile seçildiðinde, özellikler penceresi aktif olur. Burada sýrasýyla, Gauge-slider variable: Hedef deðiºken bu kýsýmda seçilir. Gauge-slider Min. variable: En alt deðer olarak rakam girebildiðimiz gibi bir deðiºkene de baðlayabiliriz. Gauge-slider Max. variable: En üst deðer olarak rakam girebildiðimiz gibi bir deðiºkene de baðlayabiliriz. Style properties: Tüm renklendirme ve uyarý bölgelerinin belirlendiði kýsýmdýr. Scala setting: Alt limit, üst limit, bir göstergenin (dairesel yada dikey) bölümlendirilmesi gibi ayarlarýn ulaºýldýðý kýsýmdýr Geliºmiº ªekiller: Connector-Pipe: Synapsis kýsmýnda anlatýlacaktýr. ªekil Chart: Movicon, deðiºkenleri iki ve üç boyutlu olarak birden fazla grafik düzleme taºýyabilen güçlü bir arayüze sahiptir. Basit ve kolay bir yol izleyerek yapýlabilmektedir Trend: Ýleriki bölümlerde bahsedilecek. ªekil-59 MOVICON X -49-

Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12)

Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12) BÖLÜM 2 Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12) 1. Giriþ: EWB yazýlýmýnýn 5.12 sürümü 4.0 sürümünden daha üstün özelliklere sahiptir. Þekil 1: EWB 5.12'nin kýsa yol simgesi Þekil 2: EWB 5.12'nin baþlangýç

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM II

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM II 0 BÖLÜM 1 ORCAD PROGRAMINA GİRİŞ: OR-CAD programını başlatmak için Başlat menüsünden programlara gelinir. Programların içerisinde ORCAD Release 9 ve bunun içerisinden de ORCAD Capture seçilir. Karşımıza

Detaylı

MICROSOFT WORD 2002. Şekil 1

MICROSOFT WORD 2002. Şekil 1 MICROSOFT WORD 2002 Microsoft Word 2002, bir kelime işlem programı olup, Microsoft Office XP bileşenidir. Word 2002 programı kullanılarak, mektup, rapor, kitap gibi belgeler hazırlanabilir. Bu belgelere

Detaylı

BX 6 ARAÇ KANTARI YAZILIMI KULLANIM EL KÝTABI

BX 6 ARAÇ KANTARI YAZILIMI KULLANIM EL KÝTABI BX 6 ARAÇ KANTARI YAZILIMI KULLANIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER : Konu : Sayfa 1. Ana Menü 3 2. 1. Tartým 3 3. 2. Tartým 6 4. Sabit Daralý Tartým 7 5. Raporlar 8 6. Son Tartým Fiº Tekrarý 10 7. Diðer ݺlemler

Detaylı

CRYSTAL REPORT EĞĠTĠM DÖKÜMANLARI

CRYSTAL REPORT EĞĠTĠM DÖKÜMANLARI CRYSTAL REPORT EĞĠTĠM DÖKÜMANLARI Create a new Crystal report Document: Yeni bir Crystal Report dökümanı oluşturmak için aşağıdaki optionlardan biri seçilir a) Using the report expert: Crystal Reportun

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ Real-Time Kayýt Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Hýzlý Kurulum / Kolay Yedekleme Geliþmiþ Fonksiyonlarý Üstün Yazýlým Özellikleri Günliðiniz

Detaylı

2. SCADA PROGRAMI. TEOS' un size sunduğu bir çok hizmet içerisinde en önemlilerini şöyle sıralayabiliriz:

2. SCADA PROGRAMI. TEOS' un size sunduğu bir çok hizmet içerisinde en önemlilerini şöyle sıralayabiliriz: 2. SCADA PROGRAMI Bu bölümde ülkemizde sıklıkla kullanılmaya başlayan, ülkemiz mühendislerince geliştirilmiş bir scada yazılım programı olan TEOS SCADA programı hakkında bilgiler vereceğiz. TEOS SCADA

Detaylı

AEGEE-Eskişehir Online Web Yönetim Paneli ( WEBBY ) Yardım Dökümanı

AEGEE-Eskişehir Online Web Yönetim Paneli ( WEBBY ) Yardım Dökümanı AEGEE-Eskişehir Online Web Yönetim Paneli ( WEBBY ) Yardım Dökümanı Emre GÜLCAN IT Responsible & Web Admin AEGEE-Eskişehir emregulcan@gmail.com e_gulcan@hotmail.com 0535 729 55 20 1 1. YÖNETİM PANELİNE

Detaylı

IPACK LADDER. Arayüz Dökümantasyonu

IPACK LADDER. Arayüz Dökümantasyonu IPACK LADDER Arayüz Dökümantasyonu I. Giriş Bu dökümantasyon IPack Ladder yazılımının arayüz kullanımını, kullanılan model ile ilişkilerini ve işlevsel açıklamaları kapsamak üzere hazırlanmıştır. II. Dökümantasyon

Detaylı

Flash ile Etkileşimli Öğretim Materyali Hazırlama Semineri

Flash ile Etkileşimli Öğretim Materyali Hazırlama Semineri Öğretim Teknolojileri Destek Ofisi Instructional Technologies Support Office Flash ile Etkileşimli Öğretim Materyali Hazırlama Semineri Semboller, Ses Ekleme, Video Ekleme Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Detaylı

ESM-EZM VIEWER. ESM-EZM Viewer özellikleri

ESM-EZM VIEWER. ESM-EZM Viewer özellikleri ESM-EZM VIEWER ESM-EZM Viewer veri toplama yazýlýmý; proses deðerlerinin kaydedilmesi,text-excel formatýnda çýktý alýnmasý ve uzaktan cihaz parametrelerine eriþim ihtiyacý duyulan endüstrideki bir çok

Detaylı

MICROSOFT WORD Şekil 1

MICROSOFT WORD Şekil 1 MICROSOFT WORD 2000 Microsoft Word, bir kelime işlem programı olup, çok gelişmiş bir Windows altı programdır. Word programı kullanılarak; mektup, rapor, kitap gibi belgeler hazırlanabilir. Bu belgelere

Detaylı

EKOM WEB DESIGNER PROGRMI KULLANMA KILAVUZ. 1 - Web Sayfası Tasarımı Oluşturma / Var Olan Tasarımı Açma:

EKOM WEB DESIGNER PROGRMI KULLANMA KILAVUZ. 1 - Web Sayfası Tasarımı Oluşturma / Var Olan Tasarımı Açma: EKOM WEB DESIGNER PROGRMI KULLANMA KILAVUZ 1 Web Sayfası Tasarımı Oluşturma / Var Olan Tasarımı Açma 2 Web Sayfasına Yeni Element Ekleme Ve Özelliklerini Belirleme Değişiklik Yapma 3 Web Sayfası Tasarımını

Detaylı

FRONT PAGE EĞİTİM NOTLARI BAŞLANGIÇ. 1- Open araç çubuğu düğmesinin yanındaki aşağı oku tıklayarak, web seçeneğini işaretleyin

FRONT PAGE EĞİTİM NOTLARI BAŞLANGIÇ. 1- Open araç çubuğu düğmesinin yanındaki aşağı oku tıklayarak, web seçeneğini işaretleyin FRONT PAGE EĞİTİM NOTLARI BAŞLANGIÇ 1- Open araç çubuğu düğmesinin yanındaki aşağı oku tıklayarak, web seçeneğini işaretleyin 2- Açılan sayfadan, oluşturulmak istenen sitenin içeriğine göre hazır şablon

Detaylı

MICROSOFT OFFICE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI

MICROSOFT OFFICE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI MICROSOFT OFFICE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI 1-) Word 2010 nedir? A-) Hesap Programıdır B-) Tablo - Grafik Programıdır C-) Kelime İşlem Programıdır D-) İşletim Sistemidir 2-) Microsoft Word 2007 programında

Detaylı

DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ TEKNOLOJÝ / KALÝTE / PERFORMANS BLW-406NTC-S 6 Kanal Video, 4 Kanal Ses Giriþi Real-Time ve Hýzý (400 fps) Her bir kamera için farklý ayarlanabilir kayýt hýzý,

Detaylı

Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezi. Web Yönetimi Birimi. Drupal Kullanım Kılavuzu

Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezi. Web Yönetimi Birimi. Drupal Kullanım Kılavuzu Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezi Web Yönetimi Birimi Drupal Kullanım Kılavuzu KONULAR 1. Kullanıcı Girişi Yapma 2. Ana Menüyü Düzenleme 3. Site Logosunu Düzenleme 4. Yeni Sayfa Ekleme / Düzenleme

Detaylı

GÖRSEL EKRAN TASARIMI (VISUALIZATIONS)

GÖRSEL EKRAN TASARIMI (VISUALIZATIONS) GÖRSEL EKRAN TASARIMI (VISUALIZATIONS) Visualizations sekmesi, PLC programlarına görsel arayüz tasarlamak için kullanılır. Ancak dokunmatik (touch) panellerin çoğu bu görsel arayüzü desteklememektedirler.

Detaylı

MICROSOFT WORD 2002. Şekil 1 TABLO HAZIRLAMA : Word 2002/II TAB AYARLARI :

MICROSOFT WORD 2002. Şekil 1 TABLO HAZIRLAMA : Word 2002/II TAB AYARLARI : MICROSOFT WORD 2002 TAB AYARLARI : Yazımı belli bir sütundan başlatmak için kullanılır. Tab (durak) ayarı yapıldıktan sonra her Tab tuşuna basıldığında eklenti noktası yerleştirilen tab ayarlarına gelir.

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ M5000 / M1000 / S2000 SERÝSÝ Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Güçlü Að Baðlantýsý / Kolay Kullaným Güvenliðiniz için biraraya gelen mükemmel

Detaylı

MICROSOFT WORD Word 2000/II TAB AYARLARI :

MICROSOFT WORD Word 2000/II TAB AYARLARI : MICROSOFT WORD 2000 TAB AYARLARI : Yazımı belli bir sütundan başlatmak için kullanılır. Tab (durak) ayarı yapıldıktan sonra her Tab tuşuna basıldığında eklenti noktası yerleştirilen tab ayarlarına gelir.

Detaylı

SPSS (Statistical Package for Social Sciences)

SPSS (Statistical Package for Social Sciences) SPSS (Statistical Package for Social Sciences) SPSS Data Editor: Microsoft Excel formatına benzer satır ve sütunlardan oluşan çalışma sayfası (*sav) Data Editör iki arayüzden oluşur. 1. Data View 2. Variable

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz OMRON NS http://tr.yourpdfguides.com/dref/2889591

Kullanım kılavuzunuz OMRON NS http://tr.yourpdfguides.com/dref/2889591 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya OMRON NS için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki OMRON NS tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb)

Detaylı

FLASH ile Kayan Menüler

FLASH ile Kayan Menüler FLASH ile Kayan Menüler Eðer sayfanýza koyacaðýnýz linklerin sayýsý az ise, deðiºik efektler kullanýlabilir. En çok tercih edilen menülerden birisi de, kayan menülerdir. Projemiz, menülerin yeraldýðý fotoðraflarý,

Detaylı

TRAKYA BİRLİK WEBSİTE YÖNETİM PANELİ. Kullanıcı Dokümantasyonu

TRAKYA BİRLİK WEBSİTE YÖNETİM PANELİ. Kullanıcı Dokümantasyonu TRAKYA BİRLİK WEBSİTE YÖNETİM PANELİ Kullanıcı Dokümantasyonu B&M MUHSINOGLU BILISIM HIZMETLERI A.S. 4/21/2014 Içindekiler DOKÜMAN İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER... 3 DOKÜMAN KAPSAMI... 4 YÖNETİM PANELİ ÜZERİNDEN

Detaylı

VİSUAL BASİC MENÜLERİ

VİSUAL BASİC MENÜLERİ VİSUAL BASİC MENÜLERİ File Menüsü New Project : Yeni bir projeye başlamayı sağlar Open Project : Daha önce kaydedilmiş projeyi açar. Add Project : Mevcut projeye yeni proje ekler. Remove Project : projeyi

Detaylı

BİLGİSAYAR UYGULAMALARI BÖLÜM 2

BİLGİSAYAR UYGULAMALARI BÖLÜM 2 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI BÖLÜM 2 Microsoft Word, bir kelime işlem programı olup, gelişmiş bir Windows altı programdır. Word programı kullanılarak; mektup, rapor, kitap gibi belgeler hazırlanabilir. Bu belgelere

Detaylı

BUSINESS SOURCE PREMIER

BUSINESS SOURCE PREMIER BUSINESS SOURCE PREMIER ELEKTRONÝK TELÝF HAKLARI http://bll.epnet.com/html/terms.html KAPSAM Business Source Premier veritabaný iþletme, ekonomi, finans, muhasebe, maliye, uluslararasý iliþkiler ve ilgili

Detaylı

Ekle Menüsü İşlevleri ÜNİTE 10. Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Ekle Menüsü Tablolar Resimler ve Çizimler Bağlantılar Metin ve Simgeler Media Flash

Ekle Menüsü İşlevleri ÜNİTE 10. Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Ekle Menüsü Tablolar Resimler ve Çizimler Bağlantılar Metin ve Simgeler Media Flash Ekle Menüsü İşlevleri ÜNİTE 10 Ekle Menüsü Tablolar Resimler ve Çizimler Bağlantılar Metin ve Simgeler Media Flash Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Microsoft Powerpoint temel işlemleri hakkında bilgiler verildikten

Detaylı

SQL 2005 SQL STUDIO MANAGER ACP YAZILIMI KURULUM KILAVUZU

SQL 2005 SQL STUDIO MANAGER ACP YAZILIMI KURULUM KILAVUZU SQL 2005 SQL STUDIO MANAGER ACP YAZILIMI KURULUM KILAVUZU Sayfa 1 / 18 KURULUMA BAŞLANMADAN ÖNCE YAPILMASI GEREKENLER : Sistem Özelliklerinden işletim sisteminin 32-bit mi yoksa 64-bit mi olduğu kontrol

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

C# Programlama. Visual Studio 2010 Arayüzü. Prof. Dr. Ümit KOCABIÇAK SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

C# Programlama. Visual Studio 2010 Arayüzü. Prof. Dr. Ümit KOCABIÇAK SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ C# Programlama Visual Studio 2010 Arayüzü Prof. Dr. Ümit KOCABIÇAK Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun

Detaylı

olarak çalýºmasýdýr. AC sinyal altýnda transistörler özellikle çalýºacaklarý frekansa göre de farklýlýklar göstermektedir.

olarak çalýºmasýdýr. AC sinyal altýnda transistörler özellikle çalýºacaklarý frekansa göre de farklýlýklar göstermektedir. Transistorlu Yükselteçler Elektronik Transistorlu AC yükselteçler iki gurupta incelenir. Birincisi; transistorlu devreye uygulanan sinyal çok küçükse örneðin 1mV, 0.01mV gibi ise (örneðin, ses frekans

Detaylı

Adres Satýrýndan Bilgi Almak

Adres Satýrýndan Bilgi Almak Web programcýlýðýnda asýl olan konu form iºlemleridir. Formlar, ziyaretçiden bizim istediðimiz bilgileri ve ziyaretçinin sunacaðý bilgileri iºleyip gerekli yerlere ulaºtýrmak için hazýrlanmýº HTML kalýplarýdýr.

Detaylı

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI KULLANMA KILAVUZU (v-1.0) UIC-20 sistek 1 2 UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI Sistek Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. Ývedik OSB. 1354.Cad (eski 21.Cad.) No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel: (312)394

Detaylı

SAÜ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ORTAK BİLGİSAYAR DERSLERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ WİNDOWS 7 BÖLÜM SORULARI

SAÜ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ORTAK BİLGİSAYAR DERSLERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ WİNDOWS 7 BÖLÜM SORULARI SAÜ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ORTAK BİLGİSAYAR DERSLERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ WİNDOWS 7 BÖLÜM SORULARI 1.Windows 7 Temelleri 1.2. Masaüstü 1. Windows 7 de dosyaların hangi programla açılacağını

Detaylı

MİKROSAY YAZILIM VE BİLGİSAYAR SAN. TİC. A.Ş.

MİKROSAY YAZILIM VE BİLGİSAYAR SAN. TİC. A.Ş. TEOS IO SERVER SIMATIC NET OPC SERVER S7 300 PLC ve MPI haberleşme için CP5611 kartı kullanılmaktadır. Bu kart aracılığı ile S7 300 PLC ye bağlanmak için SIMATIC NET OPC Server yazılımı kullanılmaktadır.

Detaylı

Açılan programın pencere görünümü aşağıdaki gibidir. 2. Araç Çubuğundan kaydet düğmesi ile

Açılan programın pencere görünümü aşağıdaki gibidir. 2. Araç Çubuğundan kaydet düğmesi ile POWERPOINT PROGRAMI Powerpoint bir sunu hazırlama programıdır. Belirli bir konu hakkında bilgi vermek için, derslerle ilgili bir etkinlik hazırlamak için, dinleyicilere görsel ortamda sunum yapmak için

Detaylı

Command: zoom [All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window] : a

Command: zoom [All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window] <real time>: a AUTOCAD: ZOOM Menü : VIEW ZOOM Komut: zoom Komut Kısaltma: Z Command: zoom [All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window] : a All: Çizim limitleri içindeki çizimi ekrana sığdıracak şekilde

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI İşletim Sisteminde Yapılan Uygulamalar Bir Bilgisayarda Hangi İşletim Sistemi Yüklü Olduğunu

Detaylı

Aracı Kurumlar İçin EX-API İzleme ve Raporlama Uygulaması APIMON for IT MATRİKS Bilgi Dağıtım Hizmetleri

Aracı Kurumlar İçin EX-API İzleme ve Raporlama Uygulaması APIMON for IT MATRİKS Bilgi Dağıtım Hizmetleri Aracı Kurumlar İçin EX-API İzleme ve Raporlama Uygulaması APIMON for IT APIMON for IT Nedir? APIMon-IT; aracı kurum yetkililerinin, EXAPI, VOBAPI gibi emir iletim kanallarını gerçek zamanlı olarak takip

Detaylı

7. BELGEYE RESİM EKLEME, YAZIM ve ÇİZİM ÖZELLİKLERİ

7. BELGEYE RESİM EKLEME, YAZIM ve ÇİZİM ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 7 7. BELGEYE RESİM EKLEME, YAZIM ve ÇİZİM ÖZELLİKLERİ 7.1. Belgeye Resim Eklemek Word programı; belgelere kendi içindeki resim galerisinde bulunan resimleri veya başka programlarda düzenlenmiş resimleri

Detaylı

Security Configuration Wizard ile güvenliği artırmak

Security Configuration Wizard ile güvenliği artırmak Security Configuration Wizard ile güvenliği artırmak Bu makalede sizlere Security Configuration Wizard kullanımını, bu tool sunucunun nasıl daha güvenli hale getirildiğini ve bu tool ile hazırlanan xml

Detaylı

www.elektrikogretmenleri.com

www.elektrikogretmenleri.com FIREWORKS (MENU OLUŞ TURMA) 1 Önce Başlat menüsü Programlar Adobe Web Premium CS3 Adobe Fireworks CS3 kısayol simgesi ile Fireworks programı açılır. 2 Fireworks programı açıldığında Karşımıza gelen Yeni

Detaylı

CAPTURE Capture kısmını açtığımızda karşımıza Capture session frame gelir (Şekil 4.1.).

CAPTURE Capture kısmını açtığımızda karşımıza Capture session frame gelir (Şekil 4.1.). BÖLÜM 4 CAPTURE Capture kısmını açtığımızda karşımıza Capture session frame gelir (Şekil 4.1.). Şekil 4.1 Capture Ortamı Genel Yüzeyi Bütün şematik dizayn ve işlemler bu pencerede (capture window) yapılacaktır.

Detaylı

Metin Tabanlı İçerik Oluşturma Araçları

Metin Tabanlı İçerik Oluşturma Araçları Metin Tabanlı İçerik Oluşturma Araçları Microsoft Office Word Kelime işlemci, görsel nesnelerin veya çizimlerin resim ya da arka plan olarak kullanıldığı metinler oluşturabilen, harita ve tablo gibi şekiller

Detaylı

Adım Adım SPSS. 1- Data Girişi ve Düzenlemesi 2- Hızlı Menü. Y. Doç. Dr. İbrahim Turan Nisan 2011

Adım Adım SPSS. 1- Data Girişi ve Düzenlemesi 2- Hızlı Menü. Y. Doç. Dr. İbrahim Turan Nisan 2011 Adım Adım SPSS 1- Data Girişi ve Düzenlemesi 2- Hızlı Menü Y. Doç. Dr. İbrahim Turan Nisan 2011 File (Dosya) Menüsü Excel dosyalarını SPSS e aktarma Variable View (Değişken Görünümü 1- Name (İsim - Kod)

Detaylı

Bilgisayarım My Computer

Bilgisayarım My Computer My Computer Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 Bahar Yarıyılı 12-13 Mar. 2012 Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU Bilgisayarım (my computer) simgesine sağ tıklar ve özellikler (properties) seçeneğini seçeriz.

Detaylı

1- adresine girilir. Buradan Adobe Photoshope 5.0 programı bilgisayara indirilip, kurulur.

1-  adresine girilir. Buradan Adobe Photoshope 5.0 programı bilgisayara indirilip, kurulur. ANİMASYONLAR: Resim Oluşturma: 1- http://bilmuh.ege.edu.tr/~download adresine girilir. Buradan Adobe Photoshope 5.0 programı bilgisayara indirilip, kurulur. Masaüstüne indirilen photoshop programı çalıştırılır.

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ WEBMAIL KULLANIM KLAVUZU

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ WEBMAIL KULLANIM KLAVUZU ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ WEBMAIL KULLANIM KLAVUZU Üniversitemiz Webmail servisi yenilenmiş olup Roundcube webmail üzerinden servis vermeye başlamıştır. Daha önce kullanılan SquirrelMail servisi https://oldwebmail.cankaya.edu.tr/

Detaylı

Ecofont Yazılım Kullanıcı Rehberi

Ecofont Yazılım Kullanıcı Rehberi Ecofont Yazılım Kullanıcı Rehberi Ecofont Yazılım, baskılarınızı yaparken %50 ye, ve hatta resimsiz yazdırma seçeneğini kullandığınızda çok daha fazlasına varan tasarruf yapmanızı sağlar. Sadece tek bir

Detaylı

Kepware Veritabanı Ürünleri. Teknolojiye Genel Bir Bakış

Kepware Veritabanı Ürünleri. Teknolojiye Genel Bir Bakış Kepware Veritabanı Ürünleri Teknolojiye Genel Bir Bakış Gündem Veritabanı Client API teknolojisinin gözden geçirilmesi ODBC istemci sürücüsü- bir KEPServerEX Plug-In Haberleşme Sürücüsüdür. DataLogger-

Detaylı

Grafik Hazırlama Aracı

Grafik Hazırlama Aracı Grafik Hazırlama Aracı Ürün Grubu [X] Fusion@6 [X] Fusion@6 Standard [X] Entegre@6 Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Yeni Fonksiyon 4.0.4 Uygulama Netsis Grafik Hazırlama aracı ile programın raporlarından

Detaylı

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Baðlantý Adaptör Kablosu

Detaylı

Açılan penceren gerekli ayarlamalar yapılarak sayfa numaraları görüntülenir.

Açılan penceren gerekli ayarlamalar yapılarak sayfa numaraları görüntülenir. Sayfa numarası ekleme: Ekle menüsünden sayfa numaraları seçeneğine tıklandığında Açılan penceren gerekli ayarlamalar yapılarak sayfa numaraları görüntülenir. Tarih ve saat ekleme: Ekle menüsünden Tarih

Detaylı

LAYOUT ORTAMINDA ÇALIŞMA:

LAYOUT ORTAMINDA ÇALIŞMA: BÖLÜM 13 LAYOUT ORTAMINDA ÇALIŞMA: Daha önce projesini capture ortamında hazırlamış olduğumuz diyot devresini layout ortamında açalım. Karşımıza aşağıdaki şekil gelir(şekil 13.1.). Şekil 13.1. Diyot Devresi

Detaylı

Doç. Dr. İsmail Rakıp Karaş www.ismailkaras.com irkaras@gmail.com. Hazırlayan: İdris Kahraman

Doç. Dr. İsmail Rakıp Karaş www.ismailkaras.com irkaras@gmail.com. Hazırlayan: İdris Kahraman 7. Doç. Dr. İsmail Rakıp Karaş www.ismailkaras.com irkaras@gmail.com Hazırlayan: İdris Kahraman Dreamweaver Dreamweaver en iyi web editör yazılımlarından biridir. Biz tasarım modunda çalışırken,dreamweaver

Detaylı

INVT IVC1. -Kompakt Tip PLC. Marketing 2014 HM

INVT IVC1. -Kompakt Tip PLC. Marketing 2014 HM INVT IVC1 -Kompakt Tip PLC Marketing 2014 HM Özelikler IVC1 Özelikleri Genişleme 128 IO 7 modül genişleme Haberleşme Arayüzü 2 seri port: 1xRS232, 1xRS232/485 Temel komut işlem Hızı 0.3μs Pulse Girişi

Detaylı

1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý SPC7-2100 1 2 3 4 5 6 11 Static Pressure Controller 13 12 1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

MPC 9000 A F.01U.500.376. Ürün tanýmý / Kurulum kýlavuzu Panel kumandasý olan iþletim ve görüntü birimi

MPC 9000 A F.01U.500.376. Ürün tanýmý / Kurulum kýlavuzu Panel kumandasý olan iþletim ve görüntü birimi TR GB Ürün tanýmý / Kurulum kýlavuzu Panel kumandasý olan iþletim ve görüntü birimi Product description / Installation manual Operating and display unit with panel controller F.01U.500.376 HBC 0010 A CPH

Detaylı

MICROSOFT EXCEL 2002

MICROSOFT EXCEL 2002 MICROSOFT EXCEL 2002 Microsoft Excel, verileri hesaplama, yenileme, depolama, grafik hazırlama, sıralama, tablo gibi işlemlerin yapılabilmesini sağlayan bir hesap programıdır.excel dosyalarında verilerin

Detaylı

C-Serisi PLC İleri Seviye Eğitim

C-Serisi PLC İleri Seviye Eğitim C-Serisi PLC İleri Seviye Eğitim 1 PLC ye Giriş 2 PLC ye Giriş 3 PLC ye Giriş CJ1 I/O Modülleri - 8/16/32/64pts Max I/O - 160,640 Max Program Kapasitesi - 20K Steps Komut sayısı - 400 4 PLC Ladder Diyagram

Detaylı

YENİ DÜNYALAR REKLAM POWERLED KULLANIM KILAVUZU

YENİ DÜNYALAR REKLAM POWERLED KULLANIM KILAVUZU YENİ DÜNYALAR REKLAM POWERLED KULLANIM KILAVUZU 1- Kayan yazı tabelasının enerji kablosuna 220V enerji veriniz. Tabelada daha önce yazılmış bilgiler varsa ekranda akmaya başlayacaklardır. 2- Kayan yazı

Detaylı

BÖLÜM 5 5. TABLO OLUŞTURMAK

BÖLÜM 5 5. TABLO OLUŞTURMAK BÖLÜM 5 5. TABLO OLUŞTURMAK Belli bir düzen içerisinde yan yana ve alt alta sıralanmış veya hizalı şekilde oluşturulması gereken bilgiler word de tablo kullanılarak hazırlanırlar. Örneğin bir sınıfa ait

Detaylı

1. GENEL ÖZELLİKLER... 2. 2. PROGRAMIN KURULMASI ve ÇALIŞTIRILMASI... 4 3. PROGRAM MENÜLERİ... 6 4. ANA MENÜ... 7 5. RAPORLAR MENÜSÜ...

1. GENEL ÖZELLİKLER... 2. 2. PROGRAMIN KURULMASI ve ÇALIŞTIRILMASI... 4 3. PROGRAM MENÜLERİ... 6 4. ANA MENÜ... 7 5. RAPORLAR MENÜSÜ... İÇİNDEKİLER 1. GENEL ÖZELLİKLER... 2 2. PROGRAMIN KURULMASI ve ÇALIŞTIRILMASI... 4 3. PROGRAM MENÜLERİ... 6 4. ANA MENÜ... 7 5. RAPORLAR MENÜSÜ... 8 6. AYARLAR MENÜSÜ... 9 7. HAKKINDA... 10 8. KLAVYE TUŞLARI...

Detaylı

MICROSOFT EXCEL 2000

MICROSOFT EXCEL 2000 MICROSOFT EXCEL 2000 Microsoft Excel, verileri hesaplama, yenileme, depolama, grafik hazırlama, sıralama, tablo gibi işlemlerin yapılabilmesini sağlayan bir hesap programıdır.excel dosyalarında verilerin

Detaylı

EndNote Web Hızlı Başvuru kartı

EndNote Web Hızlı Başvuru kartı EndNote Web Hızlı Başvuru kartı THOMSON SCIENTIFIC Web öğrencilere ve araştırmacılara çalışmalarını yazarken yardımcı olacak şekilde tasarlanmış Web tabanlı bir servistir. ISI Web of Knowledge, EndNote,

Detaylı

word sayfa seçilir(blank document) Create)

word sayfa seçilir(blank document) Create) Yeni(New) seçilir word sayfa seçilir(blank document) Create) Dosya Aktarma Office Open(Aç) seçilir Recent Documents) Dosya Aktarma Aranan dosya türü istenirse dosya türü (Files of type Gelen u konuma gidilir.

Detaylı

Bilgisayarım My Computer. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2013 2014 Bahar Yarıyılı

Bilgisayarım My Computer. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2013 2014 Bahar Yarıyılı Bilgisayarım My Computer Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2013 2014 Bahar Yarıyılı Öğr.Gör. Murat KEÇECİOĞLU 11-12 Mar. 2014 Bilgisayarım (my computer) simgesine sağ tıklar ve özellikler (properties) seçeneğini

Detaylı

CAEeda TM GENEL TANITIM. EDA Tasarım Analiz Mühendislik

CAEeda TM GENEL TANITIM. EDA Tasarım Analiz Mühendislik CAEeda TM GENEL TANITIM EDA Tasarım Analiz Mühendislik İÇİNDEKİLER 1. FARE TUŞLARININ GÖSTERİMİ...2 2. CAEeda TM YAZILIMININ GÖRSEL ARAYÜZ YAPISI...3 3. CAEeda TM VARSAYILAN İKON PANELİ TANIMLAMALARI...4

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Built-in-Authentication için System Settings>Authentication menüsüne geliniz.

Built-in-Authentication için System Settings>Authentication menüsüne geliniz. Bu dokümanda VSG-1200v2 Servis Gateway cihazının Built-in-Authentication yapılandırması anlatılacaktır. Öncelikle Cihazın mevcut firmware nin güncel olup olmadığını kontrol etmeniz önemle tavsiye edilir.

Detaylı

BÖLÜM 17 17. ÜÇ BOYUTLU NESNELERİ KAPLAMA VE GÖLGELENDİRME

BÖLÜM 17 17. ÜÇ BOYUTLU NESNELERİ KAPLAMA VE GÖLGELENDİRME BÖLÜM 17 17. ÜÇ BOYUTLU NESNELERİ KAPLAMA VE GÖLGELENDİRME 17.1. HİDE Üç boyutlu katı modelleme ve yüzey modellemede Wireframe yapılarının görünmemesi için çizgileri saklama görevi yapar. HİDE komutuna

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA TEMEL BİLGİSAYAR Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA Pencerenin ortasında bulunan beyaz sayfa, slayt tasarımında kullanacağımız sayfamızdır. Sol panelde bu slayt sayfasının küçültülmüş halde bir

Detaylı

Şekil 2.31: Proje yöneticisi penceresinden değişkenleri tanımlama

Şekil 2.31: Proje yöneticisi penceresinden değişkenleri tanımlama 2.3.1.1. Değişken İşlemleri Proje Yöneticisi penceresinin üst kısmındaki açılım "Variables" seçildiğinde pencerenin altında klasör ayraç etiketleri şeklinde sistem değişkenlerini tanımlama seçenekleri

Detaylı

3. Aşağıdakilerden hangisi B5 hücresinin değerini getirir (Kopyalar)? a-) =B5 b-) B5 c-) =B(5) d-) =5B

3. Aşağıdakilerden hangisi B5 hücresinin değerini getirir (Kopyalar)? a-) =B5 b-) B5 c-) =B(5) d-) =5B 1. Aşağıdakilerden hangisi hücrenin içini desen ile doldurur? a-) Biçim - Hücreler -Yazı Tipi b-) Biçim - Hücreler - Desen c-) Biçim - Hücreler Kenarlık d-) Biçim - Hücreler Hizalama 2. Aşağıdaki fonksiyonlardan

Detaylı

Dış Veri Alma ÜNİTE 6. Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Veri Menüsü Dış Veri Al Bağlantılar Sırala ve Filtre Uygula Veri Araçları Anahat

Dış Veri Alma ÜNİTE 6. Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Veri Menüsü Dış Veri Al Bağlantılar Sırala ve Filtre Uygula Veri Araçları Anahat Dış Veri Alma ÜNİTE 6 Veri Menüsü Dış Veri Al Bağlantılar Sırala ve Filtre Uygula Veri Araçları Anahat Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Microsoft Excel hakkında temel işlemler öğrenildikten sonra veri alma

Detaylı

MS WORD 4.BÖLÜM. Bölüm Adı: NESNE EKLEME Bölümün Amacı: Belgeye nesne ekleme işlemlerini gerçekleştirmek.

MS WORD 4.BÖLÜM. Bölüm Adı: NESNE EKLEME Bölümün Amacı: Belgeye nesne ekleme işlemlerini gerçekleştirmek. MS WORD 4.BÖLÜM Bölüm Adı: NESNE EKLEME Bölümün Amacı: Belgeye nesne ekleme işlemlerini gerçekleştirmek. Neler Öğreneceksiniz? Bu bölümü bitiren kişi: 1. Ekle sekmesini tanır. 2. Kapak sayfası oluşturabilir.

Detaylı

düºünülerek geliºtirilmiºtir. Bu nedenle, diðer dillerden farklý olarak, ayný zamanda kendisi de bir platformdur.

düºünülerek geliºtirilmiºtir. Bu nedenle, diðer dillerden farklý olarak, ayný zamanda kendisi de bir platformdur. JAVA PROGRAMLAMA DÝLÝ Java, Sun Microsystems tarafýndan geliºtirilen nesne yönelimli bir programlama dilidir. Að (network) ortamý düºünülerek ve yazýlýmýn platform baðýmsýz olarak çalýºmasý (deðiºik bilgisayar

Detaylı

CAPTİVATE İLE ETKİLİ SUNUM HAZIRLAMA ADOBE CAPTİVATE CS5 PROGRAMI DEĞERLENDİRME SORULARI

CAPTİVATE İLE ETKİLİ SUNUM HAZIRLAMA ADOBE CAPTİVATE CS5 PROGRAMI DEĞERLENDİRME SORULARI CAPTİVATE İLE ETKİLİ SUNUM HAZIRLAMA ADOBE CAPTİVATE CS5 PROGRAMI DEĞERLENDİRME SORULARI 1. Captivate programı e-öğrenme içeriklerini hazırlamak için uygun bir programdır? 2. Captivate programında açılan

Detaylı

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi Araç yakýt deposu seviyesi ölçüm-kayýt ve kontrol sistemin kullanýcýya faydalarý VEPAMON; yakýt seviyesi, aracýn hýzý ve yaptýðý kilometre ile motorun çalýþma rejimi hakkýnda bilgi kaydý saðlayan, veri

Detaylı

A1FX MT4 İşlem Platformu Kullanma Kılavuzu

A1FX MT4 İşlem Platformu Kullanma Kılavuzu A1FX MT4 İşlem Platformu Kullanma Kılavuzu İçindekiler: 1- Demo Hesap Açılışı (Gerçek Hesap Girişi) 2- Genel Görünüm 3- Alım-Satım İşlemleri 4- Stop-Limit İşlemleri 5- Pozisyon Kapatma 6- Grafiklerin Kullanımı

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA. Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN beren@sakarya.edu.tr 0264 295 5642

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA. Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN beren@sakarya.edu.tr 0264 295 5642 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN beren@sakarya.edu.tr 0264 295 5642 EXCEL DE GRAFİK UYGULAMA GRAFİKLER Grafikler, çok sayıda verinin ve farklı veri serileri arasındaki ilişkinin anlaşılmasını

Detaylı

HESAP MAKİNASI YAPIMI

HESAP MAKİNASI YAPIMI HESAP MAKİNASI YAPIMI 1..Aşağıdakine benzer görünüm ve butonları hazırlayın. 2. 24. Butonun içerisine aşağıdaki kodları yazın. 3. Yeni bir layer ekleyip Frame1 F9 na aşağıdaki kodları ekleyelim. 4. Butonlardan

Detaylı

Yazılım Nedir? 2. Yazılımın Tarihçesi 3. Yazılım Grupları 4 Sistem Yazılımları 4 Kullanıcı Yazılımları 5. Yazılımın Önemi 6

Yazılım Nedir? 2. Yazılımın Tarihçesi 3. Yazılım Grupları 4 Sistem Yazılımları 4 Kullanıcı Yazılımları 5. Yazılımın Önemi 6 ix Yazılım Nedir? 2 Yazılımın Tarihçesi 3 Yazılım Grupları 4 Sistem Yazılımları 4 Kullanıcı Yazılımları 5 Yazılımın Önemi 6 Yazılımcı (Programcı) Kimdir? 8 Yazılımcı Olmak 9 Adım Adım Yazılımcılık 9 Uzman

Detaylı

Teknik Resim Çıkartılması

Teknik Resim Çıkartılması Teknik Resim Çıkartılması Open komutuna tıklayarak daha önce çizmiş olduğumuz D2-Revolved Feature isimli part dosyamızı açalım. New komutuna tıklayarak yeni bir Drawing dokümanı oluşturalım. Karşımıza

Detaylı

Ekran Görünümü Değiştirmek

Ekran Görünümü Değiştirmek KELĐME ĐŞLEM (WORD) Kelime işlemci nedir? programlardır. Kelime Đşlemciler bilgisayar kullanarak metin yazmayı ve düzenlemeyi sağlayan Word programı ile neler yapılabilir? Word, çok amaçlı, kullanımı kolay

Detaylı

WEB SİTESİ YÖNETİM PANELİ KULLANMA YÖNERGESİ

WEB SİTESİ YÖNETİM PANELİ KULLANMA YÖNERGESİ WEB SİTESİ YÖNETİM PANELİ KULLANMA YÖNERGESİ Web Sitesi Yönetim Paneli, Üniversitemiz web sitesinde, birimlerimize ait web sitelerindeki içerikler üzerinde ekleme, silme, değiştirme gibi güncelleme işlemlerini,

Detaylı

Ara Yüz ve Paneller. Erlang Penceresi

Ara Yüz ve Paneller. Erlang Penceresi Ara Yüz ve Paneller Erlang Penceresi Wings3D başladığında iki programın başlatıldığını göreceksinizdir. Bu programlardan biri Erlang programıdır. Erlang ı bir işletim sistemi olarak düşünebiliriz. Wings3D

Detaylı

AutoCAD 2011 Kurulumu

AutoCAD 2011 Kurulumu AutoCAD 2011 Kurulumu AutoCAD Installation Wizard Kurulum için AutoCAD 2011 DVD sini sürücüye yerleştirdiğinizde, DVD-ROM un içeriğinin okunduğunu belirten Setup Initialization penceresinden sonra, karşınıza

Detaylı

Şekil 2.23: Window menüsü ve elemanları

Şekil 2.23: Window menüsü ve elemanları 2.2.3.1. Window (Pencere) Menüsü Elemanları Şekil 23 de window menüsü elemanları gösterilmiştir. Şekil 2.23: Window menüsü ve elemanları Sayfalar arasında geçiş için kullanılır. Sayfa adlarının yanlarında

Detaylı

OYAK YATIRIM FX Meta İşlem Platformu Kullanma Kılavuzu

OYAK YATIRIM FX Meta İşlem Platformu Kullanma Kılavuzu İçindekiler: FX Meta İşlem Platformu Kullanma Kılavuzu 1- Demo Hesap Açılışı 2- Genel Görünüm 3- Alım-Satım İşlemleri 4- Stop-Limit İşlemleri 5- Pozisyon Kapatma 6- Grafiklerin Kullanımı 7- Göstergeler

Detaylı

INTERNET BAĞLANTISININ KURULMASI İÇİN GEREKLİ YÖNLENDİRİCİ AYARLARI

INTERNET BAĞLANTISININ KURULMASI İÇİN GEREKLİ YÖNLENDİRİCİ AYARLARI INTERNET BAĞLANTISININ KURULMASI İÇİN GEREKLİ YÖNLENDİRİCİ AYARLARI Not: Bu klavuza geçmeden önce, ürününüzün paketinden çıkan Hızlı Kullanım Klavuzu nda açıklanan adımları gerçekleştiriniz. Internet Bağlantısının

Detaylı

BÖLÜM 23 TD 200... F8 F4 SHIFT ESC ENTER M1.7 M1.6 M1.5 M1.4 M1.3 M1.2 M1.1 M1.0 F8 F7 F6 F5 F4 F3 F2 F1. Shift + F1

BÖLÜM 23 TD 200... F8 F4 SHIFT ESC ENTER M1.7 M1.6 M1.5 M1.4 M1.3 M1.2 M1.1 M1.0 F8 F7 F6 F5 F4 F3 F2 F1. Shift + F1 BÖLÜM 23 231 -TD 200 ( OPERATÖR PANEL) KULLANIMI TD 200 operatör paneli; PLC' ye mesaj göndermek, PLC' de daha önce yüklenmiş olan mesajları almak, analog işlemli projelerde ısı, nem, gaz, ışık gibi değerleri

Detaylı

LAYOUT ORTAMINA GİRİŞ

LAYOUT ORTAMINA GİRİŞ BÖLÜM 12 LAYOUT ORTAMINA GİRİŞ Capture ortamında dizayn ettiğimiz devreyi Layout ortamına tanıttıktan sonra artık Layout ortamında işlem yapma sırası gelir. Daha önce anlattığımız voltaj bölücü devresinin

Detaylı

İŞTİRAKLER BİLGİ ODAKLI YÖNETİŞİM SİSTEMİ KURULMASI PROJESİ (İVAS) SON KULLANICI VERİ GİRİŞ YARDIMCI DOKÜMANI

İŞTİRAKLER BİLGİ ODAKLI YÖNETİŞİM SİSTEMİ KURULMASI PROJESİ (İVAS) SON KULLANICI VERİ GİRİŞ YARDIMCI DOKÜMANI İŞTİRAKLER BİLGİ ODAKLI YÖNETİŞİM SİSTEMİ KURULMASI PROJESİ (İVAS) SON KULLANICI VERİ GİRİŞ YARDIMCI DOKÜMANI. içerik ile ilgili tek sorumluluk İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler

Detaylı

Simatic PLC Eğitim Kataloğu 2013 Sayfa -1

Simatic PLC Eğitim Kataloğu 2013 Sayfa -1 Simatic PLC Eğitim Kataloğu 2013 Sayfa -1 Global Otomasyon San. Ve Tic. Ltd. Şti Yukarı Mah. Atatürk Bulvarı Yaman Apt. No:7/4 Kartal İstanbul Tel: 0216-3895250 Fax: 0216-3898275 Kurslarımız Simatic S5

Detaylı

MSSQL Server 2000 Kurulumu

MSSQL Server 2000 Kurulumu MSSQL Server 2000 Kurulumu MSSQL Server 2000 Kurulumu ile ilgili işlem adımları Kurulum hazırlıkları : SQL Server 2000 in sistem ihtiyaçları gözden geçirilmelidir. Aşağıdaki tablo bu ürünün standart donanım

Detaylı

Proje Takip Platformu Kullanım Kılavuzu

Proje Takip Platformu Kullanım Kılavuzu Proje Takip Platformu Kullanım Kılavuzu Uygulamaya giriş yapabilmek için https://iskop.istanbul.edu.tr/ adresine girilir. Proje Takip Platformu adlı bölümden Proje Takip Platformu linkine tıklanır. Açılan

Detaylı