ESM-3711-CL 77 x 35 DIN Boyutlu, Minimum ve Maksimum Sýcaklýk Kaydý Yapan Dijital, ON / OFF Soðutma Kontrol Cihazý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ESM-3711-CL 77 x 35 DIN Boyutlu, Minimum ve Maksimum Sýcaklýk Kaydý Yapan Dijital, ON / OFF Soðutma Kontrol Cihazý"

Transkript

1 ESM-3711-CL 77 x 35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý Dahili Buzer ESM-3711-CL 77 x 35 DIN Boyutlu, imum ve Maksimum Sýcaklýk Kaydý Yapan Dijital, ON / OFF Soðutma Kontrol Cihazý - 3 Dijit göstergeli - NTC giriþi veya PTC giriþi veya 2 Telli PT-100 giriþi veya 2 Telli PT-1000 giriþi (Sipariþte belirtilmelidir.) - ON / OFF Kontrol - Ayarlanabilir sýcaklýk ofseti - Set deðeri sýnýrlandýrmasý - Röle veya SSR Sürücü çýkýþý - Dijital giriþ (Kapak sivici giriþi) - Kapak tanýmlanan süreden fazla açýk kaldýðýnda sesli ve görsel uyarý - Sýcaklýk /Maks. kayýtlarýnýn baþlama zamaný seçimi - Prob arýzasý durumunda; Kompresör ün sürekli çalýþmasý, durmasý veya periyodik çalýþmasý seçenekleri - Kompresör koruma gecikmeleri - Defrost (Off-Cycle) fonksiyonu - Ön Panelden kolayca ayarlanabilen Defrost zamaný - Ön panelden kolayca ayarlanabilen Defrost On/Off iþlemi - Defrost parametreleri - Alarm parametreleri - Defrost, prob arýzasý ve alarm durumlarýna göre ayarlanabilen sesli uyarý ( Dahili Buzer ) - Buton korumasý - Programlama modu þifre korumasý Kullaným Kýlavuzu. TÜR ESM-3711-CL 02 V02 07/13

2 KULLANIM KILAVUZU HAKKINDA ESM-3711-CL Soðutma Kontrol cihazý kullaným kýlavuzu 2 ana bölümden oluþmaktadýr. Bu bölümler aþaðýda açýklandýðý þekildedir. Bu iki ana bölümün dýþýnda cihazýn sipariþ bilgilerinin ve teknik özelliklerinin yer aldýðý bölümler de mevcuttur. Kullaným kýlavuzu içerisinde yer alan tüm baþlýklar ve sayfa numaralarý ÝÇÝNDEKÝLER dizininde yer almaktadýr. Kullanýcý dizinde yer alan herhangi bir baþlýða sayfa numarasý üzerinden eriþebilir. Kurulum: Bu bölümde, cihazýn fiziksel boyutlarý, panel üzerine montajý, elektriksel baðlantý konularý yer almaktadýr. Fiziksel ve elektriksel olarak cihazýn nasýl devreye alýnacaðý anlatýlmaktadýr. Çalýþma Þekli Ve Parametreler: Bu bölümde, cihazýn kullanýcý arayüzü, parametrelere eriþim, parametre tanýmlamalarý konularý yer almaktadýr. Ayrýca bölümler içerisinde, fiziksel ve elektriksel montajda veya kullaným esnasýnda meydana gelebilecek tehlikeli durumlarý engellemek amacý ile uyarýlar konmuþtur. Aþaðýda bölümler içerisinde kullanýlan Sembollerin açýklamalarý belirtilmiþtir. Güvenlik Kullanýcýnýn i uyarýlarý yandaki sembolle belirginleþtirilmiþtir. Uyarýlarýn kullanýcý tarafýndan dikkate alýnmasý gerekmektedir. Elektrik çarpmasý sonucu oluþabilecek tehlikeli durumlarý belirtir. bu sembolle verilmiþ uyarýlarý kesinlikle dikkate almasý gerekmektedir. Cihazýn fonksiyonlarý ve kullanýmý ile ilgili önemli notlar bu sembol ile belirginleþtirilmiþtir. 2

3 Ýçindekiler 1.ÖNSÖZ... Sayfa GENEL ÖZELLÝKLER 1.2 SÝPARÝÞ BÝLGÝLERÝ 1.3 GARANTÝ 1.4 BAKIM 2.KURULUM GENEL TANITIM 2.2 ESM-3711-CL SOGUTMA KONTROL CÝHAZININ ÖN GÖRÜNÜMÜ VE BOYUTLARI 2.3 PANEL KESÝTÝ 2.4 ORTAM ÞARTLARI 2.5 CÝHAZIN PANEL ÜZERÝNE MONTAJI 2.6 CÝHAZIN MONTAJ APARATLARI ÝLE PANEL ÜZERÝNE SABÝTLENMESÝ 2.7 CÝHAZIN PANEL ÜZERÝNDEN ÇIKARILMASI 3.ELEKTRÝKSEL BAÐLANTI TERMÝNAL YERLEÞÝMÝ VE BAÐLANTI TALÝMATLARI 3.2 ELEKTRÝKSEL BAÐLANTI ÞEMASI 3.3 CÝHAZ ETÝKETÝNÝN GÖRÜNÜMÜ 3.4 CÝHAZ BESLEME GÝRÝÞÝ BAÐLANTISI 3.5 SICAKLIK SENSÖR GÝRÝÞÝ BAÐLANTISI PTC BAÐLANTISI NTC BAÐLANTISI PT-100 VE PT-1000 BAÐLANTISI 3.6 ESM-3711-CL SOGUTMA KONTROL CÝHAZI GALVANÝK ÝZOLASYON TEST DEÐERLERÝ 3.7 ÇIKIÞ BAÐLANTILARI RÖLE ÇIKIÞI BAÐLANTISI SSR SÜRÜCÜ ÇIKIÞI BAÐLANTISI Sayfa 7 Sayfa 12 4.ÖN PANELÝN TANIMI VE MENÜLERE ERÝÞÝM... Sayfa ESM-3711-CL CÝHAZLARININ YAZILIM REVÝZYONUNUN GÖSTERGEDE ÝZLENMESÝ 4.2 SICAKLIK DEÐERÝNÝN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ VE KAYDEDÝLMESÝ 4.3 DEFROST ZAMANI DEÐERÝNÝN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ VE KAYDEDÝLMESÝ 4.4 OGRAMLAMA MODU PARAMETRE LÝSTESÝ 4.5 DEFROST ON/OFF ÝÞLEMÝ 4.6 MÝNÝMUM VE MAKSÝMUM SICAKLIK DEÐERÝNÝN EKRANDA GÖZLENMESÝ 4.7 ESM-3711-CL SOÐUTMA KONTROL CÝHAZI ÇALIÞMA GRAFÝKLERÝ 4.8 OGRAMA MODU PARAMETRELERÝ KOLAY ERÝÞÝM ÞEMASI 4.9 OGRAMLAMA MODUNA GÝRÝÞ, PARAMETRE DEÐERLERÝNÝN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ VE KAYIT 5.ESM-3711-CL SOÐUTMA KONTROL CÝHAZINDAKÝ HATA MESAJLARI... Sayfa SPESÝFÝKASYONLAR... Sayfa 31 7.DÝÐER BÝLGÝLER... Sayfa 32 3

4 EU UYUM DEKLARASYONU Ýmalatçý Adý Ýmalatçý Adresi : EMKO ELEKTRONÝK A.Þ. : DOSAB, Karanfil Sk., No:6, Bursa, Türkiye Ýmalatçý bu belge ile aþaðýdaki ürünün uyumluluðunu beyan eder: Ürün Ýsmi Tip Numarasý Ürün Kategorisi : Soðutma Kontrol Cihazý : ESM-3711-CL : Ölçme, Kontrol ve Laboratuarda kullanýlabilir elektrikli ekipman Ürünün tabi olduðu yönetmelikler: 2006 / 95 / AT Belirli Gerilim Sýnýrlarý Dahilinde Kullanýlmak Üzere Tasarlanmýþ Elektrikli Teçhizat Ýle Ýlgili Yönetmelik 2004 / 108 / AT Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliði Ürünler aþaðýda belirtilen standartlara uygun olarak tasarlanmýþ ve üretilmiþtir: TS EN :2007 TS EN :2006 Elektromanyetik Uyumluluk (EMU) Endüstriyel ortamlar için Emisyon Standartý Elektromanyetik Uyumluluk (EMU) Endüstriyel çevreler için Baðýþýklýk Standartý TS 2418 EN :2003 Ölçme, Kontrol ve Laboratuarda Kullanýlan Elektrikli cihazlar için Güvenlik Özellikleri Ýmza Tarihi ve Yeri Yetkili Ýmzasý 16 Ekim 2009 Ýsim : Serpil YAKIN Bursa-TÜRKÝYE Pozisyon : Kalite Güvence Müdürü 4

5 1.Önsöz ESM-3711-CL serisi s oðutma kontrol cihazlarý, endüstride herhangi bir sýcaklýk deðerinin ölçülmesi ve kontrol edilmesi için tasarlanmýþtýr. Basit ve kolay kullanýmý, On/Off kontrol formu, imum/maksimum kayýt ve Defrost özelliði ile pek çok uygulamada kullanýlabilir. Kullanýldýðý sektör ve uygulamalardan bir kýsmý aþaðýda verilmiþtir: Uygulama Alanlarý Gýda Makina Ýmalat Vb... Uygulamalar Ticari Buzdolablarý Soðuk Hava Depolarý Açýk Büfe Soðutucularý Soðuk Zincir Uygulamalarý Ýlaç Depolarý Kan Dolaplarý Vb Genel Özellikler ESM-3711-CL Besleme Gerilim Giriþi Sensör Giriþi Standart 230 V (±%15), 50/60Hz Opsiyonel Besleme Giriþi 115 V (±%15), 50/60Hz 24 V (±%15), 50/60Hz 24 V (-%15, +%10), 50/60Hz 12 V (±%15), 50/60Hz NTC PTC 2 Telli PT Telli PT 1000 Dijital Giriþ Kapak Sivici Giriþi Standart Çýkýþ-1 (Röle Çýkýþý) Opsiyonel Çýkýþ-1 (SSr Sürücü Çýkýþý) Kontrol Çýkýþý Alarm Çýkýþý Kontrol Çýkýþý Alarm Çýkýþý Soðutma Fonksiyonu ON/OFF Çalýþma 5

6 1.2 Sipariþ Bilgileri ESM-3711-CL (77x35 DIN Boyutlu) A BC D E / FG HI / A Besleme Gerilimi 2 24 V ( -%15, +-%10 ) 50/60 Hz 3 24 V ( ± %15 ) 50/60 Hz V ( ± %15 ) 50/60 Hz V ( ± %15 ) 50/60 Hz 6 12 V ( ± %15 ) 50/60 Hz 9 Müþteriye Özel U V W Z 0 / / BC Giriþ Tipi 11 PT 100, IEC751(ITS90) Skala() PT 100, IEC751(ITS90) PTC (Not-1) PTC (Not-1) PT 1000, IEC751(ITS90) PT 1000, IEC751(ITS90) NTC (Not-1) NTC (Not-1) Not-1 : PTC veya NTC giriþ tipleri seçildiðinde ( BC = 12, 15, 18, 19 ), Sýcaklýk sensörü cihazla birlikte verilmektedir. Bu nedenle sipariþ kodunda PTC giriþ tipi için sensör tipi ( V = 0, 1 veya 2 ) olarak, NTC giriþ tipi için sensör tipi ( V = 0, 3 veya 4 ) olarak belirtilmelidir. E Çýkýþ-1 1 Röle Çýkýþý ( Rezistif Yükte 10 V, 1 NO + 1NC ) 2 SSR Sürücü Çýkýþý (Maksimum 28 ma,15 V ) V ESM-3711-CL Cihazýyla verilen Sýcaklýk Sensörü 0 Yok 1 PTC-M6L40.K1.5 (PTC Hava Probu 1.5 mt silikon kablolu) 2 PTCS-M6L30.K1.5.1/8 (PTC Sývý Probu 1.5 mt silikon kablolu) 3 NTC-M5L20.K1.5 (Soðutma uygulamalarý için termoplastik kaplamalý, 1.5 mt kablolu NTC probu) 4 NTC-M6L50.K1.5 (Metal koruyucu tüplü, 1.5 mt kablolu NTC probu) 9 Müþteriye Özel ESM-3711-CL Soðutma kontrol cihazýna ait tüm sipariþ bilgileri yandaki tabloda verilmiþtir. Kullanýcý kendisine uygun cihaz konfigürasyonunu tablodaki bilgi ve kod karþýlýklarýndan faydalanarak oluþturabilir ve bunu sipariþ koduna dönüþtürebilir. Öncelikle sisteminizde kullanmak istediðiniz cihazýn besleme gerilimini belirleyiniz. Daha sonra diðer özellikleri belirleyiniz. Belirlediðiniz seçenekleri tablonun üzerinde yer alan kod oluþturma kutucuklarýna yerleþtiriniz. Standart özellikler dýþýnda kalan istekleriniz için bizimle irtibata geçiniz. Vac tanýmý olarak simgesi Vdc tanýmý olarak simgesi Vac/dc tanýmý olarak simgesi kullanýlmýþtýr. 1.3 Garanti Malzeme ve iþçilik hatalarýna karþý iki yýl süreyle garanti edilmiþtir. Bu garanti cihazla birlikte verilen garanti belgesinde ve kullanma kýlavuzunda yazýlý olan müþteriye düþen görev ve sorumluklarýn eksiksiz yerine getirilmesi halinde yürürlükte kalýr. 1.4 Bakým Cihazýn tamiri eðitimli kiþiler tarafýndan yapýlmalýdýr. Cihazýn dahili parçalarýna eriþmek için öncelikle cihazýn enerjisini kesiniz. Cihazý hidrokarbon içeren çözeltilerle (Petrol, Trichlorethylene gibi) temizlemeyiniz. Bu çözeltilerle cihazýn temizlenmesi, cihazýn mekanik güvenirliðini azaltabilir. Cihazýn dýþ plastik kýsmýný temizlemek için etil alkol yada suyla nemlendirilmiþ bir bez kullanýnýz. Cihazýn kullaným ömrü 10 yýldýr. 6

7 2.Kurulum Cihazýn montajýna baþlamadan önce kullaným kýlavuzunu ve aþaðýdaki uyarýlarý dikkatle okuyunuz. Paketin içerisinde, - 1 adet cihaz - 2 adet Montaj Aparatý - Garanti belgesi - Kullanma Kýlavuzu bulunmaktadýr. Taþýma sýrasýnda meydana gelebilecek hasarlara karþý, cihazýn montajýna baþlanmadan önce göz ile kontrol edilmesi gerekmektedir. Montaj ve devreye alma iþleminin mekanik ve elektrik teknisyenleri tarafýndan yapýlmasý gerekmektedir. Bu sorumluluk alýcýya aittir. Cihaz üzerindeki herhangi bir hata veya arýzadan kaynaklanabilecek bir tehlike söz konusu ise sistemin enerjisini kapatarak cihazýn tüm elektriksel baðlantýlarýný sistemden ayýrýnýz. Cihaz üzerinde, sigorta ve cihaz enerjisini kapatacak bir anahtar yoktur. Cihazýn besleme giriþinde enerjisini kapatacak bir anahtarýn ve sigortanýn kullanýcý tarafýndan sisteme ilave edilmesi gerekmektedir. Cihazýn besleme gerilimi aralýðýnýn kontrol edilmesi ve uygun besleme geriliminin uygulanmasý gerekmektedir. Bu kontrol iþlemi, yanlýþ besleme gerilimi uygulanarak cihazýn, sistemin zarar görmesini ve olabilecek kazalarý engelleyecektir. Elektrik þoklarýný ve benzeri kazalarý engellemek için cihazýn tüm baðlantýlarý tamamlanmadan cihaza ve montajýn yapýldýðý sisteme enerji verilmemelidir. Cihaz üzerinde deðiþiklik yapmayýn ve tamir etmeye çalýþmayýn. Cihaz üzerindeki müdahaleler, cihazýn hatalý çalýþmasýna, cihazýn ve sistemin zarar görmesine, elektrik þoklarýna ve yangýna sebep olabilir. Cihazý, yanýcý ve patlayýcý gazlarýn bulunduðu ortamlarda kesinlikle kullanmayýnýz. Cihazýn montajýnýn yapýlacaðý mekanik aksam üzerinde tehlike yaratabilecek tüm aksam ile ilgili gerekli tedbirlerin alýnmasý gerekmektedir. Bu tedbirler, montajý yapacak personelin güvenliði için gereklidir. Cihazýn kendi sabitleme parçalarý ile sistem üzerine montajýnýn yapýlmasý gerekmektedir. Uygun olmayan sabitleme parçalarý ile cihazýn montajýný yapmayýnýz. Sabitleme parçalarý ile cihazýn düþmeyeceðinden emin olacak þekilde montajýný yapýnýz. Cihazýn, bu kullaným kýlavuzunda belirtilen kullaným þekilleri ve amaçlarý dýþýnda kullanýlmasý durumunda tüm sorumluluk kullanýcýya aittir. 7

8 2.1 Genel Tanýtým Montaj Aparatý Ön Panel IP65 koruma NEMA 4X Cihazýn montajýnýn yapýldýðý panel (maksimum kalýnlýk 15 mm / 0.59 inch) 2.2 ESM-3711-CL Soðutma Kontrol Cihazýnýn Ön Görünümü ve Boyutlarý Cooling Controller ESM CL 35 mm / 1.38 inch 77 mm / 3.03 inch 8

9 Maksimum 15 mm / 0.59 inch 4 mm / 0.16 inch 58.5 mm / 2.30 inch 2.3 Panel Kesiti 110 mm / 4.33 inch (min) 29 mm / 1.14 inch 50 mm / 1.97 inch (min) 71 mm / 2.79 inch 9

10 2.4 Ortam Þartlarý Çalýþma Koþullarý Çalýþma Sýcaklýðý : 0 ile 50 Maksimum Rutubet : %90 Rh (Yoðunlaþma olmaksýzýn) Yükseklik : 2000 m'ye kadar Cihazýn kullanýmýnýn yasak olduðu ortam ve uygulamalar: Aþýndýrýcý atmosferik ortamlar Patlayýcý atmosferik ortamlar Ev uygulamalarý (Cihaz sadece endüstriyel uygulamalarda kullanýlabilir.) 2.5 Cihazýn Panel Üzerine Montajý 1-Cihazýn montaj yapýlacaðý panel kesitini, verilen ölçülerde hazýrlayýnýz. 1 2-Cihazý panel üzerindeki kesite yerleþtiriniz. Cihazýn montaj aparatlarý üzerinde ise panel üzerine yerleþtirmeden çýkarýnýz. 2 Cihazýn montajýnýn yapýlacaðý mekanik aksam üzerinde tehlike yaratabilecek tüm aksam ile ilgili gerekli tedbirlerin alýnmasý gerekmektedir. Bu tedbirler, montajý yapacak personelin güvenliði için gereklidir. 10

11 2.6 Cihazýn Montaj Aparatlarý Ýle Panel Üzerine Sabitlenmesi 1 2 Cihaz panel montajýna uygun olarak tasarlanmýþtýr. 1-Cihazý panelin ön tarafýndan açýlan kesite iyice yerleþtiriniz. 2-Montaj aparatlarýný yanlardaki sabitleme yuvalarýna yerleþtirip cihazý panele sabitleyin Cihazýn kendi sabitleme parçalarý ile sistem üzerine montajýnýn yapýlmasý gerekmektedir. Uygun olmayan sabitleme parçalarý ile cihazýn montajýný yapmayýnýz. Sabitleme parçalarý ile cihazýn düþmeyeceðinden emin olacak þekilde montajýný yapýnýz. 2.7 Cihazýn Panel Üzerinden Çýkarýlmasý Cihazý panel üzerinden ayýrma iþlemine baþlamadan önce cihazýn ve baðlý olduðu sistemin enerjisini kesiniz, cihazýn tüm baðlantýlarýný ayýrýnýz. 1-Montaj aparatlarýný, yanlardaki sabitleme yuvalarýndan hafifçe çekerek çýkartýn. 2-Cihazý panelin ön tarafýndan çekerek çýkarýnýz

12 3.Elektriksel Baðlantý Cihazýn sisteme göre konfigüre edilmiþ olduðunu garanti altýna alýnýz. Yanlýþ konfigürasyon sonucu sistem ve/veya personel üzerinde oluþabilecek zarar verici sonuçlarýn sorumluluðu alýcýya aittir. Cihaz parametreleri, fabrika çýkýþýnda belirli deðerlere ayarlanmýþtýr, bu parametreler kullanýcý tarafýndan mevcut sistemin ihtiyaçlarýna göre deðiþtirilmelidir. Cihaz, bu tür ürünlerde deneyimi olan vasýflý operatör veya teknisyenler tarafýndan kullanýlmalýdýr. Cihaz aksamýndaki voltaj insan hayatýný tehdit edebilir düzeydedir, yetkisiz müdahaleler insan hayatýný tehlikeye sokabilir. Cihazýn besleme gerilimi aralýðýnýn kontrolü ve uygun besleme geriliminin uygulanmasý gerekmektedir. Bu kontrol iþlemi, yanlýþ besleme gerilimi uygulanarak cihazýn, sistemin zarar görmesini ve olabilecek kazalarý engelleyecektir. Elektrik þoklarýný ve benzeri kazalarý engellemek için cihazýn tüm baðlantýlarý tamamlanmadan cihaz ve montajýn yapýldýðý sisteme enerji verilmemelidir. 3.1 Terminal Yerleþimi ve Baðlantý Talimatlarý Tornavida 0,8 x 3 mm Vida sýkýþtýrma 0,5 Nm. 2.5 mm / inch Kablo Boyutu: 14 AWG / 1 mm² Tekli / Çoklu 12

13 3.2 Elektriksel Baðlantý Þemasý yapýlmasý Sistemin zarar görmemesi ve olabilecek kazalarý engellemek için cihazýn elektriksel baðlantýlarýnýn aþaðýda verilen elektriksel baðlantý þemasýna göre gerekmektedir. P/N : ESM-3711-CL CAT II OUTPUT DIGITAL INPUT NTC, PTC, PT-100, PT-1000 NO C NC SSr Çýkýþý için (+) (-) L(+) N(-) L(+) N(-) Röle veya SSR Sürücü Çýkýþý Kapak Sivici Sýcaklýk Sensör Giriþi (NTC, PTC, PT-100 veya PT-1000) Besleme Gerilimi Giriþi 230 V ( ± %15 ) 50/60 Hz VA 115 V ( ± %15 ) 50/60 Hz VA 24 V ( ± %15 ) 50/60 Hz VA 24 V ( -%15, +%10 ) 50/60 Hz VA (Sipariþte belirtilmelidir.) Besleme Gerilimi Giriþi 12 V ( ± %15 ) 50/60 Hz VA (Sipariþte belirtilmelidir.) i Sýcaklýk Sensör giriþi CAT II sýnýfýndadýr. 13

14 3.3 Cihaz Etiketinin Görünümü PT-100 Tipi ( ; 99.9 ) skalalý, 230V Besleme gerilimli ve Röle çýkýþlý cihaz için Etiket görünümü CAT II P/N : ESM-3711-CL /00.00/ OUTPUT 230 V ± 15% 50/60Hz - 1.5VA NO C NC L N DIGITAL INPUT PT-100 (-19.9 to 99.9 ) Scale PT-100 Tipi ( ; 99.9 ) skalalý, 12V Besleme gerilimli ve Röle çýkýþlý cihaz için Etiket görünümü P/N : ESM-3711-CL /00.00/ PT-100 (-19.9 to OUTPUT DIGITAL 12 V ± 15% 99.9 ) INPUT 50/60Hz 1.5VA Scale NO C NC CAT II L + N

15 3.4 Cihaz Besleme Giriþi Baðlantýsý Besleme Giriþi Baðlantýsý Besleme Giriþi Baðlantýsý L 4 N 5 Not-1 L 9 N 10 Not-1 Harici Sigorta (1 A T) Not-2 Harici Sigorta ( 1 A T) Not-2 Besleme Anahtarý Besleme Anahtarý Besleme 230 V (± %15) 50/60 Hz veya 115 V (± %15) 50/60 Hz veya 24 V (± %15) 50/60 Hz veya 24 V (-%15,+%10) 50/60 Hz Besleme 12 V (± %15) 50/60 Hz Not-1 : 12V ve 24V Besleme kullanýlýrken L ile belirtilen (+), N ile belirtilen ( - ) uçtur. Not-2 : Harici sigorta tavsiye edilir. Cihazýn besleme gerilimini belirtilen terminallere uygulayýnýz. Cihazýn besleme gerilimini tüm elektriksel baðlantýlar yapýldýktan sonra veriniz. Cihazýn çalýþacaðý besleme gerilim aralýðý sipariþte belirtilmelidir. Düþük ve yüksek gerilim aralýðý için cihaz farklý üretilmektedir. Montaj sýrasýnda, cihazýn besleme gerilimi aralýðýnýn kontrolü ve uygun besleme geriliminin uygulanmasý gerekmektedir. Bu kontrol iþlemi, yanlýþ besleme gerilimi uygulanarak cihazýn, sistemin zarar görmesini ve olabilecek kazalarý engelleyecektir. Cihaz üzerinde, cihazýn enerjisini kapatacak bir besleme anahtarý yoktur. Cihazýn besleme giriþinde cihazýn enerjisini kapatacak bir besleme anahtarýn kullanýcý tarafýndan sisteme ilave edilmesi gerekmektedir. Besleme anahtarýnýn cihaza ait olduðu belirtilmeli ve kullanýcýnýn rahatça ulaþabileceði yere konulmalýdýr. Besleme anahtarý Faz ve Nötr giriþlerini ayýracak þekilde iki kutuplu olmalý, Elektriksel baðlantý besleme anahtarýnýn açýk / kapalý konumlarýna dikkat edilerek yapýlmalýdýr. Besleme anahtarýnýn açýk / kapalý konumlarý iþaretlenmiþ olmalýdýr. Besleme giriþlerinde Harici Sigorta Faz baðlantýsý üzerinde olmalýdýr. Besleme giriþlerinde Harici Sigorta (+) hat baðlantýsý üzerinde olmalýdýr. 15

16 3.5 Sýcaklýk Sensör Giriþi Baðlantýsý PTC Baðlantýsý PTC KIRMIZI BEYAZ i i Giriþ Direnci 10 M dan büyüktür. PTC Prob baðlantýsý yapýlýrken PTC Prob unun kablo renklerine dikkat ediniz NTC Baðlantýsý NTC i Giriþ direnci 10 M dan büyüktür PT-100 ve PT-1000 Baðlantýsý PT-100 PT i Giriþ Direnci 10 M dan büyüktür. 16

17 3.6 ESM-3711-CL Soðutma Kontrol Cihazý Galvanik Ýzolasyon Test Deðerleri 2000 V ( ESM-3711-CL.5... için ) 500 V ( ESM-3711-CL.3... için ) Besleme Giriþi 4 5 Ground V Output-1 Röle Çýkýþý V 2000 V 1 2 Opsiyonel SSR Sürücü Çýkýþý V 11 Analog Giriþ V 7 8 Dijital Giriþ V Beslemeli Cihazlar için Galvanik Ýzolasyon Test deðerleri : Besleme Giriþi 9 10 Ground V V 2 Output-1 2 Röle Çýkýþý Opsiyonel SSR Sürücü Çýkýþý Analog Giriþ Dijital Giriþ

18 3.7 Çýkýþ Baðlantýlarý Röle Çýkýþý Baðlantýsý Cihaz L N NC C 3 2 Maks. 10 A T Sigorta NO 1 Yük Sigortalar, uygulama dikkate alýnarak seçilmelidir SSR Sürücü Çýkýþý Baðlantýsý Cihaz L N 2 1 Son Kontrol Elemaný (SSR) Maks.15 V Maks. 28 ma Sigorta Yük Sigortalar, uygulama dikkate alýnarak seçilmelidir. 18

19 4. Ön Panelin Tanýmý ve Menülere Eriþim Çýkýþ aktif led i (Blink ediyorsa kompresör koruma süresi aktif) Not-2 Defrost aktif led i (Blink ediyorsa (1 Hz) defrost gecikme süresi aktif) Sýcaklýk deðeri, sýcaklýk set deðeri ve parametre göstergesi deðeri deðiþtirme modu gösterim led i Cooling Controller Not-1 Deðer azaltma butonu, çalýþma ekranýnda okunan minimum deðeri gösterme ve buzer susturma butonu Programlama modu Not-1 aktif led i Deðer arttýrma butonu, çalýþma ekranýnda okunan maksimum deðeri ESM CL göstermek için, programlama modunda iken parametre içeriðine eriþim için kullanýlýr. deðeri deðiþtirme moduna ve programlama moduna giriþ ve onaylama butonu olarak kullanýlýr. Not-1: Set deðeri deðiþtirme modunda veya programlama modunda parametrelerin içerisindeyken arttýrma veya eksiltme butonlarýna 5 saniye sürekli basýldýðýnda cihaz arttýrma veya eksiltme iþlemlerini 10 ar 10 ar, 10 saniye sürekli basýldýðýnda ise 100 er 100 er yapar. Not-2: Defrost zamaný deðeri girme modunda defrost aktif ledi hýzlý blink (5 Hz) yapar. 4.1 ESM-3711-CL Cihazlarýnýn Yazýlým Revizyonunun Göstergede Ýzlenmesi Defrost butonu defrost zamaný deðeri girme, defrost ON/OFF butonu Soðutma kontrol cihazýna enerji uygulandýðýnda ilk olarak cihazda kullanýlan yazýlýmýn revizyon numarasý kullanýcýya bildirilmektedir. r Revizyon yazýsý Yazýlým revizyon ESM CL numarasý Cooling Controller ESM CL Cooling Controller enerjisini Ana Çalýþma Ekraný gözlenir. Cihazýn açýlýþý sýrasýnda beklenmeyen bir durumla karþýlaþýlýrsa cihazýn kesiniz ve yetkili kiþileri bilgilendiriniz. 19

20 4.2 Sýcaklýk Set Deðerinin Deðiþtirilmesi ve Kaydedilmesi Ana Çalýþma Ekraný Deðeri Ekraný butonuna bastýðýnýzda led i yanar göstergede sýcaklýk set deðeri görünür. Arttýrma ve eksiltme butonlarý ile sýcaklýk set deðeri deðiþtirilir. Deðeri Ekraný Ana Çalýþma Ekraný butonuna basarak sýcaklýk set deðeri kaydedilir. ledi söner ve ana çalýþma ekranýna dönülür. Set deðeri, programlama parametrelerinde bulunan set deðeri minimum parametre deðeri ile set deðeri maksimum parametre deðeri arasýnda ayarlanabilir. 4.3 Defrost Zamaný Set Deðerinin Deðiþtirilmesi ve Kaydedilmesi Ana Çalýþma Ekraný Defrost Zamaný deðeri Ekraný Defrost butonuna basýldýðýnda göstergede defrost zamaný set deðeri gözlenir ve defrost aktif ledi hýzlý blink (5 Hz) yapar. Arttýrma ve eksiltme butonlarý ile defrost zamaný set deðeri deðiþtirilir. Defrost Zamaný deðeri Ekraný Ana Çalýþma Ekraný butonuna basarak defrost zamaný set deðeri kaydedilir. Defrost zamaný set deðeri kaydedilir, defrost aktif ledinin hýzlý blink (5 Hz) yapmasý sonlanýr ve ana çalýþma ekranýna dönülür. i Defrost zamaný set deðeri deðiþtirme ve sýcaklýk set deðeri deðiþtirme modu içerisindeyken kullanýcý 20 saniye içerisinde herhangi bir iþlem yapmazsa, cihaz otomatik olarak ana çalýþma ekranýna döner. 20

21 4.4 Programlama Modu Parametre Listesi Çýkýþ için Histerisiz Parametresi ( Default = 3 ) PT-100 (-50, 400) ve PT-1000 (-50, 400) için 1 ile 100, PT-100 (-19.9, 99.9) ve PT-1000 (-19.9, 99.9) için 0.1 ile 10.0, PTC (-19.9, 99.9) ve NTC (-19.9, 99.9) için 0.1 ile 10.0, PTC (-50, 150) ve NTC (-50, 100) için 1 ile 20 arasýnda bir deðer alabilir. ON/OFF kontrol algoritmasýnda, son kontrol elemaný açýlarak veya kapatýlarak sýcaklýk deðeri set edilen deðerde tutulmaya çalýþýlýr. ON/OFF kontrol ile çalýþan bir sistemde sýcaklýk deðeri sürekli salýným halindedir. Sýcaklýk deðerinin salýným sýklýðýný azaltmak için set deðeri altýnda veya etrafýnda bir eþik bölgesi oluþturulur ve bu bölge histerisiz olarak adlandýrýlýr. Set Deðeri imum Parametresi (Default = Cihaz Skalasý imum Deðeri) Set deðeri bu parametre deðerinin altýnda ayarlanamaz. Bu parametre, cihaz skalasýnýn minimum deðeri ile Set deðeri maksimum parametresinde tanýmlanan deðer arasýnda bir deðer alabilir. Set Deðeri Maksimum Parametresi (Default = Cihaz Skalasý Maksimum Deðeri) Set deðeri bu parametre deðerinin üstünde ayarlanamaz. Bu parametre, set deðeri minimum parametresinde tanýmlanan deðer ile cihaz skalasýnýn maksimum deðeri arasýnda bir deðer alabilir. Proses Ofseti Parametresi ( Default = 0 ) PT-100 (-50, 400) ve PT-1000 (-50, 400) için -100 ile 100, PT-100 (-19.9, 99.9) ve PT-1000 (-19.9, 99.9) için ile 10.0, PTC (-19.9, 99.9) ve NTC (-19.9, 99.9) için ile 10.0 PTC (-50, 150) ve NTC (-50, 100) için -20 ile 20 arasýnda bir deðer alabilir. Defrost Zamaný Parametresi ( Default =10 ) 0 ile 999 dakika arasýnda bir deðer alabilir. 0 seçildiði anda Otomatik veya Manuel defrost yapýlmaz. Defrost yapma aralýðý Parametresi ( Default = 1 ) 1 ile 99 saat arasýnda bir deðer alabilir. Cihaza Enerji verilmesi ile Defrost u Baþlatma seçimi Parametresi (Default = 0) Defrost iþlemi cihaza enerji verilmesi ile baþlamaz. Defrost iþlemi cihaza enerji verilmesi ile baþlar. Cihaza Enerji verilmesi ile Defrost u Baþlatma Gecikmesi Parametresi ( Default = 0 ) 0 ile 99 dakika arasýnda bir deðer alabilir. Cihaza Enerji verilmesi ile Defrost u baþlatma seçimi parametresinin içeriði = 1 ise bu parametre gözlenebilir. Defrost Sýrasýnda Gösterge Durumu Parametresi ( Default = 0 ) Defrost sýrasýnda göstergede sýcaklýk deðeri gösterilir. Defrost sýrasýnda göstergede, Defrost baþlatýldýðý zaman okunan sýcaklýk deðeri gösterilir. Defrost sýrasýnda göstergede Set deðeri gösterilir. Defrost sýrasýnda göstergede gösterilir. Set ON OFF Sýcaklýk Deðeri HSt Kontrol Çýkýþý HSt Zaman Zaman defrost yapýldýðýný belirten yazý 21

22 Cihaza Enerji verildiðinde Kompresör Start Gecikmesi Parametresi ( Default = 0 ) Cihaza enerji verildikten sonra, Kompresör ün devreye girmesi için geçmesi gereken süre bu parametre ile ayarlanabilir. 0 ile 20 dakika arasýnda bir deðer alabilir. Kompresör Stop-Start Gecikmesi Parametresi ( Default = 0 ) Kompresör durduktan sonra yeniden devreye girmesi için geçmesi gereken süre bu parametre ile ayarlanabilir. 0 ile 20 dakika arasýnda bir deðer alabilir. Kompresör Start-Start Gecikmesi Parametresi ( Default = 0 ) Kompresör ün iki start ý arasýnda geçmesi gereken süre bu parametre ile ayarlanabilir. 0 ile 20 dakika arasýnda bir deðer alabilir. Prob Arýzasý Parametresi ( Default = 0 ) Prob arýzasý durumunda Kompresör devre dýþý. OFF Prob arýzasý durumunda Kompresör sürekli devrede. ON Prob arýzasý durumunda Kompresör ve sürelerine göre periyodik çalýþýr. Prob Arýzasýnda Kompresör Çalýþma Zamaný Parametresi ( Default = 0 ) Prob Arýzasý parametresinin içeriði = 2 ise bu parametre gözlenebilir. 0 ile 99 dakika arasýnda bir deðer alabilir. Prob Arýzasýnda Kompresör Durma Zamaný Parametresi ( Default = 0 ) Prob Arýzasý parametresinin içeriði = 2 ise bu parametre gözlenebilir. 0 ile 99 dakika arasýnda bir deðer alabilir. Soðutma Alarm Fonksiyonu Seçim Parametresi ( Default = 0 ) Soðutma alarm fonksiyonu pasif. Mutlak Alarm seçilir. Sýcaklýk deðeri ve parametrelerindeki limit deðerleri aþtýðýnda alarm devreye girer. Baðýl Alarm seçilir. Alarm Set deðerine baðýmlý olarak çalýþýr. Sýcaklýk deðeri ( Set - ) deðerinin altýna düþtüðünde veya ( Set + ) üstüne çýktýðýnda alarm devreye girer. Alarm imum Parametresi ( Default = Giriþ Tipi imum Skalasý ) Cihaz skalasýnýn minimum deðeri ile alarm maksimum parametresinde tanýmlanan deðer arasýnda bir deðer alabilir. Alarm Maksimum Parametresi ( Default = Giriþ Tipi Maksimum Skalasý ) Alarm minimum parametresinde tanýmlanan deðer ile cihaz skalasýnýn maksimum deðeri arasýnda bir deðer alabilir. Alarm Gecikmesi Parametresi ( Default = 0 ) Alarm durumu oluþtuðundaki gecikme süresi bu parametre ile tanýmlanabilir. 0 ile 99 dakika arasýnda bir deðer alabilir. Cihaza Enerji verildikten sonra Alarm Gecikmesi Parametresi ( Default = 0 ) Cihaza enerji verildikten sonra alarm ýn devreye girmesi için geçmesi gereken süre bu parametre ile tanýmlanabilir. 0 ile 99 dakika arasýnda bir deðer alabilir. 22

23 Buzer Fonksiyon Seçimi Parametresi ( Default = 1 ) Buzer aktif olmaz. Sadece Defrost iþlemi sýrasýnda buzer aktif olur. Sadece Alarm durumlarýnda buzer aktif olur. Sensör arýzasý durumunda buzer aktif olur. Defrost iþlemi, Alarm, Sensör arýzasý durumlarýndan herhangi birinde buzer aktif olur. Buzer Aktif Kalma Zamaný Parametresi ( Default = ) Buzer ýn aktif kalma süresi bu parametre ile tanýmlanabilir. 1 ile 99 dakika arasýnda bir deðer girilerek buzer ýn aktif kalma zamaný ayarlanabilir. Buzer ýn aktif kalma zamaný = 1 iken deðer azaltma butonuna basýlarak göstergede görüldüðünde buzer, kullanýcý tarafýndan buzer susturma butonu ile susturulana kadar aktif kalýr. Buton Korumasý Parametresi ( Default = 0 ) Herhangi bir koruma yok. Defrost zamaný deðeri deðiþtirilemez ve Defrost ON/OFF iþlemi yapýlamaz. deðeri deðiþtirilemez. Defrost zamaný ve deðeri deðiþtirilemez. Defrost ON/OFF iþlemi yapýlamaz. Kapak Açýk Ýken Kayýt Yapma Seçim Parametresi ( Default = 0 ) Kapak açýk iken minimum/maksimum kayýt yapýlmaz. Kapak açýk iken minimum/maksimum kayýt yapýlýr. Kapak Kapandýktan Sonra Kayýta Baþlama Süresi ( Default = 0 ) Kapak açýk iken kayýt yapma seçim parametresi = 0 ise bu parametre gözlenir. Kapak kapandýktan sonra minimum ve maksimum sýcaklýk kayýt iþlemine bu parametrede tanýmlanan süre sonunda baþlanýr. 0 ile 99 dakika arasýnda bir deðer alabilir. Kapak Açýk Alarm Süresi ( Default = 0 ) Kapak bu parametrede belirtilen süreden fazla açýk kalýrsa buzer ile sesli uyarý verilir ve ekran blink etmeye baþlar. Parametre deðeri 0 ise kapý açýk alarmý verilmez 0 ile 99 dakika arasýnda bir deðer alabilir. Cihaza Enerji Verildikten Sonra Ýlk Kayýda Baþlama Þartý ( Default = 1 ) Cihaz ilk minimum/maksimum kayýt iþlemine bu parametrede belirtilen, sýcaklýk set deðerine ulaþma sayýsý sonunda baþlar. 1 ile 99 arasýnda bir deðer alabilir. Programlama Bölümü Eriþim Þifresi ( Default = 0 ) Programlama bölümüne giriþ sýrasýnda sorulan þifre deðeri bu parametre ile tanýmlanabilir. 0 ile 999 arasýnda bir deðer alabilir. 0 seçildiðinde programlama bölümüne giriþte þifre sorulmaz. 23

24 4.5 Defrost ON/OFF iþlemi Çýkýþ Aktif Led i Ana Çalýþma Ekraný 3 sn. Defrost zamaný parametre deðeri 1ve buton korumasý parametre deðeri = 0 veya 2, soðutma iþlemi yapýlýyorken yani çýkýþ aktif ledi devrede iken; Ana çalýþma ekranýnda defrost butonuna 3 saniye basýldýðýnda cihaz defrost iþlemine baþlar ve defrost ledi aktif olur. Defrost iþleminin herhangi bir anýnda defrost butonuna 3 saniye basýlýrsa defrost iþlemi bitirilir ve defrost ledi söner. 4.6 imum ve Maksimum Sýcaklýk Deðerinin Ekranda Gözlenmesi Cihaza enerji verildikten ve parametresindeki sayý kadar termostat yapýldýktan sonra cihaz okuduðu maksimum ve minimum sýcaklýk deðerlerini kaydetmeye baþlar. Kayýt edilen deðerlerin ekranda gözlenmesi ve bu deðerleri resetleme iþleme aþaðýda anlatýlmaktadýr. Ana Çalýþma Ekraný Ana Çalýþma Ekraný Ana çalýþma ekranýnda iken arttýrma butonuna bastýðýnýzda ölçülen maksimum sýcaklýk deðeri ekranda gösterilir. Ana Çalýþma Ekraný Ana Çalýþma Ekraný Ana çalýþma ekranýnda iken azaltma butonuna bastýðýnýzda ölçülen minimum sýcaklýk deðeri ekranda gösterilir. Ana Çalýþma Ekraný Ana Çalýþma Ekraný Ana çalýþma ekranýnda iken azaltma ve butonlarýna birlikte basýlýr ise ekrana ibaresi gelir ve butonlar 5 sn. boyunca basýlý tutulunca ekran blink etmeye baþlar, ölçülen minimum ve maksimum sýcaklýk deðerleri o an okunan sýcaklýk deðerine eþitlenir. Ana Çalýþma Ekraný Ana Çalýþma Ekraný Cihaza enerji verildikten ve parametresindeki sayý kadar termostat yapýlmadan önce ana çalýþma ekranýnda iken arttýrma veya azaltma butonlarýna basýldýðýnda, daha kayýt iþlemine baþlanmadýðý için ekranda ibaresi gözlenir. 24

25 4.7 ESM-3711-CL Soðutma Kontrol Cihazý Çalýþma Grafikleri 1-Defrost zamaný parametre deðeri 1, Defrost tekrarlama zamaný parametre deðeri 1, Enerji verilmesi ile Defrost u baþlatma parametre deðeri = 1 ve Enerji verilmesi ile Defrost u baþlatma gecikmesi parametre deðeri Enerji 1 ise; Zaman Zaman Defrost Aktif Ledi Defrost Butonu ile Defrost süresi baþlatýlýr. Zaman Hst Zaman Çýkýþ Zaman 2-Cihaza Enerji verildiðinde Kompresör Start Gecikmesi parametre deðeri 1, Kompresör Stop-Start Gecikmesi parametre deðeri 1 ve Kompresör Start-Start Gecikmesi parametre deðeri 1 ise; Enerji Zaman Hst Zaman Çýkýþ Aktif Ledi Zaman Çýkýþ Zaman 25

26 4.8 Programlama Modu Parametreleri Kolay Eriþim Þemasý 5 sn. Ana Çalýþma Ekraný Programlama Modu Giriþ Ekraný Þifre Giriþ Ekraný Arttýrma ve Eksiltme Butonlarý ile þifrenizi giriniz. Þifre Giriþ Ekraný /Onay Butonu ile þifrenizi onaylayýnýz. Histerisiz Set deðeri imum Set deðeri Maksimum Proses Ofseti Defrost Zamaný Defrost Yapma Aralýðý Cihaza Enerji verilmesi ile Defrost u Baþlatma seçimi Cihaza Enerji verilmesi ile Defrost u Baþlatma Gecikmesi Defrost sýrasýnda Gösterge Durumu Cihaza Enerji verildiðinde Kompresör Start Gecikmesi Kompresör Stop-Start Gecikmesi Kompresör Start-Start Gecikmesi Prob Arýzasý Prob Arýzasýnda Kompresör Çalýþma zamaný Prob Arýzasýnda Kompresör Durma zamaný Soðutma Alarm Fonksiyonu Seçimi i Programlama modu içerisindeyken kullanýcý 20 saniye içerisinde herhangi bir iþlem yapmazsa, cihaz otomatik olarak ana çalýþma ekranýna döner. 26

27 4.8 Programlama Modu Parametreleri Kolay Eriþim Þemasý Alarm imum Alarm Maksimum Alarm Gecikmesi Cihaza Enerji verildikten sonra Alarm Gecikmesi Buzer Fonksiyon Seçimi Buzer Aktif Kalma Zamaný Buton Korumasý Kapak Açýk Ýken Kayýt Yapma Seçimi Kapak Kapandýktan Sonra Kayýta Baþlama Süresi Kapak Açýk Alarm Süresi Cihaza Enerji Verdikten Sonra Ýlk Kayýda Baþlama Þartý Programlama Modu Eriþim Þifresi i Programlama modu içerisindeyken kullanýcý 20 saniye içerisinde herhangi bir iþlem yapmazsa, cihaz otomatik olarak ana çalýþma ekranýna döner. 27

28 4.9 Programlama Moduna Giriþ, Parametre Deðerlerinin Deðiþtirilmesi ve Kayýt Ana Çalýþma Ekraný butonuna 5 saniye boyunca bastýðýnýzda led'i yanýp sönmeye baþlar. Programlama modu eriþim þifresi tanýmlanmýþ ise göstergede programlama modu giriþ ekraný gözlenir. Not-1: Programlama modu eriþim þifresi 0 ise Programlama modu giriþ ekraný gözlenmez Histerisiz ekraný gözlenir. Programlama Modu Giriþ Ekraný Arttýrma butonuna basarak þifre giriþ ekranýna geçilir. Þifre Giriþ Ekraný Arttýrma ve eksiltme butonlarý ile programlama modu giriþ þifresi girilir. Þifre Giriþ Ekraný /Onay butonuna basarak girilen þifre onaylanýr. Not-2: Þifre giriþ ekraný geldiðinde programlama modu giriþ þifresi girmeden sadece /Onay butonuna basarak parametre deðerleri gözlenebilir. Ancak parametrelerde herhangi bir deðiþiklik yapýlamaz. Programlama Ekraný Histerisiz Parametresi Arttýrma butonuna basarak parametre içeriðini gözlenebilir. Set butonuna basarak bir sonraki parametreye geçilir. Histerisiz Parametresinin Deðeri Set butonuna basarak parametre deðeri kaydedilir. Histerisiz Parametresinin Deðeri Arttýrma ve eksiltme butonlarý ile parametre içeriði deðiþtirilebilir. Programlama Ekraný Histerisiz Parametresi Set butonuna basarak bir sonraki parametreye geçilir. i Programlama modu içerisindeyken kullanýcý 20 saniye içerisinde herhangi bir iþlem yapmazsa, cihaz otomatik olarak ana çalýþma ekranýna döner. 28

29 Programlama Ekraný Set Deðeri imum Parametresi Arttýrma butonuna basarak parametre içeriðini gözlenebilir. Set butonuna basarak bir sonraki parametreye geçilir. Set Deðeri imum deðeri Arttýrma ve eksiltme butonlarý ile parametre içeriði deðiþtirilebilir. Programlama Ekraný Set Deðeri imum Deðeri Set butonuna basarak parametre deðeri kaydedilir. Set Deðeri imum Parametresi Set butonuna basarak bir sonraki parametreye geçilir. i Diðer programlama modu parametrelerine benzer þekilde eriþilerek parametre deðerleri gözlenebilir ve deðiþtirilebilir. i Programlama modu içerisindeyken kullanýcý 20 saniye içerisinde herhangi bir iþlem yapmazsa, cihaz otomatik olarak ana çalýþma ekranýna döner. 29

30 5. ESM-3711-C Soðutma Kontrol Cihazýndaki Hata Mesajlarý Cooling Controller ESM CL 1- Analog giriþlerdeki Prob Arýzasý Sensör baðlantýsý yanlýþ veya sensör baðlantýsý yok. Ekranda bu mesaj varken buzer fonksiyon seçimi parametresinin içeriði 3 veya 4 ise sesli uyarý (Dahili buzer) devreye girer. Cooling Controller Cooling Controller ESM CL ESM CL 2- Ekran deðerinin yanýp sönmesi Sýcaklýk deðeri Alarm parametrelerinde girilen sýnýr deðerlerini aþmýþ ise ekran yanýp sönmeye baþlar. Örnek-1 : Cihazýn Programlama bölümünde; Alarm fonksiyon seçimi parametresi; = 1 (Mutlak Alarm) ve Alarm imum parametresi de; = 20 olarak tanýmlý olsun. Bu durumda sýcaklýk 20 ýn altýna düþtüðünde Ekran deðeri þekildeki gibi yanýp sönmeye baþlar ayrýca buzer fonksiyon seçimi parametresinin içeriði 2 veya 4 ise sesli uyarý (Dahili buzer) devreye girer. Örnek-2 : Cihazýn Programlama bölümünde ; Alarm fonksiyon seçimi parametresi ; = 1 (Mutlak Alarm) ve Alarm Maksimum parametresi de ; = 50 olarak tanýmlý olsun. Bu durumda sýcaklýk 50 ýn üstüne çýktýðýnda Ekran deðeri þekildeki gibi yanýp sönmeye baþlar ayrýca buzer fonksiyon seçimi parametresinin içeriði 2 veya 4 ise sesli uyarý (Dahili buzer) devreye girer. Cooling Controller ESM CL 3- Ekran deðerinin yanýp sönmesi ve buzer ile sesli uyarý verilmesi Kapak, parametresinde belirtilen süreden fazla açýk kalýrsa ekran deðeri yanýp sönmeye baþlar ve buzer ile sesli uyarý verilir. 30

31 6. Spesifikasyonlar Cihaz Türü : Soðutma Kontrol Cihazý Fiziksel Özellikler : 77 mm x 35 mm x 62.5 mm Panel montajý için plastik koruma. Panel kesiti 71 x 29 mm. Koruma Sýnýfý : NEMA 4X (önden IP65, arkadan IP20). Aðýrlýk : Yaklaþýk olarak 0.20 Kg Ortam Þartlarý : Deniz seviyesinden 2000 metre yüksekliðe kadar, yoðun nem olmayan ortamlarda. o o o o Stoklama / Ortam sýcaklýðý : -40 C ile +85 C / 0 C ile +50 C arasýnda. Stoklama / Ortam nem oraný : 90 % max. (Yoðunlaþma olmayan ortamda) Montaj Tipi : Sabit montaj kategorisi. Aþýrý Gerilim Kategorisi : II. Elektriksel Kirlilik : II. Ofis veya iþ ortamýnda, iletken olmayan kirlenmelerde. Çalýþma Periyodu : Sürekli. Besleme Voltajý Ve Gücü : 230 V (± %15) 50/60 Hz 1.5 VA 115 V (± %15) 50/60 Hz 1.5 VA 24 V (± %15) 50/60 Hz 1.5 VA 24 V (-%15, +%10) 50/60 Hz. 1.5 VA 12 V (± %15) 50/60 Hz 1.5 VA Sýcaklýk Sensör Giriþleri : NC, PTC, RTD NTC giriþ tipi : NTC (10 ) PTC giriþ tipi : PTC ) Termorezistans giriþ tipi : PT-100, PT-1000 (IEC751)(ITS90) Doðruluk : Termorezistans için Tam skalanýn ± % 1 Sensör Koptu Korumasý : Skalanýn üzerinde. Okuma Sýklýðý : Saniyede 3 okuma. Kontrol Formu : ON / OFF Röle Çýkýþý : Rezistif yükte 10 V (Elektriksel Ömür : Tam Yükte Anahtarlama) Opsiyonel SSR Çýkýþý : Maksimum 28 ma, Maksimum 15 V Gösterge : 14 mm Kýrmýzý 3 dijit LED Gösterge LED göstergeler : (Yeþil), (Kýrmýzý), Defrost Aktif (Kýrmýzý), Çýkýþ Aktif (Kýrmýzý) 3 mm Led Dahili Buzer : 83 db Uyumlu Standartlar : GOST-R, 31

32 7. Diðer Bilgiler Üretici Firma Bilgileri : Emko Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Þ. Demirtaþ Organize Sanayi Bölgesi Karanfil Sk. No: BURSA Tel : (224) Fax : (224) Bakým Onarým Hizmeti Veren Firma Bilgileri : Emko Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Þ. Demirtaþ Organize Sanayi Bölgesi Karanfil Sk. No: BURSA Tel : (224) Fax : (224) Teknoloji ortaðýnýz Emko Elektronik ürünlerini tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz. 32

EPM-7790 72x72 DIN Boyutlu

EPM-7790 72x72 DIN Boyutlu Dijital otansiyometre EM-7790 72 x 72 DIN Boyutlu Dijital otansiyometre Cihazý EM-7790 72x72 DIN Boyutlu Frekans Konvertörü(Motor Sürücüsü) Kontrol aneli - 4 Dijit Göstergeli - Ön anelden kolay ayarlanabilir

Detaylı

ESM-4420 48x48 DIN 1/16 Sýcaklýk Kontrol Cihazý

ESM-4420 48x48 DIN 1/16 Sýcaklýk Kontrol Cihazý ESM-4420 48x48 DIN 1/16 Sýcaklýk Kontrol Cihazý ESM-4420 48 x 48 DIN 1/16 Üniversal Giriþli Sýcaklýk Kontrol Cihazý - 4 dijit proses(v) ve 4 dijit proses set deðeri(sv) göstergesi - Üniversal proses giriþi

Detaylı

EZM-4430 48 x 48 DIN 1/16 Üniversal Giriþli Programlabilir Sayýcý

EZM-4430 48 x 48 DIN 1/16 Üniversal Giriþli Programlabilir Sayýcý EZM-4430 48x48 DIN 1/16 rogramlanabilir Sayýcý EZM-4430 48 x 48 DIN 1/16 Üniversal Giriþli rogramlabilir Sayýcý - 6 Dijit roses (V) ve 6 dijit Set (SV) deðeri göstergesi - Reset, ause ve ChA-ChB sayma

Detaylı

ESM- 7720 72x72 DIN Boyutlu Sýcaklýk Kontrol Cihazý

ESM- 7720 72x72 DIN Boyutlu Sýcaklýk Kontrol Cihazý ESM- 7720 72x72 DIN Boyutlu Sýcaklýk Kontrol Cihazý ESM-7720 72 x 72 DIN Boyutlu Üniversal Giriþli Sýcaklýk Kontrol Cihazý - 4 dijit proses(v) ve 4 dijit proses set deðeri(sv) göstergesi - Üniversal proses

Detaylı

ESM-9950 96 x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli PID Smart I/O Modül Sistemli Proses Kontrol Cihazý

ESM-9950 96 x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli PID Smart I/O Modül Sistemli Proses Kontrol Cihazý Proses Kontrol Cihazý ESM-9950 96x96 1/4 DIN ESM-9950 96 x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli PID Smart I/O Modül Sistemli Proses Kontrol Cihazý - 4 dijit proses(p) ve 4 dijit proses set deðeri(s) göstergesi

Detaylı

Üniversal Giriþli Proses indikatörü

Üniversal Giriþli Proses indikatörü Üniversal Giriþli Proses Ýndikatörü UPI4-2100 UPI4-2100 L1 L2 L3 Out1 Out2 Universal Process Indicator Üniversal Giriþli Proses indikatörü mv, V, ma, termocuple ve RTD giriþi seçilebilir ( 16 bit çözünürlük

Detaylı

EZM-4930 96x48 DIN 1/8 Programlanabilir Sayýcý. EZM-4930 96 x 48 DIN 1/8 Üniversal Giriþli Programlabilir Sayýcý

EZM-4930 96x48 DIN 1/8 Programlanabilir Sayýcý. EZM-4930 96 x 48 DIN 1/8 Üniversal Giriþli Programlabilir Sayýcý EZM-4930 96x48 DIN 1/8 rogramlanabilir Sayýcý EZM-4930 96 x 48 DIN 1/8 Üniversal Giriþli rogramlabilir Sayýcý - 6 Dijit roses (V) ve 6 dijit Set () deðeri göstergesi - Reset, ause ve ChA-ChB sayma giriþleri

Detaylı

EAOM-3-HM-ALT EAOM-3-STP-ALT EAOM-3-HM-STP-ALT

EAOM-3-HM-ALT EAOM-3-STP-ALT EAOM-3-HM-STP-ALT , 7x7 DIN Boyut EAOM-3 Manuel Start ve Motor Korumalý Kontrol cihazlarý Kontak Anahtarlý, EAOM-3-ALT Kontak Anahtarlý ve Jeneratör Voltajýndan Aþýrý Hýz Algýlama, EAOM-3-MAG Kontak Anahtarlý ve Manyetik

Detaylı

Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý Fark Sýcaklýk Kontol Cihazý DC-1000 Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý Kollektör, return ve tank sýcaklýðý için 3 sýcaklýk sensör giriþi Fark sýcaklýðý, kollektör, return

Detaylı

Tek Setli, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer

Tek Setli, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer Tek li, Tek Çýkýþlý Hýz Ölçer TCS37-100.S TCS37-100 Timer&Counter&Speed Tek li, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer 6 dijit LED Display (Yeþil veya Kýrmýzý), 8mm dijit boyu Ýki ayrý çarpým faktörü(00.0001...

Detaylı

20 Adým Profil Kontrol Cihazý

20 Adým Profil Kontrol Cihazý Profil Kontrol Cihazý PRFC7-2100 PRFC 7-2100 Out3 Start/Pause Profile Controller 20 Adým Profil Kontrol Cihazý Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi ON/OFF veya Oransal (P) Çalýþma 20 adýma kadar program

Detaylı

Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü

Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü Pozisyon Ýndikatörü TCS37-200.PSI TCS37-200 Timer&Counter&Speed Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü 6 dijit LED Display (Yeþil veya Kýrmýzý), 8mm dijit boyu Mekanik reset deðeri

Detaylı

Solar Controller. Fark sýcaklýðý, kollektör veya return sensör sýcaklýðý göstergeden gözlenebilir

Solar Controller. Fark sýcaklýðý, kollektör veya return sensör sýcaklýðý göstergeden gözlenebilir Solar Controller SC - 1600 Solar Controller 3 sýcaklýk algýlama sensörü Kollektör sýcaklýk algýlama sensörü Return sýcaklýk algýlama sensörü Tank sýcaklýk algýlama sensörü Fark sýcaklýðý, kollektör veya

Detaylı

ESM-3710. Isıtma / Soğutma Kontrolu 58,0 ESM-3710. Birim Fiyatı (TL) Ürün tipi. ilave + (TL) 12,0 - - -

ESM-3710. Isıtma / Soğutma Kontrolu 58,0 ESM-3710. Birim Fiyatı (TL) Ürün tipi. ilave + (TL) 12,0 - - - Eylül03_V Fiyat Listesi TL Ölçme ve Kontrol Cihazları ve Sıcaklık Sensörleri Eylül 03 Isıtma / Soğutma Kontrolu Seçilebilir Isıtma veya Soğutma fonksiyonu Ekonomik ve kolay kullanım 3 dijit Proses/Set

Detaylı

DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM ÖZELLİKLER. DKG-190 Kullanım Kılavuzu V-1.1 (24.03.2015) -1-

DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM ÖZELLİKLER. DKG-190 Kullanım Kılavuzu V-1.1 (24.03.2015) -1- DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM DKG-190 telekom sistemlerinde kullanılan jeneratörlerin çalışma saatlerini azaltmak amacıyla tasarlanmış ileri teknoloji ürünü bir cihazdır. Cihaz kullanıldığı yerlerde

Detaylı

Titreþim denetim cihazý

Titreþim denetim cihazý Titreþim denetim cihazý Tip 675 Titreþim hýzý (mm/s, rms) 2 Transistör þalter çýkýþý (Ön ayarlamasý sabit olarak yapýlmýþtýr) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz 1 Hz...1000

Detaylı

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!..

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!.. TOU 01 KULLANMA KLAVUZU EPC (Teknolojik deðiþiklikler nedeniyle deðiþiklik hakký saklýdýr. Üretici Firma deðiþiklikleri önceden haber verilmeksizin yapabilir.) Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE

Detaylı

TC4S TC4SP TC4Y TC4M TC4H TC4W TC4L

TC4S TC4SP TC4Y TC4M TC4H TC4W TC4L TC erisi Ekonomik PID Kontrol Özellikler Yeni geliþtirilen PID algoritmasý ve msn örnekleme hýzý ile ideal sýcaklýk ü saðlar. yný cihazda bütünleþmiþ RP ve Röle çýkýþlarý : RP çýkýþý faz ve saykýl yapma

Detaylı

DC VOLTMETRE DCV-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS

DC VOLTMETRE DCV-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS DC OLTMETRE DC-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS DÝKKAT -Cihaz baðlanýrken bütün enerjiyi kesiniz. -Cihaz þebekeye baðlandýðýnda ön paneli çýkartmayýnýz. -Cihazý solvent yada benzeri

Detaylı

PROOP Hızlı Başlangıç Kılavuzu

PROOP Hızlı Başlangıç Kılavuzu PROOP Hızlı Başlangıç Kılavuzu Önsöz PROOP, endüstride PLC sistemleri kullanılarak gerçekleştirilmiş otomasyon sistemi ile kullanıcı arasında etkileşim sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Bu döküman, PROOP

Detaylı

o t o m a t i k s i g o r t a l a r 1 2 O t o m a t i k S i g o r t a l a r Vikotech 3 VT B - Kesme Kapasitesi 3 = 3kA 4 = 4,5kA 6 = 6kA 10 = 10kA Devre Kesici (Breaker) Kablo giriþi Her tip otomat barasý

Detaylı

ESM-3710. Isıtma / Soğutma Kontrolu ESM-3710 66,5. Birim Fiyatı (TL) Ürün tipi. ilave + (TL) 14,0 - - -

ESM-3710. Isıtma / Soğutma Kontrolu ESM-3710 66,5. Birim Fiyatı (TL) Ürün tipi. ilave + (TL) 14,0 - - - Haziran04_V3 Fiyat Listesi TL Ölçme ve Kontrol Cihazları ve Sıcaklık Sensörleri Haziran 04 Isıtma / Soğutma Kontrolu Seçilebilir Isıtma veya Soğutma fonksiyonu Ekonomik ve kolay kullanım 3 dijit Proses/Set

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU LUBMATIC - DC Standart ELEKTRÝKLÝ SIVI YAÐ VE SIVI GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma

Detaylı

ALP 44 L ÖLÇÜ VE KONTROL CİHAZI KULLANMA KILAVUZU

ALP 44 L ÖLÇÜ VE KONTROL CİHAZI KULLANMA KILAVUZU ALP 44 L ÖLÇÜ VE KONTROL CİHAZI KULLANMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1. TEKNİK ÖZELLİKLER... 1 2. BAĞLANTILAR... 2 3. ÖN PANEL TANIMLARI. 3 4. CİHAZIN PROGRAMLANMASI. 4 4.1. Skala Değerinin Girilmesi (S_Lo /

Detaylı

Sýcaklýk Ýndikatörü. Sipariþ Bilgisi. 2-renk (Kýrmýzý ve Yeþil) LED li Görülebilirliði Yüksek LCD Ekran

Sýcaklýk Ýndikatörü. Sipariþ Bilgisi. 2-renk (Kýrmýzý ve Yeþil) LED li Görülebilirliði Yüksek LCD Ekran Sýcaklýk Ýndikatörü 2-renk (Kýrmýzý ve Yeþil) LED li Görülebilirliði Yüksek LCD Ekran Geniþ giriþ aralýðý iki tip platin dirençli termometre ve on tip termokupl arasýndan seçin. Ön panel tuþlarý ile kolay

Detaylı

DKG-175 TRANSFER KONTROL ÜNİTESİ (DC BESLEME GEREKTİRMEYEN)

DKG-175 TRANSFER KONTROL ÜNİTESİ (DC BESLEME GEREKTİRMEYEN) DKG-175 TRANSFER KONTROL ÜNİTESİ (DC BESLEME GEREKTİRMEYEN) TANITIM Datakom DKG-175 DIN ray montajlı ve DC besleme gerektirmeyen bir transfer kontrol cihazıdır. Bu özelliğiyle transfer panolarına akü beslemesi

Detaylı

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü 110-240V pnömatik ve elektrik aktüatörler için Rittal-panoda dtron 316 kontrol için akım döngüsü sensör girişli 4-20 ma çıkışlı konum kontrolörlü pnömatik ve elektrik aktüatörü Özellikler Rittal pano RAL

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU LUBMATIC DC zaman ayarlý ELEKTRÝKLÝ SIVI YAÐ VE SIVI GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma

Detaylı

2011 FİYAT LİSTESİ ISI KONTROL CİHAZLARI DİJİTAL PANELMETRELER ZAMAN RÖLELERİ DİJİTAL SAYICILAR ZAMAN SAATLERİ. www.tesantr.com tesan@tesantr.

2011 FİYAT LİSTESİ ISI KONTROL CİHAZLARI DİJİTAL PANELMETRELER ZAMAN RÖLELERİ DİJİTAL SAYICILAR ZAMAN SAATLERİ. www.tesantr.com tesan@tesantr. 2011 FİYAT LİSTESİ ISI KONTROL CİHAZLARI DİJİTAL PANELMETRELER ZAMAN RÖLELERİ DİJİTAL SAYICILAR ZAMAN SAATLERİ www.tesantr.com tesan@tesantr.com EKONOMİK SERİ PID SICAKLIK KONTROL CİHAZLARI 6 GELİŞMİŞ

Detaylı

Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 505. Þebeke Analizi ve Enerji Yüklerinin Optimizasyonu

Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 505. Þebeke Analizi ve Enerji Yüklerinin Optimizasyonu Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 505 Þebeke Analizi ve Enerji Yüklerinin Optimizasyonu Modem Yazýcý LON Mobus PC I/O Kullanýmý LON Üniversal Ölçüm Cihazý Kullanýmý UMG 505 düþük gerilim ve orta gerilim þebekelerindeki

Detaylı

Elektronik Termostat TE-1

Elektronik Termostat TE-1 Delivery address:mackenrodtstraße 14, Postal address: JUMO Adres: Instrument Co. Baraj Ltd. Yolu Cad. JUMO Ataşehir Process M Yanyol, Control, Inc. Veri Sayfası 6.551 Sayfa 1/5 Elektronik Termostat -1

Detaylı

Kritik iklimlendirme uygulamaları için nem transmiteri

Kritik iklimlendirme uygulamaları için nem transmiteri 6651_TR 3/26/12 3:14 PM Page 1 ÖZELLİKLER ; havalandırma ve farklı uygulamalar için, 660x prob alternatifleri ile basit transmiterlere göre daha sorunsuz, stabil, doğru ölçümlerin yapılabilmesine olanak

Detaylı

Kameralý Aydýnlatma Sistemi

Kameralý Aydýnlatma Sistemi Us e r M an ual Smartguard M otion Li ght wit h Video Ca mera Kameralý Aydýnlatma Sistemi AEC-939AD Paket Ýçeriði Kameralý Aydýnlatma Sistemi Kullanma kýlavuzu 1 Adet alyan anahtar 1 Adet 300w halojen

Detaylı

ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri

ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri Sadece ısıtma ve sadece soğutma ayarı ON/OFF Kontrol Pil DC 3 V (2 1,5V AA Alkaline pil) Alıcı AC 250 V-10A (SPDT) Kullanım ABR 320 SET oda termostatları

Detaylı

Seviye Transmitteri. Seviye Gösterici Transmitter --------------------------------------- Model LIT25. Temassız Ultrasonik Sensörlü

Seviye Transmitteri. Seviye Gösterici Transmitter --------------------------------------- Model LIT25. Temassız Ultrasonik Sensörlü Seviye Transmitteri Temassız Ultrasonik Sensörlü Tank Envanteri, Seviye Gözlemleme ve Kontrolü için Seviye Gösterici Transmitter --------------------------------------- Model LIT25 Kimyasal Depolama Tankları,

Detaylı

DSD-080 SİSMİK GÜVENLİK PANELİ. DSD-080 Kullanım Kılavuzu V-1.0 ( )

DSD-080 SİSMİK GÜVENLİK PANELİ. DSD-080 Kullanım Kılavuzu V-1.0 ( ) DSD-080 SİSMİK GÜVENLİK PANELİ TANITIM Datakom DSD-080 Sismik Güvenlik paneli, şiddetli bir deprem esnasında sismik titreşimleri algılayıp kontrol sinyalleri üreterek doğalgaz, jeneratör, LPG, elektrik,

Detaylı

OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK

OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza

Detaylı

VERSİYON A1.0. Cihaz Defrost konumunda

VERSİYON A1.0. Cihaz Defrost konumunda SM-988H DİJİTAL TERMOSTAT VERSİYON A1.0 Özellik SM-988H Termostat sıcak / soğuk çalışır, soğuk depolama ve muhafa odalarında,sıcak-soğuk yemek servis ekipmanlarında,su ısıtıcılarında, Ön panel su geçirmez

Detaylı

Yumuşak Yolvericiler. Kalkış için kontrollü yol verme fonksiyonları. Duruş için özellikle pompa uygulamalarına yönelik yumuşak duruş fonksiyonları

Yumuşak Yolvericiler. Kalkış için kontrollü yol verme fonksiyonları. Duruş için özellikle pompa uygulamalarına yönelik yumuşak duruş fonksiyonları Yumuşak Yolvericiler Vektör kontrollü AKdem dijital yumuşak yol vericisi, 6-tristör kontrollü olup, 3 fazlı sincap kafesli motorlarda yumuşak kalkış ve duruş prosesleri için tasarlanmıştır. Vektör kontrol,

Detaylı

LUBMATIC DC zaman ayarlý ELEKTRÝKLÝ SIVI YAÐ VE SIVI GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00

LUBMATIC DC zaman ayarlý ELEKTRÝKLÝ SIVI YAÐ VE SIVI GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 LUBMATIC DC zaman ayarlý ELEKTRÝKLÝ SIVI YAÐ VE SIVI GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 GÝRÝÞ Tüm makineler, ekipmanlar ve araçlar yýpratýcý çalýþma koþullarý altýnda uzun süre çalýþtýklarý

Detaylı

Sayfa Sayfa İKİ KUTUPLU IEC anma akımı Ith: 20A (AC1) IEC çalışma gücü: 1.3kW (AC3 230V) Evsel uygulamalar için ideal.

Sayfa Sayfa İKİ KUTUPLU IEC anma akımı Ith: 20A (AC1) IEC çalışma gücü: 1.3kW (AC3 230V) Evsel uygulamalar için ideal. Sayfa -2 İKİ KUTUPLU IEC anma akımı Ith: 20A (AC1) IEC çalışma gücü: 1.3kW (AC3 230V) Evsel uygulamalar için ideal. Sayfa -2 ÜÇ VE DÖRT KUTUPLU IEC anma akımı Ith: 25A, 40A ve 63A (AC1) IEC çalışma gücü:

Detaylı

MODEL OP-LP1 MODEL OP-LP2

MODEL OP-LP1 MODEL OP-LP2 MODEL OP-LP1 MODEL OP-LP2 MESAFE / POZİSYON ÖLÇME VE KONTROL CİHAZI Sürüm 2.0 KULLANMA KILAVUZU UYARI! CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUNUZ 1. Cihazın elektriksel bağlantılarını son sayfada belirtilen

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

JUMO TB/TW Sıcaklık sınırlayıcı, sıcaklık gözetim tertibatı,

JUMO TB/TW Sıcaklık sınırlayıcı, sıcaklık gözetim tertibatı, JUMO GmbH & Co. & Co. KG KG Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 14, Delivery address:mackenrodtstraße 36039 Fulda, 14, Almanya 36039 Fulda, Germany Postal Posta address: adresi: 36035 36035 Fulda, Fulda,

Detaylı

Ecras Elektronik Multimetre

Ecras Elektronik Multimetre Ecras Elektronik Multimetre Modüler tasarım Soket kablosu gerektirmez Tespit vidası gerektirmez En yeni teknoloji Kolay panel montajı sistem bağlantısı Anlık Her fazda VL-N ve ortalama değerleri. Her fazda

Detaylı

ESM-3710. Isıtma / Soğutma Kontrolu ESM-3710 66,5. Birim Fiyatı (TL) Ürün tipi. ilave + (TL) 14,0 - - -

ESM-3710. Isıtma / Soğutma Kontrolu ESM-3710 66,5. Birim Fiyatı (TL) Ürün tipi. ilave + (TL) 14,0 - - - Haziran0_V3 Fiyat Listesi TL Ölçme ve Kontrol Cihazları ve Sıcaklık Sensörleri Haziran 0 Isıtma / Soğutma Kontrolu Seçilebilir Isıtma veya Soğutma fonksiyonu Ekonomik ve kolay kullanım 3 dijit Proses/Set

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

MAVIGARD MG-8110 SERİSİ ADRESLENEBİLİR YANGIN ALARM BUTONU

MAVIGARD MG-8110 SERİSİ ADRESLENEBİLİR YANGIN ALARM BUTONU MAVIGARD MG-80 SERİSİ Özellikler Kullanımı kolay ve EN 5- standardına göre dizayn edilmiş yenilikçi test anahtarı, ileri teknoloji resetleme yapısı ve kullanışlı aksesuarlara sahip olan adreslenebilir

Detaylı

Kataloðumuzda olan ürün tasarýmlarý ve özellikleri zaman içerisinde geliþtirilebilir. Lütfen güncel katalog bilgileri için destek hattýmýzý arayýnýz. (Destek Hattý: 444 8456) ALÇAK GERÝLÝM ÞALT ÜRÜNLERÝ

Detaylı

KLEA Enerji Analizörü

KLEA Enerji Analizörü KLEA Enerji Analizörü Kolay panel montajı sistem bağlantısı Modüler tasarım Soket kablosu gerektirmez Tespit vidası gerektirmez En yeni teknoloji Veri Toplama Platformu Tüm enerji tüketimleri bir KLEA

Detaylı

Cooling. Soğutma Otomasyon Sistemleri ve Enstalasyon Tekniği. Uzaktan izleme ve kontrol sistemi...

Cooling. Soğutma Otomasyon Sistemleri ve Enstalasyon Tekniği. Uzaktan izleme ve kontrol sistemi... Cooling Uzaktan izleme ve kontrol sistemi... Soğutma Otomasyon Sistemleri ve Enstalasyon Tekniği Nem ve Dokunmatik TFT Ekran Dokunmatik TFT Ekran Soğuk Oda Kontrol Cihazları Soğutma Sistemleri Kontrol

Detaylı

TRANS-MINIAUTO. 1. Önsöz. 1.1 Genel Özellikler. 1.2 Garanti. 1.3 Bakým

TRANS-MINIAUTO. 1. Önsöz. 1.1 Genel Özellikler. 1.2 Garanti. 1.3 Bakým TRANS-MINI OTOMATÝK START ÜNÝTESÝ 1. Önsöz 1.1 Genel Özellikler TRANS-MINI, dizel, gaz ya da benzinli jeneratörler için otomatik start birimidir. uzak start giriþinden jeneratör çalýþacak bilgisi algýladýðýnda,

Detaylı

GEPA. set. RQ-112B Reaktif Güç Kontrol Rölesi. set. set RQ B SERİSİ REAKTİF GÜÇ RÖLELERİ

GEPA. set. RQ-112B Reaktif Güç Kontrol Rölesi. set. set RQ B SERİSİ REAKTİF GÜÇ RÖLELERİ RQ B SERİSİ REAKTİF GÜÇ RÖLELERİ RQ B Serisi reaktif güç röleleri, alçak gerilim elektrik tesislerinin reaktif güç kompanzasyonunda kullanılırlar. Kondansatör gruplarını devreye alan ve çıkaran reaktif

Detaylı

Dijital Sıcaklık Kontrol Cihazı

Dijital Sıcaklık Kontrol Cihazı www.hynux.net www.antmuh.com Dijital Sıcaklık Kontrol Cihazı Ekonomik fiyat Pratik Yüksek hızda fonksiyonlar örnekleme Yüksek hassasiyette sıcaklık kontrolü Yüksek hassasiyette sıcaklık kontrolü sağlar

Detaylı

TÜRKÇE TANITIM, KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU

TÜRKÇE TANITIM, KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU BLW-140PB BEAM DEDEKTÖR TÜRKÇE TANITIM, KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU UYARI! Kurulum işlemine geçmeden önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu kullanma kılavuzunun içeriği, fonksiyonlardaki değişiklikler

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLC500T IP Set güvenlik sensörü verici

İçerik. Ürün no.: MLC500T IP Set güvenlik sensörü verici Ürün no.: 544006 MLC500T14-1200-IP Set güvenlik sensörü verici Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun alıcı Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Kumanda ve gösterge

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BEKO LG-BKE 5600 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578670

Kullanım kılavuzunuz BEKO LG-BKE 5600 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578670 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya BEKO LG-BKE 5600 D için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki BEKO LG-BKE 5600 D tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut,

Detaylı

Reaktif Güç Yönetim Çözümleri. Tasarrufun Elektrik Yönü

Reaktif Güç Yönetim Çözümleri. Tasarrufun Elektrik Yönü Reaktif Güç Yönetim Çözümleri Tasarrufun Elektrik Yönü Temel Özellikler Kontrolörlerinin basit bir şekilde tanımlanması Güç faktör kontrolörleri reaktif gücü azaltarak güç dağıtım sistemlerinin maksimum

Detaylı

Montaj kılavuzu. Oda termostatı EKRTWA

Montaj kılavuzu. Oda termostatı EKRTWA 1 1 2 2 60 mm/2.36 inch 87 mm/3.43 inch ±1.5 m ±60 inch >0.2 m >8 inch 3 34 mm/1.34 inch 125 mm/4.92 inch 3 İngilizce metin asıl talimattır. Diğer diller asıl talimatların çevirileridir. İçindekiler 1.

Detaylı

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1 DELAB TM-18C KAÇAK AKIM RÖLESİ İÇERİK GENEL / BUTON FONKSİYONLARI.2 PARAMETRE AYARLARI...2 PARAMETRE AÇIKLAMALARI 3 KAÇAK AKIM AYARLARI...3 AÇMA SÜRESİ AYARLARI.3 AŞIRI AKIM AYARLARI...4 ÇALIŞMA SÜRESİ..4

Detaylı

Panel montaj termostatlar KM-70 Serisi

Panel montaj termostatlar KM-70 Serisi Delivery address:mackenrodtstraße 14, Postal address: 661 661 Veri Sayfası 60.2045 Sayfa 1/6 Panel montaj termostatlar KM-70 Serisi DIN 3440 ve Basınç Ekipmanı Direktifi 97/23/EC'ye uygun model Kısa açıklama

Detaylı

B115...B180 RF200 RFN200 B250...B400 RF400 RFN400

B115...B180 RF200 RFN200 B250...B400 RF400 RFN400 Sayfa -2 Sayfa -4 Sayfa -6 BG SERİSİ MİNİ-KONTAKTÖRLER İÇİN Tip RF9, faz hatasına karşı duyarlı, manuel resetleme Tip RFA9, faz hatasına karşı duyarlı, otomatik resetleme Tip RFA9, faz hatasına karşı duyarsız,

Detaylı

ENDA ETS762 DEVÝR/HIZ ÖLÇÜM CÝHAZI ENDA ETS762 ölçü-kontrol cihazýný tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz.

ENDA ETS762 DEVÝR/HIZ ÖLÇÜM CÝHAZI ENDA ETS762 ölçü-kontrol cihazýný tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz. Cihazý kullanmadan önce kullanma kýlavuzunu dikkatlice okuyunuz! Kullanma kýlavuzundaki uyarýlara uyulmamasýndan kaynaklanan zarar, ziyan ve þahýslarýn uðrayacaðý kazalarda sorumluluk kullanýcýya aittir.

Detaylı

DAVLUMBAZ (ADA) KULLANMA KILAVUZU

DAVLUMBAZ (ADA) KULLANMA KILAVUZU GARANTÝ BELGESÝ Bu garanti belgesinin kullanýmýna; 4077 sayýlý kanun ile bu kanuna dayanýlarak düzenlenen TRKGM-95/116-117 sayýlý tebliði uyarýnca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý, Tüketici ve Rekabetin

Detaylı

HT 150 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım

HT 150 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım HT 150 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 150 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. - Hassas

Detaylı

KULLANIM ALANLARI SERTİFİKALAR AÇIKLAMALAR

KULLANIM ALANLARI SERTİFİKALAR AÇIKLAMALAR MİKROİŞLEMCİLİ BRÜLÖR KONTROL RÖLESİ ESA GENIO SERİSİ ÖZELLİKLERİ Besleme gerilimi 115 / 230 Vac Frekans 45-65 Hz Güç tüketimi (Çıkışlar hariç) 10 VA, maksimum Çalışma sıcaklığı 0-60 C Stoklama sıcaklığı

Detaylı

Subminyatür Sensör zor montaj şartları için

Subminyatür Sensör zor montaj şartları için Çok Küçük İndüktif Proximity Sensör Subminyatür Sensör zor montaj şartları için mm çap algılama kafası en zor montaj şartları için uygundur 1 mm uzun çok kısa M12 boy muhafaza Uygulamalar Robot kol freze

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER AÇIKLAMALAR ÖZELLÝKLER. MODELLER - 4 ve 6 Ýstasyonlu Model Seçenekleri ÝÇ MEKAN MODEL - 24VAC Transformatörle birlikte

ÝÇÝNDEKÝLER AÇIKLAMALAR ÖZELLÝKLER. MODELLER - 4 ve 6 Ýstasyonlu Model Seçenekleri ÝÇ MEKAN MODEL - 24VAC Transformatörle birlikte ÝÇÝNDEKÝLER MINI IRRIGATION CONTROLLER MODELLER - ve Ýstasyonlu Model Seçenekleri ÝÇ MEKAN MODEL - VAC Transformatörle birlikte ÖZELLÝKLER... AÇIKLAMALAR... TALÝMATLARI Giriþ... Diðer Fonksiyonlar... Programlama

Detaylı

HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri

HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 300 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. Dokunmatik

Detaylı

Ontrol E110 KONTROL PANELİ MÜHENDİSLİK KILAVUZU KP0048

Ontrol E110 KONTROL PANELİ MÜHENDİSLİK KILAVUZU KP0048 Ontrol E0 KONTROL PANELİ MÜHENDİSLİK KILAVUZU KP0048 GİRİŞ E0 Kontrol Paneli, bir dizi parametre ayarına dayanan basit konfigürasyon olanağıyla, çok geniş bir yelpazede kapsamlı otomatik kontrol çözümleri

Detaylı

Kontak İbreli Termometreler

Kontak İbreli Termometreler E-mail: Fax: +49 661 6003-607 www.jumo.co.uk Veri Sayfası 608520 Sayfa 1/12 Kontak İbreli Termometreler Özellikler Panel montaj veya ek cihaz gibi gerçek değer göstergeli sıcaklık kontrolörü Bayonet kilitli

Detaylı

DMF SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU

DMF SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU DMF SERÝSÝ DFM 8 - DFM 20 - DFM 25 YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU LÜTFEN KILAVUZU OKUYUNUZ... Kahraman Ýth alat, Ýhracat, Taahh üt ve Tic aret Ltd. Þt i. HilalMa h. 704. Sok. No:1 5/ 1 ÇANKAYA-

Detaylı

HT 200. LCD li Oda Termostat Kontrolleri. Kullanım

HT 200. LCD li Oda Termostat Kontrolleri. Kullanım HT 200 LCD li Oda Termostat Kontrolleri HT 200 kablolu oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. - Hassas sıcaklık ölçme

Detaylı

Ölçme ve Kontrol Çözümleri

Ölçme ve Kontrol Çözümleri Ölçme ve Kontrol Çözümleri Zelio RTC forumtr.schneider-electric.com Zelio RTC Renk değiştiren ekran Yüksek çözünürlüklü ekranı ve renk değiştirme özelliği sayesinde uzaktan görünürlük. PV < SV PV = SV

Detaylı

TÜRKÇE TANITIM, KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU

TÜRKÇE TANITIM, KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU BLW-80PB BEAM DEDEKTÖR TÜRKÇE TANITIM, KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU UYARI! Kurulum işlemine geçmeden önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu kullanma kılavuzunun içeriği, fonksiyonlardaki değişiklikler

Detaylı

MODEL HCC SICAK YOLLUK KONTROL MODÜLLERİ KULLANMA KILAVUZU

MODEL HCC SICAK YOLLUK KONTROL MODÜLLERİ KULLANMA KILAVUZU MODEL HCC SICAK YOLLUK KONTROL MODÜLLERİ KULLANMA KILAVUZU OPKON OPTİK ELEKTRONİK KONTROL SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Terazidere Mah.60.Yıl Cad.No:46 Kat:3 Bayrampaşa / İstanbul Tel:0212 501 48 63 Faks:0212 501 48

Detaylı

Bağımsız Geçiş Kontrol Cihazı

Bağımsız Geçiş Kontrol Cihazı Bağımsız Geçiş Kontrol Cihazı Kullanım Kılavuzu Kullanmaya başlamadan önce Kullanım Kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. 1. Paket İçeriği; Adı Miktar Notlar Geçiş kontrol cihazı 1 Kullanım kılavuzu 1

Detaylı

TRİSTÖR MODÜL SÜRÜCÜ KARTI (7 SEG) KULLANIM KILAVUZU AKE-PE-TMS-001

TRİSTÖR MODÜL SÜRÜCÜ KARTI (7 SEG) KULLANIM KILAVUZU AKE-PE-TMS-001 TRİSTÖR MODÜL SÜRÜCÜ KARTI (7 SEG) KULLANIM KILAVUZU AKE-PE-TMS-001 1.CİHAZ ÖLÇÜLERİ 2.CİHAZ BAĞLANTI ŞEMASI 3.UYARILAR Cihazı kullanmaya başlamadan önce mutlaka kullanma kılavuzu okunmalıdır ve cihaz

Detaylı

RAF 704 B RAF 400 X RAF 704 X

RAF 704 B RAF 400 X RAF 704 X RAF 704 B RAF 400 X RAF 704 X Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza

Detaylı

1. GÜVENLİK BİLGİLERİ

1. GÜVENLİK BİLGİLERİ Dijital Nem/Sıcaklık Ölçer TES-1360A KULLANIM KILAVUZU 1. GÜVENLİK BİLGİLERİ 1. Cihazı, güvenlik bilgilerini dikkatlice okuduktan sonra kullanmaya başlayınız. 2. Cihazı sadece kullanım kılavuzunda belirtilen

Detaylı

HT 500 HT 500 01 HT 500 02 HT 500 03

HT 500 HT 500 01 HT 500 02 HT 500 03 LCD li Kablosuz Ev Otomasyon Kontrolleri Sadece ısıtma ve sadece soğutma ayarı ON/OFF Kontrol Ana Ünite 0 V (AC) A (SPDT) Oda Ünitesi V (DC) (x,v AA Alkaline pil) HT 00 HT 00 0 HT 00 0 HT 00 0 Kullanım

Detaylı

Semboller : :Açma kapama alteri :Ate leme butonu :Yardımcı röle :Merkez kontak :Normalde açık kontak :Normalde kapalı kontak :UV.

Semboller : :Açma kapama alteri :Ate leme butonu :Yardımcı röle :Merkez kontak :Normalde açık kontak :Normalde kapalı kontak :UV. ALEV MONİTÖRÜ 03A1 Uygulama Alev monitörleri, uygun alev elektrodu veya UV. fotosel ile birlikte, alevin belirli bir standardın altında olduğunu, yanmanın iyi olduğunu veya alevin söndüğünü haber verir.

Detaylı

Auto Tune - Self Tune - Auto Self Tune

Auto Tune - Self Tune - Auto Self Tune Auto Tune - Self Tune - Auto Self Tune EMKO cihazlarýnda Tune seçimi ile PID parametrelerinin tesbit edilmesi için farklý metod uygulanýr. Bunlar Auto Tune (Limit Cycle Tuning) ve Self Tune (Step Response

Detaylı

ESM-7700 72X72DIN 1/8 Proses Göstergesi Kullanım Kılavuzu

ESM-7700 72X72DIN 1/8 Proses Göstergesi Kullanım Kılavuzu ESM-7700 72X72DIN /8 Proses Göstergesi 4 dijit proses göstergesi Üniversal proses girişi (TC, RTD, mv, V, ma) V ve ma girişleri için kullanıcıya açık iki veya çok noktalı kalibrasyon imkanı Programlanabilir

Detaylı

EK - 9 Zaman Sayýcý ELEKTRONÝK KONTROL KARTI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00

EK - 9 Zaman Sayýcý ELEKTRONÝK KONTROL KARTI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 EK - 9 Zaman Sayýcý ELEKTRONÝK KONTROL KARTI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 GÝRÝÞ Tüm makineler, ekipmanlar ve araçlar yýpratýcý çalýþma koþullarý altýnda uzun süre çalýþtýklarý için, hareketli

Detaylı

GEMO. www.gemo.com.tr GÜRBÜZOĞLU ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET LTD. ŞTĐ. OCAK 2014 AR2 SERĐSĐ PLC / AKILLI RÖLELER. www.gemo.com.tr

GEMO. www.gemo.com.tr GÜRBÜZOĞLU ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET LTD. ŞTĐ. OCAK 2014 AR2 SERĐSĐ PLC / AKILLI RÖLELER. www.gemo.com.tr Çamlıtepe Cad. No: 297 / 3-4 Siteler / ANKARA Tel: (0312) 350 39 00 Fax: (0312) 351 11 17 GÜRBÜZOĞLU ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET LTD. ŞTĐ. AR2 SERĐSĐ PLC / AKILLI RÖLELER Yetkili Bayi: OCAK 2014 Cihaz

Detaylı

Kullanım kılavuzu. testo 810

Kullanım kılavuzu. testo 810 Kullanım kılavuzu testo 810 2 Ürünün kullanılması testo kısa kullanım kılavuzu 810 1. Koruma kapağı: Durma pozisyonu 2. Kızılötesi sensör 3. Hava/sıcaklık sensörü 4. Ekran 5. Kontrol tuşları 6. Batarya

Detaylı

VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU

VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU LÜTFEN KILAVUZU OKUYUNUZ... Kahraman Ýthalat, Ýhraca t, Taahhüt ve Ticaret Lt d. Þ ti. Kazým Karabekir Caddes i No :95/36 Ýskitle r - ANKARA

Detaylı

SD-AY mA SEVİYE PROBU

SD-AY mA SEVİYE PROBU SD-AY420 4-20mA SEVİYE PROBU Vira Isı Endüstriyel Ürünler A.Ş. Metal İş Sanayi Sitesi 11. Blok No:37-39 İkitelli/İstanbul Tel: 0.212.549.57.70 Fax: 0.212.549.58.48 info@viravalf.com www.viravalf.com SD-AY420

Detaylı

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý OCAK AOB-6005 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

TRIFAZE START-STOP KONTROL KARTI (TOUCH ARKADAN MONTAJ) KULLANIM KILAVUZU AKE-T-TSSA-001

TRIFAZE START-STOP KONTROL KARTI (TOUCH ARKADAN MONTAJ) KULLANIM KILAVUZU AKE-T-TSSA-001 TRIFAZE START-STOP KONTROL KARTI (TOUCH ARKADAN MONTAJ) KULLANIM KILAVUZU AKE-T-TSSA-001 1.CİHAZ ÖLÇÜLERİ 2.CİHAZ BAĞLANTI ŞEMASI 3.UYARILAR Cihazı kullanmaya başlamadan önce mutlaka kullanma kılavuzu

Detaylı

JUMO ecotrans ph 03 ph/redoks ve sıcaklık için mikroişlemcili transmitter anahtarlama cihazı

JUMO ecotrans ph 03 ph/redoks ve sıcaklık için mikroişlemcili transmitter anahtarlama cihazı Telefon: Postal address: 36035 +49 Fulda, 6003-0 Germany Harlow Telefon: - Essex CM20 0216 2DY, 455 UK Faks: Phone: +49 +49 661 6616003-0 Faks: 0216 455 81 35 sales@jumo.co.uk info@jumo.us www.jumo.us

Detaylı

PROFİL KONTROL CİHAZI

PROFİL KONTROL CİHAZI Profile Controller ESM-9995 ESM-9995 96 x 96 DIN 1/4 Üniversal Girişli Profil Kontrol Cihazı C Toplam 1000 Adımı Maksimum 100 Program Kullanarak Kontrol Edebilme, 1. Adım 2. Adım 3. Adım 4. Adım PV-1 Her

Detaylı

Röleler. İçindekiler. 3-Faz Gerilim Rölesi SRV8-03 / SRV

Röleler. İçindekiler. 3-Faz Gerilim Rölesi SRV8-03 / SRV İçindekiler 3-Faz Gerilim ölesi SV8-03 / SV8-05.... 250 L1 L2 L1 L2 Genel... 250 Panel Diyagramı... 250... 250 Fonksiyon Diyagramı... 251 Bağlantı Şeması... 251 Asimetrik Döngülü Zaman ölesi ST8-S... 252

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ. CTT 200 VHF ( Mikrofon Vericisi ) ORIENT ORIENTAL ELEKTRONÝK LTD. ÞTÝ. KABLOSUZ ÝLETÝÞÝM SÝSTEMLERÝ

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ. CTT 200 VHF ( Mikrofon Vericisi ) ORIENT ORIENTAL ELEKTRONÝK LTD. ÞTÝ. KABLOSUZ ÝLETÝÞÝM SÝSTEMLERÝ SATICI FÝRMA KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ CTT 200 VHF ( Mikrofon Vericisi ) KULLANMA KILAVUZU YETKÝLÝ SERVÝS ORIENT Oriental Elektronik San. ve Tic. Ltd. Þti. Kablosuz Ýletiþim Sistemleri Refik Belendir sokak

Detaylı

Kullanım Kılavuzu PCE 228M

Kullanım Kılavuzu PCE 228M PCE 228M Versiyon 23.03.2016 İçindekiler 1. Giriş/Önsöz 2. Güvenlik Bilgileri 3. Özellikler 4. Ön Panel Tanıtılması 5. PH Kalibrasyon Prosedürü 5.1 Kalibrasyon Önemi 5.2 Kalibrasyon İçin Gerekli Olan Ekipman

Detaylı

49 Serisi - Röle Arayüz Modelleri 8-10 - 16 A. Özellikler

49 Serisi - Röle Arayüz Modelleri 8-10 - 16 A. Özellikler Özellikler 1 & 2 kutuplu arayüz modelleri Düşük seviyeli anahtarlama kapasitesi için 5 μm altın kontaklar 49.31-50x0-1 kutup 10 (vidalı uç) 49.52-50x0-2 kutup 8 (vidalı uç) 49.72-50x0-2 kutup 8 (vidasız

Detaylı

ELEKTRİKLİ KONV. FIRIN KONTROL KARTI (7 TFT TOUCH) KULLANIM KILAVUZU AKE-TT-EKF-001

ELEKTRİKLİ KONV. FIRIN KONTROL KARTI (7 TFT TOUCH) KULLANIM KILAVUZU AKE-TT-EKF-001 ELEKTRİKLİ KONV. FIRIN KONTROL KARTI (7 TFT TOUCH) KULLANIM KILAVUZU AKE-TT-EKF-001 1.CİHAZ ÖLÇÜLERİ 2.RÖLE KARTI VE ÖLÇÜLERİ 3.CİHAZ BAĞLANTI ŞEMASI 4.UYARILAR Cihazı kullanmaya başlamadan önce mutlaka

Detaylı

Basınç Transmitteri JUMO MIDAS

Basınç Transmitteri JUMO MIDAS JUMO GmbH & Co. KG Almanya JUMO Instrument Co. Darende Ltd. İş Merkezi JUMO No:17 Process D.4, Control, Inc. Posta adresi: 035 Germany Almanya Ataşehir - İstanbul TR Faks: Phone: +49 +49 661 6000 661 600607

Detaylı

HT 250 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım

HT 250 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım HT 250 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 250 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. - Hassas

Detaylı