Primer Akciğer Kanseri ve Beyin Metastazı (57 Olgunun Retrospektif Analizi) #

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Primer Akciğer Kanseri ve Beyin Metastazı (57 Olgunun Retrospektif Analizi) #"

Transkript

1 Primer Akciğer Kanseri ve Beyin Metastazı (57 Olgunun Retrospektif Analizi) # Dursun TATAR, Özlem BERKTAŞ, Ebru Y. GÜNEŞ, Hüseyin HALİLÇOLAR İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Kliniği, İZMİR # Bu çalışma, Toraks Derneği 5. Yıllık Kongresi (24-27 Nisan 2002, Belek-Antalya) nde sunulmuştur. ÖZET Kliniğimizde yılları arasında primer akciğer kanseri tanısı almış olgulardan, beyin metastazı saptanan 57 olguyu retrospektif olarak değerlendirdik. Olguların 56 sı erkek biri kadındı ve yaş ortalaması ± yıl idi. Yirmiyedi (%47.3) olguda tanı anında beyin metastazı vardı ve bunlardan üçü beyin operasyonu geçirmişti. Onbir (%19.2) olgu asemptomatikti, en sık semptom baş dönmesi (28 olgu, %49.1) ve baş ağrısıydı (27 olgu, %47.3). Akciğer kanseri histopatolojik dağılımı; adenokarsinom 28 (%49.1), skuamöz hücreli karsinom 17 (%29.8) ve küçük hücreli karsinom 12 (%21) şeklindeydi. Akciğer tümörlerinin %57.8 i periferik yerleşimliydi. Beyin metastazları sıklıkla N 2 hastalık (31 olgu, %54.3) ve T 3 (29 olgu, %50.8) ile birlikteydi. Tanı konduktan sonra ortalama beyin metastazı gelişme süresi 50.6 gün (15-105) idi. En sık metastaz şekli soliter tipte metastaz (n= 37, %64.9) ve en sık metastaz lokalizasyonu pariyetal (n= 22, %38.5) lobdu. Olguların tümüne kranial radyoterapi uygulanmış ve semptomlar kontrol altına alınmıştı. Median sağkalım süresi akciğer kanseri tanısından sonra 120 (94-145) gün, beyin metastazından sonra 90 (63-116) gün bulundu. Beyin metastazı sonrası sağkalımda etkili prognostik faktör yalnızca nörolojik semptomların olup olmaması (p= ) iken, akciğer kanseri sonrası sağkalımda etkili bulunan faktörler; beyin metastazının senkron-metakron oluşu (p= ), N durumu (p= ) ve olgulara kemoterapi (KT) uygulanıp uygulanmaması (p= ) idi. Sonuç olarak; çalışmamızda en sık periferik yerleşim ve histopatolojik olarak adenokanser saptandı. Radyoterapiye rağmen median sağkalım süresi oldukça kısa idi. ANAHTAR KELİMELER: Bronş kanseri, beyin metastazı, prognostik faktörler SUMMARY PRIMARY LUNG CANCER AND BRAIN METASTASIS (RETROSPECTIVE ANALYSIS OF 57 CASES) We evaluated retrospectively 57 cases diagnosed as primary lung cancer with brain metastases in our clinic between Fifty six of cases were male, one was female and the mean age was ± years. Twenty seven cases (47.3%) had brain metastases at the time of diagnosis and three of them had been operated. Eleven (19.2%) cases were asymptomatic; the most common symptoms were dizziness (28 cases, 49.1%) and headache (27 cases, 47.3%). The histopathological distribution was as following; adenocarcinoma 49.1% (n= 28), squamous cell carcinoma 29.8% (n= 17), small cell carcinoma 21% (n= 12). Peripheric localization was determined in 57.8% of lung tumors. Brain metastases were usually with N 2 disease (31 cases, 54.3%) and T 3 tumor (29 cases, 50.8%). The mean metastasing time was 50.6 days (15-105) after diagnosis. The most frequent metastasing form was solitary metastasis (n= 37, 64.9%), the most frequent metastasing site was parietal lobe (n= 22, %38.5). All patients had received cranial radiotherapy and symptoms had been controlled. The median survival time of patients was 120 (94-145) days after diagnosis of lung tumor and it was 90 (63-116) days after diagnosis of brain metastasis. Although the presence of neurologic symptoms (p= ) is the only prognostic factor affecting survival after brain metastasis, the factors affecting survival after establishing diag- 245

2 Tatar D, Berktaş Ö, Güneş EY, Halilçolar H. nosis of lung cancer are; the status of brain metastasis-synchronous or metachronous (p= ), N status (p= ) and whether the patients received chemotherapy or not (p= ). Consequently, in our study, peripheric localization and histopathologically adenocarcinoma were mostly determined. Although, all patients had received RT, the median survival time was quite short. KEY WORDS: Bronchial carcinoma, cranial metastasis, prognostic factors GİRİŞ Primer akciğer kanseri beyine en sık metastaz yapan kanser tipidir. Soliter beyin metastazı tanısı alan hastalarda %28-68 oranlarında akciğer kanseri saptanmış, %4-20 sinde primer kansere ait bulgu bulunamamıştır. Akciğer kanserli hastaların %40 ında hastalığın seyri sırasında beyin metastazı gelişeceği tahmin edilmektedir (1,2). Beyin metastazları bazen asemptomatik de olabilmekte ve akciğer kanserli hastalarda beyin metastazı sıklığı otopsi çalışmalarında yaklaşık olarak %20 daha fazla bulunmaktadır (2,3). Beyin metastazı gelişme sıklığı küçük hücreli akciğer kanserleri (KHAK) nde %80 lere çıkmaktadır (4). Çalışmamızda beyin metastazına sahip akciğer kanserli olguların klinik bulguları, kanser histopatolojisi, tanı yöntemi, metastaz yerleşimi, metastaz oluşma zamanı, tedavi yaklaşımı ve sağkalım süresini belirlemeyi amaçladık. GEREÇ ve YÖNTEM Kliniğimizde Ocak 1997-Aralık 2000 yılları arasında akciğer kanseri tanılı olgulardan 57 sinde beyin metastazı geliştiği görüldü. Dosyalarına ulaşılabilen 35 olgunun dosya kayıtları, diğerlerinin epikriz kayıtları retrospektif olarak değerlendirildi. Klinik bulguları, kanser histopatolojisi, tanı yöntemi, metastaz yerleşimi, metastaz oluşma zamanı, tedavi yaklaşımları ve sağkalım süreleri kaydedildi. Sağkalım süresini tespit için telefonla ulaşabildiğimiz 23 olgunun yakınlarından ölüm tarihi öğrenildi, diğerlerinin son kontrol tarihi dikkate alınarak SPSS paket programında Kaplan-Meier yöntemiyle sağkalım analizi yapıldı (5). Olguların tümünde tanı ve evreleme amaçlı posteroanterior (PA) akciğer radyogramı, bilgisayarlı toraks tomografisi (TBT), batın ultrasonografi (USG) si ve bilgisayarlı beyin tomografisi (BBT) tetkikleri yapılmıştı. Kliniğimizde akciğer kanserli olguların evreleme çalışmasında BBT önceleri rutin uygulanırken, daha sonra yalnızca semptomatik olgularda uygulanmaya başlandı. Asemptomatik olgular, rutin uygulama sırasında tespit edilen olgulardı. Eş zamanlı ve ilk bir ay içinde gelişen beyin metastazları senkron, bir aydan sonra gelişen beyin metastazları metakron beyin metastazı olarak tanımlandı. Primer akciğer kanseri tanısı 40 (%70.1) olguda bronkoskopik işlemlerle elde edilen biyopsilerin, 17 (%29.8) olguda transtorasik iğne aspirasyon biyopsisinin histopatolojik incelemesiyle konmuştu. Dosya ve epikriz kayıtlarında performans durumu ile ilgili bilgi yoktu. Tüm olgulara palyatif kranial radyoterapi (KRT) uygulanmıştı, ancak RT dozu hakkında bilgi yoktu. İstatistiksel analiz SPSS paket programı ile yapıldı. Sağkalım süresi akciğer kanseri ve beyin metastazı tanısı baz alınarak Kaplan-Meier yöntemiyle hesaplandı ve tek değişkenli karşılaştırma için Log Rank testi kullanıldı, istatistiksel anlamlılık düzeyi p< 0.05 olarak belirlendi. SONUÇLAR Akciğer kanserli olgularımızdan beyin metastazı gelişen 57 olgunun 56 (%98.2) sı erkek, 1 (%1.7) i kadındı. Yaş ortalaması ± (35-75) yıl idi. Olguların yaş gruplarına göre dağılımı Tablo 1 de verildi. Olgularımızın 34 (%59.6) ü 65 yaşın altında, 23 (%40.4) ü 65 yaş ve üzerinde idi. Beyin metastazı düşündüren semptom ve bulgular incelendiğinde, 11 olguda herhangi bir nörolojik semptom olmadığı görüldü. Bu olgulardan beşi Tablo 1. Olguların yaş gruplarına göre dağılımı. Yaş (yıl) < Olgu sayısı 11 (%19.2) 14 (%24.5) 22 (%38.5) 10 (%17.5) 246

3 Primer Akciğer Kanseri ve Beyin Metastazı (57 Olgunun Retrospektif Analizi) adenokanser, üçü skuamöz hücreli kanser ve ikisi KHAK tanılarına sahipti. Olgularımızda saptadığımız semptomlar ve sıklıkları Tablo 2 de verilmiştir. En sık saptadığımız nörolojik semptomlar, baş dönmesi (28 olgu, %49.1) ve baş ağrısı idi (27 olgu, %47.3). Olgularımızın primer akciğer kanseri histopatolojik tanıları; 28 (%49.1) olguda adenokanser, 17 (%29.8) olguda skuamöz hücreli kanser ve 12 (%21) olguda KHAK idi. Toplam 27 (%47.3) olguda beyin metastazı tanı anında vardı. Bunların 15 (%55.5) i adenokanserli, 8 (%29.6) i skuamöz hücreli kanserli ve 4 (%14.8) ü KHAK li olgulardı. Diğer olgularda kanser tanısından sonra beyin metastazı oluşma süresi ortalama 50.6 (15-105) gündü. Akciğer kanseri tanısından sonraki ilk bir ay içinde gelişen metastazları senkron olarak tanımladığımızda, olgularımızın 31 (%54.3) inde senkron, 26 (%45.7) sında metakron beyin metastazı bulunduğu görüldü. Olgularımızın tümünde BBT ile beyin metastazları görüntülenmişti. Metastazlar 37 (%64.9) olguda soliter, 20 (%35) olguda multipl idi. Soliter metastazlar en sık pariyetal lobda yerleşmişti. Beyin metastazlarının beyinde yerleşim alanları ve sıklığı Tablo 3 te verilmiştir. Primer tümörlerin akciğerde yerleşim alanlarını incelediğimizde, beyin metastazı yapan tümörlerin sıklıkla periferik yerleşimli olduğu görüldü (33 olgu, %57.8). Ancak, olgularımızda santral ve periferik yerleşim, beyin metastazı (p= ) ve akciğer kanseri (p= 0.874) sonrası sağkalımda etkili bulunmadı. Primer akciğer tümörlerinin akciğerde yerleşim alanları ve sıklığı Tablo 4 te görülmektedir. Tablo 2. Nörolojik semptomlar ve sıklığı. Semptom Olgu sayısı % Yok Baş dönmesi Baş ağrısı Hemiparezi 8 14 Konvülziyon Konuşma bozukluğu Görme bozukluğu Tablo 3. Metastazların beyinde yerleşim alanları. Metastaz bölgesi Olgu sayısı % Pariyetal lob Frontal lob Serebellum Oksipital lob Tablo 4. Primer akciğer tümörlerinin lokalizasyonu. Lokalizasyon Olgu sayısı % Santral Periferik Üst lob Orta lob Alt lob Diğer organ metastazı araştırmasında, 38 (%66.6) olguda beyin dışında başka organ metastazı saptanmamıştı. Geri kalan 19 (%33.3) olgunun 11 inde karaciğer, altısında sürrenal, ikisinde kemik metastazı vardı. Olgularımızın tümör (T), lenf nodu (N) ve beyin metastazı hariç tutulduğunda diğer organ metastazı (M) durumları Tablo 5 te verilmiştir. Olguların 44 (%77.1) ü lokal ileri (evre 3A ve 3B) ve ileri evre (evre 4) hastalığa sahipti. Evre 1A da 3 (%5.2) olgu, evre 2A da 4 (%7) olgu, evre 2B de 6 (%10.5) olgu, evre 3A da 22 (%38.6) olgu, evre 3B de 3 (%5.2) olgu ve evre 4 te 19 (%33.3) olgu yer almaktaydı. Tablo 5. Olguların TN durumları ve beyin metastazı dışında metastaz varlığı. TN Olgu sayısı % M 1 (%) T 1 N (40) T 2 N (20) T 2 N (33.3) T 2 N (60) T 3 N (20) T 3 N T 3 N (31.2) T 3 N T: Tümör, N: Bölgesel lenf bezi. 247

4 Tatar D, Berktaş Ö, Güneş EY, Halilçolar H. TNM sınıflamasına göre evre 4 te yer alan olgularımızın TN durumu en sık T 3 N 2 ve T 2 N 2 şeklindeydi. Beyin metastazlarının sıklıkla N 2 hastalık (%54.3) ve T 3 (%50.8) ile birlikte olduğu görüldü. Olgularımıza uygulanan tedavi yöntemlerini incelediğimizde hepsine kranial radyoterapi uygulandığını gördük. Yine kafa içi basınç artışına yönelik antiödem (kortikosteroid ve diüretik) tedavi tüm olgulara uygulanmıştı. Olgularımızın 24 üne platinum (sisplatin, karboplatin) bazlı kemoterapi rejimleri verilmişti. Bunlardan dokuzuna bir, 10 una iki ve beşine üç siklus KT uygulanmıştı. Bir siklus KT alan olgulardan ikisi izlem dışı kalmış, diğerleri tedaviyi tolere edemediği için KT sonlandırılmıştı. İkiüç siklus KT uygulanan olgularda ara değerlendirmede KT ye yanıt elde edilememesi nedeniyle KT sonlandırılarak olgular semptomatik izleme alınmıştı. Akciğer kanseri sonrası sağkalımda KT uygulananlarla (median 150 gün) uygulanmayanlar (median 90 gün) arasında istatistiksel anlamlı fark (p= 0.007) varken, beyin metastazı sonrası sağkalımda fark yoktu (p= ). Kümülatif sağkalım olasılığı Sağkalım süresi (gün) Şekil 1. Primer akciğer kanseri tanısı konduktan sonra sağkalım eğrisi. Kümülatif sağkalım olasılığı Sağkalım süresi (gün) Şekil 2. Beyin metastazından sonra sağkalım eğrisi. Olgularımızın akciğer kanseri tanısından ve beyin metastazı gelişiminden sonraki sağkalım süreleri Kaplan-Meier yöntemiyle hesaplandı (Şekil 1,2). Akciğer kanseri tanısından sonra median sağkalım 120 (94-145) gün, beyin metastazı saptandıktan sonraki median sağkalım 90 (63-116) gün bulundu. Olgularımızdan üçü beyin metastazı nedeniyle opere olmuş ve daha sonra kliniğimizde akciğer kanseri tanısı almıştı. Bu üç olgunun ortalama sağkalım süresi 60 gün idi, opere olan olgu sayısı çok az olduğu için istatistiksel değerlendirme yapılamadı. Prognostik faktörlerden beyin metastazı sonrası sağkalımda etkili faktör yalnızca nörolojik semptomların olup olmaması iken, akciğer kanseri sonrası sağkalımda etkili bulunan faktörler; beyin metastazının senkron-metakron oluşu, N durumu ve olgulara KT uygulanıp uygulanmaması idi (Tablo 6). Metakron metastazı olanlarda, KT alanlarda sağkalım süresi daha uzun iken N 2 hastalığı olanlarda daha kısa bulundu. Ayrıca akciğer kanseri sonrası sağkalım süresi, eş zamanlı beyin metastazına sahip olgularda olmayanlara göre daha kısa saptandı (p= 0.046). TARTIŞMA Erişkinde en sık beyin metastazı oluşturan primer tümörler akciğer, meme, melanom, renal ve kolorektal kanserlerdir. Pediatrik yaş grubunda ise Ewing s sarkom, rabdomiyosarkom, nöroblastom ve osteosarkom en sık beyin metastazı nedenleridir. Kanserden ölenlerin otopsilerinde %25 oranında intrakranial metastaz saptanmıştır (6). Akciğer kanserine bağlı beyin metastazları oldukça sık görülürler ve neden oldukları semptomlarla önemli bir klinik sorun oluştururlar (2). Başlangıç evresin- 248

5 Primer Akciğer Kanseri ve Beyin Metastazı (57 Olgunun Retrospektif Analizi) Tablo 6. Prognostik faktörlerin akciğer kanseri ve beyin metastazı sonrası sağkalıma etkisi. Median sağkalım Median sağkalım Olgu sayısı (gün) (gün) (%) Beyin met. sonrası p Akciğer Ca sonrası p Beyin metastazı Soliter 37 (64.9) 90 (37-142) ( ) Multipl 20 (35.1) 60 (43-76) 120 (92-147) Tanı anında BM Var 27 (47.3) 90 (27-152) (51-128) Yok 30 (52.7) 60 (43-76) 120 (91-148) Beyin metastazı Senkron 31 (54.3) 90 (49-130) (51-128) Metakron 26 (45.7) 60 (35-84) 120 (92-147) Diğer organ metastazı Yok 38 (66.6) 60 (34-81) (96-143) Var 19 (33.3) 90 (45-134) 90 (53-126) Yaş (yıl) < (59.6) 60 (45-74) (82-157) (40.3) 69 (57-81) 150 (97-202) Lenf bezi tutulumu N 0 15 (26.3) 68 (53-83) 123 ( ) N 1 8 (14) 60 (60-60) (91-156) N 2 31 (54.3) 60 (48-73) 85 (69-100) N 3 3 (5.2) 90 (90-90) 150 (50-150) Tümör durumu T 1 5 (8.7) (-) 2 (-) 2 T 2 23 (40.3) 90 (46-133) (91-132) T 3 29 (50.8) 60 (43-76) 120 ( ) Primer tümör Santral 24 (42.1) 71 (60-82) (92-207) Periferik 33 (67.9) 60 (32-87) 120 (90-149) Kanser tipi Adenokanser 28 (49.1) 60 (24-95) 90 (57-122) Skuamöz hücreli 17 (29.8) 90 (34-145) (99-152) KHAK 12 (21) 60 (34-85) 150 (86-213) Nörolojik semptom Yok 11 (19.2) 46 (28-61) (61-130) Var 46 (80.7) 70 (61-79) 110 (90-135) Kemoterapi Uygulanmadı 33 (57.8) 60 (47-72) (50-129) Uygulandı 24 (42.1) 90 (46-133) 150 ( ) 1 Parantez içindeki değerler %95 güven aralığı değerleridir. 2 Olguların tümü yaşadığı için sağkalım analizi yapılamadı. 249

6 Tatar D, Berktaş Ö, Güneş EY, Halilçolar H. deki akciğer kanseri olgularında beyin metastazı insidansı %12-18 arasında rapor edilmiştir. Primer akciğer tümörünün komplet rezeksiyonundan sonra bu oran evreye ve histolojik tipe bağlı olarak %1-15 arasında değişmektedir (7). KHAK ve küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) nedeniyle tedavi gören olguların %50 sinde tanı aldıktan sonra iki yıl içinde beyin metastazı gelişeceği bildirilmektedir (8). Beyin metastazları tek veya multipl olabilir. Multipl metastaz oranı daha yüksektir. Beyin metastazlı hastaların üçte bir ila dörtte üçü multipl beyin metastazına sahiptir. Beyin metastazlarını göstermede BT ye göre daha duyarlı olan manyetik rezonans görüntüleme (MRG), özellikle kontrastlı MRG tetkikinin daha yaygın kullanımı ile multipl metastaz oranının gelecekte daha da artması beklenmektedir. Kolon, meme ve renal hücreli kanser genellikle tek, melanom ve akciğer kanseri multipl metastaz geliştirme eğilimindedir. Tek beyin metastazları soliter beyin metastazı olarak tanımlanmaktadır (9). Beyin metastazları %40-50 oranında soliterdir ve sıklıkla supratentorial yerleşimlidir. Beyin metastazlarının bu anatomik dağılımı yayılımın vasküler paternini yansıtır. Metastazlar sıklıkla middle cerebral arter aracılığıyla gerçekleşir (2). Bu nedenle; metastazların yaklaşık %80 i serebral hemisferlerde, %15-17 si serebellumda ve %3-5 i bazal nükleuslar ve beyin sapında lokalize olurlar (6). Çalışmamızda yer alan olguların oldukça büyük kısmı (%92.9) supratentorial yerleşimli beyin metastazına sahipti. Kula ve arkadaşlarının 28 olguluk çalışmasında %54 oranında soliter tipte metastaz saptanmış olup, en sık lokalizasyon frontal lob olarak bildirilmiştir (10). Hsiung ve arkadaşlarının çalışmasında ise beyin metastazı en sık pariyetal lobda saptanmıştır (11). Olgularımızda da sıklıkla soliter tipte beyin metastazı saptandı ve pariyetal lob en sık lokalizasyon alanı idi. Beyin metastazlı olguların %30-50 si metastatik tümörün rezeksiyonuna aday olgulardır. Metastatik tümörün cerrahiye engel yerleşimi, aynı zamanda başka uzak metastazların varlığı, genel medikal sorunlar, beklenen yaşam süresinin üç aydan az olması metastaz cerrahisini engelleyen nedenlerdir (3). Bizim olgularımızdan üçüne, ilk başvuru yakınması olan nörolojik yakınmalar nedeniyle beyin tümörü ön tanısıyla operasyon uygulanmıştı. Bu olgularımız daha sonra kliniğimizde akciğer kanseri tanısı aldılar. Bir olgumuza ise beyin metastazına yönelik operasyon önerildi ancak hasta kabul etmedi. Primer akciğer kanseri ile aynı zamanda saptanan beyin metastazları senkron, daha sonra saptananlar ise metakron metastaz olarak tanımlanmaktadır (9). Bazı çalışmalarda akciğer kanseri tanısından sonraki iki-üç ay içinde gelişen metastazlar da senkron beyin metastazı olarak tanımlanmıştır (12,13). Beyin metastazlarının %33 ten fazlası evreleme aşamasında tesadüfen saptanır. Ancak, çoğu kafa içi basınç artımı semptomları nedeniyle metastaz araştırması sonucu tespit edilir. Bazı kanser hastalarında ilk klinik bulgu olabilmesine karşın genellikle akciğer kanseri tanısından aylar sonra saptanır. Geniş olgu sayılı bir çalışmada, akciğer kanseri tanısı ile beyin metastazı gelişimi arasındaki median süre yaklaşık sekiz ay bulunmuştur (6). Soliter beyin metastazlarının %22-30 u primer tümörle senkrondur, akciğer kanseri tanılı olguların ise yalnız %1 i senkron beyin metastazına sahiptir (7). Genellikle metakron beyin metastazları görülür ve opere olgularda primer tümörün rezeksiyonu ile beyin metastazı gelişimi arasındaki median süre 12 aydır (3). Çalışmamızda beyin metastazlı olgular içinde senkron beyin metastazı oranı %54.3 idi. Beyin metastazlı olgularda primer akciğer tümörleri genellikle lokal ileri hastalık düzeyindedir (7,12). Hastalığın ileri evrelerinde beyin metastazı görülme sıklığı artmaktadır. Akciğer kanseri histopatolojik subtiplerinden adenokanserde beyin metastazı sıklığı diğer subtiplere göre belirgin yüksek saptanmaktadır. Ferrigno ve Buccheri nin çalışmasında, beyin metastazları hariç tutulduğunda, olguların %22 sinin evre 4 hastalığa sahip olduğu ve %20.8 oranıyla en sık beyin metastazı geliştiren akciğer kanseri tipinin adenokanser olduğu görülmüştür (14). Diğer birçok çalışmada da beyin metastazı olan akciğer kanserli olgular içinde en sık saptanan akciğer kanseri tipi adenokanserdir (1,7,11,12). Ayrıca beyin metastazları genellikle akciğer radyogramında periferik yerleşimli tümörü olan olgularda ortaya çıkmaktadır (15). Çalışmamızda yer alan olgularda adenokanserin %55 gibi yüksek bir oranla en sık beyin metastazı geliştiren kanser tipi olduğu görüldü. Primer akciğer tümörleri de sıklıkla periferik yerleşimli olup TN durumu en sık T 3 N 2 ve T 2 N 2 250

7 Primer Akciğer Kanseri ve Beyin Metastazı (57 Olgunun Retrospektif Analizi) şeklindeydi. Beyin metastazlarının sıklıkla N 2 (%54.3) ve T 3 (%50.8) ile birlikte olduğu görüldü. Çoğunda başka organ metastazı yoktu. Beyin metastazı dışlandığında olgularımızın %33.3 ü evre 4 hastalığa sahipti. Beyin metastazlı olguların çoğu semptomatiktir (2). Asemptomatik akciğer kanserli olgularda, ilk evreleme aşamasında, BBT ile sadece %3 oranında sessiz beyin metastazı saptanmıştır. Bu nedenle maliyet-yararlı (cost-effective) bulunmayan BBT ile beyin metastazı araştırmasının semptomatik olgularda yapılması önerilmektedir (12,16). Ancak asemptomatik olgularda yüksek oranda beyin metastazı (%63) saptayan Ferrigno ve Buccheri, nörolojik semptomun olup olmamasının, beyin metastazlı olgularla metastazsız olguları birbirinden ayırmada yetersiz olduğunu belirtmektedirler (14). Yüksek doz godolinium uygulanarak yapılan kontrastlı kranial MRG tetkiki, beyin metastazı saptamada BBT ye göre daha sensitiftir. Bu teknikle yapılan bir çalışmada sessiz beyin metastazı saptama oranı %17 bulunmuştur. Beyin metastazı tespiti ile olgulara uygulanacak tedavi modeli de değişecektir. Bu nedenle; 3 cm den büyük primer tümör varlığında, özellikle adenokanser ve büyük hücreli kanseri olan hastalarda, cerrahi öncesi değerlendirmede kontrastlı kranial MRG tetkiki ile beyin metastazı araştırması önerilmektedir (16). Kanada Onkoloji Grubu nun 2002 yılında yayınlanan çalışmasında; tam metastaz araştırması (toraks, beyin, abdomen BT ve kemik sintigrafisi) yapılarak torakotomiye verilen olgularda rekürrens, sınırlı metastaz araştırması (toraks BT + mediastinoskopi ve klinik gereklilikte diğer araştırmalar) yapılan olgulara göre daha az oluşsa da sağkalım sonuçları benzer bulunmuştur (17). Evre 1 asemptomatik olgularda ileri metastaz araştırması gerekmediği ancak, bilinen veya şüpheli N 2 hastalığı olan olgularda rutin metastaz araştırmasının uygun olacağı belirtilmektedir (16). Bilgin ve arkadaşları, KHDAK de ekstratorasik evreleme ile ilgili yaptıkları çalışmada; yeni tanı almış akciğer kanserli olgularda rutin metastaz araştırmasını önermekte ve böylece gereksiz torakotomilerin önlenebileceğini savunmaktadırlar (18). Kliniğimizde daha önce akciğer kanseri tanısı alan hastalarda rutin metastaz araştırması (toraks, beyin BT, batın USG veya BT ve kemik sintigrafisi) yapılırken, son dönemde beyin BT ve kemik sintigrafisi tetkiklerinin uygulanması semptomatik hastalarla sınırlandırılmıştır. Beyin metastazı gelişen olgularda semptomlar, genellikle kafa içi basınç artımı sonucu ortaya çıkar (12). Baş ağrısı beyin metastazlı olgularda en sık görülen semptomdur ve yaklaşık %50 sinde izlenir (3). Yılmaz ve arkadaşlarının çalışmasında da beyin metastazlı olgularda baş ağrısı (%35.7) en sık saptanan semptom olup, olguların %50 si asemptomatik olduğu halde rutin evreleme amaçlı çekilen BBT ile beyin metastazı saptanmıştır (19). Olgularımızda da en sık izlenen nörolojik yakınma baş ağrısı ve baş dönmesi olup, asemptomatik olgularımızın oranı %19.2 idi. Asemptomatik olgularımızda saptanan en sık kanser tipi adenokanserdi (5/11). Beyin metastazları akciğer kanserinin korkulan bir komplikasyonu ve malign hastalığın son basamağı olarak bilinir. Tanıdan sonraki sağkalımın kısa olması nedeniyle palyatif tedaviler uygulanır (20). KRT hastaların çoğunda standart tedavi şeklidir. Ancak ortalama sağkalım üç-altı aydır ve KRT uzun dönemde toksisiteye sahiptir (21). KRT nin geç komplikasyonları beyin atrofisi ve nekrozu, endokrin disfonksiyon ve demanstır (22). Olguların ancak küçük bir kısmına RT, KT veya nörocerrahi içeren kombine tedavi uygulanabilir (11). Kombine tedavilerde yanıt oranı %30-50 dir. Beyin metastazı tedavisinde etkili optimal tedavi yöntemi hala araştırılmaktadır. Tedaviye rağmen beyin metastazlı hastalarda prognoz kötüdür. Hiç tedavi verilmeyen hastalarda sağkalım süresi dört hafta dolayındadır. Median sağkalım steroid tedavisi ile iki-üç aya, KRT ile üç-altı aya yükselmektedir. Metastaz cerrahisi uygulanan hastalarda ise median sağkalım aydır. Tedavisiz olgularda ölüm beyin metastazına sekonder gelişir (9). Günümüzde beyin metastazlarında önerilen tedavi seçenekleri kortikosteroidler, KRT, cerrahi girişim, stereotaksik radyocerrahi teknikleri ve KT dir (9). KT nin yeri tartışmalı olmasına karşın akciğer ve memenin primer kanserlerinde, ciddi yan etkilerle birlikte, %56-82 düzeyinde yanıt oranları bildirilmektedir (22). Beyin metastazlı olgularda ön plana çıkan bir tedavi şekli olmasa da seçilmiş olgularda hastalığın tedavisinde etkili olabileceği yönünde bulgular vardır. Cerrahi ya da RT ile tedavi edilen beyin metastazlı hastaların yarısından fazlasında ölüm sistemik hastalığın progresyonu ile gelişmektedir. Hem sistemik hastalığa hem de beyin metastazına etkili olabilecek KT ilaçlarının tedavide kullanılması arzu 251

8 Tatar D, Berktaş Ö, Güneş EY, Halilçolar H. edilmekte ancak, sistemik etkinliği olan birçok KT ajanı beyin metastazlarında etkili olamamaktadır. Kemosensitif tümöre sahip hastalarda (KHAK, meme kanseri ve germ hücreli tümörler gibi) KT ile başarılı sonuçlar alınabilmektedir (9). Kemoterapide podofilotoksin deriveleri (etoposid, teniposide) ve platinum türevleri (sisplatin, karboplatin) kullanılır. Kortikosteroidler çoğu hastada (%60) semptomları kontrol altına alır. Hastaların çoğunda KRT tercih edilen tedavi şeklidir. RT ile hastaların %90 ından fazlasında nörolojik semptomlarda düzelme sağlanabilmektedir. Solid tümörlere bağlı beyin metastazlı olgularda KRT ye ek olarak uygulanan yeni geliştirilen teniposide adlı alkilleyici KT ilacı ile olumlu sonuçlar bildirilmektedir. Soliter metastazlarda cerrahi düşünülmelidir (8,11,12,20-24). KHDAK ye sekonder gelişen beyin metastazı tedavisinde uygulanan başlıca tedavi yöntemi KRT dir. Ancak çok küçük oranda, tek soliter beyin metastazına sahip hastalarda metastaz cerrahi olarak çıkarılabilmektedir. Primer akciğer tümörü ve beyin metastazının komplet rezeksiyonu sağkalım süresini belirgin olarak uzatmaktadır. Beyin metastazını kontrol altında tutmada eksternal RT nin etkinliği kabul edilse de bu tedavi ile asıl amaç, hastaların kalan ömürlerinde yaşam kalitelerini iyileştirmektir (23). Olgularımızın tümüne KRT uygulanmış ve böylece semptomlar kontrol altına alınmıştı. RT ye rağmen sağkalım süresi oldukça kısa idi. Yine olguların tümüne RT öncesinde kortikosteroid ve diüretik tedavi uygulanmıştı. Olgularımızdan 25 ine platinum bazlı KT uygulanmıştı. Primer akciğer kanseri tanısı ve beyin metastazı sonrası median sağkalım süresi farkı, KT uygulanan olgularda uygulanmayanlara göre daha uzun bulundu. Ancak yalnız akciğer kanseri tanısı sonrası sağkalım farkı istatistiksel olarak anlamlı idi (p= ). Bir olgumuza soliter beyin metastazı nedeniyle operasyon önerilmiş fakat hasta kabul etmemişti. Beyin metastazlı olgularda sağkalımda etkili olduğu ileri sürülen faktörler; yaş, diğer organ metastazı, lenf bezi ve tümör durumu, kanser tipi, metastaz şekli, nörolojik semptomların varlığı ve KT verilmesidir (1,11,12,23). Lagerwaard ve arkadaşlarının beyin metastazlı olgularda prognostik faktörleri belirlemek amacıyla gerçekleştirdikleri 1292 olguluk çalışmada saptadıkları en güçlü prognostik faktörler; performans durumu, steroid tedavisine yanıt ve sistemik hastalık bulgularının olup olmamasıdır. Histopatolojik tanı ve beyin metastazı lokalizasyonunun prognostik etkisi olmadığı görülmüştür (25). Çalışmamızda, beyin metastazı sonrası sağkalımda etkili faktör yalnızca nörolojik semptomların olup olmaması iken, akciğer kanseri sonrası sağkalımda etkili bulunan faktörler; beyin metastazının senkron-metakron oluşu, N durumu ve olgulara KT uygulanıp uygulanmaması idi (Tablo 6). Metakron metastazı olanlarda, KT alanlarda sağkalım süresi daha uzun iken N 2 hastalığı olanlarda daha kısa bulundu. Beyin metastazı sonrası sağkalımın semptomatik olgularda daha uzun bulunması, semptomlar nedeniyle daha erken dönemde tedavi uygulamasının bu durumda etkili olabileceğini düşündürdü. Ayrıca akciğer kanseri sonrası sağkalım süresi, eş zamanlı beyin metastazına sahip olgularda, olmayanlara göre daha kısa saptandı (p= 0.046). Sonuç olarak; çalışmamızda periferik yerleşim ve histopatolojik olarak adenokanser en sık saptandı. Tüm olgulara RT uygulanmış olmasına karşın, sağkalım süresi oldukça kısa idi. Histopatolojik olarak adenokanser tanısı alan, T 3 ve N 2 hastalığı olan olgularda asemptomatik olsalar da rutin beyin metastazı araştırması önerilebilir. Sağkalımı ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen, toksisitesi fazla tedaviler gerektiren beyin metastazlı olgularda, etkin ve sağkalımı olumlu etkileyen, yaşam kalitesini arttıran tedavi modelini belirlemek için daha fazla olgu içeren prospektif karşılaştırmalı çalışmalara gereksinim vardır. KAYNAKLAR 1. Penel N, Birchet A, Prevost B, et al. Prognostic factors of synchronous brain metastases from lung cancer. Lung Cancer 2001;33: Bergqvist MM, Brattsrom D, Bennmarker H, et al. Irradiation of brain metastases from lung cancer: A retrospective study. Lung Cancer 1998;20: Olak J, Ferguson MK. Surgical management of second primary and metastatic lung cancer. In: Pass HI, Mitchell JB, Johnson DH, Turrisi AT, Minna JD, eds. Lung cancer: Principles and practice. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2000: Nugent JL, Bunn PA, Matthews MJ, et al. CNS metastases in small cell lung carcinoma: Increasing frequency and changing patterns with lengthening survival. Cancer 1974;44: Aksakoğlu G. Sağlıkta araştırma teknikleri ve analiz yöntemleri. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlük Matbaası, 2001;

9 Primer Akciğer Kanseri ve Beyin Metastazı (57 Olgunun Retrospektif Analizi) 6. Mehta M, Tremont-Lukats IW. Evaluating and management of brain metastases. In: Pery MC, ed. American Society of Clinical Oncology 2002 Educational Book (38 th Annual Meeting May 18-21, 2002 Orlando, FL), 2002: Yokoi K, Kamiya N, Matsuguma H, et al. Detection of brain metastasis in patentially operable non-small cell lung cancer. A comparison of CT am MRI. Chest 1999; 115: Ellis R, Gregor A. The treatment of brain metastases from lung cancer. Lung Cancer 1998;20: Patchell RA. Treatment of brain metastases. In: Pery MC. American Society of Clinical Oncology 2002 Educational Book (38 th Annual Meeting May 18-21, 2002 Orlando, FL), 2002: Kula Ö, Bayrak Kula N, Bayram H ve ark. Primer akciğer kanserlerinde beyin metastazları. 20. Yıl Akciğer Günleri Kongre Kitabı. Bursa: Uludağ Üniversitesi Yayınları, 1995; Hsiung CY, Leung SW, Wang CJ, et al. THA prognostic factors of lung cancer patients with brain metastases treated with radiotherapy. Journal of Neuro-Oncology 1998;36: Bonette P, Puyo P, Gabriel C, et al. Surgical management of non-small cell lung cancer with synchronous brain metastases. Chest 2001;119: Gülhan M, Ertürk A, Canbakan S ve ark. Akciğer kanserinde beyin metastazı: 44 hastanın retrospektif analizi. Solunum Hastalıkları 2002;13: Ferrigno D, Buccheri G. Cranial computed tomography as a part of the initial staging procedures for patients with non-small-cell lung cancer. Chest 1994;106: Scogliotti GV. Symptoms, signs and staging of lung cancer. In: Spiro SG, ed. Lung cancer (European Respiratory monograph). UK: ERS Journals Ltd., 2001; Spiro SG, Porter JC. Lung cancer-where are we today? Current advances in staging and nonsurgical treatment. Am J Respir Crit Care Med 2002;166: The Canadian Lung Oncology Group. Investigating extrathoracic metastatic disease in patients with aparently operabl lung cancer. Ann Thorac Surg 2001;71: Bilgin S, Yılmaz A, Özdemir F, et al. Extrathoracic staging of non-small cell bronchogenic carcinoma: Relationship of the clinical evaluation to organ scans. Respirology 2002;7: Yılmaz U, Ediboğlu H, Yasan H ve ark. Küçük hücreli dışı akciğer kanserinin başlangıç evrelemesinde bilgisayarlı beyin tomografisi. Solunum Hastalıkları 1998;9: Shadidi H, Kvale PA. Long-term survival following surgical treatment of solitary brain metastasis in non-small cell lung cancer. Chest 1996;109: Kelly K, Bunn Jr PA. Is it time to re evaluate our approach to the treatment of brain metastases in patients with non-small cell lung cancer? Lung Cancer 1998;20: Antonadou D, Paraskevaidis M, Sarris G, et al. Phase II randomized trial of temozolomide and concurrent radiotherapy in patients with brain metastases. J Clin Oncol 2002;20: Rodrigus P, de Brouwer P, Raoymakers E. Brain metastases and non-small cell lung cancer. Prognostic factors and correlation with survival after irradiation. Lung Cancer 2001;32: Minotti V, Crino L, Meacci ML, et al. Chemotherapy with cisplatin and teniposide for cerebral metastases in non-small cell lung cancer. Lung Cancer 1998;20: Lagerwaard FJ, Lavendag PC, Nowak PJ, et al. Identification of prognostic factors in patients with brain metastases: A review of 1292 patients. Int J Radiat Oncol Biol Phys 1999;43: Yazışma Adresi Dursun TATAR İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 35110, Yenişehir/İZMİR 253

Beyin metastazı bulunan primer akciğer kanserli hastalarda prognozu etkileyen faktörler

Beyin metastazı bulunan primer akciğer kanserli hastalarda prognozu etkileyen faktörler Beyin metastazı bulunan primer akciğer kanserli hastalarda prognozu etkileyen faktörler Ahmet Selim YURDAKUL 1, Hüseyin HALİLÇOLAR 2, Can ÖZTÜRK 1, Dursun TATAR 2, Jale KARAKAYA 3 1 Gazi Üniversitesi Tıp

Detaylı

Yediyüzyetmişiki Akciğer Kanseri Olgusunda Cilt Metastazı: 5 Yıllık Deneyimin Analizi

Yediyüzyetmişiki Akciğer Kanseri Olgusunda Cilt Metastazı: 5 Yıllık Deneyimin Analizi Yediyüzyetmişiki Akciğer Kanseri Olgusunda Cilt Metastazı: 5 Yıllık Deneyimin Analizi Emine AKSOY, Güliz ATAÇ, Emin MADEN, Nil TOKER, Tülin SEVİM S.B. İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Kalp ve Damar Hastalıkları

Detaylı

Dr. Fatma PAKSOY TÜRKÖZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji

Dr. Fatma PAKSOY TÜRKÖZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Dr. Fatma PAKSOY TÜRKÖZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Mide Kanserinde Kemik Metastazı Klinik çalışmalarda; %0.7 - %3.4 Otopsi çalışmalarında;

Detaylı

Soliter Senkron Kranial Metastazlı Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Olguda Kombine Rezeksiyonunun Sağkalıma Katkısı

Soliter Senkron Kranial Metastazlı Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Olguda Kombine Rezeksiyonunun Sağkalıma Katkısı OLGU Soliter Senkron Kranial Metastazlı Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Olguda Kombine Rezeksiyonunun Sağkalıma Katkısı The Contribution of Combined Resection to Survival in a Patient With Non-Small

Detaylı

Akciğer Kanserinde Beyin Metastazı: 44 Hastanın Retrospektif Analizi #

Akciğer Kanserinde Beyin Metastazı: 44 Hastanın Retrospektif Analizi # Akciğer Kanserinde Beyin Metastazı: 44 Hastanın Retrospektif Analizi # Meral GÜLHAN, Arzu ERTÜRK, Sema CANBAKAN, Ezgi ÖZYILMAZ, Handan İNÖNÜ, Nermin ÇAPAN Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi

Detaylı

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 01 Kasım 2010 Pazartesi

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 01 Kasım 2010 Pazartesi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı

Detaylı

Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserlerinde Neoadjuvan Tedavi Sonrası Pulmoner Rezeksiyon Sonuçlarımız

Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserlerinde Neoadjuvan Tedavi Sonrası Pulmoner Rezeksiyon Sonuçlarımız Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserlerinde Neoadjuvan Tedavi Sonrası Pulmoner Rezeksiyon Sonuçlarımız Dr.Levent Alpay Süreyyapaşa Egitim vearaştırma Hastanesi Mart

Detaylı

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 18 Ocak 12 Çarşamba

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 18 Ocak 12 Çarşamba Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer

Detaylı

SEMİNOM-DIŞI TESTİS TÜMÖRLERİNİN TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ. Doç. Dr. Mert Saynak

SEMİNOM-DIŞI TESTİS TÜMÖRLERİNİN TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ. Doç. Dr. Mert Saynak SEMİNOM-DIŞI TESTİS TÜMÖRLERİNİN TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ Doç. Dr. Mert Saynak Clinical Radiation Oncology, Third Edition OLGU 30 yaşında bir hentbol oyuncusu, Migren tanısı var Son maçı esnasında

Detaylı

NEOADJUVAN TEDAVİ SONRASI CERRAHİ İLE PATOLOJİK DOWNSTAGE (T0N0-T1-2N0) OLDUĞU TESPİT EDİLEN HASTALARDA BEKLENİLMEYEN OLDUKÇA İYİ SAĞKALIM

NEOADJUVAN TEDAVİ SONRASI CERRAHİ İLE PATOLOJİK DOWNSTAGE (T0N0-T1-2N0) OLDUĞU TESPİT EDİLEN HASTALARDA BEKLENİLMEYEN OLDUKÇA İYİ SAĞKALIM NEOADJUVAN TEDAVİ SONRASI CERRAHİ İLE PATOLOJİK DOWNSTAGE (T0N0-T1-2N0) OLDUĞU TESPİT EDİLEN HASTALARDA BEKLENİLMEYEN OLDUKÇA İYİ SAĞKALIM Cengiz Gebitekin 1, Alper Toker 2, Hüseyin Melek 1, Suat Erus

Detaylı

Akciğer Kanserinde Cilt Metastazları

Akciğer Kanserinde Cilt Metastazları Dursun TATAR, Ebru YILMAZ GÜNEŞ, Rıfat ÖZACAR, Hüseyin HALİLÇOLAR İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İZMİR ÖZET Daha önce yapılan birçok çalışmada, cilt metastazlarının

Detaylı

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Göğüs Cerrahisi Metastatik Akciğer Tümörleri Giriş İzole akciğer metastazlarına tedavi edilemez gözüyle bakılmamalıdır Tümör tipine

Detaylı

Evre III KHDAK nde Radyoterapi

Evre III KHDAK nde Radyoterapi Evre III KHDAK nde Radyoterapi Dr. Deniz Yalman Ege Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi A.D. 20. UKK, 2013, Antalya Evre III Alt Grupları IIIA 0 : N2 tutulumu yok (T3N1, T4N0-1) IIIA 1 : Rezeksiyon spesimeninde

Detaylı

Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi

Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi Lokal ileri evre akciğer kanserli olgularda cerrahi tedavi, akciğer rezeksiyonu ile birlikte invaze olduğu organ ve dokuların rezeksiyonunu

Detaylı

giriş evre IV akciğer ca : KHDAK % 39 (2006 NCI ; SEER) 2 yıl sağkalım = % 5! prognostik faktörler : performans ve kilo kaybı metastaz sayısı??

giriş evre IV akciğer ca : KHDAK % 39 (2006 NCI ; SEER) 2 yıl sağkalım = % 5! prognostik faktörler : performans ve kilo kaybı metastaz sayısı?? giriş evre IV akciğer ca : KHDAK % 39 (2006 NCI ; SEER) 2 yıl sağkalım = % 5! prognostik faktörler : performans ve kilo kaybı metastaz sayısı?? KÜRATİF LOKAL TED? AGRESİF PALYASYON! PET ÖNCESİ PET evre

Detaylı

Akciğer Kanserini Hangi Evrede Yakalıyor ve Nasıl Tedavi Ediyoruz?

Akciğer Kanserini Hangi Evrede Yakalıyor ve Nasıl Tedavi Ediyoruz? Akciğer Kanserini Hangi Evrede Yakalıyor ve Nasıl Tedavi Ediyoruz? Funda ÖZTUNA*, Tevfik ÖZLÜ*, Yılmaz BÜLBÜL* * Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, TRABZON ÖZET

Detaylı

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı

Detaylı

AKCİĞERİN NÖROENDOKRİN TÜMÖRLERİ. Doç. Dr. Mutlu DEMİRAY Bursa Medical Park Hastanesi

AKCİĞERİN NÖROENDOKRİN TÜMÖRLERİ. Doç. Dr. Mutlu DEMİRAY Bursa Medical Park Hastanesi AKCİĞERİN NÖROENDOKRİN TÜMÖRLERİ Doç. Dr. Mutlu DEMİRAY Bursa Medical Park Hastanesi Nöroendokrin tümörlerde 2004 WHO sınıflaması Tümör Tipi Tipik Karsinoid Atipik Karsinoid Büyük Hücreli nöroendokrin

Detaylı

Akciğer Kanserinde Evreleme SONUÇ ALGORİTMİ

Akciğer Kanserinde Evreleme SONUÇ ALGORİTMİ Akciğer Kanserinde Evreleme SONUÇ ALGORİTMİ Doç. Dr. Tuncay Göksel Ege Ü.T.F. Göğüs Hast. A.D. SONUÇ Konuşması Yöntemi Toraks Derneği Akciğer ve Plevra Maligniteleri Rehberi 2006 + Kurs Konuşmaları Prognozu

Detaylı

Beyin Metastazı Semptomları ile Ortaya Çıkan Akciğer Kanserleri

Beyin Metastazı Semptomları ile Ortaya Çıkan Akciğer Kanserleri Beyin Metastazı Semptomları ile Ortaya Çıkan Akciğer Kanserleri Ali KÖMÜRCÜOĞLU*, Berna KÖMÜRCÜOĞLU*, Aylin KONYA*, Hakan EDİBOĞLU**, Gülay UTKANER*, Emel ÇELİKTEN*, Gültekin TİBET* * İzmir Dr. Suat Seren

Detaylı

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi okült (gizli, saklı, bilinmeyen, anlaşılmaz) okült + kanser primeri bilinmeyen

Detaylı

Akciğerin Primer Skuamöz Hücreli Kanserlerinin Kranial Metastazları

Akciğerin Primer Skuamöz Hücreli Kanserlerinin Kranial Metastazları Olgu sunumu / Case report International Journal of Clinical Research 2014;2(3):114-118 Akciğerin Primer Skuamöz Hücreli Kanserlerinin Kranial Metastazları CRANIAL METASTASES OF PRIMARY SQUAMOUS CELL CANCER

Detaylı

OLGU SUNUMU. Dr. Furkan DURSUN GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi TÜD KUZEY MARMARA ŞUBESİ AYLIK BİLİMSEL TOPLANTISI 19.01.2011

OLGU SUNUMU. Dr. Furkan DURSUN GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi TÜD KUZEY MARMARA ŞUBESİ AYLIK BİLİMSEL TOPLANTISI 19.01.2011 OLGU SUNUMU Dr. Furkan DURSUN GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi 62 yaşında Erkek Yakınması yok 1999 yılında PSA:11.6 ng/ml TRUS-Bx Gleason 3+4=7/10 prostat adenokarsinomu Perinöral invazyon + Pelvik MR

Detaylı

Akciğer Kanserli Hastalarda Uzak Metastaz ile Organa Özgül Semptomların İlişkisi #

Akciğer Kanserli Hastalarda Uzak Metastaz ile Organa Özgül Semptomların İlişkisi # Akciğer Kanserli Hastalarda Uzak Metastaz ile Organa Özgül Semptomların İlişkisi # Sibel ALPAR*, Nazire UÇAR*, Ayşe TURGUT*, Tuba KIRATLI*, A. Berna DURSUN*, Bahar KURT* * Atatürk Göğüs Hastalıkları ve

Detaylı

MRI Findings of Brain Metastases in Lung Cancers

MRI Findings of Brain Metastases in Lung Cancers MRI Findings of Brain Metastases in Lung Cancers İsmail Okan Yıldırım 1, Ali Rıza Fatih Büyükkutlu 2, Koray Aydoğdu 3 1 Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği; Ankara 2 Atatürk Göğüs

Detaylı

Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Cerrahinin Yeri Var mı? Dr.Ali Kılıçgün Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi

Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Cerrahinin Yeri Var mı? Dr.Ali Kılıçgün Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Cerrahinin Yeri Var mı? Dr.Ali Kılıçgün Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Küçük hücreli akciğer kanseri Tüm akciğer kanserlerinin %15-20 sini oluşturur Genellikle

Detaylı

Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler. Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013

Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler. Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013 Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013 Kısa Kitaplar, Sunumlar.. Almanların yemek kitabı Amerikalıların tarihi Onkologların

Detaylı

Metastatik Karaciğer Tümörlerinin Cerrahi Tedavisi

Metastatik Karaciğer Tümörlerinin Cerrahi Tedavisi Metastatik Karaciğer Tümörlerinin Cerrahi Tedavisi Prof. Dr. Orhan Bilge İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Karaciğer Safra Yolları Cerrahisi Birimi Kolorektal Kanser 950 000 hasta / yıl Kanser ölümlerinin

Detaylı

Vaka Eşliğinde Güncel Pratik Yaklaşım: Oligometastatik Meme Kanserine Yaklaşım. Prof. Dr. Feyyaz ÖZDEMİR K.T.Ü Tıbbi Onkoloji B.D.

Vaka Eşliğinde Güncel Pratik Yaklaşım: Oligometastatik Meme Kanserine Yaklaşım. Prof. Dr. Feyyaz ÖZDEMİR K.T.Ü Tıbbi Onkoloji B.D. Vaka Eşliğinde Güncel Pratik Yaklaşım: Oligometastatik Meme Kanserine Yaklaşım Prof. Dr. Feyyaz ÖZDEMİR K.T.Ü Tıbbi Onkoloji B.D. S A, 32 yaşında, Öğretmen, Trabzon Şikayeti: Karın ağrısı Hikayesi: 6 yıl

Detaylı

Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu

Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı Dr. ALĠ MURAT SEDEF Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı Dr. ALĠ MURAT SEDEF Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ MEDĠKAL ONKOLOJĠ

Detaylı

KOLOREKTAL KARSİNOMLU HASTALARDA PRİMER İLE METASTAZ ARASINDA KRAS DİSKORDANSI

KOLOREKTAL KARSİNOMLU HASTALARDA PRİMER İLE METASTAZ ARASINDA KRAS DİSKORDANSI KOLOREKTAL KARSİNOMLU HASTALARDA PRİMER İLE METASTAZ ARASINDA KRAS DİSKORDANSI AHMET ŞİYAR EKİNCİ1, UMUT DEMİRCİ 1, BERNA ÖKSÜZOĞLU1, AYŞEGÜL ÖZTÜRK2, ONUR EŞBAH1, TAHSİN ÖZATLI1, ÖZNUR BAL1, AYŞE DEMİRCİ1,

Detaylı

229 Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2006; 54(3): 229-234

229 Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2006; 54(3): 229-234 Küçük hücreli dışı akciğer kanseri beyin metastazı tanısında bilgisayarlı beyin tomografisi ve manyetik rezonans görüntüleme yönteminin karşılaştırılması Mehmet Akif ÖZGÜL 1, Mehmet Atilla UYSAL 1, Figen

Detaylı

Bilateral Senkron Akciğer Tümörlerinde Cerrahi. Adem GÜNGÖR Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi Mart 2013 Kapadokya

Bilateral Senkron Akciğer Tümörlerinde Cerrahi. Adem GÜNGÖR Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi Mart 2013 Kapadokya Bilateral Senkron Akciğer Tümörlerinde Cerrahi Adem GÜNGÖR Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi 14-17 Mart 2013 Kapadokya Multipl Primer Akciğer Kanseri (MPLC) Senkron tm( aynı zaman aralığında aynı organda

Detaylı

Evre I Seminom Dışı Testis Tümörlerinde (NSGHT) Tedavi

Evre I Seminom Dışı Testis Tümörlerinde (NSGHT) Tedavi Evre I Seminom Dışı Testis Tümörlerinde (NSGHT) Tedavi Prof. Dr. Abdurrahman IŞIKDOĞAN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı III. Tıbbi Onkoloji Kongresi / 25 Mart 2010 / ANTALYA Testisin

Detaylı

METASTATİK KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ TANISI SAĞKALIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

METASTATİK KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ TANISI SAĞKALIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER İLERİ EVRE İN-OPERABL VEYA METASTATİK KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ TANISI ALMIŞ HASTALARIMIZDA SAĞKALIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Dr.Nurgül Yaşar Kartal Dr.Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştıma Hastanesi Tıbbi

Detaylı

Dr. Metin ÖZKAN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD Kayseri. 5. TTOK-2014 Antalya

Dr. Metin ÖZKAN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD Kayseri. 5. TTOK-2014 Antalya Dr. Metin ÖZKAN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD Kayseri 5. TTOK-2014 Antalya Neoadjuvan Kemoterapi (KT) nin Rasyoneli Adjuvan tedavi olarak KT (5-FU veya Gemsitabin) veya KRT hastalıksız

Detaylı

Akciğer Kanserlerinin Histopatolojik ve Morfolojik Özellikleri ile Bronşiyal Yerleşimleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

Akciğer Kanserlerinin Histopatolojik ve Morfolojik Özellikleri ile Bronşiyal Yerleşimleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Akciğer Kanserlerinin Histopatolojik ve Morfolojik Özellikleri ile Bronşiyal Yerleşimleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Sibel ALPAR*, Nazire UÇAR*, Yetkin AĞAÇKIRAN**, A. Berna DURSUN*, Selma

Detaylı

Akciğer Dışı Tümör Olgularında İzole Mediasten FDG-PET Pozitif Lenf Nodlarının Histopatolojik Değerlendirilmesi

Akciğer Dışı Tümör Olgularında İzole Mediasten FDG-PET Pozitif Lenf Nodlarının Histopatolojik Değerlendirilmesi Akciğer Dışı Tümör Olgularında İzole Mediasten FDG-PET Pozitif Lenf Nodlarının Histopatolojik Değerlendirilmesi Dr. E. Tuba CANPOLAT 1, Dr. Alper FINDIKÇIOĞLU 2, Dr. Neşe TORUN 3 1 Başkent Üniversitesi

Detaylı

Mide Kanseri Tanısı Olan Hastalarda Lenf Nodu Tutulum Oranı ve Sağkalım İlişkisi

Mide Kanseri Tanısı Olan Hastalarda Lenf Nodu Tutulum Oranı ve Sağkalım İlişkisi Mide Kanseri Tanısı Olan Hastalarda Lenf Nodu Tutulum Oranı ve Sağkalım İlişkisi Deniz Eda Orhan, Ayşenur Şahin, Irmak Üstündağ, Cenk Anıl Olşen, Aziz Mert İpekçi Danışmanlar: Doç. Dr. Ömer Dizdar Dr.

Detaylı

GERM HÜCRELİ TÜMÖRLER İnteraktif Olgu Sunumu Dr BENGÜ DEMİRAĞ

GERM HÜCRELİ TÜMÖRLER İnteraktif Olgu Sunumu Dr BENGÜ DEMİRAĞ GERM HÜCRELİ TÜMÖRLER İnteraktif Olgu Sunumu Dr BENGÜ DEMİRAĞ Haziran 1999 erkek Başvuru Ekim 2014 2 aydır sağ testiste şişlik. Bitlis. Karın ağrısı ve şişlik ile Ankara ya sevk. Ankara da Üroloji AD da

Detaylı

AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA AKCİĞER DIŞI METASTAZ İLE KLİNİK DEĞERLENDİRMENİN İLİŞKİSİ

AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA AKCİĞER DIŞI METASTAZ İLE KLİNİK DEĞERLENDİRMENİN İLİŞKİSİ Solunum 2006; Vol: 8 Sayı: 1 Sayfa: 9-13 ARAŞTIRMALAR (Clinical Investigations) AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA AKCİĞER DIŞI METASTAZ İLE KLİNİK DEĞERLENDİRMENİN İLİŞKİSİ Ahmet Selim YURDAKUL, Can ÖZTÜRK,

Detaylı

İkiyüzsekiz Akciğer Kanseri Olgusunda Uzak Metastazların Değerlendirilmesi

İkiyüzsekiz Akciğer Kanseri Olgusunda Uzak Metastazların Değerlendirilmesi İkiyüzsekiz Akciğer Kanseri Olgusunda Uzak Metastazların Değerlendirilmesi Fethiye ÖKTEN, Ayşenaz ÖZCAN, Mine ÖNAL, Cebrail ŞİMŞEK Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı

Cerrahi Dışı Tedaviler

Cerrahi Dışı Tedaviler KÖTÜ HUYLU YUMUŞAK DOKU TÜMÖRLERİ Cerrahi Dışı Tedaviler Dr.Selami ÇAKMAK GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi 50 den fazla yumuşak doku sarkomu tipi Kaynaklandığı doku, Klinik gidişat, Görülme yaşı, Agresifliği,

Detaylı

Kemik metastazlarında reirradiasyon

Kemik metastazlarında reirradiasyon Kemik metastazlarında reirradiasyon Dr. Yasemin Bölükbaşı Amerikan Hastanesi-MD Anderson Radyasyon Onkolojisi Merkezi, Metastaz Mekanizması External beam radiotherapy in metastatic bone pain from solid

Detaylı

Osteosarkom Tedavisinde Neoadjuvan Tedavi. Dr. Bülent Yalçın 5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, Mart 2014 Susesi Otel, Antalya

Osteosarkom Tedavisinde Neoadjuvan Tedavi. Dr. Bülent Yalçın 5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, Mart 2014 Susesi Otel, Antalya Osteosarkom Tedavisinde Neoadjuvan Tedavi Dr. Bülent Yalçın 5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, 19-23 Mart 2014 Susesi Otel, Antalya Osteosarkoma-1 Nadir tümörler (2-3/100.000), Çalışma yapmak zor (çok merkezli,

Detaylı

Erken Evre Akciğer Kanserinde

Erken Evre Akciğer Kanserinde Erken Evre Akciğer Kanserinde Görüntüleme Dr. Figen Başaran aran Demirkazık Hacettepe Universitesi Radyoloji Anabilim Dalı Kasım 2005 Mayıs 2006 Müsinöz ve nonmüsinöz tipte bronkioloalveoler komponenti

Detaylı

Akciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri

Akciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri Akciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri Akciğer kanserinin tanısında anamnez, fizik muayene, tam kan sayımı ve rutin biyokimya testlerinden sonra; Noninvaziv (akciger filmi, toraks BT, PET, balgam sitolojisi),

Detaylı

Evre 3 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomu (KHDAK) ve etkin sistemik tedavi

Evre 3 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomu (KHDAK) ve etkin sistemik tedavi Evre 3 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomu (KHDAK) ve etkin sistemik tedavi Dr. Hakan Bozcuk Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD Tıbbi Onkoloji BD Antalya Akış Kemoradyoterapi Biolojik

Detaylı

Tıbbı Onkoloji Dışkapı Yıldırım Beyazıt E.A.H Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Uzman Doktor-

Tıbbı Onkoloji Dışkapı Yıldırım Beyazıt E.A.H Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Uzman Doktor- TANITIM Adı Soyadı: Semiha URVAY (Elmacı) Doğum Tarihi:22 Temmuz 1979 Unvanı: Tıbbı Onkoloji Uzmanı Öğrenim Durumu: Tıpta Uzmanlık Yabancı Dil: İngilizce UDS puanı:84 e-mail: semiha.urvay@acibadem.com.tr

Detaylı

Nod-pozitif Meme Kanserinde Lenf Nodu Oranı Nüks ve Mortaliteyi Belirleyen Bağımsız Bir Prognostik Faktördür

Nod-pozitif Meme Kanserinde Lenf Nodu Oranı Nüks ve Mortaliteyi Belirleyen Bağımsız Bir Prognostik Faktördür Nod-pozitif Meme Kanserinde Lenf Nodu Oranı Nüks ve Mortaliteyi Belirleyen Bağımsız Bir Prognostik Faktördür Dr. Fatma Paksoy Türköz 1, Dr. Mustafa Solak 2, Dr. Özge Keskin 2, Dr. Mehmet Ali Şendur 3,

Detaylı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Medikal Onkoloji BD Güldal Esendağlı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Medikal Onkoloji BD Güldal Esendağlı Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı Aydın Aytekin Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı Rafiye Çiftçiler Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları

Detaylı

Paratiroid Kanserinde Yönetim İzmir den Üç Merkezli Deneyim

Paratiroid Kanserinde Yönetim İzmir den Üç Merkezli Deneyim Paratiroid Kanserinde Yönetim İzmir den Üç Merkezli Deneyim Murat Özdemir, Özer Makay, Tevfik Demir*, Berk Göktepe, Kamil Erözkan, Barış Bingül**, Yeşim Ertan**, Hüsnü Buğdaycı***, Gökhan İçöz, Mahir Akyıldız

Detaylı

Küçük Hücreli Akciğer Kanserlerinde Radyoterapi. Dr. Meltem Serin

Küçük Hücreli Akciğer Kanserlerinde Radyoterapi. Dr. Meltem Serin Küçük Hücreli Akciğer Kanserlerinde Radyoterapi Dr. Meltem Serin Sınırlı hastalıkta radyoterapi Yaygın hastalıkta radyoterapi Sınırlı hastalıkta radyoterapi Torakal radyoterapide tartışmalı konular Proflaktik

Detaylı

Performance of Cytoreductive Surgery and early postoperative intraperitoneal chemotherapy in a Gastric Carcinoma Patient with Huge Krukenberg tumor

Performance of Cytoreductive Surgery and early postoperative intraperitoneal chemotherapy in a Gastric Carcinoma Patient with Huge Krukenberg tumor Performance of Cytoreductive Surgery and early postoperative intraperitoneal chemotherapy in a Gastric Carcinoma Patient with Huge Krukenberg tumor Dev Krukenberg tümörlü Mide Kanserli hastada Sitoredüktif

Detaylı

ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU

ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU Op.Dr.Hakan YETİMALAR Doç.Dr.İncim BEZİRCİOĞLU Dr. Gonca Gül GÜLBAŞ TANRISEVER İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştıma Hastanesi GİRİŞ

Detaylı

EVRE I SEMİNOM DIŞI TÜMÖRLERE YAKLAŞIM

EVRE I SEMİNOM DIŞI TÜMÖRLERE YAKLAŞIM EVRE I SEMİNOM DIŞI TÜMÖRLERE YAKLAŞIM Dr. Ahmet BİLİCİ İstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji B.D. 16.12.2018 Giriş Testis tümörlerinin %30 unu oluşturur %70 i erken evre olarak tanı

Detaylı

Primer akciğer kanserinde bronkoskopik biyopsi ve torakotomi materyalleri arasında hücre tipi uyumu

Primer akciğer kanserinde bronkoskopik biyopsi ve torakotomi materyalleri arasında hücre tipi uyumu Primer akciğer kanserinde bronkoskopik biyopsi ve torakotomi materyalleri arasında hücre tipi uyumu Sibel ARINÇ 1, Cüneyt SALTÜRK 1, Müyesser ERTUĞRUL 1, Ebru SULU 1, Leyla TUNCER 1, Sema NERGİS 2, Ümmühan

Detaylı

Adrenokortikal Karsinom Tek merkezin 10 yıllık deneyimi

Adrenokortikal Karsinom Tek merkezin 10 yıllık deneyimi Adrenokortikal Karsinom Tek merkezin 10 yıllık deneyimi Erman Alçı, Özer Makay, Adnan Şimşir*, Yeşim Ertan**, Ayşegül Aktaş, Timur Köse***, Gökhan İçöz, Mahir Akyıldız Ege Üniversitesi Hastanesi, Genel

Detaylı

Oligometastatik Prostat Kanseri. Dr. Deniz Tural Bakırköy Dr. Sadi Ko uk Eğiti ve Araştır a Hasta esi

Oligometastatik Prostat Kanseri. Dr. Deniz Tural Bakırköy Dr. Sadi Ko uk Eğiti ve Araştır a Hasta esi Oligometastatik Prostat Kanseri Dr. Deniz Tural Bakırköy Dr. Sadi Ko uk Eğiti ve Araştır a Hasta esi Tı i O koloji Prostat Ka seri İ sida s ve Mortalite Prostat Ka seri İ sida s ve Mortalite Prostat Ka

Detaylı

Türkkan Evrensel Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

Türkkan Evrensel Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Türkkan Evrensel Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ulusal TTOK 2014 PET BT Positron Annihilation Hücre içerisine giren FDG, hekzokinaz enzimi ile FDG-6- P a fosforile edilmesine karşın daha ileri metabolizma

Detaylı

Nazofarenks Kanseri Tedavisinde Üç Farklı İndüksiyon Rejiminin Retrospektif Değerlendirilmesi (CF vs DC vs DCF )

Nazofarenks Kanseri Tedavisinde Üç Farklı İndüksiyon Rejiminin Retrospektif Değerlendirilmesi (CF vs DC vs DCF ) Nazofarenks Kanseri Tedavisinde Üç Farklı İndüksiyon Rejiminin Retrospektif Değerlendirilmesi (CF vs DC vs DCF ) Neyran Kertmen, Sercan Aksoy, Mustafa Cengiz, Gözde Yazıcı, Özge Keskin, Taner Babacan,

Detaylı

Rekürren/Metastatik Baş Boyun Kanserleri Tedavisinde Son Gelişmeler

Rekürren/Metastatik Baş Boyun Kanserleri Tedavisinde Son Gelişmeler Rekürren/Metastatik Baş Boyun Kanserleri Tedavisinde Son Gelişmeler Dr. Mustafa Özdoğan Medstar Antalya Hastanesi Tıbbi Onkoloji 60 yaşında, erkek, inşaat işçisi, VAKA 60 paket/yıl sigara öyküsü, İlk başvuru:

Detaylı

Dr. M. Gamze Aksu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD

Dr. M. Gamze Aksu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Dr. M. Gamze Aksu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Hepatobilier sistem tümörleri Kolanjiokarsinom Hepatoselüler karsinom Safra kesesi tümörleri Ampulla Vater tümörleri Pankreas

Detaylı

5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi

5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi Bilimsel Program - 20 Mart 2014, Perşembe UĞUR DERMAN SALONU SEÇİLMİŞ VAKA SUNUMLARI - Peritoneal Kanserlerde HIPEC in Yeri HIPEC Nasıl Yapılır? Kolon Kanseri Mezotelyoma KONFERANS - Onkolojide Nereden

Detaylı

Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni

Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni Dr. Koray TOPGÜL Medical Park Samsun Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü/ SAMSUN 35 yaşında erkek hasta, İlk kez 2007

Detaylı

GERM HÜCRELİ OVER TÜMÖRLERİNDE CERRAHİ EVRELEME GEREKLİ MİDİR?

GERM HÜCRELİ OVER TÜMÖRLERİNDE CERRAHİ EVRELEME GEREKLİ MİDİR? P.O. Number Terms Rep Ship Via F.O.B. Project Quantity Item Code Description Price Each Amount GERM HÜCRELİ OVER TÜMÖRLERİNDE CERRAHİ EVRELEME GEREKLİ MİDİR? Dr.Aytekin Altıntaş Total GERM HÜCRELİ TÜMÖRLER

Detaylı

Mide Tümörleri Sempozyumu

Mide Tümörleri Sempozyumu Mide Tümörleri Sempozyumu Lokal İleri Hastalıkta Neoadjuvan Radyoterapi ve İORT Prof. Dr. Ahmet KİZİR İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü 17 Aralık 2004 İstanbul Neoadjuvan Radyoterapi Amaç : Lokal ileri hastalıkla

Detaylı

AMELİYAT SONRASI TAKİP/ NÜKSTE NE YAPALIM? Dr. Meral Mert

AMELİYAT SONRASI TAKİP/ NÜKSTE NE YAPALIM? Dr. Meral Mert AMELİYAT SONRASI TAKİP/ NÜKSTE NE YAPALIM? Dr. Meral Mert AMELİYAT SONRASI TAKİP n Ameliyat sonrası evreleme; - TNM sınıflaması kullanılmakla beraber eksiklikleri var; post-op kalsitonin- CEA ölçümü, CEA

Detaylı

Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları

Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları Doğu Asya Cerrahi D2 sonrası oral floropirimidin bazlı adjuvan tedavi Avrupa Perioperatif kemoterapi (neoadjuvan ve adjuvan) Amerika Adjuvan kemoradyoterapi Surg Oncol

Detaylı

Metastatik Hastalık Takibinde Positron-Emission Tomografi

Metastatik Hastalık Takibinde Positron-Emission Tomografi Metastatik Hastalık Takibinde Positron-Emission Tomografi Dr. Nuriye Yıldırım Özdemir Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği 22.03.2014 5. Tıbbi Onkoloji Kongresi, Antalya Society

Detaylı

Metastatik Prostat Kanserinde Tedavi. Dr. Deniz Tural Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji

Metastatik Prostat Kanserinde Tedavi. Dr. Deniz Tural Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Metastatik Prostat Kanserinde Tedavi Dr. Deniz Tural Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Ders Planı İnsidans ve mortalite Hormona duyarlı metastatik prostat ca Hormona

Detaylı

Primer akciğer kanserinde transtorasik ince iğne aspirasyonunun hücre tipi uyumu

Primer akciğer kanserinde transtorasik ince iğne aspirasyonunun hücre tipi uyumu Primer akciğer kanserinde transtorasik ince iğne aspirasyonunun hücre tipi uyumu Leyla YAĞCI TUNCER, Sibel ARINÇ, Esra KARABAY ÖĞÜTÇÜ, Müyesser ERTUĞRUL, Sema NERGİZ, Erdal OKUR, Semih HALEZEROĞLU Süreyyapaşa

Detaylı

Primer Akciğer Kanserlerinde Bilgisayarlı Tomografi Verilerinin Genetik, Kişisel ve Çevresel Risk Faktörleri ile Değerlendirilmesi

Primer Akciğer Kanserlerinde Bilgisayarlı Tomografi Verilerinin Genetik, Kişisel ve Çevresel Risk Faktörleri ile Değerlendirilmesi Primer Akciğer Kanserlerinde Bilgisayarlı Tomografi Verilerinin Genetik, Kişisel ve Çevresel Risk Faktörleri ile Değerlendirilmesi Deniz Akçayöz, Ferit Birand Artıran, Gonca Aşut, Tayfun Bayraktar, Çağrı

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞI KANSERLERİ TPOG ÇALIŞMA SONUÇLARI. Prof. Dr. Rejin KEBUDİ

ÇOCUKLUK ÇAĞI KANSERLERİ TPOG ÇALIŞMA SONUÇLARI. Prof. Dr. Rejin KEBUDİ ÇOCUKLUK ÇAĞI KANSERLERİ TPOG ÇALIŞMA SONUÇLARI Prof. Dr. Rejin KEBUDİ İ.Ü., Cerrahpaşa T. F., Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.B.D. & İ.Ü., Onkoloji Enstitüsü, Pediatrik Hematolojik-Onkoloji B.D. ÇOCUKLUK

Detaylı

Renin-Angiotensin System Blockers May Prolong Survival of Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer Patients Receiving Erlotinib

Renin-Angiotensin System Blockers May Prolong Survival of Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer Patients Receiving Erlotinib Medicine (Baltimore). 2015 Jun;94(22):e887. doi: 10.1097/MD.0000000000000887. Renin-Angiotensin System Blockers May Prolong Survival of Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer Patients Receiving Erlotinib

Detaylı

Kolorektal Adenokarsinomlarda Tümör Tomurcuklanmasının Kolonoskopik Biyopsi ve Rezeksiyon Materyalleri Arasındaki Uyumu

Kolorektal Adenokarsinomlarda Tümör Tomurcuklanmasının Kolonoskopik Biyopsi ve Rezeksiyon Materyalleri Arasındaki Uyumu Kolorektal Adenokarsinomlarda Tümör Tomurcuklanmasının Kolonoskopik Biyopsi ve Rezeksiyon Materyalleri Arasındaki Uyumu Saime Ramadan 1, Burcu Saka 2, Gülbanu Erkan Canoğlu 3, Mustafa Öncel 4 Başkent Üniversitesi

Detaylı

İnvaziv Mesane Kanserinde Radikal Sistektomi + Lenfadenektomi, Neoadjuvan ve Adjuvan Kemoterapi. Dr. Öztuğ Adsan

İnvaziv Mesane Kanserinde Radikal Sistektomi + Lenfadenektomi, Neoadjuvan ve Adjuvan Kemoterapi. Dr. Öztuğ Adsan İnvaziv Mesane Kanserinde Radikal Sistektomi + Lenfadenektomi, Neoadjuvan ve Adjuvan Kemoterapi Dr. Öztuğ Adsan Radikal Sistektomi Radikal sistektomi pelvik lenfadenektomi ile birlikte kasa invaze ve

Detaylı

BEYIN METASTAZLARINDA RADYOCERRAHI. Dr. Faruk Zorlu Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anablim Dalı

BEYIN METASTAZLARINDA RADYOCERRAHI. Dr. Faruk Zorlu Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anablim Dalı BEYIN METASTAZLARINDA RADYOCERRAHI Dr. Faruk Zorlu Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anablim Dalı EVET Beyin metastazları en sık görülen intrakranial tümördür ( Primer beyin tümörlerinin

Detaylı

Dr. Serdar Turhal Marmara Üniversitesi

Dr. Serdar Turhal Marmara Üniversitesi Dr. Serdar Turhal Marmara Üniversitesi Kolorektal kanserde mir-211 ekspresyon düzeyi normal populasyona göre artmıştır ve bu durum kötü prognozla ilişkilidir. Dr Ahmet Taner Sümbül M.K.Ü. Tıp Fakültesi

Detaylı

Dr. Zeynep Özsaran. E.Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi AD

Dr. Zeynep Özsaran. E.Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi AD Dr. Zeynep Özsaran E.Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi AD Son cümle: Geçmiş yıllarda yapılan randomize çalışmalarda endometrium kanserinde RT nin rolü tanımlanmıştı Ancak eksternal RT nin yeri yüksek risk faktörlü

Detaylı

Kemoterapi Almış Olan Evre IIIB-IV Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Olgularda Prognostik Faktörlerin İncelenmesi

Kemoterapi Almış Olan Evre IIIB-IV Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Olgularda Prognostik Faktörlerin İncelenmesi ÖZGÜN ARAŞTIRMA ORIGINAL ARTICLE AKCİĞER VE PLEVRA MALİGNİTELERİ LUNG AND PLEURAL MALINGNANCIES Kemoterapi Almış Olan Evre IIIB-IV Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Olgularda Prognostik Faktörlerin İncelenmesi

Detaylı

Kemik tümörleri. Dr Canfeza Sezgin EÜTF Tıbbi Onkoloji BD

Kemik tümörleri. Dr Canfeza Sezgin EÜTF Tıbbi Onkoloji BD Kemik tümörleri Dr Canfeza Sezgin EÜTF Tıbbi Onkoloji BD OSTEOSARKOM TEDAVİSİNDE KEMOTERAPİ Sarkomlu çocukların 5 yıllık sağkalım sonuçlarında zamanla belirgin iyileşme elde edilmiştir From: Arndt C and

Detaylı

Metastatik akciğer tümörlerinin tedavisinde metastazektomi ve prognostik faktörlerin değerlendirilmesi

Metastatik akciğer tümörlerinin tedavisinde metastazektomi ve prognostik faktörlerin değerlendirilmesi Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery Metastatik akciğer tümörlerinin tedavisinde metastazektomi ve prognostik faktörlerin değerlendirilmesi Assessment

Detaylı

SAĞ VE SOL KOLON YERLEŞİMLİ TÜMÖRLER: AYNI ORGANDA FARKLI PATOLOJİK BULGULAR VE MİKROSATELLİT İNSTABİLİTE DURUMU

SAĞ VE SOL KOLON YERLEŞİMLİ TÜMÖRLER: AYNI ORGANDA FARKLI PATOLOJİK BULGULAR VE MİKROSATELLİT İNSTABİLİTE DURUMU SAĞ VE SOL KOLON YERLEŞİMLİ TÜMÖRLER: AYNI ORGANDA FARKLI PATOLOJİK BULGULAR VE MİKROSATELLİT İNSTABİLİTE DURUMU Ezgi Işıl Turhan 1, Nesrin Uğraş 1, Ömer Yerci 1, Seçil Ak 2, Berrin Tunca 2, Ersin Öztürk

Detaylı

Dr Şükrü DİLEGE VKV Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Amerikan Hastanesi Göğüs Cerrahisi Bölümü

Dr Şükrü DİLEGE VKV Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Amerikan Hastanesi Göğüs Cerrahisi Bölümü Dr Şükrü DİLEGE VKV Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Amerikan Hastanesi Göğüs Cerrahisi Bölümü KHDAK nin en tartışmalı grubu Evre IIIA-N2 N2 ALT GRUPLARI ALTGRUPLAR TANIM SIKLIK IIIA-1 IIIA-2 IIIA-3 IIIA-4

Detaylı

METASTATİK MALİGN MELANOM. Dr Yüksel Küçükzeybek İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi

METASTATİK MALİGN MELANOM. Dr Yüksel Küçükzeybek İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi METASTATİK MALİGN MELANOM Dr Yüksel Küçükzeybek İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi 49 yaşında erkek hasta Özgeçmiş:özellik yok Soygeçmiş:özellik

Detaylı

ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU

ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU Dr. Mustafa ERMAN Hacettepe Kanser Enstitüsü İzmir, Kasım 2014 36 y, E Aralık 2009 da sol orşiektomi Markerlar ve CT normal Patoloji: Klasik seminom, tm 2,5 cm. Tm testis içine

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı Göğüs Cerrahisi Akciğer Kanserinde Anamnez ve Fizik Muayene Bulguları Giriş Akciğer kanseri ülkemizde 11.5/100.000 görülme sıklığına

Detaylı

Akciğer Kanseri 8. TNM Evreleme Sistemi

Akciğer Kanseri 8. TNM Evreleme Sistemi Akciğer Kanseri 8. TNM Evreleme Sistemi Dr. Kutsal Turhan, Akciğer ve Plevra Maligniteleri Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Üyesi kutsal.turhan@gmail.com Dr. Tuncay Göksel Akciğer ve Plevra Maligniteleri Çalışma

Detaylı

Lokal İleri Baş Boyun Kanserinde İndüksiyon Tedavisi mi? Eşzamanlı Kemoradyoterapi mi?

Lokal İleri Baş Boyun Kanserinde İndüksiyon Tedavisi mi? Eşzamanlı Kemoradyoterapi mi? Lokal İleri Baş Boyun Kanserinde İndüksiyon Tedavisi mi? Eşzamanlı Kemoradyoterapi mi? Dr. Deniz Tural Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Sunum Akışı Giriş Lokal ileri

Detaylı

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastaz ( PBAM) Sistemik Tedavinin Yeri. o Dr. Mehmet Aliustaoğlu

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastaz ( PBAM) Sistemik Tedavinin Yeri. o Dr. Mehmet Aliustaoğlu Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastaz ( PBAM) Sistemik Tedavinin Yeri o Dr. Mehmet Aliustaoğlu William Halsted 1907 yılında ( üç hastada meme tm olmadan 1-2 yıl önce aksilla tutulumu) PBAM insidans % 0,12

Detaylı

KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D.

KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D. KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D. PSA nın tanımı Prostate Specific Antigen PSA yı hasta nasıl

Detaylı

mrcc Tedavisinde Olgular Eşliğinde Tartışma

mrcc Tedavisinde Olgular Eşliğinde Tartışma mrcc Tedavisinde Olgular Eşliğinde Tartışma Doç.Dr.Adnan Şimşir - Yaklaşım,Risk Grupları Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji ABD Prof.Dr.İbrahim Cüretlibatır - Sitoredüktif Cerrahi Ege Üniversitesi

Detaylı

Senkron primer akciğer kanserleri: Dört olgu nedeni ile # İrfan UÇGUN 1, İlknur AKÇAYIR ŞAHİN 1, Muzaffer METİNTAŞ 1, Füsun ALATAŞ 1, Sinan ERGİNEL 1, Emine DÜNDAR 2 1 Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Detaylı

Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi

Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri TÜRKİYEDE SIK KARŞILAŞILAN HASTALIKLAR II Sindirim Sistemi Hastalıkları Akciğer Kanserine Güncel Yaklaşım Sempozyum Dizisi No:58 Kasım 2007;

Detaylı

LOKAL ILERI REKTUM TÜMÖRLERINDE

LOKAL ILERI REKTUM TÜMÖRLERINDE LOKAL ILERI REKTUM TÜMÖRLERINDE NEOADJUVAN KıSA DÖNEM VE UZUN DÖNEM KEMORADYOTERAPI SONRASı HAYAT KALITESI DEĞERLENDIRILMESI SORUMLU ARAŞTIRMACI: Prof.Dr.ESRA SAĞLAM YARDIMCI ARAŞTIRMACI: Dr. ŞÜKRAN ŞENYÜREK

Detaylı

Lokal Hastalıkta Hangi Hasta Opere Edilmeli? Doç. Dr. Serdar Akyıldız E ge Ü n i v e r sitesi Tı p Fakültesi K B B Hastalıkları Anabilim D a l ı

Lokal Hastalıkta Hangi Hasta Opere Edilmeli? Doç. Dr. Serdar Akyıldız E ge Ü n i v e r sitesi Tı p Fakültesi K B B Hastalıkları Anabilim D a l ı Lokal Hastalıkta Hangi Hasta Opere Edilmeli? Doç. Dr. Serdar Akyıldız E ge Ü n i v e r sitesi Tı p Fakültesi K B B Hastalıkları Anabilim D a l ı Genel olarak; Tümör hacmi arttıkça Evre ilerledikçe Kombine

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet ALACACIOĞLU

Doç. Dr. Ahmet ALACACIOĞLU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ATATÜRK EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ Ġç Hastalıkları Kliniği Eğitim Sorumlusu: Prof. Dr. Servet AKAR GASTROĠNTESTĠNAL STROMAL TÜMÖRLERDE NÖTROFĠL/LENFOSĠT

Detaylı

Quality of life assesment in patients with non-small cell lung cancer patients who have or have not received second line chemotherapy

Quality of life assesment in patients with non-small cell lung cancer patients who have or have not received second line chemotherapy Özgün Araştırma 53 Quality of life assesment in patients with non-small cell lung cancer patients who have or have not received second line chemotherapy İkinci basamak kemoterapi alan veya almayan ileri

Detaylı

Papiller Mikrokarsinomlara Yaklaşım Türkiye Perspektifi

Papiller Mikrokarsinomlara Yaklaşım Türkiye Perspektifi Papiller Mikrokarsinomlara Yaklaşım Türkiye Perspektifi Özer Makay, Murat Özdemir, Yasemin Giles Şenyürek, Fatih Tunca, Mete Düren, Mehmet Uludağ, Mehmet Hacıyanlı, Gökhan İçöz, Adnan İşgör, Serdar Özbaş,

Detaylı