Ahi FEM LYS'de 38 derece elde etti

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ahi FEM LYS'de 38 derece elde etti"

Transkript

1 Ramazan Çadýrý hazýrlýklarý baþladý Çorum Belediyesi, yaklaþan Ramazan ayý nedeniyle Ramazan Çadýrý hazýrlýklarýna baþladý. Her yýl düzenli olarak kurulan Ramazan Çadýrý için çalýþmalarýný baþlatan Çorum Belediyesi, bu yýl da ihtiyaç sahibi vatandaþlarýn iftarlarýný rahatça yapmalarý için Ramazan Çadýrý kuracak. SAYFA 5 TE Evi yanan aileye Kimse Yok Mu yardým eli uzattý SAYFA 3 TE 40 KURUÞ Cemilbey-Ortaköy yolu proje ihalesi 15 Temmuz'da Turan'dan Oda üyelerine iþgüvenliði eðitimi çaðrýsý Aþçý ve Lokantacýlar Esnaf Odasý Baþkaný Yusuf Turan, oda üyelerini iþ saðlýðý ve güvenliði eðitimlerine katýlmaya davet etti. Turan, 6311 Sayýlý Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanunu gereðince iþ yerlerinde iþ saðlýðý ve güvenliðinin saðlanmasý ve mevcut saðlýk ve güvenlik þartlarýnýn iyileþtirilmesi için iþveren ve çalýþanlarýn görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini bilgilendirmek amacýyla ÇESOB ve odalarý tarafýndan Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Eðitim Programý düzenleneceðini kaydetti. SAYFA 10 DA Cemilbey-Ortaköy yolu proje ihalesi 15 Temmuz 2013 tarihinde Karayollarý Genel Müdürlüðü, Program ve Ýzleme Dairesi Baþkanlýðýnca yapýlacak. Konuyla ilgili açýklamalarda bulunan Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu "Ýlimiz sýnýrlarý içerisinde Karayollarý Genel Müdürlüðünün tamamý asfalt olmak üzere km'lik yol aðý bulunmakta olup, ilimize yýllarýnda TL.'lik karayolu yatýrýmý yapýlmýþtýr. SAYFA 3 TE Halil Ýbrahim Aþgýn Language Centre geleneði bozmadý Yabancý dilden üniversite hazýrlýkta ulaþýlmasý güç baþarýlarýyla haklý bir üne kavuþan Language Centre'de gelenek 2013 LYS'de de bozulmadý. Çorum 1.si ile birlikte daha birçok il derecesi yine Language Centre - Empati PiAnalitik Dershanesi iþbirliðinden çýktý. Ýngilizce Dil- 1 Puan türünde ilk 5, Ýngilizce Dil-2 Puan türünde ilk 5, Ýngilizce Y-Dil-1 puan türünde ilk 5, Ýngilizce Y-Dil-2 Puan türünde ilk 5, Ýngilizce Dil-3 Puan Türünde 1., 3., 4. ve 5.,... SAYFA 10 DA Mecliste 'gaz' tartýþmasý Çorum tarýmý ve hayvancýlýðýný masaya yatýrdýlar SAYFA 3 TE CHP Mecitözü Ýl Genel Meclisi Üyesi Haydar Erdem, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn Gezi Parký eylemlerinde biber gazý kullanýlmasý nedeniyle yayýnladýðý iddia edilen 'Biber gazý caizdir. SAYFA 9 DA Nurettin Karaca Haydar Erdem TOYOTA PLAZA ÞAMLIOÐLU Ankara Yolu 5. Km. Çorum Tel: (0364) pbx Fax: (0364) Meclis 5 Temmuz'da toplanacak SAYFA 5 TE Ahi FEM LYS'de 38 derece elde etti Geçtiðimiz gün açýklanan LYS sonuçlarýna göre Ahi FEM Dershanesi öðrencileri MF-TM-TS puan türlerinde Çorum'da 1 birincilik 8 ikincilik 12 üçüncülük 10 dördüncülük 7 beþincilik olmak üzere ilk beþte 38 derece elde ettiler. LYS þampiyonlarýndan Sýnav Dershanesine teþekkür Sýnav Dershanesi Çorum Þubesi yaptýðý açýklamada LYS sonuçlarýný deðerlendirdi. Cam ve estetiðin dansý Emekli Resim Öðretmeni Seher Arapoðlu KOSGEB desteði ile kurduðu iþletmesinde birbirinden güzel Vitray eserler ortaya çýkartýyor. Su Vitray ismini verdiði atölyesinde çalýþmalarýný sürdüren Arapoðlu, Vitray eserlerin yanýnda birbirinden güzel ayna tasarýmlarý da yapýyor. SAYFA 2 DE SAYFA 7 DE SAYFA 5 TE

2 Ahi FEM LYS'de 38 derece elde etti Geçtiðimiz gün açýklanan LYS sonuçlarýna göre Ahi FEM Dershanesi öðrencileri MF-TM-TS puan türlerinde Çorum'da 1 birincilik 8 ikincilik 12 üçüncülük 10 dördüncülük 7 beþincilik olmak üzere ilk beþte 38 derece elde ettiler. Ahi FEM Dershaneleri 1987 yýlýndan beri 26 yýldýr üniversiteye hazýrlýkta binlerce öðrencinin üniversite hayallerini gerçekleþtirirken çýkarttýðý derecelerle de Çorum için Türkiye ile yarýþmaya devam etti. Ahi FEN Dershanesinde dün yapýlan basýn toplantýsýnda dereceye giren öðrenciler açýklandý. Önceki gün açýklanan LYS sonuçlarýna göre Ahi FEM Dershanesi öðrencileri Mustafa Davas MF-4(YP) puan türlerinde Çorum 1.si, MF-1 (HP-YP), MF-4 (HP) puan türlerinde il 2.si, MF-2 (HP- YP), MF-3 (HP-YP), TM-1 (HP-YP) puan türlerinde Çorum 3.sü, TM2 (YP) puan türünde Çorum 4.sü, TM2 (HP) TM1 (YP) puan türlerinde Çorum 5. si oldu. Mustafa Davas hedefinin Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesinde okumak olduðunu söyledi. Davas sýnava nasýl hazýrlandýðý sorusuna ise "Yurtta kalýyordum. Liseye çok iyi baþladým. Hayatýmda bilgisayar ve televizyon yoktu, çok çalýþtým ve baþarýyý elde ettim" þeklinde cevap verdi. Yine Ahi FEM öðrencisi Musa Sezer ise TM-1 (HP-YP), TM-2 (YP) puan türlerinde Çorum 2.si, MF-1 (HP-YP), MF-4 (HP-YP), TM3 (YP) puan türünde Çorum 3.sü, MF-2 (HP-YP), MF-3 (HP- YP), TM2- TM3 (HP) puan türlerinde Çorum 4.sü oldu. Derece elde ettiði için çok sevinçli olduðunu belirten Sezer çalýþmalarýnýn karþýlýðýný aldýðýný söyleyerek Cerrahpaþa Týp'ta eðitim görmek istediðini belirtti.abdullah Ýmat ise TS1 (YP), TS2 (YP) puan türlerinde Çorum 2.si, TS2 (HP) puan türünde Çorum 3.sü TS1 (HP), puan türünde Çorum 4.sü oldu. Ýmar hocalarýnýn belirlediði sýnav takvimine uyduðunu ve baþarýyý elde ettiðini anlatarak, tüm FEM öðretmenlerine teþekkür etti ve üniversite tercihinin Ankara Hukuk olacaðýný belirtti. Abdülcemal Gürpýnar da TM-1 (YP), TM-3 (YP) puan türlerinde Çorum 4.sü, MF-3 (YP), TM1 (HP), TM3 (HP), TM2 (YP) puan türlerinde Çorum 5.si oldu. Zehra Nur Yaðlý da TM1 (YP) puan türünde Çorum 5.si oldu. FEM Dershaneleri Genel Müdürü Murat Fýndýk bu baþarýda emeði geçen fedakâr öðretmenlere, idarecilere ve ailelerine teþekkür ederek sýnav sonuçlarý kadar tercihlerinde önemli olduðunu söyledi. Fýnfýk, "08 Temmuz - 18 Temmuz arasýnda tercih yapmak isteyen tüm öðrencilere FEM Dershanelerinde tercih rehberlik hizmeti verilecektir. Doðru tercih için öðrencilerin mutlaka bir rehberlik uzmanýndan yardým almalarý gerekir" dedi. Yasin YÜCEL Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Gazi Caddesinde Ýþyeri Devredilecektir Gazi Caddesi üzerinde bulunan ve halen Faal durumda bulunan iþ yerimiz iþ deðiþikliði nedeni ile devredilecektir. Müracaat: HABER Çin, Doðu Türkistan'da Müslüman katliamý yapýyor Meclis 5 Temmuz'da toplanacak Çorum Belediyesi temmuz ayý toplantýsý 5 Temmuz Cuma günü yapýlacak. Meclis salonunda saat 14.00'da gerçekleþtirilecek olan toplantý da görüþülecek gündem maddeleri þöyle: 8 Adet Trafo Yeri belirlenmesine iliþkin plan deðiþikliði. Ulukavak Mahallesi, Atalay ve Sakarya Sokaklar 20.K.2.A- 20.K.2.B- 21.K.3.C- 21.K.3.D paftalarý dahilinde imar planý revizyonu. Çepni Mahallesi, 27/1 Pafta, 1296 ada, 28 nolu parselde imar planý deðiþikliði. Çepni Mahallesi, 27/1 Pafta, 1296 ada, 43 ve 45 nolu parsellerde imar planý deðiþikliði. Belediye Meclisinin tarih ve 64 Sayýlý Kararýna yapýlan itiraz. Gayrimenkul Trampa ve Takasý.Hacýhamza ve Konaklý Belediyelerinin yardým talebi." Yýl: 9 Sayý: 2519 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Özgür Der Çorum Þube Baþkaný Bülent Gökgöz Çin'in Doðu Türkistan'da Müslümanlara yapýlan zulme tepki gösterdi. "Gün geçmiyor ki dünyada Müslümanlara yönelik saldýrý ve katliamlara dair bir haber basýna yansýmasýn. Bunlardan birisi de ne yazýk ki, Doðu Türkistan da yaþanmakta ve Müslümanlarýn bu konuda sessiz kalmalarý elbette düþünülemez" diyerek açýklamasýna baþlayan Bülent Gökgöz, "2000 yýlý aþkýn bir tarihi ve geçmiþi olan Doðu Türkistan coðrafyasý 12 asýrdýr Ýslam kültürüyle yoðrulmuþ kadim bir medeniyet merkezi.18.yüzyýlýn ikinci yarýsýndan itibaren Çin istilalarý ile karþýlaþan,1955'te resmi olarak Çin'in otonom bölgesi ilan edilen ve ismi "Sincan Uygur Özerk Bölgesi"(Ýþgal edilmiþ topraklar)olarak deðiþtirilen Doðu Türkistan, halen Çin iþgali altýnda. Dünyada komünizmin çökmesiyle beraber Çin, kapitalist kalkýnma yöntemleri ile emperyalist politikalar izlemektedir. Baþta Ýslami eðitim, sembol ve ibadetlerin yasaklandýðý, oruç tutmanýn ve camiye gitmenin yasaklandýðý, temel insani haklarý ellerinden alýnan, eðitim ve saðlýk hizmetlerinin kýsýtlandýðý, genç kýzlarýnýn fuhuþa, erkeklerinin uyuþturucu gibi nesilleri ifsad eden sapkýnlýklara zorlandýðý, yurtlarýndan sürülen ve sistematik soykýrýma maruz kalan kardeþlerimiz yine ayný zulümlerle karþý karþýya" dedi. Þu günlerde Doðu Türkistan'ýn Urumçi ve Turban kentinde baþlayan olaylarda Doðu Türkistanlý 50 Müslümanýn katledildiðini dile getiren Gökgöz, "Doðu Türkistan'ýn Kaþkar kentine baðlý tüm kasaba ve yerleþim birimlerine emperyalist Çin rejimi tarafýndan tank ve panzerler yürütüldü. Çin yönetimi Doðu Türkistan topraklarýnda terör estiriyor. Uygurlu yüzlerce Müslüman kardeþimiz Çin zindanlarýna götürüldü ve kendilerinden haber alýnamýyor. Hastaneler ile taksi ve halk otobüsü gibi araçlara sakallý-peçeli insanlarýn binmesi yasaklanmýþ durumda. Bütün dükkân, þirket ve ticarethanelere ani baskýnlar düzenleyen iþgalci Çin yönetimi, Ýslami DVD, VCD ve kitap gibi sesli görüntülü materyalleri suç kapsamýnda sayýyor. Hemen her noktaya yerleþtirilen seyyar barikatlarýn, katliamdan kaçmak isteyen Uygurlu Müslümanlarý engellemeyi hedeflediði ortada yýlýndaki Urumçi katliamýna benzer katliamýn yaþanmasýndan endiþe ediyoruz. Dünyanýn neresinde olursa olsun, kimden gelirse gelsin, hangi gerekçe ile yapýlýrsa yapýlsýn, dini, ýrký, rengi ve coðrafyasý ne olursa olsun insanlýða yapýlan her türlü zulüm, iþkence ve öldürme gibi eylemler asla kabul edilemez. Kaldýki orada yaþayanlar ümmetin parçasý mazlum Müslümanlar kardeþlerimizdir. Ýslam'a ve deðerlerine karþý birleþen güç odaklarýný, dün Gezi Parkýnda bugün ise Mýsýr'ýn Tahrir Meydaný'nda görmekteyiz. Tüm bu güçler Ýslam coðrafyalarýnda yaþanan katliam ve zulümlerin, despotizmin devam etmesini arzuluyorlar. Ancak Müslümanlar artýk korku duvarlarýný aþýp mücadeleyi üstleniyorlar elhamdülillah. Bizler de parçalara ayrýlmýþ daðýnýklýktan kurtulup topluca Yüce Rabbimizin vahyi etrafýnda kenetlenip sorumluluklarýmýzýn farkýnda olmalýyýz. Artýk þu görülmelidir ki küfür milletine karþý Peygamberimizin buyurduðu gibi Müslüman Müslümanýn kardeþidir ilkesi gereðince ümmet þuuruyla hareket etmeli, zulüm kimden gelirse gelsin hak adýna karþýsýnda durmalýyýz. Filistin, Afganistan, Çeçenistan, Burma, Suriye, Arakan, Doðu Türkistan vb. Ýslam coðrafyalarýnda Müslüman kaný akýtýlýyor. Hayata dair ilkelerimizi, düþüncelerimizi ve eylemlerimizi belirleyen en temel deðer hayat kitabýmýz Kur'an-ý Kerim olduðuna göre siyasal, sosyal ve ekonomik yaþam içerisinde geliþen her türlü olay karþýsýnda Rabbimizin rýzasýný gözeterek konumumuzu belirlemek ve tavýr almakla mükellefiz. Baþta Türkiyeli Müslümanlar ve tüm dünya Müslümanlarý Rabbimizin Kitabýnda emrettiði kardeþlik ilkesi gereðince gücümüzün yettiði her türlü imkâný seferber ederek bu zülüm ve katliamlara karþý durmalarýný, ancak bu þekilde ahirette kurtuluþa ereceðimizi hatýrlatýyor ve baþta Doðu Türkistanlý kardeþlerimiz olmak tüm mazlumlarýn bu katliam ve zulümlerden biran evvel kurtulmalarýný rabbimizden niyaz ediyoruz" ifadelerini kullandý. YÝTÝK Adýmýza kayýtlý bulunan Mükellef , , , (4)cilt fatura , , , , , , , , , (10) cilt fatura, 50051, , , , , , , , , (10 cilt fatura, (1) cilt faturalarý kaybettik. Hükümsüzdür. Cevher Pastanesi YÝTÝK Çorum Nüfus müdürlüðünden almýþ olduðum kimliðimi kaybettim hükümsüzdür. Hüseyin oðlu 1979 doðumlu Hasan Çelik Ýmtiyaz Sahibi TEK Tek Yýldýz Basýn Yayýn BASIN YAYIN Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ DAÐITIM A.Þ. Yazý Ýþleri Müdürü Haber Yönetmeni Nadir YÜCEL Fatih AKBAÞ Muhabirler Spor Yönetmeni Kubilay Kaan YÜCEL Adnan YALÇIN Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Ýmsâk :2:50 Güneþ :5:07 Ýþrak :6:00 Öðle :12:56 Ýkindi :16:55 Akþam :20:23 Yatsý :22:20 Necip Fazýl KISAKÜREK Bir merhamettir yanan, daracýk odalarýn, Ýsli lâmbalarýnda, isli lâmbalarýnda. Gelip geçen her yüzden gizli bir akis kalmýþ, Küflü aynalarýnda, küflü aynalarýnda. Atýlan elbiseler, boðazlanmýþ bir adam, Kýrýk masalarýnda, kýrýk masalarýnda. Bir sýrrý sürüklüyor, terlikler týpýr týpýr, Ýzbe sofalarýnda, izbe sofalarýnda. Atýyor sýzýlarýn, çýplak duvarda nabzý, Çivi yaralarýnda, çivi yaralarýnda. Kulak verin ki, zaman, tahtayý kemiriyor, Tavan aralarýnda, tavan aralarýnda. Aðlayýn, âþinasýz, sessiz, can verenlere, Otel odalarýnda, otel odalarýnda!... 2 AJANDA Ay, 31 Gün, 27. Hafta Mümin az konuþur, çok iþ yapar. Münâfýk ise, çok konuþur, az iþ yapar. Evzâî Rahmetullahi Aleyh Günün Þiiri OTEL ODALARI HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1,921 1,931 EUR 2,498 2,513 STERLiN 2,905 2,955 JPY YENi 0,0191 0,0194 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER UYSAL ECZANESÝ TEL: BAHÇELÝEVLER MH. M.A.ERSOY CD.NO:146/B ERAY ECZANESÝ TEL: ÝNÖNÜ CAD. 26/E - EMNÝYET SARAYI YANI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 Cemilbey-Ortaköy yolu proje ihalesi 15 Temmuz'da Cemilbey-Ortaköy yolu proje ihalesi 15 Temmuz 2013 tarihinde Karayollarý Genel Müdürlüðü, Program ve Ýzleme Dairesi Baþkanlýðýnca yapýlacak. Konuyla ilgili açýklamalarda bulunan Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu "Ýlimiz sýnýrlarý içerisinde Karayollarý Genel Müdürlüðünün tamamý asfalt olmak üzere km'lik yol aðý bulunmakta olup, ilimize yýllarýnda TL.'lik karayolu yatýrýmý yapýlmýþtýr. Bölünmüþ yolumuz 2002 yýl ýöncesinde 60 km iken son 10 yýlda yüzde 400 artýrarak 2012 yýlý sonu itibariyle 299 km'ye ulaþmýþtýr. Çalýþmalarýmýz belli bir program dâhilinde öncelik sýrasýna göre devam etmektedir. Sayýn milletvekillerimizin, Çorum valiliðimizin, belediye baþkanlýklarýmýzýn ve diðer kamu kurumlarýnýn ortak çabalarýyla birçok alanda olduðu gibi Karayollarý çalýþmalarýmýzda da olumlu sonuçlar alýnmýþ ve çalýþmalarýmýz bu sonuçlar doðrultusunda artarak devam edecektir. Takibimizde olan Ortaköy yolunun "Cemilbey-Ortaköy Ýl Yolu Harita Mühendislik Hizmetleri Yersel Yöntemle Sayýsal Hâlihazýr Haritalarýn üretimi" iþi açýk ihale usulü ile tarihinde yapýlacaktýr. Ortaköy ilçemizin yaklaþýk 36 km'lik bir yol aðýný kapsayan proje ihale sürecinin bitirilmesi ve iþe baþlanýlmasýyla birlikte 7 ay içerisinde bitirilmesi planlanmaktadýr. Ýlimize ve Ortaköy ilçemize hayýrlý uðurlu olsun" dedi. Öðretim üyeleri Roma'da sempozyuma katýldý Hitit Üniversitesi Yurt Dýþý Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programý kapsamýnda bir grup öðretim üyesi Roma'da düzenlenen 2013 INTE International Conference on New Horizons in Education sempozyumuna katýldý. Etkinliðe katýlan öðretim üyeleri Prof. Dr. Gülen Elmas Aslan, Prof. Dr. Mehmet Evkuran, Doç. Dr. Muammer Cengil, Doç. Dr. Habib Akdoðan, Yrd. Doç. Dr. Yakup Coþtu ve Yrd. Doç. Dr. Adem Korukcu birer teblið sundular. Öðretim üyeleri ayrýca Vatikan Büyükelçisi Prof. Dr. Kenan Gürsoy ile de görüþ alýþ veriþinde bulundular. Dünyanýn farklý üniversitelerinden gelen akademisyenlerle de akademik iþbirlikleri konusunda görüþmeler gerçekleþtirildi. Çorum'da 68 Kooperatif var Ticaret Ýl Müdür Vekili Fikret Yýldýrým "Uluslararasý Kooperatifler Günü" nedeniyle yaptýðý açýklamada, "Birleþmiþ Milletler (BM) tarafýndan, 2012 yýlýnýn Uluslararasý Kooperatifler Yýlý olarak belirlenmiþ olup, her yýl Temmuz ayýnýn ilk Cumartesi günü "Uluslararasý Kooperatifler Günü" olarak kutlanmasý kararlaþtýrýlmýþtýr. Bu tarihi kararý ile BM, kooperatiflere ekonomik ve sosyal kalkýnmada önemli görevler ve sorumluluklar düþtüðünü de teyit etmiþtir. Uluslararasý Kooperatifler Yýlý kutlamalarýnýn ana temasý olarak da "Kooperatif Ýþletmeler Daha Ýyi Bir Dünya Kurar" ifadesi kabul edilmiþtir" dedi. 6 Temmuz 2013 tarihinde kutlanacak olan bu yýlki Uluslararasý Kooperatifler Gününün temasýnýn "Kooperatif Giriþim Kriz Dönemlerinde Güçlü Kalýr" olduðunu kaydeden Yýldýrým, "Diðer iþ formlarýnýn mevcut ekonomik mücadelelerle karþý karþýya kaldýðýnda nasýl yeterli olduklarý düþünüldüðünde bu uygun bir temadýr. Yatýrýmcýlarýn sahip olduklarý iþ modelleri þu anda ekonomik ve sosyal ve çevresel açýdan istikrarsýzlýklar yaþarken kooperatif modeli kriz dönemlerinde dirençli olduðunu defalarca göstermiþtir. Kooperatifler, cinsel, sosyal, ýrksal, siyasal ve dinsel ayýrýmcýlýk olmaksýzýn, hizmetlerinden yararlanabilecek ve üyeliðin sorumluluklarýný kabule razý olan herkese açýk gönüllü kuruluþlardýr. Kooperatifler, sosyal ve iktisadi kalkýnmanýn dinamiðidir ve sosyal devlet politikalarýnýn hayata geçirilmesinde önemli bir yere sahiptir. Kooperatifçilik bilincinin yaygýnlaþtýrýlmasý, kooperatif iþletme türünün geliþtirilmesi, kooperatiflerin küresel ve yerel sorunlarýn çözümüne katkýlarýnýn artýrýlmasý her kesimin desteði ile mümkündür" þeklinde kaydetti. Yýldýrým, Kooperatiflerin kendi deðerlerini uygulamaya koyarken esas aldýklarý belli baþlý ilkeleri ise þöyle sýraladý: Gönüllü ve herkese açýk üyelik, Üyeler tarafýndan gerçekleþtirilen demokratik denetim, Üyelerin ekonomik katýlýmý, Özerklik ve baðýmsýzlýk, Eðitim, öðrenim ve bilgilendirme, Kooperatifler arasýnda iþbirliði, Topluma karþý sorumlu olma" Çorum'da 10 adet Esnaf ve Sanatkarlarý Kredi Kooperatifi, 5 Yaðlý Tohumlar Kooperatifi, 1 Üretim Pazarlama Kooperatifi, 1 Küçük Sanat Kooperatifi, 3 Temin Tevzii Kooperatifi, 3 Tüketim Kooperatifi, 44 Motorlu Taþýyýcýlar Kooperatifi ve 1 Kooperatifler Birliði bulunduðunu dile getiren Yýldýrým, Kooperatif iþletmelerinin daha iyi bir dünya kuracaðýný hatýrlatarak 06 Temmuz 2013 Kooperatifler Gününü kutladý. Uslu ve Bakan Çelik Aytaç iþçilerini dinledi Aytaç Ýþçileri sorunlarýný Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik'e ilettiler. Ýþçiler, özellikle iþletmede yaþanan sorunlarýn ve yaþadýklarý sýkýntýlarýn biran önce çözüme kavuþturulmasý konusunda hem yasal imkânlardan yararlanmak hem de Çalýþma Bakanlýðýnýn konuya iliþkin giriþimlerde bulunmasýný talep etmek üzere Bakanlýða geldiklerini söylediler. Ýþçileri dinleyen Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik yaklaþan mübarek ramazan ayý öncesinde bir kýsým giriþimlerde bulunarak sonucu sendika ve milletvekili arkadaþlarla paylaþacaðýný özellikle mevzuattan kaynaklanan önemli geliþmelerin biran önce gerçekleþmesi için çaba göstereceðini söyledi. Görüþmede Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Çankýrý Milletvekilleri Hüseyin Filiz, Ýdris Þahin, Öz Gýda Ýþ Sendikasýnýn yöneticileri ve Ýþyeri Temsilcileri de bulundular. Önceki gün Türkiye Büyük Millet Meclisinde Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'nun makamýnda bir toplantý yapýlmýþ. Toplantýya Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, Çankýrý Milletvekilleri Hüseyin Filiz, Ýdris Þahin katýlmýþlardý. Dün yapýlan toplantýnýn gerçekleþtirilmesi ve çalýþanlarýn dinlenerek bir yol haritasý oluþturulmasý konusunda görüþ birliði oluþturulmuþtu. Dün ikinci aþama gerçekleþtirilmiþ oldu ve çalýþanlar dinlendi. Bundan sonraki süreçte iþletmenin görüþü alýnarak, iþçi ve iþverenin görüþleri, Çalýþma Bakanlýðýnýn çabalarý, mevzuatýn gerekleri gündemde olgunlaþmýþ olarak iþçilerle paylaþýlacak ve kalýcý bir çözüm üretilmeye çalýþýlacak. Evi yanan aileye Kimse Yok Mu yardým eli uzattý Sungurlu ilçesinin Ayaðýbüyük köyünde çýkan yangýnda evlerini ve tüm eþyalarýný kaybeden Ambarkütük ailesine Kimse Yok Mu Derneði Çorum Þubesi sahip çýktý. Kimse Yok Mu Derneði sosyal incelemesi tamamlanan aileye halý, çekyat, battaniye, giyim, temizlik kolisi, ocak, gýda, yardýmýnda bulundu. Kimse Yok Mu Derneði Þube Müdürü Erkal Aykaç konu hakkýnda verdiði bilgide "Ýhtiyaç sahibi insanlara yardým etmek derneðimizin kuruluþ felsefesidir. Evi yanan Hacýgül Ambarkütük ailesine yardým etmek bizim vazifemizdir. Aileye bundan sonraki süreçte de gereken desteði vereceðiz" dedi. Hacýgül Ambarkütük de yardýmlarý için Kimse Yok Mu Derneði yönetim kuruluna ve emeði geçen herkesi teþekkür etti. Yýlmaz MERT Uslu, Bilgin çiftinin nikâh þahidi oldu Gazi Üniversitesi, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi, Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri iliþkileri Bölüm Baþkaný Prof.Dr.Vedat Bilgin'in oðlu Buðrahan Bilgin hayatýný Cansu Özmaral ile birleþtirdi. Çiftin nikâh þahitliðini ise Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, BBP Genel Baþkaný Mustafa Destici ve Memur Sen Konfederasyonu Genel Baþkaný Ahmet Gündoðdu yaptý.

4 HABER 4

5 HABER 5 Çorum tarýmý ve hayvancýlýðýný masaya yatýrdýlar Çorum Tarým Ýl Müdürü Elfaz Ermiþ, Damýzlýk Manda Üreticileri Birliði Baþkaný Ýhsan Aksungur, Damýzlýk Koyun Keçi Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Þevket Avcý, Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birlik Baþkaný ile birlikte Hüseyin Cinbek, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ettiler. Ziyarette Tarým Ýl Müdürü Elfaz Ermiþ, yýlýn ilk altý ayýnda Çorum'da yapýlan Tarým ve Hayvancýlýk faaliyetleri hakkýnda bilgiler vererek, Uslu'yu Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýnýn Ankara'da düzenlediði Çorum'un da yer aldýðý "Halk Elinden Koyun- Keçi Islahý Ülkesel Projesi Tanýtým Etkinliðine" davet etti. Damýzlýk Manda Üreticileri, Damýzlýk Koyun Keçi Yetiþtiricileri, Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birlik Baþkanlarý ziyarette sektör hakkýnda bilgiler verirken, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu konuya iliþkin düþüncelerini paylaþtý. Cam ve estetiðin dansý Öðrenciler hem öðrendiler hem eðlendiler Çorum Belediyesi 5. Uluslararasý Ressamlar Buluþmasý kapsamýnda Çorum'a gelen ünlü ressamlardan Gülseren Sönmez, NFK Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti. Çorum Belediyesi Necip Fazýl (NFK) Gençlik Merkezi'nde yaz kurslarýna katýlan öðrencilerle sohbet eden ünlü ressam Gülseren Sönmez, burada öðrencilere origami (kaðýt katlama sanatý) incelikleri hakkýnda kýsa bir sunum yaptý. Çorum Valisi Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün eþi Hatice Külcü 'nün de katýldýðý ziyarette eðlenceli dakikalar geçiren çocuklar hem öðrendi hem de eðlendi. NFK Gençlik Merkezi'ni gezdikten sonra kýsa bir açýklama yapan Gülseren Sönmez, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün adeta asra yatýrým yaptýðýný ifade ederek "NFK Gençlik Merkezi diðer tüm þehirlere örnek olabilecek bir donaným ve güzelliðe sahip. Emeði geçenleri kutluyorum" dedi. Emekli Resim Öðretmeni Seher Arapoðlu KOSGEB desteði ile kurduðu iþletmesinde birbirinden güzel Vitray eserler ortaya çýkartýyor. Su Vitray ismini verdiði atölyesinde çalýþmalarýný sürdüren Arapoðlu, Vitray eserlerin yanýnda birbirinden güzel ayna tasarýmlarý da yapýyor. Estetik anlayýþýn; hayata, olaylara, insanlara ve çevreye bir bakýþ açýsý olduðunu kaydeden Arapoðlu bu anlayýþýn geliþmesi ile iþyeri ve konutlarda da görselliðe daha fazla önem verildiðini söyledi.arapoðlu, kalite ve güvenden ödün vermeden giriþimcilik kültürünü yükselterek ekonomiye katkýda bulunmayý hedeflediðini açýkladý. Ülke tanýtýmýnda el sanatlarýnýn her zaman önde gelen unsurlardan olduðunu ifade eden Arapoðlu, renkli camlarla yapýlan süsleme yani Vitray sanatýnýn da Çorum'da günden güne yaygýnlaþtýðýný belirtti. Vitray'ýn önceleri büyük mimari yapýlarda kullanýldýðýný ancak daha sonra evlerde, iþ yerlerinde ve þehirlerin görkemli mekanlarýnda tercih edilmeye baþlandýðýný da kaydeden Arapoðlu, "Vitray üç ayrý teknikle yapýlmakta. Renkli Vitray, Kristal Vitray, diðeri ise boya ile yapýlan boyama sanatý olan Vitraydýr" dedi. Atölyesinde Vitraydan baþka ayna tasarýmlarý, dekoratif tasarým ve nazarlýklarda yaptýðýný kaydeden Arapoðlu, 2013 Eylül ayýnda Halk Eðitim Merkezi ile birlikte Vitray Kursu açacaklarýný açýkladý. Açýlacak kursa kursiyerleri beklediðini dile getiren Arapoðlu, "Kursiyerler bana veya Halk Eðitim Merkezi'ne baþvuru yapabilirler. Kursun baþlama tarihi ve ne kadar süreceði gibi bilgiler ise yakýnda duyurulacak" dedi. Kubilay Kaan YÜCEL LYS þampiyonlarýný kutladý Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu LYS sýnavýnda baþarýlý olan öðrencileri tebrik etti. Uslu konu hakkýndan yayýnladýðý basýn açýklamasýnda "LYS sýnavýnda il birinciliðini elde eden Çorum Fen Lisesi öðrencileri, Mustafa Davas (MF1-MF4)ve Nazlý Alaoðlu'nu (MF2-MF3), sýralamada ilk bin içerisine giren Fen Lisesi Öðrencileri Musa Sezer, Engin Can Erdem, Samanyolu Anadolu Lisesi Öðrencileri Abdullah Ýmat, Zehra Nur Yaðlý ve Anadolu Öðretmen Lisesi Öðrencisi Tayyip Talha Dinç'i baþarýlarýndan dolayý tebrik ediyorum. Ayrýca, sýnavda baþarýlý olan tüm öðrencilerimizi, okullarýný, öðretmenlerini ve ailelerini kutluyorum.lys' de baþarýlý olan öðrencilerimiz, Çorum için, aileleri, kendileri ve ülkemiz için hayýrlý iþlere imza atacaklarý tercihlerle doðru adýmlarla ilerlemelerini diliyorum" dedi. Ramazan Çadýrý hazýrlýklarý baþladý Çorum Belediyesi, yaklaþan Ramazan ayý nedeniyle Ramazan Çadýrý hazýrlýklarýna baþladý. Her yýl düzenli olarak kurulan Ramazan Çadýrý için çalýþmalarýný baþlatan Çorum Belediyesi, bu yýl da ihtiyaç sahibi vatandaþlarýn iftarlarýný rahatça yapmalarý için Ramazan Çadýrý kuracak. Belediye Baþkan Vekili Zeki Gül, geçtiðimiz yýllarda olduðu gibi bu yýl da yýkýlan Kültür Sitesi yanýnda kurulumuna baþlandýðýný, kýsa sürede de çadýrýn kurulumunun tamamlanacaðýný ifade etti. Ramazan ayý içerisinde hayýrsever vatandaþlarýn katkýlarýyla Ramazan Çadýrýnda ihtiyaç sahibi vatandaþlara sýcak yemek hizmeti vereceklerini kaydeden Baþkan Vekili Zeki Gül, "Ramazan Çadýrý'na katký sunan tüm hayýrsever hemþehrilerimize teþekkür ediyoruz. Çorumlu hayýrsever hemþehrilerimizi iftar çadýrýnda yemek vermeye davet ediyoruz. Ýftar çadýrýnda her gün Bin hemþehrimiz ayný anda iftarýný açabilecek" dedi. Ramazan Çadýrý'nda maddi durumu iyi olmayan vatandaþlarýn yaný sýra iftar saatinde evine yetiþemeyenlerin de iftarlarýný açabileceklerini vurgulayan Gül, "Ýftar Çadýrýmýzda vatandaþlarýmýza en iyi hizmeti, en kaliteli hizmeti vermeyi amaçlýyoruz. Ramazan Ayý içerisinde havalarýn sýcak gideceðini düþünerek çadýra havalandýrma sistemi kuruyoruz. Vatandaþlarýmýz serin bir ortamda iftarlarýný yapabilecekler" þeklinde kaydetti. Sosyal Yardým Ýþleri Müdürü Cengiz Özkader de çadýr kurulumu çalýþmalarýný yakýndan takip ederek sýk sýk çadýr kurulacak alanda iþçilerle bir araya geliyor.

6 HABER TEK 6 4 yýlda 70 km asfalt döktük Osmancýk Belediyesi 2013 asfalt programýnda 230 ton asfalt dökerek yedi kilometre yolu asfalta kavuþturacak. Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, asfalta kavuþturulacak sokak ve caddelerde çevre düzenlemesi için 19 bin adet bordür taþýnýn döþeneceðini açýkladý. Osmancýk Belediyesi 2013 asfalt programýna yaptýðý çalýþmalarla baþladý. Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, Koyunbaba Mahallesi, Þenyurt Mahallesi, Gemici Mahallesi ve Gürleyik Mahalleleri'nde yedi kilometre yolun 230 ton asfaltla kaplanacaðýný belirtti. Baþkan Yazýcý, asfalt programýna alýnan mahallelerdeki cadde ve sokaklarda belirlenen alanlarýn daha düzgün yol güzergahý ve çevre düzenlemesine sahip olmasý için 19 bin adet bordür taþýnýn döþeneceðini kaydetti. Belediye olarak asfalt yatýrýmlarýnda rekorlar üstüne rekorlar kýrdýklarýnýn altýný çizen Baþkan Yazýcý, "Göreve geldiðimiz süre içerisinde 70 kilometre yolu asfalta kavuþturarak üç dönemde yapýlan hizmeti üç yýlda gerçekleþtirdik. Vatandaþlarýmýzýn çamur ve toz gibi þikayetlerine çözüm bulduk. Asfalt yatýrýmlarýmýzda hizmette eþitlik politikasýný sürdürerek uzak yakýn mahalle ayrýmý yapmadan ilçemizin hizmet bekleyen en uzak köþesine bile asfalt yatýrýmýný götürdük. Köy statüsünden ilçemize mahalle olarak baðlanan bölgelerimizi bile asfaltýna kavuþturduk" dedi. Baþkan Yazýcý, bordür taþý döþeme çalýþmalarýnýn Koyunbaba Mahallesi'nden baþladýðýný bildirdi. Bayat'ta dere ýslahý çalýþmasý Bayat'ýn en eski mahallesi olarak bilinmesine raðmen ilçe sýnýrlarý içerisinde kaldýðý için yýllardýr ihmal edilen Dere Mahalle Deresi'ni çevreleyen 3 bin 400 metrelik alanda dere ýslah ve çevre düzenleme çalýþmalarý tamamlandý. Menfez yapým ve burçlu duvar çalýþmalarý ise devam ediyor. Bayat'ýnýn alt ve üst yapýsýyla çaðdaþ saðlýklý bir ilçe olmasý yönündeki faaliyetlerini yoðunlaþtýrarak sürdüren Bayat Belediyesi, Dere Mahalle Deresi boyunca devam eden alanda dere ýslahý çalýþmalarý tamamladý. Belediye tarafýndan tamamlanan dere ýslah ve çevre düzenleme çalýþmalarýný yerinde inceleyen Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, Belediye Ýnþaat Mühendisinden yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgiler aldý. Dere Mahalledeki dere ýslahý çalýþmalarýnýn tamamlandýðýný kaydeden Baþkan Ünlü, buradaki duvar yenilemelerinin Belediye personelleri tarafýndan yapýldýðýný ve yüklenici firma tarafýndan yürütülen çalýþmalarda dere içerisinde bulunan toprak vb. malzemelerin dýþarýya atýlarak dere yataðýnýn temizlendiðini ifade etti. Çalýþmalarýn Dere Mahalle Deresi nden yaklaþýk 3 bin 400 m2 alanda yapýldýðýný belirten Baþkan Ünlü, temizlik çalýþmasýndan sonra dere yataðýnýn kullanýmýyla ilgili mahalle halkýnýn da duyarlý olmasýný ve dere yataðýna çöp, katý atýk gibi kirletici atýklarýn atýlmamasýný istedi. Ünlü, dere ve çevresindeki peyzaj düzenlemeleriyle birlikte Dere Mahalle Deresinin, önümüzdeki bahar aylarýnda Bayat'a yakýþýr bir hal alacaðýný söyledi. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Özen ve Ramazan ailelerine baþsaðlýðý diledi. Uslu, "Gençlik ve Spor Bakanlýðý Spor Kuruluþlarý Dairesi Baþkaný Hemþehrimiz Nurettin Özen'in kýymetli annesi Emine Özen hanýmefendinin ve Ankara Çorumlu Dernekler Federasyonu Genel Sekreterimiz Latif Ramazan'ýn saygýdeðer babasý Necip Ramazan'ýn vefat ettiðini teessürle öðrenmiþ bulunuyorum. Baþýnýz Saðolsun. Rahmeti rahmana kavuþan merhum ve merhumeye Allahtan rahmet, acýlý ailelerine sabýrlar diliyorum" dedi. Köse, Bakan Güler'e Mislerovacýðý köyünün yollarýný sordu Uslu'dan taziye mesajý CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse Ýçiþleri Bakaný Muammer Güler'in yazýlý olarak cevaplandýrýlmasý için soru önergesi verdi. Milletvekili Köse soru önergesinde Mislerovacýðý köyünün ulaþým sorunun çözülmediðini belirtti ve bu konuda þimdiye kadar neler yapýldýðýný sordu. Köse soru önergesinde þu ifadeleri kullandý: "Çorum Ýli Merkez Mislerovacýðý köyü uzun süredir yol problemi ile karþý karþýyadýr. Köylüler köyiçi yollarýnýn kilit taþý yapýlmadýðýndan, uzun süredir asfaltlanmayan yol yüzünden þehre ulaþým zorluðu yaþadýklarýný belirtmektedirler. Sözü geçen problemlerden dolayý köyde yaþam koþullarý zorlaþmaktadýr. Bu baðlamda; Mislerovacýðý Köyü'nün ulaþým problemini çözebilmek için baþlamýþ bir asfaltlama çalýþmanýz var mýdýr? Eðer böyle bir çalýþmanýz varsa ne zaman baþlamýþtýr ve ne zaman tamamlanmasý planlanmaktadýr? Eðer yoksa, bu konuda bir çalýþma baþlatmayý düþünür müsünüz? Mislerovacýðý köyünün köyiçi yollarýna kilit taþý döþenmesi için baþlamýþ bir çalýþmanýz var mýdýr? Eðer böyle bir çalýþmanýz yoksa baþlatmayý düþünür müsünüz?" Uður ÇINAR Ýskilip'te Sünnet Þöleni cumartesi günü Ýskilip Belediyesi tarafýndan her yýl düzenlenen Toplu Sünnet Þöleni kapsamýnda bu yýl 92 çocuk sünnet ettirildi. Yaklaþýk bir aydýr devam eden sünnetin týbbi uygulamasý Ýskilip Atýf Hoca Devlet Hastanesi Ameliyathanesinde gerçekleþtirildi. Sünnet çocuklarýna 6 Temmuz 2013 Cumartesi günü saat 19.00'da þehir parkýnda þölen yapýlacak. Program çerçevesinde Kur'an-ý Kerim tilavetinin ardýndan mevlidi þerif okunacak, ilahiler söylenecek, Tasavvuf Müziði konseri yapýlacak ve semazen, animasyon, palyaço gösterileri gerçekleþtirilecek. Ýskilip Belediye Baþkaný Numan Sezer göreve geldikleri günden bu yana insan odaklý sosyal belediyeciliðin tüm gereklerini yerine getirmeye gayret ettiklerini belirtti. Baþkan Sezer sünnet þölenine tüm hemþerilerini davet ederek 92 çocuðun sünnetinde gayret ve özveri ile çalýþan baþta Ýskilip Devlet Hastanesi Baþhekimi Dr. Servet Süt olmak üzere, emek sarf eden tüm saðlýk personeline teþekkür etti. Yýlmaz MERT

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan

Detaylı

OSB EML'nin. imzalarý atýldý

OSB EML'nin. imzalarý atýldý "Çorum'a yatýrým yapmak Ankara'dan daha karlý" Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, "Ülkemizin güzide ili Çorum için çok hayýrlý bir yatýrýma imza atmak için bir araya

Detaylı

Çorum'a 2 milyar liralýk yatýrým

Çorum'a 2 milyar liralýk yatýrým Ölüm kavþaðýna neþter vuruluyor 3 TE SÝZE ÖZEL RAMAZAN SI 9 DA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çorum'a 2 milyar liralýk yatýrým Ýl Koordinasyon Kurulu 3. Toplantýsý dün yapýldý. Vali Sabri Baþköy baþkanlýðýnda

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek Ýskilipli Atýf Hoca vefatýnýn 89. yýlýnda anýldý Ýskilipli Atýf Hoca için ölümünün 89. yýl dönümünde Ýskilip Belediyesi ve Atýf-Der tarafýndan anma programý düzenlendi. Programa Çorum Milletvekili ve TBMM

Detaylı

3 gazeteye neden ilan verilmiyor?

3 gazeteye neden ilan verilmiyor? Cazgýr'dan ülke ekonomisine büyük katký Vali Baþköy, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Cazgýr AÞ. nin Fabrikasýnda incelemelerde bulundu. Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýnçal'ýnda

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

Teþvik 2016'ya kadar uzatýldý

Teþvik 2016'ya kadar uzatýldý Memur Sen üyelerine Avrupa'da eðitim fýrsatý Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi Memur Sen üyelerine Avrupa'da eðitim fýrsatý sunan protokol ile ilgili yaptýðý basýn açýklamasýnda,

Detaylı

"Halka raðmen iþ yapmaya çalýþanlar halkýn hafýzasýndan ebedi olarak silinecekler"

Halka raðmen iþ yapmaya çalýþanlar halkýn hafýzasýndan ebedi olarak silinecekler Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi inþaat ihalesi yarýn SAYFA TE Çorum'da trafiðe kayýtlý 1 bin 01 araç var Türkiye'de Eylül ayý sonu itibarýyla trafiðe kayýtlý toplam 17 milyon 7 bin 67 adet taþýtýn %1,'ini

Detaylı

Balýn parmak izini' çýkartýyoruz

Balýn parmak izini' çýkartýyoruz Hitit Gazeteciler Derneði'nin Federasyon üyeliði onaylandý Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'nin Türkiye Gazeteciler Federasyonu'na üyeliði onaylandý. HGYD'nin Çorum'u temsilen Federasyon Üyeliði'ne

Detaylı

"Ýnsan onur ve haysiyetine

Ýnsan onur ve haysiyetine Meclis Baþkaný Hacý Nuri Lafcý Ýsmet Yýlmaz seçildi TBMM Baþkaný seçiminde 4. tur oylama yapýldý. Yeni Meclis Baþkaný Ýsmet Yýlmaz oldu. TBMM Baþkanlýðý seçiminin üçüncü turunda, adaylardan hiçbiri seçilebilmek

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti 30 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çetin Kerman vefat etti Çorum'un tanýnmýþ simalarýndan, Köy Hizmetleri eski þeflerinden Çetin Kerman (5) vefat etti. SAYFA DE Tufan Köse 24 Yýllýk rekoru

Detaylı

40 KURUÞ. Hobi Bahçelerinde SAYFA 3 TE

40 KURUÞ. Hobi Bahçelerinde SAYFA 3 TE "Çorum, yemeðini satarak turizmden gelir kazanabilir" Metro Kültür Yayýn Yönetmeni ve Editörü Mutfak Araþtýrmacýsý Ayþe Nilhan Araþ, Çorum'a 6-7 yýl önce geldiðini belirterek, burada umduðundan ve duyduðunun

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

Mursi'nin idam. kararýna büyük tepki! Sulamasý'nda imzalar atýldý. Anadolu'da Hacivat-Karagöz'ü yaþatýyor. Vali Kara'dan.

Mursi'nin idam. kararýna büyük tepki! Sulamasý'nda imzalar atýldý. Anadolu'da Hacivat-Karagöz'ü yaþatýyor. Vali Kara'dan. Týmarlý 2. Kýsým Sulamasý'nda imzalar atýldý Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Devlet Su Ýþleri (DSÝ) Genel Müdürlüðü tarafýndan Çorum'- da inþa edilen ve sulama alaný itibariyle yörenin en büyük ikinci sulamasý

Detaylı

Son anket de yüzde 27'de kaldý Hitit, Rus üniversitesi ile iþbirliði yapacak

Son anket de yüzde 27'de kaldý Hitit, Rus üniversitesi ile iþbirliði yapacak Suriye için yardým seferberliði çaðrýsý ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, açlýk ve sefaletin ölümcül boyutlara ulaþtýðý Suriye'deki mülteciler için yeni bir yardým seferberliði baþlatýlmasý için Türkiye

Detaylı

"Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz" Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. "Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz"

Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz ''Herkes O'nu Okuyor'' yarýþmasýna baþvurular baþladý Peygamber Yolu Derneði Türkiye genelinde ''Herkes O'nu Okuyor'' adlý bir yarýþma baþlattý. Yarýþmanýn Çorum ayaðýný ise ÇESDER yürütüyor.çorum Eðitim

Detaylı

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı

Uzunca kazandý. Dursun Uzunca. "Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru"yu anlattýlar SAYFA 6 DA. AÇARAY da Lütfi Derviþoðlu dönemi SAYFA 4 TE

Uzunca kazandý. Dursun Uzunca. Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuruyu anlattýlar SAYFA 6 DA. AÇARAY da Lütfi Derviþoðlu dönemi SAYFA 4 TE Otobüs polis aracýna çarptý: 1 polis þehit Sungurlu'da, yolcu otobüsünün trafik polisi aracýna, daha sonra da polis aracýnýn kamyonete çarpmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 1 polis þehit oldu,

Detaylı

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý Mehmet Koçak son yolculuðuna uðurlandý SAYFA TE Mustafa Eker þehrin büyümesinin önüne set koyan bir grup olduðunu söyledi. Çorum'un büyümesine engel olanlar kim? Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker,

Detaylı

Seçimlerde yüzde 62'inin üzerine çýkacaðýz

Seçimlerde yüzde 62'inin üzerine çýkacaðýz Bizimkiler'in Özel Ýskilip Tavasý ve Ciðer Þiþ kebabý yok satýyor SAYFA TE CHP Osmancýk teþkilatý Milletvekili Tufan Köse'den desteðini çekti SAYFA DA ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. Hayri

Detaylı