Ahi FEM LYS'de 38 derece elde etti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ahi FEM LYS'de 38 derece elde etti"

Transkript

1 Ramazan Çadýrý hazýrlýklarý baþladý Çorum Belediyesi, yaklaþan Ramazan ayý nedeniyle Ramazan Çadýrý hazýrlýklarýna baþladý. Her yýl düzenli olarak kurulan Ramazan Çadýrý için çalýþmalarýný baþlatan Çorum Belediyesi, bu yýl da ihtiyaç sahibi vatandaþlarýn iftarlarýný rahatça yapmalarý için Ramazan Çadýrý kuracak. SAYFA 5 TE Evi yanan aileye Kimse Yok Mu yardým eli uzattý SAYFA 3 TE 40 KURUÞ Cemilbey-Ortaköy yolu proje ihalesi 15 Temmuz'da Turan'dan Oda üyelerine iþgüvenliði eðitimi çaðrýsý Aþçý ve Lokantacýlar Esnaf Odasý Baþkaný Yusuf Turan, oda üyelerini iþ saðlýðý ve güvenliði eðitimlerine katýlmaya davet etti. Turan, 6311 Sayýlý Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanunu gereðince iþ yerlerinde iþ saðlýðý ve güvenliðinin saðlanmasý ve mevcut saðlýk ve güvenlik þartlarýnýn iyileþtirilmesi için iþveren ve çalýþanlarýn görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini bilgilendirmek amacýyla ÇESOB ve odalarý tarafýndan Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Eðitim Programý düzenleneceðini kaydetti. SAYFA 10 DA Cemilbey-Ortaköy yolu proje ihalesi 15 Temmuz 2013 tarihinde Karayollarý Genel Müdürlüðü, Program ve Ýzleme Dairesi Baþkanlýðýnca yapýlacak. Konuyla ilgili açýklamalarda bulunan Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu "Ýlimiz sýnýrlarý içerisinde Karayollarý Genel Müdürlüðünün tamamý asfalt olmak üzere km'lik yol aðý bulunmakta olup, ilimize yýllarýnda TL.'lik karayolu yatýrýmý yapýlmýþtýr. SAYFA 3 TE Halil Ýbrahim Aþgýn Language Centre geleneði bozmadý Yabancý dilden üniversite hazýrlýkta ulaþýlmasý güç baþarýlarýyla haklý bir üne kavuþan Language Centre'de gelenek 2013 LYS'de de bozulmadý. Çorum 1.si ile birlikte daha birçok il derecesi yine Language Centre - Empati PiAnalitik Dershanesi iþbirliðinden çýktý. Ýngilizce Dil- 1 Puan türünde ilk 5, Ýngilizce Dil-2 Puan türünde ilk 5, Ýngilizce Y-Dil-1 puan türünde ilk 5, Ýngilizce Y-Dil-2 Puan türünde ilk 5, Ýngilizce Dil-3 Puan Türünde 1., 3., 4. ve 5.,... SAYFA 10 DA Mecliste 'gaz' tartýþmasý Çorum tarýmý ve hayvancýlýðýný masaya yatýrdýlar SAYFA 3 TE CHP Mecitözü Ýl Genel Meclisi Üyesi Haydar Erdem, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn Gezi Parký eylemlerinde biber gazý kullanýlmasý nedeniyle yayýnladýðý iddia edilen 'Biber gazý caizdir. SAYFA 9 DA Nurettin Karaca Haydar Erdem TOYOTA PLAZA ÞAMLIOÐLU Ankara Yolu 5. Km. Çorum Tel: (0364) pbx Fax: (0364) Meclis 5 Temmuz'da toplanacak SAYFA 5 TE Ahi FEM LYS'de 38 derece elde etti Geçtiðimiz gün açýklanan LYS sonuçlarýna göre Ahi FEM Dershanesi öðrencileri MF-TM-TS puan türlerinde Çorum'da 1 birincilik 8 ikincilik 12 üçüncülük 10 dördüncülük 7 beþincilik olmak üzere ilk beþte 38 derece elde ettiler. LYS þampiyonlarýndan Sýnav Dershanesine teþekkür Sýnav Dershanesi Çorum Þubesi yaptýðý açýklamada LYS sonuçlarýný deðerlendirdi. Cam ve estetiðin dansý Emekli Resim Öðretmeni Seher Arapoðlu KOSGEB desteði ile kurduðu iþletmesinde birbirinden güzel Vitray eserler ortaya çýkartýyor. Su Vitray ismini verdiði atölyesinde çalýþmalarýný sürdüren Arapoðlu, Vitray eserlerin yanýnda birbirinden güzel ayna tasarýmlarý da yapýyor. SAYFA 2 DE SAYFA 7 DE SAYFA 5 TE

2 Ahi FEM LYS'de 38 derece elde etti Geçtiðimiz gün açýklanan LYS sonuçlarýna göre Ahi FEM Dershanesi öðrencileri MF-TM-TS puan türlerinde Çorum'da 1 birincilik 8 ikincilik 12 üçüncülük 10 dördüncülük 7 beþincilik olmak üzere ilk beþte 38 derece elde ettiler. Ahi FEM Dershaneleri 1987 yýlýndan beri 26 yýldýr üniversiteye hazýrlýkta binlerce öðrencinin üniversite hayallerini gerçekleþtirirken çýkarttýðý derecelerle de Çorum için Türkiye ile yarýþmaya devam etti. Ahi FEN Dershanesinde dün yapýlan basýn toplantýsýnda dereceye giren öðrenciler açýklandý. Önceki gün açýklanan LYS sonuçlarýna göre Ahi FEM Dershanesi öðrencileri Mustafa Davas MF-4(YP) puan türlerinde Çorum 1.si, MF-1 (HP-YP), MF-4 (HP) puan türlerinde il 2.si, MF-2 (HP- YP), MF-3 (HP-YP), TM-1 (HP-YP) puan türlerinde Çorum 3.sü, TM2 (YP) puan türünde Çorum 4.sü, TM2 (HP) TM1 (YP) puan türlerinde Çorum 5. si oldu. Mustafa Davas hedefinin Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesinde okumak olduðunu söyledi. Davas sýnava nasýl hazýrlandýðý sorusuna ise "Yurtta kalýyordum. Liseye çok iyi baþladým. Hayatýmda bilgisayar ve televizyon yoktu, çok çalýþtým ve baþarýyý elde ettim" þeklinde cevap verdi. Yine Ahi FEM öðrencisi Musa Sezer ise TM-1 (HP-YP), TM-2 (YP) puan türlerinde Çorum 2.si, MF-1 (HP-YP), MF-4 (HP-YP), TM3 (YP) puan türünde Çorum 3.sü, MF-2 (HP-YP), MF-3 (HP- YP), TM2- TM3 (HP) puan türlerinde Çorum 4.sü oldu. Derece elde ettiði için çok sevinçli olduðunu belirten Sezer çalýþmalarýnýn karþýlýðýný aldýðýný söyleyerek Cerrahpaþa Týp'ta eðitim görmek istediðini belirtti.abdullah Ýmat ise TS1 (YP), TS2 (YP) puan türlerinde Çorum 2.si, TS2 (HP) puan türünde Çorum 3.sü TS1 (HP), puan türünde Çorum 4.sü oldu. Ýmar hocalarýnýn belirlediði sýnav takvimine uyduðunu ve baþarýyý elde ettiðini anlatarak, tüm FEM öðretmenlerine teþekkür etti ve üniversite tercihinin Ankara Hukuk olacaðýný belirtti. Abdülcemal Gürpýnar da TM-1 (YP), TM-3 (YP) puan türlerinde Çorum 4.sü, MF-3 (YP), TM1 (HP), TM3 (HP), TM2 (YP) puan türlerinde Çorum 5.si oldu. Zehra Nur Yaðlý da TM1 (YP) puan türünde Çorum 5.si oldu. FEM Dershaneleri Genel Müdürü Murat Fýndýk bu baþarýda emeði geçen fedakâr öðretmenlere, idarecilere ve ailelerine teþekkür ederek sýnav sonuçlarý kadar tercihlerinde önemli olduðunu söyledi. Fýnfýk, "08 Temmuz - 18 Temmuz arasýnda tercih yapmak isteyen tüm öðrencilere FEM Dershanelerinde tercih rehberlik hizmeti verilecektir. Doðru tercih için öðrencilerin mutlaka bir rehberlik uzmanýndan yardým almalarý gerekir" dedi. Yasin YÜCEL Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Gazi Caddesinde Ýþyeri Devredilecektir Gazi Caddesi üzerinde bulunan ve halen Faal durumda bulunan iþ yerimiz iþ deðiþikliði nedeni ile devredilecektir. Müracaat: HABER Çin, Doðu Türkistan'da Müslüman katliamý yapýyor Meclis 5 Temmuz'da toplanacak Çorum Belediyesi temmuz ayý toplantýsý 5 Temmuz Cuma günü yapýlacak. Meclis salonunda saat 14.00'da gerçekleþtirilecek olan toplantý da görüþülecek gündem maddeleri þöyle: 8 Adet Trafo Yeri belirlenmesine iliþkin plan deðiþikliði. Ulukavak Mahallesi, Atalay ve Sakarya Sokaklar 20.K.2.A- 20.K.2.B- 21.K.3.C- 21.K.3.D paftalarý dahilinde imar planý revizyonu. Çepni Mahallesi, 27/1 Pafta, 1296 ada, 28 nolu parselde imar planý deðiþikliði. Çepni Mahallesi, 27/1 Pafta, 1296 ada, 43 ve 45 nolu parsellerde imar planý deðiþikliði. Belediye Meclisinin tarih ve 64 Sayýlý Kararýna yapýlan itiraz. Gayrimenkul Trampa ve Takasý.Hacýhamza ve Konaklý Belediyelerinin yardým talebi." Yýl: 9 Sayý: 2519 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Özgür Der Çorum Þube Baþkaný Bülent Gökgöz Çin'in Doðu Türkistan'da Müslümanlara yapýlan zulme tepki gösterdi. "Gün geçmiyor ki dünyada Müslümanlara yönelik saldýrý ve katliamlara dair bir haber basýna yansýmasýn. Bunlardan birisi de ne yazýk ki, Doðu Türkistan da yaþanmakta ve Müslümanlarýn bu konuda sessiz kalmalarý elbette düþünülemez" diyerek açýklamasýna baþlayan Bülent Gökgöz, "2000 yýlý aþkýn bir tarihi ve geçmiþi olan Doðu Türkistan coðrafyasý 12 asýrdýr Ýslam kültürüyle yoðrulmuþ kadim bir medeniyet merkezi.18.yüzyýlýn ikinci yarýsýndan itibaren Çin istilalarý ile karþýlaþan,1955'te resmi olarak Çin'in otonom bölgesi ilan edilen ve ismi "Sincan Uygur Özerk Bölgesi"(Ýþgal edilmiþ topraklar)olarak deðiþtirilen Doðu Türkistan, halen Çin iþgali altýnda. Dünyada komünizmin çökmesiyle beraber Çin, kapitalist kalkýnma yöntemleri ile emperyalist politikalar izlemektedir. Baþta Ýslami eðitim, sembol ve ibadetlerin yasaklandýðý, oruç tutmanýn ve camiye gitmenin yasaklandýðý, temel insani haklarý ellerinden alýnan, eðitim ve saðlýk hizmetlerinin kýsýtlandýðý, genç kýzlarýnýn fuhuþa, erkeklerinin uyuþturucu gibi nesilleri ifsad eden sapkýnlýklara zorlandýðý, yurtlarýndan sürülen ve sistematik soykýrýma maruz kalan kardeþlerimiz yine ayný zulümlerle karþý karþýya" dedi. Þu günlerde Doðu Türkistan'ýn Urumçi ve Turban kentinde baþlayan olaylarda Doðu Türkistanlý 50 Müslümanýn katledildiðini dile getiren Gökgöz, "Doðu Türkistan'ýn Kaþkar kentine baðlý tüm kasaba ve yerleþim birimlerine emperyalist Çin rejimi tarafýndan tank ve panzerler yürütüldü. Çin yönetimi Doðu Türkistan topraklarýnda terör estiriyor. Uygurlu yüzlerce Müslüman kardeþimiz Çin zindanlarýna götürüldü ve kendilerinden haber alýnamýyor. Hastaneler ile taksi ve halk otobüsü gibi araçlara sakallý-peçeli insanlarýn binmesi yasaklanmýþ durumda. Bütün dükkân, þirket ve ticarethanelere ani baskýnlar düzenleyen iþgalci Çin yönetimi, Ýslami DVD, VCD ve kitap gibi sesli görüntülü materyalleri suç kapsamýnda sayýyor. Hemen her noktaya yerleþtirilen seyyar barikatlarýn, katliamdan kaçmak isteyen Uygurlu Müslümanlarý engellemeyi hedeflediði ortada yýlýndaki Urumçi katliamýna benzer katliamýn yaþanmasýndan endiþe ediyoruz. Dünyanýn neresinde olursa olsun, kimden gelirse gelsin, hangi gerekçe ile yapýlýrsa yapýlsýn, dini, ýrký, rengi ve coðrafyasý ne olursa olsun insanlýða yapýlan her türlü zulüm, iþkence ve öldürme gibi eylemler asla kabul edilemez. Kaldýki orada yaþayanlar ümmetin parçasý mazlum Müslümanlar kardeþlerimizdir. Ýslam'a ve deðerlerine karþý birleþen güç odaklarýný, dün Gezi Parkýnda bugün ise Mýsýr'ýn Tahrir Meydaný'nda görmekteyiz. Tüm bu güçler Ýslam coðrafyalarýnda yaþanan katliam ve zulümlerin, despotizmin devam etmesini arzuluyorlar. Ancak Müslümanlar artýk korku duvarlarýný aþýp mücadeleyi üstleniyorlar elhamdülillah. Bizler de parçalara ayrýlmýþ daðýnýklýktan kurtulup topluca Yüce Rabbimizin vahyi etrafýnda kenetlenip sorumluluklarýmýzýn farkýnda olmalýyýz. Artýk þu görülmelidir ki küfür milletine karþý Peygamberimizin buyurduðu gibi Müslüman Müslümanýn kardeþidir ilkesi gereðince ümmet þuuruyla hareket etmeli, zulüm kimden gelirse gelsin hak adýna karþýsýnda durmalýyýz. Filistin, Afganistan, Çeçenistan, Burma, Suriye, Arakan, Doðu Türkistan vb. Ýslam coðrafyalarýnda Müslüman kaný akýtýlýyor. Hayata dair ilkelerimizi, düþüncelerimizi ve eylemlerimizi belirleyen en temel deðer hayat kitabýmýz Kur'an-ý Kerim olduðuna göre siyasal, sosyal ve ekonomik yaþam içerisinde geliþen her türlü olay karþýsýnda Rabbimizin rýzasýný gözeterek konumumuzu belirlemek ve tavýr almakla mükellefiz. Baþta Türkiyeli Müslümanlar ve tüm dünya Müslümanlarý Rabbimizin Kitabýnda emrettiði kardeþlik ilkesi gereðince gücümüzün yettiði her türlü imkâný seferber ederek bu zülüm ve katliamlara karþý durmalarýný, ancak bu þekilde ahirette kurtuluþa ereceðimizi hatýrlatýyor ve baþta Doðu Türkistanlý kardeþlerimiz olmak tüm mazlumlarýn bu katliam ve zulümlerden biran evvel kurtulmalarýný rabbimizden niyaz ediyoruz" ifadelerini kullandý. YÝTÝK Adýmýza kayýtlý bulunan Mükellef , , , (4)cilt fatura , , , , , , , , , (10) cilt fatura, 50051, , , , , , , , , (10 cilt fatura, (1) cilt faturalarý kaybettik. Hükümsüzdür. Cevher Pastanesi YÝTÝK Çorum Nüfus müdürlüðünden almýþ olduðum kimliðimi kaybettim hükümsüzdür. Hüseyin oðlu 1979 doðumlu Hasan Çelik Ýmtiyaz Sahibi TEK Tek Yýldýz Basýn Yayýn BASIN YAYIN Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ DAÐITIM A.Þ. Yazý Ýþleri Müdürü Haber Yönetmeni Nadir YÜCEL Fatih AKBAÞ Muhabirler Spor Yönetmeni Kubilay Kaan YÜCEL Adnan YALÇIN Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Ýmsâk :2:50 Güneþ :5:07 Ýþrak :6:00 Öðle :12:56 Ýkindi :16:55 Akþam :20:23 Yatsý :22:20 Necip Fazýl KISAKÜREK Bir merhamettir yanan, daracýk odalarýn, Ýsli lâmbalarýnda, isli lâmbalarýnda. Gelip geçen her yüzden gizli bir akis kalmýþ, Küflü aynalarýnda, küflü aynalarýnda. Atýlan elbiseler, boðazlanmýþ bir adam, Kýrýk masalarýnda, kýrýk masalarýnda. Bir sýrrý sürüklüyor, terlikler týpýr týpýr, Ýzbe sofalarýnda, izbe sofalarýnda. Atýyor sýzýlarýn, çýplak duvarda nabzý, Çivi yaralarýnda, çivi yaralarýnda. Kulak verin ki, zaman, tahtayý kemiriyor, Tavan aralarýnda, tavan aralarýnda. Aðlayýn, âþinasýz, sessiz, can verenlere, Otel odalarýnda, otel odalarýnda!... 2 AJANDA Ay, 31 Gün, 27. Hafta Mümin az konuþur, çok iþ yapar. Münâfýk ise, çok konuþur, az iþ yapar. Evzâî Rahmetullahi Aleyh Günün Þiiri OTEL ODALARI HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1,921 1,931 EUR 2,498 2,513 STERLiN 2,905 2,955 JPY YENi 0,0191 0,0194 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER UYSAL ECZANESÝ TEL: BAHÇELÝEVLER MH. M.A.ERSOY CD.NO:146/B ERAY ECZANESÝ TEL: ÝNÖNÜ CAD. 26/E - EMNÝYET SARAYI YANI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 Cemilbey-Ortaköy yolu proje ihalesi 15 Temmuz'da Cemilbey-Ortaköy yolu proje ihalesi 15 Temmuz 2013 tarihinde Karayollarý Genel Müdürlüðü, Program ve Ýzleme Dairesi Baþkanlýðýnca yapýlacak. Konuyla ilgili açýklamalarda bulunan Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu "Ýlimiz sýnýrlarý içerisinde Karayollarý Genel Müdürlüðünün tamamý asfalt olmak üzere km'lik yol aðý bulunmakta olup, ilimize yýllarýnda TL.'lik karayolu yatýrýmý yapýlmýþtýr. Bölünmüþ yolumuz 2002 yýl ýöncesinde 60 km iken son 10 yýlda yüzde 400 artýrarak 2012 yýlý sonu itibariyle 299 km'ye ulaþmýþtýr. Çalýþmalarýmýz belli bir program dâhilinde öncelik sýrasýna göre devam etmektedir. Sayýn milletvekillerimizin, Çorum valiliðimizin, belediye baþkanlýklarýmýzýn ve diðer kamu kurumlarýnýn ortak çabalarýyla birçok alanda olduðu gibi Karayollarý çalýþmalarýmýzda da olumlu sonuçlar alýnmýþ ve çalýþmalarýmýz bu sonuçlar doðrultusunda artarak devam edecektir. Takibimizde olan Ortaköy yolunun "Cemilbey-Ortaköy Ýl Yolu Harita Mühendislik Hizmetleri Yersel Yöntemle Sayýsal Hâlihazýr Haritalarýn üretimi" iþi açýk ihale usulü ile tarihinde yapýlacaktýr. Ortaköy ilçemizin yaklaþýk 36 km'lik bir yol aðýný kapsayan proje ihale sürecinin bitirilmesi ve iþe baþlanýlmasýyla birlikte 7 ay içerisinde bitirilmesi planlanmaktadýr. Ýlimize ve Ortaköy ilçemize hayýrlý uðurlu olsun" dedi. Öðretim üyeleri Roma'da sempozyuma katýldý Hitit Üniversitesi Yurt Dýþý Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programý kapsamýnda bir grup öðretim üyesi Roma'da düzenlenen 2013 INTE International Conference on New Horizons in Education sempozyumuna katýldý. Etkinliðe katýlan öðretim üyeleri Prof. Dr. Gülen Elmas Aslan, Prof. Dr. Mehmet Evkuran, Doç. Dr. Muammer Cengil, Doç. Dr. Habib Akdoðan, Yrd. Doç. Dr. Yakup Coþtu ve Yrd. Doç. Dr. Adem Korukcu birer teblið sundular. Öðretim üyeleri ayrýca Vatikan Büyükelçisi Prof. Dr. Kenan Gürsoy ile de görüþ alýþ veriþinde bulundular. Dünyanýn farklý üniversitelerinden gelen akademisyenlerle de akademik iþbirlikleri konusunda görüþmeler gerçekleþtirildi. Çorum'da 68 Kooperatif var Ticaret Ýl Müdür Vekili Fikret Yýldýrým "Uluslararasý Kooperatifler Günü" nedeniyle yaptýðý açýklamada, "Birleþmiþ Milletler (BM) tarafýndan, 2012 yýlýnýn Uluslararasý Kooperatifler Yýlý olarak belirlenmiþ olup, her yýl Temmuz ayýnýn ilk Cumartesi günü "Uluslararasý Kooperatifler Günü" olarak kutlanmasý kararlaþtýrýlmýþtýr. Bu tarihi kararý ile BM, kooperatiflere ekonomik ve sosyal kalkýnmada önemli görevler ve sorumluluklar düþtüðünü de teyit etmiþtir. Uluslararasý Kooperatifler Yýlý kutlamalarýnýn ana temasý olarak da "Kooperatif Ýþletmeler Daha Ýyi Bir Dünya Kurar" ifadesi kabul edilmiþtir" dedi. 6 Temmuz 2013 tarihinde kutlanacak olan bu yýlki Uluslararasý Kooperatifler Gününün temasýnýn "Kooperatif Giriþim Kriz Dönemlerinde Güçlü Kalýr" olduðunu kaydeden Yýldýrým, "Diðer iþ formlarýnýn mevcut ekonomik mücadelelerle karþý karþýya kaldýðýnda nasýl yeterli olduklarý düþünüldüðünde bu uygun bir temadýr. Yatýrýmcýlarýn sahip olduklarý iþ modelleri þu anda ekonomik ve sosyal ve çevresel açýdan istikrarsýzlýklar yaþarken kooperatif modeli kriz dönemlerinde dirençli olduðunu defalarca göstermiþtir. Kooperatifler, cinsel, sosyal, ýrksal, siyasal ve dinsel ayýrýmcýlýk olmaksýzýn, hizmetlerinden yararlanabilecek ve üyeliðin sorumluluklarýný kabule razý olan herkese açýk gönüllü kuruluþlardýr. Kooperatifler, sosyal ve iktisadi kalkýnmanýn dinamiðidir ve sosyal devlet politikalarýnýn hayata geçirilmesinde önemli bir yere sahiptir. Kooperatifçilik bilincinin yaygýnlaþtýrýlmasý, kooperatif iþletme türünün geliþtirilmesi, kooperatiflerin küresel ve yerel sorunlarýn çözümüne katkýlarýnýn artýrýlmasý her kesimin desteði ile mümkündür" þeklinde kaydetti. Yýldýrým, Kooperatiflerin kendi deðerlerini uygulamaya koyarken esas aldýklarý belli baþlý ilkeleri ise þöyle sýraladý: Gönüllü ve herkese açýk üyelik, Üyeler tarafýndan gerçekleþtirilen demokratik denetim, Üyelerin ekonomik katýlýmý, Özerklik ve baðýmsýzlýk, Eðitim, öðrenim ve bilgilendirme, Kooperatifler arasýnda iþbirliði, Topluma karþý sorumlu olma" Çorum'da 10 adet Esnaf ve Sanatkarlarý Kredi Kooperatifi, 5 Yaðlý Tohumlar Kooperatifi, 1 Üretim Pazarlama Kooperatifi, 1 Küçük Sanat Kooperatifi, 3 Temin Tevzii Kooperatifi, 3 Tüketim Kooperatifi, 44 Motorlu Taþýyýcýlar Kooperatifi ve 1 Kooperatifler Birliði bulunduðunu dile getiren Yýldýrým, Kooperatif iþletmelerinin daha iyi bir dünya kuracaðýný hatýrlatarak 06 Temmuz 2013 Kooperatifler Gününü kutladý. Uslu ve Bakan Çelik Aytaç iþçilerini dinledi Aytaç Ýþçileri sorunlarýný Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik'e ilettiler. Ýþçiler, özellikle iþletmede yaþanan sorunlarýn ve yaþadýklarý sýkýntýlarýn biran önce çözüme kavuþturulmasý konusunda hem yasal imkânlardan yararlanmak hem de Çalýþma Bakanlýðýnýn konuya iliþkin giriþimlerde bulunmasýný talep etmek üzere Bakanlýða geldiklerini söylediler. Ýþçileri dinleyen Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik yaklaþan mübarek ramazan ayý öncesinde bir kýsým giriþimlerde bulunarak sonucu sendika ve milletvekili arkadaþlarla paylaþacaðýný özellikle mevzuattan kaynaklanan önemli geliþmelerin biran önce gerçekleþmesi için çaba göstereceðini söyledi. Görüþmede Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Çankýrý Milletvekilleri Hüseyin Filiz, Ýdris Þahin, Öz Gýda Ýþ Sendikasýnýn yöneticileri ve Ýþyeri Temsilcileri de bulundular. Önceki gün Türkiye Büyük Millet Meclisinde Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'nun makamýnda bir toplantý yapýlmýþ. Toplantýya Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, Çankýrý Milletvekilleri Hüseyin Filiz, Ýdris Þahin katýlmýþlardý. Dün yapýlan toplantýnýn gerçekleþtirilmesi ve çalýþanlarýn dinlenerek bir yol haritasý oluþturulmasý konusunda görüþ birliði oluþturulmuþtu. Dün ikinci aþama gerçekleþtirilmiþ oldu ve çalýþanlar dinlendi. Bundan sonraki süreçte iþletmenin görüþü alýnarak, iþçi ve iþverenin görüþleri, Çalýþma Bakanlýðýnýn çabalarý, mevzuatýn gerekleri gündemde olgunlaþmýþ olarak iþçilerle paylaþýlacak ve kalýcý bir çözüm üretilmeye çalýþýlacak. Evi yanan aileye Kimse Yok Mu yardým eli uzattý Sungurlu ilçesinin Ayaðýbüyük köyünde çýkan yangýnda evlerini ve tüm eþyalarýný kaybeden Ambarkütük ailesine Kimse Yok Mu Derneði Çorum Þubesi sahip çýktý. Kimse Yok Mu Derneði sosyal incelemesi tamamlanan aileye halý, çekyat, battaniye, giyim, temizlik kolisi, ocak, gýda, yardýmýnda bulundu. Kimse Yok Mu Derneði Þube Müdürü Erkal Aykaç konu hakkýnda verdiði bilgide "Ýhtiyaç sahibi insanlara yardým etmek derneðimizin kuruluþ felsefesidir. Evi yanan Hacýgül Ambarkütük ailesine yardým etmek bizim vazifemizdir. Aileye bundan sonraki süreçte de gereken desteði vereceðiz" dedi. Hacýgül Ambarkütük de yardýmlarý için Kimse Yok Mu Derneði yönetim kuruluna ve emeði geçen herkesi teþekkür etti. Yýlmaz MERT Uslu, Bilgin çiftinin nikâh þahidi oldu Gazi Üniversitesi, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi, Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri iliþkileri Bölüm Baþkaný Prof.Dr.Vedat Bilgin'in oðlu Buðrahan Bilgin hayatýný Cansu Özmaral ile birleþtirdi. Çiftin nikâh þahitliðini ise Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, BBP Genel Baþkaný Mustafa Destici ve Memur Sen Konfederasyonu Genel Baþkaný Ahmet Gündoðdu yaptý.

4 HABER 4

5 HABER 5 Çorum tarýmý ve hayvancýlýðýný masaya yatýrdýlar Çorum Tarým Ýl Müdürü Elfaz Ermiþ, Damýzlýk Manda Üreticileri Birliði Baþkaný Ýhsan Aksungur, Damýzlýk Koyun Keçi Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Þevket Avcý, Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birlik Baþkaný ile birlikte Hüseyin Cinbek, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ettiler. Ziyarette Tarým Ýl Müdürü Elfaz Ermiþ, yýlýn ilk altý ayýnda Çorum'da yapýlan Tarým ve Hayvancýlýk faaliyetleri hakkýnda bilgiler vererek, Uslu'yu Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýnýn Ankara'da düzenlediði Çorum'un da yer aldýðý "Halk Elinden Koyun- Keçi Islahý Ülkesel Projesi Tanýtým Etkinliðine" davet etti. Damýzlýk Manda Üreticileri, Damýzlýk Koyun Keçi Yetiþtiricileri, Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birlik Baþkanlarý ziyarette sektör hakkýnda bilgiler verirken, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu konuya iliþkin düþüncelerini paylaþtý. Cam ve estetiðin dansý Öðrenciler hem öðrendiler hem eðlendiler Çorum Belediyesi 5. Uluslararasý Ressamlar Buluþmasý kapsamýnda Çorum'a gelen ünlü ressamlardan Gülseren Sönmez, NFK Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti. Çorum Belediyesi Necip Fazýl (NFK) Gençlik Merkezi'nde yaz kurslarýna katýlan öðrencilerle sohbet eden ünlü ressam Gülseren Sönmez, burada öðrencilere origami (kaðýt katlama sanatý) incelikleri hakkýnda kýsa bir sunum yaptý. Çorum Valisi Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün eþi Hatice Külcü 'nün de katýldýðý ziyarette eðlenceli dakikalar geçiren çocuklar hem öðrendi hem de eðlendi. NFK Gençlik Merkezi'ni gezdikten sonra kýsa bir açýklama yapan Gülseren Sönmez, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün adeta asra yatýrým yaptýðýný ifade ederek "NFK Gençlik Merkezi diðer tüm þehirlere örnek olabilecek bir donaným ve güzelliðe sahip. Emeði geçenleri kutluyorum" dedi. Emekli Resim Öðretmeni Seher Arapoðlu KOSGEB desteði ile kurduðu iþletmesinde birbirinden güzel Vitray eserler ortaya çýkartýyor. Su Vitray ismini verdiði atölyesinde çalýþmalarýný sürdüren Arapoðlu, Vitray eserlerin yanýnda birbirinden güzel ayna tasarýmlarý da yapýyor. Estetik anlayýþýn; hayata, olaylara, insanlara ve çevreye bir bakýþ açýsý olduðunu kaydeden Arapoðlu bu anlayýþýn geliþmesi ile iþyeri ve konutlarda da görselliðe daha fazla önem verildiðini söyledi.arapoðlu, kalite ve güvenden ödün vermeden giriþimcilik kültürünü yükselterek ekonomiye katkýda bulunmayý hedeflediðini açýkladý. Ülke tanýtýmýnda el sanatlarýnýn her zaman önde gelen unsurlardan olduðunu ifade eden Arapoðlu, renkli camlarla yapýlan süsleme yani Vitray sanatýnýn da Çorum'da günden güne yaygýnlaþtýðýný belirtti. Vitray'ýn önceleri büyük mimari yapýlarda kullanýldýðýný ancak daha sonra evlerde, iþ yerlerinde ve þehirlerin görkemli mekanlarýnda tercih edilmeye baþlandýðýný da kaydeden Arapoðlu, "Vitray üç ayrý teknikle yapýlmakta. Renkli Vitray, Kristal Vitray, diðeri ise boya ile yapýlan boyama sanatý olan Vitraydýr" dedi. Atölyesinde Vitraydan baþka ayna tasarýmlarý, dekoratif tasarým ve nazarlýklarda yaptýðýný kaydeden Arapoðlu, 2013 Eylül ayýnda Halk Eðitim Merkezi ile birlikte Vitray Kursu açacaklarýný açýkladý. Açýlacak kursa kursiyerleri beklediðini dile getiren Arapoðlu, "Kursiyerler bana veya Halk Eðitim Merkezi'ne baþvuru yapabilirler. Kursun baþlama tarihi ve ne kadar süreceði gibi bilgiler ise yakýnda duyurulacak" dedi. Kubilay Kaan YÜCEL LYS þampiyonlarýný kutladý Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu LYS sýnavýnda baþarýlý olan öðrencileri tebrik etti. Uslu konu hakkýndan yayýnladýðý basýn açýklamasýnda "LYS sýnavýnda il birinciliðini elde eden Çorum Fen Lisesi öðrencileri, Mustafa Davas (MF1-MF4)ve Nazlý Alaoðlu'nu (MF2-MF3), sýralamada ilk bin içerisine giren Fen Lisesi Öðrencileri Musa Sezer, Engin Can Erdem, Samanyolu Anadolu Lisesi Öðrencileri Abdullah Ýmat, Zehra Nur Yaðlý ve Anadolu Öðretmen Lisesi Öðrencisi Tayyip Talha Dinç'i baþarýlarýndan dolayý tebrik ediyorum. Ayrýca, sýnavda baþarýlý olan tüm öðrencilerimizi, okullarýný, öðretmenlerini ve ailelerini kutluyorum.lys' de baþarýlý olan öðrencilerimiz, Çorum için, aileleri, kendileri ve ülkemiz için hayýrlý iþlere imza atacaklarý tercihlerle doðru adýmlarla ilerlemelerini diliyorum" dedi. Ramazan Çadýrý hazýrlýklarý baþladý Çorum Belediyesi, yaklaþan Ramazan ayý nedeniyle Ramazan Çadýrý hazýrlýklarýna baþladý. Her yýl düzenli olarak kurulan Ramazan Çadýrý için çalýþmalarýný baþlatan Çorum Belediyesi, bu yýl da ihtiyaç sahibi vatandaþlarýn iftarlarýný rahatça yapmalarý için Ramazan Çadýrý kuracak. Belediye Baþkan Vekili Zeki Gül, geçtiðimiz yýllarda olduðu gibi bu yýl da yýkýlan Kültür Sitesi yanýnda kurulumuna baþlandýðýný, kýsa sürede de çadýrýn kurulumunun tamamlanacaðýný ifade etti. Ramazan ayý içerisinde hayýrsever vatandaþlarýn katkýlarýyla Ramazan Çadýrýnda ihtiyaç sahibi vatandaþlara sýcak yemek hizmeti vereceklerini kaydeden Baþkan Vekili Zeki Gül, "Ramazan Çadýrý'na katký sunan tüm hayýrsever hemþehrilerimize teþekkür ediyoruz. Çorumlu hayýrsever hemþehrilerimizi iftar çadýrýnda yemek vermeye davet ediyoruz. Ýftar çadýrýnda her gün Bin hemþehrimiz ayný anda iftarýný açabilecek" dedi. Ramazan Çadýrý'nda maddi durumu iyi olmayan vatandaþlarýn yaný sýra iftar saatinde evine yetiþemeyenlerin de iftarlarýný açabileceklerini vurgulayan Gül, "Ýftar Çadýrýmýzda vatandaþlarýmýza en iyi hizmeti, en kaliteli hizmeti vermeyi amaçlýyoruz. Ramazan Ayý içerisinde havalarýn sýcak gideceðini düþünerek çadýra havalandýrma sistemi kuruyoruz. Vatandaþlarýmýz serin bir ortamda iftarlarýný yapabilecekler" þeklinde kaydetti. Sosyal Yardým Ýþleri Müdürü Cengiz Özkader de çadýr kurulumu çalýþmalarýný yakýndan takip ederek sýk sýk çadýr kurulacak alanda iþçilerle bir araya geliyor.

6 HABER TEK 6 4 yýlda 70 km asfalt döktük Osmancýk Belediyesi 2013 asfalt programýnda 230 ton asfalt dökerek yedi kilometre yolu asfalta kavuþturacak. Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, asfalta kavuþturulacak sokak ve caddelerde çevre düzenlemesi için 19 bin adet bordür taþýnýn döþeneceðini açýkladý. Osmancýk Belediyesi 2013 asfalt programýna yaptýðý çalýþmalarla baþladý. Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, Koyunbaba Mahallesi, Þenyurt Mahallesi, Gemici Mahallesi ve Gürleyik Mahalleleri'nde yedi kilometre yolun 230 ton asfaltla kaplanacaðýný belirtti. Baþkan Yazýcý, asfalt programýna alýnan mahallelerdeki cadde ve sokaklarda belirlenen alanlarýn daha düzgün yol güzergahý ve çevre düzenlemesine sahip olmasý için 19 bin adet bordür taþýnýn döþeneceðini kaydetti. Belediye olarak asfalt yatýrýmlarýnda rekorlar üstüne rekorlar kýrdýklarýnýn altýný çizen Baþkan Yazýcý, "Göreve geldiðimiz süre içerisinde 70 kilometre yolu asfalta kavuþturarak üç dönemde yapýlan hizmeti üç yýlda gerçekleþtirdik. Vatandaþlarýmýzýn çamur ve toz gibi þikayetlerine çözüm bulduk. Asfalt yatýrýmlarýmýzda hizmette eþitlik politikasýný sürdürerek uzak yakýn mahalle ayrýmý yapmadan ilçemizin hizmet bekleyen en uzak köþesine bile asfalt yatýrýmýný götürdük. Köy statüsünden ilçemize mahalle olarak baðlanan bölgelerimizi bile asfaltýna kavuþturduk" dedi. Baþkan Yazýcý, bordür taþý döþeme çalýþmalarýnýn Koyunbaba Mahallesi'nden baþladýðýný bildirdi. Bayat'ta dere ýslahý çalýþmasý Bayat'ýn en eski mahallesi olarak bilinmesine raðmen ilçe sýnýrlarý içerisinde kaldýðý için yýllardýr ihmal edilen Dere Mahalle Deresi'ni çevreleyen 3 bin 400 metrelik alanda dere ýslah ve çevre düzenleme çalýþmalarý tamamlandý. Menfez yapým ve burçlu duvar çalýþmalarý ise devam ediyor. Bayat'ýnýn alt ve üst yapýsýyla çaðdaþ saðlýklý bir ilçe olmasý yönündeki faaliyetlerini yoðunlaþtýrarak sürdüren Bayat Belediyesi, Dere Mahalle Deresi boyunca devam eden alanda dere ýslahý çalýþmalarý tamamladý. Belediye tarafýndan tamamlanan dere ýslah ve çevre düzenleme çalýþmalarýný yerinde inceleyen Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, Belediye Ýnþaat Mühendisinden yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgiler aldý. Dere Mahalledeki dere ýslahý çalýþmalarýnýn tamamlandýðýný kaydeden Baþkan Ünlü, buradaki duvar yenilemelerinin Belediye personelleri tarafýndan yapýldýðýný ve yüklenici firma tarafýndan yürütülen çalýþmalarda dere içerisinde bulunan toprak vb. malzemelerin dýþarýya atýlarak dere yataðýnýn temizlendiðini ifade etti. Çalýþmalarýn Dere Mahalle Deresi nden yaklaþýk 3 bin 400 m2 alanda yapýldýðýný belirten Baþkan Ünlü, temizlik çalýþmasýndan sonra dere yataðýnýn kullanýmýyla ilgili mahalle halkýnýn da duyarlý olmasýný ve dere yataðýna çöp, katý atýk gibi kirletici atýklarýn atýlmamasýný istedi. Ünlü, dere ve çevresindeki peyzaj düzenlemeleriyle birlikte Dere Mahalle Deresinin, önümüzdeki bahar aylarýnda Bayat'a yakýþýr bir hal alacaðýný söyledi. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Özen ve Ramazan ailelerine baþsaðlýðý diledi. Uslu, "Gençlik ve Spor Bakanlýðý Spor Kuruluþlarý Dairesi Baþkaný Hemþehrimiz Nurettin Özen'in kýymetli annesi Emine Özen hanýmefendinin ve Ankara Çorumlu Dernekler Federasyonu Genel Sekreterimiz Latif Ramazan'ýn saygýdeðer babasý Necip Ramazan'ýn vefat ettiðini teessürle öðrenmiþ bulunuyorum. Baþýnýz Saðolsun. Rahmeti rahmana kavuþan merhum ve merhumeye Allahtan rahmet, acýlý ailelerine sabýrlar diliyorum" dedi. Köse, Bakan Güler'e Mislerovacýðý köyünün yollarýný sordu Uslu'dan taziye mesajý CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse Ýçiþleri Bakaný Muammer Güler'in yazýlý olarak cevaplandýrýlmasý için soru önergesi verdi. Milletvekili Köse soru önergesinde Mislerovacýðý köyünün ulaþým sorunun çözülmediðini belirtti ve bu konuda þimdiye kadar neler yapýldýðýný sordu. Köse soru önergesinde þu ifadeleri kullandý: "Çorum Ýli Merkez Mislerovacýðý köyü uzun süredir yol problemi ile karþý karþýyadýr. Köylüler köyiçi yollarýnýn kilit taþý yapýlmadýðýndan, uzun süredir asfaltlanmayan yol yüzünden þehre ulaþým zorluðu yaþadýklarýný belirtmektedirler. Sözü geçen problemlerden dolayý köyde yaþam koþullarý zorlaþmaktadýr. Bu baðlamda; Mislerovacýðý Köyü'nün ulaþým problemini çözebilmek için baþlamýþ bir asfaltlama çalýþmanýz var mýdýr? Eðer böyle bir çalýþmanýz varsa ne zaman baþlamýþtýr ve ne zaman tamamlanmasý planlanmaktadýr? Eðer yoksa, bu konuda bir çalýþma baþlatmayý düþünür müsünüz? Mislerovacýðý köyünün köyiçi yollarýna kilit taþý döþenmesi için baþlamýþ bir çalýþmanýz var mýdýr? Eðer böyle bir çalýþmanýz yoksa baþlatmayý düþünür müsünüz?" Uður ÇINAR Ýskilip'te Sünnet Þöleni cumartesi günü Ýskilip Belediyesi tarafýndan her yýl düzenlenen Toplu Sünnet Þöleni kapsamýnda bu yýl 92 çocuk sünnet ettirildi. Yaklaþýk bir aydýr devam eden sünnetin týbbi uygulamasý Ýskilip Atýf Hoca Devlet Hastanesi Ameliyathanesinde gerçekleþtirildi. Sünnet çocuklarýna 6 Temmuz 2013 Cumartesi günü saat 19.00'da þehir parkýnda þölen yapýlacak. Program çerçevesinde Kur'an-ý Kerim tilavetinin ardýndan mevlidi þerif okunacak, ilahiler söylenecek, Tasavvuf Müziði konseri yapýlacak ve semazen, animasyon, palyaço gösterileri gerçekleþtirilecek. Ýskilip Belediye Baþkaný Numan Sezer göreve geldikleri günden bu yana insan odaklý sosyal belediyeciliðin tüm gereklerini yerine getirmeye gayret ettiklerini belirtti. Baþkan Sezer sünnet þölenine tüm hemþerilerini davet ederek 92 çocuðun sünnetinde gayret ve özveri ile çalýþan baþta Ýskilip Devlet Hastanesi Baþhekimi Dr. Servet Süt olmak üzere, emek sarf eden tüm saðlýk personeline teþekkür etti. Yýlmaz MERT

7 HABER 7 Uslu yeniden TBMM Ýdare Amiri Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkaný ve Baþkanlýk Divaný seçimi yapýldý. Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkanlýðýna 3. turda 299 oy alarak Cemil Çiçek yeniden seçildi. Geçtiðimiz hafta AK Parti, Meclis Grubunda yaptýðý seçimle TBMM Baþkanvekilleri, Grup Baþkanvekilleri, Ýdare Amirleri ve Kâtip üyelerini belirlemiþti. 24. Dönem 2. devre için en yüksek oyu alarak AK Parti Grubunun TBMM Ýdare Amiri adayý olan Çorum Milletvekili Salim Uslu dün TBMM Genel Kurulunda yapýlan seçimlerde tekrar seçildi. Uslu, seçimler sonrasýnda AK Partiden Ýdare Amirliðine seçilen Malatya Milletvekili Ömer Faruk Öz ile bir araya geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkanlýk Divaný üyelikleri için yapýlan seçimde;tbmm Baþkanvekilliðine; Kayseri Milletvekili Sadýk Yakut, Ýstanbul Milletvekili Ayþe Nur Bahçekapýlý, Ýzmir Milletvekili Þükran Güldal Mumcu, Ýstanbul Milletvekili Meral Akþener, Ýdare Amirliklerine; Çorum Milletvekili Salim Uslu, Malatya Milletvekili Ömer Faruk Öz, Sivas Milletvekili Malik Ejder Özdemir, Aydýn Milletvekili Ali Uzunýrmak, Muþ Milletvekili Sýrrý Sakýk, Kâtip Üyeliklerine; Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Çanakkale Milletvekili Ýsmail Kaþdemir, Tokat Milletvekili Dilek Yüksel, Ýstanbul Milletvekili Muhammet Bilal Macit, Diyarbakýr Milletvekili Mine Lök Beyaz, Bartýn Milletvekili Muhammet Rýza Yalçýnkaya, Erzincan Milletvekili Muharrem Iþýk seçildi TL TL TL 3.50 TL 8.90 TL 8.90 TL 9.90 TL YEDAÞ'tan elektrik kesintisi TL Çalýk YEDAÞ bakým ve onarým çalýþmalarý nedeni ile Ýl merkezi ve kýrsalda enerji kesintisi yapacak. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklama kesintinin yapýlacaðý tarihler saatler ve etkilenecek yerler þöyle sýralandý: tarihinde saatleri arasýnda: Kapaklý Cadde ve Sokaklarýn tamamý tarihinde saatleri arasýnda: Ýskilip Yanoðlan Köyü ve Mahalleleri. Seyircayý köyü ve Mahalleleri, Çomu köyü ve Mahalleleri, Yalak köyü,kotcaðýz köyü, Karmýþ köyü, Sorgun köyü ve Mahalleleri, Karaçukur köyü ve Mahalleleri, Aluç köyü. Kariyer Yönlendirme Kulübünden Çin'e kýnama Kariyer Yönlendirme Kulübü Baþkaný Faruk Ardoðan, Çin'in Doðu Türkistan bölgesinde Müslümanlara yönelik yaptýðý katliama tepki gösterdi. Doðu Türkistan ya da diðer adý ile Uygur Özerk Bölgesinde 35 milyon Uygur Türkü'nün katledildiði 1949 yýlýndan bu yana Çin iþgali altýnda bulunduðunu kaydeden Ardýoðan, "Doðu Türkistan'da Çin yarým asýrdýr asimilasyon ve baský rejimi uygulamaktadýr. Çin, iþgal altýnda bulundurduðu Doðu Türkistan'da özellikle son 10 yýl da yerli halka aðýr ambargolar uygulamakta, Müslümanlarýn ibadetlerine engel olmaya çalýþmakta, Çin'den getirdiði nüfusu buraya yerleþtirerek bir asimilasyon politikasý uygulamaktadýr.örneðin ; Ramazan ayýnda oruç tutmak yasak,ay yýldýzlý giysiler giymek yasak, Türk dizilerini izlemek yasak, 3 çocuktan fazlasý yasak vb. gibi bir çok insan haklarý ile baðdaþmayan uygulamalar mevcuttur. Bu hukuk dýþý ve insanlýk ile baðdaþmayan uygulamalara dünya ülkeleri ve kuruluþlarý ne yazýk ki sessiz ve duyarsýz kalmaktadýr. Bu baskýcý ve asimilasyoncu rejime karþý, 'artýk yeter' diyen Uygur halký, 26 Haziran'da bir oyuncak fabrikasýnda 2 Uygur Türk'ü kadýnýn öldürülmesi sonucunda, 5 Temmuz 2009 günü Urumçi'de barýþçýl gösteriler yapmak istemiþ, ancak Çin hükümeti gösterilerin barýþçýl olmadýðýný iddia ederek, protestolarý çok sert ve kanlý bir þekilde bastýrmýþtýr. Olaylar sürecinde yüzlerce Uygur Türk'ü ölmüþ, binlercesi tutuklanmýþ ve bir çok vatandaþ idam edilmiþtir. Olaylarýn sona ermesinden sonra Çin Hükümeti baskýcý yönetimini daha da artýrmýþtýr. En son olarak 25 Haziran'da iþgalci Çin yönetimine karþý ayaklanan Uygur Türkü kardeþlerimize aðýr müdahaleler de bulunulmuþ ve 100'den fazla Uygur Türk'ü hayatýný kaybetmiþtir. Hitit Üniversitesi Kariyer Yönlendirme Kulübü olarak Çin Hükümetinin Uygur Türklerine uygulamakta olduðu baskýcý ve asimilasyoncu politikayý þiddetle kýnýyor ve bu zulme dünya devletlerinin sessiz kalmamasýný diliyoruz" þeklinde kaydetti. LYS þampiyonlarýndan Sýnav Dershanesine teþekkür Bilal Uslu Cem Can Yücel Nazlý Alaoðlu Sýnav Dershanesi Çorum Þubesi yaptýðý açýklamada LYS sonuçlarýný deðerlendirdi. Sýnav Dershanesi adýna açýklama yapan Feti Çam, MF-1 MF-2 MF-4 Ham Puan türünde Cem Can Yücel'in Çorum 1.si olduðunu ifade ederek, "MF-3 Ham Puan türünde ise Çorum 2.si olmuþtur. Ayrýca Cem Can Yücel TM-1,TM-2 Ham Puan türünde, TM- 1,TM-2 ve TM-3 Yerleþtirme Puan türlerinde Çorum 1.si, TM-3 Ham Puan türünde Çorum 3.sü,TS-1 Ham Puan türünde Çorum 3.sü, TS-2 Ham Puan türünde Çorum 4.sü, TS-1 Yerleþtirme Puan türünde Çorum 3.sü, TS-2 Yerleþtirme Puan türünde Çorum 4.sü olmuþtur" dedi. Nazlý Alaoðlu'nun ise MF-1 Ham Puan türünde Çorum 5.si, MF-2 Ham Puan türünde Çorum 2.si, MF-3 Ham Puan türünde Çorum 1.si, MF-4 Ham Puan türünde ise Çorum 5.si, MF-2 Yerleþtirme Puan türünde Çorum 1.si, MF-3 Yerleþtirme Puan türünde Çorum 1.si, MF-1 Yerleþtirme Puan türünde Çorum 4.sü, MF-4 Yerleþtirme Puan türünde Çorum 4.sü olduðunu kaydeden Çam, "Öðrencimiz Bilal Uslu ise TM-1 Ham Puan türünde Çorum 4.sü, TM-2 Ham Puan türünde Çorum 2.si TM-3 Ham Puan türünde Çorum 2.si, TM-3 Yerleþtirme Puan türünde Çorum 5.si oldu. Ayrýca Fransýzca Dil Puan türünde Nurullah Cesur Ham ve Yerleþtirme Dil Puan türünde Çorum birincisi, Nazlý Alaoðlu ise Ýngilizce Dil Alanýnda Ham ve Yerleþtirme Puan türünde Çorum ikincisi oldu" þeklinde kaydetti.feti Çam, LYS' de baþarýlý olan tüm öðrencilerini kutlayarak, bu baþarýlarýna ömür boyu devam etmesi temennisinde bulundu.çam, bu baþarýda emeði geçen baþta anne ve babalarý olmak üzere okullarýndaki öðretmenleri ve dershane öðretmenlerine çok teþekkür etti. Cem Can Yücel ise geçen yýl herhangi bir týp fakültesine gidiyor olmasýna raðmen, tercih yapmayýp Sýnav Dershanesi öðretmenlerine güvendiðini ve tekrar hazýrlanmaya karar verdiðini dile getirerek, "Sýnýf rehber öðretmenimiz, ayný zamanda fizik öðretmeniz Muhammed Kaçmaz'ýn çalýþma programlarý, dershanemin ve ailemin sýnýrsýz desteðiyle hedefime ulaþtým. Baþarýmda emeði geçen aileme, Sýnav Dergisi Dershanelerinin deðerli öðretmenleri ve yönetimine caný gönülden teþekkür ediyorum" dedi. Nazlý Alaoðlu ise tercihinin Hacattepe Týp olduðunu ve hedefine ulaþtýðýnýn dile getirerek, bu konuda kendisine destek olan baþta aile olmak üzere Sýnav Dergisi Dershanesi öðretmenlerine ve Fen Lisesi okul öðretmenlerine teþekkür etti. Bilal Uslu da, hedefi olan Galatasaray Üniversitesi Ýþletme Bölümünü kazanmak için kendisine yardýmcý olan tüm hocalarýna, sürekli yanýmda olan ailesi ve sýnýf rehber öðretmeni Sýnav Dershanesi Türk Dili ve Edebiyatý Öðretmeni Selami Tüysüz'e teþekkürlerini sundu.feti Çam, bireysel baþarýlarýnýn yanýnda yüzlerce öðrencilerinin de LYS' de baþarý elde ettiðini ve çok güzel bölümlere yerleþeceklerini belirtti. Sýnav Dershanesi olarak hem kendi öðrencilerinin hem de tüm öðrencilerin tercih döneminde yanlarýnda olacaklarýný ve yaklaþýk 10 öðretmen ile tercih hizmetini sunacaklarýný sözlerine ekleyen Çam, öðrencilerin 8-18 Temmuz tarihleri arasýnda sabah akþam saatleri arasýnda tercih imkanýndan faydalanabileceklerini söyledi. Çam, Sýnav Dershanesinin Tercih Robotu'nun bu konuda iþlerini kolaylaþtýrdýðýný ve en doðru tercih için öðrencinin gidebileceði tüm bölümlerin listede verilebildiðini belirtti. Çam, YGS' de ki birinciliðin yine LYS' de devam etmesinden duyduðu mutluluðu dile getirerek bir kez daha emeði geçen herkese çok teþekkür ederek, ayrýca dereceye giren tüm öðrencilerine tercih döneminden sonra çeþitli hediyeler verileceðini ve bu konuda tüm öðretmenlerinin ve ailelerinin de katýlacaðý bir program düzenleyeceklerini ifade etti.

8 YAÞAM 8 Aile hekimliði randevulu Bir gün Cennet`in kapýlarý þiddetle vurulmuþ: -Güm Güm Güm!! Ýçeriden seslenmiþler: - Kim o? Dýþarýdan gök gürültüsü gibi bir ses: -Biz Ýstanbul u fetheden Fatih`in yiðitleriyiz! Ýçeriden hoþ geldiniz diyerek kapýlar ardýna kadar açýlmýþ ve yiðitleri içeriye buyur etmiþler. Her þey çok güzel gidiyormuþ. Ta ki, 40 yýl geçinceye kadar. Bir gün Kelime Avý kapýlar yine þiddetle çalýnmýþ: - Güm Güm Güm!!! Ýçeriden sormuþlar: -Kim o? Dýþarýdan gök gürültüsü gibi bir ses: -Biz Ýstanbul u fetheden Fatih`in yiðitleriyiz! Ýçeriden hemen cevaplamýþlar: -Hadi len! Onlar 40 yýl önce geldi! Dýþarýdan yine ses gelmiþ: - Biz mehter takýmýyýz ancak geldik!!! sisteminde hastalardan para alýnacak mý? Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu, yarýn baþlayacak olan aile hekimliði randevulu sistemin hastalara büyük kolaylýk saðlayacaðýný açýkladý. Yeni uygulamayla birlikte hastalardan 8 lira ilave ücret alýnacaðý iddialarýný yalanlayan Bakan Müezzinoðlu, yeni uygulamada aile hekimliði hizmetinden hastalardan kesinlikle ekstra ücret alýnmayacaðýný söyledi. Bakan, halk saðlýðý müdürlüklerini ile saðlýk il müdürlüklerinin yeniden birleþe- Medeni bir dünyadayýz. Ýletiþimin üst düzeye çýktýðý bir noktadayýz hekimimizden verimli istifade edebilmek adýna hastalarýmýz, zamanlarýný doðru planlý yapmak adýna aile hekimlerinde günün saðlýklý daðýlýmýnýn yapmalarý için elindeki telefondan ya da internet aracýlýðýyla randevu alacak. Saat 15.00'te gelecekse o saatte gidecek. Saat 11.30'da gidecekse o saatte gidecek. Aile hekimlerimizin önünde sabahtan 25 kiþini olmasý, 25 kiþinin en az Sinema 22:00 Dünyanýn Durduðu Gün Uzaydan gelip dünyaya ayak basan Klaatu'nun amacý; insanoðlunu yeryüzünün beklediði korkunç sona karþý uyarmaktýr. Ancak askeri ve siyasi güçler ile bilim insanlarý onu tehdit olarak görür. Klaatu'nun yanýndan yer alan tek kiþi Doktor Helen Benson'dýr. Helen, hem onu korumak hem de dünyanýn yok olmasýný engellemek için harekete geçer.oyuncular : Keanu Reeves, Jennifer Connelly, Jaden Smith, John Cleese, John Hamm, Kathy Bates, Aaron Douglas Yönetmen : Scott Derrickson 20:00 Sinema N'apcaz Þimdi? Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Dünkü Sudoku bulmacasýnýn çözümü ceðine yönelik haberleri de yalanladý. Batý Trakya Türkleri Derneði Bursa Þubesi tarafýndan Gündoðdu Mesire Alaný'nda düzenlenen 'Balkan Panayýrý ve Yaðlý Güreþler' programýna katýlan Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu, geleneksel kýyafet giyen limonatacýnýn verdiði limonatayý içti, kendisini selamlayan halk oyuncusu gençlerle selamlaþtý. Etli pilav da daðýtan Bakan Müezzinoðlu, gazetecilerin gündemine iliþkin sorularýný cevaplandýrdý. Bir gazetecinin, "Aile hekimliðinin randevulu sistemi yarýn baþlýyor. Hastalardan ek bir ücret alýnacak mý?" sorusunu cevaplandýrdý. Bakan Müezzinoðlu þunlarý kaydetti: "Paralý sistem diye bir þey yok. Aile hekimliðinde herhangi bir ücret alýmý söz konusu deðil. Aile hekimlerimizin aile hekimlerine müracaat ettiklerinde istedikleri tahlillerin laboratuvarýna gidiþ geliþlerdeki ücretlendirmeleri aile hekimlerimizin maaþlarýndan kesiliyordu. Onu halk saðlýðý il müdürlüðümüz karþýlayacak. Herhangi bir hastamýzdan ücret alýnmasý söz konusu deðil." HASTALAR SAATLERCE BEKLEMEYECEK Yarýn ülke gelinde resmen baþlayacak olan aile hekimliði randevu sistemi ile ilgili tartýþmalara da deðinen Müezzinoðlu, uygulamanýn hastalarýn saatlerce beklemesinin önüne geçeceðini söyledi. Her iyi uygulamanýn bazý zorluklarýnýn olduðunu anlatan Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu, "Hiçbir iyi kolay olmaz. 20'sinin zamanýnýn saatlerce heba olmasý anlamýna geliyor. Bizim arzumuz kimseye haksýzlýk etmek deðil. Tam aksine daha çaðdaþ ve medeni zamaný iyi kullanan hastanýn zaman hakkýný planlayan bir uygulamadýr. Bunu Kamu Hizmetleri Birliði'nde yapýyoruz. Yüzde 75 baþarý saðladýk. Burada da bunu baþlatýyoruz. Yýl sonuna kadar yer yer sorunlarýmýz çýkabilir. Hiçbir sorunsuz yeni bir yapýlanma olamaz. Bazen alýþkanlýklarýmýzý deðiþtirmek zor. Ýletiþimi de kullanmakta zorluk yaþayabiliriz. Bir 6 ay sonra fevkalede oturmuþ, en az yüzde 90 verimli çalýþan sistem oluþturacaðýz. Aile hekimlerinden hizmet alacak insanlar da bundan son derece memnun olacak." dedi. Bir gazetecinin 'Uygulamayý neden tercih ettiniz, bakanlýðýn mý çalýþmasý veya halktan gelen talep mi?' yönündeki soruyu da cevaplandýran Müezzinoðlu, bakanlýðýn insiyatifi ile randevu sistemine geçildiðini dile getirdi. Bakan Müezzinoðlu þöyle devam etti: "Vatandaþýmýza zaman hizmet alma kalitemizin artmasý için imkanlar ölçüsünde teknoloji alt yapýmýzý planlamak zorundayýz. Yarýn doktora muayene olmak isterseniz, elinizi kolunuzu sallayýp gittiðinizde 3 saat beklemek kimseyi mutlu etmez. Ama gitmeden telefonla ya da internet ortamýyla saat 1.30'da randevunuz var dese, dolayýsýyla daha iyi olur. Bu medeniyetin gerekliliði. Bunu yapmazsak bizim eksiðimiz ve ayýbýmýz olur." Nalan ve Toygar büyük bir aþkla evlenmiþlerdir fakat fazla zaman geçmeden bu evlilik bir kabusa dönüþür. Toygar kaçýþý, metresi Alev ile yaþadýðý yasak aþkta bulur. Bir yandan hayatý kendisine dar eden karýsý ve evlilik düzeni diðer yandan. Alev ile olan iliþkisinin açýða çýkma ihtimali Toygar a karmaþýk planlar yaptýracaktýr. Oyuncular : Ufuk Özkan, Özge Özberk, Ebru Kocaaða, Zeynep Beþerler, Yosi Mizrahi Yönetmen : Özgür Özberk Sinema 22:45 Ben Efsaneyim Robert Neville, bir salgýn nedeniyle tüm insanlarýn öldüðü, kalanlarýnsa mutasyona uðrayýp canavarlaþtýðý bir ortamda normal kalabilen tek insandýr. Giderek yalnýzlýðýn getirdiði umutsuzlukla mücadele edemez hale gelen Neville, günün birinde genç bir kadýn ve küçük bir çocuða rastladýðýnda hayatýn kendisi için bir anlamý olabileceðini düþünmeye baþlar. Oyuncular : Will Smith, Alice Braga, Charlie Tahan, Salli Richardson-Whitfield Yönetmen : Francis Lawrence Ahmet Kaya Aslen Adýyamanlý olup 1957 yýlýnda Malatyada göç etmiþ olan bir ailenin beþinci çocuðu olarak doðdu. Babasý Sümerbank mensucat fabrikasýnda çalýþan bir iþçiydi. Ýlkokulu Malatya'da okudu. Müzikle altý yaþýnda babasýnýn hediye ettiði baðlama ile tanýþtý. Okuldan geri kalan zamanlarýnda plak ve kaset satan bir dükkânda çalýþmaya baþladý. Ailesinin geçim sýkýntýsý çekmesi nedeniyle 1972'de Ýstanbul Kocamustafapaþa'ya göç ettiler ve okulu býrakmak zorunda kaldý. Ýþportacýlýk ve çeþitli iþyerlerinde çýraklýk yaptý. Bu dönemde küçük bir yerleþim yerinden büyük bir þehre taþýnmanýn ve alýþmanýn sýkýntýlarýný yaþadý. Bu sýkýntýlarýný bir belgeselde þöyle dile getirdi: «Onlarla konuþmuyordum çünkü onlarla konuþamýyordum. Giyimleri baþkaydý, konuþmalarý baþkaydý. Onlar gibi konuþmaya çalýþýyordum. Mesela terziye gidip, onlar gibi pantolon diktirmeye filan baþlamýþtým. Terzinin uymadýðýný görüyordum. Onlara yakýþýyordu bana yakýþmýyordu. Bir kýz vardý bizim okulda; herkesin bir aþký vardýr, çocukluk aþký. Bir gün gittim dedim ki: 'Biraz seninle konuþak beþ dakika, kaçýyorsun hep...' Bana dedi ki: 'Rica ederim.' Öyle bir aðrýma gitti ki: 'Ben de sana rica ederim,' dedim.. Ben o zaman anlamýný bilmiyordum, yani onu bir küfür zannettim. On altý yaþýnda yasadýþý afiþ basmaktan hapse atýldý. Daha sonra birkaç arkadaþýyla birlikte Halk Birimleri Derneði'nin çalýþmalarýna katýldý. Bu çalýþmalarý sýrasýnda çeþitli etkinliklerde baðlama çalmaya devam etti. Boðaziçi Üniversitesi'nde yapýlan bir etkinlikte Ruhi Su ile tanýþma fýrsatý buldu ve Mahsus Mahal isimli Ruhi Su türküsünü söyledi yýlýnda Gelibolu'da askerlik yaptý, bu arada askeri orkestrada müzik çalýþmalarýna devam etti. Askerlik dönüþü Gülten Kaya ile evlendi ve 1982 yýlýnda kýzlarý ZEYTÝNYAÐLI MEZGÝT SARMA Malzemeler 2 adet mezgit balýðý filetosu 1 su bardaðý pirinç 2 adet soðan 1 tatlý kaþýðý dolmalýk fýstýk 1 çorba kaþýðý dolmalýk üzüm 1 çay bardaðý sývý yað 1 çorba kaþýðý kýyýlmýþ nan 1 çorba kaþýðý kýyýlmýþ maydanoz 1 çorba kaþýðý kýyýlmýþ dereotu Karabiber, tuz 150 gr. yaprak Yemeðin Tarifi Aþk, öyle engin bir denizdir ki, ne baþlangýcý ne de sonu vardýr. Hz. Mevlana Balýðý kaynar suda biraz haþlayýn. Küçük parçalara ayýrýn. Soðaný sývýyaðda kavurun. Dolmalýk fýstýk ve üzümü ilave edin. Pirinci ekleyip hafifçe kavurun. Balýðý ekleyip bir kaç dakika daha kavurun. Dereotu, nane, maydanoz, karabiber ve tuzu ilave edin. Yapraðý yumurtalýðýn içine yerleþtirip, ortasýný çukurlaþtýrýn. Hazýrladýðýnýz balýklý harçtan 1 miktarý yapraðýn ortasýna koyun. Yapraðýn kenarlarýný harcýn üzerine kapatarak bohça gibi sarýn. Diðer sarmalarý da ayný þekilde hazýrlayýn. Sarmalarý yapraklarýn katlanan kýsmý alta gelecek þekilde yayvan bir tencereye yerleþtirin. 1/2 su bardaðý su ilave edin. Kýsýk ateþte 15 dakika piþirin Alev Alev Elveda Rumeli Hatýrla Sevgili Çocuklar Duymasýn Adanalý Benim Ýçin Üzülme Huzur Sokaðý Karadayý ATV Ana Haber Bülteni Doksanlar Ben Efsaneyim (I Am Legend) Batman Süper Polis Tarýmýn Nabzý Kanal 7 de Sabah Sýla Dr. Feridun Kunak Show Hayatýn Ýçinden Fýrtýna Nursaçanla Sohbetler Kanal 7 Ana Haber Ýkbal le Diyar Diyar Pis Yedili Adýný Feriha Koydum Türk Malý Bizim Evin Halleri Cennet Mahellesi Adýný Feriha Koydum Pis Yedili Aþýk Oldum Türk Malý Show Ana Haber Pis Yedili Gece Gündüz Ateþ Çemberi Kariyer Savaþý Acemi Cadý Geniþ Aile Merhamet Galip Derviþ Akasya Duraðý Arka Sokaklar Kanal D Ana Haber Spor N apcaz Þimdi Sabah Haberleri Gýda Günlüðü Seksenler Eline Saðlýk Hava Durumu Böyle Bitmesin Mantý Habere Doðru TRT 1 Ana Haber Zengin Kýz Fakir Oðlan Dünyanýn Durduðu Gün Tv Filmi Ayna Belgeser Merbaha Yenigün Tv Filmi Saðlýcaklar Caillou Ýki Dünya Arasýnda Yeþil Elma Ana Haber Bülteni Ýbo Ýle Güllüþah Nerede O Yeminler Davetsiz Misafir

9 HABER 9 5 köyün yerleþik alan tespiti yapýlacak Mecliste 'gaz' tartýþmasý CHP Mecitözü Ýl Genel Meclisi Üyesi Haydar Erdem, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn Gezi Parký eylemlerinde biber gazý kullanýlmasý nedeniyle yayýnladýðý iddia edilen 'Biber gazý caizdir. Dini açýdan biber gazý kullanýlmasýnda herhangi bir sakýnca yoktur' þeklindeki açýklamasýna tepki göstererek, "Diyanet'in bu fetvasýný kabul etmemiz mümkün deðildir. Diyanet bu fetvayý Kur'an-ý Kerim'deki hangi ayete dayanarak verdiðini açýklamak zorundadýr" dedi. Haydar Erdem'in bu açýklamasýna tepki gösteren AK Parti Grup Baþkaný Nurettin Karaca ise Haydar Erdem'in bu açýklamayý yaparken polisi ve Diyaneti hedef gösterdiðini savunarak, "Polis olaylarda biber gazý kullanýrken tamamen ilgili kanunlarýn kendisine tanýdýðý haklarý kullanmýþtýr. Polis biber gazýný da keyfi olarak kullanmamýþtýr. Polisin yasalara aykýrý davrananlara, yapýlan uyarý ikazlara uymayanlara karþý bu þekilde müdahale etme hakký vardýr" þeklinde konuþtu. Mustafa Eker baþkanlýðýnda dün yapýlan il genel meclisi toplantýsýnda Sivas katliamý, Gezi Parký eylemleri ve polisin eylemcilere yaptýðý biber gazlý müdahale gündeme geldi. Haydar Erdem Toplantýda gündem dýþý söz alan CHP Mecitözü Ýl Genel Meclisi Üyesi Haydar Erdem, Sivas katliamýnýn 20. yýldönümü ve Gezi Parký eylemleriyle ilgili açýklamalarda bulundu. 2 Temmuz 1993'de Sivas'ta yaþanan katliamda 37 canýn diri diri yakýldýðýný vurgulayan Erdem, katliamda hayatlarýný kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.ardýndan Gezi Parký eylemleriyle ilgili düþüncelerini paylaþan Haydar Erdem, "Son bir aydýr memlekette bazý olaylar yaþanýyor. Bu olaylar neden, niçin ve nasýl çýktý bunlarýn sorgulanmasý gerekiyor. Bir kedinin boðazýný sýkarsanýz o kedi mutlaka sizi týrmalar. Ayný þekilde bir baba evlatlarý arasýnda ayrýmcýlýk yaparsa, ayrýmcýlýk yapýldýðýný fark eden evlat babaya mutlaka yan gözle bakar. Özellikle son yýllarda ülkemizdeki insanlarý ayrýþtýran, kutuplaþtýran ve ötekileþtiren bazý söylem ve çalýþmalar var. Oysa bizler bu ülkede bir ve beraber yaþamak zorundayýz. Bu anlamda insanlarý ayrýþtýrmak, kutuplaþtýrmak ve ötekileþtirmek hiç kimseye fayda saðlamaz. Ülkede bir ve beraber yaþama kültürünü mutlaka geliþtirmeliyiz. Bu vatan bizim ve baþka da gidecek yerimiz yoktur" þeklinde kaydetti. Konuþmasýnda Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn Gezi Parký eylemlerinde biber gazý kullanýlmasý nedeniyle yayýnladýðý iddia edilen "Biber gazý caizdir. Dini açýdan biber gazý kullanýlmasýnda herhangi bir sakýnca yoktur" þeklindeki görüþü de eleþtiren CHP Mecitözü Ýl Genel Meclisi Üyesi Haydar Erdem, "Diyanet'in bu açýklamasýný kabul etmemiz mümkün deðildir. Diyanet bu açýklamayý Kur'an-ý Kerim'deki hangi ayete dayanarak verdiðini açýklamak zorundadýr. Olaylarda can alan, insanlarý yaralayan biber gazýný masum göstermek için yapýlan bu açýklamayý kabul etmemiz mümkün deðil. Allah'ýmýz bir, Kur'an'ýmýz bir. Gelin canlar bir olalým" dedi. Haydar Erdem'in açýklamalarýna tepki gösteren AK Parti Ýl Genel Meclisi Grup Baþkaný Nurettin Karaca ise Haydar Erdem'in birlik ve beraberlik üzerine ortaya koyduðu görüþ ve temennilere katýldýklarýný ancak polisi ve Diyaneti hedef alan eleþtirileri ise kesinlikle kabul etmediklerini söyledi. Ülkede yaþanan sorunlara demokratik kurallar içerisinde karþýlýklý görüþerek ve tartýþarak çözüm bulunmasý gerektiðini özellikle vurgulayan Nurettin Karaca, "Haydar Erdem'in polis teþkilatýný hedef alan eleþtirilerini doðru bulmuyorum. Polis halkýn güvenliðini, ülkedeki huzur ve asayiþi saðlamakla görevlidir. Bunu yaparken de gerekirse biber gazý da Nurettin Karaca kullanacaktýr. Yapýlan eylemlerde aþýrýya kaçýldýðý zaman, yapýlan uyarý ve ikazlar dikkate alýnmadýðý zaman polis ilgili kanunlardan aldýðý yetkisini mutlaka kullanacaktýr. Nitekim Gezi Parký eylemlerinde de kullanmýþtýr. Ülke ve Çorum olarak ayrýlýklardan çok çektik. Bu oyunlarý kimlerin çýkardýðýný da hepimiz çok iyi biliyoruz. Çorum, geçmiþten edindiði acý tecrübeleriyle Gezi Parký olaylarýnda saðduyusunu en iyi þekilde ortaya koymuþtur. Çorum olarak birlik ve beraberliðimizi göstermeye devam edeceðiz. Bu anlamda kurumlarý eleþtirip, ithamda bulunmanýn doðru olmadýðýný düþünüyoruz" þeklinde kaydetti. Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker ise tarihsel sürece bakýldýðýnda Anadolu'da yaþayan milletlerin hiçbir zaman rahat býrakýlmadýðýný ifade ederek, "Anadolu insaný tarih boyunca hiçbir zaman rahat bir ömür geçirmedi. Belirli aralýklarla, belirli sürelerle hayatlarýna hep müdahale edildi. Bizlerin farklý fikir ve kanaatleri olacaktýr. Ancak bu farklýlýklar asla birlik ve beraberliðimizi etkilemeyecektir. Anadolu insaný olarak bizler birlik ve beraberliðimizi sürdürmeye kararlýyýz" ifadelerini kullandý. Kubilay Kaan YÜCEL Mustafa Eker baþkanlýðýnda dün yapýlan Ýl Genel Meclisi Toplantýsýnda Alaca'ya baðlý 3 köyün yerleþik alan ve civarý sýnýr tespitine iliþkin hazýrlanan Ýmar ve Bayýndýrlýk Komisyonu raporu görüþüldü. Ýmar ve Bayýndýrlýk Komisyonu Baþkaný Ahmet Tuna, Alaca'ya baðlý Körpýnar, Sultanköy ve Gerdekkaya köylerine ait yerleþik alan ve civarý sýnýr tespitinin 3194 sayýlý Ýmar Kanunu'nun 27'nci maddesinde deðiþiklik yapan 648 sayýlý kanun hükmünde kararnamenin 22'nci maddesi uyarýnca ve 5302 Ýl Özel Ýdaresi Kanunu gereðince hazýrlanan raporu Meclis üyelerinin bilgisine sundu. Öte yandan, Alaca'ya baðlý Çikhasan, Çetederesi, Büyükdona, Belpýnar ve Altýntaþ köylerine ait yerleþik alan ve civar sýnýr tespiti yapýlmasý için gündem maddeleri ise Ýmar ve Bayýndýrlýk Komisyonu'na sevk edildi. Kubilay Kaan YÜCEL Belkavak Mahallesi köy olmak istiyor Uðurludað Belediyesine baðlý Belkavak Mahallesi, müstakil köy olmak talebiyle Ýçiþlerine Bakanlýðýna resmi baþvuruda bulundu. Ýçiþleri Bakanlýðý ise söz konusu taleple ilgili uygun görüþ almak üzere söz konusu dosyayý Ýl Genel Meclisine havale etti. Mustafa Eker baþkanlýðýnda dün yapýlan il genel meclisi toplantýsýnda ilgili yazý üzerinde gerekli deðerlendirme ve incelemede bulunulmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker, meclis olarak böyle bir taleple ilk kez karþýlaþtýklarýný belirterek, "Genelde köylerimiz belde ve ilçe belediyelerine baðlanmak üzere bu þekilde baþvuruyor. Ancak Belkavak Mahallesi sakinleri ise bundan farklý olarak mahalle iken müstakil köy tüzel kiþiliðine kavuþmak istiyor. Meclis olarak konuyla ilgili kararýmýzý yapýlacak komisyon çalýþmasý sonucunda vereceðiz" dedi. Kubilay Kaan YÜCEL Hacý Odabaþ, tekrar aday olmadý Demokratik Sol Parti Olaðan Kurultayý'nda, genel baþkanlýðýna yeniden Masum Türker seçilirken, bir süredir DSP Parti Meclis Üyesi olarak görev yapan Çorum Hitit Kültür Merkezi Baþkaný ve Yayla Haber Genel Yayýn Yönetmeni Hacý Odabaþ, kongrede tekrar aday olmadý. Hacý Odabaþ'ýn yoðun iþlerinden dolayý kendi isteðiyle herhangi bir organda görev almadýðý DSP Kongresi'nde Parti Meclisi ve Merkez Disiplin Kurulu Üyeleri de yeniden belirlendi. Çorumlu Yusuf Damar ise partinin Merkez Disiplin Kurulu'nda görev aldý. Selim Sýrrý Tarcan Spor Salonu'nda yapýlan 9. Olaðan Kurultayý'nda genel baþkanlýk için Masum Türker ile Emrah Konuralp yarýþtý. Genel baþkanlýk için yapýlan oylamanýn birinci turunda, 797 delegeden 635'i oy kullandý. 620 geçerli oyun 448'ini alan Masum Türker, yeniden DSP Genel Baþkaný oldu. Diðer aday Emrah Konuralp ise 172 oy aldý. 15 oy da geçersiz sayýldý. Kurultayda, 70 Parti Meclisi üyesi ile 15 Merkez Disiplin Kurulu üyesi seçildi. Kurultayda ayrýca, 19 maddelik maddelik tüzük deðiþikliði de kabul edildi. Alescia Parfüm'de kampanya Çorum'da üretilen Alescia parfüm yaz aylarýnda muhteþem kampanyalar düzenlemeye devam ediyor. LCW arka çýkýþ kapýsý karþýsý Tosunoðlu Kasabý yanýnda faaliyetlerini sürdüren Alescia Parfüm Sevil Kozmetik parfüm ürünlerinin yaný sýra kozmetik ürünleriyle de müþterilerinin memnuniyetini kazanmaya devam ediyor. Kadýnlarýn vazgeçilmezi olan kozmetik ürünlerinde dünya markalarýný bünyesinde bulunduran Alescia Parfümeri Sevil Kozmetik, Ýspanya markasý olan Postquam ve Flormar markalarýnýn tüm ürünlerinin de satýþýný gerçekleþtiriyor. Çorum'da Sevil Kozmetik tarafýndan üretilen ve Çorum'un öz malý olan Alescia parfüm oda parfümleri ile de oldukça iddialý. Ürünler ve kampanyalar hakkýnda bilgi veren maðaza sorumlusu Bahattin Tosun müþterilerine en iyi hizmeti vermenin gayretinde olduklarýný dile getirdi. Yaz aylarýnda parfümlerin mutlaka serin ve soðuk yerde muhafaza edilmesi gerektiðini belirten Bahattin Tosun "Sevil Kozmetik olarak Alescia Parfümü Çorum'da üretiyoruz ve Çorum halkýnýn beðenisine sunuyoruz. Kalem parfümden elma þiþe parfüme kadar yüzlerce çeþit maðazamýzda müþterilerimizin beðenisine sunuldu. Sadece Alescia'ya ait olan Bambu kokularýmýzla da oldukça iddialýyýz. Firmamýza ait olan adresine girerek üye olan tüm müþterilerimize 10 TL deðerinde hediye çeki veriyoruz. Ayný zamanda parfümlerimizde 1'e 1 kampanyamýzda devam etmekte. Özel günler için Alescia parfüme özel þiþelerde ve renklerde parfüm þiþeleri ile en özel kokularý yine Alescia Parfüm de müþterilerimiz bulabilirler" dedi.

10 HABER 10 Language Centre geleneði bozmadý Yabancý dilden üniversite hazýrlýkta ulaþýlmasý güç baþarýlarýyla haklý bir üne kavuþan Language Centre'de gelenek 2013 LYS'de de bozulmadý. Çorum 1.si ile birlikte daha birçok il derecesi yine Language Centre - Empati PiAnalitik Dershanesi iþbirliðinden çýktý. Ýngilizce Dil-1 Puan türünde ilk 5, Ýngilizce Dil-2 Puan türünde ilk 5, Ýngilizce Y-Dil-1 puan türünde ilk 5, Ýngilizce Y-Dil-2 Puan türünde ilk 5, Ýngilizce Dil-3 Puan Türünde 1., 3., 4. ve 5., Ýngilizce Y-Dil-3 Puan Türünde 1., 3., 4. ve 5. Language Centre öðrencilerinden oluþtu. Böylece Language Centre yýllardýr sürdürdüðü Yabancý Dil (Ýngilizce) alanýndaki ulaþýlmasý çok zor baþarýsýný bu yýlda artýrarak devam ettirmiþ oldu. Konu hakkýnda Language Centre (Özel Çorum Yabancý Dil ve Bilgi Teknolojileri Merkezi) Kurucu - Müdürü Halil Ýbrahim Aþgýn bir açýklama yaptý. 15 yýldýr birçok farklý amaçlý yabancý dil kurs programlarýna ilaveten üniversiteye yabancý dilden hazýrlanan öðrenciler için özel programlar düzenlediklerini dile getiren Halil Ýbrahim Aþgýn, "Yabancý dilden üniversite hazýrlýkta öðrenci ve velilerimizin teveccühleriyle artýk bir marka ve merkez haline geldik. Bugüne kadar yüzlerce öðrencimizi en güzel üniversitelere yerleþtirmenin yaný sýra Çorum'da baþarý derecelerine de adeta ambargo koyduk. LYS Ýngilizce Dil Puaný türlerinde yýllardýr Çorum ve Türkiye dereceleri çýkartýyoruz. Bu yýlda gelenek bozulmadý. Öðrencimiz Oðuz Yýlmaz Dil-1, Dil-2, Dil-3, Y-Dil-1, Y-Dil-2 ve Y-Dil-3 puan türlerinin tamamýnda Çorum 1.si olmuþtur. Ayrýca ayný öðrencimiz Semih SARIÇÝMEN Ýngilizce Dil-1'de Türkiye 394.sü, Ýngilizce Dil-2'de Türkiye 446.sý, Ýngilizce Dil-3'te Türkiye 657.si, Ýngilizce Y- Dil-1'de Türkiye 381.si, Ýngilizce Y-Dil-2'de Türkiye 433.sü ve Ýngilizce Y-Dil-3'te Türkiye 608.si olarak Türkiye sýralamasýnda da göðsümüzü kabartmýþtýr. Bu önemli ve büyük baþarýya imza atarak gururumuz olan öðrencimiz Oðuz Yýlmaz baþta olmak üzere ailesini, eðitim gördüðü Öðretmen Mukadder Akaydýn Anadolu lisesi öðretmen ve idarecilerini ve kursumuzdaki öðretmenlerini ve yýllardýr çok baþarýlý bir þekilde iþbirliði yaptýðýmýz, öðrencimizin sözel derslerini gördüðü Empati PiAnalitik Dershanesi öðretmen ve yöneticilerini gönülden kutluyorum. Tabiki baþarýlarýmýz bununla da sýnýrlý deðildir. Çorum'da Ýngilizce Dil-1 Puan türünde ilk 5, Ýngilizce Dil-2 Puan türünde ilk 5, Ýngilizce Y-Dil-1 puan türünde ilk 5, Ýngilizce Y-Dil-2 Puan türünde ilk 5, Ýngilizce Dil-3 Puan Türünde 1., 3., 4. ve 5., Ýngilizce Y-Dil-3 Puan Türünde 1., 3., 4. ve 5. Language Centre öðrencilerinden oluþmuþtur. Bize bu büyük baþarý ve onuru yaþatan tüm öðrencilerimizden kývanç duyuyor, her birini ve onlarýn yetiþmelerinde katký da bulunanlarý tebrik ediyorum. Öðrencilerimizden Oðuz Yýlmaz'ýn Ýngilizcede tüm yabancý dil puan türlerinde Çorum 1.si olmasýna ilaveten, Semanur Büyükyýldýz Dil-1, Dil-2, Y-Dil-1 ve Y-Dil-2 Puan türlerinde Çorum 2.si olmuþtur. Öðrencilerimizden Ceren Özsaraç Dil-1 ve Y-Dil-1 Puan türlerinde Çorum 3.sü ve Dil- 2 Puan türünde Çorum 5.si olmuþtur. Öðrencilerimizden Semih Sarýçimen Dil-1, Dil-3 ve Y-Dil-2 Puan türlerinde Halil Ýbrahim Aþgýn Çorum 4.sü, Dil-2 Puan türünde Çorum 3.sü ve Y-Dil-1 ve Y-Dil-3 puan türlerinde Çorum 5.si olmuþtur. Öðrencilerimizden Erdem Çal Dil-1 puan türünde Çorum 5.si, Dil-2 ve Y-Dil-1 puan türlerinde Çorum 4.sü, Dil-3, Y- Dil-2 ve Y-Dil3 puan türlerinde Çorum 3.sü olmuþtur. Öðrencilerimizden Funda Alptekin Dil-3 ve Y-Dil-2 Puan türlerinde Çorum 5.si, Y-Dil-3 puan türünde ise Çorum 4.sü olmuþtur. Çorum'da LYS Yabancý Dil Ýngilizce dereceleri tablo olarak altta sunulmuþtur. Çorum'da derecelere ambargo koyan öðrencilerimizden Oðuz Yýlmaz, Ceren Özsaraç, Semih Sarýçimen ve Funda Alptekin Öðretmen Mukadder Akaydýn Anadolu Öðretmen Lisesi; Semanur Büyükyýldýz ve Erdem Çal ise Çorum Anadolu Lisesi öðrencileridir. Bu öðrencilerimizin baþarýsýnda kursumuzla birlikte katkýlarý olan bu okullarýmýzýn tüm idareci ve öðretmenlerini gönülden tebrik ediyoruz. Dereceye giren, giremeyen tüm öðrencilerimizi tebrik ediyor baþarýlarýnýn devamýný diliyoruz. Üniversite giriþ sýnavýna yabancý dilden hazýrlanan tüm öðrencileri birlikte baþarmak üzere kursumuza bekliyoruz" dedi. YABANCI DÝL ÜNÝVERSÝTE HAZIRLIKTA LANGUAGE CENTRE - DEMER DERSHANESÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ Aþgýn açýklamasýný þöyle tamamladý: "Yýllardýr, yabancý dil sýnavýna yabancý dil kursunda hazýrlanýlýr, herkes uzmaný olduðu iþi yapsýn diyoruz. Bu uzmanlaþma neticesinde tüm derecelere ambargo koyuyoruz. Profesyonelleþmeye ve uzmanlaþmaya verdiðimiz önemin bir neticesi olarak önümüzdeki öðrenim döneminde Demer Dershanesi ile iþbirliðine gidiyoruz. Bu iþbirliðinde herkes uzmaný olduðu iþi yapýyor. Bize inanan, uzmanlaþmaya güvenen ve üniversite giriþte yabancý dil sýnavýna bizimle hazýrlanan öðrencilerimiz Ýngilizce derslerini Çorum'da kalitesini ispatlamýþ Language Centre'den, sözel derslerini ise her geçen yýl baþarý çýtasýný yükselten Demer Dershanesinden alacaklar. Bu uzmanlaþma ve iþbirliði neticesinde sýnavlara en güzel þekilde hazýrlanan kursiyerlerimiz için baþarý sürpriz olmayacaktýr. Üniversiteye yabancý dilden hazýrlanan tüm lise 10., 11.,12. Sýnýf ve mezun öðrencilerimizi bu iþbirliðinin eþsiz avantajlarýndan faydalanmaya davet ediyoruz. Yabancý dilden üniversiteye hazýrlanan öðrencilerimiz kursumuzda sadece üniversite sýnavýna hazýrlanmakla da kalmýyorlar, Ýngilizce ve bilgisayar kurslarýmýzýn tüm imkânlarýndan da faydalanabiliyorlar. Baþka hiçbir dershane de olmayan bir avantaj olarak Milli Eðitim Müdürlüðü onaylý Ýngilizce sertifikalara da fazladan hiçbir ücret ödemeden sahip olabiliyorlar. Kursumuza gelen öðrencilerimiz hem LYS'ye hazýrlanarak istedikleri üniversitelere yerleþiyorlar, hem de Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan yapýlan sertifika sýnavlarýna girerek Ýngilizce sertifikalarýný da alýyorlar. Üniversiteye yabancý dilden hazýrlanan tüm lise 2, lise 3, lise 4 ve mezun öðrencilerimizi uzmanlaþma, profesyonelleþme ve iþbirliðine önem veren Language Centre'ye bekliyoruz. Gelin Language Centre farkýný siz de yaþayýn ve yýl ya da yýllarýnýzý heba etmeyin. Kursumuz hakkýnda detaylý bilgiye adresimizden ulaþabilirsiniz." Ceren ÖZSARAÇ Erdem ÇAL Funda ALPTEKÝN Oðuz YILMAZ Semanur BÜYÜK Erdoðan: Ýnanç gruplarýmýzý tahrik etme gayreti içinde olanlar var Turan'dan Oda üyelerine iþgüvenliði eðitimi çaðrýsý Aþçý ve Lokantacýlar Esnaf Odasý Baþkaný Yusuf Turan, oda üyelerini iþ saðlýðý ve güvenliði eðitimlerine katýlmaya davet etti. Turan, 6311 Sayýlý Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanunu gereðince iþ yerlerinde iþ saðlýðý ve güvenliðinin saðlanmasý ve mevcut saðlýk ve güvenlik þartlarýnýn iyileþtirilmesi için iþveren ve çalýþanlarýn görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini bilgilendirmek amacýyla ÇESOB ve odalarý tarafýndan Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Eðitim Programý düzenleneceðini kaydetti. Ýþ saðlýðý ve güvenliði eðitimleri için baþvuru formlarýnýn odalarýndan temin edilebileceðini dile getiren Yusuf Turan, daha detaylý bilgileri ise Oda Genel Sekreteri Osman Bilgi'den alabileceklerini ifade etti. Konunun tüm esnaflar için kanunen mecburi olduðunu ve aðýr para cezalarý bulunduðunu belirten Turan, oda üyelerinin cezalý duruma düþmemeleri için biran önce odaya müracaat etmeleri gerektiðini sözlerine ekledi. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan çözüm sürecinde yola çýkarken "etnik, bölgesel, dinsel milliyetçilik yapmayacaðýz' dediklerini anýmsatarak, "Biz demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletiyiz. AK Parti tüm inanç gruplarýna eþit mesafededir. Tüm inanç gruplarýnýn inancýný yaþama güvencesi, AK Parti iktidarýdýr. Ama bunu farklý noktalara çekmek suretiyle, inanç gruplarýmýzý tahrik etme gayreti içinde olanlar var. Bu millet o tür gruplarý da affetmeyecektir" diye konuþtu. Baþbakan Erdoðan partisinin grup toplantýsýnda yaptýðý konuþmada, TSK Ýç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesinde deðiþiklik öngören yasa tasarýsýna iliþkin deðerlendirmede bulundu. Erdoðan, tasarý ile demokrasiye güç katarak, demokrasi üzerindeki yanlýþý, yýllarca istismar edilen bir gerekçeyi tamamen ortadan kaldýracak bir adým attýklarýný ifade ederek, "On yýllardýr demokrasiye müdahale için bir gerekçe olarak gösterilen, müdahalelere kýlýf olarak sunulan TSK Ýç Hizmet Kanunu'nun 35. maddeyi artýk deðiþtiriyoruz" dedi. 27 Mayýs 1960, 12 Eylül 1980 müdahaleleri ile 28 Þubat müdahalesi ve daha sonrasýnda tertiplenen müdahale giriþimleri için gerekçe olarak hep TSK Ýç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesinin gösterildiðini ifade eden Baþbakan Erdoðan, "AK Parti Hükümetleri olarak anayasal deðiþiklik yaparak bütün bu müdahaleler için yargý yolunu açan biz olmuþtuk. Yargýda hesap veren sorumlular aðýz birliði etmiþcesine hep bu 35. maddenin arkasýnda sýðýnmýþ, demokrasiye yönelik giriþimleri için bir kýlýf, bir mazeret olarak sunmuþlardý. Þimdi biz bu kýlýfý, bu yanlýþý, demokrasimiz üzerindeki bu gölgeyi artýk kaldýrýyoruz. Yapacaðýmýz deðiþiklikle TSK'nýn vazifesini ve askerlik kavramýný yeniden tanýmlýyor, bu maddenin farklý þekilde yorumlanmasýnýn, meþhur deyimiyle durumdan vazife çýkarýlmasýnýn önüne geçiyoruz" diye konuþtu. Erdoðan, düzenlemenin Türkiye'ye, millete, demokrasiye hayýrlý olmasýný dilerken, milletvekillerine, "Meclis aþamalarýnda her birinizin bu önemli deðiþikliðin ruhuna ve felsefesine yaraþýr þekilde hareket edeceðine þüphe duymuyorum. Bu maddeyi genel kuruldan geçireceðinize, en önemlisi de bu deðiþikliði milletimize en iyi þekilde anlatacaðýnýza inanýyorum" diye seslendi. -"DÜZENLEMELER HAYATA GEÇMEDEN TATÝLE ÇIKMAK YOK" Yine, sanayi iþletmelerine sicil affýndan yasa dýþý bahis oyunlarýnýn engellenmesine, sözleþmeli personelin kadroya alýnmasýndan sürücü belgelerine kadar pek çok önemli deðiþikliðin de en kýsa sürede Meclis Genel Kurul gündemine gelerek, hayata geçirileceðine inandýðýný ifade eden Erdoðan, "Bunlar çýkmadan tatile çýkmak yok. Önce bunlarý halledeceðiz, ondan sonra tatile çýkacaðýz" diye konuþtu. -"MAKARNACI, KÖMÜRCÜ DÝYEN ZAVALLILARI ALLAH'A HAVALE EDECEÐÝZ"- Baþbakan Erdoðan, önümüzdeki hafta baþlayacak Ramazan Ayýnýn tüm Ýslam dünyasý ve tüm insanlýk için hayýrlara vesile olmasýný dilerken, partisini tarafýndan yapýlan sosyal yardýmlarýn eleþtirilmesine ise sert tepki gösterdi. Erdoðan, "Zekat, sadaka, paylaþma, dayanýþma gibi kavramlar sadece dini kavramlar deðil, bizi biz yapan, bizim tek bir millet olmamýzý, asýrlar boyu ayakta kalmamýzý saðlayan kavramlardýr. Birileri bunu anlamýyor olabilir. Bizim gerek bireysel, gerek teþkilat, gerek hükümet olarak sosyal yardýmlar konusundaki hassasiyetimiz farklý yerlere çekmek isteyenler olabilir. Hatta kendi yaþadýðý mahallesinden çýkmadýðý için, Türkiye'nin tamamýný da kendi yaþadýðý lüks mahalle gibi zannettiði için cahillik içinde ihtiyaç sahiplerini "makarnacý, kömürcü' diye aþaðýlamaya cürret edenler de olabilir. Bu zavallýlara kulak asmayacak, bu dertlerine deva bulunmaz çaresizleri ve sadece Allah'a havale edeceðiz. Benim aziz milletimi, benim ihtiyaç sahibi kardeþimi "makarnacý, kömürcü, pirinç için, un için oyunu satan adam' diye lanse edenler kibir hastalýðý içinde vicdanýnýn kaybetmiþ zavallýlardýr. Bu çok eski bir hastalýktýr. Bu devasý olmayan, ilacý bulunmayan, þifasý mümkün olmayan bir hastalýktýr. Bu tekebbür, bu kibirlilik yani vicdansýzlýk millet karþýsýnda her zaman kaybetmiþtir ve bundan sonra da kaybetmeye mahkumdur" ifadelerini kullandý.bundan sonra da sosyal yardýmlarý daha bir aþkla sürdürmeye devam edeceklerini vurgulayan Erdoðan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý'nýn PTT ile iþbirliðinde baþlattýðý "Sosyal Yardým Kart Sistemi" uygulamasýna deðinerek, "Yeni uygulama ile artýk tam anlamýyla sað elin verdiðini sol el görmeyecek. Þartlý nakit transferi, eþi vefat eden kadýnlara nakdi yardým, yaþlý ve engelli yardýmý, evde bakým aylýðý, muhtaç asker ailelerine yardým gibi programlardan düzenli ödeme yapýlan vatandaþlarýmýza artýk bir kart veriyoruz. Yaklaþýk 200 milyon vatandaþýmýz kuyruða girmeden, gururlarý incinmeden bu kartlarla paralarýný çekebilecekler" dedi. -"YOLA ÇIKARKEN ETNÝK, BÖLGESEL, DÝNSEL MÝLLÝYETÇÝLÝK YAPMAYACAÐIZ DEDÝK"- Akil Ýnsanlar heyetiyle geçtiðimiz hafta Ýstanbul'da yapýlan final toplantýsýný anýmsatarak, çözüm sürecine deðinen Erdoðan, þunlarý kaydetti: "Türkiye Cumhuriyeti Devleti sonuna kadar, tek bir ferdi kalýncaya kadar ülkesini, milletini, sýnýrlarýný, bayraðýný, onurunu ve þerefini kahramanca korur ve koruyacaktýr. Tarihin hiçbir döneminde vatanýmýz için bayraðýmýz için canýmýzý ortaya koymaktan kaçýnmadýk bundan sonra da kaçýnmayýz. Biz yola çýkarken bir þey söyledik, bugün de ayný noktadayýz. Ama bize söylemediðimizi söylüyormuþ gibi atfedenler bize saygýsýzlýk yapýyorlar. Biz yola çýkarken Afyonkarahisar'dan þunu söyledik; "tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' dedik. Tek din, tek dil demedik. Bunlar bize iftiradýr çünkü bizim devlet yönetim anlayýþýmýzda tek dinci bir anlayýþ yoktur. Farklý dinlere mensup insanlarý idare etmek bizim devlet yönetim anlayýþýmýzýn en baþarýlý kýsmýdýr. Farklý dillere mensup insanlarý yönetmek bizim devlet yönetimdeki en baþarýlý yönümüzdür. Ama bu tür iftiralarla bizi halkýn nezdinde farklý yerlere çekmek gibi gayretin içerisinde ne yazýk ki olanlar var." -"BÝRÝNÝ BÝR KENARA KOY, BÝRÝNÝ BÝR KENARA KOY BÝZÝM KÝTABIMIZDA ASLA BÖYLE BÝR ÞEY YOK" Yola çýkarken yine "etnik, bölgesel, dinsel milliyetçilik yapmayacaðýz' dediklerini söyleyen Erdoðan, Türkiye'de 36 farklý etnik unsur bulunduðunu belirterek, "Bizim için Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Gürcü, Abaza, Roman, Arnavut, Boþnak aklýnýza ne gelirse, hepsi bizim canýmýz, ciðerimizdir, kardeþimizdir. Biz hepsine eþit mesafedeyiz. "Birini bir kenara koy, birini bir kenara koy', bizim kitabýmýzda asla böyle bir þey yok" diye konuþtu. AK Parti'nin yüzde 50 oyla geldiðini ama yüzde yüze hizmet ettiðini belirten Erdoðan, iktidarlarý döneminde Batýyla Doðu arasýndaki makasýn kapandýðýný, hizmet götürürken bölge ayrýmý yapmadýklarýný ifade etti. AK Parti'nin bütün inanç gruplarýna eþit mesafede olduðunu da vurgulayan Erdoðan, "Biz demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletiyiz. Laiklikle ilgili tanýmýmýzda partimizin programý içinde çok net, açýk olarak bu vardýr; AK Parti tüm inanç gruplarýna eþit mesafededir ve tüm inanç gruplarýnýn inancýný yaþama güvencesi, AK Parti iktidarýdýr. Bizim anlayýþýmýz budur. Ama bunu farklý noktalara çekmek suretiyle, inanç gruplarýmýzý tahrik etme gayreti içinde olanlar var. Bu millet o tür gruplarý da affetmeyecektir. Bu tahrik olayý ülkemize zarar verir. Yazýktýr, günahtýr. Biz bir olacaðýz, iri olacaðýz, beraber olacaðýz, diri olacaðýz"

11 Karpuz Turnuvasý'nda ilk maçlar oynandý Futbol Ýl Temsilciliði tarafýndan düzenlenen Geleneksel Karpuz Turnuvasý ilk gün maçlarý ile start aldý. Turnuvada 7 takým 2 grupta mücadele ediyor. A grubunda Çimentospor, Çorum Belediyespor, Çorumspor ve fatih Lisesi. B grubunda ise Mimar Sinan, Gençlerbirliði ve Eti Lisesi mücadele ediyor. Turnuva statüsüne göre gruplarýnda ilk 2 sýrayý alan takýmlar yarý final karþýlaþmalarý oynayacak. Yarý final eþleþmeleri çapraz eþleme usulüne göre yapýlacak. Turnuvanýn finali ise 5 Temmuz Cuma günü oynanacak. Turnuva takýmlarýnda profesyonel ve Amatör Kümede yer alan futbolcularýn bulunmasý karþýlaþmalarýn oldukça çekiþmeleri ve zevkli geçmesine neden oluyor. Takýmlarda bulunan profesyonel ÇORUM BELEDÝYESPOR: 2 ÇÝMENTOSPOR: 1 SAHA : 1Nolu. HAKEM : Süleyman Uyar ÇORUM BELEDÝYESPOR : M.Zahid, Mustafa Uçar, Onur Özçiftci, Uður, Aydýn, Mustafa Öner, Gufran, Mehmet, Metehan, Emre, Sefa, Necip, Dursun, Onur Yýldýrým, Yusuf, Ömer, Muhammed, Selçuk, Nurettin, Gökhan. ÇÝMENTOSPOR : Samet, Remzi, Kadir, Osman, Caner, Mücahit, Hüseyin, Zihni, Yasin, Sinan, Erol, Yusuf, Hamit, Serkan, Nedim, Samet Bayrak, Samet Türkeþ. GOLLER : 20. dak. Zihni (Çimentospor), 39. dak. Mustafa Uçar, 55. dak. Onur Özçiftci (Çorum Belediyespor). futbolcular þunlar: Belediyespor: Muhammed Zahid(Çorumspor), Selçuk Hýzarcý(Göztepe), Nurettin Çaðlar(Kýrýkhanspor), Gökhan Aksoy(Çorumspor). Çorumspor: Erkut Sönmez ve Ünal Yýldýz(Çorumspor) ÇÝmentospor: Remzi Karahan(Çorumspor), Hamit Iþýk(Çorumspor), Serkan Bolat(K. Þekerspor), Nedim Köseoðlu(Diyarbakýr BB),Samet Bayrak(Çorumspor), A.Samed Türkeþ(Çorumspor) Gençlerbirliði: Ali Koçak(Bandýrmaspor), Yasin Özkarslý(Çorumspor), Oðuzhan Yalçýn(Ç.Belediyespor), Serkan Ispanak(Çorumspor) Ýl Özel Ýdarespor: Oktay Yiðit(Ünyespor), Hüseyin Eðer(Çorumspor), Osman Bodur(Çorumspor), Erol Topaloðlu(Çorumspor), GENÇLERBÝRLÝÐÝ: 2 ETÝ LÝSESÝ: 0 SAHA : 2Nolu. HAKEM : Ali Uyar GENÇLERBÝRLÝÐÝ : Serkan, Yasin, Abdullatif, Ahmet, Burak, Barýþ, Batuhan, Ertuðrul, Mahir, Oðuzhan, Fatih, Batuhan, Ayhan, Uður, Sadýk, Ali, Yasin, Oðuzhan, Hüsamettin, Furkan. ETÝ LÝSESÝ GENÇLÝKSPOR : Sadýk, Abdullah, Raif, Ercan, Ýsmail, Recai, Okan, Aykut, Seydi, Hasret, Gazican, Satýlmýþ, Taylan, Umut, Gökhan, Eray Ýksar, Bülent, Eray Taþkýran, Hamdican. GOLLER : 50. dak. Ali, 52. dak. Oðuzhan (Gençlerbirliði). SPOR 11 Muhammed Bayýr Ankarasporla imzaladý Eski Çorumsporlu Muhammed Bayýr Ankaraspor'a imza attý. Transfer çalýþmalarýna hýz veren Baþkent'in mavi-beyazlý ekibi, Polatlý BUGSAÞ Spor'dan 3 oyuncuyu 3 yýllýðýna renklerine baðladý. Yeni sezon transfer çalýþmalarýna hýz veren ve þampiyonluk parolasýyla sýfýrdan takým kuran Ankaraspor A.Þ., Baþkent'in Spor Toto 2. Lig Kýrmýzý Grup'ta mücadele eden takýmý Polatlý BUGSAÞ Spor'dan 3 oyuncuyu renklerine kattý. 4 yýl aradan sonra bu sezon 19 takýmlý PTT 1. Lig'den sportif faaliyetlerine devam edecek olan Ankaraspor A.Þ., Ahmet Güven, Galip Güzel ve Muhammed Bayýr ile 3 yýllýk resmi sözleþme imzaladý. "BU TAKIMI SÜPER LÝGE TAÞIYACAÐIZ" Ankaraspor'a imza attýðý için mutlu olduðunu dile getiren golcü oyuncu Ahmet Güven, "Ankara'nýn bir takýmýndan bir baþka takýmýna, Þampiyon olacaðýna inandýðýmýz bir takýmýna geldiðimi düþünüyorum. Ýnþallah el birliðiyle bu takýmý Süper Lig'e taþýyacaðýz. Beni bu takýmda görmek isteyen yöneticilerimize ve hocalarýma teþekkür ediyorum" þeklinde konuþtu. "GEÇMÝÞTE YAPILAN HATAYI SAHADA DÜZELTECEÐÝZ" Ankaraspor'a þampiyonluk yaþamaya geldiðini belirten orta saha oyuncusu Galip Güzel; "Bu takým haksýz olarak Süper Lig'den düþürülmüþtü. Yakýn geçmiþte yapýlan bu hatayý, takým olarak saha içerisinde vereceðimiz mücadele sonucu takýmýmýzý Süper Lig'e taþýyarak düzelteceðimize inanýyoruz. Ýnþallah her þey dilediðimiz gibi olur. Transferimde emeði geçen herkese teþekkür ediyorum" dedi. "GÜVENENLERÝN YÜZÜNÜ KARA ÇIKARMAYACAÐIM" Bir Ankaralý olarak Ankara'nýn güçlü ve saygýn bir takýmýna transfer olduðu için gururlu bir o kadar da mutlu olduðunu ifade eden defans oyuncusu Muhammed Bayýr, "Bizleri takibe alarak mavi-beyazlý ekibe uygun gören herkese teþekkür ediyorum. Gerek saha içerisinde ve gerekse saha dýþýndaki davranýþlarýmla bana güvenenlerin yüzünü kara çýkarmayacaðýma inanýyorum. Ýnþallah sezon sonunda Þampiyonluða ulaþarak hep birlikte Süper Lig'e çýkmanýn hazzýný yaþarýz diye düþünüyorum" þeklinde konuþtu. "ÜÇ OYUNCU TAKIMA BÜYÜK KATKI SAÐLAYACAK" Ankaraspor A.Þ. Genel Menajeri Ender Yurtgüven yapýlan son transferlerle ve transfer çalýþmalarýyla ilgili olarak þunlarý söyledi: "Sezon boyunca BUGSAÞ Spor'un müsabakalarýný takip ederek oradaki oyuncularý yönetimimizle birlikte tabir yerindeyse mercek altýna almýþtýk. Bunun sonucunda Ankaraspor'a katký saðlayacaðýný düþündüðümüz futbolcu listesini Teknik Direktörümüz Osman Özköylü de deðerlendirerek bugün kendisinin de onay verdiði; Ahmet Güven, Galip Güzel ve Muhammed Bayýr ile 3'er yýllýk sözleþme imzaladýk. Bu oyuncularýmýzýn takýma büyük katký saðlayacaðýný düþünüyorum. Transferlerde bizlere kolaylýk saðlayan BUGSAÞ Spor yönetimine de ayrýca teþekkür ediyorum. Þampiyonluk hedefiyle yola çýktýðýmýz ve bu doðrultuda oluþturmaya çalýþtýðýmýz kadronun yapýlanma faaliyetleri tüm hýzýyla devam ediyor" SPOR SERVÝSÝ Kanuni doðru yolda MÝMAR SÝNAN GENÇLÝKSPOR: 2 - FATÝH LÝSESÝ: 1 SAHA : 2Nolu. HAKEM : Hüsamettin Doðan MÝMAR SÝNAN GENÇLÝKSPOR : Emrah, Ali, Hüseyin, Turgay, Fevzi, Alparslan, Osman Gýdýk, Ramazan, Hüdayi, Oðuzhan, Metin, Serkan, Engin, Hakan, Oktay, Serdar, Murat, Osman Bodur, Erol, Enes. FATÝH LÝSESÝ : Hasan, Yalçýn, Yunus, Fatih, Serhat, Yunus, Bilal, Enes, Þamil, Alparslan, Uður, Abdulkerim, Ahmet. GOLLER : 25. dak. Engin, 58. dak. Erol (Mimar Sinan), 56. dak. Þamil (Fatih Lisesi). Mavi-Beyazlýlar'da iç ve dýþ transfer çalýþmalarý sürüyor. Önümüzdeki sezon baþarýlý olacak bir kadro oluþturmak isteyen Trabzon Kanuni'de iç ve dýþ transfer çalýþmalarý sürüyor. Transfer çalýþmalarýnýn tam istedikleri gibi geçtiðini belirten Mavi-Beyazlý takýmýn Sportif direktörü Fethi Türkoðlu, "doðru yoldayýz. Þuanda gündemimizde 1461 Trabzon'un býraktýðý bazý oyuncular var. Onlarla görüþüyoruz. Ýçlerinden prensipte anlaþmaya vardýðýmýz isimler var. Bu isimlerle de bugün ya da yarýn sözleþme imzalarýz diye düþünüyoruz" dedi. YARIÞMACI TAKIM Dýþ transfer çalýþmalarýnýn yaný sýra iç transfer görüþmelerinin de devam ettiðini ifade eden Türkoðlu, "Ýç transferde kalmasýný istediðimiz oyuncular ile yollarýmýzý ayýrmayý düþündüðümüz oyuncular var. Ýç transferi de en kýsa zamanda çözüme kavuþturmayý planlýyoruz. Kampa kadar hocamýzýn istediði mevkilere en az 4 oyuncu takviyesi yapmak istiyoruz. Hedefimiz hem yarýþmacý bir takým hem de ileriye dönük bir takým oluþturmaktýr" diye konuþtu. SPOR SERVÝSÝ Bergama Belediyespor Sercan Sevinç ile sözleþme imzaladý 3.Ligde iddialý bir takým kurmak isteyen kýrmýzý lacivertli takým transfer çalýþmalarýný tüm hýzýyla sürdürüyor. Bergama Belediyespor 3.Ligde Lüleburgazspor ve Aydýnspor 1923 takýmlarýyla 68 maça çýkýp, dört gole imza atan genç orta saha oyuncusu Sercan bir yýllýk sözleþmeye imza atarken yaptýðý açýklamada kendisine güvenerek kýrmýzý lacivertli formayý giymesini saðlayan Bergama Belediyespor ve Teknik Direktör Selahaddin Dinçel'e teþekkür etti. Genç futbolcu kendine güvenenlerin yüzünü kara çýkartmamak için çok çalýþacaðýný ve takýma koyacaðý katký ile baþarýda payý olmasýnýn kendini mutlu edeceðini ifade etti. Bergama Belediye Spor Kulüp Baþkaný Hakký Özlü de imza töreninde yaptýðý açýklamada genç ve hedefli oyuncular ile anlaþmaktan mutlu olduklarýný, rekabetçi oyuncular ile baþarýyý yakalayacaklarýna inandýklarýný söyledi. BERGAMA'DA HAKAN VE TUNCER'DE TAMAM! Transfer çalýþmalarýný sürdüren Bergama Belediye Spor iç transferde Hakan ve Tuncer ile sözleþme imzaladý. Kýrmýzý lacivertli takýmda dört yýldýr istikrar sembolü olan ve forma giydiði maçlarda savaþçý oyun tarzýyla taraftarlarýn sevgilisi haline gelen Hakan Susamcýlar ile geçen sezon baþý büyük umutlarla Salihli Belediyespor'dan transfer edildikten sonra, sergilediði baþarýlý performansla tüm dikkatleri üzerine çeken genç sol bek Tuncer Baysal'ýn sözleþmeleri ikiþer yýl uzatýldý. Her iki oyuncu ile özel bir görüþme yapan Bergama Belediye ve Kulüp Onursal Baþkaný Mehmet Gönenç kendi evlatlarý gibi gördükleri iki oyuncuyla sözleþmeleri sürmesine karþýn oyuncularýn memnuniyetini de düþünerek tekrar görüþme yaptýklarýný ve iki oyuncuyla da sözleþmeleri uzatma konusunda anlaþtýklarý için mutlu olduklarýný ifade etti. Play- Off iddiasýnda bir takým yaratmak istediklerini belirten Baþkan Gönenç hem iç hem de dýþ transferde kaliteli ve kendini kanýtlamýþ oyuncular ile anlaþarak uyum sürecini en aza indirerek lige iyi bir baþlangýç yapmayý planladýklarýný söyledi. SPOR SERVÝSÝ

12 Nihat Balan Ankara Demirspor'da! Spor Toto 3. Lig takýmlarýndan Ankara Demirspor teknik direktörlük görevine Nihat Balan'ý getirdi. Tahir Çopur'la anlaþmaya varamayan Ankara Demirspor, sezonu için daha önce Malatyaspor, Nevþehirspor, Gümüþhanespor, Belediye Bingölspor ve Yeni Malatyaspor'u çalýþtýran Nihat Balan ile 1 yýllýk sözleþme imzaladý. Baþkent ekibinde Balan'ýn yardýmcýlýklarýný Gürcan Çolak, Nail Alköse ve Fatih Çiçek yapacak. SPOR SERVÝSÝ Toplantýdan önemli kararlar çýktý ÇORUMSPOR'DAN FUTBOLCU ALINMAYACAK Çorum Belediyespor Yönetim Kurulunun önceki günkü toplantýsýndan önemli kararlar çýktý. Bu kararlar arasýnda en çok konuþulacak olaný ise Çorumspor'dan hiçbir futbolcu alýnmamasý kararý olacak. Basýn toplantýsý ile yönetim kurulu toplantýsýnda alýnan kararlarý basýna açýklayan Belediyespor Basýn Sözcüsü Mustafa Özbayram, Çorumspor'dan hiçbir futbolcunun alýnmayacak kararýnýn yaný sýra tesislerde bulunan kondisyon aletlerinin de Çorumspor'a verilmesine karar verildiðini belirterek, bonservisi elinde gelen Çorumsporlu futbolculara ise kapýlarýnýn açýk olduðunu söyledi. Özbayram, bu kararýn dýþýnda yönetim transfer Alptekin'in fiyatý düþündürüyor! Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Beylerbeyispor'un kalesini koruyan Alptekin Teytey'inBeldiyespor'un kaleci tercihleri arasýnda bir adým öne geçtiði öðrenildi. Ancak alt kategorilerde milli takým kalesini de koruyan kalecinin isteyeceði fiyat Belediyespor yönetimini þimdiden düþündürmeye baþladý Doðumlu kaleci Alptekin'in 17 kez milli takýma çaðrýlmasý Belediyespor transfer komitesinin ilk tercihi olmasýnda önemli kriter olurken, diðer yandan futbolcunun milli takým düzeyinde baþarýlý bir eldiven olmasý ise transfer komitesini fiyatý konusunda endiþeye sevketti.belediyespor'a karþý ligde 2 karþýlaþmada da forma giyen kaleci için yönetimin transfer bütçesini ne kadar zorlayacaðý merak konusu oldu. ADNAN YALÇIN bütçesinide görüþtüklerini söyledi ancak tavan fiyat konusunda bir açýklama yapmazken, teknik ekibin ve transfer komitesinin kesin alýnmasýný yönünde rapor edilen futbolcular için bütçenin zorlanmasý kararý alýndýðýný kaydetti Dýþ transferde öncelik kaleci, stoper, ön libero, sol açýk ve kaliteli bir golcü olduðu tekrarlanýrken, basýn sözcüsü dýþ transferde ise þu futbolcularý görüþme için Çorum'a davetedeceklerini söyledi: Oltan Karakullukçu(Boluspor-Santrafor), Mehmet Gökhan Yýlmaz(1461 Trabzon-Sol bek), Ýrfan Þiþova(Oyak Renault-Ön libero), Volkan Sipahi(Bartýnspor- Sað ön), Tahir Kurt(Keçiörengücü-Forvet), Akýn Alkan(Batman bld-kaleci), Yakup Kayýþ(Orhangazispor-Sol bek), Cenk Cengiz(Bandýrmaspor-Sol ön), Hüseyin Ýviç(Ç.Þekerspor), Eyüp Türkarslan(Gaziantep BB-Kaleci), Ýskilip Belediyespor'dan kaleci Utku Beþtaþ. BAÞKAN GÜL, FÝKRET ORMAN ÝLE GÖRÜÞECEK Çorum Beldiyespor açýlýþta Beþiktaþ'ý Çorum'a getirmek istiyor. Bu konuda açýkalma yapan Mustafa Özbayram, Çorum belediyespor Baþkaný Zeki Gül'ün, yakýn zamanda Ýstanbul'a Beþiktaþ baþkaný Fikret Orman'ý ziyarete giderek beþiktaþ'ý açýlýþa davet edeceðini söyledi. Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, Türkiye Futbol Federasyonu Mali Genel Kurulu'nda Beþiktaþ Baþlkaný Fikret Orman ile görüþmüþ ve Beþiktaþ Baþkaný Fikret Orman Baþkan Gül'ü konuðu olarak Ýstanbul'a davet etmiþti. STAD REKLAM PANOLARI VE KOMBÝNE BÝLET PROJESÝ 2. Lig hedefine ulaþmak adýna maddi kaynak arayýþlarýna hýz vereceklerini ifade eden Özbayram, þehrin ileri gelenlerine ve iþadamlarýna ziyarette bulunacaklarýnýn bunun yaný sýra statta bulunan reklam panolarý ve kombine bilet satýþý projelerini harekete geçireceklerini söyledi. 250 adet kombine bilet satýþý yapmayý hedeflediklerini belirten Özbayram, Kapalý kombine bilet fiyatýný 2 bin lira, VÝP kombine bilet fiyatýný 5 bin liraolarak belirlediklerini kaydetti. ANKARA'YA ÇIKARTMA YAPILACAK Destek arayýþlarý projelerinde Ankara ziyaretlerinin de bulunduðunu ifade eden basýn sözcüsü Ankara'ya çýkartma yapacaklarýný ve burada Gençlik ve Spor Bakanlýðý'na Ýddia Genel Müdürlüðü''ne ve MHK Baþkanlýðý'na ziyarette bulunacaklarýný sözlerine ekledi. ADNAN YALÇIN Kocaelispor kamp startýný verdi Kocaelispor, yeni sezon hazýrlýklarýna eski tesisleri olan Grand Körfez Hotel'de baþladý. Ýki yýl önce amatör ve genç olan futbolcular artýk daha hýrslý ve tecrübeli olarak 3.Lig'in startýný verdi. SADECE KORAY YOK Kocaelispor'da yeni sezon hazýrlýklarý dün sabah Grand Körfez Hotel'de baþladý. Yeþil-Siyahlý ekip ilk olarak saat 09.00'da birlikte kahvaltý yaptý. Ardýndan teknik ekip ve yöneticiler futbolcularla kýsa süreli bir toplantý gerçekleþtirdi. Yeni sezonla ilgili planlar ve hedefler aktarýldý. Daha sonra sezonun ilk antrenmaný saat 11:00'de baþladý. Ameliyat sonrasý tedavisi süren Koray Göksu dýþýnda 32 oyuncunun tamamý çalýþmada hazýr bulundu. FORMALAR NÝKE Kocaelispor yeni sezonda Nike marka malzemeler kullanacak. Kocaelisporlu oyuncular tepeden týrnaða yeni malzemeleriyle sahaya indi. Sezonun ilk antrenmanýnda yöneticiler de takýmýn yanýndaydý. Baþkan Nebil Uzun iþleri nedeniyle katýlamadý ama yerine teknik asbaþkan Ýlyas Çakýr vekalet etti. Yönetim kurulu üyeleri kazasýz-belasýz bir sezon geçirme dilekleriyle kurban kesti. Kurban kaný futbolcularýn alýnlarýna sürüldü. 14 GÜN ÝZÝN OLMAYACAK Kocaelispor 14 gün boyunca Grand Körfez Otel'de kalacak, günde çift idman yapacak. Kamp bitimi 2 gün izin var. Ardýndan 2 nci etap çalýþmalarý için Kartepe'ye çýkarýlacak. Kartepe kampýnda hazýrlýk maçlarýna aðýrlýk verilecek. Teknik direktör Faruk Sarman, yeni sezonda hedeflerinin Play-Off olacaðýný hatýrlatarak, ''Bütün oyuncularýmýz buna inanacak. Kocaelispor'u hak ettiði yerlere taþýmak için hep birlikte çalýþacaðýz'' dedi. SPOR SERVÝSÝ Nedim ile ilk görüþme yapýldý 2. Lig hedefi doðrultusunda kadrosunu 2. Liglerde oynayan Çorumlu futbolcularla güçlendirmek isteyen Çorum Belediyespor yönetimi ilk görüþmesini son olarak Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesporla 2. Lig'e çýkma sevinci yaþayan tecrübeli isim Nedim Köseoðlu ile yaptý. Tecrübeli futbolcu ile yapýlan ön görüþmede futbolcununbelediyespor'da oynamaya sýcak baktýðý ve Belediyesporla da 2. Lige yükselme sevinci yaþamak istediði ifade edildi. Teknik Direktör Halit Kýlýç'ýn da öncelikli istediði futbolcular arasýnda yer alan Nedim ile anlaþma ihtimalinin yüksek olduðu ve imza aþamasýna gelindiði belirtildi. ADNAN YALÇIN Yiðitcan, Adanaspor'a verildi Son günlerde gündemden düþmeyen Yiðitcan'ýn Adanaspor'a transferinebeldiyespor yönetiminden onay çýktý. Önceki gün yapýlan son görüþmede Adanaspor yetkilileri futbolcu için Belediyespor'a 50 bin lira bonservisi bedeli ödemeyi kabul etti. Önceki görüþmelerde Adanaspor Yiðitcan için Belediyespor'a 30 bin lira ardýndan devam eden görüþmelerde ise 35 bin lira önermiþ Belediyespor yönetimi ise 50 bin lira da ýsrar etmiþti. Stopere yapýlacak yeni transfer için en az 50 bin lira ödeyeceðini öngörenbelediyespor yönetimi bu ýsrarýnda devam edince Adanaspor yetkilileri 35 bin lira olan tekliflerini 50 bin liraya çýkardý. Bunun üzerine Belediyespor yönetimi Yiðitcan'ý Adanaspor'a vermeyi kabul etti. ÇEKÝRDEK KARDEÞLER ÝLE YOLLAR AYRILDI Yiðitcan'ý Adanaspor'a veren Belediyespor yönetimi askerlik sorunu nedeni ile Belediyespor'da futbol oynamak istemeyen ve 2. Lig ekiplerinden Çanakkale Dardanelspor ile görüþen haydar ve Volkan çekirdek kardeþler ile yollarýn ayrýlacaðýný bu futbolcularýn bonservis ücretlerini getirmeleri halinde serbest kalacaklarý belirtildi. ADNAN YALÇIN Veliler antrenmanlarý kaçýrmýyor Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü bünyesinde her yýl yaz döneminde Ýl Spor Merkezleri adý altýnda açýlan yaz spor okullarýnda faaliyetler tüm hýzýyla devam ediyor. Çalýþmalar devam ederken futbol antrenmanlarýnda velilerin ilgisi de dikkatlerden kaçmýyor. Bu faaliyetler içinde en çok raðbet gören branþlardan birisi futbol olurken, geleceðin yýldýzý olmak için futbol okulunda hocalarýnýn gözetiminde çalýþmalarýný sürdüren miniklerin çalýþmalarýnda ailelerinde ilgisi dikkat çekiyor. Sporcu velilerinin ilgisi her geçen gün artarken, minikler anne ve babalarýnýn desteðiyle daha bir gayretle hocalarýnýn gözüne girmeye çalýþýyorlar. Futbol antrenörleri bu ilginin kendileri ve çocuklar için ayrý bir motivasyon kaynaðý olduðunu ifade ediyorlar. Bu ilginin giderek artacaðýný ümit edenantrenörler velilerin çocuklarý için yaz dönemini en iyi þekilde sporla deðerlendirebileceklerini hatýrlatýyorlar. ADNAN YALÇIN

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr.

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. TMMOB Gýda Mühendisleri ODASI TMMOB Kimya Mühendisleri ODASI TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI TARÝH: 13-14 Ekim 2006 Saat: 09:30 YER:

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

ICMME-2017 Matematik ve Matematik Eğitimi Uluslararası Konferansı Şanlıurfa da Yapıldı

ICMME-2017 Matematik ve Matematik Eğitimi Uluslararası Konferansı Şanlıurfa da Yapıldı ICMME-2017 Matematik ve Matematik Eğitimi Uluslararası Konferansı Şanlıurfa da Yapıldı Her yıl matematikçileri, matematik eğitimcilerini, eğitim uygulamasını yapan öğretmen ve öğrencileri, ayrıca kamuda

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

Çorum'a 2 milyar liralýk yatýrým

Çorum'a 2 milyar liralýk yatýrým Ölüm kavþaðýna neþter vuruluyor 3 TE SÝZE ÖZEL RAMAZAN SI 9 DA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çorum'a 2 milyar liralýk yatýrým Ýl Koordinasyon Kurulu 3. Toplantýsý dün yapýldý. Vali Sabri Baþköy baþkanlýðýnda

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý

Detaylı

Merkezde 4 yeni Anadolu Lisesi açýldý

Merkezde 4 yeni Anadolu Lisesi açýldý Ýnsani Deðerler Platformu Uygur Türkleri için yürüyecek Çorum Ýnsani Deðerler Platformu Uygur Türklerine destek için yürüyüþ yapacak ve toplanan bir týr dolusu yardým Kayseri'ye gönderilecek. Çorum Ýnsani

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Ceylan: Ýstifa etmem!

Ceylan: Ýstifa etmem! TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK FUTBOL ORGANÝZASYONU BAÞLIYOR www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "AK Parti Çorum'a 11 yýldýr kaybettiriyor" Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) verilerine göre 13 ilin nüfusunda 2008-2012

Detaylı