1958 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1 /333)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1958 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1 /333)"

Transkript

1 Devre : XI içtima : 2 S. SAYISI Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1 /333) T. C. e Başvekâlet Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 18. II Sayı: /509 Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine Maliye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi îcra Vekilleri Heyetince 18. II tarihinde kararlaştırılan 1958 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun lâyihasının, esbabı mucibesi ve ilişikleri ile birlikte, sunulduğunu saygılarımla arz ederim. Başvekil V. E. Menderes F. M. ESBABI MUClâE sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve harcırahları Merkez Bütçeye mevzu tahsisatın tamamen sarf edilmiş olması, ilâç ve nakil Vilâyetler vasıtaları ücretlerindeki artışlar dolayısiyle hastalanarak tedavi altına alman memurların tahakkuk eden ve edecek olan masraflarını karşılamak üzere bu tertiplerde zam yapılmasına zaruret hâsıl olmuştur. F. M. Düşülen Eklenen I z a. h a t Başvekâlet Amerikadan satmalman makinalann işletme mas raflarını karşılamak üzere bu miktar zam yapılmıştır J 4 000J Şûrayı Devlet Reisliği Sarfiyat seyrine göre tasarrufu mümkün görüldüğünden tenzil edilmiştir. İstatistik TTmum Müdürlüğü Sarfiyat seyrine göre tasarrufu mümkün görüldüğünden tenzil edilmiştir.

2 2 -~ M. Düşülen Eklenen izahat Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü Sarfiyat seyrine göre tasarrufu mümkün görüldüğünden tenzil edilmiştir Gıda maddeleri ve Sümerbank mamûllerindeki artışlar dolayısiyle bu miktar zam yapılmasına zaruret hâsıl olmuştur. Toprak ve İskân İşleri Umum Müdürlüğü Eşya nakliye tarifelerindeki artışlar dolayısiyle bu miktar zam yapılmasına zaruret hâsıl olmuştur Bütçe unvanı iskân istikraz fonunun taksit ve faizlerini ödemeye raüsaidolmadığmdan tenzil edilmiştir. Adliye Vekâleti Sarfiyat seyrine göre tasarrufu mümkün görüldüğünden tenzil edilmiştir Adlî Tıp Müessesesi Pataloji Mütehassıslığı münhal olduğundan hariçten davet edilen bilir kişi ücretini karşılamak üzere bu miktar zam yapıl-» ması zarureti hâsıl olmuştur Sarfiyat seyrine göre tasarrufu mümkün görüldüğünden tenzil olunmuştur Keşif ve bilir kişi ücretleri ile nakil vasıtaları ücretlerinin artması ve suçların çoğalması sebebiyle bu tertibe konulan tahsisat kifayet etmediğinden zam yapılmasına zaruret hâsıl olmuştur Sarfiyat seyrine göre tenzili mümkün görülmüştür öğrencilerin geç alınması ve 150 kişilik kadroların dolmaması sebebiyle tasarrufu mümkün olmuştur Bu tertibe konulan tahsisat kullanılmadığından tenzili mümkün olmuştur. Mitti Müdafaa Vekâleti ] [ 700 f J edileceği anlaşıl tenzili mümkün Sarfiyat seyrine göre tasarruf mış olduğundan bu miktarların görülmüştür. Dahiliye Vekâleti Artan kırtasiye ihtiyacını karşılamak üzere bu miktar zam yapılmasına zaruret hâsıl olmuştur. (S. Sayın: 208)

3 o Düşülen Eklenen İzahat Evvelce sipariş edilmiş olan eşyanın alınabilmesi 5505 için bu miktarın ilâvesi zaruri görülmüştür Sarfiyat seyrine göre tasarrufu mümkün görüldü \ günden tenzil olunmuştur. Emniyet Umum Müdürlüğü Merkezlerin yeni binalarda toplanması dolayısiyle yapılan tasarruf neticesi bu miktar tenzil olunmuş Sümerbank mamullerine yapılan ayarlamalar dolayısiyle bu fasla konulan tahsisatla yanlız kumaş bedelleri ödenmesi mümkün olduğundan verilemiyen dikiş bedellerini karşılamak üzere bu miktar zam yapılmıştır Bakım ve işletme masraflarının bir kısmı Amerikan yardımından temin edildiğinden bu miktarın tasarrufu mümkün olmuştur. Jandarma Umum Kumandanlığı Güney hududundaki bâzı birliklerinin Çanakkaleye intikali dolayısiyle kiralanan binalar sahiplerine iade edildiğinden bu miktar tasarruf edilmiştir İller İdaresi Kanununun 11 nci maddesinin (C) fıkrası gereğince valilerce tâyini yapılan personelin harcırahlarını karşılamak üzere bu miktar zam yapılmasına zaruret hâsıl olmuştur Güney hududunda yapılacak engeller için Karabük ve tahsisten alınan demir bedelleri ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna kazık imar ücreti olarak tahakkuk eden masrafları karşılamak üzere bu miktar zam yapılmasına zaruret hâsıl olmuştur } Sarfedilememiş olduğundan tenzil edilmiştir. 5 OOOJ 12Ö 400 Hariciye Vekâleti Vekâletin Haziran ayından beri ödeyemediği şehir suyu, içme suyu, temizlik malzemesi, nakliye ve ilân ücretlerini karşılamak üzere bu miktar tahsisat ilâvesine zaruret hâsıl olmuştur Bu tertibe konulan tahsisat ihtiyaca kâfi gelmediğinden ve karşılıksız borç bırakmamak için bu miktar zam yapılmasına zaruret hâsıl olmuştur. Sarfiyat seyrine göre tasarrufu mümkün görülmüş olduğundan tenzil edilmiştir. (S. Sayısı: 208)

4 4 F. M. Düşülen Eklenen izahat Balkan Paktı Sekreterliği Ocak ayından itibaren / Türkiye'den Yunanistan'a naklettiğinden bu miktarın tasarrufu mümkün görülmüştür. Milletlerarası İktisadi î Birliği teşkilâtı Kumaş, dikiş malzemesi ve dikiş ücretlerinin artışı ve Sümerbanktan mubayaa edilen kumaş bedellerinin mevcut tahsisatla karşılanamaması dolayısiyle bu miktar zam yapılmıştır yılında servise girmiş olan servis arabasının tamiri ve çalışabilir bir hale getirilmesi için bu miktar tahsisat ilâvesine zaruret hâsıl olmuştur Sarfiyat seyrine göre tasarrufu mümkün görülmüştür. Maliye Vekâleti Sarfiyat seyrine göre tasarrufu mümkün görü len bu miktarlar tenzil edilmiştir J Sümerbank mamullerinde ve yiyecek maddelerindeki artışlar dolayısiyle bu miktar zam yapılmasına zaruret hâsıl olmuştur. Maarif Vekâleti Devlet Tiyatrosunun* 1958 yılı bütçesi 1957 yılı bütçesine verilen lira munzam tahsisat nazarı itibara alınmadan lira olarak kabul edilmiş olduğundan bu miktar zam yapılmasına zaruret hâsıl olmuştur. Nafıa Vekâleti Bu tertibe konulan tahsisat tamamen sarf edilmiş olduğundan halen tahakkuk etmiş bulunan masrafları karşılamak üzere bu miktar zam yapılmasına zaruret hâsıl olmuştur Fransa'da yaptırılan Devlet binaları proje ve inşaat durumlarını ve bunların işletme şekillerini incelemek, yeni Meclis binası tefriş ve tezyin işleriyle alâkalı olarak Paris, Bonn ve Kopenhak'a gönderilenlerle Brüksel Sergisi Türk Paviyonu inşaatının kabulü için gönderilenlerin harcırahları fazla tahakkuk etmiş olduğundan bu miktar zam yapılmasına zaruret hâsıl olmuştur. ( S. Sayısı : 208 )

5 F. M. Mşiiİen Eklenen İzahat Ticaret Vekâleti Kanada Ataşesinin vefatı sebebiyle ailesi ve çocuklarının harcırahları ve cenaze nakil masrafı mevcut tahsisatla karşılanamadığından bu miktar tahsisat ilâvesine zaruret hâsıl olmuştur Sarfiyat seyrine göre bu miktarın tenzili mümkün olmuştur Avrupa iktisadi iş Birliğinin muhtelif tarihlerde akdettiği kongrelere memleketimiz adına iştirak ettirilenlerin harcırah ve masraflarını karşılamak üzere bu miktar zam yapılmasına zaruret hâsıl olmuştur. Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti İlâç, sıhhi malzeme, yakacak, aydınlatma ve su bedelleri ile nakliye ücretleri ve giyecek maddeleri fiyatlarındaki tereffüler dolayısiyle bu miktar zam yapılmasına zaruret hâsıl olmuştur. Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti îçme ve şehir suyu ihtiyaçlarını karşılamak üzere bu miktar zam yapılmıştır Isıtma fiyatları rayicine göre yıl sonuna kadar olan ihtiyacı karşılamak üzere bu miktarın ilâvesine zaruret vardır. 305, Bâzı gümrük binalarının yeni binalara taşınması vo kiralık binaların boşaltılması sebebiyle tasarruf edilmiştir Teşkilâta fazla eşya sevk edilmiş olması ve İstanbul bürosunun nakli dolayısiyle bu miktar zara yapılmasına zaruret hâsıl olmuştur Sarfiyat seyrine göre tasarrufu mümkün görüldüğünden tenzil edilmiştir Stajda memur kalmadığından bu miktar tasarruf edilerek tenzil edilmiştir Tasarrufu mümkün görüldüğünden tenzil edilmiştir. Ziraat Vekâleti Zirai mücadele ve salgın hayvan hastalıklariyle ar.ücadele neticesi merkez ile vilâyetler arasında telefon muhaberatı artmış 'bulunduğundan mevcut tahsisat kâfi gelmemiş ve zam yapılmasına zaruret hâsıl olmuştur. (S. Sayısı : 208 )

6 F. M. Düşülen Eklenen İzahat ] [ f J Malî sene başından beri yapılan sarfiyata göre bu miktarların tasarruf edileceği anlaşılmış oduğundan tenzil edilmiştir. Münakalât Vekâleti Sümerbank mamullerinde yapılan ayarlama dolayısiyte talebe giyim eşyasına mevcut tahsisat kâfi gelmediğinden!bu miktar zam yapılmasına zaruret basıl olmuştur Kıyılarda görülecek serseri mayınların imhası için mevcut tahsisat kâfi gelmediğinden bu miktar zum yapılmasına zaruret hâsıl olmuştur. Yıl sonuna «kadar kurs yapılamıyacağından bu miktar tenzil olunmuştur Çalişma Vekâleti Taşra teşkilâtında vukubulan fazla doğumlar dolayısiyle bu miktar zam yapılmasına zaruret hâsıl olmuştur. Bâzı müfettişlerin cari yıl içerisinde Avrupa'da bulunmuş olmaları dolayısiyle bu miktarın tasarruf edileceği anlaşıldığından tenzil edilmiştir. Sanayi Vekâleti ' ' ı *,;,'' :: '..'"' Sarfiyat seyrine göre bu miktarların tasarrufu mümkün görüldüğünden tenzil edilmiştir. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün İCA yardımından getireceği makina, teçhizat ve vasıtaları karşılığı Etibank Umum Müdürlüğünce açılan akreditifi karşılamak üzere bu miktar zam yapılmıştır. (S. Sayısı : 208 )

7 A/2 Cetveli Düşülen Eklenen izahat Başvekalet Sarfiyat seyrine göre bu miktarın tenzil edilebileceği anlaşılmıştır. ' Tasavvur edilen istimlâklar yapılmamış olduğundan bu miktarın tenzili mümkün olmuştur Maliye Vekâletinden temin edilen 9 696,80 mukabilinde Amerika'dan satmalman yedek parça ve makinaların ithal masraflarını karşılamak üzere bu miktar zam yapılmasına zaruret hâsıl olmuştur Sarfiyat seyrine göre bu miktarın tenzili mümkün olmuştur. Taptı ve Kadastro Umum Müdürlüğü Sarfiyat seyrine göre tenzili mümkün olmu tur. Toprak ve îskân Umum Müdürlüğü Tahvil itfa karşılığından ödenemiyen kısım olup tenzili mümkün görülmüştür Arazi ıslahı için Zirai Donatım Kurumu rasıtasiyle yabancı memleketlere sipariş edilen makinalar bu sene zarfında gelmediği için ödenemediğinden tasarruf edilerek tenzil edilmiştir. I UHlî Müdafaa Vekâleti Sarfiyat seyrine göre bu miktarın tasarruf ediki * i ceği anlaşılmış olduğundan tenzil edilmiştir Bâzı istimlâklerin yapılamamış olması dolayısiyle bu miktarın tenzili mümkün olmuştur. ^^ Emniyet Umum Müdürlüğü ÎCA yardımından temin edilecek makinalar için J: yabancı firmalara akreditif açıtırlması mümkün * olmadığından bu miktarların tenzili kabul olmuştur. Maliye Vekâleti Başlanmış olan işlerin tamamlanması için bu mik tar tahsisatın ilâvesine zaruret hâsıl olmuştur. (S, Sayısı: 208)

8 - 8 - F. M. Düşülen Eklenen İzahat ıı U " j Nafıa Vekâleti Sarfiyat seyrine göre bu tertibe konulan ödeneklerden bu miktarların sarf edilemiyeceği katî surette anlaşılmış olduğundan tenzili mümkün görülmüştür. Nakil vasıtalarında yapılan ayarlamalar dolayısiyle mevcut tahsisat ihtiyaca kâfi gelmediğinden tahakkuk edecek ihtiyaçları karşılamak üzere bu miktar zam yapılması icabetmiştir } 15 OOOf Ziraat Vekâleti Mevcut tahsisattan bu miktarların tasarrufu mümkün görüldüğünden tenzil edilmiştir. Münakalât Vekâleti Mevcut tahsisattan bu miktarın tenzili mümkün görülmüştür Tamire muhtaç taşıtların onarılması için bu mik tar zam yapılmasına zaruret hâsıl olmuştur. Liman idaresi için satmalmacak taşıtların mubayaa edilememesi sebebiyle tenzil edilmiştir. Sanayi Vekâleti Elektrik İşleri Etüt İdaresinin 1958 yılı içerisinde yapması derpiş olunan işlerin alman son kararlar muvacehesinde yürütülmesi için bu miktar zam yapılmasına zaruret hâsıl olmuştur } J Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü Radyo istasyonları için bâzı malzemenin satmalınamaması dolayısiyle tasarruf edilmiştir. (S. Sayısı : 208 )

9 T. B. M. M. Bütçe Encümeni Esas No. 1/333 Karar No malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Maliye Vekâletince hazırlanıp Başvekâletin 18 Şubat 1959 tarih ve /509 sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun lâyihası encümenimize havale edilmiş olmakla salahiyetli mümessiller hazır oldukları halde tetkik ve müzakere edildi. Lâyiha, 1958 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı muhtelif vekâlet ve dairelerin (A/l), (A/2) ve (R) işaretli cetvelleri arasında liralık münakale ve (R) işaretli cetvelde değişiklik yapılmasını temin maksadiyle ihzar ve sevk edilmiş bulunmaktadır. Encümenimizde cereyan eden müzakereler sırasında her fasıl ve madde hakkındaki esbabı mucibelere ilâveten Hükümet mümessillerinden gerekli mütemmim izahlar da alındıktan sonra maddelerin müzakeresine geçilmiştir. Birinci maddenin müzakeresi sırasında zammı derpiş edilen fasıl ve maddelerdeki tahsisatların sene içinde kifayet etmediği ve kanunen kaçınılmasına imkân olmadığı, indirme yapılan fasıl ve maddelerin ise malî yılın son günlerine gelinmiş^ bulunulduğu cihetle hizmeti aksatmıyacağı mütalâa edilerek madde cetvelle birlikte aynen kabul edilmiştir. İkinci madde, Merbutu bulunan cetveldeki (bulunmadığı takdirde binek arabası) kaydı çıkarılmak suretiyle kabul edilmiştir. Mütaakıp maddeleri de Hükümetin teklifi ~9- Bütçe Encümeni mazbatası Yüksek Reisliğe veçhile aynen kabul olunan kanun lâyihası, Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. Reis Balıkosdr Reis V. Muğla Mazbata M, İzmir H. Emre Kâtip N. özsan B. Bilgin Diyarbakır M. H. Ünal Afyan K. N. Topcuoğlu Afyon K. M. Â. Ülgen Antalya K. Akmanlar Bolu 8. Bilir Çorum Y. Gürsel Diyarbakır H. Turgut îsparta T. Tığlı İstanbul /. Sevel Kocaeli C. Tüzün Nevşehir N. Önder Trabzon /. Şener Artvin H. Çeltikçioğlu Çankırı Muhalifim F. Arkan Denizli A. R. Karaca Elâzığ H. Müftügil İstanbul M. Erdener Kastamonu M. tslâmoğlu Manisa S. Mıkçıoğlu Rize H. Agun Artvin Y. Gümü el Çorum H. Bulgurlu Denizli M. Karasan Erzincan Muhalifim R. Bayındır İstanbul İV. Kuşan Kayseri 0. Kavuncu Maraş Muhalifim E. Soysal Sinob ö. özen Yozgad T. Alpay (S. Sayısı: 208 )

10 MADDE malî yılı Muvazeııei Umumiye Kanununa bağh (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerin ilişik (1) sayılı cetvellerde yazılı tertipleri arasında liralık münakale yapılmıştır. MADDE malî yılı Muvazeııei Umumiye Kanununa bağlı (R) işaretli cetvele^ ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı formül eklenmiştir. MADDE 3. Bu kanun, neşri tarihinde meriyete girer. MADDE 4. Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye Vekili memurdur. 18. II Başvekil Veküli ve Millî Müdafaa Vekili E. Menderes DevletVekili A. Aker HÜKÜMETİN TEKLİFİ 1958 malî yık Muvazeııei Umumiyi Kanununu bağh cetvellerde deği iklik yapılmam, hakkında kanun lâyiham Devlet Vekili Devlet Vekili ve Münakalât V. V. M. Kurbanoğlu Devlet Vekili ve Çalışma V. V. H. Şaman Millî Müdafaa Vekili Hariciye Vekili Maarif Vekili C. Yardıma Ticaret Vekili II. Erkmen Güm. ve lııhı. Vekili II. Hüsman Münakalât Vekili Sanayi Vekili îmar ve İskân Vekili M. Berk Adliye Vekili E. Budakoğlu Dahiliye Vekili ve Hariciye V. V. N. Gedik Maliye Vekili H. Polatkan Nafıa Vekili T. îleri Sıh. ve İç. Mua. Vekili Dr. L. Kınlar Ziraat Vekili N. ökmen Çalışma Vekili Bas. Yay. ve Turz.i Vekili Koordinasyon Vekili ve Sanayi V. V. 8. Ataman {S. Sayısı t 206)

11 P. M. _ 11 Hükümetin teklifine bağh cetveller [1] SAYILI OETVEL Tahsisatın nev'i Tenzil Zam A/l Cetveli Başvekâlet sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve harcırahları Matbaa masrafları 30 Diğer işletme ve yönetim masrafları Şûrayı Devlet Reisliği 307 Harcırahlar 10 Daimî vazife harcırahı sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve harcırahları Kira bedeli istatistik Umum Müdürlüğü Harcırahlar 40 Ecnebi memleketler harcırahı 4000 Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 417 Kadastro, tapu yazma heyetleri masrafları 30 Kadastrosu ilân edilen yerlerdeki arap harfli tapu kayıtlarının. çikarılması islerinde merkezde ve taşrada çalıştırılacakların gündelikleri t Kurs ve okullar umumi masrafları ' 10 Kadastro okulu ve kursu umumi masrafları v Toprak ve İskân İşleri Umum Müdürlüğü 414 Taşıma masrafları 11 Toprak işleri taşıma masrafları Milletlerarası kurum ve derneklere katılma payı (S. Sayısı : 208)

12 12 F. M. Tahsisatın nev'i Tenzil #am Adliye Vekâleti sayılı Kanun gereğince adlî tababetle ilgili olarak ödenecek tazminat sayılı Kanunun 6 ve 9 ncu maddeleri gereğince mütehassıslara verilecek huzur ücreti PTT ücret ve masrafları 12 Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri 230 S Kovuşturma masrafları ^ 10 Suç masrafları " * *, j x* 419 Ceza ve tevkif evleri masrafları 10 Yiyecek masrafları Üniversite ve yüksek okullarda okutulan öğrencilere verilecek burslar Staj masrafları 20 Teknik yardımdan faydalanılarak ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırah ve masrafları Mülî Müdafaa Vekâleti 450 Üniversite ve yüksek okullarda okutturulan öğrencilere verilecek ' burslar 12 Hava Kuvvetleri Yayın masrafları 12 Hava Kuvvetleri satmalma ve abone Hava Kuvvetleri başka her çeşit masraf lan 700 Fasıl yekûnu İstimlâklerden mütevellit ilâma bağlı berçlar Dahiliye Vekâleti 301 Merkez daireleri büro masrafları 10 Kırtasiye Döşeme Demirbaş 550 Fasıl yekûnu (S. Sayısı : 208 )

13 - 13 F. M. Tahsisatın nev'i Tenzil Zam 302 Vilâyetler büro masrafları 50 Aydınlatma Nüfus işleri 20 Nüfus yazımı masrafları Emniyet Umum Müdürlüğü 305 Kira bedeli Giyecek ve teçhizat masrafları 10 Giyecekler Telli ve telsiz telefonlar ve telsiz işletme masrafları ile radyo ve benzeri cihazların abone ücretleri Jandarma Umum Kumandanlığı 305 Kira (bedeli Harcırahlar. 10 Daimî yazize harcırahı 411 Harb malzemeleri ve teçhizat 452 Staj ve tahsil masrafları 453 Milletlerarası kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırah ve masrafları Hariciye Vekâleti 301 Merkez daireleri büro masrafları 40 öteberi masrafları Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları 11 Merkez posta ve telgraf ücretleri Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar 10 Milletlerarası kurum ve derneklere kat'lma payı Balkan Daimî Sekreterliğinin her türlü masrafları (S, Sayısı : 208 )

14 , 14 ' F, M. Tahsisatın nev'i Tenzil Zam MilUtlerarası İktisadi t Birliği Teşküâtt 306 Giyecekler Taşıt masrafları 22 Merkez taşıtları onarma masraflar; Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masrafları 20 Kongre, konferanslar ve komisyonlara iştirak edeceklerin harcırah ve masrafları Maliye Vekâleti 307 Harcırahlar 42 Teftiş ve tetkik için ecnebi memleketlere gönderilecek maliye müfettişlerinin harcırahı Merkez kontrolörleri devir ve teftiş harcırahı Defterdarlar, malmüdürleri, varidat müdürleri, millî emlâk müdürleri, kontrol memurları devir ve teftiş harcırahları Fasıl yekûnu Kurs ve okullar umumi masrafları 10 Maliye Okulu ve kursu umumi masrafları Maarif Vekâleti 611 Devlet tiyatrosuna yardım Nafıa Vekâleti 307 Harcırahlar 10 Daimî vazife harcırahı 40 Ecnebi memleketler harcırahı * Ticaret Vekâleti Fasıl yekûnu sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve harcırahları 11 Merkez Vilâyetler ve ecnebi memleketler' " Fasıl yekûnu (S. Sayısı: 208)

15 lö P. M. Tahsisatın nevi Tenzil Zam 310 Ticaret ataşelikleri masrafları 91 Daimî vazife harcırahı Pamuk işleri standardizasyonu umumi masrafları Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar 20 Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırah ve masrafları Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâleti ' vv '.;' " 427 Hastaneler, sıhhat ve içtimai muavenet kurumları umumi masraflar} 10 Devlet hastaneleri - i Vilâyetler büro masrafları 40 öteberi masrafları 60 Isıtma Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti Fasıl yekûnu Vilâyetler kira bedeli sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ıasrafları ve harcırahları 11 Merkez 12 Vilâyetler Fasıl yekunu ;, 414 Taşıma masrafları Gümrük hizmetleri masrafları 20 Gümrük Kanununun 126 neı maddesine göre yapılacak ilân masrafları * Staj masrafları sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırahlariyle başka her çeşit masrafları Eski yıllar* borçlan yıllan borçları (S. Sayısı : 208 )

16 16 F. M. Tahsisatın nev'i Tenzil Zam Ziraat Vekâleti 304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları 21 Merkez telefon masrafları Harcırahlar 50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin harcırah ve başka masrafları Sulama, toprak, etüd ve tahlil ve kimyevi gübre, küçük su ve arteziyen işleri umumiı masrafları 10 Küçük su ve arteziyen işleri Kimyevi madde, ecza ve ilâçlar 20 Veteriner işleri Üniversite ve yüksek okullarda okutulan öğrencilere verilecek burslar Staj masrafları sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırahlariyle başka her çeşit masrafları Teknik yardımdan faydalanarak ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırah ve masrafları Fasü yekûnu Münakalât Vekâleti 416 Yüksek Denizcilik Okulu umumi masrafları Liman idareleri masrafları 10 Mayn yoketme masrafları Hava Trafik Kontrol Kursu umumi masrafları Çalışma Vekâleti ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar 22 Vilâyet memurları doğum yardımı #' 307 Harcırahlar 30 Müfettişler harcırahı (S. Sayısı : 208 )

17 -lî- F. M. Tahsisatın nev'i Tenzil Zam sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve harcırahları Merkez Vilâyetler Fasıl yekûnu Vilâyetler büro masrafları Aydınlatma Sanayi Vekâleti Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları Merkez posta ve telgraf ücretleri Vilâyetler telefon masrafları / Fasıl yekûnu Kira bedeli Vilâyetler, w <... ml Harcırahlar Muvakkat vazife harcırahı Sanayi ve küçük sanatlar müfettişleri harcırahı i Pasü yekûnu * Tahlil lâboratuvar masrafları Harita ve levazım satınalma ve her çeşit masrafları Sanayi sayım ve anketleri bilûmum masrafları Yayın masrafları Satınalma ve abone sayılı Kanun gereğince Maden Tetkik ve Arama Enstitüsüne yardım Basın - Yayvn ve Turissm Umum Müdürlüğü sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve harcırahları 11 Merkez Vil&retler Fasıl yekûnu A/l Yekûnu S (S. Sayısı: 208) f

18 F. M. 18 Tahsisatın nev'i Tenzil «Zam A/2 Cetveli Başvekâlet 711 Matbaada mecut makina, alet ve malzeme onanını 731 İstimlâk ve satmalına masrafları, Matbaa için alınacak makina alet ve malzeme ^Lâboratuvar ve radydfeotop merkezleri tesis masrafları Makina, alet ve malzeme onarımı Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü Toprak ve îskân İsleri Umum Müdürlüğü 731 İstimlâkler sayılı Kanunun muvakkat 1 nci maddesi mucibince ödenecek tahvil bedelleri ye kanuni faiz karşılığı : İ 751 Satmalmacak makina, alet ve malzeme 20 Traktör gruplan için alınacak traktör, pulluk alet ve sair malzeme Yapı onaranı 12 Hava Kuvvetleri 731 İstimlâkler 11 Kara Kuvvetleri Millî Mydafaa Vekâleti Emniyet Umum Müdürlüğü 751 Satmalmacak makina, vasıta ve malzemeler 10 Telli ve telsiz telefonlar ve teletipler satmalına masraflan I 20 Fotoğraf, daktiloskopi tesisleri ile makina ve malzemenin satmalına bedelleri ve bunlara ait her türlü masraflar Fasıl yekûnu (S. Sayısı: 208)

19 -19- F. M. Tahsisatın uev'i Tenzil Zam Malice Vekâleti sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin 5 nci fıkrası gereğince Karayolları Umum Müdürlüğüne Nafıa Vekâleti 741 Yapı işleri ve esafclı onarmalar 11 Başvekâlet v sayılı Kanun gereğince İstatistik Umum Müdürlüğü binası inşaatı her türlü, masrafları Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü ve 6148 sayılı kanunlar gereğince İstanbul Adliye binası yapımı her türlü masrafları sayılı Kanun gereğince İstanbul ve İzmir'de birer ceza evi yapımı her türlü masrafları 17 Emniyet Umum Müdürlüğü 18 Jandarma Umum Kumandanlığı ve 7027 nayılı kanunlar gereğince İstanbul Opera Binasının ikmali her türlü masrafları 25 Ziraat Vekâleti 26 Münakalât Vekâleti sayılı Kanun gereğince Ankara Tıp Fakültesi yapımı her türlü masrafları sayılı Kanun gereğince Kale nahiyesinin nakledileceği yerde yaptırılacak meskenlerin her türlü masraflariyle istimlâk bedelleri * sayılı Kanun gereğince Lice kasabasının nakli masrafları* sayılı Kanun gereğince Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinin ilâve inşaatı masrafları Demiryolları yapım masrafları , 3813, 4643, 5075 ve 6845 sayılı kanunlarla yapılacak Diyarbakır - Cizre, Elâzığ - Van hudut hatlariyle Bitlis Şube hattı yapımı masrafları sayılı Kanun gereğince yapılacak iltisak ve kuşak hatları yapım masrafları Fasıl yekûnu (S» Sayısı: 208 )

20 -2Ö-A Tahsisatın nev'i Tenzil Zam Limanlar yapım masrafları 6237 sayılı Kanun gereğince yapılacak liman, iskele ve ufak barınaklar yapım masraftan Yatırım hizmetleri muvakkat vazife harcırahı Demiryolları ve limanlar işleri Ziraat Vekâleti Makina, âlet ve malzemeler onarımı. Veteriner işleri ve kurumları 2,000 Teknik Ziraat ve Teknik Bahçivanlık okullarından mezun olacaklara 4486 sayılı Kanun gereğince verilecek vasıta ve malzemeler Münakalât Vekâleti Limanlarda kıyılardan verilecek işaret vasıta ve malzemelerin onarımı Liman idarelerine ait deniz taşıtlarının onarımı Liman idareleri için satmalınacak veya yaptırılacak taşıtlar Sanayi Vekâleti 2819 sayılı Kanun gereğince Elektrik İşleri Btüd İdaresine yardım " s Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü Radyo istasyonlarında mevcut makina, âlet ve malzeme onarımı Radyo istasyonları yapımı her türlü masrafları A/2 Yekûnu A/l Yekûnu A/2 Yekûnu UMUMÎ YEKÛN (S. Sayım : 208)

21 - Öl - [2] SAYILI CETVEL Maliye Vekâleti Fasıl : sayılı Kanun gereğince satınalmacak Aded Cinsi tanıtlar İmar ve İskân Vekâleti 1 Makam arabası 2 Hizmet arabası (Bulunmadığı takdirde binek arabası) Bütçe Encümeninin tadiline bağlı cetveller [1] SAYILI CETVEL Lâyihaya ilişik 1 sayılı cetvel aynen kabul edilmiştir. [2] SAYILI CETVEL Maliye Vekâleti Fasıl : sayılı Kanun gereğince satınalmacak Aded Cinsi taşıtlar 1 Makam arabası 2 Hizmet arabası İmar ve İskân Vekâleti i>0<* (S. Sayısı: 2G8)

İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun

İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 12. IX. 1957 - Sayı : 9704) No. 7038 Kabul tarihi 9. IX. 1957 MADDE 1. 1957 malî

Detaylı

S. SAYISI : 109. Devre :XI İçtima: 3

S. SAYISI : 109. Devre :XI İçtima: 3 Devre :XI İçtima: 3 S. SAYISI : 109 Maarif Vekâleti kuruluş kadroları ile merkez kuruluş ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 4926 sayılı Kanunla ek ve zeyilleri

Detaylı

Devre: XI. 1959 Yılı. Hudut ve Sahiller Sıhhat U. M. Bütçesi

Devre: XI. 1959 Yılı. Hudut ve Sahiller Sıhhat U. M. Bütçesi Devre: XI içtimaa Kt\ S. SAYISI : OU 959 Yılı Hudut ve Sahiller Sıhhat U. M. Bütçesi Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 959 yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (/265) T, c. ~~~

Detaylı

Mimari S. SAYISI : /O

Mimari S. SAYISI : /O Devre : X Tf/t Mimari S. SAYISI : /O 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Maarif Vekâleti kısmına ve 926 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvele bâzı kadrolar ilâvesi ve 195 malî yılı Muvazenei

Detaylı

ESBABI MUCİBE CETVELİ

ESBABI MUCİBE CETVELİ Devre : XI içtima: 2 S. SAYISI : 13 inhisar Umum Müdürlüğü 1958 yılı bütçe kanununa bağlı (A/l) : işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1 235) T. C.

Detaylı

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150)

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150) 256 Petrol Dairesi Reisliği 959 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.959 - Sayı: 050) No. Kabul tarihi 7235 2..959 MADDE. Petrol Dairesi Reisliği 959 bütçe yılı masrafları için, bağlı (A/l)

Detaylı

ESBABI MUCİBE. MADDE 1. 1959 malî yılı Bütçe Kanununun Büyük Millet Meclisi kısmına 1 500 000 lira fevkalâde tahsisat konulmuştur.

ESBABI MUCİBE. MADDE 1. 1959 malî yılı Bütçe Kanununun Büyük Millet Meclisi kısmına 1 500 000 lira fevkalâde tahsisat konulmuştur. Devre : XI Q /Q İçtima: S. SAYISI : üö İdare Âmirleri Balıkesir Mebusu Ahmet Kocabıyıkoğlu ve iki arkadaşının, malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa ek kanun teklifi ve Bütçe Encümeni mazbatası (/33) Yüksek

Detaylı

- 2. Maarif Encümeni mazbatası. T. B. M. M. Maarif Encümeni Esas No. 1/602 Karar No. 22 26. II. 1957. Yüksek Reisliğe

- 2. Maarif Encümeni mazbatası. T. B. M. M. Maarif Encümeni Esas No. 1/602 Karar No. 22 26. II. 1957. Yüksek Reisliğe Devre : X I f " tçtima: S. SAYISI : 00 Ege Üniversitesi adiyle izmir'de bir üniversite kurulması hakkında ki sayılı Kanuna ek kanun lâyihası ve Maarif ve Bütçe encümenleri mazbataları (/) T. C. Başvekâlet.

Detaylı

(Resmî Gazete ile ilâm : 2.111.1956 - Say t : 9248)

(Resmî Gazete ile ilâm : 2.111.1956 - Say t : 9248) Hudut ve Sahiller Sıhhat 345 Umum Müdürlüğü 1956 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 2.111.1956 - Say t : 9248) 3So. Kabul tarihi 6681, 27.11.1956 MADDE 1. Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü.

Detaylı

407 1955 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

407 1955 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 407 9 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm :. III.9- Sayı: 894) No. Kabul tarihi 07 8. II. 9 MADDE. Devlet Bütçesine giren dairelerin 9 Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için, bağlı

Detaylı

130 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : Sayı : 10417)

130 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : Sayı : 10417) 0 Vakıflar Umum Müdürlüğü 955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 8..960 - Sayı : 07) No. Kabul tarihi 7 0..960 MADDE. Vakıflar Umum Müdürlüğünün 955 malî yılı sarfiyatı, ilişik (A/l)

Detaylı

842 İstanbul Yüksek mühendis okulu ile Teknik okulunun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun

842 İstanbul Yüksek mühendis okulu ile Teknik okulunun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun 4 İstanbul ile Teknik nun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : /IX/94 - Sayı : 49) No. Kabul tarihi 4 - IX -94 BİRİNCİ MADDE Nafia vekilliğine bağlı İstanbul ile Teknik

Detaylı

Devre r X îçtima: 2 S. SAYISI :

Devre r X îçtima: 2 S. SAYISI : Devre r X îçtima: S. SAYISI : Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair sayılı Kanuna bağlı () sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Ziraat Vekâleti kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun

Detaylı

mjer'idir.! MADDE 4. Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve Münakalât Vekilleri memurdur.

mjer'idir.! MADDE 4. Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve Münakalât Vekilleri memurdur. S.Sayısı: 9 Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğü 1943 malîydi bütçesinde değişiklik yapıl ması hakkında kanun lâyihaları ve Bütçe Encümeni mazbatası (1/156, 171) Devlet Demiryolları

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2.180.872.025 01 GENEL SEKRETERLİK 1.165.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 1.165.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 1.165.000

Detaylı

_ 3 - Sözcü Ağrı Kasım Küfrevi Çankırı Söz hakkım mahfuzdur K. Arar. Millî Eğitim Komisyonu raporu

_ 3 - Sözcü Ağrı Kasım Küfrevi Çankırı Söz hakkım mahfuzdur K. Arar. Millî Eğitim Komisyonu raporu S. SAYISI : Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadrolariyle merkez kuruluşu ve görevleri hakkındaki sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair sayılı Kanuna bağlı ve sayılı cetvellerde değişiklik yapılması

Detaylı

Devre : X İçtima : 2 S. SAYISI 49

Devre : X İçtima : 2 S. SAYISI 49 Devre : X İçtima : 2 S. SAYISI 49 İnhisarlar Umum Müdürlüğünün 1955 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası

Detaylı

Devre : X. îçtima: 3 S. SAYISI :

Devre : X. îçtima: 3 S. SAYISI : Devre : X. îçtima: 3 S. SAYISI : 225 Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Mukavelesinin tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve Maarif encümenleri mazbataları (1 /678)

Detaylı

Yok edilecek evrak hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye Encümeni mazbatası (1/288)

Yok edilecek evrak hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye Encümeni mazbatası (1/288) Devre " X ÎÇtima: 2 S. SAYISI : 57 Yok edilecek evrak hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye Encümeni mazbatası (1/288) T, C. Başvekâlet 18.V. 1955 Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi tiayı: 71 146/1753 Türkiye

Detaylı

Iktısad encümeni mazbatası

Iktısad encümeni mazbatası S. Sayısı: 71 Gümrük tarife kanununa bağli idhalât umumî tarifesinin 607/ D pozisyonuna bir fıkra ilâvesine dair kanun lâyihası ve İktısad, Gümrük ve inhisarlar, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları

Detaylı

-I Maarif Encümeni mazbatası. T. B. M. M. '" : '"y- : -T;^^>.M. Maarif Encümeni

-I Maarif Encümeni mazbatası. T. B. M. M. ' : 'y- : -T;^^>.M. Maarif Encümeni Ifltal: ı S. SAYISI : 7 Y& K 35 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Maarif Vekâleti kısmına ve 492 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvele bâzı kadrolar ilâvesi ve 1954 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanununa

Detaylı

101.946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun. (Resmî Gazete ile ilânı : 26. XII. 19d6 - Sayı : 6490)

101.946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun. (Resmî Gazete ile ilânı : 26. XII. 19d6 - Sayı : 6490) 101.946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun (Resmî Gazete ile ilânı : 26. XII. 19d6 - Sayı : 6490) No. Kabul tarihi 4976 23. XII. 1946 BİRİNCİ MADDE 1946 yılı

Detaylı

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 3287 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 7478 Kabul Tarihi : 9/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019 Kanunun

Detaylı

Devre : XI içtima: 2 S. SAYISI : 03. 1959 Yılı Petrol Dairesi Reisliği Bütçesi

Devre : XI içtima: 2 S. SAYISI : 03. 1959 Yılı Petrol Dairesi Reisliği Bütçesi Devre : XI E E içtima: 2 S. SAYISI : 03 959 Yılı Petrol Dairesi Reisliği Bütçesi Petrol Dairesi Reisliği 959 yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (/27) T.C. Başvekâlet ' 29. XI. 958

Detaylı

Devlet havayolları hizmetleri için 1939 malî yılına geçici taahhüd icrası hakkında kanun lâyihası ve Nafia ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/13)

Devlet havayolları hizmetleri için 1939 malî yılına geçici taahhüd icrası hakkında kanun lâyihası ve Nafia ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/13) S. Sayısı: 32 malî yılına geçici taahhüd icrası hakkında kanun lâyihası ve Nafia ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/13) T. C. Başvekâlet 22 - II - 1939 Kavrarlar müdürlüğü Sayı: 6/797 Büyük Millet Meclisi

Detaylı

897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun

897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun 897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun (Resmî Gazete ile nesir ve ilâm: VIII. 94 - Sayı: 89) No. 4 Katml tarihi 4. VIII. 94 BİRÎNCİ MADDE

Detaylı

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun - 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun (Resmî Gazele ile neşir ve ilâm : 24/V/9S3 - Sayı : 2409) No. Kabul tarihi 23 - V -933 BÎRİNCİ MADDE İstatistik umum müdürlüğü; umum müdürlük, müşavirlik,

Detaylı

1957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

1957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 1957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 1.III.1957 - Sayı : 9548) No. Kabul tarihi 6937 28.11.1957 MADDE 1. Devlet Bütçesine giren dairelerin 1957 Bütçe yılı yatırımlar dışında

Detaylı

Devre : X İçtima: 3 S. SAYISI :

Devre : X İçtima: 3 S. SAYISI : Devre : X İçtima: 3 S. SAYISI : 255 Ankara Üniversitesi Tıp ve Siyasal Bilgiler fakültelerinin bina ihtiyaçlarını karşılamak üzere gelecek yıllara sâri taahhüde girişilmesi hakkında kanun lâyihası ve Nafıa,

Detaylı

' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu

' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu ' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 11. IV. 1956 - Sayı: 9282) No. Kabul tarihî 6714 2.IV.1956 MADDE 1. Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 bütçe yılı

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ AĞUSTOS 2014 AĞUSTOS 2015 AĞUSTOS DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel 6.923.242.369,58 7.610.897.643,07 9,93 1 1 0 0 Memurlar 6.532.460.120,65

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ FORM : 8. Sayfa No : 1 / 18 AĞUSTOS

ÖDENEK CETVELİ FORM : 8. Sayfa No : 1 / 18 AĞUSTOS 38 60 RİZE ÜNİVERSİTESİ 23.134.000 21.168.036 37.172.000 18.403.152 43.562.000 44.914.000 49.799.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 23.134.000 21.168.036 37.172.000 18.403.152 43.562.000 44.914.000

Detaylı

- 435-1953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

- 435-1953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu - 435-953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 2. 77.953 - Sayı : 8348) No. Kabul tarihi 6076 28. H. 953 MADDE. Devlet Bütçesine giren dairelerin 953 Bütçe yılı yatırımlar dışında

Detaylı

yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında

yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 72 1948 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 31.XII.1946 - Sayt : 6486) No. _ ' Kabul tarihi 4987 16. XII. 1946 BÎRİNİ"! MADDE 1946

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 60,869,561.14 65,906,398.20 78,874,750.37 630 01 1 MEMURLAR 7,956,369.31 8,601,011.72 12,494,845.06 630 01 1 1 Temel Maaşlar 3,781,914.42 4,093,825.61 4,426,610.72

Detaylı

413 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

413 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 0 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı :. III. 0 - Sayı: 0) No. Kabul tarihi. II. 0 MADDE. Devlet bütçesine giren dairelerin 0 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için, bağlı (A/l)

Detaylı

SıraNe 236 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ

SıraNe 236 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ SıraNe 236 933 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ Haya yolları devlet işletme idaresinin 933 senesi bütçesi hakkında 7 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası T.C. Başvekâlet 23 -V-933

Detaylı

Devre : X ÎÇtima: 2 S. SAYISI :

Devre : X ÎÇtima: 2 S. SAYISI : Devre : X ÎÇtima: 2 S. SAYISI : 207 1 parsel numaralı arsanın satışı hakkında kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/445) T. C. Başvekâlet 24. III. 1956 Kanunlar ve Kararlar Tetkik

Detaylı

401 1954 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

401 1954 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 401 1954 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Besini Gazete ile ilâm : 1.III. 1954 - Sayı : 8646) No. Kabul tarihi 6297 28.11.1954 MADDE 1. Devlet bütçesine giren dairelerin 1954 Bütçe yılı yatırımlar dışında

Detaylı

626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun

626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun 626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 14. V. 1958 - Sayı: 9906) No. Kabııl tarihi 7115 7. V. 1958

Detaylı

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 903.000.000 01 GENEL SEKRETERLİK 3.031.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.031.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 3.031.000

Detaylı

Dönem : 1 Toplantı : 3 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 384

Dönem : 1 Toplantı : 3 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 384 Dönem : 1 Toplantı : 3 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 384 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/622; C.

Detaylı

Ulaştırma Komisyonu raporu

Ulaştırma Komisyonu raporu S. Sayısı: 75 Posta Kanununa ek 2721 ve bu kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 4646 sayılı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı ve Ulaştırma ve Bütçe Komisyonları raporları

Detaylı

63 İstanbul Üniversitesi 1947 yıiı Bütçe Kanunu

63 İstanbul Üniversitesi 1947 yıiı Bütçe Kanunu 6 İstanbul Üniversitesi 947 yıiı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 9. XT. 946 - Sayı : 6484) No. 4966 Kabul taıihı 6. XII. 946 BİRİNCİ MADDE İstanbul Üniversitesi 947 yılı giderleri için işaretli

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 830 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI 226.989.081,78 312.810.764,20 167.315.597,88 830 1 PERSONEL GIDERLERI 49.876.762,78 69.450.646,47 31.977.643,70 830 1 1 MEMURLAR 14.748.996,94 26.851.337,20 13.846.555,23 830

Detaylı

Meclisce GİDER BÜTÇESİ

Meclisce GİDER BÜTÇESİ GELİR BÜTÇESİ KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİNİN 2013 YILI BÜTÇESİ Meclisce Kabul Edilen Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alinan Paylar 38.700.000,00 Mevduat Faizleri 4.500.000,00 Madenlerden Devlet Hakki 4.000.000,00

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ NİSAN 2014 NİSAN 2015 NİSAN DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 3.581.104.589,27 3.878.570.869,66 8,31 1 1 0 0 Memurlar 3.397.643.492,44

Detaylı

Orman Umum Müdürlüğü 1943 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ye Bütçe Encümeni mazbatası (1159)

Orman Umum Müdürlüğü 1943 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ye Bütçe Encümeni mazbatası (1159) S. Sayısı:20 Orman Umum Müdürlüğü 1943 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ye Bütçe Encümeni mazbatası (1159) T. G. Başvekâlet Muamelât Umum Müdürlüğü Kararlar Müdürlüğü Sayı':

Detaylı

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000 02 ÖZEL KALEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 5.336.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.336.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 5.336.000

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ HAZİRAN 4 HAZİRAN 5 HAZİRAN DEĞİŞİM % Personel 5.79.8.64,56 5.737.878.33,79 8,69 Memurlar 4.969.736.86, 5.389.58.8,4 8,45 Temel Maaşlar.55.46.99,5.43.59.7,3

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 15.321.473,94

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 15.321.473,94 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 15.321.473,94 GELİRLER HESABI 31.6.870,52 PERSONEL GİDERLERİ 6.277.936,41 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 180.5,86 MEMURLAR 5.823.456,92 Mal

Detaylı

B.M.M. Yüksek Reisliğine

B.M.M. Yüksek Reisliğine SıraNQ 139 Askerî hastanelerde bulunan hasta bakıcıları ile hemşirelere bir nefer tayını verilmesi hakkında m numaralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazbataları T.C. Başvekâlet Muamelat

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY)

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY) 38 60 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142 81.440.000 89.064.000 96.898.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 54.298,01,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ ARALIK 3 ARALIK ARALIK DEĞİŞİM % Personel 8.856.5.3,7.89.3.77,9 5,5 Memurlar 8.85.88.88,6 9.557.569.9,6 6,77 Temel Maaşlar 3.387.6.3,3.9.939.889,6,59

Detaylı

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik I II III IV I II III IV Kodu I II III IV Açıklaması 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

Orman Umum Müdürlüğü 1943 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihaları ve Bütçe Encümeni mazbatesı (1185,186)

Orman Umum Müdürlüğü 1943 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihaları ve Bütçe Encümeni mazbatesı (1185,186) S. Sayısı: 46 Orman Umum Müdürlüğü 1943 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihaları ve Bütçe Encümeni mazbatesı (1185,186) Orman umum Müdürlüğü 1943 malî yılı bütçesinde değişiklik

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI 2010 YILI GELİR - GİDER BÜTÇELERİ VE GEREKÇELERİ

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI 2010 YILI GELİR - GİDER BÜTÇELERİ VE GEREKÇELERİ ESKİŞEHİR TİCARET ODASI 2010 YILI GELİR - GİDER BÜTÇELERİ VE GEREKÇELERİ ARALIK 2009 BÜTÇE TASLAĞI 2010 YILI BÜTÇESİ GELİR FASIL VE MADDELERİ CETVELİ FAS M.NO FASIL VE MADDE ADI 2009 YILI TAH FİİLİ(30/11/2009)

Detaylı

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 216 MALĐ YILI BÜTÇESĐ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 48

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ 01 PERSONEL GİDERLERİ 235.086.904,00 01 1 MEMURLAR 94.035.681,00 01 1 1 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 1 01 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 2 Zamlar ve Tazminatlar 33.140.766,00 01 1 2 01 Zamlar ve

Detaylı

İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ EKİM 2014 EKİM 2015 EKİM DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 8.679.902.494,08 9.588.873.536,32 10,47 1 1 0 0 Memurlar 8.193.250.227,47

Detaylı

Dönem : 1 Toplası* : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : (Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 242)

Dönem : 1 Toplası* : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : (Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 242) Dönem : Toplası* : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : Vakıflar Genel Müdürlüğü görev ve kuruluşu hakkındaki Kanuna bir ek ve bir geçici madde eklenmesine ve bu kanuna bağlı () sayılı cetvelde değişiklik

Detaylı

Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu

Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu 703 Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu (Besmî Gazete ile neşir ve ilâm : 8/V1/1938 - Sayı : 3928) No. Kabul tarihi 3414 30

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Sayfa No:1 / 5 830 01 PERSONEL GİDERLERİ 60,869,561.14 65,906,398.20 78,874,750.37 830 01 1 MEMURLAR 7,956,369.31 8,601,011.72 12,494,845.06 830 01 1 1 Temel Maaşlar 3,781,914.42 4,093,825.61 4,426,610.72

Detaylı

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 32.875.524,64 24.020.824,65 53.300,00 211.923,40 0,00 6.236,30 195.333,14 41,94 57.263.361,05 31.125,00 211.009,48 11.

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 32.875.524,64 24.020.824,65 53.300,00 211.923,40 0,00 6.236,30 195.333,14 41,94 57.263.361,05 31.125,00 211.009,48 11. TABLO. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına

Detaylı

1116 numaralı mektep pansiyonları kanunu lâyihası ve Ma arif ve Bütçe Encümenleri mazbataları

1116 numaralı mektep pansiyonları kanunu lâyihası ve Ma arif ve Bütçe Encümenleri mazbataları Sıra ^ 46 1116 numaralı mektep pansiyonları kanunu lâyihası ve Ma arif ve Bütçe Encümenleri mazbataları T. C. Başvekâlet 11 - VI - 1931 Muamelât Müdürlüğü Sayı: 6/1650 B. M. M. Yüksek Reisliğine Mektep

Detaylı

îctima: 1 S. SAYISI : f O 1955 Yılı İnhisarlar U. M. Bütçesi

îctima: 1 S. SAYISI : f O 1955 Yılı İnhisarlar U. M. Bütçesi Devre : X "TC îctima: 1 S. SAYISI : f O 1955 Yılı İnhisarlar U. M. Bütçesi inhisarlar Umum Müdürlüğü 1955 yılı bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1/133) T. G. Başvekalet 30.XI. 1954 Kanunlar

Detaylı

327 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanuni. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1959 - Sayı: 10118)

327 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanuni. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1959 - Sayı: 10118) 7 99 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanuni (Resmî Gazete ile ilâm :. III. 99 - Sayı: 08) No. Kabul tarihi 79 8. II. 99 MADDE. Devlet bütçesine giren dahilerin 99 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için,

Detaylı

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl)

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) 1.60.01.01.3.9.00.1.01.1.1.01 Memur Maaşları 1,633,000.00

Detaylı

Devre :XI tçtima: 3 S. SAYISI :

Devre :XI tçtima: 3 S. SAYISI : Devre :XI tçtima: S. SAYISI : 06 0 sayılı Orman Umum Müdürlüğü teşkilât Kanunu ile, 0, 777, 6, 6, sayılı kanunlara bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Ziraat ve Bütçe encümenleri

Detaylı

427 Hudut ve Sahiller Sağlık G-enel Müdürlüğünün 1946 yılı Bütçe Kanunu

427 Hudut ve Sahiller Sağlık G-enel Müdürlüğünün 1946 yılı Bütçe Kanunu 427 Hudut ve Sahiller Sağlık G-enel Müdürlüğünün 946 yılı Bütçe Kanunu (Hami Gazete ile ilâm :.T. 96 - Sayı : 6-96) No. Kabul tarihi 4823 28. XII. 9 BİRİNCİ MADDE Hudut A e Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88 Kodu : 38. Yılı : GİDERLER HESABI 46.887.791,88 GELİRLER HESABI 1.286.8,76 PERSONEL GİDERLERİ 23.520.988, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.4.3,50 MEMURLAR 23.270.429,63 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 831.596,50

Detaylı

- 246 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 4.111. 1959 - Sayı,: 10150)

- 246 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 4.111. 1959 - Sayı,: 10150) - Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü 959 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm :.. 959 - Sayı,: 050) No. Kabul tarihi 73. II. 959 MADDE. Devlet Hava Meydanları İşletmesi- Umum Müdürlüğü

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 2015 BİRİM BÜTÇE DAĞILIMI

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 2015 BİRİM BÜTÇE DAĞILIMI BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 2015 BİRİM BÜTÇE DAĞILIMI BÜTÇE KODU 2015 YILI BÜTÇESİ EKONOMİK KOD ADI SAĞLIK YÜKSEK OKULU 38.80.02.76-09.4.1.00-2-01.1.1.01 331.300 Temel Maaşlar 38.80.02.76-09.4.1.00-2-01.1.2.01

Detaylı

T, B. M, M. TUTANAK DERGİSİ

T, B. M, M. TUTANAK DERGİSİ DORKM:TOI CÎLT : 2 TOPLANTI:! T, B M, M TUTANAK DERGİSİ Onuncu birleşim 29 XI 1946 Cuma t fîegen tıodtanak ggeti 130 2 hayale edilen kâğıtlar 130,131 3 Başkş,nj3fc iy^nmın Kamutaya sunuşla*} 131 1 $ajnı

Detaylı

S. SAYISI : 03. Başbakan A. Menderes

S. SAYISI : 03. Başbakan A. Menderes S. SAYISI : 03 Kan Bankası ve kan nakil merkezlerinin döner sermaye ile idaresine dair kanun lâyihası ve Sağlık ve Sosyal Yardım, Maliye ve Bütçe komisyonları raporları (1/372) T. C. Başbakanlık 12. IV.

Detaylı

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 Madde 1 - İstanbul Yüksek Mühendis Okulu, bütün hak ve vecibeleriyle birlikte İstanbul Teknik Üniversitesi olarak bu kanun hükümlerine göre teşkilatlandırılmıştır.

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI Bütçe Giderinin Türü 20 20 2008 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 PERSONEL GIDERLERI MEMURLAR TEMEL MAASLAR TEMEL MAASLAR ZAMLAR VE TAZMINATLAR

Detaylı

istanbul Teknik Üniversitesi kuruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/310)

istanbul Teknik Üniversitesi kuruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/310) Dönem : Toplantı : MİLLET MECLİSİ S.'Sayışı : 9 istanbul Teknik Üniversitesi kuruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (/30) T. a Başbakanlık Kanunlar

Detaylı

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOD AÇIKLAMA 2016 Harcamaların I II III IV % Oranları 01 Personel Giderleri 7,977,997.64 17.62 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 1,476,182.21 3.26 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 13,523,585.11

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF)

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF) I II III IV V I II III IV I I II III IV Bütçe Ödeneği Harcama Bütçe Ödeneği Harcama 46 20 23 MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ 100.000.000,00 19.503.478,95 90.000.000,00 28.466.285,23 151.000.000,00 161.167.680,00

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 273.489.8,83 GELİRLER HESABI 3.441.885,88 PERSONEL GİDERLERİ 167.1.353, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 24.888.896,80 MEMURLAR 161.981.3,51

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ BELEDYE AÇKLAMA 0 YL 00,000,000.00 KONYA 00,000,000.00 MERAM 00,000,000.00 0 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ,,.00 0 GENEL KAMU HİZMETLERİ,,.00 Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali işler Dışişleri Hizmetleri,,.00

Detaylı

S. SAYISI : 80. 1954 Yılı. Karayolları U. M. Bütçesi

S. SAYISI : 80. 1954 Yılı. Karayolları U. M. Bütçesi S. SAYISI : 80 954 Yılı Karayolları U. M. Bütçesi / Karayolları Umum Müdürlüğü 954 yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Komisyonu raporu (/694) r. o. Başvekâlet 30. XI. 958 Muamelât Umum Müdürlüğü Karar

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 5.490.036,44

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 5.490.036,44 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 23 GİDERLER HESABI 5.4.6,44 GELİRLER HESABI 24.379.724,42 PERSONEL GİDERLERİ 2.676.786,21 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 33.1,70 MEMURLAR 2.643.2,45 Mal ve Hizmet

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ OCAK 2014 OCAK 2015 OCAK DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 1.071.862.867,43 1.167.829.232,66 8,95 1 1 0 0 Memurlar 1.038.286.996,43

Detaylı

İstanbul Üniversitesi 1955 Bütçe yılı hesabı katisine ait Mutabakat Beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi (3/50)

İstanbul Üniversitesi 1955 Bütçe yılı hesabı katisine ait Mutabakat Beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi (3/50) Devre : XI İçtima : 1 S. SAYISI : 162 İstanbul Üniversitesi 1955 bütçe yılı hesabı katisine ait mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi ile istanbul Üniversitesi 1955

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09 Yılı : 24 GİDERLER HESABI 628.326.718, GELİRLER HESABI 671.171.244,77 PERSONEL GİDERLERİ 358.6.615,34 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 81.467.4,53 MEMURLAR 336.8.825, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 21.989.2,83

Detaylı

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Sayfa No:1 / 5 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 44,609,693.18 53,132,315.89 60,869,841.57 630 01 1 MEMURLAR 6,236,655.84 7,044,749.59 7,956,369.31 630 01 1 1 Temel Maaşlar 3,271,081.21 3,520,342.71 3,781,914.42

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,59

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,59 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 15.7.572,59 6 GELİRLER HESABI 37.743.358,96 PERSONEL GİDERLERİ 8.550.786,61 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 57.747,26 MEMURLAR 8.219.8,82

Detaylı

- 746 Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun

- 746 Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun - 746 Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun (Resmî Gazele ile Ham ; 27. VI. 194.5 - Sayı : 6042) üfo. Kabul tarihi 4763 22. VI. 1945 BİRİNCİ MADDE Çalışma Bakanlığı, iş hayatiyle ilgili

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 8.647.365,72 GELİRLER HESABI 32.6.980,27 PERSONEL GİDERLERİ 4.0.5,62 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 110.952,54 MEMURLAR 3.935.439,42 Mal ve

Detaylı

155 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu

155 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu 55 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 964 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı ; 27.2.964 - Sayı : 642) No. 44 Kabul tarihi 22. 2. 964 MADDE. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün cari harcamaları için

Detaylı

( S. Sayısı : 264 ) Hariciye Encümeni mazbatası. T. B. M. M. Hariciye Encümeni Esas No. 1/641 Karar No. 44 Yüksek Reisliğe 27. V.

( S. Sayısı : 264 ) Hariciye Encümeni mazbatası. T. B. M. M. Hariciye Encümeni Esas No. 1/641 Karar No. 44 Yüksek Reisliğe 27. V. Devre : X AA / İçtima: 3 S. SAYISI : /04 Milletlerarası Sağlık Nizamnamesinin çiçek aşısı vesikasına ve hacı hareketlerinin sıhhi kontroluna mütaallik bâzı maddelerinin tadili hakkındaki ek nizamnamelerin

Detaylı

- 807. frevlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu

- 807. frevlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu - 807 frevlet Havayolları Genel Müdürlüğü 949 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı:. III. 949 - Sayı: 74) No. - Kabul tarihi 47 8..949 BİRİNCİ MADDE Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 949 yılı giderleri

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: 7.7.1999 Sayı: 23748)

(Resmi Gazete ile yayımı: 7.7.1999 Sayı: 23748) -94- KATMA BÜTÇELİ İDARELER 1999 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU (Resmi Gazete ile yayımı: 7.7.1999 Sayı: 23748) Kanun No 4395 Kabul Tarihi 29.6.1999 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Ödenekler, öz gelirler, hazine

Detaylı

Devre ; X ÎÇtim»: 2 & SAYISI :

Devre ; X ÎÇtim»: 2 & SAYISI : Devre ; X ÎÇtim: 2 & SAYISI : 3 Denizli Mebusu Ahmet Hamdi Sancar ve 6 arkadaşının, Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan 366 sayılı Kanuna bağlı () sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,53

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,53 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 78.0.951,53 GELİRLER HESABI 84.541.851, PERSONEL GİDERLERİ 36.7.656,38 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.881.9,36 MEMURLAR 34.869.9,56 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 3.752.0,65

Detaylı

Devre: XI İçtima: 2 S. SAYISI :

Devre: XI İçtima: 2 S. SAYISI : Devre: XI İçtima: S. SAYISI : Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları Kanunu ile bu Kanuna ek, ve sayılı kanunlara bağlı cetvellerde dağişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Maarif ve Bütçe encümenleri

Detaylı