Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlara Ait Açma Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlara Ait Açma Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

Transkript

1 Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlara Ait Açma Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayın : Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı : 13/03/ Numarası : MADDE 1 2/4/1993 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlara AitAçma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği nin değişik 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 5 Okul öncesi eğitim kurumları, ilköğretim okulları, pratik kız sanat okulları, halk eğitim merkezleri ve meslekî eğitim merkezleri millî eğitim müdürünün teklifi ile valilikçe, bu sayılanlar dışında kalan kurumlar ise Bakanlıkça açılır ve aynı usulle kapatılır. MADDE2 Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 8 Kurumlara ad verme işlemleri, İl Millî Eğitim Müdürünün teklifi ve İlMillî Eğitim Danışma Kurulunun kararına dayalı olarak valinin onayı ile yapılır ve sonucundan Bakanlığa bilgi verilir. Gerektiğinde Bakan da bu kurumlara ad verebilir. MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Öğretim kurumları bina ve tesislerinin tamamını yaptıran veya yapımını aynî veya nakdî olarak anlamlı bir bağışta bulunduğuna İl Millî Eğitim Danışma Kurulunca karar verilenlerin adları ya da önerdiği kişilerin adları bu kurumlara verilir. Belli bir miktarda katkı sağladıklarına karar verilenlerin ise adlarının belirtildiği bir plâket okulun giriş bölümünün uygun bir yerine asılır.ayrıca okulun ek derslik, kütüphane, lâboratuvar, işlik ve benzeri bölümlerinin yapımını veya donatımını sağlayanların adları da bu bölümlere verilir. MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir sayılı Hususî İdarelerden MaaşAlanİlkokulÖğretmenlerinin Kadrolarına, Terfi, Taltif ve Cezalandırılmalarına ve Bu Öğretmenler İçin Teşkil Edilecek Sağlık ve İçtimaî Yardım Sandığı ile Yapı Sandığına ve ÖğretmenlerinAlacaklarına Dair Kanunun 5 inci maddesinin (d) fıkrası hükmünce ilköğretim, ortaöğretim kurumlarında ve çeşitli eğitim kademelerinde üstün başarı ile uzun süre öğretmen veya yönetici olarak çalışmış ve

2 çevrede olumlu izlenimler bırakmış olanların adları; MADDE 5 Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 13 Öğretim kurumlarına 9 uncu, 11 inci ve 12 nci madde hükümleri dışında; kurumun bina ve tesislerinin yapılmasında görevinin gereği olarak hizmet edenler ve hâlen görevine devam eden kişilerin adları verilemez. Öğretim kurumları bina ve tesislerine adları verilecek kişilerin çevrede olumlu izlenimler bırakmış olması gerekir. Daha önce öğretim kurumlarının bina ve tesislerine verilmiş olan adlar muhafaza edilir.ancak, sonradan kamuoyunda olumsuz izlenimler bıraktığı anlaşılan kişilere ait okul, bina ve tesis adları, İl Millî Eğitim Müdürünün teklifi ve İl Millî Eğitim Danışma Kurulunun kararına dayalı olarak valinin onayı ile iptal edilir ve sonucundan Bakanlığa bilgi verilir. MADDE 6 Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük MADDE 7 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 8 Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlara Ait Açma Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM Amaç,Kapsam,Dayanak,Tanımlar Amaç RG:02/04/ Madde 1-Bu Yönetmeliğin amacı,milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarını açma-kapatma ve bu kurumlara ad verme esaslarını belirlemektedir. Kapsam Madde 2-Bu Yönetmelik;Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarını kapsar. Dayanak Madde 3-Bu Yönetmelik 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu,222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar (Değ.:18/12/ s.t.d.) Madde 4-Bu Yönetmelikte geçen;

3 Bakan:Milli Eğitim Bakanını, Bakanlık:Milli Eğitim Bakanlığını, Kurum:Örgün ve yaygın eğitim kurumlarını, Müdürler Kurulu:Bakanlık Merkez Teşkilatını oluşturan birimlerin en üst amirlerinden meydana gelen kurulu ifade eder. İKİNCİ KISIM Kurum Açılmasına ve Kapanmasına İlişkin Esaslar Kurumların Açılması ve Kapatılması İle İlgili Genel Esaslar (Değ.: Sayılı R.G.) Madde 5-Okul öncesi kurumları,ilköğretim okulları,pratik kız sanat okulları,halk eğitim merkezleri ve mesleki eğitim merkezleri Milli Eğitim Müdürünün teklifi ve Valilikçe ve bu sayılanlar dışında kalan kurumlar ise Bakanlıkça açılır ve aynı usulle kapatılır. Kurumların Açılma Standardı Madde 6-Kurumların açılması ve kapanması ile ilgili esaslar günün ihtiyaç ve şartlarına göre Bakanlık Müdürler Kurulu tarafından her yıl Mayıs ayı sonuna kadar belirlenir ve Valiliklere bildirilir. ÜÇÜNCÜ KISIM Kurumlara Ad Verme Kuruma Ad Verme Madde 7-Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki resmi ve özel öğretim kurumlarına verilecek adların; kurumun amacına, seviyesine, bulunduğu çevrenin özelliğine ve şartlarına uygun olması, belli bir anlam taşıması Milli Eğitim temel amaçlarına aykırı düşmemesi ve Türkçe olması gerekir. Ad Verme Yetkisi (Değ.: Sayılı R. G.) Madde 8-Kurumlara ad verme işlemleri, İl Milli Eğitim müdürünün teklifi ve İl Milli Eğitim Danışma Kurulunun kararına dayalı olarak valinin onayı ile yapılır ve sonucundan Bakanlığa bilgi verilir. Gerektiğinde Bakan da bu kurumlara ad verebilir. Öğretim Kurumlarına Ad Verme Madde 9-Öğretim kurumlarına ad; a)kurumun bulunduğu yerleşim biriminin adı, b)tarihimizde ün yapmış kişilerin adları, c)yurt içinde ve yurt dışında önemli zaferlerin kazanıldığı yerlerin adları, d)savaşta veya diğer zamanlarda vatan hizmeti yaparken şehit olanların adları, e)memleket için önemli olan olayların adları, f)bilim ve teknoloji,kültür,eğitim,sanat,spor ve benzeri alanlarda önemli başarılar kazanmış kişilerin adları, g)türk Cumhuriyetleri ve Türk toplumlarına ait kişi ve yer adları, h)eski Cumhurbaşkanları,Başbakanlar ve Milli Eğitim Bakanlarının adları, verilebilir. Atatürk Adının Verilmesi Madde 10-Aşağıdaki şartları taşıyan okullara Mustafa Kemal,Gazi,Gazi Mustafa Kemal,Atatürk,Ata.. adları verilebilir. a)il,ilçe,bucak ve köylerde örnek olabilecek kuruma, b)atatürk ün ziyaret etmiş olduğu kuruma, c)atatürk ün ziyaret etmiş olduğu yerleşim birimlerinin kurumlarına,

4 d)atatürk ün İstiklal Savaşı ve inkılaplarıyla ilgili kararlarını aldığı yerlerin kurumlarına. e)bir ilde Atatürk e ilişkin bir ad almış kurum bulunmadığı takdirde,yukarıdaki şartları taşımasa da o ilde mevcut kurumlardan yalnız birine. Geçici binalarda öğretim yapan kurumlara Atatürk e ilişkin adlar verilemez. Öğretim Kurumu Yaptıranların Adları (Değ: Sayılı R.G.) Madde 11-Öğretim kurumları bina ve tesislerinin tamamını yaptıran veya nakdi olarak anlamlı bir bağışta bulunduğuna İl Milli eğitim danışma kurulunca karar verilenlerin adları ya da önerdiği kişilerin adları bu kurumlara verilir. Belli bir miktarda katkı sağladıklarına karar verilenlerin ise adlarının belirtildiği bir plaket okuluin giriş bölümünün uygun bir yerine asılır. Ayrıca okulun ek derslik, kütüphane, laboratuar, işlik ve benzeri bölümlerenin yapımını veyşa donatımını sağlayanların adları da bu bölümlere verilir. Öğretmenlerin Adının Verilmesi (Değ: Sayılı R.G.) Madde sayılı Hususi İdarelerden Maaş Alan İlkokul Öğretmenlerinin Kadrolarına, Terfi,Taltif ve Cezalandırılmalarına ve Bu Öğretmenler İçin Teşkil Edecek Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı ile Yapı Sandığına ve Öğretmenlerin Alacaklarına Dair Kanununun 5.nci maddesinin (d) fıkrası hükmünce İlköğretim, ortaöğretim kurumlarında ve çeşitli eğitim kademelerinde üstün başarı ile uzun süre öğretmen veya yönetici olarak çalışmış ve çevrede olumlu izlenimler bırakmış olanların adları; a)yeni açılacak bir öğretim kurumuna, b)mevcut veya açılacak bir öğretim kurumunun dershane,kütüphane,laboratuvar ve spor salonundan birine, verilebilir. Öğretim Kurumlarına Verilmeyecek Adlar (Değ: Sayılı R.G.) Madde 13-Öğretim kurumlarına 9 uncu,11 nci ve 12 nci madde hükümleri dışında; kurumun bina ve tesislerinin yapılmasında görevinin gereği olarak hizmet edenler ve halen görevine devam eden kişilerin adları verilemez. Öğretim kurumları bina ve tesislerine adları verilecek kişilerin çevrede olumlu izlenimler bırakmış olması gerekir. Daha önce öğretim kurumlarının bina ve tesislerine verilmiş olan adlar muhafaza edilir. Ancak, sonradan kamuoyunda olumsuz izlenimler bıraktığı anlaşılan kişilere ait okul, bina ve tesis adları, İl Milli Eğitim Müdürünün teklifi ve İl Milli Eğitim Danışma Kurulunun kararına dayalı olarak valinin onayı ile iptal edilir ve sonucundan Bakanlığa bilgi verilir. DÖRDÜNCÜ KISIM Çeşitli Hükümler Rapor Verme Madde 14-Kurum açma işlemlerinde;mahallen temin edilen binanın eğitim-öğretim açısından açılması teklif edilen kurumun özelliğine uygunluğu,milli eğitim,bayındırlık,sağlık ve itfaiye müdürlüklerinin verecekleri ayrı ayrı raporla tespit edilir. Kurum açma ve kapatma teklifleri yetkili elemanlara mahallinde incelettirilir. Madde 15-( tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmeliğin 6 ıncı maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.) Yürürlükten Kaldırma Madde l97l gün ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Her Derecedeki Resmi ve Özel Öğretim Kurumlarına Ad Verme

5 Yönetmeliği ; tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Orta Dereceli Okulların Açılma Esasları Hakkında Yönetmelik ; gün ve sayılı Onay ile yürürlüğe giren İlköğretim Kurumlarının Açılması ve Kapatılması Hakkındaki Yönerge ve bunların ek ve değişiklikleri ile bunlarla ilgili genelge ve açıklamalar yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük Madde 17-Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 18-Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

6 TD:15/08/ KURUM AÇILMASI VE KAPATILMASINA İLİŞKİN ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM ÖRGÜN EĞİTİM KURUMLARININ AÇILMASI ESASLARI GENEL ESASLAR Örgün eğitim kurumlarının açılabilmesi için; a)devlet Yıllık Yatırım Programlarında veya İl Yıllık Yatırım Programlarında bulunan projelerin tamamlanmış olması, b)örgün eğitim kurumuna ihtiyaç duyulan yerleşim birimlerinde yatırım programı ile yapılmış bina bulun maması halinde açılması düşünülen kurumun özelliğine uygun bir binanın mahallen temin edilmesi ve kullanma hakkının Bakanlığa tahsis edilmiş olması, c)açılması istenilen kurumun özel şartlarının yerine getirilmiş olması, d)açılması düşünülen kurum için mahallen temin edilen binaya ait teknik inceleme raporu ile fotoğrafların ve kat planlarının Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlara Ait Açma Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği nin 5.maddesinde belirtilen kurumlarla ilgili olanları valiliğe,bunun dışında kalanların ise Bakanlığa gön derilmesi, e)kalkınma Planlarının gerekleri ve yatırım imkanları ile birlikte,açılması düşünülen kurumun özelliği göz önünde tutularak; -Merkez ile sürekli sosyal ve ekonomik bağlantı içinde bulunduğu yakın çevresinin nüfus hareketliliğinin ve yeterliliğinin, -Kurumun öğrenci kaynağını teşkil edecek eğitim kurumu ile bu kurumlardan mezun olacak öğrenci sayılarını, Özel şartlarla belirtilen sayıda olması, -Yerleşim biriminin ve çevresinin sosyal,kültürel,ekonomik,sanayi durumu ile açılması istenilen eğitim kurumunun bulunduğu en yakın yerleşim birimine olan uzaklığı,ulaşım durumunu ve pansiyon bulunup bulunmadığının değerlendirilmesi, -Tahsis edilen binanın ve arsanın açılması istenilen eğitim kurumuna yeterli olması ve alt yapı tesislerinin bulunması, f)mahallen temin edilen binalarda,açılması istenilen eğitim kurumunun uygulayacağı program türü,öğretim süresi ve öğrenci başarısının tespitiyle ilgili esaslar gözönünde bulundurularak;öğretmenler odası,yönetici odaları,kütüphane,asgari 24 öğrenci alabilecek büyüklükte ilköğretim kurumlarında en az (8),ortaöğretim kurumlarında en az (6) dersane,laboratuar,işlik,atelye,rehberlik ve danışma öğretmen büroları ile bay va bayan WC lerin yeter sayı ve büyüklükte olması, g)mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları için İl Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kurulu kararının alınmış olması,

7 h)özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar için binada mimari düzenlemenin yapılmış olması,(bina girişleri en az biri düz girişli veya eğimi 1/12 den fazla olmayan rampa ile bağlanması ve özel WC nin bulunması), ı)açılacak öğretim kurumunun,açılacağı yerleşim biriminde ve mücavir alandaki aynı tür öğretim kurumlarının tam kapasite ile çalışır olması, i)açılması istenen eğitim kurumunun verimliliğini düşürmeyecek sayıda öğrencinin bulunması, ÖZEL ESASLAR; Her kademe ve türdeki eğitim kurumları genel esaslara ilaveten aşağıda belirtilen özel esasların yerine getirilmesi ile açılır. 1.OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI: Okul öncesi eğitim kurumları bağımsız ana okulları olarak açılacağı gibi,gerekli görülen yerlerde her derece ve türdeki eğitim kurumlarının bünyesinde anasınıfı veya uygulama sınıfı olarak da açılabilir. A)Anaokulu,Anasınıfı ve Uygulama Sınıfı; a)anaokulunda,mahallen temin edilen binalarda ortalama her çocuk başına 1,5 m2 kullanım alanı olan oyun odaları,kullanım alanı 2 m2 olan uyku odaları,3 m2 kullanım alanı olan oyun bahçesi ile yemek salonu, mutfak-depo bulunması, b)ikili eğitim yapan anaokullarında her çocuk başına 1,5 m2 kullanım alanı olan oyun odası,3 m2 kullanım alanı olan oyun bahçesi,beslenmelerinin hazırlandığı bölümün olması, B)Anasınıfının her derece ve türdeki eğitim kurumlarının bünyesinde binanın giriş katında aydınlık ve güneş alan bölümünde açılması, Anaokullarının açılabilmesi için her yaş grubundan en az 15,anasınıfı ve uygulama sınıfının açılabil- mesi için de çocuk sayısının en az 10 olması, 2.İLKÖĞRETİM KURUMLARI: A)İlkokul; 1.Yerleşim birimlerinde ilkokul açılabilmesi için birinci sınıfa kayıt olacak en az (20 öğrencinin) olması, 2.Mahallen temin edilen binalarda;500 nüfuslu küçük yerleşim birimlerinde en az iki;müstakil müdürlü ilkokulların açılması için en az 5 dershane bulunması, B)Ortaokul; Birinci sınıfa kayıt olacak öğrenci sayısının en az (24)olması, C)İlköğretim Okulları; Aynı yerleşim biriminde bulunan ilkokul ile ortaokulların ilköğretim okuluna dönüştürülmesi için bu iki okulun aynı bahçe içinde bulunması veya aralarında ana yol geçmiyor olması, Bir okulun ilköğretim okuluna dönüştürülmesi için binanın fiziki şartlarının yeterli olması, D)Pansiyonlu İlkokul veya İlköğretim Okulu; İlkokul ve İlköğretim Okullarının açılma şartlarına ilaveten 100 öğrencilik standartlara uygun pansiyon binasının bulunması, E)Yatılı İlköğretim Bölge Okulları; Nüfusun az ve dağınık olduğu yerlerdeki köyler gruplaştırılarak merkezi durumda olan yerleşim birimlerinde yatılı ilköğretim bölge okulu açılması,

8 Öğretim binasının dışında en az 300 kişilik yatakhane,yemekhane,ambarlar,revir ve çok amaçlı salon,belletici odası,nöbetçi öğretmen odası,yeteri kadar banyo ve (1) kütüphane olması 3-ORTAÖĞRETİM KURUMLARI: A)Çok Programlı Lise; a)okulun açılacağı yerin ilçe veya merkez nüfusunun en az olması, b)o yerleşim biriminde Ortaöğretim kurumu bulunmaması,varsa o kurumun çok programlı liseye çevrilmesi, c)okul arsasının en az m2 olması, d)mesleki programının uygulanabileceği büyüklükte atölye ve laboratuar bulunması, B)Genel Lise; a)il merkezleri dışında,okulun açılacağı yerleşim biriminin merkez nüfusunun en az olması, b)okul arsasının en az m2 olması, C)Anadolu Lisesi; a)okulun açılacağı yerleşim biriminin merkez nüfusunun en az olması, b)mahallen temin edilen binada en az 14 dershanenin bulunması, c)geçici olarak temin edilen binaların yeni okul binası yapılıncaya kadar Anadolu Lisesi ne tahsis edildiğinin belgelendirilmesi, d)okul arsasının en az m2 olması, D)Fen Lisesi; a)fen Lisesi açılacak olan yerleşim biriminde,üniversite veya fen bilimleri (fen ve fenedebiyat fakültesi) alanında en az bir yüksek öğretim kurumunun bulunması, b)mahallen temin edilen binada 12 dershane,fizik,kimya,biyoloji,yabancı dil,elektronik ve bilgisayar laboratuarları,konferans salonunun bulunması, c)300 kişilik kız ve erkek öğrenciye hizmet verebilecek nitelikte ayrı ayrı pansiyon binalarının bulunması, d)bina arsasının en az m2 olması, E)Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi; a)okulun açılacağı yerleşim biriminde sanat ağırlıklı en az bir yüksek öğretim kurumunun bulunması, b)mahallen temin edilen binada 8 dershane,resim atölyesi,müzik öğrencilerinin çalışma yapabileceği yalıtılmış (24)müzik kabini,çok amaçlı salon bulunması, c)200 öğrencilik kız ve erkek öğrencilerin ayrı ayrı barınabileceği pansiyon binalarının bulunması, d)bina arsasının en az m2 olması, F)Anadolu Öğretmen Lisesi; a)okulun açılacağı yerin merkez nüfusunun en az olması, b)mahallen temin edilen binada en az 6 dershanenin bulunması, c)okulun yatılı olarak açılması halinde 100 öğrencilik pansiyon ve yemekhane olması, d)yeni okul binası yapımı için en az m2 lik arsanın tahsis edilmiş olması, G)Endüstri Meslek Lisesi; a)okulun açılacağı yerin merkez nüfusunun en az olması, b)açılacak her bölüm için atölye alanlarının en az 400 m2 büyüklükte olması, H)Anadolu Teknik Lisesi ve Anadolu Meslek Lisesi; a)anadolu Teknik Lisesi ve Anadolu Meslek Lisesinin açılacağı yerin merkez nüfusunun en az olması veya endüstrinin yoğun olması sebebiyle yabancı dil bilen teknik insan gücü ihtiyacının bulunması, b)açılacak her bölüm için atölye alanlarının en az 400 m2 büyüklükte bulunması, I)Teknik Lise;

9 a)teknik Lisenin ilgili bölümüne kayıt yaptırabilecek endüstri meslek lisesi dokuzuncu sınıf öğrenci sayısının en az 100 olması ve açılacak teknik lise programının uygulanabilmesi için endüstri meslek lisesinde ilgili bölümün bulunması, b)açılacak her bölüm için atölye alanlarının en az 400 m2 büyüklükte bulunması, İ)Kız Meslek Lisesi ve Kız Teknik Lisesi; a)okulların açılacağı yerin merkez nüfusunun en az olması, b)her bölüm için en az 60 m2 alanlı (2) atölye,yiyecek hazırlama ve beslenme atölyesi olarak kullanılacak mutfak tertibatlı bir atölye bulunması, J)Anadolu Kız Teknik Lisesi ve Anadolu Kız Meslek Lisesi; Söz konusu okullların açılacağı yerin merkez nüfusunun en az olması veya endüstrinin yoğun olması sebebiyle yabancı dil bilen teknik insan gücü ihtiyacının bulunması, K)Ticaret,Akşam Ticaret,Anadolu Ticaret,Anadolu Dış Ticaret,Anadolu Sekreterlik ve Anadolu Mahalli İdareler Meslek Liseleri; a)merkez nüfusun Ticaret ve Akşam Ticaret liseleri için en az diğeleri için en az olması, b)bölgenin ekonomik ve sosyal yönden gelişmiş veya gelişmeye elverişli olması,ayrıca bankacılık,sigortacılık,borsa hizmetleri,kooperatifçilik gibi istihdama yönelik alanların bulunması. L)Anadolu Otelcilik ve Turizm,Anadolu Aşçılık ile Anadolu Basın Yayın ve Reklamcılık Meslek Liseleri; a)bölgenin turizm,aşçılık ve basın-yayın sektörü yönünden gelişmiş veya gelişmeye elverişli olması, b)mahallen temin edilen binada en az (12) dershane olması, c)yatılı öğrenciler için pansiyon ve okul çevresinde öğrencilerin uygulama yapabileceği otel yok ise uygulama oteli ünitesinin bulunması, M)İmam Hatip Lisesi; a)imam Hatip Lisesi açılacak yerin merkez nüfusunun en az olması, b)mahallen temin edilen binada en az (12) dershane ve uygulama mescidinin olması, N)Anadolu-İmam Hatip Lisesi; a)anadolu-imam Hatip Lisesi açılacak yerin,merkez nüfusunun en az olması, b)mahallen temin edilen binada en az (21) dershane ve uygulama mescidinin olması, 4-ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI: A)İşitme Engelliler Okulu; a)mahallen temin edilen binada en az (15) öğrencilik (8) dershanenin bulunması, b)yatılı olarak düşünüldüğünde ise (50) kişilik kapasitesi olan pansiyon binasının olmsı, B)Görme Engelliler Okulu; a)mahallen temin edilen binada en az (15) öğrencilik (8) dershanenin bulunması, b)binanın iki kattan yüksek olmaması ve keskin köşe ve sütunların bulunmaması, c)yatılı olarak düşünüldüğünde ise (50) kişilik kapasitesi olan pansiyon binasının olmsı, C)Ortapedik Engelliler Okulu; Mahallen temin edilen binanın tek katlı,kapılar geniş,bina girişleri en az biri düz girişli veya eğimi 1/12 den fazla olmayan rampa ile bağlanmış olması, D)Zihin Engelliler Okulu; Mahallen temin edilen binada en az (6)dershane (iş kolu için en az 4 dershane) (2) atölye,(3) işlik,çok amaçlı salon,bahçenin tarıma uygun olması, E)Rehberlik ve Araştırma Merkezi;

10 Mahallen temin edilen binada en az (6) oda,(1) depo,odaların birinin sesten yalıtılmış ve gözlem için uygun olması, 5-ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI: Özel öğretim kurumları kendi yönetmeliklerine göre işlem yapacaklardır. 6-YURT DIŞINDA AÇILACAK ÖĞRETİM KURUMLARI: Yurt Dışında öğretim kurumları açılabilmesi için Türkiye deki emsali okulların açılması esasları,açıldığı ülkenin şartlarının gözönünde bulundurulması ve bakanlığımızın ilgili öğretim dairesinin de görüşünün alınma sı İKİNCİ BÖLÜM YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ AÇILMASI ESASLARI GENEL ESASLAR Yaygın eğitim kurumlarının açılabilmesi için; a)yaygın eğitim kurumlarına ihtiyaç duyulan yerleşim birimlerinde yatırım programına alınarak yapılmış tip projeli bina bulunmaması halinde,yaygın eğitim kurumunun özelliğine uygun binanın mahallen temin edilmesi ve kullanma hakkının kendi binası yapılıncaya kadar bu kuruma verilmiş olması, b)yaygın eğitim kurumlarının mahallen temin edilen binada açılmak istenmesi halinde,ilköğretim müfettişleri tarafından düzenlenen kurum açma raporunun olması, c)açılması istenilen yaygın Eğitim Kurumlarının özel şartlarının yerine getirilmiş olması, ÖZEL ESASLAR A)Halk Eğitim Merkezleri; a)halk eğitim merkezleri il ve ilçe merkezlerinde açılır.bunun dışındaki yerleşim birimlerinde Bakanlık izni alınmadan halk eğitim merkezi açılmaması, b)açılacak merkezin,yerleşim biriminin uygun bir yerinde olması, c)tip projeli binası olmadan açılacak merkezde en az (2) yönetim odası,(2) atölye,(1) derslik ve bay-bayan WC lerinin bulunması ayrıca,özel eğitime ihtiyaç duyanlar için binada mimari düzenlemenin yapılmış olması, d)büyük şehir statüsünde bulunan illerin her ilçesinde birer halk eğitimi merkezi açılabilir.bunun dışınki illerde Bakanlık uygun görüşü alınmadan il merkezinde ikinci bir halk eğitimi merkezi açılmaması, e)açılacak Halk Eğitim Merkezinde,idare odalarının 16 m2,atölyelerin 40 m2,dersliklerin 30 m2 den az olmaması, B)Çıraklık Eğitim Merkezleri; a)3308 Sayılı Kanun kapsamına alınmayan il ve ilçe merkezlerinde Çıraklık Eğitimi Merkezi açılmaması, b)tip projeli binası yapılmadan açılacak merkezler için en az (2) yönetim odası,(2) derslik,(2) laboratuaratölye,bay-bayanlar için ayrı ayrı kullanılacak WC lerin olması, c)il merkezlerinde ikinci bir merkezin açılmasından sanayi ve çırak potansiyeli dikkate alınarak,il Çırakllık ve Mesleki Eğitim Kurulu ile Bakanlığın uygun görüşünün alınması, d)ilçe merkezlerinde en az fazla (1) Çıraklık Eğitimi Merkezi açılabilecektir.merkezin açılabilmesi için

11 bina ile ilgili şartlar dışında eğitime devam edecek en az (100) çırak öğrencisi olma kıtasının dikkate alınması, e)açılacak Çıraklık Eğitim Merkezlerinde;İdare odalarının 16 m2,dersliklerin 40 m2,atelye ve laboratuarların 50 m2 den az olmaması, C)Pratik Kız Sanat Okulu: a)merkez nüfusunun en az olması, b)bu okulların özelliğine uygun mahallen temin edilen binalarda;(4) idare odası,60 m2 lik (4) atölye,yeteri kadar öğretmen ve öğrenci WC leri (1) depo (temrinlik malzemeler için)bulunması ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 1-SAĞLIK EĞİTİM MERKEZLERİNİN AÇILMA ESASLARI a)sağlık eğitim merkezi açılacak yerin il merkezi veya nüfusu in üzerinde ilçe merkezi olması, b)binanın; 1.Projeye uygun olarak yapılmış olması,projeye göre yapılmamış ise mimari yönden sağlam olduğunun teknik raporla tespit edilmiş ve sağlık şartlarına uygun olması, 2.En az (8) odası (Başhekim,büro,(3) muayene odası,(1) diş polikliniği,(1) hemşire ve laboratuar odası) ve hasta bekleme salonu bulunması, 3.Öğretmen ve öğrencilerin kolayca gidip gelebileceği mahalde bulunması, c)genel ve özel esaslar yerine getirilmiş ise, Valilikçe yapılan teklifin incelenip değerlendirilmesi sonucunda Bakanlığımızca da uygun bulunması ve Teşkilat Kanununun 41.maddesine göre Sağlık Bakanlığınca da uygun görüş verilmesi, 2.HİZMETİÇİ EĞİTİM ENSTİTÜLERİNİN AÇILMA ESASLARI a)hizmetiçi Eğitim Enstitülerinin kurulabilmesi için; Eğitim bölümü,yatakhane bölümü,sosyal tesisler,teknik servisler,öğretmen lojmanları bölümlerinin bulunması, b)binanın; 1.Ulaşım yönünden uygun yerde,meskun mahallerde bulunması, 2.Derslikler,Müdür,Müdür Yardımcısı,Öğretmenler Odası,Kütüphane,Memur,Muhasebe,Döner Sermaye, Mutemet,depo ve benzeri odalar,fizik,kimya,biyoloji,yabancı Dil ve Bilgisayar laboratuarları,konferans Salonu,en az 100 kişiye hitap edebilecek nitelikte yatakhane,mutfak ve yemekhane,kantin,dinlenme salonu,wc ve banyonun bulunması, 3.(1) Doktor,(2) Hemşire,(2) Hasta Bakıcı kadrosu oluşturulabilecek kapasitede revirinin bulunması, 4.Kapalı spor salonu,berber,terzi vb sosyal ihtiyaçların karşılanabileceği tesislerin ve kurs merkezine gelen kursiyer ve öğretim üyeleri arabalarının konulabileceği otoparkının bulunması, 3-SOSYAL TESİSLERİN AÇILMA ESASLARI a)bu Kurumlar,il ve ilçelerin öğretmen kapasitesi öğretmenevi veya lokali olarak kullanılmaya müsait bina durumu,çevrenin tabii ve turizm özelliği dikkate alınarak İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün teklifi üzerine,belirlenen tip ve özellikte valilikçe açılır. Kurum binaları geliştirilen tip projelere veya özel projelere göre Bakanlık tarafından veya mahalli imkan-

12 lar ile yaptırılır.ayrıca Bakanlığa ait olup öğretmenevi veya lokali açılmasına müsait boş veya atıl kapasiteli binalar bu maksatla tahsis edilebilir. b)öğretmenevinin açılabilmesi için otel ünitesinin bulunması şarttır.her öğretmenevinde binanın fiziki şartlarına ve imkanlarına uygun olarak;otel lokanta gazino,kantin,kitaplık,çok amaçlı salon sergi,oturma ve dinlenme salonları,idare bölümü erkek ve kadın kuaförü,bahçe,çocuk bahçesi,duş kabinleri,arıtma tesisi,otopark alanı gibi bölümlerinin bulunması 4-ÖĞRENCİ YURTLARI İLE BENZERİ KURUMLARIN AÇILMA ESASLARI a)öğrenci Yurtları ile benzeri kurumların açılması için; 1.Bina kurucuya ait ise tapu senedi,kiralık olması halinde kira sözleşmesi,işyeri ise Belediye İmar Müdürlüğünden alınacak işyeri belgesi,intifa hakkına sahip ise tapu sicil muhafızlığından alınan belge, 2.Tapu kütüğünde mesken olarak kayıtlı bir ana gayrimenkulün bağımsız bölümünde açılacak olan yurt, pansiyon ve benzeri kurumlar için 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre alınması gereken kat malikleri kurulu muvafakat belgesi, 3.Açılacak kuruma ait bina ve tesislere mevzuatın öngördüğü mesafe içindeki mahallerde meyhane,kahvehane,bar ve benzeri tesislerin bulunmadığına dair ilgili makamlardan alınacak belge, Yukarıdaki şartların yerine getirilmesi ile birlikte; a)müracaat dilekçesi ile kurucu tüzel kişi ise;ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış veya noterce tasdikli şirket sözleşmesi ile kurucu temsilcilere dair noter tasdikli yetki belgesi,veya kurucu gerçek kişi ise;nüfus cüzdanı örneği ve sabıka kaydı olmadığına dair belgenin olması gereklidir. b)bu kurumların açılmasında; Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü teknik raporu,3 adet kat planları,sağlık Müdürlüğü raporu,milli Eğitim Müdürlüğü raporu ve İtfaiye Müdürlüğü raporunun Valiliklerce tanzim edilmesi c)binanın; 1.Yönetici,görevli,ziyaretçi,hizmetli odaları,her öğrenci için en az1/2 m2 alanlı etüt ve çalışma odası,kütüphanesi,her öğrenci için en az 4 m2 alanlı yatakhanesi,15 öğrenci için (1) WC,25 öğrenci için (1) banyosu kantini,temiz içme suyu veya kullanım amaçlı yedek su deposu,yeterli yangın söndürme malzemesi ve üç katı geçen binalar için yangın merdiveni,ankesörlü telefonu, 2.Yemekli kurum için her öğrenciye ¼ m2 alanlı yemekhanesi,yeterli büyüklükte mutfak,kiler,bulaşıkhanesi, bulunması 5-YAYIMLAR BÖLGE ŞEFLİĞİ VE YAYINEVLERİNİN AÇILMA ESASLARI: a)yayımlar bölge şefliği ve yayınevlerinin açılması için; 1.Bölge şefliklerinin,açılacağı ilin,merkez nüfusunun nin üstünde ve kendisine en az 5 ilin bağlanabileceği konumda olması, 2.Yayınevlerinin açılabilmesi için ilin merkez nüfusunun en az olması, b)bina Durumu; 1.Bölge şefleri için en az (3) idare odası,500 m2 depo,işçiler için (1) duş yeri idare bölümde (2),depoda (1) WC bulunması,depo ve idari binanın aynı yerde olması şartıyla bulunduğu ilin herhangi bir semtinde olabilir.

13 2.Yayınevlerinin,şehrin işlek ve merkezi yerinde öğrencilerinin güvenle girip çıkabileceği ve eğlence yerinden uzak,en az 50 m lik satış yeri,100 m2 lik deposu ve WC olması,satış yerinin zemin katta ve caddeye a- çık olarak bulunması, 6-GENÇLİK VE İZCİLİK KAMP TESİSLERİNİN VE İZCİ EVLERİNİN AÇILMA ESASLARI: Gençlik ve İzcilik Kamp Tesislerinin ulaşımının kolay ve en az m2 lik arsaya sahip olması,mutfak yemekhane ve yatakhane ile yeterli sayıda duş,wc,ankesörlü telefonunun bulunması izci evleri için ise;en az iki oda,bir salon ile açık alanın olması gerekir. 7-EĞİTİM ARAÇLARI VE DONATIM MERKEZLERİ İLE GENEL DEPOLARIN AÇILMA ESASLARI: a)genel Depo(Akşam Sanat Okulu); 1.Genel deponun yurdumuzun her coğrafi bölgesinin merkezi durumunda olan ilinde açılması, 2.En az m2 lik arsası,çok amaçlı açık (sundurma) ve kapalı olmak üzere en az m2 lik depoları,bakım onarım atölyeleri,forklift,vinç gibi yükleme ve nakliyat araçları,araçlar için otopark,en az (5) idare odası,(1)ayniyat stok kontrol odası,(1) muaeyene kalibrasyon laboratuarı,(1) arşiv odası bulunması, b)il Eğitim Araçları ve Donatım Merkezleri; 1.Her ilde tip projesine uygun binalarda Bakanlıkça İl Eğitim Araçları ve Donatım Merkezleri açılması, bina yapımı için en az m2 lik arsanın olması, 2.Tip proje uygulanmış bina bulunmaması halinde mahallen temin edilen binada (5) idare odası,(2) laboratuar bakım onarım atölyesi,arşiv odası,100 m2 lik ders aletleri deposu,gösteri salonu ve garajı bulunması DÖRDÜNCÜ BÖLÜM KURUMLARIN KAPATILMA ESASLARI 1.Öğretim kurumlarının veya bu kurumların bünyesindeki bölümlerin eğitim-öğretime kapatılması işlemleri aşağıdaki esaslara göre yapılır. a)kurumun faliyet gösterdiği bina ve tesislerin kullanılamayacak derecede harap olması ve bu durumun teknik rapor ile tespit edilmesi, b)kurumun verdiği hizmetin verimliliğinin azaldığı Bakanlıkça veya Valilikçe mahallinde yaptırılan ince leme raporuyla belirlenmesi,(ilkokullarda öğrenci sayısının 10,Ortaokullar ve Ortaöğretim kurumlarında 30 un altına düşmesi durumunda), 2.Öğrenci yurtları ile benzeri kurumların kapatılması aşağıdaki esaslara göre yapılır; a)kurum sahibi tarafından kapatılır ise kapatma kararı Valiliğe ve öğrencilere (1) ay önceden duyurulur, b)bakanlıkça yapılan denetlemeler sonucunda kapatılma kararı alınan kurumlarda kalan öğrencilerin barınmaları konusunda gerekli tedbirler mülki amirlerce alınır. c)atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı hareket eden,devletin,ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünü boz ma doğrultusunda faaliyet gösteren,bölgecilik,ırkçılık propagandası yapan,dini ve dini duygularrı veya dince

14 kutsal olan şeyleri istismar ederek,öğrencilerin güvenliğini sağlayamayan,barınma,beslenme,eğitim-öğretim ihtiyaçlarınn karşılayamayan özel kurumlar kapatılır. BEŞİNCİ BÖLÜM UYGULAMAYLA İLGİLİ ESASLAR 1.Kurumun açılması ile ilgili hususlarda; a) Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlara Ait Açma,Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği nin 5.maddesinde belirtilen kurumların açılma tekliflerinin Milli Eğitim Müdürlüğünce Valiliğe;bunun dışında kalan kurumların açılma tekliflerinin ise en geç Aralık ayı sonuna kadar Valilikçe Bakanlığa gönderilmesi gerekmek tedir. b)genel ve özel esaslara uygun olarak kişi ve kuruluşlar tarafından yapılan okul binalarının faaliyete geçirilmesinde nihai karar Bakanlığın yetkisindedir. c)mahallen temin edilen binalarda eğitim kurumunun açılmasının uygun görülmesi durumunda,dershane, idare odaları ve öğretmenler odasının standartlara uygun olarak mahallen donatılması gereklidir. 2.Kurumun kapatılmasıyla ilgili hususlarda; Yangın,deprem,sel baskını gibi sebeplerin dışında, a)açma yetkisi Bakanlığa ait olan kurumların kapatılma tekliflerinin her yılın Haziran ayında Bakanlık da bulunacak şekilde gönderilmesi, b)kapatılma konusundaki teklifte kapatılma gerekçeleri ile valilik görüşüne yer verilmesi, c)kurumlara ait bina ve tesislerin Bakanlığımız dışında başka kurumların hizmetine tahsis edilmesi amacıyla kapatma teklifi yapılmaması, d)kapatılan kurumlardaki öğrencilerin eğitim-öğretime devam edebilmeleri için Valilikçe gerekli tedbirlerin alınması, a)imar yönetmeliğinde belirtilen büyüklükte olması, b)okulun özelliğine göre,tip projelerin sığabilecek şekilde olması,(dikdörtgen,kare gibi), c)en fazla % 7 meyil olması, d)bataklıkta,dere yatağında,heyelan bölgesinde,yüksek gerilim hattı altında veya sele maruz kalabilecek bir yerde bulunmaması, e)elektrik,su ve yolunun olması, 3.Yatırım programına alınması teklif edilecek eğitim kurumu için,tahsis edilen arsanın; 4.Yürürlük ile ilgili hususlarda; a)bu esaslar,bakanın imzaladığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. b)yürürlük tarihine kadar yapılan kurum açma ve kapatma teklifleri bu esasların dışında değerlendirilir. Ancak tekliflerdeki kriterlerin bu esaslardaki kriterlere uygunluğu gözönünde bulundurulur.

KURUM AÇILMASI VE KAPATILMASINA İLİŞKİN ESASLAR. BİRİNCİ KISIM Eğitim Kurumlarının Açılma Esasları. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar

KURUM AÇILMASI VE KAPATILMASINA İLİŞKİN ESASLAR. BİRİNCİ KISIM Eğitim Kurumlarının Açılma Esasları. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar KURUM AÇILMASI VE KAPATILMASINA İLİŞKİN ESASLAR Tebliğler Dergisi : MART 2010/2630 BİRİNCİ KISIM Eğitim Kurumlarının Açılma Esasları BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar Eğitim kurumlarının açılmasıyla ilgili genel

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 67 ŞUBAT 2004 SAYI: 2557 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı

Detaylı

Sağlık Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarını Hizmete Açma,Kapatma ve Bunlara Ad Verme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

Sağlık Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarını Hizmete Açma,Kapatma ve Bunlara Ad Verme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik 6 OCAK 1994 GÜN VE 21810 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN Sağlık Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarını Hizmete Açma,Kapatma ve Bunlara Ad Verme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KURUM AÇMA, KAPATMA VE AD VERME YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KURUM AÇMA, KAPATMA VE AD VERME YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KURUM AÇMA, KAPATMA VE AD VERME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece

Detaylı

Özel okullara yeni standartlar geldi

Özel okullara yeni standartlar geldi On5yirmi5.com Özel okullara yeni standartlar geldi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özel öğretim kurumlarına yeni standartlar getirildi. Yayın Tarihi : 18 Temmuz 2014 Cuma (oluşturma : 1/4/2016) Milli

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28360

Resmî Gazete Sayı : 28360 21 Temmuz 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28360 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 20/3/2012

Detaylı

MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞĠTĠM KURUMLARI YÖNETĠCĠ VE ÖĞRETMENLERĠNĠN NORM KADROLARINA

MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞĠTĠM KURUMLARI YÖNETĠCĠ VE ÖĞRETMENLERĠNĠN NORM KADROLARINA MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞĠTĠM KURUMLARI YÖNETĠCĠ VE ÖĞRETMENLERĠNĠN NORM KADROLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠKTE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK MADDE 1-16/6/2014 tarihli ve 2014/6459 sayılı Bakanlar

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN NORM KADROLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN NORM KADROLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 6191 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN NORM KADROLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/6/2014 No : 2014/6459 Dayandığı KHK nin Tarihi

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN NORM KADROLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN NORM KADROLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 6191 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN NORM KADROLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/6/2014 No : 2014/6459 Dayandığı KHK nin Tarihi

Detaylı

T.C. TEFENNİ KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

T.C. TEFENNİ KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI T.C. TEFENNİ KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı 1 Özel Öğretim Kurumları Bölümü 103 2 Atama Bölümü 1 3 Basın Yayın Bölümü 4 4 Eğitim Öğretim

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KURUM AÇMA, KAPATMA VE AD VERME YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KURUM AÇMA, KAPATMA VE AD VERME YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KURUM AÇMA, KAPATMA VE AD VERME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece

Detaylı

SÜLOĞLU ALİ AYAĞ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

SÜLOĞLU ALİ AYAĞ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI 2015 SÜLOĞLU ALİ AYAĞ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI Fikret TİRFİL Okul Müdürü 28.09.2015 Sayfa 1 / 8 İçindekiler Tablosu BİRİNCİ BÖLÜM... 3 GENEL BİLGİLER... 3 İKİNCİ BÖLÜM...

Detaylı

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ S. NO 1 OKUL/KURUM/ KURUL/İŞ/İŞLEM / KONU Açık Ortaokul Birinci Dönem Yeni

Detaylı

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü. ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü. ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü S. NO 1 OKUL/KURUM/ KURUL/İŞ/İŞLEM / ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ KONU Açık Ortaokul Birinci Dönem Yeni

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. KARABÜK VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 2016-2017 EĞITIM ÖĞRETIM YILI ÖĞRETMENLERIN GÖREVE BAŞLAMASI 2 Halk Eğitim Merkezlerinde Görevli Öğretmenlerin

Detaylı

KEÇİÖREN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ÖĞRETİM BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI

KEÇİÖREN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ÖĞRETİM BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI KEÇİÖREN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ÖĞRETİM BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI S I R A N HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) O 1 Özel Yurt Açma 1- Dilekçe, a)şirket

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ 1 GEREKLİ FORM, BELGE, RAPOR ve İZİN İŞLEMLERİ 2 3 BAŞVURU İŞLEMİ EVRAK VE BİNA İNCELEME

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. KARABÜK VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 2015-2016 EĞITIM ÖĞRETIM YILI ÖĞRETMENLERIN GÖREVE BAŞLAMASI 01 Eylül 2015 Salı 2 Örgün Eğitim Kurumlarındaki

Detaylı

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI (2017-2018) Prof. Dr. Hülya DEMİR Mekânsal kullanım tanımları ve esasları (madde 5) i) Sosyal altyapı alanları (kentsel sosyal altyapı alanları) Birey ve toplumun kültürel, sosyal

Detaylı

T.C. BODRUM KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

T.C. BODRUM KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü BODRUM KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı : 99691855-400-E.6052259 12.06.2015 Konu: İzinsiz Eğitim ve Öğrenci Barındırma Faaliyeti Gösteren Yerler... MÜDÜRLÜĞÜNE BODRUM İ l g i: Muğla Valiliği

Detaylı

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO 1. 2. 3. YAPILACAK İŞ 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Öğretmenlerin Göreve Başlaması Örgün Eğitim Kurumlarındaki Öğretmenlerin

Detaylı

T.C İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ S. NO FAALİYETİN ADI TARİHİ a) Ortaöğretim Kurumları 2010-2011 Eğitim Öğretim Sorumluluk 26 Ağustos 2010 Perşembe Sınavı Öncesi Öğretmenler Kurulu 1 b) Ortaöğretim

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi. Ağustos 2015 Kırşehir

T.C. KIRŞEHİR VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi. Ağustos 2015 Kırşehir T.C. KIRŞEHİR VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2015-2016 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi Ağustos 2015 Kırşehir 1 T.C. KIRŞEHİR VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü İlgi : M.E.B.Ortaöğretim Genel

Detaylı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NÜFUS ŞEFLİKLERİNİN KURULUŞUNA VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NÜFUS ŞEFLİKLERİNİN KURULUŞUNA VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NÜFUS ŞEFLİKLERİNİN KURULUŞUNA VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) Nüfus yoğunluğu ve buna bağlı

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 10/06/1997 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23015 BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde

Detaylı

T.C. AKSARAY VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

T.C. AKSARAY VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI T.C. AKSARAY VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Sıra No HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELİR HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenim Görenlere Öğrenim Durum Belgesi/Diploma

Detaylı

YÖNETMELİK AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 30 Ocak 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29252 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1

Detaylı

T.C İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ S. NO FAALİYETİN ADI TARİHİ a) Ortaöğretim Kurumları 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Sorumluluk Sınavı Öncesi Öğretmenler Kurulu,Zümre Başkanları 05 Eylül 2011 Pazartesi Seçimi ve Zümre Başkanları 1 b)ortaöğretim

Detaylı

ÇANKIRI İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ YAPILACAK İŞLER VE FAALİYETİN KONUSU

ÇANKIRI İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ YAPILACAK İŞLER VE FAALİYETİN KONUSU SIRA NO ÇANKIRI İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ YAPILACAK İŞLER VE FAALİYETİN KONUSU 1 KURBAN BAYRAMI 2 3 4 2017-2018 eğitim öğretim yılı öğretmenlerin göreve başlaması

Detaylı

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO 1. 2. ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ YAPILACAK İŞ 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Öğretmenlerin Göreve Başlaması Örgün Eğitim Kurumlarındaki Öğretmenlerin Mesleki

Detaylı

Turizm Yatırım, İşletme ve Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik

Turizm Yatırım, İşletme ve Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik Turizm Yatırım, İşletme ve Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 19.04.1983 Resmi Gazete Sayısı: 18023 BİRİNCİ BÖLÜM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ Amaç: Madde 1 (Değişik: 29/9/2006-2006/11076

Detaylı

LADİK KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BRANŞ, MESLEK, NORM, ATAMA BÖLÜMÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

LADİK KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BRANŞ, MESLEK, NORM, ATAMA BÖLÜMÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI BRANŞ, MESLEK, NORM, ATAMA BÖLÜMÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI 1 Görevlendirmeler (Ek Ders Ücreti Karşılığı Öğretmen Görevlendirme Başvuru İşlemleri) 2 Görevlendirmeler Kurum içi görevlendirme Kurum dışı görevlendirme

Detaylı

T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 2 Sıra No FAALİYET TARİH 1 2 Ortaöğretim Kurumlarına Öğrenci kayıtları

Detaylı

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü. ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü. ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ NO 1 2 OKUL/KURUM/ KURUL/İŞLEM TARİH 17 Ağustos-30 Ekim 24 Ağustos-19 Eylül 2015 01 Eylül-19 Eylül 2015 Örgün ve Yaygın Eğitim nda 3 Öğretmenlerin Göreve Başlaması/Mesleki 01 Eylül 2015, Salı Çalışmalar

Detaylı

T.C. BALIKESİR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. BALIKESİR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. BALIKESİR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 2 Ortaöğretim Kurumlarına Öğrenci kayıtları a) Tercihe Esas Kontenjan

Detaylı

inci maddesine eklenen fıkrada tanımlanan fen adamlarından elektrik ile ilgili olanlarının yetki, görev ve sorumluluklarını belirlemektedir.

inci maddesine eklenen fıkrada tanımlanan fen adamlarından elektrik ile ilgili olanlarının yetki, görev ve sorumluluklarını belirlemektedir. Milli Eğitim Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: ELEKTRİK İLE İLGİLİ FEN ADAMLARININ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Dayandığı Kanunun Numarası ve Tarihi: 3194-03.05.1985

Detaylı

"d) Yurdun faaliyet göstereceği bina kurucuya ait ise malik olduğuna dair beyan.

d) Yurdun faaliyet göstereceği bina kurucuya ait ise malik olduğuna dair beyan. 2012/2958 KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA İŞÇİ ALINMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İLE BAZI YÖNETMELİKLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Karar Tarihi-No: 12/03/2012-2012/2958

Detaylı

AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI

AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ 1 Özel yurt açılması

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete de yayım tarih ve sayısı: 16 Haziran 2009 27260 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Madde 7 ve 38(7) Altında Yapılan Tüzük

Madde 7 ve 38(7) Altında Yapılan Tüzük ÖĞRETMENLER YASASI (25/1985, 33/1985, 11/1986, 32/1987, 14/1988, 34/1988, 14/1989, 3/1990, 52/1990, 13/1991, 61/1991, 12/1992, 50/1992, 5/1993, 11/1994, 44/1994, 3/1995, 19/1995, 60/1995, 14/1996, 17/1997,

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİ YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİ YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI FEN LİSELERİ VE SOSYAL BİLİMLER LİSELERİNİN ÖĞRETMENLERİ İLE GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİNİN BEDEN EĞİTİMİ, MÜZİK VE GÖRSEL SANATLAR/RESİM ÖĞRETMENLERİNİN SEÇİMİ VE ATAMALARINA

Detaylı

M.E.B. Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmenlik-2

M.E.B. Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmenlik-2 Zorunlu yer değiştirme suretiyle atamalar MADDE 22 (1) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde eğitim kurumu müdürlerinden bulundukları eğitim kurumunda beş yıllık çalışma süresini tamamlayanların görev yerleri,

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Son Hükümler. Hüküm bulunmayan haller MADDE 224- (1) Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

İKİNCİ BÖLÜM Son Hükümler. Hüküm bulunmayan haller MADDE 224- (1) Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. İKİNCİ BÖLÜM Son Hükümler Hüküm bulunmayan haller MADDE 224- (1) Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler MADDE 225- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MUĞLA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

MUĞLA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 Örgün Eğitim Kurumlarında (Okul öncesi ve İlköğretim kurumları hariç) 2013-2014 öğretim yılı Öğrenci kayıtları: a) Sınavsız öğrenci alan Ortaöğretim Kurumlarının 9. sınıflarına öğrencilerin tercihlerini

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO ÇALIŞMA KONULARI TARİHİ 1. a) Mesleki Eğitim Çalışmaları (Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları) b) İlçe Zümre Başkanları

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO ÇALIŞMA KONULARI TARİHİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO ÇALIŞMA KONULARI TARİHİ 2016 2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO ÇALIŞMA KONULARI TARİHİ 1. 2. 3. a) Mesleki Eğitim Çalışmaları ve Sene Başı Öğretmenler Kurulu Toplantısı(Örgün ve

Detaylı

ANKARA MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI ÇALIġMA TAKVĠMĠ Eğitim Öğretim Yılı Öğretmenlerin Göreve

ANKARA MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI ÇALIġMA TAKVĠMĠ Eğitim Öğretim Yılı Öğretmenlerin Göreve ANKARA MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI ÇALIġMA TAKVĠMĠ SIRA NO 1. 2. 3. YAPILACAK İŞ 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Öğretmenlerin Göreve BaĢlaması Örgün Eğitim Kurumlarındaki Öğretmenlerin

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARININ GÜNLÜK YAŞAMLARINDA GELENEKSEL OLARAK KULLANDIKLARI FARKLI DİL VE LEHÇELERİN ÖĞRENİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

TÜRK VATANDAŞLARININ GÜNLÜK YAŞAMLARINDA GELENEKSEL OLARAK KULLANDIKLARI FARKLI DİL VE LEHÇELERİN ÖĞRENİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK TÜRK VATANDAŞLARININ GÜNLÜK YAŞAMLARINDA GELENEKSEL OLARAK KULLANDIKLARI FARKLI DİL VE LEHÇELERİN ÖĞRENİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 05.12.2003 Resmi Gazete Sayısı: 25307 BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2014 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2014 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2014 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. YAPILACAK İŞ 2013-2014 Eğitim Öğretim yılı öğretmenlerin göreve başlaması 2013 2014 Öğretim Yılı Eğitim Bölgelerinde

Detaylı

İçkili Yerlere Verilecek İzinlerde Gözönünde Bulundurulacak Esaslara Dair Yönetmelik Tarihi:09.07.1984 Sayısı:18453

İçkili Yerlere Verilecek İzinlerde Gözönünde Bulundurulacak Esaslara Dair Yönetmelik Tarihi:09.07.1984 Sayısı:18453 İçkili Yerlere Verilecek İzinlerde Gözönünde Bulundurulacak Esaslara Dair Yönetmelik Tarihi:09.07.1984 Sayısı:18453 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 9.7.1984, No : 18453 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam,

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. ESKİŞEHİR VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 2 3 4 Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında 2012-2013 Öğretim Yılı Öğrenci Kayıtları: a) Başvurular 11-22 Haziran 2012 b) Seçici komisyon tarafından kayıtları yapılacak çocukların tespiti 25 Haziran 2012 c)

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*)

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Karar Tarihi: 14/07/2009 Karar Sayısı:

Detaylı

Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği

Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER Merkez Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO 1 ADI Tesislere (Tersane Tekne İmal Yeri, Çekek Yeri) İşletme İzni Verme BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER a)tüzel kişiler için bu Yönetmelik kapsamında faaliyet konusunu

Detaylı

MANİSA VALİLİĞİ GÖLMARMARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

MANİSA VALİLİĞİ GÖLMARMARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI S. NO ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Özel Yurt Açma 1- Dilekçe a)şirket ve benzerleri için Ticari Sicil Gazetesi'nde yayınlanmış veya noter tasdikli şirket sözleşmesi ile kurucu temsilcisi olduğunu belirten

Detaylı

MERSİN/YENİŞEHİRİLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

MERSİN/YENİŞEHİRİLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI MERSİN/YENİŞEHİRİLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S I R A N O 1 2 3 HİZMET ADI Özel Okul ve Özel, Özel Eğitim Okulu Açma Müracaatı Özel Okul ve Özel,Özel Eğitim Okulu Devredilmesi Müracaatı

Detaylı

2012 2013 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ

2012 2013 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ 2012 2013 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO ÇALIŞMA KONULARI TARİHİ 1. Okul Öncesi Ve İlköğretim Okulları 1. Sınıf Öğrencilerinin Eğitim- Öğretime Hazırlanmaları

Detaylı

T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2016-2017 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1/7 Güncelleme Tarihi: 31/08/2016 Sıra 1 Eğitim Bölgesi Danışma Kurulu 25

Detaylı

ELEKTRİK TESİSATÇILARI HAKKINDA YÖNETMELİK

ELEKTRİK TESİSATÇILARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 08.08.1983 Resmi Gazete Sayısı: 18129 ELEKTRİK TESİSATÇILARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç : Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, elektrik tesislerinin çalışacakların

Detaylı

T.C. ÇAMOLUK KAYMAKAMLIĞI Çamoluk Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü. Brifing Dosyası

T.C. ÇAMOLUK KAYMAKAMLIĞI Çamoluk Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü. Brifing Dosyası T.C. ÇAMOLUK KAYMAKAMLIĞI Çamoluk Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü Brifing Dosyası Aralık 2016 İÇİNDEKİLER Bilgiler Sayfa Numarası Kurum Bilgileri 1. Bölüm Genel Bilgiler 1 Arsa Bina Bilgileri 1 Eğitim

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 68 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 68 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Resmi Gazete Tarihi: 16.08.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26969 TOPLU YAPILARDA KAT MÜLKİYETİ VE KAT İRTİFAKI TESİSİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

T.C. BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI T.C. İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Sıra Hizmet Standardı Olan Şubeler Sayı 1 Hukuk ve Mevzuat Bölümü 2 Mesleki ve Teknik Eğitim Bölümü 3 Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Bölümü 4 Hayat

Detaylı

ELEKTRİK İLE İLGİLİ FEN ADAMLARININ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

ELEKTRİK İLE İLGİLİ FEN ADAMLARININ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 11.11.1989 Resmi Gazete Sayısı: 20339 ELEKTRİK İLE İLGİLİ FEN ADAMLARININ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ÖĞRETİM YILI NURİ ÖZALTIN 75.YIL İLKÖĞRETİM OKULU BRİFİNG DOSYASI

ÖĞRETİM YILI NURİ ÖZALTIN 75.YIL İLKÖĞRETİM OKULU BRİFİNG DOSYASI 2015-2016 ÖĞRETİM YILI NURİ ÖZALTIN 75.YIL İLKÖĞRETİM OKULU BRİFİNG DOSYASI 1 01 EKİM 2015 NURİ ÖZALTIN 75.YIL İLKÖĞRETİM OKULU 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI 1.BÖLÜM İLİ : ARTVİN İLÇESİ

Detaylı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ TEMMUZ 2014 T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014-2015 Eğitim - Öğretim Yılı Örgün ve Yaygın

Detaylı

Madde 6 Madde 7 Madde 8 Madde 9 Madde 10

Madde 6 Madde 7 Madde 8 Madde 9 Madde 10 3861 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI YÜKSEK VE ORTA DERECELİ OKULLAR ÖĞRETMENLERİ İLE İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN HAFTALIK DERS SAATLERİ İLE EK DERS ÜCRETLERİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 439 Kabul Tarihi

Detaylı

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz. tek bir şeye ihtiyacımız var. ÇALIŞKAN OLMAK

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz. tek bir şeye ihtiyacımız var. ÇALIŞKAN OLMAK Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz. Yalnız tek bir şeye ihtiyacımız var. ÇALIŞKAN OLMAK Mustafa Kemal ATATÜRK EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2013 / 2014 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ Sıra No YAPILACAK İŞ TARİHİ

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI STANDARTLAR YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI STANDARTLAR YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI STANDARTLAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı özel öğretim kurumlarının bütün bölümleri ile kullanılacak araç gereçlerin standartlarını

Detaylı

T.C. TURGUTLU KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI

T.C. TURGUTLU KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI T.C. MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI 1 Bireysel Dilekçeler 1-Kişi Dilekçesi veya E-posta 3 Gün 2 Mesleki ve Teknik Eğitim Okullarında Telafi Eğitimi Açılması 1-Kişi Başvurusu 2-Öğrenim

Detaylı

AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞANLARIN ANLARIN EĞİTİMİ E VE BELGELENDİRİLMESİ

AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞANLARIN ANLARIN EĞİTİMİ E VE BELGELENDİRİLMESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ MİLLÎ EπİTİM M BAKANLIπI ERKEK TEKNİK ÖπRETİM M GENEL MÜDÜRLÜπÜ M AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞANLARIN ANLARIN EĞİTİMİ E VE BELGELENDİRİLMESİ LMESİ KONYA MAYIS 2010 ETÖGM NÜN N GÖREVLERİ

Detaylı

ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. TOKAT VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ 2012-2013 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SNO YAPILACAK FAALİYETLER TARİHİ Ramazan Bayramı 18 Ağustos 2012 Cumartesi

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI STANDARTLAR YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI STANDARTLAR YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI STANDARTLAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı özel öğretim kurumlarının bütün bölümleri ile kullanılacak araç gereçlerin standartlarını

Detaylı

ŞARKÎKARAAĞAÇ KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BRANŞ, MESLEK, NORM ATAMA KAMU BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI

ŞARKÎKARAAĞAÇ KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BRANŞ, MESLEK, NORM ATAMA KAMU BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI ŞARKÎKARAAĞAÇ KAYMAKAMLIĞI BRANŞ, MESLEK, RM ATAMA KAMU BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI 1 Görevlendirmeler (Ek Ders Ücreti Karşılığı Öğretmen Görevlendirme Başvuru İşlemleri) 1- Dilekçe 2- Mezuniyet belgesi

Detaylı

ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 2013-2014 ÖĞRETİM YILI İLKOKULLARDA ÖĞRENCİ KAYITLARI UYGULAMALI ANAOKULU VE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA ÖĞRENCİ KAYITLARI Bakanlıkça belirlenen süre içinde ve e-kayıt ortamında yapılacaktır. 2 a)

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 78 EYLÜL 2015 SAYI: 2696 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Öğretim

Detaylı

ARGUVAN ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ PANSİYONU

ARGUVAN ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ PANSİYONU T.C. ARGUVAN KAYMAKAMLIĞI Arguvan Çok Programlı Lisesi Pansiyonu 2015/2016 1 2015 I. BÖLÜM a) Pansiyon Adı : Arguvan Çok Programlı Anadolu Lisesi Erkek Pansiyonu Arguvan Çok Programlı Anadolu Lisesi Kız

Detaylı

TURİZM YATIRIM, İŞLETME VE KURULUŞLARININ DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK

TURİZM YATIRIM, İŞLETME VE KURULUŞLARININ DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK TURİZM YATIRIM, İŞLETME VE KURULUŞLARININ DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 11/03/1983-83/6181 Dayandığı Kanun Tarihi - No : 12/03/1982-2634 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi

Detaylı

Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları. 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar. 3. Milli Eğitim Şuraları. 4.

Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları. 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar. 3. Milli Eğitim Şuraları. 4. Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları 1. T.C. Anayasası, 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar 3. Milli Eğitim Şuraları 4. Kalkınma Planları 5. Hükümet Programları Milli Eğitim Temel Kanunu

Detaylı

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV,

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV, İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1-7/9/1991 tarihli ve 20984 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İcra Müdür

Detaylı

İLKADIM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PROGRAMI YAPILMASI PLANLANAN UYGULAMALAR

İLKADIM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PROGRAMI YAPILMASI PLANLANAN UYGULAMALAR İLKADIM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PROGRAMI SIRA NO YAPILMASI PLANLANAN UYGULAMALAR TARİH 1 Açık Öğretim Kurumları İş Takvimi * Bakanlıkça belirlenecektir. 2 Yönetici

Detaylı

OTOPARK YÖNETMELİĞİ. c) Birim park alanı: Bir aracın park etmesi için gerekli olan ve manevra alanları dahil toplam park alanını,

OTOPARK YÖNETMELİĞİ. c) Birim park alanı: Bir aracın park etmesi için gerekli olan ve manevra alanları dahil toplam park alanını, OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve Dayanak Madde 1-3194 sayılı İmar Kanununun 37 nci ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı, yerleşme yerlerinde araçların

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE VALİLİĞİ

T.C. ÇANAKKALE VALİLİĞİ T.C. ÇANAKKALE VALİLİĞİ YENİCE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARDI Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı 1 Özel Öğretim Kurumları Bölümü 103 2 Atama Bölümü 1 3 Basın Yayın Bölümü 4 4 Eğitim

Detaylı

T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI

T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI Sıra Hizmet Standardı Olan ġubeler Sayı 1 Eğitim Denetmenleri BaĢkanlığı 3 2 Mesleki ve Teknik Eğitim Bölümü 13 3 Özel Eğitim ve Rehberlik

Detaylı

T.C OSMANCIK KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C OSMANCIK KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C OSMANCIK KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1- Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan

Detaylı

MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. ÇEVRE GÖREVLİSİ, ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 06.05.2014 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. ESKİ HALİ YENİ HALİ MADDE

Detaylı

AMASYA ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ

AMASYA ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ AMASYA ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 Özel Okulların Yıllık Çalışma Takvimlerini Onaylamak Üzere Bağlı Bulundukları İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine Göndermeleri 01 Ağustos 2017-31

Detaylı

KUŞADASI KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ARŞİV VE İDARE BÖLÜMÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

KUŞADASI KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ARŞİV VE İDARE BÖLÜMÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI ADI ARŞİV VE İDARE BÖLÜMÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI Arşivlerden Yararlanma -Dilekçe 2-Nüfus cüzdanı örneği Gün ADI ARŞİV VE İDARE BÖLÜMÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI Evrak Kayıt ve Dosyalama İşlemleri -Gelen

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI STANDARTLAR YÖNERGESİ ANKARA OCAK 2016 (17/08/2012 tarihli ve 8106 sayılı Makam Oluru) (16/7/2014 tarihli ve 3007900

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 ZAFER BAYRAMI 30 Ağustos 2014 2 OLGUNLAŞMA ENSTİTÜSÜ ÖN KAYITLARI 18 Ağustos - 12 Eylül 2014 3 BAĞIMSIZ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMU, İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREVLİ ÖĞRETMENLERİN 2014-2015

Detaylı

S.N. YAPILACAK ÇALIŞMALAR TARİH EYLÜL Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Göreve Başlamaları 02 Eylül

S.N. YAPILACAK ÇALIŞMALAR TARİH EYLÜL Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Göreve Başlamaları 02 Eylül T.C. SAKARYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ S.N. YAPILACAK ÇALIŞMALAR TARİH EYLÜL 2013 1 Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları

Detaylı

T.C. BİGA KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ATAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

T.C. BİGA KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ATAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI ATAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO Öğretmenliğe İlk Atama Başvuru Evraklarının Alınarak Başvuruların Onaylanması. Elektronik başvuru formu 2. Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin aslı

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN YETKİ BELGESİ NUMARALARININ İPTAL EDİLMESİ İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete: 27

Detaylı

ÖZEL EĞİTİM HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ÖZEL EĞİTİM HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 857 ÖZEL EĞİTİM HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi : 30/5/1997, No: 573 Yetki Kanununun Tarihi : 3/12/1996, No: 4216 Yayımlandığı R.G.Tarihi : 6/6/1997, No: 23011 (Mük.) V.Tertip

Detaylı

Sağlık Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından: 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 RESMÎ GAZETE Sayfa : 41 Sağlık Bakanlığından: MEZARLIK YERLERİNİN İNŞAASI İLE CENAZE NAKİL VE DEFİN İŞLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 12.11.2008 Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Edinimine İlişkin Yönetmelik Yayımlandı DUYURU NO:2008/112 12.11.2008 tarih ve 27052 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan yönetmelik ile yabancı

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 48) YAYIMLANDI

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 48) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 06.10.2016/118-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 48) YAYIMLANDI ÖZET : 6728 sayılı Kanun ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Ek 2 nci maddesinin (d) fıkrasında

Detaylı

a) Bakanlıkça, okullar ve eğitim merkezlerince düzenlenen her derece ve türdeki hizmetiçi eğitim, kurs ve seminerlerde ders görevi verilenleri,

a) Bakanlıkça, okullar ve eğitim merkezlerince düzenlenen her derece ve türdeki hizmetiçi eğitim, kurs ve seminerlerde ders görevi verilenleri, TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI HER DERECEDEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM KURUMLARI İLE HİZMETİÇİ EĞİTİM, KURS VE SEMİNERLERDE ÜCRETLE OKUTULACAK DERS SAATLERİNİN SAYISI, DERS GÖREVİ ALACAKLARIN NİTELİKLERİ

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI STANDARTLAR YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI STANDARTLAR YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI STANDARTLAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı özel öğretim kurumlarının bütün bölümleri ile kullanılacak araç gereçlerin standartlarını

Detaylı