Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlara Ait Açma Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlara Ait Açma Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

Transkript

1 Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlara Ait Açma Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayın : Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı : 13/03/ Numarası : MADDE 1 2/4/1993 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlara AitAçma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği nin değişik 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 5 Okul öncesi eğitim kurumları, ilköğretim okulları, pratik kız sanat okulları, halk eğitim merkezleri ve meslekî eğitim merkezleri millî eğitim müdürünün teklifi ile valilikçe, bu sayılanlar dışında kalan kurumlar ise Bakanlıkça açılır ve aynı usulle kapatılır. MADDE2 Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 8 Kurumlara ad verme işlemleri, İl Millî Eğitim Müdürünün teklifi ve İlMillî Eğitim Danışma Kurulunun kararına dayalı olarak valinin onayı ile yapılır ve sonucundan Bakanlığa bilgi verilir. Gerektiğinde Bakan da bu kurumlara ad verebilir. MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Öğretim kurumları bina ve tesislerinin tamamını yaptıran veya yapımını aynî veya nakdî olarak anlamlı bir bağışta bulunduğuna İl Millî Eğitim Danışma Kurulunca karar verilenlerin adları ya da önerdiği kişilerin adları bu kurumlara verilir. Belli bir miktarda katkı sağladıklarına karar verilenlerin ise adlarının belirtildiği bir plâket okulun giriş bölümünün uygun bir yerine asılır.ayrıca okulun ek derslik, kütüphane, lâboratuvar, işlik ve benzeri bölümlerinin yapımını veya donatımını sağlayanların adları da bu bölümlere verilir. MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir sayılı Hususî İdarelerden MaaşAlanİlkokulÖğretmenlerinin Kadrolarına, Terfi, Taltif ve Cezalandırılmalarına ve Bu Öğretmenler İçin Teşkil Edilecek Sağlık ve İçtimaî Yardım Sandığı ile Yapı Sandığına ve ÖğretmenlerinAlacaklarına Dair Kanunun 5 inci maddesinin (d) fıkrası hükmünce ilköğretim, ortaöğretim kurumlarında ve çeşitli eğitim kademelerinde üstün başarı ile uzun süre öğretmen veya yönetici olarak çalışmış ve

2 çevrede olumlu izlenimler bırakmış olanların adları; MADDE 5 Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 13 Öğretim kurumlarına 9 uncu, 11 inci ve 12 nci madde hükümleri dışında; kurumun bina ve tesislerinin yapılmasında görevinin gereği olarak hizmet edenler ve hâlen görevine devam eden kişilerin adları verilemez. Öğretim kurumları bina ve tesislerine adları verilecek kişilerin çevrede olumlu izlenimler bırakmış olması gerekir. Daha önce öğretim kurumlarının bina ve tesislerine verilmiş olan adlar muhafaza edilir.ancak, sonradan kamuoyunda olumsuz izlenimler bıraktığı anlaşılan kişilere ait okul, bina ve tesis adları, İl Millî Eğitim Müdürünün teklifi ve İl Millî Eğitim Danışma Kurulunun kararına dayalı olarak valinin onayı ile iptal edilir ve sonucundan Bakanlığa bilgi verilir. MADDE 6 Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük MADDE 7 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 8 Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlara Ait Açma Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM Amaç,Kapsam,Dayanak,Tanımlar Amaç RG:02/04/ Madde 1-Bu Yönetmeliğin amacı,milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarını açma-kapatma ve bu kurumlara ad verme esaslarını belirlemektedir. Kapsam Madde 2-Bu Yönetmelik;Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarını kapsar. Dayanak Madde 3-Bu Yönetmelik 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu,222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar (Değ.:18/12/ s.t.d.) Madde 4-Bu Yönetmelikte geçen;

3 Bakan:Milli Eğitim Bakanını, Bakanlık:Milli Eğitim Bakanlığını, Kurum:Örgün ve yaygın eğitim kurumlarını, Müdürler Kurulu:Bakanlık Merkez Teşkilatını oluşturan birimlerin en üst amirlerinden meydana gelen kurulu ifade eder. İKİNCİ KISIM Kurum Açılmasına ve Kapanmasına İlişkin Esaslar Kurumların Açılması ve Kapatılması İle İlgili Genel Esaslar (Değ.: Sayılı R.G.) Madde 5-Okul öncesi kurumları,ilköğretim okulları,pratik kız sanat okulları,halk eğitim merkezleri ve mesleki eğitim merkezleri Milli Eğitim Müdürünün teklifi ve Valilikçe ve bu sayılanlar dışında kalan kurumlar ise Bakanlıkça açılır ve aynı usulle kapatılır. Kurumların Açılma Standardı Madde 6-Kurumların açılması ve kapanması ile ilgili esaslar günün ihtiyaç ve şartlarına göre Bakanlık Müdürler Kurulu tarafından her yıl Mayıs ayı sonuna kadar belirlenir ve Valiliklere bildirilir. ÜÇÜNCÜ KISIM Kurumlara Ad Verme Kuruma Ad Verme Madde 7-Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki resmi ve özel öğretim kurumlarına verilecek adların; kurumun amacına, seviyesine, bulunduğu çevrenin özelliğine ve şartlarına uygun olması, belli bir anlam taşıması Milli Eğitim temel amaçlarına aykırı düşmemesi ve Türkçe olması gerekir. Ad Verme Yetkisi (Değ.: Sayılı R. G.) Madde 8-Kurumlara ad verme işlemleri, İl Milli Eğitim müdürünün teklifi ve İl Milli Eğitim Danışma Kurulunun kararına dayalı olarak valinin onayı ile yapılır ve sonucundan Bakanlığa bilgi verilir. Gerektiğinde Bakan da bu kurumlara ad verebilir. Öğretim Kurumlarına Ad Verme Madde 9-Öğretim kurumlarına ad; a)kurumun bulunduğu yerleşim biriminin adı, b)tarihimizde ün yapmış kişilerin adları, c)yurt içinde ve yurt dışında önemli zaferlerin kazanıldığı yerlerin adları, d)savaşta veya diğer zamanlarda vatan hizmeti yaparken şehit olanların adları, e)memleket için önemli olan olayların adları, f)bilim ve teknoloji,kültür,eğitim,sanat,spor ve benzeri alanlarda önemli başarılar kazanmış kişilerin adları, g)türk Cumhuriyetleri ve Türk toplumlarına ait kişi ve yer adları, h)eski Cumhurbaşkanları,Başbakanlar ve Milli Eğitim Bakanlarının adları, verilebilir. Atatürk Adının Verilmesi Madde 10-Aşağıdaki şartları taşıyan okullara Mustafa Kemal,Gazi,Gazi Mustafa Kemal,Atatürk,Ata.. adları verilebilir. a)il,ilçe,bucak ve köylerde örnek olabilecek kuruma, b)atatürk ün ziyaret etmiş olduğu kuruma, c)atatürk ün ziyaret etmiş olduğu yerleşim birimlerinin kurumlarına,

4 d)atatürk ün İstiklal Savaşı ve inkılaplarıyla ilgili kararlarını aldığı yerlerin kurumlarına. e)bir ilde Atatürk e ilişkin bir ad almış kurum bulunmadığı takdirde,yukarıdaki şartları taşımasa da o ilde mevcut kurumlardan yalnız birine. Geçici binalarda öğretim yapan kurumlara Atatürk e ilişkin adlar verilemez. Öğretim Kurumu Yaptıranların Adları (Değ: Sayılı R.G.) Madde 11-Öğretim kurumları bina ve tesislerinin tamamını yaptıran veya nakdi olarak anlamlı bir bağışta bulunduğuna İl Milli eğitim danışma kurulunca karar verilenlerin adları ya da önerdiği kişilerin adları bu kurumlara verilir. Belli bir miktarda katkı sağladıklarına karar verilenlerin ise adlarının belirtildiği bir plaket okuluin giriş bölümünün uygun bir yerine asılır. Ayrıca okulun ek derslik, kütüphane, laboratuar, işlik ve benzeri bölümlerenin yapımını veyşa donatımını sağlayanların adları da bu bölümlere verilir. Öğretmenlerin Adının Verilmesi (Değ: Sayılı R.G.) Madde sayılı Hususi İdarelerden Maaş Alan İlkokul Öğretmenlerinin Kadrolarına, Terfi,Taltif ve Cezalandırılmalarına ve Bu Öğretmenler İçin Teşkil Edecek Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı ile Yapı Sandığına ve Öğretmenlerin Alacaklarına Dair Kanununun 5.nci maddesinin (d) fıkrası hükmünce İlköğretim, ortaöğretim kurumlarında ve çeşitli eğitim kademelerinde üstün başarı ile uzun süre öğretmen veya yönetici olarak çalışmış ve çevrede olumlu izlenimler bırakmış olanların adları; a)yeni açılacak bir öğretim kurumuna, b)mevcut veya açılacak bir öğretim kurumunun dershane,kütüphane,laboratuvar ve spor salonundan birine, verilebilir. Öğretim Kurumlarına Verilmeyecek Adlar (Değ: Sayılı R.G.) Madde 13-Öğretim kurumlarına 9 uncu,11 nci ve 12 nci madde hükümleri dışında; kurumun bina ve tesislerinin yapılmasında görevinin gereği olarak hizmet edenler ve halen görevine devam eden kişilerin adları verilemez. Öğretim kurumları bina ve tesislerine adları verilecek kişilerin çevrede olumlu izlenimler bırakmış olması gerekir. Daha önce öğretim kurumlarının bina ve tesislerine verilmiş olan adlar muhafaza edilir. Ancak, sonradan kamuoyunda olumsuz izlenimler bıraktığı anlaşılan kişilere ait okul, bina ve tesis adları, İl Milli Eğitim Müdürünün teklifi ve İl Milli Eğitim Danışma Kurulunun kararına dayalı olarak valinin onayı ile iptal edilir ve sonucundan Bakanlığa bilgi verilir. DÖRDÜNCÜ KISIM Çeşitli Hükümler Rapor Verme Madde 14-Kurum açma işlemlerinde;mahallen temin edilen binanın eğitim-öğretim açısından açılması teklif edilen kurumun özelliğine uygunluğu,milli eğitim,bayındırlık,sağlık ve itfaiye müdürlüklerinin verecekleri ayrı ayrı raporla tespit edilir. Kurum açma ve kapatma teklifleri yetkili elemanlara mahallinde incelettirilir. Madde 15-( tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmeliğin 6 ıncı maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.) Yürürlükten Kaldırma Madde l97l gün ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Her Derecedeki Resmi ve Özel Öğretim Kurumlarına Ad Verme

5 Yönetmeliği ; tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Orta Dereceli Okulların Açılma Esasları Hakkında Yönetmelik ; gün ve sayılı Onay ile yürürlüğe giren İlköğretim Kurumlarının Açılması ve Kapatılması Hakkındaki Yönerge ve bunların ek ve değişiklikleri ile bunlarla ilgili genelge ve açıklamalar yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük Madde 17-Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 18-Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

6 TD:15/08/ KURUM AÇILMASI VE KAPATILMASINA İLİŞKİN ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM ÖRGÜN EĞİTİM KURUMLARININ AÇILMASI ESASLARI GENEL ESASLAR Örgün eğitim kurumlarının açılabilmesi için; a)devlet Yıllık Yatırım Programlarında veya İl Yıllık Yatırım Programlarında bulunan projelerin tamamlanmış olması, b)örgün eğitim kurumuna ihtiyaç duyulan yerleşim birimlerinde yatırım programı ile yapılmış bina bulun maması halinde açılması düşünülen kurumun özelliğine uygun bir binanın mahallen temin edilmesi ve kullanma hakkının Bakanlığa tahsis edilmiş olması, c)açılması istenilen kurumun özel şartlarının yerine getirilmiş olması, d)açılması düşünülen kurum için mahallen temin edilen binaya ait teknik inceleme raporu ile fotoğrafların ve kat planlarının Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlara Ait Açma Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği nin 5.maddesinde belirtilen kurumlarla ilgili olanları valiliğe,bunun dışında kalanların ise Bakanlığa gön derilmesi, e)kalkınma Planlarının gerekleri ve yatırım imkanları ile birlikte,açılması düşünülen kurumun özelliği göz önünde tutularak; -Merkez ile sürekli sosyal ve ekonomik bağlantı içinde bulunduğu yakın çevresinin nüfus hareketliliğinin ve yeterliliğinin, -Kurumun öğrenci kaynağını teşkil edecek eğitim kurumu ile bu kurumlardan mezun olacak öğrenci sayılarını, Özel şartlarla belirtilen sayıda olması, -Yerleşim biriminin ve çevresinin sosyal,kültürel,ekonomik,sanayi durumu ile açılması istenilen eğitim kurumunun bulunduğu en yakın yerleşim birimine olan uzaklığı,ulaşım durumunu ve pansiyon bulunup bulunmadığının değerlendirilmesi, -Tahsis edilen binanın ve arsanın açılması istenilen eğitim kurumuna yeterli olması ve alt yapı tesislerinin bulunması, f)mahallen temin edilen binalarda,açılması istenilen eğitim kurumunun uygulayacağı program türü,öğretim süresi ve öğrenci başarısının tespitiyle ilgili esaslar gözönünde bulundurularak;öğretmenler odası,yönetici odaları,kütüphane,asgari 24 öğrenci alabilecek büyüklükte ilköğretim kurumlarında en az (8),ortaöğretim kurumlarında en az (6) dersane,laboratuar,işlik,atelye,rehberlik ve danışma öğretmen büroları ile bay va bayan WC lerin yeter sayı ve büyüklükte olması, g)mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları için İl Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kurulu kararının alınmış olması,

7 h)özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar için binada mimari düzenlemenin yapılmış olması,(bina girişleri en az biri düz girişli veya eğimi 1/12 den fazla olmayan rampa ile bağlanması ve özel WC nin bulunması), ı)açılacak öğretim kurumunun,açılacağı yerleşim biriminde ve mücavir alandaki aynı tür öğretim kurumlarının tam kapasite ile çalışır olması, i)açılması istenen eğitim kurumunun verimliliğini düşürmeyecek sayıda öğrencinin bulunması, ÖZEL ESASLAR; Her kademe ve türdeki eğitim kurumları genel esaslara ilaveten aşağıda belirtilen özel esasların yerine getirilmesi ile açılır. 1.OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI: Okul öncesi eğitim kurumları bağımsız ana okulları olarak açılacağı gibi,gerekli görülen yerlerde her derece ve türdeki eğitim kurumlarının bünyesinde anasınıfı veya uygulama sınıfı olarak da açılabilir. A)Anaokulu,Anasınıfı ve Uygulama Sınıfı; a)anaokulunda,mahallen temin edilen binalarda ortalama her çocuk başına 1,5 m2 kullanım alanı olan oyun odaları,kullanım alanı 2 m2 olan uyku odaları,3 m2 kullanım alanı olan oyun bahçesi ile yemek salonu, mutfak-depo bulunması, b)ikili eğitim yapan anaokullarında her çocuk başına 1,5 m2 kullanım alanı olan oyun odası,3 m2 kullanım alanı olan oyun bahçesi,beslenmelerinin hazırlandığı bölümün olması, B)Anasınıfının her derece ve türdeki eğitim kurumlarının bünyesinde binanın giriş katında aydınlık ve güneş alan bölümünde açılması, Anaokullarının açılabilmesi için her yaş grubundan en az 15,anasınıfı ve uygulama sınıfının açılabil- mesi için de çocuk sayısının en az 10 olması, 2.İLKÖĞRETİM KURUMLARI: A)İlkokul; 1.Yerleşim birimlerinde ilkokul açılabilmesi için birinci sınıfa kayıt olacak en az (20 öğrencinin) olması, 2.Mahallen temin edilen binalarda;500 nüfuslu küçük yerleşim birimlerinde en az iki;müstakil müdürlü ilkokulların açılması için en az 5 dershane bulunması, B)Ortaokul; Birinci sınıfa kayıt olacak öğrenci sayısının en az (24)olması, C)İlköğretim Okulları; Aynı yerleşim biriminde bulunan ilkokul ile ortaokulların ilköğretim okuluna dönüştürülmesi için bu iki okulun aynı bahçe içinde bulunması veya aralarında ana yol geçmiyor olması, Bir okulun ilköğretim okuluna dönüştürülmesi için binanın fiziki şartlarının yeterli olması, D)Pansiyonlu İlkokul veya İlköğretim Okulu; İlkokul ve İlköğretim Okullarının açılma şartlarına ilaveten 100 öğrencilik standartlara uygun pansiyon binasının bulunması, E)Yatılı İlköğretim Bölge Okulları; Nüfusun az ve dağınık olduğu yerlerdeki köyler gruplaştırılarak merkezi durumda olan yerleşim birimlerinde yatılı ilköğretim bölge okulu açılması,

8 Öğretim binasının dışında en az 300 kişilik yatakhane,yemekhane,ambarlar,revir ve çok amaçlı salon,belletici odası,nöbetçi öğretmen odası,yeteri kadar banyo ve (1) kütüphane olması 3-ORTAÖĞRETİM KURUMLARI: A)Çok Programlı Lise; a)okulun açılacağı yerin ilçe veya merkez nüfusunun en az olması, b)o yerleşim biriminde Ortaöğretim kurumu bulunmaması,varsa o kurumun çok programlı liseye çevrilmesi, c)okul arsasının en az m2 olması, d)mesleki programının uygulanabileceği büyüklükte atölye ve laboratuar bulunması, B)Genel Lise; a)il merkezleri dışında,okulun açılacağı yerleşim biriminin merkez nüfusunun en az olması, b)okul arsasının en az m2 olması, C)Anadolu Lisesi; a)okulun açılacağı yerleşim biriminin merkez nüfusunun en az olması, b)mahallen temin edilen binada en az 14 dershanenin bulunması, c)geçici olarak temin edilen binaların yeni okul binası yapılıncaya kadar Anadolu Lisesi ne tahsis edildiğinin belgelendirilmesi, d)okul arsasının en az m2 olması, D)Fen Lisesi; a)fen Lisesi açılacak olan yerleşim biriminde,üniversite veya fen bilimleri (fen ve fenedebiyat fakültesi) alanında en az bir yüksek öğretim kurumunun bulunması, b)mahallen temin edilen binada 12 dershane,fizik,kimya,biyoloji,yabancı dil,elektronik ve bilgisayar laboratuarları,konferans salonunun bulunması, c)300 kişilik kız ve erkek öğrenciye hizmet verebilecek nitelikte ayrı ayrı pansiyon binalarının bulunması, d)bina arsasının en az m2 olması, E)Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi; a)okulun açılacağı yerleşim biriminde sanat ağırlıklı en az bir yüksek öğretim kurumunun bulunması, b)mahallen temin edilen binada 8 dershane,resim atölyesi,müzik öğrencilerinin çalışma yapabileceği yalıtılmış (24)müzik kabini,çok amaçlı salon bulunması, c)200 öğrencilik kız ve erkek öğrencilerin ayrı ayrı barınabileceği pansiyon binalarının bulunması, d)bina arsasının en az m2 olması, F)Anadolu Öğretmen Lisesi; a)okulun açılacağı yerin merkez nüfusunun en az olması, b)mahallen temin edilen binada en az 6 dershanenin bulunması, c)okulun yatılı olarak açılması halinde 100 öğrencilik pansiyon ve yemekhane olması, d)yeni okul binası yapımı için en az m2 lik arsanın tahsis edilmiş olması, G)Endüstri Meslek Lisesi; a)okulun açılacağı yerin merkez nüfusunun en az olması, b)açılacak her bölüm için atölye alanlarının en az 400 m2 büyüklükte olması, H)Anadolu Teknik Lisesi ve Anadolu Meslek Lisesi; a)anadolu Teknik Lisesi ve Anadolu Meslek Lisesinin açılacağı yerin merkez nüfusunun en az olması veya endüstrinin yoğun olması sebebiyle yabancı dil bilen teknik insan gücü ihtiyacının bulunması, b)açılacak her bölüm için atölye alanlarının en az 400 m2 büyüklükte bulunması, I)Teknik Lise;

9 a)teknik Lisenin ilgili bölümüne kayıt yaptırabilecek endüstri meslek lisesi dokuzuncu sınıf öğrenci sayısının en az 100 olması ve açılacak teknik lise programının uygulanabilmesi için endüstri meslek lisesinde ilgili bölümün bulunması, b)açılacak her bölüm için atölye alanlarının en az 400 m2 büyüklükte bulunması, İ)Kız Meslek Lisesi ve Kız Teknik Lisesi; a)okulların açılacağı yerin merkez nüfusunun en az olması, b)her bölüm için en az 60 m2 alanlı (2) atölye,yiyecek hazırlama ve beslenme atölyesi olarak kullanılacak mutfak tertibatlı bir atölye bulunması, J)Anadolu Kız Teknik Lisesi ve Anadolu Kız Meslek Lisesi; Söz konusu okullların açılacağı yerin merkez nüfusunun en az olması veya endüstrinin yoğun olması sebebiyle yabancı dil bilen teknik insan gücü ihtiyacının bulunması, K)Ticaret,Akşam Ticaret,Anadolu Ticaret,Anadolu Dış Ticaret,Anadolu Sekreterlik ve Anadolu Mahalli İdareler Meslek Liseleri; a)merkez nüfusun Ticaret ve Akşam Ticaret liseleri için en az diğeleri için en az olması, b)bölgenin ekonomik ve sosyal yönden gelişmiş veya gelişmeye elverişli olması,ayrıca bankacılık,sigortacılık,borsa hizmetleri,kooperatifçilik gibi istihdama yönelik alanların bulunması. L)Anadolu Otelcilik ve Turizm,Anadolu Aşçılık ile Anadolu Basın Yayın ve Reklamcılık Meslek Liseleri; a)bölgenin turizm,aşçılık ve basın-yayın sektörü yönünden gelişmiş veya gelişmeye elverişli olması, b)mahallen temin edilen binada en az (12) dershane olması, c)yatılı öğrenciler için pansiyon ve okul çevresinde öğrencilerin uygulama yapabileceği otel yok ise uygulama oteli ünitesinin bulunması, M)İmam Hatip Lisesi; a)imam Hatip Lisesi açılacak yerin merkez nüfusunun en az olması, b)mahallen temin edilen binada en az (12) dershane ve uygulama mescidinin olması, N)Anadolu-İmam Hatip Lisesi; a)anadolu-imam Hatip Lisesi açılacak yerin,merkez nüfusunun en az olması, b)mahallen temin edilen binada en az (21) dershane ve uygulama mescidinin olması, 4-ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI: A)İşitme Engelliler Okulu; a)mahallen temin edilen binada en az (15) öğrencilik (8) dershanenin bulunması, b)yatılı olarak düşünüldüğünde ise (50) kişilik kapasitesi olan pansiyon binasının olmsı, B)Görme Engelliler Okulu; a)mahallen temin edilen binada en az (15) öğrencilik (8) dershanenin bulunması, b)binanın iki kattan yüksek olmaması ve keskin köşe ve sütunların bulunmaması, c)yatılı olarak düşünüldüğünde ise (50) kişilik kapasitesi olan pansiyon binasının olmsı, C)Ortapedik Engelliler Okulu; Mahallen temin edilen binanın tek katlı,kapılar geniş,bina girişleri en az biri düz girişli veya eğimi 1/12 den fazla olmayan rampa ile bağlanmış olması, D)Zihin Engelliler Okulu; Mahallen temin edilen binada en az (6)dershane (iş kolu için en az 4 dershane) (2) atölye,(3) işlik,çok amaçlı salon,bahçenin tarıma uygun olması, E)Rehberlik ve Araştırma Merkezi;

10 Mahallen temin edilen binada en az (6) oda,(1) depo,odaların birinin sesten yalıtılmış ve gözlem için uygun olması, 5-ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI: Özel öğretim kurumları kendi yönetmeliklerine göre işlem yapacaklardır. 6-YURT DIŞINDA AÇILACAK ÖĞRETİM KURUMLARI: Yurt Dışında öğretim kurumları açılabilmesi için Türkiye deki emsali okulların açılması esasları,açıldığı ülkenin şartlarının gözönünde bulundurulması ve bakanlığımızın ilgili öğretim dairesinin de görüşünün alınma sı İKİNCİ BÖLÜM YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ AÇILMASI ESASLARI GENEL ESASLAR Yaygın eğitim kurumlarının açılabilmesi için; a)yaygın eğitim kurumlarına ihtiyaç duyulan yerleşim birimlerinde yatırım programına alınarak yapılmış tip projeli bina bulunmaması halinde,yaygın eğitim kurumunun özelliğine uygun binanın mahallen temin edilmesi ve kullanma hakkının kendi binası yapılıncaya kadar bu kuruma verilmiş olması, b)yaygın eğitim kurumlarının mahallen temin edilen binada açılmak istenmesi halinde,ilköğretim müfettişleri tarafından düzenlenen kurum açma raporunun olması, c)açılması istenilen yaygın Eğitim Kurumlarının özel şartlarının yerine getirilmiş olması, ÖZEL ESASLAR A)Halk Eğitim Merkezleri; a)halk eğitim merkezleri il ve ilçe merkezlerinde açılır.bunun dışındaki yerleşim birimlerinde Bakanlık izni alınmadan halk eğitim merkezi açılmaması, b)açılacak merkezin,yerleşim biriminin uygun bir yerinde olması, c)tip projeli binası olmadan açılacak merkezde en az (2) yönetim odası,(2) atölye,(1) derslik ve bay-bayan WC lerinin bulunması ayrıca,özel eğitime ihtiyaç duyanlar için binada mimari düzenlemenin yapılmış olması, d)büyük şehir statüsünde bulunan illerin her ilçesinde birer halk eğitimi merkezi açılabilir.bunun dışınki illerde Bakanlık uygun görüşü alınmadan il merkezinde ikinci bir halk eğitimi merkezi açılmaması, e)açılacak Halk Eğitim Merkezinde,idare odalarının 16 m2,atölyelerin 40 m2,dersliklerin 30 m2 den az olmaması, B)Çıraklık Eğitim Merkezleri; a)3308 Sayılı Kanun kapsamına alınmayan il ve ilçe merkezlerinde Çıraklık Eğitimi Merkezi açılmaması, b)tip projeli binası yapılmadan açılacak merkezler için en az (2) yönetim odası,(2) derslik,(2) laboratuaratölye,bay-bayanlar için ayrı ayrı kullanılacak WC lerin olması, c)il merkezlerinde ikinci bir merkezin açılmasından sanayi ve çırak potansiyeli dikkate alınarak,il Çırakllık ve Mesleki Eğitim Kurulu ile Bakanlığın uygun görüşünün alınması, d)ilçe merkezlerinde en az fazla (1) Çıraklık Eğitimi Merkezi açılabilecektir.merkezin açılabilmesi için

11 bina ile ilgili şartlar dışında eğitime devam edecek en az (100) çırak öğrencisi olma kıtasının dikkate alınması, e)açılacak Çıraklık Eğitim Merkezlerinde;İdare odalarının 16 m2,dersliklerin 40 m2,atelye ve laboratuarların 50 m2 den az olmaması, C)Pratik Kız Sanat Okulu: a)merkez nüfusunun en az olması, b)bu okulların özelliğine uygun mahallen temin edilen binalarda;(4) idare odası,60 m2 lik (4) atölye,yeteri kadar öğretmen ve öğrenci WC leri (1) depo (temrinlik malzemeler için)bulunması ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 1-SAĞLIK EĞİTİM MERKEZLERİNİN AÇILMA ESASLARI a)sağlık eğitim merkezi açılacak yerin il merkezi veya nüfusu in üzerinde ilçe merkezi olması, b)binanın; 1.Projeye uygun olarak yapılmış olması,projeye göre yapılmamış ise mimari yönden sağlam olduğunun teknik raporla tespit edilmiş ve sağlık şartlarına uygun olması, 2.En az (8) odası (Başhekim,büro,(3) muayene odası,(1) diş polikliniği,(1) hemşire ve laboratuar odası) ve hasta bekleme salonu bulunması, 3.Öğretmen ve öğrencilerin kolayca gidip gelebileceği mahalde bulunması, c)genel ve özel esaslar yerine getirilmiş ise, Valilikçe yapılan teklifin incelenip değerlendirilmesi sonucunda Bakanlığımızca da uygun bulunması ve Teşkilat Kanununun 41.maddesine göre Sağlık Bakanlığınca da uygun görüş verilmesi, 2.HİZMETİÇİ EĞİTİM ENSTİTÜLERİNİN AÇILMA ESASLARI a)hizmetiçi Eğitim Enstitülerinin kurulabilmesi için; Eğitim bölümü,yatakhane bölümü,sosyal tesisler,teknik servisler,öğretmen lojmanları bölümlerinin bulunması, b)binanın; 1.Ulaşım yönünden uygun yerde,meskun mahallerde bulunması, 2.Derslikler,Müdür,Müdür Yardımcısı,Öğretmenler Odası,Kütüphane,Memur,Muhasebe,Döner Sermaye, Mutemet,depo ve benzeri odalar,fizik,kimya,biyoloji,yabancı Dil ve Bilgisayar laboratuarları,konferans Salonu,en az 100 kişiye hitap edebilecek nitelikte yatakhane,mutfak ve yemekhane,kantin,dinlenme salonu,wc ve banyonun bulunması, 3.(1) Doktor,(2) Hemşire,(2) Hasta Bakıcı kadrosu oluşturulabilecek kapasitede revirinin bulunması, 4.Kapalı spor salonu,berber,terzi vb sosyal ihtiyaçların karşılanabileceği tesislerin ve kurs merkezine gelen kursiyer ve öğretim üyeleri arabalarının konulabileceği otoparkının bulunması, 3-SOSYAL TESİSLERİN AÇILMA ESASLARI a)bu Kurumlar,il ve ilçelerin öğretmen kapasitesi öğretmenevi veya lokali olarak kullanılmaya müsait bina durumu,çevrenin tabii ve turizm özelliği dikkate alınarak İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün teklifi üzerine,belirlenen tip ve özellikte valilikçe açılır. Kurum binaları geliştirilen tip projelere veya özel projelere göre Bakanlık tarafından veya mahalli imkan-

12 lar ile yaptırılır.ayrıca Bakanlığa ait olup öğretmenevi veya lokali açılmasına müsait boş veya atıl kapasiteli binalar bu maksatla tahsis edilebilir. b)öğretmenevinin açılabilmesi için otel ünitesinin bulunması şarttır.her öğretmenevinde binanın fiziki şartlarına ve imkanlarına uygun olarak;otel lokanta gazino,kantin,kitaplık,çok amaçlı salon sergi,oturma ve dinlenme salonları,idare bölümü erkek ve kadın kuaförü,bahçe,çocuk bahçesi,duş kabinleri,arıtma tesisi,otopark alanı gibi bölümlerinin bulunması 4-ÖĞRENCİ YURTLARI İLE BENZERİ KURUMLARIN AÇILMA ESASLARI a)öğrenci Yurtları ile benzeri kurumların açılması için; 1.Bina kurucuya ait ise tapu senedi,kiralık olması halinde kira sözleşmesi,işyeri ise Belediye İmar Müdürlüğünden alınacak işyeri belgesi,intifa hakkına sahip ise tapu sicil muhafızlığından alınan belge, 2.Tapu kütüğünde mesken olarak kayıtlı bir ana gayrimenkulün bağımsız bölümünde açılacak olan yurt, pansiyon ve benzeri kurumlar için 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre alınması gereken kat malikleri kurulu muvafakat belgesi, 3.Açılacak kuruma ait bina ve tesislere mevzuatın öngördüğü mesafe içindeki mahallerde meyhane,kahvehane,bar ve benzeri tesislerin bulunmadığına dair ilgili makamlardan alınacak belge, Yukarıdaki şartların yerine getirilmesi ile birlikte; a)müracaat dilekçesi ile kurucu tüzel kişi ise;ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış veya noterce tasdikli şirket sözleşmesi ile kurucu temsilcilere dair noter tasdikli yetki belgesi,veya kurucu gerçek kişi ise;nüfus cüzdanı örneği ve sabıka kaydı olmadığına dair belgenin olması gereklidir. b)bu kurumların açılmasında; Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü teknik raporu,3 adet kat planları,sağlık Müdürlüğü raporu,milli Eğitim Müdürlüğü raporu ve İtfaiye Müdürlüğü raporunun Valiliklerce tanzim edilmesi c)binanın; 1.Yönetici,görevli,ziyaretçi,hizmetli odaları,her öğrenci için en az1/2 m2 alanlı etüt ve çalışma odası,kütüphanesi,her öğrenci için en az 4 m2 alanlı yatakhanesi,15 öğrenci için (1) WC,25 öğrenci için (1) banyosu kantini,temiz içme suyu veya kullanım amaçlı yedek su deposu,yeterli yangın söndürme malzemesi ve üç katı geçen binalar için yangın merdiveni,ankesörlü telefonu, 2.Yemekli kurum için her öğrenciye ¼ m2 alanlı yemekhanesi,yeterli büyüklükte mutfak,kiler,bulaşıkhanesi, bulunması 5-YAYIMLAR BÖLGE ŞEFLİĞİ VE YAYINEVLERİNİN AÇILMA ESASLARI: a)yayımlar bölge şefliği ve yayınevlerinin açılması için; 1.Bölge şefliklerinin,açılacağı ilin,merkez nüfusunun nin üstünde ve kendisine en az 5 ilin bağlanabileceği konumda olması, 2.Yayınevlerinin açılabilmesi için ilin merkez nüfusunun en az olması, b)bina Durumu; 1.Bölge şefleri için en az (3) idare odası,500 m2 depo,işçiler için (1) duş yeri idare bölümde (2),depoda (1) WC bulunması,depo ve idari binanın aynı yerde olması şartıyla bulunduğu ilin herhangi bir semtinde olabilir.

13 2.Yayınevlerinin,şehrin işlek ve merkezi yerinde öğrencilerinin güvenle girip çıkabileceği ve eğlence yerinden uzak,en az 50 m lik satış yeri,100 m2 lik deposu ve WC olması,satış yerinin zemin katta ve caddeye a- çık olarak bulunması, 6-GENÇLİK VE İZCİLİK KAMP TESİSLERİNİN VE İZCİ EVLERİNİN AÇILMA ESASLARI: Gençlik ve İzcilik Kamp Tesislerinin ulaşımının kolay ve en az m2 lik arsaya sahip olması,mutfak yemekhane ve yatakhane ile yeterli sayıda duş,wc,ankesörlü telefonunun bulunması izci evleri için ise;en az iki oda,bir salon ile açık alanın olması gerekir. 7-EĞİTİM ARAÇLARI VE DONATIM MERKEZLERİ İLE GENEL DEPOLARIN AÇILMA ESASLARI: a)genel Depo(Akşam Sanat Okulu); 1.Genel deponun yurdumuzun her coğrafi bölgesinin merkezi durumunda olan ilinde açılması, 2.En az m2 lik arsası,çok amaçlı açık (sundurma) ve kapalı olmak üzere en az m2 lik depoları,bakım onarım atölyeleri,forklift,vinç gibi yükleme ve nakliyat araçları,araçlar için otopark,en az (5) idare odası,(1)ayniyat stok kontrol odası,(1) muaeyene kalibrasyon laboratuarı,(1) arşiv odası bulunması, b)il Eğitim Araçları ve Donatım Merkezleri; 1.Her ilde tip projesine uygun binalarda Bakanlıkça İl Eğitim Araçları ve Donatım Merkezleri açılması, bina yapımı için en az m2 lik arsanın olması, 2.Tip proje uygulanmış bina bulunmaması halinde mahallen temin edilen binada (5) idare odası,(2) laboratuar bakım onarım atölyesi,arşiv odası,100 m2 lik ders aletleri deposu,gösteri salonu ve garajı bulunması DÖRDÜNCÜ BÖLÜM KURUMLARIN KAPATILMA ESASLARI 1.Öğretim kurumlarının veya bu kurumların bünyesindeki bölümlerin eğitim-öğretime kapatılması işlemleri aşağıdaki esaslara göre yapılır. a)kurumun faliyet gösterdiği bina ve tesislerin kullanılamayacak derecede harap olması ve bu durumun teknik rapor ile tespit edilmesi, b)kurumun verdiği hizmetin verimliliğinin azaldığı Bakanlıkça veya Valilikçe mahallinde yaptırılan ince leme raporuyla belirlenmesi,(ilkokullarda öğrenci sayısının 10,Ortaokullar ve Ortaöğretim kurumlarında 30 un altına düşmesi durumunda), 2.Öğrenci yurtları ile benzeri kurumların kapatılması aşağıdaki esaslara göre yapılır; a)kurum sahibi tarafından kapatılır ise kapatma kararı Valiliğe ve öğrencilere (1) ay önceden duyurulur, b)bakanlıkça yapılan denetlemeler sonucunda kapatılma kararı alınan kurumlarda kalan öğrencilerin barınmaları konusunda gerekli tedbirler mülki amirlerce alınır. c)atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı hareket eden,devletin,ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünü boz ma doğrultusunda faaliyet gösteren,bölgecilik,ırkçılık propagandası yapan,dini ve dini duygularrı veya dince

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI STANDARTLAR YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI STANDARTLAR YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI STANDARTLAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı özel öğretim kurumlarının bütün bölümleri ile kullanılacak araç gereçlerin standartlarını

Detaylı

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; etkin, verimli ve kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU (1)

MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU (1) 5101 MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU (1) Kanun Numarası : 1739 Kabul Tarihi : 14/6/1973 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 24/6/1973 Sayı : 14574 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 12 Sayfa : 2342 * * * Bu

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

3046 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDAKİ KANUN

3046 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDAKİ KANUN Not: Kitabımız basıldıktan sonra bu Kanun da değişiklik yapılmıştır. 306 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDAKİ KANUN Kapsam: Bu Kanun, Milli Savunma Bakanlığı hariç diğer bakanlıkların

Detaylı

İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI

İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI İşyerİ Açma \1 BELEDİYE VE İL ÖZEL İDARELERİNDE İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI Yetkili İdareler Başvuru ve Belgeler İşyerlerinin Denetimi Alınan Vergi ve Harçlar Uygulanabilecek Cezalar Kapatma ve

Detaylı

4 : 3/6/2011 KHK-643/1

4 : 3/6/2011 KHK-643/1 6439 BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA 174 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE 13/12/1983 GÜN VE 174 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını,

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını, DERNEKLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l - Bu Yönetmeliğin amacı; dernekler ile kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve bu Yönetmelik kapsamına giren vakıfların tabi

Detaylı

İlk yardım Yönetmeliği (İlk yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ) (22.05.2002-24762 RG) ( 18.03.

İlk yardım Yönetmeliği (İlk yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ) (22.05.2002-24762 RG) ( 18.03. İlk yardım Yönetmeliği RG Tarih : 22/05/2002 Sayı : 24762 İlk yardım Yönetmeliği İlk yardım Yönetmeliği (İlk yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ) (22.05.2002-24762 RG) ( 18.03.2004

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 20.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28713 İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel İlköğretim Kurumlarının

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNİN GÖREV ALANI VE ÖDENEK AKTARIMLARI

İL ÖZEL İDARELERİNİN GÖREV ALANI VE ÖDENEK AKTARIMLARI İL ÖZEL İDARELERİNİN GÖREV ALANI VE ÖDENEK AKTARIMLARI Ali ÇAMLIBEL Sayıştay Uzman Denetçisi İl halkının mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere, karar organı seçmenler tarafından seçilerek

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN KURSLARI YÖNERGESİ ( * )

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN KURSLARI YÖNERGESİ ( * ) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN KURSLARI YÖNERGESİ ( * ) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönerge nin amacı, Kur an kurslarının açılış, eğitim-öğretim, yönetim ve denetim

Detaylı

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU (1) Kanun Numarası: 5216 Kabul Tarihi: 10.7.2004 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 23.7.2004 Sayı: 25531 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Kanunun amacı, büyükşehir

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete : 8.12.2004/25664 Tebliğler Dergisi : ARALIK 2004/2567 Ek ve Değişiklikler: 1) 3.2.2005/25716 RG ŞUBAT 2005/2569

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (Değişik:RG-5/2/2013-28550) (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi

Detaylı

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ 31 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28453 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI AÇIKLAMA : Bu el kitabı, BİTEFO EL KİTABI PROJESİ uygulaması olarak ilk kez Ekim 2009 da basılmış

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL-AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL-AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL-AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve eğitim kurumlarında okul-aile

Detaylı

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi ve Nosu : 06.08.1992 No : 92/3393 Dayandığı Kanunun Tarihi : 4.06.1937, No : 3201 Resmi Gazetenin

Detaylı

3194 SAYILI İMAR KANUNU

3194 SAYILI İMAR KANUNU 3194 SAYILI İMAR KANUNU Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ndan Kabul Tarihi: 03 Mayıs 1985 1- RG.18749-1985-3194-İmar Kanunu 2- RG.20158-1989-3194 Sayılı İmar Kanunu-Değişiklik BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU 5347 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ (7) BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ (7) BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ (7) BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca, can ve mal güvenliği yönünden;

Detaylı

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ Meclis Kararı Tarihi ve Sayısı : 15.06.2007-1512 Yürürlük Tarihi : 23.06.2007 (Değişik: 14.10.2011-2354 sayılı Meclis Kararı ile) (Değişik:

Detaylı