T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU"

Transkript

1 T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI

2 ÜST YÖNETİCİ ÖZETİ 1882 yılında Sanayi-i Nefise Mektebi adıyla kurulup Mart 1883 te eğitim-öğretime başlayan kurumumuz, 1928 e kadar bu adla, yılları arasında Güzel Sanatlar Akademisi adıyla, yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi adıyla faaliyetini sürdürmüştür tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5076 sayılı kanunun birinci maddesiyle üniversitemizin adı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi olarak değiştirilmiştir. Üniversitemiz 1882 yılına dayanan 132 yıllık köklü geçmişi ile ülkemizin sanat alanında en köklü ve öncü eğitim kurumlarındandır. Kurumumuzun 1882 den bu yana yüz yıldan fazla olan eğitim sürecinde sanat hep başat konumda olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu nun son dönemindeki çağdaşlaşma düşüncesinin bir ürünü olarak kurulan, kuruluşundan bu yana ülkemizde sanat ve mimarlık alanında pek çok ilke imza atmış olan kurumumuz, Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluşu sonrasında da genç cumhuriyetin dinamik yapısına uygun olarak çağdaşlaşma misyonunu kesintisiz olarak sürdürmüş ve öncülük görevini bugünlere taşımıştır. Gelişen ve değişen dünyaya ayak uydurmak için yeni kamu yönetimi anlayışı çerçevesinde 2005 yılında yürürlüğe konulan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kaynakların etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını öngörmüş olup saydamlık ve hesap verebilirliği temel ilkeleri arasına almıştır. Bu bağlamda hesap verebilirlik gereği olarak ve kaynakların kullanımını denetlemek adına çeşitli raporlamalar yapılması ilgili kanunla hükme bağlanmıştır sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 25.maddesine göre ilgili kurumlara sunulmak üzere hazırlanan, üniversitemiz 2014 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporunu kamuoyunun bilgisine sunar, emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür ederim. Prof. Yalçın KARAYAĞIZ REKTÖR Mart 2015

3 1. GENEL DEĞERLENDİRME Vizyon Yarattığı çağdaş, özgün yapısını koruyarak, sanatta, tasarımda ve bilimde sürekli gelişmeyi hedefleyen eğitim öğretim anlayışını sürdürmek; ulusal ve uluslar arası eğitim öğretim ve araştırma kurumları, sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yürüterek, akademik kadromuz, öğrencilerimiz ve mezunlarımızın küresel platformdaki etkinliklerini güçlendirmek; günümüz bilgi çağında alanlarındaki birikimiyle sanat, tasarım ve bilim dallarının birlikteliği ve etkileşiminden güç alan bir ihtisas üniversitesi özelliği ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ni geleceğe taşımaktır. Sanat, tasarım ve bilim dallarının birlikteliği ve etkileşiminden güç alan bir ihtisas üniversitesi olarak üniversitemizin özgün ve çağdaş yapısını koruyarak ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde eğitim-öğretim, araştırma ve sanatsal çalışmalarını geliştirmek, akademik kadromuz, öğrencilerimiz ve mezunlarımızın ulusal ve küresel platformlarda etkinliklerini güçlendirmektir. Misyon Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi; ilk ve önder olma sorumluluğunu sürekli taşıyarak yaratıcılığı destekleyen ve çağdaş profesyonel bilgi birikimi sağlayan eğitim öğretim programlarıyla kültür, estetik, çevre ve sosyal bilinci gelişmiş, Atatürkçü, laik, yenilikçi, rekabetçi, özgür düşünen, yaratıcı bireyler yetiştirmeyi; sanatta, tasarımda ve bilimde araştırma ve geliştirme çalışmalarını teşvik etmeyi ve destek olmayı, üretilen bilgiyi ulusal ve uluslararası alanlarda akademik çevreler ve toplum ile paylaşmayı görev edinmiştir. TEMEL AMAÇ ve HEDEFLER Amaç 1: Hedef 1.1 Hedef 1.2 Hedef 1.3 Hedef 1.4 Eğitim-öğretim düzeyinin yükseltilmesi ve kurum içi kalite ve motivasyonun artırılması Ders müfredatlarının sürekli güncellenerek farklı eğitim-öğretim modellerinin uygulanması, Akademik kadro içinde disiplinler arası alanlarda uzmanlaşmanın sağlanması, Rektörlüğe bağlı yabancı dil eğitimi veren bölüm kurulması ve yabancı dil eğitiminin içerik ve süre açısından tüm akademik ve idari personel ile öğrencilerin gereksinimleri göz önüne alınarak yeniden yapılanması, Öğrenci kontenjanlarının öğretim elemanı sayısı ve fiziksel koşullarla uyumlu olacak şekilde yeniden düzenlenmesi,

4 Hedef1.5 Hedef 1.6 Hedef 1.7 Hedef 1.8 Hedef 1.9 Hedef 1.10 Hedef 1.11 Öğretim programlarında bilimsel yazım, literatür tarama ve araştırma yöntemleri konusunda daha fazla ders ve seminer düzenlenmesi, Kurumsal kalite kültürünü oluşturmaya yönelik etkinliklerin yapılması, Kurumsal ve program bazında dış değerlendirme sürecini başlatılması, Üniversite akademik ve idari personel ile öğrenciler arasındaki sosyal ve kültürel paylaşımın arttırılması, Öğrenci kulüplerine kaynak sağlayacak etkinlik sayısının ve bu kulüpler için ayrılan kaynakların artırılması, Tüm akademik ve idari personel ile öğrencilerin memnuniyet ölçümlerinin yapılması, Tüm akademik ve idari personel ile öğrencilerin daha verimli etkin bir şekilde bilgisayar kullanımının sağlanması ve yabancı dil ile ilgili bilgi düzeyinin artırılması, Amaç 2: Hedef 2.1 Hedef 2.2 Hedef 2.3 Hedef 2.4 Hedef 2.5 Hedef 2.6 Hedef 2.7 Hedef 2.8 Hedef 2.9 Bilimsel ve sanatsal etkinliklerin artırılması ve yayın kalitesinin yükseltilmesi Öğretim elemanlarının bilimsel toplantılara yayın ve bildirilerle katılımlarının arttırılması, Öğretim elemanlarının sanatsal etkinliklere eser ve performanslarıyla katılımlarının arttırılması, Öğretim elemanlarının bilimsel ve sanatsal etkinliklere katılımlarının kaynak ayrılarak teşvik edilmesi ve sürdürülmesi, Bilimsel araştırma projeleri bütçesinin arttırılması, Kurum içi ve kurum dışı araştırma fonlarının sayısını ve destekli proje sayısını arttırmak, Üniversite yayın sayısı ve niteliğini artıracak olanakların geliştirilmesi, Hakemli ve uluslararası indeksli dergilerde yapılan yayın sayısının artırılması, Öğretim elemanlarının kitapları ve başarılı bulunan lisans üstü tezlerinin yayınlanması, Sinema mirasının korunması, restorasyonu ve kamuya açılmasına yönelik bilimsel araştırma ve çalışmaların geliştirilmesi,

5 Amaç 3: Ulusal ve uluslararası paydaşlar arasında İşbirliğinin artırılması Hedef 3.1 Hedef 3.2 Hedef 3.3 Hedef 3.4 Hedef 3.5 Hedef 3.6 Hedef 3.7 Hedef 3.8 Ulusal ve Uluslararası işbirliği sayısını artırılması, AB Yaşam Boyu Eğitim programları kapsamında öğrenci ve öğretim elemanı dolaşımının arttırılması, Lisans ve lisansüstü düzeyde kurumlar arası işbirliğinin arttırılması, Öğrencilere eğitim ve öğretimleri sırasında staj ve mesleki uygulama olanakları sunacak ve mezuniyetleri sonrasında seçecekleri çalışma alanları ile ilgili bilgilendirecek bir kariyer merkezi oluşturulması, Halkla ilişkiler biriminin geliştirilmesi, Paydaşlarla olan ilişkilerin geliştirilmesi üniversitenin finans kaynaklarının artırılması, Döner sermaye hizmetlerinin geliştirilmesi, Üniversite mezunları ile ilgili veri tabanı oluşturulması ve iletişimin arttırılması, Amaç 4: Hedef 4.1 Hedef 4.2 Hedef 4.3 Hedef 4.4 Hedef 4.5 Hedef 4.6 Fiziksel alt yapının geliştirilmesi Tüm akademik ve idari personel ile öğrenciler için gerekli fiziksel mekan ihtiyacını yeterli düzeye getirmek, Araştırma ve bilimsel faaliyetlerde kullanılmak üzere laboratuvar, araştırma merkezi ve atölyelerin kurulması ve mevcut laboratuvar, araştırma merkezi ve atölyelerin geliştirilmesi, Merkez kütüphanenin mekan, eleman ve teknolojik imkanlarının geliştirilmesi. Kütüphanede yer alan kitap, süreli yayın sayısı ve elektronik veri tabanı üyeliklerinin adedinin düzenli bir şekilde arttırılması, Üniversitemiz kütüphanesinde bir görsel ve işitsel bir dokümantasyon merkezi materyal birimi oluşturulması, nadir eserler bölümünde yer alan yayınların restorasyonun sağlanması ve eserlerin sayısal ortama aktarılması, Resim Heykel Müzesinin yeniden yapılandırılması gerekli ek mekanların sağlanması ve eser sayısının artırılması, Tophane-i Amire kültür ve sanat merkezinin yeniden düzenlenmesi gerekli hizmet mekanlarının yapılması ve Tophane sanat projelerinin artırılması,

6 Hedef 4.7 Hedef 4.8 Hedef 4.9 Barınma ve spor faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği yeni tesisler oluşturulması, Üniversite web sitesinin, üniversitenin özgün karakterini en iyi şekilde yansıtacak, üniversite tanıtımını hem Türkçe hem de İngilizce yapacak, aranılan bilgilere en güncel, kapsamlı olarak erişimini sağlayacak bir yapıya getirilmesi ve bu yapının bölümlerle işbirliği halinde güncelliğinin sağlanması, Üniversite web sitesinin, üniversitenin özgün karakterini en iyi şekilde yansıtacak, üniversite tanıtımını hem Türkçe hem de İngilizce yapacak, aranılan bilgilere en güncel, kapsamlı olarak erişimini sağlayacak bir yapıya getirilmesi ve bu yapının bölümlerle işbirliği halinde güncelliğinin sağlanması, Hedef 4.10 Üniversitemizin artan güvenli veri iletişimi ve ihtiyaçlarının giderilmesi için network ve altyapı projesi ile kablosuz internet erişimi projesinin hayata geçirilmesi, internet bağlantı hız ve kapasitesini artırılması, Hedef 4.11 Üniversitemizin koruduğu sinematografik miras ve sinema alanındaki değerli teknolojik yatırımın fiziksel altyapı koşullarının iyileştirilmesi, sinema mirasının geleceğe ulaştırılması için gerekli fiziksel önlemlerin alınması, 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1 Yatırımların Finansman Kaynakları Finansman Kaynağı Eğitim - Yükseköğretim Eğitim - Kültür Eğitim Beden Eğitimi ve Spor Toplam HAZİNE ÖZ GELİR TOPLAM

7 Sıra No Mevcut Üretim Kapasitesi Bina Adı Taşınmazın Bulunduğu Yer Taşınmaz Bilgileri Güz. Sanatlar Fak. ve Mimarlık Fak. İl İlçe Bucak Belediye Adı Bina Cinsi Açık Alan Bina Oturum Alanı Kapalı Alan İstanbul Beyoğlu Fındıklı Beyoğlu Eski eser Fotoğraf Bölümü İstanbul Beyoğlu Fındıklı Beyoğlu Betonarme-Karkas Oditoryum İstanbul Beyoğlu Fındıklı Beyoğlu Betonarme-Karkas Heykel Bölümü İstanbul Beyoğlu Fındıklı Beyoğlu Çelik-Karkas Selamlık Köşkü İstanbul Beyoğlu Fındıklı Beyoğlu Betonarme-Karkas Sıbyan Mektebi İstanbul Beyoğlu Fındıklı Beyoğlu Eski eser Geleneksel Türk Snt. İstanbul Beyoğlu Fındıklı Beyoğlu Eski eser Nusretiye Kasr-ı İstanbul Beyoğlu Fındıklı Beyoğlu Eski eser Tophane-i Amire İstanbul Beyoğlu Tophane Beyoğlu Eski eser Konservatuar İstanbul Beşiktaş Beşiktaş Eski eser Resim ve Heykel Müzesi(ICAM) (Antrepo 5) MSGSU Beşiktaş Kampus Kiralık Hizmet Binası Prof. Sami ŞEKEROĞLU Sinema Tv. Araştırma Merkezi Rektörlük Araştırma Merkezi İstanbul Beyoğlu Salıpazarı Beyoğlu Betonarme-Karkas İstanbul Beşiktaş Beşiktaş Betonarme-Karkas İstanbul Beyoğlu Salıpazarı Beyoğlu Betonarme-Karkas İstanbul Beşiktaş Balmumcu Beşiktaş Betonarme-Karkas İstanbul Sarıyer Kısırkaya Köyü Sarıyer Betonarme-Karkas Cihangir Hizmet İstanbul Beyoğlu Beyoğlu Yığma Sandıkçıoğlu Konağı (Restorasyon Halinde) İzmir Ödemiş Birgi Birgi Eski eser Bomonti Kampüs İstanbul Şişli Bomonti Şişli Betonarme-Karkas Kız Öğrenci Yurdu İstanbul Beşiktaş Ortaköy Beşiktaş Betonarme-Karkas İdari Bina İstanbul Beyoğlu Fındıklı Beyoğlu Betonarme-Karkas

8 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı 2014 yılı bütçesi ile yatırımlarımız için tahsis edilen ödeneklerin yüzde 72 si amacına uygun olarak kullanılmıştır Yılı Yatırım Uygulamaları Üniversitemizin 2014 yılı bütçesi TL olup yatırım programı için TL ödenek tahsis edilmiştir. Dijital Sinema Projesine ait 2013 yılından TL ödenek 2014 yılına devredilmiştir. Yıl içerisinde ödenek yetersiz geldiği için öz gelirlerimizden TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılmış olup, toplam TL yatırım ödeneğinin TL si harcanmıştır. Üniversitemizin 2014 yılı yatırım projeleri dağılımında; eğitim-yükseköğretim sektöründe 5 adet, eğitim-kültür sektöründe 3 adet, eğitim-beden eğitimi ve spor sektöründe 1 adet olmak üzere toplam 9 adet projesi yer almaktadır. Sektörü Proje sayısı Proje tutarı 2013 Yılı Kümülatif Harcama 2014 Yılı Yatırım Ödeneği Likit Karşılığı Ödenek Ekleme- Devir 2014 Yılı Harcama Eğitim- Yükseköğretim Eğitim/Kültür Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor TOPLAM

9 2014 Yılı Yatırım Programı Sektörel Dağılımı Eğitim-Yükseköğretim Eğitim-Kültür Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor 2014 Yılı Yatırım Programı Proje Bazında Dağılımı Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Derslik ve Merkezi Birimler Büyük Onarım Muhtelif İşler Kampüs Altyapısı Resim ve Heykel Müzesi (ICAM) Tophane-i Amire Binası Onarım ve Çevre Düz. Dijital Sinema Projesi Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

10 YILI PROJE UYGULAMALARI 02.1 Devam Eden Projeler PROJE ADI PROJE NO : ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ : 2014H Üniversitemizin yatırım programında yer alan ve planlanan işler için proje, zemin etüt, beton testleri, denetim gibi hizmetler gerçekleştirilmeye çalışılmıştır yılı içinde yapılmış etüd projeler aşağıda yer almaktadır; Ortaköy Yurt binası çatı katı proje hazırlanması ve statik hesabının yapılması. Beşiktaş Kampüsü uygulama projesi çizimi yapılması. Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü avan projesi çizimi yapılması. Mimarlık Fakültesi binasının revize güçlendirme projesi ile mimari restorasyon projelerini hazırlama işi. Beşiktaş Kampüsü yapısı için betonarme projelerinin hazırlanması işi.

11 PROJE ADI : RESİM VE HEYKEL MÜZESİ ( ICAM ) PROJE NO : 2013H Dolmabahçe Sarayı'nın eklentisi olan Veliaht Dairesi nde bulunan Resim ve Heykel Müzesi Üniversitemize tahsis edilen 5 no lu Antrepo binasına taşınmıştır. Projenin etüd proje ve maket çalışmaları tamamlanmış ve binanın temelinin kazı-jetgrout işleri yapılmıştır. Yeni nesil eser depolama sistemi ve RFID tabanlı takip ve yönetim sistemleri kurularak, eserler için kalıcı depo alanı oluşturulmuştur. Yeni nesil eser depolama Resim ve Heykel Müzesi ( ICAM ) Yeni nesil eser depolama Resim ve Heykel Müzesi ( ICAM )

12 Ayrıca, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi İnşaatı İşi 1. Etap kaba inşaat işleri kapsamında; Radye Temel imalatı büyük bir kısmı tamamlanmış olup kalan kısımlar ön bina yıkımına bağlı olarak tamamlanacaktır. Kolon güçlendirme ve kesim işleri tamamlanmıştır. İnşaatın çelik imalatları devam etmektedir. Resim ve Heykel Müzesi (ICAM ), proje kapsamında yapılan çalışmalar Resim ve Heykel Müzesi (ICAM) projesi ile hem cumhuriyet sonrasına ait eserlerin sergileneceği sergi alanları hem de bir çok kültürel etkinliklerin yapılacağı restorasyon atölyesi, açık ders alanı, kütüphane, kafe, gösteri alanı ve work-shop odası gibi faaliyet alanlarının oluşturulması hedeflenmektedir. Resim ve Heykel Müzesi (ICAM) Geçici Sergi Salonları

13 Resim ve Heykel Müzesi (ICAM ) Koleksiyonundan, PROJE ADI PROJE NO : KAMPÜS ALTYAPISI : 2011H Kampus Altyapı projesi için tahsis edilen ödeneğin Mimarlık Fakültesi güçlendirilmesinde kullanılması düşünülmüştür. Ancak daha önce yapılmış olan Merkez Kampus Binalarında Zemin İyileştirme, Güçlendirme ve Restorasyon İşlerinin Yapılması projesinin revize edilmesine gerek duyulmuştur. Revize işlemlerinin uzaması ve eğitim öğretim döneminin başlaması nedeniyle planlanan işler 2014 yılı içinde gerçekleştirilememiş ve harcama yapılmamıştır. PROJE ADI : BÜYÜK ONARIM PROJESİ PROJE NO : 2007H Üniversitemizin tüm yerleşkelerinde eğitim öğretimin sürekliliğini sağlamak ve fiziksel mekanların daha işlevsel hale getirilebilmesi için tüm birimlerde ihtiyaç duyulan tadilat ve yenileme çalışmaları gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda yapılan çalışmalar, yerleşke ve bölümlere göre aşağıdaki gibi ayrıntılandırılmıştır. Güzel Sanatlar Fakültesi Binaları Fakülte binasında poli üretkan epoksi yapılması. Fakülte Sekreterliği ve Geleneksel Türk Sanatları Bölümü nün çatı katına laminant parke yapılması. Fakülte binası koridorlarında boya yapılması işi. Resim Bölümü koridorları ve kitaplık biriminde mobilya dekorasyon yapılması işi.

14 Resim Bölümü koridorlarında demir, alçıpan ve kompozit işlerinin yapılması. Fakülteye ait atölyelerde klima cihazlarının bakım ve onarımı ile bakır boru yenileme yapılması. Resim Teknoloji Atölyesine havalandırma yapılması. Heykel Bölümü Atölyelerinde boya ve alçı tamiratı yapılması. Fotoğraf ve Tekstil Bölümlerinde zemin kaplama yapılması Geleneksel Türk Sanatları Bölümü binasında muhtelif inşaat İşleri. Fotoğraf bölümünde muhtelif inşaat işlerinin yapılması. Merkez Bina Rektörlük Binası havalandırma yapılması işi. Sedat Hakkı Eldem Oditoryumuna sahne ışık kontrol sistemi yapılması işi. Mimarlık Fakültesi ve Sedat Hakkı Eldem Oditoryum girişleri ile kitap teşhir birimine paslanmaz raf ve korkuluk yapılması. Mimar Sinan Salonunda panolara aydınlatma sistemi yapılması. Muhtelif dış cephe boya yapılması işi. Kantin girişlerine kapı yapılması. Merkez kampüse ilave elektrik tesisatı yapılması Kütüphane çatı üzerine platform, Güzel Sanatlar Fakültesi trafo odası ile sahil giriş kapısı yenileme işleri kapsamında muhtelif demir imalatları yapılması. Akademik ve İdari Birimler yemekhanesi kış bahçesi bölümünde cam doğrama yapılması. Personel yemekhanesine doğalgaz tadilatı ve şofben bağlantısının yapılması. Öğretim Üyeleri yemekhanesi ön bahçe düzenleme işi. Öğrenci yemekhanesinde mantolama yapılması. Heykel Bölümü, Oditoryum ve muhtelif alanlarda taş döşeme yapılması işi. Sahne Dekor Bölümü ve Sayısal Tasarım Araştırma Laboratuvarında elektrik data ve telefonlarının yapılması. Merkez Kampus rıhtım cephesi ile kitap teşhir birimine aydınlatma sisteminin yapılması. Öğretim Üyesi yemekhanesi ve Senato odasına ahşap ve demir işlerinin yapılması. Merkez kampus rıhtımında zemine epoksi boya uygulama yapılması. Fotoğraf Bölümünde muhtelif inşaat işlerinin yapılması. Muhtelif birimlerde dış cephe boya ve ilave elektrik tesisat yapılması işi. Kantinde sıcak su yatay borularının gelvaniz saç ile kapatılması işi. Fotoğraf Bölümünde alçıpan ve alüminyum doğrama ile Geleneksel Türk Sanatları Bölümü çatı katında muhtelif elektrik ve inşaat işlerinin yapılması. Merkez Kampus kat panoları besleme hatları yenileme, havalandırma ve kanal bağlantısı yapılması. Muhtelif Birimlerde alüminyum doğrama, alçıpan, boya ve sıva yapılması. Rektörlük Binası çatı katında epoksi zemin kaplama yapılması. Rektörlük Binası bahçe sulama ve yemekhane içi tesisat revize işlemlerinin yapılması.

15 Rektörlük Binasında muhtelif konstrüksiyon işleri ve ahşap sistire, cila, mdf tavan kaplama yapılması. Rektörlük Binası ön bahçede yol bordürü ve plastik ferforje yapılması. ETAM ve Yapı Uygulama Araştırma Merkezine poli üretan epoksi yapılması Konservatuvar Muhtelif inşaat yapılması. Üfleme ve Vurmalı Çalgılar Bölümü zemin katında ahşap doğrama, alçı, boya ve tadilat yapılması. Bomonti Kampüsü Muhtelif birimlerde camların film kaplama yapılması. Spor salonu duvarına ayna montajı yapılması. Ön cepheye çelik konstrüksiyon yapılması. Matematik Bölümü asistan odalarının elektrik, data ve telefon hatlarının yapılması. Temiz su hidrofor ve yangın hattı izlenebilir vana değişimleri ile pis su ve sıcak su sistem pompalarında bakım onarım yapılması. Zemin kat ve sınıflarda epoksi tamiratı yapılması. Yangın ve gaz algılama sisteminin devreye alınması. Mobilya dekorasyon, alüminyum doğrama ve muhtelif inşaat işlerinin yapılması. Yan cepheye korkuluk yapılması. Fen Edebiyat Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu binasında alçıpan bölme sıva ve boya yapılması. İaşe deposu önüne asma kat yapılması. Akademik personel ve öğrenciler için yeni mekanlar oluşturulması. Konferans salonunda akustik panel giydirme işlerinin yapılması. Konferans ses ve elektrik sistemlerinin yapılması. Fen Edebiyat Fakültesi toplantı salonu iç tefrişat işlerinin tamamlanması. Bomonti yerleşkesi 5. katta yeni mekanlar oluşturulması için alçıpan, alüminyum doğrama, demir ve cam işlerinin yapılması. Bomonti yerleşkesi 4. katta alüminyum doğrama ve bölme yapılması. Çatı katı su izolasyonu ve ytong parapet yapılması. Fen Edebiyat Fakültesi teras katı B-C blokta membran yapılması ve T3 katında depo yapılması. 48 adet cam kanat açılması ve 4 adet dış cephe cam kanat değişmesi. Garaj üstünün demir ve polikarbon şeffaf malzeme ile kapatılması. Fen Edebiyat Fakültesine laminant parke yapılması. Rektörlük Araştırma Merkezi Muhtelif tadilat, elektrik tadilat ve tamir işlerinin yapılması.

16 Prof. Sami ŞEKEROĞLU Sinema Televizyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Ön bina çatısında tadilat, bakım ve onarım yapılması. Yeşil bina çatısında tadilat, bakım, onarım ve boya yapılması. Havalandırma ve kalorifer sistemlerinde bakım, onarım ve yenileme yapılması Topraklama yapılması Nusretiye Kasrı Binası Topraklama yapılması Doğalgaz tadilat revize işleri ve Şofben bağlatışının yapılması. Ortaköy Kız Yurdu Asansör revizyon işlemlerinin yapılması. Muhtelif inşaat işlerinin yapılması. Yatakhanelerde boya tamirat, tadilat yapımı ile bodrum katta zemine kuyu açılması. Sıcak su sisteminde ilave boyler entegresi ile bina genelinde sıhhi ve kalorifer tesisatlarının revize edilmesi. Tophane-i Amire Sergi panolarının tadilatı ve boyanması. Muhtelif elektrik, tadilat ve tamir işlerinin yapılması. Cihangir Hizmet Binası Muhtelif çatı yenileme işleri. Büyük Onarım projesi kapsamında yapılan çalışmalar,

17 PROJE ADI PROJE NO : TOPHANE-İ AMİRE BİNASI ONARIM VE ÇEVRE DÜZENLEME : 2011H Anıtlar Kurulu ndan izin alınamaması süreci uzattığından, 2014 yılında Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi Onarım ve Çevre Düzenleme projesi kapsamında herhangi bir işlem ve harcama yapılmamıştır. Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi PROJE ADI PROJE NO : MUHTELİF İŞLER PROJESİ : 2014H Üniversitemizin tüm birimlerinin ilgili yıl için gereksinim duydukları makine ve teçhizat ihtiyacı karşılanmıştır. Buna ilaveten mevcut donanımların kapasiteleri artırılmış; yeni geliştirilen uygulamalar ile altyapı eksiklikleri tamamlanmaya çalışılmış ve yenileme çalışmalarının yapılmasına yönelik adımlar atılmıştır yılı mevcut bütçemizle 28 adet veri tabanı aboneliği ile web keşif aracı SUMMON, makale atıf yönetim aracı RefWorks FLOW ve elektronik dergi toplu tarama arayüzü 360 Core, 360 adet yerli - yabancı süreli yayın aboneliği ve 701 adet basılı yayın alımı, gerçekleşmiştir yılı taşıt alımı projesi için 1 adet panelvanın, merkezi yönetim bütçesinden alınması öngörülmüştür. Yılsonu itibariyle söz konusu taşıt alınmış olup, TL harcama yapılmıştır. Ayrıca 1 adet binek otomobil temini yurtiçi hibeye dayandırılmış olup yıl içinde beklenen hibe gerçekleştirilememiştir.

18 PROJE ADI PROJE NO : AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ : 2014H Üniversitemizde bulunan spor tesisleri için ihtiyaç duyulan spor aletleri alımı yapılmıştır. PROJE ADI PROJE NO : DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER : 2014H Beşiktaş İlçesi 61 pafta 235 ada 15 parselde bulunan MSGSÜ Beşiktaş Kampüs binasının yıkım için gerekli izinler alınarak tamamlandı. Ancak imar izni yıl sonunda alınabildiğinden, planlanan işlerin 2015 yılında tamamlanması hedeflenmektedir. PROJE ADI PROJE NO : DİJİTAL SİNEMA PROJESİ : 2010H yılında başlayan Dijital Sinema Projesi ile Merkezimizin çok amaçlı iki sinema salonuyla post production stüdyosunun ileri dijital görüntü ve ses teknolojisiyle donatılmasını amaçlamaktadır. Proje uygulamaları sonucunda, salonların dijital görüntü ve ses teknolojisine uygun olarak yeniden tefriş edilmesinin ve akustik yalıtımın yapılmasının ardından her üç salona da Dolby Dijital surround ses sistemi, özel nitelikli sinema perdeleri, 2K ve HD çözünürlükte dijital projeksiyon cihazları kurulmuştur. Varolan 35mm film projeksiyon cihazlarının da yenilenerek sisteme eklenmesiyle, sinema salonlarımız her formatta (elektronik, dijital veya film) ve en ileri teknolojiyle film gösterileri yapabilecek biçimde yenilenmiştir. Proje kapsamında, post-production stüdyosunun 4K dijital projeksiyon cihazıyla donatılması planlanmıştır. Ancak bu cihazların teknolojisinde son yıllarda değişimler olmuş ve yatırımın uzun ömürlü olabilmesi için AR-GE çalışmalarının sonuçlanması beklenmiştir. İstenen özelliklerde bir ürünün bulunması halinde 4K çözünürlükte dijital projeksiyon cihazının da alınmasıyla proje planlandığı gibi sonuçlandırılmış olacaktır. Üstün bir görüntü ve ses teknolojisiyle donatılan salonlarımızın açılışı 2012 yılında, Merkezimizin ellinci kuruluş yıldönümü töreniyle yapılmıştır. Son olarak şu anda mevcut en yüksek çözünürlük olan 4K dijital sinema projeksiyon cihazının kurulmasıyla 2015 yılının ilk çeyreğinde proje tamamlanmış olacaktır. Osmanlı İmparatorluğu, Atatürk ve Cumhuriyetin Kuruluş Dönemine Ait Yanar Tabanlı Belge Filmleri Restorasyon Projesi ( ) Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliği ile 2009 yılı sonlarından bu yana yürütülen bu projenin çalışmalarına 2013 yılında da devam edilmiştir. Proje; Osmanlı İmparatorluğunun son yıllarına, Atatürk e ve Cumhuriyetin kuruluş dönemine ait, Merkezimizde koruma altına alınmış olan yanar tabanlı belge filmlerinin gerekli teknik işlemlerin ardından dijitalizasyonunu ve günümüzün yayın formatı olan HD ye aktarılmasını kapsamaktadır yılı boyunca, yanar tabanlı filmler üzerinde yapılan çalışmalar sürdürülmüş ve işlemleri tamamlanan toplam 1248 film HD çözünürlükte kaydedilerek Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ne teslim edilmiştir.

19 Muhsin Bey Filminin Dijital Restorasyonu ve Galası (10 Nisan 2014) 2014 yılında Groupama Sigorta nın katkılarıyla Türk sinemasının önemli ürünlerinden, Yavuz Turgul un 1987 yapımı renkli filmi dijital olarak restore edilmiş ve yenilenmiştir. Restorasyon, Prof.Sami Şekeroğlu nun danışmanlığında, Merkezimizin ileri dijital sinema ve restorasyon teknolojisi kullanılarak, Sinema-TV Bölümü öğretim üye ve öğrencilerinden oluşan bir ekip tarafından 7 aylık bir çalışmayla tamamlanmıştır. Bu süreçte filmin orijinal negatifi yüksek çözünürlükte taranarak dijitalize edilmiş ve resim karesine ayrılmıştır. Her bir film karesi üzerindeki fiziksel ve görsel bozukluklar dijital olarak onarılmış; toz ve çizikler giderilmiş; yoğunluk farkları düzeltilmiş ve film orjinaline uygun olarak restore edilmiştir. Muhsin Bey tüm yenileme işlemleri (tarama, restorasyon, renk ve yoğunluk düzeltme, kurgu) ileri teknolojiyle ve yüksek çözünürlükte (4K) tamamlanan ilk renkli Türk filmi olmuştur. Yenilenen film, 10 Nisan 2014 tarihinde yönetmenin, oyuncuların ve yapımcının da katılımıyla Merkezimizde düzenlenen galada sinema çevrelerine ve özel davetlilere gösterilmiştir. Ayrıca Uluslararası İstanbul Film Festivali nde izleyiciye sunulmuş ve büyük beğeniyle karşılanmıştır. Yeşilçam Salonu

20 S. N O YILI PROJE HARCAMALARI SEKTÖRÜ Eğitim- Yükseköğretim PROJE NO 2014H PROJE ADI Çeşitli Ünitielerin Etüd Projesi YERİ BAŞLAMA /BİTİŞ TARİHİ PROJE TUTARI 2014 YILI YATIRIMI 2014 YILI YIL SONU ÖDENEĞİ TL 2014 YILI HARCAMA İst. 2014/ Eğitim- Yükseköğretim 2007H Büyük Onarım İst. 2007/ Eğitim- Yükseköğretim 2014H Muhtelif İşler İst. 2014/ Eğitim- Yükseköğretim Taşıt Hibesi* İst. 2014/ H Kampüs Altyapısı İst. 2011/ Eğitim- Yükseköğretim 2014H Eğitim-Kültür 2013H Eğitim-Kültür 2010H Eğitim-Kültür 2011H Derslik ve Merkezi Birimler Resim ve Heykel Müzesi (ICAM) Dijital Sinema Projesi Tophane-i Amire Binası Onarım ve Çevre Düz. İst. 2014/ İst. 2013/ İst. 2010/ İst. 2011/ Eğitim-Beden Eğitim ve Spor 2014H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri İst. 2014/ GENEL TOPLAM Taşıt Hibesi, Muhtelif İşler proje ödeneği toplamına dahil değildir yılında; 2010H nolu Dijital Sinema Projesinin TL ödeneği Kalkınma Bakanlığı ndan uygun görüşü alınarak özel hesaba aktarılmış ve bu hesaptan kullanılmaya başlanmıştır yılından devir bakiyesi TL olup toplam ödeneği TL dir. 2014H nolu Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesine TL, 2013H nolu Resim ve Heykel Müzesi projesine TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır. Ayrıca 2011H nolu Tophane-i Amire Binası Onarım ve Çevre Düz. Projesinden TL ödenek 2013H nolu Resim ve Heykel Müzesi projesine aktarılmıştır.

21 3. Sorunlar ve Çözüme Yönelik Öneriler Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar: Yeni açılan Yüksekokul ve Enstitümüz için önemli derecede fiziki mekan sıkıntısı yaşanmaktadır. Ödeneklerin üçer aylık dönemler itibariyle serbest bırakılması nedeniyle alımlar tümüyle gerçekleşmemekte ve hizmetlerde aksaklıklar yaşanmaktadır. İhale mevzuatında öngörülen ihale sürecinin, ihalenin daha kısa sürede sonuçlanmasına olanak verecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiği düşünülmektedir. İhale mevzuatını uygulamada yaşanan sorunların yanı sıra yaklaşık maliyet hesabının yapılması için teknik personel altyapısının yetersiz olması sorunu yaşanmaktadır. Onarım işlerinde maliyetin tam olarak belirlenebilmesi çoğu zaman mümkün olamamaktadır. Yasadışı davranışlarda bulunan müteahhit firmaların tespit edilmesi, ihaleye girmelerinin önlenmesi mümkün olamamaktadır. Üniversitemizce hazırlanan Ayrıntılı Finansman Program teklifine uygun olarak programın onaylanmaması da yapılan plan ve programları aksatmaktadır. Resim ve Heykel Müzesi (ICAM ) Koleksiyonundan,

22 Öneriler Maliye Bakanlığınca, yılı yatırım programında öngörülen ödeneklerin Ayrıntılı Finansman Programı hazırlanırken, kurumların ihtiyacına göre hazırladıkları tekliflerin gerekçelerinin değerlendirilmeye alınması, Halihazırda ihtiyaçları karşılamada yetersiz olan yatırım ödeneklerinin Maliye Bakanlığınca bloke edilmemesi, Maliyet hesaplama metodlarının bir disiplin altına alınarak sistematik hale getirilmesi, Personelin proje hazırlama, uygulama, izleme, değerlendirme ve mevzuat konusundaki yetersizliğinin giderilmesi amacıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından kurumlara eğitim desteğinin sağlanması. Resim ve Heykel Müzesi (ICAM ) Koleksiyonundan,

2014 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2014 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2014 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon, Vizyon ve Temel Değerler.... 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5 C-

Detaylı

2007 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2007 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2007 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon,Vizyon ve Temel Değerler.. 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5 C- İdareye

Detaylı

2008 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2008 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2008 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon,Vizyon ve Temel Değerler.. 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5 C- İdareye

Detaylı

2006 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2006 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2006 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 1 I- GENEL BİLGİLER.. 4 A- Misyon ve Vizyon 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 4 C- İdareye İlişkin Bilgiler.

Detaylı

İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 2

İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 2 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 2 1-GENEL DEĞERLENDİRME 3 VİZYON 3 MİSYON 3 TEMEL AMAÇ VE HEDEFLER 4-10 1.1. Yatırımların Finansman Kaynakları 11 1.2. Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi 11 1.3. 2013 Yılı Yatırımlarıyla

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart-2009 1. Yönetici Özeti 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Kamu kaynaklarının;

Detaylı

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart-2015 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 0 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 2 1- GENEL DEĞERLENDİRME... 3 Misyon... 3 Vizyon... 3 Temel Amaç

Detaylı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İdare Faaliyet Raporu 2014

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İdare Faaliyet Raporu 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 7 I. GENEL BİLGİLER... 8 A- MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLERİMİZ... 9 Misyon... 9 Vizyon... 9 Temel Değerlerimiz... 9 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI Stratejik Amaçlar, Hedefler, Faaliyetler Temmuz 2009 STRATEJİK AMAÇLAR Stratejik Amaç 1...3 Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek Sayfa Stratejik Amaç 2...

Detaylı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Performans Programı 2015 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 3 ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 SUNUŞ... 4 1. GENEL BİLGİLER...

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Performans Programı 2015 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 3 ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 SUNUŞ... 4 1. GENEL BİLGİLER... İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 3 ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 SUNUŞ... 4 1. GENEL BİLGİLER... 5 1.1. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ... 5 1.2. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 6 1.3. AKADEMİK HİZMETLER...

Detaylı

2006 YILI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2006 YILI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2006 YILI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Kamu yönetiminde yaşanan idari ve mali sorunlar dikkate alındığında kamu idarelerinin faaliyetlerini belirli bir plan

Detaylı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İdare Faaliyet Raporu

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İdare Faaliyet Raporu Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İdare Faaliyet Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 7 I. GENEL BİLGİLER... 8 A- MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLERİMİZ... 9 Vizyon... 9 Misyon...

Detaylı

KiLiS 7 ARALIK ÜNiVERSiTESi 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI. www.kilis.edu.tr

KiLiS 7 ARALIK ÜNiVERSiTESi 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI. www.kilis.edu.tr KiLiS 7 ARALIK ÜNiVERSiTESi 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Cumhuriyetimize vereceğimiz en büyük armağan, gençlerimizin

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM 2014 Erzurum Teknik Üniversitesi; bölgenin problemlerine bilimsel çözümler üretecek sosyal ve ekonomik çalışmalar yapmayı, bölgesinde

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 0 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÇANKIRI 2014 1 Eğitim işlerinde mutlaka başarılı olmak gereklidir. Bir milletin hakiki kurtuluşu ancak bu surette olur. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 İçindekiler I. GENEL BİLGİLER...

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2013 Mali Yılı Performans Programı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2013 Mali Yılı Performans Programı KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2013 Mali Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ocak 2013 Üst Yönetici Sunuşu Kırıkkale Üniversitesi, Ankara nın hemen yanı başındaki merkezi konumu ile

Detaylı

İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER...

İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER... İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER... 4 I.A. MİSYON VE VİZYON... 4 I.A.1.MİSYON... 4 I.A.2.VİZYON... 4 I.B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 5 I.B.1. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ GÖREVLERİ... 5 I.B.2. ÜNİVERSİTE

Detaylı

2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ (Harcama Yetkilisi)... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C- Birim/İdareye

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI idare FAALİYET RAPORU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI idare FAALİYET RAPORU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI idare FAALİYET RAPORU ELEKTRONİK DOKÜMAN: www.stg.yildiz.edu.tr BASKI: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BASIM YAYIN MERKEZİ 2013, İSTANBUL ii Millete gideceği yolu gösterirken

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü Uzm. Ş. Özgün ÇITAK(Kapak Tasarımı) 2 SUNUŞ Tüm paydaşlarımızın

Detaylı

İÇİNDEKİLER III.A- FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ... 122

İÇİNDEKİLER III.A- FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ... 122 İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER... 1 I-A YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 1 I.B. TEŞKİLAT YAPISI... 3 I.C. FİZİKSEL YAPI... 9 I.C.1 Yerleşkeler... 9 I.C.2.Yazılımlar... 21 I.C.3 Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar...

Detaylı

2014 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu

2014 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2014 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını,

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI İSTANBUL, 2015 Hazırlayan: Marmara Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tel: 0 216 414 05 45-1341 Faks: 0 216 418 02 30 e-mail: sgdb@marmara.edu.tr

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2014) i Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 1 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...11 I - GENEL BİLGİLER... 13 A - VİZYON, MİSYON

Detaylı

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, bagımsız, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin bel

Detaylı

1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME...

1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME... İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME... 8 4.1. Araştırma ve Yayın Faaliyetleri... 8 4.2. Eğitim Öğretim Faaliyetleri... 12

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU 2013 YILI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye

Detaylı