AD NEDĠR? Yaşlı kadın ümitsizlik, ve kararsızlık içinde önce torununa sonra sağına, soluna ve bir de gökyüzüne baktı.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AD NEDĠR? Yaşlı kadın ümitsizlik, ve kararsızlık içinde önce torununa sonra sağına, soluna ve bir de gökyüzüne baktı."

Transkript

1 AD NEDĠR? 1 Yaşlı kadın ümitsizlik, ve kararsızlık içinde önce torununa sonra sağına, soluna ve bir de gökyüzüne baktı. Yukarıdaki tümcede geçen adam, ümit, karar, torun, sağ, sol, gökyüzü sözcükleri, varlıkları ve kavramları karşılayan sözcüklerdir. Tüm varlıkları ve kavramları tek tek yada cins cins karģılayan, onların adları olan sözcüklere AD denir: ev, göl, yol, yolcu, dev, kitap, Sema, Ali, akıl, cesaret, soğukluk, kum, su gibi. VARLIKLARA VERĠLĠġĠNE GÖRE ADLAR Adlar, varlıklara ve kavramlara verilişlerine göre ikiye ayrılır: 1. Özel Ad 2. Tür Adı ÖZEL AD Tek bir varlığa, tek bir kavrama verilen ada ÖZEL AD denir. Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, Ġsveç, Ankara, Stockholm, Anıtkabir, Asım, Ġngilizce, Ġsveççe, Ġslâmiyet, Hıristiyanlık, Türk Dil Kurumu, Kızılay, Kızılhaç, Allah, Azrail, Van Gölü, Ağrı dağı, Fenerbahçe, Kartaltepe, Cumhuriyet, Aftonbladet, Hürriyet, Akdeniz, Ġstanbul, Asya, Avrupa,GüneĢ, ay, dünya adları coğrafya terimi olarak kullanıldıkları zaman özel ad gibi büyük harfle başlar. TÜR ADI Aynı cinsten olan varlıklara ve kavramlara CİNS ADI yada TÜR ADI denir: deniz, nehir, köy, elma, ilçe, baģ, kol, amca, hala, dayı, çatal, kaģık, kedi, köpek, insan, kent, göz, kulak, okul, dosya, dil, bıçak, geyik, taģ birer tür adıdır. Tür adları bir tek varlığa ad olarak verilirse özel ad olur: Adana`da bol miktarda pamuk yetiştirilir. Kedinin adını Pamuk koydum. VARLIKLARIN OLUġUNA GÖRE ADLAR 1. Somut Ad 2. Soyut Ad

2 SOMUT AD Varlıkları duyu organları ile anlaşılabilen varlıkların adlarına SOMUT AD denir. ağaç, kedi, soluk, hava, kitap, deniz, çiçek, kelebek, kalem, silgi, tebeģir, taģ, karpuz, biber, balık, dana, kurbağa, kırlangıç, fasulye birer somut addır. 2 SOYUT AD Madde durumunda olmayan, varlıklarını akılla, sezgiyle kavrayabildiğimiz varlıkların ve kavramların adlarına SOYUT AD denir. sevinç, korku, sevgi, düşünce, zekâ, peri, anlayış, üzüntü, aşk, cesaret, nefret, dostluk, düşmanlık, kıskançlık, mutluluk, samimiyet, şüphe, duygu birer soyut addır. VARLIKLARIN SAYILARINA GÖRE ADLAR 1. Tekil Ad 2. Çoğul Ad TEKĠL AD Bir tek varlığı yada kavramı anlatan adlara TEKĠL AD denir: kız, insan, toprak, ağaç, duygu, çocuk, ev, okul, iģ, ĢiĢ, iz birer tekil addır. ÇOĞUL AD Birden çok varlığı yada kavramı anlatan adlara ÇOĞUL AD denir: insanlar, duygular, çocuklar, evler, kalemler, masalar, izler birer çoğul addır. Türkçe`de tüm sözcükler tekildir. Adlar - ler (-lar) ekleriyle çoğul yapılır. - ler, - lar çokluk eki getirilen sözcüğün abartma, benzerlik anlamları kazandığı da görülür: Mustafa Kemaller tükenmez. Tevfik Fikretler, Mehmet Akifler yetiştirdi bu ulus. Yapılacak dağlar kadar işim var. (Abartma) Seni dünyalar kadar seviyorum. (Abartma) Bazı adlar çoğul eki almamalarına karģın çokluk kavramı taģır. Bunlara TOPLULUK ADLARI denilir. Topluluk adları, teklerin bir arada bulunmasından oluşan grubu tanıtmaya yararlar: ordu, sürü, takım, ulus, küme, bölük, aile, sınıf, okul, alay, dizi, düzine vb. Topluluk adları da çokluk durumuna getirilebilir: ordular, sürüler, takımlar, uluslar, kümeler, aileler, sınıflar, okullar, bölükler vb.

3 ÖRNEK SORULAR 1. Aşağıdakilerden hangisi soyut bir addır? a) önlük b) kömürlük c gözlük d) insanlık Yanıt: Varlığını duyularımızla algılayamadığımız, akılda tasarlayıp sezdiğimiz varlık ve kavramların adı soyuttur. Seçeneklerdeki insanlık sözcüğü doğru yanıttır Aşağıdaki tümcelerin hangisinde - ler, eklendiği sözcüğe çoğul anlamı katmamıģtır? a) Onun annesi ile babasını evlerinde gördüm. b) Öğretmen, bahçede dolaşan çocukları oyuna çağırdı. c) Sizlere ne denildi ki konuşmayı kestiniz. d) Sözcükleri ağzında geveleyip durdu. Yanıt: A seçeneğinde, evlerinde sözcüğüne getirilen - ler eki ev adını değil de o eve sahip olanları çoğullaştırıyor. Onun için doğru yanıt a seçeneğidir. 3. Aşağıdaki tümcelerde bulunan altı çizili sözcüklerden hangisi soyut addır? a) Televizyonda güzel bir film var. b) Gölün kenarında fotoğraf çekti. c) Bu mağaraya girmek yürek ister. d) Sofrada sadece kızartmalar yendi. Yanıt: Bu mağaraya girmek yürek ister. Tümcesinde yürek sözcüğü cesaret anlamındadır ve soyuttur. Doğru yanıt c seçeneğidir. 4. KardeĢim ateģler içinde yatıyor. Tümcesine - ler ekinin kattığı anlamın benzeri aşağıdakilerin hangisinde vardır? a) Ben babamı dünyalar kadar seviyorum. b) Saat yedi sularında orada olmalıyız. d) Üç aydır ablamlarda kalıyorum. Yanıt: Kardeşim ateşler içinde yatıyor. Tümcesindeki - ler eki, abartma anlamı katmıştır. Aynı durum, Ben babamı dünyalar kadar seviyorum. Tümcesinde de vardır. Doğru yanıt a seçeneğidir.

4 5. Güzel sözcüğü, hangi tümcede ad olarak kullanılmıştır? a) Güzel bir elbise aldı. b) Kitabındaki resmi güzel boyadı. c) Defterini güzel şiirlerle süsledi. d) Saksıdaki çiçek çok güzeldi. Yanıt: Güzel sözcüğü a ve b seçeneklerinde sıfat, b seçeneğinde zarf, d seçeneğinde ise ad olarak kullanılmıştır. Doğru yanıt d seçeneğidir Orta sözcüğü, hangi tümcede ad olarak kullanılmıştır? a) Oyuncaklarını ortadan kaldırdı. b) Kahveyi orta şekerli severim. c) orta halli bir ailesi vardı. d) seni orta boylu biri aradı. Yanıt: b, c ve d seçeneklerindeki orta sekerli kahve, orta halli bir aile, orta boylu biri tamlamalarında orta sözcüğü sıfat olarak kullanılmıştır. Doğru yanıt a seçeneğidir. ADIN DURUMLARI Okuldan çıkar çıkmaz eve gel. Tümcesinde geçen okul ve ev adlarının bazı ekler aldıklarını görüyoruz. Bu ekler kullanılmasaydı tümcenin anlamı bozulurdu. Adların, tümcedeki görevlerine göre girdikleri biçimlere ADIN DURUMLARI denir. Bu değişmeyi sağlayan eklere de durum ekleri adı verilir: insan, insan-ı, insan-a, insan-da, insan-dan, insan-ın. 1. Adın Yalın Durumu Kitap en iyi arkadaştır. Bu tümcede geçen kitap adı, herhangi bir ek getirilmeden kullanılmıştır. Bu ad yalın durumdadır. Adların hiçbir durum eki almadan kullanılan biçimlerine YALIN DURUM denir. Çoğul ve iyelik eki almış adlar da yalın durumda kabul edilir: Bahçemde çiçek yetiştiriyorum.

5 Babası izin vermemiş. Çocuklar bahçede oynuyorlar. 2. Adın i Durumu(Yükleme Durumu) Adın -i durumu, o adı kendinden sonraki eyleme bağlar. Adın i durumunun ekleri -ı, -i, -u, -ü dür. Bu ekler, ünlüyle biten sözcüklerde n yada y ünsüzüyle kullanılır: Üzümü ye bağını sorma. Dünyayı dolaşmak istiyorum. Ġnsanları seveceksin. Bu semti çok severim Adın e Durumu (Yönelme, YaklaĢma Durumu) Adın -e durumu, adı eyleme bağlar; eylemin ada doğru yaklaģtığını belirtir. Ayrıca, eylemin yönünü gösterir. Adın e durumunun ekleri -a ve -e dir.bu ekler, ünlüyle biten sözcüklere getirilirken y yada n ünsüzlerini alır: Yaz tatilinde Türkiye`ye gideceğiz. Eşyaları otomobile yerleştirdim. Selma güllere hayran kaldı. 4. Adın de Durumu (Bulunma Durumu) Adın -de durumu, eylemin gerçekleştiği yeri gösterir. Ayrıca, sözcükler arasında zaman ve uzunluk ilgisi kurar. Adın de durumunun ekleri -da ve -de dir. Bu ekler, sert ünsüzle (ç, f, h, k, p, s, ş, t) biten sözcüklere -ta, -te şeklinde gelir: Cebimde hiç para kalmadı. Sınıfta kitaplık var mı? O köyde iki yıl görev yaptım. Konukları ayakta karşıladı. Elde avuçta ne varsa harcadı. -de durum eki, bazen yapım eki görevi görür; ancak bu tür sözcüklerin sayısı azdır: İdil Biret gözde sanatçılarımızdandır. Gündelik işlerde çalışıyor. 5. Adın den Durumu (Ayrılma Durumu) Adın -den durumu, eylemin gösterdiği hareketin addan uzaklaştığını, ayrıldığını belirtir. Bununla birlikte, adı eyleme neden, miktar, zaman, karģılık ve nitelik özellikleriyle bağlar. Adın -den durumunun ekleri -den, -dan dır. Bu ek de sert ünsüzle (ç, f, h, k, p, s, ş,t) biten sözcüklerden sonra -ten, -tan biçiminde gelir:

6 Az önce evden çıktı. (Addan uzaklaşma) Sonradan kötümser bir kişi oldu. (zaman) Dostlarımı iyimser insanlardan seçerim. (Karşılık) Üstün erdemlerden biri de konuk severliktir. (Nitelik) Dersten sonra biraz oynarız. Bu yemekten çok kişi yedi. Adın den durum eki bazen yapım eki görevinde kullanılır. Bu tür sözcüklerin sayısı azdır. Candan bir çocuktur. O, sıradan bir öğrencidir. Toptan alış veriş daha kârlı olur Adın Ġlgi Durumu Adın ilgi durumu, adları adlara bağlayarak tamlama kurmaya yarar; tamlayan eki de denilir. Ġlgi durumunun ekleri, -ın, -in, -un, -ün dür. Bu ek, ünlüyle biten sözcüklere getirildiğinde -nın, -nin, -nün biçimlerini alır. Türkçe sözcüklerde iki ünlü yan yana gelmeyeceği için araya bir ünsüz girer. Bu ünsüze yardımcı ünsüz denir. Ali`nin kardeşi sınavı kazanmış. Kitabın sayfalarını yırtma. okulun bahçesinde gezindik. Babanın iş adresini biliyor musun? Sorular: 1. Orhan, o gün güvercinler ne yapacağını düşündü. Okul ev gelirken Yaşar Efendi`yle karşılaştı. Ona: - Benim güvercinleri sana getirsem olur mu? Ev hep kapalı kalıyorlar, dedi. Metnin anlam kazanabilmesi için, altı çizili sözcüklerin sonuna sırasıyla, aşağıdaki durum eklerinden hangileri getirilmelidir? a) i, -dan, -de, -e b) e, -dan, -de, -e c) i, -dan, -e, -de d) i, -de, -e, -dan Yanıt: Güvercinleri ne yapacağını düşündü. Okuldan eve gelirken Evde hep kapalı duruyorlar, dedi. Doğru yanıt seçeneğidir.

7 2. Ev sözcüğü, hangi sözcüklerde durum eki almamıştır? a) Güçlü fırtınada bağ evi yıkıldı. b) Koltuk takımlarını evine taşıdı. c) Evi baştan aşağı yeniden boyadı. d) Evini değiştirmeye karar verdi. Yanıt: Bağ evi tamlamasında ev adına getirilen ek tamlanan eki dir. Doğru yanıt (a) seçeneğidir Aşağıdaki tümcelerden hangisinde -den (-dan) eki, sonuna geldiği sözcüğün anlamını değiştirmiştir? a) Sıkıntıdan ne yapacağını bilmiyordu. b) Sıradan bir roman olduğunu söyledi. c) Terden sırtındakiler sırılsıklam olmuştu. d) Taşlıktan yürüyerek buraya geldi. Yanıt: -den eki, adın çekim eklerindendir. Çekim ekleri, eklendiği sözcüğün anlamını değiştirmez. Bu nedenle, den ekinin yapım eki olarak kullanıldığı yer sorulmuştur. a, c ve d seçeneklerinde -den eki, eklendiği sözcüğün anlamını değiştirmemiştir. b seçeneğinde ise sıra sözcüğünün anlamını değiştirmiş, yeni bir sözcük türetmiştir. Doğru yanıt (b) seçeneğidir. 4. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde den, -dan, (-tan, -ten) eki almış olan sözcük ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır? a) Soğuktan dişlerimiz birbirine çarpıyordu. b) Gürültüden uyuyamadım. c) Balkondan deniz görünüyor. d) Işıktan gözlerimiz kamaştı. Yanıt: -den, -dan ayrılma durum eki a, b ve d seçeneklerinde neden sonuç ilişkisi kurmuştur. C seçeneğinde ise yer bildirtmektedir. Doğru yanıt seçeneğidir. BASĠT ADLAR YAPILARINA GÖRE ADLAR Herhangi bir yapım eki almamıģ, kök durumunda olan adlara BASĠT AD denir. kuģ, taģ, el, ayak, bacak, çocuk, ağaç, kat, insan, gölge, kelebek,, ip, et, but vb.

8 TÜREMĠġ ADLAR 8 Ad yada eylemlere yapım ekleri getirilerek türetilen adlara TÜREMĠġ AD denir. göz-lük, söz-lük, yurt-taģ, kör-lük, Türk-çe, Ġsveç-çe, Ģeker-li, acı-sız, kar-lı vb. Eylemlerden türetilen TÜREMĠġ ADLAR: kavur-ma, uçurt-ma, as-kı, yet-ki, doğ-um, öl-üm, say-ım, ver-im, bil-gi, diz-i, ver-gi, ser-gi, gör-üģ, at-ıģ, bul-uģ, yaz-ı,, soy-gun, vur-gun, boz-gun, kız-gın vb. Yansımalardan türetilen TÜREMĠġ ADLAR: gürül-tü, parıl-tı, vızıl-tı, çatır-tı, Ģırıl-tı, gıcır-tı, homur-tu, dırıl-tı, kırın-tı vb. BĠRLEġĠK ADLAR Ġki yada daha çok sözcüğün, aralarına herhangi bir ek giremeyecek kadar birleģip kaynaģmasından oluģan yeni anlamdaki adlara BĠRLEġĠK AD denir. Birleşik adların ayrı yada birleşik yazılması imlâyı (yazımı) ilgilendiren bir konudur. Bunun birleşik adların yapısıyla bir ilgisi yoktur. Birleşik adlar, değişik türdeki sözcüklerin bir araya gelmesiyle oluşturulur: iki adın birleģmesiyle (ad + ad): Çanakkale, hanımeli, aslanağzı, tahtakurusu, Kocaeli, Beşiktaş, Galatasaray vb. Sıfat tamlaması Ģeklinde (sıfat + ad): Karagöz, anayasa, Sivrihisar, Eskişehir, Kocatepe, Altıparmak, sivrisinek, Karabaş vb. Bir adla, bir eylemin birleģmesiyle (ad + eylem): gecekondu, tanksavar, imambayıldı, kuşkonmaz, mirasyedi, kardelen, gökdelen vb. Ġki eylemin birleģmesiyle (eylem + eylem): dedikodu, uyurgezer, oldubitti, kaptıkaçtı, kapkaç, verkaç, sarkaç, vurdumduymaz vb. Bir adla, bir eylemsinin birleģmesiyle ( ad + eylemsi): dalgakıran, tozkoparan, cankurtaran, kardelen, gökdelen, buzkıran, biçerdöver vb. Birleşik adların oluşması sırasında ses değişiklikleri olabilmektedir: Cumartesi > Cuma erte-si, Pazartesi > Pazar erte-si, sütlâç > sütlü-aş, Topkapı vb. Sorular: 1. Aşağıdaki birleşik sözcüklerden hangisi, ad tamlaması biçiminde oluşmuştur? a) Kızılay b) denizaltı c) gecekondu d) dedikodu Yanıt: Deniz + altı sözcüğü belirtili ad tamlaması biçiminde oluşmuştur. Kızıl ay: sıfat + ad, gece kondu: ad + eylem, dedi-kodu: eylem + eylem biçiminde oluşmuştur. Doğru yanıt (b) seçeneğidir.

9 BirleĢik adların oluģması sırasında, birleģik adı oluģturan sözcüklerden en az biri, bazen ikisi de kendi anlamından uzaklaģarak yeni bir anlam kazanır Aşağıdaki tümcelerde geçen birleşik adlardan hangisinde her iki sözcük de gerçek anlamında kullanılmıştır? a) Otobüs Adapazarı`nda bir süre durdu. b) Bursa`da Ulucami önünde buluşalım. c) Çanakkale`den karşıya gemiyle geçeceğiz. d) Hasan, açıkgöz bir çocuktu. Yanıt: a, c ve d seçeneklerinde yer alan Adapazarı, Çanakkale ve açıkgöz birleşik adlarındaki sözcükler, sözlük anlamlarından uzaklaşmışlardır. b seçeneğindeki Ulucami adında ise ulu ve cami sözcükleri gerçek anlamında kullanılmıştır. Doğru yanıt (b) seçeneğidir. ADLARDA SAHĠPLĠK AĠTLĠK Ġyelik (sahiplik) ekleri: Adlara eklenerek bu adın kaçıncı kiģiye ait olduğunu bildiren eklere ĠYELĠK (SAHĠPLĠK) eki denir. İyelik ekleri şunlardır: Tekiller: Birinci kişi: - m > araba-m, baba-m, tahta-m, tarla-m, torba-m, karne-m, fare-m İkinci kişi: - n > sıra-n, anne-n, silgi-n, salça-n, kalça-n, kahve-n, sargı-n, boğa-n Üçüncü kişi: - ı, - i, - u, - ü > ev-i, kın-ı, torun-u, kol-u, sol-u, don-u, buz-u, süt-ü Çoğullar: Birinci kişi: -mız, -miz, -muz, -müz > ev-i-miz, anne-miz, okul-u-muz, kol-u-muz İkinci kişi: -nız, -niz, -nuz, -nüz > kalem-i-niz, top-u-nuz, ev-i niz, anne-niz, süt-ü-nüz Üçüncü kişi: -ları, -leri > ev-leri, araba-ları, soru-ları, can-ları, kan-ları, onur-ları İyelik eklerini, eylem çekim eklerinden kişi ekleri ile karıştırmamalıyız: Okul-um (iyelik eki), oku-du-m (kişi eki), araba-nız (iyelik eki), kaldı-nız (kişi eki) Aitlik eki (-ki): Bağlantı kavramı veren, -ki eki, Türkçe`de daha çok bulunma durum eki (-da, -de, -ta, -te) üzerine gelerek, eklendiği adla sonra gelen ad arasında, yer ve zaman bakımından aitlik ilgisi kurar: okuldaki (öğrenciler), evdeki (hesap), çarşıdaki (satıcı), duvardaki (resim), içimdeki (sancı), çatıdaki (adam), sokaktaki (dilenci), bağdaki (üzüm), ağaçtaki (elma) vb.

10 -ki eki, bazen, adın durum eklerinden önce gelebilir. Bu tür kullanışlarda iyelik eki görevini üslenir. Arkadaşımınkinde balon resmi yok, ama benimkinde var. -ki aitlik ekiyle, ayrı yazılan ki bağlacı birbirine karıştırılmamalıdır. Aitlik eki ki, bir ek olduğu için sözcüğe bitişik yazılır. 10 ADLARDA KÜÇÜLTME -cık, -cik, -cuk, -cük, -ceğiz, -cağız ekleri adlara küçültme, acıma, sevgi vb. anlamlar katar: tepecik, çocukcağız, ufacık, serçecik, adamcağız, kızcağız, ninecik, kuģcağız vb, UNVAN ADLARI Ġnsanların rütbe, derece, memuriyet, makam ve sosyal düzeylerine göre adlarına takılan saygı ve tanıtma sözlerine UNVAN ADI denir. Unvan adları, adlardan sonra geldiği gibi, sıfat görevi ile adların önünde de bulunabilir: Sema Hanım, Ziya PaĢa, Ali Dayı, Doktor Sibel, İsmet PaĢa, Gazi Mustafa Kemal PaĢa, Oğuz Kağan, Hoca Nasrettin, Fevzi Çakmak PaĢa, Fatma Nine vb. SORULAR 1. Adamcağız soğukta titriyordu. tümcesinde yer alan -cağız ekiyle aşağıdaki duygulardan hangisi belirtilmiştir? a) acıma b) sevgi c) küçümseme d) endişe Yanıt: -cağız eki, adamcağız sözcüğüne acıma anlamı katmaktadır. Doğru yanıt a seçeneğidir. 2. -cik eki aşağıdaki tümcelerin hangisinde, eklendiği sözcüğe küçültme anlamı katmıştır? a) Çocuğun bademcikleri iltihaplanmış. b. Kızılcığın dalları çiçeklerle dolu. c. Evimiz şu tepeciğin hemen arkasındadır. d. O, hanım hanımcık birisiydi. Yanıt: Tepecik, küçük tepe anlamındadır. Bademcik, kızılcık sözcüklerinde yapım eki yoktur. Hanım hanımcık ise ikilemedir. Doğru yanıt seçeneğidir.

11 3. Aşağıdaki tümcelerde siyah olan sözcüklerden hangisi durum eki almıştır? a) Evleri ana caddenin üzerindedir. b. Topu kaybolunca çok üzüldü. c) Annelerinin yüreği sevgiyle doludur. d) Ahmet, kuģu kafesten salıverdi. Yanıt: Evler-i ve top-u sözcüklerindeki -i, -u ekleri iyelik ekidir. Evin ve topun kime ait olduğunu belli etmektedirler. Annelerin yüreği ise yürek sözcüğüne getirilen -i eki, tamlanan ekidir. Ahmet kuşu kafesten salıverdi. tümcesinde kuş sözcüğünün sonundaki -u durum ekidir. Doğru yanıt (d) seçeneğidir. 11 AD TAMLAMASI Aralarında anlamca ilgi bulunan iki adın oluģturduğu söz grubuna AD TAMLAMASI yada AD TAKIMI denir. ArkadaĢımın kitabı bende kalmış. Bu tümcede arkadaģ ile kitap arasında anlamca bir ilgi vardır. Öyleyse, tümcede geçen arkadaģımın kitabı söz grubu bir ad tamlamasıdır. Ad tamlamalarında iki unsur vardır: Tamlayan ve tamlanan. Bunlara belirten ve belirtilen de denir. Tamlayan adın aldığı ekler: -ın, -in, -un, -ün Tamlanan adın aldığı ekler: -ı, -i, -u, ü, -sı, -si, -su, -sü yada leri, -ları Ad tamlamaları, ek alıp almadıklarına göre çeşitlere ayrılır: 1. Belirtili Ad Tamlaması 2. Belirtisiz Ad tamlaması 3. Takısız Ad Tamlaması 4. Zincirleme Ad Tamlaması BELĠRTĠLĠ AD TAMLAMASI Hem tamlayanın hem de tamlananın ek aldığı ad tamlamasına denir. evin bahçesi, dersliğin kapısı, Stockholm`ün havası, Türkiye`nin gölleri, İstanbul`un güzelliği, İsveç`in yeşilliği ve güzelliği, hastaların sabrı, vatandaşın oyu, ayının ini vb. Belirtili ad tamlamasında tamlayan; -ın, -in, -un, -ün eklerini, tamlanan ise -ı, -i, -u, -ü eklerini alır.

12 Tamlayan eki, ünlü ile biten sözcüklerde n kaynaştırma harfini alarak -nın, -nin, - nun, -nün biçimine dönüşür. Tamlanan eki de ünlü ile biten sözcüklerde s kaynaştırma harfini alarak -sı, -si, -su, -sü biçimine dönüşür. Bu kurala yalnızca su ve ne sözcükleri uymaz. Belirtili ad tamlamalarında, tamlananın tamlayana aitliği söz konusudur. Bu aitlikte kesinlik vardır: Odanın kapısı kilitli. Bu tümcedeki odanın kapısı tamlamasındaki kapı, bilinen bir odanındır. Aşağıdaki söz grupları belirtili ad tamlamasıdır: masanın örtüsü, gömleğin düğmesi, keçinin inadı, çocuğun oyuncağı, kuşun gagası, ulusun efendisi, kapının kolu, kalemin ucu, tencerenin kapağı, çantanın rengi 12 BELĠRTĠSĠZ AD TAMLAMASI Sadece tamlananın ek alıp, tamlayanın ek almadığı ad tamlamasına denir. Bazı örnekler: göz nuru, el emeği, okul yolu, kuģ yemi, su borusu, yatak odası, fil diģi, okuma zevki, çocuk yuvası, yurt sevgisi, vatan özlemi, basın özgürlüğü, tren yolu Belirtisiz ad tamlamalarında tamlayan, tamlananın türünü, neden yapıldığını, neye benzediğini, ne işe yaradığını belirtir. Aşağıdaki örnekleri bu açıdan inceleyiniz: Türkçe kitabı, yemek odası, elektrik süpürgesi, çiçek saksısı, yatak odası, biber dolması, ev terliği, viģne reçeli, peynir tatlısı, Amasya elması, matematik öğretmeni, ev kadını, ev erkeği, Atatürk caddesi, Olof Palme parkı, Ġran Körfezi, Konya ovası, buğday silosu, Tuz Gölü, hasta odası, muayene odası TAKISIZ AD TAMLAMASI Tamlayanın da tamlananın da ek almadığı ad tamlamasına denir. Bu tamlamalarda tamlayan; tamlananın neden yapıldığını (ham maddesini), neye benzediğini belirtir. Şu örnekleri inceleyiniz: çelik kasa, cam kavanoz, aslan asker, bakır tepsi, altın kalem, tahta köprü, gümüģ kaģık, kurt adam, ölü deniz, demir kapı, camgöz kadın, tahta direk, badem göz

13 ZĠNCĠRLEME AD TAMLAMASI 13 Tamlayanı ad tamlaması (belirtili, belirtisiz yada takısız) olan ad tamlamasıdır. Bu tür tamlamalarda, ad tamlaması tamlayan olur ve yeniden tamlama kurar: çelik tencerenin markası tamlayan tamlanan (belirtisiz ad tamlaması) (ad) Bazı örnekler: çocuk kitapları dizisi, kentin havasının kirliliği, macera romanlarının yazarı, Bursa Ģeftalisinin ünü, Gaziantep baklavasının tadı, Türk dilinin yazım sorunları, Selma`nın arkadaģının evi, kardan adamın burnu, aslan postunun rengi Ad tamlamalarında, tamlayanla tamlananın arasına sözcükler girebilir. Tamlayanla tamlanan arasına sözcük girmesi sadece belirtili ad tamlamalarında görülür: Ġsveç`in temiz havası annemin yumuģak huyu tamlayan tamlanan tamlayan tamlanan Semanur`un minik elleri babamın sert çıkıģı tamlayan tamlanan tamlayan tamlanan Ad tamlamalarında bazen tamlayan ile tamlanan yer değiştirebilir. Bu duruma şiirlerde sıkça rastlanır: ĠĢsizlik midir sadece derdi milletin? derd-i millet-in tamlanan tamlayan yemek midir sadece sorunu halkın? sorun-u halk-ın tamlanan tamlayan Örnek sorular: 1. Aşağıdaki tümcelerden hangisinin dolaylı tümleci, belirtili ad tamlamasıdır? a) Kuşun gagasına tatlı bir öpücük kondurdu. b) Yolculardan biri yaşlı kadına yer verdi. c) gezi programı için okul müdürüne başvurdu. d) Komşunun kızı, koşuşan çocuklara bakıyordu.

14 Yanıt: KuĢun gagasına tatlı bir öpücük kondurdu. dolaylı tümleç yüklem Kuşun gagası, belirtili ad tamlamasıdır. Doğru yanıt (a) seçeneğidir Millî Mücadele`yi yapan, doğrudan doğruya milletin kendisidir. tümcesindeki altı çizili tamlamanın türü nedir? a) sıfat tamlaması b) belirtisiz ad tamla. c) takısız ad tamla. d) belirtili ad tamla. Yanıt: Milletin kendisi belirtili ad tamlamasıdır. Her iki sözcük de ek almıştır (-in, -i). Doğru yanıt (d) seçeneğidir. 3. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde birden çok tamlama vardır? a) El kapısı hem geç, hem güç açılır. b) Deniz suyu ne içilir, ne geçilir. c) Keçinin eceli gelince çobanın sopasına sürtünür. d) Ağacın meyvesi olunca başını aşağı salar. Yanıt: (a) seçeneğinde el kapısı. (b) seçeneğinde deniz suyu, (d) seçeneğinde ağacın meyvesi ad tamlamasıdır. (c) seçeneğinde iki ad tamlaması vardır. Keçinin eceli belirtili ad tamlaması, çobanın sopası da belirtili ad tamlamasıdır.doğru yanıt seçeneğidir. 4. sandalyeler, öğretmenin masasının etrafına özenle dizilmiģti. Tümcesindeki tamlamanın türü nedir? a) belirtisiz ad tamla. b) belirtili ad tamla. c) zincirleme ad tamla. d) sıfat tam. Yanıt: Öğretmenin masasının etrafı, zincirleme ad tamlamasıdır. Doğrusu ` dir. 5. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde ad tamlaması yoktur? a) Şiddetli kış, yakacak giderlerini etkiledi. b) Hava kirliliği, kentlerde önemli bir sorundur. c) Okula yeni başlayan çocuklar pek sevimli. d) Okulumuz yaz tatilinde güzelce boyanmış. Yanıt: (a) seçeneğinde yakacak giderleri, (b) seçeneğinde hava kirliliği, (d) seçeneğinde yaz tatili ad tamlamasıdır. (c) seçeneğindeki yeni başlayan çocuklar ise sıfat tam. Doğru yanıt seçeneğidir.

15 6. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde belirtili ad tamlaması vardır? a) Akşama doğru göl kenarına çadırları kurduk. b) Dağ yolunda tanıdık kimselerle karşılaştık. c) Gün boyunca ağaçların altında piknik yaptık. d) Acele edince ders kitabını evde unuttuk. Yanıt: Ağaçların altı belirtili ad tamlamasıdır. Doğru yanıt seçeneğidir Kör ölür, badem gözlü olur, kel ölür, sırma saçlı olur. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde altı çizili olan tamlamalarla aynı türden bir tamlama kurulmuştur? a) Bu taş duvarların arasında nasıl yaşıyorlar? b) Sararan yapraklar yazın sonunu haber veriyordu. c) Tatlı dil, yılanı deliğinden çıkarır. d) Yine baş ağrıları başladı. Yanıt: Soruda geçen badem göz ve sırma saç takısız ad tamlamasıdır. badem göz sırma saç tamlayan tamlanan tamlayan tamlanan Bu tamlamalarda tamlayan, tamlananın neye benzediğini belirtmektedir. (a) seçeneğinde geçen taş duvar da takısız ad tamlamasıdır. Tamlayan, tamlananın neden yapıldığını belirtmektedir. Doğru yanıt (a) seçeneğidir. 8. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde zincirleme ad tamlaması vardır? a) Filmdeki olaylar İsviçre sınırında geçiyor. b) Gelecek yıl, yaz tatilini Antalya`da geçireceğiz. c) Sanatçı, ilk sergisini İstanbul`da açacakmış. d) Serüven romanlarının okuyucusu artıyor. Yanıt: (a), (b) ve (d) seçeneklerinde ad tamlaması vardır. (a) seçeneğinde İsviçre sınırı, belirtisiz ad tamlaması; (b) seçeneğindeki yaz tatili yine ad tamlamasıdır. (d) seçeneğindeki serüven romancılarının okuyucusu, zincirleme ad tamlamasıdır. Doğru yanıt (d) seçeneğidir. 9. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde bir ad tamlaması kullanılmıştır? a) Böyle söylediğini sanmıyorum. b) Okulun ne zaman açılacağını bilmiyorum. c) Arkadaşının kitabını bulamayınca çok üzüldü. d) Evinin düzenli olmasına çok sevinirdi. Yanıt: seçeneğinde gecen, arkadaģının kitabı söz grubu, belirtili ad tamlamasıdır. Doğru yanıt seçeneğidir.

16 ADLAR 16 Aşağıda sol kare içinde verilen adları dikkatle inceleyiniz ve tekillik, çoğulluk durumuna göre hangi tür ad olduğunu örnekteki gibi belirtiniz. Adlar Tekil Çoğul Soyut Somut Özel Tür Topluluk Stockholm x x x İstanbul hava insan üzüntü akıl rüzgâr kalem kardeş silgi makas çiçekler bitki ağaçlar cesaret kuşlar ay saksı tepsiler saç bademler okullar biletler tren çocuklar ev örtü masa zincirler ordular bölükler sınıflar takımlar sürüler alay x x x

17 Adlar Tekil Çoğul Soyut Somut Özel Tür Topluluk peri x x x deniz kent Mustafa Ahmet İsmet İnönü alev hasret dağ özgürlük dere duygu Pamuk Kaya Mustafa Kemal 17 güneş Ay güller yiğitlik dilek sevinç ülkü kazanlar tarlalar kareler taşlar arkadaşlık tepeler camiler kiliseler Dünya pamuk özlem

18 BELĠRTĠLĠ BELĠRTĠSĠZ TAKISIZ ZĠNCĠRLEME BELĠRTĠLĠ BELĠRTĠSĠZ TAKISIZ ZĠNCĠRLEME AD TAMLAMASI Aşağıda verilen ad tamlamalarını dikkatle inceleyiniz ve hangi tür ad tamlaması olduğunu, örnekteki gibi işaretleyiniz. 18 AD TAMLAMASI AD TAMLAMASI soba borusu x toprak yol Ali`nin yeni çantası bahçenin güzelliği cam tabak kalemin ucu çiçek kokusu yastık kılıfı eski kitabın kabı tahta kapının kolu sarı çantanın sapı filmin sonu Nesli`nin sarı saçı asker kılığı ayakkabı bağı serçenin korkusu evin bacası altın saat kol saatinin rengi ipek saçlar halının deseni masanın örtüsü cam vazo sırça ev pencerenin perdesi perdenin kumaşı çay bardağının rengi kale kapısının kolu köyümüzün eski durumu demir kasanın kilidi altın bilezikler halının püskülleri dünyanın dönüşü kedinin kurnazlığı manto düğmesi yün kazağın rengi taş duvarlar kapının zili sobanın sıcaklığı Duygu`nun saçları plâstik oyuncak su şişesinin kapağı oda kapısının kolu bahçe duvarı çiçek bahçesi ağacın dalları sokağın başı yatak ucu ayak ucu baş ucu sokak kedisi tencerenin kapağı kavağın boyu yazı tahtası yazı masası yeşil ipek bluz yeni arabamızın rengi sınıf defterinin kabı

19 TEMĠZLĠK Bir dostum anlattı: Tanıdığı bir aile ile bir vapur gezisi yapıyorlar. Ailenin küçük çocuğuna tatlı bir sürpriz yapmak için önceden cebine koyduğu çikolatalardan bir paket çıkarıyor, kâğıtlarını da buruşturup denize fırlatıyor. Çocuk çikolatan ziyade son hareketin şaşkınlığı ile bağırıyor: - A!... Denizi kirleteceksiniz, baksanıza, karşıda kâğıt sepeti var, neden oraya atmıyorsunuz? Çocuk hayrette, dostum utanmış durumdadır. Bir gün yetkili idare amiri ile beraber Tophane rıhtımına çıkmıştık. Motorumuzun pervanesi karpuz kabuklarını renkli kâğıt fırıldaklar gibi havada döndürüyordu. Rıhtımın köşeli bir yerindeydik. Pislikten denizin bir kısmı görünmüyordu. İlgili memuru çağırdı ve niçin buraları temizlemediğini sordu. Aldığı cevap şu idi: -Efendim, burayı daima temizliyoruz, fakat durmadan bu kabukları atıyorlar. Hele karpuz kabuklarından kurtulmamızın imkânı yok. Ne üzücü bir tezat değil mi? Denizi kirletmemek duygusuna yükselmek için yurdun her köşesini kendi evi ve kendi evindeki her şey gibi benimsemek gerekir. Esasen yurt, daha geniş bir ev tanınmalıdır. Sınırları geniş bir evin içerisinde her yaşı ilerlemiş insan, küçüğüne bir kardeş; büyüğüne bir ağabey, bir abla sevgisi ile bakabilmelidir. O zaman vatan, düzenli bir aile ve yurdun her tarafı temiz tutulmuş bir yuva haline gelir. Hasan Âli YÜCEL ve 4. soruları yukarıdaki metne göre yanıtlayınız. 1) Çocuk, çikolata kâğıtlarının denize atıldığını görünce niçin şaşırıyor? a) Çikolata kâğıtlarının atılmayıp değerlendirebileceğini düşünüyor. b) Çikolata kâğıtlarının denize atılması, kendisine öğretilen temizlik duygusuyla çelişiyor. c) Çikolata kâğıtlarının balıklara zarar vereceğini düşünüyor. d) Çikolataların kâğıtlarıyla birlikte sunulmasını istiyor. 2) Çocuk, çikolata kâğıtlarının denize atıldığını görünce ne yapılmasını istiyor? a) Kâğıtların çöp sepetine atılmasını istiyor. b) Atılmayıp saklanmasını istiyor. c) Kendisine verilmesini istiyor. d) Gemi yetkilisinin ceza kesmesini istiyor.

20 3) Tophane kıyısındaki deniz her zaman temizletildiği hâlde, bazı insanlar niçin kirletiyorlar? a) Karpuz kabuklarını atacak yer bulamadıkları için. b)karpuz kabuklarının balıklar için besin olacağını düşündükleri için. c) Vatan sevgisinden ve temizlik duygusundan yoksun oldukları için. d) Tophane kıyısında çok karpuz tüketildiği için. 20 4) Yurdun düzenli, temiz bir yuva hâline gelmesi için nasıl davranmalıyız? a) Yerleri kirletenleri uyarmalıyız. b) Yeşil alanları artırmalıyız. c) Görevlilere yardımcı olmalıyız. d) Yurdumuzu evimiz gibi benimsemeli, birbirimizi sevip saymalıyız. 5) Aşağıdaki tümcelerin hangisinde, altı çizili sözcük addır? a) Uzun konuşmalar hepimizi bıktırmıştı. b) Sarı saçlı, yeģil gözlü bir kızdı. c) her tarafı ıhlamur kokusu kapladı. d) kirli hava sağlığımıza zararlıdır. 6) Emine, melek gibi bir insandır. tümcesinde altı çizili adların türleri hangi seçenekte doğru olarak açıklanmıştır? a) özel ad somut ad b) özel ad soyut ad c) tür ad somut ad d) tür ad soyut ad 7) Türkçe`de bazı durumlarda sözcüklerin anlamında çoğulluk olduğu halde, çoğul eki kullanılmaz. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde bu kuralın örneği vardır? a) Öğrenci, öğretmenine saygılı olmalıdır. b) Elindeki gazeteye bakabilir miyim? c) Saçı döküldüğü için yaşlı gösteriyor. d) Bu sınavdaki soruları kolayca yanıtlıyorum. 8) Garip kuģun yuvasını Allah yapar. atasözünde geçen adların türü hangi seçenekte doğru olarak belirtilmiştir? a) soyut, tür adı / somut, özel ad b) somut, özel ad / soyut, özel ad c) somut, tür adı / soyut, özel ad d) soyut, özel ad / somut, tür adı

21 9) Aşağıdaki tümcelerin hangisinde, altı çizili sözcük, iyelik eki almıģtır? a) Evleri tamamlanmadığı için taşınamadılar. b) Kapıları mutlaka boyatınız. c) TaĢları temizlemeyi unutmayınız. d) Fidanları her hafta suluyorum ) Aşağıdaki tümcelerde yer alan tamlamalardan hangisi, diğerlerinden farklıdır? a) Polis, önünde duran adama seslendi. b) Bu, yaşlı, zayıf bir adamdı. c) Ceketinin düğmeleri kopmuştu. d) Adam, buruşuk ellerini havaya kaldırdı. 11) Aşağıdaki tümcelerin hangisinde ad tamlaması yoktur? a) Trafik sıkışıklığı, şehirlerde önemli bir sorundur. b) Oyuna geç kalan çocuk bir kenarda bekledi. c) Zamlar, okul giderlerimizi artırdı. d) Yaz tatilinde Alanya`ya gideceğiz. 12) Aşağıdaki tümcelerin hangisinde ad tamlaması vardır? a) Bu makineyi daha önce hiç kullandınız mı? b) Tamir işlerini pek severim. c) Böyle işler bana zevk veriyor. d) Bozuk bir musluk mutlaka tamir edilmelidir. 13) Aşağıdaki tümcelerin hangisinde çıkar sözcüğünün türü addır? a) Çıkar ağzından şu baklayı da rahatla. b) Bu işin bir çıkar yolu vardır. c) Bu sokak ana caddeye çıkar mı? d) Çıkar peşinde koşan insanları hiç sevmem. 14) Aşağıdaki tümcelerin, hangisinin yüklemi ad tamlaması değildir? a) Bir konuyu serbestçe anlatmak denemenin özelliğidir. b) Sınıfın içi, dışardan farklı olmalıdır. c) Okumak, öğrenmenin temelidir. d) Bu kalem, öğretmenimin hediyesidir. 15) Aşağıdaki tümcelerin hangisinde durum eki almış sözcük yoktur? a) Ev alma, komşu al. b) Sakla samanı gelir zamanı. c) komşu boncuğunu çalan, gece takınır. d) Güneş girmeyen eve doktor girer.

Canlı ve cansız varlıklara, çeşitli somut ve soyut kavramlara ad olan sözcük türüdür.

Canlı ve cansız varlıklara, çeşitli somut ve soyut kavramlara ad olan sözcük türüdür. İsimler (Adlar) Canlı ve cansız varlıklara, çeşitli somut ve soyut kavramlara ad olan sözcük türüdür. Özel İsimler Özel adlar, benzerleri bulunmayan, yaratılışta tek olan varlıklara verilen adlardır. Kişi

Detaylı

yuvarlak masa yeşil erik üç kalem ihtiyar adam

yuvarlak masa yeşil erik üç kalem ihtiyar adam VARLIKLARIN ÖZELLİKLERİNİ BELİRTEN KELİMELER yuvarlak masa yeşil erik üç kalem ihtiyar adam şu otobüs birkaç portakal Yuvarlak masa : Yuvarlak sözcüğü varlığın biçimini bildiriyor. Yeşil erik : Yeşil sözcüğü

Detaylı

ÖN ADLAR (SIFATLAR ) NİTELEME ÖN ADLARI

ÖN ADLAR (SIFATLAR ) NİTELEME ÖN ADLARI ÖN ADLAR (SIFATLAR ) Adların önüne gelerek onları çeşitli yönlerden niteleyen ve belirten sözcüklere ön ad denir. Akıllı öğrenciyi her öğretmen sever. On kişi buraya doğru geliyor. Bazı olaylara hiç dayanamıyorum.

Detaylı

KURALLI VE DEVRİK CÜMLELER. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir.

KURALLI VE DEVRİK CÜMLELER. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir. Örnek: Mustafa okula erkenden geldi. ( Kurallı cümle ) --KURALSIZ (DEVRİK) CÜMLE: Eylemi cümle sonunda yer almayan

Detaylı

İSİM (AD) Canlı ve cansız varlıkların, kavramların, duyguların dilimizdeki karşılığı olan sözcüklere isim (ad) denir.

İSİM (AD) Canlı ve cansız varlıkların, kavramların, duyguların dilimizdeki karşılığı olan sözcüklere isim (ad) denir. İSİM (AD) Canlı ve cansız varlıkların, kavramların, duyguların dilimizdeki karşılığı olan sözcüklere isim (ad) denir. İSİMLER İKİ TÜRLÜ İNCELENİR: I. Anlamlarına Göre İsimler 1. Varlıkların Oluşlarına

Detaylı

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Aşağıda verilen isimleri örnekteki gibi tamamlayınız. Örnek: Ayakkabı--------uç : Ayakkabının ucu İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Kalem sap Çanta renk Araba boya Masa kenar Deniz mavi Rüzgar şiddet

Detaylı

(22 Aralık 2012, Cumartesi) GRUP A. 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı

(22 Aralık 2012, Cumartesi) GRUP A. 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı AÇIKLAMALAR 1. Soruların cevaplarını kitapçıkla birlikte verilecek optik forma işaretleyiniz. 2. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşun kalemle

Detaylı

qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq

qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq q Sıfatlar Bilgisayar I 10.12. Salim Erer 0 1. Ünite Hakkında Genel Bilgi Sözcükler tür bakımından üç ana gruba ve sekiz ayrı türe ayrılır. A. AD SOYLU SÖZCÜKLER 1. İsim (Ad) - İsim Çekim Ekleri 2. Sıfat

Detaylı

KELİME TÜRLERİ İSİMLER

KELİME TÜRLERİ İSİMLER KELİME TÜRLERİ İSİMLER Canlı cansız varlıkları, kavramları, duygu ve düşünceleri karşılayan sözcüklere isim denir. İsimler özellikleri bakımından üç gruba ayrılır: Varlıklara Verilişlerine Göre İsimler

Detaylı

2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI. Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni

2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI. Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni 2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI Hazırlayan İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni 1 Saçları hangisi tarar? o A) Bıçak o B) Tarak o C) Eldiven o D) Makas 2 Hangisi okul eşyası değil?

Detaylı

TÜRKÇE PAMUK DEDE soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. 1) Aşağıdakilerden hangisi Pamuk dede nin yaptığı işlerden birisi değildir?

TÜRKÇE PAMUK DEDE soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. 1) Aşağıdakilerden hangisi Pamuk dede nin yaptığı işlerden birisi değildir? ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok TÜRKÇE PAMUK DEDE Pamuk dede hiç durmadan çalışıyordu. Çünkü o çalışmayı çok seviyordu. Her

Detaylı

ZAMİR Varlıkların veya onların isimlerinin yerini geçici veya kalıcı olarak tutabilen, isim gibi kullanılabilen, isim soylu kelimelerle, bazı eklere zamir denir. Zamirlerin Özellikleri: İsim soyludur.

Detaylı

.com. Haftanın Diğer Çalışmaları En Kısa Zamanda Yayınlanacaktır.

.com. Haftanın Diğer Çalışmaları En Kısa Zamanda Yayınlanacaktır. .com Haftanın Diğer Çalışmaları En Kısa Zamanda Yayınlanacaktır. ilkok 2/... Sınıfı Türkçe Dersi Değerlendirme Sınavı Adı-Soyadı:... Yaşayabilmek için oksijene ihtiyaç vardır. Oksijen sayesinde karadaki

Detaylı

İşitme Engelli Öğrenciler için Tek Kart Resimler ile Kelime Çalışması. Hazırlayan Engin GÜNEY Özel Eğitim Öğretmeni

İşitme Engelli Öğrenciler için Tek Kart Resimler ile Kelime Çalışması. Hazırlayan Engin GÜNEY Özel Eğitim Öğretmeni İşitme Engelli Öğrenciler için Tek Kart Resimler ile Kelime Çalışması Hazırlayan Özel Eğitim Öğretmeni gökkubbede hoş bir seda bırakmak adına ÖNSÖZ İşitme engelli öğrencilerin kelime dağarcıklarının yetersizliği

Detaylı

.com. Faydalı Olması Dileklerimizle... Emrah&Elvan PEKŞEN

.com. Faydalı Olması Dileklerimizle... Emrah&Elvan PEKŞEN .com Faydalı Olması Dileklerimizle... Emrah&Elvan PEKŞEN ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok Adı-Soyadı:... Önce kelimeleri tek

Detaylı

Bu gerçeği bilen Atatürk, Türk Dil Kurumunu kurdu. ( Aşağıdaki ilk üç soruyu parçaya göre cevaplayın.)

Bu gerçeği bilen Atatürk, Türk Dil Kurumunu kurdu. ( Aşağıdaki ilk üç soruyu parçaya göre cevaplayın.) Dil ve kültür birbirini tamamlar. Biri olmadan diğeri olmaz. Dil, ulusal olduğu ölçüde ulusal kültür oluşur. Biraz Fransızca, biraz İngilizce çokça Arapça sözcüklerle dolu bir dil ile ulusal kültür oluşmaz.

Detaylı

EKLER VE SÖZCÜĞÜN YAPISI

EKLER VE SÖZCÜĞÜN YAPISI EKLER VE SÖZCÜĞÜN YAPISI *KÖK * YAPIM EKLERİ * ÇEKİM EKLERİ * YAPILARINA GÖRE SÖZCÜKLER K Ö K Sözcüğü oluşturan en küçük anlamlı dil birimine kök denir. Kök halinde bulunan sözcükler yapım eki almamıştır

Detaylı

Konumuz CÜMLENİN ÖĞELERİ çocuklar.

Konumuz CÜMLENİN ÖĞELERİ çocuklar. Konumuz CÜMLENİN ÖĞELERİ çocuklar. Mustafa Öğretmenim, cümlenin asıl öğeleri Yüklem ve Özne dir. Öğretmenim, Zarf Tümleci, Dolaylı Tümleç ve Nesne (Belirtili Nesne Belirtisiz Nesne) de yardımcı öğeleridir.

Detaylı

CÜMLENİN ÖGELERİ YÜKLEM / ÖZNE

CÜMLENİN ÖGELERİ YÜKLEM / ÖZNE CÜMLENİN ÖGELERİ YÜKLEM / ÖZNE YÜKLEM Cümlede işi, oluşu, durumu bildiren öğeye yüklem denir. Diğer öğeleri bulmak için bütün sorular yükleme yöneltilir. Dilimizde her türlü sözcük ve söz öbeği yüklem

Detaylı

6. Sınıf sıfatlar testi testi 1

6. Sınıf sıfatlar testi testi 1 6. Sınıf sıfatlar testi testi 1 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamını sağlayan kelime sıfat değildir? A) Kaç liralık fatura kesilecek? B) Oraya gidip de ne iş yapacaksın? C) Ne kadar güzel konuşuyor

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

.com. Faydalı Olması Dileğiyle... Emrah& Elvan PEKŞEN

.com. Faydalı Olması Dileğiyle... Emrah& Elvan PEKŞEN .com Faydalı Olması Dileğiyle... Emrah& Elvan PEKŞEN ilkok Adı-Soyadı:... Yukarıdaki resmi inceleyelim. Sonrasında aşağıdaki yönergelere göre, çocukları numaralandıralım ve soruları cevaplayalım. Deniz

Detaylı

Elvan & Emrah PEKŞEN

Elvan & Emrah PEKŞEN Bu hafta için 5 güne 5 değerlendirme hazırlıyoruz. İlk üçünü paylaşıyoruz. 2 Tanesi de çarşamba sitemizde! Puanlama Aşağıda... 1. Sınav Test Soruları 5 puan 6x5=30 Harf,hece tablo 1 puan 45x1=45 Sayı okuma

Detaylı

» Ben işlerimi zamanında yaparım. cümlesinde yapmak sözcüğü, bir yargı taşıdığı için yüklemdir.

» Ben işlerimi zamanında yaparım. cümlesinde yapmak sözcüğü, bir yargı taşıdığı için yüklemdir. CÜMLENİN ÖĞELERİ TEMEL ÖĞELER Yüklem (Fiil, Eylem) Cümledeki işi, hareketi, yargıyı bildiren çekimli unsura yüklem denir. Yükleme, cümlede yargı bildiren çekimli öge de diyebiliriz. Yüklem, yukarıda belirttiğimiz

Detaylı

SIFATLAR (ÖN ADLAR) İSİM ARAYIN!!! Varlıkların rengini, biçimini, büyüklüğünü, durumunu bildiren ya da onları sayı, soru, işaret

SIFATLAR (ÖN ADLAR) İSİM ARAYIN!!! Varlıkların rengini, biçimini, büyüklüğünü, durumunu bildiren ya da onları sayı, soru, işaret SIFATLAR (ÖN ADLAR) İSİM ARAYIN!!! Sıfat, sözcük türlerinden önemli bir sözcük türüdür ve genelde soru hep çıkmaktadır. Varlıkların rengini, biçimini, büyüklüğünü, durumunu bildiren ya da onları sayı,

Detaylı

SIFATLAR (ÖNADLAR) İsimlerden önce gelerek onların anlamlarını sayı, renk, durum, hareket, biçim, yer, işaret ve soru yönlerinden tamamlayan; onları niteleyen ve belirten kelimelere sıfat denir. Bu iki

Detaylı

Bir sözcüğün zihinde uyandırdığı ilk anlama gerçek anlam denir. Kelimelerin sözlükteki ilk anlamıdır. Bu yüzden sözlük anlamı da denir.

Bir sözcüğün zihinde uyandırdığı ilk anlama gerçek anlam denir. Kelimelerin sözlükteki ilk anlamıdır. Bu yüzden sözlük anlamı da denir. A.SÖZCÜKTE ANLAM GERÇEK (TEMEL) ANLAM Bir sözcüğün zihinde uyandırdığı ilk anlama gerçek anlam denir. Kelimelerin sözlükteki ilk anlamıdır. Bu yüzden sözlük anlamı da denir.

Detaylı

ÜNİTE 14 ŞEKİL BİLGİSİ-II YAPIM EKLERİ. TÜRK DİLİ Okt. Aslıhan AYTAÇ İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Çekim Ekleri İsim Çekim Ekleri Fiil Çekim Ekleri

ÜNİTE 14 ŞEKİL BİLGİSİ-II YAPIM EKLERİ. TÜRK DİLİ Okt. Aslıhan AYTAÇ İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Çekim Ekleri İsim Çekim Ekleri Fiil Çekim Ekleri ŞEKİL BİLGİSİ-II YAPIM EKLERİ İÇİNDEKİLER BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Çekim Ekleri İsim Çekim Ekleri Fiil Çekim Ekleri HEDEFLER TÜRK DİLİ Okt. Aslıhan AYTAÇ Bu üniteyi çalıştıktan sonra;

Detaylı

Cümle içinde isimlerin yerini tutan, onları hatırlatan sözcüklere zamir (adıl) denir.

Cümle içinde isimlerin yerini tutan, onları hatırlatan sözcüklere zamir (adıl) denir. ZAMİR (ADIL) Kitapları dolabın diğer rafına koyalım. Bunları dolabın diğer rafına koyalım. Yukarıdaki cümlelerde koyu yazılmış sözcükleri inceleyelim: ilk cümlede "kitap" sözcüğü bir varlığı kar şıladığından

Detaylı

A1 DÜZEYİ B KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO:

A1 DÜZEYİ B KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO: A1 DÜZEYİ ADI SOYADI: OKUL NO: NOT OKUMA 1. Aşağıdaki metni -(y/n)a, -(n)da, -(n)dan, -(y/n)i ve -(I)yor ekleriyle tamamlayınız. (10 puan) Sevgili Ayşe, Nasılsın? Sana bu mektubu İstanbul dan yazıyorum.

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE NOKTALAMA İŞARETLERİ TESTİ

5. SINIF TÜRKÇE NOKTALAMA İŞARETLERİ TESTİ 1- Bir gün Nasreddin Hoca şehre gelip bir arkadaşıyla birlikte handa kalmış ( ) Gece yarısı arkadaşı sormuş ( ) ( ) Hocam ( ) uyudunuz mu ( ) ( ) Buyurun bir şey mi var ( ) ( ) Biraz borç para isteyecektim

Detaylı

TÜRKÇE DİL BİLGİSİ KURALLARI-Dil Yapısı

TÜRKÇE DİL BİLGİSİ KURALLARI-Dil Yapısı Pazar, 27 Eylül 2009 0949 - Son Güncelleme Pazar, 27 Eylül 2009 0950 TÜRKÇE DİL BİLGİSİ KURALLARI-Dil Yapısı Dil İnsanların duygu, düşünce ve isteklerini anlatmak için kullandıkları ses ya da işaretler

Detaylı

.com. Faydalı Olması Dileğiyle... Emrah& Elvan PEKŞEN

.com. Faydalı Olması Dileğiyle... Emrah& Elvan PEKŞEN .com Faydalı Olması Dileğiyle... Emrah& Elvan PEKŞEN ilkok Adı-Soyadı:... Yukarıdaki resmi inceleyelim. Sonrasında aşağıdaki yönergelere göre, çocukları numaralandıralım ve soruları cevaplayalım. Deniz

Detaylı

25. Aşağıdaki deyimlerle anlamca üçlü bir grup oluşturulduğunda hangisi dışta kalır? A) eli bol B) eli açık C) eli geniş D) eli kulağında

25. Aşağıdaki deyimlerle anlamca üçlü bir grup oluşturulduğunda hangisi dışta kalır? A) eli bol B) eli açık C) eli geniş D) eli kulağında 21. Hangi cümlede "mi" farklı anlamda kullanılmıştır? A) O bu resmi gördü mü? B) O buraya geldi mi bayram olur. C) Zil çaldı mı içeri girer. D) Yemeği pişirdi mi ocağı kapat. 22. "Boş boş oturmayı hiç

Detaylı

OKUMA ANLAMA ANLATMA. 1 Her yerden daha güzel olan yer neresiymiş? 2 Okulda neler varmış? 3 Siz okulda kendinizi nasıl hissediyorsunuz?

OKUMA ANLAMA ANLATMA. 1 Her yerden daha güzel olan yer neresiymiş? 2 Okulda neler varmış? 3 Siz okulda kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Aşağıdaki şiiri okuyunuz. Soruları cevaplayınız. OKULUMUZ Her yerden daha güzel, Bizim için burası. Okul, sevgili okul, Neşe, bilgi yuvası. Güzel kitaplar burda, Birçok arkadaş burda, İnsan nasıl sevinmez,

Detaylı

T.C. M.E.B ÖZEL MANİSA İNCİ TANEM ANAOKULU DENİZ İNCİLERİ SINIFI

T.C. M.E.B ÖZEL MANİSA İNCİ TANEM ANAOKULU DENİZ İNCİLERİ SINIFI BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR 4-10 Nisan: Polis Haftası 7-13 Nisan: Dünya Sağlık Günü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan'ı içine alan hafta: Dünya Kitap Günü T.C. M.E.B ÖZEL MANİSA İNCİ TANEM

Detaylı

A1 DÜZEYİ A KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO:

A1 DÜZEYİ A KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO: A1 DÜZEYİ ADI SOYADI: OKUL NO: NOT OKUMA 1. Aşağıdaki metni -(y/n)a, -(n)da, -(n)dan, -(y/n)i ve -(I)yor ekleriyle tamamlayınız. (10 puan) Sevgili Ayşe, Nasılsın? Sana bu mektubu İstanbul dan yazıyorum.

Detaylı

.com 2. SINIF 1. DÖNEM TATİL KİTABI

.com 2. SINIF 1. DÖNEM TATİL KİTABI .com 2. SINIF 1. DÖNEM TATİL KİTABI 2. DÖNEMDEN İTİBAREN FACEBOOK GRUBUMUZDA GÜNLÜK ÖDEV PAYLAŞIMLARI YAPMAYA BAŞLAYACAĞIZ! 5. Günden İtibaren Sadece Facebook Grubumuzdan Paylaşım Yapılacaktır. Grup Adı:

Detaylı

MUTLU HAFTALAR. Emrah&Elvan PEKŞEN

MUTLU HAFTALAR. Emrah&Elvan PEKŞEN MUTLU HAFTALAR Emrah&Elvan PEKŞEN ilkok BÜYÜK HARFLERIN KULLANIMI Emir Defne Özel isimlerin ilk harfleri büyük yazılır. Cesur Yumak Nevşehir Japon Azerbaycan Ağrı Dağı Anıtkabir Cümleler her zaman büyük

Detaylı

MUTLU HAFTALAR. Emrah&Elvan PEKŞEN

MUTLU HAFTALAR. Emrah&Elvan PEKŞEN MUTLU HAFTALAR Emrah&Elvan PEKŞEN ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok BÜYÜK HARFLERIN KULLANIMI Emir Defne Özel isimlerin ilk harfleri

Detaylı

c. Yönelme Hâli: -e ekiyle yapılır. Yüklemin yöneldiği yeri, nesneyi ya da kavramı gösterir.

c. Yönelme Hâli: -e ekiyle yapılır. Yüklemin yöneldiği yeri, nesneyi ya da kavramı gösterir. ÇEKİM EKLERİ: Çekim ekleri, kelimelerin diğer kelimelerle bağ kurmasını, kelimelerin cümlede görev almasını sağlar, hâlini, sayısını, zamanını, şahsını belirler. Çekim ekleri eklendiği sözcüğün anlamında

Detaylı

HAYAT BİLGİSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ADI SOYADI:

HAYAT BİLGİSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ADI SOYADI: HAYAT BİLGİSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ADI SOYADI: 09.04.2010 1. Vücudumuzdaki şeker oranını aşağıdaki organlarımızdan hangisi ayarlar? A) Kalp B) Böbrek C) Karaciğer 2. Sağlıklı bir yaşam için en önemli seçenek

Detaylı

TEST. 7. Dişer ne zaman fırçalanmalıdır? A. Yemeklerden sonra B. Okuldan gelince C. Evden çıkmadan önce

TEST. 7. Dişer ne zaman fırçalanmalıdır? A. Yemeklerden sonra B. Okuldan gelince C. Evden çıkmadan önce ÖDEV- 3 ADI SOYADI:.. HAYAT BİLGİSİ Tırnaklar, el ve ayak parmaklarının ucunda bulunur. Tırnaklar sürekli uzar. Uzayan tırnakların arasına kir ve mikroplar girer. Bu yüzden belli aralıklarla tırnaklar

Detaylı

İlk 4 soruyu metne göre cevaplayınız. 1 Metinde geçen aşağıdaki cümlelerden hangisi metnin ana fikridir?

İlk 4 soruyu metne göre cevaplayınız. 1 Metinde geçen aşağıdaki cümlelerden hangisi metnin ana fikridir? İnsanın üstünlüğü, bilime dayanarak olaylara egemen olabilmesinde ve doğa güçlerini denetim altına alabilmesindedir. Bilim; doğada ve toplumda geçerli kuralları, yasalan bulup ortaya çıkartır. Sorunların

Detaylı

5.SINIF TÜRKÇE (GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ) almıştır?

5.SINIF TÜRKÇE (GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ) almıştır? 5.SINIF TÜRKÇE (GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ) Öğle üstü bir cip gelip obanın çadırları önünde durdu. Çocuklar hemen çevresinde toplaştılar. Cipten önce veteriner, sonrada kaymakam indi. Obanın yaşlıları hemen

Detaylı

Adım-Soyadım:... Oku ve renklendir.

Adım-Soyadım:... Oku ve renklendir. Adım-Soyadım:... Oku ve renklendir. Gemiyle bir yolculuğa çıkmaya hazır mısın? O zaman geminin üzerindeki çiçeklerden 2 tanesini yeşile, bir tanesini pembe renge boyamalısın. Geminin pencereleri açık mavi

Detaylı

5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ

5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ 5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ HAZIRLIK SINIFI EKİM AYI ŞARKILARIMIZ OKULUMA BAŞLADIM BİR DÜNYA BIRAKIN SONBAHARIN SESLERİ SEVİMLİDİR HAYVANLAR HOŞ GELİŞLER OLA Her gün erken kalkarım Önce yüzümü

Detaylı

Test 6 TÜRKÇE. İSİMLER-İSİM TAMLAMALARI 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde topluluk adı yoktur?

Test 6 TÜRKÇE. İSİMLER-İSİM TAMLAMALARI 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde topluluk adı yoktur? İSİMLER-İSİM TAMLAMALARI 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde topluluk adı yoktur? A) Misafirlerimizi bahçe kapısına kadar uğurladık. B) Bu kümenin elemanları sembollerden oluşuyor. C) Komutan, taburu toplayıp

Detaylı

CÜMLE BİLGİSİ. ( Cümle değildir. Anlamı yok)

CÜMLE BİLGİSİ. ( Cümle değildir. Anlamı yok) CÜMLE BİLGİSİ Bir duyguyu, düşünceyi, isteği veya haberi anlatan sözcük yada sözcük grubuna cümle denir. Bir söz gurubunun cümle olabilmesi için anlamlı olabilmesi gerekir. Haberi tam olarak anlatamayan

Detaylı

TÜRKÇE. Değerlendirme 1 Harf Bilgisi. A. Seviyorum B. Süt. A. Anne B. Dede. C. Baba. A. Kaplumbağa B. Tavşan C. Kurbağa. A. Okul B.

TÜRKÇE. Değerlendirme 1 Harf Bilgisi. A. Seviyorum B. Süt. A. Anne B. Dede. C. Baba. A. Kaplumbağa B. Tavşan C. Kurbağa. A. Okul B. Ad :... Değerlendirme 1 Harf Bilgisi 1. 5. Selin Süt içmeyi seviyorum. Selin in cümlesindeki hangi sözcüğün harf sayısı en azdır? Seviyorum Süt Anne Dede Baba Yukarıda verilen sözcüklerin hangisi sözlükte

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ ( 6 ) ΣΕΛΙΔΕΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ ( 6 ) ΣΕΛΙΔΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: 1 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Detaylı

Eğitim Öğretim Yılı OKUL ÖNCESİ ŞEKERLİK EĞİTİM SETİ YARIM GÜNLÜK PLAN ÇİZELGESİ

Eğitim Öğretim Yılı OKUL ÖNCESİ ŞEKERLİK EĞİTİM SETİ YARIM GÜNLÜK PLAN ÇİZELGESİ 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı OKUL ÖNCESİ ŞEKERLİK EĞİTİM SETİ YARIM GÜNLÜK PLAN ÇİZELGESİ GÜNLER EYLÜL-2017 EKİM-2017 KASIM-2017 ARALIK-2017 Pazartesi 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 Salı

Detaylı

Türkçe. Cümlede Anlam 19.02.2015. Cümlenin Yorumu. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler

Türkçe. Cümlede Anlam 19.02.2015. Cümlenin Yorumu. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler 16-20 MART 3. HAFTA Cümledeki sözcük sayısı, anlatmak istediğimiz duygu ya da düşünceye göre değişir. Cümledeki sözcük sayısı arttıkça, anlatılmak istenen daha

Detaylı

MERHABA ARKADAŞLAR BEN YEŞİLCAN!

MERHABA ARKADAŞLAR BEN YEŞİLCAN! MERHABA ARKADAŞLAR BEN YEŞİLCAN! Sağlıklı olan ne varsa yaparım. Zararlı olan her şeyle savaşırım. Kötülerin düşmanı, iyilerin dostuyum. Zor durumda kaldığınızda İmdaat! diye beni çağırabilirsiniz. Sesinizi

Detaylı

&[1 CİN ALİ'NİN HİKAYE KİTAPLAR! SERIS.INDEN BAZILARI. l O - Cin Ali Kır Gezisinde. Öğ. Rasim KAYGUSUZ

&[1 CİN ALİ'NİN HİKAYE KİTAPLAR! SERIS.INDEN BAZILARI. l O - Cin Ali Kır Gezisinde. Öğ. Rasim KAYGUSUZ CİN ALİ'NİN HİKAYE KİTAPLAR!.. SERIS.INDEN BAZILARI 1 - Cin Ali'nin Atı 2 - Cin Ali'nin Topu 3 - Cin Ali'nin Topacı 4 - Cin Ali'nin Karagözlü Kuzusu 5 - Cin Ali'nin Oyuncakları 6 - Cin Ali Okula Başlıyor

Detaylı

SİMETRİ 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Akif ile annesi, köyün kıyısında ufacık bir evde yaşıyorlardı. Evleri bir bahçenin içindeydi. Akif'in annesi bahçeye mevsimine göre

Detaylı

ALTIN BALIK. 1. Genç balıkçı neden altın balığı tekrar suya bırakmayı düşünmüş olabilir?

ALTIN BALIK. 1. Genç balıkçı neden altın balığı tekrar suya bırakmayı düşünmüş olabilir? ALTIN BALIK Bir zamanlar iki balıkçı varmış. Biri yaşlı, diğeriyse gençmiş. İki balıkçı avladıkları balıkları satarak geçinirlermiş. Bir gün yine denize açılmışlar. Ağı denize atıp beklemeye başlamışlar.

Detaylı

Tek başına anlamı ve görevi olmayan ancak kendinden önce gelen sözcükle öbekleşerek anlam ve görev kazanan sözcüklerdir. Edatlar şunlardır:

Tek başına anlamı ve görevi olmayan ancak kendinden önce gelen sözcükle öbekleşerek anlam ve görev kazanan sözcüklerdir. Edatlar şunlardır: EDAT-BAĞLAÇ-ÜNLEM EDATLAR Tek başına anlamı ve görevi olmayan ancak kendinden önce gelen sözcükle öbekleşerek anlam ve görev kazanan sözcüklerdir. Edatlar şunlardır: 1-GİBİ Cümleye benzerlik, eşitlik,

Detaylı

Kelimelerin çekimlenerek değişik yerlerde ve görevlerde kullanılmasını sağlayan eklere çekim eki denir.

Kelimelerin çekimlenerek değişik yerlerde ve görevlerde kullanılmasını sağlayan eklere çekim eki denir. I. ÇEKİM EKLERİ Kelimelerin çekimlenerek değişik yerlerde ve görevlerde kullanılmasını sağlayan eklere çekim eki denir. Çekim ekleri, kelimelerin diğer kelimelerle bağ kurmasını, kelimelerin cümlede görev

Detaylı

Eylemlerin, eylemsilerin, sıfatların ve zarfların anlamlarını çeşitli yönden etkileyen sözcüklere zarf denir. Ör. Büyük lokma ye: büyük konuşma. Ör.

Eylemlerin, eylemsilerin, sıfatların ve zarfların anlamlarını çeşitli yönden etkileyen sözcüklere zarf denir. Ör. Büyük lokma ye: büyük konuşma. Ör. Eylemlerin, eylemsilerin, sıfatların ve zarfların anlamlarını çeşitli yönden etkileyen sözcüklere zarf denir. Eylem ve eylemsilerin anlamalarını durum yönünden tamamlayan zarflardır. Eylem ya da eylemsiye

Detaylı

Eğitim Öğretim Yılı OKUL ÖNCESİ DÜŞÜNEN ÇOCUKLAR EĞİTİM SETİ YARIM GÜNLÜK PLAN ÇİZELGESİ

Eğitim Öğretim Yılı OKUL ÖNCESİ DÜŞÜNEN ÇOCUKLAR EĞİTİM SETİ YARIM GÜNLÜK PLAN ÇİZELGESİ 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı OKUL ÖNCESİ DÜŞÜNEN ÇOCUKLAR EĞİTİM SETİ YARIM GÜNLÜK PLAN ÇİZELGESİ GÜNLER EYLÜL-2017 EKİM-2017 KASIM-2017 ARALIK-2017 Pazartesi 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18

Detaylı

A. BENZETİŞİM. Benzetişim, nesne ya da kavramlar arasındaki benzerliği veya zıtlığı görmek için yapılan zihinsel işlemdir. Örnek 3.

A. BENZETİŞİM. Benzetişim, nesne ya da kavramlar arasındaki benzerliği veya zıtlığı görmek için yapılan zihinsel işlemdir. Örnek 3. A. BENZETİŞİM Benzetişim, nesne ya da kavramlar arasındaki benzerliği veya zıtlığı görmek için yapılan zihinsel işlemdir. Örnek 1 Aşağıdaki sözcük çiftlerinin hangisinde EL - ELDİVEN arasındaki ilişkiye

Detaylı

Adı-Soyadı: Deniz kampa kimlerle birlikte gitmiş? 2- Kamp malzemelerini nerede taşımışlar? 3- Çadırı kim kurmuş?

Adı-Soyadı: Deniz kampa kimlerle birlikte gitmiş? 2- Kamp malzemelerini nerede taşımışlar? 3- Çadırı kim kurmuş? ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok Benim adım Deniz. 7 yaşındayım. Bu hafta sonu annem ve babamla birlikte kampa gittik. Kampa

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE KELİME TÜRLERİ TESTİ. A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir.

5. SINIF TÜRKÇE KELİME TÜRLERİ TESTİ. A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir. 1- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır? A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir. B) İyi bir aşçıydı. Cümlesinde özel isim kullanılmıştır. C) Tavuklar

Detaylı

3 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir?

3 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir? 3 YAŞ AYIN TEMASI Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir? Vücudumuzun bölümleri ve iç organlarımız nelerdir? Ne işe yarar? İskelet sistemi nedir? Ne işe yarar? Aile ve aileyi

Detaylı

Yeryüzünün en sıcak yeri Afrika da El-Ezize bölgesidir. (Gölgede 58 derece)

Yeryüzünün en sıcak yeri Afrika da El-Ezize bölgesidir. (Gölgede 58 derece) ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok 9. GÜN Bunu biliyor musun? Yeryüzünün en sıcak yeri Afrika da El-Ezize bölgesidir. (Gölgede

Detaylı

ORTA HAZIRLIK TÜRKÇE ORTAK SINAVI-1 2015-2016. Açıklamalar GRADE. (20 Aralık 2015, Pazar)

ORTA HAZIRLIK TÜRKÇE ORTAK SINAVI-1 2015-2016. Açıklamalar GRADE. (20 Aralık 2015, Pazar) (20 Aralık 2015, Pazar) GRADE ORTA HAZIRLIK 2015-2016 ORTAK SINAVI-1 Açıklamalar 1. Bu sınav 50 adet çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır. 2. Üç yanlış cevap bir doğru cevabı götürür. 3. Sınavın Süresi

Detaylı

YIL DEDE'NİN DÖRT KIZI

YIL DEDE'NİN DÖRT KIZI Hafta Sonu Ev Çalışması YIL DEDE'NİN DÖRT KIZI Zaman adlı ölümsüz bir dev vardı. Bir gün Zaman, Yıl Dede'yi dört kızıyla birlikte yeryüzüne indirdi. Kızlar, yeryüzünü çok sevdiler. Hepsi bir yana dağılıp

Detaylı

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VAKFI ADIGÜZEL ANAOKULU GÖKYÜZÜ SINIFI KASIM AYI KAVRAM VE ŞARKILAR

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VAKFI ADIGÜZEL ANAOKULU GÖKYÜZÜ SINIFI KASIM AYI KAVRAM VE ŞARKILAR RENKLER Ben bir küçük ressamım Pembe sarı boyarım Yeşil yeşil ormanlar Mavi mavi denizler Turuncudur portakal Gökte sarı güneş var Fırça kalem ve kağıt Olmazsa resim olmaz Reklerle oynamaktan Hiç bir çocuk

Detaylı

kaç saç çatı çanta çakal çay salça çatal çalı Çetin çiçek çilek

kaç saç çatı çanta çakal çay salça çatal çalı Çetin çiçek çilek ÇİZMELİ KEDİ Üç kardeşin babaları ölmüş. Babasından kalan mirası bölüşmüşler. En küçük kardeşe çizmeli kedi düşmüş. Çizmeli kedi ayaklarında kırmızı çizmeleri, elinde eski bir torbayla, küçük kardeşle

Detaylı

SIFAT ( ÖNAD ) 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamını sağlayan kelime sıfat değildir? A) Kaç liralık fatura kesilecek?

SIFAT ( ÖNAD ) 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamını sağlayan kelime sıfat değildir? A) Kaç liralık fatura kesilecek? SIFAT ( ÖNAD ) 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamını sağlayan kelime sıfat değildir? A) Kaç liralık fatura kesilecek? B) Oraya gidip de ne iş yapacaksın? C) Ne kadar güzel konuşuyor değil mi?

Detaylı

Teknik bir sıkıntıdan dolayı 7. hafta ödevlerinin 1. ve 2. günlerini paylaşabiliyorum günleri en geç salı günü yayınlamış olurum.

Teknik bir sıkıntıdan dolayı 7. hafta ödevlerinin 1. ve 2. günlerini paylaşabiliyorum günleri en geç salı günü yayınlamış olurum. Teknik bir sıkıntıdan dolayı 7. hafta ödevlerinin 1. ve 2. günlerini paylaşabiliyorum. 345. günleri en geç salı günü yayınlamış olurum. Gecikme için kusura bakmayın. Anlayışınız için şimdiden teşekkürler.

Detaylı

AĢağıdaki sözcüklerle tümceler kurunuz! 6

AĢağıdaki sözcüklerle tümceler kurunuz! 6 AĢağıdaki sözcüklerle tümceler kurunuz! 6 geldi bayramım Benim geldi Bütün çocukların bayramı Bu gün, Günü`dür Dünya Çocuklar Atatürk etti bize armağan Bu günü, Bayramı geldi Ulusal Egemenlik ve Çocuk

Detaylı

BAĞLAÇ. Eş görevli sözcük ve sözcük gruplarını, anlamca ilgili cümleleri birbirine bağlayan sözcüklere "bağlaç" denir.

BAĞLAÇ. Eş görevli sözcük ve sözcük gruplarını, anlamca ilgili cümleleri birbirine bağlayan sözcüklere bağlaç denir. BAĞLAÇ Eş görevli sözcük ve sözcük gruplarını, anlamca ilgili cümleleri birbirine bağlayan sözcüklere "bağlaç" denir. Bağlaçlar da edatlar gibi tek başlarına anlamı olmayan sözcüklerdir. Bağlaçlar her

Detaylı

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ VAKFI ADIGÜZEL OKULLARI ÇEKMEKÖY ANAOKULU TAVŞANLAR SINIFI MAYIS AYI KAVRAM VE ŞARKILAR

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ VAKFI ADIGÜZEL OKULLARI ÇEKMEKÖY ANAOKULU TAVŞANLAR SINIFI MAYIS AYI KAVRAM VE ŞARKILAR ANNEM ANNEM Annem annem canım annem, Gönlüm senle kalbim senle Canım annem gülüm annem Dünyam sensin benim bir tanem.. Biliyorum elbet bir gün gelecek Bir başka bebekte bana annem diyecek Bende hep iyi

Detaylı

HİKÂYELERİMİZ FEN VE MATEMATİK ETKİNLİĞİ

HİKÂYELERİMİZ FEN VE MATEMATİK ETKİNLİĞİ HİKÂYELERİMİZ Annecim Anneler günü Paf ile Puf Tasarruflu olmalıyız İlk hediyem Dinozorun Evi İki inatçı keçi Karne heyecanı Geri dönüşüm Uzun zürafa Becerikli karınca Rapunzel Kırmızı başlıklı kız Hansel

Detaylı

Cümle, bir düşünceyi, bir dileği, bir haberi ya da duyguyu tam olarak anlatan, bir veya birden çok sözcükten oluşmuş anlatım birimidir.

Cümle, bir düşünceyi, bir dileği, bir haberi ya da duyguyu tam olarak anlatan, bir veya birden çok sözcükten oluşmuş anlatım birimidir. CÜMLENİN ÖĞELERİ Cümle, bir düşünceyi, bir dileği, bir haberi ya da duyguyu tam olarak anlatan, bir veya birden çok sözcükten oluşmuş anlatım birimidir. Cümle içindeki sözcüklerin tek başlarına ya da

Detaylı

TÜRKÇE. NOT: 1. 2. 3. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konmalıdır?

TÜRKÇE. NOT: 1. 2. 3. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konmalıdır? TÜRKÇE Hiçbir zaman elinde sapan olan bir arkadaşım olmadı. Daha doğrusu, öyleleri ile arkadaşlık yapmadım. Çünkü minicik bir kuşun canına kıyarken acıma duygusu olmayan kişi, zor duruma düşene elini uzatmaz.

Detaylı

Seçelim ve yerleştireli. Kutlu : Merhaba. Sophie : Kutlu :. Kutlu... e?

Seçelim ve yerleştireli. Kutlu : Merhaba. Sophie : Kutlu :. Kutlu... e? Seçelim ve yerleştireli. erelisi iz? e i adı e u oldu erha a Türk ü sizi adı ız erelisi iz? Kutlu : Merhaba. Sophie : Kutlu :. Kutlu.... e? Sophie : Be i adı Sophie. Kutlu : Memnun oldum. Sophie : Be de..

Detaylı

DDD. m . HiKAYE. KiTAPLAR! . CİN. ALİ'NİN. SERiSiNDEN BAZILARI. Öğ. Rasim KAYGUSUZ

DDD. m . HiKAYE. KiTAPLAR! . CİN. ALİ'NİN. SERiSiNDEN BAZILARI. Öğ. Rasim KAYGUSUZ . CİN. ALİ'NİN. HiKAYE. KiTAPLAR! SERiSiNDEN BAZILARI 1 - Cin Ali'nin Atı 2 - Cin Ali'nin Topu 3 - Cin Ali'nin Topacı 4 - Cin Ali'nin Karagözlü Kuzusu 5 - Cin Ali'nin Oyuncakları 6 - Cin Ali Okula Başlıyor

Detaylı

HAYAT BİLGİSİ Değerlendirme 1

HAYAT BİLGİSİ Değerlendirme 1 HAYAT BİLGİSİ Değerlendirme 0 alanına işaretleme yapmayınız. Okul Heyecanım 0. Ben mavi gözlü ve sarışınım. Tarık Mesut Zeki Yukarıdaki konuşma balonlarındaki sözü hangi öğrenci söylemiştir? A. Tarık B.

Detaylı

4. GRUP HARFLERDE ÖĞRETİLECEK HECE- KELİME-CÜMLE METİNLER. (ö) (heceler-kelimeler) *ör *öt *ön *ök *ökö *kösele *köy

4. GRUP HARFLERDE ÖĞRETİLECEK HECE- KELİME-CÜMLE METİNLER. (ö) (heceler-kelimeler) *ör *öt *ön *ök *ökö *kösele *köy 4. GRUP HARFLERDE ÖĞRETİLECEK HECE- KELİME-CÜMLE VE METİNLER (ö) (heceler-kelimeler) *ör *öt *ön *ök *ökö *kösele *köy *kör *kök * köle *ördek *söyle *monitör *ömer-ömer *öner-öner *önder-önder *tören

Detaylı

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam SÖZCÜKTE ANLAM 1 Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam BADEM AÐACI Ýlkbahar gelmiþti. Hava bazen çok güzel oluyordu. Güneþ

Detaylı

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 6 (ΔΞΙ) ΔΛΙΓΔ. Τπογραφή καθηγητή:

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 6 (ΔΞΙ) ΔΛΙΓΔ. Τπογραφή καθηγητή: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΟΤΡΚΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ: A ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011

Detaylı

PENGUEN GRUBU MART AYI BÜLTENİ

PENGUEN GRUBU MART AYI BÜLTENİ PENGUEN GRUBU MART AYI BÜLTENİ HAYVANLAR TEMASI BALIK DÜNYA SU GÜNÜ ORMAN HAFTASI YAŞLILAR HAFTASI DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ Balıkları tanıdık. Balıkları gözlemledik. Balık türlerini isimlendirdik. Balıkların

Detaylı

PENGUEN GRUBU MART AYI BÜLTENİ SİNCAPLAR TEMASI DÜNYA SU GÜNÜ ORMAN HAFTASI YAŞLILAR HAFTASI DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ

PENGUEN GRUBU MART AYI BÜLTENİ SİNCAPLAR TEMASI DÜNYA SU GÜNÜ ORMAN HAFTASI YAŞLILAR HAFTASI DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ PENGUEN GRUBU MART AYI BÜLTENİ SİNCAPLAR TEMASI DÜNYA SU GÜNÜ ORMAN HAFTASI YAŞLILAR HAFTASI DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ Sincapları tanıdık. Sincapları gözlemledik. Hayvan türlerini isimlendirdik. Hayvanların

Detaylı

FİİLİMSİLER. a)isim FİİL(MASTARLAR):Fiillere getirilen (MA y IŞ MAK) ekleriyle türetilen sözcüklere isim fiil denir.

FİİLİMSİLER. a)isim FİİL(MASTARLAR):Fiillere getirilen (MA y IŞ MAK) ekleriyle türetilen sözcüklere isim fiil denir. FİİLİMSİLER Fiillere getirilen, özel eklerle türetilen cümlede isim, sıfat, zarf görevinde kullanılan sözcüklere fiilimsi denir. Fiilimsiler üçe ayrılır. a)isim FİİL(MASTARLAR):Fiillere getirilen (MA y

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Refik Durbaş. Şiir BEZ BEBEKLE KUKLASI. 2. basım. Resimleyen: Burcu Yılmaz

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Refik Durbaş. Şiir BEZ BEBEKLE KUKLASI. 2. basım. Resimleyen: Burcu Yılmaz Refik Durbaş BEZ BEBEKLE KUKLASI ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Şiir Resimleyen: Burcu Yılmaz 2. basım Refik Durbaş BEZ BEBEKLE KUKLASI Resimleyen: Burcu Yılmaz Yayın Koordinatörü: İpek Şoran Editör: Ebru Akkaş

Detaylı

ADLAR (İSİMLER) N O T : Tür adları çoğul eki almamış olsalar bile anlam kapsamları nedeniyle türün tamamını kapsayarak çokluk içerebilir.

ADLAR (İSİMLER) N O T : Tür adları çoğul eki almamış olsalar bile anlam kapsamları nedeniyle türün tamamını kapsayarak çokluk içerebilir. ADLAR (İSİMLER) Varlıkları veya kavramları veren sözcüklere ad denir. * Düzce yolu düz gider. * Aman bir edalı kız gider. * Gemiler geçer rüyalarımda Yukarıdaki dizelerde altı çizili sözcükler bir kavramı

Detaylı

.com. Faydalı Olması Dileklerimizle... Emrah&Elvan PEKŞEN

.com. Faydalı Olması Dileklerimizle... Emrah&Elvan PEKŞEN .com Faydalı Olması Dileklerimizle... Emrah&Elvan PEKŞEN ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok benim kahraman dedem Kelimeleri zıt

Detaylı

Bir duygu, düşünce veya durumu tam olarak anlatan sözcük ya da söz öbeklerine cümle denir. Şimdi birbirini tamamlayan öğeleri inceleyeceğiz.

Bir duygu, düşünce veya durumu tam olarak anlatan sözcük ya da söz öbeklerine cümle denir. Şimdi birbirini tamamlayan öğeleri inceleyeceğiz. CÜMLENİN ÖĞELERİ Bir duygu, düşünce veya durumu tam olarak anlatan sözcük ya da söz öbeklerine cümle denir. Şimdi birbirini tamamlayan öğeleri inceleyeceğiz. Bir cümlenin oluşması için en önemli şart,

Detaylı

İşitme Engelli Öğrenciler için Sıralama Kartlar ile Okuma-Yazma ve Anlama Çalışması. Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler Sınıf Öğretmeni

İşitme Engelli Öğrenciler için Sıralama Kartlar ile Okuma-Yazma ve Anlama Çalışması. Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler Sınıf Öğretmeni İşitme Engelli Öğrenciler için Sıralama Kartlar ile Okuma-Yazma ve Anlama Çalışması Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler Sınıf Öğretmeni İşitme engelli öğrencilerimizin okuma-yazma ve anlama becerilerine

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI - 2012. PAMUK ŞEKERİM I (Kavram Eğitimi Kitabı)

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI - 2012. PAMUK ŞEKERİM I (Kavram Eğitimi Kitabı) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI - 2012 PAMUK ŞEKERİM I (Kavram Eğitimi Kitabı) ANKARA 2012 BAŞLARKEN Okul öncesi yıllar çocukların örgün eğitime başlamadan

Detaylı

TÜRKÇE GÜNLÜK ÖDEV ADI SOYADI: 26 / 11 / 2010

TÜRKÇE GÜNLÜK ÖDEV ADI SOYADI: 26 / 11 / 2010 TÜRKÇE GÜNLÜK ÖDEV ADI SOYADI: 26 / 11 / 2010 Konu Tarama Testi 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı heceden oluşan sözcük vardır? A) Babam misafirlerimizi karşılamaya gitti. B) Kırtasiyeden aldığım

Detaylı

A y ş e y i m a s a s ı k a p ı n a y e d i ş e r a l t ı ş a r a r a b a y a

A y ş e y i m a s a s ı k a p ı n a y e d i ş e r a l t ı ş a r a r a b a y a KAYNAŞTIRMA HARFLERİ SES OLAYLARI Y a Ş a S ı N k a y n a ş t ı k. KAYNAŞTIRMA HARFLERİ Ünlüyle biten bir kelimenin sonuna durum eki ya da üleştirme eki gelirse araya kaynaştırma sesleri girer. A y ş e

Detaylı

Büyük Ünlü Uyumu (Kalınlık-İncelik Uyumu)

Büyük Ünlü Uyumu (Kalınlık-İncelik Uyumu) Büyük Ünlü Uyumu (Kalınlık-İncelik Uyumu) Türkçede 8 tane ünlü harfin 4 tanesi kalın, 4 tanesi ince ünlüdür. Büyük ünlü uyumu bir kelimedeki ünlü harflerin ince veya kalın olmasıyla ilgilidir. Kalın Ünlüler:

Detaylı

Mutlu Haftalar! Mutlu Ramazanlar! ilkokul1.com

Mutlu Haftalar! Mutlu Ramazanlar! ilkokul1.com Mutlu Haftalar! Mutlu Ramazanlar! ilkokul1.com Emrah & Elvan PEKŞEN ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok Adı-Soyadı:... yalancı

Detaylı

1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "soğuk" sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır?

1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soğuk sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır? 1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "soğuk" sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır? A) Bulaşıkları soğuk suyla yıkadı. B) Bu olaydan sonra Ayşe'den soğudum. C) İhtiyarlıktan sonra soğuğa direncim kalmadı.

Detaylı

Bir küçücük aslancık varmış

Bir küçücük aslancık varmış Hopla Topla Geldik bir oyunun sonuna Bak çok dağılmış oda Oyun bitince etrafı Toparlamak lazım sonra Bebekler rafa haydi Arabalar kutuya haydi Tüm oyuncaklar dolaplara Hadi hop hop Hadi hopla topla Odanı

Detaylı

ÖZEL EFDAL GÖZTEPE ANAOKULU DENİZYILDIZI GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ

ÖZEL EFDAL GÖZTEPE ANAOKULU DENİZYILDIZI GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ ÖZEL EFDAL GÖZTEPE ANAOKULU DENİZYILDIZI GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ 2015 MAYIS AYINDA NELER ÖĞRENDİK? Taşıtlar konusunda neler bildiğimizi akıl haritasında resimledik. Trafik kurallarını ve işaretlerini öğrendik.

Detaylı