İşleme merkezi iş parçasının farklı yüzeylerinde değişik

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İşleme merkezi iş parçasının farklı yüzeylerinde değişik"

Transkript

1 Ý leme artlar ve Ý Parças Özelliklerine Uygun CNC Tak m Tezgah Seçimini Hedefleyen Bir Karar Destek Sistemi Y usuf Tansel Ç, Dr., Ziraat Bankası A.Ş., Ticari-Kurumsal Krediler Daire Ba kanl ığı Mustafa Y URDAKUL Gazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarl k Fakültesi, Makina Mühendisli i Bölümü ÖZET İşleme merkezi seçimi, yapılan yatırımın yüksekliği dikkate alındığında imalat firmaları açısından önemli bir problemdir. Pazarda birbiriyle benzer özelliklere sahip yüzlerce farklı modelde işleme merkezi satılmaktadır. Bunlar arasından uygun işleme merkezinin seçimi imalat firmaları için zor bir karar verme sürecidir. Bu çalışmada İMS olarak adlandırılan imalat firmaları için işleme merkezi seçiminde kullanılacak bir karar destek sistemi geliştirilmiştir. Bu karar destek sistemi geliştirilirken, iş parçasının özelliklerine ve işleme şartlarına uygun bir CNC takım tezgahı seçimi hedeflenmiştir. Geliştirilen karar destek sistemi iki gerçek örnek üzerinde denenmiş ve olumlu sonuçlar elde edilmiştir. Anahtar Kelimeler: İşleme merkezleri, işleme merkezi seçimi, karar destek sistemleri ABSTRACT Machine tool selection is a very important problem for manufacturing companies because of the high capital investment. In machine-tool market, a great deal of machining center types and models are being sold. In this study, a decision support system (DSS), namely IMS, is developed. The developed DSS incorporates elimination questions, and based on the work definitions the questions eliminates unsuitable machine tools. The remaining (suitable) machines are listed for further review by the user. The selection is performed among approximately 160 machine tools which are placed in a database. The developed decision support system is illustrated with two real case studies and positive results are found. Keywords: Machining centers, machining center selection, decision support systems. GİRİŞ İşleme merkezi iş parçasının farklı yüzeylerinde değişik yönlerde birbirinden farklı frezeleme, delik delme, delik işleme, kılavuz çekme, hassas profil oluşturma, bornişleme ve raybalama gibi operasyonların yapılmasına imkan veren bilgisayar kontrollü bir takım tezgahıdır [1,2]. Günümüzde rekabete dayalı modern imalat teknolojisinde zaman, hareket ve malzeme kaybını elemine etmek son derece önemlidir. Bununla birlikte imalat stratejisi olarak verimli bir iş akışı ve minimum ara stok ön plana çıkmaktadır. Dolayısıyla imalatçı firmalar günümüzde müşteri ihtiyaçlarını tam olarak karşılayan, zaman kaybı olmaksızın ihtiyaçlara cevap veren ve hata oranı minimuma indirgenmek kaydıyla istenen miktarda parça üretmek zorunluluğu ile karşılaşmaktadırlar. Bu zorunluluğun yerine getirilmesinde işleme merkezleri sağladığı avantajlar nedeniyle yaygın bir kullanıma kavuşmuş, modern imalat sistemlerinin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir [2]. Bununla birlikte piyasada çok sayıda işleme merkezinin satılması, bunların, tabla boyutu, iş mili hızı, güç, takım sayısı, takım çapı, takım boyu ve hassasiyet özellikleri bakımından birbirlerine yakın değerlere sahip olması merkezi seçimini zorlaştırmaktadır. İşleme merkezlerinin seçimlerinde imalat firmalarının genellikle; eksen sayısı, motor gücü, iş mili hızı, eksen hızları, eksen hareketleri, tabla boyutu, takım sayısı, takım ebatları, pozisyonlama ve tekrarlama hassasiyeti, tezgah ebatları ve fiyat özelliklerini dikkate alarak seçim yaptıkları görülmektedir [1-3]. Bu kriterler tek başına belirleyici olabildiği gibi birkaç kriter beraber değerlendirilerek de seçim gerçekleştirilebilmektedir. Bununla birlikte literatürde işleme merkezi seçimi için bazı çalışmalar gerçekleştirilmiş, bu çalışmalarda problemin çözümüne yönelik farklı yaklaşımlar sunulmuştur. Genel olarak incelendiğinde çalışmaların Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yöntemleri (özellikle Analitik Hiyerarşi Süreci) ile uzman sistem yaklaşımlarından oluştuğu görülmektedir. 3

2 Örneğin Primrose ve Leonard [4], Atmani ve Lashkari [5], Tabucanon ve diğerleri [6], Wang ve diğerleri [7] Esnek İmalat Sistemleri (EİS) için takım tezgahı seçimine yönelik olarak çalışmalar gerçekleştirmişlerdir. Diğer taraftan; Arslan ve diğerleri [8], Lin ve Yang [9], Oeltjenbruns ve diğerleri [10], Çimren ve diğerleri [11] ile Yurdakul [12] AHS yöntemiyle işleme merkezi seçimine yönelik çalışmalar gerçekleştirmişlerdir. Diğer taraftan Sun [13], Veri Zarflama Analizi (VZA) yöntemini kullanarak CNC tezgahların seçiminin gerçekleştirildiği bir çalışma ortaya koymuştur. Bu çalışmalarda işleme merkezi üreticilerinden temin edilen kataloglardaki bilgilerden derlenen kriterler ve AHS yöntemi kullanılarak işleme merkezi seçimi gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmaların dışında literatürde işleme merkezi seçiminde kullanılan uzman sistemlere de rastlanmaktadır. Bunlara Doğramacı [14], Gopalakrishnan ve diğerleri [15] ile Layek ve Lars tarafından geliştirilen uzman sistemler örnek olarak verilebilir [16]. Yukarıda açıklanan bu çalışmalar işleme merkezi seçimi konusunda literatüre önemli çalışmalardır. Fakat bu çalışmalar problemi tüm yönleriyle irdeleyebilmiş değildir. Özellikle işleme merkezlerinin çalışma koşulları, üretim tarzları doğrultusunda da değerlendirecek yaklaşımlara gerek duyulmaktadır. Bu yaklaşım işleme merkezlerini hem teknik özellikler hem de işleme merkezlerinin uzun sürelerde çalışma durumlarında hassasiyet ve kalite özelliklerini koruyabilme durumlarını da değerlendirmelidir. Örneğin uzun süreler boyunca ağır iş parçası işleyen veya yüksek hızlarda uzun süreler işlemelere maruz kalacak işleme merkezlerinin bu şartlar altında hassasiyetlerini koruyabilme durumu düzgün yüzey kalitesi ve kaliteli üretim açısından önemlidir. Bu çalışmada bu hususları da içine alan bir karar destek sistemi geliştirilmiştir. KARAR DESTEK SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ Karar Destek Sistemleri (KDS), karar verme aşamasında doğru cevabı bilmenin mutlak bir yolunun olmadığı ve ortada birçok doğru karar bulunabildiği durumlarda karar alma işlemine yardımcı olmak için tasarlanmış, esnek ve etkileşimli bilgi teknolojisi sistemleridir [17]. Diğer bir ifadeyle Karar Destek Sistemleri; karar vericinin, karar verebilmek amacıyla bilgisayar ile interaktif olarak faydalı bilgi üretmesine imkan veren, bilgisayarla bütünleştirilmiş yönetim bilgi sistemi araçlarıdır. Karar destek sistemleri, veri tabanı ve model tabanını bir yazılım sistemi yardımıyla işleyerek, ilgili karar verme probleminin çözümü amacıyla kullanıcı isteklerine göre alternatif çözümlerin oluşturulmasını sağlar. Oluşturulan bu alternatif çözümler doğrultusunda son karar kullanıcıya aittir. Karar destek sistemlerinin ana bileşenlerini veritabanı, yazılım sistemi ve kullanıcı arayüzü oluşturur. Veritabanı, bir kişisel bilgisayara yerleştirilecek kadar küçük olabildiği gibi, çok büyük bir veri deposu şeklinde de olabilir. Veritabanı, birçok uygulamadan elde edilen geçmişteki ve mevcutta bulunan verilerin bir araya gelmesinden oluşmaktadır. Yazılım sistemi, veri analizi için kullanılan yazılım araçlarını kapsar (örneğin Delphi,Visual Basic, C++) [18]. Karar destek sistemlerinde matematiksel ve analitik modeller model tabanını oluştururlar. Model tabanı, KDS'lerin değişik analizler yapması için kullandığı çeşitli istatistiksel, finansal, matematiksel veya diğer nicel modelleri içerir. Kullanıcı arayüzü, karar vericilerin KDS'ne erişimini sağlamaktadır. Karar vericiler ile yazılım ve donanım arasındaki iletişime yardımcı olur. Kullanıcı, karar destek sistemini yöneten kişidir ve kullanıcı arayüzü yardımıyla karar destek sistemini yönlendirmektedir. Kullanıcı, karar problemi hakkında karar verici pozisyondadır. Ele aldığı problemin gerekleri dogrultusunda karar destek sistemini kullanarak, sonuç raporlarından veya tablo analizlerinden hareketle alternatif çözümler içerisinden en iyiyi bulmaya çalışır [18]. Bu bölümde teknik özellikler ve imalat sisteminin özellikleri ve doğrultusunda işleme merkezi seçen bir karar destek sistemi (İMS) geliştirilmiştir. İMS'nin geliştirilmesinde hazırlanan program DELPHI ile yazılmıştır. İMS'nin veri tabanında toplam 164 adet işleme merkezinde 75 adet veri bulunmaktadır. Veri tabanında bulunan tezgahlara ait teknik özellikler çoğunluğu İstanbul- Bayrampaşa semtinde faaliyet gösteren çeşitli markalarda işleme merkezlerinin satış temsilcisi firmalarla yapılan görüşmelerden, TATEF 2004 (Uluslararası Takım Tezgahları Fuarı-2004) fuarında derlenen kataloglardan ve işleme merkezi üreten firmaların internet sayfalarındaki bilgilerden faydalanılarak oluşturulmuştur. Karar vericiye karar destek sisteminde yöneltilen sorular ise işleme merkezi satışı ile uğraşan firmalarla yapılan görüşmelerin yanı sıra imalat sanayinde işleme merkezi kullanan firmaların görüşleri ve tecrübelerinden yararlanılarak belirlenmiştir. İMS'de işleme merkezi seçimi için ilk aşamada giriş ekranı görüntüye gelmektedir (Şekil 1).Ana ekranda Veri Tabanları aracının 4

3 Şekil 1. İMS'ye Giriş Ekranı İşleme merkezinden beklenen alt limit değerlerin tespitine yönelik sorular (A). Gerekli iş mili hızı ve gücünün hesaplandığı modül (B). Opsiyonel özelliklerin istenip istenmediğine ilişkin sorular (C). Şekil 2. İMS'nin Ana Ekranı İç yapı özelliklerini değerlendirme soruları (D). altında veri tabanındaki işleme merkezleri görüntülenmektedir. Buradan veri tabanı güncellenebilmektedir. Yardım aracı altında ise programın kısa tanıtımı bulunmaktadır. Karar verici İşlem aracına fare ile tıkladığında işleme merkezi seçimi yapacağı ana ekran görüntüye gelmektedir (Şekil 2). Ana ekranda kullanıcıya toplam 15 adet soru yöneltilmektedir. Bu sorulardan ilk 9 tanesi işleme merkezinden beklenen alt limit değerlerinin tespit edilmesini (Şekil 2-A), arası sorular işleme merkezlerinin opsiyonel özelliklerinin istenip istenmediğinin belirlenmesini (Şekil 2-C), 14 ve 15. sorular ise işleme merkezlerinin imalat sistemi özelliklerine göre değerlendirilmesini sağlayan soruları kapsamaktadır (Şekil 2-D). Bu iki soruda işleme merkezinin yüksek iş mili hızında ve/veya ağır iş parçalarını uzun süreli çalışma koşullarında işleyebilme kabiliyeti sorgulanmaktadır. Bu sorgulama işleme merkezlerinin iş mili, kızak sistemi, ilerleme tahrik sistemi ve gövde yapısının özelliklerine göre yapılmaktadır. 14 ve 15 nci sorulara evet yanıtı verildiğinde veri tabanından iş mili, kızak sistemi, 5

4 ilerleme tahrik sistemi ve gövde yapısı uzun süreli çalışma koşullarına uygun olan işleme merkezi seçilebilmektedir. Kullanıcı tüm soruları yanıtlamak zorunda değildir. İsterse tek soruya yanıt vererek de seçim işlemini gerçekleştirebilir. Sorular yanıtlandıktan sonra Tezgah Seç butonu tıklandığında girilen veriler çerçevesinde koşulları sağlayan işleme merkezleri veri tabanından seçilebilmektedir. Ana ekranda karar vericiye yardımcı olmak için Bilgi Formları yerleştirilmiştir. Karar verici ilgili sorunun üzerine gelip iki kere farenin sol tuşuna tıkladığında bilgi ekranı görüntüye gelmektedir. Ana ekranda bulunan Soru 1-8'e ait akış şeması Ek-1'de verilmiştir. İçeriğinde hesaplama yapılan, pratik uygulamaları içeren ve imalat sisteminin özelliklerinin değerlendirildiği Soru 9-15'in açıklamaları ise aşağıda verilmektedir. Soru 9: İş mili devirhızı ve güç gereksinimi hesabı Hız ve güç hesabının yapılabilmesi için işleme merkezinde işlenecek olan en yumuşak ve en sert malzemenin programdaki kutulara girilerek seçilmesi gerekmektedir. Bu seçimin ardından hız hesabı ve güç hesabı için V değerleri ile güç hesabında kullanılan f ve K değerleri ekranda otomatik olarak belirmektedir.ardından hız ve güç hesabına ilişkin diğer değerler programa girilerek Hızı Hesapla butonu tıklandığında işleme merkezinden beklenen hız değeri, Gücü Hesapla butonu tıklandığında ise işleme merkezinden beklenen güç değeri otomatik olarak hesaplanabilmektedir. Karar verici hız ve güç değerlerini dilerse kendisi de bu alanlara yazabilmektedir. İş mili hızı (d/dak) aşağıda verilen Eşitlik 1 kullanılarak hesaplanmaktadır [14]. VC? 1000 n??? D C Eşitlikte izlenen notasyonlar n= İş mili hızı (d/dak), VC: Kesme hızı(m/d), DC: Freze çapı(mm) olarak ifade edilmektedir. Hesaplanan veya ilgili alana girilen değerden büyük değerde iş mili hız kapasitesi olan tezgahlar seçilmektedir. İş mili güç gereksinimi ise Eşitlik 2 kullanılarak hesaplanmaktadır. a P? C P? a e? fz? n? zn ? K Eşitlikte izlenen notasyonlar; f = Diş başına ilerleme (mm/diş) (malzemeye göre tablodan seçilir), z = Takımdaki z z n c (1) (2) diş sayısı, a = Kesme derinliği (mm), a = Takım işleme genişliği (mm), K= %80'lik tezgah verimi için bir sabit (malzemeye göre tablodan seçilir), P = Net kesme gücü (kw) şeklindedir. V, K ve F p c z değerlerinin tespit edilmesinde faydalanılan malzeme tablosu Ek-2'de gösterilmiştir [14]. Güç gereksinimi hesabında, hesaplanan veya ilgili alana girilen değerden büyük değerde güç kapasitesi olan tezgahlar seçilmektedir. Soru 10: Dönel tabla (4. Eksen) ihtiyacı varmı? İşleme merkezlerinde dönel tabla 4. eksende hareket kabiliyeti sağlamaktadır. İşleme merkezlerinde dönel tabla standart olabildiği gibi opsiyonel olarak da sunulmaktadır. Soru 11: İş parçası üzerinde delik delme işlemi varmı? İş parçası üzerinde delik delme işlemleri varsa, takım ucundan su püskürtmeli olan tezgahlar tercih edilmelidir. Eğer işleme merkeziyle %50'nin üzerinde delik delme işlemi yapılacaksa bu seçeneğe evet yanıtı verilmelidir. Delik delme işlemi sırasında soğutma suyunun püskürtülmesiyle talaşların parça yüzeyinden kolay atılması sağlandığı gibi, bu durum takım ömrünü ve iş parçasının yüzey kalitesini de iyileştirici bir etki yapar. Soru 12:Takım ölçme sistemine ihtiyaç varmı? İş parçası üzerinde çapı 5 mm'den küçük delik delme işlemi var ise, bu durumda takım boyu çapından takriben 5 kat daha büyük olan takımlarda takım kırılması durumu söz konusu olabilmektedir. Bu nedenle durumun tespiti ve önlem alabilmek amacıyla, işleme merkezinin takım ölçme sistemine sahip olması istenmektedir. Soru 13: Tezgah bir vardiya süresinin yarısından fazla çalışıyor mu? Uzun süreli çalışmalarda talaş birikimleri tezgah çalışma süresinde duraksamalara neden olabilmektedir. Bu nedenle günümüzde tezgahlar talaş tahliye sistemleriyle donatılmışlardır. Özellikle bir vardiya süresinin yarısından fazla sürede çalışan tezgahlarda talaş konveyörü bir gereklilik olmaktadır. Soru 14: Tezgahta seri olarak uzun sürelerde işleme yapılacak mı? Ondördüncü soruya evet yanıtı verilmişse işleme merkezinin ana makine elemanları; kızaklar, iş mili rulmanı, ilerleme tahriki ve gövdesinin ısıl genleşme, tamlık ve hız kabiliyetlerinin iyi düzeyde olması gerekmektedir. Bu özellikler ise doğrusal kızak, iş milinin soğutucu ünitesi veya diğer bir etkin sistemle soğutulması veya hibrit rulman C e 6

5 kullanımı, bilyeli milin içten soğutulması özelliğine sahip ve gövdesi ısıl genleşmeyi azaltıcı tasarımlarla oluşturulmuş iç yapı özelliklerine sahip işleme merkezinde bulunmaktadır. Bunun dışında örneğin kutu kızak yapısına sahip, etkin bir soğutma sistemi bulunmayan işleme merkezleriyle uzun süre ve hızlı bir işleme gerçekleştirmek mümkün olmamaktadır. Soru 15: Tezgahta uzun süreyle ağır iş parçaları işlenecek mi? Onbeşinci soruda ise iç yapı elemanlarının katılık ve sönümleme özellikleri sorgulanmaktadır. Bu durumda kutu kızak veya katılığı geliştirilmiş doğrusal kızaklar, özel tasarımlı, 2'li 3'lü rulman tasarımlı, açısal temaslı rulman kullanan veya hibrit rulman kullanan iş mili, iki uçtan destekli, çift cıvatalı veya ön yüklenmiş bilyeli mil gibi özelliklerden birini veya birkaçını bünyesinde bulunduran işleme merkezleri seçilmektedir. Sorular ekranda cevaplandıktan sonra Tezgah Seç butonuna tıklanınca tüm koşulları sağlayan aday işleme merkezleri ekrana gelmektedir (Şekil 3). İşleme merkezi seçimi konusunda son karar kullanıcıya aittir. aşkın geniş ürün yelpazesinin üretimiyle uğraşmaktadır. Bu uygulamada seçilecek işleme merkezinde pantograf gövdeleri işlenmektedir. Bununla birlikte tezgahta nadiren orta karbonlu Ç1040 çeliğinden imal edilen epoksi enjeksiyon kalıbının işlenmesi de gerçekleştirilmektedir. Firma ile yapılan görüşme sonucunda ilk olarak İMS ana ekranındaki sorular Şekil 4'deki gibi yanıtlanmış ve firmanın seçebileceği 4 adet işleme merkezi tespit edilmiştir (Şekil 5). Yapılan değerlendirme sonucunda Mazak VTB200B, Mazak VTC200C, Mazak NXS510C ve Mazak NXS510CHS işleme merkezleri tespit edilmiştir. Konumuz firma Mazak VTC200C işleme merkezini satın almış ve halihazırda kullanmaktadır. Yapılan görüşmede bu işleme merkezinin tercih sebebinde işleme merkezinin markasının, bu marka içerisindeki fiyat avantajının etkili olduğu, ifade edilmiştir. Bu örnekte firmanın temsilci firmayla yaptığı uzun görüşmeler sonucu aldığı kararı, İMS oldukça kolay bir süreç sonucunda alternatif olabilecek işleme merkezleriyle birlikte gösterebilmiştir. Mazak NXS510CHS işleme merkezi Mazak Şekil 3. İMS ile Tespit Edilen İşleme Merkezleri İMS'NİN GERÇEK UYGULAMALARLA TESTİ Bu bölümde bir önceki bölümde ayrıntılı olarak açıklanan İMS yöntemi iki gerçek uygulama üzerinde test edilerek sonuçların gerçek hayatla uyumu irdelenmiştir. İlk örnekte elektromekanik cihaz üretimi konusunda İzmit'te faaliyet gösteren bir firmanın üretim tesislerinde kullandığı işleme merkezlerinin seçiminin İMS ile gerçekleştirilmesine yöneliktir. Söz konusu firma elektrik iletim ve dağıtım sistemlerinin tüm ihtiyaçları üzerine odaklanmış ve elektromekanik ürünler üzerine faaliyet gösteren önemli kuruluşlardan bir tanesidir. Başlıca ürünler olarak; Orta Gerilim Metal Mahfazalı Modüler Hücre, Orta Gerilim SF6 Gazlı Devre Kesici, Yüksek Gerilim Ayırıcı üretimi gerçekleştiren firma, bunlara ilaveten; Akım ve Gerilim Transformatörleri, Sigortalar, Yüksek Gerilim Parafudrlar ve Aydınlatma Armatürlerinin de aralarında bulunduğu 25'i VTC200C işleme merkezine alternatif olabilecek işleme merkezi olarak görülmektedir. Bu işleme merkezi güç kapasitesi, iş mili hızı ve kullanılabilecek maksimum takım çapı özellikleri bakımından Mazak VTC200C'den çok daha üstündür (Çizelge1 ve Çizelge 2). İkinci uygulama olarak İstanbul Bayrampaşa semtinde bulunan işleme merkezi temsilci/satıcı bir firma yetkilisi ile yapılan görüşme sonucu aktarılan örnek olay için İMS ile işleme merkezi seçimi gerçekleştirilmiştir. Temsilci firmadan alınan örnek olaya ilişkin veriler; tabla boyutu gereksinimi mm²; X,Y,Z eksen hareket miktarı: 1200 mm, 700 mm, 700 mm (minimum); gerekli takım sayısı: 30 adet; en uzun takım boyu: 300 mm; gerekli iş mili devri: 4500 d/dak; gerekli iş mili gücü: 20 kw; 4. eksen isteniyor; talaş konveyörü isteniyor; iş mili içinden su verme özelliği isteniyor; maksimum ödenebilecek fiyat: Euro; firmanın faaliyet alanı: otomotiv sektörü; firmanın faaliyet 7

6 Şekil 4. Uygulama 1 İçin Ana Ekrandaki Soruların Yanıtlanması Şekil 5. Uygulama 1 İçin İşleme Merkezlerinin Tespit Edilmesi Çizelge 1. Uygulama 1 İçin Sıralanmış İşleme Merkezlerinin Genel Özellikleri-1 Marka Model Hareket Fiyatı- X Ekseni Tabla-mm² Euro mm Y Ekseni mm Z Ekseni mm Hız d/dak Güç KW MAZAK NXS510C HS Dikey MAZAK VTC200C Dikey MAZAK NXS510C Dikey MAZAK VTC200B Dikey Girilen Değerler ,3 8

7 Çizelge 2. Uygulama 1 İçin Sıralanmış İşleme Merkezlerinin Genel Özellikleri-2 Marka Model Takım Sayısı Takım Çapı(mm) Takım Boyu (mm) Uzunluk (mm) Genişlik (mm) Yükseklik (mm) MAZAK NXS510C HS MAZAK VTC200C MAZAK NXS510C MAZAK VTC200B Girilen Değerler Şekil 6. Uygulama 2 İçin Belirlenen İşleme Merkezleri konusu: Motor bloku, fren kampanası, diferansiyel yatağı işlenmesi şeklindedir. Yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda veriler İMS ekranına girilerek uygun işleme merkezleri tespit edilmiştir (Şekil 6). İşleme merkezleri içinden temsilci firma HYUNDAI SPT800 işleme merkezini önermiştir. İMS bu işleme merkeziyle birlikte 2 adet daha işleme merkezini veri tabanından tespit edilmiştir. Şekil 6'da görüldüğü gibi, MORISEIKI NH8000DCG ve MAZAK FH8800 marka işleme merkezleri hız kapasitesi, güç, takım değiştirme süresi bakımından HYUNDAI SPT800 işleme merkezinden çok daha üst düzeydedir. Bununla birlikte takım sayısı açısından MORISEIKI NH8000DCG işleme merkezinin özellikleri diğer tezgahların özelliklerinden çok daha iyi gözükmektedir. Dolayısıyla bu uygulamada MORISEIKI NH8000DCG tezgahının seçilmesi daha uygun görünmektedir. Diğer taraftan HYUNDAI SPT800 işleme merkezi firmanın ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir. Bu uygulamada İMS ekranında Tezgahta seri olarak uzun süreli işlem yapılacak mı? sorusuna evet yanıtı verilmiş olsaydı HYUNDAI SPT800 işleme merkezi elenmiş olacaktı. İş milinde 3 noktadan destekli 2 adet açısal temaslı rulman tasarımı kullanılan bu tezgah ile uzun süreli çalışmalarda yüksek ısı açığa çıkacaktır. Bu durum Şekil 6 incelendiğinde katalog bilgileriyle de teyit edilmektedir. HYUNDAI SPT800 işleme merkezi 4500 d/dak ile diğer iki işleme merkezinden çok daha düşük bir hız kapasitesine sahiptir. Bu durum işleme şartları ve iş parçasının özelliklerinin değerlendirilerek işleme merkezi seçimi gerçekleştiren İMS'nin üstünlüğünün katalog bilgileriyle teyidini göstermektedir. İMS bu örnekte sadece katalog bilgileriyle değerlendirme yapan diğer seçim modellerinden daha üstün ve avantajlı olduğunu göstermiştir. SONUÇ Bu çalışmada işleme şartları ve iş parçasının özelliklerine göre işleme merkezi seçimini amaçlayan bir karar destek sistemi geliştirilmiştir. Geliştirilen bu karar destek sisteminde (İMS) literatürde bulunan çalışmalarda kullanılan sorulardan farklı olarak işleme merkezlerinin çalışma şartlarına yönelik olan sorular da kullanılmıştır. Bu çalışmada sunulan gerçek uygulamalarda bu soruların işleme merkezi seçiminde kullanılmasındaki önemi gösterilmiştir. Yapılan uygulamalarda bu soruların işleme merkezlerinin sıralama sonuçlarını değiştirdiği ve iç yapı özellikleri yeterli olmayan işleme merkezlerinin elendiği görülmüştür. İMS'de kullanılan sorular seçim işlemini yönlendirebilmiştir. 9

8 Sonuç olarak bu çalışmada geliştirilen İMS'nin hem imalat firmaları hem de işleme merkezi satışı ile uğraşan firmalara faydalı olabileceği, daha sağlıklı kararlarının almasına katkıda bulunacağı düşünülmektedir. KAYNAKÇA 1. S. Kalpakjian, and S.R. Schmid, Manufacturing Engineering and Technology, Prentice-Hall, Inc., Fourth Edition., Upper Saddle River, NJ, G. Tlusty, Manufacturing Processes and Equipment, Chapter 7-10, Printice Hall, USA, Y. Altıntaş, Manufacturing Automation:Metal Cutting Mechanics, Machine Tool Vibrations, and CNC Design, Cambridge University Press, Cambridge, UK, P.L. Primrose, and R.Leonard, Selecting Technology for Investment in Flexible Manufacturing, The International Journal of Flexible Manufacturing Systems 4, 51-77, (1991). 5. A. Atmani, and R. S. Lashkari, A model of Machine-Tool Selection and Operation Allocation in Flexible Manufacturing System, International Journal of Production Research 36: , (1998). 6. M. T. Tabucanon, D.N. Batanov, D.K.Verma, Intelligent Decision Support System (DSS) for the selection process of alternative machines for Flexible Manufacturing Systems (FMS), Computers in Industry 25, , (1994). 7. T.Y. Wang et al., Machine Selection in Flexible Manufacturing Cell: A Fuzzy Multiple Attribute Decision Making Approach, International Journal of Production Research 38 (9) , (2000). 8. M. Ç. Arslan, B. Çatay, E. Budak, Decision Support System For Machine Tool Selection. in: A. Baykasoglu and T. Dereli (eds.), Proceedings of ICRM-2002, 2nd International Conference on Responsive Manufacturing, University of Gaziantep, Turkey, , (2002). 9. Z-C.Lin, C-B. Yang, Evaluation of Machine Selection by the AHP method, Journal of Materials Processing Technology 57, , (1996). 10. H. Oeltjenbruns, W. J. Kolarik, and R. Schnadt-Kirschner, Strategic Planning in Manufacturing Systems- AHP Application to an Equipment Replacement Decision, International Journal of Production Economics 38, , (1995). 11. E. Çimren, E. Budak, B. Çatay, Development of a Machine Tool Selection System Using Analytic Hierarchy Process, Intelligent Computation in Manufacturing Engineering, 4:1-6, (2004). 12. M.Yurdakul, AHP as a Strategic Decision-Making Tool to Justify Machine Tool Selection, Journal of Materials Processing Technology 146, , (2004). 13. S. Sun, Assessing Computer Numerical Control Machines Using Data Envelopment Analysis, International Journal of Production Research 40, 9, ,(2002). 14. T. Doğramacı, CNC İşleme Merkezlerinin Seçimi İçin Bir Uzman Sistemin Geliştirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, B., Gopalakrishnan, T., Yoshii, and S.M., Dappili, Decision Support System for Machining Center Selection, Journal of Manufacturing Technology Management, 15(2): (2004). 16. A-M., Layek, and J., R., Lars, Algorithm Based Decision Support System For the Concerted Selection Ofequipment In Machining/Assembly Cells, International Journal of Production Research, 38(2): , (2000). 17. T., Çetinyokuş, H., Gökçen, Borsada Göstergelerle Teknik Analiz Için Bir Karar Destek Sistemi, Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 17 (1): 43-58, (2002). 18. S., Haag, M., Cummings and J., Dawkins, Management Information Systems for the Information Age, Irwin/McGraw Hill Publishing Co., 1-5 (1998). 10

9 Ek-1. İMS Programı Soru 1-8 Akış Şeması Gerekli maksimum ve minimum tabla alanı girilir. SORU 1 MinTablaAlanı<=İMTablaAlanı<=MaksTablaAlanı Tabla alanı istenen aralıkta olan tezgahlar seçilir. İş Parçası L X X,Y,Z Eksen hareketleri? İş Parçası W Y İş Parçası H Z SORU 2 Şartları Sağlayan Tezgahlar Seçilir İşleme merkezine ödenebilecek fiyat değeri girilir. SORU 3 İM Fiyatı Girilen Fiyat olan tezganlar seçilir. İş parçası ağırlığı girilir. SORU 4 Tabla Ağır. Kap İş parçası Ağır. olan tezgahlar seçilir. Gerekli takım sayısı girilir. SORU 5 Takım sayısı İşin takım sayısı olan tezgahlar seçilir. En uzun takım boyu girilir. Takım Boyu İş için gerekli en uzun Takım Boyu olan tezgahlar seçilir. SORU 6 En büyük takım çapı girilir. SORU 7 Takım Çapı İşin Takım Çapı olan tezgahlar seçilir. U,G,Y Alan Gereksinimi? Tezgah Boyu<U Tezgah Genişliği<G Tezgah Yüksekliği<Y SORU 8 Şartları Sağlayan Tezgahlar Seçilir 11

10 Ek-2. V c, K ve Fz Değerlerinin Seçildiği Malzeme Çizelgesi [14] İŞ PARÇASI MALZEMESİ HB Sertlik V c (m/dak) K F z (mm/diş) Alaşımsız - C=%0,10-0, ,5 0,075-0,28 Alaşımsız - C=%0,25-0, ,2 0,075-0,28 Alaşımsız - C=%0,55-0, ,9 0,075-0,28 Alaşımsız - C=%0,55-0, ,2 0,075-0,28 Düşük alaşımlı - <%5 -sertleştirilmemiş ,2 0,075-0,28 Düşük alaşımlı - <%5 -sertleştirilmiş-temperlenmiş ,0 0,075-0,28 Yüksek alaşımlı - (>%5)-tavlanmış ,8 0,075-0,28 Yüksek alaşımlı - (>%5)-sertleştirilmiş takım çelikleri ,2 0,050-0,20 Döküm - alaşımsız ,5 0,075-0,28 Döküm - Düşük Alaşımlı (<%5) ,0 0,075-0,28 Döküm - Yüksek Alaşımlı (>%5) ,9 0,075-0,28 Paslanmaz çelik - sertleştirilmemiş ,4 0,075-0,28 Paslanmaz çelik - sertleştirilmiş ,0 0,075-0,20 Paslanmaz çelik - dökme - sertleştirilmemiş ,4 0,075-0,28 Paslanmaz çelik - dökme - sertleştirilmiş ,1 0,075-0,20 Temper döküm ,9 0,10-0,30 Gri dökme demirler ,3 0,10-0,30 Sfero dökme demirler ,5 0,10-0,30 Alüminyum ve alaşımları / Magnezyum alaşımları < ,9 0,10-0,40 Alüminyum alaşımları ,3 0,10-0,40 Alüminyum alaşımları ,7 0,10-0,40 Bakır ve bakır alaşımları ,3 0,10-0,40 Bakır ve bakır alaşımları ,5 0,10-0,40 Isıl dirençli süper alaşımlar - Demir esaslı / Nikel esaslı ,1 0,050-0,20 Isıl dirençli süper alaşımlar - Demir esaslı / Nikel esaslı ,0 0,050-0,20 Isıl dirençli süper alaşımlar - Demir esaslı / Nikel esaslı ,2 0,050-0,20 Isıl dirençli süper alaşımlar - Kobalt esaslı ,9 0,025-0,20 Isıl dirençli süper alaşımlar - Kobalt esaslı ,0 0,025-0,20 Isıl dirençli süper alaşımlar - Kobalt esaslı ,6 0,025-0,20 Isıl dirençli süper alaşımlar - Titanyum alaşımları 400 MPa ,2 0,075-0,25 Isıl dirençli süper alaşımlar - Titanyum alaşımları 950 MPa ,8 0,075-0,25 Isıl dirençli süper alaşımlar - Titanyum alaşımları 1050 MPa ,4 0,075-0,25 Ekstra sert çelik 59 HRC ,0 0,050-0,20 Su verilmiş dökme demir ,3 0,10-0,25 12

HBM-5T 130 LUK CNC BORVERK

HBM-5T 130 LUK CNC BORVERK Opsiyonel 15 ton kapasiteli iş masası olan tezgahlarda X-ekseninde 3 sıra yatak vardır. HBM-5T 130 LUK CNC BORVERK 60 takımlık magazin, HBM-5T nin opsiyonel olarak alınabilir aksesuarlarındandır. Kollu

Detaylı

MAK-204. Üretim Yöntemleri. Frezeleme Đşlemleri. (11.Hafta) Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt.

MAK-204. Üretim Yöntemleri. Frezeleme Đşlemleri. (11.Hafta) Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. MAK-204 Üretim Yöntemleri Freze Tezgahı Frezeleme Đşlemleri (11.Hafta) Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Freze tezgahının Tanımı: Frezeleme işleminde

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR II DERSİ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR II DERSİ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR II DERSİ CNC TORNA UYGULAMASI Deneyin Amacı: Deney Sorumlusu: Arş. Gör.

Detaylı

High Precision Parts Manufacturing

High Precision Parts Manufacturing Hakkımızda Yenilikçi ve çağdaş bir yapıyla müşteri memnuniyetini ilke edinen Artekmak, 1984 yılında İzmir de faaliyete geçmiştir. Yaklaşık 30 yıllık bilgi birikimi ve tecrübesi ile Otomotiv, Medikal, Havacılık,

Detaylı

BİLGİSAYARLI TASARIM VE İMALAT YÖNTEMLERİ KULLANILARAK KRANK MİLİ İMALATI ÖZET ABSTRACT

BİLGİSAYARLI TASARIM VE İMALAT YÖNTEMLERİ KULLANILARAK KRANK MİLİ İMALATI ÖZET ABSTRACT BİLGİSAYARLI TASARIM VE İMALAT YÖNTEMLERİ KULLANILARAK KRANK MİLİ İMALATI Ömer PEKDUR 1, Can CANDAN 2, Davut AKDAŞ 3, Yaşar AKMAN 4, Sabri BIÇAKÇI 5 1 opekdur@gmail.com 6 ncı Ana Bakım Merkezi Komutanlığı,

Detaylı

ÜÇ EKSENLİ MASA TİPİ CNC FREZE TEZGAHI TASARIM VE PROTOTİPİ. Cem DOĞAN, Kerim ÇETĠNKAYA

ÜÇ EKSENLİ MASA TİPİ CNC FREZE TEZGAHI TASARIM VE PROTOTİPİ. Cem DOĞAN, Kerim ÇETĠNKAYA ÜÇ EKSENLİ MASA TİPİ CNC FREZE TEZGAHI TASARIM VE PROTOTİPİ Cem DOĞAN, Kerim ÇETĠNKAYA *Karabük Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Makine Eğitimi Bölümü, Karabük Özet Günümüzde Teknolojinin gelişmesi

Detaylı

Üst başlık hareket. kolu. Üst başlık. Askı yatak. Devir sayısı seçimi. Fener mili yuvası İş tablası. Boyuna hareket volanı Düşey hareket.

Üst başlık hareket. kolu. Üst başlık. Askı yatak. Devir sayısı seçimi. Fener mili yuvası İş tablası. Boyuna hareket volanı Düşey hareket. Frezeleme İşlemleri Üst başlık Askı yatak Fener mili yuvası İş tablası Üst başlık hareket kolu Devir sayısı seçimi Boyuna hareket volanı Düşey hareket kolu Konsol desteği Eksenler ve CNC Freze İşlemler

Detaylı

Lineer rulman kızaklı dik işleme merkezleri MM-430, MM-800, MM-1000, MM-1500

Lineer rulman kızaklı dik işleme merkezleri MM-430, MM-800, MM-1000, MM-1500 Lineer rulman kızaklı dik işleme merkezleri MM-430, MM-800, MM-1000, MM-1500 MM-430 İş masası: 900X410 mm X-eksen hareketi: 760 mm Y-eksen hareketi: 440 mm Z-eksen hareketi: 460 mm MM-800 İş masası: 900X520

Detaylı

TİMAK-Tasarım İmalat Analiz Kongresi 26-28 Nisan 2006 - BALIKESİR FREZELEME İŞLEMLERİNDE CNC PARÇA PROGRAMININ TÜRETİLMESİ Yılmaz KÜÇÜK 1, İhsan KORKUT 2, Ulvi ŞEKER 3 1 Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri

Detaylı

RENKLİ LCD EKRAN, MANUAL GUIDE 0i DİYALOG PROGRAMLAMA İLE

RENKLİ LCD EKRAN, MANUAL GUIDE 0i DİYALOG PROGRAMLAMA İLE DİK İŞLEME MERKEZİ MCV-2418 2418 FANUC 0i-MC KONTROL ÜNİTESİ RENKLİ LCD EKRAN, MANUAL GUIDE 0i DİYALOG PROGRAMLAMA İLE KUTU KIZAK SİSTEMİ (DÖKÜM-DÖKÜME+TURCITE KAPLAMA) 760 x 360 İŞ MASASI X:610, Y:455,

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TALAŞLI İMALAT LABORATUARI DENEY FÖYÜ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TALAŞLI İMALAT LABORATUARI DENEY FÖYÜ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TALAŞLI İMALAT LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI İŞLEME HASSASİYETİ (İŞ PARÇASI YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ ÖLÇÜMÜ) DERSİN

Detaylı

Frezelemede freze ve kesme koşullarının seçimi # /27

Frezelemede freze ve kesme koşullarının seçimi # /27 Frezelemede freze ve kesme koşullarının seçimi MN 2004 Frezeleme sayfa 169 Görüntü değiştir MN 2004 Frezeleme sayfa 169 İşlem Kanal frezeleme Kenar frezeleme Dairesel helisel frezeleme Kopyacep frezeleme

Detaylı

RENKLİ LCD EKRAN, MANUAL GUIDE 0i DİYALOG PROGRAMLAMA İLE. İSTENİRSE FANUC 18i-M KONTROL ÜNİTESİ VE AI Nano CC, AI Nano HPCC, DATA SERVER

RENKLİ LCD EKRAN, MANUAL GUIDE 0i DİYALOG PROGRAMLAMA İLE. İSTENİRSE FANUC 18i-M KONTROL ÜNİTESİ VE AI Nano CC, AI Nano HPCC, DATA SERVER DİK İŞLEME MERKEZİ VM-1 FANUC i-mc KONTROL ÜNİTESİ RENKLİ LCD EKRAN, MANUAL GUIDE i DİYALOG PROGRAMLAMA İLE İSTENİRSE FANUC 18i-M KONTROL ÜNİTESİ VE AI Nano CC, AI Nano HPCC, DATA SERVER KUTU KIZAK SİSTEMİ

Detaylı

YCM Tezgahları Endüstri 4.0 a %100 Uyumludur!!!

YCM Tezgahları Endüstri 4.0 a %100 Uyumludur!!! YCM Tezgahları Endüstri 4.0 a %100 Uyumludur!!! Nesnelerin İnterneti Makinaların İnterneti Servis Güvencesi ile P. 1 of 30 NXV1020A Serisi YCM NXV 1020A P. 2 of 30 Makine Özellikleri İş Mili Motor kw/tork

Detaylı

V20/5. Ø320 mm BEŞİK TİPİ TABLALI 5 EKSENLİ DİK İŞLEME MERKEZİ. Üretici: Buffalo Machinery Co.,Ltd. / Tayvan

V20/5. Ø320 mm BEŞİK TİPİ TABLALI 5 EKSENLİ DİK İŞLEME MERKEZİ. Üretici: Buffalo Machinery Co.,Ltd. / Tayvan V20/5 Ø320 mm BEŞİK TİPİ TABLALI 5 EKSENLİ DİK İŞLEME MERKEZİ Üretici: Buffalo Machinery Co.,Ltd. / Tayvan Türkiye yetkili satıcısı: ÇELİK MAKİNA TİCARET A.Ş. İMES Sanayi Sitesi, A-Blok, 101 Sokak, No.11,

Detaylı

Bİ-METAL ŞERİT TESTERELER

Bİ-METAL ŞERİT TESTERELER Bİ-METAL ŞERİT TESTERELER 1934'ten beri Bİ-METAL ŞERİT TESTERELER Kesici takımlar üretici Hulin'de 1934 yılında başladı. Firmanın kurucusu Josef Studenik, rmasının adını Testereler ve Aletler için İlk

Detaylı

02.01.2012. Freze tezgahında kullanılan kesicilere Çakı denir. Çakılar, profillerine, yaptıkları işe göre gibi çeşitli şekillerde sınıflandırılır.

02.01.2012. Freze tezgahında kullanılan kesicilere Çakı denir. Çakılar, profillerine, yaptıkları işe göre gibi çeşitli şekillerde sınıflandırılır. Freze ile ilgili tanımlar Kendi ekseni etrafında dönen bir kesici ile sabit bir iş parçası üzerinden yapılan talaş kaldırma işlemine Frezeleme, yapılan tezgaha Freze ve yapan kişiye de Frezeci denilir.

Detaylı

VTEC MUSTEK CNC FREZE TEZGAHLARI

VTEC MUSTEK CNC FREZE TEZGAHLARI ALÜMİNYUM, MDF, PLASTİK, STRAFOR, KOMPOZİT MALZEME İŞLEMEYE UYGUN GANTRY TİPİ CNC ROUTER FREZE TEZGAHLARI VER. 1.0 KOLON YAPISI VTEC MUSTEK KAYNAKLI ÇELİK KONSTRÜKSİYON 20 mm. KALINLIĞINDA SIK ARALIKLARLA

Detaylı

MASA ÜSTÜ 3 EKSEN CNC DÜZ DİŞLİ AÇMA TEZGAHI TASARIMI ve PROTOTİP İMALATI

MASA ÜSTÜ 3 EKSEN CNC DÜZ DİŞLİ AÇMA TEZGAHI TASARIMI ve PROTOTİP İMALATI MASA ÜSTÜ 3 EKSEN CNC DÜZ DİŞLİ AÇMA TEZGAHI TASARIMI ve PROTOTİP İMALATI Salih DAĞLI Önder GÜNGÖR Prof. Dr. Kerim ÇETİNKAYA Karabük Üniversitesi Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği ÖZET Bu çalışmada

Detaylı

Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 For Evaluation Only.

Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 For Evaluation Only. CAK serisi CNC tornalari tornalama islemlerinde hem saglamis oldugu pratik operasyon kabiliyetleri acisindan, hemde gerçeklestirdigi kaliteli islemler bakimindan, diger CNC modelleri ile mukayese edildiginde

Detaylı

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Talaşlı Đmalatın Genel Tanımı En Basit Talaş Kaldırma: Eğeleme Ölçme ve Kumpas Okuma Markalama Tolerans Kesme

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Talaşlı Đmalatın Genel Tanımı En Basit Talaş Kaldırma: Eğeleme Ölçme ve Kumpas Okuma Markalama Tolerans Kesme Mak-204 Üretim Yöntemleri II Talaşlı Đmalatın Genel Tanımı En Basit Talaş Kaldırma: Eğeleme Ölçme ve Kumpas Okuma Markalama Tolerans Kesme Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi

Detaylı

MCG-5XM. Ø600 mm BEŞİK TİPİ TABLALI 5 EKSENLİ DİK İŞLEME MERKEZİ. Üretici: Buffalo Machinery Co.,Ltd. / Tayvan

MCG-5XM. Ø600 mm BEŞİK TİPİ TABLALI 5 EKSENLİ DİK İŞLEME MERKEZİ. Üretici: Buffalo Machinery Co.,Ltd. / Tayvan MCG-5XM Ø600 mm BEŞİK TİPİ TABLALI 5 EKSENLİ DİK İŞLEME MERKEZİ Üretici: Buffalo Machinery Co.,Ltd. / Tayvan Türkiye yetkili satıcısı: ÇELİK MAKİNA TİCARET A.Ş. İMES Sanayi Sitesi, A-Blok, 101 Sokak, No.11,

Detaylı

Rampalama. Delme. 45 kadar dik dalma. Çok iyi talaş kaldırma. 2xD ye kadar çok iyi delme yeteneği. Ayrı bir kesici takıma ihtiyac yok

Rampalama. Delme. 45 kadar dik dalma. Çok iyi talaş kaldırma. 2xD ye kadar çok iyi delme yeteneği. Ayrı bir kesici takıma ihtiyac yok Rampalama Çok iyi talaş kaldırma 45 kadar dik dalma 2xD ye kadar çok iyi delme yeteneği Delme Ayrı bir kesici takıma ihtiyac yok Raybalar için ideal ön-delme işlemi Şaft DIN 6535 HA/HB Karbür DIN 6527

Detaylı

ANINDA STOKTAN TESLĐM

ANINDA STOKTAN TESLĐM AĞUSTOS 2009 - Özel Sayı ANINDA STOKTAN TESLĐM STAR SR20 RII Kayar Otomat STAR Maks. işleme boyu Tornalama takım adedi Ana iş mili motoru Döner takım devri Döner takım motoru SR20 RII 20 mm 205 mm 6 Adet

Detaylı

ANKARA PROFESYONEL MAKİNA KALIP PLASTİK YAPI EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ANKARA PROFESYONEL MAKİNA KALIP PLASTİK YAPI EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANKARA PROFESYONEL MAKİNA KALIP PLASTİK YAPI EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANKARA PROFESYONEL MAKİNA KALIP PLASTİK YAPI EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ HAKKIMIZDA ANKARA PROFESYONEL

Detaylı

Havalı Matkaplar, Kılavuz Çekmeler, Hava Motorları KILAVUZ

Havalı Matkaplar, Kılavuz Çekmeler, Hava Motorları KILAVUZ 2016 Havalı Matkaplar, Kılavuz Çekmeler, Hava Motorları 1. Çalışma Prensibi Matkaplar, kılavuz çekmeler ve paletli tip hava motorları aynı çalışma prensibine sahiptir. Rotorlu (vane) motor ve dişli kutusu

Detaylı

Herhangi bir delme operasyonu için MSD & MSDHların farklı tasarımları MSD(H) 101 K 60 100L 11S. Yağ deliği Uygulama Toplam boy Şaft çapı

Herhangi bir delme operasyonu için MSD & MSDHların farklı tasarımları MSD(H) 101 K 60 100L 11S. Yağ deliği Uygulama Toplam boy Şaft çapı Mack için Teknik Bilgiler Herhangi bir delme operasyonu için MSD & MSDHların farklı tasarımları Yekpare lama sistemi 101=Ø10.1 Takım Çapı : mm Kesme uzunluğu (Özel Tip) MSD(H) 101 K 100 11S Yağ deliği

Detaylı

METAL KESİM ŞERİT TESTERELERİ

METAL KESİM ŞERİT TESTERELERİ METAL KESİM ŞERİT TESTERELERİ Busatec leri temel olarak özel alaşımlı çelikten oluşan iki bileşenli bir malzemedir. Son derece esnek, yaklaşık 50 HRC taşıyıcı malzeme ile HSS malzemenin elektro kaynak

Detaylı

CNC FREZE UYGULAMASI DENEY FÖYÜ

CNC FREZE UYGULAMASI DENEY FÖYÜ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ CNC FREZE UYGULAMASI DENEY FÖYÜ ÖĞRETİM ÜYESİ YRD.DOÇ.DR.BİROL

Detaylı

İmalat Teknolojileri. Dr.-Ing. Rahmi Ünal. Talaşlı İmalat Yöntemleri

İmalat Teknolojileri. Dr.-Ing. Rahmi Ünal. Talaşlı İmalat Yöntemleri İmalat Teknolojileri Dr.-Ing. Rahmi Ünal Talaşlı İmalat Yöntemleri 1 Kapsam Talaşlı imalatın tanımı Talaş kaldırmanın esasları Takımlar Tornalama Frezeleme Planyalama, vargelleme Taşlama Broşlama Kaynak

Detaylı

www.tungaloy.com.tr 4 köşeli,tek yönlü, güçlü delik delme serisi, talaş kırıcı form ve kalite seçenekleri ile tüm malzemeleri kapsar.

www.tungaloy.com.tr 4 köşeli,tek yönlü, güçlü delik delme serisi, talaş kırıcı form ve kalite seçenekleri ile tüm malzemeleri kapsar. DrillLine Tungaloy Report No. 377-Tr www.tungaloy.com.tr 4 köşeli,tek yönlü, güçlü delik delme serisi, talaş kırıcı form ve kalite seçenekleri ile tüm malzemeleri kapsar. www.tungaloy.com.tr DrillLine

Detaylı

CNC FREZE TEZGAHLARININ PROGRAMLANMASI

CNC FREZE TEZGAHLARININ PROGRAMLANMASI CNC FREZE TEZGAHLARININ PROGRAMLANMASI Frezelemenin Tanımı Çevresinde çok sayıda kesici ağzı bulunan takımın dönme hareketine karşılık, iş parçasının öteleme hareketi yapmasıyla gerçekleştirilen talaş

Detaylı

TM S R L TM 2 I ISO

TM S R L TM 2 I ISO iş Frezeleme İçin Teknik Bilgiler iş Freze ları Kod Sistemi TM S R L 5 - Tipi Kater Tipi 3 Kater Kesme Yönü 4 Şaft Tipi 5 Şaft Çapı 6 Kesme Kenar Uzunluğu Tipi TM S R L 5 - Kater Kesme Yönü Şaft Çapı 3

Detaylı

VTEC MUSTEK CNC FREZE TEZGAHLARI

VTEC MUSTEK CNC FREZE TEZGAHLARI MDF, PLASTİK, STRAFOR, KOMPOZİT MALZEME İŞLEMEYE UYGUN GANTRY TİPİ CNC ROUTER FREZE TEZGAHLARI VER. 1.0 KOLON YAPISI VTEC MUSTEK KAYNAKLI ÇELİK KONSTRÜKSİYON VİBRASYON İLE GERİLİM GİDERME İŞLEMİ YAPILMIŞTIR.

Detaylı

Endüstriyel Yüzey Sertleştirme

Endüstriyel Yüzey Sertleştirme INDUCTION Endüstriyel Yüzey Sertleştirme Makinaları I N D U CTI O N I N D U C T I ON www.homme-induction.com www.homme-induction.com I N D U C T IO N Misyonumuz Vizyonumuz Gelişmeyi ve büyümeyi sürekli

Detaylı

TALAŞLI İMALAT SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KALIPÇILIK TEKNİĞİ DERS NOTU. Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI. Talaşlı İmalat Yöntemleri

TALAŞLI İMALAT SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KALIPÇILIK TEKNİĞİ DERS NOTU. Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI. Talaşlı İmalat Yöntemleri TALAŞLI İMALAT MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KALIPÇILIK TEKNİĞİ DERS NOTU Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI Talaşlı İmalat Yöntemleri 2 Talaşlı İmalat; iş parçası üzerinden, sertliği daha yüksek bir kesici takım yardımıyla,

Detaylı

2 Karbür Matkaplar 2 3. 2 Karbür Matkaplar Sayfa. 12 HSS-Frezeler. 17 Mengeneler. Teknisyenler için yeni ürünler. HSS Matkaplar. Takma Uçlu Matkaplar

2 Karbür Matkaplar 2 3. 2 Karbür Matkaplar Sayfa. 12 HSS-Frezeler. 17 Mengeneler. Teknisyenler için yeni ürünler. HSS Matkaplar. Takma Uçlu Matkaplar 1 HSS Matkaplar Teknisyenler için yeni ürünler Delme 2 Karbür Matkaplar 2 3 Takma Uçlu Matkaplar 2 Karbür Matkaplar Soğutma Kanallı Karbür Matkaplar, TB 20 ve TB 30 Ürün ilavesi 42-43 4 5 Raybalar ve havşa

Detaylı

DMU 75 / 95 monoblock

DMU 75 / 95 monoblock www.dmgmori.com Beş eksenli üniversal frezeleme tezgahı DMU 75 / 95 monoblock Standard yüksek teknoloji En uygun fiyata beş eksenli simültane işleme. DMU 75 / 95 monoblock 950 mm X hareketi ve beş eksenli

Detaylı

İmalat Teknolojileri. Dr.-Ing. Rahmi Ünal. Talaşlı İmalat Yöntemleri malzemebilimi.net

İmalat Teknolojileri. Dr.-Ing. Rahmi Ünal. Talaşlı İmalat Yöntemleri malzemebilimi.net İmalat Teknolojileri Dr.-Ing. Rahmi Ünal 1 Talaşlı İmalat Yöntemleri malzemebilimi.net Kapsam Talaşlı imalatın tanımı Talaş kaldırmanın esasları Takımlar Tornalama Frezeleme Planyalama, vargelleme Taşlama

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ'NE

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ'NE ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ'NE DPT2006K-120470 No lu Proje Kapsamında temin edilecek olan TARLA- 2016TSDN022 teknik sartname döküman numarası ile verilen CNC Dik İşlem

Detaylı

YENİ. Tooldyne Uzmanından takım balans sistemi. RM1059 tr

YENİ. Tooldyne Uzmanından takım balans sistemi. RM1059 tr YENİ Tooldyne Uzmanından takım balans sistemi RM1059 tr Tooldyne Daha az balanssızlık sayesinde daha iyi işleme kalitesi Yüksek hızda işleme günümüzde metal ve plastiklerin ekonomik şekilde işlenmesi için

Detaylı

Fabrika: Kütahya Org. San. Böl. 6.cad. No:15 / KÜTAHYA /TÜRKİYE Tel: +90 274 266 25 72 / 79 Fax: +90 274 266 25 76 info@viggroup.com.

Fabrika: Kütahya Org. San. Böl. 6.cad. No:15 / KÜTAHYA /TÜRKİYE Tel: +90 274 266 25 72 / 79 Fax: +90 274 266 25 76 info@viggroup.com. w w w. s k - c w. c o m Fabrika: Kütahya Org. San. Böl. 6.cad. No:15 / KÜTAHYA /TÜRKİYE Tel: +90 274 266 25 72 / 79 Fax: +90 274 266 25 76 info@viggroup.com.tr VIG Metal, alüminyum ve magnezyum gibi haf

Detaylı

DMU 75 / 95 monoblock

DMU 75 / 95 monoblock www.dmgmori.com Beş eksenli üniversal frezeleme tezgahı DMU 75 / 95 monoblock Standard yüksek teknoloji En uygun fiyata beş eksenli simültane işleme. DMU 75 / 95 monoblock 950 mm X hareketi ve beş eksenli

Detaylı

MAK-204. Üretim Yöntemleri

MAK-204. Üretim Yöntemleri MAK-204 Üretim Yöntemleri Taşlama ve Taşlama Tezgahı (12.Hafta) Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Taşlama Đşleminin Tanımı: Belirli bir formda imal

Detaylı

COMBICLICK Fiber Zımparalar Patentli Soğutma ve Hızlı Bağlantı Sistemi

COMBICLICK Fiber Zımparalar Patentli Soğutma ve Hızlı Bağlantı Sistemi Patentli Soğutma ve Hızlı Bağlantı Sistemi COOL QUICK COMBICLICK Takım ve iş parçasında oluşan termal yükü azaltır Çok yüksek talaş kaldırma ve takım ömrü Kabadan hassasa mükemmel taşlama performansı GERMAN

Detaylı

Davetlimizsiniz. Form Makina Bursa Fuarı'nda:

Davetlimizsiniz. Form Makina Bursa Fuarı'nda: Davetlimizsiniz Form Makina Bursa Fuarı'nda: Bu yıl yedincisi düzenlenecek olan Bursa Metal Đşleme Teknoloji Fuarına Form Makina olarak toplam 375m2'lik bir alanda ürünlerimizi sergileyeceğiz. Bu bültende

Detaylı

Alanın En Güvenilir ve En Hızlı İmalat Çözümü Inventor İçinde Kusursuz Entegrasyon

Alanın En Güvenilir ve En Hızlı İmalat Çözümü Inventor İçinde Kusursuz Entegrasyon Alanın En Güvenilir ve En Hızlı İmalat Çözümü Inventor İçinde Kusursuz Entegrasyon Inventor HSM;Inventor kullanıcıları için tam parametrik bir CAM çözümüdür.kullanıcılar tanıdıkları ve bildikleri bir ortamda

Detaylı

G E N E L K A T A L O G w w w. s p t. t c 1

G E N E L K A T A L O G w w w. s p t. t c 1 G E N E L K A T A L O G www.spt.tc 1 İNDEX KATLI FIRIN RESİN HATTI 4 TEK KULE DİKEY KURUTMA FIRINI 6 ÇİFT KULE DİKEY KATALİZE FIRINI 7 BEKLETME ÜNİTESİ 10 PLAKA ÇEVİRİCİ 11 OTOMATİK SPREYLEME ÜNİTESİ 11

Detaylı

COMPUTER AIDED OPTIMISATION OF MACHINING PARAMETERS IN MILLING OPERATIONS

COMPUTER AIDED OPTIMISATION OF MACHINING PARAMETERS IN MILLING OPERATIONS Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 7 Sayı1-2, (2003), 1-14 FREZELEME İŞLEMLERİNDE EKONOMİK İŞLEME ŞARTLARININ OPTİMİZASYONU Metin ZEYVELİ*, Mahmut GÜLESİN** *ZKÜ Karabük Teknik Eğitim

Detaylı

CNC FREZE BAHAR DÖNEMİ DERS NOTLARI

CNC FREZE BAHAR DÖNEMİ DERS NOTLARI CNC FREZE BAHAR DÖNEMİ DERS NOTLARI Frezeleme; mevcut olan en esnek işleme yöntemidir ve neredeyse her şekli işleyebilir. Bu esnekliğin dezavantajı, optimize etmeyi daha zor hale getirecek şekilde uygulama

Detaylı

ipunch CNC TARET PANÇ PRESLER

ipunch CNC TARET PANÇ PRESLER ipunch CNC TARET PANÇ PRESLER 1950 1971 1974 1981 1994 2001 2003 2011 MVD ilk makinasını imal etmiştir. İlk sac işleme makinası olan sac delme presini imal etmiştir. Ana üretim konusu olan ağır tip abkant

Detaylı

Programın Tanıtımı 2-4- 1-3- 8-9- 10-11- 12- 13-

Programın Tanıtımı 2-4- 1-3- 8-9- 10-11- 12- 13- ISIS VERİ YÖNETİMİ Programın Tanıtımı 1-3- 2-4- 6-7- 5-8- 9-10- 11-12- 13-1- Bu bölüme aranacak sorgu için 2 tarih arası bilgi gün / ay / yıl / saat / dakika cinsinden girilir. 2- Arama kriterlerinden

Detaylı

JPC. Primer Darbeli Kırıcılar. En zorlu koşullarda dahi güvenebileceğiniz JPC Serisi. s e r i s i

JPC. Primer Darbeli Kırıcılar. En zorlu koşullarda dahi güvenebileceğiniz JPC Serisi. s e r i s i JPC s e r i s i Primer Darbeli Kırıcılar En zorlu koşullarda dahi güvenebileceğiniz JPC Serisi JPC serisi çeneli kırıcıları, kendini kanıtlamış modüler konfigürasyona sahip ağır iş için elverişli kırıcılardır.

Detaylı

up-gear Teknolojisi Büyük konik dişli üretiminde en iyi çözüm

up-gear Teknolojisi Büyük konik dişli üretiminde en iyi çözüm up-gear Teknolojisi Büyük konik dişli üretiminde en iyi çözüm Geliştirilmiş işleme çözümlerinin yanında yeni stratejik üretim ortaklığı İster inşaat makineleri isterse deniz motor sistemleri ya da trenler

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ASO 1.OSB MESLEK YÜKSEKOKULU HMK 211 CNC TORNA TEKNOLOJİSİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ASO 1.OSB MESLEK YÜKSEKOKULU HMK 211 CNC TORNA TEKNOLOJİSİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ASO 1.OSB MESLEK YÜKSEKOKULU HMK 211 CNC TORNA TEKNOLOJİSİ Öğr. Gör. RECEP KÖKÇAN Tel: +90 312 267 30 20 http://yunus.hacettepe.edu.tr/~rkokcan/ E-mail_1: rkokcan@hacettepe.edu.tr

Detaylı

Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Makas Serisi HGS. Hidrolik Devirmeli Makas HGS

Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Makas Serisi HGS. Hidrolik Devirmeli Makas HGS Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Makas Serisi HGS Hidrolik Devirmeli Makas HGS Hidrolik Devirmeli Makas Dünyada ispatlamış olduğu tecrübesiyle ERMAKSAN, yüksek teknoloji kullanarak 19 den beri

Detaylı

Başlıca Ürün-Bilgi Sistemleri

Başlıca Ürün-Bilgi Sistemleri BİLGİ SİSTEMLERİ Başlıca Ürün-Bilgi Sistemleri Süreç İşleme Sistemleri, Ofis Otomasyon Sistemleri ve Bilgi İşleme Sistemleri, Yönetim Bilişim Sistemleri, Karar Destek Sistemleri, Uzman Sistemler ve Yapay

Detaylı

TORNACILIK. Ali Kaya GÜR Fırat Ün.Teknik Eğitim Fak.MetalFırat Ün.Teknik Eğitim Fak.Metal Eğ.Böl. ELAZIĞ

TORNACILIK. Ali Kaya GÜR Fırat Ün.Teknik Eğitim Fak.MetalFırat Ün.Teknik Eğitim Fak.Metal Eğ.Böl. ELAZIĞ TORNACILIK Ali Kaya GÜR Fırat Ün.Teknik Eğitim Fak.MetalFırat Ün.Teknik Eğitim Fak.Metal Eğ.Böl. ELAZIĞ TORNANIN TANIMI VE ENDÜSTRİDEKİ ÖNEMİ Bir eksen etrafında dönen iş parçalarını, kesici bir kalemle

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU Bilgisayarlı Sayısal Denetim Tezgâh İşlemleri (CNC) Makine Teknolojisi Frezecilik, Taşlama ve Alet Bilemeciliği

DERS BİLGİ FORMU Bilgisayarlı Sayısal Denetim Tezgâh İşlemleri (CNC) Makine Teknolojisi Frezecilik, Taşlama ve Alet Bilemeciliği Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Sınıf / Dönem Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim Ortamı

Detaylı

ŞİŞİRME KALIPLARI DERSİ ÇALIŞMA SORULARI. a. Matkap tezgâhı. b. Freze tezgâhı. c. Torna tezgâhı. d. Taşlama tezgâhı. a. Dökme demir. b.

ŞİŞİRME KALIPLARI DERSİ ÇALIŞMA SORULARI. a. Matkap tezgâhı. b. Freze tezgâhı. c. Torna tezgâhı. d. Taşlama tezgâhı. a. Dökme demir. b. ŞİŞİRME KALIPLARI DERSİ ÇALIŞMA SORULARI 1. Genellikle büyük hacimli, prizmatik biçimli plastik şişelerin üretiminde kullanılan şişirme kalıbı aşağıdakilerden hangisidir? a. Dalıcı pinli şişirme kalıbı

Detaylı

Bulanık Mantık Tabanlı Uçak Modeli Tespiti

Bulanık Mantık Tabanlı Uçak Modeli Tespiti Bulanık Mantık Tabanlı Uçak Modeli Tespiti Hüseyin Fidan, Vildan Çınarlı, Muhammed Uysal, Kadriye Filiz Balbal, Ali Özdemir 1, Ayşegül Alaybeyoğlu 2 1 Celal Bayar Üniversitesi, Matematik Bölümü, Manisa

Detaylı

TS ISO 494,HSS yüksek hız çeliği,n, uç açısı 118,Çap toleransı h8,sağ kesme yönlü,silindirik saplı taşlanmış uzun matkap ucu

TS ISO 494,HSS yüksek hız çeliği,n, uç açısı 118,Çap toleransı h8,sağ kesme yönlü,silindirik saplı taşlanmış uzun matkap ucu 1/5 DIN 34O HSS/RN 118 Taşlanmış Matkap ucu TS ISO 494,HSS yüksek hız çeliği,n, uç açısı 118,Çap toleransı h8,sağ kesme yönlü,silindirik saplı taşlanmış uzun matkap ucu -Taşlanmış profili ve daha iyi talaş

Detaylı

Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 For Evaluation Only.

Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 For Evaluation Only. Bu makinalar T-modellerin 6 eksenli çalisan modelleri olup çapraz tabla hareketleri,yatay kolon hareketi, calisma tablasi otomatik indexleme ve dönmesi, sanzuman dikey hareketleri, ve diger NC özellikleri

Detaylı

Kavramlar ve açılar. temel bilgiler. Yan kesme ağzı. ana kesme ağzı. = helis açısı. merkez boşluk açısı Yan kesme kenarı

Kavramlar ve açılar. temel bilgiler. Yan kesme ağzı. ana kesme ağzı. = helis açısı. merkez boşluk açısı Yan kesme kenarı temel bilgiler Kavramlar ve açılar Yan kesme ağzı ana kesme ağzı α P = ana kesme kenarı boşluk açısı β H = ana kesme kenarı kama açısı γ P = ana kesme kenarı talaş açısı α O = yan kesme kenarı boşluk açısı

Detaylı

Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları

Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları Bu konuda yapmış olduğumuz yayınlardan derlenen ön bilgiler ve bunların listesi aşağıda sunulmaktadır. Bu başlık altında depoların pratik hesaplarına ilişkin

Detaylı

RAY MEKANİK ISI SAYACI (KALORİMETRE)

RAY MEKANİK ISI SAYACI (KALORİMETRE) (KALORİMETRE) UYGULAMA Enerji ve debi ölçümü için çark tarama özelliğine sahip tamamıyla elektronik bir ısı sayacıdır. 5-90 C arası ısıtma ve/veya soğutma hatlarındaki faturalandırma için kullanılacak

Detaylı

KÜP ŞEKER MAKİNALARINDA LİDER KURULUŞ

KÜP ŞEKER MAKİNALARINDA LİDER KURULUŞ KÜP ŞEKER MAKİNALARINDA LİDER KURULUŞ Teknikeller Makina tam otomatik ve yarı otomatik küp şeker makineleri, küp şeker sarım makineleri ve tüp dolum makineleri üretmektedir. Üretim ihtiyaçlarınız doğrultusunda

Detaylı

1 Tabloda listelenen matkaplar için çap aralığını ve delme derinliklerini bulun.

1 Tabloda listelenen matkaplar için çap aralığını ve delme derinliklerini bulun. pdrilling Content DLİK DLM Matkap seçimi Matkap seçimi Delik çapını ve delme derinliğini belirleyin 1 Tabloda listelenen matkaplar için çap aralığını ve delme derinliklerini bulun. 2 Matkap tipini seçin

Detaylı

Chapter 22: Tornalama ve Delik Açma. DeGarmo s Materials and Processes in Manufacturing

Chapter 22: Tornalama ve Delik Açma. DeGarmo s Materials and Processes in Manufacturing Chapter 22: Tornalama ve Delik Açma DeGarmo s Materials and Processes in Manufacturing 22.1 Giriş Tornalama, dışı silindirik ve konik yüzeylere sahip parça işleme sürecidir. Delik açma, işleme sonucunda

Detaylı

MAK4061 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM

MAK4061 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM MAK4061 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (Shell Mesh, Bearing Load,, Elastic Support, Tasarım Senaryosunda Link Value Kullanımı, Remote Load, Restraint/Reference Geometry) Shell Mesh ve Analiz: Kalınlığı az

Detaylı

GÜÇLÜ. HASSAS. STABİL.

GÜÇLÜ. HASSAS. STABİL. DİK İŞLEME MERKEZLERİ PERFORMANCE QUALITY SATIATION GÜÇLÜ. HASSAS. STABİL. Daha Güçlü,Dayanıklı ve optimum stabilite yapısı için Meehanit FC35 Döküm Kullanılmıştır. Tüm serilerimizde hassas ve güçlü lineer

Detaylı

VTEC MUSTEK CNC FREZE - ROUTER TEZGAHLARI VTEC MUSTEK CNC MILING AND ROUTER MACHINES

VTEC MUSTEK CNC FREZE - ROUTER TEZGAHLARI VTEC MUSTEK CNC MILING AND ROUTER MACHINES MÜŞTERİ İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA DİZAYN VE İMALAT DESIGN AND PRODUCTIONS ACCORDING TO CUSTOMER REQUIREMENTS 15 Serisi / 15 Series TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS Model / Özellik X Eksen Hareketi

Detaylı

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 180 TEKNİK ÖZELLİKLERİ Model: Kapasite: Karıştırıcı Mikser: AGREGA BUNKER

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 180 TEKNİK ÖZELLİKLERİ Model: Kapasite: Karıştırıcı Mikser: AGREGA BUNKER Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 180 Demirstar, değişik kapasite ve özelliklerde ürettiği sabit beton santralleri ile beton üreticilerinin tüm ihtiyaçlarına rahatlıkla cevap verebilmektedir.

Detaylı

Ø20.0 Ø20, Ø25 İşaret yok : Flanş şaft, Weldon

Ø20.0 Ø20, Ø25 İşaret yok : Flanş şaft, Weldon King driller için teknik bilgi Maksimum delme verimliliği için en iyi tasarımlı uç KIN DRILL Takım kodlama sistemi K 5D 0 07 KIN / KORLOY Boy oranı (L/D) 2D, 2.5D, 3D, 3.5D, 4D, 4.5D, 5D Matkap çapı Şaft

Detaylı

G-32HA-D G-32HA-DE G-32HA-T CNC OTOMAT TORNALAR GE FONG MACHINERY CO.,LTD. TAIWAN. MITSUBISHI veya FANUC KONTROLLAR İLE

G-32HA-D G-32HA-DE G-32HA-T CNC OTOMAT TORNALAR GE FONG MACHINERY CO.,LTD. TAIWAN. MITSUBISHI veya FANUC KONTROLLAR İLE G-32HA-D G-32HA-DE G-32HA-T CNC OTOMAT TORNALAR MITSUBISHI veya FANUC KONTROLLAR İLE GE FONG MACHINERY CO.,LTD. TAIWAN MITSUBISHI VEYA FANUC KONTROLLAR İLE GE FONG G-32HA SERİSİ CNC OTOMAT TORNALAR MAKSİMUM

Detaylı

Kaynaklı Kesici Takımlar. Kesici Takımlar İ Ç E R İ K. Kaynaklı Takımlar için Teknik Bilgiler. Döner Kaynaklı Takımlar. Madencilik & İnşaat Takımları

Kaynaklı Kesici Takımlar. Kesici Takımlar İ Ç E R İ K. Kaynaklı Takımlar için Teknik Bilgiler. Döner Kaynaklı Takımlar. Madencilik & İnşaat Takımları Kaynaklı Kesici Takımlar Kaynaklı Kesici Takımlar İ Ç E R İ K için Teknik Bilgiler 0 0 KOROY Ultraİnce Kalite : FSerisi Korozyon & Manyetizma Önleyici Kalite : INSerisi Genel Kesici Takımlar 0 0 0 0 0

Detaylı

BÖHLER W300. Sıcak iş Çeliklerinin Başlıca Özelliklerinin Karşılaştırılması

BÖHLER W300. Sıcak iş Çeliklerinin Başlıca Özelliklerinin Karşılaştırılması Sıcak iş Çeliklerinin Başlıca Özelliklerinin Karşılaştırılması Bu tablo çelik seçiminizde yardım olmak için hazırlanmıştır. Ancak yine de farklı uygulama türlerinin yarattığı gerilme koşulları dikkate

Detaylı

Uygulamalar ve Kullanım Alanları

Uygulamalar ve Kullanım Alanları BÖHLER W360 ISOBLOC ılık veya sıcak dövme kalıpları ve zımbaları için geliştirilmiş bir takım çeliğidir. Sertlik ve tokluğun istendiği çok çeşitli uygulamalarda kullanılabilir. Özellikler Yüksek sertlik

Detaylı

Basılı Fİlm. Rotogravür Baskı Makinesi Nedir?

Basılı Fİlm. Rotogravür Baskı Makinesi Nedir? Basılı Fİlm Günümüzde, paketleme ve ev tekstil sektöründe, basılı PVC ince film gibi örülmemiş fleksibl materyalin, kullanımı yaygınlaşmaktadır. Ayrıca, piyasada basılı esnek malzemelere olan talebin artışından

Detaylı

CETP KOMPOZİTLERİN DELİNMELERİNDEKİ İTME KUVVETİNİN ANFIS İLE MODELLENMESİ MURAT KOYUNBAKAN ALİ ÜNÜVAR OKAN DEMİR

CETP KOMPOZİTLERİN DELİNMELERİNDEKİ İTME KUVVETİNİN ANFIS İLE MODELLENMESİ MURAT KOYUNBAKAN ALİ ÜNÜVAR OKAN DEMİR CETP KOMPOZİTLERİN DELİNMELERİNDEKİ İTME KUVVETİNİN ANFIS İLE MODELLENMESİ MURAT KOYUNBAKAN ALİ ÜNÜVAR OKAN DEMİR Çalışmanın amacı. SUNUM PLANI Çalışmanın önemi. Deney numunelerinin üretimi ve özellikleri.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. > STAR MICRONICS kısaca tanıtım. > Star'ın Dünya pazarındaki yeri. > Star'ın Türkiye deki yeri. > Başlıca referanslarımız

İÇİNDEKİLER. > STAR MICRONICS kısaca tanıtım. > Star'ın Dünya pazarındaki yeri. > Star'ın Türkiye deki yeri. > Başlıca referanslarımız İÇİNDEKİLER > STAR MICRONICS kısaca tanıtım > Star'ın Dünya pazarındaki yeri > Star'ın Türkiye deki yeri > Başlıca referanslarımız > Teknik olarak Star'ın tercih nedeni > Satış sonrası hizmet kalitesi

Detaylı

Verimli kesme ve kanal açma için takımlar

Verimli kesme ve kanal açma için takımlar Verimli kesme ve kanal açma için takımlar Dilimleme için uygun donanıma sahip CoroCut QD, piyasadaki en güçlü ve en gelişmiş kesme ve kanal açma takımıdır. Herhangi bir tezgah tipi ile tüm malzemelerde

Detaylı

CNC DİK TORNALAR, TORNALAMA MERKEZLERİ KTC/KTM SERİSİ

CNC DİK TORNALAR, TORNALAMA MERKEZLERİ KTC/KTM SERİSİ DİK TORNALAR, TORNALAMA MERKEZLERİ KTC/KTM SERİSİ GÜNEY KORE MALIDIR KTC SERİSİ CNC DİK TORNALAR KTM SERİSİ CNC DİK TORNALAMA MERKEZLERİ 1600, 2000, 3000 mm maks. çevirme çaplarında KTC Serisi CNC Dik

Detaylı

Sabit tezgahlı Fusing fırınları

Sabit tezgahlı Fusing fırınları Sabit tezgahlı Fusing fırınları GF 1425 16 C g d y m olarak² G D Y³ değer/kw Bağlantı* kg olarak GF 75 950 500 500 350 0,25 850 950 1280 3,6 1-fazlı 70 GF 75 R 950 500 500 350 0,25 850 950 1280 5,5 3-fazlı¹

Detaylı

TRS METAL MAKİNA PLASTİK KALIP İMALAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

TRS METAL MAKİNA PLASTİK KALIP İMALAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ. TRS METAL MAKİNA PLASTİK KALIP İMALAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Kuruluş; TRS İleri Tasarım ve İmalat Teknolojileri, Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesi, Aydın Plastikçiler Sanayi Sitesi nde tamamı kapalı olan

Detaylı

Metal Kesme Teorisi (MFGE 541) Ders Detayları

Metal Kesme Teorisi (MFGE 541) Ders Detayları Metal Kesme Teorisi (MFGE 541) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Metal Kesme Teorisi MFGE 541 Her İkisi 2 2 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

DENEY NO : 3. DENEY ADI : CNC Torna ve Freze Tezgâhı

DENEY NO : 3. DENEY ADI : CNC Torna ve Freze Tezgâhı DENEY NO : 3 DENEY ADI : CNC Torna ve Freze Tezgâhı AMAÇ : NC tezgahların temel sistematiği, NC tezgahların çalışma ilkeleri ve özellikleri, programlama işlemi hakkında bilgilendirme yaptıktan sonra, BOXFORD

Detaylı

ANA KULLANIM. Kolay iþlenir çelikler (max. 800N/mm²) Yalýn Dökme demir (max. 800N/mm²) ARA KULLANIM. Yapısal çelikeler (max.

ANA KULLANIM. Kolay iþlenir çelikler (max. 800N/mm²) Yalýn Dökme demir (max. 800N/mm²) ARA KULLANIM. Yapısal çelikeler (max. TiN TiALN Co5 MAKÝNA KILAVUZU DIN 371C DÜZ KANAL TiN TiALN Co5 C.371D C.371DT C.371DTAL C.371DCo5 M3 0,5 56 9 3,5 2,7 3 2,5 06887 06896 06905 06914 M3,5 0,6 56 11 4 3 3 2,9 06888 06897 06906 06915 M4 0,7

Detaylı

Hoş Geldiniz. Denizhan Taşdıvar MEGA Danışmanlık Satış Mühendisi. K a l i t e n i z i n Ö l ç ü s ü

Hoş Geldiniz. Denizhan Taşdıvar MEGA Danışmanlık Satış Mühendisi. K a l i t e n i z i n Ö l ç ü s ü Hoş Geldiniz Denizhan Taşdıvar MEGA Danışmanlık Satış Mühendisi K a l i t e n i z i n Ö l ç ü s ü Merhaba MEGA Hakkında Ürünlerimiz Servis Ekibi Demir-Çelik Uygulamaları K a l i t e n i z i n Ö l ç ü s

Detaylı

Ö Z G E Ç M İ Ş. 1. Adı Soyadı: Mustafa GÖÇKEN. 2. Doğum Tarihi: 12 Haziran 1976. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Ph.D.

Ö Z G E Ç M İ Ş. 1. Adı Soyadı: Mustafa GÖÇKEN. 2. Doğum Tarihi: 12 Haziran 1976. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Ph.D. Ö Z G E Ç M İ Ş 1. Adı Soyadı: Mustafa GÖÇKEN 2. Doğum Tarihi: 12 Haziran 1976 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Ph.D. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği Çukurova Üniversitesi

Detaylı

Diş Çekme ile İlgili Teknik Bilgiler

Diş Çekme ile İlgili Teknik Bilgiler iş Çekme ile İlgili Teknik Bilgiler Özel özelikleri ış çap diş çekme Konik yada silindir şeklindeki dış çap yüzeylerde diş çekme ış çap diş çekme Vida Anma Çapı iş formundaki en büyük çapı Çapı işin derinliği

Detaylı

SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI. Sistem Analizi -Bilgi Sistemleri-

SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI. Sistem Analizi -Bilgi Sistemleri- SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI Sistem Analizi -Bilgi Sistemleri- Bilgi Sistemi Bilgi sistemi, karar vericiler için verileri işleyerek bilgi sağlayan çoğunlukla bilgisayara dayalı sistemlerdir. Bilgi sistemi

Detaylı

CNC-Kayar Otomat / Otomat

CNC-Kayar Otomat / Otomat CNC-Kayar Otomat / Otomat AVANTAJLAR SR-20J nin yüksek performansı sizi de memnun bırakacak. Daha fazla işlem kabiliyeti ve optimal kinematiği ile çok daha ekonomik çözümlere ulaşabilirsiniz. SR-20JN Bütün

Detaylı

Modüler sistem Coromant EH

Modüler sistem Coromant EH Modüler sistem Coromant EH Küçük çaplar için takım esnekliği Erişimi zor olan parça kısımlarına ulaşılması ve takım grubunun mümkün olduğunca kısa ve kompakt tutulması karlı imalat için çok önemlidir.

Detaylı

IENG 227 Modern Üretim Yaklaşımları

IENG 227 Modern Üretim Yaklaşımları IENG 227 Modern Üretim Yaklaşımları Pamukkale Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü IENG 227 Modern Üretim Yaklaşımları Dr. Hacer Güner Gören Esnek Üretim Sistemleri Esnek Üretim Sistemleri Bir esnek

Detaylı

SAC METAL ÜRETİMİ İÇİN ÖZEL TASARIM ÇÖZÜMLER

SAC METAL ÜRETİMİ İÇİN ÖZEL TASARIM ÇÖZÜMLER SAC METAL ÜRETİMİ İÇİN ÖZEL TASARIM ÇÖZÜMLER Beyaz Eşya / Otomotiv / Lojistik / İnşaat / Elektrik www.hidrotam.com.tr 5 Sektör Beyaz Eşya Otomotiv Lojistik İnşaat Elektrik +21 yıl +50 Çalışan Anahtar teslim

Detaylı

DELİK İŞLEMLERİ İÇİN MALİYET MERKEZLİ BİR SİSTEM

DELİK İŞLEMLERİ İÇİN MALİYET MERKEZLİ BİR SİSTEM PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2004 : 10 : 1 : 31-39 DELİK

Detaylı

1.Elektroerozyon Tezgahları 2.Takımlar( Elektrotlar) 2.1. İmalat Malzemeleri

1.Elektroerozyon Tezgahları 2.Takımlar( Elektrotlar) 2.1. İmalat Malzemeleri 1.Elektroerozyon Tezgahları Elektroerozyon işleminde ( EDM Electrical Discharge Machining ), malzeme kaldırma işlemi takım fonksiyonunu yapan bir elektrot ile parça arasında meydana gelen yüksek frekanslı

Detaylı

Klasik torna tezgahının temel elemanları

Klasik torna tezgahının temel elemanları Klasik torna tezgahının temel elemanları Devir ayar kolları Dişli Kutusu Ayna Soğutma sıvısı Siper Ana Mil Karşılık puntası Çalıştırma kolu ilerleme mili (talaş mili) Araba Acil Stop Kayıt Öğr. Gör.Ahmet

Detaylı

TAKIM ÇELİKLERİ İÇİN UYGULANAN EROZYON İŞLEMLERİ

TAKIM ÇELİKLERİ İÇİN UYGULANAN EROZYON İŞLEMLERİ TAKIM ÇELİKLERİ İÇİN UYGULANAN EROZYON İŞLEMLERİ Kalıp işlemesinde erozyonla imalatın önemi kimse tarafından tartışılmamaktadır. Elektro erozyon arka arkaya oluşturulan elektrik darbelerinden meydana gelen

Detaylı