İşleme merkezi iş parçasının farklı yüzeylerinde değişik

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İşleme merkezi iş parçasının farklı yüzeylerinde değişik"

Transkript

1 Ý leme artlar ve Ý Parças Özelliklerine Uygun CNC Tak m Tezgah Seçimini Hedefleyen Bir Karar Destek Sistemi Y usuf Tansel Ç, Dr., Ziraat Bankası A.Ş., Ticari-Kurumsal Krediler Daire Ba kanl ığı Mustafa Y URDAKUL Gazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarl k Fakültesi, Makina Mühendisli i Bölümü ÖZET İşleme merkezi seçimi, yapılan yatırımın yüksekliği dikkate alındığında imalat firmaları açısından önemli bir problemdir. Pazarda birbiriyle benzer özelliklere sahip yüzlerce farklı modelde işleme merkezi satılmaktadır. Bunlar arasından uygun işleme merkezinin seçimi imalat firmaları için zor bir karar verme sürecidir. Bu çalışmada İMS olarak adlandırılan imalat firmaları için işleme merkezi seçiminde kullanılacak bir karar destek sistemi geliştirilmiştir. Bu karar destek sistemi geliştirilirken, iş parçasının özelliklerine ve işleme şartlarına uygun bir CNC takım tezgahı seçimi hedeflenmiştir. Geliştirilen karar destek sistemi iki gerçek örnek üzerinde denenmiş ve olumlu sonuçlar elde edilmiştir. Anahtar Kelimeler: İşleme merkezleri, işleme merkezi seçimi, karar destek sistemleri ABSTRACT Machine tool selection is a very important problem for manufacturing companies because of the high capital investment. In machine-tool market, a great deal of machining center types and models are being sold. In this study, a decision support system (DSS), namely IMS, is developed. The developed DSS incorporates elimination questions, and based on the work definitions the questions eliminates unsuitable machine tools. The remaining (suitable) machines are listed for further review by the user. The selection is performed among approximately 160 machine tools which are placed in a database. The developed decision support system is illustrated with two real case studies and positive results are found. Keywords: Machining centers, machining center selection, decision support systems. GİRİŞ İşleme merkezi iş parçasının farklı yüzeylerinde değişik yönlerde birbirinden farklı frezeleme, delik delme, delik işleme, kılavuz çekme, hassas profil oluşturma, bornişleme ve raybalama gibi operasyonların yapılmasına imkan veren bilgisayar kontrollü bir takım tezgahıdır [1,2]. Günümüzde rekabete dayalı modern imalat teknolojisinde zaman, hareket ve malzeme kaybını elemine etmek son derece önemlidir. Bununla birlikte imalat stratejisi olarak verimli bir iş akışı ve minimum ara stok ön plana çıkmaktadır. Dolayısıyla imalatçı firmalar günümüzde müşteri ihtiyaçlarını tam olarak karşılayan, zaman kaybı olmaksızın ihtiyaçlara cevap veren ve hata oranı minimuma indirgenmek kaydıyla istenen miktarda parça üretmek zorunluluğu ile karşılaşmaktadırlar. Bu zorunluluğun yerine getirilmesinde işleme merkezleri sağladığı avantajlar nedeniyle yaygın bir kullanıma kavuşmuş, modern imalat sistemlerinin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir [2]. Bununla birlikte piyasada çok sayıda işleme merkezinin satılması, bunların, tabla boyutu, iş mili hızı, güç, takım sayısı, takım çapı, takım boyu ve hassasiyet özellikleri bakımından birbirlerine yakın değerlere sahip olması merkezi seçimini zorlaştırmaktadır. İşleme merkezlerinin seçimlerinde imalat firmalarının genellikle; eksen sayısı, motor gücü, iş mili hızı, eksen hızları, eksen hareketleri, tabla boyutu, takım sayısı, takım ebatları, pozisyonlama ve tekrarlama hassasiyeti, tezgah ebatları ve fiyat özelliklerini dikkate alarak seçim yaptıkları görülmektedir [1-3]. Bu kriterler tek başına belirleyici olabildiği gibi birkaç kriter beraber değerlendirilerek de seçim gerçekleştirilebilmektedir. Bununla birlikte literatürde işleme merkezi seçimi için bazı çalışmalar gerçekleştirilmiş, bu çalışmalarda problemin çözümüne yönelik farklı yaklaşımlar sunulmuştur. Genel olarak incelendiğinde çalışmaların Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yöntemleri (özellikle Analitik Hiyerarşi Süreci) ile uzman sistem yaklaşımlarından oluştuğu görülmektedir. 3

2 Örneğin Primrose ve Leonard [4], Atmani ve Lashkari [5], Tabucanon ve diğerleri [6], Wang ve diğerleri [7] Esnek İmalat Sistemleri (EİS) için takım tezgahı seçimine yönelik olarak çalışmalar gerçekleştirmişlerdir. Diğer taraftan; Arslan ve diğerleri [8], Lin ve Yang [9], Oeltjenbruns ve diğerleri [10], Çimren ve diğerleri [11] ile Yurdakul [12] AHS yöntemiyle işleme merkezi seçimine yönelik çalışmalar gerçekleştirmişlerdir. Diğer taraftan Sun [13], Veri Zarflama Analizi (VZA) yöntemini kullanarak CNC tezgahların seçiminin gerçekleştirildiği bir çalışma ortaya koymuştur. Bu çalışmalarda işleme merkezi üreticilerinden temin edilen kataloglardaki bilgilerden derlenen kriterler ve AHS yöntemi kullanılarak işleme merkezi seçimi gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmaların dışında literatürde işleme merkezi seçiminde kullanılan uzman sistemlere de rastlanmaktadır. Bunlara Doğramacı [14], Gopalakrishnan ve diğerleri [15] ile Layek ve Lars tarafından geliştirilen uzman sistemler örnek olarak verilebilir [16]. Yukarıda açıklanan bu çalışmalar işleme merkezi seçimi konusunda literatüre önemli çalışmalardır. Fakat bu çalışmalar problemi tüm yönleriyle irdeleyebilmiş değildir. Özellikle işleme merkezlerinin çalışma koşulları, üretim tarzları doğrultusunda da değerlendirecek yaklaşımlara gerek duyulmaktadır. Bu yaklaşım işleme merkezlerini hem teknik özellikler hem de işleme merkezlerinin uzun sürelerde çalışma durumlarında hassasiyet ve kalite özelliklerini koruyabilme durumlarını da değerlendirmelidir. Örneğin uzun süreler boyunca ağır iş parçası işleyen veya yüksek hızlarda uzun süreler işlemelere maruz kalacak işleme merkezlerinin bu şartlar altında hassasiyetlerini koruyabilme durumu düzgün yüzey kalitesi ve kaliteli üretim açısından önemlidir. Bu çalışmada bu hususları da içine alan bir karar destek sistemi geliştirilmiştir. KARAR DESTEK SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ Karar Destek Sistemleri (KDS), karar verme aşamasında doğru cevabı bilmenin mutlak bir yolunun olmadığı ve ortada birçok doğru karar bulunabildiği durumlarda karar alma işlemine yardımcı olmak için tasarlanmış, esnek ve etkileşimli bilgi teknolojisi sistemleridir [17]. Diğer bir ifadeyle Karar Destek Sistemleri; karar vericinin, karar verebilmek amacıyla bilgisayar ile interaktif olarak faydalı bilgi üretmesine imkan veren, bilgisayarla bütünleştirilmiş yönetim bilgi sistemi araçlarıdır. Karar destek sistemleri, veri tabanı ve model tabanını bir yazılım sistemi yardımıyla işleyerek, ilgili karar verme probleminin çözümü amacıyla kullanıcı isteklerine göre alternatif çözümlerin oluşturulmasını sağlar. Oluşturulan bu alternatif çözümler doğrultusunda son karar kullanıcıya aittir. Karar destek sistemlerinin ana bileşenlerini veritabanı, yazılım sistemi ve kullanıcı arayüzü oluşturur. Veritabanı, bir kişisel bilgisayara yerleştirilecek kadar küçük olabildiği gibi, çok büyük bir veri deposu şeklinde de olabilir. Veritabanı, birçok uygulamadan elde edilen geçmişteki ve mevcutta bulunan verilerin bir araya gelmesinden oluşmaktadır. Yazılım sistemi, veri analizi için kullanılan yazılım araçlarını kapsar (örneğin Delphi,Visual Basic, C++) [18]. Karar destek sistemlerinde matematiksel ve analitik modeller model tabanını oluştururlar. Model tabanı, KDS'lerin değişik analizler yapması için kullandığı çeşitli istatistiksel, finansal, matematiksel veya diğer nicel modelleri içerir. Kullanıcı arayüzü, karar vericilerin KDS'ne erişimini sağlamaktadır. Karar vericiler ile yazılım ve donanım arasındaki iletişime yardımcı olur. Kullanıcı, karar destek sistemini yöneten kişidir ve kullanıcı arayüzü yardımıyla karar destek sistemini yönlendirmektedir. Kullanıcı, karar problemi hakkında karar verici pozisyondadır. Ele aldığı problemin gerekleri dogrultusunda karar destek sistemini kullanarak, sonuç raporlarından veya tablo analizlerinden hareketle alternatif çözümler içerisinden en iyiyi bulmaya çalışır [18]. Bu bölümde teknik özellikler ve imalat sisteminin özellikleri ve doğrultusunda işleme merkezi seçen bir karar destek sistemi (İMS) geliştirilmiştir. İMS'nin geliştirilmesinde hazırlanan program DELPHI ile yazılmıştır. İMS'nin veri tabanında toplam 164 adet işleme merkezinde 75 adet veri bulunmaktadır. Veri tabanında bulunan tezgahlara ait teknik özellikler çoğunluğu İstanbul- Bayrampaşa semtinde faaliyet gösteren çeşitli markalarda işleme merkezlerinin satış temsilcisi firmalarla yapılan görüşmelerden, TATEF 2004 (Uluslararası Takım Tezgahları Fuarı-2004) fuarında derlenen kataloglardan ve işleme merkezi üreten firmaların internet sayfalarındaki bilgilerden faydalanılarak oluşturulmuştur. Karar vericiye karar destek sisteminde yöneltilen sorular ise işleme merkezi satışı ile uğraşan firmalarla yapılan görüşmelerin yanı sıra imalat sanayinde işleme merkezi kullanan firmaların görüşleri ve tecrübelerinden yararlanılarak belirlenmiştir. İMS'de işleme merkezi seçimi için ilk aşamada giriş ekranı görüntüye gelmektedir (Şekil 1).Ana ekranda Veri Tabanları aracının 4

3 Şekil 1. İMS'ye Giriş Ekranı İşleme merkezinden beklenen alt limit değerlerin tespitine yönelik sorular (A). Gerekli iş mili hızı ve gücünün hesaplandığı modül (B). Opsiyonel özelliklerin istenip istenmediğine ilişkin sorular (C). Şekil 2. İMS'nin Ana Ekranı İç yapı özelliklerini değerlendirme soruları (D). altında veri tabanındaki işleme merkezleri görüntülenmektedir. Buradan veri tabanı güncellenebilmektedir. Yardım aracı altında ise programın kısa tanıtımı bulunmaktadır. Karar verici İşlem aracına fare ile tıkladığında işleme merkezi seçimi yapacağı ana ekran görüntüye gelmektedir (Şekil 2). Ana ekranda kullanıcıya toplam 15 adet soru yöneltilmektedir. Bu sorulardan ilk 9 tanesi işleme merkezinden beklenen alt limit değerlerinin tespit edilmesini (Şekil 2-A), arası sorular işleme merkezlerinin opsiyonel özelliklerinin istenip istenmediğinin belirlenmesini (Şekil 2-C), 14 ve 15. sorular ise işleme merkezlerinin imalat sistemi özelliklerine göre değerlendirilmesini sağlayan soruları kapsamaktadır (Şekil 2-D). Bu iki soruda işleme merkezinin yüksek iş mili hızında ve/veya ağır iş parçalarını uzun süreli çalışma koşullarında işleyebilme kabiliyeti sorgulanmaktadır. Bu sorgulama işleme merkezlerinin iş mili, kızak sistemi, ilerleme tahrik sistemi ve gövde yapısının özelliklerine göre yapılmaktadır. 14 ve 15 nci sorulara evet yanıtı verildiğinde veri tabanından iş mili, kızak sistemi, 5

4 ilerleme tahrik sistemi ve gövde yapısı uzun süreli çalışma koşullarına uygun olan işleme merkezi seçilebilmektedir. Kullanıcı tüm soruları yanıtlamak zorunda değildir. İsterse tek soruya yanıt vererek de seçim işlemini gerçekleştirebilir. Sorular yanıtlandıktan sonra Tezgah Seç butonu tıklandığında girilen veriler çerçevesinde koşulları sağlayan işleme merkezleri veri tabanından seçilebilmektedir. Ana ekranda karar vericiye yardımcı olmak için Bilgi Formları yerleştirilmiştir. Karar verici ilgili sorunun üzerine gelip iki kere farenin sol tuşuna tıkladığında bilgi ekranı görüntüye gelmektedir. Ana ekranda bulunan Soru 1-8'e ait akış şeması Ek-1'de verilmiştir. İçeriğinde hesaplama yapılan, pratik uygulamaları içeren ve imalat sisteminin özelliklerinin değerlendirildiği Soru 9-15'in açıklamaları ise aşağıda verilmektedir. Soru 9: İş mili devirhızı ve güç gereksinimi hesabı Hız ve güç hesabının yapılabilmesi için işleme merkezinde işlenecek olan en yumuşak ve en sert malzemenin programdaki kutulara girilerek seçilmesi gerekmektedir. Bu seçimin ardından hız hesabı ve güç hesabı için V değerleri ile güç hesabında kullanılan f ve K değerleri ekranda otomatik olarak belirmektedir.ardından hız ve güç hesabına ilişkin diğer değerler programa girilerek Hızı Hesapla butonu tıklandığında işleme merkezinden beklenen hız değeri, Gücü Hesapla butonu tıklandığında ise işleme merkezinden beklenen güç değeri otomatik olarak hesaplanabilmektedir. Karar verici hız ve güç değerlerini dilerse kendisi de bu alanlara yazabilmektedir. İş mili hızı (d/dak) aşağıda verilen Eşitlik 1 kullanılarak hesaplanmaktadır [14]. VC? 1000 n??? D C Eşitlikte izlenen notasyonlar n= İş mili hızı (d/dak), VC: Kesme hızı(m/d), DC: Freze çapı(mm) olarak ifade edilmektedir. Hesaplanan veya ilgili alana girilen değerden büyük değerde iş mili hız kapasitesi olan tezgahlar seçilmektedir. İş mili güç gereksinimi ise Eşitlik 2 kullanılarak hesaplanmaktadır. a P? C P? a e? fz? n? zn ? K Eşitlikte izlenen notasyonlar; f = Diş başına ilerleme (mm/diş) (malzemeye göre tablodan seçilir), z = Takımdaki z z n c (1) (2) diş sayısı, a = Kesme derinliği (mm), a = Takım işleme genişliği (mm), K= %80'lik tezgah verimi için bir sabit (malzemeye göre tablodan seçilir), P = Net kesme gücü (kw) şeklindedir. V, K ve F p c z değerlerinin tespit edilmesinde faydalanılan malzeme tablosu Ek-2'de gösterilmiştir [14]. Güç gereksinimi hesabında, hesaplanan veya ilgili alana girilen değerden büyük değerde güç kapasitesi olan tezgahlar seçilmektedir. Soru 10: Dönel tabla (4. Eksen) ihtiyacı varmı? İşleme merkezlerinde dönel tabla 4. eksende hareket kabiliyeti sağlamaktadır. İşleme merkezlerinde dönel tabla standart olabildiği gibi opsiyonel olarak da sunulmaktadır. Soru 11: İş parçası üzerinde delik delme işlemi varmı? İş parçası üzerinde delik delme işlemleri varsa, takım ucundan su püskürtmeli olan tezgahlar tercih edilmelidir. Eğer işleme merkeziyle %50'nin üzerinde delik delme işlemi yapılacaksa bu seçeneğe evet yanıtı verilmelidir. Delik delme işlemi sırasında soğutma suyunun püskürtülmesiyle talaşların parça yüzeyinden kolay atılması sağlandığı gibi, bu durum takım ömrünü ve iş parçasının yüzey kalitesini de iyileştirici bir etki yapar. Soru 12:Takım ölçme sistemine ihtiyaç varmı? İş parçası üzerinde çapı 5 mm'den küçük delik delme işlemi var ise, bu durumda takım boyu çapından takriben 5 kat daha büyük olan takımlarda takım kırılması durumu söz konusu olabilmektedir. Bu nedenle durumun tespiti ve önlem alabilmek amacıyla, işleme merkezinin takım ölçme sistemine sahip olması istenmektedir. Soru 13: Tezgah bir vardiya süresinin yarısından fazla çalışıyor mu? Uzun süreli çalışmalarda talaş birikimleri tezgah çalışma süresinde duraksamalara neden olabilmektedir. Bu nedenle günümüzde tezgahlar talaş tahliye sistemleriyle donatılmışlardır. Özellikle bir vardiya süresinin yarısından fazla sürede çalışan tezgahlarda talaş konveyörü bir gereklilik olmaktadır. Soru 14: Tezgahta seri olarak uzun sürelerde işleme yapılacak mı? Ondördüncü soruya evet yanıtı verilmişse işleme merkezinin ana makine elemanları; kızaklar, iş mili rulmanı, ilerleme tahriki ve gövdesinin ısıl genleşme, tamlık ve hız kabiliyetlerinin iyi düzeyde olması gerekmektedir. Bu özellikler ise doğrusal kızak, iş milinin soğutucu ünitesi veya diğer bir etkin sistemle soğutulması veya hibrit rulman C e 6

5 kullanımı, bilyeli milin içten soğutulması özelliğine sahip ve gövdesi ısıl genleşmeyi azaltıcı tasarımlarla oluşturulmuş iç yapı özelliklerine sahip işleme merkezinde bulunmaktadır. Bunun dışında örneğin kutu kızak yapısına sahip, etkin bir soğutma sistemi bulunmayan işleme merkezleriyle uzun süre ve hızlı bir işleme gerçekleştirmek mümkün olmamaktadır. Soru 15: Tezgahta uzun süreyle ağır iş parçaları işlenecek mi? Onbeşinci soruda ise iç yapı elemanlarının katılık ve sönümleme özellikleri sorgulanmaktadır. Bu durumda kutu kızak veya katılığı geliştirilmiş doğrusal kızaklar, özel tasarımlı, 2'li 3'lü rulman tasarımlı, açısal temaslı rulman kullanan veya hibrit rulman kullanan iş mili, iki uçtan destekli, çift cıvatalı veya ön yüklenmiş bilyeli mil gibi özelliklerden birini veya birkaçını bünyesinde bulunduran işleme merkezleri seçilmektedir. Sorular ekranda cevaplandıktan sonra Tezgah Seç butonuna tıklanınca tüm koşulları sağlayan aday işleme merkezleri ekrana gelmektedir (Şekil 3). İşleme merkezi seçimi konusunda son karar kullanıcıya aittir. aşkın geniş ürün yelpazesinin üretimiyle uğraşmaktadır. Bu uygulamada seçilecek işleme merkezinde pantograf gövdeleri işlenmektedir. Bununla birlikte tezgahta nadiren orta karbonlu Ç1040 çeliğinden imal edilen epoksi enjeksiyon kalıbının işlenmesi de gerçekleştirilmektedir. Firma ile yapılan görüşme sonucunda ilk olarak İMS ana ekranındaki sorular Şekil 4'deki gibi yanıtlanmış ve firmanın seçebileceği 4 adet işleme merkezi tespit edilmiştir (Şekil 5). Yapılan değerlendirme sonucunda Mazak VTB200B, Mazak VTC200C, Mazak NXS510C ve Mazak NXS510CHS işleme merkezleri tespit edilmiştir. Konumuz firma Mazak VTC200C işleme merkezini satın almış ve halihazırda kullanmaktadır. Yapılan görüşmede bu işleme merkezinin tercih sebebinde işleme merkezinin markasının, bu marka içerisindeki fiyat avantajının etkili olduğu, ifade edilmiştir. Bu örnekte firmanın temsilci firmayla yaptığı uzun görüşmeler sonucu aldığı kararı, İMS oldukça kolay bir süreç sonucunda alternatif olabilecek işleme merkezleriyle birlikte gösterebilmiştir. Mazak NXS510CHS işleme merkezi Mazak Şekil 3. İMS ile Tespit Edilen İşleme Merkezleri İMS'NİN GERÇEK UYGULAMALARLA TESTİ Bu bölümde bir önceki bölümde ayrıntılı olarak açıklanan İMS yöntemi iki gerçek uygulama üzerinde test edilerek sonuçların gerçek hayatla uyumu irdelenmiştir. İlk örnekte elektromekanik cihaz üretimi konusunda İzmit'te faaliyet gösteren bir firmanın üretim tesislerinde kullandığı işleme merkezlerinin seçiminin İMS ile gerçekleştirilmesine yöneliktir. Söz konusu firma elektrik iletim ve dağıtım sistemlerinin tüm ihtiyaçları üzerine odaklanmış ve elektromekanik ürünler üzerine faaliyet gösteren önemli kuruluşlardan bir tanesidir. Başlıca ürünler olarak; Orta Gerilim Metal Mahfazalı Modüler Hücre, Orta Gerilim SF6 Gazlı Devre Kesici, Yüksek Gerilim Ayırıcı üretimi gerçekleştiren firma, bunlara ilaveten; Akım ve Gerilim Transformatörleri, Sigortalar, Yüksek Gerilim Parafudrlar ve Aydınlatma Armatürlerinin de aralarında bulunduğu 25'i VTC200C işleme merkezine alternatif olabilecek işleme merkezi olarak görülmektedir. Bu işleme merkezi güç kapasitesi, iş mili hızı ve kullanılabilecek maksimum takım çapı özellikleri bakımından Mazak VTC200C'den çok daha üstündür (Çizelge1 ve Çizelge 2). İkinci uygulama olarak İstanbul Bayrampaşa semtinde bulunan işleme merkezi temsilci/satıcı bir firma yetkilisi ile yapılan görüşme sonucu aktarılan örnek olay için İMS ile işleme merkezi seçimi gerçekleştirilmiştir. Temsilci firmadan alınan örnek olaya ilişkin veriler; tabla boyutu gereksinimi mm²; X,Y,Z eksen hareket miktarı: 1200 mm, 700 mm, 700 mm (minimum); gerekli takım sayısı: 30 adet; en uzun takım boyu: 300 mm; gerekli iş mili devri: 4500 d/dak; gerekli iş mili gücü: 20 kw; 4. eksen isteniyor; talaş konveyörü isteniyor; iş mili içinden su verme özelliği isteniyor; maksimum ödenebilecek fiyat: Euro; firmanın faaliyet alanı: otomotiv sektörü; firmanın faaliyet 7

6 Şekil 4. Uygulama 1 İçin Ana Ekrandaki Soruların Yanıtlanması Şekil 5. Uygulama 1 İçin İşleme Merkezlerinin Tespit Edilmesi Çizelge 1. Uygulama 1 İçin Sıralanmış İşleme Merkezlerinin Genel Özellikleri-1 Marka Model Hareket Fiyatı- X Ekseni Tabla-mm² Euro mm Y Ekseni mm Z Ekseni mm Hız d/dak Güç KW MAZAK NXS510C HS Dikey MAZAK VTC200C Dikey MAZAK NXS510C Dikey MAZAK VTC200B Dikey Girilen Değerler ,3 8

7 Çizelge 2. Uygulama 1 İçin Sıralanmış İşleme Merkezlerinin Genel Özellikleri-2 Marka Model Takım Sayısı Takım Çapı(mm) Takım Boyu (mm) Uzunluk (mm) Genişlik (mm) Yükseklik (mm) MAZAK NXS510C HS MAZAK VTC200C MAZAK NXS510C MAZAK VTC200B Girilen Değerler Şekil 6. Uygulama 2 İçin Belirlenen İşleme Merkezleri konusu: Motor bloku, fren kampanası, diferansiyel yatağı işlenmesi şeklindedir. Yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda veriler İMS ekranına girilerek uygun işleme merkezleri tespit edilmiştir (Şekil 6). İşleme merkezleri içinden temsilci firma HYUNDAI SPT800 işleme merkezini önermiştir. İMS bu işleme merkeziyle birlikte 2 adet daha işleme merkezini veri tabanından tespit edilmiştir. Şekil 6'da görüldüğü gibi, MORISEIKI NH8000DCG ve MAZAK FH8800 marka işleme merkezleri hız kapasitesi, güç, takım değiştirme süresi bakımından HYUNDAI SPT800 işleme merkezinden çok daha üst düzeydedir. Bununla birlikte takım sayısı açısından MORISEIKI NH8000DCG işleme merkezinin özellikleri diğer tezgahların özelliklerinden çok daha iyi gözükmektedir. Dolayısıyla bu uygulamada MORISEIKI NH8000DCG tezgahının seçilmesi daha uygun görünmektedir. Diğer taraftan HYUNDAI SPT800 işleme merkezi firmanın ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir. Bu uygulamada İMS ekranında Tezgahta seri olarak uzun süreli işlem yapılacak mı? sorusuna evet yanıtı verilmiş olsaydı HYUNDAI SPT800 işleme merkezi elenmiş olacaktı. İş milinde 3 noktadan destekli 2 adet açısal temaslı rulman tasarımı kullanılan bu tezgah ile uzun süreli çalışmalarda yüksek ısı açığa çıkacaktır. Bu durum Şekil 6 incelendiğinde katalog bilgileriyle de teyit edilmektedir. HYUNDAI SPT800 işleme merkezi 4500 d/dak ile diğer iki işleme merkezinden çok daha düşük bir hız kapasitesine sahiptir. Bu durum işleme şartları ve iş parçasının özelliklerinin değerlendirilerek işleme merkezi seçimi gerçekleştiren İMS'nin üstünlüğünün katalog bilgileriyle teyidini göstermektedir. İMS bu örnekte sadece katalog bilgileriyle değerlendirme yapan diğer seçim modellerinden daha üstün ve avantajlı olduğunu göstermiştir. SONUÇ Bu çalışmada işleme şartları ve iş parçasının özelliklerine göre işleme merkezi seçimini amaçlayan bir karar destek sistemi geliştirilmiştir. Geliştirilen bu karar destek sisteminde (İMS) literatürde bulunan çalışmalarda kullanılan sorulardan farklı olarak işleme merkezlerinin çalışma şartlarına yönelik olan sorular da kullanılmıştır. Bu çalışmada sunulan gerçek uygulamalarda bu soruların işleme merkezi seçiminde kullanılmasındaki önemi gösterilmiştir. Yapılan uygulamalarda bu soruların işleme merkezlerinin sıralama sonuçlarını değiştirdiği ve iç yapı özellikleri yeterli olmayan işleme merkezlerinin elendiği görülmüştür. İMS'de kullanılan sorular seçim işlemini yönlendirebilmiştir. 9

8 Sonuç olarak bu çalışmada geliştirilen İMS'nin hem imalat firmaları hem de işleme merkezi satışı ile uğraşan firmalara faydalı olabileceği, daha sağlıklı kararlarının almasına katkıda bulunacağı düşünülmektedir. KAYNAKÇA 1. S. Kalpakjian, and S.R. Schmid, Manufacturing Engineering and Technology, Prentice-Hall, Inc., Fourth Edition., Upper Saddle River, NJ, G. Tlusty, Manufacturing Processes and Equipment, Chapter 7-10, Printice Hall, USA, Y. Altıntaş, Manufacturing Automation:Metal Cutting Mechanics, Machine Tool Vibrations, and CNC Design, Cambridge University Press, Cambridge, UK, P.L. Primrose, and R.Leonard, Selecting Technology for Investment in Flexible Manufacturing, The International Journal of Flexible Manufacturing Systems 4, 51-77, (1991). 5. A. Atmani, and R. S. Lashkari, A model of Machine-Tool Selection and Operation Allocation in Flexible Manufacturing System, International Journal of Production Research 36: , (1998). 6. M. T. Tabucanon, D.N. Batanov, D.K.Verma, Intelligent Decision Support System (DSS) for the selection process of alternative machines for Flexible Manufacturing Systems (FMS), Computers in Industry 25, , (1994). 7. T.Y. Wang et al., Machine Selection in Flexible Manufacturing Cell: A Fuzzy Multiple Attribute Decision Making Approach, International Journal of Production Research 38 (9) , (2000). 8. M. Ç. Arslan, B. Çatay, E. Budak, Decision Support System For Machine Tool Selection. in: A. Baykasoglu and T. Dereli (eds.), Proceedings of ICRM-2002, 2nd International Conference on Responsive Manufacturing, University of Gaziantep, Turkey, , (2002). 9. Z-C.Lin, C-B. Yang, Evaluation of Machine Selection by the AHP method, Journal of Materials Processing Technology 57, , (1996). 10. H. Oeltjenbruns, W. J. Kolarik, and R. Schnadt-Kirschner, Strategic Planning in Manufacturing Systems- AHP Application to an Equipment Replacement Decision, International Journal of Production Economics 38, , (1995). 11. E. Çimren, E. Budak, B. Çatay, Development of a Machine Tool Selection System Using Analytic Hierarchy Process, Intelligent Computation in Manufacturing Engineering, 4:1-6, (2004). 12. M.Yurdakul, AHP as a Strategic Decision-Making Tool to Justify Machine Tool Selection, Journal of Materials Processing Technology 146, , (2004). 13. S. Sun, Assessing Computer Numerical Control Machines Using Data Envelopment Analysis, International Journal of Production Research 40, 9, ,(2002). 14. T. Doğramacı, CNC İşleme Merkezlerinin Seçimi İçin Bir Uzman Sistemin Geliştirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, B., Gopalakrishnan, T., Yoshii, and S.M., Dappili, Decision Support System for Machining Center Selection, Journal of Manufacturing Technology Management, 15(2): (2004). 16. A-M., Layek, and J., R., Lars, Algorithm Based Decision Support System For the Concerted Selection Ofequipment In Machining/Assembly Cells, International Journal of Production Research, 38(2): , (2000). 17. T., Çetinyokuş, H., Gökçen, Borsada Göstergelerle Teknik Analiz Için Bir Karar Destek Sistemi, Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 17 (1): 43-58, (2002). 18. S., Haag, M., Cummings and J., Dawkins, Management Information Systems for the Information Age, Irwin/McGraw Hill Publishing Co., 1-5 (1998). 10

9 Ek-1. İMS Programı Soru 1-8 Akış Şeması Gerekli maksimum ve minimum tabla alanı girilir. SORU 1 MinTablaAlanı<=İMTablaAlanı<=MaksTablaAlanı Tabla alanı istenen aralıkta olan tezgahlar seçilir. İş Parçası L X X,Y,Z Eksen hareketleri? İş Parçası W Y İş Parçası H Z SORU 2 Şartları Sağlayan Tezgahlar Seçilir İşleme merkezine ödenebilecek fiyat değeri girilir. SORU 3 İM Fiyatı Girilen Fiyat olan tezganlar seçilir. İş parçası ağırlığı girilir. SORU 4 Tabla Ağır. Kap İş parçası Ağır. olan tezgahlar seçilir. Gerekli takım sayısı girilir. SORU 5 Takım sayısı İşin takım sayısı olan tezgahlar seçilir. En uzun takım boyu girilir. Takım Boyu İş için gerekli en uzun Takım Boyu olan tezgahlar seçilir. SORU 6 En büyük takım çapı girilir. SORU 7 Takım Çapı İşin Takım Çapı olan tezgahlar seçilir. U,G,Y Alan Gereksinimi? Tezgah Boyu<U Tezgah Genişliği<G Tezgah Yüksekliği<Y SORU 8 Şartları Sağlayan Tezgahlar Seçilir 11

10 Ek-2. V c, K ve Fz Değerlerinin Seçildiği Malzeme Çizelgesi [14] İŞ PARÇASI MALZEMESİ HB Sertlik V c (m/dak) K F z (mm/diş) Alaşımsız - C=%0,10-0, ,5 0,075-0,28 Alaşımsız - C=%0,25-0, ,2 0,075-0,28 Alaşımsız - C=%0,55-0, ,9 0,075-0,28 Alaşımsız - C=%0,55-0, ,2 0,075-0,28 Düşük alaşımlı - <%5 -sertleştirilmemiş ,2 0,075-0,28 Düşük alaşımlı - <%5 -sertleştirilmiş-temperlenmiş ,0 0,075-0,28 Yüksek alaşımlı - (>%5)-tavlanmış ,8 0,075-0,28 Yüksek alaşımlı - (>%5)-sertleştirilmiş takım çelikleri ,2 0,050-0,20 Döküm - alaşımsız ,5 0,075-0,28 Döküm - Düşük Alaşımlı (<%5) ,0 0,075-0,28 Döküm - Yüksek Alaşımlı (>%5) ,9 0,075-0,28 Paslanmaz çelik - sertleştirilmemiş ,4 0,075-0,28 Paslanmaz çelik - sertleştirilmiş ,0 0,075-0,20 Paslanmaz çelik - dökme - sertleştirilmemiş ,4 0,075-0,28 Paslanmaz çelik - dökme - sertleştirilmiş ,1 0,075-0,20 Temper döküm ,9 0,10-0,30 Gri dökme demirler ,3 0,10-0,30 Sfero dökme demirler ,5 0,10-0,30 Alüminyum ve alaşımları / Magnezyum alaşımları < ,9 0,10-0,40 Alüminyum alaşımları ,3 0,10-0,40 Alüminyum alaşımları ,7 0,10-0,40 Bakır ve bakır alaşımları ,3 0,10-0,40 Bakır ve bakır alaşımları ,5 0,10-0,40 Isıl dirençli süper alaşımlar - Demir esaslı / Nikel esaslı ,1 0,050-0,20 Isıl dirençli süper alaşımlar - Demir esaslı / Nikel esaslı ,0 0,050-0,20 Isıl dirençli süper alaşımlar - Demir esaslı / Nikel esaslı ,2 0,050-0,20 Isıl dirençli süper alaşımlar - Kobalt esaslı ,9 0,025-0,20 Isıl dirençli süper alaşımlar - Kobalt esaslı ,0 0,025-0,20 Isıl dirençli süper alaşımlar - Kobalt esaslı ,6 0,025-0,20 Isıl dirençli süper alaşımlar - Titanyum alaşımları 400 MPa ,2 0,075-0,25 Isıl dirençli süper alaşımlar - Titanyum alaşımları 950 MPa ,8 0,075-0,25 Isıl dirençli süper alaşımlar - Titanyum alaşımları 1050 MPa ,4 0,075-0,25 Ekstra sert çelik 59 HRC ,0 0,050-0,20 Su verilmiş dökme demir ,3 0,10-0,25 12

Kural Tabanlı Karar Verme Mekanizmasına Sahip Sistematik Araç Seçim Modeli Geliştirilmesi

Kural Tabanlı Karar Verme Mekanizmasına Sahip Sistematik Araç Seçim Modeli Geliştirilmesi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 2, 2009 (19-27) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 6, No: 2, 2009 (19-27) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

KURAL TABANLI KARAR VERME MEKANİZMASINA SAHİP SİSTEMATİK ARAÇ SEÇİM PROGRAMI GELİŞTİRİLMESİ

KURAL TABANLI KARAR VERME MEKANİZMASINA SAHİP SİSTEMATİK ARAÇ SEÇİM PROGRAMI GELİŞTİRİLMESİ KURAL TABANLI KARAR VERME MEKANİZMASINA SAHİP SİSTEMATİK ARAÇ SEÇİM PROGRAMI GELİŞTİRİLMESİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Makine Eğitimi Anabilim Dalı İlker Turgut YILMAZ

Detaylı

CNC TEZGÂHLARINDA İŞLEME ESNASINDAKİ TİTREŞİMLERİ ANALİZ EDEREK CNC OPERATÖRÜNE REHBERLİK EDEN BİR SİSTEM GELİŞTİRİLMESİ

CNC TEZGÂHLARINDA İŞLEME ESNASINDAKİ TİTREŞİMLERİ ANALİZ EDEREK CNC OPERATÖRÜNE REHBERLİK EDEN BİR SİSTEM GELİŞTİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ CNC TEZGÂHLARINDA İŞLEME ESNASINDAKİ TİTREŞİMLERİ ANALİZ EDEREK CNC OPERATÖRÜNE REHBERLİK EDEN BİR SİSTEM GELİŞTİRİLMESİ FİGAN DALMIŞ DOKTORA TEZİ BİLGİSAYAR

Detaylı

ERP Yazılımı Seçiminde İki Aşamalı AAS-TOPSIS Yaklaşımı 1

ERP Yazılımı Seçiminde İki Aşamalı AAS-TOPSIS Yaklaşımı 1 ERP Yazılımı Seçiminde İki Aşamalı AAS-TOPSIS Yaklaşımı 1 Selçuk PERÇİN Doç. Dr., KTÜ, İİBF, İşletme Bölümü, selcukpercin@yahoo.com A. Cansu GÖK Arş. Gör., KTÜ, İİBF, İşletme Bölümü cansu_gok@hotmail.com

Detaylı

BÜTÜNLEŞİK ANP-VIKOR YAKLAŞIMI İLE ERP YAZILIMI SEÇİMİ

BÜTÜNLEŞİK ANP-VIKOR YAKLAŞIMI İLE ERP YAZILIMI SEÇİMİ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2011 CİLT 5 SAYI 1 (97-110) BÜTÜNLEŞİK ANP-VIKOR YAKLAŞIMI İLE ERP YAZILIMI SEÇİMİ Ali Beykent Üniversitesi Büyükçekmece, İstanbul aligorener@beykent.edu.tr

Detaylı

YAZILIM SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YAKLAŞIMI VE BİR UYGULAMA

YAZILIM SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YAKLAŞIMI VE BİR UYGULAMA YAZILIM SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YAKLAŞIMI VE BİR UYGULAMA Arş. Gör. Aydın KOÇAK Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü kocak@gazi.edu.tr ÖZET Günümüzde birçok

Detaylı

BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU

BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU ÜMİT KOÇER YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği

Detaylı

ÜRETİM SÜREÇLERİNDE KULLANILAN TEKNOLOJİ İÇİN SEÇİM KRİTERLERİ VE SÜREÇLERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASINDA SİMÜLASYON UYGULAMASI

ÜRETİM SÜREÇLERİNDE KULLANILAN TEKNOLOJİ İÇİN SEÇİM KRİTERLERİ VE SÜREÇLERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASINDA SİMÜLASYON UYGULAMASI Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review 9 (2) 2009: 623-635 ÜRETİM SÜREÇLERİNDE KULLANILAN TEKNOLOJİ İÇİN SEÇİM KRİTERLERİ VE SÜREÇLERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASINDA SİMÜLASYON UYGULAMASI THE SELECTION

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) SİSTEMİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ (AHP) İLE SEÇİMİ : OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) SİSTEMİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ (AHP) İLE SEÇİMİ : OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2010, C.15, S.1 s.193-211. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2010,

Detaylı

TAKIM TEZGAHI TASARIMINDA ELEKTRİK MOTORU SEÇİMİ

TAKIM TEZGAHI TASARIMINDA ELEKTRİK MOTORU SEÇİMİ AKIM EZGAHI ASARIMINDA ELEKRİK MOORU SEÇİMİ Erol ÜRKEŞ * & Sezan ORAK** *Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü, avşanlı yolu 10. km. Merkez kampüsü 43100 Kütahya eturkes@dumlıpinar.edu.tr

Detaylı

İmalat Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS ve ELECTRE Yöntemleri İle Değerlendirilmesi

İmalat Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS ve ELECTRE Yöntemleri İle Değerlendirilmesi Çankırı Karatekin Üniversitesi Y.2014, Cilt 4, Sayı 1, ss.237266 Y.2014, Volume 4, Issue 1, pp.237266 İmalat Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS ve ELECTRE Yöntemleri İle Değerlendirilmesi

Detaylı

Finansal Performansın TOPSIS Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi İle Belirlenmesi: Ana Metal Sanayi İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama

Finansal Performansın TOPSIS Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi İle Belirlenmesi: Ana Metal Sanayi İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama Finansal Performansın TOPSIS Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi İle Belirlenmesi: Ana Metal Sanayi İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama Hasan UYGURTÜRK Yrd.Doç. Dr., Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek Meslek

Detaylı

Bulanık TOPSIS Yöntemiyle Kurumsal Kaynak Planlaması Yazılım Seçimi

Bulanık TOPSIS Yöntemiyle Kurumsal Kaynak Planlaması Yazılım Seçimi Volume 5 Number 1 2014 pp 87-106 ISSN: 1309-2448 wwwberjournalcom Bulanık TOPSIS Yöntemiyle Kurumsal Kaynak Planlaması Yazılım Seçimi Ayşe Yıldız a Doğan Yıldız b Özet: Bir kurumsal kaynak planlama (Enterprice

Detaylı

Öncelikli Sektörlerin Belirlenmesinde AHS-TOPSIS ve AHS-VIKOR Yaklaşımlarının Kullanımı: Rize Organize Sanayi Bölgesi Örneği

Öncelikli Sektörlerin Belirlenmesinde AHS-TOPSIS ve AHS-VIKOR Yaklaşımlarının Kullanımı: Rize Organize Sanayi Bölgesi Örneği Journal of Yasar University, 2014 9(35) 6099-60xx Öncelikli Sektörlerin Belirlenmesinde AHS-TOPSIS ve AHS-VIKOR Yaklaşımlarının Kullanımı: Rize Organize Sanayi Bölgesi Örneği Using AHP-TOPSIS and AHP-VIKOR

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 8, 74-85, 00 Research Article / Araştırma Makalesi A FUZZY-ANALYTIC NETWORK PROCESS BASED APPROACH FOR ENTERPRISE

Detaylı

Yönetsel Karar Verme Açısından CP Group Uygulaması KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI: YÖNETSEL KARAR VERME AÇISINDAN CP GROUP UYGULAMASI

Yönetsel Karar Verme Açısından CP Group Uygulaması KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI: YÖNETSEL KARAR VERME AÇISINDAN CP GROUP UYGULAMASI KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI: YÖNETSEL KARAR VERME AÇISINDAN CP GROUP UYGULAMASI Tansel ÇETİNOĞLU * Niyazi KURNAZ ** Yılmaz ŞEN *** Özet: İleri bilgi teknolojileri, günümüz rekabet ve hız ortamında işletmelerin

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE BULANIK AHP YÖNTEMİ KULLANILARAK TEDARİKÇİLERİN PERFORMANSININ ÖLÇÜLMESİ: OTOMOTİV YAN SANAYİİNDE BİR UYGULAMA

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE BULANIK AHP YÖNTEMİ KULLANILARAK TEDARİKÇİLERİN PERFORMANSININ ÖLÇÜLMESİ: OTOMOTİV YAN SANAYİİNDE BİR UYGULAMA İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 5 Sayı: 9 Bahar 2006/1 s.23-46 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE BULANIK AHP YÖNTEMİ KULLANILARAK TEDARİKÇİLERİN PERFORMANSININ ÖLÇÜLMESİ: OTOMOTİV YAN

Detaylı

SIRA BAĞIMLI TEK MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE ERKENLİK VE GEÇLİK KATSAYILARININ BULANIK AKSİYOMATİK TASARIM YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ

SIRA BAĞIMLI TEK MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE ERKENLİK VE GEÇLİK KATSAYILARININ BULANIK AKSİYOMATİK TASARIM YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 25 Sayý: 3-4 Sayfa: (2-32) Makale SIRA BAĞIMLI TEK MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE ERKENLİK VE GEÇLİK KATSAYILARININ BULANIK AKSİYOMATİK TASARIM YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) VE YAZILIM SEÇİM SÜRECİ

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) VE YAZILIM SEÇİM SÜRECİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) VE YAZILIM SEÇİM SÜRECİ Erkan BAYRAKTAR * Mehmet EFE ** ÖZET Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), bir işletmenin üretimden satışa, satınalmadan muhasebeye dek uzanan iş süreçlerinin

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.133-144.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.133-144. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.133-144. ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİNİN TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE UYGULANMASI: OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEN BİR ÖRNEK APPLICATION

Detaylı

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ 1 TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Tekstil

Detaylı

AHP-VIKOR VE MOORA YÖNTEMLERİNİN DEPO YERİ SEÇİM PROBLEMİNDE UYGULANMASI

AHP-VIKOR VE MOORA YÖNTEMLERİNİN DEPO YERİ SEÇİM PROBLEMİNDE UYGULANMASI Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 25 Sayý: -2 Sayfa: (2-5) Makale AHP-VIKOR VE MOORA YÖNTEMLERİNİN DEPO YERİ SEÇİM PROBLEMİNDE UYGULANMASI Adnan AKTEPE, Süleyman ERSÖZ Kırıkkale Üniversitesi, Endüstri

Detaylı

Çok Kriterli Karar Verme Tekniklerinden Analitik Hiyerarşi Süreciyle Akıllı Telefon Seçimi

Çok Kriterli Karar Verme Tekniklerinden Analitik Hiyerarşi Süreciyle Akıllı Telefon Seçimi Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2014, C:6, S:3, s. 27-36 Year:2014, Vol:6, No:3, s. 27-36 Çok Kriterli Karar Verme Tekniklerinden Analitik

Detaylı

ANALİTİK HİYERARŞİ PROSES İLE AKILLI TELEFON SEÇİMİ ANALYTIC HIERARCHY PROCESS WITH SMARTPHONE SELECTION

ANALİTİK HİYERARŞİ PROSES İLE AKILLI TELEFON SEÇİMİ ANALYTIC HIERARCHY PROCESS WITH SMARTPHONE SELECTION Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2014, C.19, S.4, s.225-239. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2014,

Detaylı

ANKARA DA BULUNAN 4 YILDIZLI OTELLERİN, VZA-AHS SIRALI HİBRİT YÖNTEMİYLE ETKİNLİK DEĞERLENDİRMESİ

ANKARA DA BULUNAN 4 YILDIZLI OTELLERİN, VZA-AHS SIRALI HİBRİT YÖNTEMİYLE ETKİNLİK DEĞERLENDİRMESİ Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 12/3 (2010). 69-90 ANKARA DA BULUNAN 4 YILDIZLI OTELLERİN, VZA-AHS SIRALI HİBRİT YÖNTEMİYLE ETKİNLİK DEĞERLENDİRMESİ Babak DANESHVAR ROUYENDEGH

Detaylı

HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI SEKTÖRÜNDE TOPSIS YÖNTEMİYLE FİNANSAL PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI SEKTÖRÜNDE TOPSIS YÖNTEMİYLE FİNANSAL PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2013, C.18, S.3, s.343-363. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2013,

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIM PAKETLERİ VE KURUMA ÖZEL YAZILIMLARIN SEÇİM AŞAMASINDA KARŞILAŞTIRILMASI

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIM PAKETLERİ VE KURUMA ÖZEL YAZILIMLARIN SEÇİM AŞAMASINDA KARŞILAŞTIRILMASI T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIM PAKETLERİ VE KURUMA ÖZEL YAZILIMLARIN SEÇİM AŞAMASINDA KARŞILAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ N.Tuğrul Köstence İstanbul, 2009 T.C. BAHÇEŞEHİR

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Ahmet Coşkun EL Balıkesir, Eylül 2006 ÖZET ERP

Detaylı

KALİTE FONKSİYONU YAYILIMI ve BİR UYGULAMA

KALİTE FONKSİYONU YAYILIMI ve BİR UYGULAMA Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 1, 2002 KALİTE FONKSİYONU YAYILIMI ve BİR UYGULAMA Emin GÜLLÜ* Yusuf ULCAY** Özet: Günümüzde hızlı bir gelişme sergileyen endüstriyel

Detaylı

Konjoint Analizi İle Tüketici Tercihlerinin Belirlenmesi: Buzdolabı Örneği

Konjoint Analizi İle Tüketici Tercihlerinin Belirlenmesi: Buzdolabı Örneği Konjoint Analizi İle Tüketici Tercihlerinin Belirlenmesi: Buzdolabı Örneği Melike CENGİZ melike@gmail.com Nuray GİRGİNER Doç. Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü ngirginer@gmail.com

Detaylı